Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

סוגיות בעיון ללימוד הדף היומי

ארכיון הסוגיות

לדף הראשי של הסוגיות
ברכות שבת עירובין פסחים
שקלים יומא סוכה ביצה
ראש השנה תענית מגילה מועד קטן
חגיגה יבמות כתובות נדרים
נזיר סוטה גיטין קידושין
בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין
מכות שבועות עבודה זרה הוריות
זבחים מנחות חולין בכורות
ערכין תמורה כריתות מעילה
קנים תמיד מדות נדה

דף נושא הסוגיה קובץ WORD או וידיאו קובץ HTML

מסכת ברכות

ב. תחילת זמן קריאת שמע
ד: דברים האסורים בערב לפני קריאת שמע ותפילה
ו: האיסור להתפלל אחורי בית הכנסת
ח. שנים מקרא ואחד תרגום
י: איסור אכילה לפני התפילה
יא-יגכוונה וטעות בברכות
יג מצוות צריכות כוונה, בקריאת שמע, בשופר ובכלל
יד. איסור נתינת שלום לפני התפילה
טז. ברכת המזון של פועלים
יז: פטור אונן ממצוות
כ החיוב של הקטנים מצד חינוך במצוות החגים
כ: המחלוקת אם הרהור כדיבור
כג. האיסור להתפלל כשנצרך לנקביו
כו. תפילת תשלומין
כז. האיסור לעבור כנגד המתפלל
כט: העושה תפילתו קבע
ל:-לא. ההכנה לתפילה
לג. ההלכה של הנשים במצוות עשה שהזמן גרמן
לד: כוונה בתפילה
לה:מצוות תלמוד תורה
לז הברכה על פת שאיבדה את צורתה המקורית
לז: ברכת שהחיינו בכיסוי הדם ובראש השנה
לח. הברכה על פירות שהתרסקו
לט: יחץ - דרכו של עני בפרוסה
מא: הברכה על משקים שבתוך הסעודה
מג: ברכת האילנות
מח אכילה המצרפת לזימון
נג: מים אחרונים
נד: ברכת הגומל
נח. ברכת ראית חכמים ומלכים
נט: ברכת הטוב והמטיב על יין נוסף
סב: דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש

מסכת שבת

ד. גרמא במלאכות שבת
ד. הדביק פת בתנור בשבת
ו הגדרת רשות הרבים לעניין שבת
ט: דברים האסורים סמוך למנחה
יא. הפסקת עיסוקים לצורך קיום מצוות שזמנן קבוע
יח. שביתת כלים והשמעת קול בשבת
יט. האיסור להפליג בספינה בסמוך לשבת
כ:-כא. הדלקת נרות שבת בשמנים ופתילות גרועים
כא הגדרת המצווה של הדלקת הנר
כא מצות הדלקת נרות שבת
כא מצוות נר חנוכה
כא הרב ירון איתן, שיטת המהדרין מן המהדרין על פי הראשונים
כא הדלקת הנרות בחנוכה ובמקדש
כא-כגנר חנוכה ונר המקדש
כא: נר חנוכה
כא: חנוכה
כא: המכבה נר חנוכה או שכבה מעצמו
כא: האיסור להשתמש לאור נר חנוכה
כא: זמן הדלקת נרות חנוכה
כא: שיעור השמן לנר חנוכה
כא: הנרות שמדליקים המהדרין והמהדרין מן המהדרין
כא: מקום הנחת נר חנוכה
כא: הדלקת הנר הנוסף, השמש, ליד נרות החנוכה
כא: קביעת ימי החנוכה כימים טובים
כא: באיזה גובה מניחים נר של חנוכה
כב. הפסול בנר חנוכה שהניחו למעלה מעשרים אמה
כב. מצות נר חנוכה בטפח הסמוך לפתח
כב. מצות נר חנוכה משמאל לפתח
כב. הדלקה מנר לנר
כב: האיסור לשקול כנגד מעשר שני
כב: הדלקה מנר לנר במנורה שבמקדש
כב: המחזיק נר חנוכה בידו
כב: הדליקו בפנים והוציאו
כג. קטן במצות נר חנוכה
כג. נשים במצות נר חנוכה
כג. אכסנאי בנר חנוכה
כג. השמן המובחר לנר של מצוה
כג. הדיו לכתיבת סת"ם
כג. הברכות שמברכים על נר חנוכה
כג. ברכה על הספק מדאורייתא ומדרבנן
כג. חצר שיש לה שני פתחים
כג: נר שיש לו שני פיות
כג: מילא קערה שמן והקיפה פתילות
כג:, כה: מצוות הדלקת נר שבת
כג: סדר העדיפות בנר שבת, נר חנוכה וקידוש היום
כג: זמן ההדלקה של נרות שבת
כג: הדלקת נר מצוה בשמן שחייב לשרפו
כד. אמירת "על הנסים" בחנוכה
כד. תפילת "עננו" בתענית
כד: הזכרת ראש חודש בהפטרה בשבת
כד: תפילת מעין שבע
כד: אין מדליקים נר שבת בעטרן שריחו רע
כד: איסור שריפת תרומה טמאה ביום טוב
כה. מצות השריפה בתרומה טמאה
כה: גדר החיוב להדליק נר של שבת
כה: חיוב הברכה על הדלקת נר שבת
כה: רחצה לכבוד שבת
כה: אין מדליקים בצרי
כט. דיני מוקצה בפירות, גרעיניהם וקליפותיהם
כט: גרירת כלים בשבת
לא: מלאכות שעיקרן לתיקון ומלאכות שעיקרן לקלקול
לד הטמנה בשבת ובערב שבת
לט. בישול בחמה
לט. בישול בשבת בחמה
מב דיני בישול בשבת בכלי ראשון ובכלי שני
מדמה - דיני מוקצה והגדרתו
מה:-מו. הרכבת מנורה של חוליות בשבת
מח. הנחת צונן על גבי מיחם
נז. יציאת אישה בחוטים ארוגים על ראשה בשבת
סא סדרי התמחות קמיעות
סד: יציאה בתכשיטים במקום שאינו רשות הרבים
סה: טבילה בנהרות
סט: ההולך במדבר ושכח מתי שבת
עב: הגדר של מתעסק בכלל ובשבת בפרט
עג. מלאכת בורר
עד. מלאכת בורר
עה: מלאכת מכה בפטיש
עו. שיעורים בהוצאת מאכלי בהמות
עט: על מה כותבים תפילין
פד: זריעת חמישה מינים בערוגה
פט: שיעור החיוב בהוצאת תבלין
צב: שניים שעשאוה ומסייע שאין בו ממש
צג: חי נושא את עצמו
צג: מלאכה שאינה צריכה לגופה
צג:-צד. חי נושא את עצמו
צד: נטילת ציפורניים ושיער בשבת
ק: העלאת מים מהים לספינה
קג הכותב שתי אותיות - חייב
קה גדרים במלאכת קורע
קו:-קז. צידת צבי שנכנס לבית
קיג. קיפול בגדים בשבת
קיז: הצלת מזון מפני הדליקה
קכא. אמירה לנכרי - שבות
קכב. הנאה ממלאכת נכרי שנעשתה בשבת
קכג:-קכד. טלטול כלים בשבת
קכה: גדרים בייחוד מוקצה לשימוש בשבת
קל הבאת איזמל לצורך ברית בשבת דרך גגות, חצירות וקרפיפות
קלה. הטפת דם ברית מקטן שנולד מהול
קלח: חבישת כובע בשבת
קמא:-קמב. טלטול תינוק שיש בידו מוקצה
קמג:-קמד: סחיטת תותים, רימונים ושאר פירות
קמו. שבירת כלי בשבת
קמו: כל דבר שאסור בפרהסיא אסור גם בחדרי חדרים
קנא. הנאה במוצאי שבת ממלאכה שעשה נכרי בשבת
קנג. מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
קנה תיקון אוכלי בהמה והטרחה בהם

מסכת עירובין

ד: חציצה בטבילה
ו הגדרת רשות הרבים ותקנת העירוב
ו:-ז. החמרה או הקלה כשתי שיטות חלוקות
יג. הוספת קנקנתום לדיו
טו. לחי או מחיצה העומדים מאליהם
כ:-כא. תקנת פסי ביראות
ל: שיעור שתי סעודות לחולה ולזקן
לו-לזעיונים בסוגיות של "ברירה"
לח:-לט. עיסוק בצרכי חול בשבת
לט עירוב בשני ימי ראש השנה
מב ברכת שהחיינו - על פירות חדשים וביו"ט שני של ראש השנה
מה דרכי התגוננות בשבת כנגד תוקפנות
מז:-מח. חרם שבין תחומי שבת
נז. קרפף לעיר
סא הלכות עירובין והלכות הנלמדות מהן בגדרי קניינים
סא. עיר היושבת על שפת הנחל
סב:-סג. ההוראה שנאסרה על התלמיד במקום רבו
סז אמירה לנכרי - גדרי האיסור ואימתי מותר
סז: היתרים באמירה לגוי בשבת
עב חמש חבורות ששבתו בטרקלין אחד
עו. עירוב שהונח בין השמשות - עירוב תחומין ועירוב חצרות
פב. עירוב תחומין - לדבר מצווה ולדבר רשות
פב דברים המותרים כשנעשים לצורך מצוה
צ.-צא. טלטול בספינה בשבת
צב צירוף העומדים מחוץ למחיצה לתפילה
צו נשים במצוות שאינן חייבות בהן
קד. השמעת קול בשבת

מסכת פסחים

ב. בדיקת חמץ
בביטול חמץ - מחלוקת רש"י ותוספות
ד. בדיקת חמץ בבית מושכר
ד.חיוב בדיקת חמץ בבית שכור - על השוכר או על המשכיר
ד:ביעור וביטול חמץ
ה:-ו. חמצו של נכרי ברשות ישראל
ו.גדרים באיסור בל יראה ובל ימצא ובחיוב בדיקת חמץ וביעורו, נכרי שנכנס לבית ישראל ובצקו בידו
ו איסור בל יראה בחמץ בפסח
ו. שואלין ודורשין בהלכות הפסח
ז.קידושין באיסורי הנאה דרבנן
ז. ברכת המצוות - טעם החיוב
ז נוסח הברכות על המצוות, וההלכה שמברך עובר לעשייתן
טחשש לחמץ שגררה חולדה, והדין אם ראינו שגררה
ט: ספקות בבדיקת חמץ, באיסור והיתר ובטומאה וטהרה
י. באו להישאל בזה אחר זה
יא:-יג. זמני איסור אכילה והנאה של חמץ בערב פסח
יג. חמצו של ישראל המופקד ביד חברו בערב הפסח
כ: השהיית דבר העלול לגרום לתקלה
כא. מצוות ביעור חמץ וגדריה
כא: חמץ שנחרך
כה: הנאה הבאה לאדם בעל כרחו
כה:-כו. הנאה הבאה לאדם בעל כרחו
כט:-ל. תערובת חמץ בפסח
לג: משקים שנסחטו מפירות טמאים
לה עיסה שנילושה במי פירות
לה. מצה עשירה
לט. ירקות הכשרים למרור
מ. הרב אביאל סליי, על המצווה לשמר את המצות שלא יחמיצו
מ. בירור חיוב אכילת מצה שמורה בלילה הראשון של פסח ובכל החג
מ. החיוב של מצה שמורה
מ. שימור המצה
מב. תערובת חמץ בפסח
מח: צירוף לחלה על ידי סל ותנור
נ. איסור עשיית מלאכה בערב פסח
נ תוקפם של מנהגים
נ:-נא. תוקפם של מנהגים
נא:הספיחים בשביעית
נה התחלת מלאכה וסיומה בערב פסח
סא קרבן פסח
סא. הפסח שנשחט שלא למנוייו
סג. לא תשחט על חמץ דם זבחי
סד. סדר קרבן פסח
סה: אלו דברים בפסח דוחים את השבת
סח מצוות האכילה בערב יום הכיפורים והדין של תוספת ביוה"כ
סח השמחה ביום טוב, ההלכה והמסתעף
עא:-עב: הטועה בדבר מצווה
עד. צליית הפסח בשפוד של רימון
עו: ריח של איסור
פ: פסח שנזרק דמו בטומאה
פה: צירוף העומדים מחוץ למחיצה לתפילה
פז. מינוי אישה נשואה בקרבן הפסח
צב:-צג: פסח שני - תשלומין לראשון או רגל בפני עצמו
צט: הרב ירון איתן, חובת הסיבה בליל הסדר באכילת מצה, בארבע כוסות ובאכילת מרור
צט: זמן הקידוש והאכילה בליל פסח
צט: חובת ההסיבה
צטמצוות ארבע כוסות
צטמצוות ארבע כוסות בליל הסדר
צט:-ק: סעודה בערבי שבתות וימים טובים
קא.קידוש במקום סעודה
קאמצוות קידוש על היין בשבת - מהתורה או מדרבנן, פת במקום יין
קא מצות הקידוש בשבת - א
קא מצות הקידוש בשבת - ב
קא הרב ירון איתן: האם ניתן להתחיל את ליל הסדר לפני צאת הכוכבים, והאם יש הבדל בין הקידוש לבין אכילת המצה
קה. האיסור לאכול במוצאי שבת לפני הבדלה
קח: מצוות שתיית ארבע כוסות
קח: חיוב השתיה בארבע כוסות
קח: חינוך הקטנים בליל הסדר
קיג: שנאה לישראל שחטא
קיד. כרפס וטיבול ראשון
קטו. מצות כורך - זכר למקדש כהלל
קטו. כריכת מצה ומרור יחד
קטו: ארבע קושיות ואמירתן
קטז. פסח מצה ומרור
קטז. מתחיל בגנות ומסיים בשבח
קטז: עקירת השולחן והגבהת הקערה
קיז. אמירת הלל על גאולה מצרה
קיח מצוות קריאת ההלל
קיח. כוס חמישי והלל הגדול
קיט: מצת אפיקומן
קכ. מצוות אכילת מצה בכל שבעת ימי חג הפסח
קכ. שינה בסעודת ליל הסדר
קכ. סוף זמן אכילת הפסח ומצה
קכ: סוף זמן אכילת קרבן פסח ומצה
קכא: ברכת שהחיינו

מסכת שקלים

ז גדרים הלכתיים בכספי הצדקה
יג דיני מקח וממכר מן ההקדש

מסכת יומא

ב-ג ההכנות לשריפת הפרה האדומה
ז:-ח. הסחת הדעת מציץ ומתפילין
ז היסח הדעת בתפילין
ט: לא חרב המקדש השני אלא מפני שנאת חינם
י מצוות מזוזה
י.-יב. פטור מזוזה במקום קדוש
כב מפקד אוכלוסין ומניין של אנשיםה
כג איסור נקימה ונטירה
כג: הבגדים שלובש הכהן בתרומת הדשן ובהוצאת הדשן
ל. נטילה לאחר הפסק - לאכילה ולשתייה
לג אין מעבירין על המצוות
לז.-: כתיבת פרשיות מהתורה
לט:-מא. הגרלת השעירים
נג דרך הפרידה מן הרב וההנהגה בסוף התפילה
סב: איסור שחוטי חוץ בשעירי יום הכיפורים
עד חצי שיעור אסור מן התורה
עח מצוות חינוך וגדריה
עח: סוג המנעל האסור בנעילה ביום הכיפורים
פד: אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב
פדאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב
פו גדרי ההיתר בפיקוח נפש

מסכת סוכה

ב. סוכה הגבוהה מעשרים אמה
ג. ראשו רובו ושולחנו בסוכה
ג: שיעור בית החייב במזוזה
ח: סוכת גנב"ך רקב"ש
ט. הכשר סוכה ישנה
ט: סוכה שתחת האילן
יב. גזירת אוצר
יב. הכשר חבילות לסיכוך
יג. מספר העצים בחבילה הפסולה לסיכוך
יג: פסול ירקות לסיכוך
כא: הסומך סוכתו בכרעי המיטה
כה:חתן ושושביניו שפטורים מן המצוות
כההעוסק במצווה פטור מן המצווה
כה:-כו. המצטער פטור מן הסוכה
כח:מצוות הישיבה בסוכה
כטמצווה הבאה בעבירה
כט: לולב היבש
כט: פסולי לולב (ארבעת המינים) בשאר ימים
כט:-לא. פסול גזול בארבעת המינים
לא. אימתי סוכה גזולה כשרה
לא. סוכה גזולה או סוכה ברשות הרבים - כשרה לכתחילה או בדיעבד
לא. סוכה גזולה והמסכך ברה"ר
לא.-: נטילת ארבעת המינים בשעת הדחק
לב: הדס היבש
לו: פסול חסר וניקב באתרוג
לח:שומע כעונה
לטקדושת שביעית בדברים שאינם לאכילה
מה אסרו חג בכלל ואסרו חג של שבועות בפרט
מה אסרו חג - באופן כללי ובפרט בחג השבועות
נ:-נא. עיקר שירה - בפה או בכלי

מסכת ביצה

ב.-ג: ביצה שנולדה ביום טוב
ג.המלאכות המותרות ביו"ט ומכשיריהן
דקידוש החודש וקביעת ראש השנה
יא טלטול תפילין ביו"ט ובשבת
יב מלאכות שהותרו ביום טוב שלא לצורך אכילה
כא:-כב. בניין וסתירה בכלים והרכבת חלקי מנורה בשבת וביום טוב
כב בנין וסתירה בכלים
כג:-כד. צידת בעלי חיים מבויתים בשבת וביום טוב
כט:-ל. נשיאת משאות בשבת וביום טוב
ל גדר מצוות הוכח תוכיח
לז ברירה מדאורייתא ומדרבנן
מ סוגיית מוקצה

מסכת ראש השנה

ב., ד איסור בל תאחר
ח:-ט:הוספה מן החול על הקודש
ח:-ט:תוספת יום כיפור ושבת תוספת שביעית והדין של ערב כיפור
טתוספת שביעית בחרישה ובנטיעה
יא. ברכת האילנות
יד:-טו: זמן החיוב של אתרוג במעשרות ובשביעית
טז:טהרת עולי רגלים
טז: מן הטבילה בערב יום הכיפורים והטהרה ברגל לשמחת בית השואבה
יז י"ג מידות
יח יום העצמאות בהלכה
יח-יטהחיוב להתענות בצומות של טבת תמוז ותשרי וביטולה של מגילת תענית והשלכותיו
יח-יטיום טוב של יום העצמאות ואמירת ההלל
כב קידוש החודש וקביעת המועדים
כה: בית דין שראו את המולד
כחכוונה במצוות ובשופר בפרט
כח. מצוות צריכות כוונה בכלל ותקיעת שופר בפרט
כט: ראש השנה וסוכות שחלים בשבת
לג. מצות תקיעת שופר
לג מידת השייכות למצוה למי שאינו מצווה ועושה
לג: אופן השמעת התרועה, השבר והתקיעה

מסכת תענית

ג טעות בהזכרת טל וגשם בתפילה
גהזכרת הטל בתפילה וגדרים בטעויות בתפילה
ו שאילת גשמים
י מה בין ארץ ישראל לבבל בעניין שאילת גשמים ותענית עליהם
י איסור תענית בראש חודש
יא:גדרי תענית יחיד
יב. קבלת תענית
יג. רחיצה בתענית
יט., כב: מתריעים ומתענים על דבר
כו האבלות על החורבן
כח:מצוות אמירת הלל
כח מצוות אמירת הלל

מסכת מגילה

ג מצוות הנידחות מפני מקרא מגילה
ג הרב אהרון גניזי, ביטול תלמוד תורה ומצוות לקריאת המגילה
ד חיוב קריאת מגילה בכלל וחיובן של הנשים בפרט
ד:חיוב הנשים במגילה בקריאת התורה ובזימון
ד. חיוב נשים בקריאת המגילה
ו:שני חודשי אדר בשנה מעוברת
י.קדושת ירושלים
יא קדושת המקדש בזמן הזה
יא קדושת ירושלים והמקדש
יד קריאת ההלל בפורים
טז: צורת כתיבת שירה בכתבי הקודש
יט. האם אפשר לברוח מפורים?
יט. בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר
כה:-כו. מכירת בית כנסת
כוקדושת בית הכנסת
כו: תשמישי מצוה נזרקים והשימוש בהם

מסכת מועד קטן

ב בעניין חולו של מועד
ו:-ז. צידת מזיקים לחקלאות במועד ובשביעית
ח אין מערבין שמחה בשמחה
יב: גדרים בהיתר דבר האבד במועד
יג:איסור גילוח בחול המועד
טז.-יז. התרת נידוי שלא על ידי המנדים
כב: השתתפות אבל בשמחה

מסכת חגיגה

ב., ד. חיוב קטן בראייה
ג:הגדרים וההלכות של השוטה
ו מצוות השמחה ברגל
ט: פסח שני - תשלומין לראשון או רגל בפני עצמו [הפניה לפסחים]
יא.; יט. טהרה במקווה של ארבעים סאה מדאורייתא ומדרבנן
יא:-יג. דרישה במעשה בראשית ומרכבה
יח אסרו חג בכלל ושל שבועות בפרט
יח.איסור מלאכה ומסחר בחול המועד
יח: כוונה בנטילת ידיים
כ:-כב. טבילת כלי בתוך כלי

מסכת יבמות

ב שיעור פתיחה: בירור ראשוני של מצוות ייבום
ב עשה דוחה לא תעשה
ה:-ו. עשה דוחה לא תעשה במצוות כיבוד אב ואם
יג עיון באיסור "לא תתגודדו"
יג: לא תעשו אגודות אגודות
יז:-יח: הזיקה ליבמה כגורמת לאיסור בקרובותיה
כב הגדרת האח שמחייב ייבום והגדרת הבן שפוטר
כד סוגיה בהלכות גיור
כד: גירות כדי לזכות בטובה
ל: ההבדל בין ספק דאורייתא לספק דרבנן
לה:-לו: הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
לח-לטמצות יבום ומצות חליצה - מה קודם
לח.-לט. נכסי מלוג של שומרת יבם
מד:-מה: ולד של בת ישראל שהתעברה מגוי או עבד
מה-מזמעשה הגיור
מז. נאמנות אדם לומר שהתגייר
נב המצוֶה לכתוב גט לפני הנישואין כדי לגרש בו לכשיינשא
נג:, נו. קניין יבום בהשואה להלכות הרגילות של קידושין ונישואין
סא:-סב: גדרים בחיוב מצוות פריה ורביה
סה: משנים מפני השלום
סו דין של ערל בזדון או באונס
עח:-עט: איסור הנתינים
פא.-פב:חיוב התרומה בזמן הזה וקדושת הארץ והמקדש
פה:-פו: למי ניתן מעשר ראשון
פח נאמנות עד אחד באיסורים ובהתרת עגונה
פח שני עדים אומרים "מת הבעל" ושניים אחרים אומרים "לא מת"
קב מצוות חליצה - המעשה והכוונה בטעות ובתנאי
קט:-קי.תוקף נישואי קטנה
קיג האם ועד כמה צריך למנוע את הקטן מאיסורים

מסכת כתובות

ב. מדוע בתולה נישאת ליום הרביעי?
ז-חברכות אירוסין ונישואין
טז אימתי מסתמכים על הרוב להכשיר כשיש ספק
לא, להקם ליה בדרבה מיניה במיתה בכרת ובמלקות
מז כתב לה פירות כסות וכלים
מז חיוב המזונות לאישה בחיי בעלה ולאחר מותו
נד צורת התחייבות החתן בתוספת הכתובה
ס מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
סז. גביית הכתובה מהבעל
סח. החיוב למכור כלי תשמיש יקרים קודם שנוטל צדקה
עב חיוב כיסוי הראש לאישה
עד אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות
עה גדרי תנאים; ביאור הכלל שתלוי בשליחות ומתנה על מה שכתוב בתורה
עח נכסי מלוג שירשה האישה לפני ואחרי האירוסין
פה חיוב התשלומין של המוחל על שטר חוב שמכר
פה-פוהגדרת שטר חוב והלכותיו
פו פריעת בעל חוב מצוה
צג חלוקת שותפות כאשר חלקי השותפים אינם שווים
קא התחייבות בדבר שלא היה חייב מעולם
קא:-קב. התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
קי מצוות ישוב ארץ ישראל
קי: הכל מעלין לארץ ישראל

מסכת נדרים

ב. שיעור פתיחה למסכת נדרים
ב: נדר בלשון שבועה ושבועה בלשון נדר
ז., מג:, מד: הפקר נדר או קניין?
ט האם ומתי ראוי לעשות נדרים ושבועות
יז.-יח. יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה
כג: ביטול נדרים מראש ותפילת כל נדרי
כה:-כו. נדר שהותר מקצתו - הותר כולו
כו:, כח. הגדר של ביטוי שפתיים בנדרים ובשבועות
כח דינא דמלכותא דינא
לג, לה גדרים הלכתיים באיסורים של מודר הנאה והמסתעף מהם בעיניינים של תלמוד תורה ומצוות
מ טבילה בנהרות
מג:-מד: המפקיר את שדהו
מה דיני ברירה בכלל ובשותפין בפרט
נז: בצל - זרעו כלה
סג מה בין אדר הראשון לאדר השני
עג: הפרת נדרים באישה ובכל אדם
עז מה בין הפרת הבעל להתרת חכם
פג:-פה. טובת הנאה - האם נחשבת ממון

מסכת נזיר

ב שיעור כללי במצוות הנזירות
יז. התנאים המחייבים את הנזיר בהשוואה למטמא את עצמו במקדש
לט: איסור גילוח בנזיר כשאינו מתכוון

מסכת סוטה

ב הדין הכללי של סוטה ומה בין סוטה ודאית לספק
ב קינוי בינו לבינה
ח. אין עושים מצוות חבילות חבילות
ח. אין עושין מצוות חבילות חבילות
יז:-יח. גדרים שונים בכתיבת מגילת סוטה
כה. העוברת על דת
כה. מתרים בעוברת על דת שתפסיד כתובתה
לא. גדרי הנאמנות של עד אחד בסוטה ובכל אשת איש
לג. תפילה בכל לשון
לד תפילה ברכות וקריאת שמע שנאמרים בכל לשון
לח הכרזת 'כוהנים' לפני ברכתם
מד: גדרי מלחמת מצווה ומלחמת רשות

מסכת גיטין

ב מה בין גיטין לשאר שטרות, בין שליח קבלה לשליח הולכה
ג עדי חתימה ועדי מסירה
ג.-ד. עדי חתימה או עדי מסירה כרתי
ז האיסור לשיר ולזמר בפה ובכלי שיר - זכר לחורבן בית המקדש
ח.-: כיבוש יחיד
יא: זיכוי גט לאישה על ידי אחר שלא מדעתה
יג השולח שליח עם גט או מתנה ואמר לו תן או זכה
יז תקנת זמן בגיטי נשים
לו.-לז. תקנת פרוזבול
לז שמיטת כספים ותיקוני פרוזבול
מז האם יש לגוי קניין בארץ ישראל לעניין המצוות התלויות בארץ
נג הדין של הנעשה באיסור בשבת ובשביעית
ס הקדמת הכהן והלוי בקריאת התורה
עא מצוות תקיעת שופר בתקיעה או בשמיעה

מסכת קדושין

ב. גדרים כלליים בקידושין
ב. קידושי כסף
ב: מה בין קידושין לקניינים אחרים
ה. חופה וקידושין
ה: "נתן הוא ואמרה היא"
ז: המקדש בשיראי
לא. מה קודם: כיבוד אב או כיבוד אם?
לא: אב ואם שרוצים לכבד את בנם
לא: איסור יציאה מארץ ישראל
לא: מורא מאביו
לח האיסור של פירות ערלה וקנייתם בשוק
לט הרכבת אילנות האיסור וגדריו
מא גדרים כלליים בשליחות
מב אין שליח לדבר עבירה
מג סוגיית 'שליח נעשה עד' בדיני ממונות ובקידושין גדרים בהלכות עדות פסול נוגע ובעל דבר
סט: מעמד הכהנים בזמן הזה
עז בני גרים היתרים ואיסורים לכהנים ולממזרים

מסכת בבא קמא

ב שיעור פתיחה למסכת בבא קמא - לדיני נזיקין
במבוא לפרקים הראשונים של מסכת בבא קמא
ה: טעמי הפטור של שן ורגל ברשות הרבים
ו. אבנו סכינו ומשאו שנפלו מהגג והזיקו
ו. אבנו סכינו ומשאו שנפלו ברוח מצויה
ו הרב אהרן גניזי, הדברים הנלמדים מ"במה הצד"
ו הרב אהרן גניזי, בור המתגלגל כשהזיק בדרך הילוכו
ט. שיעור הוצאה לקיום מצוה
ט: הוצאה להידור מצוה
י שותפות בנזיקין ובהריגה
יא. שומר שמסר לשומר
יז: זורק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל
כו. אדם מועד לעולם
כז. עובר דרך הנתקל בממון חברו
כז: עביד איניש דינא לנפשיה
כז: אין הולכים בממון אחר הרוב
לב. הרץ לכבוד שבת והזיק
לב. שניים שהיו רצים
נה: הרב אביאל סליי, הפורץ כותל בריא בפני בהמת חברו
נה:-נו. הרב אביאל סליי, הפורץ כותל רעוע בפני בהמת חברו
נו. היודע עדות לחברו ואינו מעיד לו
נו: הרב אהרון גניזי, חיוב הליסטים על הנזקים שעשתה הבהמה שגזל
נו: הרב אביאל סליי, מסר בהמתו לשומר, והלה העבירה לשומר אחר, והלכה והזיקה
נו: שומר שמסר לשומר
נט: מזיקים שנמסרו לחרש שוטה וקטן
נט: השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן
ס: הצלת עצמו בממון חברו
ס: לקיחה או החלפה של חפץ מחברו ללא רשות על מנת לשלם
ס: הרב אהרון גניזי, האם מותר להציל עצמו בממון חברו?
עט: הרב אהרון גניזי, גידול בהמה דקה בארץ ישראל בזמנינו
פה. מצות ריפוי
פה: הרב ירון איתן, תשלומי שבת בחובל בחברו
פו: הרב אביאל סליי, "שבת הפוחתתו בדמים"

מסכת בבא מציעא

ב שניים אוחזין בטלית - הדין וגדריו
ה:-ו. האם חשוד לממון חשוד גם לשבועה
י. קנין ארבע אמות
י המגביה מציאה לחבירו והתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים
י: אין שליח לדבר עבירה
כא דיון כללי במצוות השבת אבידה וגדרה
כא יאוש שלא מדעת
כא. המוצא פירות מפוזרים
כא. המוצא פירות מפוזרים דרך נפילה
כב., כד: אבידה כתוצאה מאסון טבע
כב: מקום כסימן לאבידה
כג: אבידה שעבר זמן רב מעת שאבדה
כד: החזרת אבידה לפנים משורת הדין
כה היאוש באבידה כיצד זוכים בה ובפרט בקניין חצר
לו שומר שמסר לשומר
מט התוקף שיש להבטחה בדברים
נ איסור אונאת ממון
סא איסור ריבית
סא: הגונב דרך צחוק או על מנת לשלם
סב. חייך קודמים לחיי חברך
סז מחילה בטעות
עז יחסי עובד ומעביד
פ ביטול מקח

מסכת בבא בתרא

ב היזק ראייה במסכת בבא בתרא
ב. הרב אביאל סליי, מבוא למסכת בבא בתרא וביאור המשנה הראשונה
ב. הרב אביאל סליי, הגבלות על הכלל "הכל כמנהג המדינה"
ב הרב אביאל סליי, חלוקת המקום והאבנים של כותל שבין שתי חצרות - חלק א
ב הרב אביאל סליי, חלוקת המקום והאבנים של כותל שבין שתי חצרות - חלק ב
ב הרב אהרון גניזי, ביאור המחלוקת בעניין היזק ראיה
ד הרב אהרון גניזי, חזקה ומחילה בהיזק ראיה
ד הרב ירון איתן, סתירת בית כנסת
ד הרב ירון איתן, שיפוץ בית כנסת בזמן שאינו בשימוש
ד: הרב אהרון גניזי , סוגיית מקיף וניקף
ד: הרב אהרון גניזי, הסיבה שמחייבים את הניקף לשלם עבור הגדר
ה. הרב ירון איתן, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו
ה. הרב ירון איתן, באיזו הלוואה אין אדם פורע תוך זמנו
ו. הרב אביאל סליי, "אחזיק להורדי - אחזיק לכשורי"
ו. הרב אביאל סליי, חזקת תשמישים - מה? כמה? ולמה?
ו. חזקת הבתים, חזקת תשמישין וחזקת נזיקין
ו: הרב אהרון גניזי, בניית מעקה לגג משום היזק ראיה
ו: הרב אהרון גניזי, אימתי יש היזק ראיה בגג?
ו רב ירון איתן, מניעת היזק ראיה בשתי חצרות שגובהן שונה - חלק א
ו הרב ירון איתן, מניעת היזק ראיה בשתי חצרות שגובהן שונה - חלק ב
ז הרב אביאל סליי, יורש שבונה כותל שמאפיל על דירתו של היורש השני
ז הרב אביאל סליי, היזק הנובע מהאפלה על חלון
ז הרב ירון איתן, אופן חלוקת המס בין תושבי העיר
ז: הרב ירון איתן, "רבנן לא צריכי נטירותא"
ז: שיטת הבחירות והממשל ע"פ ההלכה
ז: הבחירות ושיטת הממשל
ח: הרב אהרון גניזי, גבייה ושימוש בכספי קופה ותמחוי
ח: הרב אהרון גניזי, האם כופים על מצוות צדקה?
י: הרב אביאל סליי, האיסור לקבל צדקה מנכרים
יב דרכי החלוקה בשותפות
יג:-יד.הרב ירון איתן, הרווחים בספר התורה ובתנ"ך - חלק א
יג:-יד.הרב ירון איתן, הרווחים בספר התורה ובתנ"ך - חלק ב
יד הרב אהרן גניזי, כתיבת תנ"ך שלם
יד הרב אהרן גניזי, כתיבה וגלילה של כתבי הקודש
מז: מקח וממכר שלא ברצון
נד: גדרים בדינא דמלכותא
ס. י"ז בתמוז וימי בין המצרים
עו. מכירה וקניין של שטרות
פא. זכויות של הקונה אילנות בקרקע של חבירו
צב. אין הולכים בממון אחר הרוב
ק מיצר שהחזיקו בו רבים
קח. ענייני ירושה
קכב דין "יכיר" ונאמנות האב כלפי בניו
קכו דין ראוי בבכור ובבעל חוב
קמד מתנת שכיב מרע על כל הנכסים ועל מקצתם
קמט. המעשה של איסור גיורא
קסז דיני שטרות
קעה: לברור ההגדרה של שטר חוב

מסכת סנהדרין

ב דיני ממונות בשלשה
כ פרשת המלך המצווה והסמכויות
יג סמכותם של הדיינים והרבנים
נח: גוי שהכה ישראל
עב גנב הבא במחתרת
עט. רוב וקבוע
עד גדרים בפיקוח נפש

מסכת מכות

ב. חיוב מלקות בעדים זוממים
ב: חיוב עדים זוממים – קנס או ממון
ב: עדים זוממים
ג.-: שמיטת כספים במלוה לעשר שנים
ג: המתנה שהשביעית לא תשמט הלואתו
ה. החשש למציאות נדירה – "נהורא בריא" ו"גמל פורח"
ז. סנהדרין בארץ ישראל ובחו"ל
ז. חיוב של גלות לרוצח בשגגה
ח. הנכנס לחצר ברשות
טז. איסור "בל תשקצו" והשהיית נקבים
יט. קדושת המקדש וקדושת ירושלים בזמן הזה
יט. קדושת המקדש ירושלים וארץ ישראל
כ. גילוח כל הראש
כא. כתובת קעקע

מסכת שבועות

יט. חצי שיעור אסור מן התורה
לה. השמות והכינויים בכלל ובשבועות בפרט
מד: חשוד על השבועה ודין 'מתוך שאינו יכול להישבע'

מסכת עבודה זרה

ו "לפני עיוור לא תתן מכשול"
כט: מאכלים ומשקים של גוים האסורים באכילה או בהנאה
סז. מאכלים או משקים של גויים האסורים באכילה או בהנאה
עה טבילת כלים שנקנו מגוי

מסכת הוריות

ב: גדרי החובה לציית להכרעות בית הדין
יא: ירושה במינויים ציבוריים

מסכת זבחים

ב מחשבה בקדשים ובכלל, בדיבור או במחשבה
ו: לב ב"ד מתנה
טו: יד ימין בעבודה במקדש ובשאר דברים
לב: הותרה או דחויה - בטומאה ובשבת
נו מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה
סב מקום המקדש ומקום המזבח והקרבת קרבנות בזמן הזה
עג. רוב וקבוע
פט כל התדיר מחברו קודם לחברו
צא דבר שאינו מתכוון ופסיק רישיה
צג דם קרבן שניתז על הבגד
קח איסור שחוטי חוץ

מסכת מנחות

לה: ברכות התפילין
לט למצוות הציצית על פי הסוגיות בפרק התכלת
נב: מה בין כל המנחות שבאות מצה לבין המצה בפסח שצריכה להיות שמורה?
סה מצוות ספירת העומר
סה מצוות ספירת העומר - ב
סה מצוות ספירת העומר - ג
סה: מהות הספירה
סח מצות הבאת העומר ואיסור אכילה מתבואה חדשה
פז היין בנסכים בקידוש ובארבע כוסות
צו כל מלאכה שאפשר לעשותה מע"ש אינה דוחה את השבת
צט מצות תלמוד תורה וגדרה
צט מצות תלמוד תורה
קג תפוס לשון ראשון וחזרה בתוך כדי דיבור

מסכת חולין

ב הברכה שמברכים על השחיטה
י אין ספק מוציא מידי ודאי
יב גדול עומד על גביו בשחיטה ובשאר דברים
יד מעשה שבת - איסורו גדרו והיקפו
לא. כוונה בעשיה, בשחיטה, בטבילה, בשופר ובקריאת שמע
סז: תולעי פירות
עו. הלכות טריפות בבהמה ובאדם
צז טעם כעיקר וביטול ברוב
קד ההרחקות הנוספות שנמשכות מאיסור בישול בשר בחלב
קל מתנות כהונה
קלה גדרי החיוב בראשית הגז

מסכת בכורות

ג דבר שלא בא לעולם בכלל ובבכורות בפרט
ט פדיון הבן למי שנולד בלידת מלקחיים
יח דיני ספקות בכלל וספק בכור בפרט
כח התשלום על ראיית בכור ועל טעות הדיינים - כללים בדין גרמי
מט מצות פדיון הבן
נא ראוי ושבח בבכור ובבעל חוב

מסכת ערכין

ב מצות החינוך לקטנים
בשתי דעות בקשר לחינוך ילדים לקיום מצוות
גמהו חיוב הנשים בקריאת מגילה?
דמשל הברגים במטוס
המהי המשמעות של ערכם של יהודי ולא יהודי?
ושינוי ייעוד של כספי צדקה
ו מאימתי זוכים העניים בכספי צדקה
זמהי חשיבות חיי העובר?
חשתי שיטות להטות את כף המאזנים לזכות
טמדוע צריך לעסוק באסטרונומיה?
ימי שר את ההלל בזמן שחיטת הפסח?
י-יאשירת ההלל והשירה בכלל
יאבמה שירה עדיפה על תורה?
יבמה הקשר בין יובל ליום הכפורים?
יגלמה לא עלה עזרא לבנות את בית המקדש?
ידמדוע שדה קרובה לעיר שווה פחות?
טועד כמה צריך להתרחק מבעלי לשון הרע?
טזבאיזה מצב מותר לשנוא יהודי לדעת הרמב"ם?
יזמתי יכול עני להביא קרבן עשיר?
יחמצות קריאת שמע של נער בר מצוה
יטהקשר בין הכהנים לנטילת ידים בבוקר
כמהי הסיבה העיקרית לצרעת הבית?
כאמה כולל הרצון להיות יהודי?
כבמהי "חינא"?
כגמה למד הרשב"א מהסיפור של משה בר עצרי?
כדאיך מותר לתלמיד חכם לפרסם את עצמו?
כהמשמעות הדברים שבהם הבן מהווה תחליף לאביו
כומה הקשר בין קנין פירות להיתר המכירה בשביעית?
כזחמדתה של ארץ ישראל
כחלצורך מה מותר לבזבז יותר מחומש?
כטמקרקעי דחו"ל כמטלטלי דארץ ישראל
להריני כבן עזאי בשוקי טבריה
לא נתינה בעל כרחו
לאהחשיבות ההסטורית של בעלות של קרקע בארץ ישראל
לבזכותא דארץ ישראל
לגמה הקשר בין ערי הלויים לחיוב ברכת המזון?
לדהגבלת כוחו של הכהן הגדול

מסכת תמורה

ב לאו שאין בו מעשה
באיזה קרבן יכול גוי להקריב?
גהאם מותר לומר "אללה" או God?
דתירוצו של ר' חיים מבריסק
ה כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד וכו'
האין חשש ברכה לבטלה למפרע
ומהו יסוד חיוב החזרת רבית מהמלווה ללווה?
זוהסר שטן מלפנינו ומאחרינו
חמדוע עיר הנידחת תלויה בבית המקדש?
טבוצינא טב מקרא
יהאם עובר נחשב לדבר שבא לעולם?
יאתירוץ אפשרי לקושיית הגרי"ש אלישיב זצ"ל
יבמה בין עפר לאפר?
יגמהו לשון "קרבן"?
ידהאם מותר לעיוור לעלות לתורה?
טוהציבור לא מת
יזמתי האב מקנא בבנו?
יחחידושו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל בברכת הגומל
יטמשל השוטר
כאין אדם מתכפר בדבר הבא בעבירה
כאקדושה זמנית וקדושה קבועה
כבצער בעלי חיים
כדמה בין מרמה לערמה?
כהמדוע כדאי להקדים שלום לעובדי עבודה זרה?
כומיהם שונאי התורה הגדולים ביותר?
כזהאם יפתח היה חייב לקיים את נדרו?
כחאיזה מקום בארץ ישראל צריך לכבוש קודם?
כטאוירא דארץ ישראל מחכים
למה הכוונה "בגפו"?
לאמה דינו של אפרוח שבקע מביצת טרפה?
לבאת מי כינה הריד"ס זצ"ל "חייל בורח"?
לגמדוע אפר חמץ אסור בהנאה?
לד בעור ושריפת חמץ
לדמה המטרה של הנצרות והאיסלאם?

מסכת כריתות

במתי מתחייב כרת מי שלא מל את עצמו?
גמה דינו של תינוק שנשבה?
דהמטרה של דגן, תירוש ויצהר
האל תהי גזירה שווה קלה בעיניך
והאם ריחה של החלבנה משתנה לטוב?
זמתי בדיוק מכפר יום הכפורים?
חמה הקשר בין המשנה לדגים לשבת?
טמשמעות תהליך הגיור
ימדוע אשם תלוי יותר יקר מחטאת?
יאהאם ניתן להפקיע קידושין בימינו?
יבהאם מברכים לאחר שתיית תה חם?
יגשני היבטים בברכת כהנים
ידה"נקודה הנפלאה" של הרמב"ם
טומתי לא לשאול רב שאלה?
יזאיך ייתכן שמותר לכתחילה לעשות מעשה שמחייב קרבן?
יטמתי אין צורך למנוע אדם מעשיית מלאכה בשבת?
כהאם מברכים שהחיינו פעמיים על תאנים שחורות ולבנות?
כאהאם מותר למצוץ דם של חתך באצבע?
כבמה ההבדל בין ספק הקדש לספק צדקה?
כגאיך אפשר לדעת איזה איסור יותר חמור?
כדשני סוגי בעלות בעבד כנעני
כוהאם היולדת אכן נשבעת?
כזהאם מחייבים אדם לצאת לעבוד?
כחמדוע האישה חייבת יותר בכבוד הבעל?

מסכת מעילה

במהות איסור מעילה
גמהם ראשי התיבות של "ותמנע"?
דשתי דרגות של קדושת נישואין
האין כוחות מאגיים בחפצים מקודשים
ו"לימדתנו רבינו"
זמדוע קרא רבי יוחנן לריש לקיש "ינוקא"?
חיש שיריים בכמות ויש שיריים באיכות
טאיך ייתכן שחיסרון הוא כבוד שבת?
י"אבינו מלכנו" - שתי דרגות של קדושה
יאהאם הקדש דומה לבנק?
יבמכירת העשבים בבתי הקברות
יגהאם מותר לשתול פרחים על קברים?
ידבונים מדינה בחול ואחר כך מקדישים
טוהאם חצי שיעור של אכילה ושתיה מצטרפים?
טזאיך יתחייב אדם שני חיובים על אכילה אחת ביום הכיפורים?
יזמדוע חמורה כל כך הוראה בפני רבו?
יחבקשת הכבוד יכולה להיות נסתרת מעיני המבקש
יטמהרסיך ומחריביך ממך יצאו
כתירוץ הגרי"ש אלישיב לקושיית המשנה למלך
כא שליח לדבר עבירה, והדין במעילה
כאהנאה מהעולם הזה יכולה להיות מעילה
כבההבדל בין נדר לנדבה

מסכת קנים

כדמהי הדרך למנוע סניליות?

מסכת תמיד

* התפילות וקרבן התמיד
כהמהי המטרה של מצוות שמירת המקדש?
כוהאם מותר להכניס מיטה לבית כנסת?
כזאיך לשפוך את יין ההבדלה?
כטערים גדולות ובצורות בשמים
למדוע היו במקדש כלי זהב, כסף ונחושת?
לאשלא יחקו את המינים

מסכת מדות

להמהו "ושמחנו בתיקונו"?
לוהאם מותר להיכנס לבית כנסת עם כלי נשק?
לזהאם מותר לאבלים ללבוש שחורים?

מסכת נדה

ב הגדרת האיסור של נידה
ב דיני חזקות וסוגיהן
יג השחתת זרע וכל המסתעף מאיסור זה
מה מופלא הסמוך לאיש, מדרגות בגדרים של קטן וגדול
מט גדרים במינויים ותפקידים ציבוריים בכלל ושל נשים בפרט
נא ברכות שלפניו וברכות שלאחריו

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US