Halacha Brura and Berur Halacha Institute

הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ

דומלתה תודגא לע םישוריפל חתפמ

תודגאל חתפמה לש ישארה ףדל

(תורוקמה לש אלמ טסקט םע) ןירדהנס תכסמ לע תודגא ירואיב טקלל

ןירדהנס תכסמ
ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע גצ
'גמ תוחפ ןיד תיב ןיא א"ע ב
אריו 'פ החמש לוק
חי 'יס
דחאו םיעבשב אלא תורזעה לע ןיפיסומ ןיא א"ע ב
(גנשת) םייחה 'ס
וכק 'מע
'וכו השלשב תונוממ יניד א"ע ב
ת"הע בקעיל תמא
חמת 'מע
יראהו באזה א"ע ב
ב"ח ינושרגה טוקלי 'גב ןינואימהו הצילחה א"ע ב
ג"ח שדוח תלוע
,זלק ,הלק רמאמ
מק
עבורה א"ע ב
ב"ח ינושרגה טוקלי 'ג דוע איבהל ןינמו א"ע ב
,יש 'מע םייח ךרד
מש
הרשע איהש הדעל ןינמו א"ע ב
> >
הרותבש רואמה הבוטל ךתייטהכ אל א"ע ב
'מע ןויערה רוא
טלק
א"ע לש ד"ב פ"ע תושר תמחלמ א"ע ב
ג"ח שדוח תלוע
הפש רמאמ
קזנ יצחו קזנ א"ע ב
ףסוי ירמא
געק ףד תישארב
ד"ע
השלשב םינקז תכימס א"ע ב
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
ג"ע אע
השלשב הלגע תפורעו םינקז תכימס א"ע ב
םירבד ףסוי ירמא
א"ע חנ ףד
דחאו םיעבש לש התיה הלודג ירדהנס א"ע ב
ב"ח ינושרגה טוקלי א"ע לש התיה הלודגה ןירדהנס א"ע ב
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
305, 373
תלצמ הדעו תטפוש הדע א"ע ב
'מע םירפא ןינב
זלר ,גלק ,ביק
[הכלה]
תוליזג ה"ד י"שר א"ע ב
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] ט רועיש
יניד דחא הרות רבד אנינח יבר רמא ב"ע ב
הריקחבו השירדב תושפנ יניד דחאו תונוממ
וק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'סותב ב"ע ב
ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע טל
כ"חאו 'הב כ"חאו 'גב ןיליחתמ הנשה רוביע ב"ע ב
העבשב
כ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םש ן"רל סחוימ ,ח"רד םושמ ה"ד י"שר ב"ע ב
ג"ח שדוח תלוע
ופש ,דפש רמאמ
ידייא א"ע ג
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] ט רועיש
אלב ה"ד תופסותב א"ע ג
(רושימ) חולישה ימ
גפק 'מע ב"ח
רימגד דח והב תילד רשפא יא אתלתב א"ע ג
ג"ח שדוח תלוע
פש-טעש רמאמ
היל תיא א"רד א"ע ג
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] ט 'מע
רשכ ימנ דח א"ע ג
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] אר ,טצק
דח אתיירואדמ א"ע ג
ג"ח שדוח תלוע
זכר רמאמ
דח אתיירואדמ א"ע ג
ג"ח שדוח תלוע
זפש רמאמ
אלש ה"ד 'סות א"ע ג
א שורד הדוהי ילגד
בי תוא
הל יקומ ה"ד 'סות ב"ע ג
וע 'מע ןושל אפרמ םיתש יפתכב טט תופטוט א"ע ד
זלר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
לושיב ךרד ה"ד י"שר א"ע ד
ב"ע ס ףד בוט בר תרוסמלו ארקמל םא שי ,והלכ ה"ד 'סות א"ע ד
והייוורת םייקל אכיאד אכיה
ומ ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
הרות הרסא לושיב ךרד ב"ע ד
'יס ו"ח םולש ירבד
בכר
'וכו םיברל החמומ 'יה םיאו ב"ע ד
ץראה ירפ
גל 'מע (קסבטיו)
םיתש יפתכב ט"ט ב"ע ד
לאומש ירבד
זלק ,בפ 'מע (חנשת)
םיתש יקירפאב תפ םיתש יפתכב טט ב"ע ד
חכק ףד יול תשודק
א"ע
םינפמ םינפ 'יפא אה אנית .ןינד ה"ד 'סות ב"ע ד
..'ירמג אל
,(רוטנק) בקעי קלח
שארב קלח
םיברל החמומ אוה םא א"ע ה
יולה טבש תושרד
זש ,אצר 'מע
ללה לש וינב ינב ולא ,וילגר ןיבמ קקוחמו א"ע ה
םיברב הרות ןידמלמש
זכת 'מע םייח ךרד ידיחי ןד החמומ דיחי א"ע ה
ג שורד םיתעל הניב
זכ 'מע
תוילג ישאר ולא הדוהימ טבש רוסי אל א"ע ה
'וכו לבבש
ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע ביק
ןידי ןידי הרוי הרוי ךמוס א"ע ה
'מע י"ח ט"וי תרהט
ונ
'וכ ררג יבר א"ע ה
דע 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
אל יאו ה"ד י"שר א"ע ה
(ץבעי) בוזא תדוגא
א"ע טע ףד
ןוגכ ה"ד 'סות א"ע ה
םימכח ירבד טוקלי
טנשת 'יס תישארב
ותמכח םש לע יתוחא ב"ע ה
'מע היארה ירמאמ
472
יסרפ אתלת לארשי הנחמ ב"ע ה
םידעומ שדק רבדמ
גר 'מע א"ח
םולש ףדורו םולש בהוא היה ןרהא ב"ע ו
'מע ןושל אפרמ
בלק ,דכק
םולש וב שיש טפשמ הזיא ב"ע ו
'מע ו"ח םייח עפש
הלק
םיניידה המה לא תדעב בצנ םיקלא ב"ע ו
ב"ח ינושרגה טוקלי עוצבל רוסא ב"ע ו
יבכמה שוריפ
טר 'מע תומש
הדוהי דגנכ רמאנ 'עצוב' ...עוצבל רוסא ב"ע ו
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
ית 'מע
טפשמ השוע דוד היהו :רמוא אוה דודב ב"ע ו
הקדצ ןיא טפשמ שיש םוקמ לכב אלהו ,הקדצו
תא הכיז ןידה תא ןד .'וכו ,טפשמ ןיא הקדצו
ןוממ ינע בייחתנש הארו בייחה תא בייחו יאכזה
הזל טפשמ ,הקדצו טפשמ הז ,ותיב ךותמ ול םלשו
ותיב ךותמ ול םלישש הזל הקדצו ןוממ ריזחהש
ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע חפ
רשפ השעש הדוהי לע יאק ךרב עצוב ב"ע ו
יבכמה שוריפ
זכר 'מע םירבד
ץאנמ אלא ךרבמ הז ןיא ...האס לזג ב"ע ו
,המכח תישאר
ל קרפ ןיניד
'ה ץאנ ךרב עצובו ...רמאנ הז לעו ...עצובה ב"ע ו
'וכו רהה תא ןיקה בוקי אלא
'מע ןויערה רוא
חכר
ץאנמ ז"ה הדוהי תא ךרבמה ב"ע ו
,המכח תישאר
תוא ח קרפ תווצמ
א
הז ןיע ךרבמ דציכ ...ןנחטו ןיטח לזגש ירה ב"ע ו
ץאנמ אלא ךרבמ
לע תופי םינפ
דפק 'מע םילהת
ולשמ ןתונ היהש הקדצו טפשמ השוע דודו ב"ע ו
יולה טבש תושרד
טמר 'מע
מ"כ אלהו ,הקדצו טפשמ השוע דוד יהיו ב"ע ו
'וכו הקדצ ןיא טפשמ שיש
'מע ב"ח םורמ ימ
זס
ינפלו םידיעמ םה ימ תא םיעדוי םידע ויהיו ב"ע ו
םידיעמ םה ימ
הרותבש רואמה אטוח הז ירה עצובה לכ ב"ע ו
זנר ב היאר תלוע ףאנמ אלא וניא הדוהי תא ךרבמה לכ ב"ע ו
(רושימ) חולישה ימ
חמ 'מע א"ח
'וכו הדוהי תא ךרבמה לכ ב"ע ו
ב"ח ינושרגה טוקלי
גנק 'מע
הדוהי דגנכ אלא עצוב רמאנ אל ב"ע ו
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
ע 'מע םינורחא
הדוהי דגנכ אלא 'עצוב' רמאנ אל ב"ע ו
ב"ח ינושרגה טוקלי אדוהי דגנכ אלא עצובו רמאנ אל ב"ע ו
'מע א"ח להי רוא
אנק
הדוהי דגנכ אלא הז קוספ רמאנ אל ב"ע ו
לע תופי םינפ
חכת 'מע םילהת
עוצבל הוצמ ב"ע ו
'מע ט"ח םורמ ימ
טסק
עצבל הווצמ ב"ע ו
137 'א היא ןיע רהה תא ןידה בוקי רמא השמ ב"ע ו
'מע א"יח םורמ ימ
הס
רהה תא ןידה בקי רמוא היה השמ ב"ע ו
וכק ףד יול תשודק
ג"ע
דגנכ אלא עצוב רמאנ אל רמוא מ"ר ב"ע ו
ץאנמ הז ירה...הדוהי
ב"ח ינושרגה טוקלי עוצבל הוצמ א"קביר ב"ע ו
'מע ןושל אפרמ
בכק
תאזה הרצלו יל המ ןיידה רמאי אמש ב"ע ו
םינושאר ישוריפ ופדור קזח אצמנו קזח בייחתנ אמש ב"ע ו
,המכח תישאר
זע קרפ ןיניד
רמול ןיאשר ד"ב ...ןודל ןיידל ואבש םינש ב"ע ו
הרשפ ושעו ואצ םהל
ה קלח םולש ירבד
דע ןמיס
'וכו ךינפל ואבש םינש ב"ע ו
שורד םיתעל הניב
ב 'מע א
'וכו ןידל ךינפל ואבש םינש ב"ע ו
ב"ח ינושרגה טוקלי
דמ 'מע
ת"ד לע אלא םדא לש וניד תליחת ןיא ז
'מע ןויערה רוא
חכר
לגעה השעמב רוחו ןרהא א"ע ז
'מע א"ח םייח עפש
זפ
ת"ד לע אלא םדא לש וניד תליחת ןיא א"ע ז
המש 'סותבו
גצר 'מע ןושל אפרמ ת"ד לע אלא םדא לש וניד תליחת ןיא א"ע ז
יולה טבש תושרד
דפק 'מע
ת"ד לע אלא ןודינ םדא לש וניד תליחת ןיא א"ע ז
א"שרהמו ,'סותבו
םינושאר ישוריפ ת"ד לע אלא ןודינ םדא לש וניד תליחת ןיא א"ע ז
אפ 'מע ןהכה הוצו ירבד לע אלא ןודינ םדא לש וניד תליחת ןיא א"ע ז
'וכו הרות
ג"ח שדוח תלוע
ופק רמאמ
וניד תלחת ןיא א"ע ז
'מע םדא תמשנ
וסק
ת"ד לע אלא ןודינ םדא לש וניד תלחת ןיא א"ע ז
(אלא ה"ד 'סותבו)
ור 'מע עשוהי תקלח
גער הרעה
ת"ד לע אלא ןודינ םדא לש וניד תלחת ןיא א"ע ז
'מע היארה תורצוא
818
רקובל וניד ,תא יתוחא המכחל רומא א"ע ז
טפשמ
הש 'מע רסומ טבש ארוניצל אימד ארגית ה"ר רמא א"ע ז
ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע דמ
הבוטל ןיוכתנ ןרהא לגעה השעמב א"ע ז
זיק 'מע ןושל אפרמ ליזילו רימזיל אמילג ליקש אניד יבמ ליזאד א"ע ז
זיש 'מע ןושל אפרמ 'וכו ןיתמחר יכ ליזאו רמאק יוהד אוהה א"ע ז
חכ ףד דוד תבהא
א"ע
אמיינ איה ליזאו רמאקד אוהה א"ע ז
ףד ב"ח רכששי ינב
(ה"גה) א"ע די
אמילגל הולקשו אניד יבמ לזאד ןאמ אוהה א"ע ז
'וכו ,לזילו רמזיל היפתכ לעמ
א"ח םלוע תוביתנ
חיר 'מע
ארגית אוהה א"ע ז
'מע ט"ח םורמ ימ
בש
רוח תא וגרהש - חבזמ ןביו א"ע ז
'מע י"ח םורמ ימ
בל
וינפל חובזש יממ ןיבה - וינפל חבזמ ןביו א"ע ז
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
פ 'מע םינורחא
...ול תחנומ ברח וליאכ ומצע ןייד הארי א"ע ז
כ שורד םיתעל הניב
טמק 'מע
ויתוכרי ןיב תחנומ ברח וליאכ ןיידה הארי א"ע ז
,בקעיל וירבד דיגמ
,אנ 'יס הרות רוא
חנש
אריספסד איתופא אזיזע הוה ןיתמיחר יכ א"ע ז
ןביכש
םינושאר ישוריפ םקו קידצ לופי עבש יכ א"ע ז
,המכח תישאר
בע קרפ ןיניד
םרוג ותימאל תמא ןיד ןד וניאש ןייד לכ א"ע ז
לארשימ קלתסתש הניכשל
ב"ח ינושרגה טוקלי ותימאל תמא ןיד ןדש ןייד לכ א"ע ז
א"ח םלוע תוביתנ
ופק 'מע
ותימאל תמא ןיד ןדש ןייד לכ א"ע ז
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
פ 'מע םינורחא
...ותימאל תמא ןיד ןדש ןייד לכ א"ע ז
,המכח תישאר
דס קרפ ןיניד
ןידכ אלש הזל ןתונו הזמ לטונש ןייד לכ א"ע ז
ושפנ תא הבוג ה"בקה
א"ח םלוע תוביתנ
אצק 'מע
הזל ןתונו הזמ ןוממ לטונש ןייד לכ א"ע ז
'מע ןושל אפרמ
אכק ,דיק
הניכשכ םרוג ותימאל תמא ןיד ןדה לכ א"ע ז
לארשיב הרשתש
א"ח םלוע תוביתנ
זל 'מע
ןוגה וניאש רובצה לע ןייד דימעמה לכ א"ע ז
םינושאר ישוריפ לגעה השעמ דגנכ אלא הז ארקמ רמאנ אל א"ע ז
םינושאר ישוריפ תחנומ ברח וליאכ ומצע ןייד הארי םלועל א"ע ז
ול
ב"ח ינושרגה טוקלי ברח וליאכ ומצע ןייד הארי םלועל א"ע ז
א"ח םלוע תוביתנ
צק 'מע
ול תחנומ ברח ולאכ ומצע ןייד הארי םלועל א"ע ז
ויתוכרי ןיב
'מע ב"ח םורמ ימ
אמ
ול החותפ םונהיג ולאכ ןיד הארי םלועל א"ע ז
ויתחת
,המכח תישאר
רוא ,דל קרפ ןיניד
גי קרפ םלוע
תחנומ ברח וליאכ ומצע ןיידה הארי םלועל א"ע ז
ויתחת ול החותפ םנהיגו ויתוכירי ןיב
םימכח ירבד טוקלי
דל 'יס תישארב
וינפל חובזש רוח האר א"ע ז
יבכמה שוריפ
יר 'מע תומש
וינפל חובזש רוח האר א"ע ז
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
ע 'מע םינורחא
...וינפל חובזש רוח האר א"ע ז
דק ףד יול תשודק
ב"ע זמק ,א"ע
ול ןילאושש...'ירמאד אהו אלא ה"ד 'סות א"ע ז
הנומאב תתנו תאשנ
(גנשת) םייחה 'ס
*סק 'מע
אלא ה"ד 'סות א"ע ז
אע ףד הבוט העומש
א"ע
ול ןילאושש ...'ירמאד אהו .אלא ה"ד 'סות א"ע ז
הנומאב תתנו תאשנ
ב"ח ינושרגה טוקלי
גנק 'מע
(ןתמו אשמ ,ת"ד) םדא לש וניד תליחת א"ע ז
אובמ עשוהי ןסוח
אנק 'מע
הרות ירבד לע םדא לש וניד תליחת א"ע ז
'מע היארה ירמאמ
198
הרות ירבד לע ,םדא לש וניד תליחת א"ע ז
'מע רכששי הטמ
דעק
,וריבח ד"עב עמשי אלש ד"יבל הרהזא ב"ע ז
המש י"שרבו
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
גק 'מע םינורחא
העוצרו לקמ ...ןיניידה ילכ ולא ב"ע ז
א"ח םלוע תוביתנ
צק 'מע
ךל הרוסא איהשךתוחאכ רבדה ךל רורב םא ב"ע ז
והרמא
,המכח תישאר
גע קרפ ןיניד
ואל םאו והרמא רקבכ רבדה ךל רורב םא ב"ע ז
והרמאת לא
'מע ןושל אפרמ
טכק
'וכו רקובכ רבדה ךלל רורב םא ב"ע ז
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
דצק רמאמ ישילש
'וכו רימג הוה אלד אנייד ומקוא האישנ יבד ב"ע ז
'וכו ןייד דימעמה לכ 'וכו ערפיל ה"בקה דיתעו
(גנשת) םייחה 'ס
בסק 'מע
שדוק םע שאר לע עיספי אל ןייד ב"ע ז
א"ח םלוע תוביתנ
זפק 'מע
ןידב םינותמ ווה ב"ע ז
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
בנ רמאמ ישילש
ןידב ןינותמ ווה ב"ע ז
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
וק 'מע םינורחא
הרישא עטונ וליאכ ןוגה וניאש ןייד הנממה ב"ע ז
א"ח םלוע תוביתנ
חפק 'מע
ןוגה וניאש ןייד הנממה ב"ע ז
העק 'מע םייח ךרד הרישא עטונ וליאכ ןוגה וניאש ןייד דימעמה ב"ע ז
א"ח שבד תורעי
טיר 'מע
הרשא עטונ ולאכ ןוגה וניאש ןייד דימעמה ב"ע ז
'וכו
'מע ןושל אפרמ
חכק
ירושכמ יביש היטמינד יכיה יכ ב"ע ז
(גנשת) םייחה 'ס
הכק 'מע
לייע לייעד ןויכ ב"ע ז
'מע ןושל אפרמ
טכק
אלש הזל ןתונו הזמ ןוממ לטונש ןייד לכ ב"ע ז
'וכו ןידכ
,המכח תישאר
מ קרפ ןיניד
עטנ וליאכ ןוגה וניאש ןייד דימעמה לכ ב"ע ז
לארשיב הרישא
םימכח ירבד טוקלי
דנ 'יס ארקיו
עטונ ולאכ ןוגה וניאש ןייד דימעמה לכ ב"ע ז
הרשא
ג רעש הבושת ירעש
דצק תוא
עטנ ולאכ ןוגה וניאש ןייד דימעמה לכ ב"ע ז
לצא ועטנ וליאכ םכח דימלת םוקמבו ,הרשא
חבזמ
(גרבדלוג) ןושש לוק
המדקה
ןוגה וניאש ןייד דימעמה לכ ב"ע ז
'יס ו"ח םולש ירבד
גכ
'וכו וניאש ןייד דימעמה לכ ב"ע ז
םיקידצ תוחרוא
'מע תופינח רעש
זלק
עטונ וליאכ ןוגה וניאש ןייד דימענה לכ ב"ע ז
ערפהל ה"בקה דיתעו... לארשיב הרישא
וידימעממ
'מע ןויערה רוא
הצר ,די-גי
ןסוח םלועל אל ב"ע ז
םינושאר ישוריפ הרות לש התמחלמ - המחלמ ידמולמ ב"ע ז
,המכח תישאר
הע קרפ ןיניד
םינותמ ווה ןנבר רומאד אתלימ אה ןל אנמ ב"ע ז
'וכו תולעמב הלעת אלו ביתכד ןידב
'יס ו"ח םולש ירבד
בעת
'וכו םנהיג לש הדחפמ ב"ע ז
ת"הע בקעיל תמא
דיש 'מע
אלדנסו ארפושו העוצרו לקמ ב"ע ז
ב"ח ינושרגה טוקלי 'יל יפתכמ ווה יכ ארטוז רמ ב"ע ז
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
פ 'מע םינורחא
ןלוכ ראוצב יולת רלוק ,ןידב ןיבשויש הרשע ב"ע ז
וכק 'מע ןושל אפרמ םינייד םידימעמהמ ערפהל ה"בקה דיתע ב"ע ז
'וכו
םירבד ףסוי ירמא
א"ע בי ףד
והכתח כ"חאו ןידה תא קדצ ב"ע ז
'מע םייחו הרות
טש
אפירט יתא הוה ישא בר ב"ע ז
זיר 'מע ןושל אפרמ ילזאד ירפסד יהובמא יזח יוה יכ 'וכו בר ב"ע ז
'וכו הירתבא
בקעי ילהא
אנר ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
'וכו הובמא יזח יוה יכ בר ב"ע ז
םירבד ףסוי ירמא
ג"ע אי ףד
וריבח ד"עב אביש םדוק ד"עב עמשי אלש ב"ע ז
םינושאר ישוריפ םימכח ידימלת - םירובג םישש ב"ע ז
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ג"ודהמ
זטק
רודבש םינקזהו התא עשוהיל השמ רמא א"ע ח
'וכו םעה ואיבת
יולה טבש תושרד
נ 'מע
'וכו השמ ה"ד י"שרב א"ע ח
'מע ב"ח םורמ ימ
,גצר 'מע ט"ח ,טצ
א"יח ,הצ 'מע י"ח
'מע ב"יח ,חכק 'מע
אמ 'מע ג"יח ,גיר
רודל םירבד 'ב ןיאו רודל 'א רבד א"ע ח
,זנ 'מע ןויערה רוא
הצר
רודל דחא רבד א"ע ח
,הכק 'מע ןרהא די
אלק
רודל דחא רבד א"ע ח
ףד ג קלח לארשי רנ
חל
רודל דחא רבד א"ע ח
ץראה ירפ
ע ,גל 'מע (קסבטיו)
רודל דחא רבד א"ע ח
ב"ח ינושרגה טוקלי םכמ השקי רשא רבדהו א"ע ח
םירבד ףסוי ירמא
ד"ע בק ףד
םדקדק לע ךהו לקמ לוט א"ע ח
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
דק 'מע םינורחא
םדקדק לע ךהו לקמ לוט א"ע ח
תשרפ םיספ תנותכ
,א"ע ל רבדמב
,ג"ע דל ךתולעהב
ד"ע דל
רודל דחא רבד ,םדקדק לע ךהו לקמ לוט א"ע ח
רודל ןירבד ינש ןיאו
70 'מע םייחה שפנ יכרצ לע ותלפתב רבד שדחל יאשר דיחי א"ע ח
ומצע
יבכמה שוריפ
ביר 'מע םירבד
...איבת התא יכ ...אובת התא יכ א"ע ח
'מע ב"ח שבד תורעי
בפק
אובת התא יכ ביתכו איבת התא יכ בותכ א"ע ח
'וכו
הונע ,המכח תישאר
ןיניד ,מ תוא ה קרפ
דס קרפ
ןינתונו הזמ ןוממ ןילטונש םיעשרל ןייד אל א"ע ח
'וכו ותוא ןיחירטמש אלא ןידכ אלש הזל
הרותבש רואמה השמ שנענ הז רבד לע א"ע ח
'מע ןויערה רוא
הצר
דחא גיהנמ - י"שר א"ע ח
זנ 'מע ןויערה רוא השעמ השע םהיפ לע - י"שר א"ע ח
םירבד ףסוי ירמא
ב"ע בי ףד
לש ןידכ הטורפ לש ןיד ךילע ביבח אהיש א"ע ח
הנמ האמ
,המכח תישאר
ט תוא ו קרפ הארי
הארתה ךירצ ןיא רבח ב"ע ח
הרותבש רואמה הרבע ירבועל לפטנה שנע א"ע ט
םימכח ירבד טוקלי
דפ 'יס תישארב
ומצע לצא בורק םדא ב"ע ט
השמל הלפת
'מע (ונינשומלא)
טעק
ומצע לצא בורק םדא ב"ע ט
(גנשת) םייחה 'ס
הכק 'מע
עשר ומצע םישמ םדא ןיא ב"ע ט
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] אל רועיש
אוה וסנואל ועבר ינולפ ףסוי בר רמאו ב"ע ט
הרותהו אוה עשר ונוצרל ,וגרהל ןיפרטצמ רחאו
דע עשר תשת לא הרמא
מ 'מע ןרהא די ודלי וליאכ הרות וריבח ןב דמלמה לכ ב"ע ט
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] וט רועיש
ןיפרטצמ רחאו אוה וסנואל ועבר ינולפ ב"ע ט
וגרהל
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] כק ,דיק
םש ן"באר ,ינוצרל ינעבר ינולפ ב"ע ט
מ"וח המלש תכרב
טכר ,חכר 'מע
[הכלה]
תויוארה תוכמ אלא ותוא ןיכמ ןיא א"ע י
ןיכמ ןיא ה"ד םש י"שרבו ,שלתשהל
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
הע רמאמ ישילש
תדמוע התימ םוקמב תוקלמ א"ע י
ג רעש הבושת ירעש
הע תוא
תדמוע התימ תחת תוקלמ א"ע י
ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע טל
ימ דגנכ ז"הג ךנה ב"ע י
'יס ו"ח םולש ירבד
אפק
דימת התשמ בל בוטו ב"ע י
שדוקה ךרד
טנש 'מע (ימענת)
האיבלל איבל ןיב ותסיכ סינכמל לשמ ב"ע י
ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע זנק
יסיסכת ןיאכ השענ שדוחה רוביע י"שר ב"ע י
תוכלמ
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] ז 'מע
אישנ הצרי כ"א אלא ןירבעמ ןיא א"ע אי
ד קלח םולש ירבד
גפ 'מע
'וכו תא ןירבעמ ןיא א"ע אי
הרותבש רואמה תושרב אלש יתילעש אוה ינא א"ע אי
יולה טבש תושרד
אער ,רע ,חסר 'מע
ארזע לש ודימלת וינע יה דיסח יה א"ע אי
א"שרהמבו
יבכמה שוריפ
המת 'מע םירבד
?ינא רוטליד יכו א"ע אי
שורד רתסא רמאמ
א
וינע יה דסח יה וילע ורמא תמשכו א"ע אי
'וכו לליה לש ודימלתמ
יבכמה שוריפ
המת 'מע םירבד
עשוהימ...הינכשמ הל רימג ןטקה לאומשו א"ע אי
יולה טבש תושרד
חכ 'מע
וילע הניכש הרשתש יוארש דחא ןאכ שי א"ע אי
ךכל יאכז רודה ןיאש אלא
התעפשהו הרבחה
י קרפ 8 רמאמ
םינייד העבש ןמיזש לאילמג ןברב השעמ א"ע אי
םינושאר ישוריפ םינורחאה םיאיבנ ותמשמ א"ע אי
בקעי ילהא
ו ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע גצ ,ב"ע
ןטקה לאומשב םהיניע ונתנ א"ע אי
ולר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
אישנ הצריש דע א"ע אי
א"ח שדוח תלוע
דלק רמאמ
וילע הרשתש ןטקה לאומש היה יואר א"ע אי
הניכש
ףד א"ח לארשי יזנג
ב"ע גכ
ורוד ןיאש אלא וילע הניכש הרשתש יואר א"ע אי
ךכל יואר
יולה טבש תושרד
גצר ,ופר 'מע
'וכו הדוהיב אלא םינשה תא ןירבעמ ןיא ב"ע אי
יולה טבש תושרד
הלר 'מע
אלא היהי אל שרוד התאש השירד לכ ב"ע אי
םוקמ לש ונכשב
ולר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
רתב ה"ד 'סותו י"שר ב"ע אי
קלח היארה תורגא
דל א
ןירבעמ ןיא ה"ד 'סות ב"ע אי
יולה טבש תושרד
בסק 'מע
האמוטה ינפמ הנשה תא ןירבעמ ןיא א"ע בי
'מע ב"ח שבד תורעי
טער ,זער
'וכו םכל הזה שדחה היקזחל היל תילו ב"ע בי
'יס ג רמאמ ירזוכ
טל
רדאב רדא רוביע ב"ע בי
שאהמ לצומ
טצ ףד (םטשרבלה)
ב"ע
םישולש םויב רדא רביעש ב"ע בי
א"ח ט"וי תשודק
א"ע בנ ףד
וקספש ליבשב אלא םילשורי הברח אל ?"ע די
הנומא ישנא
יכדרמ רמאמ
צ 'מע (אנרובדנ)
ויתונוע ןירפכמ הלודגל הלועש םדא א"ע די
בשיו 'פ החמש לוק
ג 'יס
דע רוביצה לע סנרפ הנמתמ םדא ןיא א"ע די
ויתונוע לכ ול ןילחומש
ףד ךלמילא םעונ
א"ע בכ
ןילחומ ןכ םא אלא הלודגל הלוע םדא ןיא א"ע די
ויתונוע לכ לע ול
תוא ק 'עמ יפל שבד
דמ
םייקו לבק יוה א"רא א"ע די
ףד (י'גלפ) םייח שפנ
ב"ע זנק
םייקו לבק יוה א"ע די
לע תופי םינפ
גצק 'מע םילהת
לכ לע ול ןילחומ הלודגל הלועש ןויכ א"ע די
ויתונוע
םימכח ירבד טוקלי
אל 'יס ארקיו
לכ ול ןילחומ רובצה לע םדא הנמתנשכ א"ע די
ויתנווע
תשרפ םיספ תנותכ
ג"ע גי ערוצמ
םייקו לבק יוה םלועל א"ע די
ןייוצמכ) קרב
(היארה תורצואב
220 ףד
היכמסמלמ רמטימ אריז 'ר א"ע די
אכ תורוא הכימסה לע ושפנ רסמ אבב ןב הדוהי 'ר א"ע די
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
124-123
אביקע יבר לש ודימלת היה ריאמ יבר א"ע די
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
123
יבר לש ודימלת היה רזעלא ןב ןועמש יבר א"ע די
ריאמ
93 'מע בל יכרעמ םינקז 'ה ךמסש לע גרהנ ב"ביר א"ע די
םירבד ףסוי ירמא
ד"ע-ג"ע הס ףד
השלשב תושדקה ב"ע די
יולה טבש תושרד
ונר 'מע
וז ךינקז ,'וכו ךיטפושו ךינקז ואציו ב"ע די
ג"כו ךלמ הז ךיטפושו ,ןירדהנס
393 היארה ירמאמ םוקמ לש ונכש ב"ע די
ג"ח שדוח תלוע
טלק רמאמ
ימ ה"ד 'סות א"ע וט
ג"ח שדוח תלוע
חלק רמאמ
יניס ה"ד 'סות א"ע וט
תומש ףסוי ירמא
ג"ע חע ףד
לודג רבד רשא רמא דחו א"ע זט
'מע ןויערה רוא
טלק
םירואו ןירדהנס פ"ע תושר תמחלמ א"ע זט
םימותו
'מע ןויערה רוא
טלק
ןהמ תושר ןילטונ - י"שר א"ע זט
םירבד ףסוי ירמא
ב"ע חנ ףד
הנוממ דחא ה"דות א"ע זט
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
214
לארשי םעב החרק תושעל ןיא ב"ע זט
ימי ,בוט רשבמ
םימחרה
החיתפ ,תוחילסהו
הע 'מע
הצע ולטנ דועו :ןיצעוי ה"ד א"שרהמבו ב"ע זט
םירבד המכב הרותה פ"ע המחלמב וגהנתי ךיאמ
המחלמב
12 'מע םייחה שפנ תורודל ושעת ןכו ב"ע זט
יולה טבש תושרד
זפר 'מע
ךיטבשל םיטפוש ל"ת ןינמ טבשו טבש לכל ב"ע זט
'יס ב רמאמ ירזוכ
דס
המוק ילעב אלא ןירדהנסב ןיבישומ ןיא] א"ע זי
ילעבו ,הנקז ילעבו הארמ ילעבו המכח ילעבו
אהת אלש ,ןושל םיעבשב םיעדויו ,םיפשכ
[ןמגרותמה יפמ ןיעמוש ןירדהנס
א"ח טפשמה בל
[הכלה] זט רועיש
םיעדויה אלא ירדהנסב ןיבישומ ןיא א"ע זי
ןושל םיעבשב
'מע ב"ח שבד תורעי
בלק
עדויש ימ אלא ןירדהנסב ןיבישומ ןיא א"ע זי
(עדויש ה"דות) ץרשה תא רהטל
די) ל"רהמ תושרד
ונק 'מע (יכדרמ
ןירדהנסב ןיבישומ ןיא א"ע זי
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע הלש
גוגמו גוג לע ואבנתנ דדימו דדלא א"ע זי
יבכמה שוריפ
דנק 'מע תומש
גוגמו גוג לע ואבנתנ דדימו דדלא א"ע זי
ב"ח ינושרגה טוקלי יתרת ךנה ד"מל אמלשב א"ע זי
םימכח ירבד טוקלי
דל 'יס ארקיו
םהילאמ םילכ םהו רובצ יכרצ םהילע לטה א"ע זי
'מע ב"ח שבד תורעי
אפק
םילכ םהו רוביצ יכרצ םהילע לטה א"ע זי
םהילאמ
יולה טבש תושרד
חע 'מע
ןהילאמ ןילכ ןהו רוביצ יכרצ ןהילע לטה א"ע זי
תשרפ םיספ תנותכ
,א"ע וט ירחא
א"ע ול ךתולעהב
ןהילאמ ןילכ ןהו רוביצ יכרצ ןהילע לטה א"ע זי
ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע זי
ףושיכ םג דומלל ןיכירצ ויה ןירדהנסה א"ע זי
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
א"ע טכ
הנחמב םישנא ינש וראשיו א"ע זי
א"ח שבד תורעי
חמר 'מע
עשוהיו תמ השמ ורמא ואבנתנ האובנ המו א"ע זי
'וכו סינכמ
,בקעיל וירבד דיגמ
הלק 'יס הרות רוא
עשוהי תמ השמ ורמא ואבנתנ האובנ המו א"ע זי
ץראל לארשי תא סינכמ
םידעומ שדק רבדמ
אכ 'מע א"ח>
יאכז - בייח ולוכ א"ע זי
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
262
ץראל לארשי תא סינכמ עשוהיו תמ השמ א"ע זי
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע חלש
סינכמ עשוהי תמ השמ א"ע זי
'מע ג"יח םורמ ימ
אלק
ותוא םירטופ הבוחל םלוכ וארש ןירדהנס א"ע זי
םינושאר ישוריפ ןירטופ הבוחל ןלוכ וארש ןירדהנס א"ע זי
'מע ירנ ריאת
בל-אל
םיאבנתמ ויה גוגמו גוג יקסע לע א"ע זי
ופש 'מע םייח ךרד ןב ןועמשו יאשע ןב ןועמש םימכח ינפל ןינד ב"ע זי
אמוז
יולה טבש תושרד
פק 'מע
ח"ת ןיא וללה םירבד 'י הב ןיאש ריע לכ ב"ע זי
י"שרפבו רלבל 'וכו הב רודל יאשר
םינושאר ישוריפ וללה םירבד 'י הב ןיאש ריע לכ ב"ע זי
ב"ח ינושרגה טוקלי וללה םירבד הרשע הב ןיאש ריע לכ ב"ע זי
'מע םייח ךרד
הפרת
ותוא םינד אלו ןד אל ךלמה א"ע חי
'מע י"ח ט"וי תרהט
זטר ,ביר
םעה ןיבל וניב ועצממ הנוממהו א"ע חי
התעפשהו הרבחה
אי קרפ 25 רמאמ
הטימה רחא אצוי וניא לודג ןהכ א"ע חי
זלר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
שדקמה ןמ אצי אל א"ע חי
א קלח םולש ירבד
אצ 'מע
'וכו ץלוח אל ךלמ א"ע חי
ט ףד יבא תוכרב
א"ע
רוכז םבייל הצור םאו 'וכו םביימ אל ךלמ א"ע חי
בוטל
א קלח םולש ירבד
צ 'מע
'וכו ריעמ אל ךלמ א"ע חי
יבכמה שוריפ
אמר 'מע לאומש
...ךלמ לש ותנמלא ךלמה אשונ א"ע חי
'מע א"ח להי רוא
בק-אק
םושמ הנש רוביעב ג"הכ םיבישומ ןיא ב"ע חי
הניצ
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע זנק
אתוובר ךנה ב"ע חי
ב"ע הע ףד בוט בר 'וכ רקב יעור 'גד ארמימ ב"ע חי
ג"ח שדוח תלוע
,זכר ,הכר רמאמ
חכר
ךלמל דיעמ ב"ע חי
דנשת זומת 'ג 'ס
זסר 'מע
[הרובקה רחאל לבאה םוחינ] א"ע טי
'מע י"ח ט"וי תרהט
אסק
הנוממ ונייה ןגס ונייה א"ע טי
לע תופי םינפ
אנת 'מע םילהת
ךב ודיעיו ךילגר לע דומע יאני א"ע טי
אצ רהוט יליפרע םהרבא תא הדפ רשא בקעי א"ע טי
ב"ח ינושרגה טוקלי לארשי יכלמ אלא ונש אל א"ע טי
ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע הצ
חטש ןב ןועמשד השעמ א"ע טי
'מע ןויערה רוא
הל-דל
עקרקב םהינפ ושבכ ב"ע א"ע טי
א קלח םולש ירבד
אצ 'מע
'וכו יאניד הידבע א"ע טי
א"ח טפשמה בל
[הכלה] הכ רועיש
אשפנ לטק אכלמ יאניד הידבע א"ע טי
םימכח ירבד טוקלי
חצר 'יס ארקיו
םירחא טושק כ"חאו ךמצע טושק א"ע טי
חפש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ךלמה יאני ה"דות א"ע טי
ג"ח שדוח תלוע
וכר רמאמ
לבא ה"ד 'סות א"ע טי
ב שורד הדוהי ילגד
וט תוא
יאני ה"ד 'סות א"ע טי
ב"ח ינושרגה טוקלי וננודנו וב םכיניע ונת א"ע טי
,המכח תישאר
בס-אס קרפ ןיניד
'וכו אשפנ לטק אכלמ יאניד הידבעד ב-א"ע טי
ןינד אלו ןד אל ךלמ 'וכו עקרקב םהינפ ושבכ
ותוא
'מע ייחב ונבר יבתכ
גר
יטלפ ביתכ א"ע כ - ב"ע טי
יבכמה שוריפ
אכק 'מע תומש
השמ תומש ןינעב] ב"ע טי
םינושאר ישוריפ הלס ףסויו בקעי ינב ךמע ערזב תלאג ב"ע טי
לע תופי םינפ
טפ 'מע םילהת
זעוב לש ופקת לודג ב"ע טי
ונ 'מע ןושל אפרמ הינימ ליזאקד הוצמה לע הכבו ךלי ךלה ב"ע טי
לארשי תרטע
חל 'מע (ילאפהאב)
ודלי וליאכ הרות ורבח ןב תא דמלמה ב"ע טי
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
הכ 'מע
ודלי וליאכ הרות וריבח ןב דמלמה ב"ע טי
יבכמה שוריפ
חיק 'מע תומש
,םותי לדגמה ,הרות ורבח ןב דמלמה ב"ע טי
ודלי אוה וליאכ
םינושאר ישוריפ בקעי שובי התע אל ד"הו ב"ע טי
לע תופי םינפ
אסת 'מע םילהת
הוצמ לע הכבו ךולה השיא התא ךליו ב"ע טי
הינימ ךלהש
,המכח תישאר
דמ קרפ םינב לודיג
םותי לדגמה לכש 'וכו הדלי לכימ יכו ב"ע טי
ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ ותיב ךותב
ב"ח ינושרגה טוקלי תובשחמ ילעב ל"א עקרקב םהינפ ושבכ ב"ע טי
םתא
ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע ומק
ודלי וליאכ ,הרות וריבח ןב תא דמלמה לכ ב"ע טי
םימכח ירבד טוקלי
דלש 'יס תישארב
וילע הלעמ הרות וריבח ןב דמלמה לכ ב"ע טי
ודלי ולאכ בותכה
ו ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
וילע הלעמ ,הרות וריבח ןב דמלמה לכ ב"ע טי
ודלי וליאכ בותכה
,בקעיל וירבד דיגמ
'יס םירמא יטוקל
'יס הרות רוא ,דסק
גסת ,ר
וילע הלעמ הרות ורבח ןב דמלמה לכ ב"ע טי
ודלי וליאכ בותכה
םינושאר ישוריפ דמיל השמו דלי ןרהא ךל רמול ב"ע טי
םינושאר ישוריפ בקעי תיב לא 'ה רמא הכ ןכל ב"ע טי
ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע גל
לוחמ ודובכ ןיא ודובכ לע לחמש ךלמ ב"ע טי
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
דק 'מע
לוחמ ודובכ ןיא ודובכ לע לחמש ךלמ ב"ע טי
יבכמה שוריפ
,הנק 'מע לאומש
המר
הניבל וניב ברח ץענ ב"ע טי
יבכמה שוריפ
,הנק 'מע לאומש
המר
דודו הוולימא היתעד הטורפו הוולימ רבס ב"ע טי
הטורפא היתעד הטורפו הוולימ רבס
כ שורד םיתעל הניב
טמק 'מע
הניבת וניב ברח ץענ שיל ןב יטלפ ב"ע טי
'מע ה"ח םורמ ימ
וצ
שיל ןב יטלפ ב"ע טי
יבכמה שוריפ
אכק 'מע תומש
השמ תומש ןינעב - י"שר ב"ע טי
יבכמה שוריפ
חיק 'מע תומש
'ידוהי' ארקנ ז"עב רפוכה לכש - י"שר ב"ע טי
יבכמה שוריפ
המר 'מע לאומש
הריבעה ןמ ל-א וטלפש ב"ע טי
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
פ 'מע םינורחא
ךילע ותמיא אהתש ב"ע טי
(גנשת) םייחה 'ס
*גמק 'מע
ופקות זעוב לש ותונתוונע ףסוי לש ופקות ב"ע טי
שיל ןב יטלפ לש ותונתוונע זעוב לש
יולה טבש תושרד
גיר ,ביר 'מע
רב י"ר לש ורוד הז ללהתת איה 'ה תארי א"ע כ
יאעלא
םינושאר ישוריפ ללהתת איה 'ה תארי א"ע כ
רוא ,המכח תישאר
כ קרפ םלוע
תואצוי הטימה ינפל םישנ םלועל א"ע כ
(ץבעי) בוזא תדוגא
ד"ע דפ ףד
שנעיא ט"מ א"ע כ
טנ 'יס האמל הרשע תוחמל ול היהש ינפמ רנבא שנענ המ ינפמ א"ע כ
החמ אלו
הרותבש רואמה יפויה לבהו ןחה רקש א"ע כ
רסומ תוחיש
א הנש (ץיבלאומש)
גכ 'מע
יפויה לבהו ןחה רקש א"ע כ
'מע ז"ח םורמ ימ
נר
השמ לש ורוד הז ןחה רקש א"ע כ
א"ח םלוע תוביתנ
די 'מע
השמ לש ורוד הז ןחה רקש א"ע כ
יולה טבש תושרד
טק ,בפ 'מע
'וכו יפויה לבהו ,השמ לש ורוד הז ןחה רקש א"ע כ
והיקזח 'וכו 'ה תארי השא ,עשוהי
םימכח ירבד טוקלי
גתת 'יס תישארב
זעוב הז יפויה לבהו ףסוי הז ןחה רקש א"ע כ
בשיו 'פ החמש לוק
וט 'יס
...השא זעוב הז ...לבהו ףסוי הז ןחה רקש א"ע כ
שיל ןב יטלפ
ב"ח םלוע תוביתנ
גכ 'מע
ףסוי הז ןחה רקש א"ע כ
םינושאר ישוריפ ולקלק ןהבש ץראה ימע לבא ב"ע כ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע אפק
ךלמ אלא אסכ ןיא ב"ע כ
א"ח שבד תורעי
וכש 'מע
'וכו ץראל תסינכב לארשי ווטצנ תווצמ 'ג ב"ע כ
ע 'פ םישדח םינוקת
(וסק)
קלמע ערז תירכהל ,לארשי ווטצנ תווצמ 'ג ב"ע כ
'וכו
א קלח םולש ירבד
זנ 'מע
'וכו תוצמ 'ג ב"ע כ
שורד םיתעל הניב
עק 'מע דכ
ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ תוצמ 'ג ב"ע כ
'וכו ךלמ םהל דימעהל
(א"דיח) םייח חור
טר ,ור 'מע
לארשי ווטצנ תוצמ 'ג ב"ע כ
ת"הע בקעיל תמא
המש 'מע
י"אל םתסינכב לארשי ווטצנ תווצמ 'ד ב"ע כ
יבכמה שוריפ
בכ 'מע לאומש
...וב רתומ ךלמ ,ךלמה תשרפב רומאה ב"ע כ
םלהבלו םאריל
(רושימ) חולישה ימ
אל 'מע א"ח
'וכו ודיק רמא דחו ולקמ רמא דח ב"ע כ
ב"ח ינושרגה טוקלי וב רתומ ךלמ ךלמ תשרפב רומא לכ ב"ע כ
טפש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ךלמ תשרפב רומאה לכ ב"ע כ
ש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
השרפ הרמאנ אל ב"ע כ
בקעי ילהא
נש ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
ךלמ םהל דימעהל ב"ע כ
התיה םידוהיל
טכק 'מע הרוא
קלמע לש וערז מ"המ תירכי ל"תעל ב"ע כ
'מע ןויערה רוא
טלק
א"ע לש ד"ב פ"ע תושר תמחלמ ב"ע כ
'מע ט"ח םורמ ימ
אע
א"יו ךלמו טוידה ךלמ תויהל ותגרדממ לפנ ב"ע כ
טוידהו ךלמ
ת"הע ייחב ונבר
הנש 'מע ג"ח
ולקלק ץראה ימע ב"ע כ
,בקעיל וירבד דיגמ
'יס םירמא יטוקל
'יס הרות רוא ,אי
גקת
ךילע ותמיא אהתש ךלמ ךילע םישת םוש ב"ע כ
די) ל"רהמ תושרד
בפת 'מע (יכדרמ
ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ תווצמ שלש ב"ע כ
(ןשיה) לארשי ינבל
ח ,ז שורד
ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ תווצמ שלש ב"ע כ
ףד (י'גלפ) םייח שפנ
א"ע בעק ,ב"ע עק
לארשי ווטצנ תווצמ שלש ב"ע כ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
318, 374
...ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ תוצמ שלש ב"ע כ
(א"דיח) םייח חור
זלר 'מע
םירחא לש םישנב רתומש ב"ע כ
'מע ןשוח יכרד
צש ,זפש ,דפש ,הנש
[הכלה]
םש א"ער ןוילג םש ן"ר ךלמ ה"דות ב"ע כ
ג רעש הבושת ירעש
ז תוא
דוחיה לע ורזג א"ע אכ
קלח שדוקה תורוא
ות ד
םישנ ח"י אשונ ךלמה א"ע אכ
יבכמה שוריפ
אמר 'מע לאומש
...ינב לכימל ווה ימו א"ע אכ
יבכמה שוריפ
אמר 'מע לאומש
...הלגע המש ארקנ המלו לכימ וז הלגע א"ע אכ
שורד םיתעל הניב
זית 'מע גס
יאוה ראות תפי תב רמת א"ע אכ
ת"הע ייחב ונבר
זעש 'מע ג"ח
התיה ראות תפי תב רמת א"ע אכ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
ז רמאמ ישילש
'וכו דוחייה לע ורזג ב"ע-א"ע אכ
ב"ח ינושרגה טוקלי ומע הסנכנו תאצויש התוא ב"ע אכ
(רושימ) חולישה ימ
הל 'מע א"ח
'וכו המלש ימיב בשחנ ףסכ ןיא ב"ע אכ
שורד םיתעל הניב
גקת 'מע דע
רוסא אלו הברא ינא המלש רמא ב"ע אכ
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע זלק
רוסא אלו הברא ינא ב"ע אכ
(רושימ) חולישה ימ
אכק 'מע א"ח
רוסא אלו הברא ינא ב"ע אכ
'מע ט"ח םורמ ימ
אע
רוסא אלו הברא ינא ב"ע אכ
יבכמה שוריפ
דנ 'מע םירבד
רוסא אלו הברא ינא ב"ע אכ
'יס ו"ח םולש ירבד
וסקת
'וכו ול וחינהש פ"עא ב"ע אכ
ב"ח ינושרגה טוקלי ת"ס ויתובא םדאל ול וחינהש פ"עא ב"ע אכ
יבכמה שוריפ
וכר 'מע םירבד
ולשמ בותכל הוצמ ...ת"ס ולוחינהש פ"עא ב"ע אכ
יבכמה שוריפ
חש 'מע לאומש
רוסא אלו הברא ינא רמאו ותמכחב חטב ב"ע אכ
םחנמ - םחנמ ירבד
ב"ע זס ףד ןויצ
...ק"הלו תירושא בתכ לארשיל ןהל ורריב ב"ע אכ
האנוביל בתכ
זטק ףד יול תשודק
ד"ע
...לארשיל הרות הנתינ הליחתב ב"ע אכ
םירקיעה 'ס
בלש 'מע (רושימ)
'וכו ירבע בתכב לארשיל הנתנ הליחתב ב"ע אכ
התיה םידוהיל
הלק 'מע הרוא
ירבע בתכב הרות הנתנ הליחתב ב"ע אכ
ףד הנומאה תורוא
התקתנה ה"ד 11
םיב הנק ץענ לאירבג ב"ע אכ
'מע היארה ירמאמ
385
הרות ירפס 'ב ול בתוכ ךלמה ב"ע אכ
'מע היארה ירמאמ
385
הרות ירפס ינש בתוכ ךלמה ב"ע אכ
םינושאר ישוריפ דאמ ול הברי אל בהזו ףסכו ב"ע אכ
(ןשיה) לארשי ינבל
בי שורד
תורות יתש ...הרותה הנשמ תא ול בתכו ב"ע אכ
ב"ח ינושרגה טוקלי 'וגו הנשמ תא ול בתכו ב"ע אכ
דצ 'מע דסח תרות אלש דבלבו ,תאזה הרותה הנשמ ול בתכו ב"ע אכ
ויתובא לשב האגתי
םינושאר ישוריפ ומע איה ןידב בשוי ב"ע אכ
,חר 'מע ןויערה רוא
כש
הערפ תב תא המלש אשנשכ ב"ע אכ
'מע היארה ירמאמ
5
ץער בתכ ב"ע אכ
ץראה ירפ
,ח 'מע (קסבטיו)
חנ ,זל
ינא המלש רמא םישנ ול הברי אל ביתכ ב"ע אכ
רוסא אלו הברא
'יס ו"ח םולש ירבד
דיקת ,גיקת ,איקת
'וכו תוצמ ימעט הרות התליג אל ב"ע אכ
דל ףד יבא תוכרב
א"ע
החורהל אלא אכירצ אל ב"ע אכ
םינושאר ישוריפ הרות ימעט ולגתנ אל המ ינפמ ב"ע אכ
(גרבדלוג) ןושש לוק
הל תוא
הרות ימעט ולגתנ אל המ ינפמ ב"ע אכ
יבכמה שוריפ
בצ 'מע םירבד
...הרות ימעט ולגתנ אל המ ינפמ ב"ע אכ
'מע היארה תורצוא
808
הרות רפס ול בותכל הוצמ ב"ע אכ
יבכמה שוריפ
וסת 'מע םירבד
םלועה לודג ןהב לשכנ ,ןמעט ולגתנ ב"ע אכ
א קלח לארשי רנ
העק ףד
אל) הערפ תב תא המלש אשנש םדוק ב"ע אכ
ךלשנ היה) אשנש רחאל ןאכ ,(המואמל ףסכ בשחנ
(םינבאכ תוצוחב
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
107
ודי לע הרות ןתניתש ארזע היה יואר ב"ע אכ
השמ ומדק אלמליא ,לארשיל
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
חית 'מע םינורחא
ודי לע הרות ןתניתש ארזע היה יואר ב"ע אכ
בקעי ילהא
טצ ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע בש ,ב"ע
י"ע הרות ןתנתש ארזע היה יואר ב"ע אכ
חפ 'מע םייח ךרד ודי לע הרות ןתנתש ארזע היה יואר ב"ע אכ
השמ ומדק אלמלא
תשרפ םיספ תנותכ
ב"ע א ארקיו
טוידה ,ןיא ךלמ ,םירחא לשב האנתי אלש ב"ע אכ
אל
שורד םיתעל הניב
הכת 'מע גס
שמתשמ םושמ הינודאל הרוסא גשיבא א"ע בכ
ךלמ לש וטיברשב
(ןשיה) לארשי ינבל
ח שורד
ומע תסנכנו תאצויש תחא א"ע בכ
ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע דל
ואסכ לע ןיבשוי ןיא א"ע בכ
יבכמה שוריפ
אמר 'מע לאומש
ךלמ לש וטיברשב ןישמתשמ ןיא א"ע בכ
ףד א"ח רכששי ינב
,ב"ע טכק ,ב"ע חמ
נ ,ב"ע המ ףד ב"ח
ב"ע
ןיאו ךלמ לש וסוס לע ןיבכור ןיא א"ע בכ
וטיברשב ןישמתשמ
(גרבדלוג) ןושש לוק
טכ תוא
'וכו עבש תב החנק העש התואב א"ע בכ
ג קלח םולש ירבד
וט 'מע
'וכו המכ הארו אוב א"ע בכ
םינושאר ישוריפ ןישוריג ןישק המכ הארו אוב א"ע בכ
לארשי תרטע
אנ 'מע (ילאפהאב)
תורישו יכב תורשוכב א"ע בכ
'יס ו"ח םולש ירבד
ונקת ,דנקת
'וכו תימרא ןושלב בתכ ךאלמה א"ע בכ
התעפשהו הרבחה
א קרפ 14 רמאמ
וליאכ ומצע תא האריש ךירצ ללפתמה א"ע בכ
ודגנכ הניכש
'יס ו"ח םולש ירבד
סת
'וכו האריש ךירצ ללפתמה א"ע בכ
א"ח םלוע תוביתנ
בצ 'מע
הניכש ולאכ ומצע האריש ךירצ ללפתמה א"ע בכ
ודגנכ
'מע א"ח בלו הוצמ
112
הניכש ולאכ ומצע האריש ךירצ ללפתמה א"ע בכ
ודגנ היורש
ב"ח םורמב רידא
זי 'פ
ונתשנ אל םידומעה יוו א"ע בכ
ה שורד םייח ירפ גשיבא םע ה"עהד יחוכוו א"ע בכ
םינושאר ישוריפ תאזה הרותה הנשמה תא בתכו א"ע בכ
שורד םיתעל הניב
הצק 'מע טכ
ףוס םי תעירקכ ןגווזל השקו א"ע בכ
םימכח ירבד טוקלי
דסקת 'יס תישארב
'וכ טיקנ אמלשל הישפנ אבנגל הירסח א"ע בכ
תופמ ג"יב תבש תב החניק העש התואב
ץראה ירפ
נ 'מע (קסבטיו)
טיקנ אמלשל הישפנ אבנגל הירסח א"ע בכ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
גל רמאמ ינש
טיקנ אמלשל הישפנ אבנגל הירסח א"ע בכ
ב רעש הבושת ירעש
גל תוא
קיזחי בונגל בנגה די אצמת אל רשאכ א"ע בכ
םולש שיאכ ושפנ
,חפ 'מע םדא תמשנ
זק
ברח ולאכ הנושאר ותשא התמש םדא לכ א"ע בכ
וימיב ק"מהיב
בצ 'מע םדא תמשנ חבזמ וליפא הנושאר ותשא תא שרגמה לכ א"ע בכ
תועמד וילע דירומ
א"ח בהזל רוכ ןישוריג השק המכ א"ע בכ
םירקיעה 'ס
אנש 'מע (רושימ)
תונתשהל דיתעה בתכ א"ע בכ
ג"ח שדוח תלוע
געק רמאמ
שי לכל א"ע בכ
גי 'מע ןויערה רוא ךלמ לש תורות יתשל א"ע בכ
םימכח ירבד טוקלי
וכר 'יס תומש
ירקת לא תורשוכב םיריסא איצומ א"ע בכ
תורישו יכב אלא תורשוכב
'יס ו"ח םולש ירבד
ורת
'וכו הנושאאר ותשא התמש ימ א"ע בכ
'פ םישדח םינוקת
כ ,הנושאר המדקה
ךילע ותמיא אהתש ךלמ א"ע בכ
ב"ח םורמב רידא
זי ,זט 'פ
ץעורל םהל ךפהנ א"ע בכ
שורד םיתעל הניב
טלק 'מע חי
ודעב ךשח םלוע א"ע בכ
יולה טבש תושרד
זיש 'מע
ףוס םי תעירקכ םגווזל השק א"ע בכ
דנשת זומת 'ג 'ס
טנק 'מע
[א"שרהמ ג"אדחבו] ב-א"ע בכ
ףד לארשי בהוא
א"ע חנר
האשעש ימל אלא תירב תתרוכ השא ןיא ב"ע בכ
ילכ
,המכח תישאר
ח תוא ד קרפ הבהא
האשעש ימל אלא תירב תתרוכ השאה ןיא ב"ע בכ
ילכ
ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע אכק
'וכו תירב תתרוכ השאה ןיא ב"ע בכ
זק 'מע תבש תעד
הרעהב
האשעש ימל אלא תירב תתרוכ הניא השא ב"ע בכ
ילכ
תשרפ םיספ תנותכ
א"ע טל חלש
אלא תירב תתרוכ הניאו איה םלוג השא ב"ע בכ
ילכ האשעש ימל
(גנשת) םייחה 'ס
גנק ,גס 'מע
אלא תירב תתרוכ הניאו איה םלוג השא ב"ע בכ
ילכ האשעש ימל
ץראה ירפ
,אק 'מע (קסבטיו)
טק
אלא תירב תתרוכ הניאו איה םלוג השא ב"ע בכ
ילכ האשעש ימל
א"ח םורמב רידא
סש 'פ
ילכ האשעש ימל תירב תתרוכ השא ב"ע בכ
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע ומ
שדוקה חור וילא בושיש שקיב דוד ב"ע בכ
,טכר ,ןהכ טפשמ
לר
םיסוס ול הברי אל ב"ע בכ
(גרבדלוג) ןושש לוק
נ תוא
רשואמש תירושא ומש ארקנ המל ב"ע בכ
םיבתכבש
ת"הע בקעיל תמא
י 'מע
הרמא ימ לאקזחי אב אלד דע ב"ע בכ
המדקה 'א היא ןיע
זלק ,טפשמ ;וט ףד
ודי לע בתכה הנתשנ ,ארזע ב"ע בכ
'יס ו"ח םולש ירבד
אפרת
'וכו בסימ ימ םיעדוי ויה כ"אא א"ע גכ
(רושימ) חולישה ימ
גכר 'מע א"ח
'וכו הדועסב ןיסנכנ ויה אלו א"ע גכ
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] ט רועיש
אל ,ןישוע םילשוריבש תעדה ייקנ ויה ךכ א"ע גכ
םתוח ימ ןיעדוי כ"א אלא רטשה לע ןימתוח ויה
ןהמע
ד"ע דנ ףד בוט בר ןיבוסמ ויה אל םילשוריבש תעדה ייקנ א"ע גכ
ןהמע בסימ ימ ןיעדוי ןכ םא אלא
'מע םירשי תליסמ
טלש
םילשוריבש תעדה ייקנ א"ע גכ
(רושימ) חולישה ימ
ק 'מע ב"ח
תיחנ לבבל ןיא א"ע דכ
;חיק רהוט יליפרע
קלח שדוקה תורוא
דלק א
אכושח אערא א"ע דכ
ר 'מע ח"ח םורמ ימ הכלהב הזל הז םימיענמ י"אב א"ע דכ
'מע ב"ח םורמ ימ
,זצ 'מע ג"ח ,טמ
א"יח ,חמר 'מע ו"ח
אי 'מע
לבב לש הדומלת הז - ינבישוה םיכשחמב א"ע דכ
םימכח ירבד טוקלי
טל ,ו 'יס תישארב
ילבב דומלת הז ינבישוה םיכשחמב א"ע דכ
,דיש 'מע תבש תעד
זיש
לבב לש הדומלת הז ינבישוה םיכשחמב א"ע דכ
יולה טבש תושרד
הצר ,דפר ,זפק 'מע
לבב לש הדומלת הז ינבישוה םיכשחמב א"ע דכ
א גי הרותה תורוא ינבישוה םיכשחמב א"ע דכ
ב"ח ינושרגה טוקלי לבב לש הדומלת הז ...ינבישוה םיכשחמב א"ע דכ
יבכמה שוריפ
חצ 'מע תומש
םליעל בברתשה תוסג א"ע דכ
ב קלח לארשי רנ
הלק ףד
ח"ת ולא םעונ 'וכו תולקמ ינש יל חקאו א"ע דכ
'וכו הלכהב הזב הז םימיענמש י"אבש
תשרפ םיספ תנותכ
ג"ע זל חלש
תיבב שיקל שיר תא האורה אלוע רמאהו א"ע דכ
יכה .הזב הז ןנחוטו םירה רקוע וליאכ שרדמה
הז תא הז ןיבבחמ המכ הארו אב ,רמאק
םינושאר ישוריפ לבב לש אדומלת הז א"ע דכ
'מע ןושל אפרמ
חיש ,הכר ,חיר
לבבל ודריש חורה תוסגו הפונח וז א"ע דכ
תשרפ םיספ תנותכ
ד"ע זמ סחנפ
ןמיס ...לבבל ודריש חור תוסגו הפונח וז א"ע דכ
תוינע יאמ ...תיחנ לבבל תוינעו תוינע חור תוסגל
הרות תוינע -
םינושאר ישוריפ דומלל התכזש םליע וז א"ע דכ
כ 'מע י"ח םורמ ימ הכלהב הזל הז םימיענמ ל"וחבש םירבח א"ע דכ
תולפת ו"טקת
(חיש)
חורה תוסגו הפונח א"ע דכ
'מע ו"ח םורמ ימ
ש ,טמר ,וס
םימיענמה י"אב ח"תל םענ יתארק ימל א"ע דכ
הכלהב ז"לז
בנ ףד ךלמילא םעונ
ב"ע
הלולב ,ארקמב הלולב ...?לבב יאמ א"ע דכ
דומלתב הלולב ,הנשמב
ה קלח םולש ירבד
בע-אע ןמיס
'וכו חקאו ביתכד יאמ א"ע דכ
,גמ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה] בנ
אבא ילע ןמאנ א"ע דכ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
173
םינמאנ ,ךיבא ילע ןמאנ ,אבא ילע ןמאנ א"ע דכ
רקב יעור השלש ילע
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] טכק 'מע
ז"לז ןימיענמש י"אבש ח"ת ולא םעונ א"ע דכ
א"שרהמ תודגא 'יחבו ,הכלהב
א"ח םלוע תוביתנ
דנ 'מע
לארשי ץראבש ח"ת ולא םעונ א"ע דכ
חכ ףד םייחב םקלח
ג"ע
י"אבש ח"ת םה םעונ א"ע דכ
בכ 'מע ןויערה רוא הרות תוינע - חורה תוסגל ןמיס א"ע דכ
'מע םירשי תליסמ
זטרת
הרות לש תוינע חורה תוסגל ןמיס א"ע דכ
(אק) תולפת ו"טקת הזב הז ןנחוטו םירה רקוע א"ע דכ
התיה םידוהיל
זכ 'מע הרוא
םלועל ודרי תוסג ןיבק הרשע א"ע דכ
לע ה"יאר בוט
.גכ תינעת
הז רבד רמאי שודק הפ א"ע דכ
דמ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
הילע הילבקד ה"ד י"שר א"ע דכ
אק 'מע ןושל אפרמ 'וכו הכלהב ז"לז םיחונה ח"ת ינש א"ע דכ
'מע ג"יח םורמ ימ
ולק
הכלהב הזל הז םימיענמ י"אבש ח"ת א"ע דכ
דמ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
רמא ה"דות א"ע דכ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
386
אינק אל אתכמסא ב"ע דכ
שורד םיתעל הניב
בצר 'מע ומ
'וכו איה אלא תונמוא םהל ןיאשכ א"עב ב"ע דכ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
386
איבוקב קחשמה ב"ע דכ
'יס ו"ח םולש ירבד
טפרת
י"אבש ח"ת ולא םעונ לקמ ב"ע דכ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
386
םלוע לש ובושייב ןיקוסע ןיאש ב"ע דכ
'יס ו"ח םולש ירבד
גי ,ד
'וכו ןימיענמש י"עבש ח"ת ב"ע דכ
הרותבש רואמה הירפוטו הייזמ יבר ?"ע הכ
םתחל ןורכזה 'ס
גע 'מע רפוס
'א ןיא םלועל ןופרט 'ר םושמ רמוא י"ר א"ע הכ
'וכו ריזנ םהמ
ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע דמ
לכ ה"דות א"ע הכ
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] טמ-חמ
םהילע ופיסוה ב"ע הכ
אר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ג איריא יאמ ב"ע הכ
(רושימ) חולישה ימ
חר 'מע ב"ח
'וכו ןתרזח יתמיאו תיבירב הולמ ב"ע הכ
'מע י"ח ט"וי תרהט
זצר
תיעיבשה לע ןידושחה םדא ינב א"ע וכ
יולה טבש תושרד
טלר 'מע
רתב ה"בוקד היתעד הייטנ ו"ח אמלד א"ע וכ
אבור
נק ,ןהכ תעד הנונרא ןעמל ,תיעיבש וערז א"ע וכ
ת"הע בקעיל תמא
וטקת 'מע
ארגיאל אקילס םתהל וטמ יכ א"ע וכ
ג רעש הבושת ירעש
אנ תוא
םיעשר רשק 'וכ רשק ןורמאת אל א"ע וכ
יולה טבש תושרד
דסק 'מע
רסילתב שירד הוה אנבש םיעשר רשק יאמ א"ע וכ
אתוובר
ימי ,בוט רשבמ
םימחרה
החיתפ ,תוחילסהו
דע 'מע
םוקת איה 'ה רבד הב שיש הצע א"ע וכ
,זנ 'מע ןויערה רוא
בצר
ןינמה ןמ וניא םיעשר רשק א"ע וכ
םימכח ירבד טוקלי
הכת 'יס תישארב
ןינמה ןמ וניא םיעשר רשק א"ע וכ
יבכמה שוריפ
וכר 'מע לאומש
ןינמה ןמ וניא םיעשר רשק א"ע וכ
יבכמה שוריפ
טפר ,אפ 'מע תומש
ןינמה ןמ וניא םיעשר רשק א"ע וכ
לע תופי םינפ
א 'מע םילהת
ןינמה ןמ וניא םיעשר רשק א"ע וכ
יבכמה שוריפ
,אלק 'מע תומש
טפר
והיקזח דגנ אנבשכ ענכיהל וצר ריעה בור א"ע וכ
ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע טנק
הרותה ןמ םהידי ופרש 'יפ םידיפר א"ע וכ
,זנ 'מע ןויערה רוא
בצר
בשחנ אנבש לש וניינמש בושחת לא - י"שר א"ע וכ
בור
יבכמה שוריפ
טפר 'מע תומש
בור בשחיל - י"שר א"ע וכ
בקעי ילהא
גצר ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
וברשמ ה"ד 'סותו וקופ ה"ד י"שר א"ע וכ
(גרבדלוג) ןושש לוק
די תוא
אתבבר רסילתב שירד הוה אנבש א"ע וכ
'מע השמ להקיו
[הכלה] טצק
םש א"שרהמבו ,לקעל ה"דות א"ע וכ
רמאמ עשוהי ןסוח
גפק 'מע ג"פ א
רבד הב שיש הצע - "םוקת איה 'ה תצעו" ב"ע וכ
םלועל םוקת איה - 'ה
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
גלק 'מע םינורחא
היה האנה לעב ב"ע וכ
ב"ח ינושרגה טוקלי הישות לידגה הצע אילפה ב"ע וכ
ר 'מע םולש עימשמ הישותו זוע תארקנ הרותה ב"ע וכ
'מע םייח ךרד
בסרת
לש וחוכ תשתמש - הישות תארקנ הרותה ב"ע וכ
םדא
יולה טבש תושרד
דסק 'מע
והיקזח ולא 'וכו ןוסרהי תותשה יכ ב"ע וכ
ותעייסו
ב"ע אל ףד ךלמילא םעונ היה האנה לעב אנבש ב"ע וכ
(גנשת) םייחה 'ס
הק ,הל 'מע
תשתמ איהש ינפמ הישות המש ארקנ המל ב"ע וכ
םדא לש וחכ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
אי רמאמ יעיבר
תשתמ איהש ינפמ הישות המש ארקנ המל ב"ע וכ
םדא לש וחכ
'מע םייחו הרות
דעש ,חסש
הישות המש ארקנ המל ב"ע וכ
ד רעש הבושת ירעש
אי תוא
לש וחכ תשתמש הישות המש ארקנ המל ב"ע וכ
םדא
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
61
...?הישות המש ארקנ המל ב"ע וכ
'מע ב"ח םורמ ימ
חצק
ת"דל 'פא תלעומ הבשחמ ב"ע וכ
הרותבש רואמה ת"דל 'יפא תלעומ הבשחמ ב"ע וכ
וטת 'מע םייח ךרד הרות ירבדל וליפא תלעומ הבשחמ ב"ע וכ
גל ףד ךלמילא םעונ
א"ע
הרות ירבדל וליפא תלעומ הבשחמ ב"ע וכ
רמאמ עשוהי ןסוח
זעק 'מע ג"פ א
הרות ירבדב תלעומ הבשחמ ב"ע וכ
'מע ו"ח םייח עפש
גסק ,חי
הרות ירבדל תלעומ הבשחמ ב"ע וכ
םחנמ - םחנמ ירבד
א"ע זטק ףד ןויצ
(י"שרפו) ת"דל 'יפא תלעופ הבשחמ ב"ע וכ
'יס ו"ח םולש ירבד
גפת ,מדש ,אפק
'וכו 'ישות ארקנ המ ינפמ ב"ע וכ
לאומש ירבד
אסר 'מע (חנשת)
םדא לש וחוכ תשתמ איהש ינפמ ב"ע וכ
,המכח תישאר
תוא ו קרפ הבושת
ה
םדא לש וחכ תשתמ איהש ינפמ ב"ע וכ
םימכח ירבד טוקלי
ו 'יס תומש
ןכוסה לא אב ךל 'כ יוה האנה לעב אנבש ב"ע וכ
תנכוס ול יהתו 'כו
(א"דיח) םייח חור
הלר 'מע
הישות תארקנ הרותהש ב"ע וכ
קלח שדוקה תורוא
דצ ג
םדא לש וחוכ תשתמ הרות ב"ע וכ
'מע תלהק השמ ידי
זעש
םדא לש וחוכ תשתמ הרות ב"ע וכ
'מע ו"ח םייח עפש
טסק
םדא לש וחוכ תשתמ תרות ב"ע וכ
די) ל"רהמ תושרד
זמ 'מע (יכדרמ
םימשל ער םג אוה וריבחל םדא ןיב א"ע זכ
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] וכ רועיש
ושודיח אלא וב ךל ןיא ה"ד תופסותב א"ע זכ
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] וכ רועיש
ודיהסאד ה"ד תופסותב א"ע זכ
67 'מע תימואלה תודהיה רמומ ,הרשכ ותודע סיעכהל רמומ א"ע זכ
הלוספ ותודע ןובאיתל
םימכח יניע ריאמ
בי ףד ב"ח א"ודהמ
ב"ע
לספנ אוה אבהלו ןאכמ 'וכו םמוז דע א"ע זכ
הרותבש רואמה םהיתובא השעמ ןיזחואב ב"ע זכ
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] אל רועיש
ודשחנ אל ול ורמא ...אנושהו בהואה ב"ע זכ
ךכ לע לארשי
יבכמה שוריפ
זעק 'מע םירבד
ויחא ןוועב ויחאב שיא ולשכו ב"ע זכ
'מע ןושל אפרמ
טלר
םהידיב םהיתובא השעמ םיזחואשכ ןאכ ב"ע זכ
לע תופי םינפ
טסש 'מע םילהת
םהידיב םהיתובא השעמ ןיזחואש ןאכ ב"ע זכ
יבכמה שוריפ
זנק 'מע תומש
תוחמל םהל היהש ...הזב הז םיברע ןלוכ ב"ע זכ
'יס דסחו םייח
אקת
ז"בז ןיברע לארשי לכ ב"ע זכ
(לואש) בקעי לוק
ג"ע הכ ףד
,רמול דומלת המ םינב לע תובא ותמוי אל ב"ע זכ
ותמוי אלש דמלל םא
ג רעש הבושת ירעש
,הצק ,בע תוא
ב תוא ת"הגא
הזב הז ןיברע ןלוכש דמלמ ב"ע זכ
קלח היארה תורגא
כש א
תורוד 'ד דע ב"ע זכ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע דסק
השעמ ןיזחואשכ - תובא ןוע דקופ ב"ע זכ
ןהיתובא
(ץבעי) בוזא תדוגא
ג"עו א"ע דצ ףד
תוחמל םדיב היהש ב"ע זכ
יולה טבש תושרד
בע 'מע
הזב הז םיברע םלוכש ב"ע זכ
,י 'מע םירפא ןינב
[הכלה] די
'וגו ותמוי אל א"ע חכ
'מע א"ח להי רוא
בל
תיסמל ןינעוט ןיא א"ע טכ
שורד םיתעל הניב
אסק 'מע בכ
תיסמל ןינעוט ןיא א"ע טכ
'מע רשא ינמכמ
דכק
,'וכ ערוג ףיסומה לכש ןיינמ והיקזח רמא א"ע טכ
ש"שרה תוהגהב ,א"שרהמב ,י"שרב
וצ 'מע רסומ טבש ערוג ףיסומה לכשןינמ והיקזח רמא א"ע טכ
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] דמ 'מע
ף"ירה ירבדב א"ע טכ
ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע לק
ערוג ףיסומה לכ א"ע טכ
די) ל"רהמ תושרד
המת 'מע (יכדרמ
ערוג ףיסומה לכ א"ע טכ
ק רהוט יליפרע ערוג ףיסומה לכ א"ע טכ
יבצ ברה תוחיש
71 'מע תומש הדוהי
ערוג ףיסומה לכ א"ע טכ
הרותבש רואמה ןנירמא יכיה - ןימייאמ א"ע טכ
זי ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
...'םיתמא' ...?ערוג ףיסומה לכש ןיינמ א"ע טכ
'הרשע יתשע'
ב"ח ינושרגה טוקלי תיסמל ןינעוט ןיאש ןינמ א"ע טכ
ב"ח ינושרגה טוקלי
דנק 'מע
תיסמל ןינעוט ןיאש ןינמ א"ע טכ
(גרבדלוג) ןושש לוק
ה תוא
ערוג ףיסומה לכש ןינמ א"ע טכ
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] חמ 'מע
י"קומנב ,'יל ינמזמו אתכוד יעבקד דע א"ע טכ
םש
די) ל"רהמ תושרד
גמק 'מע (יכדרמ
אנפכ הוה ןינש עבש א"ע טכ
הלאו - תמא תפש
12 'מע יעסמ
םיאנושש ח"ת ינש א"ע טכ
טש 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ינידבו ,ידיע םתא רמאיש ךירצ ב"ע-א"ע טכ
האטשה תנעט
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] טמ 'מע
ווה והל רמאד דע 'וכ ןינמיז אתידוא אה ב"ע טכ
ינייד ילע
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] דמ ,אמ 'מע
םש ף"ירה ,ןקז הרוה רבכ ב"ע טכ
'מע םייחו הרות
זנש
יאדב לש ושנע ךכ ב"ע טכ
'מע היארה ירמאמ
26
רשב רתוה אל ןושארה םדאל ב"ע טכ
קלח היארה תורגא
דער א
יליז והיירגואא ירקש ידהס ב"ע טכ
ב"ח םורמב רידא
זכק ,הכק 'פ
ירנידא ביכשד רבכע ב"ע טכ
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] גמ 'מע
יריאמה ירבדב ,םש ב"ע טכ
א"ח טפשמה בל
[הכלה] זי רועיש
ןתוא ןיסינכמ ויה ןידה תא ורמג א"ע ל
,המכח תישאר
דס קרפ ןיניד
םתוא םיאיצומ ...ןינייד לש םגהנמ אוה ךכ א"ע ל
'וכו רבדב ןינתונו ןיאשונו ץוחל
בס 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ןימטהש םכיבא יתיאר א"ע ל
זק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
אמיא ה"ד י"שר א"ע ל
םירקיעה 'ס
ש 'מע (רושימ)
תומולחה לעב ב"ע ל
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] נ 'מע
דע שיחכהל העובש ןינעב ,םירובג יטלשב ב"ע ל
ףוריצ
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] בכ רועיש
האולה רחא האדוה האדוה רחא האדוה ב"ע ל
יפרטצמ
תוא ב 'עמ יפל שבד
אי
היתב רבכ היל ויזדל אל
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] די רועיש
רמוא דחאו הנוילעה אטוידב רמוא דחא א"ע אל
ןתודע ףריצו ה"ד םש י"שרבו ,הנותחתה אטוידב
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] גי רועיש
תיב וקלחנ אל רזעלא ןב ןועמש יבר רמא א"ע אל
תרמוא תחאש םידע יתיכ יתש לע ללה תיבו יאמש
הנמ תרמוא תחאו םייתאמ
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
המ
ב"כ רתב ...אתלימ ילגד אדימלת אוהה א"ע אל
איזר ילג ןיד ...ןינש
ג 'מע םהש ןבא
[הכלה]
אתתיא איהה א"ע אל
ג 'מע םהש ןבא
[הכלה]
םש שילשד איגוסב ,אתתיא איהה א"ע אל
(רושימ) חולישה ימ
וטק 'מע א"ח
אירש אתניכש הרשע יב לכ א"ע אל
חק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
איבמש ןמז לכ א"ע אל
םיקידצ תוחרוא
זמק 'מע ר"הל רעש
הכזמ ינא רמאי אלש אצישכל ןיידל ןינמ א"ע אל
ךמעב ליכר ךלת אל ...םיבייחמ ירבחו
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
זל
יריבחו הכזמ ינא רמאי אלש ןיידל ןינמ א"ע אל
ליכר ךלת אל ...ןיבייחמ
םיקידצ תוחרוא
ומק 'מע ר"הל רעש
רמאנש רבד הליגש דחא דימלתב השעמ א"ע אל
ילג ןיד רמא ...הנש םיתשו םירשע רחא ד"מהיבב
איזר
ק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
הז ירה ה"ד י"שר א"ע אל
ק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
וברק ה"ד י"שר א"ע אל
'יס ב רמאמ ירזוכ
בכ
[תוסנק יניד ונייד אל לבבב] ב"ע אל
טכת 'מע םהש ןבא
[הכלה]
'ותו י"שרב היתלק יעב יא ב"ע אל
הק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
היתלק איעב יא ב"ע אל
זצ 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ןמיהמ שילש אמלא ב"ע אל
יולה טבש תושרד
גש 'מע
י"שרבו אתיצוצד ןתנ ונייהו ב"ע אל
ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע זכ
היתב רבכ היל ויזדל ב"ע אל
(א"דיח) םייח חור
דצ 'מע
היל ויזדל ב"ע אל
בצ 'מע םהש ןבא
[הכלה]
םידע וילע שיש ןופמס ב"ע אל
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] די 'מע
הולמ שיאל הול דבע ב"ע אל
ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע זכ
הבושת לעב היה אבקוע רמ י"שר ב"ע אל
ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע ג
ןידב ומצעתנש םינש ב"ע אל
א"ח טפשמה בל
[הכלה] חכ רועיש
תושפנ יניד דחאו תונוממ יניד דחא א"ע בל
הריקהו השירדב
(גנשת) םייחה 'ס
דכק 'מע
תושפנ יניד דחאו תונוממ יניד דחא א"ע בל
הריקחו השירדב
ז שורד םיתעל הניב
זנ 'מע
דצה ןמ ןיליחתמ תושפנ ינידב א"ע בל
'מע ב"ח םורמ ימ
זס
הריקחו השירד ןניעב אל תונוממ יניד א"ע בל
לע תופי םינפ
זצר 'מע םילהת
הבוחל ןיריזחמ ןיא תושפנ יניד א"ע בל
(גנשת) םייחה 'ס
הכק 'מע
םויבו תוכזל םויב וב ןירמוג תושפנ יניד א"ע בל
הבוחל וירחאלש
(גנשת) םייחה 'ס
הכק 'מע
הבוח ןידמלמ לכה ןיאו תוכז ןידמלמ לכה א"ע בל
םידימלתה תבוח
םידמלמה םע חיש
ז 'מע
דצה ןמ ןיכנחמ ורמא אל א"ע בל
(גנשת) םייחה 'ס
הכק 'מע
הבוחל ןיחתופ ןיאו תוכזל ןיחתופ א"ע בל
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע אסר
ימורל איתמ יבר רחא ב"ע בל
ףד ג קלח לארשי רנ
גיק
תוכזל ןיריזחמ ,הבוחל ןלוכ וחתפ םא ב"ע בל
די) ל"רהמ תושרד
זט 'מע (יכדרמ
הפי ןיד תיב רחא ךלה ב"ע בל
,המכח תישאר
המ קרפ ןיניד
ז"ביר לש ...הפי אוהש ןיד תיב רחא ךלה ב"ע בל
ב"ח ינושרגה טוקלי הבישיל םימכח רחא ךלה ףדרת קדצ קדצ ב"ע בל
ד קלח םולש ירבד
זק 'מע
'וכו םייחיר לוק אנת ב"ע בל
טע ףד יבא תוכרב
א"ע
אמגאב אינק ילטקא א"ע גל
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] דנ 'מע
םש י"רשא 'גהב א"ע גל
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] מ 'מע
םש ש"ארב א"ע גל
חמ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םש מ"העב העטש ןייד א"ע גל
,זס 'מע ןשוח יכרד
[הכלה] פ ,טע ,זע ,ע
םש י"שר ס"שהד איגוס א"ע גל
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ג"ודהמ
חפק
המ ה"ד 'סות א"ע גל
ת"הע בקעיל תמא
גקת 'מע
לא יקנ 'וכ בייח ד"במ אצי םאש ןינמ ב"ע גל
גורהת
טל 'מע תורוא יללט םימעט המכל אצוי יא ארקמ א"ע דל
קלח היארה תורגא
טס ג
תוכז םידמלמ םניא םידע א"ע דל
,המכח תישאר
דע קרפ ןיניד
ןידה תא ץמחמה ןיידה ירשא א"ע הל
'מע השמ להקיו
[הכלה] טסר ,זסר
אהתו א"ע הל
םימכח יניע ריאמ
זט ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
וק"מ תבש החוד הוצמ תמ תרובק אהתו א"ע הל
'כו
,המכח תישאר
תוא ד קרפ הבושת
במ
ךפוש ולאכ הקדצ הב ןינילמש תינעת לכ א"ע הל
םימד
ב"ח ינושרגה טוקלי םתוא עקוהו םעה ישאר לכ תא חק א"ע הל
התיה םידוהיל
ז 'מע הרוא
םדאה תא ארבל ה"בקה שקבש העשב ב"ע הל
יבכמה שוריפ
המק 'מע לאומש
דצה ןמ ןיליחתמ תושפנ יניד א"ע ול
פ ףד ךלמילא םעונ
טצ ,ג"ע אצ ,א"ע
ג"ע
ימו סירסו ןקז ןירדהנסב ןיבישומ ןיא ב"ע ול
םינב ול ןיאש
'מע א"ח להי רוא
זמק
םינב ול ןיאש ימ ןירדהנסב ןיבישומ ןיא ב"ע ול
הרותבש רואמה םומ לכמ ןיקונמ ד"ב ב"ע ול
'מע היארה תורצוא
873
הלוגע ןרוג יצחכ ןירדהנס ב"ע ול
ףד לארשי בהוא
א"ע טיק
ןירדהנס - רהסה ןגא ךררש ב"ע ול
א"ח ט"וי תשודק
א"ע בכ ףד
וידגוב אלא וידגב ת"א א"ע זל
'מע ה"ח םורמ ימ
טע
וידגוב אלא וידגב ארקת לא א"ע זל
'מע ג"יח םורמ ימ
ולק
וידגוב אלא וידגב ארקת לא א"ע זל
לאומש ירבד
ק 'מע (חנשת)
וידגוב אלא וידגב ירקת לא א"ע זל
'מע ח"ח םורמ ימ
גלק
וידגוב אלא וידגב ירקת לא א"ע זל
א קלח לארשי רנ
זל ףד
וידגוב אלא וידגב ירקת לא א"ע זל
וע 'מע הרוא ינרק וידגוב אלא וידגב ירקת לא א"ע זל
'מע תורוא יללט
חיק
תוצרפ וצרפי אל םינשוש לש הגוסב 'פא א"ע זל
פק 'מע דסח תרות ןומרכ תוצמ םיאלמ ךבש םינקיר וליפא א"ע זל
לאומש ירבד
אר ,חצ 'מע (חנשת)
ןומרכ תוצמ םיאלמ ךבש ןינקיר וליפא א"ע זל
'יס ו"ח םולש ירבד
כש
'וכו םלועה ארבנ יליבשב א"ע זל
הנ 'מע ןויערה רוא םלועה ארבנ יליבשב א"ע זל
םיקידצ תוחרוא
א 'מע המדקה רעש
םלועה ארבנ יליבשב א"ע זל
התעפשהו הרבחה
,ב קרפ 12 רמאמ
ב קרפ 13 רמאמ
תועבטמ המכ עבוט םדו רשב א"ע זל
23 'מע תימואלה תודהיה םלועה ףוס דע - ויתוערז םדו ומד א"ע זל
'מע א"ח להי רוא
המ
ויתוערז םדו ומד א"ע זל
יולה טבש תושרד
זנר 'מע
ומד 'וכו םד רמוא וניא םיקעוצ ךיחא ימד א"ע זל
ויתוערז םדו
בקעי ילהא
גכש ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
הבושתב ורדהינד ...והל ברקמ הוה א"ע זל
'מע ןויערה רוא
פר ,אלק
לארשימ שפנ םייקמה א"ע זל
יולה טבש תושרד
אמר 'מע
הוה ז"רד היתובבשב ווהד ינוירב והנה א"ע זל
אתבויתב והל ורדהנד יכיה יכ והל ברקמ
ב"ח ינושרגה טוקלי ז"רד היתובבשב ןווהד ינוירב והנה א"ע זל
ב 'מע עשוהי תקלח אריז 'רד אתוביבשב יוהד ינוירב ינה א"ע זל
68 'מע תימואלה תודהיה וידגוב חיר - וידגב חיר תא חריו א"ע זל
א"ח בהזל רוכ וידגב חיר תא חריו א"ע זל
(אק) ס ךיבא רסומ וידגב חיר תא חריו א"ע זל
י 'מע ירנ ריאת וידגב חיר תא חריו א"ע זל
'מע םורמ יבתכמ
זע
םלועה ארבנ יליבשב רמול םדא בייח א"ע זל
;בל רהוט יליפרע
קלח שדוקה תורוא
אכר ,טמק ג
םלועה ארבנ יליבשב רמול םדא בייח א"ע זל
,המכח תישאר
א תוא ז קרפ הבהא
םלועה ארבנ יליבשב רמול םדא בייח א"ע זל
םידעומ םייח יתפש
דכק 'מע א"ח
םלועה ארבנ יליבשב רמול םדא בייח א"ע זל
םימכח ירבד טוקלי
גנ 'יס ארקיו
אלא ארבנ אל םלועה לכ רמול םדא בייח א"ע זל
יליבשב
(א"דיח) םייח חור
גכ 'מע
םינשוש לש גייס ול יד לארשי א"ע זל
ב"ח בהזל רוכ ןימייאמ דציכ א"ע זל
דק 'מע תבש תעד ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ א"ע זל
םלועה
ץראה ירפ
זי 'מע (קסבטיו)
ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ א"ע זל
םלועה
158 'מע םייחה שפנ ארבנ יליבשב רמול בייח לארשימ דחא לכ א"ע זל
םלועה
התעפשהו הרבחה
ו קרפ 4 רמאמ
וליאכ ...לארשימ תחא שפנ דבאמה לכ א"ע זל
אלמ םלוע דביא
'מע ב"ח שבד תורעי
כק
וליאכ 'וכו לארשימ תחא שפנ םייקמה לכ א"ע זל
אלמ םלוע םייק
יולה טבש תושרד
,ולר ,בע ,אע 'מע
זנר
וליאכ ,'וכו לארשימ תחא שפנ םייקמה לכ א"ע זל
'וכו אלמ םלוע םייקT>
יכדרמ רמאמ
חפ 'מע (אנרובדנ)
וליאכ לארשימ תחא שפנ םייקמה לכ א"ע זל
מ"וע םייקמ
א שורד הדוהי ילגד
חי תוא
'וכ הלעמ לארשימ תחא שפנ םייקמה לכ א"ע זל
'מע ייחב ונבר יבתכ
חכק
שפנ םייקמה לכ א"ע זל
טי 'מע 'ה תורובג מ"הממ לש ותלודג דיגהל א"ע זל
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
גר 'מע
יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ ךכיפל א"ע זל
םלועה ארבנ
'מע רכששי הטמ
גלר
לכש ךדמלל ידיחי םדא ארבנ ךכיפל א"ע זל
'וכו לארשימ תחא שפנ דבאמה
ופר 'מע םייח ךרד לכש ךדמלל ידיחי םדא ארבנ ךכיפל א"ע זל
שפנ דבאמה
ימי ,בוט רשבמ
םימחרה
החיתפ ,תוחילסהו
ס 'מע
לכש ךדמלל ,ידיחי םדא ארבנ ךכיפל א"ע זל
בותכה וילע הלעמ ,לארשימ תחא שפנ דבאמה
אלמ םלוע דביא וליאכ
'מע א"ח להי רוא
אכ
ידיחי םדאה ארבנ ךכיפל א"ע זל
'מע םירשי תליסמ
אסקת
ידיחי םדאה ארבנ ךכיפל א"ע זל
םידעומ םייח יתפש
ק 'מע א"ח
ידיחי םדאה ארבנ ךכיפל א"ע זל
ת"הע בקעיל תמא
הע ,בכ 'מע
ידיחי םדאה ארבנ ךכפל א"ע זל
פר 'מע ןויערה רוא תרוצ ןניא םיוג - תודגא ישודיח ,א"שרהמ א"ע זל
םדא
התעפשהו הרבחה
ב קרפ 12 רמאמ
ידיחי םדא ארבנ א"ע זל
י"הס הבושת ירעש
בע תוא
ארבג ידהב ידוחיל ירש הדנ א"ע זל
הרותבש רואמה וצרפי אלו םינשושב הגוס א"ע זל
'מע ב"ח םורמ ימ
טצק
ויתועורז םדו ומד ךיחא ימד לוק א"ע זל
בקעי ילהא
טמ ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע חמק ,א"ע
וידגוב - וידגב חיר א"ע זל
טמק ןהכ תרזע דמואמ ורמאת אמש א"ע זל
'יס ב רמאמ ירזוכ
כ
,ןירדהנס וז "ךררש" - רהסה ןגא ךררש א"ע זל
ורוביטב תבשוי איהש ?"ךררש" המש ארקנ המל
םלוע לש
ת"הע ייחב ונבר
זמר 'מע ג"ח
ןירדהנס וז ךררש א"ע זל
םימכח ירבד טוקלי
ולש 'יס תומש
,רהסה .םלועה לכ לע הניגמ איהש ,ןגא ב"ע זל
'וכו רהסל המוד איהש
'מע ח"ח םורמ ימ
ומק
וידגוב אלא וידגב ירקת לא ב"ע זל
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
דית ,זנק ,טי 'מע
עברא ,תותימ עברא ןיד לטבש פ"עא ב"ע זל
ןמ לפונ וא הליקס בייחתנש ימ ולטב אל תותימ
ותסרוד היח וא גגה
ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע המק
אל תותימ 'ד ןיד .תותימ 'ד ולטבש פ"עא ב"ע זל
ולטב
לע תופי םינפ
ונר 'מע םילהת
עברא ןיד תותימ עברא ולטבש יפ לע ףא ב"ע זל
ולטב אל תותימ
'מע רכששי הטמ
דיר
הלבקו היפ תא ץראה החתפש םוימ י"רא ב"ע זל
'וכו החתפ אל בוש לבה לש ומד
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
טסר 'מע
בותכ .ונעמש תורימז ץראה ףנכמ 'סותב ב"ע זל
םירמוא לארשי ץרא ינב ןיאש םינואגה תבושתב
םיפנכ שש :תויח יבג ביתכד ,תבשב אלא השודק
תששב םויב תחא הריש רמוא אוה ףנכ לכו .דחאל
ינפל תויחה םירמוא תבש עיגישכו ,לוחה ימי
בישמ ה"בקהו .ףנכ דוע ונל ןיא ע"שבר :םוקמה
,הריש ינפל רמואש דחא ףנכ דוע יל שי :םהל
ונעמש תורימז ץראה ףנכמ :רמאנש
הרותבש רואמה םירבד 'ג תרפכמ תולג ב"ע זל
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
א רמאמ יעיבר
ביתכ ארקיעמ הצחמ ןוע תרפכמ תולג ב"ע זל
'וכו דנו ענ יתייהו
'מע הכיא השמ ידי
טי ,ב
ןוע תרפכמ תולג ב"ע זל
'יס ה רמאמ ירזוכ
טכ
ןוע תרפכמ תולג ב"ע זל
,המכח תישאר
תוא ג קרפ הבושת
בי
לכה לע תרפכמ תולג ב"ע זל
(גנשת) םייחה 'ס
*זנק 'מע
תרפכמ תולג ב"ע זל
טעת 'מע םייח ךרד וז הרצלו ונל המ רמאת םאו ב"ע זל
א"ח טפשמה בל
[הכלה] ז רועיש
תאז הרצלו ונל המ ורמאת אמשו ב"ע זל
'מע ןויערה רוא
בלק
ומדב בוחל ונל המ ב"ע זל
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
,לק רמאמ ישילש
גלק
הלטבש פ"עא שדקמה תיב ברחש םוימ ב"ע זל
'וכו ירדהנס
ג רעש הבושת ירעש
גלק ,לק תוא
תותימ עברא ןיד ,שדקמה תיב ברחש םוימ ב"ע זל
ולטב אל
ב"ח ינושרגה טוקלי היפ תא ץראה החתפש םוימ ב"ע זל
םימכח יניע ריאמ
בי ףד א"ח ג"ודהמ
'וכו תורובח תורובח ויחא לבהב ןיק השע ב"ע זל
יולה טבש תושרד
בסר ,חע 'מע
ףנכמ ה"דות ב"ע זל
(ץבעי) בוזא תדוגא
ד"ע ד ףד
םוימ ה"ד 'סות ב"ע זל
,בקעיל וירבד דיגמ
,טצ 'יס הרות רוא
דפת
ורמילד יכיה יכ יקדרדא ארמח ורבגא א"ע חל
אתלימ
דש 'מע םייח ךרד י"אמ ושאר לבבמ ופוג ר"הדא א"ע חל
,חלק 'מע תבש תעד
זמת ,זמק
הדועסל סנכיש ידכ ש"עב ארבנ ר"הדא א"ע חל
םימכח יניע ריאמ
ו ףד א"ח ג"ודהמ
'וכו המ ינפמו ארבנ ידיחי םדא א"ע חל
(ןשיה) לארשי ינבל
ב שורד
...םינימה אהי אלש ...ארבנ ידיחי םדא א"ע חל
די) ל"רהמ תושרד
טצר 'מע (יכדרמ
ש"עב ארבנ םדא א"ע חל
ח 'מע עשוהי תקלח
בל הרעה
ש"עב ארבנ םדא א"ע חל
ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע חי
ש"רעב ארבנ םדא א"ע חל
םימכח יניע ריאמ
ה ףד א"ח ג"ודהמ
'וכו המו ינפמו תבש ברעב ארבנ םדא א"ע חל
ב"ח ינושרגה טוקלי תבש ברעב ארבנ םדא א"ע חל
א"ח שדוח תלוע
גר רמאמ
תבש ברעב ארבנ םדא א"ע חל
'מע ןושל אפרמ
טסר
בישתש המ עד הרות דומלל דוקש יוה א"ע חל
סררוקיפאל
,המכח תישאר
ז תוא ו קרפ הבהא
ר"הדא לש ומתוחב םדא לכ עבוט ה"בקה א"ע חל
וריבחל המוד ןהמ דחא ןיאו
יולה טבשתושרד
דיר 'מע
דחא ןיאו ,'וכו םדא לכ עבוט ה"בקה א"ע חל
וריבחל המוד
םינושאר ישוריפ שלש אלא ונל ןיא ונאו א"ע חל
םייחה תוצרא
ט שורד (י'גלפ)
הערה לע 'ה דוקשיו א"ע חל
יולה טבש תושרד
הצר 'מע
'וכו הימחנ אוה לאיתלאש ןב לבבורז א"ע חל
םירקיעה 'ס
זפרת 'מע (רושימ)
הילכח ןב הימחנ ומש המו 'וכו לבבורז א"ע חל
לע תופי םינפ
צת 'מע םילהת
תישארב השעמב ךמדק שותי א"ע חל
הרותבש רואמה ךמדק שותי א"ע חל
'יס ו"ח םולש ירבד
דקת
'וכו הדועסל סנכיש ידכ א"ע חל
גע ףד םלוע תבהא
ב"ע
ש"עב םדא ארבנ המל א"ע חל
די) ל"רהמ תושרד
בש ,ש 'מע (יכדרמ
ידיחי םדא ארבנ המל א"ע חל
'מע א"ח להי רוא
חנק
ידיחי םדא ארבנ ךכיפל א"ע חל
אלר 'מע תבש תעד ורפע רבצוה םלועה לכמ א"ע חל
בקעי ילהא
אנר ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
ותעד חוזת אלש ש"עב ארבנ א"ע חל
(רוטנק) בקעי קלח
ז שורד
ותלוז לע לא לאשנש לאיתלאש א"ע חל
ב"ח ינושרגה טוקלי ותלא לע לאשנש לאיתלאש א"ע חל
ףד ב"ח לארשי יזנג
א"ע הל
היה ףתוש םירמוא םיקודצה ויהי אלש א"ע חל
ב"עמב ה"בקהל
'מע לארשי תראפת
גנ
םוי יוה תועש ב"י אחא ר"א ב"ע חל
ב"ח ינושרגה טוקלי רפיס ימרא ןושלב ר"הדא ב"ע חל
,חנק 'מע תבש תעד
דעק ,געק
היה רקיעב רפוכ ר"הדא ב"ע חל
ב"ח ינושרגה טוקלי היה ןימ ר"הדא ב"ע חל
'מע םייח ךרד
בלרת
היה עיקרל דע ץראה ןמ ר"הדא ב"ע חל
(גרבדלוג) ןושש לוק
נ תוא
רפיס ימרא ןושלב ןושארה םדא ב"ע חל
'מע ד"ח םייח עפש
זנק
רפיס ימרא ןושלב ןושארה םדא ב"ע חל
;מ 'פ תונובת תעד
ב"ח םורמב רידא
חנ 'פ
ןימ היה ןושארה םדא ב"ע חל
םימכח ירבד טוקלי
דמק 'יס תישארב
ופוס דע םלועה ףוסמ היה ןושארה םדא ב"ע חל
םימכח ירבד טוקלי
חק 'יס ארקיו
היה ותלרעב ךשומ ןושארה םדא ב"ע חל
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
גמש 'מע
היה ותלרעב ךשומ ןושארה םדא ב"ע חל
אצ 'מע ןויערה רוא היה ןימ ןושארה םדא ב"ע חל
ג ףד יבא תוכרב
א"ע
היה ןימ ןושארה םדא ב"ע חל
םינושאר ישוריפ היה ןימ ןושארה םדא ב"ע חל
םידעומ םייח יתפש
חפ 'מע א"ח
היה ןימ ןושארה םדא ב"ע חל
א"ח םלוע תוביתנ
גסק 'מע
י"אמ ושאר ארבנ ןושארה םדא ב"ע חל
לע תופי םינפ
צת ,זע 'מע םילהת
וידיו לארשי ץראמ ושאר ןושארה םדא ב"ע חל
ץראל הצוחמ וילגרו
'מע ב"ח שבד תורעי
דיר
'וכו רפיס ימרא ןושלב ןושארמ םדא ב"ע חל
'יס ו"ח םולש ירבד
מקת
'וכו ש"עב ארבנ םדא ב"ע חל
'מע קידצל חרוא
חק
ןושאר םוי הז רוחא ,ינתרצ םדקו רוחא ב"ע חל
ןורחא םוי הז םדקו
דש 'מע םייח ךרד ול המדנ כ"אא םדאב תטלוש הער היח ןיא ב"ע חל
המהבכ
לארשי תרטע
ב 'מע (ילאפהאב)
'וכו םדא השענ םכנוצר םהל רמא ב"ע חל
,המכח תישאר
תוא א קרפ הארי
אל
טישוה 'וכו שונא המ ע"שבר וינפל ורמא ב"ע חל
םפרשו ןהיניב הנטק ועבצא
(גרבדלוג) ןושש לוק
ב תוא
יפט רקפד כ"שכ לארשי סרוקיפא ב"ע חל
םימכח ירבד טוקלי
בס 'יס תישארב
םדאה תא אורבל ה"בקה שקיבש העשב ב"ע חל
'וכו םיכאלמ תכ ארב
,בקעיל וירבד דיגמ
ירפסל תופסוה
טמ 'יס מ"הרה
ועבצא טישוה 'וכ ה"בקה שקבש העשב ב"ע חל
םפרשו םהיניב הנטק
יולה טבש תושרד
ז 'מע
םדאה תא תוארבל ה"בקה שקבש העשב ב"ע חל
ונרכזת יכ שונא המ 'וכו
םינושאר ישוריפ הרות דומלל דוקש יוה ב"ע חל
םינושאר ישוריפ אקנוורפב 'יפאד ןדיב אתונמיה ב"ע חל
,המכח תישאר
קרפ םייח 'אצות
גפק
וישרודו רוד רוד ר"הדאל הארה ה"בקה ב"ע חל
'וכו
ת"הע בקעיל תמא
וער 'מע
לע דמע תישימח 'וכ םויה יוהמ תועש ב"י ב"ע חל
וילגר
'מע א"יח םורמ ימ
גק
יכ שונא המ ורמא ר"הדא רצונ רשאכ ב"ע חל
ונרכזת
ישת 'מע םייח ךרד היה רקיעב רפוכ ב"ע חל
ג"ח שדוח תלוע
ומק רמאמ
מ"ר שירד הוה יכ ב"ע חל
ב"ח ינושרגה טוקלי לובמה רוד ישנאל עיגהש ןויכ ב"ע חל
קלח שדוקה תורוא
זמקת ב
םדיצב םתבושת ,םינימה ורקפש םוקמ לכ ב"ע חל
די) ל"רהמ תושרד
ביקת 'מע (יכדרמ
םינימה ןילאושש םוקמ לכ ב"ע חל
די) ל"רהמ תושרד
גיקת 'מע (יכדרמ
תודגה לצא ךל ךלכ ב"ע חל
א"ח שבד תורעי
ד 'מע
'וכו ונרכזת יכ שונא המ ב"ע חל
'מע לארשי תראפת
הל
ךלכ לודגא לצא ךל המ ב"ע חל
אסק 'מע תבש תעד היה ותלרעב ךשומ ב"ע חל
'מע ז"ח םורמ ימ
זפש
רפוכ ,ותלרעב ךשומ ב"ע חל
'מע ו"ח םורמ ימ
טצק
םדאה תאירב לע וגרטק תרשה יכאלמ ב"ע חל
םימכח ירבד טוקלי
ט 'יס תישארב
רוד רוד (ר"הדאל) ה"בקה והארהש דמלמ ב"ע חל
'וכו וישרודו
ד"בח ימגתפ רצוא
406 'מע א"ח
וישרודו רוד רוד ה"בקה והארהש דמלמ ב"ע חל
וימכחו רוד רוד
וסת 'מע תבש תעד דוס אצי ןיי סנכנ ב"ע חל
םירקיעה 'ס
זכר 'מע (רושימ)
הל יעבמ ילא הלע ב"ע חל
יולה טבש תושרד
זיש 'מע
'ד ודריו 'ב הטמל ולע ב"ע חל
ב ףד ךלמילא םעונ
ב"ע
העברא ודריו ,םינש הטמל ולע ב"ע חל
א"ח שדוח תלוע
ט רמאמ
אתתעמש אתלת שרד מ"ר ב"ע חל
(גרבדלוג) ןושש לוק
טכ תוא
הוח ול הגודזנ תיעיבש ב"ע חל
'יס ב רמאמ ירזוכ
כ
םדא לש] ורפע רבצוה הנושאר העש ב"ע חל
תיעישת ...וילגר לע דמע תישימח ...[ןושארה
,חרס -'י ,[ןדע ןגב] ןליאה ןמ לוכאל אלש הווטצנ
ול ךלהו דרטנ ,ןודינ -א"י
די) ל"רהמ תושרד
וש 'מע (יכדרמ
םויה יוה תועש הרשע םיתש ב"ע חל
(גנשת) םייחה 'ס
*ועק 'מע
העברא ודריו ה"ד 'סות ב"ע חל
א שורד הדוהי ילגד
כ תוא
'וכ םירה ארבש ימ ג"רל רפוכ אוהה ל"א א"ע טל
ףד א"ח רכששי ינב
ד ףד ב"ח ,ג"ע דק
ג"ע הכ ,ב"ע ז ,ב"ע
ןהכ םכיקלא ,והבא 'רל אנימ אוהה ל"א א"ע טל
'וכו לבט יאמב השמל רבק יכ אוה
בקעי ילהא
יש ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
'וכו אניבא יברל אנימ אוהה ל"א א"ע טל
ג"ח שדוח תלוע
אלקת רמאמ
אנימ אוהה ל"א א"ע טל
(לואש) בקעי לוק
א"ע וק ףד
ןהכ םכיקלא והבא 'רל יקודצ אוהה ל"א א"ע טל
אוה
בקעי ילהא
אר ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
'וכו ג"רל רפוכ ל"א א"ע טל
איר 'מע ןושל אפרמ ארב אל םירה ארבש ימ ג"רל רפוכ ל"א א"ע טל
חור
ב"ח ינושרגה טוקלי אוה בנג םכיקלא ג"רל רסיק ל"א א"ע טל
ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע אנ
'וכו אוה ןכחג םכיקלא א"ע טל
(רוטנק) בקעי קלח
ו שורד
'וכו אוה ןכחג םכיקלא א"ע טל
ב"ח ינושרגה טוקלי אוה ןכחג םכיקלא א"ע טל
זצ ףד רפוס בתכמ
א"ע
'וכו אוה ןהכ םכיקלא א"ע טל
לאומש ירבד
טלק 'מע (גישת)
אוה ןהכ םכיקלא א"ע טל
לאומש ירבד
,אכק 'מע (חנשת)
המק
אוה ןהכ םכיקלא א"ע טל
םימכח ירבד טוקלי
כת 'יס תומש
אוה ןהכ םכיקלא א"ע טל
דנשת זומת 'ג 'ס
אער 'מע
אוה ןהכ םכיקלא א"ע טל
,בקעיל וירבד דיגמ
'יס םירמא יטוקל
'יס הרות רוא ,נק
זפש
השמל 'ירבק יכ ...אוה ןהכ םכיקלא א"ע טל
'וכו ליבט ארונב ל"א 'וכ ליבט יאמב
שורד רתסא רמאמ
ז
'וכו השמל רבק יכ 'וכו ןהכ םכיקלא א"ע טל
םימכח ירבד טוקלי
אפר 'יס ארקיו
ידכ תיעיבש וטמשו שש וערז ה"בקה רמא א"ע טל
איה ילש ץראהש ועדתש
'מע ןויערה רוא
טכש
בשחתי אל םיוגבו א"ע טל
םינושאר ישוריפ םדאב וב שי חפט לע חפט א"ע טל
'מע ז"ח ט"וי תרהט
הכ
לבט יאמב השמל רבק יכ א"ע טל
תשרפ םיספ תנותכ
א"ע גי עירזת
לבט ארונב - ליבט יאמב השמל הירבק יכ א"ע טל
'יס ו"ח םולש ירבד
חנק
'וכו הרשע יב לכ א"ע טל
לאומש ירבד
אצ 'מע (גישת)
אירש אתניכש הרשע יב לכ א"ע טל
לאומש ירבד
גק דכ 'מע (חנשת)
אירש אתניכש הרשע יב לכ א"ע טל
יש 'מע םייח ךרד אירש אתניכש הרשע יב לכ א"ע טל
הס 'מע ןושל אפרמ אירש אתניכש הרשע יב לכ א"ע טל
ב קלח לארשי רנ
טמק ףד
אירש אתניכש הרשע יב לכ א"ע טל
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
327
אירש אתניכש הרשע יב לכ א"ע טל
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
בלש ,אל 'מע
אירש אניכש הרשע היב לכ א"ע טל
אק ףד יבא תוכרב
ב"ע
אירש אתניכש הרשע היב לכ א"ע טל
םינושאר ישוריפ חור ארב אל םירה ארבש ימ א"ע טל
(גרבדלוג) ןושש לוק
גמ תוא
זימרוהד אליעל ךגלפמ א"ע טל
םינושאר ישוריפ זימרוהד יאליעל ךגלפמ א"ע טל
'יס ו"ח םולש ירבד
זעש
ארונב אתליבט קריע א"ע טל
'מע ב"ח שבד תורעי
דלר
יאמב ה"ד 'סות א"ע טל
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע ד
ךיאה השקה אלד אה ,יאמב ה"ד 'סות א"ע טל
וארקנ לארשיד םושמ ,'וכו רוסא ןהכ אה הירבק
םינב
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
42, 203
,םתישע אל םהבש ןינקותמכ ... ב"ע טל
םתישע םהבש ןילקלוקמכ
'מע ב"ח שבד תורעי
זט
אכיא ימו 'וכו הנר ירמע ןב באחא דובאב ב"ע טל
'וכו החמש
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
גצ 'מע םינורחא
הנר ירמע ןב באחא דובאב ב"ע טל
הרותבש רואמה הניר באחא דובאב ב"ע טל
יולה טבש תושרד
דר 'מע
הצור ה"בקה ןיאש 'וכו ץולחה ינפל תאצב ב"ע טל
םיעשר לש ןתלפמב
לאומש ירבד
בפק 'מע (חנשת)
'וכ הריש רמול תרשה יכאלמ ושקב ב"ע טל
ב"ח ינושרגה טוקלי א"אב רמאנש הממ הידבועב רמאנש לודג ב"ע טל
ג קלח םולש ירבד
אס 'מע
'וכו רמאנש לודג ב"ע טל
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
גצ 'מע םינורחא
'שושי' ביתכ אלו 'שישי' ביתכד ב"ע טל
םינושאר ישוריפ שושי ביתכ אלו שישי ביתכד ב"ע טל
'יס ו"ח םולש ירבד
זרת
'וכו ועבצא ה"בקה טישוה ב"ע טל
םינושאר ישוריפ עשרה ושע לע אבניו ב"ע טל
ב"ח ינושרגה טוקלי
ףד רחא תוטמשהב
זצ
הנחמב הנרה רובעיו ב"ע טל
ב"ח ינושרגה טוקלי הידבוע לא באחא ארקיו ב"ע טל
בקעי ילהא
ולר ףד (ןיטאיסוה)
,א"ע במר ,א"ע
א"ע איש
םיעשר לש ןתלפמב ה"בוק ידח יכו ב"ע טל
ב"ח ינושרגה טוקלי הלילה לכ ז"אז ברק אלו ב"ע טל
הרותבש רואמה ארי היה הידבועו ב"ע טל
בקעי ילהא
טיק ףד (ןיטאיסוה)
טער ,א"ע ופק ,א"ע
ב"ע
םתישע ןהבש ןילקלוקמכ ב"ע טל
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
170, 220
ןילקלוקמכ ,םתישע אל םהבש ןינקותמכ ב"ע טל
םתישע םהבש
'מע ד"ח םורמ ימ
גצ
םירמוא םתאו םיב םיעבוט ידי השעמ ב"ע טל
הריש
'מע ג"יח םורמ ימ
בס
םירמוא םתאו םיב םיעבוט ידי השעמ ב"ע טל
הריש
'מע ןויערה רוא
טכק
היה ימודא רג הידבוע ב"ע טל
די ףד ךלמילא םעונ
ג"ע בכ ,ב"ע
ירמאד ונייהו ,היה ימודא רג הידבוע ב"ע טל
אגרנ היב ליזינ אבא היבו הינימ :ישניא
יבכמה שוריפ
כק 'מע תומש
ןייע ב"ע טל
'מע ןויערה רוא
לק-טכק
ןזרגב סנכיי רעי לש ומצעמ - י"שר ב"ע טל
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
בצ 'מע םינורחא
םיעשר לש ןתלפמב חמש ה"בקה ןיאש ב"ע טל
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] י ,ו רועיש
רמוא דחאו שדוחב םינשברמוא דחא א"ע מ
ורוביעב עדוי הזש תמייק ןתודע שדוחב השלשב
שדוח לש ורוביעב עדוי וניא הזו שדוח לש
ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע גצ
לע ופיסוי עדוי וניא דחאה רמא םא א"ע מ
םיניידה
א"ח טפשמה בל
[הכלה] חכ רועיש
תוריקח עבשב םתוא םיקדוב ויה א"ע מ
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] די רועיש
תוריקח עבשב ןתוא ןיקדוב ויה א"ע מ
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] גי רועיש
חבושמ ז"ה תוקידבב הברמה לכ א"ע מ
לאומש ירבד
ומק 'מע (גישת)
רמוא דחאו םירוחש וילכ רמוא דחא א"ע אמ
ןוכנ הז ירה םינבל וילכ
לאומש ירבד
גנק 'מע (חנשת)
'וכ ןירוחש וילכ רמוא דחא א"ע אמ
(א"דיח) םייח חור
חכר 'מע
ונאב הלעב לע הרסואל א"ע אמ
י"הס הבושת ירעש
'עהב וע תוא
ובור דע 'וכ שדוחה לע ןיכרבמ המכ דע ב"ע אמ
ףד לארשי בהוא
א"ע הנש
ודיב ןירדוסהו ד"יב חתפ לע דמוע 'א א"ע במ
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] י רועיש
רמוא דחאו המחה ץנה םדוק רמוא דחא א"ע במ
הלטב ןתודע המחה ץנהב
י"הס הבושת ירעש
וע תוא
'וכ ליבקהל אלא לארשי וכז אלמלא א"ע במ
יבצ תרטע
ב"ע ה ףד (ןיסקאט)
ינפ ליבקהל אלא לארשי וכז אל אלמלא א"ע במ
'וכ םימשבש םהיבא
,המכח תישאר
תוא ו קרפ השודק
זפ
ינפ ליבקהל אלא לארשי וכז אל אלמלא א"ע במ
'וכו םייד שדחו שדח לכ םימשבש םהיבא
ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע זכק
ינפ ליבקהל אלא לארשי וכז אל אלמלא א"ע במ
םייד שדחב תחא םעפ םימשבש םהיבא
םירקיעה 'ס
הער 'מע (רושימ)
םיקחש ארב ורמאמב רשא א"ע במ
יולה טבש תושרד
דצק 'מע
ימב הרות לש התמחלמ אצומ התא ימב א"ע במ
הנשמ לש תוליבח ודיב שיש
אובמ היחתפ םרכ
ג גירש
הרות לש התמחלמ ימב א"ע במ
ב"ח ינושרגה טוקלי םישדח שדחמ ךורב יכרבמ אברעמב א"ע במ
ב"ח ינושרגה טוקלי םיקחש ארב ורמאמב רשא ..ךורב א"ע במ
'יס דסחו םייח
בקת
ינפ לבקמ ולאכ ונמזב שדחה שדקמה א"ע במ
הניכש
לת א היאר תלוע שדחתתש רמא הנבללו א"ע במ
גכ 'מע הרוא ינרק לבקמ ולאכ ונמזב שדחה לע ךרבמה לכ א"ע במ
הניכש ינפ
(ןשיה) לארשי ינבל
גי שורד
ונמזב שדוחה לע ךרבמה לכ א"ע במ
א"ח םלוע תוביתנ
טיק 'מע
ונמזב שדוחה לע ךרבמה לכ א"ע במ
ת"הע ייחב ונבר
ג"ח ,חפ 'מע ב"ח
אר 'מע
'וכו תראפת תרטע א"ע במ
םירקיעה 'ס
בכרת 'מע (רושימ)
ןידיתע ןהש ןטב יסומעל תראפת תרטע א"ע במ
שדחתהל
ת"הע ייחב ונבר
טנת 'מע ג"ח
תמא לעופ א"ע במ
געק 'מע םייח ךרד תמא ןתלועפש תמא ילעופ א"ע במ
יולה טבש תושרד
דק 'מע
רוש חכב תואובת ברו הישפנא י"ר ירק א"ע במ
א"ח שבד תורעי
גצ 'מע
םנוק ןוצר תושעל םיחמשו םישש א"ע במ
,המכח תישאר
ה תוא י קרפ הבהא
םנוק ןוצר תושעל םיחמשו םישש א"ע במ
ת"הע בקעיל תמא
גר 'מע
ןיד תיבל ץוח היה הליקסה תיב ב"ע במ
(גנשת) םייחה 'ס
זפ 'מע
'וכו ותוא ןיקשמ גרהיל אצויה א"ע גמ
בכ 'מע ןהכה הוצו הנובל לש טרוק ותוא ןיקשמ גרהיל אצויה א"ע גמ
'מע ב"ח בלו הוצמ
158
תובדנתמ ויה םילשוריב תורקי םישנ א"ע גמ
יבכמה שוריפ
זסק 'מע תומש
תולרוג לפה ךל ?ינא רוטליד יכו ל"א ב"ע גמ
ףד ש"ארה תושרד
הל שורד א"ע זל
השקב ןושל אלא אנ ןיא ב"ע גמ
שאהמ לצומ
גפק ףד (םטשרבלה)
ב"ע
וילע הדותמו ורצי תא חבוזה לכ ל"בירא ב"ע גמ
םימלוע 'בב ה"בקהל ודבכ ולאכ 'וכו
(א"דיח) םייח חור
גל 'מע
ורצי חבוזה לכ ל"בירא ב"ע גמ
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
גלקת 'מע
בירקמ םדא ,םייק שדקמה תיבש ןמזב ב"ע גמ
לבא ,ודיב החנמ רכש החנמ ,ודיב הלוע רכש הלוע
בירקה וליאכ בותכה וילע הלעמ הלפש ותעדש ימ
ןלוכ תונברקה לכ
די) ל"רהמ תושרד
טנת 'מע (יכדרמ
ורצי חבוזכ הבושתב רזוחה ב"ע גמ
די) ל"רהמ תושרד
אנת 'מע (יכדרמ
ךרבתי ותודחא לע דמלמ הדותבש ץמחה ב"ע גמ
םיקידצ תוחרוא
פק 'מע הבושת רעש
תומא רשעכ הליקסה תיבמ קוחר היה ב"ע גמ
לכ לע הרפכ יתתימ אהת ...הדותה ול םירמוא
יתנווע
,המכח תישאר
תוא ז קרפ הבושת
חמ
תומא רשעכ הליקסה תיבמ קוחר היה ב"ע גמ
ןידותמ ןיתמומה לכ ךרד ןכש הדותה ול םירמוע
'וכו
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
ד 'מע
'וכ וניקלא 'הל תורתסנה ב"ע גמ
ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע הל
תוברע ןינעל ,'וכו 'הל תורתסנה ב"ע גמ
ב"ע גצ ףד בוט בר םשו ת"ישהל ודבכ הדוותמו ורצי חבוז ב"ע גמ
'וכ םידמלמ ןהש םינשמו םירפוס ולא 'וכ ךרד
'מע י"ח ט"וי תרהט
דמק
'כו ורצי תא חבוזה לכ ב"ע גמ
'יס ו"ח םולש ירבד
פש
'וכו ורצי תא חבוזה לכ ב"ע גמ
טנ ףד רפוס בתכמ
ג"ע
כ"העמ וילע הדותמו ורצי תא חבוזה לכ ב"ע גמ
'וכו םימלוע ינשב ה"בקהל ודביכ וליאכ
םינושאר ישוריפ וילע הדותמו ורצי תא חבוזה לכ ב"ע גמ
ט 'מע ןרהא די ןברק בירקה וליאכ ורצי תא חבוזה לכ ב"ע גמ
הדותמו
הרותבש רואמה ורצי תא חבוזה לכ ב"ע גמ
ב"ח םלוע תוביתנ
זכק 'מע
ורצי חבוזה לכ ב"ע גמ
,המכח תישאר
תוא וט קרפ הארי
וט קרפ השודק ,גס
בע תוא
'בב ה"בקהל דבכמ הדותמו ורצי חבוזה לכ ב"ע גמ
תומלוע
םימכח ירבד טוקלי
דנר 'יס ארקיו
ודבכ ולאכ וילע הדותמו ורצי חבוזה לכ ב"ע גמ
תומלוע ינשב ה"בקהל
תשרפ םיספ תנותכ
ד"ע גי ערוצמ
וילע הלעמ וילע הדותמו ורצי חבוזה לכ ב"ע גמ
םימלוע ינשב ה"בקה ודביכ וליאכ בותכה
לע תופי םינפ
,ופק 'מע םילהת
זפק
ודבכ ולאכ וילע הדותמו ורצי חבוזה לכ ב"ע גמ
תומלוע ינשב אוה ךורב שודקהל
,ל 'מע דסח תרות
טלק ,הכק
וילע הלעמ וילע הדותמו ורצי חבוזה לכ ב"ע גמ
'וכו בותכה
ףד (י'גלפ) םייח שפנ
ב"ע גס
ב"הועל קלח ול שי הדוותמה לכ ב"ע גמ
ב שורד םינג ןדע
ב לוק
דוקנ המל 'וכ וניהלא 'הל תורתסנה יאנתכ ב"ע גמ
'וכ ונינבלו ונל לע
'מע ןושל אפרמ
דפק
תורתסנה לע לארשי ושנענ אל ב"ע גמ
(ץבעי) בוזא תדוגא
,ההגהב ג"ע ופ ףד
א"ע דצ
ונל לע דוקנ המל ב"ע גמ
ג רעש הבושת ירעש
בע תוא
לע שנע אלש 'וכ תורתסנה לע שנע א"ע דמ ב"ע גמ
'וכ תורתסנה
יבכמה שוריפ
טפק 'מע םירבד
הזל הז םיברע ושענו...ןדריה תא ורבעש דע ב"ע גמ
ד קלח םולש ירבד
חפ 'מע
'וכו הידחש ידוחש ב"ע גמ
םינושאר ישוריפ ה"בקה ינפל תינוקספ חור הרמא א"ע דמ
קלח שדוקה תורוא
זנש ג
יפליח יניב יאקד אסא א"ע דמ
יבכמה שוריפ
חעש 'מע םירבד
אוה לארשי - אטחש פ"עא א"ע דמ
דנשת זומת 'ג 'ס
חמר 'מע
אוה לארשי אטחש פ"עא א"ע דמ
סק 'פ תונובת תעד
(אפק ףד)
אוה לארשי ,אטחש פ"עא א"ע דמ
די) ל"רהמ תושרד
טנק 'מע (יכדרמ
הרות לש התמחלמ אצומ התא ימב א"ע דמ
ב"ח ינושרגה טוקלי ךל םוק עשוהי לא 'ה רמיאו א"ע דמ
ץראה ירפ
הצ 'מע (קסבטיו)
השעש דמלמ ללפיו אלא רמאנ אל ללפתיו א"ע דמ
ונוק םע תולילפ
ב"ח ינושרגה טוקלי אוה לארשי אטחש פ"עא ..לארשי אטח א"ע דמ
ב"ח ינושרגה טוקלי אוה דש אמש ןנישייח א"ע דמ
'מע תורוא יללט
ביק
אוה לארשי אטחש פ"עא לארשי א"ע דמ
'מע ד"ח םורמ ימ
זכק
אוה לארשי אטחש פ"עא לארשי א"ע דמ
םינושאר ישוריפ הטמלמ הליפתב ומצע ץמאמה לכ א"ע דמ
ב"ח ינושרגה טוקלי חרז ןב ןכע תא עשוהי חקיו 'תכ א"ע דמ
םינושאר ישוריפ ירומאה ךיבא לארשיל םהל רומא ךל א"ע דמ
םינושאר ישוריפ הרצל הליפת םדא םידקי םלועל א"ע דמ
ונק 'מע רסומ טבש הרצל הליפת םדא םידקי םלועל א"ע דמ
ב"ח ינושרגה טוקלי רבדי םינונחת ד"מ א"ע דמ
םינושאר ישוריפ שונעיא אמעט יאמ ןכע א"ע דמ
(רושימ) חולישה ימ
יר ,הצק 'מע א"ח
'וכו שינעיא אמעט יאמ ןכע א"ע דמ
םינושאר ישוריפ הלעמ יפלכ םירבד קסופש ןוקסיפ א"ע דמ
(א"דיח) םייח חור
פק 'מע
ןירדהנס לש הבורכ השנמ ןב ריאי לוקש א"ע דמ
ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע גלק
הנעי רישעו השמ הז שר רבדי םינונחת א"ע דמ
עשוהי הז תוזע
'מע רכששי הטמ
בלר ,ול
השמ הז שר רבדי םינונחת א"ע דמ
'מע רשא ינמכמ
הכק
,'וכ לאקזחיל ה"בקה ול רמאש העשב ב"ע דמ
א"רגה תוהגהב ,י"שרב
בקעי ילהא
מק ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
הלעמל םירצ ול ןיא הליפתב ומצע ץמאמה ב"ע דמ
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] ז רועיש
בוש דיגהש ןויכ יוה יאמ והב ירדה יכו ב"ע דמ
דיגמו רזוח וניא
זט ןפג היחתפ םרכ
טרפ הרובג ףנע
ג םרכה
ןיצמאמ לכה ויהיש םימחר שקבי ב"ע דמ
'מע ב"ח םורמ ימ
זס
דיגמו רזוח וניא בוש דיגהש ןוויכ ב"ע דמ
םידימלתה תבוח
בכר 'מע ינש רמאמ
'וכו הליפתב ומצע ץמאמה לכ ב"ע דמ
א"ח םלוע תוביתנ
וטק 'מע
הטמלמ הלפתב ומצע ץמאמה לכ ב"ע דמ
ב"ח בהזל רוכ םימחר םדא שקבי םלועל ב"ע דמ
רוא ,המכח תישאר
ב קרפ םלוע
ןיצמאמ לכה ויהיש םדא שקבי םלועל ב"ע דמ
הלעמלמ םירצ ול ויהי אלו הטמלמ ותוא
'יס ו"ח םולש ירבד
טנת
םדא םידקי םלועל ב"ע דמ
(רוטנק) בקעי קלח
וט שורד
'וכו הלפת םדא םידקי םלועל ב"ע דמ
שורד םיתעל הניב
בת 'מע אס
'וכו הרצל הלפת םדא םידקי םלועל ב"ע דמ
(רושימ) חולישה ימ
גיר 'מע ב"ח
הרצל הלפת םדא םידקי םלועל ב"ע דמ
רוא ,המכח תישאר
ב קרפ םלוע
אלמלאש הרצל הלפת םדא םידקי םלועל ב"ע דמ
'וכו םהרבא םידקה אל
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע אמר
הרצל הליפת םידקי םלועל ב"ע דמ
הרותבש רואמה ויודיו ול רפיכש ןינמ ב"ע דמ
(גנשת) םייחה 'ס
בע 'מע
(י"שרבו) אסכימ יעבד השעמ ב"ע דמ
יבצ תרטע
אל ףד (ןיסקאט)
א"ע
י"שרב לודג דובכב עשרה תא ורבקש ב"ע דמ
'מע עשוהי תקלח
וס הרעה דמ
תואור ויניעש ימב אלא טלוש ר"הצי ןיא א"ע המ
'יס םייניע תשודק
אסק
ויניעש ימב אלא טלוש ערה רצי ןיא א"ע המ
תואור
ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע ח
תומוק 'ב הובג הליקסה תיב א"ע המ
וק 'מע ןויערה רוא הפי התימ ול רורב א"ע המ
ת"הע בקעיל תמא
זש 'מע
הרי ל"ת היחדבש ןינמ א"ע המ
(גרבדלוג) ןושש לוק
החיתפ
םישרפמ שי ינש - ול רורב ה"ד תופסות א"ע המ
'מע ז"ח םורמ ימ
חל
אמלע ורב יקידצ ועב יא ב"ע המ
(גנשת) םייחה 'ס
אנק 'מע
'וכו תילתנ השאה ןיא ב"ע המ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
בלק 'מע םינורחא
ז"ע דבועהו ףדגמה אלא הלתנ וניא ב"ע המ
מ"וח המלש תכרב
הכר ,דכר 'מע
[הכלה]
ד"הוגב הוצמ ,חצורה תא תימי םדה לאוג ב"ע המ
שורד םיתעל הניב
ביש 'מע חמ
ןילתנ ןילקסנה לכ ב"ע המ
שדק רבדמ
'מע א"ח תישארב
וצק
טרפב שיש המ אלא ללכב ןיא טרפו ללכ ב"ע המ
ע 'מע ב"ח םורמ ימ ןידה ןמ אלש ןישנועו ןיכמ ב"ע המ
(גרבדלוג) ןושש לוק
החיתפ
לגר ןהבו דיןהב ול ןיאש ערוצמ ב"ע המ
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
זעק 'מע
רעטצמ םדאש העשב :ריאמ יבר רמא א"ע ומ
יעורזמ ינלק ישארמ ינלק ,תרמוא ןושל המ הניכש
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
128
,רעטצמ םדאש העשב :ריאמ יבר רמא א"ע ומ
,ישארמ ינלק לוכיבכ ?תרמוא ןושל המ הניכש
יעורזמ ינלק
'מע ז"ח םורמ ימ
וטק
ןידה ןמ אלש םישנועו םיכמ ד"ב א"ע ומ
(רוטנק) בקעי קלח
א שורד
'וכו רעטצמ לארשימ םדאש ןמזב א"ע ומ
'מע ןושל אפרמ
וטק
המ הניכש רעטצמ לארשימ םדאש ןמזב א"ע ומ
'וכו תרמוא
'מע ז"ח םורמ ימ
דצ ,בכ
תרמוא המ הניכש רעטצמ םדאש ןמזב א"ע ומ
ישארמ ינלק
םימכח ירבד טוקלי
זיר 'יס תומש
תרמוא המ הניכש רעטצמ םדאש ןמזב א"ע ומ
יעורזמ ינלק ישארמ ינלק
ב קלח לארשי רנ
ףד ג קלח ,יק ףד
טק
,תרמוא המ הניכש רעטצמ םדאש ןמזב א"ע ומ
יעורזמ ינלק ישארמ ינלק
23 'מע תימואלה תודהיה לע רעטצמ םוקמה - רעטצמ םדאש העשב א"ע ומ
םיעשר לש םמד
'יס ו"ח םולש ירבד
אלרת ,זרת
'וכו רעטצמ םדאש העשב א"ע ומ
ב"ח ינושרגה טוקלי ןושל המ הניכש רעטצמ םדאש העשב א"ע ומ
תרמוא
ח ףד ךלמילא םעונ
ג"ע חמ ,א"ע
ןושלה המ הניכש ,רעטצמ םדאש העשב א"ע ומ
...ישארמ ינלק לוכיבכ ?תרמוא
'מע עשוהי תקלח
העק הרעה חק
ןושל המ הניכש ,רעטצמ םדאש העשב א"ע ומ
תרמוא
'מע א"ח להי רוא
אעק
ינלק תרמוא הניכשה לבוס םדאש העשב א"ע ומ
ישארמ
(גנשת) םייחה 'ס
אפ 'מע
ןיניידה םולשב םילאושו םיאב םיבורקה א"ע ומ
'וכו
א קלח םולש ירבד
טל 'מע
'וכו ותוא ןילות דציכ א"ע ומ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
טס רמאמ ישילש
והנילה ,ת"לב רבוע ותמ תא ןילמה לכ א"ע ומ
'וכו ודובכל
םימכח ירבד טוקלי
איר 'יס ארקיו
ינלק תרמוא המ הניכש רעטצמ םדאשכ א"ע ומ
יעורזמ ינלק ישארמ
61 'מע םייחה שפנ םימואת םיחא ינשל ד"המל לשמ א"ע ומ
ת"הע ייחב ונבר
גפש 'מע ג"ח
ישארמ ינלק א"ע ומ
'מע ט"ח םורמ ימ
זי
יעורזמ ינלק ישארמ ינלק א"ע ומ
71 'מע םייחה שפנ יעורזמ ינלק ישארמ ינלק א"ע ומ
יק 'מע רסומ טבש יעורזמ ינלק ישארמ ינלק א"ע ומ
הרותבש רואמה ישארמ ינלק תרמוא הניכש א"ע ומ
א קלח םולש ירבד
במ 'מע
'וכו הרובק והל איעביא ב"ע ומ
םינושאר ישוריפ ןורא היל דבעילד ב"ע ומ
ג רעש הבושת ירעש
טס תוא
םא יתלוז ,ואלב רבוע ותמ תא ןילמה ב"ע ומ
ודובכל ונילה
'מע היארה ירמאמ
395
ייחד ארקי אדפסה ב"ע ומ
ג"ח שדוח תלוע
דנש רמאמ
ייחד ארקי אדפסה ב"ע ומ
יולה טבש תושרד
חנר 'מע
יבכשד ארקי וא יוה ייחד ארקי אדיפסה ב"ע ומ
יוה
א"ח שבד תורעי
דר 'מע
ייחד ארקי אדיפסה ב"ע ומ
םינושאר ישוריפ יקידצ רובקיאדמ אמינו ב"ע ומ
'מע ייחב ונבר יבתכ
נ
ייחד ארקי ב"ע ומ
םינושאר ישוריפ השמל ה"בקה הירבקדמ ב"ע ומ
א קלח םולש ירבד
במ 'מע
'וכו תא ןילמל ןינמ ב"ע ומ
'מע ןהכה הוצו
אצק
הרפכ םושמ וא אנויזב םושמ הרובק ב"ע ומ
(םש 'סותב)
דק ףד םלוע תבהא הרפכ םושמ הרובק ב"ע ומ
ג"ח שדוח תלוע
דמת רמאמ
הרפכ םושמ הרובק ב"ע ומ
ג קלח םולש ירבד
הל 'מע
'וכו עשר ןירבוק ןיא א"ע זמ
'מע ןשוח יכרד
חכת ,וכת-הכת
[הכלה]
םש א"שרהמ ןוילג ,עשר ןירבוק ןיא א"ע זמ
(רוטנק) בקעי קלח
זי שורד
'וכו ןברק שירפהו בלח לכא א"ע זמ
'מע ב"ח םורמ ימ
טלק
ינלק תרמוא הניכש רעטצמ םדאש העשב א"ע זמ
יעורזמ ינלק ישארמ
יולה טבש תושרד
בסר 'מע
ויתובא תורבקב ותוא ןירבוק ויה אלו א"ע זמ
קידצ לצא עשר ןירבוק ןיאש 'וכו
םינושאר ישוריפ ךידיסח יאמו ךידבע יאמ א"ע זמ
'יס ו"ח םולש ירבד
ועש
'וכו ןירבוק ןיאש ןינמ א"ע זמ
ףד םלוע תבהא
ב"ע זטק
קידצ ןירבוק ןיאש ןינמ א"ע זמ
א"ח שבד תורעי
הלר 'מע
הרפכ היל יוה אל ועשר ךותמ תמ א"ע זמ
(גנשת) םייחה 'ס
בע 'מע
ןיפלזמ םימשג ויהש וא 'וכו דפסנ אלש תמ א"ע זמ
תמל הפי ןמיס והז ותטמ לע
א קלח םולש ירבד
אצ 'מע
'וכו ויניעב הזבנ א"ע זמ
'מע ןושל אפרמ
טעק
םימשה ףועל לכאמ ךדבע תלבנ תא ונתנ א"ע זמ
יולה טבש תושרד
הסר ,חנר 'מע
התימ רחאל ונממ ןיערפנש תמל הפי ןמיס א"ע זמ
י"שרפבו
חכת 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
רימג ארמג ה"דב י"שר א"ע זמ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
363
אק ןידב אלשד ןויכ תוכלמ יגורה ב"ע-א"ע זמ
ןויכ ןיד תיב יגורה ,הרפכ והל איוה ילטקימ
הרפכ והל יוה אל ילטקימ אק ןידבד
'מע ןושל אפרמ
אצק
ד"ב יגורה לע ןילבאתמ ןיא ב"ע זמ
מ"וח המלש תכרב
זטר ,גיר 'מע
[הכלה]
םש יריאמבו ,רבק בצוחה ב"ע זמ
(גרבדלוג) ןושש לוק
הכ תוא
הרפכ םהל ןיא ד"ב יגורה ב"ע זמ
חכת 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
וילגר לע םקיו ה"דב א"שרהמ ב"ע זמ
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע אלק
ז"ע םושמ רסאנ וניא רבוחמ ב"ע זמ
(רוטנק) בקעי קלח
כ שורד
תמל דגב גרואב אברו ייבאד אתגולפ ב"ע זמ
ב קלח םולש ירבד
מ 'מע
'וכו אצמנה רבק ב"ע זמ
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] דיר-גיר 'מע
ה"מר דיבו ,'וכו וישרויל תמה רתומ א"ע חמ
םש ן"רה 'יחבו
'מע י"ח ט"וי תרהט
דכר
ןנירמג ןישמשממ ןישמשמ א"ע חמ
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] וכר 'מע
ףא א"יר ןהישרויל ןהיסכנ ד"יב יגורה ב"ע חמ
תוכלמ יגורה
(רוטנק) בקעי קלח
אכ שורד
ךלמל ןוהיסכנ תוכלמ יגורה ב"ע חמ
הס ףד םלוע תבהא ךלמל םהיסכנ תוכלמ יגורה ב"ע חמ
ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע גסק
ךלמל ןהיסכנ תוכלמ יגורה ב"ע חמ
םימכח ירבד טוקלי
סת 'יס תישארב
ךלמל ןהיסכנ תוכלמ יגורה ב"ע חמ
(א"דיח) םייח חור
ומק 'מע
ךלמל ןהיסכנ תוכלמ יגורה ב"ע חמ
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] צש ,הפש
ןהיסכנ תוכלמ יגורה ב"ע חמ
(רושימ) חולישה ימ
איר ,גיק 'מע א"ח
'וכו ביתכד םעבחרמ בז ב"ע חמ
יבכמה שוריפ
המר 'מע לאומש
ונממ חקלנ ושוכר תוכלמב דרומ ב"ע חמ
(ץבעי) בוזא תדוגא
ג"ע דפ ףד
רנבא ליזיל טמ
'מע ייחב ונבר יבתכ
חל
באוי לש ותיב וטא א"ע טמ
םינושאר ישוריפ דודל ול ויה םידלי תואמ עברא א"ע טמ
צר 'מע ןויערה רוא הרות ירבדל ,ךיפ תא הרמי רשא א"ע טמ
יבכמה שוריפ
,במר 'מע לאומש
בנר
גרהייש רנבאל ול ומרג הריסו רוב א"ע טמ
יבכמה שוריפ
דלר 'מע לאומש
ןייולת דבכו הרמש םוקמב תישימח ןפוד א"ע טמ
וב
(גנשת) םייחה 'ס
במק 'מע
התימ בייח תוכלמב דרומה א"ע טמ
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] וכר 'מע
ןיד ונדש ,רעשה ךות לא באוי והטיו א"ע טמ
ירדהנס
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
פ ,טי 'מע םינורחא
?הרות ירבדל וליפא לוכי א"ע טמ
יבכמה שוריפ
המ 'מע תומש
?הרות ירבדל וליפא לוכי א"ע טמ
יבכמה שוריפ
הת 'מע םירבד
...?הרות ירבדל וליפא לוכי א"ע טמ
יבכמה שוריפ
,הכק 'מע לאומש
הש ,זסר
לוכי תמוי ...ךיפ תא הרמי רשא שיא לכ א"ע טמ
ץמאו קזח קר ל"ת הריבע רבדל וליפא
םינושאר ישוריפ ולש יקסע לע ...ילשב ותא רבדל א"ע טמ
לע תופי םינפ
זנר 'מע םילהת
עומשל ךירצ ןיא הרות ירבד לע רובעל א"ע טמ
ךלמל
יבכמה שוריפ
בלר 'מע לאומש
לאשעד םדה לאוג ...רנבאל היתלטק ט"מ א"ע טמ
יאוה
יבכמה שוריפ
גנר 'מע לאומש
ףדור לאהשע ?לאשעל היתלטק ט"מ א"ע טמ
...היה
צ ףד ךלמילא םעונ
א"ע
באוי לש ותיב ףא ,לכל רקפומ רבדמ המ א"ע טמ
לכל רקפומ
(א"דיח) םייח חור
לר 'מע
תוכלמב דרומ א"ע טמ
(גרבדלוג) ןושש לוק
טכ תוא
תמייק דוד לש תיחולחל ןיידע א"ע טמ
אפק 'מע ןהכה הוצו התימ בייח הרות דמולה ם"וכע א"ע טמ
צר 'מע ןויערה רוא הוה תוכלמב דרומ אשמע א"ע טמ
יבכמה שוריפ
המ 'מע תומש
ירבד לטבל ךלמל ןיעמוש ןיא - י"שר א"ע טמ
הרות
יבכמה שוריפ
במר 'מע לאומש
לע תוכז דמלל רנבאל ול היה - י"שר א"ע טמ
...דוד
יבכמה שוריפ
גנר 'מע לאומש
...תצלוח ךאיה תמדיג המבי - י"שר א"ע טמ
צר 'מע ןויערה רוא הרות ירבד לטבל ךלמה אב םאש - י"שר א"ע טמ
יבכמה שוריפ
בנר 'מע לאומש
ירדהנס ןושל רעש א"ע טמ
ה קלח םולש ירבד
וט ןמיס
'וכו אטול אהת א"ע טמ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
וכק רמאמ ישילש
'וכו ד"בל ורסמנ תותימ 'ד ב"ע טמ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
וכק רמאמ ישילש
ףדגמל הנתנ ןכש הפירשמ הרומח הליקס ב"ע טמ
ם"וכע דבועלו
ג רעש הבושת ירעש
וכק ,גס תוא
,הפירשה ןמ הרומח הליקסהו א"ע נ-ב"ע טמ
קנחה ןמ גרההו ףיסב אוהש גרהה ןמ הפירשהו
ג רעש הבושת ירעש
וכק תוא
ז"ע דבועלו ףדגמל 'וכ הרומח הליקס א"ע נ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
וכק רמאמ ישילש
קנחמ רומח ףייס 'וכו ףייסמ הרומח הפירש א"ע נ
התיה םידוהיל
כ 'מע הרוא
םתסינכב לארשי ווטצנ תווצמ 'ג ב"ע נ
'מע היארה תורצוא
929
אחישמל אתכלה א"ע אנ
םימכח יניע ריאמ
ד ףד ג"ח א"ודהמ
ב"ע
'וכו הידיד הינימ אנש יאמ א"ע אנ
ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע גפ
אחישמל אתכלה ב"ע אנ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] ופק
ןיבמ ינפב בנ
די) ל"רהמ תושרד
גמש 'מע (יכדרמ
ונממ אציש סרכה רורא א"ע בנ
,המכח תישאר
זי תוא ה קרפ הארי
לדיג הזש רורא דלי הזש רורא א"ע בנ
תשרפ םיספ תנותכ
א"ע חמ סחנפ
יקסע לע חרקל ופינחהש הפונח ליבשב א"ע בנ
וינש םנהיג לש רש םהילע קרח המיגל
,המכח תישאר
תוא בי קרפ השודק
קרפ םלוע רוא ,זי
זט
יקסע לע חרקל ותדע ופנחש הפונח ליבשב א"ע בנ
ויניש םנהיג לש רש ומילע קרח אמיגל
'פ ץרפ תכרב
םיטפשמ
הררש ןישקבמ ויהש ותמ אוהיבאו בדנד א"ע בנ
ותמש שרופמ קוספב אה הישוקה בושיב .תונברו
הרז שא םבירקהב
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע במר
הפי התימ ול רורב - תבהאו א"ע בנ
ב"ח ינושרגה טוקלי
ףד רחא תוטמשהב
איק
ךרדב ןיכלהמ ןרהאו השמ ויה רבכו א"ע בנ
ח ףד דוד תבהא
א"ע
ףייסב ושאר ןיזיתמ ןיגרהנה תוצמ א"ע בנ
'מע ז"ח םורמ ימ
וסר
אוהיבאו בדנ םיכלוה ןרהאו השמ א"ע בנ
םהירחא
'מע ב"ח שבד תורעי
בסר
התאו ונחנאו וללה םינקז 'ב ותומי יתמ א"ע בנ
רודה גיהננ
'מע ט"ח םורמ ימ
'מע י"ח ,דעק ,הסק
חל ,הכ
התאו ינאו וללה םינקז 'ב ותומי יתמ א"ע בנ
רודה תא גיהננ
הרותבש רואמה 'וכו השק רדוס םינתונ א"ע בנ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
חיר רמאמ ישילש
רב אעישרל 'יפאו אעישר רב אעישר ןנירק א"ע בנ
קידצ
ג רעש הבושת ירעש
חיר תוא
רב אעישרל 'יפאו אעישר רב אעישר ןנירק א"ע בנ
אקידצ
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
בל
עשר ןב עשר ותארקל רתומ קידצ ןב עשר א"ע בנ
'וכו
םיקידצ תוחרוא
חמק 'מע ר"הל רעש
...עשר ןב עשר ותורקל רתומ קידצ ןב עשר א"ע בנ
'מע ג"יח םורמ ימ
הק ,צ
עשר ןב עשר ארקנ קידצ ןב עשר א"ע בנ
היאר בוט ילט רב אתרמיא ב"ע בנ
חיש ,ןהכ טפשמ ילט רב אתרמיא ב"ע בנ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
חכק רמאמ ישילש
תחדינה ריע ישנאו חצורה ןיגרהנה ןה ולא ב"ע בנ
ג רעש הבושת ירעש
דק תוא
וכלת אל םהיתוקוחבו הרות הרמא ב"ע בנ
לאומש ירבד
חעק 'מע (חנשת)
תורומז יליבח איבוט רב אמח בר הפקא ב"ע בנ
הפרשו
ת"הע בקעיל תמא
זיש 'מע
ש"מהיפב ב"ע בנ
'מע א"ח בלו הוצמ
172
ךערל תבהאו" םושמ הפי התימ ול ררב ב"ע בנ
"ךומכ
ת"הע בקעיל תמא
זפש 'מע
ןטקל טרפ שיאו ב"ע בנ
(גרבדלוג) ןושש לוק
הל תוא
הנתמ ברדב םעט ב"ע בנ
םינושאר ישוריפ אתיירואב הפירש ביתכד ןויכ ב"ע בנ
וצק 'מע ןושל אפרמ 'וכו ה"ע ינפב המוד ח"ת המל ב"ע בנ
ףד רפוס בתכמ
ב"ע טיק
ה"ע ינפב המוד ח"ת המל ב"ע בנ
'יס ו"ח םולש ירבד
אפרת
'וכו המוד ח"ת המל ב"ע בנ
תשרפ םיספ תנותכ
ד"ע ב וצ
?ץראה םע ינפל המוד םכח דימלת המל ב"ע בנ
המוד ,ונמיה רפיס ,בהז לש ןותיקל המוד הלחתב
לש ןותיקל המוד ,ונממ הנהנ ,ףסכ לש ןותיקל
שרח
ונ ףד ךלמילא םעונ
ב"ע
?ץראה םע ינפל המוד םכח דימלת המל ב"ע בנ
לש ....ףסכ לש ....בהז לש ןותיקל המוד הלחתב
...שרח
ת"הע בקעיל תמא
חיש 'מע
קנחב ןירוח ןב לטק ףייסב אדבע ליטק ב"ע בנ
זק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
בנ
םימכח יניע ריאמ
ד ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע
יבייחב ןיספות ןישודיק ןיא רבס י"א א"ע גנ
ןיואל
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
וכק רמאמ ישילש
תשא לעו םאה לע אבה ןילקסנה ןה ולא א"ע גנ
'וכו באה
ג רעש הבושת ירעש
וקכ תוא
תשא לע אבה הליקסב םהש תוריבעה ןמ א"ע גנ
רכזה לעו הלכה לאו ויבא
(גרבדלוג) ןושש לוק
הכ תוא
האטח המ המהב אטח םדא םא א"ע דנ
הרותבש רואמה ןילכוא אלש תונליא המו א"ע הנ
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] חמר 'מע
'וכ אכיא ימנ הלקת אוה דיזמד ןויכ ב"ע הנ
גנר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
אכיא ימנ הלקת ב"ע הנ
א"ח טפשמה בל
[הכלה] זי רועיש
יוניכב םידעה תא ןינד םוי לכב א"ע ונ
'מע לארשי תראפת
חלק
בא דובכו 'וכו תבשה לע ודיקפא הרמב א"ע ונ
םאו
א שורד הדוהי ילגד
זט תוא
ןינידה לע הווצמ חנ ןב א"ע ונ
ףד םהרבא חקיו
א"ע אמ
דוקפיא נ"ב םיניד א"ע ונ
גי 'מע לארשי ינבל תוירע יוליגו ןיניד א"ע ונ
ב"ח ינושרגה טוקלי חנ ינב ווטצנ תווצמ 'ז א"ע ונ
ת"הע בקעיל תמא
המקת 'מע
ץוחל םדא לכ ןיאיצומ א"ע ונ
'מע לארשי תראפת
אנ
נ"ב תוצמ עבשב םדאה הוטצנ דימ א"ע ונ
'מע א"ח בלו הוצמ
81
ךיקלא 'ה תא" מ תדמלנ 'ה תארי תווצמ א"ע ונ
"ארית
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
173, 220, 248
ןיריהזמ ןכ םא אלא ןישנוע ןיא ב"ע ונ
הבושת ירעש
,אל תוא ת"הגא
תוא ת"הגא תוא
'יחב
תבכרהבו המהב תעברהב 'וכ ןירוסא ב"ע ונ
ןליאה
(א"דיח) םייח חור
צק 'מע
הבכרהו העברה לע הוצמ נ"ב ב"ע ונ
ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע במ
תבשה לע ווטצנ הרמל םאובב ב"ע ונ
לע תופי םינפ
דנר 'מע םילהת
םשמ תכרב לע רהזומ חנ ןב ב"ע ונ
יבכמה שוריפ
דצק 'מע לאומש
םאו בא דוביכו תבשו ןיניד ב"ע ונ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ג"ודהמ
בסק
בא דוביכו תבשו ןיניד ןהילע ופיסוה ב"ע ונ
ת"הע בקעיל תמא
העת 'מע
ןינידה ולא - וציו ב"ע ונ
זכ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םינידה ולא וציו ב"ע ונ
'יס ג רמאמ ירזוכ
גע
ץע לכמ :רמאל םדאה לע םיהלא 'ה וציו ב"ע ונ
תכרב וז - 'ה ...ןינידה ולא - וציו ,לכאת לוכא ןגה
תוכיפש וז - םדאה לע ,ז"ע וז - םיקלא ...םשה
- ןגה ץע לכמ ...תוירע יוליג וז - רמאל ...םימד
יחה ןמ רביא אלו - לכאת לוכא ,לזג אלו
(א"דיח) םייח חור
ר ,דעק 'מע
חנ ינב תוצמ 'ז ב"ע ונ
ב"ח ינושרגה טוקלי הרמב לארשי ווטצנ תווצמ 'י ב"ע ונ
236 'מע ראבה ןמ םהל ונתנ םירצממ לארשי ואצי רשאכ ב"ע ונ
הרות לש תוישרפ תצקמ
םימכח יניע ריאמ
ו ףד א"ח ג"ודהמ
תוירע יוליג וז רמאל ב"ע ונ
ה ףד יבא תוכרב
א"ע
לזגה ןמ אלו ןגה ץע לכמ ב"ע ונ
םירקיעה 'ס
,דצ 'מע (רושימ)
גפר
םיקלא 'ה וציו ארק רמאד 'וכו ילימ ינהנמ ב"ע ונ
'פ םישדח םינוקת
המ
תבש לע הרמב ווטצנ ב"ע ונ
םירקיעה 'ס
גפרת 'מע (רושימ)
תבשו ןיניד 'וכו הרמב לארשי ווטצנ ב"ע ונ
ת"הע בקעיל תמא
בכש 'מע
הרמב לארשי ווטצנ תוצמ רשע ב"ע ונ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
156, 187 198, 232
110, 144, 151, 152,
ופיסוה ...הרמב לארשי ווטצנ תוצמ רשע ב"ע ונ
םאו בא דוביכו תבשו ןיניד ןהילע
ת"הע בקעיל תמא
העת 'מע
הרמב ךוצ רשא ה"ד י"שר ב"ע ונ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
110
חנ ינב תווצמ עבש ב"ע ונ
םירקיעה 'ס
זיש 'מע (רושימ)
'וכו ווטצנ תוצמ עבש ב"ע ונ
ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע וכק
דוקפיא הרמב א"וא דוביכו ןיניד תבש ב"ע ונ
'מע םדא תמשנ
הצק
ווטצנ הרמב םאו בא דוביכו תבש ב"ע ונ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] בכק
יתוכ ה"ד ן"רה 'יחב זנ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע בכק
ןתתימ איה וז ןהלש הרהזא א"ע זנ
םידעומ םייח יתפש
פק ,דנק 'מע א"ח
האטח המ המהב א"ע זנ
זק 'מע םייח ךרד ז"עו הורע רבד אוה התחשה רמאנש מ"כב א"ע זנ
הצ 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
י"שרב א"ע זנ
'מע י"ח םורמ ימ
זצ
התימ בייח תבשש יוג א"ע זנ
22 'מע תימואלה תודהיה ומא יעמב רבוע הז - םדאב םדאה םד א"ע זנ
דפ 'מע ןויערה רוא ז"עו הורע רבד - התחשה א"ע זנ
יבכמה שוריפ
איר 'מע לאומש
ז"עו הורע רבד אלא וניא התחשה א"ע זנ
ת"הע בקעיל תמא
גיקת 'מע
רתומ ם"וכעב לארשי 'וכ ריכש רכש שבוכ א"ע זנ
דס 'מע ןושל אפרמ רבד אלא וניא התחשה 'אנש םוקמ לכ א"ע זנ
הורע
םימכח ירבד טוקלי
אצר 'יס תישארב
רבד אלא וניא התחשה רמאנש םוקמ לכ א"ע זנ
הורע
םירקיעה 'ס
זיש 'מע (רושימ)
הטורפ הושמ תוחפל א"ע זנ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
גמק רמאמ ישילש
אלו ןילעמ אל הקד המהב יעורו ם"וכע א"ע זנ
ןידירומ
ת"הע בקעיל תמא
חיש 'מע
ןירבועה לע ףא ב"ע זנ
לע תופי םינפ
,גפק 'מע םילהת
גצר
הארתהב אלשו 'א דעב גרהנ חנ ןב ב"ע זנ
יבכמה שוריפ
גמ 'מע תומש
ושאר אציש םדוק ד"שמ רוטפ - א"שרהמ ב"ע זנ
ובור וא
ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ד"ע ומ
חנ ןבב א"א א"ע חנ
םירקיעה 'ס
זיש 'מע (רושימ)
םייקי םאה ןמ ותוחא א"ע חנ
(א"דיח) םייח חור
גפק 'מע
הרובק אלא הנקת ול ןיא ב"ע חנ
אכ 'מע תבש תעד התימ בייח תווצמ 'ז לע רבעש חנ ןב ב"ע חנ
,הל 'מע תבש תעד
ופר ,הרעהב זיר
התימ בייח תבשש חנ ןב ב"ע חנ
'מע ןויערה רוא
דער
התימ בייח לארשי תא הכהש יוג ב"ע חנ
יבכמה שוריפ
גלק-בלק 'מע תומש
התימ בייח לארשי תא הכהש יוג ב"ע חנ
ףד לארשי בהוא
א"ע גכש
התימ בייח תבשש יוג ב"ע חנ
ףד א"ח רכששי ינב
חי ,ג"ע ג ,ב"ע ג
גל ,ד"ע דכ ,ג"ע
אמ ,ד"ע הל ,ג"ע
נ ,א"ע דמ ,ג"ע
,ב"ע טכק ,א"ע
ףד ב"ח ,ד"ע טכק
ג"ע אק
התימ בייח תבשש יוג ב"ע חנ
ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע ועק ,א"ע חמק
התימ בייח תבשש יוג ב"ע חנ
דל 'מע לארשי ינבל התימ בייח תבשש יוג ב"ע חנ
'מע ד"ח םורמ ימ
,גל 'מע ה"ח ,אפ
ט"ח ,וצק 'מע ו"ח
,גער ,דנר ,הצק 'מע
,גיק 'מע י"ח ,הפר
'מע ב"יח ,הכק ,זיק
'מע ג"יח ,המק ,ז
טמק
התימ בייח תבשש יוג ב"ע חנ
'מע םורמ יבתכמ
במ
התימ בייח תבשש יוג ב"ע חנ
םירקיעה 'ס
חמש 'מע (רושימ)
התימ בייח תבשש יוג ב"ע חנ
יבכמה שוריפ
דלק 'מע םירבד
התימ בייח תבשש יוג ב"ע חנD>
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
57, 163
התימ בייח תבשש יוג ב"ע חנ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
157 158, 377 387
151,
התימ בייח תבשש יוג ב"ע חנ
'מע לארשי תראפת
חכ
התימ בייח תבשה תא רמשש יוג ב"ע חנ
הפ 'מע 'ה תורובג רמאנ אל תיכה ב"ע חנ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
זע רמאמ ישילש
והכה אלש פ"עא וריבח לע ודי היבגמה ב"ע חנ
'וכו ודי ץצקת רמא אנוה בר 'וכו עשר ארקנ
,המכח תישאר
תוא ז קרפ הבושת
אי קרפ השודק ,גמ
תוא זי קרפ ,ו תוא
תוא ד קרפ הונע ,ד
קרפ םייח 'אצות ,ו
זכק
והכה אלש פ"עא וריבח לע ודי היבגמה ב"ע חנ
עשר ארקנ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
45, 192, 235
והכה אלש פ"עא וריבח לע ודי היבגמה ב"ע חנ
עשר ארקנ
יבכמה שוריפ
זנק 'מע תומש
עשר ארקנ וריבח לע ודי היבגמה ב"ע חנ
ב"ח םלוע תוביתנ
אס 'מע
וריבח לע ודי היבגמה ב"ע חנ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
214
,והכה אלש פ"עא ,וריבח לע ודי היבגמה ב"ע חנ
עשר ארקנ
םיקידצ תוחרוא
'מע הבושת רעש
חעק
והכה אלש פ"עא ורבח לע ודי היבגמה ב"ע חנ
עשר ארקנ
י"הס הבושת ירעש
ע תוא
'וכ ץצקת 'וכ ודי היבגמה 'וכ ועול רטוסה ב"ע חנ
'וכ הרובק אלא הנקת ול ןיא
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
235, 236
ועול רטוס וליאכ לארשי לש ועול רטוסה ב"ע חנ
הניכש לש
הונע ,המכח תישאר
ס תוא ד קרפ
ועול רטוס ולאכ לארשי לש ועול רטוסה ב"ע חנ
שדוק לש
'מע ןויערה רוא
הכש
לארשי לש ועול רטוסה ב"ע חנ
אעק תורוא לארשי לש ועול רטוסה ב"ע חנ
ופ 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
חנ ןב ללכמ אצי ב"ע חנ
יבכמה שוריפ
גלק-בלק 'מע תומש
הניכש לש ועול רטוס וליאכ ב"ע חנ
'מע ו"ח םייח עפש
דס
'וכו השעת לאו בש בישח אק יכ ב"ע חנ
ופר 'מע תבש תעד
הרעהב
ת"אוש בישח אק יכ ב"ע חנ
ג רעש הבושת ירעש
ת"הגא ,זע תוא
מ תוא
והכה אלש פ"עא ורבח לע די םירמה לכ ב"ע חנ
הכת המל אלא רמאנ אל תיכה המל 'וכ עשר ארקנ
'מע א"ח להי רוא
אנק
רטוס וליאכ לארשי לש ועול רטוסה לכ ב"ע חנ
הניכש לש ועול
הרותבש רואמה וריבח לע די היבגמ ב"ע חנ
'מע ב"ח שבד תורעי
וק
'וכו ותב תא םדא אשנ אל המ ינפמ ב"ע חנ
'מע םייח ךרד
חעקת
התימ בייח תבשש םיבכוכ דבוע ב"ע חנ
םינושאר ישוריפ התימ בייח תבשש םיבכוכ דבוע ב"ע חנ
םידימלתה תבוח
'מע ישילש רמאמ
בלר
בייח תבשה תא רמשש םיבכוכ דבוע ב"ע חנ
בקעי ילהא
זיק ףד (ןיטאיסוה)
א"ע בכק ,א"ע
התימ בייח לארשי הכהש ם"וכע ב"ע חנ
הל ףד יול תשודק
ד"ע
התימ בייח חבשש ם"וכע ב"ע חנ
'יס ו"ח םולש ירבד
וס
'וכו בייח תבשש ם"וכע ב"ע חנ
ת"הע בקעיל תמא
איש ,ע 'מע
התימ בייח תבשש ם"וכע ב"ע חנ
ג רעש הבושת ירעש
זע תוא
'וכ רמא ,הכמ די ץצק אנוה בר ב"ע חנ
יבכמה שוריפ
זנק 'מע תומש
וריבח תא תוכהל ליגר היהש םדא - י"שר ב"ע חנ
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
118
הכמ רטוסה - י"שר ב"ע חנ
יבכמה שוריפ
בלק 'מע תומש
םדא ןייורקש לארשי - י"שר ב"ע חנ
'יס ו"ח םולש ירבד
ות
'וכו השרומ ירקת לא א"ע טנ
ףד ב"ח לארשי יזנג
א"ע טמק
הרות דומלל ם"וכעל רוסא א"ע טנ
'מע לארשי תראפת
ביר
התימ בייח הרותב קסעש חנ ןב א"ע טנ
ונ 'מע ןויערה רוא ג"הככ תווצמ 'זב קסועו יוג א"ע טנ
נר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
הרות דמלש יוג א"ע טנ
,ונ 'מע ןויערה רוא
זית
התימ בייח הרותב קסועש יוג א"ע טנ
יבכמה שוריפ
,הלק 'מע םירבד
אנש
התימ בייח הרותב קסועש יוג א"ע טנ
(לואש) בקעי לוק
ג"ע זט ףד
יניסב תינשנו חנ ינבל הרמאנש הוצמ לכ א"ע טנ
'מע ב"יח םורמ ימ
גסק
יניסב תינשנ אלו נ"בל הרמאנש הווצמ לכ א"ע טנ
הרמאנ לארשיל
ת"הע בקעיל תמא
גל 'מע
הכאלמל אל הליכאל ואל יאמ א"ע טנ
ול 'מע תבש תעד
הרעהב
םהל אלו ונל השרומ א"ע טנ
'מע ג"יח םורמ ימ
חנ
הזל יניסב תינשנו חנ ינבל הרמאנש הווצמ א"ע טנ
הרמאנ הזלו
םימכח ירבד טוקלי
ש 'יס תישארב
התימ בייח הרותב קסועש ירכנ א"ע טנ
התיה םידוהיל
ומק 'מע הרוא
התימ בייח הרותב קסועה ם"וכע א"ע טנ
א קלח םולש ירבד
הס 'מע
'וכו הרותב קסועש ם"וכע א"ע טנ
םירפא ןינב
[הכלה] המדקהב
א"ע טנ
א"ח שבד תורעי
כר 'מע
תרשה יכאלמו ןדע ןגב בסימ 'יה ר"הדא ב"ע טנ
'וכו שחנ וב ץיצה 'וכו רשב ול ןילוצ
'יס ו"ח םולש ירבד
זפקת
'וכו ול רתוה אל ר"הדא ב"ע טנ
איק 'מע דסח תרות
םימשה ןמ דרוי אמט רבד ןיא ב"ע טנ
וע 'מע םדא תמשנ דחא לכל ןמדזמ היה שחנ לקלקתנ אלמלא ב"ע טנ
'וכו םיבוט םישחנ 'ב
'מע ח"ח םורמ ימ
טצ
קחצי לכ אלו קחציב ב"ע טנ
וער 'מע ןויערה רוא הליממ םירוטפ לאעמשי ינב ב"ע טנ
דנשת זומת 'ג 'ס
ר 'מע
רוהט...םימשה ןמ דרויה רשב ב"ע טנ
63 'מע םייחה שפנ רשב ול ןילוצ ויה םיכאלמה ב"ע טנ
הונע ,המכח תישאר
וט תוא ז קרפ
םלועל התימ םרגו םדאב אנקתנ שחנה ב"ע טנ
ב"ח םורמב רידא
גנ 'פ
לודג שמש לע לבח ב"ע טנ
טק ףד רפוס בתכמ
א"ע
'וכו דבאש לודג שמש לע לבח ב"ע טנ
ת"הע בקעיל תמא
דמ 'מע
םלועה ןמ דבאש לודג שמש לע לבח ב"ע טנ
םחנמ - םחנמ ירבד
א"ע ופ ףד ןויצ
םלועה ןמ דבאש לודג שמש לע לבח ב"ע טנ
'וכ שחנ ללקתנ אלמלאש
יבצ תרטע
זמ ףד (ןיסקאט)
א"ע
םלועה ןמ ודבאש לודג שמש לע לבח ב"ע טנ
'מע היארה ירמאמ
26
רשב רתוה אל ןושארה םדאל ב"ע טנ
(רוטנק) בקעי קלח
י שורד
'וכו הנתינ ארקיעמ הלימ ב"ע טנ
ת"הע בקעיל תמא
וק 'מע
תוברל ה"ד י"שר ב"ע טנ
(רושימ) חולישה ימ
הע 'מע א"ח
היה רמומ לארשי הקשבר א"ע ס
םירקיעה 'ס
לר 'מע (רושימ)
הנשמב ב"ע ס
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
346-347
הוחתשמה דחאו ...םיבכוכ תדובע דבועה ב"ע ס
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
342
,החיבז :תודובע עברא הרז הדובעב שי ב"ע ס
היוחתשה ,ךוסינ ,הרטקה
טסק 'מע תבש תעד קולחל ד"עבל הפ ןוחתפ ןתיל אלש ב"ע ס
שאהמ לצומ
ק ףד (םטשרבלה)
א"ע
'וכו האריו הבהאמ ז"ע דבועה רמתא אס
,כ 'מע רכששי הטמ
טמר
רמא אברו בייח רמא ייבא הארימ דבועה ב"ע אס
רוטפ
התיה םידוהיל
חע 'מע הרוא
םדאב טלוש ר"הצי יתמיאמ ב"ע אס
א"ח שבד תורעי
גמק 'מע
ןתוביט עדוי התא םיבורק לש ןתוביטמ ב"ע אס
םיקוחר לש
וט 'מע רכששי הטמ אבר ה"ד 'סות ב"ע אס
די) ל"רהמ תושרד
הר 'מע (יכדרמ
תיתוכה לע אבה א"ע בס
הס 'מע השמ להקיו
[הכלה]
א"שרהמבו אשיר ה"דות ב"ע בס
טל ףד יבא תוכרב
א"ע אע ,ב"ע
ןיידעו םישדק רשבמ לוכאל אלש הרהזא א"ע גס
'וכו קרזמב םד
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
343
לש םהיעשר ובייחתנ 'ךולעה'בש 'ו אלמלא א"ע גס
היילכ לארשי
(ץבעי) בוזא תדוגא
א"ע ע ףד
ךולעהבש 'ו אלמלא א"ע גס
(רוטנק) בקעי קלח
זי שורד
'וכו ךתולעהבש 'ו אלמלא א"ע גס
ב"ח ינושרגה טוקלי ךולעהבש ו"יו אלמלא א"ע גס
'מע ט"ח םורמ ימ
טכר
ךולעהובש 'ו ילמלא א"ע גס
'מע רשא ינמכמ
הכק
,'וכ אלהו יאחוי ןב ש"ר ול רמא א"ע גס
א"שרהמב
'מע ו"ח םייח עפש
טמק
ףתשמה לכ א"ע גס
יבכמה שוריפ
טנ 'מע לאומש
הקירז ינפל - םדה לע ולכאת אל א"ע גס
םימכח יניע ריאמ
בל ףד ג"ח ב"ודהמ
א"ע
ןיידעו רשב ולכאת אל םדה לע ולכאת אל א"ע גס
קרזמב םד
ב"ח ינושרגה טוקלי שפנה תא וגרהש ןירדהנסל ןינמ א"ע גס
ת"הע בקעיל תמא
המש 'מע
הברה תוהולא וויאש א"ע גס
םיקידצ תוחרוא
'מע הקיתש רעש
הכק
ץצולתהל לוכי ז"ע ידבועב לבא ב"ע גס
ב"ח ינושרגה טוקלי ('סות) תופתוש השעיש םדאל רוסא ב"ע גס
םימכח ירבד טוקלי
ישת 'יס תישארב
דבועה םע תופתוש השעיש םדאל רוסא ב"ע גס
םיבכוכ
הלאו - תמא תפש
18 'מע יעסמ
לארשי ויה םיעדוי ב"ע גס
'מע ג"יח םורמ ימ
אי
תוירע םהל ריתהל םילילא ודבע לארשי ב"ע גס
איסרהפב
םינושאר ישוריפ ז"על ונב תא חבוזה לכ ב"ע גס
ת"הע ייחב ונבר
דצר 'מע ג"ח
אתונציל לכ ב"ע גס
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
178
דצב יל רומש :וריבחל םדא רמאי אל ב"ע גס
תינולפ םיבכוכ תדובע
ג רעש הבושת ירעש
ונ תוא
דצב יל רומש ,וריבכל םדא רמאי אל ב"ע גס
תינולפ הרז הדובע
'יס ו"ח םולש ירבד
גצת
'וכו םע תופתוש תושעל אל ב"ע גס
התעפשהו הרבחה
ב קרפ 3 רמאמ
תא םהל ריתהל אלא ז"ע לארשי ודבע אל ב"ע גס
תוירעה
'מע ב"ח םורמ ימ
בע
םהל ריתהל אלא ז"ע לארשי ודבע אל ב"ע גס
איסרהפב תורבע
'מע ב"יח םורמ ימ
בפ
םהל ריתהל אלא ז"ע לארשי ודבע אל ב"ע גס
איסרהפב תורבע
הס 'מע ןושל אפרמ םהל ריתהל אלא ז"ע לארשי ודבע אל ב"ע גס
היסהרפב תוירע
'מע ב"יח םורמ ימ
ט
םהל ריתהל אלא ז"ע לארשי ודבע אל ב"ע גס
תוירע
בקעי ילהא
זכש ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
תוירע ריתהל אלא ז"ע ודבע אל ב"ע גס
יבכמה שוריפ
זכר ,פק 'מע םירבד
תוירע ריתהל אלא ז"ע ודבע אל ב"ע גס
ת"הע בקעיל תמא
טנ 'מע
תוירע םהל ריתהל אלא ם"וכע ודבע אל ב"ע גס
איסרהפב
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
וכ רמאמ ישילש
וילע ןיקול ןיא השעמ וב ןיאש ואל ב"ע גס
םירקיעה 'ס
בק 'מע (רושימ)
ארדנמלס ןמש ומא ותכסש ב"ע גס
157 'מע תימואלה תודהיה בער יחופת לע רזחמ היה קידצה והילא דס
'וכו םילשוריבש
םירקיעה 'ס
חלקת 'מע (רושימ)
רכש ןיתושו ןידרת ןילכוא א"ע דס
'מע תורוא יללט
המק
וזב וז תוקובדה תורמת 'ב א"ע דס
'מע ןויערה רוא
טיש
שממ םיקובד םכיקלא 'הב א"ע דס
'מע א"ח םייח עפש
צק
ר"הציל יספתקד ידהב א"ע דס
'מע ו"ח םורמ ימ
הרע
ז"ע רצי לוטב א"ע דס
א"ח שבד תורעי
המר 'מע
אילקו היתיבל 'יבירהאד ונייה אייב אייב א"ע דס
אלכיהל
גצ 'מע םייח ךרד ז"ע הלטב ג"הנכ ישנא ימיב א"ע דס
'מע ט"ח םורמ ימ
גי
ארוגכ קפנד וזח - ז"עד ארצי תחיבז תעב א"ע דס
ארונד
'מע םייח ךרד
גמרת
והיא אל רכש לבקל ר"הצי ונל תתנ םולכ א"ע דס
ןניעב הירגא אלו ןניעב
(גרבדלוג) ןושש לוק
ז תוא
רועפ ז"עמ םלא ןב אטבסמ השעמ א"ע דס
ףד (י'גלפ) םייח שפנ
ב"ע חצק
אגלפ יעבנ א"ע דס
קרפ הדגאה רואמ
ד
,םישדקה ישדק תיבמ ארונד אירוגכ קיפנ א"ע דס
ז"עד ארצי ונייה לארשיל איבנ ל"א
'מע ייחב ונבר יבתכ
הר
אתינעתב ימוי תלת א"ע דס
יולה טבש תושרד
חפק 'מע
וערזמ ותתב ל"ת ןינמ לוספ וערזב ב"ע דס
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
,אכק רמאמ ישילש
גמק
ב"הועל תרכת ז"הועב תרכה ב"ע דס
יבכמה שוריפ
ולק 'מע תומש
ב"הועל תרכת ;ז"הועב תרכה ב"ע דס
,המכח תישאר
החיתפ ,הבושת
ב תוא
אבה םלועל תרכת הזה םלועב תרכה ב"ע דס
לע תופי םינפ
חמק 'מע םילהת
אבמ םלועל תרכת הזה םלועב תרכה ב"ע דס
םינושאר ישוריפ םיברקעו םישחנ וליפאו א"ע הס
115 'מע םייחה שפנ השעמ יוה ויתפש תמיקע א"ע הס
לע תופי םינפ
חת 'מע םילהת
השעמ יוה ויתפש תמיקע א"ע הס
םינושאר ישוריפ רוסא ה"ד י"שר א"ע הס
,בקעיל וירבד דיגמ
ס 'יס הרות רוא
אמלע ורב יקידצ ועב יא ב"ע הס
'מע ב"ח םורמ ימ
'מע ג"ח ,כר ,חיק
,טע ,ע 'מע ד"ח ,דע
,זעק ,הלק 'מע ט"ח
ב"יח ,זפ 'מע י"ח
ג"יח ,גפ ,אי 'מע
וכק 'מע
אמלע ורב יקידצ ועב יא ב"ע הס
;צר א היאר תלוע
ג שדוקה תורוא
זס ,דמ
אמלע ורב אייקידצ ועב יא ב"ע הס
ג רעש הבושת ירעש
ופ תוא
ותפ ,תופועבו הדלוחב םישחנמה ולא ב"ע הס
ךרדב וקיספה יבצ ,ויפמ הלפנ
ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע חכ
תבשב םיטלוש םניא םיפשכה ב"ע הס
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
אצ רמאמ ישילש
בייח רמא ןנחוי 'ר לוקב הגיהנהו ב"ע הס
(א"דיח) םייח חור
דיק 'מע
ןירבוגב רבג המ ב"ע הס
י"הס הבושת ירעש
טס תוא
'וכ ולא ןוגכ 'וכ רמואה הז שחנמ ב"ע הס
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
ופ רמאמ ישילש
'וכו ויפמ הלפנ ותפ רמואה הז שחנמ ב"ע הס
ה ז הבושתה תורוא םכיהלא ןיבל םכיניב םילידבמ םכיתונוע ב"ע הס
וע 'מע תבש תעד
בכש ,הרעהב
השעמ בושח ויתפש תמיקע ב"ע הס
ת"הע ייחב ונבר
יבתכ ;גס 'מע א"ח
אמת 'מע ייחב ונבר
ארבג ארב אבר ב"ע הס
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
גס רמאמ ישילש
תמוי תומ 'וכו ומאו ויבא ללקמה א"ע וס
'וכו הליקסב
הבושת ירעש
ט תוא ת"הגא
וללקל רוסאש םדא לכל ןידה אוה ב"ע וס
ב"ח ינושרגה טוקלי השאה 'או שיאה 'א הפשכמ א"ע זס
אכר 'מע םייח ךרד םיפשכב תויוצמ םישנ בורש ינפמ א"ע זס
ול 'פ תונובת תעד םיפשכ וליפא ,ודבלמ דוע ןיא ב"ע זס
'מע ב"ח שבד תורעי
טסק
ארפע לקשמל ירדהמק תוהד אתתיא יאה ב"ע זס
'וכו
(גרבדלוג) ןושש לוק
ל תוא
והל ףינכמ אל יאהו והל ףינכמ יאה ב"ע זס
יולה טבש תושרד
ועק ,אעק ,דנק 'מע
הילמפ ןישיחכמש םיפשכ ןמש ארקנ המלו ב"ע זס
הלעמ לש
דכק 'מע 'ה תורובג רמוא ע"ר ינת עדרפצה לעתו ב"ע זס
'מע ט"ח םורמ ימ
זצק
לש אילמפ םישיחכמ םיפשכ ב"ע ז ןילוח ב"ע זס
הלעמ
(גנשת) םייחה 'ס
אנק 'מע
'וכו רשפ אימ ייוקשאל אטמ יכ ב"ע זס
'מע ד"ח םורמ ימ
,הצ 'מע ח"ח ,דמ
טס 'מע ט"ח
הלעמ לש אילמפ םישיחכמ םיפשכ ב"ע זס
ת"הע ייחב ונבר
אלר-לר 'מע ב"ח
םיפשכ ארקנ המל ב"ע זס
(גנשת) םייחה 'ס
אנק 'מע
אילמפ ןישיחכמש םיפשכ ןמש ארקנ המל ב"ע זס
הלעמ לש
חל ףד יול תשודק
ד"ע
...םיפשכמ ןמש ארקנ המל ב"ע זס
ג"ע זנק ףד בוט בר ח"ר ינאש 'וכ םיפשכמ ארייתנ אל ח"ר ב"ע זס
'יתוכז שיפנד
דכק 'מע 'ה תורובג התיה תחא עדרפצ רמוא ע"ר ב"ע זס
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
134
ינורסח אלו יתדמיל הרות הברה ... א"ע חס
...תרפופשב לוחכמכ אלא ידימלת
א"ח שבד תורעי
טפ 'מע
הדשה לכ האלמתנו דחא רבד יתרמא א"ע חס
ןיאושיק
םירקיעה 'ס
אפרת 'מע (רושימ)
םיאושק הדשה לכ אלמתנו רבד יתרמא א"ע חס
ב"ח םלוע תוביתנ
טנ 'מע
תוכלה תואמ שלש שרוד א"ר היה א"ע חס
אצ 'מע םייח ךרד קקלמה בלככ וליפא יתוברמ יתרסח אלו א"ע חס
םיה ןמ
,המכח תישאר
תוא ו קרפ השודק
מ
ונב סונקרוה סנכנו ...רזעילא 'ר הלחשכ א"ע חס
וב רעג וילפת ץולחל
ףד לארשי בהוא
א"ע זמש
יתעורז 'ב םכל יוא רמא - א"ר הלחשכ א"ע חס
ב"ח ינושרגה טוקלי וידימלתו ע"ר וסנכנ א"ר הלחשכ א"ע חס
ץראה ירפ
מ 'מע (קסבטיו)
לכ אלמתנ 'וכ ןיאושיק תעיטנב ינדמל א"ע חס
ןיאושיק הדשה
ףד ש"ארה תושרד
בנ שורד א"ע גנ
'וכו דע ורשבב הכמ 'יה ע"ר א"ע חס
יולה טבש תושרד
ומר 'מע
'וכו ומדש דע ורשבב הכמ היה 'וכו ע"ר א"ע חס
י"שרפבו 'וכו ול שי תועמ הברה
א"ח שבד תורעי
טנ 'מע
(םש א"שרהמו) רתסא אהו ה"ד 'סות א"ע חס
ת"הע בקעיל תמא
טכקת 'מע
שיא אלו ןב ב"ע חס
'מע ז"ח םורמ ימ
זכ
גרהנ ופוס ש"ע הרומו ררוס ןב ב"ע חס
םתחל ןורכזה 'ס
בי 'מע רפוס
ןטק ה"ד 'סותב ב"ע חס
'יס ו"ח םולש ירבד
אצק
'וכו יתדמל הרות הברה ב"ע חס
טיק 'מע רסומ טבש םימכח וסנכנ לודגה רזעילא יבר הלחשכ ב"ע חס
'וכו
'מע הכיא השמ ידי
גכ
הרומו ררוס ןב השענ יתמיאמ ב"ע חס
ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע וסק
דילומ וניא ןטק ב"ע חס
לע תופי םינפ
יש 'מע םילהת
דילומ וניא םינש ג"ימ תוחפ ןטק ב"ע חס
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] ז 'מע
ןטק ה"דות ב"ע חס
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
אפ 'מע םינורחא
דבלב םישדח 'ג ...הרומו ררוס ןב א"ע טס
(גנשת) םייחה 'ס
פק 'מע
'ג לא וניא הרומו ררוס ןב לש וימי לכ א"ע טס
םישדח
ת"הע בקעיל תמא
נ 'מע
דילוא ינמתב דחו דח לכד חכתשא ב"ע טס
'מע ןויערה רוא
דלר
הנש ג"י ןב היה לאלצב ב"ע טס
ת"הע בקעיל תמא
טיק 'מע
ןטק הנבב תללוסמה ב"ע טס
םינושאר ישוריפ ותצע התשענ אל יכ האר לפותיחאו ב"ע טס
םתחל ןורכזה 'ס
אי 'מע רפוס
'וכו דילואד ןלנמ םינושארה תורודו ב"ע טס
ב"ח ינושרגה טוקלי רסילת יוה המכ ןכשמ לאלצב דבע יכו ב"ע טס
לאומש ירבד
אעק 'מע (חנשת)
'וכ אוה םג דלוי םשלו ב"ע טס
ת"הע בקעיל תמא
במק 'מע
'וכו תפימ לודג םש אצמנ ב"ע טס
,המכח תישאר
וט קרפ השודק
טי תוא
דומלל ךל היה אל חנל ה"בקה ל"א א"ע ע
ןיי אלא ול םרג אלש ר"הדאמ
ס ףד רפוס בתכמ
ג"ע
'יה ןפג ונממ ר"הדא לכאש ןליא ותוא א"ע ע
טפת 'מע םייח ךרד ר"הדא ונממ לכאש ןליא א"ע ע
,המכח תישאר
וט קרפ השודק
כ תוא
םיעשר לש םהינפ םידאמש ןיי ארת לא א"ע ע
'וכו ז"הועב
'יס ו"ח םולש ירבד
ר
'וכו ינחירו ארמח א"ע ע
די) ל"רהמ תושרד
ביר ,ר 'מע (יכדרמ
ןיחקפ ינחירו ארמח א"ע ע
'מע ייחב ונבר יבתכ
דצת
ן"יוו ג"י א"ע ע
,המכח תישאר
וט קרפ השודק
חי תוא
המדאה שיא חנ לחיו ןייב ורמאנ ןיוו ג"י א"ע ע
'וכו
הרותבש רואמה ןייב ורמאנ ןיוו ג"י א"ע ע
ט"ח ט"וי תרהט
גיר 'מע
שאר השענ הכז ,שורית ןנירקו שרית ביתכ א"ע ע
ב"ח ינושרגה טוקלי םילבא םחנל אלא םלועב ןיי ארבנ אל א"ע ע
(גנשת) םייחה 'ס
זפ 'מע
םילבא םחנל אלא םלועב ןיי ארבנ המל א"ע ע
'מע הכיא השמ ידי
גכ
'וכו רשב רמיטרת לכאישמ בייח יתמיאמ א"ע ע
223 'ב היא ןיע ןגד תיזכ לכאיש דע אבא ארוק קונית ןיא ב"ע ע
ת"הע ייחב ונבר
בצש 'מע ג"ח
דליל השקמה השא ב"ע ע
הבושת ירעש
אס תוא ת"הגא
תויהל הכזא ןעמל הרה יתויהב ויה ירדנ לכ ב"ע ע
'וכ תואיבנל חלציו אטח אריו הרותב םכח ינב
ב"ח ינושרגה טוקלי דומעה לע ומא ואפכש דמלמ ב"ע ע
זצ 'מע ןושל אפרמ היה ןפג רמא דח ןושארמ םדא לכא ץע ב"ע ע
בקעי ילהא
בש ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
הטח - ר"הדא לכאש ץע ב"ע ע
אצת 'מע םייח ךרד דע אמאו אבא ארקל עדוי קוניתה ןיאש ב"ע ע
ןגד םעט םועטיש
וט 'מע רסומ טבש ןיי אלא םדאל הללי איבמש רבד ךל ןיאש ב"ע ע
לאומש ירבד
העק 'מע (חנשת)
'וכ ןיוש ןניעב לוקדמ ונלוקב עמוש ונניא א"ע אע
יולה טבש תושרד
זעק ,אמק 'מע
תויהל דיתע אלו היה אל עגונמה תיב א"ע אע
ת"הע ייחב ונבר
בפש-אפש 'מע ג"ח
ויה אל תחדנה ריעו הרומו ררוס ןב א"ע אע
(גנשת) םייחה 'ס
פק ,גנ 'מע
תויהל דיתע אלו היה אל הרומו ררוס ןב א"ע אע
רכש לבקו שורד בתכנ המלו
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
נ ,חי 'מע
.תויהל דיתע אלו היה אל הרומו ררוס ןב א"ע אע
רכש לבקו שורד :בתכנ המלו
שורד םיתעל הניב
שורד ,גסק 'מע בכ
דלת 'מע דס
ופוס םש לע ןודנ הרומו ררוס ןב א"ע אע
'מע הכיא השמ ידי
גכ
'וכו ויבא לשמ בנג א"ע אע
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע דצש
רכש לבקו שורד א"ע אע
ד קלח םולש ירבד
דנ 'מע
'וכו ד"מהבב ןשיה לכ א"ע אע
'יס ו"ח םולש ירבד
ברת-דצקת
'וכו שרדמה תיבב ןשיה לכ א"ע אע
ב"ח ינושרגה טוקלי 'א הזוזמ 'יפא הב שיש ריע לכ א"ע אע
א"ח ט"וי תשודק
ב"ע הפ ףד
'וכו םלועל האנו םהל האנ םיקידצל סונכ א"ע אע
(רושימ) חולישה ימ
טפק 'מע א"ח
'וכו רמיטרת הז לכאש ינפמ א"ע אע
הס רהוט יליפרע םלועלו םהל האנה ,םיעשרל רוזיפ א"ע אע
םירבד ףסוי ירמא
ד"ע אע ףד
ויבאל היואר ומא התיה אל םא א"יר א"ע אע
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
חע 'מע םינורחא
ופוס ש"ע ןודינ הרומו ררוס ןב ב"ע אע
יבכמה שוריפ
חסר 'מע תומש
ופוס םש לע ןודינ הרומו ררוס ןב ב"ע אע
'מע ב"ח םורמ ימ
אמק
ופוס םש לע שנענ הרומו ררוס ןב ב"ע אע
זק 'מע ןויערה רוא םלועל האנה ,םיעשרל הנישו ןיי ב"ע אע
(גרבדלוג) ןושש לוק
זי תוא
םלועל האנו םהל האנ םיקידצל סוניכ ב"ע אע
רמאמ עשוהי ירבד
טס 'מע ג"פ ב
םלועל ערו םהל ער םיעשרל סוניכ ב"ע אע
'וכו םלועל האנו םהל האנ םיקידצלו
'יס ו"ח םולש ירבד
גכת
'וכו םיעשרל יונכ ב"ע אע
יולה טבש תושרד
טעק 'מע
םלועל האנהו םהל האנה םיקידצל סונכ ב"ע אע
בקעי ילהא
געש ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
םלועל ערו םהל ער םיעשרל סונכ ב"ע אע
ףד ךלמילא םעונ
א"ע טכ
,םלועל ערו םהל ער םיעשרל סונכ ב"ע אע
םלועל האנהו םהל האנה - םיקידצלו
,זל 'מע ןויערה רוא
וק ,גס ,בס
םלועלו ןהל האנה םיעשר תתימ ב"ע אע
שורד םיתעל הניב
הקת 'מע הע
םלועל האנהו ןהל האנה םיעשר לש ןתתימ ב"ע אע
'וכו
ז שורד םייח ירפ
ג תוא
'וכ 'יקידצלו 'וכ יעשרל רוזיפ ב"ע אע
התעפשהו הרבחה
וט קרפ 23 רמאמ
םלועל האנהו םהל האנה םיעשרל רוזיפ ב"ע אע
גפק 'מע ןושל אפרמ םלועל האנהו םהל האנה םיעשרל רוזיפ ב"ע אע
'מע ד"ח םייח עפש
דצ
םלועל האנהו םהל האנה םיעשרל רוזיפ ב"ע אע
(גנשת) םייחה 'ס
*העק ,חסק 'מע
םלועל האנהו ןהל האנה םיעשרל רוזיפ ב"ע אע
יבכמה שוריפ
דש 'מע תומש
םלועלו ןהל האנה םיעשרל רוזיפ ב"ע אע
'מע תלהק השמ ידי
חלק ,זלק
'כו םיעשרל רוזפ ,םיקידצל ץובק ב"ע אע
,המכח תישאר
וט קרפ השודק
וט תוא
...ןיי לש גול יצחו רשב לש רמיטרת לכאש ב"ע אע
יאכז תומיש בטומו
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
גצ 'מע םינורחא
...האנה םיעשר לש ןתתימש ב"ע אע
חער 'יס רצחה רעש החרז ודבל וילע שמש יכו שמשה החרז םא א"ע בע
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] טסק 'מע
והננק םימדב 'וכ בר רמא א"ע בע
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] גנ 'מע
תרתחמב אב א"ע בע
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] וכר 'מע
םש יריאמב ,תרתחמב אב א"ע בע
'מע םירפא ןינב
[הכלה] דכק
תומחלמב א"ע בע
צר ,ןהכ טפשמ םימדב והנינקד א"ע בע
םימכח יניע ריאמ
חי ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
'וכו ותעד ףוסל הרות העיגה א"ע בע
הרותבש רואמה ותעד ףוסל הרות העיגה א"ע בע
'מע םירשי תליסמ
דעת
ררוס ןב לש ותעד ףוסל הרות העיגה א"ע בע
הרומו
יבכמה שוריפ
חסר 'מע תומש
ררוס ןב לש ותעד ףוסל הרות העיגה א"ע בע
הרומו
א"ח טפשמה בל
[הכלה] ד רועיש
תיבהה תא רבשו תרתחמב אב היה א"ע בע
שורד םיתעל הניב
צ 'מע אי
'וכו רשב רמיטרת הז לכאש ינפמ יכו א"ע בע
ב"ח ינושרגה טוקלי רשב רמיטרת הז לכאש ינפמ יכו א"ע בע
בצ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
והנילבק אלו א"ע בע
,המכח תישאר
וט קרפ השודק
הכ תוא
האנהו םהל האנה םיעשרל הנישו ןיי א"ע בע
'וכו םלועל
זק 'מע םייח ךרד בייח תומי לאו יאכז תומי א"ע בע
שורד םיתעל הניב
טעש 'מע חנ
אצומ וניאו ודומל שקבמ א"ע בע
(א"דיח) םייח חור
פ 'מע
ודומל שקבמ א"ע בע
'מע םירפא ןינב
[הכלה] וכק
לאושה הוהד ידימ א"ע בע
א"ח טפשמה בל
ו ,ה ,ב רועיש
[הכלה]
אתרתחמב ירכיד היל ובנגיא אבר א"ע בע
גצ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םימד ול ןיא ה"ד י"שר א"ע בע
זסק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
אלו ה"ד י"שר א"ע בע
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] זצ ,גצ-בצ
והנילבק אלו ה"דות א"ע בע
רמאמ עשוהי ירבד
גפ 'מע ו"פ ב
ינפמ יכו רמוא לילגה יסוי יבר אינת א"ע בע
ןיי גול יצח התשו רשב רמיטרת הז לכאש
...?לקסיו ד"יבל אובי הרות הרמא יקלטיאה
יבכמה שוריפ
זצ 'מע םירבד
תא ליצהל ידכ רבועה תא תימהל רתומ] ב"ע בע
[םאה
קלח היארה תורגא
זיש א
לגה תא חקפל ב"ע בע
אי ףד םהרבא חקיו
ג"ע
תרתחמ אלא יל ןיא תרתחמ ב"ע בע
'מע השמ להקיו
[הכלה] חסר
ורה ןטק ב"ע בע
ת"הע בקעיל תמא
זיש 'מע
וגרוהל וריבח רחא ףדור היהש ףדור ב"ע בע
ג רעש הבושת ירעש
ע תוא
ול ותובשהו ל"ת ןינמ ופוג תדיבא א"ע גע
הונע ,המכח תישאר
וט תוא ד קרפ
םיטסל וא רהנב עבוט ךריבח תיאר םא א"ע גע
וליצהל התא בייח וילע םיאב
יבכמה שוריפ
גלק 'מע תומש
בייח רהנב עבוט אוהש וריבח תא האורה א"ע גע
וליצהל
מש ןהכ טפשמ רהנב עבוט ורבח האורה א"ע גע
ת"הע בקעיל תמא
טקת ,זפת 'מע
ןשפנב ןתוא ןיליצמש ןה ולאו א"ע גע
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] זמר 'מע
הנוי וניברב ,ןשפנב ןתוא ןיליצמש ןה ולאו א"ע גע
םש
בקעי ילהא
טנק ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
אצמנו דמלל אב ...חצורמ ונדמל המ יכו א"ע גע
דמל
יבכמה שוריפ
זצ 'מע םירבד
עישוהל לוכיש רבד לכב ,הל עישומ שי א"ע גע
א"ח טפשמה בל
[הכלה] ח רועיש
רהנב עבוט אוהש וריבח תא האורל ןינמ א"ע גע
בייח אוהש וילע ןיאב ןיטסיל וא ותררוג היח וא
וליצהל
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
ע רמאמ ישילש
רהנב עבוט אוהש וריבח תא האורל ןינמ א"ע גע
וליצהל בייח אוהש 'וכו
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
ע 'מע
,רהנב עבוט אוהש ורבח תא האורל ןינמ א"ע גע
בייח אוהש ,וילע ןיאב ןיטסל וא ,ותררוג היח וא
'וכ ךער םד לע דומעת אל ל"ת ,וליצהל
יבכמה שוריפ
זצ 'מע םירבד
הרענה רחאו...ןשפנב ןתוא ןיליצמ א"ע גע
...הסרואמה
,חצ 'מע ןויערה רוא
גמק
וליצהל בייח עבוט וריבח האור א"ע גע
'מע ןויערה רוא
וכש ,גמק
ושפנב וליצהל ןתינ ףדור א"ע גע
שורד םיתעל הניב
דנר 'מע מ
לאו גרהי הלק הוצמ 'יפא היסהרפב לבא א"ע דע
'וכו רובעי
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
ולק רמאמ ישילש
הלק הוצמ 'יפא תוכלמה תרזג תעשב לבא א"ע דע
רובעי לאו גרהי
(גרבדלוג) ןושש לוק
החיתפ
אינתד א"רכ רמאד והניא א"ע דע
וק 'מע םייח ךרד ע"ג ז"עמ ץוח גרהי לאו רובעי םלוכב א"ע דע
ד"פשו
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
427
ךשפנ תא לטונ וליפא - 'ךשפנ לכב' א"ע דע
ג רעש הבושת ירעש
ולק תוא
םדא ול רמאי םא ,הרותבש תוריבע לכב א"ע דע
גרהי לאו רובעי גרהת לאו רובע
שורד םיתעל הניב
טסש 'מע זנ
םשה תא שדקל ךירצ היסהרפב א"ע דע
ג רעש הבושת ירעש
ולק תוא
'וכ גרהי הלק הוצמ 'יפא דמשה תעשב א"ע דע
גמ 'מע ןהכה הוצו ןתינ וניא תבשה תא ללחל ףדור - 'סותב א"ע דע
ושפנב וליצהל
םינושאר ישוריפ םישנא וצני יכו ביתכד א"ע דע
(ץבעי) בוזא תדוגא
ג"ע דפ ףד
ש"ב ןתנוי 'רכ אינתד א"ע דע
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] חמר 'מע
'וכו ושפנב וליצהל ןתינ ם"וכע דבועה א"ע דע
ת"הע ייחב ונבר
בצש 'מע ג"ח
דמלל אב הז ירה א"ע דע
בקעי ילהא
אל ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
םהב תומיש אלו םהב יחו א"ע דע
התעפשהו הרבחה
ד קרפ 16 רמאמ
םהב תומיש אלו םהב יחו א"ע דע
ג רעש הבושת ירעש
,טלק ,ולק תוא
ת"הגא ,בר ,מק
אי תוא
ןהילע רובעי לאו םדא גרהי א"ע דע
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
116, 167
תוירע יוליג הרז הדובע לע רובעי לאו גרהי א"ע דע
םימד תוכיפשו
גנק 'מע ןויערה רוא תוכיפשו ע"גו ,ז"עמ ץוח גרהיי לאו רובעי א"ע דע
םימד
רמאמ עשוהי ירבד
וכק 'מע ד"פ ג
תיחדנש שיו שפנ חוקיפ ינפמ םיחדנ שי א"ע דע
םהינפמ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
רמאמ ישילש
בר ,מק-ולק
םדאל ןירמוא םא הרותבש תוריבע לכ א"ע דע
תדובעמ ץוח גרהי לאו רובעי גרהת לאו רובע
ד"שו ע"גו םיבכוכ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
42, 192, 211
ץוח גרהי לאו רובעי ...הרותבש תוריבע לכ א"ע דע
םימד תוכיפשו תוירע יוליגו םיבכוכ תדובעמ
ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע זטק
'וכו ומצע רוסמל בייח איסהרפב ע"וכל א"ע דע
'מע א"ח להי רוא
ולק
יפט קמוס ךדיד ךמדד תיזח יאמ א"ע דע
'מע ז"ח םורמ ימ
וכק
תותבש ללחי לאו 'א תבש ללחיש בטומ א"ע דע
הברה
וק 'מע םייח ךרד יפט קמוס ךדיד אמדד רמיי ימ א"ע דע
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
397
אמליד ,יפט קמוס ךדיד אמדד רמיי ימ א"ע דע
יפט קמוס ארבג אוההד אמד
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
167, 174-173
אמליד ?יפט קמוס ךדיד אמדד רמיי ימ א"ע דע
יפט קמוס ארבג אוהד אמד
ת"הע בקעיל תמא
טקת 'מע
הסרואמה הרענל הצור שיקמ א"ע דע
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
167
האנו ביבח ךמד אהיש עדוי ימ - י"שר א"ע דע
ךריבח םדמ רתוי ךרצויל
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
115, 128, 426
:"רובעי לאו גרהי"ב ןהש תוריבע שולש א"ע דע
םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובע
ג רעש הבושת ירעש
ת"הגא ,זלק תוא
אי תוא
והיירזיבא לכו והניא ב"ע דע
(רושימ) חולישה ימ
וצק 'מע ב"ח
'וכו םלוע עקרק רתסא ב"ע דע
ומש ,ןהכ טפשמ םלוע עקרק השא ב"ע דע
ת"הע בקעיל תמא
חעק 'מע
םשה שודיק לע הווצמ נ"ב ב"ע דע
'מע ח"ח םורמ ימ
הכ
'ה שודק לע הווצמ וניא חנ ןב ב"ע דע
חי 'מע רכששי הטמ 'וכו םשה תשודק לע הווטצנ חנ ןב ב"ע דע
ת"הע בקעיל תמא
הלקת 'מע
יוה אינמת אתיא םאו ב"ע דע
ףד םהרבא חקיו
ג"ע אמ
יאוה איסהרפ רתסא אהו ב"ע דע
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
176
אנאסמד אתקרע ייונשל ב"ע דע
'מע תורוא יללט
טלק-חלק
אנאסמד אתקרע ב"ע דע
'מע א"ח להי רוא
זצ
אנאסמד אתקרע לע ףא שפנ רוסמל ךירצ ב"ע דע
די) ל"רהמ תושרד
גיק 'מע (יכדרמ
הוה םלוע עקרק ב"ע דע
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
176
רושקל םיבכוכ ידבועה ךרד םאש - י"שר ב"ע דע
תודהי דצ שיש ןוגכ ,רחא ןינעב לארשי ךרדו ךכ
,הז יונש וליפא ,םיעונצ תויהל לארשי ךרדו ,רבדב
תא שדקי ,אמלעב גהנמ אלא הוצמ ןאכ ןיאש
...םשה
'מע השמ להקיו
[הכלה] אער
ארהנל ידש ב"ע דע
א"ח שבד תורעי
בלש 'מע
(םש א"שרהמו) רתסא אהו ה"ד 'סות ב"ע דע
גק 'מע השמ להקיו
[הכלה]
אחא בר רמא א"ע הע
ג רעש הבושת ירעש
זכק תוא
תב לעו ,התבו השא לע אבה ,הפירשב א"ע הע
לעו ותומח לעו ,התב תב לעו ,הנב תב לעו ,ותשא
וימח םא לעו ,ותומח םא
'מע ט"ח םורמ ימ
במ
ובלב אניט הלעה א"ע הע
'מע ג"יח םורמ ימ
דכר
בטומ םימכח ורמאו אניט ובל הלעה א"ע הע
תומיש
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
זכק רמאמ ישילש
'וכו התבו השא לע אבה םיפרשנה ןה ולאו א"ע הע
ג רעש הבושת ירעש
חלק תוא
א"א תשא רוסא רדג ץורפי לאו תומי א"ע הע
ףד ש"ארה תושרד
גכ שורד ב"ע הכ
האיב םעט מ"הב ברחש םוימ א"ע הע
א קלח לארשי רנ
דיר ףד
האיב םעט הלטינ ק"מהיב ברחש םוימ א"ע הע
הריבע ירבועל הנתינו
'יס םייניע תשודק
אמר
'וכו השאב ויניע אשנש 'א םדאב השעמ א"ע הע
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
חלק רמאמ ישילש
תומי םימכח ורמא 'וכו דחא םדאב השעמ א"ע הע
'וכו
אל ,רקיה רדא הירבע ירבועל הנלינו האיב םעט הלטינ א"ע הע
ב"ח ינושרגה טוקלי
ףד רחא תוטמשהב
בק
התימב ששוקמהש השמ היה עדוי ב"ע הע
לארשי תרטע
'מע (ילאפהאב)
דכק
ןתינו האיב םעט לטינ ק"מהיב ברחשמ ב"ע הע
הרבע ירבועל
ג רעש הבושת ירעש
הצ תוא
ןקזל ותב תא םדא אישי אלש הרהזא א"ע וע
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
דצ רמאמ ישילש
ותב תא רסומב 'וכו ךתב תא ללחת לא א"ע וע
תושיא םשל אלש
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
הצ רמאמ ישילש
ןקזל ותב תא אישמה הז 'וכו ללחת לא א"ע וע
(א"דיח) םייח חור
זנ 'מע
ןה דחאל ןירוק ינוי ןושלב ב"ע וע
הפ 'מע השמ להקיו
[הכלה] ט תוא
הרואכל םש א"שרהמב ב"ע וע
דפ 'מע השמ להקיו
[הכלה]
ףוס ה"דותו שבכ הנשמב ב"ע וע
ג רעש הבושת ירעש
חכק תוא
תחדנה ריע ישנאו חצורה ,םינש ,ףייסב ב"ע וע
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] במש
וריבח תא ףחד ב"ע וע
כק ףד םלוע תבהא
ב"ע
ויניכש תא בהואה ב"ע וע
,המכח תישאר
ד קרפ והילא תפוח
ג תוא
וכרד יפל ךצעויה ןמ ריהז יוה ב"ע וע
קלח שדוקה תורוא
טצת ד
יוגל הדיבא ריזחמה ב"ע וע
'יס ו"ח םולש ירבד
וכרת-דכרת
'וכו יתוכל הדיבא ריזחמה ב"ע וע
םימכח יניע ריאמ
טי ףד ג"ח ב"ודהמ
א"ע
רמוא בותכה וילע יתוכל הדיבא ריזחמה ב"ע וע
האמצה תא הורה תופס ןעמל
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
חכק רמאמ ישילש
תחדנה ריע ישנאו חצורה ןיגרהנה ולאו ב"ע וע
ג קלח םולש ירבד
ול 'מע
'וכו יתוכל הדיבא ריזחמהו ב"ע וע
(רושימ) חולישה ימ
חכק 'מע ב"ח
ם"וכעל ותדבא ריזחמה הז ב"ע וע
,זל 'מע םירפא ןינב
[הכלה] טל
י"שרבו ותשא תתימ רחאל ותומח ב"ע וע
'מע ב"ח בלו הוצמ
166
ןקרפל ךומס וינב םדא אישיש הווצמ ב"ע וע
שדוקה ךרד
גכת 'מע (ימענת)
י"סנכ וז - האמצ "הור" ה"ד י"שר ב"ע וע
הפ 'מע השמ להקיו
[הכלה] אי תוא
ןנתד אהו ד"אב ףוס ה"דות ב"ע וע
הפ 'מע השמ להקיו
[הכלה] י תוא
והימו ד"אב ףוס ה"דות ב"ע וע
ופ 'מע השמ להקיו
[הכלה] בי תוא
והימו ד"אב ףוס ה"דות ב"ע וע
ופ 'מע השמ להקיו
[הכלה] גי תוא
דוע ד"אב ףוס ה"דות ב"ע וע
התעפשהו הרבחה
ה קרפ 9 רמאמ
דמוע אוה ויניש ןיב שחנ סרא א"ע חע
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] טכ רועיש
ףורגאב ןיב ןבאב ןיב וריבח תא הכמה א"ע חע
היהש הממ לקיהו התימל והודמאו
ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע ח
התימ בייח ףדגמ םא ועדי אל ב"ע חע
ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע גע
'וכ וילע רוזחל ךירצ התא יא ןטק ב"ע חע
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
וכק רמאמ ישילש
הנתנ אל הרומח הליקס התיה אל וליא ב"ע טע
םיבכוכ תדובע דבועלו ףדגמל
א"ח טפשמה בל
[הכלה] חי רועיש
םירושב ברעתנש וניד רמגנ אלש רושב ב"ע טע
יגלפימק ןניד רמגנש םירחא
ג רעש הבושת ירעש
וכק תוא
ז"ע דבועלו ףדגמו 'וכ הרומח הליקס ב"ע טע
םימכח יניע ריאמ
ס ףד א"ח ב"ודהמ
א"ע
אלא םדא לש וניד ןירמוג ןיא ירבס ןנבר ב"ע טע
וינפב
ת"הע בקעיל תמא
ופר 'מע
ןילקסנב ןיפרשנה ב"ע פ
גש ,ןהכ טפשמ לקה רבדל הרתומ יוה רומח רבדל הרתומ ב"ע פ
הרותבש רואמה 'וכו לכא אל םירהה לא א"ע אפ
טפר 'מע דסח תרות תוכזב לכא אלש לכא אל םירהה לא א"ע אפ
ויתובא
בקעי ילהא
בפש ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
תובא ...םירהה לא א"ע אפ
ךרד ,המכח תישאר
ז תוא א קרפ ץרא
...ויבא תוכזב לכא אלש ...םירהה לא א"ע אפ
'וכו הפוקז המוקב ךלה אלש
'מע ב"ח בלו הוצמ
38
דרי אלש אמט אל והער תשא תא א"ע אפ
ורבח תונמואל
ונ 'מע א"ח להי רוא ?וב םיעגופ םיאנק תימרא לעובה א"ע אפ
יולה טבש תושרד
טע 'מע
תונמואל דרי אלש 'וגו והער תשא תאו א"ע אפ
וריבח
'מע םירשי תליסמ
אנש
דרי אלש אמיט אל והער תשא תאו א"ע אפ
וריבח תונמואל
ה קלח םולש ירבד
א ןמיס
'וכו לא ביתכד יאמ א"ע אפ
םימכח ירבד טוקלי
טנר 'יס תישארב
ןודינ ד"ב תותימ יתשב בייחתנש ימ א"ע אפ
הרומחב
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] זכר 'מע
הרומחב ןודינ תותימ יתשב בייחתנש ימ א"ע אפ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
370
ויתובא תוכזב לכא אלש א"ע אפ
בקעי ילהא
ומש ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
וריבח תונמואל דרי אלש א"ע אפ
(ץבעי) בוזא תדוגא
ד"ע זי ףד
לואש אבא ב"ע אפ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע זטק
היל תלטק ילטק ירתב ב"ע אפ
הונע ,המכח תישאר
טי תוא ז קרפ
וב םיעגופ םיאנק תימרא לעובה ב"ע אפ
ג רעש הבושת ירעש
אלק תוא
וב ןיעגופ ןיאנק תימרא לעובה ב"ע אפ
הכ 'מע הרוא ינרק ןיאנק םסוקב ללקמהו הוסקה תא בנוגה ב"ע אפ
וב םיעגופ
ת"הע בקעיל תמא
זית 'מע
הוסקה תא בנוגה ב"ע אפ
א"ח טפשמה בל
[הכלה] ח ,ג רועיש
םידעב אלששפנה תא גרוהה ב"ע אפ
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] וט רועיש
ותוא ןיסינכמ םידעב אלש שפנ גרוהה ב"ע אפ
הפיכל
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
אלק רמאמ ישילש
וב ןיעגופ ןיאנק תימרא לעובהו ב"ע אפ
םינושאר ישוריפ שדוקה תא עלבכ תוארל ואובי אלו ב"ע אפ
'מע ז"ח םורמ ימ
גש
הפכל ותוא םיסינכמ ד"ב הנשו הקלש ימ ב"ע אפ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
הע רמאמ ישילש
ותוא ןיסינכמ ןיד ןיב הנשו הקלש ימ ב"ע אפ
הפיכל
ג רעש הבושת ירעש
הע תוא
ש"עו הפכל ותוא ןיסנוכ הנשו הקלש ימ ב"ע אפ
'מגב
לע תופי םינפ
,עש 'מע םילהת
בכק
הפיכל ותוא ןיסינכמ ב"ע אפ
בכ ןפג היחתפ םרכ
ט םרכה טרפ גירש
םילגע םטפש יטופ ןב בפ
154 'מע תימואלה תודהיה יטופ ןב םתיאר ,ותוא םיזבמ םיטבש וליחתה בפ
'וכו הז
'מע ז"ח ט"וי תרהט
דכ ,זי
יניס רהמ ךתדיריב ינתדמל ךכ אל בפ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
348-347
םימכחב רע ול היהי אל אוה ח"ת םא... א"ע בפ
ןב ול היהי אל אוה ןהכ םא ,םידימלתב הנועו
תואבצ 'דל החנמ שיגמ
'מע תורוא יללט
זכק
שרדמה תיבל ןיז ילכב םיסנכנ ןיא א"ע בפ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
329, 347, 349, 373
305, 326,
ינתדמיל ךכ אל ,אבא יבא יחא :ול רמא א"ע בפ
ןיאנק תימראה תא לעובה יניס רהמ ךתדרב
...וב ןיעגופ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
281, 326
יוהיל והיא ,אתרגיאד אניירק :ול רמא א"ע בפ
אקנוורפ
(א"דיח) םייח חור
הפק 'מע
רחא לאל הוחתשה היוגה לע אב א"ע בפ
,המכח תישאר
תוא זי קרפ השודק
ול
ולאכ תיתוכה לע אבה לכ ...הדוהי הדגב א"ע בפ
א"עב ןתחתנ
(רושימ) חולישה ימ
חסק 'מע א"ח
ךל ריתה ימ ורתי תב א"ע בפ
ב"ח ינושרגה טוקלי ךל הריתה ימ ורתי תב א"ע בפ
יבכמה שוריפ
טצק 'מע תומש
ונממ המלעתנ ?ךל הריתה ימ ורתי תב א"ע בפ
הכלה
160 'מע ראבה ןמ ול םירומ ןיא ךלמהל אבה א"ע בפ
הכ 'מע הרוא ינרק ול ןירומ ןיא ךלמהל אבה א"ע בפ
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
ג"ע הס ,א"ע דס
וב ןיעגופ ןיאנק תימרא לעובה א"ע בפ
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע זפ
תושעל רכנ לא תב לע ורזג םיאנומשחה א"ע בפ
תרמשמל תרמשמ
ב"ח ינושרגה טוקלי
ףד רחא תוטמשהב
בק
ירמז לצא ןועמש לש וטבש ךלה א"ע בפ
בנר 'מע ןושל אפרמ רבדה תא םישורפ וריתה א"ע בפ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
324
...תיתוכה לע אבה הז 'רכנ לא תב לעבו' א"ע בפ
שורד םיתעל הניב
גיש 'מע חמ
'וכו הריתה ימו ורתי תבו א"ע בפ
'מע רשא ינמכמ
וכק
'וכ ןיאנק תימרא לעובהו א"ע בפ
ב"ח ינושרגה טוקלי האר המ ...רזעלא ןב סחנפ אריו א"ע בפ
וכ 'מע הרוא ינרק - וגרהו ירמז שרפ םאש אלא דוע אלו א"ע בפ
וילע גרהנ סחנפ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
גלק רמאמ ישילש
רע ול היהי אל אוה ח"ת םא 'וגו 'ה תרכי א"ע בפ
םידימלתב הנועו םימכחב
ת"הע בקעיל תמא
טמת 'מע
א"על ןתחתמ וליאכ תיתוכה לא אבה לכ א"ע בפ
םינושאר ישוריפ ןתחתמ וליאכ תיתוכה לע אבה לכ א"ע בפ
יבכמה שוריפ
גנת 'מע םירבד
ברל דובכ ןיקלוח ןיא םשה לוליח שישכ א"ע בפ
159 'מע ראבה ןמ הכלה המלעתנ א"ע בפ
ג רעש הבושת ירעש
גלק תוא
םידימלתב הנועו םימכחב רע א"ע בפ
ג רעש הבושת ירעש
אלק תוא
וילע גרהנ 'וכ וגרהו 'וכ שריפ א"ע בפ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ג"ודהמ
ב"ח ג"ודהמ ,דיק
בנר ףד
'וכו הכלה רכזנו השעמ האר א"ע בפ
תשרפ םיספ תנותכ
א"ע ד וצ
הכלה רכזנו השעמ האר א"ע בפ
'מע םולש עימשמ
וטק
הכלה רכזנו השעמ האר א"ע בפ
דפ ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
...הכלה רכזנו השעמ האר א"ע בפ
'יס ו"ח םולש ירבד
גש
'וכו רכזנו השעמ האר א"ע בפ
יבכמה שוריפ
טצק 'מע תומש
אשנ הרות ןתמ םדוק השמ - י"שר א"ע בפ
םינושאר ישוריפ םיבכוכ תדבוע ה"ד י"שר א"ע בפ
תשרפ םיספ תנותכ
ד"ע זט ירחא
סחנפל ול ושענ םיסנ השש א"ע בפ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
326, 347, 350, 373
ןב םתיאר :ותוא ןיזבמ םיטבש וליחתה... ב"ע בפ
םיבכוכ תדובעל םילגע ומא יבא םטיפש הז יטופ
...לארשימ טבש אישנ גרהו
ב"ח ינושרגה טוקלי 'ולש ול םדדקה השמל ה"בקה ל"א ב"ע בפ
דצש א היאר תלוע םילגע ומא יבא םטפש יטופ ןב ב"ע בפ
(רושימ) חולישה ימ
דסק 'מע א"ח
'וכו ופחדל תרשה יכאלמ ושקב ב"ע בפ
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
ד"ע הס
עשר ותוא לעב תוליעב ד"כו תואמ 'ד ב"ע בפ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע הסש
אוה יאנק ןב יאנק ול וחינה ב"ע בפ
םחנמ - םחנמ ירבד
ב"ע בכ ףד ןויצ
ןב םתיאר ותוא ןיזבמ םיטבשה וליחתה ב"ע בפ
ןרהא רחא וסחיו 'כה אב 'וכ הז יטופ
ב"ח ינושרגה טוקלי ותוא ןיזבמ םיטבש וליחתה ב"ע בפ
ח ףד הבוט העומש
א"ע
ןב םתיאר ותוא ןיזבמ םיטבש וליחתה ב"ע בפ
ןהכה ןרהא ןב ...יטופ
(רושימ) חולישה ימ
הסק 'מע א"ח
וגרהו ירמז שריפ ולא סחנפל ושענ םיסנ 'ו ב"ע בפ
ףד א"ח רכששי ינב
א"ע טסק ,ג"ע נק
הגה
ידשירוצ ןב לאימולש אוה אולס ןב ירמז ב"ע בפ
ת"הע בקעיל תמא
טמת 'מע
םנאו הירטפ אנמחרד ידימ אכיא ימ ב"ע בפ
היל לטקינו םוקינ
םירקיעה 'ס
דכר 'מע (רושימ)
םישורפ ב"ע בפ
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע כ
תכלוהו תרפכמ וזה הרפכה אהתש היואר ב"ע בפ
תורודה לכ ףוס דע
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
א"ע הס
ול השענ םיסנ השש ב"ע בפ
'מע ז"ח ט"וי תרהט
זי
וב ןיעגופ ןיאנק בפ
'מע ז"ח ט"וי תרהט
בכ ,טי
אקנוורפ יוהיל והיא אתרגאד אניירק בפ
'מע ז"ח ט"וי תרהט
דכ
הכלה רכזנו השעמ האר בפ
תוא פ 'עמ יפל שבד
י
וז הרפכ היואר בפ
א קלח םולש ירבד
בכ 'מע
'וכו התימבש ולאו אפוג א"ע גפ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
חק רמאמ ישילש
'וכו לבטה תא לכואה התימבש ולאו א"ע גפ
ג רעש הבושת ירעש
חק תוא
הנשמב וניבר ירבדב 'וכ התימבש ולאו א"ע גפ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] דפק
םינושארבו 'סותב ב"ע גפ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] טפק
ףילי ה"דות ב"ע גפ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] ופק
גפ
א קלח םולש ירבד
בכ 'מע
'וכו ןלנמ בשוי א"ע דפ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
,גס רמאמ ישילש
טכק
'וכו ומאו ויבא הכמה ןיקנחנה ןה ולא ב"ע דפ
ג רעש הבושת ירעש
טכק תוא
ינבמ שפנ בנוגו ,ומאו ויבא הכמ ,ןנחב ב"ע דפ
,רקשה איבנו ,ןיד תיב יפ לע ארממ ןקזו ,לארשי
שיא תשא לע אבהו הרז הדובע םשב אבנתמהו
'מע ןויערה רוא
אצר
והכהו ונב אבו גרהיל אצויה א"ע הפ
(א"דיח) םייח חור
ע 'מע
חילש השענ ןבה ןיא ב"ע הפ
שורד םיתעל הניב
זצת 'מע גע
רחא הכמהש האכהבמ הללקב רמוח ב"ע הפ
רוטפ התימ
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] דכר 'מע
'וכ ויבאל חילש השענ ןבה ןיא לכל ב"ע הפ
ת"הע בקעיל תמא
טעש 'מע
ותאכה לע הווצמ התא יא ם"וכע ב"ע הפ
,צ 'מע ג"ח םורמ ימ
זכק 'מע ט"ח
ע"רד אבילא האתמיתס והלוכ א"ע ופ
'מע ו"ח םורמ ימ
הלק 'מע ח"ח ,הנר
מ"ר הנשמ םתס א"ע ופ
ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע בפ
ויחאמ טעממ דבע א"ע ופ
'מע ח"ח םורמ ימ
בכר
היתווכ יאמיתס והלוכ ע"ר א"ע ופ
דצ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ןנברו יברד אתגולפב א"ע זפ
םירבד ףסוי ירמא
ב"ע אס ףד
םדא לכ הנשה ןירבעמש ודיעה םה א"ע זפ
םירבד ףסוי ירמא
ד"ע אס ףד
יעישתכ ירישע רמא ןנחוי 'ר א"ע זפ
דצ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
שפנ תתנו ה"ד י"שר א"ע זפ
היאר בוט ל"בשרד ה"דות א"ע זפ
ג"ח שדוח תלוע
טס רמאמ
ןידל ןיד ןיב ב"ע זפ
םירבד ףסוי ירמא
א"ע בס ףד
ןנברו לאללהמ ןב איבקע אתגולפב ב"ע זפ
םירבד ףסוי ירמא
ד"ע גס ףד
ןנברו י"רד אתגולפב םדא יעגנ ב"ע זפ
ףסוי ירמא
ג"ע ב ףד תישארב
ילילכ ה"ד 'סות ב"ע זפ
'יס ו"ח םולש ירבד
איקת
'וכו ב"הועה ןב והזיא א"ע חפ
'מע לארשי תראפת
וטר
לארשיב תקולחמ וברי אלש ליבשב א"ע חפ
קלח היארה תורגא
דכק א
הכלה וז 'ה רבד א"ע חפ
םירבד ףסוי ירמא
ב"ע הס ףד
ןנברו אריתב ןב י"רד אתגולפב םימרחה א"ע חפ
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] בכ 'מע
הטוס תאקשה וז תוביר א"ע חפ
'מע א"ח להי רוא
הל
ב"הועה ןב והזיא ב"ע חפ
ףד (י'גלפ) םייח שפנ
ב"ע הל
ב"הועה ןב והזיא ב"ע חפ
ב ףד ךלמילא םעונ
ג"ע בק ,ג"ע
,ךרב לפשו ןתוונע ?אבה םלועה ןב והזיא ב"ע חפ
קיפנ(ו) ףייש ,לייע ףייש
ב"ח ינושרגה טוקלי ךרב לפשו ןתוונע ב"הוע ןב והזיא ב"ע חפ
יולה טבש תושרד
חסר ,דנר 'מע
ףייש ךרב לפשו ןתוונע ב"הוע ןב והזיא ב"ע חפ
'וכו לייע
םינושאר ישוריפ ול לוחמל ומאו ויבא וצרש הרומו ררוס ןב ב"ע חפ
ב"ח םלוע תוביתנ
ד 'מע
ךרב לפשו ןתונע ב"הוע ןב ב"ע חפ
'מע לארשי תראפת
בפ
הרות ירבדמ םירפוס ירבדב רמוח ןנתד ב"ע חפ
203 ,417 'ב היא ןיע ול ןילחומ ןיא ,ארממ ןקז ב"ע חפ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
ח-ד רמאמ ישילש
'וכו הרות ירבדבמ םירפוס ירבדב רמוח ב"ע חפ
,המכח תישאר
תוא י קרפ תווצמ
א
הרות ירבדמ םירפוס ירבדב רמוח ב"ע חפ
'וכו ןיליפת חינמ יניא רמואהש
ג רעש הבושת ירעש
ד תוא
,הרות ירבדמ םירפוס ירבדב רמוח ב"ע חפ
,רוטפ ,הרות ירבד לע רובעל ןיליפת ןיא רמואהש
בייח ,םירפוס ירבד לע ףיסוהל תפטוט שמח
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
284
תורות יתש הרות ושעת אל ב"ע חפ
רמאמ עשוהי ירבד
במק 'מע ז"פ ג
תוירבה תעדו ךרב לפשו םכח אוהש ימ ב"ע חפ
וריעב ןייד היהי ונמיה החונ
םירבד ףסוי ירמא
א"ע חפ ףד
קיפנו ףייש לייע ףייש ב"ע חפ
הונע ,המכח תישאר
י תוא ו קרפ
לפשו ןתוונע ב"הועה ןב והזיא םתמ וחלש ב"ע חפ
י"שרבו ,'וכו ךרב
'מע םירשי תליסמ
בצקת
לפשו ןתונע ?ב"הועה ןב והזיא םתמ וחלש ב"ע חפ
ךרב
ה טפשמ חרוא יתב העברא ?"ע טפ
'מע ב"ח שבד תורעי
בפק
דחא ןונגסב םיאבנתמ םיאיבנ 'ב ןיא א"ע טפ
(רושימ) חולישה ימ
טר 'מע א"ח
דחא ןונגסב םיאבנתמ םיאיבנ ןיא א"ע טפ
ת"הע בקעיל תמא
ונת ,אי 'מע
דחא ןונגסב םיאבנתמ םיאיבנ ינש ןיא א"ע טפ
יבכמה שוריפ
זטש 'מע לאומש
ינה לכ אכיא אה היל רמא א"ע טפ
יבכמה שוריפ
גסר 'מע תומש
םימש ידיב ותתימ ...ותאובנ תא שבוכה א"ע טפ
הל ףד השמ תכרב
ב"ע
התימ בייח ותאובנ שבוכה א"ע טפ
ףד א"ח לארשי יזנג
א"ע גי
התימ ושנוע ותאובנ שבוכה א"ע טפ
ץראה ירפ
ז 'מע (קסבטיו)
םימש ידיב ותתימ איבנ ירבד לע רתוומה א"ע טפ
ב"ח ינושרגה טוקלי ול רמאנ אלש המ אבנתמה א"ע טפ
יבכמה שוריפ
זטש'מע לאומש
דחא ןונגסב םיאבנתמ םיאיבנ ינש ןיאו א"ע טפ
םירקיעה 'ס
ק 'מע (רושימ)
רוזע ןב היננח ןוגכ א"ע טפ
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
248
הקול ותאובנ תא שבוכ א"ע טפ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
265
המו עמש אלש המ אבנתמה - רקשה איבנ א"ע טפ
ול רמאנ אלש
ב"ח ינושרגה טוקלי םיאיבנ המכל הלוע 'א ןונגס א"ע טפ
וכ 'מע םדא תמשנ םיאיבנ המכל הלוע 'א ןונגס א"ע טפ
םירקיעה 'ס
זצר 'מע (רושימ)
םיאיבנ המכל הלוע דחא ןונגס א"ע טפ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
בלק 'מע םינורחא
ומצע ירבד לע רבעש איבנו ב"ע-א"ע טפ
'מע ז"ח םורמ ימ
חצר
היל עימש יכיה הירומה רהב םהרבא ב"ע טפ
קחצי
גמש ,ןהכ טפשמ קחצי ול עמש ךיא ,םהרבא ב"ע טפ
ת"הע בקעיל תמא
לת 'מע
יאיבנ והלכל יעדומ ווה יעודוא ב"ע טפ
הרותבש רואמה הלאה םירבדה רחא ב"ע טפ
םימכח יניע ריאמ
כ ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע
ידבעו הילע יכמס יכיה למרכה רהב והילא ב"ע טפ
ץוח יטוחש
םינושאר ישוריפ הקול ותאובנ תא שבוכה ב"ע טפ
ב"ח ינושרגה טוקלי איבנ ירבד לע רתוומה ב"ע טפ
ב"ח ינושרגה טוקלי בנוגי רבד ילאו ב"ע טפ
םיקידצ תוחרוא
טכק 'מע רקש רעש
תמא רמואשכ וליפא ןרקש לש ושנע לודגו ב"ע טפ
ול םינימאמ ןיא
םירקיעה 'ס
חלש 'מע (רושימ)
איבנה ודע ןוגכ ב"ע טפ
ב 'מע י"ח םורמ ימ םיאיבנה וידבע לא ודוס הלג םא יכ ב"ע טפ
,המכח תישאר
תוא בי קרפ השודק
ול
ןיא תמא רמוא 'יפאש יאדב לש ושנוע ךכ ב"ע טפ
ול ןיעמוש
'מע םירשי תליסמ
זת
ןיא תמא רמא וליפאש יאדב לש ושנוע ךכ ב"ע טפ
ול ןיעמוש
י"הס הבושת ירעש
ונ תוא
ןיא תמא רמא 'יפאש יאדב לש ושנע ךכ ב"ע טפ
ול ןיעמוש
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
248
יאיבנ הירבח ?היב ירתמ ןאמ ב"ע טפ
גמש ,ןהכ טפשמ לע רובעל ולוקב עומשל שי קזחומה איבנ ב"ע טפ
הרות ירבד
'מע ב"יח םורמ ימ
חיר
ןיא תמא רמוא 'פאש יאדב לש ושנע ב"ע טפ
ול םיעמוש
ת"הע בקעיל תמא
אצת ,וק 'מע
ךרדל ןטש ומדק ב"ע טפ
'מע ד"ח םייח עפש
חי
קידצ אוהש ,קזחוהד אכיה ה"ד י"שר ב"ע טפ
איבנו
,בקעיל וירבד דיגמ
'יס םירמא יטוקל
'יס הרות רוא ,גפק
ומת
ףא ['וכ ב"הועל קלח םהל ןיאש ולאו] א"ע צ
ויתויתואב םשה תא הגוהה
יולה טבש תושרד
חכ 'מע
י"ר ,השנמו 'וכו ב"הועל קלח םהל ןיא א"ע צ
קלח ול שי השנמ רמוא
םירקיעה 'ס
ומש 'מע (רושימ)
הולטב רחמלו הדובע םויה רמוא וליפא א"ע צ
ת"הע ייחב ונבר
טכש 'מע ג"ח
איבנ ךל רמאי םא לכב א"ע צ
'מע ט"ח םורמ ימ
טכק
ב"הועל קלח ול ןיא םעלב א"ע צ
םירקיעה 'ס
דרת 'מע (רושימ)
'וכו םימשה ןמ הרות ןיא רמואה א"ע צ
'מע היארה תורצוא
905-6
(י"שר) הרותב םיתמה תייחת ןיאש רמואה א"ע צ
ףד ךלמילא םעונ
א"ע טע
,הרותה ןמ םיתמה תייחת ןיא :רמואה א"ע צ
םימשה ןמ הרות ןיאו
ג רעש הבושת ירעש
חר תוא
אבה םלועל קלח ול ןיא סורוקיפאה א"ע צ
ש ףד לארשי בהוא
א"ע
ויתויתואב 'ה תא הגוהה א"ע צ
דנשת זומת 'ג 'ס
חלר 'מע
'וכ מ"החתב רפכ אוה א"ע צ
םירקיעה 'ס
הכרת 'מע (רושימ)
ול היהי אל ךכיפל םיתמה תיחתב רפכ אוה א"ע צ
םיתמה תיחתב קלח
244 'ב היא ןיע הדמ דגנכ הדמ שינעמ ה"בקה א"ע צ
יבצ תרטע
זכ ףד (ןיסקאט)
ב"ע
קלח ול ןיא םינוציחה םירפסב ארוקה א"ע צ
אבה םלועל
'יס םייניע תשודק
ביש
'וכו םינוציח םירפסב ארוקה א"ע צ
ה קלח םולש ירבד
וכ ןמיס
'וכו םהל ןיאש ולאו א"ע צ
יולה טבש תושרד
במ 'מע
ארוקה ,'וכו ב"הועל קלח םהל ןיאש ולאו א"ע צ
םינוציח םירפסב
(גרבדלוג) ןושש לוק
המדקה
ב"הועל קלח םהל ןיאש ולאו א"ע צ
,המכח תישאר
תוא די קרפ השודק
הכ
ףא ...אבה םלועל קלח םהל ןיאש ולאו א"ע צ
ויתויתואב םשה תא הגוהה
דנשת זומת 'ג 'ס
גצר 'מע
'וכ קלח םהל ןיש ולאו א"ע צ
גלש 'מע םייח ךרד ב"הועל קלח םהל ןיש ולאו א"ע צ
םירקיעה 'ס
הכרת 'מע (רושימ)
ןיא רמואה ב"הועל קלח םהל ןיאש ואלו א"ע צ
הרותה ןמ םיתמה תיחת
לאומש ירבד
אמק 'מע (גישת)
אבה םלועב םהל שי לארשי לכ א"ע צ
(רוטנק) בקעי קלח
וכ ,ד שורד
'וכו קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
'מע םדא תמשנ
חכק
'יפב) ב"העל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
(ם"במרל תוינשמה
בצ 'מע הרוא ינרק ןיאש ולאו ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
ב"הועל קלח םהל
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
,בס רמאמ ישילש
חר ,דנק
ולאו 'וכו ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
סורוקיפאו 'וכו קלח םהל ןיאש
דנשת זומת 'ג 'ס
,גצר ,חלר ,חל 'מע
אש
'וכ ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
'מע א"ח להי רוא
זס
ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
לאומש ירבד
,בס 'מע (חנשת)
זמק
ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
,כסת 'מע םייח ךרד
טמשת
ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
'מע עשוהי תקלח
'מע ,ח הרעה טסק
אי הרעה אעק
ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
ב"ח ינושרגה טוקלי ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
,בקעיל וירבד דיגמ
חעק 'יס הרות רוא
ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
'מע ג"יח םורמ ימ
טצ
ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
32 'מע םייחה שפנ ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
ףד (י'גלפ) םייח שפנ
א"ע זמ
ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
(גנשת) םייחה 'ס
טי 'מע
ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
א"ח שדוח תלוע
וטר ,גפק רמאמ
ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
ב היאר תלוע
טנק-הנק
ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
'מע לארשי תראפת
חמ ,טי
ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
םירקיעה 'ס
,הס ,ג 'מע (רושימ)
,ונרת ,בית ,חת
טישת
'וכו רמאנש ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
גל 'יס האמל הרשע 'וכ רמאנש ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
שורד םיתעל הניב
דכר 'מע דל
'וכו אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע זט
אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
םימכח ירבד טוקלי
אפ 'יס ארקיו
אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
תשרפ םיספ תנותכ
ג"ע-ב"ע ט ינימש
אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
ונ ףד ךלמילא םעונ
ב"ע טפ ,ג"ע
אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
,המכח תישאר
תוא א קרפ תווצמ
ג
אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
157
אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
287
אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
ג רעש הבושת ירעש
דנק תוא
אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ א"ע צ
גפ 'מע הדוהי ירמא הדמ דגנכ הדמ ה"בקה לש ויתודמ לכ א"ע צ
יבכמה שוריפ
דכק 'מע לאומש
אבה םלועל קלח ןיא גאודל א"ע צ
א שורד הדוהי ילגד
ט תוא
א"ע צ
'מע םייח ךרד
טצרת ,העקת
הדמ דגנכ הדמ ה"בקה לש ויתודמ לכש א"ע צ
'מע םירשי תליסמ
טכקת
הדמ דגנכ הדמ ה"בקה לש ויתודמ לכש א"ע צ
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
אפר ,בפק ,ל 'מע
םהל ןיא תוטוידה עבראו םיכלמ השלש א"ע צ
באחא םעברי םיכלמ השלש ,אבה םלועל קלח
'וכ השנמו
יבכמה שוריפ
דצק 'מע תומש
ב"הועל קלח ןהל ןיא ...םיכלמ השלש א"ע צ
םירקיעה 'ס
גסרת 'מע (רושימ)
ץרא ושריי םלועל 'וכו רמאנש א"ע צ
ב קלח לארשי רנ
אצק ףד
,ב"הועל קלח םהל ןיא םיסרוקיפא א"ע ק-א"ע צ
ומשב ובר ארוקה ?סרוקיפא אוה ןאמ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
,אכק רמאמ ישילש
גמק
'וכו "הב הנוע" ז"הועב "תרכת תרכה" ב"ע צ
שורד םיתעל הניב
גצק 'מע חכ
ווה אה ייח יבכשד ותירמא ג"רל רסיק ל"א ב"ע צ
ייח אק ימ ארפעו ארפע
םירקיעה 'ס
הכרת 'מע (רושימ)
םיתוכ ירפס יתפיז הזה רבדב ב"ע צ
88 'מע םייחה שפנ אבמ םלועל תרכת ,ז"הועב תרכה ב"ע צ
לאומש ירבד
וטק 'מע (גישת)
םישובל המכב תאצויו המורע תרבקנ הטח ב"ע צ
לאומש ירבד
בכק 'מע (חנשת)
המורע תרבקנ הטח ב"ע צ
יבכמה שוריפ
אכר 'מע םירבד
הרותה ןמ םיתמה תייחתל ןכימ ב"ע צ
'מע ןושל אפרמ
צחר
'וכו ת"המ םיתמה תיחתל ןינמ ב"ע צ
'מע םייח ךרד
הנקת
םיתמ היחמ ה"בקהש ןינמ ב"ע צ
ב"ח ינושרגה טוקלי םיתמ היחמ ה"בקהש ןינמ ב"ע צ
הכ ןפג היחתפ םרכ
די גירש
םיתמ היחמ ה"בקהש ןינמ ב"ע צ
כק ףד רפוס בתכמ
ב"ע
ךדיב אגלפ אהימ טוקנ ב"ע צ
ב"ח ינושרגה טוקלי וכיידיב אגלפ אהימ וטוקנ ב"ע צ
לע תופי םינפ
דלת 'מע םילהת
עבשנ רשא רמאנש םיתמה תייחתל זמר ב"ע צ
םהל תתל םכיתובאל
ןוכמ) הוצמ רנ
אנ 'מע (ל"רהמ
'וכו אתכלמ הרטפואילק הלאש ב"ע צ
ףד ש"ארה תושרד
ףד ,ז שורד א"ע ט
,די שורד א"ע זט
,זנ שורד ב"ע זנ ףד
שורד א"ע אס ףד
א"ע גע ףד ,דס
חע שורד
'וכו ןינמ ג"ר תא םיקודצ ולאש ב"ע צ
ךליו 'פ ץרפ תכרב לע ולאשש ההימתה ד"ע .'וכ םיימור ולאש ב"ע צ
םהמ 'א לע קר םהל בישהו םירבד יתש
ג"ח שדוח תלוע
דעקת רמאמ
םיימור ולאש ב"ע צ
םימכח ירבד טוקלי
גסק 'יס תישארב
ןילוכי המשנו ףוג יברל סונינוטנא ל"א א"ע אצ
ןידה ןמ ןמצע רוטפל
םימכח ירבד טוקלי
נ 'יס תישארב
בק ,(המדקה)
ןוכל יוו אסיספ ןב ההיבגל יקודצ ל"א א"ע אצ
ייח ווה אלו 'וכ איבייח ןוכל יוו ל"א 'וכו איבייח
ש"כ אל ייח ווהד
'מע ןויערה רוא
בצש ,וער-הער
לארשי םע ןודל לאעמשי ינב ואב א"ע אצ
אב 'פ החמש לוק
ג 'יס
םישש תדובע רכש אוה םירצמ תזיב א"ע אצ
אוביר
םירקיעה 'ס
אמרת 'מע (רושימ)
'וכו האטח שפנ רמוא ףוג א"ע אצ
(א"דיח) םייח חור
טכק 'מע
רוטפל םילוכי המשנו ףוג א"ע אצ
םימכח ירבד טוקלי
וצר 'יס ארקיו
ןידה ןמ םמצע רוטפל ןילוכי המשנו ףוג א"ע אצ
בקעי ילהא
פק ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
ד"המ ןמצע רוטפל ןילוכי המשנו ףוג א"ע אצ
'מע םדא תמשנ
חפק ,ביק
ןידה ןמ ןמצע רוטפל ןילוכי המשנו ףוג א"ע אצ
'וכו
ב"ח ינושרגה טוקלי ןידה ןמ ןמצע רוטפל ןילוכי המשנו ףוג א"ע אצ
ד שורד םייח ירפ
א תוא
ןמצע רוטפל ןילוכי המשנו ףוג א"ע אצ
םירקיעה 'ס
ומרת 'מע (רושימ)
ןכש לכ אל ייח ווהד ייח ווה אלד א"ע אצ
דנשת זומת 'ג 'ס
ופר 'מע
ש"כ אל ייח יוהד ייח ווה אלד א"ע אצ
(רושימ) חולישה ימ
גער 'מע א"ח
ןכש לכ אל יוה יוה אלד א"ע אצ
י 'מע עשוהי תקלח
דפ 'מע ,חל הרעה
דפ הרעה
כ"שכ אל ייח ייחד ייח ייח אלד א"ע אצ
םימכח ירבד טוקלי
בס 'יס תישארב
ול 'יהי אל ךכיפל םיתמה תיחתב רפכ אוה א"ע אצ
םיתמה תיחתב קלח
ב"ח ינושרגה טוקלי תונתמ םהרבא ןתנ םישגליפה ינבלו א"ע אצ
י ד"וס םייח ירפ רדנסכלא ינפל אהיבג תונעט א"ע אצ
'מע ו"ח םייח עפש
ומק
בהזו ףסכ ונל ונת ,םירצמ ינב תנעט א"ע אצ
ונממ םתלטנש
המת 'מע תבש תעד הרמואו הכוז ז"הועב הריש רמואה לכ א"ע אצ
ב"הועל
ב"ח ינושרגה טוקלי לארשי םע ןודל אקירפא ינב ואבשכ א"ע אצ
'מע י"ח םורמ ימ
הק
ש"כ אל יוהד המ יוה יוה אלד המ א"ע אצ
'יס ו"ח םולש ירבד
חפת
'וכו ונממ יתשרפש םוימ א"ע אצ
א קלח לארשי רנ
זק ףד
ל"א ?הרותה ןמ םיתמה תייחתל ןינמ א"ע אצ
'וכו אסיספ ןב אהיבגל אנימ אוהה
ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע בצ
אמוסהו רגיחה לשמ א"ע אצ
,יר 'מע ןושל אפרמ
זנר
'וכו אמוסו רגיחל לשמ א"ע אצ
38 'מע םייחה שפנ 'וכ ו"ב חרב ןלמעש תיוכוכז ילכמ ו"ק א"ע אצ
יבכמה שוריפ
זצש 'מע םירבד
תעלות הז ןוזלח - י"שר א"ע אצ
ב"ח ינושרגה טוקלי לארשי םע ןודל םירצמ ינב ואב בוש א"ע אצ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
284
םהל רסמ האמוט םש א"ע אצ
ת"הע בקעיל תמא
הצר ,טצ 'מע
אובר 'ס לש הדובע רכש ונל ונת א"ע אצ
'מע ןויערה רוא
ופר-הפר
אסיספ ןב ההיבג תבושת א"ע אצ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
דנק רמאמ ישילש
התימ אהתש לוכי "היחאו תימא ינא" ב"ע אצ
דחאב םייחו התימ ףא 'וכו דחאב םייחו דחאב
ןמ םיתמה תיחת ןיא ןירמואל הבושת ןאכמ
הרותה
דומלתה םי ירתסמ
7 'מע
יתמיאמ המשנ יברל סונינוטנא ל"א ב"ע אצ
ץראה ירפ
ומ 'מע (קסבטיו)
רישי אלא רמאנ אל רש 'וגו השמ רישי זא ב"ע אצ
הרותה ןמ םיתמה תיחתל ןאכמ
התיה םידוהיל
ו 'מע הרוא
'וכו רבועל ר"הצי היה וליא ב"ע אצ
ב"ח םלוע תוביתנ
זטר 'מע
םדאב ןתינ ערה רצי יתמיא ב"ע אצ
גל ףד יבא תוכרב
ב"ע
םימי 'ג דומעל הלוכי רשב תכיתח ןיא ב"ע אצ
חלמ אלב
יבכמה שוריפ
בנש 'מע םירבד
ולזוג דימלת יפמ הכלה ענומה ב"ע אצ
הרותבש רואמה דימלת יפמ הכלה ענומה ב"ע אצ
(רושימ) חולישה ימ
בפ 'מע א"ח
דימלת יפמ הכלה ענומה ב"ע אצ
'מע ייחב ונבר יבתכ
זכת-וכת
הכלה ענומה ב"ע אצ
הפ ףד הבוט העומש
ב"ע
םתוא ןדו אמוס ובג לע רגיח ביכרמה ב"ע אצ
דחאכ
השמל הלפת
בכ 'מע (ונינשומלא)
ןד ףוגב הקרוזו המשנ איבמ ה"בקה ב"ע אצ
דחאכ םתוא
םירקיעה 'ס
וכ 'מע (רושימ)
התוא קרוזו המשנה תא איבמה"בקה ב"ע אצ
דחאכ םתוא ןדו ףוגב
לע תופי םינפ
,זק 'מע םילהת
כת ,גפק
ףוגה לע המשנה ביכרמ אוה ךורב שודקה ב"ע אצ
םנדו
דע 'מע םדא תמשנ ףוגה הז - ץראה לאו ,המשנ וז - םימשה ב"ע אצ
85 'מע םייחה שפנ םימי 'ג רשב תכיתחל רשפא יכו ב"ע אצ
ג רעש הבושת ירעש
דנק תוא
דומלת דחאב היחתו דחאב התימ לוכי ב"ע אצ
האופרהו ץחמהש םשכ ,אפרא ינאו יתצחמ רמול
דחאב הייחתו התימ ךכ דחאב
טמ 'מע תבש תעד
הרעהב
םדאב ןתינ יתמיאמ ר"הצי ב"ע אצ
(רוטנק) בקעי קלח
ז שורד
םש א"חבו םדאב טלוש יתמיאמ ר"הצי ב"ע אצ
דומלתה םי ירתסמ
8 'מע
םדאב טלוש יתמיאמ ר"הצי ב"ע אצ
ב"ח ינושרגה טוקלי םדאב וב טלוש יתמיאמ ר"הצי ב"ע אצ
התיה םידוהיל
אכק 'מע הרוא
הדיל תעשב םדאב סנכנ ר"הצי ב"ע אצ
די) ל"רהמ תושרד
אמש 'מע (יכדרמ
םלועל ותאיצי תעשמ ,ר"הצי ב"ע אצ
טצק 'מע םייח ךרד םדאב ןתנ יתמיאמ ערה רצי ב"ע אצ
'יס ו"ח םולש ירבד
ות
'וכו םימשה לא ארקי ב"ע אצ
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
הקת ,הפת 'מע
ןודל ץראה לאו לעמ םימשה לא ארקי ב"ע אצ
ץראה לאו .המשנ וז ,לעמ םימשה לא ארקי .ומע
ףוגה הז ,ומע ןודל
,המכח תישאר
ד תוא ד קרפ הארי
ץראה לאו המשנ וז לעמ םימשה לא ארקי ב"ע אצ
ףוגה הז ומע ןידל
'מע הדוהי ירמא
זטק
ז"הועב הריש רמואה לכ ב"ע אצ
יולה טבש תושרד
טפק ,חפק ,טל 'מע
ולזג וליאכ ,דימלת יפמ הבלה ענומה לכ ב"ע אצ
א"שרהמבו ויתובא תלחנמ
די) ל"רהמ תושרד
אמק 'מע (יכדרמ
דימלת יפמ הכלה ענומה לכ ב"ע אצ
א"ח םלוע תוביתנ
הל 'מע
דימלת יפמ הכלה ענומה לכ ב"ע אצ
םינושאר ישוריפ םדאב טלוש ערה רצי יתמיאמ ב"ע אצ
ת"הע ייחב ונבר
אעת 'מע ג"ח
דחאב האופרו הציחמ המ ב"ע אצ
םירקיעה 'ס
,זמרת 'מע (רושימ)
אנרת
היחתו התימ ףא דחאב האופרו ץחמ המ ב"ע אצ
דחאב
גמ ףד ךלמילא םעונ
טס ,ב"ע אנ ,ד"ע
א"ע
?הרותה ןמ םיתמה תייחתל ןיינמ ב"ע אצ
אלא ,רמאנ אל רש ...השמ רישי זא :רמאנש
הרותה ןמ םיתמה תייחתל ןאכמ ,'רישי'
א"ח שבד תורעי
זצ ,הצ 'מע
'וכו חרזמב האצוי המח המ ינפמ ב"ע אצ
הע ףד רפוס בתכמ
א"ע
חרזמב תאצוי המח המ ינפמ ב"ע אצ
יבצ ברה תוחיש
86 'מע תומש הדוהי
תעשמ ,םדאב הנתינ יתמיאמ המשנ ב"ע אצ
?הריצי תעשמ וא הדיקפ
זנק תורוא לוקב הריש םירמוא םיאיבנה לכ םידיתע ב"ע אצ
דחא
יבכמה שוריפ
בנש 'מע םירבד
םהש לארשיו הרותה ליבשב - י"שר ב"ע אצ
תישאר
זי ףד יבא תוכרב
ב"ע
המשנה ונייה םימש ב"ע אצ
םימכח ירבד טוקלי
דסק 'יס תומש
תיחתל ןאכמ רישי אלא רמאנ אל רש ב"ע אצ
הרותה ןמ םיתמה
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
,א"ע גלר ,ב"ע המק
ב"ע חלר
רישי אלא רמאנ אל רש ב"ע אצ
טכר 'מע דסח תרות ןמ םיתמה תייחתל ןאכמ רמאנ אל רש ב"ע אצ
הרותה
א"ח םורמב רידא
חלר ,זלר ,דלר 'פ
עיקרד אגלפ דע שמש יתית ב"ע אצ
(גרבדלוג) ןושש לוק
נ תוא
ורובידב ףילחמש שיא תיאר םא א"ע בצ
'מע היארה תורצוא
905
םחר רצוע לואש ,הנעבשת אל 'ג א"ע בצ
דמ 'מע ןויערה רוא תויתוא יתש ןיב ןתינש שדקמ לודג א"ע בצ
ףסוי ירמא
אפק ףד תישארב
ב"ע
תויתוא יתש ןיב הנתינש העיד הלודג א"ע בצ
דמ 'מע ןויערה רוא העד הלודג א"ע בצ
הרותבש רואמה 'וכו הנתינש העד הלודג א"ע בצ
די) ל"רהמ תושרד
זטת 'מע (יכדרמ
םייקו לפא יוה א"ע בצ
םיקידצ תוחרוא
זכק 'מע רקש רעש
ז"ע דבוע וליאכ וירבדב ףילחמה א"ע בצ
טפ 'מע ןויערה רוא ורובידב ףילחמה א"ע בצ
בקעי ילהא
זעק ףד (ןיטאיסוה)
א"ע הכש ,ב"ע
ז"ע דבועכ ...ורובידב ףילחמה א"ע בצ
טכ תורוא םייפנכ םהל השוע ה"בקה א"ע בצ
הנק 'מע דסח תרות םירשנכ םיפנכ םיקידצל השוע ה"בקה א"ע בצ
םינושאר ישוריפ הרות אלא רב ןיאו א"ע בצ
יבכמה שוריפ
טנש 'מע םירבד
ב"הועל תומי לאו ז"הועב ןבואר יחי א"ע בצ
חלשב 'פ ץרפ תכרב .וילע םחרל רוסא תעד וב ןיאש םדא לכ א"ע בצ
ןאכ רבודמ תעד וב ןיאש םדא הזיא לע ראבמ
'יס ו"ח םולש ירבד
זסש
'וכו וב ןיאש םדא לכ א"ע בצ
ב"ח ינושרגה טוקלי רשעתמ ףוסל העד וב שיש םדא לכ א"ע בצ
,המכח תישאר
וט קרפ םינב לודיג
לכ ...רשעתמ ףוסל העד וב שיש םדא לכ א"ע בצ
'וכו וילע םחרל רוסא העד וב ןיאש םדא
םינושאר ישוריפ הלילב וב ןיעמשנ הרות ירבד ןיאש תיב לכ א"ע בצ
תשרפ םיספ תנותכ
ג"ע זמ סחנפ
הדובע דבוע וליאכ - ורובדב ףילחמה לכ א"ע בצ
הרז
ה קלח םולש ירבד
זמ-ומ ןמיס
'וכו ורובדב ףילחמה לכ א"ע בצ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
פק רמאמ ישילש
תדובע דבוע וליאכ ורובדב ףילחמה לכ א"ע בצ
'וכו םיבכוכ
ת"הע בקעיל תמא
בנק 'מע
ז"עע וליאכ ורובדב ףילחמה לכ א"ע בצ
'מע עשוהי תקלח
הסק הרעה צק
תדובע דבוע ולאכ ורובדב ףילחמה לכ א"ע בצ
םיבכוכ
ג רעש הבושת ירעש
תוא י"הס ,פק תוא
ונ
הרז הדובע דבוע ולאכורובדב ףילחמה לכ א"ע בצ
36 'מע םייחה שפנ ז"ע דבוע וליאכ ורורבדב ףילחמה לכ א"ע בצ
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע זל ,ד"ע ז
'וכו ורובידב ףילחמה לכ א"ע בצ
,המכח תישאר
תוא בי קרפ השודק
ול
א"ע דבוע ולאכ ורובידב ףילחמה לכ א"ע בצ
די) ל"רהמ תושרד
,ונק 'מע (יכדרמ
זסק
ורובידב ףילחמה לכ א"ע בצ
א"ח םלוע תוביתנ
ר 'מע
ורובידב ףילחמה לכ א"ע בצ
'מע עשוהי תקלח
דס הרעה במק
הדמלל הכוז ז"הועב הרות דמלמה לכ א"ע בצ
ב"הועב
'יס םייניע תשודק
גש
'וו הורעב לכתסמה לכ א"ע בצ
הבושת ירעש
אי תוא ת"הגא
תרעננ ותשק תוירעב לכתסמה לכ א"ע בצ
'מע י"ח ט"וי תרהט
בת
'וכ לכתסמה לכ א"ע בצ
גסק 'מע קחצי די
דסק 'מע ,א ק"ס
[הכלה] ב ק"ס
י"שרבו ריישמה לכ א"ע בצ
ה קלח םולש ירבד
המ ןמיס
'וכו ותיפ ןתונה לכ א"ע בצ
ב"ח ינושרגה טוקלי העד וב ןיאש ימל ותיפ ןתונה לכ א"ע בצ
ףסוי ירמא
אפק ףד תישארב
ג"ע
העד ול ןיאש ימל ותפ ןתונה לכ א"ע בצ
,המכח תישאר
טנ קרפ ןיניד
הכוז תחנב רובצה תא דיהנמש סנרפ לכ א"ע בצ
'וכו ב"הועל וגיהנמו
ד קלח םולש ירבד
בי 'מע
'וכו ריישמ וניאש לכ א"ע בצ
ךרד ,המכח תישאר
י תוא ג קרפ ץרא
האור וניא ונחלש לע תפ ריישמ וניאש לכ א"ע בצ
םלועל הכרב ןמיס
ב"ח םלוע תוביתנ
ו 'מע
םייקו לבק יוה םלועל א"ע בצ
הונע ,המכח תישאר
ב תוא ג קרפ
םייקו לבק יוה םלועל א"ע בצ
המ 'מע ןויערה רוא ק"מהב הנבנ וליאכ העד וב שיש ימ א"ע בצ
'מע ייחב ונבר יבתכ
ונבר יבתכ ;חפק
'מע ייחב
ביקת-איקת
תויחהל 'ה דיתעש םיתמ א"ע בצ
בכ ןפג היחתפ םרכ
ו גירש
תחנב רובצה תא גיהנמה סנרפ א"ע בצ
ב"ח םלוע תוביתנ
זלר 'מע
תחנב רובצה גיהנמה סנרפ א"ע בצ
גק 'מע ןושל אפרמ םירזוח םניא ה"בקה היחיש םיקידצ א"ע בצ
םרפעל
ב"ח ינושרגה טוקלי ןתויחהל ה"בקה דיתעש םיקידצ א"ע בצ
יבכמה שוריפ
זש ,גר 'מע םירבד
ןרפעל ןירזוח ןניא...םיקידצ א"ע בצ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
168, 332
םייק םלועל שודק א"ע בצ
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
181, 224, 238, 280
םייק םלועל שודק א"ע בצ
'מע ייחב ונבר יבתכ
זעת
תפ ריישמ וניאש א"ע בצ
(גנשת) םייחה 'ס
*וכק 'מע
הבוט תדמל 'א המל וללה תויעפוה יתש א"ע בצ
(י"שרבו) תוינערופ תדמל 'או
יולה טבש תושרד
דלק 'מע
םהב ןיאש ,'וכו מ"החתב ורפכש א"נב ולא ב"ע בצ
הוצמ לש תיחולחל
(ןשיה) לארשי ינבל
א שורד
לש תיחולחל םהב ןיאש םדא ינב ולא ב"ע בצ
הוצמ
םינושאר ישוריפ ועטו ץקל ונמש םירפא ינב ולא ב"ע בצ
םינושאר ישוריפ םדא הנשי אל הנכסה תעשב וליפא ב"ע בצ
ת"הע בקעיל תמא
דצר 'מע
עשר ותואל ול וחפטו תומצע ואב ב"ע בצ
םירקיעה 'ס
נרת 'מע (רושימ)
'וכו היה לשמ תמאב ב"ע בצ
חי 'מע רכששי הטמ 'וכו שאה ןשבכל ע"ומח נ"נ ליפהש העשב ב"ע בצ
(ןשיה) לארשי ינבל
א שורד
'כו ע"ומח תא רצנדכובנ ליפהש העשב ב"ע בצ
תומצע
יולה טבש תושרד
הלק 'מע
'וכו היננח תא רצנדכובנ ליפהש העשב ב"ע בצ
םיתמ היחהו ךל לאקזחיל ה"בקה רמא
גי ףד םהרבא חקיו
א"ע
רצנדכובנ ליפהש העשב ב"ע בצ
ג"ח שדוח תלוע
ברת ,העקת רמאמ
ליפהש העשב ב"ע בצ
שדוקה ךרד
פקת 'מע (ימענת)
םיפיב המח םינגמ ויה לבב ילוג ב"ע בצ
םירקיעה 'ס
,בכרת 'מע (רושימ)
טמרת
םייפנכ םהל השוע ה"בקה ב"ע בצ
,בקעיל וירבד דיגמ
ופר 'יס הרות רוא
ה"בקה דיתעש םינש ןתוא 'יס הרות רואו ב"ע בצ
ףלא ברח הז םלוע 'יהיו] ומלוע תא ןהב שדחל
ה"בקה ןישוע ןה המ םיקידצ ...[י"שר - 'וכ םינש
'וכו םירשנכ םיפנכ םהל השוע
'מע תורוא יללט
גיק
ארוד תעקבב םיתמ ייחמ ולא לש םהירבח ב"ע בצ
דנשת זומת 'ג 'ס
גיר 'מע
שאה ןשבכב נ"סמ ע"ומנח ב"ע בצ
םייחה תוצרא
ג שורד (י'גלפ)
הירזעו לאשימ היננח ב"ע בצ
כק ףד יול תשודק
ד"ע ג ,ד"ע
תונגל שקיב ...ויפ ךותל חתור בהז קצוי ב"ע בצ
...תוריש לכ
,המכח תישאר
תוא ז קרפ השודק
אע
שא הלילב וב ןיעמשנ ת"ד ןיאש תיב לכ ב"ע בצ
ותלכוא
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
חקת ,דנש 'מע
יבר ,'וכו לאקזחי היחהש םיתמ והנינ ןאמ ב"ע בצ
םהב ןיאש םדא ינב :רמא אבא רב הימרי
ועמש תושביה תומצעה :ראנש ,הוצמ לש תיחולחל
'ה רבד
'מע ןושל אפרמ
דסק
'וכו חישמ לש ולבחמ לצניו םדא השעי המ ב"ע בצ
(א"דיח) םייח חור
חיק 'מע
םיעשר ויה לאקזחי היחהש םיתמ ב"ע בצ
ת"הע בקעיל תמא
דצר ,בלר 'מע
םירפא ינב 'וכ לאקזחי היחהש םיתמ ב"ע בצ
"> ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע ד
ורפכש םדא ינב ...לאקזחי היחהש םיתמ ב"ע בצ
תיחולחל םהל ןיאש םדא ינב ...םיתמה תייחתב
'וכו הוצמ לש
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
131, 172
היה לשמ ...לאקזחי היחהש םיתמ ב"ע בצ
ב"ח ינושרגה טוקלי ןיברבר המכ יהותא רמאו רצנדכובנ חתפ ב"ע בצ
ג"ח שדוח תלוע
זרת רמאמ
דיתעש םיקידצ ב"ע בצ
בקעי ילהא
ונ ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
'וכו נ"ר ל"א היה לשמ רמוא י"ר ב"ע בצ
בקעי ילהא
טנ ףד (ןיטאיסוה)
א"ע גער ,א"ע
םהינב ינבמ ינא רמא ב"ביר ב"ע בצ
בקעי ילהא
חלר ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
היה לשמ ה"ד י"שר ב"ע בצ
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע ד
היננחל רצנדכובנ ליפהש העשב ןנבר ונת ב"ע בצ
'וכו שאה ןשבכל הירזעו לאשימ
םינושאר ישוריפ תפומ םהל השענש םישנא םה וזיא א"ע גצ
98 'מע םייחה שפנ יליספ יב םייקל אלד אכהמ ליזיא א"ע גצ
ןופרשת םהיהלא
יבכמה שוריפ
ולק 'מע תומש
ה"בקה אלא שיא ןיא א"ע גצ
יולה טבש תושרד
בש 'מע
הינאמ יכורחיא ג"כ עשוהי ולקיא א"ע גצ
'מע ב"ח שבד תורעי
וסר 'מע ב"ח ,דסר
'כו אכהמ לאינד ליזי רמא א"ע גצ
םינושאר ישוריפ לארשי ולא רמתב הלעא יתרמא א"ע גצ
ת"הע בקעיל תמא
סק 'מע
לש ןהינפ לע וחפטו םלועה תומוא לכ ואב א"ע גצ
לארשי
יולה טבש תושרד
צ 'מע
שי םהל ורמא 'וכו היננח ואציש העשב א"ע גצ
הזכ קולא םכל
דצ ףד םלוע תבהא
ב"ע
ה"ממ רתוי םיקידצ םילודג א"ע גצ
טנ 'מע תבש תעד ש"האלממ רתוי םיקידצ םילודג א"ע גצ
'מע םדא תמשנ
דסק
תרשה יכאלממ רתוי םיקידצ םילודג א"ע גצ
'יס ו"ח םולש ירבד
אמקת
'וכו יכאלממ םיקידצ םילודג א"ע גצ
ת"הע ייחב ונבר
זש 'מע ג"ח
םיקידצ םילודג א"ע גצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
דס 'מע םינורחא
םיקידצ אלא םיסדה ןיאו א"ע גצ
םינושאר ישוריפ םיקידצ אלא םיסדה ןיאו א"ע גצ
םינושאר ישוריפ לבב אלא הלוצמ ןיאו א"ע גצ
ב"ח בהזל רוכ ךלה ןכיהל לאינדו א"ע גצ
טמ ףד יבא תוכרב
א"ע
אל םינב ול ויהש 'וכו שובל 'יה עשוהיו א"ע גצ
םיבוט
,המכח תישאר
ז תוא ח קרפ הארי
ויהש ...םיאוצ םידגב שובל היה עשוהיו א"ע גצ
אלו הנוהכל תונוגה ןניאש םישנ םיאשונ וינב
ןהב החימ
ב"ח ינושרגה טוקלי הלאה םירועשה שש רמאתו א"ע גצ
תשרפ םיספ תנותכ
ב"ע טמ סחנפ
הינאמ יכורחיא לודג ןהכ עשוהי א"ע גצ
98 'מע םייחה שפנ 'יהלאל 'יילק ורמיל אלד אכהמ לאינד ליזי א"ע גצ
אדונב
(רוטנק) בקעי קלח
כ שורד
ותעד הררקתנ ע"ומחב לכתסנש ןויכ א"ע גצ
יולה טבש תושרד
חיש 'מע
אוהו 'אנש ,'וכו היננחב לכתסנש ןויכ א"ע גצ
םיסדהה ןיב דמוע
98 'מע םייחה שפנ והושעי אלש םירצמב רבקיל הצר אל א"ע גצ
קולא
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
דס 'מע םינורחא
ושענ םימודאו םיקורש םישענ זגור םיאלמ א"ע גצ
םינבל
םינושאר ישוריפ םישנ ןיאשונ וינב ויהש דמלמ א"ע גצ
אנר 'מע ןושל אפרמ םיקמ לכב ותומכ הכלהש א"ע גצ
(א"דיח) םייח חור
טל 'מע
הבושתב אלא ןילאגנ לארשי ןיא ב"ע גצ
בכ רהוט יליפרע ןיאדו חרומ אבכוכ רב ב"ע גצ
'מע ו"ח םורמ ימ
טע
םוקמ לכב ותומכ הכלה דוד ב"ע גצ
זכק 'מע ןושל אפרמ ןיאדו חרומד ב"ע גצ
,המכח תישאר
תוא זי קרפ השודק
הנ
םוקמ לכב ךלמה דודכ הכלה ב"ע גצ
'יס ו"ח םולש ירבד
זכרת
'וכו םהב חכ רשאו ב"ע גצ
ףד א"ח לארשי יזנג
ב"ע הפק
םוקמ לכב ותומכ הכלהש ,ותא 'הו ב"ע גצ
'יס ו"ח םולש ירבד
חסקת ,אנק
'וכו ומע 'הו ב"ע גצ
יולה טבש תושרד
טר 'מע
םוקמ לכב ותומכ הכלהש ומע 'הו ב"ע גצ
יולה טבש תושרד
בע 'מע
תווצמ וניעטהש דמלמ 'ה תאריב וחירהו ב"ע גצ
םייחרכ ןירוסיו
'מע םייח ךרד
חלרת
רבד ךותמ רבד ןיבמש רבד ןובנו ב"ע גצ
טפ ףד םייחב םקלח
ג"ע
רבד ךותמ רבד ןיבמש רבד ןובנו ב"ע גצ
(רוטנק) בקעי קלח
ד שורד
ןיציקה לכ ולכ ב"ע גצ
א"ח שבד תורעי
'מע ב"ח ,בפר 'מע
ביר
'וכו הימש לע ארפס ירקיא אל ט"מ ב"ע גצ
ג קלח םולש ירבד
טי 'מע
'וכו חכ רשאו יאמ ב"ע גצ
'מע ח"ח םורמ ימ
טפ
ירדנסכלא 'רו אבר תקולחמ ב"ע גצ
ב"ח ינושרגה טוקלי והנירמא ח"בנ ארזעד ילימ לכ ידכמ ב"ע גצ
הונע ,המכח תישאר
המ תוא ו קרפ
'וכו והנירמא הימחנ ארזעד ילימ לכ ידכמ ב"ע גצ
ומצעל הבוט קיזחהש
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
לק 'מע
ןיאדו חרומ חישמה ךלמ ב"ע גצ
(רוטנק) בקעי קלח
ז שורד
השק ךלמ םהילע דימעמ ב"ע גצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
זלת 'מע םינורחא
...ומצעל הבוט קיזחהש ינפמ ב"ע גצ
חכר 'מע 'ה תורובג רבד ךותמ רבד ןיבמה ןובנ ב"ע גצ
'מע םירשי תליסמ
צקת
לע ארפיס ירקיא אל ט"מ הילכח ןב הימחנ ב"ע גצ
ומצעל הבוט קיזחהש ינפמ ?הימש
תוא ס 'עמ יפל שבד
ו
ומש לע 'ס ארקנ אל הימחנ ב"ע גצ
'מע ב"ח שבד תורעי
דסר
שממ םיסירס רמא בר ב"ע גצ
'מע םורמ יבתכמ
חל
םוקמ לכב ותומכ הכלהש ב"ע גצ
(רוטנק) בקעי קלח
וכ שורד
ןיציק יבשחמ לש ןמצע חפית ב"ע גצ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
263
ורשב לע הדח ברח [ורתי=] ריבעהש... א"ע דצ
(גרבדלוג) ןושש לוק
זל תוא
םלועה לכ ךפהתיש דע אב דוד ןב ןיא א"ע דצ
תונימל
שורד םיתעל הניב
מק 'מע חי
לילמ המ הלילמ המ רמוש ול ורמא א"ע דצ
(הליל ארקנ תולגהש)
(א"דיח) םייח חור
בק 'מע
עבש ראב דעו ןדמ וקדב היקזח ימיב א"ע דצ
'מע ח"ח םורמ ימ
אצר
חישמ היקזח תושעל 'ה שקיב א"ע דצ
םירקיעה 'ס
ופרת 'מע (רושימ)
'וכו חישמ היקזח תושעל ה"בקה שקיב א"ע דצ
(גרבדלוג) ןושש לוק
די תוא
'וכו חישמ היקזח תושעל ה"בקה שקיב א"ע דצ
ףד א"ח לארשי יזנג
א"ע טנק
חישמ היקזח תושעל ה"בקה שקיב א"ע דצ
גוגמו גוג בירחנסו
בקעי ילהא
ב ףד (ןיטאיסוה)
ולש ,א"ע די ,ב"ע
א"ע
חישמ היקזח תושעל ה"בקה שקיב א"ע דצ
'מע ןויערה רוא
דעק ,געק
חישמ היקזח תושעל ה"בקה שקיב א"ע דצ
יולה טבש תושרד
טיק ,בפ 'מע
חישמ והיקזח תושעל ה"בקה שקיב א"ע דצ
א"ח שבד תורעי
חפ 'מע
חישמ והיקזח תושעל ה"בקה שקיב א"ע דצ
50 'מע תימואלה תודהיה ץענ ...חישמ היקזח תושעל ה"בקה שקב א"ע דצ
'וכו ברח
יולה טבש תושרד
טנ 'מע
'וכו רקוב אתא ה"ד י"שרב א"ע דצ
'מע ט"ח םורמ ימ
בלק
יפאב ימרא הזבת אל ירד 'י דע ארויג א"ע דצ
יולה טבש תושרד
דיק 'מע
הימק יאמרא יזבת אל ירד 'י דע ארויג א"ע דצ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
347
האמרא הזבת אל ירד ארשע דע ארויג א"ע דצ
הימק
ת"הע בקעיל תמא
יקת 'מע
האמרא יזבת אל ירד ארשע דע ארויג א"ע דצ
היפאב
םימכח ירבד טוקלי
הלר 'יס תומש
האמרא יזבת אל ירד הרשע דע ארויג א"ע דצ
היפאב
ימי ,בוט רשבמ
םימחרה
החיתפ ,תוחילסהו
רפסה ףוגו ,י 'מע
זסש 'מע
יאמרא יזבת אל ירד הרשע דע ארויג א"ע דצ
הימק
תומש ףסוי ירמא
א"ע וע ףד
ךורב ורמא אלש 'וכו השמל אוה יאנג א"ע דצ
םינושאר ישוריפ אובר 'סו השמל אוה יאנג א"ע דצ
ב"ח ינושרגה טוקלי
זסק 'מע
אוביר 'סו השמל אוה יאנג א"ע דצ
'מע א"ח להי רוא
סק
לארשימ אובר םיששו השמל אוה יאנג א"ע דצ
ורתי אבש דע ךורב ורמא אלש
א"ח שבד תורעי
זצ 'מע
ךורב ורמא אלש אובר םיששו השמל יאנג א"ע דצ
ףד ש"ארה תושרד
טע שורד א"ע דע
יתודבכמ ינמל ארק ןנחוי 'רד א"ע דצ
195 'מע תימואלה תודהיה ןידודח ןידודח השענ ורשב - ורתי דחיו א"ע דצ
ב"ח ינושרגה טוקלי ורשב לע הדח ברח ריבעהש - ורתי דחיו א"ע דצ
א"ח שבד תורעי
שד 'מע
לע הדח ברח ריבעהש רמא בר ורתי דחיו א"ע דצ
'וכו ורשב
ד קלח םולש ירבד
נ ,טמ 'מע
'וכו ינא יתיארו א"ע דצ
ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע הרעה , א"ע זק
חישמ ותושעל ה"בקה שקיב 'יקזח א"ע דצ
ת"הע בקעיל תמא
טנק 'מע
והשעת ךינפל הריש רמא אל 'וכ היקזח א"ע דצ
חישמ
די) ל"רהמ תושרד
טי 'מע (יכדרמ
לארשי תא קזחש ,היקזח א"ע דצ
ס 'מע י"ח םורמ ימ אל םיה לע הריש לארשי ורמא רשאכ א"ע דצ
'ה ךורב ורמא
א"ח בהזל רוכ 'וכו הרשמה הברמל א"ע דצ
יר 'מע רכששי הטמ וזו החותפ הבית עצמאבש ם"מ לכ מ"מ א"ע דצ
'וכו חישמ היקזח תושעל ה"בקה שקב .המותח
'מע םייח ךרד
דכשת
ומש המוד תוחורה לע הנוממה ךאלמ א"ע דצ
ט ןפג היחתפ םרכ
א גירש
תוחורה לע הנוממה ךאלמ א"ע דצ
הנ ףד םלוע תבהא המוד אשמ א"ע דצ
(רוטנק) בקעי קלח
ט שורד
'וכו ומצעב ףריחש הערפ א"ע דצ
ב"ח ינושרגה טוקלי ונממ ה"בקה ערפנ ומצעב ףריחש הערפ א"ע דצ
ומצע
'מע ג"יח םורמ ימ
אע
חישמ היקזח תושעל 'ה הצר א"ע דצ
םידעומ םייח יתפש
חי 'מע א"ח
אמלע יוה ןיניש יפלא אתיש א"ע דצ
יולה טבש תושרד
גסק 'מע
שממ ודובכ אלו ודובכ תחת א"ע דצ
םינושאר ישוריפ ףעומ אל יכ ל"או איבנ אב ב"ע דצ
געק 'מע ןויערה רוא ץראה םע ואצמ אל והיקזח ימיב ב"ע דצ
זמ 'יס האמל הרשע םינש עבש ןב קונית ואצמ אלו וקדב וימיב ב"ע דצ
'וכו
(רוטנק) בקעי קלח
י שורד
הריש רמא אלש היקזחל אוה יאנג ב"ע דצ
זמ 'יס האמל הרשע קרי 'א ארטיל קר לכוא היהש וילע ורמאו ב"ע דצ
הדועסל
'יס ו"ח םולש ירבד
העש
'וכו ןמש ינפמ לוע לבוחו ב"ע דצ
ב"ח ינושרגה טוקלי ןמש ינפמ לוע לבוחו ב"ע דצ
יולה טבש תושרד
,אי תוא המדקהב
דסק
לכוא היהש 'וכו ךרובי םיקידצ הונו ב"ע דצ
קרי ארטיל
'א שורד ,ראפ שבח הריש רמא אל היקזח ב"ע דצ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
99-98
םיבוט םישעמו הבושתב אל - 'םנח' ב"ע דצ
'מע ב"ח בלו הוצמ
144
ויה אלש תקוניתו קונית ואצמ אל ב"ע דצ
הרהטו האמטב םיאיקב
ב"ח בהזל רוכ עבשנו ה"בקה ץפקש רחאל ב"ע דצ
יולה טבש תושרד
,דסק ,הצ ,בפ 'מע
רע ,גצק ,ועק
ןיאיקב 'וכו ד"מהיב חתפ לע ברח ץענ ב"ע דצ
הרהטו האמוט תוכלהב
בנ 'מע תורוא יללט ימ לכ רמאו שרדמה תיב חתפ לע ברח ץענ ב"ע דצ
ברחב רקדי הרותב קסוע וניאש
ב"ח ינושרגה טוקלי אניד לטב אניד תב א"ע הצ
ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע טי
לע שנענ אוה ודי לע וריבח אטחש ימ לכ א"ע הצ
ודי
ב"ח ינושרגה טוקלי בונב יבשיו יאמ א"ע הצ
ףד א"ח לארשי יזנג
ב"ע אעק
לש םתריש י"ע התיה בירחנס תלפמ א"ע הצ
ש"הלמ
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] אמש
הז ןווע אהי יתמ דע א"ע הצ
הרותבש רואמה ןומט ןוע אהי יתמ דע א"ע הצ
'מע ד"ח םייח עפש
יק
'וכו השוטנ ךלממ לאירבגל ה"בקה ל"א ב"ע הצ
'מע ב"ח שבד תורעי
חכר
היה תוריפ לושיב ןמז קרפה ותוא ב"ע הצ
םימכח ירבד טוקלי
חנ 'יס תישארב
(המדקה)
תויחה יפמ הריש ועמשו םהל הלג םינזא ב"ע הצ
ותמו
ה קלח םולש ירבד
גיק ןמיס
'וכו םיתאמ והנחמ ךס ב"ע הצ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע במר
ותמו תויחה יפמ הריש ועמש ב"ע הצ
'מע ב"ח שבד תורעי
ונר
חפתיאו שלח והיקזח ל"א איה יאמ ל"א א"ע וצ
ףסוי ירמא
ג"ע אנ ףד תישארב
'וכו ךאלמ ותוא ןנחוי ר"א א"ע וצ
'מע ב"ח שבד תורעי
זכר
הילהינ יעש רשע ךנהל ה"בוק והנירדהא א"ע וצ
'וכו
הרותבש רואמה דימעהו לאירבג אב אלמלא א"ע וצ
(גנשת) םייחה 'ס
זמק 'מע
עשר ותואל יתמלשש תועיספ עברא רכשב א"ע וצ
'וכו ידובכ רחא ץרש
,המכח תישאר
תוא בי קרפ הבהא
אי
הלע םוקמה דובכל תועיספ 'ד רכשב א"ע וצ
הלודגל רצנדכובנ
א"ח םלוע תוביתנ
המ 'מע
ה"ע ינבב ורהזה א"ע וצ
'יס ו"ח םולש ירבד
וסש-גסש
'וכו ה"ע ינבב ורהזהו א"ע וצ
ת"הע בקעיל תמא
טנק 'מע
הרות ודמל ארסיס לש וינב ינבמ א"ע וצ
םילשוריב
ב"ח בהזל רוכ ומש הלילו ךאלמ א"ע וצ
םיקידצ תוחרוא
ס 'מע החמש רעש
דובכל תועיספ שלש עספש רובע רצנדכובנ א"ע וצ
הלודגל הכז 'ה
םימכח יניע ריאמ
ע ףד א"ח ג"ודהמ
אתא תועיספ עברא טיהרדכ הירתב טהר א"ע וצ
הימקואו לאירבג
'מע ב"יח םורמ ימ
חמ
םיסוסכ 'ה ירחא םיצר א"ע וצ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע טעק
ב"בב הרות ודמל ןמה לש ב"ב ב"ע וצ
ב"ח ינושרגה טוקלי ה"בקה שקיב עשר ותוא לש וינב ינבמ ףאו ב"ע וצ
ב"ח ינושרגה טוקלי קרב ינבב הרות ודמיל ןמה לש וינב ינבמ ב"ע וצ
'מע םורמ יבתכמ
דע
קרב ינבב הרות ודמל ןמה לש וינב ינבמ ב"ע וצ
ב"ח ינושרגה טוקלי םיברב הרות ודמיל בירחנס לש וינב ינבמ ב"ע וצ
'מע ט"ח םורמ ימ
אע
ילפנ רב ארקנ דוד ןב חישמ ב"ע וצ
יולה טבש תושרד
זכק 'מע
ווה םילשוריד ישיב יבביש באומו ןומע ב"ע וצ
אתו קופ רצנדובנל וחלש ,'וכו
בקעי ילהא
נר ףד (ןיטאיסוה)
א"ע אנר ,א"ע
תונימל תוכלמה ךפהתתש דע אב ד"ב ןיא א"ע זצ
'וכו
ד"בח ימגתפ רצוא
434 ,401 'מע א"ח
תעדה חסיהב אלא אב דוד ןב ןיא א"ע זצ
יבכמה שוריפ
בש 'מע םירבד
ובריש דע אב דוד ןב ןיא א"ע זצ
...הלואגה ןמ ושאייתיש...תורוסמה
'מע ו"ח םורמ ימ
'מע ט"ח ,אמק ,ול
חק
הלואגה ןמ ושאיתיש דע אב דוד ןב ןיא א"ע זצ
ת"הע בקעיל תמא
זלקת ,טנר 'מע
הלואגה ןמ ושאייתיש דע אב דוד ןב ןיא א"ע זצ
א"ע טק ףד בוט בר סיגה ןמ הטורפ הלכתש דע אב דוד ןב ןיא א"ע זצ
ב"ח ינושרגה טוקלי סיכה ןמ הטורפ הלכתש דע אב דוד ןב ןיא א"ע זצ
םתחל ןורכזה 'ס
זנ 'מע רפוס
סיכה ןמ הטורפ הלכתש דע אב דוד ןב ןיא א"ע זצ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
340
הלואגה ןמ ושאייתיש דע ...אב דוד ןב ןיא א"ע זצ
'מע ב"ח םייח עפש
חנק
תוכלמה לכ ךפהתתש דע דוד ןב ןיא א"ע זצ
תונימל
השמל הלפת
'מע (ונינשומלא)
טסק
אטשוק אכיל אנימא אוה שירמ אבר רמא א"ע זצ
'וכו אמלעב
די) ל"רהמ תושרד
גנק 'מע (יכדרמ
הימש אטשוקד ארתא א"ע זצ
קלח שדוקה תורוא
זכת ד
והות הנש םיפלא 'ב א"ע זצ
לע תופי םינפ
ביק 'מע םילהת
תושר תומה ךאלמל ןיא אטשוקד הירתאב א"ע זצ
סנכיל
הש 'מע דסח תרות ללותשמ ערמ רסו אחישמד אתבקיעב א"ע זצ
גפ ףד ךלמילא םעונ
א"ע אק ,ד"ע
,חישמ :ןה ולא ,תעדה חסיהב ןיאב ג א"ע זצ
ברקעו ,האיצמ
'מע ו"ח םורמ ימ
אפק 'מע ג"יח ,חס
תעדה חסהב הלואג א"ע זצ
'מע ןויערה רוא
בפש ,גמש-במש
תושדחתמ תושק תורזג א"ע זצ
126 'מע תימואלה תודהיה 'וכו 'וכו וב אב דוד ןבש רוד א"ע זצ
(גרבדלוג) ןושש לוק
המיתח
םירדע ושענש תרדענ תמאה א"ע זצ
גפש 'מע ןויערה רוא םירדע םירדע תישענ תמאה א"ע זצ
'מע ןויערה רוא
וצש
ברחי לילגה א"ע זצ
'מע םירשי תליסמ
טת
ונשמ ווה אלו הימש אטשוקו ארתא אוהה א"ע זצ
והיירובידב
'מע עשוהי תקלח
דסק הרעה צק
הימש אטשוקו ארתא אוהה א"ע זצ
תשרפ םיספ תנותכ
ג"ע זמ סחנפ
יללח לכ היל יבהי ווה יאד .ןנברמ אוהה א"ע זצ
אדח אנמיז .הירובידב ינשמ הוה אל אמלע
הימש אטשוקו ארתא אוההל יעלקיא
ףד א"ח רכששי ינב
זט ףד ב"ח ,א"ע י
א"ע ביק ,ב"ע
ג"ע הלק ,הגהב
שניא ביכש אל אטשוק אמשד אתמ איהה א"ע זצ
אנמיז אלב
גנש 'מע תבש תעד בורח דחו א"ע זצ
ת"הע בקעיל תמא
כש 'מע
והיירובידב ינמ יוה אלו א"ע זצ
םיקידצ תוחרוא
אלק 'מע תמא רעש
ךיראיו היחי תמא אלא רבדמ וניאש ימו א"ע זצ
לצניו םימי
'מע ו"ח םייח עפש
זצ
'וכו תונימל תוכלמה לכ הכפהנו א"ע זצ
'מע ןויערה רוא
,גסש ,בסש ,חלש
בפש ,טעש
הלואגה ןמ שואי א"ע זצ
(גרבדלוג) ןושש לוק
טמ תוא
הנש ףלא ה"בקה לש ומוי א"ע זצ
'פ םישדח םינוקת
(בלק) טס
הלוחל גד שקבתי א"ע זצ
א"ח ט"וי תשודק
ד"ע וע ףד
אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ רבכ א"ע זצ
הבושתב
ב 'מע ח"ח םורמ ימ תבשה םויכ םימיה לכ ויהי אבל דיתעל א"ע זצ
גע 'מע ג"ח םורמ ימ הנש 2000 ויה הרותה תלבק ינפל א"ע זצ
ב"ח ינושרגה טוקלי תרדענ תמאה יהתו יאמ א"ע זצ
גפש 'מע ןויערה רוא תוירבה לע ללותשמ ערמ רסש ימ א"ע זצ
וק רהוט יליפרע תונימל ךפהתת תוכלמ א"ע זצ
בקעי ילהא
בצ ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
םירדע םירדע תישענש דמלמ א"ע זצ
הרותבש רואמה אטשוק אכיל א"וה שירמ א"ע זצ
(גרבדלוג) ןושש לוק
המיתח
'וכו אטשוק אכיל אנימא הוה שירמ א"ע זצ
ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע וק
תעדה חסיהב אב חישמ א"ע זצ
א"ח םורמב רידא
םינוקת ;ומר 'פ
(אנק) טס 'פ םישדח
תעדה חסיהב םיאב ברקעו האיצמו חישמ א"ע זצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
חיק 'מע םינורחא
הלואגה ןמ ושאייתיש דע א"ע זצ
'מע ןויערה רוא
הפש
סיכה ןמ הטורפ הלכתש דע א"ע זצ
'מע ןויערה רוא
דפש
'וכו תונימל תוכלמה לכ ךפהתתש דע א"ע זצ
'מע ו"ח םייח עפש
המר
בלכה ינפכ רודה ינפ א"ע זצ
(גרבדלוג) ןושש לוק
המדקה
בלכ ינפכ רודה ינפ א"ע זצ
'מע ב"יח םורמ ימ
ב
ורדהנ אל םינקז ינפ א"ע זצ
א"ח םלוע תוביתנ
וצק 'מע
אמלעד יללח לכ היל יבהי ווה יא תובט בר א"ע זצ
,המכח תישאר
תוא בי קרפ השודק
אנ
אטשוקו ארתא אוההל יעלקיא ימויבט בר א"ע זצ
'וכו ןינב יתרת היל וביכש ...הימש
יבכמה שוריפ
בש 'מע םירבד
םידיב והיש ,'די תלזא' ונייהו - י"שר א"ע זצ
תוינקיר
גפש 'מע ןויערה רוא אוה הטוש ןירמוא םלועה לכ - י"שר א"ע זצ
בר 'מע ןויערה רוא הלפנש דוד תוכלמ - י"שר א"ע זצ
יבכמה שוריפ
בש 'מע םירבד
דאמל םילפש ויהיש - י"שר א"ע זצ
יבכמה שוריפ
בש 'מע םירבד
ןריזחהל לארשי ידי ןיקיזחמש - י"שר א"ע זצ
בטומל
גפש 'מע ןויערה רוא הרות דומלל םש ןידעוותמ ח"ת - י"שר א"ע זצ
די) ל"רהמ תושרד
טכר 'מע (יכדרמ
אמלע יוה ינש יפלא תיש א"ע זצ
םימכח ירבד טוקלי
אכתת 'יס תישארב
אמלע יוה ינש יפלא תיש א"ע זצ
'יס ו"ח םולש ירבד
בנ
'וכו ינש יפלא תיש א"ע זצ
ד שורד םייח ירפ
א תוא
אמלע ווה ןינש יפלא תיש א"ע זצ
בצ 'פ תונובת תעד
(םינמז ע"ע)
ןינש יפלא תיש א"ע זצ
,המכח תישאר
תוא ה קרפ הבושת
ב קרפ השודק ,חי
גכ תוא
בורח דחו אמלע יוה ןינש יפלא אתיש א"ע זצ
יולה טבש תושרד
חס 'מע
אמלע יוה ןינש יפלא אתיש א"ע זצ
המ ףד םלוע תבהא תעדה חסיהב םיאב השלש א"ע זצ
ץראה ירפ
זצ 'מע (קסבטיו)
חישמ ןה ולא ,תעדה חסיהב ןיאב השלש א"ע זצ
'וכו
גל 'מע ןהכה הוצו ואצי ר"הועבו חישמה תומי םיפלא ינש א"ע זצ
ואציש המ
'מע םייח ךרד
אכקת
והות םיפלא ינש א"ע זצ
'מע קידצל חרוא
טכ
הרות םיפלא ינש ,והות םיפלא ינש א"ע זצ
לארשי תרטע
גמ 'מע (ילאפהאב)
הרות םיפלא ינש ,והות םיפלא ינש א"ע זצ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
356
ינש ,הרות םיפלא ינש ,והות םיפלא ינש א"ע זצ
חישמה תומי םיפלא
,בקעיל וירבד דיגמ
'יס םירמא יטוקל
'יס הרות רוא ,ופ
וכק
'וכו הרות םיפלא ינש א"ע זצ
(גנשת) םייחה 'ס
*חנק 'מע
ינש 'וכו אמלע יוה הנש םיפלא תשש א"ע זצ
(י"שרבו) חישמה תומי םיפלא
וכ ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
- םיפלא ינש :אמלע יוה הנש םיפלא תשש א"ע זצ
תומי - םיפלא ינש ,הרות - םיפלא ינש ,והות
חישמה
תשרפ םיספ תנותכ
ב"ע אכ רומא
לארשי םא ,רמוא רזעילא 'ר ב"ע חצ-א"ע זצ
רמא ,ןילאגנ ןיא ואל םאו ןילאגנ הבושת םישוע
ןילאגנ ןיא הבושת םישוע ןיא םא ,עשוהי יבר היל
תושק ויתורזגש ךלמ ןהל דימעמ ה"בקה אלא
בטומל ןריזחמו הבושת ןישוע לארשיו ןמהכ
'פ ץרפ תכרב
תישארב
ןילאגנ ןיא הבושת ןישוע ןיא םא י"ר ל"א ב"ע זצ
ןישוע לארשיו 'וכ ךלמ םהל דימעמ ה"בקה אלא
ר"הדא עמששכד אה ז"יפע ראובמ .הבושת
םויל ריש רומזמ רמא ,ןיק תבושת לבקתנש
תבשה
שדוקה ךרד
ברת 'מע (ימענת)
םיקידצ ו"ל ילב םייקתמ םלועה ןיא ב"ע זצ
הונע ,המכח תישאר
טנ תוא ו קרפ
הבושת ךותמ אלא ןילאגנ לארשי ןיא ב"ע זצ
ס 'מע ןושל אפרמ ה"בקה הבושת ןישוע לארשי ןיא םא ב"ע זצ
'וכו ךלמ םהל דימעמ
יולה טבש תושרד
אמ ,בכ ,וט 'מע
,'וכו ןילאגנ ןיא הבושת ןישוע ןיא םא ב"ע זצ
ןמהכ תושק ויתורזגש ךלמ ןהל דימעמ
א"ח ט"וי תשודק
ב"ע דנ ףד
ואל םאו ןילאגנ הבושת ןידוע לארשי םא ב"ע זצ
ןילאגנ ןיא
בקעי ילהא
וטק ףד (ןיטאיסוה)
גיר ,א"ע חיק ,ב"ע
,א"ע טכר ,א"ע
,א"ע גכש ,הלר
ב"ע חצש
'וכו םילאגנ הבושת ןישועלארשי םא ב"ע זצ
(גנשת) םייחה 'ס
*ונק 'מע
ןילאגנ הבושת ןישוע לארשי םא ב"ע זצ
'מע ו"ח םייח עפש
גכר
יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ בר רמא ב"ע זצ
הבושתב אלא
'מע א"ח םייח עפש
דכק
'וכו ןיציקה לכ ולכ בר רמא ב"ע זצ
'מע ןויערה רוא
במש
ולבאב דומעיש לבאל ויד ב"ע זצ
הרותבש רואמה ולבאב דומעיש לבאל ויד ב"ע זצ
בקעי ילהא
גיק ףד (ןיטאיסוה)
ולר ,ב"ע חיק ,ב"ע
א"ע
םש י"שרבו .ולבאב דומעיש לבאל ויד ב"ע זצ
בקעי ילהא
טכ ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
רב אלב ילייעד ב"ע זצ
לע תופי םינפ
,ר ,במ 'מע םילהת
בסת ,אסת ,בית
ןמהכ ךלמ דימעמ אוה ךורב שודקה ב"ע זצ
םיקידצ תוחרוא
'מע הבושת רעש
בפק
הבושתב אלא םילאגנ לארשי ןיאו ב"ע זצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
ופק 'מע םינורחא
ואציש המ םהמ ואצי ,וברש וניתונוועבו ב"ע זצ
םימכח יניע ריאמ
זי ףד ג"ח ב"ודהמ
א"ע
ואציש המ םהמ ואצי וברש וניתונועבו ב"ע זצ
ףד א"ח רכששי ינב
ףד ב"ח ,א"ע אעק
ג"ע טמ
אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ ב"ע זצ
הבושתב
יולה טבש תושרד
במ ,אמ 'מע
אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ ב"ע זצ
הבושתב
,זנ 'מע ןושל אפרמ
דצר ,גלר ,חע
אלא יולת רבדמ ןיאו ןיציקה לכ ולכ ב"ע זצ
הבושתב
דנשת זומת 'ג 'ס
טער 'מע
'וכ ןיצקה לכ ולכ ב"ע זצ
'מע ןויערה רוא
דעש
ןידה תדמ ?בכעמ ימ ב"ע זצ
שורד םיתעל הניב
דמק 'מע טי
םריזחמו תושק ויתורזגש ךלמ םהל דימעמ ב"ע זצ
'וכו הבושתב
'יס ו"ח םולש ירבד
הערת
'וכו ךלמ םהילע דימעמ ב"ע זצ
'מע ןויערה רוא
,דמש ,גמש ,במש
וצש ,טפש ,חפש
הבושת ןישוע תושק ויתורזגש ךלמ י"ע ב"ע זצ
םילאגנו
'מע ד"ח םייח עפש
ומק
ןילאגנ הבושת ןישוע לארשי םא 'א א"ר ב"ע זצ
'וכו
'מע ב"ח םייח עפש
אפ
'וכו םילאגנ הבושת ןישוע םא 'א א"ר ב"ע זצ
'מע רכששי הטמ
הנק ,בכ
י"רו ,ןילאגנ הבושת ןישוע םא רמוא א"ר ב"ע זצ
'וכו ךלמ םהל דימעמ ה"בקה רמוא
'יס ו"ח םולש ירבד
אכר ,כר
'וכו הילע ינב יתיאר ב"ע זצ
'מע ןויערה רוא
במש
לארשיל ןייד ,ה"בקהל ויד - י"שר ב"ע זצ
ב"ח ינושרגה טוקלי ןיציק יבשחמ לש ןתומצע חפית ב"ע זצ
יולה טבש תושרד
מ 'מע
ןיציק יבשחמ לש ןמצע חפית ב"ע זצ
הרותבש רואמה היה בשות רג ןמענ ?"ע חצ
'מע ח"ח םורמ ימ
טל
הלוגמה ץקה הז היתורפ תנתונה י"א א"ע חצ
בקעי ילהא
זק ףד (ןיטאיסוה)
חצר ,א"ע בלר ,א"ע
א"ע
ועמשת ולוקב םא םויה ל"א א"ע חצ
גפ ףד יול תשודק
ד"ע
...םויה ל"א רמ יתא תמיאל ל"א א"ע חצ
תוא צ 'עמ יפל שבד
גכ
ךובאלו ךל חטבא א"ע חצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
דק 'מע םינורחא
יטפריזג ילטב ,ינייד ילטב יא א"ע חצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
דק 'מע םינורחא
ישוגמא ילטב יריהי ילטב יא א"ע חצ
'מע א"ח םייח עפש
טפק
ולוקב םא םויה ל"א רמ יתא תמיא א"ע חצ
ועמשת
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
טע 'מע
הילייש ליז :היל רמא .חישמ יתא תמיא א"ע חצ
.ירומו יבר ךילע םולש היל רמא היבגל לזא .'וכו
תמיא :היל רמא .יאויל רב ךילע םולש :היל רמא
ולוקב םא םויה ,'וכו .םויה :היל רמא .רמ יתא
ועמשת
א"ע וכ ףד בוט בר ולוקב םא 'וכ םויה ל"א רמ יתא יתמיא א"ע חצ
עמשת
,הע 'מע ןושל אפרמ
זצר ,טצ
וא בייח ולובש רודב אלא אב ד"ב ןיא א"ע חצ
יאכז ולוכ
יולה טבש תושרד
גע ,זמ 'מע
וא יאכז ולוכש רודב אלא אב ד"ב ןיא א"ע חצ
בייח ולוכ
ב"ח ינושרגה טוקלי יאכז ולוכש רודב אלא אב ד"ב ןיא א"ע חצ
ב"ח ינושרגה טוקלי לארשימ חורה יסג ולכיש דע אב ד"ב ןיא א"ע חצ
'מע ןושל אפרמ
כש ,בלר
לארשימ חורה יסג ולכיש דע אב ד"ב ןיא א"ע חצ
יולה טבש תושרד
בכק 'מע
םיטפוש לכ ולכיש דע אב ד"ב ןיא א"ע חצ
לארשימ םירטושו
ב"ח ינושרגה טוקלי אלו הלוחל גד שקבתיש דע אב ד"ב ןיא א"ע חצ
אצמי
56 'מע תימואלה תודהיה וא יאכז ולוכש רודב אלא אב דוד ןיב ןיא א"ע חצ
בייח ולוכ
,בקעיל וירבד דיגמ
חכת 'יס הרות רוא
וא יאכז ולוכש רודב אלא אב דוד ןב ןיא א"ע חצ
בייח ולוכ
(גנשת) םייחה 'ס
הפק 'מע
וא יאכז ולוכש רודב אלא אב דוד ןב ןיא א"ע חצ
בייח ולוכ
ב"ח ט"וי תשודק
ד"ע זכ ףד
וא יאכז ולוכש רודב אלא אב דוד ןב ןיא א"ע חצ
בייח ולוכ
ב קלח לארשי רנ
דפק ,גמק ,איק ףד
'וכו יאכז ולוכש רודב אלא אב דוד ןב ןיא א"ע חצ
'מע א"ח םייח עפש
בנק ,גיק
'וכו יאכז ולוכש רודב אלא אב דוד ןב ןיא א"ע חצ
'מע ב"ח םייח עפש
עק
יאכז ולוכש רודב אלא אב דוד ןב ןיא א"ע חצ
תומש ףסוי ירמא
ב"ע דמ ףד
בייח ולוכש רודב אלא אב דוד ןב ןיא א"ע חצ
התעפשהו הרבחה
,זט קרפ 22 רמאמ
ו קרפ 26 רמאמ
ולוכש רודב אלא אב דוד ןב ןיא א"ע חצ
םידעומ שדק רבדמ
אנ 'מע א"ח
'וכו אלא אב דוד ןב ןיא א"ע חצ
תשרפ םיספ תנותכ
,ג"ע ח ינימש
ד"ע דל ךתולעהב
חורה יסג ולכיש דע אב דוד ןב ןיא א"ע חצ
לארשימ
הונע ,המכח תישאר
כ תוא ב קרפ
חורה יסג ולכיש דע אב דוד ןב ןיא א"ע חצ
לארשימ
'מע ב"ח םייח עפש
חנק
הלזה תוכלמ הלכתש דע אב דוד ןב ןיא א"ע חצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
טק 'מע םינורחא
הקדצב אלא תידפנ לארשי ןיא א"ע חצ
בקעי ילהא
מ ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע טמק ,ב"ע
'וכו הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא א"ע חצ
'מע ןויערה רוא
אפש ,גמש
הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא א"ע חצ
'מע י"ח םורמ ימ
זס
הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא א"ע חצ
'מע ב"ח בלו הוצמ
243
הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא א"ע חצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
,זעק 'מע םינורחא
זכש
הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא א"ע חצ
יבכמה שוריפ
חנ 'מע תומש
הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא א"ע חצ
(רוטנק) בקעי קלח
ז שורד
'וכו הבושת ןישוע לארשי םא א"ע חצ
שורד םיתעל הניב
חש 'מע חמ
ול הכח ךלוהו טעמתמש רוד תיאר םא א"ע חצ
'וכו
(גנשת) םייחה 'ס
*גפק 'מע
רהנכ וילע תואב תורצש רוד תיאר םא א"ע חצ
'וכו ול הכח
ףד ג קלח לארשי רנ
חעק
,וילע תואב תובר תורצש רוד תיאר םא א"ע חצ
ול הכח
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
גיר 'מע םינורחא
ול הכח - וילע תובר תורצש רוד תיאר םא א"ע חצ
בקעי ילהא
הנ ףד (ןיטאיסוה)
א"ע טיר ,א"ע
ול הכח ...תובר תורצש רוד תיאר םא א"ע חצ
(ןשיה) לארשי ינבל
א שורד
ולוכש רודב אלא אב דוד ןב ןיא י"רא א"ע חצ
יאכז
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
גיר 'מע םינורחא
ולוכ וא יאכז ולכש רודב ...אב דוד ןב א"ע חצ
בייח
'מע ג"ח םורמ ימ
,אר 'מע ו"ח ,זצ
חמר ,ומר
הלוגמה ץקה ןינעב א"ע חצ
'מע ןויערה רוא
בפש
בייח ולוכ וא יאכז ולוכש רוד א"ע חצ
'מע ןויערה רוא
,גסש ,במש
בפש-אפש
וילע תואב תובר תורצש רוד א"ע חצ
יבכמה שוריפ
,ופק 'מע םירבד
בנת ,אצק
ועמשת ולוקב םא - םויה א"ע חצ
מש 'מע ןויערה רוא ועמשת ולוקב םא םויה א"ע חצ
ןוכמ) הוצמ רנ
חנ 'מע (ל"רהמ
אניתא םויה א"ע חצ
וס 'מע ןושל אפרמ ןועמשת ולוקב םא ןויה א"ע חצ
בפ 'מע 'ה תורובג ביתי ןכיה א"ע חצ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
131
הלוגמה ץקה א"ע חצ
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
56, 69, 288
הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא :אבא יבר רמאו א"ע חצ
םכירפו ונתת םכפנע לארשי ירה םתאו' :רמאנש
'אובל וברק יכ ,לארשי ימעל ואשת
חס 'מע ןושל אפרמ םולש ןיא אבו אצוילו א"ע חצ
בלש 'מע דסח תרות 'וכו רצה ןמ םולש ןיא אבלו אצוילו א"ע חצ
תומש ףסוי ירמא
ג"ע ופ ףד
יינע יניב ביתי הינמיס יאמו א"ע חצ
ומ ףד ךלמילא םעונ
ב"ע וס ,ב"ע
'התעב' וכז אל ,'הנשיחא' - וכז א"ע חצ
יבכמה שוריפ
,ופק 'מע םירבד
,ולר ,דכר ,אצק
,וש ,ש ,טצר ,הער
,גכת ,חפש ,טלש
העת ,בנת ,מת ,זלת
'התעב' - וכז אל ;'הנשיחא' - וכז א"ע חצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
,חצ 'מע םינורחא
,דנר ,אר ,עק ,חק
,זמש ,מש ,דלש
חת ,ופש ,בסש
'התעב' וכז אל ;'הנשיחא' - וכז א"ע חצ
'מע ןויערה רוא
אמש
'וכו 'אימש יננע םע' - וכז א"ע חצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
גיר 'מע םינורחא
בכורו ינע' - וכז אל ;'אימש יננע םע' - וכז א"ע חצ
'רומח לע
יבכמה שוריפ
זטת 'מע םירבד
בכורו ינע' - וכז אל ;'אימש יננע םע' - וכז א"ע חצ
'רומח לע
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
284
רודב אב דוד ןב חישמ - 'הנשיחא וכז' א"ע חצ
בייח ולוכ וא יאכז ולוכש
דנשת זומת 'ג 'ס
זפר ,דסר 'מע
'וכ הנשיחא וכז א"ע חצ
שורד םיתעל הניב
שורד ,בש 'מע ומ
שורד ,ונש 'מע הנ
ות 'מע אס
התעב וכז אל הנשיחא וכז א"ע חצ
ףד א"ח לארשי יזנג
ב"ע כק
התעב וכז אל הנשיחא וכז א"ע חצ
םימכח ירבד טוקלי
ונתת 'יס תישארב
התעב וכז אל הנשיחא וכז א"ע חצ
,ס 'מע ןושל אפרמ
צחר ,טכק
התעב וכז אל הנשיחא וכז א"ע חצ
(גנשת) םייחה 'ס
*דפק 'מע
התעב וכז אל הנשיחא וכז א"ע חצ
םירקיעה 'ס
זטשת 'מע (רושימ)
התעב וכז אל הנשיחא וכז א"ע חצ
יבכמה שוריפ
יר ,נק 'מע תומש
התעב וכז אל הנשיחא וכז א"ע חצ
לע תופי םינפ
,ר ,במ 'מע םילהת
בסת ,בית
התעב וכז אל הנשיחא וכז א"ע חצ
םידעומ שדק רבדמ
אסר 'מע א"ח
הנשיחא וכז א"ע חצ
'מע ןויערה רוא
ועש ,אמש
'התעב' וכז אל ,'הנשיחא' וכז א"ע חצ
בקעי ילהא
וק ףד (ןיטאיסוה)
,יק ,ב"ע זק ,ב"ע
,א"ע הלר ,ב"ע איק
א"ע צחר
התעב וכז אל ...הנשיחא וכז א"ע חצ
'יס ו"ח םולש ירבד
,הכר ,גכר ,המר
וכר
'וכו וכז אל התעב וכז א"ע חצ
םירקיעה 'ס
אצרת 'מע (רושימ)
'וכו אימש יננע םע וראו וכז א"ע חצ
ת"הע בקעיל תמא
דר 'מע
'וכו וכז אל אימש יננע םע וכז א"ע חצ
זפר 'מע דסח תרות לע בכור ינע וכז אל אימש יננע םע וכז א"ע חצ
רומחה
'מע םדא תמשנ
חסק
לע בכור ינע יכז אל אימש יננע םע וכז א"ע חצ
רומח
יבכמה שוריפ
יר ,בפ 'מע תומש
לע בכםרו ינע וכז אל ;אימש יננע םע וכז א"ע חצ
רומח
םינושאר ישוריפ 'ה חור רצ רהנכ אבי יכ א"ע חצ
םינושאר ישוריפ םהה םימיה ינפל יכ א"ע חצ
השמל הלפת
'מע (ונינשומלא)
הסר
התעב - וכז אל א"ע חצ
ב"ח ינושרגה טוקלי םויה ל"א רמ יתא תמיאל א"ע חצ
'מע ב"ח םייח עפש
זמר
ףא רמא בר םולש ןיא אבלו אצוילו יאמ א"ע חצ
'וכו םימכח ידימלת
יולה טבש תושרד
יר 'מע
'וכו רצה ןמ םולש ןיא אבלו אצויל יאמ א"ע חצ
א"שרהמו ,י"שרו
םינושאר ישוריפ רצה ןמ םולש ןיא אבלו אצויל יאמ א"ע חצ
(גרבדלוג) ןושש לוק
בנ תוא
ינוג רויחרב ךל תיא ימ א"ע חצ
ל"חמר יזנג
טצ 'פ (רדנלדירפ)
ימורד אחתפא חישמ א"ע חצ
ףד ךלמילא םעונ
א"ע אק
[ימורד] אתרקד אחתיפא ביתי ...חישמ א"ע חצ
ורתי 'פ החמש לוק
ה 'יס
רוד לכב ונשי חישמ תמשנ א"ע חצ
'מע ןויערה רוא
הפש
לארשימ חורה יסג ולכיש דע א"ע חצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
דק 'מע םינורחא
לארשימ חורה יסג ולכיש דע א"ע חצ
(א"דיח) םייח חור
טע 'מע
חורה יסג ולכיש דע א"ע חצ
'מע ןויערה רוא
הפש ,חלק
לארשימ הלזה תוכלמ הלכתש דע א"ע חצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
דק 'מע םינורחא
לארשימ הלזה תוכלמ הלכתש דע א"ע חצ
205 'מע תימואלה תודהיה 'וכו רחא דוד ונל דימעהל ה"בקה דיתע א"ע חצ
ל"חמר יזנג
הק 'פ (רדנלדירפ)
רחא "דוד" םהל דימעהל דיתע א"ע חצ
חיק רהוט יליפרע הלוגמה ץק א"ע חצ
'יס ו"ח םולש ירבד
וכר ,הכר
'וכו והילאל חכשא ל"ביר א"ע חצ
ג קלח םולש ירבד
אנ 'מע
'וכו והילאל חכשא ל"ביר א"ע חצ
וס ףד רפוס בתכמ
ב"ע
'וכו םא וראו ביתכ ימר ל"ביר א"ע חצ
'מע ןויערה רוא
הפש ,חלק
הלדו הלק תונטלוש 'יפא - י"שר א"ע חצ
'מע ןויערה רוא
אפש ,גמש
הפי ןיעב הירפ י"א ןתתשכ - י"שר א"ע חצ
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
69, 288
לארשי ץרא ןתתשכ - הזמ הלוגמ - י"שר א"ע חצ
הלוגמ ץק ךל ןיאו ,ץקה ברקי זא ,הפי ןיעב הירפ
רתוי
'מע ןויערה רוא
הפש
ךבש תובורעת - ךיגיס - י"שר א"ע חצ
ופש 'מע ןויערה רוא ןירקי ןלוכש ,ןיוש - י"שר א"ע חצ
'מע ןויערה רוא
ופש-הפש
היהנ אל םדאה רכש א"ע חצ
בק ףד יבא תוכרב
א"ע
ריסאו ירש א"ע חצ
'יס ו"ח םולש ירבד
בכר ,אכר
'וכו אוה אייח ןמ יא ב"ע חצ
(גרבדלוג) ןושש לוק
זי תוא
אנא ןוגכ אוה אייח ןמ חישמ יא ב"ע חצ
םייחה ץרא
חפק 'יס (ןוזרביל)
וא בייח ולוכש רודב אלא אב דוד ןב ןיא ב"ע חצ
יאכז ולוכ
'מע היארה ירמאמ
55
לארשיל חישמ םהל ןיא ב"ע חצ
125 'מע תימואלה תודהיה 'וכו ז"הועב ותמגוד ךאראו אב ב"ע חצ
'יס ו"ח םולש ירבד
ולר
'וכו ירמא יאני 'ר יבד ב"ע חצ
'מע א"ח םייח עפש
דכק
תא םיואתמה יוה ד"מ יאלמש 'ר שירד ב"ע חצ
'ה םוי
שורד םיתעל הניב
מק 'מע חי
ףלטעו לוגנרתל לשמ 'וכו יאלמש יבר שרד ב"ע חצ
'וכו רואל ןיפצמ ויהש
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
את 'מע םינורחא
הינש האיב וז ...הנושאר האיב וז ב"ע חצ
'מע םייחו הרות
טצר
'כו וכז אל הנשיחא וכז ב"ע חצ
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
67
חישמ ילבח ב"ע חצ
קלח היארה תורגא
חפק ב
אתיפוכד אלוטב ביתיאו יתיי ב"ע חצ
ב"ח ינושרגה טוקלי 'ינימחא אלו יתיי ב"ע חצ
'מע א"ח םייח עפש
הפ
'וכו הינימחא אלו יתיי ב"ע חצ
לע תופי םינפ
,ר ,במ 'מע םילהת
בית
הינימחא אלו יתיי ב"ע חצ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע טלק
הינימחיא אלו יתיי ב"ע חצ
'מע ןויערה רוא
אמש
הינימחיא אלו יתיי ב"ע חצ
יולה טבש תושרד
אמ 'מע
הינימחיא אלו יתיי ב"ע חצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
חק 'מע םינורחא
הינימחיא אלו יתיי ב"ע חצ
בקעי ילהא
זצר ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
רסיק יגלפו רסיק ןוגכ ב"ע חצ
'יס ו"ח םולש ירבד
דקת
'וכו אמלע ירבא אל ב"ע חצ
'מע לארשי תראפת
צק
השמל אלא ז"הועה ארבנ אל ב"ע חצ
םינושאר ישוריפ ןוני ומש היה ארבנ אלש דע - שמש ינפל ב"ע חצ
יולה טבש תושרד
חלר 'מע
ומש ןוני ירמא יאני 'ר יבד ,'וכו ומש המ ב"ע חצ
ומש הנינח ירמא הנינח 'ר יבד ,'וכו
די) ל"רהמ תושרד
,העק 'מע (יכדרמ
זעת
ומש הליש ,ומש המ ב"ע חצ
בקעי ילהא
זיר ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
ומש המ - חישמ ב"ע חצ
א"ח םורמב רידא
טלש 'פ
ימורד אחתיפא ביתי חישמ ב"ע חצ
חבי רהוט יליפרע ומצעב דוד אוהש חישמ ב"ע חצ
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
חק 'מע םינורחא
העשת לארשי לע תוכלמה טשפתתש דע ב"ע חצ
םישדח
'מע ןויערה רוא
צש ,גסש ,ונש
םישדח העשת תוכלמה טשפתתש דע ב"ע חצ
יבכמה שוריפ
בצ 'מע תומש
םרגש אלא הינש האיבב סנל ויה םייואר ב"ע חצ
אטחה
(גנשת) םייחה 'ס
ופק 'מע
איסוס היל ידשו ליזאו ארות ליפנו טיהר ב"ע חצ
הירוואב
'מע ןויערה רוא
אצש
םלועה לכ ונייה - י"שר ב"ע חצ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
287
אטחה םורגי אמש ב"ע חצ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
,אכק רמאמ ישילש
גמק
ב"הועל "תרכת" ז"הועב "תרכה" א"ע טצ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
גנק רמאמ ישילש
רשב תירב ריפמה הז "רפה ותוצמ תאו" א"ע טצ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
,דמק רמאמ ישילש
המק
הרות ןיא רמואה הז "'וגו הזב 'ה רבד יכ" א"ע טצ
הרותב םינפ הלגמה הז 'וכו םימשה ןמ
רמאמ עשוהי ןסוח
בר 'מע ה"פ א
הז :רמוא יארוהנ יבר - "הזב 'ה רבד יכ" א"ע טצ
קסוע וניאו הרותב קוסעל ול רשפאש
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
,די רמאמ ישילש
זעק ,גנק
קוסעל רשפאש לכ 'וכו "הזב 'ה רבד יכ" א"ע טצ
קסוע וניאו הרותב
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
263, 291, 416
ןמ הלוכ הרותה לכ רמא וליפאו ... א"ע טצ
ךורב שודקה ורמא אלש הז קוספמ ץוח םימשה
תאו הזב 'ד רבד יכ' והז ומצע יפמ השמ אלא אוה
'רפה ותוצמ
םינושאר ישוריפ התאר אל ןיע אבה םלועל לבא א"ע טצ
167 'א היא ןיע דובעיש אלא ב"הועל ז"הוע ןיב ןיא א"ע טצ
דבלב תויוכלמ
םירקיעה 'ס
,הל 'מע (רושימ)
ופרת
והולכא רבכש לארשיל חישמ םהל ןיא א"ע טצ
היקזח ימיב
ב"ח ינושרגה טוקלי ימיב והולכא רבכש לארשיל חישמ ןיא א"ע טצ
היקזח
'מע ב"ח שבד תורעי
חצק
'וכו והולכא רבכש לארשיל חישמ ןיא א"ע טצ
םירקיעה 'ס
אנרת 'מע (רושימ)
דבלב תויכלמ דובעש אלא א"ע טצ
בצ 'מע הרוא ינרק קודקדמ ץוח םימשה ןמ הרותה לכ רמא א"ע טצ
הז
אי שורד םינג ןדע
ו לוק
אלא ואבנתנ אל םיאיבנה לכ י"רא א"ע טצ
'וכ ח"ת לבא ח"ת קיזחמל
גכ 'מע רסומ טבש םיקידצ ןיא םידמוע ת"עבש םוקמב א"ע טצ
ודמעל םילוכי םירומג
םייחה ץרא
ח 'יס (ןוזרביל)
םידמוע הבושת ילעבש םוקמב א"ע טצ
יולה טבש תושרד
הצק 'מע
לע חיגשמ וניאש ימ לכ 'וכ הזב 'ה רבד א"ע טצ
הנשמה
ג רעש הבושת ירעש
דמק תוא
םינפ הלגמהו ,םימשמ הרות ןיא רמואה א"ע טצ
תא הזבמהו ,םימכח ידימלת הזבמהו ,הרותב
םיבוט םישעמו הרות םדיב שיש פ"עא ,תודעומה
אבה םלועל קלח םהל ןיא
'מע ו"ח םורמ ימ
גצ
ולוכ וא יאכז ולוכ וא הדיתעה הלואגה א"ע טצ
בייח
156 'מע םייחה שפנ ב"הועל תרכת ז"הועב תרכה א"ע טצ
יולה טבש תושרד
אר 'מע
ב"הועב תרכת ז"הועב תרכה תרכת תרכה א"ע טצ
'וכו
ב"ח ינושרגה טוקלי הדמלמ וניאו הרות דמולה א"ע טצ
די) ל"רהמ תושרד
טפק 'מע (יכדרמ
החכשמו הרות דמולה א"ע טצ
א"ח םלוע תוביתנ
חי 'מע
םיקרפל הרות דמולה א"ע טצ
'יס ו"ח םולש ירבד
הצרת
'וכו הרותה לכב ןימאמה א"ע טצ
ןיע ;חסק תורוא
94 'א היא
דימלת הזבמה הז ,הרותב םינפ הלגמה א"ע טצ
םכח
ג רעש הבושת ירעש
המק תוא
המ רמואה ןוגכ הרותב םינפ הלדמה א"ע טצ
ומכח ומכח םא ,הרותה ידמול ונלצא וליעוה
'וכ םרכשב ונל הלחנ אלו םשפנל
160 'מע םייחה שפנ םיפנוטמה תומוקמב ת"ד רהרהמה א"ע טצ
םירקיעה 'ס
וס 'מע (רושימ)
קלח ול ןיא 'וכו םישדקה תא ללחמה א"ע טצ
אבה םלועל
םימכח ירבד טוקלי
חי 'יס תישארב
קלח ול ןיא םיברב וריבח ינפ ןיבלמה א"ע טצ
אבה םלועל
טית 'מע םייח ךרד ח"תל איטמקרפ השועל ואבנתנ םיאיבנה א"ע טצ
ויסכנמ ח"ת הנהמלו
םירקיעה 'ס
,פ ,חל 'מע (רושימ)
דרת
'וכו הז קוספמ ץוח 'וכו רמא וליפאו א"ע טצ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
,אי רמאמ ישילש
ומק ,דמק
שיש פ"עא 'וכו תודעומה תא הזבמהו א"ע טצ
'וכו םיבוט םישעמו הרות ודיב
הרותבש רואמה המר דיב השעת רשא שפנהו א"ע טצ
ג רעש הבושת ירעש
גנק תוא
רשב תירב רפמה הז א"ע טצ
'מע ןויערה רוא
אפש ,ועש
הנש םיעבש וא םיעברא חישמה תומי א"ע טצ
לע תופי םינפ
,גלש 'מע םילהת
במש
םיכורא םימי ויהי חישמה תומי א"ע טצ
בש 'מע ןויערה רוא הנש םיפלא תעבש חישמה תומי א"ע טצ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
143
הרות ןיא רמואה הז - ...'הזב 'ד רבד יכ' א"ע טצ
סורוקיפא הז ...םימשה ןמ
,המכח תישאר
תוא ז קרפ הבושת
בי קרפ השודק ,ג
וט ,ח תוא
לע חיגשמ וניאש לכ - הזב 'ה רבד יכ א"ע טצ
קסוע וניאו הרותב 'וסעל ול רשפאש לכ ...הנשמה
וצ ףד רפוס בתכמ
א"ע
ןמ הרות ןיא רמואה הז הזב 'ה רבד יכ א"ע טצ
'וכו רמא 'יפאו םימשה
,המכח תישאר
תוא וט קרפ הארי
קרפ השודק ,וע-דע
וט ,בי תוא בי
ןמ הרות ןיא רמואה הז הזב 'ה רבד יכ א"ע טצ
הדמלמ וניאו הרות דמולה לכ 'וכו םימשה
'וכו םירחאל
וש 'מע ןושל אפרמ ןמ הרות ןיא רמואה הז הזב 'ה רבד יכ א"ע טצ
םימשה
,גלש 'מע םייח ךרד
בשת
הזב 'ה רבד יכ א"ע טצ
םידעומ םייח יתפש
בכ 'מע א"ח
הזב 'ה רבד יכ א"ע טצ
ג רעש הבושת ירעש
,זעק ,גנק ,די תוא
ז תוא ת"הגא
קוסעל ול רשפאש ימ לע רמאנ הז יכ א"ע טצ
קסוע וניאו הרותב
די) ל"רהמ תושרד
אסק 'מע (יכדרמ
רזוח וניאו דמולה לכ א"ע טצ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
19
המוד הילע רזוח וניאו הרות דמולה לכ א"ע טצ
רצוק וניאו ערוזש םדאל
,המכח תישאר
תוא ד קרפ השודק
טכ
השאל המוד החכשמו הרות דמולה לכ א"ע טצ
תרבוקו תדלויש
בקעי ילהא
דצר ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
תומיל אלא ואבנתנ אל םיאיבנה לכ א"ע טצ
חישמה
'מע לארשי תראפת
געק
תומיל אלא ואבנתנ אל םיאיבנה לכ א"ע טצ
חישמה
די) ל"רהמ תושרד
וטקת 'מע (יכדרמ
המשל הרותב קסועה לכ א"ע טצ
די) ל"רהמ תושרד
טנק 'מע (יכדרמ
הנשמה לע חיגשמ וניאש ימ לכ א"ע טצ
בקעי ילהא
ולש ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע גית ,ב"ע
ישניא והנהל אכושח יפח יכל א"ע טצ
'מע ט"ח םורמ ימ
גע
יתילג אל ירבאלו יתילג יבלל א"ע טצ
ףד א"ח רכששי ינב
א"ע בסק ,ג"ע זמ
יתילג אל ימופל יתילג יבלל א"ע טצ
(רושימ) חולישה ימ
טיק 'מע א"ח
יתילג אל ירבאל יתילג יבילל א"ע טצ
,וס 'מע ןושל אפרמ
חע
'וכו יבלב םקנ ןוי יאמ א"ע טצ
(א"דיח) םייח חור
הפק 'מע
וריבח ינפ ןיבלמ א"ע טצ
ץ"מר ,םייח ירפ
םייח ירפ ,ה שורד
ט ד"וס ה שורד
םידמוע ת"עבש םוקמ א"ע טצ
חנ 'מע ןהכה הוצו םניא םיקידצ ןידמוע ת"עבש םוקמ א"ע טצ
םש ןידמוע
ס ףד יול תשודק
,ד"ע יק ,ג"ע צ ,ד"ע
ג"ע דכק
םירומג םיקידצ ןידמוע ת"עבש םוקמ א"ע טצ
ןידמוע םניא
הל ףד הבוט העומש
טס ,א"ע חל ,א"ע
א"ע
םירומג ןיקידצ ןידמוע ת"עבש םוקמ א"ע טצ
ןידמוע םניא
לארשי תרטע
'מע (ילאפהאב)
הלק
םניא םיקידצ ,םש ןידמוע ת"עבש םוקמ א"ע טצ
ןידמוע
הרותבש רואמה םידמוע הבושת ילעבש םוקמ א"ע טצ
כי ןפג היחתפ םרכ
,ג םרכה טרפ גירש
ו גירש דכ ןפג
אכושח יפחת יכל יתא חישמ א"ע טצ
רמאמ עשוהי ןסוח
העק 'מע ב"פ א
יכ" קוספה תא וארק הרותהמ שרופה לע א"ע טצ
"הזב 'ה רבד
156 'מע םייחה שפנ הרותב קוסעל ול רשפאש א"ע טצ
'יס ו"ח םולש ירבד
בסר
'וכו קוחרל םולש םולש א"ע טצ
'מע י"ח ט"וי תרהט
וטק
'וכ הזב 'ה רבד יכ ר"ת א"ע טצ
'מע רשא ינמכמ
זכק-וכק
המשל הרותב קסועה לכ יארדנסכלא ר"א ב"ע טצ
ף"ירב ,בקעי ןויעב ,'וכ
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
305
הרשו םישנאה תא רייגמ וניבא םהרבא ב"ע טצ
םישנה תא
ד 'מע רסומ טבש תרשה יכאלמו היה ע"גב בסימ ר"הדא ב"ע טצ
רשב ול ןילוצ
,גע 'מע ןושל אפרמ
אק ,אפ
דלוי למעל םדא ב"ע טצ
םימכח ירבד טוקלי
צר 'יס תישארב
הרות למעל ,דלוי למעל םדא ב"ע טצ
בכ ןפג היחתפ םרכ
ה גירש
הרות למעל ,דלוי למעל םדא ב"ע טצ
זכר 'מע םייח ךרד הרות למעל - ארבנ למעל םדא ב"ע טצ
א"ח םלוע תוביתנ
גס 'מע
הרות למע - ארבנ למעל םדא ב"ע טצ
די) ל"רהמ תושרד
ל 'מע (יכדרמ
ארבנ למעל םדא ב"ע טצ
'יס םייניע תשודק
גמקת
ארבנ למעל םדא ב"ע טצ
,המכח תישאר
אי קרפ השודק
חל תוא
ארבנ הרות למעל ...ארבנ למעל םדא ב"ע טצ
'מע א"יח םורמ ימ
זי
ארבנ הרות למעל םדא ב"ע טצ
ב"ח ינושרגה טוקלי ענמת ןטול תוחא ב"ע טצ
לארשי תרטע
בק 'מע (ילאפהאב)
הכאלמ למעל םא הפ למעל םא עדוי וניא ב"ע טצ
'מע ב"ח שבד תורעי
זעק
הכאלמ למעל וא הפ למעל םא עדוי יניא ב"ע טצ
'מע א"ח להי רוא
דכק-גכק
החיש למעל םא הרות למעל םא עדוי יניא ב"ע טצ
בכ ףד םלוע תבהא הרות למעל םא עדוי יניא ב"ע טצ
'מע א"ח להי רוא
זכ
ענמת ףולא ב"ע טצ
'מע לארשי תראפת
גי
הפ למעל םא עדוי יניא רזעילא יבר רמא ב"ע טצ
רמאמ עשוהי ןסוח
אר 'מע ה"פ א
רמאנש ארבנ למעל םדא :רזעלא יבר רמא ב"ע טצ
"'וכו דלוי למעל םדא יכ"
158 'מע םייחה שפנ ולוכ םלועה לכ לע ןיגמ ףא ב"ע טצ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
,בס רמאמ ישילש
,חמק ,זמק ,דמק
הנק
'וכו ח"ת הזבמה הז 'וכו סורוקיפא ב"ע טצ
'מע רשא ינמכמ
וכק
'וכ ןאמ ןוגכ סורוקיפא ב"ע טצ
'מע עשוהי תקלח
וכק הרעה טמק
ןאמ ןוגכ סורוקיפא ב"ע טצ
א"ח םלוע תוביתנ
אנ 'מע
ח"ת הזבמה הז סרוקיפא ב"ע טצ
יולה טבש תושרד
פ 'מע
יאמ ירמאד ינה 'וכו ןאמ ןוגכ סרוקיפא ב"ע טצ
ןנבר ןל ינהא
,המכח תישאר
תוא וט קרפ הארי
זע
הזבמה הז ...ח"ת הזבמה הז ...סרוקיפא ב"ע טצ
ומשב ובר ארוקה הז 'וכו ח"ת ינפב וריבח
ג רעש הבושת ירעש
בס תוא
דובכב םנושלב םירהזנ םניאש םדא ינב ב"ע טצ
אבה םלועל קלח םהל ןיאש ןיסרוקיפא ןישענ ח"ת
144 'מע םייחה שפנ ול תלמוע הרותהו הז םוקמב למע אוה ב"ע טצ
רחא םוקמב
'מע ב"ח םורמ ימ
אפ 'מע ג"ח ,סק
ול תלמע ותרות הז םוקמב למע אוה ב"ע טצ
רחא םוקמב
ומ 'מע תבש תעד הרות למעל רמוא יוה ב"ע טצ
רמאמ עשוהי ןסוח
בנר 'מע י"פ ב
הלעמ לש אילמפב םולש םימישמה םה ב"ע טצ
הטמ לשו
'מע א"ח להי רוא
טיק
ב"הועל קלח ול ןיא ורבח תא הזבמה ב"ע טצ
111 'מע םייחה שפנ ח"ת ינפב וריבח הזבמה ,ח"ת הזבמה ב"ע טצ
ג רעש הבושת ירעש
זמק תוא
'ה רבד הזוב אוה םימכח ידימלת הזבמה ב"ע טצ
אבה םלועל קלח ול ןיאו
םירקיעה 'ס
וס 'מע (רושימ)
'וכו םימכח ידימלת הזבמה ב"ע טצ
לע תופי םינפ
,חלש 'מע םילהת
חסת
וילע הלעמ הרות וריבח ןב תא דמלמה ב"ע טצ
ודלי ולאכ בותכה
'מע ג"ח םורמ ימ
בפ
םולש םישמ המשל הרותב קסועה ב"ע טצ
הטמו הלעמ לש אילמפב
ונרת 'מע םייח ךרד םולש םישמ המשל הרותב קסועה ב"ע טצ
הטמ לשו הלעמ לש אילמפב
זי 'מע ו"ח םורמ ימ אילמפב םולש השוע המשל הרותב קסועה ב"ע טצ
הטמו הלעמ לש
'מע ייחב ונבר יבתכ
אמרת ,ט-חכת
המשל הרותב קסועה ב"ע טצ
םימכח ירבד טוקלי
וס 'יס תישארב
טנשת ,(המדקה)
ןב השנמ הז המר דיב השעת רשא שפנהו ב"ע טצ
'וכו יפוד לש תודגהב שרודו בשוי 'יהש 'יקזח
רמאמ עשוהי ןסוח
גנר 'מע י"פ ב
ולוכ םלועה לכ לע םיניגמו ב"ע טצ
'מע ג"ח םורמ ימ
חמ
םתא אלא םתוא ירקת לא םתוא םתישעו ב"ע טצ
םתישע םתא וליאכ
זי 'מע ירנ ריאת םתישעו תאזה תירבה ירבד תא םתרמשו ב"ע טצ
םתא
יולה טבש תושרד
בר 'מע
הז םוקמב למע אוה ,'וכו םוי לכב רמז ב"ע טצ
י"שרבו א"וקמב ול תלמוע ותרותו
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע גסק
ענמת תא לבקל הצר אל וניבא בקעי ב"ע טצ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
חל רמאמ ןושאר
איבוכ לש טוחל המוד הליחתב ר"הצי ב"ע טצ
הלגעה תובעל המוד ףוסבלו
132 'מע םייחה שפנ לש ןירטלפו הלעמ לש ןירטלפ הנב וליאכ ב"ע טצ
הטמ
132 'מע םייחה שפנ הלעמ לש אילמפב םולש השוע וליאכ ב"ע טצ
'יס ו"ח םולש ירבד
אכ
'וכו ת"דל ןאשע וליאכ ב"ע טצ
יבצ תרטע
טל ףד (ןיסקאט)
א"ע
ולמעל םא עדוי יניא דלוי למעל םדא יכ ב"ע טצ
'וכ ל"ת הכאלמ לש ולמעלוא הרות לש
,בקעיל וירבד דיגמ
'יס םירמא יטוקל
'יס הרות רוא ,חצ
גכש
עדוי יניא ןיידעו 'וכו ...דלוי למעל םדא יכ ב"ע טצ
אל רמוא אוהשכ החיש למעל םא הרות למעל םא
הרות למעל רמוא יוה ךיפמ הזה הרותה רפס שומי
ארבנ
הלאו - תמא תפש
18 'מע יעסמ
הזב 'ה רבד יכ ב"ע טצ
ג רעש הבושת ירעש
הנק תוא
ארומ ךרד גהונ ונניא רשא שיאה אוה יכ ב"ע טצ
םתוא הזבמ וניאש פ"עא םימכח ידימלתב רדהו
יולה טבש תושרד
גר 'מע
א"שרהמבו ארבנ למעל םדא לכ ב"ע טצ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
אי רמאמ יעיבר
יפוג והלוכ 'וכו ארבנ למעל םדא לכ ב"ע טצ
יקתפורד יוהד יכזדל יבוט והנינ יקתפורד
אתיירואד
'מע ב"ח םורמ ימ
זנק ,חמק
דלוי למעל םדא 'אנש ארבנ למעל םדא לכ ב"ע טצ
ד רעש הבושת ירעש
אי תוא
העיגיהש ימ ירשא ,ודלוי למעל םיפוגה לכ ב"ע טצ
הרותב ולש
זמ 'מע תבש תעד וארבנ למעל ןיפוגה לכ ב"ע טצ
,המכח תישאר
גמ קרפ םינב לודיג
ואשע ולאכ הרות וריבח ןב תא דמלמה לכ ב"ע טצ
'וכו
יולה טבש תושרד
זיר 'מע
וילע הלעמ הרות וריבח ןב תא דמלמה לכ ב"ע טצ
ואשע וליאכ 'כה
א"ח םלוע תוביתנ
דל 'מע
הרות וריבח ןב תא דמלמה לכ ב"ע טצ
שורד םיתעל הניב
שורד ,זכר 'מע הל
חמר 'מע טל
כ"העמ הרות ורבח ןב תא דמלמה לכ ב"ע טצ
'וכו ואשע ולאכ
ב"ח ינושרגה טוקלי הוצמ רבדל וריבח תא השעמה לכ ב"ע טצ
'יס ו"ח םולש ירבד
בכ
'וכו הרותב קסועה לכ ב"ע טצ
'מע ןושל אפרמ
טלק
הנב וליאכ המשל הרותב קסועה לכ ב"ע טצ
הלעי לש ןירטלפ
יולה טבש תושרד
,במר ,אר ,הפ 'מע
זמר
םולש םישמ המשל הרותב קסועה לכ ב"ע טצ
הטמ לש אילמפבו הלעמ לשמ אילמפב
טמ ףד רפוס בתכמ
ג"ע
םולש םישמ המשל הרותב קסועה לכ ב"ע טצ
הטמ לש אילמפבו הלעמ לש אילמפב
,דל 'מע םדא תמשנ
חפק ,טמק
םולש םישמ המשל הרותב קסועה לכ ב"ע טצ
הטמו לשו הלעמ לש אילמפב
יולה טבש תושרד
,במר ,אר ,הפ 'מע
זמר
םולש םישמ המשל הרותב קסועה לכ ב"ע טצ
הטמ לש אילמפבו ,הלעמ לש אילמפב
,בקעיל וירבד דיגמ
'יס םירמא יטוקל
'יס הרות רוא ,טפק
בכק
'וכ םולש םישמ המשל הרותב קסועה לכ ב"ע טצ
םולש יל םולש השעי יזועמב קיזחי וא רמאנש
יל השעי
השמל הלפת
'מע (ונינשומלא)
טצק ,בי
...המשל הרותב קסועה לכ ב"ע טצ
,דכר 'מע תבש תעד
ביש
ןירטלפ הנב וליאכ ...הרותב קסועה לכ ב"ע טצ
ק 'מע ןושל אפרמ וניאו הרותב קוסעל ול רשפאש ימ לכ ב"ע טצ
'וכו קסוע
ג רעש הבושת ירעש
ונק תוא
ונל ורסא אלו ברוע לכ תא ונל וריתה אל ב"ע טצ
הנוי ינב
'מע ד"ח םורמ ימ
דק
םיקרפל הרות דומל ב"ע טצ
'מע ייחב ונבר יבתכ
גכת-בכת
ארבנ למעל ב"ע טצ
שדוקה ךרד
דרת 'מע (ימענת)
ןנבר ןל ונהא יאמ ב"ע טצ
111 'מע םייחה שפנ ןנבר ןל ונהא יאמ ב"ע טצ
רמאמ עשוהי ןסוח
דנר 'מע י"פ ב
והדידל ,ורק והדידל ?ןנבר ןל ונהא יאמ ב"ע טצ
ונת
הש 'מע ןושל אפרמ ח"ת הזבמה הז 'וכו סרוקיפא יאמ ב"ע טצ
(רוטנק) בקעי קלח
אכ שורד
תא םתישע וליאכ םכילע ינא הלעמ ב"ע טצ
םכימצע
'מע ב"ח בלו הוצמ
38
הרות דמולה הז בל רסח השא ףאונ ב"ע טצ
םיקרפל
'יס ו"ח םולש ירבד
טעת
'וכו ול הלמע למע שפנ ב"ע טצ
םירקיעה 'ס
הכת 'מע (רושימ)
המשל הרותב קסוע ב"ע טצ
ג ב הרותה תורוא הטמ לשו הלעמ לש אילמפב םולש השוע ב"ע טצ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
386
הרות למעו הכאלמ למע ב"ע טצ
ה קלח םולש ירבד
זס-וס ,גס ןמיס
'וכו לכב רמז רמוא ע"ר ב"ע טצ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
,המק רמאמ ישילש
ונק
ינה 'וכו ןאמ ןוגכ סורוקיפא א"ע ק-ב"ע טצ
םינפ הלגמ יאה 'וכו ןנבר ןל ונהא יאמ ירמאד
ןל ורסא אלו אברוע ןל ורש אל םלועמ 'וכו הרותב
הנוי
ו ףד יבא תוכרב
א"ע
לע התא גלגלמ תנמאה אל תיאר אל םא א"ע ק
םימכח ירבד
םייחה ץרא
זצק 'יס (ןוזרביל)
ה"בקה דיתע יול ןב עשוהי יבר רמא א"ע ק
תומלוע יש קידצו קידצ לכל ליחנהל
רמאמ עשוהי ןסוח
בצק 'מע ד"פ א
ריחשמה לכ :ןומיס יברב הדוהי יבר שרד א"ע ק
ויויז קיהבמ ה"בקה ז"העב הרות ירבד לע וינפ
אבה םלועל
ג רעש הבושת ירעש
זנק תוא
שנענש 'וכ ומשב וברל ארוקה סורוקיפאה א"ע ק
ומשב וברל ארקש ינפמ יזחג
(רושימ) חולישה ימ
במ 'מע א"ח
וסמוע אלמ ינעל ןתונה א"ע ק
בצ רהוט יליפרע וסמוע אולמ ןתונ ה"בקה א"ע ק
גצק 'מע רסומ טבש לש הפ ריתהל ה"בקה דיתע הפורתל והלעו א"ע ק
הטמ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
זנק רמאמ ישילש
המ ינפמ ןנחוי ר"אד ומשב ובר ארוקה הז א"ע ק
יזחג שנענ
ךרד ,המכח תישאר
בל תוא ד קרפ ץרא
ומשב ובר ארוקה הז א"ע ק
דנ ףד יבא תוכרב
א"ע
תובוט םינבא ירסנמ אקד והניזח א"ע ק
'וכו תוילגרמו
הל ףד יול תשודק
ד"ע
תומצע לש לג ואשעו היניע היב בהי א"ע ק
ב"ח ינושרגה טוקלי ןנבר ינה רמאד ןוגכ א"ע ק
דכ 'מע ןויערה רוא ת"ד לע ומצע ביערמה לכ א"ע ק
רמאמ עשוהי ןסוח
וצק 'מע ד"פ א
הזה םלועב הרות ירבד לע ומצע ביערמה לכ א"ע ק
אבה םלועל ועיבשמ ה"בקה
150 'מע םייחה שפנ ז"הועב ת"ד לע וינפ ריחשמה לכ א"ע ק
א"ח םלוע תוביתנ
גי 'מע
ז"הועב הרות ירבד לע וינפ ריחשמה לכ א"ע ק
תשרפ םיספ תנותכ
ג"ע ג וצ
הזה םלועב הרות ירבד לע וינפ ריחשמה לכ א"ע ק
אבה םלועל ויויז קיהבמ ה"בקה
'מע היארה ירמאמ
490
ומצע ינפל ןדע ,קידצו קידצ לכל א"ע ק
דכ 'מע ןויערה רוא תומלוע י"ש קידצ לכל א"ע ק
'מע םייח ךרד
בלרת
ר"הדא לש תומוק יתשכ המא םיתאמ א"ע ק
ךרד ,המכח תישאר
זט תוא א קרפ ץרא
ומשב וברל ארקש ינפמ יזחג שנענ המ ינפמ א"ע ק
םייחה ץרא
זצק 'יס (ןוזרביל)
אולמ קידצו קידצ לכל ןתיל ה"בקה דיתע א"ע ק
וסמוע
לאומש ירבד
זמק 'מע (חנשת)
תומלוע י"ש קידצ לכל ןתיל ה"בקה דיתע א"ע ק
'וכ
םימכח ירבד טוקלי
גנש 'יס תישארב
המא האמ ר"הדא תמוק א"ע ק
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
ףוסב טי רמאמ ינש
רמאמה
דלי המ עדת אל יכ" רחמ תרצ רצת לא ב"ע ק
םלוע לע רעטצמ אצמנו ונניא רחמל אמש "םוי
ולש וניאש
ב רעש הבושת ירעש
טי תוא
םוי דלי המ עדת אל יכ רחמ תרצ רצת לא ב"ע ק
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
גנק רמאמ ישילש
ירפסב אנת םינוציחה ירפסב ארוקה ףא ב"ע ק
'וכו אריס ןב רפסב רמא ףסוי בר םיקודצ
ג רעש הבושת ירעש
גנק תוא
לע ואיבמ וניבר םינימ ירפסב ארוקה ףא ב"ע ק
הזב 'ה רבד
י"הס הבושת ירעש
זע תוא
'וכ תבכושמ ףלאמ דחאל ךדוס הלג ב"ע ק
יולה טבש תושרד
הצק 'מע
דומלת ילעב ולא םיער ינע ימי לכ ב"ע ק
ז שורד םיתעל הניב
חנ 'מע
לבקל םיעשרב חכ ןתונ ה"בקהש םשכ ב"ע ק
'וכו םתונערופ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
143
םיקודצ ירפסב אנת ב"ע ק
ב"ח בהזל רוכ הפרטנ ומא תעדו ותעד ?"ע אק
א שורד הדוהי ילגד
הכ תוא
המל האופר םש וניא םא א"ע אק
תשרפ םיספ תנותכ
ב"ע גי עירזת
עמשת אל םאו םישא אל עמשת םא א"ע אק
םישא
תומש ףסוי ירמא
א"ע הס ףד
עמשת אל םאו םישא אל עמשת םא א"ע אק
'פ םישדח םינוקת
גי
רמז ןימכ הרות השועה א"ע אק
ימי ,בוט רשבמ
םימחרה
החיתפ ,תוחילסהו
במ 'מע
,םלועל הבוט איבמ ונמזב קוספ ארוקה א"ע אק
בוט המ ותעב רבד :רמאנש
,המכח תישאר
תוא י קרפ הבהא
חל
ןימכ ותוא השועו ש"השמ קוספ ארוקה א"ע אק
םילכוא םהש העשב ינב ושעי המ כ"א 'וכו רמז
'וכו םיתושו
ה קלח םולש ירבד
גע ןמיס
'וכו ש"הש לש קוספ ארוקה א"ע אק
התיה םידוהיל
גמק 'מע הרוא
רמז ןימכ ותוא השועו ש"הש ארוקה א"ע אק
(גנשת) םייחה 'ס
בכק 'מע
וינפל תרמואו 'וכו קש תרגוח הרותה א"ע אק
'וכו רונככ ךינב ינואשע ע"שבר
קלח שדוקה תורוא
עקת ב
ןירוסי ןיביבח א"ע אק
הרותבש רואמה םלועב שי הזע המח א"ע אק
א"ח בהזל רוכ םלועב שי הזע המח א"ע אק
'מע ייחב ונבר יבתכ
בנר-אנר ,דנ
המח לגלגמ לארשיל התא בוט א"ע אק
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
חיר 'מע
םישא אל םירצמב יתמש רשא הלחמה לכ א"ע אק
האופר םש אלש רחאמ יכו ,ךאפור 'ה ינא יכ ךילע
המל
די) ל"רהמ תושרד
זנק 'מע (יכדרמ
םירישה ריש לש קוספ ארוקה לכ א"ע אק
םינושאר ישוריפ הלוכ הרותה ןמ יתרסיח םולכ א"ע אק
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע הצש
הרותה ןמ יתרסיח םולכ א"ע אק
ב"ח ינושרגה טוקלי ורקבל וידימלת וסנכנ א"ר הלחשכ א"ע אק
א"ח שבד תורעי
טמר 'מע
'וכו ורקבת וידימלת וסנכנ א"ר הלחשכ א"ע אק
'וכו קחשמ ע"רו םיכוב םה
ב"ח םלוע תוביתנ
חעק 'מע
א"ר הלחשכ א"ע אק
שורד םיתעל הניב
איקת 'מע וע
ךאפור 'ה ינא םישא םאו םישא אל א"ע אק
טנק 'מע דסח תרות םימשג לש הפיטמ התא בוט ט"ר הנענ א"ע אק
'וכו
םייחה ץרא
זיש 'יס (ןוזרביל)
ףסוי לש ונורא תולעהל רוש הלע רוש הלע א"ע אק
אובמ היחתפ םרכ
ב גירש
הבוט איבמ ונמזב קוספ א"ע אק
א קלח םולש ירבד
בכ 'מע
'וכו חורה תוסג ןמחנ ר"א ב"ע אק
הונע ,המכח תישאר
זט תוא ב קרפ
ןמ ותדרט םעבריב וב 'יהש חורה תוסג ב"ע אק
ב"הועה
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
אפק 'מע
ןמ ותדרט םעבריב וב היהש חורה תוסג ב"ע אק
םלועה
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
בלק 'מע םינורחא
םעבריב וב היהש חורה תוסג ב"ע אק
בנ 'יס האמל הרשע םעבריב וב התיהש חורה תוסג ב"ע אק
הרותבש רואמה םעבריב התיהש חורה תוסג ב"ע אק
יבכמה שוריפ
זנש 'מע םירבד
תרדג התאו ,לגרל ולעיש ידכ ץרפ דוד ב"ע אק
יבכמה שוריפ
חש 'מע לאומש
תא חיכוהש ינפמ תוכלמל םעברי הכז ב"ע אק
...המלש
,המכח תישאר
תוא בי קרפ השודק
גל
אלש ליבשב הכולמל הכז טבנ ןב םעברי ב"ע אק
ךלמה המלשל ףינחה
םיקידצ תוחרוא
'מע תופינח רעש
מק
אלש ליבשב הכולמל הכז טבנ ןב םעברי ב"ע אק
...המלשל ףינחה
'מע א"ח להי רוא
הל
המלש תא חיכוהש ינפמ שנענ םעברי ב"ע אק
םיברב
ת"הע בקעיל תמא
זמק 'מע
הערפ תבל אירגנא תושעל ידכ ב"ע אק
תוא ע 'עמ יפל שבד
בי
הגע ןושל ב"ע אק
(גנשת) םייחה 'ס
זיק 'מע
ינפמ תוכלמל םעברי הכז המ ינפמ ב"ע אק
וחיכוהש ינפמ שנענ המ ינפמו ,המלש תא חיכוהש
םיברב
יבכמה שוריפ
גס 'מע תומש
הערפ ינינגטציא ...ואר אלו וטבינ ב"ע אק
יבכמה שוריפ
חנש 'מע םירבד
הערפ תבל סמ תובגל ידכ - י"שר ב"ע אק
םימכח יניע ריאמ
טכ ףד ג"ח ב"ודהמ
א"ח ג"ודהמ ,ב"ע
אסק ףד
וינפב ןיליפת ץלחש ב"ע אק
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע ה
'וכו הלילעב ואב השלש ב"ע אק
'יס ו"ח םולש ירבד
חפש ,בפש-פש
'וכו הזה רבדה רחא א"ע בק
ה קלח םולש ירבד
ט ,ח ןמיס
'וכו הזה רבדה רחא א"ע בק
ב"ח ינושרגה טוקלי םעברי בש אל הזה רבדה רחא א"ע בק
א"ח שבד תורעי
'מע ב"ח ,וכק 'מע
זצק
רמאו ודגבב םעבריל ה"בקמ ספתש רחא א"ע בק
'וכו שארב ימ 'וכו ךב רוזח ול
גכק ףד יול תשודק
ג"ע
...אנטיקנ םתה תוה יא א"ע בק
לע תופי םינפ
וער 'מע םילהת
לגעה אטחמ הדיקפ הב ןיאש הרצ לכ ןיא א"ע בק
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
136
האבש תונערופו תונערופ לכ ךל ןיא א"ע בק
ערכהב העבראו םירשעמ דחא הב ןיאש םלועל
ןושארה לגע לש ארטיל
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
בצת 'מע
האבש תונערופו תונערופ לכ ךל ןיא א"ע בק
ערכהב העבראו םירשעמ דחא הב ןיאש םלועל
ידקפ םויבו :רמאנש ,ןושארה לגע לש ארטיל
םתאטח םהילע יתדקפו
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
344
האבש תונערופו תונערופ לכ ךל ןיא א"ע בק
ערכהב העבראו םירשעמ דחא הב ןיאש םלועל
...ןושארה לגע לש ארטיל
ה קלח םולש ירבד
גיק ןמיס
'וכו תונערופ ךל ןיא א"ע בק
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע דסק
לגעה אטחמ הב ןיאש תונערופ ךל ןיא א"ע בק
(רוטנק) בקעי קלח
בכ שורד
הב ןיאש םלועל האבש תונערופ ךל ןיא א"ע בק
'וכו
'מע םדא תמשנ
אסק
'וכו ךב רוזח םעבריל ה"בקה ול רמא א"ע בק
דמ 'מע דסח תרות ע"גב לייטנ ישי ןבו התאו ינא א"ע בק
בנ 'יס האמל הרשע יפוד םוש וב היה אל םעברי לש ותרות ףא א"ע בק
םיקידצ תוחרוא
'מע הבושת רעש
געק
םיברה תא איטחהו אטחש םעברי וליפא א"ע בק
...הצר אלו הבושת השע ול רמא ה"בקה
יבכמה שוריפ
גסק 'מע תומש
אניעב אל יכה יא - שארב ישי ןב א"ע בק
'מע ייחב ונבר יבתכ
זק-וק
םעבריב היהש חורה תוסג א"ע בק
קלח היארה תורגא
ול א
םילשורי לש אקתפ ןמ אצי א"ע בק
'מע ו"ח םורמ ימ
וט
ךב רזח ול רמאו ודגבב 'ה וספת - םעברי א"ע בק
'מע ט"ח םורמ ימ
דסש
הדשה יבשעכ םעברי לש ורוד ימכח לכ א"ע בק
ודגנ
'מע ןויערה רוא
דסק
לגע לש דכ"מ דחא הב שי תונערופ לכ א"ע בק
'יס האמל הרשע
טמ
םעבריל ה"בקה ספתש רחא רחא יאמ א"ע בק
ודגבב
םימכח יניע ריאמ
אנ ףד א"ח ג"ודהמ
ה"בקה ושפתש רחא 'וכו רבדה רחא יאמ א"ע בק
'וכו םעבריל
'מע לארשי תראפת
במק
םיולג הרותה ימעט לכש הדשב יאמ א"ע בק
םהינפל
'פ (ל"חמר) םירי
ל"חמר תורגא ;וק
;דל 'פ (גרובצניג)
ל"חמר תורצוא
ביש 'פ (רדנלדירפ)
שארב ישי ןב ,שארב ימ א"ע בק
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
בלק 'מע םינורחא
שארב ישי ןב ?שארב ימ א"ע בק
ת"הע ייחב ונבר
זמר 'מע א"ח
םילשורי לש הקתפמ א"ע בק
ת"הע בקעיל תמא
דצק 'מע
םכשב ה"ד י"שר א"ע בק
'מע ח"ח םורמ ימ
במר
תונערופל דעומ םוקמ - םכש א"ע בק
שאהמ לצומ
הס ףד (םטשרבלה)
א"ע
'וכו ךב רוזח ל"או םעבריל ה"בקה ספת א"ע בק
'וכו שארב ימ ל"א
ב"ח ינושרגה טוקלי
ונק 'מע
ודגבב םעבריל ה"בקה היספת א"ע בק
'מע םירשי תליסמ
אמת
ול רמאו ודגבב םעבריל ה"בקה ושפת א"ע בק
ךב רוזח
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
298
:ול רמאו ודגבב םעבריל ה"בקה ושפת א"ע בק
רמא .ןדע ןגב לייטנ ישי ןבו התאו ינאו ,ךב רוזח
שארב ישי ןב - ?שארב ימ :ול
'יס א רמאמ ירזוכ
וטק
:ול רמאו ודגבב םעבריל ה"בקה ושפת א"ע בק
!ןדע ןגב לייטנ ישי ןבו התאו ינאו ,ךב רוזח
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
296
דואמ לודג םדא היה טבנ ןב םעברי ב"ע-א"ע בק
הונע ,המכח תישאר
זל תוא ה קרפ
הנההש ךותמו היה ונוממב ןרתו באחא ב"ע בק
הצחמ ול ורפכ ויסכנמ ח"ת
חנר 'מע ןושל אפרמ
היה ונוממב ןרתו באחא ב"ע בק
'מע י"ח םורמ ימ
במק
היה לוקש באחא ב"ע בק
'מע ח"ח םורמ ימ
פק
ז"ע וילע ודבע אלש י"אב העבגו רה ךל ןיא ב"ע בק
הנ ףד רפוס בתכמ
ג"ע
הימליחב היל יזחתיא השנמ אתא ב"ע בק
אי 'מע לארשי ינבל אמילגד ילופישו איצומה תכרב ב"ע בק
די 'מע קחצי די
טס 'מע ,ג-א ק"ס
[הכלה] ב ק"ס
אכיהמ ה"ד י"שרב ב"ע בק
ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע גי
וחצנו הרותה תא ןידבכמ ויה באחא רוד ב"ע בק
המחלמה תא
גיש 'מע ןויערה רוא ז"ע ירחא ץר תייה ב"ע בק
ימי ,בוט רשבמ
םימחרה
החיתפ ,תוחילסהו
רפסה ףוגו ,אל 'מע
ונ 'מע
לופיו לעיו באחא תא התפי ימ :'ה רמאיו ב"ע בק
לכ יפב רקש חור יתייהו אצא .'וכו דעלג תומרב
'וכ .ןכ השעו אצ .לכות םגו התפת :רמאיו .ויאיבנ
ביתכ ןכש יתציחממ אצ :אניבר רמא .אצ יאמ
יניע דגנל ןוכי אל םירקש רבוד
יולה טבש תושרד
טכ 'מע
ללגב ס"מ ,ושרד דחא ארקמ םהינשו ב"ע בק
הבושת דבע אלד 'וכו ס"מו ,הבושת השעש השנמ
ב"ח ינושרגה טוקלי אירבחב חתפנ רחמל ב"ע בק
'יס ד רמאמ ירזוכ
גכ
אק אמעט יאמ ,יאה ילוכ תמיכחד רחאמ ב"ע בק
...םילילא תדובעל ותיחלפ
ףוס בקעי תוליהק
ה"ח
ל"א ,'וכ איצומה ארשימל תיעב אכיהמ ב"ע בק
המכחהו קפסה ראבמ .יאה ילוכ ותימכחד רחאמו
הזב היהש
'מע ב"ח שבד תורעי
איר
'וכו איצומה ירשמל תיעב אכיהמ ב"ע בק
(רושימ) חולישה ימ
ב"ח ,זפ 'מע א"ח
אי 'מע
'וכו איצומה ארשימל תיעבד אכיהמ ב"ע בק
די 'מע קחצי די
[הכלה] ג-אק"ס
םירקד אכיהמ ב"ע בק
'מע ןויערה רוא
אכק
ת"ס - ךיניע דמחמ ב"ע בק
םימכח ירבד טוקלי
טנשת 'יס תישארב
הי השנש השנמ ב"ע בק
'מע םירשי תליסמ
אמקת
דביכש ינפמ ?תוכלמל באחא הכז המ ינפמ ב"ע בק
הרותה תא
ב"ח םלוע תוביתנ
בע 'מע
באחא הכז המ ינפמ ב"ע בק
'מע ד"ח םייח עפש
טפ
'וכו תוכלמ ירמע הכז המ ינפמ ב"ע בק
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
חמר -זמר
ךרכ ףיסוהש - תוכלמל ירמע הכז מ"ינפמ ב"ע בק
י"אב 'א
א"ח בהזל רוכ ןירבחב חתפנ ב"ע בק
ב שורד הדוהי ילגד
אי תוא
ב"ע בק
א"ח שבד תורעי
כר 'מע
השנמ אלא 'וכו םיכלמ 'גא יקוא ישא בר ב"ע בק
'וכו 'ימלחב 'יל יזחתא
ףד א"ח לארשי יזנג
א"ע חנק
הירבח הדוהי ךלמ השנמל ארק ישא בר ב"ע בק
גיש 'מע ןויערה רוא טלוש היהש ז"ע רצי - י"שר ב"ע בק
,המכח תישאר
תוא זי קרפ השודק
וט
הבושתב ה"בקה ולבק השנמ וליפא א"ע גק
םיקידצ תוחרוא
'מע הבושת רעש
דעק
ב"הועל קלח ול ןיא השנמ רמואה לכ י"רא א"ע גק
ה"בקה ולבקו ...הבושת ילעב לש םהידי הפרמ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
בעק רמאמ ישילש
רעש ףוס דע
ישילשה
תכ :הניכש ינפ תולבקמ ןיא תותכ עברא א"ע גק
ר"השל ירפסמ תכ ,םיפינח תכ ,םינרקש תכ ,םיצל
תשרפ םיספ תנותכ
א"ע חמ סחנפ
תכ :הניכש ינפ תולבקמ ןיא תותכ עברא א"ע גק
ןושל ירפסמ תכ ,םיפינח תכ ,םינרקש תכ ,םיצל
ערה
,המכח תישאר
תוא בי קרפ השודק
קרפ םייח 'אצות ,א
הכר
תכ הניכש ינפ םילבקמ םניא תותכ 'ד א"ע גק
ר"השל ירפסמ תכ םירקש תכ םיפנח תכ םיצל
(א"דיח) םייח חור
פ 'מע
תותכ ד א"ע גק
םידעומ שדק רבדמ
טנר 'מע א"ח
'וכו הריתח רתוח ה"בקה א"ע גק
ףד לארשי בהוא
א"ע חפר
תרתחמ ןימכ ול העש - 'ה ול רתעיו א"ע גק
רמאמ עשוהי ירבד
חמ 'מע ז"פ א
חיכוי היקזח ןב השנמו א"ע גק
יולה טבש תושרד
טכ 'מע
,ב"הועל קלח ול ןיא השנמ רמואה לכ א"ע גק
ת"עב לש םהידי הפרמ
ה קלח םולש ירבד
ט ,ח ןמיס
'וכו השנמ רמואה לכ א"ע גק
ת"הס הבושת ירעש ותבושת תלבקו השנמל תרתחש ומכ א"ע גק
ד"ע הל ףד בוט בר וכרב כ"ע הער ךילא הנואת אל א"שרהמ א"ע גק
'וכ ויבא
םידעומ םייח יתפש
גמק 'מע א"ח
תרתחמ ןימכ ה"בקה ול השעש דמלמ א"ע גק
הבושתב ולבקל ידכ עיקרב
'יס ו"ח םולש ירבד
אפש
'וכו תרתחמ ול השע א"ע גק
ב"ח בהזל רוכ תרתחמ ןימכ ול השעש א"ע גק
(רושימ) חולישה ימ
הסר 'מע א"ח
...שמחו םינומש באחא ב"ע גק
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
224
הרותה תא םתח ...זחא ב"ע גק
בקעי ילהא
גמק ףד (ןיטאיסוה)
מר ,א"ע חלר ,א"ע
ב"ע
הכימ לש ולספ ...הרצ םיב ב"ע גק
'מע ןויערה רוא
בעק ,אכק
םתיחמ אל ידובכב ב"ע גק
בע ףד יבא תוכרב
א"ע
'וכו תברקמש אמיגלה הלודג ב"ע גק
בצ 'מע 'ה תורובג אהיגל הלודג ב"ע גק
(גנשת) םייחה 'ס
טפ 'מע
םיקוחרה תא תברקמו 'וכו אמיגל הלודג ב"ע גק
א"ח םלוע תוביתנ
חנק 'מע
תוחפשמ יתש הקיחרהש אמיגל הלודג ב"ע גק
לארשימ
יכדרמ רמאמ
כק 'מע (אנרובדנ)
םיקוחרה תא תברקמש אמיגל הלודג ב"ע גק
'יס ו"ח םולש ירבד
ולת
'וכו המיגל הלודג ב"ע גק
'מע ייחב ונבר יבתכ
חל
המיגל הלודג ב"ע גק
ימי ,בוט רשבמ
םימחרה
החיתפ ,תוחילסהו
ונ 'מע
םיקוחרה תברקמש המיגל הלודג ב"ע גק
לארשי תרטע
גכק 'מע (ילאפהאב)
ןיקוחרה תברקמש המיגל הלודג ב"ע גק
'מע םייח ךרד
גכשת
ריאמש םיייוורפ בהז ונל שי ב"ע גק
180 'מע בל יכרעמ וב םישמתשמ ונאש םיוורפ בהז ונל שי ב"ע גק
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
טלקת 'מע
יארוב תא סיעכהל אלא השוע ינא םולכ ב"ע גק
יבכמה שוריפ
דצק 'מע תומש
היוצמ ותיפש ינפמ הכימ תא ונמ אל ב"ע גק
םיכרד ירבועל
יבכמה שוריפ
לש 'מע לאומש
והיעשי תא גרה השנמ ב"ע גק
(גנשת) םייחה 'ס
ול 'מע
(י"שרבו) הכימ לש ולספ ב"ע גק
םירקיעה 'ס
בסש 'מע (רושימ)
'וכו תורכזאה תא רדוק ב"ע גק
יבכמה שוריפ
דצק 'מע תומש
םיחרוא ןיליכאמש הליכא - י"שר ב"ע גק
'מע ןויערה רוא
בעק
הכימ לש ולספ לע וחימ אלש - י"שר ב"ע גק
טכ 'מע םדא תמשנ םלועה לכ דגנכ 'א קידצ לש המשנ הלוקש ב"ע גק
יבכמה שוריפ
דצק 'מע תומש
ןודז הלוע התגגש ...המיגל הלודג א"ע דק-ב"ע גק
י"הס הבושת ירעש
בנ תוא
אל םחל 'וכ דודל ןתנוהי והוולה אלמלא א"ע דק
'וכ בוב הגרהנ
'מע םירשי תליסמ
אמר
אבא הכזמ ארב א"ע דק
מ 'מע םדא תמשנ אבא הכזמ ארב א"ע דק
םידעומ םייח יתפש
טש 'מע א"ח
אבא הכזמ ארב א"ע דק
דנשת זומת 'ג 'ס
בכר 'מע
(א"שרהמ ג"אדחבו) אבא יכזמ ארב א"ע דק
בק ףד יול תשודק
ג"ע
אבא יכזמ ארב א"ע דק
'מע ןויערה רוא
אלש
ונחלש לע ולכא םירכנש ליבשב א"ע דק
'יס ו"ח םולש ירבד
ות
'וכו הלעב ךלהש הנמלאכ א"ע דק
'ב שורד ,ראפ שבח ב"הועה ייחל םיאב םלוכ א"ע דק
ה קלח םולש ירבד
חמ ןמיס
'וכו לארשיל רצימה לכ א"ע דק
,המכח תישאר
חי קרפ םינב לודיג
'וכו ונב לאעמשי ליצמ םהרבא אל א"ע דק
(גנשת) םייחה 'ס
*זעק 'מע
למרכה רהב ובשנש םדא ינב 'בב השעמ א"ע דק
טע 'מע ןהכה הוצו לש ודובכ ינפמ ןומא תא ונמ אל המ ינפמ א"ע דק
'וכו והישאי
'מע לארשי תראפת
טיק
דוד יהלא םירמוא ויהיש דוד רמאש א"ע דק
טע 'מע רסומ טבש לאעמשי תא ליצמ םהרבא ןיא ב"ע דק
(רושימ) חולישה ימ
נק 'מע א"ח
'וכו םהמע תונמל ושקב ךלמה המלש ףא ב"ע דק
'מע ט"ח םורמ ימ
טכק
םהילע החטתשנו ויבא לש ונקויד האב ב"ע דק
הילע וחיגשה אלו
'מע ךלמילא רוא
העק
דחא דוע תונמל (ג"הכנא) ושקב ב"ע דק
'מע הכיא השמ ידי
הסק ,הכק
'וכו ן"יעל א"פ םידקה המ ליבשב ב"ע דק
(גנשת) םייחה 'ס
*זעק 'מע
ן"יעל א"פ םידקה המ ליבשב ב"ע דק
'יס ו"ח םולש ירבד
זערת-הערת
'וכו שארל 'ירצ ויה ב"ע דק
'מע םירשי תליסמ
טש
המלש הז - ותכאלמב ריהמ שיא תיזח ב"ע דק
א"ח שבד תורעי
בפ 'מע
הירוענ לעב לע הכובש השאכ ב"ע דק
םינושאר ישוריפ לארשי לש ןמחלמ לכואה לכ ב"ע דק
(גנשת) םייחה 'ס
סק 'מע
ןאכמ 'וכו ךרד ירבוע לכ םכילא אל ב"ע דק
הרותה ןמ אנלבוקל
בקעי ילהא
חש ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
הרותה ןמ אנלבוקל ןאכמ ב"ע דק
ב"ח ינושרגה טוקלי יברקב 'ה יריבא לכ הלס ב"ע דק
יולה טבש תושרד
אפ ,אכ 'מע
הכוב ולוק עמושה הלילב הכובה לכש ב"ע דק
ודגנכ
רמאמ עשוהי ירבד
הכ 'מע ד"פ א
הבר רמא "ונרוי ויהלא טפשמל ורסיו" א"ע הק
ורזח :לארשיל איבנ םהל רמא :הנח רב רב
טלוש ערה רצי םילוכי ונא ןיא :ול ורמא !הבושתב
םכרצי ורסי :םהל רמא !ונב
בקעי ילהא
גפק ףד (ןיטאיסוה)
זכר ,ב"ע אצק ,א"ע
ב"ע
'וכו הבושתב ורזח לארשיל איבנ ל"א א"ע הק
יולה טבש תושרד
בכ 'מע
ויקלא ול ורמא ,'וכו הקזח דיב אל םא א"ע הק
ונרוי
שורד םיתעל הניב
הנש 'מע הנ
ורזח ל"א ,וינפל ובשיו םדא ינב 'י ואב א"ע הק
וכו הבושתב
'מע םייח ךרד
בכרת ,טירת
ונותא לע אב םעלב א"ע הק
םימכח ירבד טוקלי
זנ 'יס תישארב
(המדקה)
ונותא לע אב םעלב א"ע הק
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
זי ףד םירבד ,ג"ע ס
ד"ע מ ,ב"ע
היה ויניעמ תחאב אמוס םעלב א"ע הק
157 'מע ראבה ןמ היה םסוק םעלב א"ע הק
ב"ח םלוע תוביתנ
דר 'מע
אימש יפלכ וליפא אפצוח א"ע הק
חס 'מע רסומ טבש אגת אלב אתוכלמ אפצוח א"ע הק
א"ח םורמב רידא
המש ,גנר ,נר 'פ
אגת ילב תוכלמ ,אפצוח א"ע הק
ת"הע בקעיל תמא
זנת 'מע
ויפ ךותל ןתנ הכח א"ע הק
(גרבדלוג) ןושש לוק
המדקה
קלח םהל שי םלועה תומוא ידיסח א"ע הק
ב"הועל
םירקיעה 'ס
,דיק 'מע (רושימ)
וכרת ,בכק
םלועל קלח םהל שי םלועה תומוא ידיסח א"ע הק
אבה
(רוטנק) בקעי קלח
ח שורד
ידבע נ"נ ידבע דוד ד"מ א"ע הק
גי ףד םהרבא חקיו
א"ע
הבבוש עודמ א"ע הק
(לואש) בקעי לוק
ב"ע אל ףד
הבבוש עודמ א"ע הק
'יס ו"ח םולש ירבד
כת
'וכו םלועמ באומו ןידמ א"ע הק
א"ח שבד תורעי
דמר 'מע
םולכ הלעב השרגש השאו ובר ורכמש דבע א"ע הק
םולכ הז לע הז שי
(רוטנק) בקעי קלח
ג שורד
'וכו השרגש השאו ובר ורכמש דבע א"ע הק
ףד א"ח רכששי ינב
ףד ב"ח ,א"ע חכק
ב"ע ד
'וכו ובר ורכמש דבע א"ע הק
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
266
השוע ינאש ...[םעלבל ןותאה] ול הרמא ב"ע הק
הלילב תושיא השעמ ךל
שורד םיתעל הניב
חל
ודימלתו ונבמ ץוח אנקתמ םדא לכב ב"ע הק
ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע הע
ודימלתו ונבמ ץוח אנקתמ םדא לכב ב"ע הק
א"ח םורמב רידא
גנק 'פ
ודימלתו ונב ןמ ץוח אנקתמ םדא לכב ב"ע הק
שאהמ לצומ
נ ףד (םטשרבלה)
א"ע
תויסנכ יתב םהל ויהי אלש םעלב שקב ב"ע הק
'וכו מ"בו
רמאמ עשוהי ןסוח
חסק 'מע א"פ א
תויסנכ יתב םהל ויהי אלש רמול שקב ב"ע הק
תושרדמ יתבו
יבכמה שוריפ
הצש 'מע םירבד
תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ב"ע הק
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
265, 302, 323, 423
.ךאלמ :רמוא א"ר - 'םעלב יפב 'ד םשיו' ב"ע הק
הכח :רמא ןתנוי 'ר
(רוטנק) בקעי קלח
די שורד
מ"בו כ"במ ץוח ורזח םלוכו ב"ע הק
'יס ו"ח םולש ירבד
הלש
'וכו ץוח 'וכו ורזח ןלוכו ב"ע הק
ב"ח ינושרגה טוקלי
ףד רחא תוטמשהב
וק
עשר ותוא לש ותכרבמו ב"ע הק
אנ ףד רפוס בתכמ
ג"ע
'וכו ינולישה היחא לליקש הללק הבוט ב"ע הק
'וכו םעלב םכרבש
הונע ,המכח תישאר
גס תוא ד קרפ
תא ללקש ינולשה היחא תללק הבוט ב"ע הק
םעלב םכרבש הכרבמ לארשי
וצ ףד רפוס בתכמ
ד"ע
י"נכבמ ץוח הללקל ורזח םלוכ ב"ע הק
א"ח שבד תורעי
ב"ח ,טעק ,פ 'מע
נ 'מע
יתבו תויסנכ יתבמ ץוח הללקל ורזח םלוכ ב"ע הק
תושרדמ
יולה טבש תושרד
טיר 'מע
תויסנכ יתבמ ץוח הללקל ורזח םלוכ ב"ע הק
ד"מיתבו
'מע ג"יח םורמ ימ
זכ
תויסנכ יתבמ ץוח הללקל ורזח םלוכ ב"ע הק
גפ ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
תויסנכ יתבמ ץוח ,הללקל ורזח םלוכ ב"ע הק
...תושרדמ יתבמו
צ ףד עשוהי רוא
א"ע
'וכו םעלב ךריבש תוכרבה לכ ב"ע הק
ףד ש"ארה תושרד
ףד ,הל שורד ב"ע זל
ופ שורד א"ע טע
'יפא מ"ותב םדא קוסעי םלועל ב"ע הק
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
זמק רמאמ ישילש
וליפא הוצמבו הרותב םדא קוסעי םלועל ב"ע הק
'וכו המשל אלש
ףד א"ח לארשי יזנג
א"ע הס
המ דמל התא עשר ותוא לש ויתוכרבמ ב"ע הק
םללקל ובלב היה
'מע ו"ח םורמ ימ
,ט 'מע א"יח ,חעק
ג"יח ,בע 'מע ב"יח
גיר 'מע
המ דמל התא עשר ותוא לש ויתוכרבמ ב"ע הק
ובלב היה
ז ןפג היחתפ םרכ
ו םרכה טרפ גירש
םעלב לש ויתוכרבמ ב"ע הק
ב קלח לארשי רנ
זר ףד
דמל התא (םעלב) עשר ותוא לש ותכרבמ ב"ע הק
ובלב היה המ
לאומש ירבד
הר 'מע (חנשת)
'וכ דמל התא עשר ותוא לש ותכרבמ ב"ע הק
בקעי ילהא
זנש ףד (ןיטאיסוה)
א"ע סש ,א"ע
היה המ דמל התא עשר ותוא לש ותכרבמ ב"ע הק
ובלב
יבצ ברה תוחיש
90 'מע תומש הדוהי
היה המ דמל התא עשר ותוא לש ותכרבמ ב"ע הק
...רמול שקיב ,ובלב
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
300, 372-371
היה המ דמל התא עשר ותוא לש ותכרבמ ב"ע הק
תויסנכ יתבמ ץוח הללקל ורזח םלוכ ...ובלב
...תושרדמ יתבמו
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
א"ע אס ,א"ע טנ
'וכו עשר ותוא לש ותכרבמ ב"ע הק
ס ףד השמ תכרב
ב"ע
ד"מבו נ"כתב ולא - ובוט המ ב"ע הק
(ןשיה) לארשי ינבל
י שורד
הכח רמוא י"ר ,ךאלמ רמוא א"ר ב"ע הק
ב"ח ינושרגה טוקלי העשב אצמתש המואל הל יוא א"ע וק
יבצ ברה תוחיש
90 'מע תומש הדוהי
ה"בקהש העשב אצמתש המואל הל יוא א"ע וק
איבל ןיב ותוסכ ליטמ ימ ,וינבל ןוידפ השוע
...האיבלל
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
279, 301, 313
ה"בקהש העשב אצמתש המואל הל יוא א"ע וק
איבל ןיב ותוסכ ליטמ ימ .וינבל ןוידפ השוע
!?הז םע הז ןיקקזנש העשב האיבלל
'מע ו"ח םייח עפש
בי
ימ יוא ל"ר רמא ,ל-א ומשמ היחי ימ יוא א"ע וק
ל-א םשב ומצע היחמש
זט ןפג היחתפ םרכ
א םרכה טרפ גירש
ל-א םשב ומצע היחמש ימ יוא א"ע וק
'מע א"ח םייח עפש
דצ
העשב אצמתש המואל הל יוא י"רא א"ע וק
וינבל ןוידפ השוע ה"בקהש
'מע ט"ח םורמ ימ
וכק ,ט
ורתיו בויא םעלב - הערפל ויה םיצעוי 'ג א"ע וק
גי ןפג היחתפ םרכ
ג גירש
אנרק יעבמל לזאד אלמג א"ע וק
שורד םיתעל הניב
זפר 'מע המ
השעי רשא ךצעיא הכל ימע לא ךלוה יננה א"ע וק
'וכו הזה םעה
ב"ח ינושרגה טוקלי םסוקה רועב ןב םעלב תאו א"ע וק
ב"ח ינושרגה טוקלי םהיללח לע וגרה ןידמ יכלמ תאו א"ע וק
'יס ו"ח םולש ירבד
וטת
'וכו ןויפרב םידיפרב ונחיו א"ע וק
ב"ח ינושרגה טוקלי היחי ימ יוא רמאיו ולשמ אשיו א"ע וק
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
ג"ע זס
הלצא חנומ ינומע ןיי לש ירוצרצו א"ע וק
יולה טבש תושרד
הצק 'מע
רעצ ןושל אלא וניא בשיו 'אנש מ"כ א"ע וק
חצק 'מע םייח ךרד רעצ ןושל אלא וניא בשיו רמאנש מ"כ א"ע וק
טצ 'מע תבש תעד ןושל אלא וניא בשיו רמאנש םוקמ לכ א"ע וק
רעצ
ףד ךלמילא םעונ
א"ע במ
םידי ןויפרמ ...םידיפר ןושל א"ע וק
םימכח יניע ריאמ
הע ףד א"ח ג"ודהמ
ירבדמ ןמצע ופירש םידיפר ןושל יאמ א"ע וק
הרות
ףד תבש לש ורודס
א"ע בלק
הרותה ןמ םהידי ופירש םידי ןויפרמ א"ע וק
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
304, 321
לארשי איטחהל םעלב תצע א"ע וק
ת"הע בקעיל תמא
חמת 'מע
ןהב ועגפ תומורע א"ע וק
ה קלח םולש ירבד
איק ןמיס
'וכו םידיפר רמוא א"ר א"ע וק
'מע י"ח ט"וי תרהט
חפש
'וכו רמוא רזעלא יבר א"ע וק
םירקיעה 'ס
חצש 'מע (רושימ)
יעב אבל אנמחר א"ע וק
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע טלק
ת"דמ םהידי ופירש - םידיפר א"ע וק
ףד א"ח רכששי ינב
ףד ב"ח ,א"ע בכק
טמק ,ד"ע טמק
ג"ע סק ,ג"ע
םהידי ופר םידיפר א"ע וק
בקעי ילהא
דפר ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
תוטש ירבדב וקסעתנש - םיטש א"ע וק
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
טי
תשרפו ...עיגמ התאשכ גאודל ה"בקה ל"א ב"ע וק
ןמ אלא גאוד לש ותרות ןיא ...ערה ןושל ירפסמ
ץוחלו הפשה
(גנשת) םייחה 'ס
גק 'מע
ץוחלו הפשמ אלא גאוד לש ותרות ןיא ב"ע וק
חל 'מע רסומ טבש ץוחלו הפשמ אלא גאוד לש ותרות ןיא ב"ע וק
'מע םייח ךרד
בכרת
ותומב היה שלשו םישלש ןב םעלב ב"ע וק
(גנשת) םייחה 'ס
גל 'מע
(י"שרבו) ריואב חרופה לדגמב ב"ע וק
(א"דיח) םייח חור
טכ 'מע
ןיצקועב יאנת והלוכ י"רד ינשב ב"ע וק
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
296
לבא ,הרותב דואמ לודג היה ימודאה גאוד ב"ע וק
ץוחלו הפשה ןמ התיה ותרות לכ
יבכמה שוריפ
זיק 'מע לאומש
הרותב לודג היה גאוד ב"ע וק
רמאמ עשוהי ירבד
הכק 'מע ד"פ ג
לכ םעו ארמג ירבס ווהד לפותיחאו גאוד ב"ע וק
...םימשה ןמ עייתסהל םהל התלע אל הז
םיקידצ תוחרוא
גמק 'מע ר"הל רעש
הדמע אל ר"הל רפיסש ןויכ ימודאה געוד ב"ע וק
ותרות וילע הנגה אלו ותמכח ול
דע 'מע ןויערה רוא יעב אביל ה"בקה ב"ע וק
רדע 'מע תבש תעד יעב אביל ה"בקה ב"ע וק
'מע םירשי תליסמ
זקת
יעב אביל ה"בקה ב"ע וק
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
296
ותמכח לדוג יפל - ל"רהמ תודגא ישודיח ב"ע וק
הלעמ [ול היה] יכ ...עשר היהי אלש י"שה ץפח היה
ארקנ דספה והזו ,הנוילע
ב"ח םלוע תוביתנ
זטר 'מע
בשיו רמאנש םוקמ לכ ב"ע וק
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
296
:ןנחוי 'ר רמא .גייוד ביתכו גאוד ביתכ ב"ע וק
תוברתל הז אצי אמש גאודו ה"בקה בשוי הליחתב
הז אציש יוו רמא אציש רחאל ,הער
'יס ו"ח םולש ירבד
ק
'וכו םהימי וצחי אל ב"ע וק
א"ח םלוע תוביתנ
ס ,חל 'מע
גאוד םשב הכלה רמיי אל ב"ע וק
ב"ח ינושרגה טוקלי םעלבד היסקנפ יל יזח ידידל ב"ע וק
ז ו הרותה תורוא ריואב חרופה לדגמ ב"ע וק
שורד םיתעל הניב
מ שורד ,מ 'מע ה
ומ שורד ,גנר 'מע
וצר 'מע
יעב אבל אנמחר ב"ע וק
113 'מע םייחה שפנ יעב אבל אנמחר ב"ע וק
ףד ג קלח לארשי רנ
א
יעב אבל אנמחר ב"ע וק
'מע א"ח להי רוא
די
יעב אביל אנמחר ב"ע וק
'פ (ל"חמר) םירי
ל"חמר תורגא ;עק
;ביק 'פ (גרובצניג)
ל"חמר תורצוא
חכש 'פ (רדנלדירפ)
יעב אביל אנמחר ב"ע וק
(רושימ) חולישה ימ
יק 'מע א"ח
תוקוספ תוכלה תואמ שלש רפוס היהש ב"ע וק
ריואב חרופה לדגמב
ףד ךלמילא םעונ
ד"ע טל
חרופה לדגמב תוקוספ תוכלה תואמ שלש ב"ע וק
ריואב
'מע ןושל אפרמ
זטש
הרותה ןמ םהידי ופרש ב"ע וק
'מע י"ח םורמ ימ
ולק
ץוחלו הפשה ןמ התיה גאוד לש ותרות ב"ע וק
,דע 'מע ןושל אפרמ
בפר
ץוחלו הפשה ןמ גאוד לש ותרות ב"ע וק
בקעי ילהא
סר ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
ץוחלו הפשמ גאוד לש ותרות ב"ע וק
דע 'מע ןויערה רוא ץוחלו הפשמ גאוד לש ותרות ב"ע וק
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
טלת 'מע םינורחא
ץוחלו הפשמ ...גאוד לש ותרות ב"ע וק
ח"ח ט"וי תרהט
בנק 'מע
יעב אביל אנמחר וק
'מע י"ח ט"וי תרהט
גכש
'וכ םדאב שי ןטק רבא זק
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
ל רמאמ ןושאר
וביערמו בער ועיבשמ םדאב שי ןטק רבא א"ע זק
עבש
'מע םירשי תליסמ
ועת
וביערמ בער ועיבשמ םדאב שי ןטק רבא א"ע זק
עבש
'מע םייח ךרד
וכשת
אפועכ (ןטשה) היל ימדא א"ע זק
'מע םייח ךרד
דכקת
יל וסנימ (תובאה) והניא א"ע זק
'מע ב"ח שבד תורעי
העק
'וכו יעב יאד ךמק אעידיו אילג דוד רמא א"ע זק
םימכח ירבד טוקלי
טכק 'יס תישארב
יאד ךמק עודיו יולג ה"בקה ינפל דוד רמא א"ע זק
'וכו אניפייכ הוה ירציל אייפכמל אניעב
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
ד"ע א
עודיו יולג ע"שבר ה"בקה ינפל דוד רמא א"ע זק
ףד א"ח לארשי יזנג
ב"ע יר
ז"ע דובעל דוד שקיב א"ע זק
א"ח שבד תורעי
טיר 'מע
'וכו רמאנש ז"ע דובעל דוד שקיב א"ע זק
שאהמ לצומ
דס ףד (םטשרבלה)
א"ע
ךתומכש ךלמ 'וכו ז"ע דובעל דוד שקב א"ע זק
'וכו ז"ע דובעי
םימכח יניע ריאמ
זכ ףד ג"ח ב"ודהמ
א"ח ג"ודהמ ,א"ע
טע ףד
'וכו ז"ע דובעל דוד שקב א"ע זק
ס ףד םלוע תבהא
ב"ע
ז"ע דובעל דוד שקב א"ע זק
ב"ח ינושרגה טוקלי ז"ע דובעל דוד שקב א"ע זק
,ןהכ טפשמ
הלש-גלש
ז"ע דובעל דוד שקב א"ע זק
יבצ תרטע
אכ ףד (ןיסקאט)
ב"ע
ז"ע דובעל דוד שקב א"ע זק
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
287
ז"ע דובעי בטומ ...ז"ע דובעל דוד שקב א"ע זק
איסהרפב םימש םש ללחתי לאו
לע תופי םינפ
זנר 'מע םילהת
דודל היואר התיה עבש תב א"ע זק
לע תופי םינפ
זק 'מע םילהת
םירוסי ומצע לע שקיב דוד א"ע זק
די) ל"רהמ תושרד
זנת 'מע (יכדרמ
תובאכ לוקש היה דוד א"ע זק
'מע ג"יח םורמ ימ
זיק
וילחב םיק ךלמה דוד א"ע זק
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע הכ
םימי םיתע המכ ומצע תא ףגיס דוד א"ע זק
םינוש םיפוגיסו תוינעתב
(רושימ) חולישה ימ
מ 'מע ב"ח
הירמל יכז אדבע ורמיל אלד א"ע זק
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
אמק רמאמ ישילש
קלח ול ןיא םיברב וריבח ינפ ןיבלמה א"ע זק
ב"הועל
די) ל"רהמ תושרד
חנת 'מע (יכדרמ
דוד תא הסנ ה"בקה א"ע זק
יולה טבש תושרד
טי 'מע
ונמיה הקלתסנו דוד ערטצנ םישדוח 'ו א"ע זק
הניכש
(ןשיה) לארשי ינבל
ז שורד
דוד שקיבש דמלמ שארה דע דוד אביו א"ע זק
ז"ע דובעל
'מע א"ח להי רוא
חנ
שאר דע דוד אביו א"ע זק
(גנשת) םייחה 'ס
*דנ 'מע
הרומו ררוס ןב ול שי ראות תפי אשונה לכ א"ע זק
'מע א"יח םורמ ימ
הלק
הבושת תורוהל אלא לארשי ואטח אל א"ע זק
םיברל
ונק 'מע םדא תמשנ 'וכו יתוכ רחוסל המוד דוד המל א"ע זק
םינושאר ישוריפ יתוכ רחוסל המוד דוד המל א"ע זק
םימכח יניע ריאמ
חי ףד ב"ח א"ודהמ
א"ע
תשרד אל 'וכו ראות תפי תביסנק ט"מ א"ע זק
ןיכומס
(גרבדלוג) ןושש לוק
טכ תוא
ראות תפי תבסנ אמעט יאמ א"ע זק
דנשת זומת 'ג 'ס
טכק ,חכק 'מע
'וכ ןוע ותוא לע יל לוחמ א"ע זק
ב קלח לארשי רנ
איק ףד
ינומכש ךלמ ?ז"ע רובעי ךתומכש ךלמ א"ע זק
?ונב ונגרהי
די) ל"רהמ תושרד
זטש 'מע (יכדרמ
עבש וביערמ בער ועיבשמ א"ע זק
'מע ז"ח םורמ ימ
חמר
שארה דע אביו דוד לצא רמאנ א"ע זק
'מע ייחב ונבר יבתכ
בסק
דוד ערטצנ א"ע זק
'מע לארשי תראפת
חמק
ןטש השעמ עבש תב ןינע א"ע זק
לארשי תרטע
'מע (ילאפהאב)
גסק
ימי תששמ דודל עבש תב התיה 'יואר א"ע זק
תישארב
ב"ח ינושרגה טוקלי דודל עבש תב התיה 'יואר א"ע זק
הע ףד דוד תבהא
ב"ע
'וכו םעילא תב עבש תב התיה היואר א"ע זק
(א"דיח) םייח חור
וכק 'מע
עבש תב התיה היואר א"ע זק
מ 'יס האמל הרשע םישדח השש םירוסי וילע לבקמ היהש א"ע זק
םתחל ןורכזה 'ס
הע 'מע רפוס
םוי לש ובכשמל הליל לש ובכשמ ךפהש א"ע זק
,המכח תישאר
ג תוא ג קרפ הבושת
ךלמ ןורבחב 'וכו דוד ערטצנ םישדח השש א"ע זק
הנש ג"ל ךלמ םילשוריבו םינש 'ז
ב"ח ינושרגה טוקלי דוד ערטצנ םישדח השש א"ע זק
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
ונ 'מע םינורחא
דוד ערטצנ םישדח השש א"ע זק
לע תופי םינפ
דמש 'מע םילהת
דוד ערטצנ םישדח השש א"ע זק
'יס ג רמאמ ירזוכ
הס
ושיל ופחדש היחרפ ןב עשוהי 'רכ אל] ב"ע זק
[םידי יתשב
ונ 'מע ז"ח םורמ ימ יזחיג לצא ךלה עשילא ב"ע זק
שורד םיתעל הניב
דצת 'מע גע
'וכו ב"הועל קלח םהל ןיא םודס ישנא ב"ע זק
'מע י"ח םורמ ימ
חנ
וינבו יזחיג םיערוצמ םישנא 'ד ב"ע זק
וק 'מע רסומ טבש ינג 'וגו יזחג ןה ולא םיערוצמה 'ד ב"ע זק
ב"ח ינושרגה טוקלי םיערוצמ ויה םישנא העבראו ב"ע זק
שורד םיתעל הניב
גכת 'מע גס
ןיקיפסמ ןיא םיברה תא איטחמו אטוחהו ב"ע זק
הבושת תושעל ודיב
ה קלח םולש ירבד
ט ,ח ןמיס
'וכו קשמד עשילא ךליו ב"ע זק
'מע ב"ח םייח עפש
טנק
םידי יתשב שיא ותואל החדש פ"בירכ אלו ב"ע זק
תשרפ םיספ תנותכ
ב"ע זט ירחא
ןימיו החוד לאמש אהת השאו קונית רצי ב"ע זק
תברקמ
,המכח תישאר
תוא ב קרפ הבהא
ג קרפ םלוע רוא ,ד
ןימיו החוד לאמש אהת השאו קונית רצי ב"ע זק
תברקמ
יולה טבש תושרד
אמק 'מע
,'וכו איטחמו אטוחה ךממ ינלבוקמ ךכ ב"ע זק
הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא
'מע ב"ח שבד תורעי
גסק
םויל הליל לש ובכשמ ךפהש דמלמ ב"ע זק
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
אפר 'מע
תדע 'וכ ב"הועל קלח םהל ןיא םילגרמ ב"ע זק
םהילע סכתו רמאנש תולעל הדיתע הניא חרוק
םלועל להקה ךותמ ודבאיו ,הזה םלועב ץראה
אוה םהילע :רמוא א"ר .אביקע יבר ירבד .אבה
לעיו לואש דירומ היחמו תיממ 'ה המוא
ת"הע בקעיל תמא
דנ 'מע
הנקז היה אל םהרבא דע ב"ע זק
'מע םייח ךרד
זטקת
האטח המ המהב אטח םדא םא א"ע חק
הלאו - תמא תפש
65 'מע יעסמ
םינקז םיעבש יל ופסא א"ע חק
ז ףד השמ תכרב
א"ע
ןח אצמש אלא רזג ךתחנ חנ לע ףא א"ע חק
ב שורד םינג ןדע
א לוק
םירחא תורודב אלו ןנחוי ר"א ויתורודב א"ע חק
'וכ
בקעי ילהא
יק ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
םירחא תורודב אלו ויתורודב א"ע חק
'מע ב"ח שבד תורעי
וסק
םירחא תורודב אלו ויתורודב א"ע חק
(ץבעי) בוזא תדוגא
ד"ע חפ ףד
ויתורודב א"ע חק
,המכח תישאר
י קרפ ןתמו אשמ
לומה רוד ירהש סמח לש וחכ הארו אוב א"ע חק
'וכו םתחנ אלו לכה לע ורבע
דפ 'מע ןויערה רוא יתוא ןיסיעכמ ,ןהל יתעפשהש הבוטב א"ע חק
'מע ב"ח שבד תורעי
דר
םילגרמ השעמ הז םדוסב א"ע חק
םימכח יניע ריאמ
ו ףד א"ח ג"ודהמ
אבה םלועל קלח םהל ןיא לובמה רוד א"ע חק
'מע םירשי תליסמ
גסש
דע םניד רזג םהילע םתחנ אל לובמה רוד א"ע חק
לזגב םהידי וטשפש
גי 'מע רסומ טבש 'וכו ליבשב אלא ואגתנ אל לובמה רוד א"ע חק
ת"הע בקעיל תמא
דע 'מע
הבוט ליבשב אלא ואגתנ אל לובמה רוד א"ע חק
םימכח ירבד טוקלי
אער 'יס תישארב
הבוט ליבשב אלא ואגתנ אל לובמה רוד א"ע חק
ה"בקה םהל עיפשהש
יולה טבש תושרד
חל 'מע
הבוט ליבשב אלא ואגתנ אל לובמה רוד א"ע חק
ה"בקה םהל עיפשהש
יולה טבש תושרד
חכ 'מע
ר"זג םתחנ לאו לכה לע ורבע לובמה רוד א"ע חק
לזגב םהידי וטשפש דע
הרותבש רואמה לובמה רוד א"ע חק
םירבד ףסוי ירמא
ד"ע-ג"ע בכ ףד
ב"הועל קלח םהל ןיא רבדמה רוד א"ע חק
,בקעיל וירבד דיגמ
ירפסל תופסוה
גס 'יס מ"הרה
ב"הועל קלח םהל ןיא רבדמה רוד א"ע חק
זנ ףד הבוט העומש
א"ע
ב"הועל קלח םהל ןיא רבדמה רוד א"ע חק
ףד ךלמילא םעונ
א"ע טפ
אבה םלועל קלח םהל ןיא רבדמה רוד א"ע חק
בע ףד יול תשודק
זק ,א"ע הע ,א"ע
ב"ע
םלועל קלח םהל ןיא רבדמה רוד א"ע חק
...רבדמב 'אנש...אבה
הלאו - תמא תפש
62 'מע יעסמ
םהל ןיא רבדמה רוד א"ע חק
ב"ח ינושרגה טוקלי רשב לכ ץק חנל םיקלא רמאיו א"ע חק
'מע י"ח ט"וי תרהט
דיש
וטשפש דע םניד רזג םהילע םתחנ אלו א"ע חק
לזגב םהידי
םימכח ירבד טוקלי
במש 'יס תישארב
יאנגל ןישרוד שיו חבשל ותוא ןישרוד שי א"ע חק
ו 'מע קידצל חרוא יאנגל ןישרוד שיו חבשל ןישרוד שי א"ע חק
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
דכ רמאמ ישילש
לובמה רוד ירהש סמח לש החכ לודג המכ א"ע חק
דע םניד רזג םהילע םתחנ אלו לכה לע ורבע
'וכו לזגב םהידי וטשפש
ףד לארשי בהוא
א"ע חמש
לזגה לע אלא ד"זג םתחנ אל א"ע חק
בקעי ילהא
ז ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
לזגב םהידי וטשפש דע ד"זג םתחנ אל א"ע חק
שורד םיתעל הניב
הלת 'מע דס
לזגה לע אלא םניד רזג םתחנ אל א"ע חק
ג רעש הבושת ירעש
דכ תוא
אלא לובמה רוד לש םניד רזג םתחתנ אל א"ע חק
לזגה לע
(א"דיח) םייח חור
חס 'מע
תרתחמ ןימכ השנמל א"ע חק
א שורד הדוהי ילגד
חי ההגה זט תוא
לקמכ ה"ד א"חב א"שרהמ א"ע חק
'מע ןושל אפרמ
המק
'וכו לקמכ ומצע ףקז סמחהש דמלמ א"ע חק
תשרפ םיספ תנותכ
חרק ,ב"ע טל חלש
ד"ע מ ,א"ע מ
תולעל הדיתע הניא חרק תדע א"ע חק
יבכמה שוריפ
חנק 'מע תומש
חנ ימיב ץקה םתחנ סמח לע א"ע חק
,בקעיל וירבד דיגמ
וט 'יס הרות רוא
ויתורודב י"רא ויתורודב 'יה םימת קידצ א"ע חק
ש"כ ויתורודב רמא ל"רו םירחא תורודב אלו
'וכ םירחא תורודב
אי 'מע רכששי הטמ לזגה לע אלא םניד רזג םתחנ אלש א"ע חק
'יס ג רמאמ ירזוכ
אי
הוהד לכד ליגר היה וז םג שיא םוחנ] ב"ע חק
[הבוטל וז םג :רמא היל אקלס
ת"הע בקעיל תמא
במק 'מע
אבר םשל רזעילא ל"א ב"ע חק
ת"הע בקעיל תמא
חס 'מע
ךירצ התא יתשאל אמש וא ב"ע חק
ת"הע בקעיל תמא
דס 'מע
הל תיא ימ המהבל תושיא ב"ע חק
ת"הע בקעיל תמא
וס 'מע
היתניז אתשיא אירא ב"ע חק
,ו 'מע ד"ח םורמ ימ
טפק
ידכ ב"הוע ןיעמ 'ה םמיעטה לובמה רוד ב"ע חק
ןהמ וענמ הבוט המ ועדיש
ת"הע בקעיל תמא
בע 'מע
הלכא יאמ אבא עדי הוה אל אתיקז יאה ב"ע חק
ת"הע בקעיל תמא
דנ 'מע
המל וז הבית ןקז ב"ע חק
ת"הע בקעיל תמא
זע 'מע
ורועב הקלו הביתב שמיש םח ב"ע חק
יק 'מע םדא תמשנ ךדיב םירוסמו תיזכ םירורמ יתונוזמ ויהי ב"ע חק
ו"ב דיב םירוסמו שבדכ םיקותמ ויהי לאו
(גנשת) םייחה 'ס
טצ ,זס 'מע
ךדיב םירוסמו תיזכ םירורמ יתונוזמ ויהי ב"ע חק
'וכו
ל 'מע ןרהא די חבשל םישרוד שי ב"ע חק
זכ ףד יבא תוכרב
ב"ע
הביתב ושמש ברועו בלכ ב"ע חק
ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע גמ
רוסיא תעב הביתב שמישש אטח םכ ב"ע חק
גוויזהו דוחיה
םימכח ירבד טוקלי
,טפר 'יס תישארב
דצתת
'ר רמא הביתה ןמ ואצי םהיתוחפשמל ב"ע חק
םה אלו םהיתוחפשמל ןנחוי
ףסוי ירמא
מ ףד תישארב
ג"ע-ב"ע
םה אלו םתוחפשמל ב"ע חק
ףסוי ירמא
ד"ע דכ ףד תישארב
הגילבמ וז 'וכו רפוג יאמ ב"ע חק
ת"הע בקעיל תמא
אס 'מע
הגילבמ וכ רפוג יצע יאמ ב"ע חק
םחנמ - םחנמ ירבד
ב"ע אכ ףד ןויצ
'יה המ רכינ עשר ותוא לש ויתוכרבמ ב"ע חק
ןללקל ובלב
(רוטנק) בקעי קלח
בכ שורד
םימי התעבש לש ןביט המ ב"ע חק
ףסוי ירמא
,ג"ע זכ ףד תישארב
ג"ע ל
םע םירוהט תופוע לש ןתרידש ןאכמ ב"ע חק
םיקידצה
ת"הע בקעיל תמא
וס 'מע
םע םירוהט תופוע לש ןתרידש ןאכמ ב"ע חק
םיקידצה
ףד א"ח לארשי יזנג
ב"ע אי
עשר ברועל ארק חנ ב"ע חק
ת"הע בקעיל תמא
טס ,זס 'מע
הביתב ושמיש השלש ב"ע חק
א"ח םורמב רידא
טצ 'פ
לבזל םייתחת ב"ע חק
טק 'מע םדא תמשנ וקבדש ןתוא אלא הטלק אל חנ תבית ב"ע חק
ואב ןהילאמו - םהינימב
א"ח םורמב רידא
גנ 'פ
חכשמ לדגמ ריוא א"ע טק
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
295
ןיבו םוקמל םדא ןיב םיער - םודס ישנא א"ע טק
וריבחל םדא
א"ח םלוע תוביתנ
וסק 'מע
ב"הועל קלח םהל ןיא םודס ישנא א"ע טק
הכ 'מע רסומ טבש םיטחו םפוגב םיער י"רמא םודס ישנא א"ע טק
'וכו םנוממב
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
347
תוירבל םיערו םוקמל םיער םודס ישנא א"ע טק
ב"ח ינושרגה טוקלי םהיקוחו םודסד תונקת ןינעב א"ע טק
םינושאר ישוריפ השנמ ךפש יקנ םד םג א"ע טק
ב"ח ינושרגה טוקלי אמוי דח יערמ ארות דח היל תיאד א"ע טק
שורד םיתעל הניב
הלת 'מע דס
'וכו תותיכ 'גל וקלחנ הגלפה רוד א"ע טק
יולה טבש תושרד
חל 'מע
תותיכ 'גל וקלחנ הגלפה רוד א"ע טק
םינושאר ישוריפ לארשי ינב ובר רשא הבירמ ימ המה א"ע טק
םינושאר ישוריפ םמוי םיתב ךשחב רתח א"ע טק
םינושאר ישוריפ שובל ילבמ וכלה םורע א"ע טק
ב"ח ינושרגה טוקלי םפוגב םיאטחו םנוממב םיער א"ע טק
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
292
אתשידק אתשינכ הלוכד ... ב"ע טק
(רושימ) חולישה ימ
וסק 'מע ב"ח
ותליצה ותשא תלפ ןב ןוא ב"ע טק
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
195
תלפ ןב ןוא תשא ב"ע טק
תשרפ םיספ תנותכ
קלב ,א"ע מ חרק
ד"ע במ
םנהיגב היול השענש ןב ב"ע טק
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
186
אתשידק אתשינכ הלוכד ב"ע טק
(גנשת) םייחה 'ס
וצ 'מע
אתפיר אקפמ אק תוהד אתיבר איהה ב"ע טק
'וכו אינעל
ב"ח ינושרגה טוקלי ומצעל ער חקמ חקלש - חרק חקיו ב"ע טק
תשרפ םיספ תנותכ
חרק ,א"ע טל חלש
ד"ע מ
ומצעל ער חקימ חקלש .חרק חקיו ב"ע טק
ב"ח ינושרגה טוקלי
ףוסב תוטמשהב
תכסמה
בקעי ןב ימנ בושחילו ב"ע טק
הש 'מע רסומ טבש חרק ינב לע הללפתה הנח ב"ע טק
(גרבדלוג) ןושש לוק
המדקה
היל יזייג ךיראמ יוה דכ ב"ע טק
ףד ב"ח לארשי יזנג
א"ע צ ,ב"ע חפ
ומצעל ער חקמ חקל ב"ע טק
לארשי תרטע
'מע (ילאפהאב)
בכק
ומצעל ער חקמ חקל ב"ע טק
הרותבש רואמה חרוק תדע ב"ע טק
בקעי ילהא
זמש ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
לעיו לואש דירומ - חרק תדע ב"ע טק
ב"ח ינושרגה טוקלי ב"הועל קלח םהל ןיא חרק תדע ב"ע טק
םימכח יניע ריאמ
ףד ב"ח ג"ודהמ
המר
'וכו תשקבתמה הדיבאכ ןה ירה חרק תדע ב"ע טק
י"שרבו
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
א"ע טל
תואלפ ול השענש תלפ ב"ע טק
א קלח לארשי רנ
חלר ףד
ומצעל ער חקמ חקל חרק ב"ע טק
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
186
םישודקו םיעונצ םלוכ - י"שר ב"ע טק
ףד לארשי בהוא
א"ע גיר
ומצעל ער חקמ חקלש ב"ע טק
'מע ז"ח ט"וי תרהט
חס
אצנ םרמע ןבל ןיד השוע התא םא יק
שורד רתסא רמאמ
וט
'וכו אצנ םרמע ןבל ןיד השוע התא םא א"ע יק
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
לר 'מע
הוה אדח אנמיז :אנח רב רב הבר רמא א"ע יק
את :אעייט אוהה יל רמא .אחרואב אנילזאק
חרקד יעולב ךל יוחאו
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
לר 'מע
םגש ,'וכ ותמ אל חרק ינבו :א"שרהמב א"ע יק
הבושת ורהרהש רחא אלא ,ויה םיעולבה ןמםה
םש ובשיו םנהיגב הובג םוקמ םהל רצבתנ םבלב
'וכו
יבכמה שוריפ
בפר 'מע םירבד
דוד תיב תוכלמ לע קלוחה א"ע יק
בקעי ילהא
בפ ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
הניכשה לע קלוחכ ובר לע קלוחה א"ע יק
דנשת זומת 'ג 'ס
זס 'מע
הניכשה לע קלוחכ ובר לע קלוחה א"ע יק
םירבד ףסוי ירמא
ד"ע דכ ףד
ובר רחא רהרהמה א"ע יק
ףד א"ח לארשי יזנג
א"ע הפ
םדא לש ונוממ הז 'וגו םוקיה תאו א"ע יק
וילגר לע ומיקמש
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
חכר 'מע
רצבתנ םוקמ .'וכו ותמ אל חרוק ינבו א"ע יק
הריש ורמאו וילע ובשיו םנהיגב םהל
יולה טבש תושרד
טמר 'מע
לכש דמלמ ,'וכו הנחמב השמל ואנקיו א"ע יק
השממ ותשא תא אניק דחא
,בקעיל וירבד דיגמ
'יס םירמא יטוקל
'יס הרות רוא ,אלר
עק
שיא תשאמ והודשחש ...'וג השמ עמשיו א"ע יק
'וכ
לע תופי םינפ
זעש 'מע םילהת
והודשחש דמלמ וינפ לע לופיו השמ עמשיו א"ע יק
השממ ותשאל אניק דחאו דחא לכש ,שיא תשאמ
ב"ח ינושרגה טוקלי וינפ לע לופיו השמ עמשיו א"ע יק
'מע ב"יח םורמ ימ
ט
דמלמ - וינפ לע לפיו השמ עמשיו א"ע יק
שיא תשאב והודשחש
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
א"ע במ
שיא תשאמ והודשחש עמש השמ עמשיו א"ע יק
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
180
קיזחהל רוסיא - 'ותדעו חרקכ היהי אלו' א"ע יק
תקולחמב
'מע םייחו הרות
הכש
'וכו םדא לש ונוממ הז א"ע יק
'מע ט"ח םורמ ימ
חש
שיא תשאמ והודשח א"ע יק
ד קלח םולש ירבד
הס 'מע
'וכו ובר לע קלוחה לכ א"ע יק
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
126
הניכשה לע קלוחכ ובר לע קלוחה לכ א"ע יק
ב"ח םלוע תוביתנ
ול 'מע
ובר לע קלוחה לכ א"ע יק
ד קלח םולש ירבד
זס 'מע
'וכו רחא רהרהמה לכ א"ע יק
'יס ו"ח םולש ירבד
ועקת
'וכו ובר רחא רהרהמה לכ א"ע יק
ףד ב"ח לארשי יזנג
א"ע גצק
רהרהמ וליאכ ובר ירחא רהרהמה לכ א"ע יק
הניכש ירחא
ג רעש הבושת ירעש
חנ תוא
ואלב רבוע תקולחמב קיזחמה לכ א"ע יק
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
חנ רמאמ ישילש
'אנש ואלב רבוע תקולחמב קיזחמה לכ א"ע יק
'וכו
םימכח יניע ריאמ
ק ףד א"ח ג"ודהמ
תשאמ והודשחש 'וכו עמש העומש המ א"ע יק
שיא
שורד רתסא רמאמ
וט
'וכו תקולחמב ןיקיזחמ ןיאש ןאכמ א"ע יק
דיר 'מע ןושל אפרמ א"אב והודשחש דמלמ א"ע יק
דס ףד השמ תכרב
א"ע גפ ,ב"ע
וילגר לע ודימעמש םדא לש ונוממ א"ע יק
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
173
...אכלמ הוה והיא - השמ א"ע יק
בקעי ילהא
זמש ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
תמא ותרותו תמא השמ א"ע יק
'מע ט"ח םורמ ימ
בפר
חריו שמש ולעש דמלמ א"ע טל םירדנ א"ע יק
לובזל
זסר 'מע תבש תעד תומלוע י"ש קידצ לכל ןתיל ה"בקה דיתע א"ע יק
א"ח םלוע תוביתנ
אכר 'מע
אצנ םרמע ןבל ןיד השוע התא םא ע"שבר א"ע יק
ףד ג קלח לארשי רנ
ול
שיא תשאב השמל והודשחש א"ע יק
בקעי ילהא
ומש ףד (ןיטאיסוה)
א"ע דסש ,א"ע
שיא תשאמ והודשחש א"ע יק
תשרפ םיספ תנותכ
ג"ע זמ סחנפ
דחאו דחא לכש .שיא תשאמ והודשחש א"ע יק
ןיקיזחמ ןיאש ןאכמ .השממ ותשא תא אנק
תקולחמב
ףד ש"ארה תושרד
הל שורד א"ע זל
ףסוי ןימטה תונומטמ שלש א"ע יק
'מע י"ח םורמ ימ
יר 'מע ב"יח ,ה
שיא תשאב והודשחש עמש א"ע יק
דנשת זומת 'ג 'ס
הפר 'מע
ב"הועל קלח םהל שי רבדמה רוד םאה ב"ע יק
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
לר 'מע
יתחונמ לא ןואובי םא יפאב יתעבשנ רשא ב"ע יק
םיאבה תורוד דגנכ אלא הז קוספ רמאנ אל .'וכו
'וכו רודו רוד לכבש םיקידצ ולא ,ידיסח יל ופסא
'מע ב"ח שבד תורעי
חס
יב ינרזוחו יתעבשנ יפאב ב"ע יק
בקעי ילהא
וש ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
'וכו ב"הועל קלח םהל ןיא רבדמה רוד ב"ע יק
ב"ח ינושרגה טוקלי ב"הועל קלח םהל ןיא רבדמה רוד ב"ע יק
יולה טבש תושרד
הס ,גי 'מע
םהל רצבתנ םוקמ ,'וכו ותמ אל חרוק ינבו ב"ע יק
םנהיגב
םירקיעה 'ס
בירת 'מע (רושימ)
אבה םלועה ייחל םיכוז תוקונית יתמיאמ ב"ע יק
ןמא רמול םיעדוישמ 'וכו
םימכח ירבד טוקלי
גער 'יס ארקיו
רזוח וניאו ךלוה םויה המ ב"ע יק
א"ח ט"וי תשודק
ד"ע טי ףד
םיטבשה תרשע ףא ריאמו ליפאמ םוי המ ב"ע יק
'וכו
יולה טבש תושרד
גש 'מע
םיטבשה תרשע ףא ,ריאמו ליפאמ םוי המ ב"ע יק
'וכו םהל הליפאש
םירקיעה 'ס
ופרת 'מע (רושימ)
'וכו רוזחל ןידיתע םניא םיטבשה תרשע ב"ע יק
'מע א"ח םייח עפש
טצ
ב"הוע ייחל םינמוזמ םיטבשה תרשע ב"ע יק
ב"ח םלוע תוביתנ
חיק 'מע
ה"ועל אב יתמיא ןטק ב"ע יק
(גנשת) םייחה 'ס
טי 'מע
העשמ 'וכו ב"הועל אב יתמיאמ ןטק ב"ע יק
ןמא רמאיש
,זע 'מע םייח ךרד
זמשת
ב"הועל אב יתמיאמ ןטק ב"ע יק
ב"ח ינושרגה טוקלי ב"הועל אב יתמיאמ ןטק ב"ע יק
'מע לארשי תראפת
טי
ב"הועל קלח ול שי דלונש ןטק ב"ע יק
,המכח תישאר
וכ קרפ םינב לודיג
םה יתמיאמ םיתמ םהש לארשי ינטק ב"ע יק
'וכו ןמא תונעל ועדישמ ...ב"הועה ייחל םיאב
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
ד"ע וע
ב"הועל ןה ןיאב רמוא א"ר ב"ע יק
ג רעש הבושת ירעש
עק תוא
ב"הועל ףנעו ז"הועב שרוש ב"ע יק
א"ח שבד תורעי
גמר 'מע
אלו ןידבאד לע לבח ה"בקה ל"א א"ע איק
'וכו ןיחכתשמ
'מע א"ח םייח עפש
בצ
'וכו והיירמל 'יל אחינ אל י"ר ל"א א"ע איק
(רוטנק) בקעי קלח
ו שורד
ריעה לכ הכזמ ריעב דחא א"ע איק
בנ ףד יבא תוכרב
ב"ע
םיקידצל םיפא ךרא ה"בקהל השמ רמא א"ע איק
םיעשרל ףא ול רמא
השמל הלפת
הר 'מע (ונינשומלא)
דחא קוח וליפא ריישמש ימל ל"ר רמא א"ע איק
'וכו
תומש ףסוי ירמא
א"ע אל ףד
אוביר 'סמ םינש םירצממ ןתאיצי ףא א"ע איק
'מע ןושל אפרמ
במר ,חלר
םיעשרל ףא םיפא ךרא א"ע איק
(רושימ) חולישה ימ
הצ 'מע א"ח
האר םיפא ךרא א"ע איק
ת"הע ייחב ונבר
ונש-הנש 'מע ב"ח
האר םיפא ךרא א"ע איק
ת"הע בקעיל תמא
אלק 'מע
אצמ אלו הרש תא רובקל םוקמ שקב א"ע איק
ב"ח ינושרגה טוקלי ךלהתה םוק םהרבאל יתרמאו א"ע איק
(א"דיח) םייח חור
וס 'מע
םיכלמ א"ל תמחלמב אלו א"ע איק
156 'מע תימואלה תודהיה האר םיפא ךרא ?האר המו א"ע איק
(רוטנק) בקעי קלח
גי ,ד שורד
ה"ערמ שנענ הז רבד לעו א"ע איק
ףד ךלמילא םעונ
ג"ע אס
:שיקל שיר רמא - קוח ילבל היפ הרעפו א"ע איק
:ןנחוי יבר ול רמא .דחא קוח וליפא ריישמש ימל
וליפא אלא ,יכה והל תרמאד והיירמל אחינ אל
דחא קוח אלא דמל אל
לאומש ירבד
ועק 'מע (חנשת)
'וכ ל"ר רמא ,קוח ילבל היפ הרעפו א"ע איק
הפ 'מע רכששי הטמ אל 'יפא רמא י"ר ,קוח ילבל היפ הרעפו א"ע איק
'וכו דחא קח אלא םייק
םימכח ירבד טוקלי
טסר 'יס תישארב
שממ החפשממ םינשו ריעמ דחא א"ח א"ע איק
'וכו ריעה לכ ליצמ ריעמ דחא א"חו
'מע עשוהי תקלח
גק הרעה ומק
ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח א"ע איק
ב"ח ינושרגה טוקלי ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח א"ע איק
ב"ח ינושרגה טוקלי
גנק 'מע
ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח א"ע איק
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע הפש
י"שרבו ,ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח א"ע איק
םש
יבכמה שוריפ
ומת 'מע םירבד
...ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח א"ע איק
יבכמה שוריפ
הצר-דצר 'מע תומש
...ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח א"ע איק
(א"דיח) םייח חור
וס 'מע
ןידבאד לע לבח א"ע איק
ד קלח םולש ירבד
ונ 'מע
'וכו אק הוהד הייזח א"ע איק
'יס ו"ח םולש ירבד
אפת
'וכו ףייח אק הוהד הייזח א"ע איק
רמאמ עשוהי ןסוח
צק 'מע ד"פ א
בתיו קלסו השיר ףיח אק הוהד הייזח א"ע איק
ברד המק
יבכמה שוריפ
אלר 'מע תומש
...אוביר םישישמ םינש םירצממ ןתאיצי א"ע איק
חישמה תומיל ןכו
'מע א"ח םייח עפש
בצ
אקד כ"רל בר 'יזח 'וכו אנהכ בר ביתי א"ע איק
'וכו 'ישיר ףייח
ב"ח ינושרגה טוקלי םכב יתלעב יכנא יכ א"ע איק
ב"ח ינושרגה טוקלי ה"בקהל ואצמ םורמל השמ הלעשכ א"ע איק
א"ח שבד תורעי
'מע ב"ח ,זער 'מע
הר ,ול
ה"בקהל ואצמ םורמל השמ הלעשכ א"ע איק
'וכו םייפא ךרא בתכש
תשרפ םיספ תנותכ
םישודק ,ג"ע ג וצ
מ חרק ,ב"ע טי
ד"ע במ קלב ,ד"ע
ילבל היפ הרעפו השפנ לואש הביחרה ןכל א"ע איק
דחא קוח וליפא ריישמש ימל .קח
ב"ח ינושרגה טוקלי השפנ לואש הביחרה ןכל א"ע איק
ב"ח ינושרגה טוקלי
בנק 'מע
השפנ לואש הביחרה ןכל א"ע איק
םירקיעה 'ס
זת 'מע (רושימ)
ןמ דחא קח וליפא םייק אלש ימל א"ע איק
הרותה
'מע םייח ךרד
זמשת
דחא קוח וליפא ריישמש ימל א"ע איק
ת"הע ייחב ונבר
,חמש-זמש 'מע ב"ח
אנש
םיעשרלו םיקידצל א"ע איק
הרותבש רואמה ךיתובאל יתובא ושע המ א"ע איק
םימכח ירבד טוקלי
וק 'יס תישארב
האר םיפא ךרא א"ח השמ האר המ א"ע איק
האר תמא א"חו
לע תופי םינפ
בסת 'מע םילהת
החפשמב םינשו ריעב דחא םיעשר שנוע א"ע איק
בקעי ילהא
וכק ףד (ןיטאיסוה)
חכק ,ב"ע זכק ,א"ע
ב"ע-א"ע טכק ,א"ע
השמ שנענ הז רבד לע א"ע איק
ב"ח ינושרגה טוקלי הערפל השעא רשא הארת התע א"ע איק
'מע ט"ח םורמ ימ
הק
םיכלמ 'אי תמחלמב אלו הארת התע א"ע איק
זסר 'מע תבש תעד הרטע תויהל ה"בקה דיתע א"ע איק
'מע ןויערה רוא
בלק
ףא ןורח קלתסנ ,םיעשר ודבא ב"ע איק
'מע עשוהי תקלח
ופק הרעה יק
תויסנכ יתבב םיבירעמו םימיכשמש ולא ב"ע איק
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
זיק 'מע םינורחא
...תחדינה ריעב ןיד ןישוע םתא םא ב"ע איק
זמ 'מע ןויערה רוא םימש לוע וקרפש - לעילב ינב ב"ע איק
'מע ןויערה רוא
בלק
הלוע ןברקכ - תחדינה ריעב ןיד ב"ע איק
י ףד השמ תכרב
ב"ע
ל"רו י"ר - קוח ילב היפ הרעפו ב"ע איק
'מע ב"ח שבד תורעי
ופ
'וכו םךועב ףא ןורח םלועב םיעשרש ז"כ ב"ע איק
גפק 'מע ןושל אפרמ םלועב ףא ןורח םלועב םיעשרהש ןמז לכ ב"ע איק
םידעומ םייח יתפש
ונ 'מע א"ח
ה"בקהל ואצמ םורמל השמ הלעשכ ב"ע איק
ךרא ע"שבר וינפל רמא םיפא ךרא בתוכו בשויש
םיעשרל ףא ול רמא םיקידצל םיפא
'מע םירפא ןינב
[הכלה] וסק
איק
(רוטנק) בקעי קלח
ה שורד
'וכו תחדינה ריע לש 'יצח המהב א"ע ביק
ת"הע בקעיל תמא
חיק 'מע
םנוממ הכותב ורודיש םהל םרג ימ א"ע ביק
חס 'מע לארשי ינבל הלחב ינש רשעמ ב"ע ביק
82 הנומאה תורוא
(תכלוהו ה"ד)
ןדפק והילא אבא א"ע גיק
'מע ב"ח שבד תורעי
זכק
'וכו השמד אתטוול אתשה רמא א"ע גיק
םימכח יניע ריאמ
טי ףד ג"ח ב"ודהמ
ב"ע
אלו 'וכו ם"וכע היל םיקוא ארבג אוההו א"ע גיק
'וכו ארטימ היל קיבש
,המכח תישאר
המדקה ,תווצמ
כ תוא
תישענ הניא תחא הזוזמ הב שיש ריע לכ א"ע גיק
תחדנה ריע
'מע ב"ח שבד תורעי
הכק
'וכו םיריבאב רמאנש עמשממ א"ע גיק
םירקיעה 'ס
אצת 'מע (רושימ)
חילש דיב ורסמנ אל תוחתפמ השלש א"ע גיק
ת"הע בקעיל תמא
דע 'מע
ברה דיב תחאו דימלת דיב םיתש א"ע גיק
ףד ש"ארה תושרד
גכ שורד א"ע הכ
'וכו ורודל דבא קידצה ב"ע גיק
ב"ח ינושרגה טוקלי םרחה ןמ המואמ ךדיב קבדי אלו ב"ע גיק
יולה טבש תושרד
מר 'מע
םלועל האב הער ,םלועה ןמ רטפנ קידצ ב"ע גיק
'מע ןויערה רוא
בלק
האב הבוט ,םלועה ןמ דבא עשר ב"ע גיק
יולה טבש תושרד
הפר ,אלק 'מע
ףא ןורח ,םלועב םיעשרהש ןמז לכש ב"ע גיק
םלועב

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US