Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת סנהדרין (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת סנהדרין
דפים ב-כא

דפים כב-לח דפים לט-נז דפים נח-עד דפים עה-צא דפים צב-צז דפים צח-קג דפים קד-קיג

לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 דיני ממונות בג' ל"ל ג'שמחה לאיש דף מ ע"ד
ב ע"א01 דיני ממונות בשלשהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סנהדרין א
ב ע"א01 דיני ממונות בשלשה וכו' בי"ד של שבעים ואחדלקוטי שיחות חי"ז עמ' 212
ב ע"א01 דיני ממונות בשלשה וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קכו
ב ע"א01 דיני ממונות בשלשה רבי אומר בחמשהצמח צדיק (תשסז) עמ' ת
ב ע"א03 נזק וחצי נזקעולת חודש ח"ג מאמר שפה
ב ע"א08 מצות קידוש החודש תלויה בב"דגור אריה ויקרא פ"ח הערה 117
ב ע"א11 עיבור השנה מתחילין בג' ואח"כ בה' ואח"כ בשבעהבני יששכר ח"א דף לט ע"ד
ב ע"א12 סמיכת זקנים בשלשהאמרי יוסף בראשית דף קעג ע"ד
ב ע"א12 סמיכת זקנים ועגלה ערופהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף לג ע"ב [קכ ע"ב ד"ה ואפשר]
ב ע"א12 סמיכת זקנים וערופת עגלה בשלשהאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עא ע"ג
ב ע"א13 החליצה והמיאונין בג'ילקוט הגרשוני ח"ב
ב ע"א14 ההקדשות בשלשה וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 176
ב ע"א16 דיני נפשות דנים בב"ד של כ"גגור אריה שמות פכ"ג הערה 4, במדבר פל"ה אות י
ב ע"א17 הרובעעולת חודש ח"ג מאמר קלה, קלז, קמ
ב ע"א17 הריגת בהמה צריך שיהיה על פי בית דין של כ"גשם דרך - הישר והטוב עמ' מט
ב ע"א17 להמית שור בעי ב"ד של כ"ג דייניםגור אריה שמות פכ"א הערה 643
ב ע"א17 שנאמר והרגת וכו' ואומרמשנת חיים ויקרא עמ' שנט
ב ע"א19 כמיתת בעלים כך מיתת השורלקוטי שיחות ח"ו עמ' 329
ב ע"א19 כמיתת הבעל כך מיתת השורגור אריה ויקרא פ"א אות יח
ב ע"א20 הזאב והארי לענין הרגו אדםנטריקן (תשעד) עמ' קע
ב ע"א20 הזאב והאריאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמח
ב ע"א20 הזאב כו' והנחש כו' כל הקודם להורגן זכה ר"ע אומר וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 160
ב ע"א21 חיה טורפת כל הקודם להרגה זכהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שס
ב ע"א22 אין דנין לא את השבט וכו' אלא בב׳׳ד של ע"אכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 149
ב ע"א22 אין דנין לא את השבט ולא את נביא השקר ולא את הכהן גדול אלא ע"פ בי"ד של ע"ארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שז
ב ע"א22 ב"ד של ע"א - לא נזכר זקן ממראמשנת חיים דברים עמ' שעב
ב ע"א22 יש צורך בע"א דיינים לדון את השבט שרובו עבד ע"ז במזידגור אריה בראשית פמ"ח הערה 38, במדבר פכ"ו הערה 101
ב ע"א23 אין מוציאין וכו' אלא על פי בית דין של ע"אהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סט
ב ע"א23 אין מוציאין למלחמת הרשות אלא על פי בית דין של שבעים ואחדמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 361
ב ע"א23 אין מוציאים את הרבים למלחמת הרשות אלא עפ"י ב"ד של ע"אנזר הקדש ח"ג עמ' קכא
ב ע"א23 למלחמת הרשות ע"פ ב"ד של ע"אמכמני עוזיאל עמ' שעב
ב ע"א23 מלחמת רשות ע"פ ב"ד של ע"אאור הרעיון עמ' קלט
ב ע"א24 אין העזרה מתקדשת רק ע"י ע' סנהדריןלחמי תודה דף יז ע"ב
ב ע"א24 אין מוסיפין על העזרות אלא בשבעים ואחדקול שמחה פ' וירא סי' יח
ב ע"א24 אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלךמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 192
ב ע"א25 אין עושין סנהדרין קטנה אלא ע"פ ב"ד של שבעים ואחדגור אריה דברים פט"ז הערה 70
ב ע"א27 אין עושין עיר הנדחת ג' (עיירות)לקוטי שיחות חל"ה עמ' 70
ב ע"א28 סנהדרי גדולה היתה של שבעים ואחדאמרי יוסף דברים דף נח ע"א
ב ע"א28 סנהדרין גדולה של שבעים ואב בית דין על גביהםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שכו
ב ע"א28 סנהדרין גדולה של שבעים ואחדבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ה אות ב
ב ע"א28 סנהדרין גדולה היחה של שבעים וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רלב
ב ע"א28 סנהדרין הגדולה היתה של ע"אילקוט הגרשוני ח"ב
ב ע"א29 מנין לגדולה שהיא של שבעים ואחר וכו'טוב ירושלים במדבר פי"א פסוק טז
ב ע"א29 מנין לסנהדרין גדולה שהיא של שבעים ואחד וכו'לחמי תודה דף רמז ע"א
ב ע"א29 מנין שבעים זקנים למנין הסנהדריןתפארת צבי במדבר עמ' קמ
ב ע"א30 אספה לי שבעים אישדברי הרב עמ' לג
ב ע"א30 אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ומשה על גביהןשל"ה (תשנז) פרשת חוקת אות ז
ב ע"א30 ומשה על גביהןלקוטי מאמרים עמ' 144
ב ע"א30 ומשה על גביהןלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 194
ב ע"א30 ומשה על גביהןמשנת חיים דברים עמ' תקכה, תקלג
ב ע"א30 משה היה על גביהן של סנהדריןנחמד ונעים (תשסח) פנחס ד"ה וצויתה
ב ע"א30 ר' יהודה אומר שבעיםלחמי תודה דף סד ע"ב
ב ע"א31 ומנין לקטנה וכו' והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלחלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1332, חכ"ט עמ' 114
ב ע"א31 ומנין לקטנה שהיא של עשרים ושלשה וכו' מוסיפין עליהם עוד אחד הרי כאן עשרים ושלשהשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות כג, ל
ב ע"א31 ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלתפרי צדיק משפטים אות ג
ב ע"א31 ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלתאמרי נועם (מועדים) סי' ג וסי' יט לפ' שקלים
ב ע"א31 ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלתבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפ, דברים עמ' תר
ב ע"א31 ושפטו העדה והצילו העדה, בעינן עדה שופטת ועדה מצלתערבי נחל (תשסד) עמ' תעח, תתרלט, תתרמא
ב ע"א31 ושפטו העדה והצילו העדה בב"ד של כ"ג דייניםגור אריה ויקרא פ"ל הערה 61
ב ע"א32 אין עדה פחות מעשרה ונלמד ממרגליםתפארת צבי במדבר עמ' קמד
ב ע"א32 אין עדה פחותה מי'תורת יחיאל בראשית עמ' קסב
ב ע"א32 והצילו העדה וכו' עשרהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 85
ב ע"א32 ומנין לעדה שהיא עשרהקהלת משה (תשסב) עמ' רא
ב ע"א32 ומנין לעדה שהיא עשרה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תעא
ב ע"א32 ומנין לעדה שהיא עשרהדרך חיים (תשלה) עמ' שי, שמ
ב ע"א32 מנין לעדה שהיא עשרה וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' לו
ב ע"א32 עדה שופטת ועדה מצלתשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 373 ,305
ב ע"א33 עד מתי לעדה הרעה יצאו יהושע וכלבאגרא דכלה ח"ג עמ' קמז
ב ע"א33 ומנין להביא עוד ג'ילקוט הגרשוני ח"ב
ב ע"א35 לא כהטייתך לטובה הטייתך לרעהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רלח
ב ע"א35 לא כהטייתך לטובההמאור שבתורה (לסין)
ב ע"א36 אין הולכים אחר הרוב לחוב על ידי אחד רק על ידי שניםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא יא
ב ע"א36 אין מטין בדיני נפשות עפ"י אחדזכרון דברים (תשנט) עמ' קנו
ב ע"א36 לא הולכים אחר רוב של דיין אחד בדיני נפשותטוב טעם שמות עמ' קעט
ב ע"א רש"י ד"ה גזילותבנין אפרים עמ' קיב, קלג, רלז [הלכה]
ב ע"א רש"י ד"ה הזאבלקוטי שיחות ח"ו עמ' 130
ב ע"א רש"י ד"ה וחבלות - ובגמ' פריך היינו דיני ממונות (ותוס' חכמי אנגליא)לקוטי שיחות חכ"א עמ' 476
ב ע"א רש"י ד"ה נזק - דשור המועד או אדם שהזיקו (ותוס' חכמי אנגליא)לקוטי שיחות חכ"א עמ' 476
ב ע"ב02 כמה יהא בעירדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפ
ב ע"ב19 אין בית דין פחות מג'בני יששכר ח"א דף צג ע"ג
ב ע"ב19 מן התורה בעינן ג'חכמת התורה משפטים עמ' יח
ב ע"ב22 ב"ד מומחין (ובחי' הר"ן)באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יב אות א
ב ע"ב27 אמר רבי חנינא דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירהלב המשפט ח"ב שיעור ט [הלכה]
ב ע"ב27 דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 110
ב ע"ב27 אחד דיני ממונותנפש הרב עמ' שיז
ב ע"ב27 דיני ממונות וכו' בדרישה וחקירה וכו' לא בעינן וכו' שלא תנעול דלתלקוטי שיחות חי"ט עמ' 188
ב ע"ב רש"י ד"ה אי קסברגור אריה שמות פכ"א הערה 92
ב ע"ב רש"י ד"ה משום דר"ח, מיוחס לר"ן שםדרכי חושן עמ' כ [הלכה]
ב ע"ב תוס' - יכולים לקבל עליהם שהדיוטות ידונו אותםגור אריה דברים פט"ז הערה 100
ב ע"ב תוס' ד"ה ליבעיגור אריה שמות פכ"א הערה 87
ב ע"ב תוס' ד"ה ליבעי נמי מומחיןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמג
ב ע"ב תוס' ד"ה ליבעי נמי מומחיןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ד
ב ע"ב תוס' ד"ה מלךשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רצ
ב ע"ב תוס'בנין אפרים עמ' קו [הלכה]
ג ע"א06 ג' הדיוטות הוא במקום יחיד מומחהצפנת פענח (תשסו) עמ' רפז
ג ע"א07 ועוד שלשה שלמה למה לישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכז
ג ע"א09 רב אחא בריה דרב איקאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעו
ג ע"א10 חד נמי כשרברכת שלמה חו"מ עמ' ט [הלכה]
ג ע"א10 מדאורייתא חדדרכי חושן עמ' קצט, רא [הלכה]
ג ע"א10 מדאורייתא חדעולת חודש ח"ג מאמר רכז
ג ע"א12 א"א דלית בהו חד דגמירמחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93)
ג ע"א12 בתלתא אי אפשר דלית בהו חד דגמיר+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קפג
ג ע"א15 מאי איכא בין רבא לר"א, לרבא ל"ל דשמואל דשנים שדנו דיניהם דין, לרב אחא אית לי' דשמואלדברים נחמדים (תשסה) עמ' קצא
ג ע"א18 לדעת רבא מדין תורה בדיני ממונות נמי בעינן שלשהצדקה חיים דף נה ע"ג [קצה ע"ב]
ג ע"א19 דר"א אית ליהעולת חודש ח"ג מאמר שעט-שפ
ג ע"א25 איידיעולת חודש ח"ג מאמר שפד, שפו
ג ע"א רש"י ד"ה דגמיר - ששמע מחכמים ומדיינץלקוטי שיחות חל"ד עמ' 161
ג ע"א תוס' ד"ה בלאלב המשפט ח"ב שיעור ט [הלכה]
ג ע"א תוס' ד"ה שלא - גזילות כו' שתנעול דלת בפני גזלניןלקוטי שיחות חל"ד עמ' 111
ג ע"א תוס' ד"ה שלא תנעולנפש הרב עמ' רסח
ג ע"א תוס' ד"ה שלאעולת חודש ח"ג מאמר שפז
ג ע"א ר"ן (ולא לפני הדיוטות)עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ד-ה
ג ע"ב אין ב"ד פחות מג'טוב טעם שמות עמ' קעג
ג ע"ב בעינן מן התורה שלושה מומחיןחכמת התורה וארא עמ' רנב
ג ע"ב שלשה מנלן דתנו רבנן ונקרב בעל הבית וכו' אשר ירשיעון אלהים הרי כאן שלשהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רפא
ג ע"ב עד האלהים יבא דבר שניהם הרי כאן שנים אשר ירשיעון אלהים הרי כאן שלשה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סנהדרין א
ג ע"ב אין בית דין שקולאור אברהם - רות עמ' רמט
ג ע"ב תנו רבנן דיני ממונות בשלשה רבי אומר בחמשהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות צח
ג ע"ב נאמר אלקים למעלה ונאמר אלקים למטה ואין בית דין שקולצמח צדיק (תשסז) עמ' ת
ג ע"ב תוס' ד"ה דיני ממונותתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסג, רו, רח, של
ג ע"ב תוס' ד"ה מוקי להדגלי יהודה דרוש א אות יב
ג ע"ב תוס' ד"ה מוקי, בדיני ממונות לא שייך זכות וחובהקומץ המנחה (צונץ) דרוש עח
ד ע"א04 יש אם למקרא ויש אם למסורתויברך דוד עמ' קיז
ד ע"א04 יש אם למקרא או למסורתצמח דוד (סקאליע) עמ' קעו, תה
ד ע"א04 יש אם למקרא או למסורתמצווה ועושה ח"א עמ' תקנג-תקנד, תרג
ד ע"א04 יש אם למקראאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רא
ד ע"א04 יש אם למקראשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות טו
ד ע"א04 יש אם למקרא ולמסורתזכרון דברים (תשנט) עמ' פב
ד ע"א12 'שבועיים קרינן' ויש אם למקרארב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריג,
ד ע"א22 מחלוקת ר' שמעון ורבנן בסוכה כמה דפנות צריך להיותלחמי תודה דף רד ע"א
ד ע"א25 ר"ש ס"ל יש אם למקראחמודי צבי מועדים עמ' תסד
ד ע"א25 רבנן סברי יש אם למסורת ורבי שמעון סבר יש אם למקראשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות נד
ד ע"א32 לרביעית דםהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק טז
ד ע"א32 רביעית דם הבאה מב' מתיםעיוני רש"י במדבר עמ' שיז
ד ע"א33 נפשת כתיבגור אריה ויקרא פכ"א אות כ
ד ע"א רש"י בתר קרייה אזלינן דהיא עיקרגור אריה שמות פי"ב הערה 573, במדבר פט"ו הערה 125
ד ע"א תוס' ד"ה כלהו, יש אם למקרא ולמסורת היכא דאיכא לקיים תרווייהורב טוב דף ס ע"ב
ד ע"ב26 והתניא לטטפת לטטפת לטוטפות וכו' ורש"י ד"ה כתפי ותוס' ד"ה ד"המצווה ועושה ח"א עמ' שז, שיד
ד ע"ב26 'ולטטפת' 'לטטפת' 'לטוטפות' הרי כאן ארבעאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 510
ד ע"ב26 לטוטפות, הוא מנין הפרשיות שבתפיליןאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' מג
ד ע"ב26 לטטפת כו' הרי כאן ארבעמשנת חיים דברים עמ' ש
ד ע"ב26 לטטפת לטטפת טוטפות הרי כאן ארבעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תח הערה 27
ד ע"ב26 לטטפת, לטטפת, לטוטפות - הרי כאן ארבעבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' מב
ד ע"ב26 לטטפת, לטטפת, לטוטפות - הרי כאן ארבעבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קפד
ד ע"ב26 לטטפת, לטטפת, לטוטפות - הרי כאן ארבעבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' לא
ד ע"ב27 רבי עקיבא אומר אינו צריך, טט בכתפי שתים, פת באפריקי שתיםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שמא
ד ע"ב28 בתים קרוין טוטפות, טט בכתפי שתים, פת באפריקי שתיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רעח
ד ע"ב28 טט בכתפי שנים פת באפריקי שתיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתפא
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםגור אריה שמות פי"ט אות כ
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםזרע קודש - מועדים עמ' שו
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשכז, תשצו
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםמשנת חיים דברים עמ' קט, קיד
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קסז
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתכא
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ואתחנן כ
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 24
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' מ
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםדברים נחמדים (תשסה) עמ' צא
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםדרשות מהר"ם שיק עמ' תרסד
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ט
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפה
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםשרגא המאיר מועדים עמ' רנט
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםתפארת צבי במדבר עמ' קפו
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםדברי שמואל (תשנח) עמ' פב, קלז
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםמרפא לשון עמ' עו
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' לג
ד ע"ב28 פת באפריקי שתיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ב
ד ע"ב31 והרי יראההכתב והקבלה שמות פל"ד פסוק כג
ד ע"ב35 כדרך שבא לראות כך בא ליראותברכת טוב עמ' פא, פה
ד ע"ב35 כדרך שבא לראות כך בא ליראותחכמת התורה וירא עמ' תרלט
ד ע"ב35 כדרך שבא לראות כך בא ליראות וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' פה, קי
ד ע"ב38 אמר קרא לא תבשל גדי, דרך בישול אסרה תורהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפו
ד ע"ב38 דרך בישול אסרה תורהלקוטי שיחות ח"ו עמ' 144
ד ע"ב38 דרך בישול אסרה תורהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מו ע"ד
ד ע"ב38 לא תבשל גדי, דרך בישול אסרה תורה [ובתוס' שם]גנזי צדיקים (תשסב) עמ' צד
ד ע"ב רש"י ד"ה כתיב, כדרך שבא לראותךטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כ
ד ע"ב רש"י ד"ה דרך בישולבנין אפרים עמ' רלז [הלכה]
ד ע"ב תוס' ד"ה דנין, תימא הא אפי' פנים מפנים לא גמרי'.קדושת לוי (תרצט) דף קכח ע"א
ד ע"ב תוס' ד"ה כדרך שבא לראותמאמר אסתר (תשסב) עמ' עח
ד ע"ב תוס' ד"ה לטטפתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק יד
ה ע"א01 אם הוא מומחה לרביםחלק יעקב (קנטור), חלק בראש
ה ע"א01 ואם היה מומחה לרבים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רכב
ה ע"א01 יחיד מומחה דן יחידידרך חיים (תשלה) עמ' תכז
ה ע"א01 מומחה לרבים דן אפילו ביחידבנין שאול עמ' קסב
ה ע"א02 אר"נ אנא דן דיני ממונות יחידיישראל קדושים עמ' 66
ה ע"א02 כגון אנא דן דיני ממונות ביחידיבנין שאול עמ' קסב
ה ע"א04 גמירנא וסבירנא וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 161
ה ע"א16 דהכא שבט והתם מחוקק וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 193
ה ע"א16 דהכא שבט והתם מחוקק כדתניא לא יסור שבט מיהודה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנד
ה ע"א16 הכא שבט התם מחוקקלקוטי מאמרים עמ' 120
ה ע"א16 הכא שבט התם מחוקקפרי צדיק לחנוכה אות א
ה ע"א16 שבט ומחוקק - א"י ובבלמכמני עוזיאל עמ' שכ
ה ע"א17 אלו ראשי גליות שבבבל וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שי
ה ע"א17 אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבטרנת יצחק - פרק חלק עמ' ריא
ה ע"א17 אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבטויקרא יעבץ עמ' רכט
ה ע"א17 כדתניא לא יסור וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קטו
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו וכו' בני בניו של הללנזר הקדש ח"ב עמ' סט, ח"ג עמ' רעא, תקג
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויותנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרנב
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבלויקרא יעבץ עמ' קמט
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל שרודין את ישראל בשבטרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעה, רו, שפד
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שסב, תעג
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות וכו' בני בניו של הלל שמלמרין תורה ברביםשל"ה (תשנז) פרשת ויחי אות כז
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ג עמ' כז
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבלברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר טז
ה ע"א17 ראשי גלויות משבט יהודהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 182
ה ע"א17 ראשי גליותהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק יח = פכ"ט פסוק ט
ה ע"א17 שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל שרודין בשבטפרי צדיק וישב אות ג
ה ע"א17 שבט מלשון יסורים, כמו רודים בשבטכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' נב
ה ע"א19 בני בניו של הלל ותוס׳ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' ס
ה ע"א19 בני בניו של הלל מלמדים תורה לרביםדברי חנינא - מזלות עמ' קי
ה ע"א19 הלל ובניו למדו תורה ברביםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קצד
ה ע"א19 ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הללעיוני רש"י במדבר עמ' שסט
ה ע"א19 ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברביםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמט
ה ע"א19 ומחוקק מבין רגליו תוס'תורת יחיאל בראשית עמ' תכו
ה ע"א19 ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברביםאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קל
ה ע"א19 ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברביםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רצא, שז
ה ע"א26 לאו מינייכו נקיטנא רשותאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלא
ה ע"א32 מאי רשותא יורה יורה ידין ידיןמצווה ועושה ח"א עמ' תקכו
ה ע"א34 יורה יורה ידין ידיןגור אריה במדבר פכ"ז הערה 57
ה ע"א34 מי שבא לדון ולהורות צריך ליטול רשות ממי שגדול הימנומצווה ועושה ח"ב עמ' תרמט
ה ע"א34 סומך יורה יורה ידין ידיןבני יששכר ח"ב דף קיב ע"ד
ה ע"א35 יתיר בכורותטוב טעם דברים עמ' עט
ה ע"א36 בן אחותי יורד לבבלתורת אביגדור ח"ג עמ' קמח
ה ע"א37 יתיר בבכורות אל יתיראהבת ציון דרוש ט
ה ע"א37 רבי נתן רשות לרב לדוןצוף דבש (לוין) מאמר ג בתחלתו
ה ע"א37 רבי נתן רשות לרב רק להורות ולדון וכו'אור אברהם ברכות עמ' קפב
ה ע"א40 רב בר אחוה דהוה בר אחתיה וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קעו
ה ע"א רש"י ד"ה ואי לאדרכי חושן עמ' עד [הלכה]
ה ע"א תוס' ד"ה דהכא נשיאים שבא"י מנקבות של יהודהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ו
ה ע"א תוס' ד"ה כגוןאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף עט ע"א
ה ע"א תוס' ד"ה דןגור אריה שמות פכ"א הערה 87
ה ע"ב01 אחותי על שם חכמתוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשנט
ה ע"ב04 אמר רב י"ח חדשים גדלתי אצל רועי בקרימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' עה, שפח, תרסט
ה ע"ב04 אמר רב י"ח חדשים גדלתי אצל רועה בהמה וכו'תורת מנחם ח"ו עמ' 69
ה ע"ב04 אמר רב שמונה עשר חדשים גדלתי אצל רועי בהמה לידע וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לו
ה ע"ב04 אמר רב, י"ח חדשים גדלתי אצל רועה בהמה, לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עוברדעת תורה במדבר עמ' נז
ה ע"ב04 והאמר רב י"ח חדשים גדלתי אצל רועה בהמה לידע איזה מום וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 198
ה ע"ב04 משום דלא בקי במומא וכו'טוב ירושלים שמות פי"ב פסוק מג
ה ע"ב05 י"ח חדשים גדלתי אצל רועה בהמות לידע איזה מום קבועאהבת ציון (תשסד) עמ' קה
ה ע"ב05 רב גר י"ח חודש בין רועי בהמות כדי לדעת כל המומיםימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' רלד
ה ע"ב05 שמונה עשר חדשים גדלתי אצל רועה בקר וכו'שביב אור עמ' צו, קצז
ה ע"ב24 רבי גזר תלמיד אל יורהטהרת יו"ט ח"י עמ' נו {גזירות אחרי החורבן}
ה ע"ב25 נטל רשות מרבו וברש"ידרכי החיים ח"א עמ' קעג
ה ע"ב28 מורה הלכה בפני רבועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתלא
ה ע"ב28 תלמיד אל יורה הלכה אלא אם כן היה רחוק ממנו ג' פרסאות כנגד מחנה ישראלדברים נחמדים (תשסה) עמ' צב
ה ע"ב28 תלמיד אל יורה הלכה במקום רבו אא"כ רחוק ממנו שלש פרסאותעקבי אבירים (תשסה) עמ' רפד, רנח
ה ע"ב29 מחנה ישראל תלתא פרסימאמרי הראיה עמ' 472
ה ע"ב34 גבה עינים הוה, נתן עיניו בגרושה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קעה, במדבר עמ' צז, שפג
ה ע"ב38 שנים שדנו דיניהם דין אלא שנקרא בית דין חצוףחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מא
ה ע"ב תוס' ד"ה אא"בלקוטי שיחות חי"ב עמ' 54
ה ע"ב תוס' ד"ה אי גמיראהבת ציון (תשסד) עמ' קו
ה ע"ב תוס' ד"ה אי גמיראהבת ציון דרוש ט
ו ע"א03 גברא אגברא קא רמיתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רסח
ו ע"א09 אף הפסול לדון, היכא דקיבלוהו עלייהו שפיר דמיאור אברהם שמות עמ' קיז
ו ע"א09 דקיבלוהו עלייהובנין שאול עמ' קסב
ו ע"א09 הפסול לדון אם קבלוהו עליהם שפיר דמיאור אברהם במדבר עמ' רלא
ו ע"א13 טעה בדבר משנה חוזרתורת מנחם חלק ל עמ' 226
ו ע"א13 טעה בדבר משנה חוזרתורת מנחם חלק לג עמ' 294
ו ע"א13 טעה בדבר משנהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 290
ו ע"א14 ה"ד בשיקול הדעת אר"פ כגון וכו' וסוגיין דעלמא אליבא דחד מנייהוכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
ו ע"א14 עיוות משפט בשוגג - טעות בשקול הדעתפחד יצחק סוכות מאמר כ
ו ע"א14 עיוות משפט בשוגג - טעות בשקול הדעתפחד יצחק - ראש השנה מאמר ד
ו ע"א17 וסוגיין דעלמא אליבא דחד מינייהו ואזל איהו ועבד כאידךנצח ישראל (הרטמן) עמ' קי הערה 330
ו ע"א19 פשרה נקרא ביצועאגרא דכלה ח"א עמ' תקג
ו ע"א21 מקיש פשרה לדיןלבושי צדקה עמ' 4
ו ע"א33 פשרה צריכה קנין ובתוס' הרא"שתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכח
ו ע"ב02 ר"א ב"ר יוסי הגלילי אומר אסור לבצוע וכו' עד סוף הסוגיאאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכד-תרכח
ו ע"ב03 אסור לבצוע או מותרנפש הרב עמ' עד {פשרה באה מתוך הרגש המוסרי שהטביע המלאך שלימדו תורה}
ו ע"ב03 אסור לבצוע או מצוה לבצוערנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמז, תה
ו ע"ב03 אסור לבצוע וכל הבוצע הרי זה חוטאבאר שרים בראשית פ' וישב דרוש א אות ב
ו ע"ב03 אסור לבצוע שנאמר ובוצע בירך וגו' אבל אהרן היה אוהב שלוםצפנת פענח (תשסו) עמ' רפח
ו ע"ב03 אסור לבצועילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"ב03 אסור לבצוע, יהודה הבוצעעטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 6-7
ו ע"ב03 אסור לבצוע וכו' 'בוצע' נאמר כנגד יהודהפירוש המכבי שמות עמ' רט
ו ע"ב03 הבוצע וכו' ועל זה נאמר וכו' ובוצע ברך נאץ ה' אלא יקוב הדין את ההר וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק ל
ו ע"ב03 וכל הבוצע הרי זה חוטא וכו' אלא יקוב הדין וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' נא
ו ע"ב03 וכל המברךהכתב והקבלה בראשית פל"ז פסוק כו
ו ע"ב03 כל הבוצע הרי זה חוטאהמאור שבתורה (לסין)
ו ע"ב04 מנאץצמח צבי אגרת סה
ו ע"ב05 בוצע ברך נאץ ה'אהלי יעקב (לעויטאן) עמ' יב-טו
ו ע"ב05 בוצע ברך נאץ ה׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 45
ו ע"ב05 בוצע ברך נאץ ה׳מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תקכ
ו ע"ב05 הדין יקוב את ההררוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קמח
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרדברי הרב עמ' רלד
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרישמח חיים (תשסה) מע' ה אות מח
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרלחמי תודה דף קכג ע"א
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרלקוטי דיבורים עמ' 1200
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קא רכ ע"א
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בהר ג
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההראהלי יעקב (לעויטאן) עמ' טו
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 437
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עט
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' פז
ו ע"ב05 יקוב הדין וכו' אהרן רודף שלוםאשל חיים ח"א עמ' יח
ו ע"ב07 משה אמר יקוב הדין את ההרעין איה א' 137
ו ע"ב07 משה היה אומרמורשה - שיחות למועדים עמ' קה
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההרפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכ-קכא
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההר אבל אהרן אוהב שלום וכו׳אור האורות עמ' קפב
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההראבן פינה עמ' 3
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההראהל יהושע (הלר) עמ' 29
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההרמי מרום חי"א עמ' סה
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההרבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רא
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההר, אבל אהרן אוהב שלום וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קיח
ו ע"ב07 משה לא עשה פשרה ואהרן עשהנזר הקדש ח"א עמ' נא
ו ע"ב07 משה רבינו היה אומר יקוב הדין את ההראור פני משה דף כט ע"א
ו ע"ב08 אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום וכו', ומהרש"א שםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכח
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלוםדברי הרב עמ' כא
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ומשים שלום בין אדם לחבירותקנת השבין סי' ד (עמ' 22)
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ומשים שלום בין אדם לחבירופרי צדיק פ' זכור אות ו, אמור אות ב, חג שבועות אות, יא, קרח אות ה
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלוםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רלח
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלוםאמרי נועם (מועדים) סי' א ליום ה דסוכות
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלוםבינת ישראל (תשסו) דף לו ע"א, לז ע"ב
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלוםנתיב מצותיך (תשסח) עמ' לד, קלה-קלו
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחבירואוצרות חיים - יושר המידות עמ' קצח
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחבירוברכת טוב עמ' תכז
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלוםאבני אש (אויש) מועדים עמ' מט
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלוםמדבר קדש מועדים ח"א עמ' רג
ו ע"ב08 אהרן הכהן רודף שלוםתורת העולה ח"ב פרק לו
ו ע"ב08 אוהב שלום ורודף שלוםבית ישי (תשסד) דרשות עמ' תל
ו ע"ב09 תורת אמת היתה בפיהושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קכג
ו ע"ב09 תורת אמת היתה בפיהושערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קלג
ו ע"ב12 גזל סאה וכו' אין זה מברך אלא מנאץפירוש המכבי דברים עמ' רכז
ו ע"ב12 הרי שגזל וכו' אין זה מברך אלא מנאץקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קד
ו ע"ב12 הרי שגזל חטין וטחנן וכו' כיצד מברך אין זה מברך אלא מנאץראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ח אות א
ו ע"ב12 הרי שגזל סאה וכו' אין זה מברך אלא מנאץיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רג
ו ע"ב12 הרי שגזל סאה חיטים טחנה ואפאה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' יד
ו ע"ב12 הרי שגזל וכו' בוצע ברך ניאץ ה'ס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ג
ו ע"ב12 הרי שגזל וכו' בוצע ברך ניאץ ה'ספר המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ג
ו ע"ב12 רבי אליעזר אומר הרי שגזל סאה של חטים וכו' ועל זה נאמר ובוצע ברך נאץ ה'של"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסו בהגה"ה
ו ע"ב15 ובוצע ברך נאץ ה' וכו' לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שלב
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהאגרא דכלה ח"א עמ' תקג
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהאמרי אש (טאוב) עמ' קמט
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שה, תקכג
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנג
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ע
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קפא
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו', וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ, ועל זה נאמר ובוצע ברך נאץ ה'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' סב
ו ע"ב15 לא נאמר מקרא זה אלא נגד יהודהיציב פתגם על התורה עמ' רכז
ו ע"ב15 לא נאמר פסוק זה אלא כנגד יהודהאור יהל ח"א עמ' קנא
ו ע"ב15 ר"מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רד
ו ע"ב15 ר"מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנא' ויאמר יהודה אל אחיו מה בצעאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קכז
ו ע"ב15 ר"מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו'הרי זה מנאץקדושת לוי (תרצט) דף קכו ע"ג
ו ע"ב15 רבי מאיר אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו' וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות מא
ו ע"ב18 המברך את יהודה ה"ז מנאץאור הרעיון עמ' רכח
ו ע"ב18 המברך את יהודה מנאץ להקב"הקהלת יעקב חנוכה עמ' ק, רכו, קנה, קסח, רעח, רצה
ו ע"ב18 המברך את יהודה שאמר מה בצע מנאץחכמת התורה וישב עמ' רכה, רמז, רמט, רנז, רעט, שה, שעג, שעז, שפט
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה אינו אלא מנאץעולת ראיה ח"ב עמ' רנז
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה הרי זה מנאץאמרי רבי שפטיה עמ' פ
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה הרי זה מנאץנועם הברכה עמ' קצב, רעח
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה הרי זה מנאץעטרת ישועה (תשסד) אות מה לעיו"כ
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף מח
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רצז
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' מח
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה מנאץ להקב"החכמת התורה תולדות עמ' נא
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה שאמר מה בצע מנאץ להקב"החכמת התורה וארא עמ' תקנב
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה שאמר מה בצע מנאץ להקב"החכמת התורה ויגש עמ' לז, נו, סז, עא, עו, רג, רכא, רכט, תיא, תלו
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה שאמר מה בצע מנאץ להקב"החכמת התורה ויחי עמ' קיג, שפח, תכה, תכט
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה שאמר מה בצע מנאץ להקב"החכמת התורה יתרו עמ' רעו
ו ע"ב18 כל המברך את יהודהבית ישי (תשסד) דרשות עמ' ס
ו ע"ב18 שבח ליהודאעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קצ
ו ע"ב19 בוצע ברך קאי על יהודה שעשה פשרבני יששכר ח"ב דף פח ע"א
ו ע"ב19 בוצע ברך על יהודהשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קמד
ו ע"ב19 ר' יהושע בן קרחה אומר מצוה לבצועלחמי תודה פתיחה דף ח ע"ב, גוף הספר דף רמז ע"א
ו ע"ב19 רבי יהושע בן קרחה אומר מצוה וכו' משפט לזה וצדקה לזה וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טז אות יד
ו ע"ב19 ריבק"א מצוה לבצועילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"ב20 מצוה לבצועטיול בפרדס ח"ב עמ' לג
ו ע"ב20 מצוה לבצועלקוטי שיחות חי"ג עמ' 206-207
ו ע"ב20 מצוה לבצוענועם אליעזר בראשית עמ' קד ע"א
ו ע"ב20 מצוה לבצוע וכו' משתשמע טענותיהם ואתה יודע היכן הדין נוטה אסור לבצועערבי נחל (תשסד) עמ' תתרסט
ו ע"ב20 מצוה לבצועמוסר המקרא והתלמוד עמ' קטז
ו ע"ב20 מצוה לבצועפנים יפות על תהלים עמ' תכח
ו ע"ב20 מצווה לבצועמי מרום ח"ט עמ' קסט
ו ע"ב23 איזה משפט שיש בו שלוםמרפא לשון עמ' קכד, קלב
ו ע"ב23 אלא איזהו משפט שיש בו שלום הוי אומר זה ביצועדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפט
ו ע"ב23 משפט שיש בו שלום - זה פשרהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 85
ו ע"ב24 בדוד הוא אומר והיה דוד עושה משפט וצדקה וכו' וצדקה לזה ששילם לו מתוך ביתומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תי
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפטאפוד בד דף סו ע"ב25
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה איזהו משפט שיש בו צדקה וכו' בצועצפנת פענח (תשסו) עמ' רסב
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה והלא כ"מ שיש משפט אין צדקה וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רמט
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה וכו' דן את הדין זיכה את הזכאי וחייב את החייבשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שסט
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה וכו' וחייב את החייב וראה שנתחייב עני ממון ושלם לו מתוך ביתו וכו'של"ה (תשנז) פרשת משפטים אות מ, קדושים אות לח
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו וכו' קשיא ליה לרבי האי לכל עמו לעניים מיבעי ליה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רצז
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, משפט שיש בו צדקה וכו'לחמי תודה דף קלד ע"ב
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזהקרבן מנחה (תשעד) עמ' קמא
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה שעשה משפט לזה וצדקה לזהדרשות שמן רוקח עמ' שנא
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה, משפט לזה שהחזיר לו ממונו וצדקה לזה שהוציא גזילה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רמט
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה צדקה ומשפטאמרי נפתלי ח"א עמ' קט
ו ע"ב25 שהיה דוד עושה משפט לזה וצדקה לזהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קעט
ו ע"ב25 זכה דוד המלך לעשות משפטאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' כו
ו ע"ב25 משפט וצדקאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 91
ו ע"ב25 משפט וצדקההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 103-104
ו ע"ב25 צדקה ומשפט וכו'אמרי יחזקאל עמ' קיא
ו ע"ב26 והלא במקום משפט אין צדקה אלא לזה משפט ולזה צדקהאודה ה' דף מ ע"ב
ו ע"ב26 והלא במקום שיש צדקה אין משפט וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תי
ו ע"ב27 איזה משפט שיש בו צדקה וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צו
ו ע"ב30 ודוד עושה משפט וצדקה שהיה נותן משלופנים יפות על תהלים עמ' קפד
ו ע"ב30 משפט וצדקה - שמשלם מביתומכמני עוזיאל עמ' ריד
ו ע"ב31 משפט לזה וצדקה לזהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רלב, במדבר עמ' תרכו
ו ע"ב31 משפט לזה וצדקה לזההדרת אליהו דרוש ז סי' ד ד"ה וע"פ
ו ע"ב31 משפט לזה וצדקה לזהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תפ
ו ע"ב41 שנים שבאו לדיין לדון וכו' ב"ד רשאין לומר להם צאו ועשו פשרהראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק עז
ו ע"ב41 שנים שבאו לדין עד שלא תשמע דבריהן וכו' אתה רשאי י לבצוע וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רפח
ו ע"ב41 שנים שבאו לפניך וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן עד
ו ע"ב41 שנים שבאו לפניך לדין וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש א עמ' ב
ו ע"ב43 אתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לבצועבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ב אות ג
ו ע"ב43 יודע להיכן הדין נוטהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קפ
ו ע"ב44 פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש קודם שנתגלע הריב אתה יבול לנטשו וכו'של"ה (תשנז) פרשת לך לך אות לג
ו ע"ב45 שנים שבאו לדין אחד רך ואחר קשה וכו' ומשתשמע דבריהם א"א יכול לומר איני נזקק לכםעטרת ישועה (תשסד) ליל ר"ה קודם קידוש אות ח
ו ע"ב46 אחד רך ואחד קשהמשנת חיים דברים עמ' יא
ו ע"ב46 מששמע דבריהם וכו' ובלאו דלא תגורועיוני רש"י דברים ח"א עמ' לו
ו ע"ב47 שמא נתחייב חזק ונמצא חזק רודפופירושי ראשונים
ו ע"ב48 לא תגורו מפני אישעיוני רש"י דברים ח"א עמ' מז
ו ע"ב49 מנין לתלמיד שיושב לפני רבו וכו' שלא ישתוקאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרמז
ו ע"ב50 ויהיו עדים יודעין את מי הם מעידיןדרשות הצל"ח השלם עמ' רח
ו ע"ב50 ויהיו עדים יודעים את מי הם מעידים ולפני מי הם מעידיםמי מרום ח"ב עמ' סז
ו ע"ב50 לא תכניס דברים מפני איש וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ד פסוק יג
ו ע"ב51 ויהיו הדיינין יודעין את מי הן דנין ולפני מי הן דנין ומי עתיד ליפרע מהן וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקצג-תקצד, מלכים עמ' קל
ו ע"ב52 אלקים נצב בעדת א-ל המה הדייניםשפע חיים ח"ו עמ' קלה
ו ע"ב53 יכול יאמר הדיין מה לי לצרה הזאתחכמת התורה משפטים עמ' עג
ו ע"ב53 עמכם בדבר משפט, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותחכמה ומוסר ח"א עמ' כז
ו ע"ב53 עמכם בדבר משפט, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותחכמה ומוסר ח"ב עמ' רלט
ו ע"ב53 שמא יאמר הדיין מה לי בצער הזה ת"ל ועמכם בדבר המשפט אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותאור ישראל (תרס) דף מה ע"א
ו ע"ב53 שמא יאמר הדיין מה לי ולצרה הזאתחכמת התורה וירא עמ' רצז
ו ע"ב53 שמא יאמר הדיין מה לי ולצרה הזאתמרפא לשון עמ' קכב
ו ע"ב53 שמא יאמר הדיין מה לי בצער הזה ת"ל וכו' אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותאור ישראל סי' ל חלק ג בהערה להערה א
ו ע"ב54 אין לדיין אלא מה שעיניו רואותישמח חיים (תשסה) מע' ל אות ה
ו ע"ב54 אין לדיין אלא מה שעיניו רואותדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רפב, שא
ו ע"ב54 אין לדיין אלא מה שעיניו רואותהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רסב
ו ע"ב54 אין לדיין אלא מה שעיניו רואותעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכד
ו ע"ב54 אין לדיין אלא מה שעיניו רואותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כז
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותחכמת התורה וירא עמ' מא
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמה
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רנד
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' לא
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות ו
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדרך ה' השלם עמ' קלו - דרך לחיים
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לט
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותשערי הישיבה ח"א עמ' רג, רעא
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רעט
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותשפתי חיים ח"ג עמ' קח
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתורת מנחם חי"ד עמ' 210, חכ"ו עמ' 55
ו ע"ב54 אין לדיין אלא מה שעיניו רואותגור אריה דברים פי"ט הערה 60
ו ע"ב54 היכי דמי גמר דין אר"י א"ר איש פלוני אתה חייב איש פלוני אתה זכאיבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 115
ו ע"ב54 היכי דמי גמר דין וכו' איש פלוני אתה חייב איש פלוני אתה זכאי וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יז אות כב
ו ע"ב55 והא רב הונא תלמידיה דרב הוה וכו' אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתו וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יז אות כג
ו ע"ב רש"י - אם אתה רוצה לפטור המריבה וכו' היא ראשית מדון קורם שתשא ותתן בדיןצפנת פענח (תשסו) עמ' רפח
ו ע"ב רש"י - ויתכוין להוציאו לצדקו ולאמיתועקבי אבירים (תשסה) עמ' קכז
ו ע"ב רש"י - סופו ללקות באחרונהנתיב התשובה עמ' נג הערה 44
ו ע"ב רש"י - רודף שלום פי' קורם שיבא לפניו לדין מיד כששמע המחלוקת וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רפח
ז ע"א01 מצוה למימרא להו אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתושל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות י, משפטים אות ג
ז ע"א07 ר' תנחום בר חנילאי וכו' מוטב דליעבדו לעגל אפשר הויא להו תקנתא בתשובהימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תרמב
ז ע"א08 לא נאמר בוצע ברך אלא כנגד מעשה העגליציב פתגם - ימים נוראים עמ' קפ
ז ע"א08 לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגל וכו', ובתוס'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקנו
ז ע"א08 לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגלפירושי ראשונים
ז ע"א08 לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגל, ורש"י - שאהרן הורה היתר לעצמורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסז
ז ע"א08 לא נאמר מקרא זה אלא נגד אהרןיציב פתגם על התורה עמ' קמא, רכז
ז ע"א09 ויבן מזבח - שהרגו את חורמי מרום ח"ט עמ' שב
ז ע"א09 ויבן מזבח וכו' ראה חור שזבוח לפניורסיסי לילה סי' מא (עמ' 78)
ז ע"א09 ויבן מזבח לפניו - הבין ממי שזבוח לפניומי מרום ח"י עמ' לב
ז ע"א09 ויבן מזבח לפניו ראה חור שזבוח לפניותורת העולה ח"ג פרק עו
ז ע"א09 וירא אהרן ויבן מזבחשער המלך (תשנז) עמ' קצז, תקד
ז ע"א09 וירא אהרן ויבן מזבח לפניו וכו' אפשר הויא להו תקנתא בתשובהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת שמיני
ז ע"א09 וירא אהרן וכו' ומיקיים בי אם יהרג במקדש ה' כהן ונביאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רמ
ז ע"א09 וירא אהרן וכו' ראה חור שזבוח לפניו וכו'אור ישראל (תרס) דף מט ע"ב
ז ע"א09 וירא אהרן וכו' ראה חור שזבוח לפניו וכו' אפשר הויא להו תקנתא בתשובהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רמה
ז ע"א09 וירא אהרן ראה את חור זבוח לפניו וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תב
ז ע"א09 וירא אהרן מה ראה וכו' ומיקיים בי אם יהרג במקדש ה' כהן ונביאאור ישראל סי' לא
ז ע"א09 וירא אהרן וכו' ראה חור שזבוח לפניו וכו' ומיקיים בי אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קד, יהושע-שמואל עמ' ד, מלכים עמ' רסז
ז ע"א10 מה ראה א"ר אלעזר ראה חור שזבוח לפניו מ', ובמהרש"ארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסח-תסט
ז ע"א10 מה ראה וכו' ראה חור שזבוח לפניואודה ה' דף מא ע"א
ז ע"א11 אהרן היה מתיירא מהריגהחכמת התורה שמיני עמ' קיט
ז ע"א11 אהרן וחור במעשה העגלאור הרעיון עמ' רכח
ז ע"א11 אמר אהרן אי לא שמענא לי עבדו בי כדעבדו בחוריציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רז
ז ע"א11 אמר אי לא שמענא להו השתא, עבדו לי כדעבדו בחוראוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רסו
ז ע"א11 במעשה העגל אהרן נתכוין לטובהבני יששכר ח"ב דף מד ע"ג
ז ע"א11 מן הזבוח לפניו שהרגו לחורחכמת התורה כי תשא עמ' קסו, ער, ערב, רעז
ז ע"א11 מן הנזבח לפניוגור אריה שמות פי"ח אות לו
ז ע"א11 ראה את חור זבוח לפניוחכמת התורה כי תשא עמ' קסו
ז ע"א11 ראה חור בנה של מרים וכו'טוב טעם שמות עמ' רנא
ז ע"א11 ראה חור שזבוח לפניואמרי נפתלי ח"א עמ' מט
ז ע"א11 ראה חור שזבוח לפניויציב פתגם - ימים נוראים עמ' קסה
ז ע"א11 ראה חור שזבוח לפניומצווה ועושה ח"א עמ' קלא
ז ע"א11 ראה חור שזבוח לפניוילקוט דברי חכמים בראשית סי' לד
ז ע"א11 ראה חור שזבוח לפניופירוש המכבי שמות עמ' רי
ז ע"א11 ראה חור שזבוח לפניו וכו'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ע
ז ע"א11 שהבין מזבוח לפניו הוא חורחכמת התורה ויקהל עמ' רצז
ז ע"א16 פוטר מים ראשית מדון - אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תאמרי חמד ח"א דף כח ע"א
ז ע"א17 אין תחילת דין אדם אלא על ד"תדברים אחדים (תשמו) עמ' קצא
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ביטול תורהשפתי חיים ח"ג עמ' רכד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קי, קלב, קלד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תאמרי רבי שפטיה עמ' יט, כח
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תויגד משה (גרין) מאמר ה ד"ה ובהקדמות אלו
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תיציב פתגם - ימים נוראים עמ' ה
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת+מטר השמים - עמודי העולם עמ' לז
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת ותוס'דרשות הצל"ח השלם עמ' עט, פב
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת ותוס'שפע חיים ח"א עמ' פז
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תאוזן שמואל דף לח ע"ב, לט ע"א
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תילקוט הגרשוני ח"ב עמ' מד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תמרפא לשון עמ' רצג
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שמז
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהלחמי תודה דף יא ע"ב, קנד ע"א, רמד ע"א, רנא ע"ב
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהמחשבת זקנים עמ' רעח
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות לך לך לד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהקומץ המנחה (צונץ) דרוש לג אות ז
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהתורה בציון עמ' תא
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאבן שוהם (פינסק) עמ' 26
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 14
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאור הצבי עמ' 204
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכה
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, ותוס'אהל נפתלי עמ' שלג
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, ותוס'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קמא
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צו דף ריז ע"ד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על ד"תנועם אליעזר שמות דף קפח ע"א
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על ד"תשביב אור עמ' קנו, קסד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על ד"ת ותוס' ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על ד"תפירושי ראשונים
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על ד"ת, ותוס'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תיא, ויקרא עמ' תקפה
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קמו
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהאור האורות עמ' רטו
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהויאמר מרדכי - דרשות עמ' רפה
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קי
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רעד, שיז
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה וכו'וצוה הכהן עמ' פא
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה, ותוס' ד"ה אלאמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קכ
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה, שנאמר 'פוטר מים ראשית מדון', ובתוס' ד"ה אלאהכנה דרבה (תשסט) עמ' טו, כז, נז, סא
ז ע"א17 אין תחלת דינו של אדם אלא על ביטול תורהנטריקן (תשעד) עמ' מח, נד, עו
ז ע"א17 אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהשער המלך (תשנז) עמ' תלט
ז ע"א17 אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה ותוס'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' עז, קלז, תקב, תקעה
ז ע"א17 אין תחלת דינו של אדם נידון אלא על ד"ת ותוס' ד"ה אלאנשמת אדם עמ' קסו
ז ע"א17 אין תחלת דינו של אדם נידון אלא על ד"תחלקת יהושע עמ' רו הערה רעג
ז ע"א17 אין תחלת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהפתח טוב עמ' רפה
ז ע"א17 אין תחלת דינועולת חודש ח"ג מאמר קפו
ז ע"א17 אמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תאבל מצרים ח"א דף יג ע"ב
ז ע"א17 אמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאמרי קדוש (תשסא) עמ' ק
ז ע"א17 אמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים ראשית מדוןשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות מט
ז ע"א17 תחילת דינו בדברי תורהשער החצר (תשעב) סי' קלח
ז ע"א17 תחילת דינו של אדםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רעט
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם ד"ת או משא ומתןילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנג
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על ד"תשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קצג
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על ד"תשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שסח
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על ד"תתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסג, ח"ב עמ' צז, רנד, רנז
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על דברי תורההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרח
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על דברי תורהזך ונקי עמ' רד
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על דברי תורהחוסן יהושע מבוא עמ' קנא
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על דברי תורהמאמרי הראיה עמ' 198
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם עסקת בתורה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כא ע"ב
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם, ותוס'אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קמב
ז ע"א17 תחלת דינו של אדם - אם עסק בתורהעת לעשות חלק א כלל א שאלה ו
ז ע"א17 תחלת דינו של אדם בד"תהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 208
ז ע"א17 תחלת דינו של אדם על ד"תברכת ה' - סמיכת חכמים דף מט ע"א
ז ע"א18 א"ר הונא האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמי כיון דרווח רווחשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ב ס"ק יד
ז ע"א18 אמר ר"ה תיגרא דמיא לצינוראשבט מוסר עמ' שה
ז ע"א18 אמר רב הונא, האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחהכנה דרבה (תשסט) עמ' סא
ז ע"א18 האי תגרא דמי לבדקא דמיאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רכ, רכג, רל
ז ע"א18 האי תגרא דמיא לבידקא דמיא כיון דרווח רווחיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קכ
ז ע"א18 האי תגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא, כיון דרווח - רווחבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 269
ז ע"א18 האי תגרא כי בדקא דמיארנת יצחק - פרק חלק עמ' רסא
ז ע"א18 האי תיגרא דמי לבדקא דמיאמצווה ועושה ח"ב עמ' קנב
ז ע"א18 האי תיגרא דמי לבידקא דמיא וכו'לחמי תודה פתיחה דף ח ע"א, גוף הספר דף יב ע"א, סט ע"א, קס ע"ב
ז ע"א18 האי תיגרא דמי לבידקא דמיא כיון דרווח רווחאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שיד
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לבידקא דמיארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלד
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לבידקא דמיא כיוון דרווח לרווחאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 198
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לבידקא דמיא כיוון דרווח רווחאבן שוהם (פינסק) עמ' 14
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיאעיוני רש"י במדבר עמ' רנא
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קצט, שפד
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קכו
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא, כיון דרווח רווחאור חדש (הרטמן) פ"א אות 211
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא, כיון דרווח רווח וכו' כיון דקם קםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קס
ז ע"א18 ההוא תיגראנתיבות עולם ח"א עמ' ריח
ז ע"א19 בידקא דמיא כיון דרווח רווחמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' רסג
ז ע"א19 חור שנוצר משטף מים רק בעודו קטן יוכלו לסותמואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 50
ז ע"א19 כיון דרווח רווחגור אריה דברים פכ"ח הערה 2
ז ע"א20 אמרי אינשימבוא התלמוד פי"ט עמ' שכב
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל וכו' פוטר מים ראשיתצדקת הצדיק סי' כג, נג, פוקד עקרים סי' ו (עמ' 52)
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל וכו' פוטר מים ראשיתפרי צדיק תצוה אות א, ויקהל אות ג
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל וכו'נפש הרב עמ' עד {הפתגמים נובעים מהתורה שלמד האדם במעי אמו ולכן יש להם מקור בתורה}
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל טוביה דשמע ואדיש וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשטו
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל טוביה דשמע ואדיש וכו' ריש מאה דינימפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויחי כג
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל טוביה דשמע ואדיש חלפוה מאה בישתירוח נכון עמ' מז
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל טוביה דשמע ואדיש, חלפוה בישתיה מאהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קעב
ז ע"א21 טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתא מאהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' יב, פא, קכו, קמא, קצח, שיח, שפז, תכא, תכב, תעט, תצב, תקלב, תקנג
ז ע"א21 טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתא מאהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' יד, נד, צז, רד, רלג, תנ, תקנו, תרמא
ז ע"א21 טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתיה מאהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' כג, קיג, ריא
ז ע"א21 טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתיה מאה ורש"ישמועת יצחק - ויחי אות ה*
ז ע"א21 טוביה דשמע ואדיש חלפוה בשתיה מאה+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעו
ז ע"א22 ההוא דהוה קאמר ואזיל אתרתי תלת גנבא לא מיקטלמצווה ועושה ח"א עמ' תקסג
ז ע"א22 פוטר מים ראשית מדון ריש מאה דיניאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תנא
ז ע"א22 פוטר מים ראשית מדון ריש מאה דינירסיסי לילה סי' טז (עמ' 18), דובר צדק עמ' 182
ז ע"א22 פוטר מים ראשית מדון ריש מאה דיניפרי צדיק שמות אות ג
ז ע"א23 מכאן דאתרתי תלת לא מקטיל רק ארביעית מקטילצמח דוד (סקאליע) עמ' צז
ז ע"א25 כי שבע יפול צדיק וקםפירושי ראשונים
ז ע"א26 אזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזל באורחא וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קצז, ריז
ז ע"א26 דאזיל מבי דינא שקיל גלימא ליזמיר וליזילמרפא לשון עמ' קיז
ז ע"א26 דאזיל מבי דינא שקיל גלימא, ליזמר זמר וליזלגבורות שמונים (תשסג) עמ' ט
ז ע"א26 דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר וליזילצפנת פענח (תשסו) עמ' רסא
ז ע"א26 דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקכב-תקכג, דברים עמ' תקצג
ז ע"א26 האי מאן דמבי דינא שקל גלימאחכמת התורה לך לך עמ' ש
ז ע"א26 האי מאן דנקטי מיניה גלימא בב"דחכמת התורה משפטים עמ' עב
ז ע"א26 ההוא דהוה קאמר ואזיל דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזיל באורחאאגרת הטיול (תשעה) עמ' קי
ז ע"א26 ההוא דהוה קאמר ואזיל דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר, וליזיל באורחאשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות מו
ז ע"א26 ההוא דהוה קאמר ואזיל דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזיל באורחאשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לט
ז ע"א26 ההוא מאן דאזל מבי דינא ושקלוה לגלימא מעל כתפיה ליזמר וליזל וכו'בני יששכר ח"ב דף יד ע"א (הג"ה)
ז ע"א26 האי חסיד שהפסיד בדין והורה לזמראמרי אש (טאוב) עמ' תנט
ז ע"א26 ומבי דינא שקיל גלימא זמר ואזיל באורחאמצווה ועושה ח"ב עמ' תעז
ז ע"א26 מאן דשקלי ליה גלימא מבי דינאחכמת התורה בשלח עמ' תקעא
ז ע"א27 האי מאן דשקליה ליה לגלימא בבי דינא ליזמור וליזילאגרא דכלה ח"ג עמ' רצו
ז ע"א27 ליזמר וליזילהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רעג
ז ע"א27 שקל גלימא לזמר זמר וליזיל בארחאחכמת התורה ויגש עמ' ד
ז ע"א28 ההוא דקאמר ואזיל היא ניימאאהבת דוד (חיד"א) עמ' כח ע"א
ז ע"א30 ההוא דהוה קאמר ואזיל גברא דרחיצנא עליה אדייה לגזיזיה וקם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תלה
ז ע"א32 ההוא דהוה קאמר ואזיל כי רחימתין הוה עזיזא וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ח ס"ק ט
ז ע"א32 ההוא דהוי קאמר ואזיל כי רחמתין וכו'מרפא לשון עמ' שיז
ז ע"א32 הוי חביבין עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפט
ז ע"א32 כד הוה רחימתין עזיזאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקי, תקצח
ז ע"א32 כד הוי רחימתין עזיזא וכו' אפוריא בר שיתין גרמידי לא סגיעמוד העבודה (תשעג) דרוש שלישי לתשובה בד
ז ע"א32 כד רחימתין הוה עזיזא אפותיא וכו'כוונת הלב עמ' קע
ז ע"א32 כד רחימתין עזיזאויגד יעקב עמ' תקלד
ז ע"א32 כד רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא סגי לןכד הקמח (מישור) עמ' יג
ז ע"א32 כד רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא סגי לןכד הקמח (תשנו) עמ' ו
ז ע"א32 כד רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא שכיביןחכמת התורה מקץ עמ' רכ
ז ע"א32 כד רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא שכיבנןפרדס המלך (תשסט) אות תפב
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא - אפותיא דספסירא שכיבןשער החצר (תשעב) סי' תעו
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזאחכמת התורה לך לך עמ' רטז
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןאור תורה השלם (מזריטש) סי' נא, שנח
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שכז
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכז, קכט
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןתורה בציון עמ' פג
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קלה
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' נא, שנח
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא וכו'לחמי תודה דף א ע"ב, כ ע"א, קיד ע"א
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא וכו'שערי הישיבה ח"ב עמ' שה
ז ע"א32 כי רחימתן הוה עזיזא אפיתחא דספסירא שכיבןתפארת משה עמ' קכה
ז ע"א33 דלא עזיזא רחימתיןאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קיח
ז ע"א37 איזה בית אשר תבנו ליס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 143)
ז ע"א38 לא תגורו לישנא דכנישאנטריקן (תשעד) עמ' סא
ז ע"א38 מאי משמע דהאי לא תגורו לישנא דכנושי הוא וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרמז
ז ע"א42 אמר שמואל ב"נ כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלאיש אמונים דף עא ע"ג
ז ע"א42 דיין שדן דין אמתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 55
ז ע"א42 חובת הדיין לדון בצדק+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקג
ז ע"א42 כל דיין הדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תכו הערה 34
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמתלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ז
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתועמוד הימיני (קלינמן) עמ' קב
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו וכו' כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשהדעת תורה בראשית עמ' כד, רפו
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלאגרת הטיול (תשעה) עמ' שמד
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלבישורון מלך ח"א עמ' רפד
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' עו, פד
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראללדור ולדורות ח"א עמ' רכ-רכא
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראללקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריז, רנט
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל וכו' הקב"ה נוטל ממנו נפשושל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לט
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עט
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתוילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתונתיבות עולם ח"א עמ' קפו
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו וכו'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פ
ז ע"א42 כל הדן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתשרה בישראלמרפא לשון עמ' קיד, קכא
ז ע"א42 כל הדן דין אמת להציל עשוק מיד עשקו כו'בת עין (תשסז) עמ' קמח
ז ע"א44 כל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלק מישראלאפיקי יהודה (תשנט) עמ' מח
ז ע"א44 כל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלק מישראלראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק עב
ז ע"א44 כל דיין שאינו דן דין אמת לאמתו גורם לשכינה שתסתלק מישראלטיול בפרדס ח"ב עמ' שלג
ז ע"א44 שאינו דן דין אמת גורם לשכינה שתסתלקמאיר נתיבות ח"ג עמ' פא
ז ע"א46 כל דיין שנוטל מזה וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תו
ז ע"א46 כל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדין הקב"ה גובה את נפשוראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק סד
ז ע"א46 כל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדין הקב"ה נוטל ממנו נפשובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 137
ז ע"א46 כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזהנתיבות עולם ח"א עמ' קצא
ז ע"א46 דיין שנוטל מזה שלא כדיןמכמני עוזיאל עמ' תקמה
ז ע"א46 כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזה שלא כדין וכו'מרפא לשון עמ' קכט
ז ע"א49 ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו, וגיהנם פתוחה לו מתחתיושל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות לב
ז ע"א49 יראה דיין כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיומכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תה
ז ע"א49 יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו וכו'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פ
ז ע"א49 יראה הדיין כאילו חרב מונחת בין ירכותיובינה לעתים (תשנד) דרוש כ עמ' קמט
ז ע"א49 יראה הדיין כאילו חרב מונחת על צוארו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקב
ז ע"א49 לעולם יראה דייןמאיר נתיבות ח"ב עמ' קלט, שח, ח"ג עמ' פג
ז ע"א49 לעולם יראה דיין חרב מונחת לו וגיהנם פתוחה לותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמד הערה 49
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאילו גיהנום פתוחה לו תחתיומי מרום ח"ב עמ' מא
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאילו גיהנום פתוחה תחתיולקט אמרי קודש - דברים עמ' נו
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאילו גיהנום פתוחה תחתיושפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' 31
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאילו חרב מונחת לובעקבות משה שמות עמ' קצז
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאילו חרב מונחת לוחכמת התורה משפטים עמ' קיא
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאילו חרב תלוי על צוארוחכמת התורה יתרו עמ' שצט
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו גיהנם פתוחה לו מתחתיואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרלה
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו וכו' וגיהנם פתוחה לו מתחתיומחשבת מוסר ח"ב עמ' שב
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרבמכתב מאליהו ח"א עמ' 227
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת בין יריכותיו וגיהנם פתוחה לו תחתיוראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק לד, אור עולם פרק יג
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת בין ירכותיונתיבות יצחק ח"ג עמ' מה
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 493
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיוזכרון אליעזר עמ' מד
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנום פתוח לו מתחתיושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רלד, ח"ב עמ' סב
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיואור ישראל (תרס) דף לז ע"א49, מד ע"ב, נג ע"א, נה ע"ב
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיואור ישראל סי' כז, ל חלק ג בהערה להערה א, אגרת המוסר
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כא אות יד
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשט
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו, וגיהנם פתוחה לו מתחתיומחשבת מוסר ח"ג עמ' שכב
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לופירושי ראשונים
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרבילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאלו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיודעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רמט
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאלו חרב מונחת לו בין ירכותיונתיבות עולם ח"א עמ' קצ
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאלו חרב מונחת וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קסב
ז ע"א50 גהנם פתוחה לפניודברי הרב עמ' רנ
ז ע"א50 הדיין צריך לראות כאילו גיהנם פתוח מתחתיוטיול בפרדס ח"א עמ' שפח
ז ע"א50 כאילו חרב מונחת בצוארוטוב טעם שמות עמ' קכה
ז ע"א רש"י ד"ה אתריגור אריה במדבר פט"ז הערה 84
ז ע"א רש"י ד"ה ליזמר, הואיל ודין אמת דנו לא הפסיד כלום אלא גזילה הוציאו מידומצווה ועושה ח"א עמ' תקעב
ז ע"א תוס' ד"ה אלאאיש מבין ח"א דף ג ע"א, נג ע"ד
ז ע"א תוס' ד"ה אלאדרך אמונה ובטחון עמ' ט
ז ע"א תוס' ד"ה אלאספר החיים (תשנג) עמ' קס*
ז ע"א תוס' ד"ה אלאשביב אור עמ' קנז
ז ע"א תוס' ד"ה אלאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסד
ז ע"א תוס' ד"ה אלא והא דאמרי' וכו'ששואלין לו נשאת ונתת באמונהקדושת לוי (תרצט) דף קד ע"א, קמז ע"ב
ז ע"א תוס' ד"ה אלא על דברי תורהלחמי תודה דף מו ע"א, עז ע"א, פו ע"א, קנד ע"א, רמד ע"א, רנא ע"ב
ז ע"א תוס' ד"ה אלאס' החיים (תשנג) עמ' קס*
ז ע"א תוס' ד"ה אלא, הקשו ממ"ש דתחילה שואלין נשאת ונתת באמונהקומץ המנחה (צונץ) דרוש לג אות ז
ז ע"א תוס' ד"ה אלאמצווה ועושה ח"א עמ' קנג
ז ע"א תוס' ד"ה אלא - והא דאמרי' וכו' ששואלין לו נשאת ונתת באמונהשמועה טובה דף עא ע"א
ז ע"א מאירי - אע"פ שהפשרה נבחרת לענין דיני ממנות לענין איסור אינו כןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסז
ז ע"א מהרש"א - כד הוי רחימתין עזיזא וכו'לחמי תודה דף קיד ע"א
ז ע"א מהרש"א ד"ה ומקיים בימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשיז
ז ע"ב01 הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב להנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ב
ז ע"ב01 הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב, רש"ינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
ז ע"ב01 ששים גבורים - תלמידי חכמיםפירושי ראשונים
ז ע"ב03 איש חרבו על יריכו מפחד בלילות - מפחדה של גיהנםדעת תורה בראשית עמ' רצא
ז ע"ב03 איש חרבו על יריכו, ורש"יאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תר
ז ע"ב03 מלומדי מלחמה - מלחמתה של תורהפירושי ראשונים
ז ע"ב04 לילה - נקרא גהינםישמח חיים (תשסה) מע' ל אות כט
ז ע"ב04 מפחד בלילות מפחדה של גיהנםשערי הישיבה ח"ב עמ' קפה
ז ע"ב04 מפחדה של גיהנם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תעב
ז ע"ב06 בית דוד כה אמר ה' דינו לבוקר משפט וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קטו
ז ע"ב06 דינו לבוקר משפט - שיהא המשפט ברור כבוקרמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 189
ז ע"ב06 דינו לבקר משפט וכי בבקר דגים וכל היום אין דגיםאיש אמונים דף לט ע"ג
ז ע"ב07 וכי בבוקר דניןדרשות ר"י מסלוצק עמ' קלט
ז ע"ב08 אם ברורהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק יט
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבוקר אומרהוגור אריה שמות פ"ו הערה 12
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבוקר אמרהו, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שכד, תקלג, שמות עמ' קכח, שסב, ויקרא עמ' רצד, במדבר עמ' תח, דברים עמ' פא, תצז, מלכים עמ' סב
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבוקר וכו'מרפא לשון עמ' קכט
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבוקר, אמרהו, ואם לאו אל תאמרהובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 352, באר ד הערה 397
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבקר אמרהו ואם לאו אל תאמרהוהמאור הגדול (גר"א) עמ' שנו, שנז
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבקר אמרהו ואם לאו אל תאמרהונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ב
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבקר אמרהו ואם לאו אל תאמרהוראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק עג
ז ע"ב08 אם ברור לך כבוקר תאמרמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קפט, קצד, קצו
ז ע"ב08 דין - דבר ברור שאין בו ספקתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רסה הערה 45
ז ע"ב11 אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרמט
ז ע"ב11 אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אמרהולקוטי שיחות חי"ג עמ' 192
ז ע"ב11 אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אמרהונתיבות עולם ח"א עמ' קצ
ז ע"ב11 אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' צב
ז ע"ב11 אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך, אמרהו, ואם לאו אל תאמרהובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 397
ז ע"ב11 אמור לחכמה אחותיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שמו
ז ע"ב11 אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' מט
ז ע"ב11 אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אמרהו ואם לא אל תאמרוהופקודת אלעזר (תשסד) עמ' קע
ז ע"ב11 אמור לחכמה אחותי את, דינו לבוקר משפטאוצרות הראיה עמ' 818
ז ע"ב13 עשרה שיושבין בדין, קולר תלוי בצואר כולןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פ
ז ע"ב14 רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עד
ז ע"ב14 רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה, מיכניף ומייתי עשרה רבנן מבי רב, אמר כי היכי דלימטיין שיבא מכשוראשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות פט
ז ע"ב15 כי היכי דלימטייה שיבא מכשוראאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רנג
ז ע"ב15 כי היכי דנימטיה שיבי מכשורימרפא לשון עמ' קכח
ז ע"ב15 ר' אשי מכנףדברי הרב עמ' קה
ז ע"ב15 רב אשי הוה אתי טריפאתורה וחיים (כלפון) עמ' שט
ז ע"ב18 אם דומה דיין למלך שאין צריך כלוםאבן פינה עמ' 155
ז ע"ב18 אם דיין דומה למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קסט
ז ע"ב18 אם דיין דומה למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץ וכו'לחמי תודה דף ריט ע"ב
ז ע"ב18 אם הדיין דומה למלךעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רב
ז ע"ב18 מלך במשפט יעמיד ארץמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רמ
ז ע"ב18 מלך במשפט יעמיד ארץ, אם דיין דומה למלך שאין צריך לכלום יעמיד ארץ וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' כה, רעד, רעח, רפב
ז ע"ב20 דבי נשיאה אוקמו דיינא דלא הוה גמיר וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רפז
ז ע"ב20 דבי נשיאה אוקמו דיינא דלא הוה גמיר וכו' וכל רוח אין בקרבואש דת (אסאד) עמ' רסז
ז ע"ב20 דבי נשיאה אוקמו דיינא דלא הוה גמיר וכו' ועתיד הקב"ה ליפרע וכו' כל המעמיד דיין וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצד
ז ע"ב22 פתח ההוא אמורא הוי האומרים לעת הקיצהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קז
ז ע"ב23 עתיד הקב"ה להפרע מהמעמידים דיינים וכו'מרפא לשון עמ' קכו
ז ע"ב24 אמר ר"ל כל המעמיד דיין שאינו הגון וכו', ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סב
ז ע"ב24 אמר ריש לקיש כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראלשל"ה (תשנז) פרשת תצוה אות לה, שופטים אות טו, לא
ז ע"ב24 דיין שאינו הגוןתורת חיים (קאסוב) עמ' צד
ז ע"ב24 הממנה דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קו
ז ע"ב24 הממנה דיין שאינו הגון כאילו נטע אשירהגור אריה שמות פכ"א אות ז, דברים פט"ז אות כז
ז ע"ב24 הממנה דיין שאינו הגוןנתיבות עולם ח"א עמ' קפח
ז ע"ב24 המעמיד דיין שאינו הגון וכו׳אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רעט
ז ע"ב24 המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה ובמקום ת"ח כאילו נוטע אשירה אצל מזבחקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסה אות א
ז ע"ב24 המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירהדרך חיים (תשלה) עמ' קעה
ז ע"ב24 המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה אצל המזבחאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שה
ז ע"ב24 המעמיד דיין שאינו הגון כאלו נוטע אשרה וכו'יערות דבש ח"א עמ' ריט
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראל וכו'ועתיד הקב"ה להפרע ממעמידיואורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלז
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין על הצבור שאינו הגוןנתיבות עולם ח"א עמ' לז
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין על הציבור שאינו הגון כאילו נוטה אשירה בישראל שנא' שופטים ושוטרים תתן לך וסמיך לי' לא תטע לך אשירהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קז, אלף קיג
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגוןבנין שאול עמ' קסג
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רג
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירההתרגשות הלב (תשסט) עמ' צט
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראלאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 514
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראלהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קלו
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראל וכו' ובמקום שיש תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבחשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יז אות יט, פרק יט אות ו
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירהאלומת יוסף דף ג ע"ב
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 860
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרהאור הצבי עמ' 305
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 390
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשירה בישראלראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק מ
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשרהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 25
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשרהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ק
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאלו נוטע אשרהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נד
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאלו נטע אשרה, ובמקום תלמיד חכם כאילו נטעו אצל מזבחשערי תשובה שער ג אות קצד
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון עובר בלא תטע לך אשרהאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 203
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגוןקול ששון (גולדברג) הקדמה
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' כג
ז ע"ב24 מעמיד דייןטוב טעם שמות עמ' קנח
ז ע"ב24 מינוי דיינים כשריםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קטו, תצב
ז ע"ב26 ובמקום שיש תלמיד חכם כאילו נטעו אצל מזבחבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' עט, ויקרא עמ' פט, צח
ז ע"ב26 ובמקום שיש תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבחפרי צדיק כי תבא אות ח
ז ע"ב26 ובמקום תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבחאור הצבי עמ' 214
ז ע"ב27 כתיב לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב וכו' הוא דלא עבדי הא דעץ שרינועם אליעזר שמות דף קצ ע"ב
ז ע"ב28 ואלהי זהב אלוה הבא בשביל זהבאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכא
ז ע"ב29 אלוה הבא בשביל כסף כו'נטע שורק פרשת קדושים
ז ע"ב29 וכי של עץ שריגור אריה שמות פל"ב הערה 106
ז ע"ב29 זה דיין הבא בשביל כסף וזהבגור אריה שמות פכ"א אות ז
ז ע"ב29 רב אשי - דיין שנתמנה עבור כסף ומהרש"אאילנא דחיי (תשסז) עמ' פב
ז ע"ב30 רב כי הוה אתי לבי דינא אמר הכי ברעות נפשיה לקטלא נפיקהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קסח
ז ע"ב30 רב כי הוה אתי לבי דינא וכו' ולואי שתהא ביאה כיציאהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' עה
ז ע"ב30 רב כי הוי אתי לבי דינא אמר הכי וכו' ולוואי שתהא ביאה כיציאהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקנא
ז ע"ב30 רב כי הוי נפק לדינא אמר ברעות נפשאי לקטלא נפקדרשות שמן רוקח עמ' קכב
ז ע"ב30 רב כד הוה נפיק אמר ברעות נפשאירוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קעג
ז ע"ב31 כי הוי חזי אמבוהא וכו', ומהרש"אהר יראה מאמר מא
ז ע"ב31 לואי תהא ביאה כיציאהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רז
ז ע"ב31 רב וכו' כי הוי חזא אמבוהא וכו' כי לא לעולם חוסן וכו'אור ישראל (תרס) דף יג ע"ב
ז ע"ב31 רב וכו' כי הוי חזי אמבוהא אבתריהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 148
ז ע"ב31 רב וכו' כי הוי חזי אמבוהי דספרי דאזלי אבתריה וכו'מרפא לשון עמ' ריז
ז ע"ב31 רב כי הוה חזי אמבוהא דאתי לקראתואבן יהושע עמ' 87, 107
ז ע"ב31 רב כי הוי חזי אמבוה אבתריה אמר אם יעלה לשמים שיאו כגלל לנצח יאבדשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קסג
ז ע"ב31 רב כי הוי חזי אמבוה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנא ע"א
ז ע"ב32 כגללו לנצח יאבדדרכי החיים ח"ב עמ' רסז
ז ע"ב33 מר זוטרא חסידא בשעה שהיו מכתפים אותו ברגל היה אומר "כי לא לעולם חוסן" וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' עב, רכו
ז ע"ב33 מר זוטרא כי הוו מכתפי לי'ילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב34 דרש בר קפראלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רח
ז ע"ב34 לא לעולם חוסןאור הרעיון עמ' יג-יד, רצה
ז ע"ב34 מנא הא מילתא דאמור רבנן הוו מתונים בדין דכתיב ולא תעלה במעלות וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק עה
ז ע"ב35 הוו מתונים בדיןבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ו אות ז
ז ע"ב35 הוו מתונים בדיןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לה
ז ע"ב35 הוו מתונים בדיןנתיבות עולם ח"א עמ' קפז
ז ע"ב35 הוו מתונים בדיןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר נב
ז ע"ב36 דיין לא יפסיע על ראשי עם קודשס' החיים (תשנג) עמ' קסב
ז ע"ב36 דיין לא יפסע על ראשי עם קודשבנין שאול עמ' לא
ז ע"ב36 מכאן לדיין שלא יפסע על ראשי עם קדושמאיר נתיבות ח"ג עמ' רמ
ז ע"ב36 מניין לדיין שלא יפסע על ראשי עם קודשלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קעד
ז ע"ב36 שלא יפסע על ראשי עם קודשאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כו אות א
ז ע"ב37 אשר תשים אלו כלי הדייניןיציב פתגם על התורה עמ' קח
ז ע"ב37 אשר תשים לפניהם אלו המקל והרצועה שכנגד הדייניןמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תעו
ז ע"ב37 אשר תשים לפניהם ואשר תלמדם מבעי ליהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מג
ז ע"ב37 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלו כלי הדיינין מקל ורצועהלחמי תודה דף א ע"א, נט ע"ב
ז ע"ב37 למה כתיב אשר תשים ולא אשר תלמדםחכמת התורה משפטים עמ' פג
ז ע"ב38 אלו כלי הדיינין וכו' מקל ורצועהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קג
ז ע"ב38 כלי הדיינים וכו' ושופרא וסנדלארסיסי לילה סי' נא (עמ' 117)
ז ע"ב38 רב הונא כי הוה נפיק לדינא אמר אפיקו לי מאני חנותאי וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות יד ליום ר"ה
ז ע"ב38 רב הונא כי הוה נפיק לדינא וכו' מקל ורצועה וכו' ואצוה את שופטיכם וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 102
ז ע"ב38 רב הונא כי הוה נפק לדינא אמר הכי אפיקו לי מאני חנותאי מקל ורצועה ושופרא וסנדלאאמרי נועם (מועדים) סי' טז ליום ר"ה
ז ע"ב39 מקל ורצועה ושופרא וסנדלאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שיד
ז ע"ב40 אמר ר׳ יוחנן כנגד מקל ורצועהלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ר
ז ע"ב40 בעת ההיא כו' כנגד מקל ורצועה (וחדא"ג)לקוטי שיחות חל"ד עמ' 101
ז ע"ב40 כנגד מקל ורצועה תהא זריזאשר ליהודה עמ' שצז
ז ע"ב40 שופר מכלי הדייניםבנין שאול עמ' טז
ז ע"ב41 אזהרה לב"ד שלא ישמע דברי בע"ד קודם שיבא בע"ד חבירוחכמה ומוסר ח"א עמ' צא, קג
ז ע"ב41 אזהרה לב"ד שלא ישמע דברי בעל דין וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 55
ז ע"ב41 אזהרה לבי"ד שלא ישמע בע"ד חבירו, וברש"י שמהמטה יששכר עמ' קעד
ז ע"ב41 אזהרה לבי"ד שלא ישמע דברי בעל דיןמכתב מאליהו ח"א עמ' 55
ז ע"ב41 אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו וכו' רב כהנא אמר מהכא מלא תשא לא תשיאשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות א, לט, נ
ז ע"ב41 אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כ
ז ע"ב41 אזהרה לדיין שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבוא בעל דין חבירותורה בציון עמ' תקטו
ז ע"ב41 אין לקבל טענת בע"ד שלא בפני חבירובין המשפתים בראשית עמ' יט
ז ע"ב41 אסור לדיין לשמוע טענות אחד מבעלי הדין, עד שיבוא חברובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 140
ז ע"ב41 אסור לשמוע דברי בעל דין אחדלקט אמרי קודש - שמות עמ' עט
ז ע"ב41 אסור לשמוע טענת בע"ד קודם שיבוא בע"ד חבירוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קיג
ז ע"ב41 שמוע בין אחיכם א"ר חנינא אזהרה לדיין וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכ
ז ע"ב41 שמוע בין אחיכם ושפטתם אמר רבי חנינא אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירושל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות מז
ז ע"ב42 לא ישמע דברי בע"ד א' וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' קסח
ז ע"ב42 לא ישמע דברי בע"ד קודם וכו'כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' טז
ז ע"ב42 שלא ישמע בע"ד קודם שיבא בע"ד חבירואמרי יוסף דברים דף יא ע"ג
ז ע"ב42 שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שמג, שצב
ז ע"ב43 שלא יטעים דבריו לדייןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעז
ז ע"ב44 ושפטתם צדקאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כה אות א
ז ע"ב44 ושפטתם צדק וכו' אפילו בין בית ועליהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עה
ז ע"ב44 מלא תשא לא תשיאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעז
ז ע"ב45 חותכין את הדיןגור אריה דברים פ"כ אות ב
ז ע"ב45 חותכין הדיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ש הערה 32, תתקסב הערה 20
ז ע"ב45 צדק את הדין ואח"כ חתכהואמרי יוסף דברים דף יב ע"א
ז ע"ב45 צדק את הדין ואח"כ חתכהומכמני עוזיאל עמ' תכג
ז ע"ב46 ובין גרו על עסקי דירהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לט
ז ע"ב47 חילוק תנור וכירייםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קע, קעח, ר הערה 2
ז ע"ב47 לא תכירהוהכתב והקבלה דברים פט"ו פסוק יז
ז ע"ב47 לא תכירו פנים במשפט ר"י אומר לא תכירהו וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרמב
ז ע"ב36 מנין לדיין שלא יפסע על ראשי עם קודשאור מאיר ח"א עמ' יג
ז ע"ב רש"י - מזבח - נקראו התלמידי חכמיםישמח חיים (תשסה) מע' מ אות כה
ז ע"ב רש"י אל תאמר יטול זה תנור וזה כירהגור אריה דברים פ"א הערה 150
ז ע"ב רש"י ד"ה מקל - דמכת מרדות היא במקללקוטי שיחות חל"ד עמ' 100
ז ע"ב רש"י ד"ה שמועס' החיים (תשנג) עמ' קכה
ח ע"א04 שיהא חביב עליך דין של פרוטה וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תו
ח ע"א04 שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נח
ח ע"א04 שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סנהדרין א
ח ע"א04 שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנהאמרי יוסף דברים דף יב ע"ב
ח ע"א05 דין פרוטה כדין מאהמחשבת מוסר ח"ג עמ' רצ
ח ע"א05 דין פרוטה כדין מאהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תסה
ח ע"א05 דין פרוטה כדין מאהמכמני עוזיאל עמ' תב
ח ע"א05 דין של פרוטה כדין של מאה מנהשל"ה (תשנז) פרשת דברים אות יג
ח ע"א09 אמר ר"ח לא דיין לרשעים וכו' אלא שמטריחין אותי להחזירדרשות הצל"ח השלם עמ' רח-רט
ח ע"א09 כי המשפט לאלוקים הואעיוני רש"י דברים ח"א עמ' מח
ח ע"א10 לא דיין לרשעים וכו' אלא שמטריחין אותובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שמח
ח ע"א10 לא דיין לרשעים שנוטלים וכו' אלא שמטריחין אותי וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' ריא
ח ע"א10 לא דיין לרשעים שנוטלין ממון מזה ונותנים לזה שלא כדין אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבעליונזר הקדש ח"ב עמ' רפג
ח ע"א10 לא דיין לרשעים שנוטלין ממון מזה ונותנין לזה שלא כדיןתורה בציון עמ' תקסה
ח ע"א10 לא דיין לרשעים שנוטלין ממון מזה ונותנין לזה שלא כדין אלא שמטריחין אותי וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות מ, דינין פרק סד
ח ע"א12 אם מחייבו שלא כדין, גורם להקב"ה להחזירחכמת התורה משפטים עמ' קמא
ח ע"א12 מטריחים אותו להחזיר ממוןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 298
ח ע"א12 מטריחין אותי להחזיר ממוןשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רסז
ח ע"א12 מטריחין אותי להחזיר ממוןפרי השדה (דייטש) ח"א סי' ה
ח ע"א12 מעשי הרשעים הם טירחא לפני ה'גור אריה במדבר פי"א הערה 40
ח ע"א13 והדבר אשר יקשה מכם וכו' על דבר זה ענש משה וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' צב
ח ע"א13 והדבר אשר יקשה מכם וכו' על זה נענש משהלקוטי מאמרים עמ' 95
ח ע"א13 והדבר אשר יקשה מכם על דבר זה נענש משההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרצא
ח ע"א13 והדבר אשר יקשה מכםילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"א14 נתעלמה הלכה ממנו על שנטל עטרה לעצמוגור אריה במדבר פ"ט הערה 25
ח ע"א14 על דבר זה נענש משהאור עולם (בלומנפלד) דף סו ע"ב
ח ע"א14 על דבר זה נענש משההמאור שבתורה (לסין)
ח ע"א15 ויקרב משה את משפטן לפני ה'עיוני רש"י במדבר עמ' תפו
ח ע"א15 ויקרב משה את משפטן לפני ה'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' נ
ח ע"א15 מתקיף לה רב נחמן בר יצחקדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קצד
ח ע"א18 ראויה פרשת נחלות וכו' זכו בנות צלפחד וכו' פרשת מקושש וכו'לקוטי שיחות חי"ג עמ' 94, 257, חכ"ג עמ' 189
ח ע"א18 ראויה פרשת נחלות שתיכתב ע"י משה אלא שזכו בנות צלפחד כו' פרשת מקושש וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תפג
ח ע"א18 ראויה פרשת נחלות שתיכתב ע"י משה רבינו אלא שזכו בנות צלפחדפרי צדיק פ' שקלים אות א, בחוקותי אות ד, ראש השנה אות ג
ח ע"א18 ראויה פרשת נחלות שתיכתב ע"י משה רבינו וכו' וזכות ע"י זכאידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמב
ח ע"א18 ראויה פרשה זו להכתב ע"י משהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תסב
ח ע"א20 פרשת צלפחד זכו להאמר על ידיהןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רצח
ח ע"א20 פרשת צלפחד זכו להאמר על ידיהןצדקת הצדיק סי' רא
ח ע"א23 מגלגלין חובה על ידי חייב וזכות על ידי זכאיאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 71, פ"א אות 57
ח ע"א27 אזהרה לדיין שיסבול את הציבור בסבלנותאמרי השכל עמ' 51
ח ע"א29 כאשר ישא האומן את היונקאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קנד
ח ע"א30 כי אתה תבוא כו' תביאמשנת חיים דברים עמ' תקכה
ח ע"א30 כי אתה תבוא וכו' כי אתה תביא וכו'פירוש המכבי דברים עמ' ריב
ח ע"א30 כתוב כי אתה תביא וכתיב כי אתה תבוא וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קפב
ח ע"א30 כתיב כי אתה תבוא וכתיב כי אתה תביא וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 307
ח ע"א30 כתיב כי אתה תבוא וכתיב כי אתה תביא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תלו
ח ע"א30 כתיב כי אתה תבוא וכתיב כי אתה תביא, אר"י א"ל משה ליהושע אתה וזקנים שבדור עמהם כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שיב, שסד
ח ע"א31 אמר לו משה ליהושע אתה והזקנים שבדור עמהם, אמר לו הקב"ה טול מקל והך על קדקרםישמרו דעת עמ' רצט
ח ע"א31 אמר לו משה ליהושע כי אתה תביא, אתה והזקנים שבדור עמך וכו'גנזי צדיקים (תשסב) עמ' צה
ח ע"א31 אמר משה ליהושע אתה והזקנים שבדור תביאו העם וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קטז
ח ע"א31 אמר משה ליהושע זקנים שבדור עמך אבל הקב"ה אמר טול מקל והך על קדקדם דבר אחד לדורצפנת פענח (תשסו) עמ' כו, שעד
ח ע"א32 א"ל הקב"ה טול מקל והכה על קדקודם דבר אחד לדור ואין שני דברים לדוראמרי השכל - צבי תפארה עמ' 194
ח ע"א32 אמר לו הקב"ה טול מקל והך על קדקדם וכו'אש דת (אסאד) עמ' שעב
ח ע"א32 אמר לו הקב"ה טול מקל והך על קרקדם, דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קז
ח ע"א32 אמר ליה הקב"ה טול מקל והך על קדקדםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תצב
ח ע"א32 זקנים שבדור יהיו עמךהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קנג
ח ע"א33 דבר א' לדורנועם אליעזר שמות דף רג ע"א
ח ע"א33 דבר א' לדורתורת מנחם ח"ט עמ' 51
ח ע"א33 דבר א' לדור ואין ב' דברים לדורמי מרום ח"ב עמ' צט, ח"ט עמ' רצג, ח"י עמ' צה, חי"א עמ' קכח, חי"ב עמ' ריג, חי"ג עמ' מא
ח ע"א33 דבר א' לדור ואין שני דברים לדורמגלה עמוקות (תשסח) אופן א, רכו
ח ע"א33 דבר אחד לדוראגרא דכלה ח"א עמ' תצד, ח"ג עמ' רמח
ח ע"א33 דבר אחד לדוראור לשמים (תשסג) עמ' צד, קכא, שלז
ח ע"א33 דבר אחד לדורבך יברך ישראל (תשסח) עמ' צה
ח ע"א33 דבר אחד לדורגנזי צדיקים (תשסב) עמ' קמב
ח ע"א33 דבר אחד לדורדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ז, קיז
ח ע"א33 דבר אחד לדורהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צו
ח ע"א33 דבר אחד לדורויברך דוד עמ' קסה
ח ע"א33 דבר אחד לדורחיים לגופא (תשסה) עמ' מב
ח ע"א33 דבר אחד לדורחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלו
ח ע"א33 דבר אחד לדורלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' כה, קסד, רב
ח ע"א33 דבר אחד לדורמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שעד, שעט, תקצח
ח ע"א33 דבר אחד לדורמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רנד
ח ע"א33 דבר אחד לדורמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וארא ג
ח ע"א33 דבר אחד לדורמצווה ועושה ח"א עמ' תקנה
ח ע"א33 דבר אחד לדורמשמרת איתמר (תשסז) עמ' לד, קמא, תטז, תנח, תרכג
ח ע"א33 דבר אחד לדורספרי המגיד מקאזניץ עמ' מב
ח ע"א33 דבר אחד לדורעיני שמואל (ראבין) עמ' ח
ח ע"א33 דבר אחד לדורעירין קדישין השלם עמ' צ, שיז
ח ע"א33 דבר אחד לדורצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרטז
ח ע"א33 דבר אחד לדורקהלת משה (תשסב) עמ' רנא
ח ע"א33 דבר אחד לדורקומץ המנחה (צונץ) דרוש עג אות י, דרוש צד אות ד
ח ע"א33 דבר אחד לדוררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' רמד
ח ע"א33 דבר אחד לדוררחמי הרב עמ' קמג
ח ע"א33 דבר אחד לדורשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רג
ח ע"א33 דבר אחד לדורתפארת צבי שמות עמ' תכג
ח ע"א33 דבר אחד לדור [ולכן טול מקל כו']לקוטי שיחות ח"כ עמ' 215, חכ"ג עמ' 192, חכ"ד עמ' 102, חכ"ו עמ' 334
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברים לדוראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא ליקוטים אות ה, וארא כ, לקוטי ש"ס יב
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 435
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורברכת טוב עמ' קיד, קלו, רכא, שלז
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורזאת זכרון (תשנב) אות ג, קכה, קלו
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורעבודת עבודה (תשסד) עמ' קי
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורזכרון אליעזר עמ' קלט
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורמחשבת מוסר ח"ב עמ' רט
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורנועם אליעזר בראשית עמ' רפז ע"ב, שיח בהג"ה
ח ע"א33 דבר אחד לדור וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 97
ח ע"א33 דבר אחד לדור ולא שני דברים לדורנצח ישראל (הרטמן) עמ' תמח הערה 44
ח ע"א33 דבר אחד לדוראור הרעיון עמ' נז, רצה
ח ע"א33 דבר אחד לדוראשל חיים ח"א עמ' קיג
ח ע"א33 דבר אחד לדוריד אהרן עמ' קכה, קלא
ח ע"א33 דבר אחד לדורנר ישראל חלק ג דף לח
ח ע"א33 דבר אחד לדורפרי הארץ (ויטבסק) עמ' לג, ע
ח ע"א33 דבר אחר לדור ואין שני דברים לדורגור אריה במדבר פט"ז אות יג
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדםשופרא דישראל (תשסו) עמ' קמד
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדםשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קמה
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדםאמרי יוסף דברים דף קב ע"ד
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קד
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדם, דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורכתונת פסים (תשמה) פרשת במדבר ל ע"א, בהעלותך לד ע"ג, לד ע"ד
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדם, דבר אחד לדור וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרסד
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדם, דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורלחמי תודה דף מג ע"ב
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדןעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות נח
ח ע"א52 חוששין ללעזעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצ
ח ע"א רש"י - דבר פירושו מנהיגגור אריה במדבר פכ"ו הערה 5, דברים פט"ו הערה 15
ח ע"א רש"י - הבעל בא בלא עדיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפו
ח ע"א רש"י - מנהיג אחדאור הרעיון עמ' רצה
ח ע"א רש"י - על פיהם עשה מעשהאור הרעיון עמ' נז
ח ע"א רש"י ד"ה דברגור אריה שמות פי"ט הערה 82
ח ע"א רש"י ד"ה לאקדומיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' מג
ח ע"א רש"י ד"ה משה וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' נ
ח ע"ב06 ארי שבחבורהתורה בציון עמ' שה
ח ע"ב15 אין אדם נענש אא"כ התרו בובנין שאול עמ' קנט
ח ע"ב15 אין חיוב מיתה בב"ד אלא בעדים והתראהגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 47
ח ע"ב15 אין מיתת ב"ד בלא התראהגור אריה ויקרא פכ"ד אות יג, במדבר פ"ד הערה 28, פי"א הערה 72
ח ע"ב15 בהתראה צריך שיראו עדיםגור אריה דברים פל"ב הערה 1
ח ע"ב15 כל חייבי מיתות שבתורה אין ממיתין אותם אלא בעדה ועדים והתראהגור אריה שמות פכ"ב הערה 31, פל"ב הערה 117, דברים פכ"ב הערה 64
ח ע"ב15 פלוגתא דר"י וחכמים אם צריך שיודיע באיזו מיתהגור אריה שמות פי"ט הערה 140
ח ע"ב20 חבר א"צ התראהאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' עג
ח ע"ב20 חבר א"צ התראהאיש מבין ח"א דף פ ע"א
ח ע"ב20 חבר א"צ התראהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצה
ח ע"ב20 חבר אין צריך התראהראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות ט
ח ע"ב20 חבר אינו צריך התראהבאר מחוקק (תשמט) עמ' ב, קכ
ח ע"ב20 חבר אינו צריך התראההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תמה, תנד
ח ע"ב20 ת"ח אין צריך התראהחכמת התורה נח עמ' קטז
ח ע"ב21 התראה להבחין שוגג ומזידכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 60
ח ע"ב21 לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 710
ח ע"ב21 לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 523 {מטרת ההתראה בשירת האזינו}
ח ע"ב21 לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזירגור אריה ויקרא פ"א הערה 244, פי"ט הערה 251, דברים פכ"א הערה 89
ח ע"ב21 לפי שלא ניתנה התראה אלא להבחין וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 143
ח ע"ב רש"י ד"ה אבייקרן פני משה ח"א עמ' רכד
ט ע"א ר"ע אומר לא בא שלישי אלא להחמיר עליו לעשות דינו כיוצא בונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כג
ט ע"א ענש הנטפל לעוברי עברההמאור שבתורה (לסין)
ט ע"א נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלהאור אברהם - רות עמ' רעו
ט ע"א נמצא אחד קרוב או פסול, תוס' ד"ה בזמןחכמת התורה ויצא עמ' תרכט
ט ע"א עדים שנמצא אחד מהן קרוב או פסול אפילו הן מאה עדותן בטילהלחמי תודה דף א ע"א
ט ע"א תוס' ד"ה בזמןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רצו
ט ע"ב09 מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאניםדברים נחמדים (תשסה) עמ' צג
ט ע"ב16 ואמר ר"י פלוני רבעו לאונסו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנז
ט ע"ב16 ואמר רב יוסף פלוני רבעו לאונסו הוא ואחר מצטרפין להרגו, לרצונו רשע הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עדלב המשפט ח"ב שיעור לא [הלכה]
ט ע"ב16 פלוני רבעו לאונסו הוא ואחר מצטרפין להרגולב המשפט ח"ב שיעור טו [הלכה]
ט ע"ב16 פלוני רבעני לאנסי הוא ואחר מצטרפין להרגושמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות כח
ט ע"ב17 פלוני רבעני לרצוני, ראב"ןדרכי חושן עמ' קיד, קכ [הלכה]
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמואור חדש (הרטמן) פ"ד אות 177
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמובאר הגולה (הרטמן) הקדמה 3
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמוגור אריה בראשית פמ"ו אות ו, ויקרא פכ"ה אות לט
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמוהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קנ
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמויסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות ריח
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמולקוטי שיחות ח"י עמ' 148
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמופחד יצחק פסח מאמר נג
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמופחד יצחק פסח מאמר סד
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמופחד יצחק שבת מאמר א
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קנה
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמושל"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות ג
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לט
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמוילקוט דברי חכמים בראשית סי' פד
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמותפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' קעט
ט ע"ב20 אין אדם משים עצמו רשעספר החיים (תשנג) עמ' קכה
ט ע"ב20 אין אדם משים עצמו רשעס' החיים (תשנג) עמ' קכה
ט ע"ב20 ואין אדם משים עצמו רשעעקבי אבירים (תשסה) עמ' שעו
י ע"א01 פלוני בא על אשתיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רד
י ע"א01 פלוני בא על אשתי הוא ואחר מצטרפין להורגו אבל לא להרגה כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרמא
י ע"א03 פלגינן דיבורא ור"ןנפש הרב עמ' מב
י ע"א04 אדם קרוב אצל עצמופחד יצחק - יום הכפורים מאמר לה
י ע"א04 אדם קרוב אצל עצמושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שצו
י ע"א41 מלקות במקום מיתה עומדתאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 186
י ע"א41 מלקות במקום מיתה עומדתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרסט
י ע"א41 מלקות במקום מיתה עומדתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתה הערה 39
י ע"א41 מלקות במקום מיתה עומדתשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עה
י ע"א41 מלקות במקום מיתה עומדת, ופירש"י דכיון דעבר על אזהרת בוראו ראוי הוא למות וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' רנא
י ע"א41 מלקות במקום מיתה עומדתבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 333
י ע"א41 מלקות תחת מיתהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תסד
י ע"א41 מלקות תחת מיתה עומדתקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות טז
י ע"א41 מלקות תחת מיתה עומדתשערי תשובה שער ג אות עה
י ע"א46 אין מכין אותו אלא מכות הראויות להשתלש, וברש"י שם ד"ה אין מכיןברכת שלמה חו"מ עמ' רכח, רכט [הלכה]
י ע"א רש"י - שתים לאחריו ואחד מלפניוגור אריה דברים פכ"ה אות ג
י ע"א רש"י ד"ה אין, מכות הראויות להשתלשעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסה
י ע"א רש"י ד"ה לאו שאין בו במעשהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסב
י ע"ב28 בג' אנשים מתחילין לעבר השנה וכו' ובה' ובז' מסיימין, כנגד התיבות של פסוהי ברכת כהניםעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום א דחנוכה יא לזאת חנוכה
י ע"ב28 בעת שנכנסו לעבר החודש נכנסו אנשים במספר ג' ה' ז'אמרי נועם (מועדים) סי' ב לחנוכה [מבן המחבר], סי' ג לזאת חנוכה [מבן המחבר]
י ע"ב37 הנך גה"ז כנגד מיבני יששכר ח"א דף לט ע"ד
י ע"ב38 שבעה כנגד מי וכו' כנגד ברכת כהניםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קלג
י ע"ב42 ג' כנגד שומרי הסףדברים נחמדים (תשסה) עמ' צג
י ע"ב42 שלשה כנגד שומרי הסף, חמשה מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלךאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1013
י ע"ב רש"י ד"ה בזמנותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כט
י ע"ב רש"י עיבור החודש נעשה כאין תכסיסי מלכותבני יששכר ח"ב דף קנז ע"א
י ע"ב תוס' ד"ה שכברתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
יא ע"א01 מעשה ברבן גמליאל שאמר השכימו לי שבעהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 70)
יא ע"א01 מעשה ברבן גמליאל שזימן שבעה דייניםהחברה והשפעתה מאמר 8 פרק י
יא ע"א02 השכימו לי שבעה לעלייהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתעא
יא ע"א04 אני הוא שעליתי שלא ברשותדברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' פג {איך היה מותר לשקר}
יא ע"א04 אני הוא שעליתי שלא ברשותמאמר אסתר (תשסב) עמ' כח
יא ע"א04 אני הוא שעליתי שלא ברשותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פ, קסה, קסז (עמ' קמז, קעה, שח במהד' תשעה) {איך היה מותר לשקר}
יא ע"א04 אני הוא שעליתי שלא ברשותהמאור שבתורה (לסין)
יא ע"א04 אני עליתי שלא ברשותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנא
יא ע"א04 עמד שמואל הקטן ואמר אני הוא וכו', ולא שמואל הוה אלא איניש אחרינא ומחמת כיסופא הוא דעברלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תלח
יא ע"א04 שמואל הקטן מתלמידי רבן גמליאלבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 248
יא ע"א11 ומחמת כיסופא הוא דעבדתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צז
יא ע"א11 יתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום אמר מי שאכל שום יצא וכו', מהרש"ל ומהרש"אימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' לו
יא ע"א11 כי הא דיתיב רבי וקא דריש והריח ריח שוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יא
יא ע"א11 מחמת כיסופא הוא דעבד וכו' דיתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רי
יא ע"א11 שינה כדי להציל מבושהמוסר המקרא והתלמוד עמ' לד
יא ע"א11 משום כיסופא עבדמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפה, קצ
יא ע"א12 מי שאכל שום יצא עמד ר"ח ויצא עמדו כולם ויצאו, רש"י מהרש"אלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תלח
יא ע"א16 ור"ח מהיכן גמר לה ובמהרש"לאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שכ
יא ע"א17 גמיר לה מר"מ וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' יג, יד
יא ע"א17 מהיכא גמיר לה וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רנד
יא ע"א19 אחד מכם קדשני בביאה עמד ר"מ וכתב לה גטנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
יא ע"א22 ושמואל הקטן גמיר לה משכניה וכו'מיהושעפירוש המכבי דברים עמ' תמה
יא ע"א26 ושכניה בן יחיאל מהיכא גמר לה מיהושע דכתיב ויאמר ה' אל יהושע וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תפא
יא ע"א26 מיהושע כו' חטא ישראל, הטל גורלות, רש"י, מהרש"ללקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תמ
יא ע"א28 אמר לפניו רבש"ע מי חטא, א"ל וכי דילטור אני וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' שמט
יא ע"א28 וכי דילטור אנימכתב מאליהו ח"א עמ' 90
יא ע"א28 וכי דילטור אני לךמכתב מאליהו ח"א עמ' 90
יא ע"א28 וכי דילטור אניפירוש המכבי דברים עמ' תמה
יא ע"א29 הגדרת דרגתם והזמן שבטלה הנבואהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שצב
יא ע"א29 משמתו וכו' חגי זכרי' ומלאכי נסתלקה רוה"ק מישראללקוטי שיחות חי"ד עמ' 72
יא ע"א29 משמתו נביאים האחרונים וכו' נסתלקה רוה"ק מישראל וכו' היו משתמשין בב"ק, ובתוס' שםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות לב
יא ע"א29 משמתו נביאים האחרונים וכו' נסתלקה רוח הקודש מישראל וכו' הי חסיד הי עניורחמי הרב עמ' סח
יא ע"א29 משמתו נביאים האחרוניםפירושי ראשונים
יא ע"א29 ת"ר משמתו נביאים וכו'חן וכבוד דף סז ע"א
יא ע"א31 פעם אחת היו מסובין בעליית בית גוריה ביריחו וכו' הי חסיד הי עניואוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רלב
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' טז
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף לד
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין הדור זכאיאור הצבי עמ' 202
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' אמרו עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של עזראאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' פ, פא
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' הלל הזקןלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 83
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינודרכי צדק עמ' מז
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו אלא שאין הדור זכאי לכךצל הכסף (פריד תשסג) עמ' עב
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין הדור זכאי לכךדרשות שבט הלוי ח"א עמ' כח
יא ע"א32 נתנה עליהם בת קול מן השמים, יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 274
יא ע"א32 ראוי הוא שתשרה עליו שכינה אלא שאין הדור ראויאורות אלים דף כה ע"א
יא ע"א32 ראוי הלל שתשרה עליו שכינה כמשה רבינורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' כ
יא ע"א32 ראוי היה הלל שתשרה עליו שכינה כמשה רבינומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לד, רלו
יא ע"א32 ראוי היה הלל שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו ע"ה אלא שאין דורו ראוי לכךצמח דוד (סקאליע) עמ' ריז
יא ע"א32 ראוי היה הלל שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו ע"ה אלא שאין דורו ראוי לכךבת עין (תשסז) עמ' סה, קמד
יא ע"א32 ראוי היה שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאילהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' כז, רלט
יא ע"א32 ראוי זה שתשרה עליו שכינה אלא אין דורו ראוי לכךקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות יא
יא ע"א32 ראוי שתשרה עליו השכינה וכו'תורת העולה ח"ג פרק סב
יא ע"א32 ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה אלא שאין דורו זכאי לכךאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קו
יא ע"א32 ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שצ
יא ע"א32 ראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכךגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' כג ע"ב
יא ע"א32 שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' בהלל הזקןתקנת השבין סי' ה (עמ' 23), דובר צדק עמ' 52
יא ע"א32 שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' בהלל הזקןפרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ב
יא ע"א32 ראוי שתשרה עליהם שכינהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס יב
יא ע"א33 אין דורו ראויקשוטי כלה (תשסג) עמ' כג
יא ע"א33 אלא שאין הדור ראוי לכךדרכי החיים ח"א עמ' תז
יא ע"א33 ונתנו עיניהם בהלל הזקןאשר ליהודה עמ' קפ
יא ע"א34 הי חסיד הי עניו תלמידו של עזראהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצב
יא ע"א34 הי חסיד הי עניו תלמידו של עזרא ובמהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רסח, ער, רעא
יא ע"א34 וכשמת אמרו עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של עזראפרי צדיק ל"ג בעומר אות ח
יא ע"א34 שוב פעם אחת היו מסובין בעליה ביבנה וכו' נתנו חכמים את עיניהם בשמואל הקטןשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קסא
יא ע"א34 שוב פעם אחת היו מסובין בעליה ביבנה וכו' נתנו חכמים את עמיהם בשמואל הקטןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות צ ס"ק ט
יא ע"א35 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו וכו' בשמואל הקטןצפנת פענח (תשסו) עמ' עו, שלה
יא ע"א35 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' נתנו חכמים את עיניהם בשמואל הקטןשל"ה (תשנז) פרשת ראה אות יג
יא ע"א35 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' שמואל הקטןמגלה עמוקות (תשסח) אופן קפט
יא ע"א35 ראוי היה שמואל הקטן שתשרה עליו שכינהעולת חודש ח"א מאמר קלד
יא ע"א36 נתנו עיניהם בשמואל הקטןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ו ע"ב, צג ע"ב
יא ע"א37 וכשמת אמרו עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של הלל וכו'מאמר אסתר דרוש א
יא ע"א37 וכשמת אמרו עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של הללמאמר אסתר (תשסב) עמ' ג
יא ע"א40 אין מעברין אלא א"כ ירצה נשיאברכת שלמה חו"מ עמ' ז [הלכה]
יא ע"א41 עד שירצה נשיאבנין אפרים עמ' רלו [הלכה]
יא ע"א43 אין מעברין את השנה אא"כ היתה צריכהגור אריה ויקרא פכ"ג הערה 8
יא ע"א45 מפני תנורי פסחיםאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצז
יא ע"א50 גוזליא רכיכין ואמריא דעדקיןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קיג
יא ע"א50 דגוזליא רכיכין ואימריא כו'משנת חיים ויקרא עמ' תקכד
יא ע"א50 ואימריא דעדקין וזמנא דאביבא לא מטאס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ה, א (עמ' 133)
יא ע"א52 תא חזי מה איכא בין תקיפאי קדמאי לעינוותניתקנת השבין סי' ו (עמ' 57)
יא ע"א תוס' בענין בת קולדובר צדק עמ' 142
יא ע"א תוס' ד"ה בת קולבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרסג, דברים עמ' צה, תתפא
יא ע"א תוס' ד"ה בת קוללקוטי שיחות ח"ד עמ' 1095
יא ע"א תוס' ד"ה בת קול, פירוש בת קולמצווה ועושה ח"א עמ' תקנג
יא ע"א תוס' - לא היו שומעין קול היוצא מן השמים אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחררנת יצחק - פרק חלק עמ' קנג
יא ע"א יד רמ"ה ומאירי גבי שמואלבית מועד (זלזניק) עמ' לב
יא ע"ב05 וטול אגרתא חדא וכתוב לאחנא בני גלוותאס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 54)
יא ע"ב20 מעברין על האביב וברש"י שםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תז
יא ע"ב20 על ג' דברים מעברין את השנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לא
יא ע"ב20 על ג' דברים מעברין השנה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ב פסוק לט
יא ע"ב20 על שלשה דברים מעברין את השנהגור אריה בראשית פ"א הערה 153, במדבר פכ"ח הערה 66
יא ע"ב20 על שלשה דברים מעברין את השנהמשיב טענה עמ' 178
יא ע"ב20 על שלשה דברים מעברין את השנה על האביב ועל פירות האילן ועל התקופהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 112
יא ע"ב31 אין מעברין את השנה אלא ביהודהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רעז
יא ע"ב31 אין מעברין את השנים אלא ביהודהדובר צדק עמ' 65, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 69)
יא ע"ב31 אין מעברין את השנים אלא ביהודה וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רפו, רצג
יא ע"ב31 אין מעברין את השנים אלא ביהודהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 482
יא ע"ב36 כל דרישה שאתה דורש לא יהיה אלא בשכנו של מקוםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רלה
יא ע"ב36 לשכנו תדרשו - כל דרישות שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו של מקוםשער החצר (תשעב) סי' תי
יא ע"ב37 שכנו של מקוםמאמרי הראיה 393
יא ע"ב38 אין מעברין את השנה אלא ביום וכו' מה משפט ביום אף עיבור השנה ביוםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1182
יא ע"ב רש"י ד"ה דזמן ביעורא מטאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכד
יא ע"ב רש"י ד"ה ועל פירות האילןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רטו
יא ע"ב רש"י ד"ה על פירות האילןלקוטי שיחות חל"ו עמ' 111
יא ע"ב רש"י ד"ה על שתים מהןלקוטי שיחות ח"ז עמ' 279
יא ע"ב רש"י ותוס' ד"ה בתרבנין אפרים עמ' רלו [הלכה]
יא ע"ב רש"י, מביאין עומר מעבר הירדןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצז
יא ע"ב תוס' - על ג' סמנין מעבריןס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 60)
יא ע"ב תוס' ד"ה אוס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 61)
יא ע"ב תוס' ד"ה איןנפש הרב עמ' פ
יא ע"ב תוס' ד"ה איןס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 68)
יא ע"ב תוס' ד"ה אין מעבריןאגרות הראיה חלק א לד
יא ע"ב תוס' ד"ה דלמאס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 65), משיב טענה עמ' 180
יב ע"א01 ואיש בא מבעל שלישהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 65)
יב ע"א07 שמא תאמר לפני העומר ת"ל תן לעם ויאכלו אחר העומר היתהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרמז
יב ע"א15 דוקא אדר מתעבראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקפג
יב ע"א15 אין מעברין אלא אדרמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קמז
יב ע"א15 שאין מעברין אלא אדראוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' שצד
יב ע"א15 עיבור חודש אדראחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כב אות א
יב ע"א16 זוג בא מרקתדברים נחמדים (תשסה) עמ' צד
יב ע"א16 זוג בא מרקתכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' לב
יב ע"א16 זוג בא מרקת וכו' דברים הנעשים בלוז, ומאי ניהו תכלת וכו'שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קנו
יב ע"א16 שלחו ליה לרבא, זוג בא מרקת ותפשו נשר וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שה
יב ע"א17 ותפשו נשרדברים נחמדים (תשסה) עמ' צג
יב ע"א19 בקשו לקבוע ניצב ולא הניחו אדומי הזהאור הצבי עמ' 234
יב ע"א19 בקשו לקבוע נציב אחד וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תנז-ח
יב ע"א19 בקשו לקבוע נציב אחד ולא הניחןפרי צדיק מקץ אות י
יב ע"א19 ועמוסי יריכי נחשוןדברים נחמדים (תשסה) עמ' צד
יב ע"א22 בירח שמת בו אהרן הכהןדברים נחמדים (תשסה) עמ' צד
יב ע"א27 ונציב אחד אשר בארץ וכו' כנגד חודש העיבורבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' לא
יב ע"א29 אין מעברין את השנה לא משנה לחברתהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 64), משיב טענה עמ' 179
יב ע"א35 אין מעברין את השנה לא בשביעית ולא במוצאי שביעיתמשיב טענה עמ' 180
יב ע"א35 אין מעברין לא בשביעית וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רטז
יב ע"א38 ובפלוגתא דהני תנאי דתניא אין מביאין ירק מחוצה לארץ ורבותינו התירו מאי בינייהו וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קצג
יב ע"א42 אין מעברין את השנה מפני הטומאהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קסב
יב ע"א42 אין מעברין השנה מפני הטומאה כדי לעשות הפסח בטהרה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכא
יב ע"א רש"י - לפני ר"הס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 64)
יב ע"א תוס' ד"ה אין מעברין אלא אדרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תו
יב ע"א תוס' ד"ה שטומאהצמח צבי אגרת נו
יב ע"א תוס' ד"ה שעיברמשנת חיים בראשית עמ' תס, תסד
יב ע"א מהרש"א - חודש יב וי"ג רומזים לאפרים ומנשהבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ד אות א עמ' קנו-קנז
יב ע"א מהרש"א - שני כחות של אפרים ומנשהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יג אות א
יב ע"ב05 חזקיהו עיבר ניסן בניסןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נג
יב ע"ב09 אלמא אית ליה טומאה דחויה היא בצבור וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קמט
יב ע"ב16 טומאה הותרה בציבורנפש הרב עמ' רצז
יב ע"ב30 עיבור אדר באדרכוזרי מאמר ג סי' לט
יב ע"ב31 ולית ליה לחזקיה החדש הזה לכם וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רעז, רעט
יב ע"ב32 החודש הזה ניסן ואין אחר ניסןאבן יהושע עמ' 63
יב ע"ב32 מעברין את השנה עד ניסןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' עא
יב ע"ב33 אין מעברין השנה ביום ל' אדר הואיל וראוי לקבעו ניסןאבן יהושע עמ' 65
יב ע"ב34 שעיבר אדר ביום שלושיםמוצל מהאש (הלברשטם) דף צט ע"ב
יב ע"ב34 שעיבר אדר ביום שלושיםפחד יצחק פסח מאמר לא עמ' צז-צח
יב ע"ב44 מכדי מפוריא לפיסחא תלתין יומין וכו' שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יוםשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות טו
יב ע"ב45 מפוריא דרשינן בהלכות הפסח, דתניא שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשיםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 236
יג ע"א02 בחג הסוכות הוא זמן אסיפה באספכם את תבואת הארץ, ועל שם כך נקרא חג האסיףאבני אש (אויש) מועדים עמ' נ
יג ע"א02 'תקופת השנה' מכאן לעיבור השנה וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קלד
יג ע"א07 אלא קסברי יום תקופה מתחילס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 61)
יג ע"א12 כמה רובו של חדש וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' א
יג ע"א12 כמה רובו של חודש, ששה עשר יוםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 227
יג ע"ב06 שמור את חודש האביב שמור אביב של תקופה שיהיה בחודש ניסןפרי צדיק ר"ח אדר שני אות ב
יג ע"ב07 שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסןלקוטי שיחות חט"ז עמ' 94
יג ע"ב07 שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסןלקוטי שיחות חל"ו עמ' 113
יג ע"ב24 לכתוב זקני העדה על הפרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תא
יג ע"ב28 סמיכת דייניםבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ט אות ו-ז
יג ע"ב28 סמיכת זקניםעיוני רש"י במדבר עמ' תצט
יג ע"ב28 סמיכת חכמים בשלשהקרן פני משה ח"א עמ' קיט
יג ע"ב28 תנא סמיכה וסמיכת זקנים בג'דברים נחמדים (תשסה) עמ' צה
יג ע"ב30 מיסמך סבי בשלשה מנלןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ע
יג ע"ב31 מקור הסמיכה בישראל הוא מרע"הגור אריה שמות פכ"א הערה 96
יג ע"ב32 וכי תימא משה במקו' ע"א כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש ב דף ד ע"ד
יג ע"ב33 משה במקום שבעים ואחד קאיאור אברהם במדבר עמ' קעד
יג ע"ב33 משה במקום שבעים וחדגור אריה שמות פי"ח הערה 311
יג ע"ב33 משה במקום שבעים וחד קאיאור אברהם - תשובה עמ' שנב
יג ע"ב33 משה במקום שבעים וחד קאי(שקול ככולם)שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קט
יג ע"ב36 אין סמיכה בידים אלא בפההכתב והקבלה במדבר פכ"ז פסוק יח
יג ע"ב39 ברם זכור אותו האיש לטוב ורבי יהודה בן בבא שמו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שעב
יג ע"ב רש"י דייני מומחין והיינו סמוכיןגור אריה שמות פכ"א הערה 94
יג ע"ב תוס' ד"ה שמורס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' *ד, א (עמ' 61-62)
יג ע"ב יד רמה ד"ה ואיכא - לפי דברי שמואל יכולה תקופת ניסן לחול באייר וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 95, חכ"ב עמ' 232, 230
יד ע"א01 פעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזירה וכו'שביב אור עמ' רסז
יד ע"א01 שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה וכו', מה עשה יהודה בן בבא הלך וישב לו בין שני הרים גדולים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שעד
יד ע"א02 כל הסומך יהרג וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 206
יד ע"א04 מה עשה יהודה בן בבא הלך וישבדברים נחמדים (תשסה) עמ' צה
יד ע"א05 ריב"ב הלך וישב לו וכו' סמר שם ה' זקניםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' צז
יד ע"א07 רבי יהודה בן בבא סמך לתלמידיו בעת הגזירה וכיון שהכירו אויביהם בהם אמר להן בני רוצו וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 57
יד ע"א11 אמר להם בני רוצוצמח דוד (סקאליע) עמ' תג
יד ע"א11 אמרו ליה רבי מה תהא עליך, אמר להן הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שעב
יד ע"א12 הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכיןאמרי השכל עמ' 77
יד ע"א12 ר' יהודה בן בבא מסר נפשו על הסמיכהאורות כא
יד ע"א13 כאבן הזה שאין לה הופכיןצמח דוד (סקאליע) עמ' שמג
יד ע"א13 לא זזו משום עד שנעצו בו שלש מאות לונביאות של ברזל ועשאוהו ככברהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שעג
יד ע"א13 לא זזו משם עד שנעצו בו שלש מאות לונביאות של ברזלשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות ו
יד ע"א13 ריב"ב נהרג על שסמך ה' זקניםמערכי לב (בר שאול) עמ' 93
יד ע"א19 כל האומר ר"מ לא סמכו ר"ע אינו אלא טועהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ג
יד ע"א19 רבי מאיר היה תלמידו של רבי עקיבאשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 124-123
יד ע"א22 אין סמיכה בחו"לגור אריה במדבר פכ"ז הערה 58
יד ע"א22 אין סמיכה בחו"לגור אריה שמות פכ"א הערה 86
יד ע"א22 אין סמיכה בחוץ לארץבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתו-ז
יד ע"א37 ר"י היה מצטער שלא עלתה בידו להסמיך את ר' חנינא ור' הושעיא וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' רנב
יד ע"א38 אין נסמכין לבית עלי, וברש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קמח
יד ע"א38 בני עליאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' מח
יד ע"א38 מנין שאין נסמכים לבית עלי כו'מראה הגדול ח"א דף מו ע"ג-ע"ד
יד ע"א38 מנין שאין נסמכים לבית עלי שנאמר לא יהיה זקן בביתך כל הימיםשער החצר (תשעב) סי' תנט
יד ע"א39 כל מרבית ביתך ימותו אנשיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ט
יד ע"א40 אמר ר' אלעזר לעולם הוי קבל וקייםגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צה
יד ע"א40 אר"א הוי קבל וקייםדבש לפי מע' ק אות מד
יד ע"א40 ר' זירא הוה מיטמר מלמיפמבי' וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' רסח
יד ע"א40 ר' זירא הוה מיטמרהדרת אפרים ח"ב עמ' קעב
יד ע"א40 ר' זירא הוי מיטמר מלמסמכיהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמיני ב
יד ע"א40 ר' זירא מיטמר מלמסמכיהברק (כמצויין באוצרות הראיה) דף 220
יד ע"א40 רב זירא הוא מיטמר למיסמכיהישראל קדושים עמ' 36
יד ע"א41 אדם שעולה לגדולה מכפרין עונותיומאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צ
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה עד שמוחלים עוונותיומשמרת איתמר (תשסה) עמ' קפח
יד ע"א41 אין אדם מתמנה פרנס על הציבור עד שמוחלין לו כל עונותיוקול שמחה פ' וישב סי' ג
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלים לו כל עוונותיואודה ה' דף ט ע"ב
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו כל עוונותיולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' סו, קי
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו כל עונותיודרשות שמן רוקח עמ' רנד, תקלה
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו על כל עוונותיוגור אריה בראשית פל"ו הערה 19
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו על כל עוונותיוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קעו
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו על כל עונותיודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רפא
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחליןאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רנב
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אלא א"כ מוחלין לו על כל עונותיולחמי תודה דף א ע"ב, מ ע"ב, קעב ע"א
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אלא א"כ מוחלין לו על כל עונותיונועם אלימלך (תשסא) עמ' פג
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוחלין לו על כל עונותיומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שמז
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוחלין לו על כל עונותיונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כב ע"א
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה עד שמוחלין עוונותיומשמרת איתמר (תשסז) עמ' רכא
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' כא
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולהאבן ישראל על התורה עמ' יד
יד ע"א41 כל העולה לגדולה מוחלין לו כל עונותיורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קה
יד ע"א41 הוי קבל וקייםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תט
יד ע"א41 הוי קבל וקייםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפא
יד ע"א41 הוי קבל וקייםזכות ישראל - עשר עטרות פרק ב אות כד
יד ע"א41 הוי קבל וקייםחכמת התורה בא עמ' תלב
יד ע"א41 הוי קבל וקייםחכמת התורה ויחי עמ' כט
יד ע"א41 הוי קבל וקייםישמח חיים (תשסה) מע' ח אות קא
יד ע"א41 הוי קבל וקייםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקנ
יד ע"א41 הוי קבל וקייםנפש חיים (פאלאג'י) דף קנז ע"ב [רמ ע"א ד"ה ואפשר]
יד ע"א41 הוי קבל וקייםערבי נחל (תשסד) עמ' תתקסג
יד ע"א41 הוי קבל וקייםצפנת פענח (תשסו) עמ' פב, רעח, שצב
יד ע"א41 הוי קבל וקייםתורת אביגדור ח"א עמ' סא
יד ע"א41 העולה לגדולה מוחלין לו כל עונותיוחכמת התורה מקץ עמ' ל
יד ע"א41 העולה לגדולה מוחלין עוונותיוגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' צח
יד ע"א41 כיון שעולה לגדולה מוחלין לו על כל עונותיופנים יפות על תהלים עמ' קצג
יד ע"א41 כשנתמנה אדם על הצבור מוחלין לו כל עוונתיוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' לא
יד ע"א41 כשנתמנה אדם על הציבור מוחלין לו כל עוונתיוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שסא
יד ע"א41 לעולם הוי קבל וקייםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' פו, צא
יד ע"א41 לעולם הוי קבל וקייםמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' ריט
יד ע"א41 לעולם הוי קבל וקייםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' צז, רמד, רנה, שסו, תמג
יד ע"א41 לעולם הוי קבל וקייםכתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע יג ע"ג
יד ע"א41 לעולם היו קבל וקייםתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' מט, קמז
יד ע"א41 לעולם הוי קבל וקייםצמח דוד (סקאליע) עמ' קכד, רמב, תכ, תקיג
יד ע"א41 ר"ז חשש שמא נתמעטו זכויותיו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תערב
יד ע"א42 כי סמכו רבנן לרבי זירא שרו ליה הכי וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמג
יד ע"א42 כי סמכוה לר' זירא, שרו ליה: לא כחל ולא שרק ולא פירכוס ויעלת חןשער החצר (תשעב) סי' תצא
יד ע"א43 לא כחל ולא שרק ויעלת חןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צט
יד ע"א47 רבה דעמיה מדברנא דאומתיהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 183
יד ע"א48 ויצאו זקניך וכו' הרי כאן חמשהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקלא
יד ע"א58 ומדדו אפילו נמצא בעלילגור אריה דברים פכ"א הערה 4
יד ע"א58 אפילו נמצא החלל בעליל לעיר, מצוה לעסוק במדידהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 525
יד ע"א רש"י - הוי עניו ותחי' קבל, לשון אפל, עשה עצמך אפל ושפלצמח דוד (סקאליע) עמ' תקיג, תכ
יד ע"א רש"י - הוי קבל - אפל. וקיים - ותחיהישמח חיים (תשסה) מע' ח אות קא
יד ע"א רש"י - רבי אבהו היה נשיא ומנהיגאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ג
יד ע"א רש"י ד"ה אלא סמיכהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ב
יד ע"א רש"י ד"ה ולא קבלו, לפי שעדיין בחור היהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ז
יד ע"א רש"י ד"ה וקיים - הרבנות מקברת בעליהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' מח, נב
יד ע"א רש"י ד"ה וקיים - הרבנות קוברת את בעליהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' מג-מד
יד ע"א תורת חיים - מדוע נקראים סנהדרין אלהיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תפט
יד ע"ב02 ר"א בן יעקב אומר זקניך זו סנהדרין וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקלב
יד ע"ב03 ויצאו זקניך ושופטיך וכו', זקניך זו סנהדרין, ושופטיך זה מלך וכ"גדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנו
יד ע"ב03 זקניך - זו סנהדרין, ושפטיך - זה מלך וכהן גדולבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיד
יד ע"ב13 וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורםאוצר המאמרים (תשס) עמ' שלז
יד ע"ב13 וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קצד
יד ע"ב13 וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורםבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' קו
יד ע"ב14 מלמד שהמקום גורםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מח, קמב
יד ע"ב14 מלמד שהמקום גורםגור אריה בראשית פי"ב אות יב, פל"ה הערה 31, שמות פ"ב הערה 125, במדבר פל"ה הערה 24
יד ע"ב14 מלמד שהמקום גורםמבשר טוב - חנוכה עמ' קמא
יד ע"ב14 מלמד שהמקום גורםנפש הרב עמ' סא; מפניני הרב עמ' תטו
יד ע"ב14 מלמד שהמקום גורםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קע הערה 62
יד ע"ב14 מלמד שהמקום גורםעיניים למשפט קידושין בהקדמה
יד ע"ב14 מקום גורםערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' יא
יד ע"ב39 הקדשות בשלשהאמרי יוסף דברים דף סה ע"ג-ע"ד
יד ע"ב רש"י - במפורסם לכל שקרוב הוא לעיר זו מכל עיירותגור אריה דברים פכ"א הערה 4
טו ע"א עשרה פעמים כתיב כהן בפרשת ההקדשותבישורון מלך ח"א עמ' שכז
טו ע"א תוס' ד"ה אדםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יג
טו ע"ב01 לכתוב וגם בעליו ולשתוקעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פ-פב
טו ע"ב08 אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשוגור אריה שמות פכ"א אות לט
טו ע"ב12 אימא דלפריק נפשיה מן המיתהגור אריה שמות פכ"א אות סח
טו ע"ב14 על רציחתו אתה הורגו וכו'טוב טעם שמות עמ' קעא
טו ע"ב15 אי אתה הורגו על רציחת שורו וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק כט
טו ע"ב15 איבעיא להו וכו'ברכת יוסף עמ' פג
טו ע"ב15 איבעיא להו שור סיני בכמהדברים נחמדים (תשסה) עמ' צה
טו ע"ב15 איבעיא להו שור סיני בכמה וכו', וברש"י ותוס'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ע
טו ע"ב15 איבעיא להו שור סיני בכמה מי גמרפרי צדיק ויקרא אות א
טו ע"ב15 ואי אתה הורגו על רציחת שורולקוטי שיחות ח"ו עמ' 329
טו ע"ב16 שור סיני בכמהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ק, קכו
טו ע"ב16 שור סיני בכמהמשנת חיים שמות עמ' קעב, רטו
טו ע"ב16 שור סיני בכמהבנין שאול עמ' קסג
טו ע"ב16 שור סיני בכמה וכו' - תוס'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' רמח
טו ע"ב18 מה איש בכ"גמשנת חיים שמות עמ' קסט
טו ע"ב19 הארי וכו' אמר ר"ל והוא שהמיתו וכו' ר"י אמר אע"פ שלא המיתולקוטי שיחות חט"ז עמ' 159
טו ע"ב40 עיר הנדחת מי' ועד ק' דברי ר' יאשי' ר' יונתן אומר מק' ועד רובו של שבט ותוס'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 107, חכ"ד עמ' 17
טו ע"ב תוס'הכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק ג
טו ע"ב תוס' ד"ה אימא - בכל היקש מקשינן השני לראשוןאמרי נועם (מועדים) תשובה י [מבן המחבר]
טו ע"ב תוס' ד"ה שורמשנת חיים בראשית עמ' רעז
טו ע"ב תוס' ד"ה מיעולת חודש ח"ג מאמר קלט
טו ע"ב תוס' ד"ה שור סיניעולת חודש ח"ג מאמר קלח
טז ע"א05 כתחילתה של א"י מה תחלתה שבעים ואחד וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שיב
טז ע"א23 זקן ממרא דנים אותו בב"ד שבעירוגור אריה דברים פי"ז הערה 63
טז ע"א24 זקן ממרא ממרה בב"ד הגדולגור אריה דברים פכ"ו הערה 44
טז ע"א26 מנה"מ אמר קרא כל הדבר הגדול יביאו אליך וברש"י דבריו של גדולרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שז
טז ע"א27 את הדבר הגדול דבריו של גדולכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רנה, רסו
טז ע"א27 הדבר הגדול יביאון אליך זה דבר הקשהחכמת התורה לך לך עמ' עדר
טז ע"א30 וחד אמר דבר גדולאמרי יוסף שמות דף עח ע"ג
טז ע"א44 כשעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל לדוד, אמ"ל עמך ישראל צריכין פרנסה, אמר להם פשטו ידיכם בגדודאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רנב
טז ע"א47 יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדריןקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 66 (סי' עג), תקנת השבין סי' ג (עמ' 10), דובר צדק עמ' 24
טז ע"א48 אין יוצאין למלחמה אלא ע"פ סנהדרין גדולה ואורים ותומיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפח
טז ע"א48 למלחמת הרשות נמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומיםתורת יחיאל במדבר עמ' קל
טז ע"א48 מלחמת רשות ע"פ סנהדרין ואורים ותומיםאור הרעיון עמ' קלט
טז ע"א רש"י - נוטלין רשות מהןאור הרעיון עמ' קלט
טז ע"א תוס' ד"ה אחד ממונהאמרי יוסף דברים דף נח ע"ב
טז ע"א תוס' ד"ה מהמשנת חיים במדבר עמ' תנז, תסד, תסח
טז ע"א תוס' ד"ה מהמשנת חיים דברים עמ' תקכו
טז ע"א תוס' ד"ה מה תחילתה (יהושע ידע בנבואה)עיוני רש"י במדבר עמ' תקסז
טז ע"א תוס' ד"ה מה תחילתה קלפי אורים ותומיםהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מא ע"א
טז ע"א מהרש"א ד"ה כנור היה תלוינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
טז ע"ב01 ואחר אחיתופל בניהו בן יהוידע, וברש"י ובתוס' ד"ה אחד ממונהרנת יצחק - פרק חלק עמ' פה
טז ע"ב12 ואין מוסיפין על העירבנין שאול עמ' קע
טז ע"ב12 ואין מוסיפין על העיר וכו' מנהני מיליהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ע
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותחכמת התורה תרומה עמ' ס, קמד, קמט, רכז, רל, רלד, רלה, רמא, רמו, רנג, שד, שכד
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותיציב פתגם על התורה עמ' ט
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קנד, קנה, תקצז
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותנועם הברכה עמ' יט
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותערבי נחל (תשסד) עמ' תיא
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותתפארת צבי שמות עמ' שפט, תג
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותנפש החיים (תשמג) עמ' 12
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורות הבאיןבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קיא
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורות הבאיןבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קא, קו
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורות הבאיןדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רטו
טז ע"ב16 כלים שעשה משה משיחתןזכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
טז ע"ב29 ומשה במקום שבעים וחד קאיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ע, קפג
טז ע"ב29 משה במקום ע"אמשנת חיים במדבר עמ' שמה
טז ע"ב29 משה במקום ע"א קאיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' נא
טז ע"ב29 משה במקום ע"א קאיפחד יצחק פסח מאמר עח
טז ע"ב29 משה במקום שבעים ואחדמפניני הרב עמ' תטז
טז ע"ב29 משה במקום שבעים וחדגור אריה שמות פי"ח הערה 311
טז ע"ב29 משה היה שקול כסנהדרי גדולה שבירושליםגור אריה דברים פכ"ח הערה 51
טז ע"ב29 משה רבינו במקום ע"א קאילחמי תודה דף סד ע"ב
טז ע"ב30 מנין שמעמידין שופטים וכו' שוטרים וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 380, חי"ט עמ' 489
טז ע"ב30 מנין שמעמידין שופטים לישראלבנין שאול עמ' קפז
טז ע"ב31 לכל שבט ושבט מנין ת"ל שופטים לשבטיך וכו'טוב ירושלים דברים פט"ז פסוק יח
טז ע"ב31 לכל שבט ושבט מנין ת"ל שופטים לשבטיךדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רפז
טז ע"ב31 מושיבין דיינים לכל שבט ושבטעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמה
טז ע"ב31 מנין שמעמידין שוטרים לישראל וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 103
טז ע"ב31 נותנין סנהדרין לכל שבט ושבטגור אריה בראשית פמ"ח הערה 38, במדבר פכ"ו אות טז
טז ע"ב31 ת"ק סבר מעמידין ב"ד בכל שבע ושבע ורשב"ג סבר מצוה לשבט לדון את שבטואיש אמונים דף עא ע"ג
טז ע"ב31 סנהדראות לשבטיםקרן פני משה ח"א עמ' קיט
טז ע"ב34 שופטים ושוטרים תתן לך - אחד ממונה על כולןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 90
טז ע"ב35 רשב"ג אומר מצוה בשבט לדון את שבטועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמו
טז ע"ב38 אין עושין עיר הנדחת בספררנת יצחק - פרק חלק עמ' תקב
טז ע"ב41 אחת ולא שלש אתה אומרהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה והואיל
טז ע"ב46 אין לעשות קרחה בעם ישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 214
טז ע"ב52 ומשה על גביהןלקוטי מאמרים עמ' 144
טז ע"ב רש"י - שוטרים חובטין במקלות עפ"י השופטיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמג
טז ע"ב רש"י אותם מיעוטא הואגור אריה שמות פכ"ה הערה 139
טז ע"ב רש"י ד"ה דאוקי סנהדראות ופירש רש"י דלהכי משה וכו'פחד יצחק פסח מאמר לו
טז ע"ב רש"י ד"ה שוטרים - ע"פ השופטים לכל מי שאינו שומעלקוטי שיחות חל"ד עמ' 99
טז ע"ב תוס' - הלא לא היה שוה מזבח שעשה משה למזבח שעשה שלמהתפארת צבי שמות עמ' שפט, תא
טז ע"ב תוס' ד"ה אחד, הנשיא לא היה מחשבון הסנהדריןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעו
טז ע"ב תוס' ד"ה אחד ממונהקרן פני משה ח"א עמ' עה
טז ע"ב מהרש"א ד"ה יועצין - ועוד נטלו עצה מאיך יתנהגו במלחמה ע"פ התורה בכמה דברים במלחמהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' עה
יז ע"א04 ונשאו אותך בדומין לךשני המאורות (תשסח) עמ' עט
יז ע"א06 וישארו שני אנשים במחנהאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כט ע"א
יז ע"א08 שבעים איש מזקני ישראל וכו' כל מי שעלה בידו "זקן" וכו', ובמהרש"אאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שג
יז ע"א09 אמר משה כיצד אעשה להם לישראלשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שעא
יז ע"א13 שלא יהיה מחלוקת בין השבטיםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קמד
יז ע"א14 בירר ששה ששה והביא שבעים ושנים פיתקין, על שבעים כתב זקן ושנים הניח חלקאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קעד
יז ע"א15 ומשה כתב ע"ב פתקיןתורת חיים (קאסוב) עמ' קסא, רו
יז ע"א28 אלדד ומידדעיוני רש"י במדבר עמ' קעז-קעח
יז ע"א28 אלדד ומידדמשיבת נפש עמ' רכד
יז ע"א28 אמרו אלדד ומידה אין אנו ראויין לאותה גדולה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' מז, במדבר עמ' קצט-ר
יז ע"א29 אלדד ומידד עשו עצמם כשירייםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקעב
יז ע"א29 אמר הקב"ה הואיל ומיעטתם עצמכם הריני מוסיף גדולה על גדולתכםטיול בפרדס ח"ב עמ' רסג
יז ע"א29 אמר הקב"ה הואיל ומיעטתם עצמכם הריני מוסיף גדולה על גדולתכםשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות יא
יז ע"א31 אלדד ומידד היו מתנבאים משה מת ויהושע מכניסערבי נחל (תשסד) עמ' תרלח, תרעג, תרעד, תשיז, תתרמח
יז ע"א31 אלדד ומידד וכו' ומה נבואה נתנבאו, אמרו משה מת וכו' על עסקי שליו וכו' על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאיןאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שכה, שכו
יז ע"א31 אלדד ומידד מתנבאים משה מת ויהושע מכניסדובר צדק עמ' 102
יז ע"א31 אלדד ומידד נתנבאו ואמרו משה מתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרצו
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת ויהושע מכניס וכו'יערות דבש ח"א עמ' רמח
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץאור תורה השלם (מזריטש) סי' קלה
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץשל"ה (תשנז) פרשת בהעלותך אות י, יג, שלח אות יא
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רמא
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קלה
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס וכו' על עסקי גוג ומגוגצפנת פענח (תשסו) עמ' קיז
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס וכו'אמרי השכל עמ' 136
יז ע"א31 יהושע מכניס את ישראל לארץדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעו
יז ע"א31 משה מת ויהושע מכניסדובר שלום (תשסג) אות רה
יז ע"א31 משה מת ויהושע מכניסדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצא
יז ע"א31 משה מת ויהושע מכניסתפארת צבי במדבר עמ' קס
יז ע"א31 משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץתורת מנחם חי"ד עמ' 160
יז ע"א31 משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 262
יז ע"א31 משה מת ויהושע מכניס וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש פו אות א
יז ע"א31 משה מת יהושע מכניסצמח צדיק (תשסז) עמ' תקל
יז ע"א31 משה מת יהושע מכניסאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שלח ע"א
יז ע"א31 נתנבאו משה מת ויהושע מכניס לארץמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רכב
יז ע"א33 אלדד ומידד מתנבאים על גוג ומגוג וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פא
יז ע"א33 אלדד ומידד נתנבאו על גוג ומגוגאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שלה ע"ב
יז ע"א33 אלדד ומידד נתנבאו על גוג ומגוגפירוש המכבי שמות עמ' קנד
יז ע"א33 אמרו עלי שלו עלי שלוקומץ המנחה (צונץ) דרוש עא אות ה
יז ע"א33 על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאיםתאיר נרי עמ' לא-לב
יז ע"א33 על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאין וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קכב-ג, במדבר עמ' ר-רא
יז ע"א36 אל תקרי שנים אלא שניםאמרי חמד ח"א דף כג ע"ב
יז ע"א39 אלא מעתה קול גדול ולא יסף הכי נמי דלא אוסיף הוא אלא דלא פסק הואבאמונה שלמה עמ' תה
יז ע"א39 אלא מעתה קול גדול ולא יסף וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרסג, ויקרא עמ' תקלו, דברים עמ' צד, תתפא
יז ע"א39 קול גדול ולא יסף, דלא פסקדרשות שמן רוקח עמ' תיב
יז ע"א41 בשלמא למ"ד משה מת היינו דכתיב וכו'טוב ירושלים במדבר פי"א פסוק כח
יז ע"א41 אדוני משה כלאםעיוני רש"י במדבר עמ' קעט
יז ע"א41 אדוני משה כלאם וכו' כתלמיד המורה הלכה לפני רבואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' דש
יז ע"א41 אדוני משה כלאם, הטל עליהם צורכי צבור והם כלים מאליהםערבי נחל (תשסד) עמ' תרעא
יז ע"א43 בשלמא למ"ד הנך תרתיילקוט הגרשוני ח"ב
יז ע"א44 אמר יהושע אל משה רבינו הטיל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםשמע יעקב (זיידא) עמ' מא
יז ע"א44 הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' לה הערה 49
יז ע"א44 הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' לד
יז ע"א44 הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שלח ז
יז ע"א44 הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהם וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' סו, שעא, שצה
יז ע"א44 הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםיערות דבש ח"ב עמ' קפא
יז ע"א44 הטל עליהם צרכי ציבור, ובתוס' שםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צט
יז ע"א44 הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאיליהןלקוטי שיחות ח"כ עמ' 248
יז ע"א44 הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאליהןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' עח
יז ע"א44 הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאליהןכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טו ע"א, בהעלותך לו ע"א
יז ע"א44 הטל עליהן צרכי ציבור וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' כ
יז ע"א44 והם כלים מאליהם, ובתוס' ומהרש"אבית ישי (תשסד) דרשות עמ' תמז
יז ע"א44 לא סיימוההכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
יז ע"א48 האי דקאמר איני יודע וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 176
יז ע"א49 אם דנו כולם לחיובאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קמד
יז ע"א49 אם היו סנהדרין מחייבים כולם פטור האישואני תמיד עמך עמ' קצז
יז ע"א49 אמר רב כהנא סנהדרי שראו כולן לחובה, פוטרין אותובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' כ
יז ע"א49 ב"ד שראו כולם לחובה פוטרים אותודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' לט (הגה)
יז ע"א49 ב"ד שראו כולם לחובה פוטרין אותו מידמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תצז
יז ע"א49 ב"ד שראו כולם לחובה פוטרין אותו מידנצח ישראל (הרטמן) עמ' שיט
יז ע"א49 בב"ד של מטה כולו חייב הוי זכאיחכמת התורה נח עמ' תלו
יז ע"א49 בדיני נפשות כולו חייב הוי זכאיחכמת התורה כי תשא עמ' שיג, שכג
יז ע"א49 בי"ד שראו כולם לחובה פוטרין אותו מידבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 157, 129-128
יז ע"א49 בית דין שראו כולם לחובה פוטרים אותומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שצו, קיב
יז ע"א49 דיינים שראו כולם לחובהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קמז
יז ע"א49 כולו חייב - זכאימדבר קדש מועדים ח"א עמ' כא
יז ע"א49 כולו חייב זכאי וה"מ באמרו טעם א'שני המאורות (תשסח) עמ' כג
יז ע"א49 כולם מחייבים אינו נהרגמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' ריא
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה וכו'לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 113
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותואור חדש (הרטמן) פ"א אות 1223
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותובית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קכא
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעב
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותוכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' ה
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותוקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 2 (סי' י)
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתנה
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובה פוטריםערבי נחל (תשסד) עמ' שלז, תתשעו
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובהאבן ישראל על התורה עמ' כד
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרים אותותורה בציון עמ' קפא, קפו
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרים אותומי מרום חי"ג עמ' קלא
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרין אותודברי מנחם (היימליך) עמ' רב
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרין אותותורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שסו
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרין אותו וכו' והני תו לא חזו ליהערבי נחל (תשסד) עמ' תתרלח
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובהאשל חיים ח"א עמ' לט
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותוגנזי צדיקים (תשסב) עמ' עז
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רכב
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותושרגא המאיר מועדים עמ' ט
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולן לחובה פוטריןפירושי ראשונים
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קצט
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולו לחוב הוא זכאיעיני שמואל (ראבין) עמ' כד
יז ע"א49 ראו כולם לחובה פוטריןמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' לז
יז ע"א49 ראו כולן לחובה פוטרין אותואבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' לד
יז ע"א49 ראו כולן לחובה פוטרין אותובאר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ג
יז ע"א49 כולו חייב הוא זכאיכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קנח
יז ע"א50 אין מושיבים בסנהדרין וכו' ויודעין בע' לשוןאוהב שלום עמ' 24
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרי אלא בעלי קומהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שס
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרי אלא בעלי קומה ובעלי חכמה ובעלי מראה וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שמב
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרי אלא היודעים בשבעים לשוןלב המשפט ח"א שיעור טז [הלכה]
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרי אלא כו' בעלי זקנהלקוטי שיחות חי"ז עמ' 138, חכ"ט עמ' 264
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרי וכו'תורה בציון עמ' תקנא
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי חכמהבעקבות משה שמות עמ' ריב
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה וכו' שלא תהא סנהדרין שומעין מפי המתורגמןכוזרי מאמר ב סי' סד
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה ובעלי חכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה ובעלי כשפים וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה אלא ודאי ברור
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרין אלא המכירין בכשפיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש פ אות ב
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרין אלא וכו' בעלי כשפיםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 236
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרין אלא וכו' ובעלי כשפיםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' כג
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדריןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קנו
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדריןדברי הרב עמ' שט
יז ע"א50 בדיני נפשות מלינין הגזר דיןאגרא דכלה ח"א עמ' קסז
יז ע"א50 הלנת דין למעבד ליה זכותאבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 138
יז ע"א51 הסנהדרין היו צריכין ללמוד גם כישוףבני יששכר ח"ב דף יז ע"ג
יז ע"א51 ויודעים בע' לשוןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תכד
יז ע"א51 יודע היה יעקב במעשה כשפיםטיול בפרדס ח"א עמ' רסח
יז ע"א51 צריכים סנהדרין להיות יודעים בע' לשוןפנקסי הראי"ה ח"א עמ' שא
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא היודע לטהר שרץסיומי המסכתות במשנה ובתלמוד בבלי עמ' 206
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שידע לטהר את השרץרסיסי לילה סי' נא (עמ' 117)
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שידע לטהר את השרץפרי צדיק ואתחנן אות טו
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' צב
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ ותוס' ד"ה שיודעיערות דבש ח"ב עמ' קלב
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ בק"נ טעמיםבאר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ג
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ ובתוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' פט
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מה"ת, ותוס' ד"ה שיודעאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכד
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מהתורהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 282
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קיא
יז ע"א52 מי שיודע לטהר את השרץ וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שלו
יז ע"א52 שיודעים לטהר שרץמכמני עוזיאל עמ' שעא
יז ע"א רש"י - אתך בדומין לך, מיוחסים ומנוקים מכל מוםלחמי תודה דף סד ע"ב
יז ע"א רש"י ד"ה מילקוטי שיחות חכ"ח עמ' 323
יז ע"א תוס' - והם כלים מאליהם, נבואתם כלה שאין השכינה שורה מתוך עצבותצפנת פענח (תשסו) עמ' שצה
יז ע"א תוס' ד"ה שיודע - קשה לר"ת מה לנו בחריפות של הבל לטהר שרץ שהתורה טימאתומצווה ועושה ח"א עמ' תסב
יז ע"א מהרש"אקומץ המנחה (צונץ) דרוש סב אות ב, ג
יז ע"ב01 אע"פ שממית ומרבה טומאהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפט
יז ע"ב01 ומה נחש שממית ומרבה טומאה טהורבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 283
יז ע"ב04 עיר שאין בו שנים לדברקרן פני משה ח"א עמ' רכד
יז ע"ב05 שנים לדבר וכו' (ורש"י - בשבעים לשון כו')לקוטי שיחות חל"ו עמ' 38
יז ע"ב11 למידין לפני חכמים לוי מרביהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמב
יז ע"ב11 למידין לפני חכמים לוי מרבינשמת חיים (ברלין) עמ' עז
יז ע"ב12 דנין לפני חכמים שמעון בן עזאי ושמעון בן זומאדרך חיים (תשלה) עמ' שפו
יז ע"ב12 הדנין לפני החכמים הם שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא וחנן המצרי וחנניא וכו' שלחו מתם רבי אלעזרשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שעב, תפה
יז ע"ב16 רבי מא"י ורב מבבלתורת חיים (קאסוב) עמ' רמג
יז ע"ב22 חריפי דפומבדיתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
יז ע"ב26 רב המנונא הואחקל יצחק (תשסג) עמ' תכד
יז ע"ב27 אמרי במערבא רבי ירמי'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 169
יז ע"ב30 שלחו מתם זה ר' אלעזרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמ
יז ע"ב32 עיר קטנה פטורה מלשים שם סנהדריןערבי נחל (תשסד) עמ' תתכח
יז ע"ב40 כל עירהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק ג
יז ע"ב40 כל עיר שאין בה י' דברים הללו אין ת"ח רשאי לדור בה וכו' לבלר ובפרש"ידרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפ
יז ע"ב40 כל עיר שאין בה י' דברים הללופירושי ראשונים
יז ע"ב40 כל עיר שאין בה עשרה דברים הללוילקוט הגרשוני ח"ב
יז ע"ב40 כל עיר שאין בה עשרה דברים וכו' אין ת"ח רשאי לדור וכו' רופאלקוטי שיחות חי"ב עמ' 197, חכ"ה עמ' 43
יז ע"ב41 אין ת"ח רשאי לדור בעיר שאין בה ב"דרנת יצחק - פרק חלק עמ' קצח
יז ע"ב44 אומן [מקיז דם - רש"י]לקוטי שיחות ח"ה עמ' 137
יז ע"ב44 אסור לאדם לדור בעיר שאין בה רופאשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' צג
יז ע"ב44 עיר שאין בה רופא אסור לדור בהאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הסיפורים סי' קמח
יז ע"ב44 עיר שאין שם רופא אסור לתלמיד חכם לדור בתוכהמצווה ועושה ח"א עמ' קסז
יז ע"ב45 משום רבי עקיבא אמרו אף מיני פיראנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות יח
יז ע"ב45 ת"ח ידור במקום שיש פירות טוביםנזר הקדש ח"ג עמ' עח
יז ע"ב רש"י - רופא - נקרא המוהל ואומן המקיז דםישמח חיים (תשסה) מע' ר אות כט
יז ע"ב רש"י - שמעון התימני, תלמיד היה ולא נסמךנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ג
יח ע"א03 תנו רבנן ושמת עליהם וכו' שרי עשרות ששת ריבואשל"ה (תשנז) פרשת יתרו אות לב
יח ע"א04 שרי אלפים שרי מאות פו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 4
יח ע"א05 שרי אלפים הם היו שש מאות שרים לשש מאות אלף וכו'נחמד ונעים (תשסח) יתרו ד"ה שרי אלפים
יח ע"א07 נמצאו דייני ישראל שבעת רבוא ושמונת אלפים ושש מאותפרי צדיק מטות אות א
יח ע"א07 נמצאו דייני ישראל שבעת ריבוא ושמונת אלפים וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ה פסוק ה
יח ע"א08 במספר הגדול של השופטים בישראל במדברדעת תורה שמות עמ' קפג
יח ע"א10 כ"ג מעיד ומעידיןאיש מבין ח"א דף מא ע"ב
יח ע"א11 כהן גדול חולץ אבל לא מייבם, מפני שאסור באלמנהרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 56
יח ע"א13 אינו הולך אחר המטהגור אריה ויקרא פכ"א אות כב
יח ע"א13 כהן גדול אינו יוצא אחר המיטההחברה והשפעתה מאמר 25 פרק יא
יח ע"א13 כה"ג אינו הולך אחר המטה כשמת לו מתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ריא
יח ע"א16 לא יצא מן המקדשבנין אפרים עמ' רלז [הלכה]
יח ע"א17 ומן המקדש לא יצאתורה בציון עמ' תקנז
יח ע"א19 והממונה ממצעו בינו לבין העםטהרת יו"ט ח"י עמ' ריב, רטז
יח ע"א21 אומרים לו אנו כפרתך כו' (תוס' חכמי אנגליא)לקוטי שיחות חכ"א עמ' 476
יח ע"א21 ישראל אומרים לכה"ג אנחנו כפרתךחכמת התורה תולדות עמ' שיד
יח ע"א21 כל העם אומרים אנו כפרתךמצווה ועושה ח"ב עמ' קנד
יח ע"א24 המלך וכו' לא מייבםאשר ליהודה עמ' קכג
יח ע"א24 המלך לא דן ולא דנין אותושם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קנב
יח ע"א24 המלך לא דן ולא דנים אותודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רצא עמ' תקסג
יח ע"א24 המלך לא דן ולא דנים אותודרך חיים (תשלה) עמ' תרפה
יח ע"א24 המלך לא דן ולא דנין אותוחכמת התורה משפטים עמ' עה
יח ע"א24 המלך לא דן ולא דנין במלכי ישראל אבל מלכות בית דוד דניןנטריקן (תשעד) עמ' עז
יח ע"א24 מלך לא דן ולא דנין אותושער המלך (תשנז) עמ' קפה
יח ע"א24 מלך לא דן ולא דנין אותו לא מעיד וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקסב
יח ע"א24 מלך לא מעיד וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' צ
יח ע"א24 מלכי ישראל לא דניםעיוני רש"י במדבר עמ' רסב
יח ע"א25 מלך לא חולץ וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' צא
יח ע"א26 מלך לא מייבם וכו' ואם רוצה לייבם זכור לטובברכות אבי דף ט ע"א
יח ע"א30 נושא המלך אלמנתו של מלך וכו'פירוש המכבי שמואל עמ' רמא
יח ע"א30 מלך מותר לישא אשתו של מלך אחרהמאור הגדול (גר"א) עמ' תכד
יח ע"א35 קשוט עצמך תחילהויגד יעקב עמ' תעא, תקצא
יח ע"א35 קשט לעצמךדברי הרב עמ' מ
יח ע"א35 קשט עצמך ואחר בך קשט אחריםשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לט
יח ע"א רש"י ד"ה אינו יוצאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' לב
יח ע"א תוס' ד"ה נמצאוגור אריה שמות פי"ח אות מב
יח ע"ב08 תנן אין דנין את כהן גדול אלא ע"פ בי"ד של שבעים ואחדרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שז
יח ע"ב21 מעיד למלךעולת חודש ח"ג מאמר רכה, רכז, רכח
יח ע"ב27 אין מושיבין מלךהכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק ב
יח ע"ב27 אין מושיבין מלך בסנהדריןימי דוד (תשסז) עמ' יד
יח ע"ב27 אין מושיבין מלך בסנהדריןלקוטי שיחות חי"ט עמ' 166
יח ע"ב27 אין מושיבין מלך בסנהדריןנזר הקדש ח"ג עמ' קכב
יח ע"ב28 אין מושיבין בעיבור שנה מלך וכהןשני המאורות (תשסח) עמ' עט
יח ע"ב28 אין מושיבין מלך וכה"ג בעיבור השנהמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קלג
יח ע"ב28 אין מושיבין מלך וכהן נדול בעיבור שנהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קסח
יח ע"ב28 אין מושיבין מלך ישראל וכהן גדול בעיבור שנה, וברש"יאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמג*
יח ע"ב28 כהן גדול פסול לדון בעיבור השנהימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' סד
יח ע"ב30 לא תענה על רבדברי מנחם (היימליך) עמ' רג
יח ע"ב30 לא תענה על ריב לא תענה על רבהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעח
יח ע"ב32 אין מושיבים כה"ג בעיבור שנה משום צינהאור יהל ח"א עמ' קא-קב
יח ע"ב32 כה"ג משום צינה וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קצט
יח ע"ב34 מימרא דג' רועי בקר כו'רב טוב דף עה ע"ב
יח ע"ב34 רועי בקרבני יששכר אדר מאמר ד בסופו
יח ע"ב35 חד אמר אם בכיר ולקיש כחדא יניץ דין הוא אדרמאורי אור (טייטלבוים) עמ' קפו
יח ע"ב תוס' ד"ה והא אין מושיבין מלך וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סא ע"ג
יח ע"ב תוס' ד"ה משוםס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 70)
יח ע"ב מהרש"א ד"ה שתא בתר ירחא אזילנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לג אות ד
יט ע"א05 מת לו מת וכו' לא יצא עמהם וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"א פסוק יב
יט ע"א06 ומן המקדש לא יצאלקוטי שיחות ח"ז עמ' 298
יט ע"א11 מן המקדש לא יצא מקדושתו לא יצאשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות יט בהגה"ה
יט ע"א13 אגב מרריה דילמא מקרי ואתי ונגעגור אריה ויקרא פכ"א הערה 172
יט ע"א15 ניחום האבל לאחר הקבורהס' ג' תמוז תשנד עמ' רסז
יט ע"א22 היינו סגן היינו ממונהטהרת יו"ט ח"י עמ' קסא
יט ע"א42 תתנחמו מן השמים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכו
יט ע"א44 מלך לא דן וכו' לא שנו אלא מלכי ישראלבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרח
יט ע"א44 מלך לא דן וכו' לא שנו אלא מלכי ישראל אבל מלכי בית דוד דןלקוטי שיחות חי"ט עמ' 166
יט ע"א45 לא שנו אלא מלכי ישראל אבל מלכות בית דוד דן ודנין וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קנב
יט ע"א45 לא שנו אלא מלכי ישראלילקוט הגרשוני ח"ב
יט ע"א45 מלכי בית דוד דן ודנים אותואגרא דכלה ח"ב עמ' פה
יט ע"א47 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםכוכבי אור (תשלד) עמ' כח
יט ע"א47 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רצח
יט ע"א48 דעבדיה דינאי מלכא קטל נפשא וכו' כבשו פניהם בקרקע וכו' מלך לא דן ולא דנין אותוראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק סא-סב
יט ע"א48 דעבדיה דינאי מלכא קטל נפשא, אמר להם שמעון בן שטח לחכמים תנו עיניכם בו ונדוננואוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קפא
יט ע"א48 עבדיה דינאי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' צא
יט ע"א48 עבדיה דינאי מלכא קטל נפשאציץ השדה חנוכה עמ' עט
יט ע"א48 עבדיה דינאי מלכא קטל נפשא וכו', בא גבריאל וחבטן בקרקע ומתיראשית דעת (קורח) סי' מב
יט ע"א48 עבדיה דינאי מלכא קטל נפשאלב המשפט ח"א שיעור כה [הלכה]
יט ע"א49 מעשה דשמעון בן שטחבני יששכר ח"ב דף צה ע"ד
יט ע"א49 תנו עיניכם בו ונדוננוילקוט הגרשוני ח"ב
יט ע"א51 ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בך - תוס'דרשות שמן רוקח עמ' תקכו
יט ע"א51 ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בךהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' פו
יט ע"א51 ינאי המלך עמוד על רגליך כו'הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יז
יט ע"א51 ינאי המלך עמוד על רגליך כו'מראה הגדול ח"ב דף מד ע"א
יט ע"א51 ינאי עמוד על רגליך ויעידו בךפנים יפות על תהלים עמ' תנא
יט ע"א51 עמוד על רגליך ויעידו בךאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נז
יט ע"א51 עמוד על רגליךתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מד ע"ב
יט ע"א51 שמעון בן שטח אוקמיה לינאי מלכא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נד ע"א
יט ע"א תוס' - בדיני נפשות צריך הבע"ד לעמודרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קסא
יט ע"א תוס' ד"ה אבללקוטי שיחות חי"ט עמ' 167
יט ע"א תוס' ד"ה אבלעולת חודש ח"ג מאמר רכו
יט ע"א תוס' ד"ה ינאי המלךאפוד בד דף ס ע"א
יט ע"א תוס' ד"ה ינאי המלךדרכי חושן עמ' שפח [הלכה]
יט ע"א תוס' ד"ה ינאידגלי יהודה דרוש ב אות טו
יט ע"ב01 כבשו פניהם בקרקעס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רצא
יט ע"ב01 כבשו פניהם בקרקע א"ל בעלי מחשבות אתםילקוט הגרשוני ח"ב
יט ע"ב01 כבשו פניהם בקרקעאור הרעיון עמ' לד-לה
יט ע"ב01 כובש פניו בקרקע+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קפו
יט ע"ב03 יבוא בעל המחשבות ויפרע מהםדרשות הצל"ח השלם עמ' שנה
יט ע"ב04 מיד בא גבריאל וחבטן בקרקע ומתולב דוד (תשסט) עמ' סה
יט ע"ב07 מלך לא חולץעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפב
יט ע"ב09 נשיא שמחל על כבודו וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק כז
יט ע"ב09 נשיא שמחל על כבודוקרן פני משה ח"א עמ' עה
יט ע"ב10 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רצא עמ' תקסג, דרוש רצב עמ' תקע
יט ע"ב10 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נג ע"ד
יט ע"ב10 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולבני יששכר ח"א דף לג ע"ב
יט ע"ב10 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קד
יט ע"ב10 מלך שמחל על כבודו וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קיט
יט ע"ב11 שום תשים וכו' שתהא אימתו עליךרסיסי לילה סי' מח (עמ' 104), מחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93)
יט ע"ב11 שום תשים וכו' שתהא אימתו עליךפרי צדיק בראשית - הבדלה, נח אות ד, וירא אות א, שמיני אות ג, קדושים אות ט, אמור אות א, בלק אות י, עקב אות יד
יט ע"ב11 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךדרך ה' (באום) ח"ד פ"ג אות יז, פ"ד אות צה
יט ע"ב11 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) משפטים ד
יט ע"ב11 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךבת עין (תשסז) עמ' שפט
יט ע"ב11 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת ט
יט ע"ב11 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךאבן יהושע עמ' 67
יט ע"ב11 שתהא אימתו עליךלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קמ
יט ע"ב11 שתהא אימתו עליךפרדס המלך (תשסט) אות תרנא
יט ע"ב11 שתהא אימתו עליךפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פ
יט ע"ב12 האם מלך מוחל על כבודו במקום מצוהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תריז
יט ע"ב12 מלך שרצה לחלוץ רשאי למחול על כבודו משום מצוהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרעד
יט ע"ב12 מצוה שאנימה שהיה הוא שיהיה עמ' קכא
יט ע"ב15 היאך נשא דוד שתי אחיות וכו' והמקדש במלוה אינה מקודשתאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תצג
יט ע"ב15 היאך נשא דוד שתי אחיות וכו', ומהרש"אשפע חיים - נישואין עמ' קנד, קנז
יט ע"ב15 נשא דוד ב' אחיותמה שהיה הוא שיהיה עמ' יז
יט ע"ב16 מיכל אחר מיתת מירב נשאה וכו' קידושי טעות היוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ריב
יט ע"ב22 עושר גדול הוי לי' מלוהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ו
יט ע"ב22 קידושי דוד במירבאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קיג
יט ע"ב23 אי בעית דאתן לך מיכל זיל אייתי לי מאה ערלות פלשתיםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תעו
יט ע"ב25 מלוה ופרוטה דעתיה אמלוההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רח
יט ע"ב25 סבר מילווה ופרוטה דעתיה אמילווה ודוד סבר מילווה ופרוטה דעתיה אפרוטהפירוש המכבי שמואל עמ' קנה, רמה
יט ע"ב36 וכי מיכל ילדה וכו' שכל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק מד
יט ע"ב36 מירב ילדה ומיכל גדלה וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ו פסוק יב
יט ע"ב37 המגדל יתום והמלמד את בן חבירו תורה מעה"ב כאילו ילדודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' נא, נב
יט ע"ב37 המגדל יתום כאילו ילדואור אברהם - מגילת אסתר עמ' סב, קנא
יט ע"ב37 המגדל יתום כביתומשיבת נפש עמ' קו
יט ע"ב37 כל המגדל יתום בתוך ביתו וכו'טוב טעם בראשית עמ' רנב
יט ע"ב37 כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדואור אברהם - רות עמ' רפא
יט ע"ב37 כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדודברי חנינא - מזלות עמ' קלה
יט ע"ב37 כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוגבורות אליהו יו"ד סי' קל
יט ע"ב37 כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתותקנת השבין סי' ט (עמ' 81), אור זרוע לצדיק סי' ה (עמ' 15)
יט ע"ב37 כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתופרי צדיק שמות אות י, ויקהל אות ד, פסח אות כג
יט ע"ב37 כל המגדל יתום בתוך ביתו וכו' כאילו ילדוטיול בפרדס ח"א עמ' קמו
יט ע"ב37 כל המגדל יתוםתבואת יקב (פרידמן) עמ' קלה-קלו
יט ע"ב46 המגדל יתום, המלמד בן חברו תורה, כאילו הוא ילדופירוש המכבי שמות עמ' קיח
יט ע"ב38 כאילו ילדונפש הרב עמ' נז, רנה
יט ע"ב38 כאילו ילדושירת הפסח אות קכב
יט ע"ב38 כאילו ילדוטוב טעם במדבר עמ' יא
יט ע"ב42 שמות משהפירוש המכבי שמות עמ' קכא
יט ע"ב44 יוכבד ילדה ובתיה גידלהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קכד
יט ע"ב45 בני יעקב ויוסף סלה וכו' יעקב ילד ויוסף כלכלבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפז, דברים עמ' תרלב
יט ע"ב45 גאלת בזרע עמך בני יעקב ויוסף סלהפירושי ראשונים
יט ע"ב46 א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדוזאת זכרון (תשנב) אות עג
יט ע"ב46 אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב באילו ילדו וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קב
יט ע"ב46 אר"ש ב"נ אר"י כל המלמד בן לבירואהבת ציון דרוש ט
יט ע"ב46 גדול רבו מאביו שלמדו תורה וכאילו ילדומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' ריז
יט ע"ב46 המלמד את בן חבירו תורהחקל יצחק (תשסג) עמ' פב
יט ע"ב46 המלמד את בן חבירו תורה כאלו ילדוערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' מא
יט ע"ב46 המלמד את בן חבירו תורה כאלו ילדודעת תורה שמות עמ' קצ
יט ע"ב46 המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדומשמרת איתמר (תשסז) עמ' נח, פ, קסו, קפ, שצג, תקפב, תקפו
יט ע"ב46 המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדועטרת ישראל (באהפאלי) עמ' לח
יט ע"ב46 המלמד את בן חברו תורה כאלו ילדוחכמת התורה לך לך עמ' תנב
יט ע"ב46 המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדותורה בציון עמ' קיד
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוצל הכסף (פריד תשסג) עמ' רנו
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדואור אברהם דברים עמ' ערב
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח יח
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשלה
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושרגא המאיר על התורה עמ' עג
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' כה
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוקומץ המנחה (צונץ) דרוש עג אות ח, דרוש צח אות ח
יט ע"ב46 המלמד בן חברו תורה וכו' כאילו ילדומכתב מאליהו ח"ד עמ' 250
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו וכו' כאילו ילדוטיול בפרדס ח"א עמ' קמו, רצה
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' פט
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדוויגד משה (גרין) מאמר כח ד"ה והנה אמרו
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדוידו בכל סי' תשעא
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדוראשית דעת (קורח) סי' לט
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדותורת אביגדור ח"ב עמ' כו
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כז, הספד עמ' קלו
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאלו ילדוצמח דוד (סקאליע) עמ' קיא, רכא
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כו' כאילו ילדותורת מנחם חלק לג עמ' 58
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הב' כאלו ילדו וכו'קב חיים עמ' קיג
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב באילו ילדומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויחי ה
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומאורי אור (טייטלבוים) עמ' ע
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדונחלת שמעון (אשכנזי) בהעלותך סט
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושרגא המאיר על התורה עמ' שלה, שעג
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדותפארת צבי שמות עמ' תלב, תלג
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 267
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדובני יששכר ח"א דף קמו ע"ב
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' לד, דברים עמ' קעו, מלכים עמ' רצז
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו וכו' כאילו ילדומתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רסא
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שח
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדולקוטי דיבורים עמ' 1178
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדולקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קלג
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רסח
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדושפתי חיים ח"ג עמ' קנז
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' עח
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו כאלו ילדותורת יחיאל במדבר עמ' מה
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורהבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יב אות ג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורהדרשות מהר"ם שיק עמ' פד
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורהויקרא יעבץ עמ' ריב
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 167, 29
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדובישורון מלך ח"א עמ' שלג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדואור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסב
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדואור אברהם במדבר עמ' ז, ט, יח
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדואור אברהם שמות עמ' קלה
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדולב אביגדור עמ' יט
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' נו
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדונועם אליעזר בראשית עמ' מג ע"ב, קסח ע"ב, שמז ע"ב
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדופרדס המלך (תשסט) אות נה, קנו
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדותורת יחיאל בראשית עמ' קח
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדויד אהרן עמ' מ
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאלו ילדושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רמג, רעה
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעה"כ כאילו ילדולקוטי שיחות ח"ט עמ' 34, חט"ו עמ' 180, חכ"ג עמ' 26, 8, חכ"ה עמ' 126
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות כז, במדבר אות לו, שופטים אות כה, זאת הברכה אות יב
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, שנאמר ואלה תולדת אהרן ומשה, וכתיב ואלה שמות בני אהרןשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות ריג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדובאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות א, קרח דרוש ו אות ג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוחכמה ומוסר ח"א עמ' רסה
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' ח
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומסילות בלבבם (קוט) - מסילה ב אות יג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדונועם אלימלך (תשסא) עמ' כג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופתח טוב עמ' קצו
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות טו
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדותורת מנחם ח"א עמ' 44, ח"ב עמ' 50, ח"ט עמ' 75, ח"כ עמ' 244, חכ"ב עמ' 32
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו וכו' ולא עתה פניו יחוורו מאבי אביואוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רצה
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדוילקוט דברי חכמים בראשית סי' שלד
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדובית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"ד
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירותבואת יקב (פרידמן) עמ' קלו
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדוישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 105
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורהבאר שרים בראשית פ' חיי שרה דרוש ג אות ב
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה וכו' כאילו ילדותקנת השבין סי' ט (עמ' 81), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 13), צדקת הצדיק סי' קכו, לקוטי מאמרים עמ' 107, לבושי צדקה עמ' 45, דובר צדק עמ' 35
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה וכו' כאילו ילדו שנאמר ואלה תולדות אהרןפרי צדיק במדבר אות ד
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדומזכרת אהבה עמ' 8
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדואור הצבי עמ' 266
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה כאלו ילדורחמי הרב עמ' קלד
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדואור תורה השלם (מזריטש) סי' ר, תסג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קסד, אור תורה סי' ר, תסג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדואהבת ציון (תשסד) עמ' קא
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדואבן יהושע עמ' 127
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדושפת אמת (רייז) סוכות עמ' רכט
יט ע"ב46 כל המלמד תורה לבן חבירו וכו'מאורי שערים עמ' כח
יט ע"ב46 תלמידים נקראים בנים לרבותיהםמשנה למלך (תשסח) עמ' עט
יט ע"ב47 אלה תולדות אהרן ומשה ולא קחשיב רק בני אהרן וכו'שער המלך (תשנז) עמ' תרלב
יט ע"ב47 לומר לך אהרן ילד ומשה לימדפירושי ראשונים
יט ע"ב48 אהרן ילד ומשה לימדחכמת התורה ויגש עמ' שפג
יט ע"ב48 אשר פדה את אברהםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ז
יט ע"ב48 אשר פדה את אברהם שפדאו מצער גידול בנים ורש"י ותוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' פ
יט ע"ב48 וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהםחכמת התורה שמות עמ' תשמא
יט ע"ב48 וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם אמר ר' יהודה שפדאו מצער גידול בניםזאת זכרון (תשנב) אות עו
יט ע"ב48 וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם אמר ר"י שפדאו מצער גידול בנים, וברש"י ובתוס'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ס, רצא, רצב
יט ע"ב48 וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם וכו' ולא עתה פניו יחוורו מאבי אביומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קצב
יט ע"ב48 וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם, אר"י שפדאו מצער גידול בניםמבשר טוב - ספר החיים עמ' צו
יט ע"ב48 וכי היכן מצינו ביעקב שפדה לאברהם א"ר יהודה שפדאו מצער גידול בניםדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קעא
יט ע"ב48 יעקב אשר פדה את אברהםערפילי טוהר צא
יט ע"ב48 כה אמר ה' אל בית יעקבבית ישי (תשסד) דרשות עמ' פד
יט ע"ב48 כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ז
יט ע"ב48 לכן כה אמר ה' אל בית יעקב וכו'שבת ומועדי קדשך (תשסד) עמ' קסח
יט ע"ב48 לכן כה אמר ה' אל בית יעקבפירושי ראשונים
יט ע"ב48 שפדה את אברהםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ח
יט ע"ב49 והיינו דכתיב לא עתה יבוש יעקבפירושי ראשונים
יט ע"ב49 יעקב אבינו קיבל על עצמו את צער גידול הבנים של אברהםבשבילי אמונה ח"ב עמ' קא
יט ע"ב49 יעקב פדה את אברהם מצער גידול בניםנזר הקדש ח"ב עמ' תרפב
יט ע"ב49 יעקב פדה את אברהם מצער גידול בניםקרבן מנחה (תשעד) עמ' שפד
יט ע"ב49 יעקב פדה את אברהם מצער גידול בנים, ובתוס'שירת הפסח אות קג
יט ע"ב49 צער גידול בניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ז
יט ע"ב50 כתיב פלטי וכתיב פלטיאל וכו' כל העוסק בזה ידקר בחרבכד הקמח (תשנו) עמ' פט
יט ע"ב50 כתיב פלטיכתבי רבנו בחיי עמ' רג
יט ע"ב50 פלטי בן לישמי מרום ח"ה עמ' צו
יט ע"ב51 חרב שנעץ פלטיאל בן ליש בינו לבינהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קטו
יט ע"ב51 למה נקרא שמו פלטיאל שפלטו אל מעבירהכד הקמח (מישור) עמ' רטז
יט ע"ב51 מה עשה נעץ חרב בינו לבינה אמר כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב זהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעט
יט ע"ב51 נעץ חרב בינו לבינהבאר שרים בראשית פ' חיי שרה דרוש ב אות ג
יט ע"ב51 נעץ חרב בינו לבינהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 156
יט ע"ב51 נעץ חרב בינו לבינהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 403
יט ע"ב51 נעץ חרב בינו לבינה שלא יתקרב אליהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' פא
יט ע"ב51 נעץ חרב בינו לבינהפירוש המכבי שמואל עמ' קנה, רמה
יט ע"ב51 נתייחדה עמוחקל יצחק (תשסג) עמ' סח
יט ע"ב51 פלטי בן ליש נעץ חרב בינו לבינהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קכד
יט ע"ב51 פלטי בן ליש נעץ חרב בינו לבינהבינה לעתים (תשנד) דרוש כ עמ' קמט
יט ע"ב51 פלטי שמו וכו' שפלטו א-ל מן העבירהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שב
יט ע"ב51 פלטיאל שפלטו אל מכל עבירותאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רנב
יט ע"ב51 רבי מתיא בן חרש היה פלטי בן ליש וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ו אות יט
יט ע"ב51 שפלטו א-ל מן העבירהפירוש המכבי שמואל עמ' רמה
יט ע"ב51 שפלטו מן העבירהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתכ
יט ע"ב52 הלך ובכה על המצוה דאזיל מיניהאמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' עז, שער הסיפורים סי' צד
יט ע"ב52 הלך ובכה על המצוה דקאזיל מיניהמרפא לשון עמ' נו
יט ע"ב52 והכתיב וילך אתה אישה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תכא
יט ע"ב52 וילך אתה אישה הלוך ובכה על מצוה שהלך מיניהפנים יפות על תהלים עמ' תסא
יט ע"ב52 על מצוה דאזיל מיניההתרגשות הלב (תשסט) עמ' רלט
יט ע"ב52 פלטי בן ליש שהלך אחר מיכלחכמת התורה מקץ עמ' עו
יט ע"ב52 שנעשה לה כאישהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 267
יט ע"ב53 אמר רבי יוחנן תוקפו של יוסף וכו' יראת ה' היא תתהלל זה פלטי בן לישדעת תורה דברים ח"ב עמ' סד, פה
יט ע"ב53 אמר רבי יוחנן תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועזאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' סא
יט ע"ב53 שנעשו שניהם כבחורים שלא טעמו טעם ביאהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעז
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענוונותו של בועז תוקפו של בועז ענוותנותו של פלטיאור הצבי עמ' 134-135
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף וכו' תוקפו של בועזבנתיבות האיש עמ' עה
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועזדברי סופרים סי' ז (עמ' 6), קדושת השבת סי' ה (עמ' 29)
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועזמכתב מאליהו ח"ה עמ' 403
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועז תוקפו של בועז ענוותנותו של פלטי בן לישס' החיים (תשנג) עמ' קמג*
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענותנותו של בועזדברי חנינא - מזלות עמ' קלו
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענותנותו של בועזמנחת שלמה (לוין) סי' לח עמ' קלד
יט ע"ב53 תוקפו של יוסףטוב טעם בראשית עמ' רמא
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענותנותו של בועז וכו'לחמי תודה דף רמז ע"ב
יט ע"ב53 תקפו של יוסף ענותנותו של בועזאור אברהם - רות עמ' קו, קעה, קצו, רח
יט ע"ב53 תקפו של יוסף ענותנותו של בועז וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רטז
יט ע"ב53 תקפו של יוסף ענותנותו של בועז, תקפו של בועז ענותנותו של פלטי בן לישצמח דוד (סקאליע) עמ' תקעה
יט ע"ב54 גדול תקפו של בועזפנים יפות על תהלים עמ' פט
יט ע"ב54 גדולת פלטי בן לישמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעג
יט ע"ב54 שלשה דכתיב בהם שהיו נוטרי הברית, יוסף הצדיק, בועז, פלטי בן ליששפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' יג
יט ע"ב54 תוקפו של בועז ענוותנותו של פלטי בן לישאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קיב
יט ע"ב55 ויחרד האיש וילפת שנעשה בשרו כראשי לפתותנחמד ונעים (תשסח) ויגש ד"ה ונ"ל עפ"י
יט ע"ב רש"י - אבל גבי יוסף א"א היתהמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש כח דף עז ע"ג
יט ע"ב רש"י - בענין שמות משהפירוש המכבי שמות עמ' קכא
יט ע"ב רש"י - שכל הכופר בע"ז נקרא 'יהודי'פירוש המכבי שמות עמ' קיח
יט ע"ב רש"י - תוקפו של יוסף דבר גדול של יוסףמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש כח דף עז ע"ב
יט ע"ב מהרש"א - במה שנשא יעקב ב' אחיותיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קעז
יט ע"ב מהרש"א - במה שנשא יעקב שתי אחיותשפע חיים - נישואין עמ' קנח-קנט
יט ע"ב מהרש"א - קי"ל כר' יהודה דמותר למלך לבזות עצמו יותר מדאי לצורך מצוהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרכ, תרכא
יט ע"ב מהרש"א - קידושי רחלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קכח, קצא
יט ע"ב מהרש"א ד"ה מלוה - רחל נתקדשה מן הדין בשכר שבע שנים וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 244
כ ע"א03 רבות בנות זה יוסף ובועזידו בכל סי' ח
כ ע"א03 רבות בנות עשו חיל זה יוסף ובועזדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רצג
כ ע"א03 רבות בנות עשו חיל זה יוסף ובועז, ואת עלית על כולנה זה פלטי בן לישאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעח
כ ע"א06 מאי דכתיב שקר החן והבל היופי יראת השם היא תהלל וכו' דבר אחר שקר החן זה דורו של משה וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' כא
כ ע"א06 שקר החן והבל היופי אשה יראת ה׳ היא תתהלללדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שלב
כ ע"א06 שקר החן והבל היופיהמאור שבתורה (לסין)
כ ע"א06 שקר החן והבל היופישיחות מוסר (שמואלביץ) שנה א עמ' כג
כ ע"א07 שקר החן זה יוסף הבל היפי זה בועזישראל קדושים עמ' 52, צדקת הצדיק סי' נא
כ ע"א07 שקר החן זה יוסף הבל היפי זה בועזפרי צדיק בלק אות ז
כ ע"א07 שקר החן זה יוסף והבל היופי זה בועזילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתג
כ ע"א07 שקר החן זה יוסף והבל וכו' זה בועז אשה וכו' פלטי בן לישקול שמחה פ' וישב סי' טו
כ ע"א07 שקר החן זה יוסףנתיבות עולם ח"ב עמ' כג
כ ע"א07 שקר החן זה יוסף, והבל היופי זה בועז, יראת ה' היא תתהלל זה פלטי בן לישאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעח
כ ע"א08 יראת ה' היא תתהלל זה פלטי בן לישמדבר קדמות (תשסח) עמ' קכח
כ ע"א08 יראת ה' היא תתהללפירושי ראשונים
כ ע"א09 דורו של משה, יהושע, חזקיהומכמני עוזיאל עמ' תצ
כ ע"א09 שקר החן - זה דורו של משה ויהושע וכו' שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהמבשר טוב - ספר החיים עמ' פה
כ ע"א09 שקר החן והבל היופי על דורו של משהכוונת הלב עמ' סג
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קיז-קכ
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר ו
כ ע"א09 שקר החן - זהו דורו של משה, והבל היופי - זה דורו של יהושע, יראת ה׳ היא תתהלל - זה דורו של חזקיהאור מאיר ח"א עמ' שלט
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה והבל היופי זה דורו של יהושע, יראת ד' היא תתהלל זה דורו של חזקיה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תצו, תקנו
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה והבל היפי זה דורו של יהושעישראל קדושים עמ' 61, תקנת השבין סי' טו (עמ' 141), קדושת השבת סי' ז (עמ' 45)
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה והבל היפי זה דורו של יהושעפרי צדיק שמיני אות ב, אמור אות יד, בלק אות ז
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קעז
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה וכו'בעקבות משה שמות עמ' קצו, רפא
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' צא
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה וכו' יהושע וכו' חזקי' וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 115, חכ"ה עמ' 134
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משהאור הישר בראשית דף לה ע"ב
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משהמי מרום ח"ז עמ' רנ
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משהנתיבות עולם ח"א עמ' יד
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה, והבל היופי וכו' יהושע, אשה יראת ה' וכו' חזקיהודרשות שבט הלוי ח"א עמ' פב, קט
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה, והבל היופי זה דורו של יהושע, יראת ה' היא תתהלל זה דורו של חזקיהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קפו
כ ע"א11 דורו של חזקיהו נחשב מהשני דורות הכי טובים שהי' לישראלימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' רלח
כ ע"א11 דורו של חזקיהועיוני רש"י במדבר עמ' תצו
כ ע"א11 יראת ה' היא תתהלל זה דורו של חזקיהוימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' כא, מא, תלד
כ ע"א11 יראת ה' היא תתהלל זה דורו של חזקיהומעדני אשר נישואין עמ' כה
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושעבית שלום מרדכי עמ' מה, קד
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושעבעקבות מועדי ה' עמ' 38
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' תצט
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע והבל היופי זה דורו של חזקיה, אשה יראת ה׳ היא תתהלל זה דורו של ר׳ יהודה ב"ר אלעאיאור מאיר ח"א עמ' מא
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע וכו' אשה יראת ה' זה דורו של ר"י וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' כט
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע וכו' זה דורו של ריב"ר אילעאי וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' תו, תמב
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע וכו' יראת ה' וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' קלב, שנג
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע וכו' שהיה ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תיח
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושעמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כח
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע, אשה יראת ד' זה דורו של ר"י וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קלא
כ ע"א13 הבל היופי זה דורו של חזקיהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתסז
כ ע"א13 הבל היופי זה דורו של חזקיהצדקת הצדיק סי' מט
כ ע"א13 הבל היופי זה דורו של חזקיהפרי צדיק אמור אות יד, בלק אות ז
כ ע"א13 והבל היופי זה דורו של חזקיהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שע
כ ע"א14 דורו של ר"י בר אילעאישערי הישיבה ח"ב עמ' תיט
כ ע"א14 אשה יראת ה' היא תתהלל - זה דורו של ר' יהודה בר אלעאיאור הצבי עמ' 313
כ ע"א14 יראת ה' היא תתהלל זה דורו של ר"י בר אלעאידרשות שבט הלוי ח"א עמ' ריב, ריג
כ ע"א14 יראת ה' היא תתהלל זה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילעאי וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רלא
כ ע"א15 אמרו עליו על ר' יהודה בר' אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועופקין בתורהאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק יב אות מט
כ ע"א15 אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אלעאי שהיו ששה תלמידים מתכסים בטלית אחר ועוסקין בתורהמתנת חיים - קנינים עמ' רכד
כ ע"א15 אמרו עליו על ר' יהודה בר' אלעאי שהיו ששה תלמידים מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורההמוסר והדעת בראשית עמ' קצט
כ ע"א15 בימי ר' יהודה בר עילאי היו ב' ת"ח מתכסין וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמא
כ ע"א15 על דורו של רבי יהודה ברבי אלעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהכד הקמח (תשנו) עמ' רד
כ ע"א16 אשה יראת ה' זו דורו של ר"י בר"אגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רח
כ ע"א16 היו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מד
כ ע"א16 ו' תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהתורת מנחם ח"ז עמ' 115
כ ע"א16 ו' תלמידים מתכסין בטלית וכו' (ורש"י - עניים היו)תורת מנחם חכ"ה עמ' 134, 140
כ ע"א16 שהיו מתכסין ששה בטלית אחת וכו׳ראשית דעת (אטון) עמ' פה, תיט
כ ע"א16 שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית א'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' לו
כ ע"א16 שהיו ששה מתכסין בטלית אחת - וברש"י: שעניים היומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קנא
כ ע"א16 ששה מתכסין בטלית אחתאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' נח
כ ע"א16 ששה תלמידים מתכסים בטלית אחת ועוסקין בתורהכד הקמח (מישור) עמ' תקד
כ ע"א16 ששה תלמידים מתכסין בטלית א'משנת חיים במדבר עמ' י
כ ע"א16 ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהאור האורות עמ' רטז
כ ע"א16 ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהשביב אור עמ' קח
כ ע"א16 ששה תלמידים היו מתכסין בטלית אחתמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' פג
כ ע"א17 מת לו מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלואיש אמונים דף קטז ע"ב
כ ע"א20 שכן מצינו בדוד וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קכא
כ ע"א22 לא היה הדבר אלא לפייס את העםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תמג
כ ע"א23 וכשמברין אותו כל העם מסובין וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעה
כ ע"א23 כשמברין אותו כל העם מסובין וכו'אור אברהם - רות עמ' רצה
כ ע"א24 יושב על הדרגשנפש הרב עמ' רנג
כ ע"א25 מקום שנהגו נשים לצאת לפני המיטה ותוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קצב
כ ע"א27 לעולם נשים לפני המיטה יוצאותראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק כ
כ ע"א31 שהיה דוד יוצא מבין האנשים ונכנס לבין הנשים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תסא
כ ע"א34 מאי דכתיב ויבוא כל העם להברות את דוד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תסב
כ ע"א35 מ"ט איענשאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף פד ע"ד
כ ע"א35 מ"מ נענש אבנר כו'מראה הגדול ח"ב דף נז
כ ע"א35 מפני מה נענש אבנרהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תמג, תנו
כ ע"א35 מפני מה נענש אבנר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' פב
כ ע"א35 מפני מה נענש אבנר וכו', וברש"יס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רפט
כ ע"א35 מפני מה נענש אבנר מפני שהיה לו למחות ולא מחה+עשרה למאה סי' נט
כ ע"א39 ידיך לא אסורות, שהיה לך להוכיח את שאולדרשות שמן רוקח עמ' תקסה
כ ע"א39 ידיך לא אסורות, שהיה לו למחות בשאולעשרה למאה (תשסג) עמ' סה
כ ע"א רש"י - גבי פלטי בן ליישדברי סופרים סי' כב (עמ' 17), קדושת השבת סי' ה (עמ' 29)
כ ע"א תוס' - נשים יוצאות תחילה בהלוית המת מפני שגרמו מיתה לעולםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפד
כ ע"ב10 המלך מוציא ותוס' ד"ה כלאיש מבין ח"א דף עב ע"ד, עג ע"ד
כ ע"ב10 ומוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים ואחדהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סט
כ ע"ב10 ומוציא למלחמת הרשותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 360
כ ע"ב10 מלחמת רשות ע"פ ב"ד של ע"אאור הרעיון עמ' קלט
כ ע"ב11 מלך פורץ לו גדרחקל יצחק (תשסג) עמ' פח
כ ע"ב11 מלך פורץ לעשות לו דרך (ותוס' ד"ה מלך)לקוטי שיחות חי"ט עמ' 167
כ ע"ב11 מלך פורץ לעשות לו דרך במשפטגור אריה בראשית פי"ב אות כז, פל"ח אות כו
כ ע"ב11 שהמלך פורץ גדר ואין מוחין בידולקוטי מאמרים עמ' 239, מחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93), דובר צדק עמ' 108
כ ע"ב11 שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרךלקוטי מאמרים עמ' 239, מחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93), דובר צדק עמ' 108
כ ע"ב14 ונוטל חלק בראש ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קע
כ ע"ב17 א"ר יהודה וכו' כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בומדבר קדמות (תשסח) עמ' כה
כ ע"ב18 האמור בפרשת המלך, מלך מותר בו וכו' ליראם ולבהלםפירוש המכבי שמואל עמ' כב
כ ע"ב18 הנאמר בפרשת מלך אם מלך מותר בו או לאחכמת התורה חיי שרה עמ' קפב
כ ע"ב18 כל אמור בפרשת מלך מלך מותר בוילקוט הגרשוני ח"ב
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת המלך המלך מותר בואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשעב
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בומחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93)
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בוקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' שנב
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בושער החצר (תשעב) סי' קג
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו או אסורנזר הקדש ח"ג עמ' תיט
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו וכו' שתהא אימתו עליך וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יט אות כא
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלךדרכי חושן עמ' שפט [הלכה]
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו, ובתוס'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רעט, תיט
כ ע"ב18 כל מה שנאמר בפרשת המלך מותר כו'דברי פני אריה דף ט ע"א
כ ע"ב18 פרשת המלך - שמותר בנשים של אחריםרוח חיים (חיד"א) דרוש יז עמ' רסט במהד' תשמ"ה
כ ע"ב19 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךאור תורה השלם (מזריטש) סי' תקג
כ ע"ב19 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךשרגא המאיר מועדים עמ' שסג, שצ
כ ע"ב19 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' יא, אור תורה סי' תקג
כ ע"ב19 שום תשים עליך שתהא אימתו עליךכד הקמח (מישור) עמ' תכד
כ ע"ב19 שום תשים עליך שתהא אימתו עליךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ג
כ ע"ב19 שום תשים, שתהא אימתו עליךצפנת פענח (תשסו) עמ' כו
כ ע"ב19 שתהא אימתו עליךאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קכ
כ ע"ב19 שתהא אימתו עליךבארות המים (תשסב) עמ' פח
כ ע"ב19 שתהא אימתו עליךעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קלז
כ ע"ב19 שתהא אימתו עליךשרגא המאיר על התורה עמ' תצז
כ ע"ב20 רבי יוסי אומר כל האמור בפרשת מלך וכו' עמי הארץ שבהן קלקלו וכו'של"ה (תשנז) פרשת שופטים אות ג, ד
כ ע"ב22 ג' דברים נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, ותרין מינייהו להכרית זרעו של עמלק ולבנין בית המקדשפלח הרמון עמ' קכט
כ ע"ב22 ג' מצוות בכניסתן לא"ינפש הרב עמ' צז
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו בכניסתן לאר"יישא מדברותיך - מגילה עמ' רעח, רפז
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו בכניסתן לארץאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קרח ו, תבא א
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראלמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קלה, קעב, קפג
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראלעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפו
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראלעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשפה
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ וכו'יערות דבש ח"א עמ' שכו
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לא"יאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שמה
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ להעמיד להם מלך וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפא, שפב
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לא"ינצח ישראל (הרטמן) עמ' תתלד הערה 52
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץדרשות מהר"ם בנעט עמ' א, יט, קלח, קמה
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תקפד
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץתורת יחיאל בראשית עמ' רט
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתםליהודים היתה אורה עמ' כ
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'פחד יצחק פורים קונטרס רשימות טז
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 88,69, חכ"ב עמ' 85
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 234
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו' להעמיד להם מלך וכו'טוב ירושלים שמות פי"ז פסוק טז, דברים פי"ז פסוק יד
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ישראלצפנת פענח (תשסו) עמ' כה, לד
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמז, תקנ, תקסג, תרכג, תרלב, ח"ב עמ' רנט
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רלט
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירהעקבי אבירים (תשסה) עמ' שמט
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל, להכרית זרע עמלק וכו'תקונים חדשים פ' ע (קסו)
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל וכו' להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שכז, תשעג, ויקרא עמ' קכב, דברים עמ' תרז, תשכב-ג, יהושע-שמואל עמ' ש, שכג, שמד
כ ע"ב22 ג' מצות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' נז
כ ע"ב22 ג' מצות כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש מ דף פו ע"א, דרוש מב דף צא ע"ב
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו וכו' למנות להם מלךדרך מצותיך (חב"ד) דף צד ע"א, קח ע"א
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ח, שצז, שצט
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' עה
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שכב
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קנח
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כד עמ' קע
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קב, קו
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, למנות מלך, להכרית זרעו של עמלק, לבנות בית הבחירהאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 312, פ"ב אות 593, פתיחה אות 359, פ"ד אות 367
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראלרוח חיים (חיד"א) עמ' רו, רט
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו כו' להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם ב"המגלה עמוקות (תשסח) אופן קכה, קמ
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו לישראל בכניסתן לארץאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 142
כ ע"ב22 ג׳ מצוות נצטוו בכניסתן לארץציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' מה
כ ע"ב22 ג׳ מצות נצטוו ישראלכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 13
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קפ
כ ע"ב22 נצטוו ישראל בכניסתם לארץ למחות את זכר עמלקעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קלח
כ ע"ב22 נצטוו ישראל בכניסתן לארץ למחות זרעו של עמלקאמרי רבי שפטיה עמ' קיא, רסא
כ ע"ב22 נצטוו ישראל לבנות ביהמ"ק בכניסתן לארץאור הישר בראשית דף כ ע"א
כ ע"ב22 נצטוו למנות עליהם מלך בכניסתן לארץ מידכד הקמח (מישור) עמ' תכד
כ ע"ב22 שלוש מצוותמורשה - שיחות למועדים עמ' קנ
כ ע"ב22 שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קג
כ ע"ב22 שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץבעקבות משה שמות עמ' רסט
כ ע"ב22 שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ד
כ ע"ב22 שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' נו
כ ע"ב22 שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רל
כ ע"ב22 שלוש מצוות נצטווו ישראל בכניסתן לארץאור הצבי עמ' 279, 293
כ ע"ב22 שלש מצוות וכו' בית הבחירה וכו' והי' המקוםלקוטי שיחות חי"א עמ' 116, חט"ז עמ' 301, חכ"ד עמ' 104, 80
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו בכניסתן לארץדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ל
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראלנפש חיים (פאלאג'י) דף קע ע"ב [רנח ע"ב אות לח], קעב ע"א [רס ע"א ד"ה ואל]
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קצה
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 90
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תפב
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץלבני ישראל (הישן) דרוש ז, ח
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 192
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קלג
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראלאמה של מלכות עמ' 146
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראלנפש חיים (פלג'י) דף קע ע"ב, קעב ע"א
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו בכניסתן לארץ וכו'פחד יצחק פורים ענין יד
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץאור אברהם בראשית עמ' צט, שי
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץאור אברהם דברים עמ' קעה, רי, רנה
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץפוקד עקרים סי' ה (עמ' 43), צדקת הצדיק סי' קעה
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץקהלת יעקב פורים עמ' רצג
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' לא, ריג
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' כח, רה, ריא, רטו, ריח, שסז
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' ה
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שנ
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם ברכות עמ' קמא, רעד
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רי, רסא, ער
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם שמות עמ' קכט, קצא, קצב, רז, רמח, רנז, רסא, שה
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'לחמי תודה דף פח ע"א
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 374 ,318
כ ע"ב22 שלשה מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להמליך מלך, להכרית עמלק, לבנות ביהמ"קמאמרי שלמה ח"ב עמ' קצה
כ ע"ב23 אם מינוי מלך מצוה או רשותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכט, שלג
כ ע"ב23 אם מינוי מלך רשות או חובהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 357
כ ע"ב23 שום תשים עליך מלך - מצוה או רשותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקנ
כ ע"ב23 ולבנות להם בית הבחירהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רסו, רסז, שסח
כ ע"ב23 להעמיד להם מלךאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנ ע"ב
כ ע"ב23 להעמיד להן מלךחקל יצחק (תשסג) עמ' שו
כ ע"ב23 מצוה להעמיד להם מלךאור אברהם במדבר עמ' ר
כ ע"ב23 שום תשים עליך מלך - חובהמאורי שערים עמ' לט
כ ע"ב23 להכרית זרעו של עמלקבין המשפתים ויקרא פ' ויקרא אות ב
כ ע"ב23 להכרית זרעו של עמלקעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תסו
כ ע"ב23 להכרית זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירהציץ השדה חנוכה עמ' קיז
כ ע"ב24 אלא כנגד תרעומתןגור אריה בראשית פ"י הערה 14
כ ע"ב24 ביהמ"ק נקרא בית הבחירהנצח ישראל (הרטמן) עמ' סב הערה 31
כ ע"ב24 בית הבחירהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 443
כ ע"ב24 בנין בית הבחירה תלוי בארץגור אריה בראשית פ"א אות ב
כ ע"ב24 הקב"ה לא רצה שישראל ימליכו עליהם מלךבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1005
כ ע"ב24 לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתןאמרי רבי שפטיה עמ' שכז
כ ע"ב24 לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן וכו' ושפטנו מלפנו ויצא לפנינובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רסט
כ ע"ב24 לא נאמרה פרשהדרכי חושן עמ' ש [הלכה]
כ ע"ב24 מדוע לא היה חפץ הקב"ה שלישראל יהיה מלךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמה הערה 62
כ ע"ב25 זקנים שבדור כהוגן שאלואור אברהם במדבר עמ' רא
כ ע"ב25 זקנים שבדור כהוגן שאלו שנאמר תנה לנו מלך אבל ע"ה שבהם קלקלו וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפא
כ ע"ב25 תביעת העם היא תנאי לחיוב העמדת מלךמפניני הרב עמ' תיז
כ ע"ב26 אבל ע"ה שבהן קלקלו וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרח
כ ע"ב26 אבל עמי הארץ שבהן קלקלופירושי ראשונים
כ ע"ב26 עמי הארץ קלקלורבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שנה
כ ע"ב26 עמי הארץ שבהן קלקלו שאמרו והיינו גם אנחנו ככל הגויםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסה אות א
כ ע"ב26 עמי הארץ שבהן קלקלו, וברש"ירנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' פח, צב
כ ע"ב29 ואיני יודע איזה מהן תחילה וכו' הוי אומר להעמיד להם מלךבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קכב, דברים עמ' תרז, תשכב, יהושע-שמואל עמ' שכג
כ ע"ב29 ואיני יודע אם לבנות וכו' או להכרית זרעו של עמלק תחילה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשעג, דברים עמ' תשכג, יהושע-שמואל עמ' שכה
כ ע"ב30 אחד מתפקידי מלך ישראל הוא להכרית זרעו של עמלקאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 373
כ ע"ב30 הוי אומר להעמיד להם מלך תחילההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' פב
כ ע"ב30 לעת"ל יכרית מה"מ זרעו של עמלקליהודים היתה אורה עמ' קכט
כ ע"ב30 כל זמן שעמלק קיים אין השם שלםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תרומה ט
כ ע"ב31 אין כסא אלא מלךאוצר המאמרים (תשס) עמ' רכז
כ ע"ב31 אין כסא אלא מלךאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפא ע"א
כ ע"ב31 אין כסא אלא מלךאור הצבי עמ' 96
כ ע"ב31 אין כסא אלא מלך, שנאמר וישב שלמה על כסא ה' למלךאור חדש (הרטמן) פ"א אות 300
כ ע"ב31 ואין כסא אלא מלךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ל, צח, שמות עמ' תסב, תקסד, תתרז, ויקרא עמ' קכב, תרעג, במדבר עמ' עז, דברים עמ' תקטו, תרז, תשכב, יהושע-שמואל עמ' רעא, שכג
כ ע"ב31 להעמיד להם מלך תחילהציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' א, כא, כח
כ ע"ב31 לאחר מינוי המלך חייבין במחיית עמלקאור אברהם שמות עמ' רנה
כ ע"ב31 מלך תחילה ואח"כ להכרית זרע עמלקציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' לז, לט, ס, סא
כ ע"ב33 להכרית זרע עמלק לפני בנין ביהמ"קציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קמט
כ ע"ב34 מחיית עמלק קודם לבנין בהמ"ק וברש"יקרן פני משה ח"א עמ' קע
כ ע"ב34 נצטוו למחות זכר עמלק קודם בנין בית המקדשאיש אמונים דף צב ע"ג
כ ע"ב34 מצות בנין ביהמ"ק מפסוק והי' המקום אשר יבחר גו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' יד
כ ע"ב35 מלך בונה בית המקדשעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשא
כ ע"ב36 ויהי דבר ה' אל נתן הנביא לך אל דוד וגו' והשיב לו הקב"ה יען דמים רבים שפכת וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמז
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליוניםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קנג
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליוניםגור אריה שמות פ"ד הערה 123
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו' ולבסוף לא מלך אלא על ירושלים וכו', הדר או לא הדר רב ושמואל וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רעא
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו' ולבסוף לא מלך אלא על מקלולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכב
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו' ולבסוף לא מלך אלא על מקלו, שנאמר זה היה חלקי מכל עמלימבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' פט, רלט
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו' ולבסוף לא מלך אלא על מקלו, שנאמר זה היה חלקי מכל עמלימבשר טוב - ספר החיים עמ' קעה
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליונים ולבסוף על מקלותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעא הערה 30-31
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על כל העולם, ואחר כך על ישראל, ואחר כך רק על ירושליםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שצב
כ ע"ב37 בתחלה מלך שלמה על העליונים ולבסוף מלך על התחתוניםאמרות חיים עמ' ע
כ ע"ב37 כסא הנזכר על מלכות שמיםציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' עח, קכג
כ ע"ב37 שלמה המלך היה מלך על העליונים ועל התחתוניםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכ, שכ הערה 53
כ ע"ב37 תחילה מלך שלמה על העליונים, הדר או לא הדרמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש י דף כו ע"א
כ ע"ב38 מתפסח ועד עזה וכו' תפסח ועזה בהדי הדדי הוו יתבו, וכשם שמלך על תפסח ועל עזה כך מלך על כל העולם כולואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רס
כ ע"ב38 מתפסח ועד עזה רב ושמואל וכו' תפסח בסוף העולם וכו' תפסח ועזה בהדי הדדילקוטי שיחות חט"ז עמ' 3
כ ע"ב41 אני קהלת הייתי מלך על ישראל וכו'אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' פד
כ ע"ב44 ולבסוף לא מלך שלמה אלא על מקלולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' סח
כ ע"ב44 זה היה חלקי מכל עמלי ח"א מקלוקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 69 (סי' עז)
כ ע"ב44 לא מלך אלא על מקלושופרא דישראל (תשסו) עמ' סה
כ ע"ב44 לבסוף לא מלך (שלמה) אלא על מקלואמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קצ
כ ע"ב44 לבסוף מלך על מקלושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' לב
כ ע"ב45 חד אמר מקלו וחד אמר קידו וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף לא
כ ע"ב45 חד אמר מקלו וחד אמר קידו וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' לא
כ ע"ב45 מלך על מקלומערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' ס
כ ע"ב46 מלך הדיוט ומלך וי"א מלך והדיוטמי מרום ח"ט עמ' עא
כ ע"ב46 מלך והדיוטמחשבת זקנים עמ' רעג
כ ע"ב47 מלך והדיוט ומלךדובר צדק עמ' 177
כ ע"ב47 מלך והדיוט ומלךפרי צדיק ערב יוכ"פ אות ה
כ ע"ב48 אוצרות המלכיםאפוד בד דף נה ע"ב
כ ע"ב רש"י ד"ה בכניסתםגור אריה בראשית פ"א הערה 23
כ ע"ב רש"י רבכולהו כתיב ירושה וישיבהגור אריה בראשית פ"א הערה 10
כ ע"ב תוס' ד"ה מלך ר"ן שם גליון רע"א שםדרכי חושן עמ' שנה, שפד, שפז, שצ [הלכה]
כא ע"א05 לאהרן ולבניו - מחצה לאהרן מחצה לבניוערבי נחל (תשסד) עמ' קכט
כא ע"א05 מחצה לאהרן ומחצה וכו'משנת חיים ויקרא עמ' תנח, תסה
כא ע"א06 המלך מותר לו לישא עד י"ח נשים ולא יותר, וילפינן מקרא 'ואוסיפה לך כהנה וכהנה'עטרת ישועה (תשסד) אות ז לליל ר"ה קודם קידוש
כא ע"א06 המלך נושא י"ח נשיםאורות הקודש חלק ד תו
כא ע"א06 לא ירבה לו נשיםהכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק יז
כא ע"א06 לא ירבה לו נשיםחקל יצחק (תשסג) עמ' ריח
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים אלא י"חאיש מבין ח"א דף עג ע"ב
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים אלא שמונה עשרהאור אברהם - רות עמ' קצח
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים אלא שמונה עשרהאור אברהם בראשית עמ' קנא
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים אלא שמונה עשרהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קטו
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים אלא שמונה עשרהתורה בציון עמ' תקנד
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים אלא ח"י וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שעו
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים ולא יסור וכו', ר' יהודה אומר לא יותר על י"ח, ר' שמעון אומר אפילו אחת ומסירה לבו אסורמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שלח
כא ע"א17 אלמנה עשירה ממשכנין אותהזכרון דברים (תשנט) עמ' קסח
כא ע"א22 ר"י לא דריש טעמא דקרא וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קצה, מועדים (תשנט) עמ' רא
כא ע"א23 לרבי שמעון דדריש טעמא דקראחקל יצחק (תשסג) עמ' תקנב
כא ע"א24 היכא דהטעם מפורש להדיא דרשינן טעמא דקראאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' טו
כא ע"א24 הכתוב אמר הטעם למה לא ירבה לו נשים, משום שהם מסירים לבבותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעג הערה 40
כא ע"א24 לא ירבה משום כו'משנת חיים שמות עמ' רמח
כא ע"א31 ו' נשים היו לדודמשיבת נפש עמ' רעד
כא ע"א32 יותר מכ"דאיש מבין ח"א דף עג ע"ב
כא ע"א35 עגלה וכו' שחביבה עליו כעגלהלקוטי שיחות ח"ה עמ' 102
כא ע"א35 עגלה זו מיכל וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רנז
כא ע"א35 עגלה זו מיכל ולמה נקרא שמה עגלה שחביבה עליו כעגלה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תצא
כא ע"א35 עגלה זו מיכל ולמה נקרא שמה עגלה וכו'פירוש המכבי שמואל עמ' רמא
כא ע"א35 דרשות על שמותמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
כא ע"א36 ומי הוו למיכל בני וכו'פירוש המכבי שמואל עמ' רמא
כא ע"א37 אבל ביום המיתה היה להאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' צה
כא ע"א37 עד יום מותה לא היה לה ביום מותה היה לה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תעה
כא ע"א39 שקלתה מיכל לטיטרפסהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' י
כא ע"א39 שקלתה מיכל למיטרפסהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עב
כא ע"א40 ויקח דוד עוד פלגשים וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 233
כא ע"א40 ויקח דוד עוד פלגשים ונשים בירושלים למלויי שמונה עשרשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תפג
כא ע"א41 אמר רב יהודה אמר רב פילגשים בלא כתובה ובלא קידושיןערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סד
כא ע"א41 מאי נשים ומאי פילגשים וכו'מעדני אשר נישואין עמ' קמא
כא ע"א41 מאי נשים ומאי פלגשיםאבן יהושע עמ' 34
כא ע"א41 נשים בכתובה ובקידושיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' סג
כא ע"א41 נשים בכתובה ובקידושיןמפניני הרב עמ' ער
כא ע"א41 נשים בכתובה ובקידושין פילגשים בלא כתובה ובלא קדושיןאור הצבי עמ' 294
כא ע"א41 נשים בכתובה ובקידושין פלגשים בלא וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ה פסוק ו
כא ע"א41 נשים בכתובה ובקידושין פלגשים וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קפד
כא ע"א41 נשים בכתובה וקדושיןנטריקן (תשעד) עמ' קא
כא ע"א41 נשים בכתובה וקידושין פילגשים בלא כתובה ובלא קדושיןאור פני משה דף ב ע"א
כא ע"א41 נשים בכתובה וקידושין פילגשים בלא כתובה ובלא קידושין (גי' הרמב"ם)חמודי צבי מועדים עמ' רטז, תרמג
כא ע"א41 נשים בכתובה פילגשים בלא כתובהבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ד אות א
כא ע"א41 נשים בכתובה פלגשים בלא כתובהדבש השדה עמ' טז
כא ע"א41 נשים בכתובה פלגשים בלא כתובהטוב טעם בראשית עמ' קנז
כא ע"א41 נשים בקדושין וכתובהגור אריה בראשית פכ"ה אות ה
כא ע"א41 פילגש היינו בלא קידושיןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקעט
כא ע"א41 פלגשים בלא כתובהמשנה למלך (תשסח) עמ' רסג
כא ע"א42 ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכו' והם היו בעלי אגרופין של בית דודאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תסט
כא ע"א42 וכולן בני יפת תואר היותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רפה
כא ע"א45 ולאמנון רע ושמו יונדב בן שמעה וכו' איש חכם מאד וכו' איש חכם לרשעהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תעה
כא ע"א46 ויונדב איש חכם - לרשעהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סט
כא ע"א49 קשרה לו נימא ועשאתו כרות שפכהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 493
כא ע"א49 נימא קשרהככר לאדן (תשנ) עמ' קכג
כא ע"א50 אין להן לבנות ישראל לא שער בית השחידובר צדק עמ' 108
כא ע"א50 ויצא לך שם בגוים ויפייך וכו'כוונת הלב עמ' צז
כא ע"א51 תמר בת יפ"ת היתהטוב טעם דברים עמ' קיג
כא ע"א51 תמר בת יפת תואר הואיבינה לעתים (תשנד) דרוש סג עמ' תיז
כא ע"א51 תמר בת יפת תואר היתהגור אריה דברים פכ"א אות ז
כא ע"א51 תמר בת יפת תואר היתהצפנת פענח (תשסו) עמ' רנא
כא ע"א51 תמר בת יפת תואר היתה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רלד
כא ע"א51 תמר בת יפת תואר היתהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שעז
כא ע"א53 גזרו על היחודשערי תשובה שער ג אות ז
כא ע"א53 גזרו על הייחוד וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ז
כא ע"א53 גזרת אסור יחודבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 231
כא ע"א רש"י - תמר נולדה קודם שנתגיירה מעכה אמה בלב שלםצפנת פענח (תשסו) עמ' רנא
כא ע"א רש"י ד"ה תמרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקנא, תקנד
כא ע"א תוס' - אם אסור לבעול יפ"ת עד שנתגיירה קשה הא תמר אחתי' הוהצפנת פענח (תשסו) עמ' רנא
כא ע"א תוס' ד"ה דאיחמודי צבי מועדים עמ' תקצ, תקצא
כא ע"א תוס' ד"ה דאי ס"דעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקנד
כא ע"א מאירי - אבישג היתה פילגש לדודרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קכא, קכו
כא ע"א מאירי - בכלל איסור שרביטו וכתרו עבדיו ושפחיו ושפחותיו ונשיו כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' נד
כא ע"ב07 בית דינו של דוד גזרו על יחוד עם פנויהתקנת השבין סי' טו (עמ' 127)
כא ע"ב07 גזרו על יחוד דפנויהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קצד, רכ
כא ע"ב07 דוד גזר על הפנויהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תעא
כא ע"ב07 ואדוניה בן חגית מתנשא לאמר אני אמלוך, אמר רב יהודה אמר רב מלמד שביקש להולמו ולא הולמתואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קעח
כא ע"ב07 יחוד עם פנויהמשיבת נפש עמ' נה, נו
כא ע"ב09 שביקש להולמו ולא הולמתובאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תג
כא ע"ב10 וחמשים איש רצים לפניו שהיו כולם נטולי טחול וחקוקי כפות הרגליםנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות ל
כא ע"ב12 חקוקי כפות רגלים היו (ורש"י)תורת מנחם חכ"ט עמ' 276
כא ע"ב13 לא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתוישראל קדושים עמ' 24
כא ע"ב13 לא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתותורה בציון עמ' תקנד
כא ע"ב13 לא ירבה לו סוסיםמשפט כהן רכט-רל
כא ע"ב14 וכסף וזהב לא ירבה לו מאדפירושי ראשונים
כא ע"ב15 וכותב לו ספר תורה וכו' מכניסה עמוצדקת הצדיק סי' ריט
כא ע"ב15 וכותב לו ספר תורה וכו' מכניסה עמופרי צדיק אחרי מות אות ג, האזינו אות א
כא ע"ב15 וכותב לו ספר תורהמשיבת נפש עמ' רכג
כא ע"ב15 מצוה לכתוב לו ספר תורהאוצרות הראיה עמ' 808
כא ע"ב15 מצוה לכתוב ס"תקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' כא, קצח
כא ע"ב15 מצות כתיבת ספר תורהאור אברהם דברים עמ' שסח, שעז
כא ע"ב15 מצות כתיבת ספר תורהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טל אות א
כא ע"ב15 מצות כתיבת ספר תורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקסח הערה 17
כא ע"ב17 יושב בדין היא עמופירושי ראשונים
כא ע"ב24 לו אינו ירבה אבל למרכבתו ירבהגור אריה דברים פי"ז אות יא
כא ע"ב30 יכול אפילו כדי ליתן אספניאתורה בציון עמ' תקנה
כא ע"ב33 לא צריכא אלא להרוחהברכות אבי דף לד ע"א
כא ע"ב38 אין כסף נחשב בימי שלמה וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' לה
כא ע"ב39 כאן קודם שנשא כאן לאחר שנשאבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כח
כא ע"ב39 קודם שנשא שלמה את בת פרעה (לא נחשב כסף למאומה), כאן לאחר שנשא (היה נשלך בחוצות כאבנים)נר ישראל חלק א דף קעה
כא ע"ב40 בשעה שנשא שלמה את בת פרעהבעקבות משה שמות עמ' ריג
כא ע"ב40 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה שירטון וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רסו
כא ע"ב40 בשעה שנשא שלמה בת פרעה וכו'מחשבת זקנים עמ' רצב
כא ע"ב40 גבריאל נעץ קנה ביםאורות האמונה דף 11 ד"ה הנתקתה
כא ע"ב40 ירד גבריאל ונעץ קנה בים ונבנה עליו כרך גדול של רומי וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' רמ
כא ע"ב40 כשנשא שלמה את בת פרעהאור הרעיון עמ' רח, שכ
כא ע"ב40 נעץ קנה בים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שמד
כא ע"ב41 ב' מקראות נתגלה טעמן ונכשל בהם גדול העולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ו
כא ע"ב41 טעמי תורה לא נתגלוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 1, 90
כא ע"ב41 לא גילתה תורה טעמי מצות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקיא, תקיג, תקיד
כא ע"ב41 לא נתגלו טעמי מצות כדי שלא יכשל בה אדם וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ג
כא ע"ב41 לא נתגלו טעמי תורההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקצח
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלה טעמי תורה וכו' נתגלו טעמן ונכשל בהן גדול העולם וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רפט
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי המצוותבית שלום מרדכי עמ' רח, רסח
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי התורה שהרי ב' מקראות וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ב פסוק ו
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ב אות ח
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהבני אתה עמ' קו
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהדרשות ר"י מסלוצק עמ' טז
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תקפד, תרלז
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהצפנת פענח (תשסו) עמ' שמג
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קפו
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'אמרי פנחס השלם - שער השבת סי' עג
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'הר יראה מאמר ס
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'פירוש המכבי דברים עמ' צב
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהאהל יהושע (הלר) עמ' 29
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהפירושי ראשונים
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהקול ששון (גולדברג) אות לה
כא ע"ב41 שתי מצות נתגלה בהם הטעםנחמד ונעים (תשסח) בא ד"ה ונראה דקשה
כא ע"ב41 שתי מקראות נתגלה טעמן וכו' אמר שלמה אני ארבה ולא אסורבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קסא, דברים עמ' תריט, יהושע-שמואל עמ' כא, מלכים עמ' קפד-ח
כא ע"ב42 אמר אני ארבה ולא אסור, ולבסוף נשיו הטו את לבבופרדס המלך (תשסט) אות תנד
כא ע"ב42 אמר שלמה אני ארבה ולא אסורצדקת הצדיק סי' רנט, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 183), דובר צדק עמ' 182, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 6 (סי' כז)
כא ע"ב42 אמר שלמה אני ארבה ולא אסורפרי צדיק נח אות ח, בא אות א
כא ע"ב42 אמר שלמה אני ארבה ולא אסורלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קלב
כא ע"ב42 אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' שנט
כא ע"ב42 אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכתיב ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' יח
כא ע"ב42 אמר שלמה אני ארבה ולא אסורבינה לעתים (תשנד) דרוש עד עמ' תקג
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסוראמרי נפתלי ח"א עמ' צא
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסור+אמרי נפתלי עמ' צא
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסוראפיקי יהודה (תשנט) עמ' שצד
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורטיול בפרדס ח"ב עמ' מח
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורמכתב מאליהו ח"ב עמ' 271, ח"ד עמ' 142
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורתורת מנחם ח"ח עמ' 139
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסור וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קכא
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורבני יששכר ח"ב דף קלז ע"ב
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורחכמת התורה בראשית עמ' רמז
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קכא
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורמי מרום ח"ט עמ' עא
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורפירוש המכבי דברים עמ' נד
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורפירוש המכבי שמואל עמ' שח
כא ע"ב42 גדול העולם נקרא שלמה המלךישמח חיים (תשסה) מע' ג אות טו
כא ע"ב42 התורה אמרה לא ירבה והוא אמר ארבה ולא אסוראמרי אש (טאוב) עמ' רסז, תיט
כא ע"ב42 כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסוראמרות חיים עמ' ע
כא ע"ב42 כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסורפרי הארץ (ויטבסק) עמ' ח, לז, נח
כא ע"ב42 כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסוראוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רפ
כא ע"ב42 נתגלו טעמן, נכשל בהן גדול העולםפירוש המכבי דברים עמ' תסו
כא ע"ב42 שלמה אמר אני ארבה ולא אסוראגרא דכלה ח"ג עמ' מג, רצג
כא ע"ב42 שלמה אמר אני ארבה ולא אסורתורת יחיאל בראשית עמ' תכו
כא ע"ב42 שלמה אמר אני ארבה ולא יסור לבביתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעג
כא ע"ב42 שלמה המלך טעה ואמר אני ארבה ולא אסורקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תס
כא ע"ב42 שלמה טעה בטעמי המצוותמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' לא
כא ע"ב42 שלמה נדחה מן המלכות כיון שעבר על לא ירבה לו נשיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעב
כא ע"ב43 אני ארבה ולא אשיבעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסה
כא ע"ב43 באיסור לשוב למצריםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסה
כא ע"ב44 ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיודברי מנחם (היימליך) עמ' שפז
כא ע"ב44 וכתב לו משנה התורה הזאת, ובלבד שלא יתגאה בשל אבותיותורת חסד (סופר) עמ' צד
כא ע"ב44 מצוה לכתוב משלומחשבת זקנים עמ' שטו
כא ע"ב44 ספר תורה מצוה לכתוב משלואז שמח עמ' ה
כא ע"ב44 ספר תורה מצוה לכתוב משלו וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 420, חכ"ד עמ' 237, 207
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לאדם אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלוכתב סופר - דרשות עמ' קפו
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיוחקל יצחק (תשסג) עמ' ריז, רכ
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו כו'מראה הגדול ח"א דף קנז ע"ד
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצווה לכתוב משלואבן יהושע עמ' 127
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלו וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקכה
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלו שנאמרפרי צדיק כי תצא אות יג
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתובמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנח
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלו וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' שד
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שיח
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסו
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו לאדם אבותיו ס"תילקוט הגרשוני ח"ב
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו ס"ת וכו' מצוה לכתוב משלופירוש המכבי דברים עמ' רכו
כא ע"ב45 אע"פ שהניח לו אביו ס"ת כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש טז דף לב ע"ב
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו וכו'שנות ימין דף קעו ע"א
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"תאברהם את ידו ח"ב דף יג ע"ב, נג ע"ב
כא ע"ב45 אף על פי שהניחו לוברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קיט ע"ג [תמח ע"א ד"ה ונראה]
כא ע"ב45 אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלותורה בציון עמ' תקג
כא ע"ב45 אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלומצווה ועושה ח"א עמ' שצב, תקעד, תקעז, תקעט, תרו
כא ע"ב45 אף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רכב
כא ע"ב45 הניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלובני אתה עמ' ק
כא ע"ב45 ועתה כתבו לכם את השירה הזאת וכו'אור אברהם ברכות עמ' קכט
כא ע"ב45 חייב אדם לכתוב ס"ת לעצמועמודיה שבעה עמ' *סד
כא ע"ב45 כל אחד מישראל אע"פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה חייב הוא לכתוב לו ספר תורה חדשמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 176
כא ע"ב45 מ"ע על כל איש ישראל לכתוב לעצמו ס"תאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רלט
כא ע"ב45 שהניחו לו אבותיוהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
כא ע"ב46 כתבו לכם את השירהמשנת חיים דברים עמ' תקמה
כא ע"ב46 שלא יתנאה בשל אחרים, מלך אין, הדיוט לאכתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא א ע"ב
כא ע"ב47 אחת שהיתה יוצאת ונכנסת עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיו וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שו
כא ע"ב47 ב' תורות א' שנכנס ויצא עמו וא' שמניח בבית גנזיוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תצד
כא ע"ב47 המלך חייב בב' ספרי תורהאור אברהם דברים עמ' קעט, שנ
כא ע"ב47 המלך כותב שני ספרי תורהמאמרי הראיה עמ' 385
כא ע"ב47 המלך כתב ב' ס"ת א' שהיתה מונחת לו בבית גנזיו וא' שהי' יוצא ובא בהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' לא
כא ע"ב47 המלך צריך ב' ספרי תורהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכג
כא ע"ב47 וכדתניא וכתב לו את משנהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלה
כא ע"ב47 וכתב לו את משנה התורה וכו' שתי תורותלבני ישראל (הישן) דרוש יב
כא ע"ב47 וכתב לו את משנה וגו'ילקוט הגרשוני ח"ב
כא ע"ב47 וכתב לו שתי תורות אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיומצווה ועושה ח"א עמ' תקפ
כא ע"ב47 כותב לו ב' תורות אחת שנכנסת ויוצאת עמו כו'נטע שורק פרשת תצוה דרוש א
כא ע"ב47 כותב לשמו שתי תורותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קכו
כא ע"ב47 כותב לשמו שתי תורות וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 18
כא ע"ב47 כותב לשמו שתי תורות, אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו, ואחת שמונחת לו בבית גנזיועקבי אבירים (תשסה) עמ' צה, שמח
כא ע"ב47 לא צריכא לשתי תורותאבן יהושע עמ' 129
כא ע"ב47 מלך כותב לו ב' ספרי תורותויגד יעקב עמ' תשלח
כא ע"ב47 מלך צריך שתי ספרי תורותחיים תחלה (תשסא) אופן כב עמ' יח ד"ה ובגמרא
כא ע"ב48 אותה שיוצאת ונכנסה עמוילקוט הגרשוני ח"ב
כא ע"ב48 המלך עושה הס"ת כמין קמיע ותולה בזרועולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רצו
כא ע"ב48 מלך נשא ס"ת כל הזמןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תכט, תלט
כא ע"ב48 נכנסת ויוצאת עמוטיול בפרדס ח"א עמ' רלה
כא ע"ב48 ס"ת יוצאה ונכנסת עמו וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 70
כא ע"ב48 ספר תורה כמין קמיעחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפא
כא ע"ב48 עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 672
כא ע"ב48 עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועולקוטי שיחות חכ"ח עמ' 56
כא ע"ב48 עושהו לס"ת כקמיע ותולה בזרועומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קי
כא ע"ב48 תולה לו כמין קמיענטריקן (תשעד) עמ' עז
כא ע"ב49 אינו נכנס בה לא לבית המרחץ ולא לבית הכסאמבשרת ציון ח"ג עמ' קפב
כא ע"ב49 אינו נכנס בה לא לבית המרחץ ולא לבית הכסאצניף מלוכה (רייז) עמ' פא
כא ע"ב49 ותולה אותו בזרועו, שנאמר שויתי ה'ברכת מועדיך לחיים ח"א דף עא ע"א [רנב ע"א ד"ה והנה]
כא ע"ב49 ספר תורה היה תלוי בחיקו של מלך כקמיעמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 385
כא ע"ב50 והיתה עמו במקום הראוי לקריאהבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ד אות ד
כא ע"ב51 בימי עזראהכתב והקבלה ויקרא פכ"ג פסוק מב
כא ע"ב51 בימי עזרא בכתב אשוריתמשנת חיים ויקרא עמ' רכ
כא ע"ב51 בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש וכו' אלמלא קדמו משהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' י
כא ע"ב51 בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש וכו' אלמלא קדמו משהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קנו
כא ע"ב51 בתחילה ניתנה תורה לישראל וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קטז ע"ד
כא ע"ב51 בתחילה נתנה לישראל בכתב עברי וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' שלב
כא ע"ב51 בתחילה נתנה תורה בכתב עברי וכו', ובמהרש"אבית ישי (תשסד) דרשות עמ' עו, רסט
כא ע"ב51 בתחילה נתנה תורה בכתב עבריליהודים היתה אורה עמ' קלה
כא ע"ב51 בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עבריתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצד
כא ע"ב51 התורה ניתנה לישראל בכתב אשורית וכו'נזר הקדש ח"א עמ' לו, שלו
כא ע"ב51 חזר וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולא ארמיתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצד, תתרא הערה 58
כא ע"ב51 חזרה וניתנה להם בימי עזראבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ט
כא ע"ב51 שינוי הכתב דבימי עזראפנקסי הראי"ה ח"א עמ' יב
כא ע"ב51 נשתנה הכתב ע"י עזראעין איה א' הקדמה דף טו; משפט, קלז
כא ע"ב51 כתב עברי ואשורימכמני עוזיאל עמ' ד, ז, י, יג, יח, כא, כד
כא ע"ב52 ביררו להן לישראל כתב אשורית ולה"ק וכו' כתב ליבונאהדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' סז ע"ב
כא ע"ב52 ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשה"קתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קד
כא ע"ב52 ישראל ביררו כתב אשורית ולשון הקודשמנחם ציון (תשסד) עמ' עה
כא ע"ב52 לשון הקודש עם כתב אשורית, ואמרו מאי אשורית כתב ליבונאהדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פז
כא ע"ב53 כותים כתבו בכתב עבריכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמז
כא ע"ב53 כתב ליבונאהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' יב
כא ע"ב53 כתב רעץמאמרי הראיה עמ' 5
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש טו דף ל ע"ד, דרוש כא דף מב ע"ג
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן על ידו תורה לישראל אלמלי קדמו משהמגלה עמוקות (תשסח) אופן כח
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידושער החצר (תשעב) סי' סב
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידותקנת השבין סי' ה (עמ' 23), י (עמ' 91), לקוטי מאמרים עמ' *100-99, דובר צדק עמ' 178
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קמו, קנב, קנט
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אילמלא קדמו משהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רב
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אילמלא קדמו משהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 107
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' תיח
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידופרי צדיק שמות אות י, ל"ג בעומר אות ח, בלק אות ה
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן התורה על ידונצח ישראל (הרטמן) עמ' תקסג
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן התורה על ידו אלמלא שהקדימו משהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שמז הערה 65, תתקצד, תתרב, תתרב הערה 66
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן התורה על ידו אלמלא קדמו משה כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשמ
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן התורה על ידו, אלא שהקדימו משה רבינואור חדש (הרטמן) פ"א אות 77-78
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידומתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' פט
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידו אלמלא קדמו משהדרך חיים (תשלה) עמ' פח
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידו וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר י
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' צט ע"ב, שב ע"ב
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידומעשה רקם (בר) מועדים עמ' 210
כא ע"ב54 התורה היתה ראויה להינתן ע"י עזראשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 10
כא ע"ב54 ראוי היה שתנתן התורה על ידו לולא שקדמו משהקהלת יעקב חנוכה עמ' קס
כא ע"ב54 רצה הקב"ה לתת תורה על ידי עזרא הסופר אלא שמשה הקדימוויברך דוד עמ' קעא
כא ע"ב54 תניא רבי יוסי אומרמורשה - שיחות למועדים עמ' קלא, קסז
כא ע"ב55 במשה הוא אומר ומשה עלה אל האלקיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקל
כא ע"ב55 מה עלייה האמור כאן תורה, אף עלייה האמור להלן תורהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 78
כא ע"ב55 עזרא הסופר הקישו הכתוב למשה רבינוכד הקמח (מישור) עמ' תקד
כא ע"ב56 במשה הוא אומר ללמד אתכם חקים ומשפטים, בעזרא הוא אומר וללמד בישראל חוק ומשפטאור חדש (הרטמן) פ"א אות 79
כא ע"ב רש"י - כששולח שלוחים לקנות סוסים עוברין בלא תוסיפורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שטז
כא ע"ב רש"י - משנה שתים במשמעגור אריה דברים פי"ז הערה 74
כא ע"ב רש"י - שמלכי בית דוד כתר דוד הולמתולקוטי שיחות חלק ל עמ' 101-102
כא ע"ב נזיר שמשון - אין רשאי אדם לכתוב ס"ת ככל הכתוב בפרשת מלךאברהם את ידו ח"ב דף קנח ע"ב
מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א אין מוסיפין על העירניבי זהב עמ' קסג
ב ע"א אין מוציאין למלחמת הרשות אלא עפ"י בי"ד וכו'עשות משפט עמ' סו ד"ה ובכמה
ב ע"א אין עושין עיר הנדחת לשלש עירותגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' לח
ב ע"א אם עיברוה בג' מעוברתאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפח
ב ע"א בבן יהוידע חזו"ן בגמטריה ע"א ויחד עם הקב"ה הנצב בעדת א-ל הוי ע"ב - מדת החסרבאר שרים פרשת דברים דרוש ה אות ב
ב ע"א במשנה אין דנין לא את השבטקול שחל (אשקוטי) דף סז ע"ד
ב ע"א דילפינן מיניה דאין עדה פחות מעשרהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שכג
ב ע"א דיני ממונות בשלשהאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' תקלח
ב ע"א דיני נפשות בכ"גמעינות האמונה (תשסב) עמ' קפט
ב ע"א הזאב הארי וכו' נידונים בכ"ג ור"א פליגגנא דפלפלי עמ' לה, רח, ש
ב ע"א הזאב והארי הדוב והנמר והברדלס והנחש מיתתן בעשרים ושלשה רבי אליעזר אומר כל הקודם להורגן זכהדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' עב
ב ע"א ומנין לקטנה שהיא של עשרים ושלשה וכו'תורת מנחם חכ"ח עמ' 260
ב ע"א כמיתת הבעלים כך מיתת השור בב"ד דכ"גגנא דפלפלי עמ' לד
ב ע"א לא כהטייתך לטובה הטייתך לרעהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 263
ב ע"א מלחמת הרשות עפ"י ב"ד של ע"א, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רה
ב ע"א סמיכת זקנים ועגלה ערופהברכת מועדיך לחיים חלק ב דף לג ע"ב (דף ק"כ ע"ב ד"ה ואפשר)
ב ע"א סנהדרי גדולה היתה של שבעים ואחדאמרי טל ליקוט נו
ב ע"א סנהדרין גדולה היתה של ע"א וכו' ומשה על גביהןאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'שטו
ב ע"א סנהדרין גדולה היתה של ע"א וכו'רנת יצחק שמואל עמ' רה
ב ע"א עבור השנה וכו' בשלשה וכו' ובחמשה וכו' וגומרין בשבעהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קטו
ב ע"א עדה הוי עשרה וכו'חכמת התורה שלח עמ' כט
ב ע"א עדה שופטת ועדה מצלתמנות הלוי (תשסב) עמ' קז
ב ע"א עיבור השנה בשלשה כו' רשב"ג אומר כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמג, רפה
ב ע"א רש"י ד"ה הזאב והארי בו', שהמיתו אדם, ונידונין בסקילה כשור, דאמרינן בבבא קמא אחד שור ואחד כו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ה
ב ע"א רש"י ד"ה מלחמת מצוהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רה
ב ע"א שבעים איש מזקני ישראל - ומשה על גביהםאסופת מערכות במדבר עמ' רסט
ב ע"ב אין דנין את השבט אלא בע"א סנהדרין וכו' כתנות אור (תשעג) פ' ראה אות ב
ב ע"ב ג' מצות נצטוו בני ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהשמחת מרדכי (רוזנמן) נישואין - מאמר חתן דומה למלך
ב ע"ב למאן דאמר עירוב פרשיותנשמת כל חי חלק ב (סימן ז) דף י ע"ד (ד"ה תשובה)
ב ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץמנות הלוי (תשסב) עמ' קכג
ב ע"ב שתהא אימתו עליךתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רט
ב ע"ב תוס' ד"ה ליבעיימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ערב
ב. אין דנים נביא שקר אלא ע"פ ב"ד של ע"אעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מט
ב. אין טוציאין למלחמה אלא על פי בית דיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נב
ב. אין יוצאין למלחמה אלא ברשות סנהדריןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קמח
ב. אין מוציאין למלחמת הרשות אלא עפ"י בי"ד של ע"אויואל משה מאמר ב סי' יג עמ' ריא, סי' יז עמ' ריד
ב. אין עושים סנהדראות לשבטים אלא על פי בי"ד של שבעים ואחדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז
ב. אלא ע"פ בית דין של ע"ארנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמט, רפו
ב. בית דין של שבעים ואחדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסא-רסג (שג) {אם משכחת של מאה}
ב. בית דין של שבעים ואחדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסב, רסד {אם צריכים להיות מג' ארצות}
ב. בשלשה כו' בעשרים ושלשה כו' אין עושין עיר הנדחת אלא ע"פ ב"ד של ע"אתורת מנחם חמ"ב עמ' 39, 63, 194
ב. ג' הדיוטות הוא במקום יחיד מומחהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלה
ב. גזילות וחבלותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשד
ב. דין הריגת בהמה בבי"ד של כ"גשם דרך ויקרא עמ' רפט
ב. דיני ממונות בג' וכו' בג' הדיוטותחיי נפש ח"ד עמ' קסו
ב. דיני ממונות בשלושהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו
ב. דיני ממונות בשלשה ובדף ג. מדאורייתא חד נמי כשר וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' צ
ב. דיני ממונות בשלשה וכו' והמוציא שם רע וכו'דברי אש (כץ) עמ' סח, סט
ב. דיני ממונות בשלשה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קסו
ב. דיני ממונות בשלשה וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' תקז
ב. הזאב והארי הדוב והנמר והברדלס והנחש מיתתן בעשרים ושלשה, רבי אליעזר אומר כל הקודם להרגן זכהדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ה
ב. הטייתך לרעה על פי שניםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסד-רסה {דאי אפשר שהיחיד יכריע עולם מלא}
ב. המקור לב"ד של עשרים ושלשהשיחות לספר בראשית עמ' מב
ב. הריגת בהמה על פי בית דין של כ"גשם דרך ויקרא עמ' קה
ב. והקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהןשם דרך ויקרא עמ' ריא
ב. ומנין לעדה שהוא עשרה שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאתשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' סח
ב. ומנין לעדה שהיא עשרה שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאת יצאו יהושע וכלבדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 82
ב. ומשה על גביהןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמו
ב. ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלתברית אברם עמ' תקצה
ב. לא כהטייתך לטובה הטייתך לרעהשבט מישראל (קרמניץ) פרק סב פסוק י
ב. לא כהטייתך לטובהזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף י ע"ד
ב. מחלוקת ר"י ור"ש אי ג' יוצאין או ה'מקראי קדש (תשנג) עמ' רלט
ב. מכאן דאין עדה פחותה מעשרהפאר יעקב ח"ג עמ' תנח
ב. מנין לעדה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רצו
ב. מנין לעדה שהיא עשרהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 690, 703-702, פ"ג הערה 1293-1292, 1290, פ"ה הערה 199
ב. מספר סנהדרי גדולהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק כו
ב. משה על גביהןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שכא*-שכב*
ב. סמיכת זקנים בשלשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כט
ב. סנהדרי קטנה הם עשרים ושלשהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קלט
ב. סנהדרין גדולה וקטנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מה {בלשון נקיבה, כמדתה 'מלכות' 'נוקבא'}
ב. סנהדרין נקראו "ערה" שנאמר, ושפטו הערה וכו' והצילו הערהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תצא
ב. עבור השנה בשלשהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צב
ב. עדה היינו עשרהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיא פסוק א
ב. עדה שופטת ועדה מצלתשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ב
ב. עדה שופטת ועדה מצלתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תו
ב. עיבור השנה, רבי מאיר סבירא ליה בג' ורבן שמעון בן גמליאל סבירא לי' בג, מתחילין, ונושאיו ונותנין בה' וגומרין בז'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שיז
ב. עיבור השנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפה (רסז) {ענינו לייחד בחינת הלבנה עם בחינת החמה}
ב. עשרה נקראים "עדה"לילה כיום יאיר (באום) עמ' 81
ב. פיהמ"ש להרמב"ם - סמיכהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפ
ב. קידוש החודש בשלושהחמודי צבי שמות עמ' ק
ב. רש"י ד"ה את השבט רובו של שבטמקראי קדש (תשנג) עמ' רפה
ב. רש"י ד"ה מיאוניןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שכו
ב. שבעים ומשה על גבםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קד
ב. תוס' ד"ה דיני ממונותתפארת ראובן עמ' רמד
ב. תוס' ד"ה ליבעי'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמ
ב: אי סבר עירוב פרשיות אפילו מומחין נמי בעינןכתנות אור עמ' רנב
ב: אין ב"ד שקולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קה
ב: לרבי אבהו שנים שדנו, אין דיניהן דיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 770
ב: מאיי קסבר אי קסבר עירוב פרשיות וכו'תפארת ראובן עמ' רמג
ב: קסבר דעירוב פרשיות כתוב כאן ובדין הוא דליבעי נמי מומחיןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שה
ב: רש"י, איכא מ"ד בהגוזל עצים שהפרשיות הכתובים בואלה המשפטים מעורבין הןכסף נבחר (מרגליות) עמ' רעח
ב: תוס' ד"ה דברי הכלתפארת ראובן עמ' רמז
ג אימור דשמעת לר"ישער יוסף (תקיז) דף לד ע"ב
ג יש אם למקרא כו'באר מים חיים (הלוי) חידושי מסכתות דף לו ע"א-ע"ג
ג כדין תורה כד"מ בעינן גתנופה חיים דף קט ע"ג
ג ע"א אלא שנקראו בית דין חצוףיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קמה
ג ע"א בדין תורה בדיני ממונות בעינן שלשהתנופה חיים דף ק"ט ע"ג (סדר פנחס אות י"ט)
ג ע"א ואין מוציאין למלחמת הרשות אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנ
ג ע"א ורש"י אלא מעתה טעו לא ישלמו. דכיון דברשות רבנן קא נחתי הוו ליה כמומחין וכל מומחה לבי"ד אם טעה פטור מלשלםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קכג
ג ע"א מדין תורה בדיני ממונות נמי בענין שלשהצדקה חיים דף נ"ה ע"ב (דף קצ"ה ע"ב ד"ה אלא)
ג ע"א שנים שדנו דיניהם דין, אלא שנקרא בית דין חצוףעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קצד
ג ע"א שנים שדנו נקראין בי"ד חצוףאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצג
ג ע"א תוס' ד"ה ליבעימכשירי מצוה עמ' קלח
ג ע"ב דורשין תחילותמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 181
ג ע"ב דיני ממונות בג' מנ"ל דת"ר ונקרב במה"ב וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' כז
ג ע"ב הקב׳׳ה רוכב על כרוב קל שלו ושט בח״י אלף וכו' שאינןאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2470, אסתר - הוספה עמ' לו
ג ע"ב ונקרב בעה"ב אל האלקים, עד האלקים, שניהם חולאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שכב
ג ע"ב ועבר בים צרה וגר זה פסלו של מיכהמסילות הנביאים שופטים עמ' תרט
ג ע"ב מוקי ליה לדיני ממונות, תוס' כתנות אור (תשעג) פ' משפטים אות ב
ג ע"ב מלקות בג' ויליף לה מג' אלקיםאפיקי ים עמ' תקיח
ג ע"ב שלא היה גדול ממנו בתורהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' עה
ג רי"א ע'שער יוסף (תקיז) דף לג ע"א
ג. בשלשה אי אפשר דלית בהו חד דגמיר נפש יוסף (תשעד) עמ' קסה
ג. דיני ממונות בשלשהכרם חמד (תשסו) עמ' סב
ג. חכמים תקנו שאין דיני ממונות אלא בשלשהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 226
ג. לשמואל - שנים שדנו דיניהם דין אלא שהם בית דין חצוףדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 770
ג. מדאורייתא חד כשר וברש"יתפארת ראובן עמ' רמה
ג. מדאורייתא חד נמי כשרשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמח
ג. מחלוקת רבא ור"מ אי בעינן שלשה מד"תעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעו
ג. מן התורה מותר לדון יחידייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ג
ג. שנים שדנו דיניהם דין וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קיח, קמה
ג. תוס' ד"ה גדול פי' מפני שהוא דואג תמיד לבטל יצרו ולקיים מצות בוראוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ריט
ג. תוס' ד"ה ומדאורייתאתפארת ראובן עמ' רמו
ג. תוס' ד"ה שנאמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' פט, קיח
ג. תוס' ד"ה שנאמרתפארת ראובן עמ' רמג
ג: אי דורשין תחילות - וב"ד נוטהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קיז
ג: אין דורשין תחילות וברש"י תוס'תפארת ראובן עמ' רמז
ג: ומה דיני נפשות דחמירי אמר רחמנא זיל בתר רובא, דיני ממונות לא כל שכןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קע (ה)
ג: תוס' ד"ה דיני ממונותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעד
ג: תוס' ד"ה דיני, וצ"ל דרובא לרדיא זביני לא חשיב כי הני רובאעצי חיים - מועדים עמ' קח
ג: תוס' ד"ה מוקי להתפארת ראובן עמ' רמח
ד ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהעטרת יהושע ויקרא עמ' קכב
ד ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון ותוס' ד"ה אלאשיחות עבודת לוי סי' עו אות ד
ד ע"א דתניא רבי עקיבא אומר מניין לרביעית דם וכו'מגילת סמנים עמ' עו
ד ע"א ואימא שבעים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' צז, ק
ד ע"א מקרא ומסורתלפרקים (תשסב) עמ' שלט
ד ע"א ראה חור שזבוח לפניושיחות עבודת לוי סי' סב אות ג
ד ע"א תוס' - הא אמרו במס' שבת ששואלים לו קודם נשאת ונתת באמונהעטרת יהושע ויקרא עמ' קכג
ד ע"א תוס' ד"ה כולהו ס"ל יש אם למקרא ואהלי יצחקדי השב דף ל ע"ג
ד ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' וירא
ד ע"ב ארש"י ד"ה אבל חלב חלב דכי הדדי נינהואיתן האזרחי עמ' יח
ד ע"ב הסומא באחת מעיניו פטור מן הראיה, שנאמר, יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראות מה לראות בשתי עיניו אף ליראות בשתי עיניוהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יט
ד ע"ב הסומא באחת מעיניו פטור מן הראיה, שנאמר, יראה יראה. כדרך שבא לראות כך כא ליראות מה לראות בשתי עיניו אף ליראות בשתי עיניו+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יט
ד ע"ב טט בכתפי שנים ופת באפריקי שתים מהר"ם שיק דברים עמ' עז
ד ע"ב טט בכתפי שתיים פת באפריקי שתייםתורת לוי יצחק עמ' קכג
ד ע"ב טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםברית שלום (תעח) דף קיג ע"א
ד ע"ב טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםברית שלום (תשסח) עמ' תשכב
ד ע"ב טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםמאור עינים (תשעה) עמ' תתעב
ד ע"ב טט בכתפי שתים, פת באפריקי שתיםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בא מאמר מ
ד ע"ב טטפת טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםדרשות באר יצחק עמ' רכה
ד ע"ב יש אם למקרא ולמסורתתולדות הגר"א (תשס) עמ' פ
ד ע"ב לטטפת לטטפת לטוטפות הרי כאן ארבע דברי ר"י ר"ע אומר אינו צריך טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים (ובפרש"י ותוס')תורת מנחם חנ"ז עמ' 201
ד ע"ב לטטפת לטטפת לטוטפות הרי כאן ארבע דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אינו צריך טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ז
ד רבנן סברי יש אם למסורת ור' שמעון סבר יש אם למקראמנחת אליהו (תשנט) עמ' סג
ד רש"י חלב צלול אבל חלב אינו צלול ותוס' ד"ה דרך בשולתועפת ראם (גטיניו) דף סו/קו ע"ב-ע"ג
ד. בחלב אמו יכול בחלב אמרת יש אם למקרא וכו'חיי נפש ח"ג עמ' שטו
ד. דשאלו התלמידים לר"י בן רועץ אקרא אני שבעים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפז, תקצ
ד. ור"ש סבר יש אם למקרא רבנן סברי יש אם למסורתשם אליעזר דף כט ע"ד
ד. יש אם למקרא או יש אם למסורהלב אריה שבועות חיתון תורה אות יב
ד. יש אם למקרא או למסרתמנחת אליהו (תשסא) עמ' עו
ד. יש אם למקרא ותוס' ד"ה כולהוחמודי צבי ויקרא עמ' פב
ד. יש אם למקרא יש אם למסורתמגדנות אליעזר עמ' רעג
ד. למ"ד יש אם למקרא (אינו אסור בשר בחלב)חיי נפש ח"א עמ' רכט ע"ב
ד. מי איכא דלית לי' יש אם למקרא וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמה ע"א
ד. מי איכא דלית ליה יש אם למקרא וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' רצה
ד. רש"י - בחלב אמו, יכול בחלב אמו אפל בחלב מותר לבשלדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמה ע"א
ד. שאלו תלמידים את ר' יהודה בן רועץ וכו'תפארת ראובן עמ' רנא-רנג
ד. תוס' - מניין לרביעית דם כר, והא דאיצטריך קרא בדם השרץ בפרק קדשי מזבח אע"ג דחשיב כבשר מ"מ איצטריך לדם צלול דמטמא בכעדשהפאר יעקב ח"א עמ' קעו
ד. תוס' ד"ה כולהו, היכא דאין מקרא סותר למסורת דרשינן שניהםשם אליעזר דף נט ע"ד
ד: דרך בישול אסרה תורה ותוס'תפארת ראובן עמ' רנג
ד: ודכו"ע יש אם למקרא והתניא לטטפת לטטפת לטוטפות, הרי כאן ארבע וכו'שם יחזקאל עמ' רט
ד: והתניא לטטפתמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קכב
ד: ט״ט בכתפי שתים פ״ת באפריקי שתיםמאור עינים (תשנח) עמ' כז, תקלה
ד: ט״ט בכתפי שתים פ״ת באפריקי שתיםמאור עינים (תשעט) עמ' מה, *נה
ד: טט בכתפי ב' פת באפרקי ב'שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שי
ד: טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםאסף המזכיר (מאזוז) מע' ט - טט בכתפי
ד: טט בכתפי שתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנט
ד: טטפת, טט בכתפי שתיםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' צח
ד: יש אם למקרא ויש אם למסורתחיי נפש ח"ד עמ' קעג
ד: לא תבשל גדי דרך בשול אסרה תורהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמה ע"א
ד: לטטפת טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםאור גדליהו שמות דף ל ע"א
ד: לטטפת לטטפת לטוטפות הרי כאן ארבע דברי ר"יחמודי צבי שמות עמ' קנז
ד: לטטפת, טט - בכתפי שתים, פת - באפריקי שתיםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תו
ד: מנין לד' בתים שבתפילין מן התורהכסף נבחר (מרגליות) עמ' עח
ד: סומא בא' מעיניו פטור מן הראיה שנאמר יראה וקרינן יראה כדרך שבא לראות כך בא לראות דברת שלמה (תשעא) עמ' שג
ד: סומא באחד מעיניותשבי (תשסה) עמ' קפו שורש סמא
ד: סומא באחת מעניו פטור מן הראיה דכתיב יראה יראה וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רסג
ד: ע"ש שהם ארבעה בתים קרויין טטפתפעולת גבר עמ' צג ד"ה והיה לך לאות
ד: עשרה שיושבין בדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסג {עניין 'עשרה'}
ד: פת באפריקי שתיםמרפא לנפש בראשית עמ' קיח
ד: רש"י - אמרתי יש אם למקרא, וליכא מאן דפליג דאי פליגי בשר בחלב מנא לן דאסורדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמה ע"א
ד: רש"י - דרך בשול, חלב צלול כמים ואיכא בשול אבל חלב אינו בישול אלא טגוןדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמה ע"א
ד: תוס' ד"ה דרך בישולחיי נפש ח"ד עמ' קעג
ד: תוס' ד"ה כדרךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תטו
ד: תוס' ד"ה לטטפות, דילפינן דצריך בתפילין ד' בתיםכסף נבחר (מרגליות) עמ' קלב, ערה
ד: תוס' ד"ה לטטפת - בתיבת "ולטוטפת" גורעין הוי"ו דבריש התיבה ומוסיפין בסוף התיבה ודורשיןשם יחזקאל עמ' רט
ה אמר רב האי מאן דבעי למידן דינא יטעה ובעי וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וזאת הברכה
ה אמר"ש כל האמור בפ' מלךתנופה חיים דף מו ע"ד
ה דין בג' פשרה בב' ומצוה לבצועכבוד לאיש דף מה ע"א
ה ונקרב בעל הבית אל האלקים הרי כאן א' עד האלקים יבא דבר וגו' הרי כאן ב' וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת שמות
ה מחלוקת דומה למיםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' יב, פד
ה ע"א איזהו משפט שיש בו צדקה הוי אומר זה ביצועלהוגה דעות פ"א ה"ז
ה ע"א אלו ראשי גולה שבבבלתורת אליהו עמ' צז
ה ע"א אלו ראשי גלויות שבבבלגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' נט
ה ע"א אלו ראשי גליות וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 341
ה ע"א אלו ראשי גליות שבבבלרנת יצחק מלכים עמ' שכח, ישעיה עמ' שסו, תהלים עמ' רסג
ה ע"א אלו ראשי גליות שבבל ברכת השיר (צינץ) עמ' רכד
ה ע"א אלו ראשי גליותישועות משיחו (תשעח) עמ' 117
ה ע"א אתה והזקנים שבדוררנת יצחק יהושע עמ' פ
ה ע"א גמירנא וסבירנא ברש"ידברי חנינא - ת"ת עמ' כז
ה ע"א ד"מ בג' ואם היה מומחהאיש מבין ח"ב דף קיג ע"ד
ה ע"א דהכא שבט והתם מחוקק, ורש"י ותוס'השיר והשבח ח"א עמ' קי
ה ע"א הם ראשי גלויות שבבבל וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ו פסוק א
ה ע"א ואם היה מומחה לרבים דן אפילו יחידייחל ישראל אבות ח"ד עמ' קמז
ה ע"א ומחוקק אלו הנשיאים, ותוס' שםחדרי בטן פרשת שופטים אות כז
ה ע"א ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמא(כו)
ה ע"א ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברביםפניני שבח עמ' קעב
ה ע"א ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הללדורש טוב (פודור) עמ' 341
ה ע"א זיל שליםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
ה ע"א לא יסור שבט וכו' אלו ראשי גליות שבבבליחי המלך עמ' מה
ה ע"א לא יסור שבט מיהודאימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נג-נה
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה - אלו ראשי גלויות שבבבל וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רפג
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה - אלו ראשי גליות, ומחוקק - שמלמדין תורה ברביםאסופת מערכות במדבר עמ' רע
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה אלו בני הלל הנשיא בא"יבי חייא ח"א עמ' קנד, ח"ב עמ' רסז
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' פנחס עמ' קצט
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל וכו', ותוד"ה דהכאשם דרך בראשית ח"ב עמ' קסה
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פג
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות הרודים בעם בשבט, ומחוקק א(י)לו נשיאי ארץ ישראל וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קנב
ה ע"א לא יסור שבט מיהודהדברי טובה שופטים ח"א עמ' רסא
ה ע"א לאו מינייכו נקיטנא רשותאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תפח {הטעם שהותר לו לומר כך}
ה ע"א מומחה לרבים דן יחידיאמרות ה' השלם ח"ב עמ' של, ח"ו עמ' מב
ה ע"א נעלמה ממשה פרשת בנות צלפחדגנא דפלפלי עמ' קמח
ה ע"א ראשי גלויות משבט יהודה, ותוס'תורת מנחם חנ"ד עמ' 252
ה ע"א ראשי גליות שרורין במקלדברי שאול בראשית עמ' רצה, תקלו
ה ע"א רב כי הוה נחית לבבל ח"ל ר"ח בן אחותי יורד לבבל יורה יורהסוכת דוד (שירירו) דף מט ע"א-ע"ב
ה ע"א שמלמדין תורה ברביםרנת יצחק דברי הימים עמ' קצח
ה ע"א תוד"ה דהכא, רבי מנקבות דבית דודיחי המלך עמ' מה
ה ע"א תוס' ד"ה דהכא - דראש גולה מזכרים ונשיא שבא"י מנקבות כדאמר בירושלמיימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' נ-נא
ה ע"א תוס' ד"ה דהכאדברי שאול דברים עמ' ש
ה ע"ב מי בצעים אין מכשיריןיחל ישראל אבות ח"ד עמ' רמח
ה ע"ב פשיטא לפלגא הא קאמר דמהניאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמט
ה ע"ב ר' חייא קרי לרב בן אחותו על שם חכמתוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מב
ה ע"ב שמונה עשר חורשים גדלתי אצל רועה בהמה לידע איזה מום קבוע וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 203
ה ע"ב תלמיד אל יורה אלא אם כן נטל רשות מרבואזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 176
ה ע"ב תלמיד אל יורה, ותוד"ה אלא ובר"ןגבורת יצחק שבועות עמ' שמב-שמד
ה ע"ב תלמיד אסור להורות תוך ג' פרסאות לפני רבו ורש"יצמח צדקה עה"ת עמ' לא, רטז
ה תוס' - יחיד מומחה כופה לעם לדונםשם שלמה דף מ ע"ב ואילך
ה. איבעיא להו כגון אנא דגמרנא וכו'תפארת ראובן עמ' רנה
ה. אייבו, חנה, שילא וכו' וחנה היה סביו של רבה בר בר חנהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קעו
ה. אלו ראשי גלויותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמג
ה. אלו ראשי גלויותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמג
ה. אמר ליה רבי חייא לרבי בן אחותי יורד לבבל על שם חכמתו וכו׳קדושת יצחק עמ' ח
ה. בן אחי יורד לבבלמקראי קדש (תשנג) עמ' רפב
ה. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
ה. דיני ממונות בשלשה, ואם היה מומחה לרבים דן, אפילו יחידיכרם חמד (תשסו) עמ' צא
ה. הלל ובניו שמלמדין תורה ברביםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קלג
ה. וכי מאחר דלא מהני רבב"ח רשותא דנקט וכו'תפארת ראובן עמ' רנו
ה. יחיד מומחה דין יחידידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 773-772
ה. יתיר בכורות אל יתירמקראי קדש (תשנג) עמ' מז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעח
ה. כגון אנא דן דיני ממונות יחידעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כז
ה. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל דרשות הר"ן (מישור) עמ' קסא
ה. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ז דף מח ע"ב; שו"ת הריב"ש (שז) סימן רעא דף קצה ע"ב
ה. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצ
ה. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל ומחוקק מבין רגליו אלו נשיאי א"יחמודי צבי ויקרא עמ' קא
ה. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבט וכו'פאר יעקב ח"א עמ' תנא
ה. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבלדברי יואל מועדים ח"ד דף תיב ע"ב
ה. לא יסור שבט מיהודה אלך ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבט, ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברביםמרפא לנפש בראשית עמ' תמז
ה. לא יסור שבט מיהודהביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק א
ה. לא יסור שבט מיהודהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ס
ה. לא יסור שבט מיהודהפרפרת הפרשה פרשת שמיני פרק י פסוק ו
ה. מהכא להכא ומהתם להתם מהני וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' פח
ה. מהכא להתם מועיל סמיכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיט
ה. רבב"ח נטל רשותמקראי קדש (תשנג) עמ' שמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפז
ה. רש"י - על שם חכמתו שהיה רב חכם ביותר קרי ליה בן אחותוקדושת יצחק עמ' ח
ה. שבט וכו' ומחוקק - מנהיגי א"י ובבלשיחות לספר בראשית עמ' שלז
ה. שרודים, רש"י - שיש להם כח ורשות מאת מלכי פרסמרפא לנפש בראשית עמ' תמז
ה. תד"ה דהכאברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סה
ה. תוד"ה דהכאשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצא
ה. תוס' - דהכא, והיינו טעמא משום דראש גולה מזכרים ונשיא שבא"י מנקבות כדאמר בירושלמיפאר יעקב ח"א עמ' תנא
ה. תוס' ד"ה אלאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלה
ה. תוס' ד"ה דן אפי' יחידיתפארת ראובן עמ' רנה
ה. תוס' ד"ה ואי לא זיל שליםתפארת ראובן עמ' רנה
ה. תוס' ד"ה ואם הי' מומחהתפארת ראובן עמ' רנד, רנה
ה. תוס' ד"ה כגון אל תהי דן יחידי, עצה טובה קמ"לכתנות אור עמ' רמא
ה. תלמיד אל יורה במקום רבופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שכט
ה: היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדםתפארת ראובן עמ' רע
ה: והאמר רב י"ח חדשים גדלתיהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' לה
ה: להבחין בין שוגג למזידרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פה
ה: עד שיודיעוהו באיזה מיתה נהרגרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פו
ה: ר"ח חזייה לההוא גבראהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שכז
ה: תוס' ד"ה אלאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמא
ה: תלמיד בפני רבו אל יורהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מב
ה: תנחום בריה דר"א איקלע וכו' תלמיד אל יורה במקום רבו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קנב {ותוס' (עירובין סב:) דתלמיד חבר הוה לר"מ דמן צור, ופירכא ע"ז}
ו אסור לבצועצור יעקב (יעבץ) וארא
ו ויהי דוד עושה משפט וצדקה במתניתא תנא דרכי נועם (הרנזון) דרוש ח
ו חד אמר אסור לבצוע וחד אמר מצוה לבצועלב אריה פרשת האזינו אות כב
ו כל המברך את יהודה הר"ז מנאץ ועל זה נאמר בוצע ברך נאץ ד+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מט
ו משה היה אומר יקוב הדין את ההרהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צז
ו ע"א אלו ראשי גלויות שבבלגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנט
ו ע"א זה משפט וצדקה, משפט לזה, וצדקה לזהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קלט ד"ה והיינו
ו ע"א לימא כתנאי ביצוע בשלשה דברי ר' מאיר וכו'תשובה מיראה עמ' נד
ו ע"א מקשינן פשרה לדין ורש"ירנת יצחק יחזקאל עמ' שנח
ו ע"א משה אומר יקוב הדין את ההר אבל אהרן היה עושה שלוםבאר שרים פרשת וארא דרוש ב אות ד
ו ע"א פשרה צריכה קנין ותוס' הרא"ש שדרך הפשרנים לאיים על הבע"ד ולומר שאין הדין עמהםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תפד
ו ע"א צדקה ומשפט לכל זו פשרהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 202
ו ע"א ריב"ק אומר מצוה לבצוע כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קנז ע"ב
ו ע"א ת"ר כשם שהדין בג' כך ביצועאיש מבין ח"ב דף כו ע"א
ו ע"א תוס' ד"ה נגמר הדיןבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 201
ו ע"ב אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלוםגבורת יצחק אבות עמ' פו
ו ע"ב אהרון אוהב שלום ורודף שלום כיצדלחם רב על סדור התפילה אות ב' לו
ו ע"ב אהרן אוהב שלום ורודף שלוםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 125
ו ע"ב אהרן הכהן רודף שלוםתורת העולה (תשעה) עמ' רלט
ו ע"ב אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתו וכו'הר המוריה עמ' רכז
ו ע"ב איזהו משפט שיש בו צדקה וכו'צלח רכב עמ' קמז, שפ, תסט, תעד
ו ע"ב איזהו משפט שיש בו שלום הוי אומר זה ביצועמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שסו
ו ע"ב איזהו משפט שיש בו שלום זה ביצועבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 200
ו ע"ב אין לדיין אלא מה שעיניו רואותאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לה עמ' 210
ו ע"ב אין לדיין אלא מה שעיניו רואותבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש כא עמ' 302
ו ע"ב אין לדיין אלא מה שעיניו רואותשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כב
ו ע"ב אין לדין אלא מה שעיניו רואותעולה ליפה סי' סז(ב)
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תמח
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתורת מנחם חלק נ עמ' 314
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתורת מנחם חנ"א עמ' 288
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתורת מנחם חנ"ה עמ' 131
ו ע"ב אין לו לדין אלא מה שעינא רואותמנחת קנאות עמ' קצא
ו ע"ב אלא דן את הדין וכו' וחייב את החייב וכו' ושלם לו מתוך ביתו זה משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזה - ובמהרש"אבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צו
ו ע"ב אסור לבצוע את הדיןחיי נפש ח"ב עמ' רצז
ו ע"ב אסור לבצוע וכו' ר"י בן קרחה אומר מצוה לבצוע וכו'הר המוריה עמ' קכא
ו ע"ב אסור לבצוע וכל המברך את הבוצע הרי זה מנאץ וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש ג
ו ע"ב אסור לבצוע כו' אלא יקוב הדין את ההרתורת מנחם חמ"ה עמ' 312
ו ע"ב אריב"ז מצוה לבצוע כו'יד שלמה (עזרא) דף מ ע"ג
ו ע"ב בדין פשרה באחר שאינו הדייןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תפג
ו ע"ב בוצע ברך נאץ ה' לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנאמר ויאמר יהודה מה בצע וגו'הדרש והעיון בראשית מאמר קפד
ו ע"ב דהמע"ה עשה משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזה שלם מתוך ביתותהלה לדוד (והרמן) פרק לב פסוק ו הערה ח
ו ע"ב דהמע"ה עשה משפט תחלה ואח"כ צדקהמאורי אור (אתרוג) פל"ג ה"א, עמ' שד תוספת אור הערה 5
ו ע"ב דוד עשה משפט וצדקהרנת יצחק תפלה עמ' רמז
ו ע"ב דמשה רבינו אמר יקוב הדין את ההרדברי שאול שמות עמ' קפה
ו ע"ב דן את הדין זיכה את הזכאי וחייב את החייבאיתן האזרחי עמ' רנז
ו ע"ב דרש ריה"ג אסור לבצוע שנאמר ובוצע כו' ר"מ א' מקרא זה על יהודה נאמר כו'המדרש והמעשה בראשית פ' וישב דרוש ב
ו ע"ב המברך את יהודה מנאץ להקב"התהלות ישראל (קלוגר) עמ' פד
ו ע"ב והלא במקום שיש משפט אין צדקה ובמקום שיש צדקה אין משפטבי חייא ח"א עמ' נא
ו ע"ב והלא במקום שיש משפט אין צדקה וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' לה
ו ע"ב והלא במקום שיש משפט אין שלום וכו' בירושלמי איתא שאין אמתתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שנח
ו ע"ב ויהי דוד וגו' משפט לזה וצדקה לזה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רלט, רמ
ו ע"ב ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו, והלא מקום שאין משפט אין צדקה וצדקה אין משפטבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צ, צג
ו ע"ב ויהיו עדים יודעים את מי הם מעידים כו'רנת יצחק תפלה עמ' רמו
ו ע"ב וכל המברך את הבוצע ה"ז מנאץ וע"ז נא' בוצע ברך נאץ ה'מכשירי מצוה עמ' ג
ו ע"ב וכן בדוד הוא אומר ויהי דוד עושה משפט וצדקה וכו'מכשירי מצוה עמ' רו
ו ע"ב וכן היה משה אומר יקוב הדין את ההרפניני יחזקאל עמ' רכו
ו ע"ב ולפני מי הן מעידיןרנת יצחק תהלים עמ' שצא
ו ע"ב ושפטו את העם משפט צדקבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 198
ו ע"ב יקוב הדין את ההרבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש טו עמ' 231
ו ע"ב יקוב הדין את ההרלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1200
ו ע"ב יקוב הדין את ההרפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכ-קכא; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' מה {צורך בעולם של מדה זו, להעמיק את יראת ה'}
ו ע"ב כל המברך את יהודה אינו אלא מנאץדברי שאול בראשית עמ' תו
ו ע"ב כל המברך את יהודה הרי זה כמנאץחכמת התורה קדושים עמ' סו
ו ע"ב כל המברך את יהודה מנאץ הקב"החכמת התורה קורח עמ' רלד
ו ע"ב כל המברך את יהודה שאמר מה בצעתולדות שלמה - רות עמ' קעו
ו ע"ב כל המברך את יהודהניבי זהב עמ' קיח
ו ע"ב כל מקום שיש משפט אין צדקהלחם רב על סדור התפילה אות א' תשמו
ו ע"ב כשאתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לפרושאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' י
ו ע"ב כשהיו ישראל באים לדין לפניו היה אומר, יקוב הדין את ההר נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' לט
ו ע"ב כשם שהדין בג' כך כו' ומהרש"אדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף יז ע"א
ו ע"ב לא תכניס דבריך מפני אישאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רפז
ו ע"ב מנין לתלמידסמיכה לחיים (סימן ט) דף סב ע"א (ד"ה ועוד)
ו ע"ב מצוה בפשרהדברי שאול שמות עמ' קפה
ו ע"ב מצוה לבצועגבורת יצחק אבות עמ' קד
ו ע"ב מצוה לבצועהשיר והשבח ח"א עמ' שלה
ו ע"ב מצוה לבצועמשא חיים דף ל ע"ב (דף ק"ל ע"ב, מסים וארנוניות אות ט"ז ד"ה ובספרי)
ו ע"ב מצוה לבצועשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב ובהערות
ו ע"ב מצוה לדון בפשרהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יז עמ' 252
ו ע"ב מצווה לבצועיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קלד
ו ע"ב משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזה, ומהרש"אדעת קדושים (תשנ) עמ' קכא
ו ע"ב משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזהאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מח עמ' 84
ו ע"ב משפט לזה וצדקה לזה שהחזיר לו ממונודברי שאול שמות עמ' רצ
ו ע"ב משפט לזה וצדקה לזהדורש טוב (פודור) עמ' 148
ו ע"ב משפט לזה שהחזיר לו ממון וצדקה לזה וכו'ברית שלום (תעח) דף קלו ע"ב
ו ע"ב משפט לזה שהחזיר לו ממן וצדקה לזה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתעז
ו ע"ב נגמר הדין אי אתה רשאי לבצועהבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת שופטים
ו ע"ב נגמר הדין אין אתה רשאי לבצועשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
ו ע"ב סרמ"ש בנק"ש סימן, ר"א בנו של ר"י הגלילי אומר אסור לבצוע וכו'מגילת סמנים עמ' צב
ו ע"ב צדקה ומשפט וכו'+אמרי יחזקאל (תשסו) עמ' קיא
ו ע"ב צדקה לפנים משורת הדיןפרשת דרכים (תשסה) עמ' רלו
ו ע"ב קודם שנתגלע הריב אתה יכול לנוטשוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קי
ו ע"ב קודם שנתגלע הריב אתה יכול לנטשו וכו'אחרית השנים עמ' פז
ו ע"ב ר' יהושע בן קרחה אומר מצוה לבצוע שנאמר אמת ששפס שלש וכו'חדרי בטן פרשת משפטים אות ו
ו ע"ב ר"א אומר הרי שגזל סאה של חטים וטחנה ואפאה והפריש ממנה חלה וכו' וע"ז נאמר ובוצע ברך נאץ ה'הדרש והעיון בראשית מאמר קפד
ו ע"ב רבי יהושע בן קרחה אומר מצוה לבצוע שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם והלא במקום שיש משפט אין שלום ובמקום שיש שלום אין משפט אלא איזהו משפט שיש בו שלום הוי אומר זה ביצוע וכו'. רבי יהושע בן קרחה אומר מניין לתלמיד שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר מניין שלא ישתוק שנאמר לא תגורו מפני אישדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ק
ו ע"ב רש"י ותוס' וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצז
ו ע"ב רש"י ותוס' לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קא
ו ע"ב שמא יאמר הדיין מה לי ולצרה הזאתדברי שאול שמות עמ' רנה
ו ע"ב שנים שבאו לדין וכו' משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לומר להן צאו ובצעומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שסו
ו ע"ב שנים שבאו לפניך לדוןדרשות מהר"ם חביב עמ' קפח
ו ע"ב שנים שבאו לפניך לדין וכו' משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לומר להן צאו ובצעותהלות ישראל (מג'לד) עמ' רפו
ו ע"ב שנים שבאו לפניך לדין עד שלא תשמע דבריהם וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת דברים ולחכם שמת
ו ע"ב שנתחייב בדיןצמח צדקה עה"ת עמ' קס
ו ע"ב תוס' ד"ה נגמר הדיןאיש מבין ח"ב דף כו ע"ד
ו ע"ב תוס' ד"ה נגמרצלח רכב עמ' שפ, תעד
ו ע"ב תורת אמת היתה בפיהו נאמר על אהרןברית שלום (תעח) דף צב ע"ב
ו ע"ב תורת אמת היתה בפיהו נאמר על אהרןברית שלום (תשסח) עמ' תקצא
ו ע"ג אין לדיין אלא מה שעיניו רואות.חיים תחלה (תשנג) עמ' פד
ו פלוגתת ר' אלעזר ור' יהודה בן קרחה ח"א אסור לבצוע וח"א מצוה לבצועלב אריה פרשת שופטים אות א
ו ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר אסור לבצוע ומהרש"אברית אברהם (בושערה) דף יט ע"ג, קו ע"ב
ו תוס' ד"ה ז' רואי פני המלךטירת כסף דף קלג ע"ד
ו תוס' ד"ה צריכה קניןשער יוסף (תקיז) דף ז ע"ב
ו. ביצוע ופשרהפני מלך שמות עמ' קלח
ו. הגוזל סאה של חטים וטחנה והפריש ממנה חלה וכו' אין זה מברך אלא מנאץכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמ
ו. וחב"א פשרה ביחידתפארת ראובן עמ' רנו
ו. וכל המברך את יהודה ה"ז מנאףפני מלך בראשית עמ' רכד
ו. כל המברך את יהודה אינו אלא מנאץ כו'כתר תורה (תשסז) עמ' שנא
ו. לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' עא
ו. לימא כתנאי וכו'תפארת ראובן עמ' רנו
ו. לעשות פשרהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קנט
ו. מומחה לרבים או שנטל רשות מבי"ד מותר לדון יחידישבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעז
ו. רש"י ד"ה דן את הדיןתפארת ראובן עמ' רנו
ו. רש"י ד"ה מ"ד תרי אפי' חדתפארת ראובן עמ' רנז
ו. שמא יאמר הדייןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסו
ו. תוס' ד"ה וכי תימאתפארת ראובן עמ' רנו
ו. תנו רבנן כשם שהדין בשלשה כך ביצוע בשלשה וכו' וכל הבוצע הרי זהו חוטא וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' סג
ו: א"ר אליעזר אסור לבצוע שנאמר ובוצע ברך וגו', אבל אהרן הי' אוהב שלום ורודף שלום שנאמר תורת אמת היתה בפיהו וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלו
ו: א"ר שמעון בן מנסיא שנים שבאן לדין, עד שתשמע דבריהן ואי אתה יודע להיכן הדין נוטה אתה רשאי לבצוע, שנאמר פוטר מים ראשית מדוןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלז, שצח
ו: אהרן אוהב שלום ורודף שלוםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1152
ו: אהרן הי' אוהב שלום ורודף שלוםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשמט
ו: אהרן היה מדתו אוהב שלום ורודף שלוםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסג
ו: אהרן הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קפג
ו: אהרן נקרא רודף שלוםמגדנות אליעזר עמ' שע
ו: איזהו משפט שיש בו צדקה הוי אומר זה ביצועדברי יואל פ' בשלח דף תכח ע"ב
ו: אין לדיין אלא מה שעיניו רואותקריאה בקריה ח"ג עמ' עג
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 36, 42, פ"ד הערה 709-708, 2123, פ"ה הערה 316, פ"ו הערה 911, 1085
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קסה
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רפא
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותעזר מיהודה (תשנט) עמ' ב
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותפאר יעקב ח"ג עמ' תרעד
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלז (רלב)
ו: איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1594
ו: אם מצוה לבצועתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפח
ו: אסור לבצוע וכו' אבל אהרן אוהב שלום וכו' ורש"י ותוס' אש דת (תשמח) עמ' רלג
ו: אסור לבצוע וכו' בוצע ברך ניאץ ה'תורת חיים עה"ת עמ' פט {אשמעינן קרא דלא נימא דמצוה עביד עכ"פ במה שמחייבו מחצה}
ו: אסור לבצוע וכל הבוצע ה"ז חוטא וכו'הדרש והעיון דברים מאמר י
ו: אסור לבצוע וכל הבוצע הרי זה וכו' אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלוםפאר יעקב ח"ב עמ' תשיט, ח"ג עמ' קמז
ו: אסור לבצוע וכל הבוצע הרי זה חוטאיפה מראה (שנ) פרק א דף רפב/ג ע"א; של"ה (תט) ווי העמודים פרק יו/יז דף כד ע"ג
ו: אסור לעשות פשרה אחד גמר דיןשבט מישראל (קרמניץ) פרק פב פסוק ב
ו: בוצע ברך נאץ ה' המברך ומשבח הבוצע, נאץ ה' וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'עב
ו: במקום משפט אין צדקה באין משפט יש צדקה ואתה במשפט תעשה צדקהתורת אברהם עמ' קנו
ו: במקום שיש משפט אין שלום ובמקום שיש שלום אין משפטדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 703
ו: גרם לשכינה שישרה עמהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסד
ו: דוד ראה שמתחייב עני שילם לו מביתו משפט לזה וצדקה לזהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' דש, מקראי קדש (תשנג) עמ' מט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סד
ו: דיין עד שלא נגמר הדיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמט
ו: דן את הדין זיכה את הזכאי וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שופטים דף קכה ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת וארא דף קנט/קצט ע"ג
ו: דקאמר אסור לבצוע וכל המברך הבוצע ה"ז מנאץתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רפו
ו: המברך את יהודה הרי זה מנאץ ובתוד"ה אלאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפה
ו: המעמיד דיין שאינה הגוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צ
ו: המשבח את יהודה - מנאץ ה'שיחות לספר בראשית עמ' רע, רצד
ו: הרי שגזל סאה של חטים וטחנה וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף רפב ע"ב, וחלה פרק א דף צ ע"א
ו: הרי שגזל סאה של חטיםארשות החיים עמ' ל
ו: ובוצע ברך וגו' זה יהודהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קסח
ו: ובמהרש"א ר"מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו'למחר אעתיר עמ' צז
ו: והיו הדיינים יודעים את מי דניםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצב
ו: והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה וצדקה אין משפטפאר יעקב ח"א עמ' רנ-רנא, ח"ד עמ' שנד
ו: ויהי דוד עושה וכו' אפשר משפט וצדקה יחד וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' נג
ו: ויהי דוד עושה משפט והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שמה
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה איזו משפט שיש בו צדקה הוי אומר זה ביצועחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצג
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ח דף רפט ע"א
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה וכו', משפט לזה שהחזיר לו ממונו וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' שא
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק עב פסוק א, פרק קיט פסוק סד, פרק קיט פסוק קכא
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה, משפט לזה שהחזיר לו ממונו, וצדקה לזה שהוציא גזילה מתחת ידואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קיג
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקהשיחות לספר בראשית עמ' רעג, שכג, שיחות לספר דברים עמ' קכב
ו: ויהי דוד עושה צדקה זה בצועשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצה, שצו
ו: וכל המברך את יהודה הר"ז מנאץדברי יואל פ' וישב דף רנו ע"א
ו: וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץפאר יעקב ח"א עמ' שכב, שכז, שעב
ו: וכן משה אמר יקוב הדין את ההר, אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' טז
ו: זה משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזהפאר יעקב ח"ב עמ' תשיח
ו: יקוב הדין את ההר - רבי שמשון רפאל הירשקריאה בקריה ח"ג עמ' עד
ו: יקוב הדין את ההרדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קיט
ו: יקוב הדין את ההרקריאה בקריה ח"ג עמ' עד
ו: כ"מ שיש משפט אין צדקה וצדקה אין משפט אש דת (תשמח) עמ' רסח
ו: כל הבוצע הרי זה חוטא וכל המברך את הבוצע הרי זה מנאץ וכו'דברי אש (כץ) עמ' סח, רלה
ו: כל המברך את יהודה אינו אלא מנאץדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' שלו
ו: כל המברך את יהודה ה"ז מנאץפרפרת אליעזר פרשת וישב פרק לז פסוק ל
ו: כל המברך את יהודה הרי זה מנאץ וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רמה
ו: כנגד יהודה, רש"י - שהי"ל לומר נחזירנו לאבינו כיון שהיו דבריו נשמעין לאחיומרפא לנפש בראשית עמ' טז, שמ, שמב
ו: לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהיפה מראה (שנ) פרק א דף רפב ע"ג
ו: לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהפרפרת התורה עמ' קנה
ו: לא נאמר בוצע ברך נאץ ה' אלא כנגד יהודהפרפרת משה ח"א עמ' רפט
ו: לא נאמר ובוצע אלא כנגד יהודה וכו' וכל המברך ליהודה ה"ז מנאץ וע"ז נאמר ובוצע בירך ניאץ ה'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שכז
ו: מהרש"א - מצוה לבצוע שנאמר ויהי דוד עושה משפט וצדקה ומקשה מהרש"א מנ"ל דמצוה לבצוע משום דדוד עושה משפט וצדקה דלמא משתבח קרא לדוד שעשה שני מצותתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רפו
ו: מנין לתלמיד שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר וכו'באר שבע (שעד) הוריות דף ו ע"ג
ו: מצה לבצוע בדיןיבין שמועה (לעוו) עמ' תרלב
ו: מצוה לבצוע וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לה בהנהגת הדינים דף קסח ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף רפב ע"ג ודף רפה ע"ד
ו: מצוה לבצוע שהוא פשרה וכשיודע היכן הדין נוטה אסור לבצועתורי זהב (תשעג) עמ' קסה
ו: מצוה לבצוע שנא' אמת ומשפט שלום וגו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כג
ו: מצוה לבצועדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 731
ו: מצוה לבצועודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמד
ו: מצוה לפשרתשבי (תשסה) עמ' רכה שורש פשר ב'
ו: משה היה אומר יקוב הדין את ההרהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צו
ו: משה היה בבחינת יקוב היין את ההר אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' עא
ו: משה רבינו אמר יקוב הדין את ההרשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמח
ו: משפט וצדקה וכו' וראה שנתחייב עני ממון ושילם לו מתוך ביתודברי יואל פ' משפטים דף קנא ע"ב
ו: משפט וצדקה זה הבצועישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פא, מקראי קדש (תשנג) עמ' מט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו
ו: משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזה משפט לזה שהחזיר לו ממונו וצדקה לזה שהוציא גזילה מתחת ידוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצז-שצח
ו: משפט וצדקה, משפט לזה שהחזיר לו ממוןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מב
ו: משפט לזה וצדקה לזהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קמו
ו: משפט לזה וצדקה לזהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' ח
ו: משפט לזה וצדקה לזהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תסה
ו: משפט לזה וצדקה לזהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרנו
ו: משפט לזה וצדקה לזהתורי זהב (תשעג) עמ' לה, סט
ו: משפט לזה שהחזיר לו את ממונו וצדקה לזה שהוציא גזילה מתחת ידודברי אש (כץ) עמ' כה
ו: משפט שיש בו צדקה זהו ביצועדברי יואל פ' וירא דף שצז ע"ב
ו: משתשמע דברי בע"ד וכו' אי אתה רשאי לעשות לפנים משוה"דדברי יואל פ' בראשית דף צח ע"א, פ' ויחי דף תקמא ע"א
ו: משתשמע דברי בע"ד וכו' אי אתה רשאי לעשות לפנים משוה"דדברי יואל פ' נשא דף קצב ע"א
ו: נגמר הדין א"א רשאי לבצוע, ותוס' ד"ה נגמר הדיןכתנות אור עמ' רנ
ו: נגמר הדין אי אתה רשאי לבצוע וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצא
ו: עד שלא ישמע דבריהם רשאי לבצועעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצו
ו: עד שלא שמע הטענות יכול לסלק עצמו מהדין ומששמע אינו יכולערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קכא
ו: עד שלא תשמע דבריהם וכו' ואין אתה יודע להיכן הדין נוטה אתה רשאי לומר להם צאו ובצעוחיי נפש ח"ד עמ' קסג
ו: עד שלא תשמע דבריהם וכו' ואינך יודע להיכן הדין נוטה רשאי לומר איני נזקקיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ב
ו: עד שלא תשמע דבריהם וכו' רשאי לומר איני נזקק לכםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז
ו: פלוגתא אי מצוה לבצוע, חד אמר אסור לבצוע דכתיב ובוצע ברך נאץ ה'כסף נבחר (מרגליות) עמ' ש
ו: פשרה עדיפה מדיןשיחות לספר בראשית עמ' רעא
ו: צדקה הוא לפנים משורת הדיןכתר תורה (תשסז) עמ' לה
ו: צדקה לכל עמו לעניי מבעי ליהתורת חכם (הכהן, תיד) דף קכט ע"ג
ו: ר' מאיר אומר וכו' וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' סז
ו: ר' מאיר אומר לא נאמר בוצע ברך נאץ ה' אלא כנגד יהודהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שכו-שכז(כו) {דלא בפסיקתא}
ו: ר"א בנו של ר"י הגלילי אומר אסור לבצוע וכל הבוצע ה"ז חוטא וכו' ר"מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהחיי נפש ח"ד עמ' קסג
ו: ר"א בנו של ריה"ג אומר אסור לבצוע וכל הבוצע ה"ז חוטא, וכל המברך את הבוצע ה"ז מנאץ וכר ור"י בן קרחה אומר מצוה לבצוע וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' טו
ו: ר"מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנאמר מה בצע וגר וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ את ה' וע"ז נאמר ובוצע ברך ניאץ ה'מרפא לנפש בראשית עמ' טז, שמ, שמב
ו: ר"מ ס"ל שפיר דמי לפשרמרפא לנפש בראשית עמ' טז
ו: ראה חור שזבוח לפניושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רפד
ו: רבי מאיר אומר לא נאמר ובוצע ברך נאץ ה' אלא כנגד יהודאכרם חמד (תשסו) עמ' צט
ו: ריב"ק אומר מצוה לבצועיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפח
ו: רמ"א אסור לבצועשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפח
ו: רמ"א לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' פט {דלא תימא דמ"מ מצוה עבד בהצלת יוסף ממיתה, דמצוה הבאה בעבירה היא - שהרי אמר למוכרו}
ו: רמ"א לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצ
ו: רמב"י אומר גזל סאה טחנה כיצד מברךמקראי קדש (תשנג) עמ' צ, רנד, תיט
ו: רש"י - אם אתה רוצה לפטור המריבה המשולה למים, היא ראשית מדון - קודם שתשא ותתן בדין פטור אותוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלז
ו: רש"י - רודף שלום קודם שיבא לפניו לדין, מיד כששמע מחלוקות היה רודף אחריהם ומטיל שלוםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלז
ו: רש"י - שאינו צריך לכלום - לענין חכמהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שצג
ו: רש"י - שהיה ליהודה להחזיר את יוסףשיחות לספר בראשית עמ' רעב
ו: רש"י - תורת אמת היתה בפיהו וכו' נאמרו על אהרן הכהן אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' כו
ו: רש"י ד"ה קשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצב
ו: שבת נצטוו עליה במרהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קנג
ו: שמא יאמר הדיין מה לי בצער הזהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 740
ו: שמא יאמר הדיין מה לי לצרה הזו, ת"ל ועמכם בדבר המשפטכסף נבחר (מרגליות) עמ' שב
ו: שנים שבאו לדין אחד רך ואחד קשה וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף רפג ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רסו/ז דף קיז ע"ב
ו: שנים שבאו לדין אחד רך ואחד קשה וכו'להורות נתן דברים עמ' כו
ו: שנים שבאו לדיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקפח
ו: תוד"ה אלא - הצילו ליוסף ממותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז
ו: תוס' - אלא, והא דכתיב מטרף בני עלית על מעשה רתמר שיבחו הכתובפאר יעקב ח"א עמ' שכז
ו: תוס' ד"ה ואלא מטרף בני עלית על מעשה דתמר שיבחודברי יואל פ' וישב דף רנו ע"ב
ו: תוס' ד"ה ונמצאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנט
ו: תוס' ד"ה נגמר הדיןאהבת עולם (תשס) עמ' תקסז
ו: תורת אמת היתה בפיהו וגר קאי על אהרןמרפא לנפש בראשית עמ' רלח
ז אין תחילת דינו של אדם אלא בד"תקול יהודה (ישראל) דף כז ע"ג
ז אין תחלת דין האדם אלא על ד"ת ותוס'דברים אחדים (תקמח) דף נד ע"ג
ז אין תחלת דינו ש"א ותוס'ירך יעקב (פיתוסי) דף מב ע"ב
ז אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה (ותוס')שארית מנחם ח"ד עמ' תקמט
ז אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהשארית מנחם ח"ד עמ' רפח
ז אין תחלת דינו של אדםפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כה
ז בצוע בג' דר"מ וחכ"א פשרה ביחידכבוד לאיש דף מה ע"א
ז ההוא דקא' ואזיל היא ניימה ודיקולה שפילאהבת דוד (תקנט) דף כו ע"ג-ע"ד, יח ע"ד
ז ההוא דקא' ואזיל ליה ניימא ודיקולא שפיל וכו'אהבת דוד (תקנט) דף יח ע"ד
ז הוו מתונים בדיןכלי יקר (תשמח) עמ' רנ
ז המעמיד דיין שאינו הגוןכלי יקר (תשמח) עמ' תג, תקמב
ז וירא אהרן ויבן מזבח לפני וכו' הלכו אצל חור וכו' ואח"כ הלכו אצל אהרןמנחת אליהו (תשנט) עמ' עדר
ז כאילו חרב בין ירכותיואבני שיש (שוורץ) עמ' מז
ז כד הוה רחימתןכלי יקר (תשמח) עמ' עח, קנב
ז כד ריחמתין עזיזאתולעת שני דף עח ע"א
ז כל דיין שדן דין אמת לאמיתותנופה חיים דף רנט ע"ב
ז כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה בישראלקדושה ומלכות (גורדון) פ' שופטים
ז כל המעמיד דיין שאינו הגון כאלו וכו'שארית מנחם ח"א שמות עמ' סו
ז כל המעמיד דיין שאינו הגוןמשכנות יעקב (נעים) דף קצה ע"ד
ז ע"א אביי קשישא אמר דמי לנורא דגמלאתורת לוי יצחק עמ' רנח
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא ע"ד תורה כו'קידש ידיד דף קיח ע"א
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא עד"ת ותוס' ד"ה אלאתוכחת חיים (תר) שמות פרק כג
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא עד"ת ותוס'תוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' רמז
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת, ותוס'אמרות ה' השלם ח"א עמ' מט
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תדרך ישרה עמ' קכ
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' פנחס עמ' קצה
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 163 {טעם שמענישין תחילה על תורה, אבל שואלים תחילה על משא ומתן באמונה}
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהעטרת יהושע במדבר עמ' יג, רג
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהעטרת יהושע שמות עמ' קצח
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קצט
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהתוכחת חיים (תר) חלק ב פרק כ"ג (סדר פקודי, דף קכ"ט ע"ב ד"ה וכמה)
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על ד"ת וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' ריז
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על ד"ת, ותוס'תודת אהרן - אומר לציון עמ' סז
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' לב, סז, פד
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' עג, קנח, רלא
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' יג, לז, מא
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רסא ד"ה זה
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהלחם רב על סדור התפילה אות תקל, תתפה
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהמאמרי הראי"ה עמ' 372,198-199,81; מאורות הראי"ה שבועות עמ' רסד-רסה; מאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' קצד-קצה; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תכז-תכח; טוב ראי קידושין עמ' צג-צו; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' יד-טז {על קושית התוספות, הרי בשבת לא ע"א ששואלים תחילה על משא ומתן באמונה? ותירוצי הראי"ה}
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על תורהמאכסניא של התורה סי' מט
ז ע"א אין תחלת דינו וכו' אלא על ד"תתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק ל הערה ס
ז ע"א אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים ראשית מדוןדרכי אמונה דרך מד
ז ע"א אם ברור לך הדבר כבוקרתורת אליהו עמ' שיא, שיח
ז ע"א אם יהרג במקדש ה' כהן ונביארנת יצחק ישעיה עמ' שז, שעט
ז ע"א אמ"ת ממו"ן ירא"ה סימן, א"ר שמואל בר נחמני וכו' כל דיין וכו'מגילת סמנים עמ' צד
ז ע"א אמר רב הונא האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' פ
ז ע"א אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבתדרכי אמונה דרך עב
ז ע"א בוצע בירך ניאץ ה' במעשה העגל, ורש"י ומאירירנת יצחק תפלה עמ' רמח
ז ע"א במעשה העגל הנה לא מיחה אלא חור בלבדלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קפט ע"ב
ז ע"א דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזללבושי בדים סעיף פג
ז ע"א דאמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה, שנאמר 'פוטר מים ראשית מרון'כתב סופר אגדות כאן
ז ע"א דדמיא לבירקא דמיאיערי עם דבשי ח"א עמ' קיא
ז ע"א דמבי דינא שקלי גלימיה זמר ואזיל באורחא וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תכד
ז ע"א האי מאן דשקיל מיניהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יד פסוק כה
ז ע"א האי תגרא דמיא כו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ל פסוק לג
ז ע"א האי תגרא דמיה לצינוראמהר"ם שיק בראשית עמ' ל
ז ע"א האי תיגרא דמי לברקי דמיא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ס
ז ע"א האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא וכו' דמי לגודא דגמלאביאורי הראי"ה על אבות עמ' תכו-תל {שני מיני משל, ומה ההבדל ביניהם}
ז ע"א האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רלב, ח"ג עמ' רסב, תלט, תמ, ח"ה עמ' רד, ח"ו עמ' רמט, רפג
ז ע"א האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקמה ד"ה ביחזקאל, ח"ב עמ' תכח ד"ה הנה
ז ע"א האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מח
ז ע"א ההוא דהוה אמר כד רחימתין עזיזאניבי זהב עמ' רג, תלה
ז ע"א ההוא דהוה קאמר ואזיל גברא דרחיצנא עליה אדייה לגזיזיה וקם וכו'מגילת סמנים עמ' צג
ז ע"א ההוא דהוה קאמר ואזילתורת לוי יצחק עמ' קסט
ז ע"א ההוא רהוה קאמר ואזיל היא ניימא ודיקולא שפילחדרי בטן פרשת בלק אות י-יג
ז ע"א ואמר רב הונא האי תגרא דמיא לצנורא דבדקא דמיאשמלת אליעזר ח"ב עמ' סז
ז ע"א והא דאמרינן וכו' ששואלין לו נשאת ונתת באמונה ואח"כ קבעת עתים לתורה (תוס')שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תנב
ז ע"א ויבן מזבח לפניו וכו' ראה חור שזבוח לפניואמרות ה' השלם ח"א עמ' קפז, ח"ג עמ' תיג, תלז-תלח, תמח, ח"ד עמ' קל, קנז, ח"ה עמ' קסג, רסד, ח"ו עמ' מא
ז ע"א ויבן מזבח לפניו ראה חור שזבוח לפניותורת העולה (תשעה) עמ' תרלה
ז ע"א וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, ראה חור שזבוח לפניו וכו'ומקיים אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא ולא הויא להו תקנתא לעולם וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' יז, ריח
ז ע"א וירא אהרן ראה חור הרוג לפניו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויקרא עמ' צט
ז ע"א ויראה אהרן ויבן מזבח כו' ראה חור זבוח לפניו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' צט
ז ע"א וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלק מישראלתפלת דוד (אדר"ת) עמ' ס
ז ע"א ולא הויא להו תקנתא לעולםרנת יצחק ה' מגילות עמ' קפא
ז ע"א ורש"י ליזמר זמר וליזל באורחא הואיל ודין אמת דנו לומוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קכג
ז ע"א ותוס' אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה, וקשה ממס' שבתבאר שרים פרשת בא דרוש א אות פ
ז ע"א טובי' דשמע ואדיש חלפוה בישתיה מאהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיד
ז ע"א טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתיה מאה וכו'בי חייא ח"א עמ' רפח
ז ע"א יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו(אם אינו עושה כראוי למען מחסורם הגשמי של הבריות) וגיהנם פתוחה לו מתחתיו (אם אינו עושה כראוי למען צרכיהם חרוחניים)ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תמג
ז ע"א כאילו חרב מונחת לו על צוארו, וגהינם פתוחה לו מתחתיופני חיים (פלג'י) עמ' שיא ע"א
ז ע"א כד הוה רחימתון עזיזא אפותייה דספטירא הוינא שכביןתפלה למשה (בנימין) עמ' רלו
ז ע"א כד רחימתן הוו עזיזא וכו'אפיקי ים עמ' תכא
ז ע"א כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןדורש טוב (פודור) עמ' 361
ז ע"א כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןשם ישראל עמ' שד
ז ע"א כי רחימתין הוה עזיזא וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קנד
ז ע"א כי רחימתין הוה עזינא אפותיא דספסירא שכיבן וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קצט, רל, ח"ג עמ' כו, רמה, ח"ו עמ' נא, קב
ז ע"א כי רחימתן עזוזי, אפותיה דספסרי שביבון, והשתא דלא עזיזי רחימתא, פוריא בת שיתין גרמידי לא מחזיק לןקרן לדוד שמות עמ' קצה
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמיתו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תיז
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמיתו וכו'צלח רכב עמ' רי
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' לח
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמיתודרכי חיים פרק קמא משנה יח (דף סד ע"א); תנופה חיים דף רנ"ט ע"ב (תהלים אות תקעד)
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמתו גורם לשכינה וכו'אפיקי ים עמ' שכה, תכב
ז ע"א כל דיין שדן דין אמתבית אולפנא ח"א עמ' קכז
ז ע"א כל דיין שדן דין אמתדרכי איש דף ז ע"א
ז ע"א כל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנא
ז ע"א כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזהמנחת קנאות עמ' ט
ז ע"א כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשירהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 253
ז ע"א כל תיגרא רמי לבידקא דמיא כיון דרווח רווחמאכסניא של התורה סי' סג
ז ע"א כנגד מעשה העגל, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' שצב
ז ע"א לא נאמר מקרא זה [תורת אמת וכו' ורבים השיב מעוון] אלא כנגד מעשה העגל שנאמר וירא אהרן ויבן מזבח לפניו מה ראה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ריא
ז ע"א לעולם יראה דיין עצמו כאילו גהינום פתוחה מתחתיוכרם טוביה עמ' שלה
ז ע"א לעולם יראה דיין עצמו כאילו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קפד
ז ע"א לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' לח
ז ע"א לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רסט
ז ע"א לעולם יראה דיין עצמו כאלו חרב וכו'אפיקי ים עמ' תכג
ז ע"א לעולם יראה דין כאילו גהיגם פתוחה לו מתחתיו נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' עז
ז ע"א לעולם יראה הדיין כאילו גהינם פתוחה תחתיוברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר י
ז ע"א מאי משמע דהאי לא תגורו לישנא דכנושי הואס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לו, סג
ז ע"א מאן שקיל גילימה בדין ליזמר וליזילבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 199
ז ע"א מדון נוטריקון מאה דיניביאורי הראי"ה על אבות עמ' תכח {יש בזה ענין עמוק}
ז ע"א מוטב שיתלה הסרחון בישפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שצט
ז ע"א עוזב מעשה אבותיו אינו נתפס בעוונםגנא דפלפלי עמ' קיב
ז ע"א עסקת בתורהדרכי אמונה דרך ז
ז ע"א פוטר מים ראשית מדון, האי תיגרא רמיא לצינודא וכו'כרם טוביה עמ' רנב
ז ע"א ראה חור שזבוח לפניו אמר אי לא שמענא להו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצח ד"ה וי"ל ובהערה
ז ע"א רש"י ד"ה מקרא זה ותוס' ד"ה כנגד מעשה העגליקרא דשכבי (דוד) דרוש קכח דף ריט ע"ב
ז ע"א שמע"י ושת"י שב"ע זמירו"ת הו"א סימן וכו' ההוא דהוה קאמר וכו'מגילת סמנים עמ' צג
ז ע"א תוס' ד"ה אלא על ד"ת בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' פנחס עמ' קצה
ז ע"א תוס' ד"ה אלא, תחילתו דינו על ד"תרנת יצחק ישעיה עמ' קב
ז ע"א תוס' ד"ה אלא. והא דאמרינן בפרק במה מדליקין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רמ ד"ה והנה, עמ' רסא ד"ה זה
ז ע"א תוס' ד"ה אלאדברי שאול ויקרא עמ' קיד
ז ע"א תוס' ד"ה מקשינן פשרה לדין וכו'לשון ערומים דף נ ע"ג
ז ע"א תחילת דין האדם על ד"תמעינות האמונה (תשסב) עמ' רכו
ז ע"א תחילת דינו של אדם על ד"ת שנא' פוטר מים ראשית מדוןרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' תב
ז ע"א תחילת דינו של אדם על ד"ת, ותוד"ה אלאגבורת יצחק שבועות עמ' רעו, רעז
ז ע"א תחלת דינו על דברי תורה, ותוס'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כו
ז ע"א תחלת דינו של אדם ותוס'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' ו, סג
ז ע"ב אזהרה לב"ד שלא ישמע דברי בע"ד קודם וכו' ואזהרה לבע"ד שלא יטעים דבריו לדיין וכו' מהבא מלא תשא לא תשיאתפלת דוד (אדר"ת) עמ' סא
ז ע"ב אזהרה לבי"ד שלא ישמעעולת שבת בשבתו עמ' צז
ז ע"ב אזהרה לדיין שלא ישמעדרכי חיים פרק קמא משנה א (בית אבות, דף מ"ג ע"א ד"ה וכן)
ז ע"ב אלו בלי הדייניםנשמת כל חי חלק ב (סימן ג) דף ה ע"ב (ד"ה ועוד)
ז ע"ב אלו כלי הדיינים לרדות בהם בעלי הדיןעטרת יהושע שמות עמ' קמו
ז ע"ב אלו כלי הדייניןפניני שבח עמ' פו
ז ע"ב אלו כלי הדייניןתורת מנחם חל"ט עמ' 98
ז ע"ב אם ברור לך הדבר כאחותך אומרהוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מג
ז ע"ב אם ברור לך הדבר כאחותך שאסורה לך אמרהודעת קדושים (תשנ) עמ' קכח
ז ע"ב אם ברור לך הדבר כבוקר אמרהודעת קדושים (תשנ) עמ' קכז
ז ע"ב אם ברור לך הרבר כבקר אמרהותהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק יד הערה יא, פרק סג פסוק יא הערה לא, פרק פח פסוק ב הערה א
ז ע"ב אם ברור לךהדבר וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ו פסוק ד, פרק כב פסוק יב
ז ע"ב אם דומה דיין למלך שאין צריך לכלום יעמיד ארץס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צא
ז ע"ב אם דיין דומה למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץ וכו'תהלה לדוד (והרמן) פרק קמז פסוק ז הערה כא
ז ע"ב אם יעלה לשמים שיאורנת יצחק משלי עמ' קצד
ז ע"ב אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ק ד"ה ואמרנו
ז ע"ב אסור לדיין לשמוע דברי בע"ד וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קצח, שלד
ז ע"ב אר"ח בר אבא וכו' אמור לחכמה אחותיזאת ליעקב שמות עמ' מב
ז ע"ב אשר תשים אשר תלמדם מיבעי ליה אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא אלו כלי הדייניןתפלת דוד (אדר"ת) עמ' מח
ז ע"ב אשר תשים לפניהם אלו כלי הדייניןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רסט
ז ע"ב בין איש ובין אחיו אר"י אפי' בין בית לעליהברית שלום (תעח) דף קז ע"ד
ז ע"ב בין איש ובין אחיו אר"י אפי' כין בית לעליהברית שלום (תשסח) עמ' תרצ
ז ע"ב בין איש ובין אחיו ובין גרוזאת ליעקב דברים עמ' מג
ז ע"ב ברעות נפשיה לקטלא מזדבןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כא פסוק ו
ז ע"ב דומה לכהן שמחזר בבית הגרנות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קמה
ז ע"ב דיין לא יפסע על ראשי עם קדשדרשות מהר"ם חביב עמ' תכא
ז ע"ב ההוא דהוה קאמר ואזיל שב בירי לשלמנא וחד לעובד בישס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעא
ז ע"ב הוו מתונים בדיןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רסו
ז ע"ב המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה אצל מזבחאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנט, ח"ו עמ' קנד, קנו
ז ע"ב ואלה המשפטים אשר תשים אשר תלמדם מיבעי ליה וכו'זכור לדוד עמ' ט
ז ע"ב ואלה המשפטים אשר תשים וכו' אלו כלי הדיינים וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' כט
ז ע"ב ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תשים הוא כלי הדיניםמאור עינים (תשעה) עמ' שיג
ז ע"ב ובמקום שיש תלמיד חכם כאילו נטעו אצל מזבחשמלת אליעזר ח"ב עמ' קעג
ז ע"ב וכי בבוקר דניןרנת יצחק ישעיה עמ' שנח-שנט
ז ע"ב ומצוה את שופטיכם זה מקל ורצועהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' מב
ז ע"ב זקנים שבדור עמךתוכחת חיים (תר) שמות דף מב ע"א
ז ע"ב זקנים שבדור עמךתוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' פז
ז ע"ב כי היכי דלימטיין שיבא מכשורהיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קמו
ז ע"ב כל המעמיד דיין על הציבור שאינו הגון כאילו וכו' שנא' שופטים וכו' וסמיך וכו' לא תטע לך אשירהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קז
ז ע"ב כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנא
ז ע"ב כל המעמיד דיין שאינו הגון כאלו נוטע אשירהלחם רב על סדור התפילה אות א' תשמז
ז ע"ב כל המעמיד דיין שאינו הגוןראה חיים ח"א דף כט ע"ב [צט ע"א ד"ה עול (א')]
ז ע"ב כל המעמיד דיין שאינו הגוןראה חיים חלק א דף כ"ט ע"כ (דף צ"ט ע"א ד"ה עול (הראשון))
ז ע"ב כנגד מקל וקצועה תהא זריזפניני שבח עמ' פח
ז ע"ב כנגד מקל ורצועה וכו' (ובר"ח)תורת מנחם חל"ז עמ' 38
ז ע"ב כנגד מקל ורצועה וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 273
ז ע"ב לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב אלהי כסף ואלהי זהב הוא דלא עבדי הא דעץ שרי אמר רב אשי אלוה הבא בשביל כסף ואלוה הבא בשביל זהב, ומהרש"א חידושי אגדות ד"ה בשביל, [רב המתמנה בעד כסף שלובש חלוקו של תלמיד חכם הרי זה עליו כמרדעת של חמור]דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' פב
ז ע"ב לא תשיא, אזהרה לבע"ד שלא ישמיע שמע שואמנחת ישראל עמ' פה
ז ע"ב לימטיה ליה מכשורא שיבאמנחת קנאות עמ' קמו
ז ע"ב מהרש"אצמח צדקה עה"ת עמ' קמה
ז ע"ב מנא הא מילתא דא"ר הוו מתונים בדין, דכתיב ולא תעלה במעלות על מזבחי וסמיך ליה ואלה המשפטיםבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קכה
ז ע"ב מנא הא מילתא דאמור רבנןפני חיים (פלג'י) עמ' קלג ע"א
ז ע"ב מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונים בדיןשיחות מוסר (תשסב) עמ' קפב-קפד
ז ע"ב מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונין בדין וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' מ
ז ע"ב מנין לדיין שלא יפסיע על רע"קיקרא דשכבי (דוד) דרוש ה דף ח ע"ד
ז ע"ב מנין לדיין שלא יפרעעיונים במשלי עמ' שז
ז ע"ב מפחד בלילות מפחדה של גיהנם שדומה ללילה וכו'אפיקי ים עמ' תנא
ז ע"ב מפחד בלילות מפחדה של גיהנם שדומה ללילהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' לא
ז ע"ב מקל ורצועה, ורש"יחקקי לב חלק א (סימן י"ט) דף כב ע"ב (ד"ה תשובה); נשמת כל חי חלק א (כח) (סימן יז) דף כ"א ע"ד (ד"ה תשובה), ודף כ"ה ע"ב (ד"ה אלא, סימן יח)
ז ע"ב עשרה שיושבין בדין קולר תלוי בצואר כלוםאיתן האזרחי עמ' שיט
ז ע"ב צדק את הדין ואח"כ חתכהוביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק ט
ז ע"ב ר"ה כי הוה אתא דינא לקמיה וכו'אור שרגא עמ' רפז
ז ע"ב ר"ל אמר ב' שבאו לפניך א' רך וא' קשה וכו' ורש"י ותוס'לשון ערומים דף מט ע"ד
ז ע"ב רב אשי כי הוה אתי טריפתא לקמיה מכניף וכו' לכולהו טבחי וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קה
ז ע"ב רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה מיכנוף ומייתי עשרה וכו', ורש"י ד"ה דנמטייהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמא, רסט, ח"ה עמ' קעח, ח"ו עמ' מז-מח
ז ע"ב רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה מיכנף וכו'דרך ישרה עמ' קכד
ז ע"ב רב הונא כי הוה נפק וכו' אפיקו לי מאני חנותאיצלח רכב עמ' ריד
ז ע"ב רב התא כי הוה אתי דינא קמיה מכניף ומייתי עשרה רבנן מבי רבשם דרך דברים עמ' ו
ז ע"ב רב כי הוה אתא לבי דינא אמר וכו' ולואי שתהא ביאה כיציאהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צט
ז ע"ב שאסור לעד להטעים דבריו לדיין קודם חבירותורת השרף ממאגלניצא עמ' רטז
ז ע"ב תוס' ד"ה נגמר הדין וכו' ודברי מוהרש"ך ח"ג סי' מו ומוהרש"ח בביאורו לח"מ סימן יבלשון ערומים דף מז ע"א-ע"ב
ז ע"ב תוס' ד"ה שאינובית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש מח עמ' 531
ז ראה חור בן אחותו שהוכיחם והרגוהושארית מנחם ח"ב עמ' רכה
ז תגרא דמיא לבדקא דמיאשערי תודה ח"ב דף עה ע"ד, עז ע"א
ז תוס' ד"ה אלאדרכי שלום (מרגונאטו) דף סט ע"ד
ז תחילת דינו של אדםהמדרש והמעשה דברים הגיונות מוסריים
ז. אדייה לגזיזיהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מו
ז. אהרן אמר אי לא שמענא להו השתא עבדו לי כדעבדו בחורלהורות נתן ויקרא עמ' פח
ז. אהרן עשה העגל כדי שלא יתחיבו ישראל כליהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמא, תס
ז. אזיל מבי דינא שקיל גלימא ליזמר זמר וליזל וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תכו
ז. אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תמטר השמים - עמודי העולם עמ' לז
ז. אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תודה תורת המצרף עמ' מ
ז. אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכח פסוק א
ז. אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ט
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ז דף ה/ס ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת דברים דף ריד ע"ב; מורה נבוכים (שיא) חלק ג פרק ג; שו"ת מהרי"ט (תב) קידושין דף לו/ז ע"ג; בית אלהים (שלו) בהקדמה דף ב ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קפא דף עו/ז ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קס ודף עט; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שופטים דף קכה ע"ב
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה ותוס' שםים שמחה עמ' לב
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה שנ' פוטר מים ראשית מדון, ותוס'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תפד, תקמט
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה שנאמר ותוס'חיי נפש ח"ד עמ' קסג
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיג
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שפד
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהפאר יעקב ח"ב עמ' תשח, ח"ג עמ' רחצ
ז. אין תחילת דינו של אדם נירון אלא על ד"תחמודי צבי ויקרא עמ' קמ
ז. אין תחילת דינו של אדםחבל יעקב (ורשאנו) דף יא ע"ב
ז. אין תחלת דינו אלא על דברי תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצט, תצד
ז. אין תחלת דינו אלא על דברי תורהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קסג, שסד
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"ת וכו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף כו, מג
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תדברי יואל מועדים ח"א ליל יו"כ דף שכה ע"א
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רצ ע"ב
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תדברי יואל פ' בראשית דף לד ע"א
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' צ, רפ
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שא
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קמט, קעב
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהבית יצחק (ויינברגר) עמ' שצב
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' צח
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' יח
ז. אין תחלת דינו של אדם, מהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש מב דף צד ע"א-ע"ב
ז. אלהי כסף, אלוה הבא בשביל כסףברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 82
ז. אלו כלי הדייניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמג
ז. אלקי כסף הוא דלא עבדי הא דעץ שרישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קס
ז. אם אין דין למטה ח"ו השכינה מסתלקת מישראל שנאמר משוד עניים וכו' עתה אקום וכו' דברת שלמה (תשעא) עמ' תא
ז. אמר אהרן אי לא שמענא להו עבדין לי כחור וכו' מוטב ליעברו עגל אפשר רהוי להו תקנתא בתשובהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רסג ע"א
ז. אמר אהרן וכו' מוטב ליעבדו עגל אפשר דהוי להו תקנתא בתשובהדברי יואל פ' צו דף קעג ע"ב
ז. אמר ר' המנונא אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהעלי שור ח"ב עמ' שיט
ז. אמר רב הונא האי תיגרא דמי לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחדודי נתן בראשית עמ' קיט
ז. אמר רב המנונא אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים ראשית מדוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכ
ז. אמר רשב"ג כל דיין שדן דין לאמתו וכו', תשובת הרא"ש כלל קזברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת משפטים
ז. אמר שמא עבדי לי בדעבדי לחוראהבת חיים (דייטש) עמ' רפב
ז. אמרו ר"ט ור"ע אילו היינו בסהנדרין לא נהרג אדם מעולםמרפא לנפש בראשית עמ' קל
ז. בחומר ענין בטלה בב"דמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקג
ז. דאזיל מבי דינא ושקל גלימא לומר זמר וכו' דרשות הר"ן (מישור) עמ' רנח
ז. דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזיל באורחאפאר יעקב ח"ב עמ' תרפה
ז. דאזיל מבי דינא שקלו גלימיה ליזמר זמרשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מג
ז. דאזיל מבי דינא שקלו גלימיהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצט
ז. דיין שנוטל מזה ונותן לזהוזאת התורה עמ' קכב
ז. דין אמת לאמיתווזאת התורה עמ' קכ
ז. דמבי דינא שקיל גלימא לזמר וליזיל באורחאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצו-שצז
ז. דמי האי תגרא לבידקא דמיאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 939
ז. האי מאן דשקיל מיניהביאור הגר"א על משלי פרק יד פסוק כה
ז. האי תגרא דמיא כו'ביאור הגר"א על משלי פרק ל פסוק לג
ז. האי תגרא דמיא לבדקא דמיאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רא
ז. האי תגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא, כיון דרווח רווחדרך חיים (תשע) פ"א הערה 337, 1054, 1495, פ"ב הערה 248, 1359
ז. האי תגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתכב
ז. האי תגרא דמיא לצינורא דבידקא רמיאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רעא
ז. האי תיגרא דמיא לבדקא דמיא כיון דרווח רווחיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' יח, ח"ב עמ' פד, תרא
ז. האי תיגרא דמיא לבידקא דמיאלב אריה פרשת קרח אות ז
ז. האי תיגרא דמיא לבידקא דמיאלקחת מוסר ח"א עמ' נד
ז. האי תיגרא דמיא לבידקא דמיאערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תעז
ז. האי תיגרא דמיא לברקי דמיא כיון דרווח רווחיגל יעקב (תשנג) בראשית אות יד, חקת אות עז
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא וכו'רב פנינים (אלשיך, שסא) דף צח ע"א; של"ה (תט) שער האותיות דף סב ע"א
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחלהורות נתן במדבר עמ' קסא
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחשבט מישראל (קרמניץ) פרק פא פסוק ח
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקסו
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רסד
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיאשמן ראש סוכות ח"א עמ' רח
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא לבידקא דמיא כיון דרווח רווחלהורות נתן ויקרא עמ' קז
ז. האי תינרא דטיא לצינורא דבידקא דמיאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שב
ז. ההוא דהוה קאמר ואזיל דמבי דינא שקלו גלימיה וכו'עקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלב ע"א
ז. ההוא דהוה קאמר ואזיל כי רחימתין וכו'+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קט ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו סו דף רמח ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו סו דף קלו ע"ג-ע"ד
ז. ההוא מבי דינא שקל גלימא, ליצמר זמר וליזיל באורחאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 784-783, 703, 765
ז. ההורגת א' בשבוע נקראת חבלניתשומע תפלה ח"א עמ' רנה
ז. העושה משפט צדק משרה שכינהשיחות לספר במדבר עמ' נב
ז. הרגו לחור קודם העגלמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תנו, תקל, תקסו
ז. התבונן מזבוח לפניו שהרגו את חורדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק ג פסוק א
ז. והני תנאי "פוטר מים ראשית מדון" מאי דרשי ביהדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קצט
ז. וירא אהרן ויבן וגו' מה ראההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שה
ז. וירא אהרן ויבן מזבח לפניו - מה ראה... ראה חור שזבוח לפניו וכו'שרתי ח"א עמ' קמב, קצא
ז. וירא אהרן ויבן מזבח לפניו וכו' ראה חור שזבוח לפניותורת חיים עה"ת עמ' קמו {וכשהרגו ישראל את זכרי' הנביא נזכר לפני הקב"ה מעשה העגל, שבו נהרג חור, ונפקדו עליו}
ז. וירא אהרן ויבן מזבח לפניו מה ראה וכו' ראה חור שזבוח לפניו וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' קצ
ז. וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, מה ראה, ראה חור שזבוח לפניו, אמר אי לא שמענא להו השתא עבדו לי כדעבדו בחור, ומיקיים בי אם יהרג במקדש ה' כהן ונביאשם יחזקאל עמ' קמח
ז. וירא אהרן וכו' מה ראה וכו' ראה חור שזבוח לפניו, אמר וכו' מוטב דליעבדו לעגלתורת חיים עה"ת עמ' קלט-קמ {אף שעכו"ם חמור משפ"ד, אמנם אית תקנתא בתשובה, ואילו הנהרג א"א לחזור ולהחיות}
ז. וירא אהרן וכו' מה ראה וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' רטו
ז. וירא אהרן מה ראה וכו' ראה חור שזבוח לפניו אמר וכו'דברי אש (כץ) עמ' רטו
ז. וירא אהרן, מה ראה, ראה חור זבוח לפניו וכו'בגדי חמודות שמות פרק לב פסוק א, ה
ז. ופליגא דר' תנחום בר חניאלי דאמר לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגל וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שכז, שכח
ז. טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתיה מאהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שא
ז. טוביה שמע ואדישמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרכט
ז. יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' נד
ז. יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו וכו' וגיהנם פתוחה לו מתחתיומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפח
ז. יראה דיין עצמו כאלו גיהנם פתוחה מתחתיוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ד
ז. יראה הדיין כאילו חרב וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכג-רכד
ז. יראה הדיין כאילו חרב מונחת לו וכו'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' קס
ז. יראה הדיין כאילו חרב מונחת על צוארומטר השמים - עמודי העולם עמ' תקב
ז. כד בדינא נטלו גלימך ליזיל ולזמר באורחאמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקפג
ז. כד הוה רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא שכיבין וכו' בר שיתין גרמידי לא סגי לןכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנט, קפג
ז. כד הוה רחימתין עזיזא גנינן אפותי' דספסיראמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ק
ז. כד הוי רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןמגדל עוז (תשעח) עמ' רמז, רפב
ז. כד רחימין עזיזא אפילו אפותיא דספסירא וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תקלח
ז. כד רחימתין הוי עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן נפש יוסף (תשעד) עמ' סד
ז. כד רחימתין הוי עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןתורי זהב (תשעג) עמ' שיב
ז. כד רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמ
ז. כד רחמתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן אש דת (תשמח) עמ' קא
ז. כוונת אהרן בעשיית העגלשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תקכא
ז. כי רחימיתן הוה עזיזאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעח
ז. כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכביןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שט
ז. כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן השתא דלא עזיזא רחימתין פוריא בר שיתין גרמידי לא סגי לןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' עב, קצז
ז. כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןשמן ראש סוכות ח"א עמ' ו, נז, עט, קכב, קלח, רט
ז. כי רחימתן הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קעו, שמא
ז. כל דיין הדן דין אמת לאמיתו וכו'בן שמואל (שפב) סימן א דף ג ע"א [?]
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל וכו'דברי אש (כץ) עמ' קלב
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלדברי יואל פ' משפטים דף קמא ע"א
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תיא
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלשרתי - חבר הקיני עמ' ז
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קטו
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתופרפרת התורה עמ' רעט
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסב
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמתו ראוי שתשרה שכינה עמהם דרשות הר"ן (מישור) עמ' רנג
ז. כל דיין שדן רץ אמת לאמיתוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קיג
ז. כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזה שלא כדין הקב"ה נוטל ממנו נפשודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1341
ז. כל המעמיד דיין על הצבורדרך חיים (תשע) פ"א הערה 990
ז. כל שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלקישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לה, שא
ז. לא נאמר מקרא זה ובוצע ברך נאץ ה' אלא כנגד מעשה העגלחיים שיש בהם מועדים עמ' רד
ז. לא תגורו לשון כינוס הואכתנות אור עמ' תקה
ז. לעולם יראה דיין עצמו וכו' גיהינום פתוחה תחתיוערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קי
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת בין ירכותיומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכא {ביאור ד' מהר"ם שיף שהדיינים שותים יי"ש, שהכונה לאש הגהינם}
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיודרך חיים (תשע) פ"א הערה 836, פ"ד הערה 754
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיומים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנד, תשנו
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף ריז ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נו דף כו/ז ע"א
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' ס
ז. לעולם יראה דיין עצמוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' פח, קצו
ז. מאן דאזיל מבי דינא ליזמר וליזלתורי זהב (תשעג) עמ' שלג
ז. מה ראה אהרן ראה חור בן אחותו שהיה מוכיח לישראל והרגוהודברי אש (כץ) עמ' קצו
ז. מה ראה ראה חור שזבוח לפניו וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת תשא דף צז ע"ב, ופרשת שמיני דף קיח ע"ב
ז. מהרש"א בח"א ד"ה שקלו גלימאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צז(שכא) {מלבוש לכבוד או להסיר הבושה}
ז. מוטב דליעבדו לעגל אפשר הויא להו תקנתא בתשובה וכו'הגות לב עמ' 29
ז. מטריחין אותי להחזיר ממון לבעליושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנג, קצט
ז. מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונים בדיןכסף נבחר (מרגליות) עמ' שב
ז. נשאת ונתת באמונהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שצב
ז. על הדיין להיזהר בפסיקת דיןשיחות לספר שמות עמ' רכט
ז. פורא בר שיתין גרמידי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ערב {דביהמ"ק דומיא דפוריא}
ז. פסיקת הדין היא עשיית שלום לשני בעלי הדיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2201
ז. ר"ז הוה מיטמר מלסמוכי אש דת (תשמח) עמ' קמה
ז. ראה אהרן את חור שזבוח לפניומנחת יהודה (פתיה) עמ' 45
ז. ראה חור זבוח לפניוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קב
ז. ראה חור שזבוח לפניו אמר אי לא שמענא להו השתא עבדו לי כדעבדו בחורפאר יעקב ח"ב עמ' תתיח, ח"ג עמ' לב, תקיג, תקעח
ז. ראה חור שזבוח לפניוגלגולי נשמות (תשסא) [סי' ה ס"ק א]
ז. ראה חור שזבוח לפניושבח נעורים עמ' צד
ז. ראה חור שזבוח לפניושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' מט
ז. רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןלהורות נתן בראשית עמ' קמח
ז. רחימתן עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פב
ז. רחימתן עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ב, לד
ז. רמז שמיקום הסנהדרין סמוך למזבחשיחות לספר דברים עמ' קי
ז. רש"י ד"ה לצינוראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתכג
ז. רש"י ד"ה על הגזללהורות נתן דברים עמ' קעא
ז. שלא ישמע דברי בע"ד קודם שיבוא חבירועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו
ז. תוס' - אלא, והא דאמרינן בפרק במה מדליקין ששואלין לו נשאת ונתת באמונה ואח"כ קבעת עתים לתורה וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תשח, ח"ג עמ' רחצ
ז. תוס' ד"ה אלא - קשה כאן כתוב אין תחילת דינו של אדם נירון אלא על דברי תורה ובשבת איתא ששואלין לו תחילה נשאת ונתת באמונה, ואחר כך קבעת עתים לתורהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיג
ז. תוס' ד"ה אלא על דברי תורהפני מלך ויקרא עמ' קפה
ז. תוס' ד"ה אלא, אמר רב המנונא אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים ראשית מדון, והקשו דבמ"א אמרו דשואלין תחלה נשאת ונתת באמונה, ואח"כ קבעת עתים לתורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכ, תרנח
ז. תוס' ד"ה אלאלקחת מוסר ח"ב עמ' ה, ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' כז
ז. תוס' ד"ה אלאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ריג, רכ
ז. תוס' ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קטו*, ח"ב עמ' תצא
ז. תחילת דינו על דברי תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלו
ז. תחילת דינו של אדם על דברי תורה ותוס'באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שכו, שעה
ז. תחילת דינו של אדם על דברי תורהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תנג
ז. תחלת דינו של אדם עבור ביטול תורה שנאמר פוטר מים ראשית מדון וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרפד
ז. תחלת דינו של אדם על דברי תורהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רל
ז. תחלת דינו של אדםאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק כח
ז. תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווח דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שכב
ז: אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו קרי ביה נמי שמע בין אחיכםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תיד
ז: אזהרה לדיין שלא ישמע דברי בע"ד קודם שיבא בע"ד חבירו וכן אזהרה לבע"ד שלא יטעים דבריוצור יעקב (יעבץ) דרוש ג למת"ת
ז: אלהי כסף ואלהי זהב - דיין הבא בשביל כסף וזהבדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 754
ז: אלו כלי הדייניםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תכד
ז: אם ברור לך הדבר וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק ד, פרק כב פסוק יב
ז: אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'למחר אעתיר עמ' שסח
ז: אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נט דף כו/ז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מז ע"א
ז: אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעח - ר"ש אטון
ז: אם ברור לך הדבר כאחותך שהוא אסורה תאמר וכו'מגדנות אליעזר עמ' קנ
ז: אם ברור לך הדבר כבוקר, אמרהו ואם לאו, אל תאמרהודרך חיים (תשע) פ"א הערה 295, פ"ד הערה 740
ז: אם ברור לך הדבר כבקר אמרהו וכו'עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נט דף כו/ז ע"א
ז: אם ברור לך כאחותך שאסורה לך אומרהוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שג
ז: אם הדיין דומה למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץצור יעקב (יעבץ) יתרו
ז: אמוראים היו מכתפים אותם בשבתא דרגלא מפני ריבוי העם ואמרו כי לא לעולם חוסן ונזר לדור ודורמרפא לנפש בראשית עמ' שצח
ז: אמר ר"ל כל המעמיד דיין על הציבור שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראל, שנאמר שופטים ושוטרים תתן לך וסמיך ליה לא תטע לך אשרה כל עץ, אמר רב אשי ובמקום שיש תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבח שנאמר אצל מזבח ה' אלקיךצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלו
ז: אסור לדיין לשמוע טענות אחדאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קכג
ז: אפיקו לי מאני חנותאי מקל ורצועהשבילי פנחס (תשעז) עמ' קנט
ז: אר"ל כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלג
ז: אשר תלמדם מיבעי ליהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רלה
ז: אשר תשים אשד תלמדם מיבעי לי'דברי יואל פ' משפטים דף קיג ע"א, קכא ע"א, קכד ע"ב, קכח ע"א, קלב ע"א
ז: ברעות נפשאי לקטלא נפיק וכו'+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת משפטים דף קמג ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ג ע"א
ז: ברעות נפשיה לקטלא נפיקביאור הגר"א על משלי פרק כא פסוק ו
ז: ברעות נפשיה לקטלא נפיקעלי שור ח"א עמ' רעד
ז: דבי נשיאה אוקמו דיינא דלא גמיר, פתח מתורגמני' דריש לקיש, הוי האומרים לעץ הוא יורה הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו, ועתיד הקב"ה ליפרע ממעמידין, שנאמר שם וה' בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלה
ז: דבי נשיאה אוקמו דיינא דלא הוה גמיר וכו'עקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלב ע"ב
ז: דיין דומה למלך, מח' רש"י ותוס' בפי' הדבריםכתנות אור עמ' תקצד
ז: דינו לבוקר משפט, וכי בבוקר דנין אלא שיהא ברור כבוקרשבט מישראל (קרמניץ) פרק קו פסוק ג
ז: דרש רב נחמן בר כהן מאי דכתיב מלך במשפט יעמיד ארץ, אם דיין דומה למלך שאין צריך לכלום יעמיד ארץ. ואיש תרומות יהרסנה, שאם דיין דומה לכהן המחזיר בבית הגרנות יהרסנהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ז, ט, תטז, תכא, תכח
ז: הא מלתא דאמור רבנן הוו מתונים בדיןלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קלה ע"ב
ז: הממנה דיין שאינו הגון כאילו נטע אשרהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1686-1685
ז: המעמיד דיין שאינו הגון בנוטע אשירהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמז, תנח, תסא
ז: המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מה
ז: המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשירהלהורות נתן דברים עמ' כו, קלח
ז: המעמיד דיין שאינו הגוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקכ
ז: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלו כלי הדיינים מקל ורצועה וסנדלדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קכז
ז: ושפטו שימנה דיינים מומחיםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמז
ז: חותכין הדיןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 298
ז: טט בכתפי ב' פת באפריקי ב'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רד
ז: כאלו נוטע אשרה אור החיים דברים פרק טז פסוק כא
ז: כי אתא ר"ד אמר דרש רנב"כ מאי דכתיב מלך במשפט יעמיד ארץכתנות אור עמ' תקצג
ז: כי הוה חזי אמבוהא אבתריה א' אם יעלה לשמיםתורת אברהם עמ' 426
ז: כל המעמיד דיין על הצבור שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה בישראלדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 178, פ"א הערה 1589, פ"ד הערה 753
ז: כל המעמיד דיין על ציבור שאינו הגון כאילו נוטע אשרה וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שופטים דף רעט ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שופטים דף נט ע"א; של"ה (תט) ווי העמודים פרק יו/יז דף כו ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שופטים דף קלו ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נא דף כד ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שנא דף קז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שופטים דף קכ ע"ג
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו מעמיד אלוה כסףשבט מישראל (קרמניץ) פרק סח פסוק יד
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה וכו' כאילו נטעו אצל מזבחתורת חיים עה"ת עמ' רמא-רמב {ובזה מתפרש מאמר הגמ' בגיטין (ז.)}
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירהדברי יואל פ' ויקרא דף קג ע"ב
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה אצל מזבחמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קנח
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שג
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרהלקחת מוסר ח"א עמ' תריח
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קכז
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשירהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רסט
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאלו נוטע אשירהלב אריה פרשת משפטים אות כ
ז: כתיב לא תעשון אותי אלהי כסף ואלהי זהב וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת יתרו דף פא ע"ב
ז: לא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירווזאת התורה עמ' רנד
ז: לא תכירו פנים במשפט רי"א לא תכירהו וכו'להורות נתן דברים עמ' כג
ז: לא תעלה במעלות על מזבחי, שלא יפסיע על ראשי עם קודשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרסח
ז: לא תעשון את וכו' אלוה הבא בשביל כסף ואלוה הבא בשביל זהבדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רעז ע"א
ז: לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב אלהי כסף ואלהי זהב הוא דלא עבדי הא דעץ שרי אמר רב אשי אלוה הבא בשביל כסף ואלוה הבא בשביל זהבצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקמה
ז: לא תעשון אתי אלהי כסף, אלוה הבא בשביל כסףמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמה
ז: לא תעשון אתי אלוהי זהב הא דעץ שרי, בתמיה, אלא אמר רב אשי אלוקי הבא בשביל זהבתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתנו, א'נג
ז: מ"ד בית דוד דינו לבקר וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת משפטים
ז: מ"ד מלך במשפט יעמיד ארץ וכו' אם דומה לך הדיין למלך וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תרעד
ז: מאי דכתיב מלך במשפט יעמיד ארץ וכו' ואיש תרומות שדומה לכהן המחזיר בבית גרנות יהרסנהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שצג, תקפא, א'שנג, א'שס
ז: מאי דכתיב מלך במשפט יעמיד ארץ וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צז ע"א
ז: מכניף כולהו רבנן כי היכי דלימטייה שיבא מכשוראיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמח
ז: מכניף לכולהו טבחימקוה המים (שטעגר) עמ' קמ
ז: מנא הא מילתא דאמור רבנן הוו מתונים בדיןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 250, 275, פ"ו הערה 250
ז: מנא הא מילתא דאמור רבנן הוו מתונין בדיןלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפח דף קלה ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת משפטים דף עט ע"א; תוספות יום טוב (תג) אבות פ"א דף רב ע"ד; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף ו/ז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת משפטים דף סו ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נ דף כד ע"א
ז: מנא הא מילתא דאמרו רבנן "הוו מתונין בדין", דכתיב "לא תעלה במעלות" וסמיך ליה "ואלה המשפטים"דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 694
ז: מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונין בדיןהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' א, כב, רכה
ז: מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונין בדיןהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' א, כב, רכח
ז: מנא הא מלתא דאמור רבנן הוו מתונים בדין שנאמר ולא תעלה במעלות וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וזאת הברכה
ז: מנין לדיין שלא יפסיע על ראש עם קודשכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמח, שכ
ז: מנין לדיין שלא יפסיע על ראשי עם קודש וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת משפטים דף כו/סו ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נ דף כד ע"א
ז: עשרה שיושבין בדין קולר תלוי בצואר כולן דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רכ
ז: עתיד הקב"ה ליפרע ממעמידיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תיז
ז: צדק את הדין ואח "כ חתכהוביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק ט
ז: ר"א מכניף לכולהו טבחי דמתא וכו' כי היכי דלימטיין שיבא מכשוראהישר והטוב (תשסג) עמ' יג
ז: ר"ה כי הוי אתי דינא לקמיה מכינף ומייתי עשרה רבנן מבי רבכתנות אור עמ' תנג
ז: רב אשי כי הוה אתי טריפתא לקמי' מכניף ומייתי להו לכולהו טבחי דמתא וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' רסו
ז: רב בי הוה חזי אמבוהא אבתריה וכו'פרדס מנחם עמ' קלז
ז: רב כי הוי אתי לבי דינא אמר ברעות נפשי' לקטלא נפיק וכו'עלי שור ח"ב עמ' קמא
ז: רב כי הוי אתי לבי דינא וכו' כי הוי מכתפי ליה בשבתא דריגלא, אמר הכי כי לא לעולם חוסןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפו
ז: רש"י - אם דומה הדיין למלך שבקי בטיב דיניו ומלא חכמה כמלך זה שהוא עשירתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שנג, א'שס
ז: רש"י - כדי שלא תזוח דעתו עליותורת אברהם עמ' 426
ז: רש"י - לא לעולם חוסן, אמר כן שלא תזוח דעתותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפו
ז: רש"י - לקטלא, משום חטא טעות בדיותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפו
ז: רש"י - נושאין אותן על הכתף שהיו זקניםתורת אברהם עמ' 426
ז: רש"י - סמוך להאי קרא דהוי אומר לעץ הקיצה עורה לאבן וגו' הוא יורה הנה הוא תפוש וגו' כתב הס מפניו כל הארץ יכלה על עון הזה את כל הארץ הס, בשביל עון הזה כלה כל הארץצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלה
ז: רש"י - שבקי בטיב דיניו, ומלא חכמה כמלך זה שהוא עשירצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ז, תלה
ז: רש"י ד"ה רצועה, למלקותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפד (סה)
ז: שלא לשמוע בעל דין קודם חברושיחות לספר דברים עמ' קכו
ז: תוס' ד"ה שאינו אם דיין דומה למלך שאין צריך לכלום, לעניו עושרצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ז, תלה
ז: תוס' ד"ה שאינו צריך, מלך במשפט יעמיד ארץ בכתובות מייתי לה על דיין שאינו מקבל שוחד שאין צריך לכלוםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שנג, שצג, א'שס
ח אזהרה לדיין שיסבול את הצבור וכו' כאשר ישא האומן את היונקמערכות ישראל (גורדון) דרוש אומרים לו התוודה עמ' 44-47
ח אזהרה לציבור שתהא אימת דיין עליהם ואזהרה לדיין שיסבול את הציבור. עד כמה? א"ר חגן ואיתימא רבי שבתאי כאשר ישא האומן את היונקקדושה ומלכות (גורדון) פ' דברים
ח דיין צריך לשאת את הציבור כאומן את היונק דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' רנג
ח לא דיין לרשעים שהם כו' אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבעלושרגי טובא דרוש יג
ח ע"א א"ל הקב"ה למשה טול מקל והך על קדקדםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תטו
ח ע"א אזהרה לדיין שיסבול את הצבורניבי זהב עמ' שכט
ח ע"א אזהרה לדיין שיסבול את הציבור וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קסח, ריט, שכד
ח ע"א אזהרה לציבור שתהא אימת דיין עליהםפני חיים (פלג'י) עמ' קצט ע"ב
ח ע"א אם בא דין אחר תחילה צריך להקדימועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 238
ח ע"א אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שנוטלים מזה ממון ונותנים לזה שלא כדיןבי חייא ח"א עמ' רמז
ח ע"א דבר א' לדור ואין שני דברים לדורמעשה רוקח (ר"א רוקח) וילך מא ע"ד
ח ע"א דבר אחד לדור אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' לב
ח ע"א דבר אחד לדור ואין ב' דברים לדורתפלה למשה (בנימין) עמ' תכא
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דבריו לדורקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רמב
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורעטרת יהושע במדבר עמ' קנד
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברין לדור, ופרש"י דהיינו מנהיג אחדבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קכד הערה 46, קנז הערה 61
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכז, מהד' ה סי' יט
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכב
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורתהלה לדוד (והרמן) י"ג עיקרים אות ה
ח ע"א דבר אחד לדורבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות ל
ח ע"א דבר אחד לדורדברי חנינא - ת"ת עמ' שלא
ח ע"א דבר אחד לדוריחי המלך עמ' לו
ח ע"א דבר אחד לדורכתונת פסים (תשעא) עמ' רלב, רסה
ח ע"א דבר אחד לדורמאור עינים (תשעה) עמ' תשעו
ח ע"א דבר אחד לדורעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 295
ח ע"א דבר אחר לדורפרי חיים (קנולר) פרשת וילך
ח ע"א דין פרוטה כדין מאהדברי חנינא - רפואה עמ' קיח
ח ע"א דין פרוטה כדין מאהשם דרך דברים עמ' מב
ח ע"א דין שאין אתה יודע הנשים דנין אותוחכמת התורה פנחס עמ' שסג
ח ע"א דין של פרוטה בדין של מאהמנחת מרדכי עמ' שכז
ח ע"א דין של פרוטה כדין של מאהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' מט
ח ע"א הקב"ה אמר כי אתה תביא את הארץ וכו' דבר אחד לדור וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצז, ח"ד עמ' פט, ח"ו עמ' רנג
ח ע"א הקב"ה מחזיר למי שנגזל ממנו מהר"ם שיק ויקרא עמ' יד
ח ע"א ואין שני דבריו לדורגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קס
ח ע"א ואצוה את שופטיכם בעת ההיא וכו' אזהרה לדיין שיסבול את הצבור עד כמה וכו' כאשר ישא האומן את היונקבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' יז
ח ע"א זקנים שבדור עמךתוכחת חיים (תר) חלק ב (סדר וארא) דף מב ע"א (ד"ה ויש)
ח ע"א טול מקל והך על קדקדםדברי שאול דברים עמ' רנ
ח ע"א טול מקל והך על קודקודםבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש כא עמ' 307
ח ע"א טול מקל וכו' דבר אחד לדור וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קכו
ח ע"א יהא עליך דין קטן כדין גדול דין של פרוטה כדין של ק' מנהמאורי אור (אתרוג) פ"י ה"ב עמ' קמד ד"ה כדין של ק' מנה
ח ע"א כי המשפט לאלוקים הוא כאילו אתה דן ומוציא ממון מיד הקב"ה, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' רמו
ח ע"א כתיב ואצוה את שופטיכם בעת ההיא וכתיב ואצוה אתכםבעת ההיא אמ"ר אלעזר אמ"ר שמלאי אזהרה לציבור שתהא אימת דין עליהם וכו'בני ישחק דף נו ע"ד
ח ע"א כתיב כי אתה תבוא את העם, וכתיב כי אתה תביאחיים ביד (סימן ל"ו) דף מד ע"ג (ד"ה ועוד); נפש כל חי דף י"ג ע"ב (מערכת ד אות ב)
ח ע"א לא דיין לרשעים שנוטלין ממון מזה ונותנין לזהמהר"ם שיק שמות עמ' צו
ח ע"א לא דיין שנוטלים מזה ממון אלא שמטריחין אותי להחזירברכת אברהם (תשנד) עמ' נו
ח ע"א לא יסור שבט מיהודה, ותוס'השיר והשבח ח"ב עמ' ג, קיט
ח ע"א מגלגלים חובה ע"י חייבקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רעח
ח ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבמאמץ כח (תשעה) עמ' רנ, תכד
ח ע"א מגלגלין חובה ע"י חייבעולת שבת (אלמושנינו) עמ' קנו
ח ע"א מי כתיב ואשמיעכם ושמעתיו כתיב אי גמירנא גמירנא ואי לא אזלינא וגמירנאמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קכז
ח ע"א משה אמר אתה תביא את העםדברי שאול דברים עמ' רנא
ח ע"א מתקיף לה רבנ"י מי כתי' ואשמיעכםמעשה רוקח (ר"א רוקח) דברים לז ע"ב
ח ע"א נעלם ממשה הלכה משום שאמר תקריבון אליחכמת התורה פנחס עמ' שלח
ח ע"א על דבר זה נענש משה וכו' כתנות אור (תשעג) פ' דברים אות ב
ח ע"א על דבר זה נענש שנא' ויקרב משה את משפטן וכו'ס' חסידים סי' נג
ח ע"א על פסוק באשר ישא האומן את היונקתוכחת חיים (תר) חלק ב (סדר וארא) דף לו ע"ב (ד"ה והכי)
ח ע"א רש"י - דין הקודם לפניך, הקדם לחתוךעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 87
ח ע"א רש"י - נתעלמה ממנו הלבה על שנטל עטרהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 30
ח ע"א שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבלפניני שבח עמ' נה
ח ע"א שיהא חביב עליך דין פרוטה כדין מאה וכו' לאקדומיהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צה
ח ע"א שיהא חביב עליך דין פרוטה כדין מאהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 87
ח ע"א שיהא חביב עליך דין פרוטה כדין של מאה מנהאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' קד
ח ע"ב אין עושין שררה על הציבור פחות משנים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצז
ח ע"ב דבר אחד לדור ולא שני דבריםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רז
ח ע"ב ועד שיודיעוהו שהוא חייב מיתה בבית דיןתורה אור (באנדי) עמ' שפט
ח ע"ב חבר א"צ התראהחכמת התורה בהעלותך עמ' תנט
ח ע"ב חבר אין צריך התראהחכמת התורה פנחס עמ' צג
ח ע"ב חבר אין צריך התראהחכמת התורה שלח עמ' תקכט
ח ע"ב חבר אינו צריך התראהבאר מחוקק (תשעה) עמ' קמט
ח ע"ב כאשר ישא האומן את היונקתוכחת חיים (תר) שמות דף לו ע"א
ח ע"ב כי הוה נחית רב לבבלהשיר והשבח ח"א עמ' רמב
ח ע"ב לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צט
ח ע"ב ע"פ כאשר ישא האומן את היונקתוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' עז
ח ע"ב רבי יוסי ברבי יהודה אומר חבר אין צריך התראהמאכסניא של התורה סי' יט
ח. [ע"י] בדוד אומר אחי ועמי וגו' אם אחי לא עמי, אם עמי לא אחי, אמר רבי אלעזר אמר לישראל אם אתם שומעים לי אחי אתם, ואם לאו עמי אתם, ואני רודה אתכם במקלות וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ט
ח. א"ל משה ליהושע אתה והזקנים שבדור עמהם, א"ל הקב"ה טול מקל בידך והך על קדקדם דבר א' לדור וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שיד
ח. אזהרה לדיין שיסבול את הצבורהתורה והעולם ח"ג עמ' קכז
ח. אזהרה לציבור שתהא אימת ריין עליהן וכו' כאשר ישא האומן את היונקפאר יעקב ח"ג עמ' תיז
ח. אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שנוטלין מזה ונותנין לזה וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף רפג ע"א
ח. אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שנוטלין מזה ממון ונותנין לזה שלא כדין אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבעליופאר יעקב ח"ד עמ' כ
ח. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורדעת תפלה עמ' רעח
ח. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדוריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רה
ח. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורשם אליעזר דף טז ע"ד
ח. דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורלילה כיום יאיר (באום) עמ' 328
ח. דבר אחד לדור ולא שני דברין לדוראור אברהם (זוועהיל) עמ' לא, קסו
ח. דבר אחד לדור ולא שני דברין לדורעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רלד
ח. דבר אחד לדורלישרים תהלה (תשסד) עמ' סט
ח. דבר אחד לדורמאמר הגאולה (תשעט) עמ' פ
ח. דבר אחד לדורעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תסא
ח. דבר אחד לדורשם יחזקאל עמ' שיב, שפו
ח. דבר אחד לדורשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקנג
ח. דבר אחד לדורתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפ, א'רלו
ח. דבר אחד לדורתורי זהב (תשעג) עמ' שנג
ח. דבר אחר לדורזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שמ
ח. דין פרוטה כדין מאה מנהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שא
ח. דין פרוטה כדין מאהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ב
ח. דין פרוטה כדין מאהפאר יעקב ח"ב עמ' תרפד
ח. דין של פרוטה כדין של מאה מנהאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ג פסוק ג
ח. והדבר אשר יקשה מכם אר"ח על דבר זה נענש משהזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף יג ע"א
ח. ולא עוד אלא מטריחין להחזיר ממון לבעליומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קיט
ח. זכו אחישנה לא זכו בעתהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שה
ח. חוששים ללעז על הדייניםפרפרת משה ח"ב עמ' רצא
ח. טול מקל והך על קדקדם דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שצה
ח. טול מקל והך על קדקדםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' כו
ח. טול מקל והך על קדקדםשם יחזקאל עמ' רלג
ח. טול מקל והך על קדקדן דבר אחד לדורהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פז, צה
ח. טול מקל והך על קדקדןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'נג
ח. יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) בבא בתרא דף מב ע"ב
ח. כי אתה תביא טול מקל והך על קדקדם וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שנג
ח. כי המשפט לאלהים הוא אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שנוטלים ממון מזה וכו' שמטריחין אותי וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שנג
ח. כי המשפט לאלקים הואפרפרת הפרשה פרשת נשא פרק ו פסוק כד
ח. כקטן כגדל תשמעון אמר ריש לקיש שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 139
ח. כתיב כי אתה תבוא וכתיב כי אתה תביא, אמר רבי יוחנן, אמר משה ליהושע זקנים שבדור עמך, אבל הקב"ה אמר טול מקל והד על קדקדם, דבר אחד לדור וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ט, יא, פח, תקפ
ח. כתיב כי אתה תבוא וכתיב כי אתה תביאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רט
ח. לא דיין לרשעים שנוטלים מזה ממתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כ
ח. לא דיין לרשעים שנוטלין וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רכז
ח. לא דיין לרשעים שנוטלין מזה ממון וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קעח
ח. לא דיין של רשעים שנוטלין ממון מזה ונותנים לזהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תל
ח. לא דיין שנוטלין ממון מזה ונותנין לזה אלא שמטריחין אותי להחזירישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצג
ח. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תלח
ח. מגלגלין זכות ע"י זכאיפרפרת הפרשה פרשת בהעלותך פרק ט פסוק ח
ח. מגלגלין חוב על ידי חייבתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשעג
ח. מגלגלין חובה ע"י חייב וזכות ע"י זכאישרתי ח"א עמ' קטו
ח. מגלגלין חובה ע"י חייביפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רנה
ח. מטריחין אותי להחזיר ממון לבעליושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מד
ח. מטריחין אותי להחזיר ממון לבעליםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' פ
ח. משה אמר לו ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך וכו'למחר אעתיר עמ' קפא
ח. משה אמר ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' צה
ח. נתעלמה הלכה ממנומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רעח
ח. נתעלמה ממנו הלכה זו וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רח
ח. נתעלמה ממשה הלכהפרדס מרדכי עמ' תקסד
ח. על דבר זה נענש משהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסה
ח. על דבר זה נענש משהפרפרת משה ח"ב עמ' רע
ח. ראוי' היתה פרשה זו להכתב ע"י משה וכו' שמגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבדברי יואל פ' נשא דף קמח ע"א
ח. ראויה היתה פרשה זו להכתב ע"י משהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ה, תקמט
ח. ראויה היתה פרשה זו להכתב על ידי משהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קיב, ש
ח. ראויה פרשת נחלות שתיכתב ע"י משהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנב
ח. שמעוני אחי ועמישבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצב
ח: אזהרה לדיין שיסבול את הציבורתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רעט - ר"י זכאי
ח: אין ממיתין אותן אלא בהתראהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פה
ח: אינו חייב עד שיודיעוהו שחייב מיתת בי"דיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמב
ח: דבר אחד לדור ולא שני דברים לדורמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' של
ח: דומיא דמסית דליכא משה בעי התראהמקראי קדש (תשנג) עמ' רפד
ח: התראה - הבחנה בין שוגג למזידשיחות לספר שמות עמ' רכד
ח: חבר אין צריך התראהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 489
ח: חבר אין צריך התראהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפח, מקראי קדש (תשנג) עמ' ערב
ח: חבר אין צריך התראהשעורי דעת ספר א עמ' קעא
ח: חבר אינו צריך התראהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' שיב
ח: חבר אינו צריך התראהדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק יז פסוק טז(2)
ח: לא ניתנה התראה אלא להבחיןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שד
ח: לא נתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 171, פ"ד הערה 339, 356
ח: עד שיודיעוהו באיזה מיתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצג
ח: צריך להודיעו באיזה מיתה נהרגעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלח
ח: קום עשה לא חשיבמקראי קדש (תשנג) עמ' שנה
ט חכמות בנתה ביתה זה הקב"הטירת כסף דף מג ע"ב
ט ע"א מה שנים נמצא אחד מהן קרוב וכו' כך שלשה וכו'ברית שלום (תעח) דף קכג ע"ד
ט ע"א מה שנים נמצא אחד מהן קרוב וכו' כך שלשה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשצג
ט ע"ב אדם קרוב אצל עצמופניני יחזקאל עמ' שמה
ט ע"ב אין אדם משים עצמו רשעדרכי התשובה עמ' סד
ט ע"ב דעת רב יוסף דמיתה לזה ותשלומין לזה חייב אף בחד מעשהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 7
ט ע"ב הביא הבעל עדים שזינתה והביא האב עדים והזימו לעדות הבעלבי חייא ח"ב עמ' שיח
ט ע"ב הוכחשו בבדיקות ר"מ ס"ל דשמה הכחשה ורבנן סברי דלא שמה הכחשהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תק
ט ע"ב פלוני רבעו לרצונו הוא ואחר מצטרפין להרגולמדנות (תשנח) פ' שופטים אות קיח
ט ע"ב רש"יסמיכה לחיים (סימן י"א) דף ע"ט ע"ג (ד"ה ואם)
ט ע"ב תוס' ד"ה לרצונוסמיכה לחיים (סימן ט) דף ע"ו ע"ג (ד"ה ועוד)
ט. אדם קרוב אצל עצמופרדס מרדכי עמ' תלח
ט. בודקין אותן בד' חקירותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעג
ט. הנטפל לעושי מצוה כעושה מצוהויואל משה מאמר ב סי' ז עמ' רד
ט. הניטפל לעושה מצוה כעושה מצוהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קמב
ט. נטפל לעושי מצווהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עג
ט. פלוני דבעני לאונסימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צח
ט. תוס' עידי האבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קד
ט: אדם קרוב אצל עצמודרך חיים (תשע) פ"א הערה 931, פ"ו הערה 778
ט: אדם קרוב אצל עצמומגדל עוז (תשעח) עמ' תרטז
ט: אדם קרוב אצל עצמומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכט
ט: אדם קרוב אצל עצמושיחות לספר ויקרא עמ' רד, שסב
ט: אדם קרוב אצל עצמושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' סט
ט: אין אדם משים עצמו רשעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קמא
ט: אין אדם משים עצמו רשעמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצא
ט: הביא הבעל עדים שזינתה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קכ-קכב
ט: והלא מימי אוקיינוס מלוחין הן, אמר לו ממתקין בעביםדברי יואל פ' עקב דף עח ע"א
ט: פלוני ובעני לאונסו וכו' לרצונו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קו
ט: פלוני רבעו לאונסו הוא ואחר מצטרפין להורגותפארת ראובן עמ' רסב
ט: פלוני רבעני לאונסי הוא ואחר מצטרפין להורגוחנן אלקים עמ' רמט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קט
ט: רש"י ד"ה רבא אמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קיג
ט: תוס' ד"ה ואין אדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קד-קה
ט: תוס' ד"ה ואין אדםתפארת ראובן עמ' רסא
ט: תוס' ד"ה לרצונופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קיד
ט: תוס' ד"ה לרצונותפארת ראובן עמ' רס
ט: תוס' ד"ה עדי האבתפארת ראובן עמ' רנט
י הני ג' כנגד ברכת כהניםטירת כסף דף רנז/רצ ע"ד
י ומן המקדש לא יצא מקדושתו לא יצאעולה ליפה סי' נו
י מלקות במקום מיתה עומדתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תריד
י ע"א אדם קרוב אצל עצמופניני יחזקאל עמ' שמה
י ע"א כל ישראל יש להם חלק לעוה"בחכמת התורה קדושים עמ' רכח
י ע"א כל ישראל יש להם חלק לעולם הבאחכמת התורה אמור עמ' רכא
י ע"א מכות במקום מיתה עומדתעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 99
י ע"א מלקות במקום מיתה עומדתנשמת כל חי חלק א (סימן ל"א) דף ל"א ע"ג (ד"ה תשובה)
י ע"א מלקות במקום מיתה עומדתתורת אביגדור ח"ד עמ' רנב
י ע"א מלקות במקום מיתהדברי שאול ויקרא עמ' קטו
י ע"א משום ר' ישמעאל אמרו בעשרים ושלשה וכו' רבא אמר מלקות וכו'הר המוריה עמ' רכד
י ע"א פלוני בא על אשתי הוא ואחר מצטרפין להורגו וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' יא
י ע"א תוס' ד"ה מלקותדברי שאול ויקרא עמ' קטו
י ע"ב אין מעברין את השנה אלא במזומנין להאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפו
י ע"ב דתניא ר"א בר צדוק אומר כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמה, רסז, רעו, רעז
י ע"ב זמן נשיא צריך גדי סימן, ת"ר אין מעברין את השנה וכךמגילת סמנים עמ' צד
י ע"ב חישב לא קתניבית אהרן (קריספין) דף כב ע"ד
י ע"ב יעקב פדה את אברהםפרי חיים (קנולר) פרשת תזריע
י ע"ב לא ליקדשא וממילא ליעבראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רטו, רמד
י ע"ב משה אמר יקוב הדין את ההר, אהרן אוהב שלוםציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' צג
י ע"ב עיבור השנה בשלשה וכו'. הני שלשה וכו' כנגד מי וכו' חד אמר כנגד ברכת כהניםאוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' ריט
י ע"ב ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר אסור לבצועס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קי
י ע"ב רש"י - אם לא נראה החודש בזמנוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכח
י ע"ב רש"י ד"ה חישוב דעיבוראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסח, רע, רעז
י ע"ב רש"י ד"ה לאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רעז
י ע"ב רש"י ד"ה שנים אומרים אינה צריכהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפה
י ע"ב רש"י ד"ה שנים אומרים לישבאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפה
י ע"ב תוס' ד"ה ואיידיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רעא
י ע"ב תוס' ד"ה שכברימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכו
י ע"ב תוס' ד"ה שכנר - בירושלמי רבא בר זבדא בשם רב טעמא דר' אלעזר בר' צדוק כיון שב"ד שלמעלה רואין שאין מקדשין אותה מקדשין הןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצז
י ע"ב תניא כיצד אמר רשב"ג וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפה
י. אם מלקות במקום מיתה עומדתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפו-קפז
י. אמר פלוני בא על אשתו הוא ואחר מצטרפין להורגומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שסג
י. אמר רבא פלוני בא על נערה המארוסה והוזמו, נהרגין ואין משלמין ממון, בתו של פלוני והוזמו, נהרגין ומשלמין ממון, ממון לזה ונפשות לזהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צו
י. אפילו הוא רעהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמג
י. בעי רבא פלוני רבע את שורי מהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קט
י. הא תו למ"ל היינו הךתפארת ראובן עמ' רסא
י. הני שלשה תמשה ושבעה כנגד מיחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צב
י. למה לי אומדנא למלקות למחייה ואי מאית לימותלהורות נתן ויקרא עמ' רפה
י. למחי' ואי מאית לימותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנו
י. מאי קמ"ל רבא פלגינן דיבורא היינו הךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קז
י. מחלוקת אם מלקות בעי ב"ד של כ"גתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיד(לה) {תלוי אם מלקות לכפרה, או לתוכחה על העתיד}
י. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שעוסקים בתורהיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קנט
י. מיתה לזה ממון לזה והוזמו נהרגין לזה ומשלמין לזהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קב
י. מכות בשלשה דייגיםפנים מסבירות עמ' תד
י. מכות בשלשה דכתיב ושפטום שנים ואין בי"ד שקול הרי שלשהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעז
י. מכות בשלשה מנהני מילי וכו'תפארת ראובן עמ' רמח
י. ממון לזה ונפשות לזהשם אליעזר דף קכח ע"ד
י. פלוני בא על בתו של פלוני והוזמו נהרגיןפנים מסבירות עמ' קלז
י. פלוני רבע שורוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סב
י. רב אשי אמר לעולם חישוב קתניתפארת ראובן עמ' קפו-קפח
י. רש"י ד"ה הדר פשטהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קד, קטו
י. רש"י ד"ה משום וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפז
י. תוס' ד"ה בפלוגתאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רנה
י. תוס' ד"ה מלקות, טעם דמלקות במקום מיתה עומדתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכח
י: אחר שלקה אחיך בעינאלהורות נתן במדבר עמ' מא
י: איזהו משפט שיש בו צדקהאהבת חיים (דייטש) עמ' שכב
י: הבית דין נקראים רואי פני המלךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפז (רעג) {שרואים הפנים של בחינת המלכות על ידי סילוקם כיסוי הפנים}
י: כנגד שלשה שומרי הסף וכו', ורש"י, אשכחנא דמלכותא דארעא וכו' ועיבור השנה מטכסיסי מלכות שמים הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פד, פו (מג) {ענין העיבור רומז במדת מלכות העליונה}
י: מלקות במקום מיתה עומדתפנים מסבירות עמ' פח
י: שלשה חמשה ושבעה כנגד ברכת כהנים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שיז
יא משמתו נביאים אחרונים נסתלקה רוחה"קשומע תפלה ח"ב עמ' קכז
יא ע"א אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו (וגליון הש"ס)לקוטי שיחות חל"ח עמ' 41
יא ע"א אין מעברים את השנה אלא במזומניםשעורי דעת ספר ב עמ' רלח
יא ע"א אין מעברין את השנה אא"ב ירצה נשיאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנז
יא ע"א אין מעברין את השנה אלא אם כן ירצה נשיא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קע
יא ע"א אין מעברין את השנה אלא וכו'מאכסניא של התורה סי' טו, לה
יא ע"א אין מעברין את השנה לא מפני הגדיים וכו' אבל עושין אותן סעד לשנהמגילת סמנים עמ' צד
יא ע"א אין מעברין את השנה לא מפני הגדיים וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שא
יא ע"א אין מעברין את השנה מפני הגדיים והטלאים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 270
יא ע"א אלא אם כן היתה צריכה ורש"י ותוס'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצט, שז
יא ע"א אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרכתיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שח
יא ע"א אלא שאין דורו זכאי לכך בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישב עמ' מ
יא ע"א בהלל הזקן... הי חסיד הי עניו כו' שמואל הקטן... הי חסיד הי עניולקוטי שיחות חל"ח עמ' 41
יא ע"א דגוזליא רכיכין כו' וזימנא דאביבא לא מטאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שב
יא ע"א הלכה למעשהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלב
יא ע"א ואופיפית על שתא דא תלתין יומיןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנא
יא ע"א ומחמת כיסופא הוא דעבדתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קמו, קמז, קעה, שיא {מכאן דמותר לשנות כדי שלא יתבייש אחר}
יא ע"א ומעשה ברבן גמליאל שהלך ליטול רשות וכו' ועיברו את השנה על מנת שירצה רבן גמליאל, וכשבא רבן גמליאל ואמר רוצה אני נמצאת שנה מעוברת אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קעג
יא ע"א ומפני גליות ישראל שנעקרו ממקומן ועדיין לא הגיעודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שמה ד"ה ובזה
יא ע"א ונתנה עליהם בת קול מן השמיםדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' מה
יא ע"א ועקן סגיאן עתירן למיתי על עלמא וכו'מגילת סמנים עמ' נה
יא ע"א ור"ח מהיכא גמיר לה מר"מ ור"מ מהיכא גמיר להאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תכח
יא ע"א ור"ח מהיכא גמר לה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' נט
יא ע"א ורש"י מעברין את השנה מפני גליות שנעקרו ממקומןדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שכא
יא ע"א יצתה בת קול ראוי שתשרה שכינה על אחד מהם כד בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישב עמ' לט
יא ע"א כבשי פניהםפרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
יא ע"א כי הא דיתיב רבי וקא דריש והריח ריח שוםתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קיב
יא ע"א כמה עיבור השנה וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנ
יא ע"א מהרש"א (לדעת ריב"ל דענוה גדולה מכולן) - ענוה מביאה לידי רוה"קלקוטי שיחות חל"ח עמ' 40
יא ע"א מי שאכל שום יחזור ויאכל שוםאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רלח
יא ע"א מעשה באשה א' שבאה לבית מדרשו של ר"מ אמרה א' מכם קדשני בביאה, עמד ר"מ וכתב לה גט עמדו כתבו כולם ונתנו להס' חסידים סי' כב
יא ע"א מעשה בר"ג וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' רצח
יא ע"א מעשה בר"ג שאמר וכו' אמר מי הוא שעלה שלא ברשות ירד וכו'מגילת סמנים עמ' צד
יא ע"א מעשה ברבן גמליאל וכו' עמד שמואל הקטן ואמר אני שעליתי שלא ברשותס' חסידים סי' תרכט, תרמב
יא ע"א מעשה דר"מס' חסידים סי' כב
יא ע"א מעשה דרבן גמליאל ושמואל הקטןס' חסידים סי' תרכט
יא ע"א מפני גליות שנעקרופרי חיים (קנולר) פרשת אמור
יא ע"א משמתו נביאים האוזרונים וכו' נסתלקה רוה"ק וכו' היו משתמשין בב"קתהלה לדוד (והרמן) פרק קלה פסוק טו הערה ו
יא ע"א פ"א היו מסובין בעליית בית גוריאניבי זהב עמ' תכג
יא ע"א קם שמואל הקטן לצאתס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעב
יא ע"א ראוי שתשרה עליו השכינה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקכג
יא ע"א ראוי שתשרה עליו שכינהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קח
יא ע"א ראוי שתשרה עליו שכינהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קיא
יא ע"א רש"י ד"ה וזימנאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שב
יא ע"א רש"י ד"ה מיהושע, שלא רצה הקב"ה לגלות וכו'רנת יצחק יהושע עמ' עא, משלי עמ' שכ
יא ע"א רש"ימנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
יא ע"א שמואל הקטן עלה למנין עיבור השנה עם ר"ג וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' ק
יא ע"א שמואל הקטן, הכריזו עליו שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו ראוי לכךדרשות באר יצחק עמ' רנח
יא ע"א שמואל הקטן... אף הוא אמר כו' מרש"י - שרתה עליו שכינה שנתנבא וכו')לקוטי שיחות חל"ח עמ' 44
יא ע"א תוס' - "מכה בכח" - טה"ד וצ"ל "מדבר בכח"תורת מנחם חל"ז עמ' 37
יא ע"ב אין מעברים שנים בחו"לגנא דפלפלי עמ' שפח
יא ע"ב אין מעברין את השנה אלא ביוםאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצ
יא ע"ב אין מעברין את השנה בשני רעבון וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 282
יא ע"ב אין מעברין את השנה בשני רעבון כו' ורש"יאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצט
יא ע"ב אין מעברין את השנה בשני רעבוןבאר שרים פרשת כי תבא דרוש ד אות ז
יא ע"ב אין מעברין את השנים אלא ביהודה ואם עיברוה בגליל מעוברתתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה ג
יא ע"ב אין מעברין את השנים אלא ביהודהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכו
יא ע"ב אין מעברין את השנים אלא ביהודהדרשות מהר"ם חביב עמ' רצא
יא ע"ב אין מעברין את השנים אלא ביהודהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קט
יא ע"ב אין מעברין השנה אלא ביהודהצמח צדקה עה"ת עמ' פג
יא ע"ב בזמן ר"ג עיברו השנה בשביל פסחיםציץ השדה - שדי יער עמ' שכז, שכה
יא ע"ב דזמן ביעורא מטא ורש"י שםדברי טובה יהושע ח"ב עמ' שנג
יא ע"ב הטעם שאין מעברים שנים בחו"ל וכו' ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קפא
יא ע"ב ואוסיפנא על שתא דא תלתין יומיןערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 294
יא ע"ב מכאן למד ר"ג כתב שפיר מילתא באנפאי ובאנפי חבראיס' חסידים סי' טו
יא ע"ב מעברין על האביבשארית ישראל (תשעד) דרוש ג עמ' 57
יא ע"ב מעשה בר"ג וכו' מהודעין אנחנא לכון דגוזליא רביכין ואימריא ערקיןמגילת סמנים עמ' צד
יא ע"ב מעשה בר"ג שהיה יושב וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שג
יא ע"ב על ג' סימנין מעברין את השנה על האביב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 281, 280
יא ע"ב על ג"ד מעברין את השנה וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קע
יא ע"ב על האביב, רש"י שארית ישראל (תשעד) דרוש ג עמ' 57
יא ע"ב על שלשה דברים מעברין את השנה וכו' איבעיא להו על התקופה שמחין או על התקופה מעברין תיקוצמח צדקה עה"ת עמ' פג
יא ע"ב על שלשה דברים מעברין את השנה על האביב וכו'שם דרך ויקרא עמ' דש
יא ע"ב על שלשה דברים מעברין את השנה על האביבשם דרך דברים עמ' עא
יא ע"ב ר"ג כתב שפרא מילתא באנפאי ובאנפי חביריס' חסידים סי' טו
יא ע"ב ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רלג, רנו
יא ע"ב רש"י - שמביאין העומר מעבה"יציץ השדה - שדי יער עמ' קפא
יא ע"ב רש"י ד"ה חמןאחרית השנים עמ' יג, לט
יא ע"ב רש"י ד"ה על שתיים, בגדר חשבון השניםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' א
יא ע"ב רש"י ד"ה על שתים מהןפנינים על התורה ומועדים עמ' קמ
יא ע"ב רש"י ד"ה שכנו של מקוםאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכז, רצ
יא ע"ב רש"י ד"ה שכנו של מקוםרנת יצחק ישעיה עמ' תסט
יא ע"ב שאין מעברין חדשים בחוץ לארץדברי שאול בראשית עמ' תקכח
יא ע"ב ת"ר אין מעברין את השנהזאת ליעקב דברים עמ' רמח
יא ע"ב ת"ר על שלשה דברים מעברין כו' ורש"י ותוס'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שא, שב, שה
יא ע"ב תוד"ה אין מעברין, מותר לחשב חודשים בחו"לגבורת יצחק שבועות עמ' תב
יא ע"ב תוס' ד"ה אין מעבריןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכז, רלב, ש
יא ע"ב תוס' ד"ה דלמאמגילת סמנים עמ' צד
יא ע"ב תנו רבע על שלשה מעברין את השנה על האביב ועל פירות האילן ועל התקופהשם דרך שמות עמ' פא, שטו
יא ע"ב תקיפי קמאי וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קח
יא ע"בישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 97, 66
יא עמד שמואל הקטן כו' המדרש והמעשה במדבר פרשת בהעלתך
יא ת"ר פעם אחת היו עסוקין בעליה ביבנה ויצאה ב"ק מה"ש יש כאן א' שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכך נתנו חכמים עיניהם בשמואל הקטן וכו'כבוד לאיש דף סח ע"ב
יא. אין מעברין אלא ברשות נשיאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רט
יא. אין מעברין את השנה אא"כזבחי צדק (דיסקין) עמ' רלב
יא. אין מעברין את השנה אלא במזומנים לה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ו/ז סימן כג דף נח ע"א; בית יהודה (מודינא, שצה) פרק א דף כו/ז ע"ב
יא. אין מעברין את השנה אלא במזומנים להפרפרת משה ח"ב עמ' רצא
יא. אין מעברין את השנה אלא במזומניםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף נח ע"א
יא. אין מעברין את השנה אלא במזומניםפרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק פסוק טז פסוק כח
יא. אין מעברין את השנה אלא על מנת שירצה הנשיא שפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק ד
יא. אין מעברין את השנהזבחי צדק (דיסקין) עמ' קמג
יא. אין מעברין את השנים אלא ביהודהפנים מסבירות עמ' רנה
יא. אלא שאין הדור ראוי לכךאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רמה
יא. ברש"י ד"ה ומפני, שנעקר ולעלות לרגלרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עב
יא. גוזליא רכיכין ואמריא דעדקיןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נ
יא. הי חסיד הי עניו תלמידו של עזראתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רסט - ר"י דרעי
יא. הי עניו הי חסיד מתלמידיו של עזרא אשכבתיה דרבי ח"א עמ' נו, ח"ב עמ' צג
יא. הלך ר"ג לבית ההגמון ועברוהמקראי קדש (תשנג) עמ' ר
יא. השכימו לי שבעה לעלייהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפ
יא. וכי דלטור אני לךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרל
יא. ומפני גליות ישראל שנעקרו ממקומןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רסז (עתר) {אם מחויבין לעלות לארץ ישראל לעשות הפסח}
יא. ור' חייא מהיכי גמר לה מר"מ ור"מ מהיכי גמיר לה משמואל הקטן ושמואל הקטן מהיכי גמיר לה ורש"י ומהרש"אמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשעז
יא. ורבי חייא מהיכא גמיר לה, מרבי מאיר וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רעט
יא. חס ושלום לא תהא כזאת בישראלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 577
יא. יש ביניכם אחר שראוי שתשרה עליו שכינהכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קעז
יא. יש כאן א' שראוי שתשרה עליו השכינה וכו' נתנו חכמים עיניהם בשמואל הקטןשל"ה (תט) ש' האותיות דף עב ע"א, ותענית דף רט ע"ב
יא. יש כאן א' שראוי שתשרה עליו כו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שלב, דברים עמ' ס
יא. יש כאן א' שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכךדברי יואל פ' שמות דף מז ע"א
יא. יש כאן א' שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קצט
יא. יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' פב
יא. יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קל
יא. יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שמג
יא. יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריג
יא. יתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום, אמר מי שאכל שום יצא, עמד רבי חייא ויצא עמדו כולן ויצאו וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' קפב
יא. כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולםמקראי קדש (תשנג) עמ' י
יא. כמה סיבות שבגללם הוזקקו הבי"ד לעבר חדשים ושניםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שד
יא. מי שאכל שום יצאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רו
יא. מלך לא דן ולא דנין אותומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - דרשה נגד הבחירות עמ' שכו
יא. מעברין את השנים מפני התקופה ומפני האביבמקראי קדש (תשנג) עמ' עא
יא. מעברין השנה מפני גליות ישראלשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קיב
יא. מעברין לעולי רגליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רא
יא. מעברין שנים וכו' ותנורי פסחים נעקריםמקראי קדש (תשנג) עמ' קט
יא. מעשה בר"ג שאמר השכימו לי שבעה לעליה וכו'מצור דבש עמ' עג
יא. מעשה בר"ג שאמר השכימו עלי שבעה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' שעח
יא. מעשה ברבן גמליאל שאמר השכימו לי ז' לעליה וכו'יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק א דף רפג ע"ג-ע"ד; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ד ע"ב
יא. מעשה ברבן גמליאלבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שעז
יא. מעשה בשמואל הקטן וברבי חייאדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' עד
יא. משמתו נביאים אחרונים וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שפה - ר"י עטייה
יא. משמתו נביאים אחרונים נסתלקה רוה"קודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קנב
יא. משמתו נביאים אחרוניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשטו
יא. משמתו נביאים דאחרונים נסתלקה נבואה מישראל וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תרומה דף קלו/ז ע"ג
יא. משמתו נביאים האחרונים וכו' נסתלקה רוה"ק מישראל וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רפז
יא. משמתו נביאים וכו' בטלה רוה"ק מישראלתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שלז - רב"צ מוצפי
יא. משמתו נביאים ראשונים נסתלקה רוח הקודש מישראל והיו משתמשין בבת קול נפש יוסף (תשעד) עמ' שיא
יא. נסתלקה רוח הקודש מישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיט
יא. נתנה בת קול יש אחד ראוי שתשרה עלינו שכינה כמשהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' דש
יא. נתנו עיניהן בשמואל הקטןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמב
יא. נתעברה שנה נתעברה לויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קטו
יא. עיקר הקביעות תלוי במלך ונשיא שסוד העיבור תלוי בהםשבט מישראל (קרמניץ) פרק עה פסוק ג
יא. ראוי הוא פלוני שתשרה עליו שכינה אלא שדורו גרם לועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תמא
יא. ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכךברית אברם עמ' תקפח
יא. ראוי שתשרה עליו שכינהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קפו
יא. ראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראויגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שא
יא. רש"י - עזרא התודה משום ערבותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נד
יא. שמואל הקטן היה מתלמידי רבן גמליאלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1702-1703
יא. שמואל הקטןנטע שעשועים (תשסה) עמ' ו
יא. שמואל הקטןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כג(עז)
יא. תוס' - ביאור ענין 'בת קול'פאר יעקב ח"ד עמ' סז
יא. תוס' ד"ה בת קול - י״א שמתוך הקול שיוצא מהשמים יוצא קול אחר ואותו שומעים נפש יוסף (תשעד) עמ' שיא
יא. תוס' ד"ה בת קול, יש אומרים שלא היו שומעין קול היוצא מן השמים אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחר וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף שלז ע"א
יא. תקופה חג הסוכותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ער
יא: אין מעברין אלא ביהודה ואם עברוה בגליל מעוברתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עז
יא: אין מעברין את השנה אלא ביהודהדברי אש (כץ) עמ' רנב
יא: אין מעברין את השנה אלא ביהודהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רחצ, שסד-שסה {שניהם בחינת מלכות}
יא: אין מעברין חדשים אלא ביהודהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רכז
יא: אף קדוש החודש ביוםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' עה
יא: וכתוב לאחנא בני גלילאה וכו', וכתוב לאחנא בני דרומא וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שה-שו {בני גליל מעלתם חכמה (זיתים), בני יהודה מעלתם דעת (חטים)}
יא: לאחר החורבן הקריבו קרבן פסחאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכו
יא: לאחר החורבן הקריבו קרבן פסחאור אברהם על ספר המצוות עמ' קטו, קכ, תמז
יא: מביאין עומר מעבר הירדןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיד
יא: מי שנה במדבר היו עצמות יהודה מגולגלין בארוןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שעז
יא: מעברין את השנה מפני חדש האביבפאר יעקב ח"ב עמ' תתלב
יא: עיבור השנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עד {ישראל מונין ללבנה וגם לחמה}
יא: עיבור השנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פג
יא: עיבור השנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צד-צו {אם התחיל מאדם הראשון}
יא: על ג' דברים מעברין את השנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מא
יא: על שלש ארצות מעברין את השנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסד {השוואות בשלש ארצות}
יא: על שלשה דברים מעברין את השנהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רז, שי
יא: רש"י - על שתים מהן אפילו על עברשערי שיש יהושע ח"א עמ' צה, צז
יא: רש"י ד"ה על שתיםוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קב
יא: רש"י ד"ה על שתיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעב
יא: תוס' - אין מעברין, לחשוב החדשים מותר בחו"לפאר יעקב ח"ב עמ' תקעד
יא: תוס' ד"ה אין, אם אין גדול כמותו בארץ ישראל, רשאי לעבר בחוץ לארץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסט-קע
יב אין לך מקום בא"י ?לה לבשל פירותיה כבעל שלישהדברי איש דף יג ע"ב
יב אין לך קלה בא"י בבעל שלישהמשכנות יעקב (נעים) דף קלו/קלז ע"ב
יב ע"א אין מביאין ירק מחוצה לארץ ורבותינו התירו מאי בינייהו וכו'זכור לדוד עמ' עה
יב ע"א אין מעברין אלא אדראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ריט, רכב
יב ע"א אין מעברין אלא אדרהר המוריה עמ' צט
יב ע"א אין מעברין את השנה לא בשביעית כו' ורש"יאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצט
יב ע"א אין מעברין את השנה לא משנה לחבירתה וכו' מעשה בר"ע וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' פד
יב ע"א אין מעברין כו' לפני ר"ה ורש"יאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכז, רמב, רסב, רסט
יב ע"א ויאכלו אחר העומררנת יצחק מלכים עמ' רסד
יב ע"א ולא כמוצאי שביעית וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שג
יב ע"א זוג אתא מרקת וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קעה
יב ע"א עמוסי יריבי נחשון וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 205
יב ע"א קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רלד
יב ע"א רב יהודה ורב נחמן ח"א אחד ממונה על כולם וח"א כנגד חדש העיבורמגילת סמנים עמ' קח
יב ע"א רש"י ד"ה אין מעבריןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכט
יב ע"א שלחו לי' לרבא זוג בא מרקת ותפסו נשר ובידם דברים הנעשים בלוז ומאי ניהו תכלתהדרש והעיון בראשית מאמר קנט
יב ע"א שעיבר ורש"י ותוס' ובר"ןרנת יצחק דברי הימים עמ' רנב
יב ע"א ת"ר אין מעברין את השנה מפני הטומאהיערי עם דבשי ח"ב עמ' עח
יב ע"א ת"ר אין מעברין כו' ולא שלש שנים זו אחר זו וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שב
יב ע"א תוס' ד"ה אין מעבריןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכב
יב ע"א תוס' ד"ה אין מעבריןבי חייא ח"ב עמ' רצה
יב ע"א תניא רבי אומר ואיש בא מבעל שלישה כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שא
יב ע"ב אין מעבדין את השנה מפני הטומאה וכו' כתנות אור (תשעג) פ' בא אות א
יב ע"ב אין מעברין את השנה כיום ל' של אדראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסד
יב ע"ב אין מעברין ניסן בניסןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנא
יב ע"ב אלמא אית ליה טומאה דחויה היא בצבור וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קמט
יב ע"ב בזמן ר"ג תלו עיבור השנה בשביל פסחים (והיה אחר החורבן)ציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' פ
יב ע"ב השיאם לעשות פסח שנירנת יצחק דברי הימים עמ' רנו
יב ע"ב והוא עיבר ניסן בניסן וכו' שהשיא את ישראל לעשות פסח שנידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שעב ד"ה והבא
יב ע"ב והוא עיבר ניסן בניסןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצד
יב ע"ב ולית ליה לחזקיה החודש הזה לכם כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכד, רסד
יב ע"ב ולית ליה לחזקיה זה ניסןיערי עם דבשי ח"ב עמ' עז
יב ע"ב זה ניסן ואין אחר ניסןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכב
יב ע"ב חזקיהו עיבר ניסן בניסןציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' פ
יב ע"ב טעה כדשמואל כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמא
יב ע"ב כי אכלו את הפסח כלא ככתובאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסד
יב ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה וכו' כאלו ילדותהלה לדוד (והרמן) פרק א פסוק ג הערה טז, פרק קיט פסוק עז הערה עט, פרק קיט פסוק קנח הערה רלז
יב ע"ב כל עיר שאין בה עשרה וכו' ורש"יאור שרגא עמ' רפח
יב ע"ב עיכרוה מאיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסו
יב ע"ב צריך שיעבור ויעשה תכף להתראהמאכסניא של התורה סי' נב
יב ע"ב קידשו מאיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסח
יב ע"ב רבי יהודה אומר אינה מעוברתאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמז
יב ע"ב רש"י ד"ה אין מקדשיןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסו
יב ע"ב רש"י ד"ה ואין אחר ניסןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכד
יב ע"ב רש"י ד"ה ניסן בניסןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצד
יב שנת בצורת היתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכח
יב. אין מעברין את השנה בשני רעבוןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' כז
יב. אין מעברין את השנה מפני הטומאהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רט
יב. אין מעברין את השנה מפני הטומאהפנים מסבירות עמ' רד
יב. בי"ד ישבו וקבעו וכו'פני מלך מועדים עמ' רלב
יב. בקשו לקבוע נציב אחד וכו' נציב לישנא דירחא הוא דכתיב ולשלמה שנים עשר נציביםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פו (מג) {המשילו י"ב חדשי השנה בי"ב ממוני מלכות, דלבנה מדת מלכות}
יב. בקשו לקבוע נציב אחדתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רטו
יב. השבטים מבזים אותו ראיתם בן פוטי וכו' והרג נשיא מישראליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפה
יב: אין מעברין ניסן בניסןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רסא
יב: מכדי מפוריא דרשינן להו בהלכות פסחיםמקראי קדש (תשנג) עמ' שע
יב: מפוריא לפסחאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלח
יב: שואלין ודורשין קודם הפסח ל' יוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קצג
יב: תוס' ד"ה שטומאה הותרה בציבור, אין הדבר תלוי בציבורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ק
יג ע"א אין מעברין אלא אדרבי חייא ח"ב עמ' רצה
יג ע"א באלול היו ב"ד מעיינין בעיבור השנה אלא שאין מגלין תיכףתשואות חן (תשסח) עמ' קלח
יג ע"א המתמנה פרנס על הציבור, מהרש"אדברי שאול במדבר עמ' קכד
יג ע"א ושניהם מקרא אחד דרשו דכת' חג האסיף וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 280, 279
יג ע"א חג הסוכות צריך להיות בתקופה החדשה ולא בתקופת תמוזשם דרך שמות עמ' שטו
יג ע"א מקצת חג בעינן, ותוס'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' א
יג ע"ב ברם זכור אותו האיש לטוב ור"י בן בבא שמו שאילמלא הוא נשתכחו דיני קנסות מישראלס' חסידים סי' תתקנה
יג ע"ב העדה המיוחדים שבעדהאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נב עמ' 170
יג ע"ב ויסמוך את ידיו עליואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלח
יג ע"ב וכ"ת משה במקום שבעים וא' קאיצמח צדקה עה"ת עמ' כח
יג ע"ב משה במקום שבעים וחד קאי וק' מסוגית ר"ה דף כ"הברית אברהם (בושערה) דף עא ע"ב
יג ע"ב משה במקום שבעים וחד קאידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רסט ד"ה אל
יג ע"ב משה במקום שבעים וחד קאיימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רסט, רעא
יג ע"ב משה רבעו במקום שבעים ואחד קאימוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קכב
יג ע"ב רש"י - וליעברה לאדרימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלג
יג תוס' בשם מדרששארית יעקב (אלגזי) דף קכב ע"ג
יג. אין מעברין משנה לחבירתהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שכא
יג. אלא בטלו דיני קנסותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיח
יג. מחלוקת אי כוליה חג בתקופת אביב בעינןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מא
יג. מלמד שעלו שמש וירח לזבול אמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצאדברי יואל פ' קרח דף מט ע"א
יג. מעשה בחזקיה מלך יהודה שעיבר את השנה וכו' ובקש רחמים על עצמו וכו' מפני מה ביקש רחמים על עצמו שאין מעברין אלא אדר והוא עיבר ניסן בניסןדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רלה
יג: אסור לומר המתן לי בצד ע"זפרפרת הפרשה פרשת ראה פרק יב פסוק ג
יג: בידא ממש סמכינן ליהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלב
יג: וכ"ת משה במקום שבעים ואחד וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' צה
יג: מסמך סבי בשלשה מנלןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רה, רח, רט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכב, ריב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיד
יג: מעשה בחזקיה מלך יהודה שעיבר את השנה מפני הטומאה וביקש רחמים על עצמודברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שיח
יג: משה במקום ע"א קאייוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלב
יג: סמיכה בידיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רה
יג: סמיכת זקנים בכ"גשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלה, רעז
יג: שמור אביב של תקופהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צד
יג: תסגי בחד או לבעי ע"אעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפז
יד הוי קבל וקייםאם הבנים ח"א דף ח ע"ד
יד זקניך וכו' עד איבעיא להו ראב"י בחדא פליג ותוס' ד"ה יכול זקני וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף כז ע"ב
יד ע"א א"ר יהושע בן לוי אין סמיכה בחוצה לארץ וכו'הר המוריה עמ' צ
יד ע"א אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו כל עונותיואוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 199, 205
יד ע"א אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו כל עונותיולחם רב על סדור התפילה אות תקיד
יד ע"א אין אדם עולה לגדולה אא"כ נמחלו לו כל עונותיומנחת ישראל עמ' צז
יד ע"א אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוחלין לו על כל עונותיוהר המוריה עמ' קנב
יד ע"א אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוחלין לויחל ישראל אבות ח"ד עמ' קלג
יד ע"א אין נסטכין לבית עלירנת יצחק שמואל עמ' מט
יד ע"א אין סמיכה בחו"לאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלה
יד ע"א אין סמיכה בחוצה לארץברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 90
יד ע"א אמר רבי אלעזר, הוי קבל וקייםכתונת פסים (תשעא) עמ' כה
יד ע"א אמרו משה מת יהושע מכניסבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר ריד אות ב
יד ע"א בעובדא דר"מ דסמכי' ר"ע ולא קבל וסמכיה ריב"ב וקבלסוכת דוד (שירירו) דף סב ע"ד
יד ע"א בתורת חיים זקן, זה קנה חכמה, משום שחכמה הוא הקנין היחידיבאר שרים פרשת דברים דרוש ה אות ג
יד ע"א דרבי זירא אטמר מלמסמכיהדברי שאול במדבר עמ' ג
יד ע"א הוי קביל וקייםמנחת ישראל עמ' קכד, קעט
יד ע"א הוי קבל וקיים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' פב, קה
יד ע"א הוי קבל וקיים, ורש"יהכתוב לחיים דף יד ע"א (מזמור י"א פסוק ב - לירות במו אופל); נפש חיים דף קנז ע"ב (דף ר"מ ע"א, מערכת נ' אות ל"ט ד"ה ואפשר)
יד ע"א הוי קבל וקייםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת כי תשא מאמר א
יד ע"א הוי קבל וקייםדברי שאול במדבר עמ' ג
יד ע"א הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכיןבי חייא ח"ב עמ' רלג
יד ע"א הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לו הופכיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלה ע"ד
יד ע"א התלמידים שסמך רע"קתורת מנחם חמ"ז עמ' 277
יד ע"א וארגז ששיגרו בו פלשתים דורון לאלהי ישראל מונח וכו' ועליו ס"ת מונחמכשירי מצוה עמ' קצה
יד ע"א ור' מאיר ריב"ב סמכיה וכו'עשות משפט עמ' סח ד"ה ולענ"ד
יד ע"א זרע עלי נתקללו לא יהיה זקןצמח צדקה עה"ת עמ' פב
יד ע"א חכמים סמכו לתלמידיהםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכה
יד ע"א כי סמכוה לר' זירא וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' ס, ח"א עמ' שיא
יד ע"א כי סמכוה לר' זיראהשיר והשבח ח"א עמ' קט
יד ע"א כל הסומך יהרג וכל הנסמך יהרגיחל ישראל אבות ח"ג עמ' עד, ח"ד עמ' קיג
יד ע"א כל מן דין סמוכו לנאאגרות הראיה ח"ה עמ' פח
יד ע"א לעולם הוה קבל וקייםצמח צדקה עה"ת עמ' קמה, קמו
יד ע"א לעולם הוי קביל וקייםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצט
יד ע"א מוחלין לו על כל עוונותיואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' נד
יד ע"א מצאן אבית פגי כו' ורש"י ד"ה מצאןדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף סב ע"ב, סג ע"ג
יד ע"א פעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזירה על ישראל שכל הסומך יהרגשם דרך דברים עמ' שיא
יד ע"א קבל וקיים, רש"יחכמת התורה קורח עמ' מג
יד ע"א ר' זירא הוה מיטמר מלמיסמכיה, דאר"א לעולם הוי קבל וקיים וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעא
יד ע"א ר' זירא הוה מיטמר מלמסמכיה משום לעולם הוי קבל וקייםאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 199, 201; טוב ראי עבודה זרה-הוריות עמ' קעד {שירד מהנהגותיו בחסידות, ויהיה נוהג מנהיגותו לנהל את הציבור לפי דרגת הציבור}
יד ע"א ר' זירא הוה מיטמר מלמסמכיה משום לעולם הוי קבל וקייםאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 201; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' קכז-קכח {ביאור מפני מה השתמט מהשררה, כי אז כל פגם שבו יתגדל וישפיע על ציבור מונהגיו, אבל אחרי ששמע דברי ר' אלעזר שמוחלין לו, כלומר שלא יזיק לציבור, קבל עליו}
יד ע"א ר' יהודה בן בבא אמר הריני מוטל לפניהן כאבן שאין לה הופכיןאמרות ה' השלם ח"ב עמ' מט
יד ע"א רבי אבהו כי הוה אתי ממתיבתא לבי קיסר נפקי מטרוניתא דבי קיסר וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קד
יד ע"א רבי יהודה בן בבא אחריני הוו בהדיחיים ביד (סימן ס"א) דף ע"ד ע"ג (ד"ה ויש)
יד ע"א תוס' ד"ה ור"ש והרח"האהל ישרים דף כ ע"א
יד ע"א תוס' ד"ה יכולרנת יצחק יהושע עמ' קסז, ה' מגילות עמ' קכא
יד ע"ב אל יחסר המזגפני חיים (פלג'י) עמ' קלו ע"ב
יד ע"ב אמר רב גידל אמר רב באומר ערך כלי זה עלי דאמר רב גידל וכו'זכור לדוד עמ' עט
יד ע"ב וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורם, ותוס'תורת מנחם חמ"ב עמ' 194
יד ע"ב וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רמב, תלא
יד ע"ב וקמת ועלית, מלמד שהמקום גורםדרשות באר יצחק עמ' קיח
יד ע"ב ושופטיך זה מלך דכהן גדולס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רו
יד ע"ב ושופטיך זה מלךרנת יצחק שמואל עמ' תכא
יד ע"ב מלמד שהמקום גורםניבי זהב עמ' תקג
יד ע"ב מצאן אבית פאגי והמרה עליהם יכול תהא המראתו המראה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תסה
יד ע"ב מצאן אבית פגי והמרה עליהן וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 225
יד ע"ב תוס' ד"ה מתני', אמאי לא תנן משוח מלחמה ואו"תרנת יצחק שמואל עמ' שעג, דברי הימים עמ' צד
יד ר"ז הוי מיטמר מלסמכיהכלי יקר (תשמח) עמ' שלב
יד ר"ז כי הוי בעו למנותו.כהיום תמצאון עמ' צד
יד. א"ר אלעזר לעולם הוי קבל וקייםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 76
יד. אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו על כל עונותיומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רלו
יד. אין אדם עולה לגדולה אאייב מוחלין עונותיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תג
יד. אין אדם עולה לגדולה אלא א"כ מוחלין לו על כל עונותיוברית אברם עמ' תקמ
יד. אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוחלין לו על כל עונותיו שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ב
יד. אין סומכין חכם מבית עלישיחות לספר במדבר עמ' קסו, שיחות לספר דברים עמ' קסג
יד. אין סמיכה אלא בא"יעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עו
יד. אין סמיכה בחוץ לארץתשבי (תשסה) עמ' רמט שורש רבץ
יד. אין סמיכה בחוצה לארץתורת חיים עה"ת עמ' קכט {הסומך משפיע קצת מרוח הקודש הבא ונמשך עליו ממנו ית' ואין השכינה שורה על האדם בחו"ל}
יד. אמר רבי אלעזר הוי קביל וקייםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' ריב, רטו, תרה
יד. בקשו לריב"ב להספידו נטרפה השעה שאין מספידין הרוגי מלכותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רב
יד. גזרה מלכות הרשעה שכל הסומך יהרג וכו' מה עשה ר' יהודה בן בבא, סמך ה' זקנים וכו' נעצו בו ג' מאות לונביאותמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכב {מסי"נ של ר"י בן בבא לסמוך, ורצו לכוף על ישראל חוקי הערכאות, ועשה ר"י ב"ב עצמו "כאבן" שאין לו הופכין, ר"ל יסוד לקיום התורה. הערה שר' מאיר ברח מלהסמך מהענוה }
יד. הוי קבל וקייםלישרים תהלה (תשסד) עמ' נב
יד. הוי קבל וקייםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' יב
יד. הוי קבל וקייםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קו, תכב
יד. הוי קבל וקייםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ג
יד. הסמוכין והנסמכים צריכים שיהיו מארץ ישראלשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לב
יד. העולה לגדולה מוחלין לו כל עונותיופאר יעקב ח"ב עמ' תשצה
יד. כי סמכוה לר' זירא, שרו ליה, לא כחל ולא שרקמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכג {לא להתקשט בשאר מעלות, כ"א ביגיעת התורה}
יד. כיון שנתמנה פרנס על הציבור מוחלין לו כל עונותיותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתעו, א'נג
יד. לא זזו משם עד שנעצו בו ג' מאות לונביאות של ברזלשל"ה (תט) תורה שבכתב דף רצו/ז ע"ב
יד. לעולם הוי קבל וקייםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' מא
יד. מאי זקן וכו' אלא סמיכהתורת חיים עה"ת עמ' רסט {כדאיתא (קידושין לב:) "זקן - זה קנה חכמה"}
יד. מה עשה יהודה בן בבא הלך וכו' וסמך שם חמשה זקנים וכו'שיחות ר' ראובן עמ' מה
יד. מהרש"א ד"ה כאבןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שעד(לד) {אין ראיה מדבריו שמי שגמר בדעתו למסור נפשו על קידוש השם אינו מרגיש ביסורים}
יד. מיעוט שאינו נוכחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קז
יד. סמיכה רק בא"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיט
יד. קבל וקייםתורי זהב (תשעג) עמ' יח
יד. ר' אבהו כי אתי לבי קיסר, שרו לו, רבא דעמיה וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכג {לר' אבהו היו תורה ומלכות, שופריה כיעקב אבינו, בחיר האבות; בחטא מכירת יוסף הפרידו היסוד מהספירות}
יד. ר' זירא הוה מיטמר מלמיסמכיההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רצז
יד. ר' זירא הוה מיטמר מלמיסמכיההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שג
יד. ר"ז הוה מיטמר למיסמכיההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' כ, קט
יד. ר"ז הוי מיטמר מלסמכיה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' רנה
יד. רבי אבהו היה בבית הקיסרמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קו
יד. רבי אבהו כי הוה אתי ממתיבתא לבי קיסר וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שנח
יד. רבי זירא הוה מטמר מלמסמכיהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קכה ע"ד
יד. רבי זירא הוה מיטמר למיסמכיה דאמר רבי אלעזר לעולם הוי קבל וקייס כיון רשמעה להא דאמר רבי אלעזר, אין אדם עולה לגדולה אלא אם פן מוחלין לו על פל עונותיו, אמצי ליה אנפשיהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנז
יד. רבי זירא הוה מיטמר למיסמכיה דאמר רבי אלעזר לעולם הוי קבל וקיים כיון דשמעה להא דאמר רבי אלעזר אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוחלין לו על כל עונותיו אמצי ליה אנפשיהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שסז
יד. רבי זירא הוה מיטמר למיסמכיה, דאמר רבי אליעזר לעולם הוי קבל וקיים, וברש"י קבלכרם חמד (תשסו) עמ' קא
יד. רבי זירא הוה מיטמר מלסמכיה וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שמד דף קו/קז ע"א
יד. רבי זירא הוי מיטמר למסמכיה דאר"א לעולם הוי קבל וקייםדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רלא
יד. רבי חנינא ורבי הושעיה הוה קא משתקיד רבי יוחנן למיסמכינהו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ב דף קנד ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א ב דף כג ע"א
יד. ריב"ב אחריני הוו בהדיה ומשום כבודו דריב"ב לא חשבינהויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' י, יא, קמח, ריב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסח, שמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מו, קיד, קפב, רכג, ערב, רעג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' טו, קפז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצז, שעז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רב
יד. ריב"ב מסר נפשו על הסמיכהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נו, ס
יד. רש"י - אמצי ליה אנפשיה, דאי לסמכיה מוחלין לו עונותיודברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנז
יד. רש"י - הוי קבל אפלבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרה
יד. רש"י - הוי קבל וקייס, הוי אפל ותחיה, כלומר הרחק מן הרבנות שמקברת את בעליהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנז
יד. רש"י ד"ה הכתיב כל מרבית, בן י"ח מיקרי אישתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צה
יד. רש"י ד"ה הכתיבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שסח
יד. רש"י ד"ה פירכוםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקג
יד. שגזרה מלכות הרשעה גזרה כל הסומך יהרג וכל הנסמך יהרג מה עשה רבי יהודה בן בבא הלך וישב בין שני הרים וכו' ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעז
יד. שרו ליה לא כחל ולא שרקהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רחצ
יד. שרו ליה לא כחל ולא שרקהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שד
יד. תוס' ד"ה לא שרק ולא פרכוס וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קכג ע"ג
יד: גמירי דעבודת זרה דאברהם אבינו ד' מאה פירקי הוייןדגל מחנה יהודה עמ' רס
יד: דין זקן ממרא רק כשסנהדרין בירושליםשיחות לספר דברים עמ' לא
יד: המקום גורםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 678
יד: וקמת ועלית וכו' מלמד שהמקום גורםלהורות נתן דברים עמ' קלט, רא
יד: מלמד שהמקום גורםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קסה
יד: מעשר שני שדמיו ידועים יפדהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לד
יד: מצאן אבית פאגי והמרה עליהם וכו' דרשות הר"ן (מישור) עמ' רפו
יד: מצאן אבית פאגי והמרה עליהןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פו
יד: עשרה בהנים כתובין בפרשהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ריד
יד: שררך אגן הסהר אל יחסר המזגשם אליעזר דף צב ע"ד
יד: תוס' ד"ה אל, מזיגת מים בכמהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ריד
טו הקדשות בג', יד רמהאהל ישרים דף א ע"ג
טו וגם בעליו יומת - בידי שמיםשארית מנחם ח"ד עמ' תפד
טו ע"א אמר שמואל ט' וכהן כתיבי בפ'אהל ישרים דף א ע"ב
טו ע"א אתה גרמת להם שלא היה לך לאסור ביזת יריחוזרע שמשון (תשסג) לך לך אות כג
טו ע"א באומר ערכי עלי בא כהן לגבות ממנו מטלטלין בשלשה, קרקעות בעשרהלמדנות (תשנח) פ' בחוקותי אות פג
טו ע"א בשעה שארם מצטער שכינה מה לשון אומרת וכו'כרם טוביה עמ' קצז
טו ע"א הקדשותאהל ישרים דף א ע"ג
טו ע"א קרקעות ט' וכהן ותוס'אהל ישרים דף א ע"א
טו ע"א שור סיני בכמהזאת ליעקב שמות עמ' שיג
טו ע"א תוס' ד"ה אדם מ"ק כו'שעת הכושר דף כג ע"ג
טו ע"א תוס' ד"ה האומר והרח"האהל ישרים דף יט ע"ג
טו ע"א תוס' ד"ה שער העומדאחרית השנים עמ' נח
טו ע"ב אומר כל הקודם להורגן זכהדורש טוב (פודור) עמ' 55
טו ע"ב אין מוסיפין על העירדבר יום ביומו - א תשרי
טו ע"ב בעליו יומת בממוןפניני יחזקאל עמ' רנא
טו ע"ב בשלמא לר' יוחנן למאי זכה זכה לעורןמכשירי מצוה עמ' קסו
טו ע"ב האי שבט שחטא במאי וכו' כתנות אור (תשעג) פ' ראה אות ב
טו ע"ב הספידא יקרא דחיירב שלום (אדלר) עמ' קצג
טו ע"ב מה איש בכ"ג אף בהמה בכ"גגבורת יצחק שבועות עמ' כו
טו ע"ב נחש הנסקל שקדם והרגו לד"א אסור בהנאהגנא דפלפלי עמ' לה
טו ע"ב עד כמה עושין עיר הנדחת כתנות אור (תשעג) פ' ראה אות ג {ויבואר גם הרמב"ם}
טו ע"ב שור סיני בכמה וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 270
טו ע"ב שור סני בכמהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצה
טו ע"ב תוס' ד"ה שור סינימעינות האמונה (תשסב) עמ' קצ
טו ע"ב תוס' ד"ה שורתשובה מיראה עמ' נח
טו ע"ב תוס' ד"ה תניא כותי'אהל ישרים דף לז ע"ד
טו על רציחתו אתה הורגו ואי אתה הורגו על רציחת שורושארית מנחם ח"ד עמ' תפה
טו. אדם הבא לפדות את עצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לב
טו. שור סיני בכמהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכח
טו. שור סיני בכמהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצא
טו: איבעיא להו שור סיני בכמה, ותוס' ד"ה שורתפארת ראובן עמ' נא
טו: הספדא יקרא דחיי או דשכביתפארת ראובן עמ' טז
טו: ואפילו ר"י לא אמר אלא רובומקראי קדש (תשנג) עמ' רפה
טו: מי גמר שעה מדורותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מו {הא אין ללמוד קודם מתן תורה מאחר כך}
טו: על רציחתו אתה הורגו ולא על רציחת שורוחנן אלקים עמ' סו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכו
טו: שור סיני בכמה וכו' ורש"י ותוס', ובמאיריבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק יב-יג, יג
טו: שור סיני בכמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנג
טו: שור סיני בכמהפרפרת אליעזר פרשת יתרו פרק יט פסוק יב-יג
טו: שור סיני בכמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמז (קפא) {הא לא היו עופות פורחים על בית המקדש}
טו: תוס' ד"ה אימא לקטלאכרם חמד (תשסו) עמ' קע
טו: תוס' ד"ה שור, גבי שור סיני, דדוקא אי נפקא לן שום איסור והיתר או שאר נפקותא שנוהג לעתיד אתי שפיר, מה שאין כן בלאו הכי קשה מה דהוי הוי או הלכתא למשיחאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעז
טוב מטיפת גשמיםיוסף תהלות (תקיד) דף קלד ע"ב
טז בל דבר הגדול יביאוכלי יקר (תשמח) עמ' תקז
טז כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודעולה ליפה סי' נד
טז ע"א אין יוצאים למלחמת הרשות אלא ע"פ אורים ותומיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קסט
טז ע"א איש ואשה אתה מוציא אל שעריךדברי שאול דברים עמ' קלא, קלב
טז ע"א אמר שמואל י' כהניםשער יוסף (תקיז) דף יא ע"ב
טז ע"א בזקן ממראפרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
טז ע"א בעי ר"א שורו של כ"ג בכמה וכו' אמר אביי מדקא מבע"ל שורו וכו'תשובה מיראה עמ' נו, נט
טז ע"א דאמר קרא ולפני אלעזר הכהןיקרא דשכבי (דוד) דרוש קכד דף ריד ע"א
טז ע"א וכל בני ישראל אתו זה משוח מלחמהרנת יצחק שמואל עמ' שעב
טז ע"א וכן תעשו - לדורות הבאיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קכא
טז ע"א וכן תעשו לדורות הבאיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פ
טז ע"א ולא את כ"ג מה"מ א"ר אדא בר אהבה דאמר קרא כל הדבר הגדול וכו'תשובה מיראה עמ' נו
טז ע"א ונמלכין בסנהדרין, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' שעב
טז ע"א ושואלין באורים ותומיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' צח
טז ע"א ושואלין באורים ותומיםרנת יצחק יהושע עמ' קב, שמואל עמ' שנד, שעב
טז ע"א חסידיך, כיון שקבלו דינםעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רפז
טז ע"א כל הדבר הגדל יביאו אליך דבריו של גדולדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רסט ד"ה אל
טז ע"א כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודאורות הקודש ח"ג עמ' שג
טז ע"א כשעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראליערי עם דבשי ח"ב עמ' טו
טז ע"א מה תחילתה בשבעים ואחדרנת יצחק יהושע עמ' קלג
טז ע"א מה תחלתה וכו' וכל ישראלרנת יצחק יהושע עמ' קלד
טז ע"א משה במקום שבעים וחד קאיימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רסט
טז ע"א נלמד ממשה רבנו הלכות בענייני מלךשם דרך דברים עמ' פט
טז ע"א שור של כה"ג שהרג בכמה הוא נידוןגנא דפלפלי עמ' לד
טז ע"א תוס' ד"ה מה, היה נגלה לו הכל בנבואהרנת יצחק יהושע עמ' עג, צה, קב, קלג, רט, דברי הימים עמ' יח, פ
טז ע"א תוס' ד"ה מהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעג
טז ע"ב אחיתופל זה יועץ בניהו בן יהוידע זה סנהדרין וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף קג ע"ג
טז ע"ב אחיתופל זה יועץ בניהו בן יהוידע זה סנהדרין וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תרסג
טז ע"ב אין עושין ב' עיירות מנודחות כארץ ישראלניבי זהב עמ' תצט
טז ע"ב בניהו בן יהוידע זה סנהדריןיחי המלך עמ' יב
טז ע"ב הסנהדרין ומשה על גביהםכתונת פסים (תשעא) עמ' עב
טז ע"ב וכן תעשו לדורות הבאיןמנחת יואל עמ' קלו
טז ע"ב וכן תעשו לדורותנפש החיים (תשעז) עמ' ל
טז ע"ב וכן תעשו קאי אדורותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שיט, שכא
טז ע"ב וכן תעשו, לדורות הבאיןפרי חיים (קלוגר) עמ' נח
טז ע"ב ומשה במקום ע"א קאיגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצא
טז ע"ב כל הכלים שעשה משהבית אולפנא ח"א עמ' קמא
טז ע"ב כלי שרת ענודתן מחנכתןמנחת מרדכי עמ' קנג
טז ע"ב כלים שעשה משה משיחתן מקדשן מיכן ואילך עבודתן מחנכתןמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 143
טז ע"ב לכל שבט ושבט מנין וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קנ
טז ע"ב למימרא בדינא דרבים, ורש"ישער יוסף (תקיז) דף כ ע"א
טז ע"ב לשבטיך מלמד שמושיבין דיינים לכל שבט ושבט ובכל עיר ועירשם דרך במדבר עמ' קלה
טז ע"ב מלמד שמושיבין דיינים לכל שבט ושבט ובכל עיר ועירשם דרך במדבר עמ' רנח
טז ע"ב מצוה בשבט לדון את שבטורנת יצחק שופטים עמ' רלא
טז ע"ב מצוה על השבט לדון את שבטו, ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' תט
טז ע"ב ר"י אומר א' ממונה על כולן, פירש"י בי"ד הגדול שבירושליםצמח צדקה עה"ת עמ' כז
טז ע"ב רבינו אמר לעולם בשבט שהודחזאת ליעקב דברים עמ' שז
טז ע"ב רש"י ד"ה בניהו, בניהו היה מופלא שבב"ד, ותוס' ד"ה אחדרנת יצחק שמואל עמ' רה
טז ע"ב רש"י ד"ה מיכן ואילך - כלים שעשו אחרי כן עבודתן מחנכתן משעה שמתחנכים בעבודה מתקדשיןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלו
טז ע"ב שופטים לכל עיר ועיר מניין ת"ל שופטים לשערךמכשירי מצוה עמ' עג
טז ע"ב שופטים לכל שבט ושבט מניין, ת"ל שופטים לשבטיך וכו' רשב"ג אומר לשבטיך ושפטו מצוה בשבט לדון את שבטובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שט
טז ע"ב שופטים לכל שבט ותוס'רנת יצחק יהושע עמ' תט, דברי הימים עמ' רז
טז ע"ב תוס ד"ה א' מעוניהשער יוסף (תקיז) דף לג ע"א
טז ע"ב תוס' ד"ה אחד, מופלא אינו ממנין הסנהדריןרנת יצחק שמואל עמ' רה, תלג, תצ
טז ע"ב תוס' ד"ה את תבנית המשכןשם דרך שמות עמ' קצו
טז ע"ב תוס' ד"ה והא, בני נח אינם מוזהרים בהשחתת ז"ל כיון שאינם מצווים על פריה ורביהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות כו
טז ת"ר אין מעמידין שופטים דרכי נועם (הרנזון) דרוש ט
טז תוס' ד"ה את תבנית המשכןטירת כסף דף קכא ע"ג
טז. אין דנין את הכהן גדול אלא על פי בית דיןשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' נו
טז. אין דנין לא את הנשיא ולא את כהן גדול אלא עפ"י בי"ד של ע"א מנה"מ ראמר קרא כל הדבר הגדול יביאו אליך וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שסט ע"א
טז. אין המופלא במנין של בי"דמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קז
טז. אין עושין שלש עיירות מנודחות בארץ ישראל וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 171
טז. אל תקרי בגדיו אלא בוגדיופני מלך בראשית עמ' קסח
טז. אמר להם דוד פשטו ידיכם בגדודשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלה
טז. דבר גדול, דבריו של גדולדברי יואל פ' וישב דף רנח ע"א
טז. וכן תעשו לדורותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפז
טז. ומשה היה על גביהןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכא
טז. וסמוכה לספר אפילו אחתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמא
טז. יועצים באחיתופלשירת דוד (תשסז) עמ' סב
טז. יועצין באחיתופל ונמלכין בסנהדרין ושואלין באו"תויואל משה מאמר ב סי' יג עמ' ריא, סי' יז עמ' ריד
טז. מה תחילתה קלפי או"ת ותוס'זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסו
טז. משה במקום שבעים ואחדפרפרת הפרשה פרשת חקת פרק יט פסוק ב
טז. משה רבינו במקום שבעים ואחזפרפרת אליעזר פרשת חוקת פרק יט פסוק ב
טז. צאו והתפרנסו זה מזהפרפרת אליעזר פרשת תולדות פרק כז פסוק מ-מא
טז. רש"י - בתחלת הלילה רוח מערבית נושבתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפח
טז. רש"י - דבריו של גדול, דינו של בעל שררה כגון נשיא וכהן גדולדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שסו ע"א
טז. שהיה מנגן מאליומצת שימורים (תשסא) עמ' רמ
טז. שואלין באורים ותומיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נב
טז. תוס' - אין הבור מתמלא מחולייתו, היינו ממקורו דאין מתמלא הבור מים ממקור נביעתו וכו'פאר יעקב ח"א עמ' שכה
טז: אותם במשיחה ולא לדורות במשיחהנטעי אשל בראשית עמ' יא
טז: אחד ממונה על כולן, שנאמר תתן לךדרך חיים (תשע) פ"א הערה 835
טז: אין מוסיפין על העירפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרסו
טז: אין עושים עיר הנדחת בספר וכו'להורות נתן דברים עמ' קכ
טז: אין עושין עיר הנדחת בספרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לב
טז: המופלא הוא דומה למשה רבינודולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קלו
טז: וכן תעשה לדורותוזרח השמש על התורה עמ' קלב
טז: וכן תעשו לדורות שאם יאבד אחד מן הכלים וכו' כתבנית אלו יעשו אותםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' מז, ס
טז: וכן תעשו לדורותמגדנות אליעזר עמ' קסה
טז: וכן תעשו לדורותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלד
טז: זעירי איקלע לאלכסנדריה וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קפג
טז: ישנם ב' איה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפז
טז: כגון אחת ביהודה ואחת בגלילמקראי קדש (תשנג) עמ' רפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לב
טז: כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' רכה, שפו
טז: כל שבט צריך להושיב דייניםשיחות לספר במדבר עמ' רלב
טז: להושיב ב"ד בכל ערי ישראלברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלב
טז: לשבטיך ושפטו, מצוה בשבט לדון את שבטותורת חיים עה"ת עמ' רמא {נדרש כן מסמיכות "לשבטיך ושפטו"}
טז: מושיבין סנהדרין לכל שבטעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצה
טז: ממנין שופטים בכל שבט ובכל עירעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מד
טז: מנין הסנהדרין נלמד מאספה לי שבעים איש זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שצו
טז: מנין שמעמידין שופטים לישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפט
טז: מצוה לדק בשבטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תריג
טז: משה במקום סנהדרין של ע"א קאיפאר יעקב ח"ב עמ' תרעב
טז: משה במקום שבעים וחד קאיבית יצחק (ויינברגר) עמ' שכג
טז: ר"ש היא ואין הלכה כר"שמקראי קדש (תשנג) עמ' רפו
טז: רש"י - כלים שעשו אחרי כןבשבילי התלמוד ח"א יומא יב ע"ב
טז: שופטים ושוטרים הרודים בעםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלב
טז: שופטים לכל שבט ושבטהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' כ
טז: שופטים לכל שבט ושבטהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' כ
טז: שתשים סנהדרין אצל מזבחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מח
טז: תוס' - יש לי עוד כנף אחד בארץשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שלד
טז: תוס' ד"ה אחד, לא הוי הוראהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמז
יז אין ממנים דיין עד שיודע לטהר שרץכלי יקר (תשמח) עמ' תקמג
יז בקלפי נשתיירו רש"א במחנה נשתיירוצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף יד
יז בשלמא למ"ד כי' היינו דקאמר כו' רש"א לפי שראו את משה כו' המדרש והמעשה במדבר פרשת בהעלתך
יז ויודעים בענין לשוןכסא רחמים (תקסג) דף נד ע"ג
יז ויודעין בע' לשון כסא רחמים (תשסג) עמ' קעה
יז ויודעין בע' לשוןכסא רחמים (תקסג) דף נד ע"ג
יז וישארו שני אנשים וכו' י"א נשתיירו בקלפי ומהרש"א ומהרש"למקור ברוך (פייתוס) דף קצ ע"ב-ע"ג
יז כולם שדנוהו לחובה פטורמנחת אליהו (תשנט) עמ' קכ
יז למ"ד משה מן מינח הוה ניח ליהחומת אנך (תקסא) ח"א דף קנא ע"ב
יז למ"ד משה מת מונח וכו'חומת אנך בהעלותך אות ח
יז למ"ד משה מת מינח הוא ניחא ליהחומת אנך (תקסא) ח"א דף קנא ע"ב
יז מי שיודע לטהר את השרץמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"א
יז מי שעלה בידו חלק וכו', רש"י - ושנים מאותן שבעים שהלכו ליטול כו'אמרי טל מאמר קג
יז מלמד שהמקום גורםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ז
יז משה מת יהושע מכניס המדרש והמעשה במדבר פרשת בהעלתך
יז סוגיית אלדד ומידדתועפת ראם (גטיניו) דף צד ע"א
יז סנהדרין היו לומדים בעניני כישוף כדי שיוכלו לדוןמנחת אליהו (תשנט) עמ' קנא
יז ע"א אדוני משה כלאם וכו' מאי כלאם אמר ליה הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאיליהןדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ח
יז ע"א אדוני משה כלאם, הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהןכתונת פסים (תשעא) עמ' קנב, עדר
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי כשפיםטהרת יו"ט חט"ז עמ' קלה
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי כשפיםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 46
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנא
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומהשעורי דעת ספר ב עמ' קנד
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא וכו' ובעלי כשפיםנפש החיים (תשעז) עמ' קנה
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא וכו' ובעלי כשפיםס' חסידים סי' תתקלז
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא וכו' ובעלי כשפיםרנת יצחק משלי עמ' עא
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 224
יז ע"א אין מושיבן בסנהדרין אלא בעלי חכמה וכו' כתנות אור (תשעג) פ' מסעי אות א
יז ע"א אין מושיכין כסנהדרין אלא בעלי חכמה וכעלי כשפיםמנחת קנאות עמ' כא
יז ע"א אלא למ"ד משה מת יהושע מכניס וכו' לא סיימוה קמיהדרשות שמואל עמ' קלו
יז ע"א אלא מעתה קול גדול ולא יסף ה"נ דלא אוסיף הוא, אלא דלא פסקבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רא
יז ע"א אלדד ומירר מתנבאים וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קצה
יז ע"א אמר יהושע כלאם דה"ל כתלמיד המורה הלכה בפני רבוצמח צדקה עה"ת עמ' נ
יז ע"א אמר משה כיצד אעשה וכו' בירר ששח ששה והביא ע"ב פיתקין וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קא
יז ע"א אמר רב נחמן על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאין וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שצא
יז ע"א אמר רבי יוחנן אין מושיבין בסנהדרי אלא וכו' ויודעים בשבעים לשון וכו' אמר רב יהודה אמר רב אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעב, שעג, שעו
יז ע"א אספה לי שבעים איש וכו' הביא ע"ב פתקין וישארו שתי אנשים וכו' בקלפי נשתיירוזרע שמשון (תשסג) בהעלותך אות י
יז ע"א ב"ד שכולם מחייבים יוצא זכאיפניני יחזקאל עמ' רכד, תקנז, תקסג
יז ע"א בעלי קומהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רצה
יז ע"א בשלמא למ"ד שהי' מתנבאין וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בהעלתך לג ע"א
יז ע"א גמירי הלנת דין למעבד ליה זנותארנת יצחק שמואל עמ' רכט
יז ע"א דברי הנביאות של אלדד ומידדאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קב-קז
יז ע"א הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שסא
יז ע"א הטל עליהם צרכי צבור והם כלין מאליהםחכמת התורה בהעלותך עמ' תיד, תכד
יז ע"א הטל עליהם צרכי ציבור והם כליןדברי שאול במדבר עמ' סח, עא
יז ע"א הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאיליהןתורת מהרי"ם במדבר עמ' ס
יז ע"א הטל עליהן צרכי ציבוררנת יצחק ישעיה עמ' תל
יז ע"א הטל עליכם צרכי ציבור והן כלין מאליהן ובמהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קכט
יז ע"א המורה הלכה בפני רבו שחייב מיתהתפלה למשה (בנימין) עמ' תכא
יז ע"א הסנהדרין היו צריכין לדעת ק"ן טעמים לטהרדברי שאול בראשית עמ' תקלח
יז ע"א ואיזו הן שנים נביאים שנתנבאו בפרק אחד נבואה אחת, הוי אומר אלדד ומידדפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שפו
יז ע"א ויודעים בע' לשוןרנת יצחק ה' מגילות עמ' שלז
יז ע"א וישארו שני אנשים במחנה - יש אומרים בקלפי נשתיירו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' שט, שי
יז ע"א ויתנבאו במחנה מאי נתנבאו, אמרו משה מת ויהושע מכניסהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קא
יז ע"א ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגולת אמר משה וכו'דבר טוב עמ' קנו
יז ע"א ומה נבואה נתנבאו [אלדד ומידד] משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ וכו' למ"ד משה מת מינח הוה ניחא ליה [בתמיה], לא סיימוה קמיהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קח
יז ע"א ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת ויאושע מכניס את ישראל לארץסוכת דוד (שירירו) דף עט ע"א-ע"ב
יז ע"א ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץ אבא חנין משום ר"א על עסקי שליו הן מתנבאים כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שז
יז ע"א יש אומרים בקלפי נשתיירואמרי טל מאמר קג
יז ע"א יש אומרים נשתיירו בקלפיובחרת בחיים דף כא ע"ב (סדר בהעלותך, ד"ה תוס' ד"ה ויאמר אדוני משה כלאם)
יז ע"א כולו חייב הוא זכאיבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות לה
יז ע"א כולם מחייבים פטוראלשיך על חמש מגילות עמ' עה
יז ע"א כיון דגמירי הלנת דין למעבד זכותא והני תו לא חזי ליהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רה
יז ע"א כתב פתקיןירך יעקב (פיתוסי) דף מט ע"א
יז ע"א כתלמיד המורה הלכה לפני רכומנחת מרדכי עמ' רעו
יז ע"א לא סיימוהו קמיהדברי שאול במדבר עמ' ע
יז ע"א למ"ד משה מת כו' אטו מינח ניחא כו' לא סיימוה קמי' כו'המדרש והמעשה בראשית פ' תולדות
יז ע"א למ"ד משה מת מאי מי יתן והיה כל עם ה' נביאים, לא סיימוה קמיה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ואתחנן עמ' רכ
יז ע"א מאי "כלאם" הטיל עליהם צרכי ציבור והן כלין מאליהןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שח
יז ע"א מה נבואה נתנבאו משה מת וכו' כתנות אור (תשעג) פ' בהעלותך אות ב
יז ע"א מה נבואה נתנבאורנת יצחק יחזקאל עמ' קמג, קמה
יז ע"א מי ראוי לשבת בסנהדריןאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 25
יז ע"א משה מת ויהושע מכניס נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' צו
יז ע"א משה מת ויהושע מכניסשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' פה
יז ע"א משה מת ויהושע מכניסשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שעב
יז ע"א משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץתהלה לדוד (והרמן) פרק מא פסוק ה הערה כג
יז ע"א משה מת יהושע מנחיל את הארץאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לג עמ' 164
יז ע"א משה מת, יהושע מכניסתורת אליהו עמ' רלו
יז ע"א סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קד
יז ע"א סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותו, דברי האוה"חתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תלד
יז ע"א סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותוצלח רכב עמ' ריט
יז ע"א סנהדרין צריכים לדעת שבעים לשוןתורת מנחם חנ"ה עמ' 312
יז ע"א סנהדרין שראו בולם לחובה יוצא זכאימנחת ישראל עמ' קיט
יז ע"א סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותו - דתו לא חזי ליה זכות - ובחי' האחרונים דד"ז גם בחייבי גלותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעה
יז ע"א סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קנ
יז ע"א על מלחמת גוג ומגוג היו מתנבאיןחכמת התורה בהעלותך עמ' תכ
יז ע"א קול גדול ולא יסף, דהכוונה היא דלא פסקקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רי, רנב, דברים עמ' קס, רמג
יז ע"א רש"י ד"ה בעלי קומה - שתהא אימתן מוטלת על הבריותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעה
יז ע"א רש"י ד"ה ובעלי כשפיםטהרת יו"ט חט"ז עמ' קלה
יז ע"א רש"י ד"ה ובעלי כשפיםשם דרך שמות עמ' קעח
יז ע"א רש"י ד"ה מפי המתורגמן - כשבאין עדים לועזים להעיד בפניהם לא יצטרכו להעמיד מליצים ביניהם דהוה ליה עד מפי עדימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעב, שעו
יז ע"א שהם היו מתנבאים משה מת יהושע מכניסחכמת התורה בהעלותך עמ' ש
יז ע"א תוס' ד"ה והם כלים והם כלים מאליהן, כלה נבואתן וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קנג, עדר
יז ע"א תוס' ד"ה והם כלים מאליהם, פירוש נבואתם כלה, דאין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קצד
יז ע"א תוס' ד"ה והם כלים מאליהם. פירוש נבואתם כלה דאין שכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שח
יז ע"ב אין בה שנים וכו'עשות משפט עמ' רטו ד"ה כבר
יז ע"ב אמר רב יהודה אמר רב כל עיר שאין בה שנים לדבר ואחד לשמוע אין מושיבין בה סנהדרי וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעב-שעה, שעז
יז ע"ב אמרי בי רב רב הונא והאמר רב הונא אמרי בי רב אלא רב המנונאמגילת סמנים עמ' סה
יז ע"ב אסור לדור במקום שאין בו רופאתשובת השנה עמ' פז
יז ע"ב ביבנה היו ארבעהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
יז ע"ב דייני גולה קרנא דייני דא"י ר' אמי ור' אסיתורת לוי יצחק עמ' קה
יז ע"ב וביבנה ארבעהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעג
יז ע"ב ולמדין לפני חכמים זה לוי מרביתולדות הגר"א (תשס) עמ' רפה
יז ע"ב חריפי דפומבדיתא עיפה ואבימי בני רחבהתורת לוי יצחק עמ' רלב
יז ע"ב כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין ת"ח רשאי לדור בתוכה כו' משום ר"ע אמרו אף מיני פירא מפני שמיני פירא מאירין את העינייםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תלח
יז ע"ב כל עיר שאין בה רופאברכת אבות עמ' נה
יז ע"ב כל עיר שאין בה שנים לדבר ואחד לשמוע אין מושיבין בה סנהדריןשם דרך דברים עמ' פד
יז ע"ב מיתיבי שלישית חכמה רביעית אין למעלה הימנה הוא דאמר כי האי תנא דתניא שניה חכמה שלישית אין למעלה הימנהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעב
יז ע"ב סבי דפומבדיתא הם רב יהודה ורב עינאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצו
יז ע"ב רש"י ד"ה שלישית חכמה - סנהדרין שיש בה שלשה מדברים בשבעים לשון חכמה היא וכשירה אלמא שלשה בעינן לדברימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעב
יז ע"ב רש"י ד"ה שנים לדבר - בשבעים לשון ואחד לשמוע שיהא מבין בשבעים לשון אף על פי שאינו יודע להשיבימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעב, שעג, שעה
יז ע"ב שלחו מתם ר' אלעזר וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רס {הא דנקט לשון רבים}
יז ע"ב שמעון התימני היה דן לפניהם בקרקעפרשת דרכים (תשסה) עמ' רלז
יז ע"ב תוס' ד"ה אינו יוצאשער יוסף (תקיז) דף קיא ע"א-ע"ב
יז ע"ב תוס' ד"ה אלאמגילת סמנים עמ' סה
יז ע"ב תורת חיים, אי מותר למלמד תשב"ר לעסוק במלאכה אחרתגבורת יצחק שבועות עמ' רסב
יז. א״ר יוחנן אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה ובעלי חכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה ובעלי כשפים ויודעים בע׳ לשון שלא תהא סנהדרין שומעת מפי המתורגמןדודי נתן בראשית עמ' תמא
יז. אדוני משה בלאםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לא
יז. אדוני משה כלאם הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עו, תקעג, תרטו
יז. אדוני משה כלאם, הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאליהןבהיֹת הבֹקר עמ' רמט
יז. אין מושיבין - אלא מי שיכול לטהר שרץשעורי דעת ספר א עמ' שב
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי חכמהפנים מסבירות עמ' סז
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא וכו' ובעלי כשפיםפאר יעקב ח"א עמ' תז
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורהדברות חיים (תשעה) עמ' מט
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' רעח, רפב
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר וכו'ויואל משה מאמר א סי' קנ עמ' קנא
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לסהר את השרץ מה"תדברי יואל פ' תולדות דף תרח ע"א
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שראוי לכךדברי יואל פ' ויקרא דף ע ע"ב
יז. אין מושיבין בסנהדריןמחושקים כסף דף כט ע"א
יז. אין ממנין לסנהדרין עד שיודע לטהר השרץ מן התורהדברי יואל פ' שופטים דף קז ע"ב
יז. אין מעמידין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מקל וחומר (ותוס' ד"ה שיודע)תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סג {דמזה יבין בעצמו שלא לענוש מן הדין}
יז. אלא מעתה קול גדול ולא יסףזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רצב
יז. אלדד ומידד היו מתנבאים משה מת וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קעג
יז. אלדד ומידד התנבאו משה מת ויהושע מכניסמגדנות אליעזר עמ' שג
יז. אלדד ומידד מתנבאים במחנהדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 53
יז. אלדד ומידד מתנבאין במחנה משה מת יהושע מכניסילקוט דברי חכמים במדבר סי' צב
יז. אלדד ומידד נתחייבו כמורה הלכה לפני רבולהורות נתן במדבר עמ' קיב
יז. אלדד ומידד שנשתיירו במחנה אמרו אין אנו כדאין לגדולה זותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שם, א'רכג
יז. אלדד ומירר נתנבאו משה מת ויהושע מכניםכתנות אור עמ' תפד, תצ
יז. אם כולו חייב יצא זכאי אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צ
יז. אם פתחו כולם לחובה פטורתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' רכא
יז. אמר משה כיצד אעשה אברור ששה משבט זה וכו'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רט
יז. אמרו אלדד ומירר אין אנו ראויים לאותה גדולהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שנט
יז. אמרו משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץמאורות האריז"ל עמ' סח אות א
יז. אני מפדויי הלוויםפרפרת אליעזר פרשת במדבר פרק ג פסוק מה
יז. בואו וטלו פתקיכם לפי הגורלפרפרת התורה עמ' תמב
יז. בואו וטלו פתקיכם לפי הגורלשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רכג
יז. בי"ד שכולם מחייבין הוא יוצא זכאיהישר והטוב (תשסג) עמ' מד
יז. בירר ששה ששה והביא שבעים ושנים פתקיןארשות החיים עמ' תקכח
יז. בשעה שא"ל הקב"ה למשה אספה ליהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' נב
יז. גוג ומגוגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמז
יז. הביא כ"ב אלפין פיתקין וכתב עליהם בן לוי וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת במדבר דף קלה ע"א; יפה מראה (שנ) דף רפד ע"א
יז. הואיל ומעטתם עצמכם אני מוסיף לכם גדולהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מב
יז. הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהם דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קמג
יז. הטל עליהם צרכי צבור והן כלין מאליהןאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' סו
יז. הטל עליהם צרכי צבור וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 211
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאיליהן תורת המצרף עמ' קפט
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מא
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריג
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והם כליםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רמז
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והם כלין מאליהםעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בהעלותך דף ק ע"ד
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והן כלין מאליהן אש דת (תשמח) עמ' קמה
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והן כלין מאליהן דאין השכינה שורה אלא מתוך שמחהפאר יעקב ח"ג עמ' רו, תכב
יז. הטל עליהן צרכי צבור והן כלין מאליהןשרתי ח"א עמ' רטז
יז. הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאליהןמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות מז
יז. הטל עליהן צרכי ציבוראמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ל פסוק יד
יז. היו צריכין לידע כל הכשפים שבעולםתורי זהב (תשעג) עמ' קסט
יז. המקום לא חפץ בך אני מה אעשה לךשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' צ
יז. הסנהדרין והתנאים ידעו חכמת הכישוףדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קעז
יז. וישארו שני אנשים בקלפי נשתיירוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריב
יז. ומה נבואה התנבאו [אלדד ומידד] אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץ וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' פג
יז. ומה נבואה נבאו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כט אות טז
יז. ומת נבואה נתנבאו אמרו משה מת ויהושע מכניםהדרש והעיון דברים מאמר כ
יז. ונשאו אתך בדומין לךלקחת מוסר ח"א עמ' לו
יז. ונשאו אתך, בדומין לךאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צג
יז. ונתקנא יהושע ואמר אדוני משה כלאם, הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מז, רו, שס, א'קמז, א'שסא
יז. טעם שאמר יהושע אדני משה כלאם דהוי כתלמיד המורה הלכה בפני רבוכרם חמד (תשסו) עמ' קכא
יז. י"א בקלפי נשתירו וכו' במחנה נשתירו וכו' דרשות הר"ן (מישור) עמ' קעח
יז. יש אומרים בקלפי נשתיירו וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ו ע"ב
יז. כולו חייב זכאי דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' לד
יז. כולו חייב זכאיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קלח, תקכא-תקכב, ח"ג עמ' שיב, תקמה
יז. כולם מחייבים זכאישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסב
יז. כולם מחייבים, זכאישמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רכ
יז. כולן נתנבאו ופסקו והן נתנבאו ולא פסקומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רמז
יז. כיון שפתחו לחובה תו לא חזו לי' זכותא אש דת (תשמח) עמ' צב
יז. כל הנביאים נתנבאו ופסקו, ואלדד ומידד נתנבאו ולא פסקו שנאמר מתנבאים, עדיין מתנבאים והולכיםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכד
יז. לא סיימוה קמיה הא דמשה מתדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק יג פסוק טז
יז. לרבנן אימא משום שכינהמקראי קדש (תשנג) עמ' שמז
יז. מאי כלאם, א"ל הטל עליהם צרכי ציבור והן כלים מאליהן ותוס'חמודי צבי שמות עמ' ריג
יז. מה עשה בירר ששהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלה
יז. מי שיודע לטהר שרץ מן התורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שו
יז. מי שעלה בידו חמשת שקליםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צו
יז. מעמידין מכשף שיודעים לבטל הכשפיםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכז
יז. משה מת ויהושע מכניםאור גדליהו ויקרא-דברים דף רכ ע"א
יז. משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' מט
יז. משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 200
יז. משה מת ויהושע מכניסשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' פח, ריח
יז. משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץ וכו'+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בלק דף רמא/רפא ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בהעלותך דף מה ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בהעלותך דף קפב ע"א; של"ה (תט) שבועות דף קצז ע"ב, ותורה שבכתב דף שנא ע"ב ובהגהה; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ד פט"ו דף מ ע"ג
יז. משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץשרתי ח"א עמ' ג
יז. משה מת יהושע מכניסילקוט אוהב ישראל עמ' נז
יז. משה מת יהושע מכניסעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מא
יז. סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותו וכו' כיון דגמירי הלנת דין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פו
יז. סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר מ
יז. סנהדרי שראו כלם לחובה פוטרין אותוהדרש והעיון דברים מאמר קיט
יז. סנהדרין היו צריכין ללמוד חכמות הקסם כדי לעמוד נגד המכשפיםשם יחזקאל עמ' ר
יז. סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרין אותובית יצחק (ויינברגר) עמ' שכב
יז. סנהדרין שראו כולם לחובהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1470
יז. סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותוברית אברם עמ' תכד, תקצה
יז. סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצא
יז. סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותושבילי פנחס (תשעא) עמ' שעו
יז. סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותושבילי פנחס (תשעב) עמ' קא
יז. סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותושמן ראש - ימים נוראים עמ' שמה
יז. סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רפג
יז. סנהדרין שראו כלן לחובה - פטורשיחות לספר בראשית עמ' מב
יז. על עסקי שלו וגוג נתנבאויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רי
יז. על עסקי שלו... על עסקי גוג ומגוגדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 211
יז. פליגי, חד אמר שהיו מתנבאין משה מת ויהושע מכניס, וחד אמר על עסקי גוג היו מתנבאין וכו' ומקשה למאן דאמר א' שאמר משה מי יתן והיה כל עם וגו' אטו מינח הוי ניחא ליה, ומשני לא סיימוהו קמי, משה שאמרו יהושע מכניסצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קסו
יז. פסקו בולם לחובה פטורפרדס מרדכי עמ' קצד
יז. פתחו כולם לחובה פטורשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ב
יז. פתחו כולן לחובה פוטרין אותויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סט
יז. קול גדול ולא יסף וכו' דלא פסקתורת חיים עה"ת עמ' רכו-רכז {קול שפע התורה מסיני קיים לעולם ועל ידו זוכים לחדש בתורה}
יז. ראו כולם לחובה פוטרין אותובית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' סו
יז. רש"י ד"ה ובעלי, מצרים בעלי כשפיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפב (נו)
יז. שאין בה שניט לדברמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצב
יז. תוס' - והם כלים מאליהם, פירוש נבואתם כלה דאין שכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהפאר יעקב ח"ב עמ' תרעט, תרפה, ח"ג עמ' תכב
יז. תוס' ד"ה והם כלים נביאותן כלה, דאין שכינה שורה מתוך עצבותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עו, תקעג, תרטו
יז. תוס' ד"ה והם, הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהן, פירוש כלה נבואתןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שס, א'קמז, א'שסא
יז. תוס' ד"ה שיודע לטהר את השרץ, מטומאת נבילות וכו'דברי יואל פ' תולדות דף תרח ע"א
יז. תוס' ד"ה שיודעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תצד, ח"ג עמ' רסב
יז. תוס' ד"ה שיודעשבילי פנחס (תשעד) עמ' רעח
יז. תוס' ד"ה שיודעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קב (שסא)
יז: דייני דארץ ישראל רבי אמיהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמב
יז: דנין לפני חכמים שמעון בן עזאי ושמעון בן זומאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 937
יז: הדנין לפני חכמים שמעון בן עזאי ושמעון בן זומאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 8,171-170,2-1
יז: הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםלקחת מוסר ח"א עמ' קצ
יז: כל עיר שאין בה גבאי צדקה אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תק
יז: כל עיר שאין עשרה דברין הללו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכהיפה מראה (שנ) קידושין פרק ד דף רעד ע"ב-ע"ג
יז: מאירי - והוא שאמרו ג"כ וישארו ב' אנשיםהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' נב
יז: משה במקום ע"א סנהדריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסא
יז: סבי דפומבדיתא וכו' חריפי דפומכדיתאהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמז
יז: סנהדרין היתה של ע"אדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' א
יז: סנהדרין היתה של ע"אדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רי
יז: עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין ת"ח רשאי לדור רופאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תעו
יז: עיר שאין בו י' דבריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תח
יז: רבותינו שבארץ ישראל רבי אבאפרדס מנחם עמ' קכו
יז: רופא אומן ולבלרטובך יביעו ח"א עמ' שמא
יז: רש"י - רב נחמן, הדנין לפני חכמים בזן עזאי כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ס
יז: רש"י ד"ה רופא, למול תינוקותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ריח (קפ)
יז: שמואל וקרנא דייני הגולהחיי נפש ח"ו עמ' רכא
יח אמר"י בר"י אינו צריך התראה כו'מחושקים כסף דף יח ע"ג
יח אנו כפרתך וכו' התברכו מן השמיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"א
יח המלך כו' לא חולץצפיחית בדבש סי' נז דף קנב ע"א
יח כ"ג לא יצא אחר המטהירך יעקב (פיתוסי) דף מו ע"א
יח כהן גדול דן ודנין אותו וכו' והרמב"ם פ"א מה' עדות ובה' כלי המקדש פ"ה ה"ט ולח"מ וכנה"גמקור ברוך (פייתוס) דף צח ע"ד, צט
יח ע"א אומ"לו אנו כפרתךיקרא דשכבי (דוד) דרוש כב דף מט ע"ב
יח ע"א אין נושאין אלמנתורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסז
יח ע"א אינו יוצא אחר המטה, אלא הן נכסין והוא נגלהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 267
יח ע"א אם רצה לחלוץ או ליבםרנת יצחק שמואל עמ' שכט, תח
יח ע"א דרך כל העם עוברין בזה אחר זה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תכט
יח ע"א המלך ל"ד ול"דעיני יצחק דף סב ע"א
יח ע"א התקוששו וקושו ואמר ריש לקיש קשט עצמך ואחר כך קשט אחריםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קפט
יח ע"א התקוששו וקושו וכו' קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קא, ח"ב עמ' קפו, קפט, קצו, רכא, רנז
יח ע"א ואין נושאין אלמנתוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רח
יח ע"א וכשהוא מתנחם אומרין לו אנו כפרתך, ורש"יאמרות ה' השלם ח"א עמ' שנג
יח ע"א ושמת עליהם שרי אלפים וכו' נמצאו דייני ישראל וכו'תורת לוי יצחק עמ' קפז
יח ע"א כ"ג דן ודנין אותו המלך לא דן ולא דנים אותואיש מבין ח"ב דף קיג ע"א
יח ע"א כ"ג שהרג הרי הוא כהדיוט כו'כסא שלמה (חכים) דף קנה ע"ד
יח ע"א כהן גדול מעיד וכו' מעיד לבן מלך וכו' ותוס' ד"ה הא, איך מעיד בפני מלך וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצח
יח ע"א כל אחד ואחד מדייני ישראל היה הורג שניים ודייני ישראל שבע ריבוא ושמונת אלפיםשם דרך במדבר עמ' רצח
יח ע"א כל בית שאין נשמעיץ ממנו ד"ת בלילה סופו להישרףפניני יחזקאל עמ' רסו, תריד
יח ע"א מלך אינו מייבםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות סח
יח ע"א מלך לא דן ולא דנים אותומנחת מרדכי עמ' קלב
יח ע"א מלך לא דן ולא דנין אותובנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות לב
יח ע"א מלך לא דן ולא דנין אותוצמח צדקה עה"ת עמ' קנט
יח ע"א מצוה שאניימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נב
יח ע"א נמצאו דיני ישראל שבעת ריבוא ושמונת אלפים ושש מאותנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קכא
יח ע"א קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםס' חסידים סי' ה
יח ע"א קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםתהלה לדוד (והרמן) פרק ג פסוק ט הערה ד, פרק קיט פסוק קנח הערה רלד
יח ע"א קשט עצמך ואחר כך קשט אחריםצלח רכב עמ' קמח
יח ע"א רש"י ד"ה כהן גדול, אינו רוצה שתתעבר שנה מפני הצינה שצריך לטבולטהרת יו"ט חי"ט עמ' קפג
יח ע"א תוס' ד"ה נמצאו דייני ישראל ז' ריבואותמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קלח
יח ע"ב אין מושיבין מלך בסנהדרין ותוס' ד"ה משום צנהעבודת ישראל (קמחי) דף עה ע"א
יח ע"ב אין מושיבין מלך בסנהדריןרנת יצחק שמואל עמ' תפט
יח ע"ב אין מושיבין מלך בסנהדריןשארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 185
יח ע"ב אין מושיבין מלך וכה"ג בעיבור השנהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קסב
יח ע"ב אם קידום תקיף לחדא יהא יפח בלועך וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 7
יח ע"ב דבריו של כהן גדול מביאין לשל שבעים ואחדברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר יא
יח ע"ב ולא תענה על רב, רבאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצב
יח ע"ב כ"ג פסול לדון בעיבור השנהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קלט
יח ע"ב כה"ג מעיד לבן מלך וכו' ורש"י ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שנח
יח ע"ב כהן גדול דן ודנין אותו כתנות אור (תשעג) פ' שופטים אות ג {ויבואר גם הרמב"ם}
יח ע"ב כל הדבר הגדול יביאו אליך דבריו של גדול וכו' ואימא ה"נ וכו'תשובה מיראה עמ' נז, ס
יח ע"ב לא תענה על רבפני חיים (פלג'י) עמ' ריט ע"ב
יח ע"ב מלך אין מעבר שניםגנא דפלפלי עמ' שפט
יח ע"ב עובר על עשה ועל ל"ת וכו' הרי הוא כהדיוט לכל דבריותשובה מיראה עמ' נו
יח ע"ב רש"י ד"ה הרי הואתשובה מיראה עמ' נו, נז
יח ע"ב רש"י ד"ה לא תענה, אינך רשאי לסתור וכו'רנת יצחק שמואל עמ' תנב
יח ע"ב תוס' ד"ה שתא בתר ירחא אזלא, דאביב ופירות האילן נמשכין עד אחר תקופת רב אדאצמח צדקה עה"ת עמ' פג
יח קשוט עצמךמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"א
יח תוס' - אין מעברין אלא מפני דרכיםטירת כסף דף רנו/רצו ע"ד
יח תוס' ד"ה מעידדרכי הים דף קכ
יח. אי לא דיינינן ליה איהו היכי מצי דיין והכתיב התקוששו וקושו וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ר
יח. אין נושאין אלמנתו של מלךחנן אלקים עמ' רמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ע
יח. אינו יוצא מן המקדש משום שנאמר וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקו
יח. אם רצה לחלוץ זכור לטוב ליבם אין שומעין לו וכו' ויחי ויתן דף מו ע"ב
יח. אני כפרתךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קפד
יח. דיני המלךדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 565-566
יח. המלך לא דן ולא דנין אותודברי יואל פ' ויגש דף תמח ע"ב
יח. המלך לא דן ולא דנין אותומרפא לנפש בראשית עמ' קנט, תמח
יח. המלך לא חולץפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קל
יח. הן נכסין והוא נגלה הן נגלין והוא נכסהבכורי אשר עמ' קכ-קכא
יח. הן נכסין והוא נגלהבכורי אשר עמ' קכ
יח. התקוששו וקושו, אמר ריש לקיש קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' פז
יח. ואבע"א הא קמ"ל כדתניא וכו'תפארת ראובן עמ' קלה
יח. ושמת עליהם שרי אלפיםפרפרת התורה עמ' רעט
יח. כ"ג שהרג את הנפש בשוגג גולה הא נמי פשיטא איצטריך ס"ד וכו'בכורי אשר עמ' קכב
יח. כה"ג חולץ ואינו מייבםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפ
יח. כהן גדול אינו יוצא אחר המטהפנים מסבירות עמ' קכז
יח. כהן גדול דן ודנין אותו וכו' מלך לא דן ולא דנין אותוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' נא, תלג
יח. כהן גדול דן ודנין אותומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רמ
יח. כשהכהן הגדול באבל אומרים לו אנו כפרתך אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' קח
יח. לא חשיבא היציאה בכהן גדול לצורך מצות הלוית המתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ריב (תע) {כיון שכבר קיים המצוה מדינא בד' אמות}
יח. מלך לא דן ולא דנין אותו וכו'כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת שופטים דף קפד ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רפה ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רסח דף קיט ע"א
יח. מלך לא דן ולא דנין אותו, לא מייבם ולא מייבמין את אשתו, ר' יהודה אומר וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' כא, כג, פג
יח. מלך לא דן ולא דנין אותוויואל משה מאמר א סי' קעא עמ' קסה
יח. מלך לא חולץ ולא חולצין לאשתו וכו' ר"י אומר אם רצה וכו' אש דת (תשמח) עמ' נג
יח. מנין שופטי ישראל כשמונים אלףשיחות לספר במדבר עמ' רל
יח. מת לו מת אינו יוצא אחר המטהבכורי אשר עמ' קיט-קכ
יח. נמצאו דייני ישראל ז' ריבוא ושמונה אלפים ושש מאותפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת יתרו דף צ ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף רפג ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער מד דף קכג ע"א
יח. קשוט עצמך תחלה וכו'תשבי (תשסה) עמ' רמה שורש קשט
יח. קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםנועם המוסר עמ' קצט
יח. קשט עצמך ואחר כך קשט אחריםשיחות ר' ראובן עמ' יט
יח. רי"א אם רצה לחלוץ זכור לטובעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעח
יח. רש"י ד"ה שריפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שב
יח. שרי אלפים שש מאות שרי מאות ששת אלפים שרי חמשים שנים עשר אלף שרי עשרות ששת ריבוא נמצאו דייני ישראל ז' ריבוא ח' אלף ו' מאותיגל יעקב (תשנג) פנחס אות צז
יח. שרי אלפיםפרפרת אליעזר פרשת יתרו פרק יח פסוק יג
יח. תנו רבנן ושמת עליהם וכו' שרי אלפים שש מאות וכו', תוס' ומהרש"א דברת שלמה (תשעא) עמ' שפה
יח: אין מושיבין מלך בסנהדריןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו
יח: אין מושיבין מלך בסנהדריןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שכא*, שכב*, שכד
יח: אין מושיבין מלך בסנהדריןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קנ
יח: אין מושיבין מלך בסנהדריןשם יחזקאל עמ' תי
יח: אין מושיבין מלך וכה״ג בעיבור השנהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קטו
יח: אין מושיבין מלך לעבר השנה וכו'חיי נפש ח"ג עמ' רכו
יח: אין מושיבין מלך לעיבור שנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצד
יח: אם בכיר ולקיש כחדא יינץ דין הוא אדרנטעי אשל בראשית עמ' קס
יח: בדין ת"ח מכנפי כולהו רבנן ומעייני בדינייהוחנן אלקים עמ' יז
יח: בן מלך הדיוט משום יקרא דכה"געץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכו
יח: דיני נפשות מתחילין מן הצדמקראי קדש (תשנג) עמ' לח
יח: ההורג כה"ג או בה"ג שהרג את הנפש אינו יוצא משם לעולםבכורי אשר עמ' קכד
יח: והתניא והתעלמת וכו' אלא א"ר זירא מעיד לבן מלך וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלא
יח: ולא מלך וכה"ג בעיבור שנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קנט
יח: כה"ג מעיד והתניא והתעלמתחנן אלקים עמ' נד, מקראי קדש (תשנג) עמ' שנ, שנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפט
יח: כה"ג פסול לישב בסנהדרין כשמעברין השנה דיש לו נגיעה שצריך לטבול ה' טבילות ויחוש על הצינהמרפא לנפש בראשית עמ' שכט
יח: רש"י ד"ה דבר גדול ממש, דין מיתה מיקרי דבר גדולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנו(ט)
יח: רש"י ד"ה מעיד בפני המלךנוה צדק דף כט ע"ב
יח: תד"ה מעידבכורי אשר עמ' קכה
יח: תד"ה משום צינהבכורי אשר עמ' קכו
יח: תוס' ד"ה אינו יוצאתפארת ראובן עמ' קלז
יח: תור"ה והא אין מושיבין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלא
יט דוד שקדש במאה ערלות פלשתיםשארית מנחם ח"א שמות עמ' עט
יט היאך נשא דוד ב' אחיותטירת כסף דף קעט ע"ב
יט היאך נשא דוד שתי אחיותשני אליהו דף מג ע"ד
יט המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדו נפש יוסף (תשעד) עמ' שנג
יט י"א שלא נתן גט דוד למיכלטירת כסף דף קפ ע"ב
יט כל המגדל יתום בתוך ביתוזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף לג ע"א
יט כל המלמד בן חבירו כו' המדרש והמעשה במדבר פרשת שלח
יט כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדואהבת עולם (תשס) עמ' ט
יט מלוה אית לי גבך, מהרש"אטירת כסף דף קעט ע"ד
יט מלוה ופרוטה העושר גדול, רש"יטירת כסף דף קעט ע"ג
יט מלך לא דן ולא דנין אותו א"ר יוסף לא שנו אלא מלכי ישראל וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת שופטים
יט ע"א א"ל [לינאי] עמוד על רגליך, ובראשו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
יט ע"א ברכינו יונה כמד המלך הוא כבוד ישראלמנחת מרדכי עמ' קלג
יט ע"א המלך לא דן ולא דנין אותו במלכי ישראל ורש"ייחי המלך עמ' יז
יט ע"א חזר והלך וסיפר סימן, אמר רמי בר אבא החזיר ר' יוסי את הדבר וכו'מגילת סמנים עמ' צה
יט ע"א ינאי המלך עמוד על רגליךלשון ערומים דף נד ע"ב
יט ע"א כבשו פניהם בקרקע כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף יג ע"ג
יט ע"א מלך לא דן [ולא דנין אותו]. אמר רב יוסף לא שנו אלא מלכי ישראל אבל מלכי בית דוד דן ודנין אותן דכתיב בית דוד כה אמר ה' דינו לבקר משפטדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עג
יט ע"א מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולזאת ליעקב שמות עמ' רעו
יט ע"א מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולתשובת השנה עמ' יז
יט ע"א מלכי בית דוד דן ודנין אותורנת יצחק ישעיה עמ' שנח-שנט
יט ע"א מלכי ישראל מאי טעמא לא [דנין אותן] משום מעשה שהיה דעבדיה דינאי מלכא קטל נפשא , וכו' שלחו ליה עבדך קטל נפשא שדריה להו שלחו ליה תא אנת נמי להכא וכו' אמר ליה שמעון בן שטח ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בך וכו' אמר לו לא כשתאמר אתה אלא כמה שיאמרו חבריך נפנה לימינו כבשו פניהם בקרקע נפנה לשמאלו וכבשו פניהם בקרקע אמר להן שמעון בן שטח בעלי מחשבות אתם יבא בעל מחשבות ויפרע מכם מיד בא גבריאל וחבטן בקרקע ומתו באותה שעה אמרו מלך לא דן ולא דנין אותו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פו
יט ע"א מן המקדש לא יצא מקדושתו לא יצאברית שלום (תעח) דף סז ע"ג
יט ע"א מן המקדש לא יצא מקדושתו לא יצאברית שלום (תשסח) עמ' תלא
יט ע"א משוח שעבר לא אתי גביה מאי טעמא חלשא דעתיה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שעה ד"ה הרמ"א
יט ע"א משום מעשה שהיהמנחת מרדכי עמ' קלב
יט ע"א עבדא דינאי המלך קטל נפשאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לט
יט ע"א עבדא דינאי מלכא קטל נפשא וכו' יבא בעל מחשבות וכו' ובמהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שס
יט ע"א עדים שאמרו להם חתמו שקר ואל תהרגוהשיר והשבח ח"א עמ' שנט
יט ע"א קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםאיתן האזרחי עמ' רנז
יט ע"א ר"ן - מ"ע דועמדו שני האנשים הוא מכבוד בי"דגבורת יצחק שבועות עמ' שפו
יט ע"א שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךשיחות חכמה ומוסר מאמר כב אות ה
יט ע"א שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךתשובת השנה עמ' יז
יט ע"א ת"ר כשהוא עובד בשורה וכו' ורש"י ותוס' ד"ה אבלים לשמאל הם עומדיםעבודת ישראל (קמחי) דף כט ע"ב
יט ע"א תוס' ד"ה אבל, הלא אין מושיבין מלך בסנהדריןרנת יצחק שמואל עמ' רלג, תצב
יט ע"א תוס' ד"ה אבל, ואת וכי יכול לדין מלכי בית דוד, הא אמרינן אין מושיבין מלך בסנהדרין וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ש
יט ע"א תוס' ד"ה ינאי המלך כו'שעת הכושר דף פב ע"א
יט ע"א תנו עיניכם בו ונדוגנו וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 143
יט ע"א, ר"ןבית מועד (גטיניו) דף יז ע"א
יט ע"ב [המלך] לא חולץ ולא חולצין [לאשתו לא מייבם ולא מייבמין לאשתו רבי יהודה אומר אם רצה לחלוץ או לייבם זכור לטוב] וכו'. איני והאמר רב אשי אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול וכו' מצוה שאני, רש"י ד"ה חליצה, גנאי היא לו לבא לבית דין ותהא רוקקת לפניודברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' מט
יט ע"ב א"ל ר"ש בן שטח יורע מחשבות יפרע מכם מיד בא גבריאל וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 52, ח"ג עמ' 312
יט ע"ב אברהם מגייר את האנשיםעיונים במשלי עמ' מה
יט ע"ב אברהם ניצל רק בשביל יעקבדברי שאול ויקרא עמ' פח, דברים עמ' שה
יט ע"ב אי בעית דאתן לך מיכלישיר משה דף מה ע"ד
יט ע"ב אל בית יעקב אשר פדה את אברהםדבר טוב עמ' נב
יט ע"ב אמר ר"י תקפו של יוסף ענותנותו של בועז, תקפו של בועז ענותנותו של פלטי בן ליששמחת מרדכי (רוזנמן) חנוכה - מאמר מאי חנוכה
יט ע"ב אמר רבי יוחנן פלטי ישמו ולמה נקרא שמו פלטיאל שפלטו אל מן העבירהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פ ע"ג
יט ע"ב אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופתגמי אורייתא ח"ב עמ' שיג
יט ע"ב בא גבריאל וחבטן בקרקע כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תכד
יט ע"ב בל המלמד וכו' כאילו ילדופי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' לג
יט ע"ב הכתוב ייחס את יוסף כי זנם בשנות הרעבפניני יחזקאל עמ' קיז
יט ע"ב הלוך ובכה על המצוה דאזיל מיניהבית אלהים שער ב עמ' סב
יט ע"ב המלמד את בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדותורת מנחם חמ"ו עמ' 37
יט ע"ב המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קמח
יט ע"ב המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדואמרות ה' השלם ח"א עמ' שצה
יט ע"ב המלמד בן חבירו כאילו ילדוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קכה
יט ע"ב המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדו מהר"ם שיק דברים עמ' קלט
יט ע"ב המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדוחכמת התורה אמור עמ' ז
יט ע"ב המלמד בן חבירו תורה כאלו ילדודרשות באר יצחק עמ' רנד
יט ע"ב המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדועטרת יהושע במדבר עמ' קמז
יט ע"ב המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו כאלו ילדוחכמת התורה בהעלותך עמ' שנ
יט ע"ב המלמד בן חבית תורה נקרא בנו מהר"ם שיק ויקרא עמ' קמו
יט ע"ב המלמד בן חברו כאלו ילדומהר"ם שיק בראשית עמ' נט, צה, קה
יט ע"ב והמקדש במלוה אינה מקודשתרנת יצחק שמואל עמ' קפא
יט ע"ב וילפת שנעשה כראשי לפתותאלשיך על חמש מגילות עמ' קסא
יט ע"ב חנינא קרא יוחנן ואשתו אלעזר וגאולה ושמואל בלימודי סימן וכו'מגילת סמנים עמ' צה
יט ע"ב יעקב אשר פדה את אברהם, שפדאו מצער גידול בניםפתגמי אורייתא ח"א עמ' שט
יט ע"ב יעקב ילד ויוסף כלכל לכן נקראו על שמונחלי מים (מלאח) עמ' קג
יט ע"ב יעקב פדאו לאברהם מצער גידול בניםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות יב, יג, וישב אות לא, לו
יט ע"ב כה אמר ה' אל בית יעקב כו' אר"י שפדאו מצער גידול בניםסוכת דוד (שירירו) דף טז ע"ד
יט ע"ב כולם נקראו ע"ש יוסףחכמת התורה בהעלותך עמ' קצט
יט ע"ב כל המגדל בן חבירו כאלו ילדותורת אליהו עמ' עב
יט ע"ב כל המגדל יתום בתוך ביתו וכו' כל המלמד את בן חברו תורהמאכסניא של התורה סי' סג
יט ע"ב כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדופניני שבח עמ' סה
יט ע"ב כל המגדל מעלה עליו כאילו ילדותולדות שלמה - רות עמ' ת
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדותורת מנחם חנ"ג עמ' 56, 102
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדותורת מנחם חנ"ד עמ' 336, חנ"ה עמ' 49, 75
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה וכו'מסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 94
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדועטרת יהושע בראשית עמ' כב, פב, עט, פא, קכב, קמג, קמז
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה כאלו ילדוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמז, רח
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדועטרת יהושע ויקרא עמ' קעט
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קמ
יט ע"ב כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמד
יט ע"ב כל המלמד את בן חברו תורה מעה"כ כאילו ילדולחם רב על סדור התפילה אות תשמז
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קיד
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה וכו' כאלו ילדותורת מנחם חנ"ח עמ' 242, חנ"ט עמ' 135, 182
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדועטרת יהושע שמות עמ' קעט
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעה"ב כאילו ילדושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' לג, ח"ב עמ' שכו
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעה"כ כאילו ילדוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"הקדמה, פ"א מ"ג עמ' יג, פ"ד מ"יב עמ' פה, פ"ה מ"ג עמ' קב
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, שנאמר 'ואלה תולדות אהרן ומשה', וכתיב 'ואלה שמות בני אהרן', לומר לד אהרן ילד ומשה לימד, לפיכך נקראו על שמוכתב סופר אגדות כאן
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוברית שלום (תעח) דף פה ע"ד
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוברית שלום (תשסח) עמ' תקמט
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופרי חיים (קלוגר) עמ' צד
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופתגמי אורייתא ח"א עמ' רכז
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוקרן לדוד בראשית עמ' נג, צח, רט, דברים עמ' שנה
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוחכמת התורה במדבר עמ' קג, קנג, קנה, קס, קסב-קסה, קע-קעה
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' כב
יט ע"ב כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו כאלו ילדוחכמת התורה קדושים עמ' י
יט ע"ב כל המלמד בן חברו תורהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר לד אות ד
יט ע"ב כל המלמד של בנו של חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש ל
יט ע"ב כל המלמרד את בן חברו תורה כאילו ילדולקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1178
יט ע"ב לא עתה יבוש יעקב מאביו, יחוורו, מאבי אביופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שב
יט ע"ב מה עשה נעץ חרב בינו לבינהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רטז
יט ע"ב מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' עח
יט ע"ב מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רכט
יט ע"ב מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולפתגמי אורייתא ח"א עמ' נא, שמו
יט ע"ב מלך שמחל על כבודוזכר דוד על התורה עמ' קיג
יט ע"ב מעלה עליו הכתוב כאילו ילדודברי חנינא - ת"ת עמ' לג, לו, לח, מ
יט ע"ב נעץ חרב בינו לבינה אמר כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב כו' "ויחרד האיש וילפת" מאי "וילפת" שנעשה בשרו כראשי לפתותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קנז, קס
יט ע"ב נעץ חרב וכו' תוקפו של בועז וכו' רבות בנות וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' מו, קלב
יט ע"ב פ' רבעו לאונסו הוא ואחר מצטרפין להורגו וכו'אחי וראש דרושים דף לט ע"א
יט ע"ב פדאו מצער גידול מיםרנת יצחק ישעיה עמ' פו, פז
יט ע"ב פלטי בן ליש נעץ חרב וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רסד, ח"ו עמ' רלח
יט ע"ב קידושי טעות היו לו במירברנת יצחק שמואל עמ' קפב, קפג
יט ע"ב רות ילדה ונעמי גדלהרנת יצחק ה' מגילות עמ' קלא
יט ע"ב רש"י ד"ה ולא, חליצה גנאירנת יצחק שמואל עמ' שלב
יט ע"ב שאלו תלמידיו את ר' יוסי היאך נשא דוד שתי אחיות בחייהן וכו'מגילת סמנים עמ' צה
יט ע"ב שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךזאת ליעקב שמות עמ' ערה
יט ע"ב שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קסב
יט ע"ב שכל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רסד
יט ע"ב שנעשה בשרו כראשי לפתות ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' קיב
יט ע"ב שפדאו מצער גידול בניםדברי שאול בראשית עמ' רסא
יט ע"ב שפדאו מצער גידול בניםמאורי אור (אתרוג) עמ' כ ד"ה צער גידול בנים
יט ע"ב שפלטו א-ל מן העבירהיחי המלך עמ' כז
יט ע"ב שקר החן זה יוסף והבל היופי זה בועזכסא רחמים (תקסג) דף צ ע"ג
יט ע"ב תוס' - יעקב פדאו לאברהם מצער גידול בנים היינו מיוסףבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות יב, יג
יט ע"ב תוס' ד"ה שפדאו, הקשו הא רבוי בנים אינו צער אלא שמחה, ותירצו שהיי צער גידול בנים מרוגזו של יוסףבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות כה
יט ע"ב תוקפו של בועז, ענוותנותו של פלטי בן לייש וברש"י שמהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעא
יט ע"ב תוקפו של יוסף היתה ענותנותו של בועזס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכג
יט ע"ב תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועז נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' כא
יט ע"ב תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועזמסילות הנביאים שופטים עמ' שצא
יט ע"ב תוקפו של יוסף ענותנותו של בועזדברי שאול ויקרא עמ' רלב
יט ע"ב תוקפו של יוסף ענותנותו של בועזעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 155
יט ע"ב תקפו של בועז, ענותנותו של פלטי בן לישאסופת מערכות במדבר עמ' פג
יט ע"ב תקפו של יוסף ענוותנותו של בועזבריכות המעיין עמ' צח
יט ע"ב תקפו של יוסף ענותנותו של בועז תקפו של בועז ענותנותו של פלטי בן ליששיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תכח
יט ע"ב תקפו של יוסף ענותנותו של בועז, תקפו של בועז ענותנותו של פלטי בן ליששמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' ס
יט ע"ב תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךדורש טוב (פודור) עמ' 27
יט ע"בבריכות המעיין עמ' צח
יט עמוד ע"ר כו'צפיחית בדבש סי' נז דף קנב ע"א
יט קדושי טעות היו לו לדוד במירבעינות מים דף ח ע"ג
יט שקר החן זה יוסף והבל היופי זה בועזכסא רחמים (תקסג) דף צ ע"ג
יט שקר המן זה יוסף והבל היופי זה בועז כסא רחמים (תשסג) עמ' רצז
יט תוס' בגדול בניםככר לאדן (תקסא) דף ריג ע"א
יט תוס' בגדול בניםככר לאדן (תקסא) דף ריג ע"א
יט תוס' ד"ה ינאי המלך וכו'ברכת אבות עמ' שצג
יט תלמיד נחשב כבןמנחת אליהו (תשנט) עמ' קלג
יט תנה את אשתי מיכל ולא מרבטירת כסף דף ריא ע"א
יט. א"ר יוסף לא שנו אלא מלכי ישראל אבל מלכי בית דוד דן ודנין אותו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלג
יט. אר"י ל"ש אלא מלכי ישראל אבל מלכי בית דוד דן ומין אותם וכו' מלכי ישראל מ"ט לא, משום מעשה שהיה וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' תמח
יט. בעניין שמלכי ישראל אין דנין אבל מלכי בית דוד דניןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 572
יט. גזרינן ביאה ראשונה אטו ביאה שניהבכורי אשר עמ' קכז-קכח
יט. הדיינים כבשו פניהם בקרקע בעלי מחשבות אתם בעל מחשבות יפרע מכםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' מטות
יט. המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש סוכות ח"א עמ' ש
יט. והועד בבעליו אמרה תורה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסב
יט. ינאי דעבדיה קטל נפשא וכו' והועד בבעליומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפב
יט. ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בךשדה יעקב עמ' סד
יט. ינאי המלך עמוד על רגלךבכורי אשר עמ' קכח
יט. ינאיפרפרת הפרשה פרשת ויגש פרק מה פסוק כב
יט. כשהוא עומד בשורה ומתנחםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רלט
יט. לא לפנינו אתה עומד אלא לפני מי שאמר והיה העולםקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' עא
יט. מלך לא דן ולא דנין אותועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
יט. מלכי בית דוד דן ודנין אותומקראי קדש (תשנג) עמ' שנ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפה, קצז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלז
יט. מלכי בית דוד דן ודנין אותן דכתיב וכו', ובהגהות עיני שמואלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנו (רפד) {דבר המפורש בתורה להיתר אם חכמים יכולים לאסור}
יט. מלכי בית דוד דן ודנין אותן וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנא
יט. מלכי בית דוד דנין אותו ומלכי ישראל לא דנין אותו וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תפו
יט. מלכי ישראל אין דנין אותם, אבל מלכי בית דוד דנין, יען היו נכנעים וכפופים לתורהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קמא פסוק ד
יט. מלכי ישראל מ"ט לא משום וכו' ותוס' הרא"שפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה סו
יט. משום מעשה שהיה דעבדיה דינאי מלכא וכו'בכורי אשר עמ' קכח
יט. עבדיה דינאי מלכאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רנט
יט. עובדא דינאיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריב, שכו, מקראי קדש (תשנג) עמ' שנא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצב
יט. עמוד על רגליך ובחי' הר"ן שםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיד
יט. עמוד על רגליך ויעידו בך אש דת (תשמח) עמ' נג-נד
יט. עמוד על רגליך ויעידו בךהישר והטוב (תשסג) עמ' נא
יט. עמוד על רגליך ויעירו בךוזאת התורה עמ' רפג
יט. פלטי בן לישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנג
יט. קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קטז, דברים עמ' רטו
יט. קשוט עצמך וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קסז
יט. רבו מביאו לעוה"בודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלט
יט. תד"ה ינאי המלךבכורי אשר עמ' קל
יט. תוד"ה ינאימקראי קדש (תשנג) עמ' לח, רפ
יט. תוס' ד"ה אבל מלכי ב"ד וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלד
יט. תוס' ד"ה אבלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשיג
יט. תוס' ד"ה ינאי - רב שמחל על כבודו כבודו מחול לפי שהתלמיד חכם הורתו דיליה, משא"כ מלך שהכבוד דלאו דיליה אלא הקב"ה חלק לו מכבודו, לכן אין רשאי למחולאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכב
יט. תוס' ד"ה ינאי המלך וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלא
יט. תוס' ד"ה ינאיויואל משה מאמר א סי' קלג עמ' קלח
יט. תתנחמו מן השמיםמטר השמים - עמודי העולם עמ' תכו
יט: אברהם לא נצל אלא בזכות יעקבמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קכט
יט: אייתי מאה ערלות פלשתים שאול סבר לא חזי ולא מידי ודוד סבר וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריב, רעו
יט: אל בית יעקב אשר פדה את אברהםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קלה, קנב
יט: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן בל המלמד בן חברו תודה מעלה עליו הכתוב באילו ילדודרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קט
יט: בא גבריאלבכורי אשר עמ' קלא
יט: בית יעקב אשר פדה את אברהם - שפדאו מצער גידול בניםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שצא
יט: בני אהרן נקראו על שם משהדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק ג פסוק א
יט: גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה וכו' יעקב ילד ויוסף כלכלשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' יח
יט: גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף פלה וכי יוסף ילד והלא יעקב ילד וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תצה
יט: הולך ובכה אחריה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קיג
יט: היאך נשא דוד שתי אחיות בחייהן וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יח דף רח ע"ב, ו-כח דף רמו/ז ע"ג; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן י דף ד ע"ב
יט: היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קלח ע"ג, ופרשה סג דף שעב ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת אחרי מות דף קיז ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו כט דף קפב ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תולדות דף שב ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נז ע"א
יט: היכן מצינו שפדה יעקב לאברהםתורת חכם (הכהן, תיד) דף סב ע"ב
יט: הלך ובכה על מצוה דאזדא מני' שהי' נועץ חרב בינו לבינהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שצב, תי
יט: הלך ובכה על מצוה דאזיל מיניהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פג
יט: המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדושבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמו, רצט
יט: המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' עג
יט: המגדל יתום ויתומה כאילו ילדופרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כו פסוק מו
יט: המלמד את בן חבירו כאילו ילדודברי יואל פ' תולדות דף תרכז ע"ב
יט: המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' לז, צ, קעג
יט: המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעה
יט: המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכ' כאילו ילדוחיי נפש ח"ד עמ' קפו
יט: המלמד את בן חבירו תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' עג
יט: המלמד את בן חבירו תורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קעו
יט: המלמד את בן חבית תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' כד
יט: המלמד את בן חכירו תורה כאילו ילדולהורות נתן בראשית עמ' עט, רצט
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עה
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תכח, ח"ב עמ' שמט, ח"ג עמ' תנג
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קפה, שכ
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' עג
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קיא
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קלט, קצא
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קמא
יט: המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדואור אברהם - סידור התפילה עמ' כד, רכד
יט: המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' תנה
יט: המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' פא, קסט
יט: המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו כאילו ילדוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' לט
יט: המלמד בן חברו כאלו ילדומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רכג
יט: המלמד בן חברו תורה כאילו ילדוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תפז
יט: המלמד בן חברו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקכח
יט: המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' צז
יט: המלמד לבן חברו תורהמגלה צפונות ח"ג פ' מטות
יט: ואשתו היהודית ילדה את ירד אביגדור וגו' אלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד, מרד זה כלב, ולמה נקרא שמו מרד שמרד בעצת מרגלים, וכי בתיה ילדה את משה והלא יוכבד ילדה, אלא יוכבד ילדה ובתיה גידלה, לפיכך נקרא על שמהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמט
יט: וחבטן בקרקע ומתובכורי אשר עמ' קלא
יט: ויוסף כילכלזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מז
יט: וילפת שנעשה בשרו ראשי לפתותשורש ישי (אלקבץ) בפסוק ויהי בחצי
יט: וכי היכן מצינו שיעקב פדאו לאברהם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרל
יט: וכי יוסף ילד והלא יעקב ילדפרפרת משה ח"א עמ' רפז
יט: וכי מיכל ילדה אלא מירב ילדה מיכל גידלהחנן אלקים עמ' יד, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' נה, ס, קיט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צא, רד
יט: ולא חולצין לאשתו וברש"יפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה צו
יט: זיל אייתי לי מאה ערלות פלשתיםבכורי אשר עמ' קלב
יט: טעות שאול בקידושי מלוהדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני
יט: יעקב אשר פדה את אברהם מצער גידול בניםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סא, ריג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נט
יט: יעקב אשר פרה את אברהם וכו' שפדאו מצער גידול בניםפאר יעקב ח"א עמ' קפח, רטז, ח"ג עמ' שכא
יט: יעקב פדאו לאברהםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עז
יט: יעקב פדאו לאברהםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכב
יט: יעקב שנשא שתי אחיות, מהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש מח דף קו ע"ד
יט: יראת ה' היא תתהלל זה פלטי בן לישקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' מא
יט: כבשו פניהם בקרקעויואל משה מאמר א סי' קעא עמ' קסה
יט: כה"ג חולץ ומיבםוזאת התורה עמ' רפב
יט: כל האמור בפ' מלך מלך מותר בופאר יעקב ח"ד עמ' שעד
יט: כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו גדלוארץ צבי (תשע) עמ' ריב
יט: כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושם יחזקאל עמ' כא
יט: כל המגדל יתום בתוך ביתו נחשב כאילו ילדועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קע
יט: כל המגדל יתום וכו' כאלו ילדו וכו' יעקב ילד ויוסף כלכל לפיכך נקראו על שמודברי יואל פ' מקץ דף שמח ע"ב, פ' ויחי דף תקמו ע"א
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדוגנת אגוז (תשעב) אות תפד
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדולקחת מוסר ח"א עמ' תנב
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' מו
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדופרדס מנחם עמ' כו, צד
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאלו ילדודובר צדק (זילבר) עמ' כו
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדודברי אש (כץ) עמ' יז
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדולהורות נתן ויקרא עמ' שע
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומרפא לנפש בראשית עמ' נז, קצ, שצח
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוארצות השלום (תשנה) עמ' צה
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' יח
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדותפארת צבי בראשית עמ' ת
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה נחשב כאילו ילדועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קסט
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה, כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' מז
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 908
יט: כל המלמד את בן חבירו תורהאהבת חיים (דייטש) עמ' ס, קי
יט: כל המלמד את בן חבירו תורהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ו פסוק ט מס' 3
יט: כל המלמד את בן חבית תורהוזאת התורה עמ' לה
יט: כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופרדס מרדכי עמ' סא-סב
יט: כל המלמד את בן חברו תורהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רע
יט: כל המלמד בן חבירו מורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו שנאמר ואלה תולדות אהרן ומשה וכו׳נחלת שמעון (תשסו) עמ' סה
יט: כל המלמד בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדו זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' מ
יט: כל המלמד בן חבירו תורה וכו'למחר אעתיר עמ' קכט, רצד
יט: כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדו וכו' אהרן ילד ומשה לימד, לפיכך נקראו על שמותורת חיים עה"ת עמ' קעט {ונקראו בניו גם על שהצילם בתפילתו ולא מתו בעוון העגל}
יט: כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 359
יט: כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' פה
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכ' כאילו ילדוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקסו
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' ד, ו
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדובית יצחק (ויינברגר) עמ' יא, שנד
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויחי עמ' קכז
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופאר יעקב ח"א עמ' צג, קסו, ח"ג עמ' שדמ, תיח
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצא, שנה
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושיחות ר' ראובן עמ' קפז
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תש, תשנ
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופי' רבינו בחיי (רנב) פרשת במדבר בפסוק עצמו דף קצא ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רעא דף עו ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כ דף קסד ע"ב; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ד דף כב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רמא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש לה דף פט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף ס ע"א
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושם אליעזר דף ד ע"א
יט: כל המלמד בן חבירו תורהפרפרת הפרשה פרשת וילך פרק לא פסוק יד
יט: כל המלמד בן חבית תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדולילה כיום יאיר (באום) עמ' 336
יט: כל המלמד לבן חבירו תורה מעלה עליו כאלו ילדו כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף נא ע"א
יט: כתיב פלטי וכתיב פלטיאל וכו' שפלטו אל מן העבירה מה עשה נעץ חרב בינו לבינה וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' מ ס"ק ה
יט: לכן כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, וכי היכן מצינו ליעקב שפדאו לאברהם, אמר רב יהודה שפדאו מצער גידול בניםשם יחזקאל עמ' שב, שמ, שנה
יט: למה נקרא שמו פלטיאל שפלטו איל מן העבירהחיי נפש ח"ג עמ' סג
יט: מאה ערלות פלשתים שוין פרוטה דחזי לכלבי ושונריתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמג {גוי מת מותר בהנאה}
יט: מגדל יתום בתוך ביתו כאלו ילדודמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק טז
יט: מה עשה נעץ חרב בינו לבינהתורת אברהם עמ' ריד
יט: מהרש"א בח"א ד"ה מלוה, אחר שנשא יעקב אבינו ב' אחיות לא היה יכול לגרשםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצב(ל, לב)
יט: מהרש"א בח"א ד"ה מלוה, יעקב נשא ב' אחיות בלית ברירהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שא-שב {איך אמר תרי"ג מצוות שמרתי}
יט: מהרש"א בח"א ד"ה מלוה, יעקב קידש בקידושי כסףתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמה(כב)
יט: מהרש"א בח"א ד"ה ענוותנותו, ז' מצוות רק מנח ולהלןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סט(רכד)
יט: מלוה ופרוטה הוי ליה לדוד גביהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' לה
יט: מלך אינו חולץ ר"י אומר אם רצה לחלוץ או לייבם זכור לטוב, הכתיב שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך ואינו יכול למחול, מצוה שאנימרפא לנפש בראשית עמ' רנח
יט: מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולמגדנות אליעזר עמ' שכו
יט: מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולמנחת אליהו (תשסא) עמ' ערה
יט: מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מו
יט: מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולפאר יעקב ח"ב עמ' תשמ
יט: מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רעד
יט: מצוה שאניוזאת התורה עמ' רפג
יט: משה היה דינו כדין אב לכל ישראלכתנות אור עמ' נג
יט: נעץ חרב בינו לבינהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רלא
יט: נעשה בשרו כראשי לפתותמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קפ
יט: פדאו מצער גידול בנים ורש"י ותוס'באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שיח
יט: פלטי שמו ולמה נקרא שמו פלטיאל וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק כו דף פד ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כו/כז דף רמו/ז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער צב דף רנח ע"ד
יט: פלטי שמו ולמה נקרא שמו פלטיאל שפלטו אל מן העבירה, מה עשה נעץ חרב וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' תיח
יט: קידושי דוד לא תפסו במירב, משום שקידושי דוד היו קידושי טעותדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קצב
יט: שאול סבר לא חזו ולא מידי ודוד סבר חזו לכלבי ושונריבכורי אשר עמ' קלב
יט: שאול סבר מלוה ופרוטה דעתה אפרוטהשובע שמחות קידושין מו ע"ב
יט: שאלו את ר"י איך נשא דוד שתי אחיות בחייהן חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף סו ע"ד
יט: שאלו לר' יוסי איך נשא דוד שתי אחיותמקראי קדש (תשנג) עמ' קפז
יט: שאלו תלמידיו את רבי יוסף היאך נשא דוד ב' אחיות וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תצא
יט: שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךלילה כיום יאיר (באום) עמ' 180
יט: שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךשיחות ר' ראובן עמ' צג
יט: שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רכג, א'רמו
יט: שום תשים עליך מלך שתהא אימתי עליךמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' עג, פניני חסידות פ"ד אות צ
יט: שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רפו
יט: שום תשים, שתהא אימתו עליך וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ח
יט: שכל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושם אליעזר דף ב ע"ג
יט: שנעשה לה כאישה וברש"יטובך יביעו ח"ב עמ' קכז
יט: שפדאו מצער גידול בניםדעת תפלה עמ' קט
יט: שפדאו מצער גידול בניםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' עה
יט: שתהא אימת המלך עליךדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תמ
יט: שתהא אימתו עליךשבט מישראל (קרמניץ) פרק ע פסוק ד
יט: תוד"ה שפדאוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכג
יט: תוס' - בכתובות ענין המצוה מפני כבוד החתן וכבוד מלך עדיף, אבל חליצה שהוא מצות המקום שפיר אומרים דמצוה עדיף מכבוד מלךמרפא לנפש בראשית עמ' רנט
יט: תוס' - שפראו מצער גידול בנים פי' הקונטרס גידול י"ב שבטים ולא וכו' ועוד דאברהם היו לו בנים מקטורהפאר יעקב ח"א עמ' תכג
יט: תוס' ד"ה שפדאויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תפב
יט: תוקפו של בועזברית אברם עמ' תקפ
יט: תוקפו של בועזפני מלך מועדים עמ' שיח
יט: תוקפו של יוסף ענוותנונו של בועזדברי שלמה (סלוין) עמ' ח
יט: תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועז וכו'בכורי אשר עמ' קלג
יט: תוקפו של יוסף ענותנותו של בועז וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' קכד
יט: תלמידים נקראו בניםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תכה
יט: תקפו של בועז ענותנותו של יוסףמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קעח
יט: תקפו של בועז ענותנותו של פלטיתורת אברהם עמ' ריד
יט: תקפו של יוסף ענוותנותו של בועז וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קכא, קסד
יט: תקפו של יוסף ענותנותו של בועז, תקפו של בועז ענותנותו של פלטי בן לישתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קח
יט: תקפו של יוסף ענותנותו של בעז, תקפו של בעז ענותנותו של פלטי בן לישתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ק, קיא, שיח
כ אמר ר"י א"ר מפני מה נענש אברהם דרכי נועם (הרנזון) דרוש ו
כ ג' מצות נצטוו בכניסתן לארץטירת כסף דף רעז ע"א
כ ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתם לארץרני ושמחי דף מט ע"א
כ הקמת מלך מצוה שנצטוו משנכנסו לארץשארית מנחם ח"ג עמ' קלו
כ יוצא למלחמה יוצאה עמוהתורה והעולם ח"ב עמ' ק
כ כל האומר בפרשת מלך כו'המדרש והמעשה דברים פרשת שופטים
כ כל האמור בפ, מלך מלך מותר בו ר' יהודה אמר לא נאמרה אלא לאייםלב אריה פרשת שופטים אות כב
כ לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן של ישראל וכו'קניני קדם ח"ב עמ' 171
כ מ"מ נענש אבנר שהיה לו למחותטירת כסף דף קיג ע"ג
כ משפטי המלךפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כג
כ ע"א אמרו עליו על ריב"א וכו'טהרת יו"ט חי"ט עמ' טו
כ ע"א בדורו של רבי יהודה בר אילעאי היו ששה תלמידי חכמיםלב חיים חלק א (סימן צ) דף קיז ע"ב (ד"ה והנה)
כ ע"א ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לא"יאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ואתחנן אות ב עמ' קע
כ ע"א הכמות נבל ימות אבנר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 100
כ ע"א זה דורו של חזקיהרנת יצחק תהלים עמ' שנב, משלי עמ' קלב
כ ע"א זה דורו של ר' יהודה ברבי אילעי וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קנג, קנו, רלג
כ ע"א יראת ה' היא תתהלל זה דורו של ר' יהודה ברבי אילעאיטהרת יו"ט חט"ז עמ' קכט
כ ע"א יראת ח' היא תתהלל זה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהשם דרך דברים עמ' שג
כ ע"א כל האמור בפרשת מלך, תוס' ד"ה מלךדרשות מהר"ם חביב עמ' מ
כ ע"א לעולם נשים לפני המיטה, ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שיד
כ ע"א מאי דכתיב רבות בנות עשו חילס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכב
כ ע"א מי שעובד מעוני הוא יותר שלם כר' יהודה בר אלעאי ודורותורת משה (אלמושנינו) עמ' רח
כ ע"א מפני מה נענש אבנר וכו' ורש"י וכו' וחידושי אגדות ומהרש"א בס' ז"שלשון ערומים דף סח ע"א-ע"ג
כ ע"א מפני מה נענש אבנר וכו'בני ישחק דף כד ע"ג
כ ע"א מפני מה נענש אבנר מפני שהיה לו למחות בשאול ולא מיחה, ורש"י ותוס'ראשון לציון (תשעח) עמ' קמב-קמז
כ ע"א מפני מה נענש אבנר מפני שהיה לו למחות בשאול ולא מיחה, ורש״י ותוס'ראשון לציון (תשסח) עמ' פח-צב
כ ע"א מפני מה נענש אבנר מפני ששהה וכו', רש"י ותוס'רנת יצחק שמואל עמ' רצו, רצז
כ ע"א מפני מה נענש אבנרפרשת דרכים (תשסה) עמ' קנט
כ ע"א מקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה יוצאות, לפני המיטה יוצאות, ותוס' ד"ה נשים - דכיון דשעת צער הוא ליכא למיחש להרהורימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תריד
כ ע"א מתני' מלך אם מת לו מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלו וכו'כבוד לאיש דף מ ע"ג
כ ע"א נסיון פלטי בן ליש יוסף ובועזס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' לא
כ ע"א סנהדרין גדולה היתה של ע"אמנחת מרדכי עמ' קלב
כ ע"א ע"פ שקר החן זה דורו של משהס' המאמרים (ריי"צ) תש"ה עמ' 53
כ ע"א רבות בנות עשו חיל זה דורו של משה ויהושע, ואת עלית על כלנה זה דורו של חזקיהותפלה למשה (בנימין) עמ' תו
כ ע"א שקר החן - זה יוסף, והבל היופי - זה בועז, ואת עלית על כולנת - זה פלטיאסופת מערכות במדבר עמ' פג
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה והבל היופי זה דורו של יהושע אשה יראת ה' זה דורו של חזקיהורנת יצחק תפלה לשבת עמ' קא
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה ויהושעלפרקים (תשסב) עמ' שמד
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' קכה
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' שעה, תד
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' קכד
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה כו'יהל אור עמ' תלה
כ ע"א שקר החן זה דורו של משהעיונים במשלי עמ' תקלב
כ ע"א שקר החן זה יוסףס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכד
כ ע"א שקר החן, - זה דורו של משה, והבל היופי - זה דורו של יהושע, יראת ה' היא תתהלל - זה דורו של חזקיהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קמ
כ ע"א ששה תלמידים מתכסים בטלית אחתדורש טוב (פודור) עמ' 362
כ ע"א ששהא מלבות בית דודמנחת מרדכי עמ' נח
כ ע"א תוס' ד"ה ששהא מלן מבנימין יכול להתקיים במק"ארנת יצחק שמואל עמ' רצב
כ ע"א תניא ג' מצותדרכי איש דף יד ע"ב
כ ע"ב אוצרות מלכים למלךבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ח עמ' 126
כ ע"ב אין "כסא" אלא מלךציץ השדה ח"ד עמ' קעג
כ ע"ב אין כסא אלא מלבותציץ השדה - שדי יער עמ' קנא
כ ע"ב אין כסא אלא מלךאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רנד, שמות ח"א עמ' רנו, דברים עמ' שנד
כ ע"ב אמר שמואל כל האמור בפרשת מלךתנופה חיים דף מ"ו ע"ד (סדר מקץ אות ח)
כ ע"ב אריב׳׳ל ענוה גדולה מכולןאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תשעו
כ ע"ב ביד רמה, בתחילה, קודם שנשא שלמה את בת פרעה, מלך על העליונים, מלאכים ורוחות השוכנים במדור העליון, כלומר שהיה גוזר עליהן גזרה והן מקיימין אותהדרכי התשובה עמ' סז
כ ע"ב בתחילה מלך כו' אלא על מקלותורת מנחם חמ"ג עמ' 81
כ ע"ב בתחילה מלך שלמה על העליונים, ולבסוף מלך על התחתוניםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פה ע"א
כ ע"ב בתחילה צריך להיות מחיית עמלק ואח"כ בנין ביהמ"קימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלח
כ ע"ב בתחלה מלך שלמה כו' אלא על מקלו כו' מלך והדיוטעשרה מאמרות (תשס) עמ' עג
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו וכו' בית הבחירהאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תרסז
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו וכו' להעמיד לחם מלך וכו'רנת יצחק שמואל עמ' קמא, קמג, קנו
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ כו'גבורת יצחק סוכות עמ' קפג
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קנו
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץעשות משפט עמ' י ד"ה והנה, עמ' צד ד"ה תועלת יג
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץרנת יצחק תפלה לשבת עמ' מא
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראלגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצט
כ ע"ב ג' מצוות נצסוו ישראל בכניסתן לארץ, ורש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפט
כ ע"ב ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו' ולבנות להם בית הבחירהמכשירי מצוה עמ' ריא
כ ע"ב ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ורש"ייחי המלך עמ' כז, מג-מד
כ ע"ב ג' מצות נצטוו ישראל כו' ולהכרית זרעו של עמלק וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' רט
כ ע"ב ג' מצות נצטוו ישראלאם הבנים ח"ב דף לא ע"ד
כ ע"ב ג' מצות נצטוורב שלום (אדלר) עמ' קלט
כ ע"ב ואיני יודע איזה מהם תחילה כשהוא אומר כי יד על כס י-ה מלחמת לה' בעמלק הוי אומר להעמיד להם מלך תחילה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' עא, עט, פא
כ ע"ב ואמרת אשימה עלי מלך, זקנים שבדור כהוגן שאלו, אבל עמי הארץ שבהן קלקלו (ביאור השבה והקלקול)אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 180-183
כ ע"ב והוא נוטל חלק בראשרנת יצחק שמואל עמ' רסז
כ ע"ב וזה היה חלקי מכל עמלי, רב ושמואל חר אמר מקלו וחד אמר גונדובריכות המעיין עמ' קנד
כ ע"ב ולבסוף לא מלך אלא על מקלואסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רסד, בראשית ח"ב עמ' רנ, דברים עמ' צח
כ ע"ב ומוציא למלחמת הרשותרנת יצחק שמואל עמ' שעא, שעג
כ ע"ב ומלך פורץ לעשות לו ררךראה חיים חלק א דף פ"ט ע"ב (דף ש"א ע"ב ד"ה ונראה)
כ ע"ב ופורץ לעשות לו דרךצלח רכב עמ' קעו
כ ע"ב זקנים שבדור כהוגן שאלו שנא' תנה לנו מלך לשפטנו, אבל עמי הארץ שבהן קלקלו שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגויים וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמט
כ ע"ב זקנים שבדור כהוגן שאלו שנאמר תנה לנו מלך לשפטנו אבל עמי הארץ שבהן קלקלו שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינומוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסו
כ ע"ב ח"א הדר כו' מלך והדיוט ומלךעשרה מאמרות (תשס) עמ' תלו
כ ע"ב חד אמר מקלו וחד אמר גונדותורת אליהו עמ' תמב
כ ע"ב חטא של עמי הארץ בזמן שמואל הנביאמאכסניא של התורה סי' ד
כ ע"ב כל האמור בפ' מלך המלך מותר ותוס'ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ח
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו וכו'רנת יצחק שמואל עמ' צה, מלכים עמ' קיג, דברי הימים עמ' קעא
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בונאוה תהלה עמ' פז, קנט, קסז
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בוצלח רכב עמ' קפא
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך, ומלך פורץ לעשות לו גדר, ותוס' ד"ה מלךראה חיים ח"א דף עב ע"ב [רמו ע"ב ד"ה ואולם], פט ע"ב [שא ע"ב ד"ה ונראה]
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך, ותוס' ד"ה מלךראה חיים חלק א דף ע"ב ע"ב (דף רמ"ו ע"ב ד"ה ואולם), ודף פ"ט ע"ב (דף ש"א ע"ב ד"ה ונראה)
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שסד
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלךצמח צדקה עה"ת עמ' קנח
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלךתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשסח
כ ע"ב כשהוא אומר כי יד על כס י-ה מלחמה וכו' ואין כסא אלא מלך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תמד ד"ה בסנהדרין
כ ע"ב לבסוף לא מלך אלא על מקלוציץ השדה - שדי יער עמ' קלה
כ ע"ב להכרית זרעו של עמלקרנת יצחק שמואל עמ' קמו
כ ע"ב להעמיד להם מלךמנחת מרדכי עמ' קלג
כ ע"ב מחלוקת אי איכא מצוה להעמיד מלך או שזה רק לפי תרעומתךפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תכה
כ ע"ב מינוי מלך הוא קיום לבין בית המקדשאמרות ה' השלם ח"ו עמ' סח
כ ע"ב סדר ג' המצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץתורת מנחם חל"ז עמ' 216
כ ע"ב עמי הארץ שבהן קלקלו, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' צו, קיח, קכב, שד, שס, מלכים עמ' שמט, דברי הימים עמ' רמ
כ ע"ב ר' יהודה אומר ג' מצוות נצטוו ישראל וכו' להעמיד להם מלך וכו', ר' נהוראי אומר לא נאמרה פרשה זו אלא נגד תרעומתןצמח צדקה עה"ת עמ' עב, קנ
כ ע"ב רבי נהוראי אומר לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתרנת יצחק שמואל עמ' צג
כ ע"ב שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' לך עמ' יג
כ ע"ב שלוש מצוות בכניסתן לארץציץ השדה - שדי יער עמ' רכג
כ ע"ב שלוש מצוות וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תיד, תיט
כ ע"ב שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלךאסופת מערכות במדבר עמ' קצט
כ ע"ב שלמה וכו' לבסוף לא מלך אלא על מקלושיחות מוסר (תשסב) עמ' רלז, רפז
כ ע"ב שלמה, מלך והדיוטעמק המלך (תשסג) עמ' 682
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו בני ישראל בכניסתן לארץעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 81
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קלח
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמח
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, ולהכרית זרעו של עמלקכרם טוביה עמ' רמה, תטז
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץתורה אור (באנדי) עמ' תכח
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קפא
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' צז
כ ע"ב שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקכז ד"ה בהפטרת ובהערה
כ ע"ב שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' סט, ע, עט, פא
כ ע"ב שלש מצות נצטוו ישראלנפש חיים דף ק"ע ע"ב (דף רנ"ח ע"ב, מערכת ע' אות לח), ודף קע"ב ע"א (דף ר"ס ע"א, מערכת ע' אות מ"ו ד"ה ואל)
כ ע"ב שלש מצות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץפני חיים (פלג'י) עמ' שיח ע"א
כ ע"ב שלשה מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד עליהם מלך להכרית זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירהזרע שמשון (תשסג) בשלח אות נה
כ ע"ב תוד"ה מלך, עונש אחאב על נבות ובר"ן וערל"ניחי המלך עמ' יז
כ ע"ב תוס' ד"ה כל האמור בפ' מלך מלך מותר בודברי איש דף ח ע"ב
כ ע"ב תוס' ד"ה מלך כו' למה נענש אחאב על נכות וכו'רנת יצחק שופטים עמ' קח
כ ע"ב תוס' ד"ה מלך מותרגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' נח
כ ע"ב תוס' ד"ה מלךדברי שאול בראשית עמ' רכט
כ ע"ב תוס' ד"ה מלן, תימה למה נענש אחאב וכו' וי"ל וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שא, שמואל עמ' שג, מלכים עמ' ריא, ריב, ריד, רכח
כ ע"ב תוס' ד"ה מלך - למה נענש אחאבחיים לראש דף נה ע"ב (דף ריב ע"א ד"ה הנה)
כ ע"ב תני' רבי יוסי אומר שלש מצות וכו' כשהוא אומר כי יד על כס יה וכו' הוה אומר להעמיד להם מלך תחלה וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' עו, רסב
כ ע"בבריכות המעיין עמ' קנד
כ ע"בבריכות המעיין עמ' רלא
כ ע"ג שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ שכר שכיר דברים שיחה ז אות א
כ שאר הביזה מחצה כו' ומחצה לעםהמדרש והמעשה שמות פרשת פקודי
כ שלש מצוות נצטוו בכניסתן לארץ נפש יוסף (תשעד) עמ' שסח, שצא
כ שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ וכו'קניני קדם ח"ב עמ' 176, 173
כ שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץבני אברהם דף ח ע"א
כ שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץהמדרש והמעשה שמות פרשת תצוה דרוש ב
כ שתהיה אימתו עליךכלי יקר (תשמח) עמ' תקמה
כ תוס' - אמאי נענש אחאב לרבי יוסי וכו'חומת אנך מלכים א פרק כא
כ תוס' - ששהה מלכות ב"ד והיה לדרושטירת כסף דף קיג ע"ד
כ תוס' ד"ה נשים לצאת כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קפז ע"ג
כ"א הניחו לו אבותיו ס"תעולה ליפה סי' טז
כ. אין מוציאין למלחמת הרשות אלא עפ"י ב"ד של שבעים ואחדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלא
כ. אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהחיים שיש בהם מועדים עמ' שסז
כ. אשה יראת ד' היא תתהלל זה דורו של ריב"אמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קנ
כ. באור מחלוקת ת"ק ור' יהודהבכורי אשר עמ' קלד
כ. בדורו של חזקיהו היו בקיאים בטומאה וטהרה דולה ומשקה פסח עמ' סט
כ. בדורו של ר"י ב"ר אילעי היו ו' מתכסין בטלית אחת אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קכט
כ. בדורו של ר"י בר אילעאי היו מתכסין בטלית אחתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסח - רא"צ סופר
כ. בועז חדא לילה ופלטי שנים רבותתורת אברהם עמ' ריד
כ. המלך אם מת לו מת אינו יוצא אחר המטהכסף נבחר (מרגליות) עמ' מו
כ. המלך הולך אחר המטה אש דת (תשמח) עמ' כט
כ. ו' תלמידים מתכסין בטלית א'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעא
כ. ו' תלמידים מתכסין בטלית אחתמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רחצ
כ. והבל היופי זה דורו של חזקיהתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף עא ע"א
כ. יוסף הי' לו חןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קנו
כ. 'יראת ד' היא תתהלל' זה דורו של חזקיהו המלך וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלג (קמג)
כ. יראת ה' היא תתהלל זה דורו של רבי יהודה בר אלעאי וכו'עקדת יצחק (שלג) שער נה דף קנה ע"ד, ושער סז דף קצו/ז ע"ד
כ. יראת ה' היא תתהלל, זה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רג
כ. כל האמור בפרשת המלךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצו
כ. כתיב להכרות וקרינן להברותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רכד
כ. מ"מ נענש אבנרכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן ג דף רעא ע"א, ודף רעב ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויחי דף נד ע"א
כ. מאי דכתיב ויבא כל העם להברות אל דוד וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן ג דף רעב ע"ג
כ. מעלת דורו של חזקיהודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תטו, תקב, ח"ב עמ' פא
כ. מעלת האחדותדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שצה, תסא
כ. מפני מה נענש אבנד ששהה מלכות בית דוד שתי שנים ומחצהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רז
כ. מפני מה נענש אבנרהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רצג
כ. מפני מה נענש אבנרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריג
כ. מפני מה נענש אבנרפני יהושע (תשסא) עמ' קנז
כ. מצות כתיבת ס"תשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קעה {למה אין מברכין}
כ. מקום שנהגו לצאת נשים אחר המטה יוצאותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריג
כ. מקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה ויצאת וכו'יפה מראה (שנ) פרק ב דף רכו/רפו ע"ד
כ. מת לו מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלו וכו'בכורי אשר עמ' קלד
כ. מתכסיןבכורי אשר עמ' קלד
כ. פלוגתת ר' אלעזר וד' נהוראי באמרם זקנים שבדור כהוגן שאלולב אריה פרשת שופטים אות כב
כ. רש"י, ידיך לא אסורות - אדם חשוב היית לשאול והיה לך למחותעלי שור ח"א עמ' רעז
כ. שהיה דוד יוצא מבין האנשים ונכנס לבין הנשים וכו'בכורי אשר עמ' קלו
כ. שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהבכורי אשר עמ' קלג
כ. שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 796
כ. שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף צב ע"ב
כ. שקר החן - זה דורו של משה ויהושע. הבל היופי - זה דורו של חזקיה. אשה יראת ה' היא תתהלל - דה דורו של ר' יהודה ברבי אילעי וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' עב, שכג
כ. שקר החן והבל היופישיחות לספר שמות עמ' מא, פג
כ. שקר החן זה דורו של משה והבל היופי זהדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 80, 69
כ. שקר החן זה דורו של משה ויהושע, והבל היופי דור חזקיה, אשה יראת ה' דור ר"י ב"ר אילעאי, ו' תלמידים בטלית א'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכד {ג' יסודות לקנין התורה מהאוה"ח הק': יגיעה, ענוה, אחדות. "ישראל" יש ששים רבוא אותיות לתורה. בדור ר"י בר"א היו שלמים באחדות; שבח דורינו שעליו י"ל אשה יראת ה' היא תתהלל}
כ. שקר החן זה דורו של משה ויהושעדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 69
כ. שקר החן זה דורו של משה ויהושעקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' בחקותי
כ. שקר החן זה דורו של משה וכו' יראת ה' היא תתהלל זה דורו של ר"י בר"א וכו'שיחות ר' ראובן עמ' מד, קכט
כ. שקר החן זה דורו של משהעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב דף טו ע"א
כ. שקר החן זה דורו של משהשם אליעזר דף א ע"ב, לד ע"ב
כ. שקר החן זה יוסף והבל היופי זה בועזקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קא
כ. שקר החן זה יוסף וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמז
כ. שקר החן זה יוסףקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רד
כ. שקר החן זה יוסףתורת חכם (הכהן, תיד) דף נו ע"ד
כ. שקר החן זה יוסףתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנ {מציאות החן ענינו ביוסף}
כ. ששה מתכסים בטלית אחתדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שעז
כ. ששה מתכסין בטלית אחתקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קנה
כ. ששהה מלכות בית דוד שתי שנים ומחצהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' עה
כ. תוס' - אחאב לא הי' לו דין מלךדברי יואל פ' שופטים דף קג ע"ב
כ. תוס' - אפילו אחאב לא היה לו דין מלך, כיון שלא מלך מאת המקוםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנז
כ: אוצרות מלכים למלך ושאר הביזה מחצה למלך ומחצה לעםחנן אלקים עמ' י, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כא, רעד
כ: אין מוציאין למלחמת הרשות אלא ע"פ בי"ד של ע"איוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רד
כ: אמר רב יאודה א"ש כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בוהרי בשמים (בדרשי) דף עב ע"ד
כ: אר"ל בתחלה מלך שלמה על העליונים וכו' ולבסוף מלך על התחתונים וכו' ולבסוף על מקלו וכו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכד ע"ב
כ: בית הבחירהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 12, פ"ו הערה 1913
כ: בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו' ולבסוף לא מלך אלא על מקלושבילי פנחס (תשעח) עמ' קפט
כ: בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש לכג סיון דף קלט ע"ג; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק ט דף סז ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ד/יד דף שנב/שצב ע"ג
כ: בתחילה מלך שלמה על העליונים ולבסוף מלך על התחתוניםיגל יעקב (תשנג) וישב אות קמו
כ: בתחילה מלך שלמה על העליונים ולבסוף רק על מקלו דולה ומשקה פורים עמ' קנד
כ: בתחילה מלך שלמה על העליוניםפרפרת משה ח"א עמ' קצט
כ: ג' מצוות נצטוו בכניסתן לארץ וכו'גנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רטו
כ: ג' מצוות נצטוו ישראל בהכנסם לא"י וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שז
כ: ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ דולה ומשקה פורים עמ' שע
כ: ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות לה
כ: ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'להורות נתן דברים עמ' קטז, רסד
כ: ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסב(יח) {כולם ענינם אחדות}
כ: ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שלא
כ: ג' מצוות נצטוורמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' לד
כ: ג' מצוות נצטוורנת יצחק ה' מגילות עמ' תכ
כ: ג' מצות גצטוו בכניסתן לארץ לבנות בית הבחירה וכו' להכרית זרעו של עמלקפאר יעקב ח"ב עמ' תרנז, ח"ד עמ' רלז
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסה לארץ, א' למנות מלך, ב' למחות עמלק, ג' לבנות בית המקדשצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ח, כב
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתו לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' צב
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, ואחד מהם להעמיד מלךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקצז
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו' אש דת (תשמח) עמ' רפג
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירהשם יחזקאל עמ' תעח
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: א' למנות להם מלך וכו'.מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתיג
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץדברי יואל פ' שופטים דף ק ע"ב
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץצור יעקב (יעבץ) תרומה
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רטו
כ: דרש הפסוק כי יד על כס וגו' על מלכות ישראלדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' תא
כ: הוא ישמיד את הגויים האלה אלו שבעה עממיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רטו
כ: המלך פורץ גדרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמא {הוא תואר עצמיי במלכות}
כ: ואחר שיעמדו עליהם מלך לאחר בואם לארץ מצווים למחות שם עמלקתורי זהב (תשעג) עמ' רלד
כ: ולבנות להם בית הבחירהרנת יצחק שמואל עמ' קפט, שדמ, תצח
כ: ולבסוף לא מלך אלא על מקלו, ורש"יאמרי מאיר (מאירי) דברים פי"ז פסוק יא
כ: ולבסוף מלך על התחתוניםרנת יצחק מלכים עמ' נו
כ: ופורץ לעשות לו דרך ואין ממחה בידו וכו' וכל העם בוזזין ונותנים לו והוא נוטל חלק בראשדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 573
כ: זכויות המלך ב'שמואל - איום או אמתשיחות לספר ויקרא עמ' שיז, שיחות לספר דברים עמ' קטו
כ: זקנים שאלו כהוגן תנה לנו מלךמקראי קדש (תשנג) עמ' מט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מה
כ: זקנים שבאותו הדור שאלו כהוגן, וזקנים עמי הארץ שאלו שלא כהוגןכתר תורה (תשסז) עמ' שמד
כ: זקנים שבדור כהגון שאלופני יהושע (תשסא) עמ' קעג
כ: זקנים שבדור כהוגן שאלו וכו' אבל עמי הארץ שבהן קלקלודברי יואל פ' שופטים דף קא ע"ב, קיב ע"ב
כ: זקנים שבדור כהוגן שאלו וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת שופטים דף רצד ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו ע"א
כ: חד אמר הדר וחד אמר לא הדר וכו'פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף ט ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מט דף מה ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע פרק קיב דף קט ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ז ע"ב
כ: חד אמר מלך והדיוט וכו'רנת יצחק מלכים עמ' נה
כ: חד אמר מקלו וחד אמר גונדועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פר' בא/כא דף סה ע"ג
כ: חד אמר תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצב ע"ג; מנות הלוי (שמה) דף כד ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עג ע"ב; ידי משה (שנז) מגילת אסתר דף רנו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) מגילה פרק קו דף קסו ע"ב
כ: ילפינן מלך מיד על כס י-המקראי קדש (תשנג) עמ' שמט
כ: כל האמור בפ' מלך מלך מותר בו וכו'+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שופטים דף רסה ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שעז ע"א, ווי העמודים פרק יט דף כט ע"א
כ: כל האמור בפר' מלך מלך מותר בוחמודי צבי בראשית עמ' ריז
כ: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו .פני יהושע (תשסא) עמ' קנח
כ: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו ותוס' ד"ה מלך, למה נענש אחאב במעשה נבות וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' שיד, רכז
כ: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בוחנן אלקים עמ' פה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסו, רלג
כ: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בומרפא לנפש בראשית עמ' קנא
כ: כל האמור בפרשת מלךזבחי צדק (דיסקין) עמ' מד
כ: כנגד תערומתן אור החיים דברים פרק יז פסוק יד
כ: כשהוא אומר והניח לכם מכל אויביכםרנת יצחק שמואל עמ' שלה
כ: לא מלך אלא על ירושליםרנת יצחק ה' מגילות עמ' ריח
כ: לבנות להם בית הבחירהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שכח (קכו) {אם הבניה עצמה מצוה}
כ: לפי שהקדימו על ידם לומר ככל הגויםלב אריה פרשת שופטים אות בז
כ: מלך - חובה או רשותשיחות לספר דברים עמ' קיז, קנט
כ: מלך שלמה על העליוניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסה
כ: נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 841
כ: נצטוו למנות מלך עליהם דרשות הר"ן (מישור) עמ' רנא, רנה
כ: על כסא ה' למלך - על העליוניםשיחות לספר במדבר עמ' נב, נה
כ: עמי הארץ שבהן קלקלו שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכינו וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קיז
כ: ר' יוסי אומר ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רלג
כ: ר"ן - אחאב לא מרדברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סז
כ: רב אמר כל האמור בפרשת מלך וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' מד
כ: רבי יהודה אומר ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'בכורי אשר עמ' קלז-קלח
כ: רבי יהודה אומר שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץשרתי ח"א עמ' רמד
כ: רבי נהוראי אומר וכו' כנגד תרעומתן, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רעז
כ: רש"י - בתחילה, קודם שנשא שלמה נשים נכריות מלך אף על עליוניםדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכד ע"ב
כ: רש"י ד"ה ופורץפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תכג
כ: רש"י ד"ה שלש מצות, שהן תלויות זב"זרנת יצחק שמואל עמ' שלז, דברי הימים עמ' סה
כ: שום תשים עליך מלך זו מצות עשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפח
כ: שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךפרדס מרדכי עמ' רסה
כ: שלוש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רע, שטז, שמד, תה
כ: שלוש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יז לפרשת זכור דף קיב ע"א; מנות הלוי (שמה) דף סד ע"א; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קס ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער נ דף קמא ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ח דף קע ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ה לשבת זכור דף יט ע"ב; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ו דף לז ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קמ דף פ ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רכג דף סו/ז ע"א
כ: שלמה הדר או לא הדר ח"א הדר ח"א לא הדרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריד
כ: שלמה מלך על עליונים ותחתוניםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 192, 1381
כ: שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קא, ריג, מקראי קדש (תשנג) עמ' כב, נ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' חצר, ש, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סח
כ: שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץתורת אברהם עמ' 76, 78, 80
כ: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' צה, רטז
כ: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך וכו'דברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רעט, רפו, ת, תיב, פורים עמ' תקג
כ: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להכרית עמלק ולבנות ביהמ"קאור אברהם - סידור התפילה עמ' שנד
כ: שלשה מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' עתר
כ: שלשה מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך וכו'כתנות אור עמ' תרכב
כ: שקר החן - זה דורו של משה דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קמז, קסט, רכג, רמו, ח"ב עמ' קכו
כ: שתהא אימתו עליךמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רצג
כ: תד"ה מלך מותרבכורי אשר עמ' קלז
כ: תוד"ה מלך. למה נענש אחאב על ששאל כרם נבותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסט
כ: תוס' - הובא ביש"מ, מלך מותר ליקח בחנם אבל לא לכוף למכורמרפא לנפש בראשית עמ' קנא, קנב
כ: תוס' ד"ה מלךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שעז
כ: תוס' ד"ה מלן המלך הרשות בידו ליקה מן בני המדינהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שעג
כ: תוס' מלך - כיצד סירב נבות לאחאבשיחות לספר ויקרא עמ' שיז
כ: תלה מחיית עמלק במניית המלךדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שמ
כ: תניא ר"א אומר זקנים שבדור כהוגן שאלובכורי אשר עמ' קלח
כא אחת שתהא מונחת בבית גנזיו ואחת שתהא יוצאת ונכנסת עמועולה ליפה סי' נח
כא אמר רבא אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת כו'עינות מים דף פה ע"ב
כא ד"ה רש"י מתחי' מן הצדדרכי שלום (מרגונאטו) דף מג ע"ד
כא הניחו לו אבותיו מצוה לכתוב משליעולה ליפה סי' מ
כא ואדוני' בן חגית מתנשא כו' שבקש להולמו ולא הולמתוהמדרש והמעשה בראשית פ' חיי שרה דרוש ב
כא ואר"י מפני מה לא נתגלו טעמי תורהבן פדהצור דף עב ע"ב
כא לא ירבה לו נשים אלא י"חצמח צדקה עה"ת עמ' קלב
כא מאירי - ס"ת של המלך היתה של כה"ת כולהגבורת יצחק שבועות עמ' קפ
כא מפני מה לא נתגלו טעמי תורהמקור ברוך (פייתוס) דף רי ע"ב
כא נימא נקשרהככר לאדן (תקסא) דף קצ ע"ב
כא נימא נקשרהככר לאדן (תקסא) דף קצ ע"ב
כא נשתנה ע"י הכתבעולה ליפה סי' נז
כא ע"א אל יתחבר אדם לרשע אפי' לקרבו לתורהס' חסידים סי' תתקפו
כא ע"א ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולן בני יפת תאר היו, ואמר רב יהודה אמר רב תמר בת יפת תאר היתהשם דרך דברים עמ' רסט, קב
כא ע"א ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולן בני יפת תואר היותורת מנחם חלק נ עמ' 341
כא ע"א בדבר שהטעם מפורש בתורה אפילו רבי יהודה מודה דדרשינן טעמא דקראימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' פז
כא ע"א בעלמא רבי יהודה לא דריש טעמא דקרא ושאני הכא דמפרש טעמא דקרא מה טעם לא ירבה לו נשים משום דלא יסור לבבוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלג
כא ע"א ד' מאות ילדים שהיו לדוד היו מגדלי בלוריתאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קפ
כא ע"א ויונדב איש חכם מאוד חכם לרעמאורי אור (אתרוג) פ"ט ה"ה
כא ע"א ויצא לך שם בגוים ביפיך שאין להן לבנות ישראל לא שער בית השחי ולא בית העתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שה ד"ה הנה
כא ע"א ויצא לך שם בגוים ביפיך שאין להן לבנות ישראל לא שער וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צו
כא ע"א ויצא לך שם בגוים כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קסא ע"ג
כא ע"א ולאמנון רע ושמו יונדב וגו' איש חכם וגו' אר"י אמר רב איש חכם לרשעהס' חסידים סי' תתקפו
כא ע"א לא ירבה לו נשים אלא י"ח (טעם היתר רבוי נשים, וכן אלף של שלמה)אורות הקודש ח"ד תו; שמונה קבצים קובץ ח פסקא נד
כא ע"א לא ירבה לו נשים אלא שמנה עשרה וכו' מה טעם לא ירבה לו נשים משום דלא יסור לבבודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' כט, מה, מהד' ז סי' א
כא ע"א לא ירבה לו נשים מחלוקת ת"ק ור"י ור"שיקרא דשכבי (דוד) דרוש לז דף פג ע"ג, פד ע"א-ע"ב
כא ע"א לא ירבה לו נשים מי"ח, דבתיב ואם מעט ואוסיפה לך כהנה וגו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' נ
כא ע"א מאי נשים ומאי פלגשים וכו' נשים בכתובה ופלגשים בלא כתובהבי חייא ח"א עמ' עז
כא ע"א מאי נשים ומאי פלגשיםמנחת מרדכי עמ' לו
כא ע"א מאי נשים ומאי פלגשיםפרשת דרכים (תשסה) עמ' לו
כא ע"א עגלה זו מיכל ולמה נקרא שמה עגלה שחביבה עליו כעגלהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלא
כא ע"א פילגש בלא כתובה וקידושיןאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 76
כא ע"א פילגשים בלא כתובה וקדושין ברכת השיר (צינץ) עמ' רצז
כא ע"א פילגשים הם בלא קידושיןבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות נב
כא ע"א פלגש בלא כתובהמהר"ם שיק בראשית עמ' קכא
כא ע"א ר"י לא דריש טעמא דקרא וכו' ושאני הכא דמפרש וכו' ור' שמעון אמר לן מכדי בעלמא דרשינן טעמא דקרא וכו' ובחידושי הר"ן ד"ה מתני'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלז-תקלט
כא ע"א ר"ש אומר אפילו אחת ומסירה את לבורנת יצחק משלי עמ' קכג, קכח
כא ע"א ר"ש דריש טעמא דקראאמרות ה' השלם ח"ג עמ' של, שלא
כא ע"א רבי יהודה אומר מרבה הוא לו ובלבד שלא יהו מסירות את לבודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכו
כא ע"א תוס' ד"ה דאי ס"ד וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף כז ע"ד
כא ע"א תמר בת יפת תואר היתה, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' תב
כא ע"א תמר בת יפת תואר היתהס' חסידים סי' תריט
כא ע"א תמר בת יפת תואר היתהראשון לציון (תשסח) עמ' פה
כא ע"א תמר בת יפת תואר היתהראשון לציון (תשעח) עמ' קלח
כא ע"ב אחת שמונחת לו בבית גנזיו, ואחת שיוצאה ונכנסת עמוקרן לדוד דברים עמ' קעג
כא ע"ב אך על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה - מצוה לכתוב משלולפרקים (תשסב) עמ' תקמז
כא ע"ב אמר מר זוטרא וכו' בתחלה נתנה תורה בכתבתפארת ישראל פרק סד עמ' קצב
כא ע"ב אמר רבה, אף על פי שהניחו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלו, שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת וכו' כותב לשמו שתי תורות, אחת שנכנסת ויוצאת עמו, ואחת שמונחת בבית גנזיו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' ג
כא ע"ב אמר רבי יצחק בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה שירטון ועליו נבנה כרך גדול שברומידברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פו
כא ע"ב אמר שלמה אני ארבה ולא אסוררנת יצחק מלכים עמ' קיט
כא ע"ב אמר שלמה אני ארבה ולא אסורשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שלד
כא ע"ב אני ארבה ולא אטה מהר"ם שיק דברים עמ' פז
כא ע"ב אני ארבה ולא אסור וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שנט
כא ע"ב אני ארבה ולא אסוריערי עם דבשי ח"ד עמ' מט
כא ע"ב אני ארבה ולא אסוריקרא דשכבי (דוד) דרוש ח דף יט ע"ד
כא ע"ב אני ארבה ולא אסורמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תעז
כא ע"ב אני ארבה ולא אסורקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צד
כא ע"ב אני ארבה ולא אסורשיחות מוסר (תשסב) עמ' שמג
כא ע"ב אני ארבה ולא אסירקרן לדוד דברים עמ' קצג
כא ע"ב אע"פ כו' מצוה לכתוב משלוניבי זהב עמ' קעה, תקלב
כא ע"ב אע"פ שהניחו כו'צפיחית בדבש סי' סג דף קנט ע"ד
כא ע"ב אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פב
כא ע"ב אע"פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה מצוה לכתבו משלותורה אור (באנדי) עמ' רפה
כא ע"ב אע"פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה מצוה לכתוב משלו שנאמר ועתה כתבו לכם וגו'באר שרים פרשת וילך דרוש ג אות א
כא ע"ב אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקעד ד"ה ואמר
כא ע"ב אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלושמלת אליעזר ח"ב עמ' שנו
כא ע"ב אף על פי שהניחו לו אבותיו לארם ספר תורה מצוה לכתוב משלוכתב סופר אגדות כאן
כא ע"ב אף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רכב
כא ע"ב אף על פי שהניחו לוברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קי"ט ע"ג (דף תמח ע"א ד"ה ונראה)
כא ע"ב ארבה ולא אסורדברי שאול במדבר עמ' קסב
כא ע"ב ארבה ולא אסורקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קטז
כא ע"ב ארבה נשים ולא אטה וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כה פסוק יז
כא ע"ב ארבעים אלף איצטבלאות היועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 70
כא ע"ב ב' מקראות נתגלו טעמן ונכשל בהן גדול העולםבית אלהים שער ב עמ' קסה
כא ע"ב בא גבריאל ונעץ וכו' ועליו נבנה וכו' ועליו נא' וכו'אפיקי ים עמ' שצה
כא ע"ב במחשכים הושיבני כמתי עולם קאי אתלמוד בבלישמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קכח
כא ע"ב בקש להולמו ולא הולמתוערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 510
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל וכו'ברית שלום (תעח) דף ק ע"ב
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרמא
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קיד
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעההשיר והשבח ח"א עמ' סד
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רי
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה ומהרש"אעולם הפוך פרק ד
כא ע"ב בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי וכו'ברית שלום (תעח) דף מח ע"ג
כא ע"ב בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שז
כא ע"ב בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש וכו' ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודשמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תנד
כא ע"ב הטעם שלא ירבה זה משום לא יסור לבבואמרות ה' השלם ח"ו עמ' עג
כא ע"ב הלכתא למשיחא, אלא דרוש וקבל שכרשמלת אליעזר ח"ב עמ' קעז
כא ע"ב המלך הי' לו ס"ת שכל מקום שיוצא היתה יוצאת עמו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רטז
כא ע"ב המלך כותב לו שני ספר תורה מהר"ם שיק דברים עמ' קכז
כא ע"ב הניחו כתב עברי ובררו להם כתב אשורימאכסניא של התורה סי' סב
כא ע"ב הקמת מלך רשות או חובהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קד
כא ע"ב ואחת שהיתה מונחת לו מבית גנזיואמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסד
כא ע"ב ואחת שיוצאת ונכנסת עמודברי שאול דברים עמ' קמב, קמד
כא ע"ב ואמר רבי יצחק מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכתיב ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' א
כא ע"ב והיתה עמו וקרא בושיחות מוסר (תשסב) עמ' שצא
כא ע"ב וישנאה אמנון שנאה גדולהאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מא עמ' 305
כא ע"ב וכותב לו ס"ת לשמו וכו'רנת יצחק יהושע עמ' יב, מלכים עמ' תיד
כא ע"ב וכותב ס"ת לשמו וכו' אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלו וכו' איתיביה אביי וכו' שלא יתנאה בשל אחרים וכו' ובתורת חייםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלד-תקלו, תקלט, תקמ
כא ע"ב וכסף וזהב לא ירבה לו ובר"ן ורמ"הרנת יצחק דברי הימים עמ' פב
כא ע"ב וכתב לו את משנה וגו', כותב לשמו שתי תורות, אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו, ואחת שמונחת לו כבית גנזיוכתב סופר אגדות כאן
כא ע"ב ותולה אותו כזרועו שנאמר שויתי ה'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ע"א ע"א (דף רנב ע"א ד"ה והנה)
כא ע"ב ותולה בזרועוצפיחית בדבש סי' סב דף קנח ע"ד
כא ע"ב כולן נטולי טחול וחקוקי כפות רגלים היופי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' טז
כא ע"ב כותב אדם ס"ת לעצמו וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף מח ע"ג
כא ע"ב כותב אדם ס"ת לעצמו וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' שח
כא ע"ב כותב לשמו שתי תורות אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיומכשירי מצוה עמ' קצה
כא ע"ב כותב לשמו שתי תורות אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנה
כא ע"ב כותב לשמו שתי תורות וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסד-קסו, קעז
כא ע"ב כותב לשמו שתי תורותבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר צד אות א
כא ע"ב כל התורה כולה נקראת שירה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קא
כא ע"ב כתב עברישלטי הגבורים (תשע) עמ' תקעב, תקעז
כא ע"ב כתבו לכם את השירה הזאתמאורות הראי"ה שבועות עמ' רנט-רסא
כא ע"ב כתבו לכם את השירה הזאתמועדי ראיה עמ' קלג; פניני הראי"ה עמ' 370 {מדוע עד שהתורה הגיעה לפסוק זה לא נקראת התודה "שירה"? אלא כאן מדובר אחרי הברית בערבות מואב שבה נתחדשה תורת ערבות של פלל ישראל [עיין סוטה לז ע"ב] ובמצב זה התודה מתעלית להיות "שירה"}
כא ע"ב כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסורנאוה תהלה עמ' תל
כא ע"ב כתיב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה אני ארבה ולא אסור, וכתיב ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו, וכתיב לא ירבה לו סוסים, ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב, וכתיב ותצא מרכבה ממצרים בשש וגו'דרכי התשובה עמ' ע
כא ע"ב לא ירבה לו נשיםהשיר והשבח ח"א עמ' שנה
כא ע"ב לא ירבה לו סוסיםרנת יצחק שמואל עמ' שנז
כא ע"ב לא נתגלו טעמי מצוותישועות משיחו (תשעח) עמ' 215
כא ע"ב מ"מ לא נתגלו טעמי תורה וכו' נכשל בהם גדול העולםברית שלום (תעח) דף ק ע"א
כא ע"ב מ"מ לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות וכו' נכשל בהן גדול העולםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק סו הערה עג
כא ע"ב מאן הדיוטות אמר רב חסדא כותאיהר המוריה עמ' רנא
כא ע"ב מהרש"א ד"ה לא נתגלודברי שאול שמות עמ' נד
כא ע"ב מלך בעי שני ספרי תורה: אחת שהיא מונחת בבית גנזיו ואחת שנכנסת ויוצאת עמובאר שרים פרשת שופטים דרוש ג אות א
כא ע"ב מלך צריך ב' תורותחיים תחלה (תשנג) עמ' מג
כא ע"ב מלמד שביקש להולמו ולא הולמתואמרות ה' השלם ח"א עמ' שעג, ח"ב עמ' רל
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי המצותדברי שאול במדבר עמ' קנח
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו' נכשל בהם גדול העולםברית שלום (תשסח) עמ' תרמא
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רפח, ח"ד עמ' קפ, ח"ו עמ' סו
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'זכור לדוד עמ' לט
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסח
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 170
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' מה
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי ב' מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' קטז
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי ב' מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולםתורת מהרי"ם שמות עמ' קעו
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורהבי חייא ח"ב עמ' רצט
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורהלפרקים (תשסב) עמ' רכה
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורהתורת אליהו עמ' שיח
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמן של מצוות כד בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קיד
כא ע"ב מצוה לכתוב משלו שנאמר 'ועתה כתבו לכם את השירה'אגרות הראיה כרך א אגרת פט (צד) {"הדברים העיוניים אי אפשר להבין על בוריים אם לא יהיה הרגש מוכשר כראוי, על כן נקראת התודה 'שירה'}
כא ע"ב מצוה לכתוב ספר תורה שנאמר 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת'אורות התורה פ"ד פסקא ד; פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רלה {עיין ביאור הנצי"ב, בהקדמתו ל"העמק דבר", קדמת העמק פסקא ג פירש על כל תורה שבכתב: כי כל התורה כתובה גם כמו מליצה ושירה שדורשים את המלים; והראי"ה כתב כן גם על תורה שבעל פה: "עד אשד על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שידה חדשה, והשירה הולכת ומשתפכת על כל פרטי ההלכה, על כל נטיות המשא ומתן שבה"}
כא ע"ב מצוה על כל אחד מישראל לכתוב ס"ת שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' יתרו עמ' עד
כא ע"ב נעץ גבריאלבעקבי יעקב עמ' לג
כא ע"ב עזרא ראוי הי' ליתן תורה ע"י כמו ע"י משהאפיקי ים עמ' ת
כא ע"ב ראוי הי' עזרא שתינתן תורה ע"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 378
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה וכו' נשתנה על ידו הכתבדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שיא ד"ה והנה, עמ' שכא ד"ה והנה מצינו, עמ' תכא ד"ה והנה
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שצא
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 379
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידוציץ השדה - שדי יער עמ' קח
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידורנת יצחק יהושע עמ' מח, משלי עמ' שח
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתנתן התורה על ידו אלמלא קדמו משה וכו' נשתנה על ידו הכתב וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קמז
כא ע"ב רב יהודה רמי כת' ויהי לשלמה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 204
כא ע"ב רש"י ד"ה שביקש, לפי שהי' שרביט של זהב בו'יחי המלך עמ' ז
כא ע"ב שהרי שתי מקראות נתגלו טעמןרנת יצחק מלכים עמ' קטז, משלי עמ' קכג, דברי הימים עמ' קעה
כא ע"ב שיהו הנשים מדברות זו עם זו בבית הכסאמאכסניא של התורה סי' סב
כא ע"ב שלמה אמר אני ארבה ולא אסורדרשות מהר"ם חביב עמ' שפג
כא ע"ב שני דברים נתגלו טעמןדרכי חיים פרק ג' משנה ט"ו (בית אבות דף צ"ט ע"ג)
כא ע"ב שתי מקראות וכו' נכשל בהם גדול העולם כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה וכו'ס' חסידים סי' תריט
כא ע"ג שלמה המלך הרבה נשים וסוסיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פז ע"ג
כא עזרא שעלה נשנה התורה על ידומנחת אליהו (תשנט) עמ' רצ
כא על ג' דברים נצטוו ישראל בכניסתן לארץברית אברהם (בושערה) דף מ ע"ג
כא עלתה יו"ד של ירכהמשכנות יעקב (נעים) דף ריח ע"ד
כא פשיט ליה לתלמודא דאמרינן אשתרי אשתריקול שמואל (קונפורטי) דף ז ע"ב
כא ראוי היה עזרא שתינתן תורה ע"י וכו'עולה ליפה סי' נז
כא שנאה גדולה אמר ר"י נימא נקשרה לוחומת אנך שמואל ב פרק יג
כא תוס' - תמר לא היתה בת דודחומת אנך שמואל ב פרק יג
כא. א' מונחת בבית גנזיו וא' שנכנסת ויוצאת עמומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רצד
כא. איש חכם לרשעה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יג דף רצט ע"ג
כא. אלמנתו של מלך אסורהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעא
כא. אמר רב יהודה אמר רב, תמר בת יפת תואר היתה, שנאמר ועתה דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך, ואי ס"ד בת נשואין הוה, אחתי' מי הוי שרי ליהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שפ
כא. ארבע מאות ילדים היו לו לדוד כולן בני יפה תאר היו וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) קדושין דף נח ע"ד
כא. באותה שעה (בימי דוד) גזרו על היחודחיי נפש ח"ד עמ' ז
כא. באותה שעה גזרו על היחוד ועל הפנויהמקראי קדש (תשנג) עמ' שכז
כא. באותה שעה גזרו על הייחודדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1419
כא. ביום מותה היה לה בןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעו, רג
כא. בנות ישראל אין להם שער בית השחי וכו'ס' קרניים (תשסו) עמ' קס
כא. בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 159
כא. דרשינן טעמא דקראתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רו (קנב) {באיסור לעמוד בלא אשה ודאי דרשינן}
כא. האשה בכתובה פלגש בלא כתובהתשבי (תשסה) עמ' קמז שורש כתובה
כא. והא הואי מיכל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתו
כא. והא הואי מיכל, א"ר עגלה זו מיכל וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רמב-רמג {רק בה כתיב "אשת דוד", לפי שהיתה חביבה עליו ועיקרו של בית}
כא. והאיכא מיכלתפארת ראובן עמ' קנג
כא. והכתיב ויקח דוד עוד וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רמג
כא. והששי יתרעם לעגלהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' ז
כא. והששי יתרעם לעגלהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' יד
כא. וישנאה אמנון - שקשרה לו נימא ועשאתו כרות שפכהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1809
כא. ולאמנון רע ושמו יונדב בן שמעהשערי שיש יהושע ח"א עמ' קכב
כא. לא ירבה לו נשים אפילו כאביגילכתנות אור עמ' תרד
כא. לא ירבה לו נשים יותר על י"ח רבי יהודה או' מרבה הוא לו ובלבד וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וארא
כא. לא ירבה לו נשים עד י"חישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריד
כא. לא ירבה לו נשים על י"ח וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יב דף רצו/ז ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רפח ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קב ע"ב
כא. לא ירבה לו נשיםבכורי אשר עמ' קלט
כא. מאי נשים ומאי פלגשיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לט
כא. מאי נשים ומאי פלגשיםתפארת ראובן עמ' קמח
כא. מחלוקת אם דרשינן סעמא דקראתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיד(שעח) {איך ההלכה, ועוד פרטים}
כא. מפני מה לא נתגלו טעמי מצוות שבשני מקראות וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' צא*
כא. מפני מה לא נתגלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלו
כא. נימא נקשרה לו ועשאתו כרות שפכהמראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב יג דף מו/ז ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יג דף ש ע"ג; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ח ע"א
כא. נימא קשרה לו ועשאתהו כרות שפכהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 118
כא. נימא קשרה לו ועשאתו כרות שפכהחנן אלקים עמ' רנז
כא. נימא קשרה לו ועשאתו כרות שפכהס' קרניים (תשסו) עמ' קס
כא. נשים בכתובה ובקידושין, פילגשים בלא כתובה ובלא קידושיןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קמט, שלא
כא. נשים בכתובה וכו' פלגשים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תטז-תיח
כא. נשים בכתובה ופלגשים בלא כתובהפנים מסבירות עמ' סו
כא. נשים בכתובה ופלגשים בלא כתובהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צב
כא. נשים בכתובה וקידושין ופילגשים בלא כתובה ובלא קידושיןחמודי צבי שמות עמ' ו, קיא
כא. נשים בכתובה וקידושין, פילגשים בלא כתובה ובלא קידושיןמרפא לנפש בראשית עמ' קנח, קפז
כא. נשים בכתובה וקידושין, פלגשים בלא כתובה ובלא קידושיןחמודי צבי בראשית עמ' ריד, רטז, ריח, שנה, שעו, שצד, תפג, תקי
כא. נשים בכתובה פלגשים בלא כתובהדובר צדק (זילבר) עמ' קנז, קסט
כא. נשים בכתובה פלגשים בלא כתובהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שלט
כא. עגלה זו מיכלמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שמ
כא. עגלה זו מיכלשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קצז
כא. פילגשים בלא כתובה ובלא קידושיןכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ה דף רעו ע"א
כא. פילגשים בלא כתובה וקידושין נפש יוסף (תשעד) עמ' קלו
כא. פילגשים בלא כתובה וקידושיןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' לד
כא. פלגש בקדושין בלא כתובהשארית יעקב (אלגזי) דף כה ע"ב
כא. פלגשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנ {כמה ענינים}
כא. פלגשים בלא כתובה ובלא קידושיןחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קיד
כא. קנאת סופרים תרבה חכמהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תא
כא. ר"י בעלמא לא דריש טעמא דקראעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צ
כא. ר"י ס"ל לא דרשינן טעמא דקרא ושאני הבא דמפורש בקרא בהדי'חיי נפש על ההגדה עמ' י
כא. ר׳׳ש דריש טעמא דקראדודי נתן בראשית עמ' לז
כא. רש"י - פלגשים בקידושין בלא כתובהמרפא לנפש בראשית עמ' קנח
כא. רש"י - תמר נולדה קודם שנתגיירה מעכה אמה בלב שלם, ואחר שנתגיירה בלב שלם ילדה את אמנון, ונכרי, אין לה קורבת אב, וגם היא משנתגיירה כקטן שנולד דמי ואינה אחות אמנוןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שפ
כא. רשב"י דריש טעמא דקראתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לו
כא. שקלה מיכל למטרפסיהתפארת ראובן עמ' קנ, קנד
כא. תוס' ד"ה דאי לרש"י דס"ל דאסור לבעול יפת תואר עד שנתגיירה, א"כ קשה הא אחתיה הוה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שפ
כא. תמר בת יפ"ת היתהתפארת ראובן עמ' קנו
כא. תמר מותרת לאמנון שנתעברה בעודה גויהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכ
כא: אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמוהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' פג
כא: אחת שנכנסת ויוצאת עמו, ואחת שמונחת לו בבית גנזיופאר יעקב ח"ד עמ' קפד, קפז
כא: אי מונחת בבית גנזיו ואי נכנסת ויוצאת עמושמן ראש סוכות ח"א עמ' רצה
כא: אינו נכנס בה לא לבית המרחץ וכו'תפארת ראובן עמ' קמו
כא: אינו נכנס בה לא לבית המרחץ ולא לבית הכסאבכורי אשר עמ' קמח
כא: אך שיש לו ס"ת מאביו מצוה לכתוב משלוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קעט
כא: אמר רבא אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נ
כא: אמר רבא מצוה לכתוב ס"ת וכו' איתבי' אביי וכו'תפארת ראובן עמ' קמח
כא: אמר רבה אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלובכורי אשר עמ' קמב
כא: אמר רבה, אע"פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצוה לכתוב משלו, שנאמר ועתה כתבו לכם, את השירה הזאתחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תלט, ח"ב עמ' תקס
כא: אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכו'שבח נעורים עמ' קמב, רנא
כא: אמר שלמה אני ארבה ולא אסורוזרח השמש על התורה עמ' שיב
כא: אמר שלמה ארבה ולא אסורשבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק יא
כא: אני ארבה וגו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רעד
כא: אני ארבה ולא אסורדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק יז פסוק טז(2)
כא: אני ארבה ולא אסורמגדנות אליעזר עמ' קסג
כא: אני ארבה ולא אסורמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצה
כא: אני ארבה ולא אסורשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ריז
כא: אני ארבה ולא אסירויואל משה מאמר א סי' קכט עמ' קלה
כא: אע"פ שהניח לו אביו ספר תורה מצוה לכתוב משלודברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' ג
כא: אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תרצז
כא: אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלולוח ארז פרשת וילך דף קמז
כא: אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכה {כתב ס"ת ואבד אם קיים המצוה. חקירה אם המצוה הכתיבה, או שיהיה לו ס"ת. מד' המנ"ח. באיסור מכירת ס"ת. כל א' מישראל הוא אות בתורה. במנין ס' רבוא אותיות לתורה, דר"ל עם הגויל}
כא: אע"פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה מצוה לכתוב משלויבין שמועה (לעוו) עמ' א
כא: אע"פ שהניחו לו אביו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלו וכו'ים שמחה עמ' שפד
כא: אע"פ שלא ניתנה תורה ע"י עזרא נשתנה הכתב על ידואור גדליהו בראשית דף עח ע"ג
כא: אע"פ שלא נתנה תורה על ידו, נשתנה על ידו הכתבדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 776
כא: אע״פ שהניחו לו לאדם ס״ת, מצוה לכתוב משלונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' ח
כא: אע"פ שהגיחו לו אבותיו ספר תורה וכו'שבח נעורים עמ' רנז
כא: אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלושבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תקעד
כא: אף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצוה לכתוב משלוחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תכג
כא: אף על פי שהניחו לו לאדם אבותיו ספר תורה מצוה לכתוב משלו וכו'יפה עינים (שצא) דרוש לספר תורה שהוקדש דף קפח ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קמ דף מז ע"ד
כא: ארבה נשים ולא אטהביאור הגר"א על משלי פרק כה פסוק יז
כא: ב' מקראות נתגלו טעמן נכשל בהם גדול העולם כתיב לא ירבה לו נשים וכו'שבילי פנחס (תשעא) עמ' תסד, תסח
כא: ב' ס"ת למלך וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קנב
כא: באותה שעה גזרו על היחודעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסט
כא: בימי עזרא התנה הכתב מעבדי לאשורידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 462
כא: בפרש"י הסוסים באים ממצרים לא"י וצריך לשלוח שלוחים וכו'בכורי אשר עמ' קמא
כא: בשעה שנשא את בת פרעה נעץ קנה בים ועליו נבנה כרך גדוליגל יעקב (תשנג) בשלח אות עז
כא: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה שירטון ועליו נבנה כרך גדול שברומיקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ל
כא: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'קול בוכים (שמט) איכה דף יד ע"ג; מגיד מישרים (תט) פרשת בראשית דף ד ע"א
כא: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו' ועליו נבנה כרך גדול של רומישבילי פנחס (תשעח) עמ' תנ
כא: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קלה ע"ב
כא: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר סה
כא: בשעה שנשא שלמהאמרי מאיר (מאירי) ירמיהו פל"ב פסוק לא
כא: בתחיל' ניתנה התורה בכתב עברי ולשון אשורית ובימי עזרא נשתנה הכתב לאשורית וכו'ברכת שמואל (תמב) ח"א דף מח ע"א
כא: בתחילה ניתנה התורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' לב, תכח
כא: בתחילה נתנה תורה לישראל בכתב עברי ובלשון הקודש וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכג ע"ב; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצד ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק יז דף פט ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק סד דף נו ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ב סימן כח דף קיח ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש לד דף נח ע"א; שלטי הגבורים (שער אריה, שעב) דף קעא ע"א
כא: דוד היו לו י"ח נשיםדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת חיי שרה
כא: דמלך כותב בספר תורה לעצמותורי זהב (תשעג) עמ' ט
כא: דרש טעמא דקרא ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, ואמר אני ארבה ולא אסור אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שלג
כא: המלך כותב לשמו ב' ספרי תורהלהורות נתן דברים עמ' קנא
כא: המלך כותב לשמו שתי תורות אחת וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' צב
כא: הניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלופנים מסבירות עמ' רנט
כא: ואמר ר' יצחק מפני מה לא נתגלושערי שיש יהושע ח"א עמ' קיד
כא: וכותב לו ס"ת לשמו וכו' וכתב לו את משנה וגרתורת חיים עה"ת עמ' רנה {מיתורא ד"לר' דריש}
כא: וכותב לשמו שני תורות אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו ואחת בבית גנזיויגל יעקב (תשנג) בהעלותך אות מד, שופטים אות נט
כא: וכותב ס"ת לעצמו וכו' ועושה אותה כמין קמיעתפארת ראובן עמ' קמו
כא: וכסף וזהב לא ירבה לו יכול אפילו כדי ליתן אספניא ת"ל לו לו אינו מרבה אבל מרבה הוא כדי ליתן אספניאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תלט
כא: וכתב לו את משנה התורה הזאת, אחת שהיא מונחת בבית גנזיו, ואחת שנכנסת ויוצאת עמוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' לח, תה, ח"ב עמ' שיח, שדמ, שצד
כא: ולא ירבה - אני ארבה ולא אסורשיחות לספר במדבר עמ' נו
כא: ועתה כתבו לכם את השירה הזאתבכורי אשר עמ' קמה
כא: טעמי מצות לא נתגלוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכה
כא: יוצא למלחמה יוצאת עמו נכס הוא מכניסה עמו יושב בדין היא עמו וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' קפז
כא: יחוד א"א אסור מהת'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרס
כא: יחוד דאורייתא הוא דאר"י משום ר"ש בן יהוצדק רמז ליחוד מה"ת וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' כט
כא: ירד גבריאל וכו' איטליה של יוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקא
כא: כותב לו ס"ת לשמיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תריח
כא: כותב לו תורה לשמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפד
כא: כותב לשמו ב' תורות א' שהיא יוצאה ונכנסת עמו וא' שמונחת לו בבית גנזיוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקצח
כא: כותב לשמו שתי תורותאמרי מאיר (מאירי) דברים פל"ג פסוק כא
כא: כותב לשמו שתי תורותשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלח
כא: כותב לשמו שתי תורותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמ
כא: כותב לשמו שתי תורותשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רה
כא: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מד
כא: כתבו לכם את השירה הזאת וגו', מצות כתיבת ספר תורהאור אברהם - סידור התפילה עמ' יח
כא: כתיב ויהי לשלמה ארבעים אלף אורוות סוסים וכתיב ויהי לשלמה ארבע אלפים אורוות סוסיםכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצג ע"ב
כא: כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכתיב ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רט
כא: לא ירבה לו נשים אלא י"חעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נ
כא: לא ירבה לו נשים עמד שלמה והחכיםחוט של חסד (תרכה) דף נח ע"ב
כא: לא ירבה לו סוסים היינו סוסים בטלנים אבל כדי רכבו מותרפאר יעקב ח"ד עמ' קפא
כא: לא ירבה לו סוסים יכול כדי מרכבתו ופרשיו ת"ל לו וכו'להורות נתן דברים עמ' קמח
כא: לא ירבה לו סוסיםבכורי אשר עמ' קמ
כא: לא ירבה לו סוסיםפרפרת אליעזר פרשת שופטים פרק יז פסוק יא, טז-יז
כא: לעבור בל"ת על כל סוס וסוספרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קלא
כא: מ"מ לא נתגלו טעמי תורה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יא דף תלג ע"ב; מורה נבוכים (שיא) חלק ג פרק כה; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ו דף נא ע"א
כא: מה עליה האמורה במשה תורהפאר יעקב ח"ג עמ' תה
כא: מי לנו גדול משלמה המלך ע״ה. רק ירא את ה׳לקוטי משלי פרק ג פסוק ז
כא: מלך אינו נכנס בה לא לבית המרחץ ולא לביה"כהדרש והעיון דברים מאמר קכו
כא: מלך הולך וספר תורה עמושיחות לספר דברים עמ' קטו-קטז
כא: מלך כותב לו ספר תורה לשמו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שופטים דף רנא ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנו דף קכ ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ח ע"ב
כא: מלך כותב לו שני ס"ת א' נכנסת ויוצאת עמויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' לז, ריט
כא: מלך לא ירבה לו נשים אלא שמנה עשרהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקלה
כא: מלמד שביקש להולמו ולא הולמתו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א א דף שסח ע"ב
כא: מנין שאפילו סוס אחד בטל עובר בל"תעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נא
כא: מפני מה לא נתגלה טעמי תורה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קצז
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי התורה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תרכד
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי התורהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קנה
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שיא
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תצה
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קכז
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שני מקראות נתגלה טעמן ונכשל בהם גדול העולםהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קטו
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולםפאר יעקב ח"ב עמ' תשנג, ח"ג עמ' רכ, תקכב, ח"ד עמ' נט, קסג, קפח, קצ, קצא
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהם גדול העולם וכו'שבילי פנחס (תשעב) עמ' שכה
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' תמו
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן, נכשל בהן גדול העולם כתיב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה אני ארבה ולא אסורדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' סא
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף טז ע"ב, כג ע"ד
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהפרפרת משה ח"א עמ' רחצ, פרפרת משה ח"ב עמ' יט
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שכה
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שעב
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קלא
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קיג, רנז
כא: מצוה לכתוב משלה שנאמר ועתה כתבו לכם את השירהתורת חיים עה"ת עמ' רנה {בליתורא ד"לכם" דריש}
כא: מצוה לכתוב משלו - הדין באבר הס"ת של הדיוט ושל מלךבכורי אשר עמ' קמד
כא: מצוה לכתוב משלווזאת התורה עמ' שו
כא: מצוה לכתוב משלוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קפ
כא: מצוה לכתוב משלותורת חיים עה"ת עמ' רנה {בכתיבת ס"ת בלבד אינו יוצא יד"ח, אלא צריך שתישאר אצלו}
כא: מצוה לכתוב ס"ת משלופרפרת משה ח"א עמ' ט
כא: מצוה לכתוב ס"תלקחת מוסר ח"א עמ' תרסז
כא: מצוה לכתוב ספר תורה משלונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שנד
כא: מצות המלך לכתוב ס"תשבילי פנחס (תשעו) עמ' תפ
כא: מצות כתיבת ספר תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפו
כא: מצות עשה של כתיבת ספר תורה לומדים מועתה כתבו לכםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קעח
כא: נעץ גבריאל קנה בים מי שירפא שברו של ים וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שסג
כא: נשים הטו את לבבופרפרת הפרשה פרשת שופטים פרק טז פסוק יט
כא: ס"ת יוצא למלחמה מוציאה עמו נכנס הוא מכניסה עמו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שכט
כא: ספר תורה מצוה לכתוב משלךקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תיט
כא: עוד בענין מש"ב - והיתה עמו וכו'בכורי אשר עמ' קמז
כא: עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר נו
כא: עזרא הסופר, היה גמל כמשה רבינודברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמט
כא: ר"י אומר ראוי היה עזרא וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' קכו
כא: ראוי הי' עזרא שתנתן התורה על ידו אלמלא קדמו משהדברי יואל פ' ויגש דף תנו ע"א
כא: ראוי הי' עזרא שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכךמגדנות אליעזר עמ' שעג
כא: ראוי היה עזרא שתינתן התורה על ידומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקכח
כא: ראוי היה עזרא שתנתן התורה על ידו, אלמלא שהקדימו משהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 79-78
כא: ראוי היה עזרא שתנתן תורה לישראל וכו'יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצד ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת יתרו דף סח ע"א
כא: ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידו וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רפז
כא: ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 151
כא: רב יצחק רמי כתיב אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה וכתיב ויתן שלמה את הכסף בירושלים כאבנים לא קשיא כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תלח
כא: רש"י ד"ה לו הסוסים באים ממצרים לא"י וצריך לשלוח שלוחים לקנות לו סוסיםים שמחה עמ' שנח
כא: רש"י ד"ה משנהשבילי פנחס (תשעו) עמ' תפ
כא: שביקש להולמופני מלך שמות עמ' יד
כא: שלמה אמר אני ארבה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קלה
כא: שלמה אמר אני ארבה ולא אסוריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תצז, ח"ב עמ' תנד
כא: שלמה אמר אני ארבה ולא אסורמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שפב
כא: שלמה אמר אני ארבה ולא אסורמשכנות יעקב (נעים) דף ה ע"ב, ריט ע"ב
כא: שלמה אמר אני ארבה ולא אפור וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שצו, תא, תנז
כא: שלמה המלך אמר אני ארבה ולא אסורהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קטו
כא: שמלך יכתוב לו ב' ספרי תורותדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 572-573
כא: שני ס"ת אחת מונחת לו בגנזיו ואחת תולה על צוארועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נ
כא: שתי מקראות נתנלו טעמן נכשל בהם גדול העולםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצג
כא: תמר בת יפת תואר היתה ותוד"ה דאימקראי קדש (תשנג) עמ' שנג
ב ע"א אין מוציאין למלחמת הרשות אלא עפ"י בי"ד של ע"א, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ריז
ב ע"א אמר אחד מן התלמידים יש לי ללמד עליו זכות, מעלין אותומשך חכמה במדבר פ"לה פסוק ל
ב ע"א ההקדשות בשלושהמשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק יג
ב ע"א ומשה על גביהןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמו
ב ע"א כל הדבר הגדול יביאו אליך - דבריו של גדולמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק ז
ב ע"א לא כהטייתך לטובה הטייתך לרעהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רמו
ב ע"א מנין לגדולה שהיא של שבעים ואחדמשך חכמה במדבר פ"יב פסוק א
ב ע"א נטע רבעי ומע"ש שאין דמיו ידועיןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכז
ב ע"א עבור החודש בשלושהמשך חכמה שמות פ"יב פסוק א
ב. מח' ר"י ורבנן במנין הסנהדריןעמק החכמה עמ' קסח
ב. מלחמת רשות ע"פ בי"ד של ע"אפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' פה
ג ע"א מדאורייתא חד נמי כשרמשך חכמה ויקרא פ"יג פסוק ב
ג ע"ב תוס' ד"ה ר"י אומררנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שא, קסח
ד ע"א לא אסרה תורה בשר בחלב אלא דרך בישולעטרת יהושע דברים עמ' עט
ד ע"א מוטב שיעבדו לעגל אפשר שיהיה להם תקנה בתשובהדברי חנינא - הספדים עמ' קצד
ד ע"א תוס' ד"ה אלאשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעט
ד ע"ב אמר קרא לא תבשל גדיבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לד ע"ג
ד ע"ב דכולי עלמא יש אם למקראמשך חכמה שמות פ"כב פסוק ז-ח
ד ע"ב יקוב הדין את ההרדברי חנינא - הספדים עמ' ריא
ד ע"ב פת באפריקי שתיםמשך חכמה דברים פ"ו פסוק ז
ד רש"י ד"ה בחלב אמובגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לד ע"ב
ה ע"א אלו ראשי גלויות שבבבלרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תז
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' מט
ו ע"א הכא שבט הכא מחוקקרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמו
ו ע"ב אהרן אוהב שלום ורודף שלוםדברי חנינא - הספדים עמ' קצג
ו ע"ב אסור לבצוע, וכל הבוצע הרי זה חטאמשך חכמה בראשית פ"יח פסוק יט
ו ע"ב בדרשת קרא דכתיב ועמדו ב' האנשיםבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ל ע"ב
ו ע"ב בוצע ברך נאץ ה'משך חכמה בראשית פ"לב פסוק ו
ו ע"ב בצע מלשון פשרהאמרי יצחק בראשית עמ' ערה
ו ע"ב המברך את הבוצע הרי זה חוטאמשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק ל
ו ע"ב כל המברך את הבוצע זה יהודה נאץ ה'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שע
ו ע"ב כל המברך את יהודה אינו אלא מנאץשרי המאה ח"ב עמ' 235
ו ע"ב כל המברך את יהודה הרי זה מנאץמשך חכמה בראשית פ"לז פסוק כו
ו ע"ב כל מקום שיש משפט אין צדקה. וצדקה - אין משפטעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 200
ו ע"ב מצוה לדיינים לאמר להם לפשרמשך חכמה דברים פ"טז פסוק כ
ו ע"ב משפט לזה וצדקה לזה משפט לזה שהחזיר לו ממוןעיוני הפטרה ח"ב עמ' 453
ו ע"ב עד שלא נגמר דץ רשאי לבצוע אע"פ שיודע את הדיןמשך חכמה שמות פ"יח פסוק כא
ו ע"ב ר' מאיר אומר לא נאמר ובוצע ברך ניאץ ה' אלא כנגד יהודה, שנאמר וכו' וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ, ובמהרש"א ברך מלשון חירוף שמחרפו שעשאו לשם ממון,אפסי ארץ (תשנט) עמ' שז, תרט
ו ע"ב שמא יאמר הדיין־ מה לי בצער הזה, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכה
ו. איזהו משפט שיש בו צדקה זה ביצוע - ישוב קו' מהרש"א שמא צדקה לעני כמו באברהם לעשות צדקה ומשפטבכורי אביב (ביק) מדרש בחידוש לנביאים ראשונים אות ה
ו: אין לדיין אלא מה שעיניו רואותמאור ושמש (תשסט) עמ' תתסז
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהעטרת יהושע דברים עמ' לב
ז ע"א אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך וכו'למחר אעתיר עמ' מג
ז ע"א גהינום פתוחה מתחתיו של הדייןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רמט
ז ע"א וירא אהרן ויבן מזבח ראה חור שזבוח לפניומשך חכמה שמות פ"יג פסוק יז, פ"לה פסוק לא, פ"לז פסוק א, ויקרא פ"ט פסוק ג, במדבר פ"ז פסוק א, דברים פ"ט פסוק יח
ז ע"א כיון דרווח רווחמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' פב
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רלז
ז ע"א לעולם יראה דיין כאילו חרב מונחת בין ירכותיועיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 29
ז ע"א מהרש"א ד"ה אלא על ד"תאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקט הערה לט
ז ע"א רבי יהושע בן קרחה סבר מצוה ותנא קמא סבר רשותמשך חכמה דברים פ"טז פסוק כ
ז ע"א תוס' ד"ה אין תחילת דינו של אדםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקט הערה לט
ז ע"ב אמר ברעות נפשיה לקטלא אזילרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכה
ז ע"ב אמר ר' יוחנן כנגד מקל ורצועהמשך חכמה דברים פ"א פסוק טז
ז ע"ב כי אתא טרפתא לקמיה דובמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רמט
ז ע"ב כל המעמיד דיין שאינו הגץ - כאילו מעמיד אשרה אצל מזבחמשך חכמה דברים פ"טז פסוק כא
ז ע"ב כלי הדיינים מקל ורצועהעטרת יהושע דברים עמ' רכג
ז ע"ב רב כי הוה אתי לבי דינא וכו' ולואי שתהא ביאה כיציאהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' עח
ז ע"ב שלא ישמע דברי בע"ד קודם שיבוא בעל דין חבירושרי המאה ח"א עמ' 130
ז. אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהדברי יונה ח"ב עמ' ח
ז. וירא אהרן ויבן מזבח לפניו שהבין מן הזבוח לפניודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קט אות א
ז. תוס' ד"ה אלא, אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, והק' הא אמרינן ששואלין לו קודם נשאת ונתת באמונה ואח"כ קבעת עתים לתורהדברי יונה ח"ב עמ' ח
ח ע"א א"ל משה ליהושע אתה והזקנים שבדוררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רס, תה
ח ע"א אמר לו הקב"ה טול מקל והך על קדקדםמשך חכמה דברים פ"לא פסוק ז
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברים לדוראמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קלה הערה ט
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 125
ח ע"א דבר אחד לדורעטרת יהושע דברים עמ' ד
ח ע"א טול מקל והך על קודקודם, דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורעיוני הפטרה ח"ב עמ' 535
ח ע"א כאשר ישא האומן את היונקדברי חנינא - הספדים עמ' ס
ח ע"א על דבר זה נענש משהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 77
ח ע"ב חבר אין צריך התראהמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק ז, דברים פ"יט פסוק יט
ח ע"ב תוס' ד"ה בעדהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שס
ח. דבר אחד לדורמאור ושמש (תשסט) עמ' רלט
ח. מלקות תחת מיתה עומדתדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ל אות כ
ח: תבעו נפשות בכ"גייטב פנים ח"א דף פו
ט. אלמלא דוד לא עשה יואב וכו'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שי
י ע"א אם ראית זכות אבות שמטהמשך חכמה ויקרא פ"כו פסוק מב
י ע"א מלקות במקום מיתה עומדתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קה, רלב
יא ע"א ואיבעית אימא ממשהמשך חכמה שמות פ"טז פסוק כח
יא ע"א כשמת הלל הזקן אמרו עליו הי עניו הי חסידדברי חנינא - הספדים עמ' קלד
יא ע"א עמד שמואל הקטן ואמר אני הוא שעליתי שלא ברשותמשך חכמה ויקרא פ"כח פסוק יז
יא ע"א עמר שמואל ואמר אני הוא וכו', ורש"ימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' עה
יא ע"א ראוי היה הלל שתשרה עליו שכינה כמשה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ז, עד
יא ע"א ראוי היה הלל שתשרה עליו שכינה כמשה רבינומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לו, רמד
יא ע"א ראוי היה הלל שתשרה שכינה עליו וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' יג
יא ע"ב תקיפי קמאידברי חנינא - הספדים עמ' פה
יא. אף הוא ניבא בעת מיתתו ופירש"י שהוכיח סופו שראוי ירה"ק ולפ"ז ק' לשון אף הוא דבגברי מרביבכורי אביב (ביק) מדרש בחידוש לנביאים ראשונים אות ו
יא. ראוי פלוני שתהא השכינה שורה עליו רק שאין דורו זכאידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מד אות ז
יב אין מעברין את השנה אלא ביהודהמקוה מים (עזריאל) ח"א דף ז ע"ג
יב אין מעברין את השנה מפני הטומאה וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף ו ע"ב, יז ע"ב
יב אין מעברין את השנה מפני הטומאה ר' יהודה אומר, מעבריןמשך חכמה במדבר פ"ט פסוק א-ב
יב ע"א אין מעברין את השנים בשני רעבוןעיוני הפטרה ח"א עמ' 265
יב ע"ב ר' יהודה לטעמיה דטומאה הותרה בצבורמשך חכמה ויקרא פ"ט פסוק כב
יב ע"ב שלא הותר בעל מום בצבורמשך חכמה ויקרא פ"ג פסוק יא
יב: הנח ליוה"כ שטומאה הותרה בציבורמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רלו
יב: ר' יהודה אומר מעבריןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רכט
יב: תוס' ד"ה שעיברמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רכט
יד ע"א אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחליץ לו כל עוונותיושרי המאה ח"א עמ' 197
יד ע"א הוי קבל וקייםאפסי ארץ (תשנט) עמ' שכח, תרד
יד ע"א רבה דעמיה מדברנא דאומתיהדברי חנינא - הספדים עמ' קנז
יד ע"ב שופטיך זה מלךרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלז
יד. אין נסמכין מבית עלי, אמוראים שבאו מעליפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' נ (עיונים), נט
יד. העולה לגדולה מוחלין לו על כל עונותיודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פא אות א
יד: מצאן אבי פגיעמק החכמה עמ' קסז
טו ע"א אלא לרבנן, "כהן" למה להומשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק יג
טו ע"א עבדים כמקרקעי דמי ואין מועלין בומשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק ג
טו ע"ב ויהיו המודחים ממאה עד רובו של שבטמשך חכמה דברים פ"יז פסוק ה
טו ע"ב מה איש בכ"ג, רש"י ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שכ
טו ע"ב על רציחתו אתה הורגו ואי אתה הורגו על רציחת שורועיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 281
טו קטל איהו לא תסגי ליה בממונא אלא בקטלאמשך חכמה במדבר פ"לה פסוק כא
טז משה במקום שבעים ואחד קאיפחד יצחק פסח מאמר לו עמ' קד
טז ע"א וכל העדה זה סנהדריןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצ
טז ע"א מיד יועצין באחיתופל ונמלכין בסנהדריןמשך חכמה שמות פ"כה פסוק ט
טז ע"א נשיא שבט נידון בבי"ד של שבעים ואחדמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק ז
טז ע"א תוס' ד"ה מה תחילתהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רפט
טז ע"ב אין עושים עיר הנדחת סמוך לספרמשך חכמה דברים פ"כג פסוק יז
טז ע"ב אין עושין שלש עיירות מנודחות בארץ ישראל וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 243
טז ע"ב איש ואשה אתה מוציא לשעריךמשך חכמה דברים פ"יז פסוק ה
טז ע"ב ומנין שממנין ב"ד לכל עיררנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עג
טז ע"ב מאי טעמא דרבנן דאמרי ומשה על גביהןמשך חכמה במדבר פ"יב פסוק א
טז ע"ב עבודתם מקדשתםמשך חכמה במדבר פ"טז פסוק יז
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרי אלא וכו' בעלי חכמה וכו' ובעלי כשפיםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 297
יז ע"א הריני מטיל קנאה בין השבטיםמשך חכמה שמות פ"לו פסוק ו
יז ע"א ונשאו אתך בדומין לךמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קיג
יז ע"א מאתך - הדומים לךמשך חכמה במדבר פ"יא פסוק ד
יז ע"א מיעוט הסנהדרין מזכין חייב וכולן לחובה פטוראפסי ארץ (תשנט) עמ' קצג
יז ע"א משה מת ויהושע מכנים לארץמשך חכמה במדבר פ"יג פסוק ל
יז ע"א סנהדרין יודעת ע' לשונותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכג
יז ע"א סנהדרין שראו בולם לחובה פוטרין אותושרי המאה ח"ו עמ' 164
יז ע"ב כל עיר שאין בה שנים לדבר, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכג
יז. לטהר את השרץ מה"תמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רנו
יח כה"ג דן ודנין אותוהמדרש והמעשה פ' אמור ח"ב
יח ע"א אנו כפרתךדברי חנינא - הספדים עמ' כז
יח ע"א כהן גדול דן ודנים אותומשך חכמה הפטרת אמור
יח ע"א לנוס שמה כל רוצח אפילו כהן גדול במשמעמשך חכמה דברים פ"יט פסוק ג
יח ע"א תנא כה"ג שהרג בשוגג גולהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שטז
יח ע"ב אין מושיבין כהן גדול בעיבור השנהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רי
יח ע"ב ההורג כהן גדול או כהן גדול שהרג - אינו יוצא משם לעולםמשך חכמה דברים פ"יט פסוק ג
יח ע"ב והתעלמהבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לא ע"ב
יח ע"ב רש"י ד"ה חהות, ותוס' ד"ה אינורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיט
יח: אין דנין וכו' כה"ג אלא ע"פ ב"ד של ע"אייטב פנים ח"ב דף סו
יח: ג' רועי בקר דהוו קיימי וכו' אם בכיר ולקיש כחדא יינץ דין הוא אדרייטב פנים ח"ב דף טז, יח, כא
יח: ההורג כהן גדול אין לו כפרה עולמיתדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ק אות ח
יח: הנך ג' רועי בקר דהוו קיימי ושמעינהו רבנן דקאמרי חד אמר אם בכיר ולקיש כחדא יינץ דין הוא אדר כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' שנה, שנח
יח: כהן גדול לא יעבר את השנים משום צינה ותוס׳ ד"ה משוםילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קסו*
יח: רש"י ד"ה אם [תור בצפר בתלג ימו'] שיה' השור סמוך למית' מחמת הצינהייטב פנים ח"ב דף כא
יט ע"א בשמירה יתירה על קדושת כה"גמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' רב
יט ע"ב אברהם אבינו ע"ה ניצול מאור כשדים בזכות יעקבאפסי ארץ (תשנט) עמ' קיט, דש
יט ע"ב המגדל יתום בתוך ביתונחלת דבש (ברייזכר) עמ' רנח-רס
יט ע"ב המלך אין חולץ ואין מייבםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ז' עמ' 31
יט ע"ב המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדועטרת יהושע דברים עמ' קצו, רנ, רנג
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' יא, יד הערה כה והערה כו
יט ע"ב כל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדוגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קנא
יט ע"ב שאול סבר מלוה ופרוטה דעתיה אמלוהמשך חכמה בראשית פ"לא פסוק טו
יט ע"ב שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תלב הערה כה
יט ע"ב תוקפו של בעז ענותנותו של פלטי בן לישדברי חנינא - הספדים עמ' רטז
יט ע"ב תוקפו של יוסף וכו' תוקפו של בועז וכו' תוקפו של פלטיעיוני הפטרה ח"א עמ' 163
יט ע"ב תוקפו של יוסף ענותנותו של בועזדברי חנינא - הספדים עמ' רטז
יט תוס' ד"ה ינאי וכו'בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לא ע"א
יט. כה"ג אינו הולך אחר המטה כשמת לו מתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ריח
יט. מלך - שתהה אימתו עליךפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קלט, רע
יט. מלך לא דן ולא דנין אותועמק החכמה עמ' רב
יט. תוס' ד"ה ינאי עמוד על תליך כו' וא"ת והא א' אפי' ת"ח אינו צריך לעמוד כו'ייטב פנים ח"ב דף מב
יט: כל המלמד בן חבירו תורה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצג
כ כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בוהמדרש והמעשה פ' אמור ח"ב
כ ע"א יראת ה' היא תתהלל וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קמ
כ ע"א שהיו ששה תלמידים וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קסא
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה דיהושעמשך חכמה דברים פ"לב פסוק ג
כ ע"ב אין כסא אלא מלךהסתרים באסתר עמ' 277, 362
כ ע"ב אמרתי לאברהם קום התהלך בארץ וגו' כי לך אתננהאמרי יצחק בראשית עמ' קלא הערה מב
כ ע"ב בכניסתן לארץ, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסט, שפו
כ ע"ב ג' מצוות וכו' להעמיד כו' מלך וכו' למחות זרעו של עמלק ולבנות כו' ביהב"חרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ז עמ' 36, חוברת י עמ' 29 ואילך
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קלח
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' עז, צ, קס, קעב
כ ע"ב ולבנות להם בית הבחירהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שנו
כ ע"ב לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתןעיוני הפטרה ח"ב עמ' 391
כ ע"ב להעמיד מלך ולהכרית זרעו של עמלקרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רל
כ ע"ב למנות להם מלך ואח"כ מחיית עמלק, ואחר כך בנין ביהמ"קמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' עט, צ
כ ע"ב מהרש"אאמרי יצחק בראשית עמ' רכב הערה לא
כ ע"ב מלך פורץ לעשות לו דרך ואין ממחה בידועיוני הפטרה ח"ב עמ' 648
כ ע"ב מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ' כו' ולהכרית זרעו של עמלק כו', ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ריא
כ ע"ב שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץמשך חכמה בראשית פ"מט פסוק ח, דברים פ"כה פסוק יט
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו בנ"י בכניסתן לארץ וכו' להכרית זרעו של עמלק וכו'הסתרים באסתר עמ' 187, 261, 272
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו בנ"י בכניסתן לארץעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 97
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץעיוני הפטרה ח"ב עמ' 617, 611
כ ע"ב תוס' ובערוך לנר, בענין מלכי ישראלגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' מח
כ. בדורו של ר"י בר"א היו ו' תלמידים מתכסין בטלית א' ועוסקים בתורהמאור ושמש (תשסט) עמ' תפח
כ. במהרש"א ד"ה כמקל דנח לא הי' ראוי רק לנס נסתר בתבה מחמת כללות הגזרה והוא תמוה דאם התבה טבעית בלא"ה לא עביר הש"י ניסא למגנא - והוכחתי שהיא היתה נסיית שנצטננו צריה מרתיחת המים ולא נפשר הזפת וע"כ כ' רש"י הרבה ריוח והצלה לפניו וכו' יע"שבכורי אביב (ביק) נח אות ג
כ. דוד הולך אחר המטהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שיג
כ. דורו של ר"י בר' אילעאיפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רצט
כ. מת לו מת אינו יוצאבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ל ע"א
כ: בקשת מלך - גנות לישראלפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קלג-קלה
כ: להכרית זרעו של עמלקפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רנד
כא זיתים אלו ת"ח שבבבלמקוה מים (עזריאל) ח"א דף סו ע"ב
כא ע"א דוד נשא יפת תואר ואבשלום היה בן סו"מאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תלו הערה ג
כא ע"א דין פילגשפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שט
כא ע"א ולמה נקרא שמה עגלה, שחביבה עליו כעגלהעיוני הפטרה ח"א עמ' 258
כא ע"א עד יום מותה לא היה לה [ילד] ביום מותה היה להעיוני הפטרה ח"א עמ' 259
כא ע"ב אע"פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה מצות לכתוב משלועטרת יהושע דברים עמ' קסח
כא ע"ב ב' מקראות נתגלו טעמן נכשל בהם גדול העולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ו
כא ע"ב המלך היה צריך לו לכתוב ס"ת אחת שהניחה בבית גנזיו, ואחת שהיתה נכנסת ויוצאת עמו כקמיע הקשורה לואפסי ארץ (תשנט) עמ' תג, תשצה
כא ע"ב ואף על פי שלא ניתנה תורה על ידו נשתנה על ידו הכתבמשך חכמה מגילת אסתר פ"ט פסוק כז
כא ע"ב וכותב לו ס"תנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שעז
כא ע"ב ל"ק כאן קודם שנשא בת פרעה כאן לאחר שנשאאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תכט הערה טו
כא ע"ב מהרש"אאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תכח הערה יד, עמ' תכט הערה טו
כא ע"ב מפני מה לא נגלו טעמי תורהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תכח, תלב
כא ע"ב נשתנה על ידו הכתבמשך חכמה דברים פ"לא פסוק ט
כא ע"ב ראוי היה עזרא להינתן תורה על ידו כמו על ידי משהמשך חכמה דברים פ"לא פסוק ט
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אילמלא קדמו משהשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 240
כא: ראוי עזרא שתנתן תורה ע"יפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רצט
ב. והקרקעות תשעה וכהןתורה ודעת תשסח עמ' קעט
ב: סנהדרין גדולה של שבעים ואחד וכו' ומשה על גביהןתורה ודעת תשסח עמ' עה
ד ע"א ההוא דהוה קאמר ואזיל כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן וכו'בצור ירום ח"ט עמ' ל הערה 29
ד ע"א מי איכא דל"ל יש אם למקרא והתניא וכו'משען המים דף נו ע"ד
ד ע"ב רש"י ד"ה דרך בישל וכו'משען המים דף נו ע"ד
ה. לא יסור שבט מיהודה אלן ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבט וכו'תורה ודעת תשע-תשעא עמ' ע
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותבצור ירום ח"ג עמ' סב
ו. ביצועמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קצט
ו: כל מקום שיש משפטבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תמב
ז ע"א האי תיגרא דמי וכו'מכתם לדוד משלי עמ' רכח
ז ע"א ההוא דהוה קאמר ואזיל טוביה דשמע ואדיש, חלפוה בישתיה מאהבצור ירום ח"ו עמ' קעג
ז ע"א ההוא דהוה קאמר ואזיל כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןבצור ירום ח"ג עמ' נה הערה 3
ז ע"א ההוא דהוה קאמר ואזיל, כי רחימתין הוה עזיזא - אפותיא דספסירא שכיבןבצור ירום ח"ו עמ' קלג הערה 38
ז ע"א כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןבצור ירום ח"ד עמ' קסג
ז ע"ב א"ר חנן ואי תימא ר' שבתאי, כאשר ישא האומן את היונקמכתם לדוד משלי עמ' רלט
ז ע"ב ב' שבאו לדין א' רך, ותוס' ד"ה ונמצא כו'בן אברהם (אשטרושא) דף צב ע"ג
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' מח
ז. אין תחלת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שסד
ז. דאזיל מבי דינא שקל גלימא - ליזמר זמר וליזיל באורחאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רה
ז. טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתיה מאה וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקלח
ז. מה צריך הדיין לחשוב בעת הדיןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קפה
ז: אם יהרגו את חור לא יוכלו לשובשלמי יוסף (גליק) עמ' נא
ז: אשר תלמדם מבעיהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רפט
ז: כי רחימתין הוה עזיזא אפותיה דספסירא שכיבןשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קמז
ז:/עב. אם ברור לך הדבראשד הנחלים (נחמולי) דף קיז ע"ב
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורבצור ירום ח"ו עמ' קכא הערה 24
ח. דבר אחד לדור ולא שני דברין לדורשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תצח
ח. דבר אחד לדורבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' צח, שס
ח. דבר אחד לדורמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' מה
ח. דבר אחר לדורפני מלך במדבר עמ' רנז
ט ע"ב ממון לזה ומיתה לזה חייבמשען המים דף יד ע"ד
ט. נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רד
טו. אמר שמואל, עשרה כהנים כתובין בפרשהתורה ודעת תשסח עמ' קעט
טז. וכל העדה זה סנהדריפני מלך במדבר עמ' רנח
טז: אין מוסיפין על העיר ועל העזרות וכו'תורה ודעת תשסח עמ' פט
טז: אמר קרא ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, וכן תעשו לדורות הבאיןתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רטו
יא ע"א אמר לפניו רבונו של עולם, מי חטא - אמר לו, וכי דילטור אני לך הטל גורלותבצור ירום ח"ד עמ' רלו
יא ע"א ושמואל הקטן מהיכא גמיר לה - משכניה בן יחיאל דכתיב ויען שכניה בן יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו וכו' ורש"י שהכניס עצמו בכלל שלא להלבין פניהםבצור ירום ח"ה עמ' קלה הערה 21
יא ע"א יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך - נתנו חכמים את עיניהם בשמואל הקטןבצור ירום ח"ב עמ' סא
יא ע"א פעם אחת יצאה בת קול ואמרה יש אחד מכם שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו ראוי לכך וכו'בצור ירום ח"ו עמ' קמט
יא. וכי דילטור אני לך, הטל גורלותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תצ
יא. יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו אלא שאין דורו זכאי לכךשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' כז, תמ
יא. יתיב רבי וקא דריש, והריח ריח שום, אמר מי שאכל שום יצאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רכו
יא. נתנה עליהם בת קולבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' ריד
יא. ראוי היה שמואל שתשרה עליובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' פז
יא: אין מעברין את השנים אלא ביהודה ואם עיברוה בגליל מעוברת וכו' כל דרישה שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו של מקוםתורה ודעת תשע-תשעא עמ' ריג
יב. אין מעברין השנה לפני ראש השנה ואם עיברוה אינה מעוברתתורה ודעת תשע-תשעא עמ' שמז
יב. מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים, ועיבר שלש שנים זו אחר זותורה ודעת תשע-תשעא עמ' פב, שמו
יג משה במקום שבעים וחד קאי, ורש"י - לפי שהיה משה ראש להם ושקול ככולםתורה ודעת תשסח עמ' עה
יד ע"א פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל, שכל הסומך - יהרג וכו' אמרו לו, רבי, מה תהא עליך אמר להן, הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכיםבצור ירום ח"ו עמ' קמז
יד ע"ב וקמת ועלית אל המקום מלמד שהמקום גורםבצור ירום ח"ב עמ' רה
יד. אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוחלין לו על כל עונותיומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רנח
יד. אין סמיכה בח"לשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף ח ע"ב
יד. הוי קביל וקייםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רמז
יז מתנבאים משה מת ויהושע מכניסםאברהם אנכי ח"א דף קכו ע"א
יז. אלדד ומידד נתנבאו משה מת ויהושע מכניס לארץמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שיד
יז. אמר ליה הטל עליהם צורכי ציבור והם כלין מאליהןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' כז
יז. יש אומרים בקלפי נשתיירושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תלט
יז. מה נבואה נתנבאו אלדד ומידדשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תלח
יז. סנהדרי שראו כולם לחובה פוטרין אותושם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' ע, עד, פח, קנא
יח ע"ב ג' רועי בקר הוי קיימו ושמעינהו רבנן דקאמרי ח"א אם בכיר ולקיש כחדא יינץ דין הוא אדרמאור ושמש (תשנב) עמ' רמה, רמז
יט ע"ב הלומד את בן חברו תורה כאילו ילדומשמרת איתמר (תשסז) עמ' קסו
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה באילו ילדואוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' תנו
יט. המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדו, כאילו עשאואוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' עג
יט. לא לפנינו אתה עומדבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תיג
יט. שמעון בן שטח והסנהדריןפני מלך במדבר עמ' קטו
יט: היינו דכתיב לא עתה יבוש יעקבשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף יב ע"א
יט: יעקב פדה את אברהםשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף ד ע"ב
יט: כל המלמד את בן חבירובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שפב
יט: כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' ז, עה, ח"ג עמ' תקג, ר
כ ע"א יראת ה' היא תתהלל - זה דורו של חזקיהבצור ירום ח"ג עמ' פה
כ ע"א יראת ה' היא תתהלל - זה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי, אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהבצור ירום ח"ג עמ' רעג
כ ע"א ששה תלמידים היו מתכסין בטלית א' ועוסקים בתורהמאור ושמש (תשנב) עמ' שמו
כ ע"ב כיון שאמר כל אותם שירות ותשבחות זחה דעתו עליו וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' קסב
כ. שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחתתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ט
כ. ששה מתכסים בטלית אחהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' רפא
כ: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה - ורש"יתורה ודעת תשע-תשעא עמ' סח
כא כשנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' סז
כא ע"ב ב' ס"ת א' מונחת בבית גנזיו וא' שנכנסת ויוצאת עמומאור ושמש (תשנב) עמ' תקצה
כא ע"ב ויעש לו רכב ופרשים וחמשים איש רצים לפניו, מאי רבותא אמר רב יהודה אמר רב כולן נטולי טחול, וחקוקי כפות רגלים היובצור ירום ח"ג עמ' קיז הערה 15
כא ע"ב וכתב לו את משנה התורה הזאת וכו' עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועוהדרש והעיון ויקרא מאמר סח אות ג
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אילמלא קדמו משהבצור ירום ח"ב עמ' מג הערה 71, עמ' קצג
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אילמלא קדמו משהבצור ירום ח"ה עמ' קיח
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אילמלא קדמו משהבצור ירום ח"ח עמ' נה
כא: אני ארבה ולא אסורבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קלה
כא: אני ארבה ולא אסורבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רפו
כא: שביקש להולמו ולא הולמתובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קכא
ב ע"א אין דנין לא את השבט וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 111
ב ע"א אין עושין סנהדריות לשבטים וכו'דורות הראשונים ספר זכרון עמ' 148
ב ע"א עיבור השנה בשלשהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות פח
ב. אין סנהדרין פחות מג'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שמב
ב. בעיבור השנה מתחילין בג' ואח"כ בה' ואח"כ בז'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קמד
ב. עיבור השנה וכו' רבן שמעון בן גמליאל אומר בשלשה מתחילין ובחמשה נושאין ונותנין וגומרין בשבעהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צד
ד. א"ר יוחנן כולהו ס"ל יש אם למקראבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קצח
ד. רבי ורבי יהודה בן רועץ ובית שמאי ורבי שמעון ורבי עקיבא כולהו סבירא להו יש אם למקראבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קל
ה ע"א והאמר מר איבו וחנה ושילה וכו' מכפרי הוודורות הראשונים כרך א עמ' 134
ה ע"א לא יסור שבט מיהודההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ס
ה ע"א מהתם להכא מאי וכו' ת"ש דרבה בר הנא דן דינא וכו' כי הוה נחית וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 213, 219 הערה כב
ה ע"ב פשיטא לפלגא וכו' ת"ש דא"ל ר' יוחנן לרב שמן הרי אתה וכו' ורש"ידורות הראשונים כרך ה עמ' 214
ה ע"ב שמונה עשר חרשים גדלתי אצל רועה בהמהבתורתו יהגה ח"א עמ' קיט
ה. יורה יורה ידין ידיןבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' ריא
ה. כי הוה נחית רבה בר חנה לבבל אמר ליה רבי חייא לרבי בן אחי יורד לבבל יורה יורה ידיין ידין יתיר בכורות יתיר וכו'בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קכד
ה: אבוהי דהאי גברא גבה עינים הוי וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' עז
ה: אינהו סבור מי בצעים קאמרהאיר ממזרח - אבות עמ' רנג
ו סאה מלאה עוונות מי מקטרג בראש גזלאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' לג
ו ע"א א"ר אבהו שנים שדנו דיני ממונות וכו' א"ל רב ספרא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 354
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותברכת שלום "שמעתי" מאמר קס
ו ע"ב גזל חטין וכו' והפריש חלה, כיצד מברךאשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק א ברכת אברהם אות כא
ו ע"ב ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכלהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצה
ו ע"ב ורש"י ותוס' בעלי דינים א' רך וא' קשה מתי מותר לומר איני נזקק לכם, ושם בהג"אאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קב
ו ע"ב מצוה לבצוע שנאמראמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קד
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותבנאות דשא (לייפר) עמ' פו
ו: אלהי הבא בשביל כסף ואלהי הבא בשביל זהב לא תעשו לכםדרושי מהר"ם בריסק עמ' קמט
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה במקום שיש משפט אין צדקהבינת יששכר (תשמח) עמ' שיג
ו: לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנאמר ויאמר יהודה אל'אחיו מה בצע כי נהרג את אחינובני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סז, קטו
ו: לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קכא (הערה)
ו: מצוה לבצוע וכו' ומהרש"אדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קפג
ו: משפט וצדקה לכל עמוהאיר ממזרח משלי עמ' ב
ו: פלוגתא דתנאי אם מותר לבצוע או לאבינת יששכר (תשמח) עמ' רכט
ז ההוא דאזיל לבי דינא ושקלוהו לגלימא ליזמר וליזלאהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' קעד
ז ע"א אין תחלת דינו של אדם אלא על ד״תבתורתו יהגה (תשעב) עמ' ריד
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמיתובית אולפנא ח"ב עמ' קו
ז ע"א לא הויא להו תקנתא לעולםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפב
ז ע"א לא תגורו מפני אישהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצה
ז ע"א לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' נה
ז ע"א תחילת דינו של אדם על דב"תאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' סט
ז ע"א תחלת דינו של אדם נידון אלא על ד"תבתורתו יהגה ח"א עמ' רלג, שכח
ז ע"ב אזהרה לב"ד שלא ישמע דברי בע"ד קודם שיבוא בע"ד חברוברכת שלום חנוכה עמ' סא
ז ע"ב אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירוברכת שלום מכתבים מאמר סז
ז ע"ב אם ברור לך הדבר כבוקרהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רעג
ז ע"ב מיכנף לכולהו טבחי דמחוזאבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קל
ז ע"ב רב אשי כי הוה אתא טריפתא לקמיה וכו' לכולהו טבחי דמתא מחסיא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 596
ז. אין תחילת דינו של אדם אלא על תורהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שסב, תלח
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהדרושי מהר"ם בריסק עמ' רמט
ז. אמר אי לא שמענא להו השתא עבדו לי כדעבדו בחור ומיקיים בי אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא ולא הויא להו תקנתא לעולם מוטב דליעבדו לעגל אפשר הויא להו תקנתא בתשובהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תקח
ז. דאזל מבי דינא וכו' ליזמו וליזלבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רמב
ז. דיין המתמנה בשביל כסף או זהבאשר אחון עמ' מג
ז. ההוא דהוה קאמר ואזיל דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזיל באורחאבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תלט
ז. כי רחימתין הוה עזיזאהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' נה
ז. כי שבע יפול צדיק וקםהאיר ממזרח משלי עמ' שעא
ז. כל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדין הקב"ה נוטל ממנו נפשובינת יששכר (תשמח) עמ' קצח, שיג
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב חדה וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' ריד
ז. מוטב יעברו לעגל אפשר הוי להו תקנתא בתשובהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שסג
ז. פוטר מים ראשית מדון וכו' אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה ותוס' ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שו
ז. תוס' ד"ה אלא דינו של אדםהאיר ממזרח - אבות עמ' רעו
ז. תוס' ד"ה אלאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' נה
ז. תחילת דינו של אדם על דברי תורהבינת יששכר (תשמח) עמ' רב
ז: אלקים הבאים בשביל כסף וזהבדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקה
ז: מאי דכ' מלך במשפט וגו' אם הדיין דומה וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' רכט
ז: מר זוטרא חסידאהאיר ממזרח - אבות עמ' יב
ז: ר' אשי כי הוה אתי טריפתא לקמיה מכניף ומייתי להוא לכולהו טבחי דמתי מחסיא, אמר כי היכי דלמטיין שיבא מכשוראדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' יח
ז: רב אשי כי הוה אתא טריפתא לגביההאיר ממזרח - אבות עמ' נה
ח ע"א דבר אחד לדורברכת שלום מכתבים מאמר כא
ח. אזהרה לדיין שיסבול את הצבוראשר חנן עמ' קמ
ח. אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שנוטלין מזה ממון ונותנים לזה, אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבעליודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קמה
ח. דבר אחד לדוראמרי משה (פודהורצר) עמ' נח
ח. כתיב כי אתה תבוא וכתיב כי אתה תביא וכו' אמר לו הקב"ה טול מקל ותך על קדקדם דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לט, קלח, רט
ט ע"ב הלך ובכה על המצוהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רמט
טו ע"ב שור בסיני בכמהבתורתו יהגה ח"א עמ' קסו
טז ע"א איש ואשה אתה מוציאבאר בשדה עמ' קמד
טז ע"ב כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתןבית אולפנא ח"ב עמ' קנ
טז ע"ב תוס' ד"ה ואחד ממונה על כולן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 47 הערה כ
טז: אין עושין יותר משתי עיירות מנודחות בא"יאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' מה
טז: למה נקרא שמן כשפים שמבחישין פמליא של מעלהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' כא
י ע"ב אין מעברין את השנה אלא במזומנין וכו' מעשה בר"ג וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 654
י: בג' מתחילין ובחמשה נושאין ונותנין וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שסה
י: זמן נשיא צריך גדיהאיר ממזרח - אבות עמ' קנד
י: עיבור השנה בז' סנהדרין כנגד ז' רואי פני המלךאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קנד
י: תני רב יוסף הני שלשה וחמשה ושבעה שלשה כנגד שומרי הסף חמשה מרואי פני המלך שבעה רואי פני המלךבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צד, ח"ב עמ' רכה
יא ע"א אין מעברין את השנה אלא א"כ ירצה נשיא ומעשה בר"ג וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 705
יא ע"א אין מעברין את השנה אלא אם כן היתה צריכה מפני הדרכים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 107
יא ע"א אף הוא אמר בשעת מיתתו שמעון וישמעאל לחרבא וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 180, 200, כרך ד עמ' 616
יא ע"א משמתו נביאים וכו' פעם אחת היו מסובין בעליית וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 654
יא ע"ב אין מעברין את השנה אלא ביהודה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 64
יא ע"ב מעשה בר"ג שהיה יושב על גב מעלה בהר הבית וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 61
יא ע"ב קידוש החודש ביוםבאר בשדה עמ' קצט
יא. יצאה בת קול מן השמים יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו אלא שאין דורו זכאי לכךאמרי משה (פודהורצר) עמ' פג
יא. יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכךדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שיז
יא. משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראלבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קיז
יא. תלמידו של הללהאיר ממזרח - אבות עמ' קפג
יא: אין מעברין את השנה אלא ביהודה וכו' בשכנו של מקום ורש"י ורמ"הדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רג
יא: דזמן בעורא מטא ורש"י ורש"שדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכט, ר
יב ע"א אין מעברין את השנה לא משנה לחברתה וכו' אמר ר"ש מעשה בר"ע וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 604, 707
יב ע"א אין מעברין את השנה לפני ר"ה וכו' והא שלחו ליה לרבא זוג בא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 396 הערה עו, כרך ו עמ' 125
יב ע"א שנים עשר נציביםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ערה
יב. שנת השביעית לא היו מעבריןאמירה נעימה (בלוך) עמ' פה
יב: טומאה הותרה בציבורדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ש, שט, שכד, שכו, שלב, שלה
יג ע"ב אמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב וכו' שפעם אחת גזרה מלכות וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 644, 669, 674, 744, 777
יג. מיסמיך סבי בג' מנין וכו'שמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף ח ע"א
יד ע"א ור"מ ר' יהודה בן בבא סמכיה והאמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 759
יד ע"א רבא דעמי' מדברנא דאומתי' וב' כריך מתייך לשלםאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רפח
יד ע"ב מצאן אבית פגי והמרה עליהן וכו' דנפוק כמה וכו' אלא פשיטא וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 113, 118, 322
יד פעם גזרה על הסמיכה וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' שלב
יז ע"א אדוני משה כלאםאמר יצחק דף כט ע"ג
יז ע"א אין מושיבין אלא וכו' ובעלי כשפיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שסו
יז ע"א אין מושיבין וכו' אלא בעלי לשוןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שסח
יז ע"א בעלי קומההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ש
יז ע"א הטל עליהם צרכי צבורבתורתו יהגה ח"ב עמ' קצג
יז ע"א מי שעלה בידו חלק וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלז
יז ע"ב אמרי בי רב הונא והאמר רב הונא אמרי בי רב וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 410
יז ע"ב דנין לפני חכמיםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רנב
יז. אין מושיבין בסנהדרי אלא בעלי קומה וכו' ובעלי כשפיםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' מב
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא וכו' ובעלי כשפיםהאיר ממזרח - אסתר עמ' צד
יז. בי"ד שכולו חייב זכאיבית אולפנא ח"ב עמ' צח
יז. בעלי כשפיםהאיר ממזרח משלי עמ' רמא
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאיליהןדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעד
יז. חיוב הסנהדרין ללמוד גם כישוףבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' עד
יז. משה מת יהושע מכניס וכו'דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' פא, פג
יז. סנהדרין שראו כולם לחוב הוא זכאיבינת יששכר (תשמח) עמ' ריב
יז. סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרים אותודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קנח
יז. פסקו כולם לחובה פטרינן ליהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רצא
יז. ראו כולם לחובההאיר ממזרח - אבות עמ' קכו
יז: דייני דפומבדיתא רב פפא בר שמואלהאיר ממזרח משלי עמ' קנט
יז: יושבין לפני חכמים בן זומאהאיר ממזרח - אבות עמ' קנה
יח: אין מושיבין מלך בעיבור שנההאיר ממזרח - אבות עמ' קנג
יט ע"א אמר רב מנשה בר עות שאילית את ר' יאשיה רבה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 181
יט ע"א אמר רמי בר אבא החזיר ר' יוסי הדבר ליושנו בציפורי וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 786
יט ע"א מן השמים תנוחםבתורתו יהגה ח"ב עמ' שיט
יט ע"א תקפו של יוסף ענוותנותו של בועז וכו'אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' כח, קנא
יט ע"ב המגדל יתום בתוך ביתו וכו׳ כאלו ילדובתורתו יהגה ח"א עמ' תכד
יט ע"ב המלמד את בן חבירו תורה וכו׳ כאלו ילדובתורתו יהגה ח"א עמ' ערה, תכג
יט ע"ב המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדואמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות נא
יט ע"ב וילפת געשה בשרו כראשי לפתות ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קלז
יט ע"ב חזו לכלביהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רלה
יט ע"ב תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועז, תוקפו של בועז ענותנותו של פלטי בן ליש ורש"י ורמ"האוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' ריא
יט. אמר ליה שמעון בן שטח ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בך וכו' אמר לו לא כשתאמר.אתה אלא כמה שיאמרו חבריך וכו' באותה שעה אמרו מלך לא דן ולא דנין אותו לא מעיד ולא מעידין אותובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תטז, ח"ב עמ' פה
יט. המלך לא דן ולא דנים אותו, מלכי ישראל אבל מלכי בית דוד דן ודנים אותם, משום מעשה דעבדי דינאי וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שכה
יט. ינאי המלך עמוד על רגלך ויעידו בךבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קמט
יט. מלך ישראל לא דן ולא דנין אותוברכת שלום "שמעתי" מאמר מח
יט. מלכי בית דוד דנים ודנים אותם דצייתיאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רלב
יט. עבדא דינאי מלכא קטל נפשא א"ל שמעון בן שטח לחכמים וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רא
יט: כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, וכי היכן מצינו ביעקב שפדה את אברהם וכו' שפדאו מצער גדול בנים וכו' ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיא, שיט
יט: כל המגדל יתום בתוך ביתו וכו'האיר ממזרח - רות עמ' קעה
יט: כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קכו
יט: כל המלמד את בן חבירו תורהאשר אחון עמ' נא
יט: כל המלמד את בן חבירו תורהאשר חנן עמ' קיא
יט: כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדובני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' פד
יט: כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפו
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו שנאמר ואלה תולדת אהרן ומשה וכתיב ואלה שמות בני אהרן לומר לך אהרן ילד ומשה לימד לפיכך נקראו על שמובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קנג
יט: כל ישראל נקראים זרע יוסףאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קכ
יט: שנעשה בשרו כראשי לפתותבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שמז
יט: שתהא אימתו עליךהאיר ממזרח - אסתר עמ' קע
כ ע"א דורו של ר"י בר אילעאיבתורתו יהגה ח"א עמ' תעו
כ ע"א זה דודו של חזקיהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' כג
כ ע"א לבסוף לא מלן אלא על מטתוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' נג
כ ע"ב בתחילה לא מלך שלמה אלא על העליונים וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רסז
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו בכניסתן לארץבאר בשדה עמ' רלז
כ ע"ב הזקנים שאלו כהגןאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קפ
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו כשנכנסו לארץאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קפ
כ. דורו של ר' יהודה ב"ר אילעאיהאיר ממזרח משלי עמ' תקיא
כ. והבל היופי זה דורו של יהושעהאיר ממזרח - יהושע עמ' ז
כ. יראת ה' היא תתהלל זהו דורו של חוקיהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קפא
כ. כשמברין אותו כל העם מסובין וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' רכב
כ. שקר החן זה דורו של משה ויהושעהאיר ממזרח - אבות עמ' ו
כ. שקר החן זה דורו של משההאיר ממזרח - אסתר עמ' נו
כ: בתחילה מלך שלמה על העליוניםאשר אחון עמ' פד
כ: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רמו
כא ע"ב אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלואשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ג ברכת אברהם אות מה
כא ע"ב ביקש להולמו ולא הלמתוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' כד, סה
כא ע"ב המשיח איש רצים לפניוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שצד
כא ע"ב מצוה לכתוב משלובתורתו יהגה ח"א עמ' 37, 39, תקלב
כא ע"ב שביקש להולמו ולא הולמתו ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ס
כא. אע"פ שהגיחו אבותיו ס"תהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' טז
כא. נשים בכתובה ובקידושין ופלגשים בלא כתובה ובלא קידושיןאמירה נעימה (בלוך) עמ' כז
כא. ס"ת כמין קמיע ותולה בזרועוהאיר ממזרח - יהושע עמ' קלג
כא: אמר שלמה אני ארבה וכו'האיר ממזרח משלי עמ' תסא
כא: אע"פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה מצוה לכתוב משלודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' צ
כא: כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכתיב ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו וכתיב לא ירבה לו סוסים ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב וכתיב ותצא מרכבה ממצרים בשש וגו'בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קפא
כא: לא ירבה לו נשים, אמר שלמה אני ארבה ולא אסוראמרי משה (פודהורצר) עמ' פב
כא: שלמה המלך אמר אני ארבה ולא אסורבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רצט
ב. סמיכת זקנים בשלושהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שח
ג ע"א בי"ד בעינן שלשה מן התורהחכמת התורה שופטים עמ' כו, כח, צז
ג ע"א פלוגתא דרבא ורב אחאהעמק דבר דברים פ"יט פסוק טז
ג ע"א תוס' ד"ה שנאמרהעמק דבר דברים פ"יט פסוק טז
ג ע"ב מותר לו לדון יחידי מן התורהחכמת התורה דברים עמ' קסט
ג ע"ב רש"י ד"ה לגבי דיינאהעמק דבר שמות פ"כב פסוק כז
ד ע"ב כדרך שבא לראות כך בא ליראותזאת ליעקב בראשית עמ' רטז
דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין חייןמטה אהרן (קרייזר) עמ' רפא
דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' קיב
ה ע"א ומחוקק מבין רגליוהעמק דבר דברים פ"ג פסוק טז
ה ע"א שבט זה ריש גולה ומחוקק אלו בני בניו של הללהעמק דבר בראשית פ"מט פסוק י
ו ע"ב הפשר שאמר יהודה מיקרי מנאץ ה'העמק דבר בראשית הרחב דבר פ"לז פסוק כז
ו ע"ב ובוצע ברך נאץ ה' זה יהודההעמק דבר בראשית פ"לז פסוק כו
ו ע"ב מצוה לבצוע עד שיגמר הדיןהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"יח פסוק כג
ו ע"ב משה היה אומר יקוב הדין את ההרהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"יח פסוק כג
ו: אם דיין דומה למלךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרפב
ו: אסור לבצוע וכל הבוצע הרי זה חוטא וכו' לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו' וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץמקור ברוך (הגר) עמ' נא, רטז
ז ע"א לזמר זמר וליזיל באורחאחכמת התורה שופטים עמ' כט
ז ע"א לישנא דכנושיהעמק דבר דברים פ"לב פסוק כז
ז ע"א לעולם יראה הדיין באלו חרב מונחת לו בין ירכותיוהעמק דבר דברים פ"לג פסוק לב
ז ע"א שהיה ירא אהרן שלא יהרגוהו כמו לחייחכמת התורה דברים עמ' מד
ז ע"ב אלו כלי הדייניםחכמת התורה שופטים עמ' צ
ז ע"ב ברעות נפשיה לקטלא נפיקהעמק דבר במדבר פ"כג פסוק ז
ז ע"ב ואזהרה לבע"ד שלא יטעום כו'העמק דבר דברים פ"א פסוק טז
ז ע"ב כל המעמיד דיין עם הארץ כאלו העמיד אשרההעמק דבר דברים הרחב דבר פ"טז פסוק כא
ז ע"ב כל המעמיד דיין שאינו הגוןחכמת התורה שופטים עמ' לז, קמג, קמד, קמח, קמט
ז. כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן השתא דלא עזיזא רחימתין פוריא בר שיתין גרמידי לא סגי לןכתבי מא"ה עמ' עט
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' צה
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאלו חרב מונחת לו בין ירכותיוכתבי מא"ה עמ' ד
ז. ראה חור זבוח לפניוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרמה
ז. תחילת דינו של אדם על דברי תורהלקוטי אהבת ישראל עמ' קי
ז: ואח"כ חתכיהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרפב
ז: לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו תחתיו וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' תכט
ח ע"א דבר אחד לדורחכמת התורה ואתחנן עמ' רטו
ח ע"א עד כאשר ישא האומן את היונקהעמק דבר במדבר פ"יא פסוק יב
ח ע"א תקריבון אלי ושמעתיו לכך נענש שלא ידע הדיןחכמת התורה דברים עמ' רכב
ח. דבר אחד לדור ואין שיני דברים לדורלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שמב
טו ע"א לאקושי נשכב לשוכב מה שוכב הוא ובהמתו וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' רסג
טו ע"א תנהו ענין לנשכבהעמק דבר שמות פ"כב פסוק יח
טו. על רציחתו אתה הורגוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רמד
טז ע"ב וכן תעשו לדורות הבאיןזאת ליעקב במדבר עמ' סג
טז ע"ב ומשה במקום שבעים וחד קאיזאת ליעקב במדבר עמ' קעט
י ע"א רש"י ד"ה מלקותזאת ליעקב במדבר עמ' קכט
יא ע"א גוזליא רכיכיןהעמק דבר דברים פ"טז פסוק ג
יא ע"א ומפני תנורי פסחיםזאת ליעקב ויקרא עמ' רמד
יא ע"א מעברין את השנה בשביל פסחיםהעמק דבר ויקרא פ"כו פסוק לא
יא ע"ב בזמן ר"ג תלו עיבור השנה בשביל פסחיםהעמק דבר דברים פ"טז פסוק ג
יא. בשעה שמת שמואל הקטן אמרו הי חסיד הי עניו תלמידו של הללכתבי מא"ה עמ' מה
יג ע"ב קרבן לא בעי אזהרההעמק דבר ויקרא פ"ד פסוק ב
יד ע"א גדולי ישראל היו בורחים מלהיות דייניןחכמת התורה שופטים עמ' יט
יד ע"ב כה"ג נקרא שופטהעמק דבר דברים פ"יז פסוק יב
יד. הוי קבל וקייםלקוטי אהבת ישראל עמ' עז
יד. לעולם הוי קבל וקייםולאשר אמר - תהלים עמ' תשה
יד. עולה לגדולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעג
יז ע"א הטל עליהם צרכי צבור והם כליםחכמת התורה שופטים עמ' קמו
יז ע"א היו מתנבאים משה מת יהושע מכניסחכמת התורה ואתחנן עמ' רטו
יז ע"א כבר פדאך בן לויהעמק דבר במדבר פ"ג פסוק מא
יז ע"א כתלמיד המורה הלכה בפני רבוהעמק דבר במדבר פ"יא פסוק כח
יז ע"א מה עשה הביא כ"ב אלף פתקין כו'העמק דבר במדבר פ"ג פסוק מט
יז ע"א שהיו מתנבאים משה מת יהושע מכניסחכמת התורה עקב עמ' תכח
יז. באו כולן לחובהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרז
יז. סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרים אותולקוטי אהבת ישראל עמ' תפט, תצ
יז. סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותומקור ברוך (הגר) עמ' שיז
יח ע"א המלך לא דן ולא דנין אותוחכמת התורה שופטים עמ' קפד
יח. המלך לא חולץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכו
יח. מלך אינו מעידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנט
יט ע"א מלכי בית דוד דן ודנין אותוחכמת התורה שופטים עמ' רו
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו כאילו ילדוהעמק דבר במדבר פ"ג פסוק א
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה דומה כאלו ילדוהעמק דבר דברים פ"י פסוק ו
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' קמב
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוזאת ליעקב במדבר עמ' טו
יט ע"ב על המצוה דאזיל מיניהזאת ליעקב ויקרא עמ' צה
יט תוס' ד"ה מצוה כו'קידש ידיד דף יח ע"ג
יט. עשה דוחה לא תעשהולאשר אמר - תהלים עמ' שכו
יט: המלמד את בן חבירו כאילו ילדולקוטי אהבת ישראל עמ' קסג
יט: המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדוולאשר אמר - תהלים עמ' תתמח
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' עח, פ, ק, קיג
יט: כל המלמד בן הכירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומקור ברוך (הגר) עמ' ט
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה הכתוב כאלו ילדוכתבי מא"ה עמ' כו
יט: מלך שמחלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכו
יט: תוד"ה מצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכו
כ ע"ב בימי שמואל שאמרו והיינו גם אנחנו ככל הגויםחכמת התורה שופטים עמ' קעו
כ ע"ב ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתם לארץחכמת התורה שופטים עמ' קסד, קעו
כ ע"ב זקנים שבדור כהוגן שאלו עתה שימו לנו מלךחכמת התורה שופטים עמ' קסה
כ ע"ב להעמיד להם מלךהעמק דבר דברים פ"יז פסוק יד
כ ע"ב תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךחכמת התורה שופטים עמ' קצב
כ: ג' מצות נצטווודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עדר
כ: כל האמור בפרשת מלךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנז
כ: מלך מותר בוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רפט
כ: תוס' ד"ה מלךלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שמד
כא ע"ב אלמלא ניתן למשה היה ניתן ע"י עזראהעמק דבר שמות פ"כז פסוק כא
כא ע"ב גזרו על ייחוד דפנויהזאת ליעקב במדבר עמ' רלז
כא ע"ב וקרא בו כל ימי חייוהעמק דבר דברים פ"יז פסוק יט
כא ע"ב כל אחד מישראל לכתוב לו ס"תחכמת התורה שופטים עמ' רכא
כא ע"ב כתב ליבונאההעמק דבר דברים פ"יז פסוק יח
כא ע"ב מצוה על כל א' מישראל כתיבת ס"תהעמק דבר דברים פ"לא פסוק יט
כא ע"ב ראוי הי' עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משההעמק דבר דברים הרחב דבר פ"א פסוק ה
כא ע"ב שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם וכו', ומהרש"אמטה אהרן (קרייזר) עמ' קכה
כא ע"ב שתי תורות שמכתיב לוחכמת התורה שופטים עמ' ריא
כא: שתי מקראות נתגלו טעמן ונכשל בהן גדול העולם וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קעא
ב ע"א אין עושין סנהדריות לשבטים אלא ע"פ ב"ד של שבעים ואחדמאור מרדכי שמות עמ' צה
ב ע"א אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ומשה על גביהןפני מנחם שמות עמ' יא
ב ע"א בית דין של כ"ג הנקרא עדהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' לח
ב ע"א בעינן עדה שופטת ועדה מעלתערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קסה
ב ע"א והקרקעות תשעה וכהן ואדם ביוצא בהןפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קמח
ב ע"א ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלתפני מנחם קרח עמ' קז
ב ע"ב דיני ממונות בשלשהדרשות הרז"ה עמ' תל, תתסד
ב ע"ב עיר קטנה פטורה מנתינת שופטים ושוטריםערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קפד
ב. דיני ממונות בשלשה דיני נפשות בעשרים ושלשהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 130
ב. דיני ממונות בשלשה, מוציא שם רע בכ"גנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 131
ב. ומנין לגדולה שהיא של שבעים ואחד וכו'מאור מרדכי שמות עמ' קא
ב. ושפטו העדה והצילו העדה צריך עדה שופטת ועדה מצלתאהל יעקב (שפירא) דף עה ע"א
ב. כתיב ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלת וכו'אגדות מרדכי עמ' 5
ג ע"א מחלוקת אם יחיד מומחה דן דיני ממונות דאורייתאמאור מרדכי שמות עמ' קיג
ג ע"ב לא כהטייתךדרשות הרז"ה עמ' א'קלח
ג ע"ב תוס' ד"ה ר' יהודה אומרהדרום כרך כט עמ' 39
ג. דורשין תחילותאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נא ע"א
ג. שנים שדנו דיניהן דין וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף ס ע"ב
ג: אין דורשין תחילותאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף ס ע"א
ג: סוכה ג' דפנות ואחת אפילו טפח וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נא ע"ב
ג: סנהדרי גדולה היתה של ע"אשנות חיים (חזן) דף עד ע"ב
ד ע"א אם למקראדרשות הרז"ה עמ' שעד
ד ע"ב כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירהדרשות אבן ישראל עמ' רכט
ד ע"ב רב כי הוה אזיל לבי רינא אמר ברעות נפשיה לקטלא נפיקדרשות אבן ישראל עמ' רכז
ד ע"ב רש"י תלמידי חכמים מכפרין ומגינים כמזבחדרשות אבן ישראל עמ' רלא
ד. ורב"ע יש אם למקרא והתניא מנין ד' בתין בתפילין וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נג ע"א
ד. רבי ור"י בן רועץ וב"ש ור"ש ור"ע כולהו סבירא להו יש אם למקראפרדס דבש פרק יב
ד: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וחד להכרית זרעו של עמלקדורש טוב (קלאר) עמ' כג, קסד
ד: לטטפת לטטפת לטוטפת הרי כאן ד' דברי רבי ישמעאלפרדס דבש פרק קל
ה ע"א אלו בני כניו של הלל שמלמדין תורה ברביםפני מנחם חנוכה עמ' שי
ה ע"א הכא שבטמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קפג, קפט
ה ע"א יורה יורה ידין ידין יתיר בכורות אל יתירפני מנחם אמור עמ' קנד
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבלדרשות אל עמי ח"ג דרוש ג
ה ע"א רב שמואל בר שילת היה בן אחותו של רבי חייאפלאות עדותיך ח"א עמ' קפו
ה ע"א שנים שדנודרשות הרז"ה עמ' תלא
ה ע"ב אכוה דההוא גברא גבה עינים הוהפני מנחם ויחי עמ' שצב
ה. אלו ראשי גלויות שבבבל וכו'עטרת חן ח"א עמ' קלח
ו בזמן שאדם מצטערדרשות הרז"ה עמ' א'פא
ו ווי העמודי מה עמודים לא נשתנו אף וויבתי כנסיות - בית האסופים דף כ ע"ב
ו ע"א והלכתא פשרה צריכה קניןפני מנחם מקץ עמ' שנו
ו ע"א לא נאמר בוצע אלא בעד יהודה וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תקנט
ו ע"ב אין זה מברך אלא מנאץמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תצה
ו ע"ב אסור לבצוע וכל הבוצע הר"ז חוטא וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש כג
ו ע"ב במקום משפטדרשות הרז"ה עמ' תתקסה
ו ע"ב המברך את יהודה הרי זה מנאץמורה צדק (פאם) עמ' רצג
ו ע"ב והלא כל מקום שיש משפט אין צדקהאמרי רצון דרוש א
ו: ב' שבאו לפניך לדין א' רך וא' קשהשנות חיים (חזן) דף פג ע"א
ו ע"ב יקוב הדין את ההרדברים טובים (אלישיב) עמ' 346
ו ע"ב כיצד מברך אין זה מברך אלא מנאץברכת חיים (מרנלנדר) דף יב ע"ד
ו ע"ב כל המברך את יהודה הר"ז מנאץדרשות אל עמי ח"ג דרוש ג
ו ע"ב כל המברך את יהודה הרי זה מנאץדרשות אל עמי ח"ג דרוש ו
ו ע"ב מצוה לבצוע ולעשות פשרהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קצב
ו ע"ב מצוה לבצועדרשות הרז"ה עמ' סא, תתקסא
ו ע"ב משפט לזה שהחזיר לו ממונו וצדקה לזה שהוציא גזילה מתחת ידופני מנחם כי תצא עמ' קכ
ו ע"ב רבי מאיר אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהפני מנחם וישב עמ' רלד, מקץ עמ' שנו
ו תוס' ד"ה אבלאות היא לעולם ח"ב דף ג ע"א
ו תוס' ד"ה עשרהאות היא לעולם ח"ב דף ג ע"ב
ו: דוד דן את הדין וחייב את החייב ונתן לו מביתונפש יוסף (תשפא) עמ' קצז, רפא
ו: מצוה לבצוענפש יוסף (תשפא) עמ' רעד, תצ
ו: משאתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לבצועשנות חיים (חזן) דף עד ע"ב
ו: תוס' ד"ה ונמצא חזק רודפושנות חיים (חזן) דף פג ע"א
ו: תוס' ד"ה לא תכנוס דבריךשנות חיים (חזן) דף פג ע"א
ו: תוס' ד"ה נגמר הדין אי אתה רשאי לבצועשנות חיים (חזן) דף עד ע"ב
ז אין תחילת דין אדם אלא על ד"ת, ותוס'דברים אחדים (תקמח) דף נד ע"ג
ז ע"א אי לא שמענא להוי השתא עבדו לי כדעבדו כחורפני מנחם סוכות עמ' רלו
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהקדושת לוי (תשנח) עמ' תרנב
ז ע"א דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמרמורה צדק (פאם) עמ' עד
ז ע"א וגיהנם פתוחה לו מתחתיופני מנחם חיי שרה עמ' קכז
ז ע"א טוביה דשמעשני המטות - מטה הלוי עמ' מג
ז ע"א כד רחימתן עזיזא וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' סו
ז ע"א כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא רספסירא שכיבןפני מנחם ואתחנן עמ' מו, מז
ז ע"א לעולם יראה דיין עצמודרשות הרז"ה עמ' תתקסה
ז ע"א שהבין מזבוח לפניודרשות הרז"ה עמ' תפח
ז ע"א תחילת דינו על דברי תורה, ותוס'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שנא
ז ע"א תחילת דינו של אדם על דברי תורהקדושת לוי (תשנח) עמ' תנט
ז ע"א תחלת דינו ש"א אלא על ת"תדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ב ע"ב
ז ע"ב אם מאיר לך הדבר כבוקר אמרהו ואם לאו אל תאמרהודרשות אבן ישראל עמ' רכח
ז ע"ב אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קל ע"א
ז ע"ב כלי הדייניםדרשות הרז"ה עמ' א'ס
ז. בשעה שעשו ישראל את מעשה העגל בתחלה הלכו אצל חור וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש כד
ז. האי תיגרא דמיא לבידקא דמיא כיון דרווח רווחבית פרץ עמ' קעא
ז. ההוא דהוה קאמר ואזילכי רחמנתין הוה עזיזא אפותייא דספסירא שכביןיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קנו ע"א
ז. כד רחמתין הוה עזיזא אפותייא דספסרא שכביןשנות חיים (חזן) דף צ ע"א
ז. לעולם יראה דיין כאילו גיהנם פתוחה מתחתיו וכו'בית פרץ עמ' קסו
ז. תוס' ד"ה אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהשנות חיים (חזן) דף עא ע"ב
ז: אלוה הבא בשביל כסף וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' רמד
ז: דרש ר' יאשי' מאי דכתיב בית דוד כה אמר ד' דינו לבקר משפטדברי יצחק (רבינוביץ) דברי חיים דרוש ג
ז: י' שיושבין בדין קולר תלוי בצואר כולםשנות חיים (חזן) דף עג ע"ב
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשרהשנות חיים (חזן) דף קצו ע"א
ז: מניין לדיין שלא ישמע דברי ב"ד חברו קודםשנות חיים (חזן) דף פג ע"ב
ז: רש"י ד"ה אצלנפש יוסף (תשפא) עמ' רצא
ז: תוס' ד"ה את תבנית המשכןשנות חיים (חזן) דף צ ע"א
ח אמר לו הקב"ה טול מקל והך על קדקדם דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורפרדס דבש פרק סד
ח כל חייבי מיתות שבתורה אין ממתין אלא בעדיםבתי כנסיות - בית האסופים דף כו ע"ד
ח כתיב ויקרא משה ליהושע ויאמר אליואבני יעקב עמ' לג
ח ע"א אי גמירגא גמירגא ואי לא אזילנא וגמירנאעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 36
ח ע"א אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבעליופני מנחם נח עמ' מג
ח ע"א אמר לו הקב"ה טול מקל והך על קדקדם דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורפני מנחם ויצא עמ' קסא, שמות עמ' ח, מטות-מסעי עמ' קצה
ח ע"א דבור לשון מנהיגקדושת לוי (תשנח) עמ' תקעג
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 23
ח ע"א דבר אחד לדורקדושת לוי (תשנח) עמ' כד, מ
ח ע"א והדבר אשר יקשה מכם עד"ז נענש משהברכת חיים (מרנלנדר) דף טו ע"א
ח ע"א לא דיין לרשעים שגוטלין מזה ממון ונותגין לזהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 35
ח ע"א עד"ז נענש משה, רש"י שלא זכה, ומסורת הש"סברכת חיים (מרנלנדר) דף טז ע"ב
ח ע"א על דבר זה נענש משה [שלא ידע ענין בנות צלפחד]עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 36
ח ע"א ראויה היתה פרשת נחלות להאמר ע"י משהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 19
ח ע"ב לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' רו
ח. אזהרה לציבור שתהא אימת דיין עליהם ואזהרה לדיין שיסבול את הצבור עד כמה אר"ח כאשר ישא האומן וגו'פרח לבנון אות שפו
ח. אזהרה לציבור שתהא אימת דין עליהםנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 164
ח. דבר אחד לדור ולא שני דבריםנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 144
ח. הואיל ואמר משה והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו, על דבר זה נענש משה ונתעלם ממנו הדין של בנות צלפחדבית פרץ עמ' קסז
ט ע"ב מיתה או מלקות לזה ותשלומין לזה, אמרינן מת או לוקה ומשלםכתר תורה (תשסז) עמ' לג {לכן מצרים גם לקו עשר מכות וגם הפסידו ממונם, כי חיוב הממון היה לישראל וחיוב המיתה לה'}
ט. לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באלופרדס דבש פרק מח
י ע"א ונקלה אחיך לעיניך כי מחית אגברא דחיי מחיתעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 145
י ע"ב אין מעברין את השנה אלא במזומנין להפני מנחם מקץ עמ' שמא
י ע"ב חמשה מרואי פני המלך שבעה רואי פני המלךפני מנחם שופטים עמ' קטז
י ע"ב תוס' ד"ה שבעה רואי פני מלך - ומפרש ר"ת דחם שרי ישראלפני מנחם שופטים עמ' קטז
יא ע"א בי"ד של ר"גדרשות הרז"ה עמ' תתקמא
יא ע"א הי חסיד הי עניודרשות הרז"ה עמ' תתקלט
יא ע"א שמואל הקטן, ראוי הוא שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לבךערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רי
יא ע"א תוס' ד"ה בת קול - יש אומרים שלא היו שומעין קול היוצא מן השמים אלא מתוך אותו קול יוצא אחרפני מנחם שידוכין עמ' ס
יא ע"ב איזהו חגמועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' כג
יא ע"ב אין מעברים את השנים ואין קובעים מועדות לא בגליל ולא בעבר הירדןאהל יעקב (שפירא) דף כד ע"ג-ע"ד
יא פע"א היו מסובין וכו' ונתנה ב"ק מה"ש יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה וגו' נתנו עיניהם בהלל הזקןפרח לבנון אות שפז
יא. מי הוא שעלה בלי רשות, שירדנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 37
יא: העיד חנניה איש אונו אם עיברוה בגליל אינה מעוברת, ותוס'נחל עדה עמ' תלח
יב ע"א ומפני מה לא עיברה אלישע ששנת בצורת היתה והיו הכל רצין לבית הגרנותפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיח
יב ע"א ועמוסי יריכי נחשון בקשו לקבוע נציב אחד ולא הניחן אדומי הלזפני מנחם מקץ עמ' שמה, תזריע-מצורע עמ' קיח
יב ע"א חזקיה עיבר את השנה משום טומאתם של ישראל בימי אחז אביו מעבודה זרהפלאות עדותיך ח"א עמ' רעג
יב ע"א רש"י - חזקיה עיבר את השנה משום טומאתם של ישראל בימי אחז אביו מעבודה זרהפלאות עדותיך ח"א עמ' רעג
יב ע"א רש"י ד"ה שעיברדרשות הרז"ה עמ' שכב
יב ע"ב מצאן אבית פני והמרה עליהןהדרום כרך לח עמ' 110
יב ע"ב ר"ש שהשיא חזקיהדרשות הרז"ה עמ' שכא
יב. בעלי אסופות נאספו וקבעו לו נציב אחד בירח שמת בו אהרן הכהןלמטה יששכר עמ' רלז
יב. מעשה בר"ע שהיה חבוש בבית האסורים ועיבר שלש שנים זו אחר זופרדס דבש פרק סז, פה
יג ע"ב שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסןפני מנחם בראשית עמ' כז
יד ע"א אין אדם מתמנה על הציבורדרשות הרז"ה עמ' תתקנט
יד ע"א אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוחלין לו כל עוונותיוניצוצי אהרן עמ' קיז
יד ע"א אין נסמכין לבית עלידרשות אבן ישראל עמ' רנ
יד ע"א הוי קבל וקייםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' צב
יד ע"א הוי שפל וקייםדרשות הרז"ה עמ' תתקפח
יד ע"א הסכמתו של רבי זירא להיסמך כדי לזכות במחילת עוונותפלאות עדותיך ח"א עמ' תט
יד ע"א ר"ז הוה מיטמר למסמכיהדרשות הרז"ה עמ' תשפו
יד ע"א רבי זירא הוה מיטמר למיסמכיהדרשות אבן ישראל עמ' קי
יד ע"ב וקמת ועלית אל המקום מלמד שהמקום גורםפני מנחם ויצא עמ' קנז, ראה עמ' ע, פז
יד ע"ב מלמד שהמקום גורםדרשות אבן ישראל עמ' קפ, קפד, ר
יד. העולה לגדולה מוחלין לו על עוונותיונפש יוסף (תשפא) עמ' שע, שפט, שצ
יד. ור"ט ר' יהודה בן בבא סמכיהפרדס דבש פרק קכח
טו ע"א אדם מי קדוש, אמר רבי אבהו באומר דמי עליפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קמח, קמט
טו ע"א אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבותערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קיז
טו ע"ב ובן תעשו לדורותערבי נחל (תשסט) שמות עמ' קא
טז ע"א ולפני אלעזר הכהן יעמוד הוא זה מלךפני מנחם מקץ עמ' שנז
טז ע"א ומשה במקום שבעים וחד קאיפני מנחם שמות עמ' יא
טז ע"א כל הדבר הגדל יביאו אליך דבריו של גדולמאור מרדכי שמות עמ' צה, קט
טז ע"ב וכן תעשו לדורות הבאיןמאור מרדכי שמות עמ' תכ
טז ע"ב כדאשכחן במשה דאוקי סנהדראות ומשה במקום ע"א קאימאור מרדכי שמות עמ' צה, קח
טז. כל הדבר הגדול דבריו של גדולשנות חיים (חזן) דף עה ע"ב
טז: אין מוסיפין על העיר ועל העזרה אלא על פי ב"ד של ע"אשנות חיים (חזן) דף צ ע"א
יז ויתנבאו שני אנשים במחנה ודא על עסקי עצמו נבאו וח"א דהתנבאו משה מת ויהמ"כ וגו'פרח לבנון אות שפח
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורהפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קכא
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין, מהרש"א שם יהיה לי עבדברכת חיים (מרנלנדר) דף לב ע"ד
יז ע"א אלדד ומידד היודרשות הרז"ה עמ' תשסג
יז ע"א דיינים שראו כולם לחובה יוצא זכאידרשות אבן ישראל עמ' קצא
יז ע"א דלאו אורח ארעא, דהוה ליה כתלמיד המורה הלכה לפני רבוערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' לה
יז ע"א הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהםדרשות אבן ישראל עמ' רכז
יז ע"א כולו חייבדרשות הרז"ה עמ' תשס
יז ע"א משה מת יהושע מכניסקדושת לוי (תשנח) עמ' שלב
יז ע"א רש"י ד"ה עמרהדרום כרך לט עמ' 79
יז ע"א שהיו מתנבאים משה מת יהושע מכניסערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' י, לז, לח, מא, נט, דברים עמ' קעג
יז ע"א שראו כולם לחובה פוטריםערבי נחל (תשסט) שמות עמ' כב, דברים עמ' קסד, רפח
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תקמג
יז. אספה לי ע' איש וכו' הביא ע"ב פתקין וישארו ב' אנשים וכו' בקלפי נשתיירוזרע שמשון (תקלח) בהעלותך
יז. בבית דין של מטה אם אמרו כולם חייב אז הוא זכאי, רק אם אמרו רובם חייב אז הוא חייבבית פרץ עמ' רעח
יז. בשעה שאמר לו הקב"ה למשה אספה לי שבעים איש אמרו אלדד ומידדפרדס דבש פרק נ
יז. הלנת דיןלמטה יששכר עמ' כה
יז. מאי אדוני משה כלאם לפי שהיו מורין הלכה בפני רבןאהל יעקב (שפירא) דף עא ע"ג-ע"ד
יז. סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרין אותוחלק שמעון עמ' פג
יז: כל עיר שאין בה שנים לדבר ואחד לשמוע אין מושיבין בה סגהדריפרדס דבש פרק קח
יז: שמעון התימני היה דן לפניהם בקרקעפרשת דרכים (תשנב) עמ' קסז
יח ע"א המלך לא דן ולא דנין אותופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קסג
יח ע"א מלך לא דן ולא דנין אותו לא מעידערבי נחל (תשסט) דברים עמ' צב
יח ע"ב אין מושיבים מלך ולא כהן גדול בעיבור השנהפלאות עדותיך ח"א עמ' ערב
יח ע"ב ולא מלך וכהן גדול בעיבור שנהפני מנחם החודש עמ' רנו
יח ע"ב כ"ג מעידאות היא לעולם ח"ב דף קצט ע"ד
יח ע"ב כהג מעיד ומעידין אותותהלה לדוד (אמאדו) דף פג ע"ב
יח ע"ב לא תענה על רב כיון דכתיב בלא יו"ד דרשינן מיניה לא תענה על רבערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קסה
יח ע"ב רש"י ד"ה לכך נאמראות היא לעולם ח"ב דף קצט ע"ד
יח ע"ב רש"י ד"ה משום יקראתהלה לדוד (אמאדו) דף פב ע"ב
יח תוס' ד"ה מלכי ב"דאות היא לעולם ח"ב דף נג ע"ד
יח. קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםאהבת אמת דף מד ע"א
יח: ששה רועי בקר.פרדס דבש פרק קב
יח: תוס' ד"ה מעידנחלת עזריאל (גרין) עמ' מב
יט ע"א א"ל שמעון בן שטח ינאי המלך עומד על רגליך ויעידו בךדרשות אל עמי ח"ג דרוש ז
יט ע"א אמר להו שמעון בן שטחימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תיא
יט ע"א אמר ליה שמעון בן שטח וכו' לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומדדברים טובים (אלישיב) עמ' 99, 365
יט ע"א מלכי ב"ד דן ודנין אותותהלה לדוד (אמאדו) דף יב ע"א
יט ע"א עובדא דינאי המלךאות היא לעולם ח"א דף קמ ע"א
יט ע"א שמעון בן שטח לינאידרשות הרז"ה עמ' תקז, תתקסט
יט ע"ב היכן מצינו ביעקב שפדה את אברהםדרשות הרז"ה עמ' צו, קיד
יט ע"ב המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' קפג*
יט ע"ב המלמד בן חבירו תורהדרשות הרז"ה עמ' יח, רלז
יט ע"ב יבוא כלב שמרד בעצת מרגלים וישא את בת פרעה שמרדה בגלולי בית אביהפלאות עדותיך ח"א עמ' רג
יט ע"ב נעץ חרב בינו לבינהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תרכז
יט ע"ב פדה את אברהםדרשות הרז"ה עמ' קנ
יט ע"ב רש"י אבל גבי יוסף א"א היתה כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש כח דף קלו ע"ב
יט ע"ב רש"י ותוס' ד"ה שפדאודרשות הרז"ה עמ' צז, ק
יט ע"ב רש"י תוקפו של יוסף - דבר גדול של יוסףמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש כח דף קלו ע"ב
יט ע"ב שאול סכר מלוה ופרוטה דעתיה אמלוה ודוד סבר מלוה ופרוטה דעתיה אפרוטהפני מנחם פורים עמ' קפט, ר, רב, תזריע-מצורע עמ' קטז, סוכות עמ' רלד
יט ע"ב שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קסג
יט ע"ב שפדאו מצער גדול בניםאמרי רצון דרוש כא
יט ע"ב תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועזפני מנחם וישב עמ' רמד, נשא עמ' מב, שלח עמ' פא
יט תוס' ד"ה ינאי המלךאות היא לעולם ח"ב דף קצח ע"ג
יט. והועד בבעליו, יבא בעל השור ויעמוד על שורוחלק שמעון עמ' יב
יט. מעשה בינאי המלך שעבדו הרג נפש, שלחו ליה חכמים עבדך קטל נפשא וכו' עמוד על רגליך ויעידו בך וכו'חלק שמעון עמ' יג
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדונפש יוסף (תשפא) עמ' מו
יט: כל המלמד את בן חברו תורהנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 107
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופרדס דבש פרק קכח
יט: לכן כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהםפרדס דבש פרק א, כד, צז
יט: נשיא שמחל על בכורו וכו'עטרת חן ח"א עמ' קמא
כ כל האמור בפר' מלך מלך מותר בוזרע יעקב (ניניו) עמ' רטו
כ כל האמור בפרשת מלךיטב לב (חזן) דף קג ע"ג
כ מצות מינוי מלךדרוש והלכה עמ' קלה-קלח
כ ע"א בדורו של רבי יהודה בר אלעאי היו שישה מתכסים בטלית אחתפלאות עדותיך ח"ב עמ' קא
כ ע"א בדקו מדן ועד באר שבעימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תי
כ ע"א ואת עלית על מלנה זה פלטי בן לישפני מנחם שלח עמ' פא
כ ע"א לא מיחה בשאולדרשות הרז"ה עמ' תרו
כ ע"א נהרג על שלא מיתהדרשות הרז"ה עמ' תרג
כ ע"א על דורו של חזקיה נאמר והבל היופי, שהיו עוסקים בו בתורהפלאות עדותיך ח"א עמ' רעד
כ ע"א שקר החן זה יוסף והכל היופי זה בועזפני מנחם וישב עמ' רמא
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רג
כ ע"ב ג' מצוותמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קפד
כ ע"ב ג' מצות נצטוו ישר' בכניסתם לארץתהלה לדוד (אמאדו) דף קמד ע"ד
כ ע"ב דרך המלך אין לו שיעורפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קלה
כ ע"ב הדר או לא הדרמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש י דף מט ע"ג
כ ע"ב ופורץ לעשות לו דרךפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קט, קלה
כ ע"ב מ"ד תחנונים ידבר רש כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש כה דף קכו ע"ד
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 137
כ ע"ב שלש מצות נצטוו ישראל וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קעו ע"ד
כ ע"ב שלש מצות נצטוודרשות הרז"ה עמ' תתקצג
כ ע"ב תחי' מלך שלמה על העליוניםמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש י דף מט ע"ג
כ ר' יוסי אומר שלשה מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץאהבת אמת דף לד ע"א
כ שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץאהבת אמת דף לו ע"ג-ע"ד
כ תוס' ד"ה כל האמור בפ' מלך מלך מותר בושנות חיים (חזן) דף קנז ע"ב
כ. ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץשנות חיים (חזן) דף צד ע"א
כ. ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד עליהם מלך להכרית זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירהזרע שמשון (תקלח) בשלח
כ. ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קס ע"ד
כ. המלך שמת לו מת אינו יוצא מתוך פלטין שלו וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חדר א דף סז ע"ב
כ. מפני מה נענש אבנר ורש"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' קט
כ. מפני מה נענש אבנר מפני שהיה לו למחות ולא מחהעשרה למאה (תשיג) סי' נט
כ. תוס' ד"ה שתיפרשת דרכים (תשנב) עמ' קיז
כ: בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו' ולבסוף מלך על התחתוניםפרדס דבש פרק סד
כ: כל האמור בפ' מלך מלך מותר בושנות חיים (חזן) דף קנז ע"ב
כ: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בודורש טוב לשבת עמ' כד
כ: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בוחלק שמעון עמ' צז
כ: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בויד יוסף (צרפתי, שעו) דף רסה ע"ב
כ: שלש מצוות נצטוו ישראל וכו'עטרת חן ח"א עמ' קמ
כא ע"א אפילו אחת ומסירה את לבו הרי זה לא ישאנהפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רמח
כא ע"א ויצא לך שם בגוים ביפיך שאין להם לבנות ישראל לא שער בית השחי ולא בית הערוהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שעה ע"ב
כא ע"א ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה עד יום מותה לא היה לה וביום מותה היה לה וכו' שקלתה מיכל למיטרפסהמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק ד פסקה ה עמ' מח {התבוננות בדקדוק הדין (בעונשה של מיכל) תביא גם אדם פשוט לזהירות הראויה}
כא ע"א עד יום מותה לא היה לה ביום מותה היה להפני מנחם פורים עמ' רג
כא ע"א פילגשים בלא קידושיןערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' לו
כא ע"ב אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קסב
כא ע"ב ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיו וכו' כותב לשמו שתי תורותהדרום כרך כ עמ' 154, כרך לב עמ' 86, 155
כא ע"ב מאי כתב עברי אמר רב חסדא כתב ליבונאהקדושת לוי (תשנח) עמ' תקיח
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אילמלא קדמו משהפני מנחם שמות עמ' ד, וארא עמ' לז, מט, סוכות עמ' רלז
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קא ע"ג
כא. אי דרשינן טעמא דקראדורש טוב לשבת עמ' קס
כא. מאי נשים ומאי פילגשיםפרשת דרכים (תשנב) עמ' כ
כא. ר' יהודה לא דריש טעמא דקראנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 79
כא: אמר רבה, אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת, מצוה לכתוב משלו, שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה וכו'נר לצדיק במדבר עמ' קצד
כא: אמר שלמה אני ארבה ולא אסורשנות חיים (חזן) דף סא ע"ב
כא: וכותב לו ספר תורה לשמו ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיושנות חיים (חזן) דף קצח ע"ב
כא: לא ירבה לו נשים ולא יטו את לבבו אמר שלמה אני ארבה ולא יטו את לבביאהל יעקב (שפירא) דף ס ע"א
כא: לא ירבה לו סוסים יכול אפי' וכו' ורש"יעטרת חן ח"א עמ' עה
כא: מפני מה אין טעמי תורה גלויין כדי שלא יטעה בהןאהל יעקב (שפירא) דף מה ע"א
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רג
כא: נאמר כי יסיתך אחיך בן אמך וכי בן אם מסית ובן אב אינו מסיתאהל יעקב (שפירא) דף כ ע"ג-ע"ד
ב ע"א ומנין לעדה שהיא עשרההרופא לשבורי לב שמות עמ' תעב
ב ע"ב כל ג' יקראו בית דיןמחנה ראובן ח"ג עמ' קעה
ב ע"ב מצוות המלכת מלך רשות או חובהמפי כהן דברים עמ' 210
ב. אין דנים את הכה"ג אלא בבי"ד של ע"אחמדה יקרה במדבר עמ' רכ, רפג
ב. גזילות רש"י וערל"נוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רז בהגהה
ב. דיני ממונות בשלשהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנד
ב. כל הקודם להרגם זכהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' ז
ב. מנין סנהדרין שבעים ואחדיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רפא
ב. פלוגתא במנין בית דין הגדולחמדה יקרה במדבר עמ' ל
ב. רש"י - מלחמת מצוה לכבוש את ארץ ישראלחמדה יקרה במדבר עמ' קצב
ב: תוס' - כפיה בבית דין סמוכיויקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שכא, שיב
ג ע"א דבר ששכיח ויש בו חסרון כיסמחנה ראובן ח"ג עמ' קעד
ד ע"ב טט בכתפי שתים פת באפרקי שתיםתורת מנחם חס"ג עמ' 275
ד ע"ב מנין לתחית המתים מן התורהויוסף ישראל עמ' קי
ד ע"ב תוס' ד"ה דנין תימה הא אפילו פנים מפנים לא גמרינן וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תמה
ד. עושין סנהדרין לשבטים עפ"י בי"ד של ע"אחמדה יקרה במדבר עמ' יג
ד. רבנן סברי יש אם למסורת ורבי שמעון סבר יש אם למקראהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קכו
ד: טט בכתפי פת באפריקידרכי האמונה עמ' תקיז
ה ע"א אלו בני בניוכרם לשלמה עמ' 384
ה. לא יסור וכו' ראשי גלויותיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שמב, רה
ה. לא יסור שבט מיהודה אלו בני הלל נשיאי ארץ ישראלשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' נ
ה: ואינהו סבר בי בצעיםשערי חיים (רוטר) ח"ג בשער
ה: י"ח חדשים גדלתי אצל רועה וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עג, פא
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 242
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתורת מנחם חס"ה עמ' 69
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתורת מנחם חס"ז עמ' 150
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתורת מנחם חע"ג עמ' 175
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתורת מנחם חע"ה עמ' 219
ו ע"ב יקוב הדין את ההרהרופא לשבורי לב שמות עמ' י*
ו ע"ב יקוב הדין את ההרתורת מנחם חע"ה עמ' 192
ו ע"ב משתשמע בעלי דינין וכו' אי אתה רשאי לעשות לפנים משורתויוסף ישראל עמ' רפד, פרקי אבות עמ' טו
ו ע"ב ר"מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו' וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תלז
ו: בוצע ברך נאץ ד' כל המברך את הבוצע הרי זה מנאץ כו' אמר רבי תנחום בר חנילאי לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה עגלקול יעקב (טייטלבוים) עמ' מט
ו: ובוצע ברך וגו' היינו מי שמברך ומשבח הבוצע הוא נאץ ה'האשל ברמה (תשעב) עמ' רמד, רנח
ו: לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' צז
ז ע"א דאזיל מבי רינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזיל באורחאהרופא לשבורי לב שמות עמ' תד
ז ע"א האי תיגלא דמיא לבידקא דמיא כיון דמרווח רווחזריזותא דאברהם עמ' קכו, ריד
ז ע"א כד רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' צז
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמיתו וכו'מחנה ראובן ח"ב עמ' תקפד
ז ע"א תוס' ד"ה אלא על דברי תורה והא דאמרינן בפרק במה מדליקין ששואלין לו נשאת ונתת באמונה ואח"כ קבעת עתים לתורה וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רס
ז ע"ב הנהגת רבותינו במידת הענווהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 30
ז ע"ב ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו אפילו על עסקי דירהאדבר בם עמ' קפג
ז ע"ב לא תעשון איתי אלקי כסף ואלקי זהבמחנה ראובן ח"ג עמ' קפה
ז ע"ב לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהבתורת מנחם חע"א עמ' 184
ז. ארתב"ח לא נאמר מקרא זה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' קעח, רמד, רנח
ז. תוס' ד"ה כנגד מעשה העגלהאשל ברמה (תשעב) עמ' קעח, רנח
ז: כי היכי דלימטיי שיבא מכשוראשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עח, פא
ז: מיכניף ומייתי עשרה רבנןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פג
ז: רב בי הוה אתי לבי דינא אמר ברעות נפשיה לקטלה נפיקשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קמב
ז: שמוע בין אחיכם ושפטתםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלה
ח ע"א א"ל הקב"ה טול מקל והך על קדקדם דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורהרופא לשבורי לב במדבר עמ' צג
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורתורת מנחם חס"ו עמ' 297, חס"ז עמ' 37
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורתורת מנחם חע"ה עמ' 167
ח ע"א דבר אחד לדורקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' נח
ח ע"א דבר אחד לדורשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רכז
ח ע"א לא דיין לרשעים שנוטלין מזה ממון ונותנים לזה שלא כדין אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבעליוזריזותא דאברהם עמ' שעב
ח ע"ב חבר אין צריך התראהתורת מנחם חס"ח עמ' 178, חס"ט עמ' 76
ח. דבר אחד לדורדרכי האמונה עמ' כט, קנד
ח. ואצוה את שופטיכם, אזהרה לדיין שיסבול את הציבורשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קלז
ח. והדבר אשר יקשה מכם וכו' על דבר זה נענש משהמאמרי ר' ראובן עמ' קכ, קכה
ח. זקנים שבדורתורת מנחם חס"ב עמ' 199
ח. על דבר זה נענש משה שנאמר ויקרב משה את משפטן לפני ה' וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' תנ
ח: חבר אינו צריך התראהחמדה יקרה במדבר עמ' רכד
ח: לפי שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רלח
טז ע"א דבר גדול דבריי של גדולהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קד
טז ע"ב משה במקום שבעים וחד קאיהרופא לשבורי לב שמות עמ' שדמ
טז. כתחילתה של ארץ ישראלחמדה יקרה במדבר עמ' שפה
טז. מוציאין סנהדרין למלחמת הרשותיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קצד
טז. ממונו של כהן גדול בכמה ורע"אחמדה יקרה במדבר עמ' שה
טז. נשיא שבט שחטא נידון בפני ע"אחמדה יקרה במדבר עמ' רכ
טז. פשטו ידיכם בגדודשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קטו אות יא
טז. רש"י - דינו של בעל שררה מלך וכהן גדול בע"אחמדה יקרה במדבר עמ' רכ
טז. תוס' - בגדר סנהדרין לשבטיםחמדה יקרה במדבר עמ' יג
טז. תוס' - יהושע בחלוקת הארץ בא לפני אלעזרחמדה יקרה במדבר עמ' שנה
טז: וכן תעשו לדורות הבאיןקול יעקב (טייטלבוים) עמ' רלט
טז: משה במקום שבעים ואחדיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' לד
טז: משה במקום שבעים וחד קאיהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קסד, קצ
י ע"א כל ישראל יש להם חלק לעוה"בכרם לשלמה עמ' 450
י ע"א כל ישראל יש להם חלק לעולם הבאשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' נט
י ע"א קורח, אפיקורוס היהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 83
י ע"ב ר"ן - דמלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעאהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רעג*, רפו*
י. תוס' - מלקות במקום מיתהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קח
יא ע"א הי חסיד הי עניוחלון התבה ח"א עמ' נב
יא ע"א מאירי - משמתו נביאים האחרונים וכו' שנתנבאו בבנין בית שני נסתלקה נביאה מישראלהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תכה
יא ע"א משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוה"ק מישראל ומאיריהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תכה
יא ע"א ראוי היה שתשרה שכינה על שמואל הקטן כמו על משה רבינו ע"ה אלא שאין דורו ראוי לכךזריזותא דאברהם עמ' מב, רנו
יא ע"ב מעברין את השנה כדי שיהא פסח חל בחודש האביבזריזותא דאברהם עמ' קד
יא: רש"י - עומר מעבר הירדןיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קנז
יב ע"ב טימאה דחויה היא בציבורהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קטו
יב. תוס' ד"ה אין מעבריןאוצר הזמנים (תשעו) עמ' קסו
יג ע"ב משה במקום שבעים וחד קאיהרופא לשבורי לב שמות עמ' שדמ
יג ע"ב רש"י - ואין לשון חידוש נופל אלא על לבנה המתחדשתתורת מנחם חס"ח עמ' 287
יג: משה במקום שבעים וחד קאיהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קסד, קצ
יז ע"א הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםתורת מנחם חס"ד עמ' 404
יז ע"א ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מבנים את ישראל לארץ וכו' על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאיןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קלא, קמט, קסג
יז ע"א מאי אדני משה כלאם דלאו אורח ארעא דהוה ליה כתלמיד המורה הלכה לפני רבוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קלא
יז ע"ב רופא ואומן וכו', ורש"יתורת מנחם ח"ע עמ' 33
יז. הטל עליהם צרכי צבוראשר אמר עמ' רכו
יז. וישארו שני אנשים בקלפי נשארוחמדה יקרה במדבר עמ' קכו
יז. סנהדרין שראו כולם לחובה מחייבין אותוחמדה יקרה במדבר עמ' תמא
יז: כל עיר שאין בה י' דברים הללו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה וכו' רופאמאמרי ר' ראובן עמ' יד
יח ע"א קשוט עצמך ואח"כ אחריםמחנה ראובן ח"א עמ' לז, קע
יח. כהן גדול שהרג אין לו תקנהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תנג
יח: ועובר על עשה ולא תעשהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' עו
יח: כהן גדול נידון למלקות בפני שלשהחמדה יקרה במדבר עמ' שה
יח: תוס' - בביאור שכה"ג שהרג אינו יוצא לעולםחמדה יקרה במדבר עמ' תלח
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדותורת מנחם חס"ז עמ' 18
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה כו' כאילו ילדותורת מנחם חע"ד עמ' 343, חע"ה עמ' 50, חע"ז עמ' 348
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה כאלו ילדושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רע, שה
יט ע"ב נפנה לימינו כבשו פניהם בקרקע נפנה לשמאלו וכבשו פניהם בקרקע א"ל וכו' מיד בא וכו'תורת מנחם חע"ו עמ' 79
יט ע"ב שלשה דכתיב בהם שהיו נוטרי הברית, יוסף הצדיק, בועז, פלטי בן ליששפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' יד
יט. עבדיה דינאי קטליקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קנט
יט: אל בית יעקב אשר פדה את אברהם יעקב פדה את אברהםהאשל ברמה (תשעב) עמ' שכו
יט: המלמד בן חבירו כאילו ילדויקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' ריא
יט: לפיכך נקראו על שמהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קיט
יט: מירב ילדה ומיכל גידלה וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פב אות יב
יט: מלך אינו חולץיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קצט
יט: רש"י - טעם מלך לא חולץיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' מח
יט: תוס' ד"ה שפדאושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פ
כ ע"א רבות בנות עשו חיל זה יוסף ובועז ואת עלית על כלנה זה פלטי בן ליש וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' תשכז, תשמב
כ ע"א שקר החן זה דודו של משה, והבל היופי זה דורו של יהושע וכו' דבר אחר שקר החן זה דורו של משה ויהושע, והבל היופי זה דורו של חזקי', ידאת ה' היא תתהלל זה דורו של ר' יהודה ברבי עילאי וכו'תורת מנחם חס"ו עמ' 146, 149
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה ויהושע והבל היופי זה דורו של חזקיהמשנת לוי עמ' נו
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה ויהושע, והבל היופי זה דורו של יהושע וחזקיהו, יראת ה' היא תתהלל זה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי וכו' שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה (ובעיון יעקב לע"י)תורת מנחם חס"ו עמ' 295
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה, והבל היופי זה דורו של יהושע וכו' דבר אחר שקר החן זה דורו של משה ויהושע, והבל היופי זה דורו של חזקי', יראת ה' היא תתהלל זה דורו של ר' יהודה ברבי עילאי וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' מד, מז
כ ע"א שקר החן, זה דורו של משה ויהושעדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 31
כ ע"א תולעת השמיר בבנין המקדשדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 198
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' קב, קכג-קכד, קכו, קכט-קל
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהתורת מנחם חע"א עמ' 214, 218-217, 239, 243-242
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בוהרופא לשבורי לב שמות עמ' רצט
כ ע"ב מלכותו וירידתו של שלמהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 169
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראלכרם לשלמה עמ' 185
כ ע"ב שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלךהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תסז
כ. לא היה למיכל ולד עד יום מותהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' סא
כ. מאירי - ביציאת מלך ללוית מתיםיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' פ
כ. מלך מחזיק בזרועו ספר תורהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' ס
כ. מת לו מת אינו יוצאיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' עט
כ. שקר החן זה דורו של משה ויהושע והבל היופי זה דורו של חזקיהו וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' לט
כ. תוס' ד"ה נשים לצאת לפני המיטהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכד
כ: שלמה המלך בתחילה מלך על כל העולם וכו' ולבסוף על מקלודרכי האמונה עמ' קכו
כא ע"א כהנה וכהנהתורת מנחם חע"א עמ' 127
כא ע"א עונשה של מיכלדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 420
כא ע"א ר"י לא דריש טעמא רקרא ור"ש דריש טעמא דקראהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תקלט
כא ע"ב אמר שלמה אני ארבה ולא אסורהרופא לשבורי לב שמות עמ' תריז
כא ע"ב אני ארבה ולא אסורהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קנה
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעההרופא לשבורי לב בראשית עמ' נא
כא ע"ב בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' שכה
כא ע"ב גדול עולם נכשל בהםמחנה ראובן ח"ב עמ' תעא
כא ע"ב ואע"פ שלא ניתנה תורה על ידו נשתנה על ידו הכתב שנאמר וכתב הנשתוןהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' נב
כא ע"ב ורש"י ותוס' מאי כתב עברית אמר רב חסדא כתב ליבונאהקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' שכח
כא ע"ב חזרת וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשוריתהרופא לשבורי לב בראשית עמ' כד
כא ע"ב מ"ע על כל איש מישראל שיכתוב לו ס"תמחנה ראובן ח"ב עמ' תרה
כא ע"ב מפגי מה לא נתגלו טעמי תורהמחנה ראובן ח"ב עמ' תלו
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי התורהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 200
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' שלג
כא ע"ב ס"ת שנשאר לאדם בירושה מאבותיו, רבה סבר מצוה שיכתוב הוא בעצמו, ואביי סבר דיוצא יד"ח המצוהאדבר בם עמ' ריא
כא ע"ב שלמה אמר אני ארבהכרם לשלמה עמ' 426
כא ע"ב שלמה המלך התחתן עם הרבה נשיםמחנה ראובן ח"ג עמ' קצ
כא. ותבזשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קטו אות ו
כא. רש"י - נענשה מיכל בת שאוליקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' סא
כא: אמר שלמה אני ארבה ולא אסורהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רסב, שעה
כא: וכותב לו ס"תשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' סח אות ב
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי התורהאשר אמר עמ' רמא
כא: ראוי היה עזרא שתנתן תורהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ג
ב ע"א סנהדרין גדולה היתה של שבעים ואחד וקטנה של עשרים ושלשהפחד יצחק (גאגין) עמ' תערב
ב. דיני ממונות בשלשהמרפא בכנפיה ח"ג עמ' ריא
ב. לא תהיה אחרי רבים לרעות, שאין מטין לחובה בהכרעת דיין אחד, אחרי רבים להטות, שאם יש שנים במחייבין יותר על המזכין הטה הדין על פיהם לחובה, ובדיני נפשות הכתוב מדברעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רפג
ד ע"א ואלו שאין להם חלק לעוה"ב ורע"בבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' כה
ד. לא תבשל בשר בחלב, בציריברכת שמואל (תשעז) תצוה עמ' רעה
ד. מי איכא דלית ליה יעז אם למקרא והתניא לא תבשל גדי בחלב אמו, יכול בחלב, אמרת יש אם למקראעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' שצו
ד. רש"י - וליכא מאן דפליג דאי פליג בשר בחלב מנא לן דאסור, אלא דכו"ע יש אם למקרא וכו'עזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' שצו
ד. תוס' ד"ה כולהו, כשאין הקרי והכתיב סותרים אי אזלינן בתר שניהם או רק בתר הקריבנין חיים עמ' ח"א עמ' ריד, רטו, ח"ב עמ' רכח
ד: טט בכתפי שתים, טט באפריקי שתיםשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' פא
ד: כתיב יראה וקרינן יראהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קצב
ד: לא אסרה תורה בשר בחלב אלא דרך בישולתולדות ישראל עמ' צה, שז, שח
ו ע"ב אל תכניס דבריך מפני אישהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' מו¬
ו ע"ב אסור לבצועהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' שיג, ח"ב עמ' תקפג
ו ע"ב בדוד הוא אומר ויהי דוד עושה משפט וצדקה וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' קמ, תרפו
ו ע"ב הרי שגזל סאה חיטים וטחנה וכו' אין זה מברך אלא מנאץ וע"ז נאמר ובוצע ברך נאץ ה' רמ"א לא נאמר בוצע ברך אלא כנגד יהודה וכו'תולדות יצחק (כ"ץ) עמ' רדד, רסה
ו ע"ב משה היה אומר יקוב הדין את ההר אהרן מידה אחרת וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שלב, שפה, תטו
ו ע"ב משה היה אומר יקוב הדין את ההר וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קעז
ו ע"ב משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה א"א יכול לומר להן איני נזקק לכם וכו' מנין לתלמוד שישב לפני רבו וכו' שלא ישתוק וכו' וביד רמ"ההמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' מז
ו: אהרן הי' אוהב שלום ורודף שלוםבנין חיים עמ' ח"א עמ' שצד
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' ב
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רטו
ו: אסור לעשות פשרה וכו' יקוב הדין את ההר וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1510
ו: ובוצע בירך נאץ ה' זה יהודה וכו'ברכת שמואל (תשעז) שופטים עמ' תרכ
ו: ובוצע ברך וגו' היינו מי שמברך ומשבח הבוצע הוא נאץ ה'האשל ברמה (תשעב) עמ' קעט
ו: ויהי דור עשה משפט וצדקה לכל עמו, משפט לזה וצדקה לזהבן אברהם (תשעד) עמ' כג
ו: יהיו הדיינים יודעים את מי הם דנים ולפני מידרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 61
ו: לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' שנו
ו: מצוה לבצוע שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו וכו'ברכת שמואל (תשעז) שופטים עמ' תריח
ו: מצוה לבצועשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' תב
ו: משה אומר יקוב הדין את ההראגודת ישראל (תרפג) דף יט ע"א
ו: ר"א בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אסור לבצוע, וכל הבוצע ה"ז חוטא וכל המברך את הבוצע הרי זה מנאץדודי נתן שמות עמ' תקו
ו: תוס' ד"ה כנגד - לא אמרו מקרא זה אלא כנגד מעשה העגל וכו'ברכת שמואל (תשעז) שופטים עמ' תרכ
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמיתו וכו' שנא' אלהים נצב בעדת אלפחד יצחק (גאגין) עמ' קיז
ז ע"א פוטר מים ראשון מדון להרחיק ממחלוקתהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קסה
ז ע"א ראה חור שזבוח לפניוערך לחם (צאלח) עמ' ריד
ז ע"א תוס' ד"ה אלאערך לחם (צאלח) עמ' מו
ז ע"ב כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו מעמיד אשירהדודאי יעקב עמ' תעה-תעו
ז ע"ב כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראלפחד יצחק (גאגין) עמ' תרפג
ז ע"ב פעמים שאף תלמיד לרב לא ישתוקדודאי יעקב עמ' קמג
ז. אהרן חשש שמא יהרגוהושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שצא
ז. אהרן שעשה את העגל לשם שמים בשביל אהבת ישראלבן אברהם (תשעד) עמ' רצח
ז. אין תחלת דינו של אדם נירון אלא על דברי תורהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תצא
ז. אמר רבי תנחום בר חנילאי לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגלדודי נתן שמות עמ' תצט, תק, תקו
ז. דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזיל באורחאנר לצדיק ויקרא עמ' כח
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא, כיון דריוח רווחאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק א פסוק ה
ז. ההוא דהוה קאמר ואזל טובי' דשמע ואדיש חלפוה כו' א"ל קרא כתיב פוטר מים ראשית מדון כו'משמרת הבית (פרלס) סי' רפג
ז. וירא אהרן ויכן מזבח לפניו מה ראה אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר ראה חור שזבוח לפניוקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 238
ז. לעולם יראה דיין את עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהינום פתוחה לו מתחתיודרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 61
ז. תוס' - הלוא אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהבן אברהם (תשעד) עמ' קנה
ז. תוס' ד"ה אלא, בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין אותו בתחלה על משא ומתן ומ"מ יקבל דינו תחלה על דברי תורהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תצא
ז: אם ברור לך הדין כבקר וכו'ברכת שמואל (תשעז) נצבים עמ' תרס
ז: אם דומה דיין למלך שאין צריך לחנוף וכו'ברכת שמואל (תשעז) שופטים עמ' תרכא
ז: אשר תשים, אשר תלמדם מיבעי ליה, א"ר ירמיה ואיתימא ר' חייא בר אבא אלו כלי הדייניןנר לצדיק שמות עמ' רב, רו, ריח, רכה
ז: כן משה היה אומר יקוב הדין את ההר, אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחבירודודי נתן שמות עמ' קל
ז: מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונים בדין וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1412
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורערך לחם (צאלח) עמ' רמו
ח. א"ל משה ליהושע אתה והזקנים שברור עמהם א"ל הקב"ה טול מקל וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' סא, עו
ח. אזהרה לדיין שיסבול את הדור וכו' כאשר ישא האומן את היונקבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רנה, תסד
ח. אזהרה לציבור שתהא אימת דיין עליהםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תצד
ח. אזהרה לציבור שתהא אימת דיין עליהן, ואזהרה לדיין שיסבול את הציבורדרשות דבר צבי שמות עמ' רמה
ח. דבר א' לדור ואין שני דברין לדורבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תפב
ח. דבר אחד לדור ואין שני דברץ לדורדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 984
ח. דבר אחד לדורעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' ע, קצ
ח. דבר אחד לדורעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' צז
ח: חבר אין צריך התראה וכו'ברכת שמואל (תשעז) וילך עמ' תרעה
ט: פלוני רבעני לרצוני הוא ואחר מצטרפין להרגותולדות ישראל עמ' קפו
טז. אין הקומץ משביע את הארימרפא בכנפיה ח"ב עמ' סג
טז. אין הקומץ משביע את הארימרפא בכנפיה ח"ג עמ' קעה
טז: אמר רבי חייא בר אבא בלטיהם אלו מעשה שדים, בלהטיהם אלו מעשה כשפים, וכן הוא אומר ואת להט החרב המתהפכתדודי נתן שמות עמ' קנד
טז: ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלהים היא, אמר ר' אלעזר מיכן שאין השד יכול לבראת בריה פחות מכשעורה, רב פפא אמר האלהים אפילו כגמלא נמי לא מצי ברי, האי מיכניף ליה והאי לא מיכניף ליהדודי נתן שמות עמ' קנב, קסז
טז: זעירי איקלע לאלכסנדריא של מצרים זבן חמרא כי מטא לאשקוייה מיא פשר וקם גמלא רוסקניתאדודי נתן שמות עמ' קנד
טז: רבי עקיבא אומר צפרדע אחת היתה ומלאה כל ארץ מצרים, אמר לו רבי אלעזר בן עזריה עקיבא מה לך אצל הגדה כלה מדברותיך ולך אצל נגעים ואהלות, צפרדע אחת היתה שרקה להם והם באודודי נתן שמות עמ' קנא, קסג
יא ע"ב אין מעברין השנים אלא ביהודה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תי
יא ע"ב ורש"י מביאין העומר מעבה"יבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תיב
יא. אחד מן הדברים שמעברין בשבילו את השנה, שיצא פסח בחודש האביבעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קס
יא. ורבי חייא מהיכא גמיר לה, מרבי מאירשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' רנט
יא. יש כאן א' שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכךבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קנה, תנט
יא. פ"א ישבו רבותינו בעליה ביבנה ויצאה בת קול יש כאן איש אחד שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכך ונתנו חכמים עיניהם בשמואל הקטןנר לצדיק ויקרא עמ' כג
יא. תוס' - לא היו שומעים הקול ממש רק קול השני היוצא מן כח ההברה, ולכן נקרא בת קולאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ב פסוק ד
יב. ראה רבי עקיבא שיהרוג ולא יוכלו וכו'ברכת שמואל (תשעז) פנחס עמ' תקמ
יג. כל מי שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהיה לו עסק עמהםדרשות דבר צבי בראשית עמ' קסב
יד ע"ב מלמד שהמקום גורםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תיד
יד. אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו כל עוונותיובנין חיים עמ' ח"ב עמ' ח
יד. אנן מדבית עלי קאתינןשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' קפא
יד. לעולם הוה קבל וקייםשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' ק
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורהבנתיבות שם עמ' מז
יז ע"א אלדד ומידד על עסקי גו"ג היו מתנבאיןבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תא
יז ע"א מי שעלה בידו חלק אמר המקום לא חפץ בך אני מה אעשה לךפחד יצחק (גאגין) עמ' תרעג
יז ע"א נבואת אלדד משה מת ויהושע מכניםבנתיבות שם עמ' רכז, רצד
יז ע"א שיודע לטהר את השרץ וכו' ותוס' ד"ה שיודעבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' צב
יז ע"ב ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץ וכו' על עסקי שליו הן מתנבאים וכו' על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאין וכו' לא סיימוה קמיהתפארת הגרשוני (תשע) עמ' שא
יז ע"ב רש"י ד"ה שמעוןפחד יצחק (גאגין) עמ' תסד
יז. הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1501
יז. ונשאו אתך, בדומין לךעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' א
יז: כל עיר שאין בה קופה של צדקה אין ת"ח רשאי לדור בהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תצה
יח ע"א כה"ג דן ודנין אותו מעיד ומעידין אותו וכו' והא זקן ואינו לפי כבודוהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' רמד
יח ע"ב מצאוהו לרחב"ד שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים וס"ת מונח לו בחיקו וכו'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' צז
יח. אם רצה לחלוץ או לייבם זכור לטובדודי נתן שמות עמ' שכח
יח. מלך לא דן ולא דנין אותועזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רפד
יח. מלך לא מעיד ולא מעידין אותועזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רפו
יח. קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים כו'משמרת הבית (פרלס) סי' יז
יח: אין מושיבין מלך בסנהדרין וכו'ברכת שמואל (תשעז) ראה עמ' תריז
יח: אין מושיבין מלך בסנהדרין משום דכתיב ולא תענה על ריב, ודרשינן ולא תענה על "רב"עזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רפד
יח: הנך שלשה רועי בקר דהוו קיימי ושמעינהו רבנן דקאמרי חד אמר אם בכיר ולקיש כחדא יינץ דין הוא אדר ואם לאו לית דין אדרנר לצדיק שמות עמ' שעט
יח: רש"י - לא תענה על רב, אינך רשאי לסתור דברי מופלא שבדיינין, ואי אמר מלך חובה תו לא מצי אינך למחזי ליה זכותאעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רפד
יח: תוס' ד"ה והא - הא דמלך אינו דן דווקא יחידי וכו'ברכת שמואל (תשעז) ראה עמ' תריז
יט ע"א א"ר מנשיא בר עות שאילית את רבי יאשיה רבה בבית עלמין דהוצל וכו'ערך לחם (צאלח) עמ' קפא
יט ע"ב המלמד את בן חבירו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קעו
יט ע"ב כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה וגו' היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהםבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' עד
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדובנין אברהם בראשית עמ' קצב
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו שנאמר ואלה תולדת אהרן ומשה כו' אהרן ילד ומשה לימד לפיכך נקראו על שמובנתיבות שם עמ' ו, תקמו
יט. מלך לא דן ולא דנין אותו וכו'ברכת שמואל (תשעז) ראה עמ' תריז
יט. מן המקדש לא יצא מקדושתו לא יצאדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1378
יט. תוס' ד"ה אבל - וא"ת ואיך יוכל לדון וכו'ברכת שמואל (תשעז) ראה עמ' תריז
יט: יעקב פדה את אברהם וכו'ברכת שמואל (תשעז) וישלח עמ' קמו
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומרפא בכנפיה ח"א עמ' ת
יט: מי שמלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדומרפא בכנפיה ח"ב עמ' סט
יט: פלטיאל בן ליש דקר חרב בינו לבינה ואמר מי שיעבור ירקר בחרב זה, ומאי ובכה, שבכה על הנסיון שהלך ממנובן אברהם (תשעד) עמ' טו
יט: תוס' ד"ה שפדאו - מצער יוסף וירידתן למצרים וכו'ברכת שמואל (תשעז) לך לך עמ' עא
כ אוצרות מלכיםהמדרש והמעשה שמות פרשת פקודי עמ' 326
כ ע"ב שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהבנתיבות שם עמ' תפח
כ. 'אשה יראת ה' היא תתהלל' זה דורו של ר"י ב"ר אלעאישערי אורה (ברגמן, תשעז) עמ' 30, 36, ח"א עמ' שדמ, שעא, שצד, ח"ב עמ' יז, רכז
כ. 'והבל היופי' - זה דורו של חזקיהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' קפח
כ. מ"מ נענש אבנר מפני שהי"ל למחות וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש יח למתן תורה עמ' 167-181 או דרוש כ למתן תורה עמ' 193-200 במהד' תשמא
כ. 'שקר החן' - זה דורו של משה ויהושעשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' יט
כ: המלך פורץ גדר לעשות לו דרךדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 992
כ: מלך פורץ לעשות לו דרך ואין ממחה בידועזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רלד
כ: שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 2176-2181
כא ע"ב אמר רב יהודה אמר שמואל בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו שרטון ועליו נבנה כרך גדול של רומיתפארת הגרשוני (תשע) עמ' סו
כא ע"ב אמר שלמה אני ארבה ולא אסורבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' לד
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה וכו'תפארת הגרשוני (תשמח) עמ' נ
כא ע"ב בתחילה התורה היתה כתובה עברית ובימי עזרא נשתנתה לאשוריתבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רלח
כא ע"ב בתחילה ניתנה וכו' בכתב עברי וכו' בימי עזרא בכתב אשורית וכו' ומהרש"אבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' סו
כא ע"ב לא ירבה לו סוסיםדודאי יעקב עמ' תפג
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורהדודאי יעקב עמ' שכה
כא ע"ב נעץ קנה בים וממנו נברא רומיעצי עדן (תשעח) עמ' קנב
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידובית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' לג
כא ע"ב שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם כתיב לא ירבה לו נשים וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' תקכא, תרכז
כא. ולאמנון ריע וגו' איש חכם אר"י אמר רב חכם לרשעהמשמרת הבית (פרלס) סי' לא
כא. לפי שרצה שלמה המלך וכו'ברכת שמואל (תשעז) לך לך עמ' עח
כא. פלגשים הם בלא כתובה וקידושיןברכת שמואל (תשעז) ראה עמ' תרט
כא: בשלמה המלך, הקב"ה אמר לא ירבה לו נשים, והוא אמר אני ארבה ולא אשיבבן אברהם (תשעד) עמ' טו, קטו
כא: רבי יוסי ס"ל בתחלה נתנה התורה בכתב עברית וכו'ברכת שמואל (תשעז) פקודי עמ' שכא
כא: שלמה המלך חטא מכח חכמתו שרצה לחדש דין חדשבן אברהם (תשעד) עמ' נז
כא: שתי מצות נתגלה טעמם ונכשל בהם גדול הדור, שלמה אמר ארבה ולא אסיראגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ו פסוק י
ב ע"ב והאי דלא בעינן מומחה משום וכו' דיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירה כדי שלא תנעול דלת בפני לוויןסמיכת חכמים (תשסא) עמ' קנד
ב ע"ב תוד"ה דברי הכלסמיכת חכמים (תשסא) עמ' קנד
ב. רי"א אומר סנהדרי' גדולה היו ע'מזבח אליהו דף קטן ע"ג
ב: רש"י איכא מ"ד בהגוזל עצים שהפרשיות הכתובים בואלה המשפטים מעורבין הןכסף נבחר (תשפ) עמ' שפב
ג. שנים שדנו דיניהם דין וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' קסב, קצט
ג: אי דורשין תחילות - וב"ד נוטהכסף נבחר (תשפ) עמ' שסב
ג: תוס' - רוב בהמות נמכרין לשחיטה, רובא קלישאחלקת אפרים - מצורע
ד ע"א רב תנחום בר חנילאי וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' שנו
ד. פת באפריקי שתיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ג
ד: יראה יראה, כשם שבא לראות כך בא ליראותפחד דוד ח"ב עמ' שז
ד: מנין לד' בתים שבתפילין מן התורהכסף נבחר (תשפ) עמ' קו
ד: תוס' ד"ה לטטפות, דילפינן דצריך בתפילין ד' בתיםכסף נבחר (תשפ) עמ' קפא, שעח
ה ע"ב והאמר רב י"ח חדשים גדלתי אצל רועי בקרימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קסב, ריט
ה ע"ב רב הלך ללמוד מומין אצל רועי בהמות י"ח חדשיםימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' יג
ה ע"ב רב שהה י"ח חודש בין רועי בהמות כדי להכיר כל המומיםימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קסד
ו ע"ב רבי שמעון בן מנסיא אומר שנים שבאו וכו' אתה רשאי לומר להן צאו ובצעוסמיכת חכמים (תשסא) עמ' קנו
ו. הגוזל סאה של חטים וטחנה והפריש ממנה חלה וכו' אין זה מברך אלא מנאץכסף נבחר (תשפ) עמ' שכט
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עב אות ז
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה וכו', משפט לזה שהחזיר לו ממונו וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' תיד
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה זיכה את הזכאי וחייב את החייב ואם אין לו משלם מביתובית אהרן (צורוגון) דף סא ע"ב
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה שהיה מוציא הגזלה מתחת ידו של גזלןבית אהרן (צורוגון) דף סא ע"ג
ו: לא תגורו מפני אישמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ריז
ו: משה אמר יקוב הדין את ההרגור אריה (קאליש) פרשת משפטים
ו: משפט צדק משפט לזה וצדק לזה משפט שזיכה את הזכאי וצדקה שהחזיר את הגזילה מידו וכו'גור אריה (קאליש) פרשת שופטים
ו: פלוגתא אי מצוה לבצוע, חד אמר אסור לבצוע דכתיב ובוצע ברך נאץ ה'כסף נבחר (תשפ) עמ' תיג
ו: שמא יאמר הדיין מה לי לצרה הזו, ת"ל ועמכם בדבר המשפטכסף נבחר (תשפ) עמ' תטז
ז הממנה דיין שאינו הגון כנוטע אשרהמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רלב ע"א
ז המעמיד דיין שאינו הגון כנוטע אשרהמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רצז ע"ד, שח ע"ב
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהסמיכת חכמים (תשסא) עמ' ריג
ז ע"א ההוא דהוה קאמר ואזיל כי רחמתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שבביןיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' תז
ז ע"א וירא אהרן ויכן מזבח לפניו מה ראה וכו' מוטב דליעבדו לעגל אפשר הויא להו תקנתא וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' רנד
ז ע"א מוטב דליעבדו לעגל אפשר הויא להו תקנתא בתשובהיחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' צג
ז ע"א תוד"ה אלאסמיכת חכמים (תשסא) עמ' י, יא, קנז, ריג
ז ע"ב ברעות גפשאי לקטלא נפיק וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' שכד
ז ע"ב ואלה המשפטים אשר תשים אשר תלמדם מיבעי ליה אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא אלו כלי הדיינין רב הונא כי הוה נפק לדינא אמר הכי אפיקו לי מאני חנותאי מקל ורצועה ושופרא וסנדלאעטרת משה ימים נוראים - אלול אות קד, ר"ה אות קפד
ז ע"ב ובמקום שיש תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבחיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קפב
ז ע"ב כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראליחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קפב
ז. אלהים נצב בעדת אל כשהדיין דן דין אמתמזבח אליהו דף פט ע"ד
ז. ואצות את שופטיכם בעת ההיא א"ר יוחנן כנגד מקל ורצועה תהא זריזנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קב אות א
ז. כד הוה רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא שכיבין וכו' בר שיתין גרמידי לא סגי לןכסף נבחר (תשפ) עמ' ריח, רנ
ז. כוונת אהרן בעשית העגל שלא יתקיים בישראל אם יהרגמזבח אליהו דף ק ע"ג
ז. כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזה שלא כדין הקב"ה תובע ממנו נפשותבית אהרן (צורוגון) דף סא ע"ג
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיומשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שכ
ז. לעולם יראה הדיין כאלו חרב מונחת על צוארו וגהינם פתוחה תחתיובית אהרן (צורוגון) דף סא ע"א
ז. מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונים בדיןכסף נבחר (תשפ) עמ' תטו
ז. ראה חור זבוח לפניו וכו'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף שלט ע"א וע"ג-ע"ד
ז. תוס' ד"ה אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תפני יצחק (פראנסיס) דף קסה ע"א
ז: בית דוד כה אמר ה'דינו לבקר משפט והצילו גזול מיד עושקנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות ב
ז: דיין דומה למלך מעמיד הארץחלקת אפרים - וישלח
ז: הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב להנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיט אות ב
ז: הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב להנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קי אות ג
ז: כל המעמיד דיין על הצבור שאינו הגון כאילו נוטע אשרהבית אהרן (צורוגון) דף סא ע"ב
ז: מנין לדיין שלא יפסיע על ראש עם קודשכסף נבחר (תשפ) עמ' רג, תטו
ז: מעמיד דיין שאינו הגון כאילו העמיד אשירהחלקת אפרים - משפטים
ח ע"ב חבר אין צריך התראהיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' קמא
ח. אמר רבי חנן ואיתימא רבי שבתאינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קב אות א
ח. דבר אחד לדורפחד דוד ח"ג עמ' ט
ח. דין פרוטה כדין מאה מנהכסף נבחר (תשפ) עמ' תיד
ח. דין פרוטה כדין מאהפחד דוד ח"א עמ' תקכג
ח. כי המשפט לאלקים הוא, אמר הקב"ה הנוטל שלא כדין מזקיקני להחזירחלקת אפרים - וישלח
ח. כתיב כי אתה תבוא וכו' משה אמר ליה ליהושע זקנים שבדור עמך אבל הקב"ה אמר לו מול מקל והך על קדקדן דבר אחד לדור וכו'גור אריה (קאליש) פרשת וילך
ח. מגלגלין חובה ע״י חייבפחד דוד ח"ג עמ' רכח
ט. לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות כה
ט: אין אדם משים עצמו רשעפחד דוד ח"א עמ' תקפא
טו. אדם חשוב כקרקעחלקת אפרים - דברים
טו. תוס' ד"ה אדםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ג אות יג
טו: סקילהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מז אות כא
טז. תוס'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' רז
טז: אותם במשיחה ולא לדורות במשיחהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קכג
טז: וכן תעשו לדורות הבאיןמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קי
טז: משיחתן מקדשתןמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קצ
י ע"ב הני שלשה חמשה ושבעה כנגד מי פליגי בה רבי שמעון וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' צו
י. אדם קרוב אצל עצמופחד דוד ח"ג עמ' יג, ח"ד עמ' קלו
י: תוס' ד"ה שכברמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' פה
יא ע"א יעז כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכך נתנו חכמים את עיניהם בהלל הזקןכלביא שכן עמ' תעב
יא ע"א יתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום וכו', מהרש"ל ומהרש"אימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' ל
יא ע"ב ת"ר אין מעברין את השנים אלא ביהודה וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' צו
יא. אף הוא אמר בשעת מיתתו שמעון וישמעאל לחרבא וחברוהי לקטלאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פה אות ז
יא. בי הא דיתיב רבי וקא דריש והריח ריח שוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ד אות יא, סי' כב אות יא
יא. מעשה באשה א' שבאתה לבית מדרשו של ר"מ אמרה לו רבי א' מכם קדשנינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות ב
יא. נתנו עיניהם בהלל הזקן ובשמואל הקטןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עב אות ה
יא. ר' חייא מהיכא גמיר להבית אהרן (צורוגון) דף ל ע"א
יא: על האביב ועל פירות האילן ועל התקופהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עח אות ה
יג ע"ב משה במקום שבעים וחד קאייחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תו, תקפו, במדבר עמ' רצד
יד. העולה לגדולה עוונותיו כמחוליןשעורי הרב (לייבל) עמ' 116
יד. ור"מ ר' יהודה בן בבא סמכיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות ז, סי' ק אות יד
יד. חמשה זקניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות ה
יד. כל האומר רבי מאיר לא סמכו ר"ע אינו אלא טועהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ג
יד. כל מרבית ביתך ימותו אנשיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קז אות ט
יד. רש"י ד"ה אלא סמיכהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ג
יד: תוס' ד"ה אל יחסר המזגנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מד אות כג
יז ע"א אמרו אלדד ומידד אין אנו ראויין לאותה גדולהיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' קכו
יז ע"א ומה נבואה נתנבאויחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' קנג
יז ע"א מהר"ץ חיות - סנהדרין שראו כולם לחובה זכאי וכיון דב"ד זה ראו מיד לחובה ולא נודע להם שוב זכות על צד היותר רחוק א"כ מוכח דבית דין זה אין בקיאים ואין דינם דיןמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תרלו
יז ע"א סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותועטרת משה ימים נוראים - סליחות אות כד
יז. אלדד ומידד היו מתנבאים משה מת וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' רלז
יז. אלדד ומידד התנבאו שמשה מת ויהושע מכניספחד דוד ח"ג עמ' רפח, שה, שמב
יז. אלדד ומידד נתנבאו על עסקי גוג ומגוגמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' פב
יז. אלדד ומידד, אמר משה הטל עליהם צרכי ציבורחלקת אפרים - בראשית
יז. אמר ר"י אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה בעלי חכמה ובעלי מראהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ז אות א
יז. אמר רב בהנא סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותו מאי טעמא וכו'משחת שמן (תשעא) שמות עמ' תרלה
יז. הביא עשרים ושנים אלפים פיתקין ובתב עליהן בן לוינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מד אות כה
יז. כולם פתחו לחובה זכאימזבח אליהו דף ו ע"ב
יז. סנהדרין היו צריכין לידע כל מיני כישוףמזבח אליהו דף רה ע"א
יז.מה היו מתנבאים משה מת ויהושע מכניספני יצחק (פראנסיס) דף קיט ע"ב
יז: חריפי דפומפדיתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לד אות י
יז: כל עיר שאין בה שנים לדבר ואחד לשמוע אין מושיבין בה סנהדרינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות ו
יז: כל עיר שאין בה שנים לדבר ואחד לשמוע אין מושיבין בה סנהדריןמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' רכג
יז: משום רבי עקיבא אמרו אף מיני פיראנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פ אות יט
יז: רש"י ד"ה שמעון התימנינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ג
יח ע"ב כהן גדול פסול לדון בעיבור השנהימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' מט
יח ע"ב רש"י ד"ה משום אפסניא, מחלק מזון לחיילותיו כך וכך לשנה וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רנו
יח. יוצא ללוותו עד פתח שער העירמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קנב
יח: א"ר פפא ש"מ שתא בתר ירחא אזילנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צא אות ד
יח: אין מושיבין מלך בסנהדרין ולא מלך ובהן גדול בעיבור שנהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קטז אות ד
יח: מלך לא דן ולא דנין אותו, לא מייבם ולא מייבמין את אשתו, ר' יהודה אומר וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' כט, לא, קיג
יח: עבר על עשה וכו'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קנב
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדועטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות סא
יט ע"ב לכן כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם וכי היכן מצעו ביעקב שפדאו לאברהם אמר רב יהודה שפדאו מצער גידול בנים וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קה
יט ע"ב מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחוליחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קצד
יט. אין שורה פחותה מעשרה בני אדם ואין אבלים מן המניןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צג אות ה
יט: המגדל יתום בתוך ביתומשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ו
יט: כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' א אות יב, סי' לד אות ז
יט: כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאלו ילדופני יצחק (פראנסיס) דף כב ע"א
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדומשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' רצד
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדופחד דוד ח"א עמ' תפג
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות יד
יט: כל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדובית אהרן (צורוגון) דף ד ע"ד
יט: כל המלמד תורה לחבירו כאילו בורא אותומזבח אליהו דף סא ע"ג
יט: מלך שמחל על כבודומשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' עב
יט: מלך שמחל על כבודושעורי הרב (לייבל) עמ' 417
יט: צער גידול בניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לד אות ז
יט: שפדה את אברהםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לד אות ח, סי' פב אות ז, סי' פו אות ד
יט: תלמידיו של אדם הרי הם כבניםמזבח אליהו דף קמח ע"ד
כ ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתם לארץמזבח אליהו דף יט ע"ג, צא ע"ב, קלד ע"א
כ ע"א דורו של חזקי' וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' רעג, של
כ ע"א דורו של חזקי' נחשב מהדורות הכי טוביםימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קסו
כ ע"א יראת ה' היא תתהלל זה דורו וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' לט, סא, רמד, רנד, רנה, רנח
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך מלך מותר כו וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ד עמ' קז
כ ע"ב לא נאמרה פרשה זו אלא כדי לאיים עליהםיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קצד
כ ע"ב שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קצג
כ ע"ב שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שמד
כ ע"ב שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' תלח
כ שקר החן זה דורו של משה והבל היופי זה דורו של יהושענחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סו אות א
כ תוס' - למה נענש אחאב כיון דכל האמור וכו', ויד יוסףמזבח אליהו דף רג ע"ד
כ. המלך אם מת לו מת אינו יוצא אחר המטהכסף נבחר (תשפ) עמ' סג
כ. רי"א כל האמור בפר' מלך מלך מותר בו וכו' ריא"ו אומר ג' מצוות נצטוו ישראלמזבח אליהו דף רג ע"ג
כ. תוס' ד"ה נשיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מ אות ו
כ: אם יש מצוה למנות מלךמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' רצז
כ: בתחילה מלך שלמה על העליונים ולבסוף מלך על התחתונים וכו'משחת שמן (תשעא) במדבר עמ' צז
כ: ג' מצוות נצטוו בני ישראל בכניסתן לארץפחד דוד ח"ב עמ' שיח
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לא"יחלקת אפרים - ברכה
כ: ופורץ לעשות לו דרך, ואין ממחין בידו. דרך המלך אין לו שעורעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קמז
כ: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו, ותוס' ד"ה מלך, למה נענש אחאב במעשה נבות וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' שיא, תלב
כ: נצטוו למחות זרע עמלק מיד בכניסתן לארץמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' שלב
כ: פליגי ר"י ורי"ו על כל האמור בפ' מלך מלך מותר בופני יצחק (פראנסיס) דף נד ע"ד
כא ע"ב אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלויחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' שעג
כא ע"ב וכותב לו [המלך] ספר תורה לשמו יוצא למלחמה מוציאה עמה וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות לז
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' שמט
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהןיחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' נב, דברים עמ' קפט
כא: אחת שמונחת לו בבית גנזיו ואחת שיוצאת ונכנסת עמופחד דוד ח"ד עמ' פב
כא: אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלו - כל אחד צריך להוסיף בתורה נוסף למה שקבל מאבותיונתיבות שמואל דרוש פט
כא: אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלומשחת שמן (תשעא) דברים עמ' קפה
כא: המלך כותב שני ס"ת וכו'משחת שמן (תשעא) דברים עמ' רחצ
כא: וכסף וזהב לא ירבה לו מאד, אלא כדי ליתן אפסניאעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רנו
כא: ותולה בזרועו וכו' ולא לבית הכסא וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' רכה
כא: חייב מלך לכתוב שתי ס"תחלקת אפרים - וילך
כא: כותב לשמו שתי תורותשעורי הרב (לייבל) עמ' 410
כא: לא ירבה לו וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' רכד
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהשעורי הרב (לייבל) עמ' 582
כא: ראוי היה עזרא שתנתן תורה ע"ימזבח אליהו דף רכו ע"ב
כא: שלמה אמר אני ארבה ולא אסירמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רצד ע"ד

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US