Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות
עם טקסט מלא של המקורות
מסכת כלים
מסכת נגעים
מסכת נדה
מסכת ידים
מסכת עוקצין

מסכת נדה ומשניות טהרות
כלים
אהלות
נגעים
פרה
טהרות
מקואות
מכשירין
זבים
טבול יום
ידים
עוקצין
מסכת נדה
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נדה א
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן הלל אומר מפקידה לפקידהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 315
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן הלל אומר מפקידה לפקידה וחכמים אומרים וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכב
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן והלל אומר וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קפט
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן והלל אומר מפקידה לפקידהכתנות אור עמ' שפא
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף י ע"א
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן וכו' ומפקידה לפקידה ממעטת על יד מעת לעתבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שו
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' סא
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתןאורות אלים דף ל ע"א
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דין שעתןלקוטי מאמרים עמ' 230, שיחת מלאכי השרת עמ' 94
ב ע"א02 דיין שעתן וכו' מעת לעתמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נה
ב ע"א02 כל הנשים דיין שעתןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מג
ב ע"א02 כל הנשים דיין שעתןחלקו של יוסף (אמאדו) דף ל ע"ג
ב ע"א03 וחכ"א לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא מעת לעת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לה
ב ע"א03 מטמאה למפרעאשל חיים ח"א עמ' לג
ב ע"א04 מעת לעתהכתב והקבלה ויקרא פט"ו פסוק יא
ב ע"א04 נדה מטמאה מעת לעת למפרעערבי נחל (תשסד) עמ' תתפב, תתשיט, תתשלט
ב ע"א07 המשמשת בעדים הרי זו כפקידה ובגמ' ורש"יברית שלום (תעח) דף י ע"ב
ב ע"א07 המשמשת בעדים הרי זו כפקידה ובגמ' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' סב
ב ע"א09 כיצד דיה שעתה היתה יושב' במטה כו'שם שלמה דף יד ע"ג
ב ע"א תוס'בנין אפרים עמ' רכא [הלכה]
ב ע"א תוס' ד"ה מעל"עחמודי צבי מועדים עמ' תקפה
ב ע"א תוס' ד"ה מעתתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' שצז
ב ע"א תוס' - בנגע לא שייך חסר ואתאיאהבת חיים (דייטש) עמ' עט
ב ע"ב כל טהרות שנעשו על גביו טמאות למפרעשופרא דישראל (תשסו) עמ' שפ
ב ע"ב חסר ואתאיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עו
ב ע"ב ורמי מקוה אחבית כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריא
ב ע"ב תוס' ד"ה התם תרתי לריעותא - בשלא נמצא ריעותא בסכין גם ריעותא דבהמה בחייה לא נחשב לריעותאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמו
ב ע"ב תוס' ישניםחיי נפש ח"ד עמ' שט
ג ע"א09 כיון דאיכא תרתי לריעותא כודאי טומאה דמימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' נג
ג ע"א13 הכי השתא התם יש רגלים לדבר וכו'של"ה - תולדות אדם אות קל
ג ע"א30 כסבור הרגשת מי רגלים היאשיחת מלאכי השרת עמ' 94
ג ע"א31 ישנה נמי אגב צערה מתעראתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עא
ג ע"א42 כותלי בית הרחם העמידוהו ולא יצא לחוץערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכב
ג ע"א43 משמשת במוךטוב ראיה
ג ע"א רש"י ד"ה והא איכאמצווה ועושה ח"א עמ' תקסג
ג ע"א תוס' ד"ה והאיכאמשנת חיים בראשית עמ' רלז
ג ע"ב רבא אמר טעמייהו דב"ש דכל הנשים דיין שעתן, משום ביטול פו"רכתנות אור עמ' שפא
ג ע"ב הכי קאמר ליה הלל לשמאי אין טעמא קאמרתורה אור (באנדי) עמ' שסו
ג ע"ב ביטלת בנות ישראלמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כז ע"ג
ג ע"ב שולי"ם בדוקי"ן מכוסי"ן בזוי"ת סימ"ן, איתמר קופה וכו'מגילת סמנים עמ' קכט
ד ע"א ד' נשים דיין שעתן וכו' וזקנה ורש"י, שדמיהן מסולקין וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' סב
ד ע"א ד' נשים דיין שעתן וכו' וזקנה ורש"י, שדמיהן מסולקין וכו'ברית שלום (תעח) דף י ע"ב
ד ע"ב ורבה לחדודי לאביי הוא דבעיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנד
ד ע"ב לא כהלל שהפריז על מדותיוימות המשיח בהלכה עמ' רעז
ה ע"א כתמן טמא דברי ר"ממשנת חיים בראשית עמ' רלו
ה ע"א מתוך שבהולה לשמש את ביתהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפ
ה ע"א תוס' ד"ה ר"טנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
ה ע"א תוס' - גדר רה"רתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' שצח
ה ע"ב מטה דבר שאין בו דעת לישאל הוא וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפב
ה ע"ב מכדי האי מטה דבר שאין בו דעת לישאל וכו' כשחברותיה נושאות אותה במטה, דהויא ליה יד חברותיהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכ
ה ע"ב תוס' ד"ה ה"ג הניצולגור אריה ויקרא פט"ו הערה 50
ו ע"א אבל לא לתרומהמשנת חיים בראשית עמ' רלו
ו ע"ב09 בימי רבי וכו' חבריא מדכן בגלילאדובר צדק עמ' 19
ו ע"ב10 דאמר עולא חבריא מדכן בגלילאמדבר קדמות (תשסח) עמ' ז
ו ע"ב10 חבריא מדכן בגלילאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסד, שסז, ח"ב עמ' קצא
ו ע"ב10 חבריא מדכן בגלילאמבשרת ציון ח"ג עמ' קנג {רבי טרפון היה מטהר טמאים באפר פרה}
ו ע"ב11 מעשה בשפחתו של רבן גמליאל שהיתה אופה ככרות של תרומה וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קג
ו ע"ב22 אפאן ד' חלות יצאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכט
ו ע"ב39 א"ר הונא מעל"ע שבנדה מטמאה בין לקדש ובין לתרומה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לה
ו ע"ב40 לקודש ולתרומהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מג {לענין פריסת הנדה של שרה אמנו}
ו ע"ב43 בחולין שנעשו על טהרת הקודשאמרות ה' השלם ח"א עמ' רפה {לענין פריסת הנדה של שרה אמנו}
ו ע"ב44 שנעשו על טהרת קדשמשנת חיים בראשית עמ' רלו
ו ע"ב45 נולד לה ספק טומאהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנט
ו ע"ב47 ומותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראלאחרית השנים עמ' מז
ו ע"ב49 אסור לגרום טומאה לתרומהשמן ראש ז' אדר-פורים עמ' צ
ו ע"ב49 אסור לגרום טומאה לתרומהשמן ראש ח"ט דברים עמ' לז
ו ע"ב49 אסור לגרום טומאה לתרומהכסף נבחר עמ' שכב, שלה
ו ע"ב רש"י ד"ה חבריאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמה
ו ע"ב רש"י ד"ה שאפאןלקוטי שיחות חי"ב עמ' 31
ו ע"ב תוס'וענפיה ארזי אל (תשסו) ח"ב עמ' קכב
ז ע"א ארבע נשים דיין שעתן וכו' וזקינהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לה
ז ע"א ארבע נשים דיין שעתן קטנה ומעוברת ומניקה וזקנהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נט
ז ע"א ארבע נשים דיין שעתןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רחצ
ז ע"א ד' נשים דיין שעתןמשנת חיים בראשית עמ' רלו
ז ע"א ד' נשים דיין שעתן וכו' זקינה שפסקה לראותפניני יחזקאל עמ' רכט
ז ע"א אשה מעוברת דמיה מסולקיםאמרות ה' השלם ח"א עמ' שצט
ז ע"א זקנה דיה שעתהאמרות ה' השלם ח"א עמ' רפה {לענין פריסת הנדה של שרה אמנו}
ז ע"א תוס' ד"ה והאיבנין אפרים עמ' קפט [הלכה]
ז ע"ב13 א"ל רבי אליעזר לר' יהושע אתה לא שמעת אני שמעתי וכו'הר המוריה עמ' רנ
ז ע"ב17 כל ימיו של ר"א עשו כר"י וכו' משום דר"א שמותי הוא וסבר [ר"י] אי עבדין כוותיה בחדא עבדינן כוותיה באחרנייתא וכו', ורש"י ותוס'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קה-קו
ז ע"ב21 דר' אליעזר שמותי היאנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ב
ז ע"ב21 ר"א שמותי הוא ותוס'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכד
ז ע"ב21 ר"א שמותי הוא, ותוס' ד"ה שמותי - היינו מתלמידי שמאיעטרת ישועה (תשסד) אות ב לנתינת ס"ת
ז ע"ב21 רבי אליעזר שמותי הואאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שלח
ז ע"ב24 הלכה בר"א בארבעה חדא דאמרןחיי נפש ח"ד עמ' קפד
ז ע"ב24 הלכה כר"א בארבע וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
ז ע"ב27 ואם שכחה ולא בדקה יום אחד או שנים בתוך ז' נקייםשערי תשובה אגה"ת אות נו
ז ע"ב43 אלא הא קא משמע לן שאין למדין הלכה מפי תלמודמגילת סמנים עמ' פד
ז ע"ב44 אין למדין הלכה מפי תלמוד, ורש"ידברי חנינא - ת"ת עמ' י, כז
ז ע"ב44 אין למדין הלכה מפי תלמוד, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שכג
ז ע"ב רש"י - הא קמ"ל, דאין למדין הלכה מפי תלמודויואל משה מאמר א סי' נב עמ' סו, מאמר ב סי' לה עמ' רלה
ז ע"ב רש"י ד"ה הא קמ"להֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רפד
ז ע"ב רש"י ד"ה הא קמ"להֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רלז, רפט
ז ע"ב רש"י ד"ה הא קמ"לנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
ז ע"ב רש"י ד"ה הא קמ"ל - תלמוד כולל שני חלקים וכו'פחד יצחק שבועות מאמר כח
ז ע"ב תוס' ד"ה שמותי - ר' אליעזר בן הורקנוס מתלמידי שמאי היהעטרת ישועה (תשסד) אות ב לנתינת ס"ת
ז ע"ב תוס' הרא"ש - האשה נמצאת בחזקת טהורה לאחר בדיקה ראשונהגור אריה ויקרא פי"ט הערה 63
ז ע"ב תוס' הרא"ש - הרי מה"ת הוא מעכשיו ואילך בחזקת טהרהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 123
ח ע"א הלכה כר' אליעזר בד' וכו'הר המוריה עמ' קנו
ח ע"א והקטף יש להן שביעית ואר"פ מאן תנא וכו'ברית שלום (תעח) דף ע ע"א
ח ע"א והקטף יש להן שביעית ואר"פ מאן תנא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תמז
ח ע"א קטף אין לו דין של פרימאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' רפא
ח ע"א ואמר רבי פדת מאן תנא קטפא פירא וכו'של"ה תושבע"פ אות רכו
ח ע"א תוס' ד"ה ואמר רבי פדתאור הישר בראשית דף סט ע"א
ח ע"א תוס' ד"ה קטףאמת ליעקב עה"ת עמ' קצו
ח ע"א תוס' ד"ה ואמר - שר"י אמר דין גרמא לנחם לר"אמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קצז
ח ע"א תוס' ד"ה ואמר ר' פדת וכו'ברית שלום (תעח) דף ע ע"ג
ח ע"א תוס' ד"ה ואמר ר' פדת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תמט
ח ע"ב25 מאן חכמים רבי אליעזרשל"ה תושבע"פ אות שמא
ח ע"ב33 ג' בתולותהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק ד
ח ע"ב33 ג' בתולות הןטיול בפרדס ח"ב עמ' כט
ח ע"ב33 ג' בתולות הן בתולת אדם בתולת קרקע בתולת שקמהרסיסי לילה סי' לט (עמ' 70)
ח ע"ב44 כל אשה שדמיה מרוביןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שסב
ח ע"ב44 כל אשה שדמיה מרובין בניה מרוביןקשוטי כלה ח"ט אות רסה
ח ע"ב48 בשלשה חדשים הכרת העיבורבני יששכר ח"ב דף קו ע"ג
ח ע"ב48 הולד ניכר אחר ג' חדשים שלמיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קצא-קצב
ח ע"ב48 וכמה היכר עובר וכו' שלשה חדשיםאור אברהם בראשית עמ' רמט
ח ע"ב48 וכמה הכרת העובר סומכוס אומר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פט
ח ע"ב48 זמן הכרת העובר ג' חדשיםלחמי תודה דף סז ע"ב
ח ע"ב48 זמן הכרת עובר בשלש חדשיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שלד
ח ע"ב48 מעוברת דיה שעתה וכו' וכמה הכרת עוברה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שלב
ח ע"ב54 זכר לדבר ראיה גדולה היאפרי צדיק וירא אות א
ח ע"ב רש"י ד"ה דילדהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעט
ט ע"א10 ראשה ואבריה כבדין עליהערבי נחל (תשסד) עמ' תתרכו, תתרסו
ט ע"א10 ראשה ואבריה כבדיןטוב טעם בראשית עמ' נח, ויקרא עמ' סג
ט ע"א10 ראשה כבר עליה ואבריה כבדין עליה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ב פסוק ב
ט ע"א20 חרדה מסלקת את הדמיםתורת מנחם חנ"א עמ' 385
ט ע"א20 חרדה מסלקת את הדמיםדברי יונה עמ' רסה
ט ע"א20 חרדה מסלקת דמיםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רס
ט ע"א20 חרדה מסלקת דמיםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' נב
ט ע"א20 חרדה מסלקת הדמים ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקסה
ט ע"א20 חרדה מסלקת הדמיםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רכז, ח"ב עמ' שכג
ט ע"א20 חרדה מסלקת הדמיםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשיז
ט ע"א20 חרדה מסלקת הדמיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שעא
ט ע"א34 לדברי ר"מ דם נעכר ונעשה חלב וכו'צלח רכב עמ' תפה
ט ע"א34 לדברי ר"מ רם נעכר ונעשה חלבשל"ה - מס' פסחים אות ריז
ט ע"א35 דם נעכר ונהפך חלבשיחת מלאכי השרת עמ' 47
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכד
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קטו
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עח, קו
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבויגד יעקב עמ' תח, תשיג
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלביסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות כ
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' פז
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפו
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבפניני יחזקאל עמ' תקכב, תקל
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקלז
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבצמח צדיק (תשסז) עמ' ריב, רסה, שלח, שצא, תסו, תקמ
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבשל"ה - תולדות אדם אות רלט
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבשם יחזקאל עמ' קנא
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבשערי אורה (מילר) ח"א עמ' פד
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבתורה בציון עמ' ו
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבתורת חיים (ר' דובער) שמות דף סו ע"ד, סז ע"ב-ע"ג
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צא
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סג, קט
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קכט
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 160, 219, 220
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבנועם אלימלך דף מו ע"ד
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבשארית מנחם - מאמרים עמ' רצא
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 197 ,179
ט ע"א35 נעכר הדם ונעשה חלבמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שלח
ט ע"א35 נעכר ונעשה חלבטוב טעם במדבר עמ' קח
ט ע"א35 תינוק יונק ממה דדם נעכראמרי אש (טאוב) עמ' שלג
ט ע"א36 אבריה מתפרקין כ"ד חודשתיבת גמא (תשסז) עמ' קלט
ט ע"א36 איבריה מתפרקיםאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער עולם ומלואו סי' ג
ט ע"א36 איבריה מתפרקיןתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שפד
ט ע"א36 איבריה מתפרקיןתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' רנ
ט ע"א43 מ"ט דר"מ דכת' מי יתן טהור מטמאילקוט הגרשוני ח"ב
ט ע"א43 מ"ט דרבי מאיר דכתיב מי יתן טהור מטמא לא אחד וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת חקת דף סג ע"ב
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמאמחשבת מוסר ח"א עמ' תנה
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא דריש שדם נעכר ונעשה חלבגבעת שאול (בראך) עמ' תקנ, תקנז
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא וכו' אר"י זו ש"ז וכו'ברית שלום (תעח) דף ק ע"א
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא וכו' אר"י זו ש"ז וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרמ
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא זו שכבת זרע שהוא טמא ואדם הנוצר ממנו טהורזרע שמשון תזריע אות ו
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא לא אחדצדקת הצדיק סי' קמז
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא לא אחדתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' פב
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא לא אחד אלו מי הנדה וכו'מצור דבש עמ' רכג
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא לא אחד אלו מי הנדה שהמזה ומזין עליו טהור ונוגע טמא, והיינו דאמר שלמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, ורש"י שםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קכה
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא לא אחדפרי צדיק פ' פרה אות ג, הבדלה
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא על פרה אדומהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' סח
ט ע"א45 ורבנן א"ר יוחנן זו ש"זילקוט הגרשוני ח"ב
ט ע"א45 זו שכבת זרע שהוא טמא, ואדם הנוצר ממנו טהורבאר הגולה באר ה הערה 92
ט ע"א46 אלו מי הנדה שהמזה ומזיןקדושת לוי דף נז ע"ג
ט ע"א47 המזה טהורגור אריה במדבר פי"ט אות כג-כד
ט ע"א47 נוגע טמא ומזה טהורמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קלב
ט ע"א47 שהמזה ומזין עליו טהורמכתב מאליהו ח"ד עמ' 172
ט ע"א51 מאי מזה נושאהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק כא
ט ע"א52 מזה מי הנדה שיש בהם כדי הזאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קז
ט ע"א57 אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, זו פרה אדומהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קלב הערה 30, תרמה הערה 45
ט ע"א57 היינו דקאמר שלמה אמרתי אחכמה וכו'נחלה לישראל עמ' עו, פ
ט ע"א57 והיינו דאמר שלמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממניבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קעא
ט ע"א57 שלמה המלך בקש למצוא טעם לפרהמאורי שערים עמ' ה
ט ע"א רש"י - מי יתן טהור מטמא לא אחד - בתמיה כלומר יחידו של עולםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקמה
ט ע"א רש"י ד"ה אמרתי - בטעם זה למה מזה ומזין עליו טהור וכו'נחלה לישראל עמ' פ
ט ע"א רש"י והיא רחוקה ממניגור אריה שמות פט"ו הערה 154
ט ע"ב וכמה עונה אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה עונה בינונית שלשים יוםשל"ה פרשת בא אות ג
ט ע"ב עונה בינוניתמשיבת נפש עמ' פז {רוב נשים וסתן ל' יום}
ט ע"ב עשה רבי כרא"אמקראי קדש (תשנג) עמ' רכא
י ע"ב זו שירפה מצוי וזו אין שירפה מצוי ורש"יברית שלום (תעח) דף ע ע"ג
י ע"ב זו שירפה מצוי וזו אין שירפה מצוי ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תנ
י ע"ב תולין במצויחכמת התורה תולדות עמ' תסו
י ע"ב למאי נפקא מינה למיהוי דבריו של אחד במקום שניםהר המוריה עמ' ריא
י ע"ב אשה שלא היו פוסקים דמיהברכת חיים ח"א עמ' 186
י ע"ב תוס' ד"ה דהויאחכמת התורה תזריע עמ' קיג
י ע"ב תוס' ד"ה דהויאמשנת חיים בראשית עמ' תצח
יא ע"א06 קפצה וראתהאגודת אזוב (יעבץ) דף יז ע"ד בהגהה
יא ע"א29 ומשמשת בעדיםאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' ד
יא ע"א29 ומשמשת בעדיםקול ששון (גולדברג) אות כט
יא ע"א38 מעין אחר הוא התורה טמאתו והתורה טהרתותפארת צבי ויקרא עמ' קנו
יא ע"א רש"י - הרחם נקרא קברפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שנז
יא ע"ב הניחא ללוי וכו' אלא לרב קשיאשל"ה תושבע"פ אות רטז
יב ע"א זהו עדן של צנועותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנה
יב ע"א כל שאינו מקיים דברי חכמים וכו' רשע לא מקרי?פרי צדיק תולדות אות א, צו אות ח, פסח אות לט, נצבים אות ה
יב ע"א שאינו מקיים דברי חכמיםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קד
יב ע"א כל לבעלה לא בעיא בדיקהתורה אור (באנדי) עמ' שנז, שסו
יב ע"א א"ל רב פפא לרבא וכו' א"ל סודני לא וכו'מגילת סמנים עמ' טו
יב ע"ב01 ת"ח נקרא סודניליהודים היתה אורה עמ' כג
יג ע"א01 היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץ וכו' (בגמ' ע"ב)חיי נפש ח"ד עמ' תכא
יג ע"א01 יד המרבה לבדוקמצת שימורים עמ' קפח
יג ע"א01 כל היד המרבהדרשות ר"י מסלוצק עמ' קסח
יג ע"א01 כל היד המרבה לבדוקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכא
יג ע"א01 כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שצז
יג ע"א01 כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחתלקוטי מאמרים עמ' *232-231
יג ע"א01 כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רסב
יג ע"א01 כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שכא
יג ע"א01 כל היד וכו' כל האוחז באמההמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 251
יג ע"א01 כל היד המרבה לבדוק בבד הרי משובחתנטריקן (תשעד) עמ' קפב
יג ע"א03 לאו בנות הרגשההכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק כג
יג ע"א03 נשים לאו בנות הרגשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שס
יג ע"א12 היה אוכלמי רביעית סי' קסד סעיף ב סק"א [הלכה]
יג ע"א15 אסור לאחוז באמה וכו' בעיתותא דנהרא שריפאר יעקב ח"ג עמ' קלז
יג ע"א15 האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' פ, רי
יג ע"א15 האוחז באמה כאילו מביא מבולמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ז ע"ג
יג ע"א15 האוחז באמתו כו' מבול כו' גבול יש לושערי תשובה סה"י אות יז
יג ע"א15 המוציא זרע לבטלה קשה מדור המבולתורת העולה ח"ב פרק מד
יג ע"א15 המוציא זרע לבטלה קשה מדור המבולתורת העולה (תשעה) עמ' רס
יג ע"א15 המשחית זרעו מביא מבול לעולםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' יח
יג ע"א15 כל האוחז באמה וכו' כאילו מביא מבול לעולםבאר הגולה באר ב הערה 513-512, באר ו הערה 466
יג ע"א15 כל האוחז באמה ומשתין וכו'באר הגולה (שנח) באר ב/ה דף י ע"א
יג ע"א15 כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולםנצח ישראל עמ' תקג הערה 198
יג ע"א15 כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ט
יג ע"א15 כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולםראשית חכמה, אהבה פרק יא אות סא, קדושה פרק יז אות א
יג ע"א15 כל האוחז באמה ומשתיןנתיבות עולם ח"ב עמ' קיז
יג ע"א15 כל האוחז באמתו ומשתין וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' לח-לט
יג ע"א15 כל האוחז באמתו ומשתין כאילו מביא מבול לעולםצדקת הצדיק סי' *צו-צז, קז, קכג
יג ע"א15 כל האוחז באמתו ומשתין כאילו מביא מבול לעולםפרי צדיק ר"ח מרחשון אות, נח אות ו
יג ע"א15 ענשו כדור המבול שהיו משחיתים דרכםשערי תשובה שער ג אות קיב
יג ע"א23 גופא ר"א אומר כל האוחז באמה וכו' והלא נצוצות נתזין על רגליו וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק שלד
יג ע"א27 מוטב יוציא לעז על בניו ואל יעשה עצמו רשע שעה א'אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רסח
יג ע"א27 מוטב שיוציא לעז על בניו ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת לפני המקום וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רכט
יג ע"א27 מוטב שיוציא לעז על בניו שהם ממזרים ואל יהי רשע שעה א'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פג
יג ע"א27 מוטב שיוציא לעז על בניו שהם ממזרים ואל יעשה עצמו שעה אחת רשע לפני המקוםראשית חכמה - קדושה פרק יב אות יא
יג ע"א28 ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת לפני המקוםתקנת השבין סי' טו (עמ' 129)
יג ע"א38 וכל כך למה מפני שמוציא שכבת זרע לבטלה דא"ר יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק שלד
יג ע"א39 א"ר יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה וכו'של"ה - מס' חולין אות קסו
יג ע"א39 כל המוציא וכו' חייב וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 113
יג ע"א39 כל המוציא זרע לבטלה - חייב מיתהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רטז
יג ע"א39 כל המוציא ש"זהכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק כג
יג ע"א39 כל המוציא ש"ז לבטלה וכו'טוב טעם בראשית עמ' רלג
יג ע"א39 כל המוציא ש"ז לבטלה חייב מיתהעץ הדעת טוב (תשסח) עמ' ריב
יג ע"א39 כל המוציא ש"ז לבטלה חייב מיתה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שסג
יג ע"א39 כל המוציא ש"ז לבטלה חייב מיתהראשית חכמה - קדושה פרק ח אות יט, פרק יז אות א, כג
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתהבאר הגולה באר ב הערה 508, 514
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה וכו' כאילו שופך רמיםשל"ה פרשת בראשית אות יג
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיב
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתהחשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיח ע"ג
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קפו
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה וכו' כאילו שופך דמים, שנאמר וכו' שוחטי הילדים וכו' אל תקרי 'שוחטי' אלא סוחטינועם אלימלך דף ס ע"א
יג ע"א40 המוציא זרע לבטלה חייב מיתה בידי שמיםמנחת מרדכי עמ' רפח
יג ע"א40 המוציא ש"ז לבטלה חיים מיתה וכאילוי שופך דמיםתפארת משה עמ' רג
יג ע"א40 המוציא ש"ז לבטלה עונשו מיתה ביר"שגור אריה בראשית פ"ה אות ה
יג ע"א40 המוציא שז"לדברי שלום (שרעבי) חלק הדרוש עמ' צד
יג ע"א40 המוציא שז"לשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלה
יג ע"א40 המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רא
יג ע"א40 המוציא שכבת זרע לבטלהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמח
יג ע"א40 משחית זרע חייב מיתהמילי דשמיא פל"ט אות ב עמ' קסז
יג ע"א40 עונש קרי והוצאת ז"ל הוי מיתהכסף נבחר עמ' יד
יג ע"א42 המוציא ז"ל כשופך דמים ועובד ע"זכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רג
יג ע"א42 הוז"ל שקול כעבודה זרה וכשפיכות דמיםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנח, ח"ה עמ' לט
יג ע"א42 הוצאת זרע לבטלה הוא בבחינת הורג נפשעטרת ישועה (תשסד) אות א, יב להגדה ש"פ, אות ט לויקרא זכור
יג ע"א42 המוציא זרע לבטלה כאילו הורג את הנפש ועליו נאמר שחטי הילדיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רכז, רל, רלג
יג ע"א42 המוציא ש"ז וכו' כאילו שופך דמיםמכתב מאליהו ח"ד עמ' 171
יג ע"א42 המוציא ש"ז לבטלה כאילו שופך דמיםנצח ישראל עמ' ע הערה 79
יג ע"א42 המוציא שז"ל כאילו שוחטי ילדיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלז
יג ע"א42 המוציא שז"ל כאילו שופך דמיםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שה
יג ע"א42 המוציא שז"ל כאילו שופך דמיםדרך חיים עמ' תקפ
יג ע"א42 המוציא שכבת זרע לבטלה וכו' כאילו שופך דמים וכו' שוחטי הילדים וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קפט
יג ע"א42 המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו שופך דמיםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנג
יג ע"א42 המוציא שפכת זרע לבטלה נקרא שופך דמיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' קפד
יג ע"א42 כאילו הורג את הנפשמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שכב
יג ע"א42 כאילו שופך דמיםהכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק כג {כי טיפת הזרע נראית צורת אדם קטן, וזה היה חטא של למך{
יג ע"א42 כאילו שופך דמיםהשיר והשבח ח"א עמ' נקס
יג ע"א42 כאילו שופך דמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרג {יעקב שלא הוציא ז"ל כמש"כ "ראשית אוני" הוא כנגד חטא שפיכות דמים}
יג ע"א42 כאילו שופך דמים וכו' שוחטי הילדים בנחליםפרי צדיק וישב אות ד
יג ע"א42 כאילו שופך דמים כו' עובד עבודת כוכביםתורת מנחם חנ"ד עמ' 313
יג ע"א42 כאילו שופך דמים שנ' הנחמים כו'שערי תשובה שער ג אות קיב
יג ע"א42 כאילו שופך דמיםשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 72 {מפני שבמיקרוסקופ נראים בזרע ברואים קטנים מתנועעים}
יג ע"ב42 המוציא ז"ל נקרא שופך דמיםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' כז
יג ע"ב42 המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו שופך דמיםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תנד, תרכו, תרמג
יג ע"א42 כל המוציא ז"ל כאילו שופך דמיםברית אברם עמ' ערה
יג ע"א42 כל המוציא ש"ז וכו' כאילו שופך דמיםנאוה תהלה עמ' קפב
יג ע"א42 כל המוציא ש"ז כאילו שופך דמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שכו, תיז
יג ע"א42 כל המוציא ש"ז לבטלה וכו' כאילו שופך דמיםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות לד
יג ע"א42 כל המוציא ש"ז לבטלה וכו' כאילו שופך דמיםבאר הגולה באר ב הערה 517, 535-534, 540-539, באר ז הערה 73
יג ע"א42 כל המוציא ש"ז לבטלה וכו' כאילו שופך דמים וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' נג
יג ע"א42 כל המוציא שז"ל כאילו שופך דמיםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נט
יג ע"א42 כל המוציא שז"ל כאילו שופך דמים, כאילו שעובד עבודה זרהאור הצבי עמ' 131
יג ע"א42 כל המוציא שכבת זרע לבטלה וכו' כאילו שופך דמיםאמרי נועם (מועדים) סי' לד לחנוכה, סי' יא לזאת חנוכה
יג ע"א42 פגם הברית שקול כנגד ג' עבירותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קסז
יג ע"א42 ר"י ור"א אמר כאלו שופך דמים וכו' א"ת שוחטי אלא סוחטי הילדיםיגל יעקב (תשנג) וארא אות כד, בא אות מו, נח, משפטים אות קיד, מסעי אות קכט, שופטים אות סב
יג ע"א42 רבי יצחק ורבי אמי אמרי כאילו שופך שמים וכו' אל תקרי שוחטי אלא סוחטישל"ה - מס' יומא אות קמה
יג ע"א43 הנחמים באלים וכו' זה המוציא ז"לצדקת הצדיק סי' מה, פב, צז, רמה, דובר צדק עמ' 111
יג ע"א43 הנחמים באלים וכו' זה המוציא ז"לפרי צדיק קדושים אות יב
יג ע"א43 הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שוחטי הילדים וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שעב
יג ע"א44 אל תקרי שוחטי אלא סוחטידרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלב ד"ה הן
יג ע"א44 אל תקרי שוחטי אלא סוחטיטוב טעם בראשית עמ' עח
יג ע"א44 אל תקרי שוחטי אלא סוחטיילקוט דברי חכמים בראשית סי' תיז
יג ע"א44 אל תקרי שוחטי הילדיםזכרון משלי עמ' עט אות רכג
יג ע"א44 אל תקרי שוחטי הילדים אלא סוחטי הילדיםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רסט
יג ע"א44 סוחטי הילדים אל תקרא שוחטי אלא סוחטייגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רצט, ש, שלח, ח"ב עמ' רכג, שצו, תרטו
יג ע"א44 שוחטי הילדיםדרך מצותיך (חב"ד) דף ג ע"א
יג ע"א44 שוחטי הילדים וכו' אל תקרי שוחטי אלא סוחטינועם אלימלך (תשסא) עמ' רמ
יג ע"א45 המוציא זרע לבטלה כאלו עובד עבודה זרהראה חיים ח"ב דף סד ע"ד [רכה ע"ב ד"ה ובזה]
יג ע"א45 המוציא זרע לבטלה שקול כנגד ג' ראשי עבירותבני יששכר ח"ב דף לז ע"ב
יג ע"א45 המוציא ש"ז לבטלה כאילו עובד עבודה זרהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקפג הערה 120
יג ע"א45 ר' יצחק ור' אמי אמרי המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו עובד עבודה זרהאמונת חכמים (תשעו) עמ' רנו
יג ע"א46 ר"י ושמואל הוו קיימי אאיגראויקח אברהם דף ה ע"ג
יג ע"א46 רב יהודה ושמואל הוו קיימי אאיגרא דבי בנישתא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שפ
יג ע"א47 בכנישתא דשף ויתיב בנהרדעאצמח דוד (סקאליע) עמ' תמב
יג ע"א48 א"ל שיננא אחוז באמתך והשתן וכו' ואב"א ביעתותא דשכינה וכו'מכשירי מצוה עמ' לג
יג ע"א48 א"ל שמואל אחוז באמתך והשתןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רח
יג ע"א48 א"ל שמואל לר' יודא שיננא אחוז באמתך והשתןיגל יעקב (תשנג) וירא אות נ
יג ע"א48 אחוז באמה וכו' בגלל אימתא דשכינתאאשל חיים ח"א עמ' קסא
יג ע"א48 אמר ליה שיננא אחוז באמתך והשתן לחוץאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רסה
יג ע"א48 אמר ליה שיננא אחוז באמתך והשתן לחוץ היכי עביד הכי וכו' ואיבעית אימא אימתא דמרי עלי'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקצא
יג ע"א48 צריך אני להשתיןאמרי יוסף בראשית דף צג ע"א
יג ע"א48 שיננאטיול בפרדס ח"א עמ' קנט
יג ע"א48 שיננא אחוז באמתך והשתןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
יג ע"א48 שיננא אחוז באמתך והשתן וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' סו
יג ע"א48 שיננא אחוז באמתך וכו' ביעתותא דשכינה שרימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רי
יג ע"א48 שיננא אחוז באמתך וכו'בני יששכר ח"ב דף קט ע"ג
יג ע"א52 כיון דאיכא ביעתותא לא אתי להרהורידרשות מהר"ם חביב עמ' קז
יג ע"א52 כיון דבעיתי לא אתי להרהורי וכו' ואב"א ביעתותא דשכינהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' נד
יג ע"א52 כיון דבעיתי לא אתי להרהוריקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' מד
יג ע"א54 ביעתותא דשכינהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קעה
יג ע"א54 בעיתותא דשכינהעלי שור ח"א עמ' שיח
יג ע"א54 היכא דאיכא אימתא דשכינתא ואימתא דרביה, ליכא הרהורפני חיים (פלג'י) דף רמח ע"ב
יג ע"א54 ואבע"א ביעתותא דרבי' וכו' ואיבע"א אימתא דמרי' עלי' וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' רצו
יג ע"א55 אימתא דמריה עליה דקרי שמואל עלי' אין זה ילוד אשהאור ישראל (תרס) דף פד ע"א
יג ע"א55 אימתא דמריה עליהאז שמח עמ' תכז
יג ע"א55 אימתא דמריה עליהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' שיג
יג ע"א55 אימתא דמריה עליה ורש"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קסט, תכא
יג ע"א55 אין זה ילוד אשהאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רסט
יג ע"א55 אין זה ילוד אשהתהלה לדוד (והרמן) פרק סו פסוק יג הערה יג
יג ע"א55 אמר עליו שמואל אין זה ילוד אשה אלא מלאךצמח דוד (סקאליע) עמ' תקצא
יג ע"א55 דקרי שמואל עליה אין זה ילוד אשהישראל קדושים עמ' 9, תקנת השבין סי' ט (עמ' 77)
יג ע"א55 דקרי שמואל עליה אין זה ילוד אשה אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' עט
יג ע"א55 רב יהודה אין זה ילוד אשהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעג
יג ע"א55 שאני רב יהודה דאימתא דמריה עליה, ורש"י - הקב"ה, ואפילו במקום אחר נמי שרי לדידיהדעת תורה שמות עמ' רכז
יג ע"א55 שמואל אמר על ר"י אימתא דמריה עליה ואין זה ילוד אשהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלו
יג ע"א56 אם היה נשוי מותר וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלד דף קנ ע"א
יג ע"א רש"י - אימתא דמאריה הקב"ה, ואפילו במקום אחר נמי שרי לדידי'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקצא
יג ע"א רש"י - בעלי הנאה נקראים מוציאי ז"לישמח חיים (תשסה) מע' ב אות סב
יג ע"א רש"י - שכינה שורה בבית הכנסתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' נד
יג ע"א רש"י - כי השחית כל בשר אפילו בהמות וחיות נזקקו לשאינן מינןלבית יעקב דרוש ד
יג ע"א תוס' ד"ה נשיםפרדס מרדכי עמ' קיח
יג ע"ב01 אמר רב המקשה עצמו לדעת יהא בנדוייגל יעקב (תשנג) שמיני אות יז, אחרי אות לא
יג ע"ב01 אמר רב המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי ולימא אסור דקמגרי יצה"ר אנפשיהשל"ה - שער האותיות אות י ס"ק יח, אות ק ס"ק שלד, שנח
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 146, 58
יג ע"ב01 המקשה עצמוקרן לדוד בראשית עמ' פ
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קע
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת וכו' נקרא עבריין שכך אומנותו של יצר הרע וכו'רוח נכון עמ' כא, לט
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תצח, תקיח
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנדויבאר הגולה באר ו הערה 975
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי וכו' דקמגרי יצר הרע אנפשיהרוח נכון עמ' כו
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנדויהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 251
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנדוימגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' קטו
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנדריאור תורה השלם (מזריטש) סי' קטו
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוימגדל עוז (תשעח) עמ' תקה
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידויקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ב אות סג
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' ע
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוי וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רח
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידויאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ז
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוינר ישראל חלק ב דף קמו
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוי וכו' אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףראשית חכמה - קדושה פרק יז אות ב
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוי ולימא אסור אתי לאגרויי יצרא אנפשיהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רמה
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעתעלי שור ח"א עמ' קנב {יהא בעיניך כעובד ע"ז}
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת כו' דקמגרי יצה"ר אנפשיהשערי תשובה סה"י אות צה
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' של
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת נקרא עברייןתורת אביגדור ח"ב עמ' פא
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעתטהרת יו"ט ח"ז עמ' פב
יג ע"ב01 פגם הבריתרוח חיים (חיד"א) עמ' מב
יג ע"ב02 דקא מגרי יצה"ר אנפשיהחכמת התורה בראשית עמ' רסז, תמו
יג ע"ב02 דקא מגרי יצר הרע אנפשיהרוח נכון עמ' לב
יג ע"ב02 דקמגרי יצה"ר אנפשיהתורת מנחם חנ"ז עמ' 106
יג ע"ב02 יהא בנדוי - תוס'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רלא
יג ע"ב03 נקרא עבריין שכך אומנתו של יצר הרע וכו' לך עבוד עבודת כוכבים והולך ועובר וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק שלד
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כךחכמת התורה וישלח עמ' תקפא
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך וכו' לך עבוד עבו"זתהלה לדוד (והרמן) פרק מא פסוק ה הערה ב
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך וכו'דרשות הרא"ש דף עו ע"א דרוש פא
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך וכו' ולמחר אומר לו לך עבוד ע"זדרשות שבט הלוי עמ' סז
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו לך עבוד ע"זאור השמש (תשסח) עמ' י
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' רי
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כךבאר שרים פרשת וארא דרוש ה אות ב
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו וכו'עטרת יהושע שמות עמ' נח
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שהוא אומר לו לך עבוד עבודה זרהבאר שרים פרשת ראה דרוש א אות ה
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שהוא אומר לו לך עבוד עבודה זרהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רטז
יג ע"ב04 כך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך וכו'זרע שמשון שיר השירים אות לח
יג ע"ב04 כך אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' ג
יג ע"ב04 כך אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר י דף יט ע"א
יג ע"ב04 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו לך עבוד ע"זיגל יעקב (תשנג) בלק אות צ, שופטים אות נו
יג ע"ב04 כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קא, קנט
יג ע"ב04 כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רטז, תרטו
יג ע"ב04 כך הוא אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד ע"זפניני יחזקאל עמ' תרכו
יג ע"ב04 כך היא אומנותו של יצר הרע וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' נח מאמר א
יג ע"ב04 שכך אומנותו של יצה"ר היום אומרהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה ובזה
יג ע"ב04 שכך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר לח
יג ע"ב04 שכך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"ז והולך ועובדפאר יעקב ח"א עמ' מא, קצו
יג ע"ב04 שכך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כךישראל קדושים עמ' 115, שיחת מלאכי השרת עמ' 86
יג ע"ב04 שכך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כךפרי צדיק מקץ אות ב
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהורדרשות מהר"ם בנעט עמ' רטו
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קסב
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו כו'ברית שלום (תעח) דף טו ע"ד, קב ע"א
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו כו'ברית שלום (תשסח) עמ' צו
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהור וכו' לא יגרך רעצדקת הצדיק סי' קד, ספר הזכרונות סי' א, ב (עמ' 7)
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהור וכו' לא יגרך רעפרי צדיק בראשית אות יא, וישב אות ד, שמות אות ד, ח, פ' זכור אות א, צו אות ג, ה, פסח אות כט, תזריע אות א, שלח אות יד, קרח אות יא, בלק אות ג, פנחס אות טו, כי תבא אות יב
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהורנתיבות עולם ח"ב עמ' קכו
יג ע"ב07 כל המביא עצמו לידי הרהורשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרמו
יג ע"ב07 כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב"האור הצבי עמ' 126
יג ע"ב07 כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הדרשות הצל"ח השלם עמ' רנ
יג ע"ב07 כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הראשית חכמה, אהבה פרק ו אות יז, קדושה פרק ה אות כ, פרק יז אות ב, סז, תוצאות חיים פרק קכב
יג ע"ב07 כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו וכו'מרפא לשון עמ' קנח, קפב, רס
יג ע"ב08 מי שפגם הברית אינו רואה פני השכינהפרדס המלך (תשסט) אות תכו
יג ע"ב10 לא יגורך רעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמא הערה 31
יג ע"ב10 לא יגורך רע וכו'דרשות שבט הלוי עמ' צז, רכח
יג ע"ב10 לא יגורך רע זהו שמוציא זרע לבטלהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שפא
יג ע"ב10 מאי לא יגורך רע לא יגור במגורך רעאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רמח
יג ע"ב11 ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים ביד וכו'מנות הלוי (שמה) דף קנב ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף י ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו א דף ה ע"ד
יג ע"ב11 מאי דכתיב ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים בידמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפא
יג ע"ב11 מאי דכתיב ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים ביד וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שסג
יג ע"ב11 מאי דכתיב ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים בידכסף נבחר עמ' טו
יג ע"ב12 אלו המנאפים בידשער המלך (תשנז) עמ' תקע
יג ע"ב12 אלו המנאפים ביד וכו' בין ביד בין ברגלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תסו ד"ה שלח
יג ע"ב12 החטא הידוע נקרא בשם דםכוונת הלב עמ' קעה
יג ע"ב12 המנאפים בידכלי יקר (תשמח) עמ' רמה
יג ע"ב12 תני דבי ר' ישמעאל לא תנאף וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 313
יג ע"ב13 לא תהא בך ניאוףשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שכו
יג ע"ב13 לא תהא בך ניאוף בין ביד בין ברגלאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רנט
יג ע"ב13 לא תהא בך ניאוף בין ביד וכו' והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח וכו' בני מבול נינהושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיב
יג ע"ב13 לא תנאףהכתב והקבלה שמות פ"כ פסוק יג
יג ע"ב13 לא תנאף בין בידשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלה
יג ע"ב13 לא תנאף לא יהא בך ניאוף בין ביד בין ברגלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנא
יג ע"ב13 לא תנאף לא תהא בך נאוף בין ביד בין ברגל וכו' כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפא
יג ע"ב13 לא תנאף לא תהא בך ניאוףתקנת השבין סי' *טו (עמ' 125-124)
יג ע"ב14 גרים והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיחצדקת הצדיק סי' קכו, קסא, *רנט-רס
יג ע"ב14 גרים והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיחפרי צדיק ל"ג בעומר אות ז
יג ע"ב14 גרים מעכבין את המשיחאבן פינה עמ' 126
יג ע"ב14 הגרים והמשחקי תינוקות מעכבין את המשיחחיי נפש ח"א עמ' רנח ע"א
יג ע"ב14 הגרים והמשחקים בתינוקות מעכבים את המשיחאור הצבי עמ' 266
יג ע"ב14 הגרים והמשחקים בתנוקות מעכבים את המשיחהשיר והשבח ח"ב עמ' קעו
יג ע"ב14 הגרים והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיחלחמי תודה דף קכ ע"ב, רנז ע"ב
יג ע"ב14 הגרים והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיחנחל חיים סי' סו
יג ע"ב14 הגרים מעכבין את המשיחחכמת התורה יתרו עמ' רפא
יג ע"ב14 המשחקים בתינוקותגור אריה בראשית פכ"א הערה 40
יג ע"ב14 המשחקים בתינוקותדרך חיים עמ' שלז
יג ע"ב14 המשחקין בתינוקות מעכבין את המשיחגור אריה בראשית פכ"ה הערה 50, 51
יג ע"ב14 והמשחקיןהכתב והקבלה בראשית פכ"ד פסוק סז
יג ע"ב14 ת"ר הגרים וכו' מעכבין את המשיח, תוס'נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ג
יג ע"ב16 קשים גרים לישראלמי השלוח (תשסז) ח"א דף קמט
יג ע"ב16 קשים גרים לישראל כספחתמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשלח
יג ע"ב16 קשים גרים לישראלתפארת ישראל עמ' י
יג ע"ב16 קשין גרים לישראלרנת יצחק ישעיה עמ' מד, נ
יג ע"ב18 דרך אברים בני מבול נינהופרי צדיק בשלח אות ו, ר"ח אייר אות ג
יג ע"ב19 דנסיבי קטנותמשנת חיים בראשית עמ' תכב
יג ע"ב19 הנושא קטנה מעכב את המשיחס' חסידים סי' תצט
יג ע"ב20 אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדבר צבי - קדושת השבת עמ' עב
יג ע"ב20 אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדרשות שבט הלוי עמ' ד, יז, נה, קפה
יג ע"ב20 אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדעת תורה שמות עמ' ס
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קט
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאגרא דכלה ח"ג עמ' שעא
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאור לשמים (תשסג) עמ' קמד
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאמרי קדוש (תשסא) עמ' צט
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ע
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףבנין משה (מייזליש) ח"א בהקדמה, ועמ' נח, ק, קנ, קצח, רכב
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףברית אברם עמ' תצב, תר
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' תג
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמתנת חיים שבת ור"ח עמ' רו
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלז
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלד
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף וכו'ואותו תעבוד עמ' שנג
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' ריז
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רפה
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קצז
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' צב
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרו
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תשסב
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףנחלי מים (מלאח) עמ' קמט
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףפרחי כהונה (קצבורג) עמ' רסג-רסד
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, ותוס' ד"ה עדברית אברם עמ' רצט, תקב
יג ע"ב20 עד שיכלו הנשמות שבגוףדרשות מהר"ם בנעט עמ' מד
יג ע"ב20 עד שיכלו נשמות שבגוףשומע תפלה ח"ב עמ' רעח
יג ע"ב20 עד שיכלו נשמות שבגוף, ותוס'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קפא
יג ע"ב25 אסור ליגע באמהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שסג
יג ע"ב25 דתניא רבי טרפון אומר יד לאמה תקצץמגילת סמנים עמ' קא
יג ע"ב25 יד לאמה תקצץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תסו ד"ה שלח
יג ע"ב25 יד לאמה תקצץ כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רצז
יג ע"ב28 אמר להן מוטב תבקע כריסו ואל ירד לבאר שחתאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רמו
יג ע"ב28 מוטב שיבקע כריסו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רא, רכח
יג ע"ב32 אסור להושיט ידו מטבור ולמטהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרכג
יג ע"ב32 המכניס ידו למטה מטבורו תיקצץאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' ת
יג ע"ב32 המכניס ידו למטה מטבורו תיקצץלב אליהו (תשסה) שמות עמ' נו
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' רצה
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו וכו'ברית שלום (תעח) דף קיח ע"א
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשנד
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו כו'מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רצה
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו תקצץאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רסד
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו תקצץראשית חכמה, אהבה פרק יא אות סא
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורואמרי יוסף בראשית דף צג ע"א
יג ע"ב32 כל המכניס ידו מטבורו ולמטה וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' רא
יג ע"ב33 אמרו לו ישב לו קוץ בכריסו לא יטלנו וכו'לב דוד (תשסט) עמ' פט
יג ע"ב33 ישב לו קוץ בכריסו וכו'בית יעקב (תשסא) עמ' נח
יג ע"ב33 ישב לו קוץ בכריסו וכו'זך ונקי עמ' עט
יג ע"ב34 החרשת והשוטה והסומאשערי שיש יהושע ח"א עמ' קז
יג ע"ב48 מכנסים אסוריםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רלא
יג ע"ב51 במכנסי הכהנים לא היו בתי נקבבית שלום מרדכי עמ' קכא
יג ע"ב51 שנצים שבמכנסי כהניםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 155
יג ע"ב רש"י - הנפש באה לעולם מהחדר ששמו גוףבני יששכר ח"ב דף קלב ע"ג
יג ע"ב רש"י - מנאפים ביד, מוציא זרע לבטלהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפא
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחת - שלא נתערבו בשביל הגרים וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מג אות ב
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ר
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחתתולדות שלמה - רות עמ' רמג
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחתתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' שעט, שפד
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחתגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנא
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחתמנחת מרדכי עמ' שעח
יג ע"ב רש"י ד"ה קץ ידארנת יצחק משלי עמ' רמב
יג ע"ב רש"י ד"ה קשיםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קנה
יג ע"ב תוס' - אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמנחת ישראל עמ' נה
יג ע"ב תוס' ד"ה המקשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכא
יג ע"ב תוס' ד"ה עד שיכלוקרבן שבת (תשסח) עמ' קנט
יג ע"ב תוס' ד"ה עד שיכלו - והא דאמר אלמלי וכו' וי"ל דהרבה וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' רו
יג ע"ב תוס' ד"ה עד שיכלולחמי תודה דף קכ ע"ב
יג ע"ב תוס' ד"ה קשים גריםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ו
יג ע"ב תוס' - ישראל ערבים לגריםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קנג
יד ע"א01 רוכבי גמלים אסורים בתרומהפרדס מרדכי עמ' קיח
יד ע"א01 רוכבי גמלים אסורין לאכול בתרומהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפח
יד ע"א02 הספנים כולם צדיקים ורש"יהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קמג
יד ע"א02 רוכבי גמלים כולם רשעיםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קמו
יד ע"א02 רוכבי גמלים כולם רשעיםרסיסי לילה סי' נד (עמ' 151), צדקת הצדיק סי' נח
יד ע"א02 רוכבי גמלים כולם רשעים הספנים כולם צדיקים וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר ב דף יז ע"ג, ומאמר יג דף כ ע"א
יד ע"א02 רוכבי גמלים כולם רשעים, ורש"י ותוס' ד"ה רוכביאמרות ה' השלם ח"א עמ' שסח, ח"ב עמ' רמד
יד ע"א05 ריב"ל לייט אמאן דגני אפרקידשערי תשובה סה"י אות צה
יד ע"א06 לייט אמאן דגני אפרקידמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רלד {פירוש פרקדן, ועובדא מהגרי"ז מבריסק}
יד ע"א06 לייט אמאן דגני פרקדןדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפב
יד ע"א06 לייט מאן דגני אפרקידהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 251
יד ע"א11 דרך בנות ישראל וכו' והצנועות מתקנות שלישי לתקן את הביתהר המוריה עמ' קמג
יד ע"א תוס' ד"ה אפרקידתקנת השבין סי' י (עמ' 101)
יד ע"א תוס' ד"ה לייטספר הזכרונות סי' א, ב (עמ' 11)
יד ע"א רמב"ן - צדיק לדבר אחד נקרא צדיק גבי גמליםדברי סופרים סי' *ז (עמ' 6-5), מחשבות חרוץ סי' ב (עמ' 4)
יד ע"ב01 אי אתה מודה דצריך כגריס ועודתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
יד ע"ב08 דאדם גדול הוא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרמז, תרמח
יד ע"ב15 רבי יוסי היה רבו דרביאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסד
יד ע"ב15 רבי יוסי היה רבו דרביאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמד
יד ע"ב16 רבי ריש מתיבתא הוא ושכיחי רבנן קמיה ומחדדי שמעתתיהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשצה
יד ע"ב16 רבינו הקדוש שכיחי מתיבתא גביהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תעו
יד ע"ב17 ושכיחי רבנן קמיה ומחדדי שמעתיהדברי חנינא - ת"ת עמ' טז, כא
יד ע"ב17 מחדדי שמעתתיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סא
יד ע"ב17 שכיחי רבנן קמיה ומחדדי שמעתתיהשביב אור עמ' רסא
יד ע"ב17 שכיחי רבנן קמיה ומחדדן שמעתיהמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו
יד ע"ב תוס' ד"ה מאי לאו בזקנותונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות ט
יד ע"ב תוס' ד"ה האיך - בזקנותו נתחדד ר' מחמת התלמידים ותוס' הרא"שרנת יצחק תענית עמ' לא-לב, מא, ע
טו ע"א ותיפוק ליה דהוה בעל קרי בשלא גמר ביאתוזכור לדוד עמ' סז
טו ע"א וסתות דאורייתא או דרבנן ורש"יחיי נפש ח"ג עמ' קעב
טו ע"א רש"י ד"ה דאורייתאבריכות המעיין עמ' קב
טו ע"א תוס' ד"ה אמר רב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנא
טו ע"א תוס' ד"ה אמר רב, וא"ת אמאי לא קאמר שמא תמצא ודאי נדהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קעז
טו ע"א תוס' ד"ה אפילו הגיעחיי נפש על ההגדה עמ' רכה
טו ע"ב בעלה מחשב ימי ווסתהספרי המגיד מקאזניץ עמ' פח
טו ע"ב רש"י ד"ה אם זכר הוא דיולדת יכולה לאחר קרבנה לאחר מלאתפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נב
טו ע"ב תוס' ד"ה בהמתוגבורות אליהו סי' קמז אות ח
טז ע"א06 וסתות דאורייתא או דרבנן וכו' שאורח בזמנו באשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 24
טז ע"א12 איתמר אשה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה ולבסוף ברקה וכו' ושמואל אמר אפילו בדקה ומצאת טהורה נמי טמאהשל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק שסה
טז ע"א16 אורח בזמנו באאור חדש פ"ב אות 389
טז ע"א16 אורח בזמנו באמשיבת נפש עמ' קטז
טז ע"א16 יש לנשים אורח לראות בזמן קבועגור אריה בראשית פי"ח אות לח
טז ע"א18 ומר סבר וסתות דרבנן (ר"י)חיי נפש ח"ד עמ' פז
טז ע"א18 וסתות דרבנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנד
טז ע"א21 שמואל ס"ל ווסתות דאורייתאחיי נפש על ההגדה עמ' רכה
טז ע"א28 חרדה מסלקת את הדמיםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' פא
טז ע"ב12 מוטב שאאריך עליכם בעוה״ז כדי שתאריכו ימים בעוה״ביושב אהלים עמ' קסג
טז ע"ב14 בעל נפשמבשרת ציון ח"א עמ' רלא
טז ע"ב23 זו מוכיחה קייםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נה
טז ע"ב24 אסור לאדם שישמש מטתו ביוםרנת יצחק ישעיה עמ' שנד, משלי עמ' קמז
טז ע"ב24 אסור לאדם שישמש מטתו ביום וכו'קשוטי כלה ח"י אות רכט
טז ע"ב24 אסור לאדם שישמש מטתו ביוםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכד
טז ע"ב24 אסור לאדם שישמש מיטתו ביום וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תזריע דף ו/ז ע"ג
טז ע"ב24 אסור לשמש מטתו ביוםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סג
טז ע"ב24 אסור לשמש מטתו ביוםנזר הקדש ח"ב עמ' תשטו
טז ע"ב27 יום לא ניתן להריון וכו' בוזה דרכיו ורש"י ד"ה בוזהישראל קדושים עמ' 10
טז ע"ב27 לילה ניתן להריוןמנחת אליהו (תשסא) עמ' שי
טז ע"ב27 לילה ניתן להריון וכו' והלילה אמר הרה גברמנחת אליהו (תשנט) עמ' ריח
טז ע"ב28 בוזה דרכיו ימות וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' מא
טז ע"ב28 המשמש מטתו ביום הוא בוזה דרכיואמרות ה' השלם ח"ג עמ' לב
טז ע"ב30 דריש רב חנינא בר פפא אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמומתנת חיים - קנינים עמ' מד
טז ע"ב30 דרש רבי חנינא בר פפא מלאך הממונה על ההריון וכו' ואילו צדיק ורשע לא קאמרארוחת תמיד עמ' תקעז ע"א ד"ה ובזה
טז ע"ב31 יש מלאך ממונה על הריוןערבי נחל (תשסד) עמ' תתקמא
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שסג
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמומבשרת ציון ח"ד עמ' רנו
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמושל"ה פרשת וישלח אות ו, משפטים אות לח
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו'לב דוד (תשסט) עמ' ק
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קעט, קפב
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמרדרכי התשובה עמ' צז
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו' עשיר או עניבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' נה
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת עקב דף קעה ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש יב דף קיד ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ג דף כה ע"ב; חידושי אגדת ק"י עם תפלה למשה; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כו דף פד ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ח דף נד ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז דרוש ב פרק ה דף קיג ע"א-ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש יא דף מו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נו ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' כא דף קעה ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בהעלותך דף רכב ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יו דף נג ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת וילך; ס' ציוני (שכ) פרשת תזריע דף סד ע"א; אוהב משפט (שמט) דף י ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קא ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת אמור דף ק שני ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לא דף קסו ע"א; ילקוט חדש (תיז) דף צג ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קצג ע"א
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו' חכם או טיפש עשיר או ענישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תלח
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו וכו'אפיקי ים עמ' תקצט
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו וכו' ואילו צדיק ורשע לא קאמר כדרבי חנינא כו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' נז
טז ע"ב31 אותו מלאך ממונה על ההריון לילה שמו נוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"השפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קצ, קצז, תמג, ח"ב עמ' ח
טז ע"ב31 המלאך הממונה על ההריון וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקנז; תרעב עמ' תתצ
טז ע"ב31 המלאך הממונה על ההריון מעמיד הטפה לפני הקב"ה וכו'עלי שור ח"ב עמ' לח, תרד
טז ע"ב31 המלאך הממונה על ההריון נוטל כל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו טפה זו מה תהא עליה וכו'עירין קדישין השלם עמ' תקעז
טז ע"ב31 המלאך הנקרא לילה הוא אומר הורה גברפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קס
טז ע"ב31 המלאך נוטל הטיפה ומביאה לפני הקב"החכמת התורה מקץ עמ' יח
טז ע"ב31 המלאך שואל לה' טיפה זו מה תהא עליה חכם או טיפש גבור או חלש וכו'שם עולם (תשסו) עמ' נח, קו
טז ע"ב31 מלאך הממונה מוליך הטיפה לפניו יתברךעץ הדעת טוב (תשסח) עמ' מב, קז, שטז
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 338, 337
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון וכו' ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפשמצווה ועושה ח"א עמ' רפא, תפד
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון וכו' ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"הקשוטי כלה ח"ט אות לב, לח, מג, רסא
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון וכו' ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא ליבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתצ
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קנג
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמודובר צדק עמ' 36
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמודרכי אמונה דרך צג
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמומגדל עוז (תשעח) עמ' תסד
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמומנחת אליהו (תשנט) עמ' ריט
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל הטיפה ומעמידה וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' יב
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל טיפה ונותנה לפני הקב"האור הצבי עמ' 145, 212
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ותוס' ותוס' הרא"שרנת יצחק תענית עמ' יא
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמופנים יפות על תהלים עמ' נ
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, ותוס'רנת יצחק משלי עמ' קמז
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון נוטל הטיפהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רסג
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון נוטל הטיפה וכו'קשוטי כלה חי"א אות מא
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון נוטל טיפה וכו' חכם או טיפש וכו', ואילו רשע או צדיק לא קאמר וכו' חוץ מיר"שמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רלד {ביאור אל יתהלל חכם בחכמתו וכו' שאם מנצלה לעבודת ה' אז יתהלל; על יר"ש אפשר להתפלל, וגם לשנות הטבע מטיפש לחכם}
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון נוטל טיפה וכו' טיפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמר וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קנו, תכד, ח"ב עמ' קצ
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון נוטל טיפה ומביאה לפני המקוםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ז
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריוןשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קב, קמו, רפד
טז ע"ב31 מלאך הממונה על הריוןהדרת אליהו דרוש ג סי' ב ד"ה ועוד, דרוש ח סי' א ד"ה ועפ"ז
טז ע"ב31 מלאך הממונה על הריון לילה שמוחכמת התורה בא עמ' תק
טז ע"ב31 מלאך הממונה על הריון לילה שמוחכמת התורה וישלח עמ' ערה
טז ע"ב31 מלאך הממונה על הריוןעיונים במשלי עמ' תלד-תלה, תקיג
טז ע"ב31 מלאך הממונהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רעא
טז ע"ב31 מלאך הממנה על ההריון, לילה שמומנחת אליהו (תשסא) עמ' שי
טז ע"ב31 מלאך כו' טפה זו חכם או וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קלב ע"ד
טז ע"ב32 נוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"האמרי אש (טאוב) עמ' קלה, שצג, תב
טז ע"ב32 נוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא עליה חכם או טיפש ואילו צדיק או רשע לא קאמרברית אברם עמ' שלג, תקנב, תקצא
טז ע"ב32 נוטל הטיפה ומביאה לפני הקב"החכמת התורה וישלח עמ' שכב, תקנא
טז ע"ב32 קודם יצירת הולדמכתב מאליהו ח"א עמ' 152
טז ע"ב33 בשעה שנולד האדם גוזרין עליו וכו' ואילו צדיק ורשע לא קאמרס' חסידים סי' לג, תקמט
טז ע"ב33 בשעת יצירת האדם נגזר עליו אם יהיה חכם או טיפשלחמי תודה דף קעה ע"ב
טז ע"ב33 גבור או חלשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצ
טז ע"ב33 גבור או חלש וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' ו
טז ע"ב33 גבור או חלש וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמר וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' קפ
טז ע"ב33 גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני, רשע או צדיק לא קאמרלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קכח, תשכח
טז ע"ב33 גבור או חלש חכם או טפש עשיר או ענימצור דבש עמ' ר
טז ע"ב33 הקב"ה גוזר על טיפה מה תהאמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' עט
טז ע"ב33 ו' דברים עזר בתולדות האדם חכם טפש וכו'דרך ישרה עמ' תנו
טז ע"ב33 טיפה זו חכם או טיפשחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שט
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא וכו' ואילו צדיק ורשע לא קאמרנזר הקדש ח"א עמ' מב, רפב, רפג, ח"ב עמ' קיט, שיח
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' מב
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קטו
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ב
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהעטרת יהושע במדבר עמ' קב, רז
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קב
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהשמן ראש ח"י שמות עמ' קנה, רכג, רסד
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפשרוח נכון עמ' שכד
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני, ואלו צדיק ורשע לא קאמרתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קיד, רד
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו'דרך ה' השלם עמ' קמג - דרך לחיים
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' צג-צד
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רסט
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמר וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רמז
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמר כו'אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שיד, בראשית ח"ב עמ' צח, שמות ח"א עמ' נ
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו רשע וצדיק לא קאמר כדר"ח דאמר הכל ביד"ש חוץ מיר"ש וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רצו
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו' חכם או טיפשחיי שלמה עמ' סב
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה חכם או טיפש וכו'אוזן שמואל דף ג ע"ב, כו ע"א
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה חכם או טפשחנן אלקים עמ' רנג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפד, רנו, רפג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפז, כרך ב ח"ב עמ' קמח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ע
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה עני או עשיראסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' רצ, במדבר עמ' רפה
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 24, 69
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קצז
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה גבור או חלש וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמרהגיונות אל עמי ח"א דרוש נט
טז ע"ב33 טפה זו וכו' חכם או טיפש ואילו רשע או צדיקצדקת הצדיק סי' ק, לקוטי מאמרים עמ' 132, 169, רסיסי לילה סי' כא (עמ' 25), מג (עמ' 81), נד (עמ' 146, 148), דברי סופרים סי' יג (עמ' 10), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ג (עמ' 63), מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 51), דובר צדק עמ' 181, קומץ המנחה עמ' 1 (סי' ד)
טז ע"ב33 טפה זו וכו' חכם או טיפש ואילו רשע או צדיקפרי צדיק שמות אות יא
טז ע"ב33 טפה זו יהא עשיר או ענישמן ראש ח"ט בראשית עמ' רמה
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליהולאשר אמר עמ' קיב
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליהשמן ראש ח"י בראשית עמ' קל, שצד
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור או חלשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצד
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' לט
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמרמכתב מאליהו ח"א עמ' 152, ח"ב עמ' 156
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או ענימאמץ כח עמ' נט, קנ, ש
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמרפאר יעקב ח"א עמ' רמ, ח"ד עמ' שכח
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור או חלשניבי זהב עמ' תקכח
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רמא
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקסג
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו צדיק ורשע לא קאמרקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעו אות ד
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו צדיק ורשע לא קאמרס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות ד
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמרתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ו הערה כא
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו' חכם או טיפשדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' כ
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו' עשיר או ענישל"ה על הפרשיות - הקדמה אות יא
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' סח
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"א עמ' יט
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה חכם או טפשאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כג אות ג
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה חכם או טפש וכו' ואלו צדיק ורשע לא קאמרשבט מישור עמ' פה
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה חכם או טפש וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' א
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה חכם או טפש וכו'שבט מוסר עמ' קלח
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו' צדיק או רשעכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קעד
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' כז
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' קעו
טז ע"ב33 טפה זו עשיר או ענישמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שב
טז ע"ב33 מה תהא עליה גבור או חלש וכו'רב שלום (אדלר) עמ' שפד
טז ע"ב33 נגזר עליו וכו' וצדיק ורשע לא קאמרזקן אהרן (פריד) עמ' סא, קלא, קמד, קפ, רטז {מ' יום קודם יצירת הולד}
טז ע"ב33 רבש"ע טפה זו וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמרצלח רכב עמ' תד
טז ע"ב33 רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רכד
טז ע"ב33 רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמרצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' צו, רנט
טז ע"ב33 רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קנו
טז ע"ב33 רבש"ע טפה זו מה תהא עליה וכו'מנחת יואל עמ' ריט
טז ע"ב34 אילו צדיק ורשע לא קאמראוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' ש, שא, שז
טז ע"ב34 אילו צדיק ורשע לא קאמרמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רפו
טז ע"ב34 אילו צדיק ורשע לא קאמרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קטו
טז ע"ב34 גזרינן על האדם קודם לידתו חכם או טפש וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קמה
טז ע"ב34 גוזרים בשעת ההריון אם יהי' עשיר או ענידברי חנינא עמ' לז, מד, צא, קב
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרבינה לעתים דרוש ה עמ' לח
טז ע"ב34 ה' גוזר על הטיפה אם יהיה חכם או טפש או גבוררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמב
טז ע"ב34 ה' גוזר עליה אם יהיה חכם או טיפש וכו'תורה בציון עמ' רפד
טז ע"ב34 הקב"ה גוזר על האדם אי להוי חכם גבור ועשירפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קנא
טז ע"ב34 הקב"ה גוזר קודם יצירת הולד טפה זו מה תהא עליהדרשות שמן רוקח עמ' שכ
טז ע"ב34 הקב"ה מכריז חכם או טפש יהיהכתנות אור עמ' לד
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שמא
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' סח
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרואני תמיד עמך עמ' עדר
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרטל חיים (פרידלנדר) עמ' לז, מא, קלה
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרנועם אליעזר שמות דף ער ע"ב
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרנחמד ונעים (תשסט) פרקי אבות אות יד
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרעיני שמואל (ראבין) עמ' יב, לג
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה יג
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כב
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רטו
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרשם יחזקאל עמ' תה
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמר וכו'אבני אש (אויש) מועדים עמ' עט
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמר ותוס'יערות דבש ח"א עמ' ריט, רנה
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמראוהב ישראל דף רנב ע"א
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרדברי מנחם - מנחם ציון דף ה
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רצב
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרדרשות באר יצחק עמ' לט
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרפנים יפות על תהלים עמ' ז, נ, רכו, רמא
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמרגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קמז
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמרמכתב מאליהו ח"ה עמ' 459
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמרקב חיים עמ' נ
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמרתודת אהרן - אומר לציון עמ' רכו
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמר וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' נד
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמר כדר"ח דאר"ח הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנא' מה ה' אלקיך שואל וגו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רג, ח"ב עמ' רטו
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמר כדרבי חנינאבני אתה עמ' קנז
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמר כדרבי חנינא דאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים וכו'אש דת (אסאד) עמ' נא, דש
טז ע"ב34 ואילו רשע וצדיק לא קאמרמרפא לשון עמ' סו, עח, רלא, רמח
טז ע"ב34 חכם או טיפשס' הבוטח ח"ב עמ' שנא
טז ע"ב34 חכם או טיפשרחמי הרב עמ' לה
טז ע"ב34 חכם או טיפש ואילו צדיק או רשע לא קאמראלשיך על חמש מגילות עמ' רנב {מ' יום קודם יצירת הולד}
טז ע"ב34 חכם או טיפש וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' רנג
טז ע"ב34 חכם או טיפש וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלג
טז ע"ב34 חכם או טיפש עשיר או ענימנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ה ע"ב
טז ע"ב34 חכם או טפש וכו'בית יעקב (תשסא) עמ' קיב {ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין}
טז ע"ב34 חכם או טיפשעיונים במשלי עמ' תצז
טז ע"ב34 חכם או טפש וכו'משמרת איתמר (תשסז) עמ' קז
טז ע"ב34 חכם או טפש וכו' ואילו צדיק או רשע לא קאמרדרשות שבט הלוי עמ' נז, ריח
טז ע"ב34 חכם או טפש וכו' ואילו רשע וצדיק לא קאמרערבי נחל (תשסד) עמ' תתקטו, תתקצ {קודם היצירה מכריזין}
טז ע"ב34 חכם או טפשכלי יקר (תשמח) עמ' כב
טז ע"ב34 עני או עשירתורי זהב (תשעג) עמ' ח
טז ע"ב34 עני או עשיר וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קמז {ביצירתו של אדם מכריזין}
טז ע"ב34 עשיר או עניימי דוד (תשסז) עמ' עו
טז ע"ב34 עשיר או עני חכם או טיפשהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 224
טז ע"ב34 צדיק או רשע לא קאמרהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קה
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמראגרא דכלה ח"ב עמ' רא
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמראגרא דפרקא (תשסה) עמ' לג
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרברכת דוד עמ' קעב
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרחכמת התורה וישלח עמ' רעט
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרחכמת התורה קדושים עמ' ה
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרחכמת התורה תולדות עמ' קפח, תקיב, תרסא
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמריוסף לקח כרך א ח"א עמ' ח, יא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנד
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרמנחת אליהו (תשנט) עמ' רעט
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרעירין קדישין השלם עמ' קנח
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרקרן לדוד בראשית עמ' סה
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמב
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קיב, רכח
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קא, רסט
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרשמן ראש ז' אדר-פורים עמ' כ
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרשמן ראש ח"ט במדבר עמ' קפח
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרשמן ראש ח"ט דברים עמ' עט
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רנה
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רי
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תלט
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרתורת מנחם חמ"א עמ' 229
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרתורת מנחם חמ"ה עמ' 357, חמ"ו עמ' 86
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמראהל יהושע (הלר) עמ' 29
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמראור הצבי עמ' 106
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרבני יששכר ח"א דף קלח ע"ג
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרחכמת התורה בראשית עמ' קעא
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרחכמת התורה כי תשא עמ' סג
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרכרם יהושע (ולרשטיין) דף נח ע"ד
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 179,253
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרמכמני עוזיאל עמ' קפב
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרנחלת שמעון (אשכנזי) וישב כ
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמרברכת אברהם (תשנד) עמ' טו
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמרלקוטי שיחות חי"ח עמ' 396, חכ"ט עמ' 185
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמרלקוטי שיחות חל"ו עמ' 9
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמרמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שעט, תסד
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמררנת יצחק משלי עמ' קעב
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמרשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קעז
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמרתורת יחיאל במדבר עמ' תמב
טז ע"ב36 הכל ביד"ש חוץ מיר"שגור אריה דברים פ"י הערה 30
טז ע"ב36 הכל ביד"ש חוץ מיר"ש שנא' ועתה ישראל וכו' כ"א ליראה, ורש"י - ד"ז לבדו הוא שואל ממך לפי שהכל בידו וזה בידךבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' צב
טז ע"ב36 הכל בידי שמיםברכת אבות עמ' ס
טז ע"ב36 הכל בידי שמיםמצת שימורים עמ' קו
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"שס' הבוטח שער הבטחון עמ' קו, קנג, ריג, רלד, ערה, רצג, רצו, ח"ב עמ' ק, קא, שמט
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"שקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קו
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"ששומע תפלה ח"ב עמ' קסט, קעג
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"שתורת יחיאל בראשית עמ' כו, קלו
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"שדרשות הרא"ש דף יד ע"א דרוש יב
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"שחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ב
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"ש, ותוס' ד"ה הכל וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נח, רכ
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' לג
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאור אברהם - רות עמ' קנה
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאור אברהם - תשובה עמ' עד, קצב, ר, שצד
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאור אברהם ברכות עמ' רלה
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאור אברהם דברים עמ' פט
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםבאר ראי (רוזן) אגדה סי' ה אות א
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםבמי התורה עמ' קצז
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' קעג
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' של
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםלב דוד (תשסט) עמ' ק
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמחשבת מוסר ח"ב עמ' קט, רכג, רכו
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמנחת עני (תשעב) עמ' צא
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 9
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמח
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמא, רצ, שב
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכז, תקכח
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםשמחת הנפש עמ' טו
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמי מרום ח"א עמ' לה
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמה
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רי, רטו
טז ע"ב37 כי אם ליראהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' רס
טז ע"ב38 ור"י א"כ לכתוב קרא גבר הורה מאי הורה גברס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יב
טז ע"ב40 ור"י האי קרא דר"ל וכו'דברי שלום חלק ג עמ' נג
טז ע"ב42 שלשה שנאתי וכו' והנכנס לבית חבירו פתאום ד' דברים הקב"ה שונאן וכו' הנכנס לביתו פתאום ואצ"ל לבית חבירואור ישרים (תשסב) עמ' רצב
טז ע"ב42 שר הנרגל זה ת"ח הרגיל בסעודה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשמה
טז ע"ב45 אסור ליכנס לבית חברו פתאוםתאומי צביה עמ' לד
טז ע"ב45 הנכנס לביתו פתאוםאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קנד
טז ע"ב45 הקב"ה שונא את הנכנס לביתו פתאום והאוחז באמהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קמד הערה 35, תתרצד הערה 25
טז ע"ב45 והנכנס לבית חבירו פתאוםניבי זהב עמ' רפה
טז ע"ב46 א"ר שמעון בן יוחאי ארבעה דברים הקב"ה שונאן ואני איני אוהבן הנכנס לביתו פתאום ואין צריך לומר לבית חכירושל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק לה
טז ע"ב46 אמר רשב"י ארבעה דברים הקב"ה שונאן וכו' של בית פלוני שמשמשים מטותיהם בפני עבדיהם ושפחותיהםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכג
טז ע"ב46 אמר רשב"י ד' דברים הקב"ה שונאן ואני איני אוהבןצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' סז
טז ע"ב46 אמר רשב"י ר' דברים הקבלה שונאן ואני איני אוהבןבינת ישראל (תשסו) דף כו ע"ב
טז ע"ב46 ארבעה דברים הקב"ה וכו'דברי שלום חלק א עמ' נג
טז ע"ב46 ארבעה דברים הקב"ה שונאן ואני איני אוהבן, ומהרש"א וערול"נתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' נא, נב
טז ע"ב46 ארבעה דברים ומהרש"א וערול"נתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ח
טז ע"ב46 ארבעה הקב"ה שונאן וכו'דרך ישרה עמ' תנד
טז ע"ב46 ד' דברים הקב"ה שונא אותןגור אריה שמות פכ"ח הערה 133
טז ע"ב46 ד' דברים הקב"ה שונאן וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ה
טז ע"ב46 ד' הקב"ה שונאן ואני איני אוהבןקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קה
טז ע"ב רש"י - חסיד נקרא בעל נפשישמח חיים (תשסה) מע' ח אות פ
טז ע"ב רש"י - כי אם ליראהפירושי ראשונים
טז ע"ב תוס' - מפתח של תחיית המתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שסה
טז ע"ב תוס' - הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים - ואם תאמר והא חזקיה וכו' ויש לומר דהראוהו מה שעתיד להיותארוחת תמיד עמ' תקפ ע"א ד"ה ובמה
טז ע"ב תוס' - צדיק ורשע, בנבואה קאמרשמן ראש סוכות ח"א עמ' קעז
טז ע"ב תוס' ד"ה הכל - דאין זה בידי שמים וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 279
טז ע"ב תוס' ד"ה הכלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקסג, תקסו
טז ע"ב תוס' ד"ה הכלנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לג אות ב
טז ע"ב תוס' ד"ה הכל בידי שמיםשם דרך דברים עמ' רמח
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאך - והנהו שלש מפתחות נמי פעמים מוסרין לשליח לפי שעה וכו'ימות המשיח בהלכה עמ' תפד
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךחכמת התורה ויגש עמ' רא, ריא
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךחכמת התורה לך לך עמ' תצה
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךחכמת התורה מקץ עמ' עג
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךחכמת התורה תולדות עמ' שעג
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךמשנת חיים בראשית עמ' רכג
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' שלד
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאך הממונהחכמת התורה ויצא עמ' שצג
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאך הממונהחכמת התורה נח עמ' רנט
יז ע"א01 אין לשמש בפני בעלי חייםנזר הקדש ח"א עמ' תיד
יז ע"א01 הזיווג יהיה בצניעותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תסא
יז ע"א01 והמשמש מטתו בפני בע"ח וכו'טוב ירושלים בראשית פל"א פסוק לג
יז ע"א01 והמשמש מטתו לפני כל חימנות הלוי (תשסב) עמ' עג
יז ע"א01 מעשה הזיווג צריך צניעות אף בפני הזבובים ותרנגוליםעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה כו
יז ע"א01 כשמזווג אדם עם אשתו לא יהיה שם שום אדםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מ
יז ע"א05 ואינהו מאי דרושפרי צדיק וירא אות א
יז ע"א06 עם הדומה לחמורהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' פט
יז ע"א06 עם הדומה לחמורשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תע
יז ע"א06 שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורישראל קדושים עמ' 48, רסיסי לילה סי' לא (עמ' 44), נב (עמ' 122), דובר צדק עמ' 22, 58, קדושת השבת סי' ה (עמ' 29), צדקת הצדיק סי' כ, פוקד עקרים סי' *ה (עמ' 37-38)
יז ע"א06 שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורפרי צדיק לחנוכה אות ב, וירא אות א, ב, שמות אות יב, פ' זכור אות יא, נשא אות י
יז ע"א06 שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורכסף נבחר עמ' לט
יז ע"א07 רבה בר"ה וכו' רבא באלי פרוחיצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קא
יז ע"א08 אביי באלי דידביבך יברך ישראל (תשסח) עמ' כז, קי
יז ע"א08 אביי באלי דידביבנין שאול עמ' קצ
יז ע"א08 אביי באלי דידביס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יג
יז ע"א08 אביי באלי דידבי רבא באלי פרוחידרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
יז ע"א08 אביי באלי דידבי רבא באלי פרוחילבושי בדים סעיף נו
יז ע"א08 אביי באלי דידביאור הצבי עמ' 245
יז ע"א08 אביי באלי פתחי רבא באלי דידביקב הישר (תשנט) ח"א פרק יז עמ' עח
יז ע"א08 באלי דידבי אור תורה השלם (מזריטש) סי' רעז
יז ע"א08 באלי דידבימגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רכח, אור תורה סי' רעז
יז ע"א08 גדולי ישראל היו מגרשים הזבובים וכו'תורת מנחם ח"ט עמ' 91
יז ע"א08 רבא פרח באליאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' עד
יז ע"א09 אמר ר"ש בן יוחי ה' דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו האוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק קנ
יז ע"א09 אמר ר"ש בן יוחי ה' דברים הןשערי שיש יהושע ח"א עמ' רא-רג, רו
יז ע"א09 ה' דברים הן שהעושה אותם מתחייב בנפשו וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' סג, עג
יז ע"א09 חמשה דברים הן העושה אותם מתחייב בנפשו וכו' האוכל שום קלוףאור הצבי עמ' 264
יז ע"א09 חמשה דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רכו
יז ע"א10 האוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה ה"ז מתחייב בנפשוחיי נפש ח"ג עמ' צב
יז ע"א10 האוכל שום קלוף וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' עג
יז ע"א11 האוכל ביצה קלופהטובך יביעו ח"ב עמ' שטז
יז ע"א15 ביצה קלופה יש עליה רוח רעהשמן ראש ח"י במדבר עמ' ז
יז ע"א25 והנוטל צפרניו וכו' מפני שאשה מעוברת וכו'אפיקי ים עמ' תקצט
יז ע"א25 זימנין דמסכנין ליהמבשרת ציון ח"ב עמ' רנ
יז ע"א28 ולא אמרן אלא דשקיל דידיה ודכרעיהמבשרת ציון ח"ב עמ' קנ
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרניים קוברן צדיק וכו'ראשית חכמה, חופת אליהו פרק ג אות ו
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרנים שורפן חסיד כו' ותוס'תורת מנחם חלק לד עמ' 132
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרניםמאכסניא של התורה סי' כח
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרנים וכו'עקדת יצחק (שלג) שער צז דף רע ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תבא דף קכא ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלו דף קנ/קצ ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף מ ע"ב; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות מ דף כה ע"א; של"ה (תט) שבת דף קלח ע"א; זהר פרשת ויקהל דף רח ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלג; באר הגולה (שנח) באר ב דף ח ע"ג; מנחת נתן (שפא) דף ה ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת אמור דף נג ע"ב
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרנים רשע זורקן צדיק קוברן חסיד שורפןזקן אהרן (פריד) עמ' רפד
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרנים שורפן חסיד וכו' ותוס'תורת מנחם חכ"ז עמ' 209
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרנים שורפן חסיד קוברן צדיק זורקן רשעמבשרת ציון ח"ב עמ' קנ
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרנים, ותוס' ד"ה חסידפרדס מרדכי עמ' רפט
יז ע"א30 שלשה דברים נאמרו בצפורנים שורפן חסידישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
יז ע"א30 שלשה דברים נאמרו בצפרניםמצווה ועושה ח"ב עמ' תשמא
יז ע"א30 ת"ר ג' דברים נאמרו בצפורניים וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רצו
יז ע"א31 הזורק צפרניו רשע, גונזן צדיק, שורפן חסידבאר הגולה באר ב הערה 312-311
יז ע"א31 הקובר את צפרניו הוא צדיקמנחת אליהו (תשנט) עמ' קעג
יז ע"א31 הקוברם צדיקמנחת אליהו (תשסא) עמ' קעח
יז ע"א31 זורק צפרניו חסידמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נח כג
יז ע"א31 צפרנים שורפן חסיד קוברן צדיקברכת אברהם (תשנד) עמ' צד
יז ע"א31 שורפן חסידשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריד
יז ע"א31 שורפן חסיד (ותוס' ד"ה שורפן - שמחמיר לשורפן אע"ג שמזיק לו)לקוטי שיחות ח"י עמ' 248, 263, חי"ח עמ' 85, חכ"ה עמ' 387
יז ע"א31 שורפן חסיד ותוס'תורת מנחם חלק ס עמ' 52
יז ע"א31 שורפן חסיד ותוס' חוט המשולש - ברכי יוסף דף ד ע"א, ט ע"א-ע"ב, י ע"א-ע"ב, יא ע"א
יז ע"א31 שורפן חסיד קוברן צדיק, ורש"י - עדיף כו' דהדרי ומגלו, ותוס' - שרפת צפורן מזקת לאדם וכו' שמחמיר לשורפן אע"ג שמזיק לותורת מנחם ח"א עמ' 62, ח"ג עמ' 324, ח"ט עמ' 107, חי"א עמ' 109
יז ע"א31 שורפן חסידאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 285
יז ע"א31 שורפן חסידלקוטי שיחות חל"ח עמ' 150
יז ע"א31 שורפן חסיד, ותוס'הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלד
יז ע"א31 שורפן חסיד, ותוס'הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלו
יז ע"א31 שורפן חסיד, ותוס'תורת מנחם חמ"ה עמ' 257
יז ע"א31 שורפן חסיד, ותוס'תורת מנחם חנ"א עמ' 327
יז ע"א34 אמר רב חסדא אסור לו לאדם שישמש מטתו ביום וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ה, סי' לח אות לא
יז ע"א34 אסור כו' שישמש מטתו ביום כו' בית אפל מותרשערי תשובה סה"י אות צה
יז ע"א34 אסור לאדם לשמש מטתו ביום שנאמר ואהבת לרעך כמוךפאר יעקב ח"ג עמ' רלו
יז ע"א34 אסור לשמש ביוםחכמת התורה תולדות עמ' שנז
יז ע"א34 אסור לשמש ביום משום דרשא דואהבת לרעך כמוךמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכג
יז ע"א34 אסור לשמש ביום שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליומנות הלוי (תשסב) עמ' עג
יז ע"א34 אסור לשמש מיטתו ביוםברכת אבות עמ' עא
יז ע"א34 לא ישמש ביוםמשיבת נפש עמ' נט
יז ע"א35 ואהבת לרעך כמוךס' הבוטח שער הבטחון עמ' רב
יז ע"א35 ואהבת לרעך כמוךאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קלד {נדרש על בין איש ואשתו}
יז ע"א35 שנאמר ואהבת לרעך כמוךלמחר אעתיר עמ' ר
יז ע"א36 אמר רב הונא ישראל קדושים הם ואין משמשין מטותיהן ביוםשל"ה - מס' יומא אות כא
יז ע"א36 ואין משמשין מטותיהן ביום וכו' ות"ח מאפיל בכסותו ומשמשזכור לדוד עמ' יט
יז ע"א36 ישראל קדושים הםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תנד
יז ע"א36 ישראל קדושים הםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רעח
יז ע"א36 ישראל קדושים הם וכו'רנת יצחק ישעיה עמ' שנה
יז ע"א37 ואם היה בית אפל מותררנת יצחק ישעיה עמ' שנה
יז ע"א49 בצמר גפן נקי ורך ולבן או בבלאי כלי פשתןשערי תשובה אגה"ת אות נו
יז ע"א52 שלג נטמא מקצתו לא נטמא כולואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שכח
יז ע"א53 נטהר מקצתו נטהר כולואוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רעו
יז ע"א רש"י ד"ה חסיד - עדיף מצדיקאהלי יעקב (הוסיאטין) דף סה ע"ב
יז ע"א תוס' בשם הערוך - שריפת צפרנים מזקת לאדם וכו' ולכן נקרא חסידדברי יונה עמ' כג
יז ע"א תוס' - ומיירי בלילה או במקום אפל דבמקום אורה בלא לפני עבדיהם אסורמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכג
יז ע"א תוס' ד"ה שורפןלהורות נתן ויקרא עמ' קפה
יז ע"ב01 משל משלו חכמים באשה החדר והפרוזדור והעלייהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' תד
יז ע"ב02 החדר והפרוזדור שבאשהאמת ליעקב (ניניו) מערכת ח אות מט
יז ע"ב02 חדר פרוזדור ועליהאגרא דכלה ח"א עמ' ריח
יז ע"ב02 חדר פרוזדור ועליהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רנב
יז ע"ב02 חדר פרוזדור ועליהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רו
יז ע"ב02 פרוזדור חדר ועליהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' לו, רפט, רצד, שכד
יז ע"ב02 פרוזדור חדר ועליהפירוש הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' לז, רצט, שג, שלד
יז ע"ב03 דם החדר טמא העליהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צ
יז ע"ב03 דם הנמצא בפרוזדור וכו' לול פתוח בין עלייה לפרוזדורבאמונה שלמה עמ' שז
יז ע"ב07 החדר מבפנים והפרוזדור מבחוץ ועלייה בנויה על שתיהן ולול פתוח בין עלייה לפרוזדורשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' פד
יז ע"ב18 אי בתר חששא אזלת אידי ואידי ספק הואתורה אור (באנדי) עמ' שנט
יז ע"ב23 דם הנמצא בפרוזדור אין חייבין עליו על ביאת מקרש ואין שורפין עליו את התרומהלחמי תודה דף רמד ע"ב
יז ע"ב תוס' ד"ה ואין שורפין וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קנח
יח ע"א א"ר יוחנן בשלשה מקומות הלכו בודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמו
יח ע"א והאיכא תשע חנויותתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רו
יח ע"א תוס' ד"ה הלך אחר הרוב - למה לא הקשה ממתני' דתשע חניותלחמי תודה דף רמה ע"א
יח ע"ב מתניתין קאמרינן שמעתתא לא קאמרינן, ורש"י ר"ה שמעתתאשרגא המאיר מועדים עמ' שפז
יח ע"ב תינוק הנמצא בצד העיסה ובצק בידותורה אור (באנדי) עמ' שסז
יח ע"ב דרכן של תינוקות לטפח באשפהלהורות נתן ויקרא עמ' רסה, רסו
יח ע"ב רובא וחזקה רובא עדיףנאוה תהלה עמ' צט, תקד
יח ע"ב תוס' ד"ה למעוטיתורה אור (באנדי) עמ' שנט
יח ע"ב תוס' ד"ה סמוך מיעוטאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קנח
יט ע"א05 ה' דמים טמאיםמצת שימורים עמ' תק
יט ע"א05 ה' דמים טמאים וה' דמים טהוריםאגרא דכלה ח"א עמ' תמו
יט ע"א05 ה' דמים טמאים וה' דמים טהוריםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תיד
יט ע"א05 חמשה דמים באשהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צ
יט ע"א05 חמשה דמים טמאיםבארות המים (תשסט) עמ' רמח
יט ע"א05 חמשה דמים טמאים באשה וכו'תורת מנחם חלק ל עמ' 151
יט ע"א05 חמשה דמים טמאים באשהטוב טעם בראשית עמ' נט
יט ע"א05 חמשה דמים טמאים באשה, ועוד שניםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שיח, שכ
יט ע"א05 חמשה דמים טמאים, ועוד שנים, וברמב"ןפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שכ
יט ע"א05 בהאשה ה' דמים טמאיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קס
יט ע"א07 דם הירוקמפניני הרב עמ' קצח
יט ע"א15 מנלן דאיכא דם טהור באשהתורה אור (באנדי) עמ' שסו
יט ע"א17 כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דם טהור לדם טמאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רמא
יט ע"א18 בין דם טהור לדם טמאגור אריה דברים פי"ז הערה 33
יט ע"א18 בין דם לדם בין דם טהור לדם טמאלישרים תהלה (תשסד) עמ' מא
יט ע"א18 ש"מ דאיכא טהורצמח צדקה עה"ת עמ' קיב
יט ע"א20 בין נגע טמא לנגע טהור ובירושלמיעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסא
יט ע"א21 נגע טהור וכו' ההוא בוהק מקרילקוטי שיחות חל"ב עמ' 80
יט ע"א47 האי שחור אדום הואס' קרניים (תשסו) עמ' יב
יט ע"א47 האי שחור אדום הוא אלא שלקהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קצ
יט ע"א47 האי שחור אדום הוא אלא שלקה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרכד
יט ע"א47 האי שחור אדום הוא אלא שלקהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמב
יט ע"א47 האי שחור אדום הוא וכו'תורת העולה ח"ג פרק עד
יט ע"א48 שחור כחרת עמוק מכן טמא דיהה אפילו ככחול טהורשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' נט
יט ע"א תוס' ד"ה ר' יהושעקול ששון (גולדברג) אות כ
יט ע"א תוס' ד"ה ר' יהושע - דדרך השער להתלבן מחמת הנגע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעט ד"ה הנה
יט ע"ב24 אדם דן ק"ו מעצמוגור אריה שמות פכ"א הערה 639
יט ע"ב24 אדם דן ק"ו מעצמוזכרון אליעזר עמ' כג
יט ע"ב25 אין אדם דן גזירה שוה מעצמואור אברהם - סידור התפילה עמ' רז
יט ע"ב25 אין אדם דן גזירה שוה מעצמובנין שאול עמ' קלט
יט ע"ב27 אומר דבר בשם אומרואור אברהם - מסכת מגילה עמ' צו
יט ע"ב28 אדום כדם המכהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סא
יט ע"ב39 אלא של בחור שלא נשא אשהפני מלך בראשית עמ' רכח
יט ע"ב42 אמר רב נחמן בר יצחק כגון שנכנסה לחופה ולא נבעלהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמו
יט ע"ב רש"י - חי - לשון בריאישמח חיים (תשסה) מע' ח אות מא
יט ע"ב תוס' ד"ה והירוקהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק מה
כ ע"א שחור כחרת הוא דיואור הצבי עמ' 62
כ ע"א א"ל רבי ינאי לבניו אל תקברוני לא בכלים שחורים וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' תפב
כ ע"א אמר להו רבי ינאי לבניו, אל תקברוני לא בכלים שחורים וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' לו
כ ע"א אמר להם רבי ינאי לבניו בני אל תקברוני לא בכלים שחורים ולא בכלים לבנים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קעט
כ ע"א אמר ליה רבי ינאי לבניו אל תקברוני לא בכלים שחורים ולא בכלים לבנים וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' שו
כ ע"א אמר ר' ינאי לבניו אל תקברוני לא בכלים שחורים וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' סב
כ ע"א והאמר להו רבי ינאי לבניו אל תקברונידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמו
כ ע"א כחתן בין האבליםתורת מנחם חס"א עמ' 55
כ ע"ב03 אין סומכין על טביעת עין בדמיםאגרות הראיה חלק א נז
כ ע"ב05 ומה רבי חנינא דענותן הוא מחית נפשיה לספק וחזיאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' כח
כ ע"ב05 ענותנותיה דרבי חנינאראה חיים ח"א דף סב ע"ב [רט ע"א ד"ה וכן]
כ ע"ב14 ר' אלעזר בן פדת היה מארי דארעא דישראלס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צח
כ ע"ב15 מרא דארעא דישראל וכו'דברי שלום ח"ו סי' תצח
כ ע"ב17 אמאי קרו לי' לר"א מרא דארעא דישראלשיחות מוסר (תשסב) עמ' פו, קעד, רמז
כ ע"ב17 ואמאי קרא ליה מרא דארעא דישראל דההיא איתתא וכו'ברית שלום (תעח) דף ע ע"ג
כ ע"ב17 ואמאי קרא ליה מרא דארעא דישראל דההיא איתתא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תנ
כ ע"ב17 ואמאי קרו ליה מרא דארעא דישראל דההיא איתתא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' כט
כ ע"ב18 ההיא איתתא דאתיא דמא קמיה דר"א ארחיה אמר האי דם חמודבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לח
כ ע"ב20 דם חימוד טהור וכו'אהבת דוד דף סז ע"ב
כ ע"ב20 האי דם חימוד הואתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סט
כ ע"ב22 חכמים יודעים דברים הנסתרים משאר בני אדםגור אריה בראשית פל"ז הערה 308
כ ע"ב22 קרי עליה סוד ה' ליראיושביב אור עמ' צד
כ ע"ב23 איפרא הורמיז אימא דשבור מלכא שדרא דמא לקמיה דרבא וכו'חידושי אגדות ק"י עם תפלה למשה
כ ע"ב23 איפרא הורמיז אמיה דשבור מלכא וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיט
כ ע"ב23 אפרא הורמיז אמיה דשבור מלכא שדרה דמא וכו' אמרה יהודאי בתווני דלבא יתביתולישרים תהלה (תשסד) עמ' סב
כ ע"ב24 הוה יתיב רב עובדיה קמיה ארחיה וכו'הר המוריה עמ' קסג
כ ע"ב27 כמה חכימאי יהודאיחיי נפש על ההגדה עמ' רכב
כ ע"ב28 שיתין מיני דמאבאר הגולה באר ה הערה 121
כ ע"ב28 שיתין מיני דמאנצח ישראל עמ' קנ הערה 49
כ ע"ב28 שיתין מיני דמאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמד הערה 40
כ ע"ב28 שלחה לה המלכה שתין דמא לרבאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שיג
כ ע"ב31 יהודאי בתווני דלבא יתבידברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכט
כ ע"ב32 בתונא דלבא ידעימעין גנים (תשס) עמ' נו - אור החיים
כ ע"ב35 ילתא אייתא דמא לקמיה דרבה בר בר חנה וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' עה
כ ע"ב37 חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיראור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שי
כ ע"ב37 חכם שאסר אין חבירו רשאי להתירהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' עז
כ ע"ב37 חכם שאסר אין חבירו רשאי להתירחנן אלקים עמ' רעז
כ ע"ב37 חכם שטימא אין חבירו, ורש"י ד"ה אגמריהדרכי חושן עמ' סז [הלכה]
כ ע"ב40 כזה טיהרנפש הרב עמ' מז
כ ע"ב50 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותאור אברהם שמות עמ' רעד
כ ע"ב50 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדברי חנינא - ת"ת עמ' יט
כ ע"ב52 כיון דחזא דהדר נשתנה אמר האי טמאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קיז
כ ע"ב רש"י ד"ה בתווני וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
כ ע"ב רש"י ד"ה דהדרמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קיז
כ ע"ב רש"י ד"ה מפכחמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קיז
כ ע"ב חידושי הר"ן ד"ה האי - אי קים לן ודאי דדם חמוד הוא טהורדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרכג ד"ה והנה
כא ע"א המפלת מין בהמה וכו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' יא
כא ע"א המפלת מין בהמה וכו' בין טמאין בין טהורין וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' קיב
כא ע"א המפלת מין בהמה חיה ועוףגנא דפלפלי עמ' רמו, רעד
כא ע"א כל שאין בו מצורת אדם אינו ולדדבר טוב עמ' תלא
כא ע"א רש"י - הרחם נקרא קברפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' שסח
כא ע"א תוס' - ד"ה ורבנן סברי וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קנח
כא ע"ב א"א לפתיחת הקבר בלא דםנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכג
כא ע"ב אין פתיחת הקבר בלא דםזרע קודש - מועדים עמ' נז
כא ע"ב אי אפשר לפתיחת הקבר בלי דםאגרות הראיה חלק ב קכח
כא ע"ב אין פתיחת הקבר בלא דםעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' פז
כא ע"ב שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דםדובר צדק עמ' 137
כא ע"ב פתיחת הרחם נקרא פתיחת הקברברית שלום (תשסח) עמ' תרפ
כא ע"ב פתיחת הרחם נקראו פתיחת הקברברית שלום (תעח) דף קו ע"ב
כא ע"ב הרואה דם בשפופרתברכת מועדיך לחיים ח"א דף קי ע"א [שצג ע"א ד"ה ואפשר]
כא ע"ב מאי כבשרה, שמע מינה תרתיישמח חיים (תשסה) מע' ה אות ג
כא ע"ב דרכה של אשה לראות דם בחתיכה וכו'זכור לדוד עמ' כו
כב ע"ב07 חז"ל סמכו על הרופאים שהעלה מטבעין ליבנהימות המשיח בהלכה עמ' תקז
כב ע"ב18 אמר רבינא מעוך על ידי הדחק איכא בינייהו וכו'זכור לדוד עמ' לז
כב ע"ב33 המפלת כמין בהמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ו
כב ע"ב33 המפלת כמין בהמהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' נד
כב ע"ב34 מח' חכמים ור"מ בענין הפלה רש"י ותוס'אגרא דכלה ח"א עמ' קיב-קיג
כב ע"ב35 הואיל ונאמרה בו יצירהדברי שלום (שרעבי) חלק הדרוש עמ' סז
כב ע"ב35 הואיל ונאמרה בו יצירה כאדםאור אברהם - סידור התפילה עמ' יא
כב ע"ב35 הואיל ונאמרה בו יצירהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קח
כב ע"ב44 גז"ש מופנה עדיפה מגז"ש שאינה מופנהגור אריה ויקרא פי"ח הערה 34
כב ע"ב44 גז"ש צריך שתהיה מופנהגור אריה ויקרא פי"א הערה 151, דברים פכ"ו הערה 25
כב ע"ב52 כל גזירה שוה שאינה מופנה כל עיקרבנין שאול עמ' קסד
כב ע"ב52 כל גזירה שוה שאינה מופנה כל עיקר אין למדין הימנה וכו'של"ה תושבע"פ אות מט
כב ע"ב53 גזירה שוה אין לו פירכאאור לשמים (תשסג) עמ' רסד
כב ע"ב53 מופנה משני צדדין למדין ואין משיביןולאשר אמר עמ' תטו
כג ע"א05 גזירה שוה שאינה מופנה למדין ומשיביןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קעב
כג ע"א27 אין דנים דברי תורה מדברי קבלהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקסז הערה 16
כג ע"א29 גלגל עינו של נחש דומה לאדםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפט
כג ע"א29 גלגל עינו של נחש דומה לשל אדםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכ, רצ
כג ע"א29 המפלת דמות נחש תהא אמו טמאה לידהחיי נפש ח"ד עמ' קפג
כג ע"א34 גלגל עין בהמה דומה לאדם הוי מוםשמן ראש ח"י בראשית עמ' קמח
כג ע"א48 בהמה במעי אשהדברי חנינא - רפואה עמ' צ
כג ע"א51 אמר רב אחא בר יעקב עד כאן הביאו ר"י לר"ז לידי גיחוך ולא גחיךמכשירי מצוה עמ' לה
כג ע"א51 הביאו לידי גיחוךחוט המשולש - ברכי יוסף דף עג ע"א
כג ע"א51 עד כאן הביא ר' ירמיה לר' זירא לידי גחוך ולא גחךאורחות צדיקים שער שמחה עמ' עב
כג ע"א51 עד כאן הביאו ר' ירמיה לר' זירא לידי גיחוך ולא גחיך ורש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמז
כג ע"א51 עד כאן הביאו רבי ירמיה לר' זירא לידי גיחוך ולא גחיך ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרנה
כג ע"א51 עד כאן הביאו רבי ירמיה לרב זירא לידי גיחוך ולא גחיךשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 116
כג ע"א52 לר"ז וכו' ולא גחיך, ורש"י - שחקהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' כג, חנוכה-פורים עמ' פט
כג ע"א רש"י - קיבל בה אביה קידושין מהוגנא דפלפלי עמ' רעד
כג ע"א תוס - בהמה במעי אשה נפק"מ לבועל אותהגנא דפלפלי עמ' שעה
כג ע"ב ראשית אונו מי שלבו דוה עליודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסא
כג ע"ב מי שלבו דוה עליוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסח
כג ע"ב אדם במעי בהמהדברי חנינא - רפואה עמ' צ
כג ע"ב גופו תיש ופניו אדם מהומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קמא
כג ע"ב גופו אדם ופניו תייש ה"ז תיישגנא דפלפלי עמ' שעד
כג ע"ב ושט נקוב אמו טמאה לידהולאשר אמר עמ' נו
כג ע"ב תוס' ד"ה ומצאמגדל עוז (תשעח) עמ' תרצז
כד ע"א שני גביןנפש הרב עמ' רצב
כד ע"א בריה בעלמא ליתאהכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק ז
כד ע"א כי אגמריה רחמנא למשה במעי פרה אגמריהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נו
כד ע"א איתיביה רב שימי בר חייא לרב וכו' ורש"יקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק יד אות עב
כד ע"ב10 מי שראוי לבריית שמונה יצאו וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ב פסוק ב
כד ע"ב15 חומרא דאתי לידי קולא הואתהלה לדוד (והרמן) פרק לו פסוק יא הערה ח, פרק קב פסוק יח הערה כה
כד ע"ב17 הלכתא כרב באיסוריבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רמג
כד ע"ב20 בהמה וכו' יולדת לשבעה א"לתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפד
כד ע"ב27 דמות לילית ילד הוא אלא שיש לו כנפיםדובר צדק עמ' 109
כד ע"ב29 המפלת כמין נחש טמאה לידהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעב
כד ע"ב29 מפלת כמין נחשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפא
כד ע"ב35 אמר אביי ש"מ צורבא מרבנן דאמר מילתא וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' ע
כד ע"ב35 אמר אביי שמע מינה צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא וכו'הר המוריה עמ' רנא
כד ע"ב35 האי צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא טעמא כי היכי דלדכרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נד, פב, רלג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצב
כד ע"ב35 צורבא מדרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעג
כד ע"ב35 צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא דכי מדכרו ליה מדברערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' כו
כד ע"ב35 שמע מינה צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא בי היכא דמדכרן ליה מדכרצדה לדרך (גרינוולד, תשסט) עמ' נ
כד ע"ב35 שמע מינה צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא כי היכא דמדכרן ליה מדכרויגד יעקב עמ' סה
כד ע"ב36 אידכירו ליה ומידכרפחד יצחק - יום הכפורים מאמר כה
כד ע"ב36 לימא בה טעמאאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכא
כד ע"ב37 המפלת שפיר מלא מים וכו' אינה חוששת לולדשל"ה תושבע"פ אות שמט
כד ע"ב41 אבא שאול קובר מתים היהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסד
כד ע"ב41 תניא אבא שאול אומר וכו' קובר מתים הייתי וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' רכז
כד ע"ב41 תניא אבא שאול אומר קובר מתים הייתיילקוט הגרשוני ח"ב
כד ע"ב42 השותה יין חי עצמותיו שרופין, מזוג עצמותיו סכויין, כראוי עצמותיו משוחיןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קס*, שצח
כד ע"ב42 יין חי עצמותיו שרופיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' לג
כד ע"ב42 יין נכנס לעצמותדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שסב
כד ע"ב43 מי שאכילתו מרובה משתייתופנים מסבירות עמ' קפ
כד ע"ב44 אבא שאול אומר וכו' פעם אחת רצתי וכו'אפיקי ים עמ' תר
כד ע"ב44 אבא שאול אומר קובר מתים הייתי ורצתי אחר צביברית אברם עמ' רמג
כד ע"ב44 תניא אבא שאול אומר ואיתימא רבי יוחנן קובר מתים הייתי וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) ח"ב עמ' כט*
כד ע"ב45 פ"א רצתי אחר צביכור לזהב ח"א
כד ע"ב45 פעם אחת רצתי אחר צבי נכנסתי בקולית של מת וכו'עקדת יצחק (שלג) שער פא דף רלו ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קג ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רנה דף ע ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר כז דף יו ע"ג
כד ע"ב45 פעם אחת רצתי אחר צבי ונכנסתי לירכו של עוג מלך הבשן ורצתי אחריו שלוש פרסאות וכו', וצבי לא הגעתיחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקעז
כד ע"ב45 קובר מתים הייתי ופעם אחת רצתי אחרי צבי ונכנסתי בקולית של מת וכו'אמרי השכל עמ' 120
כד ע"ב45 קובר מתים הייתי ורצתי אחר הצבי וכו' קולית של עוג וכו' נשקע במערה עד חוטמו וכו' עינו של אבשלוםדרשות באר יצחק עמ' ריט
כד ע"ב46 אמרו לי של עוג מלך הבשן היתהגור אריה במדבר פכ"א הערה 103, אות לג
כד ע"ב46 תניא אבא שאול אומר קובר מתים הייתי וכו' עין של אבשלום היתהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' יז, יח
כד ע"ב46 תניא אבא שאול וכו' נפתחה מערה תחתי וכו'אפיקי ים עמ' תרב
כד ע"ב47 ועמדתי בגלגל עיניו של מת עד חוטמי וכו'ס' יוחסין (שמ) דף לב ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קנ ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רנו דף עח ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר כז
כד ע"ב47 פ"א נפתחה מערה תחתיכור לזהב ח"א
כד ע"ב47 פעם אחת נפחת מערה מתחתינתיבות עולם ח"ב עמ' רכט
כד ע"ב48 אבא שאול ארוך בדורו הוהאור זרוע לצדיק עמ' 34
כד ע"ב48 ארוך בדורומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 20
כד ע"ב48 ארוך בדורו הוהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ד
כד ע"ב48 עין של אבשלום היתהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תעב
כד ע"ב49 ר"מ ארוך בדורו הוה ורבי מגיע לכתיפובשבילי התלמוד ח"א עירובין יג ע"ב
כד ע"ב49 רבי מאיר ארוך בדורואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצ, שער התורה סי' קיח
כד ע"ב49 רבי מאיר ארוך בדורו הוה ורבי מגיע לכתפואור אברהם (זוועהיל) עמ' מא
כד ע"ב49 רבי מאיר ארוך בדורו היהפרדס מרדכי עמ' קנג
כד ע"ב50 רבי אריך בדורו היהתורת חיים (קאסוב) עמ' רלט
כד ע"ב51 רב ארוך בדורו הוהמגילת סמנים עמ' נז
כד ע"ב51 רב היה ארוך בדורושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רלו
כד ע"ב תוס' ד"ה אכילתומשיבת נפש עמ' קה
כה ע"א14 מחלוקת בעכור אבל בצלול דברי הכל אינה ולדשל"ה תושבע"פ אות קסד
כה ע"א18 את זו דרש רבי יהושע בן חנניא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תכג
כה ע"א20 אין הקב"ה עושה עור לאדם אא"כ נוצר ס' החקירה עמ' 134
כה ע"א25 סברה היא למה לי קראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קצו
כה ע"א50 איזהו שפיר מרוקםאור הצבי עמ' 136, 163
כה ע"א51 אבא שאול אומר תחילת ברייתו של אדם מראשוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
כה ע"א51 ושתי עיניו כשני טיפין של זבובלבושי בדים סעיף נו
כה ע"א51 תחילת ברייתו מראשו ושתי עיניו כשתי טיפין של זבוב וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' עה
כה ע"א51 תחלת ברייתו של ולד מראשו וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תסג
כה ע"א51 תחלת ברייתו מראשו וכו'ברית שלום (תעח) דף נז ע"א
כה ע"א51 תחלת ברייתו מראשו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שסג
כה ע"א51 תחלת ברייתו של ולד מראשו וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת בראשית דף ה ע"ד; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש למילה דף לא ע"א; יפה מראה (שנ) פרשה ג דף שכו/ז ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יד דף פו ע"ב
כה ע"ב16 שתי ירכותיו כב' חוטין של ערב וכו'אפיקי ים עמ' קסג
כה ע"ב16 תנא שתי ירכותיו כשתי חוטים של זהורין וא"ר עמרם עלה וכו'אור הצבי עמ' 320
כה ע"ב 16 שתי ירכותיו כשני חוטיןס' החינוך מצוה שפו (הובא באמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קסד) {חוטי ציצית רומזים לגוף}
כה ע"ב25 ההיא שפירא דאתאי לקמיה דמר שמואל וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיט
כה ע"ב26 שמואל ידע אם הוא בת מ' או מ"אאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שיג
כה ע"ב48 איש מזריע תחילה יולדת נקבהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כד פסוק ה
כה ע"ב48 איש מזריע תחילהכלי יקר (תשמח) עמ' שנט, תפז
כה ע"ב48 איש מזריע תחלה יולדת נקיבהקשוטי כלה חי"א אות מ, רד, ריא, רעו, רעח
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' תקס
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכראמרות ה' השלם ח"ד עמ' קח, ח"ו עמ' קסח
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קרח ג
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תכט
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ח, שעב, תרמח
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרפניני יחזקאל עמ' רצג
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רכד, רכה, רלח
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבהקשוטי כלה ח"ט אות ג, ט, רסה, דש
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' לב
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רכט
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרתורי זהב (תשעג) עמ' קנה
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר וכו'קדושת לוי דף סו ע"א
כו ע"א אין שליא בלא ולדגנת אגוז (תשעב) אות קיב
כו ע"א חמשה שיעורן טפח ואלו הן שליא שופר שדרה דופן סוכה והאזובשל"ה תושבע"פ אות רכא
כו ע"א שיעור שופר שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קח
כו ע"א שיעור שופר שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן טפחבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרכא, תרמג
כו ע"א כמה יהא שעור שופרזבחי צדק (דיסקין) עמ' רפט
כו ע"א דריש שילא וכו' תלת מתניתא ותרתי שמעתתא שיעורא טפחמגילת סמנים עמ' קל
כו ע"א ותו ליכא והאיכא טפח על טפח וכו'מגילת סמנים עמ' קל
כו ע"א אבן היוצא מן התנור ותוס'זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפב
כו ע"ב תנור וכו' תחילתו כל שהוא משתגמר מלאכתו ושיריו ברובו וכמה כל שהוא אמר רבי ינאי טפחשל"ה תושבע"פ אות רכ
כו ע"ב בעא מיניה רבי יוסי בן שאול מרבי המפלת דמות עורב וכו' שליא קשורה בו מהו אמר ליה דבר שאינו שאלתשל"ה תושבע"פ אות קצח
כו ע"ב איתיביה המפלת ככר לאדן (תשנ) עמ' עה-עו {איך מקשים על רבי מברייתא}
כז ע"א12 אם היולדת לט' יולדת למקוטעיןלקוטי שיחות חלק ל עמ' 111
כז ע"א12 יולדת לט' יולדת למקוטעין וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שפא
כז ע"א21 ומאן נינהו יהודה וחזקיה בני רבי חייאזכור לדוד עמ' לו
כז ע"א22 יהודה וחזקיה בני רבי חייאשמן ראש ח"ט בראשית עמ' תג
כז ע"א22 יהודה וחזקיה טיפה אחת שנתחלקה לשניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצב
כז ע"א22 מעשה דיהודה וחזקיהאגרא דכלה ח"ג עמ' כג
כז ע"א23 אין אשה חוזרת ומתעברתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רפד
כז ע"א24 תאומים טיפה אחת היתה ונתחלקה לשתיםישראל קדושים עמ' 67
כז ע"א41 אפי' כי הא מילתא לימא איניש וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' רה
כז ע"א41 כי הא מילתא לימא אינש ולא נשתוק קמיה רביהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריז
כז ע"א42 אם נבלת בהתנשאמשיבת נפש עמ' ג
כז ע"א רש"י ד"ה כ"גלקוטי שיחות חלק ל עמ' 111
כז ע"א תוס' ד"ה חומרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכד
כז ע"ב27 משום ביטול ברובודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נב
כז ע"ב41 ההוא סבאמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
כז ע"ב42 אשה כי תזריע וילדה זכר, אפילו לא ילדה אלא כעין שהזריעה [נימוח] טמאה לידהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כז
כז ע"ב43 כי תלד זכר לרבות מחויאגרא דכלה ח"ג עמ' כא
כז ע"ב43 למה לי תזריעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפז
כז ע"ב44 שפיר שטרפוהו וכו' שנתבלבלה צורתו וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ב פסוק ב
כז ע"ב46 מת שנתבלבלה צורתו מנלן דטהורלקוטי שיחות חי"ח עמ' 242
כז ע"ב48 מת שנשרף ושלדו קיים טמא וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' נח
כז ע"ב48 מת שנשרף ושלדו קיימת טמאאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנב
כז ע"ב48 מת שנשרף ושלדו קיימת טמא וכו' (ורש"י)לחמי תודה דף קנו ע"ב
כז ע"ב48 מת שנשרף ושלדו קיימת טמא, ותוס' - טומאת שלדן אינו אלא מדרבנןימות המשיח בהלכה עמ' תקה
כז ע"ב רש"י - ושלדו קיימת, גופו קיים שלא נתפזר האפר ועדיין נראה כשלםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעג
כז ע"ב רש"י - שנתבלבלה, נמחק כולו כמו שרוף, שנתפזר ואין שלדו קיימתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעג
כז ע"ב תוס' ד"ה מת שנתבלבלה צורתו - ירושלמי, מת שנשרף ושלדו קיימת טמא מפני כבוד של מת אינו בטל, ותלמוד שלנו חולק וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעג
כח ע"א21 הוציא העובר את ידו והחזירה אמו טמאה לידהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צח
כח ע"א34 יצא מחותך או מסורס הרי הוא כילוד, יצא כדרכו וכו'כתנות אור עמ' תצג
כח ע"א36 יצא ראשו הרי זה כילודאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' לה
כח ע"א40 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר וכו'קדושת לוי דף סו ע"א
כח ע"א46 טומטום ואנדרוגינוס שראו אודם ולובן פטורים וכו'הכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק ג {שלא כרלב"ג}
כח ע"א46 טומטום ואנדרוגינוס שראו אודם ולובן פטורים וכו'פרדס המלך (תשסט) אות שעד
כח ע"א48 מזכר עד נקבה תשלחו זכר ודאי נקבה ודאיתספר הזכרונות סי' ז, א (עמ' 143)
כח ע"א ריטב"א ורמ"הבנין אפרים עמ' רכג [הלכה]
כט ע"א גדרי לידה ביציאת ראש העוברברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ז
כט ע"א בהמה שיצאה מלאה ובאה ריקניתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ער
כט ע"א תוס' ד"ה תשב - שני ספק ספיקא דסתרי אהדדי אין מועילערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסז
כט ע"ב תוס' ד"ה ר"שחיי נפש ח"א עמ' שנב ע"ב
ל ע"ב יצירת הולד למ' יוםערבי נחל (תשסד) עמ' תתשמד
ל ע"א יצירת האיברים לארבעים יוםכד הקמח (מישור) עמ' שסט
ל ע"א שהזכר נגמר למ"א והנקבה לפ"אקשוטי כלה ח"ט אות לב
ל ע"א שהזכר נגמר למ"א והנקבה לפ"א וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ב פסוק ד
ל ע"א שהזכר נגמר למ"א והנקבה לפ"א יוםאור הצבי עמ' 294
ל ע"א בריית נקבה לפ' יוםמשנת חיים דברים עמ' נט
ל ע"א אחד זה ואחד זה מ"אר' בחיי ויקרא פי"ב פסוק ד {טעם שמשך הטומאה לנקבה כפולה}
ל ע"א תוס' ד"ה ושמע - קיי"ל דררשינן כללי ופרטי מהא דקיי"ל דקרקע אינה נגזלתגור אריה ויקרא פי"ד עמ' שט הערה 56
ל ע"א תוס' ד"ה ושמעלהורות נתן ויקרא עמ' קסד
ל ע"א תוס' ד"ה שמעמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יג ע"ב
ל ע"ב06 ר"י אומר טימא וטיהר בזכר וכו'תפארת ראובן עמ' רנא
ל ע"ב14 ואתם מביאים לי ראיה מן השוטיםגור אריה שמות פכ"ח הערה 116
ל ע"ב14 ואתם מביאים ראיה מן השוטיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כז ע"ד
ל ע"ב26 אין אפוטרופוס לעריותים שמחה עמ' לו
ל ע"ב26 אין אפוטרופוס לעריותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעז
ל ע"ב29 מסתבר טעמיה דר"ירוח חיים (חיד"א) עמ' קח
ל ע"ב30 דרש ר' שמלאיתורת מנחם חנ"ד עמ' 77
ל ע"ב30 דרש ר' שמלאי למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק על ראשוכסף נבחר עמ' נא
ל ע"ב30 דרש ר' שמלאי למה הוולד דומה במעי אמוהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' הקדמה
ל ע"ב30 דרש ר' שמלאי למה תינוק דומה במעי אמו לפנקס שמקופלדרשות דבר צבי עמ' קצד
ל ע"ב30 דרש ר"ש למה הולד דומה במעי אמו וכו' כיון שבא לאויר וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' ו, נד, פח, פט
ל ע"ב30 דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמוהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קכז
ל ע"ב30 דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו וכו' בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהישמרו דעת עמ' שנו
ל ע"ב30 דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' שלב
ל ע"ב30 דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו וכו' תהי צדיק ואל תהי רשעשל"ה פרשת ויקרא אות לו, קדושים אות ד, נשא אות ט, כי תצא אות מ
ל ע"ב30 הולד דומה במעי אמו וכו' וראשו מונח לו בין ברכיוביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קג ע"ב, ריג ע"ב-ע"ג
ל ע"ב30 הולד דומה לפנקס שמקופל וכו'אפיקי ים עמ' תרב
ל ע"ב30 הולד וכו' במעי אמו וכו' ואוכל ממה שאמו אוכלת כו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 45, חכ"ד עמ' 179
ל ע"ב30 ולד במעי אמו דומה וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 320-323
ל ע"ב30 ילד במעי אמותורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' קלג
ל ע"ב30 כיצד הילד שרוי במעי אמוניבי זהב עמ' רסז
ל ע"ב30 למה דומה הולד במעי אמומי מרום ח"ז עמ' קפט
ל ע"ב30 למה הולד דומהדרשות ר"י מסלוצק עמ' יח, יט, קכד, קלא
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אימו וכו'סדר מעמדות (שסו) דף יז ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יג דף מד ע"א; מגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר למילה דף לא ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ב דף סו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו/ז ד"א פ"ט דף קו ע"ב, ומ"ח פ"י דף קמח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סח דף ר ע"ד; תעלומות חכמה (שפט) נובלות חכמה דף יו/יז ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) בהקדמה דף ב ע"ב, וחלק ב פרק כג דף מב ע"א; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש לג דף נו ע"ג; של"ה (תט) ש' האותיות דף עא ע"ב, ותורה שבכתב דף שמג ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קא ע"ב; טוב הארץ (תטו) דף ט ע"א; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק יח דף עב ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף סא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תכג דף שיב ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ו דף קמד ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף יד ע"ב ודף שנ ע"ב
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצד
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמוהשיר והשבח ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' מא
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמונתיבות יצחק ח"ג עמ' קלד, שצה
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קט
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמוגור אריה שמות פל"ב הערה 111
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' ל
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו'שארית מנחם ח"ג עמ' סח
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' ש
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדים אותו כל התורה כולה וכו', ואין לך ימים שאדם שווי כסוכה יותר מאותן הימיםחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שפב
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהדרכי התשובה עמ' צט
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהמאמרי שלמה ח"א עמ' נז
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהפניני יחזקאל עמ' רה, רז
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק לו על ראשואור חדש פ"ה אות 179
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק לו על ראשוזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נט
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק לו על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קסב הערה רמט
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק לו על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהגאולת ישראל עמ' יד
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' פח
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ופיו סתום וטבורו פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קיח
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' וראשו מונח לו בין ברכיומגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רמ
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רסט, תסו
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' מז-מח
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו, תהי צדיק וכו'קדושת יצחק עמ' קמ
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו לפנקס וכו' ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו וכו'של"ה - שער האותיות אות י ס"ק ד, ה, אות צ ס"ק ו, אות ק ס"ק תו
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל ומונח וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' צו
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רלו
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמועטרת תפארת דף סז ע"ד
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמושעורי דעת ספר ב עמ' רט
ל ע"ב30 למה הולד דומה וכו' ואוכל ממה שאמו אוכלת וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רח, תרפז, דברים עמ' תתרג
ל ע"ב30 למה הולד דומה כו' ומשכחו כל התורההמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קד
ל ע"ב30 למה עובר דומה וכו' ומלמדין אותו כל התורה וכו' ובא מלאך וסוטרו על פיולקט אמרי קודש - ויקרא עמ' לט, במדבר עמ' יד, טו, דברים עמ' מה, ליקוטים עמ' קו
ל ע"ב30 עובר בבטן אמותורת יחיאל במדבר עמ' ריז
ל ע"ב30 עובר במעי אמו למה הוא דומה וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שיט
ל ע"ב30 קודם יצירת הולדמכתב מאליהו ח"ה עמ' 381, 242
ל ע"ב30 תינוק במעי אמו למה הוא דומה וכו' ומלמדין אותו כל התורה, כיון שנולד בא מלאך וסטרו על פיו וכו'אור השמש (תשסח) עמ' כט, לא, לד, פ, קב, קיד
ל ע"ב31 שתי ידיו על שני צדעיותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תצב הערה 46
ל ע"ב31 העובר מקופל במעי אמו וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ע אות עח
ל ע"ב31 לפנקס שמקופלמאורי שערים עמ' רלה {לכן כל אדם כשנולד מקבל פנקס וכותב בו ע"י מעשיו}
ל ע"ב31 שמקופל וכו' וראשו מונח בין ברכיו ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קלה
ל ע"ב31 שמקופל וכו' וראשו מונח בין ברכיובשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קלה
ל ע"ב32 במעי אמו ראשו בין ברכיופנים יפות על תהלים עמ' קצב
ל ע"ב32 העובר פיו סתוםעטרת יהושע שמות עמ' קל
ל ע"ב32 הפה סתוםבני יששכר ח"א דף קכו ע"א
ל ע"ב32 התינוק במעי אמו ראשו בין ברכיו כו'דרך מצותיך (חב"ד) דף עו ע"א
ל ע"ב32 התינוק כשהוא במעי אמו ראשו בין ברכיואור לשמים (תשסג) עמ' נט
ל ע"ב32 ולד במעי אמו וכו' פיו סתום וטבורו פתוחשיחת מלאכי השרת עמ' 47
ל ע"ב32 ולד במעי אמו פיו סתום וטבורו פתוחטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יז
ל ע"ב32 וראשו בין ברכיו ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה וכו' ואינו מוציא רעי וכו' ופיו סתום וכו'זרע קודש - מועדים עמ' לד
ל ע"ב32 עובר במעי אמו פיו סתום וטבורו פתוחשם יחזקאל עמ' קנ
ל ע"ב32 פיו סתום וטבורו פתוח וכו' נסתם הפתוח וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' קב
ל ע"ב33 אוכל מה שאמו אוכלת ושותה מה שאמו שותהפחד יצחק שבועות מאמר מו
ל ע"ב33 אוכל ממה שאמו אוכלתתורת מנחם חלק ס עמ' 283
ל ע"ב33 אוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותהאור חדש פ"ה אות 419
ל ע"ב33 אוכל ממה שאמו אוכלת וכו'אפיקי ים עמ' תמב
ל ע"ב33 אוכל מה שאמו אוכלת וכו' שומע הכל ומביןשבט מוסר עמ' קצב
ל ע"ב33 ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותהפרי צדיק פדיון הבן אות א, תזריע אות ג
ל ע"ב33 ואינו מטיל רעי כדי שלא יהרוג את אמושארית מנחם ח"ב עמ' רעא
ל ע"ב33 עובר במעי אמו אוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רלז
ל ע"ב33 עובר במעי אמו אינו מוציא רעיבהיֹת הבֹקר עמ' ז
ל ע"ב34 הסתום נפתח והפתוח נסתםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכא
ל ע"ב34 הפה שהיה סתום בשעת עיבור נפתח אחר הלידהאגרא דכלה ח"א עמ' תקט, ח"ג עמ' שלח
ל ע"ב34 וכיון שבא לאויר העולםדברי שלום (שרעבי) חלק הדרוש עמ' פא
ל ע"ב34 וכיון שבא לאויר העולםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכז
ל ע"ב34 וכיון שבא לאויר העולםפירושי ראשונים
ל ע"ב34 וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום וכו'אפיקי ים עמ' תרג
ל ע"ב34 וכיון שיצא לאויר העולםרנת יצחק משלי עמ' עז
ל ע"ב34 כיוון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוחאודה ה' דף יח ע"ב
ל ע"ב34 כיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוחלחם רב על סדור התפילה אות רפח
ל ע"ב34 נפתח הסתוםלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 39
ל ע"ב35 הוולד במעי אמו נר דלוק על ראשו וכו'בינת ישראל (תשסו) דף לד ע"ב
ל ע"ב35 הולד במעי אמו נר דולק על ראשו וצופה ומביט וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' לד, קכג, ער
ל ע"ב35 הולד במעי אמו נר דלוק לו על ראשושמן ראש ח"י במדבר עמ' כה
ל ע"ב35 התינוק במעי אמו נר דלוק על ראשו ולומר כל התורה וכשבא לאויר הארץ שוכחנזר הקדש ח"ב עמ' כא, ק
ל ע"ב35 ונר דולק על ראשו וצופה בו מסוף העולם ועד סופואור הצבי עמ' 214
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רנה ד"ה ואבוא
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשולקוטי שיחות ח"ג עמ' 764
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשו וכו' ומשביעין אותו תהי צדיק וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 274, חלק לד עמ' 105
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' עז, קיא, שמות עמ' תתמ, במדבר עמ' תרסב
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רפג, רחצ
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט וכו'שמחת הנפש עמ' עו
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופונתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכח
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם שנאמר בהלו נרופרי צדיק נח אות ה, פדיון הבן אות א, משפטים אות ה, ויקהל אות ו, קדושים אות ח, פסח שני אות א, ר"ח סיון אות ד, שלח אות יד, פנחס אות טז, בלק אות ו, פנחס אות טז, דברים אות ח
ל ע"ב35 ונר דלוק על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולה ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'מו, א'קלה
ל ע"ב35 ונר דלוק על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסב {לפי הב"ח זה פירוש "קידש עובר במעי אמו" שבברכת פדיון הבן}
ל ע"ב35 ונר דלוק על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף מו, אלף קלה
ל ע"ב35 כשהולד במעי אמו נר דלוק לו על ראשוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקפה
ל ע"ב35 כשהתינוק במעי אמו נר דלוק על ראשו ומלאך לומד עמו תורהלהורות נתן בראשית עמ' קי, שו
ל ע"ב35 כשהתינוק במעי אמו נר דלוק על ראשו ומלמדין אותו כל התורהזכרון משלי עמ' קנב אות תקה
ל ע"ב35 כשהתנוק במעי אמו נר דלוק על ראשומי מנוחות (בירדוגו) עמ' מד
ל ע"ב35 נר דולק על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם עד סופואמרי יקותיאל (תשסג) עמ' סו
ל ע"ב35 נר דלוק לו על ראשוקישוטי כלה (תשסג) עמ' קמא
ל ע"ב35 נר דלוק לו על ראשו וכו' ומלמדין אותו כה"ת כולהתורת מנחם חנ"ב עמ' 41, 300
ל ע"ב35 נר דלוק לו על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהתורת מנחם חכ"ט עמ' 259
ל ע"ב35 נר דלוק לו על ראשו וכו' משביעין אותו וכו'ימות המשיח בהלכה עמ' תקיח
ל ע"ב35 נר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופובאר הגולה באר ב הערה 336, באר ו הערה 466
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרכב
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשודמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק ב פסוק ב
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשושמן ראש - ימים נוראים עמ' שיט
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצ, תעב
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו וכו'יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות נג, קעח, קעט, הקדמה הגדולה אות מד, קונטרסים לחכמת אמת אות קד
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו ומביט מסוף העולם ועד סופושער המלך (תשנז) עמ' תקא
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו ומביט מסוף העולם ועד סופואור הצבי עמ' 268
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו ומלמדים אותו כה"תאפיקי ים עמ' רמג, תרג, תרד
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו וצופה ומביטאמונת חכמים (תשעו) עמ' קסט
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו וצופה ומביט בה מסוף העולם ועד סופועמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ט, דרוש התשובה יב
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופושפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רי
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו כו' וסוטרו על פניוניבי זהב עמ' רסט
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשודעת שבת עמ' מז, שסז
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשוציץ השדה ח"ד עמ' פא
ל ע"ב35 נר דלוקרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקיז
ל ע"ב35 נר על ראשו וכו' מלאך מלמד לתינוק במעי אמו כל התורהראשית דעת (קורח) סי' ג, יג, יד
ל ע"ב35 תינוק במעי אמו נר דלוק על ראשושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקנז, תריח
ל ע"ב36 בהלו נרו עלי ראשי כשהולד במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולה וכו'דרך ישרה עמ' תכג
ל ע"ב36 בהלו נרו עלי ראשיחכמת התורה נח עמ' סה {בהיות האדם בבטן אמו קודם שנולד ה' עמו, ולפי זה "את האלהים התהלך נח" היינו עוד לפני שנולד}
ל ע"ב36 במעי אמו צופה ומביט מסוף מעולם ועד סופופנים יפות על תהלים עמ' שה
ל ע"ב36 הולד צופה מסוף העולם ועד סופואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תריא
ל ע"ב36 וצופה ומביט בו מסוף העולםרנת יצחק משלי עמ' רטו
ל ע"ב36 לפני ירידת הנשמה לעולם מראין לה גנזי נסתרותערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קט
ל ע"ב36 מביט מסוף העולם ועד סופוהגיונות אל עמי ח"א דרוש לא
ל ע"ב36 עובר צופה ומביט מסוף העולם וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 153, ח"ד עמ' 110, 162
ל ע"ב36 צופה בו מסוף העולם וכו' בהלו נרוקדושת השבת סי' ז (עמ' 59)
ל ע"ב36 צופה וכו' חדשי העיבורפחד יצחק פסח קונטרס רשימות ד
ל ע"ב36 צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים וכו' מלמדין אותו כל התורה כולהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקיג
ל ע"ב36 צופה ומביט מסוף העולםטוב טעם ויקרא עמ' צו
ל ע"ב36 קודם שנולד האדם מראים לו מסוף העולם ועד סופותורת העולה (תשעה) עמ' תמח
ל ע"ב36 תינוק במעי אמו רואה מסוף העולם וער סופועטרת חן ח"ב עמ' קפא
ל ע"ב37 אין לך ימים שאדם שרוי בטובהעיונים במשלי עמ' מג
ל ע"ב37 הולד במעי אמו וכו' אין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימיםראשית חכמה, אהבה פרק יא אות כט
ל ע"ב37 ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהשארית מנחם - מאמרים עמ' רס
ל ע"ב37 ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן ימים ומלמדין אותו כל התורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רכה
ל ע"ב37 ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מהן, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' ריד
ל ע"ב37 ואין לך ימים שרוי בטובה וכו'אפיקי ים עמ' תרד
ל ע"ב37 ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה בחלוםשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רי
ל ע"ב37 ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' סד
ל ע"ב37 ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיאבי חייא ח"ב עמ' כט {הדמיון לשינה - שבגלל חולשת הגוף אז מתחזק הצד הרוחני}
ל ע"ב37 יושב כאן ומחשב באספמיאדעת תורה ויקרא עמ' עד
ל ע"ב37 ישן כאן ורואה חלום באספמיאדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' יא
ל ע"ב37 ישן כאן ורואה חלום באספמיאאמרות חיים עמ' קח
ל ע"ב37 ישן כאן ורואה חלום באספמיאדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ו
ל ע"ב37 תדע שהרי אדם עומד כאן וחולם חלום באספמיאאור הצבי עמ' 32
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם - אין ימים טובים יותרעמודי השמים ח"ב דף ה ע"א
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם אלו ירחי לידהשרגא המאיר על התורה עמ' פה
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם אלו ירחי לידה שמלמדים אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם, בא מלאך וסוטרו על פיו וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רז
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם וכו' אין לך ימים שאדם שרוי בטובה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קמא-קמב, רמו, רנג, שפד, תלד
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם וכו' בא מלאך וסטרו על פיואסופת מערכות חנוכה עמ' נו
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם וכו'דברי שלום ח"ו סי' רמד
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני איזהו זמן שיש בו ירחים ואין בו שנה הוי אומר זה ירחי לידהערבי נחל (תשסד) עמ' תתקיח
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם אין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימיםדרשות שמן רוקח עמ' קעג, תקלא
ל ע"ב39 כימי אלוה ישמרניתורה בציון עמ' שסז
ל ע"ב40 אדם במעי אמו משיג כל התורה כולונחלה לישראל עמ' מט
ל ע"ב40 אדם לומד תורה בבטן אמו ואח"כ משכיחים אותה ממנודרך עץ חיים (הקדמה לקל"ח פתחי חכמה) פ' קכח
ל ע"ב40 אלו ירחי לידה ומלמדין אותו כל התורה כולהפניני דעת עמ' רכה
ל ע"ב40 אלו ירחי לידה ומלמדין אותו כל התורהקשוטי כלה חי"א אות פט
ל ע"ב40 אלו ירחי לידה ומלמדין אותו כל התורה כולהקשוטי כלה ח"י אות יח
ל ע"ב40 אלו ירחי לידהפירושי ראשונים
ל ע"ב40 בא מלאך ומלמדו כל התורה כולהויברך דוד עמ' קפא
ל ע"ב40 בבטן אמו מלמדין אותו כל התורה כולה וכשהוא נולד נשכח ממנוחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קז
ל ע"ב40 בהיות הוולד במעי אמו מלמדין אותואפוד בד דף כב ע"ב
ל ע"ב40 בזמן שהולד במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהברית שלום (תעח) דף קלג ע"א
ל ע"ב40 בזמן שהולד במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהברית שלום (תשסח) עמ' תתנא
ל ע"ב40 במעי אמו וכו' מלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהנועם אלימלך דף יא ע"ג, נד ע"ג, צט ע"ד
ל ע"ב40 במעי אמו מלמדים אותו כל התורה כולהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שכג, שלד
ל ע"ב40 במעי אמו מלמדים אותו כל התורהמי מרום ח"ט עמ' עט
ל ע"ב40 במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהפנים יפות על תהלים עמ' קצא, תצד
ל ע"ב40 במעי אמו מלמדין אותו כל התורהפרדס מנחם עמ' מט
ל ע"ב40 בעודו במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהאגרא דכלה ח"א עמ' קעד
ל ע"ב40 בשעה שהולד במעי אמו מלאך בא ולומד עמו כל התורה כולה וכו'ים שמחה עמ' קנד, תצה
ל ע"ב40 בשעה שהולד במעי אמו מלמדין אותו כל התורה וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קטו
ל ע"ב40 בשעה שהתינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה ומביט מסוף העולם ועד סופומי מרום ח"י עמ' לג
ל ע"ב40 האדם כשהוא בבטן אמו מלמדין אתו כל התורה כולה וכשהוא נולד ונשכח ממנומשמיע שלום עמ' קז
ל ע"ב40 האדם לומד כל התורה במעי אימויסודי הדעת (תשסב) עמ' פה
ל ע"ב40 הוולד וכו' במעי אמו וכו' מלמדין אותו כל התורה וכו'חמודי צבי שמות עמ' שלד
ל ע"ב40 הולד במעי אמו וכו' מלמדין אותו כל התורה וכו'נשמת אדם עמ' ס, קו
ל ע"ב40 הולד במעי אמו מלמדים אותו את כל התורהמי מרום חי"ג עמ' קנב
ל ע"ב40 הולד במעי אמו מלמדים אותו כה"ת כולהדברי חנינא - ת"ת עמ' סג, קמז
ל ע"ב40 הולד במעי אמו מלמדין אותואמרי אש (טאוב) עמ' רס, שלה, שצד, תד
ל ע"ב40 הולד במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קכא
ל ע"ב40 הולד וכו' במעי אמו וכו' מלמדין אותו כל התורה כולה אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' תרלח
ל ע"ב40 הולד כו' ומלמדין אותו כה"ת כולהתורת מנחם חנ"ז עמ' 248
ל ע"ב40 הולד כו' מלמדין אותו כה"ת כולה וכו' ומשכחו וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 327, ח"ט עמ' 70, 163, חכ"ד עמ' 188
ל ע"ב40 הולד לפני שנולד מלמדין אותו כל התורה כולה וכשנולד בא מלאך וסטרו על פיועטרת יהושע בראשית עמ' קכ
ל ע"ב40 העובר במעי אמו מלמדין אותונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רנח, רסד
ל ע"ב40 הקב"ה מלמד את האדם כל התורה בעוד שהוא במעי אמו וכו'בת עין (תשסז) עמ' רנו
ל ע"ב40 התינוק במעי אמו לומד כל התורהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קעג, רכ, שנח, תקמח
ל ע"ב40 התינוק מלמדין אותו וכו' בא מלאך וסטרו ע"פ ומשכחותורת מנחם חנ"ח עמ' 142
ל ע"ב40 ומלמדים אותו כל התורה כולה וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קנח
ל ע"ב40 ומלמדים אותו כל התורה כולה וכיון שבא לאויר העולם, בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחואסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' כד, שמות ח"א עמ' שסא, תכא, דברים עמ' שפט
ל ע"ב40 ומלמדים אותו כל התורה כולה שנאמר ויורני ויאמר וכו' שמור מצותי וחיהארוחת תמיד עמ' קצח ע"א ד"ה ועל
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורהדרשות מהר"ם שיק עמ' תקעו, תרפח, תרצט
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורהרנת יצחק משלי עמ' כא, קמט, רטז
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה וכו' בא מלאך וסוטרו על פיו ושוכחדברי שמואל (תשיג) עמ' צב
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וכו' ומשכחולקוטי שיחות ח"א עמ' 50, חי"ח עמ' 349, ח"כ עמ' 108, חכ"ג עמ' 258, חכ"ה עמ' 382
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהאמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' מה
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהבני אתה עמ' יג
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהברית אברם עמ' ג, קכ, קעג
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלח
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלט
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולההמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכד
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהישא מדברותיך - מגילה עמ' רסו
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהמצור דבש עמ' שכט
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' כג
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תסה
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהרנת יצחק - פרק חלק עמ' כט, לה, לח, רכט
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רח
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שנד
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו'אור אברהם - רות עמ' קצד, שלט
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיונועם אלימלך (תשסא) עמ' מא, ריח, תי
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחושרגא המאיר מועדים עמ' רמז, רפ, שא
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולה וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קיא, דברים עמ' קעט
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולה כו'ספר המאמרים עת"ר עמ' שכז, תנז
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהאמת ליעקב עה"ת עמ' תקמב
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהדרשות שבט הלוי עמ' רכא
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כה
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ל, צו
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר סב אות א, מאמר פה אות א, מאמר קמה אות א
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה, מהרש"אדרשות מהר"ם שיק עמ' רמח
ל ע"ב40 כל אדם לומד מתחלה כל התורה רק ששוכחעיני שמואל (ראבין) עמ' יג
ל ע"ב40 כשהולד במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהויחי עוד דף כ ע"ד
ל ע"ב40 כשהתינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שיצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' רכט
ל ע"ב40 כשהתינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורהאיתן האזרחי עמ' רפא, רעט
ל ע"ב40 כשהתינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה וכו' וכיון שבא לאויר העולם משכחין אותה ממנועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' פד, רכה
ל ע"ב40 כשהתנוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תמג
ל ע"ב40 לימוד המלאךנפש הרב עמ' מא, עב; דברי הרב עמ' רפט
ל ע"ב40 מלאך מלמד את העובר במעי אמו כל התורה כולהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רכ, רסד
ל ע"ב40 מלאך מלמד לו תורהדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' רסז
ל ע"ב40 מלאך מלמד תורה לכל עובר בהיותו ברחם אמומזקנים אתבונן עמ' יז
ל ע"ב40 מלמדים אותו כל התורהולאשר אמר עמ' קנה
ל ע"ב40 מלמדים אותו כל התורהס' הבוטח ח"ב עמ' רלט
ל ע"ב40 מלמדים אותו כל התורה כולהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' רלח
ל ע"ב40 מלמדים אותן כה"תשומע תפלה ח"ב עמ' רעז
ל ע"ב40 מלמדים את האדם במעי אמועיונים במשלי עמ' קעט
ל ע"ב40 מלמדים את התינוק במעי אמו את כל התורה כולה, כיון שיצא לאויר העולם, בא מלאך וסטרו על פיו, ומשכחו את כל התורהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שפז
ל ע"ב40 מלמדים העובר כהת"כ במעי אמוקריאה בקריה ח"ב עמ' קעד, רלה
ל ע"ב40 מלמדים לאדם בבטן אמו כל התורהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טז פסוק כו
ל ע"ב40 מלמדים לאדם כל התורהביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק כו
ל ע"ב40 מלמדין אותו את כל התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' יז הערה 98, תשל הערה 35
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורהדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ב
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשצח
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורה ומשביעין אותו הוי צדיק ואל תהי רשע וכו'ספרי המגיד מקאזניץ עמ' ל, קכט
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורה כולהספר המאמרים תרנ"ט עמ' קנח
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורה כולהשערי הישיבה ח"ב עמ' ריא
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחו וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' כט, סה, רצד
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורה כולה וכו' ומשכחו וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 158, 239, 266, 337
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורהאמרי נפתלי ח"א עמ' ק
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורהטובך יביעו ח"א עמ' מט
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורהרוח חיים (חיד"א) עמ' סב
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לה
ל ע"ב40 מלמדין את הולד במעי אמו את כל התורהבאר הגולה באר ז הערה 52
ל ע"ב40 מלמדין את העובר את כל התורה כולה וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רסו
ל ע"ב40 מלמדין את העובר כל התורה כולהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רמא, רפג, שפג
ל ע"ב40 מלמדין את התינוק במעי אמושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכא
ל ע"ב40 מלמדין את התינוק במעי אמו כל התורהנתיבות יצחק ח"ג עמ' שצ
ל ע"ב40 מלמדין הולד במעי אמו את כל התורהשערי אורה (מילר) ח"א עמ' ה
ל ע"ב40 מלמדין הולד במעי אמו את כל התורהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רסט, קמג
ל ע"ב40 מלמדין התינוק במעי אמו כל התורהגנא דפלפלי עמ' רפו, שעו
ל ע"ב40 מלמדין לאדם כל התורה כולה במעי אמושמן ראש ח"ט בראשית עמ' שכח
ל ע"ב40 מלאך מלמד לוולד כל התורה כולהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' יב אות ג
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו לומד כל התורהיריעות שלמה (אוזאן) פ' חוקת דף פג ע"א
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלאך מלמד לו תורהאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' מד
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדו מלאך את כל התורה וכו' בא המלאך וסטרו על פיו ומשכחו את תלמודועקבי אבירים עמ' שפ, שפז
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהבמי התורה עמ' כט
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהפתגמי אורייתא עמ' קכא
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רנח
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולה, ובעת שנולד בא מלאך וסטרו על פיולחמי תודה פתיחה דף ב ע"א, גוף הספר דף יח ע"א, נז ע"ב, סד ע"א, צה ע"ב, קל ע"א, קמט ע"ב, רכו ע"א
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולה, וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכח כל התורהשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קנ
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין כל התורה ומשבא לאוויר העולם בא מלאך ומשכה לו תלמודובהיֹת הבֹקר עמ' ז, תקמא
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולה, וכיון שבא לאויו העולם, בא מלאך וסטרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולהחיים שיש בהם אבות עמ' שפג
ל ע"ב40 קודם יצירתו של אדם לומדים עמו כל התורהויגד יעקב עמ' תרצט
ל ע"ב40 קודם צאתו לעולם מלמדין אותו התורה כולהבינה לעתים דרוש ע עמ' תעד
ל ע"ב40 קולם הלידה מלמדין אותו כל התורה כולהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכח
ל ע"ב40 תינוק בבטן אמו מלמדים אותו כל התורה כולהתורת חיים (ר' דובער) שמות דף לח ע"ד
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו יודע כה"ת כולהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רנו
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו לומד תורה ומשכחהלהורות נתן ויקרא עמ' רמו
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלאך מלמדו כל התורהטוב דעת עמ' קסה
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' ב, תצט
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה כולהשעורי ופניני דעת עמ' קלו
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורהכרם יהושע (ולרשטיין) דף לד ע"ד
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורהפרדס מרדכי עמ' קלג
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורהשמן ראש ח"י בראשית עמ' ק, קצט
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כו'עשרה למאה סי' לא
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולה וכשיוצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו ומשכחין ממנו כל התורה כולהבני יששכר ח"א דף קכה ע"ג, ח"ב דף קכט ע"ד
ל ע"ב40 תינוק במעי שהוא במעי אמו מלמדין אותו כל התורהויגד יעקב עמ' ע
ל ע"ב40 תינוק לומד במעי אמו כל התורהגנא דפלפלי עמ' שצז
ל ע"ב40 תינוק קודם שיצא לאויר העולם מלמדין לו כל התורהצמח צדיק (תשסז) עמ' תלז
ל ע"ב40 תינוק קודם שנולד מלמדין אותו כל התורה כולה ואחר כך בא מלאך וסטרו על פיו ושכחותפארת צבי בראשית עמ' קצח
ל ע"ב40 תינוק קודם שנולד מלמדין אותו כל התורה כולה ואחר כך בא מלאך וסטרו על פיו ושכחותפארת צבי במדבר עמ' קלד
ל ע"ב40 תינוק קודם שנולד מלמדין אותו כל התורה כולה ואחר כך בא מלאך וסטרו על פיו ושכחותפארת צבי בראשית עמ' תתקא
ל ע"ב40 במעי אמו מלמדים את הולד כל התורה כולהלב אביגדור עמ' מח
ל ע"ב40 לומד תורה במעי אמוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רכט
ל ע"ב42 כיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שסט, תפג
ל ע"ב42 כיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו וכו'חידושי אגדות ק"י עם תפלה למשה; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר ג דף לה ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף צד ע"ב
ל ע"ב42 כיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסתרו על פיודובר צדק עמ' 76
ל ע"ב42 כיון שבא לאויר העולם וכו' ואינו יוצא עד שמשביעים אותוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קיא, רל
ל ע"ב42 כיון שבא לאויר העולם וכו' משכח לימודותיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' רנד
ל ע"ב42 כיון שיצא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו כו'דברי שמואל עמ' קד
ל ע"ב42 כיון שיצא לאויר העולם בא מלאך כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיט דף רנ ע"ד
ל ע"ב42 וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחושפתי חיים מועדים ח"ג עמ' ריא
ל ע"ב42 וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהעירין קדישין השלם עמ' רצד, תנב, תנג
ל ע"ב42 וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהדרכי התשובה עמ' נא
ל ע"ב42 וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהפאר יעקב ח"א עמ' תז, ח"ג עמ' רעא
ל ע"ב42 וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהטוב דעת עמ' יח
ל ע"ב43 בא מלאך וסוטרו על פיומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רכג, ח"ב עמ' תסו
ל ע"ב43 בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכח כל התורהשמחת מרדכי (רוזנמן) פורים - מאמר ישועה מתוך הסתר, שבועות - מאמר כל השוכח דבר אחד מתלמודו
ל ע"ב43 בא מלאך וסוטרו על פיו ושוכח הכלשרגא המאיר על התורה עמ' פז
ל ע"ב43 בא מלאך וסוטרו על פיו ושוכחואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 26
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיואהבת חיים (דייטש) עמ' רכ
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיובית ישי - דרשות עמ' צב
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' לח
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיוגור אריה ויקרא פ"ח הערה 101, במדבר פי"ד הערה 86
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיומזקנים אתבונן עמ' קפ
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 282
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו ומשכח כל התורהעמודי השמים ח"ב דף א ע"ב
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהתורת אביגדור ח"ב עמ' כט
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו ונשכח ממנו הכלדרשות שמן רוקח עמ' תקנד
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיואור אלימלך עמ' צ
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיובנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' עו
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיוגבורות ה' עמ' קיב
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהבי חייא ח"ב עמ' כט {ע"י שכחת התורה מאבד שאר מעלות הרוחניות ולכן לא הוצרך לספר שכבר אין נר דלוק על ראשו; ביאור האלשיך תהלים קלט שאף ששכח את התורה הלימוד עדיין צפון בפנימיותו וע"י הלימוד בחייו מוציא אותו לגילוי}, קמח {עצם ביאתו לעוה"ז הגשמי מוריד את הנשמה בדרגה ובזה שוכח הכל, וסוטרו על פיו דוקא כי הפה הוא מקום מושב הנשמה}
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהתורת אביגדור ח"א עמ' קכא
ל ע"ב43 בצאתו לאוויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיואמרי חמד ח"ב דף ג ע"א
ל ע"ב43 בשעה שנולד האדם ניתן בו יצה"רפניני יחזקאל עמ' לו, רלא
ל ע"ב43 וכיוון שבא לאוויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיואור הצבי עמ' 93, 234
ל ע"ב43 וסוטרו על פיואהל משה (שינרמן) פורים עמ' רכד
ל ע"ב43 יצה"ר נכנס באדם משננער לצאת ממעי אמובאר שרים פרשת יתרו דרוש ז אות ס
ל ע"ב43 כשהולד יוצא לאויר העולם נשכח ממנו כל התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמ הערה 34
ל ע"ב43 כשננער לצאת כבר עומד עליו היצר הרעפרי נפש חיה ח"ב עמ' קלב
ל ע"ב43 לפתח חטאת רובץלקוטי שיחות ח"ה עמ' 13
ל ע"ב43 מלאך מכה ומשכחו התורהעבודת הקודש (תשסד) עמ' קס
ל ע"ב43 מלאך סוטר על פיו של תינוק בשעה שיוצא לאויר העולםמי מרום ח"ו עמ' רז
ל ע"ב43 מלאך סוטרו על פיו ומשכחבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ג
ל ע"ב43 מלאך סטרו על פיו ושוכחכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כה
ל ע"ב43 סוטרו על פיו, מהר"ל - הוא קבלת הדיבור המחברו אל הגשמיותאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' כד, שמות ח"א עמ' שסא, תכא, דברים עמ' שצ
ל ע"ב43 תינוק שנולד שוכח את תורתועצי חיים על התורה עמ' שפו
ל ע"ב44 אינו יוצא מבטן אמו עד שמשביעין אותו הוי צדיק ואל תהא רשעתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קסד
ל ע"ב44 אינו יוצא ממעי אמו עד שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי' רשערנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רג
ל ע"ב44 אינו יוצא עד שמשביעין אותומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רנא
ל ע"ב44 בשעת יציאתו משביעין את האדם תהי צדיק ואל תהי רשעשפת אמת (רייז) סוכות עמ' יב
ל ע"ב44 ה' משביע את הנשמה קודם בואה לעוה"זרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' פג
ל ע"ב44 בשעה שהולד יוצא לאויר העולם משביעין אותוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קסא
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד משביעים אותו שנאמר כי לך תכרע כל ברךאור הצבי עמ' 120, 289
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותותורת אליהו עמ' שעט
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' פג, קצג
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו וכו' תהי צדיק ואל תהי רשע וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קפו
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותודרשות אל עמי דרוש כה
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותוילקוט הגרשוני ח"ב
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו שנאמר כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשוןשל"ה - מס' תענית אות צה, קכב
ל ע"ב44 ואינו יוצא עד שמשביעין אותוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
ל ע"ב44 כי לי תכרע כל ברך וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' רז
ל ע"ב44 כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשוןקריאה בקריה ח"א עמ' קטז, ח"ב עמ' קעד
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תסג
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתב
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהימי דוד (תשסז) עמ' קעג
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהמבשרת ציון ח"ד עמ' מד
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהעלי שור ח"א עמ' רחצ
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהערבי נחל (תשסד) עמ' רצג
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' פט
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתה וכו'ויחי עוד דף לח ע"ג
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתה וכו' תשבע כל לשון זה יום הלידה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' כז
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתה תשבע כל לשון זה יום הלידהחדרי בטן פרשת כי תבא אות מב
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהאור הצבי עמ' 159
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהנתיב התשובה עמ' מו הערה 149, נז הערה 79
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהנתיבות עולם ח"א עמ' כח
ל ע"ב45 כי לי תכרע וכו' זה יום המיתהחומת אנך ישעיהו אות מה
ל ע"ב45 לי תכרע כל ברך זה יום המיתהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רפה
ל ע"ב45 זה יום המיתהראש דוד (תשמו) עמ' רלח ע"א, תרז ע"א
ל ע"ב46 תשבע כל לשון זה יום הלידהמדבר יהודה (תשסב) עמ' שנג
ל ע"ב47 אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה - ומה היא השבועהאור הצבי עמ' 121
ל ע"ב47 השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שסה, פניני חסידות ויצא ג, מטות יח
ל ע"ב47 ולא נשבע למרמה וכו' משביעין את האדם בעת לדתו וכו'לבית יעקב דרוש יח
ל ע"ב47 ומה היא השבועה וכו' שהקב"ה טהור וכו' ונשמה שנתן בך טהורה היאדעת חיים עמ' נז
ל ע"ב47 ומה היא השבועה וכו' תהי צדיק ואל תהי רשעתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רנ
ל ע"ב47 מה היא השבועה שמשביעיןראש דוד (תשמו) עמ' תקו ע"ב
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שמב ד"ה ואמר
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קיד, קטז
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו וכו' והוי יודע שהקב"ה טהור וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' סד, סב
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעלב דוד (תשסט) עמ' מח
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעפאר יעקב ח"א עמ' כ
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסז
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעזאת זכרון (תשנב) אות א, סג, קיג, קמג
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשענועם אלימלך דף כד ע"ד, נד ע"ב
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעבאמונה שלמה עמ' תצא
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קנה
ל ע"ב47 מה היא השבועה שמשביעין אותו וכו' ואפי' כל העולם כולו וכו'הר המוריה עמ' קסג
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיקעלי שור ח"ב עמ' תרפד
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' נו
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמכתב מאליהו ח"ב עמ' 156, ח"ג עמ' 81
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשערב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קסב
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רנא
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תמג
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור הצבי עמ' 60
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רא
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאיש צעיר דף ז ע"ב
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעלבני ישראל (הישן) דרוש ו
ל ע"ב47 משביעים את האדם תהיי צדיק ולא רשעדרך ה' השלם עמ' צ - עיונים
ל ע"ב47 משביעין אותו שיהיה צדיקבאר הגולה באר ו הערה 660
ל ע"ב47 משביעים לוולד במעי אמוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכ ע"א
ל ע"ב47 משביעין אדם ביום הלידה נשמה שנתתי בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממךנועם המוסר עמ' קמ
ל ע"ב47 משביעין אותה תהי צדיק ואל תהי רשעמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שכד
ל ע"ב47 משביעין אותו אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הוי בעיניך כרשעערבי נחל (תשסד) עמ' סג, קנד, ריב, שה, תתשצו
ל ע"ב47 משביעין אותו הוי צדיק ואל תהי רשעאור השמש (תשסח) עמ' יד
ל ע"ב47 משביעין אותו הוי צדיק וכו'דרשות שמן רוקח עמ' רעב, שסו
ל ע"ב47 משביעין אותו וכו' הוי צדיק ואל תהיה רשעקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לט
ל ע"ב47 משביעין אותו כו' ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך כרשעתורת מנחם חלק לב עמ' 341
ל ע"ב47 משביעין אותו לקיים התורהחכמת התורה ויצא עמ' רפה
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיקבארות המים (תשסט) עמ' רב
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיקגנת אגוז (תשעב) אות תקל
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיקהדרת אליהו דרוש ח סי' ד ד"ה ובזה
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיקקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' צא
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור אברהם - מגילת אסתר עמ' פט, צג
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור אברהם - תשובה עמ' קיז, ר, רנט
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור אברהם בראשית עמ' רסא
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור אברהם ברכות עמ' שפד
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור אברהם דברים עמ' שיא
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעואני תמיד עמך עמ' תכז
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעויגד יעקב עמ' תכד, תרלו
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' כב
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' סא, סג, קיג, קכב
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמצור דבש עמ' כט
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תיג, תיח
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשענועם אלימלך (תשסא) עמ' צד, ריז
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעפרדס המלך (תשסט) אות תקלג
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פז, קצו, רכא, רנט
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשמן ראש - ימים נוראים עמ' פ
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשמן ראש ח"י במדבר עמ' רכב
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשמן ראש ח"י בראשית עמ' רמא
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעתורת מנחם ח"ה עמ' 212, 246, חי"ג עמ' 53, חט"ו עמ' 228, חט"ז עמ' 323, חי"ח עמ' 261, ח"כ עמ' 110
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעתורת מנחם חכ"ט עמ' 259
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעתורת מנחם חל"ו עמ' 24, 320, חל"ז עמ' 51
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעתורת מנחם חנ"א עמ' 383, חנ"ב עמ' 299
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולםקרן לדוד בראשית עמ' רצט, ויקרא-במדבר עמ' תכד, דברים עמ' רד
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קנח
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תעה
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע וכו'שבט מישראל עמ' שטו
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 27
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאהלי יעקב (הוסיאטין) דף ה ע"א
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעבארות המים (תשסב) עמ' פג
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' מא
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' שיז
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשערנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לד
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמזקנים אתבונן עמ' צו
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 155, 38, ח"ג עמ' 764
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק וכו'עירין קדישין השלם עמ' שמה
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 195, 220, 303
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 196
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 73, חמ"ו עמ' 403,109
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיקדעת שבת עמ' רל
ל ע"ב47 משביעין אותוכלי יקר (תשמח) עמ' תקעב
ל ע"ב47 משביעין את האדם ואומרים לו הוי יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ונשמה שנתן בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטבפנים יפות על תהלים עמ' תסה
ל ע"ב47 משביעין את האדם קודם צאתו לעולם שיקיים את התורהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קטו
ל ע"ב47 משביעין את האדם תהי צדיקנטריקן (תשעד) עמ' קטז
ל ע"ב47 משביעין את הוולד תהי צדיק ואל תהי רשעלהורות נתן ויקרא עמ' קכה
ל ע"ב47 משביעין את הולד במעי אמוברכת ה' - סמיכת חכמים דף מז ע"ג, מח ע"ג
ל ע"ב47 משביעין את התינוק שאפילו אומרים צדיק וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' רצז
ל ע"ב47 משביעין האדם קודם צאתו לאויר עולם הזה שיהי' צדיק ולא רשע כו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ס, רפז, שכח
ל ע"ב47 משביעין הנשמה קודם שיצאה לעולםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' סח
ל ע"ב47 משביעין לאדם אפילו אומרים עליך צדיק אתה תהיה בעיניך כרשעלחם רב על סדור התפילה אות ב' קמה
ל ע"ב47 משביעין לולדדבש לפי מע' נ אות כט
ל ע"ב47 ומשביעין אותו שיהיה צדיקנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תפז
ל ע"ב47 משביעין אותו כו' ומלמדין אותו כה"ת וכשיוצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו ע"פאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רטז, שטז
ל ע"ב47 משביעין אותו וכו'הגיד מרדכי דרוש ח
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהא צדיק ואל תהא רשעדרשות שבט הלוי עמ' עה
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהי צדיקבינת משה (תשסב) עמ' צ
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהי צדיקספר המאמרים תרנ"ט עמ' קעד
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תשנו
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור תורה השלם (מזריטש) סי' קו, שיד
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשנו
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעספר המאמרים עת"ר עמ' פד, צג
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהיה צדיק ואל תהי רשעמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' סט, אור תורה סי' שיד
ל ע"ב47 משביעין אותו לקיים כל התורהחכמת התורה תזריע עמ' מח
ל ע"ב48 אם כל העולם אומר שאתה צדיק תהיה בעיניך כרשעאמרי יחזקאל עמ' ח
ל ע"ב48 אם כל העולם אומרים עליך צדיק אתה יהיה בעיניך כרשעדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' רכט
ל ע"ב48 אפי' הקב"ה אומר לך צדיק אתהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קנג
ל ע"ב48 אפי' יאמרו לך כל העולם צדיק אתה תהי' בעיניך רשעשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' נד
ל ע"ב48 אפי' כה"ע אומרים עליך צדיק וכו'אוהב ישראל דף שא ע"ב
ל ע"ב48 אפי' כל העולם אומרים לך צדיק אתה הוי בעיניך כרשעשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שס
ל ע"ב48 אפי' כל העולם אומרים עליך צדיק אתה היה בעיניך כרשעאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' לג
ל ע"ב48 אפי' כל העולם אומרים עליך צדיק אתה היה בעיניך כרשענר ישראל חלק ג דף נו, קמח
ל ע"ב48 אפי' כל העולם אומרים עליך צדיק אתה וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות יא
ל ע"ב48 אפי' כל העולם אומרים עליך צדיק תהא בעיניך רשעיגל יעקב (תשנג) נח אות כ
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו א"ל צדיק אתה היה בעיניך כרשעדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' לה, מד
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פז, רו
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך כרשעתורת מנחם חנ"ב עמ' 259, 299, חנ"ג עמ' 122
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ל
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' לב
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו אומרים לפניך צדיק אתה היה בעיניך כרשעפרדס מרדכי עמ' יט
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו אומרים צדיק אתה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' יב, דברים עמ' צט
ל ע"ב48 אפילו כה"ע אומרים לך צדיק היה בעיניך כרשעאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסא ע"א
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומר לך צדיק היה בעיניך כרשעמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה מצאנו
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומר צדיק אתהמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ג
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים לו צדיק אתה היה בעינעך כרשעשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רכח
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים לך צדיקבית שלום מרדכי עמ' קיז
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה הוי בעיניך כרשעכד הקמח (מישור) עמ' קעו
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא ג
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעשיחות ר' ראובן עמ' מו
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך וכו'אמרי יוסף בראשית דף כה ע"ג
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתהתאומי צביה עמ' קצח
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה הוי בעיניך כרשעשערי תשובה שער ג אות קצב
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה היה בעיניך כרשעבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמד
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק הי' בעיניך כרשעכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בא עמ' קז
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק היה בעיניך כרשעקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפא אות ו, דרוש רא אות א
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך שאתה צדיק תהא בעיניך כרשעזקן אהרן (פריד) עמ' עה
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים צדיק אתה תהא בעיניך כרשעצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' נד, תשכו
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים צדיק אתה תהיה בעיניך כרשעבית יעקב (תשסא) עמ' לב, מ, רמ, מא, צה, רי
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים שאתה צדיק יהיה נחשב כרשעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקע
ל ע"ב48 אפילו כל העולם וכו' הוי בעיניך כרשעאור יחזקאל - מכתבים עמ' רמח
ל ע"ב48 אפילו כל העולם יאמרו שאתה צדיק היה בעיניך כרשעמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קיד
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו א"ל צדיק אתה הי' בעיניך כרשעאור ישראל (תרס) דף מג ע"ב
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קסד
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הוי בעיניך כרשעדרשות אל עמי דרוש יז
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' לב
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעגנזי צדיקים (תשסב) עמ' קא
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תסט
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעאורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלה, שער שכחה עמ' קיז {ולעולם ידמה בעיניו כאילו הוא ריק ממצוות ומלא עבירות וכו'}
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עב
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצז, ליקוטים - שער הענוה סי' ח
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה וכו'תורת מנחם חלק מ עמ' 355
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק היה בעיניך כרשעאמרי אש (טאוב) עמ' תסג
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לן צדיק אתה היה בעיניך כרשעואני תמיד עמך עמ' שלט
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה היה בעיניך רשעבמי התורה עמ' שלח
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה וכו'מרפא לשון עמ' רנה
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה תהיה בעינך כרשעתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קיב
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים עליך שאתה צדיק הוי בעיניך כרשעאמרי צדיקים (תשסה) עמ' מ, נה
ל ע"ב48 הוה צדיק ואל תהא רשעאור יהל ח"א עמ' א
ל ע"ב48 ואפי' העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעאור ישראל סי' ל חלק ג
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' מז
ל ע"ב48 ואפי' כל העולם וכו'דברי שלום ח"ו סי' רצז-דש, שה-שיט, שכא
ל ע"ב48 ואפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעאור ישרים (תשסב) עמ' קנו
ל ע"ב48 ואפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שנז
ל ע"ב48 ואפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתהילקוט הגרשוני ח"ב
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך כרשעשמועת יצחק - חז"ל אות נו
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך כרשענטע שורק פרשת נשא
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעויגד יעקב עמ' קמו
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעדרשות באר יצחק עמ' ל
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה תהיה בעיניך כרשעאור הצבי עמ' 91
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם אומרים צדיק אתהתורת החסידים הראשונים עמ' מט, תה
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך ברשעצמח דוד (סקאליע) עמ' תכו
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך כרשעבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קח
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעלהורות נתן ויקרא עמ' קכז
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שעב
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ח הערה לא, פרק קיט פסוק ל הערה נ
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצב
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קח
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים שאתה צדיק הוי בעיניך כרשענתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קעה, רה, רח
ל ע"ב48 כל העולם אומרים צדיק אתה היה בעיניך כרשעצדקת הצדיק סי' קלט, דובר צדק עמ' 33
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעדברים אחדים (תשמו) עמ' קמו
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעדרשות מהר"ם שיק עמ' תרעז, תרפח
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעולאשר אמר עמ' תקצו
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קמה
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעצלח רכב עמ' שמה
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעשמחת הנפש עמ' צא
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעשמן ראש ח"ט דברים עמ' רמט, רנד
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' ד
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשע וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רפט
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקרא עמ' קעז
ל ע"ב48 תהי צדיק ולא רשעמכמני עוזיאל עמ' קפג, קצ
ל ע"ב48 תהי צדיק ולא תהי רשעמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רלד
ל ע"ב49 אתה היה בעיניך כרשעאור אלימלך עמ' קיז, קסב
ל ע"ב49 ה' טהור ומשרתיו טהורים - נשמה שנתן בך טהורהטללי אורות עמ' קלח
ל ע"ב49 הוי בעיניך כרשעחקל יצחק (תשסג) עמ' שצ
ל ע"ב49 הוי יודע שהקב"ה טהור וכו'הגיוני עוזיאל ח"א הקדמה עמ' ג, וגוף הספר עמ' 11
ל ע"ב49 הוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהוריםחכמת התורה קדושים עמ' צה
ל ע"ב49 היה בעיניך כרשעאור השמש (תשסח) עמ' קד
ל ע"ב49 היה בעיניך כרשעילקוט אוהב ישראל עמ' סג, קג
ל ע"ב49 היה בעיניך כרשעלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רעט
ל ע"ב49 הקב"ה טהורדרשות מהר"ם בנעט עמ' רכה
ל ע"ב49 הקב"ה טהור וכו' ונשמה שנתן בך טהורה וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' ל*
ל ע"ב49 הקב"ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורהמי מרום חי"ג עמ' לג
ל ע"ב49 הקב"ה טהור ונשמה שנתן בך טהורהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תסו
ל ע"ב49 והוי יודע שהקב"ה טהור וכו' ונשמה שנתן בך טהורה היאבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רפז
ל ע"ב49 והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהוריםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קפ
ל ע"ב49 והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהורים וכו'מנחת יואל עמ' קסד
ל ע"ב49 והוי יודע שהקב"ה טהורילקוט הגרשוני ח"ב
ל ע"ב49 והוי יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהוריםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קפט
ל ע"ב49 ונשמה שנתן בך טהורה אם אתה משמרה בטהרה מוטב, ואם לאו הרי הוא נוטלה ממךצמח דוד (סקאליע) עמ' פז
ל ע"ב49 חיבור הנשמה עם הגוףדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' נז
ל ע"ב49 יחזיק עצמו רשערנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קכג
ל ע"ב49 נשמה שבך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטבמי מרום ח"י עמ' פ
ל ע"ב49 נשמה שנתן בך טהורה היא וכו' משל לכהן וכו'ברית שלום (תעח) דף סה ע"ב, קלג ע"ג
ל ע"ב49 נשמה שנתן בך טהורה היא וכו' משל לכהן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתנד
ל ע"ב49 נשמה שנתן לך טהורהאור חדש על ציון דף נח ע"ב
ל ע"ב49 נשמה שנתתי בך טהורה היאשמן ראש - ימים נוראים עמ' תס
ל ע"ב49 תהיה בעיניך כרשעחכמת התורה ויגש עמ' שט, שיא
ל ע"ב49 תהיה בעיניך כרשעחכמת התורה ויצא עמ' רנ
ל ע"ב50 אם אתה משמרה בטהרהס' הבוטח שער הבטחון עמ' קס
ל ע"ב50 אם אתה משמרה בטהרהקריאה בקריה ח"א עמ' קטז, ח"ב עמ' קעד
ל ע"ב50 אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הרי הוא נוטלה ממךתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תטו
ל ע"ב50 אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממךקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רעז
ל ע"ב50 אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו וכו'צלח רכב עמ' שפו
ל ע"ב51 הנשמה נקראת תרומהלהורות נתן ויקרא עמ' קכח
ל ע"ב51 משל לאחד שהפקידו אצלו תרומהחכמת התורה בראשית עמ' תקו
ל ע"ב51 משל לכהן שנתן תרומה לע"ה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לשבת וראש חדש דף יב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סח דף ר ע"ד
ל ע"ב רש"י - אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה, שקיים שבועתו לשמור התורה וכו'קדושת יצחק עמ' קמ
ל ע"ב רש"י - בלילה הנשמה אינו רוצה לחזור לגוףאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תריב
לא ע"א01 אתה גוזי וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 224
לא ע"א03 העובר במעי אמו מונח כאגוז בספל מים כל סביביוזרע קודש - מועדים עמ' קלח
לא ע"א05 ת"ר ג' חדשים הראשונים וכו'קשוטי כלה ח"ח אות קצח
לא ע"א05 ת"ר שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור התחתון אמצעיים ולד דר וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק תז
לא ע"א06 ג' חדשים הראשונים הולד דר במדור התחתוןחכמת התורה בראשית עמ' כב
לא ע"א06 ג' חדשים הראשונים וכו' וכו'אפיקי ים עמ' תרד
לא ע"א06 ג' חדשים ראשונים הולד דר וכו'נתיבות עולם ח"ב עמ' קמג
לא ע"א06 ג' חדשים ראשונים ולד דר במדור התחתון וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תרצו
לא ע"א06 הולד בג' חדשים ראשונים במדור התחתון וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' סט
לא ע"א06 שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור התחתוןאש דת (אסאד) עמ' ריב
לא ע"א06 שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור התחתוןנצח ישראל עמ' שסה הערה 75
לא ע"א06 שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור התחתון וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תמח
לא ע"א06 שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור תחתון וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' י
לא ע"א06 שלשה חדשים ראשונים הוולד דר במדור התחתון וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דף קכב ע"ד
לא ע"א06 שלשה חדשים ראשונים ולד דר במדור התחתון וכו', ערל"נ דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רפג, רחצ
לא ע"א06 שלשה חודשים ראשונים במדור התחתוןחכמת התורה נח עמ' ריז
לא ע"א07 ג' מדורים באשהשמן ראש ח"ט בראשית עמ' תב
לא ע"א08 כיוון שהגיע זמנו של ולד לצאת מתהפך ויוצאאודה ה' דף יח ע"ב
לא ע"א08 כיון שהגיע זמנו לצאת מתהפך ויוצאיגל יעקב (תשנג) וירא אות נח
לא ע"א09 דולד אתהפוכי אתהפוךחכמת התורה תולדות עמ' עא, קעז, קפח, קצט, רמה, רסו, רסז, תרנא, תרסב
לא ע"א10 והיינו דתנן חבלי של נקבה מרובין משל זכרהר המוריה עמ' קסז
לא ע"א10 חבלי לידה של נקבה מרובין משל זכרצמח דוד (סקאליע) עמ' עז
לא ע"א10 חבלי נקבההשיר והשבח ח"א עמ' עח
לא ע"א10 חבלי נקיבה מרובין משל זכרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פט, קטז
לא ע"א10 חבלי נקבה מרוביןדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק לט פסוק כט
לא ע"א14 זכר פניו למטה ונקבה פני השליא למעלהלחמי תודה פתיחה דף י ע"א
לא ע"א14 נולד פניו למטהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק לט פסוק כט
לא ע"א16 ג' חדשים הראשונים ת"ה קשה לולדתורת יחיאל בראשית עמ' שכה
לא ע"א16 שלשה חדשים הראשונים תשמיש קשה וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 231
לא ע"א16 שלשה חדשים הראשונים תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולד אמצעיים קשה לאשה ויסר לולד וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק תח
לא ע"א16 שלשה חדשים ראשונים תשמיש קשה לאשה ולולד וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ע אות סט, קכב
לא ע"א17 אמצעיים קשה לאשה ויפה לולדרנת יצחק משלי עמ' קכו
לא ע"א18 בג' חדשים אחרונים התשמיש יפה לולדשם יחזקאל עמ' רמד
לא ע"א18 ג' חדשים אחרונים יפה לאשה וכו'ברית שלום (תעח) דף לז ע"ד
לא ע"א18 ג' חדשים אחרונים יפה לאשה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רלח
לא ע"א18 יפה לולדחכמת התורה וישלח עמ' תקנד
לא ע"א18 שלשה חדשים אחרונים תשמיש יפה לולד כדי שיצא מלובן ומזורזנחמד ונעים (תשסט) וישלח ד"ה ונ"ל כוונתו
לא ע"א20 המשמש מטתו ליום תשעים כאילו שופך דמיםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רפז
לא ע"א20 המשמש מטתו ליל תשעיםמאמר הגאולה פ' סט
לא ע"א20 שומר פתאים ה'מבשרת ציון ח"ג עמ' פד
לא ע"א21 אביו ואמו מורישים חלק ה"גוף" לצאצאיהםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תפו
לא ע"א21 אביו וכו' ממנו עצמותלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1067
לא ע"א21 אביו מזריע את העצמותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח ב
לא ע"א21 אביו מזריע בו לובןאור הצבי עמ' 251
לא ע"א21 אביו מזריע הלובןאמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח, סי' ח, י, לעיו"כ
לא ע"א21 אביו מזריע הלובןהמאור הגדול (גר"א) עמ' לג
לא ע"א21 אביו מזריע הלובן וכו' אמו מזרעת אודםישראל קדושים עמ' 127, דברי חלומות סי' א (עמ' 181), צדקת הצדיק סי' רכה, לקוטי מאמרים עמ' 80, 159, 221, דובר צדק עמ' 35, 43, 132, קומץ המנחה עמ' 69 (סי' עח), 25 (סי' יד)
לא ע"א21 אביו מזריע הלובן וכו' אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערותפאר יעקב ח"א עמ' של
לא ע"א21 אביו מזריע הלובן וכו' אמו מזרעת אודםפרי צדיק ויחי אות טז
לא ע"א21 אביו מזריע הלובן וכו' והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 59
לא ע"א21 אביו מזריע הלובן שממנו וכו' אמו מזרעת אודם שממנו וכו' ושחור שבעיןקשוטי כלה ח"ט אות שמז
לא ע"א21 אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וכו'באר הגולה באר ז הערה 67
לא ע"א21 אביו מזריע לובן ממנו נעשים עצמות ושינים וצפרנים, אמו מזרעת אודם, ממנו נעשים בשר וגידיםיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות קצח
לא ע"א21 אביו מזריע לובן שבעיניםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב לא
לא ע"א21 אביו ממנו עצמות וגידיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' טו, שצז, שצט
לא ע"א21 אדם ואשתו שותפים להקב"הפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רנט
לא ע"א21 אדם ואשתו שותפים להקב"הפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' רסח
לא ע"א21 או"א שותפים וכו' זה באודם וזה בלובןפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רנג
לא ע"א21 איש מזריע לובן וכו'טוב טעם בראשית עמ' קלד
לא ע"א21 איש מזריע לובן שבו, אשה אודםקל"ח פתחי חכמה פ' סג, קכה
לא ע"א21 איש מזריע לובן שבו, אשה מזרעת אודם שבו, והקב"ה נופח בו נשמהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרלח הערה 2
לא ע"א21 בניו הם מן הגוף של האדםנתיבות עולם ח"א עמ' מט
לא ע"א21 ג' שותפים באדםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' כה
לא ע"א21 ג' שותפים באדםברכת דוד עמ' קיז
לא ע"א21 ג' שותפים באדם הקב"ה אביו ואמוזקן אהרן (פריד) עמ' קס
לא ע"א21 ג' שותפים באדם הקב"ה אביו ואמולהורות נתן ויקרא עמ' רכז
לא ע"א21 ג' שותפים באדם הקב"ה אביו ואמומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שכו
לא ע"א21 ג' שותפים באדם הקב"ה אביו ואמו, אביו מזריע הלובן שבו וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות ל לעיו"כ, אות י בנוסח הקפות לשמח"ת
לא ע"א21 ג' שותפים באדם הקב"ה ואביו ואמושים שלום עמ' קמד
לא ע"א21 ג' שותפים באדם וכו'אפיקי ים עמ' תרה
לא ע"א21 ג' שותפים באדם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרלב
לא ע"א21 ג' שותפים באדם וכו' שלא כמדת הקב"ה מדת בו"דמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כז ע"ד
לא ע"א21 ג' שותפים באדם וכו'למחר אעתיר עמ' פו
לא ע"א21 ג' שותפים באדםאמרי מאיר (מאירי) חגי פ"ב פסוק יא-יד
לא ע"א21 ג' שותפים יש באדם הקב"ה אביו ואמודרשות שמן רוקח עמ' תפג
לא ע"א21 ג' שותפים יש באדם הקב"ה ואביו ואמו וגו'כד הקמח (תשנו) עמ' צא
לא ע"א21 ג' שותפין באדם ה' אביו ואמומי מרום ח"ח עמ' סה, ח"ט עמ' רמ, ח"י עמ' פט, חי"ג עמ' קמז
לא ע"א21 ג' שותפין באדם ה' אביו ואמומן הבאר עמ' 107
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רלז, רלח
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמוויגד יעקב עמ' שפז
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמוחכמת התורה קדושים עמ' נד
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' סו, רס, ת
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמוצפנת פענח (תשסו) עמ' תו
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמותפארת צבי ויקרא עמ' רסג, רעב
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קג
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמופרדס מרדכי עמ' ח
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקדוש ברוך הוא כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רנב
לא ע"א21 ג' שותפין באדם וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קלג ע"ד
לא ע"א21 ג' שותפין באדם וכו' אביו מזריע הלובן וכו'קשוטי כלה ח"ח אות קסה, קפא, רא
לא ע"א21 ג' שותפין באדם וכו'חדרי בטן פרשת ויקהל פקודי אות ג
לא ע"א21 ג' שותפין בולדגור אריה בראשית פ"ו הערה 93, פמ"ו אות ו, שמות פכ"ה אות ד
לא ע"א21 ג' שותפין הן באדם הקב"ה ואביו ואמודעת תורה שמות עמ' ו
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמוראשית חכמה, אהבה פרק ו אות יב, קדושה פרק טז אות נד, ענוה פרק ה אות ב
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמועצי חיים על התורה עמ' תכ
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמוצלח רכב עמ' קח
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמושרגא המאיר על התורה עמ' רצז
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמותהלה לדוד (והרמן) פרק ו פסוק ג הערה ד, פרק לה פסוק י הערה א, פרק לח פסוק ד הערה ב, פרק נא פסוק י הערה ד
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שצו, ת
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקד
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדםחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
לא ע"א21 האב והאם הם סבה חמרית לבןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמז הערה 54
לא ע"א21 האב מזכה לבנואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קנט
לא ע"א21 האב מזריע הלובן ממנו המוח שבעצמות וכו'אור הצבי עמ' 129
לא ע"א21 האב מזריע הלובן שממו עצמות וגידיםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקמו
לא ע"א21 האב נותן באדם ה' דבריםגור אריה במדבר פי"ב אות ט
לא ע"א21 האב נותן לבנו גידין צפרנים עצמות מוח שבראש ולובן שבעיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' פג הערה 96
לא ע"א21 י' דברים מן האב ואםכלי יקר (תשמח) עמ' רפב
לא ע"א21 באדם שני דברים, הגוף מלידה והנשמה חלק נכבד חלק הקב"החוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסח
לא ע"א21 הגוף מן האבדרך חיים עמ' תנב
לא ע"א21 שלושה שותפים באדם אביו ואמו והקדוש ברוך הואאור הצבי עמ' 294
לא ע"א21 שלושה שותפים באדם הקב"ה אביו ואמוגנזי ישראל ח"ב דף לו ע"א
לא ע"א21 שלושה שותפים באדםאודה ה' דף ט ע"א
לא ע"א21 שלושה שותפים יש באדם הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' פו, קסה, קעה
לא ע"א21 שלושה שותפין באדםתורת אליהו עמ' סט, תכו
לא ע"א21 שלושה שותפין באדם וכו'חמודי צבי בראשית עמ' עדר, רעו
לא ע"א21 שלושה שותפין באדםלבית יעקב דרוש טז
לא ע"א21 שלושה שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' סז, מועדים עמ' קו
לא ע"א21 שלושה שותפין יש באדם וכו'בית אלהים שער ב עמ' קמא
לא ע"א21 שלושה שותפין יש באדם וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שז
לא ע"א21 שלשה שותפים באדםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' לד
לא ע"א21 שלשה שותפים באדםהשיר והשבח ח"א עמ' עא
לא ע"א21 שלשה שותפים באדםשמן ראש ז' אדר-פורים עמ' רנד
לא ע"א21 שלשה שותפים באדםשמן ראש ח"י במדבר עמ' קפא
לא ע"א21 שלשה שותפים באדםשמן ראש ח"י בראשית עמ' רכז
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם אביו ואמו והקב"השמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קעט
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם אביו ואמו והקב"החומת אנך תזריע אות ד
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם הקב"ה אב ואם וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות נא
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם הקב"ה אביו ואמו וכו' אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשרבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' מב
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם הקב"ה אביו ואמופרדס מנחם עמ' מה
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם והגוף הוא חלק מאב ואם והנשמה מהקב"הדבר צבי - קדושת השבת עמ' סט
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף א ע"א
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם וכו' אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קי, קלב, קצז, שיג, ח"ב עמ' נד, ח"ד עמ' קנב
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם וכו' הקב"ה נותן וכו'באר שרים במדבר פ' שלח דרוש א אות ג עמ' קסג {לכן הרהורי עבירה קשים מעבירה, כי הם פוגמים בחלקו של הקב"ה}
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם וכו' הקב"ה נותן נשמהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שיח
לא ע"א21 שלשה שותפים באדםעמודי השמים ח"ב דף ג ע"א
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' יט, תע
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' עא
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדם הקב"ה אביו ואמוחיי שלמה עמ' קנה
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'קשוטי כלה ח"י אות קל, קסט, רג, רלג, רלט, רמ, רמט
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' לח, רנ
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדם הקב"ה ואביו ואמוברית אברם עמ' תלט
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדםקול ששון (גולדברג) אות מז
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםביאור הגר"א על משלי פרק א פסוק ח, פרק יד פסוק יח, פרק כ פסוק יב
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםבית יצחק (ויינברגר) עמ' שעט
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםגנא דפלפלי עמ' קצג
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםחכמת התורה לך לך עמ' תקע
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםחכמת התורה קדושים עמ' רנז
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםמטר השמים (תשנז) עמ' תקכב
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםמצווה ועושה ח"ב עמ' קמד
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קסה, ח"ב עמ' קפח
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם אביו ואמו והקב"ההמאור הגדול (גר"א) עמ' עו, תעו
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם הקב"ה אביו ואמודגל מחנה יהודה עמ' קכב
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם הקב"ה אביו ואמועירין קדישין השלם עמ' קעז, תעז, תקמט
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' סו, ויקרא-במדבר עמ' של
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קסח, רפ
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' צז
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם וכו'קשוטי כלה ח"ט אות קצח, רפט, שסה, שפב
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם וכו'קשוטי כלה חי"א אות ד, נט, קא, קסח, קפז, ריא, ריב, רסה, רסח, רסט, שב
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קצז
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כג
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםחכמת התורה נח עמ' קנג, שלז, שפו
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםטוב טעם ויקרא עמ' ס
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםרנת יצחק על נפש החיים עמ' נ
לא ע"א21 שלשה שותפין הם באדםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רכו
לא ע"א21 שלשה שותפין הם באדםולאשר אמר עמ' רסח
לא ע"א21 שלשה שותפין וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 155
לא ע"א21 שלשה שותפין וכו' עור ובשר ודם ושער ושחור שבעין וכו'של"ה - תולדות אדם אות קנט בהגה"ה, שער האותיות אות א ס"ק ד, אות ק ס"ק תט, תל
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסו
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדםוזאת התורה עמ' קמח
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדםשם יחזקאל עמ' קב, קיח, רעא
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם אביו ואמו והקדוש ברוך הואשערי תשובה שער א אות יג
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמואמרי קדוש (תשסא) עמ' יא, יב בהערה
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמובאר הגולה באר א הערה 131
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמובי חייא ח"א עמ' קג, ח"ב עמ' קמא
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'לחמי תודה דף קיב ע"א
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמוכתנות אור עמ' יב
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמואגרת הטיול (תשעה) עמ' שכד
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמונועם אלימלך (תשסא) עמ' שנד
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמופאר יעקב ח"א עמ' כ
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמותהלות ישראל (מג'לד) עמ' סא, קלז
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו אביו מזריע הלובן וכו'נועם אלימלך דף פז ע"ג
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וכו' והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וכו'של"ה ווי העמודים פרק כג אות טו
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וכו'של"ה פרשת בראשית אות יד, משפטים אות כד, קדושים אות לג
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו וכו' והקב"ה נותן בו רוח ונשמהספר המאמרים עת"ר עמ' תפח
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו וכו'בינה לעתים דרוש לה עמ' רכח, דרוש לט עמ' רמח
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמואביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קלא
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמוילקוט דברי חכמים בראשית סי' מז, נ
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמוכד הקמח (מישור) עמ' רכ
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמושערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר יג
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב״ה ואביו ואמופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שסט {לכך תקנו להדליק בשבת שתי נרות זכור ושמור כנגד אדם וחוה שאז הוא התיקון של חלק אב ואם שלא היה בקדושה}
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם וכו'בינת משה (תשסב) עמ' צו
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם וכו' מניח לפניהםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' ריח
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר לב
לא ע"א21 שלשה שותפין כו' אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וכו' אמו מזרעת אודם שממנו וכו' בשר וגידין וכו' והקב"ה נותן בו רוח ונשמהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף יג ע"א, יג ע"ג-ע"ד, כא ע"א, צה ע"א, קסה ע"ג, רלא ע"ג, רנד ע"א
לא ע"א21 שלשה שותפיןכתבי רבנו בחיי עמ' רז
לא ע"א21 שלשה שותפיןמשנת חיים שמות עמ' ר
לא ע"א21 ת"ר ג' שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' צה
לא ע"א21 ת"ר שלשה שותפין באדםכרם חמד (תשסו) עמ' לא
לא ע"א21 תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קמד
לא ע"א22 אדום מן האם וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף סז ע"א
לא ע"א22 אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשרמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' טו
לא ע"א22 אשה מזרעת אודם שממנו בשראור התורה (צמח צדק) דברים ח"ה עמ' א'תתקצב
לא ע"א22 אשה מזרעת אודם שממנו עור ובשרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תכג הערה 15
לא ע"א22 בשר הולד בא מן האםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' צז
לא ע"א22 האם נותנת דם ובשרגור אריה בראשית פל"ה אות ו
לא ע"א22 האם נותנת דם ובשרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שנא הערה 18
לא ע"א22 האם נותנת לולד דם ובשראור חדש פ"ה אות 509
לא ע"א22 הקב"ה נותן בו וכו' נשמהספר המאמרים תרנ"ט עמ' צג
לא ע"א22 הקב"ה נותן בו נשמה וכו'קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק א אות י
לא ע"א22 הקב"ה נותן בו נשמה כו' וראיית העיןדרך מצותיך (חב"ד) דף ג ע"א
לא ע"א22 הקב"ה נותן בו ראיית העיןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קסח
לא ע"א22 הקב"ה נותן בו רוח ונשמה כו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 91
לא ע"א22 והקב"ה נותן בו רוח ונשמהשל"ה - תולדות אדם אות רי, שער האותיות אות ק ס"ק תט
לא ע"א22 והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שיב
לא ע"א22 אמו מזרעת אודםדרך חיים עמ' רלט
לא ע"א22 וה' זורק בו נשמהראשית חכמה - קדושה פרק טז אות נו
לא ע"א23 וכיון שהגיע זמנו להפטר מן העולם הקב"ה נוטל חלקושל"ה - מס' חולין אות עו
לא ע"א23 כיון שהגיע זמנו ליפטר נוטל חלקו ומניח חלק אביו ואמומנחת אליהו (תשנט) עמ' עד בהגה
לא ע"א25 עשה גדלות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק תי
לא ע"א29 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק תיא
לא ע"א32 צבע נותן סמנין ליורה וכלן עולין לצבע אחדקול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א סימן א דף ט ע"ג
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת ביקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקסו {חלות חמץ בתודה הוא לרמז שגם הצרה שהיה בה מתחילה הוא לטובה}
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי במה הכתוב מדבר בשני ב"א שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לא' מהם וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קמט
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי במה הכתוב מדבר בשני בנ"א שיצאו לסחורה, ישב לו קוץ לאחד מהן התחיל מחרף ומגדף וכו'גנזי צדיקים (תשסב) עמ' קא
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי במה הכתוב מדבר וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' ח
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי וכו' במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שיצאו לסחורהתפארת ישראל (דוראן, שנא) ד"א דף ט ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו יא דף סג ע"א
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי וכו' בשני בני אדם שיצאו לסחורה וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' ש
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי וכו' לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים וכו'של"ה - עשרה מאמרות אות קעח, שער האותיות אות ק ס"ק תיב
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי משל לאדם א' שהיה רוצה לילך בספינה וכו'אודה ה' דף כא ע"א
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי משל לשנים שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד וכו' טבעה ספינתוצפנת פענח (תשסו) עמ' עד
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת וכו' בשני בני אדם שיצאו לסחורהדובר שלום (תשסג) עמ' סח
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת וכו'דברי שלום חלק ה סימן מד
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת ביס' הבוטח שער הבטחון עמ' סג, ח"ב עמ' רעח
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בישמחת יוסף עמ' מב
לא ע"א33 אודך כי אנפת בי משל לשנים שרצו להפליג בספינה, ואחד ישב לו קוץ ברגליו וכו' ואח"כ שמע שטבע הספינה בים וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פט
לא ע"א33 מאי דכתיב אודך ה' כי אנפת בי וגו' לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירוחמודי צבי שמות עמ' ה
לא ע"א33 מאי דכתיב אודך ה' כי אנפת בי וכו' לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים, התחיל מודה ומשבחאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' פ
לא ע"א33 מאי דכתיב אודך ה' כי אנפת בי וכו' התחיל מודה ומשבח וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' תמו
לא ע"א34 ב' בנ"א שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד מהם שמע שטבעה ספינתו ביםויגד יעקב עמ' כד, פו, שא, תקנ
לא ע"א34 בב' בני אדם שיצאו לסחורה, ישב לו קוץ לא' מהן וכו'בית אלהים שער ב עמ' קכו
לא ע"א34 בשני בנ"א שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד מהן התחיל מחרףמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' כז
לא ע"א34 בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ ברגלו וכו'עשרה למאה סי' מ
לא ע"א34 בשני בני אדם שיצאו לסחורהס' העיקרים (מישור) עמ' תקטז
לא ע"א34 ישב לו קוץ ברגל ולא יכל לבא לספינה, ונטבעה הספינה אח"כנטריקן (תשעד) עמ' קלט
לא ע"א34 ישב לו קוץ וכו' שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים התחיל מודה ומשבחתהלה לדוד (והרמן) פרק מז פסוק ו הערה ח
לא ע"א34 מעשה באדם אחד שהלך לספינה וכו' לימים שמע שהספינה נטבעה ושמחמנחת ישראל עמ' רג
לא ע"א34 משל לשני בנ"א שהלכו לעבור בספינה האחד ישב לו קוץ ברגלו וכו' כי היתה זאת כדי להחיותואורחות צדיקים שער שמחה עמ' ע
לא ע"א34 משל לשני בנ"א שיצאו לסחורה וכו'דברי חנינא עמ' פב
לא ע"א34 משל לשנים שרצו להפליג בספינהתורת החסידים הראשונים עמ' שטז
לא ע"א34 נזדמנה לו קוץ ברגלושמן ראש ז' אדר-פורים עמ' תקמ
לא ע"א34 רעות שבאות על האדם, שיוצאת מהם ברכהדרך ה' השלם עמ' קיג
לא ע"א34 רצה לילך בספינה וישב לו קוץ וטבעהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רנח
לא ע"א34 שני בני אדם שיצאו לסחורהאמרי אש (טאוב) עמ' קנה, תעח
לא ע"א34 שני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד מהן וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תיב
לא ע"א34 שני בני אדם שיצאו לסחורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכו
לא ע"א35 אמר רבי אלעזר מאי דכתיב עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסושל"ה - מס' פסחים אות רמב
לא ע"א35 והיינו דאמר ר"א מ"ד עושה נפלאות גדולות לבדו וברוך שם כבודו לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסועשרה למאה (תשסג) עמ' מ
לא ע"א35 מ"ד עושה נפלאות וכו' אפי' בעל הנס אינו מכירלקוטי שיחות ח"א עמ' 259, חט"ו עמ' 367, חי"ז עמ' 154, חכ"ה עמ' 30, 53, 234
לא ע"א35 מ"ד עושה נפלאות לבדו וכו' אפי' בעל הנס אינו מכיר בנסותורת מנחם חלק ס עמ' 43
לא ע"א35 מאי דכתיב לעושה נפלאות גדולות לבדו אפילו בעל הנס אין מכיר בניסוערבי נחל (תשסד) עמ' קמה, תתלד, תתקעג
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסואורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ז אות כד
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסואורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ב אות נח, סא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסואיתן האזרחי עמ' רפז
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסובין המשפתים שמות עמ' קנו
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסודרשות שמן רוקח עמ' רכח
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוויגד יעקב עמ' שלט
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוזכרון משלי עמ' קיז אות שנט
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוחכמת התורה וישלח עמ' לו
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' ס
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קלא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תכד
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסומשנה למלך (תשסח) עמ' רמא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוס' הבוטח ח"ב עמ' רצד
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוקרן לדוד בראשית עמ' כב, שמות עמ' קלח
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלו
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסושירת הפסח אות קכח, קפח
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסושמן ראש ז' אדר-פורים עמ' רפב, תקמ
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסושמן ראש חנוכה עמ' מא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' סו
לא ע"א36 לעושה נפלאות גדולות לבדו וכו' אין בעל הנס מכיר בניסועמוד העבודה (תשעג) דרוש גלות השכינה יב, דרוש המחשבה מה, לקוטי אמרים יט, כ {שהוא לבדו עושה נפלאות ואין האדם משיגם}
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוידי משה קהלת עמ' שמב
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תמה
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 100
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוכד הקמח (מישור) עמ' שעא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסופנים יפות על תהלים עמ' שפג
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסוישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"א עמ' י
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסולחם רב על סדור התפילה אות תשח, א' שסג, א' תתקנג
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסומאמץ כח עמ' לג
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסונחמד ונעים (תשסט) ויצא ד"ה והענין הוא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' פא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רצו, תיג, תכז, תקעד
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תכג
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסושמן ראש ח"י שמות עמ' רפז
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסותורי זהב (תשעג) עמ' ר
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסוטוב טעם שמות עמ' רלז
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 135
לא ע"א36 אפי' בעל הנס אין מכיר בניסומדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קנו
לא ע"א36 אפי' בעל הנס אינו מכיר בניסומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' כז
לא ע"א36 אפי' בעל הנס אינו מכיר בניסוראשית חכמה - אהבה פרק ו אות לד
לא ע"א36 אפי' בעל הנס אינו מכיר בנסותורת מנחם חנ"ב עמ' 232, חנ"ג עמ' 241
לא ע"א36 אפי' בעל הנס אינו מכיר בנסו, ורש"יתורת מנחם חמ"ח עמ' 196, חמ"ט עמ' 185, חלק נ עמ' 130, 163
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסואגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצה
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסושפתי חיים מועדים ח"ב עמ' כו
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסותורת מנחם ח"ב עמ' 184, ח"ה עמ' 44, ח"ו עמ' 129, ח"ט עמ' 15, חי"א עמ' 139, חי"ב עמ' 75, חי"ג עמ' 55, חט"ז עמ' 132, חי"ז עמ' 46, חי"ט עמ' 34, חכ"א עמ' 113
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 124
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסוס' העיקרים (מישור) עמ' תעו, תקעד
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסופירוש המכבי שמואל עמ' קלד
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסותפארת ישראל (דוראן, שנא) ד"א דף ו/ז ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז פרק ה; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תשא דף פ ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כט ע"א
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רעא
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קעה ד"ה אבל
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסודרשות מהר"ם שיק עמ' תרנז
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסולחם רב על סדור התפילה אות תרנד
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רעו, תיח
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקיט
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסושל"ה פרשת בלק אות יז
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' סב, שיט
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסותהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק י הערה י
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסותורת מנחם חל"ה עמ' 139
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסותורת מנחם חלק לג עמ' 412
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו ורש"יתורת מנחם חל"ח עמ' 332
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסומאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר לא
לא ע"א36בעל הנס אינו מכיר בניסומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 216 { בסופו של דבר יכירו בעלי הנס בנסים שנעשו על ידם}
לא ע"א36 בעה"נ אין מכיר בניסושומע תפלה ח"א עמ' שג
לא ע"א36 בעל הנס אינו מכיר בניסוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רב
לא ע"א36 בעל הנס אינו מכיר בנסומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 50
לא ע"א36 בעל הנס אינו מכיר בנסותורת מנחם חכ"ח עמ' 11
לא ע"א36 בעל הנס אינו מכיר בנסותורת מנחם חנ"ה עמ' 312
לא ע"א36 לעושה נפלאות גדולות לבדו וכו' אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתסא, א'קפח
לא ע"א36 לעושה נפלאות גדולות לבדו וכו' אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסובשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתסא, אלף קפח
לא ע"א36 לעושה נפלאות גדולות לבדו וכו'יסוד ושורש העבודה שער העליון פ"ז
לא ע"א36 עושה נפלאות לבדו וגו' אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קו
לא ע"א36 עושה נפלאות לבדופירושי ראשונים
לא ע"א36 שאין בעל הנס מכיר בנסוקדושת לוי דף מא ע"ד
לא ע"א37 ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה מלמד שלא נוצר אדם מן כל הטסה וכו',של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק תיג
לא ע"א37 לא נוצר אדם מן כל הטפה אלא מן הברור שבהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תלב
לא ע"א37 מ"ד ארכי ורבעי זרית וכו'אפיקי ים עמ' תרז
לא ע"א37 מאי דכתיב ארחי ורבעי זרית וכו' משל לאדם שזורה בבית הגרנות וכו'של"ה פרשת עקב אות יח
לא ע"א37 מלמד שלא נולד אדם מכל הטיפה אלא מן הברור שבהאור הצבי עמ' 251
לא ע"א37 מלמד שלא נוצר אדם מן כל הטיפה וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז פרק ד דף קיא ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כב דף שמו/ז ע"ד; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ג סימן יז דף קנג ע"א
לא ע"א39 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע זיריתני וזרזתניאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תיח
לא ע"א39 ותזרני וכו' ואמרו זיריתני וכו'אפיקי ים עמ' תמב
לא ע"א39 ותזרני חיל - אדם נברא מן המוזרותעמודי השמים ח"ב דף ג ע"א
לא ע"א40 'ומספר את רבע ישראל' מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראלעטרת ישועה (תשסד) אות א להגדה ש"פ
לא ע"א40 ומספר את רובע ישראל שהקב"ה יושב ומונה רביעותיהם של ישראל וכו'דברי משה (שהם, תשעג) עמ' לג
לא ע"א40 מ"ד מי מנה כו' מלמד שהקב"ה יושב ומספר רבעותיהם כו'תולעת שני דף צט ע"ד, קעא ע"ב-ע"ג
לא ע"א40 מאי דכתיב מי מנה עפר יעקב כו'עלי שור ח"א עמ' רנז
לא ע"א40 מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל מלמד שהקב"ה יושב וסופר אוו רביעותיהם של ישראל וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק תיד
לא ע"א40 מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל מלמד שהקב"ה יושב וסופר רביעותיהם של ישראל מתי תבא טיפה שהצדיק נוצר הימנה וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' סא
לא ע"א40 מי מנה עפר יעקב מלמד שה' יושב וסופר רבעותי' וכו'אפיקי ים עמ' תרז
לא ע"א40 מספר את רובע ישראל רביעותיהן של ישראלואני תמיד עמך עמ' שי
לא ע"א40 מספר את רובע ישראל שהקדוש ברוך הוא מונה רביעותיהן של ישראל מתי תבוא טפה שהצדיק נוצר ממנהתשואות חן (תשסח) עמ' קלא
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראלדגל מחנה יהודה עמ' קנט
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראלמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' כח, ח"ב עמ' רי
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר את רביעיותם של ישראל מתי תבא טפה שהצדיק נוצר הימנהבאר הגולה באר ה הערה 281, 681
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר את רביעיתיהם של ישראל וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' מה
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר וכו' מתי תבוא טיפה שהצדיק נוצר ממנהלחם רב על סדור התפילה אות א' תשכה
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר רביעות ישראלמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' צ
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר רביעותיהם של ישראל ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשעאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' קצא
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר רביעותיהן ש"יאוהב ישראל דף רכד ע"א
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר רביעותיהן של ישראל וכו' ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קלג, ח"ג עמ' לב, מ, תסב, ח"ה עמ' מג
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר רביעיותיהם של ישראל מתי תבוא טיפה שהצדיק נוצר הימנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שיז הערה 28
לא ע"א41 הקב"ה מונה רביעותיהם של ישראל מתי תבוא הטיפה שהצדיק נוצראור הצבי עמ' 145
לא ע"א41 הקב"ה מונה רביעותיהן של ישראלאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא כ
לא ע"א41 הקב"ה מונה רביעותיהן של ישראלגור אריה ויקרא פי"ט הערה 328
לא ע"א41 הקב"ה מונה רביעותיהן של ישראלשמן ראש ח"ט במדבר עמ' צב
לא ע"א41 הקב"ה סופר רביעיותיהן של ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנב
לא ע"א41 יושב הקב״ה ומונה רביעיותיהן של ישראלקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' קמה
לא ע"א41 מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעותיהם של ישראל וכו'נצח ישראל (שנט) פרק נב דף נט ע"ג
לא ע"א41 מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראלקשוטי כלה ח"ט אות רנה
לא ע"א41 מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראל וכו' מי שהוא טהור ומשרתיו טהורים וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תקד, ח"ג עמ' תקסה, תקפב, ח"ד עמ' תל
לא ע"א41 מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראל וכו'מנחת יואל עמ' קסה, קצז
לא ע"א41 מלמד שהקב"ה יושב וסופר רביעותיהן של ישראלאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' יב
לא ע"א41 מלמד שיושב הקב"ה ומונה רבעיותיהן של ישראלחכמת התורה קדושים עמ' ד
לא ע"א41 מתי תבוא לידי טיפה שהצדיק נוצר הימנהחכמת התורה מקץ עמ' יח
לא ע"א41 רביעותיהן של ישראלאור לשמים (תשסג) עמ' קלט, קפו
לא ע"א41 שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תנג ד"ה אמנם אחיי, ח"ג עמ' מט ד"ה אי נמי
לא ע"א41 שהקב"ה יושב וסופר רביעותיהן של ישראל מתי תבוא הטיפה שהצדיק נוצראור הצבי עמ' 76
לא ע"א42 אמר מי שהוא טהור וקדוש וכו' יציץ בדבר זה וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 220
לא ע"א42 בלעם היה סומאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיט
לא ע"א42 ומשרתיו טהורים וקדושיםזבחי צדק (דיסקין) עמ' רפג
לא ע"א42 ועל דבר זה ניסמית עינו של בלעם הרשעישראל קדושים עמ' 129, רסיסי לילה סי' כו (עמ' 35), נח (עמ' 178), תקנת השבין סי' ו (עמ' 62), י (עמ' 87-86), יא (עמ' 108), טו (עמ' 157), אור זרוע לצדיק סי' א (עמ' 5), צדקת הצדיק סי' קמז, מחשבות חרוץ סי' טז (עמ' 128), לקוטי מאמרים עמ' 156, 184, דובר צדק עמ' *101-100, קדושת השבת סי' ו (עמ' 31)
לא ע"א42 ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשעאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קנה
לא ע"א42 ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורין וקדושים יציץ בדבר זה וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' שצד
לא ע"א42 ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשעפרי צדיק בא אות יב, פורים אות ג
לא ע"א42 ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים יציץ בדבר זה מיד נסמית עינושל"ה - מס' פסחים אות תקא
לא ע"א42 מי שהוא טהור וקדוש וגו' יציץ בדבר זהשמן ראש ח"י שמות עמ' פו
לא ע"א42 נסמית עינו של בלעם דכתיב שתום העיןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף כ ע"א
לא ע"א42 נסמית עינו של בלעם לפי שאמר אפשר מי שהוא קדוש יסתכל בדבר כזהאגרא דכלה ח"א עמ' שלג, ח"ג עמ' רכ
לא ע"א42 נסמית עינו של בלעםדברי משה (שהם, תשמח) עמ' נו
לא ע"א42 עינו של בלעם הרשעערפילי טוהר ו
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעםחכמת התורה תזריע עמ' עח
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעםמאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' ד
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעם אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורין וקדושים יציץ בדבר זה וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' יח
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים יסתכל בדבר זהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קיד
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשעקול ששון (גולדברג) אות כט
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעםחכמת התורה נח עמ' תיב
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עיניו של בלעם הרשענצח ישראל עמ' תתפט
לא ע"א43 דכתיב נאם הגבר שתום העיןזבחי צדק (דיסקין) עמ' רפג
לא ע"א43 וישכב עמה בלילה הוא מלמד שסייע הקב"ה באותו מעשהאור הצבי עמ' 215, 300
לא ע"א43 וישכב עמה בלילה הוא כביכול השכינהאלשיך על חמש מגילות עמ' פא
לא ע"א43 וישכב עמה בלילה הוא מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשהפאר יעקב ח"א עמ' רסב, רעז
לא ע"א43 וישכב עמה בלילה הוא מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רעח
לא ע"א43 וישכב עמה בלילה הוא שהשי"ת סייע בדבריוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפח
לא ע"א44 הוא - רמז להקב"הישמח חיים (תשסה) מע' ה אות כא
לא ע"א44 החמור היה גורם שנולד יששכרחכמת התורה ויצא עמ' תלז
לא ע"א44 החמור של יעקב גרם שיוולד יששכרחכמת התורה ויחי עמ' תמג
לא ע"א44 הקב"ה סייע באותו מעשהטוב טעם בראשית עמ' רפה
לא ע"א44 חמור גרם ליששכר שיולדברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר יח
לא ע"א44 חמור גרםנטריקן (תשעד) עמ' עד, עה {שפנה ונטה לאהל לאה}
לא ע"א44 יששכר חמור גרם חמור גרם לו ליששכרדובר צדק עמ' 60
לא ע"א44 יששכר חמור גרם חמור גרם לו ליששכרילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתעא
לא ע"א44 מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרסח
לא ע"א44 מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשהחכמת התורה ויצא עמ' תמד
לא ע"א44 מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשהחכמת התורה וישלח עמ' תקעז
לא ע"א44 מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשהמדבר קדמות (תשסח) עמ' לח
לא ע"א44 מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ויחי דף יו/יז ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת ויחי דף לב ע"ג
לא ע"א44 מניין שהקב"ה סייע באותו מעשהחכמת התורה ויגש עמ' רפט
לא ע"א44 חמור גרם ליששכר שיולדאמרי יוסף בראשית דף רמה ע"ד {ע"י שנער החמור נסב לידת יששכר}
לא ע"א45 א"ר אמי אשה מזרעת תחילה יולדת זכר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנא
לא ע"א45 א"ר אמי אשה מזרעת תחלה יולדת זכר וכו' שנאמר אשה כי תזריע וילדה זכרחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קעז
לא ע"א45 איש מזריע תחילה יולדת בתנצח ישראל עמ' קסה הערה 32
לא ע"א45 איש מזריע תחילה יולדת נקבהגור אריה במדבר פכ"ז הערה 27
לא ע"א45 איש מזריע תחילה יולדת נקבהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ו פסוק א
לא ע"א45 איש מזריע תחילה יולדת נקבהחכמת התורה ויגש עמ' שפה
לא ע"א45 איש מזריע תחילה יולדת נקבה וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' יג, ל
לא ע"א45 איש מזריע תחילה יולדת נקבה וכו' תלה וכו' נקבות בזכריםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רנה ע"ג
לא ע"א45 איש מזריע תחילה כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רעא
לא ע"א45 איש מזריע תחלה יולדת נקבהאור חדש פ"ו אות 389, פ"א אות 893
לא ע"א45 איש מזריע תחלה יולדת נקבהחכמת התורה נח עמ' מה, נ, פז
לא ע"א45 איש מזריע תחלה יולדת נקבהמרכבת המשנה (ליפשיץ) דף טז ע"ב
לא ע"א45 אישה מזרעת תחילה יולדת זכראודה ה' דף טז ע"ב
לא ע"א45 אמר רבי יצחק אמר רבי אמי אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבה שנאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רפג, תקפה
לא ע"א45 אשה מזרעתדרך מצותיך (חב"ד) דף לא ע"ב {ביאור מהות הזרע של האשה, וכנגדו ברוחניות}
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילהדובר צדק עמ' 34, 48, צדקת הצדיק סי' רמו
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילהקישוטי כלה (תשסג) עמ' כז, נב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכראגרת הטיול (תשעה) עמ' קיב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכראוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' סט
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכראמרי אש (טאוב) עמ' שלד
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרברכת דוד עמ' קח
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרגור אריה בראשית פמ"ו הערה 114, שמות פ"ו הערה 168, ויקרא פי"ב אות ב, הערה 34
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קנב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרחכמת התורה תזריע עמ' ג, ו, טז, לב, לו, מט, נח, פא, צד, קמז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרחנן אלקים עמ' כא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צח
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכריגל יעקב (תשנג) בראשית אות טו
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכריציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קנד
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרלהורות נתן בראשית עמ' נז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רצז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרעקבי אבירים עמ' סז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קנ, רמ
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרפניני יחזקאל עמ' (נה), רצג
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרקשוטי כלה ח"י אות רמא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' נב, נד-נה
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבהלהורות נתן ויקרא עמ' קכח
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' כא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קס {הזכר בא מכוח האם ואפשר לומר שמוטל על האם למול בנה, ולכן כתיב וביום השמיני ״ימול״ היינו האב ולא האם}
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבהפאר יעקב ח"א עמ' תכד
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר וכו'קשוטי כלה ח"ח אות עד, קמט, קסה, קפא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר וכו' תלה הזכרים בנקיבות וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפט, רצא, שצה, ח"ב עמ' נט, רכג, ח"ג עמ' מב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר וכו'חמודי צבי בראשית עמ' שעט
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרדבר טוב עמ' מז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרמנחת יהודה (פתיה) עמ' 117
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרפנים יפות על תהלים עמ' רלח
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרפרדס מרדכי עמ' תכג
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבהכתונת פסים (תשעא) עמ' קנט, שלח
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרטוב ירושלים ויקרא פי"ב פסוק ב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלהחכמת התורה מקץ עמ' סא, שלא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכראור התורה (תאומים, תשנט) עמ' ער
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרברכת אברהם (תשנד) עמ' צא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרולאשר אמר עמ' צ, צא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה אמור עמ' קיז, תכח, תלה, תלז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה ויחי עמ' קפב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה ויצא עמ' תסב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה לך לך עמ' תקלט
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה תולדות עמ' ב, יח, נו, סג, עח, פא, ק, קעז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרנועם אלימלך (תשסא) עמ' רמא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרנועם אליעזר שמות דף קנד ע"א
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמד
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרשפע חיים - נישואין עמ' רנא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רעה, תקפא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבהברית אברם עמ' קסה
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבה וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק תטו
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקיבהעצי חיים על התורה עמ' תכא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה נקבהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרלט הערה 7
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר וכו'קדושת לוי דף סו ע"א
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר וכו'שמועות ישראל ויקרא עמ' ק, דברים עמ' צג
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר כו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 70, 68
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכראהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קפז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה וישב עמ' ח
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרמרכבת המשנה (ליפשיץ) דף יט ע"א
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלהרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תסח-תע
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלת יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבהזרע קודש - מועדים עמ' ס
לא ע"א45 האיש מזריע תחלה יולדת נקבהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתצח הערה 47
לא ע"א46 בראשונה היו אומרים אשה מזרעת תחילה יולדת זכר וכו' עד שבא רבי צדוק וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רסג
לא ע"א46 בראשונה היו אומרים אשה מזרעת תחלהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכ ע"ג-ע"ד
לא ע"א47 ולא פירשו חכמים את הדבר עד שבא רבי צדוק ופירשואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' ו
לא ע"א48 ויהיו בני עילם אנשים גבורי חיל מרבים בניםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קב
לא ע"א48 תלה הזכרים בנקבות ונקבות בזכריםברית אברם עמ' שמה
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקבותחכמת התורה ויצא עמ' תקכג
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקבותחכמת התורה וישלח עמ' תלג, תלו, תמה, תנד
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקבות והנקבות בזכרים ללמדך אשה מזרעת תחילה יולדת זכרערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שכח
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקבות ונקבות בזכריםצדקת הצדיק סי' סג, קמד, רמו, דובר צדק עמ' 34, *48-47
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקבות ונקבות בזכריםשמן ראש ח"ט בראשית עמ' רז
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקבות ונקבות בזכריםפרי צדיק חיי שרה אות ב, ז, יתרו אות א, כי תשא אות ח
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקיבה ונקבות בזכרקרן לדוד בראשית עמ' רצב
לא ע"א48 תלה הנקבות בזכרים והזכרים בנקבותאבן פינה עמ' 133
לא ע"א49 בשכר שמשהין על הבטן הויין להו בנים זכריםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צא
לא ע"א49 בשכר שמשהין עצמן וכו' יהיו בניהם זכריםקשוטי כלה ח"ח אות קל
לא ע"א49 להרבות בנים וב"ב ומהרש"ארנת יצחק דברי הימים עמ' כו
לא ע"א49 מתוך שמשהין עצמן בבטן וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קמח
לא ע"א רש"י - כדרך תשמישןפירוש המכבי שמות עמ' מג
לא ע"א רש"י ד"ה הוא - אותה לילה של האחרות היתהנטריקן (תשעד) עמ' עד
לא ע"א רש"י - הקב"ה הי' שרצה יעקב ליכנם לאהל רחל הלילהנטריקן (תשעד) עמ' עד
לא ע"א מהרש"א - נהפך הזכר לדינהראש דוד (תשמו) פ' וישלח עמ' קיב
לא ע"א מהרש"א - נהפך הזכר לדינהחקל יצחק (תשסג) עמ' קעג
לא ע"א מהרש"א ד"ה אביוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תפב
לא ע"א מהרש"א ד"ה ואת דינהחכמת התורה לך לך עמ' תצז
לא ע"א מהרש״א בשם הפענח רזי - הזכר שבבטן לאה ניתן בבטן רחליושב אהלים עמ' מח
לא ע"ב01 בשכר שמשהין הצדיקים וכו' הוויין להו בנים זכריםראשית חכמה - קדושה פרק טז אות סא
לא ע"ב01 המשהה עצמו בבטן כדי שיזריעו נשותיהן תחלה יולדת זכריםדרך ישרה עמ' רעד
לא ע"ב01 להשהות על הבטןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ג
לא ע"ב01 משהים' על בטנה יולד זכרדברי מנחם (היימליך) עמ' רצא
לא ע"ב01 ע"י שהיו גבורים היו משהין על הבטן ויולדת זכריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצח
לא ע"ב04 אמר רבא הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנהשל"ה - מס' פסחים אות קצ
לא ע"ב04 ר' קטינא אמר יכולני לפטור כל בני זכרים וכו'חיים תחלה (תשסא) אופן סה עמ' נ
לא ע"ב04 ר' קטינא אמר יכולני לפטור כל בני כו'חיים תחלה (תשנג) עמ' צה
לא ע"ב05 הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה וא"ר יצחק א"ר אמי אין אשה מתעברת אלא סמוך לוסתה וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק תטז
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתה וכו'ברית שלום (תעח) דף ק ע"א
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרמ
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתה ורש"י ומהרש"אחיי נפש ח"ב עמ' שלז
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתהנזר הקדש ח"א עמ' שפב, ח"ב עמ' לב
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתהקרבן מנחה (תשעד) עמ' צה
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתהתורת העולה (תשעה) עמ' תקנה, תקע
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתהתורת העולה ח"ג פרק סז, סט
לא ע"ב06 אר"י אין אשה מתעברת אלא סמוך לוסתה וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' סג
לא ע"ב07 סמוך לווסתה או לטבילתהדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני(4)
לא ע"ב09 בחטא יחמתני אימי וכו' לשנא דדכויי הואתקנת השבין סי' יא (עמ' 108)
לא ע"ב13 בא זכר בא שלום בעולם וכו' בא וככרו בידו יגל יעקב (תשנג) תרומה אות קכז
לא ע"ב13 בא זכר בא שלום בעולםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לה
לא ע"ב13 בא זכר בא שלום לעולםבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש ב בפתיחה
לא ע"ב13 בא זכר לעולם בא ברכהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקלא
לא ע"ב13 זכר בא לעולם ברכה בא לעולםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תכט
לא ע"ב13 זכר בא לעולם שלום בא לעולםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קלט
לא ע"ב13 זכר בא לעולם שלום בא לעולםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפג
לא ע"ב13 כיוון שבא זכר לעולם בא שלום לעולםאודה ה' דף ג ע"ב
לא ע"ב13 כיון שבא זכר בא שלום בעולם וכו'אפיקי ים עמ' תרז
לא ע"ב13 כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רלב ע"ב
לא ע"ב13 כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולםעקבי אבירים עמ' תלא
לא ע"ב13 כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולםפעולת גבר עמ' לט ד"ה ותהר
לא ע"ב13 כיון שבא זכר לעולם בא שלום בעולם וכו'ברית שלום (תעח) דף ו ע"א
לא ע"ב13 כיון שבא זכר לעולם בא שלום בעולםעטרת יהושע במדבר עמ' לו
לא ע"ב13 כיון שבא זכר לעולם בא שלום בעולםעטרת יהושע בראשית עמ' רנא
לא ע"ב13 כיון שבא זכר לעולם בא שלום בעולםשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תזריע דף נו ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תעג דף שכה ע"ד
לא ע"ב13 כיון שבא זכר לעולם בא שלום לעולםנזר הקדש ח"ג עמ' רסא
לא ע"ב16 זכר בא בעולם בא ככרו בידו נקבה באהדברי סופרים סי' יב (עמ' 10), דובר צדק עמ' 38, 48, עת האוכל עמ' 239 (סי' יד)
לא ע"ב16 בא זכר בא ככרו בידודעת שבת עמ' רלד
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידו זכר זה כר וכו' נקבה אין עמה כלוםתהלה לדוד (והרמן) פרק קד פסוק יד הערה יג
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידו נקבה נקייה באה עד דאמרה מזוני לא יהבי להאגרת הטיול (תשעה) עמ' קמא
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידוברכות אבי דף ק ע"א
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידוגור אריה בראשית פ"ח הערה 43
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידודברי חנינא עמ' קלט, קפא
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידוחידושי אגדות ק"י עם תפלה למשה
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידופאר יעקב ח"ב עמ' תקלח
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידופניני שבח עמ' רט
לא ע"ב16 בא זכר בעולם ככרו בידושמן ראש ח"י במדבר עמ' רעב
לא ע"ב16 בא זכר לעולם בא בכרו בידוקשוטי כלה חי"א אות רפ
לא ע"ב16 בא זכר לעולם בא ככרו בידוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עח
לא ע"ב16 בא זכר לעולם בא ככרו בידותפארת ישראל (הרטמן) עמ' סד הערה 58
לא ע"ב16 בא זכר לעולם בא ככרו עמו וכו'בית אלהים שער ב עמ' קסג
לא ע"ב16 בא תינוק ופתו בידואור יחזקאל - מכתבים עמ' קיב, קלח
לא ע"ב16 זכר זה וכו' וכו' נקבה נקיה באהקשוטי כלה ח"י אות רכ, רמח, רעא
לא ע"ב16 זכר זה וכו' ככרו עמוקשוטי כלה ח"ח אות קצה
לא ע"ב16 זכר זה כר זכר בא לעולם וככרו בידואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קכא, רמב
לא ע"ב16 זכר זה כראמרות ה' השלם ח"ב עמ' סד, ח"ד עמ' קט
לא ע"ב16 זכר זה כראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חקת יז
לא ע"ב16 זכר זה כרדברים נחמדים (תשסה) עמ' עג
לא ע"ב16 זכר זה כרמנחת יהודה (פתיה) עמ' 84
לא ע"ב16 זכר זה כרשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קע, קעד, קפו, רז
לא ע"ב16 זכר זה כר נקבה נקייה באהקשוטי כלה ח"ט אות כו
לא ע"ב16 כיון דנולד בן זכר בא ככרו עמוחכמת התורה תזריע עמ' יח, עו, קח, רכא
לא ע"ב16 כיון שבא זכר בא ככרו עמוחכמת התורה מקץ עמ' ריח
לא ע"ב16 כיון שבא זכר לעולם בא ככרו בידוחכמת התורה שמות עמ' צט
לא ע"ב16 כיון שנולד זכר בא ככרו עמוחכמת התורה בא עמ' תקצז
לא ע"ב16 נולד זכר נולד ככרו עמוחכמת התורה יתרו עמ' רסד
לא ע"ב18 נקבה נקיה באה עד דאמרה מזוני לא יהבה לה דכתיב נקבה שכרך עלי ואתנה וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רפד
לא ע"ב18 נקבה אין עמה כלום נקבה נקיה באה וכו' ורש"יבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תעד
לא ע"ב18 נקבה נקיה באה וכו' וזכר זה כרמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שס
לא ע"ב18 נקבה נקיה באהדעת שבת עמ' רלד בהערה
לא ע"ב18 נקבה נקיה באהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצ
לא ע"ב18 נקיבה נקיה באה לעולםשומע תפלה ח"ב עמ' קצ
לא ע"ב20 שאלו לרשב״י למה יולדת מביא קרבןתוכחת חיים ויקרא-דברים עמ' רעח
לא ע"ב20 שאלו תלמידיו את ר"ש מפ"מ יולדת מביאה קרבן וכו'תפארת ראובן עמ' פג
לא ע"ב20 שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי וכו' לפיכך אמרה תורה תביא קרבןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' סא
לא ע"ב20 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה אמרה תורה וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמא
לא ע"ב20 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה אמרה תורה יולדת וכו' ורש"ילמחר אעתיר עמ' קצה
לא ע"ב20 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו'לחמי תודה דף רנח ע"א
לא ע"ב21 מ"מ אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קמ ע"א
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן אמר להן בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' סב
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו' ברכת פרץ פ' תזריע {ביאור קושיית רבי יוסף ודעת ר"ש}
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו' מתקיף לה ר"י והא מזידה היא ובחרטה תליא מילתא וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' קעח
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו' קופצת ונשבעת שלא תיזקק לבעלה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' פא
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קיח, ח"ה עמ' קלג
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קפה
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן שבשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' לח
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבןאלומת יוסף דף כח ע"א
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבןבאור החיים (תשמט) עמ' רט
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבןחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רה
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבןיושב אהלים עמ' קיב
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבןילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכא ע"ג
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת תביא קרבןנזר הקדש ח"א עמ' שפה
לא ע"ב21 מפני מה יולדת מביאה קרבןבית שלום מרדכי עמ' לו
לא ע"ב21 מפני מה יולדת מביאה קרבןגנא דפלפלי עמ' רעז
לא ע"ב21 מפני מה יולדת מביאה קרבןתורת יחיאל בראשית עמ' רצה
לא ע"ב21 מפני מה יולדת מביאה קרבן שבשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק עוד לבעלה וכו'שם יחזקאל עמ' רמז
לא ע"ב21 מפני מה יולדת צריכה קרבןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קלח
לא ע"ב22 בשעה שהאשה כורעת לילד נשבעת שלא תזקק לבעלהנחמד ונעים (תשסט) תזריע ד"ה והקריבו
לא ע"ב22 בשעה שהיא כורעת לילד נשבעת שלא תזקק עוד לבעלהויגד יעקב עמ' רלז
לא ע"ב22 בשעה שהיא כורעת לילך נשבעתאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קב, קד
לא ע"ב22 בשעה שיולדת נשבעתברכת אבות עמ' קיח
לא ע"ב22 בשעה שיולדת קופצת ונשבעתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לד
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד נשבעת שלא תזקק לבעלהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סא ע"ב, מהדו"ג ח"א דף פה
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד נשבעתשני המאורות (תשסח) עמ' נד, נו
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תג
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תיזקק עוד לבעלה, לפיכך אמרה תורה תביא קרבןדעת תורה ויקרא עמ' קיג
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעתהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריג
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעתשמן ראש סוכות ח"א עמ' שעו
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ב פסוק ז
לא ע"ב22 התורה ציותה ליולדת להביא קרבן משום שהיא עוברת על שבועה שלא תזקק לבעלהבני יששכר ח"ב דף לא ע"ג
לא ע"ב22 השבועה בשעת לידהאמרי מאיר (מאירי) ישעיהו פכ"ו פסוק יז-יח
לא ע"ב22 חטאת יולדת באה על חטאשעורי ופניני דעת עמ' ל
לא ע"ב22 יולדות חוטאת בשבועה וצריכה כפרהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' צב
לא ע"ב22 יולדת חוטאת דבשעה שכורעת לילד וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקעה
לא ע"ב22 יולדת חוטאת דבשעה שכורעת לילד וכו'תורת העולה ח"ג פרק סט
לא ע"ב22 כשכורעת לילד נשבעת שלא תזדקקצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קנה
לא ע"ב22 כשכורעת לילד נשבעת שלא תיזקק לבעלהפירוש המכבי שמות עמ' קכא
לא ע"ב22 שבשעה שכורעת לילד נשבעת וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' יז
לא ע"ב23 קופצת ונשבעת שלא תיזקק לבעלהלקוטי מאמרים עמ' 158
לא ע"ב23 קופצת ונשבעתטוב טעם ויקרא עמ' סה
לא ע"ב24 אמרה תורה תביא קרבן רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לח {מביאה יונה לחטאת וכו'}
לא ע"ב24 אמרה תורה תביא קרבןמשנת חיים ויקרא עמ' רנח
לא ע"ב25 הא מזידה היא ועוד קרבן שבועה אבעי ליהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכב ע"ב
לא ע"ב25 והא מזידה היא ובחרטה תליא מילתאמנחת יהודה (פתיה) עמ' 218
לא ע"ב25 והא מזירה היא ובחרטה תליא מילתא, ורש"י ומהרש"אשני המאורות (תשסח) עמ' נד
לא ע"ב25 מפני מה אמרה תורה זכר שבעה ונקבה ארבעה עשר יוםלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' כ
לא ע"ב26 הטעם שילדה זכר טמאה שבעה ונקבה שבועייםפניני יחזקאל עמ' (רצד)
לא ע"ב26 ומפני מה אמרה תורה זכר לשבעה ונקבה לארבעה עשר זכר שהכל שמחים בו וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' קמא
לא ע"ב26 ומפני מה אמרה תורה זכר לשבעה ונקבה לי"דילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב26 טעם טומאת האשה בזכר רק שבעה ימיםכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תלז
לא ע"ב26 יולדת זכר הכל שמחין בו וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לה-לז
לא ע"ב27 ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםפאר יעקב ח"א עמ' קמב, ח"ג עמ' קסג, קעז, קפ
לא ע"ב27 ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםהר המוריה עמ' קסו, קצב
לא ע"ב27 ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםעקבי אבירים עמ' קצג
לא ע"ב27 ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' מב, נח
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה בשמונה וכו' ואו"א עציביןישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' יא
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה בשמונה שלא יהא כולם שמחים וכו'ים שמחה עמ' רלג
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה בשמיני וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקלט
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לח' וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קנג
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לח' שלא יהא הכל שמחין ואביו ואמו עצביןיגל יעקב (תשנג) קדושים אות סז
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לח'ברכת אבות עמ' קנג
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לח'דרשות מהר"ם חביב עמ' רפז
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לח'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לה
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פג, קיא-קיב, קיז
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצז
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנב
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה וכו'להורות נתן ויקרא עמ' קכט
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה כדי שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםשרגא המאיר מועדים עמ' רכט
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהא כולם שמחים ואביו ואמו עצביםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' כ, כד, לג
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםכתב סופר אגדות כאן
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםשם יחזקאל עמ' תקמה
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים, ורש"י - שהכל אוכלין ושותין בסעודה והם עצבים מחמת טומאת הלידהימות המשיח בהלכה עמ' תקמג
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםצמח דוד (סקאליע) עמ' עז
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קעח
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים וכו'כרם טוביה עמ' שי
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהוזאת התורה עמ' כב, קמו
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהיושב אהלים עמ' קיב
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כה אות א
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמב
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהקומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ח
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמיני וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקלג
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמנה כדי שלא יהיה כל העולם שמחיןשם ישראל עמ' רסד
לא ע"ב27 מפני מה וכו' מילה לשמונהילקוט הגרשוני ח"א דף לד
לא ע"ב27 מפני מה מילה בשמיני כדי שלא יהיו כל העולם שמחין ואביו ואמו עצביןמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרז
לא ע"ב27 מפני מה מילה בשמיני שלא יהיו הכל שמחים וכו'אור אברהם ויקרא עמ' קסה, קסט
לא ע"ב27 מפני מה מילה בשמיניפרדס מרדכי עמ' תטז
לא ע"ב27 מפני מה מילה לשמונהאחרי ראי (תשסד) הר סיני שמיני אות ב
לא ע"ב27 מפני מה מילה לשמונה, ורש"י - ולא לז'רביד יוסף (תשסא) עמ' 50
לא ע"ב27 מפני מה מילה לשמונה, רש"י - ולא לשבעהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קנו
לא ע"ב27 מפני מה נימול התינוק לח' ימיםניבי זהב עמ' רפא
לא ע"ב27 מפני מה נימול לשמונה כדי שלא יהיו כל העולם שמחים ואביו ואמו עצביםקדושת יצחק עמ' ק
לא ע"ב27 מפני מה ניתנה מילה בשמיני וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' צה
לא ע"ב27 מפני מה ניתנה מילה לשמונה ימים שלא יהיו כל העולם שמחים ואביו ואמו עצביםחנן אלקים עמ' רכו, רכח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נ, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צח, קצו
לא ע"ב27 מפני מה תינוק נמול לשמונה, רש"י ד"ה מפניחכמת התורה תזריע עמ' קלא
לא ע"ב27 נולד נקבה הכל עצבים בהים שמחה עמ' עו, שעב
לא ע"ב28 כדי שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםחמודי צבי שמות עמ' שכה
לא ע"ב28 כולם שמחים ואביו ואמו עצוביםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשמז
לא ע"ב28 למה מילה בשמיני כדי שלא יהיו כל העולם שמחים וכו'זרע שמשון לך לך אות פז
לא ע"ב28 למה מילה בשמיניחקל יצחק (תשסג) עמ' שעה
לא ע"ב28 למה תינוק נימול לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםתפארת צבי שמות עמ' תקכה
לא ע"ב28 מילה ביום השמיני כדי שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצובים וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' כב
לא ע"ב28 מילה בשמונה כדי שלא יהיו אביו ואמו עצביםשערי תודה ח"ב דף פט ע"א-ע"ב
לא ע"ב28 מילה בשמיני שלא יהא הכל שמחין ואביו ואמו עצביןויגד יעקב עמ' שנב
לא ע"ב28 מילה בשמיני שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםטיול בפרדס ח"ב עמ' שמז
לא ע"ב28 מילה לח' שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רלז, רלח
לא ע"ב28 מילה לח' שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 64
לא ע"ב28 מילה לשמונה וכו' ואביו ואמו עצביםגנזי ישראל ח"ב דף יב ע"א
לא ע"ב28 מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםאז שמח עמ' תלד
לא ע"ב28 מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחיםנחלה לישראל עמ' עה
לא ע"ב28 מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סב ע"א
לא ע"ב28 מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שסא
לא ע"ב28 שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםחכמת התורה תזריע עמ' סד, עא, פה, קלד, קמח
לא ע"ב28 שלא יהיו אביו ואמו עצבים ואחרים שמחים בהסעודהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תנא
לא ע"ב28 שלא יהיו הכל שמחין ואביו ואמו עצביםחכמת התורה אמור עמ' רכג
לא ע"ב29 בענין טומאת הנדהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרמ
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה טמאה שבעה ימיםמאכסניא של התורה סי' סב
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה טמאה לשבעה שתהא חביבה על בעלה כיום שנכנסה לחופהפניני יחזקאל עמ' תקצד
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה לשבעהאור חדש פ"ב אות 483, הקדמה אות 363, פ"ד אות 235
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה לשבעהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תזריע ו
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה לשבעהגדולי מוסר עמ' רח
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה לשבעההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ריד
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה לשבעהחיי נפש ח"ב עמ' שלח
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני שרגיל בהאבן יהושע עמ' 105
לא ע"ב29 נדה אסורה כדי שתהא חביבה לבעלהקסת הסופר (תשעו) עמ' רסה {לא הטעם האמיתי}
לא ע"ב29 נדה לז' מפני שרגיל בה וקץ בה וכו'ברית שלום (תעח) דף קלז ע"ד
לא ע"ב29 נדה לז' מפני שרגיל בה וקץ בה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' לה
לא ע"ב29 תניא הי' ר"מ אומר מפני מה אמרה תורה וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 374
לא ע"ב30 אמרה תורה שהנדה תתרחק מבעלה כדי שתהא חביבה על בעלה כשעה ראשונה שנכנסה לחופהזרע קודש - מועדים עמ' קי
לא ע"ב30 אמרה תורה תהא טמאהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 3
לא ע"ב30 האשה נאסרה לבעלה כדי לחבבה עליו כבשעת כניסתה לחופהקריאה בקריה ח"ב עמ' שטז
לא ע"ב30 הכלה חביבה על בעלהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ח
לא ע"ב30 טומאת נדה היא כדי לחבבה על בעלהבת עין (תשסז) עמ' ערה
לא ע"ב30 כאשה המתחדשת לבעלהדעת שבת עמ' קסח
לא ע"ב30 כדי לחבבה על בעלהשמן ראש ח"י שמות עמ' תט
לא ע"ב30 כדי שתהא חביבה עליומוסר המקרא והתלמוד עמ' קעו
לא ע"ב30 כדי שתהיה חביבה על בעלהמכמני עוזיאל עמ' צז
לא ע"ב30 לחבבה על בעלהשמן ראש ז' אדר-פורים עמ' תקיח
לא ע"ב30 שתהא חביבה לבעלהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יח
לא ע"ב30 תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלהפרי צדיק ל"ג בעומר אות ה
לא ע"ב30 תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלהשביתת שבת סי' ה (עמ' 83), לקוטי מאמרים עמ' 228, רסיסי לילה סי' לג (עמ' 49), נד (עמ' 141), מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 30, 44), יח (עמ' 152)
לא ע"ב31 מ"מ איש מחזר על אשה ואין אשה מחזרת על אישעקדת יצחק (שלג) שער ט דף כז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויקהל דף פא ע"ב
לא ע"ב31 מפני מה איש מחזר אחר אשה ואין אשה מחזרת על איש, משל לאדם שאבד..אור חדש פ"א אות 1319, 1326
לא ע"ב32 משל לאדם שאבדה לו אבידה מי מחזר על מיאור חדש פתיחה אות 283
לא ע"ב32 משל לאדם שאבדה לו וכו'אפיקי ים עמ' תרח
לא ע"ב33 הזכר מונח ופניו למטהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אחרי ב, קדושים א, ב, ו
לא ע"ב33 ומפני מה איש פניו למטה וכו'אפיקי ים עמ' תרח
לא ע"ב33 מפני מה איש פניו למטהאור חדש פתיחה אות 283
לא ע"ב33 מפני שדרכו של איש לחזור על אשהקדושת לוי דף קו ע"ג
לא ע"ב34 מפני מה האיש מקבל פיוס ואין האשה מקבלת פיוס וכו' זה ממקום שנברא וזו ממקום שנבראתאור חדש פ"ו אות 458
לא ע"ב34 מפני מה האיש מקבל פיוס ואין האשה מקבלת פיוס וכו'רוח נכון עמ' שיז
לא ע"ב35 אין אשה מקבלת פיוסמשיבת נפש עמ' מב
לא ע"ב35 אשה אינה מקבלת פיוס שנבראת מן העצםקשוטי כלה ח"ח אות קצא
לא ע"ב35 האיש מקבל פיוס ואין אשה מקבלת פיוסתהלה לדוד (והרמן) פרק לה פסוק י הערה ד
לא ע"ב35 האיש מקבל פיוסגור אריה בראשית פכ"ה הערה 77
לא ע"ב35 האיש נברא מהעפר והאשה נבראה מהעצםגור אריה במדבר פי"ט הערה 182
לא ע"ב36 מפני מה איש קולו עב ואין אשה קולה עבה וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלו/ז דף קנ ע"ב
לא ע"ב36 מפני מה איש קולו עב ואין האשה קולה עבהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רד
לא ע"ב36 מפני מה אשה קולה ערב ואין איש קולו ערב וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רמה
לא ע"ב36 מפני מה אשה קולה ערב ואין איש קולו ערבדובר צדק עמ' 38
לא ע"ב36 מפני מה אשה קולה ערב ואין איש קולו ערביד דוד (אופנהיים) עמ' קלה
לא ע"ב38 בנות כותים נדות הן מעריסתןקב הישר (תשנט) ח"א פרק מז עמ' רכד
לא ע"ב רש"י ד"ה בעון חוללתי - ע"י דם נידה סי' להריון וכו'ברית שלום (תעח) דף נו ע"ד
לא ע"ב רש"י ד"ה בעון חוללתי - ע"י דם נידה סי' להריון וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שסב
לא ע"ב רש"י - נקיה - חסרה כמו יצא פלוני נקי מנכסיו. עד דאמרה מזוני - שיודעת להתפלל. נקבה - כשתנקוב ותפרש שכרך ואתנה ונקבה נמי הכי דרשינןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רפד
לא ע"ב רש"י - עצבין, שאסורין בתשמישצמח דוד (סקאליע) עמ' עז
לא ע"ב רש"י - שאוכלין ושותין בסעודה ואביו ואמו עצבים שאסורים בתה"מפאר יעקב ח"ג עמ' קפ
לב ע"א ר' מאיר חייש למיעוטא אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס יד {ולמיעוטא דמיעוטא לא חייש}
לב ע"א לרבות את הסך כשותהמנחת מרדכי עמ' רכ
לב ע"א סיכה כשתיה לענין יום הכיפורים ותרומה ותוס' ד"ה וכשמןלהורות נתן ויקרא עמ' קטז
לב ע"א אסור לסוך קטנה טמאה בשמן תרומה טמאהרנת יצחק תענית עמ' רסה-רסו
לב ע"א קטנה טמאה אסור לסוכה שמן של תרומהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצז
לב ע"א קטנה טמאה אסור לפובה כשטן תרומהמנחת מרדכי עמ' רלד
לב ע"א תוס' ד"ה ובשמןגור אריה ויקרא פ"ה אות כב
לב ע"א תוס' ד"ה ובשמןמכשירי מצוה עמ' קלד*
לב ע"א תוס' ד"ה שתיהזכור לדוד עמ' מט
לב ע"ב תינוק בן יום א' מטמא בזיבהברית שלום (תשסח) עמ' רמב
לב ע"ב א"כ מה ת"ל איש איש דברה תורה כלשון בנ"אחיי נפש ח"ד עמ' תמג
לב ע"ב משכב התחתון כעליוןמפניני הרב עמ' שצה
לב ע"ב מאי תחתיוהכתב והקבלה ויקרא פט"ו פסוק י
לג ע"א11 ותהי נדתה עליו מה ת"ל שיכול לא יטמא אדם וכלי חרס וכו' אמר רבא עליו להטעינו משמעפאר יעקב ח"ג עמ' רג
לג ע"א15 אף הוא מטמא אדם וכלי חרסגור אריה ויקרא פט"ו אות יח
לג ע"א33 דורשים כלל ופרט המרוחקים זה מזהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 145
לג ע"א42 אם הן יושבות על כל דם ודם תקנה גדולה היא להןתורה אור (באנדי) עמ' שסו
לג ע"א45 אמר רבא אם כן שכבת זרע דסתר בזיבה היכי משכחת לה וכו' שבקיה לקרא דאיהו דחיק ומוקי אנפשיהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א, ירושלמי א
לג ע"א45 ונספריה כו'בנין אפרים עמ' כז [הלכה]
לג ע"א רש"י ד"ה וקא מהדר - איהו דחיק ומוקים אנפשיה בסמוך לשקיעת החמהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
לג ע"ב02 לפום חורפא שבשתאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רכד
לג ע"ב05 זבה שראתה דם אפילו בסוף יום השביעי סותרת בזה כל הימיםגור אריה ויקרא פ"ז הערה 123
לג ע"ב05 שלא תהא טומאה מפסקת ביניהםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' שנא-שנב
לג ע"ב12 אי איכא צורבא מרבנן הכא איזיל ואקביל אפיהמרפא לשון עמ' רנ
לג ע"ב12 אי איכא צורבא מרבנן הכא איקביל אפיהראשית דעת (אטון) עמ' מז
לג ע"ב12 רב פפא איקלע לתואך אמר אי איכא צורבא מרבנן הכא איזיל ואקבל אפי'פאר יעקב ח"ג עמ' רמה
לג ע"ב12 רב פפא איקלע לתואך אמר אי איכא צורבא מרבנן וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נב
לג ע"ב12 רב פפא איקלע לתואך כו' יהא רעווא דתהא כוותיה וכו'פרדס המלך (תשסט) אות קלו
לג ע"ב13 א"ל ההיא סבתא איכא הכא צורבא מרבנןראשית דעת (אטון) עמ' שמה
לג ע"ב16 אמר מדקמברכי לי בגוויה שמע מינה ירא שמים הוא, אזל לגביה רמא ליה תוראאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שז
לג ע"ב16 מדקא מברכא ליה ש"מ ירא שמים הואאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רמ
לג ע"ב16 ש"מ ירא שמים הואמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כז ע"ד
לג ע"ב16 שמע מינה ירא שמים הואבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ו אות ד
לג ע"ב17 רמי לי' תורא ורמי לי' מתניתא כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרצ
לג ע"ב44 מעשה בצדוקי אחד שסיפר עם כהן גדול בשוק ונתזה צנורא מפיו ונפלה לכהן גדול על בגדיו וכו'ימות המשיח בהלכה עמ' קפט
לג ע"ב תוס' ד"ה ורמינהולקוטי שיחות חי"ד עמ' 15
לד ע"א01 וטומאת ע"ה ברגל כטהרה שוינהו רבנן וכו' הכתוב עשאן כולם חבריםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 20, 22
לד ע"א01 טומאת ע"ה ברגל טהרה שויוה רבנןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"א
לד ע"א01 טומאת ע"ה ברגל כטהרה שוינהו רבנן, ורש"יישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ה, דברים עמ' עה
לד ע"א01 וטומאת ע"ה ברגל כטהרה שוינהו רבנן וכו' הכתוב עשאן כולן חבריםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיח פסוק כז הערה לז
לד ע"א02 ויאסף כל איש ישראל וכו' כאיש אחד חברים, הכתוב עשאן כולם חברים, ורש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רעט, יהושע-שמואל עמ' רמב, מלכים עמ' צז
לד ע"א03 הכתוב עשאן כולם חבריםשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 77
לד ע"א04 דם עובדת כוכבים ודם טהרה של מצורעת וכו'מגילת סמנים עמ' קד
לד ע"א04 דם עובדת כוכבים וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רסה
לד ע"א05 דם נדה בישראל טמא ובבן נח טהוריורה חכימא (תשעא) עמ' צג
לד ע"א11 בנ"י מטמאין בזיבה ולא גוישמן ראש ח"י בראשית עמ' רצט
לד ע"א11 בני ישראל מטמאין בזיבה ואין הנכרים מטמאין בזיבהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות י
לד ע"א11 בני ישראל מטמאין בזיבה ואין העובדי כוכבים מטמאין בזיבה, אבל גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קעט
לד ע"א11 בני ישראל מטמאין בזיבה ואין העכו"ם מטמאין בזיבהשמן ראש חנוכה עמ' פח, רנד, שי, שכד
לד ע"א11 בני ישראל מיטמאין בזיבה ואין העובדי כוכבים מטמאין בזיבה אבל גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קטז
לד ע"א11 בנ"י מטמאים בזיבה ואין העכו"ם מטמאים בזיבהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתל
לד ע"א13 גזרו על עכו"ם שהם כזבין לכל דבריהםבאר הגולה באר ו הערה 1273
לד ע"א13 גזרו עליהן שיהו כזבין ברכת אבות עמ' לג {לדעה אחת בע"ז נז מהני מילה לסלק טומאת עכו"ם}
לד ע"א13 גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהםברכת טוב עמ' שמא
לד ע"א13 גזרו עליהן שיהיו כזביןמשנת חיים ויקרא עמ' רצו
לד ע"א13 רוק של עכו"ם מטמא כרוק הזבשם יחזקאל עמ' שכב
לד ע"א22 אמר רבא זובו טמא אפילו לבית שמאי קריו טהור אפילו לבית הלל וכו' לימא מסייע ליה וכו' תא שמע נמצאת אומר שכבת זרע של ישראל טמאהשל"ה תושבע"פ אות שלה
לד ע"א26 שלא לשרוף עליה תרומהמשנת חיים ויקרא עמ' רחצ
לד ע"ב ש"ז וכו' במעי עכו"ם וכו' דלא דאגי במצות וכו'ברית שלום (תעח) דף סט ע"א
לד ע"ב ש"ז וכו' במעי עכו"ם וכו' דלא דאגי במצות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תמא
לד ע"ב ישראל דדייגי המצוותפני מלך שמות עמ' פא
לד ע"ב כיון דדיגי בנ"י במצוותבין המשפתים שמות עמ' קלב
לד ע"ב נכרים כיון דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהולחמי תודה דף פה ע"א
לה ע"א לאחרים גורם טומאה לעצמו לא כל שכןאהבת חיים (דייטש) עמ' קצב
לה ע"א לאחרים גורם טומאה לעצמו לא כל שכןפרי צדיק לחנוכה אות ד
לה ע"א ראי' ראשונה וכו' באונס וכו' מה ש"ז וכו' בשני' לא מחמת אנסו בשלישי וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 42
לה ע"א קרי מטמא באונסתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתנג
לה ע"א מבשרו ולא מחמת אנסוחכמת התורה מצורע עמ' קסט
לה ע"א רש"י - קרי מטמא באונס, דטומאת קרי אינו כי אם באונס, מה שאין כן זיבה הוא ברצון ואינו מטמא באונס, דלכך בז' דרכים בודקין את הזב וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתנג
לה ע"א רש"י לאחרים לזהגור אריה ויקרא פט"ו הערה 9
לה ע"א רש"י - שאין בהמה מטמאה מחייםגור אריה ויקרא פט"ו הערה 10
לה ע"ב איתמר רב אמר מעין אחד הואלבית יעקב דרוש כג
לה ע"ב רב אמר מעיין אחד הוא [דם לידה ודם טוהר] התורה טימאתו והתורה טיהרתובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כח
לה ע"ב רב אמר מעין אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתוצלח רכב עמ' תפו
לה ע"ב מעיין אחד או שתי מעיינותחכמת התורה תזריע עמ' קנב
לה ע"ב מעין אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתואמרות ה' השלם ח"ד עמ' קט
לה ע"ב מעין אחד הואדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמב
לה ע"ב מעין אחד התורה טמאתו והתורה טהרתותורת העולה (תשעה) עמ' תקעד
לה ע"ב מעין אחד התורה טמאתו והתורה טהרתותורת העולה ח"ג פרק סט
לה ע"ב רש"י - נפרד ומתמקמקגור אריה ויקרא פט"ו אות ג
לו ע"א והלכתא כוותיה דרב בין לקולא בין לחומראבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כח
לו ע"ב01 קשתה ג' ימים וכו'אמרי יוסף בראשית דף ב ע"ג
לו ע"ב05 כמה ימי קשויה רבי מאיר אומר עד ארבעים וחמשים יוםשער המלך (תשנז) עמ' ד
לו ע"ב44 שילא בר אבינא עבד עובדא כוותיה דרבצוף דבש (לוין) מאמר ג בסופו
לו ע"ב45 זיל צנעיהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפד
לו ע"ב47 א"ל אנא איסי בן יהודה דהוא איסי בן גור אריה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' עג
לו ע"ב47 א"ל אנא איסי בן יהודה וכו' א"ל ואנא שילא בר אבינא בוכנא דפרזלאהר המוריה עמ' קסד
לו ע"ב47 אנא איסי וכו' אסיתא דנחשא וכו'דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת במדבר
לו ע"ב47 הוא איסי בן יהודה הוא איסי בן גמליאל וכו'מפענח נעלמים (שו"ת) סי' ה אות א
לו ע"ב47 ולא מסתפי מר מדליקתאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' עד
לו ע"ב47 לא מסתפי מר מדליקתא וכו'מנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה בהיה
לו ע"ב מהרש"א ד"ה זיל צנעיהחיים לגופא (תשסה) עמ' ז
לז ע"א אמר ר' שילא לדביתהו צבית לי זוודתאשארית מנחם ח"ב עמ' צח
לז ע"א דלא ליזיל ולימא ליה לרב מילי עלואימבשרת ציון ח"ד עמ' רצט
לז ע"א דלא נימא לרב מילי עליס' חסידים סי' תנו
לז ע"א הנחת הדס על גבי מיטת המתמבשרת ציון ח"ג עמ' קלו
לז ע"א חזו דפרחא אסא מהאי פוריא להאי פוריאתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה כ
לז ע"א תניא רבי מרינום אומר אין לידה סותרת בזיבה איבעיא להו מהו שתעלה אביי אמר אינה סותרת וכו'של"ה תושבע"פ אות קנא
לז רש"יבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
לז ע"א תוס' ד"ה אביימגילת סמנים עמ' פא
לח ע"א35 קסבר ר"י שיפורא גרם וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שלא
לח ע"א35 קסבר רבי יהודה שיפורא גריםס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' מא
לח ע"א35 ר"י ס"ל שיפורא גריםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעו, קעח
לח ע"א35 ש"מ קסבר רבי יהודה שיפורא גריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לו ד"ה בפסח, ח"ב עמ' שכח ד"ה כתיב
לח ע"א35 שיפורא גריםברית שלום (תעח) דף יא ע"א
לח ע"א35 שיפורא גריםברית שלום (תשסח) עמ' סו
לח ע"א35 שיפורא גרים, ורש"יאגרא דכלה ח"ג עמ' תלב {בכל עניני העולם}
לח ע"א36 אין אשה מתעברת אלא לרע"א יוםיפה מראה (שנ) יבמות פרק ד דף רכד ע"ג-ע"ד ודף רכה/ח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קמ ע"א
לח ע"א36 אין האשה יולדת אלא לרע"א יוםפרי נפש חיה ח"ב עמ' סא
לח ע"א36 אין האשה מתעברת וילדת אלא לרע"א וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קנה
לח ע"א36 אשה מתעברת ויולדת לרע"א ימיםשם יחזקאל עמ' קפג
לח ע"א37 האשה יולדת לרע"א או לרע"ב או לרע"ג וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ע במהדורא בתרא אות יד ומערכת ר אות כו
לח ע"א37 זמן העיבור (ותוס')תורת מנחם ח"ב עמ' 74
לח ע"א37 רע"א יום כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' ה
לח ע"א39 הוא דאמר כחסידים הראשוניםתורת מנחם ח"ב עמ' 77
לח ע"א39 ימי העיבור רע"ג ימים עם ג' ימי הקליטהאגרא דכלה ח"ג עמ' תכב
לח ע"א40 חסידים הראשונים וכו' ברביעי בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תנד¬
לח ע"א40 חסידים הראשונים וכו'דברי שלום ח"ו סי' רלד
לח ע"א40 חסידים הראשונים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יח
לח ע"א40 חסידים הראשונים לא היו משמשים וכו'פרדס מנחם עמ' כד
לח ע"א40 חסידים הראשונים לא היו משמשים מטותיהם אלא מרביעי בשבת ואילךלחם רב על סדור התפילה אות א'תסד
לח ע"א40 חסידים הראשונים לא היו משמשים מטתם מיום ד' ואילך שלא יבוא יום הלידה ביום שבתכסף נבחר עמ' כח, רא
לח ע"א40 חסידים הראשונים לא שמשו מטותיהם רק בליל ד'כתנות אור עמ' לג
לח ע"א40 חסידים הראשוניםילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"א42 כדי שלא ילדו נשותיהן בשבתשופרא דישראל (תשסו) עמ' שלג
לח ע"א תוס' ד"ה שיפורא גרים וכו'ברית שלום (תעח) דף לג ע"ב
לח ע"א תוס' ד"ה שיפורא גרים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רט, סו
לח ע"ב01 ברביעי ותו לא אימא מרביעי ואילךמדבר קדמות (תשסח) עמ' קטו
לח ע"ב02 מאי טעמייהו דכתיב וכו' הריון בגימטריא מאתן ושבעים וחד הוודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לו ד"ה בפסח
לח ע"ב04 הריון בגימ' מאתן ושבעין וחד הוו וכו'עיני משה (אלשיך, שסא) דף מד ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א א דף קמד ע"ד
לח ע"ב04 הריון בגימ' רע"א כמנין ט' ימי עיבורמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קצה
לח ע"ב04 הריון גימטריא רע"א כמנין ימי ההריוןשים שלום עמ' קמד
לח ע"ב04 נשים יולדות למנין הריוןאלשיך על חמש מגילות עמ' קפה
לח ע"ב05 יולדת לט' אינה יולדת למקוטעיןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רנב
לח ע"ב05 יולדת לתשעה אינה למקוטעיםדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק ב פסוק ב
לח ע"ב05 מחלוקת אם יולדת לט' יולדת למקוטעיןלקוטי שיחות חלק ל עמ' 111 {נ"מ לפירוש הפסוק ברבקה "וימלאו ימיה ללדת"}
לח ע"ב06 יולדת לשבעה יולדת למקוטעיםבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קלז
לח ע"ב06 יולדת לשבעה יולדת למקוטעיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רסא
לח ע"ב06 יולדת לשבעהמשיבת נפש עמ' קיד
לח ע"ב08 מיעוט רבים שניםברכת חיים ח"ב עמ' 157
לח ע"ב08 מיעוט רבים שניםגור אריה בראשית פכ"ה הערה 120, פמ"ח הערה 7, שמות פ"א הערה 48, פכ"ג הערה 6, ויקרא פי"ג הערה 19
לח ע"ב08 מעוט רבים שניםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תצט הערה 5
לח ע"ב08 סתם מיעוט שניםמשנה למלך (תשסח) עמ' רנו
לח ע"ב09 מיעוט ימים שניםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 148, במדבר פ"ט אות יד
לח ע"ב09 מיעוט ימים שניםעבודת יצחק בראשית עמ' צג
לח ע"ב25 המקשה בתוך שמונים של נקבה כל דמים שהיא רואה טהורין עד שיצא הולדכסף נבחר עמ' רג
לח ע"ב31 מה הקיל עליה טומאת זיבה אבל טמאה טומאת נדהברכות אבי דף סה ע"ב
לח ע"ב44 בהא זכינהו ר' אליעזר לרבנןמעדני אשר נישואין עמ' נב
לח ע"ב44 בהא זכינהו רבי אליעזר לרבנןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שצח
לח ע"ב רש"י ד"ה מיעוט ימיםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' לא
לט ע"א ר"מ אומרכתנות אור עמ' שפב
לט ע"א אם היתה במחבא וכו' מפני שחרדה מסלקת וכו'צלח רכב עמ' קא
לט ע"א חרדה מסלקת את הדמיםאמרי נועם (מועדים) סי' ח לשבועות [מבן המחבר]
לט ע"א חרדה מסלקת את הדמיםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 21
לט ע"א חרדה מסלקת את הדמיםעטרת ישועה (תשסד) אות קיא, קכב לשבועות, אות יד לעיו"כ בשעת כל נדרי
לט ע"א חרדה מסלקת את הדמיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תזריע ז
לט ע"א רש"י ד"ה לא שמיע לינחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
מ ע"א01 יוצא דופן אין אמו טמאה לידה וכו' אמר קרא אשה כי תזריע וילדה זכר עד שתלד במקום שהיא מזרעתימות המשיח בהלכה עמ' תקעד
מ ע"א01 יוצא דופן אין יושבין עליו ימי טומאה וכו' ר"ש הרי זה כילודחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנג
מ ע"א01 יוצא דופן אם הוא כילודגנא דפלפלי עמ' ת
מ ע"א01 פלוגתא אי יוצא דיפן מטמא טומאת לידהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קז
מ ע"א03 כל הנדות מתטמאות בבית החיצוןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צא
מ ע"א03 מטמאות בבית החיצוןלקוטי שיחות ח"ג עמ' 984
מ ע"א06 מי שהיה אוכל בתרומה והרגיש שנזדעזעו איבריועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטו
מ ע"א10 אשה כי תזריע וילדה זכר עד שתלד במקום שהיא מזרעת ור"ש ההיא דאפילו לא ילדה אלא כעין שהזריעה אמו טמאה לידהכתונת פסים (תשעא) עמ' צא
מ ע"א23 מלמד שמביאה קרבן א' על ולדות הרבהתפארת ראובן עמ' פד
מ ע"א33 אמר ר' יוחנן מודה ר"ש בקדשים דפסול, תוס', ערל"נגנא דפלפלי עמ' קצז, רסד
מ ע"א40 שכן אם בהמת קדשים פגול נותר וטמא, אדרבה וכו'מגילת סמנים עמ' קל
מ ע"א תוס' ד"ה מודה - אי ראב"י סבר כד"ש [ערוך לנר]גנא דפלפלי עמ' קצב
מ ע"ב זאת תורת העולה וכו' יש שאם עלו ירדו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שלז
מ ע"ב ריבה תורה אחת לכל העוליןגור אריה ויקרא פ"א הערה 199
מא ע"א אמרת מרבה אני את אלו ורש"י ד"ה אחרמצווה ועושה ח"א עמ' תקנו
מא ע"א רש"י - אתנן חל על עובר קדשיםטבעות זהב ח"א דף מו ע"ד [הלכה]
מא ע"א רש"י ד"ה נוגחגור אריה ויקרא פ"א הערה 137
מא ע"א רש"י - שלאחר שבאו לעזרה אירע פסולןגור אריה ויקרא פ"ו הערה 26
מא ע"א תוס' ד"ה היינוגור אריה ויקרא פ"א אות כג
מא ע"א תוס' ד"ה שהיהגור אריה ויקרא פ"ו הערה 28
מא ע"ב עד מקום שהשמש דשאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' כה
מא ע"ב גזירת המלך היא שתטמא האשה בביאהגור אריה ויקרא פט"ו אות יד
מא ע"ב משמשת כל ג' ימים אסורה לאכול בתרומה שאי אפשר לה שלא תפלוטבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קא
מא ע"ב המשמשת מטתה ונתהפכה בשעת תשמיש אסורה לאכול ג"י בתרומהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפח
מב ע"א פולטת וכו' רואה הויאלקוטי שיחות חי"ז עמ' 475
מב ע"א נדה מטמאה בפנים כבחוץברית אברם עמ' תצח
מב ע"א היולדת מטמאת בפנים כבחוץ וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כו
מב ע"ב09 טומאת יולדת ביציאת ראש העובר לפרוזדורברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ז
מב ע"ב09 יצא הראש נחשב כילודחכמת התורה נח עמ' ריג
מב ע"ב11 ההוא דאתא לקמיה דרבא א"ל מהו לממהל בשבתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ק
מב ע"ב11 ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה מהו למימהל בשבתאמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תצט
מב ע"ב25 טומאת בית הסתרים מטמאה במשאגור אריה ויקרא פט"ו הערה 63
מב ע"ב27 פלוגתת אביי ורבא אם אותו מקום של אשה טומאה בלועה הוי או טומאת בית הסתריםלחמי תודה דף רמד ע"ב
מב ע"ב30 טומאת בית הסתרים אינה מטמאהאמרות ה' השלם ח"א עמ' תי
מב ע"ב30 טומאת בית הסתרים אינה מטמאהגור אריה ויקרא פכ"ב אות ד
מב ע"ב30 טומאה שייכת רק בדבר הגלויגור אריה שמות פט"ו הערה 97
מב ע"ב35 מקום נבלת עוף טהור בלוע הוי וכו' אמר אביי מנא אמינא להו וכו' ותוס' ד"ה יצתהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף ס ע"ב, סא ע"א
מב ע"ב35 מקום נבלת עוף טהור בלוע הויולאשר אמר עמ' רכ
מב ע"ב41 בית הבליעה נחשב כבית הסתריםגור אריה דברים פי"ב הערה 99
מב ע"ב42 אין האוכל מטמא בגדים בבית הבליעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
מב ע"ב42 יכול נבלת בהמה טמאה מטמאהולאשר אמר עמ' רטז
מב ע"ב47 עוף אינו מטמא במגעגור אריה ויקרא פי"א אות לו
מב ע"ב50 ליתן שיעור לנוגע ולנושא כאוכל וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק מ
מב ע"ב50 ליתן שיעור לנוגע ולנושא כאוכלולאשר אמר עמ' תקלג
מב ע"ב רש"י ד"ה טומאה בלועהגור אריה ויקרא פי"א הערה 238
מב ע"ב רש"י דאי תחב הוא לעצמו איטמי ליהגור אריה ויקרא פי"א הערה 236
מב ע"ב תוס' ד"ה מהגור אריה ויקרא פי"א הערה 242, 252
מג ע"א05 וידיו לא שטף במים, מה ידיו מאבראימאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קכו, רכד
מג ע"א07 ואפקיה רחמנא בלשון נגיעהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סד
מג ע"א07 למימרא דהיסט ונגיעה כידיו מה התם מאבראי אף הכא מאבראישל"ה תושבע"פ אות שצא
מג ע"א08 ידיו מאבראיאור חדש פ"ב אות 163
מג ע"א08 כידיו מה התם מאבראי, אף הכא מאבראיאור חדש פ"ב אות 195
מג ע"א08 מגע בית הסתרים אינו מטמא ותוס' ד"ה למימראגור אריה ויקרא פט"ו אות יא, יד
מג ע"א08 מה ידיו אבראי אף כל מאבראיבאר הגולה באר א הערה 48-46
מג ע"א08 מה ידיו מאבראי אף כל מאבראינצח ישראל עמ' שב הערה 236
מג ע"א21 כל ש"ז שיצא שלא בהרגשה אינו מטמאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפט
מג ע"א21 כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה אינה מטמאהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רעא
מג ע"א21 כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה אינה מטמאהבאר הגולה באר א הערה 118, באר ה הערה 337
מג ע"א21 כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה אינה מטמאהפרדס מרדכי עמ' כד
מג ע"א21 כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה וכו'ספר המאמרים תרנ"ט עמ' קכח
מג ע"א22 הזרע יוצא בהתרגשותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קנט
מג ע"א24 היה מהרהר בלילה וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 58
מג ע"א27 כל שכבת זרע שאינו יורה כחץ אינה מטמאהבאר הגולה באר ד הערה 492
מג ע"א36 כל שכבת זרע שאינו יורה כחץ אינה מזרעתתקנת השבין סי' ט (עמ' 80), דובר צדק עמ' 166
מג ע"א37 זרע יורה כחץתפלה למשה (בנימין) עמ' פח
מג ע"א41 גוי שהרגיש ונתגיירעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטו
מג ע"א רש"י - ש"ז של גוי אינו מטמאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפט
מג ע"ב06 זב צריך כחתימת פי האמהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קיט
מג ע"ב20 מנה הכתוב שתים וקראו טמא וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 86
מג ע"ב43 מדכתיב או איש מרבינן נוגע בשכבת זרעגור אריה ויקרא פט"ו הערה 57
מג ע"ב51 מתני'בנין אפרים עמ' כו [הלכה]
מג ע"ב51 תינוקת בת יום אחד מטמאה בנדהעיוני רש"י במדבר עמ' תקטו
מג ע"ב51 תינוקת וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 186
מג ע"ב52 תינוק בן יום א' וכו' נוחל ומנחיללקוטי שיחות חי"ג עמ' 115
מג ע"ב52 תינוק בן יום א' מטמא בזיבהברית שלום (תעח) דף לח ע"ב
מג ע"ב52 תינוק בן יום א'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 180
מג ע"ב52 תינוק בן יום אחד וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכג
מג ע"ב52 תינוק בן יום אחד מיטמא בזיבהשרתי ח"א עמ' קסב
מג ע"ב52 תינוק בן יומו אחד מיטמא בזיבה ובנגעים וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' א
מג ע"ב54 בן יום אחד מאכיל בתרומה ובפירוש המשנה להרמב"םמאורי שערים עמ' תיד
מד ע"א01 בן יום א' ההורגו נהרג עליוגנא דפלפלי עמ' צו
מד ע"א01 בן יום אחד ההורגו חייבדברי חנינא - רפואה עמ' מט
מד ע"א01 בן יום אחד ההורגו חייבעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' מב-מד
מד ע"א08 איש איש לרבות בן יום אחד שמיטמא בזיבהשרתי ח"א עמ' קסב
מד ע"א08 איש איש לרבות קטןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קט
מד ע"א14 דברה תורה כלשון בני ארםחפץ יהונתן במדבר פ"ה פסוק יב
מד ע"א18 בן יום אחד חשיב נפשגנא דפלפלי עמ' תיט
מד ע"א19 אותם שהיה להם ישיבה אחת בעולם, לאפוקי אשת אחיו שלא היה בעולמותורי זהב (תשעג) עמ' רה
מד ע"א40 קטן בן יומו נוחלרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' פח
מד ע"א40 עובר אינו יורשימות המשיח בהלכה עמ' תקלג {הטעם}
מד ע"א רש"י ד"ה אדםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יד¬
מד ע"א תוס' ד"ה איהו שיש פיקוח נפש בעובריםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה עא
מד ע"א רמב"ן - עובר לא נקרא נפש אדםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כו
מד ע"ב13 ההורג בן יום אחר חייבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכג
מד ע"ב17 כל ששהה שלשים יום אינו נפלתורת העולה (תשעה) עמ' תקפז
מד ע"ב17 כל ששהה שלשים יום אינו נפלתורת העולה ח"ג פרק עא
מד ע"ב19 בקים לן דהוא בן ט' לא חיישינן לנפלגנא דפלפלי עמ' שכד
מד ע"ב20 בת שלש שנים ויום אחד וכו' ואם בא עליה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רא
מד ע"ב25 ביאת בת שלש מחייבתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעד
מד ע"ב27 ביאה לא שייך בפחותה מבת ג'טיול בפרדס ח"א עמ' עז
מד ע"ב27 בת עד ג' שנים בתוליה חוזריןמגדל עוז (תשעח) עמ' עו
מד ע"ב27 פחות מג' שנים ויום אחד אין ביאתה ביאהשמן ראש ח"ט בראשית עמ' קסה
מד ע"ב27 פחותה מבת ג' בתוליה חוזריןגור אריה בראשית פכ"ד אות יא
מד ע"ב27 פחותה מג' ודאי בתולה הויגור אריה בראשית פכ"ה אות יח
מד ע"ב27 קטנה פתוחה מבת שלש שנים בתולי' חוזריןפרדס המלך (תשסט) אות ש
מד ע"ב31 חודש בשנה חשוב שנהיד דוד (אופנהיים) עמ' קכא
מד ע"ב רש"י ד"ה ערב ר"התורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כ
מד ע"ב תוס' ד"ה איהו - מעוברת שמתה הולד כמונח בקופסאגנא דפלפלי עמ' עה, קנג, רטז, תכז
מד ע"ב תוס' ד"ה דקים לןימות המשיח בהלכה עמ' תלב
מד ע"ב תוס' ד"ה איהוטבעות זהב ח"א דף מח ע"ג [הלכה]
מד ע"ב תוס' - הריגת עוברדברי חנינא - רפואה עמ' מט, נו
מד ע"ב תוס' - מחללים שבת על גוססדברי חנינא - רפואה עמ' יד, קלב
מד ע"ב רמב"ן - עובר לאו נפש הוא אבל מחללין עליו משום מוטב יחללו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבהגנא דפלפלי עמ' רכז, שצט, תע
מה ע"א02 יום אחד בשנה חשוב שנהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רעו
מה ע"א22 מאי לאו הא קא משמע לן וכו'זכור לדוד עמ' עח
מה ע"א24 מעשה ביוסטני בתו של אסוירוס וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ל אות ו
מה ע"א24 מעשה ביוסטני בתו של אסוירוסאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקיא
מה ע"א24 שאלה בתו של אנטונינוס בן אסוירוס לרבי אתתא לכמה מיעבראחנן אלקים עמ' רכז
מה ע"א28 אני נשאתי בשש, וילדתי בשבע וכו' ומי מתעברה וכו' אי בעית אימא, אשר בשר חמורים בשרםבאר הגולה באר ו הערה 1153-1152
מה ע"א28 גויה שהעידה שהשיאה בת חמש וילדה בת ששעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ס
מה ע"א32 אין אשה מתעברת פחותה מי"ב שנהשמן ראש ח"י שמות עמ' פט
מה ע"א40 אשר בשר חמורים בשרםפרי צדיק וירא אות א
מה ע"א41 הגוים מוחזקים אשר פיהם דיבר שוא כו'חיים תחלה (תשנג) עמ' כו
מה ע"א42 מעשה באשה אחת שבאת לפני ר"ע וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות כ
מה ע"א42 ת"ר מעשה באשה אחת שבאת לפני ר"ענחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' י אות ה
מה ע"א45 משל לתינוק שתחבו לו אצבע בדבש בפיו בעל כרחו ואח"כ מוצצייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רסה
מה ע"א49 כשם שכל התורה הלכה מסיני כך פחותה מבת ג' וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ו אות ג
מה ע"א49 כשם שכל התורה הלל"מברכת אבות עמ' שלב
מה ע"א50 ואף ר"ע לא וכו'דברי שלום חלק ד עמ' פו
מה ע"א50 ואף רבי עקיבא לא אמרה אלא לחדד בה את התלמידיםדובר צדק עמ' 148
מה ע"א50 ואף רבי עקיבא לא אמרה אלא לחדד בה את התלמידיםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנד
מה ע"א50 ואף ר' עקיבא לא אמרה אלא לחדד בה את התלמידיםאור ישראל סי' כז
מה ע"א50 לא אמרה אלא לחדד בה את התלמידיםאור ישראל (תרס) דף לז ע"א, מ ע"א
מה ע"א51 אלא לחדד בהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלו
מה ע"א51 אלא לחדד בהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צב
מה ע"א51 במשנהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ל
מה ע"א51 בן ט' שבא על יבמתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנא
מה ע"א51 בן ט' שנים ויום אחדנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ו אות ¬ד¬
מה ע"א51 בן ט' שנים וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 183
מה ע"א51 כאשר הקטן בן ט' שנים ויום אחד ביאתו ביאהגור אריה שמות פכ"א הערה 456
מה ע"א51 פחות מבן ט' אין ביאתו ביאהגור אריה ויקרא פ"כ אות יב
מה ע"א51 קטן מבן ט' ויום אחד בא על יבמתו קנאה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' צז
מה ע"א רש"י ד"ה קנאה - ואע"פ שאין קנין לקטןצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף עו ע"ג
מה ע"ב01 בת אחת עשרה שנה ויום א' נדריה נבדקין וכו' וכל שאינו בהפלאה אינו בבל יחלחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - בכורות א
מה ע"ב01 בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקין וכו' בן שתים עשרה שנה ויום אחד נדריו נבדקיןאור חדש פ"א אות 1233
מה ע"ב01 בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקיןבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיא
מה ע"ב01 בת אחת עשרה שנה ויוםשערי שיש יהושע ח"א עמ' קסז-קסח
מה ע"ב01 בת י"א בודקין אם ידעה לשם מי נדרהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנו
מה ע"ב01 בת י"א נדריה נבדקיןדברי שלום (שרעבי) חלק הדרוש עמ' ע
מה ע"ב01 בת י"א נדריה נבדקיןדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קיא
מה ע"ב01 בת י"א נדריה נבדקיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלה
מה ע"ב01 בת י"א שנה ויום א' נדריה נבדקיןאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עו ע"א
מה ע"ב01 בת י"א שנה ויום אחד נדריה נבדקיןעיוני רש"י במדבר עמ' תקלה
מה ע"ב01 בת י"א שנה ויום אחדנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ו אות ב
מה ע"ב01 קטנה אם ידעה למי נדרה נדריה נדרגור אריה במדבר פ"ל אות יד
מה ע"ב01 קטנה בת י"א שנה אם יודעת לשם מי נדרו והקדישו נדריה קיימיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט
מה ע"ב02 בת י"ב שנה ויום אחד נדריה קיימין וכו' בן שלש עשרה שנה ויום א' נדריו קיימיןבאר הגולה באר ד הערה 1304
מה ע"ב02 בת י"ב שנה ויום אחד נדריה קיימין וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תרא
מה ע"ב02 בת י"ב שנה למצותס' החיים (תשנג) עמ' נה
מה ע"ב02 בת י"ב שנים ויום א' נדרי' קיימין וכו'ברית שלום (תעח) דף קה ע"ב
מה ע"ב02 בת י"ב שנים ויום א' נדרי' קיימין וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תערב
מה ע"ב05 בן י"ג ובת י"ב הגיעו לכלל גדולקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' ד
מה ע"ב05 בן י"ג שנה נעשה לאישגור אריה שמות פל"ה הערה 130
מה ע"ב06 קטן אין נדרו נדרגור אריה ויקרא פ"א הערה 130
מה ע"ב17 היכא דבדקנא לי ולא ידעה להפלות וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 191
מה ע"ב24 דברים האמורים בתינוקת אמורים וכו', ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קעח
מה ע"ב24 ר"ש בן אלעזר אומר דברים האמורים בתינוקת בתינוק אמוריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' יז ד"ה והעניין
מה ע"ב24 רבי שמעון בן אלעזרנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ו אות ג
מה ע"ב24 רשב"א אומר דברים האמורים בתינוקת וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' לג
מה ע"ב25 א"ר חסדא מ"ט דרבינחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ח
מה ע"ב26 אשה ממהרת להיות גדולה יותר מהאישגור אריה ויקרא פי"ב אות א, דברים פ"ב הערה 29
מה ע"ב26 ויבן ה' [אלקים] את הצלע, מלמד שנתן הקב"ה בינה באשה יותר מבאישמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' כז
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רמו
מה ע"ב26 נתן בה בינה יתירהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קמט
מה ע"ב26 בינה יתינה ניתנה באשה יותר מבאיש ס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' ס; תרסו עמ' עט, שצב, תד, תקכז; תרעב עמ' א'שעז, א'שפד
מה ע"ב26 בינה יתירה באשה יותר מבאישלקוטי שיחות ח"י עמ' 71, חי"א עמ' 331, חי"ג עמ' 257, ח"כ עמ' 42
מה ע"ב26 בינה יתירה באשה יותר מבאישלקוטי שיחות חלק ל עמ' 145
מה ע"ב26 בינה יתירה באשה יותר מבאישנזר הקדש ח"א עמ' שלב
מה ע"ב26 בינה יתירה באשה יותר מבאישספר המאמרים תרנ"ט עמ' ד, יא, יב, יג, יד, טז, יז, כב, מז, צב, קפה
מה ע"ב26 בינה יתירה באשה מבאישצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' ח
מה ע"ב26 בינה יתירה לאשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלג
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהאוהב ישראל דף רמז ע"ב
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהברית כהונת עולם (תשעד) עמ' ריג, רמט
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שעז, אלף שפד
מה ע"ב26 בינה יתירה באשההטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' כט
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמט
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהמעשה רקם (בר) עמ' 102
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהשער ראובן עמ' קצד
מה ע"ב26 בינה יתירה וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף תכד ע"ג
מה ע"ב26 בינה יתירה לאשהדרכי החיים ח"א עמ' פח, תלא
מה ע"ב26 בינה יתירה לנשיםדרכי החיים ח"ב עמ' שנט
מה ע"ב26 בינה יתירה ניתנה באשה יותר מבאישתורת מנחם חכ"ב עמ' 172
מה ע"ב26 בינה יתירה ניתנה באשה יותר מבאישתורת מנחם חל"ה עמ' 189, חל"ו עמ' 334
מה ע"ב26 בינה יתירה ניתנה באשהחקל יצחק (תשסג) עמ' עו
מה ע"ב26 בינה יתירה ניתנה באשהקשוטי כלה ח"ח אות קפט, קצ
מה ע"ב26 בינה יתירה ניתנה לנשיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קכו
מה ע"ב26 בינה יתירה נתן באשהחכמת התורה בראשית עמ' עדר, רפה, שסה
מה ע"ב26 בינה יתירה נתן ה' באשהשמן ראש ח"י בראשית עמ' קכז
מה ע"ב26 בינה יתירה נתן הקב"ה באשה יותר מבאישס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מח, קכ
מה ע"ב26 בינה יתירה נתן הקב"ה באשה יותר מהאישקשוטי כלה חי"א אות סד, רי, רל, רצ
מה ע"ב26 בינה יתירה נתנה באשההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכח
מה ע"ב26 בינה יתירה שבאשהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' שעח
מה ע"ב26 בינה יתרה באישהאודה ה' דף ה ע"א
מה ע"ב26 בינה יתרה באשה יותר מבאישמערכי לב עמ' 56
מה ע"ב26 בינה יתרה ניתנה באשהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 43
מה ע"ב26 בינה יתרה נתן הקב"ה באשה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' נח
מה ע"ב26 בינה יתרה נתנה לאשההערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' כח
מה ע"ב26 בינה יתרה שיש באשהעין איה ב' 336
מה ע"ב26 דכתיב ויבן ה' וכו' בינה יתירה באשה יותר מבאישתורת מנחם חמ"ט עמ' 11
מה ע"ב26 האשה ממהרת להיות גדולה יותר מן האישנצח ישראל עמ' תיט הערה 49
מה ע"ב26 האשה ממהרת להיות גדולה יותר מן האישתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעו הערה 52, תתקמב הערה 49
מה ע"ב26 הקב"ה נתן בינה יתירה לאשהפירוש המכבי שמות עמ' קז
מה ע"ב26 ויבן את הצלע בינה יתירה נתן באשה מבאישאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רכז
מה ע"ב26 ויבן ה' אלקים את הצלע מלמד שנתן לה הקב"ה בינה יתירהאגרא דכלה ח"ב עמ' קיח
מה ע"ב26 ויבן ה' אלקים את הצלענחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ו אות ג
מה ע"ב26 ויבן ה' את הצלע בינה יתירה נתנה באשהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קמד
מה ע"ב26 ויבן ה' את הצלע מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיששרגא המאיר מועדים עמ' שלז
מה ע"ב26 ויבן וכו' בינה יתירה באשה יותר מבאישלקוטי מאמרים עמ' 182, 232, צדקת הצדיק סי' קמו, דובר צדק עמ' 43, 48, 62, קומץ המנחה עמ' 2 (סי' ט), 62 (סי' סח), קדושת השבת סי' ז (עמ' 39)
מה ע"ב26 ויבן מלשון בינהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יט
מה ע"ב26 מלמד שברא הקב"ה בינה יתירה כו'חיים וחסד סי' תקלו
מה ע"ב26 מלמד שניתנה לאשה בינה יתירה יותר מבאישיד דוד (אופנהיים) עמ' קכא
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה וכו'מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קסו, רס
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קסו, ח"ג דף רס
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישאמת ליעקב עה"ת עמ' רמז
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישגבעת פנחס (ביליצר) עמ' ה
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישפניני דעת עמ' רמח
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת בראשית דף ח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכא ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לד ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן י דף צו ע"ב
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיששיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 413 ,411 ,354
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קס
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינהתולעת שני דף טז ע"ב
מה ע"ב26 נקבה נעשית גדולה לפני האישחכמת התורה תזריע עמ' יז
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 414,38, שמות עמ' א'קמח, דברים עמ' תתרמט; רשימות (צמח צדק) על שיר השירים רות וקהלת עמ' קו
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישאמרות ה' השלם ח"א עמ' קי
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רכד, רעב, שמות ח"א עמ' קלב
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישקשוטי כלה ח"י אות נד, רכב
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיששיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 380
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש, וברמב"ם בפיה"מקשוטי כלה ח"ט אות ל, שמ-שמב
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה מבאישאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' ערה
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קפד, קפה
מה ע"ב26 שנתן הקב"ה בינה וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלו
מה ע"ב26 שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישספר המאמרים עת"ר עמ' רכח
מה ע"ב26 שנתן הקב"ה בינה יתירה באשהשפע חיים - נישואין עמ' רנז
מה ע"ב28 ויבן את הצלע מלמד שקילעה הקב"ה לחוה והביאה אצל אדה"רמחשבת מוסר ח"א עמ' צח, קיז, קנ
מה ע"ב28 ויבן את הצלע מלמד שקילעה הקב"ה לחוה והביאה אצל אדה"רמחשבת זקנים עמ' שכח
מה ע"ב29 מלמד שקלעה הקב"ה לחוה והביאה אצל אדם הראשוןאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קנח
מה ע"ב29 מלמד שקלעה הקב"ה לחוה והביאה אצל אדםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קפט
מה ע"ב29 מלמד שקלעה הקב"ה לחוה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בראשית דף ג ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת בראשית דף ז ע"ב-ע"ג
מה ע"ב29 מלמד שקלעה לחווה והביאה לאדם הראשוןאמרי בינה (שיפמאן) עמ' טז
מה ע"ב32 איבעיא להו תוך זמן כלפני זמן או כלאחר זמן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תצא ד"ה וי"ל
מה ע"ב32 איבעיא להו תוך זמן כלפני זמן דמיא או כלאחר זמן דמיאכתנות אור עמ' שצג
מה ע"ב34 רב ור' חנינא דאמרי תרווייהו וכו' וסימניך וזאת לפנים בישראלמגילת סמנים עמ' קל
מה ע"ב35 תוך זמן כלאחר זמןקשוטי כלה ח"י אות יא
מה ע"ב רש"י ד"ה וזאתמגילת סמנים עמ' קל
מה ע"ב תוס' ד"ה שהתינוקנזר הקדש ח"א עמ' שלב
מו ע"א03 איש כי יפליא לנדורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלא
מו ע"א03 איש לרבות בן י"ג שנה ויום אחדאור תורה השלם (מזריטש) סי' לו
מו ע"א05 שתי שערות סימן לאדם שהוא גדולגור אריה ויקרא פי"ג אות ג, במדבר פי"ט אות ה
מו ע"א09 קטן בן ט' שהביא ב' שערותשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ל
מו ע"א31 אין נערה פחותה מבת י"ב שנה ויום אחדגור אריה בראשית פכ"ה הערה 46
מו ע"א36 חזקה דרבאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח ח
מו ע"א44 אמר רב הונא הקדיש ואכלשערי שיש יהושע ח"א עמ' קסח
מו ע"א45 הקדיש ואכל לוקה שנא' איש כי יפליא לנדור ולא יחל דברו וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' צ
מו ע"א45 הקדיש ואכל לוקה, כל שישנו בהפלאה ישנו בבל יחלדרשות דבר צבי עמ' קיב
מו ע"א45 מופלא הסמוך לאיש אם נדרו נדרפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קח
מו ע"א תוס' ד"ה לאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קלב
מו ע"ב01 לפי שמצינו שהשוה הכתוב הקטן בגדול לזדון שבועה ולאיסר וכו'מכשירי מצוה עמ' רז
מו ע"ב05 אי מופלא הסמוך לאיש דאורייתא וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמד
מו ע"ב05 מופלא סמוך לאישבאר ראי (רוזן) תורה סי' כה אות ב
מו ע"ב05 מופלא סמוך לאישדרך מצותיך (חב"ד) דף מד ע"א
מו ע"ב05 מופלא סמוך לאישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
מו ע"ב05 מופלא סמוך לאישמצווה ועושה ח"ב עמ' תקס
מו ע"ב05 מופלא סמוך לאישעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כב
מו ע"ב07 איסורא נמי ליכאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצט
מו ע"ב08 שמע מינה קטן אוכל נבלות בית דין מצוין עליו להפרישואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' פא
מו ע"ב10 הקדיש ואכלו אחרים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעט ד"ה הרמב"ם
מו ע"ב12 הקדישו קטן לוקה הגדולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מז
מו ע"ב18 מ"ס מופלא סמוך לאיש דאורייתא ומ"ס מופלא סמוך לאיש מדרבנןמכשירי מצוה עמ' רז
מו ע"ב24 אר"י אמר שמואל בעלה מיפר לה ממה נפשך וכו'מכשירי מצוה עמ' קמט
מו ע"ב45 ירושה וכו' שלישית אין להןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קיג
מו ע"ב45 ירושה ראשונה ושניהישועות משיחו (תשעח) עמ' 118
מו ע"ב46 מאן תנא סדר עולם ר' יוסידבר טוב עמ' לד
מו ע"ב47 ר' יוסי תנא לה ולא סבר להאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' עז
מו ע"ב רש"י ד"ה לעונת נדריםלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 193
מו ע"ב תוס' ד"ה ר' יוחנן - וא"ת והא סבר ר"ל התראת ספק לא שמה התראה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפג ד"ה אבל
מו ע"ב תוס' ד"ה ר"י ור"לתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריג
מז ע"א14 שבע שכבשו נתחייבו בחלהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קז
מז ע"א18 יכול משנכנסו לה ב' וג' מרגליםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קנז
מז ע"א19 בבואכם בביאת כולכם ולא בביאת מקצתםשמן ראש ח"ט במדבר עמ' קס
מז ע"א19 בביאת כולכם אמרתי ולא בביאת מקצתכםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 200
מז ע"א19 ביאת כולכםשירת הפסח אות קו
מז ע"א21 משל משלו באשהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' עט
מז ע"א21 משל משלו חכמים באשה פגה בוחל וצמל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' לג
מז ע"א22 פגה בוחל צמלכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 188
מז ע"א40 דעת והנהגת שמואל עם עבדלקוטי שיחות חל"ז עמ' 74
מז ע"א40 נתן לשפחתו דמי בושהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנב
מז ע"א40 שמואל בדיק באמתיה ויהיב לה ד' זוזי דמי בושתהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנה
מז ע"א40 שמואל יהב לה דמי בשתהס' חסידים סי' תרסה
מז ע"א42 אמר שמואל לעבודה נתתי ולא לבושתפאר יעקב ח"ג עמ' רצד
מז ע"א42 לעבודה מסרו הכתוב ולא לבושהאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נג
מז ע"א42 לעולם בהם תעבודוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק מו
מז ע"א42 לעולם בהם תעבודוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צו
מז ע"א44 מסר להו לערבי (תוס' וריטב"א)לקוטי שיחות חי"ט עמ' 31
מז ע"א רש"י ד"ה ולא נתחייבו במעשרדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תשצה
מז ע"א תוס' ד"ה אתי דימוע - תרומה בטלה ברוב דאורייתא והא דררשינן אסמכתא וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 62
מז ע"א תוס' ד"ה בדקמגדל עוז (תשעח) עמ' תרכח
מז ע"א תוס' ד"ה ל"גהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק יח
מז ע"ב איזוהי חצר צורית וכו'מנחת מרדכי עמ' רצב
מז ע"ב מעת לעת בחשבון י"ג שניםנפש הרב עמ' קיג
מז ע"ב שנה האמורה בקדשים מעת לעתלחמי תודה דף קנח ע"א, רנח ע"א
מז ע"ב שנה האמורה בקדשיםבנין אפרים עמ' כט [הלכה]
מז ע"ב כבש בן שנתו ולא שנת עולםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כא, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנח
מז ע"ב תוס' ד"ה עדתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' שפח
מז ע"ב תוס' ד"ה כולןבנין אפרים עמ' כו [הלכה]
מח ע"א בא סימן התחתון עד שלא בא העליון או חולצת או מתיבמת, בא העליון עד שלא בא התחתון רבי מאיר אומר וכו' וחכמים אומרים או חולצת וכו' מפני שאמרו אפשר לתחתון לבא עד שלא בא העליון, אבל אי אפשר לעליון לבא עד שלא בא התחתוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכו, קעג
מח ע"א בא סימן התחתון עד שלא בא העליוןתורת החסידים הראשונים עמ' קכח
מח ע"א אפשר לתחתון לבא וכו' אבל א"א לעליון וכו' התחתון אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תט
מח ע"א אי אפשר לבוא לסימן העליון עד שבא סימן התחתוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רמח
מח ע"א רש"י - סימן התחתון ב' שערות, וסימן העליון דדיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכו
מח ע"ב בתוך זמן אין נאמנותמקראי קדש (תשנג) עמ' שכח
מח ע"ב היכא שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפד, קפו
מט ע"א תוס' ד"ה אםמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סקי"א [הלכה]
מט ע"א תוס' ד"ה ואיבעיתמקראי קדש (תשנג) עמ' שכח
מט ע"ב09 היה טורד טפה אחר טפה כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עג
מט ע"ב11 מאי איכא בין ת"ק לר"י אמר עולא כינוס על ידי הדחק איכא בינייהוזכור לדוד עמ' לה
מט ע"ב16 דבר זה רבינו הגדול אמרו, רש"ינחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ה, סי' לח אות לא
מט ע"ב17 ה' יהיה בעזרוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סד
מט ע"ב26 אשר ישב שיהיה מיוחד לישיבהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיא
מט ע"ב40 אין כשר להעיד אין כשר לדון באר הגולה באר ד הערה 829 {קרוב}
מט ע"ב40 אין כשר להעיד אין כשר לדון שני המאורות (תשסח) עמ' ק {והיינו אשה}
מט ע"ב40 אין כשר להעיד אין כשר לדון תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רעא הערה 7, תתקכד הערה 21 {קרוב}
מט ע"ב40 כל הכשר לדון כשר להעידאור אברהם שמות עמ' קיז
מט ע"ב40 כל הכשר לדון כשר להעידאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רעא
מט ע"ב40 כל הכשר לדון כשר להעידגור אריה ויקרא פ"כ הערה 132
מט ע"ב40 כל הכשר לדון כשר להעידדרשות מהר"ם חביב עמ' קסט
מט ע"ב40 כל הכשר לדון כשר להעידעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תפט, תקיב
מט ע"ב40 כל הכשר לדון כשר להעיד, ותוס' ד"ה כל הכשרכרם חמד (תשסו) עמ' קנה
מט ע"ב40 יש שכשר להעיד ופסול לדיןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנט
מט ע"ב תוס' ד"ה חדא - גר פסול לדון את ישראלכסף נבחר עמ' רנג
מט ע"ב תוס' ד"ה חראצמח צדקה עה"ת עמ' קנה
מט ע"ב תוס' ד״ה חדאקרבן מנחה (תשעד) עמ' קנב
נ ע"א תוס' - אשה אינה יכולה לדון כרם טוביה עמ' פח
נ ע"א תוס' - אשה פסולה לדון דכתיב ועמדו שני אנשיםכרם חמד (תשסו) עמ' קנו
נ ע"א תוס' ד"ה כל שחייבנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
נ ע"א תוס' ד"ה ור"ממים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שס
נ ע"א תוס' ד"ה כל הכשר לדון - האם אשה כשרה לדון או להעידפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קטז
נ ע"א תוס' ד"ה כל הכשרדברי טובה שופטים ח"א עמ' קעב, קעג
נ ע"א תוס' ד"ה כל הכשרדרכי שלום (מרגונאטו) דף טו ע"א
נ ע"א תוס' ד"ה כל הכשרשני המאורות (תשסח) עמ' ק
נ ע"א תוס' ד"ה כל וכו'ברכת אבות עמ' קו
נ ע"א תוס' ד"ה כל כו' - ודבורה היתה דנה ע"פ הדבוררנת יצחק שופטים עמ' נז, ס
נ ע"א תוס' ד"ה כלדרשות מהר"ם בנעט עמ' קסט
נ ע"א תוס' ד"ה כל - דנה ע"פ הדיבוררנת יצחק יהושע עמ' רנו
נ ע"א תוס' ד"ה כל, וברש"שבית ישי - דרשות עמ' תכה
נ ע"א תוס' - דבורה היתה דנה על פי הדיבוררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנ
נ ע"ב התרנגול בכלל העוףבאר הגולה באר ד הערה 1013
נ ע"ב תרנגול דאגמא אסורימות המשיח בהלכה עמ' שכח
נ ע"ב תרנגולתא דאגמא שריא וסימניך עמוני ולא עמוניתמגילת סמנים עמ' קלא
נ ע"ב נבלת בהמה טהורה וכו' בכרכים אין צריכים מחשבה וכו'ברית שלום (תעח) דף קיד ע"א
נ ע"ב נבלת בהמה טהורה וכו' בכרכים אין צריכים מחשבה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשכט
נ ע"ב תוס' ד"ה תרנגולתא - הזכר אסור לפי שאין לו סימני טהרה ולא שרי וכו' שהרי האם לא ילדה האפרוח אלא ביצים המילה וכו' ונאסר ממילא ע"י סימני טומאה וכו'ימות המשיח בהלכה עמ' שכח, שכט
נ ע"ב תוס' ד"ה תרנגולתאמשנת חיים בראשית עמ' קיז
נ ע"ב תוס' ד"ה תרנגולתא - תרנגול דאגמא וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 223
נ ע"ב תוס' ד"ה תרנגולתאמגילת סמנים עמ' קלא
נא ע"ב06 הקשט והחמסעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסו
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו'אור אברהם ויקרא עמ' קנג
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמב
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיראור פני משה דף כה ע"ב
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיראורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ו אות כו
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיראמרי יוסף ויקרא-במדבר דף יט ע"א
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפירמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' עז, עח
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפירמי השלוח (תשסז) ח"ב דף עז, עח
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפירשמלת אליעזר ח"א עמ' ו
נא ע"ב38 כל שיש לו קרנים יש לו טלפיםמקראי קדש (תשנג) עמ' ר
נא ע"ב42 מכדי אנן אקשקשת סמכינן, סנפיר דכתב רחמנא למה לי וכו' ולכתוב רחמנא קשקשת ולא בעי סנפיר, ותוס' ד"ה לכתוב, ומהרש"אחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קע
נא ע"ב48 ולכתוב רחמנא קשקשת ולא בעי סנפיר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תסט ד"ה בש"ס
נא ע"ב48 לכתוב רחמנא קשקשת ולא בעי סנפיר, יגדיל תורה ויאדירברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נז
נא ע"ב50 יגדיל תורה ויאדיר ותוס'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיט
נא ע"ב50 להגדיל תורה ויאדירדברי חנינא - ת"ת עמ' יג
נא ע"ב56 בני א"י מברכין בחליצת תפילין לשמור חוקיולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקצט
נא ע"ב56 ולבני מערבא דמברכי בתר דסליקו תפילייהו אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמור חוקיו וכו'הר המוריה עמ' עט
נא ע"ב56 ולבני מערבא דמברכי בתר דסליקו תפילייהו אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמור חוקיומצווה ועושה ח"א עמ' שכח
נא ע"ב56 לאתויי מצות כו'משנת חיים דברים עמ' תקנ
נא ע"ב תוס'בנין אפרים עמ' רכט [הלכה]
נא ע"ב תוס' ד"ה ולבני מערבא לגבי ברכה על חליצת תפיליןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה לח
נא ע"ב תוס' ד"ה ולכתוב רחמנא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמב
נא ע"ב תוס' ד"ה ולכתוב רחמנאהכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק ט
נב ע"א01 אין ברכה אחרונה בבשמים - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' קז
נב ע"א01 אין ברכה לאחר הריח, רש"י - דהנאה מועטת היא אור אברהם ברכות עמ' רנב, שעט
נב ע"א02 חייבת בכל מצוות האמורות בתורהמשיב צדק סי' נו (עמ' 35)
נב ע"א03 הביא שתי שערות וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 183
נב ע"א07 שדברו חכמים בלשון נקיהאור זרוע לצדיק עמ' 46
נב ע"א33 יכשל בו זרעוגור אריה בראשית פ"ל הערה 40
נב ע"א48 שערות צריך שיהיו בעיקרן גומותמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ס, שנ
נב ע"א51 מתני' ומתניתא רב מלכיא וכו' וסימנא מתניתא מלכתאמגילת סמנים עמ' קלב
נב ע"א53 קשי בה ר"ח מסורא לא לישתמיט תנא ואשמועינן גומותמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנ
נב ע"א55 איוב בסערה חירף ובסערה השיבוהו וכו'חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף צא ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) בבא בתרא פרק א דף ו ע"ב
נב ע"א55 איוב וכו' אמר לפניו רבונו של עולם וכו' הרבה נימין בראתי בראשו של אדם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שיד, שיח
נב ע"א55 אשר בסערה ישופנומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"א
נב ע"ב16 עד מתי הבת ממאנתגור אריה בראשית פל"ח אות ט, הערה 109
נב ע"ב28 שתי שערות האמורות וכו' ובכל מקום כדי לכוףעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט
נב ע"ב28 ב' שערות האמורות בכל מקום כדי לכוף ראשן לעיקרןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפד
נב ע"ב28 שתי שערות וכו', ר"ע אומר כדי שיהיו נטלות בזוג וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קפג
נב ע"ב30 אורך שערנפש הרב עמ' רלד
נב ע"ב32 כדי שיהו ניטלות בזוגתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שפו
נב ע"ב33 הלכה כדברי כולם להחמירמקראי קדש (תשנג) עמ' שמו
נג ע"א מאי בדקה ומאי לא בדקה וכו' לא בדקה אלא בין השמשות דרבי יהודה ובבין השמשות דר' יוסי לא בדקה, ורש"י ד"ה בין השמשותחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
נג ע"ב הרואה כתם וכו'משנת חיים בראשית עמ' רלו
נד ע"א יום א' טמא ויום א' טהורתאומי צביה עמ' שז
נד ע"א א"ר ששת זאת אומרת וכו' אסור ר' אשי אמר נהי דחד עשר וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 112
נד ע"ב18 דם הנדה ובשר המת מטמאין לחין ומטמאין יבשים, ותוס' ד"ה דם הנדהכרם חמד (תשסו) עמ' צז
נד ע"ב18 דם הנדה מטמא אף ביבשלהורות נתן ויקרא עמ' קפו
נד ע"ב19 הזוב והניע והרוק והשרץ וכו' מטמאין לחין ואין מטמאין יבשיןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פח
נד ע"ב20 שרץ מטמא רק כשהוא לחגור אריה ויקרא פי"א הערה 5
נד ע"ב22 מהני לשרותו מעת לעתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קו
נד ע"ב28 למד על הטפה שהיא מטמאהגור אריה ויקרא פט"ו אות ב
נד ע"ב30 דם יהיה זובה בהוויתו יהאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרמב
נד ע"ב תוס' ד"ה אלאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יג ע"ב
נה ע"א12 אלא אמר רב אדא בר אהבה דומיא דעצם מה עצם וכו'של"ה תושבע"פ אות רד
נה ע"א17 עצם אין גזעו מחליף משא"כ בשרדרשות מהר"ם בנעט עמ' ריח
נה ע"א25 ד"ת עור אדם טהוראהלי יעקב (הוסיאטין) דף שנב ע"ב
נה ע"א39 למד על הטיפה שהיא מטמאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קט
נה ע"א40 לאחרים גורם טומאה לעצמו לא כל שכןפרי צדיק לחנוכה אות ד
נה ע"א תוס' ד"ה שמא וכו'ברכת אבות עמ' קפט
נה ע"א תוס' ד"ה שמא יעשו שטוחיןכרם חמד (תשסו) עמ' קלט
נה ע"ב במה שביד טהורגור אריה ויקרא פט"ו אות ז
נה ע"ב חלב האשהדברי טובה שופטים ח"א עמ' ריז
נה ע"ב מה לי קטליה כוליה מה לי קטליה פלגיהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - נח עמ' כו
נו ע"א כיחו וניעו ורוקו של זב מטמא לח ולא יבשלהורות נתן ויקרא עמ' קפו
נו ע"א בשר המת וכו' טהור מלטמא בכזית אבל מטמא טומאת רקבמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמ
נו ע"א וכן כתם שנמצא בחלוק וכו'גבורות אליהו סי' קמז אות ה
נו ע"א תוס' ד"ה וזאת לרבותתורה אור (באנדי) עמ' שסה
נו ע"ב מאן דבדיק בגומא נמי בדיקמקראי קדש (תשנג) עמ' שצז
נו ע"ב תוס' ד"ה אמוראי נינהותורה אור (באנדי) עמ' שלג
נו ע"ב תוס' ד"ה מביןחמודי צבי מועדים עמ' צה, קיט, תה
נז ע"א והא לית להו לפנ"עתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קיג
נז ע"א והא לית להו לפני עור וכו', ורש"יאגרא דכלה ח"ג עמ' שצז
נז ע"א ציון קברות מדרבנןברכת אבות עמ' קפז
נז ע"א ציון קברים דרבנןאור אברהם ויקרא עמ' רעו
נז ע"א ציון קברים הוי מדרבנןאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקפב
נז ע"א ציון קברים הר רק מדרבנןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קע, שפט
נז ע"א תוס' ד"ה ובנה אצלו ציוןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יב
נז ע"א תוס' ד"ה ובנהבית ישי - דרשות עמ' רטז
נז ע"א תוס' ד"ה ובנהרנת יצחק יחזקאל עמ' קמו, קמז
נז ע"ב12 בדקה בקרקע עולם וישבה עליהברכת מועדיך לחיים ח"א דף קי ע"א [שצג ע"ב ד"ה והכי]
נז ע"ב14 אין אשה טמאה נדה עד שתרגישלחמי תודה דף רמד ע"ב
נז ע"ב14 בבשרה עד שתרגיש בבשרהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קיג
נז ע"ב14 בבשרה עד שתרגיש בבשרהשיחת מלאכי השרת עמ' 94
נז ע"ב19 תרתי שמע מינהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ו ע"ב
נז ע"ב24 כסבור הרגשת מי רגלים היאשיחת מלאכי השרת עמ' 94
נז ע"ב32 נמצא על שלה לאחר זמן טמאים מספק וכו' אי דארגישה לאחר זמן אמאי פטורין מן הקרבן וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק שסה
נח ע"א קרקע עולם אינה מקבלת טומאהגור אריה ויקרא פי"ד אות כט
נח ע"א אר"א בר' יוסי דבר זה הוריתי בעיר רומי לאיסורנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות א
נח ע"א רש"י ד"ה מדרבנןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סח
נח ע"א תוס' מחזקינן ממקום למקוםדמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ד
נח ע"ב21 ראה תלמידים מסתכלים זה בזהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' י אות ה
נח ע"ב22 מה הדבר קשה בעיניכםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"א
נח ע"ב24 דם ולא כתםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
נח ע"ב30 הרגה תולה לא הרגה אינה תולהאז שמח עמ' קי
נח ע"ב31 לדברי אין קץ ולדברי חבירי אין סוף ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' כ
נח ע"ב31 לדברי אין קץמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"א
נח ע"ב37 ברית כרותה לפשפשנחלת יעקב (תשעג) עמ' לב
נח ע"ב37 פשפש זה ארכו כרחבו וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קסב
נח ע"ב43 אמר ר"ה כגריס אינה תולהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
נח ע"ב44 עד ועד בכללכסף נבחר עמ' סא
נח ע"ב46 עד ולא עד בכלל לחומראתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שלז
נח ע"ב48 שיעורי חכמים להחמיר חוץ מכגרים של כתמיםכסף נבחר עמ' קד
נט ע"א רצופה בו מאכולתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סח
נט ע"א תוס' ד"ה נתעסקהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סח
נט ע"ב איש ואשה שעשו צרכיהן לתוך הספל ונמצא דם על המים רבי יוסי מטהר ור"ש מטמאשרגא המאיר מועדים עמ' קטו
ס ע"ב רש"י ד"ה בעלהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שכח
סא ע"א30 תניא א"ר יוסי מעשה במערה של שיחין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רה ד"ה ובזה
סא ע"א42 מקום טומאה לחבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 5
סא ע"א42 תנא הוא הבור שמילא ישמעאל בן נתניה חללים וכו' אע"פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעיקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קכד, קס, קסה
סא ע"א43 אשר הכה ביד גדליה והלא ישמעאל הרגן אלא מתוך שלא חש לעצת יוחנן בן קרח וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תסז
סא ע"א43 ואת כל פגרי האנשים אשר הכה ביד גדליהמסילת ישרים עמ' תקסט
סא ע"א44 אלא מתוך שהי' לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח וכו' לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעידרושים ואגדות חתם סופר עמ' יג
סא ע"א44 גדלי' בן אחיקם לא קיבל לה"ר על הרשע ישמעאל בן נתניהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפא
סא ע"א44 גדליה בן אחיקם מעלה עליו הכתוב כאילו הרגםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' רא, רו
סא ע"א44 וכי גדליה הרגן והלא ישמעאל הרגן וכו' לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעינועם המוסר עמ' רכט
סא ע"א44 וכי גדליה הרגן והלא ישמעאל הרגן, אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שעה
סא ע"א44 וכי גדליה הרגן והלא ישמעאל הרגןאמת ליעקב עה"ת עמ' שע
סא ע"א44 מתוך שהיה לו לחוש לעצת יב"קודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תריד
סא ע"א44 מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חשרנת יצחק ישעיה עמ' תמב
סא ע"א45 אסור לקבל לשון הרעמטר השמים (תשנז) עמ' תקג
סא ע"א45 אף על פי דלקבולי לא מבעי מיחש מיהא מבעיפני חיים (פלג'י) דף קצג ע"ב
סא ע"א45 בלשון הרע למיחש בעימשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שכב
סא ע"א45 הא לישנא בישא אע"ג דלקבולי לא מבעי למיחש מבעילחם רב על סדור התפילה אות תתמב
סא ע"א45 האי לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעיאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצא
סא ע"א45 האי לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעיבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שטז, יהושע-שמואל עמ' תפח
סא ע"א45 האי לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעישל"ה - שער האותיות אות ש ס"ק טז
סא ע"א45 האי לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי ניחש ליה מבעישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכג
סא ע"א45 האי לישנא בישאאגודת אזוב (יעבץ) דף ג ע"ג, ובהשמטות דף לח ע"ב
סא ע"א45 הנהו בני גלילא דנפיק עלייהו קלא דקטל נפשא וכו'שבט מישראל עמ' קס
סא ע"א45 הנהו בני גלילא דנפק עלייהו קלא דקטול נפשא וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קצא
סא ע"א45 הנהו בני גלילא דנפק עלייהו קלא דקטול נפשאפני חיים (פלג'י) דף קז ע"ב
סא ע"א45 הנהו בני גלילא דנפק קלא דקטול נפשאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנג
סא ע"א45 לה"ר לקבולי לא מיבעי, למיחש מיבעימשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קנב
סא ע"א45 לישנא בישא דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעישערי תשובה שער ג אות רכג, סה"י אות נא
סא ע"א45 מיחש ליה מבעימאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ה
סא ע"א46 לטמרן מרדברים אחדים (תשמו) עמ' תב
סא ע"א47 אטמרנכו הא אמור רבנן לישנא בישא וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלה דף קנ ע"א
סא ע"א48 אל תירא אותו - שמא תעמוד לו זכות של א"א ותוס' ד"ה זהמחשבת מוסר ח"א עמ' קסב
סא ע"א48 אל תירא אותו וכו' שמא תעמוד לו זבות של אברהם אבינו וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' קטו
סא ע"א48 ויאמר ד' אל משה אל תירא וגו' מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמח
סא ע"א48 ויאמר ד' אל משה אל תיראלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רלח
סא ע"א48 ויאמר ה' אל משה אל תירא מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו' זה עוג שפלט מדור המבולכתונת פסים (תשעא) עמ' שכג
סא ע"א48 ויאמר ה' אל תירא מכדי סיחון ועוג אחים הוי וכו'כתנות אור עמ' תק
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו' זה עוג שפלט מדור המבולבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פט
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו' מאי שנא מעוג דקמסתפי וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רכא, רכג
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו' שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו וכו'בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' פה
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו' שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' ל
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קל
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת חקת דף ריט ע"ב; עין יעקב (שפב) ברכות פרק ט דף לד ע"ג
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו כו' זה עוג שפלט מדור המבולתורת מנחם חמ"ד עמ' 81
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוואור אברהם במדבר עמ' שלט
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוי וכו' ואר"י זה עוג שפלט מדור המבולחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמא
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחים הוי וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קנ {מה ראה עוג ללחום נגדן}
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחים היו מאי שנא מעוג דמסתפי ומסיחון דלא מסתפי כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקע
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחים היו מה ראה עוג מלך הבשן ללחום כנגדן וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קצה
סא ע"א49 אחי' בר שמחזאי (ורש"י)לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 85
סא ע"א49 מ"ש מעוג דמסתפיבית ישי - דרשות עמ' קצד
סא ע"א49 מ"ש מעוג דקמסתפי וכו' מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בלבו ברית שלום (תשסח) עמ' תשעד
סא ע"א49 מ"ש מעוג דקמסתפי וכו' מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בלבוברית שלום (תעח) דף קכא ע"א
סא ע"א49 מאי שנא מעוג דקא מסתפי אמר שמא תעמוד וכו'אסופת מערכות סוכות עמ' קכט (מהדו"ב עמ' רנה)
סא ע"א49 מאי שנא מעוג דקמסתפי וכו' אמר שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרחצ, במדבר עמ' תצח
סא ע"א49 מאי שנא מעוג דקמסתפי וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' שנב*
סא ע"א49 מסיחון מסתפי ומעוג לא מסתפי ותוס'טוב עין (אוסטרובצא) עמ' ט, כא
סא ע"א49 נתיירא מעוג, ותוס' ד"ה זהטוב טעם במדבר עמ' קכה, קכו - ובטוב טעם
סא ע"א49 סיחון ועוג אחי הוו וכו' בני אחיה ברפרי צדיק בלק אות א
סא ע"א49 סיחון ועוג אחי הוו וכו'אור אברהם דברים עמ' יב
סא ע"א49 סיחון ועוג אחי הוו וכו'בי חייא ח"ב עמ' רלח
סא ע"א49 סיחון ועוג אחי הוורסיסי לילה סי' מד (עמ' 86)
סא ע"א49 סיחון ועוג אחים היוגור אריה בראשית פי"ד אות כא
סא ע"א49 סיחון ועוג בני אחיה בר שמחזאי הוועץ הדעת טוב (תשסח) עמ' ד
סא ע"א49 סיחון ועוג בני אחיה בר שמחזאי הוו, מאי שנא מעוג דקמסתפי ומאי שנא מסיחון דלא קמסתפיכתונת פסים פרשת בלק מג ע"א
סא ע"א50 אר"ש בן יוחי מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה הי' בלבו אמר שמא תעמוד לו זכות אברהם ע"כ אמר אל תירא אותויגל יעקב (תשנג) חקת אות פ
סא ע"א50 ארשב"י מתשובתו וכו' בלבולקוטי שיחות ח"ח עמ' 149
סא ע"א50 משה פחד שתעמוד לעוג זכות אברהם אבינונחלת צבי (פאליי) עמ' שא
סא ע"א50 מתשובתו של אותו צדיק אתה למד מה הי' בלבויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' פט
סא ע"א50 שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' נד ד"ה ואנחנו
סא ע"א50 שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינוים שמחה עמ' דש
סא ע"א50 שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקו
סא ע"א50 תעמוד לעוג זכות של אברהםכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' נג
סא ע"א51 הפליט זה עוגס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יג
סא ע"א51 ויבא הפליט זה עוגמי מרום חי"ב עמ' ז
סא ע"א51 ויבא הפליט הוא עוגמעשה רקם (בר) עמ' 111
סא ע"א51 ויבא הפליט ויגד וכו' זה עוג שפלט במבולדברי חלומות סי' כה (עמ' 195), צדקת הצדיק סי' צ
סא ע"א51 ויבא הפליט ויגד וכו' זה עוג שפלט במבולפרי צדיק חקת אות ד, בלק אות א, ואתחנן אות ד
סא ע"א51 ויבא הפליט ויגד לאברם העברי ואר"י זה עוג שפלט מדור המבולזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שה
סא ע"א51 ויבא הפליט ויגד לאברם העברי זה עוג שפלט מדור המבולשם יחזקאל עמ' מא, סב
סא ע"א51 ויבא הפליט וכו' זה עוג שפלט מדור המבולאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רצה
סא ע"א51 ויבא הפליט וכו' זה עוגמנחת עני (תשעב) עמ' שסג
סא ע"א51 ויבא הפליט זה עוג שנפלט מאנשי המבולאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח יב, לך כ
סא ע"א51 ויבא הפליט זה עוג שפלט מדור המבול שמא תעמוד לו זכותו של אברהםמחשבת מוסר ח"ג עמ' פז, רצז
סא ע"א51 'ויבא הפליט' זה עוג שפלט מדור המבולחפץ יהונתן בראשית פ"יד פסוק יג
סא ע"א51 ויבא הפליט זה עוג שפלט מדור המבולעץ הדעת טוב (תשסח) עמ' ד
סא ע"א51 ויבא הפליט כו' זה עוג שפלט מדור המבולמגלה עמוקות (תשסח) אופן קל
סא ע"א51 ויבא הפליט שפלט מדור המבול וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' שז, ח"ב עמ' ערב
סא ע"א51 ויבא הפליט שפלט מדור המבולנזר הקדש ח"ב עמ' רמד
סא ע"א51 ויבא הפליטדברי שלום (שרעבי) חלק הדרוש עמ' קה
סא ע"א51 ויבא הפליטדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסד
סא ע"א51 ויבוא הפליט זה עוג שפלט מן המבול וכו' אל תירא אותו - שמא תעמוד לו זכותו של אברהםאסופת מערכות במדבר עמ' רכב
סא ע"א51 זה עוג שפלט מדור המבול וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ו פסוק ד
סא ע"א51 זה עוג שפלט מדור המבול ותוס'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' שלד
סא ע"א51 זה עוג שפלט מדור המבולהואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ד דף קכא ע"ב; חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מב דף רנב ע"ב
סא ע"א51 זה עוג שפלט מדור המבולזכור לאברהם (וייס) פ' ואתחנן
סא ע"א51 זה עוג שפלט מדור המבולרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מט
סא ע"א51 זה עוג שפלט מדור המבולתורת יחיאל בראשית עמ' עט
סא ע"א51 זה עוג שפלט מרור המבולגור אריה בראשית פי"ד הערה 46, במדבר פכ"א אות לג
סא ע"א51 עוג ניצל מהמבולהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' מח
סא ע"א51 עוג פלט מן המבולמנחת יהודה (פתיה) עמ' 53
סא ע"א51 עוג שפלט מדור המבול, ותוס' ומהרש"אמסילות הנביאים יהושע עמ' קמא
סא ע"א51 שפלט מדור המבולזבחי צדק (דיסקין) עמ' כט
סא ע"א רש"י - מלאך שירד בדור אנושגור אריה בראשית פי"ד הערה 82
סא ע"א תוס' - עוג אמר בלבו אלך ואומר לאברהם וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שכ
סא ע"א תוס' ד"ה אטמרינהוברית עולם (תשסט) עמ' קצא
סא ע"א תוס' ד"ה אטמרינכו - אין צריך להכניס עצמו לספק סכנה כדי להציל חברועצי חיים על התורה עמ' תלט
סא ע"א תוס' ד"ה זה עוג - הכי נמי נפלט סיחוןחפץ יהונתן בראשית פ"יד פסוק יג
סא ע"א תוס' ד"ה זה עוג - סיחון ג"כ נפלט מדור המבולשם יחזקאל עמ' מא, סב
סא ע"א תוס' ד"ה זה עוגנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' א אות ו
סא ע"ב03 ת"ר בגד שאבד בו כלאים ה"ז לא ימכרנה לנכרי וכו' ותו' ד"ה אבלאיש אמונים דף קיד ע"ד, קכג ע"ד
סא ע"ב03 ת"ר בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק תעא
סא ע"ב03 ת"ר בגד שאבד בו כלאים וכו'חכמת התורה אמור עמ' כז
סא ע"ב03 ת"ר בגד שאבד בו כלאים וכו' עושה ממנו תכריכין למתימות המשיח בהלכה עמ' תקכח, תקמד, תקנ, תקנג, תקסו
סא ע"ב04 אסור למכור לעובד כוכבים בגד שאבד בו כלאים וכו' אבל עושה ממנו תכריכין למת אמר ר' יוסף זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבואקב חיים עמ' עא
סא ע"ב04 בגד שאבד בו חוט של כלאיםגנא דפלפלי עמ' רמד, רצד
סא ע"ב04 בגד שאבד בו כלאים (הרי) לא ימכרנו לנכרי, אבל עושה אותו תכריכין למת, שמצוות בטלות לעתיד לבואתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתיח, תתיט, תתיט הערה 42, תתכד, תתכד הערה 74, תתכו
סא ע"ב04 בגד שאבד בו כלאים אר"י לא יעשנו תכריכין למתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כ, לז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסא
סא ע"ב04 בגד שאבד בו כלאים הרי לא ימכרנותפארת ישראל עמ' קנט
סא ע"ב04 בגד שאבד בו כלאים וכו' עושה ממנו תכריכיו למת אמר רב יוסף זאת אומרת מצות בטילות לעתידתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' יב, ריב, תתקמו
סא ע"ב04 בגד שאבד בו כלאיםחכמת התורה בחוקותי עמ' קלג
סא ע"ב04 בגד של כלאיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצו
סא ע"ב06 אין איסור כלאים לגבי בגדי המתאור אברהם דברים עמ' תפד
סא ע"ב06 בגדי כלאים מותר לעשות מהן תכריךתפארת ישראל עמ' סג
סא ע"ב06 תכריכי המת אין בהן משום כלאים (ותוס')שארית מנחם ח"ד עמ' תעט
סא ע"ב07 א"ל אביי ואי תימא רב דימי והא אמר רב מני א"ר ינאי לא שנו אלא לספדו אבל לקוברו אסור, א"ל לאו איתמר עלה א"ר יוחנן אפילו לקוברוימות המשיח בהלכה עמ' תקכח, תקנג
סא ע"ב07 אי מצות בטלות לעתיד לבאאמרות ה' השלם ח"ו עמ' צא
סא ע"ב07 אין מצוות בטילות לעתיד לבאדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כה פסוק ח
סא ע"ב07 אם מצות בטילות לעתיד לבאחכמת התורה קדושים עמ' רסה, שטז
סא ע"ב07 אם מצות בטילות לעתיד לבואחכמת התורה ויגש עמ' שכג
סא ע"ב07 אמר רב יוסף זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבאדובר צדק עמ' 8, 14, שיחת מלאכי השרת עמ' 56
סא ע"ב07 אמר רב יוסף זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבאכתב סופר אגדות כאן
סא ע"ב07 בפלוגתא אי מצוות בטילות לעתיד לבאשפע חיים ח"ו עמ' מד
סא ע"ב07 בפלוגתא אי מצות בטילות לעתידמטה יששכר עמ' כח
סא ע"ב07 המצות בטלות לעתידדברי פני אריה דף כו ע"ב
סא ע"ב07 ז"א מצות בטלות לעת"לילקוט הגרשוני ח"ב
סא ע"ב07 זאת אומרת מצוות בטלות לע"לזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' עח, קח, רנב, רנט
סא ע"ב07 זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רטו
סא ע"ב07 זאת אומרת מצות בעילות לעתיד לבאקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכ
סא ע"ב07 לעתיד המצות בטלותכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שלו
סא ע"ב07 מ"ד מצות בטילות לע"עתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רצב ע"ד
סא ע"ב07 מצוות אין בטילות לעת"לשירת הפסח אות סד
סא ע"ב07 מצוות אינן בטלות לעתיד לבואגנא דפלפלי עמ' רצד
סא ע"ב07 מצוות בטילות לע"לים שמחה עמ' צט
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעת"לחמודי צבי מועדים עמ' שפא, תקלה
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעת"לחמודי צבי שמות עמ' רעו
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעת"לקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מט
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעת"לזכרון משלי עמ' נג אות קכט
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבואאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קמח
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבואאבן ישראל על התורה עמ' צח
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבאדרשות שמן רוקח עמ' ד, רלח
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבאמי השלוח (תשסז) ח"א דף קנג, קנט, ח"ב דף טו, ח"ג דף רלח
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבאפרדס מרדכי עמ' תכ
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבואבי חייא ח"ב עמ' קצ
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבואיערות דבש ח"ב עמ' קנד
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבואמצווה ועושה ח"א עמ' תקנח
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבואערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שצו
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתידזרע קודש - מועדים עמ' ז, לד, קד, רנב
סא ע"ב07 מצוות בטלות או אין בטלות לעת"לתורת מנחם חמ"ד עמ' 199
סא ע"ב07 מצוות בטלות לע"למעלין בקודש גל' ח עמ' 68
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעת"לאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שסג
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעת"לימות המשיח בהלכה עמ' רמז, שכד, שלה, תיד, תקיב, תקכד, תקכח, תקלט, תקמד, תקמה, תקנב, תקנג, תקנח, תקסג-תקסו, תקסח, תרט, תרי
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעת"ליציב פתגם - פסח עמ' יט, כז
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעת"לתורת מנחם חכ"ב עמ' 124
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעת"לתורת מנחם חל"ט עמ' 115
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאבינת ישראל (תשסו) דף ג ע"א, כד ע"א, לג ע"ב, לו ע"א, מד ע"א-ע"ב, פח ע"ב
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאברכת משה דף נו ע"ב
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאמי מרום ח"ט עמ' קפח
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאמי מרום חי"א עמ' יז, יט, חי"ג עמ' קנה
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאעטרת ישועה (תשסד) אות צג להגדה ש"פ
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 356
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבואאגרות הראיה חלק א נא, קעג, חלק ב רנ; אוה"ק ד תקטז
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבואויברך דוד עמ' טו, קכג
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבואישועות משיחו (תשעח) עמ' 232
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבואמבשר טוב - חנוכה עמ' קלה
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבואמנחת יהודה (פתיה) עמ' 94
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבואשער החצר (תשעב) סי' קלח
סא ע"ב07 מצות בטילות לע"לדרך מצותיך (חב"ד) דף פג ע"א
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבא וכו'אמרי קדוש (תשסא) עמ' נד
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבאלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רה
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבאשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמז
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבא, תוס' ד"ה אמר רב יוסףחכמת התורה אחרי מות עמ' רפו
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבואחכמת התורה וישלח עמ' רפט
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבואצמח דוד (סקאליע) עמ' רפז, תמו, תקסז
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבואשמן ראש סוכות ח"א עמ' רכט
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבואתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקנו
סא ע"ב07 מצות בטלות לע״למאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תתיא
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שצג, א'רעט
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתידבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שצג, ח"ג עמ' אלף רעט
סא ע"ב07 מצות בטלות לע"ללקוטי שיחות ח"ה עמ' 244, ח"ח עמ' 235, חט"ו עמ' 141, חי"ט עמ' 183
סא ע"ב07 מצות בטלות לעת"לדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ב, פט, קיא, קסד
סא ע"ב07 מצות בטלות לעת"לטל חיים (פרידלנדר) עמ' לח
סא ע"ב07 מצות בטלות לעת"לשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' כא
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' כז, לה, קה, קפט, רמ, שיז
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאבאמונה שלמה עמ' קצח, תל
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאלחמי תודה פתיחה דף ד ע"ב
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צה
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קס
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאקול ששון (גולדברג) אות כה
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבואאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ח אות כא
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבואאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק יא אות מ
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבואמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קמד
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבואתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' לז
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קסג
סא ע"ב07 פלוגתא וכו' בתחיית המתיםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תרמא
סא ע"ב07 פליגי אם מצות בטלות לעתיד לבואחכמת התורה יתרו עמ' תקה
סא ע"ב08 דעת ר' ינאי דמצוות אינם בטלות לעת"לימות המשיח בהלכה עמ' שב
סא ע"ב10 לפי רבי יוחנן מותר לקבור את המת בכלאיםימות המשיח בהלכה עמ' תיד
סא ע"ב11 דאמר רבי יוחנן מאי דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות וכו'ימות המשיח בהלכה עמ' קסו, תקיב, תקכח, תקנג, תקנז, תקסב
סא ע"ב11 דאר"י מאי דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותאש דת (אסאד) עמ' שנ
סא ע"ב11 מאי דכתיב במתים חופשי כיון שמת אדם נעשה חפשי וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' סו
סא ע"ב12 כיון שאדם מת נעשה חפשי מן המצוותפני חיים (פלג'י) דף צ ע"ב
סא ע"ב12 כיון שמת אדם נעשה חפשי וכו'תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' פג
סא ע"ב12 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רנב
סא ע"ב12 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותעצי חיים - מועדים עמ' קפח
סא ע"ב12 כיון שמת ארם נעשה חפשי מן המצותלחמי תודה דף לב ע"ב, נ ע"א
סא ע"ב12 כשמת נעשה חפשי מן המצות וכו'דרשות באר יצחק עמ' קכה
סא ע"ב12 מת אדם נעשה חפשי מן המצותתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקצז
סא ע"ב20 האי מאן דרמי חוטא דכיתנא בגלימיה דעמרא ונתקיה וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' מז
סא ע"ב22 נוז - ארוגגור אריה ויקרא פי"ט הערה 177
סא ע"ב22 עד שיהא שוע טווי ונוז (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חל"ד עמ' 123
סא ע"ב22 עד שיהא שוע טוי ונוו וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ט פסוק יט
סא ע"ב22 עד שיהיה שוע טווי ונוז, רש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' מו
סא ע"ב22 שוע טווי, ורש"יעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפד
סא ע"ב22 שעטנז - שוע טווי ונוזתורת מנחם חכ"ט עמ' 206, חלק ל עמ' 62, 117
סא ע"ב22 שעטנז - שוע טווי ונוזתורת מנחם חמ"ד עמ' 314
סא ע"ב22 שעטנז כתיב עד שיהי' שוע טווי ונוזתורת מנחם חל"ו עמ' 38, חל"ז עמ' 131
סא ע"ב22 שעטנז כתיב עד שיהי' שוע טווי ונוזתורת מנחם חל"ח עמ' 81
סא ע"ב22 שעטנז שוע טווי ונוזיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פג
סא ע"ב23 או שוע או טוויהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק יט
סא ע"ב23 ואימא או שוע או טווי או נוזגור אריה ויקרא פי"ט הערה 170
סא ע"ב24 בגד צבוע וכו' שלא תקנו בגדי צבעונין וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פי"ב אות טז
סא ע"ב24 והלכתא כמר זוטרא מדאפקינהו רחמנא בחדא לישנאס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' נו
סא ע"ב רש"י - שוע לשון חלק תרגום של חלקשערי שיש יהושע ח"א עמ' קצט
סא ע"ב רש"י ד"ה ונוז - ורבנן הוא דגזור בארוג בלא שוע וטווילקוטי שיחות חכ"ט עמ' 124
סא ע"ב תוס' ד"ה אבל - מוכרי כסות דמותרים בכלאיםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פט
סא ע"ב תוס' ד"ה אבל - מוכרי כסות מוכרין כדרכם ופטורים מציציתפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פח
סא ע"ב תוס' ד"ה אבלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרג, תרד
סא ע"ב תוס' ד"ה אבלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצז
סא ע"ב תוס' ד"ה אבללהורות נתן בראשית עמ' שיג
סא ע"ב תוס' ד"ה אבלמשנת חיים דברים עמ' קסה
סא ע"ב תוס' ד"ה אבלשרגא המאיר על התורה עמ' כט
סא ע"ב תוס' ד"ה אמר רב יוסף - הך דקתני דלכתחילה עושה לו תכריכין מכלאים וכו' שמע מינה שמצות בטילות לעתיד לבאימות המשיח בהלכה עמ' תקכב, תקכח, תקמה, תקנא, תקנג, תקסו
סא ע"ב תוס' ד"ה אמר - תימא אמאי לא קאמר וכו' ש"מ דמצות בטילות לעתידתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' יב
סא ע"ב תוס' ד"ה אמרכתב סופר אגדות כאן
סא ע"ב תוס' ד"ה בגד שאבד בו כלאיםנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות י
סא ע"ב תוס' ד"ה בגדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ד
סא ע"ב ריטב"א - אי מצוות בטלות ממתים שיקומו לעת"לרנת יצחק - פרק חלק עמ' נז, נט, ס, סז
סא ע"ב ריטב"א - לע"ל לזמן תחיית המתים יבטלו המצותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנה, תשנז
סב ע"א02 העביר עליו שבעה סמנים ולא עבר הרי זה צבעשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שי
סב ע"א06 גריסין של פול חלוקת הנפשמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קצו
סב ע"א06 מי גריסין לעיסת גריסין של פול חלוקת נפשהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכה
סב ע"א22 ומפקי ליה ברמצא דפרזלא וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק ז
סב ע"א24 צפון צבע נמי מעבירשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' י, מד, סו, פב, שח, שט
סב ע"א24 צפוןחפץ יהונתן ויקרא פ"ו פסוק כא
סב ע"א25 העביר עליו וכו' צפון ועברפירוש המכבי שמות עמ' עג
סב ע"א רש"י ד"ה לעיסת גריסין של פול שנחלק האוכל מן הקליפהנטריקן (תשעד) עמ' קכח
סב ע"א רש"י כבריתאפירושי ראשונים
סב ע"ב רבי לא שנה ר' חייא מנ"לאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' כז
סב ע"ב רבי לא שנה רבי חייא מנא ליהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 298
סב ע"ב רבי לא שנה רבי חייא מניין לומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 270
סב ע"ב רבי לא שנה רבי חייא מנא ליהשל"ה פרשת וישב אות יא, חוקת אות ו בהגה"ה, זאת הברכה אות יב
סג ע"א עובר לישנא דאקדומי הואתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה כא, פרק קיד פסוק ז הערה טז
סג ע"ב לא שמיע לי הא שמעתאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תלט
סג ע"ב הרחקה סמוך לוסתהשיר והשבח ח"א עמ' ד
סג ע"ב עונה סמוך לווסתהדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ג
סג ע"ב תוס' - זמן מנחה חצי שעה לאחר חצותדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כח פסוק יא
סג ע"ב תוס' ורא"ש בזמן שחיטת התמידקרן פני משה ח"א עמ' נג-נד
סד ע"א אשה שמתה בעלה הראשון ושני רבי אומר לשלישי לא תנשא ור״ג אומר לשלישי תנשא לרביעי לא פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' צג {יהודה ותמר כלתו נחלקו האם לשלישי מותר להינשא או לא, אך הודה לתמר שלאחר שנשא אינו צריך להוציאה}
סד ע"א ניסת לראשון ומת תינשא לשניפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כד
סד ע"א מיתיבי ראתה יום כ' וכו' דיקא נמי ורש"ישני המאורות (תשסח) עמ' נב
סד ע"ב02 יש גפן שיינה אדום ויש גפן שיינה שחור אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2258
סד ע"ב02 נשים בבתוליהם כגפניםאגרא דכלה ח"ג עמ' רפ
סד ע"ב02 נשים בבתוליהם כגפניםדרשות שבט הלוי עמ' קלו, קעו
סד ע"ב02 נשים בבתוליהן כגפניםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קיד, תנח, תריג
סד ע"ב02 נשים בבתוליהן כגפניםתורת אליהו עמ' תכה
סד ע"ב05 כל גפן יש בה יין ושאין בה יין הרי זה דורקטיפרי צדיק ל"ג בעומר אות ה
סד ע"ב06 כשם שהשאור יפה לעיסה כך דמים יפה לאשה וכו' כל אשה שדמיה מרובין בניה מרוביןבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' פב
סד ע"ב08 כל אשה שדמיה מרובים בניה מרוביםביאורי הזוהר (צמח צדק) ח"ב עמ' תתקל
סה ע"א נערות י"ב חודש וכו'דברי שלום ח"ו סי' קנ
סה ע"א מי סברת כל תלתא ירחי חדא עונה כל תרי ירחי חדא עונהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לו ד"ה בפסח
סה ע"א מנימין סקסנאה הוי שקול ואזיל לאתריה דשמואלס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פב
סה ע"א כיון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונותיוטללי אורות עמ' לז
סה ע"א כיון שנתקו שיניו של אדם נתמעטו מזונותיועץ הדעת טוב (תשסח) עמ' שיז
סה ע"א כיון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונותיוחכמת התורה קדושים עמ' רלז
סה ע"א כיון שנתקו שיניו נתמעטו מזונותיוחכמת התורה בראשית עמ' שמה
סה ע"א כיון שנתקו שיניו של אדם נתמעטו מזונותיולקוטי מאמרים עמ' 131
סה ע"א כיון שנתקו שיניו של אדם נתמעטו מזונותיוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קא
סה ע"א כיון שנתקו שיניו של אדםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"ב
סה ע"א כיון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונותיוחכמת התורה חיי שרה עמ' רעו, תקצד
סה ע"א כיון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונתיוחכמת התורה ויחי עמ' יד
סה ע"א כיון שנתקו שניו של אדםחכמת התורה בשלח עמ' תקצז
סה ע"א כיון שניתקו שיניו של אדם נתמעטו מזונותיודברי חנינא עמ' קפג
סה ע"א ניתקו שיניו של אדםס' הבוטח שער הבטחון עמ' רעז
סה ע"א תוס' ד"ה אלא - ויש לומר דניחא ליה להש"ס להשוות הפסקות הביאות זו מזו כמו שהוא יכולדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לו ד"ה בפסח
סה ע"ב08 וכמה עונה וכו'משנת חיים דברים עמ' עד
סה ע"ב08 וכמה עונה כדרך שאמרו ביין נסך כך אמרו בטהרותזכור לדוד עמ' לח
סה ע"ב11 וכמה עונה או יוםמשנת חיים בראשית ריש הס' אות א
סה ע"ב20 דמגהי בה טובאשפע חיים - נישואין עמ' רכג
סה ע"ב20 שאני כתובה דמגהי בה טפי עד רחתמיבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שמו
סה ע"ב20 שאני כתובה דמגהי בה טפיבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רצא
סה ע"ב29 כדמסיק תעלא מבי כרבאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"ב
סה ע"ב36 דם נידה זיהום דם בתולים אינו זיהוםפרי צדיק ל"ג בעומר אות ה
סו ע"א24 לא כל האצבעות שוותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצז
סו ע"א24 לא כל האצבעות שוותאמרי נועם (מועדים) סי' יג לפורים
סו ע"א24 לא כל האצבעות שוותזכות ישראל - עשר עטרות פרק א אות כג
סו ע"א24 לא כל האצבעות שוותתורת העולה (תשעה) עמ' שעז
סו ע"א24 לא כל האצבעות שוותתורת העולה ח"ג פרק כט
סו ע"א24 לפי שאין כל האצבעות שוותאור הצבי עמ' 312
סו ע"א24 לפי שאין כל האצבעות שוותזכור לדוד עמ' לב
סו ע"א24 שאין כל האצבעות שוותבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' לח
סו ע"א24 שאין כל האצבעות שוותבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קלד
סו ע"א24 שאין כל האצבעות שוותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנג
סו ע"א24 שאין כל האצבעות שוותפוקד עקרים סי' ד (עמ' 20)
סו ע"א37 איכא דאמרי אמר לה תגלי לחברותיך כי היכי דתהוו עלך וכו'מכשירי מצוה עמ' כו
סו ע"א44 התקין רבי בשדות וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקיב
סו ע"א44 התקין רבי בשדות וכו'חיי נפש ח"ב עמ' שלט
סו ע"א44 התקין רבי בשדותולאשר אמר עמ' ק
סו ע"א47 א"ר זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם וכו'כתנות אור עמ' שפא
סו ע"א47 אמר רבי זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקייםאש דת (אסאד) עמ' שלח
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו ע"ע שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקייםעקבי אבירים עמ' רכח
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמן וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' רעח
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדלאורות אלים דף ל ע"א
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואותלקוטי מאמרים עמ' 229
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמןחנן אלקים עמ' רכח
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמןצבא אהרן - שבת תשובה עמ' עז
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקייםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' כה
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקייםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' לז
סו ע"א47 החמירו על עצמן בנות ישראלתורת אליהו עמ' רצט
סו ע"א51 ואת אמרת מנהגאבית ישי - דרשות עמ' קכט
סו ע"א52 אמר רבא תבעוה להנשא וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נב
סו ע"א52 כלה טובלת שמא ראתה דם חימודתורת העולה (תשעה) עמ' תקעו
סו ע"א52 כלה טובלת שמא ראתה דם חימודתורת העולה ח"ג פרק סט
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב ז"נ ל"ש גדולה ל"ש קטנהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' פג
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה שתשב ז' נקייםברכת אברהם (תשנד) עמ' נב
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה שתשב ז' נקייםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רצד
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה שתשב שבעה נקייםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קעב
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה שתשב שבעה נקייםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' סה
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה שתשב שבעה נקייםזכור לדוד עמ' יח
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסהפני מלך בראשית עמ' קלח
סו ע"א52 תבעוה לינשא צריכה לישב ז' נקייםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' נז
סו ע"א52 תבעוה לינשאנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ז
סו ע"א52 תבעוה לינשאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלב
סו ע"א52 תבעוה נתר בחמין לטבול קמטים על נבי נמל סי' וכו'מגילת סמנים עמ' קלב
סו ע"א53 סבר ליה מר למכתב כתובה לארבעה יום א"ל אין, ומהר"ם וערול"נ וחת"סתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצ
סו ע"ב01 לא בנתרהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק ה
סו ע"ב06 ואמר רבא לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה מדיחה בית קמטיה במים ותוס' ד"ה כללב המשפט ח"א שיעור טו [הלכה]
סו ע"ב10 ראוי לביאת מים בעינןגבורות אליהו סי' סב
סו ע"ב19 תחוף ותדיח ותבדוק סמוך לטבילה כדי שלא תעשה בינתיים שום דבר שיהא אפשר להדבק ממנה כל שהוא בגופהשערי תשובה אגה"ת אות נג
סו ע"ב20 אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול סבר רב כהנא למימר טעמא מאי משום גזירת מרחצאות הא על גבי סילתא שפיר דמי וכו'של"ה תושבע"פ אות תלא
סו ע"ב תוס' ד"ה אםתשובה מיראה עמ' לו
סו ע"ב תוס' ד"ה כלמפניני הרב עמ' תיג
סו ע"ב תוס' ד"ה אשהמי רביעית סי' קנט סעיף ז סק"ז [הלכה]
סו ע"ב תוס' ד"ה כל הראויבנין אפרים עמ' לו (בהערה), רטז [הלכה]
סז ע"א01 צריכה לשמור שלא יכנס טיט בין אצבעות רגליה בשעת הטבילה שלא יחוץ בין בשרה ובין המיםשערי תשובה אגה"ת אות נד
סז ע"א04 נתנה תבשיל לבנה קודם טבילה או שנשאה את בנה קודם טבילה ואח"כ טבלה לא עלתה לה טבילה שמא נדבק שום דבר בגופהשערי תשובה אגה"ת אות נג
סז ע"א13 סתמה עיניה ביותר או פתחה עיניה ביותר לא עלתה לה טבילהשערי תשובה אגה"ת אות נד
סז ע"א17 בית הסתרים אינו טמאבאר הגולה באר ד הערה 420
סז ע"א17 מקום בית הסתרים אינו טמאגור אריה שמות פ"ד הערה 3
סז ע"א19 נימא אחת קשורה כו'שערי תשובה אגה"ת אות נג
סז ע"א רש"י - מקום בית השחי נידון כבית הסתריםגור אריה בראשית פכ"ט הערה 21
סז ע"א תוס' - שוחה כדרך שהיא שוחה בשעה שעורכת את הפתשערי תשובה אגה"ת אות נד
סז ע"ב03 כל המקפיד חוצץמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקסח
סז ע"ב03 רובו ואינו מקפיד אינו חוצץפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה עח
סז ע"ב09 נדה בזמנה אינה טובלת אלא בלילהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ש
סז ע"ב10 שלא בזמנה טובלת בין ביום ובין בלילהחיי נפש ח"א עמ' שנא ע"ב
סז ע"ב12 לא תטבול אשה ביום משום סרך בתהאמרי נועם (מועדים) סי' ט ליום ו דפסח
סז ע"ב22 זבה משספרה מקצת יום השביעי מותרתויגד יעקב עמ' תקס
סז ע"ב23 אחר תטהרהכתב והקבלה ויקרא פט"ו פסוק כח
סז ע"ב26 אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן וכו'חיי נפש ח"א עמ' שנב ע"ב
סז ע"ב26 אסור לעשות כן שמא תבא לידי ספקלקט אמרי קודש - שמות עמ' פד, מועדים עמ' שו
סח ע"א הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידישרגא המאיר מועדים עמ' קפז
סח ע"א תיכף לחפיפה טבילהפני מלך בראשית עמ' קצ
סח ע"א בדקה עצמה ביום ז' בשחרית ומצאתה טמאה וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קנז
סח ע"א אתמר נידה שבדקה עצמהלבית יעקב דרוש כג
סח ע"ב הזב והזבה שבדקו עצמן יום ראשון ומצאן טהורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיב
סח ע"ב הזב והזבה שבדקו עצמןברכת מועדיך לחיים ח"ב דף כז ע"ד [צט ע"ב ד"ה ואפשר]
סח ע"ב והזבה שבדקו כו' ושאר ימים כו'שערי תשובה אגה"ת אות נו
סח ע"ב סככות ופרעות מדאורייתא אוהל מעליא בעינןאיתן האזרחי עמ' כח
סט ע"א זבה שפסקה מלראות דם בודקת עצמה ביום שפסקה ולאח"כ מונה ז' נקייםגור אריה ויקרא פ"ז הערה 123
סט ע"א ככותאי אמרה לשמעתיהשערי תשובה אגה"ת אות נו
סט ע"א רש"י דייני בגלחי - שם מקוםנטריקן (תשעד) עמ' קטז
סט ע"ב22 עובד כוכבים שמת טהור מלטמאברכת טוב עמ' קלט
סט ע"ב23 בית שמאי סברי כל הנשים מתות נדותלחמי תודה דף ריז ע"ב
סט ע"ב34 י"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את ר' יהושע בן חנניא וכו'לחמי תודה דף קס ע"ב
סט ע"ב34 י"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את ריב"ח ג' דברי הגדה ג' דברי בורות ד' דברי ד"אשרגא המאיר על התורה עמ' פח
סט ע"ב34 י"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריא וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רב
סט ע"ב34 י"ב שאלות שאלו אנשי אלכסנדריא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קצג
סט ע"ב34 שנים עשר דברים שאלו אנשי אלכסנדריא וכו' מאי קא משמע לן דהא בלא הא לא סגיכתב סופר אגדות כאן
סט ע"ב34 שנים עשר דברים שאלו אנשי אלכסנדריא וכו' שלשה דברי חכמה וכו'חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף ה ע"ב
סט ע"ב34 שנים עשר דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע בן חיננא וכו'קדושת יצחק עמ' עח
סט ע"ב34 שתים עשרה שאלות שאלו אנשי אלכסנדריא כו'אהבת ציון (תשסד) עמ' פו
סט ע"ב34 ת"ר וכו' שאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע בן חנניא וכו' שלשה דברי בורות וכו'ימות המשיח בהלכה עמ' תקא
סט ע"ב34 ת"ר י"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריא כו' (ורש"י)תורת מנחם ח"ב עמ' 171
סט ע"ב35 ריב"ח והמיניםאמרי מאיר (מאירי) ירמיהו פמ"ט פסוק ז
סט ע"ב35 שאלו אנשי אלכסנדריא וכו' ג' דברי בורות כו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 239
סט ע"ב36 ג' דברי חכמה, אגדה, ד"א, בורותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"ב
סט ע"ב36 שלשה דברי חכמה פורת יוסף (שלופר) דף א ע"א
סט ע"ב רש"י - מת ע"ג האבן אינו מטמא אותהגור אריה ויקרא פט"ו הערה 45
סט ע"ב רש"י - עמיו זו אשתוגור אריה ויקרא פכ"א הערה 128
ע ע"א שאלות ששאלו אנשי אלכסנדריא לרבי יהושעתורת יחיאל במדבר עמ' רט
ע ע"א שני מצורעין שנתערבו קרבנותיהןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטז ע"ב, מהדו"ג ח"ב דף שיג
ע ע"א שני מצורעים שנתערבו קרבנותיהם אחר שנזרק הדםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קז
ע ע"א תוס' ד"ה ומביאתשובה מיראה עמ' לא
ע ע"ב06 כתוב א' אומר כי לא אחפוץ במות המתילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכו' כאן בעושין תשובה וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלט דף קנא ע"א
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכו' כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובהחכמה ומוסר ח"ב עמ' רכח
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכו' כאן בשאין עושין תשובהאור ישראל סי' ל חלק ה
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכו'דרך ישרה עמ' קפג
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכתוב אחד אומר כי חפץ ה' להמיתם, כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובהאור ישראל (תרס) דף מז ע"א
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכתוב אחד אומר כי חפץ ד' להמיתם, כאן בעושים תשובה כאן באין עושין תשובהקדושת יצחק עמ' עח
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ כו'מראה הגדול ח"א דף יז ע"ג
ע ע"ב06 כתיב כי לא אחפוץ במות המת וכתיב כי חפץ ד' להמיתםפרדס המלך (תשסט) אות מח
ע ע"ב06 שלשה דברי אגדהאגודת אזוב (יעבץ) דף יג ע"ג
ע ע"ב07 לא אחפוץ במות המת וכו' כאן בעושין תשובה, כאן באין עושין תשובהאסופת מערכות דברים עמ' קעז
ע ע"ב07 לא אחפוץ במות המת וכתיב חפץ ה' להמיתם, תוס' ד"ה כאןחכמת התורה וירא עמ' של
ע ע"ב08 כאן בעושים תשובה כאן בשאין עושים תשובהמי מרום ח"ז עמ' נג
ע ע"ב08 כאן בעושין תשובה וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' נא
ע ע"ב08 כאן בעושין תשובה וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' רמ
ע ע"ב08 כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובהאבן ישפה עמ' 55
ע ע"ב08 כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובהמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' רפא, שיז
ע ע"ב08 כאן כשעושין תשובה כו'מראה הגדול ח"א דף יז ע"ב
ע ע"ב09 כתוב א' אומר אשר לא ישא פנים וכו'גנא דפלפלי עמ' שכז
ע ע"ב09 כתוב א' אומר כי לא ישא פנים וכו' ותוס' ד"ה כאן קודםתפארת ראובן עמ' קמא
ע ע"ב09 כתוב א' אומר כי לא ישא פנים ולא יקח שוחד וגו' כאן קודם גז"דמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' יג
ע ע"ב09 כתוב א' אומר לא ישא וכ' א' אומר ישא וכו', כאן קודם גז"ד וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נב
ע ע"ב09 כתוב אחד אומר כי לא ישא פנים וכו' כאן קודם גזר דין כאן אחר גזר דיןרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלח דף קנא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) ר"ה פ"א דף קלט ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת נשא דף קח ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צ
ע ע"ב09 כתוב אחד אומר כי לא ישא פנים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רלו
ע ע"ב09 כתוב אחד אומר כי לא ישא פנים ותוס'מנות הלוי (תשסב) עמ' ט
ע ע"ב09 כתוב בתורתך אשר לא ישא פניםולאשר אמר עמ' רעד
ע ע"ב09 כתיב אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניו אליך וכו' כאן קודם גזר דין וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תכג
ע ע"ב09 כתיב אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניוחכמת התורה קדושים עמ' קו
ע ע"ב09 כתיב אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד וכו' כאן קודם גז"ד כאן לאחר גז"דישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ט
ע ע"ב10 כי לא ישא פנים וכו' ישא ה' פניו וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 73
ע ע"ב12 הא קודם גזר דין הא לאחר גזר דיןאור חדש הקדמה אות 556-557
ע ע"ב12 כאן קודם גזר דין וכו' ותוס'ציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' עד
ע ע"ב12 כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרט ד"ה והנה
ע ע"ב12 כתוב א' אומר כי בחר ה' בציון וכתוב א' אומר כי על אפי וחמתי וכו'אהל יהושע (הלר) עמ' 23
ע ע"ב12 כתוב א' אומר כי בחר ה'אמרי מאיר (מאירי) ירמיהו פל"ב פסוק לא
ע ע"ב12 קודם שנחתם גזר דין וכו' כי לא אחפץ במות המתפירוש המכבי שמואל עמ' ו
ע ע"ב16 נשא שלמה את בת פרעה וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף ג ע"ב, סא ע"א
ע ע"ב18 אשת לוט מה שתטמא וכו'אור פני משה דף ב ע"ב
ע ע"ב18 אשתו של לוט וכו' בן השונמית וכו' מתים לעת"ל וכו'תורת מנחם ח"ב עמ' 171
ע ע"ב18 אשתו של לוט וכו'דרושי הצל"ח דרוש ח
ע ע"ב18 אשתו של לוט מהו שתטמא וכו'ימות המשיח בהלכה עמ' תקא, תקכו
ע ע"ב18 אשתו של לוט, בן שונמית מהו שיטמא וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' תקלד
ע ע"ב19 בן השונמית מהו שיטמא אמר להן מת מטמא ואין חי מטמאימות המשיח בהלכה עמ' תקא, תקכו
ע ע"ב19 בן השונמית מהו שיטמא ורש"י שםשפע חיים ח"ד עמ' לח
ע ע"ב19 בן השונמית מהו שיטמאאור אברהם במדבר עמ' רו
ע ע"ב19 בן השונמית מהו שיטמאגנא דפלפלי עמ' שסד
ע ע"ב19 בן השונמית מהו שיטמאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלז ע"ב
ע ע"ב19 בן השונמיתאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' טו אות ג
ע ע"ב19 בן שונמית וכו' מת מטמא ואין חי מטמאס' ג' תמוז תשנד עמ' רלב
ע ע"ב19 בן שונמית מהו שיטמאאבן פינה עמ' 7
ע ע"ב19 בן שונמית מהו שיטמאילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"ב19 מת מטמא ואין חי מטמאלקוטי שיחות חל"ה עמ' 224
ע ע"ב20 מתים לע"ל צריכים הזאהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלה ע"ד, רלו ע"ג
ע ע"ב20 מתים לע"ל צריכין הזאה שלישי ושביעי או אין צריכין, ותוס'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקע
ע ע"ב20 מתים לע"ל צריכין הזאהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קיא ע"ב
ע ע"ב20 מתים לעת"ל צריכין הזאה ג' וז' או אין צריכיןילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"ב20 מתים לעת"ל צריכין הזאה וכו'ברית שלום (תעח) דף קו ע"א
ע ע"ב20 מתים לעת"ל צריכין הזאה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרעח
ע ע"ב20 מתים לעת"ל צריכין הזאה ותוס'רנת יצחק יחזקאל עמ' קכט
ע ע"ב20 מתים לעת"ל צריכין הזאה שלישי ושביעי או אין צריכין אמר להן וכו'ימות המשיח בהלכה עמ' קכז, תקא, תקכו
ע ע"ב20 מתים לעתיד לבא צריכין הזאהולאשר אמר עמ' שפד
ע ע"ב20 מתים לעתיד לבא צריכין הזאת שלישי ושביעי וכו'שפע חיים ח"ד עמ' לט, מא
ע ע"ב20 מתים לעתיד לבוא אם צריכים הזאהגנא דפלפלי עמ' תלה
ע ע"ב20 מתים לעתיד לבוא וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קפה
ע ע"ב20 מתים לעתיד לבוא צריכין שלישי ורביעישמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מד
ע ע"ב20 מתים שיחיו לעתיד לבוא צריכים הזאה שלישי ושביעיאורות אלים דף כט ע"ב
ע ע"ב20 מתים שיעמדו לע"ל האם צריכין הזאהחכמת התורה אמור עמ' ו
ע ע"ב21 לכשיבוא מרע"ה עמהםימות המשיח בהלכה עמ' קכח, תקא, תקג, תקו
ע ע"ב21 לכשיחיו נחכם להןימות המשיח בהלכה עמ' תקא, תקב, תקג
ע ע"ב21 לכשיחיו נחכם להןס' העיקרים (מישור) עמ' תרמט
ע ע"ב22 תרבה בישיבה ותמעט בעסקאורחות צדיקים שער שמחה עמ' סד
ע ע"ב22 וימעט בסחורהדרכי החיים ח"ב עמ' שכ
ע ע"ב22 ירבה בישיבה ויבקש רחמים ממי שהחכמה שלורנת יצחק - פרק חלק עמ' תצד
ע ע"ב22 ירבה בישיבה ויבקש רחמים, ורש"יראשית דעת (אטון) עמ' קג
ע ע"ב22 ירבה בישיבהשערי הישיבה ח"ב עמ' קפז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' ירבה בישיבה וימעט בסחורהנזר הקדש ח"א עמ' א
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וכו' יבקש רחמים וכו' משל למלך ב"ו שמשגר לאוהביו ממה שלפניומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רלה {ביאור אלף נכנסים למקרא וכו', א' להוראה, מפני שה' יתן חכמה; דברי חז"ל (גיטין נח.) מעשה בר"י בן חנניא שהלך לכרך גדול ותינוק בבית האסורים; לכוון מאד בתפלה על החכמה; מדות טובות הן הכלי לתורה}
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קעז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבה וכו' אלא יבקשו רחמיםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' רט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבה וכו' יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו שנא' כי ה' יתן חכמה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' צא
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבה וכו' יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלושפתי חיים מועדים ח"ב עמ' יט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבה וכו'כתב סופר - דרשות עמ' קסב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלו
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם אמר להן ירבה בישיבה וימעט בסחורהשל"ה תושבע"פ אות תכב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם אמר להן ירבה בישיבהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' לט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' אלא יבקש רחמים וכו'מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 72
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו, ורש"יעבודת חיים ח"א עמ' ס
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' אלא יבקש רחמיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' רכח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו וכו' מאי קמ"ל דהא בהא לא סגיא וכו'בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' כ
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלובן מלך - מידת הביטחון עמ' צז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' דהא בלא הא לא סגיהר יראה מאמר יא, יב, יז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' ומהרש"אואני תמיד עמך עמ' ע
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקש ממי שהחכמה שלועם לבבי אשיחה עמ' קמט, ריט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' פח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' ש-שא
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרנז, דברים עמ' תעו-תעז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלופאר יעקב ח"א עמ' רסג, ח"ב עמ' תשיא, ח"ד עמ' רפ
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' ירבה בישיבה וכו' אלא יבקש רחמיםדרשות שבט הלוי עמ' פט, רפא
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' מאי קמ"ל דהא בלא הא לא סגישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תפג, תצג, תקג, תקד
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' מאי קמ"ל דהא בלא הא לא סגיאכתב סופר אגדות כאן
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' מה יעשה אדם ויתעשר וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' מ
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'אור אברהם שמות עמ' רכו
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' רעב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'דעת חיים עמ' מג
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' סט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'ואותו תעבוד עמ' פא
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קסא
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'טור פטדה (הכהן, תטו) סימן שא דף רה ע"ב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קכ, שיח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רלא, רסט, שיח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רנג
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'עלי שור ח"א עמ' רכה
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' ג, קעח, רנב, רפא, שב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' רנג
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו וכו'אורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות לד
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם יבקש רחמים ממי שהחכמה שלומצווה ועושה ח"א עמ' רפא, תפג, תפד, תקסח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם יבקש רחמים ממי שהחכמה שלורחמי הרב עמ' קמח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם יבקש רחמיםרנת יצחק על נפש החיים עמ' צט, שכו
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וכו' ויבקש רחמיםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שכט, שלב, ח"ב עמ' שעט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וכו'אור אברהם ברכות עמ' רל
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה כו' אלא יבקש רחמים ויתפללפרדס המלך (תשסט) אות תעג
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבהאהל רחל עמ' 674, 681, 688
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קיח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבהמתנת חיים - קנינים עמ' קיז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ה אות א
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםבאר שרים פרשת בשלח דרוש ב אות ב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםבמי התורה עמ' לה, מב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםדרשות מהר"ם בנעט עמ' מח, מט, ריד
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםישא מדברותיך - מגילה עמ' קכח, רסה
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםמעשה רקם (בר) עמ' 43
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםמצווה ועושה ח"ב עמ' תרלו
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםעיונים במשלי עמ' נח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםעלי שור ח"ב עמ' קכד, תקצ
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםרנת יצחק תהלים עמ' תעז, משלי עמ' ט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםשמן ראש ח"י שמות עמ' שנד
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםתורת אליהו עמ' תיז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבה וימעט בסחורה כו'רנת יצחק תענית עמ' קפז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' ירבה בישיבה וימעט בסחורה וכו' אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו וכו' דהא בלא הא לא סגיאמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קמט, רכג, תט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם וכו' ירבה בישיבה וימעט בסחורה וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רה
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם, ומהרש"א - אפשר לשנות הגזירהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קצז
ע ע"ב22 מה יעשה האדם ויחכם וכו' אלא יבקש רחמים וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' עו
ע ע"ב22 מה יעשה האדם ויחכם וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' ס, קטז, קסד
ע ע"ב22 מה יעשה האדם ויחכם יבקש רחמים ממי שחכמה שלוחוסן יהושע מאמר א פרק א עמ' קסז
ע ע"ב22 מה יעשה האדם ויחכםבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ג אות ה
ע ע"ב22 מה יעשה האדם ויחכםבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ה אות ב
ע ע"ב22 מה יעשה ויחכם יבקש ממי שהחכמה שלומי מרום חי"א עמ' יט
ע ע"ב22 מה יעשה ויחכם ירבה בישיבהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנז, שלח
ע ע"ב22 מה יעשה ויחכם ירבה בישיבהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמח
ע ע"ב22 מה יעשה ויחכםטוב טעם דברים עמ' קכ
ע ע"ב23 ג' דברים הבאים ע"י תפילה וכו' ובמהרש"אדרך אמונה ובטחון עמ' קמא
ע ע"ב23 הרבה עשו כן ולא הועילוס' הבוטח ח"ב עמ' נד
ע ע"ב23 יבקש ממי שהחכמה שלוטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כו
ע ע"ב23 יבקש רחמים וכו'רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' טו
ע ע"ב23 יבקש רחמים מבעל החכמה, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' ס, דברי הימים עמ' ס
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלוגור אריה במדבר פכ"ו הערה 180
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלוולאשר אמר עמ' קצה, תמו
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קז, קכט
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' פד
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רמז
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלורסיסי לילה סי' נב (עמ' 127)
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלושביב אור עמ' קצט
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלושומע תפלה ח"ב עמ' קב, רכג
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלושמן ראש ח"ט בראשית עמ' קט, רסז
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלושמן ראש ח"י בראשית עמ' קל
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו שנא' כי ה' יתן חכמהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רלו {אוצר הנקרא פיו; ענין רוה"ק בהשגת התורה (ראב"ד); באתה חונן יאריך לבקש חכמה; להיות חרד מאד בתפלה}
ע ע"ב23 יבקש רחמיםדרכי החיים ח"א עמ' כב, רעד
ע ע"ב23 יבקש רחמיםדרכי החיים ח"ב עמ' רמב
ע ע"ב23 יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמח, רנח, שנג, ויקרא עמ' סג, פח, קנא, רטו, דברים עמ' קסב
ע ע"ב23 יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו, כי ה' יתן חכמה וגו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' קנו, רס
ע ע"ב23 יבקשו רחמיםגור אריה בראשית פי"ח הערה 219
ע ע"ב24 כי ה' יתן חכמה וגו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קט, קי, רפז
ע ע"ב24 כי ה' יתן חכמה וכו' משל למלך בשר ודם שעשה סעודהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שסה הערה 93
ע ע"ב24 כי ה' יתן חכמה מפיו משל למלך וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' עז
ע ע"ב24 כי ה' יתן חכמה משל למלך בו"ד, ורש"ירנת יצחק על נפש החיים עמ' צח
ע ע"ב24 מפיו דעת ותבונה ורש"ידרכי החיים ח"ב עמ' קפז, קפח, שנ, שפג
ע ע"ב24 מפיו דעת ותבונה ורש"ידרכי החיים ח"א עמ' קכא
ע ע"ב24 משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף קצז ע"ג
ע ע"ב24 משל למלך שמשגר לאוהבו משלפניומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' סה
ע ע"ב24 משל למלך שעשה סעודה לעבדיו ומשגר לאוהביו ממה שלפניותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרע הערה 56
ע ע"ב24 תני ר' חייא משל למלך בשר ודם שעשה סעודה וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתו
ע ע"ב25 אמר ליה ירבה בסחורהס' הבוטח שער הבטחון עמ' רעז, ח"ב עמ' ע
ע ע"ב25 ומשגר לאוהביו ממה שלפניוגור אריה שמות פ"כ הערה 17
ע ע"ב25 לאוהביו ממה שלפניו ורש"י עם לבבי אשיחה עמ' מ
ע ע"ב25 משגר לאוהביו ממה שלפניו, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' י
ע ע"ב25 משגר לאוהביורמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כט
ע ע"ב26 הא בלא הא לא סגינתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כח, רכא, רכז
ע ע"ב26 הרוצה להתעשר ירבה בסחורהתורת חיים (ר' דובער) שמות דף תטו ע"א {הכוונה ריבוי מיני מסחור בכמה זמנים וכו'}
ע ע"ב26 ירבה בעסק ויבקש רחמיםדרך מצותיך (חב"ד) דף קז ע"ב
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויעשיר יבקש רחמים ממי שהעושר שלומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמג
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויעשיר יעסוק באמונההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשסז
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויעשירביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יב פסוק ב
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויעשירביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק ב
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר אמר להן ירבה בסחורהבטחון איש פי"ג אות ה
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נט
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה וכו' יבקש רחמים וכו'ספר המאמרים עת"ר עמ' קד
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' ירבה בסחורה וישא ויתן באמונהאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' ד
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' ירבה בסחורה וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 200
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' ירבה בסחורהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' נה
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' ישא ויתן באמונה וכו' יבקש רחמים ממי שהעושר שלו וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' קטז
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו'ואותו תעבוד עמ' פא
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר יבקש ממי שהעושר שלומאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כו
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר יבקש רחמים ממי שהעושר שלו וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קלח
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר ירבה בסחורה וישא ויתן באמונהבאר שרים פרשת שופטים דרוש ד אות ג
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר ירבה בסחורה וישא ויתן באמונהראשית חכמה, משא ומתן פרק א
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר ירבה בסחורה וכו'שארית מנחם ח"ג עמ' פט
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר ירבה בסחורהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שב
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר כו' יבקש רחמים ממי שעושר שלותורת מנחם חמ"ג עמ' 259
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשרישא מדברותיך - מגילה עמ' קכח
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשרמכתב מאליהו ח"א עמ' 200
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשרמרפא לשון עמ' רכה
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשרס' הבוטח שער הבטחון עמ' קעז, ח"ב עמ' נג, ע
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשרשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שמג
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מה
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' עג
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' יבקש רחמים ממי שהעושרדברי סופרים סי' ח (עמ' 6)
ע ע"ב26 מה יעשה האדם ויתעשר וכו' הא בלא הא לא סגיאבאר שרים פרשת ואתחנן דרוש ד אות ב
ע ע"ב26 מה יעשה האדם ויתעשר וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רמד
ע ע"ב27 ויבקש רחמים ממי שהעושר שלולקוטי שיחות חכ"ה עמ' 233
ע ע"ב27 יבקש ממי שהעושר שלודברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קסח
ע ע"ב27 יבקש רחמים ממי שהעושר שלומערכי לב עמ' 179
ע ע"ב27 יבקש רחמים ממי שהעושר שלושומע תפלה ח"א עמ' שיד, ח"ב עמ' קעט, רד
ע ע"ב27 יבקש רחמים ממי שהעושר שלותורת מנחם חנ"ה עמ' 339
ע ע"ב29 מה יעשה אדם ויהיו בניו זכרים וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' צה
ע ע"ב29 מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים אמר להם ישא אשה ההוגנת לו ויקדש עצמו בשעת תשמישדרכי התשובה עמ' צו
ע ע"ב29 מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכריםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' פח
ע ע"ב29 מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכריםשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת קדושים דף קעו ע"ד
ע ע"ב29 מה יעשה ויהיו לו בנים זכריםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קב
ע ע"ב29 מי שרוצה שיהיו לו בנים זכרים ישא אשה ההוגנת לו, ויקדש עצמו בשעת תשמיש, ורש"ישיח דוד (תשסד) עמ' צד
ע ע"ב רש"י ד"ה שחיטתן - באשם ליכא סמיכה אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
ע ע"ב תוס' - אחרי גזר דין הבדל בין ישראל לגויםמקוה המים עמ' קיח
ע ע"ב תוס' - כאן בישראל כאן באומות העולםקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' מח
ע ע"ב תוס' - במ"ת נקראו בנ"י "אדם"תורת מנחם חלק לד עמ' 40
ע ע"ב תוס' - בני ישראל קבלו שם "אדם" לאחרי מתן תורהתורת מנחם חלק לא עמ' 28
ע ע"ב תוס' - למה לא השיב להם הקב"ה כאן קודם גזר דין וכאן לאחר גזר דין וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' צב
ע ע"ב תוס' - ישא ה' פניו אליך, הול"ל ישא ה' פניךאור לשמים (תשסג) עמ' קנ
ע ע"ב תוס' - לפני גזר דין נושא פניםעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' כא
ע ע"ב תוס' ד"ה ואין - לפני מ"ת נכרים קרויין אדםגנא דפלפלי עמ' שלא
ע ע"ב תוס' ד"ה ואין נציב מלח מטמאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ה
ע ע"ב תוס' ד"ה ואין נציב מלחנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יב
ע ע"ב תוס' ד"ה ואין נציברנת יצחק תהלים עמ' ד
ע ע"ב תוס' ד"ה ואיןגור אריה במדבר פ"ז הערה 57
ע ע"ב תוס' ד"ה ואיןמדבר קדמות (תשסח) עמ' עא
ע ע"ב תוס' ד"ה ואין - טומאת אהל בב"נמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קכא
ע ע"ב תוס' ד"ה כאן כו'מראה הגדול ח"א דף יח ע"ב
ע ע"ב תוס' ד"ה כאן קודם גזר דיןמקראי קדש (תשנג) עמ' י
ע ע"ב תוס' ד"ה כאן קודםחכמת התורה צו עמ' קעה
ע ע"ב תוס' ד"ה כאןאיש מבין ח"א דף קטו ע"ב
ע ע"ב תוס' ד"ה כאןבי חייא ח"ב עמ' קנג
ע ע"ב תוס' ד"ה כאןחכמת התורה לך לך עמ' תריט
ע ע"ב תוס' ד"ה כאןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תכג
ע ע"ב תוס' ד"ה כאן - תימה דבפרק מי שמתו קאמר אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקיד ד"ה מסכת
ע ע"ב תוס' ד"ה כתוב - ובספרי נמי דריש שיסיר הקב"ה פנים של זעםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקיד ד"ה ולתרץ
ע ע"ב תוס' ד"ה מתים לעת"ל צריכים הזאהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קא
ע ע"ב תוס' ד"ה מתים לעת"לימות המשיח בהלכה עמ' קכו, קכט
עא ע"א01 יקדש עצמו בשעת תשמישמדבר יהודה (תשסב) עמ' שז
עא ע"א01 יקדש עצמו וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קה
עא ע"א01 צריך אדם לקדש עצמו בשעת תשמישאבני אש (אויש) מועדים עמ' רפד
עא ע"א02 יבקש רחמים ממי שהבנים שלומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קד
עא ע"א03 הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן וכו' בשכר שמשהין עצמן בבטן אור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' עא, תקא; יהל אור עמ' תצח
עא ע"א04 שכר פרי הבטןטוב טעם ויקרא עמ' סא
עא ע"א05 מאי שכר פרי הבטן וכו' בשכר שמשהין עצמן בבטן וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קפג
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן בבטן וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' נט, רכז, ח"ד עמ' קיא
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן בבטן וכו'קשוטי כלה חי"א אות רעו
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן בבטן כדי שתזריע אשתו תחילה וכו'תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תזריע דף רנה ע"ד
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן בבטן כדי שתזריע אשתו תחילה נותן לו הקב"ה שכר פרי הבטןדרכי התשובה עמ' קמב
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן בבטןדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ו פסוק א
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן וכו'מאורות האריז"ל עמ' קלט אות ד
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן על הבטן הויין להו בנים זכריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצ
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן על הבטןחכמת התורה תזריע עמ' קכד
עא ע"א06 שמשהין עצמן בבטן כדי שתזריע אשתו תחילהתורת מנחם חנ"ו עמ' 198
עא ע"א10 ותתחלחל המלכה אמר רב שפירסה נדהכתנות אור עמ' שפב
עא ע"א18 היו מטבילים כליםס' הבוטח שער הבטחון עמ' ר
עא ע"א21 מפני כבודן של נדות חיותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"ב
עא ע"א36 דם תבוסהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקעא
עא ע"א36 דם תבוסהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עה
עא ע"א37 איזהו דם תבוסהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תכה
עא ע"א38 הרוג שיצא ממנו דם הוי דם תבוסהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צה
עא ע"א46 הרוג שיצא ממנו רביעית דם והיה מוטל במיטה וכו'להורות נתן במדבר עמ' רנו
עא ע"ב בראשונה היו אומרים וכו' לקדשים וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 85
עא ע"ב בטבילה לקודש מועילה הטבילה הקודמתבנין אפרים עמ' כב [הלכה]
עא ע"ב הרואה יום אחד עשר וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 72, 70, ח"ז עמ' 106
עא ע"ב הרואה יום י"א וטבלה לערב וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קפא, קפח
עא ע"ב הרואה יום י"א וטבלהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 95
עב ע"א ובית הלל אומרים הרי זה גרגרןפרי צדיק ויצא אות ב
עב ע"א ה"ז גרגרןקשוטי כלה ח"ט אות שפד
עב ע"א שומרת יום שטבלה ונגעה בטהרות ואח"כ ראתה מטמאה למפרעערבי נחל (תשסד) עמ' תתפב
עב ע"א תוס' - בחילוק בין נידה לזבהבנין אפרים עמ' כא [הלכה]
עב ע"ב21 שומרת יום כנגד יום וכו' אחד עשר לא בעי שימורתורת מנחם חלק ס עמ' 55
עב ע"ב22 רי"א וכו' ר"ל אמר וכו' איכא דמתני וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 107
עב ע"ב30 אחד עשר יום שבין נדה לנדה הללמ"ס וכו' הני קראי נינהוחיי נפש ח"ד עמ' קפא, קפב
עב ע"ב30 אין בין נדה לנדה אלא י"א יום וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקעז, תקעט
עב ע"ב30 אין בין נדה לנדה אלא י"א יום וכו'תורת העולה ח"ג פרק סט
עב ע"ב30 ואחד עשר יום שבין נדה לנדה הלכה למשה מסינימכשירי מצוה עמ' ריב
עב ע"ב30 י"א יום שבין נדה לנדה הלכה למשה מסיני כו' קראי נינהותורת מנחם חל"ח עמ' 283
עב ע"ב30 י"א יום שבין נדה לנדה הלמ"מתורת מנחם חל"ה עמ' 280
עב ע"ב30 י"א יום שבין נדה לנדהגור אריה ויקרא פט"ו אות כב
עב ע"ב36 והני הלכתא נינהו וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 71
עג ע"א01 בלא עת נידתה סמוך לגמר שבעת ימי נדתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטז
עג ע"א22 אין הזב מטמא מה שהוא בועלגור אריה ויקרא פט"ו הערה 9
עג ע"א31 אם לא ראתה ביום ג' טובלת לערבגור אריה ויקרא פט"ו הערה 99
עג ע"א33 א"ל רב שמעי' לר' אבא אימא ביממא תהוי זבה בליליא תהוי נדה וכו'תורת מנחם חי"ג עמ' 152
עג ע"א33 א"ל רב שמעי' לרב אבא אימא ביממא תהוי זבה בליליא תהוי נדה א"ל כו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 317, חי"ד עמ' 25
עג ע"א33 אימא ביממא תהוי זבה בלילא תהוי נדה כו' כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב כו' ורש"י ותוס'תורת מנחם חל"ח עמ' 280, 283, חל"ט עמ' 71
עג ע"א33 אימא ביממא תהוי זבה וכו' כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א, ירושלמי א
עג ע"א33 אימא ביממא תהוי זבה וכו'לבית יעקב דרוש ה
עג ע"א33 אימא ביממא תהוי זבה בלילה תהוי נדה וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קפב, קפג, קפח
עג ע"א33 ואימא ביממא תהוי זבה בלילה תהוי נדהשיחת מלאכי השרת עמ' 92
עג ע"א34 ביממא תיהוי זבה בלילה תהוי נידה ע"א ע"א ע"א תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו'אמרי השכל עמ' 177
עג ע"א36 השונה הלכות בכל יום מובטח לו וכו'שביב אור עמ' כה
עג ע"א36 השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו', אל תקרי הליכות אלא הלכותמחשבת זקנים עמ' סג, קפו
עג ע"א36 השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ביגל יעקב (תשנג) מקץ אות קצג
עג ע"א36 השונה הלכות בכל יוםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' קז, ליקוטים עמ' עא
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאצמח דוד (סקאליע) עמ' תקסח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכ"י וכו' הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכותלקוטי שיחות חי"ד עמ' 25, ח"כ עמ' 375
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכ"י מובטח לו שהוא בן עוה"ב אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 108, תתקנה, במדבר עמ' תתקכב, תתקלה, נ"ך עמ' תצט, תקעג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכ"י מובטח לו שהוא בעה"במנחם ציון (תשסד) עמ' קעג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכ"יאוהב ישראל דף לג ע"ב, לד ע"א, קד ע"ב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכותעטרת יהושע שמות עמ' קלו, קנג, קפ
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו' בן עוה"ב וכו' אל תיקרי הליכות אלא הלכותצפנת פענח (תשסו) עמ' רמג, שה, שפו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו'גנזי ישראל ח"ב דף רו ע"א
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו'דברי שמואל (תשיג) עמ' פב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו'חיים וחסד סי' תקלז
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' ריב, שמט, שסה
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תסא
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו', ותוס' ד"ה תנא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום כו' אל תקרי הליכות אלא הלכות (ורש"י)תורת מנחם חכ"ז עמ' 223
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' צד
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' טז, נה, נו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"בדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קמא
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא וכו'חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בראשית דף ג ע"א, ופרשת במדבר דף קח ע"א; בית יהודה (מודינא, שצה) פרק ט דף מז ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת וישלח דף יו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו/ז פרק א דף צח ע"א; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ג דף יח ע"ב בהגהה; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף יג ע"ב, ומגילה פרק א דף קצג ע"ג-ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יג דף יד ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קג ע"ב; באר שבע (שעד) שו"ת דף קיו/ז ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרש על התורה דף ל ע"ב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא שנאמר הליכות עולם לומצווה ועושה ח"ב עמ' תשכג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאואני תמיד עמך עמ' עב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יח, רנג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאמצווה ועושה ח"א עמ' תנה, תקסט
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאנועם אלימלך דף צו ע"ד
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאעקבי אבירים (תשעא) עמ' רסג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רסו, שצד, ויקרא-במדבר עמ' תסב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב שנאמר הליכות עולם לו, אל תקרי הליכות אלא הלכותברית אברם עמ' קמז, תרו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"באגרא דכלה ח"ג עמ' עד
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"באהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רב, רג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"באמרי נועם (מועדים) סי' ג ליומא דהילולא יא באייר
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בברכת שמואל ח"א דף ד ע"ג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בגבורות אליהו סי' צד אות ג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תערב, תרעג, מועדים עמ' צז, שלח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בדברי מנחם - מנחם ציון דף לו ע"א, לז ע"ב, קכא ע"א
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בחיי שלמה עמ' רנב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בטוב דעת עמ' עד, קצז, שכב, שעו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ביגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקסו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בימות המשיח בהלכה עמ' תרה
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' עג, עח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בלוח ארז פרשת דף הקדמה
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בלחם רב על סדור התפילה אות תלז
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"במוצל מהאש (הלברשטם) דף רמ ע"ב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"במנחת ישראל עמ' שנא
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בעטרת יהושע בראשית עמ' יח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בעץ הדעת טוב (תשסח) עמ' קסט
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בפרדס מרדכי עמ' כג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בשבט מישראל עמ' כח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קעד, ריג, רכג, רכג הערה 62, רכד הערה 63, תתרצה הערה 26
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב, א"ת הליכות אלא הלכותתפארת צבי במדבר עמ' קמג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא שנאמר הליבות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותשמועת יצחק - חז"ל אות נז
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שצד
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאאמונה ודעת דף פג ע"ב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קצג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאדובר שלום (תשסג) עמ' קלו, אהל יהושע עמ' יט
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאדרכי אמונה דרך ז, כ, כה, מד, נב, סג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאהכנה דרבה (תשסט) עמ' מ
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאמחשבת מוסר ח"ב עמ' רסט
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאנועם אלימלך (תשסא) עמ' פו, שעז
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שעב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאקרן לדוד בראשית עמ' לה
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' לט
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאתפארת צבי בראשית עמ' רפא
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לופרי צדיק ל"ג בעומר אות *ב, ג, ד, ח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לותקנת השבין סי' ו (עמ' 67), לקוטי מאמרים עמ' *230-229, עת האוכל עמ' 238 (סי' יא)
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח שהוא בן עוה"בחיי נפש ח"ד עמ' קעו, קעח, קפב, קצ
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קסז
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםילקוט הגרשוני ח"ב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםמאכסניא של התורה סי' נט, ס
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רסה, ערה, רעו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםקדושת לוי דף ע ע"א
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםשמן ראש ח"י שמות עמ' ערה
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםתורת יחיאל בראשית עמ' רעד
עג ע"א36 כל השונה הלכות וכו' שנאמר הליכות עולם לואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויגש יח
עג ע"א36 כל השונה הלכות וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תכו, תלג
עג ע"א36 כל השונה הלכות וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקה-תקכב, תקפג
עג ע"א36 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עוה"בבאר הגולה באר א הערה 311
עג ע"א36 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבאנתיבות עולם ח"א עמ' ז
עג ע"א36 כל השונה הלכותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מב
עג ע"א36 כל השונה הלכותמבשרת ציון ח"א עמ' רצג
עג ע"א36 שונה הלכות בכל יום מובטח שהוא בן העוה"בדברי מנחם (היימליך) עמ' עד
עג ע"א36 שונה הלכות בן עולם הבאאור חדש פ"ט אות 563-564
עג ע"א36 תד"א כל השונה וכו'דברי שלום חלק ג עמ' סו
עג ע"א36 תדב"א וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכות וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' מא*
עג ע"א36 תדב"א וכו' הליכות עולם לו - אל תקרי הליכות, אלא הלכותאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תי
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות בכ"י מובטח לו שהוא בן עוה"ב כו' (ורש"י)תורת מנחם חכ"ט עמ' 244
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנג, רנד, רנז
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 335
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב כו' א"ת הליכות אלא הלכות (ורש"י וברי"ף לע"י)תורת מנחם חלק לב עמ' 288, 299, 321, 330
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בעצי חיים על התורה עמ' שה*
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות, מהרש"א - שייך להלכות נדהאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תיד
עג ע"א36 תנא דב"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו וכו'לבית יעקב דרוש ה
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכותערבי נחל (תשסד) עמ' רנג, רס, תשנא, תתד, תתשכא, תתשמג
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכותחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ב, ג, ה, ז-טז, נדה א
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכותדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' שיא
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכות בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ז, שפד
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכותדברים נחמדים (תשסה) עמ' קסו
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו'חיי נפש ח"ו עמ' רכח, רלו
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו'קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קסב
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שצה, ת
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום כו' אל תקרי הליכות אלא הלכותתורת מנחם חמ"ד עמ' 194
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"בלחמי תודה דף רנח ע"א
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"ב, ומהרש"אעקבי אבירים עמ' רכח
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בנר ישראל חלק ג דף קמז
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"באמרי השכל עמ' 188
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכות (ורש"י)תורת מנחם ח"ב עמ' 173, ח"ד עמ' 240, ח"ז עמ' 288, ח"י עמ' 238, חט"ו עמ' 76, 303, חי"ח עמ' 274
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"במאמרי שלמה ח"ב עמ' רכט
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שפט
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שיז
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאמאורי אור (טייטלבוים) עמ' יג
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנאמר הליכות עולם לו אל תקרא הליכות אלא הלכות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקכד, תתקכח, תתקלא, תתקצח
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יוםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' נ-נג
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו' ותוס' ומהרש"אאש דת (אסאד) עמ' שלו
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' תקעו
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו'שבט מוסר עמ' שו
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות כו' (ורש"י - משנה וברייתא הלכה למשה מסיני)תורת מנחם ח"י עמ' 238, חט"ו עמ' 106, 260
עג ע"א36 תנא רבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לז - הקדמה
עג ע"א36 תנא רבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאשל"ה - מס' ראש השנה אות ק
עג ע"א36 תנד"א כל השונה הלכות בכל יום וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' לא, צו, קב
עג ע"א36 תנד"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"ב וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' רד
עג ע"א36 תנד"א כל השונה הלכות בכל יוםישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' נ
עג ע"א36 תנד"א כל השונה הלכותמאורי שערים עמ' תיד
עג ע"א36 תנדב"א כל השונה הלכות בכ"י מובטח לו שהוא בן העוה"ב שנאמר הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' עב
עג ע"א36 תנדב"א כל השונה הלכותאהלי יעקב (הוסיאטין) דף סו ע"א, סז ע"א
עג ע"א37 הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכותביאורי הזוהר (ר' דובער) דף מט ע"ג
עג ע"א37 הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות לט
עג ע"א37 הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקנז ד"ה בסיום
עג ע"א37 מובטח לו שהוא בן העולם הבאשל"ה פרשת ואתחנן אות ג
עג ע"א38 אל תיקרי הליכות אלא הלכותבהיֹת הבֹקר עמ' תקמו
עג ע"א38 אל תיקרי הליכות אלא הלכותמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פתיחה עמ' ח
עג ע"א38 אל תיקרי הליכות אלא הלכותמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שלג
עג ע"א38 אל תיקרי הליכות אלא הלכותעץ הדעת טוב (תשסח) עמ' רפב
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכות הדרן עלך התינוקת וסליקא לה מסכת נדהפרדס המלך (תשסט) אות שמה
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפח
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותימות המשיח בהלכה עמ' שכה
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותכנסת מרדכי בראשית עמ' ה
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותציץ אליעזר חלק יט סי' א
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שנז
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותתהלה לדוד (והרמן) פרק צד פסוק יח הערה יד, י"ג עיקרים אות יג
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותתפארת צבי בראשית עמ' י
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותתפארת צבי שמות עמ' תקנח
עג ע"א38 הליכות אלא הלכות ורש"י ותוס' ומהרש"אתורת מנחם חל"ה עמ' 279
עג ע"א39 הדרן עלך תינוקת וסליקא לה מסכת נדהאש דת (אסאד) עמ' שלח
עג ע"א39 ניעוץ סוף הש"ם לתחלתומאורי אור (טייטלבוים) עמ' יד, קפח, רלו*
עג ע"א רש"י ד"ה ביממי, ראתה ביום תהיה זבה כדכתיב ימים רבים אבל ראתה בלילות לא תהא זבהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
עג ע"א רש"י ד"ה הלכות - משנה וברייתא הלכה למשה מסינידרכי אמונה דרך כה, נב, סג
עג ע"א רש"י ד"ה הלכות, משגה וברייתא הלכה למשה מסיניחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס יא, יד, טו
עג ע"א רש"י שראתה יום ראשון אחר ז' ימי נידתהגור אריה ויקרא פט"ו הערה 101
עג ע"א תוס' - לסיים בדבר טוב, שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו בדברי שבחאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תיא
עג ע"א תוס' ד"ה תנא דבי אליהו וכו', אית ספרים דלא גרסינן ליה מיהו בפירוש רש"י איתא ור"ת הגיהו בספרו וכן נראה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א-ב
עג ע"א ערוך לנר ד"ה אל תקרי וכו' - ההבדל בין מובטח לו שהוא בן עה"ב ליש להם חלק לעה"ב חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ב
מסכת כלים
פ"א מ"א אבות הטומאה השרץ וכו'טוב טעם במדבר עמ' קיב
פ"א מ"אמשנת חיים בראשית עמ' תקנה
פ"א מ"ב למעלה מהן מי חטאת וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' שכו
פ"א מ"ב וחשוכי בגדים במגע [ברע"ב ובתוי"ט]עיוני רש"י במדבר עמ' שכז
פ"א מ"ה תוי"ט ד"ה חייב קרבןאמת ליעקב עה"ת עמ' שסז
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותשם משמעון (שפירא) עמ' פא, צג
פ"א מ"ו עשר קדושותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' סב
פ"א מ"ו עשר קדושותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכז
פ"א מ"ו עשר קדושות הם זו למעלה מזוחכמת התורה מקץ עמ' רפה
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקהל ב, חקת ו
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכו'ראשית חכמה, תשובה פרק ו אות נד
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תס
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שצט
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'אור אברהם דברים עמ' ריח, שיז
פ"א מ"ו עשר קדושות הןאמרי בינה (שיפמאן) עמ' לד
פ"א מ"ו עשר קדושות הןבני יששכר ח"א דף ד ע"ד
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ז
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכו׳בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' עא, עג
פ"א מ"ו עשר קדושותדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' טו
פ"א מ"ו עשר קדושותצמח מנחם דף עא ע"ב
פ"א מ"ו י' קדושות יש בא"ימי מרום חי"ג עמ' מו
פ"א מ"ו א"י מקודשת מכל הארצותאור הרעיון עמ' רעא
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' עד
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותנועם אלימלך דף פח ע"ג
פ"א מ"ו קדושת ארץ ישראל, שאין מביאין עומרחכמת התורה בשלח עמ' שלה
פ"א מ"ו קדושת א"י וירושליםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפו
פ"א מ"ודרישת ציון (תשסב) עמ' 49
פ"א מ"ח בירושלים ובבהמ"ק יש מדרגותשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 135
פ"א מ"ח ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 170 ,131
פ"א מ"ח ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראלשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 369 ,316
פ"א מ"ח לפנים מן החומה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תס
פ"א מ"ח לפנים מן החומה מקודש מהם וכו'אור אברהם ברכות עמ' רנז
פ"א מ"ח החיל היה מקודשעיוני רש"י במדבר עמ' שיב
פ"א מ"ח החיל מקודש הימנהקרן פני משה ח"א עמ' קפה
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם וטמא מת נכנסין שםאור אברהם דברים עמ' ריח
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם נכנס שםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' מז
פ"א מ"ח שאין ישראל נכנסים לשם כו' אלא לשחיטהאמת ליעקב עה"ת עמ' שנא
פ"א מ"חמשנת חיים ויקרא עמ' עז, רצז
פ"א מ"ט ר"ש בענין ביאה ריקנית בהיכלעיוני רש"י במדבר עמ' ערב
פ"ב מ"א פשוטי כלים אין הם מקבלים טומאהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 202
פ"ב מ"א פשוטיהן טהוריןעולת חודש ח"ג מאמר קפט
פ"ב מ"א כלי חרס שבירתן היא טהרתןאמרי פנחס השלם - שער הקדושה סי' ל
פ"ב מ"א נשברו טהרוטוב טעם ויקרא עמ' לא
פ"ב מ"במי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ב סק"ו סק"ח [הלכה]
פ"ב מ"במי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ח [הלכה]
פ"ב מ"ב בר"שמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ז סקי"ב סקי"ד סקט"ו [הלכה]
פ"ב מ"ב ובר"שמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ב, סק"ח [הלכה]
פ"ב מ"ג טבלה שאין לה לבזבז וכו׳טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק ב
פ"ב מ"ה ובר"ש וברא"שמי רביעית סי' קנט סעיף ג סק"ב וסק"ג וסק"ד וסק"ו [הלכה]
פ"ב מ"ח ובר"שמי רביעית סי' קנט סעיף ג סק"ז [הלכה]
פ"ג מ"אמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סקי"א [הלכה]
פ"ג מ"ח העזרה מקודש ממנה, ובר"שקרן פני משה ח"א עמ' צד
פ"ד מ"אמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ט וסקכ"א [הלכה]
פ"ה מי"א בטומאת תנור בברטנורא ובמשנה אחרונהקרן פני משה ח"א עמ' קכג
פ"ו מ"ו עשאה בסכין או בשוגמין וכו׳טוב ירושלים שמות פכ"ו פסוק יז
פ"ט מ"ז צמיד פתילעיוני רש"י במדבר עמ' שכ
פ"י מ"א אלו כלים מצילין בצמ"פעיוני רש"י במדבר עמ' שיט
פ"י מ"ב אין מקיפין לא בבעץ וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' שכ
פ"י מ"ד גמיפירוש המכבי שמות עמ' עז
פ"י מ"ה ואלו מצילין בצמיד פתילעיוני רש"י במדבר עמ' שכא
פי"א מ"א פשוטי כלי מתכות מקבלין טומאה מדאורייתאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תיא
פי"א מ"ז הפרח והבסיס טמאיםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפו
פי"ב מ"ב כל המחובר לטהור טהוראורחות דוד עמ' קד
פי"ב מ"ב כל המחובר לטהור טהורמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' נ, נה
פי"ג מ"ב מכחול שנטל הכף טמא וכו׳טוב ירושלים בראשית פ"ט פסוק יב
פט"ו מ"א בפיהמ"ש - שמן יכנסו לתוך המלחאמת ליעקב עה"ת עמ' תסב
פט"ו מ"ב ספר העזרה אינו מטמא את הידיםמאמרי הראיה עמ' 374
פט"ו מ"ד ותלוי מקל הבלשיןאמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
פט"ו מ"ו טומאת ידייםמאמרי הראיה עמ' 385, 373
פט"ו מ"ו ספר העזרהמכמני עוזיאל עמ' יט, נ-נא
פט"ו מ"ו ספר עזרה מטמא את הידיםבשמן רענן ב ג
פי"ז מ"ג כל שבים טהורמשפט כהן, רעד
פי"ז מ"ח זית שאמרו - בינוניעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשד
פי"ז מ"י אמת הבנין בת ששה טפחיםנר ישראל חלק ג דף קכד
פי"ז מ"י אמת הבנין ששה טפחים ושל כלים חמשהדברי שמואל (תשנח) עמ' צז, קיג
פי"ז מ"י אמת הבנין ששה טפחים ושל כלים חמשהתולדות שמואל עמ' צז, קיג
פי"ז מ"י חוץ ממזבח הזהב והקרן והסובב וביסודאמת ליעקב עה"ת עמ' שמח
פי"ז מי"ב אגרופו של בן אבטיחטוב טעם שמות עמ' קסח
פי"ז מי"ב זה אגרופו של בן אבטיח וכו׳טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק יח
פי"ז מי"ג בריות המים אינם מקבלים טומאהאגרא דכלה ח"א עמ' קב
פי"ז מי"ג חוץ מן בלב שביםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' צה
פי"ז מי"ג כל מה שבים טהוראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסב, שכה
פי"ז מי"ג כל שבים טהוראמת ליעקב עה"ת עמ' לד
פי"ז מי"ד ביום השני לא נברא דבר המקבל טומאהאגרא דכלה ח"א עמ' עה
פי"ז מי"ד ובר"שמי רביעית סי' קנט סעיף ד סק"א [הלכה]
פי"ז מי"ד בשלישי יש בו טומאהאמת ליעקב עה"ת עמ' לד
פי"ז מט"ו גדול יש לו מעשה ומחשבהבני יששכר ח"א דף נד ע"ב
פי"ז מט"ז מקל שיש בו קבלת מזוזה מקבל טומאהתורת חסד עמ' סב, שב
פי"ז מט"ז על כולן אמר ר' יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרמי השילוח (מישור) ח"א עמ' רלד
פכ"ד מ"גדברי שלום חלק ב עמ' כג
פכ"ד מ"ד שמאי אומר אף מלבן של כסא טמאאור הצבי עמ' 282
פכ"ד מט"ז ג׳ סבכות הן וכו׳טוב ירושלים בראשית פל"ח פסוק טו
פכ"ז מ"ז בגד שארג גע"ג מטמא מדרס, השלים עליו את הבגד וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רלו [הלכה]
פכ"ז מי"א שלשה על שלשה בריא וצורר מלחעיוני רש"י במדבר עמ' רצב
פ"ל מ"ד והפארכם של זכוכית טהורה אמר ר' יוסי אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקסד
פ"ל מ"ד אמר רבי יוסי אשריך כלים כו', בברטנוראמכמני אשר עמ' קלא
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסתאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' טז
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהאור לשמים (תשסג) עמ' שכב
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהאור תורה השלם (מזריטש) עמ' תנז
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהוצוה הכהן עמ' לו
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תנז
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהאור הצבי עמ' 52
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהנועם אלימלך דף עד ע"ג, צט ע"ב
מסכת אהלות
פ"א מ"א כלים הנוגעים במתעיוני רש"י במדבר עמ' שכח
פ"א מ"ג בגר׳׳א וכל אשר יגע על פני השרה וגר יטמאחפץ יהונתן במדבר פי"ט פסוק כב
פ"א מ"ח מאתים וארבעים ושמונה אברים באדםנועם אלימלך דף מ ע"א
פ"א מ"ח רמ"ח אברים בארם וכו׳טוב טעם דברים עמ' נח
פ"א מ"חדגלי יהודה דרוש א
פ"ב מ"א אלו טמאין וכו׳ מלא תרווד רקב וכו׳טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק כ
פ"ב מ"ב אפר שרופין אינו מסמא - רמב"םאור אברהם ברכות עמ' כה
פ"ב מ"ג עצם כשעורה מטמא במגע ובמשאאור אברהם ברכות עמ' כד
פ"ג מ"א מגע ואהל לר"מ דמצטרפיןעיוני רש"י במדבר עמ' תקס
פ"ג מ"דיד יצחק עמ' סו ס"ק ג [הלכה]
פ"ד מ"א מגדל שהוא עומד באויר...נועם אלימלך דף לט ע"ד
פ"ה מ"ו בור ודות באהל המתעיוני רש"י במדבר עמ' שכ
פ"ז מ"א טומאה בוקעת ועולהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' נא
פ"ז מ"ו מחתכין את הולדפירוש המכבי דברים עמ' צז
פי"א מ"ז כדי שתפול לאור ותשרף וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תקה
פט"ו מ"ז גל של עכן, גרמא למיתהבשמן רענן ב קנב
פט"ו מ"ט חבית מלאה משקין שנתנוה להיות גוללעיוני רש"י במדבר עמ' שכד
מסכת נגעים
ללקט ביאורי אגדות על מסכת נגעים (עם טקסט מלא של המקורות)
פ"א מ"א מראות נגעים ב' שהם ד'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רעג
פ"א מ"א מראות נגעים שנים שהן ארבעה: בהרת עזה כשלג, שניה לה כסיד ההיכל...נועם אלימלך דף לב ע"א
פ"א מ"א ארבע מראות נגעים הןטוב טעם ויקרא עמ' סה
פ"א מ"א ד' מראות נגעיםראשית חכמה, אהבה פרק יא אות יח
פ"א מ"א 'בהרת' - עזה כשלגפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' נז, נח
פ"א מ"א בהרת עזה בשלגאמרי נועם (מועדים) סי' טו לפר' זכור
פ"א מ"א השאת כצמר לבןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' נח
פ"א מ"א השאת כצמר לבן שניה לה כקרום וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק ג
פ"א מ"א השאת כצמר לבןנועם אלימלך דף סב ע"א
פ"א מ"ג להסגיר את העומד בסוף שבוע ראשון וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק ו
פ"א מ"ד אין הכהן רואה אח הנגע וכו׳טוב טעם ויקרא עמ' סז
פ"א מ"ד מראות נגעים ששה עשר וכו'אמרי יוסף דברים דף סה ע"א
פ"ב מ"א בנ"י כאשכרוע הןדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעט
פ"ב מ"ב אין רואים נגעים ביום המעונןאמרי אש (טאוב) עמ' תכח
פ"ב מ"ג בית אפל אין פותחין בו חלונותתורת חסד עמ' רכח
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמואור השמש (תשסח) עמ' סא
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמועמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים נו
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמותורת החסידים הראשונים עמ' סב
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו כו' אף לא נגעי קרוביומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שפח
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 84
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודברי מנחם - מנחם ציון דף פ ע"ב
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' לג, מט
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמותורת חסד עמ' קסב
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' עט
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמומדבר קדש בראשית ח"א עמ' נה
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמועיוני רש"י במדבר עמ' קפז
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו וכו'אור אברהם ויקרא עמ' קצב, ר
פ"ב מ"המשנת חיים במדבר עמ' רלב
פ"ג מ"א הטומאה והטהרה ביד כהןאור אברהם ויקרא עמ' ר
פ"ג מ"א אם הכהן אינו ת"ח עומד אצלו ת"חאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכג
פ"ג מ"א רא"ש - הרואה את הנגעים צריך להיות פקח קצתאור אברהם ויקרא עמ' קפח
פ"ג מ"א תוס' יו"ט בדין גוי שאינו מקבל טומאהעיוני רש"י במדבר עמ' תקס
פ"ג מ"אמשנת חיים ויקרא עמ' רצד
פ"ד מ"ג שהמחיה מטמא בקרחת ובגבחת וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק כט
פ"ו מ"ח מקומות באדם שאינם מטמאיםקרן פני משה ח"א עמ' כה
פ"ז מ"א העלו שער ונקרחו וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק כט
פ"ז מ"ד קוצץ בהרתועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמד
פ"ז מ"ד פיה"ט לר"מ, הקוצץ בהרת חבירוקרן פני משה ח"א עמ' רלה
פ"ז מ"המשנת חיים דברים עמ' תסז
פ"ח מ"ה פרחה כולו אבל לא בראשטוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק יב
פ"ח מ"ועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסא
פ"י מ"ד שער צהוב שקרם לנתק וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק כט
פי"א מ"אמשנת חיים ויקרא עמ' רצד
פי"א מ"ב אין בגרי צמר מטמאין בנגעיםטוב טעם ויקרא עמ' סח
פי"א מ"ד צמר מטמא באין צבוע ובא"ר שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רנח
פי"א מ"ז הצבורין בידי שמים מטמאין וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק כט
פי"א מי"במשנת חיים ויקרא עמ' רסו
פי"ב מ"אמשנת חיים ויקרא עמ' רצד
פי"ב מ"ה ובא אשר לו הבית והגיד לכהן... וצוה הכהן ופנו את הביתילקוט הגרשוני ח"ב
פי"ב מ"ה אפי' ת"ח ויודע שהוא נגע, לא יאמר נגע נראה ליאור אברהם ויקרא עמ' ר
פי"ב מ"ה אפי' ת"ח לא יגזור ויאמר נגעשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שיז
פי"ב מ"המשנת חיים במדבר עמ' שצב
פי"ב מ"ו מכאן אמרו אוי לרשע אוי לשכנודרך חיים עמ' קלט
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנומשיבת נפש עמ' לז
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנואורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלה
פי"ב מ"ו אוי לרשע ואוי לשכנומאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פא
פי"ג מ"ה וצוה הכהןעולת חודש ח"ג מאמר רמג
פי"ד מ"א ב' צפרים אלו צפורי דרורמי מרום ח"י עמ' נז
פי"ד מ"א ומביא שני ציפורים דרור וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ד
פי"ד מ"אמשנת חיים במדבר עמ' שעט
פי"ד מ"ב אינו הופך פניו לא לים ולא לעיר וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קיג
פי"ד מ"ב העביר תער על כל בשרו וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ט
פי"ד מ"ג מצורע שטבל וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרטז
פי"ד מ"ה מצוותן שיהא שוות במראה וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ד
פי"ד מ"ה נשפך הדם תמות המשתלחתמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כז ע"א
פי"ד מ"ח טבילה לפני ההקרבהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרטז
פי"ד מ"חמשנת חיים במדבר עמ' קפ
פי"ד מ"ט תנוך אזנו (בר"ש ותוס' יו"ט)ס' החיים (תשנג) עמ' קעג
פי"ד מ"ט תוי"ט (לענין גידם)עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שלט
פי"ד מי"במשנת חיים ויקרא עמ' קלט, קמג
מסכת פרה
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר: עגלה - בת שנתה, ופרה - בת שתיםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' לג
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר: עגלה - בת שנתה, ופרה - בת שתיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עא
פ"א מ"א וחכ"א עגלה בת שנתים פרה בת שלש וכו׳טוב ירושלים בראשית פט"ו פסוק ט
פ"א מ"א פר סתם הוא בן שתי שניםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריא
פ"א מ"אמשנת חיים במדבר עמ' שלט
פ"א מ"ב יכול תקדים החטאת לעולה בכל מקוםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריא
פ"א מ"במשנת חיים במדבר עמ' קלא, קעג, שנא, שנג, שנח
פ"א מ"ד חטאות הציבור כשרות מיום שלושיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפז
פ"ב מ"ה אם נמצא בה שערה אחת שחורה כשרהגנזי ישראל ח"ב דף צא ע"א
פ"ג מ"א שבעה ימים קודם שריפת הפרה וכו׳טוב טעם ויקרא עמ' לט
פ"ג מ"א שבעת ימים קודם לשריפת הפרה מפרישין כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירהנועם אלימלך דף נה ע"ד
פ"ג מ"אאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רב ע"א
פ"ג מ"ב-מ"גאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצה ע"א
פ"ג מ"ה ומי עשאום הראשונה עשה משה והשניה עשה עזרא וכו׳טוב ירושלים במדבר פי"ט פסוק ב
פ"ג מ"ה הראשונה עשה משה והשניה עשה עזראמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שמו
פ"ג מ"ה פרה ראשונה עשה משה רבינושיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 54
פ"ג מ"ה פרה שעשה משה רבינוס' ג' תמוז תשנד עמ' רצט
פ"ג מ"המשנת חיים במדבר עמ' שלד, שמו, שפג
פ"ג מ"ז ומטמאין היו את הכהן השורף את הפרהאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף מו ע"ד
פ"ג מ"ז בתוי"ט הקושיא על הרמב"םאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף מח ע"א
פ"ג מ"זמשנת חיים ויקרא עמ' רמח
פ"ג מ"חמשנת חיים במדבר עמ' שעז
פ"ג מ"טמשנת חיים ויקרא עמ' פב
פ"ג מ"ימשנת חיים במדבר עמ' שעז
פ"ג מי"א וחולקים אותו לג׳ חלקיםקרן פני משה ח"א עמ' קפד
פ"ד מ"א פרת חטאת וכו׳ ושלא בכהן גרול פסולה וכו׳טוב ירושלים במדבר פי"ט פסוק ג
פ"ד מ"א שלא בכה"ג פסולה ר"י מכשירמוצל מהאש (הלברשטם) דף רמה
פ"ד מ"א ר"שדברי שלום חלק ה סימן סג
פ"ד מ"גמשנת חיים במדבר עמ' שעד
פ"ד מ"גמשנת חיים ויקרא עמ' קטו
פ"ה מ"ה ובר"שמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ז וסק"ח [הלכה]
פ"ה מ"ומי רביעית סי' קס סעיף ב סק"ה [הלכה]
פ"ה מ"ז ובר"שמי רביעית סי' קנט סעיף ז סק"ו [הלכה]
פ"ה מ"זמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סקט"ז, סעיף ז סק"ח [הלכה]
פ"ה מ"חמי רביעית סי' קנט סעיף ד סק"ב [הלכה]
פ"ז מ"ו 'זה הלך ליבנה שלושה מועדות' ולבסוף הכשירו לו הוראת שעהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 306
פ"ח מ"א שנים שהיו שומרים את השוקת כו'ברכת שלמה חו"מ עמ' ריט [הלכה]
פ"ח מ"ח מחלוקת ר"י ור"מ אי כל הימים כמקוהאגרא דכלה ח"ב עמ' קסז
פ"ח מ"ח מי הים פסולים לתורת מים חיים לקידוש ולחטאת ולמצורעאגרא דכלה ח"א עמ' פד
פ"ח מ"חמי רביעית סי' קס סעיף א סק"ז [הלכה]
פ"ח מ"ט אלו הן מעינות המכזביןדעת שבת עמ' רמז, תכג בהערה
פ"ח מי"אמי רביעית סי' קס סעיף א סקט"ו [הלכה]
פ"ט מ"ג כל העופות פוסלין, חוץ מן היונה, מפני שהיא מוצצת וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' יד לפורים
פ"ט מ"ג ובר"שמי רביעית סי' קס סעיף ב סק"ה סק"ו סק"ז וסק"י [הלכה]
פ"ט מ"ה בר"שמי רביעית סי' קס סעיף א סק"א סק"ז וסקט"ו [הלכה]
פי"א מ"ה רע"במי רביעית סי' קנח סעיף ה סק"ב [הלכה]
פי"א מ"ז כל אזוב שיש לו שם לווי פסול וכו'מכתב סופר דף צג ע"א
פי"א מ"זדברי שלום חלק א עמ' מג
פי"ב מ"ב מזין על האדם מדעתוחלק יעקב (קנטור) דרוש כב
מסכת טהרות
פ"א מ"ג נבלת עוף טמא צריכה מחשבה וכו' ובר"שמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יב ע"א, סה ע"א
פ"א מ"ג הכנפיים והנוצה מיטמאות ומטמאותטוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק יז
פ"ב מ"א תוי"ט ד"ה ואין בו בשיעור אוכלין ליטמאקרן פני משה ח"א עמ' קכא
פ"ב מ"אמי רביעית סי' קנח סעיף ב סק"ב [הלכה]
פ"ג מ"א ובר"שמי רביעית סי' קנח סעיף ד סק"א [הלכה]
פ"ג מ"ב ובר"שמי רביעית סי' קנח סעיף ד סק"א סק"ב וסק"ו [הלכה]
פ"ו מ"א מקום שהיה רשות היחיד ונעשה רשות הרביםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' ,קיט¬
פ"ו מ"א מקום שהיה רשות היחיד ונעשה רשות הרביםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפב
פ"ו מ"ח בסילקי - רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה רבי יהודה אומר וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפ
פ"ו מ"ח בסילקי - רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה, רבי יהודה אומר וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיח,
פ"ו מ"ט הפרן - רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיח
פ"ו מ"ט הפרן - רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפא
פ"ז מ"ח ברא"שמי רביעית סי' קנח סעיף א סק"א [הלכה]
פ"ז מ"חמי רביעית סי' קנח סעיף יא סק"ב [הלכה]
מסכת מקואות
פ"א מ"א מי גבאים שתה טמא ושתה טהור וכו' ונפל ככר של תרומה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לד ע"א
פ"א מ"ו בר"שמי רביעית סי' קנט סעיף יד סק"ב [הלכה]
פ"א מ"ו וברע"במי רביעית סי' קנט סעיף טו סק"ב [הלכה]
פ"א מ"ז מעין מטהר בכל שהואאילנא דחיי (תשסז) עמ' צח
פ"א מ"ז מעין מטהר בכל שהואטהרת יו"ט ח"ז עמ' פג
פ"א מ"ז מעין מטהרין בכל שהוא, וברא"ש, שמטהרין בזוחלין, אולם צריכים להיות מכונסיןמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קיח
פ"ב מ"ב בד"א בטומאה חמורה אבל בטומאה קלה כגון אכל אוכלין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לג ע"ב
פ"גטוב ראיה
פ"ד מ"ב המניח טבלה תחת הצינור אם יש לה לבזבז וכו׳טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק כ
פ"ה מ"ד מי הים פסולים לתורת מים חיים לקידוש ולחטאת ולמצורעאגרא דכלה ח"א עמ' פד
פ"ה מ"הטוב ראיה
פ"ה מ"ומי רביעית סי' קנט סעיף טו סק"א [הלכה]
פ"ו מ"ה השידה והתבה, ובברטנורהקרן פני משה ח"א עמ' רמ
פ"ו מ"ח מטהרין מקוה העליון מן התחתון וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ד לשמ"ע [מבן המחבר]
פ"ו מ"חטוב ראיה
פ"ז מ"א אלו מעלין ולא פוסלין וכו׳ והגליד וכו׳טוב ירושלים שמות פט"ז פסוק יד
פ"ז מ"אמי רביעית סי' קס סעיף יב סק"א [הלכה]
פ"ז מ"גמי רביעית סי' קס סעיף א סק"א [הלכה]
פ"ז מ"דמי רביעית סי' קס סעיף א סק"ו [הלכה]
פ"ח מ"ב ואסור לאשה ליתן תחתיה מחצלת או ספסל בשעת טבילהשערי תשובה אגה"ת אות נה
פ"ח מ"ה קרצה שפתותיה לא עלתה לה טבילהשערי תשובה אגה"ת אות נד
פ"ט מ"ב ובצק כו' שיש כו'שערי תשובה אגה"ת אות נג
פ"ט מ"ב טיט שאינו חוצץדרשות מהר"ם בנעט עמ' רסא
פ"ט מ"במי רביעית סי' קס סעיף א סק"ה [הלכה]
פ"ט מ"ה אלו חוצצין וכו׳ הזפת והמור וכו׳טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק כג
פ"ט מ"ו של בנאין מצד אחד ושל בור משני צדדיןדרשות שבט הלוי עמ' קצ
פ"י מ"ה שלשלת דלי גדול וכו׳טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק טו
פ"י מ"ח טומאה בלועה אין לה טהרה במקוהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' מד
מסכת מכשירין
פ"א מ"א כל משקה וכו', שסופו לרצון אף על פי שאין תחלתו לרצון הרי זה בכי יתןאמרי נועם (מועדים) סי' יד לפורים [מבן המחבר]
פ"ב מ"אמי רביעית סי' קנח סעיף ד סקי"ב [הלכה]
פ"ד מ"ז בתוי"טמי רביעית סי' קנח סעיף ה סק"ב [הלכה]
פ"ו מ"ד שבעה משקיןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' קמב-קמג
פ"ו מ"ד דבש דבורין ודבש צרעין טהור וכו׳טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק כה
פ"ו מ"ד ובמשנה ראשונה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשה
פ"ו מ"ה תולדות למים היוצא מן העיןטהרת יו"ט ח"ט עמ' ס
פ"ו מ"ה דם שחיטהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצט
מסכת זבים
פ"א מ"א ראיה ראשונה של זב אינו אלא כקריפנים יפות על תהלים עמ' שעה
פ"ב מ"אמשנת חיים ויקרא עמ' רחצ
פ"ב מ"ב בג' דרכים בודקים את הזבאוזן שמואל דף כח ע"א
פ"ב מי"אמשנת חיים דברים עמ' רסז
מסכת טבול יום
פ"ג מ"ו טהור שנגס מן האוכלפירוש המכבי שמות עמ' רסו
מסכת ידים
ללקט ביאורי אגדות על מסכת ידים (עם טקסט מלא של המקורות)
פ"ג מ"ה ספר שנמחק ונשתייר בו שמונים וחמש אותיות, כפרשת 'ויהי בנסוע הארון' מטמא את הידיםנועם אלימלך דף עב ע"ד
פ"ג מ"ה כל כתבי הקודש מטמאים את הידייםמאמרי הראיה עמ' 385
פ"ג מ"ה שיר השירים וקהלת מטמאים את הידיםאור אברהם - רות עמ' ח
פ"ג מ"ה מקובל אני מפי שבעים ושנים זקניםאמרי פנחס השלם - שער התורה סי' קכ
פ"ג מ"ה מקובלני מפי ע' זקניםבשמן רענן ב קנג
פ"ג מ"ה אין העולם כדאי כיום שניתן שיר השיריםאדר היקר, כט
פ"ג מ"ה כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשיםנר ישראל חלק א דף רכה
פ"ג מ"ה כל השירים קודש ושה"ש קודש קדשיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רצ
פ"ג מ"ה שה"ש ק"קמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
פ"ג מ"ה שיר השירים ק"קהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 297
פ"ג מ"ה שיר השירים קדש קדשיםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' כב, ריד
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשיםאור הרעיון עמ' כו
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשיםאור יהל ח"א עמ' קלג
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשיםעולת ראיה ב ג
פ"ד מ"ב אמר שמעון בן עזאי: מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבהכוזרי מאמר ג סי' סה
פ"ד מ"ג הרי אתה כמהנן ממון ואתה מפסיד נפשותשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 61
פ"ד מ"ג מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו, ורבו מרבו עד הלכה למשה מסיני...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 435
פ"ד מ"ד בו ביום בא יהודה גר עמוני כו' התירוהו לבא בקהלאור תורה השלם (מזריטש) עמ' שסא
פ"ד מ"ד בו ביום בא יהודה גר עמוני כו' התירוהו לבא בקהלמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' שסא
פ"ד מ"ו אומרים צדוקים, קובלנו עליכם פרושיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תקו
פ"ד מ"ו כתבי הקודש מטמאים לידיםאגרות הראיה חלק א צז
פ"ד מ"ו ספרי הומירוס אינם מטמאים את הידייםמאמרי הראיה עמ' 373
פ"ד מ"ו ספרי המירוס אינם מטמאיםתפארת ישראל עמ' ה
פ"ד מ"ו ספרי המירםמכמני עוזיאל עמ' נב
פ"ד מ"ו עצמות חמור טהורים ועצמות יוחנן כ"ג טמאיםפרי חיים דרוש י אות יא
פ"ד מ"ואהלי יעקב (הוסיאטין) דף שנב ע"ב
פ"ד מ"ח אמר צדוקי גלילי קובל אני עליכם פרושים שאתם כותבין את המושל עם משה בגטחכמת התורה בא עמ' ט, סג, סח, עה
פ"ד מ"ח אמר צדוקי גלילי קובל אני עליכם פרושיםילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ד מ"ח אמר צדוקי גלילי קובלני עליכם פרושים שאתם כותבים את השם עם המושלאמרי השכל עמ' 19
פ"ד מ"ח קובלים אנו עליכם צדוקים שאתם כותבים המושל עם השם בדףחכמת התורה וארא עמ' תקז
פ"ד מ"ח שאתם כותבין את המושל עם השםחכמת התורה בשלח עמ' נח
פ"ד מ"ח שאתם כותבין המושל עם השםחכמת התורה וישלח עמ' רד
פ"ד מ"ח שם מושל עם משה בגטכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנ
מסכת עוקצין
ללקט ביאורי אגדות על מסכת עוקצין (עם טקסט מלא של המקורות)
פ"ב מ"ו פירוש המשניות לרמב"ם - ופירוש יגוס יכרותפירוש המכבי שמות עמ' רסו
פ"ג מ"ד השבת משנתנה טעם בקדירה אין בה משום תרומהעטרת חן ח"ב עמ' קמו
פ"ג מ"ה הקושט והחמס וכו' ובראשונים ותוי"ט שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפח, שצה
פ"ג מ"ה הקושט והחמס וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסו
פ"ג מ"י כוורת דבורים מקבלת טומאה במקומה וכו'היהדות הלאומית עמ' 38
פ"ג מ"י כוורת דבורים ר' אליעזר אומר הרי היא כקרקע וכותבין עליה פרוזבול ואינה מקבלת טומאה וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תפה, תפז, תקמב, תקמג
פ"ג מ"י כוורת של דבוריםאוצרות הראיה עמ' 881
פ"ג מי"ב אמר רבי יהושע בן לוי עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וכו'אור ישע (ראפשיץ) בהקדמה, ועמ' ע
פ"ג מי"ב אמר רבי יהושע בן לוי עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שמט
פ"ג מי"ב אמר ריב"לעולת חודש ח"ג מאמר פא
פ"ג מי"ב אריב"ל עתיד הקב"ה וכו'דרשות הרא"ש דף ח ע"א דרוש ו
פ"ג מי"ב אריב"ל עתיד הקב"ה להנחיל וכו' וא"ר שמעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' עד
פ"ג מי"ב אריב"ל עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק וכו'יערות דבש ח"ב עמ' סד
פ"ג מי"ב אריב"ל עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותנר ישראל חלק ג דף קמח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל וכו'אמרי יוסף שמות דף קלט ע"ג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל וכו'מדבר קדש מועדים ח"א עמ' קמב, רד, רלה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' לז, מו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל כל צדיק וצדיקאמת ליעקב עה"ת עמ' תקיד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי ה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות וכו'קדושת יו"ט ח"א דף צא ע"ג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וכו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' קו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו' לא מצא הקב"ה כלי מחזיק וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' נח, קיד, קפא, קצ, רעד, שנג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'בינה לעתים דרוש לד עמ' רכד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רפה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאור הצבי עמ' 50
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאורחות דוד עמ' שלד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאמרי השכל עמ' 36
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רכד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותבני יששכר ח"א דף צ ע"ד, ו ע"ג, ח"ב דף עח ע"ד, קיח ע"ג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותברכות אבי דף ד ע"א
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותדגלי יהודה דרוש ב אות א
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותחכמת התורה בראשית עמ' ריא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותילקוט דברי חכמים שמות סי' שפב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותתורת הרבי רבי זושא סי' קלו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, להנחיל לאוהבי ישמשמיע שלום עמ' קמד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאמרי השכל עמ' 183
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רסד, שד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאגרא דכלה ח"א עמ' טז, תלה, ח"ג עמ' תיד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאורח לצדיק עמ' לו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותגנזי ישראל ח"ב דף קעד ע"ב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותדעת שבת עמ' שכח בהערה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותדרך חיים עמ' תלב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותחכמת התורה ויחי עמ' שעב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' קס, קעד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק שי עולמותדרשות מהר"ם שיק עמ' נג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיקאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' עח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל ש"י עולמות וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 137, 138, 147, 148
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל ש"י עולמותאוהב ישראל דף שב ע"ב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחילדבש לפי מע' ש אות ב, ת אות לח
פ"ג מי"ב עתיד הקב״ה להנחיל לצדיקאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' ז, קנה
פ"ג מי"ב ש"י עולמות (הדרן על הש"ס)בשמן רענן ב קנז
פ"ג מי"ב ש"י עולמותדברי ישעיהו (חשין) הדרנים עמ' צג-צד
פ"ג מי"ב ש"י עולמותדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ח, כ
פ"ג מי"ב ש"י עולמותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 195, 216
פ"ג מי"ב ש"י עולמותתורת אביגדור (כ"ץ) או"ח סי' קנה דף מג ע"ג
פ"ג מי"ב הצדיק מקבל ש"י עולמותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שפ, תעב
פ"ג מי"ב להנחיל אוהבי יששעשועי צבי עמ' 13-15
פ"ג מי"ב א"ר שמעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה בלי מחזיק ברכה לישראל אלא שלוםעמוד העבודה (תשעג) דרוש השלום א, יא, לקוטי אמרים ט
פ"ג מי"ב אמר רבי שמעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה וכו'אור ישע (ראפשיץ) עמ' ט, נא
פ"ג מי"ב אר"ש ב"ח לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדרשות הרא"ש דף ע ע"א דרוש עג
פ"ג מי"ב לא מצא ה' כלי מחזיק ברכה אלא השלוםעולת ראיה א רצא; מאמרי הראיה עמ' 254
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי ברכה לישראל אלא השלוםאבן פינה עמ' 2
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי המזיק ברכה לישראל אלא השלוםשפע חיים ח"ו עמ' קצט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי המחזיק ברכה אלא השלוםשפע חיים ח"ד עמ' קפג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי המחזיק ברכה לישראל וכו'שפע חיים ח"א עמ' קב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחויק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר: ה' עז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלוםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' פז, קג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאמרי צדיקים (תשסה) עמ' נג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםבינה לעתים דרוש ז עמ' נז, דרוש מח עמ' שח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםחכמת התורה ויצא עמ' תפט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםעיני שמואל (ראבין) עמ' י
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםשופרא דישראל (תשסו) עמ' עו, צז, קכה, קל
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ריט, רמד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז לעמו וגו'משמיע שלום עמ' קמה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאגרא דכלה ח"ב עמ' רכט, ח"ג עמ' צא, קמא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאוהב שלום עמ' 45
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רצא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאור חדש למטיפים עמ' 67
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאור לפני הדורשין עמ' 18
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאמרי נועם (מועדים) סי' עז לפסח, סי' ו לזאת חנוכה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאמרי פנחס השלם - שער המידות סי' לו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קיב, קל, קסד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה לך לך עמ' צה, מקץ עמ' תלג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף לג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמכתב סופר דף ל ע"ד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קפ
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שצא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהאהבת עולם דף כז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהאמרי אש (טאוב) עמ' שפט, שצ, תרכז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהבכורי אברהם דף צט ע"א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהלבני ישראל (הישן) דרוש ז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהפרי חיים דרוש ז אות ג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שסז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהתורת החסידים הראשונים עמ' קמד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק לישראל אלא השלוםאמרי יוסף שמות דף קלט ע"ד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמד, רנה, שכד, תסט, ח"ב עמ' קח, קט, רפו, תסז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבני יששכר ח"א דף קכו ע"ד, ט ע"א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב״ה כלי וכו׳אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' נד, קנה
פ"ג מי"ב אין כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאדיר במרום ח"א פ' רנ
פ"ג מי"ב אין כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יד, יט
פ"ג מי"ב השלום כלי מחזיק ברכהאור הרעיון עמ' קלו
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה ויחי עמ' תמה
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה תולדות עמ' שעב, תעא, תקלח
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה לישראל השלוםחכמת התורה וישלח עמ' יג, צו
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכהבכורי אברהם דף קד ע"א
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכהדבש לפי מע' נ אות יב, ס אות זכ, ש אות ח
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכהמכמני עוזיאל עמ' שנב
פ"ג מי"ב שלום כלי מחזיק ברכהשער ראובן עמ' שלד
פ"ג מי"ב גדול השלוםעיוני רש"י במדבר עמ' תסד
פ"ג מי"ב שנאמר ה' עוז וכו'חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' ב
פ"ג מי"בילקוט הגרשוני ח"א דף יג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US