Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות
עם טקסט מלא של המקורות
מסכת תמורה
מסכת כריתות
מסכת מעילה
מסכת תמיד
מסכת מדות
מסכת קנים

מסכת תמורה, כריתות, מעילה, תמיד, מידות, קינים

**

מסכת תמורה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 הכל ממיריםעולת חודש ח"ג מאמר קנ-קנא
ב ע"א01 הכל ממירין אחד אנשים ואחד נשים ויברך דוד עמ' טז
ב ע"א01 הכל ממירין אחד אנשים ואחד נשים לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - תמורה א
ב ע"א01 הכל ממירין וכו' ותמורתן תמורה וכו'שער החצר (תשעב) סי' קץ
ב ע"א03 ואם המיר סופג את הארבעים - תוס' אור אברהם על ספר המצוות עמ' תפז
ב ע"א03 ממיר לוקה פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עא
ב ע"א03 סופג את הארבעיםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קכ {מגיע לו ארבעים אבל לוקה ל"ט כי צריך מכות הראויות להשתלש}
ב ע"א29 ור"מ דאמר יורש ממיר מ"ט א"ל אם המר ימיר לרבות היורש וכו' ור"י האי אם המר ימיר מאי עביד לי' חיי נפש ח"ד עמ' שלא
ב ע"א רש"י ד"ה וסופג וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שב
ב ע"א רש"י ד"ה יורש סומך משנת חיים ויקרא עמ' מד
ב ע"א רש"י ד"ה לא תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקח
ב ע"א תוס' ד"ה וסופג את הארבעים תפארת ראובן עמ' קז
ב ע"א תוס' ד"ה וסופג את הארבעים וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שא
ב ע"א תוס' ד"ה וסופג - וי"ל דלא נחת למנין מלקיותתיבת גמא (תשסז) עמ' קעח
ב ע"א תוס' ד"ה סופג תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקב, תקח
ב ע"א תוס' הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק י
ב ע"א תוס' ד"ה סופג חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רט
ב ע"א תוס' ד"ה קרבנו להורות נתן ויקרא עמ' כה, כז
ב ע"ב10 טעמא דרבי קרא אשה תפארת ראובן עמ' קו
ב ע"ב14 השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה חיי נפש ח"ד עמ' שלא
ב ע"ב14 השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטז ע"א
ב ע"ב21 קטן מהו שימיר וכו' להורות נתן בראשית עמ' שי
ב ע"ב24 קטן שהגיע לעונת דנרים אם עושה תמורה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנח
ב ע"ב24 קטן שהגיע לעונת נדרים יוסף לקח עמ' קנד
ב ע"ב25 לרבות מופלא הסמוך לאיש דקדשו קדושים שמחה עמ' ער
ב ע"ב30 לרבות נכרים שנודרים ונדבים כישראלפניני יחזקאל עמ' שו
ב ע"ב32 קדשי עכו"ם וכו' אין עושין תמורה חמודי צבי בראשית עמ' ת
ב ע"ב32 קדשי עכו"ם לא נהנין ברכת אבות עמ' רעד
ב ע"ב37 הקדיש גוי שיתכפר בו ישראל והמיר מהו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא
ב ע"ב רש"י ד"ה אמר לו להורות נתן בראשית עמ' צד
ב ע"ב רש"י ד"ה ומשני דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שג
ב ע"ב רש"י ד"ה ומשני, שטמ"ק אות י"ט תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' יח
ב ע"ב תוס' - בגוי לא אמרינן כל הרוצה להמיר וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' תפח
ב ע"ב תוס' - הממיר בשל חבירו הוי בגדר שליחות אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרלט
ב ע"ב תוס' ד"ה במה - לר' יוסי ליכא מעילה בקדשי עכו"ם רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפד
ב ע"ב תוס' ד"ה קתני זכור לדוד עמ' קג
ב ע"ב תוס' ד"ה קתני להורות נתן דברים עמ' רסט
ג ע"א06 מוקדשי עכו"ם לא נהנין ולא מועלין להורות נתן בראשית עמ' צא
ג ע"א13 דכתיב בה בטומאה הכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק טז
ג ע"א30 עכו"ם אינו מביא נסכים לקרבן מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' טז
ג ע"א41 כל ל"ת שבתורה עשה בו מעשה לוקה וכו' ברית שלום (תעח) דף יג ע"ג, לג ע"א41
ג ע"א41 כל ל"ת שבתורה עשה בו מעשה לוקה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' רח, פג
ג ע"א41 כל ל"ת שבתורה עשה בו מעשה לוקהילקוט הגרשוני ח"ב
ג ע"א41 כל ל"ת שבתורה עשה בו מעשה לוקהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עה
ג ע"א41 כל לא תעשה שבתורה, עשה בה מעשה חייב וכו' עטרת חן ח"ב עמ' קמח
ג ע"א42 לא עשה בו מעשה פטורשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמג
ג ע"א42 לאו שאין בו מעשה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 124
ג ע"א42 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו ויגד יעקב עמ' קיב
ג ע"א43 והרי מימר וכו' ותוס' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצג
ג ע"א53 כל ל"ת שבתורה עשה מעשה לוקה וכו' חוץ מנשבע ומימר תפארת ראובן עמ' קו
ג ע"א54 לא עשה בו מעשה פטור חוץ מנשבע וכו' ומקלל וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו, מה, מו
ג ע"א54 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קמא, קמד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנז
ג ע"א55 מקלל את חבירו או את עצמו בשםשערי תשובה שער ג אות מו
ג ע"א57 לא תשא תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רפו, רפז
ג ע"א57 ב"ד של מעלה אין מנקין אותו אבל ב"ד של מטה מלקין אותו ומנקין אותו, ובשמ"ק: אין מנקין אותו - רק ביסורין בלא קצבה חכמה ומוסר ח"א עמ' תב
ג ע"א תוס' ד"ה לא משנת חיים בראשית עמ' רסו
ג ע"א תוס' - הא דאין נהנין בקדשי עכו"ם מדרבנן דילמא מדאו' היא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפד
ג ע"א תוס' - יש איסור מעילה אפילו בשלמים אור אברהם ברכות עמ' רלז, רסד
ג ע"ב09 תנהו ענין לשבועת שקרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסג
ג ע"ב16 רבי יוחנן ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסג {סובר שהתראת ספק שמה התראה}
ג ע"ב17 ריש לקיש חמודי צבי ויקרא עמ' סג {סובר שלאו שאין בו מעשה לוקין עליו}
ג ע"ב33 א"ל רבי יוחנן לתנא לא תתני ומימר משום דבדיבורו עשה מעשה מגילת סמנים עמ' קכה
ג ע"ב33 לא תיתני ומימר ויואל משה מאמר א סי' סה עמ' פב
ג ע"ב33 לא תיתני מימר דבדיבורא עביד מעשה מקראי קדש (תשנג) עמ' רפה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קג
ג ע"ב33 לא תיתני מימר כו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעא, קפט
ג ע"ב33 לא תתני ומימר משום דבדיבורו עשה מעשה באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רפג, תרמד, דברים עמ' עתר
ג ע"ב33 לא תתני מימר הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק י
ג ע"ב33 לא תתני מימר דבדיבורו עשה מעשה אור אברהם על ספר המצוות עמ' מ, תנה
ג ע"ב33 לא תתני מימר דבדיבוריה עשה מעשה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רעט
ג ע"ב33 לא תתני מימר משום דבדיבורו עשה מעשה - רש"י אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרלט
ג ע"ב33 תמורה הוי לאו שיש בו מעשה אור אברהם במדבר עמ' סג
ג ע"ב33 תמורה הוי לאו שיש בו מעשה אור אברהם ויקרא עמ' שכז
ג ע"ב34 בדבורו עביד מעשהמי מרום ח"ח עמ' יב
ג ע"ב34 בדיבורא עביד מעשה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצד
ג ע"ב34 דבדיבורו עשה מעשה פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה ע עמ' קי
ג ע"ב34 דבדיבורו עשה מעשה (ורש"י ד"ה דבדיבורו - שעושה מחולין קדשים) לקוטי שיחות חי"א עמ' 82
ג ע"ב34 המקלל את חבירו בשם וזאת התורה עמ' רסה
ג ע"ב34 המקלל את חבירו בשם וכו' אמר קרא "אם לא תשמור"שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מו
ג ע"ב34 המקלל את חבירו בשם וכו' הפלאה זו אינו יודע וכו' ברית שלום (תעח) דף יג ע"ג
ג ע"ב34 המקלל את חבירו בשם וכו' הפלאה זו אינו יודע וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' פד
ג ע"ב34 המקלל את חבירו בשם וכו' ואימא למוציא ש"ש לבטלה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מד אות ג
ג ע"ב34 המקלל את חבירו בשם מנלן א"ר אלעזר א"ר אושעיא אמר קרא וכו' תשובה מיראה עמ' נג
ג ע"ב34 המקלל את חבירו וגו' עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רח
ג ע"ב34 מקלל חבירו בשםדברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' ד
ג ע"ב35 אם לא תשמור כו' למקלל חברו בשםשערי תשובה אגה"ת אות ט
ג ע"ב35 אמר קרא אם לא תשמר וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 495
ג ע"ב35 והפלא ה' את מכותיך הפלאה זו מלקות וכו' נזר הקדש ח"א עמ' מז
ג ע"ב35 מקלל את חבירו לוקה דכתיב והפילו השופט ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נ
ג ע"ב37 אימר אפילו שבועת אמת, בהדיא כתיב וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רלב {בברכת הזבח הקשה מנין לרש"י שמצוה לישבע על אמת, ובאמת לא כתב כן רש"י}
ג ע"ב37 מדמי הזכרת השם לשבועה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו
ג ע"ב39 ובשמו תשבע ללמדנו דין הנשבע לקיים את המצוה וכו'תורה בציון עמ' תעד
ג ע"ב39 ובשמו תשבע וזאת התורה עמ' רנט
ג ע"ב40 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' לב
ג ע"ב40 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכה
ג ע"ב40 מנין שנשבעין לקיים את המצוות שנא׳ נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רכט {כשאדם נשבע לאסור על נפשו בעניני שמים ולא מחלל דבריו היינו שאינו מוציא לחולין דבריו, "ככל היוצא מפיו יעשה", היינו הקב״ה יעשה חפצו ובקשתו, כאשר ישבע שבועה אחרת יתקיים שבועתו}
ג ע"ב40 נשבע לקיים את המצוה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קעב
ג ע"ב41 נשבעתי ואקיימה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' ריט
ג ע"ב42 בשמו תשבע דאמר רחמנא למה לי וכו', רש"י ורבנו גרשוםשם דרך דברים עמ' לו, לז
ג ע"ב42 יש עשה בהזכרת שם שמיםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קיט
ג ע"ב43 המוציא ש"ש לבטלה וכו' אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רעט
ג ע"ב43 המוציא שם שמים לבטלה נזר הקדש ח"א עמ' מז {הוא בכלל אזהרת לא תשא}
ג ע"ב43 ואימא למוציא שם שמים לבטלה וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק ז
ג ע"ב43 מוציא ש"ש לבטלהטוב טעם שמות עמ' קמה
ג ע"ב43 מוציא שם שמים לבטלהמשיבת נפש עמ' מח
ג ע"ב45 אבל מקלל חבירו בשם כיון דקעביד תרתי דקא מפיק שם שמים וכו' תשובה מיראה עמ' נד
ד ע"א01 דכתיב לא תקלל חרשברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קלא
ד ע"א01 לא מצית אמרת דכתיב לא תקלל חרשברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סו
ד ע"א04 אלא א"א מוציא ש"ש לבטלה אזהרתיה מהכא וכו' אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רעט
ד ע"א04 אלא אי אמרת מוציא ש"ש לבטלה, אזהרתיה מהיכא, אלמה לא והכתיב את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד ההוא אזהרת עשה הואשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות א בהגה"ה
ד ע"א04 אסור להוציא שם שמים לבטלה אור אברהם - רות עמ' קיג, קכא
ד ע"א04 מוציא ש"ש לבטלה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רחצ
ד ע"א04 מוציא ש"ש לבטלה אזהרתיה מהיכא וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יג
ד ע"א04 מוציא ש"ש לבטלה וכו' אזהרת עשה היאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ס
ד ע"א04 מוציא שם שמים לבטלה אזהרתיה מהיכא תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קעט
ד ע"א05 אזהרה למוציא ש"ש לבטלה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קעב
ד ע"א05 אזהרה למוציא ש"ש לבטלהחלקת יהושע עמ' קנט הערה קצב
ד ע"א05 אזהרה למוציא שם שמים לבטלה אור אברהם ברכות עמ' רצז
ד ע"א05 אזהרה למוציא שם שמים לבטלה דכתיב את ה' אלקיך תירא להורות נתן דברים עמ' פו, צ
ד ע"א05 אזהרה למוציא שם שמים לבטלהכד הקמח (מישור) עמ' תנו
ד ע"א05 אזהרה למוציא שם שמים לבטלהכד הקמח (תשנו) עמ' קפג
ד ע"א05 אזהרה למוציא שם שמים לבטלהס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצב
ד ע"א05 את ה' אלקיך תירא מבשרת ציון ח"ג עמ' ר, רס
ד ע"א05 את ה' אלקיך תירא אזהרה למוציא ש"ש לבטלהאוצר המאמרים (תשס) עמ' רלח
ד ע"א05 את ה' אלקיך תירא אזהרה למוציא ש"ש לבטלהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' שא
ד ע"א05 את ה' אלקיך תירא מכאן אזהרה למוציא שם שמים לבטלה מגדל עוז (תשעח) עמ' תקמו
ד ע"א05 את ה' אלקיך תירא שלא יזכיר שם שמים לבטלהמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' פז
ד ע"א05 את ה"א תירא אזהרה למוציא שם שמים לבטלה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסה, שטז
ד ע"א05 את ה"א תירא שלא תזכיר ש"ש לבטלה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רח
ד ע"א05 המזכיר ש"ש לבטלה עובר על את ה' אלקיך תיראמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סז
ד ע"א05 והכתיב את ה"א תירא ואותו תעבוד אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רחצ
ד ע"א05 שלא להזכיר שם שמים לבטלהשערי תשובה שער ג אות יג, אגה"ת אות י
ד ע"א06 אזהרת עשהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 126 {לאו הבא מכלל עשה ולא לוקים עליו}
ד ע"א06 יש עשה בהזכרת שם שמים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצח הערה 42, תקצט, תקצט הערה 46-47
ד ע"א06 ש"ש לבטלה עובר בעשה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפה
ד ע"א08 המקדים תרומה הכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק כח
ד ע"א08 הקדים תרומה לביכורים באר מחוקק (תשעה) עמ' קצב
ד ע"א08 הקדים תרומה לבכורים באר מחוקק (תשמט) עמ' קנב
ד ע"א09 מלאתך ודמעך לא תאחר שלא תפריש מעשרות שלא כתיקונן לב אריה פרשת ראה אות יח
ד ע"א10 בכורים קודם לתרומה, תוס' - לא בבת אחת אור אברהם במדבר עמ' רפה
ד ע"א10 בכורים קודם לתרומה, תוס' - לא בבת אחת אור אברהם דברים עמ' קכד
ד ע"א10 דמעך אלו תרומהלמחר אעתיר עמ' קמח
ד ע"א10 דמעך זה תרומהקב הישר (תשנט) ח"ב פרק סח עמ' שמ
ד ע"א10 הפרשת בכורים קודם לתרומה - תוס' אור אברהם על ספר המצוות עמ' רמ, רמב, רסד
ד ע"א10 מלאתך - אלו ביכורים, ודמעך - אלו תרומה וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קמח
ד ע"א10 מלאתך אלו הבכוריםאברהם את ידו ח"א דף קנח ע"א
ד ע"א רש"י - תרומה גדולה ואח"כ תרומת מעשר פנים מסבירות עמ' רסז
ד ע"א רש"י הכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק כח
ד ע"א רש"י ד"ה אלו ביכורים גור אריה שמות פכ"ב הערה 228
ד ע"א רש"י ד"ה זו תרומה ותוס' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קסח-קעד
ד ע"א תוס' הכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק כח
ד ע"א תוס' ד"ה ואתמר אם הפריש מעשר ראשון ומעשר שני בבת אחתדברי יונה ח"א עמ' רעג
ד ע"א תוס' ד"ה ואתמר משנת חיים ויקרא עמ' תלב
ד ע"א תוס' ד"ה מלאתךמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תצד
ד ע"ב04 דיבור שנעשה בו מעשה נחשב כמעשהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קסא
ד ע"ב07 לאו הניתק לעשה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 190, 124
ד ע"ב07 לאו הניתק לעשה וכו' ותוס' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יד ע"א {בעשה שמרוחק מהלאו}
ד ע"ב09 א"ל אביי וכל לאו שניתק לעשה לא לקי, והרי מימר דלאו שניתק לעשה הוא ולקי, ומשני וכו', ושטמ"ק חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רט
ד ע"ב09 וכל לאו שניתק לעשה לא לקי והרי מימר וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שא
ד ע"ב10 והא מימר לאו שניתק לעשה הוא וכו' חמודי צבי ויקרא עמ' רכח
ד ע"ב11 לוקין על התמורה מקראי קדש (תשנג) עמ' רל
ד ע"ב13 אין לוקין בתמורה משום דלא אתי חד עשה ועקר שני לאוין, או משום דהוי לאו שוה בכל והעשה אינו שוה בכל חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שה
ד ע"ב13 בב' לאוין לא חשיב לאו הניתק לעשהרוח חיים (חיד"א) עמ' ח
ד ע"ב13 הוי להו תרי לאוי וחד עשה ולא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ש, תמא
ד ע"ב13 כשיש שני לאוין ועשה אי מתחלק המלקות פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה נט
ד ע"ב13 לא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקב
ד ע"ב16 אונס שגירש את אשתו אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלח
ד ע"ב17 אם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר שאני כהנים הואיל וריבה בהם הכתוב מצוות יתירות חמודי צבי ויקרא עמ' קפו
ד ע"ב18 כהנים קאמרת כהנים טעמא אחרינא הוא וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמא
ד ע"ב19 כתנאי לא ישאירו ממנו עד ביקר חיי נפש ח"ו עמ' קכא
ד ע"ב19 לא ישאירו ממנו עד בקר בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמא
ד ע"ב20 נותר הוא לאו הניתק לעשה פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה ע עמ' פ {כי העשה בא לתקן את הלאו, אבל בשאר הפסולים, השריפה היא משום הפסול ולא משום העבירה; רש"י - לוקה על האכילה ואינו לאו הניתק לעשה}
ד ע"ב24 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו
ד ע"ב26 והנותר מיבעי ליה ליתן בוקר שני לשריפתומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עז ע"ב
ד ע"ב33 אמר אביי כל מילתא דאמר רחמנא וכו' שאני התם דאמר קרא ראשיתם ליתן ראשית לזה וכו', ותוס' ד"ה שאני התם - בבכורות דריש אביי האי קרא למעט דגן ודגן חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רלט
ד ע"ב33 אמר אביי כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אם עביד מהני וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רחצ
ד ע"ב33 אמר אביי כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמד
ד ע"ב34 אי עביד מהני - מחלוקת אביי ורבאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ד
ד ע"ב34 אי עביד מהני ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רב
ד ע"ב34 אי עביד מהני או לא מהני גבורות אליהו יו"ד סי' מג אות ב
ד ע"ב34 אי עביד מהני אי לא חיי נפש ח"ב עמ' ד, יג, רמג, שח, שט
ד ע"ב34 אי עביד מהני או לא חיי נפש ח"ו עמ' צה, קכ, קכב, קכג, קעד
ד ע"ב34 דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני כו' גנא דפלפלי עמ' רפג
ד ע"ב34 כל דאמר רחמנא ל"ת אי עביד מהניברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' ק
ד ע"ב34 כל דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד וכו' כסף נבחר (מרגליות) עמ' נב, רמ
ד ע"ב34 כל מה דאמר רחמנא לא תעביד אביי ס"ל מהני ורבא ס"ל לא מהני חיי נפש ח"ד עמ' קצט, רכו, שטז, שכה, שעב
ד ע"ב34 כל מילי דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהניכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' צו, קנו
ד ע"ב34 כל מילתא הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק י
ד ע"ב34 כל מילתא דא"ר לא תעביד תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקז
ד ע"ב34 כל מילתא דא"ר לא תעביד א"ע מהני חמודי צבי שמות עמ' סג
ד ע"ב34 כל מילתא דא"ר לא תעביד אי עביד מהניחיי נפש ח"א עמ' קיג ע"א, קצ ע"ב, רב ע"א, רה ע"א, רכה ע"א, רל ע"א, רג ע"ב
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קנו
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד וזאת התורה עמ' רנו
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד חיי נפש ח"ו עמ' א
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד למדנות (תשנח) פ' קרח אות צו
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד מנחת מרדכי עמ' קלו
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני להורות נתן במדבר עמ' קפא
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני להורות נתן דברים עמ' קכח, קנה, קעב
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני עצי חיים - מועדים עמ' צב
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני שם יחזקאל עמ' עג, רסב, תקט
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני או לא חיי נפש ח"ג עמ' ב, ריט
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני או לא חנן אלקים עמ' פג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמד, של, שנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עד, ח"ב עמ' עב, קי
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני או לא כתנות אור עמ' רח
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהנישער החצר (תשעב) סי' תמו
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אם עביד מהני פרדס מרדכי עמ' צט
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אם עביד מהני וכו', תוס' נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יד אות א, ז
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד וכו' אור אברהם שמות עמ' קמג
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק כג
ד ע"ב34 כל מילתא דא"ר לא תעביד וכו' ולקי דעבר אמימרא דרחמנאקרן פני משה ח"א עמ' קכ
ד ע"ב34 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מד, ח"א שאלה סז {לגבי לא תחמוד}
ד ע"ב כל מילתא דאמר רחמנא לא תעבוד אי עביד מהני אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קסח
ד ע"ב34 כל מקום דא"ר לא תעביד אם עביד מהני תורת מנחם חכ"ו עמ' 180
ד ע"ב34 כל מקום שנאמר ל"ת אי עביד מהניאורות אלים דף לג ע"ב
ד ע"ב34 מחלוקת אביי ורבא בענין כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני או לא לחמי תודה דף ה ע"ב, לט ע"א
ד ע"ב34 פלוגתא דאביי ורבא בכל דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהניברכת פרץ פ' בחוקותי
ד ע"ב34 מילתא דאמר רחמנא לא תעביד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלד
ד ע"ב34 מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אם עביד מהני וכו' תורת מנחם חנ"ט עמ' 389
ד ע"ב34 פלוגתא דאביי ורבא בכל מילתא דאמר רחמנא ל"ת אי מהני תפארת ראובן עמ' ב, קו, קח, רד
ד ע"ב36 אי עביד לא מהני ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שכט
ד ע"ב36 אם עביד לא מהני בנין שאול עמ' קצו
ד ע"ב36 לא מהני והאי דלקי משום דעבר אמימרא דרחמנא למדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכז
ד ע"ב36 רבא אמר כל דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רז
ד ע"ב36 רבא ס"ל כל מילתא דא"ר לא תעביד אי עביד לא מהני חמודי צבי מועדים עמ' שכד, תלו
ד ע"ב36 רבא ס"ל כל מילתא דאמר רחמנא ל"ת אי עביד לא מהני חמודי צבי בראשית עמ' קסט, קעז, רא, ש, שנג, שעב, תד, תצד, תצח
ד ע"ב36 אי עביד לא מהני פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קיז {לגבי בן לוי שנטל ביזה בארץ }
ד ע"ב36 אי עביד לא מהני פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פה {לגבי זר שעבד בקדשים}
ד ע"ב36 אי עביד לא מהני פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פט {לגבי חוכר שדה אחוזה כשלא העני}
ד ע"ב36 אי עביד לא מהני פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קכב {לגבי מחזיר גרושתו}
ד ע"ב36 אי עביד לא מהני פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מג {לגבי שור הנסקל ששחטו}
ד ע"ב36 אי עביד לא מהני פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה צז {לגבי שחרור עבד}
ד ע"ב37 לקי משום דעבר אמימרא דרחמנאתיבת גמא (תשסז) עמ' קעח
ד ע"ב רש"י ד"ה והרי מימר וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שב
ד ע"ב רש"י ד"ה והרי מימר - דהוי לאו שניתק לעשה דכתיב לא יחליפנו, ועשה ואם המר ימר חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רי
ד ע"ב רש"י ד"ה ל"א וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ש-שא, תמא
ד ע"ב רש"י ד"ה שאני כהנים - כהנים כיון דרבי בהו רחמנא קרושה יתירה לוקין אפילו על לאו הניתק לעשה לחמי תודה דף יא ע"א
ד ע"ב רש"י ד"ה שאני כהנים להורות נתן דברים עמ' קפד
ד ע"ב רש"י ד"ה תרי לאוי וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שב
ד ע"ב תוס' ד"ה הרי אונס להורות נתן דברים עמ' קפו
ד ע"ב תוס' ד"ה ור' יעקב חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכח
ד ע"ב תוס' ד"ה רבא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמא
ד ע"ב תוס' ד"ה רבא להורות נתן ויקרא עמ' רפז
ד ע"ב תוס' ד"ה רבא לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 89
ד ע"ב תוס' ד"ה רבא מכשירי מצוה עמ' קמו
ד ע"ב תוס' ד"ה רבא משנת חיים דברים עמ' שיא
ד ע"ב תוס' ד"ה רבא אמר מנחת מרדכי עמ' קמד
ד ע"ב תוס' ד"ה רבאשופרא דישראל (תשסו) עמ' רפו
ה ע"א04 כל ימיו בעמוד והחזיר זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכד
ה ע"א04 עבר וגירש כל ימיו בעמוד והחזר תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תפג
ה ע"א19 אין תורמין מן הרעה על היפה ברית שלום (תשסח) עמ' תרלז
ה ע"א19 אין תורמין מן הרעה על היפה ברית שלום (תעח) דף צז ע"ד, צט ע"ג
ה ע"א19 חלבו אין גירועין לא לקוטי שיחות חל"ג עמ' 122, 121
ה ע"א24 בהרימכם את חלבו ממנואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמב
ה ע"א44 אי עביד לא מהני לגבי המוכר חרמי כהנים פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עב
ה ע"א47 אמר אביי שאני התם הוא בהוייתו יהא ולרבא למעוטי בכור ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כה ע"א
ה ע"א48 דאמר רחמנא קדש קדשים הוא בהוייתו יהא מגילת סמנים עמ' עז
ה ע"א תוס' ד"ה ורבא ותוס' ד"ה אמר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עה
ה ע"א תוס' ד"ה מיתיבי חמודי צבי מועדים עמ' שכד
ה ע"א תוס' ד"ה מיתיבי חמודי צבי בראשית עמ' קסט, קעז, רא, שא, שנג, שעב, תד, תצד, תצט
ה ע"א תוס' ד"ה מיתיבי חמודי צבי ויקרא עמ' קנז
ה ע"א תוס' ד"ה מיתיבי להורות נתן בראשית עמ' תקד
ה ע"א תוס' ד"ה מיתיבי אונס שגירש בנין שאול עמ' קצו
ה ע"א תוס' ד"ה מיתיבי אונס שגירש כרם חמד (תשסו) עמ' נט
ה ע"א תוס' ד"ה מיתיבי חמודי צבי שמות עמ' סג
ה ע"א תוס' ד"ה שאני התם וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמד
ה ע"ב04 והרי תמורה דאמר רחמנא לא יחליפנו וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שב
ה ע"ב04 והרי תמורה וכו' ולאביי ל"ל קרא תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקח
ה ע"ב04 והרי תמורה וכו' ותנא שאם המיר מומר אלמא מהנימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קיג ע"ב
ה ע"ב09 הוא ותמורתו הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק י
ה ע"ב10 אין הבהמה יוצאת לחולין ע"י תמורה שנאמר והיה הוא ותמורתותפארת צבי שמות עמ' קח
ה ע"ב17 תמורת בכור ומעשר עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שיד
ה ע"ב20 לימד על בכור ומעשר שנתערב דמן בכל העולין שקריבין לגבי המזבח וכו' חיי נפש ח"ד עמ' שכג
ה ע"ב21 ואביי האי סברא מנ"ל וכו' דתניא ולקח מדם הפר וכו' דברי ר' יאשיה מגילת סמנים עמ' פא
ה ע"ב23 אביי ס"ל כר' יאשיה חיי נפש ח"ב עמ' יג {סובר דלחלק לא צריך קרא}
ה ע"ב27 הקדים תרומה לביכורים נימא אי עביד לא מהני להורות נתן דברים עמ' קכח
ה ע"ב27 הרי מקדים מעשר לתרומה וכו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעג
ה ע"ב27 הקדים תרומה לבכוריםטבעות זהב ח"א דף מו ע"ב [הלכה]
ה ע"ב31 אפילו הקדימו בכרי הכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק כז
ה ע"ב34 והרי אלמנה לכה"ג מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסז {מוכח שגם לרבא שאין מלקות על קידושין לבד, אם בעל אחר כך לוקה גם על הקידושין}
ה ע"ב34 והרי אלמנה לכה"ג וכו' א"ל רבא שאני התם דא"ק לא יחלל וכו' חמודי צבי ויקרא עמ' קנו
ה ע"ב34 והרי אלמנה לכהן גדול וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נג ע"ב, עא ע"א, צב ע"א
ה ע"ב34 והרי אלמנה לכהן גדול וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרה {מדוע לא הקשו מממזר - העמק שאלה}
ה ע"ב38 המקדיש בהמה בעל מום למזבח מה שעשה עשוי גור אריה ויקרא פ"ז הערה 142
ה ע"ב40 ולנדר לא ירצה הא מקדש קדשיתיבת גמא (תשסז) עמ' רלג
ה ע"ב40 ולנדר לא ירצה וכו' הא מקדש קדשי תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ר
ה ע"ב תוס' ד"ה כתנאי דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שב
ו ע"א06 והרי גזל דרחמנא אמר לא תגזול וכו' פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מד
ו ע"א10 כעין שגזל יחזירעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקב
ו ע"א12 והרי השבת העבוטאבן שהם (וינמן) עמ' תכב [הלכה]
ו ע"א12 והרי משכון דרחמנא אמר לא תבוא ותנן מחזיר לו את הכראיש צעיר דף ז ע"א
ו ע"א13 אי עביד לא מהני לגבי לקיחת משכון פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קטז
ו ע"א26 לאביי דס"ל אי עביד מהני אצטריך תעזוב יתירה ויגד יעקב עמ' רנא
ו ע"א33 אביי ורבא במאי פליגי תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקז
ו ע"א33 דאביי ורבא במאי פליגי ברבית קצוצה קמיפלגי וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רחצ
ו ע"א33 והשתא דשינויי כל הני שינויי אביי ורבא במאי פליגי וכו' אלא כי קא מפלגי בשינוי קונה חמודי צבי מועדים עמ' תלו
ו ע"א34 אי עביד לא מהני ברבית אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יט-א אות א, ב
ו ע"א תוס' ד"ה המפקיר תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קטו, קטז
ו ע"א תוס' ד"ה השתא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמז
ו ע"א תוס' ד"ה והשתא מקראי קדש (תשנג) עמ' של, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עב
ו ע"ב08 רבא אמר מהכא וכו' והוליד בן פריץ שופך דם גבורות אליהו יו"ד סי' נה אות ב
ו ע"ב13 וחי אחיך עמך אהדר ליה כי היכי דניחי עמךשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כה
ו ע"ב15 אביי ורבא פליגי אי שינוי קונה או לא לחמי תודה דף לט ע"א
ו ע"ב15 במאי קמפלגי אביי ורבא בשינוי קונה וכו' דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שח
ו ע"ב15 ואלא במאי קמיפלגי בשינוי קונה ורש"י חיי נפש ח"ו עמ' קכא
ו ע"ב22 ת"ר כל אשר בו מום לא תקריבו מאכסניא של התורה סי' סד
ו ע"ב23 'בל יקריבו' הכתב והקבלה ויקרא פ"י פסוק יט
ו ע"ב23 בעל מום אינו ראוי להקרבה גור אריה ויקרא פ"ג הערה 47
ו ע"ב23 לא תקריבו למה נאמר גור אריה ויקרא פכ"ב הערה 106
ו ע"ב24 המקדיש בהמה בעל מום למזבח עובר בלאו ולוקה גור אריה ויקרא פ"ז הערה 142
ו ע"ב24 המקדיש בע"מ לגבי מזבח משנת חיים ויקרא עמ' ח
ו ע"ב24 המקדיש בע"מ לגבי מזבח עובר וכו' אפ"ה בזיא מילתא וכו' כיון דאיכא במינו חכמה ומוסר ח"א עמ' תב
ו ע"ב24 המקדיש בע"מ למזבח עובר משום בל תקדישו בל תשחטו ובל תזרקו וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצז
ו ע"ב24 המקדיש בעלי מומין על גבי המזבח וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' תרלג
ו ע"ב24 לא תקריבו לא תקדישו גור אריה ויקרא פ"א הערה 392
ו ע"ב24 לא תקריבו לא תקדישו בעל מום יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' א, יח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצא
ו ע"ב25 ג"פ נאמר לא תקריבו להקדשן שחיטתן וטביחתן יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצא
ו ע"ב26 עובר בלא תשחטו משנת חיים דברים עמ' שס
ו ע"ב31 על המזבח זה הדם גור אריה ויקרא פ"א הערה 394
ו ע"ב41 הא מני חנן המצרי היא וכו' רבא אמר וכו' כגון שהומם וכו' וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יט ע"ב, כ ע"א
ו ע"ב רש"י ד"ה אבקדרך ישראל סי' ט ס"ק כא [הלכה]
ו ע"ב שטמ"ק אות ו משנת חיים דברים עמ' שנט
ו ע"ב שטמ"ק אות ו משנת חיים במדבר עמ' שנו
ז ע"א05 ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה' גור אריה ויקרא פ"א הערה 394
ז ע"א15 וב"נ אין מצווין אלא על מחוסר אבר משנת חיים במדבר עמ' תכח
ז ע"א15 יכול הואיל ולא נצטוו בני נח אלא על מחוסר אברים וכו'היהדות הלאומית עמ' 131
ז ע"א16 מחוסר אבר בבמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ע
ז ע"א16 על מחוסרי אברים משנת חיים בראשית עמ' צג
ז ע"א17 תמימות בקרבנות של עכו"ם ע"ג המזבח לקוטי שיחות חל"ה עמ' 28
ז ע"א23 מפקינן לבמת יחיד משנת חיים דברים עמ' שמח, שסא
ז ע"א23 מפקינן לבמת יחיד משנת חיים ויקרא עמ' קב
ז ע"א29 אנן נמי נקבל מינהון משנת חיים בראשית עמ' קמד
ז ע"א29 קמ"ל דלא מקבלינן רנת יצחק שמואל עמ' פ
ז ע"א43 בזיון קדשים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנו
ז ע"א43 זילא מילתא משנת חיים במדבר עמ' תצה
ז ע"א45 העובר על כל אשר בו מום לא תקריבו לוקה גור אריה ויקרא פ"א הערה 392
ז ע"א46 טעמא דבעל מום דלקי משום דבזיא מילתייהוקדושת יצחק עמ' צג
ז ע"א47 בע"מ אפילו הקדישו לדמי נסכים לוקה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצא
ז ע"א רש"י - ב"נ נצטוו מלהקריב מחוסרי אברים לקוטי שיחות חל"ה עמ' 24
ז ע"א תוס' ד"ה אלא להורות נתן דברים עמ' קמז
ז ע"א תוס' ד"ה אפילו משנת חיים במדבר עמ' שנט
ז ע"א תוס' ד"ה אפילו רנת יצחק שמואל עמ' פ
ז ע"ב נדבה תעשה אותו ולנדר לא ירצה גור אריה שמות פ"א הערה 19
ז ע"ב ת"ל נדבה ולנדר גור אריה ויקרא פכ"ב אות ל
ז ע"ב המתפיס תמימים לבדק הבית עובר בעשה ולא תעשה באר שרים פרשת האזינו דרוש ד אות ד
ז ע"ב רע"א מה חטאת ואשם אין הכהן ממיר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנח
ח ע"א פסולי המוקדשין נמכרין באטליז ונשקלין בליטרא חוץ וכו' מן המעשר לקוטי שיחות חי"ב עמ' 134
ח ע"ב משום דבוכרא הוא ובשטמ"קאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רכז
ט ע"א08 בעל מום שקדם הקדשן את מומן עבדי תמורהאיש צעיר דף ח ע"ב
ט ע"א22 תרוויהו טוב מייתרי אם כן ניכתוב קרא לא יחליפנו ולא ימיר אותואיש צעיר דף כב ע"ב
ט ע"א27 ואביי אמר ק"ו הוא וכו' טוב בטוב דכי הדדי נינהו לא כ"ש דלקי מגילת סמנים עמ' פא
ט ע"א27 ואביי אמר ק"ו הוא ומה טוב ברע דעלויי קא מעלי וכו' ורבא א"ע מה"ד מכשירי מצוה עמ' רט
ט ע"א28 ומה טוב ברע הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק י
ט ע"א29 ורבא אין עונשין מן הדין ואביי אמר לך הא לאו דינא הוא וכו' זכור לדוד עמ' ג
ט ע"א31 לא יחליפנו בשל אחרים וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' תפז
ט ע"א31 ת"ר לא יחליפנו בשל אחרים וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שב
ט ע"א32 תרוייהו צריכי הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק י
ט ע"א36 המימר בשאינו שלו אינו עובר על התמורה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לז
ט ע"א39 אפילו במאה גור אריה ויקרא פכ"ה הערה 92
ט ע"א39 ממירין אחד במאה ומאה באחד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנז
ט ע"א40 אין ממירין אלא אחד באחד שמחה לאיש דף נז ע"א
ט ע"א49 הממיר בבהמה וחזר והמיר בה אפילו אלף פעמים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנד
ט ע"א52 כשם שאין ממירין אחד בשנים כך אין ממירים וחוזרין וממירין יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסט
ט ע"א רש"י טוב של חולין ברע של הקדש גור אריה ויקרא פכ"ז הערה 14
ט ע"ב רש"י סוד"ה אין פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה צח
י ע"א07 בעי רמי בר חמא מקדיש מוסיף חומש או מתכפר מוסיף חומש להורות נתן ויקרא עמ' שסה
י ע"א13 אפשר להקדיש ע"י שליח אור אברהם במדבר עמ' נט
י ע"א13 דשוו שליח לאקדושי משנת חיים במדבר עמ' תעה
י ע"א13 דשווי שליח לאקדושי אור אברהם ויקרא עמ' שנה
י ע"א13 דשווי שליח להקדישו אור אברהם על ספר המצוות עמ' תנא, תנז, תקו, תקיח
י ע"א13 כגון דשוו שליח לאקדושי אור אברהם שמות עמ' עו
י ע"א13 כגון דשוו שליח לאקדושי וכו' זכור לדוד עמ' קד
י ע"א15 מלבד אשר תשיג ידו שהפרישו לו אחרים וכו' מגילת סמנים עמ' קיז
י ע"א18 שהפרישו לו אחרים משנת חיים ויקרא עמ' ש
י ע"א21 מתכפר עושה תמורה בנזיר מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כז
י ע"א27 דא"ר אבהו א"ר יוחנן מקדיש מוסיף חומש ומתכפר עושה תמורה וכו' הר המוריה עמ' רט
י ע"א31 אין ממירין איברין של חולין בשלימין של הקדש יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנו
י ע"א31 אין ממירין לא איברין בשלמים וכו' מנחת מרדכי עמ' רמט
י ע"א35 אם מקדיש אבר אחד בבהמה פשטה קדושה בכולה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקצה
י ע"א35 האומר רגלה של זו עולה וכו' ממנו ולא כולו דבר ר' מאיראוזן שמואל דף לג ע"א
י ע"א35 האומר רגלה של זו עולה כולה עולה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנה, כרך ב ח"ב עמ' לז
י ע"א35 האומר רגלה של זו עולהחלק יעקב (קנטור) דרוש כב
י ע"א38 אין קדושה חלה על העוברין ברית שלום (תעח) דף יב ע"ב
י ע"א38 אין קדושה חלה על העוברין ברית שלום (תשסח) עמ' עד
י ע"א39 קדושה חלה על העוברין תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ר
י ע"א תוס' ד"ה ואזדא משנת חיים במדבר עמ' שנט
י ע"ב רש"י - היא חולין וולדה עולה דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שיד
י ע"ב תוס' ד"ה אזדא ושטמ"ק וגליון הש"ס תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ר
י ע"ב תוס' ד"ה ואזדא - שאין מחו"ז קודם שנולד פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צו
י ע"ב תוס' ד"ה ואזדא - אם הקדיש בדיעבד בתוך ח' מקודשתיבת גמא (תשסז) עמ' רלג
יא ע"א בן פקועה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעט
יא ע"א הקדיש עובר במעי בעלת מום עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ד, כרך ב ח"ב עמ' רח
יא ע"א רש"י ד"ה מאי לאו דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שיא
יא ע"ב01 ת"ר יכול האומר רגלה של זו עולה תהא כולה עולה וכו' ותוס' איש אמונים דף קיב ע"ד
יא ע"ב04 ידה ורגלה עולה תמכר לחייבי עולות יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' א, קנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ג, כרך ב ח"ב עמ' רו
יא ע"ב04 תמכר לצרכי עולותטבעות זהב ח"א דף מז ע"ב [הלכה]
יא ע"ב07 רגלה של זו עולה כולה עולהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטז ע"ב
יא ע"ב27 בעוף מהו הכתב והקבלה ויקרא פ"א פסוק ב
יא ע"ב29 המקדיש אבר לדמיו קדוש קדושת הגוףאיש צעיר דף ח ע"ב
יא ע"ב29 הקדיש אבר לדמיואהבת דוד (חיד"א) עמ' קכב ע"א
יא ע"ב רש"י - רגל מן הארכובה ולמעלה גור אריה ויקרא פי"ד הערה 10
יא ע"ב תוס' ד"ה היאמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רצט
יב ע"א מי קרינא ביה כי ירחק ממך וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ב ע"א
יב ע"א היא חולין וולדה שלמים חייב משום שחוטי חוץ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
יב ע"א אין מי חטאת נעשין וכו' - רע"ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעא
יב ע"א ואין תמורה עושה תמורה לקוטי שיחות חי"ב עמ' 120
יב ע"א תוס' ד"ה ואין המים שאובין כו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עה, פב
יב ע"ב הקדים עפר למים פסולה וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קצב
יב ע"ב מה להלן עפר הכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק יז
יג ע"א10 אין התמורה עושה תמורה גור אריה ויקרא פכ"ה הערה 92
יג ע"א11 אמר קרא ותמורתו ולא תמורת תמורתו זכור לדוד עמ' לג
יג ע"א17 הציבור והשותפין אין עושים תמורה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקח
יג ע"א17 הציבור והשותפין אין עושין תמורה מנחת מרדכי עמ' רמט
יג ע"א20 קדשי בדק הבית אין עושין תמורה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנח
יג ע"א22 לומר לך מה מעשר כו' משנת חיים ויקרא עמ' תקכט
יג ע"א32 כל שאינו ראוי לבא לפתח אהל מועד אין חייבין עליו משום שחוטי חוץ לחמי תודה דף רנו ע"א
יד ע"א02 ויש בקרבנות הציבור שאין בקרבנות היחיד שיחת מלאכי השרת עמ' 104
יד ע"א05 קרבנות הציבור אין נוהגין אלא בזכריםשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' צט
יד ע"א06 קרבנות היחיד חייב באחריותן אור אברהם על ספר המצוות עמ' תמ
יד ע"א06 קרבנות היחיד חייבים באחריותן פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה עד
יד ע"א07 קרבנות ציבור אין חייב באחריות נסכיהן עיוני רש"י במדבר עמ' תקיד
יד ע"א09 יש בקרבנות הציבור שדוחין שבת וטומאה משא"כ בקרבן יחיד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לד
יד ע"א09 קרבן ציבור דוחה את הטומאה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפז
יד ע"א09 קרבן ציבור, וקרבן יחיד הקבוע לו זמן עיוני רש"י במדבר עמ' קנ, תקיד
יד ע"א09 קרבנות דוחים שבת עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תנז
יד ע"א09 קרבנות ציבור דוחין שבת אבל לא של יחיד אור אברהם ויקרא עמ' קעד
יד ע"א09 שקרבנות הצבור דוחין את השבת וכו' א"ר מאיר וכו' לקוטי שיחות חי"ח עמ' 105, חכ"ג עמ' 42
יד ע"א09 שקרבנות הצבור כו' אר"מ משנת חיים במדבר עמ' קנו, קצט, שסג, תצז
יד ע"א10 דוחין את השבת כו' קבוע משנת חיים ויקרא עמ' כב
יד ע"א11 חביתי כה"ג ופר כהן משיח קרבן יחיד ודחו שבת וטומאה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רב, כרך ב ח"א עמ' ריט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלב
יד ע"א11 שאהרן מקריב פרו וחביתו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לו
יד ע"א12 כל דבר שזמנו קבוע דוחה שבת בנין שאול עמ' קלט
יד ע"א12 כל שזמנן קבוע דוחה את השבת ואת הטומאה בן מלך - שבת עמ' רנ
יד ע"א12 קרבנות התלויים ביום קבוע כיון שעבר יומו בטל קרבנותפארת צבי שמות עמ' תקיא
יד ע"א19 אין תמות וזכרות בעוף חנן אלקים עמ' ד
יד ע"א19 אין תמות וזכרות בעופותתורת העולה (תשעה) עמ' שכ, שפה
יד ע"א19 אין תמות וזכרות בעופותתורת העולה ח"ג פרק יב
יד ע"א22 אשם בצבור ליתאאמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
יד ע"א24 דבר יום ביומו - כל היום כשר למוסף אור אברהם על ספר המצוות עמ' מז
יד ע"א25 דבר יום ביומו, עבר יומו בטל קרבנו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קל
יד ע"א25 מלמד שכל היום כשר למוספין אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קלג
יד ע"א25 עבר זמנו בטל קרבנו פנים מסבירות עמ' רלא
יד ע"א25 דבר יום ביומו - עבר זמנו בטל קרבנו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קפה, קצא
יד ע"א25 עבר יומו בטל קרבנו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיז, קכב
יד ע"א25 שכל היום כשר למוספין, וברש"י משנת חיים במדבר עמ' תקכו
יד ע"א27 מנחתם ונסכיהם בלילה מנחתם ונסכיהם למחר, ורש"י ד"ה מנחתם צלח רכב עמ' רצב
יד ע"א31 בקדשים הלילה הולך אחד היום אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קפ
יד ע"א31 בקדשים הלילה הולך אחר היום אור אברהם - סידור התפילה עמ' מג, ריח
יד ע"א31 בקדשים הלילה הולך אחר היום אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלד
יד ע"א31 בקדשים הלילה הולך אחר היום אור אברהם ברכות עמ' קע, שצג
יד ע"א31 בקדשים הלילה הולך אחר היום שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תיב
יד ע"א31 בקדשים הלילה הולך אחר היום ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקנ
יד ע"א31 דבקדשים לילה הולך אחר היוםקדושת לוי (תרצט) דף קו ע"ד
יד ע"א31 לילה הולך אחר היום משנת חיים בראשית עמ' ה
יד ע"א40 אלא אמר רב יוסף סמי מנחת נסכים מהא מתניתא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיב ד"ה על
יד ע"א42 אין מקריבין נסכים בלילה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפ
יד ע"א42 מנין לנסכים הבאים עם הזבח שאין קריבין אלא ביום וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיא ד"ה והנה
יד ע"א42 נסכים הבאים עם הזבח אין מנסכין כי אם ביוםנטריקן (תשעד) עמ' פט
יד ע"א42 נסכין הבאין עם הזבח אין נקרבין אלא וכו'פנים מסבירות עמ' רכט
יד ע"א רש"י - כל חטאות הציבור באים זכר מן העז או מהבקר גור אריה ויקרא פי"ד הערה 59
יד ע"א רש"י ד"ה מנחתם משנת חיים במדבר עמ' תצג
יד ע"א תוס' ד"ה וכל לקוטי שיחות חי"א עמ' 122
יד ע"א תוס' ד"ה וכל הקרב בלילה, ובשמ"ק וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' רכא
יד ע"א תוס' ד"ה וכל הקרב הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' יא
יד ע"א תוס' ד"ה וכל הקרבמאורי שערים עמ' שסד
יד ע"א שטמ"ק אות מא משנת חיים ויקרא עמ' קסח
יד ע"ב03 איך כתב ר' זיראמבוא התלמוד פל"ב עמ' שמה
יד ע"ב05 כותבי הלכות כשורף התורה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שנט
יד ע"ב05 כותבי הלכות כשורף התורה מצווה ועושה ח"א עמ' תקלה
יד ע"ב08 כתב לך את הדברים האלה וכו' מוטב תיעקור תורה ולא תשתכח תורה מישראל ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמח, שנ, שנג
יד ע"ב08 כתוב לך את הדברים האלה צדקת הצדיק סי' רסג, קדושת השבת סי' ז (עמ' 48)
יד ע"ב08 כתוב לך את הדברים האלה, אלה אתה כותב אבל אין אתה כותב הלכות אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קלז
יד ע"ב09 על פי הדברים האלה זה תושבע"פ חמודי צבי שמות עמ' שסב
יד ע"ב10 אסור לכתוב תורה שבעל פה אור אברהם דברים עמ' מח, קפו, שעב
יד ע"ב10 דברים שבע"פ א"א רשאי לאומרן בכתב לקוטי שיחות חי"ב עמ' 89
יד ע"ב10 דברים שבע"פ אי אתה רשאי כו' מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיח דף רמז ע"ד
יד ע"ב10 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתב וכו' עטרת חן ח"ב עמ' קלט
יד ע"ב10 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאמרן בכתב אור אברהם ברכות עמ' רצט
יד ע"ב10 דברים שבע"פ אסור לכתובמבוא התלמוד פל"ב עמ' שמד
יד ע"ב10 דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמח
יד ע"ב10 דברים שעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב אור אברהם - תלמוד תורה עמ' סא
יד ע"ב10 דברים שעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב מצווה ועושה ח"א עמ' תקטז, תקמח
יד ע"ב10 דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה דעת תורה שמות עמ' שנג
יד ע"ב10 הלכות אין אתה כותב וכו' מבשרת ציון ח"ג עמ' קפט
יד ע"ב11 אי אתה רשאי לאמרם בעל פהפחד יצחק פסח מאמר לז
יד ע"ב11 דברים שבכתב (גר"א) נפש הרב עמ' לה
יד ע"ב11 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפו עמ' תקמא
יד ע"ב11 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בע"פ אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' ערה
יד ע"ב11 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פה אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שב
יד ע"ב11 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה אור אברהם - סידור התפילה עמ' מו
יד ע"ב11 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' נח
יד ע"ב11 דברים שבכתב וכו' משנת חיים דברים עמ' קכד
יד ע"ב14 מלתא חדתא שאנימנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו
יד ע"ב15 ר"י ור"ל היו מעייני בספרא דאגדתא בשבתדעת שבת עמ' סג
יד ע"ב15 ר"י ור"ל מעייני בספרי דאגדתא בשבתא וכו' חיי נפש ח"ד עמ' קלב
יד ע"ב16 הותרה כתיבתה של תורה שבעל פה וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר א
יד ע"ב16 כתיבת תושבע"פ משום עת לעשות לה'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסב
יד ע"ב16 מותר לכתוב תושבע"פ משום עת לעשות לד'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' כט
יד ע"ב16 משום שהחלה התורה להשכח נכתבה תורה שבעל פה מבשר טוב - חנוכה עמ' נט, סח
יד ע"ב16 ניתן לכתוב תורה שבע"פ גור אריה שמות פל"ד הערה 137
יד ע"ב16 עת לעשות לה' הפרו תורתך אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' לז
יד ע"ב16 עת לעשות לה' הפרו תורתך אור אברהם - מסכת מגילה עמ' יב, רכט
יד ע"ב16 עת לעשות לה' הפרו תורתך אור אברהם - רות עמ' יד, קכב
יד ע"ב16 עת לעשות לה' הפרו תורתך אור אברהם על ספר המצוות עמ' עג
יד ע"ב16 עת לעשות לה' הפרו תורתך דברי חנינא - ת"ת עמ' ק
יד ע"ב16 עת לעשות לה' הפרו תורתך אמרי הכי מוטב תעקר וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לו עמ' רלו
יד ע"ב16 עת לעשות לה' הפרו תורתך וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' רסד
יד ע"ב16 עת לעשות לה' הפרו תורתךפחד יצחק שבועות מאמר ה
יד ע"ב16 עת לעשות לה' הפרו תורתך אור אברהם - תלמוד תורה עמ' כ, שמג
יד ע"ב16 עת לעשות לה'מכמני עוזיאל עמ' קכט
יד ע"ב17 מוטב תיעקר תורה ואל תשתכח תורה מישראל באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 597
יד ע"ב17 מוטב תפר תורה ואל תשתכח תורה מישראלקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קי
יד ע"ב29 נדרים ונדבות קריבין בחולו של מועד פנים מסבירות עמ' שעג
יד ע"ב36 האם קרבנות נזירות הם בכלל נדרים ונדבות (ורש"י ד"ה שלמי) לקוטי שיחות חל"ח עמ' 26
יד ע"ב36 שלמי נזיר נידר ונידב רנת יצחק שמואל עמ' תיז
יד ע"ב38 סמי מכאן נזירות (ורש"י ותוס' ד"ה סמי) לקוטי שיחות חל"ח עמ' 27
יד ע"ב39 אבשלום היה נזירדברים אחדים (קלצקין) עמ' ו-ז
יד ע"ב40 מאי לאו אקרבן לא אעיקר נדרו רנת יצחק שמואל עמ' תכא
יד ע"ב43 שביק ירושלים ואזיל לחברון רנת יצחק שמואל עמ' שיח, תיט, תכג
יד ע"ב46 כיון שהותרו הבמות כל היכי דבעי מקריבמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 325
יד ע"ב רש"י ד"ה כותבי הלכות - שאסור לשהותן ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שנט
יד ע"ב תוס' ד"ה אלא - נזיר עולם גילח א' משלשתן יצא רנת יצחק שמואל עמ' תיח
יד ע"ב תוס' ד"ה דברים רנת יצחק תהלים עמ' שס
יד ע"ב תוס' ד"ה דברים שבכתב וכו' עטרת חן ח"ב עמ' קמא
טו ע"א עשר שנים מלך שמואל בעצמושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 260
טו ע"א אין חטאת ציבור מתה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ק
טו ע"א רש"י ד"ה עשר משנת חיים במדבר עמ' קצז
טו ע"ב01 הבאים משבי הגולה הקריבו חטאת ציבור שמתה בעלי' ברית שלום (תשסח) עמ' תרט
טו ע"ב02 הבאים משבי הגולה הקריבו חטאת ציבור שמתה בעלי' ברית שלום (תעח) דף צה ע"ב
טו ע"ב15 חטאת ציבור שמתו בעליה אינה מתה להורות נתן בראשית עמ' תכב
טו ע"ב16 אין הצבור מתים גור אריה במדבר פ"ל הערה 24
טו ע"ב16 אין הצבור מתים לקוטי שיחות חל"ג עמ' 129
טו ע"ב16 אין צבור מת חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קסא
טו ע"ב16 אין ציבור מתים ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רכא
טו ע"ב16 אין צבור מתים חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קפב
טו ע"ב16 צבור לא מתשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 245 ,242 ,209
טו ע"ב16 שאין הצבור מתיםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 328
טו ע"ב21 ודילמא מתו מרייהו דהני זוזי חמודי צבי מועדים עמ' רכז
טו ע"ב30 הוראת שעה היתה רנת יצחק משלי עמ' שיז
טו ע"ב30 הוראת שעה היתהפרדס מנחם עמ' ק
טו ע"ב34 משמת יוסי בן יועזר בטלו האשכולות מקראי קדש (תשנג) עמ' קפג
טו ע"ב34 משמת יוסי בן יועזר כו' בטלו אנשי אשכולותפרי צדיק לחנוכה אות ה
טו ע"ב34 משמת יוסף בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים בטלו האשכולות שרגא המאיר על התורה עמ' רכב, תקצג
טו ע"ב34 משמת ר"י בן יועזר בטלו אשכולותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"א
טו ע"ב35 איש האשכולות - איש שהכל בו חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקכט, תרמח, ח"ב עמ' שטו
טו ע"ב35 איש האשכולות מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשו
טו ע"ב35 איש האשכולות שהכל בו באר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ו אות א
טו ע"ב35 בטלו האשכולותמי מרום חי"ג עמ' עג
טו ע"ב36 מאי אשכולות איש שהכל בו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קלה
טו ע"ב36 מאי אשכולות וכו' החזירן בפלפולומנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה עתה, ד"ה ואמרו
טו ע"ב36 מאי אשכולות וכו' היו למדין תורה כמשה רבינו עוז לו בך מאמר ו אות י
טו ע"ב36 מאי אשכולות אמר ר"י איש שהכל בו, רש"י נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות ב
טו ע"ב37 כל אשכולות, וגר"אמורשה - שיחות למועדים עמ' קה
טו ע"ב37 כל אשכולות וכו' דבצר ליבא תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלא
טו ע"ב37 כל אשכולות שהיו עד יוסף בן יועזר לא היה בהן דופי באר שרים בראשית פ' וישלח דרוש ה בסיום
טו ע"ב37 כל האשכולות שעמדו לישראל מימות משה עד שמת יוסף בן יועזר לא היה בהם דופי, מכאן ואילך היה בהן שום דופי תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרעח הערה 16
טו ע"ב37 כל אשכולות שעמדו להן לישראל וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' לז
טו ע"ב37 כל אשכולות שעמדו להן לישראל מימות משה וכו'הר יראה - חסד חיים מאמר ו
טו ע"ב37 כל אשכולות שעמדו לישראל וכו' לא היה בהם שום דופירנת יצחק - פרק חלק עמ' רצא
טו ע"ב37 כל אשכולות שעמדו לישראל מימות משה לא היה בהם שום דפימי מרום ח"ב עמ' צ
טו ע"ב37 כל אשכולות שעמדו לישראל מימות משה עד שמת יוסף בן יועזר וכו' לא היה בהם שום דופי, מכאן ואילך היה בהן שום דופי באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 317
טו ע"ב37 כל אשכולות שעמדו לישראל עד שמת יוסף בו יועזר לא היה בהם שום דופיאור הצבי עמ' 53
טו ע"ב37 כל האשכולות שעמדו להם לישראל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמא
טו ע"ב37 כל האשכולות שעמדו לישראל וכו' לא היה בהם דופי אור אברהם - רות עמ' ל
טו ע"ב37 כל האשכולות שעמדו לישראל מימות משהפרי צדיק לחנוכה אות ה
טו ע"ב38 היו למדים כמשה רבינואשל אברהם (שפירא) עמ' תשכא
טו ע"ב38 עד שמת יוסף בן יועזר היו למדין תורה כמשה רבינו וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קח
טו ע"ב40 באבלו של משה נשתכחו שלשת אלפים הלכות וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פ ע"ב
טו ע"ב40 בימי אבלו של משה נשתכחו ג' אלפים הלכות ויואל משה מאמר ב סי' טו עמ' ריב
טו ע"ב40 בימי אבלו של משה נשתכחומכתב מאליהו ח"ה עמ' 218
טו ע"ב40 ג' אלפים הלכות נשתכחו באבלו של משה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קלב
טו ע"ב40 ג' אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קכ
טו ע"ב40 כשמת משה נשתכחו הלכותמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ב
טו ע"ב40 נשתכחו ג' אלפים הלכות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרנג
טו ע"ב40 נשתכחו ג' אלפים הלכותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' ריב
טו ע"ב40 נשתכחו שלשת אלפים הלכות בימי אבלו של משה לקוטי מאמרים עמ' *95-97, מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 77), קדושת השבת סי' ז (עמ' 41)
טו ע"ב40 נשתכחו שלשת אלפים הלכות בימי אבלו של משהפרי צדיק כי תצא אות טז
טו ע"ב40 שלושת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' קטו
טו ע"ב40 שלושת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהחיים לגופא (תשסה) עמ' מא
טו ע"ב40 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה לחמי תודה דף נט ע"א, קלא ע"ב
טו ע"ב40 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שיב, שכט*, תסח
טו ע"ב40 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה עץ הדעת טוב (תשסח) סי' ב
טו ע"ב40 משמת משה נשתכחו וכו' עמוד הימיני (קלינמן) עמ' לח
טו ע"ב40 משמת משה נשתכחו שלשת אלפים הלכות גנא דפלפלי עמ' תנ
טו ע"ב40 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש וכו' נזר הקדש ח"א עמ' מא, ח"ב עמ' תרלג, ח"ג עמ' תנד
טו ע"ב41 דאישתכח אישתכח, ודגמירו להו הוו גמירי כמשה רבינו עוז לו בך מאמר ו אות י
טו ע"ב42 אם רבו מטמאין טמאו אם רבו טהורין טהרופרי צדיק מקץ אות ד
טו ע"ב42 משמת משה אם רבו מטמאין טמאו וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' קב
טו ע"ב42 משמת משה רבינו כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 69
טו ע"ב42 משמת משה עמדו למנין רבו המטהרין רבו המטמאין ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ל
טו ע"ב43 ליבא הוא דאמעטאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכה
טו ע"ב45 מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו וכו' ואנו נכנסין אצלו דעת תורה שמות עמ' רג
טו ע"ב51 אין מגדלין בהמה דקה דעת תורה שמות עמ' רג
טו ע"ב52 כל היכא דאמר מעשה בחסיד אחד או ר' יהודה תקנת השבין סי' טו (עמ' 140)
טו ע"ב52 כל היכא דאמר מעשה בחסיד אחד או ר' יהודהפרי צדיק אמור אות יד
טז ע"א01 והא יוסף בן יועזר מפליג פליג בסמיכה כי אפליג בה בסוף שניה דבצר לבאפרי צדיק לחנוכה אות ה, נשא אות ה
טז ע"א01 דופי של סמיכהמי מרום חי"ג עמ' עג
טז ע"א03 כי אפליג בה בסוף שניה דבצר לבא תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רמג {מכאן שמותר לשבח נפטר בהנהגה שנהג רוב ימיו}
טז ע"א03 כי אפליג בסוף שניה דבצר ליבאפרי צדיק לחנוכה אות ה, מקץ אות ד
טז ע"א04 א"ר יהודה אמר שמואל ג' אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה מכשירי מצוה עמ' קצב
טז ע"א04 א"ר יהודה אמר שמואל שלשת אלפים הלכות נשתכחו וכו' מגילת סמנים עמ' קכח
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה, אמרו לו יהושע שאל, א"ל לא בשמים היא וכו' שאל ממני כל ספיקות שיש לךשמחת מרדכי (רוזנמן) נישואין - מאמר אישות וארץ ישראל
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה אמרו לו ליהושע שאל א"ל לא בשמים היאבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שיד
טז ע"א04 אמר רב יהודה אמר שמואלשערי שיש יהושע ח"א עמ' יג-יד
טז ע"א04 אמר רב יהודה אמר שמואל שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' אף על פי כן החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו וכו' בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' י, לז
טז ע"א04 אר"י א"ש שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מז, רנ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ל
טז ע"א04 באבלו של משה נשתכחו ג' אלפים הלכות משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' כז
טז ע"א04 באבלו של משה נשתכחו שלשת אלפיםבית שלום מרדכי עמ' קמב
טז ע"א04 ג' אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה אמרו לו ליהושע שאל אמר להם לא בשמים היא מאמרי שלמה ח"ב עמ' קלח
טז ע"א04 ג' אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה והחזירם עתניאל בן קנז בפלפולו דרשות שמן רוקח עמ' מו, רס, תפ
טז ע"א04 ג' אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה כו' א"ל לא בשמים היא רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שס, שסג, שסח
טז ע"א04 ג' אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהילקוט הגרשוני ח"ב
טז ע"א04 ג' אלפים הלכות נשתכחו וכו' החזירן עתניאל המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' נט, סב, ריח
טז ע"א04 ג' אלפים הלכות נשתכחו וכו' לא בשמים היא אסופת מערכות פורים עמ' עא, סוכות עמ' ו (מהדו"ב עמ' קלב)
טז ע"א04 ג' אלפים הלכות שנשתכחו אפיקי ים עמ' רלה, תקצו
טז ע"א04 ג' אלפים הלכות שנשתכחואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרנא
טז ע"א04 ג' מאות הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רסד
טז ע"א04 ג' אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולותפארת צבי במדבר עמ' כח, קמט, קסא
טז ע"א04 ג' אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה והחזירן עתניאל בן קנז בפלפלו פאר יעקב ח"ב עמ' תתלג, ח"ג עמ' תקמז, ח"ד עמ' קצד, שכא, שכו
טז ע"א04 ג' אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קסג
טז ע"א04 ג' אלפים הלכות נשתכחו וכו' עד שהחזירם עתניאל בפלפולואלשיך על חמש מגילות עמ' ו, רעב, רעג, שי
טז ע"א04 ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה החזיר עתניאל בן קנז בפלפולודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' כא
טז ע"א04 ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה החזירן עתניאל בן קנז בפילפולו דברים נחמדים (תשסה) עמ' קסא
טז ע"א04 ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה ואעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולושם דרך - כתר תורה עמ' ריג
טז ע"א04 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה, אמרו ליהושע שאל, אמר להם, לא בשמים היא אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שמ, שמות ח"א עמ' שטז, שלד, במדבר עמ' קז
טז ע"א04 הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משהישא מדברותיך - מגילה עמ' נ
טז ע"א04 הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משהמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קד
טז ע"א04 הלכות שנשתכחו בימי משה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קיב, קיט
טז ע"א04 הרבה הלכות נשתכחו כו'בנין אפרים עמ' טו [הלכה]
טז ע"א04 ש' אלפים נשתכחו בימי אבלו של משה והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולו וכו' חמודי צבי במדבר-דברים עמ' לב, קלז
טז ע"א04 ש' אלפים נשתכחומבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה באור החיים (תשמט) עמ' רפח
טז ע"א04 שלשה אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' לב
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות וכו' והחזירן עתניאל בן קנז מפלפולו ערבי נחל (תשסד) עמ' שכח, תקד, תשלג
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות וכו' וכולן החזירן עתניאל בן קנזעיני שמואל (ראבין) עמ' לו
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בנין שאול עמ' קעה
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו באבלו של משה, והחזירם עתניאל בפלפולומי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתח
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה עוז לו בך מאמר ו אות ח, ט
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה בי חייא ח"ב עמ' יז, רסט
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש נז עמ' קלג
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שיב, שכט*, תסח
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה שביב אור עמ' רלג
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו כו' נפש חיים (פאלאג'י) דף קלב ע"א [רג ע"ב אות עא]
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה תהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק ג הערה ג, פרק קיט פסוק יט הערה מח
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה ורש"י ומהרש"אבית מועד (זלזניק) עמ' כד, כה, לא, לד
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולוגבורות שמונים (תשסג) עמ' ד
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרח
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 202
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכו'שרתי ח"א עמ' צה
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה עד שבא עתניאל בן קנז והחזירן בפלפולותפארת צבי בראשית עמ' לה
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר רב אות ב, מאמר ריד אות א
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו וכו' החזירן עתניאל בן קנזאור ישראל סי' ל חלק ג בהערה להערה ב
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו וכו'ראה חיים ח"א דף קיח ע"ב [תג ע"ב ד"ה עוד (ב')]
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו וכו' אעפ"כ החזירו עתניאל בן קנז וכו' אור ישראל (תרס) דף מה ע"א, מה ע"ב
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו עד שהחזירן חקל יצחק (תשסג) עמ' שצו, תקעב
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות נשתכחו וכו' החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו ברכת טוב עמ' כ, תלט
טז ע"א04 שלשת אלפים הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה החזירן עתניאל בן קנז מפלפולועמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים ל
טז ע"א05 א"ל ליהושע שאל א"ל לא בשמים היאתורת מנחם חל"ה עמ' 292
טז ע"א05 אמר לו ליהושע שאל אמר להם לא בשמים היא עוז לו בך מאמר ו אות ט
טז ע"א05 אמרו לו ליהושע שאל רנת יצחק יהושע עמ' ד, ז, ריח
טז ע"א05 אמרו לו ליהושע שאל וכו' מסילות הנביאים יהושע עמ' קעד
טז ע"א05 בימי אבלו של משה והחזירום עתניאל בן קנז בפלפולופחד יצחק חנוכה מאמר ג
טז ע"א05 בימי אבלו של משה נשתכחושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ד, קפד, רעא
טז ע"א05 בימי אבלו של משה נשתכחו ג' אלפים הלכות שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצא
טז ע"א05 בימי אבלו של משה נשתכחו רנת יצחק תענית עמ' קטו
טז ע"א05 בימי אבלו של משה נשתכחו ג' אלפים הלכות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רצז, תה
טז ע"א05 בימי אבלו של משה נשתכחו שלשת אלפים הלכותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שיא
טז ע"א05 בימי אבלו של משה נשתכחו שלשת אלפים הלכות אור אברהם דברים עמ' תפו, תצ
טז ע"א05 בימי אבלו של משה רבינו נשתכחו שלשת אלפים הלכות באר שרים פרשת יתרו דרוש ד אות ג
טז ע"א05 בימי אבלו של משהיין לבנון (תשסג) עמ' 68
טז ע"א05 נשתכחו בימי אבלו של משה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קכה
טז ע"א05 נשתכחו בימי אבלו של משה אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו וכו', ורש"י באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשג, יהושע-שמואל עמ' קיב-קיד
טז ע"א05 נשתכחו בימי אבלו של משהדרשות מהר"ם שיק עמ' קמג
טז ע"א05 נשתכחו בימי אבלו של משהנשמת חיים (ברלין) עמ' יד
טז ע"א05 נשתכחו שלשת אלפים הלכות בימי אבלו של משה באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ב
טז ע"א06 לא בשמים דברי הרב עמ' קנג
טז ע"א06 לא בשמים היא אור אברהם בראשית עמ' סו
טז ע"א06 לא בשמים היא אור אברהם ויקרא עמ' תיח
טז ע"א06 לא בשמים היא אור אברהם שמות עמ' קיח
טז ע"א06 לא בשמים היא כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 69, 50
טז ע"א06 לא בשמים היא לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 38
טז ע"א06 לא בשמים היא מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רט, רנו, תסד
טז ע"א06 לא בשמים היא מסילות הנביאים שופטים עמ' יח
טז ע"א06 לא בשמים היא מפניני הרב עמ' תטו
טז ע"א06 לא בשמים היא משנת חיים במדבר עמ' תנח, תסד
טז ע"א06 לא בשמים היא רנת יצחק שמואל עמ' קלז
טז ע"א06 לא בשמים היא אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה אור אברהם ברכות עמ' רפב
טז ע"א06 לא בשמים היא אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה אור אברהם דברים עמ' שא, תפו
טז ע"א06 לא בשמים היא ואין הנביא רשאי לחדש דבר אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קב
טז ע"א06 לא בשמים היא וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שלה
טז ע"א07 א"ל לשמואל שאל רנת יצחק יהושע עמ' קמג
טז ע"א07 אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה וכו'שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קלט
טז ע"א07 אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצה, רצז
טז ע"א07 אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה שרגא המאיר על התורה עמ' שלב
טז ע"א07 אמרו לו לשמואל שאלבית ישי (תשסד) דרשות עמ' צה
טז ע"א08 אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה אור אברהם - רות עמ' קלח
טז ע"א08 אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סו
טז ע"א08 אין נביא רשאי לחדש דבר ציץ השדה ח"ד עמ' פז
טז ע"א08 אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהעלי שור ח"ב עמ' תקנד
טז ע"א08 שאין הנביא רשאי לחדש דבר לקוטי שיחות חי"ט עמ' 131
טז ע"א08 שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה
טז ע"א08 שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה ישראל קדושים עמ' 58
טז ע"א09 בימי אבלו של משה נשכח דין חטאת שמתו בעליה דרשות באר יצחק עמ' רסז
טז ע"א10 שאלו את פנחס ואלעזרדברי חנינא - ת"ת עמ' לז {כי הם היו הגדולים בתורה}
טז ע"א14 בשעה שנפטר מרע"ה לג"ע וכו' לא כך כתבת בי ומשרתו וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קסב
טז ע"א14 בשעה שנפטר מרע"ה לג"ע א"ל ליהושע שאל ממני כל ספקות שיש לך וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' ק
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה אמר ליהושע שאל ממני כל הספיקות וכו' להורות נתן דברים עמ' רנו
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה לגן עדן אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' קז, קיא
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה נשתכחו ג' מאות הלכותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שלא
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה ר' לג"ע כו' מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עד דף קעג ע"ד
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו וכו' ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות וכו' ורש"ישרגא המאיר מועדים עמ' שפח
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו וכו' תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות גנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' צא, קכה
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לג"ע א"ל ליהושע שאל ממני כל הספיקות שיש לך וכו' מצווה ועושה ח"ב עמ' תרמ
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לג"ע א"ל ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לך תהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק יא הערה ג
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן א"ל ליהושע שאל לךאור הצבי עמ' 238
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן א"ל ליהושע שאל ממני כל הספיקות וכו' בי חייא ח"ב עמ' קסה
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן א"ל ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לך תורת מנחם חלק מ עמ' 55
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע וכו' אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רפג
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע וכו' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' מא
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן וכו' כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר וכו' חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תרנג
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לךבאמונה שלמה עמ' נח
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן וכו' כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קמה
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לך שיח דוד (תשסד) עמ' צג
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לך וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 37
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע שאל ממני כל ספקות שיש לךמחשבת מוסר ח"ג עמ' ש
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר ליהושע וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' י
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן וכו' ונולדו לו שבע מאות ספיקות, ועמדו כל ישראל להרגונועם המוסר עמ' קיח
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן, אמר לו ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לךאור מאיר ח"ב עמ' שטז
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן וכו' כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רסא, ח"ב עמ' רנט
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבנו לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קסז
טז ע"א14 בשעה שנפטר משה רבנו לגן עדן וכו' שביב אור עמ' רו
טז ע"א14 בשעה שנפטר משרע"ה לג"ע אמר לו ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לך באר שרים פרשת תצוה דרוש א אות ג
טז ע"א14 בשעת פטירת משה רבינו באר ראי (רוזן) עבודה סי' ה אות ד
טז ע"א14 כשהגיע זמנו של משה ליפטר מן העולם אמר לו ליהושע שאל כל ספיקות שלךהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קצ
טז ע"א14 משה אמר לפני פטירתו ליהושע שאם יש לו שאלות שישאל וענה לו יהושע כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי מאמרי שלמה ח"א עמ' לד
טז ע"א14 פטירת משה רבינו וכו' עתניאל בן קנז אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כג אות ה
טז ע"א15 אמר משה ליהושע שאל כל ספקות שיש לך וכו' והחזירן עתניאל בן קנזילקוט דברי חכמים בראשית סי' סו (הקדמה)
טז ע"א15 אמר משה ליהושע שישאל ממנו כל הספיקות שיש לו, ואמר לו יהושע כלום הנחתיך אפילו שעה אחתאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שסט
טז ע"א15 שאל ממני כל ספיקות קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קו, קנד
טז ע"א15 שאל ממני כל ספיקות שיש לך באור החיים (תשמט) עמ' רפח
טז ע"א15 שאל ממני כל ספיקות שיש לך דברי חנינא - ת"ת עמ' לח
טז ע"א15 שאל ממני כל ספיקות שיש לך וכו' לומר לך א"א רנת יצחק שופטים עמ' יד
טז ע"א15 שאל ממני כל ספיקות שיש לך וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תרכו
טז ע"א16 אמר יהושע למשה כלום הנחתיך שעה א' מיד תשש כחו דיהושע קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' צו
טז ע"א16 אמר לו כלום הנחתיך שעה אחת וכו' מיד תשש כחו של יהושע וכו' באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' כב
טז ע"א16 כלום הנחתיך שעה אחתלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' נו
טז ע"א17 אמר לו לא כך כתבת בתורה ומשרתו יהושע בן נון מיד תשש כחו ונשתכחו ממנו שלש מאה הלכות ראשון לציון (תשעח) עמ' צה
טז ע"א17 אמר לו לא כך כתבת בתורה ומשרתו יהושע בן נון מיד תשש כחו ונשתכחו ממנו שלש מאה הלכות ראשון לציון (תשסח) עמ' נה
טז ע"א17 לא כך כתבת בי תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכד
טז ע"א17 לא כך כתבת בי ומשרתו יהושע בן נון וגו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שמה
טז ע"א17 לא כך כתבת ביאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתקלא
טז ע"א19 בימי יהושע נשתכחו ג' מאות הלכות תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רמא
טז ע"א19 ונשתכחו ממנו ג' מאות משנת חיים דברים עמ' סח
טז ע"א19 ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות וכו' החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תסג
טז ע"א19 יהושע נשתכחו ממנו שלש מאות הלכות פני חיים (פלג'י) עמ' שכז ע"א
טז ע"א19 יהושע שכח הלכות ועמדו כל ישראל להרגו אור אברהם - רות עמ' רנו
טז ע"א19 כשנשתכחו מיהושע ג' מאות הלכות עמדו כל ישראל להרגו שיח דוד (תשסד) עמ' קלו, קמה
טז ע"א19 מיד תשש כוחו של יהושע דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תרצו
טז ע"א19 מיד תשש כוחו של יהושע וכו'יערות דבש ח"א עמ' שיז
טז ע"א19 מיד תשש כוחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלוש מאות הלכות וכו' דברי טובה יהושע ח"א עמ' יב פסוק ב
טז ע"א19 מיד תשש כוחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות בימי אבלו של משה וכו' לך וטורדן במלחמה דברי יונה ח"א עמ' רלד
טז ע"א19 מיד תשש כחו וכו' החזירן עתניאל וכו'שערי שיש יהושע ח"א עמ' יג-יד
טז ע"א19 מיד תשש כחו של (יהושע) [משה] ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שסו ד"ה והנה, עמ' תלד ד"ה ועד"ז
טז ע"א19 מיד תשש כחו של יהושע תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעה {הטעם שנחשב לו לעוון}
טז ע"א19 מיד תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו ש' הלכותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תכו, תקלג
טז ע"א19 מיד תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות וכו' מגילת סמנים עמ' ג
טז ע"א19 מיד תשש כחו של יהושעילקוט הגרשוני ח"ב
טז ע"א19 מיד תשש כחו של יהושע, ורש"י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רטז
טז ע"א19 נשתכחו מיהושע ש' הלכות ונולדו לו ת"ש ספקות הקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קל
טז ע"א19 נשתכחו ממנו הלכות ועמדו העם להורגו קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' יתרו
טז ע"א19 תשש כוחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות ונולדו לו שבע מאות ספיקות והחזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולופתח טוב עמ' קעב
טז ע"א19 תשש כוחו של יהושע ועמדו להורגו אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שו
טז ע"א19 תשש כוחו של יהושע, ורש"י ומהרש"א באר מחוקק (תשמט) עמ' קמא, קמח, ריא, רכח
טז ע"א19 תשש כוחו של יהושע, רש"י, מהרש"א באר מחוקק (תשעה) עמ' קפח, רסד
טז ע"א19 תשש כוחו של משה מאיר נתיבות ח"א עמ' שכב, ח"ב עמ' שכב
טז ע"א19 תשש כוחו של משה וכו' לך וטורדן במלחמה וכו'מנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו
טז ע"א19 תשש כוחו של משה ונשתכחו ממנו שלוש מאות הלכות, וברש"י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שמו
טז ע"א19 תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות וכו' אמרות ה' השלם ח"ו עמ' מד
טז ע"א21 ועמדו כל ישראל להרגו משנת חיים דברים עמ' נד
טז ע"א21 עמדו כל ישראל להורגו מאיר נתיבות ח"ב עמ' שכב
טז ע"א21 עמדו כל ישראל להורגו רנת יצחק יהושע עמ' יא, קמג
טז ע"א21 עמדו כל ישראל להורגו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמד
טז ע"א22 לומר לך אי אפשר משנת חיים דברים עמ' תקכו, תקנד
טז ע"א22 לך וטורדן במלחמה מסילות הנביאים יהושע עמ' קעו
טז ע"א22 לך וטורדן במלחמהשערי שיש יהושע ח"א עמ' טו-טז
טז ע"א23 אמר לו הקב"ה משה עבדי מת וכו' מסילות הנביאים יהושע עמ' יב
טז ע"א23 אשר יכה את קרית ספר וכו' דברי טובה שופטים ח"א עמ' כא, כב, כד, כח
טז ע"א24 אלף וז' מאות הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה אר"א אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז בפלפולודברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' ו
טז ע"א24 אלף וז' מאות ק"ו וכו' שנשתכחו בימי אבלו של משה וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' נ
טז ע"א24 אלף ושבע מאות הכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק טו
טז ע"א24 אלף ושבע מאות וכו' נשתכחו בימי אבלו של משה אסופת מערכות פורים עמ' נח
טז ע"א24 אלף ושבע מאות קו"ח וג"ש וד"ס נשתכחו בימי אבלו של משה אר"א אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולואור תורה השלם (מזריטש) סי' שע
טז ע"א24 אלף ושבע מאות קו"ח וג"ש וד"ס נשתכחו בימי אבלו של משה, אר"א אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רלב, אור תורה סי' שע
טז ע"א24 אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגז"ש ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רח
טז ע"א24 אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' אף על פי כן החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' צא
טז ע"א24 אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' אף על פי כן החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו וכו'בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' סו, קכד
טז ע"א24 אלף ושבע מאות קלין וחמורין וכו' נשתכחו בימי אבלו דמשה וברש"י עוז לו בך מאמר ו אות ט
טז ע"א24 אלף ושבע מאות קלין וחמורין וכו' נשתכחו בימי אבלו של משה אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכה, קסא
טז ע"א24 אלף ושבע מאות קלין וחמורין נשתכחו בימי אבלו של משה והחזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו יגל יעקב (תשנג) מסעי אות קכז
טז ע"א24 אלף ות"ש הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קא
טז ע"א24 אלף ות"ש הלכות נשתכחו וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' קסה
טז ע"א24 אלף ות"ש ק"ו וכו' נשכחו בימי אבלו של משה וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 53
טז ע"א24 אלף ות"ש קלין וחמורין וכו' נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' ברית שלום (תעח) דף סב ע"א
טז ע"א24 אלף ות"ש קלין וחמורין וכו' נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' כל הענין ברית שלום (תשסח) עמ' שצו
טז ע"א24 אלף שבע מאות קלין וחמורין וכו' נשתכחו בימי אבלו לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קסז
טז ע"א24 אלף ת"ש קלין וחמורין נשתכחו וכו' ואעפ"כ החזירן עתניאל בן קנזברכות אבי דף קא ע"א
טז ע"א25 נשתבחו בימי אבלו של משה וכו' החזירן עתניאל המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' כז
טז ע"א27 אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז בפלפולו דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תרצג, תרצה-תרצט
טז ע"א27 אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז בפלפולו רנת יצחק שופטים עמ' יד
טז ע"א27 אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שמ, שמות ח"א עמ' שטז, שלד, שמות ח"ב וויקרא עמ' נ, במדבר עמ' קז
טז ע"א27 אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שעה
טז ע"א27 אף על פי כן החזירן עתניאל בן קנז בפלפולו עבודת חיים ח"א עמ' מד
טז ע"א27 החזירם בפלפולואמרי שפר (סגל) הקדמה עמ' א-ב
טז ע"א27 החזירם עתניאל בפלפולו בנין אפרים עמ' טו
טז ע"א27 החזירם עתניאל בפלפולו מקראי קדש (תשנג) עמ' רפט
טז ע"א27 החזירן מתוך פלפולואהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רנא
טז ע"א27 החזירן עתניאל בן קנז מאיר נתיבות ח"ב עמ' שכב
טז ע"א27 החזירן עתניאל בן קנז בפלפולו דברי יונה ח"א עמ' רלד
טז ע"א27 החזירן עתניאל בן קנז בפלפולו קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' תצוה
טז ע"א27 החזירן עתניאל בן קנז בפלפולו רנת יצחק יהושע עמ' קמב, ריח
טז ע"א27 החזירן עתניאל בן קנז בפלפולו שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכג
טז ע"א27 החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו דברי חנינא - ת"ת עמ' קב
טז ע"א27 החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו צמח צדקה עה"ת עמ' י
טז ע"א27 החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפד
טז ע"א27 החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קעח
טז ע"א27 החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ק, קלג
טז ע"א27 החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו וכו' מסילות הנביאים שופטים עמ' יז
טז ע"א27 החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולואמרי פנחס השלם - שער התורה סי' י
טז ע"א27 החזירן עתניאל בפלפולופרי צדיק יתרו אות א, ר"ח אדר אות ב, אחרי מות אות ו, קדושים אות ג, ל"ג בעומר אות ד, שלח אות טו
טז ע"א27 החזירן עתניאל בפלפולותכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף סא (הראשון) ע"א
טז ע"א27 והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצה
טז ע"א27 והחזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו המאור הגדול (גר"א) עמ' תטז, תתכב
טז ע"א27 חזרו בפלפולה של תורה ציץ השדה ח"ד עמ' ק
טז ע"א27 לכידת עירטללי אורות עמ' מט
טז ע"א27 מתוך פלפולואהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתצו
טז ע"א27 מתוך פלפולואהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' רכז
טז ע"א27 עתניאל בן קנז נפש הרב עמ' כג
טז ע"א27 עתניאל בן קנז רנת יצחק תענית עמ' יח
טז ע"א27 עתניאל בן קנז החזיר מפלפולו שלשת אלפים הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משהנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קלא
טז ע"א27 עתניאל בן קנז החזירן בפלפולויגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' קמד
טז ע"א27 קרית ספר - אלו ג' מאות הלכות שנשתכחוברכת משה דף יח ע"ב
טז ע"א27 קרית ספרכתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' קיא
טז ע"א28 דרשות על שמותמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
טז ע"א28 הרואה אותה כועס על אשתו רנת יצחק יהושע עמ' ריח
טז ע"א28 ויהי בבואה ותסיתהו לשאל מאתשערי שיש יהושע ח"א עמ' נ
טז ע"א28 ולמה נקרא שמה עכסה וכו' וכו' ותאמר תנה לי ברכה וכו' מסילות הנביאים יהושע עמ' קעו
טז ע"א28 ולמה נקרא שמה עכסה שכל הרואה אותה כועס על אשתו רוח נכון עמ' שנו
טז ע"א28 ולמה נקרא שמה עכסה שכל הרואה אותה כועס על אשתודבר טוב עמ' תמו
טז ע"א28 ומאי עכסה דברי טובה שופטים ח"א עמ' כז
טז ע"א28 כל הרואה אותה כועס על אשתונטריקן (תשעד) עמ' צב
טז ע"א28 למה נקרא שמה עכסה כתנות אור עמ' צו
טז ע"א28 למה נקרא שמה עכסהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"א
טז ע"א28 עכסה בת כלב כל הרואה אותה כועס על אשתו אגרא דכלה ח"א עמ' תא
טז ע"א28 עכסה, וברש"י רנת יצחק תענית עמ' יט
טז ע"א29 החמור כשמוצא אבוס ריקן מיד צועק וגוערנטריקן (תשעד) עמ' טו
טז ע"א29 ותצנח מאי ותנצח וכו' דברי טובה שופטים ח"א עמ' לא
טז ע"א29 מאי ותצנח אמר רבא וכו' דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תשא, תשג, תשו
טז ע"א29 מה חמור זה כיון שאין לו מאכל באבוסו מיד צועק נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות יח
טז ע"א29 מה חמור זה כיון שאין לו מאכל באבוסו מיד צועק רנת יצחק שופטים עמ' טו
טז ע"א29 מה חמור זה כיון שאין לו מאכל באבוסו מיד צועק, כך אשה וכו' רוח נכון עמ' שכו
טז ע"א29 מה חמור זה כיון שאין לו מאכל וכו' רנת יצחק יהושע עמ' קמד, ריח
טז ע"א30 אשה כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד זועקתברכות אבי דף צב ע"ב
טז ע"א30 אשה כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד צועקתבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רנד
טז ע"א30 אשה כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד צועקתבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שמה
טז ע"א30 ותאמר תנה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני בית שמנוגב מכל טובהשיחות ר' ראובן עמ' קס
טז ע"א30 כך אשה שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד צועקת ספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכ
טז ע"א30 מיד צועקתלב אביגדור עמ' קיב {היא רגזנית כדי להגן על ילדיה}
טז ע"א30 עכסה בת כלב קבלה על שאין לבעלה אלא תורה בלא פרנסה אמרות ה' השלם ח"ב עמ' מו
טז ע"א31 אדם שאין בו אלא תורה דברים אחדים (תשמו) עמ' רפה
טז ע"א31 אדם שביתו מנוגב מכל טוב שאין בו אלא תורהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' פ, רעד-רעה
טז ע"א31 ארץ הנגב - אדם שמנוגב מארציות אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יג אות ו
טז ע"א31 ארץ הנגב נתת לי בית שמנוגב ישראל קדושים עמ' 26, 58, דברי חלומות סי' כה (עמ' 196), תקנת השבין סי' י (עמ' 95), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 17), לקוטי מאמרים עמ' 166
טז ע"א31 ארץ הנגב נתת לי בית שמנוגב מכל טובהפרי צדיק לך לך אות א, תצוה אות ו, פ' זכור אות א, ה, כי תשא אות ו, פקודי אות ו, שלח אות טו, מוצאי יוכ"פ אות ד, סוכות אות י
טז ע"א31 ארץ הנגב נתתני שמנוגב מכל טובה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קד
טז ע"א31 ארץ הנגב שמנוגב מכל טוב ורק מי התורה יש בה אגרא דכלה ח"א עמ' שצט
טז ע"א31 בית שמנוגב מכל טובה וכו' אפיקי ים עמ' לא
טז ע"א31 בית שמנוגב מכל טובה וכו', ורש"י ד"ה יבקש ממנו מזונות באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קיד-קטו
טז ע"א31 ויתן לה כלב את גולות תחתיותילקוט הגרשוני ח"ב
טז ע"א32 אמר לה מי שגלוי לו רזי עליונים ותחתונים וכו' דברי טובה שופטים ח"א עמ' לב
טז ע"א32 גולות עיליות וגולות תחתיות וכו' מי שדר לקוטי מאמרים עמ' 98
טז ע"א32 מי שדר עליונים ותחתונים יבקש ממנו מזונות רנת יצחק שופטים עמ' טו
טז ע"א32 מי שכל רזי עולם גלויים לו יבקש מזונות, ורש"י רנת יצחק יהושע עמ' קמה, ריח, משלי עמ' קל
טז ע"א32 מי שכל רזי עליוניםס' הבוטח ח"ב עמ' רמא
טז ע"א33 בן שפנה עצמו מעצת מרגלים וכו'ויקהל משה (אלפלס) דף קמב ע"ב
טז ע"א33 ולמה נקרא בן יפונה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' א
טז ע"א33 כלב בן קנז בן חצרון חורגיה דקנז ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סה
טז ע"א33 מאי יפונהאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף צג ע"א
טז ע"א34 הוא עתניאל בן קנז, הוא יעבץ, ומה שמו, יהודי אחי שמעון שמו וכו' חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שפ
טז ע"א34 הוא עתניאל הוא יעבץילקוט הגרשוני ח"ב
טז ע"א34 הוא עתניאל הוא יעבץקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רסז
טז ע"א34 לא יעבץ שמו אלא עתניאל באר שרים במדבר פ' מטות דרוש ה אות ו
טז ע"א34 נקרא יעבץעיונים במשלי עמ' תצד
טז ע"א34 עתניאל הוא יעבץ קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קכה
טז ע"א34 עתניאל וכו' אם ברך תברכני בתורה פוקד עקרים סי' 60, צדקת הצדיק סי' *ריג-ריד, מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 139)
טז ע"א34 עתניאל וכו' אם ברך תברכני בתורהפרי צדיק בראשית אות י, נשא אות ח
טז ע"א35 ויקרא יעבץ אם ברך תברכני בתורה והרבית גבולי בתלמידים ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנ
טז ע"א35 ויקרא יעבץ כו' נפש חיים (פאלאג'י) פתיחת הספר דף ה ע"ב [עמוד 6 ד"ה עוד]
טז ע"א35 ויקרא יעבץ לאלקי ישראל וכו', אם ברך תברכני, בתורה וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרסה-תרסו
טז ע"א35 יעבץ שיעץ ורבץ תורה בישראלחומת אנך דברי הימים א פרק ד
טז ע"א35 יעבץ שיעץ וריבץ תורה בישראל משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שלג
טז ע"א35 יעבץ שיעץ וריבץ תורה בישראלמגלה עמוקות (תשסח) אופן א
טז ע"א35 יעבץ שיעץ וריבץ תורה בישראלפרי צדיק תצוה אות ה, פ' זכור אות ה, קדושים אות ג, נשא אות ח, כי תבא אות יא
טז ע"א35 יעבץ שיעץ וריבץ תורה בשיראלאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תנג
טז ע"א35 עתניאל שענאו אל יעבץ שיעץ וריבץ תורה בישראל שם דרך - הישר והטוב עמ' קב
טז ע"א35 עתניאל שענאו קל דכתיב ויקרא וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' ריד
טז ע"א36 והיתה ידך עמדי רנת יצחק דברי הימים עמ' יא
טז ע"א37 אם ברך תברכני רנת יצחק דברי הימים עמ' יא
טז ע"א37 אם ברך תברכני בתורה והרבית את גבולי וכו', וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מ
טז ע"א37 אם ברך תברכני בתורה וכו' ואם לאו הריני הולך בנסיסי לשאול, ויבא לו אלקים את אשר שאלמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' יא
טז ע"א37 אם ברך תברכני בתורה וכו' לבלתי עצבי, שלא ישגבני יצר הרע מלשנות מ' מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' נד
טז ע"א37 אם ברך תברכני בתורהחיים תחלה (תשנג) עמ' עח
טז ע"א37 אם ברך תברכני בתורהקול יעקב (שאול) דף נט ע"ד
טז ע"א37 אם ברך תברכניאפוד בד דף כ ע"ד
טז ע"א37 ברך - בתורהעיונים במשלי עמ' תצו
טז ע"א37 והרבית את גבולי בתלמידים המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' מג
טז ע"א37 והרבית את גבולי בתלמידים שומע תפלה ח"ב עמ' רצב
טז ע"א37 והרבית את גבולי בתלמידים אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שמג
טז ע"א37 והרבית גבולי בתלמידים מרעה שיזדמנו לי רעים כמותי רנת יצחק תענית עמ' מא
טז ע"א37 ידך עמדי כשיהיה עמו הוא זוכה שלא ישכח תלמודו וכו' ידך עמי במשא ומתןישמח חיים (תשסה) מע' י אות ו
טז ע"א37 שלא ישתכח תלמודי מסילות הנביאים שופטים עמ' פח
טז ע"א37 שלא ישתכח תלמודי מלבי מסילות הנביאים יהושע עמ' קעז
טז ע"א37 תפילתו של עתניאל בן קנז שיחות מוסר (תשסב) עמ' רנב, רפא
טז ע"א37 תפילתו של עתניאל בן קנז אם ברך תברכני, והרבית את גבולי וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שסז
טז ע"א38 ועשה מרעתי שיזדמנו לי רעים כמותיגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רפט
טז ע"א38 לבלתי עצבי שלא ישגבני יצה"ר מלשנותדעת שבת עמ' סד, תלב
טז ע"א38 לבלתי עצבי שלא ישגבני יצר הרע מלשנותפרי צדיק בראשית אות י, לך לך אות י, חיי שרה אות א, ויצא אות ב, לחנוכה אות ט, ויחי אות ו, שמות אות ה, ר"ח אדר אות ז, פ' זכור אות ה, ויקהל אות ו, אחרי מות אות ו, קדושים אות יג, חג השבועות אות א, שלח אות טו, מסעי אות ב, ואתחנן אות יז, לט"ו באב אות א, כי תבא אות יא
טז ע"א38 לבלתי עצבי שלא יעצבני היצר הרע מלשנות באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שפח, דברים עמ' תתמב
טז ע"א38 שיזדמנו לי רעים כמותי שומע תפלה ח"ב עמ' רסא
טז ע"א39 הריני הולך בנסיסי לשאול שומע תפלה ח"ב עמ' קמג
טז ע"א39 ואם לאו הריני הולך לנסיסי לשאול באר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ב אות ב
טז ע"א39 רש ואיש תככים נפגשו וכו' שביב אור עמ' רסב
טז ע"א39 רש ואיש תככים נפגשו וכו' ורש"י שיחות מוסר (תשסב) עמ' קצז, רפא, תמה
טז ע"א39 רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה' בשעה שהתלמיד הולךפרי צדיק ויחי אות יד, וארא אות ד, ר"ח שבט אות ב, ויקהל אות ז, נשא אות א, בהעלותך אות י, ר"ח תמוז אות ה, מטות אות יד, ראה אות ה
טז ע"א39 רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה' וכו' מראה יחזקאל (תשסד) עמ' קפא
טז ע"א39 רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה' וכו' תורת מנחם ח"ב עמ' 190, ח"ג עמ' 225, 318, ח"ד עמ' 91, ח"ז עמ' 78, חי"א עמ' 38, חט"ו עמ' 89, חי"ח עמ' 159
טז ע"א39 רש ואיש תככים נפגשו תלמיד ההולך לפני הרב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלד
טז ע"א39 רש ואיש תככים נפגשוברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קלח ע"ג [תקכה ע"א קטע ראשון]
טז ע"א39 רש ואיש תככיםחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 273
טז ע"א39 רש וכו' מאיר עיני שניהם ה'תורת מנחם חנ"ז עמ' 260
טז ע"א40 אם מלמדו מאיר עיני שניהם ה' ספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמג, רח
טז ע"א40 אם מלמדו מאיר עיני שניהם ה' שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קט
טז ע"א40 אם מלמדו מאיר עיני שניהם ה' שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רלט
טז ע"א40 אם מלמדו מאיר עיני שניהם ה'שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' כז
טז ע"א40 אם מלמדו מאיר עיני שניהםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קפב, רנז
טז ע"א40 בשעה שהולך תלמיד אצל רבו המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רס, רסב, ויקרא עמ' קלו
טז ע"א40 בשעה שהתלמיד הולך אצל הרב אם מלמדו מאיר עיני שניהם ה' תפלה למשה (בנימין) עמ' שיב
טז ע"א40 בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו - וברש"ימתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רסה
טז ע"א40 בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו וא"ל למדני תורה כו' (ורש"י - שאף הרב צריך עדיין לימוד ומלמדו הקב"ה) תורת מנחם חט"ו עמ' 89
טז ע"א40 בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר לו למדני תורה וכו' עטרת יהושע בראשית עמ' קכב
טז ע"א40 בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר לו למדני תורה וכו' עטרת יהושע שמות עמ' קעט
טז ע"א40 בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר לו למדני תורה, אם מלמדו, מאיר עיני שניהם וכו' פני חיים (פלג'י) עמ' קמז ע"ב
טז ע"א40 בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' יד
טז ע"א40 בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו כו' מאיר עיני שניהם ה' תורת מנחם חל"ט עמ' 420
טז ע"א40 בשעה שהתלמיד הולך אצל רבואמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ג פסוק יא מס' 1
טז ע"א40 בשעה שהתלמיד כו' מאיר עיני שניהם ה' משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פט
טז ע"א40 בשעה שתלמיד אומר למדני תורה שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קלג
טז ע"א40 מאיר עיני שניהם ה'שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרעב
טז ע"א40 מאיר עיני שניהם ה'תורת מנחם חמ"ו עמ' 61
טז ע"א40 מאיר עיני שניהם ה', ובר"ג רנת יצחק משלי עמ' קכא
טז ע"א40 מאיר עיני שניהם ה' בשעה שהתלמיד וכו' בשעה שעני וכו' לקוטי שיחות ח"א עמ' 261, ח"ז עמ' 152, חי"א עמ' 180
טז ע"א40 תלמיד הולך אצל רב אומר לו למדני אם מלמדו תורה מאיר עיני שניהם ה' יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפח, כרך ב ח"ב עמ' קמח
טז ע"א41 מי שעשה אותו חכם עושהו טיפש יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכו
טז ע"א41 עושה אותו חכם שומע תפלה ח"ב עמ' רנד
טז ע"א41 עשיר ורש נפגשו וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' נה
טז ע"א41 עשיר ורש נפגשו עושה שלום כולם ה' מי שעשאו חכםפרי צדיק חיי שרה אות י, ויחי אות יד, וארא אות ד, ר"ח שבט אות ב, ר"ח אדר אות יא, ויקהל אות ז, פקודי אות ז, פסח אות יא, ר"ח תמוז אות ה, מטות אות יד, ראה אות ה, סוכות אות
טז ע"א41 עשיר ורש נפגשו עשיר ורש בתורה עץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלח
טז ע"א41 עשיר ורש נפגשויריעות שלמה (אוזאן) פ' תזריע דף סא ע"א
טז ע"א42 אם ברך תברכני בבנים ובנות משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קב
טז ע"א42 אם ברך תברכני בפריה ורביה והרבית את גבולי בבנים נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות כט
טז ע"א43 שלא יהיה בי מיחוש ראש שומע תפלה ח"א עמ' סד
טז ע"א44 אם אתה עושה כן מוטב ואם לאו הרינו הולך בנסיסי לשאול עבודת חיים ח"א עמ' מד
טז ע"א44 אם אתה עושה כן מוטב וכו' מסילות הנביאים שופטים עמ' כג
טז ע"א45 בשעה שהעני הולך אצל בעה"ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפז
טז ע"א45 בשעה שעני הולך אצל בעה"ב ואמר פרנסני וכו'שמחת הנפש עמ' פא
טז ע"א45 בשעה שעני הולך אצל בעל הבית ואומר לו פרנסני וכו׳ ואם לאו מי שעשאו עשיר לזה עושה אותו עני וכו׳שם עולם (תשסו) עמ' כו
טז ע"א45 בשעה שעני הולך אצל בעל הבית כו' (ורש"י - נזקקין לו מן השמים למלא שאלותיו) תורת מנחם ח"ז עמ' 78
טז ע"א45 רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה' בשעה שעני הולך אצל בעה"ב ואמר פרנסני אם מפרנסו מוטב ואם לאו מי שעשאו עשיר לזה עושה אותו עני וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמג
טז ע"א46 אם מפרנסו מוטב רנת יצחק משלי עמ' צב
טז ע"א46 לזה עושה עני ולזה עשיר גדולמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קסא
טז ע"א46 עשיר ורש נפגשו, מי שעשאו עשיר לזה עושה אותו עני וכו' מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רצה
טז ע"א47 חמש חטאות מתות וכו' תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קנח
טז ע"א רש"י ד"ה דופיפחד יצחק חנוכה מאמר ג
טז ע"א רש"י ד"ה דקדוקי סופרים דברי חנינא - ת"ת עמ' לד
טז ע"א רש"י ד"ה כועס על אשתו - מתוך יופיה רנת יצחק שופטים עמ' טו
טז ע"א רש"י ד"ה כיוצא בדבר אתה אומר ‏נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כט, סי' יג אות יא
טז ע"א רש"י ד"ה נשתכחה מגילת סמנים עמ' קכח
טז ע"א רש"י כיוצא בדבר אתה אומר נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ה
טז ע"ב לא ילפינן יחיד מציבור גור אריה ויקרא פ"ט הערה 124
טז ע"ב חומר בקדשים מבתמורה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לז
יז ע"א01 עשה שוגג כמזיד בתמורה ולא בקדשים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנח, כרך ב ח"ב עמ' קא
יז ע"א24 מה בהמה טמאה דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קס
יז ע"א33 אמר שמואל המקדיש את הטריפה וכו' עושה קדושה ור' אושעיא אומר וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף לב ע"ב
יז ע"א37 תנן כל הקדשים שנעשו טרפה וכו' זכור לדוד עמ' ז
יז ע"א רש"י ד"ה ונכנסצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קצ
יז ע"ב04 אלו קדשים שוולדותיהן ותמורותיהן כיוצא בהן וכו' מכשירי מצוה עמ' נט
יז ע"ב04 תמורות וולדות קדשים שיקרבו עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שיד
יז ע"ב05 קדשים ולדן וולד ולדן קדושים שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קיז
יז ע"ב22 'ואם' לרבות את התמורהביאור הגר"א על משלי פרק ח פסוק ח
יז ע"ב35 והאי תנא מייתי לה מהכא רק קדשיך וכו' תשא ובאת וכו' מכשירי מצוה עמ' נח
יז ע"ב36 אשר יהיו לך אלו הוולדותמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף יח ע"א
יז ע"ב36 רק קדשיך אלו תמורות אור אברהם על ספר המצוות עמ' תעג
יז ע"ב36 רק קדשיך וגו' ללמד על התמורות ועל וולדות קדשים שיקריבו חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעא
יז ע"ב36 רק קדשיך לרבות ולדות ותמורות שיקרבו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כח
יז ע"ב36 תשא ובאת וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שיג
יח ע"א01 אשם שנתכפרו בעליו ירעה עד שיסתאב ויפלו דמיו לעולה גור אריה ויקרא פ"ז אות א
יח ע"א09 ר"ע אומר אינו צריך וכו' ל"ל קרא והא הילכתא גמירי לה זכור לדוד עמ' קכא
יח ע"א10 למה לי קרא גור אריה ויקרא פ"ז אות א
יח ע"א13 אשם שניתק לרעייה ושחטו סתם כשר גור אריה ויקרא פ"ז הערה 5
יח ע"א14 מאי טעמא הוא בהווייתו יהא מגילת סמנים עמ' עז
יח ע"א21 אמר ר"א ולד שלמים לא יקרב ספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכט
יח ע"א31 ואם ולא ולד ורש"י מנחת מרדכי עמ' רמז
יח ע"א תוס' ד"ה ל"ל קרא זכור לדוד עמ' קכא
יח ע"ב ולדות של עולה דינן בקדשיםבישורון מלך ח"א עמ' קעב
יח ע"ב המפריש נקבה לעולה וילדה זכר וכו' כרם חמד (תשסו) עמ' פד
יח ע"ב המפריש נקבה לעולה וילדה זכר ירעה עד שיסתאב וכו' רנת יצחק יהושע עמ' שלג
יט ע"ב15 המפריש נקבה לאשם תרעה עד שתסתאב וכו' הקדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנד
יט ע"ב15 המפריש נקבה לאשם תרעה עד שתסתאב וכו' ורש"י בד"ה תמכר איש אמונים דף קיג ע"א
יט ע"ב15 המפריש נקבה לאשם תרעה עד שתסתאבאיש צעיר דף ח ע"א
יט ע"ב15 המפריש נקבה לאשם תרעה עד שתסתאב, ורש"י ותוס' רנת יצחק שופטים עמ' קמז
יט ע"ב15 המפריש נקבה לאשמו ימכר ויביא עולה או יפול לנדבה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה
יט ע"ב21 מגו דנחתא עלה קדושת דמים נחתא עלה קדושת הגוף וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נב-נד
יט ע"ב23 הקדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלח
יט ע"ב30 ר' שמעון דאמר כל מידי דלא חזי לגופיה לא קדוש קדושת הגוףאיש צעיר דף ח ע"ב
יט ע"ב31 כל מידי דלא חזי ליה לגופיה לא נחתא ליה קדושת הגוף לחמי תודה דף לט ע"א
יט ע"ב35 אינם קדושים כו', ושיטמ"ק אות ל"ה משנת חיים במדבר עמ' שנט
יט ע"ב40 ת"ר המקדיש נקבה לעולתו ולפסחו עושה תמורה וכו' סבר כרבנן דאמרי מותרות לנדבת ציבור אזלי ואין תמורה בצבור בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנד
יט ע"ב40 המפריש נקבה לעולתולקוטי שיחות חל"ב עמ' 13
יט ע"ב40 המפריש נקבה לפסחו ולעולתו וכו' עושה תמורה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנז
יט ע"ב רש"י ד"ה זאת אומרת בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנד
יט ע"ב תוס' ד"ה אף - הקשו ממס' בכורות דמשמע דקדשים אינם קדושים במחוסר זמןלחמי תודה דף לט ע"א
יט ע"ב תוס' ד"ה רבי שמעון - מותר אשם רנת יצחק מלכים עמ' שכג
יט ע"ב תוס' ושטמ"ק אות כט - ס"ד דמותר אשם שאי"ב קדוה"ג לא מקרי מותר אשם קמ"ל דמ"ס אזיל לנדבה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמד
כ ע"א פרת חטאת קדשי בדק הבית אור אברהם במדבר עמ' רד
כ ע"א פרת חטאת קדשי בדק הבית הוא אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקפד
כ ע"א יוצא בעולת העוף חקל יצחק (תשסג) עמ' תמ
כ ע"א רש"י ד"ה ה"ג שאין לך דבר עושה תמורה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנד
כ ע"א רש"י ד"ה הואיל ומותר אשם בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנד
כ ע"א תוס' ד"ה רבי סבר וכו' חל קדושת הגוף על נקבה שהפריש לפסחו משום דמותר הפסח קרב שלמים שעושה תמורה כמו פסח עצמו וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנד
כ ע"ב אר"ג וכו' מחלוקת לאחר כפרה וכו' אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דאין אדם מתכפר בדבר הבא בעבירה וכו' הר המוריה עמ' רסא
כ ע"ב אין אדם מתכפר בדבר הבא בעבירה חכמת התורה נח עמ' תטו {אין אדם מתכפר בדבר שאינו שלו}
כ ע"ב אין אדם מתכפר בדבר הבא בעבירה משנת חיים דברים עמ' תנ
כ ע"ב אין אדם מתכפר בדבר עבירהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קכח
כא ע"א05 תמורת הבכור כו', בפיה"מ להרמב"ם משנת חיים במדבר עמ' שיח
כא ע"א11 באין מארץ ישראל ומחו"ל חוץ מבכור ומעשר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כד
כא ע"א11 בבכור בהמה טהורה לא שייך פדיון שה גור אריה במדבר פ"ג הערה 73
כא ע"א11 ובאין מחוצה לארץ חוץ מן הבכור אחרית השנים עמ' מד
כא ע"א12 בכורות אם יביאום מחו"ל יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מה
כא ע"א12 חוץ מן הבכור והמעשר שאם באו תמימין יקרבו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מא
כא ע"א12 חוץ מן הבכור שאינן באים מחו"ל יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לח
כא ע"א13 באו תמימים יקרבו משנת חיים בראשית עמ' תסט
כא ע"א18 המטיל מום בתמורת בכור ומעשר משנת חיים במדבר עמ' שכ
כא ע"א24 הם קריבין ואין תמורתן קריבה לקוטי שיחות חי"ב עמ' 120
כא ע"א36 ר"י אומר ג' דברים משום ג' זקנים נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ב
כא ע"ב03 בקדשים אין למידין למד מן הלמד ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תיא, תטו
כא ע"ב07 יכול יעלה בכור מחו"ל עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שיג
כא ע"ב07 ר"ע אומר יכול כו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קי
כא ע"ב16 מה בכור אינו נאכל אלא לפנים מן החומה אף מעשר אינו נאכל וכו' אחרית השנים עמ' יח
כא ע"ב38 ואחרים מאי דרשי בי' תפארת ראובן עמ' קפב
כא ע"ב42 חטאת שמתו בעליה לאחר שהפרישוה הל"מ שתמות גור אריה ויקרא פכ"ז הערה 54
כא ע"ב42 חטאת שמתו בעליה למיתה אזלא חנן אלקים עמ' ק
כא ע"ב רש"י ד"ה ויפסל משנת חיים דברים עמ' תנב
כא ע"ב רש"י ד"ה ויפסל מהקרבה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תה
כא ע"ב שטמ"ק אות ח משנת חיים דברים עמ' תמט
כא ע"ב תוס' ד"ה ממקום עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שיג
כא ע"ב תוי"ט - סימן לדבר ותמנע גור אריה ויקרא פ"ז הערה 4
כב ע"א תנן השני ירעה עד שיסתאב וכו' זכור לדוד עמ' ז
כב חידושי הגרי"ז עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצא
כב ע"ב הפריש חטאתו ואבדה וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יד ע"ד
כב ע"ב חטאת וכו' הדמים ילכו לים המלח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפט
כג ע"א26 היתה אכילה מועטת אוכל עמה חולין ותרומה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
כג ע"א26 יאכלו מה ת"ל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמא
כג ע"א26 יאכלו מה ת"ל מלמד שאם היתה אכילה מועטת אוכלין עמה חולין ותרומה כדי שתהא נאכלת על השבע הר המוריה עמ' קלו
כג ע"א26 מלמד שאם היתה אכילה מועטת אוכלין עמה חולין ותרומה וכו' מגילת סמנים עמ' כה
כג ע"א26 שאם היתה אכילה מועטת אוכלין עמה חולין ותרומה כדי שתהא נאכלת על השבע דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רצב ד"ה עבדים
כג ע"א27 כדי שתהא נאכלת על השובע עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תי {למשחה ולגדולה}
כג ע"א27 כדי שתהא נאכלת על השובע אור אברהם על ספר המצוות עמ' שטז
כג ע"א27 שיירי מנחות וקדשים נאכלין על השובעאור אברהם - הגדה של פסח עמ' צא
כג ע"א35 תנן השני ירעה עד שיסתאב וכו' זכור לדוד עמ' ז
כג ע"א רש"י ד"ה יאכלו מגילת סמנים עמ' כה
כג ע"א תוס' ד"ה אוכלין מגילת סמנים עמ' כה
כג ע"ב זהב לכפורת ורש"י רנת יצחק מלכים עמ' שכ, דברי הימים עמ' רכח
כג ע"ב רש"י - זהב לכפורת היינו זהב לצורך כ"ש רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמא
כד ע"א תנן לפי שאין חטאת צבור מתה וכו' זכור לדוד עמ' ז
כד ע"ב01 כיצד מערימין על הבכור צפנת פענח (תשסו) עמ' שעז
כד ע"ב01 כיצד מערימין על הבכור תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קעא
כד ע"ב01 כיצד מערימין על הבכור וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' רא
כד ע"ב01 כיצד מערימין על הבכור וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קכב
כד ע"ב01 כיצד מערימין על הבכור וכו' ותוס' ברית שלום (תעח) דף ד ע"ד, יא ע"ב
כד ע"ב01 כיצד מערימין על הבכור וכו' ותוס' ברית שלום (תשסח) עמ' עב, כה
כד ע"ב01 כיצד מערימין על הבכור מקדישו בבטן יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רל, רלט, ח"ב עמ' קס, כרך ב ח"ב עמ' מא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קב
כד ע"ב01 כיצד מערימין על הבכוראבן פינה עמ' 32
כד ע"ב01 כיצד מערימין על הבכוראגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' נח
כד ע"ב01 מערימים על הבכור שארית ישראל (וילדניק, תשסה) עמ' סא
כד ע"ב01 מערימין על הבכורטבעות זהב ח"א דף מז ע"ב [הלכה]
כד ע"ב02 היתה לו בהמה מעוברת ואמר אם תלד זכר עולה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ד, כרך ב ח"א עמ' מט
כד ע"ב05 היתה לו פרה מעוברת אם תלד זכר עולה נקבה שלמים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כו
כד ע"ב תוס' ד"ה הא - הרוצה למכור האם והעובר צריך שיעשה משיכה וקנין כסף עטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום ד דחוהמ"פ
כה ע"א14 בכור שלא יצא תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ר
כה ע"א24 המפקיר את הלקט עם נפילת רובו אינו הפקר יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סז
כה ע"א24 לקט בנשירתו הוה קדוש לעניים ספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנג
כה ע"א24 עם נשירת רובו ברכת אבות עמ' רסט
כה ע"א26 דברי הרב ודברי התלמידמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"א
כה ע"א27 האומר ולדה של זו עולה והיא שלמים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יז
כה ע"א27 ולדה של זה עולה כו'טבעות זהב ח"א דף נח ע"א [הלכה]
כה ע"א27 ולדה של זו עולה היא שלמים דבריו קיימין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כד
כה ע"א28 היא שלמים וולדה עולה הרי זה ולד שלמים יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לו, מב
כה ע"א29 אם לכך נתכוין מתחילה הואיל ואי אפשר לקרות ב' שמות כאחת דבריו קיימים למדנות (תשנח) פ' ויקרא אות נז
כה ע"ב הרי את בת חורין וולדך עבד גנא דפלפלי עמ' רכה
כה ע"ב האומר הרי זו תמורת עולה וכו' ורש"י איש אמונים דף נג ע"א
כה ע"ב הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כה
כה ע"ב ה"ז תמורת עולה ושלמים וכו' הואיל וא"א להוציא שניהם כאחדאשל חיים ח"א עמ' נט
כו ע"א תוס' ד"ה האומר דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קנט
כו ע"ב הרי זה תחת זהויקח אברהם דף י ע"א
כו ע"ב הרי זו תחת זו וכו' ברית שלום (תעח) דף יב ע"ד
כו ע"ב הרי זו תחת זו וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' עח
כו ע"ב ה"ז תמורת זו משנת חיים בראשית עמ' רסד, שג
כו ע"ב תמורת זו הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק י
כו ע"ב תחת משכחת לה לישנא דאחולי ולישנא דאתפוסי נזר הקדש ח"ב עמ' תקעג
כו ע"ב תוס' ד"ה ש"מ וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נא*
כז ע"א בעי אביי וכו' ואמר הרי אלו תחת אלו מהו מי אמר לאתפוסי ולקי וכו' הר המוריה עמ' רכה
כז ע"א לא שביק איניש היתרא ועביד איסורא מאכסניא של התורה סי' סד
כז ע"א פחות מג"פ לא איתחזק איסורא פנים מסבירות עמ' רעח
כז ע"ב הקדשות כדרב חסדא דאמר רב חסדא אין להן אונאה וכו' הר המוריה עמ' ל
כז ע"ב ה"ז תחת עולה תחת חטאת ל"א כלום תחת חטאת זו וכו' דבריו קיימים מכשירי מצוה עמ' רלז
כז ע"ב אמר על בהמה טמאה וכו' לעולה ימכרו וכו' יוסף לקח כרך א ח"א עמ' עד, ח"ב עמ' ב, לז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יז, לד, ח"ב עמ' קצב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלב, שלג, שלו
כז ע"ב אמר על בהמה טמאה ועל בעלת מום הרי אלו עולה לא אמר כלום נזר הקדש ח"ב עמ' תרלה
כז ע"ב אמר על הבהמה טמאה ועל בע"מ הרי אלו עולה לא אמר כלום רנת יצחק שופטים עמ' קנ
כז ע"ב הרי זו על בהמה טמאהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' טז
כז ע"ב הרי זו על בהמה טמאהאבן ישראל על התורה עמ' יא
כז ע"ב אמר על בהמה טמאה ובע"מ ה"ז עולה לא אמר כלום רנת יצחק תענית עמ' כב
כז ע"ב אמר על הבהמה טמאה ועל בעלת מום הרי אלו עולה וכו' איש אמונים דף קיג ע"א
כז ע"ב רש"י לעולה לצורך העולהקב חיים עמ' מג
כז ע"ב תוס' ד"ה לא מכשירי מצוה עמ' רי
כח ע"א01 כל האסורין לגבי מזבח וכו' והמוקצה והנעבד דובר צדק עמ' 28
כח ע"א02 נעבד אסור לגבוה אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמד
כח ע"א02 נעבד אסור לגבוהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קלז
כח ע"א02 בהמה הנעבדת אסורה לגבוה לחמי תודה דף קנז ע"ב
כח ע"א04 המוקצה לעכו"ם הוא אסור ומה שעליו מותר גור אריה ויקרא פ"א הערה 169
כח ע"א22 אלו אסורין ואוסרין ברש"י וכו' ועכו"ם תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שמב
כח ע"א29 להוציא רובע ונרבע חקל יצחק (תשסג) עמ' תק
כח ע"א29 מן הבהמה מן הבקר וגו' כולם למיעוטא אתי כסף נבחר (מרגליות) עמ' צח
כח ע"א29 מן הבהמה להוציא את הרובע גור אריה ויקרא פ"א הערה 157
כח ע"א29 מן הבהמה למעט רובע ונרבע גור אריה ויקרא פ"א אות יט
כח ע"א31 נעשה בו עבירה הוי מאום לגבוהחכמת התורה בראשית עמ' שכו
כח ע"ב02 לא אם אמרת בבעל מום שמומו ניכר גור אריה ויקרא פ"א אות יח
כח ע"ב05 מן הבהמה להוציא רובע ונרבע, מן הבקר להוציא את הנעבד למדנות (תשנח) פ' ויקרא אות נז
כח ע"ב05 מן הבקר להוציא את הנעבד דברי טובה שופטים ח"א עמ' שנג
כח ע"ב07 ציפוי נעבד אסור גור אריה ויקרא פ"א אות יט
כח ע"ב10 א"כ ביטלת לא תחמוד משנת חיים דברים עמ' קעג
כח ע"ב17 ואבדתם את שמם, לכנות לה שם גנאי אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שיח
כח ע"ב17 ואבדתם את שמם, לכנות לה שם גנאי אור אברהם דברים עמ' קלג
כח ע"ב18 לכנות להם שם וכו' לקוטי שיחות ח"ט עמ' 95
כח ע"ב20 פני המלך פני כלב לקוטי שיחות חי"ג עמ' 251
כח ע"ב21 ואיפוך אנא הכתב והקבלה ויקרא פ"א פסוק ב
כח ע"ב26 ומן הצאן - למעט את הנוגח באר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 198
כח ע"ב27 למעט את הנוגח ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ב פסוק ג
כח ע"ב30 שכן עשה בהם שוגג כמזיד ואונס כרצון גור אריה ויקרא פ"א אות כא
כח ע"ב34 בהמה שנעבדה בו עבירה חלה עליה קדושה וצריך מום קבוע לפדותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנח
כח ע"ב43 השחתה היא עבודה זרהפירוש המכבי דברים עמ' רלה
כח ע"ב44 כל שהמום פוסל בהם - דבר ערוה ועבודת כוכבים וכו'היהדות הלאומית עמ' 131
כח ע"ב52 אין אסור אלא מוקצה לשבע שנים רנת יצחק יהושע עמ' רצב
כח ע"ב52 אין אסור אלא מוקצה לשבע שנים בו' ורש"י ורגמ"ה רנת יצחק שופטים עמ' צח, צט
כח ע"ב52 אין מוקצה אלא לשבע שנים אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כז אות ב
כח ע"ב52 קרבנות גדעון דברי טובה שופטים ח"א עמ' תט, תיג
כח ע"ב53 פיטם פר שבע שנים לע"זשירת הפסח אות קס
כח ע"ב53 פר דגדעוןרוח חיים (חיד"א) עמ' קה
כח ע"ב56 ח' דברים הותרו באותו לילה חוץ ולילה כו' ועצי אשירה רנת יצחק שופטים עמ' צט, קא
כח ע"ב56 ח' דברים הותרוטוב טעם במדבר עמ' ל בטוב טעם
כח ע"ב56 ח' דברים התירו באותו לילה [בגדעון] שחוטי חוץ ולילה וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמ
כח ע"ב56 שמונה דברים התירו באותו הלילהפרי צדיק ר"ח אדר אות י
כח ע"ב56 שמונה דברים התירו באותו לילה וכו' רנת יצחק יהושע עמ' רצב, רצד
כח ע"ב רש"י - המוקצה - שהקצוהו לצורך תקרובת עכו"ם גור אריה ויקרא פ"א הערה 166
כט ע"א13 בהמה שפיטמה בכרשיני ע"ז מותרת למזבח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ו
כט ע"א19 בהא מיכן ומיכן הוה ותוס' מים חיים (קרייסווירטה) עמ' קיח
כט ע"א24 מנה"מ אר"פ שאמר קרא ממשקה ישראל כו' שם שלמה דף ג ע"ד
כט ע"א25 מן המותר לישראל שרי לקרבן גור אריה ויקרא פ"א הערה 137
כט ע"א26 גלי קרא דלגבוה אסור מכלל דלהדיוט מותרחכמת התורה מקץ עמ' תי
כט ע"א26 דאמר קרא ממשקה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' כט
כט ע"א28 והא טריפה וכו' ומיעטי' קרא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ר
כט ע"א29 כשהוא אומר מן הבקר למטה שאין ת"ל אלא להוציא את הטריפה חמודי צבי ויקרא עמ' יב
כט ע"א30 להוציא את הטריפהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רכ
כט ע"א30 מן הבקר להוציא את הטריפה שם יחזקאל עמ' רנא
כט ע"א30 מן הבקר להוציא טריפהתיבת גמא (תשסז) עמ' קלט
כט ע"א34 כל אשר יעבור פרט לטריפה שאינה עוברת חמודי צבי בראשית עמ' תיג
כט ע"א34 כל אשר יעבור פרט לטריפה שאינה עוברת חמודי צבי ויקרא עמ' פז
כט ע"א34 מכל אשר יעבור פרט לטריפה שאינה עוברת חמודי צבי מועדים עמ' יג, נה, רנג, תכו
כט ע"א39 ואיזהו אתנן האומר לזונה הוליך טלה זה בשכריך פני חיים (פלג'י) עמ' שיז ע"א
כט ע"א39 ואיזהו אתנן זונה האומר לזונה הוליך טלה זה בשכרך למדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכה
כט ע"א40 אפילו הן מאה כולן אסורותחפץ יהונתן דברים פ"כג פסוק יט
כט ע"א40 אתנן אסור לקרבן ולמקדש גור אריה ויקרא פכ"א הערה 114
כט ע"א40 הילך טלה הכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק ג
כט ע"א41 הא לך אתנן ותלין שפחתך אצל עבדי מקראי קדש (תשנג) עמ' שנו
כט ע"א41 הא לך אתנן ותלין שפחתך אצל עבדיבני יששכר ח"א דף פו ע"ב
כט ע"א44 פסק עם הזונה ליתן לה טלה אחד ונתן לה אפילו אלף כולן אתנן יוסף לקח כרך ב עמ' קנג
כט ע"א47 נתן לה ואח"כ בא עליה אתננה מותר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צז, ר
כט ע"א רש"י - איסור נעבד נוהג רק קודם הקדשו גור אריה ויקרא פ"א הערה 197
כט ע"ב09 נתן לה טלה ולא בא עליה וקדמה והקדישתו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנד
כט ע"ב17 בא עליה ולא נתן לה ולאחר זמן נתן לה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנג
כט ע"ב18 בא עליה ואח"כ נתן לה אסור יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צז
כט ע"ב18 בא עליה ונתן לה ואפי' עד עשר שנים אתננה אסורמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ח ע"א
כט ע"ב18 בא עליה ונתן לה ואפי' עד שנים עשר חודש אתננה אסור למדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכה
כט ע"ב28 אחד אתנן זכר ואחד אתנן כל עריות אסור וכר' תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קמד
כט ע"ב31 זנות נקראת תועבה פני חיים (פלג'י) עמ' פ ע"ב
כט ע"ב37 אתנן זונה גויה אסור גור אריה ויקרא פכ"א אות יג
כט ע"ב39 כהן הבא על הכותית וכו' תפארת ראובן עמ' קכח-קכט
כט ע"ב43 אתנן זונה ישראלית אסור גור אריה ויקרא פכ"א אות יג
כט ע"ב43 כהן לוקה משום זונה מקראי קדש (תשנג) עמ' שנד {יפת תואר}
כט ע"ב50 פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה, שיטה מקובצת גור אריה ויקרא פכ"א הערה 120
כט ע"ב50 פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ט פסוק כט
כט ע"ב51 שבא על ישראלית מחייבי כריתות, דלא תפסיחפץ יהונתן דברים פ"כג פסוק יט
כט ע"ב רש"י ד"ה ולא זונה וד"ה ואע"פ תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קמה
כט ע"ב תוס' ד"ה כגון דקאי בחצרה כו' מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קד דף רכח ע"ב
ל ע"א06 הילך טלה דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קיד
ל ע"א06 הא לך טלה ותלין שפחתך חקל יצחק (תשסג) עמ' רפב
ל ע"א06 והא שפחה לעבד משרא שרי רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רצז
ל ע"א06 שפחה לע"ע משרא שריאבנין אפרים עמ' צה [הלכה]
ל ע"א10 שפחה לעבד עברי וכו' כגון דלית לי' אשה ובנים וכו' לקוטי שיחות ח"ז עמ' 178
ל ע"א15 ואיזהו מחיר כלב הא לך טלה זה תחת כלבחפץ יהונתן דברים פ"כג פסוק יט
ל ע"א17 שני שותפין אחד נטל עשרה ואחד נטל תשעה וכלב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצח
ל ע"א18 שכנגד הכלב אסור זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכו
ל ע"א רש"י - אתנן זונה דרכי חושן עמ' צב [הלכה]
ל ע"א רש"י ד"ה ובנין אב הואחפץ יהונתן דברים פ"כג פסוק יט
ל ע"א תוס' ד"ה גירסא גור אריה ויקרא פכ"א הערה 118
ל ע"ב06 אמר רבא ולד הנרבעת והנוגחת אסורה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנג
ל ע"ב06 ולד הנרבעת אסורה פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה סג
ל ע"ב06 ולד נרבעת אסורה היא וולדה נרבעובית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קכב, קל, קצ
ל ע"ב07 היא וולדה נרבעו ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רלג
ל ע"ב07 היא וולדה נרבעו - תפארת ישראל פ"ו מ"ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכג {נמצא שהבא על אשתו המעוברת גם בא על בתו}
ל ע"ב21 נתן לה כספים מותרים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צח
ל ע"ב21 נתן לה מעות בשכרה, הרי אלו מותריןחפץ יהונתן דברים פ"כג פסוק יט
ל ע"ב22 נתן לה כל דבר שכיוצא בו קרב ע"ג המזבחחפץ יהונתן דברים פ"כג פסוק יט
ל ע"ב23 נתן לה מוקדשין מותרין עופות אסורין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צז
ל ע"ב24 אתנן חל על מוקדשין של עוף יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ו
ל ע"ב24 עופות הרי אלו אסורין יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנד
ל ע"ב29 כל האסורים למזבח ולדותיהן מותרות עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמא, רנב
ל ע"ב29 כל האסורין לגבי מזבח ולדותיהן מותרין למדנות (תשנח) פ' ויקרא אות נז
ל ע"ב30 וולד טריפה לא יקרב לגבי מזבח קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקלג
ל ע"ב31 כשרה שינקה מן הטריפה פסולה מע"ג המזבח חמודי צבי שמות עמ' רסו-רסז
ל ע"ב34 שאין פודין כו' לבלבים משנת חיים דברים עמ' רמד
ל ע"ב35 נתן לה חיטין באתנן ועשאן סולת מצווה ועושה ח"ב עמ' רצב
ל ע"ב37 ב"ש אוסרים שינויהןמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קכב
ל ע"ב37 הם ולא שינוייהם הם ולא ולדותיהם יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנד
ל ע"ב37 הן ולא ולדותיהן הכתב והקבלה במדבר פי"ג פסוק כג
ל ע"ב40 לרבות את הריקועין משנת חיים דברים עמ' תמה
ל ע"ב45 לכל נדר להוציא את הנדור יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנד
ל ע"ב45 לכל נדר להוציא את הנדור מקראי קדש (תשנג) עמ' עו
ל ע"ב50 מחלוקת שעיברה ולבסוף נרבעה תורה אור (באנדי) עמ' שמה
ל ע"ב50 עובר ירך אמו פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה פה, ח"ב שאלה סד
ל ע"ב50 עובר ירך אמו היא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יד
ל ע"ב52 ורבנן סברי זה וזה גורם מותר חיי נפש ח"ד עמ' שכא
לא ע"א06 דר' אליעזר סבר עובר ירך אמו ורבנן סברי לאו ירך אמו אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 162
לא ע"א18 עד כאן לא פליגי רבנן עליה אלא ברימה דפירשא בעלמא הוא וכו' זכור לדוד עמ' מט
לא ע"א20 דאיקרי אדם רימה מחייםשערי תשובה שער ג אות קסג
לא ע"א21 אבל גבי ביצה אימת גדלה לכי מסרחא וכי אסרחא עפרא בעלמא הואשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות א ס"ק ד
לא ע"א21 אפרוח אימת הוי וכו' גובלא בעלמא הוא תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תטו
לא ע"א21 אפרוח אימתי קא גדיל לכי מסרחשם ישראל עמ' קמב, רמג
לא ע"א21 אפרוח מאימת גדיל כי מסרח עפרא בעלמאכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות ג
לא ע"א21 ביצה אימת גדלה לכי מסרחא וכי אסרחא עפרא בעלמא הואדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רעא, מועדים (תשנט) עמ' ריא
לא ע"א21 ביצה אימת גדלה לכי מסרחא וכו' עפרא בעלמא וכו' ביצת טרפה שמותר ברכת טוב עמ' קעה
לא ע"א21 ביצה אימת גדלה לכי מסרחא וכי אסרחא עפרא בעלמא הואפנקסי הראי"ה ח"א עמ' תקיט
לא ע"א21 ביצה קודם שיתהוה האפרוח היא נפסדת באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 222
לא ע"א22 אימת גדלה לכי מסרחא וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' מח, ס, במדבר עמ' ג
לא ע"א22 אימת קא גדיל לכי מסרח עץ הדעת טוב (תשסח) סי' צח
לא ע"א22 אימתי גדלה לכי מסרחא מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סח
לא ע"א22 מאימת קא גדיל לכי מיסרח, האי שעתא עפרא בעלמא הוא, ר' גרשום ערבי נחל (תשסד) עמ' תה
לא ע"א32 תזבח ואכלת - ולא בגיזה ועבודהשמלת אליעזר ח"א עמ' שצו
לא ע"א32 תזבח ולא גיזה ואכלת ולא חלב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לט
לא ע"א רש"י ד"ה איכא דאמרי משנת חיים דברים עמ' רמג
לא ע"א רש"י ד"ה זה וזה גורם תורה אור (באנדי) עמ' שמה
לא ע"א תוס' ד"ה מלא זכור לדוד עמ' מט
לא ע"ב אין נותנין מהן לאומנין בשכרן וכו' ועשו לי משלי לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 167
לא ע"ב האומנין נוטלין שכרן מקדשי בדק הבית וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' שפ
לא ע"ב האומנין נוטלין שכרן מקדשי בדק הבית, שנאמר ועשו לי מקדש, לי משלי צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקצ
לא ע"ב קדשי בדק הבית נותנין מהם לאומנין בשכרן דכתיב ועשו לי מקדש משלי פאר יעקב ח"ב עמ' תשמד
לב ע"א אחד קדש מזבח וכו' אין משנין אותן (ורש"י) לקוטי שיחות חט"ז עמ' 287
לב ע"א אחר קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית אין משנין כו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' צט
לב ע"א אין משנים מקדושה לקדושה גור אריה ויקרא פכ"ז הערה 65
לב ע"א המשנה בקדשים עובר בל"ת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לט
לב ע"א המתפיס עולה לבדק הבית אין בה אלא עיכוב הגזברין מאכסניא של התורה סי' מו
לב ע"א אלא עיכוב גזברין, וברש"י רע"ב משנת חיים במדבר עמ' תע
לב ע"א תוס' ד"ה מקדישין להורות נתן בראשית עמ' פח
לב ע"ב מעילה מפורשת הכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק יז
לב ע"ב אי מדרבנן אמאי ב' מעילות עצי חיים - מועדים עמ' קב
לב ע"ב אי מדרבנן אמאי ב' מעילותעצי חיים על התורה עמ' תכט
לב ע"ב המקדש בעל מום קבוע למזבח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנט
לב ע"ב אם בהמה וכו' הרי בהמה טמאה אמור וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ז פסוק כז
לג ע"א מ"ט דר"ש דאמר קדשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה וכו' מכשירי מצוה עמ' רמד
לג ע"ב09 המתפים תמימין לבדק הבית משנת חיים במדבר עמ' קלב
לג ע"ב36 אלו הן הנקברין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קצה
לג ע"ב36 אלו הן הנקברין והנשרפין וכו' להורות נתן ויקרא עמ' סח
לג ע"ב36 ואלו הן הנקברין כו' וצפורי מצורע, וברש"י משום דאיסורי הנאה נינהו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרנט
לג ע"ב36 ואלו הן הנקברין כו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק ז
לג ע"ב40 חולין שנשחטו בעזרהמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תסה
לג ע"ב40 ר"ש מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רסד {הוא סובר חולין שנשחטו בעזרה מדאורייתא}
לג ע"ב42 אלו הן הנשרפין, תוס' ד"ה אלו תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמח
לג ע"ב42 וכן חיה שנשחטה משנת חיים בראשית עמ' קמב
לג ע"ב43 חמץ בפסח ישרףאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' שמח
לג ע"ב43 חמץ בשריפה מאכסניא של התורה סי' מ
לג ע"ב44 את שדרכן לשרוף ישרוף ואת שדרכן להקבר יקבר הר המוריה עמ' כב, כה
לג ע"ב44 מצות הערלה וכלאי הכרם בין בארץ בין בחו"ל לשרוף אותם באששערי תשובה שער ג אות פב
לג ע"ב44 ערלה וכלאי הכרם אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רחצ {אפילו קוברן אסור}
לג ע"ב45 ואת שדרכן להקבר יקבר אחרית השנים עמ' מג
לג ע"ב רש"י ד"ה את שדרכן אחרית השנים עמ' מג
לג ע"ב תוס' - אשרה דאפרה אסור עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שמו
לג ע"ב תוס' ד"ה אלו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמו
לג ע"ב תוס' ד"ה אלו - ערלה הוקש לכלאי הכרםתיבת גמא (תשסז) עמ' קכו
לג ע"ב תוס' ד"ה הנשרפין אפרן מותר דע"י ששרפו נתקיימה מצותן פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה צד
לג ע"ב תוס' ד"ה הנשרפים חמודי צבי מועדים עמ' שצח, תצב, תקכ
לג ע"ב תוס' ד"ה הנשרפין וכו' ברכת אבות עמ' תקסא
לג ע"ב תוס' ד"ה הנשרפין - אשרה מצותה בשריפה רנת יצחק מלכים עמ' שעב
לג ע"ב תוס' ד"ה הנשרפין - נעשית מצותו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנג
לג ע"ב פהמ"ש לרמב"ם ד"ה ואלו הן הנקברין דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמו
לד ע"א03 כל הנקברין לא ישרפו מקראי קדש (תשנג) עמ' רלט, שצד
לד ע"א04 וכל הנשרפין לא יקברו אחרית השנים עמ' מג
לד ע"א04 וכל הנשרפין לא יקברו חמודי צבי ויקרא עמ' קלד
לד ע"א04 כל הנשרפין לא יקברו להורות נתן בראשית עמ' נג
לד ע"א09 האורג מלא הסיט משער נזיר כו' מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שמא
לד ע"א16 א"ר פפא בציפורתא וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ד
לד ע"א23 הא כיצד אוכלין בשרפה משקין בקבורה הר המוריה עמ' כג
לד ע"א26 הנקברין אפרן אסור דבר טוב עמ' קעא {א"כ אפר גיד הנשה אסור, ואיך משתמשים באפר פרה אדומה שנשרף הגיד עמו}
לד ע"א26 הנשרפין אפרן מותר משנת חיים ויקרא עמ' רסו
לד ע"א26 משום דנקברין אפרן אסור תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לג
לד ע"א26 קבורת ציפור שחוטה אפרן אסור ואפר אשירה אפרו אסור פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה סה, ח"ב שאלה קט, ח"א שאלה צד
לד ע"א28 עולת עוף שנתמצה דמה וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' מא
לד ע"א29 מוראתה ונוצה שלה כו' משנת חיים ויקרא עמ' קטז
לד ע"א31 אפר הקדש לעולם אסור ערבי נחל (תשסד) עמ' תקלו
לד ע"א31 כל הנשרפין אפרן מותר פרדס מרדכי עמ' שיג
לד ע"א31 כל הנשרפין אפרן מותר חוץ מעצי אשירה לחמי תודה דף קפד ע"ב
לד ע"א31 מותר חוץ מעצי אשירה משנת חיים ויקרא עמ' רטז
לד ע"א36 כי תניא הא מתניתא בתרומת הדשן תניא וכו' דתניא ושמו בנחת ושמו כולו ושמו שלא יפזר חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - תמורה א
לד ע"א37 ושמו בנחת הכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק ג
לד ע"א37 ושמו בנחת ושמו כולו ושמו שלא יפזר חיי נפש ח"ג עמ' רכח
לד ע"א37 ושמו בנחת ושמו כולו ושמו שלא יפזר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עב
לד ע"א37 ושמו בנחת ושמו כולו שלא יפזר להורות נתן דברים עמ' רסז
לד ע"א37 ושמו שלא יפזר באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קג
לד ע"א37 ושמו שלא יפזר שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קג
לד ע"א רש"י ד"ה וליבטיל ברובא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות טז
לד ע"א רש"י ד"ה חטאת גור אריה ויקרא פ"י הערה 77
לד ע"א רש"י ד"ה כי תניא ההיא משנת חיים ויקרא עמ' קנח
לד ע"א רש"י ד"ה כל הנשרפין אחרית השנים עמ' מג
לד ע"א רש"י ד"ה כל הנשרפין להורות נתן ויקרא עמ' קפ
לד ע"א רש"י ד"ה ליבטל בהטעם דאין ביטול ברוב בכלאיםלקוטי שיחות חל"ד עמ' 123
לד ע"א רש"י ד"ה כאן בשק שמחה לאיש דף לד ע"ג
לד ע"א תוס' - למה הנשרפין אפרן מותר חקל יצחק (תשסג) עמ' תכט

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב אשה לוקה על התמורהשארית יעקב (אלגזי) דף קכג ע"ד
ב ע"א אדקשיא לך ממתני' תיקשי כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קעח ע"א
ב ע"א רש"י ד"א וסופג את המ' כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קעח ע"ב
ב ע"א רש"י ד"ה ולא ימיר כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קעח ע"א
ב ע"א רש"י ד"ה לא שאדם רשאי להמיר כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קעח ע"א
ב ע"א תוס' ד"ה וסופגלשון ערומים לשונות הרמב"ם דף יד ע"ב
ב ע"ב איש איש שגוים נודרים נו"נצמח צבי אגרת סג
ב ע"ב הושוו איש ואשה לכל עונשים שבתורהמלכי יהודה (תשע) עמ' סה
ב ע"ב נכרי מהו שימיר כו' כי קא מבעיא ליה כו'שעת הכושר דף נ ע"ב
ב ע"ב תוס' ד"ה קתני מי הא וכו'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף יא ע"ב
ב. ואם המר ימיר לרבות את היורש וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תכח
ב. תוס' ר"ה, ור"ממשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קעא
ג ע"א לאו שאין בו מעשה לוקין עליושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שפח
ג ע"ב חוץ מן הנשבע ומקלל את חבירו בשםדברי שאול דברים עמ' ריב
ג. הזכרת השםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שג
ג. כל לא תעשה שבתורה עשה בו מעשה לוקין לא עשה בו מעשה אין לוקין א"ר יוחנן לתנא לא תתני ומימר משום דבדיבורו עשה מעשה וכו'דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תב ע"ב
ג: דבדיבורו עשה מעשה, רש"י - שעושה מחולין קדשיםמרפא לנפש בראשית עמ' קסה
ג: לא תיתני מימר משום דבדיבורו עשה מעשהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' פ
ג: לא תתני מימר דבדבורי' מהעביר מעשהדברי יואל פ' נשא דף קצז ע"א
ג: מימר משום דבדיבורו עשה מעשהמרפא לנפש בראשית עמ' קסה
ג: מלקין אותו ומנקין אותותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיד(לה)
ג: מנין שנשבעים לקיים את המצוה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תקנב, תקנד
ג: רש"י ד"ה לא תתני מימר בכלל שאר לאוין שאין מעשה וכו'דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תב ע"ב
ד ע"א רש"י - בכהנים אפילו בלאו הניתק למשה נמי לוקיןכרם יהושע (ולרשטיין) דף ב ע"ד
ד ע"א רש"י ד"ה זו תרומהטהרת יו"ט חי"ח עמ' קטו
ד ע"א רש"י ד"ה מפני שהקדים מע"ש שבו למע"רשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ב
ד ע"במנחה חדשה (חן טוב) פ' משפטים
ד ע"ב אי עביד לא מהניפרי חיים (קנולר) פרשת בהר
ד ע"ב ד"ה ה"ג שאני כהנים ותוס' ד"ה וכל לאו הניתק לעשהשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ב
ד ע"ב כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 79
ד ע"ב כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אם עביד רבא אמר לא מהנילב חיים חלק ב (סימן קצח) דף קכ"ח ע"ג (ד"ה ועיניך)
ד ע"ב מנין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמרמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רלז
ד ע"ב תוס' ד"ה כיוצאלב חיים חלק א (סימן מד) דף ס"ב ע"ב (קטע ראשון)
ד. אזהרה למוציא שם רעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פה
ד. אי עביר לא מהנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ע
ד. איסור עשה להזכיר ש"ש לחינםשיחות לספר שמות עמ' תנח
ד. דרבי בהו רחמנאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמח
ד. רש"י ד"ה זו תרומהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקטו
ד. תוס' ד"ה כל אלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נב
ד: כל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהנימעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסה
ד: לא בא הכתוב אלא ליתן עשה אחר לא תעשהיבין שמועה (לעוו) עמ' שעו
ד: לא תותירו ממון עד בוקר. ובגרי"זפרפרת משה ח"א עמ' תקיא
ד: לאו הניתק לעשהפרפרת משה ח"ב עמ' קס
ד: מחלוקת דאביי ורבא במלתא דאמר רחמנ' לא תעבידקול שמואל (קונפורטי) דף לב ע"א
ד: מילתא דאמר רחמנא לא תעבידאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' יא, טו
ד: ר"י ור"ל מעייגי בספרא דאגדתא בשבתא ודרשו הכי עת לעשות לה' הפרו תורתך כו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף מ
ד: רש"י ד"ה ה"גפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' שלו
ד: תוס' ד"ה רבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שמד
ד: כל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהניצור יעקב (יעבץ) האזינו
דור לפי הפרנס או פרנס לפי הדורברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 79
ה ע"א מיתיבי אונס שגירשדרכי איש דף נד ע"ד
ה ע"ב מכל מעשרותיכם תרימוערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 80
ה ע"ב רש"י ד"ה לכדאמר ליה רב פפא לאביי ובד"ה שאני התםשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ב
ה. כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרכ
ה: והרי מעשר וכו' תיובתא דאבייפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפא
ה: והרי מקדיש בעלי מומין למזבח וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שפו
ה: כל דאמר רחמנא לא תעבידבני שלשים עמ' קט
ה: לרבא ילפינן מהא דכתיב ולנדר לא ירצה וכו' ורש"ייבין שמועה (לעוו) עמ' שפז
ו ע"א לא תקריב - לא תקדישיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ז; עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ג
ו ע"א רש"י ד"ה תעשה אותושמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ב
ו ע"א תוס' ד"ה והשתא כו'שעת הכושר דף עג ע"ד, קח ע"א
ו ע"ב אין הגורל קובע אלא בדבר הראוי לה', ורש"יגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קב
ו ע"ב שטמ"ק, דשעיר המשתלח שהומם ושלחו לצוק עובר משום מום בו לא תקריבוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קג, רנב
ו. אביי ורבא במאי פליגי ברבית קצוצה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תשיא
ו. תוס' ד"ה והשתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפא
ו: עורת או שבור וכו' אם בל תקדישו הרי כבר אמור למעלה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שפו
ו: רש"י ד"ה בשינוי קונה, חטא הוא שינולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עט
ז: אביי אמר אין לוקין על לאו שבכללותיבין שמועה (לעוו) עמ' שפד
ז: אי קרבן שומע אני אפילו קדשי בדק הבית וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שנו
ט ואביי אמר ק"ו ותוס'תועפת ראם (גטיניו) דף עה ע"ב
ט ע"א לא יחלפנו בשל אחריםפרי חיים (קנולר) פרשת בחקותי
ט ע"א לעולם בבהמת דהקדש שעלמ' כו'יד שלמה (עזרא) דף מו ע"ב
ט ע"בשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ב
ט ת"ד לא יחליפנוויחי יעקב דף ק
ט. אין עונשין מן הדין לענין במלקותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפו(מה)
ט. ואיזהו טוב ברע שקדם הקדישן את מומן וכו' רע מעיקרא אינו עושה תמורה, ורש"ייבין שמועה (לעוו) עמ' תכא
ט. לא יחליפנו זה באחריםפרפרת משה ח"ב עמ' קס
ט. רש"י ד"ה או ברעיבין שמועה (לעוו) עמ' תכד
ט. בהמה בבהמה מכאן שממירין אחד בשנים ושנים באחד וכו' רש"א אין ממירין אלא אחד באחד וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תכו
ט. תוס' ד"ה והאיבין שמועה (לעוו) עמ' תכז
ט: רש"י ד"ה אמר אביי, חשיב ב' גופין וקדושה אחת חרא, טפי מב' קדושות וגוף אחדתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיא(כט)
י ע"א אתמר בפ"א אין ק"מדרכי איש דף טו ע"ב, מא ע"א, נו ע"ד
י ע"א תוס' ד"ה ואזדא ר"י כו'שעת הכושר דף מא ע"ג
י. פשטה קדושה בכולהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שב
יאשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ב
יא הקדיש אבר לדמיואהבת דוד (תקנט) דף סח ע"ב
יא הקדיש אבר מדמיואהבת דוד (תקנט) דף סח ע"ב
יא ע"ב באומר ה"ע עולה בחייהשעת הכושר דף מ ע"א
יא ע"ב האומר ראשה של זו עולה פשטה קדושה בכולהדברי איש דף א ע"ד
יא ע"ב רש"י ד"ה היא שלמיםשעת הכושר דף מא ע"א
יא ע"ב שלמים ולדה חולין מהושעת הכושר דף כז ע"א
יא: יכול האומר רגלה של זו עולה תהא כולה עולה ת"ל כל אשר יתן ממנו לה' יהיה קודש וכו' בעי רבא בעוף מהו וכו' בעי רבא הקדיש אבר לדמיו מהו וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תטו, תטז
יב ע"ב תוס' ד"ה ואין המים, וההיא דתענית לא קשה מידיטהרת יו"ט חי"ט עמ' קפא
יב. מיעוט בהמשכהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' עב
יב. שאיבה מטהרת ברבייהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שב
יג יעבץ שיעץ ורבץ תורה בישראלחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קסז ע"א
יג יעבץ שיעץ ורבץ תורה מישראלחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קסז ע"א
יג ע"א קרבן ד' איקריפרי חיים (קנולר) פרשת ויקהל
יג. אימר אפילו שבועת אמתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פד
יג. אמר ר"ש והרי מעשר בכלל היה ולמה יצאדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 31
יד אם ברך תברכני בתורהעמודי חיים דף יח ע"ג
יד ע"א אשם ליתא בציבורדברי שאול ויקרא עמ' כח
יד ע"א ואע"פ כן החזירן עתניאל ב"ק מתו' פלפולו כו'יד שלמה (עזרא) דף מה סוף ע"ב
יד ע"א כל הקרב בלילה קדש בלילה, ורש"י ותוס', ובש"מגבורת יצחק סוכות עמ' קכ
יד ע"א מנחתם ונסכיהם למחרערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 98
יד ע"א נסכים הבאין עם הזבחדברי שאול במדבר עמ' רנה
יד ע"א תוס' ד"ה וכל הקרבגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' סב
יד ע"ב אין תמות וזכרות בעוףיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עט
יד ע"ב דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רסד
יד ע"ב עת לעשות לה' הפרו תורתך אמרי מוטב תיעקר תורה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמז
יד ע"ב תוד"ה דברים שבכתב, דאין להקפיד רק מש"כ בחומשגבורת יצחק שבועות עמ' נ, נא
יד. אי אשפת אינשימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעז
יד. אין אשם בציבורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קעג
יד. בספרא דאגדתא בשבתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכב
יד. דברים שדרכן ליקרב ביוםפרפרת משה ח"ב עמ' יז
יד. התיר לכתוב אגדותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנו
יד. קרבן שאין קבוע לו זמן לא דוחה שבתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שכב
יד. קרבנות ציבור דוחה את השבתדברי יואל מועדים ח"ח עמ' פב
יד. תוס' דברים שבכתבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנב
יד: בחברון מחברון מבעיא ליהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתט
יד: ר"י ור"ל מעייני בסיפרא דאגדתא בשבתא ודרשי הכי עת לעשות לה' הפרו תורתך וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף שכה ע"א
יד: רב דימי אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדקפרפרת משה ח"ב עמ' קיח
טו כל האשכולות אין בהם דופיכסא רחמים (תקסג) דף סז ע"א
טו לא היה בהם שום דופי ורש"יככר לאדן (תקסא) דף רי-ריא
טו ע"ב אלא ה"ט שאין הצבור כו'שעת הכושר דף פח ע"ב
טו ע"ב חטאת ציבור שמתו בעליה אינה מתה, שאין הציבור מתיםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 266
טו ע"ב כל היכא דאמר מעשה בחסיד אחד או ר' יהודה בן בבא או ר' יהודה בר אילעאידברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נט
טו ע"ב כל היכא דאמר מעשה בחסיד אחד וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 217
טו ע"ב מאי אשכולות איש שהכל בוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 251
טו ע"ב שעירי חטאתימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ק
טו ע"ב תוס' ד"ה והא הכא כו'שעת הכושר דף פח ע"ג
טו שלש מאות הלכות נשתכחו באבלו של משהכבוד לאיש דף מג ע"ג
טו תוס' ר"ישער יוסף (תקיז) דף נב ע"א
טו: אין הצבור מתיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 342, 1085, פ"ב הערה 333, פ"ג הערה 1014, פ"ה הערה 1852, 1855, 1889
טו: איש שהכל בו רש"יתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קסב - ר"א אבא שאול
טו: אלו הלכות אשר נשתכחו בימי אבלו של משה שהחזיר עתניאל בן קנז בפלפולו ועי"ז לכד קרית ספרמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ז, י
טו: בימי אבלו של משה נשתכחו כמה הלכותהישר והטוב (תשסג) עמ' תמה
טו: משמת יוסף בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים בטלו האשכולותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 206, 1394
טו: רש"י ד"ה שהבלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שז
טו: שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ד דף לח ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף ח ע"ב
טז אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה רע"המקור ברוך (פייתוס) דף רכח ע"ב
טז בשעה שהתלמיד הולך אבל רבו וא"ל למדני תורהכסא שלמה (חכים) דף קמד ע"ג
טז ויקרא יעבץ לאלהי ישראל ויאמר אם ברך תברכני בתורה והרבית את גבולי בתלמידיםצור יעקב (יעבץ) צו
טז למה נקראת עכסה שכל הרואה אותה כועס על אשתוצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קטז ע"ד
טז ע"א א"ל ליהושע שאלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' יח, קמ
טז ע"א אלף וד מאות קלין וחמורים כו' נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' החזירן עתניאל כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' [רכו]
טז ע"א אם ברך תברכני בתורהעמודי חיים דף יח ע"ג (עמוד תורה אות ל"ז); תורה וחיים (פלאג'י) אות י"ט
טז ע"א אמר לו הקב"ה ליהושע לומר לך אי אפשר, שהתורה נקראת על שם של משה ומשה עבדי מת, צא וטרדן במלחמהמאור עינים (תשעה) עמ' שכה
טז ע"א אמר רב יצחק נפחא אף חטאת וכו' נשתכחה כימי אבלו של משה וכו' אלף ושבע מאות ק"ו וגז"ש ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה וכו'תורת לוי יצחק עמ' שפו
טז ע"א בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר לו למדיני תורה וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' קעט
טז ע"א בשעה שנפטר משה רבינו וכו'זאת ליעקב דברים עמ' תקה
טז ע"א בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תצח
טז ע"א ג"א הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהמעשה רוקח (ר"א רוקח) וילך מג ע"א
טז ע"א דבצר ליבאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קמד, קסג
טז ע"א ונשתכחו ממנו ג' מאות הלכות ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' טז
טז ע"א מי שכל רזי עולם גלויים לפניו יבקש ממנו מזונותרנת יצחק תפלה לשבת עמ' צט
טז ע"א על פסוק ויקרא יעבץנפש חיים בפתיחת הספר דף ה ע"ב (עמ' 31 ד"ה כי)
טז ע"א רש ואיש תככים נפגשוברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קל"ח ע"ג (דף תקכ"ה ע"א קטע ראשון)
טז ע"א שלושת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה רבינו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תלו, תצח
טז ע"א שלש אלפים הלכות נשתכחו וכו'ראה חיים חלק א דף קיח ע"ב (דף תג ע"ב ד"ה עוד (השני))
טז ע"א שלשת אלפים הלכות נשתכחוחיים לגופא דף כ"א ע"ב (דף מ"א ע"א, פרק ו' אות א)
טז ע"א שלשת אלפים הלכות נשתכחונפש חיים דף קלב ע"א (דף ר"ג ע"ב, מערכת מ' אות ע"א)
טז ע"א שלשת אלפים הלכות נשתכחו, מהרש"אדברי שאול דברים עמ' רמא
טז ע"א תנא הוא עתניאל הוא יעבץ וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 117
טז ע"א תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכותיחל ישראל אבות ח"א עמ' כ
טז ש"י הלכות נשתכחו כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת שלח
טז שאיון נביא רשאי לחדש דבר מעתהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קיא ע"א
טז תא אסברך תברכני בתורה כו'כסא שלמה (חכים) דף קא ע"ג
טז. א"ל ליהושע וכו' אלה המצוות וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפג
טז. אותם ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה החזירם עתניאל בן קנז בפלפולודברי יואל מועדים ח"ט עמ' עו
טז. אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ד דף לא ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כח דף צד ע"ד; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ג דף עח ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בחקותי דף קפח ע"ב
טז. אלף ושבע מאות ק"ו וכו' נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ע ס"ק ו
טז. אלף ות"ש ספקות של ק"ו וג"ש נשתכחו בימי אבלו של משהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' ג דף ד ע"ב
טז. אלף ות"ש ק"ו וג"ש ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משהמראות הצובאות (אלשיך, שסג) יהושע יו/יז דף י ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע יו/יז דף מג ע"א-ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים א סימן ג דף ד ע"ד
טז. אם מלמדו מאיר עיני שניהם ה'שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קנא
טז. אמר לו (יהושע למשה) רבי כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחרדרך חיים (תשע) פ"א הערה 148
טז. אמר לו הקב"ה לומר לך אי אפשר לך וטורדן במלחמהמאור עינים (תשעט) עמ' שכב
טז. אמר לו הקב"ה לומר לך אי אפשר לך וטורדן במלחמהמאור עינים (תשנח) עמ' קצה
טז. ארץ הנגב נתתני בית שמנוגב מכל טובהבגדי חמודות שמות פרק לו פסוק כג
טז. בימי אבלו של משה נשתכחשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ד, קפד, רעא
טז. בימי אבלו של משה נשתכחו שלש מאות הלכותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 30
טז. בקשותיו הרוחניות של עתניאלשיחות לספר בראשית עמ' רכו
טז. בשעה שנפטר משה לגן עדן אמר ליהושע כל ספקות שיש לך שאל ממנימגלה צפונות ח"ג פ' זאת הברכה
טז. בשעה שנפטר משה רבינו לג"ע א"ל ליהושע שאל ממני כל ספקות שיש לך וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע א דף ס ע"א ודף ה ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרש יב דף פד ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמה ע"ג, ופרשת שופטים דף רצ ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויחי דף נד ע"ב
טז. בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לךשיח דוד (תשסח) עמ' קו
טז. בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספיקות שיש לךדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1439
טז. ג' אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהדברי יואל פ' שמות דף קכד ע"ב
טז. ג' אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תשע
טז. גלות יון - מחלוקת ראשונה בלי הכרעשיחות לספר בראשית עמ' רנח
טז. ההלכות שנשכחו ביתי אבלו של משהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רפ
טז. הוא עתניאל הוא יעבץ וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סימן ג דף ה ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לג לליל ב של שבועות דף קסב ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ויצא דף מ ע"א
טז. הוא עתניאל הוא יעבץ עניאל שענו אללב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' ג דף ה ע"ב
טז. החזירן עתניאל בן קנז בפלפולופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפד
טז. החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1126
טז. והחזירם עתניאל בן קנז בפלפולותשבי (תשסה) עמ' רטו שורש פלפל
טז. והרבית את גבולי בתלמידיםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קסד - ר"א אבא שאול
טז. והרבית גבולי בתלמידיםדעת תפלה עמ' שצו בהערה
טז. וילכדה עתניאל בן קנז, ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משהמרפא לנפש בראשית עמ' ז, פז, רמז
טז. ויקרא יעבץ לאלהי ישראל אם תברכני וכו' אם תברכני בתורהצור יעקב (יעבץ) בהעלותך
טז. ולמה נקרא שמה עכסה שכל הרואה אותה כועס על אשתוגלגולי נשמות (תשסא) סי' ע ס"ק ו
טז. ולמה נקרא שמה עכסה שכל הרואה אותה כועס על אשתויפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף שנח ע"א
טז. ועשית מרעהפני מלך ויקרא עמ' קלו
טז. ותסיתהו א"ל מה חמור זה כיוןלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' ג דף ה ע"א
טז. כי ארץ הנגב נתתני בית שמנוגב מכל טובהארץ צבי (תשע) עמ' ב
טז. כשנסתלק משרע"ה נשכחו ממנו שלש מאות הלכותמאור עינים (תשנח) עמ' ז
טז. כשנסתלק משרע"ה נשכחו ממנו שלש מאות הלכותמאור עינים (תשעט) עמ' יא
טז. כשנשתכחו מיהושע ג' מאות הלכות עמדו כל ישראל להרגושיח דוד (תשסח) עמ' קנו, קסה
טז. לפי שאין הצבור מתיםעל ישראל גאותו עמ' יז, רפט
טז. מאי יפונה שנפנה מעצת מרגלים וכו'ויקהל משה (אלפלס) דרוש יז דף קמב ע"ב
טז. מה חמור זה כיון שאין לו מאכל מיד צועק וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים א סי' ג דף ה ע"א
טז. מטיל מום בזה"ז, פסקי תוס'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלג
טז. נשתכחו השיעודיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נד
טז. נשתכחו ממנו שלש מאות הלכותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תח, תסז
טז. עתניאל - שענאו אלשיחות לספר ויקרא עמ' שנד*
טז. עתניאל בן קנז היה חריף יותר תיהושעדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' מב
טז. עתניאל החזיר בפלפולו ג' אלפי הלכותשיחות לספר שמות עמ' שעב, שיחות לספר דברים עמ' רב
טז. פטירתו של משה ושאלתו ליהושעדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' פח
טז. רש ואיש תככים נפגשו וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת ראה דף קצו/ז ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לד דף ה ע"א
טז. שאל כל ספיקות שיש לךפרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק לג פסוק יא, פרשת וילך פרק לא פסוק יד
טז. שכח יהושע שלשת אלפים הלכותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פה
טז. שלא ישגבנו יצר הרע מלשנותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 46
טז. שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקסג
טז. שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכו'דרך חיים (תשע) פ"א הערה 169
טז. שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' א"ל לא בשמים היאהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ס
טז. תפילתו של עתניאל בן קנזדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רס
טז. תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו ג' מאות הלכותדברי יואל מועדים ח"ד דף רמט ע"א
טז: בשעה שנפטר משדע"ה א"ל ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לךדברי יואל פ' וזאת הברכה דף רב ע"א
יז ותוס' ד"ה לא מבעיאשמחה לאיש (אלישר) דף לא ע"א
יז ע"א אם ברך תברכני בתורה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ס ע"ד, סא ע"א-ע"ב
יז ע"א רש"י ד"ה ונכנס+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קצ
יז ע"א ת"ר ר"ש אומר ה' חטאות מתותתועפת ראם (גטיניו) דף סא ע"ד
יז ע"א תנא הוא עתניאל הוא יעבץ כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף סא ע"א
יז. פרנס לפי הדורברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' סה
יח ע"ב ולדה וולד ולדה עד סוף כל העולם הרי אלו כעולהויברך דוד עמ' יז
יח ע"ב רש"י ד"ה מה הוא אומרשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ב
יח: כשבפני מלך ויקרא עמ' ח
כא ע"א ואם באו תמימים יקרבומנחת קנאות עמ' ל
כא ע"ב יכול יעלה האדם בכור מחו"למנחת קנאות עמ' ל
כא. רובע ונרבע פסולים להקרבהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעה
כג ע"א ברבנו גרשום, שתהא נאכלת על השבע שיהא באכילה שביעהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שלט
כג ע"א רש"י - אכילה מרובה שיש להן שירי מנחות הרבהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שמ
כג ע"א שאם היתה אכילה מועטת אוכלין עמה חולין ותרומה כדי שתהא נאכלת על השובע, ורש"ירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קמא, שלט
כג. אלא בבא לימלךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סג
כג. אם היתה אכילה מועטת וקדשים צריך לאוכלן על השובע אוכלין עמהם חולין בתחילה כדי שיאכל הקדשים אחר כך על השובעכתר תורה (תשסז) עמ' עו
כג. רש"י ד"ה אוכליןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קסא
כג. תוס' ד"ה אוכליןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קסא
כג: רש"י - תהא נאכלת עם השובעפני מלך מועדים עמ' רלה
כה ע"ב רש"י בד"ה קרא מאי וכו'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף טז ע"ג
כה. נאמר מכשיר ומכפר בפניםפרפרת משה ח"ב עמ' סג
כה: הכותב לשפחה הרי את בת חורין וולדך עבד הרי היא בת חורין, הרי את שפחה וולדך בן חורין אינו כלוםכתר תורה (תשסז) עמ' שכו, שכח
כו ע"ב הרי זו תחת זו תמורת זו כו' ה"ז תמורהרנת יצחק תפלה עמ' מז
כו. תוס' ד"ה מהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעג
כז. האומר על דבר שאינו ראוימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סט
כז. היו לפניו ב' בהמות של קודש ואחת מהן בעלת מום וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תכא
כז. תוס' ד"ה בעלתיבין שמועה (לעוו) עמ' תכב
כז: אמר על בהמה טמאה ועל בעלת מום הרי אלו לעולה וכו'יפה תואר (תשעח) ח"ב עמ' תקפד, תקפה
כז: תוס' ד"ה לאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעג
כח ע"ב מן הבקר להוציא את הנעבדדרכי איש דף יח ע"ד
כח ע"ב רש"י ד"ה ציפוייהןדרכי איש דף יח ע"ד
כח ע"ב תוס' ד"ה או חילוףדרכי איש דף ח/יח ע"ד
כח רש"ימנחה חדשה (חן טוב) תשובה ג אות ב/כ
כח תוס' ד"ה טולתועפת ראם (גטיניו) דף נב ע"ב
כח. מלמד ששניהם שקוליםפרפרת משה ח"ב עמ' מז, נח
כח: להוציא נעבד וטרפה, והלא דין הוא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' טו-טז
כח: שמונה דברים הותרו באותה הלילהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' כח דף מז ע"א
כח: שמונה דברים התירו באותו לילה וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' פ ס"ק א
כט. מן הבקר להוציא את הטריפה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' יז
כט. תשמרו להקריב לי, ולא לאדון אחרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קפח
ל ע"א יש לו אשה ובניםפרי חיים (קנולר) פרשת משפטים
לא ע"ב אמר קרא ועשו לי משלישעת הכושר דף ג ע"ב
לא ע"ב תוס' ד"ה הא קדשי כו'שעת הכושר דף עג ע"ג, יא ע"ד
לא ע"ב תוס' ד"ה ומועליןמשק ביתי סימן רנב דף קיט
לא. המקבל אינו חסרדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1550, פ"ו הערה 779
לא. תוס' ד"ה שינקה וכו'פרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק טז
לב ע"א אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית אין משנין אותה מקדושה לקדושהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות ט
לב ע"א הקדש עילוי, ורש"י ותוספותלב חיים חלק א (סימן נז) דף ע"ב ע"א (ד"ה ושו"ר)
לב ע"א רש"י ד"ה הקדש עילוי כו'שעת הכושר דף ז-ח
לב ע"א תוס' ד"ה מקדשים כו'שעת הכושר דף ח ע"ב, קד
לב ע"ב אין מעילה מפורש' אלא בעולה כו' אבל חטאת כו'שעת הכושר דף לב ע"א
לג ע"א תוס' ד"ה הב"ע כו'שעת הכושר דף לז ע"ב
לג ע"ב הנקברין וכו' הנשרפין וכו'תורת לוי יצחק עמ' סג
לג ע"ב תוס' ד"ה הנשרפיןדברי שאול ויקרא עמ' כז
לג: ואלו הן הנשרפין וכו' וכלאי הכרם וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1200, 1206
לג: ערלה וכלאי הכרם נשרפיןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1201
לג: פירות שביעית אינם לא מהנשרפין ולא מהנקבריםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1204
לג: רש"י ד"ה כלאי הכרםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעג
לג: תוס' ד"ה אלו הןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעג
לד. וכל הנשרפים לא יקברודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1201
לד. ושמו וכו' ושלא יפזרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קמה
לד. כל הנקברין אפרן אסורשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רטז
לד. רש"י ד"ה כיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קמד
פ"ז מ"ושלטי הגבורים (תשע) עמ' רעח
רש"י - שפחה הוי איסור דאורייתאמרפא לנפש בראשית עמ' קעה
ב אשה לוקה על התמורהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' תה
ב בעי רמב"ח קטן מהו שימיר וכו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כו
ב ע"א טעמא דרבי קרא את אשה הא לאו הכי הוה אמינא כי עבדא תמורה לא לקיאכתנות אור (תשעג) פ' בחקותי אות ב
ב ע"א לא שאדם רשאי להמירכתנות אור (תשעג) פ' בחוקתי אות א
ב ע"א רש"י ד"ה כל בעלירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שפו
ב ע"א רש"י ד"ה לית ליהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רטז
ב ע"א תוס' ד"ה וסופגשם דרך ויקרא עמ' ריג
ב ע"ב דכי אר"י השוה הכתוב אשה לאיש וכו'אהל ישרים דף יז ע"ב
ב ע"ב תוס' ד"ה קתני מיהתתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רסט
ב. חליפין - תצא זו ותיכנס זואשכבתיה דרבי ח"א עמ' קעו
ב. לא שהאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעיםשם דרך ויקרא עמ' ריג
ב: בעי רמי ב"ח נכרי מהו שימירמזל שעה דרשות דף קל ע"ב
ג ע"א ואין עושין תמורה, ותוס' ד"ה ומעשר דגןתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' ער
ד כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהנינפש יוסף (תשעד) עמ' תמב
ד ע"א אזהרת עשה ל"ש אזהרה, וש"מרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמז
ד ע"א והא מימר לאו שניתק לעשה הואשם דרך ויקרא עמ' ריד
ד ע"ב כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד וכו'בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ח אות ד
ד ע"ב מאי דאמר רחמנא לא תעבת אי עבד לא מהנישם דרך ויקרא עמ' קפה
ד ע"ב מה שעשה עשהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כב
ד. אזהרת עשה לאו אזהרה היאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסה (קצד) {אבל בלשון חכמים מצינו בזה לשון אזהרה}
ד: אי עביד לא מהנישם אליעזר דף קכג ע"ד
ד: כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהניתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעו, קעח (מ), קעט
ד: רש"י ד"ה ה"ג, דרבי בהו קרא קדושה דכתיב אמור אל הכהנים לנפש לא יטמאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעו (שלט) {התנגדות הטומאה הוא הקדושה}
ד: תוס' ד"ה רבא [לרבא דאי עביר ל"מ שוחט על החמץ יפסול וכו' יש קרא להכשיר]ייטב פנים ח"ב דף צו
ה ע"א והרי תורם מן הרעה על היפהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסב
ה ע"א תוס' ד"ה אם אינוחכמת התורה קורח עמ' נד
ה. את חלבו ממנו כשתרימו מן היפהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רכב
ו ע"ב יש בשעיר המשתלח לאו דבל תקדישו, ושטמ"ק השמטות אות יטשם דרך ויקרא עמ' צה
ו. תוס' ד"ה והשתאארשות החיים עמ' שמא
ו: רש"י ד"ה בשינוי, החטא נקרא שינויתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קט (שעה)
ז ע"א המקדיש בע"מ לדמיורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנג
ז ע"א לא שנא במזבח דידהו ומי, ור"גרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמד
ז ע"א קרבן ב"נ במקדשרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' כט
ז ע"ב המקדיש תמימים לבדק הביתישיר משה דף ט ע"ג
ח. רש"י ד"ה דאי בבעל מום, גבי שלמים דישראל ליכא למימר ישראל משלחן גבוה קזכביתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמג-קמה {סתירה בדברי רש"י, וראיות מש"ס}
ט ע"א תנו רבע לא יחליפנו בשל אחרים ולא ימיר אותו בשל עצמו, רש"י ושטמ"ק השמטות אות יזשם דרך ויקרא עמ' ריד
י ע"א כגון דשוו שליח לאקדושירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ח
י ע"א מתכפר עושה תמורה או מקדיש עושה תמורהתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רס
י. בר פדא אמר אין קדושה חלה על עובריןמזל שעה דרשות דף קכב ע"ב
י. מקדיש עושה תמורה או מתכפר עושה תמורהמזל שעה דרשות דף קיג ע"ג
י. מרבינן דיכול להתכפר בקרבן שהפריש חבירו לצרכותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קא (פ) {אף דעיקר ענין הקרבנות מה שנותן מממונו לגבוה}
יא: הקדיש זכר לדמיו קדוש קה"גמזל שעה דרשות דף קטו ע"ג
יב ע"א תוס' ד"ה טבילה בחמין מי איכאטהרת יו"ט חט"ז עמ' שפ
יג ע"א הציבור והשותפין אין עושין תמורהתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רסט
יד ע"א מנחתם ונסכיהם בלילה ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ק-קא
יד ע"א קרבנות היחיד חייבין באחריותן, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פז, צח, קז, רז
יד ע"א קרבנות ציבור הקמב את הזבח בזמנו חייב באחמות הנסכים גם לאחר מכןשם דרך ויקרא עמ' קסג
יד שנות מלכות שאולפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רז, רנט (הערה)
יד. בקדשים הלילה הולך אחר יום שעברתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עט {הקדשים מתייחס יותר לחמה ועל כן היום ממשלת החמה עיקר}
יד. קרבן יחיד אינו דוחה שבתטירת כסף דף לא ע"ג
יד: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמו {ע"כ סומא אין חייב לשמוע שנים מקרא ואחד תרגום מפי אחר}
יד: התירו לכתוב את התורה שבע"פדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' דש
יד: מותר לכתוב תושבע"פ משום עת לעשות לד'מטר השמים - עמודי העולם עמ' כט
יד: תוס' ד"ה דברים, בדבר שאין מוציא אחרים ידי חובתן לית ביה משום דברים שבכתב וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמווכ"כ בתוספות ישנים ביומא (קלא)
טו כל האשכולות אין בהם דופיכסא רחמים (תשסג) עמ' רטז
טו ע"א אמר רב יהודה אמר שמואל שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה, א"ל ליהושע שאל א"ל לא בשמים היא א"ל לשמואל שאל א"ל אלה המצוות, אין נביא רשאי לחדש דבר א"ל לפינחס שאל א"ל לא בשמים היא א"ל לאלעזר שאל אמר להם אלה המצוות וכו"רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת צה ס"א ואילך
טו ע"ב שאין הצבור מתיםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 149
טו ע"ב שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהיערי עם דבשי ח"א עמ' ב
טו: בבית שני הצעירים שמחו והזקנים בכואשכבתיה דרבי ח"א עמ' עד
טז בשעה שהתלמיד הולך אצל רבוטירת כסף דף רב ע"ד
טז ע"א אין נביא רשאי לחדשתורת חז"ל עמ' 72
טז ע"א אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהנפש החיים (תשעז) עמ' עא
טז ע"א בשעה שהתלמיד וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קג
טז ע"א ג' ענינים נבדל משה מהנביאיםמעינות האמונה (תשסב) עמ' קלב
טז ע"א והחזירן עתניאל בן קנז בפלפוליושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' ריד
טז ע"א ויקרא יעבץ לאלוקי ישראל אם אתה עושה כן מוטב וכו'שכר שכיר דברים שיחה ו אות א {בקשה על דרך ההכרח}
טז ע"א יהושע אמר למשה שאין לו שום ספק בהלכה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רלב, רמג
טז ע"א כלום הנחתיך שעה אחתרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעג
טז ע"א כלום הנחתיך שעה אחתתורת חז"ל עמ' 17
טז ע"א מובאת תפילת יעבץ להקב"ה לזכות לתורה ורוחניות בדרגה גבוהה מאודנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קסז
טז ע"א מיד תשש כוחו של יהושעעולת שבת בשבתו עמ' שמט
טז ע"א עתניאל יעבץפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' א, יב, יט-כ, מה, מח
טז ע"א רש ואיש תככים נפגשושארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 188
טז ע"א שאל ממני כל ספיקות וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קכד, רנו
טז ע"א שאמר יהושוע למשה שאין לו שום ספק בהלכה כי שמע ממנו את כל התורה כולהנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' סא
טז ע"א שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה א"ל ליהושע וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קמו עמ' 7
טז ע"ב נשתכחו כמה אלפים הלכותמהר"ם שיק ויקרא עמ' קיד
טז. ארץ הנגב, שמנוגב מכל טובהדברי אמונה השלם בראשית עמ' קלב
טז. באכלו של משה נשתכחו ש' הלכות וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קט, קפא, ר
טז. בשעה שנפטר מש"ר א"ל ליהושע וכו' ואעפ"ב החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולאור גדליהו ויקרא-דברים דף קיז ע"ב
טז. בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן א"ל ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לך וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' ריח
טז. ג' אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולושבילי פנחס (תשעב) עמ' צט
טז. ג' אלפים הלכות נשתכחו וכו' החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולושבילי פנחס (תשעז) עמ' רב
טז. החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולושבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תפג
טז. הקב"ה היה מתגלה לתת תורה לישראל כל ימי משהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 1
טז. ויקרא יעבץ כו' אם ברך תברכני בתורהחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף נ ע"ד
טז. ונשתכחו ממנו ג' מאות הלכותאש דת (תשמח) עמ' שטו
טז. חטאת שמתו בעליה, ורש"י ד"ה נשתכחהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ר (קלו)
טז. כשנסתלק משה א"ל ליהושע שאל ממני וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' מב, רלד, ח"ב עמ' כג
טז. לא עתניאל שמו אלא יעבץ וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' מב
טז. קרית ספר אלו ש' הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה והחזירן עתניאל מפלפולואם לבינה (פאפא) עמ' לא, קמא
טז. שאל ממני כל ספיקות שיש לך וכו'דרשות הר"ן (מישור) עמ' שב
טז. שלש מאות הלכות נשתכחו וכו' לא בשמים היאדרשות הר"ן (מישור) עמ' רסה
טז. שלשת אלפים הלכות נשתכחו באבלו של משה אף חטאתטירת כסף דף מט ע"ג, נא ע"א
טז. שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' והחזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולושבילי פנחס (תשעא) עמ' שעו
יז: עד סוף כל העולםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלט
יט. רש"י ד"ה שאני אחר, הפריש פסח ונתכפר באחרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלח (ר) {ההכשר והריצוי של קרבן פסח נקרא גם כן כפרה}
יש בקדשי מזבח מה שאין בקדשי בד"ה שקדשי מזבח עושין תמורה וכו'ויחי ויתן דף צב ע"ב
כ ע"א רש"י ד"ה קדשי בדה"ברנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנג
כ ע"ב אין אדם מתכפר מדבר הבא בעבירה וכו'בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ח אות ב
כ: אין אדם מתכפר בדבר הבא בעבירהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנד {על כן המאבד עצמו לדעת אין המיתה מכפרת עליו}
כא: חטאת שמתו בעליה למיתה אזילתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנד {מה אם איבד עצמו לדעת}
כב אלא לר"פ דאמר בתר מלמדטירת כסף דף רמו/רמז ע"ב
כג. מנחה נאכלת על השובעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמד {כדי שלא יצא משלחן רבו רעב, וצ"ע בחגיגה הבאה עם הפסח למה לא נאכל על השובע}
כד ע"ב רש"י ד"ה ילדה זכררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעא
כד: האומר אם ילדה בהמתי זכר יקרב עולה ואם נקבהמזל שעה דרשות דף קכב ע"ג
כה. אמר על הבכורמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עו
כה. דברי הרבמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מג
כו ע"א תוס' ד"ה מהו דתימאתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רעג
כו ע"ב הרי זו תחת זורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קג
כו ע"ב תחת משכחת לה לישנא דאתפוסידבר יום ביומו - יד תמוז
כו: תוס' - ממיעוט דבהם משמע דבל הדחויין ידחו אפי' דיחוי דמעיקראייטב פנים ח"א דף צה
כו: תוס' ד"ה שמע קרו' דמים לית בהן רבעופות לית בהו פדיון וכו' אפי' רבנן מורוייטב פנים ח"א דף צד
כז ע"ב מתני' דלא כר"מיקרא דשכבי (דוד) דרוש ד דף ז ע"ג
כח כל האסורין לגבי מזבח וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף צא ע"ד
כח מן הבהמה להוצי' כו'דרכי הים דף קכב/קנב ע"ד
כח ע"ב הרובע והנרבע(ומלם) הם כקדשיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ז
כח ע"ב פרט לחולה זקן ומזוהםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ז
כח שמונה דברים התירו וכו'פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קו-קז
כט ע"א לי ולא לאדון אחר ואיזהו אחר - עכו"םעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 225
כט ע"א מן הבקר - להוציא את הטריפהעיוני הפטרה ח"א עמ' 75
ל ע"א ניפוק חדא להדי כלבאבריכות מים דף לא ע"ג
ל ע"א תוס' ד"ה ואינךמקוה מים (עזריאל) ח"א דף מב ע"ד
ל ע"א תלין שפחתך אצל עבדירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שכו
ל ע"ב אמר רב הושעיא בממנה על פסחו ורבי היא וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלד
ל ע"ב ולדותיהם מותריםטהרת יו"ט חט"ז עמ' רמא
לא ע"א אדם מחיים איקרי רימהכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קעד
לא. מאימת קא גביל לכי מיסרח האי שעתא עפרא בעלמא הואאם לבינה (פאפא) עמ' שפג, תיג
לב. מה יעביד אינש ויחיה ימית את עצמונפש יוסף (תשעד) עמ' נד
לב: רש"י ד"ה גזברין, שיבואו הגזברין לעמוד על גבהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנב (רסט) {מוכח דהגזבר חשיב בעלים בהקדש}
לג ע"ב ואלו הן הנקברין וכו' וצפרי מצורערנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צו
לג ע"ב כל הנשרפין אפרן מותו, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמג
לג ע"ב תוס' ד"ה אלו הן הנשרפיןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכה-קכו
לג: ואלו הן הנקבריןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסט {מותר לבטלו ברוב שהרי לא יהיה בו תקלה עוד}
לג: תוס' ד"ה הנשרפין, הנקברין לא נעשית מצותןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסז (שג) {דכל חיוב קבורה הוא מחשש תקלה}
לד ע"א נקברין לא ישרפומועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' לג
לד. נקברין אפרן אסורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסז (שג) {קבורה לאו מצוה היא כלל, רק דממילא צריך לקבור משום חשש תקלה}
לד. נקברין אפרן אסורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסז-קסח {אם למ"ד חמץ מפררו וזורה לרוח, אפר חמץ מותר}
לד. נקברין אפרן אסורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסח {אפילו כשיש מצוה לקבור לא שייך בזה נעשית מצותו}
לד. רש"ש ד"ה עולת, אפר חמץ מותר אפילו למ"ד מפרר וזורה לרוחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסח (דש)
לד: ר"י ור"ל מעייני בספרי דאגדתא בשבתדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' יא
ב ע"א כל בעלי חוברין סומביןמשך חכמה ויקרא פ"ט פסוק ד
ב ע"ב השוה הכתובשני המטות - מטה נפתלי עמ' ק
ג ע"א בית דין של מטה מלקין אותו ומנקין אותומשך חכמה דברים פ"כח פסוק נח-נט
ג ע"ב הוי אומר הפלאה זו מלקותמשך חכמה שמות פ"כ פסוק ז
ג ע"ב והפלה ה' וגו' הפלאה זו איני יודע מה הוא כשהוא אומר והפילו השופט וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שעז ע"ב
ג ע"ב מקלל את חבירו בשם מנלןמשך חכמה דברים פ"כח פסוק נח-נט
ג: איסור הזכרת ש"ש לבטלהנחלת אבות (הכהן) סימן יא דף יד ע"ג
ג: בתמורה בדיבוריה אתעביד מעשהדברי יונה ח"ב עמ' קמב
ג: והפלא ה' את מכוחך, הפלאה זו איני יודע מהו וכו' הוי אומר הפלאה זו מלקותתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסא
ג: משום דבדבורו עשה מעשהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קב
ד ע"א דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביר לא מהנידברי אליעזר (וייזר) ח"ב עמ' לו ד"ה בסה"ק
ד ע"א והכתיב את ה"א תירא כו'העמק דבר דברים פ"ו פסוק יג
ד ע"א חד אמר לוקה וחד אמר אינו לוקהמשך חכמה דברים פ"יז פסוק א
ד ע"ב בדיבוריה עביד מעשהבאר בשדה עמ' תלד
ד ע"ב דאמר רחמנא לא תעבידבאר בשדה עמ' תסח
ד ע"ב הוי להו תרי לאוי וחד עשה, ולא אתי חד עשה ועקר תרי לאוימשך חכמה ויקרא פ"כג פסוק כב
ד ע"ב כהנים טעמא אחרינא הוא דרבי רחמנא קדושה יתיראפני מנחם בר מצוה עמ' נח, נט, נישואין ושבע ברכות עמ' קפא
ד ע"ב לרבא כל מילתא דא"ר לא תעביד אי עביד לא מהנידברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רלא ע"א
ד. אזהרה למוציא שם שמים לבטלהולאשר אמר - תהלים עמ' תח
ד. תוס' ד"ה ואיתמר, אם הפריש מעשר ראשון ומעשר שני בבת אחת וכו'דברי יונה ח"ב עמ' פא, צא
ד: כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עבד לא מהנידרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קו
ד: כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהנימקור ברוך (הגר) עמ' שיד
ד: כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביר לא מהנידברי יונה ח"ב עמ' קמא
ה ע"א רש"י ד"ה חוטא לא מיקריהדרום כרך כו עמ' 95
ה ע"ב אין עשה דוחה ב' לאויןדברי שלום (הלברשטם) עמ' כב
ה: המקדיש בע"מ למזבח דרחמנא אמר כל אשר בו מום לא תקריבו, ותנן אע"פ שהוא בל"ת מה שעשה עשוי, שאני התם דאמר קרא ולנדר לא ירצה, רצוי הוא דלא מרצי הא מיקדש קדשידברי יונה ח"ב עמ' קמא
ה: הרי תמורה דאמר רחמנא לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ותנא לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים אלמא מהני, שאני התם וכו' דאמר קרא והיה הוא ותמורתו יהיה קודשדברי יונה ח"ב עמ' קמא
ו ע"א דרחמנא אמר לא תגזולבאר בשדה עמ' תסח
ו ע"א והרי במקדיש תמימים לבדק הביתהעמק דבר ויקרא פ"כז פסוק ט
ו ע"ב ואלא במאי קמיפלגי אביי ורבא בשינוי קונה וכו' ובוש"ידורות הראשונים כרך ו עמ' 49
ז ע"א המקדיש בע"מ אף לדמי בזיא מילתאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' כה
ז ע"א לא תקריבו כמעוך למאי אתא מיבעי ליה לבמת יחידמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק כב
ז ע"א מבן הנכר לא יקבלו קרבנות בעל מוםמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק כה
ז ע"א מתקיף לה ושב"ל שמא לא שנינו אלא בתם וכו' הא דאמר ר' ינאי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 44
ז ע"ב ואין לי אלא נדר נדבה מניןפני מנחם שקלים עמ' קלה
ט טוב זה תם רע זה בעל מוםאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רנא
ט ע"א אין ממירין אלא אחד באחדמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק יב
ט ע"א רש"י בוצינא דלעת קטנההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' צב
י ע"א אין ממירין לא אברים בעוברין וכו'הדרום כרך כח עמ' 60
י ע"א האומר רגלה של זו עולה כולה עולהפני מנחם וירא עמ' קא, קב, חיי שרה עמ' קט
י ע"א מתכפר מוסיף חומשמשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק יג
י. ממירין אברים בשלימיםדברי יונה ח"ב עמ' קמא
י. רש"י - אמר הרי רגל בהמת חולין זו תמורה תחת בהמת קודש זו, חלה תמורה על האבר ופשטה לה בכל הבהמה, וכמו בתחילת ההקדש כשמקדישו אם אמר רגלה וכו' דפשטה קדושה בכולהדברי יונה ח"ב עמ' קמא
יא ע"א אינה נאכלת אלא ליום ולילה אחדמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק כט-ל
יא ע"א השוחט החטאת ומצא בה בן ד' חימשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק כח
יא ע"א עז בת שנתה ודאי לכהןמשך חכמה בראשית פ"לב פסוק טו
יא ע"ב האומר רגלה של זו עולהמשך חכמה ויקרא פ"ו פסוק ז-ח
יא ע"ב טריפה אינה חיהאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רנא
יב ע"א אין תמורה עושה תמורהמשך חכמה במדבר פ"ג פסוק יב
יב ע"א מטהרת ברבייה והמשכהבאר בשדה עמ' שפא
יג ע"א יהיה לרבות הולדמשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק י
יג ע"א קדשי כדק הבית אין עושין תמורהמשך חכמה ויקרא פ"ו פסוק ז-ח, פ"כז פסוק ט
יג ע"א קרבן ה' איקרי, "קרבן לה'" לא איקרימשך חכמה במדבר פ"לא פסוק מט
יד ע"א אלא אמר רב יוסף סמי מנחת נסכים וכו' כי סליק רב דימי אשכחיה לר' ירמיה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 362
יד ע"א יש בקרבנות יחיד שאין בקרכנות הצבורמשך חכמה שמות פ"כד פסוק ה
יד ע"א יש בקרבנות ציבור מה שאין בקרבנות יחידאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' נד
יד ע"א מנחתם ונסכיהם בלילה מנחתם ונסכיהם למחרמשך חכמה במדבר פ"כט פסוק יח-יט
יד ע"א עבר יום בטל קרבנוהעמק דבר במדבר פ"כח פסוק י
יד ע"א קרכנות צבור דוחיץ את השבת ואת הטומאהמשך חכמה במדבר פ"יט פסוק ב
יד ע"א שק"צ דוחה אה"ש ואת הטומאה וכו'העמק דבר במדבר פ"ז פסוק מח, פ"ט פסוק ז
יד ע"א תוס' וש"מ, רשמן למנורה לית ביה קדושת כליגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נב
יד ע"ב דברים שבכתב א"א רשאי לאומרן בע"פ, ותוס'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רנ, רעו
יד ע"ב הא אינו מדבר אלא במנחת סוטהמשך חכמה במדבר פ"ה פסוק טז
יד ע"ב כחג מביאים לא רק קרכנות נדבות אלא אף קרבנות חובהמשך חכמה במדבר פ"כח פסוק יז
יד ע"ב מילתא חדתא שאניבתורתו יהגה ח"א עמ' רצה
יד ע"ב נזירות חוץ לארץ, ואין עולה לו מן המניןמשך חכמה במדבר פ"ו פסוק כא
יד. רש"י - כהנים לוקין גם על ניתוק לעשהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקטו
טו ע"א חטאת שמתו בעליה תמותאשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק ד ברכת אברהם אות נד
טו ע"ב אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משהפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רמ
טו ע"ב ואמר רב יהודה אמר שמואל כל אשכולות שעמדו להן לישראל וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 201
טו ע"ב כל אשכולות שעמדו להן לישראל וכו'דברי חנינא - הספדים עמ' סח
טו ע"ב מימות משה עד שמת יוסף בן יועזר לא מצינו בהם שום דופיניצוצי אהרן עמ' קמ
טו ע"ב נשתכחו ג' אלפים הלכות באבלו של משהמשך חכמה דברים פ"לד פסוק ח
טו. בית שמנוגב מכל טובהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שיב
טו. בית שמנוגבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמג
טו: חטאת ציבור שמתה בעליה אינה מתה - לפי שאין הציבור מתיםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קצט
טו: כל אשכולות שעמדו להן לישראל מימות משה עד שמת יוסף בן יועזר היו למדין תורה כמשה רבינו, מכאן ואילך לא היו למדין תורה כמשה רבינותורה ודעת תשע-תשעא עמ' קסז
טו: כל האשכולות שעמדו לישראל מימות משה וכו'האיר ממזרח - רות עמ' לט
טז ע"א אם מלמדו מאיר עיני שניהם ה'פני מנחם שלח עמ' צט
טז ע"א בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר לו למדני תורה, אם מלמדו - מאיר עיני שניהם ה' ואם לאו ה' הופך ביניהםבצור ירום ח"ג עמ' עה, צג
טז ע"א בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספיקות שיש לך אמר לו, רבי, כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחרבצור ירום ח"ה עמ' קמט
טז ע"א ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם ברך תברכני - בתורה, והרבית את גבולי - בתלמידים, והיתה ידך עמדי - שלא ישתכח תלמודי מלבי וכו' מיד - ויבא אלקים את אשר שאלבצור ירום ח"ה עמ' קנ
טז ע"א ורש"י ור"ג - בענין שכחת התורה בימי יוסי בן יועזרגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קמ, קסא, קפא
טז ע"א כלאים גם קדושמשך חכמה ויקרא פ"ז פסוק כג
טז ע"א לא בשמים היאדברי חנינא - הספדים עמ' סז, רכב
טז ע"א לבלתי עצבי שלא ישגבני יצר הרע מלשנותבצור ירום ח"ד עמ' קלא הערה 22
טז ע"א לבלתי עצבי שלא ישגבני יצר הרע מלשנותפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רמ
טז ע"א למה נקרא שמה עכסה שכל הרואה ורש"י משום יופימשען המים דף מז ע"ג
טז ע"א עתניאל בן קנז החזיר בפלפולו מה שנשתכח במיתת משהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' קנה, שע
טז ע"א עתניאל בן קנז החזיר הלכות בפלפולוהעמק דבר דברים פ"לד פסוק ט
טז ע"א שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' רנה
טז ע"ב מאיר עיני שניהם ה׳בתורתו יהגה ח"א עמ' רעט, רפז
טז ע"ב מי שעשאו חכם לזה עושה אותו טפשבתורתו יהגה ח"א עמ' רפז
טז שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהאבן תושיה עמ' 8
טז. אין נביא רשאי לחדשהאיר ממזרח - יהושע עמ' רלח
טז. אלף ושבע מאות קלין ודומורין נשתכחו וכו'האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קטז
טז. אם אין העשיר עושה צדקה מי שעשאו עשיר עשאו לזה ענידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קיא אות י
טז. אם ברך תברכני בתלמידיםטירת כסף דף נג ע"ג
טז. אמר לו ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לךשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רסג
טז. אשר יכה את קרית ספר ולכדה - החזיר הלכות בפלפולואמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' נב, עט
טז. בימי אבלו של משה נשתכחו הלכותהאיר ממזרח - אבות עמ' ג, ה
טז. במיתת משה נשתכחו כמה הלכותאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' קסז
טז. במתניתין תנא אלף ושבע מאות ק"ו וג"ש ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משהנחל עדה עמ' תנט
טז. בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר לו למדני תורה אם מלמדו מאיר עיני שניהם ה'שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רד
טז. בשעה שנפטר משה וכו' נשכחו שלש מאות הלכותנפש יוסף (תשפא) עמ' תמז
טז. בשעה שנפטר משה לגן עדןאבן תושיה עמ' 8
טז. בשעה שעני הולך אצל בעה"ב ואומר פרנסנינחל עדה עמ' מד
טז. בשעה שעני הולך אצל בעל הבית ואמר פרנסני אם מפרנסו מוטב, ואם לאו עשיר ורש נפגשותורה ודעת תשע-תשעא עמ' רפ
טז. דברי סופריםהאיר ממזרח - יהושע עמ' יג
טז. החזירן עתניאל בן קנזהאיר ממזרח - אבות עמ' ו
טז. החזירן עתניאל בן קנזהאיר ממזרח - יהושע עמ' רלח
טז. וילכדה עתניאל [לקרית ספר, היינו ההלכות] בפלפולואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' מב, מו, ח"ב עמ' רכג
טז. חטאת שמתו בעליההאיר ממזרח - יהושע עמ' רלז
טז. טענות עכסה לכלבפני מלך במדבר עמ' קכא
טז. מאי ותצנחהאיר ממזרח - יהושע עמ' רמ
טז. מיד תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלוש מאות הלכות ונולדו לו שבע מאות ספיקות ועמדו כל ישראל להרגו וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קפב
טז. עתניאל שענאו קל יעבץ שיעץ וריבץ תורה בישראלנחל עדה עמ' תקיב
טז. קרית ספר אלו שי"ן הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה והחזירו עתניאל מפלפולודברי יונה ח"ב עמ' לג
טז. קרית ספר היינו הלכות שנשתכחואמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' צא
טז. שלושת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שיח
טז. שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקמט
טז. שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהתורה ודעת תשסח עמ' קצח
טז. תשש כוחו של יהושע ונשתכחו ממנו וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' ה, ז
טז. תשש כחו של יהושעפני מלך במדבר עמ' רנא
יז ע"ב למאי הלכתא אמר שמואל ליקרב, ואליבא דר' אליעזרמשך חכמה דברים פ"יז פסוק א
יח ע"א אפי' ממרעייהו ל"א אפי' ממרגייהוהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"יב פסוק כו
יח ע"א ואם זבח שלמים קרבנו ואם ולא ולדמשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק ד, במדבר פ"לו פסוק ח
יח ע"ב תני ר' חייא לסיועי לר' יהושע בן לוי אם כשב הוא מקריב וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 475
כ ע"א מותר הפסח קרב שלמיםמשך חכמה במדבר פ"כח פסוק ב
כ ע"ב אשם שמתו בעליו וכו' ימותואשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק ד ברכת אברהם אות נד
כא ע"א בן אנטיגנוס העלה בכורות מבבלהדרום כרך כז עמ' 79
כא ע"א להקיש בכור למעשרהעמק דבר דברים פ"יד פסוק כג
כד ע"ב כיצד מערימין על הבכורהעמק דבר ויקרא פ"כז פסוק כו, לא
כד ע"ב תויו"ט פ"ה מרמה בלשון תורה ובלשון חכמיםאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות מג
כד: תויו"ט - מרמה בלשון תורה ובלשון חכמיםאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות מג
כה ע"ב השוחט החטאת ומצא בה בן ד' חימשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק כח
כו ע"ב תחת משכחת לד לישנא דאיתפוסי ולישנא דאחולימשך חכמה במדבר פ"ג פסוק מא
כז ע"א לא שביק איניש היתראמכתם לדוד משלי עמ' מה
כח המוקצה לע"ז הוא אסורבן יאיר דף קל ע"ד
כח ע"ב ואיפוך אנא, "מן הבהמה" - להוציא את דיעלדמשך חכמה ויקרא פ"א פסוק ב
כח ע"ב והאי תנא מיתי לה מהכאמשך חכמה ויקרא פ"א פסוק ב
כח ע"ב מה לבעל חומו ניכרמשך חכמה במדבר פ"יט פסוק ב
כח ע"ב פרט לזקןמשך חכמה שמות פ"יב פסוק ה
כח ע"ב שמונה דברים התירו באותו לילהפני מנחם וישלח עמ' רד
כט ע"א כן האומר לחבירו הוליך טלה זה ותלין שפחתך אצל עבדימשך חכמה דברים פ"כג פסוק יט
כט ע"א פריך דאימא דכמו דנעבד אסור לגבוה כן יאסר להדיוטמשך חכמה ויקרא פ"א פסוק ב
כט ע"ב תועבה כתיב והאי נמי תועכה היאמשך חכמה דברים פ"כג פסוק יט
כט. אמר רב יצחק אין מוקצה אסור אלא עד שיעבדו כו', בהא, אמר רבי יוחנן עד שיאכילוהו כרשיני עבודת כוכביםכתבי מא"ה עמ' קו
כט. הא לך אתנן ותלין שפחתך אצל עבדיבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שטז
כט. הוליך טלה זה ותלין שפחתך אצל עבדיבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רג
ל ע"א פנוי הכא על הפנויה עשאה זונהמשך חכמה בראשית פ"לח פסוק כג
ל ע"א שנאמר "הן" ולא ולדותיהםמשך חכמה דברים פ"כב פסוק כב
ל ע"א תוד"ה ואידךחכמת התורה עקב עמ' שצב
ל ע"א תוס' ד"ה ואידך כו'בריכות מים דף לא ע"ד
ל ע"ב ב"ש סברי "הם" ולא ולדותיהם, "גם" - לרבות שינוייהםמשך חכמה במדבר פ"לא פסוק נא ופסוק נד
ל ע"ב בית ה' אלקיך לרבות את הרקועיןמשך חכמה במדבר פ"לא פסוק נא ופסוק נד
ל ע"ב כל האסורין למזבח - ולדותיהם אסוריםמשך חכמה דברים פ"יז פסוק א
ל ע"ב כשרה שינקה מן הטריפה פסולה לגבוהמשך חכמה דברים פ"יד פסוק ו
ל ע"ב מנא הא מילתא דאמור רבנן אין זנות לבהמהמשך חכמה ויקרא פ"כ פסוק טז
ל ע"ב פרט לפרה שאין באה לבית ה'משך חכמה במדבר פ"לא פסוק נא ופסוק נד
לא ע"א אמר רב הונא מודים חכמים לר' אליעזר באפרח ביצת טריפה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 465
לא ע"א בשר - ולא חלבמשך חכמה שמות פ"כא פסוק לז
לא ע"ב לא שביק אינש קדשי מזבח ומקדיש לבדק הביתמשך חכמה במדבר פ"לא פסוק לח
לב ע"א המתפיס עולה לב"ה אין בה אלא עיכוב הגזבריםהדרום כרך כו עמ' 88
לב ע"א הקדיש עולה לבדק הבית, לא תפיס מן התורהמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק מ
לב ע"ב אמר ר' יוחנן אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הביתמשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק יא
לב: אין מעילה מפורשת מן התורה אלא בעולה בלבדנחל עדה עמ' תכג
לג ע"א אף בעל מום מעיקרו כעי העמדה והערכהמשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק יא
לג ע"ב רובע ונרבע ונעבד חלה עליהן קדושה וצריכין מוס קבוע לפדותמשך חכמה ויקרא פ"ח פסוק ז
לד ע"א אפר הקדש לעולם אסורמשען המים דף לו ע"ב
לד ע"א עולת העוף שנתמצה דמהמשך חכמה ויקרא פ"א פסוק טז
לד. בדין שער הנזירתורה ודעת תשסח עמ' קפו
לד. כל הנקברים אפרן אסורבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רנט
ב: לרבות את האשהנחלת עזריאל (גרין) עמ' רצה
ג ע"ב התראת ספק שמה התראהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעח
ד אי עביד לא מהניאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף מו ע"ב
ד ע"ב כ"מ דא"ר ל"תאות היא לעולם ח"א דף קיב ע"ד
ד. מוציא ש"ש לבטלה אזהרתיה מהיכאשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' יח
ד. מוציא שם שמים לבטלהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' א
ד: כל מילתא ראמר רחמנאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' לא אות ה
ו ע"א והרי פאה וכו' תיובתא דאביי וכו' שא"ה דאמר קרא תעזובקול אליהו (הצרפתי) עמ' ער
ו ע"א והשתא דמשניהםאות היא לעולם ח"ב דף קסח ע"א
ו ע"א מקדיש מוסיף חומש או מתכפר מוסיף חומש וכו' ורש"ייפה עינים (תשעב) עמ' טו
ו ע"א תוס' ד"ה מחזיראות היא לעולם ח"א דף קיג ע"ד
ו תוס' ד"ה והשתא אי עביד ל"מ לא באסור שבדה מלבוזרע יעקב (ניניו) עמ' רכה
ט ע"א בהמה רבה איקריתורת מנחם חע"ו עמ' 104
ט ע"א רבא אמראות היא לעולם ח"ב דף מה ע"ב
ט ע"א רש"י רחמנא לא קפידאות היא לעולם ח"ב דף מה ע"ב
ט. מכאן שממירין מן הצאן על הבקרשנות חיים (חזן) דף ז ע"א
טו ע"ב בטלו האשכולות ורש"ידרשות אבן ישראל עמ' ריז, שיג
טו ע"ב משמת רבי חנינא בטלו האשכולותקדושת לוי (תשנח) עמ' תרנד
טו. עשר שנים שמלך שמואלשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות ק
טו: מאי אשכולת(לפי גירסת השמ"ק) אמר רב יהודה איש שהבל בופרדס דבש פרק לא, קיא, קכא
טו: שלש מאות הלכות נשתכחו בימי אבל משה וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נח ע"א
טו: שלשה אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהשנות חיים (חזן) דף רכ ע"א
טו: שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו כו'ישמח משה (נאס) דף כח ע"ב
טז אדם שאין בו אלא תורהדברים אחדים (תקמח) דף פ ע"ד
טז ע"א אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתההרופא לשבורי לב במדבר עמ' עט, תכה
טז ע"א אלו ש' הלכות שנשכחו בימי אבלו של משה רבינו והחזירן עתניאל בן קנז מפלפולוערבי נחל (תשסט) שמות עמ' יב, ויקרא עמ' סד, במדבר עמ' צח
טז ע"א בשעה שנפטר משה אמר ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לךמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' רמט
טז ע"א בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קעה ע"א
טז ע"א בשעה שעני הולן אצל עשיר ואומר לו פרנסנימחנה ראובן ח"ג עמ' קפא
טז ע"א החזירן עתניאל בן קנזכאיל תערוג עמ' רטו
טז ע"א ואם לאו הריני הולך לנסיסי לשאולמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' רלד
טז ע"א ונשתכחו ממנו ג' מאות הלכות וכו' א"ל הקב"ה לומר לך א"אהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קמב, קעח*
טז ע"א ונשתכחו ממנו ג' מאות הלכות וכו' א"ל הקב"ה לומר לך א"אהרופא לשבורי לב שמות עמ' יח, כג, עא, קד, קכ, תרכז
טז ע"א ונשתכחו ממנו ג' מאות הלכות וכו' א"ל הקב"ה לומר לך א"אהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' סט
טז ע"א מאיר עיני שניהם ה'תורת מנחם ח"ע עמ' 242
טז ע"א מאיר עיני שניהם ה'תורת מנחם חע"ה עמ' 126, חע"ז עמ' 39
טז ע"א עשיר ורש נפגשו בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו וכו'פלאות עדותיך ח"ב עמ' כא, כב
טז ע"א רש ואיש תככים נפגשו, בשעה שעני הולך אצל בעה"בברכת חיים (מרנלנדר) דף סג ע"ב
טז ע"א שלא מש יהושע מאהלה של תורהדרשות אבן ישראל עמ' רנג
טז ע"א שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משההרופא לשבורי לב שמות עמ' ריא
טז. במתניתין תנא אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה אמר רבי אבהו אף על פי כן החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולוקול יעקב (טייטלבוים) עמ' לא
טז. בשעה שנפטר משה אמר ליה ליהושע שאל כל ספקות שיש לךשנות חיים (חזן) דף רכ ע"א
טז. בשעה שנפטר משה רבינו לג"ע א"ל ליהושע שאל ממגי כל ספיקות שיש לך וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' קא
טז. וברכני בפריה ורביהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' פא
טז. מי שדר בעליונים ובתחתונים יבקש ממנו מזונותלמטה יששכר עמ' תעד
טז. שלשים ושבע שנים שמלך דודפרדס דבש פרק ב
יד ע"א אשם ביחיד איתי' בצבור ליתי'תורת מנחם חס"ד עמ' 19, 35
יד ע"ב אין לי אלא דברים שדרכןאות היא לעולם ח"א דף פג ע"א
יד ע"ב בכל מקום היום הולך אחר הלילה ובקדשים הלילה הולך אחר היוםקדושת לוי (תשנח) עמ' תע
יד ע"ב דברים שדרכןאות היא לעולם ח"א דף עח ע"ג
יד ע"ב דברים שעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב ושבכתב אי אתת רשאי לאומרן ע"פהרופא לשבורי לב שמות עמ' תרכ, תרלח
יד ע"ב ר"י ור"ל מעייני בסיפרא דאגדתא בשבתא ודרשי הכי עת לעשות לה' וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' נ
יד ע"ב ר"י ור"ל מעייני בסיפרא דאגדתא בשבתא ודרשי הכי עת לעשות לה' וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' תקפח, תרכ*, תרלט*
יד רש"י ד"ה ומנחתםאות היא לעולם ח"ב דף סב ע"א
יד רש"י ד"ה ונתקלקלואות היא לעולם ח"ב דף סב ע"ב
יד. בקדשים הלילה הולך אחר היוםדרכי האמונה עמ' שא*
יד. מנחת קנאות קריבה במועדחמדה יקרה במדבר עמ' ע
יד: והלמד מהן אינו נוטל שכרשערי חיים (רוטר) ח"ג פתיחה
יד: לכתוב דברים שנאמרו בעל פההאשל ברמה (תשעב) עמ' שמה
יד: תוס' ד"ה דבריםאוצר הזמנים (תשעו) עמ' קצג
כ ע"ב אשם שמתו בעליו ושכיפרו בעליו ירעו עד שיסתאבו ויפלו דמיו לנדבה כו' נסכי' משל צבורתורת מנחם חס"ד עמ' 21
כא ע"ב שיטת ר"ע דאין מקריבין בכור ומעשר הבא מחו"לאדבר בם עמ' קכב
כא ע"ב תוס' ד"ה ממקום, אפילו לדעת רבי ישמעאל שחולק על ר"ע וסובר דמקריבין, היינו דיעבד אבל לכתחילה לאאדבר בם עמ' קכב
כה ע"א עובר ירך אמו, עובר לאו ירך אמוהרופא לשבורי לב שמות עמ' לו
כה: נעבד אסורבית פרץ עמ' ח
כו ע"א הרי זו תחת זואות היא לעולם ח"א דף ק ע"ד
כח ע"ב מוקצה ונעבדדרשות הרז"ה עמ' תתפו
כח: ואיפוך אנאנחלת עזריאל (גרין) עמ' צט
כט ע"א בעלי חיים אין נאסרים להדיוט ובו' לא משום נעבד ולא משום מוקצהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ערב
לא ע"א אימת גדלה לכי מסרחא וכו' עפרא בעלמא הואתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קפח
לא ע"א מאימת קא גביל לבי מיטרחערבי נחל (תשסט) שמות עמ' צג
לא ע"א מודה ר"א לחכמים באפרוח ביצת טרפת שמותרהרופא לשבורי לב שמות עמ' קעט
לד ע"א אפר הקדש לעולם אסורערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' צח
ג: אמר ליה רבי יוחנן לתנא, לא תתני ומימר דבדיבוריה עושה מעשהדרשות דבר צבי בראשית עמ' סב, קב
ד ע"ב כל מילתא דאמרי רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהכיהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תשס
ד ע"ב תוס' ד"ה רבאהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תשסג
ד. אונס שגירש מחזיר ואינו לוקהתולדות ישראל עמ' נ, קטז
ד: כ"מ דאמר רחמנא ל"ת וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קטז ע"ג-ע"ד
ד: כל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהניתולדות ישראל עמ' סה, קט, ריב, רלא, רנט, שיב, שכג, שלח, שנא
ד: רש"י - כהנים לקי על לאו הניתק לעשה דרבי בהו רחמנא קדושה יתירהתולדות ישראל עמ' נו
ד: רש"י - עשה שאינו שוה בכל אינו דוחה ל"ת השוה בכלתולדות ישראל עמ' שטז
ו: אי שינוי קונה אז מוכרח דאי עביד לא מהניתולדות ישראל עמ' שיב
ט. רע הוא בעל מום וכו'ברכת שמואל (תשעז) שמות עמ' רג
טו: שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולותולדות ישראל עמ' קסג
טז ע"א ארץ הנגב נתתני אדם שביתו מנוגב מכל טובה ואין לו אלא תורהבנתיבות שם עמ' שכג
טז ע"א ג' אלפים הלכות נשתכחו וכו' לא בשמים היא וכו' מתוך פלפולובית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' סח, פב
טז ע"א והרבת גבולי בתלמידיםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רפב
טז ע"א כאשר מי שיודע מלמד את שאינו יודע - הרי הקב"ה מברכו - וזה הגדר של זכור לטוב, וכל אלו שהוזכרו בגמרא - כדוגמתן מצינו במשה רבינועל כן קרא שמו - בראשית
טז ע"א עתניאל בן קנז החזיר בפלפולו כל אותן הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משהבנתיבות שם עמ' תקסד
טז ע"א שלושת אלפים הלכות נשכחו בימי אבלו של משהבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שמד
טז. אמר רב יהודה אמר שמואל שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכו' אמר רבי אבהו אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולודודי נתן שמות עמ' תנו, תסג
טז. בימי אבלו של משה שכחו כמה הלכותבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תכח
טז. כל הרואה אותה [מרים] מוליך מתנה לאשתו, ובעכסה שכל מי שרואה אותה כועס על אשתואהבת שלום (סופר) עמ' מא
טז. מתוך פלפולואהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' שא
טז. שלא ישגבני יצר הרע מלשנותדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 218
טז: והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' צג
יא ע"ב היא שלמים וולדה חולין ושחטה בפנים מהוהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תרט
יד ע"ב דברים שבכתב א"א רשאי לאומרם בע"פ ותוס' ד"ה דברים ובגר"א או"ח סי' מ"טבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שלא
יז: רק קדשיך אשר יהיה לך ולד חטאת ואשם אינו נקרב למזבחתולדות ישראל עמ' שה
כח ע"ב גדעון הקריב בשעת איסור הבמותבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שצז
כח ע"ב שמונה דברים התירו באותו לילהבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שיג
כט ע"א אנא תשמרו להקריב לי במועדו קאמינא לי ולא לאדון אחרפחד יצחק (גאגין) עמ' רנג
ל ע"א תוס' - בשם הרמ"ר לא נולד האיסור אחר התערובות לא שייך ברירהבנתיבות שם עמ' רצט
לא אימת גביל לכי מסרתבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רנו
לא ע"א אימת גביל לכי מסרחבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' יא
לא ע"א ביצת טריפה שנוצר ממנו אפרוח מותר משום דלכי גביל עפרא בעלמא הואבנתיבות שם עמ' קצט
לא. אפרוח מביצת טריפה מותר, מ"ט כל כמה דלא מסרח לא גביל, בעידנא דגביל עפרא בעלמא הואנר לצדיק ויקרא עמ' שעא
לא. ביצת טריפה אסורה, מ"מ האפרוח הנולד ממנה מותרעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' פו
לא: בקדשי בדק הבית וכו'ברכת שמואל (תשעז) מסעי עמ' שע
לא: תוס' ד"ה ואפילו למ"ד - בגמרא במעילה פריך וכו'ברכת שמואל (תשעז) שמיני עמ' שע
לג ע"ב תוס' ד"ה הנשרפיןהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תקצ
לד. כל הנשרפין אפרן מותרתולדות ישראל עמ' לט, קעד
ב: כיון דלאו בר עונשין היאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מז אות יח
ג ע"ב דבדיבורו עשה מעשהעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רצא, רצד, שסה, תשובה אות סב, יו"כ אות קסו
ג: מנין שנשבעין לקיים את המצוהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' סו
ד. את ה' אלקיך תירא וכו'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קכח
ד: כל דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' עא, שכט
ד: כל דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהניחלקת אפרים - ואתחנן
ד: כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהנימשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קנט
ד: כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אם עביד מהנינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מו אות א, ב, ז
ו. עזוב תעזוב איצטריך ליש לך עזיבה אחרתנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מו אות ב
ח. בכורן ירעו עד שיסתאבומשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קצד
טו. שלשים ושבע שנים שמלך דודנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קי אות ד
טו: מאי אשכולת אמר ר"י איש שהכל בו, רש"ינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ג אות ב, סי' ק אות יח
טז ע"א ג' מאות הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' נג
טז ע"א ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמור אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך (עמדי ועשה מרעתי) לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר שאל אם ברך תברכני בתורה והרבית את גבולי בתלמידים וכו' ועשה מרעתי שיזדמנו לי ריעים כמותי וכו', זו משנת ר' נתן, ר' יהודה הנשיא אומר אם ברך תברכני בפריה ורביה והרבית את גבולי בבנים ובבנות וכו'עטרת משה ימים נוראים - תשובה אות סג
טז ע"א שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תפד
טז. אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהשעורי הרב (לייבל) עמ' 518, 573
טז. אם ברך תברכני בפריה ורביה והרבית את גבולי בבניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פ אות לא
טז. לא בשמים הואמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' רז
טז. מה חמור זה כיון שאין לו מאכל באבוסו מיד צועקנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות יח
טז. רש"י ד"ה כיוצא בדבר אתה אומרנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כב אות כט, סי' לד אות יא
טז. רש"י כיוצא בדבר אתה אומרנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיט אות ה
טז. שלושת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה, עד שהחזירן עתניאל בן קנז בפילפולופחד דוד ח"א עמ' תסו, ח"ב עמ' צד, ח"ג עמ' קיג
י. תוס' ד"ה ומלאתךמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תרלג
יג: תיבעינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מב אות ו
יד: מוטב תפר תורה ואל תשתכח תורהנתיבות שמואל דרוש נו, עט
יד: תוס' - נביאים וכתובים, אין דינם כמו תושב"בחלקת אפרים - בראשית
כא. ר' יוסי אומר ג' דברים משום ג' זקניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ג
כה: ואם משאמר הרי זו שלמים נמלך ואמר ולדה עולה הרי זו ולדה שלמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיח אות א, ה
כה: תוס' ד"ה לא נצרכה אלא שאמר תוך כדי דיבורנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיח אות ד
כח. מן הבהמה מן הבקר וגו' כולם למיעוטא אתיכסף נבחר (תשפ) עמ' קלג
ל: עובר ירך אמו היאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יט אות יד
לא ע"א אבל גבי ביצה [אימת גדלה לכי מסרחא וכי אסרחא עפרא בעלמא הוא]עטרת משה ימים נוראים - אלול אות קכה
לג: הנשרפין אפרן מותר ותוס' ד"ה הנשרפיןמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קמד
לג: ואלו הן הנשרפין וכו' מילה ורש"ימשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קמד
לד. רש"י ד"ה ליבטל ברובאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כ אות י
פ"ק רש"י ד"ה אלמאאות היא לעולם ח"א דף קיב ע"ד
?נא ע"ב תוס' ד"ה תיפוקכאיל תערוג עמ' קיא
?סו"פ ג' ר"א אף המקדישאות היא לעולם ח"ב דף קנז ע"ג
פ"ב מ"א פירוש המשנה לרמב"םמשוש הארץ עמ' קיא*
פ"ב מ"אמשוש הארץ עמ' קיא*


ללקט ביאורי אגדות על מסכת כריתות (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת כריתות
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 ל"ו כריתותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רה, רו
ב ע"א01 ל"ו כריתותחנן אלקים עמ' רעח {יש עבירות יותר חמורות שלא נמנו כאן}
ב ע"א01 ל"ו כריתות בתורה וכולם על ל"ת חוץ מפסח ומילה שהם על מ"עבני יששכר ח"א דף פט ע"ד
ב ע"א01 ל"ו כריתות בתורהאגרא דכלה ח"ג עמ' קט
ב ע"א01 ל״ו כריתותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 114
ב ע"א01 שלושים וששה חייבי כריתותגור אריה במדבר פט"ו הערה 48
ב ע"א01 שלשים ושש כריתות בתורה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כריתות א
ב ע"א01 שלשים ושש כריתות וכו' הפסח והמילה מ"עלקוטי שיחות חט"ז עמ' 118, חי"ז עמ' 129
ב ע"א01 שלשים ושש כריתות וכו' חייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאתדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צג
ב ע"א01 שלשים ושש כריתות בתורהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 284, 524
ב ע"א05 הבא על אחותותורה בציון עמ' תקעב
ב ע"א05 הבא על אחותו ועל אחות אביו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קכ
ב ע"א06 דודתו בכרתגור אריה דברים פכ"ג אות ג
ב ע"א06 הבא על אחות אביו ועל אחות אימותורה בציון עמ' תקעא
ב ע"א06 הבא על אחות אשתותורה בציון עמ' תקעב
ב ע"א06 ועל אחות אשתותורה בציון עמ' תקנג
ב ע"א07 ועל אשת אחי אביותורה בציון עמ' תקעא
ב ע"א07 ועל אשת אחיותורה בציון עמ' תקעב
ב ע"א08 המגדף בכרת, ורש"ירנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' קט
ב ע"א08 העובד ע"ז הוא בכרתגור אריה ויקרא פ"כ הערה 62
ב ע"א08 ועל הנדהתורה בציון עמ' תקנב, תקעב
ב ע"א10 המחלל את השבת חייב כרתאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' עז*
ב ע"א16 והפסח והמילה מצות עשההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רסא
ב ע"א16 והפסח והמילה מצות עשהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר טז
ב ע"א16 חייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאתשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיט, שער רביעי מאמר ב
ב ע"א16 על אלו מביאין על זדונן כרת ושגגתן חטאתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סח
ב ע"א17 החטאת באה על השגגה בדבר שחייבין על זדונו כרתשערי תשובה שער ג אות קיט, שער ד אות ב
ב ע"א17 חטאת מכפר על עבירה חמורה שחייבין על זדונה כרתערבי נחל (תשסד) עמ' תתשיא
ב ע"א17 כל חייבי כריתות שבתורה מביאים חטאת שבאה מן הבהמהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 146
ב ע"א17 כל עבירות שיש עליהן כרת שגגתן בחטאתגור אריה במדבר פט"ו אות יז
ב ע"א17 דבר שזדונו כרת שגגתו חטאתגור אריה שמות פל"ה הערה 50, ויקרא פ"א הערה 243, 253
ב ע"א17 קרבן חטאת מובא על השוגגגור אריה ויקרא פ"ט הערה 42
ב ע"א18 אשם תלוי מכפר על השוגגגור אריה ויקרא פי"ט הערה 253
ב ע"א18 אשם תלוי בנין אפרים עמ' קנט [הלכה] {בעבודה זרה - סתירה לספרי פ' שלח}
ב ע"א18 חוץ מן המטמא מקדשזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעא
ב ע"א22 חוץ מפסח ומילה ומגדף דליכא מעשהמקראי קדש (תשנג) עמ' רפד
ב ע"א רש"י - הנבעל בחדרי חדרים יש בו מיתת ב"דגור אריה דברים פכ"ג הערה 40
ב ע"א רש"יהכתב והקבלה דברים פי"ח פסוק יא
ב ע"א רש"י אזהרה לאוכל בטומאהגור אריה במדבר פי"ח הערה 53
ב ע"א רש"י האומר מותר נחשב לאונסגור אריה שמות פכ"א הערה 474
ב ע"א פירוש המשנה לרמב"ם - לא נעשה שמן המשחה אלא מה שעשה משה רבינו אור אברהם על ספר המצוות עמ' רכא
ב ע"ב01 מניינא למה לי וכו'מגילת סמנים עמ' עב
ב ע"ב01 עשה כמה עבירות בהעלם אחד חייב חטאת על כל אחתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לד
ב ע"ב01 למה חשב ל"ו כריתותכתנות אור עמ' תקצז
ב ע"ב06 מניינא ל"ל לאפוקי מדראב"י כו'מראה הגדול ח"ב דף כא ע"א
ב ע"ב41 כרת באחותו וכו' מיבעי ליה לחלק וכו'למחר אעתיר עמ' שסח
ב ע"ב45 כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד וכו'חיי שלמה עמ' סח
ב ע"ב48 אמר ליה רב ביבי וכו'זכור לדוד עמ' יב
ב ע"ב48 לאפוקי קדשי בדק הביתגור אריה שמות פי"ב הערה 202, פכ"א הערה 545
ב ע"ב רש"י ד"ה ומפגלתפארת ראובן עמ' רסד
ב ע"ב רש"י ד"ה נזירות דטהרהשרגא המאיר מועדים עמ' צג
ב ע"ב תוס' ד"ה לאפוקימשנת חיים במדבר עמ' רנב
ג ע"א אמרי שבת מ' חסר א' הווייןתפארת ראובן עמ' רסד
ג ע"א שגג בע"ז והזיד בעבודותכתנות אור עמ' תרלז
ג ע"א אי חזי אנדרטא וסגיד להמנחת מרדכי עמ' דש
ג ע"א רש"י ד"ה ראמר רבי אבהוגור אריה בראשית פי"ט הערה 89, ויקרא פי"ח הערה 25, דברים פי"ד הערה 4
ג ע"א רש"י - משכב זכור הנשכב אינו נהנהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפא
ג ע"א שטמ"ק אות יגמשנת חיים ויקרא עמ' שנו
ג ע"ב41 אוב וידעוני וכו' שניהם בלאו אחד וכו' חלוקין וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 145
ג ע"ב41 בעל אובהכתב והקבלה שמות פ"ז פסוק ג
ג ע"ב41 עקימת שפתיו הוי מעשהאהבת חיים (דייטש) עמ' מא
ג ע"ב51 דיבור חשוב כמעשה אצל מגדףכסף נבחר (מרגליות) עמ' שיג
ג ע"ב51 מגדף מאי מעשהמשנת חיים שמות עמ' קצד
ג ע"ב51 עקימת פיו הוי מעשהרסיסי לילה סי' יב (עמ' 13), דברי סופרים סי' *לה (עמ' 31-30), דובר צדק עמ' 69, לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 245
ג ע"ב51 עקימת פיו הוי מעשהפרי צדיק משפטים אות ו, פ' החודש אות ט, בלק אות ב, ז, ר"ח אלול אות ג
ג ע"ב56 מגדף אין בו מעשהמשנת חיים דברים עמ' י
ג ע"ב57 מגדף איצטריך ליה סלקא דעתך אמינא וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רכט
ג ע"ב58 במקטר לשד על מנת לחברוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' פט
ג ע"ב תוס' ד"ה ואי אתוזכור לדוד עמ' כז
ג ע"ב תוס' ד"ה ואי אתומכשירי מצוה עמ' כח
ג ע"ב שטמ"ק - אם אינו יודע שע"ז אסורה אינו יהודי אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קה
ג ע"ב שטמ"ק - אם אינו יודע שע"ז אסורה אינו יהודי אור אברהם - תשובה עמ' קסד
ג ע"ב שטמ"ק - אם אינו יודע שע"ז אסורה אינו יהודיאור אברהם - רות עמ' פד
ד ע"א02 מגדף ישנו בלבמנחת מרדכי עמ' רפא
ד ע"א06 כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו וכו' וחכמים אומרים אינו חייב אלא אחת וכו' אין לוקין על לאו שבכללות וכו'של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כו
ד ע"א06 ת"ר כל חלב שור וכשב ועז וכו' לחייב על כל אחת ואחת דברי ר"י וכו'מכשירי מצוה עמ' סח
ד ע"א48 ובקדשים לא אית בהו חיהגור אריה דברים פי"ב הערה 113
ד ע"א55 חלב וחלב שם אחדולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' סג
ד ע"א59 האוכל חלב נבילה חייב שתיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ריז
ד ע"א רש"י ד"ה והכא בהא קמיפלגיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עה ע"א
ד ע"ב32 לר' יהודה חייב ב'בנין אפרים עמ' קנו [הלכה]
ד ע"ב35 כל חלב וכל דם לא תאכלו, לדם קדשיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כ
ד ע"ב53 אמר רבינא הילכך דם נחש ובשרו מצטרפיןהר המוריה עמ' רנב
ד ע"ב55 ג' כריתות האמורות בדם למאי וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ז פסוק יב
ד ע"ב59 חמשה לאוין בדםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצו
ד ע"ב59 חמשה לאוין האמורים בדם וכו' לדם כיסוילקוטי שיחות חי"ד עמ' 47, חי"ח עמ' 243
ד ע"ב59 חמשה לאוין הוזכרו בדם, וברש"יתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ריא
ד ע"ב60 דם האיבריםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מד {הדם הוא הנפש בדם האיברים מדבר}
ד ע"ב61 אכל מעשר דגן ותירוש ויצהר לוקה שלשלקוטי שיחות ח"ו עמ' 183
ד ע"ב61 אכל מעשר דגן ותירוש ויצהר לוקה שלש וכו' למה לי דכתב רחמנא לא תוכל לאכול וכו'של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כז
ד ע"ב רש"י ד"ה ה' לאויןבנין אפרים עמ' קנו [הלכה]
ה ע"א04 אמר רבי יצחק האוכל לחם קלי וכרמל לוקה ג' וכו' אמאי כתב לקלי באמצע וכו'של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כו, כז, לב
ה ע"א16 איכא למיפרך מה לקלי וכרמל וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטז ע"א
ה ע"א28 א"ר ינאי לעולם אל תהא גז"ש קלה בעיניךכתנות אור עמ' תרסא
ה ע"א28 אל יהא גז"ש קלה בעיניך שהרי דנין מיתה ע"פ גז"שלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שנד
ה ע"א28 אל תהי גז"ש קלה בעיניךגור אריה שמות פכ"א הערה 533
ה ע"א28 אל תהי גז"ש קלה בעיניךבנין אפרים עמ' יב, יג [הלכה]
ה ע"א28 לעולם אל תהי ג"שדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכט
ה ע"א28 לעולם אל תהי ג"שדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רא
ה ע"א31 זבדא בר לוינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ג
ה ע"א38 אל תהי גז"ש קלה בעיניך שהרי נסקלים כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' קפח
ה ע"א39 המפטםהכתב והקבלה שמות פ"ל פסוק לג
ה ע"א40 או למוסרו לצבורזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמד
ה ע"א40 המפטם את השמן להתלמד בויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצב
ה ע"א40 המפטם את השמן ללמד בהפנים מסבירות עמ' עט
ה ע"א40 המפטם את השמן ללמודפני מלך שמות עמ' ריג
ה ע"א40 המפטם ללמוד בו או למוסרו לציבורעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שצז-שצט
ה ע"א42 לא תעשו לכם אבל אתה עושה למוסרה לציבוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצז
ה ע"א44 כתיב ובמתכונתוהכתב והקבלה שמות פ"ל פסוק לב
ה ע"א44 פחת או הוסיף משמן המשחה מותרפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נא
ה ע"א44 שפטמה לחצייןמשנת חיים שמות עמ' שלא
ה ע"א46 שמן המשחה מר דרוראמרי יוסף שמות דף קמא ע"ד
ה ע"א47 משקל הקנמוןטוב טעם שמות עמ' רמב
ה ע"א47 נמצאו כולם אלף ושבעה מאות וחמשיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תט
ה ע"א49 א"כ נכתב קרא קנמן בשם וקנה בשם מחצה ומחצה חמשים ומאתיםגור אריה שמות פ"ל אות יח
ה ע"א51 הקב"ה יודע הכרעות ושטמ"קעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפט
ה ע"א52 דקנמן בושם אמאי מייתי מחציתובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרצז
ה ע"א52 מחצית הבאתו חמישים ומאתיים וברש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפח, שפט
ה ע"א52 קנמון בשם בתרי זימני הכרע אית ביה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תט
ה ע"א54 בד בבד יהי' שלא יניח משקל במשקל וישקולאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תיג
ה ע"א54 שלא יניח משקל במשקל וישקולעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שצב, שצג
ה ע"א54 שלא יניח משקל במשקל וישקול כנגדוגור אריה שמות פ"ל אות כו
ה ע"א54 שמן המשחה שעשה משה במדבר משלקו עם העיקרים וכו' ניסים הרבה נעשו לוחמודי צבי שמות עמ' שמח
ה ע"א54 שמן המשחה שעשה משה וכו' והציף עליהן שמן המשחה וקלט את הריח וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תט-תי
ה ע"א54 שמן שעשה משה במדברפנים מסבירות עמ' עט
ה ע"א54 ת"ר שמן המשחה שלקו העיקריןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצד
ה ע"א54 שמן המשחה וכו' וכולו קיים לעתיד לבואחמודי צבי מועדים עמ' רטו
ה ע"א54 ת"ר שמן המשחה שעשה משה במדבר וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' פט
ה ע"א54 ת"ר שמן המשחה שעשה משה במדבר משלקו העיקדין כו' דברי ר' יהודה א"ל ר' יוסי. והלא לסוך העיקרין כו' כיצד עושה כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' צב
ה ע"א54 ת"ר שמן המשחה שעשה משה וכו' דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר וכו' אמר לו רבי יהודה וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קל-קלא, קנ
ה ע"א55 שמן המשחה וכו' שלקו עם העיקרין וכו' שלקום במים והציף עליהם שמןלקוטי שיחות חט"ז עמ' 394
ה ע"א55 שמן המשחה שעשה משה במדבר וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קד ע"ב
ה ע"א56 הביאו העיקרים ושלקום במים וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק כה
ה ע"ב01 וכי נס א' נעשה בזמן המשחה הרבה נעשו בו וכו'דברי יונה ח"א עמ' קיב
ה ע"ב01 וכי נס אחד נעשה בשמן המשחהגור אריה שמות פ"ל הערה 243
ה ע"ב01 וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה וכו' וכולו קיים לעתיד לבאפרי צדיק כי תשא אות ג
ה ע"ב01 נסים הרבה נעשו בו בשמן המשחה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רכט
ה ע"ב01 נסים הרבה נעשו בו בשמן המשחה וכו'תורת העולה ח"ב פרק לג
ה ע"ב01 נסים הרבה נעשו בשמן המשחהציץ השדה ח"ד עמ' רמד
ה ע"ב01 שמן המשחה הרבה ניסים נעשו בופרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נא
ה ע"ב01 שמן המשחה הרבה נסים נעשו בושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' פט
ה ע"ב01 שמן המשחה הרבה נסים נעשו לוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' עו
ה ע"ב01 שמן המשחה כמה נסים נעשו בויסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רמה
ה ע"ב02 תחילתו לא היה אלא י"ב לוג ובו נמשח המשכן וכליו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרצז
ה ע"ב03 ובו נמשח משכן וכליותורה בציון עמ' תקלו
ה ע"ב03 צוה ה' שימשחו המשכן בשמן המשחה שנמשח אהרןמנחת אליהו (תשסא) עמ' רסה
ה ע"ב03 שמן המשחה היה י"ב לוגין ובו נמשח המשכן וכליומאמרי שלמה ח"ב עמ' ק
ה ע"ב05 ואותו שמן קיים לעתיד לבואתורה בציון עמ' תקלו
ה ע"ב05 וכולו קיים לע"לאמרי השכל עמ' 33
ה ע"ב05 וכולו קיים לעתיד לבאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ריד, רלט, רמא, רנא
ה ע"ב05 כולו קיים וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר יא אות ט עמ' קד
ה ע"ב05 כל שמן המשחה קיים לע"לאלשיך על חמש מגילות עמ' יד
ה ע"ב05 שמן המשחה נשאר לדורותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"ב
ה ע"ב05 שמן שעשה משה כולו קיים לעת"לפאר יעקב ח"א עמ' שפח, ח"ב עמ' תשמו
ה ע"ב06 זה יהיה לי זה בגי' י"ב לוגין היוויגד יעקב עמ' שנב
ה ע"ב09 שמן המשחה שעשה משה במדבר הרבה נסים נעשו בו וכו' וכולו קיים לעת"לימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' צ
ה ע"ב09 שמן המשחה שעשה משה במדבר וכו' נסים הרבה נעשו בו וכו' ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכים וכולו קיים לעתיד לבואבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיא
ה ע"ב09 שמן המשחה שעשה משה במדבר וכו' נסים הרבה נעשו בו וכו' ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכים וכולו קיים לעתיד לבואבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קע
ה ע"ב09 שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו וכו' ואותו שמן קיים לעתיד לבואשם יחזקאל עמ' תקסב
ה ע"ב09 שמן המשחה שעשה משה הרבה ניסים נעשו בושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' סא
ה ע"ב09 שמן המשחה שעשה משה הרבה נסים נעשו בורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שח
ה ע"ב14 כה"ג בן כה"ג צריך משיחהמשנת חיים במדבר עמ' שצו
ה ע"ב14 משיחת כהנים ומלכיםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כט אות ב
ה ע"ב15 אין מושחין מלך בן מלך דברי הרב עמ' טו
ה ע"ב15 אין מושחין מלך בן מלך וכו'להורות נתן בראשית עמ' תק, תקב
ה ע"ב15 אין מושחין מלך בן מלך וכו' דכתיב למען יאריך ימים וגו'ברית שלום (תעח) דף קטו ע"ד
ה ע"ב15 אין מושחין מלך בן מלךאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ה ע"ב
ה ע"ב15 אין מושחין מלך בן מלךאור הישר בראשית דף מח ע"ב
ה ע"ב15 אין מושחין מלך בן מלך וכו' דכתיב למען יאריך ימים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשמא
ה ע"ב15 מלך בן מלך א"צ משיחהעיוני רש"י במדבר עמ' תמה
ה ע"ב15 מלך בן מלך לא נמשחמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"ב
ה ע"ב16 ומפני מה משחו את שלמה וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק לג
ה ע"ב16 מפני מה משחו את שלמה מפני מחלוקת אדוניה וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קכח, קל
ה ע"ב16 מפני מחלוקת של אדוניהרנת יצחק מלכים עמ' ג, יז
ה ע"ב17 ואת יהואש מפני עתליהרנת יצחק מלכים עמ' שיד
ה ע"ב23 מפני מח משחו יהוא בן נמשירנת יצחק מלכים עמ' רצד
ה ע"ב23 בזמן ששלום בישראל וכו', ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' שט, שמואל עמ' רצג, מלכים עמ' יד, טז, יז, תטז, דברי הימים עמ' קכג
ה ע"ב23 בקרב ישראל בזמן ששלום בישראלשארית מנחם ח"ד עמ' תפא
ה ע"ב23 בקרב ישראל בזמן ששלום בישראל, ורש"י ד"ה בזמן - הוי המלכות ירושה ולא בעי משיחה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ס
ה ע"ב25 מלכי בית דוד מושחין ורש"יציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' כב
ה ע"ב25 מלכי ישראל אין מושחין וכו', רש"י ותוס'רנת יצחק יהושע עמ' שט, שמואל עמ' יד, לו, קה, קטז, רצא, מלכים עמ' קכד, רצז
ה ע"ב25 משיחת מלכי ישראל ויהודהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קלח
ה ע"ב25 שמן המשחה רק למלכי בית דודציץ השדה - שדי יער עמ' רנ
ה ע"ב32 צדקיהו הוא שלוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מב אות יא
ה ע"ב37 ומי הוה שמן המשחה והא יאשיהו גנזורנת יצחק מלכים עמ' תלב
ה ע"ב37 משנגנז ארון נגנז וכו' מקלו של אהרן שקדים ופרחיםלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 121
ה ע"ב38 שמן המשחה נגנז בבית ראשון וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רלב
ה ע"ב38 שמן המשחה נגנז בבית ראשון וכו'תורת העולה ח"ב פרק לג
ה ע"ב41 אופן משיחת מלך וכהןלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 238
ה ע"ב41 כ' יווניתפחד יצחק חנוכה מאמר יא אות ט עמ' קה {הקשר למלכות יוון}
ה ע"ב41 כיצד מושחין כו' הכהנים כמין כיאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שלז
ה ע"ב46 כמין שתי טיפין מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנותורת העולה (תשעה) עמ' רכח
ה ע"ב46 כמין שתי טיפין מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנותורת העולה ח"ב פרק לג
ה ע"ב46 כמין שתי טיפין מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פד
ה ע"ב46 כשמן הטובדברי הרב עמ' כא
ה ע"ב46 שני טפין כמין שני מרגליות היו תלויים בזקנו של אהרןדרכי אמונה דרך מז
ה ע"ב46 ת"ר כשמן הטוב על הראש וכו' אף שמן שיורד על זקן אהרן אין בו מעילהשם יחזקאל עמ' תקסב, תקצח
ה ע"ב47 אוי לי שמא מעלתי בשמן המשחהבאר שרים פרשת תצוה דרוש ג אות ד
ה ע"ב47 היה משה רבנו דואג שמא ח"ו מעלתיאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קמא
ה ע"ב47 על דבר זה היה משה רבינו דואג כו' יצתה בת קול ואמרה כטל חרמון שיורד על הררי ציוןתפארת צבי ויקרא עמ' רסד
ה ע"ב47 שמא מעלתי בשמן המשחהפני מלך שמות עמ' ריב
ה ע"ב49 ועדיין היה אהרן דואג וכו' מה משה לא מעל אף אתה לא מעלתשם יחזקאל עמ' תר
ה ע"ב49 ועדיין אהרון דואג שמא משה לא מעלאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שדמ
ה ע"ב49 שבת אחים גם יחד זה משה ואהרןגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קמה
ה ע"ב50 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתימשך מלכותןשם יחזקאל עמ' תקצט
ה ע"ב50 מושחים המלכים על המעיין לסימן שתמשך מלכותואמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קסד
ה ע"ב50 מושחים מלכים על המעייןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"ב
ה ע"ב50 מושחין את המלכים על המעיין שתימשך מלכותןמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רלז
ה ע"ב50 ת"ר אין מושחין את המלכים אלא על המעיין, כדי שתימשך מלכותןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שה
ה ע"ב51 האי מאן דבעי לידע אי משכא שתא וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רעט
ה ע"ב51 האי מאן דבעי לידע אי משכא שתא וכו' אי משיך נהוריה וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קכב
ה ע"ב51 האי מאן דבעי למידעאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קב
ה ע"ב51 הרוצה לידע אםתורת חיים (קאסוב) עמ' רסג
ה ע"ב רש"י - בזמן ששלום הוי המלכות ירושה וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 107
ה ע"ב רש"י - כשהוא מגלחהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק ה
ה ע"ב רש"י ד"ה בזמן מלכי בית דוד מתרבו למשיחה מפני המחלוקתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
ה ע"ב רש"י ד"ה ולא ובר"ה ומפנילקוטי שיחות חכ"ג עמ' 191
ה ע"ב רש"י ד"ה ולא מלכי ישראל בו' אבל שאול נמשחרנת יצחק שופטים עמ' קיט
ה ע"ב רש"י ד"ה ומפני כו' כי איכא מחלוקת וכו'רנת יצחק שופטים עמ' קיח
ה ע"ב שטמ"ק אות כה - כיון שראה משה השמן יורד על זקן אהרן היה שמח כאילו על זקנו ירד, וז"ש הנה מה טוב וגו' שבת אחים גם יחדלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קסא
ה ע"ב שטמ"ק בשם מדרש - היה על זקן אהרן כאילו היה על זקנושיחות מוסר (תשסב) עמ' ריז
ו ע"א02 דילמא חזי סימנא בישא וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קכ
ו ע"א02 דלמא חלש דעתיה ומתרע מזליהדברי חנינא - מזלות עמ' קסט
ו ע"א02 ולאו מילתא היא דילמא חלשא דעתיה ומתרע מזליהמבשרת ציון ח"ג עמ' עא
ו ע"א02 חלשא דעתיה ומתרע מזליהאור הישר בראשית דף עג ע"א
ו ע"א03 אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא יהא אדם רגיל לאכול בריש שתא וכו'בני יששכר ח"ב דף תשרי ד ע"ג
ו ע"א03 השתא דאמרת סימנא מילתא היא וכו'אור אברהם - רות עמ' רכו
ו ע"א03 השתא דאמרת סימנא מילתא היא יהא רגיל אינש למיכל ריש שתא קרא סילקא וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קיג
ו ע"א03 השתא דאמרת סימנא מילתא היא יהי' רגיל אינש למיכל ריש שתא קרא ורוביא כרתי סילקא ותמריאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' נב
ו ע"א03 השתא דאמרת סימנא מילתא וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רנד
ו ע"א04 בר"ה סימנא מילתאנפש הרב עמ' רט
ו ע"א04 יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא קרא ורוביא, כרתי, סילקא ותמרישל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות כא
ו ע"א04 יהא רגיל אינש למיכל בריש שתא וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' קעה
ו ע"א04 יהא רגיל אינש למיכל בריש שתא קרא רוביא וכו'שפע חיים ח"א עמ' קסו, קעא
ו ע"א04 לאכול איניש בריש שתא כרתי סילקאקהלת יעקב ראש השנה עמ' שנב
ו ע"א04 סימנא בריש שתא מלתאחכמת התורה נח עמ' שטו, שנא,
ו ע"א04 סימנא מילתא הוא וכו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קפז, חנוכה-פורים עמ' קיג, קיד
ו ע"א04 סימנא מילתא היא יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא קרא ורוביא כרתיפרי צדיק ראש השנה אות ה
ו ע"א04 סימנא מילתא היאדרך ה' השלם עמ' רז - מראה דרך
ו ע"א04 סימנא מילתאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנא ע"א
ו ע"א04 סימנא מילתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפג
ו ע"א04 סימנא מילתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכא
ו ע"א04 סימנא מילתאמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קלד
ו ע"א04 סימנא מילתאחכמת התורה תולדות עמ' תריד
ו ע"א05 אמר להו רב משרשיא לבניהאפוד בד דף פה ע"ג
ו ע"א05 אמר להו רבי משרשיא לבניו כי בעיתו למיזל למיגמר קמי רבכוןפתח טוב עמ' ו, ט, סב
ו ע"א06 כי בעיתו למיזל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' כט
ו ע"א08 כי יתביתו קמי רבכוןבשבילי התלמוד ח"א עירובין יג ע"ב
ו ע"א08 וכי יתביתו קמי רבכון חזו לפומי דרבכוןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ה
ו ע"א08 חזו לפומיה דרבכוןדברי חנינא - ת"ת עמ' כג
ו ע"א08 כי יתביתו קמי רבכון חזו לפומיה דרבכוןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רטז
ו ע"א08 כי יתביתו קמי רבכון חזו פומי דרבכוןלבושי בדים סעיף מ
ו ע"א10 גרסו על מים כדי שתימשך שמעותכםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"ב
ו ע"א10 וכי גריסיתו שמעתא גרוסו על מיא דכי היכי דמשכי מיא תמשוך שמעתתאהכנה דרבה (תשסט) עמ' מא
ו ע"א10 וכי גרסיתו גרסו על נהרא דמיא דכי היכי דמשכן מיא משכן שמעתתייכומצווה ועושה ח"א עמ' תפט
ו ע"א10 כי גרסיתו שמעתא גרוסו על מיאערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רטז, תסג, דברים עמ' סה
ו ע"א11 אקלקלא דמתא מחסיאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"ב
ו ע"א15 רמה קרני ולא רמה פכינועם אלימלך (תשסא) עמ' תטו
ו ע"א15 רמה קרני ולא רמה פכינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קא ע"א
ו ע"א15 שנמשחו בקרן נמשכה מלכותם וכו' שנמשחו מן הפך וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 108
ו ע"א16 שאול ויהוא שנמשחו בפךבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רפח
ו ע"א16 שאול שנמשח בפךמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"ב
ו ע"א18 או למוסרה לצבורזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמד
ו ע"א22 קול מראה וריח אין בהן משום מעילהבי חייא ח"ב עמ' ט
ו ע"א23 הקטורת אין בו משום מעילה אחר שתעלה תמרתויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רחצ
ו ע"א36 ושמו אצל המזבח מלמד שטעונים גניזהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רמו
ו ע"א36 ושמו אצל המזבח מלמד שטעונים גניזהשמן ראש סוכות ח"א עמ' רמ
ו ע"א36 ושמו אצל המזבח מלמד שטעונין גניזהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שצג
ו ע"א36 ושמו אצל המזבח מלמד שטעונין גניזהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קה, ריד
ו ע"א36 ושמו מלמד שטעון גניזהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שנח
ו ע"א37 עגלה ערופה מאי היא דתניא וערפו שם את העגלה בנחל [מלמד שטעון גניזה]של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שיד
ו ע"א38 וערפו את העגלה מלמד שטעון גניזהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה עו
ו ע"א38 וערפו את העגלה מלמד שטעון גניזהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קיח
ו ע"א39 שם תהא קבורתהפני מלך בראשית עמ' רס
ו ע"א42 אחד עשר סמני הקטורתלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' ה, כט, קצא
ו ע"א42 ברייתא דפיטום הקטורתכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' ג
ו ע"א42 הצרי והציפורן והחלבנה והלבונה וכו' אלא שאין מכניסין מי רגלים למקדשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שצח ד"ה עיקר
ו ע"א42 הצרי והצפורן החלבנה והלבונה משקל שבעים שבעים מנהלקט אמרי קודש - שמות עמ' קלב
ו ע"א42 ואחד עשר סמנין היו בה+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעט
ו ע"א42 מיני הקטורתרמז הרומז (תשסח) עמ' סז
ו ע"א42 מיני הקטורתשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 54 {סגולה לחיים}
ו ע"א42 נטף הוא שבעים מנהגור אריה שמות פ"ל אות כו
ו ע"א42 פטום הקטורת כו' והצפורןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שלז
ו ע"א42 פטום הקטורת כיצד וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שעח-שפ
ו ע"א42 פטום הקטורת כיצדקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 43 (סי' מד)
ו ע"א42 פיטום הקטורת כיצד וכו' י"א סמנים היו בההמאור הגדול (גר"א) עמ' ריא
ו ע"א42 פיטום הקטורת וכו' שבולת נרד וכרכום וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק ו
ו ע"א42 פיטום הקטורת כיצדשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 244 ,202
ו ע"א42 פיטום הקטרת הצרי והציפורן וכו'תורת העולה ח"ב פרק לו
ו ע"א42 פיטום הקטרת הצרי והצפורן וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רלז
ו ע"א42 שבעים שבעים מנהדברי שמואל (תשנח) עמ' קט
ו ע"א42 ת"ר פיטום הקטורת כיצד וכו׳ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת כי תשא מאמר ח
ו ע"א42 תנו רבנן פיטום הקטורת כיצד הצרי והצפורן והחלבנה וכו'אור חדש (הרטמן) הקדמה אות 259
ו ע"א43 הקושט שנים עשררוח חיים (חיד"א) עמ' יד
ו ע"א43 מור וקציעהתורת אליהו עמ' קעה
ו ע"א43 שבולת נרדמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קכט, אור תורה סי' תלג
ו ע"א44 וקנמון תשעה+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעט
ו ע"א45 חמר חיוריין עתיקאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתשלז
ו ע"א45 מלח סדומית רובעטוב טעם שמות עמ' רמג
ו ע"א45 מעלה עשן כל שהואאז תתחזק עמ' קלח
ו ע"א45 מעלה עשן כל שהואאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תי
ו ע"א45 מעלה עשן כל שהואאמרי קדוש (תשסא) עמ' מג
ו ע"א45 מעלה עשן כל שהואדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שמו
ו ע"א45 מעלה עשן כל שהואדברי שמואל (תשנח) עמ' קג
ו ע"א45 מעלה עשן כל שהואדבש השדה עמ' קלה
ו ע"א45 מעלה עשן כל שהואנועם אלימלך (תשסא) עמ' רח
ו ע"א45 מעלה עשן כל שהואנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נב ע"א
ו ע"א45 מעלה עשן כל שהואנועם אליעזר שמות דף רסא ע"ב
ו ע"א45 מעלה עשן כלשהולקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קלה
ו ע"א46 אם חיסר אחת מכל סמניה חייב מיתהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רמא
ו ע"א46 המחסר מהקטורת חייב מיתהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' פח
ו ע"א46 הצרי אינו אלא שרף הנוטף מעלי הקטףלוח ארז פרשת ויקרא דף ב
ו ע"א46 הצרי אינו אלא שרף ובאר שבעראש דוד (תשמו) עמ' תט ע"א
ו ע"א46 הצרי אינו אלא שרףאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רנג
ו ע"א46 הצרי אינו אלא שרףאמרי נועם (מועדים) סי' ד לט"ו בשבט
ו ע"א46 הצרי אינו אלא שרףטוב טעם שמות עמ' רמג
ו ע"א46 ואם חיסר אחת מכל סממניה, חייב מיתהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 364
ו ע"א46 ואם נתן בה דבש פסלהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מז
ו ע"א46 ולמה אין מערבין בה דבש מפני שהתורה אמרה כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'פאר יעקב ח"ג עמ' כג
ו ע"א46 חיסר א' מכל סממני' חייב מיתהלקוטי שיחות חי"ד עמ' 128
ו ע"א46 חיסר אחת מכל סמנניה חייב מיתההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנא
ו ע"א46 מפני מה אין מערבין בה דבשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כב
ו ע"א46 רבי שמעון אומר הצרי אינו אלא שרףאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קצו
ו ע"א46 רש"א הצרי אינו אלא שרף וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק לד
ו ע"א48 אין מכניסין מי רגלים במקדש וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תסא
ו ע"א48 והלא מי רגלים יפין לה אלא שאין מכניסים כו' מפני הכבודפרדס המלך (תשסט) אות רכו
ו ע"א48 והלא מי רגלים יפין לה וכו'שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' כה
ו ע"א48 והלא מי רגלים יפין להטהרת יו"ט ח"י עמ' עח
ו ע"א48 והלא מי רגלים יפין להילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"א48 שאין מכניסין מי רגלים במקדש מפני הכבודים שמחה עמ' קיז
ו ע"א49 כל מעשיה לא היו אלא כקודש מנחת מרדכי עמ' קעו
ו ע"א49 פיטום הקטורת צ"ל בקודשאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צו
ו ע"א52 נתנוה לאומנין בשכרן ולא הספיקו ליקחה מהם עד שהקדישוהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רחצ
ו ע"א54 הקטורת היה בה שס"ח מנהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קכב
ו ע"א54 קטורת היתה נעשית שס"ח מנה ושס"ה מנה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ד פסוק טז
ו ע"א54 קטרת היתה נעשיו שס"ח מנה, שס"ה כנגד ימות החמההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנב
ו ע"א54 תנו רבנן קטורת היתה נעשית שס"ח מנהאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 177
ו ע"א55 שס"ה וכו' כנגד ימות החמהלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 67
ו ע"א55 שס"ה כנגד ימות החמה וג' מנין יתירין וכו' ביוה"כ וכו'ברית שלום (תעח) דף צז ע"ג
ו ע"א55 שס"ה כנגד ימות החמה וג' מנין יתירין וכו' ביוה"כ וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרכה
ו ע"א55 ג' מנין יתירין שמהן כה"ג מכנים מלא חפניו ביוהכ"פ נותן אותה למכתשת בעיוהכ"פ ושוחקן יפה יפה כדי שתהא דקה מן הדקהתפארת צבי שמות עמ' תסא
ו ע"א55 ג' מנין יתירין שמהן כה"ג מכניס מלא חפניו ביוהכ"פ נותן אותה למכתשת בעיוהכ"פ ושוחקן יפה יפה כדי שתהא דקה מן הדקהתפארת צבי במדבר עמ' קצד
ו ע"א רש"י ד"ה חייב - חיסור אחד מסמניה הוי דוקא ביוה"כמקראי קדש (תשנג) עמ' שיז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכו
ו ע"א רש"י ד"ה כרשינה וכו'ברית שלום (תעח) דף קכח ע"ד
ו ע"א רש"י ד"ה כרשינה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתכה
ו ע"א תוס' ד"ה אם נתןלקוטי שיחות חל"ב עמ' 183
ו ע"א שיטה מקובצת - אין מכניסין מי רגלים במקדש, היינו עשב שכך שמו ומשום ששמו גנאיים שמחה עמ' קיז
ו ע"א מהרש"א - מה שמצרפין פושעי ישראל עם המנין היינו כחלבנה שהי' י' סממנים בלא מלבנהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עה
ו ע"ב01 אחת לששים או לשבעים שנהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 80
ו ע"ב02 פטמה לחצאין רשב"ג אומר כשירה וכו'יוסף לקח עמ' רצו
ו ע"ב02 קטרת שפטמה לחצאין, רש"י ושטמ"קגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמב-רמג
ו ע"ב08 והא אפשר דעבדה פרס בשחרית ופרס בין הערביםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנב
ו ע"ב09 לפנים אין ראוי אלא חצי מנה קטורתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סח
ו ע"ב09 פרס בשחרית ופרס בין הערביםדברי שמואל (תשנח) עמ' קמז
ו ע"ב10 היו מחזיריןהכתב והקבלה שמות פ"ל פסוק לו
ו ע"ב13 הדק היטב היטב הדקגבעת שאול (בראך) עמ' קכ
ו ע"ב13 הדק היטבפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכא
ו ע"ב13 היה אומר הדק היטב היטב הדקאור השמש (תשסח) עמ' סז
ו ע"ב13 כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדק מפני שהקול יפה לבשמיםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ערב, רחצ
ו ע"ב13 כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדקידו בכל סי' אלף רסד
ו ע"ב13 כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדקצלח רכב עמ' תכ
ו ע"ב13 כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדקשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קלג
ו ע"ב13 כשהוא שוחק אומר הדק היטבברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רכ, רכה
ו ע"ב13 כשהוא שוחק אומר הדק וכו' הדיבור יפה לבשמיםתורת העולה (תשעה) עמ' רלח
ו ע"ב13 כשהוא שוחק אומר הדק וכו' הדיבור יפה לבשמיםתורת העולה ח"ב פרק לו
ו ע"ב13 כשהוא שוחק אומר היטב הדק הדק היטב וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עה
ו ע"ב13 כשהוא שוחק אומר היטב הדק הדק היטב מסייע ליה לריו"ח וכו'מכשירי מצוה עמ' קפח
ו ע"ב13 כשהוא שוחק אומרחקל יצחק (תשסג) עמ' שפד
ו ע"ב13 שוחק הדק הדק היטבדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכו
ו ע"ב14 שלשה מנים יתירים שמהם מכניס כה"ג ביוה"כיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רחצ
ו ע"ב15 ביוהכ"פ וכו' דקה מן הדקהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 304
ו ע"ב15 נותן אותה למכתשת בערב יוהכ"פ ושוחקן יפה יפה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רעז
ו ע"ב16 בערב יוהכ"פ היה מחזיר את הקטורתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רעג
ו ע"ב19 דקה מן הדקהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכא
ו ע"ב21 דאמר ר"י הדיבור יפה לבשמיםדרך ישרה עמ' מז
ו ע"ב21 הקול רע לייןפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכב
ו ע"ב21 כשם שהדבור רע ליין כך יפה לבשמיםפורים בציון עמ' צט
ו ע"ב21 כשם שהדיבור רע ליין כך הדיבור יפה לבשמיםאסופת מערכות פורים עמ' צה
ו ע"ב21 כשם שהדיבור רע ליין כן הדיבור יפה לבשמיםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קלה
ו ע"ב21 כשם שהדיבור רע ליין כן הדיבור יפה לבשמיםספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיד
ו ע"ב21 כשם שהדיבור רע ליין כך הדיבור יפה לבשמיםאסופת מערכות במדבר עמ' קסו
ו ע"ב21 כשם שהקול רע ליין כך יפה לבשמים עירין קדישין השלם עמ' תרסז
ו ע"ב22 הדבור יפה לבשמיםשמלת אליעזר ח"א עמ' תעב
ו ע"ב22 הדיבור יפה לבשמיםכור לזהב ח"א
ו ע"ב22 הדיבור יפה לבשמיםמאורות האריז"ל עמ' קטו אות ה
ו ע"ב22 הדיבור יפה לבשמיםמה שהיה הוא שיהיה עמ' נא
ו ע"ב22 הקול יפה לבשמיםאור לשמים (תשסג) עמ' קלג, קעה
ו ע"ב22 הקול יפה לבשמיםנועם הברכה עמ' צה
ו ע"ב22 הקול יפה לבשמיםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכב
ו ע"ב22 מפני שהקול יפה לבשמיםאור השמש (תשסח) עמ' סז
ו ע"ב23 י"א סממנים נאמרו לוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמה
ו ע"ב23 י"א סממנין דקטרת נאמרו לו למשה בסיניאור אברהם - סידור התפילה עמ' סא
ו ע"ב23 י"א סממנין מיעוט סמים שנים נטף ושחלת וחלבנה ג' הרי ה' סמים לרבות עוד כמו אלו הרי י' ולבונה הרי י"אתפארת צבי שמות עמ' תעח
ו ע"ב23 י"א סממנין נאמרו לו למשה בסיניאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' א'תתקמו
ו ע"ב23 י"א סממנין נאמרו לו למשה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק ו, פ"ל פסוק לג
ו ע"ב23 י"א סמנים נאמרו למשה וכו'טוב טעם שמות עמ' רמג
ו ע"ב23 רוב סממני הקטורת הוי הללמ"מאור אברהם על ספר המצוות עמ' קצא
ו ע"ב23 רוב סממנין דקטורת הללמ"סאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תלד
ו ע"ב24 קח לך סמים תרי נטף ושחלת וחלבנה הא ה' וכו'צלח רכב עמ' תמו
ו ע"ב24 קח לך סמים תרי נטף ושחלת וחלבנה הא חמשה, וסמים אחריני חמשה הא עשרה, ולבונה זכה חד הא חד סריילקוט עטרת צבי עמ' מה
ו ע"ב32 החלבנה ריחה רעעקבי אבירים (תשסה) עמ' תא
ו ע"ב32 וחלבנה ריחה רעאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תיא-תיב
ו ע"ב32 וחלבנה לגופיה אתא מפני שריחה רעדרכי התשובה עמ' סג
ו ע"ב32 חלבנה, בושם שריחו רעשמן ראש - ימים נוראים עמ' שסב
ו ע"ב35 אף כל דבר שמעלה עשן כמקל ואינו מתפשט לכאן ולכאןגור אריה שמות פ"ל אות כה
ו ע"ב35 דבר שקוטר ועולהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קכה
ו ע"ב42 א"ר חנא בר בזנא א"ר שמעון חסידא כל תענית ציבור שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתשמחת מרדכי (רוזנמן) יוה"כ - מאמר קטורת
ו ע"ב42 אר"ש חסידא כל תענית שאין בה מפושעי וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תיח
ו ע"ב43 אביי אמר מהכא ואגודתו על ארץ יסדהעמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 221
ו ע"ב43 אביי אמר מהכא ואגודתו על ארץ יסדהפרי צדיק משפטים אות ח
ו ע"ב43 החלבנה היה עם סמני הקטורת, כדי לחבר פושעי ישראל בתפלתינוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שנד
ו ע"ב43 וחלבנה בושם שריחו רע, ונמנה בין סממני הקטורת ללמדנו, שלא יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניותינו ותפלותינו, את פושעי ישראל שיהיו נמנין עמנוקדושת יצחק עמ' פד
ו ע"ב43 חלבנה בין סימני הקטורת ללמדינו שאל יקל בעינינו לצרף עמנו בתפלותינו את פושעי ישראלתפארת צבי בראשית עמ' תנד
ו ע"ב43 חלבנה בין סימני הקטורת ללמדינו שאל יקל בעינינו לצרף עמנו בתפלותינו את פושעי ישראלתפארת צבי שמות עמ' שצג, תצט
ו ע"ב43 חלבנה בין סימני הקטורת ללמדינו שאל יקל בעינינו לצרף עמנו בתפלותינו את פושעי ישראלתפארת צבי במדבר עמ' ריג, רפו
ו ע"ב43 חלבנה הוא מי"א סממני קטורתגנזי צדיקים (תשסב) עמ' קנ
ו ע"ב43 חלבנה נמנה עם סממני הקטורתאהבת חיים (דייטש) עמ' קעו
ו ע"ב43 חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב בין סממני הקטורת שלא יקל בעינינו לצרף עמנו פושעי ישראל בתפילתנוכתונת פסים (תשעא) עמ' יג
ו ע"ב43 חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב בסימני הקטורתכרם טוביה עמ' ערה
ו ע"ב43 חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטרתנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נב ע"א
ו ע"ב43 חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סמני קטורתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כז
ו ע"ב43 חלבנה ריחה רע ומנאה וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תיא
ו ע"ב43 חלבנה ריחה רעה ומנאה הכתובולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רפד
ו ע"ב43 חלבנה ריחו רע ומנאה בין סממני הקטורתשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' שיג
ו ע"ב43 טוב לצרף פושעי ישראל במנין עשרהעטרת יהושע בראשית עמ' קצב
ו ע"ב43 כל אגודהרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שכ
ו ע"ב43 כל תענית ותפלה שאין בו מפושעי ישראל אינו תעניתטיול בפרדס ח"א עמ' רז, ח"ב עמ' לב, רלב, תנא, תע, תעא
ו ע"ב43 כל תענית ציבור שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' רל
ו ע"ב43 כל תענית ציבור שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' לד, קלו
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רלא
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנהפרי צדיק ויצא אות י, משפטים אות ז, פ' שקלים אות ד, תצוה אות ב, ז, יא, פורים אות ב, כי תשא אות ג, פקודי אות ז, ויקרא אות ח, תזריע אות ב, ר"ח סיון אות ד, קרח אות ה, יא, טז, מטות אות ז, שלח אות י, דברים אות י, וילך אות י, מוצאי יוכ"פ אות א
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתישראל קדושים עמ' 15, 68, רסיסי לילה סי' מח (עמ' 102, 104), לקוטי מאמרים עמ' 106, 170, 189, 208, צדקת הצדיק סי' רנח, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 158), שיחת מלאכי השרת עמ' 80
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית וכו' ואגודתו וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 115, חי"ט עמ' 303, חכ"א עמ' 179
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קסז
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנג, ח"ד עמ' קסג, ח"ה עמ' קצד
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קכח-קכט, שמות עמ' תנז, תתלז, תתצג, ויקרא עמ' רכח, רעז, במדבר עמ' רנט, תכח, תנז, תקע, דברים עמ' כז, תיא-תיב, תשמג
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שנח
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית וכו'להורות נתן במדבר עמ' ב
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית וכו'לחם רב על סדור התפילה אות שמח
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית וכו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שפה
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' פב
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית וכו'של"ה (תשנז) פרשת במדבר אות ל
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהלבנה אף על פי שריחה רע מנאה הכתוב בין סממני הקטורתמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מט
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' ריז
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה וכו'נועם אליעזר שמות דף רנו ע"ב43
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה ריחה רע וכו'תורת מהרי"ם בראשית עמ' כא
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה ריחה רע וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קסז
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה ריחה רע וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קסה
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתאבן פינה עמ' 86, 145
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתאגרת הטיול (תשעה) עמ' קצא
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתבאר שרים פרשת כי תשא דרוש ב אות א
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתבית אלהים שער ב עמ' עז, קצב, קצג
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתבית יצחק (ויינברגר) עמ' שכו
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתדברי שמואל (תשנח) עמ' עח
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתדרכי ציון עמ' קג
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתדרשות שבט הלוי ח"א עמ' פד, קנז
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקמב
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתזקן אהרן (פריד) עמ' רסד
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתיושב אהלים עמ' פז, פט
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קס
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתלחמי תודה דף מא ע"ב, קמא ע"ב, רנז ע"ב
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' מט
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתמי מרום חי"ג עמ' קלו
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתמצווה ועושה ח"א עמ' רעד
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 271, 264, 170
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתנאוה תהלה עמ' כב
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתנועם אלימלך (תשסא) עמ' לג
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ט ע"ב
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתנצח ישראל (הרטמן) עמ' קיג הערה 348
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתס' החיים (תשנג) עמ' קלה*, קלט
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתספר החיים (תשנג) עמ' קלה*, קלט
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' סו
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עה, קו
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתשם ישראל עמ' ד, סג
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רכא
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתתודת אהרן - אומר לציון עמ' קכ
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתתורת העולה (תשעה) עמ' רלח, רמ
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתתורת העולה ח"ב פרק לו, לז
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינו תענית שהרי חלבנה וכו'קב חיים עמ' פג
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' צו
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תה
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלאור חדש על ציון דף קיב ע"א-ע"ב
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלבאר שרים במדבר פ' בהעלותך ג
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלבית שלום מרדכי עמ' רנח
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קפג
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' יח
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלחכמת התורה שמיני עמ' קסו
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלידו בכל סי' קנז
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"ב
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלציץ השדה חנוכה עמ' מה
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלרנת יצחק ישעיה עמ' שה
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלשמן ראש - ימים נוראים עמ' ו
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצה, תב
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תג
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רכג
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראלשמן ראש סוכות ח"א עמ' רפ
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, ורבינו גרשוםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' סא
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה פושעי ישראלאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קכח
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה, ורבינו גרשוםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קמג
ו ע"ב43 כל תענית שאין בה, ורבינו גרשוםאבן ישראל על התורה עמ' קי
ו ע"ב43 כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינה תעניתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תריב, תרמד
ו ע"ב43 כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תעניתגנת אגוז (תשעב) אות תו
ו ע"ב43 כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תעניתדברי שמואל (תשיג) עמ' סו
ו ע"ב43 כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תעניתעלי שור ח"ב עמ' תיז
ו ע"ב43 כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תעניתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פח, רו, רכא
ו ע"ב43 כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תעניתתיבת גמא (תשסז) עמ' רחצ, שג
ו ע"ב43 כל תענית שאין בו מפושעי ישראל וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' תקכז
ו ע"ב43 כל תענית שאין בו מפושעי ישראלדרשות לחם שלמה עמ' נט
ו ע"ב43 כל תענית שאין בו מפושעי ישראלחכמת התורה נח עמ' רצה
ו ע"ב43 כל תענית שאין בו מפושעי ישראלחכמת התורה תצוה עמ' קפח
ו ע"ב43 כל תענית שאין בו מפושעי ישראלקהלת יעקב ראש השנה עמ' תרלג, תרלז
ו ע"ב43 כל תענית שאין בו מפושעי ישראלתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תנב
ו ע"ב43 כל תענית שאין בו פושעי ישראל אינו תעניתקהלת יעקב יוה"כ עמ' רנג
ו ע"ב43 כל תענית שאין שם פושעי ישראל אינה תעניתגור אריה שמות פ"ל אות כד
ו ע"ב43 כל תענית שאין שם פושעי ישראל אינה תעניתנתיב התשובה עמ' מג הערה 128, קטו
ו ע"ב43 כל תענית שאינו מפושעי ישראל אינו תעניתפאר יעקב ח"ב עמ' תתעו, ח"ג עמ' רסב
ו ע"ב43 כל תעניתמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שסד
ו ע"ב43 כל תפילה שאין בה מפושעי ישראל אינהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נה, רנא, רסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סא, קג, כרך ב ח"ב עמ' קס
ו ע"ב43 כל תפלה שאין בה מפושעי ישראל אינה תפלהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' כד
ו ע"ב43 כל תפלה שאין בה מפושעי ישראל אינה תפלהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רלט, רעה, שנד
ו ע"ב43 כל תפלה שאין בה מפושעי ישראל אינה תפלהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרח
ו ע"ב43 כל תפלה שאין בה מפושעי ישראל כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרפ
ו ע"ב43 כל תפלה שאין בה מפושעי ישראלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרכט
ו ע"ב43 כל תפלה שאין בה מפושעי ישראלתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' רעו
ו ע"ב43 כל תפלה שאין בה מתפלת פושעי ישראל אינה תפלהגנזי צדיקים (תשסב) עמ' קא
ו ע"ב43 כל תפלה שאין בה מתפלת פושעי ישראל אינה תפלהתורי זהב (תשעג) עמ' קיב
ו ע"ב43 כל תפלה שאין בה מתפלת פושעי ישראל אינה תפלה, דילפינין מקטורת שהיה בה חלבנהעמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה טז
ו ע"ב43 כל תפלה שאין בהתורת חיים (קאסוב) עמ' ז, כ
ו ע"ב43 מתפללים עם פושעים כמו החלבנהמשיבת נפש עמ' רטז {לכן ביוה"כ מתירים להתפלל עם העבריינים}
ו ע"ב43 לא יקל בעינינו לצרף באגודת תעניותינו את פושעי ישראל שיהיו נמנין עמנואבני אש (אויש) מועדים עמ' פח
ו ע"ב43 פושעי ישראל - חלבנהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מט
ו ע"ב43 פושעי ישראל וכו' חלבנהלקוטי שיחות חי"ד עמ' 129
ו ע"ב43 פושעי ישראל כחלבנה בקטורתאמרי רבי שפטיה עמ' קצא
ו ע"ב43 צריכין לאגוד פושעי ישראל באגודת תעניתינותשואות חן (תשסח) עמ' קכ
ו ע"ב43 תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תנד, תרצד
ו ע"ב43 תענית שאין בה מפושעי ישראלשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נח
ו ע"ב43 תענית שאין בה מפושעי ישראלשער ראובן עמ' רסו
ו ע"ב43 תענית שאין בה פושעי ישראלמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שכה
ו ע"ב43 תפלה שאין בה מפושעי ישראל בדמיון הקטרת אינה מקובלתצמח דוד (סקאליע) עמ' צו
ו ע"ב44 ואגודתו על ארץ יסרהטוב טעם שמות עמ' רמג
ו ע"ב44 הסך בשמןהכתב והקבלה שמות פ"ל פסוק לב
ו ע"ב45 גוף אדם נקרא בתורה בשר אדםברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 155
ו ע"ב46 גוים וכו' הא אדם נינהו וכו' אדם וכו' לאפוקי בהמה (ורש"י ד"ה לאפוקי)לקוטי שיחות חי"ב עמ' 3
ו ע"ב46 מת לא מיקרי אדםגנא דפלפלי עמ' קנה
ו ע"ב47 אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויים אדםפרי צדיק פדיון הבן אות ב, כי תשא אות ה, קדושים אות ה, לחג השבועות אות י, נשא אות י, חקת אות יב, בלק אות ב, ערב יוכ"פ אות א
ו ע"ב47 אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויים אדםרסיסי לילה סי' מג (עמ' 83), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 4), ה (עמ' 38), קדושת השבת סי' ה (עמ' 25), ז (עמ' 50), מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 24), ח (עמ' 58)
ו ע"ב47 אתם קרויים אדם וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רסב
ו ע"ב47 אתם קרוים אדם ואין אוה"עמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' לג, רצו
ו ע"ב48 א"ל ההוא לאפוקי בהמהזכור לדוד עמ' יב
ו ע"ב49 שישנו בסךהכתב והקבלה שמות פ"ל פסוק לב
ו ע"ב50 סך לכהנים ולמלכים כו' ואזדו לטעמייהו כו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שצ-שצב
ו ע"ב50 תנא וכו' הסך בשמן המשחה וכו' למלכים ולכהנים כו' (ורש"י)תורת מנחם חלק לב עמ' 150
ו ע"ב51 והאמר ר"י פטור כי פטר ר' יהודה גבי מלכים וכהנים גבי הדיוט מחייבזכור לדוד עמ' עח
ו ע"ב53 ואשר יתן ממנו על זראז שמח עמ' קנז
ו ע"ב54 נתינה בכזיתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קמז
ו ע"ב רש"י ד"ה במתכונתהמשנת חיים במדבר עמ' תפד
ו ע"ב רש"י ד"ה היטבמכשירי מצוה עמ' קפט
ו ע"ב רש"י ד"ה י"א סמניםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רסד
ו ע"ב תוס' ד"ה המפטםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שסה
ו ע"ב תוס' ד"ה מלכי ישראלגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמג
ז ע"א13 כה"ג שנטל מראשו וסך במעיו חייביוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלז
ז ע"א13 מנין לכה"ג שנטל משמן המשחה שעל ראשו ונתן על בני מעיו וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 150
ז ע"א13 מנין לכהן גדול וכו' ונתן על בני מעיו וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק לג
ז ע"א13 מנין לכהן גדול שנטל משמן המשחה שעל ראשו ונתן על בני מעיו וכו' שהוא חייבשרתי ח"א עמ' קלה
ז ע"א16 כהן שסך בשמן וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה עג
ז ע"א16 כהן שסך בשמן של תרומה בן בתו ישראל מתעגל בו ואינו חושש וכו', ותוס' ד"ה מניןעטרת חן ח"ב עמ' קמד, קמה
ז ע"א16 כהן שסך בשמן של תרומה בן בתו ישראל מתעגל בורנת יצחק תענית עמ' רסה-רסו
ז ע"א16 סך הכהן בשמן התרומה ומביא בן בתו ישראל ומעגילו על גביועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יא
ז ע"א17 בן בתו ישראל מתעגל בו, כיון דחלליה אתחלרנת יצחק ישעיה עמ' קעא
ז ע"א29 ריו"ח אמר במבעט דקאמר אין יוה"כ מכפר וכו' ור"ל סבר מבעט נמי מכפר וכו'מכשירי מצוה עמ' קיח
ז ע"א31 מבעט נמי מכפר עליה יום הכיפוריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ל
ז ע"א32 אין חטאת מכפר אלא באומר יכפר עליאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קעה
ז ע"א32 האומר לא יתכפר לי חטאתי אביי אמר אינה מכפרת וכו' דכתיב יקריב אותו לרצונו וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' רב
ז ע"א32 האומר לא יתכפר לי חטאתי אביי אמר אינה מכפרתתקנת השבין סי' יד (עמ' 123)
ז ע"א32 האומר לא יתכפר לי חטאתיחלקו של יוסף (אמאדו) דף לט ע"ג
ז ע"א38 אין יו"כ מכפר אלא לשביםלבושי בדים סעיף לח
ז ע"א38 יוה"כ אין מכפר אלא על השביןלקוטי שיחות חי"ט עמ' 303, חכ"ז עמ' 127
ז ע"א38 מאי שביןאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף ז ע"א
ז ע"א39 אכל חלב והפריש קרבן והמיר דתו וחזר בו וכו'נאוה תהלה עמ' עב
ז ע"א39 מי ששגג והפריש חטאתו ואח"כ נעשה משומד וחזר בתשובהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לג
ז ע"א42 לא קראו מקרא קודש יכול לא יהא יוה"כ מכפראור אברהם דברים עמ' לח
ז ע"א44 אמר רבי כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה וכו' יוהכ"פ מכפרפרדס מרדכי עמ' תמג
ז ע"א44 יום הכפורים מכפר בין על השבים בין על שאינם שביםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שנו
ז ע"א44 לרבי יוהכ"פ מכפר גם חמורות בלי תשובהגנא דפלפלי עמ' תלז
ז ע"א44 רבי אומר יוה"כ מכפראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' י, רטו
ז ע"א45 חוץ מפורק עול ומגלה פנים, ורש"י - דורש באגדות של דופי כגון מנשה וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 54
ז ע"א46 ומודה רבי בעבירות דיוהכ"פ גופי' דלא מכפרלקוטי שיחות חי"ב עמ' 217
ז ע"א49 דבהדי דקאכל נהמא כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רו
ז ע"א רש"י ד"ה ומיתתה בחנקעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שצא
ז ע"א רש"י ד"ה מקרא קודשקרן פני משה ח"א עמ' קלד
ז ע"א רש"י עול המצותגור אריה במדבר פט"ו אות יח
ז ע"א תוס' - לרבי יוהכ"פ מכפר ביומו ללא תשובהגנא דפלפלי עמ' רפו
ז ע"ב06 מגדף אם הוא עובד ע"ז או מברך את השםעיוני רש"י במדבר עמ' רלד
ז ע"ב06 מגדף ע"ז או ברכת ה'פירוש המכבי שמות עמ' קלו
ז ע"ב09 מכאן למברך את השם שהוא בכרתגור אריה במדבר פט"ו אות כד
ז ע"ב10 את ה' הוא מגדףילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב25 הפילה ולא ידעה מה הפילהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צז
ז ע"ב27 רבי יוסי אומר כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מד
ז ע"ב34 דבר אל בני ישראל אשה כי תזריענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות י
ז ע"ב37 השפחה מחויבת בכל המצוות שהאשה מחוייבת בהןגור אריה ויקרא פי"ב הערה 33
ז ע"ב37 עבד חייב במצות האשהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 16
ז ע"ב37 שפחה חייבת במצוותגור אריה דברים פ"כ הערה 104
ז ע"ב50 המפלת אור לפ"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' כז, קמו
ז ע"ב50 המפלת אור פ"א וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יח ע"ב
ז ע"ב50 המפלת לאור שמונים וא' וכו'תפארת ראובן עמ' רנא
ז ע"ב50 למה לי תזריעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפז
ז ע"ב53 בלילה אין מקריבין קרבנותיד דוד (אופנהיים) עמ' רג
ז ע"ב54 המפלת יום פ"א שחל בשבתחקל יצחק (תשסג) עמ' תלז
ח ע"א03 ר' אושעיא עזב את בר קפרא והלך לפני ר' חייאס' חסידים סי' תתקסח, תתקעג
ח ע"א03 שבקיה ואזל ללמוד אצל רב אחרערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תכז
ח ע"א11 א"ל בר קפרא צריכין לדברי עייאברית עולם (תשסט) עמ' רב
ח ע"א11 נחזור על הראשונותשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 129
ח ע"א40 האשה שיש עליה ספק חמש לידות מביאה קרבן אחדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צו
ח ע"א40 ספק חמש לידותס' גימטריאות עמ' סד
ח ע"א41 האשה שיש עליה ה' זיבות ודאות וה' לידות ודאות מביאה קרבן אחד וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' עא
ח ע"א41 האשה שיש עליה ה' זיבות וודאותפנים מסבירות עמ' קכח
ח ע"א41 חמש לידות ודאות וכו' מביאה קרבן אחד - ר"ש משאנ"ץאור אברהם על ספר המצוות עמ' תלח
ח ע"א42 אמר רבי שמעון בן גמליאל המעון הזה וכו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' לה
ח ע"א42 המעון הזהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' שיז
ח ע"א42 מעשה שעמדו בקיני בדינר זהב וכו' המעון הזה לא אלין עד שיהיו בדינריןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' י, טו, מקראי קדש (תשנג) עמ' תעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כה
ח ע"א43 נכנס לב"ד ולימד וכו' ועמדו קינין ביום ההוא ברבעתיםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנא
ח ע"א43 נכנס לב"ד ולימדתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלה
ח ע"א43 נכנס לב"ד ולימד וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מד, מו {תקנה לקנות רק אתרוג אחד לקהל כדי להוריד מחירים}
ח ע"א44 ועמדו קינים ביום ההוא ברבעתייםתאומי צביה עמ' קג
ח ע"א44 עמדו קנים ברבעתיםחקל יצחק (תשסג) עמ' תלח
ח ע"א44 עמדו קינין בו ביום ברבעתיםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכה
ח ע"א50 מאן דמחייב ה' טבילותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפד
ח ע"א50 קרבן טהרת יולדת הוא כעין טבילה במקוהאור אברהם ויקרא עמ' קפא
ח ע"א רש"יתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תצב
ח ע"ב07 ארבע מחוסרי כפרהקרן פני משה ח"א עמ' קסב
ח ע"ב07 ארבעה מביאין על הזדון כשוגגבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רנג
ח ע"ב07 ארבעה מביאין על הזדון כשוגגס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'רנג
ח ע"ב07 ארבעה מחוסרי כפרהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיב
ח ע"ב07 ארבעה מחוסרי כפרהשם יחזקאל עמ' תלא
ח ע"ב09 ראב"י אומר גר, בפיה"מ לרמב"םמשנת חיים במדבר עמ' רנב
ח ע"ב10 גר הוי מחו"כ, ופה"מברכת שלמה חו"מ עמ' ה [הלכה]
ח ע"ב10 קרבן גרותקרן פני משה ח"א עמ' קיח
ח ע"ב14 כי יהיה זב מבשרויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קט, קי
ח ע"ב14 מבשרו ולא מחמת דבר אחרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפט
ח ע"ב18 מצורע ומצורעת נמי חלוקה טומאתןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שסז
ח ע"ב25 אין אהלו אלא אשתושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רב
ח ע"ב25 מצורעת מותרת בתשמישבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
ח ע"ב27 גר כי מיית קרבן לאכשורי נפשיה בקהל, ושטמ"קברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פה
ח ע"ב27 ות"ק מ"ט לא תני גר כו'משנת חיים במדבר עמ' רנא
ח ע"ב27 ות"ק מ"ט לא תני ובשיטמ"ק אות ג'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסה
ח ע"ב27 ות"ק מ"ט לא תני גר וכו' גר כי קא מייתי קרבן לאכשורי נפשיה וכו'הר המוריה עמ' צא
ח ע"ב27 קרבן הגר הוא רק לאכשורי לבוא בקהלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 415
ח ע"ב30 גר מעוכב לאכול בקדשים עד שיביא קינו הביא פרידה אחת שחרית אוכל בקדשים לערברנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' עא
ח ע"ב30 גר מעוכב לאכול בקדשים עד שיביא קינותפארת ראובן עמ' נז
ח ע"ב30 גר מעוכב לאכולנפש הרב עמ' רפח
ח ע"ב31 קרבנו של גר עולת בהמה או שני תוריםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכב
ח ע"ב32 מנחה ושלמים לא יצאמשנת חיים במדבר עמ' רנה
ח ע"ב33 אתם עולה ושלמיםמשנת חיים שמות עמ' קנה
ט ע"א07 לרבי לא הוכשרו אלא בג' דברים ובר"גברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסו
ט ע"א08 לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם כו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 116, 115
ט ע"א08 אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשא, ויקרא עמ' ש
ט ע"א08 אבותיכם נכנסו לברית במילהברכת אבות עמ' ג, לו
ט ע"א08 אבותינו נכנסו לברית במילה וטבילהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ק, קב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמו, כרך ב ח"א עמ' צו
ט ע"א08 אבותינו נכנסו לברית במילהקרן פני משה ח"א עמ' קצז
ט ע"א08 בג' דברים נכנסו אבותיו בבריתמשיבת נפש עמ' לד, קצב
ט ע"א08 בג' דברים נכנסו ישראל לברית במעמד הר סיני וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קה, רלט, תט
ט ע"א08 בג׳ דברים נכנסו לבריתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 208, 47
ט ע"א08 בשלשה דברים נכנסו אבותינו לברית, וברש"ישירת הפסח אות קכ
ט ע"א08 בשלשה דברים נכנסו ישראל לבריתבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ב אות ד
ט ע"א08 דיני גירות ילפינן מזמן מתן תורהאור אברהם - רות עמ' פט
ט ע"א08 הלכות גירות ילפינן משעת מתן תורהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' נח
ט ע"א08 הלכות גירות ילפינן משעת קבלת התורהאור אברהם - תשובה עמ' רס
ט ע"א08 ילפותא מקבלת התורה על גרותעלי שור ח"א עמ' שלא
ט ע"א08 ילפינן דיני גירות מהר סיניאור אברהם שמות עמ' קפב
ט ע"א08 ישראל נכנסו לברית במילה וטבילה והרצאת דמים בשעת מ"תגור אריה ויקרא פכ"ד הערה 44
ט ע"א08 ישראל נכנסו לברית ע"י מילה טבילה והזאה, ובתוספותויגד יעקב עמ' תקצו
ט ע"א08 ככם כאבותיכם מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וכו'הר המוריה עמ' קכב
ט ע"א08 ככם כאבותיכםנפש הרב עמ' רפח
ט ע"א08 ככם כאבותיכם מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם, אף הם וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קעז
ט ע"א08 ככם כגר כאבותיכםילקוט הגרשוני ח"ב
ט ע"א08 ככם כגר מה אתם במילה וטבילה וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכח
ט ע"א08 לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ב פסוק י
ט ע"א08 לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 26
ט ע"א08 מה אבותיכם וכו' האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים וכו' וכי 'יגור אתכם גר וגו' ת"ר וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפה
ט ע"א08 מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם אף אתם וכו'אור האורות עמ' קכח
ט ע"א08 מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וכו'צלח רכב עמ' רו
ט ע"א08 מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' סז
ט ע"א08 מה אבותינו לא נכנסו לברית אלא במילה וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קז
ט ע"א08 מה אבותינו נכנסו לברית וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתעג
ט ע"א08 שנכנסו לברית במילה טבילה והזאהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שד
ט ע"א08 נכנסו לברית וכו' והרצאת דםמשנת חיים במדבר עמ' רח, רנה
ט ע"א09 אף הגר כךגור אריה שמות פי"ח הערה 64
ט ע"א09 אף הם לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תסט ד"ה ולכן
ט ע"א09 והרצאת דםמשנת חיים שמות עמ' קנג, קנט
ט ע"א09 מילה טבילה והרצאת דמיםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רט
ט ע"א09 מילה טבילה וקרבןלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 160
ט ע"א10 גר אינו נכנס בישראל אלא במילה וטבילה והרצאת קרבןנחמד ונעים (תשסח) יתרו ד"ה אבל קשה
ט ע"א10 הגר צריך מילה טבילה והרצאת דמיםציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' פג
ט ע"א10 מילה וטבילה והרצאת דם בגרבאר ראי (רוזן) תורה סי' י אות ג
ט ע"א11 גדר קרבן הגרברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פה
ט ע"א11 גר צריך הרצאת דמיםמפניני הרב עמ' דש; דברי הרב עמ' שז
ט ע"א11 גר צריך הרצאת דמיםעיוני רש"י במדבר עמ' רכד
ט ע"א15 ת"ל והקריבו אפילו פרידה אחת, וברש"ירנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' עא
ט ע"א16 חובה מיהא לא אשכחןמשנת חיים במדבר עמ' צט
ט ע"א16 חובה מיהא לא אשכחןמשנת חיים ויקרא עמ' קמ
ט ע"א16 חובה מיהא לאמשנת חיים שמות עמ' קסא
ט ע"א20 בדמיךכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קיג {דם פסח ודם מילה}
ט ע"א20 ואראך מתבוססת בדמייך זה דם מילהאמרי נועם (מועדים) סי' מז לפסח
ט ע"א20 חיי לבני ישראל (הישן) דרוש ב {בדם פסח ובדם מילה}
ט ע"א20 מתבוססת בדמיך זה דם פסח ודם מילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קלז
ט ע"א21 הרצאת דמים דכתיב וישלחזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכ
ט ע"א22 אין הזאה בלא טבילהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רצז
ט ע"א22 ואין הזאה בלא טבילה, ותו"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רי
ט ע"א23 אלא מעתה האידנא דליכא קרבןדרכי חושן עמ' א [הלכה]
ט ע"א23 אמר ר' אחא בר יעקב וכי יגור אתכם גר אשר בתוככם כתיב וברש"י - תי' הגמ'שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שפג
ט ע"א23 האידנא דליכא קרבן וכו' גרים וכו' צריך שיפריש וכו' נמנה וכו' ובטלהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 416, חכ"ח עמ' 290
ט ע"א23 האידנא דליכא קרבן וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסד
ט ע"א23 האידנא דליכא קרבן לא נקבל גריםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רט
ט ע"א23 האידנא דליכא קרבן לא נקבל גריםמשנת חיים במדבר עמ' רנב
ט ע"א24 אשר בתוככםמשנת חיים שמות עמ' קסא
ט ע"א24 גר בזמן הזה צריך שיפריש רובע שקל לקינויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכג
ט ע"א24 לדורותיכם ואפי' בזה"זלבושי בדים סעיף שכט
ט ע"א24 לדורותיכם כתיבברכת שלמה חו"מ עמ' ה [הלכה]
ט ע"א24 צריך להפריש רובע לקנוחקל יצחק (תשסג) עמ' תלח
ט ע"א27 גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 119
ט ע"א27 גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו כישראל בחולו של מועדשביתת שבת סי' ו (עמ' 88)
ט ע"א27 גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצג
ט ע"א27 גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמובן מלך - שבת עמ' קלט
ט ע"א27 גר תושבדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' יז
ט ע"א28 גר תושב כישראל ביו"טעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רה
ט ע"א27 גר תושב אינו מוזהר על השבתאור אברהם - רות עמ' שפט
ט ע"א28 ר"ע אומר כישראל בי"טרנת יצחק ה' מגילות עמ' עה
ט ע"א29 גר תושב אינו מוזהר על השבתאור אברהם דברים עמ' נה
ט ע"א31 חמשה מביאין קרבןברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ח ע"א [כז ע"ב ד"ה עוד]
ט ע"א33 הבא על השפחה ביאות הרבה בזדון וכו' מקריב אשם אחד ומתכפר לועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסח
ט ע"א33 ביאות הרבהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קז
ט ע"א36 לעשות מזיד כשוגגגור אריה ויקרא פי"ט הערה 250
ט ע"א37 בפתע זה שוגגעיוני רש"י במדבר עמ' פה
ט ע"א37 החילוקים בין אונס לשוגגתורת מנחם חס"א עמ' 61
ט ע"א37 פתע זה שוגגדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קכג
ט ע"א37 פתעהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק ט
ט ע"א39 פתאום זה מזידספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמג, קסג, קצב
ט ע"א49 הבא על חמש כו'משנת חיים ויקרא עמ' שמו
ט ע"א49 הבא על חמש שפחות חרופות בהעלם אחד וכו'תשובה מיראה עמ' לא, עו
ט ע"א רש"י - בשעת יציאתן מלוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עט
ט ע"א רש"י ד"ה ה"אדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפא
ט ע"א רש"י ד"ה ובי יגור - אע"ג דליכא מקדשימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפה
ט ע"א רש"י ד"ה מפני התקלה - שלא יהנה ממנוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפה
ט ע"א רש"י ד"ה צריך שיפריש - דלכשיבנה בית המקדש יביא קן דאמרי' לעיל דצריך קרבן וקרבן בפחות מרובע לא אפשרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפה
ט ע"א תוס' ד"ה דכתיבס' הזכרון לחתם סופר עמ' יב
ט ע"א תוס' ד"ה וישלחלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 16
ט ע"א תוס' ד"ה צריך שיפריש רובע בו' - לא דמי לזבה ויולדת דלא מפרשי משום דקרבן שלהם להכשירן בקדשים אבל גר מביא קרבן להתירו בקהלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפה
ט ע"א תוס' ישנים - גר תושב לא נאמר בו שביתהגור אריה שמות פכ"ג הערה 41
ט ע"א רבנו גרשום [נדפס בדף י ע"ב - ד"ה כישראל] - קצת גירותלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 138
ט ע"ב המקנא לאשתו ע"י אנשים הרבהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפו
ט ע"ב המקנא אשתו ע"י אנשים הרבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמא
ט ע"ב האשה שילדה ולדות הרבה והפילה תוך שמונים נקבהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צו
ט ע"ב מלמד שמביאה קרבן אחד על ולדות הרבהמנחת מרדכי עמ' רח
ט ע"ב תוס' ד"ה והיא שפחהמשנת חיים ויקרא עמ' שמו
י ע"א20 טבול יום דזב כזב ולא מחוסר כפוריםערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצח
י ע"א20 פלוגתא אי טבול יום דזב כזבערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצג, תתרצז, תתרצח
י ע"א24 יולדת אפילו לא ראתה דם טמאהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רטו
י ע"א24 סוף סוף תיפוק לי דטמאה היא משום נדה בלידה יבישתאהר המוריה עמ' קצ
י ע"א25 א"א לפתיחת הקבר בלא דם ובתוס'כרם טוביה עמ' שח
י ע"א25 אי אפשר לפתיחת הקבר בלי דםחכמת התורה נח עמ' רטז
י ע"א25 אין פתיחת הקבר ללא דםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרו
י ע"א תוס' ד"ה א"א לפתיחת הקבר בלא דם - תימא א"כ אמאי איצטריך קרא גבי זכר וטמאה ז' ימים וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קעח
י ע"א תוס' ישנים ד"ה אי אפשר לפתיחת הקבר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנב
י ע"ב09 אלו מביאין קרבן עולה ויורד על שמיעת קול וביטוי שפתייםעטרת ישועה (תשסד) אות א להו"ר בענין חבטת ערבה
י ע"ב09 אלו מביאין קרבן עולה ויורד על שמיעת קול ועל בטוי שפתים ועל טומאת מקדשדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רכב
י ע"ב15 אחת תחת שתיםמשנת חיים ויקרא עמ' קמב
י ע"ב15 עני מביא עשירית האיפהאמרות ה' השלם ח"א עמ' רנט {לכן הקב"ה מוותר אע"פ שברית נכרתה רק על קרבנות בעלי חיים}
י ע"ב22 מדחס רחמנא על דלותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריד
י ע"ב32 קרבן העני אחד מתשע מאות מקרבן העשירכרם טוביה עמ' ש
י ע"ב33 דלאו אורח ארעא לאיתויי פחות מפרוטה למקוםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קעח, קפג
י ע"ב36 בחיוב הקרבנות שוים האשה והאישגור אריה ויקרא פי"ט הערה 254
י ע"ב37 כל העריות עשה המערה כגומרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנח, קסט
י ע"ב תוס' ד"ה מכלל - מצוה לכתחילה בסלעלקוטי שיחות חל"ט עמ' 223
י ע"ב תוס' - חטאת בת דנקאמשנת חיים ויקרא עמ' קמג
יא ע"א07 בקורת תהיההכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק כ
יא ע"א09 היא ולא הבועלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קסט
יא ע"א10 בקורת בקראיגור אריה ויקרא פי"ט הערה 230
יא ע"א10 מי שהוא במלקות יהא בקריאהגור אריה ויקרא פי"ט אות מא
יא ע"א10 תהא בקראיבי חייא ח"ב עמ' סד, שלב
יא ע"א10 תהא בקראיטוב טעם ויקרא עמ' קה
יא ע"א15 מכדי קרא בגויה קא עסיק ואמר בקרת תהיה לאשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסט
יא ע"א20 לעולם אינו חייב אלא על שפחה בעולה בלבדספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצו
יא ע"א20 לעולם אינו חייבהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק כ
יא ע"א21 מאי נחרפת נשתנה מבתולה לבעולהגור אריה ויקרא פי"ט אות לז
יא ע"א23 בימי עזרא הביאו כולם אשם שפחה חרופהערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פט
יא ע"א24 והפדה יכול כולה ת"ל וכו' הא כיצד פדוי' ואינה פדויה דברי ר"ע ורי"א וכו' מה ת"ל והפדה דברה תורה כלשון בני אדםחיי נפש ח"ד עמ' מ
יא ע"א24 ת"ל והפדה הא כיצד פדויה ואינה פדויה חציה שפחה וכו'תשובה מיראה עמ' מו
יא ע"א24 ת"ר והפדה וכו' ר' ישמעאל אומר וכו' א"כ מה ת"ל והפדה לא נפדתה דברה תורה כלשון בנ"אחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שטו, תסה
יא ע"א25 הא כיצד פדויה ואינה פדויה חציה שפחה וחציה בת חורין ומאורסת לעבד עבריתורה בציון עמ' תצח
יא ע"א25 מחלוקת ר' ישמעאל ור' עקיבא אי דברה תורה כלשון בני אדם או לאשם יחזקאל עמ' תקכט
יא ע"א25 פדויה ואינה פדויההכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק כ
יא ע"א25 ר' עקיבא ס"ל לא דיברה תורה כלשון בני אדםשם יחזקאל עמ' כח
יא ע"א28 דיברה תורה כלשון בני אדםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקמט
יא ע"א30 אחרים אומרים לא יומתו כי לא חופשה בשפחה כנענית הכתוב מדברחיי נפש ח"ב עמ' טז
יא ע"א34 לדידי בעלמא כוותך ס"ל דדברה תורה כלשון בנ"אחמודי צבי שמות עמ' מו
יא ע"א34 ר' אלעזר בן עזריה ס"ל דברה תורה כלשון בני אדםלחמי תודה דף רכג ע"ב
יא ע"א36 אחרים וכו' קסבר דברה תורה כלשון בנ"אלקוטי שיחות חי"ב עמ' 124
יא ע"א38 כל העריות אחד גדול ואחד קטן גדול חייב וקטן פטוריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פט, צ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסח, כרך ב ח"ב עמ' פח, פט
יא ע"א49 כדרכה בשפחה חרופה מיחייב ושלא כדרכה לא מיחייב וכו'מכשירי מצוה עמ' ל
יא ע"א תוס' ד"ה ור' ישמעאל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שטז
יא ע"ב11 עד אחד אומר אכל חלב וע"א אומרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שלו
יא ע"ב11 עד אומר אכל ועד אומר לא אכל וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תו
יא ע"ב14 א"ל ע"א אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי אינו נאמןחנן אלקים עמ' רמט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כח, כרך ב ח"א עמ' סד
יא ע"ב14 ישנה הכחשת עד גם בשוגגגור אריה דברים פי"ט הערה 17
יא ע"ב14 עד אחד אמר אכלת חלבכתנות אור עמ' תרסא
יא ע"ב15 אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סח
יא ע"ב15 אמרו לו שנים אכלת חלב וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שמ
יא ע"ב15 אמרו לו שנים אכלת חלב וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יז ע"ב
יא ע"ב15 אמרו לו שנים אכלת חלבעיוני רש"י במדבר עמ' מב
יא ע"ב16 א"ר מאיר אם הביאוהו שנים חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפו
יא ע"ב18 יכול לומר מזיד הייתיתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רסה, ח"ב עמ' קל
יא ע"ב18 מה אם ירצה לומר מזיד הייתי פטורתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקמב, תקנו {באופן שלא אכל האם מותר לשקר שהיה במזיד}
יא ע"ב19 אכל חלבהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק יח
יא ע"ב35 אמרו ליה נמי חד קרי להותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמ
יא ע"ב35 אמרו ליה נמי חד קרי ליהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רס
יא ע"ב45 'או הודע אליו חטאתו' - ולא שיודיעוהו אחריםבשבילי אמונה ח"ב עמ' רנ
יא ע"ב45 או הודע אליו חטאתו ולא שיודיעוהו אחריםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' לט
יא ע"ב45 או הודע אליוהכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק כג
יא ע"ב45 או הודע אליועיוני רש"י במדבר עמ' עח
יא ע"ב רש"י ותוס' ד"ה אמרותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שלה
יא ע"ב תוס' ד"ה אמרו לועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקו
יא ע"ב תוס' ד"ה אמרוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סג
יב ע"א טעמייהו דרבנן דאדם נאמן על עצמו כו' ובראשונים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פד, פה
יב ע"א דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה אישזכרון אליעזר עמ' רא
יב ע"א תוס' ד"ה או דלמא - אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי רבי מאיר מחייב, הא חייבי חטאת אין ממשכנין אותו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שמ
יב ע"א תוס' ד"ה אודרכי חושן עמ' צו [הלכה]
יב ע"ב20 אתה יודע עדות, תוס' ד"ה לא נתכוונתיחכמת התורה וירא עמ' רלב
יב ע"ב22 עדים צריכים כוונה להעידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תנט
יב ע"ב42 כמה ישהה באוכלין כאוכל קליות דברי ר"מ, ובפירוש המשניותברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנה
יב ע"ב43 אכילה אינה מצטרפת לשיעור אחד אם שהה מתחילתה ועד סופה יותר מכדי א"פגור אריה ויקרא פי"ד הערה 243
יב ע"ב44 איסור שתויי יין הוא רק אם שתה רביעיתגור אריה במדבר פט"ז הערה 87
יב ע"ב45 כהן ששתה יין ונתן בו מים ונכנס לאוהל מועד אינו חייב מיתהגור אריה ויקרא פ"י אות ט
יב ע"ב תו"י ד"ה לאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמ
יב ע"ב תוס' ד"ה מתחילהמכשירי מצוה עמ' קכו
יג ע"א10 כל האוכלין מצטרפיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעה
יג ע"א19 אכל חצי שיעור מאוכלין טמאין וירד וטבל ושוב אכל עוד ח"ש בכא"פ דמצטרפין וכו'דברי יונה ח"א עמ' שי
יג ע"א20 התירו לה לעוברה לאכול פחות מכשיעוראור אברהם על ספר המצוות עמ' תסג
יג ע"א20 עוברה שהריחהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קי
יג ע"א תוס' ד"ה התירו - ליכא איסור לאכול חולין טמאיםרנת יצחק יהושע עמ' שס, שמואל עמ' קצו
יג ע"א תוס' ד"ה התירו כו' טמא בחולין מאי למימרארנת יצחק שופטים עמ' קעז, קעח
יג ע"א תוס' ד"ה התירומשנת חיים בראשית עמ' רלז
יג ע"א תוס' - ליכא איסור לאכול חולין טמאים, ובתו"י דאסור לאכול חולין טמאיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רנג
יג ע"ב15 יין ושכרהכתב והקבלה ויקרא פ"י פסוק ט
יג ע"ב15 ת"ר יין ושכר יכול אפילו כלשהו וכו' ת"ל ושכר כדי לשכריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כט
יג ע"ב17 כדי לשכרגור אריה ויקרא פ"י הערה 8
יג ע"ב18 כדי לשכר רביעיתיד יצחק עמ' רד ס"ק ה [הלכה]
יג ע"ב24 אל תשתהו כדרך שכרותומי השלוח (מישור) ח"ב עמ' עו
יג ע"ב24 אל תשתהו כדרך שכרותועיוני רש"י במדבר עמ' פב
יג ע"ב29 אכל דבילה קעילית ונכנס למקדש לוקהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' עט
יג ע"ב29 אכל דבילה קעילית ושתה דבש או חלב ונכנס למקדש ושימש לוקה כמאן כרבי יהודהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לח
יג ע"ב29 אכל דבילה קעילית ושתה דבש או חלב ונכנס למקדש ושימש לוקה כמאן כרבי יהודהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קעו
יג ע"ב29 אכל דבילה קעיליתמפניני הרב עמ' פז
יג ע"ב29 דתניא וכו' ונכנס למקדש ושימש לוקהמגילת סמנים עמ' עו, תשובה מיראה עמ' יט
יג ע"ב35 הא ברביעית הא ביותר מכדי רביעית ורש"ישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מח
יג ע"ב36 ולהבדיל בין הקודש ובין החול אלו דמין ערכין והקדשותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כח
יג ע"ב36 ולהבדיל בין הקודש ובין החולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנא
יג ע"ב37 בזמן ההתעסקות בטהרות וטומאות יש להמנע משתיית ייןגור אריה ויקרא פ"י הערה 70
יג ע"ב37 ולהורות זו הוראההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קע
יג ע"ב38 אשר דבר ה' זו הלכה וברש"ימכשירי מצוה עמ' קצב
יג ע"ב38 ביד משה זה תלמודבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תנו, במדבר עמ' תכו, תשסט
יג ע"ב38 ביד משה זה תלמודגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 30, דברים פל"ד הערה 23
יג ע"ב38 דבר ה' זו הלכהישראל קדושים עמ' 47, לקוטי מאמרים עמ' 230
יג ע"ב38 דבר ה' זו הלכהפרי צדיק בראשית אות טו, ר"ח מרחשון אות, נח אות ז, וישב אות ו, לחנוכה אות ד, יח, שמות אות ה, וארא אות ז, בא אות ג, פ' שקלים אות א, פ' זכור אות יג, פ'פרה אות א, ויקהל אות א, ויקרא אות ג, ר"ח ניסן אות ב, פסח אות יב, מצורע אות ו, אחרי מות אות ז, במדבר אות ב, בלק אות ב, פנחס אות ח, מסעי אות יג, עקב אות יא, ר"ח אב אות ה, ואתחנן אות ט, ראה אות יד, שופטים אות ד, ראש השנה אות כו
יג ע"ב38 השותה רביעית יין שאינו מזוג במים אל יורה ואם שתה יותר מרביעית אע"פ שמזגו אל יורהשערי תשובה שער ג אות מח, אגה"ת אות לט
יג ע"ב38 ולהורות את כל החקים אלו מדרשות וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות ה
יג ע"ב38 חוקים אלו הדרשותישמח חיים (תשסה) מע' ח אות פח
יג ע"ב42 כל היכי דיתיב רב לא סגי ליה בלא הוראהמגלה עמוקות (תשסח) אופן א
יג ע"ב43 במשנהויקהל משה (וייס) עמ' קמב, קנב בהערה [הלכה]
יג ע"ב43 יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד וכו' רבי מאיר אומר אף אם היה שבת והוציאו בפיו חייבערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סה
יג ע"ב43 יש אוכל אכילה אחת וחייבין עליה ארבע חטאות ואשם אחדלב המשפט ח"א שיעור ו [הלכה]
יג ע"ב43 יש אוכל אכילה אחת וחייבין עליה ארבע חטאות ואשם אחדלהורות נתן ויקרא עמ' ע
יג ע"ב43 יש אוכל אכילה אחת וחייבין עליה וכו' רבי מאיר אומר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תסא ד"ה ואמרתי
יג ע"ב43 יש אוכל אכילה אחת וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' רלב
יג ע"ב43 יש אוכל אכילה אחת וכו'מקראי קדש (תשנג) עמ' קנה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לה, קסג
יג ע"ב43 יש אוכל אכילה אחת וחייבין עליה ד' חטאות ואשם אחדחיי נפש ח"ו עמ' קעט
יג ע"ב43 יש אוכלדרכי חושן עמ' צה [הלכה]
יג ע"ב44 איסור הקדש ואשם מעילות בנותרפנים מסבירות עמ' קט
יג ע"ב44 ר"מ אומר אם היה שבת והוציאו חייבמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטז ע"א
יג ע"ב44 אינו מן השם דרך ה' (באום) ח"ג פ"ב אות לג עמ' 252 {השי"ת נקרא 'השם'}
יג ע"ב רש"י - מדרשות - דרוש הרגלישמח חיים (תשסה) מע' ח אות פח
יג ע"ב רש"י - דילמא לא שיימי להו שפירגור אריה ויקרא פ"י הערה 68
יג ע"ב תוס' - שיכור לא ישא כפיומקראי קדש (תשנג) עמ' שטז
יג ע"ב תוס' ד"ה ארבע חטאות וכו' - קדשים לאחר שנזרקו דמן ליתיה בשאלהלחמי תודה דף קפט ע"ב
יג ע"ב תוס' ד"ה ארבעדבר טוב עמ' קעב
יג ע"ב תוס' ד"ה ארבעחמודי צבי בראשית עמ' תלד
יג ע"ב תוס' ד"ה ארבעטבעות זהב ח"א דף לג ע"ג [הלכה]
יג ע"ב תוס' ד"ה ארבעשם שלמה דף נה ע"ד, נו ע"א
יג ע"ב תוס' ד"ה ונכנסתשובה מיראה עמ' יט
יד ע"א01 אין איסור חל על איסורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלג
יד ע"א01 איסור חל על איסורהכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ד
יד ע"א01 נימא אית ליה לר"מ איסור חל על איסורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ריז
יד ע"א01 נימא קסבר רבי מאיר איסור חל על איסור וכו' אלא דרפרם בדותא הואערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סה
יד ע"א15 ונותר ופיגול בחדא בהמהמשנת חיים ויקרא עמ' קצ
יד ע"א27 א"ל לא אי רובא דמזבח שדייה למזבחזכור לדוד עמ' יב
יד ע"א40 אין בית הבליעה מחזיק יותר מבי זיתיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקפב
יד ע"א40 בית הבליעה מחזקת כביצהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רנה
יד ע"א42 אמר רפרם וכו' ואין עירוב והוצאה לי"ה, ממאי דלמא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תסא ד"ה ואמרתי
יד ע"א42 זאת אומרת עירוב והוצאה לשבת וכו' שאני שעיר המשתלח דהכשירו ביה"כ בכךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' עח ד"ה בכריתות
יד ע"א43 ואין עירוב והוצאה ליום הכפוריםפני יהושע (תשסא) עמ' עט
יד ע"א51 אלא דרפרם ברותא היא ובתוס'תפארת ראובן עמ' רב
יד ע"א51 דרפרם בדותא ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סו {קשה על רש"י שבת קב שפירש הא דאמר אם היה שבת משום דביום הכיפורים אין עירוב והוצאה}
יד ע"א51 דרפרם בדותא היא וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' עח, פב
יד ע"א51 הא דרפרם בדותאצמח צדקה עה"ת עמ' קל
יד ע"א51 הא דרפרם ברותאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלד
יד ע"א53 הבא על אשת איש בימי נדתה חייב שתייםמנחת יהודה (פתיה) עמ' 182
יד ע"א רש"י - בקרבן פסול ליכא איסור נותרפנים מסבירות עמ' קכ
יד ע"א רש"י ד"ה איסור הנאהחמודי צבי ויקרא עמ' קפ
יד ע"א רש"י ד"ה איסור הנייהלהורות נתן בראשית עמ' תסח
יד ע"א תוס' ד"ה אלא - דברי תורה עניים במקום זה ועשירים במקום אחרפחד יצחק פסח מאמר נ
יד ע"א תוס' ד"ה אלאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות ב
יד ע"א תוס' ד"ה אלא - תורה עניה במקום זה ועשירה במקום אחראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בלק יח
יד ע"א תוס' ד"ה אם היה שבתחמודי צבי מועדים עמ' תפט
יד ע"א שטמ"ק אות יגמשנת חיים ויקרא עמ' שכב
יד ע"ב הבא על בת בתו חייב וכו' ותוס' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נו ע"א
יד ע"ב רש"י ד"ה איסור הנאהחמודי צבי מועדים עמ' קו, תפ
יד ע"ב תוס' ד"ה אלאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכה
יד ע"ב פיה"מ - נקודה הנפלאהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קטז, קלח, תיא, ח"ב עמ' כח
יד ע"ב פיה"מ - דברי סבוראיםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמא
טו ע"א10 אמר ר' עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת ו' יהושע באיטליז של עימאום שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל וכו'חיים שיש בהם אבות עמ' תנט
טו ע"א10 אמר רבי עקיבא שאלתי את רבן גמליאל ואת ר' יהושע באיטליס של עימאום שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאלישמרו דעת עמ' שנט
טו ע"א10 אר"ע שאלתי את ר"ג ור"י באיטליז של אמאוס וכו' ורש"יאיש אמונים דף לה ע"א
טו ע"א10 אר"ע שאלתי את ר"ג ור"י באיטליס של עימאוםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רצב, שעה, ויקרא עמ' קנד
טו ע"א10 שאלות באיטליז של אימאוםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שכד
טו ע"א10 שאלתי את רבן גמליאל ואת ר' יהושע באיטליס וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' רג
טו ע"א10 אמר ר"ע שאלתי את ר"ג ואת ר"י באיטלס של עימאם ובתוס' אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רנ
טו ע"א10 שאלתי את ר' יהושע באיטליז של עימאוםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קעח
טו ע"א11 עסקו בתורה בעת הכנה לנישואיןאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קה
טו ע"א11 שהלכו ליקח בהמה למשתה בנוברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קכ ע"א [תמט ע"א ד"ה עוד]
טו ע"א27 הבא על אחותו כמה פעמיםפנים מסבירות עמ' רצד
טו ע"א31 הוא בהעלם אחת והיא בה' העלמות הוא אינו חייב אלא אחת וכו'תשובה מיראה עמ' לא, עו
טו ע"א תוס' ד"ה והלכוברית עולם (תשסט) עמ' רד
טו ע"א תוס" - (גליון) ר"ה שהלכו ליקח שהלכו ליקח בהמה למשתה להודיע שבחן שאע"פ שהיו טרודין היו עוסקין בדברי תורהישמרו דעת עמ' שס
טו ע"ב אם הלכה נקבלמצווה ועושה ח"א עמ' תקס
טז ע"א לא אם אמרת בנדה שיש בה שתי אזהרות שהוא מוזהר על הנדה והנדה מוזהרת עליו תאמר בשבת שאין בה אלא אזהרה אחתשל"ה (תשנז) ווי העמודים הקדמה אות יב
טז ע"א בהמה כשבתשלשלת הקודש עמ' קעד
טז ע"א אמר ר"ע בהמה כשבתדבר צבי - קדושת השבת עמ' צד
טז ע"א מאי קבעי מיניה אי שבתות כגופין דמיין וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' צה
טז ע"א רש"י ד"ה על הקטנותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קעה
טז ע"ב העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת וברש"יחפץ יהונתן ויקרא פ"יט פסוק לא
טז ע"ב שבתות כגופים שוניםמפניני הרב עמ' קע {האם מותר להכין משבת זו לשבת אחרת}
יז ע"א שבתות כגופיןמשנת חיים ויקרא עמ' שמז
יז ע"א שמואל תני נדהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רטז
יז ע"א הוא מוזהר על הנדה והיא וכו', הר"ב ותוי"טתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תנו
יז ע"ב01 חלב ושומן לפניו אכל אחת מהן ואינו יודע איזה אכלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מז
יז ע"ב01 שומן וחלב לפניו וכו'לקוטי שיחות ח"ג עמ' 945
יז ע"ב06 כשם שאם אכל חלב וחלב בהעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מו
יז ע"ב15 אשם תלוי על חתיכה אחתאבן יהושע עמ' 75
יז ע"ב15 חתיכה א' שנינו וכו' חתיכה משתי חתיכות שנינוחיי נפש ח"ד עמ' שעב, שעד
יז ע"ב15 חתיכה אחת משתי חתיכות בעינן או חתיכה אחת שנינוחיי נפש ח"ו עמ' קעג
יז ע"ב15 חתיכה אחת שנינו או חתיכה משתי חתיכות שנינו חיי נפש ח"א עמ' רכט ע"א, רנז ע"ב, רס ע"א, שכ ע"ב
יז ע"ב15 חתיכה אחת שנינו או חתיכה משתי חתיכות שנינו חמודי צבי בראשית עמ' צה, צז
יז ע"ב15 חתיכה אחת שנינודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שנח
יז ע"ב15 רב אסי אמר חתיכה א' שנינו וכו' רב אמר חתיכה מב' חתיכות שנינוחיי נפש ח"ב עמ' ה
יז ע"ב15 רב אסי אמר חתיכה א' שנינו חייא בר רב אמר חתיכה משתי חתיכות שנינוחמודי צבי מועדים עמ' יא, טו, קכט, רנג, רנה, רעג, שפו, תא, תכו, תסב, תרלו
יז ע"ב15 רב אסי אמר חתיכה א' שנינו חייא בר רב אמר חתיכה משתי חתיכות שנינוחמודי צבי ויקרא עמ' פב, פד, פז
יז ע"ב15 רב אסי אמר חתיכה אחת שנינו וכו' חייא בר רב אמר חתיכה משתי חתיכות שנינוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רל, רנז, רנט, רעג, רעט, שיט
יז ע"ב15 רב אסי אמר חתיכה אחת שנינו חייא ב"ר אמי אומר חתיכה מב' חתיכותחיי נפש ח"ג עמ' שיד
יז ע"ב15 רב אסי אמר חתיכה אחת שנינוחיי נפש ח"ד עמ' פז
יז ע"ב17 במאי קא מיפלגי רב אסי סבר יש אם למסורת וכו' וחייא ב"ר אמר יש אם למקרא וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תסד
יז ע"ב17 במאי קא מיפלגי רב אסי סבר יש אם למסורת מצות כתיב וחייא בר רב אמר יש אם למקרא מצוות קרינןחמודי צבי ויקרא עמ' פד
יז ע"ב17 חתיכה מב' חתיכותחכמת התורה קדושים עמ' קפב
יז ע"ב17 חתיכה משתי חתיכות שנינוחמודי צבי שמות עמ' מ, קנו
יז ע"ב18 רב אסי אמר יש אם למסורת מצות כתיב וחייא בר רב אמר יש אם למקרא מצוות קרינןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רס, שיט
יז ע"ב19 יש אם למקרא וקרינן מצוותחיי נפש על ההגדה עמ' רכד, רכה
יז ע"ב19 מ"ט בעינן חתיכה משתי חתיכותמקראי קדש (תשנג) עמ' רכו, שסג
יז ע"ב33 שתי חתיכות אחת של חלבהכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יט
יז ע"ב37 מ"ט דרב מצות כתיב מצוות קרינן [ויש אם למקרא]חיי נפש ח"ד עמ' שפד
יז ע"ב40 כוי חייבין עליו אשם תלויחכמת התורה בא עמ' קצט
יז ע"ב40 ספק חלב של כויתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צד, ח"ב עמ' קג, רצז
יז ע"ב40 ר"א מחייב על חלב הכוי אשם תלויעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סג
יז ע"ב42 ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' לאחרוןדברי חלומות סי' כא (עמ' 191)
יז ע"ב47 היו לפניו שתי חתיכות וכו' מאי איכא בין טעמא דרבא ור' זירא וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סח ע"א-ע"ב
יז ע"ב תוס' - עושה מלאכה בביה"ש חיב אשם תלוישיחת מלאכי השרת עמ' 94
יז ע"ב תוס' ד"ה מדסיפאלהורות נתן בראשית עמ' קיד
יז ע"ב תוס' ד"ה מדסיפאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קנג, קנד
יז ע"ב תוס' ד"ה מדסיפאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קטו
יח ע"א08 ספק אכל ב' חתיכות אחת של שומן אחת של חלב וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רמו
יח ע"א12 מ"ט דרב קסבר ב' חתיכות איקבע איסורא חתיכה אחת לא איקבע איסוראחמודי צבי מועדים עמ' רעג
יח ע"א13 אשם תלוי דוקא באיסור קבועכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 102
יח ע"א13 חיוב אשם תלוי היכא דאיקבע איסוראלחמי תודה דף קסח ע"א
יח ע"א16 שהיו ב' חתיכות ובא עכו"ם ונטל הראשונה ובא ישראל ואכל השניהחמודי צבי מועדים עמ' קל
יח ע"א31 ר' מאיר סבר גבי אשם תלוי דלא בעינן חתיכה אחת מב' חתיכותשם יחזקאל עמ' כח
יח ע"א32 השוחט אשם תלוי בחוץ ר"מ מחייב וחכמים פוטריםלקוטי שיחות ח"ג עמ' 942
יח ע"א32 השוחט אשם תלוי בחוץעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רג
יח ע"א40 אדם מתנדב אשם תלוי בכל יוםחכמת התורה ויקרא עמ' רעז
יח ע"א40 אדם מתנדב אשם תלוי בכל יוםקהלת יעקב עשי"ת עמ' ש
יח ע"ב26 א"ל אביי וכו' א"ל רבא בר חנן תרדא תניא וכו'מכשירי מצוה עמ' לה
יח ע"ב26 וממאי דיוה"כ מכפר על דלא מתידע ליה וכו'בית אלהים שער ב עמ' רפב
יח ע"ב27 יוהכ"פ מכפר אפילו לא נודע לואבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' סב
יח ע"ב30 מאן לימא לן דיוהכ"פ בכל שעתא מכפר וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קמו
יח ע"ב31 הרי שבא לידו ספק עבירה אפילו עם חשיכה פטורלבושי בדים סעיף קפא
יח ע"ב32 עצומו של יום מכפרמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשלג
יח ע"ב40 נהנה היום ונהנה למחר ואפילו מכאן ועד שלוש שניםלבושי בדים סעיף מב
יח ע"ב41 אכל חצי שיעור לפני יוכ"פ וחצי שיעור לאחר יוכ"פ מצטרפים לשיעור מעילהדברי יונה ח"א עמ' שי
יח ע"ב43 אמרי כי מכפר יו"כ אאיסורא אממונא לא מכפרלבושי בדים סעיף שמה
יח ע"ב44 אין יוהכ"פ מכפר על חצי שיעוראבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' סב
יח ע"ב44 אין יום כיפור מכפר על חצי שיעורגנת אגוז (תשעב) אות שסז
יח ע"ב44 יוה"כ אינו מכפר על חצי שיעורעיני שמואל (ראבין) עמ' כז
יח ע"ב44 יום כיפור אין מכפר על חצי שיעורפרדס המלך (תשסט) אות שצט
יח ע"ב44 כי מכפר יוה"כ על כוליה שיעורא, על פלגא דשיעורא אין מכפרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ה, שפו
יח ע"ב44 כי מכפר יוהכ"פ על כולא שיעורא על פלגא דשיעורא לא מכפרעצי חיים - מועדים עמ' קג*
יח ע"ב44 על חצי שיעור אין יוה"כ מכפר דבר המלוכה - הבה תמים סי' ע {טעם לזה}
יח ע"ב44 על חצי שיעור אין יוה"כ מכפרלהורות נתן דברים עמ' קיז
יח ע"ב45 אמר ר"ל ידיעת ספק מחלקת לחטאותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לו
יח ע"ב49 שני שבילין אחד טמא ואחד טהורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סח
יח ע"ב רש"י ד"ה תרדא מכשירי מצוה עמ' לה
יח ע"ב תוס' ד"ה אמר ליהמכשירי מצוה עמ' לה
יט ע"א25 אשתו נדה ואחותו בבית ולא ידע באיזה שגגעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מו
יט ע"א32 ר"ש שזורי ורש"א לא נחלקו על דבר שהוא משם אחד שחייב חטאתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ל, מח
יט ע"א37 מתעסקויקהל משה סי' ג עמ' נו ואילך [הלכה]
יט ע"א37 בה פרט למתעסק, וברש"יצבא אהרן - שבת תשובה עמ' כט
יט ע"א37 פרט למתעסק שפטור מן החטאתבי חייא ח"ב עמ' ה
יט ע"א37 פרט למתעסקתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצב
יט ע"א40 אשר חטא שידע עצמו של חטאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כח, ל
יט ע"א רש"י ד"ה אר"יויקהל משה (וייס) עמ' נו [הלכה]
יט ע"א רש"י ד"ה מבעי - דר"א לית ליהויקהל משה (וייס) עמ' קכ [הלכה]
יט ע"א רש"י ד"ה על מהויקהל משה (וייס) עמ' נח הערה ב [הלכה]
יט ע"ב01 מתעסק דמאיויקהל משה (וייס) עמ' נט [הלכה]
יט ע"ב02 המתעסק בחלבים ובעריות חייבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לא
יט ע"ב02 המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנהמצווה ועושה ח"א עמ' תי
יט ע"ב02 המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנהפרי צדיק סוכות אות לו
יט ע"ב02 המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנהצוף דבש (לוין) מאמר ח
יט ע"ב02 המתעסק בחלבים ועריות חייבאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנח
יט ע"ב02 המתעסק בחלבים ועריות חייבאיתן האזרחי עמ' פב
יט ע"ב02 המתעסק בחלביםברכת אבות עמ' שלד
יט ע"ב03 אלא מתעסק דשבתויקהל משה (וייס) עמ' סא [הלכה]
יט ע"ב03 שכן נהנהויקהל משה (וייס) עמ' ס [הלכה]
יט ע"ב04 מלאכת מחשבת אסרה תודהפנים מסבירות עמ' סח
יט ע"ב05 לרבא משכחת להויקהל משה (וייס) עמ' סא [הלכה]
יט ע"ב39 א"ל רבאויקהל משה (וייס) עמ' סז [הלכה]
יט ע"ב44 איתיביה ר' יודאויקהל משה (וייס) עמ' סט [הלכה]
יט ע"ב49 כגון שאבדויקהל משה (וייס) עמ' ע [הלכה]
יט ע"ב49 נתכוון ללקוט תאנים ושכח וסבר וכו'אמרי נפתלי ח"א עמ' קכד
יט ע"ב49 שבוק מתניתא ותא אבתראיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקב
יט ע"ב רש"י ד"ה אפילו ר"יויקהל משה (וייס) עמ' סט [הלכה]
יט ע"ב רש"י ד"ה מתעסק בחלביםויקהל משה (וייס) עמ' סב [הלכה]
יט ע"ב רש"י ד"ה מתעסק בעריותויקהל משה (וייס) עמ' סב [הלכה]
יט ע"ב תוס' ד"ה דהאויקהל משה (וייס) עמ' סו [הלכה]
כ ע"א10 אלא לאו וברש"יויקהל משה (וייס) עמ' ע [הלכה]
כ ע"א18 והא תניאויקהל משה (וייס) עמ' עא [הלכה]
כ ע"א18 ליקדםויקהל משה (וייס) עמ' עא [הלכה]
כ ע"א20 המדליק נר חייבלקוטי שיחות חל"ו עמ' 187
כ ע"א28 החותה בגחלים וכו' חייב משום מבעיר ומשום מכבהשם עולם (תשסו) עמ' מו
כ ע"א28 החותה גחלים בשבת וכו' אם נתכוין לכבות ולהבעיר חייב שתיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לז
כ ע"א28 החותה גחלים וכו' חייב משום מכבה ומשום מבעיראוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' עג*
כ ע"א28 ת"ר החותהויקהל משה (וייס) עמ' עב [הלכה]
כ ע"א38 אר"י עד כאן לא נתגלתה טעמא של הלכה זוחכמה ומוסר ח"א עמ' תז
כ ע"א רש"י ד"ה החותהויקהל משה (וייס) עמ' עב [הלכה]
כ ע"א רש"י ד"ה להדליקויקהל משה (וייס) עמ' עא [הלכה]
כ ע"א רש"י ד"ה מאי טעמאויקהל משה (וייס) עמ' עב [הלכה]
כ ע"ב04 רבא אמרויקהל משה (וייס) עמ' עב [הלכה]
כ ע"ב05 רב אשי אמרויקהל משה (וייס) עמ' לב [הלכה]
כ ע"ב07 כר"ש דאמר דבר שאינו מכוין פטורויקהל משה (וייס) עמ' ב סוף אות א [הלכה]
כ ע"ב10 החותהויקהל משה (וייס) עמ' לב [הלכה]
כ ע"ב16 דם שחיטה בבהמה בחיהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצו
כ ע"ב20 דם שרצים ודגים וחגבים אין בהם איסור דםשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' נא, רסז
כ ע"ב20 לא דם ביצים חגבים ודגיםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמט
כ ע"ב22 וכל דם לא תאכלו פרט לדם אדם ודם שרציםגור אריה ויקרא פ"ז הערה 166
כ ע"ב26 אוציא דם מהלכי שתיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כ
כ ע"ב תוס' ד"ה סבירא - וא"ת ההיאויקהל משה (וייס) עמ' לג [הלכה]
כ ע"ב רע"ב - הוא דם המתמצה ונסחט ושותתגור אריה דברים פי"א הערה 23
כא ע"א02 הוציא דם דגים וחגבים שכולו היתריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לח
כא ע"א20 אף כל דבר שיש בו טומאה קלה וטומאה חמורהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 173
כא ע"א25 דמו מנלן כו'בנין אפרים עמ' רכג [הלכה]
כא ע"א31 כוי צריך שחיטהגור אריה ויקרא פ"ז אות כו
כא ע"א רש"י חיה בכלל בהמהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 171
כא ע"ב דגים אינן צריכים שחיטהשמלת אליעזר ח"א עמ' ד
כא ע"ב דם אבריםגבורות אליהו יו"ד סי' סה אות ב
כא ע"ב דם דגים שכינסו אסור שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רסח, רעב {אסור מדאורייתא או מדרבנן}
כא ע"ב דם מהלכי שתים אפילו מצוות פרוש וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק ג
כב ע"א15 לא שנו אלא בלב עוףבנין אפרים עמ' קנד [הלכה]
כב ע"א16 האוכל כזית מן הדם חייבפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נ
כב ע"א23 שלבים ביציאת הדםשמלת אליעזר ח"ב עמ' רנח
כב ע"א27 דם הנפשהכתב והקבלה ויקרא פ"כ פסוק ט
כב ע"א37 דם שהנפש יוצאה בו מכפרבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שלח, דברים עמ' שלו, שנד, יהושע-שמואל עמ' רס, מלכים עמ' רח
כב ע"א40 דם התמצית מניןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקלא
כב ע"א41 ר"ע מחייב על ספק כו'משנת חיים ויקרא עמ' קמח
כב ע"א41 ר"ע מחייב על ספק מעילה אשם תלוי וחכמים פוטרין וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שמ
כב ע"א41 ר"ע מחייב על ספק מעילות אשם תלויעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לט, מו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רז
כב ע"א41 ר"ע מחייב על ספק מעילה אשם תלויחיי נפש ח"ו עמ' נז
כב ע"א רש"י ד"ה גליון - ומוסרו לכהן הגזבררנת יצחק מלכים עמ' שכא
כב ע"א תוס' ד"ה דםגור אריה דברים פי"ב הערה 180
כב ע"ב08 חכמים אית להו גז"ש מצות מצותאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמג
כב ע"ב19 אין היקש למחצהגור אריה בראשית פל"ב אות יא, שמות פכ"א הערה 329
כב ע"ב19 אין היקש למחצהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קז
כב ע"ב19 אין היקש למחצהשירי משכיל כלל ה פרט ב
כב ע"ב21 ור"ע אשם בכסף שקלים וכו' תורה אחת וכו' ורבנן וכו' איצטריך למיכתב ואםלקוטי שיחות חי"ז עמ' 45
כב ע"ב27 חטאת היה בדמי מעה אחת ואשם תלוי צריך בעד מ"ח מעיןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שצו
כב ע"ב37 ר' עקיבא סבר דבעינן חתיכה אחת מב' חתיכותשם יחזקאל עמ' כח
כב ע"ב37 ר"ע סובר שבאשם תלוי בעינן חתיכה משתי חתיכותחיי נפש ח"ב עמ' קסה
כב ע"ב38 חתיכה של חולין וחתיכה של הקדש בא א' ואכל את הראשונה וכו' דברי ר"ע ורש"א וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תסג
כב ע"ב38 חתיכה של חולין וחתיכה של הקדש בא א' ואכל הראשונה וכו' מביא אשם תלוי דברי ר"ע רש"א וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' פב
כב ע"ב38 חתיכה של חולין וחתיכה של קודש אכל ואינו יודע איזה אכל פטוריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נ, נב
כב ע"ב39 ב' חתיכות וניטל אחד מהם חייב אשם תלויחיי נפש ח"א עמ' ע ע"ב
כג ע"א ומי אמר ר"ש איסור חל על איסור ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ג ע"ב, ד ע"א
כג ע"א בקדשים גלי קרא איסור חל על איסורדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שיד
כג ע"א רש"י ד"ה בגסה רע"א שםדרכי חושן עמ' צז [הלכה]
כג ע"א רש"י ד"ה בגסהלהורות נתן ויקרא עמ' ע
כג ע"א רש"י - ואת אשר חטא מן הקדש שמביא שוה מה שנהנה וחומשו במעות ומוסרו לכהן הגזבררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמג
כג ע"א תוס' ד"ה ומיחמודי צבי מועדים עמ' תפ
כג ע"ב04 רבי ס"ל איסור חמור חל על איסור קל וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ה ע"א
כג ע"ב05 החמור על הקל שפיר חלחכמת התורה בראשית עמ' שכח
כג ע"ב06 איסור קל על איסור חמור לאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קלד
כג ע"ב09 מיתה כו' איסור חמור כרתשערי תשובה שער ג אות קז
כג ע"ב23 אם עד שלא נשחט יצא וירעה בעדר דברי ר"מ וחכמים אומרים ירעה עד שיסתאבלקוטי שיחות ח"ג עמ' 942
כג ע"ב23 אשם תלוי שנודע לו שלא חטאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רז
כג ע"ב23 המביא אשם תלוי ונודע לו שלא חטאבנין שאול עמ' ז
כג ע"ב23 המביא אשם תלויחלק יעקב (קנטור) דרוש ב
כג ע"ב26 אם משנשחט נודע לו שלא חטא הדם ישפך והבשר יצא לבית השריפהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מט
כג ע"ב27 נזרק הדם הבשר יאכלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מט
כג ע"ב37 מודה ר"מ כיון דלבו נוקפו גמר ואקדשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נא
כד ע"א22 אם העידו שפלוני הרג את פלוני ואותו פלוני בא אח"כ אינם נעשים זוממיןגור אריה דברים פי"ט הערה 40
כד ע"א30 מנחת קנאות לא לכפרה קאתייא אלא לברר עון (ורש"י)תורת מנחם ח"כ עמ' 125
כד ע"א33 א"ר יוחנן שור הנסקל שהוזמו עדיו כל המחזיק בו זכה בוהר המוריה עמ' קטז
כד ע"א33 הוזמו עדי שור הנסקל אחר גמ"ד זכה המחזיק בוגנא דפלפלי עמ' סח
כד ע"א33 שור הנסקל שהוזמו עדיו המחזיק בו זכהחכמת התורה וארא עמ' תפד, תפח
כד ע"א33 שור הנסקל שהוזמו עדיו כל המחזיק בו זכה בו, ובתוס' ד"ה דאמרולהורות נתן ויקרא עמ' קמב
כד ע"א33 שור הנסקל שהוזמו עדיו כל הקודם בו זכהעצי חיים - מועדים עמ' עדר
כד ע"א33 שור הנסקל שהוזמו עדיופנים מסבירות עמ' רסו
כד ע"א33 שור הנסקל שהוזמו עדיו, ושנגמר דינובאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יג אות א
כד ע"א36 בהמה הנרבעת לאדם בסקילה ואסורה בהנאה ותוס'גנא דפלפלי עמ' קפג, רח
כד ע"א42 הנותן מתנה והלה מסרבדרשות מהר"ם בנעט עמ' רסז
כד ע"א42 הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי אפשי בה כל המחזיק בה זכה בהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכו
כד ע"א42 הנותן מתנה לחבירו כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמח
כד ע"א42 נותן מתנה ואמר הלה אי אפשימאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קפד
כד ע"א44 מתנה זו תיבטלברכת אבות עמ' רפא
כד ע"א רש"י ד"ה ה"גמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' יג
כד ע"ב23 מתנדב אדם אשם תלוי בכל יוםאור אברהם על ספר המצוות עמ' תט
כד ע"ב28 אשם וראי וכו' עד שלא נשחט וכו' ה"ז יקברעצי חיים על התורה עמ' תנח
כד ע"ב41 אימור דאמר ר' שמעון במידי העומד לזריקהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רח
כד ע"ב44 עגלה ערופה מאימתי נאסרתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיד
כד ע"ב44 עגלה ערופה נאסרת אחר עריפהחכמת התורה ויגש עמ' רפ
כד ע"ב תוס' ד"ה אלמא - אף ודאי יקבר משום דחולין גמורין הוי שהרי הפרישו על הודאיעצי חיים על התורה עמ' תנח
כד ע"ב תוס' - משום דאשם ודאי שטעה חולין הוי אבל אשם תלוי לא הפרישו אלא על הספק גמר בלבו ומקדישודברי מנחם (היימליך) עמ' שיג
כה ע"א02 ירידתה לנחל איתן אוסרתהחקל יצחק (תשסג) עמ' תכד
כה ע"א15 אישתיק לבתר דנפק אמר מאי טעמא לא אמינא ליה וכו'זכור לדוד עמ' יב
כה ע"א28 נאמר מכשיר ומכפר בפנים ונאמר מכשיר ומכפר בחוץ וכו'מגילת סמנים עמ' צט
כה ע"א32 מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום וכו' נקרא אשם חסידים, אמרו עליו על בבא בן בוטא שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' קסח
כה ע"א32 מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 17 {מביא את מחלוקת התנאים}
כה ע"א32 מתנדב אדם אשם תלוי בכל יוםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קכא
כה ע"א32 מתנדב אדם אשם תלוי בכל יוםיושב אהלים עמ' קד
כה ע"א32 מתנדב אדם אשם תלוי בכל יוםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמג
כה ע"א32 ר"א אומר מתנדב אדם כו'משנת חיים ויקרא עמ' קמז
כה ע"א32 רבי אליעזר אומר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יוםדרכי התשובה עמ' פז
כה ע"א34 אמרו עליו על בבא בן בוטא שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום חוץ מאחר יוכ"פ יום אחד, ורש"יתורת מנחם חנ"ד עמ' 52, חנ"ה עמ' 47
כה ע"א34 אמרו עליו על בבא בן בוטא וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקמו
כה ע"א34 אמרו עליו על בבא בן בוטא שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום חוץ מאחר יוהכ"פ וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 343
כה ע"א34 אמרו עליו על בבא בן בוטא שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ה ד"ה ועד"ז י"ל
כה ע"א34 אמרו עליו על בבא בן בוטא שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום חוץ מאחר יוהכ"פ יום אחדגנזי צדיקים (תשסב) עמ' קיד
כה ע"א34 אמרו עליו על בבא בן בוטא שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום חוץ מאחר יום כיפורים יום אחדשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות מח
כה ע"א34 אמרו עליו על בבא בן בוטא שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יוםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמג
כה ע"א34 אמרו עליו על בבא בן בוטא שהי' מתנדב אשם תלוי בכל יום חוץ מאחר יוהכ"פ יום אחדתורת מנחם חי"ח עמ' 184
כה ע"א34 בבא בן בוטא הביא אשם תלוי בכל יוםדרשות באר יצחק עמ' מח
כה ע"א34 בבא בן בוטא הי' מתנדב אשם תלוי בכ"י חוץ מאחר יוהכ"פ (וברע"ב)תורת מנחם חכ"ט עמ' 67
כה ע"א34 אשם חסידיםאהלי יעקב (הוסיאטין) עמ' שה-שו
כה ע"א34 בבא בן בוטא הי' מקריב אשם תלוי בכל יוםכוכבי אור (תשלד) עמ' צג
כה ע"א34 בבא בן בוטא היה מביא אשם תלוי בכל יום חוץ ממחרת יוה"כאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רה
כה ע"א34 בבא בן בוטא היה מביא אשם תלוי בכל יום מאחר יוה"כעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מט
כה ע"א34 בבא בן בוטא היה מקריב אשם תלוי בכל יום אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רצט {מפחד ודאגה פן יצא מתחת ידו איזה חטא בלא שידע}
כה ע"א34 בבא בן בוטא היה מתנדב אשם תלוי בכל יום חוץ מאחר יוכ"פלקוטי שיחות ח"א עמ' 13, ח"ג עמ' 947
כה ע"א34 בבא בן בוטא היה מתנדב אשם תלוי בכל יום וכו' המתן עד שתכנס לבית הספקאמרות ה' השלם ח"א עמ' לו, ח"ד עמ' רכו, ח"ו עמ' רצא
כה ע"א34 בבא בן בוטא היה מתנדב אשם תלוי בכל יוםבשבילי התלמוד ח"א ביצה כ ע"א
כה ע"א34 בבא בן בוטא היה מתנדב אשם תלוי בכל יוםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קעז
כה ע"א34 בבא בן בוטא היה מתנדב אשם תלוי כל יוםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' סד
כה ע"א34 בבא בן בוטא היה מתנדב בכל יום אשם תלוימסילת ישרים עמ' תרלא
כה ע"א34 בבא בן בוטא מביא אשם תלוי בכל יוםאור יחזקאל - מדות עמ' יז
כה ע"א35 היה מתנדב אשם תלוי בכ"י כו' אחר יו"כ יום אחד, ורש"יתורת מנחם חנ"ב עמ' 353
כה ע"א35 שהיה מתנדב אשם תלוי בכ"י חוץ מאחר יוהכ"פ יום אחדתורת מנחם חל"ו עמ' 232
כה ע"א40 חייבי אשמות ודאין חייבין להביא אחר יוה"כעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מז
כה ע"א40 חייבי אשמות ודאין שעבר עליהן יוה"כ חייבין להביא אחר יוה"כהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' לו, לז
כה ע"א40 חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהן יו"ככתנות אור עמ' תרס
כה ע"א40 חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהן יוה"כ חייבין וכו'לב דוד (תשסט) עמ' כד
כה ע"א40 חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהן יוה"כתורה אור (באנדי) עמ' שפט
כה ע"א40 חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהן יום הכיפורים חייבין להביא לאחר יום הכיפורים וחייבי אשמות תלויין פטוריןנחלה לישראל (תשעא) עמ' קפב
כה ע"א40 חייבי חטאות ואשמות שעבר עליהן יו"כ חייבין להביאאבן ישפה עמ' 41
כה ע"א40 חייבי חטאות ואשמותאיש מבין ח"א דף פג ע"א
כה ע"א40 חייבי חטאת ואשמות ודאין שעבר עליהם יוה"כ חייב להביאן אח"כדרשות שמן רוקח עמ' שצא
כה ע"א40 חייבי חטאת שעבר עליהן יום הכפורים וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שמב, שסז
כה ע"א41 חייבי אשם תלוי שעבר עליהם יוה"כ פטוריןויגד יעקב עמ' רסא
כה ע"א41 חייבי אשמות תלויים שעבר עליהם יו"כ פטוריםנזר הקדש ח"א עמ' שפה
כה ע"א41 חייבי אשמות תלויין שעבר עליהם יוה"כ אין צריכין להביאןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמב
כה ע"א תוס' ד"ה אמאידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שיא
כה ע"א רבינו גרשוםמנחת מרדכי עמ' רנד
כה ע"ב22 חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהן יוהכ"פ וכו', מנא הני מילי וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תמה
כה ע"ב24 כל פשעיהם לכל חטאתם חטאים דומיא דפשעיםתורה אור (באנדי) עמ' שצ
כה ע"ב25 אף חטאים דלא בני קרבןתקנת השבין סי' יג (עמ' 121)
כה ע"ב25 חטאים דומיא דפשעיםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קעא
כה ע"ב25 חטאים דומיא דפשעים מה פשעים דלאו בני קרבן נינהו מכפר וכו'כתנות אור עמ' תקלט
כה ע"ב29 אלא אמר אביי וכו' ומיעטיה קרא בשעיר המשתלח וכו'מגילת סמנים עמ' מח
כה ע"ב42 עונות אלו זדונותשערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר כב
כה ע"ב45 לפני ה' - אין מכיר בו אלא ה'ישמח חיים (תשסה) מע' ל אות לט
כה ע"ב45 מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו חטא שאין מכיר בו אלא המקום יוה"כ מכפרדרשות באר יצחק עמ' סט
כה ע"ב45 מנהני מילי א"ר אלעזר אמר קרא מכל חטאתיכם לפני ה' וגו' חטא שאין מכיר בו אלא המקום יום הכפורים מכפרנחלה לישראל (תשעא) עמ' קפב
כה ע"ב46 חטא שאין מכיר בו אלא המקום יוה"כ מכפרלבושי בדים סעיף נ, קלח
כה ע"ב46 חטא שאין מכיר בו אלא המקוםלבושי בדים סעיף כ
כה ע"ב46 חטא שאינו מכיר בו אלא ה'ויגד יעקב עמ' רסב
כו ע"א02 יוה"כ מכפר על חטא שאינו מכיר אלא ה'יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קטו
כו ע"א06 חייבי מלקות שעבר עליהן יו"כ חייביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקכח
כו ע"א06 חייבי מלקיות שעבר עליהן יה"כ וכו' הא דלא אתרו ביהברית עולם (תשסט) עמ' קנד
כו ע"א06 חייבי מלקיות שעבר עליהן יוה"כאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף כב ע"ג
כו ע"א07 מאי שנא מחייבי חטאות ואשמות ודאין סד"א התם ממונא הוא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צג
כו ע"א08 התם ממונא הוא אבל הכא דגופא וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תקפט
כו ע"א08 התם ממונא הוא וברש"י ד"ה ממונאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמג
כו ע"א12 סימן יולד"ת מצור"ע נזי"ר פוט"ה בעגל"ה, ספק יולדת וכו'מגילת סמנים עמ' קכט
כו ע"א17 ולרשב"י דאמר יולדת חוטאת היאשני המאורות (תשסח) עמ' נז
כו ע"א18 יולדת מייתי קרבן לאישתרויי בקדשיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכה
כו ע"א28 בשביל ז' דברים נגעים באיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תפו
כו ע"א28 על שבעה דברים נגעים באים כו'בת עין (תשסז) עמ' רפה
כו ע"א28 על שבעה דברים נגעים באיםחכמת התורה תזריע עמ' קנח
כו ע"א34 נזיר כי קא מייתי קרבן לא לכפרהמשנת חיים במדבר עמ' קעה
כו ע"א36 אלא מעתה ספק סוטה שעבר עלי' יוה"כ לא תיתי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קיא
כו ע"א36 אלא מעתה ספק סוטה שעבר עלי' יוה"כ לא תיתי וכו'ברית שלום (תעח) דף יז ע"ד
כו ע"א37 בועל מכיר בופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קז עמ' קס
כו ע"א38 מביא עגלה ערופה אף שעבר יוהכ"פעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקלו
כו ע"א40 ראויה כפרה זו שתכפר אף על יוצאי מצריםס' חסידים סי' תתשעא
כו ע"א40 ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' לז
כו ע"א41 כי מתידע ליה בתר יוה"ך כו'מראה הגדול ח"ב דף כו ע"א
כו ע"ב07 אימא כי מתיידע ליה בתר יוה"כ הוא דמייתי חטאת משום דיוה"כ לאו על הדין חטא קא אתי וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' שג
כו ע"ב39 המפריש ב' סלעים לאשם, ולקח בהן שני אילים לאשם, אם היה אחד מהן יפה שתי סלעים יקרב לאשמושל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קמב, מס' יומא אות קכא
כו ע"ב39 המפריש שני סלעים לאשם וכו' היפה שני סלעים יקרב לאשמועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לט
כו ע"ב39 לקח שנים לאשם אם אחד יפה שני סלעים יקריב לאשמועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מ
כו ע"ב רש"י - במליקה לא שייך חולין בעזרהחקל יצחק (תשסג) עמ' תלט
כז ע"א12 אדם מתכפר בשבח הקדש או לאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מו
כז ע"א35 הפריש אשם שוה סלע ובשעת כפרה וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נא
כז ע"א43 הוזלו אילים ואינן שויו שני סלעיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נב
כז ע"א43 דיחוי בדמיםוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' מח-נו
כז ע"א46 החזרה על הלימודתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתעה הערה 144
כז ע"א46 מהדר תלמודיה כל תלתין יומיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
כז ע"א46 ר' זירא בר אדא מהדר תלמודו כל תלתין יומיןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנא
כז ע"א50 דאמר ריו"ח משום רשב"י אין לך דבר שהוא בא לבטלה אלא אשם נזירמכשירי מצוה עמ' לה, לו
כז ע"ב01 המפריש חטאתו ומת לא יביאנה בנו אחריועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לב
כז ע"ב03 אמש וכו' לא יביאנה על חלב שאכל היוםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 11
כז ע"ב03 המפריש חטאת על אכילת חלב והביאו על אכילת דםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מ
כז ע"ב05 חטאתו וכו' לא יביאנו מחטא על חטאלקוטי שיחות חל"ב עמ' 7
כז ע"ב33 הפריש לכשבה או לשעירהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סז
כז ע"ב50 בעשירות ובדלות נאמר מחטאתו ובדלי דלות נאמר על חטאתותפארת צבי ויקרא עמ' מד
כז ע"ב50 בעשירות ודלות כתיב מחטאתו ובדלי דלות כתיב על חטאתוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' לט
כח ע"א05 המפריש נקבה לפסחוחקל יצחק (תשסג) עמ' תכג
כח ע"א09 שמע מינה בעלי חיים אינם נדחים איש צעיר דרוש ב דף ח ע"ד
כח ע"א15 אין הקינין מתפרשות אלא אי בלקיחת בעלים אי בעשיית כהןמגילת סמנים עמ' קכה
כח ע"א42 מצורע עני שהביא קרבן עשיר יצא... הא אהדריה קרא תודתשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות מח
כח ע"א43 זאת תהיה תורת המצורע לרבות מצורע עני שהביא קרבן עשירלהורות נתן ויקרא עמ' קע
כח ע"א46 כבשים קודמים לעזיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"ב
כח ע"א46 כבשים קודמים לעיזיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יג
כח ע"א46 כבשים קודמין את העזים בכל מקוםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' נט
כח ע"א46 כבשים קודמין וכו' מלמד ששניהם שקולין וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יד ע"א
כח ע"א46 ר"ש אומר כבשים קודמין את העזים וכו' מלמד ששניהם שקולין (ורש"י)לקוטי שיחות ח"ח עמ' 204, חט"ו עמ' 24
כח ע"א47 שניהן שקוליןמשנת חיים ויקרא עמ' יג
כח ע"א47 תורין קודמין לבני יונהמנחת מרדכי עמ' רז
כח ע"א47 ובן יונה או תור לחטאת, מלמד ששניהם שקוליםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' סג
כח ע"א48 אב קודם לאם בכל מקוםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפב
כח ע"א48 האב קודם לאם בכ"מילקוט הגרשוני ח"ב
כח ע"א48 האב קודם לאם בכל מקוםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קס, קפח
כח ע"א48 האב קודם לאם בכל מקוםאור אברהם במדבר עמ' טז
כח ע"א48 האב קודם לאם בכל מקוםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' פא
כח ע"א48 האב קודם לאם בכל מקום, יכול שכבוד האב עדיף על כבוד אם תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו, מלמד ששניהם שקולים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שכט
כח ע"א48 האב קודם לאםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קיב
כח ע"א48 לפיכך קדם בן יונה לומר דשניהן שויואמרות ה' השלם ח"ד עמ' קיח
כח ע"א49 איש אמו ואביו תיראו מלמד ששניהם שקוליןפני יהושע (תשסא) עמ' עג
כח ע"א49 כבוד אב ואם שקול וכבוד אב קודם לאםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רז
כח ע"א49 כיבוד אב וכיבוד אם צריך להיות בשוההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קלד
כח ע"א50 אם זכה הבן לפני הרבוזאת התורה עמ' לג
כח ע"א50 בתלמוד תורה אם זכה הבן לפני הרב הרב קודם את האב בבל מקוםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שמא
כח ע"א51 ארבע צווחות צווחה עזרה וכו'הקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רט
כח ע"א51 ארבע צווחות צוחה עזרהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 19
כח ע"א51 ד' צוחות צוחה העזרה וכו' והוציאו יששכר איש כפר ברקאי שמכבד עצמו ומבזה קדשי שמיםראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ד אות ד
כח ע"א51 ת"ר ד' צווחות צווחה עזרה. צווחה אחת הוציאו מיכן בני עלי חפני ופנחס שטימאו את ההיכל וכו'של"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסז
כח ע"א52 ועוד צווחה העזרה שאו שערים ראשיכם ויכנס יוחנן בן נרבאי תלמידו של פנקאי וימלא כריסו מקדשי שמיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שסב
כח ע"ב04 צוחה רביעיתאפוד בד דף מא ע"א
כח ע"ב07 ינאי מלכא ומלכתא הוו יתבין וכו' אי גדיא יאי ייסק לתמידא וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות כז
כח ע"ב07 מלכא ומלכתא הוו יתבי וכו' אי גדיא יאי יסק לתמידאתורת מנחם חכ"ח עמ' 48
כח ע"ב08 אמרא יאי או גדיא יאיבכורי אברהם דף צה ע"ג-ע"ד, צו ע"א-ע"ב
כח ע"ב11 בריך רחמנא דשקליה למטרפסיה בההוא עלמאחכמת התורה נח עמ' תעח
כח ע"ב11 כדי למשקל למטרפסיה בהאי עלמאחכמת התורה תולדות עמ' תריד
כח ע"ב13 א"ר אלעזר א"ר חנינא ת"ח מרבים שלום בעולם וכו'מגילת סמנים עמ' ח
כח ע"ב13 אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם וכו' אל תקרא בניך אלא בוניךכתונת פסים (תשעא) עמ' קסד
כח ע"ב13 ת"ח מרבים שלום בעולם וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שנח
כח ע"ב13 ת"ח מרבים שלום בעולםאור הרעיון עמ' קלו
כח ע"ב13 ת"ח מרבים שלוםמאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ה ע"ד, ו ע"א
כח ע"ב13 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקנב
כח ע"ב13 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך [אל תקרי בניך אלא בוניך]חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כריתות א
כח ע"ב13 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' רט
כח ע"ב13 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שעח
כח ע"ב13 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' ג
כח ע"ב14 ורב שלום בניך, אל תקרי בניך אלא בוניךשפע חיים ח"ו עמ' לז

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב הסך בשמן וכו'שער יוסף (תקיז) דף קב ע"א
ב חלבנה ריחה רע ומנאה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קטו ע"ג
ב ע"א שלשים ושש כריתות בו' והפסח והמילה מ"עעשרה מאמרות (תשס) עמ' מו
ב ע"א שלשים ושש כריתות בתורהעשרה מאמרות (תשס) עמ' תצו
ב ע"א תוי"טיחי המלך עמ' לט
ב ע"ב ב"ד אבות נזיקיןתורה וחיים (פלאג'י) אות ק"י (ס"ק כ"ו)
ב תוס' הא דתנא ורש"ישער יוסף (תקיז) דף פד ע"א
ב.שלטי הגבורים (תשע) עמ' שלה, שפג, שפט
ב. האוכל נותרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קפ
ב. ל"ו כריתותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1434
ב. על אלו חייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאתדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 352
ב. פי' המשניות לרמב"ם - המלכות היא ירושה בזמן ששלום בישראלדברי איש דף ג ע"ד
ב. פסח ומילה יש בהם כרתדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 69
ב. קרבן חטאת בא על השוגגדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 337
ב. שלשים ושש כריתות בתורהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 130
ב. שלשים ושש כריתות בתורהדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 26
ב. שלשים ושש כריתות בתורהמאמר הנפש השלם עמ' קכב, קנ
ב. שלשים ושש כריתותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מה
ב: מנינא למה לידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1219, פ"ה הערה 1895, פ"ו הערה 1771
ג ע"א רש"י ד"ה דאמר ר' אבהודברי שאול ויקרא עמ' קכא
ג. רש"י - וישנן בלבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריז
ג. רש"י ד"ה ישנו בלבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יג, ק
ג: מנינא למה לי, ותירצו שבא להורות מיעוטדברי יואל מועדים ח"ח עמ' לא
ד ע"א איסור חלב משום תקרב על גבי המזבחדברי שאול ויקרא עמ' טו
ד ע"א אר"א אכל מעשר דגןדרכי איש דף לט ע"ב
ד ע"א טעם למה אליה מותרתדברי שאול ויקרא עמ' כח
ד ע"א עקימת שפתיו הוי מעשהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לא
ד ע"ב אמר רבא ה' לאוין האמורים בדםברית אברהם (בושערה) דף קנו ע"ג
ד ע"ב אתם קרוים אדם ואין העכו"ם קרוים אדםעטרת יהושע ויקרא עמ' נז
ד ע"ב נחש לא בר טמויי כללדברי שאול ויקרא עמ' סא
ד ע"ב שלש כריתות נאמרופרי חיים (קנולר) פרשת ראה
ד. האובלו חייב שתיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכב
ד. מיבעי לי' להקישמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכא
ד: ה' לאוין וכו'תועפת ראם (גטיניו) דף עד ע"ב
ד: רש"י ד"ה אלא, הו"א דדם ביטוי שנתגלה לישתרי דבטלה אגב ארעאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסב(ב) {דכיסוי הוי בקבורה}
השמחה לאיש (אלישר) דף ב ע"ד
ה אין מושחין מלך בן מלךהמדרש והמעשה בראשית פ' וישלח
ה דלמאן דבעי מלכא מורית ליה מלכותא כו' מפני מה נמשח יהוא כו'המדרש והמעשה בראשית פ' חיי שרה דרוש ב
ה כמין שני טפי מרגליות היו תלוין בזקנו של אהרןעולה ליפה סי' נו
ה ע"א המפטם את השמןשלטי הגבורים (תשע) עמ' שפב, שפט
ה ע"א רש"י ד"ה אינןשלטי הגבורים (תשע) עמ' שצג
ה ע"א שמן המשחהשלטי הגבורים (תשע) עמ' שצב
ה ע"ב אין מושחין את המלכים אלא על המעיין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 144
ה ע"ב באפרסמא דכיא ורש"ייחי המלך עמ' כה, כו, לז, מז
ה ע"ב גניזת הארוןשלטי הגבורים (תשע) עמ' עו
ה ע"ב הוא ובניו בקרב ישראל בזמן ששלום בישראלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נט
ה ע"ב והלא נסים הרבה נעשו בו מהחלתו ועד סופושיחות עבודת לוי סי' צו אות ב
ה ע"ב ונמשח אהרן ובניו כל ז' ימי המלואיםמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"א
ה ע"ב משיחת יהואחז באותה שעה הי' צדיק ותוס'יחי המלך עמ' מא
ה ע"ב קום משחהו כו' זה טעון משיחה כו'יחי המלך עמ' כא
ה ע"ב שלמה מלכות דוד בימיויחי המלך עמ' ב
ה. והן הן גופי תורהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2123
ה. כשם שהדיבור רע ליין כך הדבור יפה לבשמיםפתחי שערים ח"א עמ' קצב
ה. קנמן בשםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשא
ה: אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתימשך מלכותן וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שכא
ה: אין מושחין מלך בן מלךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרסו
ה: הין, י"ב לוגיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קמו
ה: וכולו קיים לעתיד לבואשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נג, קלב, קסח, רפ
ה: וכי נס א' נעשה בשמן המשחה והלא נסים הרבה וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' ער
ה: כמין שתי טפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנודברי יואל פ' בהעלותך דף רצו ע"ב
ה: מושחין כה"ג כמין גם יוניתשבי (תשסה) עמ' נז שורש גם א'
ה: משה ואהרן - שבת אחים גם יחדשיחות לספר שמות עמ' שיז, שיחות לספר במדבר עמ' קנח
ה: נמעל בשמן המשחהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרצח
ה: רש"י ד"ה מספרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצח
ה: שטן המשחה שעשה משה במדברשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קלב, קמה
ה: שמן שעל זקן אהרן אין בו מעילהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קלג
ה: ת"ר אין מושחין מלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותןדברי יואל פ' עקב דף עא ע"ב
הצרי אינו אלא שרף ובאר שבעראש דוד (תקלו) דף קא ע"ב
ו אר"ש כל תענית וכו'תועפת ראם (גטיניו) דף מט ע"ב
ו י"א סמנים וכו' שחלת וכו' ששה עשר ששה עשר מנה הקושט שנים עשר והקילופה שלשה וקנמון תשעה וכו' שרף הנוטף מעצי הקטף וכו'ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 54
ו ע"א בורית כרשינאשלטי הגבורים (תשע) עמ' שסט
ו ע"א הצרי אינו אלא שרף [הנוטף] מעצי הקטףברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 80
ו ע"א השתא דאמרת סימנא מילתא היא לעולם יהא רגיל וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רנט(ה)
ו ע"א והלא מי רגלים יפין לה וכו'תורת לוי יצחק עמ' רנג
ו ע"א חמר חיוריין עתיקדברי שאול ויקרא עמ' יב, יג
ו ע"א מור רקציעהשלטי הגבורים (תשע) עמ' שנג, שנט
ו ע"א מי רגלים יפים להשלטי הגבורים (תשע) עמ' שעה
ו ע"א משקל מכווןשלטי הגבורים (תשע) עמ' שלה
ו ע"א רש"י ד"ה יין קפריסיןשלטי הגבורים (תשע) עמ' שעד
ו ע"א רש"י קילופה בושםדברי שאול שמות עמ' שיא
ו ע"א ת"ר המפטם את הקטורת כו'שעת הכושר דף כז ע"ג
ו ע"א תנו רבנן פיטום הקטורת הצרי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' עג בהערה
ו ע"ב א"ר שמעון חסידא כל תענית שאין בה פושעי ישראל וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 167, 166
ו ע"ב אדם אתםתורת משה (אלמושנינו) עמ' רי
ו ע"ב אחד עשר סמיםשלטי הגבורים (תשע) עמ' שפ
ו ע"ב אתם קרויים אדם ואין עכו"ם קרויים אדםמחשבה למעשה עמ' רעד (בהערה)
ו ע"ב היו מחזירין במכתשתשלטי הגבורים (תשע) עמ' שפז
ו ע"ב הסך שמן המשחה לבהמהשלטי הגבורים (תשע) עמ' שצ
ו ע"ב חלבנה ריחה רעשלטי הגבורים (תשע) עמ' שמח
ו ע"ב י"א סממניםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכט
ו ע"ב י"א סממניןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 125, 126
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 184
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שפח
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה וכו', ומהרש"ארנת יצחק תפלה לשבת עמ' קע, קפד, קפז
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה ריחה רע כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' מב, קמב
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, ומהרש"ארנת יצחק תפלה פתיחה ועמ' ה
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' ו, שלח
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שצ
ו ע"ב כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינה תעניתשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש א
ו ע"ב כשהוא שוחק אומר היטב הדק הדק היטבעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקח
ו ע"ב למה הבאינו חלבנה בין סממני הקטורת למרות שריחה רעשם דרך במדבר עמ' נו
ו ע"ב מחלוקת בהנותן שמן המשחה ע"ג מלך שכבר נמשחיחי המלך עמ' כו
ו ע"ב שחלת גידולי קרקעשלטי הגבורים (תשע) עמ' שמה
ו ע"ב תענית שאין בה מפושעי ישראלמהר"ם שיק בראשית עמ' קלח
ו רש"י חיסר אחת מסמניהעבודת ישראל (קמחי) דף קנה ע"ב
ו שמן המשחה מתחילתו ועד סופו בנס היה כו' כל עצמו אינו אלא י"ב לוגיןהמדרש והמעשה שמות פרשת תצוה דרוש ב
ו. אוכלין מאכלים מיוחדין בליל ר"ה לסימנא טבאמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רלט
ו. אילו הי' נותן בה קורטוב של דבש אין אדם יכול לעמוד מפני ריחהמרפא לנפש בראשית עמ' רעג
ו. אין לך דבר שנעשה מצותו ומועלים בושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קלח
ו. דגים וחגבים כולו היתרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קסו
ו. הקטרת הית' נעשית שס"ח מנה שס"ה כנגד ימות החמה וכו'בגדי חמודות שמות פרק ל פסוק לג
ו. השתא דאמרת סימנא מילתא היא יהי' רגיל למיכל ריש שתא קרא ורוביא וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תב
ו. וכי גריסיתו שמעתא גריסו על מיאמרפא לנפש בראשית עמ' קא
ו. ושמו אצל המזבח מלמד שטעון גניזהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יד
ו. חיסר אחד מכזמני קטורת חייב מיתהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמ {באמירת הקטורת}
ו. כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף פה ע"ב, פז ע"א
ו. מעלה עשן כל שהואנטעי אשל בראשית עמ' קי
ו. מעלה עשן כלשהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שפו
ו. נטף הוא מעצי הקטף וכו' מחזירו למכתשת עיוה"כ וכו' אומר הדק היטב וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכט-קל
ו. ת"ר פיטום הקטורת וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קכ, קלג
ו: אחד עשר סמנין נאמרו לו למשה מסיניבאר שבע (שעד) כריתות דף מז ע"ב
ו: אתם קרויים אדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' י-יא
ו: בענין שאין שלמות בקטורת זולת החלבנהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1853
ו: דבר שקוטר ועולה וריחו נודףדודי נתן בראשית עמ' קעה
ו: הדיבור יפה לבשמיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' לב
ו: החלבנה שבקטורתנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רטו
ו: הסך בשמן המשחה למלכים ולכהניםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קלח
ו: וכשהוא שוחק אומר הדק היטיב הדק היטיב וכו'בגדי חמודות שמות פרק ל פסוק לו
ו: חלבנה ריחה רעדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 321
ו: י"א סממנין נאמרו לו למשה בסיני וכו' מהאי קראה קח לך סמים וכו'מאמר הנפש השלם עמ' יד
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישר' אינו תעניתפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלד ע"ג; סדר היום (שנט) לחג הסוכות דף צד ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת נצבים דף רנה ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף רס ע"ד; בית אלהים (שלו) פרק יג דף טו ע"ב-ע"ג; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ב דף יא ע"א; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף כו/ז ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תשא דף עח ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כה ע"ד
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רכג
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראלשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' נ
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תז ע"א
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתדברי יואל פ' קרח דף יג ע"א
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רנב, מא
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רסא
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתמרפא לנפש בראשית עמ' קצח, שז
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשעג, ח"ג עמ' תקנט
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל וכו'שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שנג
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראלפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' טו
ו: כל תענית שאין בו מפושעי ישראל וכו'מגלה צפונות ח"ב פ' תשא
ו: כל תפלה שאין בה מתפלת פושעי ישראל אינה תפלהפתחי שערים ח"ב עמ' נט
ו: כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' נז
ו: כשהוא שוחק אומר היטב הדק הדק היטב מסייע ליה לרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן כשם שהדיבור רע ליין כן הדיבור יפה לבשמיםשבילי פנחס עמ' קסב
ו: מחזירין למכתשת בעיוה"כפרפרת אליעזר פרשת אחרי-מות פרק טז פסוק יב
ו: מיה מיקרי ולא אדםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כט
ו: מפני שהקול יפה לבשמיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רמה
ו: סמים - עוד חמשה כמותםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 54
ו: צירוף פושעי ישראל עמנו בתפילותינונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תיז
ו: ריחו נודףברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קל
ז כהן שסך בשמן של תרומה בן ביתו ישראל מתעגל בוגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' רב
ז ע"א ודל סבר מבעט נמי מכפר עליה יום הכיפוריםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלו
ז ע"א חוץ ממי שעבר עליו יוה"כ שאין מביא אשם תלוי, ורש"י, תוס', רבינו גרשום, ושטמ"קגבורת יצחק ימים נוראים עמ' סה
ז ע"א כרת דיוה"כ לרבי היכי משכחת לה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ט
ז ע"א מה חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השבין, אף יוה"כ אין מכפר אלא על השביןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמג
ז ע"ב שפחה מנ"ל דת"ר בני ישראל אין לי אלא בני ישראל וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 166
ז. הואיל חטאת ואשם מכפרים ויו"כ מכפר וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שנג
ז. כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה ובין לא עשה תשובה יוה"כ מכפרצדקת יוסף עמ' ריא
ז. שאני מגדףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ע
ז. תוס' ד"ה קריבי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מג
ז: המפלת לאור שמונים ואחד ב"ש פוטרין וכו'דברי אש (כץ) עמ' שנה
ח ע"א א"ל בר קפרא צריכין לדברי עייא [ר' חייא. רש"י]ס' חסידים סי' תתקסח
ח ע"א ארשב"געשרה מאמרות (תשס) עמ' קמא-קמב
ח ע"א האשה שיש עליה ה' זיבות ופי' הר"מדרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף סו ע"ג-ע"ד
ח ע"א ר' הושעיא הוה שכיח קמיה דבר קפרא שבקיה ואתא קמיה דר' חייאס' חסידים סי' תתקעג
ח ע"ב ארבעה מחוסרי כפרהעשרה מאמרות (תשס) עמ' ט
ח ע"ב אשה ריח ניחוח לה׳ איזה דבר שכולו לה׳ הוי אומר עולת העוףגרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 23
ח ע"ב מחוסרי כפרה מביאים חטאת, ולא על חטא אלא לאכול בקדשיםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 148
ח קרבן תוריםתועפת ראם (גטיניו) דף נו ע"א-ע"ב
ח. שעיר שהביא קרבן עני לא יצאדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 168
ח: אי הכי האידנא לא נקבל גרים, ומשני דכתיב וכי יגור אתכם וגו' לדורותיכםדברי יואל מועדים ח"ו פורים דמוקפין עמ' תקעו
ח: אשה מנין וכו' והצרוע הרי כאן שניםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצט
ח: רש"י - לדורותיכם אע"ג דליכא מקדשדברי יואל מועדים ח"ו פורים דמוקפין עמ' תקעו
ט ועשה אשה שומע אני כל שעלה לאשיםמשכנות יעקב (נעים) דף קל ע"ב
ט ע"א אבות יכם נכנסו לברית במילה טבילה והרצאת דמים ואין הזאה בלא טבילהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 192
ט ע"א אבותיכם לא נכנסו לבית אלא במילה וטבילה והרצאת דםגבורת יצחק שבועות עמ' עג
ט ע"א אחד גר תושב ואחד עבד ואמה התושבים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 169
ט ע"א בהר סיני נכנסו לברית וגירותימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שלז
ט ע"א בשלמא מילהטהרת יו"ט חי"ח עמ' רמו
ט ע"א גר בזמן הזהלב חיים חלק א (סימן כ"ט) דף ל ע"ג (ד"ה אלא (הראשון)), ודף לב ע"א (סימן ל' ד"ה ונראה)
ט ע"א גר חייב להביא קרבן לעת"לימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קו
ט ע"א חמשה מביאין קרבןברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ח ע"א (דף כ"ז ע"ב ד"ה עוד)
ט ע"א מה אבותיכם במילה וטבילהזאת ליעקב שמות עמ' תיח
ט ע"א מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שיב
ט ע"א מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם, אף הם לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים וכו'מחשבה למעשה עמ' קנז (בהערה)
ט ע"א פתאום משמע שוגג ואונס ומזידדברי שאול במדבר עמ' מד
ט ע"א רבנו גרשום - גר תושב הוי תורת גירות על הגברארנת יצחק תפלה עמ' רעז
ט ע"ב רש"י ד"ה ר"שלב חיים חלק א (סימן מח) דף סד ע"ג (ד"ה וחוץ)
ט תוס' ד"ה כי מולים היומשכנות יעקב (נעים) דף קל ע"ב
ט. אחד גר תושבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סה
ט. אחד גר תושבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנ
ט. אחורה כולהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קיז
ט. גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו כישראל בחולו של מועד ר"ע אומר כישראל ביו"ט ר' יוסי אומר וכו' כישראל בחולמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לו
ט. מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א דף יו/יז ע"ב
ט. מה אבותינו לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רו {בעינן מילה לשמה}
ט. מקבלים גרים בזמן הזהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנד
ט. מתבוססת בדמיךפרפרת התורה עמ' רמד, רנג
ט. נכנסו אבותינו לברית במילה וטבילהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רנג
ט. נכרי עבד ואמה התושבים עושים מלאכה בשבת לעצמן כישראל בחולאמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 183
ט. פתאום זה מזידמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רג
ט. פתע זה שוגג פתאום זה אונסיבין שמועה (לעוו) עמ' תנד
ט. רש"א א' גר תושב וא' עבד ואמה התושבים וכו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לז
ט. רש"י - ילפינן טבילת גרים ממה שהזה משה על ישראלדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שפו ע"ב
ט. רש"י ד"ה כל העםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רג
י ע"ב רש"י ד"ה ועד כאןתורה וחיים (פלאג'י) אות ק"י (ס"ק כח)
י ע"ב תענית שאין בה מפושעי ישראלפרי חיים (קנולר) פרשת לך, קרח
י פושעי ישראל בתעניתפרי חיים (קנולר) אבות פרק ב
י. תוס' ד"ה אי אפשרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצ
יא ע"א בקורת תהיה היא לוקה והוא אינו לוקהס' חסידים סי' קסז
יא ע"א בקורת תהיה, תוספות ישנים ד"ה תהאדברי שאול ויקרא עמ' קטו
יא ע"א דברה תורה כלשון ב"אפרי חיים (קנולר) פרשת מקץ
יא ע"א ישן פטורחיים ושלום חלק א (סימן י) דף כד ע"א (ד"ה תשובה)
יא ע"א מלמד שכולן וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' ה
יא. בקורת תהי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כט
יא. מלמד שכולן שפחות חרופות בעלופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קעג
יא. ר"ע ס"ל דאתיא לדרשא, ור"י סבר דברה תורה כלשון בנ"אדברי יואל פ' נשא דף קסט ע"ב
יא. רש"י ד"ה וכי מיכוין ותוס' ד"ה באין, אם נפל מן הגג ונתקע אינו מולידתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכח
יא. שפחה חרופהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעז
יא. שפחה חרופהפני מלך ויקרא עמ' קמו
יא: מתכוון שלא כדרכה וכו' כאינו מתכוון וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכח
יב א"ל ב' אכלת חלב ותוס' ד"ה א"דמשכנות יעקב (נעים) דף קמב/קפב ע"ד
יב והתוודה מודה בדבר חייב אין מודה בדבר פטורמערכות ישראל (גורדון) דרוש אומרים לו התוודה עמ' 44-47
יב ע"ב תוס' ד"ה לאדברי שאול בראשית עמ' שמד
יב תוס' ד"ה או דילמא משמע לפום ריהטאצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מו ע"ג
יב. תוס' אין ממשכניןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צו
יב: אי בעי אמר לא נתכוונתי לעדותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' עט, קיב
יב: בעלת שפחה חרופה והוא אומר וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תסח
יב: כדי אכילת פרס וכו' איבעיא להו וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ריח(יח)
יג ע"ב יש אוכל אכילה אחת וחייבדרכי איש דף כד/פד ע"ד
יג ע"ב יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאותבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות לד
יג תוס' ד"ה ארבע כו'שעת הכושר דף קיח ע"ג
יג תוס' ישנים ד"ה ואשם א' כו'שעת הכושר דף קיח ע"ד
יג. תוס' - מתעסקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיב
יג. תוס' בשם בה"גמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריח
יג: ולהבדיל בין קדש ובין החול אלו דמים וערכין וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמיני דף קמט ע"ב-ע"ג; קרבן אהרן (שסט) פרשת שמיני דף נו ע"ב
יג: רב לא מוקי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רלה
יג: שאני רב דאורי מוריפני מלך ויקרא עמ' נה
יג: שתה רביעית יין אסור להורותפרפרת הפרשה פרשת שמיני פרק י פסוק ט
יג: שתוי אסור לפסוק הלכהשיחות לספר במדבר עמ' קנד
יד ע"א דרפרם בדותא היא וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' עח, פב
יד ע"א שטמ"ק, שלא תאמר דשלוח השעיר עבודה היא ואסורה בטומאהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קח, רנב, רנג
יד ע"א תוס' ד"ה אלא דרפרם, רגילות הוא דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחרדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צו
טו ע"א אמר רבי עקיבא שאלתי את רבן גמליאל ואת ר' יהושע באיטליס של עימאום שהלכו ליקח, בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל הבא על אחותו ועל אחות אביו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' יב, מהד' ז סי' כז
טו ע"א שהלכו ליקח בהמה למשתה בנוברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קכ ע"א (דף תמ"ט ע"א ד"ה עוד)
טו ע"א תוס' ד"ה שהלכו ליקה בהמה למשתה וכו', להודיע שבחן שאף על פי שהיו טרודין היו עוסקין בדברי תורהדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' יב, מהד' ז סי' כז
טו. במה כשבתאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' תעג
טו. דלית המדליתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כג
טו. שאלתי את ר"נ ור"י באטליזפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 12
טז ע"א מאי קבעי מיניה אי שבתות כגופין דמיין וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' צה
יז לא תיזלו בתר איפכא וכו' דיכיל לשנויי וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קעד ע"ד
יז: חתיכה אחת ספק של חלב ספק של שומן ואכלה פטורדברי יואל פ' ויקרא דף יד ע"א
יז: פליגי אמוראי אם מביאין אשם תלוי על חתיכה אחת ספק של חלב ספק של שומן או בעינן חתיכה אחת משתי חתיכות דוקאדברי יואל מועדים ח"ח עמ' ריא
יח באנו למחלוקת ד"א וחכמים ותוס'דברים אחדים (תקמח) דף קעד ע"ד
יח ע"ב סוגיית הש"ס ורש"י ותוס'שער יוסף (תקיז) דף כד ע"ג
יח. רבי מאיר מחייב בחתיכה אחת אשם תלוי, דס"ל לא בעינן קביעותא לאיסוראדברי יואל מועדים ח"ח עמ' ריא
יט ע"א בה פרט למתעסק, ורש"י+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' כט
יט. דקדקתם אחרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
יט. ללקט תאנים וליקט ענביםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצה
יט. ר"א לא בעי מלאכת מחשבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כג
יט. רש"י ד"ה מתעסקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קג
יט. שחורות וליקט לבנותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמז
יט. תוס' ד"ה דהא לאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמב
יט. תוס' ד"ה דהא לאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלח
יט: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' טז
יט: המתעסק בחלבים ועריות חייב, שכן נהנהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 134
כ. נתכוון לכבות העליונותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיג
כ. תוס' ד"ה שבתות בגופיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' עא
כב ע"א רש"י ותוס' ד"ה דאכולשער יוסף (תקיז) דף פט ע"ג
כב ע"ב רש"י ד"ה לא דכ"עשעת הכושר דף פו ע"א
כב. לב עוף אין בו כזיתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ריט
כג תוס' ד"ה דאמרשער יוסף (תקיז) דף יח ע"ג
כג: אין היקש למחצהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קפא
כג: מעילה איסור מיתה וחייל אאיסור חלבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקלח*
כג: פליגי גבי אשם תלוי אי ירעה עד שיסתאב וימכור ויפלו דמיו לנדבה או תרעה בעדרכתר תורה (תשסז) עמ' שלב
כג: תדע וכו' דהא רבי ס"ל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקמ*
כד. שור הנסקל שהוזמו עדיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמז
כד. שור שנגמר דינומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צד
כד: עגלה ערופה אסורה מחיים מיד לאחר ירידתה לנחל איתן, ואם שחטה או מתה אחר כך אסורה בהנאהכתר תורה (תשסז) עמ' שלב
כה ילפינן מצווה וכו'שער יוסף (תקיז) דף טו ע"ד
כה ע"א הרב קודם את האב בכל מקום, ובפיה"מ לרמב"םגבורת יצחק שבועות עמ' שלז, שלט
כה ע"א מתנדב אדםלב חיים חלק א (סימן יז) דף כ ע"ג (ד"ה תשובה), ודף כ"ה ע"ב (סימן כב ד"ה שאלה)
כה ע"א תני רבי חייאמשק ביתי סימן תיז דף קצח ע"א
כה. בבא בן בוטא שהיה מתנדב וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שמז - ר"ע מנצור
כה. בנמצא ההורג לא פליגי רבנן דירעה עד שיסתאב וימכור ויפלו דמיו לנדבהכתר תורה (תשסז) עמ' שלב
כה. חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהם יום הכיפורים וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שמח
כה. חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהן יום הכיפורים חייבין להביא לאחר יום הכיפוריםדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שדמ ע"ב
כה. חסידים ראשונים היו נודרים בכל יום אשם תלוי שמא חטאושבט מישראל (קרמניץ) פרק קטו פסוק יז
כה. ציפורי מצורע נאסרים מחייםיבין שמועה (לעוו) עמ' שלט
כה. תוס' ד"ה תנאייבין שמועה (לעוו) עמ' שלט
כה: חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהם יו"ב וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' עט, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' קטו
כו אב קודם לאם בכל מקום יכול מפני כו'סוכת דוד (שירירו) דף קכב-קכג ע"א
כו אדם ממונה הוא אבל הכא דגופא וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קסה ע"א
כו מה לנשיא שכן וכו'שער יוסף (תקיז) דף צט ע"ב
כו ע"א אלא מעתה ספק יולדת שעבר עליה יוה"כ לא תייתי דהא כפר עליה יוה"כגבורת יצחק ימים נוראים עמ' סו
כו ע"א ולרשב"י דאמר יולדת חוטאתלב חיים חלק א (סימן מ"ח) דף ס"ה ע"א (ד"ה וע"ק)
כו ע"א חייבי מלקיות שעבר עליהן יה"כ חייב פשיטא, ובבאר שבעגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנג
כו ע"א ראוי כפרה זו שתכפרי אף על יוצאי מצריםס' חסידים סי' תתשעא
כו ע"ב אשם תלוי למה בא ארז שאם מת מת בלא עווןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רלז
כו. חטאת יולדת אינה באה על חטאשיחות לספר ויקרא עמ' קנד
כו. כפר לעמך אלו החייםמגלה צפונות ח"ג פ' שופטים
כו. קרבן יולדת אינו לכפרהפני מלך ויקרא עמ' סח
כו. ראוי הכפרה זו שתכפר על יוצאי מצריםדברי יואל פ' חיי שרה דף תעא ע"א
כו. ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצריםדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תלו ע"א
כו. ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצריםשיחות לספר ויקרא עמ' פה
כז: הו"א וכו' מייתי עשירית האיפה וכו' יפלו לנדבהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קכה
כז: חטא כשהוא עשיר והפריש והעניפרפרת התורה עמ' שמב
כז: מנין אתה אומרתשבי (תשסה) עמ' קס שורש מנין
כח ע"א מטמא מקרש עשיר שהביא קרבן עני, לא יצאבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' פח הערה 43
כח ע"א משנה האב קודם לאםעולם ברור פרק ל
כח. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מכבד את אמו יותר וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' נד
כח. האב קודם לאם בכל מקוםבאר שבע (שעד) כריתות דף נב ע"ג-ע"ד
כח. הרב קודם את האב בכ"מדברי יואל פ' לך לך דף רט ע"א
כח: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' סט
ב ע"ב משנהיערי עם דבשי ח"ב עמ' סג
ב. משוש הארץ עמ' קטו
ב. המריח בקטורתמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצז
ב. ל"ו כריתותדולה ומשקה פסח עמ' קעב, תפא
ב. קרבן אין בא רק על השוגגתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קכא
ב. שוגג מחויב חטאתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלח (רלד) {לכפר על הפשיעה}
ב. שיטה מקובצת אות ב - אינו חייב על אשת אביו לאחר מיתהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמב (תפג) {מפורש בגמרא להיפך}
ג ע"א רש"י ד"ה וישנומעינות האמונה (תשסב) עמ' רנד
ג ע"ב עקימת שפתיו הוי מעשהנפש החיים (תשעז) עמ' קעג
ד אר"י במבעע כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כ
ד ע"א כל חלב שור וכשב ועז דברי ר"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מט
ד ע"ב חלב מוקדשין דהותר מכללו, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נ
ד. יוה"כ אינו מכפר לרבי על עצם חילולודולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' קפא
ה מושחים את המלכים כמין נזר ואת הכהנים כמין כי יוניהמדרש והמעשה פ' אמור ח"ב
ה ע"א המפטם את השמן ללמודרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ת
ה ע"א הסך מנעו פטורשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קלח
ה ע"א והלא לסוך העיקריןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קלח
ה ע"ב ואין מלכי ישראל מושחין, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסא
ה ע"ב מפני מה משחו את שלמה מפני מחלוקתרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמ
ה. גזירה שוה הוי כגופי תורה אפילו לענין עונשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צא (שטז)
ה. הקב"ה יודע הכרעותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לא (קיז) {ההכרעה הוא בדעת}
ה. הקב"ה יודע הכרעותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קא, שכג {ההכרעה מתייחסת אל הדעת}
ה. קנמן בשם וקנה בשם וכו'אור החיים שמות פרק ל פסוק כג
ה: בזאת יבוא אהרן, בזאת בגמטרי' ת"י כימי בית ראשוןאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רפ
ה: היו משה ואהרון דואגים שמא מעלנו בשה"מאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ב מ"ה
ה: הנסים בשמן המשחהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קמא
ה: כמין כ' טיפין מרגליות היו תלויות לאהרן וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' ריז
ה: מלכי ב"ד מושחין אותם בשמן המשחהאש דת (תשמח) עמ' קצו
ה: משחו המלכים על נהרמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' יז
ה: משיחת שאול ויהואפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קנט, קסא
ה: רש"י ד"ה מספרארשות החיים עמ' קצא
ה: שמן המשחה וכו' וכולו קיים לעתיד לבואגל עיני ח"א עמ' קכג
ו כל תענית שאין בה מפושעי ישראלדרכי נועם (הרנזון) דרוש כ
ו כפר לעמך ראויה כפרהטירת כסף דף רעט ע"ג
ו ע"א הצרי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הקטףפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רסה הערה 87
ו ע"א וכי גריסיתו שמעתא גרוסו על מיאטהרת יו"ט חט"ז עמ' רלו
ו ע"א רש"י ד"ה שס"ח מניןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיג
ו ע"א תוס' ד"ה מפרישיןדרישה מחיים דף כט ע"ג
ו ע"ב דקה מן הדקהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיב
ו ע"ב ומחזירן למכתשת בערב יוה"כהסתרים באסתר עמ' 352
ו ע"ב יש לצרף רשעי ישראל בתפלותינומהר"ם שיק במדבר עמ' קא
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתהסתרים באסתר עמ' 371
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' נו
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינו תעניתבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וירא עמ' טו
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראלחכמת התורה קורח עמ' לח
ו ע"ב מחזירה למכתשת בעיוה"כפרפרת אליעזר פרשת אחרי-מות פרק טז פסוק יב
ו ע"ב שהרי חלבנה ריחה רערנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סג, רמה
ו. ומי איכא מעילה בריחמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצט
ו. יאכל בליל ר"ה לסימנא טבא תמרי ויאמר יה"ר שיתמו שונאינודברי נפתלי ח"ג עמ' מא
ו. מסייע לר' יוסי בר"ח וכו'אור החיים שמות פרק ל פסוק לב
ו. סימנא מילתאמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקל
ו. רש"י ד"ה חייבמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצד
ו. תוס' ד"ה מסייע, דלא גרע משופר כו' וכל שכן קטורת שנקטר לפני ולפניםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנו (תרלו) {דס"ד לומר דשופר עדיף כיון דלזכרון אתי כנכנס לפני ולפנים}
ו: הקטורת הוא מעורב טוב ורע כלבונה וחלבנהמגדנות אליעזר עמ' ל
ו: כל תפלה שאין בה מפושעי ישראל אינה תפלההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לח
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה התורה עם סממני קטרתאור גדליהו בראשית דף מג ע"ג, שמות דף סח ע"ד
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתשפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק א
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקיב
ו: כל תפלה שאין בה פושעי ישראל אינה תפלהמאור ושמש (תשסט) עמ' שצז
ו: כשם שהדיבור רע ליין בך יפה לבשמיםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רמח
ו: ליכל אינש בריש שתא קריא ורוביא ותמרא וקרא כו' משום סימנא טבאמאור ושמש (תשסט) עמ' תתעז
ו: לצרף החוטאים והפושעים בתפילתנודרשות הר"ן (מישור) עמ' ג, קצח
ו: מערבבים חלבנה למרות שריחה רעדולה ומשקה פורים עמ' רצ
ו: מת לא מיקרי אדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שכ {וע"כ היה מותר לישראל לראות המצריים מתים אחר קריעת ים סוף}
ו: מת לא מיקרי אדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שכה (מד)
ו: מת לא מיקרי אדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שכז {אם יש מחלוקת בזה}
ולהבדיל אלו הדמים והערכין ולהורות זו הוראה וכו'ויחי ויתן דף כד ע"ב
ז יכול יהא יוה"כ מכפר על שבים ועל שאינם שביםדרכי נועם (הרנזון) דרוש כ
ז ע"א ומודה רבי בעבירות דיו"הך גופיהיקרא דשכבי (דוד) דרוש צב דף קעו ע"א-ע"ב
ז ע"א וקראו מקרא קודששערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קסט
ז ע"א מבעט ביוה"כדרישה מחיים דף קצד ע"א
ז ע"ב ה"מ בדבר השוה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קלו
ז ע"ב המפלת לאור שמתים ואחד, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פז
ז. 'יום' של יום כיפור מכפר ולא הלילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיז {על כן צריך אזהרה בפני עצמה ללילה}
ח ע"ב כאן שתיהן עולותרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שיד
ח. המעון הזהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רחצ (לא)
ט ע"א בפתע פתאום זה שוגגחכמת התורה בהעלותך עמ' תעז
ט ע"א גר בזה"ז צריך שיפריש תבע לקינו, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלה
ט ע"א גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבתרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שמב
ט ע"א דכתיב וישלח את נערי בנ"י, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שמח
ט ע"א האימא דליכא קרבן לא נקבל גריםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלה
ט ע"א תוס' ד"ה דכתיב כי מוליםיקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קלב ע"א-ע"ב
ט ע"ב מביא קרבן אחד על נגעים הרבהדעת קדושים (תשנ) עמ' לה
ט. אמר ר' אחא בר יעקב וכי יגור אתכם גר אשר בתוככם כתיב ורש"ישפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' רכז
ט. במתן תורה נתגיירותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מו (קסה) {אם נתשבו כקטן שנולד}
ט. במתן תורה נתגיירותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נב (קעט) {רק למ"ד דממתן תורה ואילך היא ייצאו מכלל בני נח}
ט. במתן תורה נתגיירותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נב {הרי אסור בשבת משום מוליד}
ט. בשלשה דברים נכנסו אבותינו לברית במילה וטבילה וקרבן וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וירא
ט. הגירות היה על ידי מילה וטבילה והרצאת דמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נג {זה לא היה בשבת}
ט. ישראל נעשו גרים על ידי מתן תורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ד (יג), לב
ט. ככם כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנז (תרמ) {אם צריך להיות ביום שמיני}
ט. לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רפז (שעה) {אם בעינן מילה לשמה בגירות}
ט. לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ז (כד) {טבילה אחר המילה}
ט. לא נכנסו לברית אלא במילה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רפו-רפט (שפא) {אם יצאו עוד מכלל בני נח גם קודם מתן תורה}
ט. לא נכנסו לברית אלא במילה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רפו-רפט (שפא) {הרי היה מעשה אחת לשתי כוונות, מצות מילה וענין גירות}
ט. מה אבותיכם וכו' אף הם לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמיםאור גדליהו ויקרא-דברים דף יז ע"א
ט. עמ"י נכנסו לברית במילה טבילה והרצאת דמיםדולה ומשקה פסח עמ' כז
ט: ברבינו גרשום, נשבע במי ששיכן שמו בבית הזהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רחצ (לא)
ט: יפה עינים ד"ה הכל, אם סתמי סיפרא שבידינו אליבא דרבי יהודהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנח (רסח)
י ע"א אם אפשר לפתיחת הקבר בלי דםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כה ס"ג
יא ע"ב עד אחד נאמן באיסוריןמקוה מים (עזריאל) ח"א דף כא ע"ד, כב ע"א
יא: אמרו לו אכלת חלב וכו'ארשות החיים עמ' תקב
יא: אמרו לו שנים אכלת חלבדרכי הים דף מד ע"א
יב. תוס' ישנים ד"ה אם ירצהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רעא
יג ע"ב הלכה כרבי אליעזררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עא
יג ע"ב שאכל חלב והיה נותר, ות"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לז
יג: ביד משה זה גמראתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ו {כל תלמיד חכם קרוי תלמידו של משה}
יג: תוס' ד"ה ארכע מידי דאיתא בשאלה לא קתניייטב פנים ח"א דף קטו, קכה, ח"ב עמ' פז
יד ע"א אין עירוב והוצאה ליוה"כרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמה
יד ע"א עירוב והוצאה לשבת ולא ליוה"כ וכו'כתנות אור (תשעג) פ' אמור אות ד
יד ע"א עתי אפילו בטומאה, וש"מרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קטו, קיז
יד. ד'א עירוב והוצאה לשבתמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שיט
יד. עתי כו' אפילו בשבת אמר רפרם זאת אומרת עירוב והוצאה לשבת וכו'ייטב פנים ח"ב דף קצח
יד. רש"י ד"ה דילמא מיה"ב לא שמעינן לשבת וכו' דהכשר מצוה בכך דומי' דתמידיןייטב פנים ח"ב דף קצח
יד. תוס' ד"ה אלא [דרפרם בדות'] ובפ' ב' שעורי' אית' נמי הא רהב' ולא דחיייטב פנים ח"ב דף קצח
יז. מודים וכו' מכלל דפליגיייטב פנים ח"א דף רלב
טו אמר ר"ע כו'בית מועד (גטיניו) דף לו ע"א
טו ע"א הבא על חמשה חייב על כל אחת ואחתחכמת התורה בלק עמ' תכז
טו: מה לאוכל שכן נהנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסח (רד) {לפי"ז י"ל דאיסור חצי שיעור הוא רק באיסורי אכילה}
טז: כי היכי דגופין מחלקין לחטאות הכי נמי שבתות מחלקיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רי (תסה) {שינוי הזמנים דומה לשינוי החפצים}
יז: איכא בינייהו כזית ומחצה לרבא ליכא מצותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסד (קפח) {דדבר ומחצה אין קרוין לשון רבים}
יח ע"ב איקבע איסוראמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' צח, צט
יח ע"ב אכל, נהנה, ומכאן, רש"ישארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 87
יח ע"ב ידיעת ספק אי מחלקת חטאתשארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 86
יח ע"ב על כולא שיעורא מכפר על פלגי שיעורא לא מכפרשארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 85
יח: יום הכיפורים לא מכפר אממונאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קא (פ) {כוונת הגמרא איננה על עבירת ממון, כי אם על חיוב ממון}
יט: גמר מלאכה לרבי אליעזר הא שמענא ליה דמיחייבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעו (רלה) {אם עוקר בחול ומניח בשבת חייב}
יט: מתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ריד-רטו {שלא הקפידה התורה על המעשה רק על הרגשת ההנאה}
כ. שנתכוין לכבות והובערו מאליהןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קצו
כא ע"א תוס' ד"ה כוייקרא דשכבי (דוד) דרוש טו דף לז ע"א
כא: דם דגים שכינסו אסור - אסור מדאורייתא או מדרבנןשפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' צז, קב
כא: רש"י ד"ה שכינסו, והרואה אומר מותר לאכול דםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסג (תקנט) {מדוע לא פירש שיחשיד אותו, וככל מראית עין שבש"ס}
כב ע"א רש"י ד"ה גיליוןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לט, קכז
כב ע"ב אין ג"ש למחצהמקוה מים (עזריאל) ח"א דף כ ע"ב
כד שור הנסקל שהוזמו עדיו כל הקודם וכו'דברות חיים (תשעה) עמ' פד
כה ע"א בבא בן בוטא היה מביא אשם תלוי בכל יוםאמרי טל מאמר קמד
כה ע"א הרב קודם לאב בכל מקום מפני שהוא ואביו חייבין בכבוד רבושיחות חכמה ומוסר מאמר לד אות ד
כה ע"א חייב חטאות ואשמות ודאין שעבר יוה"כ חייבין להביאשארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 87
כה ע"ב ואת כל פשעיהם כו' למה לי כו'בן פדהצור דף קלה ע"ד
כה. אמרו עליו על בבא בן בוטא שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום כו'אמרי טל ליקוט מ
כה. בבא בן בוטא נשבע בביהמ"קנפש יוסף (תשעד) עמ' שצז
כה. הוציאו מכאן בני עליפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' נא
כה: חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהם יוהכ"פ וכו'אש דת (תשמח) עמ' קנז
כו. התם ממונאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ק (פ) {עיקר ענין הקרבנות מה שנותן מממונו לגבוה}
כו. התם ממונאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיז {עיקר ענין קרבנות הוא מה שנותן מממונו לגבוה}
כו. רב פפא א' אמר קרא כפר לעמך ישראלתורת אברהם עמ' עד
כו: מת מיתה ממרקתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנג (תקטו) {רק כפרת קרבן}
כו: מת מיתה ממרקתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנג (תקיד) {וזהו הטעם שאין כפרה למתים}
כו: מת מיתה ממרקתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנד (תקטז) {חוץ כשאיבד עצמו לדעת}
כז: הפריש לכשבה וכו'אור החיים ויקרא פרק יד פסוק כא
כז: רש"י ד"ה לא, דאין כפרה לאחר מיתהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנד {מה אם איבד עצמו לדעת}
כח ע"ב אל תקרי בניך אלא בוניךנפש החיים (תשעז) עמ' כז, מט
כח. אבל אמרו שהאב קודם לבןברית יצחק דף טו ע"ג
ב אזהרה מנלן דקא מחייבינן ליה עליה חטאתתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רל
ב ע"א הפסח והמילה מ"עהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"יז פסוק יג
ב ע"א והאוכל ביוה"כ בלאו, רש"יהדרום כרך יב עמ' 37
ב ע"א וחכ"א אף המגדףהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כד פסוק טו
ב רש"י - והפסח כו' וביום השמיני ימולסגולת ישראל בראשית עמ' לד
ב. ל"ו כריתות בתורהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שכח
ב. שלשים ושש כריתות בתורהאמרי משה (פודהורצר) עמ' יג
ב: שני טיפין היו תלוים בזקנו לפעמים היו יורדיםבינת יששכר (תשמח) עמ' סח
ג הואיל וכתיב ברת דיליה במקום קרבןהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"טו פסוק ל
ג ע"ב שקיל וטרי מנא לן חלוקה כאוב וידעונימשך חכמה ויקרא פ"כ פסוק ו
ד ע"א למידין לאו מלאו בין מלאו ובין מלאו דברתמשך חכמה ויקרא פ"ז פסוק כג
ה ע"א א"ר ינאי לעולם אל תהי ג"ש קלה בעיניך וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 541
ה ע"א אף קנה בושם מחציתו חמשים ומאתייםמשך חכמה שמות פ"לא פסוק יא
ה ע"א בד בבד שלא יניח משקל במשקל וישקולמשך חכמה שמות פ"כז פסוק יא-טו
ה ע"א כמין שני טיפין מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנופני מנחם חנוכה עמ' רצז
ה ע"א מה להלן בסקילהשני המטות - מטה הלוי עמ' קלג
ה ע"א מושחין מלכים על המעיןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' כא, כז
ה ע"א מושחין מלכים על המעיןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' כא, כז
ה ע"ב אהרן הי' ירא לנפשו שמא מעל בשמן המשחה ויצאה בת קול ואמר מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחדאפסי ארץ (תשנט) עמ' תסט
ה ע"ב אלא על המעין כדי שתימשך מלכותומשך חכמה שמות פ"ל פסוק לא
ה ע"ב יליף "משמרת" "משמרת"משך חכמה שמות פ"טז פסוק לג-לד
ה ע"ב מלכי ב"ד מושחין ואין מלכי ישראל מושחין, ותוס'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שיב
ה ע"ב רש"י ד"ה מלכי ישראלבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף מב ע"ג
ה. המפטם את השמן ללמוד בותורה ודעת תשסח עמ' קא
ה. ישראל שעשה קטורת ומסרה לציבורולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקצ
ה: כמין שתי טפין מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנותורה ודעת תשסח עמ' צח
ה: מלכי בית דוד נמשחין על המעיןהאיר ממזרח - אבות עמ' רמב
ה: מניסים הרבה נעשו בוהאיר ממזרח משלי עמ' תסד
ה: שמן המשחה נעשה למשוח ולהכתיר כתר כהונה וכתר מלכותבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שעג
ה: שמן משחת קודש יהיה זההאיר ממזרח - יהושע עמ' מד
ו מלמד ששניהן שקוליןמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק כב
ו ע"א אם חיסר אחת מכל סמניה חייב מיתהבתורתו יהגה ח"א עמ' קעה
ו ע"א דגדלי מהרהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שמב
ו ע"א דגדלי מהרהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שמב
ו ע"א הצרי אינו אלא שרף וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תטו
ו ע"א הצרי אינו אלא שרף וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תטו
ו ע"א והלא מי רגלים יפין להאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק י ברכת אברהם אות קיט
ו ע"א מותר הקטורת אחת לשישים וכו' דברי רשב"ג שאמר משום הסגןדורות הראשונים כרך ג עמ' 181
ו ע"א מותר הקטורתהדרום כרך יא עמ' 175
ו ע"א פיטום הקטרת כיצדהדרש והעיון ויקרא מאמר קסה אות ו
ו ע"ב בעינן עד דאיכא זר מתחילתו ועד סופומשך חכמה במדבר פ"יח פסוק ג
ו ע"ב הרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטורתמשך חכמה דברים פ"ה פסוק כה
ו ע"ב ואין העובדי כוכבים קרויין אדםזאת ליעקב ויקרא עמ' עח
ו ע"ב ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, אתם קרויין אדם, ואין העובדי כוכבים קרויין אדםבצור ירום ח"ד עמ' סט הערה 2
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתמשך חכמה הפטרת דברים
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתניצוצי אהרן עמ' צד
ו ע"ב כל תענית שאין שם מפושעי ישראל אינה תעניתאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רנד
ו ע"ב כל תפלה שאין בה פושעי ישראל אינה תפלהמאור ושמש (תשנב) עמ' רעט
ו ע"ב מהרש"א ד"ה שהרי חלבנה - דיש לצרף גם הפושע היינו בשיש עדה קדושה שהם מנין עשרה בלא הואפני מנחם דברים עמ' יא
ו ע"ב פרס בשחרית ופרס בין הערביםהעמק דבר במדבר פ"ז פסוק יד
ו ע"ב קטורת שהיה מעורב חלבנה עמהם ובכללותם היה ערבמשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול
ו. אם חיסר אחת מכל סמניההאיר ממזרח - שיר השירים עמ' קסג
ו. אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היא יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא קרא ורוביא כרתי סילקא ותמריבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תיז, תיח
ו. השתא דאמרת סימנא מילתא וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שכב
ו. חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתהתורה ודעת תשסח עמ' צז, קב
ו. מור וקציעה שבולת נרד וכרכום משקל ששה עשר ששה עשר מנהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רעח
ו. פיטום הקטורת כיצד שלש מאות ושישים ושמונה מניםתורה ודעת תשסח עמ' קע
ו: הדיבור יפה לבשמיםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קסז, רטז, רכט, רמז
ו: י"א סממני הקטורתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רא
ו: כל תענית שאין בה מפושע ישראל אינה תענית וכו'נחל עדה עמ' נד, פח, רד
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתאמירה נעימה (בלוך) עמ' כד
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קטז, קפט
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שנז
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראלנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' ט
ו: כל תענית שאין בה פושעי ישראל אינה תעניתדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שיט
ו: כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תעניתדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צד אות ז
ו: כל תענית שאין בו מפושעי ישראלולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רד
ו: מה הפרט מפורש דבר שקוטר ועולהתורה ודעת תשסח עמ' ק
ו: מפני שהקול יפה לבשמיםבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רעד, שנב, שע, שצט
ו: מפני שהקול יפה לבשמיםמקור ברוך (הגר) עמ' קל
ו: על בשר אדם לא ייסךהאיר ממזרח - יהושע עמ' סב
ז ע"א אלא שבין דאמר יכפר עלי חטאתי וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' ב
ז ע"א במחלוקת ר"ע ורבנן במגדףהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"טו פסוק ל
ז ע"א ומודה רבי בעבירות ביום כיפור גופיה דלא מכפרמשך חכמה במדבר פ"ה פסוק ו
ז ע"א ונשא חטאו בכרתהעמק דבר ויקרא פ"כד פסוק טו
ז ע"א חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה ומפר בריתזאת ליעקב במדבר עמ' קכה
ז ע"א כהן גדול שנטל משמן המשחה שעל גבי ראשו ונתן על בני מעיו שחייבמשך חכמה שמות פ"ל פסוק לב
ז ע"א מאי שבין ומאי שאינן שביןמטה אהרן (קרייזר) עמ' ל
ז ע"א ר' יוחנן אמר במבעט וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' ג
ז ע"א ר' יוחנן אמר במבעט קאמרמשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק ל
ז ע"א רש"י ד"ה אלא על השביןמטה אהרן (קרייזר) עמ' ב
ז ע"א שבין דאמר כפר עלי חטאתימשך חכמה דברים פ"לא פסוק יז
ז ע"ב המפלת אור לשמונים ואחד ב"ש פוטרים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 302
ז ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראלנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קלג
ז ע"ב מגדף כאדם האומר לחבירו גירפת הקערה וחיסרתהמשך חכמה שמות פ"לב פסוק ח
ז ע"ב רש"י בייש העמייהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כד פסוק טו
ז על אלו חייבים על זדונו כרתבן יאיר דף קלד ע"ג
ז. עיצומו של יום מכפרמקור ברוך (הגר) עמ' ל
ז. שמן משחה קרייה רחמנא דאע"ג דאיתא עליו לא איתחילתורה ודעת תשסח עמ' צח
ח ע"א ארשב"ג המעון וכו'העמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"יב פסוק ז
ח ע"א הושעיא הוה שכיח קמיה דבר קפרא שבקיה וכו' א"ל בר קפרא וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 803, כרך ה עמ' 255
ח ע"א חמש זיבות ודאי חמש זיבות ספקמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק יט
ח ע"א מביאה קרבן אחדבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קפז
ח ע"א מעשה שעמדו קינים בירושלים וכו' אמר רשב"ג המעון הזה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 198, ספר זכרון עמ' 150
ח ע"א רבי יוחנן בן נדרי סבר חוששין לפשיעהמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק יט
ח ע"ב גר מחוסר כפרה עד שיזרוק עליו דםמשך חכמה במדבר פ"ט פסוק ז
ח ע"ב חשיב גר למחוסר כפרה שמעוכב לאכול בקדשים עד שיביא קנומשך חכמה במדבר פ"טו פסוק יג-יד
ח ע"ב מה אתם עולה ושלמים - אף הוא עולה ושלמיםמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק יג-יד
ח ע"ב מצורעת מותרת בתשמיש המטהמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק ח ופסוק יא
ח. מעשה שעמדו קניןאמר יצחק דף ו ע"א
ח: ד' מחוסרי כפרהנהרי אש מכתבים כא
ח: קרבן גירותפני מלך במדבר עמ' פב
ח: שמן המשחה ניסים הרבה נעשו בוהאיר ממזרח - יהושע עמ' נה
ט ע"א אבותינו נכנסו לברית במילה וטבילה כו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 26
ט ע"א אין הכי בזמן הזה לא נקבל גריםמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק יג-יד
ט ע"א דגר צריך טבילה ומילהמשך חכמה בראשית פ"יז פסוק יג
ט ע"א וישראל נכנסו לברית בהזאהמשך חכמה שמות פ"כד פסוק ו
ט ע"א לעשות שוגג כמזידהעמק דבר ויקרא פ"יט פסוק כב
ט ע"א מדכתיב או אשר בתוככם לדורותיכםהעמק דבר במדבר פ"טו פסוק יד
ט ע"א מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דםפני מנחם במדבר עמ' יא
ט ע"א צריך להפריש רובע שקל לקינובתורתו יהגה ח"א עמ' קעו
ט ע"א רש"י ד"ה כל העם היוצאים - בשעת יציאתן מלופני מנחם בשלח עמ' עח
ט ע"א שכבת זרע למעוטי המערהמשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק כב
ט ע"א שנכנסו לברית במילה וטבילהחכמת התורה משפטים עמ' שצג
ט ע"ב דעל כל לידה קרבן בפ"עהעמק דבר ויקרא פ"יב פסוק ז
ט ע"ב הביא צפריו ונתנגע אינו עביא אלא קרבן אחדמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק י
ט ע"ב מלמד שמביאה קרבן אחד על ולדות הרבהמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק יט
ט. בשלשה דברים נכנסו ישראל לבריתתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קנז
ט. ככם כגר יהיה לכם וכו'תורה ודעת תשסח עמ' פב
ט. לא נכנסו לברית אלא במילה וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' תקעה
ט. נכנסו אבותינו לברית ולטבילהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רסו
טו ע"א אמר ר' עקיבא שאלתי את ר"ג ואת ר' יהושע וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 60, 270, כרך ד עמ' 487, כרך ה עמ' 8
טו ע"א אמר רבי עקיבא שאלתי את רבן גמליאלהדרום כרך יז עמ' 32
טו ע"א ועוד שאל ר"ע אבר המדולדלת וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 60, 270
טו ע"א מי אמרינן הואיל והוא גרם להןמשך חכמה ויקרא פ"כ פסוק יז
טו ע"א שאלתי את ר"ג ור"י באיטלים של עימאוםבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קלו
טו ע"א שאלתי את רבן גמליאל ואת ר' יהושע באיטליס של אימאם וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רטו
טו ע"א שאלתי את רבן גמליאל ואת ר' יהושע באיטליס של עימאום שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאלפני מנחם שמחת חתן עמ' פג, פד
טו ע"א שהלכו ליקח בהמהבתורתו יהגה ח"א עמ' שכז
טו ע"א תו"י ד"ה שהלכוזאת ליעקב ויקרא עמ' רטו
טו ע"ב הולך אצל רופא וחותכוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קסח, רלג
טו ע"ב הולך אצל רופא וחותכוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קסח, רלג
טו ע"ב עוד שאלן ר"ע השוחט חמשה זבחים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 81, כרך ג עמ' 270, כרך ד עמ' 492
טז ע"א אמר ר"ע שאלתי את ר' אליעזר העושה מלאכות הרבה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 305, כרך ג עמ' 270, כרך ד עמ' 492
טז ע"א כלל גדול אמרו בשבתהדרום כרך כ עמ' 22
טז ע"א תוס' ד"ה בה' קנה וקינמוןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמד
טז ע"א תוס' ד"ה בה' קנה וקינמוןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמד
י ע"א איבעי להו בטומאה מה לי אמר ר' יהודה וכו' אמר רב הונא מסורא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 588
י ע"ב דלות חד משיתסרמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ו
י ע"ב וא"ר יוסף, במאי פלי גי רבי מאיר ורבי יהודהמשך חכמה במדבר פ"ג פסוק מה
יא ע"א אין לנו אלא חציה שפחה וחציה בת חוריןפני מנחם אחרי מות-קדושים עמ' קלה
יא ע"א בשפחה כנענית הכתוב מדבר ומאורסת לעבד עברימשך חכמה שמות פ"כא פסוק ד
יא ע"ב וחומר במין אחד ממינין הרבה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 247
יא: אמרו לו שנים אכלת חלב וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' שג
יב ע"ב אכל חלב וחלב וכו' מתקיף לה ר' זירא וכו' א"ל אביי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 389
יב ע"ב שתה רביעית והפסיק וכו' מותר להורותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כט
יב שנים אומרי' אכלת חלב ותוס' ד"ה או דילמאבן יאיר דף קלד ע"ג-ע"ד
יג ע"ב אשר דבר ה' זה הלכות למשה כסיני, "ביד משה" - זו גמראמשך חכמה ויקרא פ"י פסוק י-יא
יג ע"ב דבר ה' זו הלכההעמק דבר ויקרא פ"ח פסוק לו
יג ע"ב החקים אלו המדרשותהעמק דבר ויקרא פ"יח פסוק ה
יג ע"ב יד זו הלכהמשך חכמה במדבר פ"ד פסוק לז
יג ע"ב יין במיתה ושאר משקין באזהרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רלב
יג ע"ב רב אחא דהוצל הוה נידרא עלה דביתהו אתא לקמיה דרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 182
יג ע"ב תוס' ד"ה ארבעהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"ב פסוק ב
יג ע"ב תוס' ד"ה וחלב חלב אשההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צב
יג ע"ב תוס' ד"ה וחלב חלב אשההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צב
יג ע"ב תנו רבנן ולהבדיל בין הקודש ובין החולזאת ליעקב ויקרא עמ' לט
יד ע"א איש להכשיר את הזר עיתי אפילו בטומאה ואפילו בשבתפני מנחם כי תצא עמ' קיז, שבת תשובה עמ' קצה
יד ע"א אמר רפרס זאת אומרת עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליה"כ וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שמט/שסט ע"ב
יד ע"א תוס' ד"ה אלאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' לז
יד. עתי ואפילו בשבתדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קעא
יד. תוס' ד"ה אלאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קעא
יז ע"ב איתמר רב אסי אמר חתיכה אחת שנינו וכו' איתביה רב הונא לרב אסי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 235
יז ע"ב ידיעת ספק מחלקת לחטאותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קסב
יז: הא דבעינן אוקבע איסורא למ"ד יש אם למקראעמק החכמה עמ' קצב
יח: אין יום הכיפורים מכפר על חצי שיעורדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קטז
יח: יוהכ"פ על כולא שיעורא מכפר ועל פלגא רשיעורא לא מכפראמירה נעימה (בלוך) עמ' קא
יט ע"א העושה מלאכה ואין ידוע אם בשבת או ביוה"כאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנ
יט: תוס' ד"ה דהא נתכוון לחתיכה דהתיראאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רסז
כ ע"ב דם מהלכי שתיםבאר בשדה עמ' שכו
כ. אם במקלקל בהבערה בשבת אף שפטור יש איסור תורה, כמו בשאר מקלקלין שאף שפטורין אבל איסור תורה יש בהוהדרש והעיון ויקרא מאמר קסה אות ד
כא ע"א אוציא דם דגים ודם חגבים שכולו היתרמשך חכמה במדבר פ"יא פסוק ד
כא ע"ב דם דגים שכנס אסורבאר בשדה עמ' שכח
כא ע"ב דם שרציםבאר בשדה עמ' שכה
כג ע"א ר' שמעון אומר שניהם מביאים חטאת אחתמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק כח
כג ע"ב איסור קל על איסור חמור לית ליהמשך חכמה השמטות מספר שמות פ"כג פסוק יט
כג ע"ב המביא אשם תלוי ונודע לו שלא חטאמשך חכמה במדבר פ"יז פסוק ב-ג
כג ע"ב נודע לו שלא חטא אחרי שהביא אשמו ונזרק דמו יאכל הבשרמשך חכמה ויקרא פ"ח פסוק ז
כד ע"א שור הנסקל שהוזמו עדיובאר בשדה עמ' ערה
כד ע"ב ירידתה לנחל איתן אוסרתהמשך חכמה שמות פ"כא פסוק לב
כה ע"א אמרו עליו על בבא בן בוטא שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום וכו' אמר המעון הזה וכו' אמר המעון הזה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שמ ע"ד
כה ע"א הייתי מביא, אלא אומרים לי המתן עד שתיכנס לבית הספקמשך חכמה במדבר פ"ז פסוק יז
כה ע"א חטא שאין מכיר כו אלא המקום, יום כיפור מכפרמשך חכמה במדבר פ"כט פסוק ח
כה ע"א חייבי חטאות ואשמות שעבר עליהם יוהכ"פמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קסג
כה ע"א חייבי חטאת ואשמות ודאין שעבר עליהן יום הכיפוריםמשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק ל
כה ע"א מי שבא לידו ספק עבירה ביוה"כמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קסא, קסד
כה שהביא אשם תלוי בכל יוםאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' צו
כה. המעון הזההאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' מט
כו חייבי חטאות ואשמות ודאיןבן יאיר דף קלא ע"ג
כו ע"א כתוב ידיעה גכי חטאת וגבי נשיא וגבי צבורמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק כג
כו ע"א מי שנתחייב מלקות ועבר עליו יוהכ"פמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קסג
כו ע"ב אימא הכי נמי דמיכפרמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק יז
כו ע"ב להגין עליו מן הימוריםהעמק דבר ויקרא פ"ה פסוק יח
כו ע"ב מביא אח"כ אשם מעילות כשני סלעיםמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק טז
כו ע"ב ספק סוטה אינו נמחל וצריכה לאתויי מנחת קנאות אחר יום הכיפוריםמשך חכמה ויקרא פ"ח פסוק ז
כו. ראויה כפרה זו על יוצאי מצריםנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 72
כז ע"א ר' יוחנן משום רשב"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' פו
כח ע"א אין הקינין מתפרשות אלא אי בלקיחת בעלים אי בעשיית כהןפני מנחם פרה עמ' רכה
כח ע"א האב קודם לאם בכל מקום מפני שהוא ואמו חייבים בכבוד אביומשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק ג
כח ע"א האב קודם לאמושני המטות - מטה הלוי עמ' פט
כח ע"א כמשנה בפלוגתא דר"ש וחכמיםהעמק דבר ויקרא פ"ד פסוק כח
כח ע"א מטמא מקדש עשיר שהביא קרבן עני - לא יצאבצור ירום ח"ה עמ' קצט הערה 21
כח ע"א מצורע עשיר שהביא קרבן עני לא יצאמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ו
כח ע"א עשיר שהקריב קרבן עני ולא יצאמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ו
כח ע"א ששניהם שקוליםהעמק דבר ויקרא פ"יב פסוק ו
כח ע"א ששניהם שקוליםשני המטות - מטה הלוי עמ' ו
כח ע"ב אמר רבי אלעזר אמר ר' חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםדברים נחמדים (תשסה) עמ' סט
כח. האב קודם לאם בכל מקוםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קפח
כח: ת"ח מרבים שלוםבכורי אביב (ביק)
כח: ת"ח מרבים שלוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכה
ב ע"א חטאת מכפרת על עבירה חמורה שחייבין על זדונה כרתערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רל
ב ע"א רש"י - ל"ה ועל לא הורע - אבל אומר מותר לגמרי וכו' לאו שוגג הוא אלא אנוסהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שכז
ב ע"ב דבר שהיה בכללדרשות הרז"ה עמ' תרסד
ב: רש"י - מפגל מדרבנן ואין מיטביקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קצא
ד ע"ב קח לך סמים תרי וכו' הא חד סרימאור מרדכי שמות עמ' שעט
ה אין מושחין מלך בן מלך כו'אבק דרכים דף יא ע"ב
ה כשהוא מספר עולות בעיקרי זקנומראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף קח ע"ג {ראיה שמותר לספר את הזקן}
ה ע"ב אי חזי בבואה דבבואה לידע דהדר ואתי לביתאהרופא לשבורי לב שמות עמ' תלה
ה ע"ב וכי נס א' הי' בשמן המשחהויוסף ישראל עמ' נד
ה ע"ב זה יהיה לי לדורותיכםדרשות הרז"ה עמ' תשנד
ה ע"ב למען יאריך ימים על ממלכתו היא ובניו ירושה היאהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תפג
ה: משנגנז ארון נגנז צנצנת המן וצלוחית של שמן המשחה ומקלו של אהרןפרדס דבש פרק סד
ה: שמן המשחה שעשה משהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שכב
ה: תחלתו נמשח המשכן וכליו ואהרן ובניווענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' רצ בהגהה
ו חלבנה ריחה רע ומנאה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קטו ע"ג
ו ע"א השתא דאמרת סימנא מילתא היא יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' שטז
ו ע"א השתא דאמרת סימנא מילתא יהא רניל איניש למיכל ריש שתא וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' קסט
ו ע"א סימנא מילתא היאמחנה ראובן ח"ג עמ' תעב
ו ע"א סימנא מילתא היאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' רחצ, שסו, תיא
ו ע"א פטום הקטורתכאיל תערוג עמ' פז
ו ע"א פיטום הקטרת הצרי והציפורן והחלבנה והלבונה וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקיד
ו ע"ב אמר ר' חסדא כל תענית ציבור שאין בה מפושעי ישראל וכו'מחנה ראובן ח"ג עמ' תצ
ו ע"ב אתם קרויין אדם ואין הע"ב קרויין אדםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' יט, כג
ו ע"ב היה מתנדב אשם תלוידרשות הרז"ה עמ' תקסה
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית וכו'תורת מנחם חע"ה עמ' 292
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 288
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שפד
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתתורת מנחם חס"ג עמ' 330
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראללחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 152, 39
ו ע"ב כל תענית שאין בהכרם לשלמה עמ' 188
ו ע"ב כל תענית שאין כה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטרתהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקיד
ו ע"ב כל תענית שאין עמה מפושעי ישראל אינה תענית וברכנו גרשוםדרשות אבן ישראל עמ' נג
ו ע"ב כשם שהדיבור רע ליין, כן הדיבור יפה לבשמיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 282
ו ע"ב סימני הקטורתקדושת לוי (תשנח) עמ' תרנו
ו תוס' ד"ה שניהן מביאיןאות היא לעולם ח"ב דף פט ע"ג
ו. דילמא חלשא דעתיה ומתרע מזליהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צח
ו. כל תפלה שאין בה מפושעי ישראל אינה תפילה וכו'ערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רב
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תעניתלמטה יששכר עמ' שטז
ו: כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדק מפני שהקול יפה לבשמיםלמטה יששכר עמ' תעו
ז ע"א אין יוה"כ מכפרכאיל תערוג עמ' קטו
ז ע"א ומה חטאת ואשם מכפרין ויוה"כ מכפרדרשות אבן ישראל עמ' מג
ז ע"ב לא אם אמרתם במפלת יום שמונים ואחד שכן יצתה לשעה שהיא ראויה להביא קרבןדרשות אל עמי ח"ג דרוש ב
ז. יום הכיפורים אינו מכפר אלא על השבים המאמינים בכפרתו, אבל המבעט בו ומחשב בלבו מה מועיל לו יום הכיפורים, לזה אינו מכפרדרכי האמונה עמ' תרט
ט ע"א מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' תיא
ט. לדורותיכם גם ללא הרצאת דמים ושטמ"ק ורבנו גרשוםחמדה יקרה במדבר עמ' קסג, קסז
ט: קבלת גרים בזמן הזהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שמ
טו ע"א טרחת רבן גמליאל ורבי יהושע למשתה נישואיןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 377
טו ע"ב אר"ע שאלתי את ר"גקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' רנב
טו ע"ב מכפר על חייבי חטאותדרשות הרז"ה עמ' תריח
טו. אמר ר' עקיבא שאלתי לר"ג ור"י באטליס של אמאום שהלכו ליקח בהמה וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף לה ע"ב
טו. אמר ר"ע שאלתי את רבן גמליאל ואת ר' יהושע באיטליס של עימאוםפרדס דבש פרק ע
טו. שאלתי וכו' באיטליס שלשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות ג
טו: כך היו מוכי שחין עושין בירושלים הולך לו ערב פסח אצל הרופא וחותכו וכו', ורש"ילמטה יששכר עמ' קט
י ע"א דאפילו מחוטר כיפורים דזב בזב ובל שבן טבול יוםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רטז
י ע"ב עשירית האיפהדרשות הרז"ה עמ' תפג
יא ע"א ת"ר בקרת תהיהאות היא לעולם ח"א דף נא ע"ג
יג ע"ב אכל דבילה וקעילית ושתה דבש או חלב ושימש לוקהאדבר בם עמ' קלא
יג ע"ב ביד משה זה תלמודדרשות אבן ישראל עמ' קס
יג ע"ב ולהבדיל בין הקודשכאיל תערוג עמ' ריד
יג ע"ב נתן לתוכו מיםכאיל תערוג עמ' קד
יג: ולהורות זו הוראהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ב
יג: יש אוכל אכילה אחת וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף כה ע"ד
יג: פירוש המשניות לרמב"םשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עג אות ב
יד. תוס' ד"ה אלא - דברי תורה עניים הם במקומם ועשירים במקום אחרפרדס דבש פרק לא, קיא, קכא
יד. תוס' ד"ה אלאשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פא
יז לא תיזלו בתר איפכא דיכיל לשנויי וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קעג ע"ד
יז ע"ב רב אסי סבר יש אם למסורת מצות כתיב וחייא בר רב אמר יש אם למקראהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קכו
יח באנו למחלאת ר"א וחכמים ותוס'דברים אחדים (תקמח) דף קעג ע"ד
יט ע"ב מתעסק בחלבים ועריותכאיל תערוג עמ' נד, קפה
יט: המתעסק בחלבים ועריותשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' סב
כ ע"ב קסבר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליההרופא לשבורי לב שמות עמ' תקצ
כא: דם מהלכי שתיםשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עד
כג רש"א מביאין שתיהןאות היא לעולם ח"ב דף פט ע"ג
כג תוס' ד"ה אבל חטאת העוףאות היא לעולם ח"ב דף פט ע"ד
כג. תוס' ד"ה ומי וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עג אות ב
כה ע"א אמרו עליו על בבא בן בוטא, שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יוםמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כד פסקה ו עמ' רנא {דוגמא ליראת חטא על העבר (שמא חטא)}
כה. חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהן יוהכ"פ חייבין להביא לאחר יוהכ"פ וחייבי אשמות תלויין פטוריןלמטה יששכר עמ' שיב
כה. חייבי חטאות ואשמות ורש"י ד"ה ממונאאות היא לעולם ח"ב דף רט ע"ב
כו התם ממונא הוא אבל הכא דגופא וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קסה ע"א
כו ע"א ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצריםקול אליהו (הצרפתי) עמ' תיב
כו. חטא שאין מכיר בו אלא המקום יוהכ"פ מכפרלמטה יששכר עמ' שיב
כח. מלכא ומלכתא הוו יתבי מלכא אמר גדיא יאי ומלכתא אמרה אימרא יאיתורת מנחם חס"ד עמ' 80
כח: ינאי מלכא ומלכתא הוו יתבומסורת וחרות עמ' 159
כח: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם וכו'תורת מנחם חס"ו עמ' 280
כח: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך א"ת בניך אלא בוניךתורת מנחם חע"ד עמ' 297
ב ע"א פסח ומילה כרע שיש בהן כרתהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קצא
ד ע"ב איצטריך קרא לאסור חלב דקדשים כיון דהותר מכללוהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' סה
ה ע"ב במלכי בית דוד מושחים בשמן המשחה ועל המעיין ובירושליםהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תתה
ה ע"ב י"ב הין הי' שמן המשחהבנתיבות שם עמ' תקסב
ו ע"א הקושט שנים עשר קילופה שלשה וקנמון תשעה בורית כרשינה תשעה קביןערך לחם (צאלח) עמ' קלח
ו ע"א פטום הקטורת כו' שלש מאות וששים וחמשה כמנין ימות החמהבנתיבות שם עמ' עו
ו ע"א פיטום הקטרת הצרי והציפורן והחלבנה והלבונה משקל שבעים של שבעים מנה וכו'ערך לחם (צאלח) עמ' צז
ו ע"א קטרת היתה נעשית שס"ח מנה שס"ה כנגד ימות החמה וכו'ערך לחם (צאלח) עמ' קלח
ו ע"א שאול ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותם וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רנו
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינו תעניתבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' פג
ו. דורשין בקטורת כלל ופרט וכללשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' תנג
ו: חלבנה היא רמז על הרשעיםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1648
ו: כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית, שהרי חלבנה ריחה רע והיא נמנית עם סממני הקטורתאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק י פסוק כ
ו: כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדק מפני שהקול יפה לבשמיםדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' כה
ו: שתהא דקה מן הדקהבן אברהם (תשעד) עמ' קסט
ח ע"ב ז"ה בגי' י"בעצי עדן (תשעח) עמ' עט
ט ע"א מה אבותיכם לא נכנסו לברית וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' עד
ט. לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמיםשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שנו
יא. רבי עקיבא ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' עג
יג ע"ב יין אל תשת ושכר אל תשתהו כדרך שכרותופחד יצחק (גאגין) עמ' שיג
יז: אינו חייב קרבן אשם תלוי כי אם וכו'ברכת שמואל (תשעז) תבוא עמ' תרמד
יז: תוס' ד"ה מדסיפא - היאך מצינו באם עשה וכו'ברכת שמואל (תשעז) כי תבוא עמ' תרמד
יט: עד כאן לא בעינן הטעם דר' יהושע דטעה בדבר מצוה ולא עבד מצוה פטור, אבל מתעסק בדבר דלאו מצוה חייב, אלא לר' יהושע דסובר מקלקל בחבורה חייב וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' רמז
כב ע"א ר"ע מחייב אשם תלוי גם על ספק מעילהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רמ
כג: אין איסור חל על איסור בקדשיםתולדות ישראל עמ' שמא
כה ע"א אשם תלוי בא להגן מהיסורים ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רמ
כה ע"ב כל חייבי אשם תלוי שעבר עליהן יוהכ"פ פטורין וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רמ
כו. חייבי מלקיות שעבר עליו יו"כ חייבים וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1600
כח. ר"ש אומר כבשים קודמין את העזים בכל מקום, יכול מפני שהן מובחרים מהם ת"ל 'ואם כבש יביא קרבנו לחטאת' מלמד ששניהם שקוליןדודי נתן שמות עמ' קכח
ב. כל הבועל נדה מתחייב כרתפחד דוד ח"ג עמ' קטו
ב. ל"ו כריתות בתורהשעורי הרב (לייבל) עמ' 282
ב. רש"י מגדףנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מט אות ז
ב. רש"י פסח ומילה מצות עשהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מז אות יב
ג ע"ב עקימת שפתיו הוי מעשהעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות נד
ג. שטמ"ק אות יגמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קמו
ה ע"ב ואין מושחין מלך בן מלךעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות לב
ה ע"ב ומאן דבעי נעביד עיסקי ובעי דנידע אי מצלח עיסקי אי לא נירבי תרנגולא אי שמין ושפר נידע דמצלחעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות א
ה. זבדא בר לוינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לז אות ג
ה. שלקו העיקריןמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קכד
ה: הוא שלום הוא צדקיה ולמה נקרא שמו שלום שהיה שלם במעשיונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיא אות יא
ה: מלכות ירושה היאמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' לח
ה: מפני המחלוקת ורש"ימשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' לח
ו ע"א אמר ליה רב משרשיא לבניה, כי בעיתו למיזל למגמר קמיה רבכון, גרוסו מעיקרא מתני' והדר עולו קמי רבכון, וכי יתביתו קמי רבכון חזו לפומיה דרבכון, שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך, וכי גריסיתו שמעתא גרוסו על מיא דכי היכי דמשכי מיא תמשוך שמעתכון. אקילקי דמתא מחסיא ולא אפדני דפומבדיתא טב גילדנא סריא למיכל מכותחא דרמי כיפיעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות ריח
ו ע"א השתא דאמרת סימנא מילתא היא, יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא קרא ורוביא כרתי סילקא ותמריעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שעח
ו ע"א חייב מיתה, רש"י כי עייל ביוהכ"פ, רעק"א גליון הש"סימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קג
ו ע"א משקל ע' מנה, שטמ"קימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קד
ו ע"א קטרת היתה נעשית שס"ח מנה, שס"ה כנגד ימות החמה, שלשה מנין יתירין שמהן מכניס כהן גדול מלא חפניו ביום הכיפוריםעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות נב
ו ע"א רש"י ד"ה ולא על אפדני דפומבדיתא, שלסטין היו וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות ריח
ו ע"ב אמר מר כשהוא שוחק אומר היטב הדק הדק היטביחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תריז
ו ע"ב ושלש מנין יתירין שמהן כהן גדול מכניס מלא חפניו ביום הכפורים נותן אותה למכתשת בערב יום הכפורים ושוחקן יפה יפה כדי שתהא דקה מן הדקהעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות ד-ו, מז, קלט
ו ע"ב כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני הקטרת וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות מז
ו ע"ב לשליש ולרביע לא שמעתי, ברש"יימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קד
ו. וכי יתביתו קמי רבכון חזו לפומי דרבכוןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כו אות ה, סי' עב אות א
ו: חלבנה היא במנין הסממנים וכו' - גם פושעי ישראל שייכים לכלליות ישראלנתיבות שמואל דרוש נו
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל כו' - הצויקים מגיעים לשלימות רק אם משפיעים גם על הרשעיםנתיבות שמואל דרוש קי
ו: כל תפלה שאין בה מפושעי ישראלמזבח אליהו דף קלב ע"ב
ז ע"א יכול לא יהא יום הכפורים מכפר אלא על שנתענה בו ולא עשה בו מלאכה וקראו מקרא קודש לא נתענה בו ועשה בו מלאכה ולא קראו מקרא קודש יכול לא יהא יום כפורים מכפר ת"ל יום הכפורים הוא מ"מעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות קסד
ז ע"א תוס' ד"ה וקראו מקרא קדש, פי' בכסות נקייה וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות קסד
ז. דבר אל בני ישראל אשה כי תזריענחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יט אות י
ז. דיבור חשוב כמעשה אצל מגדףכסף נבחר (תשפ) עמ' תלא
ז. מודה רבי בכרת דיוה"כמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' עו
ז. רש"י - כרת הולך ערירי בלא בנים ואם יש לו מתיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מז אות יב
ז: רש"י ולא חסרתנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מט אות ז
ח: בהרת כגריס באדם טמאמזבח אליהו דף קע ע"ד
ח: נזיר ליינו וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קעא
ט. בי"ד נצטווה גם בזה"ז על גירותחלקת אפרים - לך לך
טו. אמר ר"ע שאלתי את ר"ג ואת ר"י באיטליס של עימאוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות א
טו. ר' אליעזר אומר קוצר פעמיים בשבת בהעלם א' חייב שתיםחלקת אפרים - חג השבועות (ב)
יא. ואשמים איל צאן על אשמתם מלמד שכולן שפחות חרופות בעלומשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קעט
יא: מכחיש עדים באכילת חלב פטור, מיגו יכול לומר מזיד הייתיחלקת אפרים - מצורע
יב. שנים אומרים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי פטורחלקת אפרים - מצורע
יד ע"א ושלח ביד איש עתי איש להכשיר את הזר עתי אפילו בטומאה וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות קנה
יד ע"א רפרם זאת אומרת עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום הכפוריםעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות יז
יד. תוס' ד"ה אלאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ג אות ב, סי' ק אות יח
כב. אבל לב בהמה דיש בה כזיתמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קעח
כה. אמרו עליו על בבא בן בוטי, שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום, חוץ מאחר יום הכפורים יום אחד. אמר, המעון הזה, אלו היו מניחים לי, הייתי מביא, אלא אומרים לי המתן עד שתכנס לספקעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות רנב
כה. תורת לרבות מצורע טמאמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קלה
כו ע"א ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצריםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תלח
כו. כי קא מייתי קרבןמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קעא
כז. אשם נזיר טמאמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קעא
כז. ר' זירא בר אדא מהדר תלמודיה כל תלתין יומין קמיה אימאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות ה
כח ע"א פתחו שערים ויכנס יוחנן בן נדבאי תלמידו של פינקאי וימלא כרסו מקדשי שמים, אמרו על בן נדבאי שהיה אוכל ארבע סאה גוזלות בקינוח סעודה, אמרו כל ימיו לא היה נותר בעזרהעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות רל
כח. אמרו על בן נדבאי שהיה אוכל ארבע סאה גוזלות בקינוח סעודהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ד אות ג
כח. האב קודם לאם וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' עט
כח. האב קודם לאם בכל מקוםסמיכת חכמים (תשסא) עמ' רמה
כח. תורין קודמין לבנייונה בכל מקום יכול מפני שהן מובחרין מהן ת"ל ובן יונה או תור וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' ריט
ב.דרשות הרז"ה עמ' תתקלה
פ"א רש"י ד"ה ומשני ריח דקאמראות היא לעולם ח"ב דף קכד ע"ג
כט. מנין לן דטבלועמק החכמה עמ' קפה
?פלוגת' רב אסי וחייאדרכי הים דף קלו ע"ב
?צח דלא לכפרה אתו בקושי הלידה מכ"פ, רש"יטירת כסף דף קעב ע"א
?פ"ג תוס' ד"ה או דלמה דמעמייהו ותוס' כ"י בשם הרא"שעבודת ישראל (קמחי) דף קכב ע"א


ללקט ביאורי אגדות על מסכת מעילה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת מעילה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א ק"ק ששחטן בדרום מועלין בהם לעולם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לט
ב ע"א קדשי קדשים ששחטן בררום מועלין בהן וכו' שרגא המאיר מועדים עמ' שנח
ב ע"א קדשי קדשים ששחטן בדרום וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' קנט, שעב
ב ע"א קדשי קדשים ששחטן בדרום כמאן דחנקינון אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תכג
ב ע"א קדשי קדשים ששחטן בדרום כמאן דחנקינון דמיאור אברהם ויקרא עמ' לד
ב ע"ב מאי מועלין בהן מדרבנן חמודי צבי מועדים עמ' רל
ב ע"ב דרבנן לא, ורש"י משנת חיים ויקרא עמ' קמה
ב ע"ב רש"י הכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יח
ה ע"א תוס' ד"ה היתרמשנת חיים בראשית עמ' רצג
ה ע"ב תוס' ד"ה ומאי - אפילו לר"ש פקע קדשה עד אחר זריקה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רח
ו ע"ב תוס' ד"ה בשרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ט ע"ב
ז ע"א רבי עקיבא קרא לרשב"י בנילקוטי דיבורים עמ' 1168
ז ע"ב א"ר יוחנן קצצתינהו לרגלוי דינוקא, ורש"י קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות כ
ז ע"ב אמר ר"י קצצתינון לרגלוהי דינוקא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות י
ז ע"ב באימורים לאחר זריקת דמים יש מעילה גור אריה ויקרא פ"ה אות כג
ח ע"א רש"י ד"ה חטאת - בפה ותוס' ד"ה מועלין לקוטי שיחות חי"ט עמ' 532
ח ע"א תוס' ד"ה ובלינהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ל ע"ב
ח ע"א תוס' ד"ה קרמו לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 46
ח ע"ב מעלה עשו בקדשיםבנין אפרים עמ' קפט [הלכה]
ח ע"ב רש"י ד"ה להבימשנת חיים דברים עמ' רעד
ח ע"ב תוס' ד"ה אמרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ח ע"ב
ט ע"א12 משהוקדש בקדושת פה מועלים בו גור אריה במדבר פכ"ח הערה 13
ט ע"א17 העולה מועלין בה משהוקדשהכתר שם טוב (תשסד) סי' תכה
ט ע"א17 העולה מועלין בה משהוקדשהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רצט, שו
ט ע"א22 שתי הלחם הכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז
ט ע"א23 קרמו פניה בתנור הוכשרו ליפסל בלינה ערבי נחל (תשסד) עמ' תי
ט ע"א28 עד שהוקדשה המנחה בכלי שרת היא בגדר קדושת דמים גור אריה במדבר פ"ד הערה 35
ט ע"א31 הנהנה מאפר שעל גבי תפוח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עב
ט ע"א31 הנהנה מן האפר חקל יצחק (תשסג) עמ' שנח
ט ע"ב הנהנה מדמי חטאת עד שלא קרבה חטאתו יוסיף חומש על מה שנהנה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מ
י ע"א מצות שריפה לכהנים משנת חיים ויקרא עמ' רד
י ע"א אין מפרישין מתחלה לאיבוד תשובה מיראה עמ' טז
י ע"א מנחת נסכים - קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בלינה חקל יצחק (תשסג) עמ' תלג {בנסכים הבאים בפני עצמן - תוס' מנחות טו}
י ע"א כל דבר שיש לו מתירין אינו חייב עד שיקרבו מתיריו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
י ע"א תוס' ד"ה הכל משנת חיים במדבר עמ' לט
י ע"ב חטאת שמתו בעליה ימות - רש"י אור אברהם על ספר המצוות עמ' תא
י ע"ב חטאת שמתו בעליה ימותו, רש"י - דמיתתן כיפרה עליהם אור אברהם ברכות עמ' שפא
י ע"ב תוס' ד"ה הכלאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שנז
יא ע"א06 תנא התם משום תמורה תנא הכא משום מעילהמכשירי מצוה עמ' ריח
יא ע"א07 המפריש מעות לנזירותו לא נהנים ולא מועלים וכו' מבשרת ציון ח"ג עמ' רעב
יא ע"א19 ת"ר מועלין בדמים זבחי צדק (דיסקין) עמ' ריד
יא ע"א22 דם אין מועלין בו פנים מסבירות עמ' קיד, תג
יא ע"א33 וכי יש לך דבר שנעשית מצותו ויש בו מעילהשרתי ח"א עמ' קלא
יא ע"ב דישו ן מזבח הפנימי עיוני רש"י במדבר עמ' שיד
יא ע"ב תוס' ד"ה דישון - מקום הנוצה והמוראה הי' רחוק כ' אמה מן המזבח יגל יעקב (תשנג) וישב אות קנו
יא ע"ב תוס' ד"ה דישון יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' קצט
יא ע"ב תוס' ד"ה דישון - דישון המנורה ילפינן מקרא דוהיטיבו את הנרותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיז
יב ע"א בבית הדשן שהיה בעזרה היו נותנים את דשן המנורה גור אריה ויקרא פ"ד הערה 59
יב ע"א רש"י ד"ה אימר משנת חיים במדבר עמ' לח
יב ע"א רש"י - דהא כתיב ביה דשן אחר גור אריה ויקרא פ"א הערה 441
יב ע"א תוס' ד"ה אבל גור אריה ויקרא פ"א הערה 396
יב ע"ב חלב המוקדשין וביצי תורים לא נהנין ולא מועלין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מ
יב ע"ב חלב המוקדשין לא נהנין ולא מועלין פנים מסבירות עמ' תג
יג ע"א אילן ואח"כ נתמלא פירות שרה ואח"כ נתמלא עשבים מועלין בהם ואין מועלין במה שבתוכם דברי ר"י וכו' שרגא המאיר מועדים עמ' קיד
יג ע"א רש"י ד"ה אילן ור"ג ורע"ב ותוי"ט ורש"ש עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רכד
יג ע"ב ערבה שהיו סודרין בצד המזבח מנחת מרדכי עמ' קפז
יג ע"ב נוהגין היו הזקנים שנהנין ממנו בלולביהן, ותוס'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' מד
יג ע"ב תוס' ד"ה כל, מים מכונסין פסולין לניסוך המים רנת יצחק שמואל עמ' תצו
יד ע"א בונין בחול ואח"כ מקדישין לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 168
יד ע"א בונין בחול ואח"כ מקדישיןמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 12, 11
יד ע"א בונין בחול ואח"כ מקדישין, וברש"י ותוס'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמ, תקמד
יד ע"א בונין בחול ואחר כך מקדישיןשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 42
יד ע"א בונין בחול ואח"כ מקדישין, ותוס' רנת יצחק מלכים עמ' שיט, שכב
יד ע"א בונין המקדש בחול ואח"כ מקדשיןהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' סז
יד ע"א תוס' ד"ה בונין להורות נתן בראשית עמ' פט
יד ע"א תוס' ד"ה בונין בחולדרכי שלום (מרגונאטו) דף ג ע"א
יד ע"ב הקדש וכו' שחיללו על שוה פרוטה מחוללדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנג
יד ע"ב לא ניתנה תורה למלאכי השרתשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 42
יד ע"ב רש"י ד"ה מעילה להורות נתן בראשית עמ' שנא
יד ע"ב רש"י - שאי אפשר שלא ישבו בצילו של הבנין מפני החמה ונמצאים נהנים מן ההקדששיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 42
טו ע"א קדשי מזבח מצטרפין זה עם זה וכו' זכור לדוד עמ' ז
טו ע"ב חמשה דברים מצטרפין משנת חיים ויקרא עמ' קט
טו ע"ב כל הנבילות מצטרפות עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צ
טו ע"ב כל הנבילות מצטרפין זו עם זו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקלג
טו ע"ב כל הנבלות מצטרפין מנחת מרדכי עמ' רד
טו ע"ב רש"י - תרומה תרי ממאה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקנח
טז ע"א נבלת בהמה טהורה מטמאה בכזיתאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ק
טז ע"א נטמאה אם מצטרפת לענין אכילת נבילה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צ
טז ע"א איסור חל על איסור ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' סא, פב, ריז, תקפ, תקל
טז ע"א חי' רע"א ד"ה ובסוגיאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קי, קיא
טז ע"ב אמר רב יהודה אמר רב אכילת שרצים לוקה עליו בכזית מאי טעמא אכילה כתיב בהודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' י ד"ה וכעין
טז ע"ב והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה וכו'שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' צד
יז ע"א02 דם השרץ ובשרו מצטרף לכעדשה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
יז ע"א02 דם השרץ והבשר מצטרפין זבחי צדק (דיסקין) עמ' קצ
יז ע"א17 שאל ר' מתיא בן חרש את רשב"י ברומישער החצר (תשעב) סי' שנח
יז ע"א18 מנין לדם השרץ שהוא טמא וכו' תלמוד ערוך בפיו של רשב"י שפעם אחת גזרה המלכות גזירה שלא ישמרו את השבת וכו'דרשות אל עמי דרוש לה
יז ע"א18 מנין לדם שרצים שהוא טמא א"ל דאמר קרא וזה לכם הטמא [והאי קרא מיותר הוא לדרשא למידרש - רש"י]פאר יעקב ח"א עמ' קעז
יז ע"א18 מנין לדם שרצים שהוא טמאתורה בציון עמ' רצה
יז ע"א20 וזה לכם הטמא גור אריה שמות פ"ב הערה 14
יז ע"א21 אמר להם תלמוד ערוך בפיו של רבי אלעזר וכו' שפעם אחת גזרה המלכות וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רכה
יז ע"א22 בימי רשב"י גזרה המלכות גזירה על ישראל שלא ימולו יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' שעב
יז ע"א22 גזר שלא ישמרו שבת ולא ימולו את בניהם חנן אלקים עמ' ריג, מקראי קדש (תשנג) עמ' מד
יז ע"א22 גזרה המלכות גזירהילקוט הגרשוני ח"ב
יז ע"א22 גזרה המלכות שלא ישמרו שבת ושלא ימולו וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' סה
יז ע"א22 גזרו גזירה על ישראל לא לשמור שבתדברים אחדים (קלצקין) עמ' נו {חשבו שישראל ירצו בזה כדי להתפרנס}
יז ע"א22 גזרו שמד על ישראלכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 206
יז ע"א22 המלכות גזרה שלא ישמרו את שבתשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קס
יז ע"א22 פ"א גזרה המלכות גזירה וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קנב
יז ע"א22 פ"א גזרה המלכות שלא ישמרו את השבת מילה נדה והלך ר"ר לבטלה אמר להם מי שיש לו שונא יעני או יעשיר יגל יעקב (תשנג) מקץ אות קפה, קצב
יז ע"א22 פ"א גזרו שלא ישמרו את השבת, ולא ימולו את בניהם, ולא ישמרו את הנדהדרשות שמן רוקח עמ' קעב
יז ע"א22 פעם א' גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת ושלא ימולו את בניהם ושיבעלו את נדות וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' מא
יז ע"א22 פעם אחת גזרה המלכות גזרה וכו' מה שפחה של בית אבא נזדמן לה מלאך כו'מבשר טוב - חנוכה עמ' רנג
יז ע"א22 פעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת ושלא ימולו את בניהם ושיבעלו את נדותתורת חיים עה"ת עמ' קסב {לפי דרכם ג' מצוות אלו תלויות זב"ז}
יז ע"א22 פעם אחת גזרה המלכות שלא ישמרו שבת ולא ימולו בניהם וכו'ברכות אבי דף קכד ע"א
יז ע"א22 פעם אחת גזרה מלכות שלא ישמרו שבת וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' טו
יז ע"א22 פעם גזרה המלכות גזרה על ישראל שלא ישמרו את השבתאלומת יוסף דף כ ע"א
יז ע"א22 פעם גזרו שלא ישמרו שבתמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"ג
יז ע"א22 שפעם אחת גזרה המלכות גזרה וכו'צלח רכב עמ' שע
יז ע"א22 שפעם אחת גזרה המלכות וכו' שהוא מלומד בנסים וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קמ
יז ע"א22 שפעם אחת גזרה מלכות גזרה וכו' שהוא מלומד בנסים וכו' יבוא הנס מכל מקום וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רעט-רפ
יז ע"ב22 שפעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת וכו' אמרו מי ילך ויבטל הגזרות, ילך רבי שמעון בן יוחאי שהוא מלומד בנסים וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קצח
יז ע"ב22 שפעם אחת גזרה מלכות גזרה, שלא ישמרו את השבת, ושלא ימולו את בניהם, ושיבעלו נדות וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' יב, קנו
יז ע"א23 גזירה שלא ישמרו את השבת וכו' א"ל מי שיש לו אויב יעני או יעשיר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' י
יז ע"א23 גזירה שלא ישמרו את השבת וכו' א"ל מי שיש לו אויב יעני או יעשיר וכו'ברית שלום (תעח) דף ב ע"ג
יז ע"א23 גזירה שלא ישמרו שבת, מילה, נדהודע מה שתשיב סי' פ-פא
יז ע"א23 ג' דברים גזרו האומות על ישראלדרשות מהר"ם בנעט עמ' רעג
יז ע"א23 שלש גזרות גזרה מלכות הרשעה בימי רבי שמעון בן יוחאי, שלא לקיים מצות מילה וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' נה
יז ע"א25 התירו לרבי ראובן לספר קומי וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' שפט
יז ע"א25 מעשה דר' ראובן איצטרבוליבני יששכר ח"ב דף ק ע"א
יז ע"א25 סיפר קומי כדי לבטל גזירות הרומאים וכו' מבשרת ציון ח"ג עמ' קכג
יז ע"א25 ר' ראובן הלך וסיפר קומי שלא יכירו בו שהוא יהודי מקראי קדש (תשנג) עמ' קפה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכג
יז ע"א26 יעשיר או יעני יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' שפג
יז ע"א26 מי שיש לו אויב יעני או יעשיראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנח ע"א
יז ע"א27 א"כ לא יעשו מלאכה בשבת ויענודעת שבת עמ' רפא
יז ע"א27 יהודים עניים שאין עובדים בשבת אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקיט
יז ע"א27 לא יעשה מלאכה בשבת כדי שיענושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' פ
יז ע"א27 לא יעשו מלאכה כדי שיענופרי צדיק וישלח אות ו, תרומה אות יא, ויקרא אות ו, בהעלותך אות ח, בלק אות ז, פנחס אות ז
יז ע"א29 מי שיש לו שונא יחלש או יבריא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קח
יז ע"א31 אם כן ימולו את בניהם לשמונה ימים כדי שיכחישואהל אברהם (תשסג) עמ' פב
יז ע"א33 מי שיש לו אויב ירבה או יתמעטאור הצבי עמ' 2
יז ע"א36 אמרו מי ילך ויבטל את הגזירהילקוט הגרשוני ח"ב
יז ע"א36 מי ילך ויבטל הגזרות ילך רשב"י וכו' חכמה ומוסר ח"א עמ' תמו
יז ע"ב01 ילך רשב"י שהוא מלומד בנסים לקוטי שיחות ח"כ עמ' 152
יז ע"ב01 ילך רשב"י שהוא מלומד בנסיםציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' מז
יז ע"ב01 ילך רשב"י שהוא מלומד בנסיםרנת יצחק תענית עמ' קנט
יז ע"ב01 כשהלך רשב"י לבטל הגזירה וכו' ובא בן תמליון לקראתם וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשפב
יז ע"ב01 מלומד בניסים הויס' הבוטח ח"ב עמ' קנט
יז ע"ב01 מעשה דרשב"יתורת יחיאל בראשית עמ' שז
יז ע"ב01 פ"א הלך רשב"י לרומי וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' קו
יז ע"ב01 רשב"י הלך להציל בת הקיסר טובך יביעו ח"ב עמ' צו
יז ע"ב01 רשב"י הלך לרומי וכו' יבוא הנס מכל מקוםעקבי אבירים (תשסה) עמ' קפא, שס, תלו
יז ע"ב01 רשב"י ור"א בר"י שהיו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' לא
יז ע"ב01 רשב"י מלומד בנסיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רע ע"ב, רעז ע"א
יז ע"ב02 אמר להם רבי יוסי, ואילו היה אבא חלפתא קיים מבשרת ציון ח"ג עמ' שיז
יז ע"ב04 תן בנך להריגהשם דרך - כתר תורה עמ' נח
יז ע"ב07 דלמא עניש ליה רבי שמעוןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רנו
יז ע"ב10 מנין לדם שרץ שהוא טמאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' פט ע"ב
יז ע"ב12 הקפיד רשב"י ואמר מעקימת שפתיך וכו'מאורי שערים עמ' כז
יז ע"ב12 מעקימת שפתיך אתה ניכר כו'מראה הגדול ח"ב דרוש ט דף מד ע"א
יז ע"ב12 מעקימת שפתיך אתה ניכר שת"ח אתה אל יחזור הבן אצל אביו חכמה ומוסר ח"א עמ' קנט
יז ע"ב12 מעקימת שפתיך ניכר שתלמיד חכם אתהישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 169
יז ע"ב13 אל יחזור הבן אצל אביושיחות מוסר (תשסב) עמ' רנח
יז ע"ב14 בן תמליוןמבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
יז ע"ב14 יצא לקראתו בן תלמיון רצונכם אבוא אתכם. בכה ר' שמעוןאור הצבי עמ' 142
יז ע"ב14 מצינו בתנאים שהיו החיצונים משרתים להם ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקצט
יז ע"ב15 בכה ר"ש ואמר מה שפחה של בית אבא נזדמן לההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קלט
יז ע"ב15 בכה ר"ש שיגיע הנס אפילו ע"י הסט"אאהבת חיים (דייטש) עמ' צד
יז ע"ב15 בכה ר"ש ואמר מה שפחה של בית אבא נזדמן לה מלאך שלש פעמים ואני לא פעם אחתדבר צבי - קדושת השבת עמ' ז, עט
יז ע"ב15 בכה רשב"י וכו'ברכת משה דף פח ע"ב
יז ע"ב15 בכה רשב"י על שנעשה הנס ע"י בן תמליוןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קלא
יז ע"ב15 נעשה נס על ידי שד ששמו בן תמליון אור חדש (הרטמן) פ"ז אות 152
יז ע"ב15 רצונכם אבוא עמכם בכה רשב"י וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' לט
יז ע"ב16 שפחה של בית אבא נזדמנו לה ג' מלאכים בדרך ואני לא פעם אחתלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קמד
יז ע"ב17 יבוא הנס מכל מקום זרע קודש - מועדים עמ' ש
יז ע"ב17 יבוא הנס מכל מקוםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' כב, כג
יז ע"ב17 יבוא הנס מכל מקוםשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 93
יז ע"ב17 שהרבה פעמים נעשה נס על ידם זרע קודש - מועדים עמ' ש
יז ע"ב17 שלושה מלאכים נזדווגו להחכמת התורה וישלח עמ' מט
יז ע"ב17 שלשה מלאכים נזדווגו להחכמת התורה לך לך עמ' תקטז
יז ע"ב24 אני ראיתיהו ברומי, ובתוס' ד"ה אני אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצג
יז ע"ב30 לטומאת הידים הכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק יג
יז ע"ב34 אוכלים טמאים מצטרפים זה עם זה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקלה
יז ע"ב34 כל האוכלין מצטרפין לכביצה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צא
יז ע"ב37 כל המשקיןמי רביעית סי' קנח סעיף ד סק"א [הלכה]
יז ע"ב מהרש"א (יבוא שד ויטול את השד) טובך יביעו ח"ב עמ' קפב
יח ע"א12 הנהנה מן ההקדש שו"פ כו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קע
יח ע"א12 הנהנה מן ההקדש שוה פרוטה אע"פ שלא פגם מעל צמח צדקה עה"ת עמ' יא
יח ע"א12 תשלומי קרן הם כנגד מה שנהנה גור אריה ויקרא פ"ה הערה 149
יח ע"א14 דבר שאין בו פגם כיון שנהנה שוה פרוטה מעל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מב
יח ע"א15 נתנה קטלא בצוארה וטבעת בידה ושתה בכוס של זהב מעל גור אריה ויקרא פ"ה הערה 126
יח ע"א23 מעילה בכה"ג ובנשיאאור הרעיון עמ' צב
יח ע"א24 אין מעילה אלא שינוי חקל יצחק (תשסג) עמ' תט
יח ע"א24 אין מעילה אלא שינוי צמח צדקה עה"ת עמ' קפב
יח ע"א24 אין מעילה אלא שינוי תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
יח ע"א24 אין מעילה אלא שינוי ותוס' חלק יעקב (קנטור) דרוש א
יח ע"א24 אין מעילה אלא שינויכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קנד
יח ע"א24 אין מעילה אלא שינוימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"ד
יח ע"א24 אין מעל אלא שינוי וכו' עיוני רש"י במדבר עמ' קכה
יח ע"א24 אין מעל אלא שינויאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכה ע"א, שכט ע"ב
יח ע"א24 אין מעל אלא שינויאור הרעיון עמ' מז, צ
יח ע"א24 אין מעל אלא שינויבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קעב, שמות עמ' תשכה, ויקרא עמ' מא-מב, תרכח, במדבר עמ' תקה, דברים עמ' תקכו, מלכים עמ' קסא
יח ע"א24 אין מעל אלא שנוי אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצד
יח ע"א24 אין מעל אלא שנוי אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמ
יח ע"א24 כי תמעל מעל אין מעל אלא שינויימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלא
יח ע"א24 כי תמעל מעל אין מעל אלא שנוי וכו' ויזנו אחרי[אלהי עמי הארץ] חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מעילה א
יח ע"א24 מעילה - שינוי וכו' שנהנה מן ההקדשפירוש המכבי דברים עמ' שכט
יח ע"א26 וימעלו באלקי אבותיהם, ורש"י רנת יצחק דברי הימים עמ' קפג
יח ע"א26 וימעלו בה' ששגגו בע"ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג
יח ע"א רש"י - ששינו מעבודת הבורא לעבודת כוכבים גור אריה ויקרא פ"ה הערה 117
יח ע"א תוס' ד"ה ואומראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכח ע"ב
יח ע"ב מנין אכילתו ואכילת חברו וכו' שמצטרפין זע"ז אפילו לזמן מרובה וכו' תשובה מיראה עמ' כה
יח ע"ב ס"ד דלא יצטרף לזמן מרובהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה עג
יט ע"א01 מן הקדש לקדש כו' ר"י אומר עד שיזרק הדםברכת שלמה חו"מ עמ' רמד [הלכה]
יט ע"א16 כי יאכל קדש פרט למזיק, אקשיה רחמנא לתרומהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ריא ע"א-ע"ב
יט ע"א24 אי בבהמה תמימה היינו כוס של זהב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מב
יט ע"א רש"י [מפרש] ד"ה עדדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קנד
יט ע"ב01 מעילה הוי בנהנה שוה פרוטהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קצו
יט ע"ב05 אין מועל אחר מועל מנחת מרדכי עמ' קנד
יט ע"ב05 אין מועל אחר מועל בהקדשכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסד
יט ע"ב05 אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא בהמה וכלי שרת בלבד כיצד וכו' תשובה מיראה עמ' כד, עד
יט ע"ב05 אין מועל אחר מועל במוקדשין וכו' חמודי צבי בראשית עמ' נא
יט ע"ב05 אין מועל אחר מועל במוקדשין וכו' ורש"י והתוס' בד"ה אין מועל הק' מהתוספתאאיש אמונים דף סא ע"א
יט ע"ב05 אין מועל אחר מועל בקדשיםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשכא
יט ע"ב05 אין מועל אחר מועל וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כב
יט ע"ב05 אין מועל אחר מועלדברי הרב עמ' קכג
יט ע"ב05 אין מועל אחר מועלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכב
יט ע"ב06 אלא בהמה וכלי שרת משנת חיים ויקרא עמ' קס
יט ע"ב14 אין מועל אחר מועל אלא בבהמה בלבד ר' נחמיה אומר בהמה וכלי שרת אור חדש (הרטמן) פ"א אות 710
יט ע"ב28 נטל אבן או קורה של הקדש ה"ז לא מעל גור אריה ויקרא פ"ה הערה 127
יט ע"ב28 נטל אבן או קורה של הקדש וכו' נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לאאז שמח עמ' שעט
יט ע"ב28 נטל אבן או קורה של הקדש מעל חנן אלקים עמ' קפב
יט ע"ב28 נטל אבןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תלח
יט ע"ב28 נטל קורה של הקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תא
כ ע"א01 בנאו בתוך ביתו אינו חייב וכו' לימא מסייע לרב המשתחוה לבית אסרועצי חיים - מועדים עמ' שכד, שכה
כ ע"א01 נטל אבן של הקדש ובנאה בתוך ביתו לא מעל עד שידור חנן אלקים עמ' קפב
כ ע"א01 נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל וברש"י חמודי צבי בראשית עמ' נא
כ ע"א01 נתנו לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעלילקוט דברי חכמים בראשית סי' נח
כ ע"א03 הנוטל פרוטה של הקדש ונתנה לחבירו הוא מעל חבירו לא מעל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סט
כ ע"א03 נטל פרוטה של הקדש לא מעל נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מב
כ ע"א11 בגזבר המסורות לו ההקדשות בידו גור אריה ויקרא פ"ה הערה 127
כ ע"א11 גזבר ושאר אינשי מבשרת ציון ח"ג עמ' רעג
כ ע"א27 א"ל תן בשר לאורחים ונתן כבד וכו' השליח מעל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג
כ ע"א29 אמר לשליח תן להם חתיכה אחת והשליח אמר טלו ב' והם נטלו ג' כולם מעלוחכמת התורה בראשית עמ' שנא
כ ע"א תוס' ד"ה פרוטה משנת חיים ויקרא עמ' קמח
כ ע"ב06 שפיר קאמר נחמני של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תצד
כ ע"ב25 ש"מ מוסיף על דבריו הוירוח חיים (חיד"א) עמ' צ
כ ע"ב25 ש"מ מוסיף על שליחותו וכו' מגילת סמנים עמ' קיד
כ ע"ב26 א"ל טלו שנים מדעתי ובתוס' ד"ה ש"מ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג
כ ע"ב רש"י ד"ה אלא אמר נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ו
כ ע"ב תוס' ד"ה קרבייםטבעות זהב ח"א דף סד ע"ד [הלכה]
כא ע"א02 אמר לו הבא מן החלון או מגלוסקמא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מד
כא ע"א08 שילח ביד חרש שוטה וקטן אם עשו שליחותו בעל הבית מעל... כאותה ששנינו נתנו על גבי הקוף והוליכו וכו' של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות יח
כא ע"א08 שלח ביד חש"ו אם עשו שליחותן בעה"ב מעל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג
כא ע"א11 נוטל פרוטה או כלי ואומר פרוטה של הקדש בכל מקום שהוא וכו' אחרית השנים עמ' צא
כא ע"א14 דברים שבלב אינם דבריםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שח
כא ע"א14 דברים שבלב אינם דבריםלחמי תודה דף קעט ע"א
כא ע"א16 והא לאו בני שליחותא נינהו גור אריה בראשית פ"ח הערה 40
כא ע"א16 חרש שוטה וקטן לאו בני שליחותחכמת התורה נח עמ' שט
כא ע"א16 שליחות דקטןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 117
כא ע"א24 נזכר בעל הבית ולא נזכר שליחאיש צעיר דף כה ע"ב
כא ע"א27 נתן לו פרוטה א"ל הבא לי בחציה נרות ובחציה פתילות עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מד
כא ע"א36 נתן לו שתי פרוטות להביא אתרוג והביא לו בפרוטה אתרוג ופורטה כמון ותוס' ד"ה פרוטה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מה
כא ע"ב המפקיד מעות אצל שולחני צרורין שקשורין בקשר משונה וכו' מעל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מד
כא ע"ב נפל פרוטה של הקדש לתוך כיסו מקראי קדש (תשנג) עמ' קצט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
כא ע"ב נפלה פרוטה של הקדש בתוך כיסו וכו' כיון שהוציא הראשונה מעל דברי ר"ע חמודי צבי מועדים עמ' רכו
כא ע"ב נפלה פרוטה של הקדש בתוך כיסונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ב
כא ע"ב פרוטה של הקדש בתוך כיסו מנחת מרדכי עמ' קפט
כא ע"ב תוס' - אי פרוטה של הקדש בטילהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קסז
כא ע"ב תוס' ד"ה מטבעעולת חודש ח"ג מאמר רפג
כא ע"ב תוס' ד"ה פרוטה חמודי צבי מועדים עמ' רכו-רכז
כא ע"ב תוס' ד"ה פרוטהפתח טוב עמ' ד, ח
כב ע"א הדרן עלך השליח שעשה שליחותו וסליקא לה מסכת מעילה חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מעילה א

מעילה - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב תוס' ד"ה שחטן בדרוםשער יוסף (תקיז) דף סז/פז ע"ג
ג. רש"י ד"ה והאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קצז
ד ע"ב קדשים אסורים בהנאהאמרות ה' השלם ח"א עמ' קסט {לכן ה' היה צריך לומר לנח שמותר ליהנות מהבהמות הטהורות כל זמן שהיה בתיבה אף שנועדו חלקם לקרבנות}
ז ע"א רבי עקיבא קרא לרשב"י - בנילקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1168
ז. משום פגול נותרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנו
ז: מעשה דמים בקדשי קדשים להקל ולהחמיר בקדשים קלים כולהו להחמירנטעי אשל בראשית עמ' רעט
ח ע"א תוס' ד"ה קרמו, הא דבלי שרת מקדש היינו דוקא שנעשה כל הראוי לעשות בו ויוגמר הפעולה שעליו לעשותבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יט
ט. הנהנה מאפר התפוח שע"ג המזבחפרפרת משה ח"ב עמ' י
ט. העולה מועלין בה משהוקדשהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רנט
ט. קרמו בתנור הוכשרו ליפסל בטבול יוםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רסה
ט: תוס' ד"ה קרבנותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' יט
י ע"א במשנה והשמיט קטורתדברי שאול במדבר עמ' לו
י ע"ב אין כפרה למתיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קד
י ע"ב חטאת שמתו בעליה מתהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קי
י: חטאת שמתו בעליהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' לב
יא ע"א ורש"י דמי עולהלב חיים חלק א (סימן ל"ג) דף מ"א ע"ג (ד"ה אלא)
יא ע"א ת"ר נפש כי תמעול מעלאם הבנים ח"א דף קנג ע"א
יא ע"ב רש"י ד"ה הניחא, איברי שעיר של יום הכפורים מועלין בהן אע"פ שנעשית מצותן משום דכתיב אל ארץ גזירהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קט
יא. אין שבות במקדשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
יא. דבר שנעשית מצותו אין מועלין בושארית יעקב (אלגזי) דף ז ראש ע"ג
יא. יצא לשיתין, תי"טשמחת הרגל (תקמב) על רות דף נו ע"א
יא: תוס' - תרי מיעוטי כתיבי פי' וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כד ע"ב
יב ע"א מזבח הפנימי מנלן, ותוס' ד"ה בשלמאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' פ
יב ע"ב תוס' בד"ה כלדברי שאול ויקרא עמ' יד
יב ע"ב תוס', לניסוך המים בעינן מים חייםגבורת יצחק סוכות עמ' קכב
יג ע"א רש"י, ביכורים אינם קרבים לגבי מזבחגבורת יצחק שבועות עמ' נח
יג ע"ב נוהגין היו הזקנים שנהנין ממנו בלולביהן, ותוס'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' מד
יג. מועלין בהן ובגידולהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קע
יג: ערבה לא נהנין ולא מועלין ראב"צ אומר וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רכט ע"ב
יג: תוס' - נהנין היו וכו', קסבר מצוות לאו ל"נדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רכט ע"ב
יד ע"א אמר שמואל בונין בחול ואח"כ מקדישין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 85
יד ע"א רש"י ד"ה בונין בחולשעת הכושר דף יא ע"ב
יד ע"ב רש"י ד"ה מפרישין כו'שעת הכושר דף ג ע"ג, יא ע"ב וע"ד
יד תוס' ד"ה אי בונין בחולשעת הכושר דף י
יד: מותר הקטורת, ותוס'פרפרת אליעזר פרשת אחרי-מות פרק טז פסוק יב
טו ע"ב איקרו תרומה גבי חלה כתיב כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' פא
טו ע"ב כולהו איקרו תרומהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קפו
יז ע"א מעשה ברשב"י ור"א ב"ר יוסי תן בנך להריגהשם דרך במדבר עמ' רמג
יז ע"א פעם אחת גזרה המלכות גזרה וכו' אחת יבא הנס מכל מקוםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צה, מהד' ו סי' ק
יז ע"ב יצא לקראתו בן תמליון, בכה רשב"י ואמר שפחה של בית אבא (הגר) נזדמן לה מלאך שלוש פעמיםבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קמה
יז ע"ב מעשה בן תמליוןמנחת קנאות עמ' כא
יז ע"ב רש"י ד"ה אמר להו, מסתפינא דלמא עניש ליה ר' שמעון בן יוחאי לבני ובדבר זה אני מתיירא יותר מפחד האויבים שמתיירא אני שמא יכעוס עליו בשביל שום דבר ויענישנודברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ק
יז. ילך רבי שטעון שהוא מלומד בנסיםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' עט, פד
יז. מי שיש לו אויב יעני או יעשירשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' פג
יז. מנין לדם שרצים שהוא מטמא וכו'יפה תואר (תשעח) ח"ג עמ' תקצה
יז. רבי ראובן בן איסטרובלי סיפר קומיפרפרת אליעזר פרשת בחוקותי פרק כו פסוק ג
יז. רבי שמעון מלומד בנסיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קלג
יז. תוס' ד"ה אלו - ור' שמעון נוח לכעוס ומקפיד בדבר מועטגלגולי נשמות (תשסא) [סי' ש ס"ק יב]
יז: אילו היה אבא חלפתא קייםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לד
יז: בן תמליון בא לעזור לחכמים לבטל גזירת המלך, ובכה ר' שמעון על כך שנשלח להם שר מן השמים להיות בעזרתםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קסה
יז: יבא הנס מכל מקוםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רלא
יז: יצא לקראתו בן תלמיון כו' על בברתיה דקיסר כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כג
יז: יצא לקראתו בן תמליון וכו' בכה ר"שדברי יואל פ' מקץ דף שסה ע"ב
יז: פעם שלחו חכמים את רבי שמעון בן יוחאי לבטל גזירה שגזרה מלכות הרשעה, יצא לקראתו בן תמליון וכו' אמר להון שאילו כל מה ראית לכון למישאל, ועיילינהו לגנזיה לשקול כל דבעו, אשכחו ההוא איגרא שקלוה וקרעוהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיט
יז: רש"י - בן תמליון, שדדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיט, קסה
יז: שפחה של בית אבא נזדמן לה מלאך שלש פעמיםמאמר הנפש השלם עמ' יז
יח ע"ב כי תמעול מעל אין מעל אלא שינויגבורת יצחק ימים נוראים עמ' מה
יח ע"ב ת"ל וחטאה נאמר חטא בתרומה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קסז ע"ג
יח ע"ב תוס' ד"ה אכילתו כו'שעת הכושר דף כא ע"ב
יח ע"ב תוס' ד"ה ואומרלהורות נתן ויקרא עמ' רנא
יח. אין מעל אלא שנוי, ורש"ידברי יואל פ' קרח דף יט ע"א
יח. אין צריך לצרףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעג
יח. לא מעל עד שיפגוםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קלד
יח. פגם ולא נהנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כו
יט ע"א תוס' ד"ה אקשיה כו'שעת הכושר דף כב ע"א
יט ע"ב אין מועל א"מ וגו'דרכי איש דף יד ע"ד
יט ע"ב נטל אבן או קורהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ג
יט ע"ב תוס' ד"ה מ"ט דח"ק כו'שעת הכושר דף לב ע"א
כ ע"א נתנה לחביירו וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' טו
כ. השליח שעושה שליחותו בעה"ב מעלפרפרת התורה עמ' שדמ
כ: כל מידי דמימלך שליח מיניה הואמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסג
כא ע"א תוס' ד"ה פרוטה כו'שעת הכושר דף קיח ע"ב
כא. תוס' מעשה אדם ושמיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלה
כא: נפלה פרוטה של הקדש בתוך כיסו וכו'דברי יואל פ' כי תשא דף רעט ע"א
כא: נפלה פרוטה של הקדש בתוך כיסו, או שאמר פרוטה בכיס זה הקדש, כיון שהוציא את הראשונה מעל דברי רבי עקיבא, וחכמים אומרים עד שיוציא את כל הכיסדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קפה
כא: תוס' ד"ה פרוטה - תימה וליבטל האי פרוטה של הקדש שנפלה, וכי תימא דבר שיש לו מתירין הוא על ידי פדיון וכו'דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קפה
כא: תוס' ד"ה פרוטה, וצ"ל דליכא אלא חד בכיס דליכא ביטול וכו'דברי יואל פ' כי תשא דף רעט ע"א
ד: ראה מה אתה שואלניתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסז (ש) {השוואות בלשון ראייה}
ו. כל לאתויי לידי מעילה כו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רג (תלט) {דבר גדול הוא יותר לחדש שם מלסלק שם}
ח ע"א תוס' ד"ה לשחוט עליהן הזבחפרשת דרכים (תשסה) עמ' ריג
ט ע"א לחם הפנים מועלין בופרשת דרכים (תשסה) עמ' ריג
ט ע"ב הא ע"ג המזבח יחזיר, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מא
ט. הנהנה מאפר תפוחטירת כסף דף כז ע"א
ט. לחם הפנים מועלים בו משהוקדשה קרם בתנור הוכשר ליפסל בטבול יום וכו' ותוס' ד"ה קרמואש דת (תשמח) עמ' קסה
ט. מיצוי חטאת העוף מחלוקת ר"ה ור"אטירת כסף דף קכז/קנז ע"ב
י ע"א והקטורת וכו' קדשו בכלי הוכשר ליפסלמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כב
י ע"א כל שיש לו מתירין אין חייבין עליו משום פגול נותר וטמא עד שיקרבו מתיריופרשת דרכים (תשסה) עמ' רחצ
י: רש"י ד"ה ולד, אין כפרה למתים דמיתתן כיפרה עליהםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנג (תקיד)
י: תוס' ד"ה הכל מודים, יש חילוק בין קדשים קלים לקדשי קדשים לגבי מעילה אימת יוצאין מידי מעילהעזר מיהודה (תשנט) עמ' תפב
יא ע"ב להביא שתי תורים שלא הגיע זמנןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנג
יא. אם יש דבר שנעשית מצוותו ויש בו מעילהשם דרך ויקרא עמ' צו
יא. דבר שנעשית מצותו אין מעולין בושארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' כב
יב ע"ב תוס' ד"ה כל הראוי למזבחרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יח, כז
יד ע"ב בונין בחול ואח"כ מקדישיןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קכט
יד תוס' ד"ה בוניןדרישה מחיים דף כח ע"ג
יד: בונין בחול ואח"כ מקדישיןדרישה מחיים דף כח ע"ד
טו ע"א קדשי מזבח מצטרפין, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לח
טו ע"א תוס' ד"ה קדשי מזבח, וד"ה אחד קדשירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לז-לח
טו: כל הנבילות וכו'אור החיים דברים פרק יד פסוק כא
טז: בכזית לוקהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שד
יז. גזרו שלא ישמרו שבת כו' מנין לדםטירת כסף דף לט ע"ב
יז. יבוא הנס מכל מקוםעל הגאולה ועל התמורה סי' מב עמ' פג
יז. מנין לדם שרציםטירת כסף דף מ ע"ג
יז. פע"א גזרה המלכות גזירה כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' קח
יז. פעם אחת גזרה המלכות שלא ישמרו שבת ושלא ימולו בניהם וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' קטז
יח. אין מעל אלא שינוי וכו' ואומר וימעלו באלקי אבותיהם וגו', ורש"י ד"ה וכןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קח (שעד) {על כן נקראים עכו"ם 'אחרים'}
יט ע"ב אין מועל אחרי מועל אלא בהמה וכלי שרת בלבד דנתקדשו קדושת הגוףהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לד
יט. רש"י ד"ה אקשיה, שמשנה עצמו משכינה לעבודת כוכביםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קח (שעד) {על כן נקראים עכו"ם 'אחרים'}
כ ע"א השליח שעשה שליחותודבר יום ביומו - ר"ח אלול
כ. שליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וארא
כא נותן לו שתי פרוטות וכו'בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' יד אות א
כא ע"ב תוס' ד"ה פרוטה וכו'בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' יא אות ד
ב ע"א קדשי קדשים ששחטן וכו' אמר ר' יהושע וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 238 הערה מה, כרך ג עמ' 310
ג ע"ב א"ל רב אשי לרבא והא אמר עולא קומץ וכו' א"ל רבינא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 546
ג ע"ב אמר רב גידל אמר רב זריקת פיגול וכו' יתיב אביי וכו' כי אתא לקמיה דר' אבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 459
ו ע"ב א"ר יוחנן כי אמר ר"ע זריקה מועלת וכו' כבר לימדוני חברי שבגולה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 431
ז ע"א וכשיצאתי והרציתי דברים לפני ר"עדורות הראשונים כרך ד עמ' 441
ז ע"ב אמר ר"ל משום ר' אושעי' תשובה גנובה השיבו ר' עקיבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 320
ח. תוס' ד"ה לשחוטפרשת דרכים (תשנב) עמ' קנ
ט ע"ב תניא כוותיה דרב הנהנה מדמי חטאת וכו' א"ל רב גביהא מבי כתיל לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 566
ט. לחם הפנים מועלין בופרשת דרכים (תשנב) עמ' קנ
טו ע"א כל הפיגולים המצטרפים זה עם זה וכו' א"ר יהושע כל וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 310
טו ע"א מחוורתא אין חייכין מעילהמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק טז
טו ע"ב חמשה דברים בעולה מצטרפים ושש בתודהמשך חכמה ויקרא פ"ח פסוק לב
טו ע"ב כל הנותרת מצטרפותמשך חכמה ויקרא פ"ח פסוק לב
י ע"ב חטאת שמתו בעליה תמותדברי חנינא - הספדים עמ' צו
י: כל שיש לו מתירין אין חייבין עליופרשת דרכים (תשנב) עמ' רי
יא דישון מזבח הפנימי והמנורה כו', ותוס' ובפיה"מ לר"מ פ"ג מ"ד ורע"בגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ע
יב ע"א מחוסר זמן מידי דהוה אבעל מום דבר פדיון הואמשך חכמה דברים פ"כג פסוק יט
יב ע"א קדשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורהמשך חכמה דברים פ"כג פסוק יט
יב. לרבות דשן המנורה ודשן מזבח הקטורתתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ר
יד ע"א בונין בחול ואח"כ מקדישיןפנים מסבירות עמ' פא
יז ע"א דם השרץ מבשרו מצטרפין וכו' כלל א"ר יהושע וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 238 הערה מה
יז ע"א חכים ליה בן יוחאיפני מנחם עקב עמ' סז
יז ע"א כאן בכולו כאן במקצתומשך חכמה ויקרא פ"יא פסוק כט
יז ע"א שאל רכי מתיא בן חרש את רבי שמעון בן יוחאי בעיר רומימשך חכמה במדבר פ"טו פסוק מ
יז ע"א שפעם אחת גזרה המלכות גזירה שלא ישמרו את השבת וכו' הלן רבי ראובן בן איסטרובלי וכו' אמרו מי ילך וכו' ילך רשב"י וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 579, 730, 811, כרך ה עמ' 10, 12, 14 הערה ז
יז ע"ב ואילו היהשני המטות - מטה הלוי עמ' לג
יז ע"ב ואילו היהשני המטות - מטה נפתלי עמ' לג
יז ע"ב מה שפחה של בית אבא נזדמן לה מלאך שלש פעמים ואני לא פעם אחתפני מנחם וירא עמ' צ, ויצא עמ' קסג
יז ע"ב פ"א גזרה המלכות גזירה כו' נשאלה שאלה זו, דם שרץ שיהי' דמו מטמא כבשרו כו' יבא הנם מכל מקוםמאור ושמש (תשנב) עמ' נב
יז ע"ב ראיתיה ברומי וכו' וברעי"י ותוס'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' נט
יז ע"ב רשב"י ותוס' להצילו מאסכרההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שיז
יז. גזרו שלא ישמרו את השבתנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 215
יז. הלך רבי ראובן בן איסטרובלי וסיפר קומי והלך וישב עמהם וכו'בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' צה
יז. מי ילך ויבטל את הגזירות רשב"ינאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 95
יז. מי שיש לו אויב יעני או יעשירשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' ט
יז. פעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את שבת, ושלא ימולו את בניהםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רצ
יז. שאל ר' מתיא בן חרש לרשב"יהאיר ממזרח - אבות עמ' קפ
יז: בית אבאהאיר ממזרח - אבות עמ' נב
יז: ילך רשב"י שהוא מלומד בניסיםהאיר ממזרח - סליחות עמ' קנב
יח ע"א אין מעל אלא שינויבאר בשדה עמ' תקח
יח: אין מעילה במחובר לקרקעדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רעג
יט ע"א עד שיזרק הדםבאר בשדה עמ' תק
יט ע"ב אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא בהמה וכלי שרת בלבדפני מנחם עקב עמ' סה
יט ע"ב נטל אבן או קורה של הקדש לא מעלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מא
יט ע"ב עצים קרבן הם וטעונין מלח וטעונין תנופהמשך חכמה בראשית פ"כב פסוק ג
יט ע"ב תוס' ד"ה אין מועל אחר מועלפני מנחם עקב עמ' סה
יט. והביא חטאתו ואשמו מן ההקדש וכו'עטרת חן ח"א עמ' צב
יט: אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא בהמה וכלי שרת בלבד, ורש"ינחל עדה עמ' תי
יט: אין מועל אחר מועלאמרי משה (פודהורצר) עמ' ה
כ ע"א למה לי עד שידור תחתיה, כיון דשביה מעלמשך חכמה שמות פ"יט פסוק יג
כ. השליח שעשה שליחותו בעה"ב מעל וכו'נחל עדה עמ' תכה
כ. מעילה מצטרפת לזמן מרובהאמרי משה (פודהורצר) עמ' ד
כא ע"א הבא לי מן החלון והביא לו מן הדלוסקמאמטה אהרן (קרייזר) עמ' רג
כא ע"א שלח ביד חש"ובאר בשדה עמ' רח, תמח
כא ע"ב פרוטה של הקדש שנפלהבאר בשדה עמ' תקה
כא ע"ב תוס' ד"ה פרוטההדרום כרך כה עמ' 133
כא: נפלה פרוטהיטב לב (חזן) דף טז ע"ד
ב ע"ב אי עלו מהו שירדודרשות הרז"ה עמ' תקסא
ב. קדשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורהדרשות אל עמי ח"ג דרוש א
ב. תוס' ד"ה ששחטן בדרוםנשמת חיים (אבולעפיא) דף עא
ז. אמר ר"ש כשהלכתי לכפר פאני וכו' וכשבאתי והרציתי דברים לפני חביריפרדס דבש פרק נא, קכח
ט הנהנה מאפר תפוחאות היא לעולם ח"ב דף קכד ע"ב
ט ע"א קרמו פניה בתנור הוכשרו ליפסל בלינהערבי נחל (תשסט) שמות עמ' צח
ט תוס' ד"ה שאני גחלתאות היא לעולם ח"ב דף קכד ע"ב
י ע"א הקומץ והקטורתאות היא לעולם ח"א דף לט ע"ב
יג: ואמר ר' יוחנן משום מנחם יודאפה ר"א בשיטת ר' עקיבא רבו אמרפרדס דבש פרק קכח
יד ע"א בונים בחוללחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 151
יד ע"א רש"י - מן היערתורת מנחם חס"ט עמ' 154
יד ע"ב לא נתנה תורה למלאכי השרתהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קלא, רכו
יז ע"א ביטול גזירות הרומאים, על ידי רבי ראובן בן איסטרובלי ורשב"יפלאות עדותיך ח"א עמ' שפז
יז ע"א הסיפור עם רשב"י שהלך לרומי לבטל גזירה וכו'תורת מנחם חע"ו עמ' 139
יז ע"א תוס' ד"ה אילו - ביאור דברי רשב"י "אילו היה יוחאי אבא קיים" וכו'פלאות עדותיך ח"א עמ' שפט
יז ע"ב בשד בן תמליון שהציע עצמו לעזור לתנאיםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קכח
יז ע"ב מה שפחה של בית אבא נזדמן לה מלאך שלש פעמיםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קצו
יז ע"ב תוס' ד"ה אל בירושלמי מפורש, שרשב"י העניש את רבי אלעזר באסכרהפלאות עדותיך ח"א עמ' שצ
יז: דלמא עניש ליה רשב"ימראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף פו ע"ד
יח. אין מעילה בלא שינוי שנאמר איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעלאהל יעקב (שפירא) דף סה ע"א
יח. מה סוטה שנהנה ועל כן כתיב גבה מעילה אבל כשלא נהנה כגון הנוטל מהקדש ומשליך לאיבודאהל יעקב (שפירא) דף סה ע"א
יט ע"ב רש"י ד"ה אין מועלאות היא לעולם ח"ב דף קכב ע"ב
כא תוס' ד"ה נתנו בשליח לד"עזרע יעקב (ניניו) עמ' קס
ב. קדשים שמתו יצאו מידי מעילהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 34
ט. מעילה בדשן שנתרםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 380
י ע"א אין מפרישין תחלה לאיבודבנין אברהם בראשית עמ' שמב
יא: ד"ה בשלמא תרומתדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1315
יב: הקיז דם לבהמת וכו'ברכת שמואל (תשעז) שמיני עמ' שע
יג. הקדיש יונים אין וכו'ברכת שמואל (תשעז) שמיני עמ' שע
ב. קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלין בהןסמיכת חכמים (תשסא) עמ' רמא, רמג
ז. אמר ר"ש כשהלכתי לכפר פאני מצאני זקן אחדנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות יד
ז: אמר ר"י קצצתינון לרגלוהי דינוקאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קז אות י
ט: תוס' ד"ה וכולן שפקעונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ח
טו. שאל רבי מתיא בן חרש את רשב"ינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות ז
י ע"ב וחטאת שמתו בעליה ימותועטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות רפג
יא: תוס' - אין השלכה פחות מעשר אמותחלקת אפרים - ויחי (ב)
יג: ואמר ר' יוחנן משום מנחם יודאפהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות יד
יט: אין מועל אחר מועל בהקדשכסף נבחר (תשפ) עמ' שסג
כ: רש"י ד"ה אלא אמרנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פ אות י
כא ע"א שילח ביד חרש שוטה וקטן אם עשו [וכו']: והא לאו בני שליחותא נינהו וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות קיא
כא: פרוטה של הקדש שנפלה לתוך הכיס כיון שהוציא את הראשונה מעלנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כ אות ב
כא: תוס' ד"ה פרוטהמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קו, קמב
תפארת ישראל פ"ג אות כה בעינן קרא כדכתיבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעט (שמט) {ציון להרבה אחרונים המדברים בכלל זה}
פ"ג מ"ו תוי"ט ואין שליח ע"ששעת הכושר דף יב ע"ג


ללקט ביאורי אגדות על מסכת תמיד (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת תמיד
לשון הגמראמראה מקום הביאור
כה ע"ב בג' מקומות היו כהנים שומרים וכו'למחר אעתיר עמ' רמ
כה ע"ב בג' מקומות הכהנים שומריםילקוט הגרשוני ח"ב
כה ע"ב בג' מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש בבית אבטינס ובבית הניצוץ ובבית המוקד בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קע
כה ע"ב בג' מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשצו
כה ע"ב בג' מקומות הכהנים שומרים וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' פז, קג
כה ע"ב בג' מקומות כהנים שומרים בביהמ"ק אגרא דכלה ח"ג עמ' קס
כה ע"ב בשלשה מקומות הכהנים שומרים בביהמ"ק - ראב"ד אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תס
כה ע"ב בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - תמיד א
כה ע"ב בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש וכו' להורות נתן במדבר עמ' ל
כה ע"ב בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש וכו'טוב ירושלים במדבר פ"א פסוק נג
כה ע"ב בג' מקומות הכהנים שומרים רנת יצחק שמואל עמ' נב
כה ע"ב בשלשה מקומות הכהנים שומרים וכו' לקוטי שיחות חי"ג עמ' 56, חי"ח עמ' 464, חכ"ג עמ' 366
כה ע"ב בשלשה מקומות הכהנים שומרים וכו' (ובפיהמ"ש להרמב"ם והרא"ש, המפרש וביאורי הגר"א) תורת מנחם חנ"ח עמ' 366
כה ע"ב בשלשה מקומות הכהנים שומריםפנים מסבירות עמ' שמא
כה ע"ב הכהנים שומרים בבית המקדש תורת אליהו עמ' רנ
כה ע"ב כהנים שומרים בלילה במקדש המאור הגדול (גר"א) עמ' תקנח
כה ע"ב ביהמ"ק היה טעון שמירה תמיד דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' פד
כה ע"ב מסכת תמיד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמב {הטעם שנקרא המסכת תמיד בל' יחיד ולא תמידין}
כה ע"ב בית אבטינס ובית הניצוץ וכו' והרובים שומרים שם לקוטי שיחות חי"ג עמ' 64
כה ע"ב הרובים שומרים שםגבורות שמונים (תשסג) עמ' צה
כה ע"ב הרובים שומרים משנת חיים שמות עמ' רצד
כה ע"ב הרובים שומרים שם הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' צב (עמ' צב, ריז במהד' תשסב)
כה ע"ב הרובים שומרים שם להורות נתן במדבר עמ' לב
כה ע"ב הרובים שומרים שם והמפרש עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רסז, רסח
כה ע"ב הרובים שומרים שםפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צא
כה ע"ב הרובים שומרין שם זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רנב
כה ע"ב הרובין שומרים שם דרשות לחם שלמה עמ' קלב
כה ע"ב והרובין שומרין שם, והמפרש אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קעט
כה ע"ב והרובים שומרים שם לקט אמרי קודש - במדבר עמ' יד, טו
כה ע"ב והרובים שומרים שם רנת יצחק שמואל עמ' לו
כה ע"ב והרובים שומרים שם, פי' המפרש, רובים שלא הגיעו לכלל עבודה לקט אמרי קודש - שמות עמ' קכא
כה ע"ב בית המוקד היה מוקף רובדין של אבןשמלת אליעזר ח"א עמ' שלה
כה ע"ב מפתחות העזרה בידםבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 6
כה ע"ב מניחים בגדיהם תחת ראשיהםשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 47 {הרי משכח הלימוד כאמור בהוריות יג ע"ב}
כו ע"א אירע קרי לאחד מהן יוצא והולך לו במסיבה ההולכת לו תחת הבירה להורות נתן במדבר עמ' מח
כה ע"ב ראב"ד סוד"ה בית המוקד - וצריך לשמור הכהנים במקום קדש ממש וכו' הכהנים בפנים והלוים בחוץ לקוטי שיחות חי"ג עמ' 63
כה ע"ב ראב"דמנחת מרדכי עמ' שט
כה ע"ב רא"ש ומפרש - האם יש שמירת המקדש ביוםקרן פני משה ח"א עמ' קנד
כה ע"ב רא"ש, מפרש וראב"ד - האם יש שמירת המקדש ביום אור אברהם במדבר עמ' קפז
כה ע"ב רא"ש, מפרש וראב"ד - האם יש שמירת המקדש ביום אור אברהם דברים עמ' שטז
כו ע"א04 מצאו נעול בידוע שיש שם אדם מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשפו
כו ע"א04 מצאו נעול בידוע שיש שם אדם פתוח בידוע שאין שם אדם אור ישרים (תשסב) עמ' קנו
כו ע"א04 מצאו נעול בידוע שיש שם אדם פתוח בידוע שאין שם אדם לישרים תהלה (תשסד) עמ' קיא
כו ע"א04 מצאו נעול בידוע שיש שם אדםאורחות דוד עמ' קנב
כו ע"א04 מצאו נעול בידוע שיש שם אדםלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שמו
כו ע"א10 וכי באיזה שעה הממונה בא וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קעח
כו ע"א12 הממונה בא ודופק עליהם והם פתחו לו גנת אגוז (תשעב) אות תלא
כו ע"א15 והחונים וכו' ואהרן ובניו וכו' שומרים משמרת וכו' למשמרת לקוטי שיחות חי"ג עמ' 59
כו ע"א15 מנא ה"מ אמר אביי וכו' אין שימור בעלמא אשכחן דבעי וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - תמיד א
כו ע"א17 משה היה מהשומרים במשכןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קה
כו ע"א17 משה ואהרן ובניו שומרים וכו' מה משה בחד מקום לחודיה וכו' תשובה מיראה עמ' יח
כו ע"א17 משה ואהרן ובניו שומרים משמרת הקודש וכו'טוב ירושלים במדבר פ"א פסוק נג
כו ע"א20 בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבהמ"ק והלויים בכ"א מקומות להורות נתן במדבר עמ' לג
כו ע"א20 בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש וכו' והלוים בכ"א מקומות וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ריט ד"ה ובזה
כו ע"א21 והלוים בעשרים ואחד מקום, ובראב"ד רנת יצחק שמואל עמ' נח
כו ע"א30 רב אשי אמר מסיפיה דקרא שומרים משמרת למשמרתשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קמו
כו ע"א המפרש - זמן קריאת הגבר לקוטי שיחות חל"ט עמ' 225
כו ע"א המפרש - זמן קרות הגבר שירת הפסח אות נט
כו ע"ב ומי הוו מפלגי אבנים, וברא"ש קס"ד דלאחר שנבנו בחומה חלקו את האבניםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תמא
כו ע"ב אמר אמי ומתקני ומייתי מעיקרא וכו' רנת יצחק מלכים עמ' סה
כז ע"א01 דלא מטו למעבד עבודה (ובמפ') לקוטי שיחות חי"ג עמ' 64
כז ע"א02 רובים דמטי למיעבד עבודה משנת חיים במדבר עמ' שב
כז ע"א03 בג' מקומות הכהנים שומרים במקדש והלויים בכ"א לקט אמרי קודש - שמות עמ' קכא, במדבר עמ' יג
כז ע"א03 כ"ד שומרים בכ"ד מקומות רנת יצחק שמואל עמ' נג, נד
כז ע"א07 שמירת הר הבית מתוכומנחת מרדכי עמ' רנו
כז ע"א14 אמר אביי כו' רבא אמר וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' עג
כז ע"א19 לעולם כ"ד וכו' לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 497
כז ע"א29 ובעי למיתב משנת חיים שמות עמ' רצד
כז ע"א31 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שדמ
כז ע"א33 ה' שערי העזרה וכו' ורמינהו ז' שערים היו בעזרה וכו' אמר אביי תרי מינייהו לא צריכי שימור רבא אמר תנאי היא (ובמפ') לקוטי שיחות חי"ח עמ' 212
כז ע"א ראב"ד - שמירת המקדש פני מלך שמות עמ' רו
כז ע"ב05 עליך אי אתה מעלה אבל אתה יכול להציע תחתיך וכו'חיי נפש ח"ד עמ' שנד
כז ע"ב24 מחילות לא נתקדשו להורות נתן במדבר עמ' מז
כז ע"ב35 אמר ליה רב לחייא בריה וכו' חשיך תקין נפשך וקדים תקין נפשך וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' שנז
כז ע"ב36 חשיך תקין נפשך, וקדים תקין נפשך כי היכי דלא תרחק אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קיז
כז ע"ב36 קדים ותקין נפשך וחשיך ותקין נפשך בי היכי דלא תרחוק תפארת צבי שמות עמ' תסא
כז ע"ב36 קדים ותקין נפשךזכור לאברהם (וייס) פ' פנחס
כז ע"ב37 תיב וגלי וכסיבאר שבע (שעד) תמיד דף כח ע"ד
כז ע"ב38 וכשאתה שותה מים שפוך מהן ואחר כך תן לתלמידךבאר שבע (שעד) תמיד דף כט ע"א; כנסת הגדולה (תיח) דף כז ע"ד; ספר החסידים סימן קיא
כז ע"ב38 כשאתה שותה מים שפוך מהם ואח"כ תן וכו' תורת מנחם חנ"ד עמ' 166
כז ע"ב38 שטוף ושתי שטוף ואחית אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רכח
כז ע"ב40 לא ישתה אדם מים ויתן לתלמידו וכו' הר המוריה עמ' י
כז ע"ב49 איש הר הבית הי' מחזר וכו' אשריהם לראשונים שאפילו על אונס שינה עושין דין וכו' חכמה ומוסר ח"א עמ' קעב
כז ע"ב49 איש הר הבית היה מחזר על כל משמר המאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' לז
כז ע"ב49 איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר ואבוקות דולקות לפניו המאיר לארץ (שיינברג) עמ' שיב
כז ע"ב ראב"דפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צז
כח ע"א01 ניכר שהוא ישן חובטו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רכב
כח ע"א01 ניכר שהוא ישן חובטו במקלו המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רטז
כח ע"א02 ורשות היה לו לשרוף כסותו פני מלך שמות עמ' קצ
כח ע"א03 קול בן לוי לוקה ובגדיו נשרפין שישן לו על המשמר דעת תורה במדבר עמ' ז
כח ע"א08 אשריהם לראשונים שאפי' על אונס שינה עושין דין שלא על אונס שינה עאכו"כלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שח
כח ע"א08 אשריהם לראשונים שאפילו על אונם שינה עושין דיןדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שכא
כח ע"א08 אשריהם לראשונים שאפילו על אונס שינה עונשיםהתורה והעולם ח"ב עמ' עז
כח ע"א08 אשריהם לראשונים שאפילו על אונס שינה עושין דין מצור דבש עמ' רטז
כח ע"א08 אשריהם לראשוניםילקוט הגרשוני ח"ב
כח ע"א08 אשריהם שאפי' על אונס שינה עשו דין קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' של
כח ע"א10 אי זו הוא דרך ישרה שיבור לו האדם הוי אומר זו התוכחה וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' קלב
כח ע"א10 איזה דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קל
כח ע"א10 איזה דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רסו
כח ע"א10 איזה היא דרך ישרה וכו' וי"א יחזיק באמונה יתירה תורת איש ח"ב עמ' יט
כח ע"א10 איזהו דרך ישרה וכו' יחזיק באמונה יתירה שירת דוד (תשסז) עמ' קמו
כח ע"א10 איזהו דרך ישרה וכו' יחזיק באמונה יתירהשער החצר (תשעב) סי' קפב
כח ע"א10 איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם אוהב את התוכחות שכל זמן וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות כ
כח ע"א10 איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו' וי"א יחזיק באמונה יתירהאורות ונתיבות ח"ה פרק יח אות מט
כח ע"א10 איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שכה
כח ע"א10 איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב התוכחותשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תפח
כח ע"א10 איזהו דרך ישרהכרם יהושע (ולרשטיין) דף ח ע"ג
כח ע"א10 איזו דרך שיבור לו האדם אהב את התוכחותשארית יעקב (פאנעט) עמ' רכג
כח ע"א10 איזו היא דרך ישרה וכו' ורעה מסתלקת מן העולם וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ז
כח ע"א10 איזו היא דרך ישרה וכו' יאהב את התוכחות וכו' יחזיק באמונה יתירה תהלה לדוד (והרמן) פרק נ פסוק כג הערה ו, פרק קא פסוק ב הערה ג, פרק קיד פסוק ג הערה י
כח ע"א10 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' לח
כח ע"א10 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם מצווה ועושה ח"א עמ' קנה
כח ע"א10 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שא
כח ע"א10 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות מצור דבש עמ' ריח
כח ע"א10 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות וכו' אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תסז
כח ע"א10 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות וכו' דרך ישרה עמ' תה
כח ע"א10 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להתחלת המדרש דף נז ע"א; של"ה (תט) בהקדמה דף א ע"א; באר שבע (שעד) תמיד דף כט ע"א
כח ע"א10 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפט
כח ע"א10 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם חכמה ומוסר ח"א עמ' קלג, קלה, קעא, קעד
כח ע"א10 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יחזיק באמונה יתירה וכו', וברש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שעח, שמות עמ' תי, תשלא, ויקרא עמ' תקפ-תקפד, תקפח-תקפט, תקצז-תקצח, דברים עמ' רכה-רכו, תרמב-תרמג
כח ע"א10 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, הוי אומר זה התוכחהכד הקמח (מישור) עמ' שכה
כח ע"א10 איזוהי דרך ישרה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפד
כח ע"א10 איזוהי דרך ישרה תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' י
כח ע"א10 איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ב פסוק ט
כח ע"א10 איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםפני חיים (פלג'י) עמ' לג ע"ב
כח ע"א10 איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, יאהב את התוכחות וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' רז
כח ע"א10 איזוהי דרך שיבור לו האדם וכו' ידבק באמונה יתירה ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קלג, ויקרא-במדבר עמ' שנד
כח ע"א10 ר' אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם אהב את התוכחותאודה ה' דף טו ע"ב
כח ע"א10 רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות וכו' ויש אומרים יחזיק באמונה יתירההכנה דרבה (תשסט) עמ' סז
כח ע"א10 רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות של"ה (תשנז) - מס' חולין אות נה
כח ע"א10 רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו הארם יאהב את התוכחותישמרו דעת עמ' ר
כח ע"א10 רבי אומר איזוהו דרך ישרה וכו' יאהב את התוכחות וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קפ
כח ע"א10 תניא איזהו דרך ישרה שיבוראפוד בד דף עב ע"ב
כח ע"א10 תניא רבי אומר איזו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'מזקנים אתבונן עמ' מד
כח ע"א10 תניא רבי אומר איזו היא דרך ישרה וכו' ועליהם תבא ברכת טובדרכי התשובה עמ' קט
כח ע"א10 תניא רבי אומר איזו היא דרך ישרה וכו' ועליהם תבא ברכת טוב כתב סופר אגדות כאן
כח ע"א10 תניא רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות א
כח ע"א11 אהוב את התוכחהבית יעקב (תשסא) עמ' כג
כח ע"א11 יאהב את התוכחות קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קפב, קפז
כח ע"א11 יאהב את התוכחות שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצב
כח ע"א11 יאהב את התוכחות שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קנא
כח ע"א11 יאהב את התוכחות ויחזיק באמונה ישמח חיים (תשסה) מע' י אות סא
כח ע"א11 יאהב את התוכחות שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רכב, רסא
כח ע"א11 יאהב את התוכחות שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם פרי צדיק דברים אות ז, וילך אות ג, מוצאי יוכ"פ אות ב
כח ע"א11 יאהב את התוכחותנתיבות עולם ח"ב עמ' קפט
כח ע"א11 כל מעגל טוב - האוהב תוכחהביאור הגר"א על משלי פרק א פסוק ג, פרק ב פסוק ט
כח ע"א12 בזמן שהתוכחה בעולם חרון אף מסתלק מן העולםרב שלום (אדלר) עמ' רעו
כח ע"א12 בזמן שיש מוכיחין בעולם שלום בעולםמרפא לשון עמ' קעב
כח ע"א12 בזמן שתוכחה בעולם טובה בא לעולםמנחם ציון (תשסד) עמ' רב
כח ע"א12 כ"ז שתוכחה בעולם נח"ר וברכה בעולם תורת יחיאל בראשית עמ' תד
כח ע"א12 כ"ז שתוכחה בעולם וכו'תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קכד
כח ע"א12 כ"ז שתוכחה בעולם טובה באה לעולם תורת יחיאל בראשית עמ' תכ
כח ע"א12 כ"ז שתוכחה בעולם רעה מסתלקת וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' קו
כח ע"א12 כ"ז שתוכחה בעולם ברכה בעולם ורעה מסתלקת מן העולםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קעז
כח ע"א12 כ"ז שתוכחות בעולם טובה וברכה באין לעולםדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' ל ע"ב
כח ע"א12 כל זמן שיש תוכחה בעולם ברכה באה לעולם שנאמר ולמוכיחים יונעם ועליהם תבא ברכת טוב וגו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' נ, קה, קז, קיח, קל, רט, רסג, שנח, תנב, תסא, תפו, תצד, תרלא
כח ע"א12 כל זמן שיש תוכחה בעולם ברכה בעולם צמח דוד (סקאליע) עמ' תכז
כח ע"א12 כל זמן שיש תוכחה בעולם יש ברכה וחיים וכל טוב בעולםתורי זהב (תשעג) עמ' שנה
כח ע"א12 כל זמן שיש תוכחה בעולם, טובה בא לעולםדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' לד
כח ע"א12 כל זמן שתוכחה בעולם ברכה בעולם שנאמר ולמוכיחים יונעם ועליהם תבא ברכת טוב וגו' ורעה מסתלקת מהעולם בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רמא, רנז, שלה, תרטז, תרכ, תרמח
כח ע"א12 כל זמן שתוכחה בעולם ברכה בעולם שנאמר ולמוכיחים ינעם וגו' כתונת פסים (תשעא) עמ' י, רס
כח ע"א12 כל זמן שתוכחה בעולם וכו' ברכה באין לעולם ורעה מסתלק מהעולם וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' פא, פג, פח, קכה, קעז, רלח, ש, דש, שיט, שכד, תה
כח ע"א12 כל זמן שתוכחה בעולם טובה בעולם ויגד יעקב עמ' רכג
כח ע"א12 כל זמן שתוכחות בעולם חיים בעולם דעת תורה במדבר עמ' לב
כח ע"א12 כל זמן שתוכחות בעולם טובה וברכה באין לעולם מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקב
כח ע"א12 כל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם טובה וברכה באין לעולם שנאמר ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת טוב ברית אברם עמ' שסד, תעז
כח ע"א12 שכל זמן שתוכחות בעולם טובה וברכה באין לעולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' נד
כח ע"א12 שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח בא לעולם, טובה וברכה באין לעולםכתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא ב ע"ב
כח ע"א12 שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם וכו' באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרלו
כח ע"א12 שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם טובה וברכה באין לעולםשארית מנחם - מאמרים עמ' שלד
כח ע"א12 שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעג
כח ע"א12 שכל זמן שתוכחת בעולםהדרת אליהו דרוש ח סי' ד ד"ה ובזה
כח ע"א12 תוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שעב
כח ע"א14 ולמוכיחים יונעם ועליהם תבוא ברכת טוב, כל זמן שתוכחה בעולם ברכה בעולם ורעה מסתלקת מן העולם וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מז, סז, עב, קכז, קמו, תצד, תקמא, תקנ, תשכ, תתה, תתכ, תתכג, תתעג, תתקנ, תתקעט, א'רלג, א'שנ
כח ע"א14 ולמוכיחים ינעם איזהו דרך רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קח
כח ע"א15 הרוצה שיחיה יחזיק באמונה יתרה +מי השלוח (תשסז) ח"א דף קצ
כח ע"א15 יחזיק באמונה יתירה שנא' עיני בנאמני ארץפרי צדיק נח אות ח, ר"ח שבט אות ב, פסח אות לז, מה, מצורע אות ג, וילך אות *ג,
כח ע"א18 המוכיח את חבירו לש"ש זוכה לפלגו של מקוםמרפא לשון עמ' קעב, קעד
כח ע"א18 המוכיח את חבירו לשם שמים וכו' שמושכין עליו חוט של חסד לקט אמרים (שכטר) עמ' נב
כח ע"א18 המוכיח חברו לש"ש זוכה לחלקו של ה' שרתי ח"א עמ' יט
כח ע"א18 המוכיח לש"ש מושכים עליו חוט של חסדאבן פינה עמ' 12
כח ע"א18 המוכיח לשם שמים זוכה לחלקו של הקב"הפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' רח
כח ע"א18 כל המוכיח את חבירו לש"ש זוכה לחלקו של הקב"ה +מטר השמים - עמודי העולם עמ' תו
כח ע"א18 כל המוכיח את חבירו לש"ש זוכה לחלקו של הקב"ה שנאמר מוכיח אדם אחרימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תפו
כח ע"א18 כל המוכיח את חבירו לש"ש זוכה לחלקו של הקב"ה שנאמר מוכיח אדם אחרי אור תורה השלם (מזריטש) סי' תפו
כח ע"א18 כל המוכיח את חבירו לשם שמים ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רצא
כח ע"א18 כל המוכיח את חבירו לשם שמים זוכה לחלקו של הקב"ה ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' לא, נ, דברים עמ' ו, קלא, רח
כח ע"א18 כל המוכיח את חבירו לשם שמים זוכה לחלקו של הקב"הס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רד
כח ע"א18 כל המוכיח את חבירו לשם שמים זוכה לפלגו של מקוםבאר שבע (שעד) תמיד דף כט ע"א
כח ע"א18 כל המוכיח את חבירו לשם שמיםילקוט הגרשוני ח"ב
כח ע"א18 כל המוכיח את חבירו לשם שמיםפנים מסבירות עמ' שיד
כח ע"א18 כל המוכיח את חבית לשם שמים זוכה לפלגו של עולם אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תעא
כח ע"א18 כל המוכיח חבירו לש"ש זוכה לחלקו של הקב"ה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קכד, קכה
כח ע"א33 נוטל את המפתח וכו' היו בודקין וכו' לקוטי שיחות חכ"א עמ' 238
כח ע"א33 נטל את המפתח ופתח את הפשפשאות לישועה דף קמח ע"ב
כח ע"א34 ושתי אבוקות של אור בידם גנת אגוז (תשעב) אות תלא
כח ע"א34 סדר בדיקת הכהנים הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' צג {בלילי שבת}
כח ע"א35 היו בודקין והולכין עד שהגיעו למקום עושי חביתין אמרו שלוםאות לישועה דף צ ע"א-ע"ג {כי החביתין שבא לחצאין רומז שכל אדם צריך להתאחד עם חברו כדי להגיע לשלמות וזהו "שלום"}
כח ע"א35 עושה חביתין וכו'מנחת מרדכי עמ' יז
כח ע"א37 והרי המחתה נתונה במקצוע כו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שח
כח ע"א37 זכה בתרומת הדשן צריך לקדש ידיו ורגליורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' טז
כח ע"א המפרש - פתיחת שערי עזרה היתה משיעלה עה"ש רנת יצחק - פרק חלק עמ' רעט
כח ע"ב04 נטל מחתת הכסף וכו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שח
כח ע"ב05 וחותה מן המאכלות הפנימיות וירד גור אריה ויקרא פ"ו הערה 50
כח ע"ב09 מקום נתינת מוראת העוףגור אריה ויקרא פ"א הערה 440 עמ' מז
כח ע"ב11 ומי הוו אכסדראות בעזרה כו' באכסדראות של בנין (ובמפרש וראב"ד) תורת מנחם חמ"ד עמ' 232
כח ע"ב12 אין עושין אכסדראות בעזרה אגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קנח
כח ע"ב12 אין עושין אכסדראות של עץ בעזרח רנת יצחק מלכים עמ' סח
כח ע"ב12 שאין עושין אכסדראות בעזרה זבחי צדק (דיסקין) עמ' שכד
כח ע"ב21 להחם חמין לרבוכהמנחת מרדכי עמ' קעג
כח ע"ב24 נטלו את המגריפות ואת הצינורות עיוני רש"י במדבר עמ' כט
כח ע"ב25 האברים והפדרים שלא נתעכלו מבערב מחזירין אותן למערכה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שיט ד"ה ואתא מיא
כח ע"ב27 סודרים בכבש פני מלך שמות עמ' קלא
כח ע"ב29 מקום הדשן במקדש היה נקרא תפוח אמרי נועם (מועדים) סי' טו לר"ה
כח ע"ב29 תפוח היה על המזבחפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' רכ
כח ע"ב29 תפוח היה באמצע המזבח פעמים שהיו עליו כשלש מאות כור וכו', השקו את התמיד בכוס של זהב וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קלב
כח ע"ב30 וברגלים לא היו מדשנין אותו מפני שהוא נויו של מזבחאבן פינה עמ' 55
כח ע"ב30 שלש מאות כור דשן היה על המזבח תורת העולה ח"ג פרק ה
כח ע"ב30 שלש מאות כור דשן היה על המזבחתורת העולה (תשעה) עמ' שג
כח ע"ב30 שלש מאות כורתורה מציון שנה ד חוב' ב סי' ו אות ז דף ט ע"ג
כח ע"ב מפרש - השלכה פחות מכ' אמה המאור הגדול (גר"א) עמ' צו
כח ע"ב מפרש - והוא נקרא תפוח גור אריה ויקרא פ"ו הערה 96
כח ע"ב תוי"ט - כל השלכה היא לעשרים אמהגנא דפלפלי עמ' קמא
כט ע"א01 לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כח
כט ע"א03 כל העצים כשרים חוץ מן זית וגפןפאר יעקב ח"א עמ' קנ
כט ע"א03 כל העצים כשרים לגבי המזבח חוץ משל זית ומשל גפןיד דוד (אופנהיים) עמ' קעח
כט ע"א03 כל העצים כשרים למזבחכלי יקר (תשמח) עמ' שלח
כט ע"א03 כל העצים כשרים למערכה אמרות ה' השלם ח"א עמ' שלה, ח"ד עמ' נח
כט ע"א03 כל העצים כשרים למערכה חוץ מגפן וזית ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצ
כט ע"א03 כל העצים כשרים למערכה חוץ משל גפן וכו' יוסף לקח כרך א ח"א עמ' עד
כט ע"א03 כל העצים כשרים למערכה חוץ משל זית קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקל
כט ע"א03 כל העצים כשרים למערכהברכת שמואל (תמב) ח"ב דף ג ע"ב
כט ע"א03 כל העצים כשרים לעצי המערכה אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נא
כט ע"א03 כל העצים כשרין למערכה אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נח
כט ע"א03 כל העצים כשרין למערכה חוץ משל גפן ושל זית באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קסה
כט ע"א03 כל העצים כשרין למערכה חוץ משל גפן כו' משום ישוב דארץ ישראל וכו' דלא עביד פירא תורת מנחם חמ"ד עמ' 229, 233
כט ע"א04 אין לוקחים עצי זית וגפן למערכה אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נא
כט ע"א04 אין לוקחין לעצי המערכה אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עד
כט ע"א04 אין לוקחין לעצי המערכה אבן ישראל על התורה עמ' נג
כט ע"א04 חוץ משל גפן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שס
כט ע"א04 עצי פרי אסורים למערכהגנא דפלפלי עמ' פז
כט ע"א05 היו רגילין במרביות של תאנהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קסו
כט ע"א05 באלו היו רגילין במורביות של תאנה ושל אגוזתורה בציון עמ' שפה
כט ע"א10 היה מסדר מערכה שניה של קטורת בצד המערכה הגדולה בקרן מערבית דרומית גור אריה ויקרא פ"ו הערה 100
כט ע"א16 והציתו שתי מערכות אמרות ה' השלם ח"א עמ' שמא
כט ע"א18 השקו את התמיד בכוס של זהב תורת מנחם חי"ד עמ' 249, חט"ו עמ' 322
כט ע"א18 השקו את התמיד כו' לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 358
כט ע"א19 ג' מאות בכל מקום בש"ס גוזמאדברים נחמדים (תשסה) עמ' קו
כט ע"א19 דברה תורה בלשון הבאי אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קט
כט ע"א19 דברה תורה בלשון הבאי וכו' תורת מנחם חנ"ג עמ' 282
כט ע"א19 דברה תורה לשון הבאי אגרא דכלה ח"ג עמ' שנז
כט ע"א19 דברה תורה לשון הבאי דכתיב ערים גדולות ובצורות בשמים וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קכג
כט ע"א19 דברה תורה לשון הבאי וכו' לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 234
כט ע"א19 דברה תורה לשון הבאי וכו' תורת מנחם ח"ח עמ' 107
כט ע"א19 דברה תורה לשון הבאי וכו' דברו נביאים לשון הבאי וכו' אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' כה
כט ע"א19 דברה תורה לשון הבאי, דכתיב ערים גדולות ובצורות בשמים וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רכא {ולפיכך גם כלב היסה אותם בדברי הבאי: "אפילו בשמים והוא אומר עשו סולמות ועלו שם - נצליח"}
כט ע"א32 אין עניות במקום עשירות לקוטי שיחות ח"ו עמ' 152, חכ"ה עמ' 358
כט ע"א32 אין עניות במקום עשירות תורת מנחם חי"ד עמ' 250, חט"ו עמ' 322
כט ע"א32 אין עניות במקום עשירות תורת מנחם חכ"ז עמ' 218
כט ע"א32 אין עניות במקום עשירות תורת מנחם חל"ט עמ' 10
כט ע"א32 אין עניות במקום עשירות תורת מנחם חנ"ט עמ' 256
כט ע"א32 אין עניות במקום עשירות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריב {הרי התורה חסה על ממון ישראל}
כט ע"א32 אין עניות במקום עשירות וכו' (ובמפרש) תורת מנחם חלק ל עמ' 220
כט ע"א פי' הראב"ד - למה עשה משה להמזבח וכו' לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 50
כט ע"ב פרוכת עביה טפח המאור הגדול (גר"א) עמ' רד
כט ע"ב רב פפא אמר משום דקטרי וכו' על העצים אשר על האש עצים הנתוכים להיות אש דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרס ד"ה דבמשנה
כט ע"ב רפ"א משום קטרי ורא"א משום ישוב ארץ ישראל נזר הקדש ח"א עמ' תלד
כט ע"ב עצי זית וגפן פסולים משום דקטרי או ישוב א"ידגלי יהודה דרוש ב אות ג {תיפוק ליה שהשתמשו בהם הדיוט}
כט ע"ב משום ישוב דארץ ישראל וכו' בתאנה דלא עבדא פירא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רמא ד"ה ברבה
ל ע"א11 אמר להם הממונה וכו' תורת העולה ח"ג פרק כ
ל ע"א11 אמר להם הממונה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קסד
ל ע"א17 אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן שחיטה אור אברהם - סידור התפילה עמ' ז, שכד
ל ע"א17 צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה וכו' הרואה אומר ברקאי מתיא בן שמואל אומר האיר פני כל המזרח עד שהוא בחברון וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעא
ל ע"א17 צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה אם הגיע הרואה אומר ברקאי מגלה עמוקות (תשסח) אופן קנד
ל ע"א18 זמן שחיטה וכו' האיר פני כל המזרח עד שהוא בחברון לקוטי שיחות חי"ג עמ' 61, חכ"ג עמ' 301
ל ע"א19 האיר פני כל המזרח משנת חיים במדבר עמ' תפח-תפט {זמן השחיטה}
ל ע"א27 בביהמ"ק היו צ"ג כלי שרת אגרא דכלה ח"א עמ' תקכ, ח"ב עמ' קיח, ח"ג עמ' ה, צח, קטו, רסב, שלט
ל ע"א27 בביהמ"ק היו צ"ג כלי שרתבני יששכר ח"א דף קיב ע"ד
ל ע"א27 צ"ג כלי שרת היו במקדש מגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
ל ע"א27 היו במקדש צ"ג כלי שרתאור לשמים (תשסג) עמ' רמה
ל ע"א27 תשעים ושלשה כלי שרת היו בבית המקדש אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קפד, קפו
ל ע"א29 השקו את התמיד בכוס של זהב לקוטי שיחות ח"ו עמ' 152
ל ע"א29 השקו את התמיד בכוס של זהב תורת מנחם חכ"ז עמ' 218
ל ע"א29 השקו את התמיד בכוס של זהב תורת מנחם חלק ל עמ' 220
ל ע"א29 השקו את התמיד בכוס של זהב תורת מנחם חנ"ט עמ' 256
ל ע"א29 השקו את התמיד בכוס של זהב לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קסט
ל ע"א מפרש רפ"ג משנת חיים בראשית עמ' רמז
ל ע"ב01 אע"פ שהוא מבוקר מבערב מבקרין אותו לאור אבוקות דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמד
ל ע"ב01 ביום ההקרבה בודקים את הקרבן לאור האבוקותדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שו
ל ע"ב01 מבקרים אותו לאור האבוקות, ותפארת ישראל - אף שכבר האיר השחר צריך אור האבוקותמשנת חיים במדבר עמ' תפט
ל ע"ב01 תמיד טעון שני ביקורים יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנב
ל ע"ב12 השער הזה סגור יהיהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קעז
ל ע"ב13 שבדרום רק ה' בא בושם ישראל עמ' שסז {הוא מיועד לבעלי תשובה שה' חותר להם חתירה}
ל ע"ב17 לא היה שוחט אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עב
ל ע"ב17 לא היה שוחט אבן ישראל על התורה עמ' נא
ל ע"ב17 לא היה שוחט עד שנפתח שער גדול אור אברהם על ספר המצוות עמ' שעה
ל ע"ב17 לא היה שוחט עד ששמע שער הגדול שנפתחמנחת מרדכי עמ' קנח
ל ע"ב17 שחיטת התמיד לאחר פתיחת דלתות ההיכל אור אברהם ויקרא עמ' לד
ל ע"ב18 מיריחו היו שומעין זבחי צדק (דיסקין) עמ' רנט
ל ע"ב18 מיריחו היו שומעין וכו' ופי' הראב"דברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסג-קסד
ל ע"ב18 מיריחו היו שומעיןציץ השדה ח"ד עמ' קנו
ל ע"ב18 מיריחו היו שומעין, וראב"ד רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' צז
ל ע"ב18 מיריחו היו שומעין וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פד
ל ע"ב18 מיריחו היו שומעין קול שער גדול שנפתח דובר צדק עמ' 145
ל ע"ב18 מיריחו היו שומעין קול שער גדול שנפתח שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קד
ל ע"ב18 מיריחו היו שומעין קול שער גדול שנפתח וכו'להורות נתן דברים עמ' רנט
ל ע"ב18 מיריחו היו שומעין קול שער גדול שנפתחפרי צדיק סוכות אות כט
ל ע"ב18 מיריחו היו שומעין קול שער הגדול שנפתח וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שכג-ד
ל ע"ב18 קול שער הגדול שנפתחמשיבת נפש עמ' רב
ל ע"ב23 מיריחו היו שומעין קולו של גביני כרוז ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עא
ל ע"ב25 מיריחו היו שומעים קול השופר המאיר לארץ (שיינברג) עמ' שסט
ל ע"ב26 מיריחו היו שומעין קולו של כה"גאוהב ישראל דף ש ע"א
ל ע"ב26 מיריחו היו שומעין קולו של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את השםאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תעא
ל ע"ב26 היו שומעין קול כה"ג ותוי"טאשל חיים ח"א עמ' קלט
ל ע"ב26 קולו של כה"ג היה נשמע עד ליריחוכרם טוביה עמ' שיז
ל ע"ב28 מיריחו היו מריחין ריח הקטורת תורת העולה ח"ב פרק לה, לו
ל ע"ב28 מיריחו היו מריחין ריח הקטורתתורת העולה (תשעה) עמ' רלד, רלח
ל ע"ב28 ביריחו היו מריחים ריח פטום הקטורת טיול בפרדס ח"ב עמ' תכט
ל ע"ב29 עיזים היו לבית אבא בהר מכור והיו מתעטשות מריח פיטום הקטורת דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רצה
ל ע"ב34 ואונקליות של ברזל קבועים בהםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צט
ל ע"ב34 ואונקליות של ברזל קבועים בהםמנות הלוי (תשסב) עמ' סב
ל ע"ב40 מי שזכה בדישון המנורה שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קצ
ל ע"ב40 נכנס ומצא ב' נרות וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 192
ל ע"ב40 נכנס ומצא שני נרות מערביים דולקיםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכד {על רמב"ן שבת כב}
ל ע"ב40 הדלקת הנרות בבוקר, בברטנורהקרן פני משה ח"א עמ' קסג
ל ע"ב40 מי שזכה בדישון המנורה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ז פסוק כ
ל ע"ב40 נכנס ומצא שתי נרות מזרחיות דולקים וכו' דרך חיים (לונזאנו) עמ' קמ
ל ע"ב40 הניחו ויצא בני יששכר ח"א דף מב ע"ג {אחר גמר העבודה שעובד כל כהן היה משתחוה ויוצא משא"כ מדשן מזבח הפנימי ומדשן המנורה}
ל ע"ב41 ומצא ב' נרות מערבית דולקין וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תז
ל ע"ב41 נר מערבי דולק כל היום עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכא-שכד
ל ע"ב43 מצאן שכבו מדשנן ומדליקין מן הדולקין דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קיב
ל ע"ב44 ואבן היתה לפני המנורהאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כ ע"ב
ל ע"ב44 אבן היתה לפני המנורהזכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
ל ע"ב44 אבן עם שלוש מעלותאשל חיים ח"א עמ' קנא
ל ע"ב44 ואבן היתה לפני המנורהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קט-קי
ל ע"ב44 ובה ג' מעלות שעליה כהן עומד, ובפה"טרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלט
ל ע"ב44 ובה שלש מעלות חקל יצחק (תשסג) עמ' תנו
ל ע"ב47 לא היו כופתים את הטלה אלא מעקידים אותו גור אריה דברים פי"ב הערה 211
ל ע"ב47 לא היו כופתין הטלה אלא מעקידיןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' סז
ל ע"ב47 לא היו כופתין את הטלה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
ל ע"ב47 לא היו כופתין את הטלה אלא מעקידין אותוחפץ יהונתן בראשית פ"כב פסוק ט
ל ע"ב47 לא היו כופתין את הטלה וכו' תורת העולה ח"ג פרק א, כ
ל ע"ב47 לא היו כופתין את הטלה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רעו, שמט
ל ע"ב48 וכך הייתה עקדתו וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רעח
ל ע"ב50 של שחר הי' נשחט על קרן צפונית מערבית וכו' של בין הערבים על קרן מזרחית צפוניתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריב
ל ע"ב50 תמיד של שחר נשחט וכו' ושל בין הערבים הי' נשחט וכו'חמודי צבי שמות עמ' שעג
ל ע"ב50 תמיד של בין הערבים נשחט במזרחן של טבעות גור אריה במדבר פכ"ח אות ד
ל ע"ב50 תמיד של שחר היה נשחט על קרן מזרחית נתיבות יצחק ח"ג עמ' עדר
ל ע"ב50 תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית וכו' ובפיה"מ להרמב"םמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כט
ל ע"ב51 שחט השוחט וקבל המקבל וכו' תורת העולה ח"ג פרק כ, כד
ל ע"ב51 שחט השוחט וקיבל המקבל וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' שמח, שס
ל ע"ב52 ונותן שתי מתנות וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' לג
ל ע"ב52 נותן שתי מתנות במזרחית צפונית ובמערבית דרומית גור אריה ויקרא פ"א אות לט
ל ע"ב ראב"ד - יריחו היתה תרומת הארץ לקט אמרי קודש - במדבר עמ' נג, ליקוטים עמ' ט
ל ע"ב ראב"ד - לא קתני שירים בעולה פני מלך שמות עמ' קצה
ל ע"ב ראב"ד - שפיכת שיריים אינה חובהמשנת חיים דברים עמ' רעד-רעה, רפא
ל ע"ב ראב"ד - שפיכת שיריים בקרבן שדינו במתנה אחתמשנת חיים דברים עמ' רפה
ל ע"ב ראב"ד - נס בנר מערבי של מנורה משנת חיים שמות עמ' רעב
ל ע"ב רע"ב ד"ה מצאן שכבותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנז
ל ע"ב ברטנורא - פרסומי ניסא של הנר המערבי דחה מצות הטבת שתי נרות יחד לקט אמרי קודש - במדבר עמ' כז, כח, ל, לא
לא ע"א04 רגל וכרעיים כו' (ובתויו"ט) תורת מנחם חמ"ו עמ' 339
לא ע"א21 בא לו לגרה והניח שתי צלעות מכאן וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ג פסוק ב
לא ע"א24 בא לו לדופן ישמח חיים (תשסה) מע' ב אות כא
לא ע"ב13 השישי בקרבים וכו' מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' כג
לא ע"ב16 ירדו ללשכת הגזית וקראו את שמע תהלות ישראל (קלוגר) עמ' קצט
לא ע"ב16 וירדו ובאו וכו' לקרות את שמע, ותפא"י אות סגנחלת צבי (פאליי) עמ' קה
לא ע"ב16 וירדו ובאו ללשכת הגזית לקרות את שמע אור אברהם - סידור התפילה עמ' נב
לא ע"ב16 באו וכו' לקרות את שמעס' ג' תמוז תשנד עמ' רעט
לא ע"ב17 לקרות את שמע, רע"ב ותוס' יו"ט - בכל יום היו הכהנים מתפללים שיתקבל קרבנם לרצון באר שרים פרשת ויקהל דרוש ו אות ג
לא ע"ב18 יד ורגל כעקידת יצחק משנת חיים בראשית עמ' רעו
לא ע"ב18 יד ורגל כעקידת יצחק בן אברהם באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסו, תעא, שמות עמ' תת
לא ע"ב18 כעקידת יצחק כן אברהם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
לא ע"ב18 עקידת יד ורגל ביצחק בן אברהםפרדס מנחם עמ' לז
לא ע"ב18 תנא יד ורגל כעקידת יצחק בן אברהםחפץ יהונתן בראשית פ"כב פסוק ט
לא ע"ב21 לא היו כופתים את הטלה משום דהוי כחוקי ע"זאבן פינה עמ' 17
לא ע"ב23 תנן התם י"ג שולחנות היושערי שיש יהושע ח"א עמ' קפו-קפז
לא ע"ב28 שתי שולחנות א' של כסף וכו' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריב
לא ע"ב39 שנים ליום כנגד היום יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריג
לא ע"ב39 שנים ליום כנגד היוםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריב
לא ע"ב39 תמיד של בין הערבים צריך לשחוט כמזרחית צפונית של מזבח כדי שיראה השמש גור אריה במדבר פכ"ח הערה 7
לא ע"ב40 כנגד היום בשחר במערב ובערב במזרח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכב
לא ע"ב48 י' דברים שאל אלכסנדר המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רכד
לא ע"ב48 י' דברים שאל אלכסנדר מוקדון את זקני הנגבילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב48 י' דברים שאל וכו' אמר להם מן השמים וכו' אפיקי ים עמ' תקצז
לא ע"ב48 י' דברים שאל אלכסנדרוס לחכמים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ו
לא ע"ב48 עשרה דברים שאל אלכסנדר מוקדון את זקני דרוםכתנות אור עמ' רע
לא ע"ב48 עשרה דברים שאל אלכסנדר מוקדון את זקני הנגבכוכבי אור (תשלד) עמ' לא
לא ע"ב48 עשרה דברים שאל אלכסנדרוס וכו' אור נברא תחלה או חשך וכו' אש דת (אסאד) עמ' קסה
לא ע"ב48 עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות יא
לא ע"ב48 עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגבחלקם בחיים דף לה ע"ג
לא ע"ב48 עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שיח
לא ע"ב48 עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב וכו' אידין מתקרי חכים אמרו ליה איזהו חכם הרואה את הנולד אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תע
לא ע"ב48 עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב וכו' אמר להן מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמו מה יעביד איניש וימות יחיה את עצמו כתב סופר אגדות כאן
לא ע"ב48 עשרה דברים שאל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' פא
לא ע"ב48 עשרה דברים ששאל אלכסנדרוסעיונים במשלי עמ' תיד, תקצו
לא ע"ב48 שאל אלכסנדר מוקדון את זקני הנגב תורת אליהו עמ' צח
לא ע"ב48 שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב וכו'כתנות אור עמ' תפד
לא ע"ב פי' הרא"ש - יש מ"ד דאפית לחם פנים דוחה שבת לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1304
לא ע"ב פי' הראב"דמשנת חיים ויקרא עמ' צא, קח
לב ע"א01 איזה רחוק יותר ממזרח למערב, או מארץ עד השמים וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 755, 734-733, 824-823
לב ע"א01 אלכסנדר מוקדון וזקני הנגבמאכסניא של התורה סי' יז, סח
לב ע"א01 מזרח ומערב רחוק טפי ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קנח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רד
לב ע"א01 מן השמים לארץ רחוק או ממזרח למערב דובר צדק עמ' 14
לב ע"א01 מן השמים לארץ רחוק או ממזרח למערבודע מה שתשיב סי' פג
לב ע"א01 מן השמים לארץ רחוק או ממזרח למערבשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת שופטים דף קא ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת ואתחנן דף קכח ע"א; באר הגולה (שנח) באר ו דף לח ע"ב
לב ע"א01 מן שמים לארץ רחוק או ממזרח וכו'כתנות אור עמ' תקסט
לב ע"א01 חכמי יון שאלו לחכמי ישראל אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' לא
לב ע"א05 אידי ואידי חד שיעורא הוא אור השמש (תשסח) עמ' קלא
לב ע"א05 בין מן השמים לארץ ובין ממזרח למערב זה וזה שוין במרחקס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נג
לב ע"א05 מסוף העולם ועד סופו הוא כמארץ עד השמים גור אריה שמות פל"ד הערה 22 {שניהם מהלך ת"ק שנה)
לב ע"א05 וחכמים אומרים זה וזה שוים גור אריה דברים פ"ד אות כ
לב ע"א05 זה וזה כאחד שוין תורת העולה ח"א פרק ד
לב ע"א05 זה וזה כאחד שויןתורת העולה (תשעה) עמ' כא
לב ע"א10 אמר להם שמים נבראו תחילה וכו' אפיקי ים עמ' תקצז
לב ע"א10 שמים נבראו תחילה דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' מו
לב ע"א10 שמים נבראו תחילהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' עב
לב ע"א10 שמים נבראו תחלה או הארץודע מה שתשיב סי' פד
לב ע"א13 אור נברא תחילה דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' נ
לב ע"א13 אור נברא תחילה או חשך אור אברהם - סידור התפילה עמ' קמו
לב ע"א13 אור נברא תחילהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' עב
לב ע"א13 אור נברא תחלה תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קי
לב ע"א13 אור נברא תחלה או חושך וכו' נזר הקדש ח"א עמ' כז, כט
לב ע"א13 אור נברא תחלה או חושך אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 68
לב ע"א13 אור נברא תחלה או חושךודע מה שתשיב סי' פה
לב ע"א14 אמרו לו מילתא דא אין לה פתר וכו' ובפי' הראב"דתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קצט
לב ע"א15 חושך נברא ברישא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ה
לב ע"א15 חושך נברא תחילה רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' נו
לב ע"א17 זקני הנגב לא השיבו לאלכסנדרוס דלמא אתי לשלוי מה למעלה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' צג
לב ע"א17 לא השיבו שמא ישאל אותם מה למעלה מה למטה וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' נו
לב ע"א23 אידין מיתקרי חכים, א"ל איזהו חכם הרואה את הנולד וברש"ימאמרי שלמה ח"ב עמ' קס
לב ע"א23 אידין מתקרי חכים תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ל
לב ע"א23 אידין מתקרי חכים א"ל איזה חכם הרואה את הנולד תהלה לדוד (והרמן) פרק קד פסוק כג הערה מא
לב ע"א23 אידין מתקרי חכים וכו'פרקי משה (שכג) פרק ב דף כב ע"ב; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ב דף יו/יז ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ב דף לא ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ב דף סג ע"ב
לב ע"א23 אידין מתקרי חכים וכו' איזהו חכם הרואה את הנולדאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רמה
לב ע"א23 אידין מתקרי חכיםילקוט הגרשוני ח"ב
לב ע"א23 איזה הוא חכם הרואה את הנולדלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רעא
לב ע"א23 איזה חכם הרואה את הנולד דרשות לחם שלמה עמ' רלח
לב ע"א23 איזה חכם הרואה את הנולד צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קנד, תמח
לב ע"א23 איזה חכם הרואה את הנולד תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצה, תתיב, א'רסז
לב ע"א23 איזה חכם הרואה את הנולד קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' נט, פז, קסח, שסא, תט, דברים עמ' רנד
לב ע"א23 איזה חכם הרואה את הנולדאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רנו
לב ע"א23 איזה חכם הרואה את הנולדדבר צבי - קדושת השבת עמ' יט
לב ע"א23 איזה חכם הרואה את הנולדכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' פט
לב ע"א23 איזה חכם הרואה את הנולדמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שפט
לב ע"א23 איזה חכם הרואה את הנולדס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמט
לב ע"א23 איזה חכם הרואה את הנולדספרי המגיד מקאזניץ עמ' קעח
לב ע"א23 איזה חכם הרואה את הנולדקדושת לוי (תרצט) דף מא ע"ג
לב ע"א23 איזה חכם הרואה את הנולדשבט מוסר עמ' כח, מב, שכז
לב ע"א23 איזהו החכם הרואה את הנולד מצווה ועושה ח"א עמ' תקס
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדלוח ארז פרשת בראשית דף י
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' צח; תרעב עמ' לא, תשד, תתקלג, א'שצה, א'שצט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קו
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד אגרת הטיול (תשעה) עמ' שנב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קלז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד אור השמש (תשסח) עמ' צט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד אור תורה השלם (מזריטש) סי' תנח
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קצח, ח"ד עמ' מה
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרפה
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד באר שרים במדבר פ' מטות דרוש ג בסיום
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד באר שרים בראשית פ' בראשית דרוש ד אות ג
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' לא, ח"ב עמ' תשד, תתקלז, ח"ג עמ' אלף שצה, אלף שצט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' כה, מועדים (תשנט) עמ' קנז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' יט, צז(הגה), רפד
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד דברים אחדים (תשמו) עמ' תפו
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד דעת תורה שמות עמ' קפז, דברים ח"ב עמ' קכג, ריט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד ויגד יעקב עמ' רפו
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תסה, תפג
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד חכמה ומוסר ח"א עמ' ב, סג, סו, עז, עח, קלא, רצז, רצח, שכט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ס
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד לב אליהו (תשסה) שמות עמ' רמט, ויקרא-דברים עמ' רפא, שצג
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד לקוטי שיחות ח"א עמ' 6, חי"א עמ' 173, חט"ו עמ' 15, חי"ז עמ' 175, חי"ח עמ' 208, חכ"ח עמ' 155
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קנט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קכב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רכד, תס
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 145), דובר צדק עמ' 16, 43, 67, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 2 (סי' ח), לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 243
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ק, תקסא
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד +מטר השמים - עמודי העולם עמ' יט, נד, נו, עד, קנא, שלג, תקעא
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רמז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' פח, קלה
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד עטרת יהושע במדבר עמ' ח, רט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד עטרת יהושע בראשית עמ' קמז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קסב, קעג, קעט, שמז, ויקרא-במדבר עמ' שח, שלח, דברים עמ' רכ, רמו
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד עת לעשות חלק א כלל ג שאלה ל
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד צמח דוד (סקאליע) עמ' רסג, תיט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד קדושת עינים (תשעא) פרק ג אות פד, פרק ז אות פח
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד קריאה בקריה ח"ב עמ' לו
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות נד
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנו,
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד שמן ראש - ימים נוראים עמ' רי, ריא, רטו, רלו
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רמז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קמה, רצ, תקכט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' סז, קסח, רכב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' סט, רנא
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' של
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שצ
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד שרתי ח"א עמ' ד
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד תורת איש ח"ב עמ' קלז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד תורת חיים (ר' דובער) שמות דף יא ע"א, שכט ע"ד ואילך
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד תורת יחיאל בראשית עמ' קמז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד תורת מנחם ח"ד עמ' 257, ח"ח עמ' 76, חי"ח עמ' 155, ח"כ עמ' 49, חכ"ד עמ' 160
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד תורת מנחם חכ"ט עמ' 74
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד תורת מנחם חל"ט עמ' 172, חלק מ עמ' 77
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד תורת מנחם חמ"ו עמ' 36
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד תפארת צבי שמות עמ' קצז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ראה א
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד ורש"י רנת יצחק משלי עמ' פד, ה' מגילות עמ' רלו
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1196, תתשיב; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' 252
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' צח, רמ
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדאור יחזקאל - אמונה עמ' עג, רלט, רמז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדאמרות חיים עמ' קח
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדאמרי מאיר (מאירי) במדבר פכ"ז פסוק טז-יז, שמות פ"ג פסוק יג-יד, דברים פל"ב פסוק ז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדבאמונה שלמה עמ' קיג
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדבאר ראי (רוזן) תורה סי' ב אות ב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדבי חייא ח"א עמ' יב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קנה ע"ד
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדבית יצחק (ויינברגר) עמ' מג
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קיח, ריד
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 110
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' יב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדדבש השדה עמ' קמג
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדדגל מחנה יהודה עמ' נו
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדדרך חיים (תשלה) עמ' רמה
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדדרשות מהר"ם שיק עמ' תקפח
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדהצניעות והקדושה (תשסט) פ"כ אות י
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדהשיר והשבח ח"א עמ' רלה
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדואני תמיד עמך עמ' כט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדזך ונקי עמ' פד
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדזכרון דברים (תשנט) עמ' כט, קכח
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדחדרי בטן פרשת כי תשא אות א
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' מח, ח"ב עמ' כה, תקי
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' סז, מועדים עמ' שלג, על התורה תנינא עמ' רסט, אבות עמ' שנב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדחלקת יהושע מאמר ראשון
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדטל חיים (פרידלנדר) עמ' סב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדים שמחה עמ' תקב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדלב אליהו (תשלב) עמ' נ
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדלחם רב על סדור התפילה אות תמה, תשנג
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדמאורי שערים עמ' קז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כח
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תנח
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תנד
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדמדבר יהודה (תשסב) עמ' יב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדמחשבת מוסר ח"א עמ' תז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - נח עמ' כא, תולדות עמ' סה, וישלח עמ' פג, בשלח עמ' קפג, תצוה עמ' רלו
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדמסילות בלבבם (קוט) - מסילה י אות עז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדנועם אלימלך (תשסא) עמ' תיא
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ק ע"א
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדנועם אליעזר בראשית עמ' כב ע"א, שיד ע"א
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדנועם אליעזר שמות דף קכח ע"ב, רצז ע"א
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדנתיבות עולם ח"ב עמ' קלב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדס' המאמרים (ריי"צ) תש"א עמ' 89
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רל-רלא
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדעטרת יהושע שמות עמ' נז, נח, צד, צו, קכב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדעטרת ישועה (תשסד) אות כה לשמ"ע
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדעיונים במשלי עמ' פו
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדעמוד העבודה (תשעג) ביאור מאמר חז"ל ד
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדפנקסי הראי"ה ח"א עמ' נג, קסא
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדפרי הארץ (ויטבסק) עמ' סא
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדפרי צדיק נצבים אות ב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדקדושת יצחק עמ' קנא
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ג אות כט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדרוח חיים (חיד"א) עמ' מב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשבח נעורים עמ' קנז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' לה
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ערב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשדה יעקב עמ' עא
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשם דרך דברים עמ' שט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד +מי השלוח (תשסז) ח"א דף קה
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רלה, רנה, שסט, שפו, תקיב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' קב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' יז, תז, תקיב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רע, שכז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פב, רסח
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קכו, קפו
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קצה
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשמע יעקב (זיידא) עמ' יט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשעורי דעת ספר ב עמ' קח
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' ריט
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' טו
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדתאומי צביה עמ' קו
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדתולדות הגר"א (תשס) עמ' קעא
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדתורת אביגדור ח"ד עמ' קסז, קעה
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדתורת יחיאל במדבר עמ' קמא
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדתורת מהרי"ם בראשית עמ' רה
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדתפארת צבי במדבר עמ' שנז
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולדתפארת צבי בראשית עמ' תשיב
לב ע"א23 איזהו חכם הרואה את הנולד, והמפרשאור ישראל (תרס) דף נב ע"ב, סד ע"ב, צב ע"א
לב ע"א23 איזהו חכם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תכב
לב ע"א23 אמר להם אידין מתקרי חכים אמרו ליה איזהו חכם הרואה את הנולד של"ה (תשנז) - מס' יומא אות קנג
לב ע"א23 חכם הרואה את הנולדדרכי החיים ח"ב עמ' רפד
לב ע"א23 חכם הרואה את הנולדעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשפד
לב ע"א24 אי דין מתקרי גיבור וכו'נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ד דף מט ע"ג; פרקי משה (שכג) פרק ד דף מו ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת אמור דף נה ע"א; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ד דף לו ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ד דף פב ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ד דף קכו ע"ב
לב ע"א24 החכם רואה את הנולד שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פח
לב ע"א24 החכמים רואים את הנולדקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' פז
לב ע"א24 הרואה את הנולד עת לעשות חלק א כלל א שאלה יב
לב ע"א24 הרואה את הנולדמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קעט, פניני חסידות בא כז
לב ע"א25 איזהו גבור הכובש את יצרודרכי ציון עמ' קי
לב ע"א25 איזהו גיבור הכובש את יצרו תקנת השבין סי' ו (עמ' 28), רסיסי לילה סי' כו (עמ' 35), דברי סופרים סי' לח (עמ' 36)
לב ע"א26 אי דין מתקרי עשיר וכו'+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ראה דף רסב ע"ב
לב ע"א27 אמר להם מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמוזאת זכרון (תשנב) אות כב
לב ע"א27 אמר להן מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמו אש דת (אסאד) עמ' רלט
לב ע"א27 אמר להן מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמו וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רפט ד"ה מחיה, עמ' שנד ד"ה והנה בנוהג, עמ' תפח ד"ה ואעידה, ח"ד עמ' כד ד"ה דהנה, עמ' סב ד"ה אמנם, עמ' קכב ד"ה ולהיות, ח"ה עמ' רפ ד"ה והנה
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית לישרים תהלה (תשסד) עמ' קמו
לב ע"א27 מה יעבד אינש שיחי' וכו'דרשות הרא"ש דף סח ע"ב דרוש עא
לב ע"א27 מה יעביד אדם ויחיה ימית את עצמוחדרי בטן פרשת חיי שרה ראשון אות יח
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחי' וכו' ימית א"ע, ורש"יישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' יד, שמות עמ' טו, מח, ויקרא עמ' נט, סו, ע, במדבר עמ' ג, ה, יד, כו, דברים עמ' עז, פח, צא
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה - רא"שקריאה בקריה ח"א עמ' ד
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה קריאה בקריה ח"א עמ' ד
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה שביב אור עמ' רא, שיט
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה א"ל ימית את עצמו מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרפא, תתז
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה א"ל ימית את עצמו תהלה לדוד (והרמן) פרק כג פסוק א הערה ה, פרק סו פסוק יג הערה טז, פרק פט פסוק מט הערה ה, פרק קיב פסוק צה הערה קט, פרק קיט פסוק קמב הערה קעח, פרק קיט פסוק קסה הערה עבר
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה א"ל ימית את עצמו וכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' קפד
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה א"ל ימית את עצמומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רסז
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה א"ל ימית וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' מט, צט, קלט, רעח
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה א"ל ימית עצמו וכו' דרך ישרה עמ' תז
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה א"ל ימית עצמו וכו'הר יראה מאמר מד
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה א"ל ימית עצמובנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קיז
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה א"ל ימית עצמו, מה יעביד איניש וימות יחיה את עצמו דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רפ
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית אור ישרים (תשסב) עמ' רפט
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמו מה יעביד איניש וימות יחיה את עצמו צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' מח, קלד, קצט, תכא
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמו מה יעביר איניש וימות יחיה את עצמומחזה עינים (לוויטאן) עמ' רטו
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמוכתונת פסים (תשמה) פרשת שמיני י ע"ד
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' עו, קמב
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה וכו' ימית [את] עצמונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פד ע"ג
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה וכו' ימית את עצמו לקוטי מאמרים עמ' 125, צדקת הצדיק סי' קכג, קנז, דובר צדק עמ' 41, שיחת מלאכי השרת עמ' 7, 37, קדושת השבת סי' ז (עמ' 46)
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה וכו' ימית את עצמומכתב מאליהו ח"א עמ' 303, ח"ב עמ' 15, ח"ד עמ' 73
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק ב דף טו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ט דף לה ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) בהקדמה דף ד ע"א; באר שבע (שעד) תמיד דף לו/ז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת ויצא דף ל ע"ד
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה ימית א"ע, מה יעביד איניש וימות יחיה א"עאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רעא
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה ימית את עצמו מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קכב
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה ימית את עצמו עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רכג
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה ימית את עצמו וכו'לבית יעקב דרוש ח
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה ימית את עצמו, ורש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קכא, קמה, תקמח, תקנא, תרפד, תתכו, שמות עמ' תתיז, ויקרא עמ' כט, נה, רפ, תצב, במדבר עמ' קד, תעו, תפא, דברים עמ' נה, תתקא, יהושע-שמואל עמ' תקה, מלכים עמ' מו, שפו
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה ימית עצמו אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקה, תתמא
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה ימית עצמו מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קג, קלה, קנח, רמא, תלז
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה ימית עצמו שירת הפסח אות קצ ס"ק ג
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה ימית עצמו שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קו, ר
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה ימית עצמואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנב ע"א
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיהאמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"ז פסוק א
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר ב, מקץ מאמר ז
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה, ויתקבלודע מה שתשיב סי' צ-צא
לב ע"א27 מה יעביד איניש ויחיה ימית עצמובינת ישראל (תשסו) דף טו ע"ב
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה א"ל ימית את עצמו אמרות ה' השלם ח"א עמ' שמו, ח"ב עמ' שז, ח"ד עמ' רסא, ח"ה עמ' קצ, ח"ו עמ' ריג
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה א"ל ימית עצמולחם רב על סדור התפילה אות רמו, תעא
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה א"ל ימית עצמושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קנה, רסא, ח"ב עמ' לט, קעט, תפג, תצד, תקו, תקכח
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה אמרו לו ימית וכו', וברא"ש אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רכה
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה אמרו ליה ימית עצמו מה יעביד אינש וימות יחיה את עצמו וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תכו, תכט, תמט, תנא
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה וכו' ימית את עצמושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר יז
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה וכו'דבש השדה עמ' קמא
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה ימות את עצמומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' עה
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה ימית את עצמו ברית אברם עמ' קסח, שנב
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה ימית את עצמו לקט אמרים (שכטר) עמ' סא
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה ימית את עצמווצוה הכהן עמ' קלח
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה ימית את עצמו, ורש"י - ישפיל את עצמו לקט אמרים (שכטר) עמ' יד
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה ימית עצמו שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקמד
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה ימית עצמו מה יעביד אינש וימות יחיה את עצמו דעת תורה דברים ח"ב עמ' קצו
לב ע"א27 מה יעביד אינש ויחיה ימית עצמודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש עח עמ' רנא, דרוש פו עמ' רפב, דרוש קנז עמ' תקכח, דרוש קסא עמ' תקמד, ח"ב דרוש קעו עמ' עז, דרוש רה עמ' רג, דרוש ריד עמ' רנב, דרוש רכד עמ' רפד, דרוש רס עמ' תי, דרוש רעז עמ' תק
לב ע"א27 מה יעביד האדם ויחיה ימות את עצמו נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ח
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה וכו' גנת אגוז (תשעב) אות קלו, רפט
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימותהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' כז
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימית א"ע תורת יחיאל בראשית עמ' תכז
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימית את עצמו פרדס המלך (תשסט) אות תטז
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימית את עצמו שערי תשובה שער ב אות יז {רבינו הביאו ממשנת ד"א}
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימית את עצמו וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' רס, רסט
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימית את עצמו מה יעשה אדם וימות יחיה את עצמוקומץ המנחה (צונץ) דרוש לז אות א
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימית את עצמומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קלו
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימית עצמו רנת יצחק - פרק חלק עמ' נג
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימית עצמו שמן ראש - ימים נוראים עמ' קכ
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימית עצמו שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רנב
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימית עצמו על דברי תורה להורות נתן במדבר עמ' קלח
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימית עצמואשל חיים ח"א עמ' קסט-קע
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימית עצמועלי שור ח"א עמ' שא
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה ימית עצמו, רש"י לקט שיחות מוסר ח"א עמ' תב
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה כו' ימית עצמו, ורש"י מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רסט, תצב
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיה כו'נפש חיים (פאלאג'י) דף פט ע"ב [קלח ע"ב ז"ה וזה]
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיהטהרת יו"ט ח"י עמ' שלו
לב ע"א27 מה יעשה אדם ויחיהכרם פתחיה גפן יט שריג א
לב ע"א27 מה יעשה איניש ויחיה דברים אחדים (תשמו) עמ' תקסה
לב ע"א27 מה יעשה איניש ויחיה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שג
לב ע"א27 מה יעשה איניש ויחיה ימות עצמופניני יחזקאל עמ' כ
לב ע"א27 מה יעשה איניש ויחיהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סג
לב ע"א27 מה יעשה אנוש ויחיה ימית את עצמואור יחזקאל - מדות עמ' צ
לב ע"א27 מה יעשה האדם ויחיה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עא, שסב, תקג
לב ע"א27 מה יעשה האדם ויחיה וכו' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצה
לב ע"א27 מה יעשה האדם ויחיה ימות מה יעשה האדם וימות יחיה צוף דבש (פרחי) עמ' כו
לב ע"א27 מה יעשה האדם ויחיה ימית את עצמו באר שרים בראשית פ' נח דרוש ב בסיום
לב ע"א27 מה יעשה האדם ויחיה ימית את עצמואורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ה אות כז
לב ע"א27 מה יעשה האדם ויחיה ימית את עצמוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' נז
לב ע"א27 מה יעשה האדם ויחיה עצמו אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 534
לב ע"א27 מה יעשה האדם ויחיה עצמונתיבות עולם ח"ב עמ' קכט
לב ע"א27 מה יעשה שיחיה ימית את עצמומשמרת איתמר (תשסז) עמ' קסה, שיט, שסו, תסו, תקי
לב ע"א27 א"ל מה יעביד איניש ויחי' אמרו ליה ימות וכו' יסנו מלכא ושלטן וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסג
לב ע"א27 מות עד שלא תמותכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קעד
לב ע"א28 הרוצה להחיות ימיתכסף נבחר (מרגליות) עמ' רה
לב ע"א28 הרוצה לחיות ימות את עצמו, והרוצה למות יחיה את עצמו קרן לדוד בראשית עמ' א, מה, שפב, שמות עמ' קסז
לב ע"א28 הרוצה לחיות ימית א"ע תורת חיים (ר' דובער) שמות דף תז ע"ג
לב ע"א28 הרוצה לחיות ימית את עצמו צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שכה, של, תקלו
לב ע"א28 הרוצה לחיות ימית את עצמו והרוצה למות יחיה את עצמו ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רפז, ויקרא-במדבר עמ' שפא, דברים עמ' יח, קכב
לב ע"א28 הרוצה לחיות ימית את עצמועבודת יצחק בראשית עמ' צג
לב ע"א28 הרוצה לחיות ימית את עצמושארית ישראל (וילדניק, תשסה) עמ' כא
לב ע"א28 הרוצה לחיות ימית עצמו מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ז, קמח
לב ע"א28 הרוצה לחיות ימית עצמו דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ה {באהלי תורה}
לב ע"א28 הרוצה לחיות ימית עצמו והרוצה למות יחי׳ את עצמוקדושת יצחק עמ' לז
לב ע"א28 הרוצה לחיות ימית את עצמומגדל עוז (תשעח) עמ' תמח
לב ע"א28 הרוצה לחיות מה יעשה כו'ניבי זהב עמ' שמד
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימות רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רס
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימות תהלות ישראל (קלוגר) עמ' שנה, שסה, שעו
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימות והרוצה למות יחיהחכמת התורה תולדות עמ' תעב
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימות והרוצה שימות יחיה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתא, א'מג
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימית א"עדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קג
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימית את עצמו לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' צב, קנט
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימית את עצמו קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קנח
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימית את עצמואור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תסד
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימית את עצמובהיֹת הבֹקר עמ' תקמז
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימית את עצמוברכת דוד עמ' ל
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימית את עצמוכרם יהושע (ולרשטיין) דף נב ע"ב
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימית את עצמומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קכז
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימית את עצמוקהלת יעקב פורים עמ' תקיא
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימית את עצמותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קמד
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימית וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' פב, קעח
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימית עצמוחכמת התורה בראשית עמ' קכח
לב ע"א28 הרוצה שיחיה ימית עצמוחכמת התורה בשלח עמ' תרמא
לב ע"א28 הרוצה שיחיה מה יעשה ימית עצמו הרוצה שימות מה יעשה יחיה את עצמועטרת צבי (טאקסין) דף נג ע"ב
לב ע"א28 הרוצה שיחיהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפג, תפה, תפז, תפח
לב ע"א28 הרוצה שיחיה, ופירוש הראשוניםראה חיים ח"א דף עו ע"ג [רס ע"ב ד"ה ואפשר]
לב ע"א28 ימית את עצמוכרם יהושע (ולרשטיין) דף מו ע"א
לב ע"א28 ימית את עצמומכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקלא
לב ע"א28 מה יעביד אינש וימות יחיה את עצמו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תצג
לב ע"א28 מה יעביד איניש וימות וכו' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' פב
לב ע"א28 מה יעביד איניש וימות יחיה את עצמו שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שצו
לב ע"א28 מה יעשה אדם וימות וכו' ויחיה וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קל
לב ע"א28 מה יעשה אדם וימות יהיה עצמודרשות הצל"ח השלם עמ' שטו
לב ע"א28 מה יעשה אדם וימות יחיההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' כד
לב ע"א28 מה יעשה איש וימות יחיה את עצמו ויגד יעקב עמ' תרעה
לב ע"א29 הרוצה למות יחיה את עצמו תורת העולה ח"ג פרק סז
לב ע"א29 הרוצה למות יחיה את עצמותורת העולה (תשעה) עמ' תקנא
לב ע"א32 בימא יאי למידר או ביבשתאודע מה שתשיב סי' צב
לב ע"א32 בימא יאי למידר או ביבשתאילקוט הגרשוני ח"ב
לב ע"א34 כל נחותי ימא לא מייתבא דעתיהון עד דסלקין ליבשתא אגרא דכלה ח"א עמ' פב
לב ע"א34 נחותי ימא לא מייתבי דעתייהו עד דסלקי ליבשתאדברים אחדים (קלצקין) עמ' פ {האם יברך על ראיית היבשה}
לב ע"א34 נחותי ימא לא מיתבא דעתייה עד דסליקין ליבשתא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ח
לב ע"א34 נחותי ימא לא מיתבא דעתייהו תורת אליהו עמ' תיח
לב ע"א39 שטנא נצח, ופי' רבנו גרשוםויואל משה מאמר א סי' מח עמ' סב, מאמר ג סי' כ עמ' תכד, סי' כב עמ' תכז
לב ע"א41 ולא יאה למלכא כזב תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צב
לב ע"א43 אלכסנדר מוקדון מלך יון ביקש עצה מחכמי הדרום וכו'בני יששכר ח"ב דף צב ע"ב (הג"ה)
לב ע"א43 בעינא דאיזל למדינת אפריקי וכו', מטא לההוא מחחא דכוליה נשי. בעי למיעבד קרבא בהדייהו אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תע
לב ע"א43 אלכסנדר מוקדון הלך לכבוש כל העולםנתיבות עולם ח"ב עמ' רכח
לב ע"א46 חמרא לובאי דפרשי בהברא אגרא דכלה ח"א עמ' תקמו
לב ע"א50 אלכסנדר מוקדון בא למלחמה במדינה של נשים וכו', אמרו לו, אם תנצחנו, איזה שבח הוא לך שנצחת נשים, ואם ננצחך הלא בזיון גדול יהיה לך, ועזב להן ולא לחם איתן דעת תורה דברים ח"ב עמ' קצז
לב ע"א51 אמרו הנשים לאלכסנדרוס נשים נצחת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצו
לב ע"א54 נשי אפריקי הביאו לאלכסנדר מוקדון וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שס
לב ע"א רש"י - מה יעביד איניש ויחיה, ימות - שלא יתגאהישמח חיים (תשסה) מע' ח אות מח
לב ע"א רש"י - ימית את עצמו - ישפיל את עצמו וכו' וירחמו עליו הבריות ויחיה שנים הרבה כתונת פסים (תשעא) עמ' פב
לב ע"א רש"י - הרוצה שיחיה ישפיל עצמו וכו' ולמדוך חכמים שאם רוצה שיחיה ישפיל עצמו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תמט
לב ע"א רש"י ד"ה ימית את עצמוחיים לגופא (תשסה) עמ' כו
לב ע"א מהרש"א דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' סה
לב ע"ב04 אנא אלכסנדרוס מוקדון הויתי שטייא עד דאתיתי למדינת אפריקי דנשיא, ויליפת עצה מן נשיא אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תעב
לב ע"ב04 כתב אבבא דמחוזא אנא אלכסנדרוס מוקדון הויתי שטייא עד דאתיתי למדינת אפריקי דנשיא ויליפת עצה מן נשיא דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רכב, רסא
לב ע"ב08 בהדי דמחוורי להו נפל בהו ריחא אמר ש"מ האי עינא מגן עדן אתיפרי צדיק מסעי אות ז
לב ע"ב09 אמר שמע מינה האי עינא מגן עדן וכו' עד דמטיא לפתחא דגן עדן אמרו ליה זה השער לה' צדיקים יבואו בוכוזרי מאמר א סי' קטו
לב ע"ב09 האי עינא מגן עדן אתילהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רמה
לב ע"ב09 נפל בהו ריחא אמר ש"מ האי מג"ע אתי עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 218
לב ע"ב09 נפל בהו ריחא אמר ש"מ האי מג"ע אתיפרי צדיק מסעי אות ז
לב ע"ב09 ש"מ האי עינא מגן עדן הוא דאתאאור הצבי עמ' 310
לב ע"ב11 מטא לפתחא דגן עדןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצה
לב ע"ב11 אזל עד דמטא לפיתחא דג"ע ויהבו לי' משם גולגלתא דעינא וכו'דברי יונה ח"א עמ' כט, שכח
לב ע"ב11 בא עד פתח גן עדןילקוט דברי חכמים בראשית סי' קיז
לב ע"ב11 הגיע לפתח גן עדן וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' יג
לב ע"ב11 אלכסנדרוס מוקדון וכו' עד דמטא לפתחא דגן עדן, רמא קלא פתחו לי בבא. אמרו ליה זה השער לה' וגו' אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תעג
לב ע"ב11 הגיע לפתח גן עדן וכו' קדושת עינים (תשעא) פרק א אות יט
לב ע"ב11 מטא לפתחא דג"ע וכו' יהבי לי' גולגלתא וכו' שקלי קלילי עפרא וכיסוי' לאלתר תקלא וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצד
לב ע"ב11 עד דמטא לפתחא דג"ע בך יברך ישראל (תשסח) עמ' ה
לב ע"ב11 עד דמטא לפתחא דגן עדן רמא קלא ואמר פתחו לי בבאפרי צדיק משפטים אות ד, פנחס אות טז, מטות אות יא
לב ע"ב12 בא לגן עדן וכו' נתנו לו גלגל עין וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' קלז
לב ע"ב14 ביקש שיתנו לו משהו מג"ע וכו' תורת מנחם חמ"ח עמ' 424
לב ע"ב15 נתנו לו בג"ע עין אדם וכו'יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' תקלז
לב ע"ב15 יהבו ליה גולגלתא חדא אתייה תקליה לכוליה דהבא וכספא דידיה לא הוי מתקליה וכו'יגל יעקב (תשנג) אמור אות עא
לב ע"ב15 יהבו ליה גולגולת מגן עדן רנת יצחק משלי עמ' קיד
לב ע"ב15 יהבו ליה גולגלתא בך יברך ישראל (תשסח) עמ' לח
לב ע"ב15 יהבו ליה גלגלתא חדאעקדת יצחק (שלג) שער כד דף סג ע"ג
לב ע"ב15 יהבו ליה חד גולגלתא דעינאאמרי רבי שפטיה עמ' קעו
לב ע"ב15 נתנו לאלכסנדר מגן עדן וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קמד
לב ע"ב15 שקלו את העין והיה מכביד על כל כסף וזהבפנים יפות על תהלים עמ' תקיג
לב ע"ב15 תקליה לכוליה דהבא וכספא וכו' שביב אור עמ' יט
לב ע"ב17 גולגלתא דעינא דבישרא ודמא דלא קא שבעשמחת הנפש עמ' סו
לב ע"ב17 גלגלתא דעינא דבשרא דלא שבע רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קסו
לב ע"ב19 שקליה קללי עפרא וכסייה לאלתר עינא קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 47 (סי' נא)
לב ע"ב20 שאול ואבדון וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 344
לב ע"ב21 גיהנם למעלה מהרקיע וכו' תורת העולה ח"ג פרק לד
לב ע"ב21 גיהנם למעלה מהרקיע וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' שצו
לב ע"ב21 גיהנם למעלה מהרקיעכרם פתחיה גפן ו שריג א
לב ע"ב21 גיהנם למעלה מן הרקיע וי"א לאחר הרי חושךאודה ה' דף ב ע"א
לב ע"ב21 גיהנם למעלה מן הרקיע וכו' לחמי תודה דף עג ע"ב, קסו ע"א
לב ע"ב21 גן עדן וגיהנם המה על הארץיד דוד (אופנהיים) עמ' לט
לב ע"ב21 ועיני אדם לא תשבענה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ל
לב ע"ב22 תנא דבי רבי חייא כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמה
לב ע"ב22 תנא רבי חייא כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו וכו'זכור לדוד עמ' קיד
לב ע"ב23 היושב ושונה הקב"ה יושב ושונה כעדומוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קיג
לב ע"ב23 הלומד תורה בלילה שכינה כנגדובן מלך - חכמה ומוסר עמ' שח
לב ע"ב23 העוסק בתורה בלילה השכינה כנגדו עטרת יהושע במדבר עמ' קמח
לב ע"ב23 העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרמה
לב ע"ב23 העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו טיול בפרדס ח"א עמ' רכא
לב ע"ב23 העוסק בתורה בלילהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שעח
לב ע"ב23 העוסק בתורה הוא נגד פני ה' ישמח חיים (תשסה) מע' ל אות לט
לב ע"ב23 העוסק בתורה שכינה כנגד תפארת משה עמ' קכח, קצב
לב ע"ב23 העוסק בתורה שכינה כנגדו ויגד יעקב עמ' תרד
לב ע"ב23 העוסק בתורה שכינה כנגדואמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קא
לב ע"ב23 העסק בתורה נקרא 'רינה'דרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קעד
לב ע"ב23 יחיד שעוסק בתורה שכינה עמו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכד
לב ע"ב23 כל הלומד תורה בלילה אגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קנה
לב ע"ב23 כל הלומד תורה בלילה שכינה כנגדו פרדס המלך (תשסט) אות תרצח
לב ע"ב23 כל העוסק בדברי תורה בלילה שכינה כנגדו שנאמר קומי רוני בלילהאור הצבי עמ' 144
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה רנת יצחק ה' מגילות עמ' קפא
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה השכינה כנגדו עטרת יהושע בראשית עמ' צו
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקס, תקסא
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו אגרת הטיול (תשעה) עמ' קס
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קח
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רכ
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קכג
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו מצווה ועושה ח"א עמ' תנב
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קצה, רפה, תלט, שמות עמ' קפג, רצה, תלט, דברים עמ' כ, צז, קצח, ריט
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו וכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' סט, שלד
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לג
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו וכו' באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תנו, תעא, מלכים עמ' קכג
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו וכו'ברית שלום (תעח) דף קח ע"א
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרצא
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו וכו'זרע שמשון (תשסג) תשא אות מה, ואתחנן אות י
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו וכו'מנחת יהודה דף פ ע"ג
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו שנא' קומי רוני בלילהאוצר המאמרים (תשס) עמ' קלו, קצח
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו שנאמר קומי רוני בלילה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלה, קלו
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו שנאמר קומי רוני בלילה וכו' הר המוריה עמ' רמו, רמז
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'רלז
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדובית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קפ אות א
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדודובר שלום (תשסג) אות רמד, שיב
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדודרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שכב, תמט
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדוזכרון אליעזר עמ' ע
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדולקוטי שיחות חל"ד עמ' 46
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' לט
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדומעדני אשר נישואין עמ' כו
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדונחלה לישראל (תשעא) עמ' קסא
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדופרי צדיק תולדות אות ג, משפטים אות ד
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדוראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ד אות ג, פרק ה אות יט
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן לז-לח
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה שכינה כנגדו אגרא דכלה ח"ב עמ' מו, קטז, ח"ג עמ' שנו
לב ע"ב23 כל העוסק בתורה שכינה כנגדו שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קכא
לב ע"ב23 כל ת"ח העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' יג
לב ע"ב23 כל תלמיד חכם שיושב וקורא ושונה הקב"ה יושב כנגדו מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' ס {וקורא ושונה עמו}
לב ע"ב23 עוסק בתורה, שכינה כנגדוחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 84
לב ע"ב23 שכינה כנגדו מפניני הרב עמ' סד
לב ע"ב24 קומי רוני בלילהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצה
לב ע"ב24 קומי רוני בלילהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קעה
לב ע"ב25 אראב"ע ת"ח מרבים שלום בעולם כו' ורב שלום בניך תורת מנחם חמ"ד עמ' 193
לב ע"ב26 ת"ח מרבים שלוםמאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ה ע"ד, ו ע"א
לב ע"ב29 א"ל הממונה ברכו ברכה אחת באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תז
לב ע"ב29 אחר העבודה צריך לברך חקל יצחק (תשסג) עמ' מח
לב ע"ב29 אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת והם ברכו וקראו עשרת הדברות וכו'באר מים חיים (עובדיה) עמ' קמב ד"ה מה
לב ע"ב29 אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת וכו' - וברא"ש מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' כג
לב ע"ב29 בכל יום היו הכהנים מתפללים שיתקבל קרבנם לרצוןבאר שרים פרשת ויקהל דרוש ו אות ג
לב ע"ב29 ברכו וכו' קראו וכו' שמע וכו' שלש ברכות כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רעט
לב ע"ב29 ברכו וכו' קראו עשרת הדברות לקוטי שיחות חי"ט עמ' 59
לב ע"ב29 כהנים התפללו בביהמ"קישא מדברותיך - מגילה עמ' נז
לב ע"ב29 תפילה בלשכת הגזית, רא"ששערי הישיבה ח"א עמ' כז, רנט
לב ע"ב30 וקראו עשרת הדבריםאור האורות עמ' קטז
לב ע"ב30 קראו עשרה הדברותתורה אור (באנדי) עמ' רפז
לב ע"ב31 וברכו את העם ברכה א' כו' ובפי' הרא"שרנת יצחק תענית עמ' קכג-קכד
לב ע"ב32 ברכת כהנים, ותיו"טבית ישי (תשסד) דרשות עמ' תיד
לב ע"ב34 חדשים לקטורת בואו והפיסובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רכ
לב ע"ב34 חדשים לקטרת באו והפיסואורח לצדיק עמ' קכג
לב ע"ב37 המעלה אברים לכבש הוא מעלה אותן למזבחס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צב
לב ע"ב41 מי שזכה בקטורת היה נוטל את הכף וכו' דרך חיים (לונזאנו) עמ' קמה-קמו
לב ע"ב42 כהן המקטיר מוליך הכף מלאה קטורת יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כו
לג ע"א02 כהן אחד זוכה במחתה ומוליך הגחלים וכו' יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כח
לג ע"א02 מי שזכה וכו' נתפזר ממונו קב גחלים וכו' ובשבת כופה וכו'חיי נפש ח"ו עמ' נג
לג ע"א05 נתפזר ממנו כקב גחלים בשבת הי' כופה עליו פסכתרחיי נפש ח"ד עמ' כד
לג ע"א05 מחתות זהב וכסף לגחלים משנת חיים במדבר עמ' לד
לג ע"א10 שלשה דברים הפסכתר משמש עיוני רש"י במדבר עמ' כח
לג ע"א17 כהן ששומע את קולה יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות וכו' מגילת סמנים עמ' יא
לג ע"א24 מי שזכה בדישון מזבח הפנימי נכנס ונטל את הטני דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קלא ד"ה והנה אנו
לג ע"א25 אחר כל העבודה וגמר המצוה השתחוה מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רסב
לג ע"א25 הכהנים בצאתם מן ההיכל היו משתחוים לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' עה
לג ע"א25 הכהנים נכנסים ומשתחוים ויוצאים לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמג
לג ע"א25 השתחוה ויצא נפש הרב עמ' ריד
לג ע"א25 השתחוה ויצא משנת חיים שמות עמ' רטו {השתחוואה מדיני המקדש}
לג ע"א25 אחר כל העבודה וגמר המצוה השתחוה מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' כב
לג ע"א25 מי שזכה בדישון המנורה נכנס ומצא ב' נרות מזרחיים וכו' דרך חיים (לונזאנו) עמ' קמ, קמה, קמו
לג ע"א25 מי שזכה בדישון המנורה נכנס ומצא שתי נרות מזרחיות דולקות וכו' מצא שכבה מדשנו ומדליקו ממזבח העולה ובתוס' לקט אמרי קודש - שמות עמ' קכג
לג ע"א26 נכנס ומצא נרות מזרחיים דולקות מדשן המזרחי ומניח את המערבי דולק וכו' ובה הי' מסיים את ההטבה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' נח
לג ע"א27 מניח את המערבי דולק שממנו היה מדליק... בין הערבייםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 193
לג ע"א27 מניח את המערבי דולק שממנו היה מדליק את המנורה של בין הערבים אמרי נועם (מועדים) סי' ד לפר' זכור
לג ע"א27 מניח את המערבי דולק שממנו היה מדליק המנורהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכד {על שו"ת הרשב"א סי' עט}
לג ע"א28 העלאת הנרות היה מנר המערבי שסמוך לקודש הקדשיםבת עין (תשסז) עמ' שמה
לג ע"א28 נר המערבי דולק לעולם שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' מה
לג ע"א29 מצאו שכבה מדליקו ממזבח העולה שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' צה, שמג
לג ע"א29 מצאו שכבה מדשנו ומדליקו וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' יג
לג ע"א29 מצאן שכבו מדשנן ומדליקןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רלב
לג ע"א36 עבודת הקטורת בידיו של כהן אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קכב
לג ע"א37 מתחיל מבפנים קרוב לארון מכנגד פניו שלא יכוה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכז
לג ע"ב01 בדין השתחוואה בהיכל רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קח, קכב
לג ע"ב01 בזמן שכ"ג נכנס להשתחוות וכו'דבש השדה עמ' סה
לג ע"ב01 בזמן שכ"ג נכנס להשתחוות וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תד
לג ע"ב01 בזמן שכה"ג נכנס להשתחוות שלשה אוחזים בו חנן אלקים עמ' עב, מקראי קדש (תשנג) עמ' שלג, שמג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעב
לג ע"ב01 בזמן שכה"ג נכנס הסגן מימינו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נח
לג ע"ב01 בזמן שכה"ג נכנס להשתחוות כו' השתחוה ויצא עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שמו, שמז
לג ע"ב01 נכנס להשתחוות לא הוי ביאה ריקניתקרן פני משה ח"א עמ' רכד
לג ע"ב05 הכהנים רשאים ליכנס למקדש לשם השתחוואה לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' עו
לג ע"ב05 השתחוה וכו' רנת יצחק שמואל עמ' ח
לג ע"ב06 באו ועמדו על מעלות האולם וכו' דרך חיים (לונזאנו) עמ' קמז
לג ע"ב06 באו ועמדו על מעלות האולם וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' רכד
לג ע"ב10 ברכת כהנים במקדש לאחר הקרבת התמיד - רמב"ם אור אברהם - סידור התפילה עמ' שעה
לג ע"ב10 ברכת כהנים לאחר הקטרת אימורין - רמב"ם אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קכא
לג ע"ב10 זמן ברכת כהנים במקדש - רמב"ם ראב"ד אור אברהם ויקרא עמ' קמ, קמה
לג ע"ב12 במקדש אומרים את ה' ככתבו וכו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' לד
לג ע"ב12 במקדש היו אומרים את השם ככתבו באר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ג אות ב
לג ע"ב12 במקדש היו אומרים את השם ככתבו ובמדינה בכבויורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שסד
לג ע"ב12 במקדש היו אומרים את השם ככתבו ובמדינה בכנויו אמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
לג ע"ב12 במקדש היו אומרים את השם ככתבו ובמדינה בכנויובית ישראל (טויסיג) שמות עמ' צב
לג ע"ב12 במקדש היו אומרים את השם ככתבו ובמדינה בכנויוברכת טוב עמ' יב, פז
לג ע"ב12 במקדש היו אומרים את השם ככתבושרתי ח"א עמ' פג
לג ע"ב12 במקדש היו אומרין השם ככתבו ובמדינה בכינויונחלת שמעון (אשכנזי) לך ד
לג ע"ב12 במקדש היו קורין השם ככתיבתוכתנות אור עמ' רסח
לג ע"ב12 במקדש היו קורין ככתבוערבי נחל (תשסד) עמ' תרב
לג ע"ב12 ברכת כהנים במקדש הי' ברכה אחתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רלא, רלב
לג ע"ב13 אסור להזכיר את השם הנכבד רק בבית המקדש אגרא דפרקא (תשסה) עמ' רפא
לג ע"ב14 במדינה כהנים נושאים כפיהם כנגד ראשיהם, ובמקדש על גבי ראשיהן, חוץ מכהן גדול וכו' גנת אגוז (תשעב) אות תקפט
לג ע"ב15 ובמקדש ע"ג ראשיהן, וראב"ד - כי השכינה היתה על ידיהםדברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' לז {משמע שבמדינה אין שכינה על ידיהם}
לג ע"ב19 בזמן שכה"ג רוצה להקטיר הושיט לו הראשון הראש והרגל וסמך עליו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
לג ע"ב19 בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר היה עולה בכבש והסגן בימינו הגיע למחצית הכבש אחז הסגן בימינו והעלהו וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רטז
לג ע"ב19 בזמן שכהן גדול רוצה להקטירמנחת מרדכי עמ' קפז
לג ע"ב32 הכהנים היו תוקעים בחצוצרות גור אריה במדבר פ"י הערה 42
לג ע"ב32 תקיעה בחצוצרות על קרבן תמיד באר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ג אות ב
לג ע"ב32 כלי הנגינה נשמעו לפני שירת הלויים רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' צו {לכן נאמר קודם "הנשמעים בעירך" - הנגינה בכלי, ואח"כ "האמורים לפני מזבחך" - שירה בפה}
לג ע"ב34 הנפת הסגן בסודרין, וברע"ב אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קסג
לג ע"ב34 שחה לנסך והניף הסגן בסודרין והקיש בן ארזא בצלצל ודברו הלוים בשיר הגיעו לפרק תקעוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריב
לג ע"ב36 והשתחוו העם על כל פרק תקיעה ועל כל תקיעה השתחויה זה הוא סדר התמיד לעבודת בית אלקינו יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריב, רטז
לג ע"ב36 זהו סדר התמיד לעבודת בית אלקינו לקוטי שיחות חי"ג עמ' 60, חכ"ט עמ' 175
לג ע"ב36 זהו סדר התמיד לעבודת בית אלקינו וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' פט
לג ע"ב37 ביום הראשון היו אומרים לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בהתורת הרבי רבי זושא סי' קלה
לג ע"ב37 השיר כו' משנת חיים בראשית עמ' קנה
לג ע"ב37 השיר שהיו הלויים אומרים בבית המקדש לקט אמרים (שכטר) עמ' קס
לג ע"ב37 השיר שהיו הלוים אומרים בביהמ"ק תורת מנחם חל"ז עמ' 102
לג ע"ב37 השיר שהיו הלוים אומרים בביהמ"ק תפארת משה עמ' רנ
לג ע"ב37 השיר שהיו הלוים אומרים בבית המקדש נתיבות יצחק ח"ג עמ' קנו
לג ע"ב37 השיר שהיו הלוים אומרים בבית המקדשקדושת יצחק עמ' קיז
לג ע"ב37 השיר שהיו הלוים אומרים במקדש ביום הראשון היו אומרים לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריב, רטז, שמה
לג ע"ב37 השיר שהיו הלוים אומרים במקדש וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 234
לג ע"ב37 השיר שהיו הלוים אומרים במקדש וכו' בשבת היו אומרים וכו' מזמור שיר לעתיד לבא וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' רלה
לג ע"ב37 השיר שהיו הלוים אומרים במקדש כו' ביום הראשון היו אומרים וכו' בשבת היו אומרים וכו' ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים תורת מנחם חנ"ח עמ' 364, 400, חנ"ט עמ' 261
לג ע"ב37 השיר שהיו הלוים אומרים במקדש כו', ורש"י תורת מנחם חלק נ עמ' 126
לג ע"ב37 השיר שהיו הלוים אומרים וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רפה ד"ה מתניתין
לג ע"ב37 השיר שהלוים אומרים במקדש אור אברהם - סידור התפילה עמ' יב, צז
לג ע"ב37 השיר שהלוים היו אומרים בבית המקדש רנת יצחק שמואל עמ' תפו
לג ע"ב37 השיר שהלוים היו אומרים בבית המקדש ביום השלישי שם ישראל עמ' מא
לג ע"ב37 השיר של יום פחד יצחק פסח מאמר סז {שייך הוא לקרבן תמיד}
לג ע"ב37 יה"ר שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 138
לג ע"ב37 יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו לקט אמרי קודש - שמות עמ' קל, במדבר עמ' כב
לג ע"ב37 שירו של יום תורת מנחם חי"ח עמ' 138 {המזמור המתאים להתהוות שהיתה ביום זה}
לג ע"ב40 ביום הששי ה' מלךאוהב ישראל דף שכב ע"א
לג ע"ב40 ה' מלך גאות לבש קריאה בקריה ח"א עמ' קצח
לג ע"ב41 אלף השביעי, יום שכולו שבתדעת תבונות פ' צב
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר וכו' לע"ל ליום שכולו שבת תהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה א, פרק כ פסוק ו הערה יט
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' נו
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תריד
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת וכו' לעת"ל שכולו שבתחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רצד
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעת"ל ליום שכולו שבת מנוחה לחיי עולמיםתודת אהרן - אומר לציון עמ' רט
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רטז
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ברכות ג, חולין, תמיד א, מאמר הלקוטות אות נא
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שבולו שבת מנוחה לחיי העולמיםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ת ס"ק יא
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קנו
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכלו שבת מנוחה לחיי העולמים חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת עקב א
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רסח
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבתאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קס
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבתאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' כח
לג ע"ב41 בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' יט, כו
לג ע"ב41 יום השבת שהוא עוה"ב יום שכלו שבתתפלה למשה (בנימין) עמ' עא
לג ע"ב41 יום שכולו שבת מחשבות חרוץ סי' יח (עמ' 149), יט (עמ' 165)
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שצז
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שצז
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה וכו' תורת מנחם חנ"א עמ' 112, 128, חנ"ב עמ' 12, חנ"ג עמ' 374
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה כו' תורת מנחם חל"ו עמ' 186, 366
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה לחה"ע לקוטי שיחות חל"ט עמ' 387, 361, 349
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולם הבא לקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' קז
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' נב, מועדים (תשנט) עמ' ב, קז, קמח, קסב
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רס
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים תורת מנחם ח"ד עמ' 152, חי"א עמ' 116, חי"ד עמ' 169, 223, 316, חט"ו עמ' 53, 192, חט"ז עמ' 342, חי"ז עמ' 70, חי"ט עמ' 56, 292, חכ"א עמ' 217, 290, חכ"ב עמ' 41, חכ"ג עמ' 136, 227, חכ"ד עמ' 48, 111, 261, חכ"ה עמ' 83, 227, 254, 284, חכ"ו עמ' 190
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים תורת מנחם חכ"ז עמ' 247, חכ"ח עמ' 47, 77
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים תורת מנחם חמ"א עמ' 20, חמ"ב עמ' 335, חמ"ג עמ' 83
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים תורת מנחם חמ"ה עמ' 249, 356, חמ"ו עמ' 212
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים תורת מנחם חמ"ח עמ' 206, 369, חמ"ט עמ' 8, 434, חלק נ עמ' 239, 259
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים תורת מנחם חנ"ד עמ' 31, חנ"ז עמ' 26
לג ע"ב41 יום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמיםס' ג' תמוז תשנד עמ' ריד
לג ע"ב41 יום שכולו שבתאורות הקודש חלק ב תקיז
לג ע"ב41 יום שכולו שבתכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 305, 312, 317
לג ע"ב41 יום שכולו שבתפרי צדיק וירא אות א, האזינו אות ו
לג ע"ב41 ליום שכולו שבת וכו' תורת מנחם חל"ח עמ' 206, חל"ט עמ' 115, 426
לג ע"ב41 ליום שכולו שבת ומנוחה וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 280, חלק לג עמ' 57, 430, חלק לד עמ' 85
לג ע"ב41 ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים תורת מנחם חלק ל עמ' 61, 77, 274
לג ע"ב41 ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםברכות אבי דף נו ע"א, נז ע"א
לג ע"ב41 ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים אור חדש (הרטמן) פ"א אות 931
לג ע"ב41 ליום שכולו שבת ומנוחהתורת אליהו עמ' רפה
לג ע"ב41 ליום שכולו שבת מנוחה לחיי העולמיםשיחות ר' ראובן עמ' קטו
לג ע"ב41 ליום שכולו שבת מנוחה לחיי העולמיםשיחות ר' ראובן עמ' קטו
לג ע"ב41 ליום שכולו שבתדרך חיים (תשלה) עמ' פב
לג ע"ב41 ליום שכולו שבתפחד יצחק שבת מאמר ג-ד
לג ע"ב41 ליום שכולו שבתפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות א-ב
לג ע"ב41 לעתיד יום שכולו שבתשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קסג
לג ע"ב41 לעתיד לבא ליום שכולו שבת מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רלז
לג ע"ב41 לעתיד לבא ליום שכולו שבת קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רסב
לג ע"ב41 לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחהקהלת משה (תשסב) עמ' כט
לג ע"ב41 מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת ומנוחה אור חדש (הרטמן) פ"א אות 967
לג ע"ב41 מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת ומנוחהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' סז, עז, פג, פו
לג ע"ב41 מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרפח הערה 77
לג ע"ב41 מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבאמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קל
לג ע"ב41 מזמור שיר ליום שכולו שבת ומנוחהציץ השדה - שדי יער בפתיחה, ועמ' שפח, תיג, תטז
לג ע"ב41 מזמור שיר לעת"ל ליום שכולו לשבת וכו' לקוטי שיחות ח"ז עמ' 192, חכ"ט עמ' 45, 175
לג ע"ב41 מזמור שיר לעת"לציץ השדה ח"ד עמ' רב
לג ע"ב41 מזמור שיר לעתיד לבא שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' לג
לג ע"ב41 מזמור שיר לעתיד לבא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים לחמי תודה דף קפא ע"א
לג ע"ב41 מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבתאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קה
לג ע"ב41 מזמור שיר לעתיד לבואחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קנב
לג ע"ב41 עולם הבא יום שכולו שבת בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שצ
לג ע"ב41 עולם הבא נקרא שבת תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשסב, תשפג
לג ע"ב41 שבת - יום שכולו שבת מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנו
לג ע"ב41 שיר ליום שכולו שבת וכו'נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רמג
לג ע"ב41 שיר של יום השבת, מזמור שיר ליום השבת וגו' אור אברהם דברים עמ' רצ
לג ע"ב פיה"מ להרמב"ם - השיר של יום הששי הוא וכו' משום שביום הששי נברא אדםפחד יצחק - ראש השנה מאמר כה
לג ע"ב פיה"מ להרמב"ם - שירתו של יום הששיפחד יצחק - ראש השנה מאמר יא
לג ע"ב ראב"ד - עיקר ברכת כהנים הוא במקדש אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קכב
לג ע"ב ראב"ד - עיקר ברכת כהנים הוא במקדש אור אברהם דברים עמ' קה
לג ע"ב ראב"ד - עיקר ברכת כהנים הוא במקדש אור אברהם ויקרא עמ' קמב
לג ע"ב ראב"ד - עיקר נשיאת כפים הוא במקדש אור אברהם על ספר המצוות עמ' כג, קעג
לג ע"ב ראב"ד לגבי סמיכה בעזרה משום ישיבהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עא
לג ע"ב ראב"ד - טומאת תקרובת ע"זמשנת חיים דברים עמ' רסז
לג ע"ב תוי"ט - לחי העולמים בפתח בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קכח
לג ע"ב תוי"ט ע"ד הניקוד דחי העולמיםלקוטי שיחות חל"א עמ' 140
לג ע"ב תוספות יום טוב אמרות ה' השלם ח"א עמ' שפב
לג ע"ב תפארת ישראל אות נב מפניני הרב עמ' פה
לג ע"ב ביאור הגר"אפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ג
לג ע"ב חק נתן ד"ה לחי העולמים וראל"צ (פ"ז, מ"ד) ד"ה לחי העולמים לקוטי שיחות חי"ט עמ' 463

תמיד - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
כה ע"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' צ
כה ע"ב אירע קרילב חיים חלק ב (סימן מ"ז) דף כ"ו ע"ב (קטע ראשון)
כה ע"ב אירע קרי לאחד מהןטהרת יו"ט חי"ח עמ' יא
כה ע"ב בית הניצוץ כו' הרובים היו שומרים שםהמדרש והמעשה דברים פרשת דברים ח"ב
כה ע"ב ברגלים לא היו מדשנים אותו מפני שהוא נוי למזבחעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 92
כה ע"ב בשלשה מקומות הכהנים שומרים וכו'תורת לוי יצחק עמ' ער
כה. חוט של חסד שנאמר חן ימצאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמו(צב) {אם הן וחסד דבר אחד}
כה. לא יאנה את הבריותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ו
כה: תפוח באמצע המזבחפני מלך ויקרא עמ' קפז
כו ע"א פעמים שהוא בא וכו' והמפרשעבודת ישראל (קמחי) דף נ ע"א
כו ע"ב כהן בפנים ובן לוי מבחוץשלטי הגבורים (תשע) עמ' סט
כו. בא ודפק עליהם וכו' והמפרש מס' כ"יעבודת ישראל (קמחי) דף נב ע"ב
כו. מצאו נעול בידוע שיש שם אדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרנ
כו. משה שומר כלויפני מלך ויקרא עמ' סט
כז ע"א שינה הוא דלא הא הלוכי מהלכין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 85, ח"ג עמ' 243
כז ע"ב לא ישתה אדם ויתן לתלמידו אא"ב שפך מהם ומעשה בא' ששתה מים ולא שפך מהם ונתן לתלמידו ואותו תלמיד איסטניס היה וכו' ומת בצמאס' חסידים סי' קיא
כז ע"ב עמוד החוזר מביא את האדם לידי הדרוקןס' חסידים סי' קכז
כח ע"א איזוהי דרך ישרה וי"א יחזיק באמונהתוכחת חיים (תר) שמות פרק כג
כח ע"א איזוהי דרך ישרה וי"א יחזיק באמונהתוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' רמו
כח ע"א איזוהי דרך ישרה, ויש אומרים יחזיק באמונהתוכחת חיים (תר) חלק ב פרק כ"ג (סדר פקודי, דף קכ"ט ע"א ד"ה ומי)
כח ע"א כל המוכיח את חבירו לשם שמים זוכה לחלקו של הקב"השם דרך בראשית ח"א עמ' רא
כח ע"ב אין עושין אכסדראות בעזרהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות י
כח ע"ב בן קטין וכו'תורת לוי יצחק עמ' רסט
כח ע"ב רש"י - נוי למזבח כשיש עליו דשן הרבה ונראה שלא עומד המזבח בטלעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 92
כח. אהב את התוכחות וכו׳אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רפ
כח. אוהב את התוכחותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כח
כח. איזהו דרך ישרה יאהב את התוכחותמחושקים כסף דף נח ע"ד
כח. אשריהם לראשונים שאפילו אונס שינה עושים דין וכו׳אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קכב
כח. כל זמן שתוכחות בעולם וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1637
כח. רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור לו האדם, יאהב את התוכחותשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קפח
כח. רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם, יאהב את התוכחותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 37
כח. רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם טובה וברכה באין לעולם ורעה מסתלקת מן העולם וכו'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תמד
כח. תניא רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות, שכל זמן שהתוכחה בעולם טובה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק כא פסוק ד
כט ע"א באלו היו רגילין במרביות של תאנה של אגוז ושל עץ שמןרנת יצחק תפלה עמ' לה
כט ע"א בשלשה מקומות דברו חכמים בלשון הבאי ואלו הן וכו' לאפוקי מדרבא דתנן השקו את התמיד בכוס של זהב ואמר רבא גוזמא קא משמע לן הני אין התם לא וכו', ופירוש הרא"ש ד"ה לשון הבאי, כהדיוט שאינו מדקדק בדבריו לכוין האמתדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' פד
כט ע"א דברו נביאים לשון הבאיעשרה מאמרות (תשס) עמ' רפח(כג)
כט ע"א דברי חכמים בלשון הבאישלטי הגבורים (תשע) עמ' סא
כט ע"א היו רגילין במרביות של תאנה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קסו
כט ע"א כל העצים כשרים למערכהעולה ליפה סי' כד
כט ע"א עצי המערכהבעקבי יעקב עמ' רנב
כט ע"א פי' הרא"ש - שהיו מציתין את האליתא, חריות וקיסמין להבעיר המערכהרנת יצחק תפלה עמ' לה
כט ע"ב עצים הנתונים להיות אש וכו' דוקרי שפוד דלא קטרירנת יצחק תפלה עמ' לד
כט. אלא גוזמאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 540
כט. דברה תורה בלשון הבאיתשבי (תשסה) עמ' עה שורש הבאי
כט. כל העצים כשרים למערכהפרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק ח
כט. כל העצים כשרים למערכהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' לד
כט. כל העצים כשרים למערכה חוץ משל זית ושל גפןדברי אש (כץ) עמ' קעב
כט. לשון הבאי וגוזמאפרפרת אליעזר פרשת דברים פרק א פסוק כח
כט. מכדי אין עניות וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף קיג ע"א
כל העוסק בתורה בלילהדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף ב ע"ד
ל בענין שחיטת התמידפרי חיים (קנולר) פרשת פנחס
ל ע"א היו מוציאים במקדש צ"ג כלי כסף וזהבכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' טו
ל ע"ב בן קטין וכו'תורת לוי יצחק עמ' רסט
ל ע"ב תמיד של שחרית נשחט במערב של טבעת, ושל ערבית במזרח של טבעתמאור עינים (תשעה) עמ' תתפח
ל. האיר פני כל המזרח עד שהוא בחברוןרנת יעקב עמ' רכד
ל. האיר פני כל המזרח עד שהוא בחברוןרנת יצחק תפלה עמ' יז
ל. כדי להזכיר זכות אברהם הקבור בחברוןרנת יעקב עמ' קפח
ל. כשהגיע להחזהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנד
ל. צ"ג כלים היו בביהמ"קרגל ישרה עמ' עד
ל: אבן היתה לפני המנורה ובה ג' מעלותמאור עינים (תשנח) עמ' ת
ל: אבן היתה לפני המנורה ובה ג' מעלותמאור עינים (תשעט) עמ' תרנו
ל: בביהמ"ק הי' צ"ג כלי שרתקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' רפח
ל: ובאחת פותח כיווןתשבי (תשסה) עמ' קלד שורש כיוון
ל: מדוע היתה מעלה לפני המנורה שעלי' עמד הכהן כשהטיב את הנרותהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר עט
ל: מצאן שכבו מדליקןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קנה, רפא
ל: נגד היום - תמיד של שחר הי' נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שניה ושל בין הערבים וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' תקמז
ל: נגד היום - תמיד של שחר הי' נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שניה ושל בין הערבים וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' *עה
ל: שתים שהן ארבע בדרומית מערבית ומזרחית צפוניתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מ, מב, נג, צה, קצד, רנח
לא היו ישנין בבגדי קדש וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף רג ע"ב
לא ע"א אי דין חכם הרואה את הנולדמאורי אור (אתרוג) עמ' קפב ד"ה הרואה
לא ע"ב הכהנים מתפללין בלשכת הגזיתימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קכב
לא ע"ב הראש בימינו והרגל בשמאלועולם ברור פרק סט, ע
לא ע"ב התמידין כנגד היוםכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' לב
לא ע"ב עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגבחלקם בחיים דף לה ע"ג (דף קי"ט ע"א ד"ה אלא)
לא ע"ב שנים ליום כנגד יום אתה אומר וכו'עולה ליפה סי' מד
לא ע"ב תנא יד ורגל בעקידת יצחק בן אברהםערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 563, 324
לא ע"ב תנא יד ורגל כעקידת יצחקעשרה מאמרות (תשס) עמ' צו, שמב(ה)
לא שאלות אלכסנדר מזקני נגבפרי חיים (קנולר) אבות פרק ד
לא שולחן של כסף לית כאן מפני שהוא מרתיחעולה ליפה סי' מה
לא. נטל המכיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תטז
לא: הראשון בראש וברגל הראש בימינו וכו' השני בבי ידים כו' השלישי כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פ
לא: משמים לארץ וממזרח למערב אידי ואידי חדא שיעורא הואשבט מישראל (קרמניץ) פרק קג פסוק ז
לא: עשרה דברים שאל את זקני הנגב ואחד מהם היה שמים נבראו תחילה או ארץ נבראת תחילה אור נברא תחילה או חשך וכו׳מפעלות אלקים (תשנג) עמ' קלג
לב איזהו חכם הרואה את הנולדדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תסג
לב איזהו חכם הרואה את הנולדדברים אחדים (תקמח) דף קלג ע"ג
לב אלכסנדר מוקדון אפתחא דגן עדןישראל באדם פרק כ
לב מה יעביד אדם ויחי' כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת במדבר א
לב מה יעביד איניש ויחיה ימית את עצמו מה יעביד איניש וימות יחיהישראל באדם פרק כ
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' לד, נז
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדמאור עינים (תשעה) עמ' תרפא, תתצה
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קצד, ועמ' שו
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדס' חסידים סי' תתקנג
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדפרי חיים (קלוגר) עמ' ח
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' רנא
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדשם דרך במדבר עמ' ריד
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדשם דרך בראשית ח"ב עמ' ו, קפד, רנט
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שא, תסז
לב ע"א הרוצה לחיות ימית את עצמומאור עינים (תשעה) עמ' צח
לב ע"א הרוצה שיחיהראה חיים חלק א דף ע"ו ע"ג (דף ר"ס ע"ב ד"ה ואפשר)
לב ע"א הרוצה שיחיה ימית עצמומהר"ם שיק בראשית עמ' קכ
לב ע"א כי שקיל ואתי יתיב אההוא מעיינא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 267
לב ע"א מה יעבד אינש ויחיטהרת יו"ט חי"ח עמ' קמח
לב ע"א מה יעביד איניש ויחיהיחל ישראל אבות ח"א עמ' קפז
לב ע"א מה יעביד איניש ויחיהכדת נפש משיבת עמ' כו, קנד
לב ע"א מה יעביד אינש ויחיה א"ל ימית עצמועשרה מאמרות (תשס) עמ' ק
לב ע"א מה יעשה אדם ויחיהנפש חיים דף פ"ט ע"ב (דף קל"ח ע"ב, מערכת י' אות ח ד"ה וזה)
לב ע"א מן השמים לארץ רחוקפרי חיים (קנולר) פרשת תצוה
לב ע"א סטנא נצחדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לג
לב ע"ב איזהו חכם המכיר את מקומועטרת יהושע ויקרא עמ' רכג
לב ע"ב אמר להם הממונה, ועשרת הדברותלב חיים חלק א (סימן ח) דף י"ג ע"ד (ד"ה עמדתי)
לב ע"ב כל העוסק בתורה בלילהתוכחת חיים (תר) חלק ב (סדר בא) דף מ"ח ע"ב (ד"ה ובזה)
לב ע"ב כל העוסק בתורה בלילהתוכחת חיים (תר) שמות דף מח ע"ב
לב ע"ב כל העוסק בתורה בלילהתוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' עט
לב ע"ב כל העוסק בתורה בלילה וכו'תורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' רפח
לב ע"ב כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדוגבורת יצחק שבועות עמ' רצה
לב ע"ב לא היו כופתין את הטלה אלא מעקידין אותו, ובראשונים דהיינו יד ורגל כעקידת יצחקרנת יצחק תפלה עמ' מב
לב ע"ב שפכי כמים - שהשכינה כנגדוישמח חיים דף י"ט ע"ג (דף ק"ח ע"ב, מערכת ל' אות ל"ט ד"ה וכל); נשמת כל חי חלק א בהקדמה (ד"ה חיים לעולם)
לב שאל אלכסנדר מוקדון לזקני הנגב מה דין אתון מתריפין לקבלי, רש"י, ורבינו גרשוםדברי יואל מועדים ח"ה עמ' רס
לב. איזה חכם הרואה את הנולדמאור עינים (תשנח) עמ' תו
לב. איזה חכם הרואה את הנולדמאור עינים (תשעט) עמ' תרסה
לב. איזהו חכם - הרואה את הנולדשיחות לספר שמות עמ' ס
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קד
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רפא
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קסד ע"א, שבת שובה דף רנט ע"ב, חצר ע"ב
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרא ע"א
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רעו, רפט, שסג, שסח, תיז
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדדברי יואל פ' שמיני דף רכד ע"א
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 149, 1205, 1301, פ"ד הערה 1682, 1791
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדמטר השמים (תשנ) דברים עמ' מ, קמז, תג, תלב
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדמרפא לנפש בראשית עמ' מז, קיט
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קכה
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' 38, תרח
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדפתחי שערים ח"א עמ' שסח, ח"ב עמ' רסח
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רעד - ר"י הלל
לב. איזהו חכם הרואה את הנולד ורש"יהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' פ, צב
לב. הרואה את הנולדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שצא
לב. לא מצית אזלת, דפסקי הרי חשךדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 553
לב. למה כשהחמה באמצע אין מסתכלים בהיפה תואר (תשעח) ח"א עמ' סב
לב. מה יעבד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קט
לב. מה יעבד אינש ויחי' אמרי לי' ימית עצמו, מה יעביד אינש וימות יחי' את עצמומרפא לנפש בראשית עמ' כג, שנט
לב. מה יעביד איניש ויחי' א"ל ימית את עצמודברי יואל פ' יתרו דף עז ע"ב
לב. מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית את עצמומאור עינים (תשנח) עמ' ס, תקצב
לב. מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית את עצמומאור עינים (תשעט) עמ' צז, *קנג
לב. מה יעביד איניש ויחיה ימות עצמוהישר והטוב (תשסג) עמ' קנ
לב. מה יעביד איניש ויחיה, אמרו ליה ימית עצמודרך חיים (תשע) הקדמה הערה 73
לב. מה יעביד אינש ויחיה, ימית עצמושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' יא
לב. מה יעשה אדם ויחיהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קיב, קכט
לב. מה יעשה אדם ויחיה וכו' ימית עצמושיחות לספר במדבר עמ' קכו
לב. מה יעשה אדם ויחיה ימית עצמושבט מישראל (קרמניץ) פרק קז פסוק כג
לב. מה יעשה אניש ויחיהדברים אחדים (תקמח) דף קנח ע"ג
לב. מה יעשה ארם ויחיה - ימית את עצמועל ישראל גאותו עמ' קכז
לב. רש"י - שטנא נצח, שהרי אתם רואין בכל יום שהשטן הוא נוצח ומטעה בנ"אדברי יואל מועדים ח"ד דף שצה ע"ב
לב. שאל אלכסנדרוס מוקדון לזקני הנגב וכו' אמרו לי' שטנא נצחדברי יואל מועדים ח"ד דף שצה ע"א
לב. שטנא נצחדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תנד ע"א, תסד ע"ב, שמחת תורה דף תרלז ע"ב
לב. שטנא נצחדברי יואל מועדים ח"ה עמ' לו
לב. שטנא נצחמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קא
לב. שטנא נצח, ורבינו גרשום ורש"ידברי יואל פ' שלח דף שפט ע"א, פ' קרח דף לא ע"ב, פ' וזאת הברכה דף קצח ע"ב
לב. שפכי כמים לבך נוכח פני ה' וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' מה
לב: איזהו חכם הרואה את הנולדדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 39
לב: אלכסנדרוס מוקדן יהבו ליה מג"ע גולגלתא חדא כו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף מט
לב: אמר להם הממונה ברכו כו' חדשים לקטורתשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלד פסוק א
לב: בשבת מוסיפין ברכה אחת למשמרנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תלח
לב: העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתלט
לב: הקב"ה יושב ושונה כנגדודולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רכ
לב: כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 81
לב: מעשה באלכסנדר מוקדון שנתנו לו מגן עדן גלגל עין וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קלו
לב: קומי רוני בלילהפני מלך ויקרא עמ' רכו
לב: ת"ח מרבים שלום כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף ב ע"ד
לב: תעוה לזכור תעמד הר סינידולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תלח
לג ע"א איזה חכם הרואה את הנולדלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנה ע"א
לג ע"א אישי כהן גדולעשרה מאמרות (תשס) עמ' [שלו]
לג ע"ב הסגן עומד על הקרן וכו'תורת לוי יצחק עמ' נד
לג ע"ב השיר שהיו הלוים אומרים במקדשתורת לוי יצחק עמ' רעג
לג ע"ב השירים שהלויים היו אומרים בבהמ"קמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ח
לג ע"ב זהו סדר התמיד לעבודת בית אלקינו יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמןדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' סה
לג ע"ב ליום שכולו שבתדברי שאול בראשית עמ' תקא
לג ע"ב מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעת"ל ליום שכולו שבת ומנוחה לחה"עס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק עו, פה, קנה, ועמ' רלט
לג.שלטי הגבורים (תשע) עמ' קלט
לג. איזהו חכם הרואה את הנולדדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקנח
לג. איזהו חכם הרואה את הנולדדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רלח
לג. אינו מקטיר עד שיאמר לו הממונה הקטרמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נו
לג. מדליקו ממזבח העולהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קצח
לג. מדשנו ומדליקו ממזבח העולהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קכג
לג. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי ובדישון המנורה היו מקדימיןדברי יואל מועדים ח"ד דף ל ע"א
לג. מניח את המערבי דולקשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קנה, רפז
לג. מצאו שכבה מדשנו ומדליקו ממזבח העולהדברי יואל מועדים ח"ד דף קו ע"א, קח ע"ב
לג. צבר את הגחלים ע"ג המזבח ורדדן בשולי המחתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רטו
לג:ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 122
לג:שלטי הגבורים (תשע) עמ' מו
לג: בשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום השבת וכו' שכולו שבת ומנוחהדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' צ
לג: תקיעת חצוצרות הי' בשעת הניסוךרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' נג
לג: בזמן שכ"ג רוצה להקטיר וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף קיב ע"א
לג: במקדש היה נקרא ככתיבתושבט מישראל (קרמניץ) פרק קטז פסוק ב
לג: בשבת היו אומרים וכו' מזמור שיר לעתיד לבא וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף יז ע"א, פ' בהר דף שו ע"ב
לג: בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' צז
לג: בשבת היו הלויים אומרים השיר שבמקדש, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קפ
לג: השיר שהלויים היו אומרים בביהמ"קרנת יצחק תפלה לשבת עמ' מו
לג: השיר שהלוים היו אומרים בביהמ"ק, בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' רעז
לג: ודברו הלויים בשיראורחות דוד עמ' ריט
לג: זה הוא סדר התמיר לעבודת בית אלהינו, יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמןדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' סז
לג: יום שכולו שבתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שיט
לג: ליום כולו שבת ומנוחהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' י {כי כל יום מימי הבריאה השתמש ה' בכוח אחר ונח מהכוח שהשתמש בו ביום שלפניו, וביום ששי ברא את האדם שבו השתמש בכל הכוחות, ולכן שבת הוא מנוחה שלמה, וזה מדרגת עוה"ב שישבתו המלאכות מכל העולמות ויעלו למדרגה גבוהה יותר}, שכח
לג: ליום שכולו שבתדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1504
לג: ליום שכולו שבתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רג
לג: לעתיד לבא ליום שכולו שבתקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תד
לג: מזמור שיר לעת"ל ליום שכולו שבת כו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רכב, ח"ו עמ' קיג, קטו
לג: מנוחה לחיי העולמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשסא
לג: סדר התמיד לעבודת בית אלקינוס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קטז
לג: רע"ב, ה' מלך שבו נשלמה הבריאה ובו נברא אדם שמכיר מלכותו של יוצרו כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קד
לג: שיר של יום שייך לקרבן תמידפרפרת משה ח"א עמ' שעד
כה: שכיבת כהן ולוי במקדשפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' סה, סו, פג (עיונים)
כה: בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש וכו'פתח עינים (ויינברגר) עמ' רז
כה: פרחי כהונה ישנים איש כסתו בארץנפש יוסף (תשעד) עמ' קעג
כו ע"א אמר אמי אמר קרא והחתיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צ
כז אין ישיבה, באר שבעברך את אברהם דף יט סוף ע"ד
כז ע"ב וכל משמר שאינו עומד וא"ל איש הר הבית שלום עליך וכו', ובראב"דאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' ריד
כח איזהו דרך ישרה יאהב התוכחות יחזיק באמנהטירת כסף דף רג ע"ג
כח ע"א בזמן שתוכחה מצוי בעולם שפע רב וברכות באים לעולםבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויקהל עמ' צג
כח ע"א וי"א יחזיק באמונה יתירהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד
כח ע"א ונכנסו הכהנים אחריורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפב
כח ע"א כל המוכיח את חבירו לשם שמים כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד
כח ע"א שכ"ז שתוכחות בעולם נחת רוח ב"ל כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד
כח ע"ב מהרש"א ד"ה איזהו דרך כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד
כח. אהב את התוכחותגל עיני ח"ב עמ' עו
כח. איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחותשפת אמת (הלוי) משלי פרק טו פסוק י
כח. כל המוכיח את חבית לש"ש זוכה לחלקו של הקב"המטר השמים - עמודי העולם עמ' תו
כח. רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, יאהב את התוכחות, שכל זמן שתוכחות בעולם טובה וברכה באין לעולם וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' תכא
כח. תוכחה בעולם בא טובה בעולםשם אליעזר דף יא ע"א, כג ע"א
כט ע"א במרביות של תאנהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' צו
כט ע"א הציתו שתי מערכות באש, ומפרשרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' טו
כט ע"ב דוקרי שפוד דלא קטרירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' צו
כט. והציתו שתי מערכות באששם דרך ויקרא עמ' שעט
כט. וכי כל העצים כשרין למערכה וכו' חוץ משל גפן ושל זית וכו'אש דת (תשמח) עמ' קד
כל העוסק בתורה בלילה וכו'ירך יעקב (פיתוסי) דף סו ע"ד
ל ע"ב ואח"כ מדשן את השאררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ע עמ' 16 ואילך, עמ' 19
ל ע"ב ומניח אלו דלוקיןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעז
ל ע"ב כל השערים היו משמשים כניסה ויציאהיערי עם דבשי ח"ב עמ' לח
ל ע"ב מי שזכה בדישון המנורה וכו' ומצא ב' נרות מזרחיים (נ"א מערביים) דולקים כו' ומניח את אלו דולקים וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מז עמ' 6, חוברת ע עמ' 14
ל ע"ב מצאן שכבו מדשנן ומדליקן מן הדולקיםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מז עמ' 6, חוברת ע עמ' 16
ל. מה יעשה אדם ויחיהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רט, רמז
ל: מיריחו היו שומעין קול המגרפה וכו'דברי נפתלי ח"ג עמ' לט
ל: ראב"ד - ביריחו יש כמו כן קצת קדושה כמו בירושליםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 578
ל: אבן היתה לפני המנורה ובה ג' מעלותזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קעט, קצ, ריב
ל: לא היה השוחט שוחט כו', תוס' יום טובברית אברהם (אמריליו) דף קז ע"ב
ל: לא היו כופתין את הטלה אלא מעקידין אותושבילי פנחס (תשעד) עמ' מח
ל: לא היו כופתין את הטלה אלא עוקדין אותועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 75
ל: מי שזכה בדישון מזבח הפנימי וכו' מי שזכה בדישון המנורה נכנס ומצא שתי נרות מזרחיות דולקים וכו' מצאן שכבו מדשנן ומדליקן מן הדולקים ואח"כ מדשן את השאר וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת עג עמ' 44, 47
ל: מיריחו היו מריחים ריח פטום הקטורתעיוני הפטרה ח"ב עמ' 378
לא ע"א עניין אלכסנדר מוקדון עם עיר הנשיםאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 69
לא ע"ב מעלין בקודש ולא מורידיןנפש החיים (תשעז) עמ' עח
לב לא היו כופתין את הטלה אלא מעקידיןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ק
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קו, קמג
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ז עמ' 45, חוברת יב עמ' 27, חוברת טו עמ' 45
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדשם דרך שמות עמ' סא
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדשרי המאה ח"ב עמ' 117
לב ע"א מאי יעשה אדם ויחי' ימית את עצמומהר"ם שיק ויקרא עמ' קמד
לב ע"א מה יעשה אדם ויחיה אמרו לו ימית את עצמומהר"ם שיק במדבר עמ' קמד
לב ע"א מה יעשה אדם ויחיה וכו'אמרי טל מאמר מט
לב ע"א מה יעשה האדם ויחיה ימות וכו'תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' עא
לב ע"א מות עד שלא תמותכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' סו
לב ע"א מן השמים לארץ רחוק, או ממזרח למערב רחוקכתנות אור (תשעג) פ' בראשית אות א
לב ע"א שלטן ביד מלכא ולא יאי למלכא כזבאמרי טל מאמר סב, צד
לב ע"ב גלגלתא דעינא דבשרא דמא שלא שבעראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר א
לב ע"ב כל העוסק בתו' שכינה שרויה כנגדומקוה מים (עזריאל) ח"א דף מ ע"א
לב ע"ב רש"י ד"ה אמר להואזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 69
לב שטנא נצח, ורבינו גרשום ורש"יעל הגאולה ועל התמורה הקדמה עמ' כ, סי' כא עמ' נג-נד
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדדברות חיים (תשעה) עמ' נג
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדלב הארי עמ' שנג, תקל
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדמחיר יין (תשעט) עמ' ס
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדמטר השמים - עמודי העולם עמ' יט, נד, נו, עד, קנא, שלג, תקעא
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' עז, עח, פג
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדעזר מיהודה (תשנט) עמ' שנו
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדשבילי פנחס (תשעב) עמ' שי
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדשבילי פנחס (תשעו) עמ' כז
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדשבילי פנחס (תשעז) עמ' עח
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדשבילי פנחס (תשעח) עמ' תמז
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדשם אליעזר דף ז ע"ב
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדתורת אברהם עמ' קפג
לב. איזהו חכם, הרואה את הנולדלילה כיום יאיר (באום) עמ' 98
לב. אם יחיה ימות ואם ימות יחיהאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ב מי"א
לב. הרוצה לחיות ימותדברת שלמה (תשעא) עמ' רעו
לב. הרוצה לחיות ימית את עצמוילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' נט
לב. חמה באמצע הרקיע מ"ט אין הכל מסתכלין בה משום דקאי להדיא ולא כסי לה מידיגל עיני ח"א עמ' קו
לב. מה יעביד איניש ויחיה א"ל ימית עצמו מה יעביד איניש וימות יחיה את עצמושבילי פנחס (תשעד) עמ' תז, תח
לב. מה יעביד איניש שיחיה אמרו ליה ימית עצמוילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קעז
לב. מה יעביד אינש ויחיה אמרו ליה ימית את עצמו מה יעביד איניש וימות יחיה את עצמושבילי פנחס (תשעא) עמ' מ
לב. מה יעביד אינש וימות יחי' את עצמושם אליעזר דף מה ע"ג
לב. מה יעשה אדם ויחי' ימית א"עאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רטז
לב. מה יעשה אדם ויחיה ימית את עצמואם לבינה (פאפא) עמ' שמח
לב. מה יעשה אדם ויחיה, ימית עצמואשכבתיה דרבי ח"ב עמ' ק
לב: איזהו חכם הרואה את הנולדמגדנות אליעזר עמ' יח, קלח, דש
לב: איזהו חכם הרואה את הנולדמעינות האמונה (תשסב) עמ' תקמח
לב: אנא אלכסנדרוס מוקדון וכו'ארצות השלום (תשנה) עמ' פה
לב: כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדוייטב פנים ח"א דף כח
לב: כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדוירך יעקב (פיתוסי) דף יד ע"ד, לה ע"ד
לג. הגיעו בין האולם ולמזבח נטל אחד את המגרפה וזורקה וכו'דברי נפתלי ח"ג עמ' לח
לג. מדשן את המזרחי ומניח את המערבי וכו' מצאו שכבה וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת עא עמ' 27, חוברת עג עמ' 50
לג. מי שזכה וכו' מדשן את המזרחי כו' ומניח את המערבי דולק וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ע עמ' 14, 17 ואילך
לג. ממנו היה מדליק וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' קלז
לג. ראש המעמד היה מעמיד את הטמאים, ופיהמ"ש לר"מרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צט
לג.רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעז
לג: במקדש היו אומרים את השם ככתבודברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קצט
לג: בשביעי מה היו אומרים מזמור שיר ליום השבת לעתיד לבא שכולה שבת ומנוחה לחיי העולמיםשם דרך ויקרא עמ' שיט
לג: בשביעי מה היו אומריםגל עיני ח"ב עמ' מב
לג: בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםכשלג ילבינו - מאמר רזא דשבת
לג: בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתידשבילי פנחס (תשעז) עמ' רכג
לג: השיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש וכו'פתח עינים (ויינברגר) עמ' רז
לג: זהו סדר התמיד לעבודת בית אלקינושם דרך ויקרא עמ' שעז
לג: יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 49
לג: מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 530
לג: עוה"ב יום שכולו שבתמגדנות אליעזר עמ' ז
כה: בשלשה מקומות הכהנים שומרים בביהמ"ק וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 91
כה: בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש בבית אבטינס בבית הניצוץ ובבית המוקדדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תלד
כה: בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש וכו'דרושי מהר"ם בריסק עמ' קלט
כה: והרובין שומרים שםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רכג
כו ע"א בית הכסא של כבוד, וזהו כבודוניצוצי אהרן עמ' רו
כו ע"א והחונים לפני המשכןמשך חכמה במדבר פ"א פסוק נ-נג
כו ע"ב כהנים שומרים מלמעלה ולויים מלמטההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ריט
כז ע"א בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדשפני מנחם שופטים עמ' קיד
כז ע"ב עמוד החוזר וכו' סילון החוזראשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ו ברכת אברהם אות א
כז: קול בן לוי לוקהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תצא
כח ע"א ארשב"ן ארי"ו כל המוכיח א"ח לש"ש זוכה לחלקו של הקב"החסד ומשפט דף רלד ע"ב
כח ע"א גדולה תוכחה שמביאה טובה לעולםחכמת התורה דברים עמ' ע, צד
כח ע"א ויחזיק באמונה יתירההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שסז
כח ע"א כל המוכיח את חבירו לשם שמים - זוכה לחלקו של הקב"הבצור ירום ח"ה עמ' מא
כח. איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם אהוב את התוכחות שכל זמן שהתוכחות בעולם נחת רוח בעולם וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' צב
כח. איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחותדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פ אות ב
כח. איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחותשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שסא
כח. אפי' על אונס שינה עושין דיןהאיר ממזרח - אבות עמ' פ
כח. יאהב את התוכחותולאשר אמר - תהלים עמ' כה
כח. כל המוכיח חבירו לשם שמים זוכה ויושב בחלקו של הקב"הדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פ אות ב
כח. מושכין עליו חוט של חסד וכו'האיר ממזרח משלי עמ' כז
כח. נטל את המפתח ופתח את הפשפש וכו' ושתי אבוקות של אור בידםנחל עדה עמ' לו
כט ע"א כל העצים היו כשרים למערכה של המזבח חוץ מעצים של גפן ושל זיתבצור ירום ח"ט עמ' צט
כט ע"א כל העצים כשרים חוץ וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תיג
כט ע"א לשון הבאיהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קצג
כט ע"א ר"א מוסיף אף של אלוןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמח
כט. דברה תורה בלשון הבאיאבן תושיה עמ' 24
כט. מדוע למערכה של קטרת לקחו עצי תאנההדרש והעיון ויקרא מאמר יז אות ד
כט: לא היו מביאין מעצי זית למזבחולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רצח
ל ע"א השקו את התמידהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' כז
ל ע"ב אל על פי שהוא מבוקר מבערב מבקרין אותו לאור אבוקותפני מנחם החודש עמ' רנב
ל ע"ב לא היה תמיד נשחט עד שהיה שומע קול שער שנפתחמשך חכמה ויקרא פ"ג פסוק ב
ל ע"ב קול הצלצלהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנט
ל ע"ב של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערביתפני מנחם בא עמ' עא
ל. בביהמ"ק היו צ"ג כלי שרתבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' תיד
ל. נכנסו ללשכת הכלים הוציאו משם תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהבבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רסה
ל. עזים היו מתעטשות מריח הקטורתהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' קסד
ל: מי שזכה בדישון מזבח הפנימי נכנס ונטל את הטני והניחו לפניו והיה חופן ונותן לתוכו ובאחרונה כיבד את השאר לתוכו והניחו ויצא מי שזכה בדישון המנורה נכנס וכו' ומטיב את הנרות ומניח את הבוז על מעלה שניה ויצא וכו'בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קא
ל: מיריחו היו שומעין וכו'האיר ממזרח - הושענות עמ' לז
ל: מיריחו היו שומעין וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' קא
ל: מיריחו היו שומעין קול הצלצלהאיר ממזרח - סליחות עמ' קט
ל: מיריחו היו שומעין קול השירהאיר ממזרח - סליחות עמ' קט
ל: מצא בי נרות מערבית דולקותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקצז
לא ע"ב ללשכת הגזית לקרות את שמעבתורתו יהגה ח"א עמ' תנא, תנב
לא ע"ב שנים ליום כנגד היוםפני מנחם שבת הגדול עמ' לט
לא: יד ורגל כעקידת יצחק בן אברהםהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קב
לא: יד ורגל כעקידת יצחק בן אברהםהאיר ממזרח - סליחות עמ' קעז
לא: מ"ס לא היו כופתין את הטלההאיר ממזרח - סליחות עמ' קעח
לא: עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקרון את זקני הנגב וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קלז (הערה)
לא: עשרה דברים שאל אלכסנדרי מוקדון וכו'אגדות מרדכי הקדמה עמ' 2, גוף הספר עמ' 29
לב הרוצה שיחיה ימית את עצמואוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' סב
לב הרוצה שיחיה ימית עצמואוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קסה
לב ע"א א"ל ימית את עצמוהעמק דבר בראשית פ"ב פסוק ז
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רכו הערה כ
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדבצור ירום ח"ג עמ' צט {אדם לא צריך להסתכל על הארבע אמות שלו, אלא להסתכל על העתיד}
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדבצור ירום ח"ד עמ' עח, רכג
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדבצור ירום ח"ה עמ' ז
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדברכת שלום מכתבים מאמר סג
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדכתבי מא"ה עמ' קנג
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדניצוצי אהרן עמ' רז
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדעטרת יהושע דברים עמ' כג, ריג, רנו
לב ע"א איזהו חכם, הרואה את הנולד - לכן גם מיילדת תינוקות נקראת בלשון המשנה "חכמה" משום שהיא הראשונה שרואה את הנולד, דהיינו את התינוק שנולדבצור ירום ח"ט עמ' סב הערה 68, עמ' עו, קעד
לב ע"א איזהו חכם, הרואה את הנולדבצור ירום ח"ו עמ' ריא
לב ע"א אמר להן מה יעביד אינש ויחיה אמרו לו ימית עצמופני מנחם שלח עמ' פז
לב ע"א דהא כל נחותי ימא לא מיתבא דעתיהון עד דסלקין ליבשתאפני מנחם האזינו עמ' רלא
לב ע"א היינו מה שאין לפניו עכשיו הוא אצלו בגדר ראיהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' פז, ריז
לב ע"א הרוצה שיחיה ימית את עצמוברכת שלום חנוכה עמ' עד
לב ע"א ימית את עצמוהעמק דבר במדבר פ"יב פסוק ג
לב ע"א כל העוסק בתורה שכינה כנגדוניצוצי אהרן עמ' קנט
לב ע"א מאי יעביד איניש ויחיה, ימית את עצמו, ורש"י ישפיל עצמו, ובראשונים ימית תאוותואוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' ז, נו, קפא, רב
לב ע"א מה יעבד איניש ויחיה אמרו אמרו לי' ימית עצמו מה יעבד איניש וימות יחיה את עצמודרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף ריח ע"ב
לב ע"א מה יעביד איניש ויחיה - ימית את עצמו מה יעביד איניש וימות - יחיה את עצמובצור ירום ח"ט עמ' כד הערה 20
לב ע"א מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמובצור ירום ח"ד עמ' קיט הערה 10
לב ע"א מה יעביד איניש ויחיהבאר בשדה עמ' רנד
לב ע"א מה יעביד איניש מחיה ימית את עצמואוסף מכתבים (שכטר) ח"ג עמ' סא, רד
לב ע"א מה יעשה אדם ויחיה ימית את עצמואוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' רג, שנא
לב ע"א עשרה דברים שאל אלכסנדרוס המוקדן את זקני הנגבאהבת אמת דף לא ע"א
לב ע"א עשרה דברים ששאל אלכסנדרוס וכו' מה יעשה איניש ויחי, א"ל ימית עצמו וכו'אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' ריז
לב ע"ב אלכסנדרוס מוקדון יתיב אההוא מעיינא וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קמד
לב ע"ב כל הלומד תורה בלילה שכינה כנגדוהעמק דבר דברים פ"ד פסוק ז
לב ע"ב כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדואפסי ארץ (תשנט) עמ' תשלז
לב ע"ב כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדופני מנחם ויצא עמ' קסד, קפט
לב ע"ב כל העוסק כתורה כלילה שכינה כנגדומשך חכמה ויקרא פ"ג פסוק ב
לב ע"ב מה יעשה אדם ויחיה ימית את עצמובתורתו יהגה ח"א עמ' תצו
לב ע"ב קומי רוני בלילה קאי על תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ז
לב. אי דין מיתקרי חכםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קעד
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדדרושי מהר"ם בריסק עמ' לז
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדהאיר ממזרח - אבות עמ' קנו
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדולאשר אמר - תהלים עמ' רעד
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קפא
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדלקוטי אהבת ישראל עמ' פב, תקי
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' פא
לב. ימית את עצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' טז
לב. מה יעביד איניש ויחיה וכו'אוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' פד
לב. מה יעשה אדם ויחיה ימית את עצמולב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רז
לב. מה יעשה אדם ויחיה ימית עצמודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ק אות ב
לב. מה יעשה אדם ויחיח ימית עצמובינת יששכר (תשמח) עמ' שא
לב. מה יעשה ארם ויחיה ימית את עצמואוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' קצט, רנז, רצב
לב. שאל אלכסנדרון מוקדון וכו'עטרת חן ח"א עמ' קצח
לב. שמים נבראו תחילה או ארץהאיר ממזרח - אבות עמ' רעז
לב: אלכסנדר מוקדון אזל עד דמטא לפיתחא דג"ע ויהבו ליה משם גולגולתא דעינא וכו'דברי יונה ח"ב עמ' צד
לב: ברכו את העם שלוש ברכותדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ריב
לב: הלומד תורה בלילה שכינה כנגדותורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רלט
לב: יליפת עצה מן נשיאהאיר ממזרח - אבות עמ' קנו
לג בשחר על טבעת שניה במערב ובערב טבעת שניה שבמזרחהעמק דבר במדבר פ"כח פסוק ג
לג מי שזכה בדישון מזבח הפנימי נכנס ונטל את הטני והשתחוה ויצא מי שזכה בדישון המנורה נכנס וכו' נטל את הכוז ממעלה שניה והשתחוה ויצאבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קא
לג ע"א והקטיר והשתחוה ויצאפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' נג
לג ע"ב בשביעי מה היו אומריםזאת ליעקב ויקרא עמ' קפח
לג ע"ב השיר שהיו הלוים אומרים במקדשפני מנחם חוקת עמ' קכח
לג ע"ב השיר שהלוי' היו אומרים בבית המקדששמנה לחמו (תרנז) ח"א דף א ע"א = (תרסט) ח"א דף ה
לג ע"ב מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. והמסכת מתחילה ב׳שלשה מ׳קומות הכהנים שומרים בבית המקדשדברי אליעזר ח"ג עמ' קפב
לג ע"ב שיר של כל יום ובאורואוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' קפג
לג ע"ב תוס' יו"ט(פ"ז מ"ד) שאם אתה אומר לחיי העולמים הכוונה להשי"ת שהוא חיי העולמים כולםפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קסב
לג. אחר כל העבודה וגמר המצוה השתחוה הכהןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רכב
לג. איזהו חכם הרואה את הנולדמקור ברוך (הגר) עמ' קנז
לג. אלכסנדר מוקדון מלך יון ביקש עצה מחכמי הדרום באמרו בעינא דאזילנא וכו' ואמרו לו לא יכילת דמפסקו הרי חושך ואמר לחו לא סגי דלא אזילנאבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' עז
לג: העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדוולאשר אמר - תהלים עמ' קפד, רכב
לג: השיר שהלויים היו אומרים בבית המקדשאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' לד
כה ע"ב ג' מקומות הכהניםדרשות הרז"ה עמ' תנה
כה: לשמור המקדש ביום ובלילה ורא"ש ותפארת ישראלחמדה יקרה במדבר עמ' לב
כו ע"ב לא תניף עליהםדרשות הרז"ה עמ' רפד
כז ע"א אין ישיבה בעזרה וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 138
כח ע"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח בעולם וכו'זריזותא דאברהם עמ' תכט
כח ע"א איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם, יאהב התוכחותשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תקמג
כח ע"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדםמחנה ראובן ח"ב עמ' תקלז
כח ע"א לאהוב את התוכחותמפי כהן דברים עמ' 447
כח. דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב התוכחהבית פרץ - פתיחה
כח. כל מקום שהתוכחה מצויה הברכה מצויהדרכי האמונה עמ' קב
כח. שאפילו על אונס שינה עושין דיןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות כב
כט ע"א הזית והגפן לא מביאים מהם עצים לאש המזבח בזכות היין והשמן הקרב על גבי המזבחנר מערבי (עטיאה) עמ' 122
כט ע"א כל העצים כשרין למערכה כו', ורש"יתורת מנחם חע"ב עמ' 341
כט ע"א לא היו לוקחין עצי המערכה מעץ הגפן משום ישוב א"ידרשות אבן ישראל עמ' שלו
כט. אמר רבא גוזמא השקו את התמיד בכוס של זהב אמר רבא גוזמא וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' כב
ל ע"א האיר פני כל המזרח עד שהוא בחברוןתורת מנחם חס"ב עמ' 388
ל: מיריחו היו שומעין קול שער גדול שנפתחשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רעד
ל: עזים היו לאבא בערי המכוור והיו מתעטשות מריח פיטום הקטורתפרדס דבש פרק צו¬
לא ע"ב לא היו כופתיןכרם לשלמה עמ' 231
לא: יד ורגל כעקידת יצחק וראב"דיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תה
לב איזהו חכם הרואה את הנולדדברים אחדים (תקמח) דף קלו ע"ג
לב ע"א איזה חכם הרואה את הנולדקדושת לוי (תשנח) עמ' קפז
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולד כו'ויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' פ
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדדרשות אבן ישראל עמ' ל, קנו
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רסט
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' רלג
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' רנו
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדתורת מנחם ח"ע עמ' 212, 239
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדתורת מנחם חס"ב עמ' 261, 292
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדתורת מנחם חס"ד עמ' 40
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדתורת מנחם חע"ג עמ' 84
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדתניא (תשעד) עמ' שב
לב ע"א איזהו חכם הרואהכרם לשלמה עמ' 84
לב ע"א אלכסנדר מוקדון צו על עיר נשים אמרו ליה אי קטלת לן יאמרו נשי קטל, אי קטילנא לך יאמרו מלכא דקטלוהו נשיזריזותא דאברהם עמ' קפ
לב ע"א חכם הרואה את הנולדתורת מנחם חע"ו עמ' 72
לב ע"א כל נחותי ימא לא מיתבא דעתיהון עד דסלקין ליבשתא, ורש"יתורת מנחם חס"ט עמ' 309
לב ע"א מה יעביר איניש ויחיה א"ל ימית עצמוקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שיז(ו)
לב ע"א מה יעשה אדם ויחיה ימית את עצמוערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' מב, מד
לב ע"א מה יעשה אדם ויחיהדרשות אבן ישראל עמ' יב
לב ע"א מה תקנתו של אדם ויחיה וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' רנו
לב ע"א מעשה באלכסנדרוס מוקדון שבא לאפריקי ורצה לראות כיצד משפטיהם וכו'ויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' צג
לב ע"ב אמר רבי אלעזר בן עזרי' תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניךתורת מנחם חע"ד עמ' 297
לב ע"ב כל העוסק בתורה בלילה וכו'תורת מנחם ח"ע עמ' 278
לב ע"ב כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדומאור מרדכי בראשית עמ' קנג
לב ע"ב לעולם שכולו שבתקדושת לוי (תשנח) עמ' רמח
לב. איזה חכם הרואה את הנולדבית פרץ עמ' עו
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדדרכי האמונה עמ' סט, פ, קסה, רמא
לב. איזהו עשיר השמח בחלקודרכי האמונה עמ' קלב, תקמט, תקצא
לב. בית שמאיפרדס דבש פרק עב
לב. מה יעשה איניש ויחיהדברים אחדים (תקמח) דף קנח ע"ג
לב: גהינם למעלה מן הרקיע וי"א לאחורי הרי חשךשנות חיים (חזן) דף קעא ע"ב
לב: כהנים בירכו רק ברכת עבודה משמונה עשרהמאור מרדכי שמות עמ' שלא
לב: כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו וכו'זרע שמשון (תקלח) תשא, ואתחנן
לב: כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדושנות חיים (חזן) דף קעג ע"ב
לג ע"ב במקדש היו קורין ככתבוערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קסב
לג ע"ב בששי היו אומרים ה' מלך גאות לבש לבש וגו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' רצא
לג ע"ב השיר שאומרים ביום ששיתורת מנחם חע"ד עמ' 22
לג ע"ב השיר שהלוים היו אומרי' בבהמ"ק וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ו ע"ג
לג ע"ב ועמדואות היא לעולם ח"א דף לא/נא ע"א
לג ע"ב יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםתורת מנחם ח"ע עמ' 249, 297, חע"א עמ' 177, חע"ב עמ' 23, 210, חע"ג עמ' 163
לג ע"ב כששי היו אומרים ה' מלך גאות לבש לבש וגו'תורת מנחם חס"ט עמ' 25
לג ע"ב ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםתורת מנחם חס"ו עמ' 335, חס"ז עמ' 443, חס"ט עמ' 126
לג ע"ב ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםתורת מנחם חע"ד עמ' 23, 165, חע"ה עמ' 99, חע"ו עמ' 96, 192
לג ע"ב לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' קלט, קסב
לג ע"ב לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםתורת מנחם חע"א עמ' 293, חע"ב עמ' 82
לג ע"ב מזמור שיר לעתיד לבא ליום שכולו שבת מנוחה לחיי העולמיםהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' ריא
לג ע"ב עולם הבא נקרא כולו שבתבית פרץ עמ' קלו
לג. מצאו שכבה מדשנו ומדליקו ממזבח העולה, שאין מדליקין נר מערבי לעולם אלא ממזבח העולהדרכי האמונה עמ' שסז
לג: השיר שהיו תלוים אומרים במקדש ביום הראשון היו אומרים וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' מא
פ"א ראב"ד, ישיבה בעזרה בדבר שא"א לקיים מצוותו אלא בישיבהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שיב
פ"ב מ"ב החלו מעלין באפר על גבי התפוח וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 92
פ"ג אחר גמר העבודה היה הכהן משתחוהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קנד
פ"ג לא היו כופתין אותו אלא מעקדין אותוהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קב
פ"ג מ"ב משעלה ע"ה מיקרי יוםבתי כנסיות - בית האסופים דף טז ע"ג
פ"ג מ"ג אמר להם וכו' והרי לשכת הטלאים וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 92
פ"ג מ"ו אחד פותח כיוןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עו
פ"ג מ"ט מי שזכה בדישון המנורה נכנס ומצא שתי נרות דולקות מדשן את השאר ומניח את אלו דולקיםכתבי מא"ה עמ' קעט
פ"ג מ"טזאת ליעקב במדבר עמ' סב
פ"ד כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו ומאמר מרבים שלום לשאלות אלכסנדרוסבכורי אביב (ביק) בראשית אות יט
פ"ד לא היו כופתין את הטלהבתי כנסיות - בית האסופים דף ח ע"א
פ"ד מ"א היו כופתין את הטלהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' מ
פ"ד מ"א לא היו כופתין את הטלה אלא מעקדין וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 92
פ"ד מ"אזאת ליעקב במדבר עמ' סב
פ"ד רע"בבתי כנסיות - בית האסופים דף ח ע"ב
פ"ד תוי"טבתי כנסיות - בית האסופים דף א ע"ב
פ"ה מ"ב אמר להם חדשים לקטורת וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 89
פ"ה מ"ג מסרום לחזנים היו מפשיטין וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 92
פ"ו מ"א החלו עולים במעלות האולם וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 93
פ"ו מ"ג עמדו על שולחן החלבים ותקעוהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קנג
פ"ו מ"ג שלא תכוההעמק דבר במדבר פ"יז פסוק יב
פ"ז מ"ב במקדש היו אומרים את השם וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 93
פ"ז מ"ג בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 93
פ"ד תוי"ט וקול הרמ"ז ושושנים לדודאהל ישרים דף יח ע"ד
פ"ז מ"ארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצז
פ"ז תוי"ט - הגביהו את הפרוכתטירת כסף דף קעט ע"א
לו: לא יהא בו פותח כיוןמנחת קנאות עמ' רנח
פ"א מ"ג רע"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' פט
פ"א מ"דפרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק ל פסוק יח
פ"ב המפרש - וריוח היה בין הגזרים וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף נו ע"א
פ"ב מ"אשלטי הגבורים (תשע) עמ' שלג
פ"ב מ"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' קכח
פ"ב מ"דערוגת הבושם (הראשון) ח"ד עמ' 7 הערה 29
פ"ג מ"גערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 362
פ"ג מ"גשלטי הגבורים (תשע) עמ' פח, קטו
פ"ג מ"דערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 362
פ"ג מ"וערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 232
פ"ג מ"חערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 362
פ"ג מ"חשלטי הגבורים (תשע) עמ' נז, קלב
פ"ג מ"ח וי"א אף קול של כ"ג וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף קא ע"א
פ"ג מ"ט רע"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' קלט, קמג
פ"ד מ"אערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 362
פ"ד מ"ג רע"ב ותוי"ט - תפלת הכהנים על התמידשיחות לספר שמות עמ' שצז
פ"ד מ"ד תרומת הדשן אינו אלא מלא מחתה ליוםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 93
פ"ה מ"אערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 362
פ"ה מ"גשלטי הגבורים (תשע) עמ' קיא
פ"ה מ"וערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 362
פ"ה מ"ושלטי הגבורים (תשע) עמ' נג
פ"ו מ"ג לא היה מקטירצפיחית בדבש סי' ה דף יב ע"ד
פ"ז מ"בערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 86
פ"ז מ"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' תח
פ"ז מ"ב בכל יום היו הכתים אומרים במקדש את השם ככתבו בברכת כהנים, ובתויו"טרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רעח
פ"ז מ"ב ברכת כהנים במקדש - בשם הוי"השיחות לספר דברים עמ' קצה
כו: שבצפון שער הניצוץ כמין אכסדרא היה ועלייה בנויה על גביו שהכהנים שומרים מלמעלה והלוים מלמטהקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 49
כח ע"א כל זמן שהתוכחה בעולם נחת בעולם וגו׳ כי גורם למלאות להשכינה מה שנחסר ממנה, ועי"ז מעורר רחמים בעולם ומקרב הגאולהפרי תבונות פרשת פקודי
כח ע"א מעלת התוכחהפרי תבונות פרשת תצוה
כח ע"ב רש"י - לימד על הקרבנות שלא נתעכלו מבערב שעושה להם מערכה בפני עצמםבנתיבות שם עמ' כ
כח. איזו דרך ישרה שיבור לו האדם ידבק באמונה יתירה וכו׳פרי תבונות פרשת בשלח
כח. כל זמן שתוכחה בעולם טובה באה לעולם ורעה מסתלקת מן העולםאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ב פסוק י
כח. רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחותעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תקסו
כט ע"א כל העצים כשרים למערכה חוץ משל זית וגפןבנתיבות שם עמ' קז
כט. כל העצים וכו'ברכת שמואל (תשעז) צו עמ' שמט
כט: רב פפא וכו'ברכת שמואל (תשעז) צו עמ' שמט
כל המוכיח לש"ש זוכה לחלקו של הקב"הדרוש תמר הקדמה דף יא ע"א
ל. האיר פני כל המזרח עד שהוא בחברוןשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' קפו
ל: אבן היתה לפני המנורה ובה ג' מעלות וכו'שערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' קנב
לא: באו להן ללשכת הגזית לקרות את שמעשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' עו
לב איזהו חכם הרואה את הנולדדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' קלב, רנה
לב ע"א איזה חכם הרואה את הנולדבנתיבות שם עמ' קצט
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' ק
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רפה, תב
לב שמים נבראו תחילה הארץ נבראת תחילהבנתיבות שם עמ' נה
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדבן אברהם (תשעד) עמ' שמו
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קמט, שנה
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדמשמרת הבית (פרלס) סי' לג
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדנר לצדיק בראשית עמ' רלז
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תעח
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רא, רכח
לב. איזהו חכם הרואה את הנולדתולדות ישראל עמ' לה, קנז
לב. הרוצה שלא למות ימית את עצמובן אברהם (תשעד) עמ' קסה, קצד, שכו
לב. מה יעשה אדם ויחיה, ימות עצמו, מה יעשה אדם וימות, יחיה עצמואגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ט פסוק ה
לב: כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' עד
לג ע"ב בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבוא וכו'ערך לחם (צאלח) עמ' קעח
לג: בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1852
לג: יום שכולו שבתמרפא בכנפיה ח"ג עמ' שכו
מה יעשה האדם ויחי' ימית עצמו ורש"ימשמרת הבית (פרלס) סי' רסט
פ"ה מ"א במקדש אמרו ג' ברכות אמת ויציב ועבודה וברכת כהניםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שסט
פ"ז מ"ג בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר היה עולה בכבש והסגן בימינוהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' רנו
כה ע"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם טובה וברכה באין לעולם ורעה מסתלקת מן העולם שנאמר ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת טובעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות נו
כה. בשלשה מקומות הבהנים שומרים בבית המקדש וכו'משחת שמן (תשעא) במדבר עמ' שטו
כה: הכהנים שומרים ובמפרש והתוי"טמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קצא
כו. מצאו נעול יודע שיש אדם מצאו פתוח יודע שאין שם אדםמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תכט
כז. אכתי עשרין ותרי הוינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מד אות כג
כז. הרובים הם כהנים צעיריםמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' שטו
כז: כל מידעם לא תפלוט קמיה רבך לבר מן קרא ודייסא שהן דומין לפתילתא וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קא אות ז
כז: שטוף ושתי שטוף ואחית וכשאתה שותה מים שפוך מהן ואח"ב תן לתלמידךנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קא אות ט
כח ע"א איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחותיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' יז
כח ע"א כל המוכיח את חברו לשם שמים זוכה לחלקו של הקב"היחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' קפח
כח. תניא רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כב אות א
כט. אמר רבא גוזמאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' טז אות א
כט. בררו משם עצי תאנה יפין, לסדר המערכה שניה לקטרתעטרת משה ימים נוראים - ט"ו באב אות יג
כט. וכי כל העצים כשרים למערכה, הין, כל העצים כשרין למערכה, חוץ משל זית ושל גפן, אבל באלו רגילין, במרביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמןעטרת משה ימים נוראים - ט"ו באב אות יג
כט. כל העצים כשרים למערכה חוץ משל גפן ושל זיתגור אריה (קאליש) פרשת צו
כט. תוספות י ו"ט ד"ה עצי תאנה, וטעם אגדה הוא שבו היתה תקנה לאדם הראשון ויעשו להם חגורות ע"כעטרת משה ימים נוראים - ט"ו באב אות יג
ל: והיו מתעטשות מריח פיטום הקטורתנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כד אות ט
ל: מיריחו היו שומעין קול שער גדול מיריחו היו שומעין קול מגריפה וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' סה
לא: עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגבנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פ אות יא, סי' קטז אות ב
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תקעג
לב ע"א איזהו חכם הרואה את הנולדעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קפז, רכ, שלח
לב ע"א אמר להן מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמו מה יעביד איניש וימות יחיה את עצמועטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שצה
לב ע"א מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמויחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' שיח
לב ע"א מהרש"א - דעת המינים שהחושך אינו אלא העדר אור ולא היה צריך בריאה אבל אנחנו עדת המאמינים כי הש"י ברא שניהם יש מאיןמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקסא
לב. איזה חכם הרואה את הנולדנתיבות שמואל דרוש קט
לב. אמר להן אור נברא תחלה או חושךמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקסא
לב. הרוצה להחיות ימיתכסף נבחר (תשפ) עמ' רפא
לב. כל היושב ושוגה הקב״ה שונה כנגדופחד דוד ח"ג עמ' קמג
לב. מה יעביד האדם ויחיה ימות את עצמונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עט אות י
לב: אמרו "רצה" אחרי זריקת דם התמידנפש הרב עמ' קכב
לב: מי נקרא חכם הרואה את הנולדמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שפא
לג ע"ב בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות רנו
לג: יום שכולו שבתפחד דוד ח"ג עמ' קטז
לג: לעתיד לבוא יהיה יום שכולו שבתמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' רעא
פ"א מ"ד הניחו דשן רחוק ממזבח כ' אמותחלקת אפרים - ויחי (ב)
פ"ד הויכוחנתיבות שמואל דרוש כא
פ"ה מ"ו לדבר בשירימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רחצ
פ"ק המפרשים ודרך הקדש דף יאשער יוסף (תקיז) דף סז ע"ג
פ"ק רש"י וחתה מן המאוכלותעבודת ישראל (קמחי) דף קס ע"א


ללקט ביאורי אגדות על מסכת מדות (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת מדות
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א בג' מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש וכו' קדושת עינים (תשעא) פרק ג אות מז
פ"א מ"א בג' מקומות הכהנים שומרים בביהמ"ק כו' והלוים בכ"א מקום לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שח
פ"א מ"א בג' מקומות הכהנים שומרים וכו' לקוטי שיחות חי"ג עמ' 57, חי"ח עמ' 212, 464, 215
פ"א מ"א בג' מקומות הכהנים שומרים וכו' והלויים בעשרים ואחדלמחר אעתיר עמ' רמ
פ"א מ"א בג' מקומות הכהנים שומרים כו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' עג, פז, צג, קב (במהד' תשסב גם עמ' ריז)
פ"א מ"א בשלשה מקומות הכהנים שומרים בביהמ"קארז ישעיהו דף טו
פ"א מ"א בשלשה מקומות הכהנים שומרים תורת העולה ח"א פרק יא
פ"א מ"א בשלשה מקומות הכהנים שומרים בביהמ"ק וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' קצא
פ"א מ"א בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש וכו' והלוים בעשרים ואחד מקוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ריט ד"ה ובזה
פ"א מ"א בשלשה מקומות הכהנים שומרים כו' ולוים בעשרים ואחר מקום וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 366
פ"א מ"א בשלשה מקומות הכהנים שומריםתורת העולה (תשעה) עמ' נב
פ"א מ"א בכ"ד מקומות שומריםערבי נחל (תשסד) עמ' שפט
פ"א מ"א בכ"ד מקומות שומרים בבהמ"ק וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשז
פ"א מ"א בכ"ד מקומות שומרים בבית המקדש ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תכט
פ"א מ"א בכ"ד מקומות שומרים אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לב אות ב
פ"א מ"א הלויים שומרים מבחוץ - עין איה, שבת ב, פרק עשירי דף צב ע"א, אות ג
פ"א מ"א הלוים יש מהם שוערים מבפנים ויש מבחוץבאור החיים (תשמט) עמ' רד
פ"א מ"א הקדמת הרמב"ם למסכתמנחת מרדכי עמ' קמז
פ"א מ"א פתיחת התוי"ט - ראוי הי' הבית השלישי להיות בעליית עזראס' ג' תמוז תשנד עמ' רסג
פ"א מ"א פתיחת התוספות יום טוב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 120
פ"א מ"א תוי"ט ותפא"י, בנין המקדש לעת"ל בדרך נסשירת הפסח אות קמב
פ"א מ"א תוי"ט פתיחה לקוטי שיחות חי"ח עמ' 417
פ"א מ"א תפארת ישראלשם ישראל עמ' קע
פ"א מ"ב איש הר הבית בו' ורשות הי' לו לשרוף וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' צב, קג
פ"א מ"ב איש הר הבית הי' חוזר על כל משמרהתורה והעולם ח"ב עמ' עז
פ"א מ"ב איש הר הבית הי' מחזר על כל משמר לקוטי שיחות חי"ג עמ' 64, חכ"א עמ' 481
פ"א מ"ב איש הר הבית הי' מחזר על כל משמר וכו' וכל משמר שאינו עומד וכו' חובטו במקלו וכו' מה קול בעזרה קול בן לוי לוקה שישן לו על משמרודעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שכ
פ"א מ"ב איש הר הבית היה מחזר וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' סו
פ"א מ"ב איש הר הבית היה מחזר וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' עט
פ"א מ"ב איש הר הבית היה מחזר כו' ואבוקות דולקין כו' ניכר שהוא ישן חובטו במקלו ורשות היה לו לשרוף את כסותו, קול בעזרה קול בן לוי לוקה וכו' לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שח, תשטו
פ"א מ"ב איש הר הבית היה מחזר על כל משמר וכו' אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמה
פ"א מ"ב איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר וכו'מצור דבש עמ' רטז
פ"א מ"ב מצאו כהן ישןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיג
פ"א מ"ב ניכר שהוא ישן - תפא"י ותוי"ט המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רטז, ויקרא עמ' לח
פ"א מ"ב ניכר שהוא ישן חובטו במקלו ורשות היה לו לשרוף את כסותו זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' רנג
פ"א מ"ב ורשות הי' לו לשרוף את כסותו (וברא"ש ועזרת ההנים ותפא"י) לקוטי שיחות חי"ח עמ' 465, חכ"ט עמ' 12
פ"א מ"ב ורשות היה לו לשרוף את כסותו, וברא"ש רנת יצחק שמואל עמ' לז
פ"א מ"ב ישן רשות היה לו לשרוף את כסותו, ובפירוש הרא"שצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קעד
פ"א מ"ג חמשה שערים היו וכו' רנת יצחק מלכים עמ' תיז
פ"א מ"ג חמשה שערים היו להר הבית תורת העולה ח"א פרק ז
פ"א מ"ג חמשה שערים היו להר הבית וכו' שער המזרחי, עליו שושן הבירה צורהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 125
פ"א מ"ג חמשה שערים היו להר הבית כו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' טז, עג
פ"א מ"ג חמשה שערים היו להר הביתתורת העולה (תשעה) עמ' לג, לה
פ"א מ"ג חמשה שערים וכו' שבעה שערים לקוטי שיחות חט"ז עמ' 301
פ"א מ"ג שער טדיגנת אגוז (תשעב) אות תקפה
פ"א מ"ג שער המזרחי עליו שושן הבירה תורת העולה ח"א פרק יב
פ"א מ"ג שער המזרחי עליו שושן הבירהתורת העולה (תשעה) עמ' נד
פ"א מ"ד שבעה שערים היו בעזרה תורת העולה ח"א פרק ז
פ"א מ"ד שבעה שערים היו בעזרה כו' ואחד במזרח הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' עג
פ"א מ"ד שבעה שערים היו בעזרהתורת העולה (תשעה) עמ' לד
פ"א מ"ד ושתי לשכות היו לו תורת העולה ח"א פרק ח
פ"א מ"ד ושתי לשכות היו לותורת העולה (תשעה) עמ' מ
פ"א מ"ד פי' הרא"שאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכא, קלא
פ"א מ"ה שער הניצוץ וכו' שומרים וכו' והלוים מלמטן לקוטי שיחות חי"ח עמ' 215
פ"א מ"ה והלויים מלמטן הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' עג
פ"א מ"ה שלישי לו בית המוקד הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' עג
פ"א מ"ו ארבע לשכות היו וכו' תורת העולה ח"א פרק ח
פ"א מ"ו בית המוקד וארבע לשכות שהיו בותורת העולה (תשעה) עמ' לח
פ"א מ"ו מזרחית צפונית בה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששקצום מלכי יוןבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קטז
פ"א מ"ו מזרחית צפונית בה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששקצום מלכי יוןבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קעח
פ"א מ"ו מזרחית צפונית בה גנזו אבני המזבח ששקצוםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' פט
פ"א מ"ו מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששקצו אנשי יוןלהורות נתן בראשית עמ' תנו
פ"א מ"ו מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי את אבני מזבח ששקצום אנשי יווןחמודי צבי מועדים עמ' קפח
פ"א מ"ו אנשי בית חשמונאי גנזו אבני מזבח ששקצום יוניםימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' קס
פ"א מ"ז שנים שערים היו לבית המוקד וכו' תורת העולה ח"א פרק ח
פ"א מ"ז שנים שערים היו לבית המוקד וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' לט
פ"א מ"ז פשפש קטן היה לו שבו נכנסין לבלוש העזרהדבר טוב עמ' תצא
פ"ב מ"א הר הבית ה' מאות אמה לקוטי שיחות חכ"א עמ' 481
פ"ב מ"א הר הבית היה חמש מאות אמות וכו' תורת העולה ח"א פרק א
פ"ב מ"א הר הבית היה חמש מאות אמות וכו' רובו מן הדרוםתורת העולה (תשעה) עמ' ז, ט
פ"ב מ"א הר הבית ת"ק אמה על ת"ק אמהגנא דפלפלי עמ' קא
פ"ב מ"א הר הבית ת"ק אמה על ת"ק אמהפירוש המכבי דברים עמ' תמד
פ"ב מ"א הר הבית ת"ק אמה על ת"ק אמהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסו {וכן היה גודלו של הר סיני}
פ"ב מ"א ת"ק אמה על ת"ק אמה תורת אליהו עמ' קעא
פ"ב מ"ב מה לך מקיף לשמאל שאני מנודהעלי שור ח"א עמ' קסד
פ"ב מ"ב השוכן בבית הזה יתן בלבם ויקרבוך צדקת הצדיק סי' עג
פ"ב מ"ב השוכן בבית מזה כרם פתחיה כרם ב גפן יז
פ"ב מ"ג01 לפנים ממנו סורג גבוה י' טפחים וי"ג פרצות שפרצום מלכי יון היו שם וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיז
פ"ב מ"ג01 לפנים ממנו סורג גבוה י' טפחים ושלש עשרה פרצות היו בו שפרצום מלכי יון, חזרו וגררום וגזרו כנגדן י"ג השתחויות, ובפי' הרא"ש ותוס' יו"טמבשר טוב - חנוכה עמ' שא, שב, קנה
פ"ב מ"ג01 לפנים ממנו סורג גבוה י' טפחים ושלש עשרה פרצותנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' יב, כט
פ"ב מ"ג01 לפנים ממנו סורג גבוה עשרה טפחים וי"ג פרצות וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קעו
פ"ב מ"ג01 לפנים ממנו סורג גבוה עשרה טפחיםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 200
פ"ב מ"ג01 לפנים ממנו סורג גבוה עשרה טפחיםלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קמז, רסג
פ"ב מ"ג01 לפנים ממנו סורג גבוה עשרה טפחים ושלש עשרה פרצות היו שם שפרצום מלכי יון חזרו וגדרום, וגזרו כנגדם שלש עשרה השתהויותבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' צה
פ"ב מ"ג01 לפנים ממנו סורג וכו' שפרצו מלכי יון - ובתוי"טמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' פד
פ"ב מ"ג01 לפנים ממנו סורג גבוה עשרים טפחים וי"ג פרצות היו שם שפרצום מלכי יון חזרו וגדרום וגזרו כנגד י"ג השתחויותשמחת מרדכי (רוזנמן) סוכות - מאמר פרי החג מתמעטין והולכין
פ"ב מ"ג01 היוונים פרצו י"ג פרצותבי חייא ח"א עמ' קכב
פ"ב מ"ג01 היונים פרצו י"ג פרצות במקדשויגד יעקב עמ' שעה
פ"ב מ"ג01 וי"ג פרצות היו שם וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רי
פ"ב מ"ג01 וי"ג פרצות היו שם, שפרצום מלכי יון וכו', וגזרו כנגדן י"ג השתחויותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תעה, במדבר עמ' רלו-ז
פ"ב מ"ג01 וי"ג פרצות וכו' כנגדן י"ג השתהויותמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קעג
פ"ב מ"ג01 ופרצו י"ג פרצות בסורגבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תס
פ"ב מ"ג01 ושלש עשרה פרצות היו בסורג שפרצום מלכי יון אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קט
פ"ב מ"ג01 ושלש עשרה פרצות היו שם וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קפה
פ"ב מ"ג01 ושלש עשרה פרצות היו שם וכו' וגזרו כנגדם שלש עשרה השתחויותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קסא
פ"ב מ"ג01 שלש עשרה פרצות היו שם שפרצום מלכי יוןפניני שבח עמ' רנב
פ"ב מ"ג01 ושלש עשרה פרצות היו שםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריג
פ"ב מ"ג01 פרצו י"ג פרצות - וכנגדן י"ג השתחויותאוהב ישראל דף ס ע"א, שטו ע"א
פ"ב מ"ג01 פרצו י"ג פרצותעבודת יצחק בראשית עמ' קפד, רכ
פ"ב מ"ג01 י"ג פירצות אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' טז אות ג
פ"ב מ"ג01 י"ג פרצות היו בו שפרצום מלכי יון וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' פא, צח
פ"ב מ"ג01 י"ג פרצות היו בו שפרצום מלכי יוןאוצר המאמרים (תשס) עמ' קא
פ"ב מ"ג01 י"ג פרצות היו שם וכו' גזרו כנגדם י"ג השתחויותמגלה עמוקות (תשסח) אופן רלט
פ"ב מ"ג01 י"ג פרצות היו שםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' כט
פ"ב מ"ג01 י"ג פרצות וכנגדן י"ג השתחויותלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רכו
פ"ב מ"ג01 י"ג פרצות פרצו מלכי יוון בסורגאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' לה
פ"ב מ"ג01 י"ג פרצות פרצו מלכי יון בסורג אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' לה
פ"ב מ"ג01 כשנכנסו יוונים לירושלים פרצו בה י"ג פרצותאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תקכו
פ"ב מ"ג01 שלש עשרה פרצות פרצו מלכי יון בסורג אור אברהם דברים עמ' כד
פ"ב מ"ג01 היונים פרצו י"ג פרצות ותיקנו י"ג השתחויות שירת דוד (תשסז) עמ' תיד
פ"ב מ"ג03 י"ג השתחואות כנגד י"ג פרצות באר שרים בראשית פ' וישלח דרוש ב בסיום
פ"ב מ"ג03 תקנו י"ג השתחויותבת עין (תשסז) עמ' עז-עח
פ"ב מ"ג04 החיל היה לפני העזרה עשר אמות רוחב אור אברהם דברים עמ' ריח
פ"ב מ"ג04 לפנים ממנו החיל עשר אמות אור אברהם על ספר המצוות עמ' קלג
פ"ב מ"ג04 ושתים עשרה מעלות היו שם וכו' תורת העולה ח"א פרק ד, ז
פ"ב מ"ג08 הפתחים והשערים שהיו שם גובהן כ' וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' מה
פ"ב מ"ג10 כל הפתחים שהיו שם היו להן דלתות חוץ משל אולםאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 425
פ"ב מ"ג10 כל השערים שבמקדש הי' להם דלתות חוץ משל אולםס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' קלב
פ"ב מ"ג11 פתחו של אולם לא היו לו דלתותתורת מנחם חנ"ב עמ' 80
פ"ב מ"ג12 כל השערים היו הדלתות שקופות וכו' מחופות זהב וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' לו, מו
פ"ב מ"ג13 כל השערים היו הדלתות מחופות זהב וכו' תורת העולה ח"א פרק ז
פ"ב מ"ג13 כל השערים שהיו שם נשתנו להיות של זהב, חוץ משער ניקנור, מפני שנעשה בהן נסדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רסא
פ"ב מ"ג פירוש הרא"ש כענין הסורגמנחת מרדכי עמ' רצ
פ"ב מ"ג תוס' יו"טתורת יחיאל בראשית עמ' ב
פ"ב מ"ד כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים חוץ מכותל המזרח יסוד ושורש העבודה שער בנין העתיד
פ"ב מ"ד וכו' שהכהן השורף את הפרה עומד בראש הר המשחה ומתכוין ורואה בפתחו של היכל בשעת הזית הדםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 249 ,224
פ"ב מ"ד היה מכוין ורואה פתחו של היכל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צא
פ"ב מ"ה20 עזרת הנשים וכו' וארבע לשכות היו תורת העולה ח"א פרק ח
פ"ב מ"ה20 עזרת הנשים וכו' וארבע לשכות היותורת העולה (תשעה) עמ' לז
פ"ב מ"ה20 עזרת הנשים וכו' וחלקה היתה בראשונה, והקיפוה כצוצרה, שהגשים רואות מלמעלן, והאנשים מלמטן, כדי שלא יהו מעורביןבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלד
פ"ב מ"ה20 עזרת הנשיםהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק יח
פ"ב מ"ה24 שנאמר ויוציאני וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תרצג
פ"ב מ"ה32 בעלי מומין מתליעין העצים של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יז אות יח
פ"ב מ"ה32 הכהנים בעלי מומין מתליעין העצים אור אברהם על ספר המצוות עמ' כח
פ"ב מ"ה32 כהנים בעלי מומין היו מתליעין בעצים אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רמ
פ"ב מ"ה32 כהנים בעלי מומין מנקרין העציםבני יששכר ח"א דף קס ע"ב
פ"ב מ"ה32 לשכת העצים לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 220
פ"ב מ"ה32 לשכת העצים לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 220
פ"ב מ"ה32 לשכת העצים ששם כהנים בעלי מום מתליעין את העצים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לג
פ"ב מ"ה33 עץ שיש בו תולעת פסולמשנת חיים בראשית עמ' רסז
פ"ב מ"ה33 וכל עץ שנמצא בו תולעת פסול מע"ג המזבח וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ב פסוק ג
פ"ב מ"ה33 היא היתה לשכת מצורעיםמנחת מרדכי עמ' רטו
פ"ב מ"ה34 אמר ראב"י שכחתי מה שהיתה משמשת אבא שאול אומר וכו' לשכת בית שמניא לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 24
פ"ב מ"ה36 עשו כצוצטרהאורח משפט סי' לה עמ' מו {מחלוקת אם עשאוה כל השנה או רק בשמחת בית השואבה}
פ"ב מ"ה37 בבית המקדש היו חמש עשרה מעלות שבו היו הלויים עוליםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שצז
פ"ב מ"ה37 ט"ו מעלות עולות מתוכה לעזרת ישראל דובר צדק עמ' 17
פ"ב מ"ה37 ט"ו מעלות עולות מתוכה לעזרת ישראלפרי צדיק ויצא אות ז
פ"ב מ"ה37 ט"ו מעלות שעליהן הלוים עומדים בעזרת ישראל וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' כז
פ"ב מ"ה37 ט"ו מעלות שעליהן הלוים עומדים וכו' תורת העולה ח"א פרק ה
פ"ב מ"ה39 כחצי גורן עגולה לקוטי שיחות חכ"א עמ' 481
פ"ב מ"ה רע"ב - השמחים היו החסידים קדושת עינים (תשעא) פרק ב אות טו
פ"ב מ"ו06 ראשי פספסין מבדילין בין עזרת ישראל לעזרת כהניםמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רלט
פ"ב מ"ו06 מהאולם עד עזרת נשים היו רק פספסים ולא חומה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ד {נמצא שהמזבח היה באמצע בין חומות העזרה במזרח ובמערב, וזאת כוונת חתם סופר או"ח סי' כח}
פ"ב מ"ו08 מעלה היתה גבוה אמה והדוכן נתון עליה יסוד ושורש העבודה שער בנין העתיד
פ"ב מ"ו08 מעלה היתה וגבוהה אמה וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' רכו
פ"ב מ"ו08 ר"א בן יעקב אומר מעלה היתה וגבוה אמה קדושת השבת סי' ז (עמ' 51)
פ"ב מ"ו08 ר"א בן יעקב אומר מעלה היתה וגבוה אמהפרי צדיק אמור אות ז
פ"ב מ"ו15 י"ג שערים לקוטי שיחות חי"ח עמ' 214
פ"ב מ"ו15 י"ג שערים בעזרה הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' עג
פ"ב מ"ו23 שער יכניה שבו יצא בגלותו (וברא"ש)ציץ השדה - שדי יער עמ' שעב
פ"ב מ"ו תפארת ישראל - כהנים עמדו על הדוכןרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' צח
פ"ג מ"א27 המזבח הי' ל"ב על ל"ב אמהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' צז
פ"ג מ"א27 המזבח היה ארכו ל"ב אמה ורחבו ל"ב אמהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תיט
פ"ג מ"א27 המזבח היה ל"ב אמה על ל"ב אמהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קו
פ"ג מ"א27 המזבח היה ל"ב אמות על ל"ב אמות למטה ביסוד גור אריה שמות פכ"ט אות יג
פ"ג מ"א27 המזבח היה ל"ב על ל"בפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' לב
פ"ג מ"א27 המזבח היה שלשים ושתים אמות וכו' תורת העולה ח"א פרק יג
פ"ג מ"א27 המזבח היה שלשים ושתים אמות וכו' עלה אמה וכנס אמה וכו' הקרנות אמה מזה ואמה מזה וכו' והיסוד מהלך על פני כל הצפון וכל המערב וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' נה-נח
פ"ג מ"א27 המזבח היה שלשים ושתים על שלשים ושתים עלה אמה וכנס אמה, זה היסוד וכו' עלה חמש וכנס אמה זה הסובבנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מט ע"א
פ"ג מ"א27 מקום העבודה היה ל"ב אמות על ל"ב אגרא דכלה ח"א עמ' כג, ח"ג עמ' ד
פ"ג מ"א34 מתחלה לא היה אלא כ"ח על כ"חאמרי יוסף שמות דף קסה ע"ג
פ"ג מ"א43 היסוד וכו' אוכל בדרום אמה וכו' (ובעזרת כהנים (ב"י) שם ד"ה בדרום)לקוטי שיחות חל"ה עמ' 153
פ"ג מ"א פירוש הרמב"ם - המזבח אטוםמשנת חיים שמות עמ' רסב
פ"ג מ"ב ובקרן מערבית דרומית היו שני נקבים וכו' תורת העולה ח"א פרק יג
פ"ג מ"ב ובקרן מערבית דרומית היו שני נקבים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' נט
פ"ג מ"ג ושתים עשרה מעלות היו שם רום מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמהתורת העולה (תשעה) עמ' כ, לג, מו
פ"ג מ"ג הפתחים והשערים שהיו שם גובהן כ' וכו' תורת העולה ח"א פרק ט
פ"ג מ"ג כל השערים שהיו במקדש שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קא
פ"ג מ"ד11 אבני המזבח וכו' שהברזל פוסל בנגיעה אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' קפח, דברים עמ' שעא
פ"ג מ"ד14 איסור הנפת ברזל על האבניםמכמני עוזיאל עמ' של {ק"ו לאדם המטיל שלום}
פ"ג מ"ד14 הברזל פוסל בנגיעה ובפגימה תורת אליהו עמ' שלה
פ"ג מ"ד14 ברזל פוסל בנגיעהמשנת חיים דברים עמ' תצב
פ"ג מ"ד15 מזבח שנפגם פסולדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כה פסוק ח
פ"ג מ"ד15 נפגמה אחד מהןמשפט כהן קעח
פ"ג מ"ד16 מלבנים אותן פעמים בשנהתורת מנחם חט"ז עמ' 348
פ"ג מ"ד20 ברזל נברא לקצר ימיו של אדם, והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, ואינו בדין שיונף המקצר על המאריךויברך דוד עמ' קמח
פ"ג מ"ד20 הברזל מקצר ימיו של אדם והמזבח מאריך וכו' ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנח
פ"ג מ"ד20 הברזל נברא לקצר ימיו ש"אדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד אות א
פ"ג מ"ד20 הברזל נברא לקצר ימיו של אדם והמזבח נברא להאריך ימיו של אדםטללי אורות עמ' קכז
פ"ג מ"ד20 הברזל נברא לקצר ימיו של אדםשיחות מוסר (תשסב) עמ' יא
פ"ג מ"ד20 שהברזל נברא לקצר ימיו וכו' והמזבח להאריך וכו' אינו בדין שיונף וכו'דעת חיים עמ' כא
פ"ג מ"ד20 שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם והמזבח וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 55
פ"ג מ"ד20 שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, אינו בדין שיניף המקצר על המאריךישמרו דעת עמ' מד, קסח, קפד, רט
פ"ג מ"ד20 שהברזל נברא לקצר ימיו של אדםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רצא
פ"ג מ"ד21 המזבח נברא להאריך ימיו של אדם והברזל נבנה לקצר באר שרים בראשית פ' וישלח דרוש ג אות ד
פ"ג מ"ד21 המזבח נברא להאריך ימיו של אדםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' ריט
פ"ג מ"ד21 המזבח נברא להאריך ימיוטהרת יו"ט ח"י עמ' קלט
פ"ג מ"ד21 מזבח מאריך ימיו של אדם ע"י קורבנות אגרא דכלה ח"א עמ' קצד
פ"ג מ"ד22 אין בדין שיונף המקצר על המאריךשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצ
פ"ג מ"ד22 אינו בדין שיונף המקצר על המאריך תורת העולה ח"א פרק יג
פ"ג מ"ד22 אינו בדין שיונף המקצר על המאריךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקסז
פ"ג מ"ד22 אינו בדין שיונף המקצר על המאריךתורת העולה (תשעה) עמ' ס
פ"ג מ"ד22 שלא יניף המקצר על המאריך ימיו של אדם כסף נבחר (מרגליות) עמ' קה {באשר קרבנות מכפרים}
פ"ג מ"ו הכיור היה בין האולם ולמזבח תורת העולה ח"א פרק יד
פ"ג מ"ו הכיור היה בין האולם ולמזבחתורת העולה (תשעה) עמ' סא
פ"ג מ"ו בין האולם ולמזבח שתים ועשרים אמההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשיח
פ"ג מ"ו אמה אמה ורובד שלשהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכג
פ"ג מ"ז פתח האולם רחבו עשרים אמהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פ, של
פ"ג מ"ז פתחו של אולם גבהו וכו' וה' מלתראות וכו' לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 221
פ"ג מ"ז פתחו של אולם מ' אמה וכו' וחמשה אמלתראות וכו' +מי השלוח (תשסז) ח"א דף יא
פ"ג מ"ז פתחו של אולם עשרים אמה באר הגולה (הרטמן) הקדמה 23-22
פ"ג מ"ז האולם הי' גבוה ארבעים אמה אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רטו
פ"ג מ"ז מלתראות ע"ג פתח האולם הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קנב (עמ' קע במהד' תשסב)
פ"ג מ"ז תוי"ט לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 220
פ"ג מ"ח וכלונסות של ארזמנחת מרדכי עמ' קנ
פ"ג מ"ח כלונסאות של ארז הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קיב (עמ' קל במהד' תשסב)
פ"ג מ"ח כלונסאות של ארז [או אבן] וכו' לקוטי שיחות ח"ו עמ' 20, חכ"ח עמ' 220
פ"ג מ"ח כלונסאות של עץ קבועות מפתחו של היכל לפתחו של אולם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מה
פ"ג מ"ח גפן של זהב היתה רנת יצחק מלכים עמ' עא
פ"ג מ"ח גפן של זהב היתה עומדת וכו' תורת העולה ח"א פרק יא
פ"ג מ"ח גפן של זהב היתה עומדת וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' נב
פ"ג מ"ח גפן של זהב היתה תלויה על פתח ההיכלקרבן מנחה (תשעד) עמ' קפח
פ"ג מ"ח נמנו עליה שלש מאות כהנים לפנותהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פה ע"ב
פ"ג מ"ח שלוש מאות כהנים +מי השלוח (תשסז) ח"א דף יח
פ"ד מ"א פתחו של היכל וכו' וארבע דלתות היו לו תורת העולה ח"א פרק ז
פ"ד מ"א פתחו של היכל וכו' וארבע דלתות היו לותורת העולה (תשעה) עמ' לז
פ"ד מ"א פתחו של היכל עשר אמה וכו' באר הגולה (הרטמן) הקדמה 26-25
פ"ד מ"א כל הבית טוח בזהב רנת יצחק מלכים עמ' עא-עב
פ"ד מ"ב ושני פשפשין היו לו תורת העולה ח"א פרק ז
פ"ד מ"ב ושני פשפשין היו לותורת העולה (תשעה) עמ' לד
פ"ד מ"ג ושלשה פתחים היו לכל אחד תורת העולה ח"א פרק ט
פ"ד מ"ג ושלשה פתחים היו לכל אחדתורת העולה (תשעה) עמ' מח
פ"ד מ"ה ולולין היו פתוחין בעליה לבית קדש הקדשים שבהן היו משלשלין את האומניםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שיב
פ"ד מ"ה משלשלין את האומנין בתיבות וכו' שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קיז
פ"ד מ"ו ההיכל היה גבוה מאה אמותכסף נבחר (מרגליות) עמ' סד
פ"ד מ"ו ההיכל וכו' תקרה וכו' מעקה וכו' לקוטי שיחות ח"ו עמ' 20, חכ"ד עמ' 137
פ"ד מ"ו ההיכל מאה על מאה על רום מאה אמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקח
פ"ד מ"ו אמה כלה עורבמי השלוח (מישור) ח"א עמ' יט
פ"ד מ"ו אמה כליא עורבבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ד אות ב
פ"ד מ"ז אמה טרקסין (ובמפרשי המשנה)לקוטי שיחות חל"ו עמ' 138
פ"ד מ"ז אמה טרקסין בין הקודש לקוה"קכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' לד
פ"ד מ"ז ועשרים אמה בית קודש הקדשיםתורת העולה (תשעה) עמ' כב
פ"ד מ"ז עשרים אמה בית קדה"ק לקוטי שיחות חי"א עמ' 120
פ"ד מ"ז מן הצפון לדרום שבעים אמה יסוד ושורש העבודה שער בנין העתיד
פ"ד מ"ז שנקרא בית החליפות ששם גונזים הסכיניםשמלת אליעזר ח"א עמ' נט, ח"ב עמ' שעז
פ"ד מ"ז ההיכל צר מאחוריו ורחב מלפניו ודומה לארישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קד
פ"ד מ"ז רחב מלפניו וצר מאחריו ודומה לאריה תורת העולה ח"א פרק יא
פ"ד מ"ז רחב מלפניו וצר מאחריו ודומה לאריהתורת העולה (תשעה) עמ' נא
פ"ד מ"ז ודומה לארי שנ' אריאל אריאלס' החיים (תשנג) עמ' ל*
פ"ד מ"ז פירוש המשנההל' בית הבחירה (שניאורסון) מהד' תשסב עמ' קיב
פ"ה מ"א המזבח היה באמצע העזרהטהרת יו"ט ח"י עמ' קמ {וכן הבימה צ"ל האמצע בהכנ"ס}
פ"ה מ"א בין האולם ולמזבח כ"ב אמהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות יא
פ"ה מ"א כ"ב אמה בין מזבח לאולם וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 150
פ"ה מ"א כ"ב אמההל' בית הבחירה (שניאורסון) מהד' תשסב עמ' רג
פ"ה מ"ג שש לשכות היו בעזרה וכו' בית הטבילה לכ"ג תורת העולה ח"א פרק ח
פ"ה מ"ג שש לשכות היו בעזרה וכו' בית הטבילה לכ"גתורת העולה (תשעה) עמ' מ, מו
פ"ה מ"ג פירוש הרא"שמנחת מרדכי עמ' קמח
פ"ה מ"ד17 לשכת העץ הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קנב (עמ' קע במהד' תשסב)
פ"ה מ"ד17 לשכת העץ לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 219
פ"ה מ"ד17 לשכת העץלקוטי שיחות חל"ג עמ' 211
פ"ה מ"ד17 לשכת העץ, תוי"ט - נעשה כן כדי שלא תזוח דעתו המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' יג, שמות עמ' שמ
פ"ה מ"ד19 בלשכת הגולה היה בור מים באר הגולה (הרטמן) הקדמה 126
פ"ה מ"ד20 בי"ד יושבין בלשכת הגזית שבו דנים את הכהונהכוונת הלב עמ' רמא
פ"ה מ"ד20 לשכת הגזית כו' וכך היו אומרים ברוך המקום כו' בבית קדשי הקדשים הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' ט (במהד' תשסב גם עמ' קט)
פ"ה מ"ד20 לשכת הגזית סנהדרי גדולה של ישראל יושבת ודנה את הכהונה וכהן שנמצא בו פסול לובש שחורים ומתעטף שחורים ויוצא והולך לותפארת צבי במדבר עמ' קצח
פ"ה מ"ד20 לשכת הגזית שם היתה סנהדרי גדולה וכו' לובש לבנים ומתעטף לבנים וכו' של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יז אות ב
פ"ה מ"ד20 לשכת הגזית שם היתה סנהדרין גדולה של ישראל יושבת מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תלח
פ"ה מ"ד20 לשכת הגזית שם היתה סנהדרין גדולה של ישראל יושבתתהלה לדוד (והרמן) פרק כג פסוק ו הערה כח
פ"ה מ"ד20 סנהדרין ישבו בלשכת הגזיתטיול בפרדס ח"א עמ' לא
פ"ה מ"ד23 יו"ט היו עושין שלא נמצא פסול בזרעו של אהרןאהבת חיים (דייטש) עמ' רכח
פ"ה מ"ד25 ברוך הוא שבחר וכו' בבית קדש הקדשים לקוטי שיחות חלק ל עמ' 74
פ"ה מ"ד25 ברוך המקום ב"ה שלא נמצא פסול בזרעו של אהרןזקן אהרן (פריד) עמ' נ
פ"ה מ"ד25 ברוך המקום ברוך הוא שלא נמצא פסול בזרעו של אהרן וברוך הוא שבחר באהרן ובניו בבית קה"ק לקוטי שיחות חי"א עמ' 116
פ"ה מ"ד25 ברוך המקום ברוך הוא, שלא נמצא פסול בזרעו של אהרן, וברוך הוא, שבחר באהרן ובבניו לעמוד לשרת לפני ה' בבית קרשי הקדשיםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קכג
פ"ה מ"ד25 ברוך המקוםתורת חיים (ר' דובער) שמות דף שנא ע"ד
פ"ה מ"ד תוס' יו"ט - לשכת הפרה נקראת לשכת האבןחקל יצחק (תשסג) עמ' של

מדות - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"אשלטי הגבורים (תשע) עמ' פט
פ"א מ"א בשלשה מקומות הכהנים שומ רים וכו'תורת לוי יצחק עמ' ער
פ"א מ"א כהנים שומרים מבפנים ולויים מבחוץברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 23
פ"א מ"ב איש הר הביתצפיחית בדבש סי' כד
פ"א מ"ב ואיש הר הבית היה מחזר וכו' ראב"י אומר וכו'תורת לוי יצחק עמ' ער
פ"א מ"ב ישן רשות היה לו לשרוף את כסותו, ובפירוש הרא"ש+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קעד
פ"א מ"ג מהר"ם קזיסשלטי הגבורים (תשע) עמ' מג
פ"א מ"דשלטי הגבורים (תשע) עמ' פח, קג, קטו, קיג
פ"א מ"ד שער נקנורתורת לוי יצחק עמ' שלא
פ"א מ"ה פיה"משלטי הגבורים (תשע) עמ' מא
פ"א מ"ושלטי הגבורים (תשע) עמ' פט
פ"א מ"ו בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבחשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' ה
פ"א מ"זשלטי הגבורים (תשע) עמ' קנה
פ"א מ"חשלטי הגבורים (תשע) עמ' פח, קכז
פ"א מ"ט ומקום היה שם אמה על אמה וכו' שהמפתחות היו תלויותתורת לוי יצחק עמ' רעא
פ"ב לולין היו פתוחין בעליית בית קדשי הקדשים וכו' כדי שלא יזונו עיניהם מבית קה"קדברי יואל מועדים ח"ה עמ' צה
פ"ב מ"אערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 244
פ"ב מ"אפרפרת הפרשה פרשת תרומה פרק כה פסוק ב
פ"ב מ"א הר הבית ת"ק אמה וכו' רובו מן הדרום וכו'ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 55, 106
פ"ב מ"א תוי"טשלטי הגבורים (תשע) עמ' מב, קכ, קכו
פ"ב מ"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' מג, עה
פ"ב מ"גגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' נד
פ"ב מ"גערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 363
פ"ב מ"ג וי"ג פרצות היו בו שפרצום מלכי יוןמאור עינים (תשנח) עמ' קכה
פ"ב מ"ג וי"ג פרצות היו בו שפרצום מלכי יוןמאור עינים (תשעט) עמ' רז
פ"ב מ"ג וי"ג פרצות היו שםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קמה, קסה, קעג
פ"ב מ"ג י"ג פרצות בסורגפני מלך מועדים עמ' רד
פ"ב מ"ג י"ג פרצות שפרצום מלכי יוןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' פב
פ"ב מ"ג פיה"מ, רע"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' מא, פד, קכח
פ"ב מ"ג פתחו של אולם גבוה מ' אמהס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קנא
פ"ב מ"ג שפרצום מלכי יוןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קנט
פ"ב מ"דערוגת הבושם (הראשון) ח"ד עמ' 155 הערה 5
פ"ב מ"השלטי הגבורים (תשע) עמ' קיג
פ"ב מ"ה אמר ראב"י שכחתי מה היתה משמשת אבא שאול אומר וכו'תורת לוי יצחק עמ' רפג
פ"ב מ"ו בו המים מפכים ועתידין להיות יוצאיו מתחת מפתן הביתעשרה מאמרות (תשס) עמ' שטו
פ"ב מ"ו פיה"משלטי הגבורים (תשע) עמ' עה, פז, קיד, קנא
פ"ב מ"ו שער יכניה שבו יצא יכניה בגלותומערכות ישראל (גורדון) דרוש ברכת הפרידה עמ' 68-71
פ"ג ומעשה היה ונמנו עליה שלש מאות כהנים לפנותההגות לב עמ' 199
פ"ג מ"אערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 132
פ"ג מ"א היסוד הי' מהלך ע"פ כל הצפוןתורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' קל
פ"ג מ"א המזבח - מידותיו ומבנהושיחות לספר בראשית עמ' שכח
פ"ג מ"א המזבח היה ל"ב אמהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צ
פ"ג מ"א והיסוד היה מהלך על פני כל הצפון וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רסז
פ"ג מ"א וחוט של סיקרא חוגרו באמצע להבדיל בין דמים העליונים לתחתוניםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רמז
פ"ג מ"א עלה אמה וכו' עלה חמש וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קו
פ"ג מ"א פיה"משלטי הגבורים (תשע) עמ' קכ, קמז, תרטז
פ"ג מ"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' קטז, קכג
פ"ג מ"ג הכבש בדרוםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלז
פ"ג מ"ד אינו בדין שיונף המקצר על המאריךשיחות לספר במדבר עמ' שט
פ"ג מ"ד אינו בדין שיניף המקצר על המאריךמרפא לנפש בראשית עמ' שב
פ"ג מ"ד ברזל פוסל בנגיעהתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' קס, תסז
פ"ג מ"ד המזבח נברא להאריך ימיו של אדםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף סו/ז ע"ב
פ"ג מ"ד לא תניף עליהם ברזל שאינו בדין שיניף המקצר על המאריךשבט מישראל (קרמניץ) פרק נז פסוק ב
פ"ג מ"ד פתח האולם עשרים אתהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תעח
פ"ג מ"השלטי הגבורים (תשע) עמ' עד, קטז
פ"ג מ"ה וטבעות היו לצפונו של מזבח ו' פררים של ר' וכו'תורת לוי יצחק עמ' יח
פ"ג מ"ה וטבעות היו לצפונו של מזבח וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קג
פ"ג מ"ושלטי הגבורים (תשע) עמ' קטז, קכו
פ"ג מ"ו איל כשהוא חי קולו אחד וכשמת קולו שבעהשבט מישראל (קרמניץ) פרק סט פסוק לא, פרק פא פסוק ג
פ"ג מ"זשלטי הגבורים (תשע) עמ' קכח, קלב
פ"ג מ"ז פתח האולם ברוחב עשרים אמהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 672
פ"ג מ"חשלטי הגבורים (תשע) עמ' קיז, קלא
פ"ג מי"גימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' עה
פ"ד לולין היו פתוחין בעליית בית קדשי הקדשים שבהן משלשלין את האומנין בתיבותדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תלב ע"ב
פ"ד מ"אשלטי הגבורים (תשע) עמ' קיז, קלב
פ"ד מ"דשלטי הגבורים (תשע) עמ' קיז
פ"ד מ"השלטי הגבורים (תשע) עמ' מ, עט, פ, קיז
פ"ד מ"ה לולין היו פתוחין בעליית בית קה"ק שבהן היו משלשלין את האומנין בתיבות וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף תכח ע"א
פ"ד מ"ו ההיכל היה גבוה מאה אמהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2142-2143
פ"ד מ"ו וההיכל מאה על מאה על רום מאהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כד
פ"ד מ"ו פיה"מ, ר"ש, רע"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' עב
פ"ד מ"זערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 79, ח"ב עמ' 132
פ"ד מ"זפרפרת משה ח"ב עמ' שכה
פ"ד מ"ז פיה"מ, רע"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' עה, עז, פו, קו, קי, קיב
פ"ה מ"אשלטי הגבורים (תשע) עמ' עה
פ"ה מ"גשלטי הגבורים (תשע) עמ' קד, קו
פ"ה מ"ג לשכת הפרוהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנד*
פ"ה מ"דשלטי הגבורים (תשע) עמ' קז, קט, קיד, קנח
פ"ה מ"ד אחר שנבדקו הכהנים מפסול אמרו ברוך שבחר באהרן ובבניו וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נה
פ"ה מ"ד אמר ראב"י שכחתי מה היתה משמשת אבא שאול אומר וכו'תורת לוי יצחק עמ' רפג
פ"ה מ"ד ברוך המקוםתשבי (תשסה) עמ' קסד שורש מקום א'
פ"ה מ"ד ברוך המקום ברוך הואנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רנז
פ"ה מ"ד וכהן שנמצא בו פסול לובש שחורים וכו' לובש לבנים וכו' ויו"ט היו עושיןתורת לוי יצחק עמ' רפו
פ"ה מ"ד כרוך המקוםארץ צבי (תשע) עמ' פו
פ"ה מ"ד לא נמצא פסול בזרעותשבי (תשסה) עמ' ריז שורש פסל
פ"ה מ"ושלטי הגבורים (תשע) עמ' עח
פ"א הגהות תפארת יעקב על התפארת ישראל בבועז אות א טעם דהרמב"ם מחייב נשים כבנין בית המקדשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שכח (קל)
פ"א מ"א שכיבת כהן ולוי במקדשפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' סה, סו, פג (עיונים)
פ"א מ"ג חזרו וגדרום, ותוי"טשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' עו
פ"א מ"ג חמשה שערים היו להר הבית וכו' שער המזרחי - עליו שושן הבירה צורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שח (נו) {קשה על רש"י במנחות צח ע"א}
פ"א מ"ו וארבע לשכות היו בבית המוקד וכו' שתים בקדש ושתים בחול וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 69
פ"ב אם כבתה בלילה צריך לחזור ולהדליקה וגם בניו אחריו וכו'ויחי ויתן דף צז ע"א
פ"ב מ"א הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמהשבילי פנחס (תשעד) עמ' רכג
פ"ב מ"ארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שסג
פ"ב מ"ארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכה
פ"ב מ"ג וגזרו כנגד זה יג השתחוואותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ג עמ' 33
פ"ב מ"ג י"ג פרצות פרצו מלכי יון וגזרו כנגדן י"ג השתחואותאור גדליהו מועדים דף לג ע"ג
פ"ב מ"ג כל הפתחים והשערים שהיו שם גובהן עשרים ורחבן עשר אמותפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תה
פ"ב מ"ג לפנים ממנו החיל עשר אמות ושתים עשרה מעלות היו שםפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תג הערה יג
פ"ב מ"ג לפנים ממנו סורג גבוה י"ט וי"ג פרצות היו בו שפרצום מלכי יוןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ג' עמ' 30
פ"ב מ"ג שלש עשרה פרצות היו בו שפרצום מלכי יוןגל עיני ח"א עמ' סד
פ"ב מ"גרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעג
פ"ב מ"ד שהכהן השורף את הפרה עומד בראש הר המשחה ומתכוין ורואה בפתחו של היכלפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תב
פ"ב מ"ד שהכהן השורף את הפרה עומד בראש הר המשחה ומתכון ורואה בפתחו של היכל בשעת הזית הדםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 256
פ"ב מ"ה ואין קטורות אלא שאינן מקורותפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תנז
פ"ב מ"ה וחמש עשרה מעלות עולות מתוכה וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' סו, רלה
פ"ב מ"ה ומה היו משמשות, דרומית מזרחית היא היתה לשכת הנזיריםפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תנז
פ"ב מ"ה ט"ו מעלות מעזרת נשים לעזרת ישראל כנגד טו' 'שיר המעלות'לילה כיום יאיר (באום) עמ' 366
פ"ב מ"ו עזרת ישראל היתה אורך מאה אמה וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תכ הערה 180
פ"ב מ"ו שער אחד משערי ביהמ"ק נקרא יכניה, שבו יצא יכניה בגלותונתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קנו
פ"ג מ"א חוט של סיקרא באמצע המזבחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצח
פ"ג מ"ג שלש עשרה פרצות היו שם, תוי"טעולת שבת בשבתו עמ' עב
פ"ג מ"ד בכל שנה היו מלבנים ההיכליערי עם דבשי ח"ב עמ' כז
פ"ג מ"ה ומפשיטין על שולחנות של שיש שבין העמודיםפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תיז הערה 149
פ"ג מ"ה חמש עשרה מעלות עולות מתוכה לעזרת ישראל כנגד ט"ו מעלות שבתהילים וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' קפו
פ"ג מ"ה עטרות הם כיורים וציורים ודברי נויאשכבתיה דרבי ח"א עמ' י
פ"ג מ"ז ה' מלתראות וכו' התחתונה עודפת על הפתח אמה מזה וכו' העליונה שלשים אמה וכו' נדבך אבנים בין כל אחת ואחתרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת נג עמ' 6
פ"ג מ"ז פתחו של אולם גבוה ארבעים אמה ורחבו עשריםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת נג עמ' 5 {בכחות הנפש}
פ"גברית יצחק דף טז ע"א
פ"ד מ"א והפנימיות נפתחות לתוך הבית וכו' רבי יהודה אומר בתוך הפתח היו עומדותפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תלב
פ"ד מ"א שכל הבית טוח בזהב חוץ מאחר הדלתותפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תכט הערה 55
פ"ד מ"אפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תלב הערה 86
פ"ד מ"גפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תכג הערה 10
פ"ד מ"ו אורך היכל מאה אמהיערי עם דבשי ח"ב עמ' נח
פ"ד מ"ו ההיכל היה גבוה מאה אמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמה (קעה) {וכך חיי האדם מצד הזכות מגיע עד מאה}
פ"ד מ"ו וההיכל מאה על מאה על רום מאהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תכד הערה 23
פ"ד מ"ז האולם עודף עליו וכו' והוא היה נקרא בית החליפותפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תכז הערה 36
פ"ד מ"ז הוא היה נקרא בית החולפות וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קעז
פ"ד מ"ז וההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו ודומה לאריפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תכז הערה 35
פ"ד מ"ז וכותל התא חמשפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תג
פ"ד מ"ז כינוי אריה מוסב על היכליערי עם דבשי ח"ב עמ' נח
פ"ד מ"ז מהמזרח למערב מאה אמה וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תכז
פ"ד מ"זפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תכא הערה 4
פ"ה מ"ד סנהדרין בלשכת הגזיתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלג
פ"ה מ"ד שם היתה סנהדרי גדולה יושבת ודנה את הכהונהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מה {בלשון נקיבה, כמדתה 'מלכות' 'נוקבא'}
פ"א מ"א בבית אבטינס ובבית הניצוץ ובבית המוקדפני מנחם שופטים עמ' צט, קא
פ"א מ"ב מצא כהן ישן שורף כסותואמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רמז, רמט
פ"א מ"ב ניכר שהוא ישן חובטו במקלונחל עדה עמ' תצא
פ"א מ"ב רשות היה לו לשרוף כסותוהאיר ממזרח משלי עמ' שנו
פ"א מ"בהדרום כרך כט עמ' 33
פ"א מ"ג חמשה שערים היו להר הביתולאשר אמר - תהלים עמ' תשסד
פ"א מ"ג שער המזרחי עליו צורת שושן הבירההאיר ממזרח - סליחות עמ' קכא
פ"ב מ"א-ג הר הבית היה חמש מאות אמה וכו' לפנים ממנו סורג וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 234
פ"ב מ"ג וי"ג פרצות היו שם שפרצום מלכי יוןפני מנחם מקץ עמ' שלב
פ"ב מ"ג ושלש עשרה פרצות היו שם שפרצום מלכי יון חזרו וגדרום וגזרו כנגדם שלש עשרה השתחויותבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סד
פ"ב מ"ג י"ג פרצות פרצוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קי
פ"ב מ"ג פרצו פרצות בסורג, ורע"ב ותוס' יו"ט וביאור הגר"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' מד, קמא, קנז, קסג, קעא
פ"ב מ"ה מקום בישול שלמי נזירפני מלך במדבר עמ' ס
פ"ב מ"ה עזרת נשים וכו' מערבית דרומית וכו' א"ר אליעזר בן יעקב שכחתי וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 84
פ"ב מ"ו ולמה נקרא שמו שער יכניה שבו יצא יכניה בגלותופני מנחם חנוכה עמ' ער
פ"ב מ"ז ולשכות היו תחת עזרת ישראל וכו'האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קנג
פ"ג מ"א וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו ארבע אמות וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קצג
פ"ג מ"ד ומלבנין אותן פעמים בשנההעמק דבר דברים פ"כז פסוק ד
פ"ג מ"ד מזבח נברא להאריךבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקפו
פ"ג מ"ד שהברזל נברא לקצר ימיו של אדםפני מנחם בראשית עמ' כג
פ"ג מ"ד שלא היו מלבנין בכפים של ברזלהעמק דבר דברים פ"כז פסוק ו
פ"ג מ"והדרום כרך כט עמ' 8
פ"ג מ"ז פתחו של היכל גבהו עשרים אמה וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קיז
פ"ג מ"ח רא"ש - ורואין אותן אם צריכות תיקוןפני מנחם חנוכה עמ' רנב, רנז
פ"ג מ"ח שבהן פרחי כהונה עולין ורואין את העטרותפני מנחם חנוכה עמ' רנב, רנז
פ"ג מ"ח תפארת ישראל - וגם משתוקקים לראות יופי העטרותפני מנחם חנוכה עמ' רנב, רנז
פ"ג מ"י שהברזל פוסל בנגיעה שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם, והמזבח נברא להאריך ימיובצור ירום ח"ה עמ' כח הערה 34
פ"ד מ"אהדרום כרך כט עמ' 35
פ"ד מ"בהדרום כרך כט עמ' 35
פ"ד מ"ב-זהדרום כרך כט עמ' 8
פ"ד מ"ה משלשלין האומנים בתיבותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תמט
פ"ד מ"ו אמה העליונה היתה נקראת כלה עורבשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שצא
פ"ד מ"ו ההיכל היה גבוה מאה אמותתהלה לדוד (מוספיה) דף קי ע"א
פ"ה מ"ג בית הפרוה, ורע"ב ותויו"טאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' סג
פ"ה מ"ד שבדרום לשכת העץ א"ר אליעזר בן יעקב שכחתי וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 84
פ"א מ"א בכ"ד מקומות הכהנים והלוים שומרים בבית המקדשהאשל ברמה (תשעב) עמ' שנד
פ"א מ"א בכ"ד מקומות הכהנים שומריםערבי נחל (תשסט) שמות עמ' עח
פ"א מ"א בשלשה מקומות הכהנים שומרים בביהמ"ק וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 138, 181, 218
פ"א מ"א ג' מקומות הכהניםדרשות הרז"ה עמ' תנה
פ"א מ"ב מחזר על השומרים בלילהחמדה יקרה במדבר עמ' לג
פ"א מ"ב שורף את כסותודרשות הרז"ה עמ' תתיח
פ"א תוי"ט בפתיחתא - הבנין של עתיד יש בו שינויים ולא ישוו עם בנין בית שני וכמו שיראה המעיין במשנה ובס' יחזקאל וכו' ב' דעות - אם זה בנין הורדוס או הבנין שלפנ"זתורת מנחם חס"ז עמ' 136
פ"ב הר הבית הי' חמש מאות אמה על חמש מאות אמהתורת מנחם חס"ז עמ' 138
פ"ב מ"ב נכנסין דרך ימיןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ד
פ"ב מ"ג פתחו של אולם וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' קנד
פ"ב מ"ג שלש עשרה פרצות היו שם שפרצום מלכי יוןלמטה יששכר עמ' תיב, תיז
פ"ב מ"ו י"ג השתחויות היו שם אבא יוסי בן חנן אומר י"ג שערים (ובר"ש)תורת מנחם חס"ד עמ' 28
פ"ג מ"א המזבח היה ל"ב אמה על ל"ב אמה, עלה אמה וכנס אמה וכו' נמצא כ"ד על כ"ד מקום המערכה, אמר רבי יוסי מתחילה לא היה אלא כ"ח אמה על כ"ח אמה וכו'חלק שמעון עמ' לח
פ"ג מ"ד מזבח מאריך ימיו של אדםדרשות הרז"ה עמ' תרה, תיא
פ"ד מ"ז מה ארי רחב מלפניו וצר מאחוריו אף היכל צר מלאחריו ורחב מלפניוקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' קעד
פ"ד מ"ז מה ארי רחב מלפניו וצר מלאחריו אף היכל צר מלאחריו ורחב מלפניוקדושת לוי (תשנח) עמ' קכה
פ"ה לשכת הגזית שם היתה סנהדרי גדולה של ישראל יושבת ודנה את הכהונה כו' ברוך המקום ב"ה שלא נמצא פסול בזרעו של אהרן הכהן וב"ה שבחר באהרן ובניו לעמוד לשרת לפני ה' בבית קדה"ק, ורע"בתורת מנחם חס"ז עמ' 137, 181, 218, 255
פ"ה מ"ג שש לשכותדרשות הרז"ה עמ' קלא
פ"ה מ"ד מה היתה משמשתתורת מנחם חס"ז עמ' 137
פ"ה מ"ד שם סנהדרין גדולה דנה את הכהונה וכו'חמדה יקרה במדבר עמ' קל
פ"א מ"ג שער המזרחי עליו שושן הבירה צורה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רל
פ"ג מ"ד אין זה בדין שיונף המקצר על המאריךשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' תיד
פ"א מ"ב רא"שמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' רכט
פ"א מ"ד בית חשמונאי גנזו אבני מזבח ששקצום יוניםימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קיד
פ"ב מ"ה שם היו נותנין יין ושמןשעורי הרב (לייבל) עמ' 476
פ"ג מ"גיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תקצ
פ"ג מ"ד מזבח לא תניף עליהם ברזל שלא יניף המקצר על המאריך ימיו של אדםכסף נבחר (תשפ) עמ' קמג
פ"ג מ"ו בין האולם ולמזבח עשרים ושתים אמהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מד אות יב
פ"ד מ"ביחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' מז
פ"ד מ"ו היכל היה גבוה מאה אמותכסף נבחר (תשפ) עמ' פז
פ"ה מ"א בין האולם ולמזבח עשרים ושתים אמהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מד אות יב
פ"ה מ"ד ברוך המקום ברוך הוא שלא נמצא פסול בזרעו של אהרן וברוך הוא שבחר באהרן ובבניו לעמוד לשרת וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' רנד


ללקט ביאורי אגדות על מסכת קנים (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת קנים
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א חטאת העוף למטה וכו' עולת העוף למעלה תורת אליהו עמ' קצד
פ"א מ"א חטאת בהמה למעלה וכו' עולת בהמה למטה תורת אליהו עמ' קצג
פ"א מ"א איזהו נדר האומר הרי עלי וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' סא
פ"א מ"א איזהו נדר האומר הרי עלי עולה בארות המים (תשסב) עמ' פג
פ"א מ"א איזהו נדר האומר הרי עלי עולה ואיזהו נדבה האומר הרי זו עולה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' רנו
פ"א מ"א איזהו נדר האומר הרי עלי עולהגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 89, אות ל
פ"א מ"א איזהו נדר האומר הרי עלי וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ב פסוק יח
פ"א מ"א נדר הרי עליביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ז פסוק יד
פ"א מ"א נדר הרי עלימשנת חיים בראשית עמ' תקמג
פ"א מ"א נדבה, הרי זואור לשמים (תשסג) עמ' שכא
פ"א מ"א מה בין נדרים לנדבות אלא שהנדרים וכו' חייב באחריותן וכו' נדבות וכו' אין חייב תהלה לדוד (והרמן) פרק קטז פסוק טו הערה יח
פ"א מ"א ראב"ד - מנחת חוטאמשנת חיים בראשית עמ' קעב
פ"א מ"א ראב"ד - מנחת חוטאמשנת חיים ויקרא עמ' קמד
פ"א מ"ב בעלי חיים חשיבי ולא בטלומאורי אור (טייטלבוים) עמ' ערב
פ"א מ"ד שנים שלקחו שני קיניםמקראי קדש (תשנג) עמ' קצט
פ"ב מ"ה האשה שהביאה חטאתה ומתה יביאו יורשים עולתהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפט
פ"ג מ"ו האשה שאמרה הרי עלי קן וכו' כשהוא חי קולו א' וכשהוא מת קולו שבעה וכו' זקני תורה וכו' ואורך ימים תבונה לקוטי שיחות חי"ז עמ' 131
פ"ג מ"ו האשה שאמרה הרי עלי קן כשאלד זכר וכו' ויש אומרים אף צמרו לתכלתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קצח, רלג, רלו, א'נה
פ"ג מ"ו01 אמר רבי יהושע זה הוא שאמרו כשהוא חי כו'מכמני אשר עמ' קל
פ"ג מ"ו01 אמר רבי יהושע זהו שאמרו כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעהצמח דוד (סקאליע) עמ' ערב
פ"ג מ"ו01 אמר רבי יהושע, זה הוא שאמרו, כשהוא חי קולו אחד, וכשהוא מת קולו שבעה וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' עט
פ"ג מ"ו01 אר"י זהו שאמרו כשמת קולו שבעה כיצד שני קרניו שתי חצצורות וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' עז
פ"ג מ"ו02 זה הוא שאמרו כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקסה
פ"ג מ"ו02 זהו שאמרו כשהוא חי קולו אחד וכו'נתיב מצותיך (תשסח) עמ' פ
פ"ג מ"ו02 זהו שאמרו כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעהאור לפני הדורשין עמ' 20
פ"ג מ"ו02 כל מה שבצאן אין דבר אחד לבטלה וכו' צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קו
פ"ג מ"ו02 כשהוא חי קולו א' וכשהוא מת קולו שמונהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצה
פ"ג מ"ו02 כשהוא חי קולו אחד וכו' וארך ימים תבונהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ד, ו, פו, רעו, תטז
פ"ג מ"ו02 כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו ז' צפנת פענח (תשסו) עמ' כג, עא
פ"ג מ"ו02 כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקנו ד"ה בסיומא
פ"ג מ"ו05 מעיו לנבלים בני מעיו לכנורותמגילת סמנים עמ' יט
פ"ג מ"ו06 אף צמרו לתכלת ותוי"טעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שדמ, שמה
פ"ג מ"ו06 לעשות תכלתמשנת חיים שמות עמ' רפט
פ"ג מ"ו06 ר"ש בן עקשיא אומר ע"ה כל זמן שמזקיניןחן וכבוד דף קיח
פ"ג מ"ו06 רבי שמעון בן עקשיא אומר זקני ע"ה כל זמן שמזקינין דעתן מוטרפת עליהן, אבל זקני תורה וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' עח
פ"ג מ"ו06 רבי שמעון בן עקשיא אומר זקני ע"ה כל זמן שמזקינין וכו' וארך ימים תבונה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קצח, רלג, רלו, תשמז, א'נה, א'של
פ"ג מ"ו06 רבי שמעון בן עקשיא אומר זקני ע"ה כל זמן שמזקינין וכו' וארך ימים תבונה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רכד, רכז
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה וזקני ת"חאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' מט, נ', תטז
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה וכו' זקני ת"ח כל זמן שמזקינים וכו' דרשות אל עמי דרוש ט
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כ"ז שהם מזקינים דעתן מיטרפת עליהם תהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה יט
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כ"ז שהם מזקינים דעתן מיטרפת עליהם ובו' אבל זקני תורה אינן כן וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כא
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כ"ז שהם מזקינין דעתן מיטרפת עליהםכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' יט
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שהם מזקינים דעתם מיטרפת עליהם, אבל זקני תורה וכו' דעתם מתישבת עליהםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר ט
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שהם מזקינים דעתן מטרפת עליהם וכו' אבל זקני תורה דעתן מתישבת וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקיב, שמות עמ' קמ
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שהם מזקינים וכו' אבל זקני תורה וכו' דעתם מתישבת עליהם וכו'אמרות חיים עמ' קיב
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שמזקינים דעתם וכו' זקני ת"חנועם הברכה עמ' קכח
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שמזקינים דעתם מטורפת עליהם וזקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתן מיושבת עליהם +הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כא, לח
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שמזקינים דעתן מטורפתשארית ישראל (וילדניק, תשסה) עמ' נ
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שמזקינים וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' שעו
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שמזקיניםאשיב אברהם עמ' יז
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שמזקינין דעת מתטפשתבהיֹת הבֹקר עמ' תלא
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שמזקינין דעתם מטורפתישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ב
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שמזקינין דעתן מוטרפת עליהןילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שמזקינין דעתן מטרפת עליהן וכו' אבל זקני תורה אינן כן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רצט
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שמזקינין דעתן מטרפת עליהן זקני תורה כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 702, פ"ב אות 334
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שמזקינין דעתן מיטרפת עליהן וכו' אבל זקני ת"ח כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהן וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שכג
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמן שמזקיניןאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 1
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל זמןזכרון טוב (צורף) דף כו ע"ד
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל שמזקינים דעתם מטורפת עליהםמי מרום חי"ג עמ' ד
פ"ג מ"ו07 זקני ע"ה כל שמזקינין דעתם מטורפת עליהם כו'נטע שורק פרשת נצבים דרוש ב
פ"ג מ"ו07 זקני ע"היין לבנון (תשסג) עמ' 334
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' שסז*
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כ"ז שהם מזקינים דעתן מיטרפת עליהםחכמה ומוסר ח"ב עמ' יא
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שהם מזקינים וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' קיב
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שהם מזקינים וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קיב
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינים דעתן מטרפת וכו' וזקני ת"ח דעתן מתיישבת וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' כד, קפה, רעד
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינים דעתן מטרפת וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' נ
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינים דעתן מטרפת עליהןבינה לעתים (תשנד) דרוש מו עמ' רצג
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינים וכו' אבל זקני תורה וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר לד אות א, מאמר קלב אות א
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינים וכו' אבל זקני תורה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קט
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינים וכו', וברא"ש ורז"האילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפו
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקיניםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קפ
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתם מטורפת עליהןספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מח
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מטורפת וזקני תלמידי חכמים דעתן מתישבת עליהם קרן לדוד בראשית עמ' קעג, ויקרא-במדבר עמ' תס
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מטורפת עליהן וכו'נר ישראל חלק ג דף קמה
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מטרפת עליהן לחמי תודה דף קכא ע"א, קנג ע"א
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מטרפת עליהן וכו' אבל זקני תורה אינן כן, אלא כל זמן שמזקינין, דעתן מתישבת עליהן וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קז ע"ד
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מטרפת עליהן וכו' בישישים חכמה ואורך ימים תבונהמבשר טוב - ספר החיים עמ' קסה
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מטרפת עליהןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שיט
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מטרפתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תסא
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקנו ד"ה תו
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין וכו'עירין קדישין השלם עמ' תנב
פ"ג מ"ו07 זקני עם הארץ כל שמזקינים דעתן מיטרפתדובר צדק עמ' 53
פ"ג מ"ו07 זקני עמי הארץ כ"ז שמזקינין דעהן מיטרפת עליהן וזקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתן מתיישבת עליהן עמוד העבודה (תשעג) ביאור מאמר חז"ל ז
פ"ג מ"ו07 זקני עמי הארץ כל זמן שמזקינים דעתם מתטפשת עליהן וזקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' נ, ח"ב עמ' תקסו
פ"ג מ"ו07 זקני עמי הארץ כל זמן שמזקיניםלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' טו
פ"ג מ"ו07 זקני עמי הארץ כל זמן שמזקיניןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקנט
פ"ג מ"ו07 כל זמן שמזקינים מיטפשיםמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה עוי"ל
פ"ג מ"ו07 כל מה שמזקינין דעתן מטורפת עליהןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רכג
פ"ג מ"ו07 סבא דעתי' סתים ושקיטס' המאמרים (ריי"צ) תש"א עמ' 127
פ"ג מ"ו09 אבל זקני ת"ח אינו כןילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ג מ"ו09 אבל זקני תורה וכו' כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהן דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רעח ד"ה צדיק
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח דעתן מתיישבת עליהןאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' מד
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כ"ז שמזקינים דעתם מתיישבת עליהםדברי יונה ח"א עמ' קלח
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כ"ז שמזקינים דעתן מתישבתלחם רב על סדור התפילה אות א' תסב
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כ"ז שמזקיניםדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש י
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח ככל שמזדקנים דעתן מתישבתבית שלום מרדכי עמ' רלא
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' לב, מ, מח, סג
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהןבני יששכר ח"א דף קכב ע"ג
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבתמצווה ועושה ח"ב עמ' סג
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתם מתישבת עליהםילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשסב
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתם ניתוספת עליהםעצי חיים על התורה עמ' מג
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתן מתיישבת עליהםעטרת יהושע בראשית עמ' פז, קלג, קנ
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתן מתיישבת עליהן וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מ, קס
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתן מתיישבת עליהןאמרי נועם (מועדים) סי' מא לשבועות
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתן מתישבתעטרת ישועה (תשסד) אות לה לליל ר"ה, ליקוטים סוף הספר אות מה
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינים וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' סו
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקיניםאבני השוהם (הורוויץ) דף ג ע"ב
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינין דעתן מתוספת עליהם וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תלו, תמב, תנ
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינין דעתן מתיישבת וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' קח
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינין דעתן מתיישבת עליהן בארות המים (תשסב) עמ' קנז
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל זמן שמזקינין דעתן מתיישבת עליהן זקני ע"ה כל זמן שמזקינין דעתן מטרפת עליהןתפארת צבי ויקרא עמ' רלג
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל מה שמזקינים דעתם מתוספת מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קנט, תשב
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל מה שמזקינין דעתן מתוספתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רלח
פ"ג מ"ו09 זקני ת"ח כל שמזקינים דעתם מתיישבת מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקצא
פ"ג מ"ו09 זקני ת"חתבואת יקב (פרידמן) עמ' קסח-קע
פ"ג מ"ו09 זקני ת"חתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' נא, נב
פ"ג מ"ו09 זקני ת״ח כל שמזקינים וכו'אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' צא, צד
פ"ג מ"ו09 זקני תורה אינן כן אלא כל זמן שהם מזקינים דעתם מתישבת עליהםידי משה (תשמה) איכה עמ' נח
פ"ג מ"ו09 זקני תורה וכו' כ"ז שהם מזקינים דעתם מתיישבת וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' קצ
פ"ג מ"ו09 זקני תורה וכו' כ"ז שהם מזקינים דעתם מתיישבת עליהם תהלה לדוד (והרמן) פרק לט פסוק ד הערה ד, פרק צ פסוק יד הערה כו, פרק צב פסוק יג הערה ח, פרק קמח פסוק יב הערה ג
פ"ג מ"ו09 זקני תורה וכו' כ"ז שהם מזקינים דעתם מתישבת עליהםבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רכג, ח"ב עמ' תשלח
פ"ג מ"ו09 זקני תורה וכו' כ"ז שהם מזקינים דעתם מתישבת עליהםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רכג, תשלח
פ"ג מ"ו09 זקני תורה וכו' כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןדרכי ציון עמ' צו
פ"ג מ"ו09 זקני תורה וכו' כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןחכמה ומוסר ח"א עמ' צט
פ"ג מ"ו09 זקני תורה וכו' כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןנועם אלימלך (תשסא) עמ' תמג
פ"ג מ"ו09 זקני תורה וכו' כל זמן שמזקיניןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 31
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כ"ז שהם מזקינים דעתם מתיישבת עליהםאור הישר בראשית דף לט ע"ב
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כ"ז שמזקינים דעתם מתיישבת עליהןבינת ישראל (תשסו) דף י ע"א
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כ"ז שמזקינים דעתם מתישבת עליהםדרך חיים (תשלה) עמ' תפג, תרלח
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כ"ז שמזקינין דעתן מתיישבתעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קי
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כו' כ"ז שהם מזקינים דעתם מתישבת עליהםשביב אור עמ' שט
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כו' מתיישבת וכו' לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 264
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כל זמין שמזקיניםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תי
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כל זמן שהם מזקינים דעתם מתיישבת עליהם וכו' אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנז
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כל זמן שהם מזקינים דעתם מתיישבת עליהןמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רח
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כל זמן שהם מזקינים דעתם מתיישבתגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' שו
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כל זמן שמזקינים מוסיפים חכמהתורת העולה (תשעה) עמ' קיז
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כל זמן שמזקינין דעתו מתיישבת עליהןחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קלח, שעח
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כל זמן שמזקינין דעתם מתיישבת עליהםפרדס מרדכי עמ' סו, קפז
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כל זמן שמזקינין דעתן מתיישבת עליהןמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שס
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןמצור דבש עמ' קלג
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כל זמן שמזקינין וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' קסט
פ"ג מ"ו09 זקני תורה כל שמזקינין דעתן מתוספת עליהןכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קכב
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתם מתישבת עליהםאורחות דוד עמ' שלה
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתם מתישבת עליהםשארית מנחם ח"ד עמ' רפה
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתם ניתוספת עליהןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' יט, סח, שכו
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתן מתיישבתקדושת עינים (תשעא) פרק א אות מג, פרק ה אות קה
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים וכו' צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קלג, תלח
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתם מתיישבת עליהםדרשות שמן רוקח עמ' קפז
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתן מתוספת כו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יג
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתן מתוספת עליהם זקני עמי הארץ כל זמן שמזקינים דעת מתטרפת פניני יחזקאל עמ' רסב
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתן מתיישבת עליהן לחמי תודה דף ז ע"ב, ח ע"א, קו ע"א, קכג ע"ב, קעד ע"ב
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהעלותך ה
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןאש דת (אסאד) עמ' עז, רב, רטו
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןבארות המים (תשסט) עמ' תנג
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קסג
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין וכו'דרשות באר יצחק עמ' רלה, רלט
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל מה שמזקינים דעתם מתיישבת עליהםפנים יפות על תהלים עמ' שלח, שלט, תקז
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל מה שמזקינים דעתן מתיישבת עליהןשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' כח
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמים כל מה שמזקינים מוסיפים חכמהנזר הקדש ח"ב עמ' תרסא, תרסב
פ"ג מ"ו09 זקני תלמידי חכמיםקשוטי כלה (תשסג) עמ' עו, צב
פ"ג מ"ו09 זקנים דעתם מתישבת - זקני ע"השעורי דעת ספר ב עמ' מ
פ"ג מ"ו09 ת"ח כ"ז שמזקינים דעתן מתיישבת עליהןנועם אליעזר בראשית עמ' רפב ע"א
פ"ג מ"ו09 ת"ח כ"ז שמזקינין דעתן מתיישבת עליהם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' צז
פ"ג מ"ו09 ת"ח כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסג
פ"ג מ"ו09 ת"ח כל זמן שמזקינין דעתם מיתוספת עליהםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש פח עמ' רפז, דרוש צד עמ' שיא, דרוש קמו עמ' תצד, דרוש קמז עמ' תצו, דרוש קנט עמ' תקלה, דרוש קסא עמ' תקמד, דרוש קסד עמ' תקנח, ח"ב דרוש קפב עמ' קח, דרוש רמז עמ' שסב
פ"ג מ"ו09 ת"ח כל זמן שמזקינין דעתן מתיישבת עליהןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמ
פ"ג מ"ו09 ת"ח כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהםנטריקן (תשעד) עמ' קפה, רא
פ"ג מ"ו09 ת"ח כל זמן שמזקיניןגבורות ה' עמ' רכט
פ"ג מ"ו09 ת"ח שכל זמן שהם מזקינים דעתן מתוספת עליהןאגרות הראיה ח"ה עמ' סה
פ"ג מ"ו09 תלמידי חכמים כל זמן שמזדקנים דעתן מתיישבת עליהןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות יתרו כה
פ"ג מ"ו09 תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתן מתישבת עליהןשמלת אליעזר ח"א עמ' סג
פ"ג מ"ו09 תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתן מתישבתיד אהרן עמ' קמב
פ"ג מ"ו09 תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהן וחכמה נתוספת בהםפתגמי אורייתא ח"א עמ' מז
פ"ג מ"ו09 תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' עב
פ"ג מ"ו10 דעתם מתיישבת עליהםתורת מנחם חמ"ד עמ' 72
פ"ג מ"ו10 דעתם מתישבתס' המאמרים (ריי"צ) תש"ב עמ' 27
פ"ג מ"ו10 כ"ז שהם מזקינים דעתם מתיישבתלקוטי שיחות חל"ה עמ' 91
פ"ג מ"ו10 כ"ז שמזקינים דעתם מתישבתבין המשפתים ויקרא פ' ויקרא אות ב
פ"ג מ"ו10 כל זמן שהם מזקינים דעתם מתיישבתשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קלא
פ"ג מ"ו10 כל זמן שהם מזקינין דעתן מתישבת עליהןאמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' מד
פ"ג מ"ו10 כל זמן שמזקינים דעתם מתוספת עליהםשמן ראש סוכות ח"א עמ' שכד
פ"ג מ"ו10 כל זמן שמזקינים וכו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' מד
פ"ג מ"ו10 כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןראשית דעת (אטון) עמ' רט
פ"ג מ"ו רע"ב - דלעיל מניה כתיב מסיר לב ראשי עם הארץקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכט
פ"ג מ"ו תוי"ט ד"ה זקני תורה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כא

קנים - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א חטאת העוף למטה וחטאת בהמה למעלה עולת העוף וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' יט
פ"א מ"א עולת העוף נעשית למעלן ועולת בהמה למטןלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' ע
פ"ב מ"א קן סתומהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2104-2103
פ"ב מ"ב שתי נשים לזו שתי קינים ולזו שתי קינים, פרח מזו לזו וכו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2106
פ"ב מ"ג לזו אחת, לזו שתים, לזו שלש, לזו ארבע וכו' פרח מן הראשונה לשניה וכו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2145
פ"ב מ"ט קן סתומה וקן מפורשת, פרח מן הסתומה למפורשת, יקח זוג לשנידרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2106
פ"גמגדל דוד (תשסז) עמ' רס
פ"ג דעתן מתיישבתעולה ליפה סי' ה(ג)
פ"ג זקני ע"ה כ"ז שמזקינים דעתם מטורפת עליהם אבל זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהםדרש משה (קלנברג) ח"א דף נז
פ"ג זקני ע"ה כל זמן שמזקינין דעתן מטורפתשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנח
פ"ג זקני ת"ח כ"ז שמזקינים דעתם מתיישבת עליהםמרפא לנפש בראשית עמ' רצו
פ"ג מ"ושלטי הגבורים (תשע) עמ' נה
פ"ג מ"ו אבל זקני חכמים אינם כן אלא כז"ש דעתן מתישבת עליהןראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ג
פ"ג מ"ו זקני ע"ה דעתן מטרפתפרפרת אליעזר פרשת שופטים פרק יז פסוק טז-יז
פ"ג מ"ו זקני ע"ה כל זמן שמזקיני' וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף צ ע"ד
פ"ג מ"ו זקני עם הארץ כל זמן שהם מזקינים דעתן מיטרפת עליהם וגו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' לא
פ"ג מ"ו זקני עם הארץ כל זמן שמזקינים דעתן מטורפת עליהןלפרקים (תשסב) עמ' תרי
פ"ג מ"ו זקני עם הארץ כל זמן שמזקינים וכו'שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קכא
פ"ג מ"ו זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מטרפת עליהןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תנג, תע
פ"ג מ"ו זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מיטרפתיחל ישראל אבות ח"ג עמ' תל
פ"ג מ"ו זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין וכו'שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' שט
פ"ג מ"ו זקני ת"חפרי חיים (קנולר) אבות פרק ג
פ"ג מ"ו זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתם מתוספת עליהם וזקני ע"ה כל זמן שמזקינים דעתם מטרפתפתחי שערים ח"א עמ' עד
פ"ג מ"ו זקני תורה בל זמן שמזקינין, דעתן מתישבת עליהןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' נא
פ"ג מ"ו זקני תורה וכו' דעתן מתיישבת עליהןנטעי אשל בראשית עמ' קנח
פ"ג מ"ו זקני תורה וכו' כ"ז שמזקינין דעתן מתיישבת עליהןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קט - ר"י עדס
פ"ג מ"ו זקני תורה וכו' כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ק, מהד' ה סי' עח, מהד' ח סי' עח
פ"ג מ"ו זקני תלמידי חכמים וכו' זקני ע"הפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תפג
פ"ג מ"ו כל זמן שמזקינין דעתן מתיישבת עליהןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתיט
פ"ג מ"ו כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעהדברי שאול במדבר עמ' לט
פ"ג מ"ו כשהוא חי קולו אחד כשהוא מת קולו שבעהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קנ פסוק ג
פ"ג מ"ו עמי הארץ כל זמן שמזקינין וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קיז
פ"ג מ"ו שבע קולות באילבעקבי יעקב עמ' סד
פ"ג מ"ו תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין וכו'מחיר יין (תשעט) עמ' קיא
פ"א מ"א אי זהו נדרשם דרך ויקרא עמ' קמה
פ"ג וזקני תורהמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' יב
פ"ג זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין וכו'דרשות הר"ן (מישור) עמ' רלו
פ"ג זקני ת"ח כ"ז שמזקינים דעתם מיושבת עליהם וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כא
פ"ג זקני ת"ח כ"ז שמזקינין דעתם מתיישבת עליהםאש דת (תשמח) עמ' קסב
פ"ג זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתן מיושבת עליהם וזקני ע"ה כל זמן שמזקינים דעתם מטורפת עליהםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לח
פ"ג זקני תלמידי חכמים כ"ז שמזקינין דעתם מתישבת עליהםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כא
פ"ג מ"ו דעתם מתישבת וכו'אור החיים בראשית פרק מז פסוק כט
פ"ג מ"ו זקני ע"ה כל שמזקינין וכו' אבל זקני תורה וכו' כ"ז שמזקינין דעתן מתישבת עליהןדעת קדושים (תשנ) - הקדמה, ועמ' קמב
פ"ג מ"ו זקני עם הארץ כל זמן שהם מזקינין דעתן מיטרפת עליהן שנאמר מסיר שפה לנאמניםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לד (קכג) {מן הדעת בא נקיון וצחות השפה}
פ"ג מ"ו זקני ת"ח כל זמן דעתן מתיישבותאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צח
פ"ג מ"ו זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתם מתוספת עליהם וזקני ע"ה וכו'כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קכד
פ"ג מ"ו זקני ת"ח כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהםעולת שבת (אלמושנינו) עמ' פג
פ"ג מ"ו זקני תורה אינן כן, אלא כל זמן שהם מזקינים דעתם מתיישבת עליהםגל עיני ח"א עמ' קלז
פ"ג מ"ו זקני תורה כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קח
פ"ג מ"ו ת"ח כ"ז שמזקינין דעתן מתיישבת עליהםמטר השמים - עמודי העולם עמ' צז
פ"ג מ"ו ת"ח כשמזקינים דעתן מתיישבת עליהםנפש יוסף (תשעד) עמ' לו, קסט, רו, שלא
פ"ג מי"ב זקני ע"ה כל זמן שמזקינים וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' ק
פ"ב מ"ה האשה שהביאה חטאתה ומתההעמק דבר ויקרא פ"טו פסוק כט
פ"ג זקני עמי הארץ וכו'ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קפא
פ"ג זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם וזקני עם הארץ כל זמן שהם מזקינים דעתם מיטרפת עליהםלקוטי אהבת ישראל עמ' קנח, תעט, תקי
פ"ג מ"ד כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעהמשך חכמה דברים פ"לב פסוק ג
פ"ג מ"ו אבל זקני תורה אינן כן אלא כל זמן שמזקינין דעתן מתיישבת עליהןפני מנחם וישלח עמ' קצב, בהעלותך עמ' סה
פ"ג מ"ו אמר ר' יהושע, זה הוא שאמרו כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה, כיצד קולו שבעה, שתי קרניו שתי חצוצרות, שתי שוקיו שני חלילין, עורו לתוף, מעיו לנבלים, בני מעיו לכינורות, ויש אומרים אף צמרו לתכלתדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' קנד ד"ה המשנה
פ"ג מ"ו בזמן שהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעהאבני גזית עמ' 25
פ"ג מ"ו זקני עם הארץ כל זמן שמזקיניםאשר חנן עמ' קכה
פ"ג מ"ו זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מיטרפת עליהן וכו' אבל זקני תורה אינן כן אלא כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רפט
פ"ג מ"ו זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתם מתישבת וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קיג, רכז
פ"ג מ"ו זקני ת"ח כל זמן שמזקיניםאשר אחון עמ' כה
פ"ג מ"ו זקני ת"ח כל זמן שמזקינין דעתן מתיישבתבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' תנב
פ"ג מ"ו זקני תורהמכתם לדוד משלי עמ' קטז-קיז
פ"ג מ"ו כשהוא חי קולו אחד הוא וכשהוא מת קולו שבעה, מעיו לנבלים עורו לתוף וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' סב אות ג, סי' סג אות ז, סי' סח אות א
פ"ג מ"ו כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה כיצד קולו שבעה וכו'פני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קסח, קסט
פ"ג מ"ו קרניו לחצוצרותהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפד
פ"ג מ"ו קרניו לחצוצרותהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלח
פ"ג מ"ו שתי שוקיו שגי חלילין עורו לתוףהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קנב
פ"ג מ"ו תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' צה
פ"ג מ"ו כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה, ורע"בלמטה יששכר עמ' תנז
פ"ג מ"ו זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מטרפת עליהן אבל זקני תורה כל זמן שמזקינין דעתן מתיישבת עליהןלמטה יששכר עמ' רצז, שג, תנח
פ"ג מ"ו זקני ע"ה כ"ז שמזקינים דעתם מטורפת עליהם וגו' אבל זקני תורה וגו' דעתם מתיישבת עליהםפרח לבנון אות שנז
פ"ג מ"ו זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מטפשות עליהם וכו' אבל זקני תורה אינו כן אלא כל זמן שמזקינים דעתן מתיישבת עליהםבית פרץ עמ' קנב
פ"ג מ"ו זקני תורה כל זמן שמזקינים דעתן מתיישבת עליהן.פרדס דבש פרק יד
פ"ג מ"ו תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתן מתוספת עליהםדרכי האמונה עמ' י*, לד, נב, קנד, קס, קעג, רו, רפג, שז, שט, שעג, תפז
פ"ג מ"ו הכבש כשהוא חי קולו אחד וכשמת קולו שבעהיד יוסף (צרפתי, שעו) דף לה ע"ב
פ"ג מ"ו זקני ע"ה כל זמן שמזקינין דעתן מטרפת עליהן וכו' אבל זקני תורה אינם כן אלא כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהןואביטה ארחותיך עמ' קיב
פ"ג מ"ו שתלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתן מתיישבת עליהןבן אברהם (תשעד) עמ' כב, שנז-שנח
פ"ג מ"ו ת"ח כל זמן שמזקינים דעתן מתישבת עליהםדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' עז
פ"גדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שכב ע"א, תיא ע"א
פ"א מ"א חטאת העוף נעשית למטה וחטאת בהמה למעלה עולת העוף נעשית וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' רנו
פ"ג מ"ו הככש כשהוא חי קולו אחדיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' ריט
פ"ג מ"ו כשהוא חי קולו אחד, וכשהוא מת קולו שבעה. כיצד קולו שבעה, שתי קרניו, שתי חצוצרות. שתי שוקיו, שני חלילין. עורו לתוף, מעיו לנבלים, בני מעיו לכנורות. ויש אומרים, אף צמרו לתכלתעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קכה, רסו
פ"ג מ"ו רע"ב, שהכבש כשהוא חי אין יוצא ממנו אלא קול אחד, וכשהוא מת וכו' יוצאים ממנו שבעה קולות כדמפרש ואזיל וכו' קרניו לחצוצרות - לשופרות, דקרינן לשיפורא חצוצרתא. אף צמרו - לעשות ממנו תכלתעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קכה, רסו
המפרשמשק ביתי סימן תקכג דף רלד ע"ב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US