Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת ברכות (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת ברכות
דפים ב-ה

לדפים ו-ח - לחץ כאן. לדפים ט-טז - לחץ כאן. לדפים יז-כז - לחץ כאן. לדפים כח-לב - לחץ כאן. לדפים לג-מז - לחץ כאן. לדפים מח-נח - לחץ כאן. לדפים נט-סד - לחץ כאן.

לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 זמן קריאת שמעבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 98
ב ע"א01 מאימתיס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רעז
ב ע"א01 מאימתי וכו'תורת מנחם ח"ב עמ' 129 {במשנה הראשונה מרומזים כל ששה סדרי משנה }
ב ע"א01 מאימתי מתחילין לקרא שמע בערביתצדקת הצדיק סי' ז, שיחת מלאכי השרת עמ' 101, משיב צדק סי' ג (עמ' 61)
ב ע"א01 מאימתי מתחילין לקרות ק"ששערי שיש יהושע ח"א עמ' קנו-קנז, קנט
ב ע"א01 מאימתי קוראיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ו ע"ג
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע וכו'אות לישועה דף קנה ע"א
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קלג
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתתורת אליהו עמ' קיט
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' ק
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןויברך דוד עמ' ז, כג, מז, סד, פב, קיד, קכב, קעד, קפט, ריא
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קל, קסד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' פז, פח, קג
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע וכו' עד סוף האשמורה הראשונה, דברי רבי אליעזרבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' י, מד, רנב
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף נה ע"א
ב ע"א01 מאימתי קוריןבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' נו, ס
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןדרכי אמונה דרך ז, כ, כה, מד, סג
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןחמודי צבי מועדים עמ' תקצז
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערכיןדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' י, יא, יז, כח, לד, מה, מח, סא, סז, עה, צח
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שפג, תשכה
ב ע"א01 מאימתי קורין וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' טו, נו, פט
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעס' המאמרים (ריי"צ) תש"י עמ' 138
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רג, רט, שמות עמ' תקנו, דברים עמ' קכ
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רלו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעבני אתה עמ' ע, פה, פז, צב, צו, צט, קט, קכד, קלז
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעגבעת שאול (בראך) עמ' תרסו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעגנת אגוז (תשעב) אות תקפ
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעדרכי החיים ח"ב עמ' פה
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקנז ד"ה וכתיב
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקכד-תקכה
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעחכמת התורה בא עמ' תקיב
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעיגל יעקב (תשנג) מקץ אות קצג
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - הוספות לספרי הרה"מ סי' לח
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעמצווה ועושה ח"ב עמ' תקמה, תרלב
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעפרדס המלך (תשסט) אות תקלז
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעשבח נעורים עמ' כד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעשער המלך (תשנז) עמ' רצ
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעתורת מנחם חל"ח עמ' 277
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעתפארת צבי במדבר עמ' קצא
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעתפארת צבי בראשית עמ' י
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעתפארת צבי ויקרא עמ' כד, קצח
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קלב, ער {טעם לקריאת שם המסכת "ברכות"}
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןתורת מנחם חמ"ד עמ' 214 {התחלת סדר זרעים, והתחלת כל הש"ס, וביאור הטעמים ע"ז}
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןתורת מנחם חמ"ד עמ' 224 {כל הששה סדרי משנה נרמזים במשנה הראשונה}
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין - לשון רבים - הגר"אאור אברהם - סידור התפילה עמ' קסד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שלט, שמב
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' ק
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןבנין שאול עמ' ז
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שעט
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןחיי נפש ח"ו עמ' רכו, רכח, רלה, שלח
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רפז, רכא, תלו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןלקוטי שיחות חכ"א עמ' 23, 308 {התחלת הש"ס, ענינה קב"ע (ק"ש) שהיא ראשים העבודה. הקישור עם סיום המס' ת"ח וכו' שהו"ע עבודה ע"פ שכל }
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 47 {שייכותה לסדר זרעים}
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שלג
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז - הקדמה
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןפני יהושע (תשסא) עמ' כא
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןפרדס מרדכי עמ' תקיד, תקלא, תר
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןתורת מנחם ח"ב עמ' 215,135, ח"ד עמ' 249, ח"ז עמ' 217, ח"י עמ' 241, חי"ג עמ' 153, חט"ו עמ' 265, חי"ח עמ' 270, חכ"ד עמ' 269
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןתורת מנחם חי"ג עמ' 151 {הטעם להתחלת הש"ס במס' ברכות}
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןתורת מנחם חכ"ט עמ' 151, 157, 252
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןתורת מנחם חלק לב עמ' 290, 321
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןתורת מנחם חמ"ד עמ' 151, 200
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןתורת מנחם חנ"ז עמ' 67
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין (ובפסקי ריא"ז וחי' הרי"ם)תורת מנחם חנ"ג עמ' 253
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעברכת מועדיך לחיים ח"ב דף עז ע"ב [רפג ע"ב ד"ה עוד]
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןבינת ישראל (תשסו) דף ט ע"א-ע"ב
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין וכו'אור אברהם ברכות עמ' א, ה, עז, קלו, קסט, שצג
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין וכו'דברי יואל פ' בחוקותי דף תח ע"א
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין וכו'דברי יואל פ' תרומה דף רלז ע"א
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' רצט, שיז
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' תעה, אבות עמ' קסט
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 125
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין וכו'שדה יעקב עמ' יא
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 336
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין וכו' רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחרדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' סג, מהד' ג סי' לא, מהד' ד סי' י, מב, מג, נה, נו, מהד' ה סי' נא, מהד' ו סי' כד, לה, נא, מהד' ז סי' יד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין וכו' תנא היכא קאי רקתני מאימתי וכו' תנא אקרא קאי רכתיב בשכבך ובקומךשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כב אות כ
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין וכו' תנא היכי קאי נועם הברכה עמ' רסב
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין וכו', מכדי כהנים מאימת קא אכלי תרומה וכו'לקט אמרים (שכטר) ח"א עמ' קמה
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין כו' מ"ש דתני ערבית ברישא כו' יליף מברייתו של עולם כו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 222
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קעו, קעט, קצא
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קנט
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רכח, ח"ב דף קעב
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קג, רסו, תז, ויקרא-במדבר עמ' תקכא
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן וכו' וחכמים אומרים עד חצות וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א, ג, ה, ז-טז, ברכות א, ו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןשארית מנחם - מאמרים עמ' קכו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' שיד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןזכרון אליעזר עמ' סט, קפט
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתםלהורות נתן ויקרא עמ' רפב
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןמגלה עמוקות (תשסח) אופן רמו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן וכו' מכדי כהנים אימת וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' קא
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןצוף דבש (לוין) מאמר ד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רנה
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןאבני אש (אויש) מועדים עמ' קצד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רב
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןשערי שיש יהושע ח"א עמ' קנו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביןתורת הרבי רבי זושא סי' צח
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבין, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' פא
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שעט
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתבאר שרים פרשת וזאת הברכה דרוש ד אות ז
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתבית יצחק (ויינברגר) עמ' קד, שמב
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתברית אברם עמ' שסה
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתדברים נחמדים (תשסה) עמ' קסו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ל, תכח
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' נ
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעז
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתמאכסניא של התורה סי' סא
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשצ
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' י, קנב, שט
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רעו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתמצווה ועושה ח"א עמ' שעו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתעירין קדישין השלם עמ' ו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתעצי חיים על התורה עמ' שו*
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קנב, קנד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קע
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קצז, רנט
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית וכו'דרשות יעב"ץ עמ' קעג
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית וכו'חיי שלמה עמ' ב, פז, קצב, רטו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות ט
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית כו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ו, ברכות ב, ו-ז, ט
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים וכו'חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמג
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תמז
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים וכו'משמיע שלום עמ' קמג
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כו ע"ג
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תטז, תמד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רכ
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתבריכות המעיין עמ' מ
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתדבש השדה עמ' לז
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתכד הקמח (מישור) עמ' ריא
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתפעולת גבר עמ' רנג ד"ה שמע ישראל
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע בערביתפרדס מנחם עמ' קסג, קסד, קסו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רצז
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע וכו'ברית שלום (תעח) דף קיג ע"ב
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע וכו'לקוטי שיחות ח"ב עמ' 502, ח"ד עמ' 1292, ח"ו עמ' 365, 74, ח"ז עמ' 319, ח"ט עמ' 255, חי"ט עמ' 441, חכ"א עמ' 115, חכ"ט עמ' 290
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' א {מאימת הבורא, במנהג החת"ס לעמוד בק"ש, כוונת ק"ש}
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע וכו'שמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות לה
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שנט, שפד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע וכו' (ובפסקי ריא"ז וחי' הרי"ם)תורת מנחם חל"ה עמ' 290
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע וכו' מ"ש דתני ערבית ברישא כו' תנא אקרא קאימאורי אור (טייטלבוים) עמ' שי
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע וכו' תנא אקרא קאיחכמה ומוסר ח"א עמ' רפ
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע וכו'בני יששכר ח"א דף פז ע"ב
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע כו' להרחיק את האדם מן העבירה, ורש"יתורת מנחם חמ"ד עמ' 224
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמע משעה שהכהנים נכנסים וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' מ
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעבהיֹת הבֹקר עמ' קל
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר א אות פה
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעחיי נפש ח"ב עמ' קעד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעחיי נפש ח"ג הקדמה דף ה, רצב, רצד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קס
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בראשית עמ' ה, ו
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעפחד יצחק פורים קונטרס רשימות יא
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעקדושת יו"ט ח"ב דף ט ע"ד
ב ע"א01 מאימתי קורין את שמעתולדות הגר"א (תשס) עמ' רסו
ב ע"א01 מאימתי קורין וכו'אור ישע (ראפשיץ) עמ' ב
ב ע"א01 מאימתי קורין וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצ
ב ע"א01 מאימתי קורין וכו' ותוס' ד"ה מאימתיכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יא ע"א
ב ע"א01 מאימתי קורין כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכב
ב ע"א01 מאימתי קורין ק"ש בערביתגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרעד
ב ע"א01 מאימתי קורין שמע בערבין וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' סז ע"א
ב ע"א01 מאימתי קורין שמע בערבין וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קכ
ב ע"א01 מאימתי קורין שמע בערביתבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שכד {סמיכות תושבע"פ לתורה שבכתב}
ב ע"א01 מאימתי קורין שמע בערביתיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנד-רנז
ב ע"א01 מאימתי קורין שמע בערביתתורת מנחם חנ"ח עמ' 411 {ענין הברכה }
ב ע"א01 מאימתי קורין שמע בערביתכרם פתחיה גפן א שריג ה
ב ע"א01 מאימתי קורין שמע בערביתנר ישראל חלק ג דף קעח
ב ע"א01 מאימתי קוריןכסא דוד (תשנ) עמ' קג
ב ע"א01 מאימתי קוריןעולת חודש ח"ג מאמר כא
ב ע"א01 מאימתיילקוט הגרשוני ח"א דף יב-יג
ב ע"א01 משעה שהכהנים וכו'לקוטי שיחות ח"ג עמ' 985
ב ע"א01 משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תמ
ב ע"א01 משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןצדקת הצדיק סי' טו, משיב צדק סי' מח (עמ' 29), עת האוכל עמ' ה (עמ' 235)
ב ע"א01 משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 278
ב ע"א01 משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןתורת מנחם ח"י עמ' 242, חי"ח עמ' 270
ב ע"א01 משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן (ובהון עשיר ומלאכת שלמה)תורת מנחם חכ"ט עמ' 252
ב ע"א01 משעה שהכהנים נכנסים לאכול וכו'בין המשפתים ויקרא פ' אמור אות ד
ב ע"א01 משעה שהכהנים נכנסים לאכול וכו' עד סוף האשמורה הראשונהיערות דבש ח"א עמ' ריז
ב ע"א01 משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןבי חייא ח"ב עמ' רנט
ב ע"א01 משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןהר המוריה עמ' פו
ב ע"א01 משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןפנים מסבירות עמ' רסא
ב ע"א01 משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןשארית מנחם ח"ב עמ' רד
ב ע"א01 משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן ובמהרש"אמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף א ע"א, ב ע"ב ג ע"א, מהדו"א ח"ג דף א ע"א, מהדו"ב ח"א דף ג ע"א, מהדו"ב ח"ג דף כט ע"ב, מהדו"ג ח"ב דף רפט
ב ע"א01 משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן, שהוא צאת הכוכביםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ר
ב ע"א01 קורין את שמעישא מדברותיך - מגילה עמ' כח
ב ע"א01 קורין את שמע בערבין כו' בשחריתתורת מנחם חנ"א עמ' 399
ב ע"א02 לר"א עד סוף האשמורה הראשונה ולר"ג וחכמים עד שיעלה עמוד השחרתורת מנחם חמ"ט עמ' 383
ב ע"א02 נכנסין לאכול בתרומתןילקוט הגרשוני ח"א
ב ע"א02 נכנסין לאכול בתרומתןרב טוב דף כט ע"ג
ב ע"א02 עד סוף האשמורה הראשונהחלקת יהושע עמ' רה הערה רסג
ב ע"א02 עד סוף האשמורה הראשונהתורת מנחם ח"ז עמ' 217, ח"י עמ' 241
ב ע"א02 עד סוף האשמורה הראשונה וכו' עד חצות וכו' עד שיעלה עמוד השחרלקוטי שיחות ח"ו עמ' 74, חכ"ד עמ' 369
ב ע"א03 וחכ"א עד חצותפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה סו
ב ע"א03 וחכמים אומרים עד חצותיערות דבש ח"ב עמ' רסז
ב ע"א04 זמן קריאת שמע עד חצות - רבינו יונהאור אברהם על ספר המצוות עמ' נד
ב ע"א04 עד שיעלה עמוד השחרמשנת חיים בראשית עמ' רמז
ב ע"א04 עד שיעלה עמוד השחרמשנת חיים דברים עמ' עד
ב ע"א04 ר"ג אומר עד שיעלה עמוד השחרמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קעט
ב ע"א04 רבן גמליאל אומר עד עלות השחרמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקסא
ב ע"א04 רבן גמליאל וכו' מעשה ובאו בניו וכו' לא קרינו את שמעלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 395
ב ע"א05 מעשה בבניו של ר"ג שבאו מבית המשתההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קז, קי
ב ע"א05 מעשה ובאו בניו מבית המשתה כו' אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם לקרותתורת מנחם ח"ז עמ' 220, חכ"ה עמ' 163
ב ע"א05 מעשה ובאו בניו מבית המשתהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קצו
ב ע"א05 מעשה ובאו בניו מבית המשתההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' מד
ב ע"א05 מעשה ובאו בניו מבית המשתהפרדס מנחם עמ' קסה, קסז
ב ע"א05 מעשה שבאו בניו של רבן גמליאל מבית המשתה וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שלז
ב ע"א06 לא קרינו את שמעעולת חודש ח"ג מאמר תג
ב ע"א07 אם לא עלה עמוד השחר חייבים אתם לקרותמקראי קדש (תשנג) עמ' שה
ב ע"א07 אם לא עלה עמוד השחר חייבים אתםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רצה
ב ע"א08 ולא זו בלבד כו'משנת חיים דברים עמ' צא
ב ע"א08 כל מה שאמרו חכמים עד חצותחכמת התורה יתרו עמ' כג
ב ע"א10 איברים ופדרים קרבים בין ביום ובין בלילהמשך חכמה בראשית פ' מו פס' ב
ב ע"א10 הקטר וכו' שיעלה עמוד השחרמשנת חיים בראשית עמ' שפה, שפט
ב ע"א10 הקטר חלביםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכט
ב ע"א10 הקטר חלבים ואברים וכו' (ורש"י)לקוטי שיחות ח"ג עמ' 948, ח"ז עמ' 210
ב ע"א10 הקטר חלבים ואברים וכו' ורש"י שםחלק יעקב (קנטור) דרוש טז
ב ע"א10 הקטר חלבים ואברים וכו' עד שיעלה עמוד השחרפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' עב
ב ע"א10 הקטר חלבים וכל הנאכלים ליום אחד מצותן עד חצותמקראי קדש (תשנג) עמ' רנב
ב ע"א10 הקטר חלבים ואברים מצותן עד שיעלה עמוד השחר וכל הנאכלים ליום אחד מצותן עד שיעלה עמוד השחר וכו' כדי להרחיק אדם מן העבירה, ורש"ילהורות נתן ויקרא עמ' נב, נג
ב ע"א10 הקטר חלבים ואברים מצותן כל הלילהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שצו
ב ע"א10 הקטר חלבים ואברים מצותן כל הלילהטהרת יו"ט ח"ט עמ' לה
ב ע"א10 הקטר חלבים ואברים מצותן עד שיעלה עמוד השחר ולמה אמרו כו'תורת מנחם ח"ב עמ' 129, ח"ז עמ' 222
ב ע"א10 הקטר חלבים ואברים עד עלות השחר ולמה אמרו עד חצותאבן שוהם (פינסק) עמ' 18
ב ע"א10 הקטר חלבים ואימורים מצותן כל הלילה ולמה אמרו חכמים עד חצות להרחיק את האדם מן העבירהקרבן שבת (תשסח) עמ' צה
ב ע"א10 הקטר חלבים ואמורים מצותן עד שיעלה עמוה"שפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נז
ב ע"א10 הקטר חלביםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' ר
ב ע"א11 הנאכלין כו' להרחיק כו'משנת חיים במדבר עמ' שנז
ב ע"א11 הנאכלין כו' עד חצותמשנת חיים ויקרא עמ' תעג
ב ע"א12 א"כ למה אמרו חכמים עד חצותילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קס
ב ע"א13 אין מקטירין אלא עד חצותתורת העולה ח"ב פרק כג
ב ע"א13 אין מקטירין אלא עד חצותתורת העולה (תשעה) עמ' קצט
ב ע"א13 ולא אמרו עד חצות אלא כדי להרחיק האדם מן העבירהקומץ המנחה (צונץ) דרוש כו אות ד
ב ע"א13 ולמה אמרו חכמים עד חצותתורת חיים (קאסוב) עמ' רמח
ב ע"א13 כדי להרחיק את האדם מן העבירהברכות אבי דף ה ע"ב
ב ע"א13 לא אמרו עד חצות אלא כדי להרחיק את האדם מן העבירהמקראי קדש (תשנג) עמ' נב, רנב
ב ע"א13 להרחיק אדם מן העבירהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שסו, במדבר עמ' צט
ב ע"א13 להרחיק את האדם מן העבירהמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רלו
ב ע"א13 להרחיק את האדם מן העבירה+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רלו
ב ע"א13 להרחיק את האדם מן העבירה שמאבני יששכר ח"א דף פז ע"א
ב ע"א13 להרחיק את האדם מעבירהגנת אגוז (תשעב) אות קסא
ב ע"א13 להרחיק האדם מן העבירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רנז
ב ע"א13 למה אמרו חכמים עד חצות וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קפז ע"ב
ב ע"א13 עד חצות כדי להרחיקמשנת חיים בראשית עמ' שפו, שצא
ב ע"א13 עד חצות להרחיק את האדם מן העבירהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' מה
ב ע"א14 תנא היכא קאידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקנז ד"ה וכתיב
ב ע"א14 תנא היכא קאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלח
ב ע"א14 תנא היכא קאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שסד
ב ע"א14 תנא היכא קאיישא מדברותיך - מגילה עמ' כז
ב ע"א14 תנא היכא קאימשנת חיים בראשית עמ' א
ב ע"א14 תנא היכא קאי דקתני מאימתי וכו' תנא אקרא קאיאיתן האזרחי עמ' שפז
ב ע"א14 תנא היכא קאי דקתני מאימתישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רלז
ב ע"א14 תנא היכא קאי דקתני מאימתישרגא המאיר על התורה עמ' שמא
ב ע"א14 תנא היכא קאי דקתני מאימתיתורת מנחם חכ"ט עמ' 151
ב ע"א14 תנא היכא קאי דקתני מאימתיתפארת צבי במדבר עמ' פג
ב ע"א14 תנא היכא קאי דקתני מאימתי וכו' יליף מברייתו של עולם דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום אחדחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס יג
ב ע"א14 תנא היכא קאי דקתני מאימתי וכו' תנא אקרא קאי דכתיב בשכבך ובקומךדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' כד, לה
ב ע"א14 תנא היכא קאי דקתני מאימתיכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בראשית עמ' ו
ב ע"א14 תנא היכא קאי דקתני מאימתי ותו מאי שנא דתני ערבית ברישא ליתני שחרית ברישאדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כח, סג
ב ע"א14 תנא היכא קאי דקתני תנא מאימתירב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קעט
ב ע"א14 תנא היכא קאי וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' נג
ב ע"א14 תנא היכא קאי וכו' תנא אקרא קאישיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 279 ,278
ב ע"א14 תנא היכא קאיאשל חיים ח"א עמ' סה
ב ע"א14 תנא היכא קאי, תנא אקרא קאינר ישראל חלק ג דף קיז, קמח
ב ע"א15 הקדים הערבדבר טוב (רוזנברג) עמ' סד
ב ע"א15 מ"ש דתני בערבית בריש וכו'יערות דבש ח"ב עמ' עא
ב ע"א15 מ"ש דתני דערבית ברישא ליתני דשחרית ברישא ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כח ע"א, מהדו"ג ח"ב דף רעח
ב ע"א15 מאי שנא דתני בערבית ברישאאור אברהם - סידור התפילה עמ' מב, ריח
ב ע"א15 מאי שנא דתני בערבית ברישאדרשות מנחת יצחק עמ' קכא
ב ע"א15 מאי שנא דתני בערבית ברישא כו' יליף מברייתו של עולם וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 296
ב ע"א15 מאי שנא דתני בערבית ברישא לתני רשחרית ברישא, ומשני דיליף מברייתו של עולםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' י, מו
ב ע"א15 מאי שנא דתני ערבית ברישא וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תכט
ב ע"א16 וליתני דשחרית ברישא וכו' לילף מברייתו של עולםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תו, תמד, ויקרא-במדבר עמ' תקכא
ב ע"א16 תנא אקרא קאישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמו
ב ע"א16 תנא אקרא קאי בשכבך בקומךמצווה ועושה ח"א עמ' תקנב, תקסג
ב ע"א16 תנא אקרא קאי דבתיב ובשכבך ובקומךבני אתה עמ' צא, צב, צו, קט
ב ע"א16 תנא אקרא קאי דכתיב בשכבך ובקומך+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רכח, ח"ג דף רסג
ב ע"א16 תנא אקרא קאי דכתיב בשכבך ובקומךצדקת הצדיק סי' רנא
ב ע"א16 תנא אקרא קאיקסת הסופר (תשעו) עמ' רסא {מי שתירגם "דלעת"}
ב ע"א17 קריאת שמע ערב ובקרבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 107
ב ע"א19 ואב"א יליף מברייתו של עולםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רלח
ב ע"א19 ואבע"א יליף מברייתו של עולםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעח, רפא
ב ע"א19 ואבע"א יליף מברייתו של עולםמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' ג
ב ע"א19 ואי בעית אימא יליף מברייתו של עולםבני אתה עמ' פז, צ
ב ע"א19 ואי בעית אימא יליף מברייתו של עולםישראל קדושים עמ' *68-67, 124, 133, צדקת הצדיק סי' ד, יא, דובר צדק עמ' 21
ב ע"א19 יליף מברייתו של עולםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1269
ב ע"א19 יליף מברייתו של עולםלקוטי שיחות חי"ד עמ' 22
ב ע"א19 יליף מברייתו של עולם דכתיב ויהי ערב וגו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמה
ב ע"א19 יליף מברייתו של עולם דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום אחדזכור לדוד עמ' צג
ב ע"א19 למד מברייתו של עולם בקריאת שמעדברים נחמדים (תשסה) עמ' רט
ב ע"א20 ויהי ערב ויהי בוקררנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ו
ב ע"א20 כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רפ
ב ע"א20 כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות ריז
ב ע"א20 כברייתו של עולם דכתיב ויהי ערב וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 125
ב ע"א20 כברייתו של עולם תחלה לילהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשמו
ב ע"א25 עד דקאי בשחריתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנא
ב ע"א26 אמר מר משעה שהכהנים נכנסיםאיתן האזרחי עמ' שצ
ב ע"א28 כהנים אימת אכלי בתרומה מצאת הכוכבים, וכפרה לא מעכבאקרן לדוד בראשית עמ' לו
ב ע"א28 כהנים אימת קא אכיל בתרומה משעת צאת הכוכביםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קד
ב ע"א28 כהנים אימתי אכלי בתרומה בצה"כ, ליתני צאה"כחיי נפש על ההגדה עמ' שא
ב ע"א28 כהנים אימת קא אכלי בתרומה משעת צאה"כחיי נפש ח"ד עמ' קצב
ב ע"א28 לאכילת תרומה בעי הערב שמשאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רפ
ב ע"א28 מכדי כהנים אימת אכלי בתרומה משעת צאת הכוכבים ליתני משעת צאת הכוכביםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' יא, יז, מח, סז
ב ע"א28 מכדי כהנים אימת קא אכלי תרומה משעת צאת הכוכביםבני אתה עמ' פז, קכ
ב ע"א28 מכדי כהנים אימת קא אכלי תרומה כו' מלתא אגב אורחי' קמשמע לן ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה כו' (ותוס' - וא"ת הא תנינא חדא זימנא כו' וי"ל דרגילות כו')תורת מנחם חי"ח עמ' 273
ב ע"א28 מכדי כהנים אימת קא אכלי תרומה משעת צאת הכוכבים לתני משעת צאת הכוכבים וכו' וממאי דהאי ובא השמש ביאת השמש וכו' דילמא ביאת אורושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קח, רלט
ב ע"א28 מכדי כהנים אימתי קאכלי בתרומה משעת צאת הכוכבים ליתני צה"כדברים נחמדים (תשסה) עמ' קסז
ב ע"א29 ליתני משעת צה"כ, מילתא אגב אורחא קמ"ל דכפרה לא מעכבא, ובתוס' ד"ה דהאבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רו
ב ע"א29 לתני משעת צאת הכוכבים מלתא אגב אורחיה קמשמע לןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כו ע"ג-ע"ד
ב ע"א30 מילתא אגב אורחא קמ"למכתב מאליהו ח"ד עמ' 57
ב ע"א30 מילתא אגב אורחיה קמ"ל ובתוס' שם דרך המשניות להשמיענו בקוצר וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קנז
ב ע"א31 והא קמ"ל דכפרה לא מעכבאמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' ג
ב ע"א31 והא קמ"ל דכפרה לא מעכבא, ובתוס' שםאמרי יוסף שמות דף קלט ע"א
ב ע"א32 ואין כפרתו מעכבתוצמח צדקה עה"ת עמ' קמח
ב ע"א32 ובא השמש וטהר, טהר יומאכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רכח
ב ע"א32 ובא השמש ומאי וטהר טהר יומא וכו' ובתוס' ע"בברית שלום (תעח) דף עב ע"ג
ב ע"א32 כדתניא ובא השמש (בצל"ח)לקוטי שיחות ח"ז עמ' 88
ב ע"א32 קמ"ל דכפרה לא מעכבאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף א ע"ב, ב ע"ב
ב ע"א33 ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קפג
ב ע"א33 ביאת שמשו מעכבתו, ברשב"אאמרי פנחס סי' רסא סעיף א, ג [הלכה]
ב ע"א34 וממאי דהאי ובא השמש ביאת השמש הוא וכו'אמרי השכל עמ' 178
ב ע"א34 וממאי דהאי וכו' וטהר טהר יומא, דילמא וטהר טהר גבראדברי יואל מועדים ח"א ליל יו"כ דף שנ ע"א
ב ע"א34 וממאי דהאי ובא השמשזבחי צדק (דיסקין) עמ' רכט
ב ע"א34 טהר יומאפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קצד
ב ע"א34 טהר יומאקרן לדוד שמות עמ' קנז, ויקרא-במדבר עמ' ק
ב ע"א34 טהר יומאשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות ה
ב ע"א34 ממאי דהאי ובא השמש ביאת השמש וכו'דברי יואל פ' שמות דף יד ע"א
ב ע"א34 ממאי דהאי ובא השמש ביאת שמשו הואלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קיז
ב ע"א34 ממאי דהאי וכו' וטהר טהר יומאדברי יואל פ' ויחי דף תקיז ע"א
ב ע"א34 ובא השמש ומאי וטהר טהר יומא וכו' ותוס' ע"בברית שלום (תשסח) עמ' תסב
ב ע"א רש"י - בקריאת פרשה ראשונה שאדם קורא על מטתו יצאדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כב
ב ע"א רש"י - כדי להרחיק אדם מן העבירה, שלא יבא לאכלן אחר עמוד השחר ויתחייב כרתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רלג
ב ע"א רש"י ד"ה אקרא קאי וד"ה עד ותוס' ד"ה מאימתידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסג, קסד
ב ע"א רש"י ד"ה היכא קאיערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקכא
ב ע"א רש"י ד"ה הקטרעולת חודש ח"ג מאמר כב, תד
ב ע"א רש"י ד"ה עד ותוס' ד"ה מאימתימקראי קדש (תשנג) עמ' דש
ב ע"א רש"י ד"ה עד סוף, דכל פרשה ראשונה עד ובשעריך הוא מדאורייתאמצווה ועושה ח"א עמ' שעה
ב ע"א רש"י ד"ה עד סוף, פרשה לאשונה בק"ש הוא דאורייתאמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ט
ב ע"א רש"י ד"ה עד שיעלה עמוד השחר, שכל הלילה קרוי זמן שכיבהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תכה
ב ע"א תוס' - אמירת אשרי לפני התפלה, כדי לעמוד לתפלה מתוך ד"תאור אברהם - רות עמ' שמב
ב ע"א תוס' - אמירת אשרי קורם התפלה, כדי לעמוד לתפלה מתוך ד"תאור אברהם - מגילת אסתר עמ' נט
ב ע"א תוס' - היו רגילים לקרות ק"ש קודם תפלתם - ר"תאור אברהם - תשובה עמ' רצח
ב ע"א תוס' - כדי לעמוד לתפלה מתוך דברי תורהאור אברהם - סידור התפילה עמ' פא, רמב, רמו, רסג
ב ע"א תוס' - כדי לעמוד לתפלה מתוך דברי תורהאור אברהם ברכות עמ' 11, כה
ב ע"א תוס' - לעמוד בתפלה מתוך דברי תורהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קט
ב ע"א תוס' - שבע ברכות דק"ש הם כנגד שבע ביום הללתיךאור אברהם - סידור התפילה עמ' קנד
ב ע"א תוס' - שבע ברכות דק"ש כנגד שבע ביום הללתיך וגו'אור אברהם ברכות עמ' מז
ב ע"א תוס' - תיכף כשכלה זמן מנחה מתחיל זמן ערביתכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ג
ב ע"א תוס' ד"ה אי הכי - אלא אי אמרת דסמיך אקרא דברייתו של עולם א"כ קפיד אכל מילי וכו' ומהרש"אחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ג
ב ע"א תוס' ד"ה והא - רגילות התנא לאשמועינן בקיצור אף מה שמפורש כבראגרא דפרקא (תשסה) עמ' שצה
ב ע"א תוס' ד"ה ליתנימשנת חיים במדבר עמ' תפז
ב ע"א תוס' ד"ה ליתני דשחרית ברישא, כדאשכחן בתמיד דכתיב את הכבש האחד תעשה בבוקרחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ג
ב ע"א תוס' ד"ה ליתני וכו' כדאשכחן בתמיד וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ג
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתי - קריאת שמע של בית הכנסת עיקר, ומה שאנו קורין כל כך מבעוד יום, בשביל דקיימא לן כרבי יהודה וכו'דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כב, עא
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתיבני אתה עמ' פה
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתידרשות מהר"ם בנעט עמ' קפ
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתיהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קה
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רלז
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתימשנת חיים בראשית ריש הס' אות ב
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתימשנת חיים דברים עמ' עו
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קכא
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכד
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתי וברא"שמאורי שערים עמ' תכג, תכז
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתי מיד כשיכלה זמן המנחה מתחיל זמן ערביתבן מלך - שבת עמ' רטז
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתי קריאת שמע שעל המיטה עיקר והוא לאחר צה"כ, וא"כ למה אנו מתפללין ק"ש בבית הכנסת כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי תורהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קפד
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתי תפלת ערבית משעת צאת הכוכביםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רכד
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתיהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' מב
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתי, זמן ק"ש של ערביתאור אברהם בראשית עמ' קעז
ב ע"א תוס' ד"ה מאימתי, כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי תורהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תנה, מלכים עמ' קכה
ב ע"א תוס' ד"ה משעה - תימה עני גופיה מתי יתפלל, רהא אמרת זמן אכילתו היינו זמן קריאת שמעדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' יז, לט, סג, פו, עו, השמטות עמ' תיז
ב ע"א תוס' ד"ה משעה, תימה עני גופי' מתי יתפלל וכו'דברי יואל פ' תרומה דף רלז ע"ב
ב ע"א בעה"מבנין אפרים עמ' קצ [הלכה]
ב ע"א בעל המאורכתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' עד-עו
ב ע"א הקדמת ר"ן גאון - כל המצוות שהן תלויין בסברא וכו' כבר הכל מתחייבים בהם מן היום אשר ברא אלקים וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 95
ב ע"א פהמש"נ לרמב"םאמרי פנחס סי' רסא סעיף א [הלכה]
ב ע"א ר"י - לדעת חכמים לא יצא אפילו בדיעבד לאחר חצותאור אברהם - מסכת מגילה עמ' לא
ב ע"א רבינו יונה (ב ע"ב בדפי הרי"ף) הטעם שברכת השכיבנו אינה נפסקהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' לז
ב ע"א תר"י, זכירת יצי"מ קודם הלילהשירת הפסח אות נו
ב ע"א הקדמת התוי"ט - מסכתא נקראת כי תורה שבע"ס דומה לצמר ופשתים שעמלים ואורגים בה ומסכת הוא לשון אריגהמצווה ועושה ח"א עמ' תקכה
ב ע"א צל"ח בפתיחה - ביאור לשון מסכתשירת הפסח אות קלח
ב ע"א צל"חבנין אפרים עמ' קפו [הלכה]
ב ע"ב01 ביאת אורויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קט
ב ע"ב01 דילמא ביאת אורו הוא וכו' ורש"י ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רפח, שיב
ב ע"ב01 דילמא ביאת אורומשך חכמה דברים פ' כד פס' טו
ב ע"ב01 ומאי וטהר טהר גבראצלח רכב עמ' נט
ב ע"ב01 טהר גברא, טהר יומאבינת ישראל (תשסו) דף עו ע"א
ב ע"ב02 ויטהרהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ז
ב ע"ב03 איערב שמשא ואידכי יומאאגרא דכלה ח"א עמ' נא
ב ע"ב03 טהר יומאמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רג, דש
ב ע"ב03 טהר יומא כדאמרי אינשי איערב שמשא ואידכי יומאשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קא
ב ע"ב03 כדאמרי אינשי איערב שימשא ואדכי יומאצדקת הצדיק סי' ג, נג, דובר צדק עמ' 22, פוקד עקרים סי' ו (עמ' 52)
ב ע"ב03 כדאמרי אינשי אערב שמשא ואידכי יומא וברש"יכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רט
ב ע"ב03 מאי וטהר טהר יומאשמן ראש - ימים נוראים עמ' תסא
ב ע"ב03 מאי וטהר טהר יומאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שפד
ב ע"ב04 במערבא וכו' מיבעיא האי ובא השמש ביאת שמשו הוא או דילמא ביאת אורו היאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רלט
ב ע"ב08 והדר פשטו לה מברייתא, ורש"י ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף א ע"א, ב ע"ב, ג ע"א, מהדו"א ח"ג דף א ע"א, מהדו"ב ח"א דף א ע"א, מהדו"ב ח"ג דף ל ע"א, מהדו"ג ח"ב דף רצא, שמו
ב ע"ב08 והדר פשטו לה מברייתאמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' ה
ב ע"ב09 סימן לדבר צאת הכוכביםגור אריה בראשית פכ"ח הערה 58
ב ע"ב09 סימן לדבר צאת הכוכבים, רבינו יונה א ע"ב בנדפס ד"ה והא דאמרינןחכמת התורה בראשית עמ' שמב
ב ע"ב11 אמר מר משעה שהכהנים נכנסין וכו' ורמינהו משעה שהעני וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רכח
ב ע"ב12 מאימתי קורין את שמע בערבין משעני נכנס לאכול פתו במלחפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קנו {קרבן מנחה באה ממצה שהוא מאבל עניים פת כמלח }
ב ע"ב12 מאימתי קורין את שמע וכו' משהעני נכנס לאכול פתודברי יואל פ' תרומה דף רלז ע"ב
ב ע"ב12 מאימתי קורין שמע בערבית משעה שעני נכנס וכו', ובתוס' ד"ה משעהכסף נבחר (תשסג) עמ' ס
ב ע"ב13 משהעני נכנס לאכול פתו בערב, ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' רעב
ב ע"ב13 משהעני נכנס לאכול פתוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקכו
ב ע"ב13 משהעני נכנס לאכול פתו במלחלהורות נתן במדבר עמ' קט
ב ע"ב13 משהעני נכנס לאכול פתו בערב, וברש"יברית שלום (תעח) דף מג ע"א
ב ע"ב13 משעה שהעני נכנס לאכול פיתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קי
ב ע"ב13 משעה שהעני נכנס לאכול פתו במלח, ובתוס' ד"ה משעהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רו
ב ע"ב13 עני נכנס לאכול פתו במלחעמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 217
ב ע"ב15 לימא פליגא אמתני' וכו' עני וכהן חד שיעורא הואדברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז השמטות עמ' תיז
ב ע"ב17 מאימתי מתחילין לקרות ק"ש בערבית וכו' סימן לדבר צאת הכוכביםמגילת סמנים עמ' ז
ב ע"ב18 משעה שבני אדם נכנסין לאכול פתן בערב שבתס' חסידים סי' רסט
ב ע"ב21 אע"פ שאין ראי' לדבר זכר לדברתורת מנחם חנ"ב עמ' 398
ב ע"ב21 אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדברגנת אגוז (תשמט) עמ' רצז
ב ע"ב21 זכר לדברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפה
ב ע"ב23 מעלות השחר נקרא יוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסד {לכן הו"א שכל היום כשר לראיית נגעים}
ב ע"ב24 והיה לנו הלילה משמר והיום מלאכה וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 273
ב ע"ב24 והיה לנו היום מלאכהדרכי חושן עמ' רלו [הלכה]
ב ע"ב24 והיה לנו הלילה למשמר והיום למלאכהגור אריה שמות פ"א הערה 63
ב ע"ב25 מאי ואומר וכי תימא מכי ערבא שמשא ליליא הוא ואינהו דמחשכי ומקדמי, תא שמע והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' עא
ב ע"ב26 דלמא מחשכי ומקדמידרישת ציון (תשסב) עמ' 159
ב ע"ב26 דלמא מחשכי ומקדמימי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' ו
ב ע"ב34 משעה שקידש היום בערבי שבתותצדקת הצדיק סי' טז, יח
ב ע"ב37 רבי מאיר אומר משעה שהכהנים טובלין לאכול בתרומתן וכו' זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליוחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
ב ע"ב40 רבי חנינא אומר משעה שעני נכנס לאכול פתו במלחדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' יז, לט, סג, עו, פו
ב ע"ב41 ר' אחאי ואמרי לה ר' אחא אומר משעה שרוב בני אדם נכנסין להסבהר המוריה עמ' רנב
ב ע"ב52 ביהש"מ דר' יוסי כהרף עין וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' נ
ב ע"ב52 בין השמשות כהרף עין וכו'תורת מנחם חל"ו עמ' 315
ב ע"ב52 בין השמשות כהרף עין זה יוצא וזה נכנסמצווה ועושה ח"ב עמ' תרסח
ב ע"ב52 בין השמשות כהרף עין זה יוצא וזה נכנסקול שמחה פ' בא סי' ה
ב ע"ב52 בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצאמאור עינים (תשנח) עמ' שעג
ב ע"ב52 בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצאמאור עינים (תשעט) עמ' תריד
ב ע"ב52 בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצא וכו'חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קח
ב ע"ב52 בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצא וכו'משמיע שלום עמ' קח
ב ע"ב רש"י ד"ה בין השמשות, בין השמשות דרבי יהודה מהלך חצי מיל לפני צאת הכוכבים, ודרבי יוסי כהרף עין לפני צאת הכוכבים, ורבי מאיר כרבי יוסי סבר ליה, וכי סביל מקמי הכי סמוך לחשכה הוא, וזמן שכיבה קרינן ביהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
ב ע"ב רש"י ד"ה והלא, רבי יהודה לטעמיה דאמר בבמה מדליקין בין השמשות כדי מהלך חצי מיל קודם צאת הכוכבים וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
ב ע"ב רש"י דלמא ביאת אורו הוא, שיאור השמש ביום הח' ויטהר האיש מעצמו וכו'קרבן שבת (תשסח) עמ' קמז
ב ע"ב רש"י ד"ה דלמאערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קד
ב ע"ב רש"י ד"ה מברייתאמגילת סמנים עמ' ז
ב ע"ב רש"י ד"ה משהענידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסד
ב ע"ב תוס' ד"ה אם כן, הכא דאיכא למיטעי הו"ל למיכתב ויטהרדברי יואל פ' ויחי דף תקיז ע"א
ב ע"ב תוס' ד"ה אע"פודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקמב
ב ע"ב תוס' ד"ה דילמא - זריחת השמש נקראת יציאה ושקיעת השמש נקראת ביאהעצי חיים על התורה עמ' שמ
ב ע"ב תוס' ד"ה דלמא - זריחת השמש נקרא יציאה ושקיעתה נקרא ביאהעצי חיים - מועדים עמ' שפ
ב ע"ב תוס' ד"ה מברךצדקת הצדיק סי' לו
ב ע"ב תוס' ד"ה משעהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצא
ב ע"ב תוס' ד"ה משעהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קד
ב ע"ב תוס' ד"ה משעה שהכהניםצדקת הצדיק סי' טו
ג ע"א01 קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר וכו' קשיא דרבי אליעזר אדרבי אליעזר וכו' ואיבעית אימא רישא לאו רבי אליעזר היאחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
ג ע"א01 תרי תנאי אליבא דרבי מאירלקוטי מאמרים עמ' 105, 145, 232
ג ע"א02 קשיא דרבי אליעזר אדרבי אליעזר תרי תנאי אליבא דרבי אליעזרשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רי
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילהאגרא דכלה ח"א עמ' י
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילהדרשות מהר"ם חביב עמ' תנה
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' א
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילהמאור עינים (תשעה) עמ' תרסח
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילהנצח ישראל (הרטמן) עמ' ריג הערה 97, תט
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילהפני יהושע (תשסא) עמ' מב
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילה וכו'אילנא דחיי (תשסז) עמ' לט
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילה וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' סז
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילה וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' יז
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילה וכו'צל הכסף (פריד תשסג) עמ' קא
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילה וכו' רא"ש מהרש"אימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קכב, רמה
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילה וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' קמט
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש יח עמ' קלט
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילה וכו', רש"י רא"ש ומהרש"אימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' יב
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילה וכו'מדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ו דף יד ע"ג-ע"ד
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילהאוצר הכבוד
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילהאחרית לאיש שלום דף יד ע"א
ג ע"א05 ג' משמרות הוי הלילהכור לזהב ח"ב
ג ע"א05 ג' משמורת הוי הלילהספרי המגיד מקאזניץ עמ' לז
ג ע"א05 ג' משמרות וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמ
ג ע"א05 ג' משמרות כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר האלקים בית ה
ג ע"א05 ג' משמרותאהבת עולם דף כג
ג ע"א05 שלוש משמרות הוי הלילהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שב
ג ע"א05 שלוש משמרות הוי הלילה וכו'אמרי חמד ח"א דף יט ע"א
ג ע"א05 שלוש משמרות הוי הלילהאור הצבי עמ' 11
ג ע"א05 שלוש משמרות הוי הלילהאמונה ודעת דף לז ע"א
ג ע"א05 שלוש משמרות הוי הלילהמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' ו
ג ע"א05 שלוש משמרות הלילהתורת אליהו עמ' קכז
ג ע"א05 שלש משמרות הוה הלילההמאור הגדול (גר"א) עמ' קמז, תרפו
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילהאש דת (אסאד) עמ' רא, ריב, ריג
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילהבי חייא ח"א עמ' עא
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילהברית אברם עמ' תריז
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילהדובר צדק עמ' 22, *59-58, שיחת מלאכי השרת עמ' 47, צדקת הצדיק סי' כב
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קעא
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילההשיר והשבח ח"א עמ' קפ
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שמא
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילהס' החיים (תשנג) עמ' קג
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילהשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קעה
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שכא ד"ה אמרו
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילה וכו'לוח ארז פרשת בהעלותך דף נ
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילה וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' כג
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילהטוב טעם שמות עמ' סד, קי
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילהיד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום ח של פסח דף רו ע"ב; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת ויגש דף לז ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) ש' העולם פ' יב דף רלא ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש עשירי דף נד ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פ' שמיני דרוש א דף רא ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קעז דף ס ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת בא דף עב ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בא בפסוק לא יחרץ ופ' בשלח פסוק הנני ממטיר לכם לחם; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר א דף ו ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת וירא דף נה ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ל"א ליום ט' באב דף קעה ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה ד דף ה ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת מטות דף קכט ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ז סימן לב דף כג ע"א05; נצח ישראל (שנט) פרק יח דף כח ע"ד; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יד ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש כ דף כט ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פט דף נח ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף ה ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) ש' קרית ארבע פרק קכה דף קיד ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת וישב דף כו ע"א, ופרשת בא דף לט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ג ע"ב; זהר פרשת ויקהל דף קצה ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקמז דף רלד ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קצט דף סד ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויצא דף כג ע"ד; חי' הרשב"א (רפג) דף ג ע"ד ודף ד ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף לא ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בא דף כד ע"א
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לג ע"ג, לז ע"א, לז ע"ב
ג ע"א05 שלש משמרות הוי הלילהתורת חסד (סופר) עמ' קעז
ג ע"א05 שלש משמרות הוי לילהארץ צבי (תשע) עמ' צ
ג ע"א05 שלש משמרות הוי לילה וכו'תורת מנחם ח"י עמ' 243
ג ע"א05 שלש משמרות הויילקוט הגרשוני ח"א
ג ע"א05 שלש משמרות הויפירושי ראשונים
ג ע"א05 שלש משמרות הלילהקב הישר (תשנט) ח"א פרק לז עמ' קעג
ג ע"א05 שלש משמרותרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' פג
ג ע"א05 שלשה משמרות הוי הלילהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רמב
ג ע"א09 איכא משמרות ברקיע איכא בארעאצדקת הצדיק סי' יט, כ, *כב-כו, דובר צדק עמ' 23, 60
ג ע"א10 ג' משמורות הוי הלילה וכו' הקב"ה יושב ושואג כארי וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קנא
ג ע"א10 ג' משמורות הוי הלילה וכו' הקב"ה יושב ושואג כארי וכו' והגלתי את בניי לבין אומות העולםבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קכא
ג ע"א10 ג' משמורת הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר וכו'ברית שלום (תעח) דף מ ע"ג, קח ע"ד, קיג ע"א10
ג ע"א10 ג' משמורת הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רנו
ג ע"א10 ג' משמרות וכו' חמור נוער וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק כ פסוק ד
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה וכו' יושב הקב"ה ושואג כארי אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תתקכט
ג ע"א10 ג׳ משמרות הוי הלילה ועל כל משמר וכו' יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר אוי לבנים וכו׳אור האורות עמ' סט, פא
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה וכו' משמרה הראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלהמאור עינים (תשעט) עמ' תרנב
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה וכו' משמרה הראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלהמאור עינים (תשנח) עמ' שצח
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה וכו' משמרה ראשונה חמור נוער וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רפב
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה וכו' משמרה שלישית וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קפה, רעח-רעט
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה וכל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארידרשות הצל"ח השלם עמ' רעו
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר הקב"ה יושג ושואג כאריתורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' שכה, תרכז עמ' עז
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר הקב"ה יושב ושואג כארימאמרי שלמה ח"א עמ' רז
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר וכו'לב דוד (תשסט) עמ' עא
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רלה
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי וכו'דרך ישרה עמ' שצג
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קכה (הגה), שח
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קיד {המשמרות הן עבודת שיר המלאכים, והקב"ה שואג על שאינם שרים לפניו מעת החורבן}
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלהפניני יחזקאל עמ' סז, רה
ג ע"א10 דתניא ר' אליעזר אומר ג' משמרות וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רל
ג ע"א10 ר"א אומר ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר שואג הקב"ה כארי וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קנו
ג ע"א10 שלוש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי וכו'דרשות באר יצחק עמ' ריא
ג ע"א10 שלוש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שצב
ג ע"א10 שלושה משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר וכו'אודה ה' דף לו ע"א, לז ע"ב
ג ע"א10 שלש משמרות הוה הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף עד ע"ב
ג ע"א10 שלש משמרות הוה הלילה ראשונה חמור נוערארז ישעיהו דף טו
ג ע"א10 שלש משמרות הוי הלילה וכו' ואשה מספרת עם בעלהמאמר אסתר (תשסב) עמ' ריא
ג ע"א10 שלש משמרות הוי הלילה וכו' משמרה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלהדרכי התשובה עמ' צד
ג ע"א10 שלש משמרות הוי הלילה וכו' משמרה ראשונה חמור נוער, שניה כלבים צועקים, שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קמה
ג ע"א10 שלש משמרות הוי הלילה וכו' ראשונה חמור נוער, שניה כלבים צועקים, שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלהאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' סז, רסג
ג ע"א10 שלש משמרות הוי הלילה וסימן לדברחיי נפש ח"ג עמ' קלב
ג ע"א10 שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר וגו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' של
ג ע"א10 שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה וכו' ואשה מספרת עם בעלהדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כה
ג ע"א10 שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה וכו' שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלהאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' עב
ג ע"א10 שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי וכו'מאורות האריז"ל עמ' עח אות יא
ג ע"א10 שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי כו'ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תסח-תע
ג ע"א10 שלש משמרות הוי הלילה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן קז, קמ, קצג, רכב
ג ע"א10 שלש משמרות הוי לילה וכו' שניה כלבים צועקיםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 493
ג ע"א10 שלש משמרות וכו' וסימן לדבר משמרה ראשונה חמור נוער וכו'מגילת סמנים עמ' ז
ג ע"א10 שלש משמרות וכו' חמור נוער וכו' כלבים צועקים וכו' תינוק יונק וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קלב-קלד
ג ע"א10 שלשה משמרות הוי הלילה וכו' מאי קחשיב וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקמה
ג ע"א10 שלשה משמרות הוי הלילה ועל כל משמר הקב"ה יושב ושואג כאריערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקכב
ג ע"א10 תניא ר' אליעזר אומר ג' משמרות הוי הלילה וכו', משמרה ראשונה חמור נוערלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קט, קסד
ג ע"א10 תניא רבי אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילה וכו' ואשה מספרת עם בעלהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רסד, תרצח
ג ע"א10 תניא רבי אלעזר אומר וכו' בכל יום ויום שלש פעמים אומרת כךצניף מלוכה (רייז) עמ' רמו והלאה
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' ז, י
ג ע"א10 ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ז אות טו
ג ע"א11 על כל משמר ומשמר יושב ה' ושואג כאריתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רפח ע"ב
ג ע"א11 הקב"ה יושב על כל משמר ומשמר ושואג כאריאבני אש (אויש) מועדים עמ' רל
ג ע"א11 ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כאריהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלא
ג ע"א11 על כל משמר הקב"ה יושב וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שז
ג ע"א11 על כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כאריימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' רמג
ג ע"א11 על כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כאריעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רצב
ג ע"א11 על כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארימרפא לשון עמ' קמ
ג ע"א11 על כל משמר ומשמר יושב ושואג כארי וכו'דרשות מעבר יבק עמ' קמח
ג ע"א12 ה' ממרום ישאגכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 49
ג ע"א14 חמור נוערברית אברם עמ' קיב
ג ע"א14 חמור נוער והכלבים צועקיםאגרא דכלה ח"ג עמ' תיז
ג ע"א14 חמור נוער וכלבים צועקיםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רסז
ג ע"א14 חמור נוער כו' כלבים צועקים כו'ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' כג
ג ע"א14 חמור נוער משמרה ראשונהתורת אליהו עמ' צח
ג ע"א14 חמור נועראדיר במרום ח"א פ' רנז
ג ע"א14 חמור נוער כו' כלבים צועקים כו'דברי טובה שופטים ח"א עמ' תפב {רמז לקטרוג של כוחות הדין, ולכן גדעון בא להילחם אז}
ג ע"א14 משמרה ראשונה חמור נוערטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יג
ג ע"א14 משמרה ראשונה חמור נוערקהלת משה (תשסב) עמ' טל
ג ע"א14 משמרה ראשונה חמור נוער וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשצ
ג ע"א14 משמרה ראשונה חמור נוער וכו' שלישית תינוק יונק משדי אמו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רכ
ג ע"א14 משמרה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקיםאמונת חכמים (תשעו) עמ' קכד
ג ע"א14 משמרה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 6
ג ע"א14 משמרה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים שלישית תינוק יונק משדי אמועץ הדעת טוב (תשסח) סי' רצג
ג ע"א14 משמרה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ו
ג ע"א14 משמרה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקיםשבט מוסר עמ' רס
ג ע"א14 משמרה ראשונה תינוק יונקיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רנא
ג ע"א14 משמרה שניה כלבים צועקיםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' עה
ג ע"א14 משמרה שניה כלבים צועקיםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רל
ג ע"א14 משמרת שניה כלבים צועקיםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' נח
ג ע"א14 משמרת שניה כלבים צועקיםמשמיע שלום עמ' נח
ג ע"א14 שניה כלבים צועקיםברית מנוחה (תשנט) עמ' נג
ג ע"א15 כלבים צועקיםעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ערב
ג ע"א15 כלבים צועקיםבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ה עמ' 81
ג ע"א15 משמר שלישי תינוק יונק משדי אמודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' לה (הגה), רמ
ג ע"א15 שלישית וכו' אשה מספרת עם בעלהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רטז ע"ב, ריז ע"א
ג ע"א15 שלישית תינוק יונק משדי אמואמרי יוסף בראשית דף רל ע"ב
ג ע"א15 שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלהברית אברם עמ' תרלה
ג ע"א15 שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות פא
ג ע"א15 שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה, מאי קא חשיב וכו' למאן דגני בבית אפלנועם אלימלך (תשסא) עמ' קלא
ג ע"א15 תינוק יונק משדי אמואפיקי ים עמ' רז
ג ע"א15 תינוק יונק משדי אמוגנת אגוז (תשעב) אות תמא
ג ע"א15 תינוק יונק משדי אמודברי שמואל (תשנח) עמ' קלד, קלז
ג ע"א16 אשה מספרת עם בעלהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קכח
ג ע"א16 אשה מספרת עם בעלהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' עה, קיח
ג ע"א16 אשה מספרת עם בעלהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' פט, קט
ג ע"א16 אשה מספרת עם בעלהצדקת הצדיק סי' רכ
ג ע"א16 אשה מספרת עם בעלהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קצ
ג ע"א16 אשה מספרת עם בעלהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' לא
ג ע"א16 אשה מספרת עם בעלהבני יששכר ח"א דף טז ע"ב
ג ע"א16 מאי קחשיב ר"אמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' ט-י
ג ע"א22 כולהו סוף משמרות קחשיבידו בכל סי' תתקנז
ג ע"א24 גני בבית אפלפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רסז
ג ע"א27 אמר רב יצחק בר שמואל משמיה דרב שלוש משמרות הוי הלילההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רל
ג ע"א28 בכל משמר שואג כארי אוי לי שהחרבתי את ביתי וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רסג
ג ע"א29 אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמח
ג ע"א29 אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי וכו' והגלתים לבין אומות העולםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקלב, תקלד
ג ע"א29 אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומותברית אברם עמ' תקפד, תקפו, תקפח, תקצב
ג ע"א29 אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי וכו' ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וארא ב
ג ע"א29 אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רעט
ג ע"א29 אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי ביתישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' יד
ג ע"א29 אוי לבנים שגלו שבעונותיהם החרבתי את ביתיעלי שור ח"ב עמ' רט
ג ע"א29 אוי לבניםתקונים חדשים (רמח"ל) פ' לח
ג ע"א29 אוי להם לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתיהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקכו
ג ע"א29 אוי להם לבנים שבעוונתיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולםעבודת חיים ח"א עמ' קצז
ג ע"א29 אוי לי ששרפתי את ביתי ושרפתי את היכלירנת יצחק - פרק חלק עמ' קמח
ג ע"א29 הקב"ה ושואג כארי ואומר אוי לבניםאור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 9), צדקת הצדיק סי' ג, יט, כט
ג ע"א29 הקב"ה ושואג כארי ואומר אוי לבניםפרי צדיק ראש השנה אות כב
ג ע"א29 שואג על בית המקדשתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' יח
ג ע"א30 החרבתי את ביתירנת יצחק ישעיה עמ' שעו, ה' מגילות עמ' יז, רפז
ג ע"א30 ושרפתי את היכלירנת יצחק ישעיה עמ' שעו, תסו
ג ע"א31 תניא א"ר יוסי פעם אחת וכו' שלום עליך רבי ומורי וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' שעה, שעח
ג ע"א31 תניא א"ר יוסי פעם אחת וכו' שלום עליך רבי ומורי וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' רכד, רכו
ג ע"א31 תניא אמר רבי יוסי וכו' ובא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תעט
ג ע"א31 תניא אמר רבי יוסי פעם אחת וכו' היה לך להתפלל תפלה קצרהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקלה, תתקמג
ג ע"א32 א"ר יוסי פ"א הייתי מהלך בדרךבנין שאול עמ' לז
ג ע"א32 א"ר יוסי פ"א נכנסתי לחורבה מחורבות ירושליםחיים וחסד סי' תכח
ג ע"א32 א"ר יוסי פ"א נכנסתי לחורבה מחורבות ירושליםמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' יב-טז
ג ע"א32 א"ר יוסי פע"א הייתי מהלך וכו' בשעה שישראל וכו' הקב"ה מנענע ראשודברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שצד ע"א, תכט ע"ב
ג ע"א32 א"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת וכו' בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתימסילות בלבבם (קוט) - מסילה כב אות קנח
ג ע"א32 א"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת וכו' ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםמסילות בלבבם (קוט) - מסילה כד אות קעה
ג ע"א32 א"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת וכו' ושמעתי בת קול שמנהמת כיונה וכו'לחמי תודה דף כו ע"ב, קלג ע"ב
ג ע"א32 א"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנ
ג ע"א32 אמר ר' יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחרבות ירושליםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' לד
ג ע"א32 אמר רבי יוסי וכו' ואמרתי לו שלום עליך רבי ומוריאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תפב
ג ע"א32 אמר רבי יוסי פע"א הייתי מהלך בדרך וכו' ושמר לי על הפתח וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שטז
ג ע"א32 אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תפ
ג ע"א32 אמר רבי יוסי פעם אחת נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל ובא אליהו זכור לטובמאור עינים (תשעה) עמ' שעו
ג ע"א32 אמר"י פע"א בכניסתו לחורבהאות לישועה דף קלד ע"ד
ג ע"א32 אר"י פ"א הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה א' וכו' הי' לך להתפלל תפלה קצרהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תלט
ג ע"א32 אר"י פ"א הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה א' וכו' הי' לך להתפלל תפלה קצרהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קלט, אור תורה סי' תלט
ג ע"א32 אר"י פעם אחת הייתי מהלךכרם פתחיה כרם ב גפן א
ג ע"א32 אר"י פעם אחת הייתי מהלך בדרך וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקכב
ג ע"א32 אר"י פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה מחורבות ירושליםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיז
ג ע"א32 דברי ר' יוסי בחורבהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 193-194
ג ע"א32 ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל בא אליהו זכור לסוב וכו׳אור האורות עמ' קמט
ג ע"א32 ונכנסתי לחורבה להתפללכור לזהב ח"ב עמ' ל"ג
ג ע"א32 מעשה בר"י שנכנס להתפלל לחורבה אחת וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' רנא
ג ע"א32 נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושליםצדקת הצדיק סי' *ל-לב, לה
ג ע"א32 נכנסתי לחורבה וכו' להתפללילקוט הגרשוני ח"א
ג ע"א32 פ"א הייתי מהלך בדרך ונכנסתיאוצר הכבוד
ג ע"א32 פ"א נכנסתי בחורבה להתפללמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רנה
ג ע"א32 פ"א נכנסתי לחורבה אחת מחורבת ירושלים להתפלל בא אליהו ז"ל ושמר לי על הפתח וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקסה, תקסו
ג ע"א32 פעם א' נכנסתי לחורבהילקוט הגרשוני ח"א דף יט
ג ע"א32 פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לאחת מחורבות ירושלים להתפלל בא אליהו ז"ל ושמר לי על הפתחבעקבות מועדי ה' עמ' 181
ג ע"א32 פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושליםמרפא לשון עמ' קסא
ג ע"א32 פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רפה
ג ע"א32 פעם אחת הייתי מהלך בדרךתורה אור (יחייא, רצח) פרק מו דף כ ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפט דף קלו ע"א; צדקת תמים (יעבץ, שנג) פ' איכה פסוק וילכו בלא כח דף לו ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק כב דף לא ע"ד; ר' יונה סביב ספר הרי"ף פ' א דף ה ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יט ע"א; חי' הרשב"א (רפג) דף ד ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ב דף ז ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף ו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ג ע"ד; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקמז דף רלד ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר ל דף יז ע"ב; ס' ראב"ן (שע) סי' קכג דף מב ע"ג
ג ע"א32 פעם אחת הייתי מהלך ונכנסתי לחורבה אחתנועם הברכה עמ' לה, קפח, שז
ג ע"א32 פעם אחת נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפללבי חייא ח"א עמ' קכה
ג ע"א32 פעם אחת נכנסתי לחורבה ובא אליהו זכור לטובדרך חיים (תשלה) עמ' תשכו
ג ע"א32 ר' יוסי נכנס לחורבה להתפלל כו'פרדס המלך (תשסט) אות סז
ג ע"א32 ר"י נכנס לאחת מחורבות ירושליםבית שלום מרדכי עמ' קכב
ג ע"א33 בא אליהו ושמר לי על הפתחשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות מד
ג ע"א33 בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתחאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 146
ג ע"א33 בא אליהו ושמר לי על הפתחוזרח השמש על התורה עמ' קצד
ג ע"א34 אליהו הנביא זכור לטובדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רצה
ג ע"א34 אליהו זכור לטובמגלה עמוקות (תשסח) אופן רנ
ג ע"א34 ושמר לי על הפתחמצווה ועושה ח"א עמ' תקל
ג ע"א34 שמר לי על הפתחכד הקמח (מישור) עמ' קלז
ג ע"א34 שמר לי על הפתחשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 127
ג ע"א35 לאחר שסיימתי תפילתיאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' צט
ג ע"א35 לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי שלום עליך רבי וכו'תשובה מיראה עמ' סח
ג ע"א36 שלום עליך רביתורת מנחם חלק לא עמ' 170
ג ע"א40 היה לך להתפלל תפילה קצרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקפח
ג ע"א41 אין נכנסין לחורבהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' עו
ג ע"א41 אין נכנסין לחורבה להתפללס' חסידים סי' יח
ג ע"א41 אסור להתפלל בחורבהמנחת מחבת ח"א עמ' רה
ג ע"א41 באותה שעה למדתי ג' דבריםברכת אבות עמ' קה
ג ע"א41 באותה שעה למדתי ממנו ג' דברים וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' רעו
ג ע"א41 באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים למדתי שאין נכנסין לחורבה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תפג
ג ע"א41 למדתי שאין נכנסין לחורבהאור אברהם ברכות עמ' י
ג ע"א42 בני מה קול שמעת בחורבה זו ואמרתי לו שמעתי בת קול וכו' אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שיז
ג ע"א42 המתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' לח
ג ע"א42 המתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קלה
ג ע"א43 ב"ק מנהמת כיונהאפיקי ים עמ' שפט
ג ע"א43 בת קול אומרת אוי לבנים שבעונותיהם, ומהרש"אימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' יג
ג ע"א43 בת קול יוצאת ואומרת אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' צ
ג ע"א43 בת קול שמנהמת וכו' החרבתי את ביתי וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קלג (עמ' קנא במהד' תשסב)
ג ע"א43 בת קול שמנהמת כיונההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקכז
ג ע"א43 מה קול שמעת בחורבה זו שמעתי בת קול מנהמת כיונה וכו'היהדות הלאומית עמ' 159
ג ע"א43 ר' יוסי שמע בחורבה בת קול מקוננתלב אביגדור עמ' כא
ג ע"א43 ר' יוסי שמע בת קול מנהמת כיונהשערי אורה (מילר) ח"א עמ' סה
ג ע"א43 שמע בת קול מנהמת כיונה אוי לי שהחרבתי את ביתירב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שיג
ג ע"א43 שמעתי ב"ק שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבניםבי חייא ח"א עמ' רסז
ג ע"א43 שמעתי בת קול שמנהמת ביונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' צח
ג ע"א43 שמעתי בת קול שמנהמת כיונהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תנח
ג ע"א43 שמעתי בת קול שמנהמת כיונהתורת אליהו עמ' שפד
ג ע"א43 שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רמו
ג ע"א43 שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי וכו'שיח דוד (תשסד) עמ' פא
ג ע"א43 שמעתי בת קול שמנהמת כיונה וכו' אוי לי שחרבתי את ביתיכוזרי מאמר ג סי' עג
ג ע"א43 שמעתי בת קול שמנהמת כיונה וכו' מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכט
ג ע"א43 שמעתי בת קול שמנהמת כיונהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וזאת הברכה בפסוק תומיך ואוריך דף רפג ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פרק כד דף קכח ע"ג; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף פ ע"ד [?]; סדר מעמדות (שסו) מעמד יום א דף יג ע"א; זהר פרשת ויקרא דף יז ע"א, ופרשת אחרי מות דף עד ע"ב
ג ע"א45 בכל יום בת קול יוצא אוי לי שהחרבתי את ביתי וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ריא, רכא
ג ע"א45 בכל יום בת קול יוצאת ואומרת אוי לבנים וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ע
ג ע"א46 אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקמו ד"ה אמרו
ג ע"א46 בשעה שישראל אומרים אישר"מ וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף טז ע"א
ג ע"א46 בשעה שישראל וכו' עונין יהא שמיה הגדול וכו'אור אברהם ברכות עמ' יא, יז
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסים וכו' ועונין אמן יש"ר וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' קב
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות וגו'יסוד ושורש העבודה שער המזרח פ"א
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רפח
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים אמן יהא וכו'של"ה (תשנז) - מס' תמיד אות כו
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ועונים יהא שמיה הגדול מברך ה' מנענע בראשומי מרום ח"י עמ' מ
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין וכו'דרשות הרא"ש דף טו ע"א דרוש יג, דף מ ע"א דרוש לט
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין וכו' אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קצח, קצט
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין וכו'ואומר אשרי למלך שמקלסין אותו בביתו כך וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצב, תרמז
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ובתי מדרשיותאבן יהושע עמ' 105
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות וכו' הקב"ה מנענע ראשו ואומר וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' צג
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות וכו' הקב"ה מנענע בראשו, ותוס'תורת מנחם חנ"ו עמ' 256, 258
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות וכו' הקב"ה מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כךאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' שנז, שנח, שנט
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות וכו' ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםכתב סופר אגדות כאן
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות וכו' ואומרים אמן יהא שמיה רבא מברך וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' קמז
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות וכו' ועונין יהא שמיה הגדול מבורךפרי צדיק ראש השנה אות כב
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות וכו' ועונין יהא שמיה הגדול מבורך הקב"ה מנענע ראשו אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתקמט, במדבר עמ' תתפו; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' קכד
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קמא
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות רעונין יהא שמיה הגדול מבורך וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' רצא
ג ע"א46 בשעה שישראל נכנסין לבת"כ ולב"מ ועונין יהא שמיה הגדול מבורך הקב"ה מנענע בראשו ואומר אשרי המלך וכו'שפתי חיים ח"ג עמ' ש
ג ע"א46 בשעה שישראל עונים אמן יהא שמיה רבה הקב"ה מנענע ראשו ואומר אשרי למלך שמקלסין אותו בביתו וכו'לחמי תודה דף יד ע"א, צז ע"א
ג ע"א46 בשעה שישראל עונין אמן יהא שמיה רבא הקב"ה מנענע בראשו וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רנב
ג ע"א46 בשעה שישראל עונין אמן יהא שמיה רבא מברך הקב"ה מנענע בראשו וכו'דרשות שמן רוקח עמ' ריד
ג ע"א46 בשעה שישראל עונין אמן יהא שמיה רבא מכריזין בשמים אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כךבת עין (תשסז) עמ' קנז
ג ע"א46 בשעה שישראל עונין יהא שמיה הגדול מברךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תעז
ג ע"א46 כל זמן שישראל נכנסים לבתכ"נ וכו' אשרי המלך שמקלסין וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' יב
ג ע"א46 כל שעה שישראל נכנסין לבתי כנסיותנתיבות עולם ח"א עמ' קיב
ג ע"א46 כשאומרים איהש"ר אומר הקב"ה מה לאב וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ערב
ג ע"א46 כשאומרים יהא שמיה רבה מברך יוצאת ב"ק ואומרת אשרי למלך שמקלסין אותו בביתו כךדרשות דבר צבי מועדים עמ' רמג
ג ע"א46 כשישראל נכנסין לבתי כנסיות ובתי מדרשות ועונים יהא שמיה הגדול מבורך הקב"ה מנענע בראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כךאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 503
ג ע"א46 כשישראל עונים אמן יהא שמיה רבה מברך אומר אוי לי שהחרבתי את ביתי כו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' רעז
ג ע"א46 כשישראל עונים איש"ר הקב"ה מנענע ראשופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שכו
ג ע"א46 כשישראל עונים אמן יש"ר הקב"ה אומר אוי לי שחרבתי את ביתימנחת אליהו (תשנט) עמ' רצג
ג ע"א47 הקב"ה מנענע בראשו וכו' מה לו לאב שהגלה את בניו וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקלב
ג ע"א47 הקב"ה מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתואור תורה השלם (מזריטש) סי' רפא, תכט
ג ע"א47 הקב"ה מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רפא, תכט
ג ע"א47 ועונים איש"ר מברךילקוט הגרשוני ח"א
ג ע"א47 יהא שמי' הגדול מבורך כו' (ותוס')תורת מנחם חלק לד עמ' 34
ג ע"א47 יהא שמיה הגדול וכו' - תוס'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קצז
ג ע"א47 שמו הגדול, ותוס' ד"ה ועונין - שמי' רבא כו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רמט
ג ע"א48 אוי לאב שבניו גלוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 51, 60
ג ע"א48 אוי לאב שהגלה את בניומערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שמ
ג ע"א48 אוי לבנים שגלוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רסא, רסב
ג ע"א48 אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רסח
ג ע"א48 אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רד, שב
ג ע"א48 אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהםתורת חסד (סופר) עמ' רפג
ג ע"א48 אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שמח
ג ע"א48 אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תעז
ג ע"א48 אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהםעת לעשות חלק א כלל ט שאלה פג
ג ע"א48 אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' מטו"מ, דברים
ג ע"א48 אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות צה
ג ע"א48 אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהםשמן ראש - ימים נוראים עמ' שעא, שעו, תיט
ג ע"א48 אוי לבנים שגלו משולחן אביהםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תקיג
ג ע"א48 אוי לבנים שגלו משלחן אביהםגבעת שאול (בראך) עמ' תצ
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשנט
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רה, תרפו, דברים עמ' תרפב
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםנועם המוסר עמ' קלז
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםתורת מנחם חלק לא עמ' 204
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםתורת מנחם חנ"ז עמ' 102
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםתפארת צבי במדבר עמ' שעז
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםשפע חיים ח"ב עמ' רמט
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שלחןניבי זהב עמ' תצה
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםארץ צבי (תשע) עמ' צו, קז
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםלחמי תודה דף רלו ע"א
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםלישרים תהלה (תשסד) עמ' פג
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםמי מרום ח"ו עמ' קיט
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קע
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רטו
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רסט
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםתורת יחיאל בראשית עמ' צב-צד, תב
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםכתר שם טוב (תשסד) סי' שכא, של
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםנשמת אדם עמ' לז
ג ע"א48 אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם, ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' תמט
ג ע"א48 אוי להם שגלו מעל שולחן אביהםתורת אביגדור ח"ג עמ' לט
ג ע"א48 אשרי המלך וכו' מה לו לאב שהגלה את בניופירוש המכבי שמות עמ' קמח
ג ע"א48 אשרי המלך וכו' שגלו מעל שולחן אביהםלקוטי שיחות ח"ט עמ' 25, ח"כ עמ' 128, חכ"ג עמ' 216, חכ"ט עמ' 355
ג ע"א48 אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך - רש"יאור אברהם - סידור התפילה עמ' עג
ג ע"א48 אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש א עמ' ו, ח"ב דרוש רלט עמ' שלב
ג ע"א48 אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כךצמח דוד (סקאליע) עמ' רא
ג ע"א48 אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כךשמן ראש - ימים נוראים עמ' שה
ג ע"א48 אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כךשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תיד
ג ע"א48 אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רעב ד"ה כתיב
ג ע"א48 אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך ומה לו לאב שהגלה וכו'דובר שלום (תשסג) אות שמ
ג ע"א48 אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך מה לו לאב שהגלה את בניו וכו'זכור לדוד עמ' קטו
ג ע"א48 אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כךאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ב
ג ע"א48 אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כךארצות החיים (עטייה) עמ' 49
ג ע"א48 אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו מה לאב שהגלה את בניו, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שנד
ג ע"א48 אשרי המלך שמקלסין אותו כך מה לו לאבדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צח ע"ב
ג ע"א48 אשרי המלך שמקלסין אותו כךכרם יהושע (ולרשטיין) דף טו ע"ג
ג ע"א48 אשרי למלך שמקלסין אותו בביתוחכמת התורה תולדות עמ' תרעג
ג ע"א48 אשרי למלך שמקלסין אותו בביתו כךחכמת התורה בא עמ' תקצח
ג ע"א48 אשרי למלך שמקלסין אותו בביתו כךחכמת התורה וארא עמ' קמז
ג ע"א48 אשרי למלך שמקלסין אותו בביתו כךשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שפ
ג ע"א48 אשרי למלך שמקלסין אותו כךכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' רלד
ג ע"א48 ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קעו
ג ע"א48 ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםשל"ה (תשנז) פרשת תרומה אות כ
ג ע"א48 ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתלח
ג ע"א48 ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםאור תורה השלם (מזריטש) סי' תל
ג ע"א48 ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתלח
ג ע"א48 ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תל
ג ע"א48 מה לו לאבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תלה
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניואמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ב פסוק לב
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניוביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יט פסוק כו, פרק כח פסוק כד
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניוביאור הגר"א על משלי פרק יט פסוק כו, פרק כח פסוק כד
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניושמן ראש - ימים נוראים עמ' קכד
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' לט, נא
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' לו, קמט, שא
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניו אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהםארצות החיים (עטייה) עמ' 61
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניו אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ד אות יז
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהםמי מרום ח"א עמ' קסט, ח"ד עמ' כו
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שס ד"ה והנה עתה, ח"ה עמ' קע ד"ה ברכות
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רו, רמח
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרצג
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קפד
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קצו, קצט
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שעז, דברים עמ' לז
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 506
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניו וכו'למחר אעתיר עמ' שע
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה את בניואור הרעיון עמ' קסח
ג ע"א48 מה לו לאב שהגלה וכו'דרכי החיים ח"ב עמ' שצד
ג ע"א48 שמקלסין אותו בביתו, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רחצ
ג ע"א49 אין נכנסים לחורבה מפני המזיקיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמד
ג ע"א49 אין נכנסין לחורבה מפני חשדמשנת חיים במדבר עמ' תקנד
ג ע"א49 אין נכנסין לחורבה מפני חשד וכו'חי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ט אות ג
ג ע"א49 בנים שגלו מעל שולחן אביהםדעת תורה ויקרא עמ' קפח
ג ע"א49 בנים שגלו מעל שולחן אביהםתורת מנחם חכ"א עמ' 228
ג ע"א49 בנים שגלו מעל שולחן אביהםתורת מנחם חמ"ד עמ' 128
ג ע"א49 מפני ג' דברים אין נכנסין לחורבה מפני חשד וכו'ראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ג אות יד
ג ע"א49 מפני ג' דברים אין נכנסין לחורבהמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' טז-יח
ג ע"א49 מפני שלשה דברים אין נכנסין לחורבהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסד
ג ע"א49 מפני שלשה דברים אין נכנסין לחורבהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קעה
ג ע"א49 מפני שלשה דברים אין נכנסין לחורבה מפני חשד מפני המפולת וכו'אש דת (אסאד) עמ' שסד
ג ע"א50 מפני החשדס' חסידים סי' תרכב
ג ע"א50 מפני חשדשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רמג
ג ע"א רש"י - בא אלי' ושמר על הפתח וכו' - הוא כמו ואביו שמר את הדברתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקלה, תתקמג
ג ע"א רש"י - שנתן לך סימן הקריאהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסח
ג ע"א רש"י - תפילה קצרה, הביננותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקלה, תתקמג
ג ע"א רש"י ד"ה ואשה מספרת - כבר הגיע קרוב ליום, ובני אדם מתעוררים משינתן, והשוכבים יחד מספרים זה עם זהדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כה
ג ע"א רש"י ד"ה קשיאשביתת שבת סי' ז (עמ' 82)
ג ע"א רש"י ואיבעית אימא רישא - דמתניתין. לאו רבי אליעזר היא - והא דקתני דברי רבי אליעזר אסוף הזמן קאי, דקאמר עד סוף האשמורה הראשונה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
ג ע"א תוס' - אמירת הקדיש בלשון ארמיתציץ השדה - שדי יער עמ' י
ג ע"א תוס' - בשם מחזור ויטרי בענין מחית עמלקלקוטי מאמרים עמ' 128
ג ע"א תוס' - יהא שמי"ה שם י"ה רבא כלומר שאנו מתפללין שיהא שמו גדול ושלם וכו' יהא שמו הגדול מבורךתורת מנחם חלק מ עמ' 61
ג ע"א תוס' - לכך אומרים קדיש בלשון ארמית לפי שתפלה נאה ושבח גדול הוא ע"כ נתקן בלשון תרגום שלא יבינו המלאכים ויתקנאו בנודברי יואל פ' נשא דף קפא ע"ב
ג ע"א תוס' - קדיש בלשון ארמיתציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קכ, קכב
ג ע"א תוס'שפתי חיים ח"ג עמ' שג
ג ע"א תוס' בשם המחזור ויטרי - שאנו מתפללין שימלא שמורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שסח
ג ע"א תוס' ד"ה היה - "יהא שמיה רבא", זו תפלה שאנו מתפללין שימלא שמו, מה שפגם עמלקאמרי נועם (מועדים) סי' נ לפסח
ג ע"א תוס' ד"ה היה - ברכה ותפלה בהסתר עדיף מצד זה שלא יהיה קיטרוג ולכך ניתקן הקדיש בלשון תרגוםדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תמו
ג ע"א תוס' ד"ה ואומרים - מכאן יש לסתור וכו' עמי הארץ שאינם מבינים בלשון הקודשבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצב, תרמז
ג ע"א תוס' ד"ה והא - רגילות של משניות לאשמועינן בקוצר אף למה שמפורש כברדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' יז
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - שאנו מתפללין שימלא שמו וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקנו-ז, יהושע-שמואל עמ' קסו
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - במחזור ויטרי יהא שמיה רבא זו תפלה שאנו מתפללין שימלא שמודברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תט ע"ב
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - בפי' יהא שמי' רבאס' ג' תמוז תשנד עמ' לז
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - בשם מחזור ויטרי, שמו הגדול מורה על שם הוי"ה כשהוא בשלימות וע"ז מתפללים יהא שמיה רבאמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' עד
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - הפי' של יתגדל ויתקדש שמי' רבאמנחת יואל עמ' רצז
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - לחלוק על מחזור ויטרי דיהש"ר תפלה שימלא שמו וכו' נתקן בלשון תרגום שלא יבינו המלאכים ויתקנאו בנודברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שצד ע"א, תכט ע"ב
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - לכך אומרים קדיש בלשון ארמית שלא יבינו המלאכים ויהיו מתקנאין בנודברי יואל מועדים ח"ד דף שלז ע"א
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - לכך ניתן הקדיש בלשון תרגום כדי שלא יבינו המלאכים ויתקנאו בנובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' ק
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - ניתקן הקדיש בלשון תרגום שלא יבינו המלאכים ויתקנאו בנודרשות דבר צבי מועדים עמ' נז
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - עמי הארצות לא היו מבינים לשון הקודש לכך תקנוהו בלשון תרגוםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שלו
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - קדיש בלשון ארמית שלא יבינו המלאכים ויהיו מתקנאין בנו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' יז
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - שאנו מתפללין שיהא שמו גדול ושלם וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף ג ע"ב
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - שאנו מתפללין שיתמלא שמו של הקב"העצי חיים - מועדים עמ' רלט
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - שיהא שמו גדול ושלםדברי יואל פ' קדושים דף קכט ע"א
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - שיטת מחזור ויטריציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' טו, טז, יט, כא
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - שימלא שמו של ה'רנת יצחק יהושע עמ' ערב
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - תקנו לומר יהא שמיה רבא בלשון תרגום שלא יתקנאו בנו מלאכי השרתכסף נבחר (תשסג) עמ' קא
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - תקנו קדיש בארמיתלקוטי מאמרים עמ' 231
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין - תקנו קדיש בארמיתפרי צדיק ויגש אות ו
ג ע"א תוס' ד"ה ועוניןאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכא
ג ע"א תוס' ד"ה ועוניןבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רד
ג ע"א תוס' ד"ה ועוניןדרשות מהר"ם שיק עמ' פט
ג ע"א תוס' ד"ה ועוניןלקוטי שיחות חלק ל עמ' 302
ג ע"א תוס' ד"ה ועוניןמסילות הנביאים שופטים עמ' רמו
ג ע"א תוס' ד"ה ועוניןמפניני הרב עמ' לב
ג ע"א תוס' ד"ה ועוניןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
ג ע"א תוס' ד"ה ועוניןנצח ישראל (הרטמן) עמ' תס הערה 22
ג ע"א תוס' ד"ה ועוניןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ר
ג ע"א תוס' ד"ה מאימתיאיתן האזרחי עמ' שפט
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין בשם מחזור ויטריציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קכב, קכג
ג ע"א תוס׳ - אין המלאכים מכירין בלשון ארמיציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' כז
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין נתקן הקדיש בל' תרגום שלא יתקנאו המלאכיםדבר טוב (רוזנברג) עמ' רכה
ג ע"א מהרש"א - בזמן שגלו כביכול שאינו מלךפירוש המכבי שמות עמ' קמח
ג ע"א מהרש"א - כשגלו, קראו אב ולא מלךאור הרעיון עמ' קסח
ג ע"ב01 ותיפוק ליה משום מזיקין וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קו
ג ע"ב01 לשנים אינו מזיקשופרא דישראל (תשסו) עמ' שיג
ג ע"ב03 בתרי וכשרי ליכא חשדאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רסב, שח
ג ע"ב03 ותיפוק ליה משום חשד ומזיקין ובמהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסה
ג ע"ב05 אי בתרי מזיקין נמי ליכאצדקת הצדיק סי' לו, דובר צדק עמ' 23
ג ע"ב05 חורבא חדתי וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' נח
ג ע"ב07 ובחורבא חדתי דקאי בדבראצדקת הצדיק סי' לו
ג ע"ב08 דהא אשה בדברא לא שכיחאהר המוריה עמ' ריט
ג ע"ב08 ואתתא בדברא לא שכיחהבני יששכר ח"ב דף עו ע"ב (הג"ה)
ג ע"ב09 ארבע משמרות הוי הלילהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות ט
ג ע"ב09 ארבע משמרות הוי הלילה או ג' משמרות הוי הלילה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרלא
ג ע"ב09 ארבע משמרות הוי הלילה וכו' ר"נ אומר שלושיערות דבש ח"א עמ' ריז
ג ע"ב09 ארבע משמרות הוי הלילה וכו' ר"נ אומר שלושמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' יח-יט
ג ע"ב09 ג' משמרות או ד'כור לזהב ח"ב
ג ע"ב09 ד' משמרות הוה הלילהשם יחזקאל עמ' פד, תכט
ג ע"ב09 ד' משמרות הוי הלילהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קג
ג ע"ב09 ד' משמרות הוי הלילהאוצר הכבוד
ג ע"ב09 ד' משמרות הויילקוט הגרשוני ח"א
ג ע"ב09 תנו רבנן ארבע משמרות הוי הלילה דברי רבי רבי נתן אומר שלש מאי טעמא דרבי נתן וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' פט
ג ע"ב13 אין תיכונה וכו'טהרת יו"ט ח"י עמ' ריט
ג ע"ב17 דוד המלך קם בחצות לילה ללמוד התורה הקדושה ולזמר שירות ותשבחותדרשות באר יצחק עמ' רנד
ג ע"ב17 דוד נזדרז בתיקון חצותדרך ה' השלם עמ' שכ
ג ע"ב17 חצות לילה אקוםשער המלך (תשנז) עמ' שפב, שפה
ג ע"ב17 חצות לילה אקום להודות לך וכו' והא דוד מאורתא הוי קאי וכו'מטה יששכר עמ' ע
ג ע"ב17 כתוב אחד אומר חצות לילה אקום וכו' וכתוב אחד אומר קדמו עיני אשמורות הא כיצד וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסה
ג ע"ב17 כתיב חצות לילה אקום וכו' וכתיב קדמו עיני אשמורותצפנת פענח (תשסו) עמ' קנה, תח
ג ע"ב17 כתיב חצות לילה אקום להודות לך וכו' פשטו ידיכם בגדודתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ערב, רסג, רסד, רפח, רצ, תק, תקלה, תרטו, תשעד, תתסט, א'שנז
ג ע"ב22 דרך בני מלכים לעמוד כשלש שעותאמרי נועם (מועדים) סי' לה לשבועות
ג ע"ב22 שית דלילה ותרי דיממא תרי משמרותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיח
ג ע"ב23 אשמורה ופלגא אשמורותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכט
ג ע"ב23 משמרה ופלגא משמרות קרי להודמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כח פסוק יא(3)
ג ע"ב23 משמרה ופלגא נמי משמרות קרו להושיחת מלאכי השרת עמ' 104, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 30 (סי' כב)
ג ע"ב23 משמרת ופלגא משמרות קרי להואשל חיים ח"ב עמ' שה
ג ע"ב24 א"א בפני המת אלא דבריו של מתשעורי דעת ספר ב עמ' קיא
ג ע"ב24 א"א בפני מת אלא דבריוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעז
ג ע"ב24 א"א בפני המתעולת חודש ח"ג מאמר שנח
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המתנשמת חיים (ברלין) עמ' מא
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שלח
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתשארית מנחם ח"ד עמ' תקכד
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רמד
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתברית אברם עמ' יא, תר
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתגנזי צדיקים (תשסב) עמ' עא
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתדברי יואל פ' תולדות דף תרכט ע"ב
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתדובר צדק עמ' 23
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קלח
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קעא
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצב
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתטל חיים (פרידלנדר) עמ' לא
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתיגל יעקב (תשנג) תולדות אות צב
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתמבשרת ציון ח"ד עמ' רעג-ערה
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתמצווה ועושה ח"א עמ' קט
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתעטרת יהושע בראשית עמ' קלה
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתעטרת יהושע שמות עמ' רז
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתשרגא המאיר מועדים עמ' שז
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתתפארת משה עמ' קצז
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רצא
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות כב, כד, כה
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקלג, תתקלג, א'שמז
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתאור הישר בראשית דף נג ע"ב24, סג ע"ב24
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקמה, תקס
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דברים של מתאמרי בינה (שיפמאן) עמ' קכד
ג ע"ב24 אין אומרים בפני המת אלא דברים של מתמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' כ
ג ע"ב24 אין אומרים לפני המת אלא דבריו של מתתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' ש
ג ע"ב24 אין אומרים לפני המת אלא דבריו של מתאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קנח
ג ע"ב24 אין אומרים לפני המת אלא דבריו של מתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' סד
ג ע"ב24 אין אומרים לפניפירושי ראשונים
ג ע"ב24 אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מתאמרי פנחס השלם - שער הסיפורים סי' יז
ג ע"ב24 אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מתמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רלה
ג ע"ב24 אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת אמר רבי אבא בר כהנא לא אמרן אלא בדברי תורה אבל מילי דעלמא לית לן בהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צ
ג ע"ב24 אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת וכו' וכל שכן מילי דעלמאכתב סופר אגדות כאן
ג ע"ב24 אין אומרין בפני המתילקוט הגרשוני ח"א
ג ע"ב24 אין אומרין בפני המתכור לזהב ח"ב
ג ע"ב24 אין אומרין לפני המת אלא דבריו של מתשפע חיים ח"ד עמ' קצו
ג ע"ב24 אסור לומר בפני המתמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
ג ע"ב25 לא אמרן אלא בדברי תורהפירושי ראשונים בהשמטות
ג ע"ב27 בפלגא דלילה הוי וכו' קידמתי בנשף ואשועצדקת הצדיק סי' קפב, דובר צדק עמ' * 23-24
ג ע"ב27 דוד בפלגא דליליא הוי קאימגלה עמוקות (תשסח) אופן קמ
ג ע"ב27 דוד בפלנא דליליא הוה קאי וכו'הר המוריה עמ' רמו
ג ע"ב27 דוד מאורתא הוה קאי וכו' עד חצות הלילה היה מתנמנם כסוס ומכאן ואילך מתגבר כארי וכו' עד חצות בד"ת מכאן ואילך בשירות ותשבחותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שיד
ג ע"ב27 דוד מעורר את השחרמכמני עוזיאל עמ' תמד
ג ע"ב27 ודוד בחצות הוי קאי באורתא הוי קאי וכו'לקט אמרים (שכטר) ח"א עמ' כא
ג ע"ב27 ודוד בפלגא דלילא וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קנח, קס
ג ע"ב27 ודוד בפלגא כו', מהרש"למכמני אשר עמ' צה
ג ע"ב27 ודוד בפלגא דליליא הוה קאי מאורתא הוה קאי וכו' מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלו
ג ע"ב27 ודוד וכו' מכאן ואילך היה מתגבר כאריאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמג, שנ
ג ע"ב27 ודוד מפלגא דליליא הוה קאי מאורתא הוה קאי וכו' רב אשי אמר וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לג עמ' ריח
ג ע"ב27 ודוד מפלגא דליליא הוה קאי מאורתא הוה קאי וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' כא
ג ע"ב27 וכי דוד בחצות לילה הוה קאידרך אמונה (ביבגי, רפב) דף מ ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש ב דף ג ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף ה ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ד ע"ב
ג ע"ב27 כתיב חצות הלילה אקום מאורתא קאיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיז
ג ע"ב28 נשף אורתא הואס' קרניים (תשסו) עמ' ו
ג ע"ב28 נשף אורתא הוא וכו' תרי נשפי הוו וכו'ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר א
ג ע"ב28 ממאי דהאי נשף אורתא הואספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מג
ג ע"ב28 קדמתי בנשף ואשועהמבשרת ציון ח"ב עמ' קי
ג ע"ב28 קדמתי בנשף ואשועה וכו' עד חצות לילה היה (דוד) עוסק בד"תבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תנד
ג ע"ב28 קדמתי בנשף וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' נד
ג ע"ב29 א"ר אושעיא א"ר אחא הכי קאמר מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה רבי זירא אמר עד חצות לילה היה מתנמנם כסום מכאן ואילך היה מתגבר כארישל"ה (תשנז) - שער האותיות אות צ ס"ק ז
ג ע"ב29 אמר רב אושעיא וכו' הכי קאמר מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינהזכור לדוד עמ' קיב
ג ע"ב29 הכי קאמר מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קעח
ג ע"ב29 הכי קאמר מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצ
ג ע"ב30 דוד עד חצות היה מתנמנם כסוסברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 74
ג ע"ב30 דוד עד חצות לילה הי' מתנמנם כסוסאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות לה
ג ע"ב30 מעולם לא עבר על דוד המלך חצות לילה בשינהדובר שלום (תשסג) אות רכה
ג ע"ב30 מעולם לא עבר על דוד חצות לילה בשינהדרך ה' השלם עמ' רצג - דרך לחיים
ג ע"ב30 עד חצות היה מתנמנם כסוסשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' טז, תקלד
ג ע"ב30 עד חצות לילה היה מתנמנם כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' נג
ג ע"ב30 עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס מכאן ואילך היה מתגבר כארימצווה ועושה ח"א עמ' תנג
ג ע"ב30 עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס מכאן ואילך היה מתגבר כאריתהלה לדוד (והרמן) פרק סא פסוק ז הערה יז
ג ע"ב30 ר' זירא אמר עד חצות הלילה מתנמנם כסוסישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ב
ג ע"ב30 ר' זירא אמר עד חצות לילה היה מתנמנם וכו' רב אשי אמר עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה וכו'זכור לדוד עמ' קיב, קיז
ג ע"ב31 דוד היה מתנמנם כסוסתורת יחיאל בראשית עמ' קפ
ג ע"ב31 דוד היה מתנמנם כסוסמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יג, תמו
ג ע"ב31 דוד היה מתנמנם כסוס עד חצותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפא אות ה
ג ע"ב31 דוד המלך לא הי' ישן שינת קבעאמרות ה' השלם ח"ד עמ' נו, ח"ה עמ' עג
ג ע"ב31 דוד לא ישן אלא כשינת הסוסבך יברך ישראל (תשסח) עמ' ג
ג ע"ב31 דוד מתנמנם כסוסעץ הדעת טוב (תשסח) סי' כב
ג ע"ב31 היה מתנמנם כשינת הסוסלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קלב
ג ע"ב31 לא היה דוד ישן אלא שינת הסוסקרבן מנחה (תשעד) עמ' רנד
ג ע"ב31 מתנמנם כסוס וכו' כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תרסד
ג ע"ב31 עד חצות היה עוסק בתורהפניני שבח עמ' קסב
ג ע"ב31 עד חצות לילה הי' עוסק בדברי תורה מכאן ואילך בשירות ותשבחותתורת מנחם חכ"ט עמ' 257, חלק לא עמ' 45
ג ע"ב31 עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ש
ג ע"ב31 עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שה
ג ע"ב31 עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה מכאן ואילך בשירות ותשבחותמצווה ועושה ח"א עמ' רצט
ג ע"ב31 עד חצות לילה היה עוסק בתורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצד
ג ע"ב31 עד חצות לילה היה עוסק בתורההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קיח
ג ע"ב31 עד חצות לילה וכו' מכאן ואילך בשירות ותשבחותנאוה תהלה עמ' יט
ג ע"ב31 רב אשי אומר עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה מכאן ואילך כשירות ותשבחותשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות ט
ג ע"ב31 רב אשי אמר עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה מכאן ואילך בשירות ותשבחותזכור לדוד עמ' קיב
ג ע"ב31 שינת דוד כשינת הסוסזך ונקי עמ' ב
ג ע"ב32 דוד היה עומד בחצות לילה ואומר שירות ותשבחות עד אור הבוקררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שיז
ג ע"ב32 דוד מחצות הלילה היה עוסק בשירות ותשבחותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנו
ג ע"ב32 דוד עוסק בתורהמפניני הרב עמ' פט
ג ע"ב32 שירות ותשבחותתורת מנחם חל"ח עמ' 272
ג ע"ב32 שירות ותשבחותתורת מנחם חנ"א עמ' 346
ג ע"ב32 שירות ותשבחותתורת מנחם חנ"ח עמ' 52
ג ע"ב33 ויכם דוד מהנשף ועד הערבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלז
ג ע"ב33 פי' נשף מצפרא ועד אורתאישא מדברותיך - מגילה עמ' רפב
ג ע"ב35 ב' נשפי הוועמוד הימיני (קלינמן) עמ' רסט
ג ע"ב35 נשף לילה ואתי יממאס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 48)
ג ע"ב35 תרי נשפי הווביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ז פסוק ט
ג ע"ב35 תרי נשפי הווביאור הגר"א על משלי פרק ז פסוק ט
ג ע"ב35 תרי נשפי הוו נשף יממא ואתי ליליא נשף ליליא ואתי יממאמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' פ
ג ע"ב35 תרי נשפי הוו נשף יממא ואתי ליליא נשף ליליא ואתי יממאמנות הלוי (תשסב) עמ' רע
ג ע"ב35 תרי נשפי הוומי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' כב
ג ע"ב35 תרי נשפי הוופירוש המכבי שמואל עמ' קצ
ג ע"ב36 דוד מי הוה ידע פלגא דלילה אימת וכו' השתא משה לא ידע וכו' משה הוה ידע וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קנב, קנה
ג ע"ב36 השתא משה לא הוי ידע דוד וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רז
ג ע"ב36 השתא משה לא הוי ידע דוד וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' כב
ג ע"ב36 ודוד מי הוה ידע וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קכז
ג ע"ב36 ודוד מי הוה ידע חצות אימתאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ט
ג ע"ב36 ודוד מי הוה ידע חצות לילה אימתאיתן האזרחי עמ' שב
ג ע"ב36 ודוד מי הוה ידע חצות לילה אימתמאור עינים (פינטו, תג) דף ד ע"ב
ג ע"ב36 ודוד ידע חצות לילה משה לא ידעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיח
ג ע"ב36 ודוד מי הוה ידע פלגא דלילא וכו' כינור הי' תלוי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רנו
ג ע"ב36 ודוד מי הוה ידע פלגא דלילא וכו' כינור הי' תלוי וכו'ברית שלום (תעח) דף מ ע"ג, קלח ע"א
ג ע"ב36 ודוד מי הוה ידע פלגא דלילה אימת וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' צה
ג ע"ב36 ודוד מי הוה ידע פלגא דליליא אימת וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שנ
ג ע"ב36 ודוד מי הוי ידע פלגא דלילה אימת וכו' דוד סימנא הוי ליה וכו' שמא יטעו וכו' למחר בחצות הלילה כהשתא אני יוצא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רכב, רכז, רכח, תרלו
ג ע"ב36 ודוד מי הוי ידע פלגא דליליה אימת וכו' והא משה לא הוי ידע דאמר כחצות וכו'טל חיים (פרידלנדר) עמ' רפג
ג ע"ב36 משה רבינו לא הוה ידע כו' ודוד הוה ידע ותוס'תורת מנחם חל"ח עמ' 124, 130
ג ע"ב37 אילימא דאמר ליה נמי הקב"ה כחצות וכו' סבר שמא יטעו אצטגניני פרעהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רמא
ג ע"ב37 אילימא דאמר קב"ה כחצות מי איכא ספיקא קמיהערבי נחל (תשסד) עמ' קל
ג ע"ב37 בחצות ממש הרג קוב"ה כל בכור במצריםמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תב
ג ע"ב37 כחצות וכו' בחצות וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 55
ג ע"ב37 מאי כחצותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קפט
ג ע"ב37 מאי כחצות אילימא דא"ל קוב"ה כחצות וכו' אלמא מספקא לי' ודוד הוה ידעבאמונה שלמה עמ' רפג
ג ע"ב37 מאי כחצותצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קמד ע"ב
ג ע"ב38 א"ל הקב"ה בחצות ואתא משה ואמר כחצותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רעו
ג ע"ב38 אמר ליה הקב"ה למחר בחצות כי השתא וכו' סבר שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הוא וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' קלז, תלט, תמ, תמד
ג ע"ב38 בשר ודם שאינו יודע עתיו ורגעיו אמר כחצותחכמת התורה בא עמ' רס, תקח
ג ע"ב38 ומי איכא ספיקא קמי שמיאגור אריה שמות פי"א הערה 10, פי"ג אות יב, במדבר פי"ד הערה 49
ג ע"ב38 ומי איכא ספיקא קמי שמיא וכו' משה רבינו שינה ואמר להם כחצותדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שמד
ג ע"ב38 מי איכא ספיקא קמי שמיאאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תנא
ג ע"ב38 מי איכא ספיקא קמי שמיאשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 476
ג ע"ב39 ואתא איהו ואמר כחצות אלמא מספקא לי' וכו'ברית שלום (תעח) דף מג ע"ב
ג ע"ב39 ואתא איהו ואמר כחצות אלמא מספקא לי' וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רנה, רעז
ג ע"ב40 אמר ר' שמעון חסידא כינור היה תלוי למעלת ממטתו של דוד וכו' כיון שעלה עמוד השחר וכו' לכו והתפרנסו זה מזהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' יד
ג ע"ב40 דאמר רב אחא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו'של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קעד, קעה, מס' שבת אות מד, מס' פסחים אות תפב, מס' שבועות אות לט, מס' יומא אות מח
ג ע"ב41 בא רוח צפונית ונושבת בוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 130
ג ע"ב41 וכיון שהגיע חצות לילהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שט
ג ע"ב41 כיון שהגיע חצות לילה הא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו מיד היה עומדראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ו אות יח
ג ע"ב41 כינור היה תלוי למעלה מדודאמרי חמד ח"א דף ד ע"א
ג ע"ב41 כינור היה תלוי למעלה מדודמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' כג
ג ע"ב41 כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דודאור לשמים (תשסג) עמ' ט
ג ע"ב41 כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דודשארית יעקב (פאנעט) עמ' צה
ג ע"ב41 כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו'תורת מנחם חלק לא עמ' 45
ג ע"ב41 כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קכה
ג ע"ב41 כינור היה תלוי מעל מיטתו של דודגור אריה שמות פי"ט הערה 172
ג ע"ב41 כינור למעלה מראש דודעבודת הקודש (תשסד) עמ' תקנה
ג ע"ב41 כנור הי' למעלה ממטתו של דוד וכו'אפיקי ים עמ' תקצא
ג ע"ב41 כנור הי' תלוי וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף פח ע"ג
ג ע"ב41 כנור הי' תלוי למעלה ממטתו של דודדרשות מהר"ם שיק עמ' נז, תצט, תקעז
ג ע"ב41 כנור הי' תלוי למעלה ממטתו של דוד המלך וכו', ומהרש"א בסנהדריןימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' רטו
ג ע"ב41 כנור הי' תלוי למעלה ממיטתו של דוד וכו'שמועת יצחק - חז"ל אות א
ג ע"ב41 כנור הי' תלוי למעלה מראשותיו של דודצמח צדיק (תשסז) עמ' שמד
ג ע"ב41 כנור הי' תלוי למעלה מראשותיו של דוד וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רלא
ג ע"ב41 כנור היה למעלה ממטתו של דודאור הרעיון עמ' מו
ג ע"ב41 כנור היה תלוי וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' קפג, שכח
ג ע"ב41 כנור היה תלוי וכו' וכיון שהגיע חצות היה מנגן מאליומנחת ישראל עמ' רמד
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פכ"ה פסוק ד
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו' עמך ישראל צריכין פרנסה וכו' לכו ופשטו ידיכם בגדוד וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קסא
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ריט
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודילקוט עטרת צבי עמ' רלא
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודעטרת ישועה (תשסד) אות טו בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודשם ישראל עמ' קסו
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רפט
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודתורת איש ח"א עמ' קכא
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד ובחצות לילה רוח צפונית מנשבת והיה מנגן מאליואמרי נועם (מועדים) סי' פג לפסח
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' כו ד"ה והנה שאיבת
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רנג
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 3
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו' ואחר כך שר צבא למלך יואבבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' עג
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו' ומנגן מאליו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תלג
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו' לכו ופשטו ידיכם בגדודדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיז, מהד' ו סי' סח
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו' עמך ישראל צריכין פרנסה וכו' לכו ופשטו ידיכם בגדוד וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכח-קכט
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו'נשמת אדם עמ' קנח
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו מיד היה עומד ועוסק בתורהפתגמי אורייתא ח"א עמ' רמא
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליומצווה ועושה ח"א עמ' רצט
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליונועם אלימלך (תשסא) עמ' תמה
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רפח
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה באה רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו, מיד היה עומד ועוסק בתורהשרתי ח"א עמ' כ
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קח ע"ב-ע"ג
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה וכו'דרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קעח
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שפא
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה רוח צפונית נושבת בו והיה מנגן מאליו כו'עטרת צבי (טאקסין) דף סא ע"ב
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכשהגיע חצות וכויערות דבש ח"א עמ' רפז
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ב
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ד
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עב
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממיטתו של דודויחי עוד דף מו ע"א
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמט
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממיטתו של דודאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 91
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממיטתו של דודנפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש א דף א ע"א ודף ד ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רצז דף צז ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פרק כד דף קכח ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית דף כז ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן א דף תפח ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב לש"ע דף ק ע"ב; חי' הרשב"א (רפג) דף ד ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ג ע"ב41; של"ה (תט) מס' יומא דף רכט ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) דרוש ג דף ז ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף ה ע"ג; נחלת יעקב (הלפרין, שפג) סימן א דף ה ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' דברים דף קפ ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סח ע"א; שלטי הגבורים (שער אריה, שעב) פרק ט דף ח ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בא דף כג ע"ד
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודילקוט עטרת צבי עמ' רלא
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה מראשובית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 2
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה מראשותיו וכו'קדושת יו"ט ח"א דף כ ע"א
ג ע"ב41 כנור היה תלוי למעלה מראשותיו של דוד וכו'רב טוב דף ב ע"א, קעא ע"ג
ג ע"ב41 כנור היה תלוי מעל מיטת דוד המלךלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מד
ג ע"ב41 כנור היה תלויאמה של מלכות עמ' 71
ג ע"ב41 כנור היה תלויפירושי ראשונים
ג ע"ב41 כנור היתה תלויה למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה וכו' מיד היה עומד ועוסק בתורה וכו'כתב סופר דרשות ח"ב עמ' נג
ג ע"ב41 כנור למעלה ממטת דודאדיר במרום ח"ב פ' קכד
ג ע"ב41 כנור תלוי למעלה ממטתו של דודחנן אלקים עמ' ריח, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעה
ג ע"ב41 רוח צפונית ונושבת בומילי דשמיא - טעם לשבח הערה 4 עמ' נא
ג ע"ב41 רוח צפונית מנשבת בו ומנגן מאליושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קסט
ג ע"ב42 מיד היה עומד ועוסק בתורהפני מלך ויקרא עמ' רכו
ג ע"ב43 אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסהבנין שאול עמ' כ
ג ע"ב43 אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסהדברי ברוך ח"ב סי' כו אות ו
ג ע"ב43 אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסהמה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 69
ג ע"ב43 אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסהפרי צדיק יתרו אות יג, אמור אות יא, בלק אות יב
ג ע"ב43 אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 195
ג ע"ב43 אמרו לדוד עמך ישראל צריכים פרנסה אמר להם לכו והתפרנסו זה מזהשמע יעקב (זיידא) עמ' פ
ג ע"ב43 אמרו לו אדונינו המלך עמד ישראל צריכין פרנסה וכו' אמר להם לכו ופשטו ידיכם בגדודאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' לה
ג ע"ב43 בעמוד השחר באים לפני דוד המלך חכמי ישראל ואומרים לו עמך ישראל צריכים פרנסההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קסא
ג ע"ב43 חכמי ישראל נכנסו אל דוד המלך ואמרו לו עמך ישראל צריכין פרנסה וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ב ליומא דהילולא יא באייר, סי' לד לחנוכה
ג ע"ב43 כיון וכו' לדוד המלך עמך ישראל צריכים פרנסהשים שלום עמ' רח
ג ע"ב43 כיון שעלה עה"ש נכנסו וכו' עמך ישראל צריכים פרנסהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ג {אין הקמצן משביע את הארי הת"ח ביאור ברכת יצחק אבינו ליעקב}
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר היו חכמי ישראל נכנסים אצלו וכו' עמך ישראל צריכים פרנסהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפב
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' פה
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראלמנחת אליהו (תשנט) עמ' רכה, רכט בהגה
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצל דוד המלך וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' קנח
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו אמרו לו אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקנא
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו אמרו לו אדוננו המלך עמך ישראל צריכין פרנסהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תסט
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו אמרו לו עמך ישראל צריכין פרנסהצניף מלוכה (רייז) עמ' רמז
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו ואמרו לו אדונינו המלך עמך ישראל צריכים פרנסה וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' רטו
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו וכו' אין הקומץ משביע את הארי וכו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' ריד
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו וכו' עמך ישראל צריכין פרנסה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסז
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמב, תעא
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל ואומרים וכו' עמך ישראל צריכים פרנסהאמרי צדיקים (תשסה) עמ' ק-קא
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל וכו' ואין הבור מתמלא מחוליתו וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסד
ג ע"ב43 כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל וכו' ואין הבור מתמלא מחוליתוכתב סופר אגדות כאן
ג ע"ב43 כשעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל לדודדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' מ
ג ע"ב43 כשעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל לדוד א"ל עמך ישראל צריכין פרנסה, אמר להם פשטו ידיכם בגדודאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רנב
ג ע"ב43 נכנסו אצלו חכמי ישראל וכו' ותוס' ד"ה ואין הבוראמרות ה' השלם ח"א עמ' תיט, ח"ה עמ' צו-צז, ח"ו עמ' קסא, קצט, רכא
ג ע"ב43 נכנסו חכמי ישראל אצל דוד ואמרו לו עמך ישראל צריכין פרנסהשם ישראל עמ' שג
ג ע"ב43 נכנסו חכמי ישראל אצל דוד וכו' עמך ישראל צריכים פרנסה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תריח
ג ע"ב43 נכנסו חכמי ישראל אצלו אמרו לו וכו' לכו ופשטו ידיכם בגדודמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רסט
ג ע"ב43 נכנסו חכמי ישראל אצלו וכו' לכו ופשטו את ידיכם בגדודדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' שיט
ג ע"ב43 נכנסו חכמי ישראל אצלו וכו' לכו ופשטו ידיכם בגדודאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שכא, ח"ב עמ' פה
ג ע"ב43 נכנסו חכמי ישראל אצלו וכו' צאו והתפרנסו זה מזהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קיד
ג ע"ב43 נכנסו חכמי ישראל אצלו וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' כג-כה
ג ע"ב43 נכנסו חכמי ישראל אצלו וכו' עמך ישראל צריכין פרנסהבני יששכר ח"א דף כח ע"ד
ג ע"ב43 נכנסו חכמי ישראל ואמרו עמך ישראל צריכין פרנסה וכו' פשטו ידיכם בגדוד וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שלא, קלו, שלג, שמב, שמט
ג ע"ב43 נכנסו חכמי ישראל וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קפד
ג ע"ב43 נכנסו חכמי ישראל וכו' ואין הבור מתמלא מחולייתובן פורת יוסף (תשעא) עמ' רצז, שס, תפ
ג ע"ב43 נכנסו חכמי ישראל כו' ונמלכין בסנהדריןתורת מנחם חכ"ד עמ' 288
ג ע"ב43 נכנסין חכמי ישראל אצלו ואומרים לו עמך ישראל צריכים פרנסה וכו'רביד יוסף (תשסא) עמ' 66
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכים פרנסהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' פט ע"א
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכים פרנסהעירין קדישין השלם עמ' סב
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכים פרנסה אמר להם לכו והתפרנסו זמ"זאור החיים (שיטץ) עמ' 36
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכים פרנסה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שכט
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכים פרנסה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקכא
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכים פרנסה וכו'לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' עג, פ, פב, פג
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכים פרנסה וכו' אין הקומץ משביע את האריפנים יפות על תהלים עמ' תמה
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסהבארות המים (תשסב) עמ' קיח
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסהבארות המים (תשסט) עמ' קלד
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסהדברים נחמדים (תשסה) עמ' י
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסהילקוט דברי חכמים במדבר סי' מא
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסהילקוט עטרת צבי עמ' ל
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסהלחם רב על סדור התפילה אות תשג, א' תקנז
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסהמקור חיים (תשסו) עמ' רמב
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסהנפש הרב עמ' צז
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסהרנת יצחק תהלים עמ' פג
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קע
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קנט
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסהתורת השרף ממאגלניצא עמ' פט
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסה א"ל לכו והתפרנסו זה מזהפאר יעקב ח"ג עמ' שו, שטו, ח"ד עמ' קמו, קעז, קפז
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסה א"ל לכו והתפרנסו זה מזה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קצ
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' תכב
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסה וכו' א"ל לכו ופשטו ידיכם בגדודקרן לדוד דברים עמ' קע
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסה וכו' ואין הבור מתמלא מחוליתוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שה
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסה וכו' לכו והתפרנסו זה מזהילקוט דברי חכמים שמות סי' קנג
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסה וכו' צאו ופשטו ידיכם בגדודעטרת ישועה (תשסד) אות כה לשמ"ע
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסה וכו'יערות דבש ח"א עמ' מב
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תפא, מועדים עמ' שיב
ג ע"ב43 עמך ישראל צריכין פרנסה אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה אמרו לו אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו וכו'פתגמי אורייתא ח"ב עמ' קו
ג ע"ב44 אין הקומץ משביע את האריאוצרות חיים - מצוות עמ' קיט
ג ע"ב44 אין הקומץ משביעאסף המזכיר (מאזוז) מע' ק - קומץ
ג ע"ב44 אין הקומץ משביע את הארידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרג ד"ה ואלקטה
ג ע"ב44 אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחוליתואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שצא
ג ע"ב44 אין הקומץ משביע את הארי וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' תסא
ג ע"ב44 אמר דוד המלך לכו והתפרנסו זה מזהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח יג
ג ע"ב44 אמר דוד לישראל לכו והתפרנסו זה מזה אמרו לו אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחוליתובית יצחק (ויינברגר) עמ' כח
ג ע"ב44 אמר דוד לכו והתפרנסו זה מזה וכו' אין הקומץ משביע את האריאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תרטז, תרכד
ג ע"ב44 אמר להם לכו והתפרנסו זה מזהאמרי חמד ח"א דף ג ע"א
ג ע"ב44 לכו והתפרנסו זה מזהאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' סב, עט, קלג, קעט
ג ע"ב44 לכו ופרנסו זב"זזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב מכתב ו
ג ע"ב44 לכו והתפרנסו זה מזהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רד עמ' רב
ג ע"ב44 לכו והתפרנסו זה מזהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קלד ד"ה ואם
ג ע"ב44 לכו והתפרנסו זה מזהמצווה ועושה ח"ב עמ' תלב
ג ע"ב44 לכו והתפרנסו זה מזה וכו'רנת יצחק שמואל עמ' שנה
ג ע"ב44 לכו והתפרנסו זה מזה וכו' אין הקומץ משביע את הארידברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' כט, רה
ג ע"ב44 לכו והתפרנסו זה מזהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רמה
ג ע"ב44 לכו והתפרנסו זה מזהחוקת עולם עמ' 382
ג ע"ב44 לכו והתפרנסו זמ"זמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' פז, קמג
ג ע"ב44 לכו ופרנסו עצמיכם זה מזהילקוט עטרת צבי עמ' שעד
ג ע"ב44 צאו והתפרנסו זה מזהאוהב ישראל דף שמא ע"א, שנב ע"א
ג ע"ב44 צאו והתפרנסו זה מזהתאומי צביה עמ' ריז
ג ע"ב45 אמר להם לכו ופשטו ידיכם בגדודאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רצה
ג ע"ב45 אמר להם לכו ופשטו ידיכם בגדודאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רטז
ג ע"ב45 לכו ופשטו ידיכם בגדודדרך מצותיך (חב"ד) דף קח ע"ב
ג ע"ב45 היו עורכין מלחמת רשות לצורך פרנסת ישראלאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רעא
ג ע"ב45 לכו ופשטו ידיכם בגדודיציב פתגם על התורה עמ' צ
ג ע"ב45 לכו ופשטו ידיכם בגדוד וכו'אור אברהם דברים עמ' תמ
ג ע"ב45 לכו ופשטו ידיכם בגדודפירוש המכבי שמואל עמ' רנ
ג ע"ב45 פשטו ידיכם בגדוד וכו' אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחליתוכתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע כה ע"א בהגהה, בלק מד ע"א, מו ע"ג
ג ע"ב45 פשטו ידיכם בגדודיין לבנון (תשסג) עמ' 610
ג ע"ב46 ונמלכין בסנהדריןס' הבוטח ח"ב עמ' שמ
ג ע"ב46 ונמלכין בסנהדרין וכו'דרשות הרא"ש דף סה ע"ב דרוש סט
ג ע"ב46 ונמלכין בסנהדרין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קנו
ג ע"ב46 ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומיםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקיד
ג ע"ב46 ונמלכין בסנהדרין, ורש"י - כדי שיתפללו עליהםרנת יצחק יהושע עמ' פ, שמואל עמ' שעג, תהלים עמ' רמד, דברי הימים עמ' צד
ג ע"ב46 ונמלכין בסנהדרין, ורש"יבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שז
ג ע"ב46 ושואלין באורים ותומיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' צח
ג ע"ב46 ושואלין באורים ותומיםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רל
ג ע"ב46 ושואלין באורים תומיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שיב, שמט
ג ע"ב46 יועצים באחיתופלשירת דוד (תשסז) עמ' סב
ג ע"ב46 יועצים באחיתופל ונמלכים בסנהדריןמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקל
ג ע"ב46 יועצים באחיתופל ונמלכים בסנהדריןמכמני עוזיאל עמ' רצו
ג ע"ב46 יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדריןהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' רנא
ג ע"ב46 יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדריןקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 66 (סי' עג), תקנת השבין סי' ג (עמ' 10), דובר צדק עמ' 24
ג ע"ב46 יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדרין וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 72
ג ע"ב46 יועצין באחיתופל ונמלכין בסנהדרין ושואלין באו"תויואל משה מאמר ב סי' יג עמ' ריא, סי' כד עמ' רכא
ג ע"ב46 יועצין באחיתופל ונמלכין בסנהדריןשו"ת הרשב"א (רצט) סי' מח דף יא ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב לש"ע דף ק ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצוה דף קלא ע"ב; חי' הרשב"א (רפג) דף ד ע"ב
ג ע"ב46 מיד יועצים באחיתופל ונמלכים בסנהדריןדברי טובה שופטים ח"א עמ' קפ
ג ע"ב46 מיד יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדרין - רש"יאור אברהם ברכות עמ' שסט
ג ע"ב46 מיד יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומיםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רצד
ג ע"ב46 מיד יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומים, ורש"י - נוטלין מהם רשות כדי שיתפללו עליהםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' עה
ג ע"ב46 מיד יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדריןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 262
ג ע"ב46 מיד יועצין באחיתופל ונמלכין בסנהדרין - רש"יאור אברהם ויקרא עמ' שצט
ג ע"ב46 מיד יועצין באחיתופל ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומיםקרן לדוד בראשית עמ' לז
ג ע"ב46 נמלכים בסנהדרין ושואלים באו"תשירת דוד (תשסז) עמ' תפב
ג ע"ב46 נמלכין בסנהדרין בפרש"ישומע תפלה ח"א עמ' שב
ג ע"ב46 נמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומיםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ג עמ' יא
ג ע"ב47 ואחרי אחיתופל וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' כה
ג ע"ב47 ואחרי אחיתופלפירושי ראשונים
ג ע"ב48 אחיתופל היה היועץ הגדול בדורקריאה בקריה ח"א עמ' קח
ג ע"ב48 אחיתופל זה יועץ וכו' בניהו זה סנהדרין ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף קג ע"א
ג ע"ב48 אחיתופל זה יועץ וכו' בניהו זה סנהדרין ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תרסג
ג ע"ב רש"י - (ע"י) יליף מהתרגום דקומץ הוא לשון חגב, והיינו דאין חגב אחד משביע את האריכתונת פסים (תשעא) עמ' קלו
ג ע"ב רש"י - אני מעורר השחר ואין השחר מעורר אותי+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רנד
ג ע"ב רש"י - דאמר מר, במסכת דרך ארץצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רכז
ג ע"ב רש"י - נמלכין בסנהדרין שיתפללו עליהןכתונת פסים (תשעא) עמ' קלח
ג ע"ב רש"י - נמלכין בסנהדרין שנטלו רשות מהם כדי שיתפללו עליהם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרלו
ג ע"ב רש"י - נמלכין בסנהדרין, שנטלו רשות מהם כדי שיתפללו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' תט
ג ע"ב רש"י - עצת אחיתופל היה איזה דרך ילכוצפנת פענח (תשסו) עמ' תט
ג ע"ב רש"י - עצת אחיתופל היה איזה דרך ילכו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרלו
ג ע"ב רש"י - שש ראשונות של יום מנשבות רוח מזרחית וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' סח
ג ע"ב רש"י - שש ראשונות של יום רוח מזרחית וכו' ובחצות הלילה רוח צפונית וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פ
ג ע"ב רש"י ד"ה אלא וכו' לועג לרשיציב פתגם על התורה עמ' רלט
ג ע"ב רש"י ד"ה בנשףדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסה
ג ע"ב רש"י ד"ה בשירותזכור לדוד עמ' קיב
ג ע"ב רש"י ד"ה ונמלכיןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסח
ג ע"ב רש"י ד"ה מתנמנם כסוס - עוסק בתורה כשהיא מתנמנםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
ג ע"ב רש"י רוח מזרחית מנשבת בכל יום בזרוח השמששבות יעקב (אבולפיה) עמ' סב
ג ע"ב רשב"א - אחיתופל היה היועץ הגדול בדורקריאה בקריה ח"א עמ' קח
ג ע"ב תוס' - שלא רצה לומר דבר שלא יכול להראותצפנת פענח (תשסו) עמ' קנב
ג ע"ב תוס' ד"ה ואין הבור מתמלא מנביעותו, אלא אם כן נמשכין לו מים מצד אחר וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קלז
ג ע"ב תוס' ד"ה ואתא - היה למשה למימר כאשר נאמר לו מפי הגבורהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קסה
ג ע"ב תוס' ד"ה ואתא - מכל מקום לימא בחצות כמו שאמרו לו מן השמיםגבעת פנחס (ביליצר) עמ' צה
ג ע"ב תוס' ד"ה ואתי - שלא רצה לומר להם דבר שלא היה יכול להראות ולהוכיח אם ישאלו לוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רכב
ג ע"ב תוספות הרא"ש - ומלכותא דרקיע כעין מלכותא דארעאדרכי התשובה עמ' קסב
ג ע"ב פי' ר"נ גאוןבנין אפרים עמ' קעה [הלכה]
ד ע"א01 בניהו בן יהוידע זה סנהדריןפירוש המכבי שמות עמ' קעז, קצא
ד ע"א02 אורים ותומיםטוב טעם שמות עמ' רל
ד ע"א04 כרתי שכורתין וכו' פלתי שמופלאיםפירוש המכבי דברים עמ' שסז, שסט
ד ע"א04 כרתי ופלתי היינו אורים ותומים אורים שמאירים דבריהם תומים שמשלימים דבריהםכתונת פסים (תשעא) עמ' קלח
ד ע"א04 כרתי ופלתי, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' תלג
ד ע"א08 אעירה שחר (ורש"י)לקוטי שיחות חט"ז עמ' 361
ד ע"א08 אעירה שחרמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' כו
ד ע"א08 אעירה שחרפירושי ראשונים
ד ע"א09 משה לעולם הוה ידע וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יא
ד ע"א09 משה לעולם הוה ידע וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' כו-כז
ד ע"א10 כינור של דוד לתעורי משינתיה הוא דעבידצפנת פענח (תשסו) עמ' קנד
ד ע"א11 וכיון דמשה הוה ידע ל"ל למימר כחצות שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הואבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' לב
ד ע"א11 וכיון דמשה הוה ידע למה אמר כחצות קסבר שמא יטעויערות דבש ח"א עמ' רפז
ד ע"א11 וכיון דמשה הוה ידרע ל"ל למימר כחצותחפץ יהונתן שמות פ"יא פסוק ד
ד ע"א11 וכיון דמשה היה יודעתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פה
ד ע"א11 כיון דמשה הוה ידע וכו' שמא תתבדה ותאחזדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' מט, נט
ד ע"א11 למה אמר משה בחצות הלילהפניני יחזקאל עמ' קצד
ד ע"א12 אמר משה בחצות כדי שלא יטעו אצטגניני פרעהידו בכל סי' שפט
ד ע"א12 אמר משה שמא יטעו אצטגנינינתיבות עולם ח"א עמ' ר
ד ע"א12 בחצותישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 345
ד ע"א12 הקב"ה אמר בחצות ומשה אמר כחצותאפיקי ים עמ' קמט
ד ע"א12 כחצותמחשבת מוסר ח"ג עמ' קכו, שנ
ד ע"א12 כחצות הלילה וכו'אהל יהושע (הלר) עמ' 30
ד ע"א12 כחצות הלילהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שפב {כבחצות הלילה}
ד ע"א12 כחצות הלילה שמא יטעו איצגניני פרעהדבר טוב (רוזנברג) עמ' צה
ד ע"א12 כחצות שלא יאמרו משה בדאיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תלה
ד ע"א12 כחצות שמא יטעו אצטגניני פרעהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רה
ד ע"א12 משה אמר כחצות הלילה שמא יטעו איצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הואשם יחזקאל עמ' תנג
ד ע"א12 משה אמר כחצות וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קכ
ד ע"א12 משה אמר כחצות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קצג
ד ע"א12 משה אמר כחצות שמא יטעו איצטגניני פרעה ויאמרו בדאי הואזרע שמשון (תשסג) בא אות יג
ד ע"א12 משה קסבר שמא יטעו איצטגניני פרעהבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 265-263
ד ע"א12 שלא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הואכד הקמח (מישור) עמ' שסד
ד ע"א12 שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הואדברי יואל פ' צו דף קנח ע"ב
ד ע"א12 שמא יטעו אצטצגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הואדברי יואל פ' בא דף שיג ע"א
ד ע"א12 שלא יטעו אצטגניני פרעהרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' פ; כתבי רבנו בחיי עמ' שיז
ד ע"א12 שמא יטעו אצטגניני פרעהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שלה
ד ע"א12 שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הואגור אריה שמות פי"א אות ד, ה
ד ע"א12 שמא יטעו אצטגניני פרעהמנחת ישראל עמ' קנג
ד ע"א12 שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאישמחת מרדכי (רוזנמן) פסח - מאמר חמץ ומצה
ד ע"א12 שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה כדאימנחת ישראל עמ' פה
ד ע"א12 שמא יטעו אצטגניני פרעהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בא פסוק בחצות הלילה; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בא דף קיו ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בא דף פ ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בא דף עו ע"א; דבק טוב (אושנבורג, שמח) פרשת בא דף נד ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ה דף ג ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ג דף יג ע"ד; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בא דף כג ע"ד
ד ע"א12 שמא יטעו אצטנגני פרעהאבן יהושע עמ' 73
ד ע"א12 שמא יטעו כו' ויאמרו משה בדאי הואברית אברם עמ' רלב
ד ע"א13 ויאמרו משה בדאי הואטוב טעם שמות עמ' סא
ד ע"א13 יאמרו משה בדאיכרם יהושע (ולרשטיין) דף לח ע"ב
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעטיול בפרדס ח"א עמ' תיג
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעפניני יחזקאל עמ' שפד
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קסד, ח"ב עמ' שלט
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעדעת תורה ויקרא עמ' קיב
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' סב, קנו, רטו
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודענועם אליעזר בראשית עמ' רעג ע"א
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מב
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעעטרת ישועה (תשסד) אות קד להגדה ש"פ, ליקוטים לפסח אות אות י
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעפני מלך בראשית עמ' קעב
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעצדקת הצדיק סי' לח
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' נז
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' יח, קמא, קנח
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' סה, רצג, תכה
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחזאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רטז
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחזראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק א אות ב, תוצאת חיים פרק קיב
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעתורת הרבי רבי זושא סי' צט
ד ע"א14 למד לשונך לומר איני יודעתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תנח {קשה מרש"י סנהדרין צב}
ד ע"א14 למוד לשונך וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רכג
ד ע"א14 למוד לשונך לומר איני יודעויגד יעקב עמ' מד
ד ע"א14 למוד לשונך לומר איני יודעצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' טו
ד ע"א14 למוד לשונך לומר איני יודעצפנת פענח (תשסו) עמ' קנב
ד ע"א14 למוד לשונך לומר איני יודעשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רמב
ד ע"א14 למוד לשונך לומר איני יודעשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רכו
ד ע"א15 אלא אורתא דתריסר נגהי ארביסר ובחצות הלילה קאימקראי קדש (תשנג) עמ' רלג, שעב
ד ע"א15 בפלגא אורתא דתליסר נהגי ארביסר הוה קאיפני יהושע (תשסא) עמ' לט
ד ע"א15 בפלגא דאורתא דתליסר נגהי ארביסר הוה קאי וה"ק משה לישראל כחצות כי האידנא אני יוצא בתוך מצריםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' מב
ד ע"א15 רב אשי אמר בפלגא אורתא דתליסר נגהי ארביסר הוה קאי וכו'למדנות (תשנח) פ' בא אות לג
ד ע"א15 ר' אשי אמר בפלגא אורתא דתליסר נגהי ארבסרמאכסניא של התורה סי' כ
ד ע"א17 לא חסיד אני וכו' ואני חצות לילה וכו' וח"א לא חסיד אני וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר וכו'זרע שמשון (תשסג) עקב אות ו
ד ע"א17 ח"א לא חסיד אני שכל המלכים ישנים עד ג"שישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ב, קיח, מקראי קדש (תשנג) עמ' לז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנג
ד ע"א17 כי חסיד אנימילי דשמיא - טעם לשבח הערה 7 עמ' נג
ד ע"א17 כי חסיד אניילקוט הגרשוני ח"א
ד ע"א17 כך אמר דוד וכו' לא חסיד אני שכל מלכי מזרח וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קל
ד ע"א17 כך אמר דוד לפני הקב"ה כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עט דף קסו ע"ג
ד ע"א17 כך אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע לא חסיד אני וכו'נאוה תהלה עמ' שז
ד ע"א17 כך אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע לא חסיד אני וכו' ואני חצות לילה אקום להודות לךלב דוד (תשסט) עמ' יד
ד ע"א17 כך אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות ואני חצות לילה אקום להודות לךשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קעד
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשיאפוד בד דף פז ע"ב
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשיחן וכבוד דף קנה ע"ב
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ק ע"א
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשלז
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי וכו' אמר דוד לא חסיד אני וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קעב
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי וכו' לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות וכו' יושבים אגודות אגודות בכבודם ואני ידי מלוכלכות בדם וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יא אות כב
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי וכו' שכל מלכי מזרח וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קכו ע"ד
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' כז
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אניאש דת (אסאד) עמ' ר, רו
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני וגו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כט ע"ג
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אניהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקכז
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אניימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קו
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלהכתב סופר אגדות כאן
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני וכו' יפה זכיתי, יפה טהרתי, יפה טמאתי - ולא בושתיצניף מלוכה (רייז) עמ' סח
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני וכו' תנא לא מפיבשת שמו אלא וכו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' נח
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני כו' ולא חסיד אני וכו' ואני חצות לילה אקום וכו' ידי מלוכלכות וכו' לטהר אשה לבעלהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שיג
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני כו' שכל מלכי מזרח ומערב ישנים כו' ואני חצות לילה וכו' שכל מלכי וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' תצב
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני כו' שכל מלכי מזרח ומערב ישנים כו' ואני חצות לילה כו' שכל מלכי כו' ואני ידי מלוכלכות בדם וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רמב, אור תורה סי' תצב
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני כך אמר דוד לפני הקב"ה רבוש"ע לא חסיד אני שכל מלכי וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם וכו' לטהר אשה לבעלהחמודי צבי מועדים עמ' תרמ
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני לוי ור' יצחק - ואומר חכם בני ושמח לבי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסג-רעז
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני לוי ורבי יצחק חד אמר כך אמר דוד לא חסיד אני וכו'מאיר בת עין (ביקיאם) דף א ע"א
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני לוי ורבי יצחק חד אמר כך אמר דוד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תי
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני ר"ל ור"יאיש אמונים דף קיג ע"ד
ד ע"א17 לדוד שמרה נפשי כי חסיד אנימסתרי ים התלמוד עמ' 10
ד ע"א17 לדוד שמרני נפשי כי חסיד אני וכו'בטחון איש פ"י אות ג
ד ע"א17 לוי ור' יצחק חד אמר כך אמר דוד וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קעב
ד ע"א17 שמרה נפשי וכו' שכל מלכי מזרח ומערב וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' ריח
ד ע"א17 שמרה נפשי וכו' שכל מלכי מזרחכרם פתחיה גפן ג, גפן ד
ד ע"א17 שמרה נפשי כי חסיד אניבאר ראי (רוזן) עבודה סי' יא אות ד
ד ע"א17 שמרה נפשי כי חסיד אנימאיר בת עין (תשסו) עמ' 471
ד ע"א17 שמרה נפשי כי חסיד אניתפארת משה עמ' קעב
ד ע"א17 שמרה נפשי כי חסיד אני וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כרי לטהר אשה לבעלהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רנד
ד ע"א17 שמרה נפשי כי חסיד אני ולא חסיד אני שכל מלכי מזרח וכו'דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שטז
ד ע"א17 שמרה נפשי כי חסיד אני שכל המלכים ישנים עד שלש שעותפנים יפות על תהלים עמ' שטז
ד ע"א17 שמרה נפשי כי חסיד אניכור לזהב ח"א
ד ע"א18 אמר דוד וכו'בעקבות משה שמות עמ' רעג
ד ע"א18 אמר דוד וכו' רבונו של עולם לא חסידישראל קדושים עמ' *8-7, דובר צדק עמ' 25, לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 246, צדקת הצדיק סי' נז, רח, דובר צדק עמ' 25, 54, 70
ד ע"א18 אמר דוד וכו' רבונו של עולם לא חסידפרי צדיק בא אות ו, כי תבא אות טו
ד ע"א18 אמר דוד לא חסיד אני וכו'תיבת גמא (תשסז) עמ' רפג, שג
ד ע"א18 אמר דוד כל מלכי מזרח ומערב ישנים וכו' ואני חצות לילה אקום להודותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפא אות ה
ד ע"א18 אמר דוד כל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות ביום כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקעט
ד ע"א18 אמר דוד לא חסיד אניגבעת שאול (בראך) עמ' תקיט
ד ע"א18 אמר דוד להקב"ה לא חסיד אניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמב
ד ע"א18 אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם לא חסיד אני וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' תנד
ד ע"א18 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע לא חסיד אני וכו'רנת יצחק שמואל עמ' תכח, תצז, תהלים עמ' תכו
ד ע"א18 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב וכו' ולא בושתיראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות פה-פו
ד ע"א18 אמר דוד לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' 38, דברים עמ' קנג
ד ע"א18 וכי לא חסיד אנישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שצח
ד ע"א18 וכי לא חסיד אני וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רכ-רכא
ד ע"א18 חסידשיחת מלאכי השרת עמ' 10, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 67 (סי' עה) {הוא פרוש מג' תאוות}
ד ע"א18 חסיד אני שכל מלכי מזרח וכו'דרשות מהר"ם חביב עמ' ב
ד ע"א18 כל מלכי מזרחנפש הרב עמ' יז
ד ע"א18 כל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות, ואני חצות לילה אקום להודות לךאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנא
ד ע"א18 כל מלכים ישנים עד ג' שעותמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שלה
ד ע"א18 לא חסיד אני שכל מלכי אומות העולםשמן ראש (שאקי) דף מד ע"ג
ד ע"א18 לא חסיד אני וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שלז, תרנ
ד ע"א18 לא חסיד אני וכו'המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעה
ד ע"א18 לא חסיד אני וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ד ע"ב, מהדו"ג ח"א דף קנג
ד ע"א18 לא חסיד אני וכו' שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד ג' שעות ואני חצות לילה אקום להודותרנת יצחק - פרק חלק עמ' רעט, שצז, תז
ד ע"א18 לא חסיד אני וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' קכד ע"א
ד ע"א18 לא חסיד אני כו'מראה הגדול ח"ב דף מג ע"ד
ד ע"א18 לא חסיד אני שכל מלכי וכו'אהבת חיים (דייטש) עמ' רכד
ד ע"א18 לא חסיד אני שכל מלכי וכו'אמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' נט
ד ע"א18 לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' רלה
ד ע"א18 לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב וכו'מאמר אסתר דרוש טו
ד ע"א18 לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים וכו' ואני חצות לילה אקוםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תצח
ד ע"א18 לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים וכו' ואני ידי מלוכלכים בדם וכו'מאמר אסתר (תשסב) עמ' קפז
ד ע"א18 לא חסיד אני שכל מלכי מזרחנוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ז דף עג ע"א; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעח ע"ג; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ה דף נה ע"ב; של"ה (תט) מס' שבועות דף קפד ע"ב, ווי העמודים פרק יא דף יט ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פב דף נד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ד ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תבא דף תלו ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויגש דף נב ע"א
ד ע"א18 לא חסיד אני שכל מלכיתורת חכם (הכהן, תיד) דף תלו ע"ב
ד ע"א18 לא חסיד אני שכל מלכי וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 31
ד ע"א18 לא חסיד אנייין לבנון (תשסג) עמ' 58
ד ע"א18 לא חסיד אניראש דוד (תשמו) עמ' תקד ע"ב
ד ע"א18 מלכי מזרח ומערבדברים נחמדים (תשסה) עמ' צב {ולא מלכי צפון ודרום}
ד ע"א18 מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כג
ד ע"א18 רבונו של עולםגור אריה דברים פ"ג הערה 46 {הוא אופן התחלת דיבור}
ד ע"א18 רבש"ע לא חסיד אני וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שיד
ד ע"א18 רבש"ע לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תכא
ד ע"א18 רבש"ע לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד ג' שעות ואני חצות לילה אקוםתפארת צבי בראשית עמ' שכג
ד ע"א18 שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד ג' שעות ואני חצות לילה אקום וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' ער
ד ע"א18 שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעותגדולי מוסר עמ' עד
ד ע"א18 שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות ואני חצות לילה אקום להודות לךרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שנז
ד ע"א19 אמר דוד וכו' ידי מלוכלכות בשפיר ושליה כדי לטהר אשה לבעלהאסופת מערכות דברים עמ' רנד
ד ע"א19 אמר דוד לא חסיד אני שידי מלוכלכות וכו' שכל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת רבי וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש צה אות ב, דרוש קפא אות יב
ד ע"א19 אמר דוד לפני הקב"ה וכו' ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תכב
ד ע"א19 אמר דוד לפני הקב"ה כו' ידי מלוכלכות בדם כו' כדי לטהר אשה לבעלהתורת מנחם חל"ח עמ' 272, חל"ט עמ' 161
ד ע"א19 אמר דוד לפני הקב"ה לא חסיד אני וכו' מלוכלכות בדם וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכג
ד ע"א19 אמר דוד וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלהחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מב
ד ע"א19 אמר דוד וכו' ואני ידי מלוכלכות וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תסט
ד ע"א19 דוד אומר כל מלכי מזרח ומערב וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה לטהר אשה לבעלההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' יח, קסא
ד ע"א19 דוד קם בחצות לילה לעסוק בתורהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' ריא
ד ע"א19 דרך בני מלכים לישן עד ג' שעותמנחם ציון (תשסד) עמ' רכד
ד ע"א19 ואני חצות לילה אקום להודות לךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקלח
ד ע"א19 ואני חצות לילה אקום להודות לךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קעה
ד ע"א19 ואני חצות לילה אקוםרב שלום (אדלר) עמ' רסג, תקה
ד ע"א19 כך אמר דוד וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות צ
ד ע"א19 כך אמר דוד לפני הקב"ה וכו' ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלהתורת מנחם חמ"ז עמ' 41
ד ע"א20 המלכים יושבים אגודות אגודות ואני ידי מלוכלכות בדםמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' כח-כט
ד ע"א20 המלכים יושבים אגודות אגודות ואני ידי מלוכלכות בדם שפיר ושליאמי מרום ח"ו עמ' טו
ד ע"א20 וכי לא חסיד אני וכו' שידי מלוכלכות וכו'מכתבי מרום עמ' לח
ד ע"א20 לא חסיד אני וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שמג, רצ
ד ע"א20 לא חסיד אני וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר כדי לטהר אשה לבעלהאגרת הטיול (תשעה) עמ' יג
ד ע"א20 לא חסיד אני וכו' ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלהברכת אברהם (תשנד) עמ' צג
ד ע"א20 לא חסיד אני וכו' ידי מלוכלכות בדם וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פח
ד ע"א20 לא חסיד אני וכו' ידי מלוכלכות וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קפא
ד ע"א20 לא חסיד אני שמלכי מזרח ומערב יושבים בכבודם ואני ידי מלוכלכות וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' נו
ד ע"א20 לא חסיד אני שידי מלוכלכות בדםמקראי קדש (תשנג) עמ' יא, קפו
ד ע"א20 לא חסיד אני שכל מלכי כו' ולא עוד שכל מה שאני עושה אני נמלך כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תשמו
ד ע"א20 לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב וכו' ידי מלוכלכות וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' שכט
ד ע"א21 בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקכח
ד ע"א21 היו ידיו מלוכלכות בשפיר ובשליא לטהר אשה לבעלהגנת אגוז (תשעב) אות רפא
ד ע"א21 ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תד ד"ה ונ"ל
ד ע"א21 ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמד
ד ע"א21 ואני ידי מלוכלכות בדם ושפיר ושליאשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' שצה
ד ע"א21 ואני ידי עסוקות בדם שפיר ושליהניבי זהב עמ' שכ
ד ע"א21 וידי מלוכלכות בדםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שז ע"א
ד ע"א21 וידי מלוכלכות בדם שפיר ושליא כדי לטהר אשה לבעלהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' רנה
ד ע"א21 ידי מלוכלכות בדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סט
ד ע"א21 ידי מלוכלכות בדםמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ד {אם מותר לחכם לראות דם לח (תורת השלמים קפח, ג)}
ד ע"א21 ידי מלוכלכות בדם בשפיר ובשליא וכו'ברכות אבי דף עז ע"ב
ד ע"א21 ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליאכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' כה
ד ע"א21 ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליאאור אברהם (זוועהיל) עמ' פו
ד ע"א21 ידי מלוכלכות בדם וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קכא
ד ע"א21 ידי מלוכלכות בדם וכו' לטהרלקוטי שיחות חט"ז עמ' 357
ד ע"א21 ידי מלוכלכות בדם כו' כדי לטהר אשה לבעלה וכו' אני נמלך במפיבושת רביתורת מנחם חלק ס עמ' 166
ד ע"א21 ידי מלוכלכות בשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלהתורת מנחם חכ"ט עמ' 257
ד ע"א21 ידי מלוכלכות בשפיר ושליאשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קפד
ד ע"א21 ידי מלוכלכות בשפיר ושליא כדי לטהר אשה לבעלהתורת מנחם חנ"ז עמ' 314
ד ע"א22 אני מתייעץ במפיבושת רביקרבן מנחה (תשעד) עמ' שמה
ד ע"א22 אני נמלך במפיבושת רבי וכו' זכה דוד ויצא ממנו כלאבפירוש המכבי שמואל עמ' רמ
ד ע"א22 ולא עוד אלא שאני נמלך במפיבושתידו בכל סי' אלף קעא
ד ע"א22 ולא עוד אלא כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת רביאור יחזקאל - מדות עמ' רמב
ד ע"א22 ולא עוד אלא שכל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת רבי וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קכא
ד ע"א22 ולא עוד וכו' מאי קרא ואדברה בעדותיך נגד מלכים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמה
ד ע"א22 כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושתשערי הישיבה ח"ב עמ' קיב
ד ע"א22 כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קפ
ד ע"א22 כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת רביספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיט
ד ע"א22 כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבשת רביבנין שאול עמ' יד
ד ע"א22 כל מה שעשה נמלך במפיבושתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שח
ד ע"א22 מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת וכו'ראשית דעת (אטון) עמ' קנא
ד ע"א22 מפיבושתילקוט הגרשוני ח"א
ד ע"א23 ואומר לו מפיבושת רבי יפה דנתי יפה חייבתיאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שדמ, שמה
ד ע"א23 יפה טיהרתי יפה טימאתישבט מנשה (גרוסברג) עמ' 75 {כולל איסור והיתר}
ד ע"א23 מפיבשת רבי יפה דנתי וכו'הר יראה - חסד חיים מאמר ה
ד ע"א23 מפיבשת רבי יפה דנתי יפה חייבתי יפה זכיתי וכו'של"ה (תשנז) פרשת עקב אות ח
ד ע"א24 ולא בושתי וכו' נגד מלכים ולא אבושדובר צדק עמ' 41
ד ע"א24 שלא יתבייש לשאול וכו' הלוא תראה דוד מלך ישראל וכו'אורחות צדיקים שער בושה עמ' ל
ד ע"א25 תנא לא מפיבושת שמו אלא איש בושתאמרי נועם (מועדים) תשובה טו [מבן המחבר]
ד ע"א25 תנא לא מפיבושת שמו אלא איש בושת שמואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תיב
ד ע"א25 תנא לא מפיבשת שמו אלא איש בושת שמו ולמה נקרא שמו מפיבשת שהיה מבייש פני דוד בהלכהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקט
ד ע"א26 זכה דוד ויצא ממנו כלאב וכו' בני אם חכם לבן ישמח לבי גם אניאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תד, תה
ד ע"א26 לפיכך זכה דוד ויצא ממנו כלאבדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסה
ד ע"א26 מפיבושת שהיה מבייש פני דוד בהלכהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' כז
ד ע"א26 מפיבושת שהיה מכלים פני דוד בהלכהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תלח
ד ע"א26 שהיה מבייש פני דוד בהלכההמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ריג
ד ע"א26 שהיה מבייש פני דוד בהלכה וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' כט
ד ע"א26 שהיה מבייש פני דוד בהלכהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כז
ד ע"א27 כלאב שהיה מכלים פני מפיבושת בהלכהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רמז
ד ע"א27 לא כלאב שמו אלא דניאל שמוספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנח, קצב
ד ע"א27 לא כלאב שמו אלא דניאל שמו וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תיב
ד ע"א27 לא כלאב שמו אלא דניאל שמו ולמה נקרא שמו כלאב שהיה מכלים פני מפיבושת בהלכהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רנד
ד ע"א27 למה נקרא שמו כלאבלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רצג דף צה ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן ג דף רסח ע"ג
ד ע"א28 שהיה מכלים פני מפיבושת בהלכהחכמת התורה פקודי עמ' קמה
ד ע"א29 דוד היכי קרא חסיד והכתיב לולא האמנתיקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפא אות ו
ד ע"א29 דוד היכי קרי לנפשיה חסידימי דוד (תשסז) עמ' ז
ד ע"א29 היכי קרי אנפשיה כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף פ ע"ג, קכ ע"ב
ד ע"א29 ודוד היכא קרא לנפשיה חסידחכמת התורה ויצא עמ' תקנז
ד ע"א29 ודוד היכי קרי אנפשיה חסידישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ג
ד ע"א29 ודוד היכי קרי לנפשיה חסידאוצר הכבוד
ד ע"א29 ודוד מי קארי נפשיה חסיד והכתיב לולא האמנתי וכו' נקוד על לולאפרי צדיק ר"ח אלול אות ב
ד ע"א29 ודוד מי קרי לנפשיה חסידימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' שמט
ד ע"א29 ודוד מי קרי לנפשיה חסידרנת יצחק תהלים עמ' צא
ד ע"א29 ודוד מי קרי לנפשיה חסידתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' רצט
ד ע"א29 ודוד מי קרי לנפשיה חסידתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלב, תס, ח"ב עמ' שנג, תיט, תלא
ד ע"א29 ודוד מי קרי לנפשיה חסיד וכו'גנזי צדיקים (תשסב) עמ' עא
ד ע"א29 ודוד מי קרי לנפשיה חסיד וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תז ד"ה ונ"ל
ד ע"א29 ודוד מי קרי לנפשיה חסיד וכו'לחמי תודה דף עח ע"א
ד ע"א29 ודוד מי קרי לנפשיה חסיד וכו'מאמר אסתר (תשסב) עמ' קפז
ד ע"א29 ודוד מי קרי לנפשיה חסיד וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' קנה, קנז
ד ע"א29 ודוד מי קרי לנפשיה חסיד וכו' שמא יגרום החטא+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קעג
ד ע"א29 ודוד מי קרי לנפשיה חסידקול יעקב (שאול) דף צא ע"א
ד ע"א29 ודוד מי קרי לנפשיה חסידרב שלום (אדלר) עמ' רסב
ד ע"א29 ודוד מי קרי לנפשיה חסידתולדות הגר"א (תשס) עמ' רח
ד ע"א30 והאיך קרא לנפשו חסיד וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' יז
ד ע"א30 לולא האמנתי למה נקוד על לולא וכו' איני יודע אם יש לי חלק בהם אם לאו שמא יגרום החטאברית אברם עמ' רצז, תפה
ד ע"א30 לולא האמנתי למה נקוד על לולאלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שמא
ד ע"א30 לולא האמנתייין לבנון (תשסג) עמ' 84
ד ע"א31 אמר דוד וכו' רבש"ע מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעת"ל אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהםתודת אהרן - אומר לציון עמ' סא
ד ע"א31 אמר דוד וכו' שמא יגרום החטאבין המשפתים ויקרא פ' אמור אות ב
ד ע"א31 אמר דוד יודע אני וכו׳ שמא יגרום החטאאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' יז, כז, רה
ד ע"א31 אמר דוד יודע אני שיש חלק לצדיקים אבל איני יודע אם יש לי חלק עמהםקומץ המנחה (צונץ) דרוש יא אות ד, דרוש קל אות א
ד ע"א31 אמר דוד לפני הקב"ה וכו' ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות ד
ד ע"א31 אמר דוד לפני הקב"ה וכו' שמא יגרום החטאהשיר והשבח ח"ב עמ' רטו
ד ע"א31 אמר דוד לפני הקב"ה מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעת"ל אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהםדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תד ע"ב
ד ע"א31 אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם מובטח אני בך שאתה משלם שבר טוב לצדיקים לעתיד לבוא וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שכה
ד ע"א31 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע וכו' שמא יגרום החטאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קיד
ד ע"א31 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים וכו' שמא יגרום החטאראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ו אות עא-עב
ד ע"א31 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים וכו' שמא יגרום החטאמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' ל-לא
ד ע"א31 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאותפלת דוד (אדר"ת) עמ' כט
ד ע"א31 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לע"ל אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו שמא יגרום החטאתהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק יג הערה לט
ד ע"א31 אמר דוד מובטח אני שאתה משלם שכר בעוה"ב אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תריט
ד ע"א31 ותנא משמיה דרבי יוסי למה נקוד על לולא אמר דוד לפני הקב"ה וכו'לב דוד (תשסט) עמ' יד
ד ע"א31 למה נקודמורשה - שיחות למועדים עמ' לה
ד ע"א31 למה נקוד על לולאמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרח
ד ע"א31 למה נקוד על לולאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קסז
ד ע"א31 למה נקוד על לולא אמר דוד לפני הקב"ה וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' כה
ד ע"א31 למה נקוד על לולא אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מובטח אני וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רעו
ד ע"א31 למה נקוד על לולא וכו'כד הקמח (מישור) עמ' ס
ד ע"א31 למה נקוד על לולאאמה של מלכות עמ' 134
ד ע"א31 למה נקוד על לולאבית מועד (רבא, שסה) דרוש יב לש"ע דף קא ע"ב
ד ע"א31 למה נקוד על לולאלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קמח
ד ע"א31 נקוד על לולאתורת חיים (קאסוב) עמ' ריח
ד ע"א32 איני יודע אם יש לי חלק ביניהם, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' עו
ד ע"א32 יודע אני שאתה משלם שכר טוב אבל איני יודע אם י"ל חלק וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ה
ד ע"א32 יודע אני שיש חלק לצדיקים ואיני יודע אם יש לי חלק עמהםמקראי קדש (תשנג) עמ' ט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צא
ד ע"א32 מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקיםדובר צדק עמ' 26
ד ע"א32 משלם שכר טוב לצדיקיםתורת אליהו עמ' תד
ד ע"א33 אולי יגרום החטאדברי יואל מועדים ח"ח עמ' עא {אפילו אצל צדיקים יש תמיד לחשוש}
ד ע"א33 דר' יעקב בר אידי רמיפירושי ראשונים
ד ע"א33 החטא גורם לבטל הבטחהחכמת התורה בראשית עמ' תעט
ד ע"א33 היה ירא פן יגרום החטאספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רב
ד ע"א33 היה ירא שמא יגרום החטאאמרי אש (טאוב) עמ' קיג, קכא
ד ע"א33 חטא גורם לבטל הבטחהחכמת התורה תצוה עמ' רט
ד ע"א33 פן יגרום החטאפנים יפות על תהלים עמ' קעז
ד ע"א33 ר' יעקב בר אידי רמי כתיב והנה אנכי עמךלב אליהו (תשסה) שמות עמ' יז, רכט
ד ע"א33 ר' יעקב בר אידי רמי כתיב והנה אנכי עמך וכו' אמר שמא יגרום החטא וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' קט, קיב
ד ע"א33 ר' יעקב בר אידי רמי כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלךבטחון איש פ"י אות ב
ד ע"א33 ר' יעקב בר אידי רמי כתיב ושמרתיך בכל אשר תלך וכתיב ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאברית אברם עמ' קיג
ד ע"א33 ר"י בר אידי רמי כ' והנה אנכי עמך וכו' שמא יגרום החטא וכו'חמודי צבי בראשית עמ' שח, שנז
ד ע"א33 ר׳ יעקב בר אידי רמי וכו' שמא יגרום החטאפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' פה {יעקב אבינו פחד שנשאר "במקלי" שעולה "יעקב", היינו בלי שום מצוה אלא בגופו ועור בלבד}
ד ע"א33 רבי יעקב בר אידי רמי, כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, וכתיב ויירא יעקב, אמר שמא יגרום החטאדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' נא
ד ע"א33 רי"ע בר אידי רמיאברהם במחזה דף כח ע"ב
ד ע"א33 ריב"א רמי כתיב ושמרתיך בכל אשר תלך וכתיב וירא יעקב וכו'עצי חיים על התורה עמ' שע*
ד ע"א33 שמא יגרום החטא, ורש"יבאר מחוקק (תשמט) עמ' נד
ד ע"א33 שמא יגרום החטאיסודי הדעת (תשסב) עמ' רמ
ד ע"א33 שמא יגרום החטאלדור ולדורות ח"א עמ' סד {זרע בירך שלישי, דף כו ע"ג}
ד ע"א33 שמא יגרום החטאאגרא דכלה ח"א עמ' שיד, תלט, ח"ב עמ' רסו
ד ע"א33 שמא יגרום החטאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קו
ד ע"א33 שמא יגרום החטאאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שמו
ד ע"א33 שמא יגרום החטאאורות ונתיבות ח"ה פרק טז אות ג, יא
ד ע"א33 שמא יגרום החטאאורות ונתיבות ח"ה פרק כו אות ה, ו, ז, ח, יא, טו, טז, כג, כד
ד ע"א33 שמא יגרום החטאאמרות ה' השלם ח"ב עמ' לג, צג, קא
ד ע"א33 שמא יגרום החטאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' נב
ד ע"א33 שמא יגרום החטאגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפה
ד ע"א33 שמא יגרום החטאאמרי נפתלי ח"א עמ' עט
ד ע"א33 שמא יגרום החטאבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשז-ט, ויקרא עמ' קמז
ד ע"א33 שמא יגרום החטאבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קצב
ד ע"א33 שמא יגרום החטאבמי התורה עמ' רנג, שכ
ד ע"א33 שמא יגרום החטאבן אברהם דף קד ע"א
ד ע"א33 שמא יגרום החטאגור אריה בראשית פי"ב אות יד, פי"ג אות ו, פט"ו אות ז, כא, פל"ב אות יא, טו, הערה 116, במדבר פ"י הערה 90, דברים פ"א הערה 83, פי"ח אות יח
ד ע"א33 שמא יגרום החטאדברי חנינא - מזלות עמ' נח, סא, סז
ד ע"א33 שמא יגרום החטאדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף נד ע"ב
ד ע"א33 שמא יגרום החטאדרשות יעב"ץ עמ' עו
ד ע"א33 שמא יגרום החטאדרשות שמן רוקח עמ' תקנט
ד ע"א33 שמא יגרום החטאהמאור הגדול (גר"א) עמ' מג
ד ע"א33 שמא יגרום החטאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצה
ד ע"א33 שמא יגרום החטאזכרון אליעזר עמ' לד
ד ע"א33 שמא יגרום החטאחכמה ומוסר ח"ב עמ' רד
ד ע"א33 שמא יגרום החטאחכמת התורה וארא עמ' א
ד ע"א33 שמא יגרום החטאחכמת התורה וירא עמ' תקכב
ד ע"א33 שמא יגרום החטאחכמת התורה וישלח עמ' נג, סו, צא, צג, קנג, קעב, קצט, רסט, שעג, שעד, תטז
ד ע"א33 שמא יגרום החטאחכמת התורה חיי שרה עמ' רפ
ד ע"א33 שמא יגרום החטאחכמת התורה תולדות עמ' תמט
ד ע"א33 שמא יגרום החטאחקל יצחק (תשסג) עמ' קפח, רו
ד ע"א33 שמא יגרום החטאטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כ
ד ע"א33 שמא יגרום החטאטיול בפרדס ח"א עמ' תיב
ד ע"א33 שמא יגרום החטאים שמחה עמ' נו, צט, קט
ד ע"א33 שמא יגרום החטאלקוטי שיחות חט"ו עמ' 276, ח"כ עמ' 230, 167
ד ע"א33 שמא יגרום החטאלקוטי שיחות חל"ג עמ' 142
ד ע"א33 שמא יגרום החטאלקוטי שיחות חל"ו עמ' 2
ד ע"א33 שמא יגרום החטאמאיר נתיבות ח"ב עמ' עט
ד ע"א33 שמא יגרום החטאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרנא
ד ע"א33 שמא יגרום החטאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעט
ד ע"א33 שמא יגרום החטאמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רכ
ד ע"א33 שמא יגרום החטאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קכה, שח
ד ע"א33 שמא יגרום החטאנחלה לישראל (תשעא) עמ' יא
ד ע"א33 שמא יגרום החטאנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' סד, צז
ד ע"א33 שמא יגרום החטאשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קיז, ח"ב עמ' קעב, רצב
ד ע"א33 שמא יגרום החטאס' החיים (תשנג) עמ' קכג
ד ע"א33 שמא יגרום החטאעבודת חיים ח"א עמ' נז
ד ע"א33 שמא יגרום החטאפני חיים (פלג'י) עמ' שכו ע"א
ד ע"א33 שמא יגרום החטאפניני יחזקאל עמ' קיב
ד ע"א33 שמא יגרום החטאפרדס המלך (תשסט) אות שנט
ד ע"א33 שמא יגרום החטאפרדס מרדכי עמ' ס
ד ע"א33 שמא יגרום החטאפתגמי אורייתא ח"ב עמ' עא
ד ע"א33 שמא יגרום החטאקרן לדוד בראשית עמ' רנט
ד ע"א33 שמא יגרום החטארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' יג
ד ע"א33 שמא יגרום החטאשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 287
ד ע"א33 שמא יגרום החטאשירת הפסח אות קצג ס"ק יא, יב
ד ע"א33 שמא יגרום החטאשמחת הנפש עמ' קיז
ד ע"א33 שמא יגרום החטאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרה
ד ע"א33 שמא יגרום החטאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תז
ד ע"א33 שמא יגרום החטאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קנא, קפח, קצא
ד ע"א33 שמא יגרום החטאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' סט
ד ע"א33 שמא יגרום החטאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רמא
ד ע"א33 שמא יגרום החטאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קז
ד ע"א33 שמא יגרום החטאשרתי ח"א עמ' קפד
ד ע"א33 שמא יגרום החטאתורת אליהו עמ' לה
ד ע"א33 שמא יגרום החטאתורת יחיאל בראשית עמ' קסב, קצג, שו
ד ע"א33 שמא יגרום החטאתורת מנחם חכ"ד עמ' 101
ד ע"א33 שמא יגרום החטאתורת מנחם חל"ח עמ' 130
ד ע"א33 שמא יגרום החטאתורת מנחם חמ"ו עמ' 303
ד ע"א33 שמא יגרום החטאתורת מנחם חנ"א עמ' 88
ד ע"א33 שמא יגרום החטאתורת מנחם חנ"ה עמ' 113, 141
ד ע"א33 שמא יגרום החטא ומהרש"אתורת מנחם חכ"ח עמ' 41
ד ע"א33 שמא יגרום החטא ומהרש"אתורת מנחם חמ"א עמ' 336, 338
ד ע"א33 שמא יגרום החטאאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרפו
ד ע"א33 שמא יגרום החטאאור הרעיון עמ' רז, רכט
ד ע"א33 שמא יגרום החטאאלשיך על חמש מגילות עמ' רנג
ד ע"א33 שמא יגרום החטאבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' קג
ד ע"א33 שמא יגרום החטאחכמת התורה נח עמ' שעג
ד ע"א33 שמא יגרום החטאטוב טעם בראשית עמ' רג
ד ע"א33 שמא יגרום החטאיושב אהלים (מנטרוז) עמ' לד
ד ע"א33 שמא יגרום החטאישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 437
ד ע"א33 שמא יגרום החטאכד הקמח (מישור) עמ' נט
ד ע"א33 שמא יגרום החטאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' יט
ד ע"א33 שמא יגרום החטא, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' מב
ד ע"א33 שמא יגרום החטא, ורש"יבאר מחוקק (תשעה) עמ' עד
ד ע"א33 שמא יגרום החטא, ורש"י ומהרש"אהר יראה מאמר מג
ד ע"א33 שמא יגרום החטא, ורש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מו, קנז
ד ע"א34 והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכתיב ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עד
ד ע"א34 כתיב הנה אנכי עמךגבורות ה' עמ' לט
ד ע"א34 כתיב והנה אנכי עמךלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קטז, קמו
ד ע"א34 כתיב והנה אנכי עמך וכו' וכתיב ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שכז
ד ע"א34 כתיב והנה אנכי עמך וכתיב ויירא יעקב, אלא שירא פן יגרום החטאערבי נחל (תשסד) עמ' רלב
ד ע"א34 כתיב והנה אנכי עמך וכתיב וייראצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף פו ע"ב, צב ע"ב
ד ע"א34 כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך וכו' כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטאמבשר טוב - חנוכה עמ' עט
ד ע"א34 רמי כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכו' אמר שמא יגרום החטאבן מלך - מידת הביטחון עמ' כד
ד ע"א35 אמר יעקב שמא יגרום החטאמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' לב
ד ע"א35 אמר יעקב שמא יגרום החטאשבט מוסר עמ' שכד
ד ע"א35 אמר שמא גרם החטאהמוסר והדעת בראשית עמ' קעא
ד ע"א35 אמר שמא יגרום החטאאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרצז
ד ע"א35 אמר שמא יגרום החטאאור אברהם ברכות עמ' יט
ד ע"א35 אמר שמא יגרום החטאהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רעו, רעח
ד ע"א35 אמר שמא יגרום החטאבינה לעתים (תשנד) דרוש יד עמ' קיח
ד ע"א35 אמר שמא יגרום החטאיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג דף שט ע"ג; מפעלות אלקים (שנב) מאמר ו פ' יב דף פט ע"א וע"ב ודף צ ע"א-ע"ג; מנות הלוי (שמה) דף קסה ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישב דף מה ע"ג
ד ע"א35 ואתה אמרת וכו' כסבור שמא יגרום החטא+עשרה למאה סי' מב
ד ע"א35 ויירא יעקב וכו' שמא יגרום החטאמנות הלוי (תשסב) עמ' שיג
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קיז
ד ע"א35 ויירא יעקב מאדאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קד
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' נז, סג, ע
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאאור אברהם שמות עמ' קח
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאאמרי יוסף בראשית דף קס ע"ב
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' נד
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' לו, צ
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאבישורון מלך ח"א עמ' קצז
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאברכת טוב עמ' רמט, רנב
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאדרכי התשובה עמ' קיט
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' סח
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאלב דוד (תשסט) עמ' ז
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קא
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רט, תמט
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תנ
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאאבן ישפה עמ' 14, 63
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאמנחת יהודה (פתיה) עמ' 54
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ג אות יג, פרק ה אות ב, אהבה פרק א אות כב
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד וכו' אמר שמא יגרום החטא וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קסב
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד וכו' שמא יגרום החטאמתוק לנפש (פרחי) עמ' ל
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאאור אברהם בראשית עמ' קלה, רג, רז
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רפח
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאטל חיים (פרידלנדר) עמ' קסז
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קכו
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאנזר הקדש ח"ב עמ' תצח, ח"ג עמ' קלא, קנא, קנד, קנה, קנז
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ס {החטא שנשא שתי אחיות}
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאפאר יעקב ח"א עמ' רמו
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קג
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 89
ד ע"א35 ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאמי מרום ח"ו עמ' קמא
ד ע"א35 ויירא יעקב נתיירא שמא יגרום החטאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצח, כרך ב ח"א עמ' י, ח"ב עמ' צג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רצא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פו, צב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ש
ד ע"א35 ויירא יעקב שמא יגרום החטאמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רצו
ד ע"א35 ויירא יעקב שמא יגרום החטאמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קע
ד ע"א35 ויירא יעקב שמא יגרום החטאנחלת יעקב (תשעג) עמ' תצא
ד ע"א35 ויירא יעקב שמא יגרום החטאקומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ג
ד ע"א35 וכן מצינו ביעקב וכו' היה ירא וכו' וכן אמר דוד וכו' שמא יגרום החטאאורחות צדיקים שער דאגה עמ' עד
ד ע"א35 יעקב אבינו היה ירא שמא יגרום החטאברכות אבי דף מ ע"א
ד ע"א35 יעקב אבינו היה ירא שמא יגרום החטאימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' קטו, רט {ממה הי' ירא}
ד ע"א35 יעקב אבינו היה ירא שמא יגרום החטאמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' רה
ד ע"א35 יעקב אבינו היה ירא שמא יגרום החטאדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קז
ד ע"א35 יעקב אבינו פחד שמא יגרום החטאוזרח השמש על התורה עמ' נו, סב, רסט
ד ע"א35 יעקב היה ירא שמא יגרום החטאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קפד
ד ע"א35 לכך אני מתירא שמא יגרם החטאארץ צבי (תשע) עמ' ר
ד ע"א35 יעקב היה ירא שמא יגרום החטאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נח
ד ע"א35 יעקב חשש שמא יגרום החטאיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תכו, ח"ג עמ' קמג
ד ע"א35 יעקב ירא פן יגרום החטאעצי חיים על התורה עמ' קח
ד ע"א35 יעקב ירא שמא יגרום החטאלקחת מוסר ח"א עמ' צח, קפה
ד ע"א35 יעקב פחד שמא יגרום החטאפירוש המכבי שמות עמ' ח
ד ע"א35 יעקב פחד שמא יגרום החטאערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שח
ד ע"א35 קטנתי מכל החסדים ומכל האמת וגו' שמא נתלכלכתי בחטא לכך אני ירא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קצד
ד ע"א35 נתירא יעקב שמא יגרום החטאפרי צדיק ויגש אות יג, פ' וארא אות ב, החודש אות ד, בהר אות ב, ערב יוכ"פ אות ח
ד ע"א35 נתירא יעקב שמא יגרום החטאצדקת הצדיק סי' ריד, מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 101)
ד ע"א35 פחדו של יעקבדולה ומשקה - חנוכה עמ' טז
ד ע"א36 זו ביאה ראשונהתורת אליהו עמ' קלו, שעח
ד ע"א36 זו ביאה ראשונה וכו' זו ביאה שניהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' תא
ד ע"א36 עד יעבורכרם פתחיה כרם ב גפן ב
ד ע"א36 עד יעבור ב"פ, בזמן יהושע ועזראפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שכט
ד ע"א36 עד יעבור וכו' זו ביאה ראשונהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רעא, רפב
ד ע"א36 עד יעבור עם זו קניתאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרצה, תש
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' וכו' אלא שגרם החטאלקוטי שיחות חל"ד עמ' 118, 116
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' וכו' ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדדך שנעשה להם בימי יהושע בן נון וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יט
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קלד, קלו
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונההמאור הגדול (גר"א) עמ' קס
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן רז
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה יעבור עם זו קנית זו ביאה שניהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה עד יעבור עם זו קנית זו ביאה שניהערבי נחל (תשסד) עמ' שנא
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה עד יעבור עם זו קנית זו ביאה שנייהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קנח
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה עד יעבור עם זו קנית זו ביאה שניהאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תכו
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה ראויים היו ישראל לעשות להם נסיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג דף שט ע"ג; ראשית חכמה (שלט) ש' היראה פ"ג דף יב ע"א; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קס ע"ג
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רעד
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה, עד יעבור עם זו קנית - זו ביאה שניהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרג, תתרג הערה 73
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית - גר"אקריאה בקריה ח"ב עמ' רפה
ד ע"א36 עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית וכו' אלא שגרם החטאקריאה בקריה ח"ב עמ' רפה
ד ע"א36 עד יעבור עמך וכו' שגרם החטאתורת איש ח"א עמ' רפד
ד ע"א36 עד יעבור ראויה היתה ביאה שניה בימי עזרא להיות להם ניסים כביאה ראשונהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קעג
ד ע"א37 היו ראויים לנס בימי עזראשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 10
ד ע"א37 ישראל ראוין שיעשו להם נסמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קכא
ד ע"א37 מכאן אמרו חכמים ראוים היו ישראל ליעשות להם נם בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון אלא שגרם החטאעירין קדישין השלם עמ' קסז
ד ע"א37 מכאן אמרו חכמים ראוים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא בדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נוןברית אברם עמ' נח
ד ע"א37 ראויים היו ישראל בזמן עזראדולה ומשקה - חנוכה עמ' יג, קמו
ד ע"א37 ראויים היו ישראל בימי עזרא ליעשות להם נס כבימי יהושע ב"נ אלא שגרם החטאויואל משה מאמר א סי' יב עמ' לב
ד ע"א37 ראויים היו ישראל וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסו
ד ע"א37 ראויים היו ישראל וכו' אלא שגרם החטאישראל קדושים עמ' 113, תקנת השבין סי' ד (עמ' 15), לקוטי מאמרים עמ' 99, דובר צדק עמ' 178, שיחת מלאכי השרת עמ' 72, דברי חלומות סי' כא (עמ' 192), פוקד עקרים סי' ה (עמ' 43), צדקת הצדיק סי' צג, קט, דברי סופרים סי' לג (עמ' 27), לח (עמ' 40), מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 59), יג (עמ' 101), כ (עמ' 188)
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות להם נסשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שפב
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזראמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' לב
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזראקהלת יעקב פסח ח"א עמ' לט
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרארנת יצחק ישעיה עמ' קסה, קעז, תנט
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך וכו' אלא שגרם החטאבני יששכר ח"א דף קנ ע"ב, קעא ע"ב, ח"ב דף ג ע"ד, כסלו טבת קי ע"ב
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע וכו'לקט אמרים (שכטר) ח"א עמ' נח
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נוןנצח ישראל (הרטמן) עמ' שלו הערה 159
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע אלא שגרם החטאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קס
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושעאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שע
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון אלא שגרם החטאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יט ע"ד
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כמו בימי יהושע בן נון אלא שגרם החטאדברי יואל מועדים ח"ד דף קלה ע"א
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות להם נס וכו'פירוש המכבי דברים עמ' רי
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות להם נס כו', אלא שגרם החטאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' שח
ד ע"א37 ראויים היו ישראל ליעשות נס בימי עזראהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקסט
ד ע"א37 ראויים היו ישראל לנס בימי עזראאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' תה ע"א
ד ע"א37 ראויים היו ישראל לנס בימי עזרא וכו' אלא שגרם החטאנזר הקדש ח"ב עמ' תצט
ד ע"א37 ראויים היו ישראל לעשות להם נס אלא שגרם החטאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' סו
ד ע"א37 ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביאה שניה כביאה ראשונהרנת יצחק - פרק חלק עמ' רט
ד ע"א37 ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזראילקוט דברי חכמים בראשית סי' תמב
ד ע"א37 ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא אלא שגרם החטאיערות דבש ח"א עמ' רמה
ד ע"א37 ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא אלא שגרם החטאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 190
ד ע"א37 ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' מא
ד ע"א37 ראויים היו ישראל שיעשה להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטאצניף מלוכה (רייז) עמ' קמו
ד ע"א37 ראויים היו ישראלס' ג' תמוז תשנד עמ' רסג
ד ע"א37 ראויים היו ישראל, וברש"יבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רכט
ד ע"א37 ראויים היו ליגאל בימי עזרא כבימי משה אלא שגרם החטאיריעות שלמה (אוזאן) פ' ואתחנן דף צה ע"א
ד ע"א37 ראויים היו לנס בימי עזרא אלא שגרם החטאצמח צדיק (תשסז) עמ' תסד
ד ע"א37 ראויים היו לנס בימי עזרא אלא שגרם החטאפירוש המכבי שמות עמ' נח, קסה, שכו
ד ע"א37 ראויים היו לנס בימי עזראכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 262
ד ע"א37 ראויים היו לעשות להם נס בימי עזרא אלא שגרם החטאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קט
ד ע"א37 ראויים היו לעשות להם נס בימי עזרא כבימי משההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפח
ד ע"א37 ראויים וכו' ליעשות להם נס בימי עזראפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' תיד
ד ע"א37 ראויים ישראל וכו׳ שמא יגרום החטאאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' יז
ד ע"א37 ראויים ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא וכו'שפע חיים ח"ב עמ' סו
ד ע"א37 ראויין היו ישראל לעשות בהם נס וכו' אלא שגרם החטאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תסז, תקמג, תקמה
ד ע"א37 ראויין היו ישראל לעשות להם נס בביאה שניה כביאה ראשונה אלא שגרם החטאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 190
ד ע"א37 ראויין היו לעשות נס בימי עזרא אלא שגרם החטאמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קמז, רצד
ד ע"א37 ראויין היו שיתקיימו ניסים בימי עזרא אך לא נתקיימו מחמת החטאגור אריה בראשית פל"ב הערה 116
ד ע"א37 ראוים היו ישראלקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' עז
ד ע"א37 ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא וכו'אור אברהם שמות עמ' קיא
ד ע"א37 ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא וכו' אלא שגרם החטאדברי יואל פ' בראשית דף מז ע"ב, פז ע"ב, פ' וישלח דף קיב ע"ב, פ' ויחי דף תקעד ע"א37
ד ע"א37 ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון אלא שגרם החטאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' סב
ד ע"א37 ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון אלא שגרם החטאדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ד
ד ע"א37 ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון אלא שגרם החטאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 77, 78, הקדמה אות 600, פ"ו אות 470
ד ע"א37 ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזראהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכח
ד ע"א37 ראוים היו ישראל ליעשות להם נס וכו' אלא שגרם החטאאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קנד
ד ע"א37 ראוים היו ישראל ליעשות נס בימי עזרא וכו' אלא שגרם החטאנועם אלימלך (תשסא) עמ' עה
ד ע"א37 ראוין היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נוןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תנה, רפא
ד ע"א37 ראוין היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כמו בימי יהושעדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תקא
ד ע"א37 ראוין היו לצאת בימי עזראחכמת התורה ויחי עמ' קד
ד ע"א37 ראוין ישראל לעשות להם נס בימי עזרא אלא שגרם החטאדרשות הצל"ח השלם עמ' קצד
ד ע"א37 ראוין להיות נעשה להם נס בימי עזראחכמת התורה וארא עמ' סט-ע
ד ע"א37 ראויים היו לעלות בימי עזרא וכו'תורת העולה ח"ג פרק פג
ד ע"א37 ראויים היו לעלות בימי עזרא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרעה
ד ע"א37 ראויין היו ישראל לעשות להם בימי עזרה ניסים אלא שגרם החטאשפע טוב (טייטלבוים) עמ' יב
ד ע"א38 אלא שגרם החטאאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשיג
ד ע"א38 אלא שגרם החטאפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קצד
ד ע"א38 גרם החטא בימי עזראכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 244
ד ע"א39 חכמים כמאן סבירא להוזבחי צדק (דיסקין) עמ' שו
ד ע"א39 חכמים כמאן סבירא להו אי כר"א ס"ל לימרו כר"א ואי כר"ג ס"ל לימרו כר"ג וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קעט
ד ע"א רש"י - אמר דוד אני מעיר השחר ואין השחר מעיר אותיצמח דוד (סקאליע) עמ' תכח, תקלב
ד ע"א רש"י - אני מעורר את השחרשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' עט
ד ע"א רש"י - אני מעורר את השחר ואין השחר מעורר אותילהורות נתן ויקרא עמ' קז, קכח
ד ע"א רש"י - אני מעורר את השחר ולא השחר מעיר אותיפניני יחזקאל עמ' שיב
ד ע"א רש"י - אני מעורר השחר ואין השחר מעורר אותישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' י
ד ע"א רש"י - אני מעורר השחרמאורות האריז"ל עמ' קמה אות יד
ד ע"א רש"י - אני מעיר השחר ואין השחר מעיר אותיערבי נחל (תשסד) עמ' תטו
ד ע"א רש"י - אעירה שחרפירושי ראשונים בהשמטות
ד ע"א רש"י - בביה"כ, ששם אומרים הציבור שירות ותשבחותמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - יתרו עמ' קצז
ד ע"א רש"י - בניהו היה אב ב"דרנת יצחק - פרק חלק עמ' פה
ד ע"א רש"י - גרם החטא שהלכו רק ברשות כורשהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' ריב
ד ע"א רש"י - דברים קצובים וגמוריםפירוש המכבי דברים עמ' שסז
ד ע"א רש"י - לבוא ביד רמה וכו' הלכו ברשות כורשפירוש המכבי שמות עמ' נח
ד ע"א רש"י - ראויים וכו' לבוא ביד רמהפירוש המכבי דברים עמ' רי
ד ע"א רש"י ד"ה בניהו - היה אב ב"דרנת יצחק שמואל עמ' רע, רה
ד ע"א רש"י ד"ה זה הסומךמפניני הרב עמ' קנד
ד ע"א רש"י ד"ה שהיה - כלאב היינו מפיבושת שהיה אב בהלכהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפא אות יב
ד ע"א רש"י - דוד הי׳ יגע בתורה ומורה הוראותיושב אהלים (מנטרוז) עמ' נג
ד ע"א תוס' ד"ה בניהו - ואביתרדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסז
ד ע"א מהר"ל - אין להחזק כבדאי גם לשעהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רסא
ד ע"א מהרש"א - נקרא כלאב שמפיבושת הכלים פני אביוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפא אות יב
ד ע"א מהרש"א - שמסקנת הגמ' דיש מיתה בלא חטאלקוטי שיחות חל"ג עמ' 141
ד ע"א מהרש"א בענין ההבטחה ליעקב וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 396
ד ע"א מהרש"א ד"ה נגד מלכים וכו' כמ"ש דמאן מלבי רבנןשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' נה
ד ע"א מהרש"א ד"ה שמא יגרום החטאבנין שאול עמ' קפה
ד ע"א מהרש"א - מנ"ל שמא יגרום החטא דילמא תתמעט זכיותיו מכל החסדיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפא אות ו
ד ע"א צל"חעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצג
ד ע"א צל"ח בענין נבואת משה רבינואור אברהם בראשית עמ' יב
ד ע"ב03 הא דקאמרי רבנן עד חצות כדי להרחיק את האדם מעבירה, ומשום סייגבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שכה
ד ע"ב03 להרחיק האדם מן העבירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רנז {בדיעבד יצא אם קרא אחרי חצות}
ד ע"ב04 חכמים עשו סייג לדבריהםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' לב
ד ע"ב04 חכמים עשו סייג לדבריהםאור אברהם על ספר המצוות עמ' נד
ד ע"ב04 חכמים עשו סייג לדבריהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלו
ד ע"ב04 חכמים עשו סייג לדבריהםתהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק ז הערה ב
ד ע"ב04 חכמים עשו סייג לדבריהם וכו' ואם רגיל לשנות שונה וקורא קריאת שמע ומתפלל ואוכל פתו ומברךבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שכה-שכו
ד ע"ב04 חכמים עשו סייג לדבריהם וכו' ואם רגיל לשנות שונה וקורא קריאת שמע ומתפלל ואוכל פתו ומברךבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קל
ד ע"ב04 חכמים עשו סייג לדבריהם וכו' וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לא
ד ע"ב04 חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' שלז
ד ע"ב04 חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השדה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיט
ד ע"ב04 חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השרה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא וכו'דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' יח, עא
ד ע"ב04 כדתניא חכמים עשו סייג לדבריהם וכו' וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילהשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קנו
ד ע"ב05 אדם בא מן השדה בערב וכו', וקורא ק"שבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קכט-ל
ד ע"ב05 בא מן השדה בערבילקוט הגרשוני ח"א
ד ע"ב05 כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערבבנין שאול עמ' קצב
ד ע"ב05 לא יהא אדם בא מן השדה ואומר אוכל קימעא, אישן קימעא וכו'כרם טוביה עמ' שלא
ד ע"ב05 שלא יבוא אדם מן השדה ויאמר אוכל קמעא וכו' ואח"כ אקרא קריאת שמעבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 205
ד ע"ב05 שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואוכל קימעא וכו'להורות נתן ויקרא עמ' נב, נד
ד ע"ב05 שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קמעא וכו' ואח"כ אקרא ק"ש ואתפלל וחוטפתו שינה וכו'ס' חסידים סי' רסט
ד ע"ב05 שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתימי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' לג
ד ע"ב05 שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתישפע חיים ח"ד עמ' עב, עג
ד ע"ב05 שלא יהא אדם וכו' ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואח"כ אקרא ק"ש ואתפללראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ז אות פג, מצוות פרק ג אות ד
ד ע"ב06 אוכל וכו' וחוטפתו שינה ונמצא ישןדובר צדק עמ' 26
ד ע"ב06 אוכל קימעא ואשתה קימעאגור אריה בראשית פכ"ה הערה 167
ד ע"ב06 לא יאמר אדם אוכל קימעא ואשתה קימעא ואחר כך אקראפורים בציון עמ' קצז
ד ע"ב06 לא יאמר אדם אוכל קימעה ואישן קימעה ואח"כ אקרא ק"ש שמא תחטפנו שינהדברי יואל מועדים ח"ד דף תסו ע"ב
ד ע"ב10 אם רגיל לקרוא קוראמכמני עוזיאל עמ' רנה
ד ע"ב10 אם רגיל לקרות קורא וכו'שומע תפלה ח"א עמ' צג
ד ע"ב11 קורא ק"ש ומתפלל וכו' דא"ר יוחנן וכו' ר"י בן לוי אומר תפלותבאמצע תקנום וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פה
ד ע"ב11 קורא ק"ש ומתפלל, ורש"יויואל משה מאמר ג סי' ב עמ' תד
ד ע"ב12 העובר על ד"ס ח"מתורת יחיאל בראשית עמ' שנא
ד ע"ב12 העובר על דברי חכמיםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 80
ד ע"ב12 העובר על דברי חכמיםמשנת חיים דברים עמ' תקנב
ד ע"ב12 העובר על דברי חכמים ח"מודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רמ
ד ע"ב12 העובר על דברי חכמים חייב מיתהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 204
ד ע"ב12 העובר על דברי חכמים חייב מיתהמגדל עוז (תשעח) עמ' רלג
ד ע"ב12 העובר על דברי חכמים חייב מיתהמקראי קדש (תשנג) עמ' רנב
ד ע"ב12 העובר על דברי חכמים חייב מיתהרוח חיים (חיד"א) עמ' ל, לב, קכא, קכח, קצט
ד ע"ב12 העובר על דברי חכמים חייב מיתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שיג, שעג
ד ע"ב12 העובר על דברי חכמים חייב מיתהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קפז
ד ע"ב12 העובר על דברי חכמים חייב מיתהשער החצר (תשעב) סי' לב
ד ע"ב12 וכל העובר על דברי חכמיםאיש מבין ח"א דף צח ע"א
ד ע"ב12 וכל העובר על דברי חכמים וכו'בני יששכר ח"א דף טו ע"א
ד ע"ב12 וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהדרכי התשובה עמ' עו
ד ע"ב12 וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתההר המוריה עמ' קנו
ד ע"ב12 וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהמחשבת זקנים עמ' קיג, שכב
ד ע"ב12 וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהמחשבת מוסר ח"א עמ' קכא, קמא
ד ע"ב12 וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קמג, מס' תמיד אות קלח
ד ע"ב12 וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ד, ח
ד ע"ב12 וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהתקנת השבין סי' טו (עמ' 134), צדקת הצדיק סי' מו
ד ע"ב12 וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהשערי תשובה שער ג אות ד-ח
ד ע"ב12 וכל העובר על דברי חכמיםילקוט הגרשוני ח"א
ד ע"ב12 חומרא יתירה בדברי סופריםפחד יצחק פסח מאמר פג
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קנג
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמיםמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' עו
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' צז
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים וכו'שמחת הנפש עמ' קכג
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קח
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקנג הערה 30
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' ריז
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תלג
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהדרשות הצל"ח השלם עמ' יג
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקנג
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' צז
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהחכמת התורה בחוקותי עמ' שסד
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהלהורות נתן במדבר עמ' רצז
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהמחשבת מוסר ח"ג עמ' לט, סח, רמז
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כג
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהערבי נחל (תשסד) עמ' תתרנו
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהצל הכסף (פריד תשסג) עמ' רכו
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהקרן לדוד שמות עמ' קסח
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תפג
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה וכו'קול ששון (גולדברג) אות א
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה מאי שנא בכל דוכתא דלא נקט חייב מיתה וכו'כסף נבחר (תשסג) עמ' יד
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהדרך חיים (תשלה) עמ' רנג
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהמכתבי מרום עמ' מו
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 92
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
ד ע"ב12 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמא
ד ע"ב12 כל העובר על דבריהם חייב מיתהצמח צבי אגרת ו
ד ע"ב12 עובר על דברי חכמיםכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' מב
ד ע"ב14 מ"ש דתני כל העובר על ד"ח חייב מיתהמבוא התלמוד פל"א עמ' שמג
ד ע"ב14 מ"ש דתני כל העובר על ד"ח חייב מיתהמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' לד
ד ע"ב16 תפילת ערבית רשות וכו' חובהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 188
ד ע"ב16 תפלת ערבית רשותמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' לא
ד ע"ב16 תפלת ערבית רשותעירין קדישין השלם עמ' תריז
ד ע"ב16 תפלת ערבית רשותטהרת יו"ט ח"י עמ' שלא
ד ע"ב17 אמר מר קורא ק"ש ומתפללדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסו
ד ע"ב18 אמר רבי יוחנן איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפילהראשית דעת (קורח) סי' כד
ד ע"ב18 דאמר ר' יוחנן איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה לתפלה של ערביתשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קנה
ד ע"ב18 פלוגתא דסמיכת גאולה לתפילה בערבית, רש"י בשם הירושלמיימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קמד
ד ע"ב18 רבי יוחנן אמר איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה לתפלה של ערבית, ורבי יהושע בן לוי אמר תפלות באמצע תקנוםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' עא
ד ע"ב18 רי"א איזהו בן עוה"ב הסומך גאולה לתפלה של ערבית וריב"ל פליג (ותוס')כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ד
ד ע"ב19 איזהו בן העוה"בבית שלום מרדכי עמ' קעד
ד ע"ב19 איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפילהפרי צדיק חיי שרה אות א, תצוה אות ו, ר"ח אדר אות ב, ד, פסח אות כח, ל"ג בעומר אות ג, ד
ד ע"ב19 איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפילהצדקת הצדיק סי' קמז, רח, ריב, דובר צדק עמ' 13,*154 ,27-26
ד ע"ב19 איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית וברבינו יונהגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' מד
ד ע"ב19 איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפלה ורש"ימאמרי שלמה ח"א עמ' כה, ח"ב עמ' רפב
ד ע"ב19 איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפלה, ורש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רט, שפה, דברים עמ' תיז, מלכים עמ' שנח-ט
ד ע"ב19 איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפלה, ורש"י בשם הירושלמי - ובעוד קרוב אליו יש לו לתבוע צרכיוחכמה ומוסר ח"א עמ' תנח
ד ע"ב19 איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפלה, ורש"י ותו"יהר יראה מאמר ח, י
ד ע"ב19 איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפלת ערביתאור אברהם ברכות עמ' עז, קפ
ד ע"ב19 איזהו בן העוה"ב זה הסומך וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' קכג, קכח
ד ע"ב19 איזהו בן העולם הבא הסומך גאולה לתפילהבנתיבות האיש עמ' קכו
ד ע"ב19 איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה לתפלה של ערביתאוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' שמה
ד ע"ב19 איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה לתפלה של ערביתחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ה
ד ע"ב19 איזהו בן העולם הבא זהו הסומך גאולה לתפלהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ט אות כ
ד ע"ב19 איזהו בן העולם הבא, רבינו יונהדרך אמונה ובטחון עמ' קנ, קסג, קסה
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"באמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ג פסוק כד-כה
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"בחכמת התורה וארא עמ' שמח
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב הסומך גאולה לתפילהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קסז
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב הסומך גאולה לתפלהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ב ע"ג
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפילה - ורש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רעג
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפילהאורות ונתיבות ח"ה פרק ד אות א
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפילהאורות ונתיבות ח"ה פרק טז אות יב
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפילהבמי התורה עמ' רצח
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפילהמכתב מאליהו ח"א עמ' 91
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפלהדעת תורה ויקרא עמ' רלג
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפלהעלי שור ח"ב עמ' תקפח
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפלהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' סה
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפלה של ערביתתודת אהרן - אומר לציון עמ' קעו, קעז
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפלהיערות דבש ח"ב עמ' רסז
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפלה, ורש"י - יצא המלך ומצא שהפליגדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' תט
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב זהו הסומך גאולה לתפילה, ורש"י - יהא אדם מקרב להקב"ה אליו ומרצהו בתשבחות וכו', ובר"ישפתי חיים ח"ב עמ' שה, של, שלד
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"בכור לזהב ח"א
ד ע"ב19 איזהו בן עולם הבאחכמת התורה בהר עמ' קנ
ד ע"ב19 איזהו בן עולם הבאקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' שמא
ד ע"ב19 איזהו בן עולם הבארנת יצחק תענית עמ' קסח-קסט
ד ע"ב19 איזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה לתפלהפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' יט
ד ע"ב19 איזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה לתפלה של ערביתערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' מה
ד ע"ב19 איזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה לתפלה של ערביתרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שלב-שלג
ד ע"ב19 איזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפילהמצווה ועושה ח"א עמ' רנו
ד ע"ב19 איזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה, ותלמידי רבינו יונהימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' קפג
ד ע"ב19 איזהו בן עולם הבא זה הסומך וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 91
ד ע"ב19 איזהו בן העוה"ב זה הסומך וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' קכג, קכח
ד ע"ב19 איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה לתפילהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רנ עמ' שעב
ד ע"ב19 איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפלה של ערביתמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רו
ד ע"ב19 בעינן למיסמך גאולה לתפילהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רלז
ד ע"ב19 גאולה של ערביתבמי התורה עמ' קט
ד ע"ב19 הסומך גאולה לתפילהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ת
ד ע"ב19 הסומך גאולה לתפילה וכו' וברש"י שםיציב פתגם - פסח עמ' כה
ד ע"ב19 הסומך גאולה לתפילה, ורש"י - דומה לאוהבו של מלך שבא ודפק על פתחו של מלך יצא המלך ומצאו שהפליגשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' רכא
ד ע"ב19 הסומך גאולה לתפילה, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' סג
ד ע"ב19 הסומך גאולה לתפלהעלי שור ח"ב עמ' קכו, שלא, שנז, שסז {יהי' מקרב להקב"ה והוא מתקרב אליו}
ד ע"ב19 הסומך גאולה לתפלה של ערביתאור אברהם - סידור התפילה עמ' קנב
ד ע"ב19 הסומך גאולה לתפלה, רבינו יונהאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' ז
ד ע"ב19 הסומך גאל"ת בן עוה"בשומע תפלה ח"א עמ' כב
ד ע"ב19 ואיזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה לתפילהמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' לד
ד ע"ב19 ואיזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה לתפילה של ערביתכוזרי מאמר ג סי' יז
ד ע"ב19 זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית - וברש"ימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' לח, מה, רמז
ד ע"ב19 זה הסומך גאולה לתפלהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רכז
ד ע"ב19 זה הסומך גאולה לתפלהס' הבוטח ח"ב עמ' שלד, שלה, שצג
ד ע"ב19 כל הסומך גאולה לתפילה הוא בן עוה"בשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קצו
ד ע"ב19 כל הסומך גאולה לתפילה הרי זה בן עוה"באור לשמים (תשסג) עמ' רה
ד ע"ב19 כל הסומך גאולה לתפילה, רבינו יונהחכמת התורה שמיני עמ' קמא
ד ע"ב19 סמיכת גאולה לתפילהנפש הרב עמ' קכ
ד ע"ב19 סמיכת גאולה לתפילהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 157
ד ע"ב19 סמיכת גאולה לתפלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רלג, תכז, תמז
ד ע"ב19 סמיכת גאולה לתפלהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תסד
ד ע"ב19 סמיכת גאולה לתפלהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקלח
ד ע"ב19 סמיכת גאולה לתפלהתורת חיים (קאסוב) עמ' לח
ד ע"ב19 סמיכת גאולה לתפלה בתפלת ערביתאור אברהם בראשית עמ' קעט
ד ע"ב19 צריך להסמיך גאולה לתפילה, ורש"י - דומה לאוהבו של מלך שבא ודפק על פתחו של מלך, יצא המלך ומצאו שהפליג אף הוא הפליג וכו'פתגמי אורייתא ח"ב עמ' סה
ד ע"ב21 אב"א קרא אב"א סבראדברי חנינא - ת"ת עמ' קו
ד ע"ב21 תפלות באמצע תקנוםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קו
ד ע"ב21 תפלות באמצע תקנוםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' מג
ד ע"ב22 אם גאולה מאורתא נמי הוי גאולהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתעא
ד ע"ב22 גאולה מאורתא נמי גאולהחכמת התורה בראשית עמ' פט
ד ע"ב22 גאולה מאורתא נמי הויאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קעט
ד ע"ב22 גאולה מאורתא נמי הוידברי יואל מועדים ח"ד דף קב ע"א
ד ע"ב22 גאולה מאורתא נמי הויהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' נח
ד ע"ב22 גאולה מאורתא נמי הוי אלא גאולה מעלייתא לא הויא אלא עד צפראזכור לדוד עמ' ס
ד ע"ב22 גאולה מאורתא נמי הוי גאולהקהלת יעקב פסח ח"א עמ' מד, קמה, תקלא
ד ע"ב22 גאולה מאורתא נמי הוי וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' לה-לו
ד ע"ב22 גאולה מאורתא נמי הויאבן יהושע עמ' 72
ד ע"ב22 גאולה מאורתאישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 409
ד ע"ב22 דרבי יוחנן סבר גאולה מאורתא נמי הוי וכו' ורבי יהושע בן לוי סבר כיון דלא הויא אלא מצפרא לא הויא גאולה מעלייתאאוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' שמב, שמג
ד ע"ב22 ר"י ס"ל גאולה בערבית נמי הוי וריב"ל וכו'חיי נפש ח"ג הקדמה דף ה
ד ע"ב23 גאולה מעלייתא הוי אלא מצפראחכמת התורה בא עמ' תקצט
ד ע"ב23 גאולה מעליתא לא הויא עד צפראלמחר אעתיר עמ' ריא
ד ע"ב23 המאורע של היציאה עצמו, וזמנו של זה ביום הי'פחד יצחק פסח מאמר מ
ד ע"ב25 בשכבך ובקומך, רבי יוחנן סבר מקיש שכיבה לקימה וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' שמג
ד ע"ב30 השכיבנו כגאולה אריכתא, רבנו יונהויאמר מרדכי - דרשות עמ' קל
ד ע"ב30 כגאולה אריכתא דמיא, ורבינו יונהמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רנד
ד ע"ב30 כיון דתקינו רבנן השכיבנו בגאולה אריכתא דמיאאוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' שמ
ד ע"ב30 כיון דתקינו רבנן השכיבנו כגאולה אריכתא דמיאאור אברהם ברכות עמ' נ
ד ע"ב30 כיון דתקנו רבנן השכיבנו כגאולה אריכתא דמיאמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' לז
ד ע"ב30 כיון דתקנו רבנן השכיבנו כגאולה אריכתא דמיאנתיבות עולם ח"א עמ' צו
ד ע"ב30 כיון דתקנו רבנן לומר השכיבנו כגאולה אריכתא דמיא, ורבינו יונהוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' כג
ד ע"ב30 רבנן תקנו השכיבנו כגאולה אריכתא דמיאמי מרום חי"ג עמ' קסח
ד ע"ב31 אד' שפתי תפתח וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 229
ד ע"ב31 אדנ"י שפתי תפתח היכי אמרינן ליה וכו' כתפילה אריכתא דמיאערבי נחל (תשסד) עמ' רכח
ד ע"ב31 אדנ"י שפתי תפתח וגו' לפני התפילה כתפלה אריכתא דמיאתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' תלא
ד ע"ב31 אדנ"י שפתי תפתח קודם התפלה כתפלה אריכתא דמיאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רלא
ד ע"ב31 בתחלה אומר ה' שפתיזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רצז
ד ע"ב31 בתחלה אומר ה' שפתיכרם פתחיה כרם ב גפן ג
ד ע"ב31 בתחלה אומר ה' שפתי תפתחאש דת (אסאד) עמ' קלו
ד ע"ב31 בתחלה אומר ה' שפתי תפתח וכו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' רמא
ד ע"ב31 בתחלה אומר ה' שפתי תפתח וכו'אור אברהם ברכות עמ' כא
ד ע"ב31 בתחלה אומר ה' שפתי תפתחנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פו ע"ב
ד ע"ב31 ה' שפתי תפתחדרשות מהר"ם בנעט עמ' ו
ד ע"ב31 ה' שפתי תפתחנפש הרב עמ' קכו
ד ע"ב31 ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתיךקהלת יעקב ראש השנה עמ' תצח
ד ע"ב31 ה' שפתי תפתח קודם התפלה כתפלה אריכתאנפש החיים (תשמג) עמ' 83
ד ע"ב31 ה' שפתי תפתח, ר"י ג ע"א בנדפסחכמת התורה ויצא עמ' רמה
ד ע"ב31 המתפלל צריך שיאמר ה' שפתי תפתחפנים יפות על תהלים עמ' נא
ד ע"ב31 והא אמר רבי יוחנן בתחלה אומר ה' שפתי תפתח ולבסוף הוא אומר יהיו לרצון אמרי פיאוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' שמד
ד ע"ב31 לומר ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך קודם התפלהתפארת צבי שמות עמ' קעד
ד ע"ב31 לומר הפסוק ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך קודם התפלהתפארת צבי ויקרא עמ' קפד, תא
ד ע"ב31 קודם התפילה אומרים ה' שפתי תפתחפניני יחזקאל עמ' תקכו
ד ע"ב31 שחרית היכי מצי סמיך והא אמר רבי יוחנןדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 33
ד ע"ב31 תיקנו לומר לפני תפילת שמו"ע פסוק ה' שפתי תפתחלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תלה
ד ע"ב31 תקנו לומר ה' שפתי תפתח קודם תפלת שמונה עשרהקב הישר (תשנט) ח"א פרק לח עמ' קעז
ד ע"ב31 תקנו לומר לפני תפילת שמו"ע ד' שפתי תפתחלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשיז
ד ע"ב32 ה' שפתי תפתח כתפלה אריכתא דמיאאגרא דכלה ח"ג עמ' שיג
ד ע"ב32 כיון דתקינו רבנן למימר ה' שפתי תפתח כתפלה אריכתא דמיאבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' מד, שצא
ד ע"ב32 כיון דתקינו רבנן למימר ה' שפתי תפתח כתפלה אריכתא דמיאברכת טוב עמ' שמט, תמא
ד ע"ב32 כיון דתקינו רבנן למימר וכו' כתפלה אריכתא דמיאקדושת לוי (תרצט) דף פד ע"א
ד ע"ב33 אמר רבי אלעזר וכו' כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבאשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות קטו
ד ע"ב33 הוי כתפילה אריכתאמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 43 עמ' קעו
ד ע"ב33 כתפלה אריכתא דמיאתורת מנחם חכ"ב עמ' 262
ד ע"ב34 א"ר אלעזר אמר רבי אבינא כל האומר וכו'מגילת סמנים עמ' סב
ד ע"ב34 האומר תהלה לדודלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' ער, רעז
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד בכל יוםאמרי יוסף בראשית דף קה ע"א
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד בכל יוםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קסד, קפא
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד בכל יוםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ת
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד בכל יום ג' פעמים מובטח לו שהוא בן עוה"בעלי שור ח"ב עמ' שב, תקצ
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד בכל יום וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' כז
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו וכו'לוח ארז פרשת מקץ דף מח
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאדרך ה' (באום) הקדמת המחבר אות לח, ח"ב פ"ב אות יט
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 205
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד ג' פעמיםמאיר בת עין (תשסו) עמ' 473
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד ג' פעמים ביוםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רמד
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד ג"פס' הגירושין (תשסו) עמ' 65
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד ג"פכור לזהב ח"א
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד שלש פעמים וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' תקכח
ד ע"ב34 האומר תהילה לדוד בכל יוםציץ השדה - שדי יער עמ' מד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג"פ בכל יוםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' תק
ד ע"ב34 כל האומר אשרי ג' פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העוה"באור אברהם - רות עמ' לח
ד ע"ב34 כל האומר ג' פעמים פותח את ידיך וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קטז
ד ע"ב34 כל האומר ג' פעמים תהלה לדוד בכל יוםברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 173
ד ע"ב34 כל האומר ג"פ בכל יום תהלה לדוד מובטח לו שהוא בן עוה"בימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קלט
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום ג"פ מובטח לו שהוא בן העולם הבאכד הקמח (תשנו) עמ' קנא
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדודאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' לו
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכ"י מובטח לו וכו'שירת דוד (תשסז) עמ' רפב
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רסג
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדודאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קמג
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדודאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' צט
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדודאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קא
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדודאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קיד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדודמאיר נתיבות ח"א עמ' קסז
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדודשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קכח, ח"ב עמ' מג
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדודרנת יצחק תהלים עמ' תקצג
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכ"י ג"פ מובטח לו שהוא בן עוה"במגלה עמוקות (תשסח) אופן צד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יוםאז שמח עמ' תקה
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יוםים שמחה עמ' תלו
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יוםתורת אליהו עמ' תכז
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום ג' פעמים וכו'אור אברהם דברים עמ' תכג
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום ג' פעמים מובטח לו שהוא בן העוה"בחכמה ומוסר ח"ב עמ' קיד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום ג' פעמים, ורבינו יונהנחלת צבי (פאליי) עמ' רמט
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום ג"פפני יהושע (תשסא) עמ' קעד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום ג"פ מובטח לו וכו', ורש"יהר יראה מאמר ו
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום ג"פאוצר הכבוד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום ג"פמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' לח
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קלב
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' רמט
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' יח*
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום וכו' דאית בי' תרתיפחד יצחק פסח מאמר נה
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום וכו' ורש"ילקוטי שיחות חי"ח עמ' 351
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום וכו' מובטח לו וכו'שערי אורה (מילר) ח"א עמ' קטז, קמב
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום וכו' משום דאית ביה תרתיאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שצב
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום וכו׳אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' כא
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קסו
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בלבית יעקב דרוש יד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלוש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבאויאמר מרדכי - דרשות עמ' ש
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלוש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רמג
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמיםדרשות מהר"ם שיק עמ' תקז
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים וכו'אור אברהם - תשובה עמ' רצט
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים וכו'אור אברהם ברכות עמ' סה
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבא וכו' משום דאית ביה פותח את ידך וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צב
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבאשארית מנחם - מאמרים עמ' קפה
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבאאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' שלז
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן עוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקנג הערה 29
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן עוה"ב, מאי טעמא וכו' ז אלא משום דאית ביה חרתי+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מח
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן עולם הבאמאור עינים (תשעט) עמ' *קלד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן עולם הבאערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעג
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן עולם הבאפרי צדיק שבת הגדול אות *ט, ל"ג בעומר אות ג, ד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן עולם הבאמאור עינים (תשנח) עמ' תקפ
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלשה פעמים מובטח לו שהוא בן עולם הבאעטרת צבי (טאקסין) דף קא ע"א
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יוםמשך חכמה ויקרא פ' כו פס' ד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד בכל יום, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' כז
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים ביוםאור יחזקאל - מכתבים עמ' קפו
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים ביום ה"ז בן העוה"באור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רחצ
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים ביום ה"ז בן עולם הבאאור יחזקאל - אמונה עמ' קג
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים ביום הוא בן העוה"באור אברהם שמות עמ' קב
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים ביום וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' רנח
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים בכל יום וכו'דברי שמואל (תשיג) עמ' קג
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים בכל יום וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שעג
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בנצח ישראל (הרטמן) עמ' שכו
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רצה
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים בכל יוםנתיבות עולם ח"א עמ' צד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג"פ ביוםשער החצר (תשעב) סי' קלח
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג"פ בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"באמרי רבי שפטיה עמ' רכד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג"פ בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רנו
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג"פ מובטח לו שהוא בן העוה"במי מרום חי"ג עמ' נא-נב
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד ג"פכרם פתחיה גפן ו שריג ו
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד וכו' בן עוה"ב יהל אור עמ' תקלה, תקמ, תערב, תרעד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד וכו' ג"פ מובטח לו וגו'יסוד ושורש העבודה שער השיר פ"ה
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד וכו' מובטח לו שהוא בן העוה"בברכות אבי דף כט ע"ב, סד ע"א, קל ע"ב
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד וכו' מובטח לו שהוא בן העוה"בתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד וכו' משום דאתיא בא' ב'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' נ, שמות עמ' תפח, דברים עמ' תסז
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקיא
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד מובטח לו שהוא בן עוה"באור לשמים (תשסג) עמ' סא
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד מובטח לו שהוא בן עוה"ברנת יצחק - פרק חלק עמ' לד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד שלוש פעמים בכל יוםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קכו
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד שלוש פעמים בכל יוםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' לד
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד שלשה פעמים בכל יום מובטח לו וכו'מאיר בת עין (ביקיאם) דף ב ע"א
ד ע"ב34 האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמיםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' טז, קסט
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדוד שלשה פעמים בכל יוםשערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף עג ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) דף מ ע"א; ר' יונה על הרי"ף ברכות פרק ה דף כה ע"א; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור קמה דף שטו ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר קמו דף נט ע"א; מערכת האלקות (מנטובה שיח) בפי' החייט פרק ד דף סז ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת וירא דף נב ע"ד ודף נג ע"א; שבלי הלקט (שו) סימן ג דף ב ע"ד; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ד דף מח ע"א בהגהה; סידור תפלות החדש עם ביאור זבחי אלקים דף נד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת צו דף קנז ע"ד; ס' הרוקח סימן שכד; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כ"א פ"ה דף קנז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בשלח דף קעז ע"ב ופרשת תרומה דף רמט ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק יט דף פא ע"א; בית אלהים (שלו) שער א פרק טו דף טז ע"ד; בית יוסף טור אורח חיים סימן נא; תשב"ץ (שטז) סימן רנה; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף יט ע"א; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קלא ע"ד; נצח ישראל (שנט) פרק יג דף כב ע"ד; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מד ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף לב ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ד דף ח ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן צד דף מח ע"ד ומט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ה ע"ב; זהר פרשת במדבר דף קיט ע"ב ופרשת פנחס דף רכו ע"א
ד ע"ב34 כל האומר תהלה לדודרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תלג; כתבי רבנו בחיי עמ' שכד
ד ע"ב34 לומר בכל יום תהילה לדודאגרא דכלה ח"א עמ' ב
ד ע"ב34 שלוש פעמים בכל יוםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רד
ד ע"ב34 תהלה לדודדברי הרב עמ' קמד
ד ע"ב34 תהלה לדוד ג"פ ביוםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כא אות ב
ד ע"ב34 תהלה לדוד ג"פ בכל יוםטוב טעם שמות עמ' קיב, ויקרא עמ' לד
ד ע"ב34 תהלה לדוד כל יום - בן עוה"בשער ראובן עמ' שכד
ד ע"ב34 תהלה לדוד כל יוםמוסר המקרא והתלמוד עמ' צב
ד ע"ב35 מובטח לו שהוא בן העולם הבאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קנה
ד ע"ב35 מובטח לו שהוא בן העולם הבאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' מו
ד ע"ב36 אשרי יושבי ביתך תרי אפי, "אשרי תמימי דרך" בתמניא אפיחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' כ
ד ע"ב36 מזמור תמניא אפיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מט הערה 16
ד ע"ב36 משום דאית ביה פותח את ידךתורת אליהו עמ' תכז
ד ע"ב36 משום דאיתא באלפא ביתאמשך חכמה ויקרא פ' כו פס' ד
ד ע"ב36 פותח את ידיך (מהרש"א)באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' א אות ב
ד ע"ב36 פותח את ידךמבשרת ציון ח"א עמ' רכא
ד ע"ב37 א"ר יוחנן מפני מה לא נאמר נו"ן באשריתפלת דוד (אדר"ת) עמ' יח
ד ע"ב37 א"ר יוחנן מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קפו
ד ע"ב37 אין נון במזמור תהלה לדודחיים לגופא (תשסה) עמ' כ
ד ע"ב37 אלא משום דאית ביה תרתי, וברש"יתולדות הגר"א (תשס) עמ' פח
ד ע"ב37 אמר רבי יוחנן מפני מה לא נאמר נו"ן וכו' ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראלכתב סופר אגדות כאן
ד ע"ב37 אמר רבי יוחנן מפני מה לא נאמר נון באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראלשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות ק
ד ע"ב37 אר"י מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' קפה
ד ע"ב37 אר"י מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן וכו'כתנות אור עמ' תקנז
ד ע"ב37 דוד המלך לא אמר באשרי אות נון שהוא מורה על פורעניות רק אמר סומך ה' לכל הנופליםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רס, רסג
ד ע"ב37 דוד המלך לא כתב נו"ן באשרי משום פסוק נפלה לא תוסיף וגו'דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קמב
ד ע"ב37 לא כתיב נ' בתהלה לדודתורת יחיאל בראשית עמ' תטז
ד ע"ב37 לא נאמר נ' באשריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לג
ד ע"ב37 לא נאמר נ' באשרי משום שיש בה מפלת שונאי ישראלמי מרום חי"ג עמ' נג
ד ע"ב37 לא נאמר נו"ן באשריהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפד, רפה
ד ע"ב37 לא נאמר נו"ן ב'אשרי' מפני נפילת כנסת ישראלפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רסה
ד ע"ב37 לא נאמר נון באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראלאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות יג
ד ע"ב37 לא נאמרה נ' באשריחומת אנך תהלים פרק קמה, עמוס אות ה
ד ע"ב37 לא נאמרה נו"ן באשרישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' נג, פד, קלט, קסט, קצג
ד ע"ב37 לא נכתב נו"ן באשריאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כז אות א
ד ע"ב37 למה לא נאמר נו"ן באשריאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קטו
ד ע"ב37 מ"מ לא נאמרה נו"ן באשרי כו' חזר וסמכןסדורו של שבת דף קכז ע"ג
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נ' באשריאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רעה ע"א
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נ' באשרירנת יצחק תענית עמ' רט
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נ' באשריתורת אליהו עמ' שעב
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נ' באשרי וכו'ואני תמיד עמך עמ' תסב
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נ' באשרי וכו' חזר דוד וסמכה וכו' סומך ה' לכל הנופלים וכו'אהל נפתלי עמ' שכה
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נ' באשרי וכו' חזר דוד וסמכן ברוח הקודש שנאמר סומך ה' לכל הנופליםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' פא
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נ' באשרי וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' לח
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נ' באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל וכו'ים שמחה עמ' רפג
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נ' באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 83-82
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נ' באשרי מפני שנאמרה בה מפלת שונאי ישראל וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תלז
ד ע"ב27 למה לא נאמר נו"ן באשרישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קעג
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נ' באשריברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 226
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשריאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קכה
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשריאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' מא
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשריאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שיד, שצ, שער סדר היום סי' קנה
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרידרשות מהר"ם בנעט עמ' קעט
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשריהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקל
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרינחלת יעקב (תשעג) עמ' רנ
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשריתורת יחיאל במדבר עמ' נח
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' שנה
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו'בישורון מלך ח"ב עמ' צח
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' לז
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תלט ד"ה בהפטרת
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קכד אות ג, דרוש קלא אות א, דרוש קלז אות ו, דרוש קמ אות ד, דרוש קצ אות ג
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו'שבח נעורים עמ' קסג
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרישמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קנד
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו' אפילו הכי חזר דוד וסמכה ברוח הקודשאגרא דפרקא (תשסה) עמ' ער
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו' חזר דוד וסמכה ברוה"ק שנא' סומך ה' לכל הנופליםדמשק אליעזר (דזיקוב, תשסב) עמ' לח
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו' חזר דוד וסמכן ברוה"ק שנאמר סומך ה' לכל הנופליםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קצד, רעו
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלה לשונאי ישראלטיול בפרדס ח"א עמ' נב, קעט, ח"ב עמ' רצא
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן וכו' חזר דוד וסמכן ברוח הקודשאמרי נועם (מועדים) סי' ג ליום ב דפסח
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של ישראלמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קל
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראלאגרת הטיול (תשעה) עמ' קמג
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראללחמי תודה דף יט ע"א, נא ע"א, קכד ע"א
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראלתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה לט
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראלמאור עינים (תשעה) עמ' תתקלט
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראלדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קיד
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בו מפלתן של שונאיהם של ישראלנצח ישראל (הרטמן) עמ' שכה
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי שיש בה מפלתן של שונאי ישראל וכו'פאר יעקב ח"א עמ' רצג, ח"ג עמ' תיב, תיג
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשריפנים יפות על תהלים עמ' תיא, תקח
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ןכור לזהב ח"ב עמ' ל"ט
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל דכתיב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' *קלב
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נון באשריישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ד
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נון באשרימעשה רקם (בר) מועדים עמ' 127
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נון באשרירנת יצחק יחזקאל עמ' רנב
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נון באשריתורת העולה ח"א פרק יז
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נון באשרי וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' פב
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נון באשרי וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן צד, רלב
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נון באשרי וכו' במערבא מתרצי הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראלתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקעז, א'סא
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נון באשרי מפני שיש בה מפלתן של רשעיםדבר המלוכה - הבה תמים סי' רמד
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נון באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראללחם רב על סדור התפילה אות תקצח
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נון באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראלתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תפג
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמר נון באשריתורת העולה (תשעה) עמ' פג
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נ' באשרי וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שפח
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נ' באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל וכו'אמרי השכל עמ' 163
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נ' באשריכרם פתחיה גפן ז שריג ח
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רפג
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרישמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רצט, שכב
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרישמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קסג, שפא
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרישמן ראש סוכות ח"ב עמ' קסא
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרי וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' רלז
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרי וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' קנא
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרי וכו' אפ"ה חזר דוד וסמכן ברוה"קטל חיים (פרידלנדר) עמ' מה
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראלבני יששכר ח"א דף מז ע"ב, ח"ב דף נז ע"ד, פא ע"ג
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרירב שלום (אדלר) עמ' תקכא
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נו"ן בתהלה לדודברכת דוד עמ' קסח
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נון באשריאפיקי ים עמ' ח, קיא, קסט, תצב
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נון באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל וכו', אפ"ה חזר דוד וסמכה ברוה"קאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רלג
ד ע"ב37 מפני מה לא נאמרה נון באשרינורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור קמא דף שיו ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן סט דף יא ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת וירא דף נג ע"א; בית אלהים (שלו) שער א פרק טו דף ז ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק יג דף כב ע"ג ודף כג ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חקת דף קסז ע"ד ופרשת דברים דף קצח ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ה דף ח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ה ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת וישלח דף לח ע"ד
ד ע"ב37 משום דאית ביה תרתיאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קח
ד ע"ב38 אות נ' רומזת לנפלה לא תוסיף קוםלקוטי מאמרים עמ' 207, דובר צדק עמ' 23
ד ע"ב38 אות נ' רומזת לנפלה לא תוסיף קום בתולת ישראלפרי צדיק ר"ח מרחשון אות, ל"ג בעומר אות ה, כי תבא אות ו
ד ע"ב38 במערבא כו' נפלה כו' ובגר"א שםאהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' רמב, רמג
ד ע"ב38 במערבא מתרצא לה מכי נפלה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קסא
ד ע"ב38 במערבא מתרצו לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עודנחמד ונעים (תשסח) לקוטי תהלים ד"ה כי שחה
ד ע"ב38 במערבא מתרצי לה הכיאמרי מאיר (מאירי) דברים פל"א פסוק יח
ד ע"ב38 במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראלאגרת הטיול (תשעה) עמ' רלז
ד ע"ב38 במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראלדרושים ואגדות חתם סופר עמ' לט, קסב
ד ע"ב38 במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראלנועם אלימלך (תשסא) עמ' עד
ד ע"ב38 במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראלעירין קדישין השלם עמ' שסג
ד ע"ב38 במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראלנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יט ע"ד
ד ע"ב38 במערבא מתרצי לה וכו'כתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' עו
ד ע"ב38 מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראלאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 621
ד ע"ב38 מפני שנאמר בו מפלתן של ישראלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמד
ד ע"ב38 נו"ן רומז על נפילהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שפ
ד ע"ב38 נפלה ולא תוסיףדרשות מהר"ם שיק עמ' לב
ד ע"ב38 נפלה ולא תוסיף וכו', ארנב"י אפ"ה חזר דוד וסמכן ברוה"ק שנא' סומך ד' וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' קנג, קסב
ד ע"ב38 נפלה ולא תוסיף קום וכו' במערבי מיתרצא להו הכי נפלה ולא תוסיף לנפולעצי חיים על התורה עמ' קז
ד ע"ב38 נפלה לא תוסיף וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרד
ד ע"ב38 נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל - לא תוסיף לנפולמאמרי שלמה ח"ב עמ' רסב
ד ע"ב38 נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראלדברי אמונה שמות עמ' רמד
ד ע"ב38 נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראלדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' כט, מהד' ט סי' ג
ד ע"ב38 נפלה לא תוסיף קוםכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 383
ד ע"ב38 נפלה לא תוסיף קום, סומך ה'תקט"ו תפלות (תצה)
ד ע"ב38 נפלה לא תוסף קוםאור הרעיון עמ' קלג
ד ע"ב39 אעפ"כ חזר וסמכן ברוה"קאפיקי ים עמ' לא
ד ע"ב39 אפ"ה חזר דוד וסמכן ברוה"ק וכו'ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ב
ד ע"ב39 אפ"ה חזר דוד וסמכן ברוה"קכרם פתחיה גפן ז שריג י, גפן ח שריג ה
ד ע"ב39 אפ"ה חזר דוד וסמכן ברוח הקדש, שנאמר סומך ה' לכל הנופליםדרשות דבר צבי מועדים עמ' רמג
ד ע"ב39 אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקודשפרי צדיק ר"ח כסלו אות ב, ג, בא אות ב, כי תבא אות ו, סוכות אות ל
ד ע"ב39 אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקרש שנאמר סומך ה' לכל הנופליםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קא
ד ע"ב39 ולא תוסיף לנפול עוד בתולת ישראלאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שמח
ד ע"ב39 חזר דוד וסמכה ברוה"קאמרי פנחס השלם - שער סדר היום סי' קנד
ד ע"ב39 חזר דוד וסמכן ברוה"קברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעד {אות ס רומז לנפילה וסמיכה}
ד ע"ב39 חזר דוד וסמכן ברוח הקדשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רעז ד"ה והנה
ד ע"ב39 חזר דוד וסמכן ברוח הקודשברית כהונת עולם (תשעד) עמ' נה
ד ע"ב39 חזר דוד וסמכן ברוח הקודששארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קלח
ד ע"ב39 חזר וסמכה ברוח הקודש ואמר סומך ה' לכל הנופליםזרע קודש - מועדים עמ' סז, עד
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף לנפולמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' כז
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף לנפולמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קד, רעז
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף לנפול בתולת ישראלמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקמו
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף לנפול עודאמרי אש (טאוב) עמ' קנו, תעב
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף לנפול עודדרשות שמן רוקח עמ' קצ, רעח
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף לנפול עודשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קטז
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף לנפול עודתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנט
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראלברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 98
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראלפרי צדיק כי תבא אות א
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קוםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רפג
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף לנפול קום בתולת ישראלמדבר קדש בראשית ח"א עמ' צא
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף עוד לנפול קום בתולת ישראלפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' כז
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף עוד קום בתולת ישראלקול ששון (גולדברג) אות נב
ד ע"ב39 נפלה לא תוסיף ליפול עודאפיקי ים עמ' שעז, תעד, תקכ
ד ע"ב39 נפלה לא תוסיף ליפולדרישת ציון עמ' 175
ד ע"ב39 נפלה לא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראלפנקסי הראי"ה ח"א עמ' תלה
ד ע"ב39 נפלה לא תוסיף עוד, קום בתולת ישראלאז תתחזק עמ' קו
ד ע"ב39 נפלה לא תוסיף, אלא קום בתולת ישראלעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קכח
ד ע"ב39 נפלה ולא תוסיף לנפול עודשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שפא
ד ע"ב39 קום בתולת ישראלשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' סג
ד ע"ב40 גדול הנאמר במיכאל ממה שנאמר בגבריאל וכו'יערות דבש ח"א עמ' רפא
ד ע"ב40 גדול הנאמר במיכאל ממה שנאמר בגבריאל וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' לט
ד ע"ב40 גדול הנאמר במיכאלכור לזהב ח"ב
ד ע"ב40 גדול מה שנאמר במיכאל יותר מבגבריאל וכו'אמרי השכל עמ' 159
ד ע"ב40 גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאלדרשות שמן רוקח עמ' שמא
ד ע"ב40 גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל וכו' מיכאל באחת גבריאל בשתים, ורש"יתודת אהרן - אומר לציון עמ' קצז
ד ע"ב40 גדול מה שנאמר במיכאל ממה שנאמר בגבריאל וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' נא
ד ע"ב40 גדול מה שנאמר במיכאלגבורות ה' עמ' צח
ד ע"ב40 גדול שנא' במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאלחזון למועד (ולריו, שמו) פרשה כ דף ק ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת וירא דף יז ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ב פ' ב דף קב ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פרק לא דף נה ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר כא חל"ד דף קח ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; יד יוסף (צרפתי, שעו) פ' נח דרוש ב דף י ע"ג, ופרשת וירא דרוש ב דף כא ע"ג; בן שמואל (שפב) דרש טו לש"ב דף סא ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קכד דף עב ע"ד, ואופן רג דף קסב ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו דף מ ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) דף יט ע"ג; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק ישלם ה'
ד ע"ב40 סומך נופליםיסוד ושורש העבודה שער השיר פ"ה {רומז על השכינה}
ד ע"ב40 סמ"ך - סומך ה' לכל הנופליםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצו, שער אמת ואמונה סי' נז
ד ע"ב41 והאיש גבריאל וכו' מעף ביעףדובר צדק עמ' 27
ד ע"ב41 ויעף אלי אחד מן השרפים, זהו מיכאלרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תא
ד ע"ב41 ויעף אלי וכו' אליהו בארבעמגלה עמוקות (תשסח) אופן קכד, קסו, רנ
ד ע"ב43 אליהוגנא דפלפלי עמ' רעט {בא כמלאך מן השמים}
ד ע"ב43 אליהו בארבעאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רמו
ד ע"ב43 אליהו בארבעבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קעב
ד ע"ב43 אליהו בארבעבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קב, קמז
ד ע"ב43 אליהו בארבעזכות ישראל - עשר צחצחות פרק א אות לא
ד ע"ב43 אליהו בארבעחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמג
ד ע"ב43 אליהו בארבעמשמיע שלום עמ' קמג
ד ע"ב43 אליהו בארבעעירין קדישין השלם עמ' סז
ד ע"ב43 אליהו בארבעפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רעה, שכב
ד ע"ב43 אליהו בארבעפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קי
ד ע"ב43 אליהו בארבעפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רעד
ד ע"ב43 אליהו בארבעשם יחזקאל עמ' רלא
ד ע"ב43 אליהו בארבעשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רסב, רפא
ד ע"ב43 אליהו בארבע טיסות שט בעולםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תפד
ד ע"ב43 אליהו בארבע טיסות שט העולםאהל אלימלך עמ' רנא
ד ע"ב43 אליהו בארבע מלאך המות בשמונה ובשעת המגפה באחתקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכד אות ב
ד ע"ב43 אליהו בארבענר ישראל חלק ג דף לט
ד ע"ב43 אליהו בארבעפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רפג
ד ע"ב43 אליהו בארבעראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ד אות ד
ד ע"ב43 בטיסה אחת או בשתי טיסותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסב, קסד
ד ע"ב43 גבריאל בשתיםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קטז
ד ע"ב43 גבריאל בשתיםדובר צדק עמ' 145
ד ע"ב43 גבריאל בשתיםזבחי צדק (דיסקין) עמ' לד, רפא
ד ע"ב43 גבריאל בשתיםספרי המגיד מקאזניץ עמ' קנד
ד ע"ב43 גבריאל בשתיםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' סג
ד ע"ב43 גבריאל בשתיםמשיבת נפש עמ' ה
ד ע"ב43 דכתיב והנה מיכאל וכו'טוב טעם שמות עמ' קפג
ד ע"ב43 מיכאל בא' גבריאל בב' וכו'אפיקי ים עמ' קפג, רה
ד ע"ב43 מיכאל בא' גבריאל בשתיים אליהו בד' ומלה"מ בח' וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קצא
ד ע"ב43 מיכאל באחתמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' רצט
ד ע"ב43 מיכאל באחתאור יחזקאל - אמונה עמ' רסב
ד ע"ב43 מיכאל באחתדברים נחמדים (תשסה) עמ' ק {עושה שליחותו בעפיפה}
ד ע"ב43 מיכאל באחתדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שלח
ד ע"ב43 מיכאל באחתזבחי צדק (דיסקין) עמ' מא
ד ע"ב43 מיכאל באחתרמז הרומז (תשסח) עמ' יט
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' לג, עח
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רמב
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתים וכו'עמודיה שבעה עמ' קצח
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםאמרי אש (טאוב) עמ' מו
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםאמרי יוסף בראשית דף ריג ע"ב
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםלחמי תודה דף רמא ע"ב
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רטז
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםמכתב מאליהו ח"ג עמ' 21
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםערבי נחל (תשסד) עמ' תתשמו
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםקשוטי כלה (תשסג) עמ' צח
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכה
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפג
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםתורת שמואל (מהר"ש) תרלח עמ' יט
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתים אליהו בארבע ומלאך המות בשמונהשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' סב
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתים אליהו בארבעמנחת יהודה (פתיה) עמ' 78
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתים וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' יא, קצג, תרפד
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתים וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' לט-מ
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתים וכו', ורש"י - בפריחה אחת ולא הרגיע בינתיםדעת תורה בראשית עמ' קיד, שמות עמ' רצ, ויקרא עמ' רלו
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתים וצל"חאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' עה, פג, קכב, קכח
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתים אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תקנז
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםאוצר הכבוד
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' עד
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםמאור החיים עמ' טו
ד ע"ב43 מיכאל באחת גבריאל בשתיםתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ב דף כא ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קכד דף עב ע"ד, ואופן רג דף קסב ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש א דף ג ע"ד ודרוש טו דף סה ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ראה דף שא ע"א; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק כ דף עח ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף צה ע"ד; שורש ישי (אלקבץ) פסוק ישלם ה'; הואיל [צ"ל יואל?] משה ס' העשרה מאמרות דף פ ע"ב [אין שם]
ד ע"ב43 מיכאל באחת וגבריאל בשתיםבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שלט
ד ע"ב43 מיכאל באחת וגבריאל בשתיםחקל יצחק (תשסג) עמ' שכז
ד ע"ב43 מיכאל באחת וגבריאל בשתיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לט, ריא
ד ע"ב43 מיכאל באחת וגבריאל בשתים וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שלט
ד ע"ב43 מיכאל באחת וכו'דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' לו
ד ע"ב43 מיכאל באחת וכו' אליהו בארבע ומלאך המות בח'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רמא
ד ע"ב43 מיכאל באחת וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשז
ד ע"ב43 מיכאל באחת כו' ומלאך המות בשמונהתורת מנחם חכ"ג עמ' 219
ד ע"ב43 מיכאל באחתבני יששכר ח"א דף ט ע"א
ד ע"ב43 תנא מיכאל באחת גבריאל בשתיים אליהו בארבעשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קמז
ד ע"ב43 תנא מיכאל באחת גבריאל בשתיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ד, רכ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נד
ד ע"ב43 תנא מיכאל באחת גבריאל בשתיםפני יהושע (תשסא) עמ' כד, מז
ד ע"ב43 תנא מיכאל באחת גבריאל בשתים אליהו בארבע, וברש"י, באחת, בפריחה אחתבאמונה שלמה עמ' רמט
ד ע"ב43 תנא מיכאל באחת גבריאל בשתים וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פו, מהד' ב סי' קכא
ד ע"ב43 תנא מיכאל באחת גבריאל בשתיםכתר שם טוב (תשסד) סי' שנא
ד ע"ב43 תנא מיכאל באחת גבריאלשערי שיש יהושע ח"א עמ' קלז
ד ע"ב44 א"ר יהושע בן לוי אע"פ שקרא אדם ק"ש בביהכ"נ מצוה לקרותו על מטתושל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קסח
ד ע"ב44 אמר ריב"ל אע"פ שקורא אדם וכו' מצוה לקרותה על מטתותפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רנה
ד ע"ב44 אמר ריב"ל אע"פ שקרא אדם קר"ש בביהכג"ס מצוה לקרותו על מטתו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלח
ד ע"ב44 אע"פ שקרא אדם ק"ש בבהכ"נ מצוה לקרותו על מטתואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' נח
ד ע"ב44 אע"פ שקרא אדם ק"ש בביה"כ מצווה לקרא על מטתומי מרום חי"ג עמ' קנז, באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' מ
ד ע"ב44 אע"פ שקרא אדם ק"ש בביהכ"נ מצוה לקרותו על מטתו א"ר יוסי מאי קרא רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כה
ד ע"ב44 אע"פ שקרא אדם ק"ש בביהכנ"ס מצוה לקרותו על מטתו וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
ד ע"ב44 אע"פ שקרא ק"ש בביהכנ"ס מצוה לקרותו על מיטתובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 250, באר ד הערה 66
ד ע"ב44 אע"פ שקרא אדם קריאת שמע בביהכ"נ מצוה לקרותו על מטתו וכו', ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שנח
ד ע"ב44 אריב"ל אע"פ שקרא קריאת שמע בביה"כ מצוה וכו'יסוד ושורש העבודה שער הבכורות פי"ב
ד ע"ב44 צריך לקרות קר"ש שעל המיטה ות"ח אינו צריךאגרא דכלה ח"ג עמ' שצד
ד ע"ב44 בזמן המגפה טס המלאך המות בטיסה אחתנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות פח
ד ע"ב44 בשעת מגיפה פורח באחת וכו'אפיקי ים עמ' שו
ד ע"ב44 מצוה לקרותו על מטתומבשרת ציון ח"ב עמ' קיז
ד ע"ב44 מצוה לקרותו על מטתו וכו' ואם ת"ח הוא אין צריך וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תפז
ד ע"ב44 מצוה לקרותו על מטתו וכו' רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלהרחמי הרב עמ' קכז
ד ע"ב44 קרא ק"ש בביהכ"נ מצוה לקרותו על מטתוחיי נפש ח"ב עמ' רג
ד ע"ב44 תקנו לקרוא ק"ש שעל המיטהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שצא
ד ע"ב45 ודומו סלהפירושי ראשונים
ד ע"ב45 ק"ש על מטתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקטז
ד ע"ב45 רגזו ואל תחטאוחן וכבוד דף רא ע"ב
ד ע"ב רש"י - אמרינן בברכות ירושלמי, מי שאינו סומך גאולה לתפלה וכו' ובעודו קרוב אליו יש לו לתבוע צרכיודעת תורה שמות עמ' קלז
ד ע"ב רש"י - אעירה שחר וגו' ואני מעורר השחרעצי חיים על התורה עמ' קלח, רד
ד ע"ב רש"י - דאתי באל"ף בי"ת ויש בו שבח הכנת מזון לכל חיגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שסה
ד ע"ב רש"י - מרצהו בתשבחות וקילוסין של יצי"משירת הפסח אות קצא
ד ע"ב רש"י - תמיד אף בעת צרה הוא גואלי, ורק לעורר לשוב באה הצרהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קסג
ד ע"ב רש"י בדרשת סמיכת גאולה לתפילהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כו
ד ע"ב רש"י בשם ירושלמי - מי שאינו סומך גאולה לתפילה דומה לאוהבו של מלך וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' כב, קפג
ד ע"ב רש"י ד"ה דאיתערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעג
ד ע"ב רש"י ד"ה זה הסומך - אלא יהיה אדם מקרב להקב"ה אליו ומרצהו בתשבחות וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' צג
ד ע"ב רש"י ד"ה זה הסומך - למה הוא דומה, לאוהבו של מלך שבא ודפק על פתחו של מלך יצא המלך ומצאו שהפליגנועם המוסר עמ' קסז
ד ע"ב רש"י ד"ה זה הסומךמסילות הנביאים שופטים עמ' שצג
ד ע"ב רש"י ד"ה משום דאית בה תרתי, דאשרי נאמר בא, ב' ויש בו "שבח הכנת מזון לכל חי"מצווה ועושה ח"א עמ' צ
ד ע"ב רש"י ד"ה משום דאתי באל"ף בי"ת ויש בו שבח הכנת מזון לכל חידורש טוב (פודור) עמ' 205
ד ע"ב תוס' ד"ה דאמר - הלכה כרבי יוחנן כיון דברייתא מסייע ליהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' עא
ד ע"ב תוס' ד"ה דאמרדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסו
ד ע"ב תוס' ד"ה דאמרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צה
ד ע"ב תוס' ד"ה דאמרנזר הקדש ח"א עמ' ר
ד ע"ב תוס' ד"ה דאמרנפש הרב עמ' קיח
ד ע"ב תר"י - יסוד זכירת יצי"מ בכל יוםשירת הפסח אות סד
ד ע"ב מהרש"א - לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראלים שמחה עמ' רפג
ד ע"ב מהרש"א ד"ה מיכאל - שמיכאל ממונה על הרחמים וגבריאל ממונה על הדיןדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכא
ד ע"ב צל"ח ד"ה ריב"ל, ופנ"י ד"ה במשנהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ע
ה ע"א01 אם ת"ח אינו צריךמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' מא
ה ע"א01 אם ת"ח הוא אין צריך+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רנז
ה ע"א01 אם ת"ח הוא אין צריך לקראת קריאת שמע על המיטהצדקת הצדיק סי' רמג
ה ע"א01 אם תלמיד חכם הוא אינו צריךשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלג
ה ע"א01 אף ת"ח מיבעיא ליה למימר חד פסוקי דרחמימגלה עמוקות (תשסח) אופן רח
ה ע"א01 אף ת"ח מיבעי ליה למימר וכו' בידך אפקיד רוחיבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלח
ה ע"א01 אף תלמיד חכם מיבעי ליה למימר חד פסוקא דרחמי כגון בידך אפקיד רוחיאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שפה
ה ע"א01 ואם ת"ח הוא אין צריך וכו' כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' שטז, שיח
ה ע"א01 ת"ח פטור מקריאת שמע שעל מטתוחכמת התורה וירא עמ' צא
ה ע"א01 תלמיד חכם פטור מקריאת שמע על המטהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קנו
ה ע"א02 חד פסוקא דרחמיעיוני רש"י במדבר עמ' תלג
ה ע"א02 צריך שיאמר פסוק אחד דרחמי על מטתוגור אריה בראשית פמ"ו הערה 179
ה ע"א02 ת"ח צריך לומר בידך אפקיד רוחיואני תמיד עמך עמ' רכא
ה ע"א02 בידך אפקיד רוחי פדית אותי ה'רסיסי לילה סי' ג (עמ' 4)
ה ע"א04 א"ר לוי בר חמא אמר ריש לקיש לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'אז תתחזק עמ' רלו
ה ע"א04 א"ר לוי בר חמא אמר רשב"ל לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' אם נצחו מוטב וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' כט
ה ע"א04 א"ר לוי בר חמא לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרענתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קנח
ה ע"א04 א"ר לוי וכו' לעולם ירגיז אדם יצר טובדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסז
ה ע"א04 א"ר לוי לעולם ירגיז אדם יצה"ט וכו'אברהם במחזה דף פה ע"ג
ה ע"א04 א"ר לוי בר חמא אמר ר"ש בן לקיש לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע עם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' פט, קפב {הקב"ה נותן כח לאדם שיוכל להרגיז יצר טוב על יצר הרע}
ה ע"א04 אמר ר' לוי בר חמא אמר ר' שמעון בן לקיש, לעולם וכו'וזרח השמש על התורה עמ' יח
ה ע"א04 אמר ר' לוי בר חמא אמר ר"ל לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר וכו'חדרי בטן פרשת במדבר ד"ה הנה כי
ה ע"א04 אמר ר"ל לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעפרי נפש חיה ח"ב עמ' צא
ה ע"א04 אמר רשב"ל לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצה"ר שנא' רגזו ואל תחטאורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תיג
ה ע"א04 אר"ל לעולם ירגיז יצה"ט על יצה"רישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' כה, קיג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"רקהלת יעקב (אבן ברוך) דף סא ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רעארז ישעיהו דף לו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם נצחוזכרון טוב (צורף) דף כו ע"א, לב ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדםיריעות שלמה (אוזאן) פ' מקץ
ה ע"א05 ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רלקוטי שיחות חל"ד עמ' 105
ה ע"א05 ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' תולדות
ה ע"א05 ירגיז אדם יצה"ט וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' קעב, שנ
ה ע"א05 ירגיז אדם יצה"ט וכו', ומהרש"אבית ישי (תשסד) דרשות עמ' צז
ה ע"א05 ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' פד
ה ע"א05 ירגיז אדם יצר הטובמאיר בת עין (תשסו) עמ' 474
ה ע"א05 ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר וכו'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' פ
ה ע"א05 ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעתורת אליהו עמ' כח, רנו
ה ע"א05 ירגיז אדם יצר טובאהבת עולם דף צז
ה ע"א05 ירגיז יצ"ט על יצה"ר וכו' יזכיר לו יום המיתהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ד
ה ע"א05 ירגיז יצה"ט על יצה"ר - שמחת יו"ט (ידיד) דף נב ע"ב
ה ע"א05 ירגיז יצה"ט על יצה"ר וכו' ק"ש וכו' יום המיתהמכתב מאליהו ח"א עמ' 136, ח"ג עמ' 294, ח"ד עמ' 212
ה ע"א05 ירגיז יצר טוב על יצה"ר וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' קח
ה ע"א05 לעולם ירגיז - רי"ף בעין יעקבחכמת התורה בחוקותי עמ' נה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרכג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדםכלי יקר (תשמח) עמ' יח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשער המלך (תשנז) עמ' קנב {וישתדל אבתריה וכו'}
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעלדור ולדורות ח"א עמ' נח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעאור יחזקאל - מדות עמ' רה, ש
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' פו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' שפא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף רכו ע"ב, רפט ע"ד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם וכו' אי אזיל מוטב וא"ל יזכיר לו יום המיתהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' ז, תח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם וכו' יזכיר לו יום המיתה כו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' עד, וגוף הספר עמ' יט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם וכו' יזכיר לו יום המיתהקול יעקב (שאול) דף פט ע"ב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם וכו' נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהברכות אבי דף קג ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם וכו' על יצה"רלקוטי שיחות חט"ז עמ' 77, חי"ט עמ' 328, 136
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"טהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שכט, ויקרא עמ' מב, במדבר עמ' צ, חנוכה-פורים עמ' עח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"טויגד משה (גרין) מאמר כ ד"ה ומתוך
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"טמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' קג, רנד, ח"ג עמ' קו, שיא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"טתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' קכח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קכג, קלט, תלג, ח"ד עמ' קג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רנא, רפה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על היצה"ר וכו' ואם לאו יעסוק בתורה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' נז, עא, קמ
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצ"הלקוטי דיבורים עמ' תקכד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצ"ראמרי אש (טאוב) עמ' עא, קיח, רעא, שכה, שנב, שנח, שפד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'נא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ראהבת חיים (דייטש) עמ' סו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ראור תורה השלם (מזריטש) סי' רנב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ראמרי יוסף בראשית דף קסב ע"ד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ראמרי יוסף דברים דף יב ע"א-ע"ב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ראמרי יוסף שמות דף כז ע"ד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ראמרי יקותיאל (תשסא) עמ' עו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ראמרי רבי שפטיה עמ' יח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ראשיב אברהם עמ' כד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רבינת ישראל (תשסו) דף סה ע"ב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רכד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רברכת דוד עמ' קס
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף נא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רדברי יואל פ' בשלח דף תכח ע"ב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רדגל מחנה יהודה עמ' קיז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רדעת שבת עמ' נז, תלב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש עו עמ' רמ, דרוש קנט עמ' תקלו, ח"ב דרוש רמא עמ' שמא, דרוש רנא עמ' שעה, דרוש רסג עמ' תכא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שטו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רישרש יעקב (טננבוים) ויחי אות ב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רכוכבי אור (תשלד) עמ' יח, כב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' לו, פט, עדר, רצז, שמות עמ' קלו, ויקרא-דברים עמ' כב, קצו, רג, רמד, שסז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רנב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' שיא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רמב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רנועם הברכה עמ' שה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רניבי זהב עמ' קלז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קעא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רעמק תפלה (תשסו) עמ' כח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רקדוש ישראל (ויזניצא) עמ' מט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קיט, קכ, קנח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' נו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רקול ששון (גולדברג) אות ל
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקצב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רתהלות ישראל (קלוגר) עמ' ריח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רתורת מנחם חי"ד עמ' 36, 303, חי"ט עמ' 320
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רתפארת צבי שמות עמ' מה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר אי אזל מוטבלב אריה פרשת פקודי אות יג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע וכו' יום המיתהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ד אות יב, ענוה פרק ה אות כה, אור עולם פרק ג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' קלא, שסח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'דברי יואל פ' בראשית דף קד ע"ב, פ' ויצא דף צז ע"ב, פ' וישב דף רסג ע"א, פ' ויגש דף תפה ע"ב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'דברי יואל פ' שלח דף שעח ע"ב, פ' חוקת דף עג ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' צד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' ערב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש ז עמ' לז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' מו, קעט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' פה, צח, צט, קב, דברים עמ' צא, מאורן של ישראל ח"ב עמ' מט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'מנחת ישראל עמ' קפב, קפג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' ז, רנט, ש, ח"ב עמ' עד, רכה, רלו, רנב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'עירין קדישין השלם עמ' קפד, תד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'צל הכסף (פריד תשסג) עמ' פו, קעב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' קפט, רעב, רעג, שנה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' ל, קה, תנב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' אם נצחו וכו' ואם לאו יזכיר לו יום המיתהילקוט עטרת צבי עמ' טו, קא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' תנו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' אם נצחו מוטב וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קלג, קס, שכה, שדמ, שסב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' אם נצחו מוטב וכו' יזכיר לו יום המיתה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ח, נה, נו, רמח, תנה, תסו, תצח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' ואם לאו יזכור לו וכו'תהלה לדוד (והרמן) פרק פט פסוק מט הערה ח, י"ג עיקרים אות נג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' ואם לאו יזכור לו יום המיתהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קיז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' ואם לאו יזכור לו יום המיתה כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' רצג, תשז, תתפז, תתקסו, ח"ג עמ' י
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' ואם לאו יזכיר לו יום המיתהכתב סופר דרשות ח"א עמ' שנב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' ואם לאו יזכיר לו יום המיתהברית אברם עמ' קסב, תיד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' יום המיתהדברי דוד (טשורטקוב) עמ' ו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' יזכור לו וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 158, חנ"ז עמ' 308
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' יזכור לו יום המיתהפאר יעקב ח"א עמ' כט, ח"ב עמ' תקעה, ח"ג עמ' רלג, ח"ד עמ' רד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' יזכור לו יום המיתהמדבר יהודה (תשסב) עמ' רכ
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' יזכיר לו יום המיתהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' יעסוק בתורה וכו' יקרא ק"ש וכו' יזכיר לו יום המיתה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שלא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' יעסוק בתורה וכו' יקרא ק"ש וכו' ויזכיר לו וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רפג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' יעסוק בתורה וכו' יקרא קרי"ש וכו' יזכיר יום המיתהדרשות שמן רוקח עמ' מח, קלג, ר, שי, שלא, שעד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' נצחו מוטב ואם לא יזכור לו יום המיתהתורת מהרי"ם בראשית עמ' קצו, רלט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' צב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'מנחת יואל עמ' פג, קסח, רסה, שפד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'רב טוב דף סב ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'שבט מוסר עמ' קסב, קעג, ריז, שכח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'תורת הרבי רבי זושא סי' קיא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר נצחו מוטבתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רסד, תכז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר נצחו מוטב וא"ל יעסוק בתורה, קריאת שמע, יום המיתהיגל יעקב (תשנג) בראשית אות ט, קצג, משפטים אות קח, דברים אות נז, קסט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קיד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו'לחמי תודה פתיחה דף ו ע"א, ח ע"א, גוף הספר דף כד ע"א, מד ע"ב, ע ע"א, קמז ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר נצחו מוטב ואם לאו יקרא ק"ש וכו' ואס לאו יזכיר לו יום המיתהלב אליהו (תשלב) עמ' קלו, קעח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר נצחו מוטב וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רכה, רלא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר שנא' וכו' נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה כו' יקרא ק"ש כו' יזכיר לו יום המיתהילקוט דברי חכמים בראשית סי' מה, תקמג, תקפ
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר שנא' רגזו ואל תחטאוזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ה, רפח, שע
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רהתורה והעולם ח"א עמ' ריד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רחמודי צבי שמות עמ' רצה, שמג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רילקוט אוהב ישראל עמ' עה-עו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רמאורי שערים עמ' פז, פט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' מא-מב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רמרפא לשון עמ' מב, עט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רנחלי מים (מלאח) עמ' לה, מא, קסד, קצח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רקדושת יו"ט ח"א דף טז ע"ב, סו ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ררנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' תלז, תלט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' מא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רשפע חיים ח"ב עמ' קנד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' ואם לאו יזכור לו יום המיתה שנאמר ודומו סלהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' יח, כג, כד, סג, קכה, קל, קנב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצר הרעשמחת הנפש עמ' קלד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצר הרע אם נצחו מוטב וכו' יזכיר לו יום המיתהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רסד, תרסח, תרצב, תשכד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצר הרעאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קיא, קצו, רב, שי, ח"ב עמ' תקיח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"טילקוט הגרשוני ח"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רמאור עינים (תשנח) עמ' תקלג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רמאור עינים (תשעט) עמ' *נב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"טכלי יקר (תשמח) עמ' תקמז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט כו'מדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ז דף יז ע"ג-ע"ד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רביאור הגר"א על משלי פרק א פסוק ג, פסוק כג, פרק י פסוק יז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רבן אברהם דף נג ע"ג, נד ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רבעקבות מועדי ה' עמ' 30
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רויחי עוד דף קל ע"ד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קכא, קכג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רמכתב מאליהו ח"ה עמ' 163
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' מז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רשער החצר (תשעב) סי' קלח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר אי אזיל מוטב ואם לאו וכו'זרע שמשון (תשסג) האזינו אות ח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר אם ניצחו מוטב וכו'אילת השחר (טייב) דף יד ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר ויעסוק בתורהוזרח השמש על התורה עמ' שיז, שלז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר וכו' ואם לאו יקרא ק"שמדבר קדמות (תשסח) עמ' עו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר וכו' יזכיר לו יום המיתהאהל רחל עמ' 684
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר וכו' יעסוק בתורה וכו' יקרא ק"ש וכו' יזכיר לו יום המיתהעטרת יהושע במדבר עמ' לא, מה, סט, קלא, קמט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ראבן פינה עמ' 148
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ראבן שוהם (פינסק) עמ' 93
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ראהל רחל עמ' 656
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ראוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 29
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ראור הצבי עמ' 112
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רויקח אברהם דף כג ע"ב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רשמן ראש (שאקי) דף יג ע"ג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצר הרע וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' ח, כג, קנא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצה"טמנוחת אשר ח"א - דברי חכמה ומוסר ד"ה פירוש
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על היצר הרע וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר יג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על היצר הרע נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורהשרגא המאיר על התורה עמ' קג, שיז, תכא, תפח, תקלו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצה"רשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רפב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצה"רתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' עה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצה"ר שנאמר רגזו וכו' נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו'חן טוב (תשסה) דברים עמ' קסה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק א פסוק ג, כג, פרק י פסוק יז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעהגיד מרדכי דרוש יז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' עז, שסט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעפתגמי אורייתא ח"ב עמ' פ
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' פט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר יא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע וכו' יזכיר לו יום המיתהנר ישראל חלק א דף צא, חלק ב דף עא, חלק ג דף מב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרלא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע וכו'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קנא, תרנב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע שנאמר רגזו אל וכו'מאיר בת עין (ביקיאם) דף ב ע"ד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעאוזן שמואל דף לז ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעאור פני משה דף ד ע"ב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעאלה הדברים (ברודנא) עמ' 67
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' יז, יט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעמזמור לתודה (אריפול, שלו) באו' ב פסוק בלבי צפנתי אמרתך דף מד ע"א ודף מו ע"א; אגדת שמואל (אריפול, שלו) ח"ג דף ט ע"א; טוב שם (שסו) בהקדמה דף ב ע"א; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק טוב כעס דף עג ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת וילך דף קלא ע"ג; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ד דף סא ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת ואתחנן דף ריד ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת שמות דף כה ע"ג, ופרשת ואתחנן דף עא ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תצא דף נג ע"ד, ופרשת תבא דף קנח ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קיג דף לט ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יב להספד דף ס ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת עקב דף רפד ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק יח דף לד ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף לג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נד דף שיח ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת אמור דף קלג ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש נח דף קמז ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ז דף ט ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף כא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ה ע"ד; זהר פרשת מקץ דף רב ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקג דף קלא ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) על התורה פרשת בראשית דף ז ע"ד, ופרשת שופטים דף קלז ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף רכז ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קעג ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטובתורה וחיים (כלפון) עמ' רכד, קמט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר הטוב וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' כא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר וכו'דרושי רמ"ץ דרוש ד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טובאמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"ז פסוק א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טובזכור לאברהם (וייס) פ' תשא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טובשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שכט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על היצר הרעדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' סה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על היצר הרעעטרת יהושע בראשית עמ' יג, מה, סג, קיז, קסה, קעג, ריב, רמב, רמז, רנט, רסו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על היצר הרערב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קלז, קצב, ח"ב עמ' יח, רסה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"רבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשמט, שמות עמ' רנח, ויקרא עמ' תרמז, דברים עמ' תרסא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"רבין המשפתים בראשית עמ' עד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"רדברי אמונה שמות עמ' ג, פו, קפה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"רדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרה ע"ב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"רחיי שלמה עמ' קכה, קכז, קנב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"רים שמחה עמ' נד, קמד, תב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"רימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תצז, תרנא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"רקהלת יעקב ראש השנה עמ' עח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קעה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר וכו'לקט אמרים (שכטר) ח"א עמ' צה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר וכו'פניני יחזקאל עמ' לד, פא, צו, רסב, תמט, תקמא, תרלב, קצז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות פז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר וכו' יזכיר לו יום המיתהאמרי נועם (מועדים) סי' לד לשבועות [מבן המחבר], סי' ב לשבת שובה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר וכו' יזכיר לו יום המיתהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנב הערה 54
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר וכו' יעסוק בתורה וכו' יקרא ק "ש וכו' ירגיז לו יום המיתהחמודי צבי ויקרא עמ' קמא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר וכו' יעסוק בתורה וכו' יקרא ק"ש וכו' יזכיר לו יום המיתהעטרת יהושע שמות עמ' ב, יב, ע, צח, קפט, רי, רלב, רנ
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר וכו' נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמעשם יחזקאל עמ' רסד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר וכו', ורש"י - שיעשה מלחמה עם יצה"רמחשבת מוסר ח"א עמ' תד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יקרא קר"ש וכו' יזכיר לו יום המיתהדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' טז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר נצחו מוטב ובו', ואם לאו יזכיר לו וכו'חולת אהבה עמ' רלא, רצו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר נצחו מוטב וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שעב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר שנא' רגזו ואל תחטאו וכו'דרך ישרה עמ' רנא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר אור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' שלב, א'תז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"רדרשות אל עמי דרוש כ, כג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' לב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' מה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעאור אברהם - תשובה עמ' ריח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעאור אברהם בראשית עמ' שז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעאור זרוע לצדיק סי' א (עמ' 5), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 17 (סי' צו), 32 (סי' כה), ישראל קדושים עמ' 22, צדקת הצדיק סי' סח, קעט, רנח, לקוטי מאמרים עמ' 114, 133, עת האוכל עמ' 236 (סי' ט), מחשבות חרוץ סי' ג (עמ' 7), דובר צדק עמ' 24
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעאור יחזקאל - אמונה עמ' רפג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' לה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעאור ישראל (תרס) דף פז ע"ב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא ג, ראה יד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ט אות ג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעבארות המים (תשסט) עמ' רטו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעבני אתה עמ' קכז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעבנתיבות האיש עמ' צח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קז ע"ב, ח"ב דף קצד ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות נז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קנ
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעהמאור הגדול (גר"א) עמ' לא, דש, תקלב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעהשיר והשבח ח"ב עמ' ריג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעויברך דוד עמ' פג, ר
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעויגד יעקב עמ' נז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רלב, שעג, תכט, תמא, תסה, תקיא, תרנ
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעזקן אהרן (פריד) עמ' לא, ער
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעזרע קודש - מועדים עמ' קמג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעחכמת התורה אמור עמ' נט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעטובך יביעו ח"א עמ' שעו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעטיול בפרדס ח"א עמ' קפו, ריא, רסא, ח"ב עמ' שלד, שלט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קעו, במדבר עמ' צב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שס
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעמאור עינים (תשעה) עמ' רי, שעג, תתע
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' עה, קכז, רנג, שנז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעמחשבת מוסר ח"ג עמ' רנא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעמי השלוח (מישור) ח"א עמ' נו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע+מי השלוח (תשסז) ח"א דף נו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעמצווה ועושה ח"א עמ' ריז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרענתיבות יצחק ח"ג עמ' קלט, תטו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' צה, רעז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תכא, תעז, דברים עמ' קמב, קמו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעפני יהושע (תשסא) עמ' קמג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעפרדס המלך (תשסט) אות תרנד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעפרדס מרדכי עמ' תרלט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעפרי נפש חיה ח"ב עמ' ריד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעפרי צדיק בראשית אות י, טו, וירא אות ו, לר"ח כסלו אות ז, וישב אות יג, לחנוכה אות יז, יח, ויחי אות טו, שמות אות ה, ויקהל אות ו, יא, ר"ח אייר אות ה, קדושים אות ד, יג, ר"ח תמוז אות ג, קרח אות י, עקב אות א, כי תצא אות א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' לה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קיח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קטו, קעה, רלב, רעא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרערוח נכון עמ' עדר, רעז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' כ
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות רה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשמן ראש - ימים נוראים עמ' קלא, תז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רפו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שלא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קעד, תקיח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שח, שטו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' יד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשמן ראש סוכות ח"א עמ' תז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רסה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשמע יעקב (זיידא) עמ' ה, קצא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעתורי זהב (תשעג) עמ' של
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע אם נצחו מוטב ואם לאו וכו' יזכיר לו יום המיתהעת לעשות חלק ב כלל ב שאלה י
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה, נצחו מוטב, וצל"חבאר שרים פרשת האזינו דרוש ג אות א
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמעאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 276
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע ואם לא יכול לו יזכור לו יום המיתהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' סט, קמז, קנד, שמח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'אש דת (אסאד) עמ' רנד, רנט-רס
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' לא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'דברי יהושע מאמר א פ"ו עמ' מב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' ט, יט, קי, קפב, ריא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'ואותו תעבוד עמ' קב, רלד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'ואני תמיד עמך עמ' רעח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תנה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רנח, רעה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תצז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רפג, שפו, שפח, תכד, תנא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תקכו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קכב, קסו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' תצז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' קלו, רכח, תכב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' קפג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ג אות לא, פרק ז אות טז, יז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'שבח נעורים עמ' כז, קלא, קנב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'תורת איש ח"א עמ' שכח, ח"ב עמ' שכד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו'דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' יח, החודש עמ' שעד, תיג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קפ
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' אם נצחו מוטב וכו' יזכור לו יום המיתהבן מלך - חכמה ומוסר עמ' קיב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' אם נצחו מוטב, ואם לאו וכו'+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' ואם לאו יזכיר לו יום המיתהטל חיים (פרידלנדר) עמ' ש, שמח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' ואם לאו יקרא ק"ש וכו'להורות נתן במדבר עמ' רנב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' ואם לאו יקרא קריאת שמעשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' נט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יזכור לו יום המיתהדרכי התשובה עמ' קלב, קלח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יזכור לו יום המיתהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' סז, עה, קד, רא, רט, רה, רטו
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יזכיר לו יום המיתה שנאמר 'ודומו סלה'כתב סופר אגדות כאן
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יזכיר לו יום המיתה, שנאמר ודומו סלהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תצא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יזכיר לו יום המיתהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' מב, מח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יזכיר לו יום המיתהדרשות באר יצחק עמ' ד, ל, לח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יזכיר לו יום המיתהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קה, שד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יעסוק בתורה אם נצחו מוטב ואם לא הועיל וכו' יזכיר לו יום המיתהבאר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יעסוק בתורה וכו' ואם לאו יקרא קריאת שמעצוף דבש (פרחי) עמ' ז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יקרא ק"ש וכו' יזכיר לו יום המיתהשרגא המאיר מועדים עמ' רמט, שכא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהפתחי שערים ח"א עמ' מט, סג, רעז, רעט-רפב, ח"ב עמ' ט, יא, סט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהעבודת עבודה (תשסד) עמ' כב, קסא, רכב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קיג, רמה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נח עמ' שעט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' יג, ח"ב עמ' רטז, תקסו, תרכ
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו׳שם עולם (תשסו) עמ' קטז, קסב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע נצחו מוטב ואם לאו וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' סח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' ואם לאו יזכיר לו יום המיתהפתגמי אורייתא ח"א עמ' לה, קלז, קפז, רי
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע נצחו מוטב ואם לאו כו' יזכור לו יום המיתהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' נז, צד, קכג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע נצחו מוטב וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שמד, שצה, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' עז, קה
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע שנאמר רגזו ואל תחטאושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק יז, אות ר ס"ק יג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעאבן יהושע עמ' 16
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' ט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעדרך חיים (תשלה) עמ' רעט
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעלקוטי משלי פרק א פסוק יז, פרק יט פסוק כא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר יח
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר ע
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרענתיבות עולם ח"ב עמ' קכז, קלא
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעפנים יפות על תהלים עמ' יח, יט, כ, קמז, שיז, תסד
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעתורת חסד (סופר) עמ' לב
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוברב שלום (אדלר) עמ' תע
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדםפירושי ראשונים
ה ע"א05 לעולם ירגיז וכו' אי נצחו מוטביערות דבש ח"א עמ' ב
ה ע"א05 לעולם ירגיז וכו' ואם לאו יקרא ק"ש וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' שלח ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז וכו' יזכיר יום המיתהאגודות אזוב מדברי בהקדמה
ה ע"א05 לעולם ירגיז יצ"ט על יצה"ראור יהושע דף פט ע"א
ה ע"א05 לעולם ירגיז יצ"ט על יצה"רמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רל, רמ, שכא
ה ע"א05 לעולם ירגיז יצ"ט על יצה"ר וכו' נצחו מוטב וא"ל יזכיר לו יום המיתהעצי חיים על התורה עמ' שלז
ה ע"א05 לעולם ירגיז יצ"טכור לזהב ח"ב
ה ע"א05 לעולם ירגיז יצה"טודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' צג
ה ע"א05 לעולם ירגיז יצה"ט על יצה"רמי מרום ח"ז עמ' ז, יט
ה ע"א05 לעולם ירגיז יצה"ט על יצה"ר וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' יט, ריב, תפה, תקעו, ח"ג עמ' רכח, שכא
ה ע"א05 לעולם ירגיז כו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 17
ה ע"א05 לעולם ירגיז כו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 261
ה ע"א05 לעולם ירגיז כו' ואם לאו יזכור לו יום המיתהתורת אביגדור ח"א עמ' קיז
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ע ע"ג
ה ע"א05 לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעדברי מנחם (היימליך) עמ' שנב
ה ע"א05 ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רצ
ה ע"א05 'רגזו ואל תחטאו" להיותכם גבורי מלחמה לכבש את יצרכם, "אמרו בלבבכם", זו למוד התורהשירי משכיל כלל א פרט ה
ה ע"א06 אי אזיל מוטבבית מועד (רבא, שסה) דרוש ח למנחת י"ה דף פ ע"א; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן שא דף קכב ע"ב, וסימן שז דף קעט ע"ב
ה ע"א06 אם יצרו מתגבר עליו ילמוד תורה וכו' יקרא קרי"ש ואם לאו וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויחי עמ' עז, תבא עמ' רעח, נצבים עמ' רפז, רצ
ה ע"א06 אם נצחו מוטבאמרי אש (טאוב) עמ' רעא
ה ע"א06 אם נצחו מוטב ואם לאו וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' ק, קכא
ה ע"א06 אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורהאמרי יוסף בראשית דף קכב ע"ג
ה ע"א06 אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורהדובר צדק עמ' 43
ה ע"א06 אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורהפרי צדיק כי תצא אות א
ה ע"א06 אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא ק"שבאמונה שלמה עמ' תט
ה ע"א06 אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יקרא קרי"ש וכו' יזכיר לו יום המיתהשדה יעקב עמ' סב
ה ע"א06 אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יקרא קריאת שמע וכו' יזכור לו יום המיתהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קיג, במדבר עמ' תקצח, דברים עמ' תנד, תרסא, תרצו-תרצז
ה ע"א06 אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורהאבן יהושע עמ' 96
ה ע"א06 אם נצחו מוטב וכו' ואם לאו יזכור לו יום המיתהאבן יהושע עמ' 3
ה ע"א06 אם נצחו מוטבאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף פג ע"ג
ה ע"א06 ב' עצות כיצד לנצח היצר הרעדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק כא פסוק א
ה ע"א06 ואם לאו יעסוק בתורהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תו
ה ע"א06 ואם לאו יעסוק בתורהמסילות הנביאים שופטים עמ' תצז*
ה ע"א06 ואם לאו יעסוק בתורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפט
ה ע"א06 נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורהחוסן יהושע מאמר א פ"ו עמ' רו
ה ע"א06 נצחו מוטבחקל יצחק (תשסג) עמ' לח, קיד, קטז, קלא, קנו, רפג
ה ע"א06 נצחו מוטב ואם לאו וכו'דרשות מהר"ם שיק עמ' תקלו
ה ע"א06 נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורהתפארת משה עמ' לו, מה, קטו, רסג
ה ע"א06 נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמח
ה ע"א06 נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורהכרם פתחיה גפן טו שריג א, גפן טז ענף חכמה טו
ה ע"א07 אם יצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה נצחו מוטבויגד יעקב עמ' של
ה ע"א07 אם נצחו מוטב ואם לא יקרא קר"ש וכו'ברית שלום (תעח) דף ב ע"ג
ה ע"א07 אם נצחו מוטב ואם לא יקרא קר"ש וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' י
ה ע"א07 אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא ק"שנועם אליעזר שמות דף רמה ע"ב
ה ע"א07 אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמעמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תסב
ה ע"א07 אם רואה אדם שיצרו מתגבר יעסוק בתורה, נצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמעכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' מג, נב, נז, סג, סד, קלט, קפו, קצא, רט, ריז, רכג
ה ע"א07 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב ו, לא, לג, משפטים ג, ז
ה ע"א07 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו'חכמת התורה בראשית עמ' קלה, רצז, שד
ה ע"א07 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילמוד תורה וכו' יקרא ק"ש וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' סז
ה ע"א07 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורהחכמת התורה משפטים עמ' קלה
ה ע"א07 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' ער {אם סלע הוא מתפוצץ כו'}
ה ע"א07 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קנט
ה ע"א07 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה נצחויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תה
ה ע"א07 אם רואה שיצרו מתגבר עליודרשות מהר"ם בנעט עמ' סט, קנב, קצה, רטז, רמו, רנב
ה ע"א07 אם רואה שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה וכו' יתלה בביטול תורהקרן לדוד שמות עמ' קסו
ה ע"א07 אפשר לנצח היצה"ר בתורה ובק"שישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עג {תורה ואמונה}
ה ע"א07 דברי תורה נקראים לבישמח חיים (תשסה) מע' ל אות ה
ה ע"א07 הרואה שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה ואם לאו יקרא קר"ש, ואם לאו יזכיר לו יום המיתהעטרת ישועה (תשסד) אות פג להגדה ש"פ, אות נג לשביעי ש"פ, אות קכו לשבועות
ה ע"א07 התורה עושה מלחמה ביצר הרעאור אברהם - רות עמ' קט, קצב
ה ע"א07 ילמוד תורה יקרא קריאת שמע יזכיר לו יום המיתהבי חייא ח"א עמ' קמד, ח"ב עמ' רג, שמח, שמט
ה ע"א07 יעסוק בתורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפט
ה ע"א07 יצרו מתגבר עליו יעסוק בתורהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רכז
ה ע"א07 יצרו מתגבר עליו יעסוק בתורהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רכא
ה ע"א07 שלש תרופות לנצח היצה"רדרשות הרא"ש דף לט ע"א דרוש לז
ה ע"א08 אם יצרו מתגבר עליו יקרא קר"ש אזיל מוטב ואם לאו וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' צז
ה ע"א08 אם יצרו מתגבר עליו יקרא קריאת שמע וכו'אמרי פנחס השלם - שער הקדושה סי' כ
ה ע"א08 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יקרא ק"שדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שכא
ה ע"א08 הרואה שיצרו מתגבר יקרא ק"שעטרת תפארת דף נח ע"ד
ה ע"א08 יקרא ק"ש ואם לאו יזכיר לו את יום המיתהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמב עמ' תעד, דרוש קנז עמ' תקל, דרוש קנט עמ' תקלה, ח"ב דרוש ר עמ' קפה, דרוש רעב עמ' תסט
ה ע"א08 לא נצחו יקרא ק"שאור יהושע דף פא ע"א
ה ע"א08 נצחו מוטב ואם לאו יקרא ק"שרנת יצחק ישעיה עמ' צח, תהלים עמ' יד, פח, קיב, קמג, קמד, ה' מגילות עמ' רצא, משלי עמ' יא, עז, פה
ה ע"א08 נצחו מוטב ואם לאו יקרא ק"שתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שפז
ה ע"א08 נצחו מוטב ואם לאו יקרא ק"שתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' עה, קמג
ה ע"א08 נצחו מוטב ואם לאו יקרא ק"שכרם פתחיה גפן טו שריג ב, גפן טז ענף גבורה ח
ה ע"א08 נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' רפד
ה ע"א08 עצות להכניע יצה"ר, יקרא ק"ש, יזכור יום המיתה וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קטו
ה ע"א09 אם יצרו מתגבר עליו וכו' יזכיר לו יום המיתהדברי יונה ח"א עמ' קלז, רה, רפא
ה ע"א09 אם כו' יזכיר לו יום המיתהזכרון דברים (תשנט) עמ' ק
ה ע"א09 אם לא ניצח את יצר מרע יזכיר לו את יום המותהחברה והשפעתה מאמר 5 פרק ב
ה ע"א09 אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתהפרי צדיק בא אות ז
ה ע"א09 אם נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהאור תורה השלם (מזריטש) סי' קפה
ה ע"א09 אם נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קפה
ה ע"א09 אם פגע בך יצה"ר הזכר לו יום המוותגנא דפלפלי עמ' תסב
ה ע"א09 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו' יזכיר לו יום המיתהאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ה אות לד
ה ע"א09 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו' יזכיר לו יום המיתהחיי שלמה עמ' רפח
ה ע"א09 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יזכור לו יום המיתהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קיט, שפח
ה ע"א09 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יזכיר לו יום המיתהעירין קדישין השלם עמ' קטז
ה ע"א09 ואם לא יזכיר לו יום המיתהאור הצבי פתחא זעירא אות א
ה ע"א09 ואם לאו יזכור לו יום המיתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' עז ד"ה ראה
ה ע"א09 ואם לאו יזכור לו יום המיתהחכמת התורה ויצא עמ' תקסה
ה ע"א09 ואם לאו יזכור לו יום המיתהלב דוד (תשסט) עמ' מב
ה ע"א09 ואם לאו יזכור לו יום המיתה וכו'אור הצבי עמ' 112
ה ע"א09 ואם לאו יזכור לו יום המיתהאבן שוהם (פינסק) עמ' 56
ה ע"א09 ואם לאו יזכור לו יום המיתהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנג
ה ע"א09 ואם לאו יזכיר לו יום המיתהברית אברם עמ' צ, קצ, שס, שפב, שצו, תפג, תקי
ה ע"א09 ואם לאו יזכיר לו יום המיתהים שמחה עמ' שלה
ה ע"א09 ואם לאו יזכיר לו יום המיתהספרי המגיד מקאזניץ עמ' מה
ה ע"א09 ואם לאו יזכיר לו יום המיתהעירין קדישין השלם עמ' פד
ה ע"א09 ואם לאו יזכיר לו יום המיתהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנא
ה ע"א09 ואם לאו יזכיר לו יום המיתהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ג
ה ע"א09 ואם לאו יזכיר לו יום המיתהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קצ
ה ע"א09 ואם לאו יזכיר לו יום המיתהאבן פינה עמ' 81
ה ע"א09 ואם לאו יזכיר לו יום המיתהאורות אלים דף ז ע"ב
ה ע"א09 ואם לאו יזכיר לו יום המיתהדרשות אל עמי דרוש כג
ה ע"א09 ואם לאו יזכיר לו יום המיתהמשך חכמה בראשית פ' כב פס' יט
ה ע"א09 ואם לאו יזכיר לו יום המיתה, ובדש"י שהיא דומיה עולמיתמצווה ועושה ח"א עמ' צז
ה ע"א09 ואם לאו יזכירפירושי ראשונים
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהדברי שמואל (תשנח) עמ' יג, לה, קמ
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רעא
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' צג, צד, קמג, קמד, שעז, שעט, שפ
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהחיים וחסד סי' תקלו
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהחכמת התורה תולדות עמ' רמג, רס, תכד
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהמסילות בלבבם (קוט) - מסילה י אות עג
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהמשנת חיים במדבר עמ' שפ
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שו
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהס' החיים (תשנג) עמ' קל
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהצמח דוד (סקאליע) עמ' קיט
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהשמלת אליעזר ח"ב עמ' צו {ובזה יהיה נכנע לבבו }
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהתשובת השנה עמ' כח
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהאוזן שמואל דף לח ע"ב
ה ע"א09 יזכור לו יום המיתהישועה ורחמים עמ' קעג
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' סב, תקיג, תקכח
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קצז, שנ
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקכב
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ז אות ב
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' מג
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יד אות א
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהבישורון מלך ח"ב עמ' פג
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' מג
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ח
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהדברי שמואל (תשיג) עמ' קלג
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהחכמה ומוסר ח"א עמ' נו
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' כ, כה, קעז, קצח, רסא, שלא
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קכו
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קז
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' פט, צא
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהנחלת צבי (פאליי) עמ' מג
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהנצח ישראל (הרטמן) עמ' כז הערה 55
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' כו
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קמח
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קנז
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהשיחות מוסר (תשסב) עמ' רמד
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' ריב, תיב
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רפ
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שצו
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהשמן ראש סוכות ח"א עמ' לד
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שפב
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהתורי זהב (תשעג) עמ' תה
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רצט, שנב, תנ
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהתורת העולה ח"ג פרק לג
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתה (גירסת ע"י)תורת מנחם ח"ג עמ' 190, חכ"א עמ' 71
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' שצא, שצו
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רט
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהילקוט הגרשוני ח"א דף טו
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ג
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות מד
ה ע"א09 יזכיר לו יום המיתהתורת העולה (תשעה) עמ' שצא
ה ע"א09 לא ניצחו יזכיר לו יום המיתהמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קל
ה ע"א09 ליצר הרע יזכיר יום המיתהאשל חיים ח"א עמ' נב
ה ע"א09 נצחו מוטב - וא"ל יזכיר לו יום המיתהברכת משה דף סד ע"א
ה ע"א09 נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתהלחמי תודה פתיחה דף ה ע"א09, גוף הספר דף ז
ה ע"א09 נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 217
ה ע"א09 נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהדברי יואל פ' תזריע דף שכח ע"ב
ה ע"א09 נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהס' חסידים סי' נה
ה ע"א09 נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהס' חסידים סי' נה, סח
ה ע"א09 נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהשרגא המאיר על התורה עמ' צז, תקכח, תקלז, תקצה
ה ע"א09 נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהתפארת צבי במדבר עמ' לז
ה ע"א09 נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהתפארת צבי ויקרא עמ' שיח
ה ע"א09 נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהכרם פתחיה גפן טו שריג ג, גפן טז ענף עושר ד
ה ע"א09 נצחו מוטב ואם לאו יזכר לו יום המיתהמי מרום ח"ב עמ' קט, קלה
ה ע"א10 ודומו סלה זה יום המיתהלחמי תודה פתיחה דף ז ע"א
ה ע"א10 יצר הרע ויום המיתהבית שלום מרדכי עמ' סב
ה ע"א11 אמר ר"ל מאי דכתיב ואתנה לך לוחות האבן התורה והמצוהארז ישעיהו דף כז
ה ע"א11 מאי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רכה
ה ע"א11 מ"ד ואתנה לך את הלוחותאוצר הכבוד
ה ע"א11 מ"ד ואתנה לך כו' להורותם זו גמרא (ורש"י - סברת טעמי המשניות שממנו יוצאה הוראה)תורת מנחם ח"ג עמ' 126
ה ע"א11 מאי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבןויקרא יעבץ עמ' קלא
ה ע"א11 מאי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן התורה והמצוה וגו' לוחות אלו עשרת הדברות וכו'לחמי תודה פתיחה דף ד ע"ב, גוף הספר דף ריד ע"א
ה ע"א11 מאי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן כו' לוחות אלו עשה"ד תורה זה מקרא וכו'תורת מנחם ח"כ עמ' 57, חכ"ג עמ' 239
ה ע"א12 ואתנה לך את לוחות האבןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתר הערה 54 {פסוק זה כולל את כל כתבי הקודש}
ה ע"א12 ואתנה לך את לוחות האבן אלו עשרת הדיברות והתורה זו מקראזרע שמשון (תשסג) ואתחנן אות יג
ה ע"א12 ואתנה לך את לוחות האבן התורה והמצוה וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' מב
ה ע"א12 ואתנה לך את לוחות האבן התורה והמצוהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' צא
ה ע"א12 ואתנה לך את לוחות האבן וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקפו
ה ע"א12 ואתנה לך את לוחות האבן וכו' אפילו דקדוקי סופריםמרפא לשון עמ' צז
ה ע"א12 ואתנה לך וכו' אשר כתבתי להורותםתורת מנחם חמ"ט עמ' 53, 180
ה ע"א12 לוחות האבןהכתב והקבלה מאמר תורה
ה ע"א12 לוחות האבן התורה וכו'כור לזהב ח"א
ה ע"א13 אשר כתבתיפחד יצחק חנוכה מאמר י עמ' פו
ה ע"א13 את לוחות האבן אלו הלוחות וכו'טוב טעם שמות עמ' קצג
ה ע"א13 עשרת הדברותמורשה - שיחות למועדים עמ' קצג {כוללות כל התורה}
ה ע"א13 לוחות אלו עשרת הדברות וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 234
ה ע"א13 לוחות אלו עשרת הדברותגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצט
ה ע"א13 לוחות אלו עשרת הדברות וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כד
ה ע"א13 לוחות אלו עשרת הדברות וכו' מלמד שכולם ניתנו למשה מסיניאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנה
ה ע"א13 לוחות אלו עשרת הדברות תורה זה מקרא והמצוה זו משנה וכו'להורות נתן בראשית עמ' כז
ה ע"א13 לוחות אלו עשרת הדברות תורה זה מקרא והמצוה זו משנה וכו' מלמד שכולם נתנו למשה מסיניתהלה לדוד (והרמן) י"ג עיקרים אות לד
ה ע"א13 לוחות אלו עשרת הדברות תורה זו מקראפני יהושע (תשסא) עמ' נט
ה ע"א13 לוחות אלו עשרת הדברותעבודת הקודש (גבאי, שכז) ח'א פרק כב דף כ ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ה ע"ד
ה ע"א13 לוחות עשרת הדברות תורה זה מקראפרי צדיק ר"ח שבט אות ו, משפטים אות י, שופטים אות ה
ה ע"א14 אשר כתבתי אלו נביאים וכתוביםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתנח, יהושע-שמואל עמ' ג-ו
ה ע"א14 אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים וכו'רנת יצחק יהושע - פתיחה
ה ע"א14 אשר כתבתי זה נביאים וכתוביםמשך חכמה שמות פ' כד פס' יב
ה ע"א14 המצוה זו משנה וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 235
ה ע"א14 התורה זה מקרא וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' שכב
ה ע"א14 התורה זה מקרא וכו'פחד יצחק שבועות מאמר כז
ה ע"א14 התורה זו תורה שבכתב והמצוה זו תורה שבע"פוזרח השמש על התורה עמ' קכו
ה ע"א14 והמצוה זו המשנהתורת אליהו עמ' סא
ה ע"א14 והמצוה זו משנהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתיז, דברים עמ' ס
ה ע"א14 והמצוה זו משנההכתב והקבלה שמות פכ"ד פסוק יב
ה ע"א14 והמצוה זו משנהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכ
ה ע"א14 והמצוה זו משנהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רעג
ה ע"א14 והמצוה זו משנהמכמני עוזיאל עמ' תקמו
ה ע"א14 והמצוה זו משנהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצז {מצוות לימוד משנה שנאמר "ושמרתם", ספק אם מתקיימת בלימוד מדרש הלכה}
ה ע"א14 והתורה זה מקראמבשרת ציון ח"ג עמ' שמב
ה ע"א14 והתורה זו מקראמכמני עוזיאל עמ' תקמא, תקמג
ה ע"א14 נביאים וכתובים, משנה וגמרא, שכולם נתנו למשה מסיניצמח צבי אגרת לט
ה ע"א14 תורה זה מקרא והמצוה זו משנהפרי צדיק ר"ח שבט אות ו, חקת אות ח
ה ע"א14 תורה זה מקרא, ורש"י - זו מקרא שמצוה לקרות בתורהשם דרך - כתר תורה עמ' כב
ה ע"א14 תורה זו מקרא - רש"יאור אברהם ברכות עמ' צה
ה ע"א14 תורה זו מקראאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' לח
ה ע"א14 תורה זו מקרא אשר כתבתי אלו נביאים וכתוביםאסופת מערכות שמות ח"א עמ' שעח
ה ע"א14 תורה זו מקרא והמצוה זו משנהאור אברהם דברים עמ' מו
ה ע"א14 תורה זו מקרא וכו'מחשבת זקנים עמ' רמה
ה ע"א14 תורה זו מקרא ומצוה בו'משנת חיים דברים עמ' נ
ה ע"א14 תורה זו מקראאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ט
ה ע"א14 תורה זו תורה שבכתב והמצוה זו פירושהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפז
ה ע"א15 להורותם זה גמראבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשצה, דברים עמ' לד, סה, תסג
ה ע"א15 להורותם זה גמראדברי חנינא - ת"ת עמ' פב
ה ע"א15 להורותם זה גמראלקוטי שיחות ח"י עמ' 194
ה ע"א15 להורותם זה גמראפני חיים (פלג'י) עמ' שיב ע"א
ה ע"א15 להורותם זה תלמודהגיוני עוזיאל ח"א הקדמה עמ' ו
ה ע"א15 מלמד שכולם נתנו למשה בסיניאור אברהם - רות עמ' קעח
ה ע"א15 מלמד שכולם נתנו למשה בסיניתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' סד
ה ע"א15 מלמד שכולם נתנו למשה מסיניאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שמא
ה ע"א15 מלמד שכולם נתנו למשה מסיניאור אברהם - סידור התפילה עמ' כה
ה ע"א15 מלמד שכולם נתנו למשה מסינידולה ומשקה - חנוכה עמ' רצג
ה ע"א15 מלמד שכולם נתנו למשה מסיניהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקיט
ה ע"א15 מלמד שכולם נתנו למשה מסיניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרעט
ה ע"א15 מלמד שכולם נתנו למשה מסינימחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 118)
ה ע"א15 מלמד שכולם נתנו למשה מסינימצווה ועושה ח"א עמ' ריא
ה ע"א15 מלמד שכולם נתנו למשה מסיניפרי צדיק בהר אות א, שופטים אות ה
ה ע"א15 מלמד שכולם נתנו למשה מסיניתורת אליהו עמ' תנג
ה ע"א15 מלמד שכולם נתנו למשה מסינימשך חכמה שמות פ' כד פס' יב
ה ע"א15 שכולם ניתנו למשה מסיניציץ השדה ח"ד עמ' עה
ה ע"א16 אוחז חרב פיפיותמאיר בת עין (תשסו) עמ' 477
ה ע"א16 אמר רבי יצחק כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו וכו'באר מים חיים (עובדיה) עמ' צו ד"ה כדגרסינן, קד ד"ה בפרק
ה ע"א16 אמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו וכו' מרישא דעניינא וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שמח
ה ע"א16 אמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידםדרכי התשובה עמ' קכז
ה ע"א16 אמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו וכו' מזיקין בדילין הימנואוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' שנא
ה ע"א16 הקורא ק"ש עה"מ כאילו אוחז חרב פיפיות וכו'מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תרעז
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מיטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידוידו בכל דף רכב ע"א-ע"ב
ה ע"א16 הקורא ק"ש על מטתו אוחז חרב של שתי פיפיותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיט
ה ע"א16 הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב פיפיותשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תטו
ה ע"א16 הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיותלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' מ, רכט, ויקרא-דברים עמ' שסח
ה ע"א16 הקורא ק"ש על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיותאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רטו
ה ע"א16 הקורא ק"ש על מטתואור הרעיון עמ' קלד
ה ע"א16 הקורא ק"ש כאילו אוחז חרב פיפיותצדקת הצדיק סי' רכג, רמג, דובר צדק עמ' 59
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו, ורש"ידברי יואל פ' בלק דף קט ע"ב
ה ע"א16 הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב פיפיות וכו'שארית מנחם ח"ג עמ' פב
ה ע"א16 הקורא קריאת שמע כאילו אוחז חרב פיפיותפרי צדיק וישב אות יג, ויגש אות י, ויחי אות יב, שמות אות א, ה, וארא - הבדלה, משפטים אות ד, בלק אות ג, שופטים אות ג
ה ע"א16 הקורא קריאת שמע כאלו אוחז חרבאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי לג
ה ע"א16 הקורא קריאת שמע על מטתושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רכב
ה ע"א16 הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' עו
ה ע"א16 וחרב פיפיות זה קריאת שמעחקל יצחק (תשסג) עמ' קלח
ה ע"א16 וחרב פיפיות חרב של שני פיותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים יג
ה ע"א16 חרב פיפיותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שמז {זו התורה}
ה ע"א16 חרב פיפיות חרב של שתי פיותמנחת אליהו (תשנט) עמ' ס בהגה
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש וכו' כאילו אוחז חרב וכו'נטריקן (תשעד) עמ' נה
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש וכו' כאלו אוחז חרב של ב' פיות וכו'אפיקי ים עמ' שכד, שלו, שעח, תכא, תקט
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש כאילו אוחז חרב של שתי פיותשם יחזקאל עמ' קעא
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' לד לשבועות [מבן המחבר]
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתואמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"ז פסוק א
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתוס' הבוטח ח"ב עמ' רסא
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו האוחז חרבכרם פתחיה גפן יט שריג ה
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' ל
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו וכו'יסוד ושורש העבודה שער הבכורות פי"ב
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרבארץ החיים (ליברזון) סי' סג
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תלב, דברים עמ' תרצו, תתנג
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קפ
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רנד
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב פפיותפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' עז
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של ב' פיות בידומאורות האריז"ל עמ' קפג אות יח
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות ס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' קנב
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיותעטרת ישועה (תשסד) אות קכו לשבועות
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קצב
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידושבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' לו
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאלו אוחז חרב של ב' פיפיותבית מועד (רבא, שסה) דרוש מג לחינוך דף קצא ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת משפטים דף לח ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קל דף מד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף קמח ע"ד; רבי יונה ספר הרי"ף פרק א דף ד ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פב דף נג ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף לח ע"א
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיותס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קסב
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' י
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו ופירש"י להרוג את המזיקיןברית אברם עמ' שפה, תנה
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתו כאלו אחז חרב של ב' פיות בידוס' החיים (תשנג) עמ' קמה
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתוטהרת יו"ט ח"ז עמ' סז
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מטתונתיבות עולם ח"א עמ' קמד
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מיטתובית ישי (תשסד) דרשות עמ' שנה
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מיטתו כאילו אוחז חרב פיפיות בידיואוזן שמואל דף כה ע"א
ה ע"א16 כל הקורא ק"ש על מיטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות שנא' רוממות קל בגרונם וגראוצר המאמרים (תשס) עמ' רלג
ה ע"א16 כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידולחמי תודה דף סט ע"ב, קעב ע"ב
ה ע"א16 כל הקורא קריאת שמע וכו' כאילו אוחז חרב של שתי פיותערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קטו
ה ע"א16 כל הקורא קריאת שמע על מטתומנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רסח
ה ע"א16 כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיותמבשרת ציון ח"ב עמ' קיח, קכב
ה ע"א16 כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידואוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' עח
ה ע"א16 כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 248-247, באר ד הערה 404
ה ע"א16 כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידואוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' לו
ה ע"א16 כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצא
ה ע"א16 כל הקורא קריאת שמע על מיטתואוצר הכבוד
ה ע"א16 כל הקורא קריאת שמע על מיטתומשך חכמה בראשית פ' מח פס' כב
ה ע"א16 כל הקורא קשע"מ כאילו אוחז חרב וכו'ראשית דעת (אטון) עמ' סט
ה ע"א16 ק"ש על מטתו כאוחז חרבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקיז
ה ע"א16 רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם דאיהי קריאת שמעתורה בציון עמ' רמו
ה ע"א18 אר"י כל הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדילין ממנופעולת גבר עמ' ש ד"ה מזי רעב
ה ע"א18 הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדילין הימנודרשות מהר"ם שיק עמ' קלז, תרכח
ה ע"א18 הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדילין הימנופירוש המכבי דברים עמ' רפא
ה ע"א18 הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדלין הימנושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שצד
ה ע"א18 הקורא קר"ש וכו' מזיקין בדיליןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' יט, צג, קלה
ה ע"א18 הקורא קר"ש על מטתו מזיקין בדילין הימנונחלי מים (מלאח) עמ' מ
ה ע"א18 הקורא קריאת שמע מזיקין בדלין ממנוישמח חיים (תשסה) מע' מ אות לט
ה ע"א18 הקורא קריאת שמע על המיטה מזיקין בדליםצדקת הצדיק סי' רמג
ה ע"א18 הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילים ממנועץ הדעת טוב (תשסח) סי' עז
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש וכו' מזיקין בדילין הימנוכתר שם טוב (תשסד) - צוואה
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש מזיקים בדילין ממנותאומי צביה עמ' קפט
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש מזיקים בדלים ממנושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קטז
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש מזיקין בדילין הימנוצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' יט
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש מזיקין בדלין ממנוכרם פתחיה גפן יט שריג ה
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש על מטתו מגין עליו ממזיקיםמנות הלוי (תשסב) עמ' שנו
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדילין הימנוויחי עוד דף סז ע"ד
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדילין הימנומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' י, יא
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדילין הימנופני יהושע (תשסא) עמ' קעט-קפ
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדילין מיניהטיול בפרדס ח"א עמ' ת
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדילין ממנובני יששכר ח"א דף כח ע"ד
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדיליןדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וישלח דף קסט ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פב דף נג ע"א; באר הגולה (שנח) באר ב דף ח ע"א
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדלין ממנו דכתיב ובני רשף יגביהו וכו'באר מים חיים (עובדיה) עמ' קב ד"ה הרי
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש על מיטתו מזיקין בדילין ממנועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתיא
ה ע"א18 כל הקורא ק"ש שעל המיטה מזיקין בדלין ממנואגרא דכלה ח"ג עמ' שצד
ה ע"א18 כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקים בדילין הימנובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 259
ה ע"א18 כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנואוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ש
ה ע"א18 כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשסג
ה ע"א18 כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרכד ד"ה ברוכה, ח"ה עמ' תקכב ד"ה ולא
ה ע"א18 כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו וכו' ואין רשף אלא מזיקין שנאמר מזי רעב ולחומי רשף וקטב מרירימחזה עינים (לוויטאן) עמ' יד
ה ע"א18 כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו שנאמר ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא תורה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כח
ה ע"א18 כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדלין הימנותורת חסד (סופר) עמ' סב
ה ע"א18 ק"ש שעל המטה מברחת את המזיקיןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויצא ב
ה ע"א19 אין עוף אלא תורהאור לשמים (תשסג) עמ' שח
ה ע"א19 אין עוף אלא תורהאמרות ה' השלם ח"א עמ' צד, ח"ו עמ' קפג
ה ע"א19 אין עוף אלא תורהאמרי יוסף בראשית דף כח ע"ב-ע"ד
ה ע"א19 אין עוף אלא תורהויגד יעקב עמ' מח
ה ע"א19 אין עוף אלא תורהספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנה
ה ע"א19 אין עוף אלא תורהצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' כא
ה ע"א19 אין עוף אלא תורהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 73 (סי' עט), 76 (סי' עט)
ה ע"א19 אין עוף אלא תורהבהיֹת הבֹקר עמ' קע
ה ע"א19 אין עוף אלא תורה, מהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רט
ה ע"א19 העוסק בתורה מזיקין בדילין הימנוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשצג
ה ע"א19 העוסק בתורה מזיקין בדלין ממנוחומת אנך קהלת אות כט
ה ע"א19 ואין עוף אלא תורהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרנ
ה ע"א19 ואין עוף אלא תורהשם דרך דברים עמ' שלב
ה ע"א19 ואין עוף אלא תורה שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו, וברש"ישם דרך - כתר תורה עמ' קסז, רג
ה ע"א19 ואין עוף אלא תורהאור הצבי עמ' 215, 239
ה ע"א19 ואין עוף אלאפירושי ראשונים
ה ע"א19 ובני רשף יגביהו עוףבי חייא ח"א עמ' רפז
ה ע"א19 ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא תורהמצווה ועושה ח"א עמ' תפ
ה ע"א19 ובני רשף יגביהו עוף אין עוף אלא תורה ורש"יהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' נב
ה ע"א19 כל העוסק בתורה לשמה מזיקין בדלין הימנופנים יפות על תהלים עמ' פה, קד, קסא
ה ע"א19 כל העוסק בתורה מזיקין בדילין הימנולחמי תודה דף ע ע"א, עו ע"א, קעד ע"ב, ריט ע"ב, רמט ע"א
ה ע"א19 כל העוסק בתורה מזיקין בדילין הימנויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רמז, תפה, ח"ב עמ' סב, תד
ה ע"א19 כל העוסק בתורה מזיקין בדילין ממנויגל יעקב (תשנג) ויחי אות רי, ויקרא אות ח, חקת אות עה
ה ע"א19 כל העוסק בתורה מזיקין בדלין הימנו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמד
ה ע"א19 מזיקיםכד הקמח (מישור) עמ' קמב
ה ע"א19 מזיקין בדילין הימנוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקעו
ה ע"א19 מזיקין בדילין הימנואוצר הכבוד
ה ע"א19 מזיקין בדליםתורי זהב (תשעג) עמ' קצד, קצז {בקריאת שמע של המטה בכוונה הורג אלף קכ"ה מזיקין}
ה ע"א19 מזיקין בדלין, וברי"ף וברבינו יונהרנת יצחק - פרק חלק עמ' צז
ה ע"א19 ע"י התורה מזיקין בדלין ממנוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רפה
ה ע"א19 עוף רומז לתורהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רג, רכא
ה ע"א19 שנאמר ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא תורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תיג ד"ה ליישב, ח"ג עמ' רב ד"ה וכבר
ה ע"א20 א"ר שמעון בן לקיש כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' סא
ה ע"א20 אין רשף אלא וכו'בני יששכר ח"א דף ב ע"ג, ה ע"ג
ה ע"א20 אין רשף אלא מזיקיםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קפד
ה ע"א20 אין רשף אלא מזיקיןדרכי התשובה עמ' סה
ה ע"א20 אין רשף אלא מזיקיןס' חסידים סי' תסג
ה ע"א20 אמר רשב"ל כל העוסק בתורה יסורין וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' יב
ה ע"א20 ואין רשף אלא מזיקיןפירוש המכבי דברים עמ' רפ
ה ע"א20 ואין רשף אלאפירושי ראשונים
ה ע"א20 כל העוסק בתורהאיש מבין ח"א דף ב ע"א
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנוזרע שמשון (תשסג) בשלח אות לט
ה ע"א20 כל העוסק בתורה ייסורים בדלין הימנואודה ה' דף כב ע"ב
ה ע"א20 כל העוסק בתורה ייסורים בדלין הימנומי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' מג
ה ע"א20 כל העוסק בתורה ייסורין בדלין הימנו וכו'אוזן שמואל דף י ע"א
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורים בדילין הימנו וכו' כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובומבשר טוב - ספר החיים עמ' רמד
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורים בדלים הימנושמן הטוב (תשסו) עמ' תקיד
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורים בדלים הימנובית אלהים שער ב עמ' קכא
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורים בדלים הימנו וכו'נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' לא
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורים בדלים הימנו וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' נז
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורים בדלים ממנו, אין עוף אלא תורהטללי אורות עמ' צה
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורים בדלין ממנוטיול בפרדס ח"א עמ' קכג, ריח
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורים בדלין ממנויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נא, קיט
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנואברהם את ידו ח"ב דף מד ע"א
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנואוצרות חיים - מעלות התורה עמ' שב
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנואמרי יוסף שמות דף סד ע"ד
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנואמרי מאיר (מאירי) בראשית פכ"ז פסוק כב מס' 1
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנובני אתה עמ' קכז
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנוברית אברם עמ' שצד, תקפח
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנודברי יונה ח"א עמ' קעז
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנודרך חיים (לונזאנו) עמ' קכא
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנודרשות מהר"ם שיק עמ' קלז
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תס
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנוואותו תעבוד עמ' עב
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנולקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמה
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' טו
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנומצווה ועושה ח"א עמ' תקמט
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנונועם אליעזר בראשית עמ' צז ע"ב
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנוצמח דוד (סקאליע) עמ' ס, תעג
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנוצפנת פענח (תשסו) עמ' נד
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שפה
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' טו, קצח, קצט, רצד, רצו, שלג, שלד, שנח, שפח
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו וכו'דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תריז ע"א
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פט ע"ג
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנוטהרת יו"ט ח"י עמ' שעא
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנויושב אהלים (מנטרוז) עמ' פב
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין ממנו וכו', ורש"י ומהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שנט
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין ממנובהיֹת הבֹקר עמ' רא
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין ממנובני יששכר ח"א דף ה ע"ג
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדילין ממנונתיבות עולם ח"ב עמ' קעג
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלים ממנורנת יצחק משלי עמ' קנז
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלים ממנואהבת עולם דף י
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנואור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קכו
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנואמרות ה' השלם ח"ב עמ' קד
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קפד
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שצה
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנוס' הזכרון לחתם סופר עמ' לד
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנו שנאמר ובני רשף יגביהו עוף וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' נח
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנוכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בהר סיני דף צ ע"ג; חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף יב ע"א; דברים טובים (אלשיך, שסא) דף כג ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וישלח דף קסט ע"ד; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת אמור דף ריח ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פ"ב דף נג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף ז ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ברכות קכב ה דף ב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה כ מאמר כו דף טו ע"א
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנו, ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שסה
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין וכו' כל שאפשר לו לעסוק ואינו עוסק וכו' יסורין מכוערין וכו' יפשפש במעשיו וכו' יסורין של אהבה וכו' אלו ואלו יסורין של אהבה וכו' ממרקין עוונותיואחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לה אות ג-ה עמ' קעב-קעג
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיב, קכב, רפה, תטו
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנוברכת מועדיך לחיים ח"א דף קלז ע"ב [תצ ע"ב ד"ה ובזה]
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קצב
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' נ
ה ע"א20 כל העוסק בתורה נצול מן היסוריןכד הקמח (תשנו) עמ' רג
ה ע"א20 כל העוסק בתורה נצול מן היסורין וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תקב
ה ע"א20 כל העוסק בתורהכתבי רבנו בחיי עמ' תכד
ה ע"א20 כל העוסק בתורהפירושי ראשונים
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנו וכו'פירוש המכבי דברים עמ' רפא
ה ע"א20 כל העוסק בתורה יסורין בדלים הימנונפש החיים (תשמג) עמ' 138
ה ע"א20 רבי שמעון בן לקיש אומר כל העוסק בתורה יסורים בדילין הימנוקדושת יצחק עמ' לה
ה ע"א21 בענין יסוריןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 92, 91
ה ע"א21 העוסק בתורה ייסורים בדלין הימנואודה ה' דף לח ע"ב
ה ע"א21 העוסק בתורה ייסורין בדילין הימנואלשיך על חמש מגילות עמ' שכח
ה ע"א21 העוסק בתורה יסורים בדלין ממנוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כז, קח, רנג, שכט, תרלה
ה ע"א21 העוסק בתורה יסורין בדיליןס' הבוטח ח"ב עמ' רסא, רסב
ה ע"א21 העוסק בתורה יסורין בדילין הימנומגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
ה ע"א21 העוסק בתורה יסורין בדילין הימנושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכו
ה ע"א21 העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו וכו' כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו כו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קא
ה ע"א21 העוסק בתורה יסורין בדילין הימנוחיי נפש ח"ב בהקדמה
ה ע"א21 העוסק בתורה יסורין בדילין ממנותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רסט
ה ע"א21 העוסק בתורה יסורין בדילין ממנותורת יחיאל בראשית עמ' קסא
ה ע"א21 העוסק בתורה יסורין בדליןכרם פתחיה כרם ב גפן ד
ה ע"א21 העוסק בתורה יסורין בדלין הימנונזר הקדש ח"א עמ' נא
ה ע"א21 העוסק בתורה יסורין בדלין הימנו וכו' כי אני ה' רופאךצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנו ע"א-ע"ב, קפח ע"ד
ה ע"א21 העוסק בתורה יסורין בדלין ממנושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תעז
ה ע"א21 העוסק בתורה יסורין בדלין ממנותשואות חן (תשסח) עמ' יג
ה ע"א21 יסורין בדילין ממנובעקבות משה שמות עמ' קיב, קמה, רלא, רלג
ה ע"א21 יעסוק בתורה ויסורים בדילין הימנוויברך דוד עמ' קמב
ה ע"א24 אלא כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסקדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסז
ה ע"א24 כל המחלה גו' אני ה' רופאךלקוטי שיחות חל"ב עמ' 72
ה ע"א24 כל מי שאפשר לו לעסוק בתורהאברהם את ידו ח"ב דף מה ע"א24
ה ע"א24 כל מי שאפשר לו לעסוק בתורהבאר מחוקק (תשמט) עמ' קפג
ה ע"א24 כל מי שאפשר לו לעסוק בתורהבאר מחוקק (תשעה) עמ' רלא
ה ע"א24 כל מי שאפשר לו לעסוק בתורהשעורי דעת ספר ב עמ' קלח
ה ע"א24 כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסקמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' מג
ה ע"א24 כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסקנפש החיים (תשמג) עמ' 151
ה ע"א24 כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה וכו'יסוד ושורש העבודה שער הניצוץ פ"א
ה ע"א24 כל מי שאפשר לו לעסוק בתורהאהבת ציון (תשסד) עמ' יד
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסקספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כג
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסורים עכורים ועוכרים אותושירי משכיל כלל א פרט ג, כלל ט פרט ח
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסוריןדרשות הצל"ח השלם עמ' רמה
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסורין וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קמב
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסורין מכועריןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תס
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסורין מכוערין ועוכרין אותוחכמה ומוסר ח"ב עמ' קמו
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסורין מכוערין וכו' וכאבי נעכרתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'יט
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסוריןעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כו דף טו ע"א
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפג
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רחצ
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק וכו'ואותו תעבוד עמ' עו
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' נז
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק יסורין באין עליוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' נג
ה ע"א24 כל שאפשר לו לעסוק בתורהמכתב מאליהו ח"א עמ' 301
ה ע"א24 כל שאפשר לופירושי ראשונים
ה ע"א24 כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסקבית ישי (תשסד) דרשות עמ' לד
ה ע"א24 כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסקנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קסב
ה ע"א24 כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא יסורין מכועריןדבר טוב (רוזנברג) עמ' תפו
ה ע"א24 כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסורין מכועריןפאר יעקב ח"ג עמ' שיא, תיד
ה ע"א24 מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסוריןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' נה
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהתפארת משה עמ' קעו, קטז, קפה, קפג
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' צח
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שיב ע"א
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהאור אברהם - רות עמ' קפד
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהאור השמש (תשסח) עמ' לא
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שסט, ח"ה עמ' קפז
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהאש דת (אסאד) עמ' ערה-רעז
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' מג, קעז, שמות עמ' שטו, תרלח, במדבר עמ' שצה, מלכים עמ' קמג
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהבין המשפתים בראשית עמ' קכז
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהבישורון מלך ח"א עמ' תיא
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' יד
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהגנת אגוז (תשעב) אות קעה
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהדברי יואל פ' בראשית דף עג ע"א
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' קב, מהד' ד סי' א, מהד' ה סי' יב
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמ, תמז, תסג
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנו
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהזכרון אליעזר עמ' קנז
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהחומת אנך כי תבוא אות ג
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רכח, ח"ב עמ' שנז
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהטיול בפרדס ח"א עמ' נט
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהישמח חיים (תשסה) מע' ט אות ו
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהלחמי תודה פתיחה דף ב ע"א
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהלקוטי דיבורים עמ' 1123
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרב
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' פה
ה ע"א25 אין טוב אלא תורה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קו
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רכא, רעט {על "דורש טוב לעמו"}
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 8 עמ' קנז
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' לד
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שנט, תתג
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהמנחת ישראל עמ' לג, רכב-רכג
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רח
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהעטרת יהושע במדבר עמ' קפ
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהעטרת יהושע בראשית עמ' טו, רט, רסב
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קה
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהעצי חיים על התורה עמ' שלז
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהצמח דוד (סקאליע) עמ' נח, תלא, תקב
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהקומץ המנחה (צונץ) דרוש נז אות ז
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהקרן לדוד בראשית עמ' צו
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות עג, צא, קכז
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנד
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהשומע תפלה ח"ב עמ' רסב
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהשמלת אליעזר ח"א עמ' רמז
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהשמלת אליעזר ח"ב עמ' כד {על "וירא מנוחה כי טוב"}
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קטז
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קכו
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קנח
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תנו
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קיב
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קצב הערה 68, תקסב הערה 165
ה ע"א25 אין טוב אלא תורה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כז ע"א
ה ע"א25 אין טוב אלא תורה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות ז, נג
ה ע"א25 אין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכםדרכי אמונה דרך ס, סז, צב
ה ע"א25 אין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' ערב
ה ע"א25 אין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובומבשר טוב - ספר החיים עמ' כח
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהבני יששכר ח"ב דף כה ע"ב, קסד ע"ד
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 89
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' נז, רכד
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהחיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' יב
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהמכתבי מרום עמ' לט
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהרב טוב דף קס ע"ד
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקב
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 57
ה ע"א25 אין טוב אלא תורהשפע חיים ח"א עמ' פט
ה ע"א25 הקב"ה מביא עליו יסורין עכוריןקשוטי כלה (תשסג) עמ' קכא
ה ע"א25 ואין טוב אלא תורהלב דוד (תשסט) עמ' פח
ה ע"א25 ואין טוב אלא תורהלקוטי שיחות ח"י עמ' 232
ה ע"א25 ואין טוב אלא תורהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' מא
ה ע"א25 ואין טוב אלא תורהפאר יעקב ח"א עמ' קפה
ה ע"א25 ואין טוב אלא תורהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' מז
ה ע"א25 ואין טוב אלא תורהקדושת השבת סי' ז (עמ' 40), תקנת השבין סי' ו (עמ' 34), מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 49), טו (עמ' 125), כ (עמ' 176)
ה ע"א25 ואין טוב אלא תורהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות רלא, שג
ה ע"א25 ואין טוב אלא תורהשל"ה (תשנז) פרשת ואתחנן אות יב
ה ע"א25 ואין טוב אלא תורהתהלה לדוד (והרמן) פרק נו פסוק יד הערה י
ה ע"א25 ואין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם וגו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קכה
ה ע"א25 ואין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובובנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קכו
ה ע"א25 ואין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובופרי צדיק לחנוכה אות ט, ויגש אות יב, ויחי אות ו, לט"ו בשבט אות ב, י"ד אדר ראשון אות ב, תרומה אות יג, פורים אות ב, פסח אות לא, מצורע אות א, ח, קדושים אות ג, ל"ג בעומר אות ו, בחוקותי אות ג, במדבר אות טו, שלח אות ד, י, ר"ח תמוז אות א, חקת אות ח, מסעי אות ו, ואתחנן אות ו, ח, לט"ו באב אות א, ג, ה, ראה אות י, ר"ח אלול אות ג, כי תבא אות ב, יא, טו, נצבים אות יג, ראש השנה אות ב, יט, וילך אות ג, יח, יט האזינו אות ו
ה ע"א25 ואין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רמד, רמו, שלה
ה ע"א25 תורה ותפלה נקראים טובברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 258
ה ע"א26 א"ר זירא בוא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם וכו'איש אמונים דף עד ע"ד
ה ע"א26 התורה נקרא לקח טובבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצא
ה ע"א26 התורה נקרא לקח טובתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקפג, תתקפז
ה ע"א26 כי לקח טוב נתתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנא
ה ע"א27 אדם מוכר חפץ לחבירו וכו' אבל הקב"ה אינו כן וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לו, דברים עמ' תתיג-תתיד
ה ע"א27 אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח אבל הקב"ה אינו בן וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' קלה
ה ע"א27 אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח וכו'צלח רכב עמ' קצז
ה ע"א27 אדם מוכר חפץ לחבירו, מוכר עצב ולוקה שמח, אבל הקב"ה אינו כן, נתן להם תורה לישראל ושמחבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ה-ו, ח
ה ע"א27 אדם מוכר חפץ לחברו מוכר עצב ולוקח שמחקרני אורה עמ' סה
ה ע"א27 אדם מוכר חפץ לחברו מוכר עצב ולוקח שמחשרגי טובא דרוש א
ה ע"א27 אדם מוכר חפץ לחברו מוכר עצב ולוקח שמחאבן יהושע עמ' 99
ה ע"א27 אדם מוכר לחבירו מוכר עצבנטריקן (תשעד) עמ' קפח
ה ע"א27 ב"ו המוכר עצב והקונה שמח, אבל הקב"ה במתן תורה היה שמחפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תנ
ה ע"א27 בא וראה שלא כמדת ב"ו מדת הקב"ה וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' קט
ה ע"א27 בא וראה שלא כמדת הקב"ה מב"ושמחה לאיש (שונשול) דף ג ע"ד
ה ע"א27 בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ובאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ג אות ג
ה ע"א27 בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ו ב"ו אדם מוכר חפץ להכירו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רל
ה ע"א27 בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודםבנין שאול עמ' קסז
ה ע"א27 בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנח
ה ע"א27 בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו' המוכר מתעצבדברי יונה ח"א עמ' עה
ה ע"א27 בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו'בני יששכר ח"ב דף מו ע"ד
ה ע"א27 בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עג
ה ע"א27 בא וראה שלא כמדת הקב"ה וכו' נתן להם תורה לישראל ושמח וכו' תורתי אל תעזובופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קלז {התורה אינו כשאר חפץ גשמי שאדם מוכר בי הוא עוזב אותו לאחר פטירתו ואילו התורה מלוהו גם בקבר}
ה ע"א27 בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך היא מדת בשר ודם וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שיג
ה ע"א27 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודםלב המשפט ח"א שיעור יט [הלכה]
ה ע"א27 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודםמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' מד
ה ע"א27 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם וכו' אדם מוכר חפץ לחברו מוכר עצוב ולוקח שמח וכו'פניני יחזקאל עמ' תקכט-תקל
ה ע"א27 בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בו"ד מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ מוכר עצב ולוקח שמח וכו'פתח טוב עמ' עט
ה ע"א27 המוכר עצב והלוקח שמחתשואות חן (תשסח) עמ' י
ה ע"א27 לא כמדת הקב"ה מדת ב"ו אדם מוכר חפץ לחברובית מועד (רבא, שסה) דרוש מח למיתת אם דף רז ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מט דף קלד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ו ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לג דף קעז ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ב דף ג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קכז דף מד ע"ג
ה ע"א27 לא כמדת הקב"ה מדת בו"ד וכו'פרי נפש חיה ח"א עמ' לא
ה ע"א27 לא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בו"ד כשמוכר חפץ לחבירו המוכר עצב והלוקח שמח והקב"ה אינו כןדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קנג
ה ע"א27 מדת בו"ד אדם מוכר חפץ מוכר עצב ולוקח שמח אבל הקב"ה אינו כן וכו'דברי יואל פ' חיי שרה דף תצג ע"א
ה ע"א27 מדת בו"ד אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב וכו', אבל הקב"ה אינו כן נתן תורה לישראל ושמח וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצו, רטז, רכב
ה ע"א27 מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח אבל הקב"ה אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמח וכו'אור ישראל (תרס) דף מה ע"ב
ה ע"א27 מדת בשר ודם וכו' מוכר עצב ולוקח שמח וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' 59
ה ע"א27 מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחברו, מוכר עצב ולוקח שמח, אבל הקב"ה אינו כן, נתן להם תורה לבני ישראל ושמחאור ישראל סי' ל חלק ג בהערה
ה ע"א27 מוכר עצב ולוקח שמחמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שלד
ה ע"א27 מוכר עצב ולוקח שמחאור חדש על ציון דף לא ע"א
ה ע"א27 שלא כמדת בו"ד מדת הקב"הדרשות שמן רוקח עמ' ש
ה ע"א27 שלא כמדת הקב"ה וכו' אדם מוכר חפץ וכו'לקוטי שיחות חי"ג עמ' 115
ה ע"א27 שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודםחן וכבוד דף קכח ע"א
ה ע"א27 שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלג
ה ע"א27 שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודםספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כג
ה ע"א27 שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודםפרדס מרדכי עמ' שנז
ה ע"א27 שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו' הקב"ה נתן תורה לישראל ושמחערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תיב, שמות עמ' רפ
ה ע"א27 שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח אבל הקב"ה אינו כןשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רנה
ה ע"א27 שלא כמדת הקב"הילקוט הגרשוני ח"א
ה ע"א28 אבל הקב"ה אינו כן נתן תורה לישראל ושמחאבן שוהם (פינסק) עמ' 2
ה ע"א28 אבל הקב"ה אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמח שנא' כי לקח טוב וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 245
ה ע"א28 אבל הקב"ה וכו' נתן להם תורה לישראל ושמח שנאמר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מ ד"ה כתיב, ח"ד עמ' תקלו ד"ה וכתבתי
ה ע"א28 אם אדם רואה שיסורים באים עליו ר"ל על גופו יפשפש במעשיותורי זהב (תשעג) עמ' תעה
ה ע"א28 אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם שייסורין באין עליו יפשפש במעשיודרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קצ
ה ע"א28 אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו וכו'קול שחל (אשקוטי) דף ט ע"ד
ה ע"א28 אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רצב
ה ע"א28 אמר רבא וכו' פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' פא
ה ע"א28 הקב"ה אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמחאבן ישפה עמ' 11
ה ע"א28 הקב"ה נתן להם תורה לישראל ושמחלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רנב
ה ע"א28 נתן התורה לישראל ושמחרנת יצחק תהלים עמ' רצג
ה ע"א28 נתן להם תורה ושמחאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ח
ה ע"א28 נתן תורה לישראל ושמחדרשות ר"י מסלוצק עמ' קסב
ה ע"א29 אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' עט, במדבר עמ' כז, דברים עמ' סו
ה ע"א29 אם אדם רואה שייסורים באים עליו - יפשפש במעשיואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נא
ה ע"א29 אם אדם רואה שייסורים באים עליו - יפשפש במעשיומי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' מד-מה
ה ע"א29 אם יסורין באין יפשפש במעשיואור הרעיון עמ' כב, קטז, קפו, רטו
ה ע"א29 אם ראה אדם יסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהאור אברהם (זוועהיל) עמ' סו
ה ע"א29 אם ראה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו כו'פרדס המלך (תשסט) אות שמ, שפ, תרי
ה ע"א29 אם ראה אדם שיסורין באים עליוארץ החיים (ליברזון) סי' קפז
ה ע"א29 אם ראה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' כא, שג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליוילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קסז
ה ע"א29 אם רואה אדםזכרון טוב (צורף) דף כ ע"ג
ה ע"א29 אם רואה אדם ייסורים באים עליובאר מחוקק (תשעה) עמ' שמא
ה ע"א29 אם רואה אדם יסורים באים אליובאר מחוקק (תשמט) עמ' רעא
ה ע"א29 אם רואה אדם יסורים באים יפשפש במעשיודברי יונה ח"א עמ' עז
ה ע"א29 אם רואה אדם יסורים באים עליו יפשפש במעשיודברי יהושע מאמר א פ"ז עמ' נא
ה ע"א29 אם רואה אדם יסורים באים עליו יפשפש במעשיודעת חכמה ומוסר ח"א עמ' כג, כה
ה ע"א29 אם רואה אדם יסורים באים עליו יפשפש במעשיומאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' עז
ה ע"א29 אם רואה אדם יסורים באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קלב
ה ע"א29 אם רואה אדם יסורים יפשפש במעשיואשל חיים ח"א עמ' סו
ה ע"א29 אם רואה אדם יסורין באים עליודמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כז פסוק א
ה ע"א29 אם רואה אדם יסורין באים עליו יפשפש במעשיוקרן לדוד שמות עמ' נה, ויקרא-במדבר עמ' לא, קפו, דברים עמ' קסט
ה ע"א29 אם רואה אדם יסורין באים עליו יפשפש במעשיורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קפד, קפט, רפג, שכא, תיב, תס, תעג
ה ע"א29 אם רואה אדם יסורין באין עליו וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שלו, עד, קח
ה ע"א29 אם רואה אדם יסורין באין עליו יפשפש במעשיוקרן לדוד בראשית עמ' שצז, ויקרא-במדבר עמ' כח, דברים עמ' נג
ה ע"א29 אם רואה אדם יסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהערבי נחל (תשסד) עמ' תנשא
ה ע"א29 אם רואה אדם שייסורין באים עליואברהם במחזה דף קכו ע"ד, קלב ע"ד
ה ע"א29 אם רואה אדם שייסורין באין עליו יפשפש במעשיולחם דמעה (אוזידה, שס) איכה ג דף פא ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) פסוק אודך ביושר לבב דרש ב דף מ ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש יב דף סב ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ג דף קיט ע"ב, ופרק ו דף רל ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) דרוש להספד פ' אמור דף צה ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק כב דף פג ע"א; בית אלהים (שלו) שער ב פרק ט דף כט ע"א; ס' העיקרים (שעח) עם פירוש עץ שתול מאמר ד פרק יג דף קטז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פ"ה דף כא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ע דף כו [?] ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) חלק ז דף ט ע"א; דרשות שם טוב (רפה) [?]; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דף עו ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בחקתי דף קכט ע"ד; אילת אהבים (אלקבץ, שיב) בפסוק כמעט שעברתי דף כו ע"א; תורה אור (הכהן, שסה) פ' ויחי דף שב ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרוש י דף סט ע"א; אוהב משפט (שמט) פרק כב דף לג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ו ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר צג דף לד ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר נט דף כד ע"ד; תיקון עולם (מריני, תיב) ישעיה א דף ה ע"א חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נה ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת וישב דף מד ע"ג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באיםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קצא
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים אליו יפשפש במעשיוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קס, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קמז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו וכו'+עשרה למאה סי' נו
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו וכו' יתלה בביטול תורהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיואוצר המאמרים (תשס) עמ' טו
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיודברי חנינא - מזלות עמ' קיב, קיג, קיח, קכ, קכב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיולב אביגדור עמ' סט
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיולקט אמרי קודש - בראשית עמ' לה, רה, ויקרא עמ' יז, יח, יט, ליקוטים עמ' כה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיונועם אליעזר בראשית עמ' שכא ע"א
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיוספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' טו, לח
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' עג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' ריב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו'מדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קנט
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו'שמועת יצחק - מקץ ד, חז"ל אות ב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו'שרתי ח"א עמ' מב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו' אלו הן יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורהנר ישראל חלק ב דף עב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורהטל חיים (פרידלנדר) עמ' רעא
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורהעקבי אבירים (תשעא) עמ' לז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו' כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכו, קנח
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו' פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רלב, ערב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו'אורות אלים דף ז ע"ב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהשרגא המאיר מועדים עמ' כח, ח, רסו
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה תלה ולא מצא בידוע שהם יסורים מאהבהארץ צבי (תשע) עמ' קיד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהואני תמיד עמך עמ' קצב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רל
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' מא
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קצג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' נו, עד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש וימשמש במעשיואור יחזקאל - אמונה עמ' קפה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש וכו' יתלה בביטול תורהאלשיך על חמש מגילות עמ' ס, ריא, שכו
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש וכו', ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קב, קצט
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליוויקח אברהם דף יב ע"ד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליונפש החיים (תשמג) עמ' 164
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באין עליו יפשפש במעשיו וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רעג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהבית יצחק (ויינברגר) עמ' נד, שלא
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליוהגיד מרדכי דרוש ד, כג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליונחלת צבי (פאליי) עמ' רכא, שלב, שפז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו וכו' יתלה בביטול תורההקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מז ע"א
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיובמי התורה עמ' שו
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיודגלי יהודה דרוש א אות טו
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' מו, רכג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיומנחת ישראל עמ' סז, רמה, שלח
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיומתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' נט, קסז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שנה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו וכו', והמפרש בעין יעקבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קצב, ח"ב עמ' כ, ל, רנד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורהחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קפט
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורהמשמיע שלום עמ' קפט
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהברית אברם עמ' ריב, תקלא
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' נז, רג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיוחיי נפש ח"ד עמ' סא, רצז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיופנים יפות על תהלים עמ' צה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיורב שלום (אדלר) עמ' שיז, תסז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליויריעות שלמה (אוזאן) פ' מקץ
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליונתיבות עולם ח"ב עמ' קעג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים עליושער החצר (תרכב) סי' רסה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליובארות המים (תשסב) עמ' קמג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליוחכמת התורה מקץ עמ' שס
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליוחלקו של יוסף (אמאדו) דף לט ע"א
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליוילקוט דברי חכמים במדבר סי' קפג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליוילקוט דברי חכמים בראשית סי' שנט
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליומאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' רצט
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לא ע"ב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו וכו'אור ישע (ראפשיץ) עמ' עו
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' ריט-רכ
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו וכו'ואותו תעבוד עמ' קז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' רעג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 71
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו וכו'ס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות יד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו וכו'שביב אור עמ' רנד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו וכו'תשובת השנה עמ' לו
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו וכר'ס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות יד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיואגרא דפרקא (תשסה) עמ' צב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיואוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קכו, קכז, קנו
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיואמרי יוסף בראשית דף קסג ע"ג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיואמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קיד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוברית אברם עמ' רכה, רנד, שע
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיודברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' סז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיודרשות הצל"ח השלם עמ' קכא, רטו
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלב, תס
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוחיי נפש ח"ו עמ' רח
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוחכמה ומוסר ח"א עמ' צא, רצז, תמט
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוכתב סופר דרשות ח"ב עמ' ח
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיולב אריה פרשת כי תבוא אות כז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיולב אריה פרשת תזריע אות י, פרשת מצורע אות ב, רות אות ז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיולב דוד (תשסט) עמ' י
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מא
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיולקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' יח
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיומתוק לנפש (פרחי) עמ' קב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' עה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רפב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוס' העיקרים (מישור) עמ' תפ, תקכב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' נט
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוראשית דעת (קורח) סי' לג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיושמחת הנפש עמ' ע
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיותורת אביגדור ח"ד עמ' נה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'אור ישראל (תרס) דף מט ע"א
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'אש דת (אסאד) עמ' קנו, רט, שמג, שמה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' שה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רעז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'דרך ישרה עמ' תכא
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קמו, קפו
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'לחם רב על סדור התפילה אות תקל, א' תשסד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'עירין קדישין השלם עמ' תד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'צל הכסף (פריד תשסג) עמ' קפה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בבטול תורהדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' צה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שמז-שמח
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורהעצי חיים על התורה עמ' מו, שמא*
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורה וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שע, עשרה מאמרות אות קעב, קפ, רכ הגה"ה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו' פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה וכו' ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הםפתגמי אורייתא ח"א עמ' רמז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו' פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' צה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו' פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהדרך ה' (באום) ח"א פ"ד אות צח
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו' פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהחכמה ומוסר ח"ב עמ' סב, קפד, רג, רכט
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו' פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קמד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'תורת הרבי רבי זושא סי' ק
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו', יראה זרע ויאריך ימים, ותלמודו מתקייםדעת תורה דברים ח"א עמ' קנה, קצב, דברים ח"ב עמ' קכב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו כו' פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהתורת מנחם חמ"ב עמ' 129
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קצב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' פד, קפב, רעא, דש, שטז, שכב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהתפארת צבי ויקרא עמ' שטו, שפח
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהתפארת צבי שמות עמ' כז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה כו'דרשות באר יצחק עמ' רמא
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהעמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון ז, דרוש התשובה ג, ה, ו, ז, ח
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנז
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה וכו' ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הםדרכי התשובה עמ' עז, קלד
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו שנאמר כי את אשר יאהב ה' יוכיחכתב סופר אגדות כאן
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיואוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 139
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיודרך חיים (תשלה) עמ' ריח, תלה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיודרשות שבט הלוי ח"א עמ' רעו
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 141
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיונחלי מים (מלאח) עמ' רא
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו, וברש"יבינה לעתים (תשנד) דרוש נ עמ' שכא
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו לפשפש וכו' ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הן וכו'ארוחת תמיד עמ' שפז ע"א ד"ה והן
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' רכג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באיןדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ח אות ג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין וכו' יתלה בביטול תורהקהלת משה (תשסב) עמ' עה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין וכו'אומר לציון (כהן) דף יז ע"ב, מה ע"ב
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קלט, קפ, רצג, שפב, תט, תפו, תצד, תקכד, תקכה
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שנג
ה ע"א29 אם רואה שיסורין באין עליואמרי אש (טאוב) עמ' שלו
ה ע"א29 אם רואה שיסורים באין עליו יפשפש במעשיו לא מצא יתלה בביטול תורהדרשות שמן רוקח עמ' סא, קלה, רב, תא, תלד, תקיח
ה ע"א29 אם רואה שיסורים באים עליואהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' רעג
ה ע"א29 אם רואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש עד עמ' רלה
ה ע"א29 אם רואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיופרדס מרדכי עמ' תריב, תרנג
ה ע"א29 אם רואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' ס
ה ע"א29 אם רואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קסד
ה ע"א29 אם רואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קסט
ה ע"א29 אם רואה שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהויגד יעקב עמ' קעט, רלז, תקפח
ה ע"א29 אם רואה שיסורין באיןכרם פתחיה כרם ב גפן ו
ה ע"א29 אם רואה שיסורין באין עליועטרות סופרים עמ' סח
ה ע"א29 אם רואה שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוכוכבי אור (תשלד) עמ' ד
ה ע"א29 אם רואה שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'קדושת יו"ט ח"א דף מא ע"ג
ה ע"א29 אם רואה שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו לא מצא יתלה בביטול תורהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קס
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהשרגא המאיר על התורה עמ' י
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורים באין עליו יפשפש במעשיו ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תסא
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באים כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קז דף רלב ע"ג
ה ע"א29 אם רואה אדם שיסורין באין עליוהדרת אליהו דרוש ג סי' ד ד"ה ובאופן
ה ע"א29 אדם רואה שיסורין באים עליו יפשפש במעשיושם דרך דברים עמ' רמ
ה ע"א29 ראה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו'בית אלהים שער ב עמ' קטז, קלא
ה ע"א29 הרואה יסורים באין עליו יפשפש במעשיומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וארא ל
ה ע"א29 הרואה יסורין באיו עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'יט, א'רפז
ה ע"א29 הרואה שיסורים באו עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קצז, רכד
ה ע"א29 הרואה שיסורים באים עליונשמת חיים (ברלין) עמ' שלה
ה ע"א29 הרואה שיסורים באים עליו וכו' יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורהעטרת ישועה (תשסד) אות צח להגדה ש"פ
ה ע"א29 הרואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשעו
ה ע"א29 הרואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיומשמרת איתמר (תשסה) עמ' נג
ה ע"א29 הרואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' רסז
ה ע"א29 הרואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו'תורת איש ח"ב עמ' שמה
ה ע"א29 הרואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו' פישפש ולא מצא יתלה בביטול תורהבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קלא
ה ע"א29 הרואה שיסורים באים עליו יפשפש כמעשיולהורות נתן ויקרא עמ' קפ, שלז
ה ע"א29 הרואה שיסורין באין עליותורת חיים (קאסוב) עמ' רלה
ה ע"א29 הרואה שיסורין באין עליו וכו' יתלה בביטול תורהאבל מצרים ח"א דף יג ע"ב
ה ע"א29 הרואה שיסורין באין עליו יפשפש במעשיומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שסו
ה ע"א29 הרואה שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהצמח דוד (סקאליע) עמ' תעז
ה ע"א29 יסורים באים עליו יפשפש במעשיומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' לח
ה ע"א29 יסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקפח
ה ע"א29 יסורים באין עליו יפשפש במעשיומשמרת איתמר (תשסז) עמ' קמו, רצג, שלג
ה ע"א29 יסורים באין עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ו {מדרגות היסורים, ענין יפשפש וימשמש, ענין יתלה בביטול תורה}
ה ע"א29 יסורין באים עליו יפשפש במעשיוחכמת התורה תולדות עמ' תיז
ה ע"א29 יסורין באים עליו יפשפש במעשיוקהלת יעקב עשי"ת עמ' תכח
ה ע"א29 יסורין באים עליו יפשפש במעשיושער החצר (תשעב) סי' קלד
ה ע"א29 יסורין באים עליו יפשפש במעשיו לא מצא יתלה בביטול תורה וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' יג, ח"ג עמ' שצא
ה ע"א29 יסורין באין עליו יפשפש במעשיומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קל, רצב
ה ע"א29 יסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קלב, קצח
ה ע"א29 יסורין באין עליו יפשפש במעשיותורת הרא"ם עמ' עו
ה ע"א29 יפשפש במעשיוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רט
ה ע"א29 יפשפש במעשיובארות המים (תשסט) עמ' שפ
ה ע"א29 יפשפש במעשיובת עין (תשסז) עמ' קט
ה ע"א29 יפשפש במעשיודמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני(2)
ה ע"א29 יפשפש במעשיוהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף נז ע"א
ה ע"א29 יפשפש במעשיוחכמת התורה וישלח עמ' תמט
ה ע"א29 יפשפש במעשיופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קטז
ה ע"א29 יפשפש במעשיושמן ראש - ימים נוראים עמ' קנב
ה ע"א29 יפשפש במעשיושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קסח
ה ע"א29 יפשפש במעשיותורת מנחם חט"ז עמ' 285
ה ע"א29 יפשפש במעשיותורת מנחם חמ"ז עמ' 154
ה ע"א29 יפשפש במעשיו וכו' בידוע שיסורים של אהבה הןאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסז
ה ע"א29 יפשפש במעשיו וכו' יתלה בבטול תורהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 225
ה ע"א29 יפשפש במעשיו, ורש"י - שבשבילה ראויין יסורין הללו לבואלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' לג
ה ע"א29 יפשפש במעשיו, יתלה בביטול תורההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 284
ה ע"א29 יפשפש במעשיו, יתלה בביטול תורה, יסורין של אהבהשני המאורות (ריינס) ח"א עמ' 7-8
ה ע"א29 יפשפש, ימשמשפירות מפוזרין עמ' ג
ה ע"א29 מי שבאו עליו יסורים יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא וכו'כתנות אור עמ' קעח
ה ע"א29 ראה אדם יסורים באים עליו יפשפש במעשיואורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ב אות יג
ה ע"א29 ראה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורה תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הםפניני יחזקאל עמ' תט, תקמג
ה ע"א29 רואה אדם שיסורין באים עליוקהלת יעקב שבועות עמ' לה
ה ע"א29 רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהקדושת יצחק עמ' מב
ה ע"א29 רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קלג
ה ע"א29 רואה שיסורים באים יתלה בביטול תורהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' לו
ה ע"א29 שיסורין באים בשביל דבר מהדרך חיים (תשלה) עמ' תלט
ה ע"א29 שיסורין באין עליוילקוט הגרשוני ח"א
ה ע"א30 אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנובי חייא ח"ב עמ' רפח
ה ע"א30 יתלה בבטול תורהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קלו
ה ע"א30 יתלה בביטול תורהאהל נפתלי עמ' רפ בהערה
ה ע"א30 יתלה בביטול תורהשומע תפלה ח"א עמ' קד, קכא, ח"ב עמ' רעו
ה ע"א30 פשפש ולא מצאבית שלום מרדכי עמ' סח
ה ע"א30 פשפש ולא מצאויגד משה (גרין) מאמר כו ד"ה ובזוה"ק
ה ע"א30 פשפש ולא מצאככר לאדן (תשנ) עמ' קג
ה ע"א30 פשפש ולא מצאקהלת יעקב שבועות עמ' טז
ה ע"א30 פשפש ולא מצארוח חיים (חיד"א) עמ' קסד
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קנה
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תצו ד"ה ואשיבה
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורההקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מז ע"ב
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהלב דוד (תשסט) עמ' ע
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהמצווה ועושה ח"א עמ' רפ, תמט, תנ, תקא
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהרסיסי לילה סי' נב (עמ' 128), תקנת השבין סי' יד (עמ' 121)
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהשמחת הנפש עמ' ע
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה וכו' ומתורתךפרי צדיק מקץ אות ד, שמיני אות יא
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהאור השמש (תשסח) עמ' קכד
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפב
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהאמרי יוסף דברים דף סט ע"א
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תצב, דברים עמ' קפו, תשי, תשמח
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהבאר שרים פרשת בראשית דרוש ה אות ג
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהברית אברם עמ' תה
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהברכת אברהם (תשנד) עמ' קט, קסט
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קי
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רלד
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' עב, קכ, רפו, שנג
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהדרשות הצל"ח השלם עמ' רנז
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קעד
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהטללי אורות עמ' מא
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תעה
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהלחם רב על סדור התפילה אות א' תתקצה
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהמבשרת ציון ח"ד עמ' יא
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' טו, קלז
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רלב, שפ, תיז
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רעא, תמ, תפד
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסד
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קטו
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהראשית דעת (אטון) עמ' קפח
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהרנת יצחק שמואל עמ' תסה, תהלים עמ' תמג
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רכז
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' רנו
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קז, קצו
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהתאומי צביה עמ' קסז
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהתולדות שלמה - רות עמ' קנ
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהתורת אביגדור ח"ד עמ' רסא
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה תלה ולא מצא וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' לב, קמא
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהאבן שוהם (פינסק) עמ' 11
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף סה ע"ב
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהאודה ה' דף מד ע"א
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהאשל חיים ח"א עמ' קנט
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהטהרת יו"ט ח"ט עמ' עא
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהנטריקן (תשעד) עמ' קנט
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהראה חיים ח"א דף קכו ע"ב [תלא ע"א ד"ה ובזה]
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנט, קס
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' תכה
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בעון ביטול תורהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שא
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה בעון ביטול תורהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקעג
ה ע"א30 פשפש ולא מצא יתלה וכו'תורה וחיים (כלפון) עמ' קיט
ה ע"א30 פשפש ולא מצאשפתי רננות (מיכלדורף) דף לא ע"ב
ה ע"א30 פשפש ולא מצא, רש"י - לא מצא עבירה וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' לג
ה ע"א30 שנאמר "אשרי הגבר"פירושי ראשונים
ה ע"א31 א"ר סחורה כל שהקב"ה חפץ בוחלקו של יוסף (אמאדו) דף לט ע"א
ה ע"א31 אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונאדולה ומשקה - חנוכה עמ' רעז
ה ע"א31 אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא כל שהקב"ה חפץ בונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' סו
ה ע"א31 אשר יאהב ד' יוכיחפרדס המלך (תשסט) אות תרו
ה ע"א31 אשרי מי שיסורין באים עליונפש חיים (פאלאג'י) דף צד ע"א [קמה ע"א אות לא]
ה ע"א31 בדק ולא מצא יסורין של אהבה הןפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רכה
ה ע"א31 בידוע שיסורים של אהבהמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קנח
ה ע"א31 בידוע שיסורים של אהבה הםפרדס המלך (תשסט) אות תרו
ה ע"א31 בידוע שיסורין של אהבה הם, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' תכב, משלי עמ' טז, לא
ה ע"א31 בידוע שיסורין של אהבה הןאמרי יוסף שמות דף קלט ע"ג
ה ע"א31 גדולים יסורים וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצה
ה ע"א31 ואם תלה ולא מצא וכו'שמחת הנפש עמ' עא
ה ע"א31 יסורים של אהבהאודה ה' דף כט ע"א, לב ע"ב
ה ע"א31 יסורים של אהבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמה
ה ע"א31 יסורין של אהבה, תוס' ד"ה והאדרשות מהר"ם חביב עמ' קפח
ה ע"א31 יש יסורין של אהבהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רנז
ה ע"א31 יסורין של אהבה הם, שנא' כי את אשר יאהב ה' יוכיחאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' שמה, דברים עמ' קנו
ה ע"א31 יסורין של אהבה, וברש"יפניני שבח עמ' פג, פה
ה ע"א31 יסורים של אהבהבית שלום מרדכי עמ' קלד
ה ע"א31 יסורים של אהבהדרך מצותיך (חב"ד) דף קמג ע"א
ה ע"א31 יסורים של אהבהים שמחה עמ' קיח
ה ע"א31 יסורים של אהבהמסילות הנביאים שופטים עמ' עח
ה ע"א31 יסורים של אהבהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' רב, ח"ב עמ' רכו
ה ע"א31 יסורים של אהבהנחלת שמעון (אשכנזי) יתרו לב
ה ע"א31 יסורים של אהבהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קנט, קסב
ה ע"א31 יסורים של אהבהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' ריז, תטז
ה ע"א31 יסורים של אהבהפרדס מרדכי עמ' תנה
ה ע"א31 יסורים של אהבה הםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' צה, קלד
ה ע"א31 יסורין של אהבהאגרות משה יורה דעה חלק א סימן קמ
ה ע"א31 יסורין של אהבהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קכא
ה ע"א31 יסורין של אהבהנחלת יעקב (תשעג) עמ' ערב
ה ע"א31 יסורין של אהבהס' העיקרים (מישור) עמ' תקכ
ה ע"א31 יסורין של אהבהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרנה
ה ע"א31 יסורין של אהבה וברש"יאש דת (אסאד) עמ' קמה
ה ע"א31 יסורין של אהבה וכו'שומע תפלה ח"א עמ' לה
ה ע"א31 יסורין של אהבה וכו'שפע חיים ח"ד עמ' צו
ה ע"א31 יסורין של אהבהדרך חיים (תשלה) עמ' תקכו
ה ע"א31 יסורין של אהבההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 111-112, 271, 285
ה ע"א31 יסורין של אהבהחכמת התורה נח עמ' שסט
ה ע"א31 יסורין של אהבהילקוט הגרשוני ח"א דף יד
ה ע"א31 יסורין של אהבהכתבי רבנו בחיי עמ' רי
ה ע"א31 יסורין של אהבה, וברש"יאגרא דכלה ח"ג עמ' רסא
ה ע"א31 יש יסורים של אהבה ויש שאינם של אהבהמגדל עוז (תשעח) עמ' שכא
ה ע"א31 פשפש במעשיו בעת צרתו וחפש וחקר ולא מצא חטא בידו הן הן ייסורין של אהבהשערי תשובה שער ב אות ה
ה ע"א31 פשפש ולא מצא בידוע שיסורים של אהבה הםילקוט דברי חכמים שמות סי' קעו
ה ע"א31 פשפש ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה וכו'אפיקי ים עמ' שיח
ה ע"א31 פשפש ולא מצא וכו' בידוע שיסורין של אהבה הןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר ה
ה ע"א31 פשפש ולא מצא טעם ליסוריו ידע שהם יסורים של אהבהערוך לנר מכות כב ע"ב ד"ה אשר
ה ע"א31 פשפש ולא מצא יסורים של אהבה הםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עט ע"ב
ה ע"א31 שיש יסורין בלא חטאדרך חיים (תשלה) עמ' תסג
ה ע"א31 תלה וכו' בידוע שיסורין של אהבה הםכוכבי אור (תשלד) עמ' ד
ה ע"א31 תלה ולא מצא בידוע יסורין של אהבהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קעז, קעח
ה ע"א32 אמר רב הונא כל שהקב"ה חפץ בונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רס
ה ע"א32 אמר רב הונא כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין וכו' שתלמודו מתקיים בידו שנאמר וחפץ ה' בידו יצלחשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכו
ה ע"א32 בעי לקבולינהו באהבההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 34
ה ע"א32 יכול אפילו לא קבלם מאהבה וכו' אף יסורים לדעתרוח נכון עמ' לו
ה ע"א32 יכול אפילו לא קבלם מאהבה וכו', וברש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רפג
ה ע"א32 יכול אפילו לא קבלם מאהבה ת"ל אם תשים אשם נפשו מה אשם לדעת אף יסורין לדעתמצווה ועושה ח"א עמ' תכז
ה ע"א32 יכול אפילו לא קבלם מאהבה ת"ל אם תשים אשם נפשואיש צעיר דף ה ע"ב
ה ע"א32 יסורין וכו' קבלם עליו מאהבה וכו' יראה זרע יאריך ימים וכו' תלמודו מתקיים בידהתהלה לדוד (והרמן) פרק כג פסוק א הערה ח
ה ע"א32 כל אשר חפץ בו הקב"ה מדכאו ביסוריןנתיבות עולם ח"ב עמ' קעד
ה ע"א32 כל מי שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןכד הקמח (תשנו) עמ' צב
ה ע"א32 כל מי שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןכד הקמח (מישור) עמ' רכג
ה ע"א32 כל מי שהקב"ה חפץ בוכתבי רבנו בחיי עמ' רט-רי
ה ע"א32 כל מי שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריםדעת תורה דברים ח"א עמ' קנט
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאואהבת חיים (דייטש) עמ' קמז
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תשלה
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאוהדרת אליהו דרוש ג סי' ג ד"ה ואמר אח"כ
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאוכרם פתחיה כרם ב גפן ז
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו בייסוריןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רנ
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו בייסורין+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דף עו ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת מצורע דף קז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף ו ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת נח דף יט ע"א; מעשה חייא (תיב) דף ב ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קי ע"ב
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריםבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רנט, רעא
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןמצווה ועושה ח"ב עמ' קעא
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריםדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קעג
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריםימי דוד (תשסז) עמ' יט
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלה
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןאמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק לג מס' 2
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןבמי התורה עמ' צג
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןבנין שאול עמ' מה, קט
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןילקוט דברי חכמים שמות סי' קעו
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קעח
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןלב אריה פרשת מצורע אות ד
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןמכתב מאליהו ח"ב עמ' 225
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רסו
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןפרי צדיק בראשית אות יג, האזינו אות ט
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןצדקת הצדיק סי' קה
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקמו
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןתולדות שלמה - רות עמ' קנ
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןתורה בציון עמ' קמח
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קלד, קלה, קלז
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין וכו'ואותו תעבוד עמ' קז
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין וכו'זרע שמשון (תשסג) מקץ אות לא, בשלח אות מ
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' כב, נז, שמות עמ' ג
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין וכו' יכול אפילו לא קבלם מאהבה וכו' ואם קבלם מה שכרו וכו'אור ישראל (תרס) דף לה ע"א32, לה ע"ב
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין וכו' לא הן ולא שכרן וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לט
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין וכו' שתלמודו מתקיים בידו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' לז, סו
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןאהבת עולם דף קיג ע"ב
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןאודה ה' דף נ ע"א
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןאור הישר בראשית דף סה ע"ב
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רטו
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר ע
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' מה-מו
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןנוה צדק דף קיז ע"ג
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןראשית חכמה (תשמד) - גיכול בנים פרק יג
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו כיסוריןקהלת יעקב שבועות עמ' טו
ה ע"א32 כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רלג
ה ע"א32 לא לבעוט ביסורים של אהבהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רכה
ה ע"א32 מדכאו ביסוריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעז
ה ע"א32 מי שה' חפץ בו מדכאו ביסוריןאשל חיים ח"א עמ' עז
ה ע"א32 מי שהקב"ה אוהבו מדכאו ביסוריםתפארת צבי במדבר עמ' רנז
ה ע"א32 מי שהקב"ה חפץ בו מדכאו בייסוריםאור הצבי עמ' 194
ה ע"א32 מי שהקב"ה חפץ בו מדכאו בייסוריםאילת השחר (טייב) דף לז ע"א
ה ע"א32 מי שחפץ הקב"ה מדכאו ביסוריםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקכט
ה ע"א33 אין יסורין מכפרים אלא לדעתחכמת התורה מקץ עמ' ה
ה ע"א33 אם קבל היסורין באהבה מה שכרו וכו'חומת אנך ישעיהו פרק נג
ה ע"א33 אם קבלם מאהבה יראה זרע יאריך ימיםבמי התורה עמ' שיח
ה ע"א33 אם קבלם מה שכרו יראה זרע יאריך ימיםברית עולם (תשסט) עמ' רח
ה ע"א33 אם קיבל יסורין של אהבה מה שכרו, יראה זרע יאריך ימיםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קיג
ה ע"א33 אם תשים אשם נפשו מה אשם לדעת וכו' אף תשים לדעתקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רעז
ה ע"א33 אף יסורין לדעתרנת יצחק ישעיה עמ' ר, תהלים עמ' תקלא
ה ע"א33 אף יסורין וכו' אם קבלם מה שכרו יראה זרע יאריך ימים, ותלמודו מתקים בידו, ודומה כאלו הקריב קרבןשירי משכיל כלל ז פרט ג
ה ע"א33 גודל מעלת קבלת יסורים באהבהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' נד, קמה, רכז, שע, תקל, תעז
ה ע"א33 המקבל יסורין באהבה מה שכרו יראה זרע יאריך ימיםמצווה ועושה ח"א עמ' תפט
ה ע"א33 ואם קבלם מה שכרואברהם את ידו ח"ב דף מה ע"ב
ה ע"א33 ואם קבלם מה שכרו יראה זרע יאריך ימיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסט
ה ע"א33 ואם קבלם מה שכרו יראה זרע יאריך ימיםלחם רב על סדור התפילה אות תשמא
ה ע"א33 מה אשם לדעתבית ישי (תשסד) דרשות עמ' ערב
ה ע"א33 מה אשם לדעתברית אברם עמ' שכה, תו
ה ע"א33 מה אשם לדעת אף יסורים לדעתקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' סא
ה ע"א33 מה אשם לדעת אף יסורין לדעתחכמת התורה ויצא עמ' רפה
ה ע"א33 מה אשם לדעת אף יסורין לדעתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שעט
ה ע"א33 מה אשם לדעת אף יסורין לדעתקהלת יעקב עשי"ת עמ' שכא
ה ע"א33 מה אשם לדעת אף יסורין לדעתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרנז
ה ע"א33 מה אשם לדעת אף יסורין לדעתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שמד
ה ע"א33 מה אשם לדעת אף יסורין לדעתתורת חכם (הכהן, תיד) דף יט ע"א
ה ע"א33 מה אשם לדעת וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' תמב, תנז
ה ע"א33 מה אשם לדעת וכו' ואם קבלן מאהבה וכו' יראה זרע וכו'זרע שמשון (תשסג) מקץ אות לא
ה ע"א33 קבלן מאהבהאברהם את ידו ח"ב דף מה ע"ב
ה ע"א33 ת"ל "אם תשים"פירושי ראשונים
ה ע"א34 וחפץ ה' בידו יצלח שתלמודו מתקיים בידואודה ה' דף ל ע"א
ה ע"א34 פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינאאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 497
ה ע"א34 פליגי בה וכו' אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תורה וכו' שאין בהן בטול תפלהדרכי התשובה עמ' קלו
ה ע"א35 אלו הם יסורים של אהבה וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תקמא
ה ע"א35 אלו הם יסורים של אהבהאמה של מלכות עמ' 129
ה ע"א35 אלו הם יסורים של אהבהמנוחת משה - הקדמה
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבהאמרי יוסף בראשית דף קפא ע"ד
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' ז, קיט
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' קכ, רכג
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עט ע"ד, פח ע"ג
ה ע"א35 איזהו יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורה ותפלהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מז
ה ע"א35 כל שאין ביטול תורה ותפלה הוא יסורין של אהבהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ל
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהם בטול תורהמי מנוחות (בירדוגו) עמ' רמו
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' ר
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תורהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסח
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תורהמצווה ועושה ח"א עמ' תק
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תורהשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות עד
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תורהשרתי ח"א עמ' כד
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תורה וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' מו-מז
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תורהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ג אות לט
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן ביטול תורהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רנג
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן ביטול תורה וח"א כל שאין בהן ביטול תפלהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תסד
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן ביטול תורה ותפלהקרן לדוד בראשית עמ' שד
ה ע"א35 אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן ביטול תורהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תכה
ה ע"א35 אלו הן יסורים של אהבהאוהב ישראל דף שנ ע"א
ה ע"א35 אלו הן יסורים של אהבה וכו' ומתורתך תלמדנו וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קעט
ה ע"א35 אלו הן יסורים של אהבה שאין בהם ביטול תורהאהל רחל עמ' 636
ה ע"א35 אלו הן יסורים של אהבה כל שאין בהם ביטול תורה ותפילהתורת מהרי"ם בראשית עמ' ריב, רמו
ה ע"א35 אלו הן יסורים של אהבה כל שאין בהם ביטול תורהאודה ה' דף נ ע"א
ה ע"א35 אלו הן יסורים של אהבה כל שאין בהם ביטול תורהאוזן שמואל דף מ ע"ב
ה ע"א35 אלו הן יסורים של אהבה כל שאין בהן ביטול תורהבית אלהים שער ב עמ' רכח
ה ע"א35 אלו הן יסורין של אהבהגדולי מוסר עמ' לב
ה ע"א35 אלו הן יסורין של אהבה וכו'פרי חיים (קלוגר) עמ' מח
ה ע"א35 אלו הן יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורהנר ישראל חלק ב דף קמח
ה ע"א35 אלו יסורין של אהבה וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קלו, קלח, קמ
ה ע"א35 אם יש בייסורין ביטול תורה אינן ייסורין של אהבהאלשיך על חמש מגילות עמ' רמט
ה ע"א35 הבדל בין יסורים של אהבה לאינם של אהבהדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קסה
ה ע"א35 הבדל בין יסורים של אהבה לאינם של אהבהדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קסג
ה ע"א35 היכי דמי יסורים של אהבה כל שאין בהם ביטול תורהעירין קדישין השלם עמ' תה
ה ע"א35 היכי דמי יסורין של אהבהפאר יעקב ח"ג עמ' קטז
ה ע"א35 חד אמר אלו הם יסורים של אהבה כל שאין בהן בטול תורה וכו' יסורים שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שסד, שסז
ה ע"א35 חד אמר אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בה ביטול תורה וכו' כל שאין בהן ביטול תפלה וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קעה
ה ע"א35 חד אמר אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורה וחד אמר כל שאין בהם ביטול תפלה וכו' אלו ואלו יסורין של אהבה הן שנא' כי את אשר יאהב ה' יוכיחדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכח
ה ע"א35 חד אמר אלו הן יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תורהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסח
ה ע"א35 יסורים שאין בהן ביטול תורה ותפלה הם של אהבהשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רנד
ה ע"א35 יסורים של אהבה אין בהם ביטול תורהשרגא המאיר על התורה עמ' תלט
ה ע"א35 יסורים של אהבה כל שאין בהם ביטול תורהנתיבות מוסר עמ' צו
ה ע"א35 יסורים של אהבה כל שאין להם ביטול תורה או תפילה, ועיון יעקביציב פתגם - מילה-נישואין עמ' יב, קעט
ה ע"א35 יסורים של אהבה כשאין להם ביטול תורהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תמב
ה ע"א35 יסורין שאין בהם ביטול תורה הרי הם יסורין של אהבהעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים יג
ה ע"א35 יסורין שאין בהם ביטול תורהדרשות באר יצחק עמ' צח
ה ע"א35 יסורין של אהבה כל שאין בה ביטול תורה וכו' ביטול תפילה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צח, קב
ה ע"א35 יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלה
ה ע"א35 יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורהעבודת עבודה (תשסד) עמ' ס
ה ע"א35 יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורה וכו'שפע חיים ח"א עמ' קלה
ה ע"א35 יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורה ותפילהבאר שרים פרשת תולדות דרוש ג אות ב
ה ע"א35 יסורין של אהבה כל שאין בהן ביטול תורה וכו' ביטול תפלהתהלה לדוד (והרמן) פרק סט פסוק כז הערה טו
ה ע"א35 יסורין של אהבה שאין בהם ביטול תורהחכמת התורה מקץ עמ' תעז
ה ע"א35 יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורהנשמת אדם עמ' ז
ה ע"א35 כיון שיש בהן בטול תורה אינן יסורין של אהבה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רכג
ה ע"א35 כל ייסורין שיש בהן ביטול תורה אינן יסורין של אהבהתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כב דף פג ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר כב דף נג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ו ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כו דף טו ע"א, ושער התשובה סימן ב מאמר יג דף יט ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נה ע"ב
ה ע"א35 כל יסורים שיש בהם ביטול תורה אינן יסורים של אהבהכתנות אור עמ' תקמא
ה ע"א35 כל יסורים שיש בהן בטול תורה וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' קכח
ה ע"א35 כל יסורין שיש בהם ביטול תורה אינן יסורין של אהבהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' ל, פח
ה ע"א35 מחלוקת אם יסורין של אהבה כל שאין בהן ביטול תורה או ביטול תפלהיושב אהלים (מנטרוז) עמ' כז
ה ע"א35 איזה יסורין של אהבההדרת אליהו דרוש ג סי' ב ד"ה ואפשר, דרוש ד סי' ג ד"ה ובזה
ה ע"א35 איזה יסורין של אהבהקהלת יעקב שבועות עמ' טז, לז
ה ע"א35 איזה יסורין של אהבהתולדות שלמה - רות עמ' קנו, קסד
ה ע"א35 איזה יסורין של אהבה כל שאין בהם בטול תורה ותפלהחיים וחסד סי' תכט
ה ע"א35 איזה יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורה ותפלהפרדס המלך (תשסט) אות ס, תקפד, תרי
ה ע"א35 איזה יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורה ותפלהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קצז, רצה
ה ע"א35 איזהו יסורים של אהבהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ש, שפו
ה ע"א35 איזהו יסורים של אהבה כל שאין בהם ביטול תורה ותפלהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' ריא
ה ע"א35 איזהו יסורים של אהבה שאין להם ביטול תורהכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' עא
ה ע"א35 איזהו יסורין של אהבה וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' קפט
ה ע"א35 איזהו יסורין של אהבה וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' שיא
ה ע"א35 איזהו יסורין של אהבה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שמט
ה ע"א35 איזהו יסורין של אהבה וכו' מה אשם לדעתמאור עינים (תשעה) עמ' שיד
ה ע"א35 איזו יסורים של אהבה כשאין בו ביטול תורהדרשות שמן רוקח עמ' סא, תקיח
ה ע"א36 אלו הן יסורין של אהבה כל שאין בהן ביטול תפילהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלה עמ' תלד
ה ע"א36 היכי דמי יסורין של אהבהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' לו, קט
ה ע"א36 יסורין שאין בהם בטול תורה המה יסורין של אהבהשער המלך (תשנז) עמ' תרנג
ה ע"א36 יסורין של אהבה שאין בהם ביטול תורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ד, קיט
ה ע"א36 איזו יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תפלהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רעא
ה ע"א38 אלו ואלו הם יסורין של אהבהספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' טו
ה ע"א38 אלו ואלו ייסורין של אהבה הןקול בוכים (שמט) איכה ג דף סה ע"ג; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף יז ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק כב דף פג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מ דף רמב ע"ב, ופרשת צב דף תצט ע"ג; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש לתשובה דף קנו ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת משפטים דף פא ע"ג; של"ה (תט) עשרה מאמרות דף נג ע"ב בהגהה; מאור עינים (פינטו, תג) דף ז ע"ב
ה ע"א38 אלו ואלו יסורין של אהבהנתיבות עולם ח"ב עמ' קעה
ה ע"א38 אשרי הגבר אשר תייסרנו י-ה וכו' א"ת תלמדנו אלא תלמדנו ק"ו משן ועיןחמודי צבי שמות עמ' יב
ה ע"א38 מה ת"ל ומתורתך תלמדנו אל תקרי תלמדנו אלא תלמדנו וכו' ק"ו משן ועין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסט
ה ע"א38 מה ת"ל ומתורתך תלמדנו וכו' ק"ו משן ועין מה שן ועין וכו' עבד יוצא בהן לחירות יסורין שממרקין וכו' ע"א כו"כחיי נפש ח"ד עמ' רעה, רעט
ה ע"א38 מה תלמוד לומר ומתורתך תלמדנו אל תקרי תלמדנו אלא תלמדנו, דבר זה מתורתך תלמדנו ק"ו משן ועיןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' כז
ה ע"א38 אלא מה ת"ל ומתורתךהדרת אליהו דרוש ג סי' ג ד"ה ואמר אח"כ, דרוש ג סי' ד ד"ה והואיל
ה ע"א38 ת"ל "ומתורתך תלמדנו" אל תקרי תלמדנונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רמה
ה ע"א39 אל תקרי תלמדנו אלא תלמדנוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסד
ה ע"א39 אל תקרי תלמדנו אלא תלמדנופני יהושע (תשסא) עמ' נד
ה ע"א39 דבר זה מתורתך תלמדנו ק"ו משן ועיןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמד
ה ע"א39 דבר זה מתורתך תלמדנו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לב-ג
ה ע"א39 דבר זה מתורתך תלמדנו וכו' יסורין שממרקין כל גופו של אדם עאכ"וראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק כח
ה ע"א39 דבר זה מתורתך תלמדנו ק"ו משן ועין מה שן ועין וכו'פניני יחזקאל עמ' קעח, רכז, שפט, תקלט, תקס
ה ע"א39 דבר זה מתורתך תלמדנו קל וחומר משן ועין כו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' מז-מח
ה ע"א39 דבר זה מתורתך תלמדנו קל וחומר משן ועין כו' יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פז
ה ע"א39 דבר זה מתורתך תלמדנובני יששכר ח"א דף קעד ע"ג
ה ע"א39 ומתורתך תלמדנו דבר זה מתורתך תלמדנואוזן שמואל דף כג ע"א, מח ע"א
ה ע"א39 ומתורתך תלמדנו כו' דבר זה מתורתך תלמדנו ק"ו משן ועיןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רנא
ה ע"א39 ומתורתך תלמדנו ק"ו משן ועין וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ו, יז
ה ע"א39 ומתורתך תלמדנו ק"ו משן ועין וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רכ, ח"ב עמ' תקצב
ה ע"א39 ומתורתך תלמדנו דבר זה מתורתך תלמדנואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתעט
ה ע"א39 דבר זה מתורתך תלמדנו ק"ו משן ועין וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' רכג
ה ע"א39 יסורים ק"ו משן ועין, ברית מלחאחרי ראי (תשסד) הר סיני וארא אות א
ה ע"א39 כפרת היסורים לומדים ק"ו משן ועיןנזר הקדש ח"ב עמ' קלב
ה ע"א39 מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדםלב אליהו (תשסה) שמות עמ' שכג
ה ע"א39 מה שן ועין שהן אחד מאיבריו של אדם עבד יוצא בהן לחרות, יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמהפתגמי אורייתא ח"א עמ' קיב
ה ע"א39 מתורתך תלמדנו ק"ו משו"עאומר לציון (כהן) דף יז ע"ב
ה ע"א39 מתורתך תלמדנו ק"ו משן ועין וכו' יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםתודת אהרן - אומר לציון עמ' קטו, קעא
ה ע"א39 מתורתך תלמדנו ק"ו משן ועיןחכמת התורה נח עמ' רסב
ה ע"א39 מתורתך תלמדנו קו"ח משן ועיןניבי זהב עמ' קלו
ה ע"א39 ק"ו משן ועין וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קפה
ה ע"א39 ק"ו משן ועין וכו' יסורים שממרקין עאכו"כמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ח {נ"מ בין כאבים ללימוד במסי"נ}
ה ע"א39 ק"ו משן ועין וכו' יסורין וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שג
ה ע"א39 ק"ו משן ועין וכו' יסורין ממרקין וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שלב
ה ע"א39 ק"ו משן ועין וכו' יסורין שממרקין וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' יט, קכט
ה ע"א39 ק"ו משן ועין וכו' נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין וכו'נר ישראל חלק ב דף עג
ה ע"א39 ק"ו משן ועין מה שן ועין וכו' יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תכח, תכט, תלא
ה ע"א39 קל וחומר משן ועיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלה
ה ע"א39 קל וחומר משן ועיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קמב
ה ע"א39 קל וחומר משןרב שלום (אדלר) עמ' תקג
ה ע"א39 ר"י סובר יסורים ממרקים מקל וחומר משן ועין וכו'מקור חיים (תשסו) עמ' רכח {וחולק על ר"ל}
ה ע"א40 אמר ריש לקיש נאמר ברית במלח וכו' אף ברית האמור ביסורין יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםשם יחזקאל עמ' תקסח
ה ע"א40 אמר רשב"ל נאמר ברית במלח כו' יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםמלכי בקודש (תשסב) עמ' קלז
ה ע"א40 יסורים ממרקיםמאיר נתיבות ח"ב עמ' שיח
ה ע"א40 יסורים ממרקים עוונותיו של אדםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ע"ז
ה ע"א40 יסורים ממרקים עוונותם של אדםשם עולם (תשסו) עמ' קפד
ה ע"א40 יסורים ממרקים עונותיו של אדםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רנ
ה ע"א40 יסורים ממרקין בקל וחומר משן ועיןדרשות שמן רוקח עמ' סא, שפו
ה ע"א40 יסורים שממרקין כל גופו של אדםידי משה (תשמה) איכה עמ' ב
ה ע"א40 יסורין מכפרים עוןרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלט
ה ע"א40 יסורין מכפרים עוןתפלה למשה (בנימין) עמ' צח, קכ
ה ע"א40 יסורין מכפרים ק"ו משן ועיןמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רעו
ה ע"א40 יסורין ממרקים כל גופו של אדם ק"ו משן ועיןאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלה
ה ע"א40 יסורין ממרקיןאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' ב׳רנט
ה ע"א40 יסורין ממרקיןלחם רב על סדור התפילה אות א' תתקמ
ה ע"א40 יסורין ממרקיןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצז
ה ע"א40 יסורין ממרקיןמסילות בלבבם (קוט) - מסילה ד אות ל
ה ע"א40 יסורין ממרקיןנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רכח
ה ע"א40 יסורין ממרקין את האדםנצח ישראל (הרטמן) עמ' שנא הערה 104
ה ע"א40 יסורין ממרקין וכו' ויסורין של אהבה וכו'חיי נפש ח"ב בהקדמה, ועמ' שא
ה ע"א40 יסורין ממרקין כל גופו של אדםעבודת עבודה (תשסד) עמ' רמו
ה ע"א40 יסורין ממרקין כל גופו של אדםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קלז, קמ
ה ע"א40 יסורין ממרקין ק"ו משן ועיןשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 96 {האם עבד יוצא בשן ועין אם האדון הכהו כעונש על מעשיו כמו יסורין של עונש או כיסורין של אהבה}
ה ע"א40 יסורין ממרקין קל וחומר משן ועין דעבד יוצא בהן לחרותצמח דוד (סקאליע) עמ' שכד, תח, תלט
ה ע"א40 יסורין ממרקין מאמר שמע ישראל (צמח צדק)
ה ע"א40 יסורין ממרקיןפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יב
ה ע"א40 יסורין שממרקין כל גופו של אדם וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רמד
ה ע"א40 יסורים ממרקין עוונותיו של אדם ק"ו משן ועיןילקוט דברי חכמים שמות סי' סב, סג, רצו
ה ע"א40 יסורים ממרקין עונותיו של אדם ק"ו משן ועיןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רד
ה ע"א40 יסורין ממרקים עוונות ק"ו משן ועיןשו"ת שבט מנשה (גרוסברג) סי' קלז
ה ע"א40 יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם ק"ו משן ועיןחכמה ומוסר ח"א עמ' שיב
ה ע"א40 יסורין ממרקין עוונותיו של אדם וכו' ק"ו משן ועיןעצי חיים על התורה עמ' קמו, תד
ה ע"א40 יסורין ממרקין עוונותיו של אדם מק"ו משן ועין או מג"ש דברית מלחעטרת ישועה (תשסד) אות קכג להגדה ש"פ, אות נה לסליחות לער"ה, אות יד ליום הו"ר
ה ע"א40 יסורין ממרקין עוונותיו של אדם ק"ו משן ועיןיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תד
ה ע"א40 יסורין ממרקין עוונותיו של אדם ק"ו משן ועיןתולדות הגר"א (תשס) עמ' רפג
ה ע"א40 יסורין ממרקין עונותיו של אדם מק"וקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כט, סב
ה ע"א40 יסורין ממרקין עונותיו של אדם מק"ו משן ועץ וכו' והיינו דר"ל נאמר ברית במלח וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תפט ע"א
ה ע"א40 יסורין ממרקין עונותיו של אדם ק"ו משן ועיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' קצ, קצא
ה ע"א40 יסורין ממרקין עונותיו של אדם ק"ו משן ועיןכסף נבחר (תשסג) עמ' קנ, קצט
ה ע"א40 יסורין ממרקין עונותיו של אדם ק"ו משן ועיןמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' ר
ה ע"א40 יסורין ממרקין עונותיו של אדם ק"ו משן ועין וכו'שם יחזקאל עמ' תקסט
ה ע"א40 יסורין ממרקין עונותיו של אדם קל וחומר משן ועין וכו'מרפא לעצם עמ' נב
ה ע"א40 עבד יוצא לחירות בשן ועיןמשיבת נפש עמ' קסא,רנט
ה ע"א41 ברית במלחאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כו אות ג
ה ע"א41 ברית במלח וברית ביסורין מה מלח ממתקת אף היסורין ממתקתעטרת מנחם (תשסג) עמ' רלח
ה ע"א41 יסורים נמשלו למלחמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רלא
ה ע"א41 יסורים נקראו בריתכוונת הלב עמ' רעח
ה ע"א41 ברית יסוריןפחד יצחק פורים ענין כג
ה ע"א41 נאמר ברית ביסוריםמזקנים אתבונן עמ' עו
ה ע"א41 נאמר ברית ביסוריןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שנז, שנט, תרכב, תרלה
ה ע"א41 נאמר ברית במלח ונאמר ברית בייסוריןמאור עינים (פינטו, תג) דף ז ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בחקתי דף קכט ע"ד
ה ע"א41 נאמר ברית במלחאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ל אות ד
ה ע"א41 נאמר ברית במלחאמרי יוסף בראשית דף סד ע"ד
ה ע"א41 נאמר ברית במלחוזאת התורה עמ' קכז
ה ע"א41 נאמר ברית במלח וביסוריןמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שלט
ה ע"א41 נאמר ברית במלח וברית ביסורין וכו' מלח ממתקת אף יסורין וכו'חיי נפש ח"ד עמ' רעה, רעט
ה ע"א41 נאמר ברית במלח וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רפג
ה ע"א41 נאמר ברית במלח וכו'שמחת הנפש עמ' ס
ה ע"א41 נאמר ברית במלח וכו' אף היסורין ממתיקים החטא מגופו של אדםמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' מח
ה ע"א41 נאמר ברית במלח וכו' אף היסורין ממתיקים החטא מגופו של אדםראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ג אות לא, גידול בנים פרק כח
ה ע"א41 נאמר ברית במלח וכו' יסורין ממרקין כל עוונותיו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שט, ח"ג עמ' רעט, ח"ד עמ' רסד, ח"ה עמ' רצה
ה ע"א41 נאמר ברית במלח וכו' יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםפאר יעקב ח"א עמ' סד, ח"ד עמ' רסז
ה ע"א41 נאמר ברית במלח ונאמר ברית בייסוריןאבן שוהם (פינסק) עמ' 43
ה ע"א41 נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורים מה מלח ממתיק את הבשר אף יסורים ממתיקים את הגוףתורת מהרש"ל עמ' עג
ה ע"א41 נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסוריןחכמת התורה קדושים עמ' י
ה ע"א41 נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין וכו'אפיקי ים עמ' שיח, תא, תנ, תקעט
ה ע"א41 נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין וכו' יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםתורת אביגדור ח"ד עמ' לד
ה ע"א41 נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנב
ה ע"א41 נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין אור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' רכג
ה ע"א41 נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסוריןדרך חיים (תשלה) עמ' תרצב
ה ע"א41 נאמר ברית וכו' ונאמר ברית וכו' כך יסורים ממרקים את העונותפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יב
ה ע"א41 נאמרה ברית ביסוריןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תעח
ה ע"א42 ברית האמור במלחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקעח
ה ע"א42 היסורים דומים למלחדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק כז
ה ע"א42 יסורין נקרא מלח הממתקת הבשרבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שסג
ה ע"א42 מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר אף ברית האמור ביסורין יסורין ממרקין וכו'של"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות לג, בלק אות ב
ה ע"א42 מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר אף ברית האמור ביסורין יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וארא יג
ה ע"א42 מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר אף ברית האמור ביסורין יסורין ממרקין וכו'תורת הרבי רבי זושא סי' קנז
ה ע"א42 מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר אף ברית וכו' ממרקין כל עונותיותהלה לדוד (והרמן) פרק פ פסוק יט הערה כב
ה ע"א42 מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' לה-לו, במדבר עמ' תרלז
ה ע"א42 מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר אף ברית האמור ביסורין ממרקין כל עונותיו של אדםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קפג
ה ע"א42 מה מלח ממתיק הבשר אף יסורין ממרקין עונותיו של אדםאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יט, קי
ה ע"א42 מה מלח ממתיק הבשר כך יסורים ממרקין כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקסב, תקפד
ה ע"א42 מה מלח ממתק הבשרמאיר נתיבות ח"ג עמ' רטו
ה ע"א42 מה מלח ממתק הבשר אף יסורין ממרקין עוונותיו של אדםתפארת צבי בראשית עמ' קכ
ה ע"א42 מה מלח ממתקת את הבשרקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות עח
ה ע"א42 מה מלח ממתקת את הבשר אף ברית האמור ביסורין וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' ט
ה ע"א42 מה מלח ממתקת את הבשר אף יסורים וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' רסה, תקכא
ה ע"א42 מה מלח ממתקת את הבשר אף יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רעא, מועדים עמ' קמג
ה ע"א42 מה מלח ממתקת את הבשר אף יסורין ממתקיןפוקד עקרים סי' ד (עמ' 18), לקוטי מאמרים עמ' 159, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 39 (סי' לו), צדקת הצדיק סי' קסח, דובר צדק עמ' 64, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 32 (סי' כה)
ה ע"א42 מה מלח ממתקת את הבשר כן יסורים ממרקים עוונותיו של אדםמי מרום ח"ט עמ' קז
ה ע"א42 מה מלח ממתקת את הבשר, וגר"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' קצז
ה ע"א42 מלח ממתקת את הבשרנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף טז ע"ג
ה ע"א43 אמר רשב"י ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל וכולם ע"י יסוריןאיש אמונים דף עו ע"א
ה ע"א43 אמר רשב"י ג׳ מתנות נתן הקב"ה לישראל וכולן ע"י יסורים ואלו הן תורה וארץ ישראל ועולם הבאקדושת יצחק עמ' לה
ה ע"א43 ג' דברים אינם באים אלא ע"י יסורים תורה וארץ ישראל ועוה"בבית יעקב (תשסא) עמ' טז, סד, סו, סט, עג, קמד, רכז
ה ע"א43 ג' דברים אינם באים אלא על ידי יסורין והם תורה ועוה"ב וארץ ישראלערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' כט
ה ע"א43 ג' דברים באים ע"י יסורים, תורה א"י ועוה"בתורת חיים (ר' דובער) שמות דף ו ע"ג, סג ע"ד, קלח ע"ד
ה ע"א43 ג' דברים נקנים לאדם ע"י יסוריםפרדס מנחם עמ' לב, קס
ה ע"א43 ג' דברים נקנים ע"י יסוריםמי מרום ח"ט עמ' קעו
ה ע"א43 ג' דברים נקנים ע"י יסוריןמי מרום ח"ח עמ' כג כח
ה ע"א43 ג' דברים נקנין ביסוריםתורת יחיאל בראשית עמ' שה
ה ע"א43 ג' דברים נתנו על ידי יסורין תורה ארץ ישראל עולם הבאכתונת פסים (תשעא) עמ' רצו
ה ע"א43 ג' דברים שבאים ע"י יסוריםצוף דבש (לוין) מאמר ז
ה ע"א43 ג' מתנות כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף סח ע"ב
ה ע"א43 שלשה באים ע"י יסורין ואחד מהם הוא תורהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' סט
ה ע"א43 ג' מתנות וכו' וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין תורה וא"י ועוה"בלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שנז
ה ע"א43 ג' מתנות וכו' וכולן ע"י יסוריןאסופת מערכות ימים נוראים עמ' פב, פורים עמ' מו
ה ע"א43 ג' מתנות וכו' ולא נתנן אלא ע"י יסוריןמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קסט
ה ע"א43 ג' מתנות וכו' ע"י יסורים וכו' תורהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שי
ה ע"א43 ג' מתנות טובותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלה
ה ע"א43 ג' מתנות טובותמאיר בת עין (תשסו) עמ' 477
ה ע"א43 ג' מתנות טובות וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רפ ע"ב, שכט ע"א, שסט ע"א
ה ע"א43 ג' מתנות טובות וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יג
ה ע"א43 ג' מתנות טובות וכו' וכולם ע"י יסורים וכו'אפיקי ים עמ' שלה, תטו
ה ע"א43 ג' מתנות טובות וכו' וכולן ע"י ייסוריםאוזן שמואל דף ט ע"ב
ה ע"א43 ג' מתנות טובות וכו' וכולן על ידי יסוריןפרי צדיק בראשית אות א, לך לך אות ד, ויצא אות ט, מקץ אות ד, שמות אות א, ד, י, בא אות יא, בשלח אות יג, פסח אות ה, דברים אות יד, שמיני אות ד, האזינו אות ט
ה ע"א43 ג' מתנות טובות וכו' וכולן על ידי יסוריןרסיסי לילה סי' נב (עמ' 119), צדקת הצדיק סי' קע, תקנת השבין סי' ג (עמ' 15), ה (עמ' 18), ו (עמ' 42), תקנת השבין סי' טו (עמ' 166), לקוטי מאמרים עמ' 79, 139, דובר צדק עמ' 77, 95, 131, 134, 193, עת האוכל עמ' 240 (סי' טו), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 27), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 39 (סי' לז), 48 (סי' נב), 65 (סי' עב), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 217
ה ע"א43 ג' מתנות טובות וכו' ע"י יסוריןשמחה לאיש (שונשול) דף סח ע"ג-ע"ד, סט ע"א
ה ע"א43 ג' מתנות טובות וכו' על ידי יסוריןשמן ראש סוכות ח"א עמ' רמג
ה ע"א43 ג' מתנות טובות וכו' תורה וא"י ועוה"בלקוטי שיחות ח"ה עמ' 13, חי"ג עמ' 115
ה ע"א43 ג' מתנות טובות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שסא
ה ע"א43 ג' מתנות טובות וכולן לא נתנו אלא ע"י יסוריןכוכבי אור (תשלד) עמ' עד
ה ע"א43 ג' מתנות טובות וכולן ע"י יסורין תורה וא"י ועוה"בעלי שור ח"ב עמ' קנ
ה ע"א43 ג' מתנות טובות ניתנו לישראל וכולם ניתנו ע"י יסורין וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רנט
ה ע"א43 ג' מתנות טובות ניתנו ע"י יסורין תורה א"י עוה"ביגל יעקב (תשנג) תצוה אות קמו
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן ה' לישראלאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' צ
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"האמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ו פסוק ה
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"הניבי זהב עמ' קמג
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה וכו' וכולם ע"י יסוריןבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' מב, סב
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קסח, קסט, רב, תסא, תסג
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלילקוט דברי חכמים במדבר סי' קפג
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' יז
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לח, ריח
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קנ, שמות עמ' כה, [צג], קפו-קפז, שכב, שכה, דברים עמ' תתי, תתיג, תתקפז-תתקפח
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רכט, ח"ב דף מד
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו' אלא ע"י יסורין וכו' תורה וארץ ישראל והעוה"בראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות ל, תשובה פרק ג אות ל-לב
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו' אלא ע"י יסורין, ועין יעקברנת יצחק - פרק חלק עמ' ז, תצ
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו' ע"י יסורין ואלו הן תורה א"י והעוה"באור תורה השלם (מזריטש) סי' רצ
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו' ע"י יסורין ואלו הן תורה א"י והעוה"במגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רצ
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו' ע"י יסוריןמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' מח-מט
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו' ע"י יסורין, אלו הן תורה וא"י ועוה"בדרשות שבט הלוי ח"א עמ' לא, קג, קפט, ריח, רצא
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו' תורה וא"י והעוה"בנאוה תהלה עמ' שלט
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא נתן אלא ע"י ייסוריןאוזן שמואל דף כב ע"ב
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא נתנו אלא על ידי יסורין ואלו הן תורה וכו'כסף נבחר (תשסג) עמ' טו
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא נתנן אלא ע"י יסוריםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רס
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא נתנן אלא ע"י יסורין ואלו הן תורה וא"י ועוה"בכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קעו
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן וכו' אלא ע"י יסורין אלו הן תורה וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' תמג
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא ניתנו אלא ע"י יסוריןשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר צרות ישראל, פסח - מאמר כור הברזל(א) - החסד של צרות
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא ניתנו אלא ע"י יסורין ואלו הם תורה עולם הבא, וא"ישמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' סה
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא ניתנו אלא על ידי יסורין, ואלו הן תורה וארץ ישראל והעוה"בדעת תורה שמות עמ' קכג, במדבר עמ' קכד, דברים ח"א עמ' קצ, קצה, רס
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסוריןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' יח, עדר
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסוריןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תצו, תריב
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין ואלו הן תורה וא"י ועוה"בדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכד, קכה
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין ואלו הן תורה וארץ ישראל והעוה"בדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' כב, רפה
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קפג
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין תורה וארץ ישראל ועוה"בתודת אהרן - אומר לציון עמ' קלה, קע-קעא
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל ועולם הבאפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פו
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן על ידי יסוריןשארית מנחם ח"א שמות עמ' סח
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל כו' ע"י יסורין כו' תורה וא"י והעוה"בתורת מנחם חי"ט עמ' 295, 330
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל תורה, א"י, עוה"בבינה לעתים (תשנד) דרוש נד עמ' שנג
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין אלו הן תורה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קפט
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן לישראלשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' מט, רמ, שע, תז, תנד
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתנו לישראל וכולם ע"י יסוריםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קלז
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתנין ע"י יסוריםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שעט
ה ע"א43 ג' מתנות טובות תורה א"י ועוה"בכרם פתחיה גפן כ שריג ח, גפן כא שריג ז
ה ע"א43 ג' מתנות לא ניתנו אלא ע"י יסוריםאור יחזקאל - מכתבים עמ' עו, פט, קמא
ה ע"א43 ג' מתנות לא נתנן אלא ע"י יסורים וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' כ
ה ע"א43 ג' מתנות ניתנו וכו' א"יעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתלח
ה ע"א43 ג' מתנות נתן ה' לישראלביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק י פסוק יז
ה ע"א43 ג' מתנות נתן ה' לישראלביאור הגר"א על משלי פרק י פסוק יז, פרק יב פסוק א
ה ע"א43 ג' מתנות נתן ה' לישראל וכו'עץ הדעת טוב (תשסח) סי' קכא
ה ע"א43 ג' מתנות נתן ה' לישראל וכולם ע"י יסוריםמי מרום ח"י עמ' עה
ה ע"א43 ג' מתנות נתן הקב"ה וכו' ארץ ישראל עוה"ב תורהאמרי נועם (מועדים) סי' לא לשבועות [מבן המחבר]
ה ע"א43 ג' מתנות נתן הקב"ה לישראלמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קצה
ה ע"א43 ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל וכולן ע"י יסוריןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קמו
ה ע"א43 ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל וכלן לא נתנו אלא ע"י יסוריםאורחות דוד עמ' קלז
ה ע"א43 ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל ע"י יסורין תורה א"י ועולם הבאשער החצר (תשעב) סי' ב, ה, רא, רנה-רעה, רצו
ה ע"א43 ג' מתנות נתן ח' לישראל וכולם ע"י יסורין, ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' שכה, משלי עמ' לא, נד
ה ע"א43 ג' מתנות נתנו ע"י יסוריןמי מרום חי"ב עמ' כו, מו, עה
ה ע"א43 ג' מתנות ע"י יסוריןכלי יקר (תשמח) עמ' תקעא
ה ע"א43 ג' מתנות ע"י יסורין תורה א"י והעוה"במשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רלט
ה ע"א43 ג׳ דברים באים ע"י יסוריםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תרמא
ה ע"א43 ג׳ מתנות טובותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 206
ה ע"א43 ג׳ מתנות טובות וכולם ע"י יסוריןמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 91
ה ע"א43 ג׳ מתנות טובות נקנים ע"י יסוריןאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קטז, רז, שיג
ה ע"א43 ג׳ מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסוריןדברי אמונה שמות עמ' נט
ה ע"א43 ג׳ מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנו אלא ביסוריןיושב אהלים (מנטרוז) עמ' לז
ה ע"א43 ג׳ מתנות טובות על ידי יסוריןבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ז עמ' 109
ה ע"א43 שלשה דברים נקנים ע"י יסוריםחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קעז
ה ע"א43 תניא רשב"י אומר שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעוה"בשרגא המאיר מועדים עמ' קיב
ה ע"א43 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלישא מדברותיך - מגילה עמ' יד
ה ע"א43 יסורים ממרקים עוונותיו של אדםמי מרום ח"ב עמ' קמ, ח"ד עמ' לד
ה ע"א43 יסורים ממרקין כל עונותיו של אדםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שג
ה ע"א43 יסורים ממרקין כל עונותיו של אדםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ק
ה ע"א43 יסורים ממרקין כל עונותיו של אדםלקוטי משלי פרק ו פסוק כג
ה ע"א43 יסורים ממרקין עוונותיו של אדםלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' כט
ה ע"א43 יסורים ממרקין עונותס' חסידים סי' קסז
ה ע"א43 יסורים ממרקין עונות של אדםדרשות שמן רוקח עמ' פג
ה ע"א43 יסורים ממרקין עונותיו של אדםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קמז
ה ע"א43 יסורים ממרקין עונותיו של אדםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קפה
ה ע"א43 יסורין ממרקים כל עוונותיו של אדםישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' נז, עז, שמות עמ' י
ה ע"א43 יסורין ממרקים עונותיו של אדםפרדס מרדכי עמ' שנ, תלא
ה ע"א43 יסורין ממרקים עונותיו של אדםדרשות באר יצחק עמ' סג, קכד, רסח
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדםאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קלט
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדםדברי יואל פ' כי תבוא דף קנח ע"א
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדםדברי יואל פ' שמות דף פד ע"ב, פ' משפטים דף קז ע"א, קיט ע"א, קס ע"ב
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדםחכמת התורה משפטים עמ' עא
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדםלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' עדר
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדםמחשבת מוסר ח"ג עמ' שג
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדםעקבי אבירים (תשסה) עמ' קיב
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדםפירוש המכבי שמות עמ' קעג
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםאגרת הטיול (תשעה) עמ' רפה
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםאמרי אש (טאוב) עמ' קכא, קסט, שלט, תעד
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' רמ, מלכים עמ' קלח-מ
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםזך ונקי עמ' קצז
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםמאור עינים (תשנח) עמ' קפט
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםמאור עינים (תשעט) עמ' שיא
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםדבר טוב (רוזנברג) עמ' שפד
ה ע"א43 יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםחכמת התורה בראשית עמ' רצב
ה ע"א43 יסורין ממרקין עוונותיו של אדםתפארת משה עמ' פג
ה ע"א43 יסורין ממרקין עוונותיו של אדםברכות אבי דף לז ע"א
ה ע"א43 יסורין ממרקין עוונותיו של אדםגבעת שאול (בראך) עמ' ח, תקעה
ה ע"א43 יסורין ממרקין עוונותיו של אדםדברי יואל פ' בראשית דף פד ע"א
ה ע"א43 יסורין ממרקין עוונותיו של אדםיגל יעקב (תשנג) משפטים אות קיט
ה ע"א43 יסורין ממרקין עוונותיו של אדםילקוט דברי חכמים במדבר סי' קכד
ה ע"א43 יסורין ממרקין עוונותיו של אדםמאור עינים (תשעה) עמ' סא
ה ע"א43 יסורין ממרקין עוונותיו של אדם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קנח
ה ע"א43 יסורין ממרקין עוונותיו של אדםתפארת צבי בראשית עמ' תקסה, תתכג
ה ע"א43 יסורין ממרקין עוונותיו של אדםתפארת צבי ויקרא עמ' שסז
ה ע"א43 יסורין ממרקין עוונותיו של אדםתפארת צבי שמות עמ' כז, קנז, רפא
ה ע"א43 יסורין ממרקין עוונותיו של אדם וכו'אילנא דחיי (תשסז) עמ' סג(א)
ה ע"א43 יסורין ממרקין עוונותיו של אדםנטריקן (תשעד) עמ' פה
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותחיי נפש על ההגדה עמ' רסז
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו ויליף משן ועיןברית שלום (תעח) דף סג ע"ד
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו ויליף משן ועיןברית שלום (תשסח) עמ' תו
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רנב, שב
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו של אדםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ואתחנן ליקוטים אות א
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו של אדםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מד אות א
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו של אדםגנזי צדיקים (תשסב) עמ' סב
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו של אדםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שפח, תקי
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו של אדםלחמי תודה דף פה ע"א43
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו של אדםעמוד העבודה (תשעג) דרוש שלישי לתשובה יג
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו של אדםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמ, שטז
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו של אדםשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קצו
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו של אדםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קמד, קנז, רמז
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו של אדםתורת אליהו עמ' קס
ה ע"א43 יסורין ממרקין עונותיו של אדםנחלי מים (מלאח) עמ' סה
ה ע"א43 יסורין ממרקיןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 112
ה ע"א43 יסורין ממתיקין העונותנשמת חיים (ברלין) עמ' טז
ה ע"א43 מתנה טובה - ארץ ישראלאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנג ע"ב
ה ע"א43 רבי שמעון בר יוחאי אומר שלשה מתנות נתן הקב"ה לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין, ואלו הן: תורה וארץ ישראל ועולם הבא וכו'ארוחת תמיד עמ' סח ע"א ד"ה אמונה
ה ע"א43 רשב"י או' ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין אלו הן תורה וא"י והעוה"ברנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נו
ה ע"א43 רשב"י אומר שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו' ע"י יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבאמסילות בלבבם (קוט) - מסילה יג אות צג
ה ע"א43 שלוש מתנות טובותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קנד
ה ע"א43 שלוש מתנות טובות נתן הקב"האמרי אש (טאוב) עמ' רפו
ה ע"א43 שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו' ודרך חיים תוכחות מוסרמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' נו
ה ע"א43 שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין, אלו הן, תורה, וארץ ישראל וכו'קרן לדוד בראשית עמ' קכג, ויקרא-במדבר עמ' קיח, קצ, דברים עמ' כ, קנ, קא
ה ע"א43 שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסוריןדרך ה' (באום) ח"ב פ"ח אות מה, ח"ד פ"ד אות רג
ה ע"א43 שלוש מתנות נתן הקב"ה לישראל ע"י יסורין תורה, א"י ועוה"באסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קעט, בראשית ח"ב עמ' פו, שמות ח"א עמ' שנד, שמות ח"ב וויקרא עמ' שמה, דברים עמ' קמט
ה ע"א43 שלש באים ע"י יסורין תורה ועוה"ב וארץ ישראלרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קכא
ה ע"א43 שלש מתנות וכו' אלא ע"י יסורין תורה, א"י, עוה"ביגל יעקב (תשנג) יתרו אות צה
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנו אלא על ידי יסוריןשרגא המאיר על התורה עמ' תכז
ה ע"א43 שלש מתנות וכו' נקנים ביסורים התורה וא"י ועוה"ביפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רכ
ה ע"א43 שלש מתנות טובותחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קמט
ה ע"א43 שלש מתנות טובותס' הבוטח ח"ב עמ' רעח
ה ע"א43 שלש מתנות טובותעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קסב
ה ע"א43 שלש מתנות טובותשמחת הנפש עמ' עו
ה ע"א43 שלש מתנות טובות וכו' וארץ ישראלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תסא ד"ה והתועלת
ה ע"א43 שלש מתנות טובות וכו' וכולן ע"י יסוריןארצות החיים (עטייה) עמ' 80
ה ע"א43 שלש מתנות טובות וכו' ע"י יסורים תורה וא"י ועה"במגלה עמוקות (תשסח) אופן קלח
ה ע"א43 שלש מתנות טובות וכו' ע"י יסוריןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 205, 280, 329
ה ע"א43 שלש מתנות טובות וכו' ע"י יסורין וכו' תורה וא"י ועוה"בתהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ד הערה א
ה ע"א43 שלש מתנות טובות וכולן על ידי יסוריםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנה
ה ע"א43 שלש מתנות טובות ניתנו לישראלדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ז
ה ע"א43 שלש מתנות טובות ניתנו לישראל וכולם לא ניתנו אלא ע"י יסורין ואלו הן תורה ועוה"ב וארץ ישראלעמוד העבודה (תשעג) דרוש שלישי לתשובה יג
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"הולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תנג, תרנב
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה א"י, עוה"ב, ותורה וכולן לא נתנן אלא ע"י יסוריןעבודת חיים ח"א עמ' קמ, קמה
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה וכו'אמרי פנחס השלם - שער התורה סי' קמב
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה וכולם ע"י יסוריםס' המדות (דובנא, תשסו) שער אהבה אות ה
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל ועולם הבאלדור ולדורות ח"א עמ' קנט, רז, רטו, רכג, רכד
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלמאיר בת עין (ביקיאם) דף ד ע"א
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלנחלת יעקב (תשעג) עמ' מג, צו, קמ
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל ואינם נקנים אלא ביסוריםערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קכב
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל ואלו הן תורה א"י ועוה"ב, וכולן לא ניתנו אלא ע"י יסוריםעירין קדישין השלם עמ' קלא
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' קלא
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו'מצור דבש עמ' קסב, שמט
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו' אלא ע"י יסוריםאמרי רבי שפטיה עמ' רפד
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו' ואלו הן תורה וארץ ישראל ועולם הבאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ה
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא ניתנו אלא ע"י יסורין, ואלו הן עוה"ב וארץ ישראל ותורהעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים יג
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן וכו' ע"י יסוריןמדבר יהודה (תשסב) עמ' שנה
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתן אלא ע"י יסורין תורה וארץ ישראל והעולם הבאברית אברם עמ' תיז, תקה, תקלט
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנו אלא ע"י יסוריןדרך חיים (תשלה) עמ' סה, תרצב
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנם אלא ע"י יסוריןאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קכג, קמז
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י ייסורין אלו הן תורה וא"י והעוה"בפאר יעקב ח"א עמ' עט, קנט, ח"ב עמ' תצא
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורים וכו' ארץ ישראלנחלה לישראל (תשעא) עמ' קיז, קעז, קפה
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורים אלו הן תורה וכו'לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רטז
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסוריןעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רעח
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסוריןשרתי ח"א עמ' צו
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל ועולם הבא וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קעג, שער האותיות אות ק ס"ק תנט
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין וכו' וארץ ישראלים שמחה עמ' שמח, תכה
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין, אלו הן תורה וא"י והעוה"בדרכי ציון עמ' צו
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין, ואלו הן תורה וארץ ישראל ועולם הבאמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שלח, פניני חסידות מסעי יד
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורים תורה ארץ ישראו ועוה"במאמרי שלמה ח"א עמ' קה, קצא, רסג
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין ואלו הן תורה ארץ ישראל ועוה"בעבודת עבודה (תשסד) עמ' רמו
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסוריןכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לט ע"א
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסוריןדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סו
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסוריןשארית מנחם - מאמרים עמ' רס
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעוה"בשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלא, תקיב
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורים, אלו הן תורה ארץ ישראל והעולם הבאבית יצחק (ויינברגר) עמ' מח
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן ע"י ייסוריםאמרי חמד ח"ב דף ג ע"א
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 453
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כז
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין, אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבאשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 134
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה תורה א"י עוה"ב ע"י יסוריםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קמח
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו'ואותו תעבוד עמ' קח
ה ע"א43 שלש מתנות טובות נתנו ע"י יסוריןחכמת התורה מקץ עמ' כא, פ, תפ
ה ע"א43 שלש מתנות טובותנוה צדק דף קכא ע"ב
ה ע"א43 שלש מתנות טובת נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתן אלא ע"י ייסוריםאמונה ודעת דף ז ע"א
ה ע"א43 שלש מתנות ניתנו ביסוריןכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 7, 11
ה ע"א43 שלש מתנות ניתנו על ידי יסוריןקהלת יעקב שבועות עמ' טו, כז
ה ע"א43 שלש מתנות ניתנו רק על ידי יסוריןתולדות שלמה - רות עמ' שיא
ה ע"א43 שלש מתנות נתן הקב"ה וכו'נפש חיים (פאלאג'י) דף קסז ע"א [רנג ע"ב אות יד]
ה ע"א43 שלש מתנות נתן הקב"ה לישראלברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קלא ע"ג [תצז ע"א ד"ה וזהו]
ה ע"א43 שלש מתנות נתן הקב"ה לישראל וכו' ארץ ישראל חיי עוה"ב ותורהמאורות האריז"ל עמ' כח אות ה
ה ע"א43 שלש מתנות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא נתן אלא ע"י יסוריןרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כג, קיב, קצו, תו
ה ע"א43 שלש מתנות נתן הקב"ה לישראל ע"י יסורין וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פט ע"א
ה ע"א43 שלש מתנות נתן הקב"ה לישראל על ידי יסורים התורה, ארץ ישראל, ועולם הבאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרב הערה 68
ה ע"א43 שלש מתנות נתן הקב"ה לישראלנתיבות עולם ח"ב עמ' קעו
ה ע"א43 שלש מתנות נתן הקב"ה לישראלסדר היום (שנט) לחג הפסח דף עא ע"ב; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת מקץ דף לד ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש י דף נב ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת שמות דף נג ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש נד דף קלו ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף ז ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וישלח דרש ג דף פו ע"א, ופרשת וארא דרש ב דף קכו ע"ב; תורה אור (יחייא, רצח) פרשת כב דף ט ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת מקץ דף יט ע"ג, ופרשת ויחי דף כד ע"ג, ופרשת שלח לך דף ס ע"ג; של"ה (תט) מס' פסחים דף קנז ע"א, ותורה שבכתב דף שנא ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קלח דף עט ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמות דף קעב ע"ג, ופרשת אחרי מות דף קצח ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קסד דף נה ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יט לבר מצוה דף צה ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק א דף כח ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כה דף סח ע"ג, ושער עז דף רכב ע"א; דרשות שם טוב (רפה) פרשת מצורע דף מו ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק ג דף קסג ע"א; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דרוש א דף צז ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בהר דף צ ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"א פרק כו דף טו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ז ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וארא דף לא ע"ג; צרי היגון (שיז) דף יח ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת וישב דף נח ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תעב דף שכה ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כא דף יד ע"ג, ומאמר כו דף טו ע"ג, ופרשת נח דף מה ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דף ג ע"א; ס' הכוונות (שפ) דף נה ע"א
ה ע"א43 שלש מתנות נתן הקב"ה לישראלראה חיים ח"א דף מא ע"ב [קלח ע"א ד"ה וזהו]
ה ע"א43 שלש מתנות נתן הקב"הנפש חיים (פלג'י) דף קסז ע"א
ה ע"א43 שלש מתנות ע"י יסוריןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 127, 149
ה ע"א43 שלשה באים ע"י יסורים, תורה וארץ ישראל ועולם הבאפרדס המלך (תשסט) אות שלז
ה ע"א43 שלשה באים על ידי יסורים וכו'גנת אגוז (תשעב) אות צו
ה ע"א43 שלשה באין ע"י יסורין וא' מהן עוה"בדברי מנחם (היימליך) עמ' עג
ה ע"א43 שלשה דברים אינם נקנים אלא ע"י יסוריםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' יח, סג, שלו, תרלו
ה ע"א43 שלשה דברים ניתנו לישראל ע"י יסורים וכו' תורה וארץ ישראל ועוה"בלקחת מוסר ח"א עמ' ח, ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' יז, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' כט, עג, עט, ח"ב עמ' קיא
ה ע"א43 שלשה דברים נקנים ביסוריןחכמת התורה נח עמ' תיב
ה ע"א43 שלשה ניתנו ע"י יסוריןחכמת התורה בשלח עמ' תקנב
ה ע"א43 שלשה ניתנו ע"י יסוריןחכמת התורה ויצא עמ' ריד, שנא, תפה, תרנה
ה ע"א43 שלשה ניתנו ע"י יסוריןחכמת התורה לך לך עמ' יז, קצג
ה ע"א43 שלשה ניתנו ע"י יסורין וכו' א"יקהלת יעקב ראש השנה עמ' סו
ה ע"א43 שלשה ניתנו על ידי יסורין תורה וכו'בני יששכר ח"א דף צא ע"ד, צח ע"ג
ה ע"א43 שלשה נקנין ע"י יסורין, ואחד מהם תורהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שפז, ח"ב עמ' תז
ה ע"א43 שלשה נתנו ע"י יסוריןחכמת התורה ויגש עמ' תטו
ה ע"א43 שלשה נתנו ע"י יסוריןחכמת התורה וישב עמ' מ
ה ע"א43 שלשה נתנו ע"י יסוריןחכמת התורה וישלח עמ' שע
ה ע"א43 שלשה נתנו ע"י יסוריןחכמת התורה תולדות עמ' קסז, שד, תקסג
ה ע"א43 שלשה נתנו ע"י יסורין תורה וא"יחכמת התורה וארא עמ' מא, נ, צג, קה, קכה, קפ, תקכט
ה ע"א43 תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ירי יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבאשל"ה (תשנז) פרשת לך לך אות ט, תולדות אות ט, יג, תרומה אות יט, ויק"פ אות טו, קדושים אות ה, בהעלותך אות ו, ואתחנן אות ב, שופטים אות ח
ה ע"א43 תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסוריןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קמד, רעד, שה, שח, תכד, תכח, מס' ראש השנה אות סד
ה ע"א43 תניא רשב"י אומר ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלעטרת ישועה (תשסד) אות לז לשבועות
ה ע"א43 תניא רשב"י אומר ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנה אלא ע"י יסוריםמתנת חיים - קנינים עמ' רכג
ה ע"א43 תניא רשב"י אומר ג' מתנות נתן הקב"ה לישראלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' מא
ה ע"א43 תניא רשב"י אומר ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' קפו
ה ע"א43 תניא רשב"י אומר ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא ניתנו אלא ע"י יסורין ואלו הן א"י ותורה וחיי עוה"בנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות ו
ה ע"א43 תניא רשב"י אומר שלש מתנות טובות וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' מה
ה ע"א43 תניא רשב"י אומר שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו'עטרת חן ח"ב עמ' רנו
ה ע"א43 תניא רשב"י אומר שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו' תורה וא"י והעוה"בתפלת דוד (אדר"ת) עמ' פה
ה ע"א43 תניא רשב"י אומר שלש מתנות טובות וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' עג
ה ע"א44 א"י אינה נקנית אלא ביסורין וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פז ע"ג
ה ע"א44 א"י היא א' המתנות שנתן ה' לישראלמי מרום ח"ו עמ' רעו, רפה
ה ע"א44 א"י נקנית ביסוריםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תמז, תסז, תעד
ה ע"א44 א"י נקנית ביסוריםפירוש המכבי שמואל עמ' רסט
ה ע"א44 א"י נקנית ביסוריןברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ח
ה ע"א44 א"י נקנית ביסוריןדרישת ציון (תשסב) עמ' 238
ה ע"א44 אין התורה נקנית אלא ביסוריםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' ו, יד
ה ע"א44 אין התורה נקנית אלא ביסוריםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רח
ה ע"א44 אין תורה נקנית אלא ביסוריןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קעד
ה ע"א44 ארץ ישראלבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תמח
ה ע"א44 ארץ ישראל ועולם הבא נתנו ביסוריםעמק תפלה (תשסו) עמ' קיח
ה ע"א44 ארץ ישראל ניתנה במתנהלחמי תודה דף קכט ע"ב
ה ע"א44 ארץ ישראל דכתיב כי כאשר ייסר איש את בנו וגו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפא, ריד
ה ע"א44 ארץ ישראל נקנית ביסוריםבית ישי (תשסד) דרשות עמ' כב
ה ע"א44 ארץ ישראל נקנית ביסוריםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 512
ה ע"א44 ארץ ישראל נקנית ביסוריןתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' פח
ה ע"א44 ארץ ישראל נקנית ע"י יסוריםלהורות נתן דברים עמ' עח
ה ע"א44 ג' מתנות טובות נתן הקב"ה וכו'זכר דוד על התורה עמ' ר
ה ע"א44 התורה ניתנה על ידי יסוריןלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שלה
ה ע"א44 התורה נקנה ביסוריםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רפא
ה ע"א44 וכולם לא נתנה להם אלא ע"י יסוריןאמרי יוסף שמות דף ה ע"ב
ה ע"א44 וכולם לא נתנו אלא ע"י יסוריןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קפו, שמט
ה ע"א44 וכולן לא ניתנו אלא על ידי יסוריןשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ריט, רנה, שכד
ה ע"א44 וכולן לא נתנן אלא ע"י יסוריןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קמד, תעח
ה ע"א44 וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין, תורה, ארץ ישראל והעוה"בהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קסט
ה ע"א44 וכולן לא נתנן אלא על ידי יסוריןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שנג ד"ה אבל
ה ע"א44 וכולן לא נתנן אלא על ידי יסוריןשמן ראש - ימים נוראים עמ' קט
ה ע"א44 וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין וכו', תורה מניןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רכה ד"ה יובן
ה ע"א44 וכולן נתנו רק ע"י יסורין, וארץ ישראלחכמת התורה מצורע עמ' קכ
ה ע"א44 כולן לא נתנן אלא ע"י יסוריםשערי הישיבה ח"א עמ' רצט
ה ע"א44 לא ניתנו אלא ע"י יסוריםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' צה
ה ע"א44 לא נתנן אלא ע"י יסורים תורה וארץ ישראל ועוה"בראשון לציון (תשעח) עמ' רמ
ה ע"א44 לא נתנן אלא ע"י יסורים תורה וארץ ישראל ועוה"בראשון לציון (תשסח) עמ' קמד
ה ע"א44 לא נתנן אלא על ידי יסוריםתורת מנחם חנ"ו עמ' 266
ה ע"א44 מתנות טובות ע"י יסוריןדברי הרב עמ' רצ
ה ע"א44 עוה"ב מתנה לישראלהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 162
ה ע"א44 עוה"ב נקנה ביסוריםדרך ה' השלם עמ' רמז - מראה דרך
ה ע"א44 עולם הבא אינו בא אלא על ידי יסוריןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק י פסוק יז, פרק יב פסוק א
ה ע"א44 תורה א"י ועוה"ב נקנים ביסוריםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שלט
ה ע"א44 תורה א"י ועוה"ב ע"י יסוריםמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קעג
ה ע"א44 תורה וא"י באים רק ביסוריןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 74
ה ע"א44 תורה וא"י ועוה"ב נקנין ביסוריןבין המשפתים בראשית עמ' קיב, קמו, קעג, רמ
ה ע"א44 תורה וארץ ישראל ועולם הבא באות ע"י יסוריןדרשות באר יצחק עמ' קלב
ה ע"א44 תורה וארץ ישראל ועולם הבא נקנים ביסוריםפרדס מרדכי עמ' רנו, תרמב
ה ע"א44 תורה וארץ ישראל נקנין ע"י יסוריןתורת חסד (סופר) עמ' רמח
ה ע"א44 תורה וארץ ישראל נקנית ביסוריםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לח אות ה
ה ע"א44 תורה נקנית ביסוריםמסילות בלבבם (קוט) - מסילה יג אות צו
ה ע"א44 תורה נקנית ביסוריםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לג, שמות עמ' פא-פב, ויקרא עמ' תרנא
ה ע"א44 תורה נקנית ע"י יסוריןלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רלח
ה ע"א44 תורה נתנה ע"י יסוריןתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקנה
ה ע"א44 תורה א"י והעוה"ב ניתנו ביסוריןאור הרעיון עמ' רמז
ה ע"א47 העוסק בתורה וכו' מוחלים לו כל עוונותיומבשרת ציון ח"ב עמ' שטו
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובג"ח וקובר את בניוכסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף ז ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קפה ע"א47
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמ"ח וכו' מוחלין לו על כל עונותיודרך חיים (לונזאנו) עמ' מג
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמ"ח ומתפלל עם הצבורס' המאמרים (ריי"צ) תש"ט עמ' 183
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמ"ח וקובר את בניו מוחלים לו וכו'אודה ה' דף מח ע"ב
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמ"ח וקובר את בניו מוחלין לו על כל עונותיודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעב, קעד
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמ"ח וקובר את בניו מוחלין על כל עונותיוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קפג
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמ"ח מוחלין לו על כל עוונותיונצח ישראל (הרטמן) עמ' תרעד הערה 52
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמ"ח מוחלין לו על כל עונותיוספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קב
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וכו'אור אברהם - תשובה עמ' ריז
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קל
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וכו' מוחלין לו על כל עונותיו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיט, דברים עמ' רכג, מלכים עמ' סג
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדיםנתיבות עולם ח"א עמ' קמו
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדיםנתיבות עולם ח"ב עמ' קעג
ה ע"א47 כל העוסק בתורה וגמ"ח וכו'שפע חיים ח"ד עמ' עח
ה ע"א47 כל העוסק בתורה וגמ"ח וקובר וכו' מוחלין לו על כל עונותיובני יששכר ח"א דף קעג ע"ד
ה ע"א47 כל העוסק בתורה וגמ"ח וקובר וכו' מוחלין לו על כל עונותיומי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' נ
ה ע"א47 כל העוסק בתורה וגמילות חסדיםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' לח
ה ע"א47 כל העוסק בתורה וגמילות חסדיםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לט
ה ע"א47 כל העוסק בתורה וכו' מוחלין לו כל עונותיו וכו'דרך ישרה עמ' קמג
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמ"ח וקובר את בניו וכו'בית אלהים שער ב עמ' קמה
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמ"ח מוחלין לו על כל עוונותיודובר צדק (זילבר) עמ' עז
ה ע"א47 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים מוחלין לו כל עונותיומים חיים (קרייסווירטה) עמ' רכט
ה ע"א47 תני תנא קמיה דר' יוחנןתולעת שני דף ד ע"ד
ה ע"א רש"י - אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו שבשביל יסורין צריך אדם לבא לידי תלמוד תורהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קלג
ה ע"א רש"י - גמרא פירושו סברת טעמי המשניות שממנו יוצאה הוראהמצווה ועושה ח"א עמ' תע
ה ע"א רש"י - דאמר מר במסכת דרך ארץצפנת פענח (תשסו) עמ' קנה
ה ע"א רש"י - הקב"ה מייסרו ביסורים כדי להרבות שכרופרדס המלך (תשסט) אות תרו
ה ע"א רש"י ד"ה התעיף עינך בובאר מים חיים (עובדיה) עמ' קב ד"ה הרי
ה ע"א רש"י ד"ה ואם תלמיד חכם הוא - דהיינו שרגיל במשנתו לחזור על גירסתו תמידמצווה ועושה ח"א עמ' תפז
ה ע"א רש"י ד"ה ושמחערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רפ
ה ע"א רש"י ד"ה זה גמרא - סברת טעמי המשניות וכו' אבל המורים הלכה מתוך המשנה וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 17
ה ע"א רש"י ד"ה זה גמרא - 'ועם שונים אל תתערב', אלו ששונים הלכותמצווה ועושה ח"א עמ' תנה
ה ע"א רש"י ד"ה יסורין של אהבה - הקב"ה מייסרו בעוה"ז כדי להרבות שכרו בעוה"בדברי מנחם (היימליך) עמ' כו
ה ע"א רש"י ד"ה יסורין של אהבהמחשבת מוסר ח"א עמ' רנא
ה ע"א רש"י ד"ה יסורין של אהבהעטרת חן ח"ב עמ' רעב
ה ע"א רש"י ד"ה ירגיז - יעשה מלחמהנחלה לישראל (תשעא) עמ' קסו
ה ע"א רש"י ד"ה מאי משמע - דבקריאת שמע אייריעץ הדעת טוב (תשסח) סי' עו
ה ע"א רש"י ד"ה פשפש ולא מצא - לא מצא עבירה בידו שבשבילה ראויין יסורים הללו לבואס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' ערב
ה ע"א חידושי הרשב"ץהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קד
ה ע"א חידושי הרשב"ץהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קה
ה ע"ב01 הקובר את בניו מוחלים לו על כל עוונותיודברי חנינא - מזלות עמ' קטו
ה ע"ב01 הקובר את בניו מוחלין לו על כל עונותיוס' חסידים סי' קסד, תעח
ה ע"ב01 וקובר את בניו מוחלים לו עוונותיואודה ה' דף לה ע"א
ה ע"ב01 וקובר את בניו מוחלין לו על כל עונותיו וכו' אתיא עון עון וכו' מראות נגעים אינן אלא מזבח כפרהראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק כח
ה ע"ב01 כל הקובר את בניודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' יח
ה ע"ב01 כל הקובר את בניודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' כט
ה ע"ב01 מוחלין לו על כל עונותיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תסב
ה ע"ב01 מיתת בנים מכפרתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 104
ה ע"ב01 מיתת הבנים הוי מזבח כפרהפרי נפש חיה ח"ב עמ' יט, לח {כמו נגעים}
ה ע"ב01 קובר את בניו מוחלין לו על כל עוונותיואמרות ה' השלם ח"א עמ' שנד
ה ע"ב02 גמ"ח מכפרתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 112
ה ע"ב02 מצות גמילות חסד ותלמוד תורהדולה ומשקה - חנוכה עמ' ש
ה ע"ב03 בחסד ואמת יכופר עוון וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' שיב
ה ע"ב03 בחסד ואמת יכופר עוןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' מח
ה ע"ב03 בחסד ואמת יכופר עון חסד זו גמ"ח אמת זו תורה וכו'מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' נ-נא
ה ע"ב03 בחסד ואמת יכופר עון חסד זו גמ"ח אמת זו תורהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצב
ה ע"ב03 בחסד ואמת יכופר עון חסד זו גמילות חסדים וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תריג
ה ע"ב03 בחסד ואמת יכפר עון חסד זה גמ"חפרי צדיק ראש השנה אות ו
ה ע"ב03 בחסד ואמת יכפר עון חסד זה גמ"חקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 25 (סי' יד)
ה ע"ב03 חסד זו גמ"חביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק ו
ה ע"ב03 חסד זו גמ"חעיונים במשלי עמ' שנה
ה ע"ב03 חסד זו גמילות חסדיםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טז פסוק ו
ה ע"ב03 חסד זו גמילות חסדיםספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלו
ה ע"ב05 אין אמת אלא תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צה
ה ע"ב05 אמת היא התורהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תעג
ה ע"ב05 אמת זו תורהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קנא
ה ע"ב05 אמת זו תורהאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עד ע"ד
ה ע"ב05 אמת זו תורהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קעג, שיד, שיט, שמות עמ' תלג, תשכז, תתקכב, ויקרא עמ' תלז, במדבר עמ' תשסח, דברים עמ' תנח, מלכים עמ' קח
ה ע"ב05 אמת זו תורהבאר שרים פרשת וישלח דרוש ה אות ג
ה ע"ב05 אמת זו תורהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קכ, קמ
ה ע"ב05 אמת זו תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' צב ד"ה בקש, ח"ד עמ' תנח ד"ה גם
ה ע"ב05 אמת זו תורהויגד יעקב עמ' תט
ה ע"ב05 אמת זו תורהטוב לב עמ' עו
ה ע"ב05 אמת זו תורהים שמחה עמ' תעג
ה ע"ב05 אמת זו תורהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קמח
ה ע"ב05 אמת זו תורהלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' תח
ה ע"ב05 אמת זו תורהליהודים היתה אורה עמ' ט
ה ע"ב05 אמת זו תורהלקוטי שיחות ח"ג עמ' 305-307
ה ע"ב05 אמת זו תורהמאמרי שלמה ח"ב עמ' כב {תתן אמת ליעקב}
ה ע"ב05 אמת זו תורהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 127
ה ע"ב05 אמת זו תורהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שלז
ה ע"ב05 אמת זו תורהספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסב
ה ע"ב05 אמת זו תורהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קסב
ה ע"ב05 אמת זו תורהרנת יצחק תענית עמ' מ
ה ע"ב05 אמת זו תורהתהלה לדוד (והרמן) פרק פה פסוק יב הערה כג, פרק קא פסוק ב הערה ד
ה ע"ב05 אמת זו תורהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שלא
ה ע"ב05 אמת זו תורהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' עג
ה ע"ב05 אמת זו תורהתפארת צבי בראשית עמ' שפ
ה ע"ב05 אמת זו תורהתפארת צבי ויקרא עמ' שנד
ה ע"ב05 אמת זו תורהתפארת צבי שמות עמ' קפה, שלז
ה ע"ב05 אמת זו תורה וכו'נועם אליעזר שמות דף רעו ע"ב
ה ע"ב05 אמת זו תורה וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' קמה
ה ע"ב05 אמת זו תורה שנא' אמת קנה ואל תמכורשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' נא
ה ע"ב05 אמת זו תורה שנא' אמת קנה וכו'ישראל קדושים עמ' 53, 69, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 62), שיחת מלאכי השרת עמ' 31, דובר צדק עמ' 57, רסיסי לילה סי' נה (עמ' 153), דברי סופרים סי' לו (עמ' 33), מחשבות חרוץ סי' 83, תקנת השבין סי' ב (עמ' 7), ח (עמ' 72), צדקת הצדיק סי' קפב, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 13)
ה ע"ב05 אמת זו תורה שנא' אמת קנה וכו'פרי צדיק וירא אות ב, ט, חיי שרה אות ז, תולדות אות א, וישלח אות א, וישב אות יג, לחנוכה אות ב, ז, יד, כג, ויחי אות ח, יב, שמות אות ב, ה, ר"ח שבט אות א, ו, בשלח אות יג, לט"ו בשבט אות ג, משפטים אות ה, פורים אות ב, פקודי אות ו, ויקרא אות א, צו אות ו, פסח אות א, שמיני אות ז, ר"ח אייר אות א, ג, ד, מצורע אות ה, פסח שני אות ב, ל"ג בעומר אות ח, בהר אות ג, ה, ט, טז, בחוקותי אות ח, במדבר אות טו, ר"ח סיון אות ג, ד, לחג השבועות אות ב, י, טו, בהעלותך אות ה, ר"ח תמוז אות ה, בלק אות א, יב, פנחס אות יח, מטות אות ד, מסעי אות ט, ר"ח אב אות ה, ואתחנן אות ב, ז, כ, ראה אות ט, יד, טז, כי תבא אות יג, ראש השנה אות יג, האזינו אות ג, סוכות אות יט, כו, לח, מו
ה ע"ב05 אמת זו תורה שנאמר אמת קנה ואל תמכוראגרת הטיול (תשעה) עמ' י, צא, שסא
ה ע"ב05 אמת זו תורה שנאמר אמת קנה ואל תמכורחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח יג
ה ע"ב05 אמת זו תורה שנאמר אמת קנה ואל תמכורנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ב
ה ע"ב05 אמת זו תורה שנאמר תתן אמת ליעקבכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לה ע"ג
ה ע"ב05 אמת זו תורהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קג
ה ע"ב05 אמת זו תורהמדבר יהודה (תשסב) עמ' נא
ה ע"ב05 אמת קנה היא התורהפני חיים (פלג'י) עמ' קלה ע"ב05
ה ע"ב05 אמת קנה ואל תמכור קאי על התורהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רנב
ה ע"ב05 התורה נקרא אמתכתונת פסים (תשעא) עמ' רעב
ה ע"ב05 התורה נקרא אמתצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תסט
ה ע"ב05 התורה נקראת אמתבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ב אות ד
ה ע"ב05 התורה נקראת אמתטיול בפרדס ח"א עמ' ז, שג, ח"ב עמ' רכט, תה
ה ע"ב05 התורה נקראת אמתעצי חיים על התורה עמ' קלז, שלה, שמא, שעא, תו
ה ע"ב05 התורה נקראת אמת כמ"ש אמת קנה ואל תמכורתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תפז, תשעט, תתקצא
ה ע"ב05 קנין התורה נקרא קנין האמתשערי תשובה שער ד אות יא
ה ע"ב06 תני ליה ההוא סבאפירושי ראשונים
ה ע"ב10 א"ר יוחנן נגעים ובנים אינן יסורים של אהבהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רסו
ה ע"ב10 א"ר יוחנן נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעא
ה ע"ב10 א"ר יוחנן נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ר ס"ק ט
ה ע"ב10 אמר רבי יוחנן נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלב
ה ע"ב10 אמר רבי יוחנן נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה וכו' הא דלא הוו ליה כללשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצט, תקכו
ה ע"ב10 אמר רבי יוחנן נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה וכו' והא דהוו ליה ומתוחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לט
ה ע"ב10 אמר רבי יוחנן נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה וכו' והא דהוו ליה ומתודרכי התשובה עמ' קלד
ה ע"ב10 בנים אינם יסורים של אהבהדברי חנינא - מזלות עמ' קיב
ה ע"ב10 מי שאין לו בנים הוי יסוריםבנין שאול עמ' קח
ה ע"ב10 נגעים אינם יסורין של אהבהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמז
ה ע"ב10 נגעים אינן יסורין של אהבהעבודת עבודה (תשסד) עמ' ס
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינם יסורים של אהבהחנן אלקים עמ' יא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ה, קעג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רד
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינם יסורים של אהבהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו, רצ
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינם יסורים של אהבה וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' קיג
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינם יסורין של אהבהאמרי יוסף בראשית דף קפא ע"ד
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינם יסורין של אהבהמי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה) עמ' נא-נב
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינם יסורין של אהבהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלא
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינם יסורין של אהבה וכו' הא לן והא להואוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' ריג
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינם יסורין של אהבהוכו' מזבח כפרה וכו' ואי בעית אימא וכו'ארוחת תמיד עמ' סט ע"א ד"ה ובזה
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינן ייסורים של אהבה ורש"יידו בכל סי' אלף קמב
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינן ייסורין של אהבהכסף מזוקק (שפח) פרשת אחרי מות דף קכט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ז ע"ד
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינן יסורין של אהבהאהבת חיים (דייטש) עמ' רצ
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינן יסורין של אהבהחכמת התורה אמור עמ' קמג
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינן יסורין של אהבהחכמת התורה וישלח עמ' תקיח
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינן יסורין של אהבהחכמת התורה מצורע עמ' עד, קל
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינן יסורין של אהבהחכמת התורה תזריע עמ' קעג, רט, רלב
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רכג
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה וכו' הא בצנעא וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קכט
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' כ
ה ע"ב10 נגעים ובנים אינן יסורין של אהבהנתיבות עולם ח"ב עמ' קעו
ה ע"ב10 נגעים ובניםכור לזהב ח"א
ה ע"ב10 נגעים וכו' אינן יסורין של אהבה כו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 72
ה ע"ב10 נגעים וכו' הא לן והא להולקוטי שיחות חי"ח עמ' 136
ה ע"ב11 כל מי שיש בו אחד מארבעה מראות נגעים הללו אינן אלא מזבח כפרהאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קמא
ה ע"ב11 כל מי שיש בו אחד מארבעה מראות נגעים הללו אינן אלא מזבח כפרהפרי צדיק תזריע אות א
ה ע"ב11 כל מי שיש בו אחד מד' מראות נגעים הללו אינו אלא מזבח כפרהנזר הקדש ח"ג עמ' שס
ה ע"ב11 כל מי שיש בו אחד מדי מראות נגעיםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשכו
ה ע"ב11 כל מי שיש בו ד' מראות נגעים הרי זה מזבח כפרהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רפט, רצ
ה ע"ב12 מזבח כפרההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 285
ה ע"ב12 מזבח כפרהחכמת התורה נח עמ' יח, תטו
ה ע"ב12 מראות נגעים הללו אינן אלא מזבח כפרהמשך חכמה במדבר פ' ה פס' ד
ה ע"ב12 נגעים ובנים מזבח כפרהחכמת התורה לך לך עמ' תנא
ה ע"ב12 נגעים לכפרהפני מלך ויקרא עמ' עו
ה ע"ב12 נגעים מזבח כפרהמאיר נתיבות ח"ב עמ' קפא
ה ע"ב12 נגעים מכפריםגנת אגוז (תשעב) אות שנד
ה ע"ב13 נגעים אינן אלא מזבח כפרהפאר יעקב ח"ג עמ' קפב
ה ע"ב14 הא לן הא להודברי יואל מועדים ח"ח עמ' קנא {בבבל הוי יסורין של אהבה שאין בהם ביטול תורה ותפילה, ורק בארץ ישראל נחשבו ליסורים שאינם של אהבה בשביל שטעון גם שילוח חוץ לחומה}
ה ע"ב14 הא לן הא להועמוד הימיני (קלינמן) עמ' לו
ה ע"ב14 הא לן והא להו ותוס'ברית שלום (תעח) דף עב ע"ד
ה ע"ב14 הא לן והא להועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רסח
ה ע"ב14 הא לן והא להופרי צדיק תזריע אות א
ה ע"ב14 הא לן והא להוצדקת הצדיק סי' קז
ה ע"ב14 הא לן והא להו ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תסה
ה ע"ב14 נגעים - יסורים של אהבה הםמי מרום ח"י עמ' נב
ה ע"ב14 נגעים הם יסוריםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לה אות ו עמ' קעד-קעה {בגלל הבושה והשלוח חוץ למחנה}
ה ע"ב15 הא בצנעא הא בפרהסיאאברהם את ידו ח"ב דף מה ע"א
ה ע"ב15 הא בצנעאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעו ע"ד
ה ע"ב16 א"ר יוחנן דין גרמא דעשיראה בירימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקה
ה ע"ב16 אמר ר' יוחנן דין גרמא דעשיראה בירלב אליהו (תשלב) עמ' נט
ה ע"ב16 אמר רבי יוחנן דין גרמא דעשיראה בירדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' סט
ה ע"ב16 אמר רבי יוחנן דין גרמא דעשיראה בירשופרא דישראל (תשסו) עמ' 85
ה ע"ב16 אר"י דין גרמא דעשיראה בירהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ה, ויקרא עמ' קצג, דברים עמ' נד, נו
ה ע"ב16 אר"י דין גרמא וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 220
ה ע"ב16 פטירת בניו של רבי יוחנןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קצד
ה ע"ב16 דהוו להו ומתו, רש"ינשמת חיים (ברלין) עמ' שלד
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה ביר - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנג
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה ביראור אברהם - סידור התפילה עמ' לז
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה ביראור אברהם ברכות עמ' כד
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה ביראמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' מז
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירבשבילי אמונה ח"ב עמ' תנח
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירבשבילי התלמוד ח"א עירובין יג ע"ב
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירדברי חנינא - מזלות עמ' קטז
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלו
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירטובך יביעו ח"ב עמ' קע
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' פו
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קסא
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירמפניני הרב עמ' תז
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קצז
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירנחלת צבי (פאליי) עמ' מח
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירפרי הארץ (ויטבסק) עמ' צד
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירשמחת הנפש עמ' כז
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רצה
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירתולדות שלמה - רות עמ' קנה, קסד
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירתורה בציון עמ' קמג
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה ביר וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' רנד
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה ביר ורש"י ד"ה ביראמרות ה' השלם ח"ד עמ' פד
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה ביראבל מצרים ח"א דף ח ע"א
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה ביראור הישר בראשית דף סט ע"א
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רמז
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רסח
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה בירשבט מוסר עמ' יד, לט, שיט
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה ביר, ורש"'יאור יחזקאל - מכתבים עמ' קיז
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה ביר, רב ניסים גאוןאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מג
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה ביר, רש"י ד"ה הוו, תוס' ד"ה והאמרדרשות מהר"ם חביב עמ' קפט
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה ביר, רש"י ותוס' ד"ה והאמרשם דרך - כתר תורה עמ' קנא, רכא
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה וכו' ורש"י ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קע, רסא
ה ע"ב16 דין גרמא דעשיראה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שכח
ה ע"ב16 והא אמר ר' יוחנן דין גרמא דעשיראה בירהר המוריה עמ' פז
ה ע"ב16 והא אמר ר' יוחנן דין גרמא דעשיראה ביר" ופירש"י שםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסט
ה ע"ב16 והא אמר רבי יוחנן דין גרמא דעשיראה ביראוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רג
ה ע"ב16 עונש בנים זה יסורין של אהבהאבן יהושע עמ' 22
ה ע"ב16 ר' יוחנן מתו בניוס' ג' תמוז תשנד עמ' קכח, קכט
ה ע"ב16 ר' יוחנן מתו לו עשרה בניםאור אברהם בראשית עמ' קטו
ה ע"ב16 ר' יוחנן מתו על פניו עשרה בניםאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' יח
ה ע"ב16 ר' יוחנן שנפטרו לו עשרה בנים בחייודרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' רלא
ה ע"ב18 בנים הוי יסורין של אהבהקהלת יעקב שבועות עמ' לז
ה ע"ב18 בנים שמתו הוי יסורים של אהבהחכמת התורה שמיני עמ' תיא
ה ע"ב18 ר' חייא בר אבא חלש וכו' אמר ליה הב לי ידך, יהב ליה ידיה ואוקמיהדרשות דבר צבי מועדים עמ' קלח
ה ע"ב18 ר' חייא בר אבא חלש וכו' לא הן ולא שכרן וכו'פרדס המלך (תשסט) אות תקפז, תרצג
ה ע"ב18 רבי חייא בר אבא חלשתורה בציון עמ' קמג
ה ע"ב18 רבי חייא בר אבא חלש וכו' אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' יב
ה ע"ב18 רבי חייא בר אבא חלש וכו' אמר ליה הב לי ידך, יהב ליה ידיה ואוקמיהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רט
ה ע"ב18 רבי חייא בר אבא חלש וכו' רבי יוחנן חלש וכו' יהב ליה ידיה ואוקמיהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' מט, מהד' ד סי' קיז, מהד' ט סי' טו
ה ע"ב18 רבי חייא בר אבא חלש על לגביה רבי יוחנן א"ל חביבין עליך יסורים וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' ריד
ה ע"ב18 רבי חייא בר אבא חלש על לגביה רבי יוחנן אמר ליה חביבין עליך יסורין, אמר ליה לא הן ולא שכרן, אמר ליה הב לי ידך וכו'דרכי התשובה עמ' קלו, קלז
ה ע"ב18 רחב"א חלש על לגביה ר"י וכו' א"ל הב לי ידך וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' פא
ה ע"ב18 רחב"א חלש על לגביה רבי יוחנן כו' א"ל הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיהתפארת צבי בראשית עמ' תתכג
ה ע"ב19 חביבים עליך יסורים א"ל לא הן ולא שכרןדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שיג
ה ע"ב19 חביבים עליך יסורים א"ל לא הן ולא שכרןפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קיד
ה ע"ב19 חביבים עליך יסורים א"ל לא הן ולא שכרןשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קכג, קלז
ה ע"ב19 חביבים עליך יסורים וכו'בית אלהים שער ב עמ' קלד
ה ע"ב19 חביבין יסוריןראשית דעת (קורח) סי' לח
ה ע"ב19 חביבין עליך היסורין וכו'מדרש האיתמרי (תקפד) דרוש כט דף ע"ט ע"ב וע"ג
ה ע"ב19 חביבין עליך ייסוריןבית אלהים (שלו) שער ב פרק ט דף ל ע"א; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף רסה ע"ב; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף סח ע"ב; דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף רל ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה ג דף סה ע"ג
ה ע"ב19 חביבין עליך יסוריםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רלד
ה ע"ב19 חביבין עליך יסוריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשיג
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורים א"ל לא הן ולא שכרםרנת יצחק - פרק חלק עמ' רעא
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורים א"ל לא הן ולא שכרןשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכד
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורים אמר להם לא הן ולא שכרןנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות טו
ה ע"ב19 חביבין עליך יסוריןדרשות לחם שלמה עמ' רסה
ה ע"ב19 חביבין עליך יסוריןמאיר בת עין (תשסו) עמ' 477
ה ע"ב19 חביבין עליך יסוריןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכה
ה ע"ב19 חביבין עליך יסוריןפאר יעקב ח"ב עמ' תתנח
ה ע"ב19 חביבין עליך יסוריןפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רכו
ה ע"ב19 חביבין עליך יסוריןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקיד, תקמה
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורין א"ל לא הן ולא שכרןדעת תורה בראשית עמ' רסז, דברים ח"ב עמ' קצז
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורין א"ל לא הן ולא שכרןשרתי ח"א עמ' עא
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורין אמר לו לא הן וכו' יהב לי' ידא ואוקמי'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקלג
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורין אמר ליה לא הן ולא שכרןשבט מישור עמ' כה
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורין אמר ליה לא הן ולא שכרן וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רכ
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורין וכו'זכר דוד על התורה עמ' קעז
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורין וכו' לא הן ולא שכרןמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רלג
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורין וכו' לא הן ולא שכרן וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' רמט
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורין וכו' לא הן ולא שכרן מהרש"אדבר טוב (רוזנברג) עמ' שפג
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורין לא הם ולא שכרםזרע שמשון (תשסג) וישב אות י
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורין לא הן ולא שכרןניבי זהב עמ' קלו
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורין לא הן ולא שכרןדרך חיים (תשלה) עמ' תסג, תשנה
ה ע"ב19 חביבין עליך יסורין לא הן ולא שכרןנר ישראל חלק ב דף עד
ה ע"ב19 חביבין עליך יסוריןתורה וחיים (כלפון) עמ' שנב
ה ע"ב20 א"ל הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' יב {מהאר"י ששם יל"י מסוגל לרפואה, מהבעש"ט שע"י נתינת יד מקשר עצמו לצדיק ועי"ז ברבש"ע}
ה ע"ב20 א"ל לא הן ולא שכרןכתונת פסים (תשמה) פרשת אמור כב ע"ג
ה ע"ב20 אמר ליה הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 83
ה ע"ב20 אמר ליה הב לי ידךפירושי ראשונים
ה ע"ב20 הב לי ידךאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קטו
ה ע"ב20 הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיה וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' לו
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עט ע"ב
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' כג
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרןאור יחזקאל - אמונה עמ' קפו
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרןדברי דוד (טשורטקוב) עמ' כח
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ש
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרןכתונת פסים (תשעא) עמ' קצו
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרןמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' רלה
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרןמצווה ועושה ח"ב עמ' קעא
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' כד
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרןתורת מנחם חי"ט עמ' 296
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' צה הערה 52, קז הערה 72, קח הערה 78
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרןתפארת צבי בראשית עמ' תמג
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרן א"ל הב לי ידך יהיב ליה ידיה ואוקמיהטיול בפרדס ח"ב עמ' רט, תנב
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרן וכו' יהב ליה ידיה ואוקמיהפרי צדיק ואתחנן אות ב
ה ע"ב20 לא הן ולא שכרןנטריקן (תשעד) עמ' קנג
ה ע"ב21 יהב ליה ידיה ואוקמיהברית שלום (תעח) דף קלח ע"ב
ה ע"ב21 יהב ליה ידיה ואוקמיהברית שלום (תשסח) עמ' תתצב
ה ע"ב21 יהב ליה ידיה ואוקמיהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קמט
ה ע"ב21 יהב ליה ידיה ואוקמיהדובר שלום (תשסג) אות כט
ה ע"ב21 יהב ליה ידיה ואוקמיהעקבי אבירים (תשסה) עמ' שלה
ה ע"ב21 יהב ליה ידיה ואוקמיהצדקת הצדיק סי' קיט
ה ע"ב21 יהב ליה ידיה ואוקמיהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רכח
ה ע"ב21 יהב ליה ידיה ואוקמיהדבש לפי מע' י אות לה
ה ע"ב21 יהב ליה ידיה ואקמיהאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' ג, כג
ה ע"ב21 יהיב לי' ידי' ואוקמי'ילקוט דברי חכמים שמות סי' קפד
ה ע"ב21 יהיב ליה ידיהשומע תפלה ח"א עמ' קצ
ה ע"ב21 יהיב ליה ידיה ואוקמיהבארות המים (תשסב) עמ' קמא
ה ע"ב21 יהיב ליה ידיה ואוקמיהזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ח אות כה
ה ע"ב21 יהיב ליה ידיה ואוקמיהשלשלת הקודש עמ' שכ
ה ע"ב21 יהיב ליה ידיה ואוקמיהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקכד
ה ע"ב21 יהיב ליה ידיה ואוקמיה וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' רצו
ה ע"ב21 רבי יוחנן חלש וכו' אמר ליה הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תמו
ה ע"ב21 ר' יוחנן חלש על לגבי' ר' חנינא אמר לי' הב לי ידךילקוט דברי חכמים במדבר סי' ו
ה ע"ב21 ר' יוחנן חלש על לגביה ר' חנינאדגל מחנה יהודה עמ' רלג
ה ע"ב21 ר' יוחנן חלש על לגביה ר' חנינאמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רסו
ה ע"ב21 ר' יוחנן חלש על לגביה ר' חנינא כו' א"ל הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיהמאור עינים (תשעט) עמ' קה, תלה
ה ע"ב21 ר' יוחנן חלש על לגביה ר' חנינא כו' א"ל הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיהמאור עינים (תשנח) עמ' סד, רנז
ה ע"ב21 ר' יוחנן חלש על לגביה ר"ח וכו' לא הן ולא שכרן וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' קמח
ה ע"ב21 ר' יוחנן חלש על לגביה רבי חנינאחיי שלמה עמ' רמג
ה ע"ב21 ר"י חלש וכו' יהיב ליה ידיה ואוקמיהאוהב ישראל דף שנ ע"א
ה ע"ב21 ר"י חלש על לגביה ר"ח א"ל חביבין עליך יסורים וכו' הב לי ידך וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תקמא
ה ע"ב21 רבי יוחנן חלש עאל לגביה רבי חנינא א"ל חביבים עליך יסורין א"ל לא הן ולא שכרןמאיר בת עין (ביקיאם) דף ד ע"ב
ה ע"ב21 רבי יוחנן חלש על לגביה ר' חנינא א"ל חביבין עליך יסורין א"ל לא הן ולא שכרןשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קלד
ה ע"ב21 רבי יוחנן חלש על לגביה ר' חנינא וכו', א"ל הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיהשם יחזקאל עמ' תפד
ה ע"ב21 רבי יוחנן חלש על לגביה רבי חיא וכו' אמר ליה הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיהמאור עינים (תשעה) עמ' תלב
ה ע"ב21 רבי יוחנן חלש על לגביה רבי חנינא וכו' יהיב ליה ידיהבי חייא ח"א עמ' קסז
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר א"עשומע תפלה ח"א עמ' ט, קג, קטו, קיז
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר את עצמוארץ צבי (תשע) עמ' רלו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר את עצמוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רעג
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסוריםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קלח
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסוריןמנות הלוי (שמה) דף יד ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין פרק יא דף ע ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת וישלח דף מד ע"ג, ופרשת וישב דף מה ע"א
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תעד
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמואהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תב
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא ו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסד
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמוחכמת התורה וירא עמ' תרמה
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמוחכמת התורה תולדות עמ' יא, תפט
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמומשמרת איתמר (תשסז) עמ' קטו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמוס' הבוטח ח"ב עמ' רנב
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמועבודת הקודש (תשסד) עמ' רכז
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמותורת יחיאל בראשית עמ' ריג
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמותורת מנחם חמ"ה עמ' 128
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמותורת מנחם חנ"ו עמ' 207
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו וכו'אש דת (אסאד) עמ' רסא
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית אסוריםאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' כד
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית אסוריםאז תתחזק עמ' תצג
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית אסוריםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' צד, שמג
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית אסוריןחכמת התורה שמיני עמ' קיא
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רלח
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרפט
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 224
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםאורח לצדיק עמ' קמא
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםאמרות ה' השלם ח"א עמ' ת-תא, ח"ו עמ' ע
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קפג
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1211
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקעח
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםגור אריה בראשית פכ"א אות יט
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' מ ע"ב
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםדברי חנינא - מזלות עמ' קעה
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםדברי יואל פ' תולדות דף תרג ע"א, פ' וישלח דף קיג ע"ב
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רמח עמ' שסו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' יג ד"ה ואחר
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםילקוט דברי חכמים במדבר סי' ו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תנ
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםכתונת פסים (תשעא) עמ' רצה
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לט ע"א
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמאור עינים (תשנח) עמ' רנז
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמאור עינים (תשעה) עמ' קה, תלא
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמאור עינים (תשעט) עמ' תלה
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תתצג
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רעח
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמכשירי מצוה עמ' רטז
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמנות הלוי (תשסב) עמ' כו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שסז
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמקראי קדש (תשנג) עמ' ו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ה
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםנועם אלימלך (תשסא) עמ' תלד
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםנשמת חיים (ברלין) עמ' סט
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםפאר יעקב ח"א עמ' קמה, רס, ח"ד עמ' ס
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שעו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםפרדס מרדכי עמ' צג, תריט
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' טו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםפרי חיים (קלוגר) עמ' יד
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםפרי צדיק פ' החודש אות ט
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםצדקת הצדיק סי' קיד, דובר צדק עמ' 67
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםרנת יצחק - פרק חלק עמ' קלב
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםשארית מנחם ח"ג עמ' קנו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רב
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםשם יחזקאל עמ' תקב
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ט הערה מט
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' י
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםתורת מנחם ח"ה עמ' 154, ח"י עמ' 79, חט"ו עמ' 163
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםתורת מנחם חנ"ג עמ' 440
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםתפארת צבי שמות עמ' מ
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רלב
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' מו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קג ע"ב, קה ע"ג
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שפה
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםפירוש המכבי שמות עמ' קד
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ז אות מג, תשובה פרק א אות יא, קדושה פרק ו אות עב, תוצאות חיים פרק פו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קנו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריןחכמת התורה ויגש עמ' ט, תמב
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריןחכמת התורה מקץ עמ' קלא, קצב
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריןס' חסידים סי' תשנג
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריןפני חיים (פלג'י) עמ' שנג ע"ב
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריןפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' פא {יעקב אבינו לא היה יכול להתפלל על רחל שתוליד בנים מכיון שהיה עמה בצרה}
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריןרנת יצחק שמואל עמ' פז, ה' מגילות עמ' קו
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריןשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קא
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תכה
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריןשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רסח
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמו אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תמח
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' מז
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמוחכמת התורה נח עמ' קצה
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמועיונים במשלי עמ' תקסז
ה ע"ב25 אין חבוש מתיר עצמותורה וחיים (כלפון) עמ' שלא
ה ע"ב25 מעשה דרבי אלעזר כשחלה ורבי יוחנןס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ג
ה ע"ב25 ר' אליעזר חלש וכו' על האי שופרא דבלי בארעא וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ט {חיוב הספד חכם, ד' מהר"ל שת"ח נעשה עצמיות התורה ע"א הסבר דבריו עפי"ד האר"י שרמ"ח אברים כנגד רמ"ח מ"ע; ת"ח אין תמורתו, דהוא כס"ת שנשרף; בגמ' (סנהדרין סח.) שר"א הניח ב' זרועותיו על לבו; רבי זקף י' אצבעותיו; ירו' ביצה ה, ב, אצבעות רבי; חכם נותנים דיו וקולמוס בצד ארונו}
ה ע"ב25 ר' אליעזר חלש ור' יוחנן בא לבקרו וכו' על האי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' ע
ה ע"ב25 ר' אלעזר חלש וכו' גלי לדרעיה ונפל נהורא וכו' להאי שופרא דבלי בארעא קא בכינאחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' תכג
ה ע"ב25 ר' אלעזר חלש וכו' להאי שופרא ונלי בארעא קא בכינאחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקיז
ה ע"ב25 ר' אלעזר חלש וכו' על דא ודאי קא בכית, ובכו תרווייהודרשות באר יצחק עמ' קד
ה ע"ב25 ר' אלעזר חלש וכו' על לגביה ר' יוחנן וכו' אמאי קא בכית וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ד אות כז
ה ע"ב25 ר' אלעזר חלש על לגבי' ר' יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל גלי' לדרעי' ונפל נהורא וכראהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תלג
ה ע"ב25 ר' אלעזר חלש על לגביה ר' יוחנןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קע
ה ע"ב25 ר' אלעזר חלש על לגביה ר' יוחנןמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רסד
ה ע"ב25 ר' אלעזר חלש על לגביה ר' יוחנןשמחת הנפש עמ' נח
ה ע"ב25 ר' אלעזר חלש על לגביה ר' יוחנןאבל מצרים ח"ב דף יב ע"ב
ה ע"ב25 ר"א חלש וכו' ואי משום בני וכו'ברית שלום (תעח) דף ע ע"ג
ה ע"ב25 ר"א חלש וכו' ואי משום בני וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצב
ה ע"ב25 ר"א חלש וכו' להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא, מהרש"אימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תרא
ה ע"ב25 ר"א חלש עאל לגבי רבי יוחנן חזיא דקא גני בבית אפלארז ישעיהו דף לח
ה ע"ב25 ר"א חלש על לגביה ר"י חזי דהוי קגני וכו'אור שרגא עמ' נו, רפו
ה ע"ב25 ר"א חלש על לגבי ר"י חזא דהוי קא גני וכו' אחד המרבה וא' הממעיט וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' מד
ה ע"ב25 ר"א חלש על לגביה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' עא
ה ע"ב25 ר"א חלש על לגביה ר' יוחנןקול ששון (גולדברג) אות מא
ה ע"ב25 ר"א חלש על לגביה ר' יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' ט
ה ע"ב25 ר"א חלש על לגביה ר' יוחנן חזייה וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ד, קכ
ה ע"ב25 ר"א חלש על לגביה ר' יוחנןאור הישר בראשית דף סח ע"א
ה ע"ב25 ר"א חלש על לגביה ר"י חזא דהוה קא גני בבית אפל וכו'תורת איש ח"ב עמ' שמג
ה ע"ב25 ר"א חלש על לגביה ר"י חזי דהוי קא גני בבית אפלכתנות אור עמ' קעז
ה ע"ב25 רב אלעזר חלש על לגבי' ר' יוחנןשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' נה
ה ע"ב25 רבי אליעזר חלש וכו' על דא ודאי קא בכית, ובכו תרוייהומבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' יג, נב
ה ע"ב25 רבי אליעזר חלש על לגביה ר' יוחנןמסתרי ים התלמוד עמ' 12
ה ע"ב25 רבי אליעזר חלש על לגביה רבי יוחנןמתנת חיים - קנינים עמ' רלט
ה ע"ב25 רבי אלעזר בן פדת חלש וכו'נטריקן (תשעד) עמ' קנו
ה ע"ב25 רבי אלעזר בן פרת חלשתורה בציון עמ' קמג
ה ע"ב25 רבי אלעזר חלש על לגבי׳ רבי יוחנן וכו׳ אמר ליה חביבין עליך יסורין אמר ליה לא הן ולא שכרן וכו׳קדושת יצחק עמ' לה
ה ע"ב25 רבי אלעזר חלש על לגביה רבי יוחנן וכו' אמאי קא בכיתמה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 90
ה ע"ב25 רבי אלעזר חלש על לגביה רבי יוחנן וכו' ובכו תרוייהודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תטו ד"ה ברכות
ה ע"ב25 רבי אלעזר חלש על לגביה רבי יוחנן וכו' ובלבד שיכוין את לבו ורש"יצניף מלוכה (רייז) עמ' קכא
ה ע"ב25 רבי אלעזר חלש על לגביה רבי יוחנן וכו' לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' מה-מז
ה ע"ב25 רבי אלעזר חלש על לגביה רבי יוחנן וכו' לא כל אדם זוכה לשתי שלחנותכתב סופר אגדות כאן
ה ע"ב25 רבי אלעזר חלש על לגביה רבי יוחנן וכו' על דא ודאי קא בכית ובכו תרוייהוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקצח
ה ע"ב25 רבי אלעזר חלש על לגביה רבי יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל גלייה לדרעיה ונפל נהורא וכו'אש דת (אסאד) עמ' ו, קסד
ה ע"ב25 רבי אלעזר חלש על לגביה רבי יוחנן חזי דהוה קא גני בבית אפל+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כג ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק יט דף ל ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמז ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ח דף ט ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פ"ו דף נד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף ה ע"ב25; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה נב דף רמה ע"ג; ס' יוחסין (שמ) דף צד ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ד דף ג ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) דרוש יב פ' ויחי דף סח ע"ב
ה ע"ב26 חזייה דהוה קא גני בבית אפל גלי לדרעיה וכו' על דא ודאי קא בכית ובכו תרוייהוזרע שמשון (תשסג) שיר השירים אות כו
ה ע"ב26 כשחלה ר"א על לגביה ר"י וכו' על האי שופראלבני ישראל (הישן) דרוש י
ה ע"ב26 על לגביה רבי יוחנן וכו' גלייה לדרעיה ונפל נהוראאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תסב
ה ע"ב27 גליה לדרעיה ונפל נהוראמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 157
ה ע"ב27 גלייה לדרעיהמצת שימורים (תשסא) עמ' יב
ה ע"ב27 גלייה לדרעיה ונפל נהוראצלח רכב עמ' תט
ה ע"ב27 גלייה לדרעיה ונפל נהוראשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצו
ה ע"ב27 גלייה לדרעיה ונפל נהוראשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' פה
ה ע"ב27 ר' אלעזר הוה גני בבית אפלזך ונקי עמ' קסז
ה ע"ב28 אמאי קא בכית וכו' בכו תרוייהואור יהל ח"א עמ' קסד-קסה
ה ע"ב28 מ"ט בכית אי משום תורה אחד המרבה וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צו
ה ע"ב29 א' המרבה א' הממעיטילקוט הגרשוני ח"א דף יא
ה ע"ב29 א' המרבה וא' הממעיטרנת יצחק ה' מגילות עמ' רסז
ה ע"ב29 א' המרבה וא' הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםמערכי לב (בר שאול) עמ' 58
ה ע"ב29 א' המרבה וא' הממעיט ובלבד שיכון לבומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קנז
ה ע"ב29 א' המרבה וא' הממעיט ובלבד שיכון לבו לשמיםס' חסידים סי' תתקמה
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיטביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק ל
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיטבית שלום מרדכי עמ' רעד
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיטדברי חנינא - ת"ת עמ' רנא
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיטחכמת התורה יתרו עמ' קנו
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיטיד יחזקאל עמ' קלז
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיטמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 207
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיטס' הבוטח ח"ב עמ' שנט, תנא
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיטשמחת הנפש עמ' יט
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיטשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רלט
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד וכו'שבט מוסר עמ' שלג, שלו
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון וכו'דעת תורה במדבר עמ' נו, נח, דברים ח"א עמ' צה
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבויגל יעקב (תשנג) תצוה אות קמב
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק א אות ל
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםגדולי מוסר עמ' קכא
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קעז, ח"ב עמ' רפח
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםדברי שמואל (תשיג) עמ' מ
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםהתרגשות הלב (תשסח) עמ' יד
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' יג
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםחיי שלמה עמ' מט
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםלחם רב על סדור התפילה אות א' תשכח
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שיב, תעב
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםמנחת ישראל עמ' צ
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםקב הישר (תשנט) ח"א פרק כא עמ' ק
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות א, ווי העמודים פרק ז אות ח
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמיםדברי דוד (טשורטקוב) עמ' עא
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לשמיםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקלג
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את לבו לשמיםמתנת חיים - קנינים עמ' קפו
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבואמרי קדוש (תשסא) עמ' קא בהערה
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' פט
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רפז, רצג
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק א אות כח
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםדברי שמואל (תשנח) עמ' נא
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' קסג
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםכתונת פסים (תשמה) פרשת במדבר כט ע"ד
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםמאור עינים (תשנח) עמ' תקסג
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםמאור עינים (תשעט) עמ' *קה
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פורים עמ' רפו
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רנב
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםס' חסידים סי' יז, עז, תתקמה
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםצל הכסף (פריד תשסג) עמ' נב
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות יט, משפטים אות ד, תרומה אות ז, ויקרא אות ה
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםאורחות צדיקים שער ענוה עמ' יט, שער אכזריות עמ' נה
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםדברי שמואל (תשנח) עמ' נא
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםדרך חיים (תשלה) עמ' רע, רעב
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון לבוזאת זכרון (תשנב) אות פו
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון לבו לשמיםשער המלך (תשנז) עמ' תרע
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון לבו לשמיםהחברה והשפעתה מאמר 9 פרק ו
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון ליבו לשמיםאיתן האזרחי עמ' רנח
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק ל
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רצז
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיטדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תמה
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחד הממעיטעמק המלך (בכרך, תח) ש' דיקנא קדישא דף נט ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת צו דף קא ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ויקרא דף נב ע"ד; של"ה (תט) ווי העמודים פרק ז דף יב ע"ג; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ב דף כט ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ל דף טו ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק א דף י ע"ב, ופרק ב דף כו ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קט ע"א
ה ע"ב29 אחד המרבה ואחר הממעיט ובלבד שיכוין ליבו לשמיםמבשרת ציון ח"ג עמ' שמז
ה ע"ב29 אחד המרבה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' יז
ה ע"ב29 אחר המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבוכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' נח, סא
ה ע"ב29 אחר המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםעטרת ישועה (תשסד) אות מב להגדה ש"פ
ה ע"ב29 אחר המרבה ואחד הממעיט וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' כז
ה ע"ב29 אי משום תורה דלא אפשיתאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסט
ה ע"ב29 אי משום תורה דלא אפשית וכו'פרדס המלך (תשסט) אות שעב
ה ע"ב29 אי משום תורה דלא אפשת שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שעג
ה ע"ב29 אי משום תורה דלא אפשתכרם פתחיה גפן כב שריג א
ה ע"ב29 אי משום תורה שנינו אחד המרבה וכו' ורש"יידו בכל סי' אלף קצא
ה ע"ב29 שנינו א' המרבה וא' הממעיט ובלבדמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' נה
ה ע"ב29 שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קסד
ה ע"ב30 ובלבד שיכוין לבו לשמיםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כג
ה ע"ב31 אי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 177
ה ע"ב31 אי משום מזוניכרם פתחיה גפן כב שריג ב
ה ע"ב31 אין אדם זוכה לשני שולחנותנצח ישראל (הרטמן) עמ' תלא
ה ע"ב31 אין אדם זוכה לשני שולחנותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 282
ה ע"ב31 אין אדם זוכה לשתי שולחנותדרשות שמן רוקח עמ' קפה, תנט
ה ע"ב31 אין אדם זוכה לשתי שולחנות ותוס'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצ
ה ע"ב31 שתי שולחנותאשל חיים ח"א עמ' קכב {לשון נקבה}
ה ע"ב31 ואי משום מזוני וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' רנה
ה ע"ב31 ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שולחנותדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ערה
ה ע"ב31 ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנותצניף מלוכה (רייז) עמ' קכד
ה ע"ב31 יש שזוכים לשתי שולחנותדברי חנינא - מזלות עמ' ל, לב, עו
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לב' שולחנותנזר הקדש ח"ג עמ' קל
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לב' שלחנותגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קסט
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לב' שלחנותשעורי דעת ספר ב עמ' כא
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשני שולחנותילקוט דברי חכמים בראשית סי' שלא
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שולחנותדברי חנינא - מזלות עמ' כד, כו
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שולחנותדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד, בראשית פרק כג פסוק א
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שולחנותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפד הערה 37
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שולחנותאודה ה' דף ג
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שולחנותשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קנה, ח"ב עמ' שיב
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שלחנותאמרי אש (טאוב) עמ' סז, קעח
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שלחנותדברי שמואל (תשנח) עמ' קיז
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שלחנותעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' סא
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שלחנותעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קז
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שלחנותעמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון כח
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שלחנותפאר יעקב ח"א עמ' קעא, תלט, ח"ג עמ' מד, ח"ד עמ' רנה
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שלחנותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' עג, קעא, תסה
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שלחנותשמחת הנפש עמ' נו
ה ע"ב31 לא כל אדם זוכה לשתי שלחנותתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה יד
ה ע"ב31 לאו כל אדם זוכה לב' שלחנותערבי נחל (תשסד) עמ' רסג, תתקמה, תתקפו
ה ע"ב31 לאו כל אדם זוכה לשני שולחנותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תצה
ה ע"ב31 לאו כל אדם זוכה לשתי שולחנותוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' עב
ה ע"ב31 לאו כל אדם זוכה לשתי שולחנותחכמת התורה וישב עמ' תיב
ה ע"ב31 לאו כל אדם זוכה לשתי שולחנותכתב סופר דרשות ח"א עמ' קטו, שלח
ה ע"ב31 לאו כל אדם זוכה לשתי שלחנות+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תפז
ה ע"ב31 משום מזונידמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כב פסוק כא עמ' שכב {היה צדיק אבל מזלו גרם שיהיה עני}
ה ע"ב32 אי משום בניכרם פתחיה גפן כב שריג ד
ה ע"ב32 ואי משום בני דין גרמא דעשיראה ביראמרי משה (פינטו) ח"א עמ' כו
ה ע"ב32 שני שולחנות בעוה"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצ
ה ע"ב33 האי שופרא דבלי בארעאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קמט
ה ע"ב33 האי שופרא דבלי בעפראאמרי אש (טאוב) עמ' שפה
ה ע"ב33 האי שופרא דבלי בארעארב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ס
ה ע"ב33 האי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רצו
ה ע"ב33 ווי להאי שופרא דבלי בארעא וכו'תפארת ראובן עמ' רסח
ה ע"ב33 ווי להאי שופרא דבלי בארעאראה חיים ח"א דף קכה ע"ב33 [תכז ע"א ד"ה וזהו]
ה ע"ב33 ווי להאי שופרא דבלי בעפראדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכ
ה ע"ב33 ווי להאי שופרא דבלי בעפראמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רסא
ה ע"ב33 וי להאי שופרא דבלי בארעאמאורי שערים עמ' רלב, רלד
ה ע"ב33 וי להאי שופרא דבלי בעפראלדור ולדורות ח"א עמ' תלח
ה ע"ב33 וי להאי שופרא דבלע בארעאשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קמב
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בארעא בכינאמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שמה
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בארעא קא בכינאברית אברם עמ' שצא
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בארעא קא בכינאמחשבת מוסר ח"ג עמ' קנג
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בארעא קא בכינאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בא לה
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בארעא קא בכינאפניני יחזקאל עמ' עג
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קיב
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רט ד"ה אך
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאדרשות מהר"ם שיק עמ' תרלב
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קפו
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קס
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא, רש"ידרשות מהר"ם שיק עמ' תרמד, תרנד
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא וכו' ובמהרש"אדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קפט
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא ומהרש"אמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשכ, תשלג
ה ע"ב33 להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא, ומהרש"אאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קפח
ה ע"ב33 להאי שופרא וכו' בכינאילקוט הגרשוני ח"א דף יד
ה ע"ב33 על האי שופרא דבלי בעפראהמוסר והדעת בראשית עמ' כו
ה ע"ב33 על האי שופרא דבלי בארעא קא בכינאפרדס המלך (תשסט) אות קפו, תרו
ה ע"ב33 על האי שופרא דבלי בארעא קא בכינא ומהרש"אאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' רי
ה ע"ב33 על האי שופרא דבלי בארעא קא בכינאמדבר יהודה (תשסב) עמ' רסב
ה ע"ב33 על האי שופרא דבלי בעפראשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקנג
ה ע"ב33 על האי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאדרשות שמן רוקח עמ' רעו
ה ע"ב33 על האי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאמצוה ולב ח"ב עמ' 187
ה ע"ב33 על האי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאקהלת יעקב יוה"כ עמ' לט
ה ע"ב33 על האי שופרא דבלי בעפראכרם פתחיה גפן כב שריג ו
ה ע"ב33 על האי שופרא דקא בלי בארעא קא בכינאצמח דוד (סקאליע) עמ' רמט
ה ע"ב37 לרב הונא נתקלקלו ד' מאות חביות יין א"ל חכמים שיפשפש במעשיו וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' קצב
ה ע"ב37 מעשה ברב הונא שהחמיץ יינודרך ה' (באום) ח"ב פ"א אות יח
ה ע"ב37 ר' הונא שהחמיץ יינוויאמר מרדכי - דרשות עמ' קא
ה ע"ב37 ר"ה תקיפו ליה ד' מאות דני חמראהגיד מרדכי דרוש כג
ה ע"ב37 ר"ה תקיפי לי' ד' מאה דני דחמרא וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יג
ה ע"ב37 רב הונא הוה לי' ת' דני דחמרא אתקףאיתן האזרחי עמ' שב
ה ע"ב37 רב הונא הוה ליהכתבי רבנו בחיי עמ' רי
ה ע"ב37 רב הונא הוו ליה ארבע מאה דני חמרא והוה חלא וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רכד
ה ע"ב37 רב הונא הוו ליה ת' דני דחמרא איתקוףבית מועד (רבא, שסה) דרוש מט לנחמת אבלים דף ריג ע"ב; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר נ"ט ח"ג דף כז ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק ה דף קי ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק א דף כח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ע דף כו [?] ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש נ דף קכד ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף ח ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ט דף ט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף ח ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פ' וישלח דף נג ע"א
ה ע"ב37 רב הונא הוו ליה ת' דנין דחמרא וכו'דרך ישרה עמ' קכב
ה ע"ב37 רב הונא הוי ליה ת' דני דחמרא, אתקיף וכו' ובתוס'בינה לעתים (תשנד) דרוש נ עמ' שכא
ה ע"ב37 רב הונא החמיץ ליה ד' מאות דני דחמרא וכו' אמרו ליה ליעיין מר במילי וכו'ארוחת תמיד עמ' שצ ע"ב ד"ה ובזה
ה ע"ב37 רב הונא החמיצו לו ארבע מאות חביות יין ובאו רבנן לנחמו ואמרי לי' לעיין מר במיליה וכו' מי חשיד הקב"ה דעביד דינא בלא דינאס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רעג
ה ע"ב37 רב הונא החמיצו לו ארבע מאות חביות של ייןדברי חנינא - מזלות עמ' קיח, קיט, קכא
ה ע"ב37 רב הונא נחמצו לו ארבע מאות חביות יין וכו' לעיין מר במיליה וכו'חיים שיש בהם אבות עמ' שז
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו חמראודע מה שתשיב סי' קנב
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו לה ארבע מאה דני חמרא וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תעח
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו לי' ד' מאה דני דחמראימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' רעג
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו לי' ד' מאה דני חמרא וכו'בי חייא ח"ב עמ' קל
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו לי' וכו' אייקר חלא וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 224
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו לי' חמרא וכו' ואמרו לי' לעיין מר במילי'דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפה
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמראמקראי קדש (תשנג) עמ' קס, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסד
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמראשמחת הנפש עמ' ס
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמראתורה בציון עמ' קמז
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שכט
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רלב
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' שה
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' תקנ
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא וכו'של"ה (תשנז) פרשת קדושים אות יא
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא וכו' א"ל לעיין מר במיליה כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שלד
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא וכו' אמרו ליה ליעיין מר במיליה וכו' מי חשוד הקב"ה דעביד דינא בלא דינאדעת תורה ויקרא עמ' פט
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמראפניני שבח עמ' פג
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני חמראתורת אביגדור ח"ב עמ' קד
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאות דני דחמראמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קנח
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ארבע מאות דני דחמראלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' לג
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ד' מאה דני דחמראמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רל, רלד
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ד' מאה דני דחמרא וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' רג
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ד' מאה דני דחמרא וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשס
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ד' מאה וכו' דלא יהיב מר שיבשא לאריסיה וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' רנד
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה כו'עץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף לז ע"ב-ע"ג
ה ע"ב37 רב הונא תקיפו ליה ד' מאה דני דחמרא וכו' לעיין מר במיליהחכמה ומוסר ח"א עמ' תטו
ה ע"ב37 תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמראברכת אברהם (תשנד) עמ' י
ה ע"ב37 תקיפו ליה ארבע מאות דני דחמראתקנת השבין סי' ט (עמ' 75)
ה ע"ב37 תקיפו ליה ד' מאה דניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפה
ה ע"ב37 תקיפו ליה ד' מאות דני דחמרארב שלום (אדלר) עמ' רסח
ה ע"ב39 לעיין מר במיליהטובך יביעו ח"ב עמ' תלז
ה ע"ב39 לעיין מר במיליהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' עה
ה ע"ב39 לעיין מר במיליהשומע תפלה ח"ב עמ' ו
ה ע"ב39 לעיין מר במיליהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרג
ה ע"ב39 לעיין מר במיליהיריעות שלמה (אוזאן) פ' מקץ
ה ע"ב40 אין הקב"ה עביד דינא בלא דיןעמק תפלה (תשסו) עמ' מ
ה ע"ב40 וכי הקב"ה עביד דינא בלא דינאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא טז
ה ע"ב40 ולא חשיד קודשא בריך הוא דעבד דינא בלא דינאשירי משכיל כלל ט פרט ו
ה ע"ב40 ומי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קסח
ה ע"ב40 ומי חשיד הקב"ה שעביד דינא בלא דינאמרפא לשון עמ' רכא
ה ע"ב40 ומי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאשם דרך דברים עמ' רמא
ה ע"ב40 ומי חשיד קוב"ה וכו'בני יששכר ח"א דף מח ע"א
ה ע"ב40 ומי חשיד קוב"ה ליעבד דינא בלא דינא כו'פרדס המלך (תשסט) אות שפא
ה ע"ב40 ומי חשיד קוב"ה שלא עביד דינא ומשפטאודה ה' דף מו ע"ב
ה ע"ב40 לא חשיד הקב"ה דעביד דינא בלא דינאכתנות אור עמ' שג
ה ע"ב40 לא חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' פו
ה ע"ב40 לא חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קמו
ה ע"ב40 לא חשיד קוב"ה לעביד דינא בלא דינאעצי חיים - מועדים עמ' רצ
ה ע"ב40 לא חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינאארץ צבי (תשע) עמ' רלא
ה ע"ב40 לא עביד דינא בלא דינאעצי חיים על התורה עמ' רנג, רצא
ה ע"ב40 לא עביד דינא בלא דינאהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 284
ה ע"ב40 לא עביד קב"ה דינא בלא דינאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פב
ה ע"ב40 לא עביד קב"ה דינא בלא דינאמכתב מאליהו ח"ד עמ' 86
ה ע"ב40 לא עביד קב"ה דינא בלא דינאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עג
ה ע"ב40 לא עביד קוב"ה דינא בלא דינאבינה לעתים (תשנד) דרוש ט עמ' סז, דרוש כג עמ' קסו, דרוש מח עמ' שיא
ה ע"ב40 מי חשיד הקב"ה דעביד דינא בלא דינאדברי יואל פ' יתרו דף סח ע"א
ה ע"ב40 מי חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינאאש דת (אסאד) עמ' קיא
ה ע"ב40 מי חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינאבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' מד
ה ע"ב40 מי חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינאגור אריה בראשית פ"א אות ב, פט"ו אות ז, שמות פי"ב הערה 456, ויקרא פכ"ו הערה 95, במדבר פכ"ח הערה 94
ה ע"ב40 מי חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינאדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קיז
ה ע"ב40 מי חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינאדרשות הצל"ח השלם עמ' קכא, רמג, רמה, של, שנג
ה ע"ב40 מי חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינאמכשירי מצוה עמ' כה
ה ע"ב40 מי חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינאמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' ע
ה ע"ב40 מי חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינאנצח ישראל (הרטמן) עמ' שנב הערה 106
ה ע"ב40 מי חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינאנשמת חיים (ברלין) עמ' לב
ה ע"ב40 מי חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' עד
ה ע"ב40 מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאאגרא דכלה ח"ב עמ' לב
ה ע"ב40 מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שפז
ה ע"ב40 מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאלקוטי מאמרים עמ' 223, קדושת השבת סי' ד (עמ' 18)
ה ע"ב40 מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאלקט אמרי קודש - שמות עמ' כ, כד
ה ע"ב40 מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאפרי צדיק ויגש אות ב
ה ע"ב40 מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינארחמי הרב עמ' קכז
ה ע"ב40 מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קכד
ה ע"ב40 מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קי
ה ע"ב40 מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' עד
ה ע"ב40 מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאתורת יחיאל בראשית עמ' קעד
ה ע"ב40 מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 111-112
ה ע"ב40 מי חשיד קוב"ה ותוס'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' רעא
ה ע"ב40 מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינאדרכי התשובה עמ' קו
ה ע"ב40 מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינאשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות ט
ה ע"ב40 מי עביד הקב"ה דינא בלא דינאערבי נחל (תשסד) עמ' תקנא, תשצא
ה ע"ב41 רב הונא לא יהיב שבישא לאריסיהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סד
ה ע"ב43 בתר גנבא גנובודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנט
ה ע"ב43 בתר גנבא גנובעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסה
ה ע"ב43 בתר גנבא גנוב וטעמא טעיםראשון לציון (תשעח) עמ' קסט
ה ע"ב43 בתר גנבא גנוב וטעמא טעיםאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רז
ה ע"ב43 בתר גנבא גנוב וטעמא טעיםגדולי מוסר עמ' פב
ה ע"ב43 בתר גנבא גנוב וטעמא טעיםדברי יואל פ' לך לך דף רצו ע"ב
ה ע"ב43 בתר גנבא גנוב וטעמא טעיםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ז
ה ע"ב43 בתר גנבא גנוב וטעמא טעיםס' חסידים סי' ת
ה ע"ב43 בתר גנבא גנוב וטעמא טעיםראשון לציון (תשסח) עמ' קז
ה ע"ב43 בתר גנבא גנוב וטעמא טעיםתורת יחיאל בראשית עמ' עג, עה
ה ע"ב43 בתר גנבא גנוב וטעמא טעים, ורש"יתורת מנחם חנ"ה עמ' 361
ה ע"ב43 היינו דאמרי אינשי בתר גנבאהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' נ
ה ע"ב43 היינו דאמרי אינשי בתר גנבא גנוב וטעמא טעים, רש"י - הגונב מן הגנב אף הוא טועם טעם גניבהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' מא
ה ע"ב44 אייקר חלא וכו'חן וכבוד דף קיח ע"א, קמז ע"א
ה ע"ב45 אבא בנימין אומר כו' על תפלתי שתהא לפני מטתי, ורש"יתורת מנחם חנ"ב עמ' 389
ה ע"ב45 אבא בנימין אומר כו' על תפלתי שתהא סמוכה למטתי (ורש"י - שלא כו' ושלא לעסוק בתורה וכו' עד שאקרא קריאת שמע ואתפלל)תורת מנחם ח"ז עמ' 174, חי"ד עמ' 279, חט"ז עמ' 132, 185, חי"ח עמ' 97, חכ"א עמ' 135, 145, חכ"ג עמ' 230
ה ע"ב45 אבא בנימין אומר כל ימי הייתי מצטער על מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום, דאר"י כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכריםברית אברם עמ' מב
ה ע"ב45 אבא בנימין אומר על ב' דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתי שתהא לפני מטתי וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רצב
ה ע"ב45 אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתי שתהא לפני מטתי וכו', לא תימא לפני מטתי אלא אימא סמוך למטתידרכי התשובה עמ' סח
ה ע"ב45 אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתי שתהא סמוך למטתי וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שמו
ה ע"ב45 אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער על תפלתי שתהא סמוך למטתי וגו'פלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' כח, ל, ח"ב עמ' סה, סז, קיז
ה ע"ב45 אבא בנימין אומר על שני דברים נצטערתי כל ימי על תפלתי שתהא לפני מיטתימאיר בת עין (ביקיאם) דף ד ע"ג
ה ע"ב45 אבא בנימין נצטער על תפילתו לפני המיטהפרי צדיק וישב אות ג
ה ע"ב45 אבא בנימין נצטער על תפילתו לפני המיטה דובר צדק עמ' 45, 49
ה ע"ב45 אמר בנימין הצדיק על שני דברים וכו' אלא אימא סמוך למטתומאור עינים (תשעט) עמ' תשו, *א
ה ע"ב45 אמר בנימין הצדיק על שני דברים וכו' אלא אימא סמוך למטתומאור עינים (תשנח) עמ' תלא, תקא
ה ע"ב45 בקשת אבא בנימין כו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 51
ה ע"ב45 הייתי מצטער כל ימי וכו' על מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרוםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רט
ה ע"ב45 הייתי מצטער כל ימי על מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרוםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרנג
ה ע"ב45 כל ימי הייתי מצטער וכו' על מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום אין אשתו מפלת נפליםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות ס-סג
ה ע"ב45 כל ימי הייתי מצטער על תפלתי שתהא לפני מטתי וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף נג ע"ב
ה ע"ב45 כל ימי הייתי מצטער על תפלתי שתהא סמוך למטתיברית אברם עמ' תקב, תקמא
ה ע"ב45 כל ימי הייתי מצטער שתהיה מטתי בין צפון לדרוםישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קנט
ה ע"ב45 כל ימי נצטערתימאיר בת עין (תשסו) עמ' 478
ה ע"ב45 על ב' דברים הייתי מצטער וכו' על תפלתי שתהא לפני מטתיבי חייא ח"ב עמ' סז
ה ע"ב45 על ב' דברים הייתי מצטער כל ימי וכו' ורש"יאהבת עולם (תשס) עמ' רמח
ה ע"ב45 על ב' דברים הייתי מצטער כל ימילחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקז דף רה ע"ב; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ו דף פ ע"א; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נר ג כלל ו חלק ו פרק ב דף סג ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק יו דף שג ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף ז ע"ב ודף ח ע"א; רבי יונה סביב הרי"ף פרק א דף ד ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר י דף י ע"א; אגרת הקדש (שמ) פרק ג דף ז ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סח ע"א; ס' ראב"ן (שע) סימן קכד דף מב ע"ג
ה ע"ב45 על שני דברים הייתי מצטערדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שז
ה ע"ב45 על שני דברים הייתי מצטער וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קט
ה ע"ב45 על שני דברים הייתי מצטער כל ימיאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער עבודת ה' סי' יט
ה ע"ב45 על שני דברים הייתי מצטער כל ימיבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנב אות ב
ה ע"ב45 על שני דברים הייתי מצטער כל ימי וכו' ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרוםאש דת (אסאד) עמ' קעח, רד
ה ע"ב45 על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתיחלקת יהושע עמ' קלא הערה שכח
ה ע"ב45 על שני דברים הייתי מצטער, ורש"י - אסור ללמוד קודם התפלהאמרי יוסף בראשית דף רכח ע"ג, רכט ע"ד, רל ע"ב
ה ע"ב45 תניא אבא בנימין אומר וכו' על תפלתי שתהא לפני מטתי וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קעד
ה ע"ב45 תניא אבא בנימין אומר כל ימי הייתי מצטער על תפלתיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ע הערה 19
ה ע"ב45 תניא אבא בנימין אומר על ב' דברים הייתי מצטער וכו' והא צריך שלא יהיה חוצץ וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רעג
ה ע"ב45 תניא אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי וכו' ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרוםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' י, יא
ה ע"ב45 תניא אבא בנימין אומר על שני דברים וכו' ועל מטתי שתהא נתונה מן צפון לדרום וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תכח הגה"ה, תכט
ה ע"ב45 תניא אבא בנימין אומר על שני דברים וכו' על תפילתי שתהא לפני מיטתימאור עינים (תשעה) עמ' תשטז, תתכג
ה ע"ב45 תניא אבא בנימין אומר שניםשערי שיש יהושע ח"א עמ' קעא
ה ע"ב46 ועל מיטתי שתהאפירושי ראשונים
ה ע"ב46 ועל תפלתי שתהא סמוך למטתי, רש"י ותוס'שופרא דישראל (תשסו) עמ' שעח
ה ע"ב46 מטתי שתהא כו' בין צפון לדרוםשערי תשובה סה"י אות צג
ה ע"ב46 נותן מטתו בין צפון לדרוםמגדל דוד (תשסז) עמ' קע
ה ע"ב46 על מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרוםמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' יג {מהגר"ש גאנצפריד ע"פ נגלה ראשה ומרגלותיה, ועפ"י סוד רוחב המטה, ומכריע שהמקדש עצמו יעשה כהסוד}
ה ע"ב46 על מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרוםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' כג
ה ע"ב46 על מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרוםאור הישר בראשית דף מא ע"ב
ה ע"ב46 על תפילתי שיהיה סמוך למטתימנות הלוי (תשסב) עמ' רסט
ה ע"ב46 על תפילתי שתהא וכו' סמוך למטתי אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתרכב, תתשח, דברים עמ' קז
ה ע"ב46 על תפילתי שתהא סמוך למיטתיעיוני רש"י במדבר עמ' תלב
ה ע"ב46 על תפילתי שתהא סמוכה למטתיתורת אליהו עמ' רצב
ה ע"ב46 על תפילתי שתהי' סמוכה למיטתיקומץ המנחה (צונץ) דרוש לג אות ח
ה ע"ב46 על תפלתי לפני מטתיאהבת עולם דף לח
ה ע"ב46 על תפלתי שיהיה סמוך למטתימנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' עח
ה ע"ב46 על תפלתי שתהא סמוך למטתישמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רנח
ה ע"ב46 על תפלתי שתהא סמוכה למטתיתורת מנחם חל"ז עמ' 29
ה ע"ב46 על תפלתי שתהא סמוכה למטתיתורת מנחם חלק לג עמ' 157
ה ע"ב46 על תפלתי שתהא סמוכה למטתי, ורש"יתורת מנחם חכ"ט עמ' 273, חלק ל עמ' 70
ה ע"ב46 על תפלתי שתהא סמוכה למטתי, ורש"יתורת מנחם חמ"ב עמ' 307
ה ע"ב46 שתהא מטתי נתונה בין צפון לדרוםניבי זהב עמ' שמא
ה ע"ב47 אל יהי' דבר חוצץ בינו לבין הקירשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קפח
ה ע"ב47 דלא יפסיק בר נש בצלותיה ביניה לבין כותלאתורה בציון עמ' שח
ה ע"ב47 המתפלל צריך שלא יהא דבר מפסיק בינו לכותלשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' מה
ה ע"ב47 המתפלל צריך שלא יהי' דבר חוצץ בינו לבין הקירתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' תסז
ה ע"ב47 המתפלל צריך שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין הקירדרשות שמן רוקח עמ' מג
ה ע"ב47 מנין למתפלל וכו' אלא אימא סמוך למטתילקוטי שיחות חי"ב עמ' 56, חכ"ג עמ' 341
ה ע"ב47 מנין למתפלל וכו' חוצץ בינו לבין הקיר אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' רכח
ה ע"ב47 מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץאמרי יוסף בראשית דף רכט ע"ד
ה ע"ב47 מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקירדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תקיט ע"ב
ה ע"ב47 מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקירס' חסידים סי' יח
ה ע"ב47 מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר שנא' ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפללנועם אלימלך (תשסא) עמ' קעא, תלח
ה ע"ב47 מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקירבני יששכר ח"ב דף סו ע"א
ה ע"ב47 מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקירנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מג ע"ב, קו ע"ג
ה ע"ב47 מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקירראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ח אות מד
ה ע"ב47 מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לקירמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' יד {במטה קבועה מותר; עובדא מהגאב"ד בריסק; עוד פי' קיר - השכינה}
ה ע"ב47 מנין למתפלל שלא יהא חוצץ בינו לבין הכותלכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סי' כ דף תקמז ע"ג; סדר היום (שנט) בתפלת השחר דף יו ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רל דף עג ע"א
ה ע"ב47 מנין למתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קפט
ה ע"ב47 מנין שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקירתורת חסד (סופר) עמ' יט
ה ע"ב47 שלא יהא דבר חוצץזבחי צדק (דיסקין) עמ' שטו
ה ע"ב47 שלא יהא דבר חוצץזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רצז
ה ע"ב47 שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיררנת יצחק מלכים עמ' שצד, ישעיה עמ' קל
ה ע"ב47 שלא יהא דברפירושי ראשונים
ה ע"ב47 שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקירדבש לפי מע' ק אות לח
ה ע"ב47 שלא יהיה חוצץ בינו ובין הקירתורת חיים (קאסוב) עמ' נד
ה ע"ב48 שיהי' תפלתו סמוך למטתועמק תפלה (תשסו) עמ' נה
ה ע"ב48 שתהא תפלתו סמוך למטתומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שעו
ה ע"ב48 שתהא תפלתי סמוך למיטתירב טוב דף נ ע"ב
ה ע"ב48 שתהא תפלתי סמוכה למטתי, ורש"יתורת מנחם חמ"ה עמ' 302, חמ"ו עמ' 341
ה ע"ב48 שתהא תפלתי סמוכה למטתי, ורש"יתורת מנחם חנ"ד עמ' 116, חנ"ה עמ' 197
ה ע"ב48 תפילתי שתהא סמוכה למיטתיהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקמד
ה ע"ב48 תפלתי סמוך למטתיתורת מנחם חלק ס עמ' 22
ה ע"ב48 תפלתי שתהא סמוך למטתי, וברש"י ותוס'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תנט
ה ע"ב48 תפלתי שתהא סמוכה למטתיתורת מנחם חל"ט עמ' 63, 425
ה ע"ב48 תפלתי תהא סמוכה למטתי, ורש"יתורת מנחם חמ"ח עמ' 136, 222, 336
ה ע"ב49 הנותן מטתו בין צפון לדרוםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי נ"ך כח
ה ע"ב49 הנותן מטתו בין צפון לדרוםתורת העולה ח"א פרק כד
ה ע"ב49 הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכריםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קעח ע"ב-ע"ג
ה ע"ב49 הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים וכו'חן טוב (תשסה) ויקרא עמ' נח
ה ע"ב49 הנותן מטתו בין צפון לדרום וכו'אפיקי ים עמ' רטו
ה ע"ב49 הנותן מטתו בין צפון לדרום וכו'דברי שמואל (תשיג) עמ' קלג
ה ע"ב49 הנותן מטתו בין צפון לדרום יהיו לו בנים זכריםאור חדש על ציון דף לג ע"ב
ה ע"ב49 הנותן מטתו בין צפון לדרום כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קמ
ה ע"ב49 הנותן מטתו בין צפון לדרום כר בנים זכריםמדבר יהודה (תשסב) עמ' שכו
ה ע"ב49 הנותן מטתו בין צפון לדרוםתורת העולה (תשעה) עמ' קיג
ה ע"ב49 הנותן מטתו בין צפוןכור לזהב ח"ב
ה ע"ב49 כל הנותן מטתו בין צפון לדרוםחכמת התורה תזריע עמ' ז
ה ע"ב49 כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הוויין ליה בנים זכריםבני יששכר ח"א דף קע ע"א (הגה)
ה ע"ב49 כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הווין ליה בנים זכרים וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רצב
ה ע"ב49 כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין לי' בנים זכרים וברש"י שםחיי נפש ח"ו עמ' רסה
ה ע"ב49 כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכריםאמרי קדוש (תשסא) עמ' צט
ה ע"ב49 כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכריםתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רצב
ה ע"ב49 כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים וכו', רב נחמן בר יצחק אמר אף אין אשתו מפלת נפליםשם יחזקאל עמ' קנד
ה ע"ב49 כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הוין לו בנים זכרים+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קעד
ה ע"ב49 כל הנותן מטתו בין צפון לדרוםנתיבות עולם ח"א עמ' סה
ה ע"ב49 כל הנותן מטתו בין צפון לדרוםפי' רקנטי (שה) פרשת בראשית דף כב ע"א, ופרשת במדבר דף קסו ע"ג ודף קסז ע"ב; סדר היום (שנט) הכנת יום ו דף לח ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקז דף רה ע"ב49; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ו דף פ ע"א; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נר ג כלל ו חלק ו פרק ב דף סג ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק יו דף שג ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יז לנשואין דף פח ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר יא דף י ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת תזריע דף קפז ע"ד; ר' יונה סביב הרי"ף ברכות דף ד ע"ב; שו"ת הרמ"ע מפאנו (שס) סימן ג דף ה ע"ב49; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף ח ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף ט ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף לח ע"ב; זהר פרשת במדבר דף קיח ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ג דף לט ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת תזריע דף מט ע"א
ה ע"ב49 כל הנותן מטתו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רכג
ה ע"ב49 כל הנותן מטתופירושי ראשונים
ה ע"ב49 צריך שתהא המטה ראשה ורגליה זה לצפון וזה לדרוםמבשרת ציון ח"א עמ' לד
ה ע"ב50 וצפונך תמלא בטנם בנים זכריםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רי
ה ע"ב52 ב' שנכנסו להתפלל ונו' ולא המתין את חבירו טורפין תפלתו בפניו, ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' רב
ה ע"ב52 ויצא ולא המתין לחבירו, רש"י ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' קפט, קצ
ה ע"ב52 טורפין לו תפילתו בפניואור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' צח, קצד
ה ע"ב52 טורפין לו תפלתו בפניוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' יא, מז
ה ע"ב52 טורפין לו תפלתו בפניותהלות ישראל (קלוגר) עמ' לא, לג
ה ע"ב52 לא המתין על חבירו וכו' הלמענך תעזב ארץיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רלז, ח"ב עמ' תעב
ה ע"ב52 שנים שבאו להתפלל וקדם אחד מהם ויצא קודם חבירו טורפין לו תפלתו בפניועטרת יהושע שמות עמ' קלא
ה ע"ב52 שנים שנכנסו וכו' טורפין לו את תפילתו בפניו, ואבן שלמהבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש ד אות א
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפללהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' מא, קעו
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפללאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כד אות ב
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפללשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תפט
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפללשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רעב
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וכו' ולא המתין אחד על הכירוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקה
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וכו' ולא המתין את חבירו ויצא טורפין לו תפלתו בפניו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק ג אות כה
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם א' מהםר' יונה סביב הרי"ף פרק א דף ה ע"א
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחדמכתב מאליהו ח"ג עמ' 68
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד ולא המתין לחברו ויצא טורפין לו תפלתו בפניוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שמד, שמות עמ' רסז
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהםויגד יעקב עמ' שכד, תעו
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רט
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שלד
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם ויצא טורפין לו תפלתו בפניוכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קכד
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם וכו' טורפין לו תפלתו בפניואוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קיז
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' רנח
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חבירו ויצא וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קנח, קס, קסא, קסב
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חבירו ויצא טורפין לו תפילתו בפניוקרן לדוד דברים עמ' רכז
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חבירו וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תלו-תלז
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא וכו' ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראלתפלת דוד (אדר"ת) עמ' ס
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא טורפין לו תפילתו בפניושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' קעו
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רכב
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהםנפש החיים (תשמג) עמ' 75
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפללהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' מ, קעד
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפלל וקרם אחד ולא המתין על חבירו ויצא טורפין לו תפילתו בפניויגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קפג
ה ע"ב52 שנים שנכנסו להתפללפירושי ראשונים
ה ע"ב53 גורם לשכינה שתסתלק מישראלמסילות בלבבם (קוט) - מסילה כד אות קעב
ה ע"ב53 גורם לשכינה שתסתלק מישראלתהלות ישראל (קלוגר) עמ' לא
ה ע"ב53 טורף נפשו באפופירושי ראשונים
ה ע"ב54 ואין צור אלאפירושי ראשונים
ה ע"ב רש"י - אין ללמוד קודם התפלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקפז
ה ע"ב רש"י - אסור ללמוד קודם התפלהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קעב
ה ע"ב רש"י - בקרבנות נאסרלקוטי שיחות חי"ב עמ' 10
ה ע"ב רש"י - גבי קרבנות שנינו נאמר בעולת בהמה, ונאמר בעולת עוףפרדס המלך (תשסט) אות שעב
ה ע"ב רש"י - הנפש זו תפילהשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' עז
ה ע"ב רש"י - התפילה נקראת נפששירת דוד (תשסז) עמ' תפה
ה ע"ב רש"י - ומה היא הנפש זו תפלה כמו שנאמר ואשפוך את נפשי לפני ה'תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רעג, שפו
ה ע"ב רש"י - כל ימי נזהרתי וכו' שלא לעסוק בתורה כשעמדתי ממטתי עד שאקרא קר"ש ואתפללילקוט עטרת צבי עמ' קיח
ה ע"ב רש"י - נפש - נקראת התפילהישמח חיים (תשסה) מע' נ אות מ
ה ע"ב רש"י - תפלה נקרא נפשתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רכג
ה ע"ב רש"י ד"ה ביר - וגברא רבא כרבי יוחנן לא באו לו יסורין שאינן של אהבהחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לט
ה ע"ב רש"י ד"ה ביר - פחות משעורהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקה
ה ע"ב רש"י ד"ה דהוו להו בנים ומתו - הוו להו יסורין של אהבה, שהאבלות מכפרת על עוונותיודרכי התשובה עמ' קלה
ה ע"ב רש"י ד"ה הא לן; בצנעא; ביר; דהוודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעא
ה ע"ב רש"י ד"ה ובניםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעא, קעג
ה ע"ב רש"י ד"ה טורף נפשו באפו וכו' הנפש זו תפלה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' סט, שלח, תצ, דברים עמ' קלב, רכט, שלו, שנד, תתכא, יהושע-שמואל עמ' רס, מלכים עמ' רח
ה ע"ב רש"י ד"ה טורףפרדס מנחם עמ' קז, קיח
ה ע"ב רש"י ד"ה סמוך - אסור ללמוד קודם התפלהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' מח
ה ע"ב רש"י ד"ה סמוך למטתי - כל ימי נזהרתי שלא לעשות מלאכה וכו' עד שאקרא קריאת שמע ואתפללדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פא
ה ע"ב רש"י ד"ה סמוך למטתיזכור לדוד עמ' קטז
ה ע"ב רש"י ותוס' (ד"ה אלא) שאסור ללמוד קודם התפילהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 153, חכ"ט עמ' 395
ה ע"ב תוס' - אין אדם זוכה לשני שלחנות, דהא כמה צדיקים זוכין לשני שלחנותפאר יעקב ח"ג עמ' מד, ח"ד עמ' רנה
ה ע"ב תוס' - אע"פ בזמן שאינו נוהג יובל אינו נוהג שילוח וכו' מ"מ היו נזהרין גם אח"ז לענין טומאהפאר יעקב ח"ג עמ' תלא
ה ע"ב תוס' ד"ה אלא אימא - בשיטת רש"י שאסור ללמוד קודם התפלהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' מח
ה ע"ב תוס' ד"ה אלא אימא - תירוץ קושיית התוס' על רש"יבני יששכר ח"ב דף קלא ע"ד
ה ע"ב תוס' ד"ה אלא אימאזכור לדוד עמ' קטז
ה ע"ב תוס' ד"ה ה"גערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תלז
ה ע"ב תוס' ד"ה ה"ג לא - יש שזוכה לשני עולמותס' חסידים סי' שסז
ה ע"ב תוס' ד"ה האדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעו
ה ע"ב תוס' ד"ה האיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטז
ה ע"ב תוס' ד"ה הא לןלהורות נתן ויקרא עמ' קמה
ה ע"ב תוס' ד"ה הא לן ובמהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קע
ה ע"ב תוס' ד"ה הא לן והא להובנין שאול עמ' קפ
ה ע"ב תוס' ד"ה הן לן והא להומדבר קדמות (תשסח) עמ' עא
ה ע"ב תוס' ד"ה ותאמר - רבי יוחנן היה ליה בנותצמח דוד (סקאליע) עמ' ת
ה ע"ב תוס' ד"ה כלנזר הקדש ח"ג עמ' לד
ה ע"ב תוס' ד"ה לאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרא
ה ע"ב תוס' מקשה על רש"י דאסור ללמוד קודם התפלה מהא דרב אקדים וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תו
ה ע"ב תר"י - הקנאה וכו' מוציאין את האדם מן העולםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רלט
ה ע"ב מהרש"א ד"ה אי משום - ע"י זכות גדול משתנה המזל וכו' דסתם רבי אלעזר הוא רבי אלעזר בן פדת וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' מז

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב משעה שהעני טובל פתו במלחעולה ליפה סי' לב
ב ע"א ד"ה ליתני דשחרית ברישאטהרת יו"ט חי"ח עמ' שלה
ב ע"א הקטר חלבים וכו'לב חיים חלק א (סימן ב) דף ו ע"ד (ד"ה אך)
ב ע"א ובא השמש וטהר - ביאת שמשו מעבבתו מלאכול בתרומהלפרקים (תשסב) עמ' שלו
ב ע"א וטהר טהר יומאערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 3
ב ע"א וכל הנאכלים ליום אחד, ורש"ילב חיים חלק א (סימן ב) דף ו ע"ד (ד"ה אך)
ב ע"א מ"ש דתני ערבית ורש"י ותוס'צפיחית בדבש סי' ב דף ב ע"ג
ב ע"א מאימתי וכו' משעה שהכהניםטהרת יו"ט חי"ט עמ' קנו
ב ע"א מאימתי קוראין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןעין איה ברכות פ"א פסקא א {קריאת שמע של ערבית היא חיזוק אמונה לישראל, עם לבדד ישכון, ודומים אנו לכהנים בלי לשתף אתנו זרים}
ב ע"א מאימתי קורין את שמע אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' יב
ב ע"א מאימתי קורין את שמע בערבין וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' כב
ב ע"א מאימתי קורין את שמע בערביתיחל ישראל אבות ח"ב עמ' שמח
ב ע"א עד סוף האשמורת הראשונה דברי ר"א וחכ"א וכו' ר"ג אומר וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' סה, לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קס, תורת לוי יצחק עמ' קצג
ב ע"א תנא פתח בערבית והדר תני בשחרית וכו' פריש מילי דשחריתעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 214
ב ע"ב א"ל ר' יהודה לר"מ הלא כהנים מבעוד יום טובליןערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 6
ב ע"ב אם יש אפשרות לעמוד על מהות זמן בין השמשות, והוא רמז לעניני הרשותעין איה ברכות פ"א פסקא ד
ב ע"ב טהר יומא, טהר גבראעין איה ברכות פ"א פסקא ג {ב' בחינות בתיקון האדם, כיון שמתחרט על מה שחטא, דומה לטבילה ותיקן בזאת אותו היום בו קלקל, אבל עד שלא יביא קרבן, כלומר עד לא יגיע לדרגתו הקודמת שהיתה לו לפני החטא, טרם טהר גברא}
ב ע"ב מאי ואומר וכי תימא מכי ערבא שימשא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 8
ב ע"ב משעה שהכהנים זכאין לאכול בתרומתןערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 3
ב ע"ב תוס' ד"ה דילמא, זריחת השמש נקרא יציאה ושקיעתה ביאהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות ז
ב שעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןדרש משה (קלנברג) ח"א דף סג
ב תנא אקרא קאי וכו' שער התפלה (תשמט) שער מבוא השער פ"ד
ב. ובא השמש וטהרפרפרת משה ח"ב עמ' קי
ב. וחכ"א עד חצותמרפא לנפש בראשית עמ' תו
ב. וטהר יומאדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 931
ב. וכיון שעלה עמוד השחראם הבנים ח"ב דף קמט ע"א
ב. וכל הנאכלין וכו' עד שיעלה עמוד השחרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קפ
ב. וממאי דהאי ובא השמש ביאת השמש דברי אמונה השלם בראשית עמ' צה
ב. כדי להרחיק את האדם מן העבירהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 218
ב. כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצוותן עד שיעלה עמוד השחרעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 108
ב. למה אמרו חכמים עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירהמרפא לנפש בראשית עמ' רמו, רנב
ב. לשון טהור הוא מלשון טהור יומא דברת שלמה (תשעא) עמ' רפד, רפה
ב. מאימתי קורין את שמע בערבין וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רנו, תקג
ב. מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים וכו' ליתני משעת צאת הכוכבים דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קכה
ב. מאימתי קורין את שמע בערבית זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ר, שמא, שנז, שסה, שע, שעג, שצז
ב. מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןדברי אש (כץ) עמ' פז, קלח, רנז, שנד
ב. מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןדברי אש (כץ) עמ' רנה, שנד
ב. מאימתי קורין את שמע בערביתמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קז
ב. מאימתי קורין וכו' משעה שהכהנים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רב, רפה, ח"ג עמ' תקיב
ב. מאימתי קורין שמע בערכין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןצדקת יוסף עמ' קנא
ב. מאימתי קוריןככר לאדן (תקסא) דף קעז/קפז ע"ב
ב. מאימתי קוריןצפיחית בדבש סי' ב דף ב ע"ג
ב. מאימתיקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלה
ב. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' עט
ב. עד חצותפרפרת התורה עמ' רפא
ב. עד סוף האשמורה הראשונהנטעי אשל בראשית עמ' ריא
ב. קריאת שמע לכתחילה ודיעבדפרפרת משה ח"א עמ' שעה
ב. רש"י ד"ה כדיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קמג
ב. תוס' בשם מחזור ויטרי, שהכוונה בזה שמתפללין שיתמלא השם ויהי' שמו שלם וכסאו שלם, ואזי יהי' ה' אחד ושמו אחדדברי יואל מועדים ח"ה עמ' עה
ב. תנא היכא קאי זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שסה
ב. תנא היכא קאי דקתני מאימתינפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' מו
ב. תנא היכא קאי וכו' אקרא קיא וכו' ואב"ע יליף מברייתו של עולם וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תקג
ב: בין השמשות כהרף עיןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רפב - ר"ש זעפרני
ב: ומאי וטהר טהר יומאמאמר הנפש השלם עמ' ט
ב: מאמתי מתחילין לקרוא שמע בערבית, ובפלוגתת ר"י ור"תפרפרת משה ח"א עמ' כ, פרפרת משה ח"ב עמ' שיד
ב: מעלות השחר יממא הואשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסח
ב: משעה שהכהניםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרסח
ב: עד צאת הכוכבים יממא היא, וזכר לדבר מלשון הפסוק ואנחנו עושים במלאכה וגו' מעלות השחר וער צאת הכוכבים ואומר והיה לנו היום למשמר והלילה למלאכהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רכא
ב: תוס' ד"ה משעהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתכד
ב: תוס' ד״ה משעה קשה כהנים מתי יתפללו נפש יוסף (תשעד) עמ' דש
ג ג' משמרות הוי הלילה וכו'כסא דוד (תקנד) דף טז ע"ד
ג גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים דרכי נועם (הרנזון) דרוש י
ג' דברים בקש משה בקש שתשרה שכינהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קח ע"א
ג' הקב"ה בעצמו מכריז רע"ב ושובע ופרנס וכו' ויחי ויתן דף מח ע"ב
ג ודוד מי קרי לנפשי' חסידמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ב
ג כנור הי' תלוי למעלה ממטתופרי חיים (קנולר) איכה פרק ב
ג כנור הי' תלוי למעלהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' עה
ג כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודעולה ליפה סי' נד
ג מברכותיו של אדם כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת מטות
ג מעולם לא עבר עלי חצות וכו' שער התפלה (תשמט) שער צעקה פ"ו
ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל חוזה דוד מזמור צד
ג ע"א א"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך וכו' מה קול שמעת בחורבה זו וכו' ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רפט
ג ע"א אדוננו המלך, עמך ישראל זקוקים לפרנסהלפרקים (תשסב) עמ' שצה
ג ע"א אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קכו
ג ע"א אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רנו
ג ע"א אוי שהחרבתי את ביתימנחת קנאות עמ' רח
ג ע"א אליהו זכור לטוב [ובמגיד תעלומה] אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קז
ג ע"א ארבע משמרות הוי הלילהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כד ע"ד
ג ע"א אשה מספרת עם בעלהמחשבה למעשה עמ' רסז
ג ע"א אשמורה הוא ג' שעותבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות ב, יד
ג ע"א בזמן שישראל עונין אמן יהא שמיה רבא הקב"ה מנענע בראשו שכר שכיר דברים שיחה ב אות ב-ד
ג ע"א בכל אשמו' ואשמו' הק' שואג ואומ' אוי לי שהחרבתי את ביתי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 164, ח"ג עמ' 552, ח"ד עמ' 78 הערה 41*
ג ע"א בכל יום ויום יוצאת בת קול ואומרת אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי וכו' נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רסה
ג ע"א בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך הקב"ה מנענע בראשו כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קיג
ג ע"א בת קול שמנהמת כיונה, אוי שהחרבתי את ביתיעין איה ברכות פ"א פסקא ח {ביאור ענין צעד השכינה, וענין "מנענע בראשו" הוא משל לפעולתם של ישראל בגבהי מרומים}
ג ע"א ג' משמרות הוי הלילהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' קיד, ח"ד סי' א
ג ע"א ג' משמרות הוי הלילהנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רמב, רמג
ג ע"א ד' משמרות הוי לילה או ג' משמרותעין איה ברכות פ"א פסקא ה {סוד הדבר לפי שלמות האדם, במצוות, במדות ובתורתו, וכן אם לדון את ישראל לפי טובתם בכמות או אם לפי איכות של היחידים}
ג ע"א הקב"ה מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' קיט
ג ע"א ועונין יהא שמיה הגדול מבורך, ותוס'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"ב עמ' יא
ג ע"א ועל כל משמר ומשמר הקב"ה שואגמצות ראיה סי' א דף ב סעיף ב; טוב ראי ברכות עמ' טו פסקא י {הנאמר בזוהר על קימת חצות חוא לחסידים, והנאמר בגמרא על ג' משמרות הוא לכל אדם}
ג ע"א ועל כל משמר ומשמר הקב"ה שואגעין איה ברכות פ"א פסקא ו {על החסרון במצוות, והחסרון במדות, וגם על החסרון בתורה, בין בפשוטי תורה ובין בסתרי תורה}
ג ע"א למדתי ממנו שלושה דברים, הצל"חיחל ישראל אבות ח"ג עמ' רמ
ג ע"א מה לו לאב שהגלה את בניו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שד, תעה
ג ע"א מפני ג' רבוים אין נכנסים לחורבהמנחת קנאות עמ' רנז
ג ע"א מפני החשד, מפני המפולת, מפני המזיקיןעין איה ברכות פ"א פסקא ט {הנמשל בכל אחד לענין עם ישראל והגאולה}
ג ע"א מפני מה נכנסת לחורבה זו וכו' היה לך להתפלל בדרך וכו' בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מטות עמ' רז
ג ע"א פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלללפרקים (תשסב) עמ' תכז
ג ע"א ר' אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר וכו' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רעה
ג ע"א רבי אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילה וכו'לב חיים חלק א (סימן ו) דף יב ע"א (ד"ה תשובה)
ג ע"א שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכליעין איה ברכות פ"א פסקא ז {ההבדל בין שני הכינוים}
ג ע"א שלש משמרותבעקבי יעקב עמ' פג
ג ע"א שלשה משמרות הוי הלילה וכו' בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מטות עמ' רח
ג ע"א שמעתי בת קול מנהמת כיונה, אוי לבניםמאמרי הראי"ה עמ' 329-330 {"הגיע הזמן שבו אנו צריכים להכיר את קול ה' מכל הסיבות המתהפכות, מכל יצרי הלב, מכל תנועות החיים הפרטיים והכלליים, וקול ה' הקורא: קומו בני, בנו את הנשמה"}
ג ע"א שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קסד
ג ע"א תוס' ד"ה וערבין מהר"ם שיק דברים עמ' צה
ג ע"א תניא אמר ר' יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרךגבורת יצחק שבועות עמ' קטז
ג ע"ב א"ל אדוננו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה א"ל לכו והתפרנסו זה מזה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' [ז, יא]
ג ע"ב אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קפג
ג ע"ב אין אומרים בפני המת אלא דבריושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שסה
ג ע"ב אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מתטוב ראי עמ' יח פסקא יג; טוב ראיה {פלוגתא אם הטעם מפני בזיון המת, לועג לרש, או מניעת הכבוד כי יש להתעסק בענינו, ונפקא מינה אם לפני מותו הודיע שהוא מוחל, כי על מיונו אינו מועיל מחילה}
ג ע"ב אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מתעין איה ברכות פ"א פסקא יא {פלוגתא אם הכבוד למת הוא מפני העבר, או מפני העתיד כשיקום לתהיה}
ג ע"ב אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מתשיחות עבודת לוי סי' קד אות ט
ג ע"ב דוד מאורתא הוה דקא דכתיב קדמתי בנשףעין איה ברכות פ"א פסקא יב {ההבדל בין תפקידי דוד לפני הצות לבין אהרי חצות}
ג ע"ב היה [דוד] מתנמנם כסוסלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רנה
ג ע"ב ואמצעית דאמצעיתאדברי שאול שמות עמ' צ, צא
ג ע"ב וכיון שעלה עמוד השחראם הבנים ח"ב דף יח ע"ג, קמט ע"ב
ג ע"ב ולא עוד אלא כו' ועונין יש"ר וגי' ע"י איש"רצפיחית בדבש סי' טז דף מ ע"ב
ג ע"ב ונמלכין בסנהדריןשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקה
ג ע"ב ור' נתן סבר לה כר' יהושע וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 17
ג ע"ב זמן קריאת שמע דערביתשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קד
ג ע"ב כיון שהגיע חצות לילה היה דוד כו'גבורת יצחק סוכות עמ' קפא
ג ע"ב כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דודשם דרך בראשית ח"א עמ' טז
ג ע"ב כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד וכו' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' כד
ג ע"ב כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד וכו' מיד היה עומד ועוסק בתורה עד וכו' בכל יום נכנסו אליו חכמי ישראל וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' נא, רסז
ג ע"ב כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד וכו'שם דרך בראשית ח"ב עמ' ג, קצח
ג ע"ב כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 256 {כנור הוא היראה הצפונה בלב, למעלה מחיתוכי ההלכות }
ג ע"ב כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודאורות הקודש ח"ג עמ' שג
ג ע"ב כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' סג
ג ע"ב כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"א עמ' מט
ג ע"ב כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' נד
ג ע"ב כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודעולה ליפה סי' נב
ג ע"ב כנור למעלה ממיטתושלטי הגבורים (תשע) עמ' סה
ג ע"ב לכו ופשטו ידיכם בגדודלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' קא, תורת לוי יצחק עמ' פז
ג ע"ב לכו ופשטו ידיכם בגדודשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קפב, תצג-תצד
ג ע"ב מכאן ואילך בשירות ותשבחותשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קה
ג ע"ב עד חצות לילה היה דוד מתנמנם כסוס מכאן ואיך מתגבר כאריעין איה ברכות פ"א פסקא יג; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תקלב-תקלג {מדוע הש תמשו חז"ל בדימוי שני בעלי-חיים אלו}
ג ע"ב פלגא דלילא וכו' משה רבינו לא הוה ידעלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' נה
ג ע"ב רש"י ד"ה ושואליןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעב
ג ע"ב שהיה הכנור מנגן מאליודברי שאול שמות עמ' צא
ג ע"ב תרי נשפי הווי, נשף לילה ואתי יממאעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 83
ג שמא יגרום החטאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפט
ג תנא שלש משמרות הוי הלילה וכו' ומהרש"א ומהרח"אמקור ברוך (פייתוס) דף קלו ע"א
ג. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רצא - ר"ב טולדנו
ג. אוי לי ששרפתי את היכלי אש דת (תשמח) עמ' קצו
ג. אר"י פע"א הייתי נכנס לחורבה א' מחורבת ירושלים וכו' ובא אלי' זל"ט ושמור לי על הפתח וכו' הי' לך להתפלל בדרך וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תלו
ג. אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כךדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 88
ג. במשמרה ג' בלילה אשה מספרת עם בעלהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1065
ג. בשעה שישראל נכנסין ועונין יהא שמיה הגדול מבורך דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' כא, צז, רה
ג. בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך הקב"ה מנענע ראשו וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שס
ג. ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמרלחם שלמה (הלוי, שנז) דף ס ע"ב
ג. ג' משמרות הוי הלילהמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף רא
ג. ג' משמרות היו הלילהשארית יעקב (אלגזי) דף קה ע"ג
ג. היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר עד שיאיר היוםרנת יעקב עמ' רכט-רל
ג. הקב"ה יושב על כל משמר ושואג כארישבט מישראל (קרמניץ) פרק סג פסוק ז, פרק פח פסוק ב
ג. כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ע
ג. מה לו לאב שהגלה את בניו נפש יוסף (תשעד) עמ' רפד
ג. מחלוקת במשמורות הלילה, אי שלש משמרות הוי הלילה אי ארבע משמרות הוי הלילהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קעט
ג. מכאן ואילך היה מתגברמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמ
ג. מפני ג"ד אין נכנסים לחורבהבינת יששכר דף נו ע"ג
ג. על כל משמר ומשמר הקב"ה יושב ושואג כארי אוי לי שהחרבתי את ביתי וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' כז, פא
ג. עמך ישראל צריכין פרנסהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' צח
ג. פ"א נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל ובא אליהו ז"ל ושמר לי על הפתח וכו' דברת שלמה (תשעא) עמ' שפט
ג. פעם א' נכנסתי לחורבה א' מחרבות ירושלםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קלו ע"א
ג. פעם אחת נכנסתי לחובה ובא אליהו הנביא ושמר לי על הפתחדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1759-1760
ג. ר' אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' לב דף נג ע"א
ג. ר' משמורות הוי הלילה דברי רבי וכו' חמור נוער וכו' כלבים צועקין וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רט
ג. ר"י בן קיסמא נכנס להתפלל אל אחת מחורבות ירושלים ובא אליהו ושמר לו על הפתחמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רפג
ג. רש"י ד"ה אי: משמרות של מלאכי השרת מתחלק לשלשה זמנים לומר שירה שפת אמת (הלוי) משלי פרק יט פסוק טו
ג. רש"י ד"ה אשרי בשעה שישראל עונים איש״ר הקב״ה מנענע ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו נפש יוסף (תשעד) עמ' צו
ג. רש"י ד"ה שמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרעב
ג. שלוש משמרות הוי הלילהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' צט
ג. שלש משמרות הוי הלילה נפש יוסף (תשעד) עמ' שג
ג. שלש משמרות הוי הלילה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שעט
ג. שלשה משמרות הוי הלילה שפת אמת (הלוי) משלי פרק יט פסוק טו
ג. שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי וכךשיח דוד (תשסח) עמ' צג
ג. שמעתי בת קול שמנהמתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 305
ג. תוס' ד"ה דעונין דברי נפתלי ח"ג עמ' קמד
ג. תוס' ד"ה ועונייןנטעי אשל בראשית עמ' רטו
ג. תוס' ד"ה ועונין - יהא שמיה רבא זו תפלה שאנו מתפללין שימלא שמו וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שס
ג. תוס' ד"ה ועונין קדיש בלשון ארמית דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רד, קצז
ג. תוס' ועונין - הקדיש דווקא בארמיתשיחות לספר במדבר עמ' רז*
ג: אדוננו(דוד) המלך עמך ישראל צריכין פרנסהדעת תפלה עמ' שנה
ג: אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קלג, קפז
ג: אין אומרים לפני המת אלא דבריו של מת נפש יוסף (תשעד) עמ' רעח
ג: אין אומרין בפני מת אלא דבריו של מתהישר והטוב (תשסג) עמ' תנט
ג: אין הבור מתמלא מחוליתושבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק י
ג: אין הקומץ משביע את הארי תורת המצרף עמ' ז
ג: ארבעה רוחות מנשבות בעולםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' סז
ג: ד' משמרות הוי הלילה נפש יוסף (תשעד) עמ' דש
ג: דוד בפלגא דליליא הוה קאי מאורתא הוה קאיהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' מא
ג: דוד היה מזמר שירות ותשבחותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שז
ג: דוד המלך ע"ה לא טעם טעם דמותא כלל דברת שלמה (תשעא) עמ' רכא
ג: דוד כו' עד חצות היה מתנמנם כסוסמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פא
ג: דור מאורתא הוי קאי כדכתיב קדמתי בנשף וגו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קסה
ג: דור סימנא הוה ליה וכר, כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דור, וכיון שהגיע חצות לילה, בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליודברי יואל מועדים ח"ט עמ' קעג
ג: הכי קאמר דוד מעולם לא עבר עלי חצות הלילה בשינה וכו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' יז
ג: התפרנסו זה מזהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ז
ג: ואין הבור מתמלא מחולייתומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פ
ג: ומי איכא ספיקא קמי שמיאמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קפז
ג: יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדריןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רנד
ג: כינור היה תלוינפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' א
ג: כנור הי' תלוי למעלה ממטתו של דודהדרש והעיון דברים מאמר קכח
ג: כנור הי' תלוי למעלה ממטתו של דודכרם יהושע (ולרשטיין) דף נז ע"ג
ג: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד כיון שהגיע חצות לילה מנגן מאיליודעת תפלה עמ' שסז
ג: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודלחם שלמה (הלוי, שנז) דף צו ע"ב
ג: כנור היה תלוי למעלה ממיטתו של דודתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכב - ר"ש משאש
ג: מאי "כחצות" מי איכא ספיקא קמי שמיאדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1732
ג: מחצות אילך היה דוד עומד ועוסק בתורה נפש יוסף (תשעד) עמ' רנד
ג: מי איכא ספיקא כלפי שמיאדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 892
ג: מידתשבי (תשסה) עמ' קכד שורש יד
ג: מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה דברי נפתלי ח"ג עמ' ערה
ג: משה רבינו שינה מבחצות לכחצות דולה ומשקה פסח עמ' ה
ג: נכנסו חכמי ישראל אצלו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקסב
ג: עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' סט
ג: עמך ישראל צדיכין פרנסה וכו' לכו ופשטו ידיכם בגדודהישר והטוב (תשסג) עמ' צה, צו
ג: עמך ישראל צריכין פרנסה אמר להם לכו פשטו בגדוד נפש יוסף (תשעד) עמ' מו, קטו
ג: פשטו ידיכם בגדודפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקסב
ג: צאו והתפרנסו זה מזהפרפרת אליעזר פרשת תולדות פרק כז פסוק מ-מא
ג: צרכי עמך מרובים, ורש"ידולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' רכד, רסה
ג: קודם מלחמה היו נמלכים בסנהדרין, ורש"י ומהרש"אדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רט
ג: תוס' ד"ה ואתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קנה
גדול הנהנה מיגיע כפו חתן סופר (שו"ת) - מענה שמחה עמ' לב
גדול הנהנה מיגיעו יותר מי"ש אבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"א מ"י
גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים חוזה דוד מזמור קכו/קכז
גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף לט ע"ד
גדולה הבטחה שהבטיח הקב"ה לנשים יותר מן האנשיםפעולת צדיק (בריש) דרוש נא
גדולה תפלה יותר ממ"ט שערי כו' חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף סו ע"ב
ד אדני שפתי וכו' כתפלה אריכתא ולבסוף יהיו לרצון שער התפלה (תשמט) שער ניפול פס"ג
ד אחד המרבהפרי חיים (קנולר) אבות פרק ו
ד ואמר ר"י משום ר"י כל דיבור ודיבור וכו' דרכי נועם (הרנזון) דרוש יד, כג
ד חזר וסמכן ברוה"ק שער התפלה (תשמט) שער מבוא השער פ"ג
ד יעקב ירא שמא יגרום החטאמרפא לנפש ח"ד סי' עב אות ה {וכן אין לסמוך על הנס של "לא יחמוד איש את ארצך"}
ד לא חסיד אני וכו'אהבת דוד (תקנט) דף סו ע"ג
ד לא חסיד אניראש דוד (תקלו) דף קלג ע"א
ד לא חסיד אניראש דוד (תקלו) דף קלג ע"א, אהבת דוד (תקנט) דף סז ע"ג
ד לדוד שמרה נפשישארית ישראל (ישראל, תקעה) דף כו ע"ב
ד לוי ור"י ח"א לא חסיד אני כו'קידש ידיד דף קלח-קלט
ד מנין שהקב"ה מתפלל דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' סח
ד משה דלא הוי ידע אימת חצות לילה אמר כחצותכרם יהושע (ולרשטיין) דף לח ע"ב
ד ע"א אבל הקב"ה יודע עיתיו אמר בחצותעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 62
ד ע"א אומר תהלה לדוד בכל יום ג"פ וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תמד
ד ע"א אין הבטחה לצדיקים בעוה"זלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלא ע"א
ד ע"א אלא שגרם החטאשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קמ
ד ע"א אמר דוד לפני הקב"ה לא חסיד אני כו'גבורת יצחק סוכות עמ' קכג, קפ
ד ע"א אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע לא חסיד אני כו' ודוד מי קרי לנפשיה חסיד כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קכה, קלב
ד ע"א אמר דוד מובטח אני שאתה משלם טוב לצדיקיםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 71
ד ע"א אמר שמא יגרום החטאפרי חיים (קנולר) פרשת מקץ
ד ע"א אני נמלך במפיבושת רבייחל ישראל אבות ח"א עמ' קיח
ד ע"א בבלע רשע צדיק ממנו, צדיק ממנו בולעשכר שכיר בראשית שיחה (ב)
ד ע"א בניהו בן יהוידע זה סנהדריןיחי המלך עמ' יב
ד ע"א דוד היה קם בחצות וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ב
ד ע"א דוד מי קרי לנפשיה חסידעין איה ברכות פ"א פסקאות טו-טז; טוב ראי עמ' כא פסקא טו; טוב ראיה עמ' יג {כי למרות שהיה עד בלילות, מרוב אהבתו להקמה לא הרגיש עייפות, וביאור השיטות השונות מדוע קרא לעצמו חסיד}
ד ע"א ה"א כך אמר דוד כו' ואידך כו' ולא עוד אלא כו'שעת הכושר דף עא ע"ד, עב ע"א
ד ע"א ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קז
ד ע"א ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאשם דרך במדבר עמ' רלד
ד ע"א ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שעג
ד ע"א וירא יעקב וגו' אמר שמא יגרום החטא נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קמז
ד ע"א חסיד אני וכו' אני נמלך במפיבשת וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תצו
ד ע"א ידי מלוכלכות בדם וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רמט
ד ע"א ידי מלוכלכות בשפיר ובשליה כדי להתיר אשה לבעלהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 150
ד ע"א יעקב ירא שמא יגרום החטאבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לז, לח
ד ע"א יפה טהרתי יפה טמאתייחל ישראל אבות ח"ב עמ' קה
ד ע"א כחצות הלילה, רש"ידברי שאול שמות עמ' צ
ד ע"א כיון דתקינו רבנן "השכיבנו" כגאולה אדיכתא דמיאעין איה ברכות פ"א פסקא כ; עולת ראיה ח"א עמ' תטו
ד ע"א כך אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם לא חסיד אנילפרקים (תשסב) עמ' שצד, תעט
ד ע"א כל מלכי מזרח ומערב וכו' ואני וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' נד, לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רכ, רמה
ד ע"א כשרצית לא רציתיבעקבי יעקב עמ' שכה
ד ע"א לא חסיד אני שכל מלכי כו' ואני ידי מלוכלכותכסא שלמה (חכים) דף קיט ע"א, קכד ע"ג
ד ע"א לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד ג' שעות ואני חצות לילה אקום להודותגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קיט
ד ע"א לדוד שמרה נפשי כי חסיד אנישארית ישראל (תשעד) דרוש י עמ' 181
ד ע"א לדוד, שמרה נפשי כי חסד אני לוי ורבי יצחק חד אמר, כך אמר דוד המלך וכו', רבונו של עולם לא חסיד אני וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רלב
ד ע"א לוי ור"י חד אמר לא חסיד אני כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף צה ע"א
ד ע"א לולא האמנתי וכו' אמר דור וכו' וירא יעקב וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רמ
ד ע"א למד לשונך לומר איני יודע שמא תבדה ותאחז באר מים חיים (אונגר) עמ' 82
ד ע"א למד לשונך לומר איני יודעשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' פ
ד ע"א מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרילקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קפא
ד ע"א משה לעולם הוה ידע ודוד נמי הוה ידעעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקכז
ד ע"א עד יעבוד עמך ה' עד יעבור עם זו קניתעין איה ברכות פ"א פסקא יז; עולת ראיה ח"א עמ' רלו {בית ראשון מפני הסגולה, בית שני מפני מעשיהם}
ד ע"א עד יעבור כו' זו ביאה ראשונה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' עדר
ד ע"א עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונהזאת ליעקב שמות עמ' קצט
ד ע"א ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעא
ד ע"א ראוים היו ישראל ליעשות להם נס וכו' אלא שגרם החטאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רי
ד ע"א שמא יגרום החטא, עד יעבור עמך ה'טוב ראי עמ' כב פסקא טז; טוב ראיה עמ' יג
ד ע"א שמא יגרום החטאלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלה ע"ד, קלו ע"ג, קלז ע"ד, קלט ע"א
ד ע"א שמא יגרום החטאמפעלות אלקים (תשנג) עמ' שה
ד ע"א שמאירים דבריהםשלטי הגבורים (תשע) עמ' ריז
ד ע"א שמרה נפשי וגו' שכל מלבי מזרח ומערב ישנים עד ג' שעות וכו' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' כד
ד ע"א שמרה נפשי כי חסיד אניאיש מבין ח"ב דף יט ע"ד
ד ע"א שמרה נפשי כי חסיד אנישו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
ד ע"א תנא לא מפיבושת שמו אלא איש בשת שמושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ז
ד ע"ב אד' שפתי גו' כתפלה אריכתאס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שפח
ד ע"ב איזהו בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפלההדרש והעיון שמות מאמר ריד
ד ע"ב איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה של ערבית לתפילה של ערבית וביאר שם רבינו יונה וכו' שכמו שהעבד שקונה אותו רבו וכו' מכיר הטובה והגאולה שגאל אותו הבורא וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' סה, קב
ד ע"ב איזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה לתפילהלפרקים (תשסב) עמ' שצז
ד ע"ב אין הקומץ משביע את הארישלטי הגבורים (תשע) עמ' ג
ד ע"ב אנו עמלים ומקבלים שכריחל ישראל אבות ח"ה עמ' שפד
ד ע"ב אריב"ל אע"פ שקרא אדם ק"ש בבהכ"נ וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 11
ד ע"ב במערבא מתרצי לה הכיעבודת ישראל (קמחי, תצז) דף ד ע"ב
ד ע"ב במערבא מתרצי להאי קרא נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראל בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שמות עמ' נח
ד ע"ב בתחלה אומר ה' שפתי תפתחשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תיז
ד ע"ב גאולה מאורתא נמי הויקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קמ
ד ע"ב גדול הנאמר במיכאל מהר"ם שיק דברים עמ' ריט
ד ע"ב גדול מה שנאמר במיכאל ממה שנאמר בגבריאלעין איה ברכות פ"א פסקא כג {מיכאל מסמל דרך הת מימות בלי התפלספות, גבריאל מסמל דרך של הוכחות הגיוניות}
ד ע"ב הכותב בעין יעקב גבי ריב"זדברי שאול בראשית עמ' קפז
ד ע"ב הסומך גאולה לתפלה בתפלת ערביתעין איה ברכות פ"א פסקא יט; עולת ראיה ח"א עמ' תטו {הנמשל, למרות שהאדם בצרה כלילה, הוא מבקש על גאולת כלל ישראל}
ד ע"ב ואומר אלך לביתי וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תצט
ד ע"ב וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהעין איה ברכות פ"א פסקא יח; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' מא {מפני מה מתאים לעבריין זה עונש כ"כ חמור}
ד ע"ב חכמים עשו סייג לדבריהםערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 7
ד ע"ב כיון דתקינו רבנן השכיבנו כגאולה אריכתא דמיאראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ד
ד ע"ב כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קעט
ד ע"ב כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים בכל יום וכו', ולבית יעקבבית אהרן (פייבושביץ) פרשת פנחס
ד ע"ב כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים מובטח לו שהוא בן עולם הבאעטרת יהושע ויקרא עמ' יט
ד ע"ב כל האומר תהלה לדוד ג"פ וכו' לו שהוא בן עוה"ביסוד ושורש העבודה שער השיר פ"ה
ד ע"ב כל האומר תהלה לדודעין איה ברכות פ"א פסקא כא; עולת ראיה ח"א עמ' רכה {זכות התורה וזכות הבטחון בהקב"ה}
ד ע"ב כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רסט, ערב, רעג
ד ע"ב כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהעין איה ברכות פ"א פסקא יח {כיון שהם עושים שמירת כלאת ע"י סייגיהם, כך עונשו עונש כללי, מיתה}
ד ע"ב לא היה אדם שהודה להקב"ה עד שבאתה לאהשיחות עבודת לוי סי' צז אות ג
ד ע"ב לא נאמר נו"ן באשריעין איה ברכות פ"א פסקא כב; עולת ראיה ח"א עמ' רכד {כי מצד עצם הגלות אין ממנה קימה, רק הגאולה באה מכה עליון, מכה "סומך ה' לכל הנופלים"}
ד ע"ב לא נאמר נו"ן באשריפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רסה-רסו; פנקס יג עמ' עג; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' קלח {כי אות נו"ן מורה על המשים שערי ספירת בינה, והיא מעל לכל סדר}
ד ע"ב לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני ח"א וכו' וח"א וכו'כבוד לאיש דף סא ע"ג
ד ע"ב מובטח לו שהוא בן העוה"בעשרה מאמרות (תשס) עמ' תס
ד ע"ב מובטח לו שהוא בן העולם הבאתורת משה (אלמושנינו) עמ' טו
ד ע"ב מובטח לו שהוא בן עה"בכנפי יונה (תשנח) ח"ה סי' לז-לח
ד ע"ב מיכאל באחת בו' ומלאך המות בת' ובשעת המגפה באחתעשרה מאמרות (תשס) עמ' מ, [מד]
ד ע"ב מיכאל באחת וכו' מאור החיים (בן עטר) עמ' טו
ד ע"ב מיכאל באחתפרי חיים (קנולר) פרשת וירא
ד ע"ב מיכאל וגבריאלבעקבי יעקב עמ' צה
ד ע"ב מפני מה לא נאמר נ' באשרי, ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' קיד
ד ע"ב מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרי וכו' ומהרש"אעולם ברור פרק כ
ד ע"ב נפלה לא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראלאגרות הראיה כרך ג אגרת תשפד (נ-נב) {"סוכת דוד הנופלת, יודעים שהיא גם בנפילה מלאה חיים וגבורת נצח והוד, נופלת היא כאשר יפול הארי על טרפו כרע רבץ כאריה וכלביא, מי יקימנו?"}
ד ע"ב נפלה לא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראלאורות עמ' קנה (ו, "המוצצה במערבא"); פנקסי הראי"ה ח"א עמ' תלה {זו כנסת ישראל שאין יפעת אורה מתקלקלת מפני תרבויות של האומות}
ד ע"ב נפלה לא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראלמדבר שור דרוש ל עמ' רעח
ד ע"ב נפלה לא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראלקבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א פסקא צד; פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רסה-רסו {סוד אות נ' של שבח "תהלה לדוד" מול נו"ן שערי בינה, שם חירות גמורה, כלומר ספירת בינה, על זה נאמר "השלך על ה' יהבך" [זהר ח"ב רעד ע"ב] ולכן הושמט ענין זה מהשבח הזה כי פועל לא לפי הסדר הט בעי, אבל כשבא שלא בזמנו, אדרבה יש בזה נפילה, אבל כנסת ישראל תקום מפני אהבת ה' לעמו}
ד ע"ב סמיכת גאולה לתפלהס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קכח
ד ע"ב קום בתולת ישראלפרי חיים (קנולר) פרשת נח
ד ע"ב ר' יהושע ב"ל אומר תפילות באמצע תיקנוםערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 4
ד ע"ב שלא יהא אדם בא מן השדה בערב וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שמג
ד ע"ב תפילה אריכתאדבר מלכות ויקרא עמ' 314
ד ר' יעקב ב"א רני כתיב וכו'תועפת ראם (גטיניו) דף יח ע"ד
ד ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושעדברי יואל מועדים ח"ה עמ' שעא, שפה
ד שמא יגרום החטא וכדתניא עד יעבור דרכי נועם (הרנזון) דרוש יא
ד שמא יטעו אצטגיני פרעה ותוס'תועפת ראם (גטיניו) דף ל ע"ב
ד שמרה נפשי וכו' לא חסיד אני וכו'שני אליהו דף כט ע"ג-ע"ד, ל ע"א
ד תנא מיכאל באחת וגבריאל בד'מקור ברוך (פייתוס) דף רכה ע"ב
ד. אמר דוד וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' צד
ד. אמר דוד לפני הקב"ה מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם שמא יגרום החטאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 390
ד. אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע וכי לא חסיד אני וכו'אורחות דוד עמ' נה, נו
ד. אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבא אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם או לא שמא יגרום החטאדודי נתן בראשית עמ' רעג
ד. אמר דוד רבש"ע לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומעריב ישנים וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תקב
ד. בלעם ידע לכוון לשעת כעסו של ה'דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תעט
ד. ברכתו של רבי ישמעאל להקב"הדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תפב
ד. דוד מי קרא לנפשו חסיד כו' ולא עוד אלא שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד ד' שעות היום ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר כו'כתר תורה (תשסז) עמ' שמד
ד. דרך מלכים לישן עד שלש שעותשבט מישראל (קרמניץ) פרק קח פסוק ג
ד. היכי קרי נפשיה חסידיוסף תהלות (תקיד) דף נה ע"א
ד. הקב"ה אמר למשה בחצות הלילה אני יוצא וגר, ומשה אמר כחצות דמשמע סמוך לו או לפניו או לאחריו וכו' לפי שחשש שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הוא וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' ה, מג, קפ, שצ, תלט
ד. הקב"ה יודע לכוון רגעיופרפרת הפרשה פרשת כי-תשא פרק לב פסוק כח
ד. הקב"ה מניח תפילין דולה ומשקה פורים עמ' רכב
ד. ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' טז
ד. ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר וכו'שיחות לספר דברים עמ' קכא
ד. ודוד מי קרי לנפשיה חסיד אלא וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק ד פסוק ד, פרק קיט פסוק מו, סג
ד. וחנותי את אשר אחון אע"פ שאינו כדאי דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' רסג
ד. ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאעל ישראל גאותו עמ' שלז
ד. ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטא שלא יתקיים ההבטחהמרפא לנפש בראשית עמ' רסג, רעו, רעז, רפא, רפב, רפה, שיב
ד. ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאצדקת יוסף עמ' רלט
ד. ידי מלוכלכותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שכ*
ד. יעקב אבינו אף אחר שהובטח מהקב"ה עדיין היה מתיירא שמא יגרום החטאדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שיח
ד. יעקב פחד שמא יגרום החטאפרפרת התורה עמ' נ
ד. כחצותפרפרת התורה עמ' רכט, רלד, רמב
ד. כינור למה לי' לאתעורי משנתי'שבט מישראל (קרמניץ) פרק ג פסוק ה
ד. כלאב מכלים פני מפיבשת בהלכהשיחות לספר דברים עמ' צא
ד. לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישינים וכו' כדי לטהר אשה לבעלה וכו' אש דת (תשמח) עמ' רנד
ד. לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישניםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' נא
ד. לא חסיד אנישארית יעקב (אלגזי) דף צה ע"ד
ד. לא כלאב שמו אלא דניאל שמודרך חיים (תשע) פ"א הערה 1220
ד. לא מפיבושת שמופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לב
ד. לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שפה
ד. למה נקוד על "לולא"נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קסו
ד. למה נקוד על לולא האמנתי, אמר דוד יודע אני שיש לצדיקים חלק לעולם הבא, אבל אין אני יודע אם אני עמהםשבט מישראל (קרמניץ) פרק כה פסוק א
ד. למוד לשונך לומר איני יודע זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' סז
ד. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' לה
ד. לעתיד לבאתשבי (תשסה) עמ' רו שורש עתד
ד. משה רבינו ביקש להבין צדיק ורע לודולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' ח
ד. על תפילתי שתהא סמוכה למיטתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפח
ד. ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא אש דת (תשמח) עמ' מה
ד. ראויים היו ישראל לנס בימי עזראשיחות לספר דברים עמ' לו
ד. ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 155
ד. שימושו של אלישע לאליהו, ומהר"ץ חיותדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' סא, צג
ד. שלא יאמרו משה בדאי הואתשבי (תשסה) עמ' לב שורש בדאי
ד. שמא יגרום החטא אש דת (תשמח) עמ' לט-מא
ד. שמא יגרום החטא דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שכז
ד. שמא יגרום החטאשבט מישראל (קרמניץ) פרק לט פסוק ח, פרק קטו פסוק יז
ד. שמרה נפשי כי חסיד אני לוי ור"י ח"א כך אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע לא חסיד אני שכל מלכי מזרח וכו'דברי אש (כץ) עמ' רי
ד: אדם בא מן השדה בערב וכו' ואוכל פתו ומברךנטעי אשל בראשית עמ' תנט
ד: 'אדני שפתי תפתח' הואיל ותיקנו רבנן למימרינהו כתפלה אריכתא דמי אם לבינה (פאפא) עמ' פא
ד: איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפילהגל עיני ח"א עמ' פז
ד: איזהו בן עוה"ב הסומך גאולה לתפלה תורת המצרף עמ' נ
ד: איזהו בן עוה״ב זה הסומך גאולה לתפילה נפש יוסף (תשעד) עמ' שמב
ד: איזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה לתפלההדרש והעיון דברים מאמר קסט
ד: אליהו בארבערגל ישרה עמ' כח
ד: אליהו בארבעשבילי פנחס עמ' שנ
ד: אפילו הכיתשבי (תשסה) עמ' פא שורש הכי
ד: בבוקר טו ניסן שחרר פרעה את ישראלדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 399
ד: במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד דברי אמונה השלם בראשית עמ' קסז
ד: במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראל דברת שלמה (תשעא) עמ' קכב
ד: גאולה מאורתא נמי הוידעת תפלה עמ' סג
ד: גדול מה שנאמר במיכאלפרפרת הפרשה פרשת וירא פרק יח פסוק יב
ד: דוד סמך את כלל ישראל בתהילה לדוד דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' ל
ד: האומר תהלה לדוד בכל יום דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' כב
ד: החילוק בין יחיד לרבים הלומדים תורהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שעו
ד: הסומך גאולה לתפילהפני מלך מועדים עמ' ער
ד: העובר על דברי חכמים חייב מיתהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1336-1335
ד: העובר על דברי חכמים חייב מיתהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קיד
ד: התחלת הגאולה מאורתא הוידברי יואל מועדים ח"ט עמ' קפט
ד: והאיש זה גבריאלמרפא לנפש בראשית עמ' שפה
ד: והאיש, זה גבריאל אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רסח
ד: ולא עוד אלא שאני נמלךשארית יעקב (אלגזי) דף ו סוף ע"ג
ד: חזר דור וסמכן ברוח הקדשעל ישראל גאותו עמ' רמז
ד: כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי וכו' ואשן קימעא וכו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1056
ד: כיון דתקינו למימר א-דני שפתי תפתח כתפלה אריכתא דמיאדעת תפלה עמ' שמט
ד: כל האומר אשרי כל יוםפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק א פסוק כו
ד: כל האומר תחלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבאשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' כג
ד: כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה דרשות הר"ן (מישור) עמ' קנב
ד: כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה גבי סייג דק"שמרפא לנפש בראשית עמ' תו
ד: כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהדעת תפלה עמ' תמא
ד: כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קכד
ד: מאי טעמאתשבי (תשסה) עמ' קיט שורש טעם א'
ד: מיכאל באחת גבריאל בשתים אליהו בארבעחיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' שעב
ד: מיכאל באחת גבריאל בשתים ואליהו בארבע ומלאך המות בשמונה שפת אמת (הלוי) משלי פרק טז פסוק כד
ד: מיכאל באחת גבריאל בשתיםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 686
ד: מיכאל באחת גבריאל בשתיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקנב
ד: מיכאל באחת גבריאל בשתיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיז פסוק ב
ד: מלאך המות טס בשמונה נפש יוסף (תשעד) עמ' שיח
ד: מפני לא נאמר נון באשרי שיש בה מפלתן של שונאי ישראל נפש יוסף (תשעד) עמ' של
ד: מפני מה לא נאמר נ' באשרי מפני שיש בה נפילתן של שונאי ישראל וכו' במערבא מיתרצי לה הכי וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קנח, רמב, רנח
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל וכו' במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראל וכו' אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקדש שנאמר סומך ה' לכל הנופליםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רכב
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרירגל ישרה עמ' קסד, קסח, קעה
ד: מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרישמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קכו
ד: משום דאיתא באל"ף בי"תפרפרת הפרשה פרשת בחוקותי פרק כו פסוק ד, פרשת במדבר פרק א פסוק נא
ד: נו"ן באשרי לא נאמרה מפני שיש בה נפילה לכנסת ישראלשבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק כד
ד: פליגי ר״י וריב״ל אם צריך להסמיך גאולה לתפילה בערבית נפש יוסף (תשעד) עמ' שה
ד: קימעאתשבי (תשסה) עמ' רלח שורש קמיע
ד: שלא תארע תקלה על ידידרך חיים (תשע) פ"ג הערה 151
ד: תמניא אפידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 53
דבר נא אל בני ישראל וישאלו וכו' אין נא אלא לשון בקשה אמר הקב"ה למשה בבקשה ממך צא ואמור להם לישראל וכו' ויחי ויתן דף כד ע"א, סא ע"ב, סג ע"ד
ה אבא בנימין אומרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמח
ה אל תקרי תלמדנו אלאצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף יד ע"א
ה אם רואה אדם שייסורין באין עליו וכו' דרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
ה אם רואה אדם שיסורין באים עליוויחי יעקב דף פ ע"א
ה אם רואה אדם שיסורין באין עליו כו'קידש ידיד דף קג ע"ב, קיג
ה אמר ליה להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא אמר ליה על דא ודאי קא בכית ובכו תרוייהו וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 230
ה אר"י אלו ואלו יסורין של אהבה הם כו'קידש ידיד דף סג ע"ב-ע"ג, קב ע"ב, קיב
ה ארץ ישראל ותורה ועה"ב נקנין ביסוריןמגלה צפונות ח"א פרשת לך לך
ה בחסד ואמת יכופר עון דרכי נועם (הרנזון) דרוש יא
ה ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן ע"י יסורין וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף מד
ה ג' מתנות נתן הקב"הויחי יעקב דף עג ע"ד, עח ע"ג
ה דין גרמא דעשיראה בירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפ
ה הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחומגלה צפונות ח"ב פ' יתרו
ה העוסק בתורה וג"ח וקובר מוחליןצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף עז ע"א
ה ואם קיבלם מאהבה שער התפלה (תשמט) שער מבוא השער פי"א
ה ואתנה לך את לוחות האבןתפארת ישראל (שינקמן) עמ' עז
ה יהב ליה ידיה ואוקמיהדבש לפי (תקסא) דף לד ע"א
ה יסורים ממתקים את הבשר כמלח דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' רל, רלה
ה יסורין ממרקין עוונותיותפארת ישראל (שינקמן) עמ' סא
ה ירגיז אדם יצה"ט וכו'דברים אחדים (תקמח) דף מט ע"ב, צח ע"ב
ה כל האומר תהלה לדוד ג"פ בכל יוםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף נט ע"א
ה כל הנהנה מסעודת חתןויחי יעקב דף נה ע"א
ה כל העוסק בתורה וגמ"חתוכחת חיים (תר) ויקרא- דברים דף קנב ע"א
ה כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנוצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף עז ע"א, קלא ע"א
ה כל הקורא ק"ש על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידוהמדרש והמעשה שמות פרשת ויקהל דרוש ב
ה כל שהקב"ה חפץויחי יעקב דף עח ע"ד, עט ע"ד, עח ע"ג
ה לא הן ולא שכרןהמדרש והמעשה במדבר פרשת במדבר א
ה למוד לשונך לומר איני יודעצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' טו
ה לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ראבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מ"ג
ה לעולם ירגיז אדם יצ"טתפארת ישראל (שינקמן) עמ' עו
ה לעולם ירגיז אדם יצה"ט וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קכה ע"ב
ה לעולם ירגיז אדם יצר הטובעינות מים דף נח ע"ב
ה לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע ואם לאו יזכור לו יום המיתהמערכות ישראל (גורדון) דרוש הדרת מרדכי עמ' 117-125
ה מלמד שכולם ניתנו למשה בסינידברי יואל מועדים ח"ה עמ' קסו
ה מפני מה לא נאמרה נון באשרי וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ד דף עד ע"א
ה משפט ולא מצא יתלה בביטול תורה ומהר"ש אלגאזימקור ברוך (פייתוס) דף רג ע"ג
ה נתנה תורה בחמשה קולותמגלה צפונות ח"ב פ' יתרו
ה ע"א אדם מוכר חפץ לחברו מוכר עצב ולוקח שמחפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' סו
ה ע"א אדם מוכר חפץ לחברו מוכר עצב ולוקח שמחפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' סו
ה ע"א אחד המרבה ואחד הממעיטפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ז
ה ע"א אין התורה נקנית אלא ע"י יסורים נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' ז
ה ע"א אין טוב אלא תורהלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1123
ה ע"א אין טוב אלא תורהעטרת יהושע ויקרא עמ' עה, קפד
ה ע"א אין טוב אלא תורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' כ, תס
ה ע"א אין טוב אלא תורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' סו, קמ, שס
ה ע"א אינו עוסק בתורה הקב"ה מביא יסורין מכועריןעין איה ברכות פ"א פסקא כח {ההבדל בין סתם יסודן ליסורין מכוערין, וטעם לזה}
ה ע"א אלו הם יסורים של אהבהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כה
ה ע"א אלו ואלו יסורין של אהבה הןלפרקים (תשסב) עמ' שפז
ה ע"א אלו ואלו יסורין של אהבהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרד
ה ע"א אם נצחו מוטב וא"ל יעסוק בתורהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יז
ה ע"א אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור יום המיתה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויצא עמ' כט, פ' שמיני עמ' קח, פ' אחרי עמ' קכג, פ' בחקותי עמ' קמט
ה ע"א אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יקרא ק"ש וכו' יזכיר לו יום המיתהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ט עמ' מ
ה ע"א אם פגע בך מנוול וכו' יקרא קריאת שמע נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות א, נח אות עט, חיי שרה אות לג, ויגש אות סח, ויחי אות י
ה ע"א אם רואה אדם שייסורין באים עליו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תב, תקעה, [תקצב]
ה ע"א אם רואה אדם שיסו' באים עליואם הבנים ח"א דף לא ע"ד
ה ע"א אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו' שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כב אות א
ה ע"א אם רואה אדם שיסורים באים עליופרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כה
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיושארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 200
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באים עליואם הבנים ח"ב דף סח ע"ב, עד ע"ד
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו וכו' פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קטז, פ' אחרי עמ' קכט, פ' תבא עמ' רמב
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ראה עמ' רכט
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בבטול תורהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ח עמ' קט
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הםרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רכה
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו, ובבי' הגר"ארנת יצחק תפלה עמ' רנב
ה ע"א אם רואה אדם שיסורץ באין עליו יפשפש במעשיו וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' עט, פב
ה ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה וכו' יזכיר לו וכו' תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' עב, עג
ה ע"א אם רואה אדםפרי חיים (קנולר) פרשת בשלח, משפטים, פנחס
ה ע"א אם רואה שיסורין באין עליו יפשפש במעשיושיחות עבודת לוי סי' ל אות ג, סי' קד אות ג
ה ע"א אם רואה שיצרו מתגברמהר"ם שיק בראשית עמ' קה
ה ע"א אם ת"ח הוא אין צריך לקרוא ק"ש על המטהטוב ראי ברכות פסקא א עמ' א ד"ה ובזה ניחא {כי תורה שלומד, זה שינון וזה שינון, ואפילו החולקים על רשב"י וסברי דמפסיקין הוא רק לקבל עליו עול מלכות שמים של ערבית, ולא ק"ש שעל המטה}
ה ע"א אם ת"ח הוא אין צריך לקרוא ק"ש על המטהטוב ראיה {כי מצוה יש לקרותה על מטתו דוקא כדי שישתקע בשינה מתוך דברי תורה, אבל ת"ח משתקע בלאו הכי מתוך דברי תורה בשינתו, אבל רמב"ם והפוסקים ניסחו "הנכנס לישון" משמע בכניסה והכנה לישון, ובזה אין חילוק בין ת"ח לעם הארץ}
ה ע"א אמרו לר"י איכא סבידרכי איש דף ב ע"ג
ה ע"א אר"ל ב"ח מ"ד ואתנה לך את לוחות האבן כו'סוכת דוד (שירירו) דף פד ע"ב
ה ע"א אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנוגבורת יצחק אבות עמ' רצט, שג
ה ע"א אשרי מי שיסורין באין עליו וכו'נפש חיים דף צד ע"א (דף קמ"ה ע"א, מערכת י' אות ל"א)
ה ע"א בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת ב"וראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ח
ה ע"א בא וראה שלא כמידת הקב"ה וכו'זאת ליעקב שמות עמ' סט, קטז
ה ע"א בידוע שיסורין של אהבה הםיחל ישראל אבות ח"ו עמ' קמט
ה ע"א בשר ודם לוקח שמח ומוכר עצב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 172
ה ע"א ג' דברים אינן באים אלא ע"י יסורים וא' מהם ארץ ישראלמהר"ם שיק שמות עמ' כה
ה ע"א ג' דברים ניתנו לישר' ע"י יסו' תו' וא"י ועוה"בכבוד לאיש דף ד ע"ג
ה ע"א ג' דברים נתנים ע"י יסורין - רי"ףמהר"ם שיק בראשית עמ' קמה
ה ע"א ג' דברים נתנים ע"י יסוריןמהר"ם שיק בראשית עמ' קיג
ה ע"א ג' מתנות וכו' אלא ע"י יסורין, אלו הן, תורה וכו', ומהרש"אחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"יד עמ' מה, פ"ג מ"יח עמ' עב, פ"ו מ"ד עמ' קל
ה ע"א ג' מתנות טובות וכו' אלא ע"י יסורין ואלו הן תורה וא"י ועוה"ב וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמט
ה ע"א ג' מתנות טובות נתן הקב"ה כו'סוכת דוד (שירירו) דף נ"ב ע"א
ה ע"א ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' קב
ה ע"א ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין תורה וארץ ישראלגבורת יצחק ימים נוראים עמ' כז
ה ע"א ג' מתנות טובות, וניתנו ע"י יסורין (תורה, א"י ועוה"ב, מול שכל, גוף ונפש)עין איה ברכות פ"א פסקא לב
ה ע"א ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסוריםלפרקים (תשסב) עמ' קמד
ה ע"א ג׳ מתנות טובות וכו' וכולן ע"י יסוריןס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' נו
ה ע"א ד"ה יסורין של אהבהאם הבנים ח"א דף ה ע"ג
ה ע"א העוסק בתורה, גמ"ח וקובר את בניועין איה ברכות פ"א פסקא לג {מדוע דוקא ג' אלו, וסגולה נגד מיתת בנים}
ה ע"א הקב"ה נתן תורה לישראל ושמחעין איה ברכות פ"א פסקא כט {כי המדריגה העליונה קיימת עדיין בתורה שנמסרה לישראל, וכיצד הקב"ה נקרא "מוכר"}
ה ע"א הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיותעין איה ברכות פ"א פסקא כה; עולת ראיה ח"א עמ' תיח-תיט {להציל כח השכלי וכח החומרי שבאדם}
ה ע"א הקורא ק"ש על מטתומהר"ם שיק בראשית עמ' קנ
ה ע"א ואין טוב אלא תורה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנה
ה ע"א ואין טוב אלא תורהראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר א
ה ע"א ואין עוף אלא תורה שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו, ורש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' עח
ה ע"א ואין עוף אלא תורה שנאמר התעיף עיניך וכו'קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פ
ה ע"א ואם לאו יזכור לו יום המיתהדברי שאול ויקרא עמ' קכח
ה ע"א ואם לאו יזכיר לו את יום המיתהלפרקים (תשסב) עמ' תצ
ה ע"א ואם לאו יעסוק בתורהגבורת יצחק אבות עמ' קיח
ה ע"א ואם לאו יקרא ק"שגבורת יצחק אבות עמ' רפד, כז
ה ע"א ואם קבלם מאהבה מה שכרו כו' ק"ו משן ועיןסוכת דוד (שירירו) דף נא ע"ד
ה ע"א ואתנה לך את לוחות האבן וכו' תורה זה מקרא והמצוה זו משנה, ורש"יגבורת יצחק שבועות עמ' עח, רכה, רכז
ה ע"א ואתנה לכם את לוחות האבן אלו עשרת הדברות והתורה זו מקרארנת יצחק תפלה לשבת עמ' קנא-קנב
ה ע"א יזכור לו יום המותביאורי הראי"ה על אבות עמ' רכז-רלא {זה מדובר במי ששקוע בתאות הגוף ויצר הרע, וע"י מרירות המות ויזכור שיש סוף לכל עניני הגוף, מתבטל בזה יצר הרע, אבל מי שהוא דבק בתורה ומצוות, שהם חיי נצח, [זכרון יום המות רק משמש כמזדז לרדוף אחד תורה ומצוות ולא לדחות למחר מה שאפשר לעשות כבר עכשיו,] ובזה זכרון יום חמות מביא שמחוז ולא עצבות}
ה ע"א יזכור לו יום המיתה מהר"ם שיק במדבר עמ' קז
ה ע"א יזכור לו יום המיתהמלכי יהודה (תשע) עמ' קכח
ה ע"א יזכור לו יום המיתהתורת משה (אלמושנינו) עמ' ריב
ה ע"א ייסורים ממרקים בל עוונותיו של אדםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 142, 77
ה ע"א ייסורין של אהבה כל שאין בהן ביטול תורה, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' ריב
ה ע"א יסורים ממרקין עוונותיו של אדםלפרקים (תשסב) עמ' תקכה
ה ע"א יסורים ממרקין עונותיו של אדםדברי שאול במדבר עמ' קנט
ה ע"א יסורים של אהבהפרי חיים (קנולר) פרשת בשלח
ה ע"א יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 90
ה ע"א יסורין ממרקין עונותיו של אדםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לז
ה ע"א יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' צו עמ' קה, פ' בהעלותך עמ' קסח
ה ע"א יסורין של אהבה, ביטול תורה ותפילהעין איה ברכות פ"א פסקא לא {ר' יוחנן מלמד כי למרות שע"י תורה יש השלמת השכל, וע"י תפילה יש השלמת הרגש, אבל ע"י יסורין מועילים לכוון טבעו של אדם בדרך עשרה, "יקנה בזמן מועט שלמות יותר גדולה ממה שהיה קונה אם היה עוסק בתורה ובתפילה"}
ה ע"א יסורין של אהבה, בלי ביטול תורה, בלי ביטול תפלהמאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' קנג
ה ע"א יסורין של אהבה, בלי ביטול תורה, בלי ביטול תפלהעין איה ברכות פ"א פסקא לא {כה השכל וכה הרגש}
ה ע"א יסורין של אהבהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 267,173; מאורות הראי"ה שבועות עמ' מא; מאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' קנג {גם בלי חטא, אלא לזכך נפשו של אדם אם היא קשה ונוטה לרעה}
ה ע"א יסורין של אהבהביאורי הראי"ה על אבות עמ' שמט-שנב {הם למרק את האדם בעל שכל, שלא יטעה מחמת הדמיון, אלא יפעל רק לפי שכלו}
ה ע"א יסורין של אהבהחיבור התשובה (מהד' צוריאל) עמ' תנז
ה ע"א יסורין של אהבהעין איה ברכות פ"א פסקא לא, פסקא לד {למתק מדותיו של האדם, להעלותו למדריגה יותר גדולה}
ה ע"א יסורין, רש"י שארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 202
ה ע"א יעסוק בתורה וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף כט ע"א
ה ע"א יקרא ק"שטהרת יו"ט חי"ח עמ' ר
ה ע"א ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יזכיר לו יום המיתהביאורי הראי"ה על אבות עמ' קסט-קפ
ה ע"א ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רה
ה ע"א כיון דא"ל מקדמי ומחשכי כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קטו ע"ג
ה ע"א כל האומר ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב פיפיותכנפי יונה (תשנח) ח"א סוף פ' סו
ה ע"א כל הנותן מטתופרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כד
ה ע"א כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרב
ה ע"א כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וכו'תוכחת חיים (תר) חלק ג דרוש ג להספד דף קנב ע"א (ד"ה איתא)
ה ע"א כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנו וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף קל"ז ע"ב (דף תצ ע"ב ד"ה ובזה)
ה ע"א כל הקורא ק"ש על מטתוברית אברהם (בושערה) דף נא ע"א
ה ע"א כל הקורא קריאת שמע על מטתו, מזיקין בדלים ממנועין איה ברכות פ"א פסקא כו; עולת ראיה ח"א עמ' תיט-תכ
ה ע"א כל הקורא שמע כאלו אוחז חרב פיפיותדברי שאול במדבר עמ' רכג
ה ע"א כל הרגיל לבא לב"כ ולא באדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קטו ע"א
ה ע"א כל חקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידיועין איה ברכות פ"א פסקא כה; עולת ראיה ח"א עמ' תיח-תיט
ה ע"א כל יסו' שיש בהם ביטול תורהאם הבנים ח"א דף ה ע"ב, ח ע"ב
ה ע"א כל מי שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסו' וכו' אלו הן יסו' של אהבה ח"א כל שאין בהם ביטול תו וי"א כל שאין בהם ביטול תפילהכבוד לאיש דף סא ע"ב, סה ע"ג, סו ע"א
ה ע"א כל שאין בהם ביטול תורה וכו' אל תקרי תלמדנו וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' סז
ה ע"א כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסורין מכוערין וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רסב
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו בייסוריןדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תא
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין יכול אפי' לא קבלים מאהבה כו', ובפי' רב נסים גאוןרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קעט
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין יכול אפי' לא קבלם מאהבה כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' מב
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןשארית ישראל (תשעד) דרוש יד עמ' 222
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןשיחות עבודת לוי סי' כז אות ג
ה ע"א לא מצא יתלה בביטול תורהדברי שאול ויקרא עמ' עז, דברים עמ' ריא
ה ע"א לוחות אלו עשרת הדברות תודה זה מקרא כו'מאורי אור (אתרוג) עמ' ד, תוספת אור הערה 9
ה ע"א לוחות אלו עשרת הדברות, תורה זה מקרא, והמצוה זה משנה וכו'לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פה ע"ד
ה ע"א לוחות האבןעין איה ברכות פ"א פסקא כז {מדוע דוקא אבן}
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט וכו'לקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 737
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצ"הראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ה
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ו נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קמז
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר מהר"ם שיק דברים עמ' קמ
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' קמ, קנב, קצ
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רמאורי אור (אתרוג) עמ' רלא, תוספת אור הערה 5
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רעשרה מאמרות (תשס) עמ' קכג
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"טדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קטז ע"א
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קכח
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רגבורת יצחק שבועות עמ' רצד
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצה"טברית אברהם (בושערה) דף פה ע"ב
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע וכו' ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יקרא קריאת שמע וכו' יזכיר לו יום המיתהביאורי הראי"ה על אבות עמ' קסט-קעה; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קנד-קנט
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעעין איה ברכות פ"א פסקא כד; עולת ראיה ח"א עמ' תכ-תכא (מקוצר) {אין לבטל כוחות הרע, אלא לשעבד אותם תחתיד יצר הטוב}
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שנ
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר וכו'להוגה דעות פ"ה ה"א
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר כו' ואם לאו יעסוק בתורה כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קכו
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' עח
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רכט
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' ואם לאו יזכיר לו יום המיתהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תפט
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יעסוק בתורה וכו' יזכיר לו יום המיתהעטרת יהושע ויקרא עמ' טו, כא, מט, סא, עו, צז, קיח, קנד, קעה, רז, ריז, רלד
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' רגזו ואל תחטאו וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' כב
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעלפרקים (תשסב) עמ' ס, שנג
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרערנת יצחק תפלה עמ' רסה
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' מה
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טובמהר"ם שיק בראשית עמ' ח
ה ע"א לעולם ירגיז וכו' יום המיתהעולם הפוך פרק ז, מז
ה ע"א לעת מצוא זה יום המיתה, שאז יצה"ר מסית את האדם וכו' נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' רמא
ה ע"א מ"ד ואתנה לך את הלוחות כו' מלמד שכולם נתנו למשה מסיניעשרה מאמרות (תשס) עמ' קכח, קל
ה ע"א מאי דכתיב ואתנה לך וכו' ורש"יזאת ליעקב שמות עמ' תיז, תנג
ה ע"א מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר, אף ברית האמור ביסורין, יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםביאורי הראי"ה על אבות עמ' שמט-שנב; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קעג-קעה {יש ב' בחינות במלח, שומר שהמאכל לא יופסד, ועוד ממתיק מאכל שהתחיל כבר להפסד}
ה ע"א מה תלמוד לומר ומתורתך תלמדנו אל תקרי תלמדנו בסגל אלא בציריבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות כח
ה ע"א מלמד שכולם ניתנו למשה מסיניגבורת יצחק אבות עמ' יד
ה ע"א מפני מה צדיק ורע לוברית אברהם (בושערה) דף לט ע"א
ה ע"א משכהו לבית המדרשמהר"ם שיק בראשית עמ' כא
ה ע"א נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסוריןלפרקים (תשסב) עמ' שפט
ה ע"א עה"ב נקנה ביסוריןכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' קכח
ה ע"א על פסוק ואתנה לך וכו', והתורה זו תורה שבכתב וכו'דרכי חיים פרק קמא משנה א (בית אבות דף מ"ב ע"א)
ה ע"א פשפש ולא מצא הם הם ייסורים של אהבהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 182
ה ע"א פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' לא, ס, סז, עח, פד
ה ע"א פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קכג, רלא
ה ע"א פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' יג, לג, לז, קלז, קנב
ה ע"א פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' קכ, רטו
ה ע"א פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות צב
ה ע"א פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהראה חיים חלק א דף קכ"ו ע"ב (דף תל"א ע"א ד"ה ובזה)
ה ע"א פשפש ולא מצא, יתלה ביטול תורהעין איה ברכות פ"א פסקא ל {מדוע לא הש לביטול תורה בפשפוש הראשון}
ה ע"א צדיק וטוב לו צ"ג צדיק כו'שעת הכושר דף צג ע"א
ה ע"א קל וחומר משן ועיןשארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 203
ה ע"א רגזו [תחילה לקבל על עצמו ההחלטה לא לחטוא] ואל תחטאו [ורק אח"כ לטכס עצות כיצד לחשמר בפועל]מאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' רו {כי אם לא יחליט תחילה לפרוש, אפשר שיצר הרע פפתהו שקשה לו מאד להפסיק מעשיו הרעים, ולכן לא התחיל עם העצה "יזכיר לו יום המיתה"}
ה ע"א רגזו ואל תחטאו, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעעין איה ברכות פ"א פסקא כד; עולת ראיה ח"א עמ' תכ-תכב
ה ע"א רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו לא מצא יתלה בביטול תורה, והגר"אגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קצו, רסב
ה ע"א שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל כו'גבורת יצחק סוכות עמ' קסג, קפח, קצ
ה ע"א שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל על ידי יסוריןשארית ישראל (תשעד) דרוש יד עמ' 220
ה ע"א שלוש מתנות נתן הקב"ה לישראלכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' יב
ה ע"א שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל מהר"ם שיק דברים עמ' קנט
ה ע"א שלש מתנות נתן הקב"ה וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קל"א ע"ג (דף תצז ע"א ד"ה וזהו); נפש חיים דף קס"ז ע"א (דף רנ"ג ע"ב, מערכת ע' אות יד)
ה ע"א שלש מתנות נתן הקב"ה לישראלראה חיים חלק א דף מ"א ע"ב (דף קלח ע"א ד"ה וזהו)
ה ע"א תורה זה מקרא, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רלה
ה ע"א תני תנא קמיה דרבי יוחנן כל העוסק וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ט
ה ע"ב א' המרבה וא' הממעיטגבורת יצחק אבות עמ' קכג
ה ע"ב אדם רואה שיסורין באים עליו יפשפש במעשיושם דרך במדבר עמ' קע, רצה
ה ע"ב אדם רואה שיסורין באים עליו יפשפש במעשיושם דרך בראשית ח"א עמ' רלט
ה ע"ב אדם רואה שיסורין באים עליו יפשפש במעשיושם דרך בראשית ח"ב עמ' קכז, שיב
ה ע"ב אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון ליבו לשמיםגבורת יצחק שבועות עמ' רפט
ה ע"ב אי משום תורה דלא אפשת שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט כו' בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שמיני עמ' קו
ה ע"ב אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםדברי שאול בראשית עמ' קצ
ה ע"ב אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםעין איה ברכות פ"א פסקא לו
ה ע"ב אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר טז
ה ע"ב אין חבוש מתיר עצמופרי חיים (קנולר) פרשת וירא
ה ע"ב אין כל אדם זוכה לשתי שלחנותמלכי יהודה (תשע) עמ' טז
ה ע"ב אמר רבי יוחנן נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ט בהערות
ה ע"ב אמת זו תורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ג, קלט
ה ע"ב אמת זו תורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שכז
ה ע"ב אר"י נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה כו'קידש ידיד דף קא, קב, קה, קו, קיב
ה ע"ב ב' שנכנסו להתפלל וקדם וכו' טורפין לו תפלתו בפניו וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שפ
ה ע"ב גלייה לדרעיה ונפל נהוראחבש פאר פרק טז עמ' סד; טוב ראי פסקא כה עמ' לד-לה {טעם שלא נאמר שנפל נהורא מפניו של ר' יוחנן? מפני שלא הניח תפילין של ראש}
ה ע"ב דיו"ח חלשאם הבנים ח"א דף צה ע"ד
ה ע"ב דין גרמא דעשיראה בירמאורי אור (אתרוג) מלואים אות סט בהגה
ה ע"ב דין גרמא דעשיראה בירס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' רעו
ה ע"ב דין גרמא דעשיראה בירשיחות עבודת לוי סי' קט אות ב
ה ע"ב האי שופרא דבלי בעפראעין איה ברכות פ"א פסקא לז {מדוע בכה על ר' יוחנן אם כך סוף כל אדם?}
ה ע"ב היכא דהוו ליה בנים ומיתו הוו יסורין של אהבהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ז ובהערות
ה ע"ב הקובר את בניו מוחלין לו עוונותיושארית ישראל (תשעד) דרוש ז עמ' 125
ה ע"ב ווי להאי שופרא דבלי בארעאראה חיים חלק א דף קכ"ה ע"ב (דף תכ"ז ע"א ד"ה וזהו)
ה ע"ב ולוקמי ר' יוחנן לנפשיה אין חבוש מתיר עצמו מבית אסורין בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' משפטים עמ' עח
ה ע"ב ומי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאשם דרך במדבר עמ' קע, רצה
ה ע"ב ועל תפלתי שתהא סמוכה למטתיבמסילה נעלה עמ' סא, ערב
ה ע"ב ועל תפלתי שתהא סמוכה למטתישיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קנו, תעא, ח"ב עמ' שלט
ה ע"ב וקדם אחד מהם ולא המתין את חברועין איה ברכות פ"א פסקא מא {הימן הוא עצמו לא היה מתפלל לטו בת זולתו, ולכן גם תפלתו אינה רצויה}
ה ע"ב חביבים עליך יסוריםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קמב
ה ע"ב חביבין עליך יסורים כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף צג ע"ב וע"ד
ה ע"ב יהיב ליה ידיה אין חבוש מתיר עצמועולם ברור פרק יז, יט
ה ע"ב יהיב ליה ידיה ואוקמיהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שלד
ה ע"ב יסורין, לא הן ולא שכרםעין איה ברכות פ"א פסקא לה, וסוף פסקא לז {מפני מה צדיקים גדולים אמרו כך}
ה ע"ב כל המעשה ברב הונא דתקיפו ליה ד' מאות דני דחמרא, ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' רלח
ה ע"ב לא כל אדם זוכה לשתי שולחנותשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רכב
ה ע"ב לא כמידה הקב"ה מידת ב"ו אדם מוכר חפץ לחבירו וכו' אבל הקב"ה נתן את התו' לישר' ושמח וכו'כבוד לאיש דף א ע"ב-ע"ד
ה ע"ב לאו כל אדם זוכה לשתי שולחנותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שסא
ה ע"ב מהרש"א - ר׳ יוחנן דאוקמי לרחב״א קשה אמאי לא אוקמי בפשיה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' משפטים עמ' עח
ה ע"ב מזבח כפרה הוו יסורין של אהבה לא הוועשרה מאמרות (תשס) עמ' תפא
ה ע"ב מטתו בין צפון לדרוםלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תטז
ה ע"ב מטתי בין צפון לדרוםעין איה ברכות פ"א פסקא מ {כדי לחזק כה הגוף, חומר וצפון, וכח השכל, דרום, ולא יהיה הוולד חלש באחד מהם}
ה ע"ב מניין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיראוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 210 {הוא כדי להחדיר לתודעתו שהקב"ה הוא לו קיר מגן, מגדל עוז מפני אויב}
ה ע"ב נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה ופריך כו'סוכת דוד (שירירו) דף עו ע"ב
ה ע"ב על האי שופרא דבלי בעפראדברי שאול ויקרא עמ' ריד
ה ע"ב על תפילתי שתהא סמוכה למטתיעין איה ברכות פ"א פסקא לט {כדי לתקן כח המדמה, ששרתה בלילה}
ה ע"ב ר' אלעזר בכה על ר' יוחנן להאי שופרא דבלי בעפראחבש פאר דרוש ד עמ' סד {צ"ע מדוע אמר לשון הוה "דבלי" ולא עתיד "דיבלי"? אלא כיון שר' יוחנן לא הניח תפילין של ראש [ירושלמי, ברכות פ"ב ה"ג] השאיר מקום לשליטת סט"א}
ה ע"ב ר' יוחנן מתו לו עשרה בנים, ור"נ גאוןדרך אמונה ובטחון עמ' צד {התגבר על הנסיונות ע"י אהבת תורה}, קצה, רכג
ה ע"ב ר' לעזר חלש עול לגבי ר' יוחנןעולה ליפה סי' ה
ה ע"ב ר"ה תקיפו ליה ד' מאה דניצפיחית בדבש סי' סז דף קסג ע"ד
ה ע"ב רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא וכו'בני ישחק דף סב ע"א
ה ע"ב רב הונא תקיפו ליה ד' מאה דני דחמראגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קצו
ה ע"ב רב הונא תקיפו ליה ד' מאות דני דחמרא וכו' אמרו ליה ומי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאשם דרך בראשית ח"ב עמ' קכז, שיב
ה ע"ב רב הונא תקיפו ליהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' סז
ה ע"ב רש"י - ומהו הנפש זו תפילהעטרת יהושע ויקרא עמ' קעא
ה ע"ב רש"י ד"ה ביר כו'קידש ידיד דף קה ע"ד
ה ע"ב שנים שנכנסו להתפלל וכו'עתרת החיים דף קל"א ע"א (עמ' תרס"ג, סימן נ"ח אות עח)
ה ע"ב שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' קעא
ה ע"ב שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא וכו' ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' שלב
ה ע"ב ת' דני דחמרא, הדר חלא והוה חמרא או אתייקר חלהעין איה ברכות פ"א פסקא לח {שני צדדים, או באיכות או בכמות}
ה ע"ב תוס' ד"ה דינא כו'קידש ידיד דף מא
ה ע"ב תוס' ד"ה הא לן כו'קידש ידיד דף מ ע"ד, מא
ה ע"ב תוס' ד"ה והאמר כו'קידש ידיד דף קה ע"ד, קיב
ה ע"ב תוס' ד"ה לא כל אדם זוכה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קעד ע"א
ה ע"ב תורה דכתיב בה אמת וכו' חסד ואמת יכופרגבורת יצחק שבועות עמ' קלח
ה ע"ב תפילתי סמוכה למיטתיס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' נז
ה על שני דברים כו'מחושקים כסף דף ו ע"ג
ה פשפש ולא מצאככר לאדן (תקסא) דף קעו ע"א
ה פשפש ולא מצאככר לאדן (תקסא) דף קעז ע"א
ה רב חייא בר אבא כו'מחושקים כסף דף ו ע"ג
ה רבי אלעזר חלש על לגביה ר' יוחנן חזיא דהוה קא גני בבית אפל וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 98
ה רשב"י אומר ג' מתנות טובות וכו' אלא ע"י יסוריןשארית ישראל (ישראל, תקעה) דף לב ע"א
ה שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקירדבש לפי (תקסא) דף עג ע"א
ה שלשה מתנות וכולם לא נתנם אלא ע"י יסוריןצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף סז ע"א
ה תורה זה מקראמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנג
ה. א"ר זירא וכו' בא וראה שלא כמדת הקב"ב מדת ב"ו וכו'מקור חיים (ויטאל) פרשת במדבר דרוש ב דף טו ע"ד, טז ע"ב
ה. א"ר זירא וכו' בא וראה שלא כמדת וכו' אדם מוכר חפץ לחברו וכו'מקור חיים (ויטאל) פרשת תרומה דרוש א דף סו ע"א, סז ע"א
ה. א"ר לוי לעולם ירגיז אדם יצ"הט על יצ"הרקול שמואל (קונפורטי) דף טו ע"א, מה/סה ע"ב
ה. אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח אבל הקב"ה אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמח שנאמר כי לקח טוב וגר, ומהרש"אקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שיח
ה. איזה הם יסורין של אהבה כל שאין בו ביטול תורהשבט מישראל (קרמניץ) פרק לח פסוק ו, פרק לט פסוק ב, פרק נב פסוק ז
ה. אין טוב אלא תורהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שכד, ח"ב עמ' פא, תכז, ח"ג עמ' עו
ה. אין טוב אלא תורהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 380, פ"ב הערה 521
ה. אין טוב אלא תורהמרפא לנפש בראשית עמ' כט, רפה, שפח
ה. אין טוב אלא תורהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקפ
ה. אין טוב אלא תורהשבט מישראל (קרמניץ) פרק לט פסוק ג
ה. אין טוב אלא תורהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכט
ה. אין עוז אלא תפליןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' טו
ה. אין עוף אלא תורה ואין רשף אלא מזיקין, שע"י תורה מזיקין בדיליןמרפא לנפש בראשית עמ' יז, רעט
ה. אין עוף אלא תורהצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' כא
ה. אל תביאנו לא לידי נסיוןדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קסז
ה. אלו הם יסורין של אהבה שהצדיק אוהבן ושמח בהן כל שאין בו ביטול תורה ועבדות ה'מרפא לנפש בראשית עמ' נח
ה. אלו הן יסורים של אהבהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קפב - ר"י תופיק
ה. אם יסורים באים עליו יפשפש במעשיופרפרת התורה עמ' פה
ה. אם לא מצא חטא יתלה שהם יסורין של אהבהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 730
ה. אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמעדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 205-204
ה. אם ראה אדם שבאים עליו יסורים יפשפש במעשיו דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שי
ה. אם רואה אדם יסורין באין עליו יפשפש במעשיודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 651-650
ה. אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו נפש יוסף (תשעד) עמ' רסח, שצח
ה. אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קמט, ח"ב עמ' מד
ה. אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו וכו' דרשות הר"ן (מישור) עמ' רמג
ה. אם רואה אדם שיסורין באיםבינת יששכר דף ל"ו ע"ג, מג ע"ג
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק לח פסוק ו, פרק לט פסוק ב, פרק פו פסוק יד
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוהדרש והעיון דברים מאמר קצא
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיופעולת צדיק (בריש) דרוש לט
ה. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יזכיר לו יום המיתהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2310
ה. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יקרא קריאת שמע דברת שלמה (תשעא) עמ' יא
ה. אמר רבא וכו' אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו וכו'מקור חיים (ויטאל) פרשת מקץ דרוש ב דף נז ע"ד, נט ע"א
ה. אמת זו תורהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' מג
ה. אף ת"ח מיבעי ליה למימר חד פסוקא דרחמימאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פא
ה. ארץ ישראל נקנית ביסוריםשיחות לספר שמות עמ' לב
ה. ארשב"ל כל העוסק בתורה ייסורין בדילין הימנוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' לא
ה. אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו כו' קל וחומר משן ועין, מה שן ועין שהן אחר מאבריו של אדם עבד יוצא בהן לחרות, יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שנב
ה. בא וראה שלא כמדת הקב"ה מרת בשר ודםהדרש והעיון דברים מאמר קפז, רטו
ה. בוא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם שפת אמת (הלוי) משלי פרק ד פסוק א
ה. בטול תורהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 744, פ"ג הערה 1029
ה. בתר גנבא גנובמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' עה
ה. ג' דברים נתן הקב"ה לישראל וכולן על ידי יסורין ואלו הן תורה וארץ ישראל ועולם הבא שפת אמת (הלוי) משלי פרק יב פסוק א
ה. ג' המתנות - תורה, ארץ ישראל ועולם הבא ניתנו ע"י יסוריםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 108, 109, 110, 94-93, פ"ו הערה 724-725, 733
ה. ג' מתנות טובות כו' תורה וארץ ישראל ועה"בלחם שלמה (הלוי, שנז) דף נה ע"ב
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסוריןנטעי אשל בראשית עמ' שע
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' כז
ה. ג' מתנות טובות נתן קב"ה לישראלמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קכו
ה. ג' מתנות טובות על ידי יסורין דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רלא, שנט
ה. ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל וכולם ע"י יסוריןדברי יוסף (הכהן) דף כב ע"א
ה. דבר זה מתורתך תלמדנו ק"ו משן ועיןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' סט - אור לציון
ה. העולם הבא אינו בא אלא ע"י יסוריםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 82
ה. העוסק בתורה יסורים בדלים ממנושיחות לספר שמות עמ' קס
ה. הקב״ה מייסרו בעוה״ז להרבות שכרו לעוה״ב נפש יוסף (תשעד) עמ' שכב
ה. הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות להרוג את המזיקיןדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 217, פ"ג הערה 78
ה. הקורא ק״ש כאילו אוחז חרב פיפיות נגד המזיקין נפש יוסף (תשעד) עמ' קח
ה. הרואה ייסורין באים עליו, יפשפש במעשיונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קיג
ה. התורה זה מקרא, המצוה זו משנהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קנג
ה. התורה נקראת טוב נפש יוסף (תשעד) עמ' רי
ה. ואין טוב אלא תורהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רמא, שיג, תפו, תקז
ה. ואין עוף אלא תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שצו
ה. ואם לאו יזכיר לו יום המיתה אם לבינה (פאפא) עמ' רכה, שמה
ה. ואם תלה ולא מצא, בידוע שיסורין של אהבה הםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1831
ה. וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' מה - אור לציון
ה. וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' ע - אור לציון
ה. חייבים להילחם ברע ע"מ לעוקרודולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קפב
ה. יזכיר לו יום המיתה אש דת (תשמח) עמ' נ
ה. יזכיר לו יום המיתהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תקיח
ה. יזכיר לו יום המיתהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שכה
ה. יסורים ממרקים עוונות דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שנד
ה. יסורים ממרקים ק"ו מעבד וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שכז
ה. יסורים ממרקין עונותיו של אדםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' כו
ה. יסורים של אהבהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שלה
ה. יסורין באים עליו יפשפש במעשיו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' נז
ה. יסורין מכפריןדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 106-107
ה. יסורין ממרקין כל עוונתיו של אדם זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' מו
ה. יסורין ממרקין עונותיו של אדםמרפא לנפש בראשית עמ' שסב
ה. יסורין ממרקין עונותיו של אדםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסא
ה. יסורין ממרקיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כו
ה. יסורין של אהבה אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רכב
ה. יסורין של אהבה הוא מצד החסד ואינו עושה זאת אלא לאוהביושבט מישראל (קרמניץ) פרק פו פסוק יד
ה. יסורין של אהבהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1194, פ"ד הערה 980, 1005, 1441, פ"ה הערה 340-341
ה. יסורין שממרקין כל גופו של אדםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 448
ה. יפשפש במעשיותשבי (תשסה) עמ' רכה שורש פשפש א'
ה. יקרא ק"ש וכו' יעסוק בתורה וכו' יזכיר לו יום המיתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שפח, תקס, תתט, תתיח
ה. ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר, רש"יתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעט - ר"ש אטון
ה. ירגיז יצר טוב על יצר הרעדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 82
ה. יש יסורין לצדיק בלא חטאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1439-1440
ה. יש צדיק שאינו גמור, ויש רשע שאינו גמורדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1445
ה. יתלה בביטול תורה אור החיים דברים פרק כב פסוק יג
ה. כל העוסק בתורה ובגמ"ח מוחלין לו על כל עוונותיו זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רמה
ה. כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שכה
ה. כל העוסק בתורה וגמ״ח וקובר בניו מוחלין לו עונותיו נפש יוסף (תשעד) עמ' שכא
ה. כל העוסק בתורה יסורים בדילין ממנו שנאמר ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא תורה וכו' דברת שלמה (תשעא) עמ' קפח
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנודברי יוסף (הכהן) דף יב ע"ב
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 995, פ"ו הערה 33
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנו וכו'מקור חיים (ויטאל) פרשת האזינו דרוש א דף מא ע"א, מב ע"ג
ה. כל העוסק בתורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 807
ה. כל הקורא ק"ש על מטתולחם שלמה (הלוי, שנז) דף מד ע"ב
ה. כל הקורא קריאת שמע כאילו אוחז חרב של שני פיות בידושבט מישראל (קרמניץ) פרק מה פסוק ג, פרק קיט פסוק צז, פרק קמט פסוק ה
ה. כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידושפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קנ
ה. כל יסורין שיש בהם ביטול תורה או תפילה בידוע שאינן יסורין של אהבהשבט מישראל (קרמניץ) פרק פו פסוק יד
ה. כל מי שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןקול שמואל (קונפורטי) דף יז ע"א
ה. כל מי שהש"י חפץ בו מדכאו ביסורין דרשות הר"ן (מישור) עמ' רמב
ה. כל שהקב"ה חפץ בו וישב אברהם - שמו יצחק דף קו ע"א
ה. כל שהקב"ה חפץ בו וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קלז
ה. כל שהקב"ה חפץ בו כו'שמע יעקב (אלגזי, תקה) דף מב ע"ב
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריםיבין שמועה (לעוו) עמ' קיב
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' כד - אור לציון
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין וכו' ואם קבלם מאהבה מה שכרו יראה זרע וכו' ולא עוד אלא שתלמודו מתקיים בידומטר השמים (תשנ) דברים עמ' שעט
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 734
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאושארית יעקב (אלגזי) דף מח ע"ב-ע"ד
ה. כל שקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןהון רב דף צז ע"ב
ה. לעולם ירגיז אדם וכו' אור החיים דברים פרק כ פסוק י
ה. לעולם ירגיז אדם י"ט על י"רלחם שלמה (הלוי, שנז) דף לט ע"ב
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט בני שלשים (תשסד) עמ' קמט
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' ו
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר תורת המצרף עמ' לז, צא, רסו, רפט, שלא
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר ובו' נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קעו
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' יד
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' ואם לאו יקרא ק"ש וכו' ואם לאו יזכור לו יום המיתהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שמא, תקנג, תקפג
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' ואם לאו יזכור וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קלב, קפג, רכה
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' נצחו מוטב ואם לאו וכו'דברי אש (כץ) עמ' קח, קנב
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יקרא קריאת שמע וכו' יום המיתהנטעי אשל בראשית עמ' קנו, רח, תמו
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"טבני שלשים עמ' קמט
ה. לעולם ירגיז אדם יצ״ט על יצה״ר נפש יוסף (תשעד) עמ' רסח
ה. לעולם ירגיז אדם יצה"ט וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' ה, קיד
ה. לעולם ירגיז אדם יצה"ט כו'שמע יעקב (אלגזי, תקה) דף ב ע"ג, לה ע"ג
ה. לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' נו, סד
ה. לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר וכו'טוב שם (שסו) דף ב ע"א
ה. לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר לט
ה. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע דברת שלמה (תשעא) עמ' שט
ה. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעצדקת יוסף עמ' רכה, רפח
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על היצר הרע אם לבינה (פאפא) עמ' ריח
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רי, רכד
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יעסוק בתורה וכו' יקרא קריאת שמע וכו' יזכור לו יום המיתהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' צו
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק כג
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ה דף לג
ה. לעולם ירגיז אדם יצר סוב על יצה"ר דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' נ
ה. לעולם ירגיז אדםעולת שמואל (קונפורטי) דף סח ע"ד
ה. לעולם ירגיז האדם יצ"ט על יצה"ר פעולת צדיק (בריש) דרוש יד
ה. לעולם ירגיז האדם יצר טוב על יצר הרעדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 73-72, 78
ה. מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רנז
ה. מדת בשר ודם, אדם לוקח חפץ מוכר עצב ולוקח שמחדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1819
ה. מה ברית האמור במלח ממתיק הבשר, אף ברית האמור ביסורין ממרקין עונותיו של אדםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 912, פ"ו הערה 731-732
ה. מה מלח ממתיק את הבשר כך יסוריןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שי
ה. מה מלח ממתקת את הבשר אף יסורין ממרקין עוונות האדם זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רעז
ה. מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדם עבד יוצא בהן לחירות יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 732
ה. מי שבאים עליו יסורים יבדוק במעשיו דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שנח
ה. מלח מכשיר בשר וכך יסורים לנפששיחות לספר שמות עמ' סב
ה. משנה, תלמוד, נביאים וכתובים ניתנו למשה מסינידולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' כא
ה. נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורים דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' נב
ה. נאמרה ברית במלח וביסוריןאגודות אזוב מדברי דף צז ע"ב
ה. נגעים ובנים אינן יסורין של אהבהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' עג, קנד
ה. נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתה נפש יוסף (תשעד) עמ' קו
ה. עשרת הדברותתשבי (תשסה) עמ' קסג שורש מסד
ה. פליגי בה ר"י ור"ח כל יסורין שיש בהן ב"ת וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קלט
ה. פליגי בה ר"י ור"ח כל יסורין שיש בהן ב"ת כו'שמע יעקב (אלגזי, תקה) דף מג ע"ג
ה. פשפש ולא מצא יתלה בב"תבינת יששכר דף מ ע"א
ה. פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 912-911, 918
ה. פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהשיחות לספר שמות עמ' תב
ה. פשפש ולא מצאשארית יעקב (אלגזי) דף ז ע"א, קט ע"ג
ה. קרא הקב"ה לתורה מתנה טובהצדקת יוסף עמ' קסא
ה. ר"י אמר ק"ו משן ועין ור"ל נאמר ברית וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קג
ה. ראה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיופניני יחזקאל עמ' שע
ה. רגזו ואל תחטאו וכו' לעולם ירגיז אדם יצר טוב דברת שלמה (תשעא) עמ' נז
ה. רש"י - יסורין של אהבה, הקב"ה מייסרו בעוה"ז בלא שום עון כדי להרבות שכרו בעה"ב יותר מכדי זכיותיו אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רכב
ה. רש"י - פשפש ולא מצא עבירה בידו שבעבורה ראוים יסורים הללו לבוא עליושבט מישראל (קרמניץ) פרק לט פסוק ב
ה. שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו' הקב"ה נתן תורה לישראל ושמח דברי אמונה השלם בראשית עמ' לג
ה. שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב והלוקח שמח, הקב"ה אינו כן וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שמח
ה. שלוש מתנות טובות ניתנו בייסוריםדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שיט, ח"ב עמ' לו, נא
ה. שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' צז
ה. שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל - על ידי יסוריםדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 116
ה. שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל אף על ידי יסורים וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 161, 159
ה. שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' עב, קיג
ה. שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' כג
ה. שלש מתנות טובות נתן הקב"ה על ידי יסורין וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 102
ה. שלש מתנות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתן אלא על ידי ייסוריןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1239
ה. שלש מתנות.טובות נתן הקב"ה לישראלשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רח
ה. שלשה מתנות טובותשארית יעקב (אלגזי) דף עא ע"א, עב ע"א
ה. תורה מתנה טובה היאצדקת יוסף עמ' קלה
ה. תלמיד חכם אין צריך לומר ק"ש שעל המטה, ורש"י שרגיל במשנתו, ומהרש"א דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רלא
ה. תרי מכתבן מילייהו בספר אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' פג
ה: א"ר בנימין בר יפת שנצטער שתהא מטתו בין צפון לדרוםמרפא לנפש בראשית עמ' נה
ה: אבא בנימין אומר כל ימי כו' על תפלתי שתהא סמוכה למטתיכתר תורה (תשסז) עמ' רה
ה: אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכווןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תצט
ה: אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשם שמיםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1635-1634, 1665-1666
ה: אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' כה, ח"ג עמ' מו
ה: אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'שיחות לספר שמות עמ' רעא
ה: אי משום תורה דלא אפשתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' מו
ה: אין אדם זוכה לשתי שלחנותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 503
ה: אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמרפא לנפש בראשית עמ' קצג
ה: אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםעל ישראל גאותו עמ' רמט, שכג
ה: אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנח - ר"ר שרבאני
ה: אמר ליה, חביבין עליך יסורין, אמר ליה, לא הן ולא שכרןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1832
ה: אמרי אינשי בתר גנבי גנוב וטעמא טעיםדרש משה (קלנברג) ח"א דף לט
ה: אמת זו תורה דברי אמונה השלם בראשית עמ' קעז
ה: אמת זו תורה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' א
ה: ארשב"י ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל כו'קידש ידיד דף לו, קיב-קיג, קה/קמ
ה: ג' מתנות ניתנו ע"י יסוריןרגל ישרה עמ' לה
ה: דין גרמא דעשיראה ביר אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קלד, ח"ב עמ' קטז
ה: דין גרמא דעשיראה בירקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שד
ה: דין גרמא דעשיראה בירקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שטז
ה: דין גרמא דעשיראה בירקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קפה
ה: הא דה"ל ומיתו והאבינת יששכר דף לד ע"ב
ה: המתיותשבי (תשסה) עמ' קסז שורש מתן
ה: הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים נפש יוסף (תשעד) עמ' קח, רנג
ה: התורה נקראת אמתמרפא לנפש בראשית עמ' רפה
ה: ואמת זו תורה אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רנא
ה: ווי להאי שופרא דבלי בעפרא אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קלד
ה: ועל מטתי שתהא בין צפון לדרום נפש יוסף (תשעד) עמ' קח
ה: חביבין עליך יסורין אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רכה
ה: חביבין עליך יסורין א"ל לא הן ולא שכרןנטעי אשל בראשית עמ' שמה
ה: חרב פפיותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 698
ה: טורף נפשו באפו, ורש"י זו תפלהדעת תפלה עמ' כט
ה: טורף נפשו באפופרפרת אליעזר פרשת כי-תבוא פרק כח פסוק כג
ה: יהב ליה ידיה ואוקמיה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רלה
ה: יהב ליה ידיה ואוקמיהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תסב
ה: יהיב ליה ידיה ואוקמיהאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' תקלב
ה: יזכיר לו יום המיתה וכו'דולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קסז
ה: יסורים ממרקים עוונותיו של אדם אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קלד
ה: יסורים של אהבהצדקת יוסף עמ' עב
ה: כל הקורא קריאת שמע על מיטתו מזיקין בדילין ממנודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 995, פ"ה הערה 698
ה: כל ימי הייתי מצטער על ב' דברים על תפלתי שתהא סמוכה למטתי ועל מטתי כו'לחם שלמה (הלוי, שנז) דף רג ע"ב
ה: לא הם ולא שכרן ויש שהיה מחבבן וקוראן לבא עליושארית יעקב (אלגזי) דף מח ע"ד
ה: לא הן ולא שכרן זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רכב, שכז, שלח, שסד
ה: לא הן ולא שכרןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1441-1442, סוף פ"ו הערה 176-177
ה: לא עביר קוב"ה דינא בלא דינאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רצג
ה: לאו כל אדם זוכה לב' שלחנותמרפא לנפש בראשית עמ' עט
ה: להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא, מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קד - ר"ע יוסף
ה: להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא, מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצה - ר"א אבא שאול
ה: להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא, מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רמו - ר"ש בעדני
ה: להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1024
ה: להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שמז - ר"ע מנצור
ה: לעולם ירגיז אדם יצ'"ט על יצה"ר שגאמ, רגזו ואל תחטאודרש משה (קלנברג) ח"ב דף כד
ה: לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יזכיר לו יום המיתה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שנב, תמט, תשא, תשנח
ה: לעיין מר וכו' ומי חשידנא וכו' ומי חשיד קוב"הפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשלה
ה: לרב הונא החמיצו ארבע מאות חביות ייןפרפרת משה ח"ב עמ' קצד
ה: מוכר עצב ולוקח שמחתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שכז - ר"ש מגנוז
ה: מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1002-1001
ה: נגעים ובנים אינן יסורים של אהבה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק לח פסוק ה, פרק נב פסוק ז
ה: על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שלא
ה: על שני דברים הייתי מצטער כל ימיפרפרת משה ח"ב עמ' קנו
ה: על תפילתי שתהיה סמוך למיטתישבט מישראל (קרמניץ) פרק סג פסוק ז
ה: ר' חייא בר אבא שאל לר' יוחנן חביבין עליך יסורין וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף כו
ה: ר"א חלש וכו' להאי שופרא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קסב - ר"א אבא שאול
ה: ר"א חלש על לגביה ר"י חזא דהוה גניתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכב - ר"מ צדקה
ה: ר"א חלש על לגביה ר"י חזא דהוה גניתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנז - ר"ר שרבאני
ה: ר"א חלש על לגביה ר"י חזא דקא גני בבית אפל וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' לב, צא, קלד, רפט
ה: ר"ה הוה לי' ד' מאות דני דחמרא ואתקוף אש דת (תשמח) עמ' רצה
ה: ר"י חלש מה"ר א"ח ול"המחושקים כסף דף כו ע"א
ה: ר"י חלש על לגבי ר"ח א"ל חביבין עליך יסוריןהון רב דף צז ע"א
ה: רב הונא תקיפו ליה ד' מאה דניאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קד
ה: רבי חייא בר אבא חלשפרפרת משה ח"א עמ' קטו
ה: רבינא תקיפו ליה ת' דני חמרא חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף סט ע"ב
ה: ריו"ח איבד את עשרת בניודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תקטז
ה: רש"י - אפור ללמוד קודם התפלהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שעד
ה: רש"י ד"ה אחד המרבה לענין קרבנות שנויה אש דת (תשמח) עמ' קלט
ה: רש"י ד"ה אי משום תורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' מו
ה: רש"י ד"ה בירפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצא
ה: רש"י ד"ה טורף נפשו באפו ומה היא הנפש זה תפילה נפש יוסף (תשעד) עמ' רו, שכח, שכט
ה: שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד להתפלל ולא המתין את חבירו ויצא טורפין לו תפילתו בפניושפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קפה
ה: שרפו עצמן מד"ת דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' כח
ה: תוס' ד"ה ה"גיבין שמועה (לעוו) עמ' קיא
ה: תוס' ד"ה לאו - לאו כל אדם זוכה לשתי שלחנות דכמה צדיקים אשכחן דזכו לזה אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רפז
ה: תניא אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטערקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרלא
הדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 107
ב ע"א למה פתח בערבית ברישאיערי עם דבשי ח"ב עמ' סו
ב ע"א תוס' ד"ה וליתני שחריתברית יצחק דף כג ע"ד
ב ע"א תנא היכי קאידבר יום ביומו - כד כסלו
ב ע"ב דבינו יונה א ע"ב בדפי הרי"ףחכמת התורה חוקת עמ' צז
ב ע"ב והלא הכהנים מבעוד יום טובליןטהרת יו"ט חט"ז עמ' קנט
ב ע"ב וחייבי' בתפלה דרחמי' נינהוברית יצחק דף כה ע"ד
ב ע"ב ומן התפלי' פשיטא וכו' ברית יצחק דף כד ע"ד
ב ע"ב ק"ש פשיטא והרשב"א שםברית יצחק דף כד ע"ד וכה ע"א
ב ע"ב רבינו יונה א ע"ב בדפי הרי"ףחכמת התורה מסעי עמ' רי
ב ע"ב רש"י ד"ה מבעוד יום הם טובליןטהרת יו"ט חט"ז עמ' קכט
ב ע"ב רש"י ד"ה משום דרחמי נינהוברית יצחק דף כה ע"ד
ב. מאימתי קורין את שמע בערביןשבילי פנחס (תשעא) עמ' קכב, שעה, שצח
ב. מאימתי קורין את שמע בערביןשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תקמ, תרא
ב. מאימתי קורין את שמע בערביתשבילי פנחס (תשעד) עמ' יח
ב. מאימתי קורין את שמע בערביתשבילי פנחס (תשעה) עמ' קצח
ב. מאימתי קורין את שמע בערביתשבילי פנחס (תשעט) עמ' רח
ב. מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןיד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תנה-תנז
ב. מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' תטז, תמד
ב. מאימתי קורין את שמע בערכיןשבילי פנחס (תשעג) עמ' תסג
ב. מאימתי קורין וכו' דברי רבי אליעזרשבילי פנחס (תשעו) עמ' תא
ב. מאימתי קורין ק"ש בערבית וכו' דברי רבי אליעזרשבילי פנחס (תשעז) עמ' סד, שמז, שמח, שצב
ב. משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן דברי רבי אליעזרשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תכט
ב: מאי וטהר טהר יומאארשות החיים עמ' תנב
ב: רש"י ד"ה דילמא ותוס' ד"ה דילמאארשות החיים עמ' תנט
ג ע"א אין אומרים בפני מת אלא דברים וכו'יערי עם דבשי ח"א עמ' ריד
ג ע"א ג' משמרות וכו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קנט
ג ע"א התיירא שמא יגרום החטאחכמת התורה בלק עמ' רע
ג ע"א מברכותיו של אדם ניכר אם ת"ח הואמעינות האמונה (תשסב) עמ' שסז
ג ע"א שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי שנאמר ד' ממרום ישאג וכו'שם אליעזר דף מה ע"ב
ג ע"א תוס' - ועונין יהא שמיה הגדול מבורך וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' סח
ג ע"ב בכנורו של דהע"הדבר יום ביומו - סדר היום
ג ע"ב כשעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראליערי עם דבשי ח"ב עמ' טו
ג ע"ב לכו ופשטו בגדודכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קכב, קמו
ג ע"ב מאי כחצותכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' כט
ג ע"ב מיד יועצים באחיתופל וכו'עשות משפט עמ' סו ד"ה ובמאי
ג ע"ב עמך ישראל צריכים פרנסה פשטו ידיכם בגדודקניני קדם ח"ב עמ' 76
ג ע"ב רש"י ד"ה כנורברית יצחק דף ט ע"א
ג' תכיפות הן וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וישב
ג. אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהםמטר השמים - עמודי העולם עמ' תעז
ג. אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהם ומה לו לאב שהגלה את בניומגדנות אליעזר עמ' ערה
ג. אר"י פ"א נכנסתי לחורבה אחת וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' תלה
ג. בשעה שאומרים יהא שמיה רבא, מנענע הקב"ה בראשולב הארי עמ' שה
ג. בשעה שישראל עונין אמן יהא שמיה רבא הקב"ה מנענע בראשו וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' רנב
ג. ג' משמרות הוי הלילהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שמג
ג. ג' משמרות הוי הלילה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת ויקרא
ג. ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר יושב הקב"ה ושואג כארי וכו'שבילי פנחס (תשעא) עמ' תיא
ג. מה לו לאב שהגלה את בניושבילי פנחס (תשעט) עמ' קט
ג. מה לו לאב שהגלה את בניוארצות השלום (תשנה) עמ' קג
ג. מפני מה נכנסת לחורבהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קמט
ג. משמרה ראשונה חמור נוערשבילי פנחס (תשעח) עמ' קיז
ג. משמרה ראשונה חמור נוערשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרנא
ג. פעם אחת הייתי מהלך בדרך וכו' ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםשבילי פנחס (תשעא) עמ' רצה, רצו, תלב
ג. ר' יוסי למד מאליהו שלשה דינים נטע שעשועים (שליסל) עמ' כא {הרי לא בשמים היא}
ג. שלש משמרות הוי הלילה וכו' משמרה ראשונה חמור נוערשבילי פנחס (תשעג) עמ' קנה
ג. שלש משמרות הוי הלילה וכו' משמרה ראשונה חמור נוער וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' פג, פה
ג. שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' שנט
ג. תוס' ד"ה ועוניןשבילי פנחס (תשעא) עמ' עא, רצו, תמא
ג. תוס' ד"ה ועוניןשבילי פנחס (תשעה) עמ' רכז, תעה
ג. תוס' ד"ה ועונין, והמחזור ויטרי פי' יהא שמיה רבא וגו'שם אליעזר דף כג ע"ד
ג: אדוננו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה א"ל לכו והתפרנסו זה מזהשבילי פנחס (תשעט) עמ' שכח, של
ג: כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל וכו' לכו והתפרנסו זה מזהשבילי פנחס (תשעה) עמ' קפט
ג: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' תיז
ג: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו' מיד היה עומד ועוסק בתורהשבילי פנחס (תשעח) עמ' סד
ג: רש"י - אני מעורר השחר ואין השחר מעורר אותימטר השמים - עמודי העולם עמ' רנד
ד וירא יעקב שמא יגרום החטאטירת כסף דף מט ע"ג
ד מ"מ לא נאמר נון באשריטירת כסף דף רנ ע"ג
ד ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו', ומהרש"אדעת קדושים (תשנ) עמ' מז
ד ע"א דרך מלכי עכו"ם לעמוד בג' שעותיערי עם דבשי ח"ד עמ' יד
ד ע"א ויירא וכו' ויצר לו - שמא יגרום החטאעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 137
ד ע"א כך אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערבפרשת דרכים (תשסה) עמ' רמד
ד ע"א כתיב והנה אנכי עמךיקרא דשכבי (דוד) דרוש ו דף יא ע"ג-ע"ד
ד ע"א לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב כו'ישיר משה דף ג/נ ע"ב, לד ע"ג, סג ע"א
ד ע"א לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני, לוי ור"י ח"א כך אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע לא חסיד אני שכל מלכי מזרח וכו' ואני חצות לילה אקום להודות לו, ואידך כך אמר דוד וכו' לא חסיד אני שכל מלכי וכו' יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני ידי מלוכלכות בדם וכו'צוף דבש (סופר) עמ' קסט
ד ע"א למד לשונך לומר איני יודעפרשת דרכים (תשסה) עמ' רנח
ד ע"א למה נקוד על לולאעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רפח
ד ע"א עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונהחכמת התורה מסעי עמ' קמח
ד ע"א ראויים היו ישראל בימי עזרא לעשות להם נסקניני קדם ח"א עמ' 128
ד ע"א שמא יגרום החטאשיחות חכמה ומוסר מאמר ה אות א
ד ע"א שמא יטעו אצטגניני פרעהיערי עם דבשי ח"ב עמ' מא
ד ע"א שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הואשם דרך שמות עמ' עא, שסט
ד ע"א שמרה נפשי כי חסיד אניכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' עא
ד ע"ב איזהו בן עולם הבאיערי עם דבשי ח"ב עמ' סז
ד ע"ב במערבא מתרצי להדבר יום ביומו - כד תמוז
ד ע"ב בתחלה אומר ד' שפתי תפתח וכו' כתפלה אריכתא דמיאנפש החיים (תשעז) עמ' קכח
ד ע"ב גדול הנאמר במיכאליערי עם דבשי ח"ב עמ' מב
ד ע"ב דכתיב ביה נפילהיערי עם דבשי ח"ג עמ' ט
ד ע"ב העובר על דברי חכמים חייב מיתהיערי עם דבשי ח"ב עמ' יב
ד ע"ב כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן עוה"ב, מאי טעמא וכו' אלא משום דאית ביה תרתיהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מח
ד ע"ב נפלה לא תוסיף לנפוליקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קלג ע"ג-ע"ד
ד. ולא עוד אלא שאני נמלךשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' כ
ד. כתיב והנה אנכי עמך וכו' וכתיב וירא יעקב מאודלב הארי עמ' תסה
ד. לא חסיד אנישארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שי
ד. לא חסיד אני כך אמר דודדרכי הים דף ב ע"ב
ד. למה נקוד על לולא אמר דוד וכו' שמא יגרום החטאאור גדליהו ויקרא-דברים דף קצג ע"ב
ד. רש"י - ע"י החטא אין ההבטחה מתקיימתלב הארי עמ' תסה
ד. שמרה נפשי כי חסיד אני וכו' אמר דוד לפני הקב"ה לא חסיד אני וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' תקי
ד: אליהו בארבעשבילי פנחס (תשעב) עמ' שנד
ד: אליהו בארבעשבילי פנחס (תשעד) עמ' רסג
ד: אליהו בארבעשבילי פנחס (תשעז) עמ' רצב
ד: בן עולם הבאלילה כיום יאיר (באום) עמ' 310
ד: ד' שפתי תפתח כתפלה אריכתא דמיאשם אליעזר דף עה ע"ד
ד: כל האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו' משום דאתי' באלפא ביתא וכו' משום דאית ביה פותח את ידיך וכו' משום דאית ביה תרתיאור גדליהו ויקרא-דברים דף עח בהגה"ה
ד: כל האומר תהלה לדוד ג"פ בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"במטר השמים - עמודי העולם עמ' רנו
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' קיד
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' רפח
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תכד, תלד
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של ישראל וכו' חזר דוד וסמכן ברוח הקודש שנאמר סומך ה' לכל הנופליםשבילי פנחס (תשעד) עמ' קכו
ד: שמא יגרום החטאנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קפז
ה אחד המרבה שנינו בענין קרבנות, רש"יטירת כסף דף קמה ע"ג
ה אם רואה אדם שיסורי' באי' עליוירך יעקב (פיתוסי) דף מא ע"ב
ה אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף נו ע"ד
ה ג' מתנות טובות נתן ה' לישראלטירת כסף דף רז ע"ד
ה כל שה' חפץ מדכאו ביסוריםטירת כסף דף נב ע"א
ה כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף מה ע"ג
ה כל שיש בו אחד מארבע מראות נגעיםטירת כסף דף קנד ע"א
ה כמה חביבין יסוריםמעינות האמונה (תשסב) עמ' רעג
ה לעולם ירגיז אדם יצה"טקול יהודה (ישראל) דף נז ע"ד, קטז ע"ד
ה לעולם ירגיז אדם יצה"טירך יעקב (פיתוסי) דף ה ע"א
ה לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' אם נצחו מוטב, ואם לא וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לד
ה ע"א א"ר לוי ב"ח לעולם ירגיז אדםברך את אברהם דף ט ע"א, כז/פז ע"א, צג ע"ג
ה ע"א אל תקרי תלמדנויקרא דשכבי (דוד) דרוש לט דף פו ע"א-ע"ג ודרוש נז דף קיט ע"ד, ודרוש ע דף קמז ע"ד
ה ע"א אלו ואלו יסורין של אהבהיקרא דשכבי (דוד) דרוש נז דף קיט ע"ד, ודרוש ע דף קמז ע"ד
ה ע"א אם רואה אדם שייסורין באים עליו יפשפש וכו' כלל שהקב"ה חפץ בו וכו'דרך הנגב דף יח ע"ד, יט ע"ב-ע"ג, כא ע"ג
ה ע"א אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו'קניני קדם ח"ב עמ' 24
ה ע"א אם רואה אדם שיסורים באין עליו יפשפש במעשיוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמא
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באים עליויקרא דשכבי (דוד) דרוש ז דף יג ע"ב ודרוש נז דף קכ ע"א-ע"ב
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליוישיר משה דף מב/סב ע"ג
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הן ורש"י להרבות שכרו בעוה"ב יותר מכדי זכויותיושיחות חכמה ומוסר מאמר נג אות א
ה ע"א ברית במלח ברית ביסוריןעולת שבת בשבתו עמ' נד
ה ע"א ג' מתנות טובות וכו' וכולם לא נתנן אלא ע"י יסוריןכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קטז
ה ע"א ג' מתנות טובות נתן הקב"ה כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף ה ע"א
ה ע"א ג' מתנות טובות נתנו לישראלחכמת התורה בהעלותך עמ' רס, שמח, שנב, תקטו
ה ע"א ג' מתנות טובות נתנו ע"י יסורין תורה וא"י ועוה"בעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 221
ה ע"א ג' מתנות טובותיקרא דשכבי (דוד) דרוש עב דף קנ ע"ב-ע"ג
ה ע"א ואין טוב אלא תורה כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
ה ע"א ואם לאו יזכור לו יום המותעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רצט
ה ע"א ואתנה לך את לוחות האבן וכו' רש"ימשוש הארץ עמ' צח
ה ע"א ויאמר אם שמוע וגו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' סז
ה ע"א ח"א יסורין של אהבה וח"איקרא דשכבי (דוד) דרוש נז דף קיט ע"ד, ודרוש ע דף קמז ע"ד
ה ע"א יסורים של אהבה וכו' כל שאין בהם בטול תורה וכו'קניני קדם ח"ב עמ' 32
ה ע"א יסורין ממרקין עונותיו של אדםכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' סו
ה ע"א יסורין של אהבה אין בהן ביטול תורהיערי עם דבשי ח"ב עמ' כח, ח"ד עמ' ג
ה ע"א יסורין שממרקין כל גו' ש"אברך את אברהם דף כד ע"ג
ה ע"א כאלו אוחז חרב של שתי פיותטהרת יו"ט חט"ז עמ' כב
ה ע"א כל העוסק בדברי תורה ייסורין בדלין ממנודרך הנגב דף יד ע"א
ה ע"א כל העוסק בתורה יסורים בדלים הימנווזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' סט
ה ע"א כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנונפש החיים (תשעז) עמ' רא
ה ע"א כל העוסק בתורה יסורין בדליןיקרא דשכבי (דוד) דרוש עט דף קס ע"א
ה ע"א כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רטו-רטז
ה ע"א כל שהב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין, ורש"ייקרא דשכבי (דוד) דרוש ז דף יג ע"ב, ודרוש מג דף צה ע"ג ודף צו ודף צז ע"ב, ודרוש סב דף קלו ע"ד
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו מדכאודרישה מחיים דף קפג ע"ב, קצג ע"ב
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמג
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו מייסרו בייסוריןאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 27
ה ע"א לעולם ירגיזחכמת התורה חוקת עמ' שכט
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רעולת שבת בשבתו עמ' נ
ה ע"א מדת בשר ודם אדם מוכרברך את אברהם דף קכג ע"ב
ה ע"א מה מלח ממתיק הבשר אף יסוריןחכמת התורה קורח עמ' תפב
ה ע"א מהרש"א - איך נלמד שיסורי יהודי ממרקים עוונות משן ועין אצל עבד כנעני שלא שייך אצל עברישבילי פנחס (תשעט) עמ' קעד
ה ע"א מלמד שכולם נתנו למשה מסינינפש החיים (תשעז) עמ' קפח
ה ע"א נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רמז
ה ע"א נאמרה ברית במלחיקרא דשכבי (דוד) דרוש לט דף פו ע"א-ע"ג, ודרוש נז דף קיט ע"ד, ודרוש ע דף קמז ע"ד ודף קמח ע"א
ה ע"א פשפש במעשיו ומצא יעשה תשובהדעת קדושים (תשנ) עמ' מז
ה ע"א פשפש ולא מצאדבר יום ביומו - ט סיון
ה ע"א פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהשיעור ליום השבת עמ' תקט
ה ע"א פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קיז
ה ע"א קל וחומר משן ועיןעולת שבת בשבתו עמ' קנט
ה ע"א רואה אדם שיצרו מתגבר עליוחכמת התורה קורח עמ' קצו
ה ע"א רי"ף בעין יעקב ד"ה לעולם ירגיזחכמת התורה נשא עמ' קא
ה ע"א רש"י ד"ה יסורין של אהבהיקרא דשכבי (דוד) דרוש ו דף יא ע"ג-ע"ד ודף יד ע"א, ודרוש ק דף קיט ע"ד
ה ע"א שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורים אלו הן תורהשיחות חכמה ומוסר מאמר לה אות ח
ה ע"א שלשה מתנות נתנו ע"י יסוריןחכמת התורה בלק עמ' רנז
ה ע"א שלשה נתנו ע"י יסוריןחכמת התורה מסעי עמ' סה-סו
ה ע"א שם ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלישיר משה דף סז ע"ב
ה ע"ב אדם רואה שיסורין באים עליו יפשפש במעשיושם דרך ויקרא עמ' ע
ה ע"ב אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבועולת שבת (אלמושנינו) עמ' רסז
ה ע"ב אר"י נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף נא ע"א
ה ע"ב ב' שנכנסו להתפלל וקדם א' וכו' ולא המתין את חברו ויצא טורפין לו תפלתו בפניו שנא' טרף נפשו באפו וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קיז
ה ע"ב בכי להאי שופרא דבלי בארעאשם דרך שמות עמ' רד
ה ע"ב בתר גנבא גנוב וטעמא טעיםפרשת דרכים (תשסה) עמ' קלג
ה ע"ב ג' מתנות טובות נתן הב"ה ליש'ירך יעקב (פיתוסי) דף נז ע"ד, עט ע"א, סב ע"ב
ה ע"ב ובנים לא וכו'יקרא דשכבי (דוד) דרוש ז דף יג ע"ג
ה ע"ב ומי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאשם דרך שמות עמ' פו
ה ע"ב ונגעים לא והתניא וכו'יקרא דשכבי (דוד) דרוש נז דף קכ ע"א-ע"ב
ה ע"ב חביבין עליך יסוריןיקרא דשכבי (דוד) דרוש ז דף יג ע"ג
ה ע"ב כל מי שיש בו אחד מארבעה נגעים הוי מזבח כפרהאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש עמ' 82
ה ע"ב כל מי שיש בו אחד מד' מראותעולת שבת בשבתו עמ' רמא
ה ע"ב נגעים ובנים אינם ייסורים של אהבהדרך הנגב דף יח ע"ד, יט ע"ב-ע"ג, כא ע"ג
ה ע"ב נגעים מזבח כפרה הוו, יסורים של אהבה לא הווקניני קדם ח"ב עמ' 26
ה ע"ב ר"י חלש וכו' לוקים ר"י לנפשיהיקרא דשכבי (דוד) דרוש ז דף יג ע"ג
ה ע"ב רב הונא תקיף לי' חמראכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמא
ה ע"ב רב הונא תקיפו ליה ד' מאות דני דחמרא וכו' ומי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאשם דרך ויקרא עמ' מח, ע
ה ע"ב רש"י וגברא רבה בר"י לא באו לו ייסורין שאינן של אהבהדרך הנגב דף יח ע"ד, כ ע"א
ה ע"ב שאף נגעים יכול להיות של אהבהחכמת התורה נשא עמ' מז
ה ע"ב שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא טורפין לו תפילתו בפניושם דרך שמות עמ' רפד
ה ע"ב תוס' ד"ה והאר"י דין גרמא דעשיראהדרך הנגב דף יט ע"א וע"ד
ה פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהשארית יעקב (דוויך) עמ' קע {היינו דאחרים}
ה. איזהו יסורין של אהבהמזל שעה דרשות דף קכח ע"ד
ה. אין טוב אלא תורהמטר השמים - עמודי העולם עמ' קו
ה. אין טוב אלא תורהשבילי פנחס (תשעג) עמ' טז
ה. אין טוב אלא תורהשבילי פנחס (תשעה) עמ' קצה
ה. אין טוב אלא תורהשבילי פנחס (תשעח) עמ' עה
ה. אם יצרו מתגבר עליו יזכיר לושם אליעזר דף מו ע"ב
ה. אם רואה אדם שייסורין באין עליו יפשפש במעשיואילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קכח
ה. אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיומגדנות אליעזר עמ' מ
ה. אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורהשבילי פנחס (תשעג) עמ' רעד, תכז
ה. אם רואה אדם שיסורים באין עליונתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' רב
ה. אם רואה אדם שיסורים באין עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורהשבילי פנחס (תשעח) עמ' קעח
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיושבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תנט
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רכח
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' קפח
ה. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו' יזכיר לו יום המיתהמגדנות אליעזר עמ' שנב
ה. אף ת"ח מבעי' לי' למימר חד פסוקא דרחמי כגון בידך אפקיד רוחי וכו'לב הארי עמ' שיז
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין וכו' תורה וארץ ישראל והעוה"בלילה כיום יאיר (באום) עמ' 13, 40, 226
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי ימורין. אלו הן תורה וארץ ישראל ועוה"בכשלג ילבינו - מאמר מתן תורה, רזא דשבת
ה. ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא נתן אלא ע"י יסוריםהערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' סב
ה. הרואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורהשבילי פנחס (תשעט) עמ' קעו
ה. ואם לאו יזכור לו יום המיתהנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' פג
ה. ואם לאו יזכיר לו יום המיתהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רכג
ה. ואם לאו יזכיר לו יום המיתהאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' מד {בזה ישבר את יצרו}
ה. יזכיר לו יום המיתהאור גדליהו ויקרא-דברים דף קפז ע"א
ה. יסורים באים עליו יפשפש במעשיומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' רסד
ה. יסורים ממרקין כל עונותיו של אדםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קכח, קצב
ה. יסורים של אהבה, ושברונתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קצה
ה. יסורין מכפרים עונותיו וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת נח
ה. יסורין ממרקין את כל עוונותיו של האדםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 197, 226
ה. יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםאור גדליהו מועדים דף סז ע"ג, בראשית דף סב ע"א, שמות דף ו ע"ג
ה. יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שכח, שפ
ה. יסורין ממרקין עוונותיו של אדםמטר השמים - עמודי העולם עמ' קנח
ה. יסורין ממרקין עוונותיו של אדםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות סא
ה. יסורין ממרקין עוונותיו של אדם וכו' ק"ו משן ועין של עבדשבילי פנחס (תשעט) עמ' קעג
ה. יסורין של אהבה אם מקבלם באהבה מה שכרו יראה זרע יאריך ימיםעזר מיהודה (תשנט) עמ' רכח
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנומטר השמים - עמודי העולם עמ' טו
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנושבילי פנחס (תשעו) עמ' תפח
ה. כל העוסק בתורה יפורים בדלין הימנונתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' ריא
ה. כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידואילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רו
ה. כל יסוריןדרכי הים דף קסח/קפח
ה. כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו ייסורין מכועריםאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קל
ה. כל שה' חפץ בו מדכאו ביסורים, תאוה לעיניםטירת כסף דף נב ע"א
ה. כל שה' חפץ בו מדכאו, רי"ף בעין יעקבטירת כסף דף נב ע"א
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאושארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קמח-קנ
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןהרי בשמים (בדרשי) דף כט ע"ד, לה ע"ב
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןמזל שעה דרשות דף קכו/קכז ע"ג
ה. כל שהקב"ה חפץ כו'דרך עץ החיים (אלגזי) דף קכב ע"א, קמ
ה. לוחות אלו עשרת הדברות וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' שסה
ה. לוחות אלו עשרת הדברות וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' שלז
ה. לוחות אלו עשרת הדברות תורה זה מקרא וכו' מלמד שכולם נתנו למשה מסינילילה כיום יאיר (באום) עמ' 315
ה. לעולם ירגיז אדם וכו' נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתהלב הארי עמ' רלד
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על היצה"ר וכו' ואם לאו יעסוק בתורהמטר השמים - עמודי העולם עמ' נז, עא, קמ
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רלב שלום בראשית עמ' נב
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות ג
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר, אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו', ואם לאו יזכיר לו יום המיתהעזר מיהודה (תשנט) עמ' תיב
ה. לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר נצחו מוטב וא"ל וכו' וא"ל יקרא קר"שאור גדליהו ויקרא-דברים דף קנד ע"ב
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשם אליעזר דף ו ע"ג
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' עט, שכט
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' תכא, תכב
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' קנו
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' עג, תעח
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יקרא ק"ש וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' נט, שצא
ה. מה אשם לדעת, מהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש מג דף צו ע"ב, צח ע"א
ה. מוכר עצב ולוקח שמחמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' שיב
ה. נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' רמא
ה. פשפש ולא מצאשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' כא, שנו
ה. פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהשם אליעזר דף ט ע"א
ה. פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהמטר השמים - עמודי העולם עמ' טו, קלז
ה. פשפש ולא מצא, עין יעקביקרא דשכבי (דוד) דרוש נז דף קכ ע"א-ע"ב
ה. ק"ו משן ועיןנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קצג
ה. שלש מתנות טובותשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רכה, רכט
ה. שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא ניתנו אלא ע"י יסורין ואלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבאשבילי פנחס (תשעד) עמ' קנא
ה. תורה א"י ועוה"ב לא ניתנו אלא ע"י יסוריםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קכח
ה: א"ל חביבין עליך יסורין וכו' יהב ליה ידיה ואוקמיה וכו'שבילי פנחס (תשעב) עמ' שצד
ה: אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםמטר השמים - עמודי העולם עמ' שיב, תעב
ה: אין אדם זוכה לשתי שלחנותארצות השלום (תשנה) עמ' פו
ה: אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 186
ה: אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קלא
ה: אמת זה תורה שנאמר אמת קנהמגדנות אליעזר עמ' ז
ה: גלייה ר' יוחנן לדרעיה ונפל נהוראמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קמד
ה: דהוו ליה ומתו הוו יסורים של אהבה, רש"יבני יצחק (חנן) דף נו ע"א
ה: דין גרמא דעשיראה בירשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שנח
ה: דין גרמא דעשיראה בירירך יעקב (פיתוסי) דף סח ע"ג
ה: ה"ד דהוו ליה ומתובני יצחק (חנן) דף ז ע"א
ה: המתפלל צריך שלא יהא דבר חוצץ בינו לקירמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רכט
ה: הרואה יסורין באין עליו יפשפש במעשיומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות סו
ה: התורה נקראת אמתעזר מיהודה (תשנט) עמ' ב, צח, רצה, שצב
ה: וכי עביד הקב"ה דינא בלא דינאבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שנ
ה: חביבין יסוריםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' ריא
ה: כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הוויין ליה בנים זכריםשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תקסג, תקסד
ה: כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכריםשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' קמו
ה: לא הם ולא שכרןשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קנ
ה: לא הן ולא שכרןנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' ריא
ה: לאו כל אדם זוכה לשתי שלחנותמטר השמים - עמודי העולם עמ' תפז
ה: נאלמתי דומיה - מדברי תורהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות כד
ה: ר' אלעזר חלש על לגביה וכו'גרן שלמה עמ' 39
ה: רבי אלעזר חלש על לגביה ר"י חזייה דהוה קא בכי וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תרומה
ה: שנים שנכנסו להתפלל וקדם א' מהם וכו' טורפין לו תפילתו בפניושבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שח
ה: שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חבירו ויצא טוופין לו תפלתו בפניושבילי פנחס (תשעב) עמ' תכז
ה: שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חבירו ויצא טורפין לו תפלתו בפניושבילי פנחס (תשעג) עמ' שנז
ה: שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהן ולא המתין את חברו ויצא טורפין לו תפלתו בפניושבילי פנחס (תשעח) עמ' תכט
ה: תוס' מקשה על רש"י דאסור ללמוד קודם התפלה מהא דרב אקדים וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' תו
ב מאימתי קורין את שמע בערכין משעה שהכהנים נכנסים וכו'ייטב פנים ח"א דף קמג, רלד, רלה, ח"ב עמ' לט, נא
ב ע"א מאימתי קוראין את שמע וכו' להרחיק וכו' (כל המשנה, בעבודה ובפרטיות)רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יג עמ' 10, עמ' 29 {ק"ש}, 30 {רמז ששה סדרי משנה}
ב ע"א מאימתי קורין את שמע בערביתשרי המאה ח"א עמ' 110
ב ע"א מעשה שבאו בניו וכו' (ב' אופנים, בעבודה)רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יג עמ' 23 ואילך
ב. מ"ש דנקיט ערבית ברישא יליף מברייתו של עולם דכתיב ויהי ערב ויהי בוקרהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש נט
ב. מאימתי קורין את שמעמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקפד
ב. מאימתי קורין את שמעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' י (לו) {קישור לסוף המשניות, דאחר הברכה בא האחדות}
ב. מאימתי קורין את שמעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נז {מחובר לסיום המשניות, דאחר הברכה בא האחדות}
ב. רש"י ד"ה אדכי ל' עבר נתפנ' מן העול' השמשייטב פנים ח"א דף סב, קלז
ב. רש"י ד"ה כדי להרחיק, שלא יבוא לאכלן לאחר עמוד השחרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ריג (תעד) {צ"ע על רבינו שכתב הטעם דשמא ישכח מלאכול ויבטל המצוה}
ב: אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדברתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לז (קלא) {דדברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן}
ב: דלמא ביאת אורו ומאי וטהר טהר גבראייטב פנים ח"ב דף צט
ב: מאי וטהר טהר יומא כדאמרי אינשי איערב שימשא ואידכי יומאייטב פנים ח"א דף סב
ב: רש"י ד"ה דילמא [ביאת אורו] שיאיר השמש ביום הה' ויטהר האיש עצמו בהבאת קרבןייטב פנים ח"ב דף צח
ב: תוס' ד"ה דילמא זריחת השמש נקרא יציאה כמו השמש יצא, והשקיעה ביאה וכו'ייטב פנים ח"א דף קטז/קעז
ג ע"א אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתישרי המאה ח"ב עמ' 279
ג ע"א אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםמגולה לגאולה עמ' 38
ג ע"א אין נכנסין לחורבהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קמו עמ' 11
ג ע"א בשעה שעונין יהא שמיה כו', ותוס'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' בהקדמה
ג ע"א ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםשרי המאה ח"ה עמ' 12
ג ע"א חמור נועררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יג עמ' 34 {בעבודה}
ג ע"ב אמר רבא תרי נשפי הווהסתרים באסתר עמ' 406
ג ע"ב התמדת דוד בתורהאבני שיש (שוורץ) עמ' לד
ג ע"ב ודוד בפלגא דליליא הוה קאי מאורתא הוה קאי כו'אמרי טל מאמר עג
ג ע"ב מאי כחצות אילימא כו' אלמא מספקא לי' וכו' ר"ז אמר משה לעולם הוה ידע וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת סג עמ' 7
ג ע"ב מיד יועצים באחיתופלאמרי טל מאמר עט
ג ע"ב משה רבינו לא הוה ידע וכו' ודוד הוה ידע וכו' כנור הי' תלוירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קיב ס"ד
ג ע"ב נמלכין בסנהדריןפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שלד, שמא
ג ע"ב רש"י ד"ה נמלכין בסנהדריןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תו
ג. אר"י פע"א הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל בא אליהו ז"ל והמתין לי וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תרמד
ג. אשה מספרת עם בעלהמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקסג
ג. ג׳ משמרות הוי הלילה וכו' משמר א' חמור נוער וכו'ילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' לט
ג. ואמצעית דאמצעיתא, ורא"ש סימן ג להתפלל באותם הזמנים על חורבן בית המקדשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכב (קמד) {חצות לילה הוא עת רצון}
ג. מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםייטב פנים ח"א דף רג
ג. תוס' ד"ה ועונין אמח' ויטרי שפי' יש"ר שיתמלא השם - ל"נ דא' התם יהא שמי' הנדולייטב פנים ח"א דף רמד, ח"ב עמ' קעז
ג. תינוק יונק משדי אמוילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' צא
ג: ודוד מי הוי ידע פלגא דליליא אימת וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' רסו
ג: מה שלא אמר בחצות כי לא היה בחצות ממשמאור ושמש (תשסט) עמ' רסד
ג: משמורה ופלגא נמי קרוים משמרותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסד (קפח, קפט)
ג: עפ"י מי יוצאים למלחמהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' פד
ד ולא עוד אלא שכל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת רבי וכו' תנא וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף א ע"ב-ע"ג, מ ע"ב-ע"ג
ד לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף א ע"ב-ע"ג
ד ע"א אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 149
ד ע"א ודוד מי קרי לנפשיה חסידשרי המאה ח"ו עמ' 140
ד ע"א ויירא יעקב מאד, אמר שמא יגרום החטאאגרת על הבטחון (תשע) עמ' ס, סו, עד, קפג
ד ע"א ונענע לי בראשושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעו
ד ע"א זוכה לתמונת ה' יביטשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' עו
ד ע"א יפה דנתישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קכו
ד ע"א כשרציתי לא רצית כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' פב
ד ע"א למד לשונך לומר איני יודעעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 80
ד ע"א עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה וכו'מגולה לגאולה עמ' 301
ד ע"א שמא יגרום החטאשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' מ, קד, קה
ד ע"א שמא יגרום החטאשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' צא
ד ע"א שמא יגרום החטאשרי המאה ח"א עמ' 11
ד ע"ב איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפילה, ורבינו יונהתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רי
ד ע"ב הסומך גאולה לתפלה, רבינו יונהאגרת על הבטחון (תשע) עמ' א
ד ע"ב הפעם אודה את ה'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' מד
ד ע"ב למה לא נכתב נ' באשריאבני שיש (שוורץ) עמ' מה
ד ע"ב נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראלעיוני הפטרה ח"א עמ' 287
ד ע"פ לדוד שמרה נפשיבגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף פ ע"א
ד. ולא חסיד אני שכל מלכי מזרח ישנים עד ג' שעות ואני חצות לילה אקוםייטב פנים ח"ב דף כג
ד. כך אמר דוד לפני הקב"ה וכו' וידי מלוכלכות בדםילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קלח
ד. כך אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע וכו' ואני יד מלוכלכות בדם ובשפיר וכו'ילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קפט
ד. עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה עד יעבור עם זו קנית זו ביאה שניהמאור ושמש (תשסט) עמ' תצג
ד. עד יעבר עמך ה' זו ביאה ראשונה עד יעבר עמך ה' זו ביאה ב'תורת אברהם עמ' 114, סא
ד. ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזראתורת אברהם עמ' נח
ד. רש"י - לבא ביד רמה וכו' ולא הלכו אלא ברשות כורשתורת אברהם עמ' נח
ד. שמא יגרום החטאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רמא
ד: 'אחד' מיכאל הוא, ומיכאל באחתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנט (תרמח) {מיכאל מלאך החסד, שמאחד המשפיע והמקבל}
ד: אין איש אלא גבריאל שנאמר והאיש גבריאלמאור ושמש (תשסט) עמ' קט
ד: אליהו בארבעמאור ושמש (תשסט) עמ' רכז
ד: אעפ"כ חזר דוד וסמכה ברוח הקודש שנאמר סומך ה' לכל הנופליםמאור ושמש (תשסט) עמ' תקעה
ד: העובר על דברי חכמים חייב מיתהייטב פנים ח"א דף סז
ד: כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהמאור ושמש (תשסט) עמ' תשע
ד: מ"מ לא נאמר נו"ן באשרי וכו' הדר סמכן ברוה"ק וכו'ייטב פנים ח"א דף לד, מט, קמד, קצג, קצד, ריד, ח"ב עמ' ט
ד: משום דאית ביה תרתיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שנט (קסג) {א"כ מדוע לא אמרינן הללויה אודה}
ד: סדר התפלה אומר קודם ה׳ שפתי תפתחעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' ג
ד: רש"י ד"ה דאית ביה תרתי, ויש בו שבח הכנת מזון לכל חיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שנח-שנט (קסג) {תיבת 'לכל חי' לכאורה מיותרים הן}
ה אר"י נגעים ובנים וכו' ורי"ףגבעות עולם (קובו) דף קלה ע"א-ע"ג
ה ואתנה לך את לוחות וגו' להורותם זה גמרא וכו' שכולם ניתנו למשהייטב פנים ח"ב דף נ
ה חביבין עליך יסורין כל העוסק בתורה וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף לד ע"א-ע"ב
ה לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר רגזו ואל תחטאו וכו'ייטב פנים ח"א דף קמג, ח"ב עמ' כא
ה מה הם יסורין של אהבהמקוה מים (עזריאל) ח"א דף עג ע"ב, צג ע"ג
ה ע"א א"ר לוי בר חמא אר"ש ב"ל לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ראמרי טל מאמר צז
ה ע"א אם רואה אדם שיסורים באים עליוהסתרים באסתר עמ' 328
ה ע"א ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל ע"י יסוריןעיוני הפטרה ח"א עמ' 86
ה ע"א היכן הוא קרובי בבתי כנסיות ובבתי מדרשותעיוני הפטרה ח"ב עמ' 734
ה ע"א חביבים יסורים וכל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורים וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש נט
ה ע"א יסורין באין עליו יפשפש במעשיושרי המאה ח"ב עמ' 271
ה ע"א להורותם זה גמראתורת חז"ל עמ' 11
ה ע"א לוחות האבן אלו עשרת הדברותרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שנ, שסא
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש מא
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כא
ה ע"א מתורתך תלמדנושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קג
ה ע"א רש"י ד"ה יסורין של אהבהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' נב, קלב
ה ע"ב אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבועיוני הפטרה ח"א עמ' 161
ה ע"ב דין גרמא דעשיראה בירשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רג, רנב
ה ע"ב הא לן והא להו ורש"י ותוס' ורשב"אמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קד
ה ע"ב הא לן והא להורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מ עמ' 10
ה ע"ב ולוקים ר' יוחנן לנפשיהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רמא
ה ע"ב טורף נפשו באפו, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' יח
ה ע"ב יסורין של אהבה, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' נב, נג
ה ע"ב מזבח כפרה, וצל"חשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' נב, קלג
ה ע"ב נגעים ואין לו בנים יסורים של אהבה כו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מ עמ' 7
ה ע"ב רש"י ד"ה דהו"ל בנים ומתושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' נב, קלב
ה ע"ב רש"י ד"ה טורף נפשו באפושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' ערב
ה ע"ב תפלתי סמוכה למטתירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קל ס"ג
ה רש"י ד"ה דהוו ליה ומתוגבעות עולם (קובו) דף קל"ה ע"א-ע"ג
ה תוס' ד"ה לא כל אדםגבעות עולם (קובו) דף קלה ע"ג
ה. אין טוב אלא תורה שנ' כי לקח טוב וגו'ייטב פנים ח"א דף עח
ה. אין עוף אלא תורה שנאמר התעיף וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' נ
ה. אין עוף אלא תורה שנאמר התעיף עיניך וכו'ייטב פנים ח"א דף רלה
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיותורת אברהם עמ' יט, 28, 102, 428, 430
ה. הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדלין וכו' ובני רשף יגביהו עוףייטב פנים ח"ב דף קנב
ה. הקורא קריאת שמע על מטתו, כאילו אוחז חרב של שני פיות וכו'ייטב פנים ח"א דף קמג, קמד, קנה, ח"ב עמ' ד
ה. ובני רשף יגביהו עוף וכו' אין רשף אלא מזיקין וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' יא {בחינת עוף בקדושה מבטל לרשף דקליפה}
ה. ומה שן ועין וכו', יסורין על אחת כמה וכמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלה-רלו (רכט)
ה. ומה שן ועין וכו', יסורין על אחת כמה וכמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלה (רכו) {עבד שמרד באדונו והפיל האדון שינו אם יוצא לחירות}
ה. ומתורתך תלמדנו קל וחומר משן ועיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלו-רלז {למה לי קרא הא קל וחומר דאורייתא}
ה. יסורין ממרקין כל גופו של אדם מקל וחומר משן ועיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ט (לד)
ה. יפשפש במעשיומאור ושמש (תשסט) עמ' תריג, תשפז
ה. לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רתורת אברהם עמ' נה, 224, 308, 422
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יעסוק בתורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כ {התורה מאחד השניות}
ה. לעולם ירגיז אדםאבני שיש (שוורץ) עמ' יג
ה. נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסוריין מה מלח ממתקת הבשר אף יסורים ממרקיין וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' רמג
ה. פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהתורת אברהם עמ' טו
ה. רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש וכו' בביטול תורה וכו' יסורים של אהבהייטב פנים ח"ב דף נז
ה. רש"י - לא מצא עבירה בידו שבשבילה ראויין יסורין הללו לבאתורת אברהם עמ' 28
ה: אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםתורת אברהם עמ' 216
ה: אין חבוש מתיר עצמומאור ושמש (תשסט) עמ' תרסד
ה: המניח מטתו בין צפון לדרוםאבני שיש (שוורץ) עמ' ה
ה: כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צט {בן זכר מביא עשירות מצפון וחכמה מדרום}
ה: כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הוין ליה בנים זכריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ק {שדבר זה יזכירהו לפזר ממון לעניים (צפון), ולקיים הבדלה על היין (דרום), והם מביאים לבנים זכרים}
ה: על שני דברים הייתי מצטער על תפלתי שתהא לפני מטתיייטב פנים ח"א דף קנה
ה: רש"י ד"ה םמוך כל ימי נזהרתי שלא בו לעסוק בתורה כו' עד שאקרא ק"ש ואתפללייטב פנים ח"א דף קנה
ה: תוס' - דינא בלא דינא הרבה צדיקי' יש שלוקין בגופן חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף סט ע"ב
ה: תוס' ד"ה אלא שלא הי' עוש' מלאב' עד שיתפללייטב פנים ח"א דף קנה
ב ע"א מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןאפסי ארץ (תשנט) עמ' שעט
ב ע"א מאימתי קורין את שמע בערבית וכו'עטרת יהושע דברים עמ' רמא, רנז, רנח
ב ע"א נכנסים לאכול בתרומתןנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שסז
ב. המאור - מאימתי ה"ג וכך נמצא בגי' הגאונים ומתנחי בה סימנא ויקרא אלהים לאור יום באור אמתי ודחית פירושים שנאמרו בזהבכורי אביב (ביק) אמור אות א
ב. הקטר חלבים ואיבריםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' כ
ב. מאי שנא דתני בערבית ברישאתורה ודעת תשסח עמ' רמ
ב. מאימתי קורין שמע בערביןעמק החכמה עמ' רסט
ב. רש"י ד"ה עד סוף האשמורה הראשונהעמק החכמה עמ' רנה
ב. תלה התורה טהרת אדם בהערב שמששמנה לחמו (תרנז) ח"א דף ה ע"ב = (תרסט) ח"א דף ט
ב. תנא אהיכי קאי דקתני מאימתי וכו'עמק החכמה עמ' רנד, רס
ג אר"י פעם אחת הייתי מהלך בדרך וכו' מנהמת כיונהנחלת אבות (הכהן) סימן יט דף לא ע"ב
ג בשעה שישראל הולכים לבתי כנסיות וכו' אשרי המלך וכו' ומה לאב וכו'נחלת אבות (הכהן) סימן י דף יב ע"ג
ג ע"א בני מה קול שמעת בחורבה זו אמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי וכו'בצור ירום ח"ב עמ' לג
ג ע"א פ"א הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים וכו' ב"ק מנהמת כיונה וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תעט
ג ע"א שלוש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כאריבצור ירום ח"ב עמ' כח, קסג הערה 25
ג ע"ב אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתדברי חנינא - הספדים עמ' קיג
ג ע"ב כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה היה רוח צפונית מנשבת בו והיה מנגן מאליואפסי ארץ (תשנט) עמ' תקמז
ג ע"ב כנור היה תלו על מיטתו של דוד וכו' מיד היה עומד ועוסק בתורהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' תסז
ג ע"ב לכו התפרנסו זה מזהמכתם לדוד משלי עמ' רלה
ג ע"ב עד חצות היה מתנמנם כסוסאמרי יצחק בראשית עמ' רה
ג ע"ב קדמתי בנשף ואשוועה וכו' עד חצות היה עוסק בתורהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' קה, שמה
ג שלשה משמרות הוי הלילה וכו' וכן חמור נוער, כלבים צועקים, בעלהנחלת אבות (הכהן) סימן כו דף מא ע"ד
ג. אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלישמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקכג
ג. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' מה, ח"ד עמ' צב
ג. במשמרה ראשונה חמור נוערבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תתה
ג. בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ובו' ועונין איש"ר וכו' ותוס' הרא"ש - וזה מה שאנו אומרים בקדיש תושבחתא ונחמתא וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ק
ג: ודוד מי הוי ידע פלגא דלילא אימתשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקנה
ג: ונמלכין בסנהדרין, ורש"יתורה ודעת תשסח עמ' עה
ג: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בושיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' יג
ג: שכיחי הזיקא שאניבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תיב
ד אליהו בארבעאברהם אנכי ח"א דף קמד ע"ד, קמה ע"א
ד ע"א אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע וכו' שמא יגרום החטאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קיח
ד ע"א ודוד מי הוי ידע פלגא דליליא אימת, השתא משה לא הוי ידע וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' קעג
ד ע"א ודוד מי קרי לנפשיה חסיד ומשני ולא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' מא, רצז, תקצד
ד ע"א וראו וגר כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, אלו תפלין שבראשאפסי ארץ (תשנט) עמ' שסו
ד ע"א כחצות הלילה ולא בחצות ממשמאור ושמש (תשנב) עמ' קעא
ד ע"א כך אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם, לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלהבצור ירום ח"ה עמ' לה הערה 44
ד ע"א לדוד שמרה נפשי ר"ל ור"י חד אמר כך אמר דודבן אברהם (אשטרושא) דף ל ע"ב, צח ע"א, קח/קס ע"ג
ד ע"א למד לשונך לומר איני יודעבצור ירום ח"ו עמ' לז
ד ע"א למד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחזבצור ירום ח"ט עמ' רסו הערה 134
ד ע"א למה נקוד על לולא, אמר דוד וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' עב
ד ע"א ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטאבצור ירום ח"ה עמ' קלד
ד ע"א שמא יגרום החטאאמרי יצחק בראשית עמ' מט, רמג
ד ע"א שמא יגרום החטאדברי חנינא - הספדים עמ' ח, קכ, קלו
ד ע"א שמא יגרום החטאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' עג
ד ע"ב אמר ר"י איזהו בן העוה"ב וכו'בן יאיר דף קכה ע"א
ד ע"ב אשה מספרת עם בעלהמאור ושמש (תשנב) עמ' תשלג
ד ע"ב ברש"י ד"ה זה הסומך, אלא יהיה אדם מקרב להקב"ה אליו ומרצהו בתשבחות וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' צז
ד ע"ב כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים - מובטח לו שהוא בן העולם הבאבצור ירום ח"ד עמ' קכט
ד ע"ב כל האומר תהלה לדוד ג"פ בכל יוםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תסט הערה עג
ד ע"ב לא נאמר נ' באשרי ואעפ"כ חזר דוד וסמכה ברוה"קמאור ושמש (תשנב) עמ' תיט
ד ע"ב מיכאל באחת גבריאל בשתיםדברי שלום (הלברשטם) עמ' תקלו
ד ע"ב מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראלבצור ירום ח"ג עמ' קפא הערה 19
ד ע"ב מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלת שונאי ישראל ואפילו הכי חזר דוד וסמכה ברוח הקודש שנאמר וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' תקה
ד ע"ב מפני מה לא נאמרה נון באשרי כו'בן אברהם (אשטרושא) דף מט ע"א
ד. אליהו בארבעבכורי אביב (ביק) בראשית אות יד {תימה על מהרש"א שב' שאויר כבד ממים הפך המפורסם וכן באוה"ח פ' כי רבה רעת האדם שאש למטה מרוח והוא פלאי}
ד. אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע לא חסיד אני שכל וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פה אות ח
ד. ברית האמור ביסורין יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' מד, שנא
ד. היה ירא שמא יגרום החטאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שכב
ד. ויירא יעקב מאד - אמר שמא יגרום החטאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שנט, ח"ג עמ' קנח
ד. זו ביאה שניהפני מלך במדבר עמ' רלז
ד. כאן בשאוחזין מעשי אבותיהם וכו' ע"ד צחותבכורי אביב (ביק) יתרו אות א
ד. לא מפיבושת שמובכורי אביב (ביק) נביאים ראשונים אות ב {מהרש"א שכח דברי תוס' יבמות ע"ט דגרסינן אלא אשבעל שמו וגורס מריב בעל}
ד. מהרש"א - הקשה במ"ש שמטובה ע"ת אין ה' חוזר מקרא דעקב ואעשה אותך לגוי עצום ולא מתשא ואעשה אותך לגוי גדולבכורי אביב (ביק) עקב אות א {ישוב קושייתו; ישוב ד' אוה"ח פ' שלח שבעגל לא נאמר ממנו רק במרגלים והוא תמוה מפ' עקב}
ד. מהרש"א - לאה לא בנביאות ידעה שד' נשים ישא דלא חשיב לה בנביאות במגילהבכורי אביב (ביק) ויצא אות א {השגה עליו, ועל תי' גור אריה דחשיב רק הני דקרא מסהיד עלייהו ובאור תי' רש"ל שבשפתי חכמים}
ד. נקוד על לולידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קטו אות כה
ד. על אומרו כחצותבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קסח
ד. קינה לדוד מיבע"לבכורי אביב (ביק) תהלים אות א {ישוב קושיית חכם א' הא חייבין לברך על הרעה בשמחה}
ד. ראוין היו ישראל ליעשותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שכד
ד: אונס שינהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קכ
ד: אע"פ שקרא אדם ק"ש בביהכנ"סעמק החכמה עמ' רנה
ד: כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלש פעמים, מובטח לו שהוא בן העולם הבאתורה ודעת תשע-תשעא עמ' יג
ד: מח' במיסמך גאולה לתפילה בערביתעמק החכמה עמ' רכא
ד: מח' דר"י וריב"ל בסדר ק"ש ותפילה של ערבית, ופנ"יעמק החכמה עמ' רסב
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרישם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' עה
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרישמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקסא
ד: מפני מה לא נאמרה נו"ן באשרי וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מב אות י, סי' נז אות ט
דבר נא אין נא אלא ל' בקשהאשד הנחלים (נחמולי) דף כג ע"א, ל ע"א
ה התורה ניתנה ע"י יסוריןשמנה לחמו (תרנז) ח"א דף טז ע"ב = (תרסט) ח"א דף כא
ה לעולם ירגיז אדם וכו' ואם לאו יקרא ק"שאברהם אנכי ח"א דף רה ע"ג
ה ע"א אין טוב אלא תורהבצור ירום ח"ג עמ' רצד הערה 46
ה ע"א אין טוב אלא תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' פט
ה ע"א אין טוב אלא תורהעטרת יהושע דברים עמ' קג, קיג
ה ע"א אין עוז אלא תורהדברי שלום (הלברשטם) עמ' קלו
ה ע"א אין עוף אלא תורה שנא' התעיףמאור ושמש (תשנב) עמ' ח
ה ע"א אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיודברי שלום (הלברשטם) עמ' תקח
ה ע"א אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהאפסי ארץ (תשנט) עמ' רכו, שסח
ה ע"א אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהבצור ירום ח"ב עמ' סד
ה ע"א אם רואה אדם שיסורים באין כו' ורש"יבן אברהם (אשטרושא) דף קיד ע"ד
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באים עליואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקג הערה כז
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו - יפשפש במעשיובצור ירום ח"ו עמ' רטו
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיואמרי יצחק בראשית עמ' עדר
ה ע"א אם רואה שיסורים באין עליו יפשפש במעשיומאור ושמש (תשנב) עמ' תנג, תקצ
ה ע"א אמר רבי שמעון בן לקיש, כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנובצור ירום ח"ט עמ' צה הערה 39
ה ע"א ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' כב
ה ע"א וכולם לא נתנו אלא ע"י יסוריןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' עב, קכה
ה ע"א יזכור לו יום המיתהבצור ירום ח"ג עמ' רלז
ה ע"א יזכור לו יום המיתהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמז
ה ע"א יזכיר לו יום המיתהדברי שלום (הלברשטם) עמ' צח
ה ע"א יזכיר לו יום המיתהדברי חנינא - הספדים עמ' רב
ה ע"א יזכיר לו יום המיתהעטרת יהושע דברים עמ' רט
ה ע"א יסורים ממרקים עוונותיו של אדםבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ד פסוק כא
ה ע"א יסורים ממרקים עונותיו של אדםדברי חנינא - הספדים עמ' קכט
ה ע"א יסורין ממרקין כל עוונותיו וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' סב
ה ע"א כל העוסק בתורה יסורים בדלים הימנומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ט
ה ע"א כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנודברי שלום (הלברשטם) עמ' נב, תקח
ה ע"א כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקיא
ה ע"א כל העוסק בתורה כו' מוחלין לו כל עונותיואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תמד
ה ע"א כל הקורא ק"ש מזיקין בדלין ממנודברי שלום (הלברשטם) עמ' עב
ה ע"א כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידובצור ירום ח"ד עמ' צג
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןבצור ירום ח"ו עמ' קמג הערה 4
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין וכו' מה אשם לדעת אף יסורין לדעתבצור ירום ח"ב עמ' רכב
ה ע"א לוחות - אלו עשרת הדברות, תורה - זה מקרא, והמצוה - זו משנה, אשר כתבתי - אלו נביאים וכתובים, להורותם - זה תלמוד, מלמד שכולם נתנו למשה מסיניבצור ירום ח"ג עמ' קיב הערה 6
ה ע"א לוחות אלו י' הדברות תורה זה מקרא וכו', ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רמז
ה ע"א לוחות האבן אלו י' דברות כו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק י סי' א ד"ה עליהם {למה לא הזכיר אגדות}
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"הט כו'בן אברהם (אשטרושא) דף ב ע"א
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצ"רמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' נ
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ראמרי יצחק בראשית עמ' רמז
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, שנאמר "רגזו ואל תחטאו"בצור ירום ח"ח עמ' פד
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'דברי שלום (הלברשטם) עמ' כה, קלג
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'עטרת יהושע דברים עמ' כה, מב, ע, קא, קל, קלח, קנא, קסט, קפו
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעאפסי ארץ (תשנט) עמ' קס
ה ע"א לעולם ירגיז יצר טוב על יצר הרעדברי חנינא - הספדים עמ' ריד
ה ע"א מי שרואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיודברי חנינא - הספדים עמ' קכה
ה ע"א מלמד שכולם ניתנו למשה בסיניאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' פט
ה ע"א נא' ברית במלח ונאמר ברית ביסורין, מה מלח ממתקת הבשר אף יסורין ממרקיןמאור ושמש (תשנב) עמ' קנה
ה ע"א פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהדעת קדושים (תשנ) עמ' מח
ה ע"א תורה עוה"ב וא"י, לא ניתנו אלא ע"י יסוריןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קלז
ה ע"א תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה וכו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק ה פסוק ד סי' א ד"ה ואין יסורין {והא קיי"ל אין יסורין בלא עון}
ה ע"א תניא רשב"י אומר ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' מג
ה ע"ב א' המרבה וא' הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' נח
ה ע"ב אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםבית אברהם (חנניה) עמ' רטז
ה ע"ב אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםדברי שלום (הלברשטם) עמ' תרנה
ה ע"ב אמר רבי יוחנן, דין גרמא דעשיראה בירבצור ירום ח"ד עמ' קעד הערה 38
ה ע"ב אמת זו תורהעטרת יהושע דברים עמ' צ, קב, קנא, קנג, קנו, קנח, קס
ה ע"ב בחסד ואמת יכופר עוון, חסד זו גמילות חסדים, אמת זו תורהבצור ירום ח"ב עמ' קנד הערה 15, עמ' קמב
ה ע"ב גלייה לדרעיה ונפל נהוראבצור ירום ח"ג עמ' קנח
ה ע"ב גלייה לדרעיה ונפל נהוראבצור ירום ח"ו עמ' קז
ה ע"ב דין גרמא דעשיראה בירדברי חנינא - הספדים עמ' רג
ה ע"ב הנותן מטתו בין צפון לדרום וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' קעא
ה ע"ב מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דיינאאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' פ
ה ע"ב על האי שופרא דבלי בארעא קא בכינא וכו'עטרת יהושע דברים עמ' רמו
ה ע"ב על האי שופרא דבלי בעפראדברי חנינא - הספדים עמ' מז
ה ע"ב ר' אליעזר חלש על לגביה ר' יוחנן וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קלב
ה ע"ב רבי אלעזר חלש, על לגביה רבי יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל, גלייה לדרעיה ונפל נהורא חזייה דהוה קא בכי רבי אלעזר אמר ליה אמאי קא בכיתבצור ירום ח"ה עמ' קמ
ה ע"ב תורה שלא הרביתדברי חנינא - הספדים עמ' ז
ה. אבל הקב"ה אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמחתורה ודעת תשסח עמ' קצח
ה. אין עוף אלא תורהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' סד
ה. אם ראה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כא אות ד, סי' נ אות ב, סי' נב אות ט, סי' צ אות ד
ה. אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וי"א ימשמש במעשיודברי יונה ח"ב עמ' סט, ריז
ה. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יזכיר לו יום המיתהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קטו אות כט
ה. ג' דברים ניתנו ע"י יסוריןשמנה לחמו (תרנז) ח"א דף טז ע"א = (תרסט) ח"א דף כא
ה. ג' מתנות טובות וקושי' הרי"ף בע"יאשד הנחלים (נחמולי) דף סה ע"ב, עט ע"ב
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"הבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' מט
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"הבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רכח
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסוריןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תעו
ה. גלייה לדרעיה ונפל נהוראשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שמח
ה. הקב"ה מיסרו בעולם הזהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' פט
ה. יזכיר יום המיתהנחלת אבות (הכהן) סימן ג דף ד ע"א
ה. יזכיר לו יום המיתהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רצא
ה. יסורין של אהבהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קעג
ה. יראה זרע יאריך ימיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תתלה
ה. יראה זרע יאריך ימיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' נד, רכט, רסה
ה. ירגיז יצ"ט על יצה"רנחלת אבות (הכהן) סימן ו דף ז ע"א
ה. כי לקח טוב נתתי לכםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תמב
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנודברי יונה ח"ב עמ' רלו
ה. כל שהקב"ה חפץ בובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שכ
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שנב
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רעמק החכמה עמ' רנא
ה. לעולם ירגיז אדם יצר הטובבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקטו
ה. לעולם ירגיז אדם יצר הטובבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רפו
ה. לעולם ירגיז אדם יצר הטובבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שצט, תיג
ה. לעולם ירגיז אדם יצר הטובבאר מים חיים (תשנט) פתיחה אות ו
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שיב, ח"ג עמ' קלה, תלז, תצא
ה. מה מלח ממתיק את הבשרבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רע, שכב
ה. מה מלח ממתיק את הבשרבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רכט, רלג, רסה
ה. נאמר ברית במלחבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רצו
ה. עולם הבא וא"י ניתן על ידי יסוריםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פ אות ט, סי' צ אות ו
ה. שלא במרת הקב"ה מדת בו"דשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' נג
ה. שלש מתנות נתן להם הקב"ה לישראל וכולם לא נתנם אלא על ידי יסוריםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קמא
ה. תניא רשב"י אומר ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלתורה ודעת תשסח עמ' רלז
ה: אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' סג
ה: אמת קנה ואל תמכור - אמת זו תורהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' צה
ה: אצל רב הונא החמיצו לו ד' מאות חביות ייןדברי יונה ח"ב עמ' רסב
ה: בתר גנבא גנוב וטעמא טעיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' ק
ה: האי שופרא דבלי בארעאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קכא
ה: המתפלל צריך שיחזיר פניובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רצח
ה: המתפלל צריך שיחזיר פניובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קא
ה: לא הן ולא שכרןבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רי
ה: לא הן ולא שכרןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רסא
ה: מי חשיב קוב"ה דעביד דינא בלא דינאבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קלא
ה: רבי אלעזר חלש, על לגביה רבי יוחנן וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' פח, ח"ג עמ' שמ, שפח
ה: שאלו לר' יוחנן חביבין עליך יסורין, לא הן ולא שכרןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' צ
ב ע"א מאימתי קורין את שמע בערביןבתורתו יהגה ח"א עמ' 47
ב ע"א מאימתי קורין את שמע בערביתבאר בשדה עמ' שט
ב ע"א מאמתי קורין את שמעאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קסב, רמז, רסז, שנז
ב ע"א עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו אין עין רעה שולטת בואוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' ריב
ב ע"א ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה בימי יהושע אלא שגרם החטאאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' תמה, ח"ג עמ' רסד
ב ע"א רש"י ד"ה תנא וכו'אמר יצחק דף א ע"א
ב ע"ב ומהרש"א מתרץ קושיתו על התוס'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רמז
ב. אם כן למה אמרו חכמים עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רו
ב. מאימתי קורין את שמע בערביתאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קמא
ב. מאימתיבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' נט
ג אוי לבנים שגלו משלחן אביהםאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' ער
ג בן שגלה משלחן אביואהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' כו
ג מה לו לאב שהגלה בניואהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' נג, סט
ג ע"א אין נכנסין לחורבהבאר בשדה עמ' נא
ג ע"א בשעה שישראל עוניןבתורתו יהגה ח"ב עמ' עט
ג ע"א ג' משמרותאשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק ב ברכת אברהם אות לח
ג ע"א כתוב אחד אומר חצות לילה אקום וכו'אוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' לו
ג ע"א סוף משמרות קא חשיבבתורתו יהגה ח"א עמ' רע
ג ע"ב אין הקומץ משביע את האריברכת שלום מכתבים מאמר ז
ג ע"ב בא רוח צפוניתבתורתו יהגה ח"א עמ' תכ
ג ע"ב ובחצות היה מנגן מאיליואוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' שיא
ג ע"ב כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודבתורתו יהגה ח"א עמ' רסד
ג ע"ב מכאן ואילך בשירות ותשבחותבתורתו יהגה ח"א עמ' קלח
ג ע"ב מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינהבתורתו יהגה ח"א עמ' רסה
ג ע"ב עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורהבתורתו יהגה ח"ב עמ' קד
ג ע"ב קדמתי בנשף ואשועהבתורתו יהגה ח"ב עמ' צב
ג על כל משמר ומשמר הקב"ה שואגאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רמב
ג שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' לה
ג. אין נכנסים לחורבהאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' צה
ג. אשה מספרת עם בעלהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' נה
ג. הקב"ה יושב ושואג כארי אוי לי שהחרבתי את ביתיבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רעג
ג. כל הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדילין ממנובני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רנג
ג. להרחיק את האדם מן העבירהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שיח
ג. מה לו לאב שהגלה את בניואמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' יא
ג. מפני ג' דברים אין נמסים לחורבה וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' שטו
ג. שלש משמרות הוי הלילהאשר חנן עמ' ע
ג: אשה בדברא לא שכיחאבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' מ
ג: אתתא בדברא לא שכיחא וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' סט*
ג: ודוד בחצות הוי קאי מאורתא הוי קאי וכו'אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קנז
ג: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד ומנגן מאליו בחצותאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' פג, צב
ג: ליכא ספיקא קמיה שמיאבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קפג
ג: משה אמר כחצות הלילה ולא בחצותבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רנט
ג: עמך ישראל צריכין פרנסהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' ק
ד כל העוסק בתורה יסורין ברלין המנואהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' קפח, ח"ה עמ' ק
ד ע"א אמר דוד לא חסיד אני וכו' מאי קרא ואדברה בעדותך נגד מלכים ולא אבוש וכו'אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רט
ד ע"א אמר דוד מובטח אני שאתה משלם שכר אך איני יודע אם אני עמהםאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' קיג
ד ע"א דוד אמר שמרה נפשי כי חסיד אני שכל מלכי אמורי וכו' ואני וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' שנב
ד ע"ב אדם בא מן השדה בערבבתורתו יהגה ח"א עמ' של
ד ע"ב אם רגיל לקרות קוראבתורתו יהגה ח"א עמ' קלז, קלט
ד ע"ב אם רגיל לשנות שונהבתורתו יהגה ח"ב עמ' תכב
ד ע"ב חכמים עשו סייג לדבריהם וכו' וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק א ברכת אברהם אות ו
ד ע"ב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראלאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' רמג
ד ע"ב שלא יהיה אדם בא מן השדה בערבבתורתו יהגה ח"ב עמ' ס
ד פן יגרום החטאאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' רב, רפב
ד. אני מעורר השחר ואין השחר מעורר אותיאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קכו
ד. ואני ידי מלוכלכות כדי לטהר אשה לבעלהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' לא
ד. כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת רביאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רצ
ד. למד לשונך לומר איני יודעדרושי מהר"ם בריסק עמ' רפב
ד. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראלאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קנו
ד. עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה עד יעבור עם זו קנית זו ביאה שניה מכאן אמרו חכמים ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון אלא שגרם החטאבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רלט, רמה, שנד, תג, ח"ב עמ' יז, קיט
ד. ראוים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שעב, שפא, ח"ב עמ' קב, קפב, ח"ג עמ' לב
ד: אתיא אחד אחד כתיב הכא ויעף אלי אחד מן השרפים וכתיב התם והנה מיכאל אחד השרים הראשונים בא לעזרניבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' יח
ד: גאולה מעלייתא מצפראבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' תב
ד: וכל העובר על דברי חכמים חייב וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' נא
ד: כיון דתקינו רבנן למימר ה' שפתי תפתח כתפלה אריכתא דמיאבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' מט
ד: מיכאל באחת ומלה"מ בשמנהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קמא
ד: מיכאל באחתבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' לא
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל דכתיב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל וכו' אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקדש שנאמר סומך ה' לכל הנופליםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קיב, תקלט, ח"ב עמ' נב
ד: מפני מה לא נאמרה נו"ן באשריבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קעב, ח"ב עמ' תיג, ח"ג עמ' צג
ה אם רואה אדם שיסורין באין עליואהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' שמו, ח"ה עמ' קפח, רסב
ה אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רלו
ה אף יסורין לדעתאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קלג
ה בתר גנבא גנב וטעמא טעיםאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קצט
ה כל ימיו מצטער שתהיה תפלתי סמוך למטתיאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' קלט
ה לא חשוד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קנ
ה מפני מה לא נאמר נון באשרי וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' קצב
ה ע"א אין טוב אלא תורהברכת שלום מכתבים מאמר נה
ה ע"א אין עוף אלא תורהבתורתו יהגה ח"ב עמ' 74
ה ע"א אלו הן יסורים של אהבהאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' תכה, ח"ה עמ' קלד
ה ע"א אלו הן יסורים של אהבה כל שאין בהן ביטול תורהברכת שלום חנוכה עמ' צ
ה ע"א אם ת"ח הוא אין צריךבתורתו יהגה ח"א עמ' רסב
ה ע"א ג' מתנות נתנו לישראל וכולם ע"י יסורין תורה ארץ ישראל ועוה"באהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' שס, תסא, ח"ב עמ' כג, ח"ד עמ' י, ריב, ריג
ה ע"א העוסק בתורה יסורין בדילין הימנואוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' מד
ה ע"א התעיף עיניך בו ואיננובתורתו יהגה ח"א עמ' קפו
ה ע"א יזכור לו יום המיתה שנא׳ ודומו סלהבתורתו יהגה ח"א עמ' תקכט
ה ע"א יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםברכת שלום מכתבים מאמר מ, נח-נט
ה ע"א יפשפש במעשיובתורתו יהגה ח"ב עמ' ב, שז
ה ע"א יקרא קריאת שמעאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רפב
ה ע"א כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וקובר את בניו מוחלין לו על כל עונותיוברכת שלום מכתבים מאמר יב
ה ע"א כל העוסק בתורה ובגמילות חסדיםבתורתו יהגה ח"ב עמ' קפט
ה ע"א כל הקורא ק"ש על מטתובתורתו יהגה ח"ב עמ' תסב
ה ע"א להורותם זה גמראבתורתו יהגה ח"א עמ' קב
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' תנג, ח"ג עמ' רמו, ח"ד עמ' קצא
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' רמ
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'ברכת שלום מכתבים מאמר עא
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יעסוק בהורה, יקרא קר"ש, יזכיר לו יום המיתהברכת שלום "שמעתי" מאמר קעג
ה ע"א מה [ברית האמור במלח] מלח ממתקת את הבשר וכו' אף [ברית האמור ביסורים] יסורים ממרקין את הגוףברכת שלום "שמעתי" מאמר קנד
ה ע"א נתן להם תורה לישראל ושמחבתורתו יהגה ח"א עמ' שעו
ה ע"א פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהבתורתו יהגה ח"ב עמ' ב, סט
ה ע"א תורה זו מקראבתורתו יהגה ח"א עמ' קכז
ה ע"ב אחד המרבה ואחד הממעיטבתורתו יהגה ח"א עמ' קי, שפה, שפח
ה ע"ב אחד המרבה ואחד הממעיטבתורתו יהגה ח"ב עמ' קד
ה ע"ב אין אמת אלא תורהבתורתו יהגה ח"ב עמ' צב
ה ע"ב ובלבד שיכוין לבו לשמיםבתורתו יהגה ח"א עמ' שפח
ה ע"ב חביבין עליך יסוריןברכת שלום "שמעתי" מאמר קא
ה ע"ב חביבין עליך יסורין א"ל לא הן ולא שכרןברכת שלום חנוכה עמ' צ
ה ע"ב לא הן ולא שכרןברכת שלום מכתבים מאמר ו
ה ע"ב על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתי שתהא לפני מטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרוםברכת שלום מכתבים מאמר יב
ה ע"ב על תפלתי שתהא לפני מטתיבתורתו יהגה ח"ב עמ' נט, תכ
ה ע"ב רבי חייא בר אבא חלשבתורתו יהגה ח"ב עמ' שיא
ה ע"ב רש"י אסור ללמוד לפני התפלהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ח
ה. אין טוב אלא תורהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' רכא
ה. אין טוב אלא תורהאמרי משה (פודהורצר) עמ' כא, קג
ה. אין עוף אלא תורהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רפ
ה. אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש וכו'דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קסה
ה. אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיואמרי משה (פודהורצר) עמ' סז
ה. אם רואה אדם שיסורים באים עליובינת יששכר (תשמח) עמ' קצח
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליואשר אחון עמ' נז
ה. אף תלמיד חכם מיבעי ליה למימר חד פסוקא דרחמי כגון בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי ה' אל אמתבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תכב
ה. בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח אבל הקב"ה אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמח שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תקיד
ה. ג' דברים לא ניתנו אלא ע"י יסורין ואחד מהם עוה"בבינת יששכר (תשמח) עמ' רצא
ה. ג' ניתנו ע"י יסוריןבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שלח, שס
ה. דבר זה מתורתך תלמדנו קל וחומר משן ועין מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדם עבד יוצא בהן לחרות יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תי
ה. העוסק בתורה יסורין בדילין הימנואוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קנח
ה. התורה אינו נקנה אלא ביסוריןבינת יששכר (תשמח) עמ' שא
ה. ואין טוב אלא תורה כד"א כי לקח טוב וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רפג, ח"ג עמ' שצב
ה. ואין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' מו, תסד, ח"ב עמ' רפא
ה. וכל העוסק בתורה יסורים בדלים ממנובינת יששכר (תשמח) עמ' רסח
ה. ומתורתך תלמדנו א"ת תלמדנו אלא תלמדנו וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קצא
ה. כל העוסק בתורה ובגמ"ח וקובר את וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' קצ
ה. כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וקובר את בניו מוחלין לו על כל עונותיו וכו' אלא קובר את בניו מנין תנא ליה ההוא סבא משום רבי שמעון בן יוחאי אתיא עון עון כתיב הכא בחסד ואמת יכפר עון וכתיב התם ומשלם עון אבות אל חיק בניהםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תט
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנואשר אחון עמ' נח
ה. כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין ממנו שנאמר ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא תורה שנאמר התעיף וגו' ואין רשף אלא מזיקין שנאמר מזי רעב ולחומי רשף וקטב מריריבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ב, ט, ח"ב עמ' קנב
ה. כל מי שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןאשר אחון עמ' קד
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןבנאות דשא (לייפר) עמ' יז
ה. לוחות אלו עשרת הדברות תורה זה מקרא והמצוה זה משנהדרושי מהר"ם בריסק עמ' קנז
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' שסט
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'דרושי מהר"ם בריסק עמ' קנ, רעא
ה. מדת ב"ו מוכר עצב ולוקח שמח אבל הקב"ה אינו כןבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שעא
ה. מוכר עצב ולוקח שמח אבל הקב"ה שמח שנאמר כי לקח טוב נתתי לכםאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רס
ה. נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין נאמר ברית במלח וכו' מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר אף ברית האמור ביסורין יסורין ממרקין כל עונותיו של אדםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תיא
ה. נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יזכור לו יום המיתהאמרי משה (פודהורצר) עמ' יט, כא
ה. פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהבינת יששכר (תשמח) עמ' רלט
ה. שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבאבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רטו, רלב
ה: אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתי שתהא לפני מטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרוםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קסט
ה: המתפלל צריך להסב פניו אל הקירבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' כט
ה: כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים שנאמר וצפונך תמלא בטנם ישבעו בניםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תא, ח"ב עמ' קלז
ה: כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הוין ליה בנים זכריםבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קעז*, ח"ג עמ' רל
ה: כל ימי הייתי מצטער וכו' ועל תפלתי שתהא סמוכה למיטתיבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רעח*
ה: מאן דהוי ליה בני ומיתו מקרי יסורין של אהבהבינת יששכר (תשמח) עמ' רג
ה: מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפללבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' ח
ה: ר"א חלש על לגביה ר"י חזי דהוה גני בבית אפל וכו'דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' שג
ב ע"א ולמה אמרו חכמים עד חצות וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' של
ב ע"א מאימתי קורין את שמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה, דברי ר' אליעזר, וחכמים אומרים עד חצותדברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' קא ד"ה ובזה אמרתי
ב ע"א מעשה ובאו בניו מבית המשתה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 8
ב ע"א תנא היכי קאי דקתני מאימתידברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' טו ד"ה ובזה אמרתי, עמ' קכב ד"ה ובזה אפשר
ב ע"א תנא היכי קאי וכו'דברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' רג ד"ה ובזה אפשר
ב ע"ב משהעני נכנם לאכול ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שב
ב ע"ב עני וכהן חד שיעורא ותוס'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שב
ב ע"ב תוד"ה דילמא ובא השמשהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שז
ב. מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהבהנים נכנסים לאכול בתרומתןדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעד
ב: מכי ערבא שמשא ליליאהאיר ממזרח - אבות עמ' קיג
ב: תוס' ד"ה דילמא ובא השמשהאיר ממזרח - יהושע עמ' יא
ג ע"א א"ר ישמעאל בן אלישע פ"א נכנסתי להקטיר קטורתהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קעה
ג ע"א אוי לבניםפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קעא
ג ע"א שאוג ישאג על מהופרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קע
ג ע"א שלש משמרות הוי הלילההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קצג
ג ע"ב חצות לילה אקום להודות לךפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קל
ג ע"ב כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דודהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנח
ג ע"ב מור היה תלוי למעלה ממטתו של דודפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קב
ג ע"ב מכאן ואילך בשירות ותשבחותבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קצט
ג ע"ב פשטו ידיכם בגדודהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' פד
ג. אוי לבנים שבעוונתיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגלתים לבין האומותדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שטו
ג. מה לו לאב שהגלה את בניודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שטו
ג. שלום עליך רבי ומוריהאיר ממזרח משלי עמ' קיט
ג: יועצים באחיתופלהאיר ממזרח - אבות עמ' רמב
ג: כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דודהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קלח
ג: כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד דכיוון שהגיע חצות הלילה ובו' היה עומד ועוסק מתווה וכו' עמך ישראל צריכים פרנסהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סא, קצ, רעט
ג: כינור הלה תלוי למעלה ממיטתו של דודהאיר ממזרח - הושענות עמ' פא
ג: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קלח
ד ע"ב אמר ריב"ל אע"פ שקרא אדם ק"ש וכו' אמר ר' יוסי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 462 הערה קי"ב
ד ע"ב זה הסומך גאולה לתפלהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' תסה
ד. ואני ידי מלוכלכות וכו' לטהר אשה לבעלהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שז
ד. ולא עוד אלא כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת רבי וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעט, שכה
ד. לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני ובו' לא חסיזד אני וכו' חצות לילה אקום וכו' ואני ידי מלוכלכות וכו' לטהר אשה לבעלהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעד, שיב
ד. עד יעבוד עמך ה' וכו' ראוים היו ישראל ליששוח להם נס בימי עזרא וכו' אלא שגרם החטאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קפב
ד. עליו אמר שלמה בחכמתוהאיר ממזרח - אבות עמ' קעט
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשריהאיר ממזרח - סליחות עמ' קמ
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בזז מפלתן של שונאי ישראל וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קמד
ד: מצוה לקרותו על מטתו שנא' רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קעו
ה ע"א אין רשף אלא מזיקיןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' פט
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהדברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' קי ד"ה ומה אפשר
ה ע"א ג' מתנות נתן לנו הקב"ה ע"י יסורין וכו'דרשות מהר"ח אור זרוע סי' יט הערה 2 עמ' כו
ה ע"א יסורין של אהבה הןפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' כו
ה ע"א כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנובתורתו יהגה (תשעב) עמ' שיב
ה ע"א תורה זו מקראבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קעז
ה ע"ב דין גרמא דעשיראההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תכד
ה ע"ב דין גרמא דעשיראה בירהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קצא
ה ע"ב נגעים ובנים אינם יסורים של אהבההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רא
ה. אלא מה ת"ל ומתורתך תלמדנו וכו' ד"ז מתורתן תלמדנודרך השער (תשנו) עמ' מז
ה. אם ראה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו', פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כד
ה. ואין טוב אלא תורהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' צ
ה. יזכיר לו יום המיתההאיר ממזרח - אבות עמ' קצא
ה. ירגיז יצר טוב על יצר הרעהאיר ממזרח משלי עמ' רמו
ה. כל העוסק בתורה יסורין ברלין ממנו שנא' ובני רשף יגביהו עוף וכו' כל המחלה וכו' כי אני ה' רופאךדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סא
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' י
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יזכיר לו יום המיתהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קט
ה. מאי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוות וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקמד
ה. מטתו בין צפון לדרוםהאיר ממזרח - יהושע עמ' כ
ה. מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסוריןדרך השער (תשנו) עמ' מז
ה. נאמר ברית מלח ונאמר ברית ביסורים מה קרבן מכפר אף יסורים מכפריםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שפא
ה. שלוש מתנות וכו' וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין אלו הן תורה ארץ ישראל והעוה"בדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' נה, רמב
ה: דין גרמא דעשיראה בירהאיר ממזרח - אבות עמ' קעט
ה: לא כל אדם זוכה לשתי שולחנותדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רלא
ה: מי חשוד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קצג
ה: נגעים ובנים אינם יסורים של אהבה וכו' ורש"י ותוס' ועיון יעקבדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רלג
ה: רב הונא תקיפו ליה דני דחמראהאיר ממזרח משלי עמ' קכד
ה: רבי אלעזר חלש על לגבי' ר' יוחנן וכו' אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפד
ב ע"א והא קמ"ל דבפרה לא מעכבאהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כב פסוק ז
ב ע"א מאימתי קורין את שמע בערבית וכו'חכמת התורה עקב עמ' יד
ב. דרשת זמן ק"ש של ערביתנהרי אש מכתבים כב
ב. מאימתי קורין את שמעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רח
ב. מאימתי קורין את שמעולאשר אמר - תהלים עמ' תתיא
ג ע"ב אמרו לו אין הקומץ משביע את הארי וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רלא
ג שלש משמרות הוי לילהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקעח
ג תניא היה ר"מ אומר מנין שאפילו עוברין שבמעי אמן אמרו שירהמדרש שמעוני עמ' רז
ג. אוי לי שהחרבתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקצד
ג. בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וכו' אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך מה לו לאב שהגלה את בניומקור ברוך (הגר) עמ' רכה
ג. מאימתי קורין את שמע בערביתמקור ברוך (הגר) עמ' רעד, רפד
ג. מה לו לאב שהגלה את בניוולאשר אמר - תהלים עמ' קמב, תתכא
ג: אלא דבריו של מתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' יב
ג: כיון שהגיע חצות לילה וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' תרנה
ד גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל וכו'מדרש שמעוני עמ' רכט
ד ע"א בפלגא אורתא דנגהי ארביסר הוי קאיהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"יא פסוק ד
ד ע"א ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאזאת ליעקב בראשית עמ' שנח
ד ע"א לא חסיד אניהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"לג פסוק ט
ד ע"א מנין שהקב"ה מתפלל וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' כא
ד ע"ב העובר על דברי חכמים חייב מיתהחכמת התורה ראה עמ' קנח
ד ע"ב נחלת יעקבמטה אהרן (קרייזר) עמ' כ
ד. איני יודע אם יש לי חלק ביניהםולאשר אמר - תהלים עמ' תתא
ד. וכי לא חסיד אני וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' קנח
ד. לומר איני יודעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלא-שלב
ד. למד לשונו לומר איני יודעכתבי מא"ה עמ' עט, קסז
ד. למד לשונך לומר איני יודעולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקנ
ד. למד לשונך לומר איני יודעלקוטי אהבת ישראל עמ' תנא
ד. שמא יגרום החטאולאשר אמר - תהלים עמ' צח, תרכח, תתצד
ד: חזר דוד וסמכה ברוה"קנהרי אש מכתבים יא
ד: מיכאל כאחתהעמק דבר שמות פ"כג פסוק כ
ד: מפני מה לא נאמר נ' באשריולאשר אמר - תהלים עמ' תקפט
ה אר"י כל הקורא ק"ש על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות וכו'מדרש שמעוני עמ' קמח
ה ע"א המצוה זו המשנההעמק דבר ויקרא פ"ו פסוק ב
ה ע"א והמצוה זה המשנההעמק דבר דברים פ"א פסוק ג
ה ע"א והמצוה זו משנהזאת ליעקב במדבר עמ' רעו
ה ע"א והמצוה זו משנה הרחב דברהעמק דבר שמות פ"טו פסוק כו, פ"כד פסוק יב
ה ע"א זה מקראהעמק דבר שמות פ"כד פסוק יב
ה ע"א לוחות אלו עשרת הדברות תורה זה מקרא וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רי
ה ע"א למען ירבו ימיכם וגו' על האדמה כתיבהעמק דבר שמות פ"כ פסוק יב
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על היצה"רחכמת התורה ראה עמ' עב
ה ע"א שאין טוב אלא תורהחכמת התורה דברים עמ' שכד
ה ע"א שלשה ניתנו ע"י יסורים ואחד מהם א"יחכמת התורה עקב עמ' קצד
ה ע"א שלשה נתנו ע"י יסוריןחכמת התורה דברים עמ' רסד
ה ע"ב הא לן והא להו ורש"י ותוס'העמק דבר ויקרא פ"יג פסוק ב
ה. אלו הם יסורין של אהבהולאשר אמר - תהלים עמ' שמב, תרנו, תרעז
ה. אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורהכתבי מא"ה עמ' קו
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ריב, רלט, רסג
ה. אשרי הגבר אשר תיסרנו וכו' דבר זה מתורתך תלמדנו וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' קכו, תמז
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"הולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רפח, רצז, תיז, תעב, תקכא
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלולאשר אמר - תהלים עמ' תקלז
ה. העוסק בתורה ובגמ"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעג
ה. העוסק בתורה יסורין בדלין ממנוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' לט, סה, רלט
ה. ואם לאו יזכור לו יום המיתהכתבי מא"ה עמ' לט
ה. ואם לאו יזכיר לו יום המיתהולאשר אמר - תהלים עמ' תלד, תקכב
ה. ואם לאו יקרא קריאת שמעולאשר אמר - תהלים עמ' שמג, שנא
ה. ואם קבלם מה שכרוולאשר אמר - תהלים עמ' רלב
ה. וכולן לא ניתנו אלא ע"י יסוריןולאשר אמר - תהלים עמ' שלח, שע
ה. יזכיר לו יום המיתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תה
ה. יסורים באין עליו יפשפש במעשיוולאשר אמר - תהלים עמ' כז, תשיב
ה. יסורים ממרקין עונותיו של אדםולאשר אמר - תהלים עמ' סד, שיז, תרעח
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנוולאשר אמר - תהלים עמ' תב, תתקא
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו שנאמר ובני רשף יגביהו עוף וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' קסו
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןולאשר אמר - תהלים עמ' תקטו, תשנז
ה. לא מצא בידוע שיסורין של אהבה הםולאשר אמר - תהלים עמ' תפו
ה. לעולם ירגיז אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עח
ה. לעולם ירגיז אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרסו
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעולאשר אמר - תהלים עמ' לח, נה, סו, תלג
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יקרא קריאת שמע וכו' יזכור לו יום המיתהמקור ברוך (הגר) עמ' קסח, רז, רנז, רעט, רצה
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' קכד, קעד, קצא, שלד, תכז, תמד, תנא, תצח, תקג, תקיט
ה. נאמר ברית ביסוריןולאשר אמר - תהלים עמ' רצד, תתק
ה. נאמר ברית ביסוריןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרלא
ה. נתן להם תורה לישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תנה
ה. רש"י - מייסר הצדיק למען הרבות שכרוולאשר אמר - תהלים עמ' רסה
ה: אין חבוש מתיר עצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' צא
ה: אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםולאשר אמר - תהלים עמ' לד
ה: אמת זו תורהולאשר אמר - תהלים עמ' קמח, תשסג
ה: דין גרמי דעשיראה בירולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רעא
ה: הנותן מטתו בין צפון לדרוםולאשר אמר - תהלים עמ' קפ
ה: טורפין לו תפלתו בפניומקור ברוך (הגר) עמ' רפד
ה: יהב ליה ידיה ואוקמיהמקור ברוך (הגר) עמ' קפ
ה: לא עביר קוב"ה דינא בלא דינאולאשר אמר - תהלים עמ' כז, רעז, תקלא, תשיג
ה: לאו כל אדם זוכה לשתי שלחנותולאשר אמר - תהלים עמ' תמו
ה: על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתי שתהא לפני מטתי וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' קעא, רי, תו, תנב
ה: רש"י - יסורין של אהבה, להרבות שכרוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קצח
ה: רש"י - לא ללמוד קודם התפלהולאשר אמר - תהלים עמ' תשעא
ב אל תקרי עלי עין כו'סגולת ישראל בראשית עמ' פא
ב משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן ורמינהי מאימתי קורין ק"ש וכו' ואי אמרת עני וכהן שעורא הוא חכמים היינו ר"מאבן תושיה עמ' 10
ב ע"א כדי להרחיק אדם מן העבירהפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קא
ב ע"א מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןפני מנחם אמור עמ' קמה, קנה, בר מצוה עמ' נ, נישואין ושבע ברכות עמ' קמ
ב ע"א מעשה ובאו בניו מבית המשתהפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קח, קמ
ב ע"א עד סוף האשמורה הראשונהפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קצג
ב ע"א ראשון לציון - איכא למידק אמאי אין מברכין על קרית שמעפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קי
ב ע"א תנא היכא קאי דקתני מאימתי ותו מאי שנא דערבית ברישאפני מנחם בראשית עמ' יב, יד, כה, כז, ואתחנן עמ' לב, מג, עקב עמ' נד
ב. אי הכי סיפא דקתני בשחר מברךאבן תושיה עמ' 35
ב. אמר מר וכו' מכדי כהנים אימת קא אכלי בתרומהאבן תושיה עמ' 39
ב. ואי בעית אימא יליף מבריאתו של עולםאבן תושיה עמ' 35
ב. וממאי דהאי ובא השמש ביאת השמש והאי וטהראבן תושיה עמ' 40
ב. יזכיר לו יום המיתהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 213
ב. מאי שנא דתני ערבית ברישאאבן תושיה עמ' 35
ב. מלתא אגב אורחא קא משמע לןאבן תושיה עמ' 39
ב. עני וכהן חד שעורא הואאבן תושיה עמ' 35
ב. תנא אקרא קאי דכתיב בשכבך ובקומךאבן תושיה עמ' 35, 38
ב. תנא היכא קאי דקתני מאימתיאבן תושיה עמ' 32, 38
ב. תנא פתח בערבית והדר תני בשחריתאבן תושיה עמ' 35
ב: ורמינהו מאימתי קורין את שמע בערביןאבן תושיה עמ' 35
ג ע"א אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושליםפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קעא
ג ע"א ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםפני מנחם ויחי עמ' תא, תב, תז, שמות עמ' כב, בא עמ' סז, אחרי מות-קדושים עמ' קכה, קלח, פינחס עמ' קסא, קעו, ראה עמ' ע, נצבים עמ' קס
ג ע"א מהרש"א ד"ה משמרה ראשונה חמור - ואז ניתן רשות גם לרוחות ולמזיקין לפעול בעולםפני מנחם חיי שרה עמ' קכ
ג ע"א מפני שלשה דברים אין נכנסין לחורבה מפני חשד מפני המפולת ומפני המזיקיןפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קעא
ג ע"א משמרה ראשונה חמור נוערפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קצב
ג ע"א שלוש משמרות הוה הלילה וכו' משמרה ראשונה חמור נוער וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רסא ע"א
ג ע"א שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כאריפני מנחם חיי שרה עמ' קכ, אחרי מות-קדושים עמ' קלח
ג ע"א תוס' ד"ה ועונין יהא שמיה הגדול מבורך - שלא יבינו המלאכים ויהיו מתקנאין בנופני מנחם ויגש עמ' שסד
ג ע"א תניא אמר רק יוסי פ"א וכו' נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים וכו' שמעתי ב"ק שמנהמת כיונה וכו' אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך ומה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שכב ע"ד, שלט ע"ד
ג ע"ב אלא דאמר ליה למחר בחצות ואתא איהו ואמר כחצותפני מנחם בראשית עמ' ט
ג ע"ב כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דודפני מנחם הושענא רבה עמ' רמה
ג ע"ב כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודניצוצי אהרן עמ' קט
ג ע"ב עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה מכאן ואילך בשירות ותשבחותפני מנחם בר מצוה עמ' מב
ג ר"א אומר שלש משמרות הוי הלילהאהבת אמת דף לז ע"א
ג. א"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרךאבן תושיה עמ' 40
ג. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםאבן תושיה עמ' 41
ג. בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות וכו' ועונין יהא שמיה הגדול מבורךנחל עדה עמ' קעה
ג. מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו משולחן אביהםנפש יוסף (תשפא) עמ' תרלב
ג. שמעתי בת קול שמנהמת כיונה וכו' בכל יום ויום ג' פעמים אומרת כךנחל עדה עמ' רכד
ג: אין אומרים בפני המת וכו'עטרת חן ח"א עמ' רכא
ג: ודוד מי הוה ידע פלגא דלילא אימתאבן תושיה עמ' 41
ג: כנור היה תלוי למעלה ממיטתו של דודאבן תושיה עמ' 5
ד לענין ק"ש נחלקו רבנן ורשב"גישמח משה (גאלופוליטי) דף צא ע"א
ד מפני מה לא נאמרה נ' באשריאהבת אמת דף לז ע"ג-ע"ד
ד ע"א ודוד היכי קרי לנפשי' חסידתהלה לדוד (אמאדו) דף קע ע"ג
ד ע"א חכמים עשו סייג לדבריהםאבן תושיה עמ' 38
ד ע"א לא מפיבושתשני המטות - מטה הלוי עמ' צד
ד ע"א שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות ואני חצות לילה אקום להודות לךפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיז
ד ע"א שמרה נפשי כי חסיד אני וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שצא ע"ד
ד ע"ב גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאלפני מנחם וישב עמ' רכא
ד ע"ב נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראלפני מנחם ראה עמ' פו
ד' צריכים להודות בסדר הכתוב בהודותהלה לדוד (מוספיה) דף קיט ע"ב, קכ ע"א
ד. ואביתר אלו אורים ותומיםנחל עדה עמ' קע
ד. וחכמים אומרים עד חצות כמאן סבירא להואבן תושיה עמ' 42
ד. ולא עוד שכל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושתנפש יוסף (תשפא) עמ' תרעד
ד. חכמים עשו סייג לדבריהםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קמד
ד. כיוון דמשה ידע למה אמר כחצותנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 45
ד. כל מה שאני עושה, אני נמלך במפיבושתנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 136
ד. למד לשונך לומר איני יודע וכו'אבני גזית עמ' 47
ד. למד לשונך לומר איני יודענאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 165
ד. מפיבושת, מבייש פני דוד בהלכהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 103
ד. מפיבושת, מבייש פני דוד בהלכהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 45
ד. ראוים היו לעשות להם בימי עזראנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 152
ד. שמא יגרום החטאנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 152
ד. שמא יגרום החטאנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קסב, רלה
ד. תנא לא מפיבושת שמו אלא איש בושתפרשת דרכים (תשנב) עמ' קעב
ד: לעולם כרבן גמליאל סבירא להואבן תושיה עמ' 42
ד: תמניא אפיתהלה לדוד (מוספיה) דף קלב ע"ב
ה א"ר יצחק כל הנותן מיטתו בין צפון לדרוםאבן תושיה עמ' 45
ה א"ר לוי בר חייא אר"ל מאי דכתיב ואתנה לך את לוחות הבריתאבן תושיה עמ' 4
ה ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלאבני יעקב עמ' לב
ה גדול הנהנה מיגיע כפואבני יעקב עמ' סד
ה כל מי שרגיל ליתן לו שלום יקדים עצמו וה"ר שם וזהב שבא אמר יוסף דף קכו ע"ג
ה ע"א כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנופני מנחם תולדות עמ' קנד
ה ע"א כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנופני מנחם ואתחנן עמ' לב
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף מו ע"ב
ה ע"א לחת אבןשני המטות - מטה נפתלי עמ' יג
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצה"ט כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קמח ע"א
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעפני מנחם לך לך עמ' סט, עח, תצוה עמ' קסד, קסח, בהר-בחוקותי עמ' קסט, ראה עמ' עג, שופטים עמ' קט, קי
ה ע"א לעולם ירגיז אדם כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף ז ע"א
ה ע"א נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסוריןפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קעח
ה ע"א נותן להם תורה לישראל ושמח שנאמר בי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובופני מנחם יתרו עמ' צט, קד
ה ע"א פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהפני מנחם תרומה עמ' קמ, שופטים עמ' קה, נישואין ושבע ברכות עמ' קסח
ה ע"א קל וחומר משן ועיןפני מנחם משפטים עמ' קכא
ה ע"א שהקב"ה חפץ בו אות היא לעולם ח"א דף קלה ע"ב
ה ע"ב אר"י נגעים ובנים אינם יסוריםמים קדושים (קריספין) דרשות דף מט ע"ד
ה ע"ב יסורים ממרקים ק"ו משן ועיןמים קדושים (קריספין) דרשות דף מז ע"ד
ה ע"ב נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה, ונגעים לא וכו' ואי בעית אימא הא לן והא להו, רש"י ד"ה הא לן והא להו - בארץ ישראל שערי חומה מקודשות בהפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קנח
ה ע"ב על תפילתי שתהא לפני מטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרוםפני מנחם ויצא עמ' קסז, בהר-בחוקותי עמ' קעט, נישואין ושבע ברכות עמ' קסו
ה ע"ב ר' חנינא בר אבא חלש על לגביה ר' יוחנן א"ל חביבין עליך ייסוריןאבן תושיה עמ' 43
ה ע"ב ר"א חלש על לגבי ר' יוחנן וכו' אי משום תורה וכו' א"ל להאי שופרא וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שסח ע"ג, שצג ע"ג
ה ע"ב רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמראפני מנחם פסח עמ' נא
ה ע"ב תוס' ד"ה דבוחן ר"ימים קדושים (קריספין) דרשות דף מט ע"ד
ה פסוקה כו'בתי כנסיות - בית האסופים דף כח ע"א
ה תניא אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימיאבן תושיה עמ' 46
ה תניא אבא בנימין אומר שניים שנכנסו להתפללאבן תושיה עמ' 46
ה. א"ר הונא כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו בייסוריםאבן תושיה עמ' 43
ה. אין טוב אלא תורהנפש יוסף (תשפא) עמ' יז, קצו
ה. אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהנפש יוסף (תשפא) עמ' שסא
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיונחל עדה עמ' עו, תצב
ה. אם רואה אדם שיסוריס באים עליונאות דשא (שניאור) דברים עמ' 76, 18
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא נתנן אלא ע"י יסורים אלו הן תורה א"י ועולם הבאנפש יוסף (תשפא) עמ' מה
ה. הא אפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותונחל עדה עמ' קעה
ה. יסורין ממרקין כו', רי"ף בע"ימים קדושים (קריספין) דרשות דף מז ע"ד
ה. לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 210
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע נצחו מוטב וכו' יקרא ק"ש וכו' יזכיר לו יום המיתהנפש יוסף (תשפא) עמ' קפא, תיא, תקלד
ה. לעולם ירגיז יצר הטוב על יצה"ר אי אזיל מוטבישמח משה (גאלופוליטי) דף קטז ע"ג
ה: לא הן ולא שכרןאבני גזית עמ' 67
ה: עבודה וכוונה תרתי מילי נינהונאות דשא (שניאור) דברים עמ' 45
ה: על שני דברים הייתי מצטער כל ימי וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תקצה
ה: רב הונא תקיפו ליה ארבע מאות דני דחמראאבן תושיה עמ' 45
ה: רב הונא תקיפו ליה ר' מאה דנא דחמראישמח משה (גאלופוליטי) דף ח ע"א
ב ע"א בשעה שהכהנים כו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תנז
ב ע"א זמן תפילה עד צאת הכוכביםדרשות הרז"ה עמ' קסו
ב ע"א כברייתו של עולם ערב קודם לבוקרקדושת לוי (תשנח) עמ' שסז
ב ע"א מאי וטהר וטהר יומאקדושת לוי (תשנח) עמ' רנו, תנא, תנב, תקכד
ב ע"א מאימתי קוראין את שמע בערביתמורה צדק (פאם) עמ' ערב
ב ע"א מאימתי קורין את שמע בערביתאהל יעקב (שפירא) דף נב ע"ג-ע"ד
ב ע"א מאימתי קורין וכו', רבי מתחיל תורה שבע"פ בק"שימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' פ, פו, רעח, רפא
ב ע"א עד סוף האשמורה הראשונה, לשון אשמורהימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' עו, עח, פ, פו
ב ע"ב מאי ואומרדרשות הרז"ה עמ' תרלג
ב. ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומהשנות חיים (חזן) דף לא ע"ב
ב. הלילה הולך אחר היום שלאחריולמטה יששכר עמ' ה
ב. למה אמרו חכמים הקטר חלבים ואימורים עד חצות, כדי להרחיק אדם מעבירהבית פרץ עמ' נה, שנג
ב. מאימתי קורין את שמע בערבין וכו'פרדס דבש פרק קא
ב. מאימתי קורין את שמע בערביתלמטה יששכר עמ' קי, תקטו
ב. מאימתי קורין את שמע כו'בנין שלמה (בן אברהם) דרוש שלישי לר"ה
ב. משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןמסורת וחרות עמ' 64
ב. תוס' ד"ה דלמא ביאת אורו ומאי וטהרשנות חיים (חזן) דף לב ע"א
ב. תנא אקרא קאילמטה יששכר עמ' תקטו
ג אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת וגו'פרח לבנון אות שמו עמ' 292
ג ג' משמרות הוי הלילה על כל משמר ומשמר וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף נח ע"ג
ג ג' משמרות הוי הלילהיד יוסף (צרפתי, שעו) דף רו ע"ב
ג ג' משמרות הוי הלילהתולדות יעקב (אלבה, שסט) דף לז ע"א
ג ג' משמרות כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ו דף כט ע"ב
ג ע"א הייתי מהלך בדרךדרשות הרז"ה עמ' א'קי
ג ע"א ועונין יהא שמי' הגדולימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רלט
ג ע"א ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כאריימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קפז, קפט
ג ע"א מה לו לאב שהגלה את בניו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף טז ע"ב
ג ע"א מה לו לאב שהגלה את בניואמרי רצון דרוש א
ג ע"א רש"י ד"ה אידרשות הרז"ה עמ' קסג
ג ע"א שלש משמרותדרשות הרז"ה עמ' קסד
ג ע"א תניא א"ר יוסי פעם אחת וכו', רא"ש, מהרש"אימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רס
ג ע"ב אפי' עוברין במעי אמן אמרו שירה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכב ע"ב
ג ע"ב יועצים באחיתופלדרשות הרז"ה עמ' תתקסו
ג ע"ב מחלוקת רבותינו בענין מיעוט השינה אצל דוד המלךפלאות עדותיך ח"א עמ' שלח
ג ע"ב מעלות השחר עד צאה"כדרשות הרז"ה עמ' קסז
ג. אר"י פ"א הייתי מהלך בדרךישמח משה (נאס) דף ל ע"ב
ג. הנכנס לחורבהאות היא לעולם ח"ב דף קעח ע"ב
ג. ובעינן שלש משמרותפרדס דבש פרק קיט
ג. רש"י ד"ה מתנמנם כסוס, עוסק בתורה כשהוא מתנמנם כסוס הזה וכו'פרדס דבש פרק ב, קט
ג. שלש משמרות הוי הלילהדברי חכמים (פרץ) עמ' מב
ג. שלשה משמרות הוי הלילה ראשונה חמור נוער וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נו ע"א
ג. תוס' ד"ה מאימתיפרדס דבש פרק קלא
ג: אדונינו המלך עמך ישראל צריכים פרנסהלמטה יששכר עמ' ערב
ג: ודוד מי הוה ידע חצות לילה אימתשנות חיים (חזן) דף סז ע"א
ג: ולוד בפלגא דליליאימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' שכו
ג: יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדריןלמטה יששכר עמ' צג
ג: כתוב חצות לילה אקום להודות לךשנות חיים (חזן) דף לג ע"א
ג: לכו והתפרנסו זה מזהלמטה יששכר עמ' תלח
ג: עד חצות היה עוסק בתורה מכאן ואילך בשירות ותשבחותאהל יעקב (שפירא) דף עד ע"א
ג: תוס' ד"ה ואתא איהו ואמר בחצותשנות חיים (חזן) דף סז ע"ב
ד אר"א כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בפרח לבנון אות שמג
ד ואתה אמרת וכו' כסבור שמא יגרום החטאעשרה למאה (תשיג) סי' מב
ד לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני כל מלכי או"ה יושבים אגודות וגו' ואני ידי מלוכלכות בדם שוליא שפיר וגו'פרח לבנון אות ריד
ד ע"א אני מעיר השחר ואין השחר מעיר אותיערבי נחל (תשסט) שמות עמ' קד
ד ע"א כך אמר דוד לפני ה' לא חסיד אניפלאות עדותיך ח"א עמ' תסב
ד ע"א כל מלכי מזרח ומערב ישנים על מיטתם ואני ידי מלוכלכות בדםפלאות עדותיך ח"ב עמ' כז
ד ע"א כתיב והנה אנכי עמך, וכתיב ויירא יעקב אלא שירא פן יגרום החטאערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' ריט
ד ע"א לא חסיד אני שכל מלכי וכו'ערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קז
ד ע"א לא חסיד אני שכל מלכי כו'אמרי רצון דרוש כה
ד ע"א לדוד שמרה נפשי כי חסיד אניימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רמז
ד ע"א למד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחזפלאות עדותיך ח"א עמ' רכג
ד ע"א מי איכא ספיקא כלפי מעלהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קכב
ד ע"א עד יעבר עמך ה' זו ביאה ראשונה, עד יעבר וכו' זו ביאה שניהערבי נחל (תשסט) שמות עמ' לו
ד ע"א שמא יגרום החטאפלאות עדותיך ח"א עמ' תלח
ד ע"ב אדני שפתי תפתח היכי אמרינן ליה, הא הוי הפסק בין גאולה לתפלהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רטז
ד ע"ב גבריאל נקרא אישפלאות עדותיך ח"א עמ' קלד
ד ע"ב מיום שבראמועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' קנד
ד ע"ב מיכאל באחת גבריאל בשתיםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רסב
ד ע"ב מיכאל מעופף בעפיפה אחת, וגבריאל מעופף בשתי עפיפותפלאות עדותיך ח"א עמ' קמד
ד ע"ב מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' קסג
ד ע"ב מפני מה לא נכתבה נון באשרידרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' קל-קלב
ד. אע"פ שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת מצוה לקרותו על מטתו וכו'פרדס דבש פרק קכח
ד. כתיב והנה אנכי עמך וכתוב וירא יעקב מאדשנות חיים (חזן) דף לה ע"א
ד. לא חסיד אני וכו' ואני חצות לילה וכו' וח"א לא חסיד אני וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר וכו'זרע שמשון (תקלח) עקב
ד. לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד ג"שנשמת חיים (אבולעפיא) דף נז
ד. לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני כך אמר דוד לפני הקב"ה לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד ג' שעותיד יוסף (צרפתי, שעו) דף רעח ע"ג
ד. למה נקרא שמו כלאב שהיה מכלים פני מפיבושת בהלכה, ורש"ילמטה יששכר עמ' שא
ד. משה אמר כחצות שמא יטעו איצטגניני פרעה ויאמרו בדאי הואזרע שמשון (תקלח) בא
ד. שמרה נפשי כי חסיד אני ר' לוי ור' יצחקתולדות יעקב (מטלון, שנז) דף נד ע"א
ד: איזהו בן עוה"ב הסומך גאולה לתפילה, רש"י תר"יימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' שט, שיג
ד: גדול מה שנא' במיכאל ממה שנא' בגבריאלשנות חיים (חזן) דף טו ע"ג
ד: גדול מה שנאמר במיכאל וכו'שנות חיים (חזן) דף קנב ע"ב
ד: גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאלחזון למועד (ולריו, שמו) דף ק ע"א
ד: גדול שנאמר במיכאל ממה שנאמר בגבריאליד יוסף (צרפתי, שעו) דף י ע"ג, כא ע"ג
ד: התחלת התפילה עם פסוק ה׳ שפתי תפתחדרושי בדבר מלך עמ' פ-פד
ד: ואליהו בד'שארית יעקב (מטלון, שנז) דף סה ע"ב דרוש טו
ד: וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהפרדס דבש פרק מח, פה
ד: כל האומר תהלה לדוד בכל יום ג"פ, אבודרהםימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רעא, שצ
ד: כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים בכל יום וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) דף קלא ע"ד
ד: מיכאל באחד גבריאל בשתיםשארית יעקב (מטלון, שנז) דף ג ע"ד דרוש א, נז ע"ב דרוש יג
ד: מיכאל באחת גבריאל בשתייםאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף לו ע"ב
ד: מיכאל באחת גבריאל בשתים אליהו בארבעאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף ד ע"ב
ה אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח אבל הקב"ה א"כ נתן תורה לישראל ושמחפרח לבנון אות שמד
ה אם רואה אדם שימורים באים עליו וכו'עשרה למאה (תשיג) סי' נו
ה ירגיז אדם יצה"ט וכו'דברים אחדים (תקמח) דף מט ע"ב, צח ע"ב
ה מאי דכתיב כו' והתורה זו מקרא ורש"י מקרא - חומש שמצוה לקרות בתורהדברי יצחק (רבינוביץ) דרוש כט
ה ע"א אם רואה אדם יסורין באין עליו כו'ערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קיב
ה ע"א אם רואה אדם שיסורים וכו' יפשפש במעשיובן חלד מאמר א, יד
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' רלו
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיופלאות עדותיך ח"א עמ' תעד
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליוימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תטז
ה ע"א בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בו"דימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' עח, קכב
ה ע"א במי שיצרו מתגבר עליו יזכור לו יום המיתהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' יט
ה ע"א המקבל יסורים תלמודו מתקיים בידופלאות עדותיך ח"ב עמ' שסב
ה ע"א הקב"ה מניח תפיליןקדושת לוי (תשנח) עמ' קסח
ה ע"א ואין טוב אלא תורהפלאות עדותיך ח"ב עמ' רצג
ה ע"א יזכור לו יום המיתהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' קעג
ה ע"א יזכור לו יום המיתהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שעב
ה ע"א יסורים ממרקים כל עוונותיו של אדםדרשות אבן ישראל עמ' שיט
ה ע"א יתלה בביטול תורהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' שלו
ה ע"א כל העוסק בתורה וגמ"ח מוחלין לו כל עוונותיוקול אליהו (הצרפתי) עמ' רמ
ה ע"א כשנתן התורה לישראל שמחמורה צדק (פאם) עמ' קיט
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רדרשות אל עמי ח"ב דרוש כד
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על היצר הרעערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' ע
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' אם נצחו - מוטבדברים טובים (אלישיב) עמ' 477
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעקדושת לוי (תשנח) עמ' תמ
ה ע"א לעולם ירגיז אדם כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ז דף לד ע"ד
ה ע"א לעולם ירגיז עצמודרשות הרז"ה עמ' מו
ה ע"א נאמר ברית גבי מלח וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' רלו
ה ע"א שלא במדת הקב"ה מדת בשר ודםקדושת לוי (תשנח) עמ' שעט
ה ע"א שלוש מתנות נתן להם הקב"ה לישראלדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' קסו-קסז
ה ע"א שלש מתנות טובותדרשות הרז"ה עמ' רמז, תרסח
ה ע"א שמא יגרום החטאקדושת לוי (תשנח) עמ' צג
ה ע"ב אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמאור מרדכי בראשית עמ' רו
ה ע"ב אין חבוש מתיר עצמומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תצו
ה ע"ב ביקורו של רבי יוחנן אצל רבי אלעזר בעת חוליופלאות עדותיך ח"ב עמ' סב
ה ע"ב דין גרמא דעשיראה בירפלאות עדותיך ח"ב עמ' רצה
ה ע"ב הכי שמיע לן דלא יהיב מר שבישא לאריסיה וכו'מאור מרדכי שמות עמ' ר, ריא-ריג
ה ע"ב חביבים עליך יסוריםבן חלד מאמר יד
ה ע"ב חביבין עליך היסורין כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש כט דף קלו ע"ד
ה ע"ב כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קפ
ה ע"ב לא חשיד קודשא בריך דעביד דינא בלא דינאערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קמט
ה ע"ב לא כל אדם זוכה לשני שולחנותאמרי רצון דרוש יז
ה ע"ב לאו כל אדם זוכה לב' שלחנותערבי נחל (תשסט) דברים עמ' עו
ה ע"ב מעשה ארבע מאות חביות יין שהחמיצו לרב הונאפלאות עדותיך ח"ב עמ' רלח
ה ע"ב ר"ה תקיפי ליהדרשות הרז"ה עמ' תרמו
ה ע"ב רב הונא תקיפו לי' וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תטו
ה ע"ב רבי אלעזר חלש על לגביה רבי יוחנןדרשות אבן ישראל עמ' שח
ה ע"ב רחוק שיזכה האדם לשני שלחנותערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קטו
ה ר"ה תקיפו ליה ד' מאה דני דחמרא עאל לגבי רבנן וא"ל לעיין מר ממיליה וגו'פרח לבנון אות שמה
ה רגזו ואל תחטאו וגו' לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רמוסדי הרים הר אמנה ציון קסה
ה. א"ר זירא ואיתימא ר' חנינא בר פפא בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודםאהל יעקב (שפירא) דף כח ע"ג-ע"ד
ה. א"ר יצחק כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנא' רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידםנר לצדיק במדבר עמ' קלד
ה. אדם מוכר חפץ לחברו מוכר עצבשנות חיים (חזן) דף פא ע"ב
ה. אם רואה אדם שייסורין באים עליו יפשפש במעשיו וכו'אוהב משפט (שמט) דף לג ע"א
ה. אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כ ע"ב
ה. אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיושנות חיים (חזן) דף נ ע"א
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו כו'אבק דרכים דף יד ע"ג
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיויד יוסף (צרפתי, שעו) דף עב
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליו יתלה בביטול תורהבית פרץ עמ' קמז
ה. במקום רנה שם תהא תפלהלמטה יששכר עמ' פ
ה. ג' מתנות טובו'תולדות יעקב (אלבה, שסט) דף לד ע"א-ע"ב
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנם אלא ע"י יסורין כו'אבק דרכים דף יד ע"ב
ה. ג' מתנות טובות נתן קב"ה לישראל וכלן לא נתנן אלא על ידי יסוריןיד יוסף (צרפתי, שעו) דף צח ע"א
ה. ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל ע"י יסוריןשנות חיים (חזן) דף סא ע"א
ה. ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל ע"י יסוריןשנות חיים (חזן) דף קסב ע"א
ה. ואתנה לך את לוחות האבן אלו הי' דברות והתורה זו מקראזרע שמשון (תקלח) ואתחנן
ה. וה' חפץ דכאו החלידברי חכמים (פרץ) עמ' קנב
ה. יזכיר לו יום המיתהלמטה יששכר עמ' שטו
ה. יסורין הבאין על האדם מוצאים אותו לחרות ק"ו משן ועיןנר מערבי (עטיאה) עמ' 249
ה. יסורין ממרקין עוונותיו של אדם אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נו ע"ב
ה. יסורין ממרקין עוונותיו של אדםבית פרץ עמ' תלח
ה. יפשפש במעשיונר לצדיק במדבר עמ' קג
ה. כל העוסק בתורה ובג"ח וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף נג ע"ד
ה. כל העוסק בתורה ייסורים בדלים ממנואהל יעקב (שפירא) דף יט ע"א
ה. כל העוסק בתורה ייסורין בדלין ממנו וכו'זרע שמשון (תקלח) מקץ, בשלח
ה. כל העוסק בתורה יסורים בדלים ממנו וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף נג ע"ג
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימינושנות חיים (חזן) דף סח ע"א
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימינושנות חיים (חזן) דף קמד ע"א
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנוזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קכב (השני) ע"א
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנויד יוסף (צרפתי, שעו) דף רח/ריח ע"ד
ה. כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שני פיות וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף נג ע"א
ה. כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנובית פרץ עמ' שפא
ה. כל יסורין שיש בהם ביטול תורה וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף נג ע"ד
ה. כל יסורין שיש בהן בטול תורה אינן יסורין של אהבהשנות חיים (חזן) דף קמא ע"א
ה. כל מי שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןשנות חיים (חזן) דף מא ע"ב
ה. כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו ייסורים מעכריםאהל יעקב (שפירא) דף יט ע"א
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןיד יוסף (צרפתי, שעו) דף עו ע"ד
ה. כל שהקבה חפץ בו מדכאו בייסורין וכו'זרע שמשון (תקלח) מקץ, בשלח
ה. לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר אי אזיל מוטב ואם לאו וכו'זרע שמשון (תקלח) האזינו
ה. לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רחן טוב (הלוי, שסה) דף רפד ע"א
ה. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעשארית יעקב (מטלון, שנז) דף כא ע"ד דרוש ד
ה. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעשנות חיים (חזן) דף קלא ע"א
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'בית פרץ עמ' רמח
ה. לעולם ירגיז אדםדברי חכמים (פרץ) עמ' קמז
ה. 'לעסוק'אוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' קב
ה. מה אשם לדעת וכו' ואם קבלן מאהבה וכו' יראה זרע וכו'זרע שמשון (תקלח) מקץ, בשלח
ה. נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסוריןלמטה יששכר עמ' תנו
ה. ר' יעקב בר אידי ור' חייא בר חנינא ח"א כל ייסורים שיש בהם ביטול תורה אינם ייסורים של אהבהאהל יעקב (שפירא) דף יח ע"ג-ע"ד
ה. שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין כו'אבק דרכים דף כ ע"ב
ה. שלשה דברים ניתנה ע"י יסורין, תורה וארץ ישראל ועולם הבאבית פרץ עמ' תלז
ה. תורה נקרא טובבית פרץ עמ' צד
ה: אבא בנימן על ב' דברים הייתי מצטערשנות חיים (חזן) דף קעג ע"ב
ה: אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםאהל יעקב (שפירא) דף ד ע"א, ה ע"א
ה: הנותן מטתו בין צפון דרום חזיין ליה בנים זכריםחן טוב (הלוי, שסה) דף קפז ע"ד
ה: התורה נקראת אמתחלק שמעון עמ' ח
ה: חביבין עליך ייסורין לא הם ולא שכרןזרע שמשון (תקלח) וישב
ה: חביבין עליך יסורין אמר לו לא הן ולא שכרןדורש טוב (קלאר) עמ' רכה
ה: חביבין עליך יסוריןלמטה יששכר עמ' תנו
ה: חזייה דהוה קא גני בבית אפל גלי לדרעיה וכו' על דא ודאי קא בכית ובכו תרוויהוזרע שמשון (תקלח) שיר השירים
ה: טורפין לו בפניולמטה יששכר עמ' שמא
ה: יהיב ליה ידיה ואוקמיהלמטה יששכר עמ' רצב, תל, תלו
ה: כד חלש ר' אליעזר אעל לגבייה ר' יוחנן וכו' ושאל מאי קא בכיתאהל יעקב (שפירא) דף יט ע"א
ה: כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים מוחלין לו על כל עונותיושנות חיים (חזן) דף נא ע"ב
ה: כתיב הכא בחסד ואמת יכופר עוון וכתיב התם ומשלם עוון אבותאהל יעקב (שפירא) דף יט ע"א
ה: לא עביד קודשא בריך הוא דינא בלא דינא כו'אבני גזית עמ' 86
ה: מיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכהמסורת וחרות עמ' 166
ה: נגעים ובנים אינם יסורים של אהבהשנות חיים (חזן) דף נ ע"א
ה: נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה וכו' אלא הא דלא הוו ליה כלל הא דהוו ליה ומתונר מערבי (עטיאה) עמ' 237
ה: נגעים ובנים אינן יסורין של אהבהשנות חיים (חזן) דף קכד ע"א
ה: עביד דינא בלא דינאאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כא ע"א
ה: על תפלתי שתהא לפני מיטתישנות חיים (חזן) דף רז ע"א
ה: ר' אלעזר חלש על לגבי ר' יוחנן וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף נו ע"ב
ה: רב הונא הוה ליה ת' דני דחמרא ואיתקיפואהל יעקב (שפירא) דף יט ע"ג-ע"ד
ה: רבי אלעזר חלה עאל לגביה רבי יוחנן חזא דהוה גני בבית אפליד יוסף (צרפתי, שעו) דף כג ע"א
ה: תוס' - והאר"י דין גרמאשנות חיים (חזן) דף קכד ע"ב
ה: תוס' ד"ה אלא אימא סמוך למיטתישנות חיים (חזן) דף קעג ע"ב
ה: תוס' ד"ה הא לן והא להושנות חיים (חזן) דף קכח ע"א
ה: תוס' ד"ה לא כל אדם זוכה לשתי שולחנותשנות חיים (חזן) דף קכח ע"א
ב ע"א ואיבע"א יליף מברייתו של עולם דכתיב ויהי ערב ויהי בקרקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' פג
ב ע"א והאי וטהר טהר יומאקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שיז
ב ע"א מאימתי קורין את שמע בערביןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 225, ח"ג עמ' 122
ב ע"א משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן וכו' טהר יומאקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רמו
ב ע"א תנא היכא קאי דקתני מאימתידרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 225
ב ע"ב רש"י ר"ה אידכי לשון עבר נתפנה מן העולם השמשקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' שלז-שלח
ב. כברייתו של עולםתורת מנחם חע"ד עמ' 315
ב. מאימתי קורין את שמע בערבין כו' וחכמים אומרים עד חצות כו' מצותן עד שיעלה עמוד השחר כו' כדי להרחיק אדם מן העבירהתורת מנחם חע"ד עמ' 298, 312, 315
ב. מאימתי קורין את שמע בערביןקול יעקב (טייטלבוים) עמ' צז
ב. מאימתי קורין את שמע בערביןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' טז
ב. מסכת הראשונה שבאה בהמשך לתושב"כ, ומרומז באות מ"ם שבתחלתה, שבא מיד אחרי אות למ"ד שבסיום תושב"כתורת מנחם חס"ט עמ' 125
ב. קבעה רבי לפני כל המסכתות, כדברי הר"י מטראני שצריך להתחיל סדר המשנה ביחודו של הקב"ה כו'תורת מנחם חע"ד עמ' 298
ב. רבי אליעזר אומר וכו' וחכמים אומרים וכו'קול יעקב (טייטלבוים) עמ' קסב
ב. רש"י ד"ה עדאוצר הזמנים (תשעו) עמ' ער
ב. תוס' - אודות המנהג שמתפללין ערבית מיד לאחרי תפלת מנחה וכו'תורת מנחם חע"ז עמ' 284
ב. תוס' ד''ה מאימתיאוצר הזמנים (תשעו) עמ' רעא (295), ערב
ב. תנא היכי קאי וכו' אקרא קאי וכו'תורת מנחם חס"ו עמ' 134, 195, חס"ט עמ' 125
ב: זכר לדבר שנאמר ואנחנו עושים במלאכה וחצים מחזיקים ברמחים וכו'אוצר הזמנים (תשעו) עמ' עט
ב: תוס' ד"ה אמראוצר הזמנים (תשעו) עמ' רעא (295)
ג ע"א אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות יתשלים להתפללדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 470
ג ע"א אשה מספרת עם בעלהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' ריב
ג ע"א בשעה שישראל וכו' ועונין יהא שמי' הגדול מבורך הקב"ה מנענע ראשו וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' טז
ג ע"א בשעה שישראל וכו' ועונין יהא שמי' הגדול מבורך הקב"ה מנענע ראשו וכו'תורת מנחם ח"ע עמ' 46
ג ע"א רש"י - אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, כל זמן שהיה קילוס זה בתוך בית המקדשדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 470
ג ע"א שלוש משמרות הוי הלילהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' שלד
ג ע"א תוס' - בפי' "שמי' הגדול"תורת מנחם חע"ה עמ' 43
ג ע"ב עמך ישראל צריכין פרנסה וכו' אמר להם לכו ופשטו ידיכם בגדוד וכו' נמלכין בסנהדרין וכו'תורת מנחם חס"ג עמ' 208, חס"ה עמ' 92
ג ע"ב תהלות ותשבחותתורת מנחם ח"ע עמ' 252
ג. ג' משמרות הוי הלילה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שעט
ג. שלש משמרות הוי הלילה וכו' ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים וכו'קול יעקב (טייטלבוים) עמ' נז
ג. שלש משמרות הוי הלילהאשר אמר עמ' רעה
ד ע"א כדי לטהר אשה לבעלהתורת מנחם חס"ה עמ' 92
ד ע"א כל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם ואני ידי מלוכלכות בדם כו' כדי לטהר אשה לבעלה וכו'תורת מנחם חע"ו עמ' 296
ד ע"א כל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות ואני חצות לילה אקום להודות לךתורת מנחם חע"ו עמ' 295
ד ע"א לא חסיד אני וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תלח
ד ע"ב אליהו בארבעה טיסות שט בעולםשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תקלט
ד ע"ב האומר תחלה לדוד בכל יום ג' פעמיםתורת מנחם חע"א עמ' 19
ד ע"ב כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים וכו' אילימא משום דאתיא באל"ף בי"ת וכו' (ורש"י ומהרש"א)תורת מנחם חס"ה עמ' 43
ד ע"ב כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהתניא (תשעד) עמ' תרנח
ד ע"ב תפלת ערבית רשותתורת מנחם חס"ב עמ' 179
ד. ואני ידי מלוכלכות בדם וכו' כדי לטהרשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ב
ד. למה נקרא שמם אורים ותומים אורים שמאירים וכו'קול יעקב (טייטלבוים) עמ' ריז
ד. ריב"א רמי כ' והיה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכ' ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטא וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' סט
ד: כל האומר תהלה לדודשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ט
ד: כל הסומך גאולה לתפילה הוא בן עוה"בשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רכ
ד: תפילת ערבית לפני ק"ש או אחריהאוצר הזמנים (תשעו) עמ' ערב
ה ע"א אין טוב אלא תורהאדבר בם עמ' קמג
ה ע"א אין טוב אלא תורהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קעה
ה ע"א אין טוב אלא תורהתניא (תשעד) עמ' קצג
ה ע"א אם רואה אדם שימורים באים עליו יפשפש במעשיושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רלח
ה ע"א בא וראה שלא כמרת הקב"ה מדת בשר ודם וכו' נתן להם תורה לישראל והוא שמחקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קא(יד)
ה ע"א הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב פיפיותשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תסד
ה ע"א הקורא קריאת שמע על מיטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיותתניא (תשעד) עמ' קעד
ה ע"א התורה נקראת טובדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 93
ה ע"א יזכיר לו יום המיתהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תכז
ה ע"א כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידותורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' נו
ה ע"א לעולם ירגיז אדם וכו'תורת מנחם חס"ט עמ' 94
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"רתורת מנחם חע"ז עמ' 214
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 186
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קעט, קצג
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעתורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' עא
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעתניא (תשעד) עמ' רלח, רמד
ה ע"א מי שחפץ הקב"ה מדכאו ביסוריםשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תקפח
ה ע"א רואה שימורים באים יתלה בביטול תורהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' לח
ה ע"א תלמיד חכם פטור מקריאת שמע על המטהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קעג
ה ע"ב אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, על תפלתי שתהא וכו' סמוך למטתיתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' קיז, קעז, קפח, ריט
ה ע"ב אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, על תפלתי שתהא וכו' סמוך למטתי, ורש"יתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' סב-סג, קטז, קל
ה ע"ב אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, על תפלתי שתהא וכו' סמוך למטתי, ורש"יתורת מנחם חס"ו עמ' 203-202, חס"ז עמ' 30, 75
ה ע"ב אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, על תפלתי שתהא וכו' סמוך למטתיתורת מנחם חע"א עמ' 193, חע"ב עמ' 170, 235, 351
ה ע"ב אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםתורת מנחם חס"ג עמ' 144
ה ע"ב אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםתורת מנחם חע"ב עמ' 21, 300
ה ע"ב אין חבוש מתיר עצמותורת מנחם חס"ח עמ' 367
ה ע"ב אמת זו תורהתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' שכח
ה ע"ב אמת זו תורהתורת מנחם חס"ט עמ' 227
ה ע"ב אמת קנח ואל תמכורדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 224
ה ע"ב ביקורו של רבי יוחנן אצל רבי אליעזרדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 212, ח"ה עמ' 294
ה ע"ב המתפלל צריך שלא יהא דבר מפסיק בינו לכותלשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' מח
ה ע"ב מעשה ברב הונא שהחמיץ יינודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 417
ה ע"ב על תפלתי שתהא לפני מטתי וכו' סמוך למטתיתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' קיג, רנב
ה ע"ב ר"ן - בנו של רבי יוחנן מת במיתה משונה, ובאצבעו היה רבי יוחנן מנחם אבליםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 296
ה ע"ב ריטב"א - עצם הבן שנטל עמו רבי יוחנן היתה שן, וכך יכל רבי יוחנן לשאתהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 296
ה ע"ב רש"י - אור זרועו של רבי יוחנן בביקורו אצל רבי אליעזרדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 212
ה ע"ב רש"י - עצם בנו של רבי יוחנן היתה פחות משיעור המטמא, וכך יכל רבי יוחנן לשאתהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 296
ה ע"ב רש"י ד"ה שבישא אריס נוטל חלקו בזמורותדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 417
ה ע"ב שתהא תפלתי סמוכה למטתיתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' קכ
ה. יסורים ממרקין עונותיו של אדםהאשל ברמה (תשעב) עמ' כד
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנוהאשל ברמה (תשעב) עמ' סא
ה. כל הקורא את שמע כאילו אוחז חרב פיפיות בידוהאשל ברמה (תשעב) עמ' קיא
ה. לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ראשר אמר עמ' מ, רעח, רפט, תב
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעהאשל ברמה (תשעב) עמ' סז, רעז
ה. פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רח
ה. שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנו אלא ע"י יסורין ואלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבאקול יעקב (טייטלבוים) עמ' טז, רנח
ה: בתר גנבא גנוב וטעמא טעיםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קמג
ה: דין גרמא דעשיראה בירשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פז
ה: על האי שופרא דבלי ארעא קא בכינאשאגת ירושלים דרוש ה
ה: שנים שנכנסו להתפלל וסיים האחד תפלתו ולא המתין על חבירו תפלתו תועבה וטורפין תפלתו בפניוהאשל ברמה (תשעב) עמ' לו
ב ע"א בקריאת שמע איכא קפידא להקדים ערבית לשחרית כמ"ש ובשכבך ובקומךזריזותא דאברהם עמ' שיג
ב ע"א מאימתי קורין את שמעכאיל תערוג עמ' קכו
ב ע"א מאימתי קורין וכו' משעה שהכהנים לאכול בתרומתן וכו'ויוסף ישראל עמ' רכח, רנא
ב ע"א פני יהושע - ב'תורה ציוה לנו' וכו' כלולה כל התורהמפי כהן דברים עמ' 437
ב ע"ב בין השמשות בהרף עין זה נכנס וזה יוצאהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' ע
ג ע"א אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתימפי כהן דברים עמ' 272
ג ע"א אמר לי (אליהו) שלום עליך רבי וכו' ואמר לי בניויוסף ישראל עמ' שז
ג ע"א יהא שם יה רבהכרם לשלמה עמ' 10
ג ע"ב אמרו ישראל לדוד אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה אמר להם לכו והתפרנסו זה מזהזריזותא דאברהם עמ' קסח
ג ע"ב כנור הי' תלוי למעלה ממיטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה באה רוח צפונית וכו'ויוסף ישראל עמ' כב
ג ע"ב רש"י ד"ה ונמלכיםכאיל תערוג עמ' ריח
ג. שלש משמרות הוי הלילה ומהרש"אוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' פ
ד ע"א ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא וכו' אלא שגרם החטאהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שנא*
ד ע"א שכל מלכי מזרח ומערב ישנים וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם שפיר ושליאויוסף ישראל עמ' צג
ד ע"א שמא יגרום החטאחלון התבה ח"א עמ' צו
ד ע"א שמא יגרום החטאמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' קכא
ד ע"ב אמר רבי יוחנן בתחלה אומר ה' שפתי תפתחזריזותא דאברהם עמ' שסה
ד ע"ב העובר על דברי חכמים חייב מיתהמחנה ראובן ח"ב עמ' תיח
ד ע"ב כל האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' קג
ד ע"ב לא תוסיף לנפולכרם לשלמה עמ' 95
ד ע"ב מפני מה לא נאמר נו"ן באשריחלון התבה ח"א עמ' קלז
ד ע"ב צל"ח - כל מי שעושה תשובה ב' פעמים על אותה עבירה נהפך לו לתשובה מאהבהויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' נג
ד. וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך, אל תיקרי בניך אלא בוניךדרכי האמונה עמ' תמט
ד: אליהו בארבעדרכי האמונה עמ' תס, תקל, תקנו
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן בתהלה לדוד מפני שיש בה נפילה, ואף על פי כן סמכה דוד ברוח הקודש, שנאמר סומך ה' לכל הנופליםדרכי האמונה עמ' נ, צג*, קפג
ד: רש"י ד"ה זה הסומך על ידי הזכרת ניסי גאולת מצרים נתקרב המלך אצלודרכי האמונה עמ' ריט
ד: תקנו לסמוך גאולה לתפילהדרכי האמונה עמ' לז, ריט, תכט, תמב
ה ע"א אין עוף אלא תורהמחנה ראובן ח"ג עמ' שו
ה ע"א אם רואה אדם יסורים באים עליו יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהזריזותא דאברהם עמ' ק, קנג, שלו
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיומאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' קעז
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קפד
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שפד
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיוהרופא לשבורי לב שמות עמ' תכא
ה ע"א אם רואה ייסורים יפשפש במעשיומפי כהן דברים עמ' 348
ה ע"א אמר רב הונא כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןמחנה ראובן ח"ג עמ' פה
ה ע"א בחסד ואמת יכופר עון וביראת ה' סור מרעמשנת לוי עמ' קיד
ה ע"א ג' מתנות טובותכרם לשלמה עמ' 346
ה ע"א דין גרמא דעשירא בירמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' לה
ה ע"א הרואה יסורים באים עליו יפשפש במעשיוויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' מ
ה ע"א ואם תלה ולא מצא כידוע שיסורין של אהבה הםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקלט
ה ע"א יסורין ממרקין עוונותיו של אדם, ק"ו משן ועין, גז"ש ברית בריתויוסף ישראל עמ' צ, רעא
ה ע"א כידוע שיסזרק של אזכה הם וכו' כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קפח*
ה ע"א כל מי שהקב"ה חפץ בו מדכאו וכו'מחנה ראובן ח"א עמ' קעו
ה ע"א כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסורין מכוערין וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' קפח*
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסוריןמחנה ראובן ח"ב עמ' קלג
ה ע"א לא הם ולא שכרםמחנה ראובן ח"א עמ' קעז
ה ע"א להורותם זה התלמודכאיל תערוג עמ' כט
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רמחנה ראובן ח"ב עמ' סה
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' נצחו מוטב וכו' ואם לאו יזכיר לו יום המיתהויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' מח, עז
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעמחנה ראובן ח"ג עמ' תנו, תנז
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טובחלון התבה ח"א עמ' פ
ה ע"א מי שיש לו ביהכ"ג ואינו נכנס כו' נקרא שכן רעויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' סט
ה ע"א פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורההרופא לשבורי לב בראשית עמ' תעז
ה ע"א רש"י - פשפש ולא מצא וכו' עבירה בידו שבשבילה ראוין יסורין הללו לבאהרופא לשבורי לב שמות עמ' תכא
ה ע"א תורה וארץ ישראלכרם לשלמה עמ' 471
ה ע"א תניא רשב"י אומר ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראלמחנה ראובן ח"ב עמ' קלז
ה ע"ב אחד המרבה ואחד הממעיטמחנה ראובן ח"ג עמ' קעח, שכ
ה ע"ב אמאי קא בכית אי משום תורה דלא אפשת שנינו וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' קסב
ה ע"ב אמאי קא בכית אי משום תורה דלא אפשת שנעו וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' רעא, שכה
ה ע"ב אמר ליה הב לי ידן יהב ליה ידיה ואוקמיההרופא לשבורי לב במדבר עמ' קנז
ה ע"ב חזא דהוה קא גני בבית אפל גלייה לדרעיה ונפל נהוראהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שב
ה ע"ב כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנוחלון התבה ח"א עמ' ריז
ה ע"ב לא הן ולא שכרןחלון התבה עמ' פט
ה ע"ב לעולם ירגיז אדם יצה"ט וכו'מחנה ראובן ח"א עמ' קלא, קלט
ה ע"ב מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאהרופא לשבורי לב בראשית עמ' נז, קנז, קעד, תנד
ה ע"ב מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינאהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קכז*
ה ע"ב רי"ף - אמר רב פפא הלכך נימרינהו לכולהוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרטו
ה. אי אזיל מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' ויקרא קריאת שמעדרכי האמונה עמ' סה*, צה
ה. אין טוב אלא תורהדרכי האמונה עמ' טז, רמז, תקח
ה. אלו הם יסורין של אהבהוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' רנט בהגהה
ה. אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו, קל וחומר משן ועין שיוצא לחירותדרכי האמונה עמ' סח
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכו' ע"י יסורין אלו הן תורה וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' נח, צא
ה. יסורין באים עליודרכי האמונה עמ' רצא*
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יעסוק בתורה וכו' ואם לא יקרא קריאת שמע וכו' ואם לא יזכיר לו יום המיתהדרכי האמונה עמ' צט, שסב, תנב, תס, תקכ, תקכה*
ה. נביא הולך אל המלך או המלך בא אליוחמדה יקרה במדבר עמ' רפג
ה. פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' שסב
ה: לא כל אדם זוכה לשתי שולחנותוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' מה
ב ע"א מאימתי קורין את שמעבנתיבות שם עמ' סו
ב. מאימתי קורין את שמע בערבין וכו'תולדות ישראל עמ' ד, ט, רלד
ב. מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' שכב, שכג, שכו, שכז, של, שלב
ב. מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןדרשות חלק לוי עמ' תמז
ב. מאימתי קורין את שמע בערביתשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' ר
ב. רש"י - המקדימין ערבית קודם צאה"כ למה קורין אז את שמעבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תי
ג ע"א אמרו שמעתי בת קול שמנהמת כיונהעצי עדן (תשעח) עמ' סז
ג ע"א בשעה שישראל וכו' ועתין יהא שמיה הגדול וכו' ותוס' ד"ה עוניןבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קעט
ג ע"א ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג וכו'עצי עדן (תשעח) עמ' קנ
ג ע"ב כנור היה תלוי לדודדודאי יעקב עמ' רב-רג
ג ע"ב למימרא דנשף יממא הוא וכו' ונשף לאו יממא הוא וכו' תרי נשפי הוי נשף יממא ונשף ליליאבנתיבות שם עמ' סח
ג. אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תלה, תמח
ג. אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהםתולדות ישראל עמ' מז
ג. אוי לו לאב וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף עב ע"א-ע"ב
ג. בנים שגלו מעל שולחן אביהםשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שכו
ג. ד' משמרות הוי הלילהבנין חיים עמ' ח"א עמ' קצג
ג. כשאומרים ישראל יהש"ר, יוצאת בת קול ואומרת, אשרי למלך שמקלסין אותו בביתו כךדרשות דבר צבי בראשית עמ' קעא
ג. מה קול שמעת וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' רפג-רפה
ג. שואג כארי, מהרש"אאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' נו
ג. שלש משמרות הוי הלילה וכו' שניה כלבים צועקיםדודי נתן שמות עמ' רלו
ג. תוס' - ד"ה היה יתגדל ויתקדש שמיה רבא, זו תפלה שאנו מתפללין שימלא שמו כדכתיב כי יד על כס יה שלא יהא שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה זרעו של עמלק, ופירושו כך יהא שמיה שם יה רבא, כלומר שאנו מתפללין שיהא שמו גדול ושלםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רלח
ג: אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מתדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' רמד
ג: אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' שסא
ג: אין הקומץ משביע את הארימרפא בכנפיה ח"ב עמ' סג
ג: ודוד בפלגא דליליא הוה קאי וכו'מרפא בכנפיה ח"א עמ' שעב
ג: כינור הי' תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' ריט
ג: כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דודדרשות דבר צבי בראשית עמ' צא
ג: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בודרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 164
ג: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, וביון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליודרשות חלק לוי עמ' צד
ג: מאי כחצות, אילימא דאמר ליה קודשא בריך הוא כחצות מי איכא ספיקא קמי שמיאדודי נתן שמות עמ' רכב, רכט
ג: רש"י - רות צפונית מנשבות בחצי הלילה, ורוח מערבית מתחילת הלילה עד חצותאגודת אזוב (תשעא) תור המעלה פרק ג פסוק ב
ד אמרו לדוד עמך ישראל צריכין פרנסהדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' קפא
ד ע"א אמר שמא יגרום החטאהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תקסב
ד ע"א וכתיב ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאערך לחם (צאלח) עמ' קג, ריז
ד ע"א עד יעבור עמך ה' וגו' זו ביאה ראשונה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רב
ד ע"א ר' יעקב בר אידי רמי, כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, וכתיב ויירא יעקב מאד, וכו' שמא יגרום החטאבנין אברהם בראשית עמ' רפז
ד ע"א שמא יגרום החטאבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קנט
ד ע"ב וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהערך לחם (צאלח) עמ' רכג
ד ע"ב כדמתרצי במערבא נפלה לא תוסיף רק קום בתולת ישראלבנתיבות שם עמ' שנא, תקמח
ד ע"ב כל האומר תהלה לדוד בכל יום ג' פעמים מובטח לו שהוא בן העוה"בערך לחם (צאלח) עמ' נו
ד ע"ב מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל וכו' אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקדש שנאמר סומך ה' לכל הנופליםבנתיבות שם עמ' תקנח
ד ע"ב מפני מה לא נאמר נון באשרי וכו' ואפ"ה חזר וסמכה וכו'עצי עדן (תשעח) עמ' נו
ד ע"ב רש"י ד"ה זה סומךבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' יג
ד. דוד אמר כל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגורות בכבודם ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשלי' כדי לטהר אשה לבעלהבן אברהם (תשעד) עמ' צד
ד. ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' סט, תל
ד. למה נקוד על לולא, אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע יודע אני שנאמן אתה לשלם שכר טוב לעושי רצונך אלא שאיני יודע אם יש לי חלק בהםבן אברהם (תשעד) עמ' לה, רא
ד. למה נקרא שמו מפיבושתשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' מח
ד. נתיירא שמא יגרום החטאבנין חיים עמ' ח"א עמ' שצד
ד. פ"ק אמר דוד לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש א לפרשת בראשית עמ' 1-7 במהד' תשמא
ד. ר' יעקב בר אידי רמי, כתיב והנה אנכי עמך וכו' וכתיב וירא יעקב מאד, אמר שמא יגרום החטאקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 76
ד: איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפלה של ערביתואביטה ארחותיך עמ' קנא
ד: אילימא משום דאתיא באל"ף בי"תשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' קמא, רנא
ד: אע"פ שקרא אדם קר"ש בבית הכנסת מצוה לקרותו על מטתותולדות ישראל עמ' רעט
ד: אע"פ שקרא אדם ק"ש בבית הכנסת מצוה לקרותו על מטתודרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 171, 330
ד: במערבא וכו' נפלה וכו' וגר"אאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' שכב
ד: במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' שכ, ח"ב עמ' תמט, תעא
ד: ואליהו בארבעברכת שמואל (תשעז) נח עמ' סב
ד: יעקב אבינו נתיירא שמא גרם החטאבן אברהם (תשעד) עמ' עו
ד: כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבאואביטה ארחותיך עמ' רעז
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרישערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' רנד
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי, מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראלדרשות דבר צבי בראשית עמ' קעא
ד: נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראלשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' רנד
ד: ת"ח צריך לומר פסוקא דרחמי לפני מטתודרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 330, 1809
ה אם פגע בך מנוול זה משכיהו לביהמ"ד וגו' יזכיר לו יום המיתהדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' מ
ה לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' רסג
ה נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה כו׳גבעות עולם (תשסח) עמ' שיג
ה ע"א אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתהערך לחם (צאלח) עמ' רמב
ה ע"א אם רואה אדם שיסורים באים עליו וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' צט
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' תרד
ה ע"א ארץ ישראל ניתנה ע"י יסוריםבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' יט, לז
ה ע"א יזכיר לו את יום המיתה - אינו הולך רק על האיום של האדם על עצמו, בעונשי הגיהנום, אלא שילמד ממאורעות שעברו אחרים, בבחינת במותם נתנו לנו את החייםעל כן קרא שמו - אחרי מות
ה ע"א יסורים של אהבה, רש"י להרבות שכרןבנין אברהם בראשית עמ' שיא
ה ע"א כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וקובר את בניו מוחלין לו על כל עונותיובנתיבות שם עמ' שכג
ה ע"א כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנובית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רפ
ה ע"א כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין ממנובנתיבות שם עמ' שסו, תטז, תמה
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורים וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רלט
ה ע"א לא מצא יתלנה בביטול תורהדודאי יעקב עמ' תקכד
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר, נצחו מוטב וכו' ואם לאו יעסוק בתורה ואם לאו יקרא קר"ש ואם לאו יזכיר לו יום המיתהבנין אברהם בראשית עמ' ל, צו, שז, שיא, תמא, תנד
ה ע"א תורה ניתנה ע"י יסוריםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רס
ה ע"ב ורמי נגעים אנגעיםדודאי יעקב עמ' רסה
ה ע"ב כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכריםערך לחם (צאלח) עמ' רלב
ה ע"ב כל הקורא ק"ש על מיטתו כאילו אוחז חרב ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שטז
ה ע"ב לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' פד
ה ע"ב מה שרבי יוחנן מאיר בידו - הוא רק בסיפור השלישי - שהזדככה ידועל כן קרא שמו - תרומה
ה ר"י חלש עאל לגביה ר"ח כו׳גבעות עולם (תשסח) עמ' שיז
ה. אין ארץ ישראל נקנית אלא ביסוריןשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שטו
ה. אין טוב אלא תורהברכת שמואל (תשעז) מצורע עמ' שצא, וילך עמ' תריז
ה. אין טוב אלא תורהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1660
ה. אם לא נצח היצה"ר יזכיר לו יום המיתה שנא' ודומו סלהנר לצדיק ויקרא עמ' קטו
ה. אם רואה אדם שיסורים באים עליו ח"ו יפשפש במעשיונר לצדיק בראשית עמ' שנד
ה. אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיוואביטה ארחותיך עמ' רעב
ה. אם רואה אדם שיסורץ באין עליו יפשפש במעשיושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' תלו
ה. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה, נצחו מוטב לא נצחו יקרא קריאת שמע, נצחו מוטב לא נצחו יזכיר לו יום המיתהדרשות חלק לוי עמ' א
ה. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יקרא קר"ש וכו' יזכור לו יום המיתה וכו'נר לצדיק בראשית עמ' קמב
ה. אם רואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש יג למעלת היסורין עמ' 120-129 במהד' תשמא
ה. אם רואה שיסורים באים עליואהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' שנב
ה. אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע שנאמר רגזו ואל תחטאו אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה שנאמר אמרו בלבבכם אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע שנאמר על משכבכם אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה שנאמר ודומו סלהנר לצדיק שמות עמ' שסב
ה. אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו, דבר זה מתורתך תלמדנו, קל וחומר משן ועיןדרשות דבר צבי שמות עמ' שע
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא נתנם אלא ביסוריםבן אברהם (תשעד) עמ' פג
ה. הקורא שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של ב' פיותדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 330
ה. הרואה יסורים באים עליו יפשפש במעשיומרפא בכנפיה ח"א עמ' רלב
ה. התורה זה מקרא וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' שפח
ה. ואי תימא רחב"פ בוא וראה וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף עה ע"א-ע"ב
ה. ולא עוד אלא שתלמודו מתקיים וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף טז ע"ב
ה. יסורים שאינם של אהבה אלו שיש בהם ביטול תורהבן אברהם (תשעד) עמ' קע
ה. יסורין ממרקין העון קל וחומר משן ועיןאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ג פסוק י
ה. יסורין ממרקין עונותיו של אדםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קנו
ה. יסורין של אהבה אין בהן ביטול תורה ותפלה, ורש"י שבאין רק להרבות השכר בעוה"בבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קצ, רעט
ה. יסורין של אהבה אם מקבלם באהבה מה שכרו יראה זרע יאריך ימיםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' שז
ה. יסורין של אהבה מקרי כל שאין בהם ביטול תפלה וכו'ברכת שמואל (תשעז) בלק עמ' תקכה
ה. יצרו מתגבר עליו יזכיר לו יום המיתהגבעות עולם (תשסח) פרשת בראשית עמ' יב
ה. ירגיז יצר טוב וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' קכט
ה. כי לקח טוב וכו' לא כמידת הקב"ה וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף ד ע"א
ה. כל העוסק בתורה וכו' מוחלין לו על כל עונותיובנין חיים עמ' ח"ב עמ' רנו
ה. כל הקורא ק"ש על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידם שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידםנר לצדיק שמות עמ' קז, קיט
ה. כל הקורא ק"ש על מתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידונר לצדיק בראשית עמ' תב
ה. כל הקורא קריאת שמע מזיקין בדילין הימנו וכו'ברכת שמואל (תשעז) דברים עמ' תקעד
ה. כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה הביא עליו יסור וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש יג למעלת היסורין עמ' 120-129 במהד' תשמא
ה. כשיסורין באין עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קצו, רפה, תפח
ה. לעולם ירגיז אדם וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף יז ע"א, לט ע"ג-ע"ד, פז ע"ד, פח ע"א-ע"ב, ק ע"ב, קא ע"ג-ע"ד
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' מוטב ואי לאו כו'משמרת הבית (פרלס) סי' כט
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר וכו' נצחו מוטב ואם לאו יקרא ק"ש וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' תכ, ח"ב עמ' רג, של, שמח, תיא, תמב
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר שנאמר רגזו ואל תחטאונר לצדיק בראשית עמ' רמז, רפא, רפז, רצה
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע וכו' נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תקנד
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' אם נצחו מוטבמרפא בכנפיה ח"א עמ' קצח
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' יזכיר לו יום המיתהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 212, 223-229, 324-326, 924
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע כו', נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה כו', ואם לאו יקרא קריאת שמע, ואם לאו יזכיר לו יום המיתהבן אברהם (תשעד) עמ' רכה, רפד
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע שנאמר רגזו ואל תחטאו, אם נצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה וכו' אם נצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע וכו' אם נצחו מוטב, ואם לאו יזכור לו יום המיתהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 202, ח"ב עמ' 3, 112
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע שנאמר רגזו ואל תחטאו, אם נצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה שנאמר אמרו בלבבכם, אם נצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע שנאמר על משכבכם, אם נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתה שנאמר ורומו סלהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רפב, רפט
ה. לקח טוב וכו' לא כמדת וכו' בשר ודם אדם מוכר חפץ לחברו מוכר עצב וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף ב ע"ב
ה. מה מלח ממתקת הבשר אף יסורין וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' רכז
ה. מה שן ועין וכו' עבד יוצא בהן לחירות יסורין שממרקין כל גופו של אדם עאכו"כבנין חיים עמ' ח"א עמ' רעא, ח"ב עמ' קצ, רכז
ה. מנ"ל דיסורים ממרקין עוונותיו של אדם ח"א ק"ו מעבדים וח"א יליף גזירה שוה ברית ברית ממלחתולדות ישראל עמ' רנג
ה. פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' תלו
ה. פשפש ולא מצא יתלה וכו'ברכת שמואל (תשעז) יתרו עמ' רנט
ה. רש"י - הקב"ה מייסרו בעוה"ז בלא שום עוון כדי להרבות שכרושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קלט
ה. שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסוריןשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' רכא
ה. שלשה דברים ניתנו על ידי יסורין, תורה ועולם הבא וארץ החייםאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק יב פסוק ז
ה: א"ל חביביך עליך יסורין א"ל לא הן ולא שכרן וכו' יהב לי' ידי' ואוקמי'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' רפ
ה: אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתי שתהא לפני מטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרוםתולדות ישראל עמ' קפט
ה: אמת זו תורה, שנאמר אמת קנה ואל תמכרעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' ב, קלג, שצז, תקכח
ה: דין גרמא דעשיראה בירשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' קלב
ה: חביבין עליך יסורין א"ל לא הן ולא שכרן כו'משמרת הבית (פרלס) בהקדמה סי' ו
ה: יסורים ממרקין עוונותיו של אדםתולדות ישראל עמ' ב
ה: יסורין של אהבהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קלט
ה: כל הנותן מטתו בין צפון לדרום לו בנים וכריםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 148-149, 1394, 171
ה: לא חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינאאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק א פסוק ה
ה: לא חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קעא
ה: להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' מ, קצג
ה: מנין למתפלל שלא יהיה דבר לבינו לבין הכותל וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 147-148
ה: נגעים יסורים של אהבה הןברכת שמואל (תשעז) מצורע עמ' שפט, שצב
ה: על שני דברים הייתי מצטער כל תפלתי שתהא לפני מטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרוםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 146-147, 150-151, 178, 180, 889
ה: ר' הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמראואביטה ארחותיך עמ' צב
ה: רב נסים גאון - נשאר לו בן אחד ושמו ר' מתנה ושיגרו מארץ ישראל לבבלשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' קלב
ה: רבי חייא בר אבא חלש, על לגביה ר' יוחנן, אמר ליה חביבין עליך יסורין, אמר ליה לא הן ולא שכרןדרשות דבר צבי שמות עמ' שע
ה: רש"י - שהאבילות מכפרת על עוונותיושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קלט
ה: שנים שנכנסו להתפלל וקדם א' להתפלל ולא המתין את חבירו ויצא טורפין לו תפלתו בפניובנין חיים עמ' ח"ב עמ' תפח
ה: תוס' ד"ה כל הנותןדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 152
ב ע"א ביאת השמשעטרת משה ימים נוראים - אלול אות קיב
ב ע"א למה אמרו חכמים עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירהכלביא שכן עמ' פה
ב ע"א לתני דשחרית ברישא וכו' מברייתו של עולם וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' שט, שיח
ב ע"א מאימתי קורין את שמעימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' רנ, שסה
ב ע"א עד סוף האשמורה הראשונהימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' סג
ב ע"א רש"י ד"ה עדסמיכת חכמים (תשסא) עמ' כב
ב ע"א תוד"ה ליתניסמיכת חכמים (תשסא) עמ' שכג
ב פעם א' הייתי מהלך בדרךמזבח אליהו דף קעו ע"ב
ב. מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןסמיכת חכמים (תשסא) עמ' שלא
ב. מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסץ לאכול בתרומתןמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' עד, קכה
ב. מאימתי קורין את שמע בערביתחלקת אפרים - חקת
ב. מאימתי קורין את שמע בערביתנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח הקדמה
ב. ערבית קדים לשחריתחלקת אפרים - ויצא (ג)
ב. תוס' ד"ה מאימתינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עה אות ג
ב. תוס' חולק על רש"י - דאינו יוצאין חובת ק"ש של ערבית בק"ש על המטהחלקת אפרים - בלק
ב: מאימתי קורין שמע בערבית, משעה שעני נכנס וכו', ותוס' ד"ה משעהכסף נבחר (תשפ) עמ' פב
ב: תוס' מ"ט תקנו ברכת יראו עינינוחלקת אפרים - ויצא (ג)
ג ע"א אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומותכלביא שכן עמ' רמז
ג ע"א אוי לבנים שבעונותיהם וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קעז
ג ע"א אמר רב יצחק בר שמואל משמיה דרב שלש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי, ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולםעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רלז
ג ע"א בשעה שישראל נכנסים וכו' ועונין אמן יש"ר וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' עו
ג ע"א ג' משמרות הוי הלילה וכו', רש"י רא"ש ומהרש"אימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' יד
ג ע"א ג' משמרות הוי הלילהיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ג-1 עמ' קנד
ג ע"א מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שמח, עשי"ת אות כח
ג ע"א עד סוף האשמורה הראשונהימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קפד
ג ע"א עד סוף האשמורה וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' שנו, שסה, שסח
ג ע"א שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לביז האומותעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות רי
ג ע"ב ונמלכין בסנהדריןימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קנד
ג ע"ב כנור הי' תלוי למעלה ממטתו של דוד המלך וכו', ומהרש"א בסנהדריןימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קנב
ג ע"ב עד חצות הי' עוסק בד"ת וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' רב
ג. אל יתפלל בחורבהחלקת אפרים - וארא
ג. אר"י בן קסמא פעם א' הייתי מהלך בדרךפני יצחק (פראנסיס) דף קיז ע"ד
ג. דוד זהיר שלא לישן שיתין נשמיןחלקת אפרים - שלח
ג. חוששין בחורבה ליחודחלקת אפרים - ראה
ג. כל זמן שישראל נכנסים לב"כ וב"מ ועונים איש"רמזבח אליהו דף ריח ע"א
ג. תוס' ד"ה ועוניןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ח
ג. תוס' ד"ה ועונין, תקנו לומר יהא שמיה רבא בלשון תרגום שלא יתקנאו בנו מלאכי השרתכסף נבחר (תשפ) עמ' קלח
ג: עמך ישראל צריכים פרנסהמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רצד ע"ד
ג: רבי זירא אמר עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס מכאן ואילך היה מתגבר כארינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קי אות ג
ד יעקב חשש שמא יגרום החטאמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רצז ע"א, רצח ע"א
ד ע"א בה אמר ה' כחצות הלילה וכו' שמא יטעו אצטגניני פרעה וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' קנ
ד ע"א ודוד מי קרי לנפשי' חסידימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' רפג
ד ע"א ויירא יעקב מאד וכו' אמר שמא יגרום החטאיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תס, שמות עמ' תקצב, במדבר עמ' תפא
ד ע"א יעקב אבינו הי' ירא שמא יגרום החטא, ממה הי' יראימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' פד, קמח
ד ע"א לא חסיד אניימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' עדר
ד ע"א ראוים היו לעשות נס בימי עזראמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רצו ע"ד
ד ע"א רש"י ד"ה אעירה שחר, שאר מלכים השחר מעוררן, ואני מעורר את השחרעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות נט
ד ע"א שמא יגרום החטאימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' שכג
ד ע"א שמרה נפשי כי חסיד אני וכו' לא חסיד אני שכל מלבי מזרח ומערב ישנים וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ד עמ' רב
ד ע"א שמרה נפשי כי חסיד אניימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רמב
ד ע"ב איזהו בן עוה"ב וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רג, רד, רלג, שלח
ד ע"ב איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה, וביאור תלמידי רבינו יונהימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קל
ד ע"ב אליהו בארבעסמיכת חכמים (תשסא) עמ' עה
ד ע"ב אמר רבי יוחנן מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי, מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל, דכתיב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. במערבא מתרצי לה הכי, נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראל. אמר רב נחמו בר יצחק. אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקודש, שנאמר סומך ה' לכל הנופליםעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות רכ
ד ע"ב גדול מה שנאמר במיכאל ממה שנאמר בגבריאליד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' נ, קכה
ד ע"ב העובר על דברי חכמים חייב מיתהעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קמג
ד ע"ב כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן עוה"ביחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' כא, שפט
ד ע"ב כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' רנ
ד ע"ב כל האומר תהלה לדודימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קל, שג, שיט
ד ע"ב מיכאל באחתימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קצו
ד ע"ב מפני מה לא נאמר נו"ן באשריימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' ס
ד ע"ב מפני מה לא נאמר נו"ןימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קלה
ד ע"ב רש"י בשם ירושלמי, מי שאינו סומך גאולה לתפילה דומה לאוהבו של מלך וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' כא, קל
ד ע"ב תנא מיכאל באחתימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' פד, תמב
ד. ויירא יעקב מאד וייצר לו, חשש שמא יגרום החטאפחד דוד ח"א עמ' תמג, תמז, תפד, תקסא
ד. ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטאמזבח אליהו דף רט ע"ג
ד. ויירא יעקב שמא יגרום החטאמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' תלה
ד. למד לשונך לומר איני יודעמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רלו
ד. למה נקרא שמו אורים ותומים, שמאירין דבריהםחלקת אפרים - תצוה
ד. רב אשי אמר בפלגא אורתא דתליסר נגהי ארביסר היה קאי והכי קאמר משה לישראל וכו'משחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקע
ד. שמא גרם החטאמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' מט
ד. שמא יגרום החטאחלקת אפרים - שופטים
ד: איזהו בן עוה"ב הסומך גאולה לתפלת ערביתחלקת אפרים - ויצא (ג), מקץ
ד: אע"פ שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת מצוה לקרותו על מטתונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות ה
ד: אר"א בר אבינא כל האומר תהלה לדודפני יצחק (פראנסיס) דף קיט ע"א
ד: וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות כה
ד: כל האומר תהלה לרוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבאמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' שצד, דברים עמ' כט
ד: כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, מאי שנא בכל דוכתא דלא נקט חייב מיתה וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' יט
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באים עליו וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' תפה
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיויחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' עד, תצג, במדבר עמ' תל
ה ע"א ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' כב, ח"ג-1 עמ' צא
ה ע"א ואם ת"ח הוא אין צריךימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שמא
ה ע"א וכולן לא ניתנו אלא ע"י יסוריןימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שסב
ה ע"א יקרא קריאת שמע שנאמר על משכבכםיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' שמד
ה ע"א כאילו אוחז חרב וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שמא
ה ע"א כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנו וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ג-1 עמ' רמא
ה ע"א כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידםעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות קיא
ה ע"א כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו בייסורין וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' תפז
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"רימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' רכט
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצ"טימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' מו, שעב, תטז
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות לד
ה ע"א פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא חד אמר אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תורה שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו וחד אמר אלו הן יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תפלה שנאמר ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי אמר להו רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא הכי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אלו ואלו יסורין של אהבה הן שנאמר כי את אשר יאהב ה' יוכיחעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות ג
ה ע"א פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורהכלביא שכן עמ' שעז
ה ע"א שלא כמדת הקב"ה מדת בו"דימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רסא
ה ע"ב אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קטז
ה ע"ב אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלליחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' שנו
ה ע"ב חזא דהוה גני בבית אפל גליה לדרעיהיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' קלה
ה ע"ב ר' אליעזר חלש וכו', על האי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' נג
ה ע"ב רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דנייחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' קעו
ה ע"ב רבי אליעזר חלש על לגביה רבי יוחנןיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תצד
ה ע"ב רבי יוחנן חלש על לגביה רבי חנינא אמר ליה חביבין עליך יסורין אמר ליה לא הן ולא שכרן אמר ליה הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיהעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קעג, קעו
ה' ר"ה לא הוי יהיב שבשי' לאריסי'נתיבות שמואל דרוש פד
ה. אין טוב אלא תורהמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' קמ, דברים עמ' קסט
ה. אין טוב אלא תורהפחד דוד ח"א עמ' יז, קפ, שנא, שפז, תקיב, תקעז, ח"ב עמ' נו, ק, שצו, תיד, ח"ג עמ' קיב, קצא, רמז, שפט, ח"ד עמ' יט, קכד, קסה
ה. אלו ואלו יסורים של אהבהפני יצחק (פראנסיס) דף לח ע"א
ה. אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהפחד דוד ח"א עמ' יז, רכב, רמה, שיב, תח, תסה, תעה, תר, תרצ, תרצו, ח"ב עמ' ו, קעד, רכא, תלא, ח"ג עמ' רנו
ה. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יזכיר לו יום המיתהפחד דוד ח"א עמ' תיד, ח"ג עמ' קלח, שיג, שיח, ח"ד עמ' ג
ה. אמר ליה להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא אמרןליה וכו'משחת שמן (תשעא) שמות עמ' קכט
ה. אר"א אם רואה אדם שיסורין באים עליומזבח אליהו דף קיט ע"ד
ה. ארץ ישראל נקנית ביסוריםמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' עג
ה. ביסורין יפשפש במעשיוחי' אבר"ח דרוש לז
ה. ג' דברים נקנין ביסוריןמזבח אליהו דף סט ע"ג
ה. ג' מתנות א"י חיי עוה"ב תורהחי' אבר"ח דרוש יא
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא נתנו אלא על ידי יסורין, ואלו הן תורה וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' כא
ה. ג' מתנות נתן הקב"ה לישראלפני יצחק (פראנסיס) דף קכח ע"א, קלט/קנט ע"ד
ה. הממליך יצה"ט על יצה"רילקוט אליעזר (ראנין) פרשת בהר
ה. המקבל יסורים באהבה תורתו משתמר בידומשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' פד
ה. התורה נקנית ע"י יסוריםנתיבות שמואל דרוש צ
ה. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת וכו'פחד דוד ח"ד עמ' עז
ה. יסורים באים עליו יפשפש במעשיוחלקת אפרים - חיי שרה
ה. יסורים של אהבה מקבל עלי' שכרחלקת אפרים - נצבים
ה. יסורין ממרקין עוונותיו של אדםפחד דוד ח"א עמ' תסח, ח"ב עמ' שעא, ח"ד עמ' סו
ה. יסורין ממרקין עונותיו של אדם, ק"ו משן ועיןכסף נבחר (תשפ) עמ' רו, ערב
ה. כל מי שהקב"ה חפץ מדכאופני יצחק (פראנסיס) דף קעא ע"ב
ה. כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסורין מכוערין ועוכרין אותומשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' עד
ה. כל שהקב״ה חפץ בו מדכאו ביסוריןפחד דוד ח"א עמ' תרלב, ח"ב עמ' רצד
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'משחת שמן (תשעא) בראשית עמ' קמא, שלה, תקנט, תריח, שמות עמ' שעה, במדבר עמ' קו, דברים עמ' קפב, רכט
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'פחד דוד ח"א עמ' שנח, תלו, תקג, תקיב, תקצא, ח"ב עמ' עא, ח"ג עמ' קיא, רלב, ח"ד עמ' ו, עד
ה. מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדםמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קא
ה. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיניפחד דוד ח"ג עמ' קעד
ה. מנין ליסורים שממרקין עוונותיו של אדם ק"ו משן ועין וכו'משחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקלט
ה. שלש מתנות טובות נתן הקדוש ב"ה לישראלבית אהרן (צורוגון) דף כ ע"ב
ה. תורה וארץ ישראל ועולם הבא נקנין ביסוריןפחד דוד ח"ד עמ' מז
ה: אין אמת אלא תורהפחד דוד ח"א עמ' תרלז
ה: אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' תקיט
ה: אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריןפחד דוד ח"ג עמ' צא
ה: אמת קנה ואל תמכורנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות ב
ה: התורה נקראת אמתפחד דוד ח"א עמ' יא
ה: מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינאפחד דוד ח"א עמ' סו, ח"ג עמ' רכ
ה: רב הונא הוה ליה ת' דני דחמראפני יצחק (פראנסיס) דף קמז ע"ד, קמח ע"א-ע"ב
ה: רב הונא החמיצו לו ארבע מאות חביות של יין, ואמרו לו לעיין מר במיליהפחד דוד ח"א עמ' תר
ה: רבי אלעזר חלש, ורבי יוחנן נכנס לבקרו, וראה שדר בבית אפל וכו'פחד דוד ח"ד עמ' נג
ב ע"א מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתןשפתי שלמה בראשית עמ' תקיג*
ב. ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומהבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' רכב
ב. מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתןשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' רנה
ב. מאימתי קורין את שמע בערביןשבילי פנחס (תשפא) עמ' כ
ב. מאימתי קורין את שמע בערביתאקים את יצחק עמ' קסה
ב. מאימתי קורין את שמע בערביתקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - סיום משניות
ב. מאימתי קורין את שמע בערביתשבילי פנחס (תשפ) עמ' שנה, תה
ב. מאימתי קורין את שמע בערביתשפתי שלמה שמות עמ' עו
ב. מאימתי קורין את שמעבני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' רמא, ח"ב עמ' קה, קו
ב. מאימתי קורין שמע משעה שהכהניםברך משה דברים עמ' נח, פב, פח, קיב, קלז, קמו, קסא, קפ
ב. מאמתי קורין את שמע בערביתברך משה שמות עמ' פא, קפא, קצז
ב. מאמתי קורין את שמע בערבית, ליתני שחרית ברישאברך משה במדבר עמ' קע
ב. מכדי כהנים אימת קא אכליברך משה דברים עמ' קיב, קפ
ב. קורין שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכולברך משה ימים נוראים עמ' ג
ב: מכדי כהנים אימת קאכלי תרומה משעת צאת הכוכבים, ליתני משעת צאת הכוכביםבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' נה
ג ע"א שלש משמרות הוי הלילה וכו'אקים את יצחק עמ' קנח
ג ע"ב דוד היה מתנמנם כסוסשפתי שלמה בראשית עמ' קמה*
ג. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהםבני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' קעז
ג. אמרתי לו שלום עליך רבי ומורישעורים באורייתא שמות עמ' ד
ג. אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כךברך משה סוכות עמ' קצו
ג. ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר אוי לבנים וכו'שארית עזריאל עמ' עו
ג. ג' משמרות היו הלילהשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף קה ע"ג
ג. מה לו לאב שהגלה את בניו אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהםברך משה ימים נוראים עמ' פה
ג. מה לו לאב שהגלה בניו ואוי להם לבנים שגלוברך משה סוכות עמ' קמו
ג. משמורה שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלהשבילי פנחס (תשפ) עמ' שכו
ג. פע"א נכנסתי לא' מחורבות ירושלים וכו' אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי והגליתי את בניברך משה ימים נוראים עמ' פח
ג. שלשה משמרות הוי הלילה משמרה ראשונה חמור נוער וכו'שיח חן פ' בלק דרוש א
ג. שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים וכו'שארית עזריאל עמ' עו
ג. תוס' ד"ה ועונין, איהש"ר שיהא שמו גדול ושלםברך משה חנוכה עמ' קעג
ג: במקומן חיישינןשארית עזריאל עמ' תיז
ג: דוד המלך הי' קם בחצות הלילהברך משה סוכות עמ' קכ
ג: דוד המלך היה יושן לא יותר משיתין נשימיןתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' רעח
ג: דוד עסק בתורה כל הלילהשבילי פנחס (תשפ) עמ' שכה
ג: ודוד מי הוה ידע פלגא דליליא אימת השתא משה רבינו לא הוה ידעבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' ח
ג: חצות לילה אקום וכו' וכי דוד בחצות הוה קאיבגדי כהונה (פרחיא) דף ה ע"א
ג: יועצים באחיתופל ונמלכים בסנהדריןפני יצחק (פראנסיס) דף קכט ע"ב
ג: כנור היה תלוי וכו' נכנסו חכמי ישראל אצלו וכו' עמך ישראל צריכין פרנסה וכו' לכו פשטו ידיכם בגדודשארית עזריאל עמ' רסט, שסא, תקצ, תתלב, תתקמג
ג: כנור היה תלוי וכשהגיע חצות וכו' ועוסק בתורה עד עמוד השחרברך משה ויקרא עמ' רמ
ג: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו'שבילי פנחס (תשפא) עמ' רפט
ג: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליובני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' סה
ג: לכו ופשטו ידיכם בגדוד ויוצאין למלחמהברך משה דברים עמ' קיט
ג: מן הנשף ועד הערב מן צפרא ועד ליליאברך משה בראשית עמ' רי
ג: נכנסו חכמי ישראל אצל דוד עמך ישראל צריכין פרנסה וכו' לכו ופשטו ידיכם בגדודברך משה חנוכה עמ' קעד
ג: עמך ישראל צריכים פרנסהשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' שיג
ג: עמך ישראל צריכין פרנסה וכו' לכו והתפרנסו זמ"ז וכו' לכו ופשטו ידיכם בגדודברך משה ויקרא עמ' רלא, רמ, רמג, רמט
ד כל מה שאני עושה אני נמלךבגדי כהונה (פרחיא) דף סה ע"א
ד למה נקרא מפיבושת שהיה מכלים וכו'בגדי כהונה (פרחיא) דף ה ע"א
ד ע"א אמר דוד כו' רבש"ע לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים כו'קול אומר קרא ח"ג דרוש כג אות ב
ד ע"ב אמר ר' אבינא כל האומר תהלה לדוד ג"פ בכל יום כו' מ"ט אילימא משום דאתיא בא"ב וכו'קול אומר קרא ח"ג דרוש כב אות ב
ד ע"ב אמר ר"י מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של ישראל שנאמר נפלה וכו' במערבא מתרצי ליה הכי כו'קול אומר קרא ח"ג דרוש כב אות ד
ד ע"ב במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' יג
ד ע"ב והאיש גבריאלשפתי שלמה בראשית עמ' שפט
ד ע"ב כיון דתקינו רבנן למימר ה' שפתי תפתח כתפלה אריכתא דמיאשפתי שלמה בראשית עמ' שצו
ד ע"ב מיכאל באחת גבריאל בשתים וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תקנז
ד ע"ב מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל - אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקודש סומך ה' לכל הנופליםשפתי שלמה בראשית עמ' שטז
ד ע"ב רש"י ד"ה זה הסומךשפתי שלמה בראשית עמ' שצז
ד ראוים הי' ישראל ליעשות להם נס וכו'שיח חן עמ' קפו
ד. איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפלהקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - אבות פ"ב דרושים ג
ד. אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע לא חסיד אני וכו'שבילי פנחס (תשפ) עמ' שעא
ד. בפלגא אורתא דתליסר נגהי ארביסר הוה קאי והכי קאמר משה לישראל וכו'שארית עזריאל עמ' תנד
ד. היה שואל את מפיבושתלב אהרן (בוארון) ח"א הקדמה עמ' {בזכות מה זכה לבנו כלאב}
ד. ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטאבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' נא
ד. ויירא יעקב מאוד אמר שמא יגרום החטאשארית עזריאל עמ' קפב, קפה, רי, תי, תכט, תשפד
ד. ולא עוד אלא שאני נמלךשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף ו ע"ג
ד. חזר דוד וסמכן ברוה"ק סומך ה' לכל הנופליםברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' סג, עד
ד. לא חסיד אנישמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף צה ע"ד
ד. לא מפיבושת שמו אלא איש בושת שמו ולמה נקרא שמו מפיבושת שהיה מבייש פני דוד בהלכהקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - אבות פ"ד ביאורים ב
ד. למד לשונך לומר איני יודערעיונות ומסרים לפרשיות השבוע במדבר עמ' 194
ד. למוד לשונך לומר איני יודעברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קעד
ד. מפיבשת רבי יפה דנתי יפה חייבתי יפה זכיתי וכו' תנא לא מפיבשת שמו אלא איש בשת שמו וכו'קול ברמ"א נשמע פרשת בהעלותך אות ז
ד. עד יעבור עמך ה' כו' זו ביאה ראשונה כו' עם זו קנית זו ביאה שניהשיח חן פ' מסעי דרוש א
ד. עד יעבור עמך זו ביאה ראשונה עד יעבור עם זו כו' זו ביאה שניהשיח חן פ' תרומה דרוש ג
ד. ראויים היו ישראל ליעשות להם נס וכו' אלא שגרם החטאשארית עזריאל עמ' רפא, רפד
ד. שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הואשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' קפד
ד: איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפלהקול ברמ"א נשמע פרשת וארא אות ג, בא אות טז, תרומה אות ט, ויקהל אות ג
ד: אמר ר' יוחנן איזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה לתפלהשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' קמח
ד: אף שכיבה נמי ק"ש סמוך למיטתושארית עזריאל עמ' תרמג
ד: במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראלברך משה בראשית עמ' קסח
ד: ברכת השכיבנו לא הוי הפסק דכגאולה אריכתא דמיאשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' ר
ד: גבריאל בשתים מיכאל באחת וכו'בני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' קפב
ד: גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאלשיח חן פ' כי תשא דרוש א
ד: כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים ביום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו' דכתיב ביה פותח את ידךשבילי פנחס (תשפ) עמ' תלב
ד: כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' נב
ד: כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהשבילי פנחס (תשפ) עמ' שסה
ד: למה לא נאמר נ' באשרי לפי שנא' נפלה וגו' חזר דוד וסמכן שנא' סומך וגו'ברך משה בראשית עמ' פט
ד: מיכאל באחת גבריאל בשתים אליהו בארבע ומלאך המות בשמונה וכו' באחתשארית עזריאל עמ' קג, תשי
ד: מפני מה לא נאמר נ' באשרי וכו' סומך ה' לכל הנופליםשבילי פנחס (תשפא) עמ' קפו, שד
ד: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי וכו'שיח חן עמ' קפז
ד: משום דאית ביה תרתישיח חן עמ' קפו
ד: נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראלברך משה דברים עמ' י, לא, רכו, רעב
ד: ס' רומז לסומך ה' את כל הנופליםשבילי פנחס (תשפ) עמ' תעח
ה ודומו סלה יום הדומיה, רש"ישיח חן עמ' קפז
ה ומתורתך תלמדנו ק"ו משן ועיןבגדי כהונה (פרחיא) דף קז ע"ב
ה כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורים, ואם קבלם וכו'שארית מנחם ח"א בראשית עמ' מו
ה לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"רדבר טוב (טאראב) דרוש א לתפילין, דרוש ב לתפילין, דרוש ג לתפילין, דרוש ד לתפילין, דרוש ו לתפילין, דרוש ט לתפילין
ה לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'שיח חן פ' וילך דרוש א
ה לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשארית מנחם ח"א בראשית עמ' קט
ה ע"א אם רואה אדם שיסורין באין עליו כו' פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהקול אומר קרא ח"ג דרוש ה אות ו, דרוש כה אות ו
ה ע"א ג' מתנות טובות נתן ה'אורח לחיים (לונטשיץ, תשמח) עמ' קמט
ה ע"א ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין וכו'אקים את יצחק עמ' שצ
ה ע"א והמצוה זו משנהעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תיד
ה ע"א ומתורתך תלמדנו דבר זה כו' ק"ו משן ועין כו' יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמהקול אומר קרא ח"א דרוש י אות ה
ה ע"א יזכיר לו יום המיתהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רלה
ה ע"א יסורין שיש בהן ביטול תורה אינן של אהבהאורח לחיים (לונטשיץ, תשמח) עמ' קט
ה ע"א כל הבוטל מד"ת הקב"ה מביא עליו יסורין מכוערין ועוכרין אותוקול אומר קרא ח"ג דרוש ה אות ו
ה ע"א כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנוקול אומר קרא ח"ג דרוש יג אות ד
ה ע"א לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצה"רקול אומר קרא ח"א דרוש א אות א, דרוש ג
ה ע"א מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדם וכו'אורח לחיים (לונטשיץ, תשמח) עמ' קנא
ה ע"א נאמר ברית במלה ונאמר ברית ביסורין מה מלח כו' אף יסורין ממרקיןקול אומר קרא ח"א דרוש ח אות ב
ה ע"א נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורים מה מלח ממתקת הבשר כך יסורין ממרקין עונותיו ש"אקול אומר קרא ח"ג דרוש ו אות ד
ה ע"א פליגי בה ר' יעקב כו' ורב אחא ב"ח חד אמר אלו הן יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תורה וח"א כל שאין בהם ביטול תפלהקול אומר קרא ח"ג דרוש ג אות ב
ה ע"ב אמרי אינשי בתר גנבא גנוב וטעמא טעיםקול אומר קרא ח"א דרוש י אות ד
ה ע"ב דין גרמא דעשיראה בידקול אומר קרא ח"ג דרוש כד אות ג
ה ע"ב להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינאאקים את יצחק עמ' שכט
ה ע"ב ר"א חלש על לגביה ר' יוחנןאבן ישראל (תשסז) עמ' מז
ה ע"י זכירת יום המיתה יתבטל היצה"רדבר טוב (טאראב) דרוש י לתפילין
ה פליגי ר' יעקב ב"א וכו' אלו הן יסורין של אהבהשמש ומגן ירושלמי דף רמח ע"ב
ה רב הונא תקיפו לי ת' דני דחמראבגדי כהונה (פרחיא) דף קא ע"ד
ה שלש מתנות טובות וכו'שיח חן פ' וזאת הברכה דרוש ב
ה תוס' - אבא בנימין - תפילתי סמוך למטתיבגדי כהונה (פרחיא) דף קלג ע"א
ה. אין טוב אלא תורהברך משה בראשית עמ' קעט
ה. אין טוב אלא תורהברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קד
ה. אין טוב אלא תורהשארית עזריאל עמ' שצג
ה. אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו וכו' פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה וכו' ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הםקול ברמ"א נשמע פרשת נח אות ז, ויצא אות ג, שמות אות ח, ט, תצוה אות ב*, ראה אות ג
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורהשבילי פנחס (תשפ) עמ' שסח, שעב
ה. אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו' פשפש ולא מצא וכו'שארית עזריאל עמ' שיז, שיח, תסג, תקכז
ה. אם רואה שיסורין באים יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהברך משה במדבר עמ' רג, רמב
ה. אם רואה שיסורין באין יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורהברך משה בראשית עמ' כו, קנא
ה. בידוע שיסורין של אהבה הםקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות ה יא, סיום משניות
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין אלו הן תורה וא"י והעוה"בשארית עזריאל עמ' רמג, ער, שכט, שלט, תב, תכט, תס, תסח, תעג, תפא, תקיב, תקיח, תקנג, תרלט, תשטו, תשמט, תשסז, תתיד, תתכה, תתפה, תתקה, תתקלט
ה. ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין כו' תורה ארץ ישראל ועוה"בקול ברמ"א נשמע פרשת חיי שרה אות ט*, ראה אות ג*
ה. ואם לאו יעסוק בתורה ואם לאו יקרא קר"ש וכו'ברך משה ויקרא עמ' קלו
ה. ואם קבלם מה שכרו יראה זרע יאריך ימים וכו'שארית עזריאל עמ' קיא
ה. חישב לעשות מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהברך משה במדבר עמ' רכה
ה. 'יזכור לו יום המיתה'אמרי יעקב (שפיצר) עמ' קיג
ה. יסורין ממרקים עוונותיו של אדםשבילי פנחס (תשפ) עמ' תסה
ה. יסורין ממרקין ק"ו משן ועיןברך משה ימים נוראים עמ' סד
ה. יפשפש במעשיו לא מצא יתלה בביטול תורהברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קסט
ה. ירגיז יצ"ט על יצה"ר ואם לאו יעסוק בתורה, יקרא קרי"ש, יום המיתהברך משה במדבר עמ' קכב, קפב, רסח
ה. כל העוסק בתורה ובג"חדבר טוב (טאראב) דרוש ט לזכור
ה. כל העוסק בתורה וגמ"ח מוחלין לוברך משה ויקרא עמ' קטו
ה. כל העוסק בתורה מזיקין בדילין הימנו שנא' ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא תורה וכו'ברך משה בראשית עמ' קנ, רז
ה. כל הקורא ק"ש כאילו אוחז חרב של ב' פיות בידוברך משה בראשית עמ' ריא
ה. כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו וכו'שארית עזריאל עמ' תתנז
ה. כל הקורא קר"ש על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיותברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קמב
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין וכו' ואם קבלם מה שכרו יראה זרע וגו' ולא עוד אלא שתלמודו מתקיים בידו וכו'שארית עזריאל עמ' טו, קיז, קנד, קסא, קסד, קסז, שלו, תפא, תקסא, תקסב, תקסו, תריג, תשנז
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין של אהבהקול ברמ"א נשמע פרשת וישב אות ב, מקץ אות ב, תזריע אות ב
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין, יכול אפילו לא קבלם מאהבה וכו' מה אשם לדעת אף יסורין לדעתקול ברמ"א נשמע פרשת בשלח אות טו*, קרח אות ב*
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאושמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף מח ע"ב-ע"ד
ה. לוחות אלו עשרת הדברות "תורה" זה מקרא "והמצוה" זו משנה "אשר כתבתי" אלו נביאים וכתובים "להורותם" זה גמראשארית עזריאל עמ' תקנח
ה. לוחות אלו עשרת הדברות וכו'שבילי פנחס (תשפא) עמ' קפח
ה. לעולם ירגיז אדם יצ"ט וכו' יעסוק בתורהברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' נז, קפ
ה. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצה"ר נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה נצחו מוטב ואם לאו יקרא ק"ש נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתהקול ברמ"א נשמע פרשת יתרו אות י, בחקותי אות ב, עקב אות ד, ראה אות י, כי תצא אות א
ה. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' כח
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יקרא ק"ש וכו' יזכור לו יום המיתהשארית עזריאל עמ' שלז, תקמא, תתמז
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'בני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' קסא
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו'שבילי פנחס (תשפא) עמ' רלב, רמט, שסב
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע שנאמר רגזו ואל תחטאו נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה נצחו מוטב ואם לאו יקרא קר"ש נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתהקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - בר מצוה אות ב, אבות פ"ב דרושים א, אבות פ"ג ביאורים ב, אבות פ"ד ביאורים א, אבות פ"ו ביאורים ז
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעבמסילה נעלה עמ' סג
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשיח חן פ' כי תצא דרוש א
ה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שכ
ה. לעולם ירגיז יצ"ט על יצה"רשמש ומגן ירושלמי פ' בחוקותי
ה. מדת ב"ו אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח אבל הקב"ה אינו כן נתן תורה לישראל ושמחקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - שבועות אות יג
ה. מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר אף ברית האמור ביסורין יסורין ממרקין עונותיו של אדםקול ברמ"א נשמע פרשת בא אות ב, קרח אות ב*, עקב אות א, וילך אות ו
ה. נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין וכו'שארית עזריאל עמ' פה
ה. נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יזכיר לו יום המיתהברך משה בראשית עמ' צח
ה. נצחו מוטב ואם לאו יעסוק כתורה, יקרא קר"ש, יום המיתהברך משה סוכות עמ' קכג
ה. פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהברך משה דברים עמ' לה, צב, רנג
ה. פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהברך משה ויקרא עמ' רמז
ה. פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהברך משה חנוכה עמ' קמ
ה. פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' רעט, שלה
ה. פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורהשיח חן פ' דברים דרוש ב
ה. פשפש ולא מצאשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף ו ע"א, קט ע"ג
ה. רש"י - כאילו אוחז חרב של ב' פיות להרוג את המזיקיןברך משה בראשית עמ' ריא
ה. שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו' מוכר עצב ולוקח שמח אבל הקב"ה אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמח וכו'שארית עזריאל עמ' תשיא
ה. שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסוריןתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' רפז
ה. שלשה מתנות טובותשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף עא ע"א, עב ע"א
ה. תורה א"י ועוה"ב נקנין ביסוריןברך משה סוכות עמ' סד
ה: אין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' רמג
ה: אין חבוש מתיר עצמוברך משה במדבר עמ' קה
ה: אין חבוש מתיר עצמוברך משה חנוכה עמ' כח
ה: אמת זו תורה דכ' אמת קנהברך משה פסח-שבועות עמ' רכה
ה: אמת זו תורה שנא' אמת קנהברך משה בראשית עמ' כא
ה: אמת זו תורהברך משה במדבר עמ' ע, קפו
ה: אמת זו תורהברך משה ויקרא עמ' רסה
ה: אמת זו תורהברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קפד
ה: אמת זו תורהברך משה שמות עמ' קלא
ה: אמת זו תורהשבילי פנחס (תשפא) עמ' כב
ה: הא בצנעא הא בפרהסיאשיח חן פ' תזריע דרוש ב
ה: התורה נקראת אמתברך משה דברים עמ' קיא
ה: חזא דהוה גני בבית אפל, גלייה לדרעיה ונפל נהוראשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' סט
ה: יסורין ממרקין עוונותיו מק"ו או מגז"שברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קכא
ה: מי חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינאבני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' לז
ה: מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינאשארית עזריאל עמ' קלח
ה: מיתת בנים מזבח כפרהברך משה ויקרא עמ' קיז
ה: על שופרא דבלי בארעאתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' קצ
ה: רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמראשיח חן פ' דברים דרוש א
ה: רש"י - אבא בנימין וכו' שתהא תפילתי סמוך למיטתיבגדי כהונה (פרחיא) דף קלג ע"א
ה: רש"י ד"ה טורף, הנפש זו תפילהברך משה ויקרא עמ' פט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE | RARE BOOK
SERVICE

PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY
PARSHA
| CONTACT US