Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

סוגיות בעיון ללימוד הדף היומי

ארכיון הסוגיות

לדף הראשי של הסוגיות
ברכות שבת עירובין פסחים
שקלים יומא סוכה ביצה
ראש השנה תענית מגילה מועד קטן
חגיגה יבמות כתובות נדרים
נזיר סוטה גיטין קידושין
בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין
מכות שבועות עבודה זרה הוריות
זבחים מנחות חולין בכורות
ערכין תמורה כריתות מעילה
קנים תמיד מדות נדה

דף נושא הסוגיה קובץ WORD או וידיאו קובץ HTML

מסכת ברכות

ב. תחילת זמן קריאת שמע
בשלושה סוגים של קריאת שמע
גמה אסור לומר בפני המת?
ד: דברים האסורים בערב לפני קריאת שמע ותפילה
דכמה צריך להתייחס לדברים שליליים?
ההאם חייבים לעזור למי שלא עוזר לעצמו?
ו: האיסור להתפלל אחורי בית הכנסת
ומה עדיף: מקום תפילת הציבור או זמן תפילת הציבור?
זכמה צריך להתאמץ כדי להתפלל במניין?
ח. שנים מקרא ואחד תרגום
חמדוע אסור לעבור ליד בית כנסת בלי להיכנס?
טהאם מצווה לראות מלכי ישראל בטלוויזיה?
י: איסור אכילה לפני התפילה
ילמי מותר לאכול ולשתות לפני התפילה?
יא-יגכוונה וטעות בברכות
יאהאם מותר לומר פיוטים באמצע התפילה?
יבאמונתך בלילות - חיסרון המביא ליתרון
יג מצוות צריכות כוונה, בקריאת שמע, בשופר ובכלל
יגמדוע מכסים את העיניים בזמן קריאת שמע?
יד. איסור נתינת שלום לפני התפילה
ידהאם מותר לטעום אוכל בלי לברך?
טומהו ההבדל העקרוני בין תפילה לקריאת שמע?
טז. ברכת המזון של פועלים
טזהסבר הרב קמינצקי זצ"ל לירידת הדורות
יז: פטור אונן ממצוות
יזמתי בא העולם הבא?
יחלאיזו הלוויה חייבים ללכת?
יטהסבר הרב קוק זצ"ל להגדרת מצוות תוכחה
כ החיוב של הקטנים מצד חינוך במצוות החגים
כ: המחלוקת אם הרהור כדיבור
כהרהור כדיבור
כא"שומע כעונה" באמצע תפילת שמונה עשרה
כבאיך מבטאים את שם ה' באמצע הלימוד?
כג. האיסור להתפלל כשנצרך לנקביו
כגהאם מותר לאכול בזמן שמעוטרים בתפילין?
כדלמי מותר להשמיע את קולו בתפילת העמידה?
כההאם צריך לקום לכבודו של תלמיד חכם הנוסע במכונית?
כו. תפילת תשלומין
כומה עדיף: להשלים תפילה פעמיים או להחסיר תפילה?
כז. האיסור לעבור כנגד המתפלל
כזאיך שואלים בשלום הרב?
כחמי אחראי לדאוג לפרנסת תלמידי חכמים?
כט: העושה תפילתו קבע
כטמדוע מסלקים בימינו חזן שטעה בברכת המינים?
ל:-לא. ההכנה לתפילה
לשלושה מצבים שונים בחיים
לאלמה שוברים כוס בחופה?
לבהאם השו"ע חולק על הרמב"ם בפירוש "עיון תפילה"?
לג. ההלכה של הנשים במצוות עשה שהזמן גרמן
לגמהי נקמה לטובה ומהי נקמה לרעה?
לד: כוונה בתפילה
לדהאם יש מצווה להתברך מהכהנים?
לה:מצוות תלמוד תורה
לההאם אפשר לשבוע מאכילת פירות?
לומה מברכים על שניצל מצופה בפירורי לחם?
לז הברכה על פת שאיבדה את צורתה המקורית
לז: ברכת שהחיינו בכיסוי הדם ובראש השנה
לזמתי צריך להפריש חלה מאטריות?
לח. הברכה על פירות שהתרסקו
לחשהכל נהיָה או שהכל נהיֶה בדברו?
לט: יחץ - דרכו של עני בפרוסה
לטמי בירך על כוס תה בורא פרי האדמה?
מאיזו בעיה הועלתה בקשר לאכילת חציל?
מא: הברכה על משקים שבתוך הסעודה
מאהאם צריך לברך על מים בתוך הסעודה?
מבלימוד בבקיאות או בעיון - חכמי ספרד וחכמי אשכנז
מג: ברכת האילנות
מגהאם חייב אדם להתבזות כדי להציל חיים?
מדאיך מותר לכתחילה לשים בפה את הטפל לפני העיקר?
מההאם יכול להיות זימון ביום הכפורים?
מוהאם מותר לעצור רכב ולהפריע לתנועה?
מזהאם עניית "אמן" היא חלק מהברכה?
מח אכילה המצרפת לזימון
מחשלוש רמות של אכילה
מטאיזו שמחה יש בראש חודש?
נהאם יכול אדם להתנות שלא להצטרף לזימון?
נאהאם מותר להשתמש בכוס חד פעמי לקידוש?
נבמהו הפסק בין נטילת ידיים לברכת "המוציא"?
נג: מים אחרונים
נגברכת "בורא מאורי האש" על אור החשמל
נד: ברכת הגומל
נדעל איזה נס אפשר לברך בשם ומלכות?
נהמהו ההבדל בין "ואתחנן" לבין "ויחל"?
נושני סוגים של חלומות
נזעל מה מברכים "שעשה ניסים לאבותינו"?
נח. ברכת ראית חכמים ומלכים
נחמה החשיבות הגדולה של 600,000 יהודים בארץ ישראל?
נט: ברכת הטוב והמטיב על יין נוסף
נטפירוש: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"
סמה המטרה של קריאת שמע על המיטה?
סאמה מותר להסביר תוך כדי קריאת שמע?
סב: דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש
סבמדוע המצרים לא הספידו את יעקב אבינו?
סגקביעת לוח השנה: בארץ או אף בחו"ל?
סדזורע צדקות מצמיח ישועות

למפתח ביאורי אגדות - ברכותללקט ביאורי אגדות - ברכות

מסכת שבת

באיזה שינוי כיוון נעשה מתוך מחשבה תחילה?
גבאילו תנאים יש היתר לסייע לדבר עבירה?
ד. גרמא במלאכות שבת
ד. הדביק פת בתנור בשבת
דמתי אומרים לאדם: "חטא כדי שיזכה חבירך"?
המתי העמדה של מכונית אינה בניגוד לחוק?
ו הגדרת רשות הרבים לעניין שבת
ובאיזו עיר אי אפשר לעשות עירוב?
זאיך מקיימים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" בשלמות?
חהאם אנשים ברכבת נספרים כעוברים ברשות הרבים?
ט: דברים האסורים סמוך למנחה
טהמאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבוא
יהאם מותר לאב לתת יותר לבן שהוא טוב יותר?
יא. הפסקת עיסוקים לצורך קיום מצוות שזמנן קבוע
יא הצעת חוק לממשלה החדשה מהדף היומי
יב האם המלאכים יודעים מה שבלב כל אדם?
יג אילו נשיקות וחיבוקים אסורים?
יד מה מסמל המעיל של ספר התורה?
טו פיתם ויינם - שתי דרגות של השפעה שלילית מהגוים
טז מדוע תלמיד חכם אינו דומה לכלי זכוכית?
יז באלו נסיבות הרוב לא קובע?
יח. שביתת כלים והשמעת קול בשבת
יח האם מותר בשבת להאזין לרדיו של גוים?
יט. האיסור להפליג בספינה בסמוך לשבת
יט האם כל יהודי שבא לארץ מקיים בכך מצווה?
כ:-כא. הדלקת נרות שבת בשמנים ופתילות גרועים
כאיזה חומר הוא המובחר ביותר לנר שבת?
כא הגדרת המצווה של הדלקת הנר
כא מצות הדלקת נרות שבת
כא מצוות נר חנוכה
כא הרב ירון איתן, שיטת המהדרין מן המהדרין על פי הראשונים
כא הדלקת הנרות בחנוכה ובמקדש
כא-כגנר חנוכה ונר המקדש
כא: נר חנוכה
כא: חנוכה
כא: המכבה נר חנוכה או שכבה מעצמו
כא: האיסור להשתמש לאור נר חנוכה
כא: זמן הדלקת נרות חנוכה
כא: שיעור השמן לנר חנוכה
כא: הנרות שמדליקים המהדרין והמהדרין מן המהדרין
כא: מקום הנחת נר חנוכה
כא: הדלקת הנר הנוסף, השמש, ליד נרות החנוכה
כא: קביעת ימי החנוכה כימים טובים
כא: באיזה גובה מניחים נר של חנוכה
כא נר חנוכה - בתוך הבית או על פתח הבית?
כב. הפסול בנר חנוכה שהניחו למעלה מעשרים אמה
כב. מצות נר חנוכה בטפח הסמוך לפתח
כב. מצות נר חנוכה משמאל לפתח
כב. הדלקה מנר לנר
כב: האיסור לשקול כנגד מעשר שני
כב: הדלקה מנר לנר במנורה שבמקדש
כב: המחזיק נר חנוכה בידו
כב: הדליקו בפנים והוציאו
כב נדיר הוא להינצל מידי שונאים
כג. קטן במצות נר חנוכה
כג. נשים במצות נר חנוכה
כג. אכסנאי בנר חנוכה
כג. השמן המובחר לנר של מצוה
כג. הדיו לכתיבת סת"ם
כג. הברכות שמברכים על נר חנוכה
כג. ברכה על הספק מדאורייתא ומדרבנן
כג. חצר שיש לה שני פתחים
כג: נר שיש לו שני פיות
כג: מילא קערה שמן והקיפה פתילות
כג:, כה: מצוות הדלקת נר שבת
כג: סדר העדיפות בנר שבת, נר חנוכה וקידוש היום
כג: זמן ההדלקה של נרות שבת
כג: הדלקת נר מצוה בשמן שחייב לשרפו
כג היכן מדליקים נר חנוכה בישיבה או במלון?
כד. אמירת "על הנסים" בחנוכה
כד. תפילת "עננו" בתענית
כד: הזכרת ראש חודש בהפטרה בשבת
כד: תפילת מעין שבע
כד: אין מדליקים נר שבת בעטרן שריחו רע
כד: איסור שריפת תרומה טמאה ביום טוב
כד איסור מלאכה בראש חודש, לגברים או רק לנשים?
כה. מצות השריפה בתרומה טמאה
כה: גדר החיוב להדליק נר של שבת
כה: חיוב הברכה על הדלקת נר שבת
כה: רחצה לכבוד שבת
כה: אין מדליקים בצרי
כה הדלקת נר שבת - כבוד או עונג שבת?
כו האם להימנע מקיום מצווה בגלל חשש קטטה?
כז האם מותר ללכת בשבת בקיץ עם ציצית מצמר?
כח האם אפשר לקיים מצווה שלא כהלכתה?
כט. דיני מוקצה בפירות, גרעיניהם וקליפותיהם
כט: גרירת כלים בשבת
כט האם מותר למדוד בגד חדש שיש בו חשש שעטנז?
לבאיזה מצב יש שמחה לחכם דווקא כאשר לא שואלים אותו?
לא: מלאכות שעיקרן לתיקון ומלאכות שעיקרן לקלקול
לא באילו נסיבות המטרה מקדשת את האמצעים?
לב התרת נדרים בשבת להצלת ילד חולה שחייו בסכנה
לג לימוד תורה ופרנסה
לד הטמנה בשבת ובערב שבת
לד איך מכינים את הנרות לשבת?
לה מדוע מדליקים נרות לא פחות מ-20 דקות לפני השקיעה?
לו האם מותר לפתוח שקית חלב עם מספריים בשבת?
לז מה מותר לשים על פלטה בשבת?
לח "בכדי שיעשה" במלאכה שנעשתה על ידי יהודי
לט. בישול בחמה
לט. בישול בשבת בחמה
לט האם אסור מן התורה לבשל בשבת במיקרוגל?
מתירוץ לקושיית הגראי"ל שטיינמן
מא מהי שיטת סאטמר בקשר למצוות יישוב הארץ?
מב דיני בישול בשבת בכלי ראשון ובכלי שני
מב מה למד הגרש"ז אויערבך זצ"ל מסוגיית גחלת?
מג מה הקשר בין מוקצה לידיעה עיתונאית?
מד איסור ומיאוס - שכל ורגש - אובייקטיבי וסובייקטיבי
מד-מהדיני מוקצה והגדרתו
מה:-מו. הרכבת מנורה של חוליות בשבת
מה האם מחללים שבת כדי להציל פושע?
מו איך היקל ר' ירמיה בר אבא בניגוד לדעת רב אסי?
מז הוכחה מהסוגיה לזיופו של הספר "בשמים ראש"
מח. הנחת צונן על גבי מיחם
מח האם מותר לנפח בשבת כדור שיצא לו האוויר?
מט האם מצווה מן התורה להניח תפילין כל היום?
נרחיצת פנים בשביל עצמי או בשביל הכלל?
נא האם מותר לעשות קרח בשבת?
נב מה הקשר בין שמירת בהמה לאיזון שבין הגוף לנפש?
נג חיי טבע עדיפים על חיי נס
נד האם יש מקור בגמרא למעשר כספים?
נה למען שמו באהבה
נוקושיה על ראיית הכנה"ג
נז. יציאת אישה בחוטים ארוגים על ראשה בשבת
נזרמז מהלכות שבת למידות טובות
נחמה אפשר ללמוד משלושת הסוגים של העבדים הכנעניים?
נטכל אדם צריך לדעת את מעלתו
סמה הקשר בין סנדל המסומר לכיסוי הסכין בברכת המזון?
סא סדרי התמחות קמיעות
סאמתי צריך לחלוץ את נעל ימין ראשונה?
סבאישה המתנהגת בפריצות כדי למצוא חתן
סגהאם כלי נשק נחשב תכשיט?
סדהאם מותר לאשה נשואה ללכת עם פאה?
סד: יציאה בתכשיטים במקום שאינו רשות הרבים
סה: טבילה בנהרות
סהמהי מטרת הנישואין?
סואיך מזכירים שם של חולה בתפילה?
סזמדוע אומרים "לחיים" כששותים יין?
סחהאם יכול אדם להתגייר בלי לדעת שיש מצווה לשמור שבת?
סט: ההולך במדבר ושכח מתי שבת
סטמהו הבסיס של אווירת השבת?
עמה ההבדל בין תשובה ביום כיפור לבין תשובה של מביא קרבן?
עאמהו חיוב ברכת המזון מן התורה?
עבהאם מותר לרופא יהודי לחלל שבת כדי להציל אינו יהודי?
עב: הגדר של מתעסק בכלל ובשבת בפרט
עג. מלאכת בורר
עגשתי הגדרות למלאכת זריעה ושני סוגים של חינוך
עדהפרדת ה"פסולת" מה"אוכל" שבאדם
עד. מלאכת בורר
עה: מלאכת מכה בפטיש
עההגדרת מלאכת מוחק
עו. שיעורים בהוצאת מאכלי בהמות
עואיך יתנהג בשבת אדם שהוא ספק יהודי?
עזחכמת הבריאה שבפרטים הקטנים
עחמה חשוב בעיני אנשים?
עט: על מה כותבים תפילין
עטתפילין, מזוזה וספר תורה - קדושת היחיד, המשפחה ועם ישראל
פהיהודים תמיד אשמים
פאהאם כישוף הוא אמיתי?
פבתירוץ לקושיית הגרי"ש אלישיב זצ"ל
פגמדוע אפילו בשעת מיתה צריך לעסוק בתורה?
פד: זריעת חמישה מינים בערוגה
פדמאילו השפעות רעות מצילה התורה?
פהמהי האבולוציה על פי התורה?
פומה המשמעות של ו' בסיון ושל ז' בסיון?
פזמהו הסדר, סור מרע ועשה טוב, או עשה טוב וסור מרע?
פחההבדל הקטן בין אדם מסכן לאדם גדול
פט: שיעור החיוב בהוצאת תבלין
פטהאם בית דין של מעלה מענישים פחות מבן 20?
צמה הפירוש: "והסר שטן מלפנינו ומאחרינו"?
צאמה הדרך להתקרב לרחמיו של הקב"ה?
צבמדוע נביא צריך להיות עשיר?
צב: שניים שעשאוה ומסייע שאין בו ממש
צג: חי נושא את עצמו
צג: מלאכה שאינה צריכה לגופה
צגאיך ייתכן ש-10 שווים 50?
צג:-צד. חי נושא את עצמו
צד: נטילת ציפורניים ושיער בשבת
צדמה עושים עם ילד שבוכה ורוצה שיקחו אותו על הידיים במקום שאין עירוב?
צהלפי הרב קוק זצ"ל: מה יותר חשוב מעבודה עברית ויישוב הארץ?
צובאיזה מצב מותר לעבור עבירה לשמה?
צזמדוע החושד בכשרים לוקה בגופו?
צחמה לומדים מקרשי המשכן לרצועת התפילין?
צטרשות הרבים - עניין של פירוד; רשות היחיד - עניין של אחדות
ק: העלאת מים מהים לספינה
קמדוע אנגליה אינה נחשבת רשות היחיד?
קאהאם יש בעיה בפתיחת ברז מים בשבת?
קבהאם מותר בשבת לשנות גובה של סטנדר?
קג הכותב שתי אותיות - חייב
קגמהו דין כתיבת שתי אותיות אנגליות בשבת?
קדבאיזה מצב יש חשיבות לכתיבת אות אחת?
קה גדרים במלאכת קורע
קהמהו התיקון בהשחתה מתוך כעס?
קוהאם מותר לקנות כרטיס למלחמת שוורים?
קו:-קז. צידת צבי שנכנס לבית
קזהאם בתקופתנו מותר להרוג כינים בשבת?
קחאסור לשכוח את הפשטות
קטהאם מותר לקחת ויטמינים בשבת?
קיהאם צריך להאמין לרפואות שבגמרא?
קיאדרגות של קשרים בין אנשים
קיבשלוש דרגות של חכמי ישראל
קיג. קיפול בגדים בשבת
קיגהאם צריך נעליים מיוחדות לשבת?
קידהאם הרשעים יקומו בתחיית המתים?
קטומהן ה"סימניות" של פרשת ויהי בנסע הארן?
קטזהאם מותר ללמוד בספרי הכופרים?
קיז: הצלת מזון מפני הדליקה
קיזהאם השומעים חייבים לטעום מהיין של קידוש היום?
קיחהאם בסיום מסכת תמיד יש סעודת מצווה?
קיטמה המשמעות של שלוש אמירות "ויכולו"?
קכאיך עדיף לגרום לכיבוי הגז ביום טוב?
קכא. אמירה לנכרי - שבות
קכאהאם "דריסה" יכולה להיות "לפי תומו"?
קכב. הנאה ממלאכת נכרי שנעשתה בשבת
קכבלצורך מי נעשה "חיסון העדר"?
קכג:-קכד. טלטול כלים בשבת
קכגהאם מותר לאבי הבן להושיט את סכין המילה למוהל?
קכדמהו הנמשל של כלי שמלאכתו לאיסור או להיתר?
קכה: גדרים בייחוד מוקצה לשימוש בשבת
קכההאם מותר בשבת לפרוש טלית על גבי ספר תורה?
קכוהאם גידול תוכי מתאים לרוח התורה?
קכזאת מי צריך לארח כדי לקיים מצוות הכנסת אורחים?
קכחהאם מותר להזמין רופא מומחה בשבת?
קכטכנגד מה הם שלושת סימני הלידה?
קל הבאת איזמל לצורך ברית בשבת דרך גגות, חצירות וקרפיפות
קלמה הבעיה בנוסח: "הנני מוכן ומזומן..."?
קלאהאם אדם מקיים מצוות מזוזה בזמן שאינו בבית?
קלבלאיזה ביאור חסידי הסכים ר' חיים מבריסק?
קלגמדוע אין לסמוך על הרופאים בעניין מציצת הדם?
קלדהאם השתנתה ההלכה בעניין רחיצת התינוק?
קלה. הטפת דם ברית מקטן שנולד מהול
קלהמה ניתן ללמוד מהתקופה שלפני מתן תורה?
קלומתי מתפללים: "יהי רצון שתעבור עבירה"?
קלזכשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה ולחופה. מה עם מעשים טובים?
קלח: חבישת כובע בשבת
קלחהאם יש בעיה לחבוש כובע בשבת?
קלטעל סמך מה שתו אחי יוסף יין?
קמאיזה רב צריך להקפיד על כבודו?
קמא:-קמב. טלטול תינוק שיש בידו מוקצה
קמאאיך אומרים "לא" לילד?
קמבאיזו שרייה נחשבת לכיבוס?
קמג:-קמד: סחיטת תותים, רימונים ושאר פירות
קמגהאם מותר לסחוט לימון בשבת?
קמדמהי הייחודיות של סחיטת זיתים וענבים?
קמההאם מותר להכין תה בשבת בכלי שלישי?
קמו. שבירת כלי בשבת
קמו: כל דבר שאסור בפרהסיא אסור גם בחדרי חדרים
קמומי הם היהודים שאינם מזרע אבותינו?
קמזמה ההבדל בין ניעור אבק מבגד לניעור אבק מנעליים?
קמחהאם "עובדין דחול" הוא איסור מן התורה?
קמטהאם מותר לקרוא עיתון בשבת?
קנאילו חפצים אסורים קודם הבדלה?
קנא. הנאה במוצאי שבת ממלאכה שעשה נכרי בשבת
קנאאמירה בדבר האסור לאומר ומותר לעושה
קנבמדוע כוחות הגוף נחלשים בסוף החיים?
קנג. מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
קנגאיך הספיד הנודע ביהודה את ר' יהונתן אייבשיץ?
קנדגדולתה של האהבה היא במעשה
קנה תיקון אוכלי בהמה והטרחה בהם
קנהמה עלינו ללמוד מהיונים?
קנוהאם הרמב"ם איחל "מזל טוב"?
קנזמדוע מותר למדוד חום בשבת?

למפתח ביאורי אגדות - שבתללקט ביאורי אגדות - שבת

מסכת עירובין

בהאם המחלוקת היא במציאות?
גמהו היתרון של היחיד על פני הרבים?
ד: חציצה בטבילה
דמה ניתן ללמוד מהלכות חציצה לדפוסי התנהגות?
ה"מחיצה" או "היכר" בין קהילות?
ו הגדרת רשות הרבים ותקנת העירוב
ומדוע לא כדאי לסמוך על העירוב?
ו:-ז. החמרה או הקלה כשתי שיטות חלוקות
זמה אמר החזון איש על כשרות הלויתן?
חסימן כלפי פנים או כלפי חוץ?
טמה מקפידים לעשות תחת כיפת השמים?
י"פרוץ מרובה" מותר בלימוד התורה
יאמה פשר הכחשתו של החזון איש?
יב4 מחיצות: סימן או סיבה?
יג. הוספת קנקנתום לדיו
יגלא תמיד הרוב קובע
ידמדוע לא השתמשו חז"ל ב 3.14?
טו. לחי או מחיצה העומדים מאליהם
טומהו סתם "ספר"?
טזמהו החילוק בין מחיצות לבין איסור וטומאה?
יזמהי ההשפעה של מים אחרונים?
יחמדוע אסור לומר את כל שבחו בפניו?
יטברית מילה = זהות יהודית
כ:-כא. תקנת פסי ביראות
כבאילו נסיבות נשאר ההיתר בתוקף?
כאאיך מותר למסור נפש על נטילת ידיים?
כבממה נוצר העולם הבא?
כגהאם קרפף בתוך העיר מבטל את העירוב?
כדתפקיד האדם בחיים: להיות "פנים חדשות באו לכאן"
כהאיך מודדים את השטח שחייב במזוזה?
כו"חכמים המה להרע..."
כז"מובילנא מאניה אבתריה..."
כחר' זירא קיים מצוות עבור השכר?
כטמה תפקידו של מגיד השיעור?
למה יעשה כהן במטוס מעל בית קברות?
ל: שיעור שתי סעודות לחולה ולזקן
לאמדוע ראביי רפורמי לא מצטרף למניין?
לבמה צריך לוודא במשלוח מנות?
לגאיזו בדיקת סוכרת עדיף לבצע בשבת?
לדמדוע החמיר הרב זוננפלד בתשובתו לאלמנה?
להמי התיר לקדש אשה בשבת?
לומדוע פסול אתרוג מורכב בלימון?
לו-לזעיונים בסוגיות של "ברירה"
לזמה גרם למהר"ם מרוטנבורג לחזור בו?
לחראש השנה יומא אריכתא - לחומרא או גם לקולא?
לח:-לט. עיסוק בצרכי חול בשבת
לטראש חודש כלול בראש השנה
לט עירוב בשני ימי ראש השנה
מב ברכת שהחיינו - על פירות חדשים וביו"ט שני של ראש השנה
ממה עושים עם כוס היין בברית מילה בצום?
מאמה עושים בעשרה בטבת כשחל ביום שישי?
מבמה גודל הפסיעות לאחר התפילה?
מגאיך מגיע אליהו הנביא לברית בשבת מחוץ לתחום?
מדהאם מותר למי שיצא להציל חיים, לחזור בשבת במכונית?
מה דרכי התגוננות בשבת כנגד תוקפנות
מהמדוע מותר לשוטרים לחלל שבת בספק גניבה?
מומה המליץ הגר"מ פיינשטיין זצ"ל לחייל?
מזממי זוכה אדם ללמוד?
מז:-מח. חרם שבין תחומי שבת
מחמה צריך להיות גובה המחיצה בבית כנסת?
מטעירוב חצרות = אחדות
נמה כוונת רש"י: "ולבי אומר"?
נאמותר לזייף ציטוט?
נב"כגון..." לאו דווקא
נגמדוע שאול לא היה "גלי מסכתא"?
נדמה ההבדל בין מתנה לירושה?
נהמהי "המצוה הזאת"?
נו"לא המתים יהללו..." מי הם "המתים"?
נז. קרפף לעיר
נזכמה מדויק צריך להיות ריבוע התפילין?
נחמה כלול במושג "תורה"?
נטמדוע בארץ ישראל אין "עיר של יחיד"?
סגמרא גמור זמורתא תהא
סאמה דינו של יהודי המחלל שבת בפרהסיא?
סא הלכות עירובין והלכות הנלמדות מהן בגדרי קניינים
סא. עיר היושבת על שפת הנחל
סבהאם גוי יכול לשוב בתשובה?
סב:-סג. ההוראה שנאסרה על התלמיד במקום רבו
סגהחיוב למנוע עבירה חמור יותר מהחיוב להעניש
סדמהי ההגדרה של האיסור לבזות אוכל?
סהרשעים = שיכורים כלוט; צדיקים = פקחים
סוהאם מותר למכור חמץ בשבת?
סז אמירה לנכרי - גדרי האיסור ואימתי מותר
סז: היתרים באמירה לגוי בשבת
סזבאיזה חלק של הגוף באים לידי ביטוי הפלפול והבקיאות?
סחהאם יש מצווה לעשות עירוב?
סטמיהו מחלל שבת בפרהסיא?
עמי מבטל רשות עבור נוסעי אניה?
עאהאם מותר לזכות מההפקר בשבת?
עב חמש חבורות ששבתו בטרקלין אחד
עבמהו העיקר: מקום האכילה או השינה?
עגשלא על מנת לקבל פרס
עדהאם מותר לקלקל עירוב שנעשה שלא כדין?
עהמדוע דווקא רב יוסף אמר: "מאריה דאברהם"?
עו. עירוב שהונח בין השמשות - עירוב תחומין ועירוב חצרות
עומדוע אסור להורות דבר התמוה לרבים?
עזהחשיבות של גזירות חכמים
עחראיית המציאות על פי ההלכה
עטמחיצות בין אנשים
פהאם החמות אוהבת או שונאת את כלתה?
פאכמה חלקים יכולים להיות בלחם שלם?
פב. עירוב תחומין - לדבר מצווה ולדבר רשות
פב דברים המותרים כשנעשים לצורך מצוה
פבמה נחשב "דבר מצווה"?
פגמיהו "רעבתן"?
פדהאם מותר לגעת במוקצה?
פהאיך ראוי לשנות שם?
פומדוע רבי כיבד עשירים?
פזותן חלקנו בתורתך
פחמשנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי
פטבמה תלוי חינוך הילדים?
צהאם יש מצווה ללמוד את דברי בית שמאי?
צ.-צא. טלטול בספינה בשבת
צאמה זה "מלחשך"?
צב צירוף העומדים מחוץ למחיצה לתפילה
צבמהו החדר העיקרי לעניין מזוזה?
צגהאם בכל התורה אומרים "הואיל והותר - הותר"?
צדמי התמנה להיות רב העיר לרבע שעה?
צהמה צריך להיות גודל התפילין?
צו נשים במצוות שאינן חייבות בהן
צוהאם מותר לאשה להניח תפילין?
צזהאם צריך לקשור את קשר התפילין כל יום?
צחהאם מותר לשים ספר מתחת לספר אחר?
צטהאם מותר ללוי תלמיד חכם לשרת כהן עם הארץ?
קמה אנו לומדים מבעלי החיים?
קאמה ההבדל בין בניין גשמי לבין בניין רוחני?
קבמה ההבדל בין חיבור מיתר לכינור למתיחת קפיץ בשעון?
קגהאם מותר לחלל שבת כדי להציל ילדה קטנה משמד?
קד. השמעת קול בשבת
קדמה פסק הרב קוק לגבי מיקרופון בשבת?
קההאם יש ללויים מעמד מיוחד?

למפתח ביאורי אגדות - עירוביןללקט ביאורי אגדות - עירובין

מסכת פסחים

ב. בדיקת חמץ
בביטול חמץ - מחלוקת רש"י ותוספות
בשלושה סוגים של סכנה בדרך ובחיים
גמתי צריך להשתמש בלשון קצרה?
ד. בדיקת חמץ בבית מושכר
ד.חיוב בדיקת חמץ בבית שכור - על השוכר או על המשכיר
ד:ביעור וביטול חמץ
דהאם מותר לכתחילה לעשות ברית מילה אחה"צ?
ה:-ו. חמצו של נכרי ברשות ישראל
המעשה שהיה בזמנו של הנודע ביהודה
ו.גדרים באיסור בל יראה ובל ימצא ובחיוב בדיקת חמץ וביעורו, נכרי שנכנס לבית ישראל ובצקו בידו
ו איסור בל יראה בחמץ בפסח
ו. שואלין ודורשין בהלכות הפסח
וביטול חמץ בדיבור או במחשבה?
ז.קידושין באיסורי הנאה דרבנן
ז. ברכת המצוות - טעם החיוב
ז נוסח הברכות על המצוות, וההלכה שמברך עובר לעשייתן
זהאם חיטוי הידיים הוא לצורך נטילת ידיים?
חסכנה חמורה יותר מאיסור תורה
טחשש לחמץ שגררה חולדה, והדין אם ראינו שגררה
ט: ספקות בבדיקת חמץ, באיסור והיתר ובטומאה וטהרה
טהזהירות והזריזות משלימות זו את זו
י. באו להישאל בזה אחר זה
יהאם חייב אדם לשלם כסף עבור בדיקת חמץ?
יא:-יג. זמני איסור אכילה והנאה של חמץ בערב פסח
יאהאם היה מותר לד"ר לכימיה לבשל שוקולד?
יבמדוע תלמידי חכמים אוכלים מאוחר?
יג. חמצו של ישראל המופקד ביד חברו בערב הפסח
יגמה פסק הגרי"ש אלישיב זצ"ל לגבי מזמור לתודה?
ידירושלים עושה את כל ישראל חברים
טומתי לסלק ילד מהבית?
טזאיזו הנאה הייתה מנס חנוכה?
יזהאם גוי מטמא באוהל?
יחקודש, תרומה וחולין = מחשבה, דיבור ומעשה
יטיש אחדות במחשבות אבל לא במעשים
כ: השהיית דבר העלול לגרום לתקלה
כואחר כן באו בניך
כא. מצוות ביעור חמץ וגדריה
כא: חמץ שנחרך
כאשלוש דרגות של ביעור חמץ
כב"את" לרבות את בעל הבית
כגאיך ייתכן איסור שהוא גם מן התורה וגם מדרבנן?
כדהאם מותר לשתות שמן של דגים לא כשרים?
כה: הנאה הבאה לאדם בעל כרחו
כה:-כו. הנאה הבאה לאדם בעל כרחו
כהמדוע מותר לחיילים לסכן את נפשם במלחמה?
כובאיזה אופן מותר ליהנות מהנאה אסורה בעל כרחו?
כזשלוש דרגות של ביעור חמץ וביעור היצר הרע
כחמדוע אסור להשהות את החמץ ואת התשובה?
כט:-ל. תערובת חמץ בפסח
כטבאיזה אופן מותר להשהות את החמץ ואת התשובה?
למה דינה של תערובת חמץ שעבר עליה הפסח?
לאמה מרויח המלווה מהחזרת המשכון?
לבהאם מותר להשתמש בסבון המכיל שומן חזיר?
לג: משקים שנסחטו מפירות טמאים
לגאיך ייתכן חמץ שמחובר לקרקע?
לדהיסח הדעת מלימוד התורה או ממציאות ה'
לה עיסה שנילושה במי פירות
לה. מצה עשירה
להמעשר, תרומה וקדשים = מעשה, דיבור ומחשבה
לומי אומר בקול רם את ההגדה של פסח?
לזהאם לחם משנה בשבת חייב להיות שלם?
לחאיך אורח מקיים את מצוות אכילת מצה?
לט. ירקות הכשרים למרור
לטהאם חסה שאינה מרה כשרה למרור?
מ. הרב אביאל סליי, על המצווה לשמר את המצות שלא יחמיצו
מ. בירור חיוב אכילת מצה שמורה בלילה הראשון של פסח ובכל החג
מ. החיוב של מצה שמורה
מ. שימור המצה
מהאם חיטים שנרחצו במים מחמיצות?
מאמהו הרמז ב"צלי אש"?
מב. תערובת חמץ בפסח
מבטעות בהבנה שנובעת מחוסר הסבר
מגמשל אכילת החמץ
מדמדוע שינה הגרא"ז מלצר זצ"ל את מנהגו?
מהמה מיוחד באכילת כלב?
מומדוע יש סתירות בפסקי המשנה ברורה?
מזביקור ממום אינו מעכב
מח: צירוף לחלה על ידי סל ותנור
מחהאם יש עניין במצות עגולות דווקא?
מטלמי מותר להתחתן עם בת כהן?
נ. איסור עשיית מלאכה בערב פסח
נ תוקפם של מנהגים
נמיהם "עליונים ותחתונים" בין לומדי התורה?
נ:-נא. תוקפם של מנהגים
נא:הספיחים בשביעית
נאהאם מנהג חשוב יותר מהלכה?
נבמה מותר לישראלי בחו"ל ביום טוב שני?
נגאיך אפשר ללמוד קל וחומר מצפרדעים?
נדהאם נשים חייבות בברכת בורא מאורי האש?
נה התחלת מלאכה וסיומה בערב פסח
נההאם מותר להביא חבילה מהדואר בחול המועד?
נומה מקור הרפואות?
נזהאם הכהנים הגדולים בבית שני היו צדיקים?
נחמדוע לא בד"ו פסח?
נטביאור קושיית התוספות
סמהו הרמז ב"תפוס לשון אחרון"?
סא קרבן פסח
סא. הפסח שנשחט שלא למנוייו
סאמדוע ערל פסול לקרבן פסח?
סבמה היו מעלותיה של ברוריה?
סג. לא תשחט על חמץ דם זבחי
סגמי זוכה להשתתף בצרת הציבור?
סד. סדר קרבן פסח
סדמדוע אמרו פעמיים הלל בזמן שחיטת הפסח?
סה: אלו דברים בפסח דוחים את השבת
סהמה לומדים מהכת העצלנית?
סויוהרה או כעס, מה יותר חמור?
סזשלוש דרגות של טומאה: מחשבה דיבור ומעשה
סח מצוות האכילה בערב יום הכיפורים והדין של תוספת ביוה"כ
סח השמחה ביום טוב, ההלכה והמסתעף
סחאיך לימוד התורה משפיע על האדם?
סטמתי מתחייב כרת אדם שלא מל?
עמדוע התנגד החתם סופר לחגיגות ל"ג בעומר?
עא:-עב: הטועה בדבר מצווה
עאמה ההבדל בין אנוס למוטעה?
עבכמה פעמים לחזור על הלימוד?
עגמה אסור לגוי בקרבן פסח?
עד. צליית הפסח בשפוד של רימון
עד"כבולעו כך פולטו" על פי ר' אלימלך מליז'ענסק
עההאם חובה לאהוב יהודי רשע?
עו: ריח של איסור
עוה' אוהב אותנו כי אנחנו בגדר של "תתאה גבר"
עזהאם יש חיוב לקיים סעודת ראש חודש?
עחמשמעות קרבן הפסח על פי הרש"ר הירש זצ"ל
עטמדוע נשים מצטרפות לרוב?
פ: פסח שנזרק דמו בטומאה
פמדוע מובא בהגדה הפסוק מפסח שני?
פאהאם אליהו הנביא מצטרף למניין?
פבהאם הסיפור על הנודע ביהודה נכון?
פג"פסול הגוף" באמונה
פדמדוע אסור לשבור עצם בקרבן הפסח?
פה: צירוף העומדים מחוץ למחיצה לתפילה
פההאם מניין מרפסות נחשב מניין?
פואין מסרבין לגדול ובוודאי שלא לאב ואם
פז. מינוי אישה נשואה בקרבן הפסח
פזהמון חסדיו של הקב"ה
פחמהי הייחודיות של כל אחד מבתי המקדש?
פטמי ביטא את האות ח כמו ה?
צמסירות נפש רוחנית
צאלכל יהודי יש משפחה
צב:-צג: פסח שני - תשלומין לראשון או רגל בפני עצמו
צבהאם בפסח מצרים הייתה מותרת טומאת מת?
צגתירוץ לקושיית רבי עקיבא איגר
צדעל איזו חומרא ניתן לוותר?
צהאיך אפשר לומר הלל בזמן האכילה?
צומתי צריך חיפזון ומתי לא?
צזצריך להישמר מקיבעון מחשבתי?
צחמהי מטרתם של דיני אבלות?
צט: הרב ירון איתן, חובת הסיבה בליל הסדר באכילת מצה, בארבע כוסות ובאכילת מרור
צט: זמן הקידוש והאכילה בליל פסח
צט: חובת ההסיבה
צטמצוות ארבע כוסות
צטמצוות ארבע כוסות בליל הסדר
צט:-ק: סעודה בערבי שבתות וימים טובים
צטהאם מותר לאכול מצה עשירה בערב פסח?
קמדוע ועל מה פורסים את המפה בשעת הקידוש?
קא.קידוש במקום סעודה
קאמצוות קידוש על היין בשבת - מהתורה או מדרבנן, פת במקום יין
קא מצות הקידוש בשבת - א
קא מצות הקידוש בשבת - ב
קא הרב ירון איתן: האם ניתן להתחיל את ליל הסדר לפני צאת הכוכבים, והאם יש הבדל בין הקידוש לבין אכילת המצה
קאמדוע מקדשים בבית הכנסת?
קבמי מחמיר יותר?
קגמדוע אין בשמים ביקנה"ז?
קדמי ממשיך את דרכו של קרח?
קה. האיסור לאכול במוצאי שבת לפני הבדלה
קהשני דרכי התחדשות שאפשר ללמוד מתיקון היין הפגום
קומה יעשה חזן ספרדי במניין אשכנזי בראש חודש?
קזהאם מותר לעשות קידוש על יי"ש?
קח: מצוות שתיית ארבע כוסות
קח: חיוב השתיה בארבע כוסות
קח: חינוך הקטנים בליל הסדר
קחמדוע צריך להסב בזמננו?
קט"לגנוב" או "לחטוף" את האפיקומן?
קיהאם מותר לגרוש לבקר בבית גרושתו שהתחתנה?
קיאמהו הגורם לעוני ומה הפתרון?
קיבהאם מותר לאכול אוכל שהיה מתחת המיטה?
קיג: שנאה לישראל שחטא
קיגהאם מותר לשנוא יהודים עוברי עבירה?
קיד. כרפס וטיבול ראשון
קידהאם אפשר לקדש על מאכלים מלבד לחם ויין?
קטו. מצות כורך - זכר למקדש כהלל
קטו. כריכת מצה ומרור יחד
קטו: ארבע קושיות ואמירתן
קטואיזה "מה נשתנה" גורם לתמיהה גדולה יותר?
קטז. פסח מצה ומרור
קטז. מתחיל בגנות ומסיים בשבח
קטז: עקירת השולחן והגבהת הקערה
קטזעל איזו טובה יש להודות קודם?
קיז. אמירת הלל על גאולה מצרה
קיזאיך כותבים את השם ידידיה?
קיח מצוות קריאת ההלל
קיח. כוס חמישי והלל הגדול
קיחמה קורה ליהודים שמנסים להידמות לגוים?
קיט: מצת אפיקומן
קיטמדוע היה צריך לרוקן את מצרים מכל עושרה?
קכ. מצוות אכילת מצה בכל שבעת ימי חג הפסח
קכ. שינה בסעודת ליל הסדר
קכ. סוף זמן אכילת הפסח ומצה
קכ: סוף זמן אכילת קרבן פסח ומצה
קכהאם יש מצווה לאכול מצה כל יום בפסח?
קכא: ברכת שהחיינו
קכאאין שמחה כשמחה של מצווה

למפתח ביאורי אגדות - פסחיםללקט ביאורי אגדות - פסחים

מסכת שקלים

במתי מציינים יארצייט באדר בשנה מעוברת?
גהאם מותר לנשים להתפלל תפילת מוסף?
ד"מטבע של אש" - אש ההתלהבות
ההאין "בל תוסיף" בנתינת מחצית השקל פעמיים?
ואיך מתקנים את חטא שנאת החינם של אחי יוסף?
ז גדרים הלכתיים בכספי הצדקה
זמדוע בונים מצבה על קברם של צדיקים?
חיין שביעית לארבע כוסות או הבדלה
טמדוע הפסוק בתורה הוא המחוור שבכולם?
יהאם מותר לקבוע "פורים" על נס פרטי?
יאתירוץ הגרי"ש אלישיב זצ"ל על הקושיה ברמב"ם
יבמהו היתרון של ימי הזקנה?
יג דיני מקח וממכר מן ההקדש
יגאריכות דברים אינה בהכרח סימן לגדולה בתורה
ידמדוע מדקדקים יותר עם צדיקים?
טוד"ר קוק - "משכיל אל דל"
טזאיזה סוג תפקיד עובר בירושה?
יזמי זכה לראות את חום לחם הפנים?
יחאילו השפעות באות מהמנורה, השולחן והמזבח?
יטבשר שנתעלם מן העין - הסיפור המפורסם על הבשר במטוס
כמהי הגדרת מעמדו של הכהן הגדול?
כאמהו המקור לחיוב האזהרה?
כבאיזה שיר של יום אומרים בשבת ראש חודש?

למפתח ביאורי אגדות - שקליםללקט ביאורי אגדות - שקלים

מסכת יומא

ב-ג ההכנות לשריפת הפרה האדומה
במדוע תשובת הציבור תמיד מתקבלת?
גמדוע פרש משה רבינו מביתו?
דמי שמע את האמת ומי לא שמע?
ההאם יש בתורה ובגמרא עניינים תיאורטיים?
והשונה והשווה בין אנשים גדולים לקטנים
ז:-ח. הסחת הדעת מציץ ומתפילין
ז היסח הדעת בתפילין
זמה נחשב היסח הדעת מתפילין?
חקדושה וטהרה = יראה ואהבה
ט: לא חרב המקדש השני אלא מפני שנאת חינם
טמדוע הכהן הגדול הצדיק נמנה עם הרשעים?
י מצוות מזוזה
ימדוע הפרסיים נחשבים טובים יותר מהרומיים?
י.-יב. פטור מזוזה במקום קדוש
יאמהי מטרת מצוות מזוזה?
יבמה ההבדל בין צדקותו של יוסף לצדקותו של בנימין?
יגאיך ייתכן שיהוידע הכהן הגדול נשא שתי נשים?
ידביאור הרב קוק זצ"ל בעניין פרה אדומה
טודעתו של הרב קוק זצ"ל על לימוד באוניברסיטה
טזמה הקשר בין פרה אדומה לקדש הקדשים?
יזעד כמה גדולה זכותו של הכהן הגדול?
יחהאם היה כהן גדול שלא ידע לקרוא בתנ"ך?
יטמדוע לוקה בגופו מי שחושד בכשרים?
כמה מחשיך את הנשמה המאירה?
כאהשראת השכינה בגלוי והשראת השכינה בנסתר
כב מפקד אוכלוסין ומניין של אנשיםה
כבאיך סופרים אנשים למניין?
כג איסור נקימה ונטירה
כג: הבגדים שלובש הכהן בתרומת הדשן ובהוצאת הדשן
כגהאם יש מצב שבו מותר לנקום?
כגאת מה יש לפרסם ומתי לנהוג בצניעות?
כהמה ההבדל בין מצנפת למגבעת?
כוהאם הסנדק אכן דומה למקטיר קטורת?
כזמה דרש מהר"מ בנעט על "ואיה השה לעולה"?
כחאיך קיים אברהם אבינו את כל התורה?
כטמדוע נס חנוכה לא נכתב?
ל. נטילה לאחר הפסק - לאכילה ולשתייה
לאיך מתכוננים להיפגש עם השכינה?
לאמה המקום הכי גבוה בארץ?
לבמדוע פסוק אחד לא כתוב במקומו?
לג אין מעבירין על המצוות
לגמי בירך על אבטיח לפני שבירך על אגס?
לדהאם עדיף להשפיע מבפנים או מבחוץ?
להאין מצב או מקום או זמן שבו התורה לא רלבנטית
לוגוונים שונים לעבירה אחת
לז.-: כתיבת פרשיות מהתורה
לזמתי עונים "ברוך הוא וברוך שמו"?
לחהאם מותר לתת לילד את השם "נמרוד"?
לט:-מא. הגרלת השעירים
לטהאם יש מצווה באכילת פחות מכזית?
מהאם יש אפשרות להתוודות באמצעות שליח?
מאהאם מותר לאדם להיות צר עין?
מבאיך מיתת צדיקים מכפרת?
מגהאם התרת נדרים מכפרת?
מדאחריותו של מי גדולה יותר?
מהשלושה ענייני התלהבות הלב בתפילה
מוהאם ראוי לתת לילד שני שמות?
מזמדוע הרבה עשו כן ולא הועילו?
מחמהו הרמז במידה "גורעין ומוסיפין ודורשין"?
מטגדול מרבן - שמו
נמה מגדיל את שמחתו של אדם?
נאמדוע אנשים שרחוקים מיהדות מקיימים את ליל הסדר?
נבאיך מתאימים את החיים לתורה?
נג דרך הפרידה מן הרב וההנהגה בסוף התפילה
נגמתי מותר לתלמיד להפנות את גבו לרבו?
נדהאם מותר לגוי לעבוד בקרקע בשנת השמיטה?
נהמדוע מקריאים לכהנים את ברכת כהנים?
נושתי הסגולות של עם ישראל, הכללית והפרטית
נזמה מיוחד בתורת ארץ ישראל?
נחמתי אין מעבירין על המצוות?
נטהאם ההלכה יכולה להשתנות?
סמדוע דווקא ביום הכפורים הסדר מעכב?
סאמתי כהן צריך להתברך בברכת הכהנים?
סב: איסור שחוטי חוץ בשעירי יום הכיפורים
סבמה מסמלים שני השעירים?
סגגודל החיוב של הכרת הטוב
סדמי בעיקר צריך לשוב בתשובה?
סהמתי ישנה התחדשות מיוחדת בעם ישראל?
סורוגע נפשי מונע עבירות
סזהאם יש הגיון בכל המצוות?
סחמהי מטרת יציאת מצרים?
סטמי הגן על אנגליה יותר מחיילים?
עמי מסדר אחרי שהאורחים עוזבים?
עאמה הכוונה: "חיים שיש בהם"?
עבאלו כתרים חוזרים לתפקידם?
עגהאם שאלו באורים ותומים בבית המקדש הראשון?
עד חצי שיעור אסור מן התורה
עדמהי גישת התורה לסיגופים?
עההחיים לא פשוטים, אבל...
עומדוע אין ראיה לדבר, אבל יש זכר?
עזהאם יש למלאכים יצר הרע?
עח מצוות חינוך וגדריה
עח: סוג המנעל האסור בנעילה ביום הכיפורים
עחמה משפיע על האדם למשך כל ימי חייו?
עטהאם יכולה להיות מחלוקת בהלכה למשה מסיני?
פהאם אכילה שלא כדרכה מותרת ביום הכפורים?
פאאיך ייתכן שאכילה מכפרת?
פבענייני אכילת ילדים ביום הכפורים
פגהאם אפשר להתגבר על תכונות ונטיות מולדות
פד: אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב
פדאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב
פדעד כמה צריך להתרחק מהרע?
פה גדרי ההיתר בפיקוח נפש
פהמדוע עיסוקו של אדם צריך להתאים לאישיותו?
פומי פועל את פעולת התשובה?
פזמה גורם להתפעלות הנפש?
פחמהו זמן תפילת נעילה, ומתי מברכים את ברכת הכהנים?

למפתח ביאורי אגדות - יומאללקט ביאורי אגדות - יומא

מסכת סוכה

ב. סוכה הגבוהה מעשרים אמה
בשתי גישות לחיוב דאורייתא
ג. ראשו רובו ושולחנו בסוכה
ג: שיעור בית החייב במזוזה
גהאם מותר לישון לבד בסוכה קטנה?
דעד כמה גדול כוח המחשבה?
המה הם ה"כרובים"?
ויש "אם" מול בניין "אב"
זמדוע "אין הלכה כשיטה"?
ח: סוכת גנב"ך רקב"ש
חהאם צריך לשים מזוזה בפתח מעלית?
ט. הכשר סוכה ישנה
ט: סוכה שתחת האילן
טמהו "שם שמים" שחל על הסוכה?
יהאם מותר למי שמחמיר לאכול אצל מי שמיקל?
יאמהו הצד הנסתר של מצוות סוכה?
יב. גזירת אוצר
יב. הכשר חבילות לסיכוך
יבמדוע הייתה השמחה גדולה מאוד?
יג. מספר העצים בחבילה הפסולה לסיכוך
יג: פסול ירקות לסיכוך
יגמה הקשר בין מרור לגיוס בנות?
ידאיך פועלת התפילה?
טועל מי לא חלות גזרות דרבנן?
טזצריך להתבונן במטרה האמיתית
יזבמה שווים כל האנשים?
יחהדפנות והסכך = גשמי ורוחני
יטמהי חומרת בריסק בסכך?
כמהו החיוב לישון בסוכה?
כא: הסומך סוכתו בכרעי המיטה
כאמהי "שיחת חולין"?
כבמה גורם שנהיה גדולים בעיני אומות העולם?
כגמה ההבדל בין סוכה על עגלה לבין סוכה על ספינה?
כדמהי מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה?
כה:חתן ושושביניו שפטורים מן המצוות
כההעוסק במצווה פטור מן המצווה
כההיכן מברכים "שבע ברכות"?
כה:-כו. המצטער פטור מן הסוכה
כוהאם מותר לאכול מחוץ לסוכה בטיול?
כזאיך מחדשים חידושי תורה?
כח:מצוות הישיבה בסוכה
כחהאם ייתכן שכל הש"ס הוא "דבר קטן"?
כטמצווה הבאה בעבירה
כט: לולב היבש
כט: פסולי לולב (ארבעת המינים) בשאר ימים
כטמתי גשם הוא סימן קללה?
למישהו רשאי למכור את ארץ ישראל?
כט:-לא. פסול גזול בארבעת המינים
לא. אימתי סוכה גזולה כשרה
לא. סוכה גזולה או סוכה ברשות הרבים - כשרה לכתחילה או בדיעבד
לא. סוכה גזולה והמסכך ברה"ר
לא.-: נטילת ארבעת המינים בשעת הדחק
לאממי למדנו שאסור להתייאש?
לב: הדס היבש
לבעקמומית בלולב / בלב
לגאיך פותחים פקק בשבת?
לדאיך הקפיד הגרי"ש אלישיב זצ"ל להחזיק את ארבעת המינים?
להמי הם "חכמים מחוכמים"?
לו: פסול חסר וניקב באתרוג
לוהאם יש מצווה בעבודת הקרקע?
לזקבלת עול מצוות - מהכלל אל הפרט
לח:שומע כעונה
לחמהי ההגדרה של "שומע כעונה"?
לטקדושת שביעית בדברים שאינם לאכילה
לטהאם כל אחד יכול לסמוך על היתר המכירה?
מלמה חיכה הרב ישראלי זצ"ל?
מאמה הפירוש של "והראנו בבניינו ושמחנו בתיקונו"?
מבמאיזה גיל ילד קטן מתחיל להניח תפילין?
מגמהו הכוח המיוחד של עמי הארץ?
מדלימוד על מנת לעשות
מה אסרו חג בכלל ואסרו חג של שבועות בפרט
מה אסרו חג - באופן כללי ובפרט בחג השבועות
מהאיך נוטלים באירופה אתרוג שגדל באוסטרליה?
מואיך מלמדים ילדים לא לשקר?
מזאיך מקיימים את מצוות שמחה בזמן הזה?
מחהאם יש מצוות שמחה בלילה הראשון של סוכות?
מטאיך הצדקה נמדדת לפי החסד?
נ:-נא. עיקר שירה - בפה או בכלי
נהאם השאיבה חשובה כמו הניסוך?
נאמהי מטרת המחיצה בין הגברים לנשים בבית הכנסת?
נבשתי דרגות של התגברות על היצר הרע
נגמתי שייך הפסוק: "כי רצו עבדיך את אבניה"?
נדמה למד מהרי"ל דיסקין מהגמרא לגבי קריאת התורה בחנוכה?
נהמהו ה"שיר של יום" ביום טוב?
נומתי אב נענש בעוון בתו?

למפתח ביאורי אגדות - סוכהללקט ביאורי אגדות - סוכה

מסכת ביצה

ב.-ג: ביצה שנולדה ביום טוב
במדוע "כוח דהתירא עדיף"?
ג.המלאכות המותרות ביו"ט ומכשיריהן
געם ישראל הוא "דבר שבמניין"
דקידוש החודש וקביעת ראש השנה
דמי מקדש את החדשים בזמננו?
האיך אפשר לחלוק על גדולים?
והאם שומרים יום טוב שני בגלל ספק, או זהו מנהג וודאי?
זהאם גזרות חכמים מתבטלות מעצמן כאשר אין צורך בהן?
חמהי הגדרת מקלקל בשבת?
טהאם יש איסור מראית עין בשטיחת מגבת לייבוש בשבת?
יאיך פירש הרב קוק זצ"ל את התפילה: "והשיאנו וכו'"?
יא טלטול תפילין ביו"ט ובשבת
יאאיך מותר לרופא לחזור לביתו בשבת?
יב מלאכות שהותרו ביום טוב שלא לצורך אכילה
יבמהו "דבר השווה לכל נפש"?
יגנתינה באופן טבעי או במדויק?
יגהאם תיתכן רוח רעה בליל הסדר?
טומה משכיח את קדושת השבת?
טזמתי צריך לזכור את השבת?
יזמהו מקור קדושת ישראל והזמנים?
יחהאם גזרו חז"ל על רפואה ביום טוב?
יטמה דין משלוח מנות מפירות שביעית?
כהאם מותר לשנות בדיבור לצורך ענווה?
כא:-כב. בניין וסתירה בכלים והרכבת חלקי מנורה בשבת וביום טוב
כאלאיזה צורך מותר לבזות אוכל?
כב בנין וסתירה בכלים
כבאיך באמת נהג רבן גמליאל?
כג:-כד. צידת בעלי חיים מבויתים בשבת וביום טוב
כגהאם מותר להשתמש בסבון ריחני בשבת וביום טוב?
כדאיזו בקיאות עדיפה על חריפות?
כהאיך בוצעים את הלחם בשבת?
כוהאם הלולב מוקצה ביום טוב?
כזהאם מותר להשאיר בשבת אתר אינטרנט מסחרי פתוח?
כחהאם מותר לנהוג בפרהסיא כ"הלכה ואין מורין כן"?
כט:-ל. נשיאת משאות בשבת וביום טוב
כטמי הם הצדיקים שמתקנים קלקולים של אחרים?
ל גדר מצוות הוכח תוכיח
למוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים
לאהאם אוכל בתוך מקרר יכול להיות מוקצה?
לבמהן התכונות של הערב רב?
לגהאם מותר להדליק גפרור ביום טוב?
לדמי צריך לקדש פעמיים בשבת בבוקר?
להמתי הקונה מגוי זיתים וענבים צריך לעשר?
לואיך התייחס רבי יהודה הנשיא לרבי מאיר?
לז ברירה מדאורייתא ומדרבנן
לזהאם יש רוחניות ברכוש?
לחמהי הכוונה הראויה בהשמעת דברי תורה?
לטהמגביה מציאה לחברו
מ סוגיית מוקצה
מהאם יש סעודה שלישית ביום טוב?

למפתח ביאורי אגדות - ביצהללקט ביאורי אגדות - ביצה

מסכת ראש השנה

ב., ד איסור בל תאחר
במה הקשר בין ט"ו בשבט לט"ו באב?
גהקשר בין המראה החיצוני למהות הפנימית
דמה ההבדל בכוונה בין יהודי לאינו יהודי?
ההאם מצוות דרבנן כלולות במה ש"אמרה תורה"?
ושני סוגים של איחור
זמה ההבדל בין שותפים לציבור?
ח:-ט:הוספה מן החול על הקודש
ח:-ט:תוספת יום כיפור ושבת תוספת שביעית והדין של ערב כיפור
חמה ההבדל בין עטרה לכתר?
טתוספת שביעית בחרישה ובנטיעה
טמדוע מקדימים את השמחה למצווה?
יאיך הועילה ירידתו של יוסף לכלל ישראל?
יא. ברכת האילנות
יאבמה תלויה הגאולה העתידה?
יבאלו דברים נקראים "נחלה"?
יגמהם שני צדדי הבעלות בממון?
יד:-טו: זמן החיוב של אתרוג במעשרות ובשביעית
ידבאיזה ספק דרבנן לא מקילים?
טומה קובע בלימון: החנטה או הלקיטה?
טז:טהרת עולי רגלים
טז: מן הטבילה בערב יום הכיפורים והטהרה ברגל לשמחת בית השואבה
טזמתי אדם נידון על השמחה שלו בפרנסתו?
יז י"ג מידות
יזלמה זוכה פרנס המתגאה על הציבור לשם שמים?
יח יום העצמאות בהלכה
יחתורה וחסד = הגעלה וליבון
יח-יטהחיוב להתענות בצומות של טבת תמוז ותשרי וביטולה של מגילת תענית והשלכותיו
יח-יטיום טוב של יום העצמאות ואמירת ההלל
יטמה מיוחד במצוות שבת, מילה ולימוד תורה?
כמה הקלקול ומה התיקון של חוש הראייה?
כאמהם חמישים שערי בינה?
כב קידוש החודש וקביעת המועדים
כבמדוע הספק של המנחת חינוך לא מובן?
כגהצד המואר והצד החשוך שבירח ובאדם
כדמדוע לא תקנו חנוכיה של 7 קנים?
כה: בית דין שראו את המולד
כהיפתח בדורו כשמואל בדורו
כומדוע לוי לא חקר את האיש?
כזמהו: "זיכרון ליום ראשון"?
כחכוונה במצוות ובשופר בפרט
כח. מצוות צריכות כוונה בכלל ותקיעת שופר בפרט
כחמהו התוקע "לשיר"?
כט: ראש השנה וסוכות שחלים בשבת
כטהאור והחושך שבאדם
למה ההבדל בין "ארוכה" ל"רפואה"?
לאמה ההסבר של: "וכנגדן"?
לבמדוע המאמר הראשון שונה מהאחרים?
לג. מצות תקיעת שופר
לג מידת השייכות למצוה למי שאינו מצווה ועושה
לג: אופן השמעת התרועה, השבר והתקיעה
לגהאם נשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמן?
לדמצוות שופר ביום - מהו הרמז בהלכה זו?
להאלו תפילות צריך להסדיר מראש?

למפתח ביאורי אגדות - ראש השנהללקט ביאורי אגדות - ראש השנה

מסכת תענית

במה ההבדל בין "גשם" ל"מטר"?
גמה מסמלים הטל והגשם?
ג טעות בהזכרת טל וגשם בתפילה
גהזכרת הטל בתפילה וגדרים בטעויות בתפילה
דעל מה כועס התלמיד חכם?
העל מה נאמר: "היינו כחולמים"?
ו שאילת גשמים
ומה קרה ללוח השנה בשנת 1582?
זאיך מועילה תפילת הצדיקים?
חמה ההבדל בין תפילה לבקשה?
טמהי תוצאה הפוכה מהמצופה?
י מה בין ארץ ישראל לבבל בעניין שאילת גשמים ותענית עליהם
י איסור תענית בראש חודש
ימהי הארץ המרכזית העולמית?
יא:גדרי תענית יחיד
יאאיזה יהודי הוא אבר מדולדל?
יב. קבלת תענית
יבמה עניינה של קבלת תענית יחיד?
יג. רחיצה בתענית
יגהאם יש להתפלל דווקא מנחה קטנה בתענית ציבור?
ידמה דינה של שאלת גשמים בטרם עת?
טולאיזו שמחה צריך להיות ביטוי חיצוני?
טזמה מקור הרחמים בעולם?
יזמה הפירוש של "עניתני"?
יחהיכן רמוזים בתורה שני ימי ראש חודש?
יט., כב: מתריעים ומתענים על דבר
יטמתי מפסיקים להזכיר את הגשם בארץ ובחו"ל?
כעל איזה נס אסור להתפלל?
כאמה ההבדל בין ברייתא לתוספתא?
כבמיהו בן העולם הבא?
כגמה הקשר בין וידוי לתודה?
כדמה יותר חשוב: לא להחטיא או לא לצער?
כהמה שווה תפילתו של אדם רשע?
כו האבלות על החורבן
כוהאם המיעוט צריך להשתתף בהנהגת הציבור?
כזהאם צריך להזכיר את שם ה' בלימוד?
כח:מצוות אמירת הלל
כח מצוות אמירת הלל
כחמה יעשה חזן ספרדי בבית כנסת אשכנזי בראש חודש?
כטמהו העיקר: מעשה אדם או מעשה ה'?
למי שמח בשמחת ירושלים?
לאהאם מותר להתחתן עבור כסף?

למפתח ביאורי אגדות - תעניתללקט ביאורי אגדות - תענית

מסכת מגילה

במהו הנס המיוחד של שושן?
ג מצוות הנידחות מפני מקרא מגילה
ג הרב אהרון גניזי, ביטול תלמוד תורה ומצוות לקריאת המגילה
גמהו ביטול התורה שבשמיעת מגילה?
ד חיוב קריאת מגילה בכלל וחיובן של הנשים בפרט
ד:חיוב הנשים במגילה בקריאת התורה ובזימון
ד. חיוב נשים בקריאת המגילה
דהאם אשה יכולה להשלים מניין לקריאת מגילה?
האיך העזו היהודים לא לקבל את דברי מרדכי?
ו:שני חודשי אדר בשנה מעוברת
ואיזו תורה ילמדו הגוים מעם ישראל בעתיד?
זמי פטור ממצוות משלוח מנות?
חהאם מותר לקצר את הדרך דרך שטח פרטי?
טמה אנחנו יכולים ללמוד מאומות העולם?
י.קדושת ירושלים
יכניסת אדם טמא למקום המקדש
יא קדושת המקדש בזמן הזה
יא קדושת ירושלים והמקדש
יאסממני שלטון בזמן הגלות
יבמדוע רצו היהודים להתדמות לגוים?
יגבמה צריך לכפור לחלוטין?
יד קריאת ההלל בפורים
ידהאם הנבואה תלויה באישיותו של הנביא?
טומה גורם שיהיה טוב?
טז: צורת כתיבת שירה בכתבי הקודש
טזאורה ושמחה וששון ויקר
יזמה תורם להחשת הגאולה?
יחמה למדו התלמידים מהשפחה?
יט. האם אפשר לברוח מפורים?
יט. בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר
יטפרוז בן יומו - חיוב קבוע או חיוב זמני?
כמצוות מילה: מתקיימת רק ביום או גם בלילה?
כאמי צריך לעמוד בזמן קריאת התורה?
כבבאיזה מצב מותר להשתחוות?
כגמדוע קרבן מוסף שבת אינו מכפר?
כדהאם עיוור יכול לעלות לתורה?
כה:-כו. מכירת בית כנסת
כהאילו פושעים אינם חלק מכלל ישראל?
כוהכהנים הם בגדר "תשמיש קדושה"
כוקדושת בית הכנסת
כו: תשמישי מצוה נזרקים והשימוש בהם
כזמדוע עשה אלישע יותר ניסים מאליהו?
כחבפנים של איזה רשע מותר להסתכל?
כטהאם קטן יכול לעלות לפרשת שקלים?
למה קוראים בתענית ציבור מניין של אנשים שלא מתענים?
לאמה הכוונה שספר דברים נאמר על ידי משה מפי עצמו?
לבהאם ספר התורה פתוח או סגור בזמן הברכה?

למפתח ביאורי אגדות - מגילהללקט ביאורי אגדות - מגילה

מסכת מועד קטן

ב בעניין חולו של מועד
בהאם יש להחמיר בספק מלאכת חול המועד?
גהאם יש חרם שלא לנסוע לספרד?
דמהי "תוספת שבת"?
המה המקור לתפילת "מי שבירך" לחולה בבית הכנסת?
ו:-ז. צידת מזיקים לחקלאות במועד ובשביעית
ומיהו המנהיג המושלם?
זמתי לא צריך להודיע למי שלא יודע?
ח אין מערבין שמחה בשמחה
חהאם מותר לקיים הכנסת ספר תורה בפורים?
טמהי שלמות האדם לפי הרמב"ם?
ימהו "דבר האבד"?
יאאיך מותר לאשת אבל לעבוד?
יב: גדרים בהיתר דבר האבד במועד
יבהאם מותר לשתות קפה שבושל על ידי גוי?
יג:איסור גילוח בחול המועד
יגמה ההגדרה המדויקת של "אין לו מה יאכל"?
ידמדוע אי אפשר לשמוח ולהתאבל באותו זמן?
טומה הקשר בין אבל לכפרה?
טז.-יז. התרת נידוי שלא על ידי המנדים
טזמה הקשר בין צדיקים לכושיים?
יזהאם שונא מבקר את שונאו החולה?
יחמדוע לא "בת פלוני לבן פלוני"?
יטמהו גדר השמחה בשבת?
כמה ניתן ללמוד מלפני שניתנה התורה?
כאמה בדיוק ניחם את רבי עקיבא?
כב: השתתפות אבל בשמחה
כבהאם חיוב קריאת התורה הוא על היחיד או על הציבור?
כגמה יעשה אבל שאין לו מניין בבית?
כדילדים זה שמחה?
כהמה יתרון לימוד התורה בארץ ישראל על פני בבל?
כוהאם ירושלים כיום חרבה או בנויה לתפארת?
כזהאם ראוי להתאבל או עדיף להתעלם?
כחשני סוגים של צדיקים
כטהאם יש או אין מנוחה לתלמידי חכמים בעולם הבא?

למפתח ביאורי אגדות - מועד קטןללקט ביאורי אגדות - מועד קטן

מסכת חגיגה

ב., ד. חיוב קטן בראייה
בהרכבה על כתפיים = התעלות והתרוממות
ג:הגדרים וההלכות של השוטה
גהאם ייתכן ששני דברים סותרים הם אמת?
דמה הייתה התוכחה של יוסף לאחיו?
האיך ייתכן עונש חמור על עבירה קלה?
ו מצוות השמחה ברגל
ומדוע ניתנה התורה שלוש פעמים?
זמהי התחלת הישועה במגילת אסתר?
ח"איש כמתנת ידו" - ידו של מי?
ט: פסח שני - תשלומין לראשון או רגל בפני עצמו [הפניה לפסחים]
טמה ההבדל בין 100 ל-101?
יהאם יש תוקף למעשה שנעשה מתוך כעס?
יא.; יט. טהרה במקווה של ארבעים סאה מדאורייתא ומדרבנן
יא:-יג. דרישה במעשה בראשית ומרכבה
יאהאם מותר ללמד את ספר הזוהר ברבים?
יבהאם גרימת חיסרון נחשבת לעשייה?
יגהאם מותר למכור לגוי ספרי משנה?
ידלמה דומה הסכנה שיש בלימוד קבלה?
טומה ההצדקה לקבל את חלק חברו?
טזלאיזו מטרה "ילבש שחורים ויתעטף שחורים"?
יזביום הולדת של מי צריך לשמוח?
יח אסרו חג בכלל ושל שבועות בפרט
יח.איסור מלאכה ומסחר בחול המועד
יח: כוונה בנטילת ידיים
יחהאם מלאכה קלה שלא לצורך מותרת בחוה"מ?
יטמהן 4 הדרגות של עבודת ה'?
כ:-כב. טבילת כלי בתוך כלי
כהאם מותר לגוי ללוש עיסה למצת מצווה?
כאמה ההבדל בין מקווה חסר למקווה פסול?
כבמי צריך להתענות ומי לא?
כג"להוציא מלבם" - מדוע דווקא בפרה אדומה?
כדמהו הרמז ב"נטמאת ידו"?
כההאם היה אפר פרה אדומה בזמן התלמוד?
כומדוע "אימת מלכות עליהם"?
כזמה ההבדל בין תלמידי חכמים לפושעי ישראל?

למפתח ביאורי אגדות - חגיגהללקט ביאורי אגדות - חגיגה

מסכת יבמות

ב שיעור פתיחה: בירור ראשוני של מצוות ייבום
ב עשה דוחה לא תעשה
בהאם ייבום דוחה או מתיר את איסור אשת אח?
גמה יותר חמור: עשה או לא תעשה?
דמה הטעם לאיסור שעטנז?
ה:-ו. עשה דוחה לא תעשה במצוות כיבוד אב ואם
ה"בלי עצות של דודים ודודות"?
ומדוע אומרים בליל שבת: "לפניו נעבוד ביראה ופחד"?
זסור מרע ועשה טוב, או עשה טוב וסור מרע?
חמדוע אסור לאיש להתחתן עם שתי אחיות?
טמדוע יש בתורה דברים שנראים כאכזריות?
ימדוע אין ליבם הזדמנות שניה?
יאמה הקשר בין שפיכת מי בורו לנסיעה במונית?
יבהאם המעשנים סיגריות הם פתאים?
יג עיון באיסור "לא תתגודדו"
יג: לא תעשו אגודות אגודות
יגמדוע אסור להיעשות אגודות אגודות?
ידמתי יתאחדו מנהגי תפוצות ישראל?
טומטרת התורה - לעשות שלום בין הפכים
טזהעיניים אומרות הכל
יז:-יח: הזיקה ליבמה כגורמת לאיסור בקרובותיה
יזמה ההבדל בין אובדים לנידחים?
יחמה הוא הסבר המחלוקת אם יש זיקה?
יטהאם יש אדם שלא טועה?
כדרגות של קדושה במצוות
כאמדוע לא להרבות בגזרות?
כב הגדרת האח שמחייב ייבום והגדרת הבן שפוטר
כבמדוע אשתו נקראת "שארו"?
כגמדוע ינשל האב את בנו הבכור מהירושה?
כד סוגיה בהלכות גיור
כד: גירות כדי לזכות בטובה
כדמהם הקריטריונים לקבלת גרים?
כהמהי פטריוטיות פסולה?
כובאיזה מצב יש יתרון לאדם כעסן?
כזמהו מנגנון הפעולה של החליצה?
כחבאלו נסיבות גוזרים גזרה מדרבנן?
כטהאם נשים חייבות להיטהר ברגל?
ל: ההבדל בין ספק דאורייתא לספק דרבנן
להאם צ'ק נחשב כמו כסף מזומן?
לאהאם אפשר לפסוק הלכה על פי רוח הקודש?
לבהאם מותר לזר לשחוט בשבת?
לגהאם ילד קטן שגנב חייב לשלם כשיגדל?
לדמה אמרה נעמי לכלותיה?
לה:-לו: הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
לההאם עובר קרוי "בן"?
לומדוע הלכה כרבי יוחנן נגד ריש לקיש?
לזהאם מידות רעות מהוות הוכחה שאדם הוא ממזר?
לח-לטמצות יבום ומצות חליצה - מה קודם
לח.-לט. נכסי מלוג של שומרת יבם
לחלמי מתייחסת המילה "עם"?
לטמדוע דווקא במצוות ייבום הכוונה כל כך חשובה?
מאיזה עניין מוסרי ניתן ללמוד מהמצה?
מאבאילו נסיבות התירו חליצה לכתחילה בתוך שלושה חודשים?
מבמה הקשר בין ספירת העומר לשלושת חדשי הבחנה?
מגמה בין שמחת אירוסין לשמחת נישואין?
מד:-מה: ולד של בת ישראל שהתעברה מגוי או עבד
מדהאם יש מצווה להחזיר גרושתו?
מהאיך פועלת ראיית הצדיק?
מה-מזמעשה הגיור
מוהאם ברית מילה צריכה כוונה?
מז. נאמנות אדם לומר שהתגייר
מזדעת הרב קוק על גיור לשם נישואין
מחנישואין מתוך תאווה או מתוך תבונה?
מטמהו פלא יותר גדול מלברוא גולם?
נאיזו נבואה לטובה לא בהכרח תתקיים?
נאשיטתם הכללית של בית שמאי ובית הלל
נב המצוֶה לכתוב גט לפני הנישואין כדי לגרש בו לכשיינשא
נבמדוע סירב יתרו לבוא לארץ?
נג:, נו. קניין יבום בהשואה להלכות הרגילות של קידושין ונישואין
נגמתי מותר להחמיר בספק פיקוח נפש?
נדמה דינו של מי שעבר ולא נהרג?
נההאם בעל ואשה נחשבים קרובי משפחה?
נוהאם יש תוקף לחופה לפני הקידושין?
נזמדוע קהל הגרים אינו נחשב כקהל ה'?
נחמדוע חייב האיש להיות "מנוקה מעוון"?
נטהאם מותר לכהן הגדול להיות נשוי לשתי נשים?
סהאם מותר להשתמש בפרי מורכב למצווה?
סא:-סב: גדרים בחיוב מצוות פריה ורביה
סאמדוע אין טומאת מת בגוים?
סבאלו מצוות לא פורשו בתורה?
סגמה הפתרון לבעיית הרווקים?
סדתסריט למחזה מאת הרב קוק זצ"ל
סה: משנים מפני השלום
סההאם נשים נלחמות במלחמת מצווה?
סו דין של ערל בזדון או באונס
סוהאם לחכמים יש כוח לאסור דבר שהתורה התירה במפורש?
סזהאם לעובר כהן אסור להיטמא למת?
סחההבדל שבין קדושה עצמית פנימית לקדושה חיצונית
סטהאם סומכים על חזקה בספק שיכול להתברר?
עהיחס המתקדם של התורה לעבדים
עאלאיזה גוי אסור לחלל שבת?
עבעת רצון של היחיד ועת רצון של הכלל
עגלצורך פיקוח נפש - האם עדיף לעבור עבירה גדולה בכמות או באיכות?
עדשלוש דרגות של טהרה/תשובה
עהדכא או דכה?
עויש מי שזוכה לראות ויש מי שלא זוכה
עזמה הרמז בפסוק "אני עבדך בן אמתך"?
עח:-עט: איסור הנתינים
עחבאשר משפטו שם פעלו
עטליהודי יש לב טוב
פמדוע הריון נמשך הרבה זמן?
פא.-פב:חיוב התרומה בזמן הזה וקדושת הארץ והמקדש
פאבמשך כמה דורות נמשכת השפעת אדם על צאצאיו?
פבהאם המספר 1,000 נאמר בדיוק?
פגמהו הצד הרוחני שבממון?
פדלמי אסור להכשיל אחרים?
פה:-פו: למי ניתן מעשר ראשון
פהאיך ישועה באה מהפושעים?
פוהאם כהנים נלחמים במלחמת מצווה?
פזמהי אכילה משולחנו של מקום?
פח נאמנות עד אחד באיסורים ובהתרת עגונה
פח שני עדים אומרים "מת הבעל" ושניים אחרים אומרים "לא מת"
פחהאם מותר להשתמש במשרת כהן?
פטהאם חכמים יוכלו לשנות את התורה?
צמי רשאי להתיר לעבור על דברי תורה?
צאאחריות כל אשה להיות מודעת למצבה
צבשלא יהא חוטא נשכר - באיזה שכר מדובר?
צגאיך מתחזקים ביראת שמים?
צדשנאה שנובעת מאהבה
צהאיך מגדירים "חמור" ו"קל"?
צומה גורם למחשבות של כפירה?
צזהאם מותר להתפלל ליד קבר?
צחבמה תלויה תשועת ישראל?
צטאיך ייתכן שחמור נזהר מאוכל לא כשר?
קמה פוגם בברית המילה?
קאשיחת חולין של הרב קוק זצ"ל
קב מצוות חליצה - המעשה והכוונה בטעות ובתנאי
קבמדוע חסרים כשרונות בעם ישראל?
קגמהי גדלותה של מידת הענווה?
קדמה דינו של חרש אילם בזמננו?
קהאיך מגיעים קרוב למעלת הנבואה?
קומדוע מי שיש לו הורים יוצא בתפילת "יזכור"?
קזלא מרוויחים מהתנהגות פסולה
קחמימינו בכסף שתינו
קט:-קי.תוקף נישואי קטנה
קטאת מי מכשילים מקבלי הגרים?
קיהוא עשה שלא כהוגן...
קיאמי חייב לעשות טובה בחינם?
קיבמה מברכים בנישואי חרשים?
קיג האם ועד כמה צריך למנוע את הקטן מאיסורים
קיגאילו עבירות חייבים בית דין למנוע מילדים קטנים?
קידהאם מותר לתינוק יהודי לינוק מגויה?
קטוהאם נס פורים היה נס טבעי או פלאי?
קטזכמו מי סבר משה רבנו ע"ה?
קיזכמים הפנים לפנים - בדברי תורה
קיחטב למיתב טן - דרשת הרב קוק זצ"ל
קיטאיך התקיימה הגזרה על בית אחאב?
קכהאם דרכון הוא סימן לזיהוי נפטר?
קכאמתי מומלץ להגיש לחי למכה ומתי לא?
קכבמדוע חזר הגר"א לחוץ לארץ?

למפתח ביאורי אגדות - יבמותללקט ביאורי אגדות - יבמות

מסכת כתובות

ב. מדוע בתולה נישאת ליום הרביעי?
בהחשיבות של ההכנה לחתונה
גמה הקשר בין צניעות לענווה?
דדין חתן וכלה בתענית ציבור
ההאם יש מצווה לאכול בליל ט' בתשרי?
והאם יש מלאכת "בונה" בגוף האדם?
ז-חברכות אירוסין ונישואין
זמי זכאי לבחור את מסדר הקידושין?
ח"שהכל ברא לכבודו" - מבט אופטימי על החיים
טבאיזה מישור היה חטאו של דוד המלך ע"ה?
ימי מממן את סעודת החתונה?
יאאיך מברכים על טבילת גר קטן?
יבהאם עדיף להתחתן עם בת כהן?
יגאין אפוטרופוס לעריות - גם בגיל מבוגר
ידהאם יש כיום עמונים או מואבים שאסור להתחתן איתם?
טוהנקודה הקבועה בלב כל יהודי
טז אימתי מסתמכים על הרוב להכשיר כשיש ספק
טזהאם מותר לרקוד עם הכלה "מצוה טאנץ"?
יזהאם מצווה לשבח את הכלה בלבד?
יחאמר רבה: מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע?
יטהאם מותר להשהות בבית את הירושלמי המזויף?
כהאם יש מצווה לקבור איברים?
כאהאם מותר לומר על דבר תורה: "מעולה"?
כבכמה פעמים צריך לחזור על הלימוד כדי שייקבע בזיכרון?
כגמדוע סיפרו לנו חז"ל מה קרה לבנותיו של שמואל?
כדיחסי גומלין בין כל יושבי תבל
כהבאיזה מצב ניתן לסמוך על נאמנותו של אדם רשע?
כוכהן שהתחלל נחשב לוי או ישראל?
כזמדוע אחי יוסף לא הכירו אותו?
כחמדוע דווקא בני המשפחה מוחים?
כטהאם יכולה להיות מחלוקת בהלכה למשה מסיני?
להאם הקור והחום אינם בידי שמים?
לא, להקם ליה בדרבה מיניה במיתה בכרת ובמלקות
לאהאם הרוכב על אופניים בשבת נחשב גורר חפץ?
לבמי גם לקה וגם שילם?
לגמה הייתה מעלתם של חנניה, מישאל ועזריה?
לדהאם שותפות מתבטלת עם מותו של אחד השותפים?
להמדוע שילמו המצרים לישראל ממון?
לומתי רשאי דיין לסייע לבעל דין?
לזהאם אדם שנידון למוות נחשב צדיק או רשע?
לחהאם מותר לחבול באדם שהולך למות?
לטמדוע אשה נשואה פטורה מלכבד את הוריה?
מהאם דיינים מברכים על המצווה לדון?
מאהאם אסור להסתכל על בעלי חיים טמאים?
מבמיהו "מודה על האמת"?
מגבמה היה הרב קוק מומחה?
מדאיך רצה אברהם אבינו לקנות את מערת המכפלה?
מהבאילו עבירות של ילדיהם ניתן להאשים את ההורים?
מואיך נשמרים מכל דבר רע?
מז כתב לה פירות כסות וכלים
מז חיוב המזונות לאישה בחיי בעלה ולאחר מותו
מזהאם ניתן לשנות הסכם גירושין על סמך אומדן דעת?
מחמעמדן הרם של נשים על פי התורה
מטהאם אמא יכולה לוותר על מזונות הילדים?
נ"ואהבת לרעך כמוך" - בגשמיות או ברוחניות?
נאעל סמך איזו זכות אנו מבקשים עזרה?
נבמהו מנהג ירושלים בסילוק אלמנה מדירת בעלה?
נגמה מחבר את הרשעים לעם ישראל?
נד צורת התחייבות החתן בתוספת הכתובה
נדהתחייבות לקיים הסכם רוטציה
נהמדוע "אימת שבת" על עם הארץ?
נוהאם מתקיימת מצוות כתיבת ספר תורה בשותפות?
נזהאם מותר להשתמש בכהן?
נחעדיף לעם ישראל להיות כאשה ה"ניזונת ועושה"
נטמהי בטלה של מנהיג הציבור?
ס מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
ססייעתא דשמיא של פוסקי הלכה
סאמדוע אנשים עשירים צריכים לעבוד?
סבחשוב לשמור כוח לימי הזקנה
סגאת מי אפשר לחייב לעבוד?
סדהאם צריך נעליים מיוחדות לשבת?
סהמדוע חכמים לא ענו "אמן"?
סומניין ההיתר לשדכנים לשקר?
סז. גביית הכתובה מהבעל
סזהאם יש מצווה לתת לעשיר "די מחסורו"?
סח. החיוב למכור כלי תשמיש יקרים קודם שנוטל צדקה
סח"אם אמרתי אספרה כמו"
סטעד כמה קיצר רב בדיבור?
עהאם מותר לשונא ללכת להלוויית שונאו?
עאהאם בת צריכה להיראות כשוטה לכבוד אביה?
עב חיוב כיסוי הראש לאישה
עבהאם אין תשלום גמול עבור חסד של אמת?
עגהאם מקח שיש בו מום מתבטל אוטומטית?
עד אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות
עדאיזו תשובה עוקרת את החטא?
עה גדרי תנאים; ביאור הכלל שתלוי בשליחות ומתנה על מה שכתוב בתורה
עהמי יכול להישבע שנולד בארץ?
עואיזה שימוש בחפץ פגום נחשב למחילה על הפגם?
עזמדוע לא זכה משה רבנו להיכנס בחייו לגן עדן?
עח נכסי מלוג שירשה האישה לפני ואחרי האירוסין
עח"נכסים שאין ידועים לבעל" - מה הוא לא יודע?
עטהשקעה לטווח ארוך או לטווח קצר?
פהאם בעל ואשה נחשבים שותפים בנכסי האשה?
פאהאם יש תוקף למעשה שנעשה באיסור דרבנן?
פבממתי קנה אברהם אבינו את ארץ כנען?
פגהאם לידה היא סכנה, והאם מותר לזרז לידה?
פד"אבינו מלכנו" - רחמים ודין
פה חיוב התשלומין של המוחל על שטר חוב שמכר
פההאם ניתן לדעת דברים שבלב?
פה-פוהגדרת שטר חוב והלכותיו
פו פריעת בעל חוב מצוה
פולמי מותר להיות טוען רבני?
פזמי קודם: יתום או אלמנה?
פחמי לא רצתה בן חכם?
פטקריאת שני בנים באותו שם
צמה לא השתעבד ליהורם הרשע?
צאמה חייב אדם לעשות כדי למנוע קלון מאביו?
צבאפשר לקנות את ארבעת המינים בצ'ק?
צג חלוקת שותפות כאשר חלקי השותפים אינם שווים
צגכל פרט ופרט הכרחי לתוצאה הסופית
צדהצורך בהסכמת כל השותפים
צהמי נקרא "רשע"?
צועד כמה גדול שימוש רבו?
צזשני סוגים של שמיעה
צחאיך ניתן להסביר: שני שמות לאדם אחד?
צטאיזה חיסרון הגיע לעפרון?
קמה ההבדל בין טעות של האדם עצמו לבין טעות של שלוחו?
קא התחייבות בדבר שלא היה חייב מעולם
קא:-קב. התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
קאהאם מותר לעובד שהולך ברגל לקבל דמי נסיעה?
קבדברים הנקנים באמירה - גם בנישואין אזרחיים?
קגלמי היה היתר להתאבד?
קדחביבות האחיזה בחפץ של מצווה
קהמה נחשב שימוש בכסף למטרתו?
קומתי לא להאמין לגדול הדור?
קזהקב"ה לא השאיר את ביתו ריקם
קחמהי "ראיית" דברים?
קטאיזו אשה מעגנת את עצמה?
קי מצוות ישוב ארץ ישראל
קי: הכל מעלין לארץ ישראל
קימתי מצווה לגור בעיר שרובה גוים?
קיאמי יכול להידבק בשכינה?
קיבמי רשאי לנשק את ארץ ישראל?

למפתח ביאורי אגדות - כתובותללקט ביאורי אגדות - כתובות

מסכת נדרים

ב. שיעור פתיחה למסכת נדרים
ב: נדר בלשון שבועה ושבועה בלשון נדר
בהאם מותר להישבע באמת?
גמה מתואר בתורה בלשון בני אדם?
דהאם יולדת נקראת "חוטאת"?
השלושת הרבדים שבאדם
ומדוע ראוי להשאיר אוכל בצלחת?
ז., מג:, מד: הפקר נדר או קניין?
זמדוע דווקא מיתה או עוני?
חלכל אחד יש חלק מיוחד בתורה
ט האם ומתי ראוי לעשות נדרים ושבועות
טהאם לדכא את רגש היופי?
יאיך ליהנות מהעולם הזה?
יאמה הם "שלושה ספרים מנוקדים"?
יבאיזה יהודי נקרא קדוש?
יגהסבר נדרו של דוד המלך ע"ה
ידהאם אפשר לישון עם עיניים פתוחות?
טוהאם יש איסור "נדר שווא"?
טזאילו מצוות ניתנו ליהנות?
יז.-יח. יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה
יזהאם שבועה יכולה למנוע עשיית מצווה באופן עקיף?
יחמתי בני הגליל היו עמי הארץ?
יטמה פירוש המילה: "פלא"?
כמהי בושה טובה ומהי בושה רעה?
כאמה הן "תשובת פתח" ו"תשובת חרטה"?
כבהדיבור הוא כוח החיים
כג: ביטול נדרים מראש ותפילת כל נדרי
כגאילו נדרים אפשר לבטל מראש?
כדאיזו הגזמה אינה שקר?
כה:-כו. נדר שהותר מקצתו - הותר כולו
כההאם הקנה היה שייך לרבא?
כו:, כח. הגדר של ביטוי שפתיים בנדרים ובשבועות
כועד כמה גודל הזהירות בכיבוד הורים?
כזהאם אשה יכולה להיות אשמה שנאנסה?
כח דינא דמלכותא דינא
כחמה הכוונה לשוב "עד" ה'?
כטקשר של נישואין הוא דבר של קבע
למדוע נאמר: "הרואה את הנולד"?
לאמה הייתה המחלוקת בין משה לציפורה?
לבבאיזה גיל הכיר אברהם את בוראו?
לג, לה גדרים הלכתיים באיסורים של מודר הנאה והמסתעף מהם בעיניינים של תלמוד תורה ומצוות
לגמתי עדיף ללוות מהקב"ה?
לדמה הייתה הטעות של שאול?
להעם ישראל = כוהני ה' בעולם
לומדוע נענשו המצרים ששעבדו את ישראל?
לזאיך מבטאים את השם יששכר?
לחמדוע נביא צריך להיות עשיר וגיבור?
לטכמה זה אחד מששים?
מ טבילה בנהרות
ממה החסרונות של ביקור חולים באמצעות הטלפון?
מאמה שמר על חיי קין?
מבהגדרת מצווה שהזמן גרמא
מג:-מד: המפקיר את שדהו
מגמה לומדים מנדרים למכירת חמץ?
מדאיזה בעל תשובה גדול מצדיק?
מה דיני ברירה בכלל ובשותפין בפרט
מהיישוב הנהגתו של ר' זלמן מוולאז'ין
מומהי הגדרת: "הרגיל בזיתים"?
מזהאם יש בעלות באיסורי הנאה?
מחמצוות לימוד תורה על מנת לשמוח
מטמדוע הרופא סירב לטפל ברבי ירמיה?
נמהו ביטחון מושלם?
נאשלוש דרגות של איסורי עריות
נבמותר השמן של חנוכה הוא "דבר שיש לו מתירין"
נגמיהו "כופר" בלשון בני אדם?
נדהאם דגים נקראים "בשר"?
נהמה ההבדל בין ירושה למתנה?
נומה ההבדל בין אכילה לשינה?
נז: בצל - זרעו כלה
נזמה לומדים מערלה לשחלה?
נחממה נובעת קדושת שביעית?
נטמדוע אין זו ברכה לבטלה?
סמהי "שבת תמימה"?
סאמה עניינם של שמיטה ויובל?
סבנתינת כבוד לא בלב שלם
סג מה בין אדר הראשון לאדר השני
סגמדוע יש סתירות בפסקי המשנה ברורה?
סדמה משותף לכל אלו שחשובים כמת?
סהמהם שלושת סוגי הגבורה?
סומעלתו הבלתי נתפסת של בבא בן בוטא
סזמי הם האב והבעל של כלל ישראל?
סחמי מכבד את התורה וגם כופר בה?
סטמה פירוש לשון "החרשה"?
עשלוש דרגות של הסכמה
עאמה קורה כשיהודים מנסים להתדמות לגוים?
עבהאם אפשר לקיים פדיון הבן על ידי שליח?
עג: הפרת נדרים באישה ובכל אדם
עגאיך מלים תאומים?
עד"נשמה הקנו לו מן השמים"
עהעיקר הטהרה - במחשבה
עואיזה אדם נטוע בשמים?
עז מה בין הפרת הבעל להתרת חכם
עזמדוע הנודר נקרא חוטא?
עחמי היה ראש לראשי המטות?
עטהאם לא לשמוע מוזיקה נחשב עינוי נפש?
פאילו שאלות הלכתיות היו במבצע אנטבה?
פאלמי מההורים דומים הבנים והבנות?
פבאיך אפשר לאהוב את אשתו כגופו?
פג:-פה. טובת הנאה - האם נחשבת ממון
פגלמי כדאי לגמול חסד?
פדמדוע הלכה כתלמוד הבבלי נגד הירושלמי?
פההאם יש בעלות באיסורי הנאה?
פואיך הועילה ברכת יצחק ליעקב?
פזמה הבעיה באמירת "בוקר טוב" במקום "שלום"?
פחעל מה אחראים הרבנים הראשיים?
פטהתרת נדר שעדיין לא חל
צאיזה משני חרמי רבנו גרשום חמור יותר?
צאמים גנובים ימתקו

למפתח ביאורי אגדות - נדריםללקט ביאורי אגדות - נדרים

מסכת נזיר

ב שיעור כללי במצוות הנזירות
בהאם אשה שרואה סוטה בקלקולה צריכה להיות נזירה?
גנזירות של קדושה ונזירות של טומאה
דאיזה נזיר היה שמשון בבטן אמו?
המי מקריב את קורבנותיו של נזיר שהוא כהן?
והאם אומרים מקצת היום ככולו אצל חתן?
זאיזה לילה הוא כמו יום?
חהאם המשיח יכול לבוא בשבת?
טמה ההבדל בין חלה שנדבקה לחלה שנתערבה?
ידיבור רע, האם הקב"ה מצרפו למעשה?
יאאיך ניתן להתנות במצוות תפילין?
יבהאם חולה יכול למנות שליח לגלול ספר תורה?
יגהאם המילה "בנים" כוללת בנות?
ידהאם אפשר לבטל נזירות שמשון?
טואיך אפשר לקיים נדר בלי לשלם?
טזהאם מותר לכהן להיכנס לבית קברות?
יז. התנאים המחייבים את הנזיר בהשוואה למטמא את עצמו במקדש
יזמהו האיסור בהפעלת חיישן בשבת?
יחמהי היהירות שבנזירות?
יטדברים שרק התורה יכולה לקבוע
כאיך ייתכן שמוחלים לכל העולם בשביל יחיד?
כאמה לא יכולים חכמים לעקור?
כבהאם מותר לעשות דיאטה לשם יופי?
כגמדוע דווקא רבי עקיבא בכה?
כדהאם מותר לאשה לתת צדקה מכספי בעלה?
כהשתי דרגות של הלכה למשה מסיני
כוסיבוכים הם חלק מהחיים ומהתורה
כזמי לעולם לא מת?
כחמי היה הגאון רבי יהושע בועז?
כטמי תיקן את החיוב לחנך ילדים?
לקידושי טעות כמו הקדש בטעות
לאהאם מותר להדפיס את שם ה' על שטרות כסף?
לבאיך התכוננו חכמי ישראל לחורבן בית המקדש?
לגמדוע אמר ירמיהו "היכל ה'" שלוש פעמים?
לדמה ההבדל בין איסורי הנזיר?
להמה ההבדל בין כבש לכשב?
לוהאם מברכים אחרי שתיית קפה חם?
לזהלכות שרומזות על תשובה
לחכמה נפשות יש באדם?
לט: איסור גילוח בנזיר כשאינו מתכוון
לטהאם יש היתר להתגלח בתער?
מהאם מותר ליהודי לגלח את זקנו?
מאמהו יחס היהדות לגידול זקן?
מבאיך מסרקים שיער בשבת?
מגמדוע לא גילה החתם סופר את ההיתר?
מדממי שללו את התואר "רבי"?
מההאם כל עיר נקראת "מדינה"?
מוחיוב קיום מצווה מספק
מזהאם שבט לוי השתתף במלחמה?
מחלכל יהודי יש נפש של מאמין
מטאילו עצמות מת מותר לפנות לכל הדעות?
נהאם מותר לבצוע בשבת על שתי פרוסות?
נאמהו מלאך המוות שבאדם?
נבמהו "אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע"?
נגמי נקרא יתום?
נדהאם מותר לכהן לצאת מארץ ישראל לחו"ל?
נהמעשה בכהן שטעה
נוהאם מותר "לגנוב" דברי תורה?
נזהאם מותר לכהן להיכנס לבית חולים?
נחמדוע אסורה הקפת כל הראש?
נטבמה מתבטאים ההבדלים בין גברים לנשים?
סהאם אפשר להביא קורבן חטאת נדבה?
סאמדוע רק יהודים מצווים על קידוש השם?
סבמה ההבדל בין "ואשביעך" לבין "השבעה לי"?
סגראוי כמה שפחות לחפש ענייני טומאה
סדהאם מותר לכהן לטוס מעל בית קברות?
סההאם יעקב אבינו נקבר במצרים?
סובמה הייתה השפעתו של שמואל על עם ישראל?

למפתח ביאורי אגדות - נזירללקט ביאורי אגדות - נזיר

מסכת סוטה

ב הדין הכללי של סוטה ומה בין סוטה ודאית לספק
ב קינוי בינו לבינה
במהו "זיווג שני"?
גמדוע לא מת כל חוטא?
דמניין שהגאווה חמורה מכל העבירות האחרות?
המי שמוותר נידון לחסד
והאם מותר לגרש אישה רשעה בעל כורחה?
זכמה גרועה תכונת הילדות
ח. אין עושים מצוות חבילות חבילות
ח. אין עושין מצוות חבילות חבילות
חממה התפעל יתרו?
טיותר מדי = פחות מדי
יתכונות טובות לפעמים חבויות, ויש צורך לגלותן
יאמי היה יתרו?
יבמה נצטווה עמרם במצרים?
יגהמתחיל במצווה חייב לגומרה
ידהאם טוב לתת יד לפושעים?
טומהי העלייה הרוחנית בין פסח לשבועות?
טזמהם שלושת ראשי העבירות של מצורע?
יז:-יח. גדרים שונים בכתיבת מגילת סוטה
יזלפעמים זוהי זכות להתגרש
יחברכה על אכילה דרך שפופרת
יטהאם מותר לנשים לנשק ידי רבנים?
כמדוע נשים מברכות את ברכת התורה?
כאעד כמה אסור להחמיר לאחרים ולהקל לעצמו?
כבלמי קוראים "וצדקתך"?
כגבמה האיש ואשתו שותפים?
כדמה אסור להזכיר לבטלה?
כה. העוברת על דת
כה. מתרים בעוברת על דת שתפסיד כתובתה
כהמהי שיחה של תורה?
כו"ואמרת אליהם" - תמיד לרבות גרים
כזמה הכוונה: "בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו"?
כחמהו "צדיק לאותו דבר"?
כטהתורה מתייחסת רק לדברים וודאיים
להאם יש דין "שומע כעונה" בקריאת שמע?
לא. גדרי הנאמנות של עד אחד בסוטה ובכל אשת איש
לאהאם מדובר בעושה מאהבה או בעושה מיראה?
לבמדוע יש שמברכים בלחש על הדלקת נר שבת?
לג. תפילה בכל לשון
לגהאם מותר לשנות מהברה אשכנזית לספרדית?
לד תפילה ברכות וקריאת שמע שנאמרים בכל לשון
לדעצה למניעת השפעות זרות
להאיך נשא הארון את נושאיו?
לועד כמה חשוב להשתתף בחתונה?
לזהאם ייתכן שאשה צדיקה תמות בעוון הדור?
לח הכרזת 'כוהנים' לפני ברכתם
לחהאם קוראים לכהן אחד העולה לדוכן?
לטברכת כהנים של הרב קוק זצ"ל
ממנין שהשלם גדול מסך חלקיו?
מאהאם רחבעם היה ראוי להיות מלך?
מבמהי חנופה של קיום מצוות?
מגשלוש דרגות של דיבורים לפני יציאה למלחמה
מד: גדרי מלחמת מצווה ומלחמת רשות
מדאיזה עוון ראה האר"י ז"ל על פני תלמיד חכם?
מהמה כוונת רש"י במילים "יום אחד"?
מומה מסמלת עריפת העגלה?
מזמתי נולד יש"ו?
מחמהי השפעת הדור על חכמיו?
מטמדוע מתרבה החוצפה בדורות האחרונים?

למפתח ביאורי אגדות - סוטהללקט ביאורי אגדות - סוטה

מסכת גיטין

ב מה בין גיטין לשאר שטרות, בין שליח קבלה לשליח הולכה
בלמה לא זכה מי שגירש את אשתו?
ג עדי חתימה ועדי מסירה
ג.-ד. עדי חתימה או עדי מסירה כרתי
גמה אי אפשר לומר בשתי מילים?
דמה דינה של עדות אמת של עדים פסולים?
המי היה מסדר גיטין וקידושין?
ומי יותר גדול מבעל גילוי אליהו?
ז האיסור לשיר ולזמר בפה ובכלי שיר - זכר לחורבן בית המקדש
זהאם יש גנאי באכילת דבר שאסור מדרבנן?
ח.-: כיבוש יחיד
חהאם מותר לתת אוטונומיה לאחרים בארץ ישראל?
טהאם פסק דין של בג"ץ הוא "דינא דמלכותא"?
ימי התיר מרגרינה ללא הכשר?
יא: זיכוי גט לאישה על ידי אחר שלא מדעתה
יאאדם עם שם של גוי אינו תמיד גוי
יבהאם דרכה של אשה לצאת לשוק?
יג השולח שליח עם גט או מתנה ואמר לו תן או זכה
יגמה מיוחד בקניין אודיתא?
ידמה דינה של צוואה שתקפה לפי החוק ולא לפי ההלכה?
טוהאם ניתן לברך בשילוב של שמיעה ודיבור?
טזקל וחומר - סגולה לרפואה
יז תקנת זמן בגיטי נשים
יזמהי "חזקת כשרות"?
יחכתובה שנחתמה ביום שלפני החופה
יטהאם גט שנכתב בכתב סתרים כשר?
כמדוע אסור לרקום פסוקים בטלית?
כאהמחלוקת שמובאת באנציקלופדיה התלמודית
כבהאם רובוט יכול להיות שליח?
כגהאם בית דין יכול לקבל הקלטות כראיה?
כדמדוע בחרו דווקא את השם "יוסף בן שמעון"?
כהלימוד תורה ללא משוא פנים
כומה התוקף של גט שניתן מתוך כעס?
כזזיוף של מסמך הוא שקר לכל הדעות
כחאל תשליכני לעת זקנה
כטהאם מותר לבן להביע דעה שונה מאביו?
למה המטרה של הפרשת תרומות ומעשרות וחלה?
לאמדוע אסור לכבד תלמיד חכם שהוא בעל מחלוקת?
לבהאם אפשר להפקיר באמצעות שליח?
לגהאם אפשר להפקיע קידושין לכתחילה?
לדהאם מותר לקרוא לאדם ששמו כשם אביו בשמו?
להחכמי הדור עם יד על הדופק
לו.-לז. תקנת פרוזבול
לוכתיבת תארים בכתובה
לז שמיטת כספים ותיקוני פרוזבול
לזמדוע רבה היה עצוב?
לחארץ ישראל נלקחה מעם ישראל שלא כדין
לטמה הדין של פיאות משיער שבא מהודו?
מבאילו עניינים מצווה לקיים דברי המת?
מאקושיה על האמרי אמת זצ"ל
מבשותף שלא מקבל פיצוי
מגאין זו בושה לטעות
מדתשלום למס הכנסה נחשב מעשר כספים?
מהמה יתרון אדם על בהמה?
מואיפה ומדוע כתוב "וישתחו" בכתיב חסר?
מז האם יש לגוי קניין בארץ ישראל לעניין המצוות התלויות בארץ
מזמה עדיף: להשאיר ירושה או לא?
מחסוגים שונים של נשים רעות
מטהאם מותר או אסור לדרוש את טעמי המצוות?
נהאם בגט כותבים אברם או אברהם?
נאמדוע לא לדחות תשלומים?
נבהאם בעל קורא לאשתו בשמה?
נג הדין של הנעשה באיסור בשבת ובשביעית
נגהאם נטיעת אילנות אסורה בשמיטה מן התורה?
נדנחשדו ישראל על השביעית
נהמה גרם לשלושת החורבנות?
נולמי לא ראוי לקרוא בתואר "הגאון"?
נזאיזו זכות הייתה לרשעים הגדולים?
נחמה הקשר בין תפילין לבין מלחמה?
נטמאיזה גיל ילד מניח תפילין?
ס הקדמת הכהן והלוי בקריאת התורה
סלמי מותר לכתוב דברי תורה?
סאאסור להיות כפוי טובה!
סבאיך עונים שלום לגוי?
סגמה ההבדל בין "שילוח" ל"גירוש"?
סדמה ההבדל בין "עזי פנים" לבין "עזות פנים"?
סהבאיזה גיל אדם מגיע לשלמות?
סואיזה קול שומעים דרך הטלפון?
סזמדוע חשד יוסף באחיו?
סחמהי סעודת שלמה "בשעתו"?
סטמותר לקחת תרופות לשיכוך כאבים המקצרות חיים?
עאיפה יש פחות כעס?
עא מצוות תקיעת שופר בתקיעה או בשמיעה
עאמה נכלל במושג "אמירה"?
עבבמה אפשר לסמוך על דברי הרופאים?
עגמדוע המציאו יהודים עבודה זרה חדשה?
עדמה זה "אונס ליום אחרון"?
עהמה ההבדל בין "קשיא" ל"תיובתא"?
עוהאם מותר לצאת מהארץ לטיול?
עזמאיזה יום צריך להתכונן לשבת?
עחהאם גירושין חלים ללא דיבור?
עטהאם מותר לכתוב תאריך לועזי על מצבה?
פמה דין שינוי בשם אבי האשה בגט?
פאהאם הדורות האחרונים חלקו על הראשונים?
פבגירושין, פעולה חיובית או שלילית?
פגהאם יש סדר בדברי התנאים?
פדמדוע דווקא החזיר מסמל אוכל לא כשר?
פהדקדוקים בכתיבת הגט
פומדוע מרדכי לא נתן גט לאסתר?
פזמדוע נקראת שפתנו "עברית"?
פחמדוע אסור לתבוע בבתי משפט?
פטמדוע מצווה ללמוד את סדר דורות החכמים?
צמהי התקווה שיש בסוף מגילת איכה?

למפתח ביאורי אגדות - גיטיןללקט ביאורי אגדות - גיטין

מסכת קדושין

ב. גדרים כלליים בקידושין
ב. קידושי כסף
ב: מה בין קידושין לקניינים אחרים
בהאם האיש תמיד אקטיבי בקדושין?
גמדוע האב לא מחליט מי יהיה החתן של בתו?
דמדוע האיש מקדש ולא האשה?
ה. חופה וקידושין
ה: "נתן הוא ואמרה היא"
הנישואין = קודש הקודשים
ולמה רומזים "גיטין וקידושין"?
ז: המקדש בשיראי
זקבלה שהיא נתינה
חבת נשואה נשארת קשורה לשבט אביה
טמה מקור החשיבות של כסף?
יקשר מן הכלל אל הפרט
יאמדוע אשה מקפידה על דינר?
יבמה מיוחד במדי?
יגהאם איש שנהפך לאשה נחשב כמת?
ידשלושה אופני השוואה בתורה
טומה ההבדל בין עבד לשכיר?
טזמה ההבדל בין עבד עברי לעבד כנעני?
יזאין אדם שאין לו תחליף?
יחאחריות כלפי המשפחה
יטמהו ה"ייעוד" של כל מעשה?
כלא להטיל מטלה שמעמיסה יותר מדי
כאמה התועלת בזירוז חיצוני?
כבמתי עדיף לא להחמיר?
כגמה הדבר החשוב ביותר לעשות כרגע?
כדהנטייה להאשים אחרים
כהדיבורים של טומאה ושל טהרה
כוהתורה ניתנה כמתנה וכמקח
כזמה יכול להיגרם מנפילה קטנה?
כחהאם יש היתר לנקום?
כטתפקיד ההורים - להכין את הילד לחיים
לההורים והבן - שותפים במצווה
לא. מה קודם: כיבוד אב או כיבוד אם?
לא: אב ואם שרוצים לכבד את בנם
לא: איסור יציאה מארץ ישראל
לא: מורא מאביו
לאמהו המדד לקיום מצוות כיבוד אב ואם?
לבמדוע דווקא זריקת ארנק מלא כסף?
לגמה ההבדל בין כבוד האב לכבוד הרב?
לדמה פירוש הברכה "שעשני כרצונו"?
להמדוע נשים פטורות ממצוות פריה ורביה?
לובנים ממשיכים את קודמיהם
לזאין בעולם מקום טמא מצד עצמו
לח האיסור של פירות ערלה וקנייתם בשוק
לחמי חי חיים מושלמים?
לט הרכבת אילנות האיסור וגדריו
לטבזכות מצווה אחת בשלמות
ממה הקשר בין מידות טובות לעבודה?
מא גדרים כלליים בשליחות
מאמדוע חשוב לעזור בהכנות לשבת?
מב אין שליח לדבר עבירה
מבמה צריך כל יהודי לדעת?
מג סוגיית 'שליח נעשה עד' בדיני ממונות ובקידושין גדרים בהלכות עדות פסול נוגע ובעל דבר
מגמה ההסבר למרידה של אוריה?
מדשתי דרגות של שליחות
מהדרגות שונות של חוצפה
מומעשה ביהודי שמכר את העיר פאריז
מזהשמחה שבחידוש
מחמה האינטרס בנישואין?
מטשני צדדים של גבורה ועושר
נמהו רצונו של יהודי?
נאהאם עדיף לקדש את הבת הקטנה או הגדולה?
נבהחוכמה שבהבאת שלום בין אדם לחברו
נגמדוע "עד יום מותו"?
נדאיזו חובה היא בעצם זכות?
נהמיהו האיש המאושר?
נושותף פסיבי ושותף אקטיבי
נזהעולם נברא כדי שנהנה ממנו
נחהתורה לא עומדת למכירה
נטקשה יותר לתקן מאשר לקלקל
סברור לכולם מה הייתה כוונתה
סאמקור לזכויות יוצרים בהלכה
סבמהו המשפט שבגיור?
סגהאם שטרות כסף נחשבים ככסף?
סדהאם מותר לאח צעיר להתחתן לפני אחיו הגדול?
סהמה חשיבות העדים בקידושין?
סולכל אדם שילוב מדויק וייחודי של מידות
סזאיך מתייחסים לגר בכבוד ובאהבה?
סחהאם יש היתר מפורש בתורה לישא שתי נשים?
סט: מעמד הכהנים בזמן הזה
סטעם ישראל היה ויהיה מיוחס בשלמות
עאלו אחים הם חביבים ושנואים גם יחד?
עאהאם כהן צריך להחמיר יותר כשבא להתחתן?
עבהאם מענישים בעונש שגורם לצאת לתרבות רעה?
עגמה הקשר בין ממזר לפרי מורכב?
עדמדוע נשים פסולות לעדות?
עהמה דין ברית מילה של ילד גוי שנעשתה על ידי אביו היהודי?
עוהאם מותר למנות גר כראש ישיבה?
עז בני גרים היתרים ואיסורים לכהנים ולממזרים
עזמהו המנגנון של פסול חללות?
עחמדוע דווקא למלכי בית דוד מותר לשבת בעזרה?
עטעצה לזמנים של "מוחין דקטנות"
פאתה חי? תגיד תודה!
פאהמוסר מלמד איך להתפעל
פב"שעשה לי כל צרכי" - גם החסרונות הם צורך

למפתח ביאורי אגדות - קידושיןללקט ביאורי אגדות - קידושין

מסכת בבא קמא

ב שיעור פתיחה למסכת בבא קמא - לדיני נזיקין
במבוא לפרקים הראשונים של מסכת בבא קמא
בארבעת אבות הנזיקין לנפשו של אדם
גארבעת החטאים הגדולים בהסטוריה
דהאם לבהמה יש יצר הרע?
ה: טעמי הפטור של שן ורגל ברשות הרבים
הבורג שגרם לפנצ'ר ברכב
ו. אבנו סכינו ומשאו שנפלו מהגג והזיקו
ו. אבנו סכינו ומשאו שנפלו ברוח מצויה
ו הרב אהרן גניזי, הדברים הנלמדים מ"במה הצד"
ו הרב אהרן גניזי, בור המתגלגל כשהזיק בדרך הילוכו
והאם מלח יכול להיחשב "דבר המזיק"?
זלמי הקב"ה חייב לשלם?
חמה לומדים מדיני גביית קרקעות להלכות אמירת קדיש?
ט. שיעור הוצאה לקיום מצוה
ט: הוצאה להידור מצוה
טאיזה ספר תורה אינו מהודר?
י שותפות בנזיקין ובהריגה
יהאם מותר להשתמש במעלית שבת?
יא. שומר שמסר לשומר
יאמדוע אין פוסקים הלכה על פי תורת הנסתר?
יבמניעה של וויכוח מיותר היא בכלל דרכי שלום
יגיישוב דברי החזון איש זצ"ל
ידווידוי לפני ראש השנה הוא בבחינת "מודה בקנס"
טואיזה דיין יכול לדון על פי רוח הקודש?
טזהאם צריך לברר אם עני המבקש נדבה רמאי?
יז: זורק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל
יזשני סוגי תיקון לשני סוגי יצר הרע
יחלפעמים אדם מזיק לעצמו
יטמה ההבדל בין בהמה לחיה?
כממי ניתן ללמוד דברים עמוקים?
כאהאם ראוי ליהנות מרכוש של אחרים?
כבהאם אפשר לברך על נרות שבת בלילה?
כגהאם יעקב פחד יותר להרוג או להיהרג?
כדהשולח וירוס בדואר אלקטרוני
כהבשמים מענישים מן הדין
כו. אדם מועד לעולם
כומה דינה של אישה שהרגה תינוק בשנתה?
כז. עובר דרך הנתקל בממון חברו
כז: עביד איניש דינא לנפשיה
כז: אין הולכים בממון אחר הרוב
כזהאם דרכו של מי שבורח להתבונן בדרכים?
כחמה מותר לעשות כשמכונית חונה באופן שמפריע?
כט"עשאן הכתוב כאילו ברשותו" לטובה
לשלוש השלמויות של האדם
לאדברים שמציאותו של האדם משפיעה עליהם
לב. הרץ לכבוד שבת והזיק
לב. שניים שהיו רצים
לבמהם ראשי התיבות של שבת?
לגמה דינו של מי ששתה עדשות מגע של חברו?
לדנהג שפגע במכונית בשבת - פטור
להדרגת האדם משפיעה על בהמתו
לוהאם מחשבה לתת צדקה מחייבת?
לזלפעמים כדי להשיג משהו צריך להשתנות
לחהקב"ה משלם שכר בצורה מדויקת
לטהאם "יצר לב האדם רע מנעוריו" מצדיק רשע?
מהאם ילד קטן שחטא צריך לעשות תשובה?
מאמה רק רבי עקיבא היה יכול ללמד?
מבשתי דרגות של גדולי תורה
מגבאיזה חיוב ממוני לא מועילה מחילה?
מדלא הורגים חיה בלי סיבה
מההחזר כספי במקח טעות של איסורי הנאה
מוהחזר כספי במקח טעות של איסורי הנאה
מזבמה שונה מסית ממניח רעל?
מחההלכה תלויה ברמת הצניעות
מטממי צריך לבקש רשות לעשות הפלה?
נהצדיקים נמצאים תמיד בהיכל המלך
נאמה המרחק בין כרס השור לקרקע?
נבהיתרון של חטא הרבים מתוך אחדות
נגהאם יש שליח לדבר עבירה באיסור דרבנן?
נדהפסד ואובדן מאפשר צמיחה והתחדשות
נה: הרב אביאל סליי, הפורץ כותל בריא בפני בהמת חברו
נה:-נו. הרב אביאל סליי, הפורץ כותל רעוע בפני בהמת חברו
נההמשמעות של חסרון אות
נו. היודע עדות לחברו ואינו מעיד לו
נו: הרב אהרון גניזי, חיוב הליסטים על הנזקים שעשתה הבהמה שגזל
נו: הרב אביאל סליי, מסר בהמתו לשומר, והלה העבירה לשומר אחר, והלכה והזיקה
נו: שומר שמסר לשומר
נוכמה צריך להזדרז בנתינת צדקה?
נזאיזו אבידה מוחזרת בשבת?
נחהאם השובר שמשה של בית צריך לשלם?
נט: מזיקים שנמסרו לחרש שוטה וקטן
נט: השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן
נטמי יכולה ללדת ללא מיילדת?
ס: הצלת עצמו בממון חברו
ס: לקיחה או החלפה של חפץ מחברו ללא רשות על מנת לשלם
ס: הרב אהרון גניזי, האם מותר להציל עצמו בממון חברו?
סמידת חסידות שיהא ממון חברך חביב לך יותר מגופך
סאהאם טוב למסור נפש על דברי תורה?
סבחמסן הוא "חס" גזלן
סגלא לגרום לאשליות שווא
סדאיך קוראים ליהודי בשם "ישמעאל"?
סהמה הרמז לתחיית המתים?
סוהתמנות לגדולה משנה את האדם
סזספר תורה שנקנה מכספי הימורים
סחההבדל בין "שלו" לבין "ברשותו"
סטהמסכן שהפך לגיבור
ע"רשות" מלשון שליחות
עאטלוויזיה בליל שבת
עבמדוע תבע הט"ז את הב"ח לדין תורה?
עגמתי אדם מאבד את חזקת כשרותו?
עדהאם מותר ליהודי להעביד עבד כנעני בפרך?
עהמה ההיגיון בזה שהמודה בקנס פטור?
עומה דינו של ה"חוטף" קדיש לא לפי זכותו?
עזכמה משלם המזיק אתרוג מהודר?
עחהמזיק חפץ מהודר של מצווה
עט: הרב אהרון גניזי, גידול בהמה דקה בארץ ישראל בזמנינו
עטכבוד הבריות הוא דאורייתא
פמה שורש כל החטאים בעולם?
פאהאם ניתן לסמוך על חכמת הגוים?
פבמי חייב בקריאת התורה, יחיד או ציבור?
פגאיזה ילד מצטרף לזימון?
פדהאם מותר לסכן אבר כדי להציל חיים?
פה. מצות ריפוי
פה: הרב ירון איתן, תשלומי שבת בחובל בחברו
פההאם חייב אדם להשתדל ברפואה?
פו: הרב אביאל סליי, "שבת הפוחתתו בדמים"
פופרסום נוסף של דברי ביוש מוסיף ביוש
פזממה פטור מי שאינו מצווה?
פחקניין פירות - רמז לעולם הזה
פטהאם אדם חייב ללוות כסף כדי לשלם חוב?
צזמנים שמפקיעים את שעבוד היצר הרע
צאהאם מותר לעשות ניתוח פלסטי?
צבמדוע המתפלל על חברו נענה תחילה?
צגמי עדיף: תור או בן יונה?
צדמתפלל בחוזקה אינו שליח של הציבור
צה"תקנת השבים" באומות שגזלו נשמות
צוהמדביק את חברו בווירוס מזיק היזק ניכר
צזהמטבע של אברהם אבינו - שילוב של יראה ואהבה
צחמה הדבר שקשה אפילו לגדולי עולם?
צטבאיזה מצב חסיד לא חייב לגמול חסד?
קאיזו מחיצה צריך לגדור?
קאמדוע לא לגדל חית מחמד?
קבסעודת סיום בבא קמא היא סעודת מצווה?
קגמדוע לא יכול להיות חסיד שקרן או גנב?
קדהממני יפלא כל דבר?
קהמה המשמעות של "חמס" בתנ"ך?
קו"ולקח בעליו", מה הוא לוקח?
קזגודל החיוב של הכרת הטוב
קחנתינה לצדקה במקום השבה לבעלים של גזילה או פיקדון
קטמה עושים עם רכוש נפטר שיורשיו לא נמצאו?
קישני סוגים של אכילה
קיאמתי לא אומרים טב למיתב טן דו?
קיבבשעת התפעלות גדולה אנשים לא משקרים
קיגמדוע אסור לגנוב או לגזול?
קידמה מסמלים הציצית והתפילין?
קטוכללי השגחה לוועדות כשרות
קטזכמה צריכות לעלות תרופות?
קיזכמה חמור לפגוע באדם אחר
קיחמותר לאשה לקנות מזוזה מכספי בעלה בלי ידיעתו?
קיטהכסף מחייה את בעליו

למפתח ביאורי אגדות - בבא קמאללקט ביאורי אגדות - בבא קמא

מסכת בבא מציעא

ב שניים אוחזין בטלית - הדין וגדריו
ה:-ו. האם חשוד לממון חשוד גם לשבועה
י. קנין ארבע אמות
י המגביה מציאה לחבירו והתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים
י: אין שליח לדבר עבירה
כא דיון כללי במצוות השבת אבידה וגדרה
כא יאוש שלא מדעת
כא. המוצא פירות מפוזרים
כא. המוצא פירות מפוזרים דרך נפילה
כב., כד: אבידה כתוצאה מאסון טבע
כב: מקום כסימן לאבידה
כג: אבידה שעבר זמן רב מעת שאבדה
כד: החזרת אבידה לפנים משורת הדין
כה היאוש באבידה כיצד זוכים בה ובפרט בקניין חצר
לו שומר שמסר לשומר
מט התוקף שיש להבטחה בדברים
נ איסור אונאת ממון
סא איסור ריבית
סא: הגונב דרך צחוק או על מנת לשלם
סב. חייך קודמים לחיי חברך
סז מחילה בטעות
עז יחסי עובד ומעביד
פ ביטול מקח

למפתח ביאורי אגדות - בבא מציעאללקט ביאורי אגדות - בבא מציעא

מסכת בבא בתרא

ב היזק ראייה במסכת בבא בתרא
ב. הרב אביאל סליי, מבוא למסכת בבא בתרא וביאור המשנה הראשונה
ב. הרב אביאל סליי, הגבלות על הכלל "הכל כמנהג המדינה"
ב הרב אביאל סליי, חלוקת המקום והאבנים של כותל שבין שתי חצרות - חלק א
ב הרב אביאל סליי, חלוקת המקום והאבנים של כותל שבין שתי חצרות - חלק ב
ב הרב אהרון גניזי, ביאור המחלוקת בעניין היזק ראיה
ד הרב אהרון גניזי, חזקה ומחילה בהיזק ראיה
ד הרב ירון איתן, סתירת בית כנסת
ד הרב ירון איתן, שיפוץ בית כנסת בזמן שאינו בשימוש
ד: הרב אהרון גניזי , סוגיית מקיף וניקף
ד: הרב אהרון גניזי, הסיבה שמחייבים את הניקף לשלם עבור הגדר
ה. הרב ירון איתן, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו
ה. הרב ירון איתן, באיזו הלוואה אין אדם פורע תוך זמנו
ו. הרב אביאל סליי, "אחזיק להורדי - אחזיק לכשורי"
ו. הרב אביאל סליי, חזקת תשמישים - מה? כמה? ולמה?
ו. חזקת הבתים, חזקת תשמישין וחזקת נזיקין
ו: הרב אהרון גניזי, בניית מעקה לגג משום היזק ראיה
ו: הרב אהרון גניזי, אימתי יש היזק ראיה בגג?
ו רב ירון איתן, מניעת היזק ראיה בשתי חצרות שגובהן שונה - חלק א
ו הרב ירון איתן, מניעת היזק ראיה בשתי חצרות שגובהן שונה - חלק ב
ז הרב אביאל סליי, יורש שבונה כותל שמאפיל על דירתו של היורש השני
ז הרב אביאל סליי, היזק הנובע מהאפלה על חלון
ז הרב ירון איתן, אופן חלוקת המס בין תושבי העיר
ז: הרב ירון איתן, "רבנן לא צריכי נטירותא"
ז: שיטת הבחירות והממשל ע"פ ההלכה
ז: הבחירות ושיטת הממשל
ח: הרב אהרון גניזי, גבייה ושימוש בכספי קופה ותמחוי
ח: הרב אהרון גניזי, האם כופים על מצוות צדקה?
י: הרב אביאל סליי, האיסור לקבל צדקה מנכרים
יב דרכי החלוקה בשותפות
יג:-יד.הרב ירון איתן, הרווחים בספר התורה ובתנ"ך - חלק א
יג:-יד.הרב ירון איתן, הרווחים בספר התורה ובתנ"ך - חלק ב
יד הרב אהרן גניזי, כתיבת תנ"ך שלם
יד הרב אהרן גניזי, כתיבה וגלילה של כתבי הקודש
מז: מקח וממכר שלא ברצון
נד: גדרים בדינא דמלכותא
ס. י"ז בתמוז וימי בין המצרים
עו. מכירה וקניין של שטרות
פא. זכויות של הקונה אילנות בקרקע של חבירו
צב. אין הולכים בממון אחר הרוב
ק מיצר שהחזיקו בו רבים
קח. ענייני ירושה
קכב דין "יכיר" ונאמנות האב כלפי בניו
קכו דין ראוי בבכור ובבעל חוב
קמד מתנת שכיב מרע על כל הנכסים ועל מקצתם
קמט. המעשה של איסור גיורא
קסז דיני שטרות
קעה: לברור ההגדרה של שטר חוב

למפתח ביאורי אגדות - בבא בתראללקט ביאורי אגדות - בבא בתרא

מסכת סנהדרין

ב דיני ממונות בשלשה
כ פרשת המלך המצווה והסמכויות
יג סמכותם של הדיינים והרבנים
נח: גוי שהכה ישראל
עב גנב הבא במחתרת
עט. רוב וקבוע
עד גדרים בפיקוח נפש

למפתח ביאורי אגדות - סנהדריןללקט ביאורי אגדות - סנהדרין

מסכת מכות

ב. חיוב מלקות בעדים זוממים
ב: חיוב עדים זוממים – קנס או ממון
ב: עדים זוממים
ג.-: שמיטת כספים במלוה לעשר שנים
ג: המתנה שהשביעית לא תשמט הלואתו
ה. החשש למציאות נדירה – "נהורא בריא" ו"גמל פורח"
ז. סנהדרין בארץ ישראל ובחו"ל
ז. חיוב של גלות לרוצח בשגגה
ח. הנכנס לחצר ברשות
טז. איסור "בל תשקצו" והשהיית נקבים
יט. קדושת המקדש וקדושת ירושלים בזמן הזה
יט. קדושת המקדש ירושלים וארץ ישראל
כ. גילוח כל הראש
כא. כתובת קעקע

למפתח ביאורי אגדות - מכותללקט ביאורי אגדות - מכות

מסכת שבועות

יט. חצי שיעור אסור מן התורה
לה. השמות והכינויים בכלל ובשבועות בפרט
מד: חשוד על השבועה ודין 'מתוך שאינו יכול להישבע'

למפתח ביאורי אגדות - שבועותללקט ביאורי אגדות - שבועות

מסכת עבודה זרה

ו "לפני עיוור לא תתן מכשול"
כט: מאכלים ומשקים של גוים האסורים באכילה או בהנאה
סז. מאכלים או משקים של גויים האסורים באכילה או בהנאה
עה טבילת כלים שנקנו מגוי

למפתח ביאורי אגדות - עבודה זרהללקט ביאורי אגדות - עבודה זרה

מסכת הוריות

ב: גדרי החובה לציית להכרעות בית הדין
יא: ירושה במינויים ציבוריים

למפתח ביאורי אגדות - הוריותללקט ביאורי אגדות - הוריות

מסכת זבחים

ב מחשבה בקדשים ובכלל, בדיבור או במחשבה
ו: לב ב"ד מתנה
טו: יד ימין בעבודה במקדש ובשאר דברים
לב: הותרה או דחויה - בטומאה ובשבת
נו מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה
סב מקום המקדש ומקום המזבח והקרבת קרבנות בזמן הזה
עג. רוב וקבוע
פט כל התדיר מחברו קודם לחברו
צא דבר שאינו מתכוון ופסיק רישיה
צג דם קרבן שניתז על הבגד
קח איסור שחוטי חוץ

למפתח ביאורי אגדות - זבחיםללקט ביאורי אגדות - זבחים

מסכת מנחות

לה: ברכות התפילין
לט למצוות הציצית על פי הסוגיות בפרק התכלת
נב: מה בין כל המנחות שבאות מצה לבין המצה בפסח שצריכה להיות שמורה?
סה מצוות ספירת העומר
סה מצוות ספירת העומר - ב
סה מצוות ספירת העומר - ג
סה: מהות הספירה
סח מצות הבאת העומר ואיסור אכילה מתבואה חדשה
פז היין בנסכים בקידוש ובארבע כוסות
צו כל מלאכה שאפשר לעשותה מע"ש אינה דוחה את השבת
צט מצות תלמוד תורה וגדרה
צט מצות תלמוד תורה
קג תפוס לשון ראשון וחזרה בתוך כדי דיבור

למפתח ביאורי אגדות - מנחות

ללקט ביאורי אגדות - מנחות

מסכת חולין

ב הברכה שמברכים על השחיטה
י אין ספק מוציא מידי ודאי
יב גדול עומד על גביו בשחיטה ובשאר דברים
יד מעשה שבת - איסורו גדרו והיקפו
כגשלשה סוגי מומים גשמיים ורוחניים
כדהאם קשה יותר להתקלקל או לקלקל אחרים?
כהמהי שלימות עבודת תיקון המידות?
כומדוע היו תוקעים במוצאי שבת?
כחשני סוגי רוב
כטהאם יש חשיבות לאמצעי או רק למטרה?
להאם אפשר לפדות בהמה שלא יכולה לעמוד?
לא. כוונה בעשיה, בשחיטה, בטבילה, בשופר ובקריאת שמע
לאדרגות שונות של קשר בין אשה לבעלה
לבזריזות הנלמדת מהלכות שחיטה
לגמדוע אין עונש מלקות על "לא תאכלו על הדם"?
לדמדוע היו אנשים שאכלו חולין טהרת הקדש?
להתמיד יש סיכוי למהפך לטובה
לוקדושה יכולה ליצור מציאות חדשה
לזמהו הסימן של חיות רוחנית?
לחקול התורה צריך להיות ברור וחזק
לטמדוע מאבד אדם את הזכויות שכבר צבר?
מהחוסן של הכלל
מאדרגות שונות של שנאה
מבכלפי מי צריכה להיות יותר חמלה?
מגהשפעה של ילד רע על ילדים אחרים
מדקבלה על מנת לתת נחשבת נתינה
מהשתי שכבות הגנה גשמית ורוחנית
מוילד המתחבר לחברים לא טובים - סימן או סיבה?
מזשני סוגים של אנשים המתנהגים בכשרות
מחחיסרון מבפנים - אין שמו חיסרון
מטאיך תהיה נחמת עם ישראל?
נההלכה יכולה להשתנות בגלל שינוי המציאות
נאשני סוגים של נפילה
נבנחבסה הגולגולת
נגקוץ שהגיע לחלל
נדחומרות
נהחרותה בידי אדם או בידי שמים
נועוף שניטלו נוצותיו
נזבהמה שנשמטה ידה
נחטריפה שחיה יותר משנים עשר חודש
נטמעלה גרה ומפריס פרסה
סהרכבת דשאים
סאעוף שדורס
סבתרנגול הודו
סגלעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה
סדאפרוח שלא נפתחו עיניו
סהעוף ששוכן עם עופות טמאים
סומצווה לדעת את סימני הטהרה
סז:תולעי פירות
סזשרצים שנוצרים בתוך כלי
סחיציאה מחוץ למחיצה
סטדבר שתחילת ביאתו לעולם הייתה בתערובת
עפדיון הבן בלידת מלקחיים
עאטומאה באשת כהן מעוברת
עבטומאת הגולל של הקבר
עגאבר המדולדל מבהמה
עדחלב וגיד הנשה של בן פקועה
עהפחד ומורא
עו. הלכות טריפות בבהמה ובאדם
עומידותיהם של האבות ושל עם ישראל
עזריפוי סגולי ופסיכולוגי
עחהוולד כרוך אחר אמו
עטכבוד אבי האב
פמיני חיות ומיני בהמות
פאאיסורו "אותו ואת בנו" בעגלה ערופה
פבאיסור "אותו ואת בנו" בקונה בהמה
פגספק בברכת המצוה
פדצמחונות
פהשחיטת חולין בעזרה
פוהיסח הדעת המחייב לברך ברכה
פזקנס על חטיפת מצווה
פחהזהב כעפר
פטביטול עבודה זרה
צגיד הנשה של קרבן
צאהאיסור לצאת לבד בלילה
צבבעלי חיים שגיד הנשה שלהם אסור
צגשוחט שמכר בשר שהיה בו חֵלב
צדבעלותו של אורח על האוכל המוגש לו
צהאיסור ניחוש בפסוקים שילדים אומרים
צוירך שנתבשל עם גיד הנשה
צז טעם כעיקר וביטול ברוב
צזבדיקת טעם איסור בתערובת
צחביצה אסורה שנתבשלה עם אחרות
צטפסיקת הלכה במחלוקת חכמים
קביטול בריה
קאהאם גיד הנשה נאסר לבני יעקב?
קבאבר מן החי של בהמה טמאה
קגאכילת דגים עם חלב
קד ההרחקות הנוספות שנמשכות מאיסור בישול בשר בחלב
קדשהייה בין אכילת בשר לבין אכילת חלב
קהמים אחרונים חובה
קושומע כעונה
קזנתינת לחם למי שאינו נוטל ידיים
קחטיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר בסיר
קטהכשרת כחל
קיכפייה לקיים מצווה
קיאנותן טעם בר נותן טעם
קיבחיתוך צנון
קיגזהירות מ"בל תוסיף"
קידנתינת מתנה לנכרי
קטושלושת האיסורים של בשר בחלב
קטזגדולתו של המודה בטעותו
קיזכהן גדול שלובש בגדים משומשים ביום הכיפורים
קיחיד לטומאה ויד להכשר
קיטשלוש קליפות בבצל
קכמיץ פירות
קכאאיסור אבר מן החי לישראל ולבני נח
קכבטומאת עור של מת
קכגחשיבות התפילה בציבור
קכדיהושע בן נון ומשה רבינו
קכהטומאת מגע וטומאת אוהל
קכומחלוקת בהלכה למשה מסיני
קכזתולש דבר יבש המחובר לקרקע
קכחטומאת אבר מן החי ואיסורו
קכטטומאת גופת אדם חנוט
קל מתנות כהונה
קללאיזה כהן נותנים מתנות כהונה?
קלאחובת עני לתת צדקה
קלבאופן אכילת מתנות כהונה
קלגחובת כהן להחזיק את עצמו ככהן
קלדהמעלות הנדרשות מכהן גדול
קלה גדרי החיוב בראשית הגז
קלהחיוב שותפים בראשית הגז ובחלה
קלוראשית הגז בזמן הזה
קלזראשית הגז בחוץ לארץ
קלחשילוח הקן ב"קורא" היושב על ביצים של עוף אחר
קלטטעמים לשילוח הקן בפשט ובנסתר
קמשילוח הקן באפרוחים שאינם תלויים באמם
קמאכפייה על קיום מצוות
קמבעשה דוחה לא תעשה

למפתח ביאורי אגדות - חוליןללקט ביאורי אגדות - חולין

מסכת בכורות

במכירת בהמה גסה לגוי
ג דבר שלא בא לעולם בכלל ובבכורות בפרט
גדיני קנסות בזמן הזה
דפדיון הבן בבכור שאמו היא בת לוי
ההיוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור
ומקור ההיתר לשתות חלב
זההיתר המיוחד של דבש
חסבי דבי אתונא
ט פדיון הבן למי שנולד בלידת מלקחיים
טספק פדיון פטר חמור
יעריפת פטר חמור
יאהפרשת תרומות ומעשרות בענבים שנקנו מגוי
יבפדיון פטר חמור בשה ובשווה כסף
יגהקניין המועיל במיטלטלין בגוי
ידקדושת דמים וקדושת הגוף
טוהיחס הנכון לבעלי חיים
טזמניעת בזיון של בכור קדוש
יזהאם אפשר לצמצם?
יח דיני ספקות בכלל וספק בכור בפרט
יח"עד דאכלת כפנייתא בבבל"
יטבכור לדבר אחד
כחלב פוטר?
כבתורה ומדע
כגשלוש מחלוקות בקשר לאיסור לבטל איסור לכתחילה
כדמי יבנה את בית המקדש השלישי?
כההאם מותר להשתמש בדוד שמש בשבת?
כו"אבא חלפתא" - מתי מותר לבן לקרוא בשמו של אביו?
כזהאם לכתחילה אפשר לאכול קרבן שלמים במשך יומיים?
כח התשלום על ראיית בכור ועל טעות הדיינים - כללים בדין גרמי
כחהאם בימינו אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל?
כטהאם מותר לרופא לקבל תשלום עבור טיפול רפואי?
למדוע אסור לגייר אדם שלא ישמור מצוות?
לאאילו רשעים אינם מתקבלים גם אם חוזרים בתשובה?
לבארבע דרגות של אכילת בכור בעל מום
לגאין סתירה בין הקודש לבין החול
לדהתועלת שבמכירת אמה עבריה
להקושיית הגרי"ש אלישיב זצ"ל
לוהתרת נדרים על ידי שלשה הדיוטות לכתחילה?
לזמדוע יכול להיות עבד עברי כהן?
לחבמה אסור לחכם להורות לעצמו?
לטהאם חוטי הציצית צריכים להיות מגולים או מכוסים?
מההבדל בין אינו תמים לבעל מום
מאזקן חולה ומזוהם הפטורים מהתפילה
מבהתורה היא לא ספר מדע
מגשלש דרגות של חילול השם
מדכהן חולה באפילפסיה לעומת כהן שוטה
מההחיוב ללמוד את כל התורה
מוהאם הכרחי שהאב יכיר את בנו הבכור?
מזמדוע יש קדושה במתנות כהונה ולא במתנות לויה?
מחשני סוגים של מנהיגים: אקטיבי ופסיבי
מט מצות פדיון הבן
מטרגשות מעורבים ורגשות נפרדים
נהאם אי אפשר לפדות את הבן באמצעות שליח?
נא ראוי ושבח בבכור ובבעל חוב
נאשני סוגים של נתינה על מנת להחזיר
נבשלשה תחומים של חכמה
נגביטול מצוות מעשר בהמה בזמן הזה
נדשהחיינו פעמיים על גודגדניות שחורות ואדומות
נהמי גשמים ומי מעיין - שני סוגי תשובה
נושני טעמים למצוות מעשר בהמה
נחמשקפיים שמחליפים צבע בשבת
נטהאם אפשר להפריש חלה ממצות בליל הסדר?
ס"אחד" בפרסית - לשון גרוע
סאחידושו של הרוגוטשובר

למפתח ביאורי אגדות - בכורות ללקט ביאורי אגדות - בכורות

מסכת ערכין

ב מצות החינוך לקטנים
בשתי דעות בקשר לחינוך ילדים לקיום מצוות
גמהו חיוב הנשים בקריאת מגילה?
דמשל הברגים במטוס
המהי המשמעות של ערכם של יהודי ולא יהודי?
ושינוי ייעוד של כספי צדקה
ו מאימתי זוכים העניים בכספי צדקה
זמהי חשיבות חיי העובר?
חשתי שיטות להטות את כף המאזנים לזכות
טמדוע צריך לעסוק באסטרונומיה?
ימי שר את ההלל בזמן שחיטת הפסח?
י-יאשירת ההלל והשירה בכלל
יאבמה שירה עדיפה על תורה?
יבמה הקשר בין יובל ליום הכפורים?
יגלמה לא עלה עזרא לבנות את בית המקדש?
ידמדוע שדה קרובה לעיר שווה פחות?
טועד כמה צריך להתרחק מבעלי לשון הרע?
טזבאיזה מצב מותר לשנוא יהודי לדעת הרמב"ם?
יזמתי יכול עני להביא קרבן עשיר?
יחמצות קריאת שמע של נער בר מצוה
יטהקשר בין הכהנים לנטילת ידים בבוקר
כמהי הסיבה העיקרית לצרעת הבית?
כאמה כולל הרצון להיות יהודי?
כבמהי "חינא"?
כגמה למד הרשב"א מהסיפור של משה בר עצרי?
כדאיך מותר לתלמיד חכם לפרסם את עצמו?
כהמשמעות הדברים שבהם הבן מהווה תחליף לאביו
כומה הקשר בין קנין פירות להיתר המכירה בשביעית?
כזחמדתה של ארץ ישראל
כחלצורך מה מותר לבזבז יותר מחומש?
כטמקרקעי דחו"ל כמטלטלי דארץ ישראל
להריני כבן עזאי בשוקי טבריה
לא נתינה בעל כרחו
לאהחשיבות ההסטורית של בעלות של קרקע בארץ ישראל
לבזכותא דארץ ישראל
לגמה הקשר בין ערי הלויים לחיוב ברכת המזון?
לדהגבלת כוחו של הכהן הגדול

למפתח ביאורי אגדות - ערכיןללקט ביאורי אגדות - ערכין

מסכת תמורה

ב לאו שאין בו מעשה
באיזה קרבן יכול גוי להקריב?
גהאם מותר לומר "אללה" או God?
דתירוצו של ר' חיים מבריסק
ה כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד וכו'
האין חשש ברכה לבטלה למפרע
ומהו יסוד חיוב החזרת רבית מהמלווה ללווה?
זוהסר שטן מלפנינו ומאחרינו
חמדוע עיר הנידחת תלויה בבית המקדש?
טבוצינא טב מקרא
יהאם עובר נחשב לדבר שבא לעולם?
יאתירוץ אפשרי לקושיית הגרי"ש אלישיב זצ"ל
יבמה בין עפר לאפר?
יגמהו לשון "קרבן"?
ידהאם מותר לעיוור לעלות לתורה?
טוהציבור לא מת
יזמתי האב מקנא בבנו?
יחחידושו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל בברכת הגומל
יטמשל השוטר
כאין אדם מתכפר בדבר הבא בעבירה
כאקדושה זמנית וקדושה קבועה
כבצער בעלי חיים
כדמה בין מרמה לערמה?
כהמדוע כדאי להקדים שלום לעובדי עבודה זרה?
כומיהם שונאי התורה הגדולים ביותר?
כזהאם יפתח היה חייב לקיים את נדרו?
כחאיזה מקום בארץ ישראל צריך לכבוש קודם?
כטאוירא דארץ ישראל מחכים
למה הכוונה "בגפו"?
לאמה דינו של אפרוח שבקע מביצת טרפה?
לבאת מי כינה הריד"ס זצ"ל "חייל בורח"?
לגמדוע אפר חמץ אסור בהנאה?
לד בעור ושריפת חמץ
לדמה המטרה של הנצרות והאיסלאם?

למפתח ביאורי אגדות - תמורהללקט ביאורי אגדות - תמורה

מסכת כריתות

במתי מתחייב כרת מי שלא מל את עצמו?
גמה דינו של תינוק שנשבה?
דהמטרה של דגן, תירוש ויצהר
האל תהי גזירה שווה קלה בעיניך
והאם ריחה של החלבנה משתנה לטוב?
זמתי בדיוק מכפר יום הכפורים?
חמה הקשר בין המשנה לדגים לשבת?
טמשמעות תהליך הגיור
ימדוע אשם תלוי יותר יקר מחטאת?
יאהאם ניתן להפקיע קידושין בימינו?
יבהאם מברכים לאחר שתיית תה חם?
יגשני היבטים בברכת כהנים
ידה"נקודה הנפלאה" של הרמב"ם
טומתי לא לשאול רב שאלה?
יזאיך ייתכן שמותר לכתחילה לעשות מעשה שמחייב קרבן?
יטמתי אין צורך למנוע אדם מעשיית מלאכה בשבת?
כהאם מברכים שהחיינו פעמיים על תאנים שחורות ולבנות?
כאהאם מותר למצוץ דם של חתך באצבע?
כבמה ההבדל בין ספק הקדש לספק צדקה?
כגאיך אפשר לדעת איזה איסור יותר חמור?
כדשני סוגי בעלות בעבד כנעני
כוהאם היולדת אכן נשבעת?
כזהאם מחייבים אדם לצאת לעבוד?
כחמדוע האישה חייבת יותר בכבוד הבעל?

למפתח ביאורי אגדות - כריתות ללקט ביאורי אגדות - כריתות

מסכת מעילה

במהות איסור מעילה
גמהם ראשי התיבות של "ותמנע"?
דשתי דרגות של קדושת נישואין
האין כוחות מאגיים בחפצים מקודשים
ו"לימדתנו רבינו"
זמדוע קרא רבי יוחנן לריש לקיש "ינוקא"?
חיש שיריים בכמות ויש שיריים באיכות
טאיך ייתכן שחיסרון הוא כבוד שבת?
י"אבינו מלכנו" - שתי דרגות של קדושה
יאהאם הקדש דומה לבנק?
יבמכירת העשבים בבתי הקברות
יגהאם מותר לשתול פרחים על קברים?
ידבונים מדינה בחול ואחר כך מקדישים
טוהאם חצי שיעור של אכילה ושתיה מצטרפים?
טזאיך יתחייב אדם שני חיובים על אכילה אחת ביום הכיפורים?
יזמדוע חמורה כל כך הוראה בפני רבו?
יחבקשת הכבוד יכולה להיות נסתרת מעיני המבקש
יטמהרסיך ומחריביך ממך יצאו
כתירוץ הגרי"ש אלישיב לקושיית המשנה למלך
כא שליח לדבר עבירה, והדין במעילה
כאהנאה מהעולם הזה יכולה להיות מעילה
כבההבדל בין נדר לנדבה

למפתח ביאורי אגדות - מעילהללקט ביאורי אגדות - מעילה

מסכת קנים

כדמהי הדרך למנוע סניליות?

למפתח ביאורי אגדות - קניםללקט ביאורי אגדות - קנים

מסכת תמיד

* התפילות וקרבן התמיד
כהמהי המטרה של מצוות שמירת המקדש?
כוהאם מותר להכניס מיטה לבית כנסת?
כזאיך לשפוך את יין ההבדלה?
כטערים גדולות ובצורות בשמים
למדוע היו במקדש כלי זהב, כסף ונחושת?
לאשלא יחקו את המינים

למפתח ביאורי אגדות - תמידללקט ביאורי אגדות - תמיד

מסכת מדות

להמהו "ושמחנו בתיקונו"?
לוהאם מותר להיכנס לבית כנסת עם כלי נשק?
לזהאם מותר לאבלים ללבוש שחורים?

למפתח ביאורי אגדות - מדותללקט ביאורי אגדות - מדות

מסכת נדה

ב הגדרת האיסור של נידה
ב דיני חזקות וסוגיהן
בהאם לסמוך על החזקה שחוטי הציצית שלמים?
גהאם חזקת חיים יכולה להתבטל?
דלרוקן את הטומאה לגמרי
השלוש דרכים להינצל מטומאת מת ומהשפעות לא טובות
והקשר בין הגוף לנפש
זמתי "לא ראיתי" אינה ראיה?
חאיזה יהודי נחשב מצורף לעם ישראל?
טמתי אי אפשר להקל בשעת הדחק?
יהחומרא שבביזוי ת"ח
יאמדוע זמן הטומאה והטהרה כפול לאחר לידת נקבה?
יבמתי אסור להחמיר?
יג השחתת זרע וכל המסתעף מאיסור זה
יגהאם מותר להוציא זרע לצורך בדיקה?
ידק"ש שעל המיטה, האם מותר לקרוא בשכיבה?
טומתי צריך יהודי להעיד בערכאות?
טזאיך תירץ ישעיהו הנביא את קושיית התוספות?
יזאיסור לינת לילה בשום, בצל או ביצה קלופים
יחהאם מותר ללמוד דבר תורה שלא ידוע מי אמרו?
יטהאם מותר למי שיודע, להורות בין דם לדם?
כלמי מותר ללבוש בגדים לבנים בשבת?
כאאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם
כבהאם ניתן להאמין לרופאים?
כגהאם צריך לעסוק בענייני הלכה שאינם למעשה?
כדעשר מידות החסידות של רב
כהמדוע לפי המהר"ל, האדם הוא כמו עץ הפוך?
כואנשים מושלמים הם נדירים
כזמי היה רבי יצחק מגדלאה?
כחמי ינצח, החמה או הלבנה?
כטמה צריך לומר מי שמתעטש?
למהי הגרסה הנכונה של ברכת "אשר יצר"?
לאעל איזה נס לא מברכים?
לגהאם קיימים היום צדוקים?
לדהאם יהודי יכול לסמוך על ניסוי רפואי שנעשה בגוי?
להמדוע עבירה לשמה אינה חשובה כמו מצווה לשמה?
לומיהו הכסיל שהולך בחושך?
לזכמה חטאים חטאה חוה?
לטחרדה מסלקת את הדמים
מהאם אישה יכולה לחיות לאחר ניתוח קיסרי?
מאמה לומדים מקרבן לאתרוג?
מבהאם תינוק יכול לבכות לפני לידתו?
מגמאיזה עם הארץ צריך להתרחק?
מדהאם אינקובטור יכול לתת כוח חיים?
מה מופלא הסמוך לאיש, מדרגות בגדרים של קטן וגדול
מהמה ההבדל בין ילד למבוגר?
מוהאם נער בר מצוה יכול לקרוא את פרשת זכור?
מזהשפעה של עם ישראל על ארץ ישראל
מחמי מחוייב במצוות יישוב ארץ ישראל?
מט גדרים במינויים ותפקידים ציבוריים בכלל ושל נשים בפרט
מטמה החידוש בזה שיעקב אבינו שמר תריג מצוות?
נהעוף ששינה את טבעו
נא ברכות שלפניו וברכות שלאחריו
נאהאם הקוויאר כשר?
נבמדוע אין ברכה על קול נעים?
נגכמה זמן הוא בין השמשות?
נדבאיזו שעה אסור להתפלל?
נההאם עור גדל מעצמו?
נומהם גירי אריות לשיטת הריטב"א?
נזהאם הכותים לא משקרים?
נחהקולות של הרב מבריסק
נטכח דהיתרא עדיף
סשינה בעיניים ותנומה בעפעפיים
סאסוף מעשה במחשבה תחילה
סבלהשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך - רצון ויכולת
סגמתי מברכים את ברכת "שעשה ניסים"?
סדהפחד יכול לשנות את המציאות
סהשלוש דרכים לחזרה בתשובה
סואיך מקיימים את מצוות סוכה בשלימות?
סזממה צריך להיזהר בזמן הלימוד?
סחהאם יש מצווה לספור שבעה נקיים?
סטמה פשר הביטוי הנדיר "בת משולחת" (ולא "בת מחזיר גרושתו")?
עלמי יותר קל לרצות לחזור בתשובה?
עאפחד פתאומי ממלאך המוות
עבגרגרן
עגכל השונה הלכות בכל יום

למפתח ביאורי אגדות - נדהללקט ביאורי אגדות - נדה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US