Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת סנהדרין (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת סנהדרין
דפים קד-קיג

דפים ב-כא דפים כב-לח דפים לט-נז דפים נח-עד דפים עה-צא דפים צב-צז דפים צח-קג

לשון הגמראמראה מקום הביאור
קד ע"א01 מקרבת רחוקים מיתרו וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ז
קד ע"א02 בשכר קראן לו ויאכל לחם זכו בניו וישבו בלשכת הגזיתבעקבות משה שמות עמ' כב
קד ע"א04 משפחות סופריםמכמני עוזיאל עמ' עה
קד ע"א14 אלמלא הלווהו יהונתן לדוד וכו'גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קעג
קד ע"א14 אלמלא הלווהו יהונתן לדוד כו' לחם לא נהרגה בוב כו'שערי תשובה סה"י אות נב
קד ע"א14 אלמלי הלווהו יהונתן לדוד וכו' ולא נהרג שאול ושלשת בניושל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות צה
קד ע"א17 ומפני מה לא מנו את אחז וכו' אוכלא דקצרי סחף ארישיה וחלףאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' ערב
קד ע"א17 ומפני מה לא מנו את אחז וכו' מפני שמוטל שני צדיקים בין יותם לחזקיהו ורש"י ד"השרגא המאיר מועדים עמ' קיח
קד ע"א17 לא מנו את אחז בית שלום מרדכי עמ' כ
קד ע"א17 מפני מה לא מנו את אחז וכו' שהיה לו בושת פנים מישעיהו וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שלא-שלב
קד ע"א17 מפני מה לא מנו את אחז מפני שהיה לו בושת פנים מישעיהאור הצבי עמ' 60
קד ע"א17 מפני מה לא מנו את אחז מפני שמוטל בין ב' צדיקים וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' שכט
קד ע"א17 מפני מה לא מנו את אחזשמחת הנפש עמ' קסז
קד ע"א23 שדה כובסהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק נב
קד ע"א26 מ"ט לא חשיב אמון בהדי מלכים שאין להם חלק לעוה"בכוכבי אור (תשלד) עמ' לא
קד ע"א26 מפני מה לא מנו את אמון וכו'הר יראה - חסד חיים מאמר ד
קד ע"א26 מפני מה לא מנו את אמון מפני כבודו של יאשיהנזר הקדש ח"ב עמ' ד
קד ע"א26 מפני מה לא מנו את אמון מפני כבודו של יאשיהו וכו'וצוה הכהן עמ' עט
קד ע"א26 מפני מה לא מנו את אמון מפני כבודו של יאשיהורנת יצחק - פרק חלק עמ' של
קד ע"א28 אבא לא מזכי בראמדבר קדמות (תשסח) עמ' י
קד ע"א28 אבא לא מזכי ברא דכתיב ואין מידי מציל אין אברהם מציל את ישמעאל, אין יצחק מציל את עשושל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תיב
קד ע"א28 אין אבא מזכה בראהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קנב
קד ע"א28 ברא מזכא אבא ואבא לא מזכא בראאמרי אש (טאוב) עמ' רד, רו
קד ע"א28 ברא מזכא אבאחיי שלמה עמ' ק
קד ע"א28 ברא מזכא אבאשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' תמט
קד ע"א28 ברא מזכה אבא אבא לא מזכה בראראשית דעת (קורח) סי' כד
קד ע"א28 ברא מזכה אבא אבא לא מזכה בראשם עולם (תשסו) עמ' קכג, קלז, ח"ב עמ' כא
קד ע"א28 ברא מזכה אבא וברא בישא וכו'קשוטי כלה ח"ח אות רו
קד ע"א28 ברא מזכה אבא ולא אבא מזכה בראחכמת התורה תולדות עמ' א, רכג, רחצ
קד ע"א28 ברא מזכה אבאאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קצא, תקלו-תקלח
קד ע"א28 ברא מזכה אבאאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 496
קד ע"א28 ברא מזכה אבאאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' טז, כז
קד ע"א28 ברא מזכה אבאאורחות דוד עמ' שנ
קד ע"א28 ברא מזכה אבאאמרי רבי שפטיה עמ' יד, רפו
קד ע"א28 ברא מזכה אבאבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רכח
קד ע"א28 ברא מזכה אבאדרשות שמן רוקח עמ' שנה
קד ע"א28 ברא מזכה אבאהכנה דרבה (תשסט) עמ' סג, פג
קד ע"א28 ברא מזכה אבאחכמת התורה בראשית עמ' קלד
קד ע"א28 ברא מזכה אבאחכמת התורה וארא עמ' רכד
קד ע"א28 ברא מזכה אבאחכמת התורה ויגש עמ' רצז, רצט
קד ע"א28 ברא מזכה אבאחכמת התורה נח עמ' רד
קד ע"א28 ברא מזכה אבאחמודי צבי מועדים עמ' שא
קד ע"א28 ברא מזכה אבאלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצה, רצו
קד ע"א28 ברא מזכה אבאלקוטי שיחות ח"ה עמ' 102
קד ע"א28 ברא מזכה אבאמסילת ישרים עמ' רמא
קד ע"א28 ברא מזכה אבאמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קסב
קד ע"א28 ברא מזכה אבאמתוק מדבש (פרחי) עמ' קנה
קד ע"א28 ברא מזכה אבאנשמת אדם עמ' מ
קד ע"א28 ברא מזכה אבאס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שטז
קד ע"א28 ברא מזכה אבאערבי נחל (תשסד) עמ' שצו
קד ע"א28 ברא מזכה אבאעת לעשות חלק ב כלל ט שאלה נט*
קד ע"א28 ברא מזכה אבאקשוטי כלה ח"ט אות רעו
קד ע"א28 ברא מזכה אבאקשוטי כלה ח"י אות מו
קד ע"א28 ברא מזכה אבאקשוטי כלה חי"א אות מ
קד ע"א28 ברא מזכה אבאשמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות לו
קד ע"א28 ברא מזכה אבאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רנד
קד ע"א28 ברא מזכה אבאשני המאורות (תשסח) עמ' ז
קד ע"א28 ברא מזכה אבאשפתי חיים מועדים ח"א עמ' שט
קד ע"א28 ברא מזכה אבאשרגא המאיר על התורה עמ' שעט
קד ע"א28 ברא מזכה אבאתאומי צביה עמ' שטו
קד ע"א28 ברא מזכה אבאתורת יחיאל בראשית עמ' ג, כו
קד ע"א28 ברא מזכה אבאמצווה ועושה ח"ב עמ' קמב
קד ע"א28 ברא מזכי אבא אבא לא מזכי בראמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' ג
קד ע"א28 ברא מזכי אבא אבא לא מזכי ברא וכו' אין יצחק מציל את עשושל"ה (תשנז) פרשת ויחי אות ג, עקב אות כג, כי תצא אות כג
קד ע"א28 ברא מזכי אבא אבא לא מזכי ברא וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות ריב, שער האותיות אות ד ס"ק כה
קד ע"א28 ברא מזכי אבא אבא לא מזכי בראאור הצבי עמ' 316
קד ע"א28 ברא מזכי אבא אבא לא מזכי בראברית עולם (תשסט) עמ' קפז
קד ע"א28 ברא מזכי אבא אבא לא מזכי בראדברי סופרים סי' י (עמ' 7), אור זרוע לצדיק עמ' 39, רסיסי לילה סי' ח (עמ' 7), תקנת השבין סי' יב (עמ' 116), דובר צדק עמ' 48, צדקת הצדיק סי' רכט, רלט, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 51), טו (עמ' 122), יט (עמ' 157)
קד ע"א28 ברא מזכי אבא אבא לא מזכי בראהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשע, תשפ
קד ע"א28 ברא מזכי אבא אבא לא מזכי בראפרי צדיק פנחס אות טו
קד ע"א28 ברא מזכי אבא אבא לא מזכי בראתורת מנחם ח"י עמ' 280
קד ע"א28 ברא מזכי אבא ובחדא"ג מהרש"אס' ג' תמוז תשנד עמ' רכב
קד ע"א28 ברא מזכי אבאאור השמש (תשסח) עמ' יא
קד ע"א28 ברא מזכי אבאאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' ג
קד ע"א28 ברא מזכי אבאאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' ט, נט, קנא, רט
קד ע"א28 ברא מזכי אבאגור אריה בראשית פי"ט הערה 76
קד ע"א28 ברא מזכי אבאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כד
קד ע"א28 ברא מזכי אבאויגד יעקב עמ' שלד
קד ע"א28 ברא מזכי אבאחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
קד ע"א28 ברא מזכי אבאטוב טעם בראשית עמ' צה, קנט בטוב טעם
קד ע"א28 ברא מזכי אבאיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' מב
קד ע"א28 ברא מזכי אבאיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' מב
קד ע"א28 ברא מזכי אבאלבית יעקב דרוש ג
קד ע"א28 ברא מזכי אבאנועם אליעזר בראשית עמ' קכד ע"א, רפ ע"א, רפא בהג"ה, שנח ע"א
קד ע"א28 ברא מזכי אבאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יב אות ב, סי' כח אות ז
קד ע"א28 ברא מזכי אבאקדושת לוי דף קב ע"ג
קד ע"א28 ברא מזכי אבאקהלת משה (תשסב) עמ' קכז, בינת משה (תשסב) עמ' עח
קד ע"א28 ברא מזכי אבאשמע יעקב (זיידא) עמ' סג
קד ע"א28 ברא מזכי אבא, ומהרש"אמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' לו
קד ע"א29 אין אברהם מציל את ישמעאל אין יצחק מציל את עשובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקנז, שמות עמ' תטו, דברים עמ' לה, תתצא, מלכים עמ' תכט
קד ע"א29 אין אברהם מציל את ישמעאל אין יצחק מציל את עשיו, ובתו"חרנת יצחק - פרק חלק עמ' של, שלא
קד ע"א29 אין אברהם מציל את ישמעאלשבט מוסר עמ' עט
קד ע"א29 לא אברהם מציל ישמעאל בנו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק יח
קד ע"א36 אשכח ההיא גולגלתא וכו' אמר מלכא הוא ולא אורח ארעא לבזוייהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שצג-שצד
קד ע"א40 מלכא הוא ולא איכשר לזלזולי ביה כרכה בשיראי, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שלב
קד ע"א45 בשביל הטוב בעיניך עשיתי וכו' בשביל שנכרים אכלו על שולחנו גרם גלות לבניואוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קצו, קצז
קד ע"א45 בשביל הטוב בעיניך עשיתיטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כב
קד ע"א45 בשביל והטוב בעניך עשיתי מה אות, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' שלב
קד ע"א46 בשביל שגוים אכלו על שולחנו גרם גלות לבניו, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקי
קד ע"א46 בשביל שנכרים אכלו על שלחנואור הרעיון עמ' שלא
קד ע"א48 המזמן עובד ע"ז לתוך ביתו וכו' גורם גלותדובר צדק עמ' 174
קד ע"א49 ויראם את בית נכתה וגו' זין אוכל זין הראם להןאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רסא
קד ע"א50 אשתו של חזקיה שמשה את שרי בבלבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ט אות ג
קד ע"א50 מאי בית נכתה אשתו השקתה עליהםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קצז
קד ע"א50 בית נכתה - אשתוהכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ג {לשון נכיון}
קד ע"א51 איכה ישבה בדד וגו' היתה כאלמנה, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שלה
קד ע"א52 ישראל עברו ל"ו כריתות ויצאו לגלותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתנו הערה 21
קד ע"א52 מפני מה לקו באיכה מפני שעברו על ל"ו כריתות שבתורהנצח ישראל (הרטמן) עמ' רכד
קד ע"א52 מפני מה לקו ישראל באיכה וכו' באל"ף בי"ת, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' שלג
קד ע"א52 מפני מה לקו ישראל באיכה מפני שעברו על שלשים ושש כריתות שבתורהבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' קב
קד ע"א52 מפני מה לקו ישראל באיכה מפני שעברו על שלשים ושש כריתות שבתורהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' פא
קד ע"א52 מפני מה לקו ישראל באיכה מפני שעברו על שלשים ושש כריתות שבתורהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' כט
קד ע"א52 מפני מה לקו ישראל באיכה מפני שעברו על שלשים ושש כריתות שבתורהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קצ
קד ע"א52 מפני מה לקו ישראל באיכה מפני שעברו על שלשים ושש כריתות שבתורהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קנה,
קד ע"א52 מפני מה לקו ישראל באיכה מפני שעברו על שלשים ושש כריתות שבתורהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ו
קד ע"א53 מפני מה לקו בא' ב' מפני שעברו על התורה שניתנה בא' ב'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' נא, במדבר עמ' קכד, מלכים עמ' עח
קד ע"א54 אמר הקב"ה אני אמרתי וישכון ישראל בטח בדד וכו' עכשיו יהיה בדד מושבםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שפד
קד ע"א54 אמר הקב"ה אני אמרתי וישכון ישראל בטחאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שסג
קד ע"א55 עכשיו בדד יהי מושבםאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' פט
קד ע"א55 עתה איכה ישבה בדדאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קצג
קד ע"א55 עתה איכה ישבה בדדאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' מו
קד ע"א56 אמר רב יהודה אמר רב כאלמנה ולא אלמנה ממשאבן יהושע עמ' 122
קד ע"א56 היתה כאלמנה ולא אלמנה ממשצפנת פענח (תשסו) עמ' תיג
קד ע"א56 היתה כאלמנה כאלמנה ולא אלמנה ממש אלא כאשה שהלך בעלה למדינתפרי צדיק שלח אות ז, ערב יוכ"פ אות א
קד ע"א56 היתה כאלמנה כאלמנה ולא אלמנה ממש וכו'לחמי תודה דף קלג ע"א
קד ע"א56 היתה כאלמנה וסופו לחזורשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 57
קד ע"א56 כאלמנה שהלך בעלה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תו
קד ע"א56 כאשה שהלך בעלה למדה"י ודעתו לחזוררנת יצחק - פרק חלק עמ' שלו
קד ע"א56 כאשה שהלך בעלה למדינת הים ורעתו לחזור אליהכד הקמח (מישור) עמ' רצז
קד ע"א56 לא כאלמנה ממשכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 53
קד ע"א57 שרתי במדינות כ"ט שהן הולכין נעשין שרים לאדוניהםאור הישר בראשית דף יז ע"ב
קד ע"א57 שרתי במדינותשער החצר (תשעב) סי' פז
קד ע"א58 מעשה בב' בני אדם שנשבו בהר הכרמלס' החיים (תשנג) עמ' קעז*
קד ע"א רש"י ד"ה עמון, למה הוי עמון ומואב קרוביםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלא אות א
קד ע"א מהרש"א - הקשה עמ"ש בשכר קראן לו ישבו בניו בלשכת הגזית ממ"ש בשכר שברח ישבו בניו בלשכת הגזיתקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ז
קד ע"א מהרש"א - למה נחשבו בני לוט קרובים יותר ממדיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלא אות א
קד ע"א תורת חיים - דאין אברהם מציל וכו'נפש חיים (פאלאג'י) מערכת ח אות מז דף עח ע"ב [קכא ע"א ד"ה והנה]
קד ע"ב15 ברוך שבחר בזרעו של אברהם ונתן להם מחכמתואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' פד
קד ע"ב15 ברוך שבחר בזרעו של אברהם ונתן להם מחכמתו, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שלז
קד ע"ב18 בכה תבכה בלילה - שתי בכיותלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שג
קד ע"ב19 שתי בכיות הללו למה אחד על מקדש ראשון, ואחד על מקדש שנירנת יצחק - פרק חלק עמ' שלט
קד ע"ב19 שתי בכיות הללו למה וכו' אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שניאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רסב
קד ע"ב21 בלילה על עסקי לילה שנאמר וכו'משנת חיים במדבר עמ' רמה
קד ע"ב21 בלילה על עסקי לילהרנת יצחק - פרק חלק עמ' שלט
קד ע"ב23 ויבכו העם בלילה ההוא וכו' אתם בכיתם בכיה של חנם ואני אקבע לכם בכיה לדורותרנת יצחק - פרק חלק עמ' שמ
קד ע"ב24 אותו לילה ת"ב היה כו'רנת יצחק תענית עמ' רלח, רמד
קד ע"ב25 אתם בביתם בכיה של חינם וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תלז
קד ע"ב25 אתם בכיתם בכיה של חנם וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שכב
קד ע"ב25 אתם בכיתם בכיה של חנם ואני אקבע לכם בכיה לדורותאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רמח
קד ע"ב25 אתם בכיתם וכו'אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' סב
קד ע"ב26 אני אקבע לכם בכיה לדורותעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' מב
קד ע"ב27 הבוכה בלילה קולו נשמעאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' סג, סד
קד ע"ב27 כל הבוכה בלילהמפניני הרב עמ' קכז
קד ע"ב29 כל הבוכה בלילה השומע קולו בוכה כנגדואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 130, הקדמה אות 462
קד ע"ב29 כל הבוכה בלילה השומע קולו בוכה כנגדובאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 485
קד ע"ב29 שכל הבוכה בלילה השומע קולו בוכה כנגדודרשות שבט הלוי עמ' כא, פא
קד ע"ב31 אלמנה שכינתו של ר"ג וכו' בכה ר"ג עד שנשרו ריסי עיניולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רסב
קד ע"ב31 מעשה באשה אחת שכנתו של רבן גמליאל שמת בנה, והיתה בוכה עליו בלילההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' ת
קד ע"ב31 מעשה בשכנתו של רשב"גדרשות ר"י מסלוצק עמ' קל
קד ע"ב32 שמע ר"ג קולה ובכה כנגדה וכו' למחר הכירו בו תלמידיו והוציאוה משכונתורנת יצחק - פרק חלק עמ' שמא
קד ע"ב35 מדרך הנשים שדמעתן על לחייןמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קעב
קד ע"ב36 כאשה שבוכה על בעל נעוריהיערות דבש ח"א עמ' פב
קד ע"ב38 אמר רבא אמר רבי יוחנן כל המיצר לישראל נעשה ראשמדבר קדמות (תשסח) עמ' נא, צו
קד ע"ב38 היו צריה לראש וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרעה-תרעז
קד ע"ב39 כל המיצר לישראל וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן מח
קד ע"ב39 כל המיצר לישראל נעשה ראש וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רסט
קד ע"ב39 כל המיצר לישראל נעשה ראשדרשות שמן רוקח עמ' רצד
קד ע"ב39 כל המיצר לישראל נעשה ראשחיי שלמה עמ' קכה
קד ע"ב39 כל המיצר לישראל נעשה ראשלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קלח
קד ע"ב39 כל המיצר לישראל נעשה ראשעת הזמיר הגיע עמ' צב
קד ע"ב39 כל המיצר לישראל נעשה ראשרנת יצחק - פרק חלק עמ' שמב
קד ע"ב43 לא אליכם כל עוברי דרך וכו' מכאן לקובלנא מן התורהס' החיים (תשנג) עמ' קס
קד ע"ב43 לא אליכם כל עוברי דרך אמר רב עשאוני כעוברי על דת דאילו בסדום וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' סד
קד ע"ב43 מכאן לקובלנא מן התורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שח ע"ב
קד ע"ב43 מכאן לקובלנא מן התורהחכמה ומוסר ח"א עמ' יג, יט
קד ע"ב44 דאילו בסדום (ורש"י ומהרש"א)לקוטי שיחות ח"ה עמ' 405, 156, 155, ח"ט עמ' 108
קד ע"ב44 כל עוברי דרך וכו' עשאוני כעוברי על דת וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רלג
קד ע"ב44 עשאוני כעוברי על דת וכו', ומהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שמג, שדמ
קד ע"ב45 ואילו בירושלים כתיב ידי נשים רחמניות וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' שמה
קד ע"ב45 ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום מדה יתירה היתה בירושלים שלא היתה בסדום כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצג
קד ע"ב45 וכתיב ויגדל עוון בת עמי מחטאת סדום וכי משוא פנים יש בדבררנת יצחק - פרק חלק עמ' קיב, שדמ, שמה, תנג
קד ע"ב48 סלה כל אבירי ה' בקרביילקוט הגרשוני ח"ב
קד ע"ב49 בשביל מה הקדים פ' לע' בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהםעטרת ישועה (תשסד) אות יג, כ להגדה ש"פ
קד ע"ב49 בשביל מה הקדים פ"א לעי"ן בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהםאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שלט
קד ע"ב49 בשביל מה הקדים פ"א לעי"ן וכו'ידי משה (תשמה) איכה עמ' קכה, קסה
קד ע"ב49 בשביל מה הקדים פ"א לעי"ןגור אריה במדבר פי"ד הערה 81
קד ע"ב49 בשביל מה הקדים פ"א לעי"ןס' החיים (תשנג) עמ' קעז*
קד ע"ב49 בשביל מה הקדים פ"א לעין וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תלז
קד ע"ב49 בשביל מה הקדים פה לעיןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צב
קד ע"ב49 מפני מה הקדים פ' לע' מפני מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראואור הצבי עמ' 53
קד ע"ב49 מפני מה הקדים פ"א לעי"ן בשביל מרגלים וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' שמה, שמו
קד ע"ב49 מפני מה הקדים פ"ה לעי"ןנצח ישראל (הרטמן) עמ' רכד
קד ע"ב49 פצו עליך פיהםחיים תחלה (תשסא) אופן ט עמ' ח ד"ה אם
קד ע"ב50 אוכלי עמי אכלו לחם ה' לא קראו וכו' אלו מלמדי תינוקותאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שלב
קד ע"ב50 אוכלי עמי אלו מלמדי תינוקותאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ד
קד ע"ב50 אוכלי עמי אלו מלמדי תינוקותאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ד
קד ע"ב50 המרגלים הקדימו פה לעיןבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש א אות ד
קד ע"ב50 מרגלים הקדימו את הפה וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר טו
קד ע"ב51 כל האוכל מלחמן של ישראל וברש"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשיא
קד ע"ב51 כל האוכל מלחמן של ישראלאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קצ
קד ע"ב51 כל האוכל מלחמן של ישראלפירושי ראשונים
קד ע"ב52 אנשי כנסת הגדולה מנו את ג' המלכיםלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קסג
קד ע"ב52 מי מנאן וכו' באה דמות דיוקנו של אביו, מהרש"א, ח"חימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קמח
קד ע"ב53 אף שלמה המלך בקשו למנות עמהם וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קנ, רסז
קד ע"ב53 באה דיוקנו של אביו ונשתטחה עליהם ולא השגיחו עליהמי מרום ח"ט עמ' קכט
קד ע"ב53 באה דמות דיוקנו של אביו ונשטחה לפניהם ולא השגיחו עליהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רנ
קד ע"ב53 באה דמות דיוקנו של אביו ונשתטחה לפניהם וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' נד
קד ע"ב53 בקשו למנות את שלמה וכו' חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלבים יתיצב וכו'עטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות נה
קד ע"ב53 בקשו למנות את שלמהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' ריא
קד ע"ב53 בקשו למנות עוד אחד וברש"י - שלמהמחשבת מוסר ח"ב עמ' קלב
קד ע"ב53 בקשו למנות עוד אחדאור אלימלך עמ' קעה
קד ע"ב53 בקשו עוד למנות א' באה דמות דיוקנו של אביו ונשטחה לפניהם ולא השגיחו עליהרנת יצחק - פרק חלק עמ' שמו
קד ע"ב53 בקשו עוד למנות אחד וכו' יצאה בת קול וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' קפו-קפז
קד ע"ב53 בקשו עוד למנות אחד וכו'טוב דעת עמ' שכד
קד ע"ב53 בקשו עוד למנות אחד, ורש"יאהל אלימלך עמ' צט
קד ע"ב53 בקשו למנות עוד אחד וכו'זכות ישראל - עשר צחצחות פרק א אות פג
קד ע"ב53 בקשו עוד למנותןפרי צדיק חיי שרה אות ה, ר"ח כסלו אות א, יתרו אות ד, פ' פרה אות ב, דברים אות ז
קד ע"ב53 בקשו עוד למנותןתקנת השבין סי' ב (עמ' 9), ו (עמ' 46), טו (עמ' 158, 162), לקוטי מאמרים עמ' 79, 83, 240, דובר צדק עמ' 111, *114-113, 166
קד ע"ב53 עוד אחד בקשו למנות וכו'אהל אלימלך עמ' סו
קד ע"ב54 באה אש מן השמים ולחכה אש בספסליהם ולא השגיחו עליהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תכה
קד ע"ב55 חזית איש מהיר במלאכתו - זה שלמהמסילת ישרים עמ' שט
קד ע"ב55 חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יחיצב וכו' כל יתיצב לפני חשוכים וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תטז
קד ע"ב55 מי שהקדים ביתי לביתולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' צו
קד ע"ב57 יצתה בת קול ואמרה המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אניפרי צדיק ר"ח כסלו אות א, יתרו אות ד, בלק אות ד, דברים אות ז, עקב אות ט, סכות אות לט
קד ע"ב58 דורשי חמורותמכמני עוזיאל עמ' צג, צו
קד ע"ב58 דורשי רשומות אמרו כולם באים לעולם הבאואני תמיד עמך עמ' שיד, שכג
קד ע"ב58 דורשי רשומות אמרו כולם יהיה להם חלק לעולם הבאפרדס המלך (תשסט) אות מט
קד ע"ב58 דורשי רשומות אמרו כולם יש להם חלק לעולם הבאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 211
קד ע"ב58 דורשי רשומות אמרו כולן לחיי עוה"בלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סא
קד ע"ב58 דורשי רשומות היו אומרים כולן באין לעוה"ברנת יצחק - פרק חלק עמ' שמז
קד ע"ב58 דורשי רשומות היו אומרים כולן באין לעולם הבאדרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות כח
קד ע"ב58 דורשי רשומות היו אומרין כולם באין לעוה"בישראל קדושים עמ' 122, דברי סופרים סי' יט (עמ' 15), רסיסי לילה סי' יב (עמ' 13), מב (עמ' 79), מד (עמ' 87), דובר צדק עמ' 8, 114, תקנת השבין סי' ג (עמ' 13), ו (עמ' 40), טו (עמ' 155, 157), לקוטי מאמרים עמ' 194, 240, מחשבות חרוץ סי' יא (עמ' 84, 89), טו (עמ' 122), צדקת הצדיק סי' עא, עג, קלא, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 22)
קד ע"ב58 דורשי רשומות היו אומרין כולם באין לעוה"בפרי צדיק בא אות ט, יתרו אות ד, פ' שקלים אות ד, פסח אות ח, מצורע אות ה, ז, במדבר אות ה, בלק אות ג, מטות אות יד, עקב אות ה, ט, נצבים אות ו
קד ע"ב58 דורשי רשומות היו אומרין כולן באין לעולם הבא וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' נה
קד ע"ב58 דורשי רשומות היו אומרין כולן באין לעולם הבא, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתי, ויקרא עמ' תלב, במדבר עמ' ס, דברים עמ' תתעב, יהושע-שמואל עמ' תע-תעא
קד ע"ב58 כולם באים לחיי העוה"בחבש פאר, דרוש ב'
קד ע"ב58 כולן באין לעוה"בתורת יחיאל בראשית עמ' לו
קד ע"ב59 לי גלעד זה אחאב אפרים מעוז ראשי זה ירבעם בן נבטשער החצר (תשעב) סי' רנ
קד ע"ב59 לי גלעד זה אחאב שנפל ברמות גלעד מנשה כמשמעו וכו'לב דוד (תשסט) עמ' יב
קד ע"ב59 לי גלעד זה אחאב שנפל ברמות גלעדמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 211
קד ע"ב60 יהודה מחוקקי זה אחיתופלאור הצבי עמ' 256
קד ע"ב רש"י - כי אתה תבחר ולא אני, וכי הבחירה בכם תלוי' ולא בי לומר מי שיש לו חלק ומי אין לו חלק, הלא בי הדבר תלויצמח דוד (סקאליע) עמ' נד
קה ע"א03 דואג האדומי וכו' עלי לעשות שלום בניהםדובר צדק עמ' 28
קה ע"א06 מה אתה עושה להפיס דעתו ומהרש"אאברהם את ידו ח"א דף א ע"ד
קה ע"א06 עלי לעשותם ריעים זה לזהקהלת יעקב סוכות עמ' רפו
קה ע"א07 מדוע שובבהויקח אברהם דף יג ע"א
קה ע"א07 מדוע שובבהקול יעקב (שאול) דף לא ע"ב
קה ע"א08 אמר רב תשובה נצחת השיבה כנסת ישראל לנביאאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 298
קה ע"א09 תשובה נצחת השיבה בנ"י כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צ דף רו ע"ב
קה ע"א09 תשובה נצחת השיבה כנס"י וכו' ואשה שגרשה בעלה וכו' איזה ספר כריתות אמכם כו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 146
קה ע"א09 תשובה נצחת השיבה כנס"י כו' אשה שגרשה בעלה וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 144, 143
קה ע"א09 תשובה נצחת השיבה כנסת ישראל לנביא, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שמח
קה ע"א09 תשובה נצחת וכו' עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלוםעבודת חיים ח"א עמ' קסד
קה ע"א10 א"ל נביא לישראל חזרו בתשובה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפג ע"א, קצא ע"ב, רכז ע"ב
קה ע"א11 אבותיכם שחטאו היכן הםאור חדש על ציון דף לז ע"א, לח ע"א-ע"ב, לט ע"א, מ ע"ב
קה ע"א16 באו י' בנ"א וישבו לפני הנביא אשה שגירשה בעלה וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' קעב
קה ע"א16 באו י' בנ"א וכו' עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלום, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שמח, שמט
קה ע"א16 באו י' בנ"א לישעיה הנביאאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קלח
קה ע"א16 באו י' בני אדם וישבו לפניו א"ל חזרו בתשובה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נה עמ' שנה
קה ע"א16 באו עשרה ב"א וישבו לפניו א"ל חזרו בתשובהשנות ימין דף יג ע"ד
קה ע"א16 באו עשרה בני אדם וכו' עבד שמכרו רבו וכו'שפע חיים - נישואין עמ' רו
קה ע"א16 באו עשרה בני אדם וכו' אמרו לו עבד שמכרו רבו וכו' כלום יש לזה על זה כלוםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 462
קה ע"א16 שמואל אמר באו עשרה בני אדם וישבו לפניו וכו' אמרו לו עבד שמכרו רבו וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תח
קה ע"א17 א"ל חזרו בתשובה א"ל עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קו
קה ע"א17 אמר להן חזרו בתשובה א"ל עבד שמכרו רבו וכו' אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתי' וכו'דרכי צדק עמ' נ, נה, קט, קעד, קפז
קח ע"א17 בימי יחזקאל בקשו לפרוק עול ואמרו עבד שמכרו רבו כלום יש לו עליונזר הקדש ח"ג עמ' קנ
קה ע"א17 עבד שמכרו רבו וכו'דרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות נ
קה ע"א18 אשה שגרשה בעלה ועבד שמכרוהדרת אליהו דרוש א סי' ז ד"ה ובדרך
קה ע"א18 אמרו ישראל עבד שמכרו רבו ואשה שגירשה בעלה כלום יש לזה על זה משהוערבי נחל (תשסד) עמ' תקא
קה ע"א18 אמרו לו אשה שגרשה בעלה או עבד שמכרו רבואבן יהושע עמ' 124
קה ע"א18 אמרו לו עבד שמכרו ורבו ואשה שגירשה בעלה כלום יש תקנהאוזן שמואל דף יב ע"א
קה ע"א18 אשה שנתגרשה מבעלה כלום יש להם זה על זהחכמת התורה תצוה עמ' שכה
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו ואשה שגירשה בעלה כלום יש להם זה על זהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקפט
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו ואשה שגירשה בעלהגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 130
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו ואשה שגירשה בעלהנצח ישראל (הרטמן) עמ' רכד הערה 7
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנה
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש זה על זה כלוםיערות דבש ח"א עמ' רמד
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש להם זה על זהפחד יצחק פורים קונטרס רשימות יח
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש להם זע"זקומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ד, דרוש נד אות ב, דרוש קעח אות י, דרוש קפד אות ה, דרוש ר אות טו
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלום וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רד
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה וכו' אי זה ספר כריתות אמכם גו' ובפשעיכם שולחה אמכם (ורש"י)תורת מנחם ח"ז עמ' 318, חכ"ו עמ' 176
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלוםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 366, פ"ב אות 241
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלוםבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 86
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלוםתפארת צבי ויקרא עמ' שצה
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ג
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו וכו' יש לזה על זה כלוםבעקבות משה שמות עמ' צ
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו וכו' כלום יש לזה על זה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ח פסוק כה
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו וכו' כלום יש לזה על זה כלוםאגרא דכלה ח"ב עמ' ק
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו וכו' כלום יש לזה על זהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 356
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו וכו'בני יששכר ח"א דף קכח ע"א, ח"ב דף ד ע"ב
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו וכו'חכמת התורה לך לך עמ' שכט
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו וכו'יציב פתגם - פסח עמ' קנב
קה ע"א18 עבד שמכרו רבו וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קל
קה ע"א18 עבד שמכרו רבועיוני רש"י במדבר עמ' רמב
קה ע"א18 עבד שמכרו רבועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתטז
קה ע"א19 כלום יש להם זה על זה כלוםחכמת התורה יתרו עמ' תקיח
קה ע"א19 כלום יש להם זה על זהחכמת התורה בא עמ' קפח
קה ע"א22 הן בעונותיכם נמכרתם ובפשעיכם שלחה אמכםרנת יצחק - פרק חלק עמ' שנא
קה ע"א24 מאי דכתיב דוד עבדי נבוכדנצר עבדיחלק יעקב (קנטור) דרוש ח
קה ע"א24 מאי דכתיב דוד עבדי נבוכדנצר עבדירסיסי לילה סי' נב (עמ' 121)
קה ע"א24 מאי דכתיב דוד עבדי נבוכדנצר עבדי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' ריח
קה ע"א24 מאי דכתיב נבוכדנצר עבדי וכו' ועבד שקנה נכסים למי וכו'אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רפ
קה ע"א27 הקדים הקב"ה וקראו עבדולקוטי שיחות ח"ט עמ' 148
קה ע"א27 עבד שקנה נכסים עבד למי ונכסים למיחכמת התורה ויחי עמ' שסב
קה ע"א28 העולה על רוחכם היה לא תהיה וכו', שטענו ישראל מכיוון שמכרו אותנו ממילא נהיה כגויים וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קצט
קה ע"א28 העולה על רוחכם לא תהיהבין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות ט
קה ע"א28 והעולה על רוחכם היו לא תהיהרנת יצחק - פרק חלק עמ' שנא, שנב
קה ע"א28 והעולה על רוחכם וכו' כל כי האי ריתחא לירתח רחמנא עלן ולפרוקינןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רמח, רעט
קה ע"א31 אם לא ביד חזקה וכו' כל כי האי ריתחא לירתח רחמנא עלן ולפרוקינןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רפח
קה ע"א31 אם לא ביד חזקה וכו' אמרו לו אלקיו יורנודרשות שבט הלוי עמ' כב
קה ע"א31 ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכםרנת יצחק - פרק חלק עמ' שנד
קה ע"א33 כל כי האי ריתחא לרתח עלן ולפרוקינןצדקת הצדיק סי' נו
קה ע"א33 כל כי האי ריתחא לירתח רחמנא עלן ולפרוקינן, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' שנד
קה ע"א33 כל כי האי ריתחא לירתחנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקסו הערה 12
קה ע"א33 כל כי האי ריתחא לרתח עלןשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 62
קה ע"א34 ויסרו למשפט וכו' אמר להם יסרו יצרכםדברי יהושע מאמר א פ"ד עמ' כה
קה ע"א35 א"ל הנביא חזרו בתשובה א"ל אין אנו יכולים יצה"ר שולט בנומדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קעד, רמז
קה ע"א35 אמר להן נביא לישראל חזרו בתשובה אמרו לו אין אנו יכולין יצר הרע שולט בנו וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' צג
קה ע"א35 אמר להן נביא לישראל חזרו בתשובה א"ל אין אנו יכולין יצר הרע שולט בנואור חדש (הרטמן) פ"א אות 885
קה ע"א35 אמר להן נביא לישראל חזרו בתשובה, אמרו לו אלקיו יורנואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתעח
קה ע"א36 אמרו לו אין אנו יכולין יצר הרע שולט בנואבן פינה עמ' 151
קה ע"א37 אמר להו נביא לישראל יסרו יצרכם אמרו לו אלקיו יורנואבן פינה עמ' 11
קה ע"א37 אמר להם יסרו יצריכם אמרו לו אלהיו יורנו, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' שנה
קה ע"א38 אלקיו יורנומוסר המקרא והתלמוד עמ' קז
קה ע"א38 ארבעה הדיוטות בלעם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קל
קה ע"א38 ד' הדיוטות אין להם חלק לעוה"ב וכו' ואם לאו הנני הולך לעמיערבי נחל (תשסד) עמ' תשסט
קה ע"א38 ד' הדיוטות וכו' בלעם בלא עם דבר אחר בלעם שבלה עם שבלבל עםערבי נחל (תשסד) עמ' תשסט
קה ע"א39 בלעם בלא עם ד"א שבלע עם, וברש"י ובערוךרנת יצחק - פרק חלק עמ' שנו
קה ע"א39 בלעם בלא עםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קכז, קכח
קה ע"א39 בלעם בלא עםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתפא
קה ע"א39 בלעם שבלה עםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קכט
קה ע"א40 בלעם בן בעור שבא על בעיררסיסי לילה סי' כו (עמ' 36), מחשבות חרוץ סי' יד (עמ' 108)
קה ע"א40 בלעם בן בעור הוא בעור וכו' הוא לבן הארמיאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רי
קה ע"א40 בלעם הרשע הוא לבן הארמיאור אברהם בראשית עמ' קצו
קה ע"א40 בלעם וכו' בן בעור שבא על בעיר וכו' בא על אתונודעת תורה שמות עמ' קס, ויקרא עמ' לד
קה ע"א40 בלעם וכו' הוא לבן הארמיאור אברהם במדבר עמ' רלד
קה ע"א40 בלעם מוצאו מלבןתורת מנחם חי"ז עמ' 72, 82
קה ע"א40 בעור אביו של בלעםעיוני רש"י במדבר עמ' שצא
קה ע"א40 הוא בעור הוא כושן הוא לבןמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקעו
קה ע"א40 הוא בעור הוא כושן רשעתים וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן פח
קה ע"א40 הוא בעור הוא כושן רשעתים הוא לבן הארמי וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תר-תרא
קה ע"א40 הוא בעור הוא כושן רשעתים הוא לבן הארמיתורת יחיאל במדבר עמ' רסג
קה ע"א40 הוא בעור הוא כושןמבוא התלמוד פכ"א עמ' שכו
קה ע"א40 הוא בעור הוא כושןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשיד
קה ע"א40 הוא בעור הוא לבןנזר הקדש ח"ב עמ' תקפט
קה ע"א40 הוא בעור הוא לבן הארמירנת יצחק - פרק חלק עמ' שנז
קה ע"א40 הוא בעורהכתב והקבלה בראשית פכ"ב פסוק כא
קה ע"א40 תנא הוא בעור הוא כושן רשעתים הוא לבן הארמיאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קעג
קה ע"א40 תנא הוא בעור הוא כושן רשעתים וכו' ומה שמו לבן הארמי שמושל"ה (תשנז) פרשת בלק אות ט, טו
קה ע"א41 דעבד שתי רשעיות בישראל אחת בימי יעקב ואחת בימי שפוט השופטיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' שנז
קה ע"א41 הוא לבן הארמימה שהיה הוא שיהיה עמ' יט
קה ע"א43 אביו בנו הוא לו בנביאות, ובתו"חרנת יצחק - פרק חלק עמ' שנט
קה ע"א43 בלעם הוא דלא אתי לעלמא דאתי הא אחריני אתורנת יצחק - פרק חלק עמ' שנט
קה ע"א43 הא אחריני אתופרי צדיק פסח אות ח, מצורע אות ז, במדבר אות ה, בלק אות ג, ד, עקב אות ט
קה ע"א43 הא אחריניצדקת הצדיק סי' רסג, מחשבות חרוץ סי' יא (עמ' 89)
קה ע"א43 חסידי או"ה יש להם חלק לעוה"במוסר המקרא והתלמוד עמ' מד
קה ע"א43 חסידי אומות העולם יש להם חלק לעוה"בקול ששון (גולדברג) הקדמה
קה ע"א43 חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבאס' העיקרים (מישור) עמ' קיד, קכב, תרכו
קה ע"א43 חסידי הגוים בעוה"בהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 159-161
קה ע"א43 חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבאבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 131-130
קה ע"א44 ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי וכו' פושעיישראל קדושים עמ' 57
קה ע"א44 ישובו רשעים לשאולה אלו פושעי ישראל כל גוים שכחי אלקים אלו גוי דברי ר"א וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תלח
קה ע"א44 מחלוקת אם יש לגוים עוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפח הערה 63
קה ע"א45 אין לגוי חלק לעוה"ביציב פתגם - פסח עמ' לב
קה ע"א45 וכי נאמר בכל גוים והלא לא נאמר אלא כל גוים שכחי אלהיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 970
קה ע"א45 כל גוים שכחי אלקים אלו פושעי עובדי כוכביםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תפט
קה ע"א47 אותו רשע מסר סימן בעצמו אם יהיה לו חלק לעוה"ב וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תשסט
קה ע"א47 אם תמות נפשי מות ישרים תהא אחריתי כמוהו, וברש"י וברמ"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' שס
קה ע"א47 ואף אותו רשע נתן סימן בעצמו וכו'דברי ברוך ח"ב סי' לג אות א
קה ע"א48 מדין ומואב מעולם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תכ
קה ע"א48 תנא מדין ומואב לא היה להם שלום מעולם וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרט
קה ע"א48 עמון ומואב עשו שלום ביניהםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 6
קה ע"א49 והיו צהובין וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 54
קה ע"א49 משל לשני כלבים וכו' חוצפא מלכותא בלא תאגאלקוטי שיחות ח"ח עמ' 342, חי"ג עמ' 251
קה ע"א51 כיון דאמר לינו פה הלילה וכו' אמרו כלום יש אב ששונא בנוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ג
קה ע"א51 כיון דאמר לינו פה הלילה וכו' כלום יש אב ששונא את בנורנת יצחק - פרק חלק עמ' שסא
קה ע"א52 חוצפא אפילו כלפי שמיא מהנישל"ה (תשנז) פרשת בלק אות י
קה ע"א52 חוצפא אפילו כלפי שמיא מהני וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקנט-ס
קה ע"א52 חוצפא אפילו כלפי שמיא מהני מעיקרא כתיב לא תלך עמהם, ולבסוף כתיב קום לך אתםדעת תורה בראשית עמ' קפו
קה ע"א52 חוצפא אפילו כלפי שמיא מהניאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 401
קה ע"א52 חוצפא אפילו כלפי שמיא מהניאז תתחזק עמ' צב, קה, רנח
קה ע"א52 חוצפא אפילו כלפי שמיא מהניבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 98
קה ע"א52 חוצפא אפילו כלפי שמיא מהניבן מלך - מידת הביטחון עמ' קב
קה ע"א52 חוצפא אפילו כלפי שמיא מהניתורת מנחם ח"ה עמ' 158, ח"ז עמ' 212, חכ"ג עמ' 152
קה ע"א52 חוצפא אפילו כלפי שמיא מהניאמכתב מאליהו ח"ד עמ' 263
קה ע"א52 חוצפא אפילו כלפי שמיאנתיבות עולם ח"ב עמ' רד
קה ע"א52 חוצפא אפילו כלפי שמיאס' הבוטח ח"ב עמ' נו
קה ע"א52 חוצפא אפילו קמי שמיא מהניבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קמב
קה ע"א52 חוצפא וכו' כלפי שמיא מהניבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רט
קה ע"א52 חוצפא כלפי שמיא וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שסח ע"ד
קה ע"א52 חוצפא כלפי שמיא מהניזכות ישראל - עשר קדושות פרק ג אות ח
קה ע"א52 חוצפא מהני כלפי שמיאמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תנז
קה ע"א52 חוצפה אפילו כלפי שמיא מהני וכו' מעיקרא כתיב לא תלך עמםפרי צדיק פורים אות ה
קה ע"א52 חוצפה אפילו כלפי שמיא מהניאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ו אות כח
קה ע"א52 חוצפה אפילו כלפי שמיא מהנילקוטי מאמרים עמ' 89, צדקת הצדיק סי' כ, *מו-מז, קדושת השבת סי' א (עמ' 3)
קה ע"א52 חוצפה וכו' מעיקרא כתיב לא תלך עמםרסיסי לילה סי' מט (עמ' 106)
קה ע"א52 חוצפא כלפי שמיא נמי מהניילקוט עטרת צבי עמ' רנז
קה ע"א53 חוצפא מלכותא בלא תגאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתו
קה ע"א53 חוצפה מלכותא בלא תאגא היאמחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 126), דובר צדק עמ' 167, לקוטי מאמרים עמ' 97
קה ע"א53 חוצפא מלכותא בלא תאגא היאאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' טז
קה ע"א53 חוצפא מלכותא בלא תאגאבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רלד
קה ע"א53 חוצפא מלכותא בלא תאגאדרך ה' (באום) הקדמת המפרש
קה ע"א53 חוצפא מלכותא בלא תגא היאגור אריה דברים פכ"ה הערה 104
קה ע"א53 חוצפא מלכותא בלא תגאשבט מוסר עמ' סח
קה ע"א53 חוצפא מלכותא בלא תאגאמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' עב
קה ע"א53 חוצפה מלכותא בלא תאגאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קכח
קה ע"א53 חוצפא מלכותא בלי תגאאדיר במרום ח"א פ' רנ, רנג, שמה
קה ע"א53 חוצפתא מלכותא בלי תגאאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק א אות מו
קה ע"א53 מלכותא בלא תאגאתורת מנחם חלק ל עמ' 156
קה ע"א53 מלכותא בלא תגאתורת מנחם ח"ה עמ' 32
קה ע"א53 מלכותא בלא תגאתורת מנחם חלק לד עמ' 94
קה ע"א55 בלעם חגר ברגלו אחת היה, ומהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שסא, שסב
קה ע"א55 בלעם חיגר ברגלו אחת היהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קנה
קה ע"א55 בלעם חיגר היהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בלק ב
קה ע"א56 בלעם וכו' קוסם באמתו היה וכו' וכתיב התם והמן נופל על המיטהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קט
קה ע"א56 בלעם וכו' קוסם באמתו היהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קכז, קלו
קה ע"א56 בלעם סומא באחת מעיניו היהאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף ס ע"ג, דברים דף יז ע"ב, מ ע"ד
קה ע"א56 בלעם סומא באחת מעיניו היהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקפד
קה ע"א56 בלעם סומא באחת מעיניו היהבנין שאול עמ' י
קה ע"א56 בלעם סומא באחת מעיניו היהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ד, י
קה ע"א56 בלעם סומא באחת מעיניו היהלקט אמרי קודש - במדבר עמ' פז
קה ע"א56 בלעם סומא באחת מעיניו היהקדושת עינים (תשעא) פרק ה אות קה
קה ע"א56 בלעם קוסם באמתו היהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רלח
קה ע"א56 בלעם קוסם באמתו היהחפץ יהונתן ויקרא פ"יט פסוק לא
קה ע"א56 בלעם קוסם באמתו היהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתצא
קה ע"א56 בלעם קוסם היהמן הבאר עמ' 157
קה ע"א57 בא על אתונו חכמה ומוסר ח"ב עמ' רמג
קה ע"א57 בלעם בא על אתונואגרא דכלה ח"ג עמ' ריד
קה ע"א57 בלעם בא על אתונודרך חיים (תשלה) עמ' תריט, תרכב
קה ע"א57 בלעם בא על אתונוילקוט דברי חכמים בראשית סי' נז (הקדמה)
קה ע"א57 בלעם בא על אתונומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רפו
קה ע"א57 בועל אתונו הויחקל יצחק (תשסג) עמ' תקכג
קה ע"א57 בלעם בועל אתונו היהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ק
קה ע"א58 ומאן דאמר בא על אתונו היה כתיב הכא כרע שכב וכתיב וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קלג
קה ע"א רש"י שררה גדולה ואינו חסר אלא כתר מלכותגור אריה בראשית פל"ו הערה 58
קה ע"ב03 בלעם ואתונואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' עג
קה ע"ב05 הלא אנכי אתנךלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קנד
קה ע"ב07 ולא עוד אלא שאני עושה לך מעשה אישות בלילהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכא
קה ע"ב07 ולא עוד אלא שאני עושה לך מעשה אישות בלילהרנת יצחק - פרק חלק עמ' שסב
קה ע"ב07 ולא עוד שאני עושה עמך מעשה אישות בלילהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' יג
קה ע"ב08 אני עושה לך מעשה אישות בלילהמחשבות חרוץ סי' יד (עמ' 108)
קה ע"ב08 בלעם עשה מעשה אישות באתונוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קו אות ב
קה ע"ב08 שאני עושה לך מעשה אישות בלילהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 266
קה ע"ב09 ההסכן הסכנתי היתה לו כסוכנתצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקסג
קה ע"ב09 כתיב הכא ההסכן הסכנתי וכתיב התם ותהי לו סוכנתאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ה אות יב, יג
קה ע"ב10 מה יודע דעת עליון שיודע לכוון השעה וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ב פסוק א
קה ע"ב11 בלעם ידע לכוין אותו שעה שהקב"ה כועסשים שלום עמ' קלה
קה ע"ב11 יודע היה בלעם לכוון השעה שהקב"ה כועס בהערבי נחל (תשסד) עמ' תתיז, תתיח
קה ע"ב12 עמי זכר נא וכו' שלא כעסתי כל אותן הימים בימי בלעם הרשע וכו'של"ה (תשנז) פרשת בלק אות י
קה ע"ב14 מן השיטים ועד הגלגל למען דעת צדקות ה' וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' שסג
קה ע"ב16 ראו צדקה שעשיתי עמכם שלא כעסתי כל אותן הימים וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתג, תתס
קה ע"ב18 שאלמלא כעסתי לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטרנת יצחק - פרק חלק עמ' שסג
קה ע"ב21 ומה אזעום לא זעם ה'רנת יצחק - פרק חלק עמ' שסד
קה ע"ב21 ומה אזעום לא זעם ה' מלמד שכל אותם הימים לא זעםמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שד
קה ע"ב30 ההוא מינא דהוה בשיבבותיה דרבי יהושע בן לוי דהוה קא מצער ליהאור מאיר ח"ב עמ' קפה
קה ע"ב34 לאו אורח ארעא דכתיב גם ענוש לצדיק לא טוברנת יצחק - פרק חלק עמ' שסה
קה ע"ב37 אהבה מבטלת שורה של גדולה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקז
קה ע"ב37 אהבה מבטלת שורה של גדולהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קסב
קה ע"ב37 אהבה מבטלת שורה של גדולהנועם אליעזר שמות דף קסו ע"ב
קה ע"ב37 אהבה מבטלת שורה שנאה מבטלת שורהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכח, שלז
קה ע"ב37 אהבה מקלקלת שורה דכתיב וישכם אברהם בבוקר, וברש"י ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שסה
קה ע"ב37 וישכם שנזדרז למצוהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' סג
קה ע"ב37 כבר קדמך אברהם שקלקל את השורה בחבישת החמורלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רפז
קה ע"ב37 שנאה מבטלת שורה של גדולה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקס
קה ע"ב37 שנאה מקלקלת את השורהמאיר נתיבות ח"ב עמ' רסה
קה ע"ב37 שנאה מקלקלת את השורהעיוני רש"י במדבר עמ' שצז
קה ע"ב37 שנאה מקלקלת השורה וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 157
קה ע"ב37 שנאה מקלקלת השורהמשיבת נפש עמ' ערה
קה ע"ב38 אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצווה אפילו שלא לשמההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שפה
קה ע"ב38 לעולם ילמד אדם אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמב, רעח, שסב
קה ע"ב38 לעולם יעסוק אדם בתו"מ אפי'דרשות הרא"ש דף לז ע"ב דרוש לה, דף עט ע"א דרוש פו
קה ע"ב38 לעולם יעסוק אדם בתומ"צ אפי' שלא לשמהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' י
קה ע"ב38 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמז
קה ע"ב38 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהמחשבת מוסר ח"ב עמ' רטז
קה ע"ב38 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהדעת תורה שמות עמ' ריג, ערב, ש, ויקרא עמ' קצה, במדבר עמ' קנח
קה ע"ב38 לעולם יעסוק אדם בתורה אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' לד, נג, קס, קצט
קה ע"ב38 לעולם יעסוק אדם בתורה אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלג, קמז, קצז, רלז, רסב, רסד, רעז, שכג
קה ע"ב38 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נז
קה ע"ב39 שבשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלק וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קעט, שנד
קה ע"ב39 שבשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רותמצווה ועושה ח"א עמ' תלג
קה ע"ב39 שבשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רותבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' צו
קה ע"ב39 שבשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' צב
קה ע"ב39 שבשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלקפרי צדיק תולדות אות ב
קה ע"ב39 שבשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלקרסיסי לילה סי' מד (עמ' 88)
קה ע"ב39 שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלקמשנת חיים במדבר עמ' תיט
קה ע"ב39 שמתוך של"ש בא לשמה שבשכר מ"ב קרבנות שהקרב בלק זכה ויצאת ממנו רותרנת יצחק - פרק חלק עמ' שסה, שסו
קה ע"ב39 שמתוך שלא לשמה בא לשמהישמרו דעת עמ' שנג
קה ע"ב39 שמתוך שלא לשמה בא לשמהפרי צדיק וארא אות ד, תולדות אות י, שמיני אות ז, ל"ג בעומר אות ו, ר"ח תמוז אות ג, חקת אות ח, מטות אות יג, שופטים אות א
קה ע"ב39 שמתוך שלא לשמה בא לשמהרסיסי לילה סי' ו (עמ' 6), לז (עמ' 65), תקנת השבין סי' *ט (עמ' 82-81), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 54), צדקת הצדיק סי' נט, קלג, *קסו-קסז, לקוטי מאמרים עמ' 171, דברי סופרים סי' ד (עמ' 4), כא (עמ' 17)
קה ע"ב41 א"ל רבא לרבה בר מרי כתיב וייטב וכו'המעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעז
קה ע"ב41 יטיב אלקים את שם שלמה משמך וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' שסז
קה ע"ב42 משתעי אינשי הכיחכמת התורה תולדות עמ' תקיא
קה ע"ב43 מנשים באוהל תבורך נשים באהל מאן נינהו שרה רבקה ורחל ולאהנזר הקדש ח"ב עמ' שצג
קה ע"ב43 נשים באהל מאן נינהו שרה רבקה רחל ולאהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפד
קה ע"ב43 נשים באהל מאן נינהו שרה רבקה רחל לאהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קסג
קה ע"ב44 דא"ר יוסי בר חוני בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידובאמונה שלמה עמ' תק
קה ע"ב44 דאמר רב יוסי בר חוני בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידומדבר קדמות (תשסח) עמ' נז
קה ע"ב44 דאמר רב יוסי בר חוני בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידושל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תלה, תנב
קה ע"ב45 אין אדם מתקנא בבנו ותלמידואור יחזקאל - מדות עמ' נו
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידואדיר במרום ח"א פ' קנג
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידובינה לעתים (תשנד) דרוש לח
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידובני יששכר ח"ב דף עה ע"ד
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידובעקבות משה שמות עמ' כז
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רעו
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידוזכרון אליעזר עמ' לה
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רכג
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידולקוטי שיחות חכ"ד עמ' 514
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידולקוטי שיחות חל"ה עמ' 157
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידומחשבת מוסר ח"ג עמ' ש
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידונזר הקדש ח"ג עמ' רצו
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידוערבי נחל (תשסד) עמ' תרעז
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידוצדקת הצדיק סי' פא
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידושבט מישראל (פרידמן) עמ' קט
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידושם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ח
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידושפע טוב (טייטלבוים) עמ' י
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידושרגא המאיר מועדים עמ' שפט
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנוחכמת התורה בראשית עמ' ריב
קה ע"ב45 בכל אדם מתקנא חוץ מבנוחכמת התורה נח עמ' לו, תפא
קה ע"ב46 אותם הברכות שבירך בלעם היו מפי הקב"ה בעל כרחו של בלעםגור אריה במדבר פכ"ב אות כג
קה ע"ב46 אותם הברכות שבירך בלעם מפי הקב"ה על כרחו של בלעםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 57
קה ע"ב46 דבר בפי בלעם רא"א מלאךתקנת השבין סי' ב (עמ' 6), לקוטי מאמרים עמ' 130, מחשבות חרוץ סי' יא (עמ' 85), שיחת מלאכי השרת עמ' 27
קה ע"ב46 וישם ד' בפי בלעם ר"א אומר מלאך ר' יונתן אמר חכהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 423 ,323 ,302 ,265
קה ע"ב46 וישם דבר בפי בלעם ר"א אומר מלאך רבי יונתן אומר חכהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קנג
קה ע"ב46 וישם דבר בפי בלעם רבי אליעזר אומר מלאך רבי יונתן אומר חכהשל"ה (תשנז) פרשת בלק אות ז
קה ע"ב46 וישם דבר בפי בלענו רבי אלעזר אומר מלאךאש דת (אסאד) עמ' צט
קה ע"ב46 וישם ה' דבר בפי בלעם וכו' חכהבינת משה (תשסב) עמ' פה
קה ע"ב46 וישם ה' דבר בפי בלעם ר"י אמר חכהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות יב
קה ע"ב46 וישם ד' דבר בפי בלעם ר"א אומר מלאך ור"י אומר חכהאילנא דחיי (תשסז) עמ' קלו
קה ע"ב46 וישם ה' דבר בפי בלעם ר"א אומר מלאך ר"י אומר חכה, אר"י מברכתו של אותו רשע וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תקמח, תקנא
קה ע"ב46 וישם ה' דבר וכו', במהרש"אאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תקעב
קה ע"ב46 ר"א אומר מלאך ר"י אומר חכהלבני ישראל (הישן) דרוש י
קה ע"ב46 רבי אלעזר אומר מלאךהמאור הגדול (גר"א) עמ' שי
קה ע"ב47 אמר ר"י מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבושער המלך (תשנז) עמ' תעח
קה ע"ב47 אמר רבי יוחנן מברכתו של אותו רשע וכו' קללה ולא קללותדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' רלו
קה ע"ב47 ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות מה טובו אהליך יעקבלקט אמרי קודש - במדבר עמ' פז
קה ע"ב47 ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות מה טבו אהליך יעקברנת יצחק - פרק חלק עמ' שסח
קה ע"ב47 ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשותאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קעח
קה ע"ב47 בלעם אמר מה טובו לקללהבאר שרים במדבר פ' בלק דרוש ה אות ב
קה ע"ב47 בקש בלעם שלא יהיו להם בתי כנסיות וב"מ וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף נ ע"א
קה ע"ב47 בקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשותחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסח
קה ע"ב47 בקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' עו, ק
קה ע"ב47 בתי כנסיות ובתי מדרשותפירוש המכבי דברים עמ' שצה
קה ע"ב47 ומברכתו של אותו רשעילקוט הגרשוני ח"ב בהשמטות אחר דף קו
קה ע"ב47 חכה בפי בלעםבאר שרים במדבר פ' בלק דרוש ב אות ד
קה ע"ב47 חכה נתן לתוך פיואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תנז
קה ע"ב47 מברכותיו אתה למד מה היה בלבו לקללאשל חיים ח"א עמ' קנו
קה ע"ב47 מברכותיו אתה למד מה היה בליבומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' שז
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבומעדני אשר נישואין עמ' יג
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע ניכר מה היה בלבו לקללםערבי נחל (תשסד) עמ' תתיד
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו וכו'פתח טוב עמ' עב
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו לקללםגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' סה ע"א
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו לקללםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ח
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פה, פו
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבואש דת (אסאד) עמ' קלג, רצז
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבומי מרום ח"ו עמ' קעח, חי"א עמ' ט, חי"ב עמ' עב, חי"ג עמ' ריג
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע וכו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש כד דף מט ע"א
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע וכו'שנות ימין דף לח ע"ב
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע למידים מה היה בלבו לקללם, אלא שנתעקם פיו ונתהפך, עד שהיה מוכרח לברכםדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' טו
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע ניכר מה שהיה בלבושער המלך (תשנז) עמ' תעד
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע נראה מה היה בלבו לקללןקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רלב, רלג
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע נראה מה שהיה בלבו לקללאמרי צדיקים (תשסה) עמ' צג
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשעאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' צה
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשעמאיר נתיבות ח"ג עמ' קטו
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשעשמחה לאיש דף ד ע"ג
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע אנו לומדים מה היה בלבותורת העולה ח"ג פרק עז
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע אנו למדין מה היה בלבו לקללםאילנא דחיי (תשסז) עמ' קלז
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע וכו'מנחם ציון (תשסד) עמ' קצג
קה ע"ב47 מברכותיו של אותו רשע ניכר מה הי' בלבו לקללןדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' כא ע"ב
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו וכו' כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות כו'עקבי אבירים (תשסה) עמ' שיג
קה ע"ב47 מברכותיו של בלעם אתה למד מה היה בלבואמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קע
קה ע"ב47 מברכותיו של בלעםכרם פתחיה גפן ז שריג פרט הכרם ו
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה יודע מה היה בלבונצח ישראל (הרטמן) עמ' תתקד
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד וכו' ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קלא
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד וכו' לא יהא ריחן נודף כאהלים נטע ה'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קל
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' רה
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד כו'משנת חיים במדבר עמ' תטז
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו ביקש לומר וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 90
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו'בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קפז
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו וכו' כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 372-371 ,300
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו וכו'לחמי תודה דף קעה ע"א
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו לקללםתפארת צבי במדבר עמ' רפ
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנז ע"א, שס ע"א
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבואור האורות עמ' קנט
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרו, יהושע-שמואל עמ' תנד
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבומתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שכב
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבונועם אלימלך (תשסא) עמ' שלח
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבונר ישראל חלק ב דף רז
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבורנת יצחק - פרק חלק עמ' שסח
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבו וכו' כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות וכו'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 375
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבוצדקת הצדיק סי' קלא
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע וכו'אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף נט ע"א, סא ע"א
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע וכו'בישורון מלך ח"א עמ' שנט
קה ע"ב47 מברכתו של אותו רשע וכו'מראה הגדול ח"א דף פט ע"ב
קה ע"ב48 אהליך יעקב הוא אהלה של תורהחיים לגופא (תשסה) עמ' ל
קה ע"ב48 אהליך יעקב זהו בתי כנסיות ובתי מדרשותלקט אמרי קודש - בראשית עמ' לט
קה ע"ב48 לא תהא מלכותן נמשכת כנחלים נטיו לא יהא ריחן נודף כאהלים נטע ה'רנת יצחק - פרק חלק עמ' שעא
קה ע"ב48 לא תשרה שכינה עליהם ומשכנותיך ישראל, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שסח
קה ע"ב48 מה טבו אהליך יעקב לא תשרה שכינהדברי חלומות סי' כג (עמ' 193)
קה ע"ב48 מה טובו אלו בתכ"נ ובמ"דברכת משה דף ס ע"ב
קה ע"ב48 מה טובו אהליך יעקב אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותויגד יעקב עמ' כח
קה ע"ב48 מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל, בתי כנסיות ובתי מדרשותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תסז
קה ע"ב48 מה טובו אהליך וגו' אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותעירין קדישין השלם עמ' רמד
קה ע"ב48 מה טובו אהליך יעקב אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותשרגא המאיר על התורה עמ' נ, מז
קה ע"ב49 לא יהא להם זיתים וכרמיםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קמה
קה ע"ב49 לא יהא ריחן נודףאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קמו
קה ע"ב49 לא יהא ריחן נודף כאהלים נטע ה'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קל
קה ע"ב50 לא יהיה להם מלך בן מלך וכו' לא תהא מלכותן שולטת באומותרנת יצחק - פרק חלק עמ' שעב
קה ע"ב50 לא יהיו להם מלכים בעלי קומה וכו' לא יהיה להם מלך בן מלךאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קמו
קה ע"ב50 לא יהיו להם מלכים בעלי קומה כארזים עלי מיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' שעא
קה ע"ב50 לא יהיו להם מלכים בעלי קומהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שס
קה ע"ב50 שלא יהא להם מלך בן מלךעיוני רש"י במדבר עמ' תמה
קה ע"ב51 ביקש בלעם לומר שלא תהא מלכותן שולטת באומות וכו', כולם חזרו לקללה וכו'לחמי תודה דף קעה ע"ב
קה ע"ב51 וזרעו לשון ממשלה, ומים רבים נקראים האומותאור לשמים (תשסג) עמ' רסט
קה ע"ב52 אמר רבי אבא בר כהנא וכולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות שנאמר ויהפוך וכו' וברש"ימעדני אשר נישואין עמ' טו
קה ע"ב52 אמר רבי אבא בר כהנא כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשותדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' רסו
קה ע"ב52 אראב"ב כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות וכו'נועם אליעזר שמות דף ריז ע"א
קה ע"ב52 וכולם חזרו חוץ מב"כ וב"מחלק יעקב (קנטור) דרוש יד
קה ע"ב52 וכולם חזרו לקללה חוץ כו'מראה הגדול ח"א דף פט ע"ב-ע"ג
קה ע"ב52 וכולן חזרו לקללהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תקמז
קה ע"ב52 וכולן חזרו וכו' חוץ וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שלה
קה ע"ב52 כל ברכותיו של אותו רשע חזרו לרעהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רמד
קה ע"ב52 כל הברכות שבירך בלעם לישראל חזרו לקללה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תשמז
קה ע"ב52 יש הבטחה כי לעולם לא יפסקו בתי כנסיות ומדרשותראשית דעת (קורח) סי' לח
קה ע"ב52 כולם חזרו וכו' חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות (ורש"י - שלא יפסקו מישראל לעולם)תורת מנחם חכ"ג עמ' 160
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבה"כ וברש"ימאורי שערים עמ' קסב
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבכנ"ימכתב סופר דף צו ע"ד
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רעז, רעח, רפא
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותיערות דבש ח"א עמ' פ, קעט, ח"ב עמ' נ
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 164
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתמ"דדרשות שבט הלוי עמ' ריט
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קנט-קס, תקצט, תרו-תרז, תרטז
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכא
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותאור האורות עמ' קנט
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשותנועם אלימלך (תשסא) עמ' שלח
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות שנא' ויהפוך כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רסה
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פג ע"ד
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשותרביד יוסף (תשסא) עמ' 73
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשותרנת יצחק - פרק חלק עמ' שעב, שעג
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיותמגלה עמוקות (תשסח) אופן לה
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיותמי מרום חי"ג עמ' כז
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללה חוץ מבתכ"נ ובמ"דאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פה
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללהבאר שרים במדבר פ' בלק דרוש ב אות ד
קה ע"ב52 כולם חזרו לקללהמאיר נתיבות ח"ב עמ' רע, ח"ג עמ' קטו
קה ע"ב52 כולם נהפכו לקללה חוץ מן בתי כנסיות ובתי מדרשותנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתקיז
קה ע"ב52 כולם נהפכו לקללהבאר שרים במדבר פ' בלק דרוש ה אות א
קה ע"ב52 כולן חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש צח אות ט, דרוש קטז אות ה, דרוש קנה אות ד
קה ע"ב52 כולן חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיותבאר מחוקק (תשמט) עמ' פו
קה ע"ב52 כל ברכות בלעם חזרו חוץ ממה טובוגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' צח ע"ב
קה ע"ב52 כל ברכות בלעם חזרו לקללהויאמר מרדכי - דרשות עמ' רכ
קה ע"ב52 כל ברכות שברכן בלעם נהפכו לקללותחכמת התורה ויצא עמ' תקצה
קה ע"ב52 כל ברכותיו של בלעם נהפכו לקללותערבי נחל (תשסד) עמ' תתקי, תתקכה, תתקמג
קה ע"ב52 כל ברכותיו של בלעם נתהפכותורת יחיאל בראשית עמ' רכג
קה ע"ב52 כל הברכות חזרו לקללהחכמת התורה בא עמ' קלד
קה ע"ב52 כל הברכות שבירך בלעם וכו'אור יהושע דף צ ע"א
קה ע"ב52 לרעה חוזרמשמרת איתמר (תשסז) עמ' עא
קה ע"ב52 מה טובו לא נהפך לקללהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 55-56
קה ע"ב53 ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכהברכת מועדיך לחיים ח"א דף קכח ע"א - קכט ע"ב [תנז ע"ב ד"ה וזהו-תסב ע"ב ד"ה אשר]
קה ע"ב54 אמר רבי שמואל בר נחמני וכו' אחיה השילוני קילל את ישראל בקנה וכו'של"ה (תשנז) פרשת בלק אות ז
קה ע"ב54 נעתרות נשיקות שונאעיוני רש"י במדבר עמ' שצג
קה ע"ב55 טובה הקללה שקלל אחיה השלוני את ישראל מברכה שברכם בלעם הרשעשער המלך (תשנז) עמ' תעד
קה ע"ב55 טובה קללה של אחיה השלוני כו'מדרש האיתמרי דרוש כז דף עה ע"ד, עו ע"א
קה ע"ב55 טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שברכם בלעם הרשערנת יצחק - פרק חלק עמ' שסח
קה ע"ב55 טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שברכם בלעם הרשעלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תצ
קה ע"ב55 טובה קללה שקילל אחיה השילוני וכו' שברכם בלעם וכו'מכתב סופר דף נא ע"ג
קה ע"ב55 טובה קללה שקילל אחיה השילוני וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קלא
קה ע"ב55 טובה קללת אחיה השלוני שקלל את ישראל מברכה שברכם בלעםראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ד אות סג
קה ע"ב רש"י ד"ה ריחודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קל
קה ע"ב מהרש"א [אהלי יעקב]אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקצה
קו ע"א05 אבל בלעם הרשע ברכן בארזאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קמז
קו ע"א05 בלעם ברכם בארז, ובמהרש"אבית ישי - דרשות עמ' תמ
קו ע"א10 ולא עוד אלא שזכה קנה ליטול ממנו קולמוס לכתוב ממנו ספרי תורה, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שעד
קו ע"א10 לפיכך זכה קנה לטול ממנו קולמוס לכתוב בו ס"תכד הקמח (מישור) עמ' רסה
קו ע"א12 וירא את הקיני וכו' לא היית עמנו באותה עצהרסיסי לילה סי' מד (עמ' 86)
קו ע"א13 א"ל בלעם ליתרו לא היית עמנו באותה עצה מי הושיבך אצל איתני עולם וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' שנו, שעד
קו ע"א13 אמר ליה בלעם ליתרו וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תנג
קו ע"א16 בלעם היה באותו עצה של הבה נתחכמה לוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכ אות ב
קו ע"א16 בלעם היה מיועצי פרעה להשתעבד בישראללקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלב
קו ע"א16 בלעם יעץ להרוג את ישראלאגרא דכלה ח"ג עמ' רכא
קו ע"א16 ג' היו באותה עצהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשיד
קו ע"א16 ג' היו בעצה בלעם איוב ויתרומראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' קכח
קו ע"א16 ג' יועצים היו לפרעה - בלעם איוב ויתרומי מרום ח"ט עמ' ט, קכו
קו ע"א16 שלשה היו באותה עצה אלו הן בלעם איוב ויתרו בלעם שיעץ נהרג וכו'של"ה (תשנז) פרשת בלק אות ט
קו ע"א16 שלשה היו באותה עצה אלו הן בלעם איוב ויתרומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות יתרו כח
קו ע"א16 שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרונועם הברכה עמ' כז
קו ע"א16 שלשה היו באותה עצה וכו' בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון ביסורים, ויתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת הגזיתאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שי
קו ע"א16 שלשה היו באותה עצה, בלעם איוב יתרוהמאור הגדול (גר"א) עמ' קיז
קו ע"א18 ויתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת הגזיתצדקת הצדיק סי' עז
קו ע"א18 יתרו שברח זכה וישבו בניו בלשכת הגזיתקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ז
קו ע"א23 אוי מי יחיה משומו אל א"ר שמעון בן לקיש אוי מי שיחי' עצמו בשם אל וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' קד
קו ע"א23 אוי מי יחיה משומו אל וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקעט
קו ע"א23 אוי מי יחיה משמו אל אמר ר"ל אוי מי שמחיה עצמו בשם א-לשפע חיים ח"ו עמ' יב
קו ע"א23 אוי מי שיחיה משמו אל וכו' מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה לזהשירי משכיל כלל י פרט ד
קו ע"א23 וישא משלו ויאמר אוי מי יחיהילקוט הגרשוני ח"ב
קו ע"א23 מי יחיה משומו אל, ורש"י ורש"שבית ישי - דרשות עמ' תמא
קו ע"א24 אוי לו מי שמחיה עצמו בשם אלנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתקכו
קו ע"א24 אוי למי שמחיה עצמו בשם אלשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' פג
קו ע"א24 אוי למי שמחיה עצמו בשם אלאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רנט
קו ע"א24 אוי מי שמחיה עצמו בשם א-לכרם פתחיה גפן טז שריג פרט הכרם א
קו ע"א24 אמר ריש לקיש אוי למי שמחיה עצמו בשם א-לאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בלק יג, יט
קו ע"א24 ארשב"ל אוי למי שמחיה עצמו בשם אלפרדס המלך (תשסט) אות תקמ, תקמא
קו ע"א25 אוי לאומה שתמצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 562, 138, פ"ד אות 468
קו ע"א25 אוי לה לאומה שתימצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניואור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שנא
קו ע"א25 אוי לה לאומה שתימצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שמז
קו ע"א25 אוי לה לאומה שתמצא בשעה שהקב"ה וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קצ
קו ע"א25 אוי לה לאומה שתמצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניואוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' נג, תכב
קו ע"א25 אוי לה לאומה שתמצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניו מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 90
קו ע"א25 אוי לה לאומה שתמצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניו מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה עם זהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 313 ,301 ,279
קו ע"א25 אוי לה לאומה שתמצא בשעהילקוט הגרשוני ח"ב
קו ע"א25 אוי להם לאומות העולם בשעה שהקב"ה יבוא להזדווג עם כנסת ישראל כו'פרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות ח
קו ע"א25 אר"י אוי לה לאומה שתמצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניושפע חיים ח"א עמ' צד
קו ע"א26 מי מטיל כסותו בין כפיר ללביאהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 49
קו ע"א26 מי מטיל כסותו בין לביא ולביאהגור אריה בראשית פכ"ה הערה 132
קו ע"א26 מי מטיל כסותו בין לביא ולביאהנצח ישראל (הרטמן) עמ' שעט הערה 70
קו ע"א26 מי מטיל כסותו בין לביא ללביא וכו'ספרי המגיד מקאזניץ עמ' קעט
קו ע"א26 מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה בשעה שנזדקקין זה עם זהארצות החיים (עטייה) עמ' 62
קו ע"א26 מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה עם זהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 609
קו ע"א26 מי מטיל כסותו בן לביא ללביאהישראל קדושים עמ' 43, 48, רסיסי לילה סי' לג (עמ' 51), מח (עמ' 106), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 157), קדושת השבת סי' ג (עמ' 12), לקוטי מאמרים עמ' 153
קו ע"א26 משל למכניס כסותו בין לביא ללביאהדרך הקודש (תנעמי) עמ' שנט
קו ע"א26 שהקב"ה עושה פדיון לבניורנת יצחק - פרק חלק עמ' שעה
קו ע"א29 עד כאן מקטל קטלי מכאן ואילך שעבודי משעבדינצח ישראל (הרטמן) עמ' תתקכז
קו ע"א31 אשר יעשה העם הזה לעמך איפכא מבעיא ליהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכ אות ד
קו ע"א31 הנני הולך אל עמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מה עמ' רפז
קו ע"א31 הנני הולך לעמי לכה איעצך וכו' להיהם של אלו שונא זימה הוא וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת פנחס א
קו ע"א31 לך איעצך אשר יעשה העם הזה לעמךרסיסי לילה סי' מד (עמ' 87), נח (עמ' 177), דברי סופרים סי' כג (עמ' 18)
קו ע"א31 לכה איעצך וכו' אלהיהם של אלו שונא זימה הוא וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' רעב
קו ע"א32 לעם הזה מיבעי ליה וכו' אלקיהם של אלו שונא זימה הואמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רלט
קו ע"א32 עמך לעם הזה מיבעי ליהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' ריג
קו ע"א33 כאדם שמקלל את עצמו ותולה קללתו באחריםאש דת (אסאד) עמ' פא
קו ע"א34 אלקיהם שונא זמהעיוני רש"י במדבר עמ' תנד, תסט
קו ע"א34 אלקיהם של אלה שונא זימהמאיר נתיבות ח"ב עמ' רעו, ח"ג עמ' רא
קו ע"א34 אלקיהם של אלו שונא זימה הוא וכו' בוא ואשיאך עצה וכו' שהלך ליטול שכר כד' אלף שהפיל מישראלדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' טו, ריב
קו ע"א34 אלקיהם של אלו שונא זימה הוא וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ח פסוק כט
קו ע"א34 אלקיהם של אלו שונא זימה הוא וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 357
קו ע"א34 אלקיהם של אלו שונא זימה הוא וכו', בוא ואשיאך עצהדעת תורה דברים ח"ב עמ' ח
קו ע"א34 אלקיהם של אלו שונא זימה הואאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קמ
קו ע"א34 אלקיהם של אלו שונא זימה הואגור אריה ויקרא פי"ח הערה 14, במדבר פכ"ה הערה 59
קו ע"א34 אלקיהם של אלו שונא זימה הואלקוטי מאמרים עמ' 163, רסיסי לילה סי' נח (עמ' 177)
קו ע"א34 אלקיהם של אלו שונא זימה הואפרי צדיק וישב אות י, פ' החודש אות ט
קו ע"א34 אלקיהם של אלו שונא זימה הואתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קמד הערה 35, תקמב הערה 47, תתרצד הערה 25
קו ע"א34 אלקיהם של אלו שונא זימהאמרי אש (טאוב) עמ' לב
קו ע"א34 אלקיהם של אלו שונא זימהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשה
קו ע"א34 אלקיהם של אלו שונא זימהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תפו
קו ע"א34 אלקיהם של אלו שונא זימהטיול בפרדס ח"ב עמ' מה
קו ע"א34 אמר להם אלקיהם של אלו שונא זימה הואנחל חיים סי' לז
קו ע"א34 בלעם השיא עצה ואמר אלהיהם של אלו שונא זמה וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תשו
קו ע"א34 בלעם יעץ להושיב זונותלבני בנימין דף לב ע"ב
קו ע"א34 בלעם נתן עצה להפקיר בנותיהםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קמ
קו ע"א34 הקב"ה שונא זימה+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רכט
קו ע"א34 עצת בלעם להחטיא ישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 321 ,304
קו ע"א36 בא ואשיאך עצה עשה להם קלעים והושב בהן זונות וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ד פסוק יד, פכ"ה פסוק א
קו ע"א39 ובשעה שישראל אוכלין ושותין ושמחין ויוצאין לטייל בשוקרנת יצחק - פרק חלק עמ' שעה
קו ע"א40 וילדה אומרת לו בפחותמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קסד {החטא התחיל בדבר קטן)
קו ע"א41 ואחר כך אומרת לו הרי את כבן בית וכו' כיון ששתה בער בובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קה
קו ע"א42 ועדיין לא נאסר יין של עמוני ולא יין של גוידברים נחמדים (תשסה) עמ' קה
קו ע"א42 וצרצורי של יין עמוני מונח אצלהאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף סז ע"ג
קו ע"א43 הוציאה יראתה מתוך חיקה ואמרה לו עבוד לזהאבן פינה עמ' 18
קו ע"א43 הוציאה יראתהדרשות ר"י מסלוצק עמ' קצא
קו ע"א43 כיוון ששתה בער בו אמר לה השמעי לי מוציאה לו דמות פעוראילת השחר (טייב) דף י ע"א
קו ע"א43 כשתקף יצרו עליו א"ל השמעי לי א"ל תשתחוה לפעורקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכא אות ד, דרוש קכו אות ג, דרוש קכז אות ב
קו ע"א44 איני שומעת לך עד שתעבוד ע"זאבן ישפה עמ' 74
קו ע"א44 כלום מבקשים ממך אלא פיעור, והוא אינו יודע וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקצה, תרכב-תרכד
קו ע"א45 בשביל גילוי עריות עבדו עבודה זרה בשטיםצמח דוד (סקאליע) עמ' קצט
קו ע"א45 שאיני מנחתך עד שתכפור בתורת משה רבך, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שעו
קו ע"א46 וישב ישראל בשיטים וכו' שנתעסקו בדברי שטותפרי צדיק שמות אות ה, תרומה אות ח, פ' זכור אות יא
קו ע"א46 וישב ישראל בשיטיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רפח
קו ע"א46 שטים שנתעסקו בדברי שטותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רפד ע"א
קו ע"א47 בשטים שעשו מעשה שטותדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפז
קו ע"א47 בשטים בדברי שטות וכו'ואני תמיד עמך עמ' תיט
קו ע"א47 בשטים וכו' שנתעסקו בדברי שטותבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרח, דברים עמ' מט
קו ע"א47 ותקראנה לעם וכו' שנעשו כולם בעלי קרייןצדקת הצדיק סי' קנו, דובר צדק עמ' 100
קו ע"א47 ערומות פגעו בהןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמח
קו ע"א47 שנתעסקו בדברי שטות, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שעו
קו ע"א47 שעסקו בדברי שטותרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' פא
קו ע"א48 אין רפידים אלא רפיון ידים, וברש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ב
קו ע"א48 ברפידים שרפו ידיהם מן התורהבישורון מלך ח"א עמ' רנו
קו ע"א48 ברפידים על שריפו עצמן מן התורהשלשלת הקודש עמ' תט
קו ע"א48 ברפידים על שרפו ידיהם מן התורהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצא, שצד, תג
קו ע"א48 ברפידים שרפו ידהם מן התורהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 49 עמ' קסג
קו ע"א48 ברפידים שרפו ידיהם מדברי תורהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקנה
קו ע"א48 ברפירים בשביל שריפו עצמן מדברי תורהעבודת עבודה (תשסד) עמ' רפח
קו ע"א48 ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מהתורהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קנד
קו ע"א48 ויחנו ברפידים ברפיון וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תטו
קו ע"א48 ויחנו ברפידיםבית שלום מרדכי עמ' כז, צג
קו ע"א48 וילחם עם ישראל ברפידים ברפיון ידיםמסילות בלבבם - מסילה טו אות טו
קו ע"א48 וילחם עם ישראל ברפידים שריפו ידיהם מן התורהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקפ
קו ע"א48 ויסעו מרפידים שרפו ידיהם מדברי תורהשרגא המאיר על התורה עמ' קפח
קו ע"א48 למה נקרא שמה רפידים שריפו עצמן מן התורהלחמי תודה דף ז ע"א, כז ע"ב, לא ע"ב, קלח ע"א, קע ע"א
קו ע"א48 למה נקרא שמה רפידים שרפו ידיהם מן התורהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויחי עמ' רנא
קו ע"א48 לשון רפידים וכו' מרפיון ידיםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מב ע"א
קו ע"א48 מאי לשון רפידים וכו' ר"י אומר שריפו עצמן מד"תאוצר המאמרים (תשס) עמ' א
קו ע"א48 מאי לשון רפידים וכו' רי"א שריפו עצמן מדברי תורה וכו'נועם אליעזר שמות דף קלו ע"ב, קמג ע"ב
קו ע"א48 מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מד"ת וכו' וברש"יחמודי צבי מועדים עמ' רמב
קו ע"א48 מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מדברי תורה וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שפד
קו ע"א48 מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מדברי תורה וכו'בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' יג
קו ע"א48 מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מדברי תורהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קעד
קו ע"א48 מאי לשון רפידים וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קע
קו ע"א48 מאי לשון רפידים שריפו עצמן מדברי תורהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף עה
קו ע"א48 מאי רפידים ר' יהושע אומר שריפו עצמן מדברי תורה וכו'לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לה
קו ע"א48 ע"י רפיית התורה בא עמלקאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' כא, כה, לד
קו ע"א48 ע"י שרפו ידיהם מהתורה בא עמלק+מטר השמים - עמודי העולם עמ' לד, לו, נו, קו
קו ע"א48 עמלק בא ע"י שרפו ידיהם מדברי תורהחכמת התורה בשלח עמ' תרצב, תרצג, תשא, תשכד
קו ע"א48 עמלק בא על שרפו ידיהם מן התורהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קפז
קו ע"א48 ר"א אומר רפידים וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן קיא
קו ע"א48 רבי אלעזר אומר וכו'טהרת יו"ט ח"י עמ' שפח
קו ע"א48 רפו ידיהם מד"תדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ס
קו ע"א48 רפו ידיהם מדברי תורהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קנה, קסז, רסה, ח"ג עמ' ס
קו ע"א48 רפידים וכו' שריפו עצמן מד"ת וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תצה, תשעג, דברים עמ' תשיב, תשמ, תשדמ-ו
קו ע"א48 רפידים וכו' שריפו עצמן מד"תשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ס
קו ע"א48 רפידים רפו ידיהםבני יששכר ח"א דף קכב ע"א, ח"ב דף קמט ע"ד, קמט ע"ג, קס ע"ג
קו ע"א48 רפידים רפיון ידים שלא עסקו בתורהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שסח
קו ע"א48 רפידים שמה וכו' שריפו עצמן מן דברי תורהפרי צדיק יתרו אות י, ר"ח אדר אות ז, פ' זכור אות י, ר"ח אדר שני אות א, ר"ח סיון אות ה, מסעי אות ב, לט"ו באב אות ו
קו ע"א48 רפידים שמה וכו' שריפו עצמן מן דברי תורהרסיסי לילה סי' ל (עמ' 41), דברי סופרים סי' לב (עמ' 26), צדקת הצדיק סי' קנא
קו ע"א48 רפידים שריפו ידיהם מד"תאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קלט ע"א
קו ע"א48 רפידים שריפו עצמן מדברי תורהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קט, מועדים (תשנט) עמ' מד, רעו
קו ע"א48 רפידים שריפו עצמן מרברי תורהבעקבות משה שמות עמ' רנה, שפז
קו ע"א48 רפידים שרפו ידיהם מדברי תורהאמרי נועם (מועדים) סי' לח לשבועות [מבן המחבר], סי' יב לפורים [מבן המחבר]
קו ע"א48 רפידים שרפו ידיהם מדברי תורהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ה, ח
קו ע"א48 רפידים שרפו ידיהם מדברי תורהעטרת ישועה (תשסד) אות כב להגדה ש"פ, אות לט לשבועות, אות ג לעיו"כ בשעת כל נדרי, אות ב ליום א דסוכות, אות א לתצוה פרשת זכור, אות א לפורים
קו ע"א48 רפידים שרפו ידיהם מן התורהבני יששכר ח"ב דף קנט ע"ג
קו ע"א48 רפידים שרפו ידיהם מן התורהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קלב
קו ע"א48 רפידים שרפו ידיהם מן התורהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קמ
קו ע"א48 רפידים שרפו ידיהם מן התורהקשוטי כלה חי"א אות קלד
קו ע"א48 רפידים שרפו ידיהםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכז
קו ע"א48 שריפו ידיהם מדברי תורהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' פח
קו ע"א48 שריפו ידיהם מן התורהציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' לז
קו ע"א48 שריפו עצמן מדברי תורהדברי ברוך ח"ב סי' ז אות ה, סי' לא אות יב
קו ע"א48 שריפו עצמן מדברי תורהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 146
קו ע"א48 שריפו עצמןמורשה - שיחות למועדים עמ' רפ, רפא
קו ע"א48 שרפו ידיהם מן התורהמרפא לשון עמ' שטז
קו ע"א48 שרפו ידיהם מדברי תורהעבודת יצחק בראשית עמ' יז
קו ע"א48 שרפו ידיהם מן התורהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ז
קו ע"א48 שרפו ידיהם מן התורהמצווה ועושה ח"א עמ' סג
קו ע"א48 שרפו עצמן מד"ת לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שעז
קו ע"א49 וישב הוא לשון צערגור אריה ויקרא פי"ב הערה 40
קו ע"א49 וישב לשון צערבית שלום מרדכי עמ' מג
קו ע"א49 כ"מ שנאמר וישב אינו אלא לשון צערדרשות שבט הלוי עמ' קצה
קו ע"א49 כ"מ שנאמר וישב אינו אלא לשון צערדרך חיים (תשלה) עמ' קצח
קו ע"א49 כל וישב אינו אלא צעראור חדש (הרטמן) פ"ה אות 182, פ"א אות 948, הקדמה אות 143, 146
קו ע"א49 כל מקום שנאמר וישבנתיבות עולם ח"ב עמ' רטז
קו ע"א49 כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צעראור חדש (הרטמן) פ"ה אות 182, 180
קו ע"א49 כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער וישב ישראל בשיטים וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שמג
קו ע"א49 כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער וכו'לקט אמרים (שכטר) עמ' לו
קו ע"א49 כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רפב
קו ע"א49 כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צערבאר שרים בראשית פ' ויחי דרוש א אות ג
קו ע"א49 כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צערדעת שבת עמ' צט
קו ע"א49 כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צערמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקפג
קו ע"א49 כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צערקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 16 (סי' צד)
קו ע"א49 כל מקום שנאמר וישבאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכד
קו ע"א49 מרפיון ידים שריפו ידיהם מן התורהסדורו של שבת דף קלב ע"א
קו ע"א51 וישב ישראל בארץ גשן ויקרבו ימי ישראל למותרנת יצחק - פרק חלק עמ' שעז
קו ע"א53 ואת מלכי מדין הרגו על חלליהםילקוט הגרשוני ח"ב
קו ע"א54 בלעם הלך למדין ליקח שכר כ"ד אלף שהפיל מישראלקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות יב, דרוש קכ אות ד
קו ע"א54 היינו דאמרי אינשי גמלא אזלא למיבעי קרני אורני רהוו ליה גזיזן מיניהשל"ה (תשנז) פרשת שמיני אות ו בהגה"ה, עקב אות יח
קו ע"א54 היינו דאמרי אינשי גמלא אזלא למיבעי קרני וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קמח, קסד
קו ע"א54 שהלך ליטול שכר עשרים וארבעה אלף וכו' ואת בלעם בן בעור הקוסםרנת יצחק - פרק חלק עמ' שעח
קו ע"א54 שהלך ליטול שכר עשרים וארבעה אלף שהפיל מישראלישמרו דעת עמ' רמג
קו ע"א55 אמרו אינשי גמלא אזלי למיבעי קרנא אודנא דהוו ליה גזיזין מיניהלקט אמרים (שכטר) עמ' טו
קו ע"א55 בלעם - האם קוסם היה או נביא א"ר יוחנן נביא ולבסוף קוסםמאמרי שלמה ח"א עמ' נו, קעו
קו ע"א55 בלעם בתחילה היה קוסם ולכבוד ישראל נהיה נביא ואח"כ חזר להיות קוסםדרך ה' השלם עמ' רט - דרך לחיים
קו ע"א55 גמלא אזלא למבעי קרניקסת הסופר (תשעו) עמ' קפט
קו ע"א55 גמלא אזלא למיבעי קרנא וכו'שמחת הנפש עמ' פג
קו ע"א55 גמלא אזלא למיבעי קרנא וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' קסג
קו ע"א55 גמלא אזלא למיבעי קרנאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שעז
קו ע"א55 גמלא אזלא למיבעי קרני אודני דהוו ליהישראל קדושים עמ' 34, דובר צדק עמ' 41, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 53 (סי' נח), 56 (סי' סב)
קו ע"א55 גמלא אזלא למיבעי קרניאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רי
קו ע"א55 גמלא דאזל למבעי קרנאכרם פתחיה גפן יג שריג ג
קו ע"א55 הגמל ביקש קרניםפירוש מן על פרקי אבות עמ' שלו
קו ע"א55 ואת בלעם בן בעור הקוסםילקוט הגרשוני ח"ב
קו ע"א55 ואת בלעם בן בעור וכו'טוב טעם שמות עמ' רפט
קו ע"א55 ואת בלעם וכו' בתחלה נביא ולבסוף קוסםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קלז, קנו
קו ע"א56 בתחילה נביא ולבסוף קוסםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1263
קו ע"א56 בתחילה נביא ולבסוף קוסםלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 160
קו ע"א56 בתחילה נביא ולבסוף קוסםמשנת חיים במדבר עמ' תה
קו ע"א56 היינו דאמרי אינשי מסגני ושילטי הואי אייזן לגברי נגריאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קלז
קו ע"א רש"י ד"ה אינודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קלא
קו ע"ב02 שקיימו בו ד' מיתות בי"ד, וברש"י ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שעט
קו ע"ב05 אנשי דמים ומרמה על בלעםאברהם את ידו ח"א דף מג ע"ב
קו ע"ב06 בלעם בן שלשים ושלש היה במותודרך חיים (תשלה) עמ' תרכב
קו ע"ב06 בלעם חי ג"ל שניםישמח חיים (תשסה) מע' נ אות לט
קו ע"ב06 לא יחצו ימיהם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ק
קו ע"ב07 לדידי חזי לי פנקסיה דבלעם וכו' קטיל יתיה פנחס ליסטאהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תס
קו ע"ב07 לדידי חזי לי פנקסיה דבלעםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אחרי ה
קו ע"ב07 לדידי חזי לי פנקסיה דבלעםילקוט הגרשוני ח"ב
קו ע"ב08 בפינקסא דבלעם דהוי בן ל"ג שנה כשנהרגנזר הקדש ח"ב עמ' תקפט
קו ע"ב08 בר תלתין ותלת וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' כ
קו ע"ב08 בר תלתין ותלת שנין בלעם וכו' לסטאהפרי צדיק תצוה אות יב
קו ע"ב08 בר תלתין ותלת שנין בלעם וכו' לסטאהרסיסי לילה סי' מד (עמ' 86), תקנת השבין סי' י (עמ' 96)
קו ע"ב08 בר תלתין ותלת שנין בלעם חגירא כד קטיל יתיה פנחסאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קעד
קו ע"ב09 בלעם חגיראהכתב והקבלה בראשית פכ"ב פסוק כא
קו ע"ב09 בלעם חגירארנת יצחק - פרק חלק עמ' שפ
קו ע"ב09 כד קטיל יתיה פינחס ליסטאהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קסט
קו ע"ב11 בכלהו לא תפיש ותדרוש בר מבלעםידו בכל סי' תתקל, ודף קסא ע"ג
קו ע"ב11 יש לדרוש על בלעם לגנאימבוא התלמוד פ"כ עמ' שכג
קו ע"ב11 לבר מבלעם הרשע דכמה דמשכחת ביה דרוש ביהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קסה
קו ע"ב13 דואג האדומימבשרת ציון ח"ב עמ' צד
קו ע"ב14 בתחילה יושב הקב"ה ודואג שמא יצא זה לתרבות רעה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רסו, רסז, רעג
קו ע"ב14 בתחילה יושב הקב"ה ודואג שמא יצא זה לתרבות רעה וכו'צל הכסף (פריד תשסג) עמ' קיז
קו ע"ב15 לאחר שיצא אמר ווי שיצא זהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שצד
קו ע"ב18 א"ל הקב"ה לדואג לא גבור בתורה אתה וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שצד
קו ע"ב18 א"ל הקב"ה לדואג לא גבור בתורה אתהרנת יצחק - פרק חלק עמ' שפ
קו ע"ב18 אמר לו הקב"ה לדואג וכו' מה תתהלל ברעהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' ערב
קו ע"ב18 אמר לו הקב"ה לדואג לא גבור בתורה אתה וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קעא
קו ע"ב18 הקב"ה אמר לדואג גיבור בתורה אתהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעא
קו ע"ב18 הקב"ה קרא לדואג גיבור בתורהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלו
קו ע"ב19 אם הוא רשע מה בצע בתורתו, ודואג ואחיתופל יוכיחוערבי נחל (תשסד) עמ' רס
קו ע"ב19 דואג היה גדול בתורהפירוש המכבי שמואל עמ' קיז
קו ע"ב19 לא גבור בתורה אתה מה תתהלל ברעהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לה, עא
קו ע"ב19 לא גבור בתורה אתהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' לג-לד, קצא
קו ע"ב21 ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקירנת יצחק - פרק חלק עמ' שפב
קו ע"ב21 ולרשע אמר אלקיםלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' פא
קו ע"ב21 מאי דכתיב ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חוקימתנת חיים - קנינים עמ' קצב
קו ע"ב22 א"ל הקב"ה לדואג כשאתה מגיע וכו' אין תורתו של דואג אלא מן השפה ולחוץראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות יט
קו ע"ב22 אמר לו הקב"ה לדואג וכו' כשאתה מגיע לפרשת מרצחים ופרשת מספרי לשון הרע, מה אתה דורש בהמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' לו
קו ע"ב23 כשאתה מגיע לפרשת לשה"ר וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קמט
קו ע"ב23 כתיב דואג וכתיב דוייג וכו' לאחר שיצא אמר ווי שיצא זהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סה, קלו, ריב, רצ
קו ע"ב23 כתיב דואג וכתיב דוייג וכו' לאחר שיצא אמר ווי שיצא זהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 296
קו ע"ב24 דואג האדומי כיון שסיפר לה"ר לא עמדה לו חכמתו ולא הגנה עליו תורתואורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמג
קו ע"ב24 מפני מה נעשה תורתו של דואג דופי מפני שסיפר לשון הרעכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' כה
קו ע"ב25 א"ר אמי אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ וכו' הקב"ה ליבא בעילב אביגדור עמ' לב
קו ע"ב25 אמר ר' אמי אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץבעקבות משה שמות עמ' שעא
קו ע"ב25 ותשא בריתי עלי פיך ולא בלבךתורת אביגדור ח"ב עמ' קל
קו ע"ב25 ותשא בריתי עלי פיך - משפה ולחוץלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קנז
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ וכו'ראשית דעת (קורח) סי' טז
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץאבן יהושע עמ' 16
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ב
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רסז
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץאות זכרון דף א ע"א
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץאמרי אש (טאוב) עמ' תקפט
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץבמי התורה עמ' לו
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץהר יראה - חסד חיים מאמר א
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שסא
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קי
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קיב
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץס' החיים (תשנג) עמ' קג
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץספר החיים (תשנג) עמ' קג
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קצא
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץפרי צדיק וארא אות ד, פקודי אות ד, מצורע אות ה
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץצפנת פענח (תשסו) עמ' רד
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץרסיסי לילה סי' יב (עמ' 13), תקנת השבין סי' יד (עמ' 113), דברי סופרים סי' טו (עמ' 12), יט (עמ' 15), לח (עמ' 36), ישראל קדושים עמ' 9, צדקת הצדיק סי' קלג, קמח, קפג, רכה, רכט, *רלד-רלה, לקוטי מאמרים עמ' 114, דובר צדק עמ' 105, 127
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץשבט מוסר עמ' לח
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' נט
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץשרגא המאיר מועדים עמ' קס, שמו
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץתורת מנחם חלק לג עמ' 425, חלק לד עמ' 137
קו ע"ב26 אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ריד, שמות עמ' קלו, תצג, במדבר עמ' שצ, דברים עמ' יט, קס, קצה, שג, תעד, תתצד, תתרכב, יהושע-שמואל עמ' שצג
קו ע"ב26 דואג ואחיתופל תורתן משפה ולחוץפרדס המלך (תשסט) אות תרל
קו ע"ב26 היו לומדים מן השפה ולחוץדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ערב
קו ע"ב26 כל תורתו של דואג אינה אלא מהשפה ולחוץרנת יצחק - פרק חלק עמ' שפב
קו ע"ב26 תורתו היתה מן השפה ולחוץשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 296
קו ע"ב26 תורתו של דואג אינו אלא מן השפה ולחוץרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נא
קו ע"ב26 תורתו של דואג אינו אלא משפה ולחוץאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעח
קו ע"ב26 תורתו של דואג היה מן השפה ולחוץלחמי תודה פתיחה דף ח ע"ב
קו ע"ב26 תורתו של דואג היתה מן השפה ולחוץמי מרום ח"י עמ' קלו
קו ע"ב26 תורתו של דואג וכו' משפה ולחוץפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' תלט
קו ע"ב26 תורתו של דואג מן השפה ולחוץאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס יג
קו ע"ב26 תורתו של דואג מן השפה ולחוץויגד יעקב עמ' צב
קו ע"ב26 תורתו של דואג מן השפה ולחוץלקט שיחות מוסר ח"א עמ' כב, קא
קו ע"ב26 תורתו של דואג מן השפה ולחוץמרפא לשון עמ' עד, רפב
קו ע"ב26 תורתו של דואג מן השפה ולחוץצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שעח, תשס
קו ע"ב26 תורתו של דואג מן השפה ולחוץשערי הישיבה ח"א עמ' ש
קו ע"ב26 תורתו של דואג משפה ולחוץאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קלח
קו ע"ב26 תורתו של דואג משפה ולחוץאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רס ע"ב
קו ע"ב26 תורתו של דואג משפה ולחוץאור הרעיון עמ' עד
קו ע"ב26 תורתו של דואג משפה ולחוץאורות ונתיבות ח"ב שער ה פרק א אות נו
קו ע"ב26 תורתו של דואג משפה ולחוץאורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות יג
קו ע"ב26 תורתו של דואג משפה ולחוץתורת יחיאל דברים עמ' שכב
קו ע"ב26 תורתו של דואגתורת יחיאל בראשית עמ' ב, מו
קו ע"ב27 מאי דכתיב וכו' בתחילה ייראו ולבסוף ישחקואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רסח
קו ע"ב27 מה תתהללמורשה - שיחות למועדים עמ' קפד
קו ע"ב29 וא"ר יצחק מ"ד חיל בלע וכו' ימות דואגימלא פי תהלתך ח"ב עמ' מד
קו ע"ב29 חיל בלע ויקיאנוברכת מועדיך לחיים ח"א דף עב ע"א [רנו ע"א ד"ה ונראה]
קו ע"ב30 אמר דוד לפני הקב"ה ימות דואג אמר לו וכו'שמן ראש (שאקי) דף נא ע"ג
קו ע"ב30 אמר דוד לפני הקב"ה ימות דואגנזר הקדש ח"ב עמ' קמח
קו ע"ב30 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע ימות דואג א"ל חיל בלע ויקיאנו וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רסג
קו ע"ב30 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע ימות דואג וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שצד
קו ע"ב30 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע ימות דואגנתיבות יצחק ח"ג עמ' רלא
קו ע"ב31 אמר לו חיל בלע ויקיאנו אמר לפניו מבטנו יורישנו אלאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רסט
קו ע"ב31 אמר לו חיל בלע ויקיאנו, ורש"י ומהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שפג
קו ע"ב32 אמר לפניו מבטנו יורישנו א-ל, ורש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' שפד
קו ע"ב33 אמר הקב"ה לדוד האביאהו לדואג לעוה"בתורת יחיאל דברים עמ' צט
קו ע"ב33 אמר הקב"ה לדוד ניתי דואג לעלמא דאתי אמר לפניו גם אל יתצך לנצחצמח דוד (סקאליע) עמ' נד
קו ע"ב33 אמר הקב"ה לדוד ניתי דואג לעלמא דאתי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' עדר
קו ע"ב33 גם אל יתצך לנצח - שלא לומר הלכה בשם דואגבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 803, 992
קו ע"ב33 דואג האדומי אביר הרועים אין לו חלק לעוה"ב כי היה בעל לשון הרעלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' לז
קו ע"ב33 ניתי דואג לעלמא דאתי אמר לפניו גם אל יתצך לנצחצדקת הצדיק סי' קמח
קו ע"ב34 לא ייאמר הלכה בשם דואגנתיבות עולם ח"א עמ' לח, ס
קו ע"ב34 קילל דוד את דואג שלא יאמרו שמועה מפיונזר הקדש ח"א עמ' כה
קו ע"ב34 שלא יאמרו שמועה משמוישא מדברותיך - מגילה עמ' רעג
קו ע"ב36 איה סופר איה שוקל איה סופר את המגדלים וכו', ורש"יהר יראה - חסד חיים מאמר א
קו ע"ב36 איה סופר את המגדלים איה שוקל כל אותיות שבתורהבעקבות משה שמות עמ' תטז
קו ע"ב36 איה סופר את המגדליםצמח דוד (סקאליע) עמ' תפה
קו ע"ב36 איה סופר כל אותיות שבתורה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שצב
קו ע"ב36 איה סופר כל אותיות שבתורההתרגשות הלב (תשסט) עמ' קסב
קו ע"ב36 איה סופר שהיו סופרין כל אותיות שבתורהאמרי נועם (מועדים) סי' כה לשבועות
קו ע"ב36 איה סופר כל אותיות שבתורה וכו' שלש מאות הלכות פסוקות במגדל הפורח באויראור מאיר ח"ב עמ' רטו
קו ע"ב36 סופר כל אותיות שבתורהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שפא
קו ע"ב37 איה סופר את המגדלים שהיה סופר שלש מאות הלכות פסוקות במגדל הפורח באוירראשית דעת (קורח) סי' טז
קו ע"ב37 אמרו ש' הלכות פסוקות ות' בעיות במגדל הפורח באוירנזר הקדש ח"א עמ' כה
קו ע"ב37 במגדל הפורח באויר (וברש"י)ס' החיים (תשנג) עמ' לג
קו ע"ב37 במגדל הפורח באוירטוב טעם ויקרא עמ' קלח
קו ע"ב37 דואג שונה שלוש מאות הלכות במגדל הפורח באוויראות זכרון דף א ע"ב
קו ע"ב37 מגדל הפורח באויראורות התורה ו ז
קו ע"ב37 מגדל הפורח באוירמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' כו
קו ע"ב37 מגדל הפורח באוירנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קפו
קו ע"ב37 מגדל הפורח באוירפנקסי הראי"ה ח"א עמ' סה
קו ע"ב37 ש' הלכותמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
קו ע"ב37 שהיה סופר שלש מאות הלכות פסוקות במגדל הפורח באויר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רסח
קו ע"ב37 שהיה סופר שלש מאות הלכות פסוקות במגדל הפורח באוירמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קי
קו ע"ב37 שהיה סופר שלש מאות הלכות פסוקות במגדל הפורח באויר+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קו
קו ע"ב37 שונין שלש מאות הלכות וכו', וכרש"ימחשבת מוסר ח"ב עמ' נט, קסז
קו ע"ב37 שלש מאות הלכות פסוקות במגדל הפורח באוירנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לט ע"ד
קו ע"ב37 שלש מאות הלכות פסוקות במגדל הפורח באוירתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצז הערה 33
קו ע"ב38 ארבע מאה בעיי בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באוויראור הצבי עמ' 238
קו ע"ב38 ארבע מאה בעיי בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר ולא איפשט לחו חד וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רלג
קו ע"ב38 ארבע מאה בעיי בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באוירבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ריד, שמות עמ' שעא, דברים עמ' תתצג, תתרכב
קו ע"ב38 ארבע מאה בעיי בעו דואג ואחיתופל וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רסט
קו ע"ב38 ארבע מאה בעיי בעי דואג ואחיתופל וכו' הקב"ה ליבא בעי, דכתיב וה' יראה ללבבראשית דעת (קורח) סי' א, טז, לא
קו ע"ב38 ארבע מאות בעיי במגדל פורח באוירמאיר נתיבות ח"ב עמ' רסג
קו ע"ב38 ארבע מאות שאלות של דואג במגדל הפורח באוירדובר צדק עמ' 140
קו ע"ב38 ארבע מאות שאלות של דואג במגדל הפורח באוירפרי צדיק וישלח אות י, מצורע אות ז
קו ע"ב38 ד' מאות בעיי בעי דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויראור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעז
קו ע"ב39 אמר רבא וכו' ואנן קא מתנינן בעוקצין תלת סרי מתיבתא ורב יהודה שליף וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' נט
קו ע"ב39 אמר רבא רבותא למבעי בעיי וכו'לב דוד (תשסט) עמ' נד, צז
קו ע"ב39 בשני דר"י כולהו תנאי בנזיקיןרוח חיים (חיד"א) עמ' כט
קו ע"ב39 בשני דר"י כולי תנויי בנזיקיןרנת יצחק - פרק חלק עמ' שפה
קו ע"ב39 רבותא למבעי בעי בשני דרב יהודההמאור הגדול (גר"א) עמ' רלב
קו ע"ב39 רבותא למבעי בעיי, ורש"י - וללמוד תורה רחמנא לבא בעי כו' כל הגמ' שלהן לא הוה אלא בסדר נזיקין שלא היו מרבין כל כךבאמונה שלמה עמ' ריא
קו ע"ב39 רבותא למיבעי בעייישראל קדושים עמ' 123, דברי חלומות סי' כג (עמ' 194), לקוטי מאמרים עמ' 91, צדקת הצדיק סי' קלב, קצט, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 47), י (עמ' 137), דובר צדק עמ' 40, 43, 64, 67, 71, 105, 122, 134, 164, קדושת השבת סי' ג (עמ' 14), שיחת מלאכי השרת עמ' 31, 63, לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 242, 244
קו ע"ב39 רבותא למבעי בעיי וכו' ליבא בעיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרנ
קו ע"ב41 ואנן קא מתנינן בעוקצין תלת סרי מתיבתאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' מו
קו ע"ב41 ור' יהודה שליף מסאני ואתא מיטרא וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' שכד
קו ע"ב41 ורב יהודה שליף מסאני ואתא מטרא ואנן צוחינן וליכא דמשגח בןמצווה ועושה ח"א עמ' רסא
קו ע"ב41 רב יהודה כי שליף מסאני אתי מטראבנין שאול עמ' מד
קו ע"ב41 רב יהודה שליף מסאני ואתא מטרא ואנן צוחינן וליכא דמשגח בן אלא הקב"ה ליבא בעי וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק א אות א, ז
קו ע"ב42 אלא הקב"ה ליבא בעיבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ריד, שמות עמ' קלו, תשסה, דברים עמ' תתצג-תתצד, תתרכב, יהושע-שמואל עמ' שס
קו ע"ב42 אלא הקב"ה ליבא בעימדבר קדמות (תשסח) עמ' קד
קו ע"ב42 אלא הקב"ה ליבא בעינתיב מצותיך (תשסח) עמ' כב, קיב
קו ע"ב42 אלא הקב"ה ליבא בעי דכתיב וה' יראה ללבבשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תיח
קו ע"ב42 אנן צוחינן וליכא דמשגח בן אלא הקב"ה ליבא בעי, וברש"יצל הכסף (פריד תשסג) עמ' נד*
קו ע"ב42 הקב"ה לבא בעילב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קכח, קלז, רי, ש, שמות עמ' כט, נא, קלה, ויקרא-דברים עמ' קכח, רט, שמב
קו ע"ב42 הקב"ה לבא בעילקוטי דיבורים עמ' 1141
קו ע"ב42 הקב"ה לבא בעישפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שנה
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעי דכתיב וה' יראה ללבבדעת תורה במדבר עמ' צו, רכ
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעי דכתיב וה' יראה ללבברנת יצחק - פרק חלק עמ' שפה
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעי וכו'שפתי חיים ח"ב עמ' לד, ח"ג עמ' רעח
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעיאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' פד
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעיאור הרעיון עמ' עד
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעיאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רנב, רפז, רצה
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעיאש דת (אסאד) עמ' רמו, שב, שה, שסח
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעיברכת טוב עמ' שעג, תא
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעידברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכט
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעידעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' יד
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעידעת שבת עמ' עדר
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעידרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות נא, ח"ד פ"ה אות ז
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעידרשות הצל"ח השלם עמ' רא, רג, רצז
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעיהתרגשות הלב (תשסח) עמ' יח, כד, נז, נט, ס
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעיהתרגשות הלב (תשסט) עמ' טז, כ, מה, מו
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעיזאת זכרון (תשנב) אות צז, פח
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעיחכמה ומוסר ח"א עמ' רפד
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעיחכמה ומוסר ח"ב עמ' פד, קנ
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעיכתר שם טוב (תשסד) - צוואה
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעילקוטי שיחות חי"א עמ' 265, ח"כ עמ' 352
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעימכתב מאליהו ח"ג עמ' 127
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעימסילות בלבבם - מסילה ה אות לח
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעימסילת ישרים עמ' תקז
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעימפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קיט, פניני חסידות וירא ג
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעינועם אליעזר בראשית עמ' א ע"א
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעיעמוד הימיני (קלינמן) עמ' צג, צו
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעיצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' א, יז
קו ע"ב42 הקב"ה ליבא בעישל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות ט
קו ע"ב42 קוב"ה ליבא בעידרכי החיים ח"א עמ' שלט
קו ע"ב42 קודשא בריך הוא ליבא בעיפרי צדיק וירא אות א, י, חנוכה אות כה, בשלח אות יג, יתרו אות י, פ' שקלים אות ה, תרומה אות ב, פ' החודש אות ט, פקודי אות ג, פסח אות ד, תזריע אות יא, מצורע אות ט, אמור אות ד, בחוקותי אות ד, ר"ח סיון אות ג, שלח אות א, ב, ר"ח תמוז אות ג, ואתחנן אות ה, ר"ח אלול אות ג, נצבים אות יז
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעי, ורש"יתורת מנחם חלק לד עמ' 99
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ג אות כד
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' יב
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיבארות המים (תשסט) עמ' תלד
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיבינה לעתים (תשנד) דרוש ה עמ' מ, דרוש מ עמ' רנג, דרוש מו עמ' רצו
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויצא מאמר ח
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיברכת דוד עמ' קכט
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיבת עין (תשסז) עמ' רעד, שנד
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעידעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קצח
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיהדרת אליהו דרוש ב סי' ה ד"ה אמנם
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיבארות המים (תשסב) עמ' קנה
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיזרע קודש - מועדים עמ' רצג
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיכד הקמח (מישור) עמ' שלא
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' כד, סג, קעז
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעילב אביגדור עמ' פה
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעילב אליהו (תשלב) עמ' לה
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' לה
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מג
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעימגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' סג, קכא
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעי+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קצח
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעינחלה לישראל (תשעא) עמ' קסג, קצב
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעינפש החיים (תשמג) עמ' 113
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעינר ישראל חלק ג דף א
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיס' העיקרים (מישור) עמ' שצח
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיעת לעשות חלק ב כלל ד שאלה כג
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רנט
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעירב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' סב
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעישערי אורה (מילר) ח"א עמ' יא
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעישפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקסה
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיתורת אביגדור ח"א עמ' מד, סט
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעיתפארת צבי שמות עמ' רלב, תב, תמה
קו ע"ב42 רחמנא לבא בעי, רש"יקשוטי כלה (תשסג) עמ' עט
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעי, ורש"י ד"ה רבותאפחד יצחק - ראש השנה מאמר ה
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעי, ורש"ימחשבת מוסר ח"ב עמ' פב
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיאגרא דכלה ח"ב עמ' רכו
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיאור יהל ח"א עמ' יד
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' כ, שא
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיבית שלום מרדכי עמ' קיג
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיבשבילי אמונה ח"א עמ' קסט
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיטהרת יו"ט ח"ח עמ' קנב
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיירים (רמח"ל) פ' קע; אגרות רמח"ל (גינצבורג) פ' קיב; אוצרות רמח"ל (פרידלנדר) פ' שכח
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 189
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 2, 82
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעילקט שיחות מוסר ח"א עמ' לז
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 341
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעימאיר נתיבות ח"ב עמ' נג
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעימבשר טוב - חנוכה עמ' שכג
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעימדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קמג, קנה, רמט
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעינטריקן (תשעד) עמ' קסה, קעח, קצו
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיעירין קדישין השלם עמ' קכב
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיערבי נחל (תשסד) עמ' תתקעב
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קה, רצא, שט
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעישפע טוב (טייטלבוים) עמ' קסה
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תיב, תלז
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיתפארת צבי במדבר עמ' פח
קו ע"ב42 רחמנא ליבא בעיתפארת צבי ויקרא עמ' נ, רנח
קו ע"ב43 א"ר משרשיאמורשה - שיחות למועדים עמ' קפג
קו ע"ב43 דואג ואחיתופל לא הוו סברי שמעתא וכו' אליבא דהלכתארוח נכון עמ' סו
קו ע"ב43 דואג ואחיתופל לא הוי סברי שמעתאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' לח
קו ע"ב43 דואג ואחיתופל לא סברי שמעתאאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעח
קו ע"ב44 אוקמי שמעתתא אליבא דהלכתאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קפ
קו ע"ב44 דואג ואחיתופל דהוו סברי גמרא ועם כל זה לא עלתה להם להסתייע מן השמים וכו'דברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכה
קו ע"ב44 דואג ואחיתופל וכו' לא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתא (ורש"י - שלא זכו לקבוע הלכה כמותן)תורת מנחם ח"ו עמ' 69
קו ע"ב44 דואג ואחיתופל לא הוו מסקי שמעתתייהו אליבא דהלכתא וכו'נזר הקדש ח"א עמ' כה
קו ע"ב44 דואג ואחיתופל לא הוו סברו שמעתתא אליבא דהלכתאאודה ה' דף י ע"א
קו ע"ב44 דואג ואחיתופל לא הוי מסקי שמעתתא אליבא דהלכתאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ט
קו ע"ב44 דואג ואחיתופל לא סלקא להו שמעתתא אליבא דהלכתאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' לז
קו ע"ב44 דלא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלבתא דכתיב סוד ה' ליראיואוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קצז
קו ע"ב44 דלא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתארנת יצחק - פרק חלק עמ' שפו
קו ע"ב44 לא הוה סלקא להו שמעתתא אליבא דהלכתאאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 568
קו ע"ב44 לא סלקא להו שמעתתא אלבא דהלכתאעטרת חן ח"ב עמ' רסז {כי לא למדו תורה לשמה}
קו ע"ב44 לא סלקא שמעתא אליבא דהלכתאאהל משה (וינברג) בהקדמה
קו ע"ב44 לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתאעיניים למשפט קידושין בהקדמה
קו ע"ב45 לא מת דואג האדומי עד ששכח תלמודו שנאמר "הוא למות באין מוסר"שירי משכיל כלל א פרט ה (שי"ח)
קו ע"ב45 לא מת דואג עד ששכח תלמודו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רסו
קו ע"ב45 לא מת דואג עד ששכח תלמודואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קעו
קו ע"ב45 לא מת דואג עד ששכח תלמודוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קנו
קו ע"ב45 לא מת דואג עד ששכח תלמודוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קיג, קסב
קו ע"ב45 לא מת דואג עד ששכח תלמודולב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצד, שמות עמ' קפ
קו ע"ב45 לא מת דואג עד ששכח תלמודומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קי
קו ע"ב45 סוד ה' ליראיומשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרנו
קו ע"ב46 לא מת דואג עד שנצטרעעמוד הימיני (קלינמן) עמ' לז
קו ע"ב46 רב אמר נצטרע שנא' הצמתה כל זונה ממך, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שפו
קו ע"ב47 שלושה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג אחד ששכח תלמודו וכ'אמונה ודעת דף עד ע"ב
קו ע"ב47 שלושה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואגאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 203
קו ע"ב47 שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לדואגס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות יז
קו ע"ב47 שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לדואגספר המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות יז
קו ע"ב47 שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג וכו' ואחד שפיזר עפרו בבתי כנסיות ובבתי מדרשותאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רעג
קו ע"ב47 שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג אחד ששכח תלמודו וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רנח
קו ע"ב48 אחד ששיכח תלמודובאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שצד
קו ע"ב48 וא' ששרף נשמתו וא' שפזר אפרו בבתי כנסיות ובבתי מדרשותרנת יצחק - פרק חלק עמ' שפז
קו ע"ב49 דואג ואחיתופל לא ראו זה את זה וכו' כל שנותיו של דואג לא היו אלא שלשים וארבע ושל אחיתופל אינן אלא שלשים ושלשאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רעו
קו ע"ב49 דואג ואחיתופל לא ראו זה את זהנזר הקדש ח"ב עמ' לה
קו ע"ב50 אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם קאי על דואגלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שסז, שעא
קו ע"ב50 כל שנותיו של דואג אינם אלא ל"דאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעח
קו ע"ב51 בתחילה קראו דוד לאחיתופל רבו ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעיפרי צדיק תרומה אות יב, מטות אות יד
קו ע"ב51 בתחילה קראו דוד לאחיתופל רבו ולבסוף קראו חבירו ולבסוף קראופרי צדיק מצורע אות ה
קו ע"ב51 בתחלה קרא דוד לאחיתופל רבו ולבסוף קראו חבירו ולבסוף קראו תלמידואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רעז
קו ע"ב51 בתחלה קרא דוד לאחיתופל רבו שנאמר ואתה אנוש כערבי אלופיצמח דוד (סקאליע) עמ' תפו
קו ע"ב51 דוד למד תורה מאחיתופל וכו' קראו תלמידואמרי רבי שפטיה עמ' כט
קו ע"ב51 ושל אחיתופל אינן אלא שלושים ושלושאור הצבי עמ' 256
קו ע"ב חידושי אגדות מהר"ל - לפי גודל חכמתו היה חפץ הש"י שלא יהיה רשע וכו' כי [היה לו] מעלה עליונה, וזהו הפסד נקראשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 296
קו ע"ב רמ"ה - כל תלמוד שלהן הי' כסדר נזיקין שלנורנת יצחק תענית עמ' קצג
קו ע"ב רש"י - אות ל' גגה פורח באויררסיסי לילה סי' לט (עמ' 70), מחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 91), דובר צדק עמ' 142
קז ע"א01 אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל יביא אדם עצמו וכו' אמר אינהו מינסו לי ואת לא מינסית לימחזה עינים (לוויטאן) עמ' רח
קז ע"א01 אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קכט
קז ע"א01 אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשלבן מלך - חכמה ומוסר עמ' קצא
קז ע"א01 אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןמחזה עינים (לוויטאן) עמ' עח
קז ע"א01 אר"י אמר רב לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שהרי דוד מלך ישראל וכו'בעקבות משה שמות עמ' רצב
קז ע"א02 אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שהרי דוד הביא עצמו לידי נסיון ונכשלרנת יצחק - פרק חלק עמ' שפח
קז ע"א02 אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שהרי דודישראל קדושים עמ' 52, תקנת השבין סי' *טו (עמ' 78-77), י (עמ' 84), רסיסי לילה סי' לח (עמ' 67), דברי סופרים סי' ז (עמ' 6), דובר צדק עמ' 128, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 58), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 49 (סי' נב)
קז ע"א02 אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שהרי דודפרי צדיק תצוה אות ב
קז ע"א02 אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תעו
קז ע"א02 אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןכתב סופר - דרשות עמ' עב
קז ע"א02 אל יביא האדם את עצמו לירי נסיוןמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קט
קז ע"א02 לעולם אל יביא אדם א"ע לידי נסיון שהרי דוד הביא א"ע לידי נסיון ונכשלהמוסר והדעת בראשית עמ' קפו
קז ע"א02 לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיוןמדרש האיתמרי דרוש ה דף י ע"א
קז ע"א02 לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 140
קז ע"א02 לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שמא יכשלצמח דוד (סקאליע) עמ' רצג, תקלא
קז ע"א02 לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןדברי חנינא - מזלות עמ' קלג, קלו
קז ע"א02 לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןהר יראה מאמר סז
קז ע"א02 לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןלקוטי שיחות ח"כ עמ' 228, חכ"ו עמ' 91
קז ע"א02 לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצז
קז ע"א02 לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קכד
קז ע"א02 לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלח
קז ע"א02 לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שהרי דור מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשלבעקבות מועדי ה' עמ' 158
קז ע"א02 לעולם אל יביא עצמו לידי נסיוןרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלט
קז ע"א02 לעולם לא יביא אדם עצמו לידי נסיון וכו'תורה בציון עמ' ריא
קז ע"א02 לעולם אל יבוא אדם לידי נסיוןבית שלום מרדכי עמ' עב
קז ע"א03 הביא עצמו לידי נסיון ונכשלתורת מנחם חכ"ה עמ' 86
קז ע"א03 על דוד המלךהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשסד
קז ע"א03 שהרי דוד המלך הביא עצמו לידי ניסיון ונכשלאחרית לאיש שלום דף יט ע"ב
קז ע"א03 שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון ונכשלאור הצבי עמ' 89
קז ע"א03 שהרי דוד מלך ישראל וכו' אמר לפניו רבונו של עולם מפני מה אומרים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' ש
קז ע"א04 אמר לפניו רבש"ע מפני מה אומרים אלוקי אברהם וכו'דרך ה' השלם עמ' שי - דרך לחיים
קז ע"א04 אמר לפניו רבש"ע מפני מה וכו' ואין אומרים אלקי דודדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קפא
קז ע"א04 דוד אמר לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה אומרים אלקי אברהם וכו' ואת לא מינסית לידעת תורה בראשית עמ' רפה, שמות עמ' יג, דברים ח"א עמ' קיז
קז ע"א04 דוד אמר שיהיו אומרים אלקי דודתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצו
קז ע"א04 דוד ביקש למה אומרים אלקי אברהם וכו' ואין אומרים ואלקי דודקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות י, דרוש נז אות ו, דרוש קעב אות ג {לא היה ראוי לאותו מעשה}
קז ע"א04 דוד המלך ביקש שיאמרו אלקי דודאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 208
קז ע"א04 דוד המלך וכו' מפני מה אומרים אלהי אברהם וכו' ואין אומרים אלהי דוד אמר אינהו מינסו ליבאמונה שלמה עמ' צח
קז ע"א04 דוד המלך ע"ה אמר מפני מה אין אומרים אלוקי דודימלא פי תהלתך ח"א עמ' עג
קז ע"א04 דוד התפלל שיהיה שוה לאבות וכו'ספרי המגיד מקאזניץ עמ' קצט
קז ע"א04 למה אומרים אלקי אברהם וכו' ולא אלקי דוד וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שלו
קז ע"א04 מפני מה אומרים אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ואין אומרים אלהי דוד וכו' ואת לא מינסית לימבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפו
קז ע"א04 מפני מה אומרים אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב כו' אינהו מינסו לי כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נה, פח
קז ע"א04 מפני מה אומרים אלוקי אברהם יצחק ויעקב ולא אומרים אלוקי דודאור הצבי עמ' 316
קז ע"א04 מפני מה אומרים אלקי אברהם וכו' וא"א אלקי דודאור זרוע לצדיק עמ' 39, תקנת השבין סי' י (עמ' 88)
קז ע"א04 מפני מה אומרים אלקי אברהם וכו', אינהו מינסו לי וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תמו, שמות עמ' תקצה, דברים עמ' קסד, תתקלז, יהושע-שמואל עמ' תסב
קז ע"א04 מפני מה וכו' אין אומרים אלוקי דודמכתב מאליהו ח"א עמ' 166
קז ע"א04 מפני מה לא אומרים אלקי דודימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קנז
קז ע"א05 דוד היה שקול כאבותדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תנז
קז ע"א06 אין אומרים אלקי דודמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רמב, רנב, רנה, ח"ב עמ' תקמח
קז ע"א06 אינהו מינסו לי ואת לא מינסית לירנת יצחק - פרק חלק עמ' שפח
קז ע"א06 אינהו מינסו לידרך חיים (תשלה) עמ' תקכד
קז ע"א06 אמר אינהו מינסו לי ואת לא מינסית ליאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שפא
קז ע"א06 אמר דוד שיהיו אומרים אלהי דודתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קיט
קז ע"א06 ואין אומרים אלקי דודמה שהיה הוא שיהיה עמ' יג
קז ע"א06 ואין אומרים אלקי דוד, תורת חייםדרשות מהר"ם שיק עמ' שנא
קז ע"א07 א"ל רבש"ע בחנני ונסנירנת יצחק - פרק חלק עמ' שצ
קז ע"א07 אמר דוד לפני רבש"ע נסניגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קמא
קז ע"א07 אמר לפניו רבש"ע בחנני ונסנישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרמה
קז ע"א07 את לא מינסית לימכתב מאליהו ח"א עמ' 166
קז ע"א07 דוד אמר להקב"ה בחנני ה' ונסני וכו' למען תצדק בדברךערבי נחל (תשסד) עמ' תתעא
קז ע"א08 דוד ביקש מהקב"ה שינסה אותו, כפי שהקב"ה ניסה את האבותבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 300
קז ע"א08 דוד ביקש נסיוןאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תכב
קז ע"א08 נענש על בקשה זופחד יצחק - ראש השנה מאמר ז
קז ע"א10 דלדידהו לא הודעתינהו ואילו אנא מודענא לך דמנסינא לך בדבר ערוהרנת יצחק - פרק חלק עמ' שצב
קז ע"א10 לדידהו לא הודעתינהואור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שצא
קז ע"א11 הקב"ה ניסה את דודדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תנח
קז ע"א13 הפך משכבו של לילה למשכבו של יוםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רנא, תמה, תמח
קז ע"א13 הפך משכבו של לילה לשל יוםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רמו
קז ע"א13 שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום, ורש"י ובאר שבערנת יצחק - פרק חלק עמ' שצב
קז ע"א13 שהפך משכבו של לילה למשכבו של יוםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תט
קז ע"א13 שהפך משכבו של לילה למשכבו של יוםס' הזכרון לחתם סופר עמ' עה
קז ע"א13 שהפך משכבו של לילה ליוםיערות דבש ח"ב עמ' קסג
קז ע"א14 נתעלמה ממנו הלכה אבר קטן יש באדם משביעו רעב ומרעיבו שבערב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמד
קז ע"א14 נתעלמה ממנו הלכה אבר יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבעצמח דוד (סקאליע) עמ' תיא
קז ע"א15 אבר אחד יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבערב ייבי (תשסט) ח"א עמ' לג
קז ע"א15 אבר קטן יש באדם כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' שכג
קז ע"א15 אבר קטן יש באדם משביעו רעב וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' תז
קז ע"א15 אבר קטן יש באדם משביעו רעב ומרעיבו שבעברכת טוב עמ' שכו
קז ע"א15 אבר קטן יש באדם משביעו רעב ומרעיבו שבעשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ל
קז ע"א15 אבר קטן יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבעמסילת ישרים עמ' תעו
קז ע"א15 אבר קטן יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבעקדושת עינים (תשעא) פרק ה אות קכב, פרק ז אות ב
קז ע"א15 משביעו רעב מרעיבו שבעדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שטז
קז ע"א15 משביעו רעב מרעיבו שבעלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רעט
קז ע"א15 משביעו רעבמכתב מאליהו ח"א עמ' 40, 46
קז ע"א16 מרעיבו שבע וכו'דעת תורה בראשית עמ' כז, שמות עמ' לח, שכה-שכו, שכח, שלא, דברים ח"א עמ' קכח
קז ע"א18 בת שבע הוה קא חייפא רישא תותי חלתא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תג
קז ע"א19 אתא שטן אידמי ליה כציפרתא וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 63
קז ע"א19 אתא שטן אילמי ליה כציפרתא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תד
קז ע"א19 השטן אדמי ליה כעופאדרך חיים (תשלה) עמ' תשכו
קז ע"א19 חטאו של דוד היה מעשה שטןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנג, תשנד הערה 63
קז ע"א19 ענין בת שבע מעשה שטןתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קמח
קז ע"א19 שטן נדמה כצפורשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קיג {יצר הרע רוחני}
קז ע"א19 שטן נדמה כצפורשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שנט {יצר הרע רוחני - גאוה בזה שביקש להיות כמו האבות}
קז ע"א20 איגלייה וחזייה מיד וישלח דוד וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' שצג
קז ע"א26 בחנת לבי צרפתני בל תמצא, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' שצג
קז ע"א27 אמר דוד כו' רבש"ע מחול לי כו' שלא יאמרו וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 219
קז ע"א27 אמר דוד לפני הקב"ה וכו' שלא יאמרו הר שבכם צפור נדדתואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תפה
קז ע"א28 אמר לפניו מחול לי על אותו עוון כולובעקבות מועדי ה' עמ' 156
קז ע"א28 הר שבכם צפור נודדתועמוד הימיני (קלינמן) עמ' לג
קז ע"א28 מחול לי על אותו עוון כולו, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' ת
קז ע"א28 מחול לי על אותו עון כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קכח, קכט
קז ע"א28 רבש"ע מחול לי על אותו עון כולוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסד
קז ע"א28 שלא יאמרו הר שבכם צפור נדדתורנת יצחק - פרק חלק עמ' שצד
קז ע"א29 אמר דוד גליא וידיעא קמך דאי בעי וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קעה
קז ע"א29 אמר דוד לפני הקב"ה גלוי וידוע קמך דאי בעינא למכפייא ליצרי הוה כייפינא וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' קכט
קז ע"א29 אמר דוד לפני הקב"ה גליא וידיעא קמך דאי בעיא למכפייה ליצרי הוה כייפינאטיול בפרדס ח"א עמ' קעו
קז ע"א29 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע גלוי וידועאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף א ע"ד
קז ע"א29 אמר דוד לפני הקב"ה גליא וידענא קמך דאי בעיא למכפיה ליצרי וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצא
קז ע"א29 גליא וידיעא קמך דאי בעיא למכפייה ליצרי קוה כייפינא, אלא אמינא דלא לימר עבדא זכי למריהרנת יצחק - פרק חלק עמ' שצה
קז ע"א29 גליא קמך דאי בעי למכפיה ליצרי וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקו
קז ע"א29 למען תצדקבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קפו
קז ע"א29 מאי דכתיב לך לבדך חטאתי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תה
קז ע"א30 אלא אמינא דלא לימרו עבדא זכי למריההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' מז
קז ע"א30 דלא לימרו עבדא זכי למריהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנג, ערד
קז ע"א30 דלא לימרו עבדא זכי למריהמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' מ
קז ע"א30 דלא לימרו עבדא זכי למריהשמחה לאיש דף יט ע"ג
קז ע"א30 דלא לימרו עבדא זכי למריהתקנת השבין סי' י (עמ' 83), לקוטי מאמרים עמ' 175, צדקת הצדיק סי' רנד
קז ע"א30 דלא לימרו עבדא נצח למריהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קסז, ח"ב עמ' תלו
קז ע"א30 טעם שדוד חטאמי מרום חי"א עמ' קלה
קז ע"א30 לא לימרו עבדא זכי למריהאחרית לאיש שלום דף כ ע"ב
קז ע"א31 בת שבע היתה ראויה לדודספרי המגיד מקאזניץ עמ' רד
קז ע"א31 בת שבע היתה ראויה לדודפנים יפות על תהלים עמ' רנז
קז ע"א31 כי אני לצלע נכון ראויה היתה בת שבע לדודאברהם במחזה דף קכה ע"א, קמא ע"ד
קז ע"א31 מאי דכתיב כי אני לצלע נכון וגו' ראויה היתה בת שבע וכו'לב דוד (תשסט) עמ' מט
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע בת אליעם וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' עה ע"ב
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי בראשית וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שצ
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי בראשיתבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תסא-תסב
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי בראשיתמדבר קדמות (תשסח) עמ' כב
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' עג
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדוד וכו' אלא שאכלה פגהקשוטי כלה ח"י אות לד
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית אלא שאכלה פגהיורה חכימא (תשעא) עמ' ר
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית אלא שאכלה פגהפלח הרמון עמ' צ, *צ
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית אלא שבאה אליו במכאוב וכו' שאכלה פגהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 608
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' פט
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשיתאגרא דכלה ח"ג עמ' רנח, ער
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשיתאור אברהם - רות עמ' קצט
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשיתבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמב
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשיתדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קפא
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשיתלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכח, שצא
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשיתעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קסג
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשיתקשוטי כלה ח"ח אות קצב
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשיתקשוטי כלה ח"ט אות לב, לג
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדודילקוט הגרשוני ח"ב
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבע לדודנפש חיים (פאלאג'י) דף מט ע"א [עה ע"א ד"ה והנה]
קז ע"א31 ראויה היתה בת שבערוח חיים (חיד"א) עמ' קכו
קז ע"א31 ראויה היתה וכו' אלא שאכלה פגהמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שסה
קז ע"א31 ראויה היתה לדוד ב"ש כו' שאכלה פגהמגלה עמוקות (תשסח) אופן ר
קז ע"א31 ראויה היתהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קסו
קז ע"א32 ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד אלא שאכלה פגהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 250
קז ע"א32 ראויה היתה לדוד בת שבע בת אליעם אלא שאכלה פגהמחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 184), תקנת השבין סי' ו (עמ' 30, 33), ט (עמ' 78, 84), י (עמ' 78), יא (עמ' 105, 107), דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), לקוטי מאמרים עמ' 122, 163, 218, דובר צדק עמ' 81
קז ע"א32 ראויה היתה לדוד בת שבע בת אליעם אלא שאכלה פגהפרי צדיק וישב אות יב, פקודי אות ח, קדושים אות יד, אמור אות יד, עקב אות יט
קז ע"א33 קרעו ולא דמו אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע גלוי וידוע לפניך שאם היו קורעים בשרי לא היה דמי שותתבעקבות מועדי ה' עמ' 157
קז ע"א34 דוד חטא והיו מלבינים פניו ברביםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכז
קז ע"א34 ולא עוד אלא בשעה שהם עסוקים בנגעים ואהלות אומרים הבא על אשת איש מיתתו במאיישמח חיים (תשסה) מע' ח אות כז
קז ע"א35 אמרו לו לדוד הבא על אשת איש מיתתו במהפרי צדיק פקודי אות ח
קז ע"א35 אמרו לו לדוד הבא על אשת איש מיתתו במהרסיסי לילה סי' לט (עמ' 70)
קז ע"א35 אפילו בשעה שאני עוסק בנגעים ואהלותחכמת התורה מצורע עמ' טז, צה
קז ע"א35 אפילו בשעה שהם עוסקים בנגעים ואהלות פוסקים ממשנתם כו'פרדס המלך (תשסט) אות שצג, תרל
קז ע"א35 בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות פוסקים ממשנתםצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ג ע"ג-ע"ד
קז ע"א35 הבא על אשת איש מיתתו במאירב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלח
קז ע"א35 הבא על אשת איש מיתתו במאי דרשות שמן רוקח עמ' פה {א"ל כי מצוה לרדפו}
קז ע"א35 הבא על אשת איש מיתתו במה א"ל הבא על אשת איש מיתתו בחנקרנת יצחק - פרק חלק עמ' שצו
קז ע"א35 הבא על אשת איש מיתתו במהערבי נחל (תשסד) עמ' תצה, תתרלח {כך שאלו שאלו דואג ואחיתופל}
קז ע"א35 פוסקין ממשנתן ואומרים לי דודהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסה
קז ע"א36 א"א בחנק ויש לו עוה"ב והמלבין אין לו חלק לעוה"בנטריקן (תשעד) עמ' קסה
קז ע"א36 הבא על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא אבל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבאדעת תורה דברים ח"ב עמ' קפה
קז ע"א36 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמא
קז ע"א36 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רצג
קז ע"א36 המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבאלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לו
קז ע"א37 אפילו בשעת חליו של דוד קיים שמונה עשרה עונותאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תפה
קז ע"א37 אפילו בשעת חליו של דוד קיים שמונה עשרה עונותבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 610
קז ע"א37 אפילו בשעת חליו של דוד קיים שמונה עשרה עונותרנת יצחק - פרק חלק עמ' שצו
קז ע"א37 דוד אפילו בשעת חוליו קיים שמונה עשרה עונותישראל קדושים עמ' 11,8
קז ע"א37 דוד המלך קיים בחליומי מרום חי"ג עמ' קיז
קז ע"א38 אמר רבי יהודה אמר רב בקש דוד לעבוד ע"א שנאמר ויהי דוד בא עד הראש וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קפט ע"א
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד ע"ז וכו' א"ל לא דרשת סמוכין וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' רלו
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד ע"ז וכו' א"ל מלך שכמותי יהרגנו בנו וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קסט אות ב, דרוש קעא אות ב, דרוש קעג אות א
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד ע"ז וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תפב
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד ע"ז וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קעח-קפא
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד ע"ז וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' רח
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד ע"ז וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' צג
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד ע"ז שנאמר וכו'יערות דבש ח"א עמ' ריט
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד ע"זגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' רי ע"ב
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד ע"זצדקת הצדיק סי' רא, מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 176)
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו'אור הצבי עמ' 92
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שסח
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד עבורה זרה וכו'מדרש האיתמרי דרוש י דף כו ע"ד
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד עבורה זרה שנאמר ויהי דוד בא עד הראש וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' רעב
קז ע"א38 ביקש דור לעבוד וכו' אמר לו מלך שכמותי יהרגנו בנו וכו'של"ה (תשנז) פרשת וארא אות טו
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד ע"ז וכו' מוטב יעבוד ע"ז ואל יתחלל שם שמים בפרהסיאשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 287
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד ע"ז וכו' מלך שכמותך יעבוד ע"ז וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף סד ע"א
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד ע"ז וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כז ע"א, מהדו"ג ח"א דף עט
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד ע"ז שנא' ויהי דוד בא עד הראשברית עולם (תשסט) עמ' קפב
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד ע"זאהבת עולם דף ס ע"ב
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד ע"זאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רכט, רלח
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד ע"זילקוט הגרשוני ח"ב
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד ע"זיציב פתגם על התורה עמ' נא, רכה
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד ע"זמשפט כהן, שלג-שלה
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד ע"זעטרת צבי (טאקסין) דף כא ע"ב
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד עבודה זרהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תמו
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו' ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא וכו'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' רצט
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תנד, תעח
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו'ויקרא יעבץ עמ' רמח
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד עבודה זרהאבן פינה עמ' 93
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד עבודה זרהאוזן שמואל דף יא ע"א
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד עבודה זרהאור מאיר ח"ב עמ' נח
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד עבודה זרהרנת יצחק - פרק חלק עמ' שצז, שצח
קז ע"א38 בקש דוד לעבוד עבודה זרהשער המלך (תשנז) עמ' רטו
קז ע"א38 ביקש דוד לעבוד וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שכו
קז ע"א38 דוד ביקש לעבוד ע"זמבוא התלמוד פ"כ עמ' שכד-שכה
קז ע"א38 דוד המלך ביקש לעבוד ע"ז אגרא דכלה ח"א עמ' רנז, תמ {כדי שלא יתרעם העולם על הש"י}
קז ע"א39 אין ראש אלא ע"זשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 64
קז ע"א39 אין ראש אלא עבודה זרהלחמי תודה דף כד ע"ב
קז ע"א39 ואין ראש אלא ע"זבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שכג
קז ע"א39 ואין ראש אלא ע"זעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רו
קז ע"א39 ואין ראש אלא עבודה זרהתקנת השבין סי' ו (עמ' 78), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 176, 178), לקוטי מאמרים עמ' 175
קז ע"א39 ויהי דוד בא עד הראש בקש דוד לעבוד ע"ז בא חושי הארכי וכו'עמודיה שבעה עמ' רפח
קז ע"א39 ויהי דוד בא עד הראש מלמד שביקש דוד לעבוד ע"זלבני ישראל (הישן) דרוש ז
קז ע"א39 ויהי דוד בא עד ראשאור יהל ח"א עמ' נח
קז ע"א39 ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחוה ביקש דוד לעבוד ע"ז, אמר מלך כו'עמוד העבודה (תשעג) דרוש שני לתשובה יד {אשר השתחוה לא נאמר}
קז ע"א39 ויהי דוד בא עד הראש וכו' יאמרו מלך שכמותך יעבוד עבודה זרה וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טו אות יב
קז ע"א39 ויהי דוד בא עד הראש וכו' מאי טעמא לא דרשת סמוכים וכו'ארוחת תמיד עמ' תרה ע"א ד"ה ויש
קז ע"א39 ויהי דוד בא עד הראש שביקש לעבוד ע"זדרשות שמן רוקח עמ' לה
קז ע"א39 ויהי דוד בא עד הראשמי מרום ח"ז עמ' רמח
קז ע"א39 ויהי דוד בא עד הראששמחה לאיש דף יט ע"ג-ע"ד
קז ע"א41 דוד חשש לחילול השם ממרד אבשלום א"ל חושי הקב"ה לא עביד דינא בלא דינאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצ
קז ע"א41 דוד חשש לחילול השם ממרד אבשלום א"ל חושי הקב"ה לא עביד דינא בלא דינאלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כו
קז ע"א41 מלך שכמותך יעבוד ע"ז, מלך שכמוני יהרגנו בנונר ישראל חלק ב דף קיא
קז ע"א42 דוד לקח יפ"ת וחושי הארכי שאל לו מדוע לא דרשת סמוכין דלא דברה תורה אלא נגד היצה"ראהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שיא
קז ע"א42 מ"ט נסבת יפ"ת אמר דוד רחמנא שריא א"ל מ"ט לא דרשת סמוכין וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קסט אות ב, דרוש קעא אות ב, דרוש קעג אות א, דרוש קעה אות ה
קז ע"א42 מ"ט קנסיבת יפת תואר א"ל יפת תואר רחמנא שרייהברית עולם (תשסט) עמ' קסז
קז ע"א42 מ"ט קנסיבת יפת תואר וכו' לא דרשת סמוכיןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יח ע"א
קז ע"א42 מ"ט קנסיבת יפת תואר וכו' כל הנושא יפ"ת יש לו בן סורר ומורהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרסו, יהושע-שמואל עמ' תעז-תעח, תפז
קז ע"א42 מאי טעמא לא דרשת סמוכיןמאיר נתיבות ח"ב עמ' שיד
קז ע"א42 מאי טעמא נסבת יפת תוארקול ששון (גולדברג) אות כט
קז ע"א42 מאי טעמא נסיבת יפת תוארישראל קדושים עמ' 51, 129, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 58)
קז ע"א42 מאי טעמא נסיבת יפת תוארפרי צדיק כי תצא אות ה
קז ע"א43 אבשלום היה בן סורר ומורהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כט
קז ע"א43 דרש רבי דוסתאי דמן בירי למה דוד דומה לסוחר כותילב דוד (תשסט) עמ' יח
קז ע"א43 הנושא יפת תואר יש לו בן סורר ומורהבנין שאול עמ' קפט
קז ע"א43 כל הנושא יפ"תשמחת הנפש עמ' קעב
קז ע"א43 כל הנושא יפת תואר יש לו בן סורר ומורהס' החיים (תשנג) עמ' נד*
קז ע"א43 כל הנושא יפת תואר סופו להוליד בן סורר ומורהצמח דוד (סקאליע) עמ' תקכב
קז ע"א43 מיפ"ת נולד בן סו"מאמרי רבי שפטיה עמ' ג
קז ע"א44 למה דוד דומה וכו' רבש"ע מחול לי על אותו עוןימי דוד (תשסז) עמ' פח
קז ע"א44 למה דוד דומה לסוחר כותי וכו'נשמת אדם עמ' קנו
קז ע"א44 למה דוד דומה לסוחר כותיבנתיבות האיש עמ' ריב
קז ע"א44 למה דוד דומה לסוחר כותיגור אריה בראשית פכ"ח הערה 201
קז ע"א44 למה דוד דומה לסוחר כותיפירושי ראשונים
קז ע"א44 למה דוד דומה לסוחר כותירב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלב
קז ע"א44 שגיאות מי יבין מנסתרות נקנירנת יצחק - פרק חלק עמ' שצט
קז ע"א45 אל ימשלו בי אז איתם דלא לישתעו בי רבנןאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תו
קז ע"א45 דלא לישתעו בי רבנן שביקי לךתקנת השבין סי' י (עמ' 89)
קז ע"א46 היו"ד שניטל מן שרה ניתן ליהושעתורת יחיאל במדבר עמ' שמג
קז ע"א46 ומה יו"ד שנטלתי משרי עומד וצווח וכו' ויקרא משה להושע בן נון יהושעשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תיח, מס' שבועות אות ריז בהגה"ה ב
קז ע"א46 ומה יו"ד שנטלתי משרי עומד וצווח כמה שנים עד שבא יהושע והוספתי לומצווה ועושה ח"א עמ' תריג
קז ע"א46 ומה יו"ד שנטלתי משרי עומד וצווח כמה שנים עד שבא יהושע והוספתי לו וכו'שלשלת הקודש עמ' יז
קז ע"א46 ומה יו"ד שנטלתי משרי עומד וצווחדרשות מהר"ם שיק עמ' תקנז
קז ע"א46 ומה יו"ר שנטלתי משרי עומד וצווח וכו' ויקרא משה להושע בן נון יהושעשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רמא
קז ע"א46 ונקיתי מפשע רב ישמח חיים (תשסה) מע' פ אות כח {מכאן שעון גילוי עריות באשת איש נקרא פשע}
קז ע"א46 ונקיתי מפשע רב בקש דוד מן הקב"ה שלא יכתב סורחנו וכו' ומה יו"ד שנטלתי משרי וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' פז, צ
קז ע"א46 י' שנטלתי משרה וכו' עד שבא יהושע והוספתי לועטרת מנחם (תשסג) עמ' קצד
קז ע"א46 יו"ד של שרי נתרעמה וניתנה ליהושעעמודיה שבעה עמ' *נח
קז ע"א46 מה יו"ד שנטלתי משרי עומד וצווחתקנת השבין סי' י (עמ' 84)
קז ע"א48 אמר כבר עתיד שלמה בנך לומר בחכמתו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תז
קז ע"א50 א"ל כל הכי נטרד ההוא גברא א"ל קבל עליך יסוריןפרי צדיק בראשית אות יא, תזריע אות א, עקב אות יט
קז ע"א50 א"ל קבל עליך יסורין קבל עליושמחת הנפש עמ' ס
קז ע"א50 א"ל קבל עליך יסוריןרנת יצחק - פרק חלק עמ' תא
קז ע"א50 אמר ר"י ו' חדשים נצטרע דוד וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' ז
קז ע"א50 אר"י א"ר ששה חדשים נצטרע דוד, ונסתלקה הימנו שכינה וכו' בחייך איני מודיע וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קסז
קז ע"א50 דוד ביקש על עצמו יסוריםפנים יפות על תהלים עמ' קז
קז ע"א50 דוד המלך קבל עליו יסוריןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' צה
קז ע"א50 דוד סיגף את עצמו כמה עתים ימים בתעניות וסיגופים שוניםבני יששכר ח"ב דף כה ע"ב
קז ע"א50 היה יסורין לדודרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמז
קז ע"א50 היה מקבל עליו יסורים ששה חדשיםעשרה למאה סי' מ
קז ע"א50 קבל עליך יסוריםפרי צדיק בראשית אות יא
קז ע"א51 ו' חודשים נצטרע דוד דכתיב תחטאני באזוב ואטהראיש אמונים דף מ ע"ד
קז ע"א51 ו' חודשים נצטרע דוד ונסתלקה הימנו שכינהדרשות שבט הלוי עמ' יט
קז ע"א51 ונסתלקה הימנו שכינהמה שהיה הוא שיהיה עמ' יח
קז ע"א51 נצטרע דודכתבי רבנו בחיי עמ' קסב
קז ע"א51 קבל דוד ייסורין ונצטרע ששה חודשיםידו בכל סי' אלף קמד
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דוד וכו' בחברון מלך ז' שנים ובירושלים מלך ל"ג שנהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ג אות ג
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דוד וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' עדר, שנב
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דוד ונסתלקה הימנו שכינה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תפו
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דוד ונסתלקה שכינה ממנו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קסו
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דוד ונסתלקה שכינה ממנו ופירשו ממנו סנהדריןכד הקמח (תשנו) עמ' סט
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דוד ופירשו ממנו סנהדריןאור הצבי עמ' 257
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דוד ופירשו ממנו סנהדריןקומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דודאמה של מלכות עמ' 127
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דודבנין שאול עמ' קעו
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דודילקוט הגרשוני ח"ב
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דודמגלה עמוקות (תשסח) אופן ר
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דודפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' נו
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דודפנים יפות על תהלים עמ' שמד
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דודרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כג
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דודרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלא
קז ע"א51 ששה חדשים נצטרע דודשמחת הנפש עמ' טז
קז ע"א52 השיבה לי ששון ישעךלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שעט
קז ע"א52 ופרשו ממנו סנהדרין דכתיב ישובו לי יראיך וגו', ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תא
קז ע"א52 נסתלקה הימנו שכינה דכתיב השיבה לי ששון ישעךפרי צדיק כי תשא אות א
קז ע"א52 נסתלקה הימנו שכינה דכתיב השיבה לי ששון ישעךשרגא המאיר מועדים עמ' רכא
קז ע"א52 נסתלקה ממנו שכינה שנאמר השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכנישם דרך - הישר והטוב עמ' צג
קז ע"א52 השיבה לי ששון ישעך בני יששכר ח"ב דף מו ע"ב
קז ע"א53 ו' חדשים לא נמנה במלכותו מפני שנצטרענזר הקדש ח"ג עמ' קכד
קז ע"א53 ששה חדשים מנלן וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קכ
קז ע"א רש"י - אבר קטן יש באדם וכו' שהמשביע אברו וכו' תאוהצפנת פענח (תשסו) עמ' תז
קז ע"א רש"י - הר - נקראו המלכיותישמח חיים (תשסה) מע' ה אות מח
קז ע"א רש"י ד"ה אוכל לחמידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפח
קז ע"א חידושי אגדות מהר"ל - דוד שווה לאבותגור אריה בראשית פכ"ד הערה 177
קז ע"א מהרש"א - א"א לומר אלקי דוד שאין הקב"ה מייחד שמו על הצדיקים בחייהםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעב אות ג
קז ע"א מהרש"א - ביקש דוד לעבוד ע"ז היינו לילך לחוץ לארץקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסט אות ב
קז ע"ב03 והני ו' חדשים לא קחשיב ש"מ נצטרע, וברמ"ה ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תב-תד
קז ע"ב04 אמר לפניו רבש"ע מחול לי על אותו עון מחול לך עשה עמי אות לטובה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסט
קז ע"ב05 אמר לפניו רבש"ע עשה עמי אות לטובה, אמר לו בחייך איני מודיע וכו'רביד יוסף (תשסא) עמ' 111
קז ע"ב05 עשה עמי אות לטובהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תעב
קז ע"ב06 א"ל בחייך איני מודיע אבל אני מודיע בחיי שלמה בנךרנת יצחק - פרק חלק עמ' תה
קז ע"ב08 ביקש להכניס ארון וכו' דבקו שערים זה בזהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רפד
קז ע"ב08 בשעה שבנה שלמה וכו' דבקו שערים וכו' זכרה לחסידי דויד עבדךלקוטי שיחות חט"ז עמ' 470
קז ע"ב11 שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תו
קז ע"ב14 כיון שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תז
קז ע"ב16 השראת השכינה במקדש בזכות דודהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קכה
קז ע"ב17 אלישע הלך אצל גיחזימי מרום ח"ז עמ' נו
קז ע"ב17 גיחזי דכתיב וכו' שהלך להחזיר גיחזי בתשובה וכו' וא"ד רבנן דחה מקמיה, חידושי אגדות מהר"ל - כל א"ד בא להוסיף על של הקודם ולהחמיר על חטאואמרות חיים עמ' רצד
קז ע"ב17 וילך אלישע דמשק וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן ח, ט
קז ע"ב17 וילך אלישע דמשק להיכא אזל אר"י שהלך להחזיר גחזי בתשובה ולא חזרלב דוד (תשסט) עמ' יב, כט
קז ע"ב17 וילך אלישע דמשק להיכא אזל וכו' אין מספיקין בידו לעשות תשובהאור ישראל (תרס) דף עח ע"ב
קז ע"ב17 וילך אלישע דמשק שהלך להחזיר גחזי בתשובהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תח, תט
קז ע"ב17 וילך אלישע דמשקבית מועד (זלזניק) עמ' נד, נה
קז ע"ב17 וילך אלישע לדמשק להיכן אזל אר"י שהלך להחזיר את גחזי בתשובה ולא חזרשפתי חיים ח"ג עמ' רכח
קז ע"ב17 שהלך להחזיר גחזי בתשובה ולא חזרמנחת מחבת ח"א עמ' רה
קז ע"ב18 אין מספיקין בידו לעשות תשובהתורת יחיאל בראשית עמ' קעז
קז ע"ב18 החוטא ומחטיא אין מספיקין בידו וכו'בנין שאול עמ' מה
קז ע"ב18 החוטא ומחטיא אין מספיקין בידו לעשות תשובההמאור הגדול (גר"א) עמ' תכט
קז ע"ב18 החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה, ובמאירי ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תט, תי
קז ע"ב18 והחוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהבינה לעתים (תשנד) דרוש סג עמ' תכג
קז ע"ב18 כך מקובלני ממך החוטא ומחטיא וכו' אין מספיקין בידו לעשות תשובהדרשות שבט הלוי עמ' קמא
קז ע"ב18 כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלד
קז ע"ב19 ואיכא דאמרי שם חקק בפיה והיתה מכרזת ואומרת אנכי ולא יהיה לךאור הצבי עמ' 139
קז ע"ב19 שם חקק בפיה והייתה מכרזת ואומרת אנכי ולא יהיה לךאור הצבי עמ' 290
קז ע"ב19 שם חקק בפיה והיתה מכרזת ואומרת אנכי ולא יהיה לך ואיכא דאמרי רבנן דחה מקמיהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תיא
קז ע"ב20 גיחזי דחה התלמידים מפני אלישעמצווה ועושה ח"ב עמ' תשס {לכן אין לו חלק בעוה"ב}
קז ע"ב20 גיחזי היה עינו צרה באחריםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שיד
קז ע"ב22 אלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיםפרי צדיק מצורע אות ז
קז ע"ב22 אלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיםצדקת הצדיק סי' קכ
קז ע"ב22 ההנהגה הנכונה עם התלמידים הוא שמאל דוחה וימין מקרבתבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תקכו
קז ע"ב22 ולא כריב"פ שדחה לאותו איש בשתי ידיםשפע חיים ח"ב עמ' קנט
קז ע"ב22 לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידים וכו' ויצא מלפניו מצורע כשלגאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תנב, תנג
קז ע"ב22 לא כר' יהושע בן פרחיה שדחפו לישו בשתי ידיםכוזרי מאמר ג סי' סה
קז ע"ב22 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתאבן פינה עמ' 143
קז ע"ב22 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתכוונת הלב עמ' מה
קז ע"ב22 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תיב
קז ע"ב22 שמאל דוחה וימין מקרבתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסג, תיט
קז ע"ב22 תנו רבנן לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתנחל חיים סי' סד
קז ע"ב26 באותה שעה היה אלישע יושב ודורש בשמונה שרציםאור הצבי עמ' 208
קז ע"ב26 היה אלישע יושב ודורש בח' שרצים, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' תיב
קז ע"ב30 כי אתא חזייה אלישע לצרעת דהוה פרחא עילויה רישיהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רלב
קז ע"ב31 ד' אנשים מצורעים גיחזי ובניומי מרום ח"י עמ' נח
קז ע"ב31 ד' המצורעים אלו הן גחזי וגו' גנישבט מוסר עמ' קו
קז ע"ב31 המצורעים פתח השער הם גחזי ושלשה בניופרי צדיק מצורע אות ז, שופטים אות ד
קז ע"ב31 המצורעים פתח השער הם גחזי ושלשה בניוצדקת הצדיק סי' עג
קז ע"ב31 וארבעה אגשים אלו גיחזי ובניואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קלא
קז ע"ב31 וארבעה אנשים היו מצורעים זה גחזי ושלשת בניוארוחת תמיד עמ' שכה ע"א ד"ה וארבעה
קז ע"ב31 וארבעה אנשים היו מצורעיםילקוט הגרשוני ח"ב
קז ע"ב31 וארבעה אנשים זה גיחזי ושלשת בניוכד הקמח (מישור) עמ' קפה
קז ע"ב31 וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תיג
קז ע"ב32 [מכאן ואילך מספור השורות הוא לפי הדפוסים בלי השמטת הצנזורה]
קז ע"ב32 בענין אותו האישבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 376
קז ע"ב35 אותו האיש מלגלג על דברי חכמים היהאגרא דכלה ח"א עמ' רלו-רלז
קז ע"ב35 אותו האיש מתלמידי רבי יהושע בן פרחיהצדקת הצדיק סי' קפה
קז ע"ב37 אזל זקף לבינתא והשתחוה להתורת מנחם חט"ז עמ' 257
קז ע"ב39 אמר רשב"א יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ו
קז ע"ב39 יצר תהא שמאל דוחה וימין מקרבואותו תעבוד עמ' פה
קז ע"ב39 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתרנת יצחק - פרק חלק עמ' תיד, תטו
קז ע"ב39 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתברכת טוב עמ' שמ
קז ע"ב39 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדברי חנינא - מזלות עמ' צ
קז ע"ב39 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדעת תורה דברים ח"ב עמ' רלב
קז ע"ב39 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טז ע"ב
קז ע"ב39 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתצדקת הצדיק סי' *קכ-קכא, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 74 (סי' עט)
קז ע"ב39 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתקרבן מנחה (תשעד) עמ' יח
קז ע"ב39 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ב אות ד, אור עולם פרק ג
קז ע"ב39 יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתתפארת צבי שמות עמ' קט
קז ע"ב39 יצר תינוק ואשה תהא שמאל מרחקת וימין מקרבתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קסט, קעב
קז ע"ב39 תינוק שמאל דוחה וימין מקרבתבנתיבות האיש עמ' רמג
קז ע"ב40 ג' חלאים חלה אלישעמגלה עמוקות (תשסח) אופן רטז, ריז
קז ע"ב40 ג' חלאים חלה אלישע אחד שגירה דובים בתינוקות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תנד
קז ע"ב40 שלשה חלאים חלה אלישע על שגירה דובים בתנוקותצדקת הצדיק סי' עא
קז ע"ב41 עד אברהם לא היה זקנהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' נד
קז ע"ב41 עד אברהם לא היה זקנהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שו, דברים עמ' רכ
קז ע"ב41 עד אברהם לא היתה זקנה כו'פרדס המלך (תשסט) אות קלג
קז ע"ב41 עד אברהם לא היתה זקנהנועם אליעזר בראשית עמ' קנה ע"ב
קז ע"ב41 עד אברהם לא היתה זקנהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קסה
קז ע"ב42 יעקב בעי רחמי דלהוי חולשאאמרי נועם (מועדים) תשובה יד [מבן המחבר]
קז ע"ב42 עד יעקב לא הוה חולשא בעא רחמי והוה חולשאישמרו דעת עמ' קיד
קז ע"ב44 דור המבול אין להם חלק להעוה"בגור אריה בראשית פכ"ה הערה 23
קז ע"ב44 דור המבול אין להם חלק לעוה"ב ואין עומדין בדין וכו' אנשי סדום וכו' עומדין בדיןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רסח
קז ע"ב44 דור המבול אין להם חלק לעוה"ב ולא עומדין בדין, וברמ"ה ובמאירירנת יצחק - פרק חלק עמ' תטו, תכו
קז ע"ב44 דור המבול אין להם חלק לעוה"בבית ישי - דרשות עמ' קמז
קז ע"ב44 דור המבול אין להם חלק לעוה"בהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשפא
קז ע"ב44 דור המבול אין להם חלק לעולם הבאבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 641
קז ע"ב44 דור המבול אין להם חלק לעולם הבאנזר הקדש ח"א עמ' תקכח, תקלח
קז ע"ב44 דור המבול אין להם חלק לעולם הבאקשוטי כלה חי"א אות ריב
קז ע"ב44 דור המבול אין להם חלק לעוה"בחכמת התורה נח עמ' צא, קנט
קז ע"ב44 דור המבול ודור המדבר אין להן חלק לעוה"באגרא דכלה ח"א עמ' רכג, רנט, ח"ג עמ' קכד, רנט
קז ע"ב44 דור המבול וכו' אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' יג, נט
קז ע"ב44 דור המבול וכו' דור הפלגה וכו' אנשי סדום וכו' אין להם חלק לעוה"בלקוטי שיחות ח"ג עמ' 754, חכ"ג עמ' 100
קז ע"ב45 דור הפלגה אין להם חלק לעוה"ב, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תיז
קז ע"ב47 אנשי סדום אין להם חלק לעוה"ב וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש עג עמ' תצד
קז ע"ב47 אנשי סדום אין להם חלק לעוה"בשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צב
קז ע"ב48 ר' נחמיה אומר אלו ואלו אין עומדין בדין, וברש"שרנת יצחק - פרק חלק עמ' תיח
קז ע"ב48 לא יקומו רשעים במשפט אלו דור המבולנזר הקדש ח"ב עמ' לז
קז ע"ב רש"י ד"ה בעא - יעקב בעא רחמי דלהוי חולשא, כדי שיהא פנאי לבניו לבא כל אחד ואחד ממקומו וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה יד [מבן המחבר]
קח ע"א01 על כן לא יקומו רשעים במשפט זה דור המבולאור הצבי עמ' 135
קח ע"א01 על כן לא יקומו רשעים במשפט זה דור המבול וחטאים בעדת צדיקים אלו אנשי סדוםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תיח
קח ע"א05 מרגלים אין להם חלק לעוה"ב וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 102
קח ע"א05 מרגלים אין להם חלק לעוה"ב וכו', ומהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תיט
קח ע"א05 מרגלים אין להם חלק לעוה"ב כו' עדת קורח וכו' ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעלמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רפא
קח ע"א05 מרגלים אין להם חלק לעוה"בבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תע
קח ע"א05 מרגלים אין להם חלק לעוה"בחכמת התורה בראשית עמ' רכט
קח ע"א05 מרגלים אין להם חלק לעוה"בלקוטי שיחות חל"ג עמ' 86
קח ע"א05 מרגלים אין להם חלק לעוה"בערבי נחל (תשסד) עמ' תשכג, תשמה, תתשכג, תתשצד
קח ע"א05 מרגלים אין להם חלק לעוה"ברביד יוסף (תשסא) עמ' 81
קח ע"א05 מרגלים אין להם חלק לעוה"ב, ובמהרש"אבית ישי - דרשות עמ' קלו
קח ע"א05 מרגלים אין להם חלק לעולם הבאאור מאיר ח"ב עמ' קמה
קח ע"א05 מרגלים אין להם חלק לעולם הבאמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מז
קח ע"א05 מרגלים אין להם חלק לעולם הבאעבודת עבודה (תשסד) עמ' קפב
קח ע"א05 מרגלים וכו' עדת קרח וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כד אות ו
קח ע"א08 וימותו בעולם הזה במגפה בעולם הבאמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עז
קח ע"א08 וימותו בעולם הזה במגפה לעולם הבאמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מט
קח ע"א09 דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב ואין עומדין בדין וכו' דברי ר"ע ר"א פלעמאמרי שלמה ח"א עמ' קלב
קח ע"א09 דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו' דברי ר"ע ר"א אומר וכו'לקוטי שיחות ח"ב עמ' 323, חי"ג עמ' 50, חי"ח עמ' 248, חכ"ג עמ' 101
קח ע"א09 דור המדבר אין להם חלק לעוה"באמרי יוסף דברים דף כב ע"ג-ע"ד
קח ע"א09 דור המדבר אין להם חלק לעוה"בלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קיז
קח ע"א09 דור המדבר אין להם חלק לעוה"במגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - הוספות לספרי הרה"מ סי' סג
קח ע"א09 דור המדבר אין להם חלק לעוה"בשמועה טובה דף נז ע"א
קח ע"א09 דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו'שנא' במדבר וכו'קדושת לוי דף עב ע"א, עה ע"א, קז ע"ב
קח ע"א09 דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקכג
קח ע"א09 דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאלקוטי מאמרים עמ' 240
קח ע"א09 דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאנועם אלימלך (תשסא) עמ' שסא
קח ע"א09 דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פט ע"א
קח ע"א09 דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאפרי צדיק תצוה אות ב
קח ע"א09 דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאשער החצר (תשעב) סי' תקה
קח ע"א09 דור המדבר אין להםשפת אמת - אלה מסעי עמ' 62
קח ע"א09 ר' עקיבא אומר דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב ואין עומדין בדיןלחמי תודה דף רמח ע"ב
קח ע"א09 ר"ע ור"א, אם דור המדבר יש להם חלק לעוה"באהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קסז, רסד
קח ע"א09 רבי עקיבא אומר דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאשרגא המאיר על התורה עמ' שסה
קח ע"א10 במדבר הזה יתמו בעוה"ז ושם ימותו לעוה"באגרא דכלה ח"ג עמ' קכט
קח ע"א11 אספו לי חסידישפת אמת - אלה מסעי עמ' 65
קח ע"א11 דור המדבר יש להם חלק לעוה"בגור אריה במדבר פ"כ אות יז
קח ע"א12 נחלקו אם יש לקרח חלק לעוה"במפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח ב
קח ע"א12 עדת קרח אין להם חלק לעולם הבאאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רכה
קח ע"א12 עדת קרח אינה עתידה לעלות וכו' אלא שמצא חן בעיני ה', שנאמר ונח מצא חן בעיני ה'מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רנח
קח ע"א12 עדת קרח אינה עתידה לעלות וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רסז
קח ע"א12 עדת קרח אינה עתידה לעלות וכו' מוריד שאול ויעלשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות טו בהגה"ה, כה
קח ע"א12 עדת קרח אינה עתידה לעלות שנאמר ותכס עליהם הארץפרי צדיק קרח אות ה
קח ע"א12 עדת קרח אינה עתידה לעלותבן אברהם (אשטרושה) פ' קדושים דף עג ע"א
קח ע"א12 עדת קרח אינה עתידה לעלותכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לט ע"ב, קרח מ ע"א, מ ע"ד
קח ע"א14 דור המבול אין להם חלק לעוה"ב ואין עומדין לדין דכתיב על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקיםערבי נחל (תשסד) עמ' תשכג, תשלד
קח ע"א14 דור המבול אין להם חלק לעוה"ב וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ז פסוק כג
קח ע"א14 דור המבול אין להם חלק לעוה"בעקבי אבירים (תשסה) עמ' יב
קח ע"א14 דור המבול אין להם חלק לעולם הבאמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ו
קח ע"א14 דור המבול אין להם חלק לעולם הבאשל"ה (תשנז) פרשת נח אות יא
קח ע"א14 דין דור המבול בתחיית המתיםנזר הקדש ח"א עמ' תקב
קח ע"א14 טפי איכא למימר דעדת קרח עומדים לתחיה, ומרגלים אין להם חלק לעוה"ב ואין עומדים בדין כללערבי נחל (תשסד) עמ' תשכג, תשמה
קח ע"א14 מוריד שאול ויעל על קרח נאמרפרדס המלך (תשסט) אות תקכה
קח ע"א14 מחלוקת אי דור המבול יש להם חלק לעוה"בתפארת משה עמ' יג
קח ע"א14 עדת קרח הם בני העולם הבאכד הקמח (מישור) עמ' צג
קח ע"א14 עליהם הוא אומר ה' ממית ומחיה וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רל
קח ע"א14 ר"א אומר עליהם הוא אומר ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעלמבשר טוב - ספר החיים עמ' עב
קח ע"א15 וימח את כל היקום וכו'טוב טעם בראשית עמ' כט, פג, קנח
קח ע"א17 דור המבול לא חיין ולא נדוניןחכמת התורה נח עמ' יז, ריב, שפד, תקפו
קח ע"א19 דור המבול חטא בשביל רוב טובה ושלוה שהשפיע להם הש"ירב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' עח
קח ע"א19 דור המבול לא נתגאו אלא בשביל וכו'שבט מוסר עמ' יג
קח ע"א19 דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע הקב"ה וכו' ואני הנני מביא את המבול מיםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תמד
קח ע"א19 דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"האורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' י
קח ע"א19 דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"הבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לד-לה, שמות עמ' עז
קח ע"א19 דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"הדרשות שבט הלוי עמ' לח
קח ע"א19 דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"ההמאור שבתורה (לסין)
קח ע"א19 דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"הילקוט דברי חכמים בראשית סי' רעא
קח ע"א19 דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' תיט
קח ע"א19 דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"השרגא המאיר על התורה עמ' יא
קח ע"א19 דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' עד
קח ע"א19 דור המבול לא נתגאו אלא מרוב טובהנזר הקדש ח"א עמ' תקלא, תקלד, ח"ב עמ' יח, מט
קח ע"א19 דור המבול נתגאה מרוב טובהראשית דעת (קורח) סי' נא
קח ע"א19 ת"ר דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"הנתיבות יצחק ח"ג עמ' קז
קח ע"א19 ת"ר דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"הרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שיג
קח ע"א23 אמרו לאל סור ממנו דעת דרכיך לא חפצנולקט אמרי קודש - בראשית עמ' לא
קח ע"א24 כלום צריכין אנו לו אלא לטיפה של גשמים יש לנו נהרות ומעינות שאנו מסתפקין מהןרנת יצחק - פרק חלק עמ' תכ, תמה
קח ע"א25 בטובה שהשפעתי להן בה מכעיסין אותיאפיקי יהודה (תשנט) עמ' סד
קח ע"א25 בטובה שהשפעתי להן מכעיסין אותיאור הרעיון עמ' פד
קח ע"א26 דור המבול חטאו בגלגל עין הדומה למים לפיכך דן אותם במיםעמודיה שבעה עמ' יג
קח ע"א26 דור המבול לא נתגאו אלא בשביל גלגל העין וכו' ובמהרש"אקדושת עינים (תשעא) פרק ו אות ו
קח ע"א26 דור המבול לא נתגאו אלא בשביל גלגל העין שדומה למיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תכא
קח ע"א28 ברבה קלקלו וברבה נדונו וכו'קשוטי כלה חי"א אות ריב
קח ע"א28 ברבה קלקלו וברבה נידונואהל יששכר (ליכטנשטיין) דף א ע"ב
קח ע"א28 ברבה קלקלו וברבה נידונובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רפה
קח ע"א28 ברבה קלקלו וברבה נידונונזר הקדש ח"א עמ' תקיח
קח ע"א28 דור המבול ברבה קלקלו וברבה נידונו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' ח
קח ע"א28 דור המבול ברבה קלקלו וברבה נידונואוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רמג
קח ע"א28 דור המבול ברבה קלקלו וברבה נידונואפיקי יהודה (תשנט) עמ' סג
קח ע"א30 חמי טבריא נשתיירו מהמבולמשיבת נפש עמ' טז
קח ע"א30 חמי טבריהלקוטי שיחות חל"ז עמ' 29
קח ע"א30 כי השחית כל בשר מלמד שהרביעו בהמה על חיה, והכל על האדםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' עג
קח ע"א31 בנ"א הרביעו מין בשאינו מינואגרא דכלה ח"ב עמ' רמ, רמא
קח ע"א31 בני אדם הרביעו את בעלי החייםנזר הקדש ח"א עמ' תקלא, תקלז
קח ע"א31 כל הברואים השחיתו דרכם באינן מינןחכמת התורה נח עמ' רלב
קח ע"א31 מלמד שהרביעו בהמה על חיהגור אריה בראשית פ"ו הערה 131
קח ע"א31 שהרביעו בהמה על חיה כו'משנת חיים ויקרא עמ' שנז
קח ע"א31 שהרביעו בהמה על חיהמשנת חיים דברים עמ' תקג
קח ע"א31 היו מרביעים מין על שאינו מינוגור אריה בראשית פ"ח אות ב
קח ע"א32 בא וראה כחה של חמס וכו'ואותו תעבוד עמ' קה
קח ע"א32 בא וראה כחו של חמס שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק י
קח ע"א32 בא וראה כמה גדול כחה של חמסאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' מב
קח ע"א32 בא וראה כמה גדול כחה של חמס וכו' והנני משחיתם את הארץשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות נג
קח ע"א32 בא וראה כמה גדול כחה של חמס וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ו פסוק יג
קח ע"א32 בא וראה כמה גדול כחה של חמסמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פד
קח ע"א32 בא וראה כמה גדול כחו של חמס וכו' לא נחתם דינם אלא על הגזלנזר הקדש ח"א עמ' תק, ח"ב עמ' יז
קח ע"א32 ויאמר אלקים לנח קץ כל בשרילקוט הגרשוני ח"ב
קח ע"א32 ויאמר ה' לנח קץ כל בשר בא לפני אמר רבי יוחנן בא וראה כמה גדול כוחה של חמס וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רכג
קח ע"א32 וכולם חזרו חוץמשנת חיים בראשית עמ' פח
קח ע"א32 כולם חזרו חוץ מתושלמיאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קסב
קח ע"א32 כמה גדול כחה של חמס וכו' עד שפשטו ידיהם בגזל וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כד
קח ע"א32 תושלמי אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שפט
קח ע"א33 אלא על הגזלאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קלח-קמא
קח ע"א33 דור המבול וכו' ולא נחתם עליהם גז"ד עד שפשטו ידיהם בגזללב דוד (תשסט) עמ' ס
קח ע"א33 דור המבול וכו' לא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלחכמה ומוסר ח"ב עמ' קפג
קח ע"א33 דור המבול לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלתורה בציון עמ' קטו
קח ע"א33 דור המבול לא נחתם דינם אלא על הגזלאבן שוהם (פינסק) עמ' 7
קח ע"א33 דור המבול לא נחתם דינם אלא על הגזללקט שיחות מוסר ח"א עמ' לא
קח ע"א33 דור המבול לא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלמסילת ישרים עמ' שסג
קח ע"א33 דור המבול נחתם גזר דינם על החמסשם דרך - הישר והטוב עמ' י
קח ע"א33 דור המבול נחתם דינם על הגזלברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' נח מאמר ו
קח ע"א33 דור המבול עברו על הכל וכו' והנני משחיתם את הארץחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סנהדרין א
קח ע"א33 דור המבול עברו על הכל ולא נחתם גז"ד עד שפשטו ידיהם בגזלדרשות שבט הלוי עמ' כח
קח ע"א33 דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות נב
קח ע"א33 דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' ט
קח ע"א33 ולא נחתם עליהם גז"ד עד שפשטו ידיהם בגזלבינת משה (תשסב) עמ' קג
קח ע"א33 ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לה, רעח-רפ
קח ע"א33 ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלטהרת יו"ט ח"י עמ' שיד
קח ע"א33 לא נחתם גז"ד אלא על הגזלאוהב ישראל דף שמח ע"א
קח ע"א33 לא נחתם גז"ד אלא על הגזלנצח ישראל (הרטמן) עמ' קצז
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' כא
קח ע"א33 לא נחתם דינם אלא על הגזלאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' י
קח ע"א33 לא נחתם גז"ד עד שפשטו ידיהם בגזלאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ז ע"א
קח ע"א33 לא נחתם גז"ד עד שפשטו ידם בגזלדרשות הצל"ח השלם עמ' פב, שלד, שע
קח ע"א33 לא נחתם גז"ד ער שפשטו בגזלבינת ישראל (תשסו) דף ד ע"ב, ה ע"א, יז ע"א
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלאמרי נועם (מועדים) סי' יא להושענא רבה
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלבינה לעתים (תשנד) דרוש סד עמ' תלה
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' טז
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצד
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלכד הקמח (מישור) עמ' פב
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' יא
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזללהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' יד
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נח יג
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלנחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה ומצאתי בספר
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלעטרת ישועה (תשסד) אות יז לעיו"כ
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלקשוטי כלה (תשסג) עמ' כט
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ו
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלתפארת צבי במדבר עמ' שצה
קח ע"א33 לא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא על הגזלשערי תשובה שער ג אות כד
קח ע"א33 לא נחתם דינם אלא על הגזלאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' עג
קח ע"א33 לא נחתם דינם אלא על הגזלחכמת התורה נח עמ' קלה
קח ע"א33 לא נחתם עליהם גז"ד עד שפשטו ידיהם בגזלתורת יחיאל בראשית עמ' עח
קח ע"א33 לא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלחכמה ומוסר ח"א עמ' תכה, תכו
קח ע"א33 לא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלרנת יצחק - פרק חלק עמ' תכא
קח ע"א33 לא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלשופרא דישראל (תשסו) עמ' ט
קח ע"א33 נחתם גזר דינם על הגזלאור המאיר (שפירא) סי' סו אות ג
קח ע"א33 נחתם גזר דינם על הגזלאשל חיים ח"א עמ' סז
קח ע"א33 סאה מלאה עוונות מי מקטרג בראש כולם גזלכוכבי אור (תשלד) עמ' קיט
קח ע"א33 על חמס נחתם הקץ בימי נחפירוש המכבי שמות עמ' קנח
קח ע"א33 שלא נחתם גזר דינם אלא על הגזלמטה יששכר עמ' יא
קח ע"א33 שפשטו ידיהם בגזלמשנת חיים בראשית עמ' פט
קח ע"א35 ולא מהמונם ולא נה בהםמבוא התלמוד פכ"ה עמ' של
קח ע"א35 מלמד שהחמס זקף עצמו כמקל וכו'מרפא לשון עמ' קמה
קח ע"א35 מלמד שזקף עצמו כמקל ועמד לפני הקב"ה ואמר לפניו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' ח
קח ע"א36 רבונו של עולם לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא נה בהםאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רט
קח ע"א37 אף על נח נחתך גז"ד אלא שמצא חן בעיני ה' וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ה
קח ע"א37 אף על נח נחתך גז"ד אלא שמצא חן בעיני ה'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 36
קח ע"א37 אף על נח נחתך גז"ד אלא שמצא חןברכת משה דף ז ע"א
קח ע"א37 אף על נח נחתך גז"ד אלא שמצא חןשפע טוב (טייטלבוים) עמ' ב
קח ע"א37 אף על נח נחתך גז"ד וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' עב, עה, תלח
קח ע"א37 אף על נח נחתך גז"דבית ישי - דרשות עמ' רפ
קח ע"א37 אף על נח נחתך גז"דשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ת
קח ע"א37 אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה' וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' טו
קח ע"א37 אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה' וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שמ
קח ע"א37 אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה' שנא' נחמתי כי עשיתי ונח מצא חן בעיני ה'מבשר טוב - חנוכה עמ' רעז
קח ע"א37 אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה'בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' י, יג
קח ע"א37 אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כא
קח ע"א37 אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה' שנאמר נחמתי כי עשיתם ונח מצא חן בעיני ה'מבשר טוב - ספר החיים עמ' רלא
קח ע"א37 אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ה
קח ע"א37 אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חןפרי צדיק ויצא אות ב, שמות אות י, שלח אות ה, ראש השנה אות ג
קח ע"א37 אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה' שנאמר כי נחמתי כי עשיתים ונח מצא חן בעיני ה'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רעה
קח ע"א37 אף על נח נחתך גזר דין וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רעד, במדבר עמ' קמג
קח ע"א37 ואף על נח נחתם גז"ד אלא שמצא חן, וברמ"ה ובמהרש"א ובעין יעקברנת יצחק - פרק חלק עמ' תכב-תכו
קח ע"א37 נח לא היה ראוי להנצל מהמבול שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' תקח {כי מחוסר אמנה היה}
קח ע"א37 נחמתי כי עשיתים קאי גם על נחאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ח, סא, סח, קסא
קח ע"א37 נחמתי כי עשיתים קאי גם על נחאבן ישראל על התורה עמ' ה, מב, מה, קח
קח ע"א37 תנא דבי ר' ישמעאל אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' קה
קח ע"א38 אמר הקב"ה יפה עשיתי שתקנתי להם קברותאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' יד
קח ע"א38 יפה עשיתי שתיקנתי להם קברות בארץאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' כו
קח ע"א41 א"ר יוחנן בדורותיו ולא בדורות אחרים, וברמ"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' תכז
קח ע"א41 אילו היה בדורו של אברהםבאר שרים בראשית פ' נח דרוש ב אות ב, דרוש ה אות א
קח ע"א41 אמר ר"י בדורותיו ולא בדורות אחרים ור"ל אמר בדורותיו כ"ש בדורות אחריםנועם אליעזר בראשית עמ' נג בהג"ה
קח ע"א41 אמר ר"י בדורותיו ולא בדורות אחרים ור"ל אמר בדורותיו כל שכן בדורות אחריםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' ל
קח ע"א41 אמר רבי יוחנן בדורותיו ולא בדורות אחריםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רלב
קח ע"א41 בדורותיו א"ר יוחנן ולא בדורות אחרים כו'עדן גנים דרוש ב קול א
קח ע"א41 בדורותיו וכו' ולא בדורות אחרים וכו' כ"ש בדורות אחריםלקוטי שיחות ח"ה עמ' 280, ח"כ עמ' 13, חכ"ה עמ' 19
קח ע"א41 בדורותיו ולא בדורות אחרים כו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 69
קח ע"א41 בדורותיו ולא בדורות אחריםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קי ע"ב
קח ע"א41 בדורותיו ולא בדורות אחריםאור חדש על ציון דף מו ע"א
קח ע"א41 בדורותיו ולא בדורות אחריםיערות דבש ח"ב עמ' קסו
קח ע"א41 בדורותיו ולא בדורות אחריםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 15
קח ע"א41 בדורותיו ולא בדורות אחריםשרגא המאיר מועדים עמ' שפז
קח ע"א41 בדורותיו חד דריש לשבח וחד דריש לגנאימדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' יד
קח ע"א41 בדורותיואגודת אזוב (יעבץ) דף פח ע"ד
קח ע"א41 יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאיבנין שאול עמ' ל
קח ע"א41 יש דורשין אותו לגנאישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נח
קח ע"א41 יש דורשין אותו לשבח ויש דורשין לגנאיילקוט דברי חכמים בראשית סי' שמב
קח ע"א41 יש דורשין לגנאי, בדורותיו היה צדיקהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ה
קח ע"א41 יש דורשין לגנאי אילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשבברכת דוד עמ' יב, טו
קח ע"א41 יש דורשין לשבח וי"ד לגנאיחיי שלמה עמ' יב, יט, כא
קח ע"א41 יש דורשין לשבח ויש דורשין לגנאיאורח לצדיק עמ' ו
קח ע"א41 יש דורשים לשבחיד אהרן עמ' ל
קח ע"א41 יש מרבותינו דורשים אותו לשבח כ"ש שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותרדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' יא
קח ע"א41 יש מרבותינו דורשים לשבח כ"ש אילו וכו' ויש דורשים לגנאיהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' מג
קח ע"א41 יש מרבותינו דורשים אותואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' צא
קח ע"א41 נח איש צדיק וגו' - יש דורשין לשבח ויש דורשין לגנאיעירין קדישין השלם עמ' יז, כד
קח ע"א41 נח איש צדיק וכו' בדורותיו ולא בדורות אחרים ור"ל אמר בדורותיו כ"ש בדורות אחריםברכת טוב עמ' לו, נ, נט
קח ע"א41 נח איש צדיק וכו' בדורותיו ולא בדורות אחרים וריש לקיש אמר בדורותיו כל שכן בדורות אחריםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ז
קח ע"א41 נח יש דורשים אותו לגנאימגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קע
קח ע"א41 נח צדיק תמים בדורותיו לשבח או לגנאינזר הקדש ח"א עמ' תקמה, ח"ב עמ' טו
קח ע"א41 פליגי ריו"ח ור"ל, יש דורש לגנאי ויש דורש לשבחשני המאורות (תשסח) עמ' ה
קח ע"א41 צדיק תמים היה בדורותיו אר"י בדורותיו ולא בדורות אחרים ור"ל אמר בדורותיו כ"ש בדורות אחרים כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' טו
קח ע"א41 צדיק תמים היה בדורותיו אר"י בדורותיו ולא בדורות אחרים ור"ל אמר בדורותיו כ"ש בדורות אחרים כו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' טו
קח ע"א41 צדיק תמים היה בדורותיו ולא בדורות אחריםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קו עמ' שלה
קח ע"א41 ר' יוחנן אמר בדורותיו ולא בדורות אחרים וריש לקיש אמר בדורותיו כ"ש בדורות אחריםשארית אהרן דף ד ע"ב
קח ע"א41 ר"י אמר בדורותיו ולא בדורות אחרים ור"ל בדורותיו וכ"ש בדורות אחריםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' יד
קח ע"א41 תמים היה בדורותיו אמר רבי יוחנן בדורותיו ולא בדורות אחריםשל"ה (תשנז) פרשת נח אות יא, שמות אות יח
קח ע"א41 תמים היה בדורותיו וכו' בדורותיו ולא בדורות אחריםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רסב, רפח
קח ע"א43 משל לצלוחית של פלייטוןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' ח
קח ע"א45 אם אדם חטא בהמה מה חטאהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' סג
קח ע"א45 אם אדם חטא בהמה מה חטאהדרך חיים (תשלה) עמ' תקטז
קח ע"א45 בהמה מה חטאה ומהרש"אאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קלב
קח ע"א45 בהמה מה חטאהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' לו, תעא
קח ע"א47 הכל נברא בשביל האדםגור אריה בראשית פ"א הערה 261
קח ע"א47 כי התכלית הוא רק האדםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' טו
קח ע"א48 אם הדגים מתו במבוללקוטי שיחות חל"ה עמ' 5
קח ע"א48 דגים לא מתו במבולחי' בר נחמני דף ג ע"א
קח ע"א48 הדגים לא השחיתו מעשיהם בדור המבולעקבי אבירים (תשסה) עמ' פז
קח ע"א48 ולא דגים שביםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' פב, שצז, תפא
קח ע"א48 מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שביםישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' לב
קח ע"א48 מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שביםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' כב
קח ע"א48 מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שביםעירין קדישין השלם עמ' תרמו
קח ע"א48 מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שביםפרי צדיק ויקהל אות ג
קח ע"א48 מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שביםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תכח
קח ע"א48 שאדם חוטא בהמה וחיה ל"למשנת חיים ויקרא עמ' שסד
קח ע"א49 אמר להם עתיד הקב"ה להביא מבול לעולם אולי ישובושרגא המאיר על התורה עמ' יט
קח ע"א49 היה נח הצדיק מוכיח בהם וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 18
קח ע"א49 מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח בהם ואמר להם עשו תשובהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 60
קח ע"א49 מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח בהם וכו' ומקפה נבלתכם על המים כזיקיןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רנט
קח ע"א49 מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח בהם וכו' עשו תשובה וכו'לקוטי שיחות חט"ו עמ' 38
קח ע"א49 מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח בהם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רלח
קח ע"א49 נח נלחם עם בני דורואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקנב
קח ע"א50 ואם לאו הקב"ה מביא עליכם את המבול ומקפה נבלתכם על המים כזיקיןאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' יג
קח ע"א51 לא יפנה דרך כרמים מלמד שהיו מפנים דרך כרמים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' ז, יב
קח ע"א52 א"ל פרידה אחת יש לי להוציא מכם, וברש"י ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תל
קח ע"א52 חס על כבוד מתושלחאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קמד
קח ע"א52 מלמד שהיו מפנים דרך כרמיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תכט
קח ע"א52 מתחילה היו מפנים דרך כרמים וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' ב
קח ע"א52 הרבה ריוח והצלה לפניוויגד משה (גרין) מאמר כז ד"ה ונ"ל הביאור
קח ע"א52 והלא הרבה ריוח והצלה לפניו ולמה הטריחו בבנין זהאור השמש (תשסח) עמ' י
קח ע"א52 למה הטריחו בבנין זה, כדי שיראוהושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ז
קח ע"א52 עשיית התיבה במאה ועשרים שנהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' נח מאמר ד, ז
קח ע"א מהרש"א - הנשמה מאשמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 28 עמ' נט
קח ע"א מהרש"א ד"ה כמקלדגלי יהודה דרוש א אות טז הגהה יח
קח ע"ב01 א"כ לא נפנה דרך כרמים, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תלא
קח ע"ב02 לפיד בוז וכו' זה נח וכו' מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח אותםתורת יחיאל בראשית עמ' עא, עג, פ
קח ע"ב02 לפיד בוז וכו' דברים שהם קשים כלפידיםאור מאיר ח"ב עמ' רלג
קח ע"ב02 לפיד בוז לעשתות שאנן שהיה נח מוכיחן ואומר להם דברים קשים כלפידיםערבי נחל (תשסד) עמ' צא
קח ע"ב02 לפיד בוז קאי על נחאור השמש (תשסח) עמ' יב
קח ע"ב03 היה נח הצדיק מוכיח אותם וכו' והיו מבזין אותודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ד
קח ע"ב03 מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח אותם וכו' והיו מבזין אותו וכו' זקן תיבה זו למה וכו'לקוטי שיחות חט"ו עמ' 38
קח ע"ב03 מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח אותם ואמר להם דברים שהם קשין כלפידים והיו מבזין אותו וכו'פתח טוב עמ' ר
קח ע"ב03 מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח אותם כו' והיו מבזין אותורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כג
קח ע"ב03 מלמד שהיה נח מוכיח אותם בדברים שהם קשים כלפידיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלא
קח ע"ב03 נח מוכיח לבני דורומאיר נתיבות ח"ב עמ' לג, ח"ג עמ' קפז
קח ע"ב03 שהיה נח הצדיק מוכיח אותם והיו מבזין אותומחשבת מוסר ח"ב עמ' קנא, קעז, קפו, קצד
קח ע"ב03 שהיה נח הצדיק מוכיח אותם וכו' והיו מבזין אותובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ב, רפח
קח ע"ב03 שהיה נח הצדיק מוכיח בהם וכו' והיו מבזין אותותורת מנחם חכ"ט עמ' 159
קח ע"ב03 שהיה נח הצדיק מוכיחןאור השמש (תשסח) עמ' ח
קח ע"ב04 והיו מבזים אותו זקן תיבה זו למה וכו' אם מבול של אש וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' תלב
קח ע"ב04 והיו מבזין אותו אמרו לו זקן תיבה זו למה אמר להם הקב"ה מביא עליכם את המבולאור מאיר ח"ב עמ' רלג
קח ע"ב05 זקן תיבה זו למהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' נד
קח ע"ב05 זקן תיבה זו למהמחשבת מוסר ח"א עמ' קיג, קכד
קח ע"ב09 יש לנו עששיות של ברזל וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' ז
קח ע"ב14 מימי המבול קשים כשכבת זרע וכו' ברותחין קלקלו בעבירה, וברותחין נידונובית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' פג
קח ע"ב15 אמר רב חסדא ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קס
קח ע"ב16 ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נדונוצדקת הצדיק סי' קז, תקנת השבין סי' טו (עמ' 144)
קח ע"ב16 ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונוגור אריה בראשית פ"ו הערה 154, ויקרא פ"י הערה 11
קח ע"ב16 ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ב, כ, מועדים (תשנט) עמ' קצה
קח ע"ב16 ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונושל"ה (תשנז) פרשת נח אות ה בהגה"ה
קח ע"ב16 ברותחין קלקלו וברותחין נדונובך יברך ישראל (תשסח) עמ' ט
קח ע"ב16 ברותחין קלקלו וברותחין נידונו וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ז פסוק כג
קח ע"ב16 ברותחין קלקלו וברותחין נידונונזר הקדש ח"ב עמ' מט
קח ע"ב16 ברותחין קלקלו וברותחין נידונונצח ישראל (הרטמן) עמ' קלו הערה 540
קח ע"ב16 ברותחין קלקלו וכו'טוב טעם בראשית עמ' עח
קח ע"ב16 דור המבול ברותחין נידונודברים נחמדים (תשסה) עמ' רי
קח ע"ב16 מי המבול רותחיןלקוטי שיחות ח"ח עמ' 51
קח ע"ב18 ויהי לשבעת הימים אלו שבעת ימי אבלו של מתושלחנזר הקדש ח"א עמ' עט
קח ע"ב18 ויהי לשבעת הימים וכו' אלו ימי אבילות של מתושלח ללמדך שהספדןפרי צדיק ראה אות ח
קח ע"ב18 ויהי לשבעת הימים וכו' אלו ימי אבלות של מתושלחשמחת הנפש עמ' קכ
קח ע"ב18 ויהי לשבעת הימים וכו' ששינה עליהם הקב"ה סדר בראשית וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' טו
קח ע"ב18 שבעת הימיםהכתב והקבלה בראשית פ"ז פסוק ז
קח ע"ב19 מה טיבם של שבעת הימים וכו' אלו ימי אבילות של מתושלחמחשבת מוסר ח"ב עמ' קפו
קח ע"ב19 מה טיבן של שבעת הימיםחלק יעקב (קנטור) דרוש כב
קח ע"ב20 אלו שבעת ימי אבלו של מתושלחכד הקמח (מישור) עמ' כח
קח ע"ב20 ימי אבלו של מתושלחקסת הסופר (תשעו) עמ' רמא
קח ע"ב20 לכבוד מתושלח נדחה המבול לשבעה ימיםלקוטי דיבורים עמ' 1095
קח ע"ב20 שבעת ימים שהתאבלו על מתושלח הטעימן מעין עוה"בעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשפו
קח ע"ב21 הספד צדיקים מעכב את הפורענותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קיב, קל, קמד
קח ע"ב21 הספדן של צדיקים מעכבים את הפורענותעוז לו בך מאמר א אות ג
קח ע"ב21 הספדן של צדיקים מעכבין את הפורענותמאורי שערים עמ' ריט
קח ע"ב21 הספדן של צדיקים מעכבין את הפורענותמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשפז
קח ע"ב21 ללמדך שהספדן של צדיקים דוחה את הפורענותאבן יהושע עמ' 119
קח ע"ב21 ללמדך שהספדן של צדיקים מעכב את הפורענותאודה ה' דף יט ע"א
קח ע"ב21 ללמדך שהספד של צדיקים מעכבין את הפורענות לבוא, ומהרש"אמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שצב
קח ע"ב24 מתחילה קבע להם זמן גדול ואח"כ זמן קטןנזר הקדש ח"ב עמ' כז
קח ע"ב24 שקבע להם הקב"ה זמן גדול ואח"כ זמן קטן, וברמ"ה ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תלג
קח ע"ב25 בז' הימים הטעימן מעין עוה"בנזר הקדש ח"ב עמ' קכד
קח ע"ב25 בז' ימים אלו שימש האור הגנוזאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קכא
קח ע"ב25 דור המבול הטעימם ה' מעין עוה"ב כדי שידעו מה טובה מנעו מהןמי מרום ח"ד עמ' ו, קפט
קח ע"ב25 דור המבול שהטעימם מעין העולם הבאפרי צדיק נח אות ב, פסח אות כב
קח ע"ב25 דור המבול שהטעימם מעין העולם הבאצדקת הצדיק סי' צב, קלב, דובר צדק עמ' 110, רסיסי לילה סי' נב (עמ' 119)
קח ע"ב25 לימים עוד שבעה עוד זמן נוסף אחר הק"ך שניםאגרא דכלה ח"א עמ' רכג
קח ע"ב25 שהטעימם מעין עוה"ב כד שידעו מה טובה מנעו מהם, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תלג
קח ע"ב25 שהטעימם מעין עולם הבאבישורון מלך ח"א עמ' קכו
קח ע"ב25 שהטעימן מעין עוה"באור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' מא
קח ע"ב26 מכל הבהמה הטהורה אותן שלא נעבדה בהן עבירה כל שהתיבה קולטתו בידוע שלא נעבדה בו עברהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלג, תלד
קח ע"ב26 מכל הבהמה הטהורה וכו' מאותן שלא עברו עבירה ודבקו במינןאגרא דכלה ח"א עמ' רכב
קח ע"ב26 מכל הבהמה הטהורה שבעה, מנא ידעיאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ב אות א
קח ע"ב26 שבעה איש ואשתו אישות לבהמה מי אית ליה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' נא
קח ע"ב27 אישות לבהמה מי אית להאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סד
קח ע"ב27 אישות לבהמה מי אית ליהתורת יחיאל בראשית עמ' פג
קח ע"ב27 לא באו אל התיבה אלא אלה שדבקו במיניהםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 18
קח ע"ב27 מנא ידעי כו'משנת חיים בראשית עמ' צה
קח ע"ב27 שלא היו נזקקין לשאינן מינםגור אריה בראשית פ"ח אות כג
קח ע"ב27 שלא נעבדה בהםמשנת חיים שמות בריש הספר
קח ע"ב28 כל שאינו ראוי אין התיבה קולטתומפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' מא
קח ע"ב28 תיבת נח לא קלטה אלא אותן שדבקו במיניהם - ומאליהן באונשמת אדם עמ' קט
קח ע"ב29 אותם שדבקו במיניהם מאליהם באו אל התיבהגור אריה בראשית פ"ו אות מא
קח ע"ב29 בעצמן באו אל התיבהחכמת התורה נח עמ' רנה
קח ע"ב29 רבי אבהו אומר מאותן הבאין מאליהןרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלד
קח ע"ב30 מאי גופר וכו' זו מבליגהאמרי יוסף בראשית דף כד ע"ד
קח ע"ב30 מאי עצי גופר וכו' מבליגהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סא
קח ע"ב30 צוהר וכו' אבנים טובות ומרגליותלקוטי שיחות ח"י עמ' 19
קח ע"ב30 צוהר תעשה לתיבה וכו' שיהיו מאירות לכם כצהריםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רלה
קח ע"ב31 אמר הקב"ה לנח קבע בה אבנים טובות ומרגליותרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלד
קח ע"ב31 אר"י א"ל הקב"ה לנח קבע בה אבנים וכו' שיהיו מאירות לכם כצהריםבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קסו, קעג, ח"ג עמ' אלף שנג
קח ע"ב31 נח נצטווה לקבוע בתיבה אבנים טובותגור אריה בראשית פ"ו הערה 165, 166
קח ע"ב32 תחתיים לזבל עליונים לאדם אמצעים לבהמה וחיה נזר הקדש ח"ב עמ' כו
קח ע"ב32 תחתיים לזבל עליונים לאדם אמצעים למדור גור אריה בראשית פ"ו אות לו
קח ע"ב32 שלישים לזבלערבי נחל (תשסד) עמ' קג
קח ע"ב32 שניים למדורלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' מו
קח ע"ב32 תחתונים לזבל אמצעים למדור עליונים לאדםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' יד, עט, קע, שנד
קח ע"ב32 תחתונים לזבל שניים למדור עליונים לאדםברכת דוד עמ' יד
קח ע"ב32 תחתיים לזבל עליונים לאדםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' לג
קח ע"ב32 תחתיים לזבלאדיר במרום ח"א פ' צט
קח ע"ב32 תחתיים לזבללקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' מה
קח ע"ב33 אמר ר"ל תשובה נצחת וכו'יציב פתגם על התורה עמ' יג, יד
קח ע"ב33 וישלח את העורב אמר רשב"ל תשובה נצחתאברהם את ידו ח"ב דף קטו ע"א
קח ע"ב33 וישלח את העורב תשובה ניצחת השיבה לנח אמרה אתה שונא אותי ורבך שונא אותי וכו'קרבן שבת (תשסח) עמ' קפו
קח ע"ב33 עליונים לאדםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' מו
קח ע"ב33 רבו שונאני ואתה שנאתני וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' פט
קח ע"ב33 תשובה השיב העורבמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלט
קח ע"ב33 תשובה ניצחת השיבו עורב לנחבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 95, באר ד הערה 593
קח ע"ב33 תשובה ניצחת השיבו עורב לנח וכו'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' נז
קח ע"ב33 תשובה ניצחת השיבו עורב לנח וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' ס
קח ע"ב33 תשובה ניצחת וכו'משנת חיים בראשית עמ' צט, תצד
קח ע"ב33 תשובה נצחת השיב עורב לנחטוב טעם בראשית עמ' פד
קח ע"ב33 תשובה נצחת השיבו עורב לנח וכו' נמצא העולם חסר בריה אחתרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלד
קח ע"ב35 או שמא לאשתי אתה צריךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סח
קח ע"ב35 העורב חשד בנחבית שלום מרדכי עמ' קמו
קח ע"ב35 נח שלח את העורב והיה חושדו בבת זוגוזאת זכרון (תשנב) אות ה
קח ע"ב35 שמא לאשתי אתה צריךגור אריה בראשית פ"ח אות טו
קח ע"ב35 שמא לאשתי אתה צריךחכמת התורה נח עמ' שיט-שכא, שכו
קח ע"ב36 א"ל רשע במותר לי נאסר בנאסר לי לא כ"ש, ובמהרש"א ובבאר שבערנת יצחק - פרק חלק עמ' תלה
קח ע"ב36 אמר לו רשע במותר לי נאסר לי בנאסר לי לא כל שכןאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רלט
קח ע"ב36 בעת המבול היה שרוי העולם בצער ולכן נאסרו בתשמישאגרא דכלה ח"א עמ' ריד, ריט, רלט
קח ע"ב36 לנח עצמו נאסר לשמש במבולחכמת התורה מקץ עמ' רכד
קח ע"ב36 נאסרו בתשמיש בתיבהנזר הקדש ח"ב עמ' פט
קח ע"ב36 נח נאסר שלא לשמש בתיבהחכמת התורה נח עמ' קסט
קח ע"ב36 נח קרא לעורב רשעגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' יא ע"ב
קח ע"ב36 רשע במותר לי נאסר לי באשתי אני אסורנתיב התשובה עמ' מה הערה 140
קח ע"ב36 רשע במותר לי נאסר לי בנאסר לי לא כל שכןבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 542
קח ע"ב38 ג' שימשו בתיבהשמחה לאיש דף ע"ד ע"ב
קח ע"ב38 ג' שמשו בתיבה וכו' כלב נקשר וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן קמ
קח ע"ב38 העורב שימש בתבהזאת זכרון (תשנב) אות ה
קח ע"ב38 חם היה משמש בתיבהפרדס המלך (תשסט) אות פב
קח ע"ב38 חם חטא ששימש בתיבה בעת איסור היחוד והזיווגבני יששכר ח"א דף מג ע"ג
קח ע"ב38 חם שימש בתיבה ולקה בעורואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' עז
קח ע"ב38 חם שימש בתיבהאגרא דכלה ח"א עמ' ריט, רמו
קח ע"ב38 חם שימש בתיבהקסת הסופר (תשעו) עמ' רעב {כנען נולד מזה ולכן נתקלל להיות עבד}
קח ע"ב38 חם ששימש בתיבה לקה בעורותורת יחיאל במדבר עמ' פט
קח ע"ב38 כלב ועורב שמשו בתיבהברכות אבי דף כז ע"ב
קח ע"ב38 עורב חטא בתיבהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תכט, תרנח
קח ע"ב38 שלושה שימשו בתיבהבית שלום מרדכי עמ' קכט
קח ע"ב38 שלושה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב עורב וחם וכו' חם לקה בעורובאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 661
קח ע"ב38 שלשה שימשו בתיבהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סז, סט
קח ע"ב38 שלשה שימשומשנת חיים בראשית עמ' תצה
קח ע"ב38 שלשה שמשו בתיבה וכו' ועורבתורת יחיאל בראשית עמ' פט
קח ע"ב38 שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו וכו' חם לקה בעורואוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רכו
קח ע"ב38 שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחםלקוטי מאמרים עמ' 225, מחשבות חרוץ סי' *ח (עמ' 55-56), דובר צדק עמ' 34, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 31 (סי' כד)
קח ע"ב38 שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחםפרי צדיק בראשית אות יא, ר"ח מרחשון אות, נח אות ב, שמות אות ד, ר"ח שבט אות א, שבת הגדול אות א, קדושים אות יב, בהר אות ה, יב, כי תבא אות יג
קח ע"ב38 שלשה שמשו בתיבה וכולם לקואור אברהם בראשית עמ' מב
קח ע"ב38 שלשה שמשו בתיבהמשנת חיים דברים עמ' שמ
קח ע"ב38 שמשו בתיבה חם עורב וכלבחכמת התורה נח עמ' קסט, שכב, שצב
קח ע"ב38 ת"ר שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחם וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קסח
קח ע"ב38 תנו רבנן שלשה שמשו בתיבה, וכולם לקו כלב, ועורב, וחםשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות כב
קח ע"ב39 דירתן של עופות טהורין אצל צדיקיםמצווה ועושה ח"ב עמ' רמג
קח ע"ב39 וישלח את היונה מאתו וכו' מכאן שדירתן של עופות טהורים עם הצדיקיםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות לו
קח ע"ב39 חם לקה בעורואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקטז
קח ע"ב39 חם לקה בעורותורת יחיאל בראשית עמ' עה
קח ע"ב39 מכאן שדירתם של עופות טהורים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' פט
קח ע"ב39 מכאן שדירתם של עופות טהורים עם הצדיקים, ורש"ימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקמט
קח ע"ב39 מכאן שדירתן של עופות טהורים עם הצדיקיםאמרי יוסף בראשית דף כז ע"ג, ל ע"ג
קח ע"ב39 מכאן שדירתן של עופות טהורים עם הצדיקיםאמרי נועם (מועדים) סי' ז לעיו"כ
קח ע"ב39 מכאן שדירתן של עופות טהורים עם הצדיקיםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סו
קח ע"ב39 מכאן שדירתן של עופות טהורים עם הצדיקיםמאורי אור (טייטלבוים) עמ' עד
קח ע"ב39 עופות טהורים דירתן אצל צדיקיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכד, שכג
קח ע"ב39 שדירתן של עופות טהורים עם הצדיקיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלז
קח ע"ב40 אמרה יונה יהיו מזונותי מרורים בזיתעירין קדישין השלם עמ' קסד
קח ע"ב40 אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורים כזיתלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' יא
קח ע"ב40 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בו"דמאמרי שלמה ח"א עמ' יד
קח ע"ב40 אמרה יונהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שנד הערה 38
קח ע"ב40 והנה עלה זית טרף בפיהגור אריה בראשית פ"ח אות יט
קח ע"ב40 רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית בידך ולא יהיו מתוקים כדבש ביד בשר ודםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רעג
קח ע"ב41 יהו מזונותי מרורים כזיתרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלז
קח ע"ב41 יהו מזונותי מרורין כזית ביד הקב"השמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קנה
קח ע"ב41 יהיה מזונותי מרורים כזיתזרע קודש - מועדים עמ' ר, רנד, רס
קח ע"ב41 יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד ב"ונשמת אדם עמ' קי
קח ע"ב41 יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' סז, צט
קח ע"ב41 יהיו מזונותי מרורים כזית מיד ה'שיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 90
קח ע"ב41 יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודםתפארת צבי שמות עמ' תל, תעב
קח ע"ב41 יהיו מזונותי מרורין כזית בידי הקב"הויגד יעקב עמ' תקכג
קח ע"ב41 יהיו מזונותי מרורין כזיתתאומי צביה עמ' קלד
קח ע"ב41 מאי משמע דהאי טרף לישני דמזוני הוא וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ח פסוק יא
קח ע"ב42 למשפחותיהם וכו' אמר רבי יוחנן למשפחותיהם ולא הם וכו'ארוחת תמיד עמ' ו ע"א ד"ה מסבת
קח ע"ב42 למשפחותיהם יצאו מן התיבה אמר ר' יוחנן למשפחותיהם ולא הםילקוט דברי חכמים בראשית סי' רפט, תתצד
קח ע"ב42 למשפחותיהם יצאוחקל יצחק (תשסג) עמ' כה, לו
קח ע"ב43 א"ל אליעזר לשם רבא כתיב למשפחותיהם יצאו מן התיבה אתון היכן הויתון, א"ל צער גדול הי' לנו בתיבה וכו', רש"יאמרות חיים עמ' טז
קח ע"ב43 א"ל אליעזר לשם רבאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קמב
קח ע"ב43 אמר ליה אליעזר לשם רבא כתיב למשפחותיהם יצאו מן התיבה אתון היכן הויתוןאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רלו
קח ע"ב43 אמר רב חנא בר ביזנאלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' מג
קח ע"ב43 למשפחותיהם ולא הםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קמז
קח ע"ב43 למשפחותיהם ולא הםאמרי יוסף בראשית דף מ ע"ב-ע"ג
קח ע"ב43 שאל אליעזר לשם רבאחפץ יהונתן בראשית פ"י פסוק כ
קח ע"ב44 בריה שדרכה להאכילה ביום האכילה ביום, שדרכה להאכילה בלילה האכילה בלילהעבודת חיים ח"א עמ' קעט
קח ע"ב44 צער גדול היה וכו'משנת חיים בראשית עמ' פט, קא, קג
קח ע"ב44 צער גדול היה לנו בתיבה בריה שדרכה להאכילה ביום האכלנוה ביום, שדרכה להאכילה בלילה האכלנוה בלילהאור מאיר ח"א עמ' מ
קח ע"ב45 האי זקיתא לא הוה ידע אבא מאי אכלהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' עב
קח ע"ב46 אישתא זינתהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקעב
קח ע"ב46 אישתא זינתיהמחשבת מוסר ח"א עמ' שכז
קח ע"ב46 אריא אישתא זינתיהאגרא דכלה ח"א עמ' רכא
קח ע"ב46 אריא אישתא זינתיהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סו
קח ע"ב46 החולה אישתא זינתיהתפארת צבי ויקרא עמ' קנג
קח ע"ב46 זנתיה אישתאמחשבת מוסר ח"ג עמ' רלו
קח ע"ב47 אורשינה אשכחיניה אבא דגני בספנא דתיבותא וכו' א"ל חזיתך דהות טרידא וכו'אמרות חיים עמ' יז
קח ע"ב47 אורשינה אשכחיניה אברא וכו'שמחת הנפש עמ' קיד
קח ע"ב47 שאל נח לחול למה אין אתה שואל מזונותנפש חיים (פאלאג'י) דף עב ע"א [קיא ע"א ד"ה אשר]
קח ע"ב48 אמר ליה יהא רעוא דלא תמות שנאמר וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' נד
קח ע"ב48 אמר ליה יהא רעווא דלא תמותאור הצבי עמ' 157
קח ע"ב48 חזיתיך דהות טרידא אמינא לא אצעריךלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קעו
קח ע"ב48 נח בירך העוף באריכות ימיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קפג
קח ע"ב49 אמר שם רבה לאליעזר כי אתו עלייכו מלכי מזרח ומערב אתון היכי עבדיתו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רעט
קח ע"ב49 כי אתו עלייכו מלכי מזרח ומערב אתון היכי עבדיתון, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תלח
קח ע"ב49 כי אתו עלייכו מלכי מזרח ומערב היכי עבדיתוחכמת התורה בא עמ' תרמה
קח ע"ב49 כי אתו עלייכו מלכי מזרח ומערב היכי עבדיתוחכמת התורה לך לך עמ' שלא
קח ע"ב49 כי אתי עלייכו מלכי מזרח ומערב היכי עבדיתו וכו'רביד יוסף (תשסא) עמ' 124
קח ע"ב49 שאלו לאליעזר עבד אברהם כד אתו מלבי מזרח ומערב על אברהם במה הוה קטיל להו, אמר להו שקיל עפרא ושדא עלייהוצמח דוד (סקאליע) עמ' קיז
קח ע"ב50 אייתי הקב"ה לאברהם ואותביה מימיניה והוה שדינן עפרא והוו חרבי גילי והוי גיריאגרת הטיול (תשעה) עמ' שיח
קח ע"ב50 אייתי הקב"ה לאברהם ואותביה מימיניהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קיז
קח ע"ב50 אייתי הקב"ה לאברהם ואותביה מימיניהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלט
קח ע"ב50 הוה שדינן עפרא והוו חרביחכמת התורה לך לך עמ' רסב, רפב, שא, שיח, שכ, שסב, שעז, תג, תלד, תריג
קח ע"ב50 שדא עפרא והוו חרבימאיר נתיבות ח"א עמ' קפ
קח ע"ב50 שדינן עפרא והוו חרבי גילי והוי גיריאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קא
קח ע"ב50 העפר הפך לחרבות באברהם ובנחום איש גמזואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' כה
קח ע"ב50 שהיה אברהם זורק עפר ונעשה חרבות ומקש נעשה חיציםספרי המגיד מקאזניץ עמ' כה
קח ע"ב51 נאם ה' לאדני היינו לאברהם אבינודברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' סח
קח ע"ב52 אברהם נקרא צדק כמו שכתוב צדק יקראהו לרגלואור לשמים (תשסג) עמ' קסג
קח ע"ב52 נחום איש גם זו הוה רגיל דכל דהוה סלקא ליה אמר גם זו לטובהברכת טוב עמ' קמ, קנא, רס
קח ע"ב52 נחום איש גם זו הוה רגיל וכו' אמר גם זו לטובהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 75
קח ע"ב52 נחום איש גם זו היה רגיל דכל דהוה סלקא ליה אמר גם זו לטובהכוזרי מאמר ג סי' יא
קח ע"ב52 נחום איש גם זו וכו' אמר גם זו לטובהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פז, קלא
קח ע"ב52 נחום איש גם זו וכו' גם זו לטובה, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תמ
קח ע"ב52 נחום איש גם זורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' יא
קח ע"ב53 גם זה לטובהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' יא
קח ע"ב53 גם זו לטובההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' סח
קח ע"ב53 כל מה דעביד רחמנא לטב עבידמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מקץ כג
קח ע"ב רש"י ד"ה מאתו - עופות טהורין דירתן אצל צדיקים, כלומר הנאה הוא להם שדרים אצלם, שמכירים בצדיקיםאמרי נועם (מועדים) סי' ז לעיו"כ
קח ע"ב רש"י ד"ה נאוםחכמת התורה לך לך עמ' תרכג
קח ע"ב מהרש"א חדא"ג ד"ה למשפחותיהםלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 34
קט ע"א01 מעשה נחום איש גם זואגרא דכלה ח"ב עמ' שה
קט ע"א01 נחום איש גם זורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קלא
קט ע"א01 נשדר בהדי נחום איש גם זו דמלומד בניסים הוארנת יצחק - פרק חלק עמ' תמב
קט ע"א10 דלמא האי מעפרא דאברהם אבינו והוה שדי עפרא הוו חרבי גילי הוו גירירנת יצחק - פרק חלק עמ' תמב, תמד
קט ע"א10 מעפרא דאברהם אבינואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' כה
קט ע"א19 דור הפלגה אין להם חלק לעוה"בנזר הקדש ח"ב עמ' קנב
קט ע"א20 דור הפלגה מאי עבידאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 13
קט ע"א20 מאי עביד וכו' נבנה מגדל ונעלה לרקיע וכו'טוב ירושלים בראשית פי"א פסוק ב
קט ע"א21 נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומותאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' יז
קט ע"א21 נעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומותגור אריה בראשית פי"א אות ב
קט ע"א21 נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומותפרי צדיק סוכות אות כג
קט ע"א21 נעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות שיזובו מימיו, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תמד
קט ע"א23 אמר רבי ירמיה בר אלעזר נחלקו לשלש כיתות, אחת אומרת נעלה ונשב שם ואחת אומרת וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רכד
קט ע"א24 ג' כתות אחת אומרת נעלה ונשב שם וא' אומרת נעלה ונעבוד ע"ז וא' אומרת נעשה עמו מלחמהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תמה, תמו
קט ע"א24 דור הפלגה נחלקו לג' כיתות וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סד עמ' תלה
קט ע"א24 דור הפלגה נחלקו לג' כיתותדרשות שבט הלוי עמ' לח
קט ע"א24 דור הפלגה נחלקו לג' כיתותהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' מז
קט ע"א24 דור הפלגה נחלקו לשלושה כיתות וכו'אמרי השכל עמ' 121
קט ע"א24 לג' כיתות נחלקו דור ההפלגהנזר הקדש ח"ב עמ' קנג
קט ע"א24 נחלקו לג' כתותמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' יב
קט ע"א24 נחלקו לשלש כתות אחת אומרת נעלה ונשב שם וכו' ואחת אומרת נעלה ונעשה מלחמהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' יז, יח, יט
קט ע"א26 פשטו יד בעיקר להלחם בותורת מנחם חלק לג עמ' 436
קט ע"א27 וזו אומרת נעלה ונעשה מלחמה נעשו קופיםלקוטי מאמרים עמ' 153, שיחת מלאכי השרת עמ' 86
קט ע"א27 וזו אומרת נעלה ונעשה מלחמה נעשו קופיםפרי צדיק משפטים אות ט
קט ע"א27 זו שאומרת נעלה ונשב שם הפיצם ה' וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' כ
קט ע"א28 נעשו לקופיםישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 189
קט ע"א29 כתיב ונעשה לנו שם וכתיב ושם אלהים אחרים וכו' כאן ע"ז וכאן ע"זנזר הקדש ח"ב עמ' קס
קט ע"א30 אין שם האמור כן אלא עבודה זרהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רלו
קט ע"א31 אויר מגדל משכח אמר רב יוסף בבל ובורסיף סימן רע לתורהמצווה ועושה ח"א עמ' תצב
קט ע"א31 אויר מגדל משכחאדיר במרום ח"א פ' נג
קט ע"א31 אויר מגדל משכחאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' כ
קט ע"א31 אויר מגדל משכחאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קעו
קט ע"א31 בבל ובורסיף סימן רע וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קסד
קט ע"א31 בבל ובורסיף סימן רע לתורהרסיסי לילה סי' לט (עמ' 68)
קט ע"א31 בבל ובורסיף סימן רע לתורה, ובבאר שבערנת יצחק - פרק חלק עמ' תמז
קט ע"א31 בורסיף - מקום מגדל בבלקסת הסופר (תשעו) עמ' שמח
קט ע"א31 מגדל משכחאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קיד
קט ע"א31 מגדל שליש נשרף שליש נבלע ושליש קייםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תמו
קט ע"א31 מגדל שליש נשרף שליש נבלע שליש קייםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' כא
קט ע"א31 מגדל שליש נשרףמגלה עמוקות (תשסח) אופן קפא
קט ע"א32 אנשי סדום אין להם חלק לעוה"ב שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יד
קט ע"א32 אנשי סדום אין להם חלק לעוה"בדברי מנחם (היימליך) עמ' רד
קט ע"א32 אנשי סדום אין להם חלק לעוה"בנתיבות עולם ח"א עמ' קסו
קט ע"א32 אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבאאור מאיר ח"א עמ' ע
קט ע"א32 אנשי סדום וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 155, ח"ט עמ' 108
קט ע"א33 אנשי סדום רעים וחטאים לה'להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' כ
קט ע"א33 ואנשי סדום רעים וחטאים וכו'טוב טעם בראשית עמ' קכז
קט ע"א34 אמר"י רעים בגופם וחטים בממונם וכו'שבט מוסר עמ' כה
קט ע"א34 אנשי סדום - רעים בין אדם למקום ובין אדם לחבירושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 295
קט ע"א34 אנשי סדום רעים למקום ורעים לבריותשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 347
קט ע"א34 אר"י רעים כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש סו דף קנ ע"ד
קט ע"א34 מעשי סדוםישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 198
קט ע"א34 רעים בגופם וחטאים בממונםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רנו, שלב
קט ע"א34 רעים בגופם וחטאים בממונםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' נא
קט ע"א34 רעים בגופם וחטאים בממונםרנת יצחק - פרק חלק עמ' שמה, תמח
קט ע"א34 רעים בגופם וחטאים בממונםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קצד
קט ע"א34 רעים בגופם וחטאים בממונם, רעים בממונם וחטאים בגופםדעת תורה ויקרא עמ' רנה, רפג
קט ע"א34 רעים בגופםקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' כ {עונש סדום היה על שיד עני ואביון לא החזיקו אף שהיו בהם עבירות חמורות}
קט ע"א34 רעים בגופן וחטאים בממונםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פא
קט ע"א34 רעים בגופן וחטאים בממונםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' נט
קט ע"א35 מאד שמתכוונים וחוטאיםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רפט
קט ע"א35 מאד שמתכוונים וחוטאיםמצווה ועושה ח"א עמ' רעו
קט ע"א36 בישין בממונהון וחייבין בגויתהוןגור אריה בראשית פי"ג אות יד
קט ע"א36 רעים בממונם וחטאים בגופםנזר הקדש ח"ב עמ' רכג
קט ע"א36 רעים בממונם וחטאים בגופםילקוט הגרשוני ח"ב
קט ע"א36 רעים בממונם וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 405
קט ע"א37 גם דם נקי שפך מנשהפירושי ראשונים
קט ע"א37 מאד זו שפיכות דמיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תמח
קט ע"א38 אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"ה וכו' ל"ל עוברי דרכיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תמט
קט ע"א38 אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"הבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תלז, תצז, במדבר עמ' רמ
קט ע"א38 אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להן הקב"ההמוסר והדעת בראשית עמ' עט
קט ע"א40 וכי מאחר שארץ ממנה יצא לחם וכו' למה לנו עוברי דרכים שאין באים אלינו אלא לחסרינו מממוננואוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רפט
קט ע"א41 בואו ונשכח תורת רגל מארצנו וכו'טוב ירושלים בראשית פי"ט פסוק ה
קט ע"א41 בואו ונשכח תורת רגל מארצנומחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 171)
קט ע"א43 מלמד שהיו נותנין עיניהן בבעלי ממון וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רפט
קט ע"א44 חתר בחשך בתים יומםפירושי ראשונים
קט ע"א44 מאי דכתיב חתר בחושך בתים ובו'שמועת יצחק - ויגש א
קט ע"א47 ערום הלכו מבלי לבושפירושי ראשונים
קט ע"א48 אחתרתון ש' מחתרתידברים אחדים (תשמו) עמ' רח
קט ע"א50 דאית ליה חד תורא מרעי חד יומאילקוט הגרשוני ח"ב
קט ע"א50 כי נח נפשיה דרבי יוסי שפעו מרזבי דציפורי דמארנת יצחק - פרק חלק עמ' תנ
קט ע"א50 כי קא נח נפשיה דרבי יוסי שפעי מרזבי דציפורי דמאאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תפג
קט ע"א50 תקנות סדום וחוקיהםילקוט הגרשוני ח"ב
קט ע"א50 מאן דאית לי' תורא ירעה חד יומא וכו'נטריקן (תשעד) עמ' קטז
קט ע"א50 חוקי סדוםבאר שרים בראשית פ' וירא דרוש ג אות ב
קט ע"א50 פסקי אנשי סדוםמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלט
קט ע"א מהרש"א - הקב"ה אמר לאברהם כל מעשיהם של סדום כדי שילמד את בניו שלא יעשו כןנטריקן (תשעד) עמ' קטז
קט ע"א מהרש"א - מלשון פלא ממשמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' סח
קט ע"ב09 אתי כל חד וחד שקלי חרא, וברמ"ה ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תנ
קט ע"ב12 ארבע דייני הוו בסדום, ומהרש"א באר שרים בראשית פ' וירא דרוש ג אות ב
קט ע"ב12 ארבע דייני היו בסדום שקראי ושקרוראי זייפי ומצלי דינאאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רצד
קט ע"ב12 ארבעה דייני היו בסדום וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קכא
קט ע"ב12 ארבעה דיינים בסדוםנטריקן (תשעד) עמ' קכא
קט ע"ב18 הב ליה אגרא שקיל לך דמא וכו'אבן פינה עמ' 111
קט ע"ב26 אליעזר עבד אברהם בסדוםחקל יצחק (תשסג) עמ' סו
קט ע"ב28 שקל גללא פדיוהי איהו לדיינארנת יצחק - פרק חלק עמ' תנא
קט ע"ב31 הוה להו פורייתא דהוו מגני עלה אורחים כי מאריך גייזי ליה וכו'אבן פינה עמ' 112
קט ע"ב31 הויא להו פורייתא דהוו מגני עלה אורחין, כי מאריך גייזי ליה כי גוץ מתחין ליהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רצ
קט ע"ב31 מיטת סדוםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 478
קט ע"ב32 כד הוי מאריך גייזי ליהקול ששון (גולדברג) הקדמה
קט ע"ב32 כי מאריך גייזו ליה כי גוץ מתחו ליהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 69
קט ע"ב33 נדרא נדרי מן יומא דמיתת אמא לא גנינא אפוריארנת יצחק - פרק חלק עמ' תנא
קט ע"ב34 אנשי סדום נגמר דינם מפני שלא החזיקו יד עני ואביוןשם דרך - הישר והטוב עמ' י
קט ע"ב38 עד דנפקי כולהו ואכלא איהו לסעודתארנת יצחק - פרק חלק עמ' תנב
קט ע"ב39 ההיא רביתא דהות קא מפקא ריפתא לעניא וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' צו
קט ע"ב39 הויא ההיא רביתא וכו' שפיוה דובשא ואוקמוה על איגר שוראאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רצא
קט ע"ב39 מעשה בנערה אחת מסדום שנתנה צדקה ומה שעשו להברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וירא מאמר ד-ה
קט ע"ב39 מעשה בריבה אחת שהרגוה במיתה משונה על שנתנה מזון לענימחשבת מוסר ח"ג עמ' לו
קט ע"ב40 הכצעקתה צעקת ריבה אחתטיול בפרדס ח"א עמ' רצב
קט ע"ב40 זעקת סדום - על עסקי ריבהמחשבת מוסר ח"ב עמ' שעד
קט ע"ב40 זעקת סדום ועמורה כי רבה וכו' על עסקי ריבהלקוטי שיחות ח"ה עמ' 157, 405, 156
קט ע"ב40 זעקת סדם ועמרה כי רבה וכו' על עיסקי ריבהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תנג, תנד
קט ע"ב40 כי גדלה צעקתם מיירי ברציחה שהרגו אותה ריבהצמח דוד (סקאליע) עמ' רנג
קט ע"ב41 מרגלים אין להם חלק בעוה"בקומץ המנחה (צונץ) דרוש פא אות ב, דרוש צה אות ז
קט ע"ב41 מרגלים אין להם חלק לעוה"בידו בכל סי' תתמג
קט ע"ב41 מרגלים אין להם חלק לעוה"בשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קעו
קט ע"ב42 עדת קורחהמאור שבתורה (לסין)
קט ע"ב42 עדת קרח אין להם חלק לעוה"ב וכו' ר"א אומר עתידין הם לעלות וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות י, דרוש קלג אות ג
קט ע"ב42 עדת קרח אין להם חלק לעוה"בילקוט הגרשוני ח"ב
קט ע"ב42 עדת קרח אין להם חלק לעוה"ברנת יצחק - פרק חלק עמ' תנד
קט ע"ב42 עדת קרח אין להם חלק לעוה"בידו בכל סי' תתסג
קט ע"ב42 עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא וכו' דברי רבי עקיבא רבי אליעזר אומר עליהם אמר הכתוב ה' ממית ומחיה וכו'של"ה (תשנז) פרשת קרח אות כה
קט ע"ב42 עדת קרח אין להם חלק לעולם הבאתפארת צבי במדבר עמ' כב
קט ע"ב43 ויאבדו לעולם הבאטוב טעם במדבר עמ' צו
קט ע"ב43 ויאבדו מתוך הקהל לעוה"ב כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש פה דף קצו ע"ד
קט ע"ב44 חנה התפללה על בני קרחשבט מוסר עמ' שה
קט ע"ב44 עדת קרח - מוריד שאול ויעלאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שמז ע"ב
קט ע"ב44 עדת קרח יש להם חלק לעוה"באפוד בד דף י ע"ד
קט ע"ב44 עליהם אמר הכתוב ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעלבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ת
קט ע"ב44 עליהם אמר הכתוב ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעלמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קצה
קט ע"ב46 אבידה העתידה להתבקש כיון שקבלו דינם בעולם הזהכד הקמח (מישור) עמ' צג
קט ע"ב46 הרי הן כאבידה המתבקשת וכו' וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רמה
קט ע"ב46 הרי הן כאבידה המתבקשתרנת יצחק - פרק חלק עמ' תנד
קט ע"ב46 כאבידה המתבקשתרסיסי לילה סי' לה (עמ' 55), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 133)
קט ע"ב46 עדת קורח עליהם נאמר תעיתי כשה אובד, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' שיד
קט ע"ב47 אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמולדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכד
קט ע"ב47 ויקח קרח אמר ר"ל שלקח מקח רע לעצמותפארת צבי במדבר עמ' קצב
קט ע"ב47 ויקח קרח אמר ריש לקיש שלקח מיקח רע לעצמובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' סג
קט ע"ב47 ויקח קרח אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמואוצרות חיים - יושר המידות עמ' רצה
קט ע"ב47 ויקח קרח אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו, קרח שנעשה קרחה בישראלאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' מו, סה, סז
קט ע"ב47 ויקח קרח וכו' שלקח מקח רע לעצמואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שיב
קט ע"ב47 ויקח קרח לקח מקח רע לעצמואגרא דכלה ח"א עמ' פו, ח"ג עמ' קלח, קמא, קמב, קמה, קמח, קנ
קט ע"ב47 ויקח קרח לקח מקח רע לעצמוקומץ המנחה (צונץ) דרוש צו אות ב, דרוש קב אות ד
קט ע"ב47 ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמואגרא דפרקא (תשסה) עמ' לו, שעה
קט ע"ב47 ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמוילקוט הגרשוני ח"ב
קט ע"ב47 ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמוכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לט ע"א, קרח מ ע"ד
קט ע"ב47 ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמונזר הקדש ח"א עמ' פב
קט ע"ב47 ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמונחמד ונעים (תשסח) קרח ד"ה ויקח קרח, קונטרס אחרון אות מב
קט ע"ב47 ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמועירין קדישין השלם עמ' רכח
קט ע"ב47 ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמוערבי נחל (תשסד) עמ' תשנט
קט ע"ב47 ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמוצפנת פענח (תשסו) עמ' רלח, שי, שכט, שלא
קט ע"ב47 לקח מקח רע לעצמואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פב
קט ע"ב47 לקח מקח רע לעצמוגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' פח ע"ב, צ ע"א
קט ע"ב47 לקח מקח רע לעצמוזכור לאברהם (וייס) פ' קרח
קט ע"ב47 לקח מקח רע לעצמועטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קכב
קט ע"ב47 קורח שעשה קרחה בישראלאבן שוהם (פינסק) עמ' 88
קט ע"ב47 קרח וכו' שנעשה קרחה בישראל בן יצהר בן שהרתיחבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' ערב, רעט
קט ע"ב47 קרח לקח מקח רע לעצמולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רע
קט ע"ב47 קרח לקח מקח רע לעצמומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשסו
קט ע"ב47 קרח לקח מקח רע לעצמונר ישראל חלק א דף רלח
קט ע"ב47 קרח עשה קרחה בישראלקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רכט
קט ע"ב47 קרח שנעשה קרחה בישראל וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' רלא
קט ע"ב47 קרח שנעשה קרחה בישראלאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשצ
קט ע"ב47 קרח שנעשה קרחה בישראלבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשכז
קט ע"ב47 קרח שנעשה קרחה בישראלרנת יצחק - פרק חלק עמ' תנו
קט ע"ב47 קרח שנעשה קרחהלקוטי שיחות ח"ח עמ' 115, 105
קט ע"ב47 קרח שעשה קרחה בישראלאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' סב
קט ע"ב47 קרח שעשה קרחה בישראלאור לפני הדורשין עמ' 38
קט ע"ב47 שלקח מקח רע לעצמואביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קסו
קט ע"ב47 שלקח מקח רע לעצמואוהב ישראל דף ריג ע"א
קט ע"ב47 שלקח מקח רע לעצמואמרי אש (טאוב) עמ' תיא
קט ע"ב47 שלקח מקח רע לעצמוקהלת יעקב - אלול עמ' עא
קט ע"ב47 שלקח מקח רע לעצמורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קד, רכז
קט ע"ב47 שלקח מקח רע לעצמו, ומהר"לרנת יצחק - פרק חלק עמ' תנה
קט ע"ב48 בן יצהר בן שהרתיח עליו את כל העולם כצהרייםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' סח
קט ע"ב48 בן יצהר בן שהרתיח עליו כל העולם כצהרים וכו' יעקב ביקש רחמים על עצמו וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' תק
קט ע"ב48 בן יצהר שהרתיח את העולם כצהרים, בן קהת שהקהה את שיני מולידיו, בן לוי שליוה עצמו לגיהנםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רמא
קט ע"ב48 בן קהת בן שהקהה שיני מולידיו בן לוי שנעשה לויה בגיהינוםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשסח
קט ע"ב48 בן קהת בן שהקהה שיני מולידיואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תצג
קט ע"ב49 בן שנעשה לויה בגיהנםכתונת פסים (תשמה) פרשת קרח מ ע"א, בלק מב ע"ד
קט ע"ב49 וליחשוב נמי בן יעקבילקוט הגרשוני ח"ב בהשמטות בסוף המסכת
קט ע"ב49 בן לוי וליחשב נמי בן יעקב וכו' ארשב"י יעקב ביקש רחמים על עצמו, שנאמר בסודם על תבא נפשי וגו'לב אליהו (תשלב) עמ' קלט
קט ע"ב49 קרח בן יצהר וכו' ולא הזכיר בן יעקבתפארת צבי במדבר עמ' כב, קצב, קצו, קצז, ריא
קט ע"ב50 ביקש יעקב שלא יזכר שמו במחלוקת של קרחאגרא דכלה ח"א עמ' תפג
קט ע"ב50 בסודם אל תבא נפשי אלו מרגלים ובקהלם אל תחד כבודי אלו עדת קרחקומץ המנחה (צונץ) דרוש עז אות א, דרוש צה אות א, ז
קט ע"ב50 בסודם אל תבא נפשי אלו מרגלים ובקהלם אל תחד כבודי זה עדת קרחאור מאיר ח"א עמ' קעח
קט ע"ב50 בסודם אל תבא נפשי אלו מרגליםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שסב-שסד, ת, דברים עמ' תל
קט ע"ב50 בסודם אל תבא נפשי אלו מרגליםגור אריה במדבר פט"ז אות ד
קט ע"ב50 בסודם אל תבוא נפשי אלו המרגליםנזר הקדש ח"ג עמ' תקא
קט ע"ב50 בסודם אל תבוא נפשי אלו מרגלים ובקהלם אל תחד כבודי זו עדת קרח, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תנו, תנז
קט ע"ב50 בסודם אל תבא נפשי אלו מרגלים, מהרש"א - הרי משבט לוי לא נשלח מרגלקומץ המנחה (צונץ) דרוש עז אות א, דרוש צה אות א
קט ע"ב50 בסודם זה מעשה מרגליםיערות דבש ח"ב עמ' רד
קט ע"ב50 בסודם קאי על מרגלים נמיאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רכו
קט ע"ב50 יעקב ביקש רחמים על עצמו שנאמר בסודם אל תבא נפשילקוטי מאמרים עמ' 106
קט ע"ב50 יעקב ביקש רחמים על עצמו שנאמר בסודם אל תבוא נפשיכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קסח
קט ע"ב50 יעקב ביקש רחמים על עצמו שנאמר בסודם אל תבוא נפשיקרבן מנחה (תשעד) עמ' רלה
קט ע"ב50 יעקב בקש רחמים על עצמולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' מו
קט ע"ב51 אבירם שאיבר עצמו מעשות תשובה ואון שישב באנינות, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' תנח
קט ע"ב51 אבירם שאיבר עצמו מעשות תשובהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שעא, מלכים עמ' רלב
קט ע"ב51 דתן שעבר על דת אלאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' לו
קט ע"ב51 דתן שעבר על דת אלעיוני רש"י במדבר עמ' תעג
קט ע"ב51 ובקהלם אל תחד כבודי, זה עדת קרחבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשכז, תשצ, במדבר עמ' ת-תא, תמה, תס
קט ע"ב52 און בן פלת אשתו הצילתו וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רצז
קט ע"ב52 און בן פלת אשתו הצילתו וכו'טוב ירושלים במדבר פט"ז פסוק יב
קט ע"ב52 און בן פלת אשתו הצילתו וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ח
קט ע"ב52 און בן פלת אשתו הצילתולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רעא
קט ע"ב52 און בן פלת אשתו הצילתולקוטי שיחות חל"ג עמ' 172
קט ע"ב52 און בן פלת אשתו הצילתומי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קסו
קט ע"ב52 און בן פלת אשתו הצילתו+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קסו
קט ע"ב52 און פן פלת אשתו הצילתו וכו' ואולת בידה תהרסנה זו אשתו של קרחמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' סו
קט ע"ב52 און בן פלת אשתו הצילתו וכו' זו אשתו של קרחאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רמח
קט ע"ב52 אשתו של און בן פלת הצילתושפע חיים - נישואין עמ' סו
קט ע"ב52 אשתו של און בן פלתאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ט אות ג
קט ע"ב52 און שישב כל ימיו באנינותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ז
קט ע"ב52 אמר רב און בן פלת אשתו הצילתו וכו' ידענא דכולא כנישתא קדישא היא וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' רלד
קט ע"ב52 אשת און בן פלתשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 195
קט ע"ב52 ואון שישב באנינותתקנת השבין סי' י (עמ' 88)
קט ע"ב52 ואון שישב באנינות פלת שנעשו לו פלאות וכו' און בן פלת אשתו הצילתו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רמח
קט ע"ב52 פלת שנעשה לו פלאותאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף לט ע"א
קט ע"ב54 דכולה כנישתא קדישתאשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 292
קט ע"ב54 דכולה כנישתא קדישתאשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 186
קט ע"ב54 דכולה כנישתא קדישין, רש"י - כולם צנועים וקדושיםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפד
קט ע"ב54 דכולה כנישתא קדישין, רש"י - כולם צנועים וקדושיםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 186
קט ע"ב54 ידענא דכולה כנישתא קדישתא נינהו, ורש"יהר יראה מאמר לג, נג
קט ע"ב54 ידענא דכולה כנישתא קדישתא נינהותקנת השבין סי' י (עמ' 92)
קט ע"ב54 א"ל ידענא דכולהו כנישתא קדישי, מהרש"א הקשה מה תשובה הוא למה שאמר הא אשתבעי ליהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ח
קט ע"ב55 אותבה על בבא וכו' כל דאתא חזיתורת מנחם חלק לד עמ' 95
קי ע"א01 מי שראה שראשה פרוע שב על עקבומוסר המקרא והתלמוד עמ' קעז
קי ע"א01 סתרא למזיא וישבה על פתח ביתהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רכא
קי ע"א02 איתתיה דקרח אמרה ליה חזי מאי קעביד משה וכו'לקוטי שיחות חי"ג עמ' 54
קי ע"א02 איתתיה דקרח אמרה ליה חזי מאי קעביד משה וכו' ומיטלל לכו כי כופתא וכו', אפיק גלימי דתכלתא וכסינהו לכולהו מתיבתךאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' נא
קי ע"א02 אמרה ליה חזי מאי קעביד משה, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תנח
קי ע"א02 אשתו של קרחאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כט אות א
קי ע"א03 איהו הוי מלכא וכו' לבני אחוהי שוינהו סגני דכהנארנת יצחק - פרק חלק עמ' תנט
קי ע"א03 טענות קורחמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלט
קי ע"א03 משה איהו הוה מלכא וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 173
קי ע"א05 אי אתיא תרומה אמר תיהוי לכהןרנת יצחק - פרק חלק עמ' תס
קי ע"א07 דגייז ליה מזייכו ומיטלל לכומשנת חיים במדבר עמ' קפ, רעד, רעה
קי ע"א07 משה רבינו גילח כדלעתבית ישי - דרשות עמ' תי
קי ע"א09 כיון דכולא רבותא דידיה אמר תמות נפשי עם פלישתיםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ערב
קי ע"א10 תמות נפשי עם פלישתיםתקנת השבין סי' טו (עמ' 149)
קי ע"א13 וכסינהו לכולהו מתיבתךרנת יצחק - פרק חלק עמ' תס
קי ע"א14 חכמות נשים וכו' זו אשתו של און בן פלתמעדני אשר נישואין עמ' פו
קי ע"א14 חכמות נשים וכו' זו אשתו של און בן פלת ואולת וכו' זו אשתו של קרחקשוטי כלה ח"י אות רכב, רלה
קי ע"א14 חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלת ואולת בידיה תהרסנה זו אשתו של קרחקומץ המנחה (צונץ) דרוש צה אות ב
קי ע"א15 אולת בידיה תהרסנו היא אשתו של קרחאגרא דכלה ח"ב עמ' פז
קי ע"א15 ואולת בידה תהרסנו זו אשתו של קרח, ובמהר"לרנת יצחק - פרק חלק עמ' תסא
קי ע"א15 ואולת בידה תהרסנו זו אשתו של קרחבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' סד
קי ע"א18 קריאי מועד אנשי שם שיודעים לעבר שניםשני המאורות (תשסח) עמ' עט
קי ע"א18 קריאי מועד שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חדשיםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תכג
קי ע"א18 קריאי מועד שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חרשים אנשי שם שהיה להם שם בבל העולםשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות ה, כ
קי ע"א18 קריאי מועד שהיו יודעים לעבר שניםפרי צדיק קרח אות ח
קי ע"א20 ויפול משה על פניו מלמד שחשדוהו בא"א וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נו ע"ג
קי ע"א20 וישמע משה ויפול על פניו וכו' קינא את אשתו ממשה וכו'של"ה (תשנז) פרשת וארא אות ט, קרח אות ה, יד, עקב אות כט
קי ע"א20 וישמע משה ויפול על פניו וכו' שחשדוהו באשת אישצוף דבש (לוין) מאמר ד
קי ע"א20 וישמע משה ויפול על פניו וכו' שחשדוהו מאשת אישמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' רלד
קי ע"א20 וישמע משה ויפול על פניו מלמד שחשדוהו באשת אישאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שלח ז, קרח י
קי ע"א20 וישמע משה ויפול על פניו מלמד שחשדוהו באשת אישתפארת צבי במדבר עמ' קיח
קי ע"א20 וישמע משה ויפול על פניו מלמד שחשדוהו מאשת איש שכל אחד ואחד קינא לאשתו ממשהפנים יפות על תהלים עמ' שעז
קי ע"א20 וישמע משה ויפול על פניו מלמד שחשדוהו מאשת אישצמח דוד (סקאליע) עמ' שכד, תקמו
קי ע"א20 וישמע משה ויפול על פניו שחשדוהו מאשת אישדרכי צדק עמ' קנז
קי ע"א20 וישמע משה ויפול על פניו שחשדוהו מאשת אישויקרא יעבץ עמ' רסב
קי ע"א20 וישמע משה ויפול על פניו שחשדוהו מאשת אישלחמי תודה דף נא ע"ב, קיד ע"א, קנא ע"א
קי ע"א20 וישמע משה ויפול על פניוילקוט הגרשוני ח"ב
קי ע"א20 וישמע משה ויפול על פניו מלמד שחשדוהו באשת אישמי מרום חי"ב עמ' ט
קי ע"א20 וישמע משה ויפול על פניוהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפח
קי ע"א20 וישמע משה וכו' שחשדוהו מאשת אישרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' פג
קי ע"א20 וישמע משה וכו' שחשדוהו באשת אישתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' עא
קי ע"א20 וישמע משה וכו' שחשדוהו מאשת איש וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' קע
קי ע"א20 וישמע משה וכו' שחשדוהו מאשת איש כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רלא, אור תורה סי' קע
קי ע"א20 וישמע משה מה שמע שחשדו אותו מאשת אישאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רכז
קי ע"א20 וישמע משה שמע שחשדוהו מאשת אישאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף מב ע"א
קי ע"א20 וישמע משה שמע שחשדוהו מאשת אישקומץ המנחה (צונץ) דרוש צה אות ב, דרוש קג אות ב, דרוש קו אות ב
קי ע"א21 מה שמועה שמע משמרת איתמר (תשסז) עמ' תסז
קי ע"א21 מה שמועה שמע אמר רשב"ג אר"י שמע שחשדוהו מאשת אישלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכח
קי ע"א21 מה שמועה שמע וכו' שחשדוהו מאשת אישמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ק
קי ע"א21 מה שמועה שמע וכו' שכל אחד ואחד קנא את אשתו ממשה, שנאמר ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' פא
קי ע"א22 הערב רב חשדו את משה באשת אישדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלד
קי ע"א22 והביטו אחרי משה - חשדוהו באשת אישעירין קדישין השלם עמ' רו
קי ע"א22 והביטו אחרי משה מלמד שחשדוהו בא"אמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקלז
קי ע"א22 והביטו אחרי משה מלמד שחשדוהו באשת אישגנזי צדיקים (תשסב) עמ' לא
קי ע"א22 והביטו אחרי משה מלמד שחשדוהו באשת אישצמח צדיק (תשסז) עמ' תקלה
קי ע"א22 והביטו אחרי משה מלמד שחשדוהו מאשת איש וכו'שמע יעקב (זיידא) עמ' מו
קי ע"א22 חשדו למשה מאשת אישקדושת עינים (תשעא) פרק י אות קח
קי ע"א22 חשדו למשה רבינו באשת אישעמודיה שבעה עמ' *קעו
קי ע"א22 חשדוהו למשה בא"אואני תמיד עמך עמ' רנט, תנו
קי ע"א22 חשדוהו למשה מאשת אישאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רלו
קי ע"א22 חשדוהו למשה באשת אישדרשות מנחת יצחק עמ' שא
קי ע"א22 חשדוהו מאשת אישחכמת התורה מקץ עמ' ו
קי ע"א22 חשדוהו מאשת אישמי מרום ח"ט עמ' שח
קי ע"א22 מלמד שחשדוהו בא"אמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיא דף רלח ע"ד
קי ע"א22 מלמד שחשדוהו בא"אמרפא לשון עמ' ריד
קי ע"א22 מלמד שחשדוהו בא"אתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שסב
קי ע"א22 מלמד שחשדוהו באשת אישאורות ונתיבות ח"ב שער ג פרק ה אות כה
קי ע"א22 מלמד שחשדוהו באשת אישאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ד אות נ, פרק ה אות ה
קי ע"א22 מלמד שחשדוהו באשת אישמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שלא
קי ע"א22 מלמד שחשדוהו מאשת אישבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' עה
קי ע"א22 מלמד שחשדוהו מאשת אישמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רמא
קי ע"א22 מלמד שחשדוהו מאשת אישקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' לב-לג
קי ע"א22 מלמד שחשדוהו באשת איששרגא המאיר על התורה עמ' שעח
קי ע"א22 שחשדוהו באשת אישמשיבת נפש עמ' רעג
קי ע"א22 שחשדוהו באשת אישנר ישראל חלק ג דף לו
קי ע"א22 שחשדוהו באשת אישערבי נחל (תשסד) עמ' תפח, תתריח
קי ע"א22 שחשדוהו באשת אישרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קנ
קי ע"א22 שחשדוהו באשת אישתורת העולה ח"א פרק ו
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת איש וכו' ומשה יקח את האהל קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קמט
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת איש וכו'מאמר אסתר (תשסב) עמ' קפד
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת איש שכל אחד ואחד קנא את אשתו ממשה. מכאן שאין מחזיקין במחלוקתכתונת פסים (תשמה) פרשת פנחס מז ע"ג
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת איש שנאמר ויקנאו למשה וכו'בינת ישראל (תשסו) דף יח ע"ב
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת אישאבן פינה עמ' 5
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת אישאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שמו ע"א, שסד ע"א
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת אישאור ישרים (תשסב) עמ' ריב
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת אישבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תד-ז
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת אישברכת טוב עמ' תכג
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת אישדברי סופרים סי' ב (עמ' 3)
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת אישדבש השדה עמ' קע
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת אישפרי צדיק קרח אות ז
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת אישטל חיים (פרידלנדר) עמ' רה
קי ע"א22 שחשדוהו מאשת איש וכו' ויקנאו למשה במחנהאור הצבי עמ' 135
קי ע"א22 שחשדוהו באשת אישחקל יצחק (תשסג) עמ' תפה
קי ע"א22 שחשדוהו באשת איששמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשנ
קי ע"א22 שמע שחשדוהו באשת אישמי מרום ח"י עמ' ה, חי"ב עמ' רי
קי ע"א23 ויקנאו למשה במחנה וכו' מלמד שכל אחד קינא את אשתו ממשהדרשות שבט הלוי עמ' רמט
קי ע"א23 ויקנאו למשה במחנה מלמד שכל אחד מישראל קנא לאשתו ממשהמתוק מדבש (פרחי) עמ' קנג
קי ע"א23 שנאמר ויקנאו למשה וברש"י ד"ה ונטהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תיט
קי ע"א24 כל אחד קנא את אשתונתיב מצותיך (תשסח) עמ' מד, קא
קי ע"א24 שכל אחד ואחד קנא את אשתו ממשה וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תו-ז
קי ע"א24 שכל אחד קנא את אשתו ממשהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תסא
קי ע"א26 הלך משה אל דתן ואבירם, מהרש"אלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 99
קי ע"א26 וילך אל דתן וכו' מכאן וכו' שכל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנא' ולא יהי' כקרחלקוטי שיחות ח"ח עמ' 104, חי"ח עמ' 204, 188, חכ"ח עמ' 100
קי ע"א26 ויקם משה וילך אל דתן ואבירם אמר ריש לקיש מכאן שאין מחזיקין במחלוקתמאמר אסתר (תשסב) עמ' קעט
קי ע"א26 ויקם משה וילך אל דתן ואבירם אמר ריש לקיש מכאן שאין מחזיקין במחלוקתאור מאיר ח"ב עמ' קסא
קי ע"א27 אמר ר"ל מכאן שאין מחזיקין במחלוקת וכו'ואותו תעבוד עמ' קו
קי ע"א27 מכאן שאין מחזיקין במחלוקת וכו'מאמר אסתר דרוש טו
קי ע"א27 מכאן שאין מחזיקין במחלוקתעיוני רש"י במדבר עמ' רנה
קי ע"א27 מכאן שאין מחזיקין במחלוקתרנת יצחק - פרק חלק עמ' תסא
קי ע"א27 מכאן שאין מחזיקין במחלוקתשמועת יצחק - קרח ז
קי ע"א27 מכאן שאין מחזיקים במחלוקתדברי חנינא - מזלות עמ' קצט
קי ע"א28 המחזיק במחלוקת עובר בל"תאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קסו, קסז
קי ע"א28 המחזיק במחלוקת עובר בלאו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקיח
קי ע"א28 המחזיק במחלוקת עובר בלאומשנת חיים במדבר עמ' רעד
קי ע"א28 המחזיק במחלוקת עובר בלאושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' צא
קי ע"א28 המחזיק במחלוקת עובר בלאותורה בציון עמ' תקס
קי ע"א28 כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנא' וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר נח
קי ע"א28 כל המחזיק במחלוקת עובר בלאומצווה ועושה ח"ב עמ' קנא, תצח
קי ע"א28 כל המחזיק במחלוקת עובר בלאושערי תשובה שער ג אות נח
קי ע"א28 כל המחזיק במחלוקת עובר בלאואור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רנט
קי ע"א28 כל המחזיק במחלוקת עובר בלאוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' ריח
קי ע"א28 כל המחזיק במחלוקתבאר ראי (רוזן) אגדה סי' טו אות ג
קי ע"א29 ולא יהיה כקרח וכעדתושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' צב
קי ע"א29 'ולא יהיה כקרח ועדתו' - איסור להחזיק במחלוקתשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 180
קי ע"א29 ולא יהיה כקרח וכעדתושערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' ק
קי ע"א29 ולא תהיה כקרח וכעדתואחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ל אות ב
קי ע"א30 רב אשי אמר ראוי להצטרערנת יצחק - פרק חלק עמ' תסב
קי ע"א32 כל החולק על מלכות בית דוד וכו' כל החולק על רבו כחולק על השכינהשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות יט, לב, תרומה אות יח, זאת הברכה אות ו
קי ע"א32 כל החולק על מלכות בית דוד ראוי להכישו נחש וכו' עם חמת זוחלי עפררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קכד, קכו
קי ע"א32 כל החולק על מלכות בית דוד ראוי להכישו נחש וכו', כל החולק על רבו כחולק על השכינהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות ריז בהגה"ה ב', מס' תענית אות קט, קכ, מס' תמיד אות קמ
קי ע"א32 כל החולק על מלכות בית דודמה שהיה הוא שיהיה עמ' עו
קי ע"א32 כל החולק על מלכות בית דור ראוי להכישו נחשאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שנז
קי ע"א33 החולק על מלכות ב"ד ראוי להכישו נחשאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' כא
קי ע"א33 החולק על מלכות ב"ד ראוי להכישו נחשרנת יצחק - פרק חלק עמ' תסג
קי ע"א33 החולק על מלכות בית דוד ראוי להכישו נחשבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשנב, ויקרא עמ' תרצט, מלכים עמ' ט, קפח
קי ע"א33 החולק על מלכות בית דודפירוש המכבי דברים עמ' רפב
קי ע"א36 אמר ר"ח כל החולק על רבו כחולק על השכינה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' שיז
קי ע"א36 החולק על רבו כאילו חולק על השכינהפרדס המלך (תשסט) אות תקכז
קי ע"א36 החולק על רבו כחולק על השכינה וכו'שביב אור עמ' רפו
קי ע"א36 החולק על רבו כחולק על השכינהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' פב ע"א
קי ע"א36 החולק על רבו כחולק על השכינהס' ג' תמוז תשנד עמ' סז
קי ע"א36 החולק על רבו כחולק על השכינהתורת אביגדור ח"ב עמ' צג
קי ע"א36 החולק על רבו כחולק על השכינהתורת מנחם ח"א עמ' 163
קי ע"א36 כל החולק על רבו וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' סה
קי ע"א36 כל החולק על רבו כאילו חולק על השכינהגור אריה שמות פי"ז הערה 9
קי ע"א36 כל החולק על רבו כחולק על השכינה וכו'פחד יצחק שבועות מאמר לב
קי ע"א36 כל החולק על רבו כחולק על השכינה וכו'שם דרך - הישר והטוב עמ' ק
קי ע"א36 כל החולק על רבו כחולק על השכינהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשפז
קי ע"א36 כל החולק על רבו כחולק על השכינהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תסג
קי ע"א36 כל החולק על רבו כחולק על השכינהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 126
קי ע"א36 כל החולק על רבו כחולק על השכינהשם דרך - כתר תורה עמ' קמט
קי ע"א36 כל החולק על רבונתיבות עולם ח"ב עמ' לו
קי ע"א37 המה מי מריבה אשר רבו בני ישראלפירושי ראשונים
קי ע"א39 המהרהר אחר רבו וכו'שמועת יצחק - חקת אות א*
קי ע"א39 המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינהפרדס המלך (תשסט) אות קיח
קי ע"א39 המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינהתורת יחיאל דברים עמ' תלז
קי ע"א39 המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינהשרגא המאיר על התורה עמ' תד
קי ע"א39 המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר שכינהיורה חכימא (תשעא) עמ' קכא
קי ע"א39 המהרהר אחר רבואמרי יוסף דברים דף כד ע"ד
קי ע"א39 המהרהר אחר רבוזכור לאברהם (וייס) פ' תזריע
קי ע"א39 המהרהר אחר רבומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שכה
קי ע"א39 כל המהרהר אחר וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' סז
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו באלו מהרהר אחר השכינהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קנח, שיג
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקעו
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' תסד
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו וכו'שערי הישיבה ח"ב עמ' רנו
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 38
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר שכינהאור ישרים (תשסב) עמ' פד, קצ
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר שכינהבינת ישראל (תשסו) דף לב ע"א
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר שכינהחכמה ומוסר ח"ב עמ' צח
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו כאלו מהרהר אחר שכינהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קפט
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינהלב אביגדור עמ' קמז
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ה
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר שכינהדרשות שמן רוקח עמ' קכא
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבותורת יחיאל במדבר עמ' קמ
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחרי שכינהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קצג ע"א
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינהטיול בפרדס ח"ב עמ' שנד
קי ע"א39 כל המהרהר אחר רבו כמהרהר אחרי השכינהכוונת הלב עמ' קעא
קי ע"א39 מהרהר אחר רבועיוני רש"י דברים ח"א עמ' ז
קי ע"א40 את כל היקום אשר ברגליהם אר"א זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליושמע יעקב (זיידא) עמ' ז
קי ע"א40 היקום אשר ברגליהם וכו' ממונו של אדם וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 231
קי ע"א40 ואת היקום אשר ברגליהם שהעמידן על רגליושרגא המאיר על התורה עמ' שעה
קי ע"א40 ואת היקום וגו' זה ממונו של אדם שמקימו על רגליוגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' פה ע"א
קי ע"א40 ואת כל היקום אשר ברגליהם אמר ר"א זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליוזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' פב
קי ע"א40 ואת כל היקום אשר ברגליהם אר"א זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליואוצר המאמרים (תשס) עמ' רמז
קי ע"א40 ואת כל היקום אשר ברגליהם וכו' זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליופרי צדיק קרח אות ח
קי ע"א40 ואת כל היקום אשר ברגליהם זה הממוןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 291
קי ע"א40 ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליולחמי תודה דף יט ע"א, קיא ע"ב, קכד ע"א, קפו ע"ב
קי ע"א40 עושר שמור לבעליו לרעתו אמר ר"ל זה עשרו של קרחפרי צדיק קרח אות ח
קי ע"א40 עושר שמור לבעליו לרעתו זה עושרו של קרח וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נא
קי ע"א40 עושר שמור לבעליו לרעתו זה עושרו של קרחלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רע
קי ע"א40 עושר שמור לבעליו לרעתו זה עשרו של קרחרנת יצחק - פרק חלק עמ' תסד
קי ע"א41 ג' מאות פרדות וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' קו
קי ע"א41 זה ממונו של אדם וכו'תורה וחיים (כלפון) עמ' שכה
קי ע"א41 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליונצח ישראל (הרטמן) עמ' תעו הערה 164, תרסו הערה 113
קי ע"א41 ממונו של אדם שמעמידו על רגליובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרפו, ויקרא עמ' שיד
קי ע"א41 ממונו של אדם שמעמידו על רגליוברכת משה דף סד ע"ב, פג ע"א
קי ע"א41 ממונו של אדם שמעמידו על רגליודרשות מהר"ם שיק עמ' רנז
קי ע"א41 ממונו של אדם שמעמידו על רגליוכד הקמח (מישור) עמ' רפא
קי ע"א41 ממונו של אדם שמעמידו על רגליועמוד הימיני (קלינמן) עמ' נא, צה, קכד
קי ע"א41 משא שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קרחטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כג
קי ע"א41 משוי שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות של בית גנזיו של קרח וכולהו אקלידי וקילפי דגילדאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' נא
קי ע"א42 ג' מטמוניות הטמין יוסף במצרים אחת נתגלה לקרחהר יראה מאמר נג
קי ע"א42 וכולהו אקלידי וקילפי דגילדא וברש"יטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כד
קי ע"א42 יוסף הצדיק גנז אוצר לישראל ולעתיד לבוא יתגלהאור לשמים (תשסג) עמ' רטו
קי ע"א42 שלש מטמונות הטמין יוסףדרשות הרא"ש דף לז ע"א דרוש לה
קי ע"א42 שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קכו
קי ע"א42 שלש מטמוניות הטמין יוסף במצריםטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כג
קי ע"א42 שלש מטמוניות וכו' אחת נתגלה לקרחתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רעו, ח"ב עמ' עב
קי ע"א43 ואחת גנוזה לצדיקים לעת"לרנת יצחק - פרק חלק עמ' תסה
קי ע"א44 קרח לא מן הבלועים ולא מן השרופים במתניתא תנא מן הבלועים ומן השרופיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תסו
קי ע"א44 קרח לא מן הבלועים ולא מן השרופיםידו בכל סי' תתנז
קי ע"א44 קרח לא מן הבלועים ולא מן השרופיםפרי צדיק קרח אות ה, ח
קי ע"א44 קרח לא מן הבלועים ולא מן השרופיםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכז
קי ע"א44 קרח לא מן הבלועים ולא מן השרופין וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' סו
קי ע"א45 קרח היה מן הבלועים ומן השרופיםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רכה
קי ע"א45 קרח מן הבלועים היהגור אריה במדבר פי"ז הערה 14
קי ע"א45 קרח מן השרופין ומן הבלועיןלקוטי שיחות ח"ח עמ' 368, חי"ח עמ' 203
קי ע"א47 מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצא וכו'נזר הקדש ח"א עמ' פב
קי ע"א47 שמש ירח עמד זבולהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 13 (סי' עד)
קי ע"א47 שמש ירח עמד זבולהנחלת שמעון (אשכנזי) קרח פ
קי ע"א47 שמש ירח עמד זבולהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשסח
קי ע"א48 אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא וכו'מאמר אסתר דרוש טו
קי ע"א48 אם אתה עושה דין לבן עמרם נצאטהרת יו"ט ח"ז עמ' סח
קי ע"א48 אם אתה עושה דין לבן עמרם נצאימלא פי תהלתך ח"ב עמ' טו
קי ע"א48 אם אתה עושה דין לבן עמרם נצאשארית יעקב (פאנעט) עמ' קי
קי ע"א48 אם אתה עושה דין לבן עמרםמאיר נתיבות ח"ג עמ' נא
קי ע"א48 לאור חציך יהלכו והאידנא לא נפקי עד דמחו להודעת תורה ויקרא עמ' קכא
קי ע"א48 מלמד שעלו שמש וירח לזבול וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרם וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' תסז
קי ע"א48 מלמד שעלו שמש וירח לזבול וכו'אהל רחל עמ' 554
קי ע"א48 מלמד שעלו שמש וירח לזבולמי מרום ח"ט עמ' רפב
קי ע"א48 רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצאנתיבות עולם ח"א עמ' רכא
קי ע"א48 שמש וירח - אם אתה עושה דין לבן עמרם וכו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' שכא
קי ע"א48 שעלו שמש וירח לזבול וכו' בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתם וכו'מאמר אסתר (תשסב) עמ' קע
קי ע"א48 שעלו שמש וירח לזבול אמרו לפניו וכו' עד שזרק בהם חציםתפארת צבי במדבר עמ' רא
קי ע"א49 אין רצון החמה לצאת להזריח על העולםדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' צב
קי ע"א50 אם בריאה יברא ה'יין לבנון (תשסג) עמ' 407
קי ע"א50 אם בריאה יברא ה'עיוני רש"י במדבר עמ' רסז
קי ע"א50 אמר משה לפני הקב"ה אם בריאה וכו' אלא לקרובי פיתחאשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כו אות ט
קי ע"א50 אמר משה לפני הקב"ה וכו' אלא לקרובא פיתחא וכו'טוב ירושלים במדבר פט"ז פסוק ל
קי ע"א50 מאי דכתיב ואם בריאה יברא ה' וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקלג
קי ע"א50 מאי דכתיב ואם בריאה יברא וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 437
קי ע"א51 אילימא למבריה ממש והא אין כל חדש וכו' אלא לקרובי פיתחאלקוטי שיחות חי"ט עמ' 253
קי ע"א51 והא אין כל חדש תחת השמש, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' תסז
קי ע"א51 והא כתיב אין חדש תחת השמשגור אריה במדבר פט"ז אות מג
קי ע"א52 בני קורח מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליה ואמרו שירהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תלב
קי ע"א52 הרהרו תשובה ונתבצר להם מקום בגיהנםאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קנה, קס
קי ע"א52 ובני קרח וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 115, חי"ג עמ' 54
קי ע"א52 ובני קרח לא מתו וכו' מקום נתבצר להם בגיהנוםמכתב מאליהו ח"ד עמ' 231
קי ע"א52 ובני קרח לא מתו וכו' מקום נתבצר להם בגיהנם (וברש"י)דעת חיים עמ' קלט
קי ע"א52 ובני קרח לא מתו וכו' מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו ואמרו שירהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רכח
קי ע"א52 ובני קרח לא מתו כו', מהרש"א - גם הם מן הבלועים היו, אלא אחר שהרהרו תשובה בלבם נתבצר להם מקום גבוה בגיהנם וישבו שם וכו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רל
קי ע"א52 ובני קורח לא מתו וכו' מקום נתבצר להם בגיהנםדרשות שבט הלוי עמ' יג, סה
קי ע"א52 מקום נתבצר בגיהנם לבני קורחאור יחזקאל - מכתבים עמ' קפח
קי ע"א52 מקום נתבצר לבני קרח בגיהנםטיול בפרדס ח"א עמ' קיט
קי ע"א52 מקום נתבצר להם בגיהנום וישבו עליו ואמרו שירהגור אריה במדבר פכ"ו הערה 31
קי ע"א52 מקום נתבצר להם בגיהנום וישבו עליו ואמרו שירהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תסח
קי ע"א52 מקום נתבצר להם בגיהנם ואמרו שירהאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רנה
קי ע"א52 מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו ואמרו שירהנצח ישראל (הרטמן) עמ' קמ הערה 562
קי ע"א52 מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו שם ואמרו שירהבמי התורה עמ' רעא
קי ע"א52 מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו שםעיוני רש"י במדבר עמ' תעד
קי ע"א52 מקום נתבצר להם בגיהנםתורת העולה ח"א פרק יט
קי ע"א52 מקום נתבצר להם בגיהנם, וישבו עליו ואמרו שירה, וברש"ימחשבת מוסר ח"ב עמ' תכח
קי ע"א52 מקום נתבצר להם בגיהנם, וישבו עליו ואמרו שירה וכו' כל תלתין יומין וכו' משה ותורתו אמת והן בדאיםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' סט
קי ע"א52 מקום נתבצר להם כו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 170
קי ע"א53 אמר רבה בר בר חנא וכו' תא ואחוי לך בלועי דקרחמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רל
קי ע"א53 תא ואחוי לך בלועי דקרחאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פב
קי ע"א54 חזא תרי בזעי דהוה קא נפק קטוי מינייהורנת יצחק - פרק חלק עמ' תסט
קי ע"א55 ושמעית דהוו קאמרי משה אמת ותורתו אמת והן בדאיןפרי צדיק בלק אות ב, מטות אות ח
קי ע"א55 משה אמת ותורתו אמת והן בדאיםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תלב
קי ע"א55 משה אמת ותורתו אמת והן בדאיןרנת יצחק - פרק חלק עמ' תנה
קי ע"א55 משה אמת ותורתו אמתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שמז ע"ב
קי ע"א55 משה ותורתו אמת והן בדאים וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' רכב-רכג, תצ
קי ע"א55 משה ותורתו אמתאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קט
קי ע"א55 משה ותורתו אמתימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שנב
קי ע"א55 משה ותורתו אמתלקוטי שיחות ח"ח עמ' 103, חי"ח עמ' 189, חכ"ו עמ' 5
קי ע"א55 קרח צווח ואומר משה אמת וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קעז
קי ע"א רש"י ד"ה ונטה, יצא מחוץ למחנה שלא יחשדוהו עודקומץ המנחה (צונץ) דרוש צה אות ב
קי ע"ב01 קרח ועדתו כל תלתין יומין מהדרא להו גיהינום וכו'ואני תמיד עמך עמ' שכה
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו' אבל באין הם למנוחה אחרתערבי נחל (תשסד) עמ' תרמ, תתח, תתכג, תתעה, תתשכג
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו' רא"א באין הן לעוה"ברביד יוסף (תשסא) עמ' 94
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שו ע"ב
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו'אור אברהם במדבר עמ' שו
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תנא
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' מד
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב כו' דברי ר"ע ר"א אומר וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 248, חכ"ג עמ' 101
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב שנא' אשר נשבעתי באפי וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' תסט, תע
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעוה"בדרשות מהר"ם שיק עמ' תקנד
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעוה"בילקוט הגרשוני ח"ב
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו' שבקה רבי עקיבא לחסידותיה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפד
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו' שבקה רבי עקיבא לחסידותיהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שפד
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאלקוטי מאמרים עמ' 240
קי ע"ב04 דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאפרי צדיק תצוה אות ב, בהעלותך אות יא
קי ע"ב04 דור המדבר וכו' אספו לי חסדי כורתי בריתיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קלט
קי ע"ב04 דור המדברדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קצז
קי ע"ב04 האם דור המדבר יש להם חלק לעוה"בס' ג' תמוז תשנד עמ' רפה
קי ע"ב04 ר"ע דרש קרא דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב שנאמר אשר נשבעתי באפי וגו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רסד
קי ע"ב06 במדבר הזה יתמו ושם ימותו לעוה"בחכמת התורה בראשית עמ' קצא
קי ע"ב06 יתמו בעוה"ז ושם ימותו בעולם הבאשרגא המאיר על התורה עמ' שסה
קי ע"ב08 דברי ר"ע ר"א אומר וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כח
קי ע"ב08 למנוחתי זה אינם באיםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכט
קי ע"ב09 ר"א אומר באין הן לעוה"באמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עו ע"ד
קי ע"ב10 כורתי בריתי עלי זבחנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות טו
קי ע"ב12 באפי נשבעתי וחוזרני בייערות דבש ח"ב עמ' סח
קי ע"ב12 באפי נשבעתי וחוזרני ביעיוני רש"י במדבר עמ' רטו
קי ע"ב13 לא נאמר פסוק זה אלא כנגד דורות הבאים אספו לי חסידי, אלו צדיקים שבכל דור ודור וכו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רל
קי ע"ב14 אספו לי חסידי אלו צדיקים שבכל דור כורתי בדתי אלו חנניא מישאל ועזריהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תעב
קי ע"ב14 אספו לי חסידי וכו' אלו ר"ע וחבריורנת יצחק תענית עמ' ריא
קי ע"ב15 כורתי בריתי אלו חנניה מישאל ועזריהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רעח
קי ע"ב17 עלי זבח אלו רבי עקיבא וחבריו שמסרו עצמן לשחיטה על דברי תורהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קכ
קי ע"ב17 רבי עקיבא סרקו בשרוראשית דעת (קורח) סי' מח
קי ע"ב19 באים הם לעוה"ב וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רפג, דברים עמ' תתעב
קי ע"ב19 באין הם לעוה"ב שנא' ופדויי ה' ישובוןרנת יצחק - פרק חלק עמ' תעג
קי ע"ב19 דור המדבר באין הן לעוה"ב וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תסא
קי ע"ב19 כולם באים לעוה"בנחלה לישראל (תשעא) עמ' יח
קי ע"ב21 שבקה ר"ע לחסידותיה, ורש"י - שרגיל לזכות את ישראל וכו'תורת מנחם חכ"ו עמ' 162
קי ע"ב21 שבקה ר"ע לחסידותיה וכו' קטני בני רשעי וכו' ר"ע אומר באים הם לעוה"ב וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 184
קי ע"ב21 שבקה ר"ע לחסידותיהצדקת הצדיק סי' קו
קי ע"ב21 שבקה ר"ע לחסידותיה, ורש"יבית ישי - דרשות עמ' קנז
קי ע"ב21 שבקה רבי עקיבא לחסידותיהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קג
קי ע"ב21 שבקיה ר"ע לחסידותיהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תעד, תפ
קי ע"ב21 שבקיה ר"ע לחסידותיהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קיז
קי ע"ב25 ומה אחרים באים בזכותן הן עצמן לא כל שכןדברי סופרים סי' י (עמ' 8)
קי ע"ב26 עשרת השבטים אין עתידים לחזוראור הצבי עמ' 292
קי ע"ב26 עשרת השבטים אין עתידים לחזורחכמת התורה מקץ עמ' שצה
קי ע"ב26 עשרת השבטים אין עתידין לחזורבית ישי - דרשות עמ' קנז
קי ע"ב26 עשרת השבטים אין עתידין לחזורחכמת התורה תולדות עמ' רנג
קי ע"ב26 עשרת השבטים אין עתידין לחזורנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרמה
קי ע"ב26 עשרת השבטים אין עתידין לחזוררנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ריט, רצט
קי ע"ב26 עשרת השבטים אינם חוזריםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שכו
קי ע"ב26 עשרת השבטים אינם חוזריןדרשות מהר"ם בנעט עמ' ריט
קי ע"ב26 עשרת השבטים אינם עתידים לחזור, וברש"י ובמהר"לרנת יצחק - פרק חלק עמ' תעז, תעט
קי ע"ב26 עשרת השבטים אינם עתידין לחזור וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תרפו
קי ע"ב26 עשרת השבטים אינן עתידין לחזור וכו' עשרת השבטים שאפל להן כך עתיד להאיר להןחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח ל
קי ע"ב26 עשרת השבטים אם עתידין לחזורתורת יחיאל בראשית עמ' שפ
קי ע"ב26 עשרת השבטים אם עתידין לחזורידו בכל סי' אלף מט, אלף נ
קי ע"ב26 עשרת השבטים לחד מ"ד אין עתידין לחזור וכו' ואידך מ"ד דרש מה היום מאפיל ומאיר אף הם עתידין לחזורערבי נחל (תשסד) עמ' קעו
קי ע"ב27 וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה מה היום הולך ואינו חוזר וכו'עמודיה שבעה עמ' *קלא
קי ע"ב27 וישליכם אל ארץ אחרתדרשות מהר"ם בנעט עמ' רכו
קי ע"ב27 וישליכם כיום הזה, מה היום מאפיל ומאיר אף אני עתיד להאיר לכם בתוך אפילתכםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שז
קי ע"ב28 מה היום הולך ואינו חוזרילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רעג
קי ע"ב28 מה היום הזה הולך ואינו חוזר וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רמא
קי ע"ב30 כיום הזה שהוא מאפיל ומאיר כך האיר לכם ועתיד להאיר לכםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שה
קי ע"ב30 מה היום מאפיל ומאיר אף עשרת השבטיםקדושת השבת סי' ז (עמ' 44)
קי ע"ב30 מה היום מאפיל ומאירמכמני עוזיאל עמ' שלא
קי ע"ב30 מה יום מאפיל ומאיר אף עשרת השבטים וכו'קדושת יו"ט ח"א דף יט ע"ד
קי ע"ב30 מה יום מאפיל ומאיר אף עשרת השבטים וכו', עתידה להאיר להםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשלו, דברים עמ' תקו, תתעב, מלכים עמ' קעו, שלה
קי ע"ב30 מה יום מאפיל ומאיר אף עשרת השבטים שאפילה להם וכו'דרשות שבט הלוי עמ' שג
קי ע"ב30 מה יום מאפיל ומאיר אף עשרת השבטים שאפילה להן כך עתידה להאיר להםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רכג
קי ע"ב30 מה יום מאפיל ומאיר כן וכו'נחלת שמעון (אשכנזי) עקב קח
קי ע"ב30 מה יום מאפיל ומאירדרשות מהר"ם שיק עמ' תרח
קי ע"ב31 עשרת השבטים חוזריםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קמ
קי ע"ב31 עשרת השבטים עתידים לחזורהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שסג, שסה-שעא, שעג
קי ע"ב32 עשרת השבטים אין להם חלק לעוה"ב, וברש"י ד"ה ואם לאורנת יצחק - פרק חלק עמ' תפד
קי ע"ב32 עשרת השבטים אין להם חלק לעוה"ב, וברש"י ד"ה ת"ר, ואית דמפרשי עשרת השבטים וכו' היינו לימות המשיח נחלה לישראל (תשעא) עמ' יא
קי ע"ב32 עשרת השבטים אין להם חלק לעולם הבא וכו' ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו'חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח ל
קי ע"ב39 עשרת השבטים מזומנים לחיי עוה"בשפע חיים ח"א עמ' צט
קי ע"ב40 ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים וגו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' תעט
קי ע"ב45 מאי חסידותיה דתניא קטני בני רשעי ישראל אין באין לעולם הבא וכו', רבי עקיבא אומר באים הם לעולם הבא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שפב
קי ע"ב46 קטני בני ישראל אינם באים לעולם הבא וכו', רבי עקיבא אומר באים, אבל קטני אומות העולם דברי הכל אינם באים וכו'ארוחת תמיד עמ' שסא ע"ב ד"ה אמר
קי ע"ב46 קטני בני רשעי ישראל אין באין לעוה"ב, וברש"י ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תפ, תפא, תפג
קי ע"ב46 קטני בני רשעי ישראל אינן באין לעוה"באור הצבי עמ' 167
קי ע"ב46 קטני בני רשעי ישראל וכו' באים הם לעוה"בבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 319
קי ע"ב48 ולהט אותם היום הבאפרי צדיק בראשית אות יא, ר"ח מר חשון, פ' החודש אות ז, צו אות ד, ר"ח תמוז אות ב
קי ע"ב48 ולהט אותם היום הבאתקנת השבין סי' י (עמ' 80)
קי ע"ב49 שורש בעוה"ז וענף לעוה"בשערי תשובה שער ג אות קע
קי ע"ב50 שכן קורין בכרכי הים לינוקא פתיאבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפה, שמות עמ' קכו, תקיד, במדבר עמ' קטו, תקסח
קי ע"ב51 גודו אילנאאור לשמים (תשסג) עמ' פג
קי ע"ב52 קטני בני רשעי אומות העולםישראל קדושים עמ' 57, תקנת השבין סי' י (עמ' 82)
קי ע"ב52 שורש זו נשמה וענף זה הגוףלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1210
קי ע"ב52 שלא יניח להם לא מצוה ולא שירי מצוה, וברש"י וברמ"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' תפב, תצב
קי ע"ב53 איתמר קטן מאימתי בא לעוה"בשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עד
קי ע"ב53 אף קטנים שמתו הם בני עוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ס הערה 30, צא, צב
קי ע"ב53 מאימתי קטן בא לעוה"בדברי חנינא - מזלות עמ' א, לא
קי ע"ב53 מאימתי תינוק בן ישראל מזומן לחיי עוה"ב, חד אמר משנולד חד אמר משנזרע וחד אמר משה שעונה אמן יהא שמיא רבהמאמרי שלמה ח"א עמ' קעו
קי ע"ב53 מאימתי תינוקות זוכים לחיי העולם הבא וכו' משיודעים לומר אמןס' העיקרים (מישור) עמ' תריב
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעו"הנתיבות עולם ח"ב עמ' קיח
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"ב וכו' משעה שיאמר אמןס' החיים (תשנג) עמ' יט
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"ב וכו' משעה שיאמר אמןספר החיים (תשנג) עמ' יט
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"ב וכו' משעה שנימול וכו' משעה שיאמר אמןלקוטי שיחות ח"ג עמ' 763, 801, ח"י עמ' 195, ח"כ עמ' 247
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"ב וכו' משעה שנמול וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 274
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"ב וכו' רבינא אמר משעה שנזרעאור הצבי עמ' 167
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"ב וכו'הר יראה - חסד חיים מאמר יא
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"ב רבינא א' משעה שנזרע ר"נ בר יצחק א' משעה שנימולרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נט
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"ב רבינא אמר משעה שנזרע, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמט
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"בבית ישי - דרשות עמ' לג
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"בדרך חיים (תשלה) עמ' עז, תשמז
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"בילקוט הגרשוני ח"ב
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"ברנת יצחק - פרק חלק עמ' ח
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקטו, תתקטו הערה 66, תתקטז הערה 67
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעוה"ב, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקיב
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעולם הבא וכו' משעה שנולד וכו' משעה שנזרעבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' שעד-שעה
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעולם הבא וכו' תנא משום רבי מאיר משעה שיאמר אמןשירי משכיל כלל ח פרט ב
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעולם הבא וכו'לחמי תודה דף סז ע"ב
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעולם הבא ח"א משנזרע וח"א משנולדאודה ה' דף יח ע"ב
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעולם הבאיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' מב
קי ע"ב53 קטן מאימתי בא לעולם הבאמנחם ציון (תשסד) עמ' מה
קי ע"ב53 קטן שמת הוא בן עוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתב הערה 17
קי ע"ב53 קטני ישראל שהם מתים מאימתי הם באים לחיי העוה"ב וכו' משידעו לענות אמן וכו'ראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק כו
קי ע"ב54 חד אמר משעה שנולד וחד אמר משעה שסיפררנת יצחק - פרק חלק עמ' תפג
קי ע"ב54 קטן שנולד יש לו חלק לעוה"בבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 536, באר ז הערה 48
קי ע"ב54 קטן שנולד יש לו חלק לעוה"בתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' יט
קי ע"ב55 משעה שנזרעלקוטי שיחות חל"ד עמ' 65
קי ע"ב55 משעה שנזרעלקוטי שיחות חל"ט עמ' 188
קי ע"ב55 קטן הוא בן עוה"ב משעה שנזרעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקפג הערה 119
קי ע"ב55 רבינא אמר משעה שנזרע רנב"י אמר משעה שנימול, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' תפד
קי ע"ב56 אימה - נקראת המילהישמח חיים (תשסה) מע' א אות נ
קי ע"ב57 אל תקרי אמונים אלא אמנים, אלו שעונין אמןכד הקמח (מישור) עמ' עד
קי ע"ב רש"י ד"ה שבקי' - שרגיל לזכות את ישראללקוטי שיחות ח"ח עמ' 179, ח"ט עמ' 128, חכ"ה עמ' 184
קי ע"ב רש"י לא חזרו כולםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שכו
קיא ע"א01 לכן הרחיבה שאול נפשה וכו' אלא אפילו לא למד אלא חוק אחדשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות יא בהגה"ה, ראה אות ט, טו
קיא ע"א01 לכן הרחיבה שאול נפשה וכו' אפילו לא עשה אלא חק אחד ניצול מגיהנםשמע יעקב (זיידא) עמ' לט
קיא ע"א01 לכן הרחיבה שאול נפשה וכו' למי שמשייר אפילו חוק אחדכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ג ע"ג, קדושים יט ע"ב, קרח מ ע"ד, בלק מב ע"ד
קיא ע"א01 לכן הרחיבה שאול נפשה וכו' שלא קיים חק אחד וכו' ששייר חק אחדערבי נחל (תשסד) עמ' תשלח, תשפד
קיא ע"א01 לכן הרחיבה שאול נפשה וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רד
קיא ע"א01 לכן הרחיבה שאול נפשה וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' קלז
קיא ע"א01 לכן הרחיבה שאול נפשה וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קסז
קיא ע"א01 לכן הרחיבה שאול נפשהילקוט הגרשוני ח"ב
קיא ע"א01 לכן הרחיבה שאול נפשהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנב
קיא ע"א01 מאי אמן א"ר חנינא אל מלך נאמן ותוס' ד"ה א"רמצווה ועושה ח"א עמ' רצ
קיא ע"א01 מאי אמן אמר ר' חנינא אל מלך נאמן+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף רז
קיא ע"א01 מאי אמן אל מלך נאמןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רפז
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חוק ר"י סבר שלא קיים אפי' חוק אחדאמרי חמד ח"א דף יח ע"א
קיא ע"א02 ופערה פיה בללי חוק אמר ר"ל למי שמשייר חוק אחד וכו'אמרי השכל עמ' 36
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חוק אפילו חוק אחדאשל חיים ח"א עמ' קלז-קלח
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חוק אפילו מי ששייר חוק אחדאמרי חמד ח"ב דף יז ע"ב
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חוק אמר ר"ל כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קעו
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חוק אמר ריש לקיש למי שמשייר אפילו חוק אחדצוף דבש (לוין) מאמר ה
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חוק אמר ריש לקיש למי שמשייר וכו' אפילו לא למד אלא חוק אחדנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סא ע"ג
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חוק אמר ריש לקיש למי שמשייר וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' צז, קסז
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חוק וכו' לא למד אלא חוק אחדנועם אלימלך (תשסא) עמ' רמח
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חוק וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קסה
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חוק ר"י אמר אפי' לא קיים אלא חק אחד וכו'מטה יששכר עמ' פה
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חק אמר ר"ל למי שמשייר אפי' חוק אחד אמר ר"י וכו' אפי' לא למד אלא חוק אחד וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קלא, קלח, רלד, רלו, רסז, ערה, שט, שלא, שמב, שנ, שנא
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חק אף מי שקיים כל המצות רק מצוה אחה לא קיים וח"א אם קיים חק אחד אינו יורד לגיהנםעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים כח
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חק אר"ל למי שמשייר וכו' אפילו לא למד אלא חוק אחד וכו'תפארת צבי ויקרא עמ' רצח, תט
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חק למי שמשייר וכו' אם קיים חק אחד אינו יורד לגיהנםנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קטו, קלה
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חק על מי שחיסר חק אחד בתורהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקהל ד
קיא ע"א02 ופערה פיה בלי חוק - שני פירושיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' פד
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חקמרגניתא דבי רבנן עמ' יג
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חוק - ר"י ור"לברכת משה דף י ע"ב
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חוק וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קז, קמב
קיא ע"א02 לבלי חק למי שאינו מקיים אפילו חק אחדחכמת התורה שמיני עמ' קסב
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חק למי שמשיר אפילו חוק אחדפרי צדיק בא אות יב
קיא ע"א02 ופערה פיה לבלי חק למי שמשיר אפילו חוק אחדשיחת מלאכי השרת עמ' 98
קיא ע"א03 א"ל ר"י לא ניחא ליה למרייהו וכו'שפע חיים ח"א עמ' צב
קיא ע"א03 אמר ר"ל למי שמשייר אפי' חוק אחד אר"י וכו' אפי' לא למד אלא חוק אחדרנת יצחק - פרק חלק עמ' תפה
קיא ע"א03 אמר ר"ל למי שמשייר אפי' חוק אחדבית ישי - דרשות עמ' קעא
קיא ע"א03 אמר ר"ל למי שמשייר אפילו חוק אחד וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רה
קיא ע"א03 אמר ריש לקיש למי שמשייר אפילו חק אחד וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' פג
קיא ע"א03 אפילו חוק אחדהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 49-52
קיא ע"א03 אפילו חוק אחדכרם יהושע (ולרשטיין) דף מ ע"א
קיא ע"א03 אפילו חוק אחדאור חדש על ציון דף עא ע"ב
קיא ע"א03 אפילו לא עבר אלא על חוק אחד נופל לגהינםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ס
קיא ע"א03 אפילו מי שחיסר חק אחדקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קסו
קיא ע"א03 אפילו מי שחיסר חק אחדקהלת יעקב פסח ח"א עמ' רפט
קיא ע"א03 אר"ל אפי' למי שמשייר כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צב דף ריא ע"א
קיא ע"א03 אר"ל למי שישייר כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש טו דף לא ע"א
קיא ע"א03 ח"א אפי' לא שייר אלא חק אחד, וח"א אפי' לא קיים אלא חק אחדשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות יא
קיא ע"א03 חד אמר דבעינן 'כל אלה'חכמת התורה ויקהל עמ' כב, פו
קיא ע"א03 חד אמר למי שחיסר אפילו חוק אחדחכמת התורה בשלח עמ' תרנו
קיא ע"א03 למי שחיסר אפילו חק אחדחכמת התורה יתרו עמ' לז
קיא ע"א03 למי שמשייר אפילו חוק אחד וכו'שביב אור עמ' רפה
קיא ע"א03 למי שמשייר אפילו חוק אחדדרך חיים (תשלה) עמ' תשמז
קיא ע"א03 למי שמשייר אפילו חוק אחדדרשות מהר"ם שיק עמ' קסב
קיא ע"א03 למי שמשייר אפילו חוק אחדכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות ג
קיא ע"א03 למי שמשייר אפילו חוק אחדפרחי כהונה (קצבורג) עמ' רמא
קיא ע"א03 מחלוקת אי מי ששומר חוק אחד יש לו חלק לעוה"בדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' תיח
קיא ע"א03 מי שמשייר חוק אחדחקל יצחק (תשסג) עמ' קסב
קיא ע"א03 ר"ל אומר למי שמשייר אפי' חק אחר ר"י אמר אפי' מקיים חק אחדיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' ריד
קיא ע"א04 לא ניחא למרייהו וכו' אלא אפילו לא למד אלא חוק אחדשפע חיים - נישואין עמ' קסח
קיא ע"א05 אפילו לא למד אלא חוק אחדצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קיט
קיא ע"א05 אפילו לא עשה אלא חק אחדעמוד הימיני (קלינמן) עמ' עח
קיא ע"א05 אפילו למי שלא למד אלא חוק אחדחכמת התורה וירא עמ' שצב
קיא ע"א05 כל העושה מצוה אחת כמאמרה יש לו חלק לעוה"בעמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים כח
קיא ע"א05 למי שלא קיים אפילו חק אחד מן התורהס' העיקרים (מישור) עמ' תז
קיא ע"א05 למי שלא קיים אפילו חק אחדחכמת התורה בראשית עמ' שיט
קיא ע"א05 פרט למי שקיים אפילו חוק אחדחכמת התורה תרומה עמ' קפז, שכה
קיא ע"א06 פי שנים בה יכרתו ויגועו והשלישית יותר בה אמר ר"ל כו' א"ל ר' יוחנן וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 173
קיא ע"א10 ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה ר"ל אומר כמשמעו וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקלד
קיא ע"א10 כי אני ה' בעלתי בכם וכו' אמר ר"ל דברים ככתבן וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' קצד
קיא ע"א10 כי אנכי בעלתי בכם וכו' ורש"יתקנת השבין סי' *יב (עמ' 112)
קיא ע"א10 כי אנכי בעלתי בכםילקוט הגרשוני ח"ב
קיא ע"א11 אחד מעיר ושנים ממשפחה אר"ל דברים ככתבןרנת יצחק - פרק חלק עמ' תפה, תפו
קיא ע"א11 איש אחדמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תא
קיא ע"א11 ח"א אחד מעיר ושנים ממשפחה ממש וח"א אחד מעיר מציל כל העיר וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' רסט
קיא ע"א11 ח"א אחד מעיר ושנים ממשפחהספרי המגיד מקאזניץ עמ' כד
קיא ע"א11 עונש רשעים אחד בעיר ושנים במשפחהפנים יפות על תהלים עמ' תסב
קיא ע"א13 אחד בעיר מזכה את כל העירהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קפ
קיא ע"א13 אחד בעיר מזכה כל העירחלק יעקב (קנטור) דרוש ו
קיא ע"א13 אחד בעיר מזכה לכל העירחכמת התורה וארא עמ' עח, תקלה
קיא ע"א13 אחד מזכה את כל העירכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 202
קיא ע"א13 אחד מעיר מזכה כל העיר ושנים ממשפחה מזכין כל המשפחהצמח דוד (סקאליע) עמ' רמ
קיא ע"א13 אחד מעיר מזכה כל העיר ושנים ממשפחה מזכין כל המשפחה, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' תפו
קיא ע"א13 אחד מעיר מזכה כל העיר כולה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפג, במדבר עמ' תרנב
קיא ע"א13 אחד מעיר מזכה כל העיר כולה ושנים ממשפחה מזכין כל המשפחה כולהאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רכז
קיא ע"א13 אחד מעיר מזכה כל העיר כולהתקנת השבין סי' יב (עמ' 110)
קיא ע"א15 יתיב רב כהנא וכו' חזי' רב לר"כ דקא חייף רישי' וכו'שפע חיים ח"א עמ' צב
קיא ע"א15 יתיב רב כהנא וכו' לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליה, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רכו
קיא ע"א19 חזייה דהוה קא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' נו
קיא ע"א19 חזייה דהוה קא חייף וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפא
קיא ע"א19 חזייה דהוה קא חייף רישיה וכו' לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליהתפארת צבי שמות עמ' תקיג
קיא ע"א19 חזייה דהוה קא חייף רישיה וכו'שביב אור עמ' ריא
קיא ע"א19 חזייה דהוה קא חיף רישיה וסלק ויתב קמיה דרבחוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצ
קיא ע"א20 ולא תמצא בארץ החייםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקמה
קיא ע"א20 ולא תמצא בארץ החיים - לא תמצא במי שמחיה עצמו עליהשירי משכיל כלל ד פרט א
קיא ע"א20 ולא תמצא בארץ החיים, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תפז
קיא ע"א22 לא תמצא תורה בארץ החייםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קטז
קיא ע"א22 לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליה וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קפד
קיא ע"א22 לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קמח
קיא ע"א22 לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליהמצווה ועושה ח"א עמ' תפו
קיא ע"א26 מה ביאתן לארץ שנים מששים ריבוא אף יציאתן ממצרים שנים מששים ריבואדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שלח
קיא ע"א26 מה ביאתן לארץ שנים מששים ריבוא, אף יציאתן ממצרים וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רלט
קיא ע"א27 אף יציאתן ממצרים שנים מס' ריבואאמרי יוסף שמות דף לא ע"א
קיא ע"א27 יציאתן ממצרים שנים משישים ריבוא וכו' וכן לימות המשיחפירוש המכבי שמות עמ' רלא
קיא ע"א27 ישראל יצאו ממצרים רק שנים מכל ס' רבואערבי נחל (תשסד) עמ' תקמו
קיא ע"א28 וכן לימות המשיחהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' מא
קיא ע"א31 פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריא וכו' ואתה אמרת לי מה שמך בתחילה כו'מבשר טוב - חנוכה עמ' צט, רמג
קיא ע"א31 פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריא וכו' מהם מעכו בבניןאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רמח
קיא ע"א31 פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריא וכו' מהם מעכו בבניןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' לג
קיא ע"א32 מה עשו אבותי לאבותיךהמאור שבתורה (לסין)
קיא ע"א33 מהם טבעו בים, מהם הרגו בחרב, מהם מעכו בבניןבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 537, באר ז הערה 235
קיא ע"א34 המצריים הכניסו ילדים לבנין במקום לבניםימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרלב
קיא ע"א34 ועל ד"ז נענש משה רבינו שנא' ומאז באתי אל פרעה וכו', ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תפח
קיא ע"א34 ועל דבר זה נענש מ"ר, א"ל הקב"ה חבל על דאבדיןאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רלח
קיא ע"א34 ועל דבר זה נענש משהחלק יעקב (קנטור) דרוש ד, יג
קיא ע"א34 ועל דבר זה נענש משה וכו' כמה פעמים נגליתי וכו' ולא הרהרו על מדותי וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שעו, שמות עמ' ע-עב, קעז-קעח, קפ
קיא ע"א34 ועל דבר זה נענש משה רבינו וכו' ולא אמרו לי מה שמך וכו'ישמרו דעת עמ' קיב, קמג
קיא ע"א34 על דבר זה נענש משהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכו ע"א, קכז ע"ב, קכח ע"א, קכט ע"א-ע"ב
קיא ע"א36 א"ל הקב"ה חבל על דאבדין ולא משתכחין וכו'יערות דבש ח"א עמ' רמג
קיא ע"א36 א"ל הקב"ה חבל על דאבדין ולא משתכחין וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 309
קיא ע"א36 א"ל הקב"ה חבל על דאבדין ולא משתכחיןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רמו
קיא ע"א36 א"ל הקב"ה חבל על דאבדין ולא משתכחיןדרך אמונה ובטחון עמ' מא
קיא ע"א36 אמר הקב"ה למשהאהבת ציון דרוש ו
קיא ע"א36 אמר לו הקב"ה חבל על דאבדין ולא משתכחין וכו' אמרתי לאברהם וכו' ולא הרהר על מדותישל"ה (תשנז) פרשת וירא אות ג, וארא אות טז
קיא ע"א36 אמר לו למשה חבל על דאבדין ולא משתכחיןפחד יצחק פסח קונטרס רשימות ג
קיא ע"א37 חבל על דאבדין וכו' ולא הרהרו על מדותי וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' עז, קח
קיא ע"א37 חבל על דאבדין וכו' ולא הרהרו על מידותי וכו' ואתה אמרת וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 38, חט"ז עמ' 47
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחין הרי כמהפרי צדיק וארא אות ב, ג
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחין וכו'פירוש המכבי דברים עמ' תמו
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחין וכו'פירוש המכבי שמות עמ' רצד-רצה
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןאורחות דוד עמ' שלט
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קפח
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןדרשות מהר"ם שיק עמ' תרכו
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןדרשות מנחת יצחק עמ' קלח
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןדרשות שמן רוקח עמ' קנד
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןהר יראה מאמר יב, עה
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןחכמת התורה וארא עמ' נד
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןחלקת יהושע עמ' קמו הערה קג
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןילקוט הגרשוני ח"ב
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנג
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר סב
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןעירין קדישין השלם עמ' תמה
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןפרדס המלך (תשסט) אות מב
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 381
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רצב
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קמז
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןאהבת ציון (תשסד) עמ' עז
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחיןאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קכד
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחין, ומהר"ם שיקמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' יג, קיג
קיא ע"א37 חבל על דאבדיןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתצב
קיא ע"א37 חבל על דאבדין ולא משתכחין, ורש"יאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שפה ע"א
קיא ע"א37 חבל על דאבדיןרוח חיים (חיד"א) עמ' סו
קיא ע"א38 הקב"ה הבטיח לאבות ולא קיים להם והם לא הרהרו אחר מידותיודרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות סו
קיא ע"א38 כמה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב ולא הרהרו על מדותיבן מלך - חכמה ומוסר עמ' רפא
קיא ע"א39 ולא הרהר על מדותישמחת הנפש עמ' עד
קיא ע"א40 אמרתי לאברהם וכו' כי לך אתננה בקש לקבור את שרה ולא מצא וכו', ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תפט
קיא ע"א40 אמרתי לאברהם קום התהלך בארץ בקש מקום לקבור את שרה וכו' ולא הרהר אחר מדותיהמוסר והדעת בראשית עמ' קא
קיא ע"א40 אמרתי לאברהם קום התהלךילקוט הגרשוני ח"ב
קיא ע"א41 ביקש לקבור את שרה ולא מצא וכו' ולא הרהר על מידותידעת חיים עמ' עז
קיא ע"א41 בקש מקום לקבור את שרה ולא מצאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קלא
קיא ע"א50 הרהרת אחר מידותיגור אריה שמות פ"ו אות א
קיא ע"א50 הרהרת על מידותי לא כאברהם וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קלט
קיא ע"א50 ואתה אמרת לי מה שמך בתחלה ועכשיו אתה אומר לי והצל לא הצלת את עמךאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' עו
קיא ע"א51 אבל במלחמת ל"א מלכים לא תראהחכמת התורה משפטים עמ' שי
קיא ע"א51 אי אתה רואה במלחמת ל"א מלכיםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשב, תשד
קיא ע"א51 במלחמת פרעה אתה רואה אבל אי אתה רואה במלחמת ל"א מלכיםשפע חיים - נישואין עמ' רנה
קיא ע"א51 במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה במלחמת ל"א מלכיםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קפו
קיא ע"א51 במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה במלחמת שלשים ואחד מלכיםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קנג
קיא ע"א51 במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה במלחמת שלשים ואחד מלכיםמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רנח
קיא ע"א51 במלחמת פרעה אתה רואה וכו'יציב פתגם - פסח עמ' קפב
קיא ע"א51 בשביל שאמר משה למה הרעות נגזר עליו שלא יכנס לארץתורת יחיאל במדבר עמ' ריט, רטו
קיא ע"א51 הא במלחמת ל"א מלכים לא תראהחכמת התורה וארא עמ' יט, כג, מה, נו, סב, סד, קב, קמא, קסב, קעה, קצב, רסז, רפז, שדמ, תקמג
קיא ע"א51 ואי אתה רואה במלחמת ל"א מלכיםיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קנט
קיא ע"א51 ואי אתה רואה במלחמת ל"א מלכיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תצ
קיא ע"א51 ואי אתה רואה במלחמת שלושים ואחד מלכיםגור אריה במדבר פ"כ אות ח
קיא ע"א51 ולא במלחמת ל"א מלכיםרוח חיים (חיד"א) עמ' סו
קיא ע"א51 מפני שאמר משה למה הרעותה לפיכך עתה תראה ולא במלחמת ל"א מלכיםפלח הרמון - לקוטים חדשים עמ' צז
קיא ע"א51 לפי ששאל משה למה הרעת וכו'כוונת הלב עמ' כט
קיא ע"א51 עתה תראה אבל מלחמת ל"א מלכים לא תראהצפנת פענח (תשסו) עמ' קיז
קיא ע"א51 עתה תראה אשר אעשה לפרעהילקוט הגרשוני ח"ב
קיא ע"א51 עתה תראה אשר אעשה לפרעה מה שאעשה לפרעה אתה רואה וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תרמד, תרעא
קיא ע"א51 עתה תראה הרהרת על מדותי לא כאברהם וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' צב
קיא ע"א51 עתה תראה ובמלחמת ל"א מלכים אי אתה רואהדרכי צדק עמ' פט
קיא ע"א51 עתה תראה וכו' ואי אתה רואה במלחמת שלשים ואחד מלכיםשל"ה (תשנז) פרשת ואתחנן אות יז
קיא ע"א51 עתה תראה ולא במלחמת ל"א מלכיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חקת ח
קיא ע"א51 עתה תראה ולא במלחמת ל"א מלכיםמי מרום ח"ט עמ' קה
קיא ע"א51 עתה תראה ולא במלחמת ל"א מלכיםדרשות שמן רוקח עמ' תק
קיא ע"א52 איזה מידה ראה משהמאיר נתיבות ח"ג עמ' צ
קיא ע"א52 וימהר משה וגו' מה ראה וכו' אמת ראה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתסה
קיא ע"א52 וימהר משה ויקד ארצה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כד אות א
קיא ע"א52 וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו מה ראה משה וכו' ארך אפים ראה וכו', ומהרש"אלחמי תודה דף קיג ע"ב
קיא ע"א52 וימהר משה וכו' אמת ראהדרך מצותיך (חב"ד) דף קיח ע"א
קיא ע"א52 ויקוד ארצה וכו' אמת ראהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רלו
קיא ע"א52 מה ראה ארך אפים ראההיהדות הלאומית עמ' 156
קיא ע"א52 מה ראה ארך אפים ראהעיוני רש"י במדבר עמ' ריב
קיא ע"א52 מה ראה משה ארך אפיים לרשעים ולצדיקיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רחצ-רצט
קיא ע"א52 מה ראה משה וכו' אמת ראהלקוטי שיחות חי"א עמ' 153, חכ"ג עמ' 95
קיא ע"א52 מה ראה משה ח"א ארך אפים ראה וח"א אמת ראהילקוט דברי חכמים בראשית סי' קו
קיא ע"א52 מה ראה משה רחבג"א ארך אפים, ורבנן אמרי אמת וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רח
קיא ע"א53 אמת ראה וכו'תורת מנחם חי"ט עמ' 335
קיא ע"א53 ארך אפים וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכח, תלב
קיא ע"א53 ארך אפים ראה דתניא וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שטז
קיא ע"א53 ארך אפים ראה וכו'טוב טעם שמות עמ' רסה, רעא
קיא ע"א53 ארך אפים ראהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יב
קיא ע"א53 ארך אפים ראהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' צה
קיא ע"א53 ארך אפים ראה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף צה
קיא ע"א53 ארך אפים ראהנאות דשא (תשסח) עמ' רז
קיא ע"א53 ארך אפים ראהרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שנה-שנו
קיא ע"א53 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכותב ארך אפיים וכו'שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' רח, סט, רפה
קיא ע"א53 ורבנן אמרי אמת ראהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צב
קיא ע"א53 ורבנן אמרי אמת ראה, וברש"י וברמ"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' תצ, תצא
קיא ע"א53 חד אמר ארך אפים ראהחכמת התורה תרומה עמ' שעה
קיא ע"א53 כשעלה משה למרום וכו' אמר לפניו רבש"ע ארך אפים לצדיקים א"ל אף לרשעיםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמג, מועדים (תשנט) עמ' נח
קיא ע"א53 כשעלה משה למרום וכו'דרך ה' השלם עמ' שמו - דרך לחיים
קיא ע"א53 כשעלה משה למרום מצאו וכו' אף לרשעיםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות א ס"ק לז
קיא ע"א53 כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה כותב ארך אפים כו'פרדס המלך (תשסט) אות תפו
קיא ע"א53 כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכותב ארך אפים וכו' ועתה יגדל נא כח ה'שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תמ
קיא ע"א53 כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכותב ארך אפים א"ל רבש"ע ארך אפים לצדיקים א"ל אף לרשעיםשמע יעקב (זיידא) עמ' קכב
קיא ע"א53 כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכותב ארך אפים וכו' א"ל אף לרשעיםושב ורפא לו עמ' רכ
קיא ע"א53 כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכותב ארך אפים וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קכה
קיא ע"א53 כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכותב ארך אפים וכו'הר יראה - חסד חיים מאמר ד
קיא ע"א53 כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שכתב ארך אפיים וכו'יערות דבש ח"א עמ' רעז, ח"ב עמ' לו, רה
קיא ע"א53 כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה וכו' אמר לו אף לרשעיםשפתי חיים מועדים ח"א עמ' נו
קיא ע"א53 כשעלה משה למרום מצאו להקב"הילקוט הגרשוני ח"ב
קיא ע"א53 כשעלה משה למרום מצא שה' כותב ארך אפיםאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יב
קיא ע"א53 מדת האמת ראהלקוטי דיבורים עמ' 1165
קיא ע"א53 משה מצא את הקב"ה שכותב ארך אפיםחכמת התורה בראשית עמ' תסז
קיא ע"א53 תניא כמאן דאמר ארך אפים ראה וכו' שיושב וכותב ארך אפים וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תלח
קיא ע"א54 א"ל משה רבש"ע ארך אפים לצדיקים וכו' ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמרזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רצ
קיא ע"א54 אמר הקב"ה למשה ארך אפיים אף לרשעים א"ל משה רשעים יאבדואור הצבי עמ' 43
קיא ע"א54 אמר לפניו רבש"ע ארך אפים לצדיקים אמר לו הקב"ה למשה אף לרשעיםבעקבות מועדי ה' עמ' 189
קיא ע"א54 אמר משה להקב"ה ארך אפים לצדיקים אמר לו אף לרשעיםברכות אבי דף נב ע"ב
קיא ע"א54 ארך אפים אף לרשעיםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רכז
קיא ע"א54 ארך אפים אף לרשעיםמרפא לשון עמ' רלח, רמב
קיא ע"א54 ארך אפים אף לרשעיםשני המאורות (תשסח) עמ' סה
קיא ע"א54 ארך אפים אף לרשעיםתפארת צבי במדבר עמ' קסה
קיא ע"א54 ארך אפים אף לרשעיםתפארת צבי שמות עמ' שלד
קיא ע"א54 ארך אפים לצדיקים ולרשעיםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רמג
קיא ע"א54 ארך אפים לצדיקים ולרשעיםכד הקמח (מישור) עמ' רמג
קיא ע"א54 ארך אפים לצדיקיםדרשות מהר"ם שיק עמ' תקד
קיא ע"א54 ארך אפים לרשעים ולצדיקיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רצז
קיא ע"א54 ה' ארך אפים א"ל וכו' לצדיקים וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 138
קיא ע"א54 לצדיקים ולרשעיםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שמז-שמח, שנא
קיא ע"א54 משה רבינו ע"ה אמר ארך אפים לצדיקים והקב"ה אמר אף לרשעיםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' רז
קיא ע"א רש"י - חופף ראשו ומעדן בעצמו בשעה שהיה לו ללמוד תורהתפארת צבי שמות עמ' תקיג
קיא ע"א רש"י - נתיירא שמא ידונם בדיןמאיר נתיבות ח"ג עמ' צ
קיא ע"א רש"י ד"ה מאי אמן - היאך משמע קבלת יראת שמיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קלה
קיא ע"א רש"י - ולא העשוי למלכי שבעה אומות כשאביאם לארץגור אריה במדבר פ"י הערה 86
קיא ע"א מהרש"א - למה נאמר אפיםחקל יצחק (תשסג) עמ' תעה
קיא ע"ב03 רב חגא הוה סליק וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כד אות א
קיא ע"ב08 אר"א אר"ח עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיקאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רסא
קיא ע"ב08 עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שסא-שסו, תשלח, שמות עמ' תתמט
קיא ע"ב08 עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' שלה
קיא ע"ב08 עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיקאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ל
קיא ע"ב08 עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיקאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 112
קיא ע"ב08 עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק+מטר השמים - עמודי העולם עמ' ריג
קיא ע"ב08 עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיקנתיב מצותיך (תשסח) עמ' יט
קיא ע"ב08 עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיקרנת יצחק - פרק חלק עמ' תצג
קיא ע"ב08 עתיד הקב"ה להיות עטרה וכו'אמרי נפתלי ח"א עמ' סב
קיא ע"ב08 עתיד הקב"ה להיות עטרהדעת שבת עמ' רסז
קיא ע"ב11 מאי לעטרת צבי ולצפירת תפארה לעושים רצונו ומצפים לישועתובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שסג, תתלג
קיא ע"ב12 לעושים רצונו ומצפים לישועתו יכול לכל ת"ל לשאר עמו, למי שמשים עצמו כשירייםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קצא
קיא ע"ב13 לשאר עמומשמרת איתמר (תשסז) עמ' שנח
קיא ע"ב13 תלמוד לומר לשאר עמו למי שמשים עצמו כשיריםברית עולם (תשסט) עמ' קסה
קיא ע"ב14 משים עצמו כשיריים, ורש"י - שיריים שאינן חשובין וכו'שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' קיא, רטז
קיא ע"ב14 שישים עצמו שייריםמאיר נתיבות ח"ג עמ' צ
קיא ע"ב15 ולגבורה משיבי מלחמה שערהקדושת השבת סי' ז (עמ' 47)
קיא ע"ב16 ולרוח משפט זה הרודה את יצרו וכו' ולגבורה זה המתגבר ביצרו, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' תצג
קיא ע"ב16 ולרוח משפט זה הרודה את יצרו ולגבורה זה המתגבר ביצרו, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ה, שסג-שסד, תשנח, שמות עמ' קנ, תכא, תרט, תתמט, דברים עמ' תקכב, תקצו, תרסב-תרסג, מלכים עמ' כו
קיא ע"ב19 מלחמתה של תורההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' מג
קיא ע"ב20 אלו שמשכימים ומעריבים בבתי כנסיותחלקת יהושע עמ' קי הערה קפו
קיא ע"ב20 שמשכימין ומעריבין בבתי כנסיות ובתי מדרשותרנת יצחק - פרק חלק עמ' תצד
קיא ע"ב26 אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעוה"ב וכו' והמרובין בסייףתורה בציון עמ' תקו, תקסט
קיא ע"ב26 אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעוה"בעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שמא
קיא ע"ב26 אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעוה"ב, וברמ"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' תצד
קיא ע"ב26 אנשי עיר הנדחת וכו' ואינם נהרגים עד שיהיו מדיחיה מאותה העירתורה בציון עמ' תקח
קיא ע"ב26 אנשי עיר הנידחת אין להם חלק לעוה"בהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשפא
קיא ע"ב28 יצאו אנשים בני בליעל וידיחו את יושבי עירם וכו' ורש"יאיש אמונים דף סט ע"ג
קיא ע"ב29 עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבטרנת יצחק - פרק חלק עמ' תצה
קיא ע"ב31 ועד שידיחוה אנשיםתורה בציון עמ' תקסח
קיא ע"ב33 וצריכין ב' עדים והתראה לכאו"א, ובמאירירנת יצחק - פרק חלק עמ' תצה, תצו
קיא ע"ב33 צריכין התראהבנין אפרים עמ' קסו [הלכה]
קיא ע"ב34 חומר ביחידים וכו' והמרובין בסייף לפיכך ממונם אבדלקוטי שיחות ח"ט עמ' 108-110
קיא ע"ב48 שללה ולא שלל שמים וכו' כתבי הקודש יגנזורנת יצחק - פרק חלק עמ' תצו
קיא ע"ב48 שללה ולא שלל שמיםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שכא
קיא ע"ב48 שללה ולא שלל שמיםאור אברהם דברים עמ' קלו
קיא ע"ב51 אמר ר"ש אם אתם עושים דין וכו'שנות ימין דף קנג ע"א
קיא ע"ב51 אמר ר"ש אמר הקב"ה אם אתם עושים דין וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שמה
קיא ע"ב52 אם אתם עושים דין בעיר הנידחתאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 13
קיא ע"ב52 אם אתם עושין דין בעיר הנדחת מעלה אני עליכם כאילו אתם מעלים עולה כליל לפני וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקיב
קיא ע"ב52 אם אתם עושין דין בעיר הנדחת מעלה אני עליכם כאילו אתם מעלים עולה כליל לפניאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' טו
קיא ע"ב52 אם אתם עושין דין בעיר הנידחת וכו'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קיז
קיא ע"ב52 דין בעיר הנידחת - כקרבן עולהאור הרעיון עמ' קלב
קיא ע"ב54 והיתה תל עולם וכו' דברי ריה"ג רע"א וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 129
קיא ע"ב54 והיתה תל עולם לא תעשה גנות ופרדסים וכו'תורה בציון עמ' תקמט
קיא ע"ב54 רע"א לא תבנה וכו' אבל נעשית היא גנות ופרדסין וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' תקיח, תקיט
קיא ע"ב55 ולא ידבק וכו' מן החרם שכ"ז שהרשעים בעולם חרון אף בעולםלקוטי שיחות חי"ז עמ' 206
קיא ע"ב56 אבדו רשעים נסתלק חרון אףאור הרעיון עמ' קלב
קיא ע"ב56 כ"ז שרשעים בעולם חרון אף בעוךם וכו'יערות דבש ח"ב עמ' פו
קיא ע"ב56 כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולםטיול בפרדס ח"ב עמ' סד
קיא ע"ב56 כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולםמרפא לשון עמ' קפג
קיא ע"ב56 כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' צה
קיא ע"ב56 כל זמן שהרשעים בעולםדרשות מהר"ם שיק עמ' תרד
קיא ע"ב56 כשהרשעים בעולם חרון אף בעולםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיט
קיא ע"ב56 נסתלקו הרשעים נסתלק החרון אףבך יברך ישראל (תשסח) עמ' י
קיא ע"ב56 רשעים בעולם חרון אף בעולםחכמת התורה נח עמ' סט, קפב
קיא ע"ב56 שכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם אבדו רשעים מן העולם נסתלק וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנא
קיא ע"ב56 שכל זמן שרשעים בעולם וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שמו
קיא ע"ב56 שכל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קלז
קיא ע"ב57 אין אנשים פחות משנים ד"א אנשים ולא נשיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקא
קיא ע"ב57 אנשים ולא נשיםגור אריה שמות פ"ב אות כ, דברים פ"א הערה 103
קיא ע"ב57 יצאו הן ולא שלוחין, ובמאירירנת יצחק - פרק חלק עמ' תק
קיא ע"ב58 בני בליעל שפרקו עול שמיםאור הרעיון עמ' מז
קיא ע"ב58 מקרבך ולא מן הספר, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' תקב
קיא ע"ב59 חולקין עיר אחת לב' שבטים, וברמ"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקב
קיא ע"ב59 חולקין עיר אחת לשני שבטים וכו' מאי לאו ארבע ופלגא מהאי וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קיז
קיא ע"ב59 עיר אחת לשני שבטיםבאר שרים בראשית פ' ויגש דרוש א אות ד
קיא ע"ב60 מאי לאו אע"ג דמדיחיה מאותה העיר אי איכא מאותו שבט וכו', וברמ"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקג
קיא ע"ב61 לא דנפלה ליה בירושה, ובר"ןרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקג
קיא ע"ב62 מאי לאו ארבע ופלגא מהאי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנד
קיא ע"ב62 מאי לאו ארבע ופלגא מהאינשמת חיים (ברלין) עמ' שלב
קיא ע"ב רש"י - ואינו מתגאהמאיר נתיבות ח"ג עמ' צ
קיא ע"ב רש"י ד"ה הכה תכה - גמלין וחמרין משלימין לרוברנת יצחק - פרק חלק עמ' תקד, תקו
קיב ע"א01 הודחו מאליהןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שמב
קיב ע"א03 ת"ש הדיחוה נשים וקטנים וכו', וברמ"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקד
קיב ע"א07 דנין וחובשיןמשנת חיים ויקרא עמ' שלה
קיב ע"א09 דנין וסוקלין דנין וסוקליןרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקד
קיב ע"א16 מרבין להם בתי דינין ומעיינין בדיניהם, וברמ"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקה
קיב ע"א20 החמרת והגמלת העוברת ממקום למקוםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תכד
קיב ע"א21 אם נשתהו שם ל' יום הן בסייףרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקו
קיב ע"א29 הנודר מיושבי העירגור אריה בראשית פי"ב הערה 68
קיב ע"א29 יושבי העירנפש הרב עמ' קמד
קיב ע"א32 פרט לנכסי צדיקים שבחוצה להרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקז
קיב ע"א33 ואת כל אשר בה - 'כל' לרבותאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 507
קיב ע"א36 אמר ר' שמעון (ורש"י - דריש טעמא דקרא)לקוטי שיחות ח"ח עמ' 179
קיב ע"א36 אמר ר"ש וכו' מי גרם להם שידורו בתוכה ממונםלקוטי שיחות ח"ט עמ' 110
קיב ע"א37 מי גרם להם שידורו בתוכה ממונםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קיח
קיב ע"א37 מי גרם להם שידורו בתוכם ממונם לפיכך ממונם אבדרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקטז
קיב ע"א41 פקדונות של עיר הנידחת הרי הם מותריםאוזן שמואל דף יד ע"א
קיב ע"א48 מהו דתימא כיון דקביל עליה אחריות כדידיה דמי קמ"לרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקז
קיב ע"א49 בהמה חציה של עיר הנידחת וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ה
קיב ע"א49 בהמה שחציה של עיר הנדחתצמח צבי אגרת כו
קיב ע"א50 בהמה כמאן דלא פליגא דמי, וברש"י וברמ"ה ובר"ןרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקח, תקט
קיב ע"א51 בהמת עיה"נ מהו דתהני ביה שחיטה לטהרה מידי נבילה, וברמ"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקט
קיב ע"א55 אלא אמר רבא בפאה נכרית וכו', וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' תקי
קיב ע"ב02 קדשי מזבח ימותובנין שאול עמ' רל
קיב ע"ב09 זבח רשעים תועבהאור אברהם - תשובה עמ' כב
קיב ע"ב09 זבח רשעים תועבהבנין שאול עמ' רל
קיב ע"ב09 זבח רשעים תועבהמשנת חיים במדבר עמ' תיח
קיב ע"ב10 אר"ל ממון בעלים הוא דהכא בקדשים שחייב באחריותןרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקח
קיב ע"ב15 קדשי קדשים ממון גבוה הםלחמי תודה דף קיז ע"ב
קיב ע"ב23 כיון דאישתני אישתנירנת יצחק - פרק חלק עמ' תקיא
קיב ע"ב44 מעשר שני בחלהלבני ישראל עמ' סח
קיב ע"ב48 אבל בגבולין ד"ה פטור, וברש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' תקיב, תקיג
קיב ע"ב50 וירושלים מי הוי עיר הנדחת, וברמ"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקיג
קיב ע"ב רש"י ד"ה ולעולם - שיש להם שם לווי וכו' בהמת בכור ומעשרלקוטי שיחות חי"ב עמ' 135
קיג ע"א07 שיש בה אפי' מזוזהמשנת חיים דברים עמ' ריט, רכא
קיג ע"א07 כל עיר שיש בה אפי' מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחת, וברש"י רמ"ה ורעק"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תצז, תצז, תקיד
קיג ע"א07 כל עיר שיש בה מזהה אינה עיר הנדחתאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שכא
קיג ע"א07 כל עיר שיש בה מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחתראשית חכמה (תשמד) - מצוות, הקדמה אות כ
קיג ע"א07 עיר שיש בה מזוזה אינה נעשית עיר הנדחתאור אברהם דברים עמ' קלו
קיג ע"א22 ארור האיש אשר יקום ובנה את העיר הזאתרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקיז, תקיח
קיג ע"א24 לא יריחו ע"ש עיר אחרת ולא עיר אחרת ע"ש יריחו, וברמ"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכ
קיג ע"א24 לא יריחו על שם עיר אחרת, ולא עיר אחרת על שם יריחובאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' סח
קיג ע"א25 בימיו בנה חיאל בית האלי את ידחו, וברמ"הרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקיח
קיג ע"א26 באבירם בכורו יסדהלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קצח
קיג ע"א26 באבירם יסדה כשיסדה חיאל בית האלי מת בנו בכורו וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תרצא
קיג ע"א26 חיאל האלי שנתקיים בו קללת יהושעמגלה עמוקות (תשסח) אופן ריד
קיג ע"א28 בשגיב צעירו היה לו ללמודרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכא
קיג ע"א31 ממשמע שנאמר באבירים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קכה
קיג ע"א33 אחאב שושביניה הוה, וברש"ימחשבת מוסר ח"ב עמ' קפח
קיג ע"א34 אתא איהו ואליהו למשאל בשלמארנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכב
קיג ע"א34 באו אחאב ואליהו לנחמומאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מו
קיג ע"א37 א"ל אחאב לאליהו לטותא דמשה וכו' לגברא דטרקיה לגלא ואבדא למפתחאערבי נחל (תשסד) עמ' תתיט
קיג ע"א37 אמר השתא לווטתא דמשה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קכז
קיג ע"א37 השתא לווטתא דמשה לא קא מקיימא דכתיב וסרתם ועבדתם וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רמא
קיג ע"א37 השתא לווטתא דמשה לא קא מקיימא וכו' לווטתא דיהושע תלמידי, מקיימא, מיד ויאמר אליהו התשבי חי ד, אם יהי, טל ומטר וגו'לב אליהו (תשלב) עמ' כו
קיג ע"א37 השתא לווטתא דמשה לא קא מקיימא וכו', מיד ויאמר אליהו וגו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' ריז
קיג ע"א37 השתא לווטתא דמשה לא קא מקיימא לווטתא דיהושע תלמידיה מקיימא, מיד ויאמר אליהו חי ה' וכו' אם יהיה טל ומטררנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכג
קיג ע"א37 השתא לטותא דמשה רבינו לא נתקיימהחכמת התורה שמיני עמ' רחצ
קיג ע"א37 השתא לטותא דמשה רבן לא נתקייםחכמת התורה נח עמ' שכא
קיג ע"א39 וההוא גברא אוקים ליה ע"ז וכו' ולא שביק ליה מיטרא וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף יט ע"ב
קיג ע"א40 על כל תלם ותלםאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' עב, ער
קיג ע"א42 ויאמר אליהו וגו' אם יהיה טל ומטר וגו' בעי רחמי והבו ליה אקלידא דמטרארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תפ
קיג ע"א42 מיד ויאמר אליהו וכו' בעי רחמי והבו ליה אקלידא דמטראדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנט
קיג ע"א43 אליהו הנביא נשבעאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קמ
קיג ע"א43 אליהו הנביא נשבעאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' לז
קיג ע"א43 אליהו הנביא נשבעאבן ישראל על התורה עמ' כו
קיג ע"א43 אמר אליהו לאחאב חי ה' וכו' הוי בעי רחמי ויהיב ליה אקלידא דמטר וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' צג
קיג ע"א44 בעי רחמי ויהבי ליה אקלידא דמיטרארנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכד
קיג ע"א44 מפתח גשמים ותחה"מ נמסרו לאליהו ולאלישעכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנט
קיג ע"א44 מפתח הגשמים נמסר לאליהו, ויש לומר שלא נמסרו לשליח להיות לעולם ממונה עליהםצמח דוד (סקאליע) עמ' שמה
קיג ע"א44 מפתח של גשמים נמסר לאליהואפיקי יהודה (תשנט) עמ' צט
קיג ע"א44 נמסר לאליהו מפתח של גשמיםרנת יצחק תענית עמ' ט-י, טו-טז
קיג ע"א44 שאל אליהו מפתח של גשמים בימי אחאב וניתן לומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שמו
קיג ע"א46 העורבים היו מביאים לאליהו לחם ובשר מבי טבחי דאחאבתפארת צבי במדבר עמ' שצח
קיג ע"א49 היה קשה בעיני אליהו עצירת גשמיםצדקת הצדיק סי' סד
קיג ע"א51 אחר הדברים האלו חלה בן האשהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכד
קיג ע"א52 אליהו ביקש לקבל את המפתח של תחית המתיםבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 6
קיג ע"א52 בעי רחמי למיתןמשנת חיים בראשית עמ' רכא
קיג ע"א52 מפתח של תחה"מהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שלו
קיג ע"א53 אמרי ליה שלש מפתחות לא נמסרו לשליחרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכה
קיג ע"א53 ג' מפתחות לא נמסרו לשליחחכמת התורה תולדות עמ' שעג
קיג ע"א53 שלש מפתחות כו' יאמרו שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרב (ורש"י)תורת מנחם ח"ב עמ' 204, ח"ג עמ' 214, 241
קיג ע"א53 שלש מפתחות לא נמסרו לשליח, של חיה, ושל גשמים, ושל תחיית המתיםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קפב
קיג ע"א53 שלשה מפתחות לא נמסרו ביד שליחס' העיקרים (מישור) עמ' תצא
קיג ע"א55 אינו בדין שיהיו שנים ביד התלמיד ואחד ביד הרבקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' קמג
קיג ע"א55 אינו בדין שיהיו שנים ביד התלמידחכמת התורה כי תשא עמ' תקט
קיג ע"א55 אליהו עצמו נתן להקב"ה מפתח הגשמים בעת שרצה מפתח של תחיית המתיםערבי נחל (תשסד) עמ' תתכ
קיג ע"א55 יאמרו שתים ביד תלמיד וכו'לקוטי שיחות ח"ב עמ' 495
קיג ע"א55 שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרבאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' עד
קיג ע"א57 דרש ההוא גלילאה קמיה דרב חסדאחכמת התורה כי תשא עמ' תקיז
קיג ע"א57 משל דאליהו (מפתח של גשמים) למה הדבר דומה לגברא דטרקא לגלא ואביד למפתחאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קו
קיג ע"א57 משל דאליהו למה הדבר דומה לגברא דטרקיה לגליה ואבריה למפתחיהנצח ישראל (הרטמן) עמ' רס הערה 104
קיג ע"א58 למאן דטרקיה לגליה ואבריה למפתחיהקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' קמד
קיג ע"א59 אבא אליהו קפדן הוה איכסי מיניה תלתא יומי וכו' קפדן קרית לירנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכו
קיג ע"א59 אבא אליהו קפדן הוהרוח נכון עמ' רנט, רסה, רפד
קיג ע"א59 אבא אליהו קפדן הוה, רגיל למיתי גביה, איכסיה מיניה תלתא יומי ולא אתאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שמ
קיג ע"א59 אבא אליהו קפדן וכו' הא קמן דקא קפיר מרמדבר יהודה (תשסב) עמ' ערב
קיג ע"א59 אבא אליהו קפדןאורות האמונה 82 (ד"ה והולכת)
קיג ע"א59 דרש ר"י בציפורי אבא אליהו קפדן הוהאפוד בד דף סב ע"ד
קיג ע"א59 דרש רבי יוסי בציפורי אבא אליהו קפדן וכו' הא דקמן, דקא קפיד מרחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח י
קיג ע"א59 דרש רבי יוסי בצפורי אבא אליהו קפדן הוה וכו' הא דקמן דקא קפיד מראוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שסא
קיג ע"א רש"י - משל דאליהו - כך עשה אליהו וכו' שלא נפתח השער על ידו שנאמר כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתיט
קיג ע"א רש"י ד"ה דכתיבמשנת חיים דברים עמ' רכא
קיג ע"א רש"י ד"ה שלש מפתחותדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנט, רסא
קיג ע"א רש"י דלא אלימא למיתפס פדיונולקוטי שיחות חל"ד עמ' 79
קיג ע"ב02 אמאי לא אתא מר א"ל קפדן קרית לילקוטי מאמרים עמ' 87, צדקת הצדיק סי' ריח
קיג ע"ב03 הא דקמן דהא קפיד מרחכמת התורה ויגש עמ' קסג
קיג ע"ב03 ולא ידבק בידך מאומה מן החרםילקוט הגרשוני ח"ב
קיג ע"ב04 כל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולם וכו' גנבי וכו' רשע אבדו וכו' טובהצפנת פענח (תשסו) עמ' קמג
קיג ע"ב04 כל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולם וכו' מאן רשעים אמר רב יוסף גנביאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תכד
קיג ע"ב04 רשעים בעולם חרון אף בעולםחכמת התורה לך לך עמ' ל
קיג ע"ב04 שכל זמן שהרשעים בעולם, חרון אף בעולםדרשות שבט הלוי עמ' קלא, רפה
קיג ע"ב05 מאן רשעים אמר רב יוסף גנבידובר צדק עמ' 67
קיג ע"ב05 מאן רשעים גנביקומץ המנחה (צונץ) דרוש ר אות ז
קיג ע"ב05 מאן רשעים אר"י גנבי ת"ר רשע בא לעולם חרון אף בא לעולםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכז
קיג ע"ב05 מאן רשעים גנביבכורי אברהם דף עז ע"א, עח ע"ב
קיג ע"ב05 מאן רשעים גנביכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' יז, קסח
קיג ע"ב05 מאן רשעים גנביעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שמו
קיג ע"ב05 מאן רשעים וכו' גנבי כו' זה ינחמנו וכו' (ורש"י - אבל צדיק כו')לקוטי שיחות חי"ז עמ' 206
קיג ע"ב05 מאן רשעים וכו' גנביבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רכב
קיג ע"ב06 רשע בא לעולם חרון אף בא לעולםדרשות שמן רוקח עמ' שט
קיג ע"ב06 רשע בא לעולם חרון אף בא לעולם, רשע נאבד מן העולם טובה באה לעולםפרדס המלך (תשסט) אות מז
קיג ע"ב06 רשע בא לעולם חרון בא לעולם וכו' רשע אבד מן העולם טובה באה לעולם וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תמז
קיג ע"ב07 רשע אבד מן העולם טובה באה לעולם שר ובאבוד רשעים רנהבאמונה שלמה עמ' קצב
קיג ע"ב07 רשע אבד מן העולם טובה באה לעולםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 53
קיג ע"ב07 רשע אבד מן העולםאשיב אברהם עמ' סד
קיג ע"ב07 רשע אבד מן העולם טובה באהאור הרעיון עמ' קלב
קיג ע"ב08 צדיק אבד מן העולם רעה באה לעולםדרשות הצל"ח השלם עמ' תפה
קיג ע"ב08 צדיק אבד מן העולם רעה באה לעולםלדור ולדורות ח"א עמ' שצז
קיג ע"ב08 צדיק אבד מן העולםאהבת ציון (תשסד) עמ' עא
קיג ע"ב08 צדיק נפטר מן העולם רעה בא לעולםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קלב
קיג ע"ב08 צדיק נפטר מן העולם רעה באה לעולםשרגא המאיר מועדים עמ' שנד
קיג ע"ב08 צדיק נפטר מן העולם רעה באה לעולם וכו' כי מפני הרעה נאסף הצדיקשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קס
קיג ע"ב08 צדיק נפטר מן העולםאהבת ציון דרוש ו
קיג ע"ב08 צדיק נפטר מן העולם רעה באה לעולםדרשות שבט הלוי עמ' רמ
קיג ע"ב09 הצדיק אבד לדורו וכו'דרשות הרא"ש דף כה ע"א דרוש כג
קיג ע"ב10 הצדיק מגין על בני עירו או על ארצו כפי צדקת הצדיק ההואערבי נחל (תשסד) עמ' קמט, קנב, רסא
קיג ע"ב10 כשנולד צדיק טובה באה לעולםלחמי תודה דף רלח ע"א
קיג ע"ב10 מפני הרעה נאסף הצדיקקסת הסופר (תשעו) עמ' רמ {מות מתושלח לפני המבול}
קיג ע"ב10 צדיק בא לעולם טובה בא לעולםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ל
קיג ע"ב10 צדיק בא לעולם טובה בא לעולםכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קסט
קיג ע"ב10 צדיק בא לעולם טובה באה לעולם וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רפט
קיג ע"ב10 צדיק בא לעולם טובה באה לעולם שנאמר זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינוחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סנהדרין א
קיג ע"ב10 צדיק בא לעולם טובה באה לעולםאבן שוהם (פינסק) עמ' 85
קיג ע"ב10 צדיק בא לעולם טובה באה לעולםפרדס המלך (תשסט) אות מה
קיג ע"ב10 צדיק בא לעולם טובה באה לעולםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכח
קיג ע"ב רש"י - מפני הרעה נאסף הצדיק. קודם שתבא הרעהערבי נחל (תשסד) עמ' שיב
קיג ע"ב רש"י - צדיק בא לעולם, פסקה הרעה שנאמר זה ינחמנופרדס המלך (תשסט) אות מה, מו
מקורות לפני עריכה

לשון הגמראמראה מקום הביאור
קד א"ר אר"י אמר הקב"ה אני אמרתי וישכון ישראל בטחפרי חיים (קנולר) איכה פרק א
קד אין לך פורענות שאין בה של עגלרני ושמחי דף קנה ע"ב
קד אמר להם הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חנם וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' ב
קד אמר ר' יוחנן בשכר קראן לו ויאכל לחם זכו בני בניו וישבו בלשכת הגזית שנאמר "וממשפחות סופרים יושבי יעב"ץ" וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' לז
קד אמר ר"י מפני מה הקדים פ' ל"עעמודי חיים דף קכח ע"א
קד אתם בכיתם בכיה של חנם ואני וכי'שארית מנחם ח"ב עמ' קסט
קד אתם בכיתם בכיה של חנםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף יד ע"ב
קד בכו תבכה בלילה אפי' כוכבים ומזלות בכו עמהםמנחת אליהו (תשנט) עמ' פה
קד בקש דוד לעבוד ע"ז כו' מוטב יעבוד ע"ז ואל יתחלל שם שמים בפרהסיאמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פה
קד ברא מזכה אבא אבא לא מזכה בראצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קא ע"א
קד ברא מזכה אבא וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' רנז
קד ברא מזכה אבאשארית מנחם ח"ד עמ' תכט
קד ברא מזכה אבאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קיט
קד ברא מזכי אבא אבא לא מזכי בראמערכות ישראל (גורדון) דרוש ויאסף רגליו אל המטה עמ' 168-170
קד ברוך המקום שבחר בזרעו של אברהםיריעות שלמה (אוזאן) פ' תולדות דף יד ע"ג
קד ברוך שבחר בזרעו של אברהם וכו'מנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואף
קד גחזי אין לו חלק לעוה"ב, דורשי רשומות היו אומרין כולן באים לעולם הבאשארית מנחם ח"ב עמ' מב
קד דורשי רשומות היו אומרים כולן באין לעוה"ב שר לי גלעד וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קמד בהגה
קד יצאת ב"ק המעמך ישלמנהחומת אנך שה"ש אות יז, תהלים אות עב
קד יצאת ב"ק ואמ"ל חזית איש מי שהקדום ביתו לביתותוכחת חיים (תר) ויקרא-דברים דף סז ע"ב
קד יצאת בת קול וא"ל, חזית איש, מי שהקדים ביתי לביתותוכחת חיים (תשלח) ויקרא-דברים עמ' קנד
קד כל האוכל מלחמן של ישראלתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פ
קד לא מנו את אמון משום כבודו של יאשיהומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כ ע"ד
קד מעשה באשה אחת שהיתה שכנתה של ר"גפרי חיים (קנולר) איכה פרק א
קד מפני מה לא מנו את יהויקים וכו' גולגלותו של יהויקיםקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' יד
קד ע"א אבא לא מזכה בראחכמת התורה קורח עמ' עז
קד ע"א אבא לא מזכה בראעיונים במשלי עמ' תעה
קד ע"א אבא לא מזכי בראס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' קנח
קד ע"א אבא לא מזכי ברארנת יצחק משלי עמ' רמז, ה' מגילות עמ' רלז
קד ע"א אברהם לא יציל ישמעאלדברי שאול בראשית עמ' תקלב
קד ע"א איכה ישבה בדד אמר הקב"ה אני אמרתי וישכון ישראל בטח בדד וכו'בי חייא ח"ב עמ' שסז
קד ע"א אין אברהם מציל את ישמעאל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ריב
קד ע"א אין אברהם מציל את ישמעאלבית אלהים שער ב עמ' קפט
קד ע"א אל ישנה אדם עצמו מן הרבנות ואפילו בשעת סכנהלחם רב על סדור התפילה אות תקז
קד ע"א אלמלא הלוהו יונתן לדוד שתי ככרות לחם לא נהרגה נוברנת יצחק שמואל עמ' רב
קד ע"א אלמלא הלווהו יהונתן לדוד שתי ככרות לחםיחל ישראל אבות ח"א עמ' קיב
קד ע"א אלמלא הלווהו יונתן לדוד שתי ככרות לחם לא נחרב נוב עיר הכהניםאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רלה
קד ע"א אלמלי הלווהו יהונתן לדוד שתי ככרות לחם לא נהרגה נוב עיר הכהנים ולא נהרג שאול וג' בניוס' חסידים סי' נו
קד ע"א אמר רבה וכו'ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יא
קד ע"א בקשו עוד אחד [פירש"י - שלמה] למנות, באה אש מן השמים וכו'ס' חסידים סי' שנב, תקצ
קד ע"א ברא מזכה אבא בעוה"בבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות נח, וישלח אות יג
קד ע"א ברא מזכה אבא וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קסה, קסז-קסח, קעא, שט
קד ע"א ברא מזכה אבא כו'שעת הכושר דף צה ע"ב-ע"ג
קד ע"א ברא מזכה אבאבית יעקב (תשסא) עמ' קיז, מז
קד ע"א ברא מזכה אבאדרך ישרה עמ' תמז
קד ע"א ברא מזכה אבאחכמת התורה פנחס עמ' לה, קעב
קד ע"א ברא מזכה אבאמהר"ם שיק שמות עמ' קמו
קד ע"א ברא מזכה אבאמסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 90
קד ע"א ברא מזכה אבאעיונים במשלי עמ' קנט
קד ע"א ברא מזכה אבאפניני יחזקאל עמ' סא
קד ע"א ברא מזכה אבאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ה
קד ע"א ברא מזכה אבאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ו
קד ע"א ברא מזכהחיים ביד (סימן צ"ז) דף ק"ט ע"ג (ד"ה תשובה)
קד ע"א ברא מזכי אבא אבא לא מזכי ברא, דכתיב 'ואין מירי מציל', אין אברהם מציל את ישמעאל, אין יצחק מציל את עשוכתב סופר אגדות כאן
קד ע"א ברא מזכי אבא אבא לא מזכי בראמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' עח
קד ע"א ברא מזכי אבא וכו'כבוד לאיש דף יח ע"ב
קד ע"א ברא מזכי אבאאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנד, ח"ו עמ' ריג
קד ע"א ברא מזכי אבאס' חסידים סי' תתשעא
קד ע"א ברא מזכי אבאעולת שבת (אלמושנינו) עמ' קסז
קד ע"א ברא מזכי אבאפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רלט
קד ע"א ברא מזכי אבארנת יצחק ה' מגילות עמ' רפט
קד ע"א ברא מזכי אבאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קפד, ח"ב עמ' שנג
קד ע"א ברא מזכי אבאשעורי דעת ספר ב עמ' רמח
קד ע"א ברא מזכי אבאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' מא
קד ע"א ברא מזכי אבאתורת מנחם חמ"ח עמ' 243
קד ע"א ברא מזכי אבאתורת מנחם חנ"ז עמ' 243
קד ע"א בשביל הטוב מה אות ורש"ירנת יצחק ישעיה עמ' קלג
קד ע"א גדולה הצלת בנים לאבות מהצלת אבות לבניםחנוך לנער עמ' 19
קד ע"א גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקיםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 23
קד ע"א הבנים מצילין את האדם מדינה של גהנםשארית ישראל (תשעד) דרוש ז עמ' 125
קד ע"א ואין מידי מציל, שאברהם לא יציל את ישמעאל, ויצחק לא יציל את עשוקרן לדוד בראשית עמ' ריב, שצ, ויקרא-במדבר עמ' רכו
קד ע"א ומשרה שכינה על נביאי הבעל וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קא
קד ע"א ושגגתה עולה זדון דאמר ר"י אמר רב ומהרש"אדרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קסג ע"א
קד ע"א כאלמנה ולא אלמנה ממשדברי שאול בראשית עמ' תקיג, ויקרא עמ' רסה
קד ע"א כאשה שהלך בעלה למדינת היםרנת יצחק ישעיה עמ' תסג
קד ע"א כתוב על גולגלתו של יהויקים זאת ועוד אחרת זקינו דר"פ אשכח כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' [שלב]
קד ע"א לאחר כד דורות נגבה פסוק זה, ותורת חייםגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קמט
קד ע"א לפי שלא נתן יהונתן פת לדוד בלכתו ממנו נתגלגל הדבר ונהרג נוב עיר הכהנים וכו'ס' חסידים סי' נו
קד ע"א מפני מה לא מנו את יהויקיםרנת יצחק מלכים עמ' תלג
קד ע"א מפני מה לקו באיכה וכו'ברית שלום (תעח) דף קלז ע"א
קד ע"א מפני מה לקו באיכה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתפא
קד ע"א מפני מה לקו באלף ביתרנת יצחק ה' מגילות עמ' קלה, קנב
קד ע"א מפני מה לקו וכו' מפני שעברו על ל"ו כריתותאור התורה (צמח צדק) נ"ך ח"ב עמ' א'מ
קד ע"א מפני מה לקו ישראל באיכה וכו' כריתות שבתורהרשימות (צמח צדק) על איכה עמ' 11
קד ע"א מפני מה לקו ישראל באיכהרנת יצחק ה' מגילות עמ' קמו
קד ע"א מפני שהיה לו בושת פנים מישעיהו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רמה
קד ע"א מפני שמוטל בין שני צדיקים בין יותם לחזקיהו ורש"יתורת מנחם חלק ס עמ' 315
קד ע"א ר' אבהו הוה רגיל דהוי קא דריש בשלשה מלכיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קכז
קד ע"א רש"י ד"ה וישבו בלשכת הגזיתדברי טובה שופטים ח"א עמ' רסב
קד ע"א שהיו משיאין קטנה לגדול וכו' שיהו להם בנים הרבהתורת לוי יצחק עמ' יז
קד ע"א שהע"ה רצו למנותו עם הג' מלכים שאין להם חלק לעוה"ב אלא שירדה האשס' חסידים סי' שנב
קד ע"א שרפה את הגולגולתדברים אחדים (קלצקין) עמ' נה {רצתה להפקיע מצוות קבורה}
קד ע"אבריכות המעיין עמ' קכה
קד ע"ב אוכלי עמי אכלו לחםיקרא דשכבי (דוד) דרוש ט דף כג ע"א
קד ע"ב אלו הדיינים שנקראו אלהיםפני חיים (פלג'י) עמ' שיא ע"א
קד ע"ב אמר ר' יהודה אמר רב בקשו עוד למנות אחד (שלמה)ס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנג
קד ע"ב אמר רב אשי אנשי כנסת הגדולה מנאום [לאותן שאין להם חלק לעולם הבא], אמר רב יהודה אמר רב בקשו עוד למנות אחד באה דמות דיוקנו של אביו ונשתטחה לפניהם ולא השגיחו עליה באה אש מן השמים ולחכה אש בספסליהם ולא השגיחו עליה יצאה בת קול ואמרה להם חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשוכים מי שהקדים ביתי לביתו ולא עוד אלא שביתי בנה בשבע שנים וביתו בנה בשלש עשרה שנה לפני מלכים יתיצב [בל יתיצב] לפני חשוכים ולא השגיח עליה יצאה בת קול ואמרה המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אני וגו', ורש"י ד"ה עוד אחד, שלמה. וד"ה דיוקנו, דיוקנו של דוד אביו נשתטח לפניהם שלא למנותו עמהםדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' כ
קד ע"ב אפרים מעוז ראשי זה ירבעם וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רעג
קד ע"ב אתם בכיתם בכיה של חינם וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' רז
קד ע"ב אתם בכיתם בכיה של חינםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קיט
קד ע"ב אתם בכיתם בכיה של חנםיקרא דשכבי (דוד) דרוש ז דף טז ע"ד
קד ע"ב בכה תבכה בלילה על עסקי לילהפרשת דרכים (תשסה) עמ' קמא
קד ע"ב בכה תבכה בלילה שכל הבוכה בלילה קולה נשמעראשון לציון (תשסח) עמ' כג
קד ע"ב בכה תבכה בלילה שכל הבוכה בלילה קולה נשמעראשון לציון (תשעח) עמ' מו
קד ע"ב בכה תבכה בלילה שתי בכיות הללו למה וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רעח, רפא, רצז
קד ע"ב בכה תבכה וכו' על מקדש ראשון וכו' על מקדש שנירשימות (צמח צדק) על איכה עמ' 20
קד ע"ב בקשו עוד למנות אחד באה דמות דיוקנו של אביו וכו'מגילת סמנים עמ' לא
קד ע"ב בקשו עוד למנות אחד באה דמות דיוקנו של אביו ונשטחה לפניהםשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' ר
קד ע"ב בקשו עוד למנות אחד וכו' יצאה בת קול ואמרה להם וכו', רש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' קפח
קד ע"ב בשביל מה הקדים פ"א לעי"ן בשביל מרגלים וכו' ובמהרש"אברית שלום (תעח) דף קלז ע"א
קד ע"ב בשביל מה הקדים פ"א לעי"ן בשביל מרגלים וכו' ובמהרש"אברית שלום (תשסח) עמ' תתפב
קד ע"ב בשביל מה הקדים פ"א לעי"ן וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרנב
קד ע"ב בשביל מה הקדים פא לעין וכו'זאת ליעקב דברים עמ' מח
קד ע"ב בשביל מרגלים ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' קפ
קד ע"ב דורשי רשומות אמרו כולם באים לחיי עולם הבא, לי גלעד זה אחאב וכו'מאמרי הראי"ה עמ' 97
קד ע"ב דורשי רשומות היו אומרים כולן באין לעולם הבא (אפילו מנשה וירבעם ואחאב), שנאמר לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשיבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רט
קד ע"ב דורשי רשומות היו אומריםכתונת פסים (תשעא) עמ' שנד
קד ע"ב ויגדל עון בת עמי וגו' וכי משוא פנים יש בדברכבוד לאיש דף מט ע"א
קד ע"ב וכי משוא פנים יש בדבראמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קי
קד ע"ב ומהרש"א סילה כל אבירי כאדם שאומר נפסלה מטבע זו, 'אבירי' מלשון איבריבאר שרים פרשת דברים דרוש ג אות ג
קד ע"ב יצאת בת קול ואמרה חזית איש שהקדים ביתי לביתותוכחת חיים (תר) חלק ג (סדר בלק) דף ס"ז ע"ב (קטע ראשון)
קד ע"ב כאדם שאומר לחבירו נפסלה מטבע זודברי שאול ויקרא עמ' רעז
קד ע"ב כאדם שאומר לחבירו נפסלהיקרא דשכבי (דוד) דרוש קכא דף רט ע"ג
קד ע"ב כאשה שבוכה על בעל נעוריהדברי שאול ויקרא עמ' רסה
קד ע"ב כולם באים לעוה"בצמח צדקה עה"ת עמ' קעט
קד ע"ב כי כל המיצר לישראל נעשה ראשמאכסניא של התורה סי' לב
קד ע"ב כל הבוכה בלילה השומע קולו בוכה כנגדולחם רב על סדור התפילה אות סז
קד ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראש ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' שלח
קד ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשמנות הלוי (תשסב) עמ' לא
קד ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשקרן לדוד בראשית עמ' קג, שנב
קד ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשתהלה לדוד (והרמן) פרק נג פסוק ה הערה ה
קד ע"ב לא אליכם כל עברי דרך, אמר רבא אמר רבי יוחנן מכאן לקובלנא מן התורה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רלב
קד ע"ב לא אליכם כל עוברי דרך כו' אהל יצחק (חסיד) דרוש ג דף ה ע"א, יא ע"ג
קד ע"ב לא אלכים עשאוני בעוברי על ד"תישיר משה דף ז ע"א
קד ע"ב לי גלעד היינו אחאבתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשיט, תשכא
קד ע"ב לי גלעד וכו' שכלם יעשו תשובה ויתוקנובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות מד
קד ע"ב ליל ט' באב היהרנת יצחק ה' מגילות עמ' קסב
קד ע"ב למה קדמה פ"ה לעי"ן מפני שהיו מקדימין פיהם לעיניהןאלשיך על חמש מגילות עמ' ריח
קד ע"ב למנות את שלמה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קלא
קד ע"ב מדה יתירה היתה בירושלים ורש"ירנת יצחק ישעיה עמ' ח, ה' מגילות עמ' ר, רא
קד ע"ב מידה יתירה הייתה בירושלים שלא הייתה בסדוםשארית ישראל (תשעד) דרוש ט עמ' 163
קד ע"ב מפני מה הקדים פ' לע'עמודי חיים דף קכ"ח ע"ב (עמוד אמת אות י"ג)
קד ע"ב נפרע מהם על יד שליחפרשת דרכים (תשסה) עמ' שסה
קד ע"ב עשאוני כעוברי על דתאור התורה (צמח צדק) נ"ך ח"ב עמ' א'סו
קד ע"ב עשאוני כעוברי על דתאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מד עמ' 11
קד ע"ב עשאוני כעוברי על דתפרשת דרכים (תשסה) עמ' רסב, רפא
קד ע"ב עשאוני כעוברי על דתרנת יצחק ישעיה עמ' קמה
קד ע"ב רש"י ד"ה וכי משוא פניםגבורת יצחק אבות עמ' ריא
קד ע"ב רש"י ד"ה מדהאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מד עמ' 11-15
קד ע"ב שלמה שבנה ביהמק"דמעינות האמונה (תשסב) עמ' שב
קד ע"ב שתי בכיות הללו למהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רג
קד ע"ב שתי בכיות על חורבן שני המקדשותציץ השדה - שדי יער עמ' שסג
קד ע"ג מפני מה הקדים פה לעין שהיו כו'חיים תחלה (תשנג) עמ' כו
קד עשאוני כעוברי על ד"תבני אברהם דף ח ע"ג
קד עשאוני עוברת על דתקול יהודה (ישראל) דף מח ע"ד
קד שהקדימו - הנביאים - מאמר פיהם עד שלא ראו בעיניהםשארית מנחם ח"ב עמ' רסח
קד שכל הבוכה בלילה השומעברך את אברהם דף קעד ריש ע"א
קד. א"ר יוחנן בשכר קראן לו ויאכל לחם זכו בני בניו וישבו בלשכת הגזיתעצי חיים על התורה עמ' שפח
קד. א"ר מאי בית נכתה אשתו השקתה עליהם ומהרש"איגל יעקב (תשנג) תולדות אות פג
קד. אבא לא מזכה בראהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עב, קז
קד. אבא לא מזכה בראולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסד
קד. אבא לא מזכה בראכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' פה
קד. אבא לא מזכי ברא וברא מזכה אבאהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' נ
קד. אבא לא מזכי בראשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שו
קד. אין אבא מזכי ברא וכו' ברא מזכי אבאפאר יעקב ח"ג עמ' תק, ח"ד עמ' דש
קד. אין אבא מזכי בראיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קא
קד. אין אברהם מציל את ישמעאל וכו' דאבא לא מזכי ברא אש דת (תשמח) עמ' סח
קד. אין אברהם מציל את ישמעאל וכו'של"ה (תט) תורה שבכתב דף שסג ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף נא ע"א
קד. אין אברהם מציל את ישמעאל וכריפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קכה
קד. אין אברהם מציל את ישמעאל ולא יצחק את עשויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פב
קד. אין אברהם מציל את ישמעאלחיי נפש על ההגדה עמ' רעד
קד. אין אברהם מציל את ישמעאלנחלת יעקב (תשעג) עמ' קסג
קד. אין אברהם מציל את ישמעאלתורת חיים עה"ת עמ' עג-עד {משמע שלא עשה ישמעאל תשובה, ודלא כגמ' ב"ב (טז.)}
קד. אין יצחק מציל את עשוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' ר, רמט, דברים עמ' קסו
קד. אלמלא הלוהו יהונתן לדוד שתי ככרות לחם וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ב
קד. אשת חזקיה שרתה את הבבליםשיחות לספר בראשית עמ' רה
קד. באה דמות דיוקנו של אביו וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קכז-קכח
קד. בוא מזכה אבאחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' טו, תקכד
קד. בושת פנים לאחזפני מלך מועדים עמ' סז
קד. בני יתרו יושבים בלשכת הגזיתשיחות לספר שמות עמ' עד
קד. ברא מזכא אבאכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' לא
קד. ברא מזכא אבאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ריא, רכה
קד. ברא מזכה אבא גל עיני ח"ב עמ' קסד
קד. ברא מזכה אבא אבא לא מזכה בראדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תפט
קד. ברא מזכה אבא, אבא לא מזכה בראדברי יואל פ' תרומה דף רמב ע"ב
קד. ברא מזכה אבאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מ
קד. ברא מזכה אבאגנת אגוז (תשעב) אות קב
קד. ברא מזכה אבאיד דוד (אופנהיים) עמ' קפא
קד. ברא מזכה אבאלמחר אעתיר עמ' שצז
קד. ברא מזכה אבאמגדל עוז (תשעח) עמ' שכח
קד. ברא מזכה אבאמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קמב
קד. ברא מזכה אבאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכה
קד. ברא מזכה אבאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רג
קד. ברא מזכה אבאערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שצח
קד. ברא מזכה אבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתנא
קד. ברא מזכה אבאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ד
קד. ברא מזכה אבאשבילי פנחס (תשעג) עמ' שיג
קד. ברא מזכה אבאשבילי פנחס (תשפ) עמ' תעג
קד. ברא מזכה אבאשומע תפלה ח"ב עמ' פו
קד. ברא מזכה אבאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' צב, קצב
קד. ברא מזכה אבאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' סה
קד. ברא מזכה אבאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' לז
קד. ברא מזכה אבאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' יט
קד. ברא מזכה אבאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' פה
קד. ברא מזכה אבאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' ריח
קד. ברא מזכה אבאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רט
קד. ברא מזכה אבאשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' לא, עז, קה
קד. ברא מזכי אבא אבא לא מזכי בראדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' ל
קד. ברא מזכי אבא ואין אבא מזכי בראדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1313, 1314
קד. ברא מזכי אבא, אבא לא מזכי בראמנחת יהודה (פתיה) עמ' 194
קד. ברא מזכי אבאבית יצחק (ויינברגר) עמ' לג, קי
קד. ברא מזכי אבאדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' ח
קד. ברא מזכי אבאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 340
קד. ברא מזכי אבאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תמו
קד. ברא מזכי אבאלילה כיום יאיר (באום) עמ' 66
קד. ברא מזכי אבאלקוטי משלי פרק יז פסוק ו
קד. ברא מזכי אבאמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רעא
קד. ברא מזכי אבאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יב, ל, קלח, רמו, תלב, תעה
קד. ברא מזכי אבאנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רה
קד. ברא מזכי אבאעץ הדעת טוב (תשסח) סי' פג, שסז
קד. ברא מזכי אבאשדה יעקב עמ' לד, נט, צד
קד. ברא מזכי אבאתורת אברהם עמ' 148
קד. ברא מזכי אבאתפארת ציון (אבא שאול) עמ' סא - אור לציון
קד. בשביל הטוב בעיניך עשיתי מה אות וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רעט-רפ
קד. בשביל שהאכיל כותיים על שולחנו וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קלז פסוק א
קד. בשכר קראן לו ויאכל לחם זכו ב"ב וישבו בלשכת הגזיתפרדס מרדכי עמ' רמ
קד. בשכר קראן לו ויאכל לחם זכו בניותורת אברהם עמ' 200, קא
קד. בשכר קראן לו ויאכל לחם, זכו בני בניו לישב בלשכת הגזיתשם יחזקאל עמ' שצ
קד. בשכר קראן לו ויאכל לחםאהבת חיים (דייטש) עמ' קנב
קד. גדולה לגימה וכו', ורש"י ד"ה עמוןארשות החיים עמ' נט, קיח
קד. היתה כאלמנה כאלמנה ולא כאלמנה ממש, אלא כאשה שהלך בעלה למדינת היםלב הארי עמ' תקסו
קד. וברא מזכה אבאתורי זהב (תשעג) עמ' מח
קד. ומפני מה לא מנו את אחז וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף רצו ע"א-ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כא/כח ע"א
קד. זקינו דר' פרידא אשכח גולגלתא כו' חזיתה דביתהו כו' שגרה תנורא וקלתהגלגולי נשמות (תשסא) סי' פ ס"ק ט
קד. זקנו דרבי פרידא אשכח ההוא גולגלתא וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת דברים דף רנ ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף פז ע"ד
קד. חוצפא אפי' כלפי שמיא מהנישעורי דעת ספר א עמ' רמט
קד. חוצפא מלכותא בלא תגא, ורש"יויואל משה מאמר א סי' קמח עמ' קנ
קד. חזית איש מהיר במלאכתורנת יעקב עמ' קיב
קד. כולן באין לעולם הבא, שנאמר לי גלער ולי מנשה, ואפרים מעוז ראשי וגו' לי גלעד זה אחאב שנפל ברמות גלעד, מנשה כמשמעו, אפרים מעוז ראשי זה ירבעם דקאתי מאפרים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קלח, קמד, רב
קד. כל המזמן עכו"ם לתוך ביתו גורם גלותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' מ
קד. לא מנו את אחז שהיה בו בושתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכט
קד. מברכותיו של בלעם אתה יודע מה היה בלבו וכו'הגות לב עמ' 172
קד. מעשה בשני בנ"א שנישבו והיה שבאי מהלך אחריהםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1581
קד. מעשה חזקיה המלךפרי נפש חיה ח"ב עמ' קיג
קד. מפני מה לא מנו את אחזהאיר ממזרח על ההפטרות עמ' מ
קד. מפני מה לא מנו את אמון וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כט דף קפח ע"ג
קד. מפני מה לא מנו את אמון מפני כבודו של יאשיהו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרסא
קד. מפני מה לקו בא' ב' וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' שסב
קד. מפני מה לקו באיכה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לז לליל תשעה באב דף קעב ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק ט דף יו ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מטות דף קט ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) איכה דף ו ע"א
קד. מפני מה לקו באלף בית וכו'ידי משה (שנז) איכה דף קב/קכ ע"א [?]
קד. מפני מה סידר מגילת איכה בא"בלקחת מוסר איכה עמ' רמא
קד. מפני שהיה לו בושת פנים מישעיהו וכו'מאמר הנפש השלם עמ' קצה
קד. משיאיו קטנה לגדולדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קלא
קד. משיאין קטנה לגדולדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פג
קד. עברו על התורה שניתנה באלף ביתשמן ראש - ימים נוראים עמ' רצג
קד. עלו מעיר התמרים שהניח דושנה של יריחולב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' ג דף ו ע"ד
קד: א"ל הקב"ה לישראל אתם בכיתם בכיה של חנם ואני אקבע לכם בכיה לדורותדברי יואל פ' במדבר דף עב ע"ב, פ' קרח דף כז ע"א
קד: אוכלי עמי וגו' כל האוכל בלחמן של ישראל טועם טעם לחםעצי חיים - מועדים עמ' רסט
קד: אותו היום ערב תשעה באב היה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שלח לך דף מו ע"א בכתיבת יד; מנחה בלולה (שנד) פרשת שלח לך דף קמד ע"ב
קד: אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קנז
קד: אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קסט
קד: אנכה"ג מנו אלו שאין להם חלק לעוה"בשירת דוד (תשסז) עמ' שפח
קד: אתם בכיתם בכיה של חינם ואני אקבע לכם בכיה לדורותתורת חיים עה"ת עמ' קפז-קפח {בחורבן היתה פקידה על עוון העגל שסאתו נתמלאה בעוון המרגלים, וזה ענין בנייתן לבכייה על החורבן}
קד: אתם בכיתם בכיה של חינם ואני אקבע לכם בכיה לדורותתורת חיים עה"ת עמ' קפז {נדרש כן מדכתיב "ויבכו העם בלילה ההוא", ולא נאמר "בלילה הזה"}
קד: באה דמות דיוקנו של דור ונשטחה לפניהם, ולא השגיחו עליה, באה אש מן השמיט ולחכה אש בספסליהם ולא השגיחו עליה וכו', יצאה בת קול ואמרה המעמך ישלמנה כי מאסתדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קכ, קלז, קמג, ר, ריג, תעד
קד: באתה אש וליחכה אש בספסליהםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קע
קד: ביקשו למנות את שלמה עמהםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רפה
קד: ביקשו עוד למנות אחדיריעות שלמה (אוזאן) פ' מצורע
קד: בכה תבכה שתי בכיות יש כאןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשלג
קד: בכו תבכה בלילה שתי בכיות הללו למה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה דף כ ע"ב
קד: בקשו עוד למנות אחד באה דמות דיוקנו של אביו ונשתטחה לפניהם ולא השגיחו עליה, יצאה בת קול וכו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכ ע"א, שכב ע"ב, שכה ע"א, שמב ע"א, שמחת תורה דף תשב ע"א
קד: בקשו עוד למנות אחד וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנד - ר"מ שרבאני
קד: בקשו עוד למנות אחדהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' לו
קד: בקשו עוד למנות אחר בא דמות דיוקנו של אביו וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף שה ע"ד; של"ה (תט) פסחים דף קעב ע"א; מגיד מישרים (תט) פרשת בראשית דף ד ע"א
קד: בקשו עוד למנות כו' יצאה בת קולהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קכד
קד: ברא מזכה אבאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' קסט
קד: ברא מזכה אבאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קלה
קד: ברוך שבחר וכו' ונתן להם מחכמתותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מה(קנד)
קד: בשביל מה הקדים פ"א לעי"ן בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קפו
קד: דורשי רשומות אומרים כולם באים לעולם הבאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קכג
קד: דורשי רשומות אמרו כולם באים לעולם הבאאמונת חכמים (תשעו) עמ' רטז
קד: דורשי רשומות אמרו כולם באים לעולם הבאקריאה בקריה ח"ב עמ' שמט
קד: דורשי רשומות היו אומרים כולן באין לעוה"בדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות קו, מע' ד אות תלט
קד: המרגלים אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1050
קד: הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחםקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קצה
קד: ובמהרש"א שכל הבוכה בלילה השומע קולו בוכה כנגדולמחר אעתיר עמ' שע
קד: ויבכו העם בלילה ההוא וכו' אתם בכיתם בכי' של חינם ואני קובע לכם בכי' לדורותחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קא-קג
קד: ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום וכי משוא פנים יש בדבר וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרמז
קד: ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום וכי משוא פנים יש בדבר וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כח דף קפד ע"ד
קד: ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום וכי משוא פנים יש בדברישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכב
קד: ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום וכי משוא פנים יש וכו'לקחת מוסר איכה עמ' רמו
קד: יבקשו למנות עוד אחד דברות חיים (תשנ) ח"א עמ' יג
קד: יצאה ב"ק ואמר המעמך ישלמנוחומת אנך (תקסא) ח"א דף ריז ע"א
קד: יצתה בת קול ואמרה חזית איש מהירישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכג
קד: כולם באים לעולם הבא וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף שז ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן מג דף קלט ע"ב
קד: כל האוכל מלחמן של ישראל טועם טעם לחם שפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק כא
קד: כל האוכל מלחמן של ישראל טועם טעם לחם וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש כג ליום ראשון של פסח דף קל ע"א
קד: כל האוכל מלחמן של ישראל טועם טעם לחםשבט מישראל (קרמניץ) פרק יד פסוק ד, פרק מד פסוק יב, פרק סט פסוק ב, פרק פ פסוק ב, פרק קכג פסוק ד
קד: כל הבוכה בלילה בלילה קולו נשמע וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת מטות דף קעד ע"ד
קד: כל המזיק לישראל אינו עייףכלי פז (תיז) ישעיהו ח דף נ ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ח דף כד ע"א
קד: כל המיצר לישראל נעשה ראש וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שכג {כדי שאכן יתן לב להצר להם [וכן ב"כל הצדיק" וב"כל האוכל"]}
קד: לא אליכם כל עוברי דרך אמר רבא אמר רבי יוחנן מכאן לקובלנא מן התורהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קט, קכג
קד: לעולם הבא השם משכין שלום בין דוד ואויביודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1717
קד: מדה יתירה היתה בירושלים כו' דאלו בסדום כתיב כו' ויד עני ואביון לא החזיקה כו'חיי עולם (בולה) דף ל
קד: מטפטףתשבי (תשסה) עמ' קכ שורש טפה
קד: מכאן לקובלנא מן התורה וכו'שו"ת מהר"ם אלאשקר (שיד) סימן קד; ספר החסידים סימן תרלח דף פט ע"ב (דף פ ע"ב בדפוס קראקא שמא)
קד: מפני מה הקדים פא לעין וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו/ז לליל תשעה באב דף קעג ע"א; דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף יב ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ט דף יו/יז ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת מסעי דף קעט ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר ט דף י ע"ד
קד: מפני מה הקדימו אות פ"א לאות עי"ן באיכהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רמט
קד: מפני שהיו אומרים בפיהם מה שלא ראו בעיניהםלקחת מוסר איכה עמ' רכח
קד: מרגלים הקדימו פה לעין דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קפט
קד: סילה כל אבירי כאדם שאומר לחבירו נפסלה מטבע זובני יצחק (חנן) דף נז ע"ב
קד: על אדום אשליך נעלי זה דואג האדומיבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ב
קד: עשאוני בני כעוברי על דת וכו'שארית יעקב (דוויך) עמ' קמב
קד: רש"י - המעמך ישלמנה, וכי עליכם לשלם תשלומי עונשו לאדם שאתם נמאסים בו בשלמה לומר שאין לו חלק לעולם הכאדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכג ע"ב, שכה ע"א
קד: רש"י - וכי הבחירה בכם תלויה ולא בי וכו' והלא בי הדבר תלוידברי יואל מועדים ח"ט עמ' ריג
קד: רש"י ד"ה דורשי רשומותקריאה בקריה ח"ב עמ' שמט
קד: שכנתו של רבן גמליאל שמת בנה, והיתה בוכה עליו בלילהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלט
קד: שתי בכיות הללוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקנז
קה א"ר אבא ב"כ כולן חזרו לקללה חוץ מב"כ וב"מ כו'קידש ידיד דף יז ע"ב
קה א"ר אמי לא מת דואג עד ששכח תלמודו אהל יצחק (חסיד) דרוש א דף ב ע"ד
קה אהבה מקלקלת את השורה, דכתיב וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ולא היו לו כמה עבדים? אלא אהבה מקלקלת את השורה+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יח, לא
קה אמר ר' אמי לא מת דואג וכו'לשון ערומים דף ע ע"א
קה אמר שמואל באו עשרה אנשים כו' עבד שמכרו רבועינות מים דף סט ע"ד
קה אר"ל מד' דה' עברידרכי איש דף ב ע"ד
קה באו י' בני אדם ועמדו כו' עבד שמכרו רבו כו'משכנות יעקב (נעים) דף קפט ע"א, קצא ע"ב
קה בכל אדם מתקנא חוץ מבנותפארת ישראל (שינקמן) עמ' מו
קה בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידיומנחת אליהו (תשנט) עמ' קד
קה ההסכן הסכנתי לעשות לך כהשארית מנחם ח"ב עמ' קצח
קה וישם ד' דבר בפי בלעם, ר"י אומר חכה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' רז
קה וע"ד זה נסמית עינו של אותו רשעצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לה ע"א
קה טובה קללת אחי' השלוניפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כ
קה כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות וב"מצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לד ע"א
קה כל הברכות חזרוטירת כסף דף רנא ע"א
קה לא נחתם גזר דינם אלא על גזלגבעת שאול (בראך) עמ' יד
קה מאי בלעם בלא עם אעפ"כ כלן חזרו לרעה כו'המדרש והמעשה דברים פרשת תצא ח"א
קה מברכותיו של אותו רשע את למד מה היה בלבוצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לה ע"א-ע"ב
קה מברכותיו של אותו רשעכלי יקר (תשמח) עמ' תקנד
קה מדוע שובבה העם הזה ירושלים תשובה נצחת השיבה ב"י לנביא וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תצא
קה מה טובו אהליך יעקב וגו' מכוון לבתי מדרשות וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' ר
קה נאמנין פצעי אוהב טובה קללה שקלל אחיה השילונימקור ברוך (פייתוס) דף ריג ע"ב
קה ע"א א"ל עבד שמכרו רבו ואשה שגירשה בעלה כלום יש להם זע"ז כלום, א"ל הקב"ה לנביא לך אמור להם אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתי'בריכות המעיין עמ' קכא
קה ע"א א"ל עבד שמכרו רבו וכו' כלום יש לזה על זה כלום וכו'צלח רכב עמ' תס
קה ע"א אביו בנו הוא לו בנביאותאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמד
קה ע"א אביו של בלעם הוא בנו וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ג
קה ע"א אם לא וגו' בתימה שפוכה אמלוך עליכם וכו' כל כי האי ריתחא לירתח רחמנאברית שלום (תעח) דף קא ע"ב
קה ע"א אם לא וגו' בתימה שפוכה אמלוך עליכם וכו' כל כי האי ריתחא לירתח רחמנאברית שלום (תשסח) עמ' תקלו
קה ע"א אמרו ישראל עבד שמכרו רבו ואשה שנתגרשה מבעלה כלום יש לזה על זהפרשת דרכים (תשסה) עמ' שסט
קה ע"א אמרו לו אלהיו יורנורנת יצחק ישעיה עמ' פא
קה ע"א באו י' בני אדם וישבו לפניו א"ל חזרו בתשובה א"ל עבד שמכרו רבודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קמז, רצז
קה ע"א באו עשרה ואמרו עבד שמכרו רבו כלום יש להם זה על זה כלוםדרכי אמונה דרך ז
קה ע"א בלעם בא על אתונואמרות ה' השלם ח"א עמ' שסח, ח"ה עמ' רכח
קה ע"א בלעם בלא עם ד"א בלעם שבלה עםעולם הפוך פרק צא
קה ע"א בלעם בן בנו של לבןגנא דפלפלי עמ' שעז
קה ע"א בלעם בן בעור וכו' ולא עוד אלא שאני עושה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רלט, רנז, שמד, שמו, שמט, שנ, שפא
קה ע"א בלעם הוא דלא אתי לעלמא דאתי הא אחריני אתו מתניתין מני רבי יהושע היא דתניא רבי אליעזר אומר ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלקים ישובו רשעים לשאולה אלו פושעי ישראל כל גוים שכחי אלקים אלו פושעי עובדי כוכבים דברי רבי אליעזר אמר לו רבי יהושע וכי נאמר בכל גוים והלא לא נאמר אלא כל גוים שכחי אלקים אלא ישובו רשעים לשאולה מאן נינהו כל גוים שכחי אלקיםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ס
קה ע"א בלעם חגירא הוהברית שלום (תעח) דף קא ע"ב
קה ע"א בלעם חגירא הוהברית שלום (תשסח) עמ' תרמח, תמה
קה ע"א בלעם חגר ברגלו א' כו' סומא בא' מעיניועשרה מאמרות (תשס) עמ' רנא
קה ע"א בלעם סומא בעין א' הי' וכו'אפיקי ים עמ' מו, שסב, שצג, תר
קה ע"א בלעם שבא על אתונו וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קצא, ריג
קה ע"א בן בעור שבא על בעיר וכו' הוא בעור וכו' הוא לבן וכו'ברית שלום (תעח) דף קא ע"א
קה ע"א גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתידין ישראל לומר כך לפיכך הקדים הקב"ה וקראו עבדו עבד שקנה נכסים עבד למי נכסים למיאגדת שמואל (אריפול, של) דף יא ע"ב
קה ע"א הוא בלעם הוא כושן רשעתיים הוא לבןבית אולפנא ח"ו עמ' צו
קה ע"א הוא לבן הוא בלעם הוא בעור הוא כושן רשעתייםבית אולפנא ח"ו עמ' קטז
קה ע"א הוא לבן הוא בלעםאמרות ה' השלם ח"א עמ' שלח
קה ע"א ואף אותו רשע נתן סימן בעצמו אמר תמות נפשי מות ישרים כו', ורש"יתורת מנחם חנ"ג עמ' 275
קה ע"א והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגויםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלה ע"ב
קה ע"א ויד רמה ומלא הרועים ויעב"ץ הוא בעור הוא לבן הוא כושן רשעתיםמים רבים (פרנקל) פרשת ויצא אות ב
קה ע"א וכי גרושים אתםפרשת דרכים (תשסה) עמ' שפג
קה ע"א ושרי מדין להיכן אזול, כיון דא"ל לינו פה הלילה וכו' אמרו כלום יש אב ששונא את בנובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קמ
קה ע"א חוצפא אפילו כלפי שמיא מהני, מעיקרא כתיב לא תלך עמהם ולבסוף כתיב קום לך אתםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קמב
קה ע"א חוצפא אפילו כלפי שמיא מהנידרכי התשובה עמ' קי
קה ע"א חוצפא וכו' כלפי שמיא מהניס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רט
קה ע"א חסידי אוה"ע אם יש להם חלק לעוה"בימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שנא
קה ע"א יש מרבותינו דורשים אותו לשבח ויש שדורשים אותו לגנאיעטרת יהושע בראשית עמ' כח
קה ע"א כושן רשעתייםבית אולפנא ח"ו עמ' קיח
קה ע"א כושן רשעתים דעבד שתי רשעיות בישראלרנת יצחק שופטים עמ' מא
קה ע"א כל המשחיר פניו על דברי תורה בעוה"ז הקב"ה מבהיק זיוו לעוה"בלחם רב על סדור התפילה אות פא
קה ע"א כל כי האי ריתחא לירתח רחמנא עלן ולפרוקינןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רנז ד"ה ולבוא
קה ע"א כלום יש להם זה על זה כלוםחכמת התורה חוקת עמ' רכג
קה ע"א כרכושתא ושונרא עבדו הילולא מתרבא דביש גדאאמרות ה' השלם ח"ב עמ' צג
קה ע"א מ"ד דוד עבדי נבוכדנצר עבדי גלוי וידוע לפני משו"ה כו' עבד למי כו'שעת הכושר דף ע ע"ד, עה ע"ד
קה ע"א מחלוקת ר"א ור"י אם יש לגויים חלק לעוה"בשיחות חכמה ומוסר מאמר לג אות ד, מאמר נה אות ג
קה ע"א מלכותא בלא תגאמסילות הנביאים שופטים עמ' תקיב
קה ע"א עבד שמכרו רבו ואשה כו'שעת הכושר דף פט ע"א
קה ע"א עבד שמכרו רבו ואשה שגירשהכסא שלמה (חכים) דף סד ע"א
קה ע"א עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תלה, ח"ה עמ' קכט
קה ע"א עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 60
קה ע"א עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תיב ד"ה וזה
קה ע"א עבד שמכרו רבו ואשה שנתגרשה מבעלהחכמת התורה מסעי עמ' קלז, קפב
קה ע"א עבד שמכרו רבו וכו' ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רעד ד"ה וי"ל
קה ע"א עבד שמכרו רבו כו' כלום יש לזה על זה כלוםתורת מנחם חל"ט עמ' 437
קה ע"א עבד שמכרו רבו כלום יש לו זע"ז כלוםלחם רב על סדור התפילה אות רצג
קה ע"א עבד שמכרו רבו כלום יש לזה על זה כלוםקרן לדוד דברים עמ' כ, צג
קה ע"א עבד שתי רשעיותרנת יצחק יהושע עמ' רמא
קה ע"א קוסם באמתו היהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קסג
קה ע"א קרא הקב"ה לדוד עבדי ולנבוכדנצר עבדיחכמת התורה בהר עמ' קלט
קה ע"א שבא על אתונושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רסט, שעט
קה ע"א תנא הוא בעור הוא כושן רשעתיים הוא לבןדברי טובה שופטים ח"א עמ' קיח
קה ע"א תנא הוא בעור הוא כושן רשעתים וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' פב
קה ע"א תשובה נצחת השיבה כנסת ישראל וכו'ברית שלום (תעח) דף קיח ע"ג
קה ע"א תשובה נצחת השיבה כנסת ישראל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשנז
קה ע"אבריכות המעיין עמ' קכא
קה ע"ב אהבה מקלקלת השורהשמלת אליעזר ח"ב עמ' יב
קה ע"ב אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותבי חייא ח"א עמ' צט
קה ע"ב אמר הקב"ה לישראל דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי באותן הימים וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רנא
קה ע"ב אמר רבי יוחנן מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות מה טובו אהליך יעקב וכו' כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות שנאמר ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלהיך קללה ולא קללותדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' מו, מהד' ט סי' צג, צד
קה ע"ב אמרו לו מואבים לבלעם וכו'גנא דפלפלי עמ' שסא
קה ע"ב אשר רכבת וכו' ולא עוד אלא שאני וכו' כתיב הכא ההסכן הסכנתי וכו'מכשירי מצוה עמ' ל
קה ע"ב אתה למד מה היה בלבודברי שאול במדבר עמ' קצז
קה ע"ב בזכות ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תט
קה ע"ב ביקש בלעם שלא יהיה לישראל בעלי קומהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רצג
קה ע"ב ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנג, ח"ו עמ' שנג
קה ע"ב ביקש לומר שלא יהיו להם בתכנ"ס ובתמ"ד ואמר מה טובו אהליך יעקבעטרת יהושע במדבר עמ' קט, קיז, קכ
קה ע"ב בכולם אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידוחכמת התורה קדושים עמ' יח
קה ע"ב בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידולחם רב על סדור התפילה אות
קה ע"ב בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידוס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' צד
קה ע"ב בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידושמחת מרדכי (גיפטר) עמ' נט
קה ע"ב בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידותורת מנחם חל"ו עמ' 116
קה ע"ב בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידותורת מנחם חמ"ו עמ' 49
קה ע"ב בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידותורת מנחם חנ"ו עמ' 329
קה ע"ב בכל אדם מתקנא חוץ מבנובית יעקב (תשסא) עמ' לח
קה ע"ב בכל אדם מתקנא חוץ מבנוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנח
קה ע"ב בכל אדם מתקנא חוץ מבנוקרן לדוד בראשית עמ' רח, ויקרא-במדבר עמ' שטז
קה ע"ב בכל ארם מתקנא חוץ מבנו ותלמידומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' לב
קה ע"ב בכל מתקנאים חוץ מבנו ותלמידומלכי יהודה (תשע) עמ' קטז
קה ע"ב בלעם בירך ונתכוון לקללהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' סט
קה ע"ב בלעם בעל אתונו לטומאתועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 61
קה ע"ב בלעם חגר וסומאגנא דפלפלי עמ' שנח, שנט, שסד
קה ע"ב בלעם נהג באתונו מעשה אישותגנא דפלפלי עמ' שנח
קה ע"ב בלעם עשה באתונו מעשה אישותגנא דפלפלי עמ' יג
קה ע"ב בנו משלמהרנת יצחק מלכים עמ' כג
קה ע"ב בתי כנסיות ובתי מדרשותעיונים במשלי עמ' תקנח
קה ע"ב דואג ואחיתופל לא הוה סלקי להו שמעתתא אליבא דהלכתאשאלת הכהנים תורה (תשנ) - הקדמה עמ' י
קה ע"ב וישם דבר בפי בלעם וכו' רא"א מלאך רי"א חכה וכו'אפיקי ים עמ' תקז
קה ע"ב וישם ה' דבר בפי בלעם, ר"א אמר מלאך וכו' ר' יונתן אמר חכהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רלח, רמו, ח"ו עמ' שכט
קה ע"ב וכולן חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קפא
קה ע"ב ולא עוד אלא שאני עושה לך אישות בלילהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תקז
קה ע"ב ולא עוד אלא שאני עושה לך מעשה אישות בלילההשיר והשבח ח"א עמ' רצה
קה ע"ב חוץ מבנו כו' וא"א ויסמוך כו'שעת הכושר דף צה ע"ב
קה ע"ב חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותחקקי לב חלק ב (סימן ד) דף י"ב ע"ג (ד"ה ומה)
קה ע"ב חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' נא
קה ע"ב חכה (נתן לתוך פיו)עולת שבת בשבתו עמ' שלו
קה ע"ב טובה קללה שקילל אחיה השילוני וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' מד, עא, ח"ג עמ' שכח, ח"ד עמ' קפד-קפה
קה ע"ב טובה קללה שקילל אחיה השילוני וכו'דורש טוב עמ' 28
קה ע"ב טובה קללה שקילל אחיה השילוני מברכה שברכם בלעם הרשע שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כז אות א
קה ע"ב טובה קללה שקילל אחיהעיונים במשלי עמ' תקנד
קה ע"ב יודע דעת עליון - היה יודע לכוין השעה שהקב"ה כועס בה כו'אסופת מערכות במדבר עמ' רלט
קה ע"ב כולם חזרו לקללה חוץ וגו'קרן לדוד דברים עמ' קצח
קה ע"ב כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותזכר דוד על התורה עמ' קלד
קה ע"ב כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רח, ריח
קה ע"ב כולם חזרו לקללה, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' קיד, שסב
קה ע"ב כולם חזרו לקללהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות לה
קה ע"ב כולם חזרו לקללהעולם הפוך פרק יד, צ
קה ע"ב כולם נהפכו לקללות חוץ מבתי כנסיותדברי שאול שמות עמ' שעא, במדבר עמ' קצח, קצט, רו, ריא, רטו, רטז, ריח, ריט, דברים עמ' יב
קה ע"ב כולן חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיותבאר מחוקק (תשעה) עמ' קיא
קה ע"ב כל הברכות חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותעטרת יהושע במדבר עמ' קט, קיז, קכ
קה ע"ב כל הברכות שבירך אותו רשע חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותלחם רב על סדור התפילה אות רסז, רעא
קה ע"ב כל הברכות שבירך בלעם את ישראל חזרו לקללות וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רז, רח
קה ע"ב כל הברכות שבירך בלעם לישראל נתהפכו לקללות חוץ מברכת מה טובוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רנ
קה ע"ב כל הברכות של בלעם חזרו לקללה חוץ מב"כ וב"מזרע שמשון בלק אות יא
קה ע"ב כתיב הכא ההסכן הסכנתי וכתיב התם ותהי לו סוכנת, שהוא לשון אישותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קמו, קמז
קה ע"ב לבכור מתושלח נדחה המבול לשבעה ימיםלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1095
קה ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קכח, ח"ב עמ' תעד
קה ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה אפילו שלא לשמה שמתוך וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' יז
קה ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה וכו' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכב
קה ע"ב לעולם יעסוק אדם וכו' אפילו שלא לשמה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' סז
קה ע"ב מ"ט לא רכבת אסוסי' וכו'אפיקי ים עמ' שס
קה ע"ב מאי ויודע דעת עליון שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כד אות א, שיחה כו אות ד
קה ע"ב מברכותיו של אותו רשע אנו למדים מה היה בלבותורת העולה (תשעה) עמ' תרמב
קה ע"ב מברכותיו של אותו רשע אתה לומד מה בקש לקללםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שפח
קה ע"ב מברכותיו של אותו רשע אתה למד וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' רכד
קה ע"ב מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבוברכת אברהם (תשנד) עמ' קכ
קה ע"ב מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבוחדרי בטן פרשת בלק אות יז
קה ע"ב מברכותיו של אותו רשע וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רח
קה ע"ב מברכותיו של אותו רשע ניכר מה הי' בלבו וכו' וכולם חזרו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמה-רמו
קה ע"ב מברכותיו של אותו רשע ניכר מה היה בלבו לקללםחכמת התורה בלק עמ' ריח, שמח, שעג, תנג
קה ע"ב מברכותיו של רשע אתה למד מה היה בלבופרשת דרכים (תשסה) עמ' קס
קה ע"ב מברכת בלעים וכו' כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות, ורש"ירנת יצחק תפלה עמ' יב
קה ע"ב מברכתו של אותו רשע אתה למד וכו' כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' קמה, קמז
קה ע"ב מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כד אות ג
קה ע"ב מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו לקללםקרן לדוד דברים עמ' יא
קה ע"ב מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבוויבא יוסף עמ' קלט
קה ע"ב מברכתו של אותו רשע אתה למד מה שבלבואזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מא עמ' 296
קה ע"ב מברכתו של אותו רשע ניכר מה היה בלבו לקללם וכו' בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בלק עמ' קפה
קה ע"ב מברכתו של אותו רשע, אתה למד מה היה בליבו, שנא' ויהפוךאסופת מערכות דברים עמ' רטו
קה ע"ב מברכתו של אותו רשעאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פז
קה ע"ב מברכתו של אותו של רשעבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ט עמ' 141
קה ע"ב מדין ומואב וכו' שני מלכים וכו' צהובין זל"ז וכו' רב פפא וכו' ברפושתא ושונרא וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' כ
קה ע"ב מנשים באהל תבורךאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 264-268
קה ע"ב מעשה אישותעולם הפוך פרק צ
קה ע"ב משענותיך ישראל לא תהא מלכותך שולטת באומותאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמח
קה ע"ב מתוך ברבותיו של בלעםשמלת אליעזר ח"ב עמ' קא
קה ע"ב נשים באוהל מאן ננהועולם אחד פרק צא
קה ע"ב ספרים חיצונייםמעינות האמונה (תשסב) עמ' תח
קה ע"ב עגלון מלך מואבשיחות עבודת לוי סי' קג אות ב
קה ע"ב על דברי בלעם מה טובו אהליך יעקבדבר טוב עמ' קע
קה ע"ב על הפסוק 'למען דעת צדקות ה" - מאי למען דעתשמלת אליעזר ח"ב עמ' קח
קה ע"ב על פסוק ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברבהברכת מועדיך לחיים חלק א דף קכ"ח ע"א, קכ"ט ע"ב (דף תנז ע"ב ד"ה וזהו, ודף תסב ע"ב ד"ה אשר)
קה ע"ב קל זועם בכל יום, וכמה זעמו - רגעאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רלט
קה ע"ב ר"א אומר מלאך ר"י חכם ומהרש"אעולם הפוך פרק פט, צ, צב
קה ע"ב רבי אליעזר אומר מלאךדברי שאול במדבר עמ' קצז
קה ע"ב רות בתו של עגלון בן בנו של בלק מלך מואב היתהתהלה לדוד (והרמן) פרק צז פסוק י הערה ג
קה ע"ב רות היתה בתו של עגלוןפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שח
קה ע"ב רכיבות ביום ואישות בלילהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שפה
קה ע"ב רש"י ד"ה חוץ וכו', שלא יפסקו מישראל לעולםדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' צד
קה ע"ב רש"י ד"ה נשים באהלאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 268
קה ע"ב שבא על אתונומחיר יין (תשעט) עמ' קיח
קה ע"ב שבשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלקהשיר והשבח ח"א עמ' קמד
קה ע"ב שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצתה ממנו רותמצות ראיה או"ח סי' א סעיף א דף ד ע"ב; טוב ראי סוטה עמ' קז-קח {"נראים הרבדים דשכר בעוה"ב להיות לרצון לפני השי"ת אין לו למי שאינו נתכוין לשם שמים, אבל בעולם הזה יש לו שכרו, מכל מקום י"ל דהיתה לו מחשבה לשם ה' אלא שרצה להפיק זממו הדע, ומתוך פסול-מחשבה זו אמרו דבר גדול הוא המעשה אע"פ שאינה במחשבה נכונה, אבל כשאינו מכוין לשם ה' שיהיה לו נחת רוח, אין לו שכד כלל"}
קה ע"ב שמתוך שלא לשמה בא לשמהנפש החיים (תשעז) עמ' קסט, רח
קה ע"ב שנתן הקב"ה חכה לתוך פיודברי שאול במדבר עמ' קצט
קה ע"במנחה חדשה (חן טוב) פ' לך
קה עבד שמכרו רבו יש ז"אז כלוםתולעת שני דף קכב ע"ג, קכה ע"ג, קס ע"ג, קסא ע"ב
קה עד אברהם לא היה זקנה כו'מחושקים כסף דף ה ע"ד
קה שמואל אמר באו יב"אדרכי איש דף לח ע"א
קה תשובה ניצחת השיבה וכו' עבד שמכרו רבומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"א-ע"ב
קה. א"ל עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה וכו' א"ל הקב"ה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רפה {על שתי טענותיהן ענה הקב"ה בכתוב שלא הוא שמכרם או גרשם}
קה. א"ר אבהו ת"ר דוד עבדי נבוכדנצר כו'תולעת שני דף קס ע"ג
קה. אביו(של בלעם) היה כעין בנו בנביאותמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות פד
קה. אם יבא דוד שהרג הפלשתי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רסט {שמאותה שעה נתקנא בו דואג ונעשה שונאו}
קה. אם תמות נפש ימות ישרים תהא אחריתי כמוהו וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בלק דף מט ע"ג
קה. אמר להם נביא לישראל חזרו בתשובה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש כד לתשובה דף מא ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריז ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש נה דף קלז ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נה ע"א; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף יג ע"ב
קה. אמרו לו עבד שמכרו רבו וכו'דברי יואל פ' וישלח דף קסו ע"א
קה. אמרו לו עבד שמכרו רבו וכו'מאמר הנפש השלם עמ' קפ
קה. אשה שגרשה בעלה כלום יש להם זה על זה דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תיא
קה. אשה שגרשה בעלה כלום יש לו עליהמקוה המים (שטעגר) עמ' קיז
קה. באו י' בני אדם וכו' אמר להם חזרו בתשובה בני שלשים (תשסד) עמ' כז
קה. באו עשרה בני אדם וישבו לפניו א"ל חזרו בתשובה וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' תכז
קה. באו עשרה בני אדם ועמדו לפניו א"ל חזרו בתשובה וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו נ דף קכד ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצט ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קנ/קצ ע"ד
קה. באו עשרה בני אדם ליחזקאלדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קו
קה. בועל אתונו הי'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפז
קה. בכל אדם מתקנאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רי
קה. בלעם - בלע עם בנו בעור שבא על בעירדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1976-1977
קה. בלעם אין לו חלק לעולם הבאלקחת מוסר ח"א עמ' תקיג
קה. בלעם בועל אתונו הוההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קלב
קה. בלעם בועל אתונו היהוזרח השמש על התורה עמ' רנד
קה. בלעם בלא עם וכו'נצח ישראל (שנט) פרק נב דף נח ע"ד
קה. בלעם בלא עם כו' בן בעור שבא על בעיר תנא הוא כושן רשעתיים הוא לבן הארמיגלגולי נשמות (תשסא) [סי' ב ס"ק מד]
קה. בלעם וכו' ומה שמו לבן הארמי שמוים שמחה עמ' שיח
קה. בלעם חיגר ברגלו אחת היה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בלק דף מט ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בלק דף קו/קז ע"ב
קה. בלעם חיגר ברגלו אחת היה וכו'להורות נתן במדבר עמ' רלט
קה. בלעם חיגר ברגלו אחת היהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 89
קה. בלעם חיגר ברגלו אחת היהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קה
קה. בלעם נתן עצה להחטיא את ישראל בזנותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1918
קה. בלעם סומא בא' מעיניו היהלהורות נתן במדבר עמ' רמח
קה. בלעם סומא באחת מעיניו היה שנאמר שתום העיןבית יצחק (ויינברגר) עמ' רצט
קה. בלעם קוסם באמתו היהפאר יעקב ח"ג עמ' תקפג
קה. ג' מלכים וד' הדיוטות וכו' תהא אחריתי כמוהו, ואם לאו הנני הולך לעמיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'עה
קה. הוא בעור הוא כושן הוא לבן הארמי הוא בעורלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' יא דף יד ע"א
קה. הוא בעור הוא כושן רשעתים הוא לבן הארמיפרדס מנחם עמ' מ
קה. הוא בעור הוא כושן רשעתים עתים וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ג סימן יא דף יד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ג דף סה ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שסג ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן כח/פח דף מד ע"ד
קה. הוא בעור וכו' הוא לבן הארמישיחות לספר במדבר עמ' ריג
קה. הוא בעור על שם שבא על בעוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' פד
קה. הוא דלא אתי לעלמא דאתי הא אחרינא אתיתורת אברהם עמ' ב
קה. היו ישראל אומרים, עבד שמכרו רבו, כלום יש לזה על זה כלוםארץ צבי (תשע) עמ' רו
קה. ואף אותו רשע [בלעם] נתן סימן בעצמו, ורש"ישיח דוד (תשסד) עמ' פב
קה. וישם דבר בפי בלעם ר' יונתן אמר חכהילקוט דברי חכמים במדבר סי' קלו
קה. ומה שמו בן לבן הארמישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' פט
קה. ותהי אחריתי כמוהו' לעוה"בשיחות לספר במדבר עמ' ריח, שיחות לספר דברים עמ' ר
קה. זקני ישראל באו בטענה, לומר עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה מבעלה, כלום יש להם זה על זהכסף נבחר (מרגליות) עמ' רכט
קה. חוצפא אפי' כלפי שמיא וכו'וזרח השמש על התורה עמ' רנא
קה. חוצפא אפילו כלפי שמיא מהנידברי יואל פ' שמות דף עב ע"א
קה. חוצפא אפילו כלפי שמיא מהנימפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות סב, פ"ו אות לא
קה. חוצפא מלכותא בלא תאגא היא - מהר"לקריאה בקריה ח"א עמ' צא
קה. חוצפא מלכותא בלא תאגא היאכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב דף רמב/רעב ע"א
קה. חוצפא מלכותא בלא תאגא היאקריאה בקריה ח"א עמ' צא
קה. חוצפא מלכותא בלא תאגא ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלג
קה. חוצפא מלכותא בלא תאגאדברי יואל פ' וישלח דף קמ ע"א
קה. חוצפא מלכותא בלא תאגאדברי יואל פ' שמות דף עב ע"ב
קה. חוצפא מלכותא בלא תגא היאשם יחזקאל עמ' רכג
קה. חוצפה אפי' כלפי שמיא מהניפאר יעקב ח"ג עמ' תקנא
קה. חסידי אומות העולם אם יש להם חלק לעוה"בשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לז, שיא
קה. חסידי אומות העולם יש להם חלק לעוה"בדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 39, משנת כל ישראל הערה 21
קה. חסידי אומות העולם יש להם חלק לעוה"ביפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שיג
קה. ישובו רשעים לשאולה אלו פושעי ישראלצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף עט ע"ב
קה. ישובו רשעים לשאולה אר"א כל גוים שכחי אלהיםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קנא ע"א
קה. כבר קדמך אברהם אביהםפרדס מרדכי עמ' תקמט
קה. כולן חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רע
קה. כל כי האי ריתחא לירתח רחמנא עלן ולפרוקינןדברי אש (כץ) עמ' קנח
קה. כלום יש אב ששונא את בנודברי יואל פ' בלק דף קו ע"א
קה. לבן הוא בלעם בעצמו או שהוא אבי אביו של בלעם דברת שלמה (תשעא) עמ' לו
קה. לבן ובלעם כחדא אינוןמגדנות אליעזר עמ' סה
קה. לך אמור להם איזה ספר כריתות אמכםמקוה המים (שטעגר) עמ' קכג
קה. מברכותיו של אותו רשע אתה יודע מה היתה בלבו אש דת (תשמח) עמ' רכז
קה. מברכותיו של אותו רשע וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפב
קה. מה טובו אהליך יעקב, אלו בתי כנסיותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רעט
קה. משל לב' כלבים שהיו מריבים ז"אזתולעת שני דף קמד ע"ב
קה. נתן בלעם עצה להחטיא את ישראל בזנותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1900
קה. עבד שמכרו לו רבו כלום יש לרבו הראשון עליו כלוםצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' לג
קה. עבד שמכרו רבו דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שסג
קה. עבד שמכרו רבו ואשה שגירשה בעלה כלום יש לזע"ז כלום וכו'אור גדליהו ויקרא-דברים דף עב ע"א
קה. עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה בלום יש לזה על זה וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קצט
קה. עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש להם זה על זהגיא חזיון ח"ב דף כח ע"ב
קה. עבד שמכרו רבו וכו' דולה ומשקה פורים עמ' צט, קכז, קמ
קה. עבד שמכרו רבו וכו' איה ספר כריתותחנן אלקים עמ' קפא, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שמה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנ-רנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ט, יא, קצה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סו, קמט
קה. עבד שמכרו רבו וכו' כלום יש וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רלד
קה. עבד שמכרו רבואהבת חיים (דייטש) עמ' צו
קה. עמ"י אחר חורבן ביהמ"ק הראשון סבר שאינו עם ה' דולה ומשקה פסח עמ' סא
קה. רש"י - מלכותא בלא תגא, שררה גדולה ואינו חסר אלא כתר מלכותדברי יואל פ' שמות דף עב ע"ב
קה. שבא על אתונו וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בלק דף ו ע"ב ודף רנ ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת בלק דף קנד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק א דף יא ע"ב
קה. שלא יהיו להם בתי כנסיות וכו'הגות לב עמ' 189
קה. שמואל אמר באו עשרה בני אדם וישבו לפניו א"ל חזרו בתשובה א"ל עבד שמכרו רבו וכו'דברי אש (כץ) עמ' קה, רפג
קה: א"ל הקב"ה דעו נא כמה צדקות עשיתישעורי דעת ספר א עמ' עב
קה: א"ר יוחנן מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו וכו' לא יהיה להם מלך בן מלך, יזל מים מדליושיח דוד (תשסד) עמ' פא
קה: א"ר יוחנן מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבווענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קצב
קה: אהבה מבטלת שורה של גדולה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף לא ע"ב
קה: אהבה מקלקלת את השורהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' צג
קה: אהליך - בתי כנסיותביאור הגר"א על משלי פרק כד פסוק טו
קה: אורח ארעא למימר ליה למלכא הכי וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כב דף לו/לז ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצו/ז דף פו/פז ע"א
קה: אין אדם מתקנא בבנו ובתלמידודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' י
קה: אמר ליה מאי טעמא לא רכבת אסוסיא אמר להו ברטיבא שדאי ליהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שנח
קה: אמר ר' יוחנן מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו לקללםתורי זהב (תשעג) עמ' רנו, רסג
קה: אמר רבי שמואל בר נחמני מאי דכתיב נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא, טובה קללה שקילל אחי' השלוני את ישראל מברכה שברך בלעם הרשע וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקפא, א'סט, א'רלו
קה: אמרה ליה הלא אנכי אתונך וכו' ולא עוד שאני עושה מעשה אישות בלילה כו' ההסכן וכו' סוכנתמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' יב
קה: אר"י א"ר לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה וכו'כתנות אור עמ' תקו
קה: בולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תצז
קה: ביקש בלעם שלא השרה שכינה על ישראלאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קעז
קה: ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו' כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותתורת חיים עה"ת עמ' רג-רד {רצה לבטל ברכת יצחק "הקול קול יעקב", אך לא עלתה לו}
קה: ביקש שלא תשרה שכינה עליהםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעד, קעז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רט
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו וכו'למחר אעתיר עמ' מ, רצד
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1073
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלב
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידוים שמחה עמ' קמג
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידומנחת אליהו (תשסא) עמ' קיא
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידופרדס מרדכי עמ' קצ, תז, תרמד
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שה
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידיו וכו'עקדת יצחק (שלג) שער עה דף ריט ע"א
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מבנופרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק לג פסוק יא
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מתלמידומגדל עוז (תשעח) עמ' שנא
קה: בכל מתקנא אדם חוץ מבבנוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 44
קה: בכל מתקנאין חוץ מבנו ותלמידוהישר והטוב (תשסג) עמ' תיח
קה: בלעם בא על אתונו דולה ומשקה פורים עמ' רעט
קה: בלעם בא על אתונוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקמב
קה: בלעם ביקש לומר שלא יהיה ריחן של ישראל נודףדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1191
קה: בלעם הוא לבןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיז
קה: בלעם היה עושה מעשה אישות באתונומגלה צפונות ח"ג פ' בלק
קה: בלעם וכו' מר בריה דרבינא אמר שבא על אתונוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קמה
קה: בלעם חוטא בעברות חמורותשיחות לספר במדבר עמ' ריז, שיחות לספר דברים עמ' קצט
קה: בלעם רצה לכוין השעה שכועס ה׳שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רמא
קה: בלעם רצה לקללם שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשותיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמט
קה: בקש לקללן אינו יכול שחכה בפיויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעט
קה: בקש שלא יהיה להם מלך בן מלך וכו' שתהא מלכותם נמשכת כנחליםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעז
קה: ברכות בלעם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שב, ויקרא-במדבר עמ' שעז, דברים עמ' קטז, קנט
קה: ברכות בלעם כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותמרפא לנפש בראשית עמ' קכט, קצו
קה: ברכות בלעם נתהפכו אח"כדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק כג פסוק ד
קה: ברכותיו של בלעם כולן חזרו לקללהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קטו
קה: ברכתו של בלעם חזרה לקללהנחלת יעקב (תשעג) עמ' רכד
קה: בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק, זכה ויצאה ממנו רותדברי יואל פ' בלק דף קכז ע"ב, קלב ע"א
קה: בשעה שהחמה זורחת והמלכים מניחין כתריהן על ראשיהן ומשתחוים לחמה - מיד כועםתורת חיים עה"ת עמ' רג {אין דבר מעורר כעסו בעכו"ם, ולכן ביקש בלעם להזכיר עוון העגל}
קה: האתון אמרה לבלעם אני עושה לך מעשה אישות בלילהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קעז
קה: ההסכן הסכנתי וכו' מלשון סוכנת דברת שלמה (תשעא) עמ' שנד
קה: ההסכן הסכנתי שעשה עמה מעשה אישותדברי יואל פ' בלק דף קיח ע"ב
קה: השנאה מקלקלת השורהתשבי (תשסה) עמ' רסא שורש שור
קה: ויהפוך וגו' אר"י מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו בקש שלא יהיה להם בתי כנסיות וכו' ביקש שלא יהיה להם מלך בן מלך וכו' תנא וכולם חזרו לקללה חוץ מב"כ וב"מ וכו'ברכת שמואל ח"ב דף לא ע"ב
קה: וישם דבר בפי בלעם רבי יונתן אמר חכהלישרים תהלה (תשסד) עמ' רו
קה: וישם ה' דבר בפי בלעם ר' אליעזר אומר מלאך רבי יונתן אומר חכהשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בלק דף רמה ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת בלק דף קסה ע"א ודף קסב ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בלק דף קנט ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת בלק דף קמט ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) פרשת בלק דף סו/סז ע"ג; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שסג ע"א
קה: וישם ה' דבר בפי בלעם, ר"א אומר מלאך רי"א חכהכתנות אור עמ' תקו
קה: וכולם חזרו חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמג {ועל ידי שמתאחדים בהם ממילא כל הקללות בטלים}
קה: וכמה זעמו - רגעתורת חיים עה"ת עמ' קמא {היינו הרף עין, ולכן בכעסו ית' על מעשה העגל נאמר (דברים ט, יד) "הרף ממני"}
קה: וכמה זעמו - רגעתורת חיים עה"ת עמ' רא {ותוס' (ברבות ז.) שברגע יכל בלעם לומר כלם, או שהיה מתחיל קללתו, ותירוץ בתרא ניחא טפי}
קה: וכמה זעמו - רגעתורת חיים עה"ת עמ' רא {ותוס' (ברכות ז.) שברגע יכל בלעם לומר כלם, ולכן הוצרך לראותם}
קה: וכמה זעמו - רגעתורת חיים עה"ת עמ' רא {ותוס' (ברכות ז.) שברגע יכל בלעם לומר כלם, וכן בכ"מ שנאמר לשון כליון - שברגע יאמר הקב"ה כלם}
קה: ולא עוד אלא שהיית עושה עמי מעשה אישות בלילהמנחה בלולה (שנד) פרשת בלק דף קנד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף יא ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בלק דף רמב ע"ד ודף רנ ע"ג
קה: חד אמר רסן וחד אמר חכהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רא
קה: חכה נתן בפי בלעםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קנד
קה: חסידי אומות העולם יש להם חלק לעוה"ביוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנד
קה: טובה הקללה שקילל אחיה השילוני וכו' יותר מברכת בלעםמנחת עני (תשעב) עמ' שסט
קה: טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שברכם בלעם הרשע וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ר-רא {ביאור הגירעון שבברכתו של בלעם}
קה: טובה קללה שקיללם אחיה השילוני מברכתו של בלעם דולה ומשקה פורים עמ' קמח
קה: טובה קללה שקלל אחיה השילוני את ישראלתורת אברהם עמ' עו
קה: טובה קללת אחאב מברכת בלעםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' ריז
קה: כולם חזרו לקללה וכו' וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קפט, קצה
קה: כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתמד"רדברי יואל פ' ויקרא דף טז ע"ב
קה: כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות של ויהפוך ה' את הקללה לברכהיגל יעקב (תשנג) בלק אות פה, צא, צב
קה: כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיותשבילי פנחס (תשעז) עמ' תיא
קה: כולם חזרו לקללה חוץ מבתכנ"ס ובתמד"רדברי יואל פ' חיי שרה דף תקל ע"א, פ' וישלח דף קלה ע"ב
קה: כולם חזרו לקללה, חוץ מבתי כנסיות דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קיז
קה: כולם נהפכו לקללות שפת אמת (הלוי) משלי פרק כז פסוק יד
קה: כולן חוזרין לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בלק דף רמד ע"ג
קה: כולן חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קמ, קמז, קסו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צג
קה: כולן חזרו לקללה חוץ ממה טובו וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תקפ, ח"ד עמ' פב, רכג, רכד
קה: כל ברכות בלעם חזרו לקללות חוץ בתי כנסיותיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רד
קה: כל הברכות חזרו לקללה חוץ ברכת מה טובועקבי אבירים (תשעא) עמ' קעח
קה: כל הברכות שבירך בלעם חזרו לקלה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תשט
קה: כל הברכות של בלעם נהפכו לקללות, חוץ מברכת מה טובו אהליך יעקבקדושת יצחק עמ' קלג, קלו
קה: כל הברכות של בלעם נתהפכו לקללות חוץ מבתי כנסיותלקחת מוסר ח"א עמ' תקטז, לקחת מוסר איכה עמ' רכ
קה: כלום מתקנא אדם בנועצי חיים על התורה עמ' רכד
קה: לא יהיה מלך בן מלך יזל מים מדליו וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בלק דף רמח ע"ד
קה: לימוד תורה שלא לשמה, רמב"םאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 280
קה: לכוון השעה שה' כעס בהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רצו
קה: למען דעת צדקות ה' א"ל הקב"ה לישראל דעו נא כמה צרקות עשיתי עמכם שלא כעסתי כל אותן הימים בימי בלעם הרשעיגל יעקב (תשנג) פנחס אות צו,קב
קה: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה אפילו שלא לשמההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רצד
קה: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה אפילו שלא לשמההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רפט
קה: לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה שפת אמת (הלוי) משלי פרק טו פסוק ט
קה: מאי דכתיב דוד עבדי נבוכדנצר עבדיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רז
קה: מברכותיו של אותו הרשע ניכר מה היה בלבו לקללם וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שצט, תג
קה: מברכותיו של אותו רשע אתה יודע מה בלבומגלה צפונות ח"ג פ' בלק
קה: מברכותיו של אותו רשע אתה יודע מה היה בלבו וכו'להורות נתן במדבר עמ' רמ, רמח
קה: מברכותיו של אותו רשע אתה יודע מה היה בלבוערוגת הבושם (בדרשי) דף סד ע"ד
קה: מברכותיו של אותו רשע אתה למד וכו'שארית יעקב (אלגזי) דף צה ע"א
קה: מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו וכו', אמר ר' אבא בר כהנא כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קעח-קעט
קה: מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו לקללםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' צ
קה: מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, בקש לומר לא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תלט
קה: מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבופאר יעקב ח"ג עמ' תקסה, תקעו, תקפה, ח"ד עמ' רכ
קה: מברכותיו של אותו רשע אתה למדשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רסא, רסח
קה: מברכותיו של אותו רשע וכו' דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' ו
קה: מברכותיו של אותו רשע וכו' חוץ ממה טובומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רכ, רכז-רכח
קה: מברכותיו של אותו רשע, אתה יודע מה הי׳ בלבו לקללםקדושת יצחק עמ' קלו
קה: מברכותיו של אותו רשעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקמג
קה: מברכותיו של אותו רשעפרפרת הפרשה פרשת וירא פרק יח פסוק טו, פרשת כי-תצא פרק כג פסוק ו
קה: מברכתו של אותו רשע - כולם חזרו חח וכו'שעורי דעת ספר א עמ' עב, עג, רג
קה: מברכתו של אותו רשע אתה יודע מה הי' בלבוהתורה והעולם ח"ב עמ' קצב
קה: מברכתו של אותו רשע אתה למד וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קנב
קה: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה הי' בלבו ביקש לומר לא יהיו להם בתי כנסיותחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קצז
קה: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה הי' בלבודברי יואל פ' בלק דף קכז ע"א, פ' דברים דף כח ע"א, פ' עקב דף סד ע"א, עג ע"ב
קה: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו שפת אמת (הלוי) משלי פרק טו פסוק ח
קה: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנח
קה: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו וכו'מנות הלוי (שמה) דף קיז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בלק דף לז ע"ג; נצח ישראל (שנט) פרשת ג ד דף ח ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בלק דף קנח ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בלק דף קעח ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת בלק דף קל ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצא דף קלט ע"ב
קה: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' תי
קה: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, ביקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות מה טובו אהליך יעקב וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' קעח, שה
קה: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רמז
קה: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבוצדקת יוסף עמ' רס
קה: מברכתו של אותו רשעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיח
קה: מברכתו של בלעם אתה למד מה היה בלבו, ביקש לומר וכו' שלא יהיה להם מלך בן מלך וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קמח {בדברי החת"ס שהבן יורש הרבנות, שזו טובה לצבור, ובאוה"ע אינו כן}
קה: מברכתיו של בלעם אנו למדים מה היה בלבומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רטו, ריח
קה: מה טובו אהליך יעקב וכו' כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשותמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תטז, תיח, תכ
קה: מה טובו אהליך יעקב, א"ר יוחנן מתוך ברכתו של אותו רשע אתה למד מה הי' בלבועצי חיים על התורה עמ' רסז*
קה: מה טובו אהליך יעקב, אלו בתי כנסיותשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רלא
קה: מה טובו אוהליך יעקב - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קיח, א'סד
קה: מלאך נקרא דברברכת חיים ח"ב עמ' 197, 122
קה: מנשים באוהל תבורך נשים באהל מאן נינהו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שלד
קה: מנשים יעל מעין נשיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קל
קה: מעודך וכו' ולא עוד אלא שאני עושה לך מעשה אישותמנחת יהודה (פתיה) עמ' 82
קה: מתוך שלא לשמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תטו
קה: נשים באוהל מאן נינהו שרה רבקה רחל ולאהברכת חיים ח"א עמ' 180
קה: נתן הי רסן וחכה בפיו של בלעםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רנח
קה: עשר ברכות שבירך בלם הרשעדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 906
קה: ר"י אמר חכה וברש"ישעורי דעת ספר א עמ' רמט
קה: רא"י מברכותיו של אותו רשעתולעת שני דף ר ע"א
קה: רביבות ביום ואישות בלילהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קח
קה: רות - התיקון לטעות לוטשיחות לספר במדבר עמ' סז
קה: רות בתו של עגלון מלך מואב תורת המצרף עמ' רז
קה: רצה לקללם שלא יהי ריחם נודף במצוותיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמט
קה: שהיה יודע לכוין שעה שהקב"ה כועס עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעםקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' ב, טז
קה: שמתוך שלא לשמה לשמה וכו' שבשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 622
קה: שנא' ויהפך ה' לךזבחי צדק (דיסקין) עמ' שלח
קה: שנאה מקלקלת את השורהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנ
קה: שעשה בה אישות בלילהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנא-קנג, קנו
קה: תנא הוא בעור וכו' הוא לבן הארמיקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קמה
קה: תנא וכולן נהפכו לקללה חוץ מבתי כנסיות שנשתיירושבט מישראל (קרמניץ) פרק קכד פסוק א
קו א"ר יצחק מ"ר חיל בלע ויקיאנוברית אברהם (בושערה) דף נב ע"ב
קו אלא הקב"ה לבא בעישמחת הרגל (תקמב) על רות דף מה ע"ב
קו ארבע מאה בעייא בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר נפש יוסף עמ' קפה
קו בכולהו לא תפיש למדרש לבר מבלעם הרשע וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' רח
קו ג' היו באותה עצהתולעת שני דף ו ע"א
קו דואג ואחיתופל לא סברי שמעתאברית אברהם (בושערה) דף נב ע"ב
קו דוד המלך נצטרע ששה חדשים וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ד דף קסו ע"א
קו והיה דוד בא עד הראש בקש דוד כו'באר מים חיים (הלוי) דרושים דף יז ע"ג
קו יתרו שברח זכו בני בניומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ב
קו לא חסד אל נטוי עליך (פרש״י תורת חסד) נפש יוסף עמ' ק
קו מ"ד ולרשע אמר אלהים כו' א"ר אמי אין תורתו של דואג אלא מהשפה ולחוץ כו'בית המלך (חסון) דף סח ע"ב
קו מ"ד ולרשע אמר אלהיםברית אברהם (בושערה) דף נב ע"ב
קו מ"ד מה תתהללבית מועד (גטיניו) דף נה ע"ד
קו מאי טעמא נסבית יפ"תראש דוד (תקלו) דף קנ ע"ב
קו מאי לשון רפידים שריפו עצמם מדברי תורההערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' צ, צג
קו מבני בניו של יתרוכלי יקר (תשמח) עמ' תלג
קו מיום שחרב בה"מ אע"פ שבטלו הסנהדרין דין ד' מיתות לא בטלובאר מים חיים (הלוי) דרושים דף טז ע"א
קו ע"א א"ל אלקיהם של אלו שונא זימה הוא והם מתאוים לכלי פשתן בוא ואשיאך עצה עשה להם קלעים והושיב בהן זונותשיחות חכמה ומוסר מאמר סג אות א
קו ע"א א"ל דוד ואמרו מלך שכמותך יעבוד ע"ז וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שיז
קו ע"א אבל בלעם הרשע ברכן בארז וכו', ורש"י ד"ה אינו עומדאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמה-רמו
קו ע"א אוי לה לאומה שתמצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 288
קו ע"א אוי מי שמחיה עצמו בשם א'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרעט
קו ע"א אוי מי שמחיה עצמו בשם אל וכו'אפיקי ים עמ' תקז
קו ע"א אוי מי שמחיה עצמו בשם א-לאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רנב, ח"ו עמ' שלא
קו ע"א אלהיהם של אלו שונא זימה וכו'פניני יחזקאל עמ' תסב
קו ע"א אלוהיהם של אלו שונא זימהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לא, רה, ריז
קו ע"א אלוקיהם של אלו שונא זימה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' צב, שסב-שסג
קו ע"א אלוקיהם של אלו שונא זמהשם דרך שמות עמ' קנג
קו ע"א אלקיהם של אלו שונא זימה הוא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' נג
קו ע"א אלקיהם של אלו שונא זימה הואקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רעו, דברים עמ' קצג
קו ע"א אמר דוד לפני הקב"ה שינסהורנת יצחק יהושע עמ' קז, קנג
קו ע"א אמר לה השמיעי לי, הוציאה יראתה מתוך חיקה [מהזנות ימשך הע"ז, וראי' מבעל פעור]מנות הלוי (תשסב) עמ' שסג
קו ע"א אמר מ"ט קנסיבת יפת תואר א"ל יפת תואר רחמנא שרי' וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשמח
קו ע"א אמר רב אבא בר כהנא כאדם שמקלל את עצמו ותולה קללתו באחריםשמלת אליעזר ח"ב עמ' קיג
קו ע"א אמרה לו רצונך שתשתה כוס של ייןשיחות עבודת לוי סי' סה אות ג
קו ע"א אמרי אינשי גמלא אזלא למיבעי קרנא אודני דהוו ליה גזיזין מיניהלחם רב על סדור התפילה אות א'נז
קו ע"א ארז אין גזעו מחליףאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכז
קו ע"א אשר יעשה העם הזה לעמך, עמך לעם הזה מיבעי ליהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמט
קו ע"א בבואן לרפידים רפו עצמן מדברי תורהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכט ע"ב, קל ע"ב
קו ע"א בלעם היה אחד מיועצי פרעהמים רבים (פרנקל) פרשת ויצא אות ב
קו ע"א בלעם מאי בעי התם שהלך ליטול שכר וכו' אלף שהפיל מישראלמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' סב
קו ע"א בלעם נידון בד' מיתות ב"דגנא דפלפלי עמ' שעד
קו ע"א ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורהכתונת פסים (תשעא) עמ' שכד
קו ע"א בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' לב
קו ע"א גמלא אזיל למבעי לי קרנאתורת אליהו עמ' שנו
קו ע"א גמלא אזלא למיבעי קרני אודני דהוו ליה גזיין מיניהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שמח
קו ע"א גמלא אזלא למיבעי קרני, אורני דהוו ליה גזיזן מיניהתולדות הגר"א (תשס) עמ' צח
קו ע"א גמלא אזלא למיבעי קרניעיונים במשלי עמ' תקסב
קו ע"א גמלא אתא למבעי קרנישלטי הגבורים (תשע) עמ' רלט
קו ע"א גמלא בעי למהוי ליה קרנא אודנא דה"ל גזזיה מיניהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רכו
קו ע"א דואג שכח את תורתוכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' קל
קו ע"א היתה כאלמנה ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' מא
קו ע"א המקום גורם לכל עניןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קמו ע"ב
קו ע"א הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך עמך לעם הזה מיבעי ליה כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' מה
קו ע"א ואת בלעם בן בעור הקוסם וכו'דברי טובה יהושע ח"ב עמ' תר
קו ע"א והושיב בהן זונות זקינה מבחוץ וילדה מבפניםברית שלום (תעח) דף קיז ע"ד
קו ע"א והושיב בהן זונות זקינה מבחוץ וילדה מבפניםברית שלום (תשסח) עמ' תשנד
קו ע"א ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים בשביל שרפו ידיהם מהתורהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רט
קו ע"א וילחם עם ישראל ברפידים שריפו עצמן מד"תכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רכח
קו ע"א וירא את הקיני וכו' א"ל בלעם ליתרו לא היית עמנו באותה עצה מי הושיבך אצל איתני עולםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' ז
קו ע"א וישב ישראל בשטים, שנתעסקו בדברי שטותלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלט ע"א
קו ע"א ולא עוד אלא שאיני מנחתך עד שתכפור בתורת משה רבך שנאמר וכו' ויהיו שקוצים באהבםאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קצד
קו ע"א ועדיין לא נאסר יין של נכרים, אמרה לו רצונך שתשתה כוס של יין, כיון ששתה בער בו וכו'בצור ירום ח"א (תשסז) עמ' נח הערה 31
קו ע"א י' שניטלה משרי נתנה ליהושע מהר"ם שיק במדבר עמ' סט
קו ע"א יושב הקב"ה ודואג שמא יצא זה לתרבות רעהניבי זהב עמ' רכד
קו ע"א יש מעילה לדברי תורהיערי עם דבשי ח"א עמ' ט
קו ע"א כ"מ שנאמר וישב אינו אלא לשון צער וכו'סוכת דוד (שירירו) דף קד ע"ד
קו ע"א כל מקום שנאמר בו ישיבה עושה רושםפני חיים (פלג'י) עמ' פט ע"א
קו ע"א כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צעראמרות ה' השלם ח"א עמ' תיז, ח"ה עמ' רכח
קו ע"א כל מקום שנאמר לישב אינו אלא לשון צער+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נח
קו ע"א כל מקום שנאמר לישב אינו אלא לשון צערהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נח
קו ע"א לכה איעצך - אלקיהם של אלו שונא זימה כו'אסופת מערכות במדבר עמ' רלה
קו ע"א לכה איעצך וגו'דרכי איש דף ד ע"א, מה ע"ד
קו ע"א ללמד שרפו ידיהם מן התורה והמצותבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות לג
קו ע"א לפני שהלך בלעם למקומו יעץ לבלק להחטיא את ישראל בזנות נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ריח
קו ע"א מאי לשון רפידים אמר ר' אליעזר רפידים שמהמדבר שור דרוש לד עמ' שיד-שטו; מאורות הראי"ה חנוכה-פורים עמ' קפ {איזו חכמה יש בדברי ר' אליעזר? אלא רצה ללמד כי רדיפת עמלק את ישראל לא נגרמה בלבד ע"י קלקול בבחירתם החופשית, כי מציאותו של ישראל היא למעלה מכל בחירה חופשית, והוא מוסיף על דברי ר' יהושע}
קו ע"א מאי לשון רפידים וכו' ר"י אומר שריפו עצמן מד"תתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רפט
קו ע"א מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מד"תשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רלה
קו ע"א מאי לשון רפירים, רבי אליעזר אומד רפירים שמה, רבי יהושע אומר שריפו עצמן מדברי תורהכתב סופר אגדות כאן
קו ע"א מבואר בגמ' איך נתדרדרו הענינים שבני ישראל עבדו עבודה זרהשמלת אליעזר ח"ב עמ' קלב
קו ע"א מבני בניו של יתרו ישבו בלשכת הגזיתקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רלח
קו ע"א מבני של יתרו זכו לישב בלשכת בגזית. יעקב אבינו היה ירא להרוג אנשי עשו ועשו שבאו להילחם עמו שמא יהרוג אחד מהם שעתיד בן בנו להתגיירפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' פה
קו ע"א מי מטיל כסותו בין לביא ולביאה בשעה שמזדוו' וכו'אפיקי ים עמ' תצז
קו ע"א מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה עם זהתפלה למשה (בנימין) עמ' קפו, שנ
קו ע"א נירון קיסר היה נר צדק, ממנו יצא ר׳ מאיר. הקב״ה שלח את בני ישראל לגלות בדי להוסיף גרים בישראל ובשתפתיים הגרים נזכה לגאולה שלימהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קצו
קו ע"א פלום אני מבקשת ממך אלא עבודת פעורמנחת מרדכי עמ' דש
קו ע"א רפו ידיהם מן התורהשיחות עבודת לוי סי' לו אות ב, סי' צד אות ב, סי' קא אות א
קו ע"א רפידים - שרפו ידיהם מדברי תורהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רב, רלט, רסד
קו ע"א רפידים וכו' שריפו עצמן מדברי תורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שיח
קו ע"א רפידים שריפו עצמן מדברי תורהרנת יצחק ישעיה עמ' תנג
קו ע"א רפידים שרפו ידיהם מן התורהדבר טוב עמ' תכז
קו ע"א רפידים, שריפו עצמם מדברי תורהאורות התורה פ"ב פסקא ה; שמונה קבצים קובץ א פסקא שעב {כל הרפיונות שבאים לעולם ברוח ישראל}
קו ע"א רש"י ד"ה אינודברי שאול דברים עמ' קעד
קו ע"א שלשה הי' באותו עצהפרי חיים (קנולר) פרשת יתרו
קו ע"א שלשה היו באותה עצה אלו הן בלעם איוב ויתרו בלעם שיעץ נהרג איוב ששתק נידון ביסורים ויתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת הגזיתפניני יחזקאל עמ' שעא
קו ע"א שלשה היו באותה עצה וכו' בלעם יתרו ואיוב וכו' ויתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת הגזיתבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' ו
קו ע"א שלשה היו באותה עצה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קפ
קו ע"א שלשה היו באותה עצהתורת אליהו עמ' צג
קו ע"א שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לדואגפרשת דרכים (תשסה) עמ' קפג, רכ
קו ע"א שמקלל את עצמו ותולה קללתו באחריםדברי שאול במדבר עמ' רכא
קו ע"א שריפו עצמן מדברי תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תסג ד"ה ועל כן
קו ע"א שריפו עצמן מדברי תורהמסילות הנביאים שופטים עמ' צא*
קו ע"א שריפו עצמן מדברי תורהעטרת יהושע שמות עמ' קה
קו ע"א שרפו ידיהם מן התורהמהר"ם שיק שמות עמ' עג
קו ע"א שרפו ידיהםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקסו
קו ע"א שרפו עצמן מדברי תורהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תיד
קו ע"א שתכפור בתורת משה רבךרנת יצחק יחזקאל עמ' ריט
קו ע"א תניא רבי מאיר אומר במדה שאדם מודד מודדין לושם דרך בראשית ח"א עמ' סט
קו ע"ב א"ל הקב"ה לדואגרנת יצחק תהלים עמ' רלב, רלג
קו ע"ב א"ר שקיימו בו ארבע מיתות וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קכח-קכט
קו ע"ב איה שוקל וגו' איה שוקל ששיקל כל קלים וחמורים שבתורה וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף צ ע"ד
קו ע"ב איה שוקל וגו' איה שוקל ששיקל כל קלים וחמורים שבתורה וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תקפ
קו ע"ב אין תורתו של דואג אלא מן השפה ולחוץפניני יחזקאל עמ' שמז
קו ע"ב אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קכג
קו ע"ב אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץדברי חנינא - ת"ת עמ' רצ
קו ע"ב אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץדעת קדושים (תשנ) עמ' נ
קו ע"ב אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץתורת אביגדור ח"ד עמ' ע
קו ע"ב אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץתורת מנחם חנ"ו עמ' 124
קו ע"ב אלא הקב"ה לבה בעי דכתיב וה' יראה ללבבכסא שלמה (חכים) דף סט ע"א
קו ע"ב אמר הקב"ה לדואג לא גבור אתה בתורהדעת קדושים (תשנ) עמ' נג
קו ע"ב אמר הקב"ה לדוד ניתי דואג לעלמא דאתי, אמר לפניו "גם א-ל יתצך לנצח"בצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רג הערה 10
קו ע"ב אמר לו הקב"ה לדואג לא גבור בתורה אתהפרשת דרכים (תשסה) עמ' רז
קו ע"ב אמר לו חיל בלע ויקיאנו, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' קצד
קו ע"ב אמר רב שקיימו בו ד' מיתותדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תרב
קו ע"ב אמר רבי אמי ארבע מאה בעיירחמים לחיים דף ל"ט ע"א (שו"ת הרשב"א חלק ה' סימן קפ"ה)
קו ע"ב אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם קאי על בלעם וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רלא
קו ע"ב אסוקי שמעתתא אלי' דהל' - סייעתא דשמיאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רכח
קו ע"ב בדורו של רבי יהודה למדו רק סדר נזיקים וכו' והטעם לזה משום רחמנא ליבא בעי נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' לד
קו ע"ב בכולהו לא תפיש למידרש [לגנאי] לבד מבלעם הרשע דכמה דמשכחת ביה דרוש ביה - לגנאיבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קלח, קמד
קו ע"ב בלעם מת בן ל"ג שנהמים רבים (פרנקל) פרשת ויצא אות ב
קו ע"ב גמלא למיבעי קרני אורני דהוי גזיזו מניהס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יד
קו ע"ב ד' מאה בעיי' בער דואג ואחיתופל במגדל הפורח באוירברית שלום (תעח) דף צא ע"א
קו ע"ב ד' מאות בעייא בעו דואג במגדל הפורח וכו' כל שנותיו של דואג לא היו אלא שלושים וארבעשיחות חכמה ומוסר מאמר לח אות ג
קו ע"ב ד, מאה בעיי' בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באוירברית שלום (תשסח) עמ' תקפ
קו ע"ב דואג ואחיתופל אע"פ שהיו גדולים בתורה לא סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתאבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רעו, שפה
קו ע"ב דואג ואחיתופל לא סברי שמעתאדעת קדושים (תשנ) עמ' קמא
קו ע"ב דואג ואחיתופל לא סברי שמעתתא אליבא דהלכתאשארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 201
קו ע"ב דואג לא כיון לאמתה של תורה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמ
קו ע"ב החטאים גורמים הרבה לאדם שהתורה נשכחת ממנו ודעתו מבולבלת על ידי זהדרשות באר יצחק עמ' קסז
קו ע"ב הקב"ה לבא בעי דכתיב וה' יראה ללבבחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"יא עמ' סא
קו ע"ב הקב"ה לבא בעילקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1141
קו ע"ב הקב"ה לבא בעיס' חסידים סי' יח, תקל, תקצ, תתריג
קו ע"ב הקב"ה לבא בעישיחות חכמה ומוסר מאמר יא אות ב, מאמר לא אות ג, מאמר מט אות ג
קו ע"ב הקב"ה ליבא בעיבית אלהים שער ב עמ' מא
קו ע"ב הקב"ה ליבא בעישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שמח
קו ע"ב הקב"ה ליבא בעינפש החיים (תשעז) עמ' קע, קעה
קו ע"ב הקב"ה ליבא בעישארית מנחם - מאמרים עמ' סא, רעז
קו ע"ב ואת בלעם בן בעור הקוסם וכו' הרגו בני ישראל [בחרב] אל חלליהם אמר רב שקיימו בו ארבע מיתות סקילה ושריפה הרג וחנק וכו' לדידי חזי לי פנקסיה דבלעם והוה כתיב ביה בר תלתין ותלת שנין בלעם חגירא כד קטיל יתיה פנחס ליסטאה, ורש"י ד"ה כד קטל יתיה פנחס לסטאה, שר צבא, ואפילו קטליה אחר כל המלחמה נקראת על שמודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' נג
קו ע"ב ויחנו ברפידים שרפו ידיהם מדברי תורהמאור עינים (תשעה) עמ' תצד
קו ע"ב וישב ישראל בשטים, ר"א אמר ערומות פגעו בהןבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסח
קו ע"ב ועדיין לא נאסר סתם יינםשיחות מוסר (תשסב) עמ' שמב
קו ע"ב ורחמנא לבא בעי באר מים חיים (אונגר) עמ' 65
קו ע"ב ותשא בריתי עלי פיך במי שתורתו רק עלי פיו ולא נכנסה בלבושיחות חכמה ומוסר מאמר סב אות ה
קו ע"ב כד קטיל יתיה פנחס לסטאה, ורש"יתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שטו
קו ע"ב כתיב 'דואג' וכתיב 'דוייג' אמר רבי יוחנן, בתחילה יושב הקב"ה ודואג שמא יצא זה לתרבות רעה, לאחר שיצא אמר: ווי שיצא זה... ואמר רבי יצחק, מאי דכתיב איה סופר איה שוקל, איה סופר את המגדלים איה סופר כל אותיות שבתורה. איה שוקל ששוקל כל קלים וחמורים שבתורה. איה סופר את המגדלים שהיה סופר שלש מאות הלכות פסוקות ב'מגדל הפורח באויר... לא מת דואג עד ששכח תלמודו... שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג, אחד ששיכח תלמודו, ואחד ששרף נשמתו, ואחד שפיזר עפרו בבתי כנסיות ובבתי מדרשותדרכי התשובה עמ' עט
קו ע"ב לא הוה סלקא להו [דואג ואחיתופל] שמעתא אליבא דהלכתאנאוה תהלה עמ' תמד
קו ע"ב לא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתאדברי חנינא - ת"ת עמ' יט, לא, ריט
קו ע"ב לא מת דואג עד ששכח תלמודושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שיא
קו ע"ב לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רחצ
קו ע"ב מ"ד גם אל יתצר וכו' ניתי דואג לעלמא דאתי אמר לפניו גם אל יתצך וכו' לימת שמעתא כו' יחתך וימחו כו' ליהוי ליה בנין רבניו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קל
קו ע"ב מאי דכתיב חיל בלע ויקיאנותוכחת חיים (תר) חלק ב (סדר שמות) דף ו ע"א (ד"ה ובזה)
קו ע"ב מה תתהלל ברעה הגבוריקרא דשכבי (דוד) דרוש קכד דף רטו ע"ג
קו ע"ב מי שמיע לך בלעם בר כמה הוהיחל ישראל אבות ח"ה עמ' שכ
קו ע"ב מי שמיע לך בלעם בר כמה וכו' דכתי' לא יחצו ימיהם וכו'ברית שלום (תעח) דף סט ע"ד
קו ע"ב מי שמיע לך בלעם בר כמה וכו' דכתי' לא יחצו ימיהם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תמה
קו ע"ב מפני מה לא מנו את מיכה מפני שפתו מצויה לעוברי דרכים וכו'זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' שלה
קו ע"ב סופר כל אותיות שבתורהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שפא
קו ע"ב סימן גבור ורשע וצדיק חיל וסופר, א"ר יצחק מאי דכתיב וכו'מגילת סמנים עמ' קו
קו ע"ב סימן שלשה ראו וחצי וקראו, א"ר יוחנן שלשה מלאכי חבלה וכו'מגילת סמנים עמ' קו
קו ע"ב ר"י כולי תנויי בנזיקין הוה (וביד רמ"ה)תורת מנחם חנ"ה עמ' 397
קו ע"ב רב יהודה שליף מסאניה ואתו מטרא וכו' אלא הקב"ה ליבא בעיחדרי בטן פרשת מקץ שני אות ח
קו ע"ב רחמנא לבא בעי, ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 46
קו ע"ב רחמנא לבא בעיבית יעקב (תשסא) עמ' קנג
קו ע"ב רחמנא לבא בעיכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קיט
קו ע"ב רחמנא לבא בעיפתגמי אורייתא ח"ב עמ' סז,עח,רפט
קו ע"ב רחמנא לבא בעישמלת אליעזר ח"ב עמ' יג
קו ע"ב רחמנא לבא בעיתפלה למשה (בנימין) עמ' רכח
קו ע"ב רחמנא לבא בעיתשואות חן (תשסח) עמ' פח
קו ע"ב רחמנא ליבא בעי, ורש"יתורת מנחם חמ"ג עמ' 231
קו ע"ב רחמנא ליבא בעי, ורש"יתורת מנחם חמ"ט עמ' 365, חלק נ עמ' 114
קו ע"ב רחמנא ליבא בעיאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 143
קו ע"ב רחמנא ליבא בעיביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טז פסוק א, פרק לא פסוק ל
קו ע"ב רחמנא ליבא בעידרשות באר יצחק עמ' קטז
קו ע"ב רחמנא ליבא בעייחל ישראל אבות ח"ה עמ' שפז
קו ע"ב רחמנא ליבא בעילחם רב על סדור התפילה אות א' קצח
קו ע"ב רחמנא ליבא בעינחלת צבי (פאליי) עמ' קסג
קו ע"ב רחמנא ליבא בעיפתגמי אורייתא עמ' רב
קו ע"ב רחמנא ליבא בעיקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רפא
קו ע"ב רחמנא ליבא בעישיעור ליום השבת עמ' קיט
קו ע"ב רחמנא ליבא בעישמחת מרדכי (רוזנמן) שבועות - מאמר כל השוכח דבר אחד מתלמודו
קו ע"ב רחמנא ליבא בעישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שפז
קו ע"ב רחמנא ליבא בעיתורת השרף ממאגלניצא עמ' לז
קו ע"ב רש"י ד"ה לא חסדגבורת יצחק אבות עמ' רצד
קו ע"ב ש' הלכות במגדל הפורח באויר וכו'אפיקי ים עמ' כו
קו ע"ב שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג אחד ששכח תלמודושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רסה
קו ע"ב שקיימו בו ארבע מיתות וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' ש
קו ע"ב שקיימו בו ארבע מיתותמנחת מרדכי עמ' יב
קו ע"ב שקיימו בו ד' מיתות סקילה ושריפה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שיט
קו ע"ב תורה נקראת תושיהיערי עם דבשי ח"ב עמ' ב
קו ע"ב תורתו של דואג מן השפה ולחוץפרשת דרכים (תשסה) עמ' רח
קו ראויה ב"ש לדוד ובאר שבעראש דוד (תקלו) דף עט ע"ד
קו ראויה בת שבע לדוד, ובאר שבעראש דוד (תקלו) דף עט ע"ד, אהבת דוד (תקנט) דף לט ע"ד
קו רחמנא ליבא בעי'נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קפח
קו רפידיםהתורה והעולם ח"א עמ' ר
קו שהיה אומר שלש מאות הלכותטירת כסף דף ריב ע"א וע"ד
קו שקנאו אותו מאשת אישמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף י ע"ג
קו, שלשה היו באותה עצה של הבה נתחכמה לו וכו', ויתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת הגזיתשם יחזקאל עמ' שצ
קו. א"ל אלקיהם של אלו שונא זימה הוא וכו'דברי יואל פ' דברים דף ל ע"ב
קו. א"ל אלקיהם של אלו שונא זימה הוא וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רה {עצת בלעם היתה רק על הזנות ולא על פעור}
קו. א"ל אלקיהם של אלו שונא זימה הואתורת חיים עה"ת עמ' רד-רה {נקט "אלקיהם של אלו", בי הקב"ה מייחד שמו על ישראל, והוא כבר נטרד מפניו ית'}
קו. א"ר סימאי ג' היו באותה עיצה וכו'פרדס מנחם עמ' לט, ס, סה, עט
קו. או מי שמחיה א"ע בשם א-ל (פרש"י)פאר יעקב ח"ג עמ' תקצב
קו. אוי לה לאומה שתמצא וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1685
קו. אוי מי יחיה משמו א-ל - אוי מי שמחיה עצמו בשם א-ל... אוי לה לאומה שתמצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניושרתי - חבר הקיני עמ' כו
קו. אוי שמחיה עצמו בשם אל וכו'נצח ישראל (שנט) פרק נה דף סב ע"ב
קו. אי הכי עמך לעם הזה מבעי' לי', ומשני כאדם שמקלל ותולה קללתו באחריםדברי יואל פ' בלק דף קו ע"ב
קו. איוב ששתק וכו' ויתרו שברחהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קפב, קפה
קו. אלא שזכה קנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פ
קו. אלהיהם של אלה שונא זימהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסד, קסו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמט
קו. אלהיהם של אלו שונא זימה הואשיחות ר' ראובן עמ' קסח
קו. אלוקיהם של אלה שונא זימהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1306
קו. אלוקיהם של אלו שונא זימהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקטז
קו. אלקיהם של אלו שונא זימה הואדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1219
קו. אלקיהם של אלו שונא זימה הואמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קסט
קו. אלקיהם של אלו שונא זימהפרפרת הפרשה פרשת בלק פרק כד פסוק יד
קו. אלקיהם של אלו שונא זמה הואשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רסא
קו. אלקיהם של ישראל שונא זימה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כא פסוק יז
קו. אלקיהן של אלו שונא זימהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רעד, רצ
קו. אמר דוד המלך רבש"ע מפנ"מ אומרים אלקי אברהם וגו' ואין אומרים אלקי דוד וכו' אמר אינהו מינסו לי וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רכג
קו. אמר לה השמעי לי הוציאה ע"זיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפ, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רטז, ריח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קי, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריד
קו. אמרה לו אין מבקשין ממך אלא פיעוריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצ, קצא
קו. בוא ואשיאך עצה עשה להן קלעים והושיב בהן זונותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' נ
קו. בוא ואשיאך עצהשרתי ח"א עמ' ריב
קו. בלעם השיאם עצה אלקיהם שונא זימה וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רו
קו. בלעם השיאם עצה להכשילם בזנותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רו
קו. בלעם מאי בעי התם וכו' היינו דאמרי אינשי גמלא אזלי למבעי קרני אורניה דהוו לי' גזיזין מיני'פאר יעקב ח"ג עמ' תרמט
קו. בלעם מאי בעי התם וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת מטות דף נא ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מטות דף רלב ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק יא דף שג ע"ג
קו. בלעם שיעץ ונהרגצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סה
קו. בקש דוד לעבוד עכו"ם שנא' וגו' א"ל מלך שכמותו יהרגנו בנו וכו' אמר מ"ט קנסיבת יפת תואר א"ל יפ"ת רחמנא שריא וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעו, תיג
קו. ברפידים רפו ידיהם מדברי תורהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קצט, רח, רטו, רכט
קו. ברפידים שריפו עצמם מדברי תורהשבילי פנחס (תשעז) עמ' רמח
קו. ברפידים שרפו ידיהם מדברי תורהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תכה
קו. ברפידים, בשביל שרפו ידיהם מן התורהעצי חיים - מועדים עמ' רנו*, רנח*
קו. בשטים שנתעסקו בדברי שטותמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רה, רכ, רכט
קו. בשטים, שנתעסקו בדברי שטותשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פב
קו. בתחלה נביא ולבסוף קוסםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רמז
קו. ג' היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרועץ הדעת טוב (תשסח) סי' רכ
קו. גמלא אזל למיבעי קרני אודני דהוו ליה גזיזו מיניהעלי שור ח"ב עמ' תקעד
קו. גמלא אזל למיבעי קרני אודניה דהוו ליה גזיזו מיניהברכת חיים ח"א עמ' 43
קו. גמלא אזלא למיבעי קרני אורני דהוו ליה גזיזן מיניהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצה
קו. הוציאה יראתה מחיקהדעת תפלה עמ' שמה
קו. הוציאה יראתה מתוך חיקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קא
קו. היו מפקירין בנותיהם שעי"ז ישחיתו כרםצדקת יוסף עמ' רס
קו. הלך ליטול שכר כ"ד אלףשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' פא
קו. הנושא יפת תואר יש לו בן סורר ומורהחמודי צבי בראשית עמ' שסו, שצז, תנו
קו. הסיבה שנהרג בלעם הוא על ידי שבשבילו נהרגו כ"ד אלפים מישראלתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'עו
קו. הקב"ה ליבא בעיישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' צה, צז
קו. הקב"ה שונא זימהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שעא
קו. השמיעי לי וכו' הוציאה צלם מחיקה וא"ל השתחווה להפאר יעקב ח"ג עמ' תרסא
קו. ואת בלעם הקוסם ומקשינן קוסם? נביא הוא! א"ר יוחנן בתחילה נביא ולבסוף קוסםהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קלג
קו. ואת מלכי מדין וכו' בלעם מאי בעי התם וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קלג ע"ג
קו. ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים שריפו עצמן מדברי תורהשבילי פנחס (תשעה) עמ' שנז
קו. ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, על שריפו עצמן מדברי תורהשם יחזקאל עמ' תצד
קו. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים שרפו ידיהם מן התורההישר והטוב (תשסג) עמ' קכד
קו. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים שרפו ידיהן מז התורה דברת שלמה (תשעא) עמ' קנה
קו. ויחנו ברפידים ויבא עמלק, שריפו ידים מדברי תורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שיד, שמד
קו. ויחנו ברפידים שרפו ידיהם מדברי תורהדובר צדק (זילבר) עמ' ריז, רלג
קו. וילחם עם ישראל ברפידים וגו' רי"א שרפו עצמם מד"תעצי חיים על התורה עמ' קכה, קלב
קו. וילחם עם ישראל ברפידים שריפו עצמן מדברי תורהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' קעב
קו. וילחם עם ישראל ברפידים, רפידים שריפו עצמן מדברי תורהשבילי פנחס (תשעו) עמ' קצד, קצה
קו. ויסעו מרפידים, ר׳ יהושע אומר שריפו עצמן מדברי תורהקדושת יצחק עמ' סה
קו. וישבו ישראל בשיטים ר, אלעזר אומר שיטים שמה ר' יהושע אומר שיתעסקו בדברי שטותלב אריה פרשת מטות אות ד
קו. ועדיין לא נאסר יין עמוני וכו' הוציאה יראתהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכח - ר"ש כהן
קו. ועדין לא נאסר יין של גוים וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף שב ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ג; מגילת אסתר (ליאון, תכ) מצות עשה דף צט ע"ב-ע"ג
קו. ותקראן לעם - רש"י - לשון מקרהשיחות לספר דברים עמ' נג
קו. חוצפא כלפי שמיא מהני כנלמד מבלעם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתעו
קו. חטא השיטים - שילוב זנות וע"זשיחות לספר דברים עמ' ריג
קו. יתרו שברח זכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נ
קו. כ"מ שנא' וישב אינו אלא לשון צערדברי יואל פ' וישב דף רטז ע"ב, רנה ע"א, רסה ע"א
קו. כאדם שמקלל עצמו ותולה קללתו באחריםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רטו
קו. כחו של עמלק הוא מרפיון ידים בתורהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תקיג
קו. כל החולק על מלכות בית דוד ראוי להכישו נחשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קו {נחש מלכות דסט"א היפך דוד מלכות דקדושה}
קו. כל מקום שנא' וישב לשון צערמגלה צפונות ח"א פרשת וישב
קו. כל מקום שנאמר בו וישב אינו אלא לשון צערדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 267-266, 280-279, פ"ג הערה 99
קו. כל מקום שנאמר 'וישב - לשון צערשיחות לספר ויקרא עמ' צז
קו. כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער, שנאמר וישב ישראל בשטים וגרתורת חיים עה"ת עמ' רה-רו {וישב נוטריקון וי שב, שהמבקש ישיבה של קבע בעוה"ז קופץ עליו רוגז}
קו. כל מקום שנאמר וישב אינו אלא צערפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנח
קו. כל שנאמר וישב אינו אלא לשון צערכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצב ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת וישב דף לה ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת תשא דף קסג ע"א ופרשת פנחס דף רז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נו ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף ד ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וישב דף נו/ז ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת וישב דף לח ע"ד
קו. כלום מבקשים ממך אלא פיעור וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בלק דף נ ע"א
קו. כלום מבקשים ממך אלא פיעוריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ט
קו. כשאתה מגיע לפרשתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שט
קו. לכה איעצך - אמר לו: אלקיהם של אלו שונא זימה הוא, והם מתאווין לכלי פשתן,
קו. לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון דברי אמונה השלם בראשית עמ' צט
קו. מאי לשון רפידים וכו' ר"י או' שריפו עצמן מדברי תורהתורת אברהם עמ' 74
קו. מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מד"תחמודי צבי שמות עמ' קפד, קצט
קו. מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מדברי תורהמצור דבש עמ' שד, שכז
קו. מאי לשון רפידים שריפו עצמן מדברי תורהברית אברם עמ' תרד
קו. מאי לשון רפידים שרפו ידיהם מד"תחן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קכט ע"ד ודף קל ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בשלח דף צה ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בשלח דף נט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת יתרו דף עה ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף צח ע"א ופרשת במדבר דף קמד ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת יתרו דף סח ע"ג
קו. מאי לשון רפידים, שריפו עצמן מדברי תורהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שנ
קו. מאי רפידים שרפו עצמן מד"תדברי יואל פ' בשלח דף תיט ע"ב
קו. מבני בניו של יתרו למדו תורה בלשכת הגזיתהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכד
קו. מהר שלגזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפח
קו. מהרש"א - בגלל ביטול תורה נתחייבו כליה בזמן המן, פורים אותיות רפו יםים שמחה עמ' תעז
קו. נ' היו באותה עצה וכו' איוב וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסב
קו. נכשלו בבעל פעור באשר שתו יין מן המדינים, ומחמת שכרות נכשלו בזנותכסף נבחר (מרגליות) עמ' רפב
קו. ע"י שרפו ידיהם מה"ת בא עמלקמטר השמים - עמודי העולם עמ' לד, לו, נו, קו
קו. על ידי שהביאו נשים מואביות לחם ומזון ויין והושיבו אתם בחניות והם היו צריכים לקנות, ועל ידי זה הסיתו אותם לזנות דברת שלמה (תשעא) עמ' תי
קו. עמון תורמים יין להחטאת ישראלשיחות לספר במדבר עמ' שיח
קו. עצת בלעם על זנותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שו
קו. עשו שווקים של זונותיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפח
קו. קיני לא היית עמנו באותה עצה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בלק דף רכב ע"ב
קו. רא"א ערומות פגעו בהם ור"י אומר שנעשו כולם בעלי קרייןפאר יעקב ח"ג עמ' תקצג
קו. ראה אש יוצא מאמתו וחשב שעתיד למלוךיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תעז
קו. ראויה היתה לדוד בת שבעקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' לב
קו. רחמנא ליבא בעי אם לבינה (פאפא) עמ' נז, רעג
קו. רחמנא ליבא בעי, רש"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' י
קו. ריפו עצמם מד"תפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 8
קו. רפו ידיהם מדברי תורהפרדס מרדכי עמ' שטז
קו. רפידים - ע"ש שרפו ידיהם מן התורה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שיט, רמז
קו. רפידים - שרפו ידיהם מהתורהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שכ
קו. רפידים - שרפו ידיהם מן התורהאור גדליהו שמות דף מו ע"א
קו. רפידים וכו' שריפו עצמן מד"תהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' עד
קו. רפידים על שם שרפו ידיהם מדברי תורהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכז
קו. רפידים רפו ידיהם מד"תמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בשלח עמ' קפב, פורים עמ' רפז, זכור עמ' שו
קו. רפידים שריפו עצמם מדברי תורהשם אליעזר דף כד ע"ב
קו. רפידים שרפו ידיהם מדברי תורהלהורות נתן במדבר עמ' שכג
קו. רפידים שרפו ידיהם מדברי תורהפתחי שערים ח"ב עמ' קצא
קו. רפידים, רפיון ידיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שלא
קו. רפידים, שריפו עצמן מדברי תורהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' ג
קו. רפידים, שרפו ידיהם מדברי תורהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רלד
קו. רפידים, שרפו ידיהם מתורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קמט, קנו, רנב, שלא
קו. רפידים, שרפו עצמן מדברי תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסז
קו. רש"י - גמלא, הסיבה שנהרג בלעם הוא על ידי שבשבילו נהרגו כ"ד אלפים מישראלתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'עו
קו. רש"י - מפני שרפו ידים מן התורה בא עליהן עמלקתורת אברהם עמ' 74
קו. רש"י סדר נזיקיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קסה
קו. שונא זימה הוא והם מתאוין לכלי פשתן בוא ואשיאך עצהיגל יעקב (תשנג) וישב אות קס
קו. שיטים שנעסקו בדברי שמותפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בלק דף רכב ע"ג
קו. שלשה הי' באותו עצה איוב בלעם יתרויגל יעקב (תשנג) שמות אות ו
קו. שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרו וכו'בגדי חמודות שמות פרק יח פסוק יא
קו. שלשה היו באותה עצה וכו' בלעם שיעץ נהרג איוב ששתק נידון ביסורים ויתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת הגזיתפאר יעקב ח"ג עמ' תקצא
קו. שלשה היו באותה עצה וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שמות דף קטו/ז ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת שמות דף כט ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת שמות דף לג ע"ד; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף פה ע"ד
קו. שלשה היו באותה עצה, איוב, בלעם, יתרו וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רעה
קו. שלשה היו באותה עצה, אלו הן: בלעם איוב ויתרו... ויתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת הגזיתשרתי ח"א עמ' קטו, חבר הקיני עמ' ו
קו. שלשה היו באותה עצהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' סג
קו. שלשה היו באותה עצהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שיז
קו. שלשה היו באותה עצהפרפרת הפרשה פרשת בלק פרק כד פסוק כא
קו. שרפו ידיהם מדברי תורהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רעח
קו. שרפו עצמן מדברי תורה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' כח
קו. שרפו עצמן מדברי תורהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ב
קו. תורתו של דואג מן השפה ולחוץשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' מח
קו: א"ל הקב"ה לדואגדרכי שלום (מרגונאטו) דף מד ע"ד
קו: א"ר אמי לא מת דואג עד ששכח תלמודו של הוא ימית באין מוסר וברוב אולתו ישגהיגל יעקב (תשנג) אמור אות ע
קו: א"ר רבותא למבעי בעייתורת אברהם עמ' רלז
קו: אוי לה לאומה שתמצא בשעה שהקב"ה עושה פריון לבניועל ישראל גאותו עמ' נה
קו: אחד ששכח תלמודו ואחד ששרף נשמתותורת חיים עה"ת עמ' רפט-רצ {כי לולא ששכח תלמודו לא היתה האש שולטת בנשמתו}
קו: אין תורתו של דואג (ואחיתופל) אלא משפה ולחוץמאור עינים (תשעט) עמ' שג
קו: אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קצג
קו: אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1955
קו: אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רלג
קו: אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץעזר מיהודה עמ' עח
קו: אין תורתו של דואג אלא משפה לחוץעלי שור ח"א עמ' רכח
קו: אין תורתו של דואג פירוש של אדם שהוא דואג את עצמו, רק מן השפהתורי זהב (תשעג) עמ' תפב
קו: אין תורתו של דואג(ואחיתופל) אלא משפה ולחוץמאור עינים (תשנח) עמ' קפג
קו: אלא הקב"א ליבא בעישמחת הרגל (תקמב) ח"ב דף מה ע"ב
קו: אלא הקב"ה ליבא בעי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רכט {הכל תלוי בלב, בי העוסק בתורה ובמצוות ואין לבו לשמים ה"ה כגוף בלא נשמה}
קו: אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע ימות דואג, א"ל חיל בלע ויקיאנו וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קצח, שכז
קו: אמר דוד לפני הקב"ה ימות דואג אמר לו חיל בלע ויקיאנו אמר לפניו מבטנו יורישנו אלתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רכו
קו: אמר הקב"ה לדואג כשאתה מגיע לפרשת מרצחים ופרשת מספרי לשון הרע מה אתה דורש בהם וכו' אמר רבי אמי אין תורתו של דואג אלא מהשפה ולחוץבן פורת יוסף (תשעא) עמ' כט, תרכב
קו: אמר הקב"ה לדואג לא גבור אתה בתורהקול שמואל (קונפורטי) דף סב ע"א
קו: אמר לו הקב"ה לדואג וכו'המספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 65
קו: אמר רבי אמי אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץשיחות ר' ראובן עמ' ז
קו: אצל תורתו של דואג שהיתה מן השפה ולחוץדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תמט
קו: ארבע מאה בעיין בעו דואג ואחיתופלמנחת יהודה (פתיה) עמ' 122
קו: באו ג' מלאכי חבלה להשכיח את תורתו של דואג בכדי שיוכל להיענשקריאה בקריה ח"א עמ' קי
קו: ביתי דואג לעלמא דאתישומע תפלה ח"ב עמ' עב
קו: בלעם - אין לו חלק לעולם הבאשיחות לספר במדבר עמ' ריג
קו: בלעם - מצוה לספר גנותושיחות לספר שמות עמ' סה, רלג, שיחות לספר במדבר עמ' ריג
קו: בלעם הרגו בחרבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכו
קו: במגדל הפורח באוירזבחי צדק (דיסקין) עמ' כז
קו: בענין שהיה בלעם בר תלתין ותלת שנין כאשר נהרג לקיים לא יחצו ימיהםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1972-1973
קו: בר תלתין ותלת שנין או בר תלתין וארבעתורת חיים עה"ת עמ' שב {מספקא ליה אם נחשב לבלעם מקצת שנה כשנה}
קו: גדלות תורתם של דואג ואחיתופלשיחות לספר שמות עמ' סה
קו: ד' מאות בעיות בעי דואג ואחיתופל ולא אפשט להו חד - הקב"ה ליבא בעיעלי שור ח"ב עמ' קז
קו: ד' מאות בעיי בעו דואג ואחיתופל וכו'עלי שור ח"א עמ' רכח
קו: ד׳ מאות בעיא דואג ואחיתופל וכו׳, ורש"יאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' כט
קו: דואג גבור בתורה היהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תפא
קו: דואג האדומי אין לו חלק לעוה"בשירת דוד (תשסז) עמ' ר
קו: דואג האדומי דיבר לשון הרע על דוד המלךאור אברהם - סידור התפילה עמ' צג
קו: דואג האדומי שהיה אביר הרועים ראש הסנהדרין וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקלו
קו: דואג ואחיתופל אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רנה
קו: דואג ואחיתופל אין להם חלק לעולם הבאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרמ
קו: דואג ואחיתופל בעייא בעו במגדל הפורח באווירקריאה בקריה ח"א עמ' קז
קו: דואג ואחיתופל היו בני תורהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רפא
קו: דואג ואחיתופל וכו' לא הוה סלקא להו שמעתתא אליבא דהלכתאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2137
קו: דואג ואחיתופל לא הוו מברי וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ריב
קו: דואג ואחיתופל לא הוי סברי שמעתתא אליבא דהלכתאשבט מישראל (קרמניץ) פרק נט פסוק יב
קו: דואג ואחיתופל לא חצו ימיהם, שנאמר אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהםשבט מישראל (קרמניץ) פרק נט פסוק יב
קו: דואג ואחיתופל לא חצו ימיהםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קמח
קו: דואג ואחיתופל לא חצו ימיהםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רכז
קו: דואג ואחיתופל לא מתו עד ששכחו תלמודםשבט מישראל (קרמניץ) פרק נט פסוק יב
קו: דואג ואחיתופל לא סברי שמעתתא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנז, רסה
קו: דואג ואחיתופל לא סלקא שמעתתא אליבא דהלכתאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפט
קו: דואג ואחיתופל לא ראו זה את זהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קמח
קו: דואג ואחיתופל נסתפקו ד' מאות ספיקות בכדור פורח באוירדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קיא, קכה
קו: דואג ואחיתופל שהיו מספרי לשון הרע עליהן נאמר ולרשע אמר אלהי' מה לך לספר חוקי ותורתן היתה רק משפה ולחוץתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתסט, א'מד, א'רמג, א'רנב
קו: דואג ואחיתופל תורתם מן השפהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תמב, תקיא
קו: דואג ואחיתופל תורתן מהשפה ולחוץצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' דש
קו: דואג עסק בתורה ותלת מאה בעיי בעישבט מישראל (קרמניץ) פרק נב פסוק ג
קו: דואג שדבר לשון הרע לבסוף שכח תלמודוכסף נבחר (מרגליות) עמ' רו
קו: דואג תורתו שלא לשמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמז
קו: דוד הלכה כמותו בכל מקוםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפט
קו: דוד קילל שונאיולקחת מוסר ח"א עמ' פד
קו: דלא הוה סלקא כו' סוד ה' ליראיוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רפ, ויקרא עמ' סא
קו: דלא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתא דכתיב סוד ה' ליראיוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רצו
קו: דלא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתא דכתיב סוד ה' ליראיוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רצא
קו: דלא סלקא להו שמעתתא - שלא זכו לקבוע הלכה כמותןעלי שור ח"ב עמ' קמב, רצג
קו: הלכה היא סוד ה' ליראיועלי שור ח"ב עמ' תקמז
קו: הקב"ה לבא בעיברכת חיים ח"א עמ' 218
קו: הקב"ה ליבא בעיאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רסא
קו: הקב"ה ליבא בעידעת תפלה עמ' תכח
קו: הקב"ה ליבא בעילילה כיום יאיר (באום) עמ' 139
קו: הקב״ה (רחמנא) ליבא בעימאור עינים (תשעט) עמ' תקסד
קו: הקב״ה לבא בעילקוטי משלי פרק יז פסוק ג, פרק כ פסוק י, פרק כג פסוק כו
קו: הקב״ה(רחמנא) ליבא בעימאור עינים (תשנח) עמ' שמא
קו: ו' דגחון הוא באמצעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשכב
קו: ואחד שפיזר עפרו בבכ"ג ובבמ"דתורת חיים עה"ת עמ' רצ {כי נשמתן של פושעי ישראל נעשית אפר תחת כפות רגלי הצדיקים}
קו: ואת בלעם הרגו בחרב וכו' ארבע מיתותצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעב ע"א
קו: וה' יראה ללבב - הקב"ה ליבא בעיקריאה בקריה ח"ב עמ' צב
קו: וי שיצא זהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסב {לשון יציאה שיצא לתרבות רעה}
קו: ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי א"ל לדואג רשע כשאת מגיע לפרש' מרצחים ולפרשת ל"ה מה אתה דורש בהברכת שמואל ח"ב דף יג ע"ג
קו: ורש"י, דואג שכח תורתו בעת מותומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תכ
קו: ותשא בריתי עלי פיךקריאה בקריה ח"א עמ' קיא
קו: חיל בלע ויקיאנו עד שתשתכח תורה ממנואילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קצז
קו: חיל בלע ויקיאנו, אמר לפניו, מבטנו יורישנו אלעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רכז
קו: טינא היה בלבםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' צו
קו: כל החולק על מלכות בית דוד וכו'האיר ממזרח על ההפטרות עמ' יא
קו: כל מקום וישב הוא של צערתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'יז
קו: כל שנותיו של דואג לא היו אלא ל"דשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קנו
קו: כשאתה מגיע לפרשת מספרי לשון הרעשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קיח
קו: כשאתה מגיע לפרשת מרצחים וכו'שיחות לספר שמות עמ' סז
קו: לא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתא, דכתיב סוד ה' ליראיודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1904
קו: לא לומר הלכה בשם דואגדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 625, פ"ג הערה 2150
קו: לא סלקי להו שמעתתא אליבא דהלכתאשירת דוד (תשסז) עמ' תקס, תקעא
קו: לדואג - מה לך לספר חקיעלי שור ח"ב עמ' קיב
קו: לדידי חזי לי פנקסיה דבלעם וכו'פרדס מנחם עמ' לט
קו: לדידי חזי לי פנקסיה דבלעםמנחת יהודה (פתיה) עמ' 131
קו: לדידי חזי ליה פנקסיה דבלעם והוה כתיב ביה בר ל"ג שניןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רכ
קו: מ"ד איה שוקל איה סופר וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו לג דף קלח ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו לג דף סה ע"א
קו: מאן דכתיב ביה איה סופר וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רכד, שג
קו: מדה טובה מרובה ממדת פורענותפרדס מרדכי עמ' שכא
קו: מה תתהלל ברעה הגבור חסד א-ל כל היוםקריאה בקריה ח"א עמ' קי
קו: מה תתהלל ברעה הגבור, לא גבור בתורה אתה, לא חסד אל נטוי עליך כל היוםשבט מישראל (קרמניץ) פרק נב פסוק ג
קו: מה תתהלל בתה הגבור חסד א-ל כל היום - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קי
קו: מתחילה יושב הקב"ה ודואג שמא יצא זה לתרבות רעה לאחר שיצא אמר ווי שיצא זהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רפד
קו: נותן כח לרשעים לקבל פורענותםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמה
קו: סוד ה' ליראיו - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קט
קו: סור ה' ליראיוקריאה בקריה ח"א עמ' קט
קו: עלי פיך - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קיא
קו: קיימו בו ז' מיתות ב"דרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רכא-רכב
קו: קימחא טחינא טחנתפני מלך מועדים עמ' טו
קו: רחמנא - ליבא בעישיחות לספר בראשית עמ' ל, שיחות לספר שמות עמ' תלט, שיחות לספר במדבר עמ' קלא
קו: רחמנא לבא בעיברית אברם עמ' תקכו
קו: רחמנא לבא בעימטר השמים - עמודי העולם עמ' קצח
קו: רחמנא לבא בעיקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קסה
קו: רחמנא לבא בעישמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כג
קו: רחמנא לבא בעיתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רמה
קו: רחמנא לבא בעיתיבת גמא (תשסז) עמ' שג
קו: רחמנא לבא בעיתפארת צבי בראשית עמ' קפב
קו: רחמנא ליבא בעיאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שכג
קו: רחמנא ליבא בעיביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק א, פרק לא פסוק ל
קו: רחמנא ליבא בעייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ריט, ח"ב עמ' תעד
קו: רחמנא ליבא בעימטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קסב
קו: רחמנא ליבא בעיפרדס מרדכי עמ' שצ
קו: רחמנא ליבא בעיקדושת יצחק עמ' צח
קו: רחמנא ליבא בעיקריאה בקריה ח"א עמ' סז, ח"ב עמ' קכא, ח"ג עמ' קכ, קל
קו: רחמנא ליבא בעישבח נעורים עמ' קסה
קו: רש"י - עלי פיך - ולא בלבבן פורת יוסף (תשעא) עמ' לא
קו: רש"י - רחמנא ליבא בעימרפא לנפש בראשית עמ' תסח
קו: רש"י ד"ה בר תלתא ותלתין ור' חנינא לית ליה דר' סימאיעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רכ
קו: רש"י ד"ה בר תלתיןפרדס מנחם עמ' לט
קו: רש"י ד"ה רבותא למבעא - רחמנא ליבא בעירנת יעקב עמ' סג
קו: רש"י רבותא - ללמוד תורה רחמנא לבא בעישיחות לספר שמות עמ' רע
קו: שהעיקר הוא כוונת הלב שבתוך התפלה מעומק הלבתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' רי
קו: שליף טסאני ואתי מיטראשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקע
קו: שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלט ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף עט ע"ב
קו: שלשה מלאכים נזדמנו לדואג אחד שכח תלמודויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיב
קו: שני מלאכי חבלה נזדמנו לדואג אחד ששכח תלמודו ואחד שהפיל אותו לגיהנםמגדנות אליעזר עמ' שטו
קו: שרפו ידיהם מן התורהשירת דוד (תשסז) עמ' קכח
קו: תוס' - מתי מדבר יש להן עולם הבאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' נב
קו: תורתו היא מן השפה ולחוץשעורי דעת ספר א עמ' רצז
קו: תורתו של דואג היתה משפה ולחוץעלי שור ח"ב עמ' תצב
קו: תורתו של דואג מהשפה ולחוץאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שכב
קו: תורתו של דואג מן השפה ולחוץשיחות לספר בראשית עמ' שסג
קו: תורתו של דואג משפה ולחוץשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקלט
קו: תורתם של דואג ואחיתופל היתה שלא לשמה - בן יהוידעקריאה בקריה ח"א עמ' קי
קורין לאה"ק ארנא לביהכ"ב בית עםהתורה והעולם ח"ג עמ' כג
קז א"ל מאי טעמא נסבת יפה תוארחומת אנך (תקסא) ח"ב דף קד ע"א
קז א"ל מאי מעמא נסבת בת יפת תוארחומת אנך שמואל ב פרק טו
קז אמר דוד רבש"ע גלוי וידוע לפניך שהייתי יכול לעמוד בנסיון וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רסג
קז אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רנח
קז ארבעה האנשים שהיו מצורעים הם גחזי ובניושארית מנחם ח"ב עמ' מב
קז בדורותיו לשבח או לגנאי וכו' משל לצלוחית וכו'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ב
קז ביקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו' מאי טעמא נסבת יפת תואר וכו'קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קסז
קז ביקש דוד לעבור ע"ז וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רעג
קז בלעם סומא בא' מעיניו הי' המדרש והמעשה במדבר פרשת בלק
קז בקש דוד לעבוד ע"זטירת כסף דף קלח ע"ב, רה ע"ד
קז בקש דוד לעבוד ע"זכלי יקר (תשמח) עמ' תכא
קז בת שבע היתה בת זוג של דוד מששת ימי בראשיתמנחת אליהו (תשנט) עמ' רסא, רפ
קז דאמר ר"ל דוד עבדי נבוכדנצר עבדיצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף סח ע"ג-ע"ד, סט ע"א
קז דהע"ה נצטרע ששה חדשיםחומת אנך דברי הימים א פרק ג
קז דוד נצטרע ששה חדשיםחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קסו ע"א
קז דרש ר' דוסתאי דמן בירי למה דוד דומה כו' דרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
קז ואנא קא מודענא לך דמנסיא לך בדבר ערוהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רסג
קז ואר"י א"ר בקש דוד לעבוד ע"ז וכו'מאמר הנפש השלם עמ' עד
קז ואר"י בקש דוד לעע"ז שנא' כו'בן פדהצור דף קכח ע"ד
קז ודוד בא עד הראש, בקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' קס
קז ויהי דוד בא עד הראש ביקש דוד לעבוד ע"ז וכו' א"ל מלך שכמותך יעבוד ע"ז וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קנג
קז ולא עוד בשעה שעוסקים ב"ד מב"דטירת כסף דף קעג ע"ב, רפ ע"ד
קז לך לבדך חטאתי אמר דוד דרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
קז למה דוד דומה לסוחר כותיבני אברהם דף יב סוף ע"ג
קז מאי בלעם בלא עם המדרש והמעשה במדבר פרשת בלק
קז מאי טעמא נסבת יפת תוארראש דוד (תשמו) עמ' תקסח ע"א
קז נסמכה פרשת בן פורר ומורה לפרשת יפת תואר וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' רלב
קז ע"א א' אברהם א' יצחק וא' יעקברנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קה
קז ע"א א"ל דוד ואמרו מלך שכמותך יעבוד ע"ז וכו'ברית שלום (תעח) דף מט ע"ד
קז ע"א א"ל דוד לפני הקב"ה גלוי וידוע לפניך דהוה יכילנא למיכפייה ליצרי רק דלא לימרו עבדא דזכי למריהצמח צדקה עה"ת עמ' מז
קז ע"א א"ל הקב"ה כלום נסיתיך, אמר בחנני ה' מיד נכשל בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' אחרי עמ' קכד
קז ע"א אבר קטן יש באדם וכו'בית אלהים שער ב עמ' ס
קז ע"א אבר קטן יש באדם משביעו רעב ומרעיבו שבעדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צא
קז ע"א אבר קטן יש באדם משביעו רעבדברי שאול דברים עמ' רכח
קז ע"א אומרים לי דוד הבא על א"א מיתתו במהרנת יצחק שמואל עמ' תלח
קז ע"א אותה ששה חדשים שנצטרע דודפרשת דרכים (תשסה) עמ' קסט, קצז
קז ע"א אין אומרים אלקי רק על אברהם יצחק ויעקב מהר"ם שיק ויקרא עמ' קמה
קז ע"א אין ראש אלא ע״זברכת אברהם (תשנד) עמ' קנז
קז ע"א אין ראש אלא עבודה זרהעולת שבת בשבתו עמ' ריג
קז ע"א אינהו מינסו לי אנת לא מינסת לי וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' קעב, קעד
קז ע"א אינהו מינסו לי ואת לא מינסית לישיחות עבודת לוי סי' לה אות ב
קז ע"א אינהו מינסו לי ואת לא מינסית, ומהר"לרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' רעד
קז ע"א אינהו מינסו לירנת יצחק משלי עמ' ר
קז ע"א אינהו מינסו לירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מא
קז ע"א אל יביא אדם עצמו ליד נסיון, שהרי דוד כו'אסופת מערכות במדבר עמ' קלד
קז ע"א אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןתורת אליהו עמ' תכה
קז ע"א אלא אמינא דלא לימרו עבדא זכי למריהנאוה תהלה עמ' תנה
קז ע"א אמ"ר יצחק מ"ד חב"ותוכחת חיים (תר) שמות דף ו ע"א
קז ע"א אמאי קא נסבית יפת תוארדברי שאול במדבר עמ' רכה
קז ע"א אמד דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם מחול לי על אותו עוןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מא
קז ע"א אמר [דוד] לפניו רבונו של עולם בחנני ונסנינאוה תהלה עמ' ריד
קז ע"א אמר דוד כו' שניקי לך כו'שעת הכושר דף צא ע"ג
קז ע"א אמר דוד למה לא תיחד שמך עלי כאבות אמר הקב"ה האבות בחנתים אבל אתה לא בחנתיך אמר בחנני ה' ונסנימלכי יהודה (תשע) עמ' יח
קז ע"א אמר דוד לפני הקב"ה גליא וידיעא קמך דאי בעיא למיכפייה ליצרי הוה כייפנא אלא אמינא דלא לימרו עבדא זכי למריה - העבד נצחו לאדוניובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רנו
קז ע"א אמר דוד לפני הקב"ה וכו' דאי בעיא למכפייה ליצרי הוה כייפינאנאוה תהלה עמ' יז
קז ע"א אמר דוד לפני הקב"ה מפני מה אומרים אלקי אברהם וכו' ואין אומרים אלקי דוד, אמר איהו ממטו לי ואת לא מינסת לי וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' עט, ח"ג עמ' רנו
קז ע"א אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם גלוי וידוע לפני שאם היו קורעין את בשריפרשת דרכים (תשסה) עמ' קפז
קז ע"א אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מחול לי על אותו עוון וכו'נאוה תהלה עמ' עג, תכב
קז ע"א אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מחול לי על אותו עון שלא יאמרו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רעו
קז ע"א אמר דוד לפני הקב"ה שגיאות מי יביןסוכת דוד (שירירו) דף נא ע"א
קז ע"א אמר דוד לפניו רבש"ע מפני מה אומרים אלקי אברהם וכו' ואין אומרים אלקי דוד וכו' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' מב
קז ע"א אמר דוד רבש"ע בחנני ונסניאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שס
קז ע"א אמר לדוד אמאי קא נסבת יפת תוארדברי שאול דברים עמ' קס, קסא
קז ע"א אמר ליה לא דרשת סמוכיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעד ד"ה והנה
קז ע"א אמר ליה מלך שכמותך יעבוד עבודה זרהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' עב
קז ע"א אמר לפניו רבש"ע מ"מ אומרים אלהי אברהם וכו'סוכת דוד (שירירו) דף עו ע"ד
קז ע"א אמר מ"ט קנסיבת יפה תואר א"ל יפת תואר רחמנא שרי' וכו'ברית שלום (תעח) דף קיז ע"א
קז ע"א אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל יביא אדם עצמו לירי נסיון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לירי נטיון ונכשלכתב סופר אגדות כאן
קז ע"א אפי' בשעת חליו של דוד קיים שמנה עשרה עונותמנות הלוי (תשסב) עמ' שסה
קז ע"א אפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות שלולחם רב על סדור התפילה אות תקז
קז ע"א אר"י א"ר בקש דוד לעע"ז שנאמר ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחוה וכו' ואין ראש אלא ע"ז שנא' הוא צלמא רישיה וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קפז
קז ע"א אר"י ביקש דוד לעבוד ע"ז שנאמר ויהי דוד כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף מט ע"ד
קז ע"א אר"י שהפך משכנו כו' ורש"ישם שלמה דף יא ע"ב
קז ע"א בחנני ה' ונסניפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קלט
קז ע"א בחנני ה' ונסניפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קמג
קז ע"א בחנני ונסנירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנו
קז ע"א ביקש דוד המלךתורת אליהו עמ' רמד
קז ע"א ביקש דוד לעבוד ע"ז ואין ראש אלא ע"ז וכו' א"ל לדוד יאמרו מלך שכמותו יעבוד ע"ז וכו' מוטב יעבוד ע"ז ואל יתחלל שם שמים בפרהסיה וכו' [ומברר שח"ה חמור מג' עבירות]באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רנה
קז ע"א ביקש דוד לעבוד ע"ז וכו' א"ל לדוד יאמרו מלך שכמותך יעבוד ע"ז וכו' א"ל מלך שכמותי יהרגוני בנו וכו' א"ל מ"ט נסבת יפת תוארחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצט
קז ע"א ביקש דוד לעבוד ע"ז וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קפו
קז ע"א ביקש דוד לעבוד ע"זדרשות שמואל עמ' קיב
קז ע"א ביקש דוד לעבוד ע"זרנת יצחק שמואל עמ' תכז, תכט
קז ע"א ביקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו' מוטב יעבוד עבודה זרה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיאשם דרך במדבר עמ' קלה
קז ע"א ביקש דוד לעבוד עבודה זרה שנאמר ויהי דוד בא עד הראש וכו' ואין ראש אלא עבודה זרה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' לה, קטו
קז ע"א ביקש דוד שיזכירו שמו בתפילה אלקי דודמהר"ם שיק שמות עמ' קטו
קז ע"א בענין דהע"הפרי חיים (קנולר) פרשת ואתחנן
קז ע"א בקש דוד לעבוד ע"ז וכו' מלך שכמותי יהרגני בני וכו' מ"ט נסבת יפת תואר וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' סה
קז ע"א בקש דוד לעבוד ע"ז וכו'חולת אהבה עמ' שלה
קז ע"א בקש דוד לעבוד ע"ז כו' אמר לו מלך שכמותך יעבוד ע"ז וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפז
קז ע"א בקש דוד לעבוד ע"זהשיר והשבח ח"א עמ' שכא
קז ע"א בקש דוד לעבוד ע"זזכר דוד על התורה עמ' קעג
קז ע"א בקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מז ד"ה סנהדרין
קז ע"א בקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו'צלח רכב עמ' שלז
קז ע"א בקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' נה
קז ע"א בקש דוד לעבוד עבודה זרה שנאמר וכו'נאוה תהלה עמ' לו, תעד
קז ע"א בשעה שהיו עוסקין בנגעים ואהלות וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' שסד
קז ע"א גלוי וידוע לפניך שאם היו קורעין בשרי לא יהיה דמי שותתנאוה תהלה עמ' קכד
קז ע"א דאי בעאי למכפיא ליצרידבר יום ביומו - יג אב
קז ע"א דאי בעיא למכפייה ליצרי כו'שעת הכושר דף צא ע"ג
קז ע"א דהע"ה ביקש נסיוןדברי משה (שהם, תשמח) עמ' מח
קז ע"א דוד המלך ביקש בחנני ה' ונסני ולא עצר כח לעמוד בנסיוןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קסט
קז ע"א דוד הצטרע על אותו עוןבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ג עמ' 53-54
קז ע"א דלא לימור עבדא זכי למריהרנת יצחק תהלים עמ' קב
קז ע"א דלא לימרו עבדא זכי למריהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תרעו, תתתמז
קז ע"א דרש רבא מ"ד לך לבדך חטאתי וכו' דלא לימרו ננבדא זכא למריהעשרה מאמרות (תשס) עמ' כט
קז ע"א דרש רבי דוסתאי דמן בירי למה דוד דומה לסוחר כותי אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם שגיאות מי יבין [אמר ליה] שביקי לף ומנסתרות נקני שביקי לך גם מזדים חשוך עבדך שביקי לך אל ימשלו בי אז איתם דלא לישתעו בי רבנן שביקי לך ונקיתי מפשע רב שלא יכתב סרחונידרכי התשובה עמ' קמו
קז ע"א האבות נתנסו בנסיונותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' לז, קכט
קז ע"א היה לך לדרוש סמוכיןעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שסז
קז ע"א המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעוה״בברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר נו
קז ע"א הנושא יפ"ת סופו להיות לו בן סורר ומורה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תצא עמ' רלו
קז ע"א הנושא יפת תואר יש לו בן סורר ומורהברכת אברהם (תשנד) עמ' קנז
קז ע"א השי"ת אמר לדוד המלך ע"ה רק לאבותינו שעמדו בנסיון נקרא ה' אלקי אברהםמהר"ם שיק שמות עמ' קב
קז ע"א ו' חדשים נצטרע דוד ונסתלקה הימנו שכינה ופירשו ממנו סנהדריןבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רנח
קז ע"א ואר"י א"ר בקש דוד לעבוד ע"ז כו' ואל יתחלל שם שמים כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' לא, עב
קז ע"א ואת לא מינסית לירנת יצחק דברי הימים עמ' נד
קז ע"א ולא אומרים אלקי דודמהר"ם שיק בראשית עמ' סב
קז ע"א ומה יו"ד שנטלתי משרי עומד וצווח כמה שנים וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' כז
קז ע"א ורש"י - זמותי בל יעבור פיפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' כג
קז ע"א זו עצה שיעץ בלעם הרשע על ישראלמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ד
קז ע"א זכו אבותינו לקרוא שם ה' עליהם אלקי אברהם וגו' משום שעמדו בנסיוןמהר"ם שיק שמות עמ' יט
קז ע"א ייחד שמו על האבות שמסרו עצמם על קדה"ש מהר"ם שיק במדבר עמ' קמד
קז ע"א כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט לאשתואזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש כא עמ' 351
קז ע"א כל הכי נטרד, ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' שטו
קז ע"א כל הנושא יפת תואר יהיה לו בן סורר ומורהשיחות מוסר (תשסב) עמ' שלב, תד
קז ע"א כל הנושא יפת תואר יש לו בן סורר ומורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שפו ד"ה ומשום, עמ' תג ד"ה וי"ל
קז ע"א כל הנושא יפת תואר יש לו בן סורר ומורהמגילת סמנים עמ' עב
קז ע"א כל הנושא יפת תואר יש לו בן סורר ומורהנאוה תהלה עמ' עח
קז ע"א למה דוד דומהלב חיים חלק א (סימן ל"ח) דף מ"ט ע"ב (ד"ה זאת)
קז ע"א לעולם אל יביא אדם את עצמו לידי נסיוןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכג
קז ע"א לעולם אל יביא אדם לידי נסיוןכסא שלמה (חכים) דף פז ע"ב
קז ע"א לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
קז ע"א לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' מז, צ-צב
קז ע"א לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' קסז
קז ע"א לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פ ע"ג
קז ע"א לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןס' חסידים סי' קסז, שמט
קז ע"א לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןרנת יצחק תפלה עמ' כה
קז ע"א מוטב יעבוד ע״ז ואל יתחלל שם שמיםיחל ישראל אבות ח"ד עמ' ע
קז ע"א מוטב יעבוד עבודה זרה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שכא
קז ע"א מחל לי על אותו עוןפרשת דרכים (תשסה) עמ' קצה
קז ע"א מלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבאשם דרך בראשית ח"ב עמ' שב
קז ע"א מלן שכמותי יהרגנו בנו, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' תו
קז ע"א מפני מה אומרים אלקי אברהם כו' ואין אומרים אלקי דוד כו'רנת יצחק תפלה עמ' כט, קעא
קז ע"א מפני מה אין אומרים אלהי דודכסא שלמה (חכים) דף פז ע"ב
קז ע"א מפני מה אין אומרים אלקי דודרנת יצחק משלי עמ' רכט, רמ
קז ע"א נסתלקה ממנו שכינה שנאמר השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכנישם דרך בראשית ח"ב עמ' רצו
קז ע"א נתעלמה ממנו הלכה אבר קטן יש באדםשעורי דעת ספר ב עמ' טז
קז ע"א נתעלמה ממנו הלכה משביעו רעב וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שס, תיט
קז ע"א ע"י שנשא דוד יפ"ת יצא אבשלוםס' חסידים סי' שעח
קז ע"א פוסקין ממשנתן וא"ל דוד הבא על אשת איש מיתתו במהנאוה תהלה עמ' רלז, תכב
קז ע"א פירשו ממנו ופירשה ממנו שכינהתפלה למשה (בנימין) עמ' קמא
קז ע"א צדקתה של בת שבעדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' כו
קז ע"א קיים שמונה עשר עונותרנת יצחק שמואל עמ' תנה
קז ע"א ראויה הייתה ב"ש לדוד מו' ימי בראשית וכו'אפיקי ים עמ' תרב
קז ע"א ראויה היתה ב"ש לדוד מו' ימי בראשית אלא שאכלה פגהברכת שמואל ח"א דף ה ע"ד
קז ע"א ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדור מששת ימי בראשית וכו'נאוה תהלה עמ' עד, קלח
קז ע"א ראויה היתה בת שבע לדוד אלא שאכלה פגהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קד
קז ע"א ראויה היתה בת שבע לדוד אלא שאכלה פגהמאמץ כח (תשעה) עמ' עד
קז ע"א ראויה היתה בת שבע לדוד אלא שאכלה פגהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שמא
קז ע"א ראויה היתה בת שבע לדוד וכו' במכאוב וכו' פגהעשרה מאמרות (תשס) עמ' רה
קז ע"א ראויה היתה בת שבע לדוד וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קלד
קז ע"א ראויה היתה בת שבע לדוד וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קלח
קז ע"א ראויה היתה בת שבע לדודנפש חיים דף מ"ט ע"א (דף ע"ה ע"א, מערכת ד אות ו' ד"ה והנה)
קז ע"א ראויה היתה בת שבע לדודשם ישראל עמ' שלח
קז ע"א רבש"ע בחנני ונסנירנת יצחק תהלים עמ' נא
קז ע"א רבש"ע מחול לי על אותו עווןיחי המלך עמ' כז
קז ע"א רש"י פקדת לילה - על מעשה לילה, אם אוכל לעמוד בנסיון כו'אסופת מערכות במדבר עמ' קלד
קז ע"א שהפך לילה ליוםיערי עם דבשי ח"ד עמ' יג
קז ע"א שהפך משכבו של לילה למשכבו של יוםמנות הלוי (תשסב) עמ' שסה
קז ע"א שהפך משכבו של לילה למשכבו של יוםרנת יצחק שמואל עמ' שעד
קז ע"א שם חלק ביקש דוד לעבוד עכו"ם כתנות אור (תשעג) פ' תצא אות א
קז ע"א ששה חדשים נצטרע דוד וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' לז
קז ע"א ששה חדשים נצטרע דודרנת יצחק שמואל עמ' תכו, מלכים עמ' שצמ, תהלים עמ' רכח
קז ע"א ששה חדשים שדוד נצטרעיחי המלך עמ' כז
קז ע"א ששה חו' נצטרע דוד כו'שעת הכושר דף מ ע"ב
קז ע"א תיבת 'מתהלך' מורה על תענוג עוה"ז כמו שכתוב ויתהלך על גג בית המלך כנודעדרשות באר יצחק עמ' ח
קז ע"אישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 314
קז ע"ב אבן שואבתשלטי הגבורים (תשע) עמ' רכו
קז ע"ב אותו האיש ריחקו יהושע וכו' יצא חירף וגידףשיחות מוסר (תשסב) עמ' רלו, שסז
קז ע"ב אלישע נענש על שדחה לגחזי בשתי ידיםחכמת התורה קורח עמ' פה
קז ע"ב אמר דוד לפני הקב"ה מחול לי על אותו עון כו' אבל אני מודיע בחיי שלמה בנך כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קסז
קז ע"ב אמר דוד לפני הקב"ה מחול לי על אותו עוןרנת יצחק תפלה עמ' רלו
קז ע"ב אמר לפניו רבש"ע מחול לי על אותו עוןאיתן האזרחי עמ' של
קז ע"ב אני מודיע בחיי שלמה בנךציץ השדה - שדי יער עמ' רנט
קז ע"ב אנשי סדום אין להם חלק לעוה"ב "רעים" בעוה"ז "וחטאים" לעוה"במגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תכא
קז ע"ב אנשי סדום אין להם חלק לעוה"במאורי אור (אתרוג) פ"לו ה"א
קז ע"ב אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבאבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות סג, וירא אות לג
קז ע"ב ביקש דוד לעבוד ע"ז, א"ל מלך שכמותך יעבוד ע"ז, א"ל מלך שכמותי יהרגנו בנותורת מהרי"ם בראשית עמ' רז
קז ע"ב בשעה שבנה שלמה את בית המקדש בקש להכניס אדון לבית קדש הקרשים וכו' כיון שאמד זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענהמאורות הראי"ה שבועות עמ' רסו {כאשד אדם חוטא נפגמים מה שכלו וכן מדותיו, וכאשר בזכותו של דוד חזר הארון [שם שכל התודה] אל המקדש, ידעו שתשובתו הושלמה}
קז ע"ב גחזי דכתיב ויאמר נעמן הואל וקח ככרים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תכג ד"ה ואני
קז ע"ב גיחזי לקח ממון שאינו שלואמרות ה' השלם ח"ה עמ' פט
קז ע"ב דבקו שערים זה בזהציץ השדה - שדי יער עמ' רפג
קז ע"ב דוד הפלגה (עומדין בדין)שמועות ראי"ה (תשעה) עמ' 46
קז ע"ב דור המבול אין להם חלק לעוה"ב ואין עומדין בדיןאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצ
קז ע"ב דור המבול אין להם חלק לעולם הבא וכו' דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' ז
קז ע"ב דור המבול אין לו חלק לעוה"ברנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' יט
קז ע"ב דחי׳ בשתי ידיםמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שנז
קז ע"ב החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' כז, סז
קז ע"ב המחטיא את הרביםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כה פסוק כ
קז ע"ב ואיכא דאמרי שם חקק בפיהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' פד
קז ע"ב וארבע אנשים היו מצורעים וגו' גחזי ושלשה בניומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תעג
קז ע"ב וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער אר"י גיחזי ושלשת בניואמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלג, ח"ה עמ' רטו
קז ע"ב וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער, אמר רבי יוחנן גחזי ושלשה בניודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ריז ד"ה בהפטרה
קז ע"ב וארבעה אנשים הם גחזי ושלשת בניותורת הרא"ם עמ' עח
קז ע"ב וארבעה אנשים מצורעים, אר"י זה גחזי ושלשה בניוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קעט
קז ע"ב וילך אלישע דמשק וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שסז, ת
קז ע"ב ולא כיהושע בן פרחיא שדחפו ליש"ו הנוצרי בשתי ידיודורש טוב עמ' 120
קז ע"ב זכרה לחסדי דויד עבדך מיד נענהדורש טוב עמ' 283
קז ע"ב חזייה אלישע לצרעת דהוה פרחה עילוי רישיהרנת יצחק מלכים עמ' רעד
קז ע"ב חסרונות הש"ס - לא כר' יהושע בן פרחי' שדחפו לאותו האיש בשתי ידים וכו' א"ל כך מקובלני ממך כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהתורת מנחם חנ"ג עמ' 332
קז ע"ב יהושע בן פרחיה ואותו האישמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 93
קז ע"ב יצר תינוק ראשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתתהלה לדוד (והרמן) פרק קמה פסוק יא הערה ט
קז ע"ב כי אתא חזייה אלישע לצרעת דהוה פרחא עילויה רישיהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ק, ח"ה עמ' ריד
קז ע"ב כשבא גיחזי לפני אלישע וכו' שמונה שרצים וכו' רשע הגיע העת ליטול שכר וכו' וצרעת נעמן וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קל
קז ע"ב לא ידון רוחי באדם לעולם לא דין ולא רוחזרע שמשון נח אות יד
קז ע"ב לא כיהושע בן פרחיה שדחה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ריב
קז ע"ב להחזיר גיחזי בתשובהרנת יצחק מלכים עמ' רצא
קז ע"ב לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידים וכו' דכתיב ויאמר נעמן הואל וקח ככרים (ויפצר) [ויפרץ] בו ויצר ככרים כסף וגו' וכו' אתא אייתי ליה כל הני דנקיט לא צבי לקבולי מיניה גחזי איפטר מקמיה אלישע אזל שקל מאי דשקל ואפקיד כי אתא חזייה אלישע לצרעת דהוה פרחא עילויה רישיה אמר ליה רשע וכו' וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך עד עולם ויצא מלפניו מצורע כשלגדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' יז
קז ע"ב לעולם תהא שמאל דוחה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קפו
קז ע"ב לעולם תהא שמאל רוחה וימין מקרבתתהלה לדוד (והרמן) פרק קי פסוק ד הערה ב, פרק קמה פסוק יא הערה ט
קז ע"ב ע"כ לא יקומו רשעיםיקרא דשכבי (דוד) דרוש כה דף סא ע"א
קז ע"ב עד אברהם לא הוי זקנה ולא היו מכירין בין אברהם ליצחק פו' אתא אברהם בעי רחמי והוי זקנהמאור עינים (תשעה) עמ' קז, קיג, קכח
קז ע"ב עד יעקב לא הוי חולשהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קעג
קז ע"ב עשה עמי אות לטובהרנת יצחק תהלים עמ' עח
קז ע"ב ראוי' היתה בת שבע לדוד משי"ב אלא שאכלה פגהתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' רסה
קז ע"ב רש"י ד"ה בחברון מלךיחי המלך עמ' כז
קז ע"ב רש"י ד"ה בחברון, לפי שלא היתה מלכותו שלימהרנת יצחק מלכים עמ' שמו
קז ע"ב ש"מ נצטרע ורש"י ומהרש"ארנת יצחק דברי הימים עמ' רלו
קז ע"ב שמאל דוחה וימין מקרבתברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר לא
קז ע"ב שמאל דוחה וימין מקרבתמנות הלוי (תשסב) עמ' רנה
קז ע"ב שמאל דוחהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף מה ע"ג
קז ע"ב ששה חדשים נצטרע דוד ופירשו ממנו סנהדרין ברכת השיר (צינץ) עמ' רמט
קז ע"ב תהא שמאל דוחה וימין מקרבתזכר דוד על התורה עמ' קמח
קז ע"כ עד אברהם לא היה זקנה כל דחזי לאברהם אמר האי יצחק וכו' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' פד
קז ע׳׳א אמ׳׳ר יצחק מ"ד חב"ותוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' יט
קז ראויה ב"ש לדוד ובאר שבעראש דוד (תשמו) עמ' שכד ע"א
קז ראויה היתד בת שבע לדודחומת אנך תהלים פרק לח
קז ראויה היתה ב"ש בת אליעם וכו'אהבת דוד (תקנט) דף לט ע"ד
קז שהיה מסך מבדיל בינה אלא השטן השליכומנחת אליהו (תשנט) עמ' רסא
קז תוס' - בשעה שעוסקים בנגעיםטירת כסף דף קנד ע"א
קז, שאמר חושי הארכי לד"ה יאמרו מלך שכמותו יעבוד ע"זחיי נפש ח"ו עמ' עז, קפ
קז. א"ל לדוד יאמרו מלך שכמותך יעבוד ע"זדברי יואל פ' תולדות דף תרנט ע"ב
קז. א"ר יהודה א"ר בקש דוד לעבוד ע"ז שנא' ויהי דוד בא עד הראש וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלג
קז. אבא לא מזכה בראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנט*
קז. אבר קטן יש באדם משביעו רעב ומרעיבו שבעבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קמד
קז. אבר קטן יש באדם משביעו רעבברית אברם עמ' רעה, שפג
קז. אבר קטן יש באדם משביעו רעבישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכג
קז. אבר קטן יש באדם משביעו רעבערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קעא
קז. אחיתופל אמר לדוד הבא על א"א מיתתו במהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שמט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' טז
קז. אחר אותו מעשה נצטרע דודכסף נבחר (מרגליות) עמ' רח
קז. אי אפשר לומר על אדם 'אלקי פלוני' אא"כ הוא התנסהדעת תבונות - עת לעשות מע' ב אות רה
קז. אכל פגי שביעיתדגל מחנה יהודה עמ' רלז
קז. אל יביא אדם את עצמו לידי נסיוןכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' קצד
קז. אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רל
קז. אמר דוד גליא וידוע קמך דאי הוה בעי למכפיי ליצרי הוי כייפנא אלא כי היכא דלא לימו עבדא דנצחשבט מישראל (קרמניץ) פרק לח פסוק י, פרק לט פסוק ט, פרק נא פסוק ו, פרק פו פסוק יז
קז. אמר דוד הייתי יכול לכבוש את יצרי אלא שלא יאמרו עבד נצח לרבותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שכד
קז. אמר דוד וכו' אי בעיא למכפי' ליצריויואל משה מאמר ב סי' טז עמ' ריב
קז. אמר דוד לפני הקב"ה גליא וידיעא קמאי דאי בעאי למכפיה ליצרי הוה כייפנהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקלד
קז. אמר דוד לפני הקב"ה גליא וידיעא קמך דאי בעיא למכפייה ליצרי הוה כייפינא אלא אמינא דלא לימרו עבדא זכי למריהשבילי פנחס (תשעג) עמ' שמד, שמה
קז. אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה אומרים אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב, ואין אומדים אלהי דוד, אמר לו הקב"ה הם מינסו לי ואת לא מינסת לי וכו'שם יחזקאל עמ' רמה
קז. אמר דוד לפני הקב"ה רבש״ע גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעין את בשרי וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רכג
קז. אמר דוד לפניו רבש"ע בחנני ונסני שנאמר בחנני ה' ונסני, אמר אנא קא מודענא לך דמנסינא לך בדבר ערוהברית אברם עמ' תרי
קז. אמר דוד רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שהייתי יכול לעמד בנסיון אלא לא עמדתי כדי דלא לימרו עבדא זכי למאריהמנחת אליהו (תשסא) עמ' רנ
קז. אמר דוד רבש"ע מחול לי על אותו עון א"ל כבר עתיד כו'הון רב דף צו ע"ג
קז. אמר לפניו, רבש"ע מפני מה אומרים אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב ואין אומרים אלקי דודתורת חיים עה"ת עמ' קמא-קמב {כי גם הוא רגל לכסא כבודו ית'}
קז. אמר לפניו, רבש"ע מפני מה אין אומרים אלקי דודדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 721
קז. אמר רב יהודה אמר רב ביקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו' מלך שכמותי יהרגנו בנו מוטב יעבוד עבודה זרה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיאשבילי פנחס עמ' רלה
קז. אמר רב לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון וכו' רבש"ע בחנני ונסני שנ' "בחנני ה' ונסני"נועם המוסר עמ' נו, קצג
קז. אמר רבי יוחנן אבר קטן יש באדם, משביעו רעב ומרעיבו שבעצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרלד
קז. אמרו לדוד הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקלד, ח"ב עמ' קמח
קז. אפילו בשעת חילו של דוד קיים י"ח עונותמנות הלוי (שמה) דף קצג ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"א
קז. אר"י א"ר אל יביא עצמו לידי נסיוןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' צא
קז. אר"י א"ר ביקש דוד לעבוד ע"ז, שנאמר וכו'כתנות אור עמ' תקצט
קז. אתא שטן נדמה לי' לדוד כצפורמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תמה
קז. בחנני ה' ונסני, א"ל הקב"ה לא תוכל לעמוד בנסיון, השיב דוד אעפ"כ בחנניתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רצב
קז. ביקש דוד לעבוד ע"ז וכו'דברי יואל פ' קדושים דף קיט ע"א
קז. ביקש דוד לעבוד ע"ז וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשלו, ח"ב עמ' נ
קז. ביקש דוד לעבוד ע"זגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שיד
קז. ביקש דוד לעבוד ע"זמגלה צפונות ח"ג פ' עקב
קז. ביקש דוד לעבוד ע"זתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קעד
קז. ביקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו' והנה לקראתו חושי הארכי וכו' יפת תואר רחמנא שריה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קנב
קז. ביקש דוד לעבוד עבודה זרה וכו', א"ל חושי הארכי יאמרו מלך שכמותך יעבוד עבודה זרה, א"ל מלך שכמותי יהרגנו בנו וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנ
קז. ביקש דוד לעבוד עבודה זרה שנאמר ויהי דוד בא עד הראש, וברש"יכסף נבחר (מרגליות) עמ' דש, שה
קז. ביקש דוד לעבוד עבודה זרהאמת ליעקב (ניניו) מערכת ר אות לז
קז. ביקש דוד לעבוד עבודה זרהנחלת יעקב (תשעג) עמ' רסח
קז. ביקש דוד לעבוד עבודה זרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רלט
קז. ביקש דוד לעבוד עבודה זרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שע, שעה, שפ, שפב, תח, תיא
קז. ביקש דוד לעבור עבודה זרה וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תקכב
קז. ביקש לעבוד ע"ז כדי שלא יתרעמו על הקב"המפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' קנ
קז. ביקש שלא יכתב סרחונישבט מישראל (קרמניץ) פרק יט פסוק יד
קז. בל הנושא יפת תארמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסו
קז. בקש דוד לעבוד ע"ז וכו' אמר לו חושי הארכי וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תג
קז. בקש דוד לעבוד ע"ז וכו' ויהי דוד בא עד ראש וכו' ואין ראש אלא עבורה זרהפאר יעקב ח"א עמ' קצו, ח"ג עמ' תרנט, ח"ד עמ' רה
קז. בקש דוד לעבוד ע"ז וכו', מוטב יעבוד ע"ז ואל יתחלל ש"ש בפרהסיא, ורש"ידברי יואל פ' שלח דף שצט ע"א, פ' כי תצא דף קלו ע"א
קז. בקש דוד לעבוד ע"ז וכו'הדרש והעיון דברים מאמר עג
קז. בקש דוד לעבוד ע"ז וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב טו דף שו/שי ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצא דף רסז ע"א; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש טו/טז דף קפט ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תצא דף תכו/ז ע"ג; של"ה (תט) ווי העמודים פר' טו דף כג ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת פנחס דף קכח ע"א
קז. בקש דוד לעבוד ע"זשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קמד
קז. בקש דוד לעבוד ע"זשעורי דעת ספר א עמ' רנה
קז. בקש דוד לעבוד ע"זתורת חכם (הכהן, תיד) דף תכז ע"ג
קז. בקש דוד לעבוד עבודה זרהיוסף לקח עמ' קכא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רל, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צד
קז. בקש דוד לעבוד עבודה זרהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רלד
קז. בקש דוד לעע"ז חוזה דוד מזמור פו
קז. בקש דוד לעע"ז שנא' ויהי דוד כו'הון רב דף צב ע"ד
קז. בקש רוד לעבור ע"זחיי נפש ח"ו עמ' צא
קז. בקשת דוד להיות כאחד מהאבות דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' רנא
קז. בשעה שהיו עוסקים בד' מיתות ב"ד היו אומרים דוד הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'צפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קלג
קז. בת שבע בת זוגו דדוד המלךצור יעקב (יעבץ) בהר
קז. בת שבע היתה ראויה לדוד מששת ימי בראשיתגנת אגוז (תשעב) אות נח, רעג, שסד, שפא, תעט
קז. גיחזי חוטא ומחטיא את הרביםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' פח
קז. גיחזי רבנן דחה מקמיהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קצד, רב
קז. גלוי וידוע לפניך שאם היו קורעים את בשרי וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש כח דף קיט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת נצבים דף רט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער יב דף קעז ע"ב
קז. גליא וידעא קמך דאי בעיא למכפייה ליצרי וכו'גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף לג ע"א
קז. גם יצחק ויעקב התנסו בנסיונות ולכן אומרים 'אלוקי יצחק ואלוקי יעקבדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 308
קז. דאי בעיא למכפייה ליצרי הוה כייפינא אלא אמינא דלא לימת עבדא זכי למריהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תל
קז. דבקו שערים זה בזהשמן ראש - ימים נוראים עמ' שלב
קז. דוד אמר בחנני ונסני ולבסוף נכשלמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שצח, תלו
קז. דוד אמר בחנני ונסנימשכנות יעקב (נעים) דף קטו ע"ב
קז. דוד ביקש יאמרו אלהי דוד והשיב הקב"ה אינהו מינסו לי וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק סא פסוק א, פרק קיט פסוק לח
קז. דוד ביקש לעבוד ע"זמגדל עוז (תשעח) עמ' שפח
קז. דוד ביקש נסיון ולבסוף התחרטשיחות לספר בראשית עמ' שצד
קז. דוד בקש מהקב"ה שינסהודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 360
קז. דוד דומה לסוחר כותישבט מישראל (קרמניץ) פרק נא פסוק יא
קז. דוד המלך ביקש נסיונותשירת דוד (תשסז) עמ' טו, כב
קז. דוד המלך ביקש שיאמרו אלקי דודדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1381
קז. דוד המלך נשא יפת תואר ויצא ממנו אבשלוםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רג
קז. דוד זכה שלבו היה כלבו של הקב"ה כביכולדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תעד
קז. דוד יכול היה לעמוד בנסיוןשיחות לספר בראשית עמ' שצד
קז. דוד נקרא הרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכה-רכו(מב)
קז. דוד עבד ע"ז כדי לא לחלל שם שמיםתשובת אריה דף ו ע"ג {מכאן שמותר לחטוא כדי להציל ציבור}
קז. דוד שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום ונתעלמה ממנו הלכה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת אחרי מות
קז. דלא לימרו עבדא זכי למריהארשות החיים עמ' תקסה
קז. דרש רבא מאי דכתיב למנצח לדוד בה' חסיתי וכו'קול שחל (אשקוטי) דף סה ע"א
קז. הבא על א"א מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"בתורת אברהם עמ' נב
קז. הגיע עת ליטול שכר שמונה שרציםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רא
קז. היו פוסקין ממשנתן ואומרים דוד הבא על אשת איש מיתתו במאישבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק י
קז. הנושא יפ"ת יהיה לו בן סורר ומורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' י
קז. הנושא יפת תואר יש לו בן סורר ומורההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' 16
קז. הנושא יפת תואר יש לו בן סורר ומורהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פ
קז. הנושא יפת תואר יש לו בן סורר ומורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רסג
קז. הפך משכבו של לילה למשכבו של יום אש דת (תשמח) עמ' יז
קז. הקב"ה ניסה את כל האבותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 346-347
קז. השטן השליכומנחת אליהו (תשסא) עמ' רמח
קז. השטן נדמה לדוד כעוףדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1752-1753
קז. והנה לקראתו חושי הארכי וכו' לא דרשת סמוכין וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קסז
קז. והנה לקראתו חושי הארכי וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קכה
קז. ויהי דוד בא עד הראש ביקש דוד לעבוד ע"ז א"ל חושי מלך שכמותך וכו' מ"ט לא דרשת סמוכיםברכת שמואל ח"ב דף מ"ח ע"ב
קז. ויהי דוד בא עד הראש בקש דוד לעבוד ע"ז והנה חושי הארכי לקראתולב אריה פרשת כי תצא אות ז
קז. ויהי דור בא עד הראש, שביקש לעבוד ע"ז וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק ג פסוק א
קז. ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו, שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום ונתעלמה ממנו הלכה, אבר קטן יש באדם משביעו רעב ומרעיבו שבעלישרים תהלה (תשסד) עמ' נט
קז. ונסתלקה הימנו שכינה ברי דכתלב השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכניתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פז {רוח היינו השכינה וספירת המלכות}
קז. יו"ד של שרי קראה תגר לפני הקב"ה על שניטלה משם הצדיקת, ופייסה הקב"ה ונתנה ליהושעשם יחזקאל עמ' נד
קז. יו"ד שנטלתי משדיזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' יח
קז. יו"ד שנטלתי משרי וכו' בא יהושע והוספתי לו, ומהרש"אמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לו, לז, שכו
קז. יו"ד שנטלתי משרי עומד וצווח כמה שנים עד שבא יהושע והוספתי לושרתי ח"א עמ' ג
קז. יפת תואר רחמנא שרייה א"ל לא דרשת סמוכין דסמיך ליה כי יהיה לאיש בן סורר ומורה כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כב
קז. ירד של שרי ניתנה ליהושעאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' שמה
קז. כל הנושא יפ"ת יש לו בן סורר ומורהחיי נפש על ההגדה עמ' רעג
קז. לא חטא דודדגל מחנה יהודה עמ' רלט
קז. לא יביא אדם א"ע לידי נסיוןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רעב
קז. למה דוד דומה לסוחר כותי, אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע שגיאות מי יבין, א"ל שביקי וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סג, צא
קז. למה דוד דומה לסוחר כותיעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יז דף כ ע"ד
קז. למה דוד דומה, לסוחר כותי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רצח {ובמדרש (תהלים יט) מבואר איך שהכותים מבקשים דבר אחר דבר}
קז. למה דוד דומה, לסוחר כותידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 440
קז. למען תצדק בדברךהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עד
קז. לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יא דף רצב ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת נצבים דף ריד ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צד ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת קדושים דף קיג ע"א
קז. לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון וכו'לב הארי עמ' קמח
קז. לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון וכו'למחר אעתיר עמ' רצ
קז. לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שהרי דוד וכו'תורת אברהם עמ' 404
קז. לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשלשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שע, תקיג, תקלא
קז. לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשלדודי נתן בראשית עמ' שסט
קז. לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשל וכו' מפני מה אומרים אלקי אברהם יצחק ויעקב. ולא אלקי דוד וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' שמד
קז. לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שלז ע"ב
קז. לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיוןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רמז
קז. מ"ד ובצלעי שמחובני אברהם דף יב ע"ג
קז. מ"ד ובצלעי שמחושארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' עו
קז. מ"ט נסיבת יפת תואר וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תרלו
קז. מאי טעמא נסבית יפת תוארארץ צבי (תשע) עמ' קסז
קז. מאי טעמא נסבת יפת תוארשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שלה
קז. מהרש"א. טעם שלא זכה יהושע לבנים, לפי שהוסיף לו משה היוד של שרי שמנע אותה מהיות לה בנים וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קכ
קז. מוטב יעבוד ע"ז ואל יתחלל ש"ש בפרהסיאדברי יואל פ' וישב דף שטז ע"ב
קז. מנין שנקרא עבודה זרה ראש, שנאמר הוא צלמא ראשה די דהב טב וגו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רנז
קז. מפני מה אומרים אלהי אברהם וכו' ולא אלהי דודקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' ו, רמז
קז. מפני מה אומרים אלהי אברהם וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' סא, רי
קז. מפני מה אין אומרים אלקי דוד וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקצ
קז. מרד אבשלום - ירידה רוחנית לדודשיחות לספר דברים עמ' קעח
קז. משביעו רעב מרעיבו שבעברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' יד
קז. נשא אשה יפת תואר תוליד בן סורר ומורהפאר יעקב ח"ד עמ' קעד, רו
קז. על דוד לא נאמר 'אלוקי דוד' כמו על האבות כיון שהוא לא התנסה כמותםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 353
קז. עתיד שלמה בנך לומר בחכמתו היחתה וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"א
קז. פירשו ממנו סנהדריןדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני(2)
קז. ראוי' היתה בת שבע לדהמע"ה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' צו
קז. ראוי' היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשיתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קעח, רצ
קז. ראוי היתה בת שבע לדודקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קמג
קז. ראויה בת שבע לדוד וכו' אלא שאכלה פגהשיחות לספר בראשית עמ' שעז, שפו, שיחות לספר דברים עמ' קסא
קז. ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשיתהנפש החכמה סימן עה
קז. ראויה היתה ב"שיוסף תהלות (תקיד) דף קיז ע"א
קז. ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד וכו'חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ב דף ט ע"א, ואות פ דף לג ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ד; מאמץ כח (שמח) דרוש ג דף ל ע"ב; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לחתן דף רו/רז ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת בחוקותי; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף ה ע"ד
קז. ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי בראשית וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ער-רעא {דוד גלגול מאדה"ר ובת שבע מחוה, וביאור דברי הגמ'}
קז. ראויה היתה בת שבע לדוד מששת י"בתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קעו
קז. ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית אלא שאכלה פגהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כ
קז. ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית אלא שאכלה פגהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכג
קז. ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית אלא שבאה אליו במכאובשבילי פנחס (תשעג) עמ' ש
קז. ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קצה
קז. ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, ובאה אליו במכאוב שאכלה פגהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 363
קז. ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשיתדגל מחנה יהודה עמ' רנח
קז. ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשיתויואל משה מאמר ב סי' כא עמ' ריט
קז. ראויה היתה בת שבע לדודדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני
קז. ראויה היתה בת שבע לדור מששת ימי בראשית אש דת (תשמח) עמ' קיט
קז. רוח נדיבה תסמכני היינו השכינהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שכב {דרוח כינוי לספירת המלכות}
קז. רצה דוד המלך לעבוד ע"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ב
קז. רצה דוד לעכור עבודה זרהארץ צבי (תשע) עמ' קסח
קז. רש"י - שהי' משמש ביום כדי שיהיה שבע משתמיש ולא יהרהר אחר אשה כל היוםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפג
קז. רש"י ד"ה אמר ליה: מ"ט נסבת יפת תואר דאמו של אבשלום מעכה בת תלמי מלך גשורגלגולי נשמות (תשסא) סי' צ ס"ק ד
קז. שא"א אלהי דודשומע תפלה ח"א עמ' קפה
קז. שביקש דור לעבור ע"ז אש דת (תשמח) עמ' קטו
קז. שהפך משכב של לילה למשכב של יוםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפג
קז. שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק ג פסוק ה, פרק נא פסוק ח, פרק עא פסוק י
קז. ששה חדשים נסתלקה הימנו שכינהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' עד
קז. ששה חדשים נצטרע דוד אש דת (תשמח) עמ' קכח
קז. ששה חדשים נצטרע דוד וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תלו
קז. ששה חדשים נצטרע דוד ונסתלקה הימנו שכינהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנ
קז. ששה חדשים נצטרע דוד ופירשו ממנו סנהדריןשבט מישראל (קרמניץ) פרק נא פסוק יד
קז. ששה חדשים נצטרע דודחנן אלקים עמ' רכד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עג, רכג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנג
קז. ששה חדשים פרשו ממנו סנהדריןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תנח
קז. תפילת דוד דומה לסוחר כותידרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1984
קז: א"ל זיל טבול בירדןתורת חיים עה"ת עמ' רעח {-ציוה שיטבול ג' פעמים, בי הנגעים באים על ז' דברים, וגם שעבר על ד מצוות ב"נ}
קז: אחיתופל לא היה תורתו לשמהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רפז
קז: אין למרגלים חלק לעולם הבאפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קנד
קז: אין מספיקין בידו לעשות תשובהארץ צבי (תשע) עמ' סז
קז: אנשי סדום אין להם חלק לעוה"ביריעות שלמה (אוזאן) פ' ויצא
קז: אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק י דף קכה ע"ג
קז: אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבאדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' ט
קז: אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבאשם דרך בראשית ח"א עמ' רמג
קז: אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבאשרתי ח"א עמ' ד
קז: אנשי סדום ודור המבול אין להם חלק לעוה"באגודות אזוב מדברי דף צז ע"ב
קז: ארבעה אנשים היו מצורעיןקריאה בקריה ח"א עמ' שטו
קז: במהרש"א דל"ב אלישע לקבל שכר מנעמןשומע תפלה ח"ב עמ' לט
קז: בסודם אל תבא נפשי במעשה זמרי ובקהלם אל תחד כבודי במעשה קרחלב אריה פרשת קרח אות יז, פרשת פנחס אות ח
קז: בעא רחמי ורש"י שיהא פנאי וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שצג
קז: בשעה שבנה שלמה את בהמ"ק ביקש להכניס ארון לבית קה"ק וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שכט {בהכנסת הארון - שעל ידו השכינה שורה - בזכותו של דוד, נודע שלא חטא בג"ע ושפ"ד המסלקים את השכינה}
קז: בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות אומרים לי הבא על א"א מיתתו במה אש דת (תשמח) עמ' קנ
קז: גחזי וכו' ומחטיא את הרביםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שא, שמות עמ' רסא
קז: גחזי ושלושת בניוהאיר ממזרח על ההפטרות עמ' עא
קז: דבקו שערים זה בזה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ערב-רעג {במדרש (שמ"ר ח, א) איתא טעם אחר למה לא נכנס הארון}
קז: דור המבול ... לא דין ולא רוחפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' כז
קז: דור המבול אין להם חלק לעוה"ב ואין עומדים בדין וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרטו
קז: דור המבול אין להם חלק לעוה"ב ואין עומדין בדיןתורת אברהם עמ' 128
קז: דור המבול אין להם חלק לעוה"בדברי יואל פ' וירא דף שמט ע"ב
קז: דור המבול אין להם חלק לעוה"בצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ל ע"ב, לג ע"ג
קז: דור המבול אין להם חלק לעוה״בנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רטז, ריח
קז: דור המבול אין להם חלק לעולם הבא וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת נח דף יג ע"א; יפה מראה (שנ) פרק יא דף שו ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק י דף קכה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו/ז דף קעה ע"ד; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף סא ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קעב ע"א
קז: דור המבול אין להם חלק לעולם הבא וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' תצד
קז: דור המבול אין עומדין בדין, ואנשי סדום עומדין בדיןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כו
קז: דור המבול ואנשי סדום אין להם חלק לעוה"בפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' של
קז: דור המבול ואנשי סדום אין להם חלק לעוה״בנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שסב
קז: דור המבול וכו' דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבאנטעי אשל בראשית עמ' נד
קז: דור המבול לא יעמדו לתחיית המתיםמגדנות אליעזר עמ' יז
קז: דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו' אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' נא
קז: דור הפלגה אין להם חלק בעוה"בצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לג ע"ג-ע"ד
קז: דור הפלגה אין להם חלק לעה"ב וכו'חוט של חסד (תרכה) דף ו ע"ג
קז: דור הפלגה אין להם חלק לעוה"במקראי קדש (תשנג) עמ' קנג, קנח
קז: דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קעא
קז: הגיעה עת ליטול שכר שמנה שרציםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' פד
קז: הוי ליה לדרוש סמוכיןאהבת חיים (דייטש) עמ' שלא
קז: החוטא ומחטיא אין מסייעין בידו וכו'שיחות לספר בראשית עמ' שנ
קז: החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ריא
קז: המחטיא את הרביםביאור הגר"א על משלי פרק כה פסוק כ, פרק כח פסוק יז
קז: וארבעה אנשים היו מצורעים וגו' אר"י זה גחזי ושלשה בניוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנה
קז: וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער אר"י גחזי ושלשה בניוגלגולי נשמות (תשסא) סי' ג ס"ק ב
קז: וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער גחזי ושלשת בניו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ו דף תקיד
קז: וד' אנשים וכו' גיחזי וג' בניוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' עה
קז: זיל נסיפני מלך ויקרא עמ' פ
קז: זרוק מרה בתלמידיםתורי זהב (תשעג) עמ' טו
קז: חוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קכח
קז: יעקב אבינו חדש את החוליפרפרת משה ח"א עמ' צח
קז: יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמאורות האריז"ל עמ' רה אות יט
קז: יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכב ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תנט דף קס ע"א; ס' הכוונות (שפ) דף מח ע"א; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נר ג כו/ז ח"ה דף סא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שנא דף שד ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף כד/צד ע"ב
קז: יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתעזר מיהודה עמ' קכ
קז: יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתתפארת צבי בראשית עמ' תשעח
קז: כשנבנה בית המקדש הודיע הקב"ה שמחל לדודגנת אגוז (תשעב) אות רעג
קז: לא צבא לקבולי מיניהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"א
קז: לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תסג
קז: לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ו דף תקו/ז ע"ב
קז: לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתשבילי פנחס (תשעח) עמ' קנט
קז: לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' כז
קז: לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קעט
קז: לקחת את הכסף וכי שקל כולי האי וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ה דף תקו ע"ד
קז: מאירי ולדעת ר"א דור המדבר ועדת קרח כו'המאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קכח
קז: מהרש"א - וקשה מהיכן היה יודע כו'שעת הכושר דף מ ע"ג
קז: מרגלים אין להם חלק לעולם הבאשרתי ח"א עמ' ג, קצח, רסז
קז: עד אברהם לא הי' זקנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לו
קז: עד אברהם לא היה זקנה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' ריט
קז: עד אברהם לא היה זקנהדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 132
קז: עד אברהם לא היתה זקנה וכו'ויקהל משה (אלפלס) דרוש כג דף קפח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סה דף שפב ע"ד
קז: עד אלישע לא הוה איניש חליש דמתפח וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכו ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וישב דף מב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רמ ע"א, ופרשת סה דף שפג ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נז ע"א
קז: עד יעקב לא הוה חולשא אתא יעקב בעא רחמי והוה חולשא שנאמר ויאמר ליוסף הנה אביך חולהדודי נתן בראשית עמ' תצו
קז: עד יעקב לא הוה חולשה וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ויחי דף נה ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סה דף שפב ע"ד; זהר פרשת תרומה דף קעד ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"א
קז: עדת קרח אינה עתידה לעלות, שנאמר ותכס עליהם הארץ, בעולם הזה, ויאבדו מתוך הקהל, לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם נאמר ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעלכתונת פסים (תשעא) עמ' שח
קז: שלשה חלאים חלה אלישע וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכו ע"ד; ילקוט חדש (תיז) דף כ ע"א
קח אברהם זרק עפר והיו חציםדברי שלמה (סלוין) עמ' ג {שמר על מעלתו אף שעסק בשפיכות דמים}
קח אין פורענות שאין בו מעון העגלצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף כה ע"ג
קח אם אדם חטא בהמה מה חטאה כו'המדרש והמעשה בראשית פ' בראשית
קח אמר הקב"ה לנח שיקבע בתיבה אבנים טובות ומרגליות שיאירו להם כצהריםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1661
קח אמרה יונה, רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית מידך כו'המדרש והמעשה שמות פרשת תצוה דרוש א
קח בדור המדברפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' א
קח בעורב סירב ללכת מפני שחשד את נח על אשתודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1497
קח ברותחין קלקלו וברותחין נדונופרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כו
קח ג' שמשו בתיבהכלי יקר (תשמח) עמ' לג
קח דור המבול אין להם חלק בעוה"בכלי יקר (תשמח) עמ' כו
קח דור המבול ברכה קלקלומשכנות יעקב (נעים) דף ח/יח ע"ד
קח ז' ז' איש ואשתו אישות לבהמה וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף ב ע"ד
קח זורעים שנה אחתנתיבות מוסר עמ' צ
קח כי נחמתי כי עשיתם ונח וכו' שגם נח לא היה ראוי להציל עצמו אלא שמצא חןמנחת אליהו (תשנט) עמ' קכד, קלז
קח כל תורתו של דואג אינה אלא מן השפה ולחוץשארית מנחם ח"ד עמ' שמט
קח לא נחתם גז"ר (המבול) אלא על הגזלכרם טוביה עמ' מא
קח לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלמשכנות יעקב (נעים) דף קצה ע"א
קח למשפחותיהם, יד רמהברית יצחק דף ב ע"א
קח מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבושארית מנחם ח"ב עמ' רג
קח מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו אישות לבהמה מי איכא וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קכג
קח מלמד שהרביעו בהמה על חיה וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' כ, רפג
קח נח היה צדיק בדרותיו דוקאמנחת אליהו (תשנט) עמ' קלז, שיב
קח נח התיפחנתיבות מוסר עמ' עד
קח סילה כל אבירי וגו' כאדם שאומר לחברו נפסלה מטבע זוצוף דבש (סופר) עמ' רי
קח ע"א א"ר יוחנן בדורותיו ולא בדורות אחרים ור"ל אמר וכו' ב"ש בדורות אחריםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' לד, מג, פח, ח"ב עמ' רג
קח ע"א א"ר יוחנן בדורותיו ולא בדורות כו'ניבי זהב עמ' יב, לד
קח ע"א א"ר יוחנן בדורותיו ולא וכו' ור"ל וכו' פ"ש וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' כג
קח ע"א אדם חטא בהמה מה חטאהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות נג, נז
קח ע"א אילו הז' בדורו של אברהם לא הי' נחשב לכלוםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מו
קח ע"א אילו היה בדורו של משהדרשות מהר"ם חביב עמ' יד
קח ע"א אילו היה נח בדורו של אברהם היה זוכה לאמונה פשוטה באברהם לשבח, ואלו הדורשים לגנאי סוברים שלא היה יבול להגיע לדרגת האמונה של אברהם ואמונתו לא נחשב לבלוםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' מט
קח ע"א איספו לי חסידי, נדרש על מתי מדבר שיש להם חלק לעוה"ב שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה א אות ב
קח ע"א אם אדם חטא בהמה מה חטאה, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' ריז
קח ע"א אם אדם חטא בהמה מה חטאהדרשות מהר"ם חביב עמ' יח
קח ע"א אם אדם חטא וכו' משל וכו'עולם הפוך פרק יט
קח ע"א אמר הקב"ה יפה עשיתי כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ה
קח ע"א אמר הקב"ה כלום בראתי בהמה וחיה אלא בשביל האדם עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה למה ליבית אולפנא ח"ו עמ' סה
קח ע"א אמר ר׳ יוחנן: בדורותיו ולא בדורות אחרים וריש לקיש אמר: בדורותיו כ"ש בדורות אחריםקדושה ומלכות (גורדון) פ' נח
קח ע"א אמר ריש לקיש תשובה ניצחת וכו', א"ל רשע במותר לי נאסר בנאסר לי לא כש"כבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות סב
קח ע"א אמרו כלום יש אב שמקלל את בנוחכמת התורה בלק עמ' קי
קח ע"א אמרון לו אלקיו יורנורב שלום (אדלר) עמ' טו
קח ע"א אנשי דור המבול ע"י שהושפעו ברוב טובה, בעטו והשחיתו דרכיהםקרן לדוד בראשית עמ' עו
קח ע"א אף נח אינו כדאי אלא שמצא חןקרן לדוד בראשית עמ' עד-עה, עח
קח ע"א אף על נח נחתך גז"ד אלא שמצא חןשיחות מוסר (תשסב) עמ' יג
קח ע"א אף על נח נחתך גז"דהשיר והשבח ח"א עמ' לא
קח ע"א אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה' וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' לד, קצח
קח ע"א אף על נח נחתך הרין אלא שמצא חןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' כו, לב
קח ע"א אף על נח נחתם גזר דין אלא שמצא חןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ב
קח ע"א אף על נח נחתם גזר דין, אלא שמצא חן בעיני ה'פתגמי אורייתא עמ' רלא
קח ע"א אף על נח נחתם גזר דיןניבי זהב עמ' יב
קח ע"א אף על נח נחתם גזר דיןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' כא-כב, כה
קח ע"א אר"י בא וראה כמה גדול כתה של חמם שהרי דור המבול וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסג
קח ע"א אר"י בדורותיו ולא בדורות אחרים וכו'צלח רכב עמ' ל
קח ע"א בא וראה כמה גדול כוחה של חמם וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תסח
קח ע"א בא וראה כמה גדול כוחה של חמםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 28
קח ע"א בא וראה כמה גדול כחה של חמס שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גז"ר ער שפשטו ידיהם בגזלשיחות חכמה ומוסר מאמר לו אות יא
קח ע"א בדורותיו ולא בדורות אחריםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שס
קח ע"א בדורותיו ולא בדורות אחריםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 30
קח ע"א בדורותיו ולא בדורות אחריםשיחות עבודת לוי סי' ז אות א
קח ע"א בוא וראה כמה גדול כחה של חמס שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דין עד שפשטו ידיהם בגזל+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ב
קח ע"א בוא וראה כמה גדול כחה של חמס, שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דין עד שפשטו ידיהם בגזלהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ב
קח ע"א בחרבה ולא דגים שביםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קעד
קח ע"א בלעם היה משמש עם האתוןפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שנח
קח ע"א בלעם, בלא עם, בלע עםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' תג
קח ע"א במשנה, דור המדבר אין להם חלק לעוה"בדברי טובה יהושע ח"א עמ' קסו בהרחב דברים
קח ע"א בן בעור שבא על בעיר וכו' הוא בעור וכו' הוא לבן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרמז
קח ע"א בנוגע לדור המדבר - פלוגתא בין רבי עקיבא לר' אליעזר אם יש להם חלק לעוה"בימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקג
קח ע"א בני קרח אי יש להם חלק לעוה"באמרות ה' השלם ח"ה עמ' קסח
קח ע"א בעור הוא לבןשם דרך דברים עמ' ש
קח ע"א גזל מחריב את העולםבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש טו עמ' 229
קח ע"א דאין חיים ואין נדוניןדברי שאול במדבר עמ' קיג
קח ע"א דגים שבים לא נימוחודברי שאול בראשית עמ' צח
קח ע"א דור המבול ברבה קלקלו וברבה נידונו, ברבה קלקלו וכו' כי רבה רעת האדם, וברבה נידונו שנא' כל מעינות תהום רבהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' כד
קח ע"א דור המבול הרביעו בהמה על חיה וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' נה
קח ע"א דור המבול הרביעו בהמה על חיה, וחיה על בהמה, והכל על אדם כו'אסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' שע
קח ע"א דור המבול לא נגזר דינם אלא על הגזלאלשיך על חמש מגילות עמ' תב
קח ע"א דור המבול לא נחתם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קט, קיד, שמות ח"ב וויקרא עמ' קעו, שעו
קח ע"א דור המבול לא נתגאהישועה ורחמים עמ' קצו
קח ע"א דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"המאורי אור (אתרוג) פ"לב ה"ג
קח ע"א דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"המגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שסא
קח ע"א דור המבול נחתם גזר דינם על הגזל והחמסשם דרך בראשית ח"א עמ' קפה
קח ע"א דור המבול עברו על הכל ולא נחתם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רעז הערה 72
קח ע"א דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלתורת מהרי"ם בראשית עמ' מח, צט
קח ע"א דור המבול קלקלו ברבה וברבה נידונורנת יצחק תפלה לשבת עמ' רד
קח ע"א דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו' ר"א אומר עליהם הוא אומר אספו לי חסידי וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ר, רא, שכ, ח"ה עמ' קכה, קלז-קלח, ח"ו עמ' סד
קח ע"א דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב כו' דברי ר' עקיבאעשרה מאמרות (תשס) עמ' צד
קח ע"א דור המדבר אין להם חלק לעוה"בחכמת התורה קורח עמ' תמט
קח ע"א דור המדבר אין להם חלק לעוה"בחכמת התורה שלח עמ' תכו
קח ע"א דור המדבר אין להם חלק לעוה"במנחת יואל עמ' סא, רמ
קח ע"א דור המדבר אין להם חלק לעוה"בתורת מנחם חלק מ עמ' 142
קח ע"א דור המדבר אין להם חלק לעוה"בתורת מנחם חנ"ב עמ' 173
קח ע"א דור המדבר אין לו חלק לעוה"בכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' פד
קח ע"א דור המדבר מהדין זכו לעולם הבאיערי עם דבשי ח"ב עמ' סד
קח ע"א החמס קם למטה וגו' אר"א מלמד שזקף עצמו כמקל וכו'ברית שלום (תעח) דף קטז ע"א
קח ע"א החמס קם למטה וגו' אר"א מלמד שזקף עצמו כמקל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשמג, לג
קח ע"א החמש קם למטה רשעיקרא דשכבי (דוד) דרוש כה דף ס ע"ג
קח ע"א המרגלים לא היה להם חלק לעולם הבאדברי שאול במדבר עמ' צד
קח ע"א הקב"ה קרא לנבוכדנצר עבדיפתגמי אורייתא עמ' שכא
קח ע"א הרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמהפניני שבח עמ' רמו
קח ע"א השתא דעת בהמתו לא ידעניבי זהב עמ' רמג
קח ע"א ואלו שאיו להם חלק לעולם הבאשם דרך ויקרא עמ' קכ
קח ע"א חום מוזר יתחדש בגופםמעינות האמונה (תשסב) עמ' תג
קח ע"א יש דורשין לשבח שאילו היה בדורו של אברהם היה מחפש למצוא זבות באנשי דורו, והדורשין לגנאי סוברים שהיה צדיק שטוב רק לשמים, ולא חיפש למצוא זבות על אנשי דורופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' מט
קח ע"א יש דורשין לשבח של נח שמכיון ששרר דין בעולם לא היה בכוחו למתק הדין, ויש דורשין לגנאי, של אותו הדור שהרבו לפשוע ולכן לא היה יבול נח למתק הדין בעבירםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' מז
קח ע"א יש דורשין לשבח, שאילו היה בדורו של אברהם היה יכול להפוך מדת הדין לרחמים לא על עצמו אלא אפילו על דורופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' מו
קח ע"א יש מ"ד שאין למרגלים חלק לעוה"ב נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' פא
קח ע"א יש מרבותינו דורשים אותו לשבח כל שכן שאילו הי' בדור של צדיקים הי' צדיק יותר ויש שדורשים אותו לגנאי ורש"יהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ג
קח ע"א כי השחית כל בשר וגו' אר"י מלמד שהרביעו בהמה על חיה וכו' ואדם על הכלצמח צדקה עה"ת עמ' פז
קח ע"א כי מלאה הארץ חמם, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלפתגמי אורייתא עמ' ח
קח ע"א כלום צריכין אנו לו אלא לטיפה של גשמיםפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רפה
קח ע"א כלום צריכין אנו לו אלא לטיפה של גשמיםרנת יצחק משלי עמ' קצו
קח ע"א לא מהם ולא מהמונם ולא נח בהםדברי שאול שמות עמ' שלח
קח ע"א לא נחתם גז"ד אלא וכו'אפיקי ים עמ' פו
קח ע"א לא נחתם גז"ד עד שפשטו ידיהם בגזלרנת יצחק מלכים עמ' רכ
קח ע"א לא נחתם גזר דינם [של דור המבול] אלא על הגזלמנות הלוי (תשסב) עמ' ט, שסג
קח ע"א לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלאור שרגא עמ' קיד
קח ע"א לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות נח, חיי שרה אות סא
קח ע"א לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלברכת אברהם (תשנד) עמ' קל
קח ע"א לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלדבר טוב עמ' י
קח ע"א לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלדברי שאול בראשית עמ' עט, פז, שמות עמ' טז, דברים עמ' קצב
קח ע"א לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' טז, שפב
קח ע"א לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' עה
קח ע"א לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלקרן לדוד בראשית עמ' עא
קח ע"א לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלשם ישראל עמ' טז, יט
קח ע"א לא נחתם דינם אלא על הגזלדרשות הר"ן (תשסג) עמ' [תקצו]
קח ע"א לא נחתם עליהם גז"ד עד שפשטו ידיהם בגזלשיחות מוסר (תשסב) עמ' כב
קח ע"א מאי משמע דהאי טרף לישנא דמזוני הואס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריא
קח ע"א מברכותיו של אותו רשעניבי זהב עמ' שצא
קח ע"א מהו בדורותיו ר' יוחנן אמר בדורותיו ולא בדורות אחרים, וריש לקיש אמר בדורותיו וכל שכן בדורות אחריםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' א
קח ע"א מהו בדורותיו? ר' יוחנן אמר בדורותיו ולא בדורות אחרים, וריש לקיש אמר בדורותיו וכל שכן בדורות אחרים+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' א, ג
קח ע"א מכל אשר בחרבה מתו, ולא דגים שביםאוצרות חיים שבת עמ' רפח
קח ע"א מלמד שהרביעו בהמה וכו'עולם ברור פרק מט
קח ע"א מלמד שהרביעו בהמה על היהרנת יצחק משלי עמ' ריז
קח ע"א מלמד שהרביעו בהמה על חיה וכו'עולם הפוך פרק יט
קח ע"א מרגלים אין להם חלק לעוה"בפרשת דרכים (תשסה) עמ' קלח
קח ע"א משל לאדם שעשה חופה לבנו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קעד
קח ע"א נח איש צדיק היה. יש דורשים לשבח שאילו היה'נח בדור צדיקים היה צדק יותר, ויש דורשים לגנאי שאילו היה בדורו של אברהם לא נחשב לכלום. ריבוי בדברים גורם שמתוך שמדברים בשבחו של צדיק גורם לדבר בגנתופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' מג
קח ע"א נח איש צדיק תמים בדורותיואזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 251
קח ע"א נח איש צדיק תמים הי' בדורותיו וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' שמז
קח ע"א נח איש צדיק תמים היה בדורותיולפרקים (תשסב) עמ' רלח
קח ע"א נח איש צדיק תמים היה בדרתיו, בדורותיו ולא בדורות אחריםתודת אהרן - אומר לציון עמ' קכ
קח ע"א נח לא היי כדאי להנצל, אלא כנגד רשעת הדור היי צדיקבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות יב, מ
קח ע"א נח מצא חן שהוא אינו כדאידברי שאול בראשית עמ' עח
קח ע"א נחתם גזר דין של גור המבול על הגזלגנא דפלפלי עמ' ס
קח ע"א נחתם גזר דינם על הגזלמהר"ם שיק בראשית עמ' לז
קח ע"א נחתם גזר דינם על הגזלתורת הרא"ם עמ' ז
קח ע"א עדת קורח אין להם חלק לעוה"בפרשת דרכים (תשסה) עמ' קמב
קח ע"א עדת קרח אין להם חלק לעולם הבאשם דרך במדבר עמ' רנג
קח ע"א עדת קרח אינה עתידה וכו' לעולם הבאלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שפב
קח ע"א עדת קרח אינה עתידה לעלות דברי רבי עקיבא, רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר מוריד שאול ויעל.בצור ירום ח"א (תשסז) עמ' צד הערה 50, קנג הערה 53, קכו הערה 49
קח ע"א עדת קרח אינה עתידה לעלות וכו' דברי רבי עקיבא רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעלשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שצ
קח ע"א עדת קרח אינה עתידה לעלות שנאמר ותכס וגו', דברי רבי עקיבא רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר ה' ממית ומחי' מוריד שאול ויעלכתונת פסים (תשעא) עמ' רצח, שיב
קח ע"א פרידה אחת יש לי להוציא, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' כ, סט
קח ע"א קרח ועדתו אין להם חלק לעוה"במאורי אור (אתרוג) פ"לו ה"ב
קח ע"א ר"ע אומר דור המדבר אין להם חלק לעה"ב ור"א אומר דור המדבר עליהם הכתוב אומר אספו לי חסידי כרתי בריתי עלי זבחתשואות חן (תשסח) עמ' קכב, קכט
קח ע"א רא"א עליהם הוא אומר אספו לי וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' צה
קח ע"א תמים היה בדורותיו - בדורותיו ולא בדורות אחריםשמלת אליעזר ח"ב עמ' קכו
קח ע"א תמים היה בדורותיו כו' ולא בדורות אחריםפניני דעת עמ' יז
קח ע"א תנא דבי רבי ישמעאל אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה' שנאמר נחמתי כי עשיתם ונח מצא חן בעיני ה'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צט
קח ע"א תשובה נצחת השיבו עורב לנחדרשות מהר"ם חביב עמ' יז
קח ע"ב א"ל [שם בן נח לאליעזר] צער גדול הי"ל בתיבה וכו' האי זיקיתא ל"ה ידע אבא מה אכלה יומא חד נפלא תולעתה מינה אכלהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' כב
קח ע"ב א"ל אליעזר לשם רבא כתיב למשפחותיהםישיר משה דף ד ע"ג
קח ע"ב א"ל יהא רעוא דלא תמותרנת יצחק משלי עמ' ריז, ריח
קח ע"ב א"ר יוחנן למשפחותיהם יצאו ולא הםבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות ע
קח ע"ב אהליך - בתי כנסיותביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק טו
קח ע"ב או שמא לאשתי אתה צריךאמרות ה' השלם ח"א עמ' קפ, ח"ב עמ' פה
קח ע"ב אחי' השילוני קילל ובזה לישראל וכו' נאמנים פצעי אוהב וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קמו
קח ע"ב אישות לבהמה מי אית לההשיר והשבח ח"א עמ' לג
קח ע"ב אישות לבהמה מי אית ליהמנחת מרדכי עמ' ח
קח ע"ב אליעזר אמר כן לשם רבא ופרש"יתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשכח
קח ע"ב אמר העורב לנח ואתה שנאתני וכו׳יושב אהלים עמ' י
קח ע"ב אמר לי' אייתי הקב"ה לאברהם וכו'אפיקי ים עמ' תקח
קח ע"ב אמרה יונה וכו' יהיו מזונותי מרורים כזית וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קפב
קח ע"ב אמרה יונה וכו' יהיו מזונותי מרורים כזית וכו'ברית שלום (תעח) דף ז ע"ג
קח ע"ב אמרה יונה וכו' יהיו מזונותי מרורים כזית וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' מד
קח ע"ב אמרו לו זקן, תיבה זו למהיושב אהלים עמ' ח
קח ע"ב אר"י א"ל הקב"ה לנח קבע בה אבנים וכו' שיהיו מאירות לפס כצהריםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קסו
קח ע"ב אריו"ח כר קבע בה אבנים טובותניבי זהב עמ' יג
קח ע"ב אתיא קב"ה לאברהם ואותביה לימינה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 63
קח ע"ב בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידושם דרך ויקרא עמ' קכה
קח ע"ב בכל אדם מתקנא חוץיערי עם דבשי ח"א עמ' פא
קח ע"ב בכל הק"ב שנה של בנין התיבה הי' נח מוכיח את בני דורועטרת יהושע בראשית עמ' מג
קח ע"ב בלעם בלא-עםניבי זהב עמ' שצג
קח ע"ב במותר לי נאסר לירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' כט
קח ע"ב ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונואור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' סח
קח ע"ב ברותחין קלקלו וברותחין נדונובנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות מו
קח ע"ב ברותחין קלקלו וכו'אפיקי ים עמ' קיז
קח ע"ב ברכותיו של בלעם נהפכו לקללהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שעג, תכג
קח ע"ב גזירת המבול היה ק"ך שנה לפני המבולמים רבים (פרנקל) פרשת נח אות א
קח ע"ב דבר אחר לשבעת הימים שהטעימם מעין העולם הבאזכור לדוד עמ' נה, צו
קח ע"ב דור המבול ברותחין קילקלו וברותחין נידונוס' חסידים סי' קסז
קח ע"ב דירתן של עופות טהורים עם הצדיקיםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קע, ח"ד עמ' קנב
קח ע"ב דירתן של עופות טהורים עם הצדיקיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מו ע"א
קח ע"ב דכל דהוה סליקא ליה אמר גם זו לטובהתהלה לדוד (והרמן) פרק מז פסוק ו הערה ח
קח ע"ב הוא מביא מבין עקבי רגליכםעולם הפוך פרק מא
קח ע"ב הטריח הקב"ה לנח בבנין התיבה ק"כ שנה שיוכיח את דורופניני יחזקאל עמ' יב, שיב
קח ע"ב המבול בא אחר אבלו של מתושלחמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ח
קח ע"ב הנני הולך לעמי לכה איעצךשמלת אליעזר ח"ב עמ' קח
קח ע"ב הספדן של צדיקים מעכבין את הפורענותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שנט
קח ע"ב הספדן של צדיקים מעכבת הפורענותזרע שמשון אחרי מות אות ב
קח ע"ב הקב"ה עיכב את המבול ז' ימי אבלו של מתושלחאלשיך על חמש מגילות עמ' תכו
קח ע"ב השיב עורב לנח וכו' אם פוגע בי שר חמה או שר צנה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קעט
קח ע"ב ויהי לז' הימים ומי המבול וכו' ללמדך שהספדן ש"ץ מעכבת את הפורענותכבוד לאיש דף כ ע"א
קח ע"ב וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים אמר רבי ירמיה מכאן שדירתן של עופות טהורים עם הצדיקיםדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' נח
קח ע"ב וישלח את העורב תשובה נצחת וכו' רבך שונאני ואת שונאני וכו'זרע שמשון נח אות יז
קח ע"ב וישם דבר - ריו"נ אומר חכהניבי זהב עמ' שצו
קח ע"ב ומהרש"א שם חם שימש בתיבהמים רבים (פרנקל) פרשת נח אות ג
קח ע"ב חם שימש בתיבהבעקבי יעקב עמ' שס
קח ע"ב חם שימש בתיבהמסילות הנביאים שופטים עמ' שע
קח ע"ב יהיו מזונותי בידך מרורים כזיתדברי שאול במדבר עמ' קלא
קח ע"ב יהיו מזונותי מסורין בידךדרשות מהר"ם חביב עמ' יט, כח
קח ע"ב יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורים בידך, ואל יהיו מתוקים כדבש בידי ברדאסופת מערכות במדבר עמ' רכ
קח ע"ב יצוא וישוב, הולך וכו' ולא הלך בשליחותושיעור ליום השבת עמ' טז
קח ע"ב כולן חזרו חוץ מבתי כנסיותיערי עם דבשי ח"א עמ' לא, ח"ב עמ' כה
קח ע"ב כולן חזרו לקללה חוץ ממה טובובאר שרים פרשת כי תצא דרוש ג אות ו
קח ע"ב כי אתו מלכי מזרח ומערבראה חיים ח"א דף קכב ע"א [תטז ע"א ד"ה ואם]
קח ע"ב כי אתו מלכי מזרח ומערבראה חיים חלק א דף קכ"ב ע"א (דף תטז ע"א ד"ה ואם)
קח ע"ב כי אתו עלייכו מלכי מזרח ומערב היכי עבדיתוחכמת התורה מטות עמ' רג
קח ע"ב כי השחית כך בשר את דרכו שהיי רובע ונרבעבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות לא
קח ע"ב כל ברכות בלעם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשותפתגמי אורייתא ח"ב עמ' שסו
קח ע"ב כל ברכות בלעם נהפכו לקללה חוץ ממה טובו אהליךחכמת התורה בלק עמ' עא, צט, קכח, קע, רמ, רסא, רסז, שיב, שנו, שסד, שפח
קח ע"ב כל זמן שהיה מתושלח חי לא ירד מבול לעולםמאורי אור (אתרוג) פ"לב ה"א
קח ע"ב כל שהתיבה קולטתו בידוע שלא נעבדה בו עבירהיושב אהלים עמ' ח
קח ע"ב כל שהתיבה קולטתו בידוע שלא נעבדה בו עבירהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מט
קח ע"ב כל שהתיבה קולטתו וכו'זכר דוד על התורה עמ' טו
קח ע"ב כמה יגיעות יגע בהם נחשמלת אליעזר ח"א עמ' כד
קח ע"ב כשהחמה זורחת משתחוים העכו"ם וכו'יערי עם דבשי ח"ב עמ' כה
קח ע"ב ללמדך שהספדן של צדיקים מעכבין את הפורענות לבאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רסג
קח ע"ב למה קראו הקב"ה לנבוכדנצר עבדיתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשנג
קח ע"ב למשפחותיהם ולא הם וכו'סוכת דוד (שירירו) דף יב ע"ג
קח ע"ב למשפחותיהם ולא הםאפיקי ים עמ' תקח
קח ע"ב למשפחותיהם יצאו מן התיבה, וברש"יאיתן האזרחי עמ' שכא-שכב
קח ע"ב למשפחותם ולא הםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קפו
קח ע"ב למשפחותם ולא הםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלח
קח ע"ב לשבעת הימים - שהטעימן הקב"ה מעין עוה"ב, שיידעו איזו טובה מנעו מהןאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קלב
קח ע"ב מברכותיו של אותו רשע נראה מה שהיה בלבו לקללפתגמי אורייתא ח"ב עמ' שסב
קח ע"ב מה טיבם של שבעת הימים, אמר רב אלו ימי אבילות של מתושלח וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קפד
קח ע"ב ממי המבול קשים וכו'עולם הפוך פרק כ
קח ע"ב משמע שהוכיחם בעת עשיית התיבהקרן לדוד דברים עמ' רט
קח ע"ב נח נאסר בתשמיש כל זמן המבולאלשיך על חמש מגילות עמ' צט
קח ע"ב נחום איש גם זו הוה רגיל דכל דהוה סלקא ליה אמר גם זו לטובה יומא חד בעו [ישראל] לשדורי דורון לקיסר אמרי בהדי מאן נשדר נשדר בהדי נחום איש גם זו דמלומד בנסים הוא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נד
קח ע"ב עדת קרח אינה עתידה לעלות וכו'כבוד לאיש דף כט ע"ג
קח ע"ב על הפסוק וישלח את היונה מאתושמלת אליעזר ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' רנה
קח ע"ב עשה הקב"ה עם ישראל שלא כעס באותן הימיםחכמת התורה בלק עמ' קמד, תנ
קח ע"ב צער גדול היה לנו בתיבהציץ השדה - שדי יער עמ' נד
קח ע"ב צער גדול היה לנו בתיבהשיחות מוסר (תשסב) עמ' טו
קח ע"ב צער גדול היה לנו בתיבהשיחות עבודת לוי סי' ד אות ב
קח ע"ב קבע בה אבנים טובות ומרגליותס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שנג
קח ע"ב קבע להם הקב"ה זמן גדול ואח"כ זמן קטןמאורי אור (אתרוג) עמ' רצט ד"ה זמן
קח ע"ב רות היתה בתו של עגלוןפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רצח
קח ע"ב שאל אליעזר עבד אברהם לשם וכו'טוב דעת עמ' סד, סט, שסז
קח ע"ב שינה עליהם סדר בראשית שהיתה חמה יוצאת ממערב ושוקעת במזרחבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות מז
קח ע"ב שכל הברכות חזרו לקללה חוץ ממה טובו מהר"ם שיק דברים עמ' קמ
קח ע"ב שכעת ימי אבלות מתושלחמהר"ם שיק בראשית עמ' מ
קח ע"ב שלא יהיה להם מלך בן מלךירך יעקב (פיתוסי) דף יג ע"א
קח ע"ב שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחם, כלב נקשר עורב רק, ורש"י ד"ה רקאמרות ה' השלם ח"א עמ' קעז, ח"ג עמ' שמא, ח"ד עמ' צא, קמט
קח ע"ב שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחםשיחות עבודת לוי סי' ח אות ב
קח ע"ב שמא לאשתי אתה צריךדרשות מהר"ם חביב עמ' יח
קח ע"ב ששאל נח לחולנפש חיים דף עב ע"א (דף קי"א ע"א, מערכת ח אות ג' ד"ה אשר)
קח ע"ב תחתיים לזבל וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק לא
קח ע"ב תשובה ניצחת השיבה עורב לנח רבך שונאני ואתה שונאני וכו' א"ל רשע במותר לי נאסר לי בנאסר לי לא כ"שחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' י
קח ע"ב תשובה ניצחת השיבו עורב לנח ובו', חסר בריה אחת בעולם וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' יט, כא
קח עדת קרח אינה עתידה לעלותצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף כב ע"ב-ע"ג, כד ע"ב
קח ר"י אמר בדורותיו היה צדיק משל לצלוחית כו'גבעות עולם (קובו) דף צ ע"ד, צא ע"א
קח רש"י חוץ מתושלמיתועפת ראם (גטיניו) דף ה ע"ג
קח שלשה שמשו כתיבה וכלם לקו וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קה ע"ב
קח ת"ר ג' שמשו בתיבה ואלו הם חם וכלב ועורב וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קכח
קח תמים היה בדורותיו וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' כג
קח תשו' נצחת השיב עורב לנחמשכנות יעקב (נעים) דף ט ע"ב
קח. אחרים באין בזכותן הן עצמן לא כ"שדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תיג ע"ב
קח. אילו היה בדורו של אברהם היה צדיק יותרשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' כד
קח. אילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשבתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שלז - רב"צ מוצפי
קח. איש צדיק היה בדורותיו, א״ר יוחנן בדורותיו ולא בדורות אחרים, ור״ל אמר בדורותיו וכ״ש ברורות אחריםדודי נתן בראשית עמ' פא
קח. אך על גח גחתם גזר דין אלא שמצא חןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמו
קח. אך על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה'שרתי ח"א עמ' טז
קח. אך על נח נחתך גזר דיןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' מד, מז
קח. אם אדם חטא בהמה מה חטאה וכו' אף הקב"ה אמר כלום בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 174-175
קח. אם אדם חטא בהמה מה חטאה וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נח דף ח ע"ג
קח. אם אדם חטא בהמה מה חטאה וכו'להורות נתן בראשית עמ' קד
קח. אם אדם חטא בהמות מה חטאוגנת אגוז (תשעב) אות מג
קח. אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' עג, רפג
קח. אם למרגלים יש חלק לעוה"בלקחת מוסר ח"א עמ' תסג
קח. אמר להם נביא לישראל חזרו בתשובהאור אברהם - סידור התפילה עמ' ער
קח. אמר להן נביא לישראל חזרו בתשובה אמרו לו עבד שמכרו רבו ואשה שגירשה בעלה כלום יש לזה על זה כלוםברית אברם עמ' שצז, תקמא, תקמז
קח. אמר רבי יוחנן בא וראה כמה גדול כהה של חמם שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קסו
קח. אמר רבי יוחנן בא וראה כמה גדול כוחה של חמםדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' קכא
קח. אמר תמות נפשי מות ישריםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רנח
קח. אמרו ישראל ליחזקאל רבינו יחזקאל עבד שמברו רבו כלום יש לו עליוקריאה בקריה ח"א עמ' פב
קח. אמרו ישראל ליחזקאל רבינו יחזקאל עבד שמכרו רבו כלום יש לו עליו - רמב"ןקריאה בקריה ח"א עמ' פב
קח. אמרו ישראל עבד שמכרו רבו וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' לג
קח. אף נח נחתך גז"ד אלא שמצא חן בעיני ה'קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' י, יט
קח. אף על נח וכו' אלא שמצא חןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קנה
קח. אף על נח נחתך גז"דקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רמא
קח. אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה'פאר יעקב ח"א עמ' מא, מב, מה, מח
קח. אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה'שבילי פנחס (תשעח) עמ' כו
קח. אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חןשבילי פנחס (תשעה) עמ' כא
קח. אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חןשבילי פנחס (תשפ) עמ' קלב, קצג
קח. אף על נח נחתך גזר דין וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כט דף קפז ע"ד
קח. אף על נח נחתך גזר דין וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תריב, תרנד
קח. אף על נח נחתך גזר דין וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' לה
קח. אף על נח נחתך גזר דיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צב
קח. אף על נח נחתך גזר הדין אלא שמצא חן בעיני ה'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שכב
קח. אף על נח נחתך גזר הדין אלא שמצא חןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קעג
קח. אף על נח נחתם גז"ד אלא שמצא חןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' יח, לא
קח. אף על נח נחתם גז"ד וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ה-ז
קח. אף על נח נחתם גז"דהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' פו
קח. אף על נח נחתם גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה'חיי נפש ח"ד עמ' רג
קח. אף על נח נחתם גזר דיןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לה
קח. אף על נח נחתם גזר דיןכרם חמד (תשסו) עמ' י
קח. אף על נח נחתם גזר דיןשירת דוד (תשסז) עמ' ג
קח. אף על נח נחתם גזר דיןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' יח, לד, מו
קח. אר"י בדורותיו וכו' ורל"א כש"כ בדורות אחריםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' יט
קח. בא וראה במה גדול בחה של חמס שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם דינם עד שפשטו ידיהם בגזלדודי נתן בראשית עמ' עו
קח. בא וראה כח חמסדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פה
קח. בא וראה כח חמסדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קלה
קח. באו י׳ בני אדם ובו׳ אמר להם חזרו בתשובהבני שלשים עמ' כז
קח. באו עשרה בני אדם וישבו לפני יחזקאל הנביא, אמר להן חזרו בתשובה, אמרו לו עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה, כלום יש לזה על זה כלום וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' מג
קח. באו עשרה בני אדם וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיג פסוק א
קח. בדורותיו ולא בדורות אחרים וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת נח דף ד ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת נח דף יב ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יב ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת נח דף י ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף כא ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת נח דף לב ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נח דף ז ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת נח דף מח ע"ג; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת נח דף ח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ל דף קצב ע"ד; קול יהודה (רופא, תא) פרשת נח דף טז ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף ה
קח. בדורותיו ולא בדורות אחריםאמרי מאיר (מאירי) דברים פל"ג פסוק א מס' 2
קח. בדורותיו ולא בדורות אחריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמו
קח. בדורותיו ולא בדורות אחריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שלז - רב"צ מוצפי
קח. בדורותיו זה דורש אותו לגנאי כו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) דף טז
קח. בדורותיו ר' יוחנן אמר לגנאי ולא בדורות אחרים ר"ל אמר לשבחחנן אלקים עמ' נו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מ, קפז
קח. בדורותיו, ולא בדורות אחריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תג
קח. בדורתיו רי"א ולא בדורות אחרים ור"ל וכ"ש בדורות אחריםעצי חיים על התורה עמ' יג*, שנד
קח. בהמה חיה ועוף נזקקין לשאינן מינן דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קל
קח. בוא וראה כמה כוחה של חמס וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יב ע"ג; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת נח דף יג ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף ה ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו/ז דף קעד ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף י ע"ג
קח. בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידיומאורות האריז"ל עמ' קצה אות ג
קח. בלעם סומא בא' מעיניו הי' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צח
קח. בלעם סומא באחת מעיניו היהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקלז
קח. ברא מזכה אבא אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קכד
קח. ברבה קלקלו וברבה נדונו דכתיב כל מעינות תהום רבהמי מנוחות (בירדוגו) עמ' צד
קח. ברותחין קלקלו וברותחין נדונושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צ
קח. גזר דינם נחתם על חמספרפרת אליעזר פרשת אחרי-מות פרק יח פסוק כה
קח. דור המבול אין להם חלק לעולם הבא דברי ר' עקיבא, ר' יהודה בן בתירא אומר לא חיין ולא נידונין וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כו
קח. דור המבול ברבה קלקלו ברבה נדונו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נח דף ט ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו/ז דף קפא ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף יא ע"א
קח. דור המבול ברבה קלקלו וברבה נידונונחלת יעקב (תשעג) עמ' לו
קח. דור המבול הרביעו כלאיםפרפרת התורה עמ' שיצ
קח. דור המבול ודור הפלגה אין להם חלק לעולם הבאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שיג
קח. דור המבול וכו' אלא בשביל טובה שהשפיע הקב"הקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רכג
קח. דור המבול לא חיין ולא נידוניןכרם חמד (תשסו) עמ' קסה
קח. דור המבול לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלשמן ראש - ימים נוראים עמ' רב
קח. דור המבול לא נחתם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קא
קח. דור המבול לא נתגאו אלא בשביל גלגל העין שדומה למים וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נח דף י ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת נח דף ו ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר כד דף לג ע"א, ופרשת נח דף מה ע"ב
קח. דור המבול לא נתגאו אלא בשביל גלגל העיןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעו
קח. דור המבול לא נתגאו אלא בשביל גלגל עיןתפארת ראובן עמ' רכז
קח. דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"היפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תריט, ח"ב עמ' יט
קח. דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"הקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' לח
קח. דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובהארשות החיים עמ' תקסד
קח. דור המבול לא נתגאו אלא וכו'פרפרת התורה הקדמה עמ' ט
קח. דור המבול לקו במים כי קלקלו בגלגל עין הדומה למיםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' סח
קח. דור המבול נתגאו אחר מראה עיניהםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמו
קח. דור המבול נתגאו בשביל טובה שהשפיעשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' לא, מג
קח. דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלפאר יעקב ח"א עמ' נג, נט, סט
קח. דור המבול קלקל ע"י שהי' להם כל הטובותמרפא לנפש בראשית עמ' סט
קח. דור המדבר - ר"א אומר עליהם הוא אומר אספו לי חסידי וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקו
קח. דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו'שבח נעורים עמ' קנז
קח. דור המדבר אין להם חלק לעוה"בברית אברם עמ' תקד
קח. דור המדבר אין להם חלק לעוה"בלקחת מוסר ח"א עמ' תקלב
קח. דור המדבר אין להם חלק לעוה"בפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רעד
קח. דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא שפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק כה
קח. דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו' דברי רבי עקיבאכשלג ילבינו - מאמר בצל היצר
קח. דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק עג פסוק טו
קח. דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קט
קח. דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאפני יהושע (תשסא) עמ' צב
קח. דור המדבר אין לו חלק לעולם הבאאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שיב
קח. דור המדבר יש להם חלק לעולם הבא וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 48
קח. דור המרבר אין להם חלק בעוה"בהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' נז
קח. דורותיו דרשינן לשבחדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ו פסוק ט
קח. החמס קם למטה רשע וכו' מלמד שזקף עצמו כמקל ועמד לפני הקב"ה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' מב-מג {העבירה עצמה נהפכת למקל להיפרע מן החוטא}
קח. היה נח הצדיק מוכיח בהם ואומר להם עשו תשובהשרתי ח"א עמ' יט
קח. הם חטאו ברבה רעת האדם ולקו בתהום רבהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' נ
קח. המרגלים אין להם חלק לעולם הבאשבט מישראל (קרמניץ) פרק כה פסוק יג
קח. הרביעו בהמה על חיהפרפרת משה ח"א עמ' כה
קח. ואף אותו רשע נתן סימן בעצמו, ורש"ישיח דוד (תשסח) עמ' צד
קח. ובאת אל התיבהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פו
קח. ובאת אל התיבהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קלו
קח. ויאמר ה' לנח קץ בל בשר בא לפני אמר רבי יוחנן בא וראה כמה גדול כוחה של חמס וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' יז
קח. ויאמר ה' לנח קץ כל בשר בא וגו' בא וראה כמה גדול כחו של חמס וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת נח
קח. ויאמר ה׳ לנח קץ כל בשר בא לפני, אמר רבי יוחנן מלמד שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה והכל על אדם ואדם על הכלדודי נתן בראשית עמ' ע
קח. וימח את בל היקום אשר על פני האדמה, אם אדם חטא בהמה מה חטאהדודי נתן בראשית עמ' ע
קח. וימח מאדם ועד בהמה אם אדם חטא בהמה מה חטאהחנן אלקים עמ' סו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' יב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלג, רכג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכז
קח. וינחם ה, כי עשה את האדם. חד אמר יפה עשיתי שתקנתי להם קבורה וחד אמר להיפוךלב אריה פרשת נח אות יא
קח. ויסרו למשפט וגו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' צב
קח. וכולם חזרו חוץ מתושלמידודי נתן בראשית עמ' עא, עה
קח. וכולן חזרו חוץ מתושלמיפני מלך בראשית עמ' כה
קח. ולא בדורות אחריםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פה
קח. ולא בדורות אחריםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קלד
קח. ולא נחתם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ו, ז
קח. ולא נחתם עליהם גז"ד עד שפשטו ידיהם בגזלדברי יואל פ' נח דף קכז ע"א
קח. ולא נחתם עליהם גז"ד עד שפשטו ידיהם בגזלנטעי אשל בראשית עמ' נ
קח. ולא נחתם עליהם גזר דינם ער שפשטו ידיהם בגזלשדה יעקב עמ' יב
קח. חומר איסור גזלמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שעג
קח. חוצפא אפילו כלפי שמיא מהנישרתי - חבר הקיני עמ' כד
קח. חוצפה הוא מלכותא בלא תגאדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רמו
קח. חטאו ברבה ולקו ברבהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף נא ע"א
קח. חסידי אומות העולם יש להם חלק לעוה״בנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קנה
קח. חתימת הדין בדור המבול היתה על הגזלדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 167
קח. יפה עשיתי שתיקנתי להם קבורות בארץ וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כז דף קפב ע"א; קול יהודה (רופא, תא) פרשת נח דף יז ע"ג
קח. יפה עשיתי שתיקנתי להם קברותצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לב ע"ג
קח. יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאיבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שט
קח. יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאיים שמחה עמ' מג
קח. יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כ"ש שאלו היה ברור צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאידברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רנז
קח. כושן רשעתים הוא בעור הוא לבןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקלה, ח"ג עמ' קיז
קח. כי אתא רב דימי אמר אמ' הקב"ה יפה עשיתי שתקנתי להם קבורהבני יצחק (חנן) דף א ע"ג
קח. כי השחית כל בשר את דרכו וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ע
קח. כי השחית כל בשר דרכו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' מד
קח. כי לימים עוד שבעה, ימי אבלו של מתושלחשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קמב
קח. כי מלאה הארץ חמס אמר רבי יוחנן בא וראה כמה גדול כהה של גזל שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם גזר דינם אלא על הגזל שנאמר וכו' כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץבן פורת יוסף (תשעא) עמ' צט
קח. כל אשר בחרבה מתו ולא דגים שביםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנג
קח. כל אשר בחרבה מתו, ולא דגים שביםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכ
קח. כלום צריכים אנו אלא טיפה של גשמים וכו'גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף יא ע"א
קח. כמה גדול כח של חמס וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תריא, ח"ב עמ' יט
קח. לא יקומו רשעים במשפט, והא טב להון אם אינן עומדין ונותנין יין אלא כאיניש דאמר קם פלוני לדינא ולא הוה ליה הקמת רגל ליום הדיןמנחת אליהו (תשסא) עמ' קצו
קח. לא יקומו רשעים במשפטביאור הגר"א על משלי פרק יא פסוק לא
קח. לא נחתם גז"ד אלא על הגזל דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' מז
קח. לא נחתם גז"ד אלא על הגזלאור גדליהו בראשית דף טו ע"ב
קח. לא נחתם גז"ד אלא על הגזלמי מנוחות (בירדוגו) עמ' צ
קח. לא נחתם גז"ד אלא על הגזלמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' כט
קח. לא נחתם גז"ד אלא על הגזלעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ה ע"ד
קח. לא נחתם גזר דין אלא על הגזלחנן אלקים עמ' רפג
קח. לא נחתם גזר דינם אל על הגזלמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' יב, ח"ב עמ' רפא
קח. לא נחתם גזר דינם אלא הגזלמגדנות אליעזר עמ' שעט
קח. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלדברי אש (כץ) עמ' שה
קח. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזליד דוד (אופנהיים) עמ' כט
קח. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזללהורות נתן בראשית עמ' פב
קח. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלמרפא לנפש בראשית עמ' נב
קח. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' מט
קח. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' מו
קח. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רנד
קח. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' נב
קח. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צד, צח, קג, קח, קיג
קח. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רמו
קח. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קכח, רנג
קח. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלתפארת צבי בראשית עמ' קז
קח. לא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא על הגזלדברי יואל פ' שלח דף תלא ע"א
קח. לא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא על הגזלעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב, תלז
קח. לא נחתם דינם אלא בשביל הגזלאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תקא
קח. לא נחתם נזר דינם של דור המבול אלא על הגזלארץ צבי (תשע) עמ' קלא
קח. לא נחתם עליהם גז"ד עד שפשטו ידיהם בגזלדברי יואל פ' משפטים דף קלב ע"א
קח. לא נחתם עליהם גזר דינם עד שפקוטו ידיהם בגזלמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - נח עמ' כו
קח. מח' ר"י ור"לודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כה
קח. מחלוקת אם דור המדבר יש להם חלק לעוה"במחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפה
קח. מחלוקת בפירוש "דורותיו"נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כג
קח. מי מעכב פרידה אחתצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כו ע"ב, לח ע"ג
קח. מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שביםמנחה בלולה (שנד) פרשת נח דף יב ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יג ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כא ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת נח דף מה ע"ג
קח. מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שביםפאר יעקב ח"א עמ' נט
קח. מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שביםרנת יעקב עמ' קכג
קח. 'מכל אשר בחרבה מתו' חוץ מדגים שבמיםגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קלג
קח. מכל אשר בחרבה מתו, ולא דגים שביםשם יחזקאל עמ' תכ
קח. מכל הבהמה הטהורה וכו' מאותן שלא נעבדה בהן עבירהתפארת ראובן עמ' ז
קח. מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח אותם וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ל דף קצא ע"א
קח. מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח בהם ואומר להם עשו תשובה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ל דף קפט ע"ד
קח. מלמד שהרביע בהמה על חיה וחיה על בהמה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יב ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ב
קח. מלמד שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרמח
קח. מלמד שהרביעו בהמה על חיהחנן אלקים עמ' ו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לד
קח. מלמד שזקף עצמו כמקל ועמד לפני הקב"ה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת נח דף יא ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת נח דף ד ע"ג
קח. מרגלים אין להם חלק לעוה"ב גל עיני ח"ב עמ' פט
קח. מרגלים אין להם חלק לעוה"ב וכו' דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסד
קח. מרגלים אין להם חלק לעוה"ב:שיחות לספר ויקרא עמ' קעט, שיחות לספר במדבר עמ' קה, רסה
קח. מרגלים אין להם חלק לעוה"בהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' לג
קח. מרגלים אין להם חלק לעוה״במאור עינים (תשנח) עמ' רסו
קח. מרגלים אין להם חלק לעוה״במאור עינים (תשעט) עמ' תנ
קח. מרגלים אין להם חלק לעולם הבאארצות השלום (תשנה) עמ' נט
קח. מרגלים אין להם חלק לעולם הבאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יד
קח. משל לאדם שעשה חופה לבנו וכו' לימים מת בנו, עמד ופזר את חופתו אף הקב"ה וכו'דרך חיים (תשע) פ"א הערה 347
קח. מתני' מוריד שאול ויעל אור החיים במדבר פרק טז פסוק א
קח. נח איש צדיק תמים היה בדורותיו אמר רבי יוחנן בדורותיו ולא בדורות אחרים וריש לקיש אמר בדורותיו כל שכן בדורות אחריםפאר יעקב ח"א עמ' מה, מו
קח. נח איש צדיק תמים היה בדורותיופני מלך בראשית עמ' כא
קח. נח איש צדיק תמים יש דורשין אותו לשבח ויש דורשין אותו לגנאיאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קצג
קח. נח הוכיח את האנשים בדברים קשים כלפידיםעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' כ
קח. נח הוכיח בני דורומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - נח עמ' כ
קח. נח היה צדיק בדורותיו, אבל בדורו של אברהם ובדורו של משה וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' יח
קח. נחתם גזר דין על הגזלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' יז
קח. נחתם מר דינם על הגזלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שעא
קח. נשתיירו מהן אותן שיש בהם צורך לעולםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכ
קח. ס"ל לרבי יוחנן בדורותיו היה צדיק ולא בדורות אחרים וריש לקיש אמר בדורותיו וכל שכן בדורות אחרים וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קכ
קח. עברו שמכרו רבו וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' פא
קח. עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה למה לישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנג
קח. עכשיו שאדם חוטא, בהמה וחיה למה לישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכ
קח. עכשיו שארם חוטא בהמה וחי' למ"לדברי יואל פ' נח דף קכז ע"א
קח. על בן לא יקומו רשעים במשפט זה דור המבול, וחטאים בעדת צדיקים אלו אנשי סדוםתורת חיים עה"ת עמ' מד-מה {דור המבול ואנשי סדום דומים בחטאיהם ובעונשיהם}
קח. על כן לא יקומו רשעים במשפט אמר הקב"ה לרשעים אני אמרתי ויהי כן, ואתם אומרים לא כן, אני אמרתי לא כן, ואתם אומרים כן חייכם לא כן על כןמנחת אליהו (תשסא) עמ' קצו
קח. עליהם הכתוב אומר אספו לי חסידי וכו'יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' טז
קח. פלוגתת התנאים אי דור המדבר י"ל חלק לעוה"בדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תיג ע"ב
קח. צדיק תמים היה בדורותיו, בדורותיו ולא בדורות אחריםדברי משה (שהם, תשעג) עמ' י
קח. צדיק תמים היה בדורותיו. בדורותיו ולא בדורות אחריםדברי משה (שהם, תשעט) עמ' רסג
קח. צוהר תעשהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פו
קח. צוהר תעשהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קלה
קח. קל הוא וכו' מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח בהם ואומר להם עשו תשובה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ג
קח. קל הוא על פני המים מלמד שהיה נח מוכיחצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כו ע"ב
קח. ר' יוחנן אמר בדורותיו ולא בדורות אחרים ריש לקיש אמר בדורותיו וכל שכן בדורות אחרים שפת אמת (הלוי) משלי פרק י פסוק א
קח. ר' יוחנן דריש בדורותיו ולא בדורות אחרים וריש לקיש דריש בדורותיו כל שכן בדורות אחריםשם יחזקאל עמ' לח
קח. ר' יוחנן דרש בדורותיו ולא בדורות אחרים, וריש לקיש דרש בדורותיו וכ"ש בדורות אחריםעזר מיהודה עמ' מז
קח. רע"א עדת קרח אינה עתידה לעלות וכו' ור"א אומר עליהם הכתוב אומד ה' ממית ומחיה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תקז, תקט
קח. רש"י - בלא עם - שאין לו חלק עם עם, שבלה עם - שבלבל את ישראל, שבעצתו נפלו כ"ד אלף מישראל וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'עה
קח. שאלו ישראל את יחזקאל וכו' כהן שקנה עבד וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' לה
קח. שהרביעו בהמה על חי' וכו'דברי יואל פ' נח דף קכו ע"ב
קח. שלשה נשתיירו מהם בלוע' דגדור וחמי טבריה וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת נח דף יג ע"א
קח. תמים היה בדורותיו - בדורותיו ולא בדורות אחריםשרתי ח"א עמ' טז
קח. תמים היה בדורותיו ולא בדורות אחריםמאורות האריז"ל עמ' קצד אות ג
קח. תמים היה בדורותיו, ולא בדורות אחריםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מד
קח. תקולל חלקתםעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ה ע"ג
קח: א"ל אחיעזר לשם רבא כתיב למשפחותיהם יצאו מן התיבהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רעא {הא עדיין לא ניתנה התורה}
קח: א"ל שם לאליעזר צער גדול היה לנו בתיבה וכו' האי זקיתא וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תרלד
קח: א"ל שם רבא לאליעזר כי אתו עלייכו מלכי מזרח ומערב היכי עבדיתו וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת לך לך
קח: א"ל שם רבא לאליעזר כי אתו עליכם מלכי מזרח ומערב היכי עבדיתו וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כב
קח: א"ר חסדא ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כו
קח: א"ר יוחנן מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו וכו'. לא יהי' להם מלך בן מלך, יזל מים מדליושיח דוד (תשסח) עמ' צג
קח: א״ל צער גדול היה לנו בתיבה בריה שדרכה להאכילה ביום האכלנוה ביום שדרכה להאכילה בלילה האבלנוה בלילהדודי נתן בראשית עמ' עד
קח: אבן טובה היה להםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' לב
קח: אברהם מול ארבעת המלכיםשיחות לספר בראשית עמ' סה
קח: אורישנא וכו' יהא רעוא דלא תמותצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף מ ע"א
קח: אורשינא אשכחיניה אבא וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' נד
קח: אורשינה אשכחיה אבא דגני בספנא דתיבותא וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קל ע"ב
קח: איש ואשתו מאותם שלא נעבדה בהם עבירהאור גדליהו בראשית דף יח ע"ב
קח: אישות בבהמה מי אית ליה, אר"ש ב"נ אר"י מאותן שלא נעבדה וכו'כתנות אור עמ' לא
קח: אישות לבהמה מי איכאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לו
קח: אישות לבהמה מי אית לה וכו' מאותם שלא נעבדה בהם עבירהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקמ
קח: אלו ימי אבילות של משותלחשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שסו
קח: אלו ימי אבילות של מתושלחדברי יואל פ' נח דף קכב ע"ב
קח: אלו ימי אבלו של מתושלח וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' מה
קח: אלעזר אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בו"דשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלג, תצג
קח: אם מן השמים הוא מביא יש לנו דבר ועקב שמויין המשומר (שפירא, תכ) דף יא ע"ג
קח: אמר העורב לנח לאשתי אתה צריךצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לד ע"ד
קח: אמר הקב״ה לנח קבע בה אבנים טובות ומרגליות בדי שיהיו מאירות לכם כצהריםדודי נתן בראשית עמ' פא
קח: אמר ליה [נח לאורשינה] יהא רעוא דלא תמותתורת חיים עה"ת עמ' מו-מז {בירכו שאף אחר אלף שנה יחי' בלי להתחדש, ושלא ישחטוהו בנ"א}
קח: אמר ליה הקב"ה לנח קבע בה אבנים טובות ומרגליותיפה מראה (שנ) פסחים פ"א דף קיא ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יב ע"ד
קח: אמר לשם רבאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לג ע"ד, לד ע"ב, מ ע"א
קח: אמר ר' אבא בר כהנא כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשותדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קפג
קח: אמר ר"ל תשובה ניצחת השיבה עורב לנחכתנות אור עמ' לא
קח: אמר ר"ל תשובה ניצחת השיבו עורב לנח וכו' אם פוגע בי שר חמה או שר צנה לא נמצא עולם חסר בריה אחת או שמא לאשתי אתה צריך, א"ל רשע במותר לי נאסר לי בנאסר לי לא כל שכןפאר יעקב ח"א עמ' נט
קח: אמר רב חנא בר ביזנא אמר ליה אליעזרדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 12
קח: אמר רבי אבא בר כהנא כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות שנאמר ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה אלהיך קללה ולא קללותבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רס
קח: אמר שם רבא לאליעזר וכו'המאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קמו, חנוכה-פורים עמ' קמו
קח: אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורים בידך וכו'נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' קב
קח: אני עושה לך רכיבות ביום ואישות בלילהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רלז
קח: אריה אישתא זינתיה, דאמר מר לא בציר משיתא ולא טפי מתריסר זינא שתאתורת חיים עה"ת עמ' מח
קח: אתייה לאברהם ואותביה לימיניהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' כג
קח: ביקש בלעם לקלל ישראל והפכו הקב"ה לברכה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קפד
קח: ביקש שלא יהו להם בתי כנסיותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' יב
קח: בכל אדם מתקנא חוץ מבבנו ובתלמידואילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רנז
קח: בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידושרתי ח"א עמ' רטז, ריח
קח: בכל אדם מתקנא חוץ מבנושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קעה
קח: בכל מתקנאים חוץ מבנושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קסז, רצד
קח: בלעם הוא לבן הארמיברית אברם עמ' תנא
קח: בניקרח יש להם תקנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצה
קח: ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נדונו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לא דף קצו ע"ג
קח: ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נדונותורת אברהם עמ' קכט
קח: ברותחין קלקלו וברותחין נדונומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צב
קח: ברכות בלעם כולן חזרו לקללה חוץ מברכת מה טובויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' צה, קד, קה, תריג
קח: ברכותיו של בלעם כולם חזרו לקללהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' מ
קח: בשעה שנכנסו נח ובניו לתיבה נאסרו בתשמיש המטהדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' קלח
קח: בשעת המבול נאסר נח בתשמיש המטהשם יחזקאל עמ' מא
קח: בתחילה אמר הקב"ה לדור המבול והיו ימיו מאה וכ' שנה, כשעבר זמן זה ולא שבו חזר וקבע להם זמן קטן של ז' ימיםיד דוד (אופנהיים) עמ' כח
קח: בתיבה נאסרו בתשמישפרפרת התורה עמ' כד
קח: ג' שימשו בתיבה כלב ועורב וחםחמודי צבי בראשית עמ' עד, עו
קח: ג' שמשו בתיבה וכולם לקו חם כלב ועורב וכו' ויחי ויתן דף ט ע"א
קח: דגים שבים לא מתו במבולשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכא
קח: דור המבול ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונופאר יעקב ח"א עמ' נט
קח: דור המבול ברותחין קלקלו וברותחין נידונוכסף נבחר (מרגליות) עמ' יג
קח: דור המבול לא נתגאו אלא בשביל גלגל העיןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' תב
קח: דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"העזר מיהודה עמ' ע
קח: דור המבולמצת שימורים (תשסא) עמ' תצד
קח: דור המדבר אין להם חלק לעוה"ברגל ישרה עמ' סט
קח: דירתן של עופות טהורים אצל צדיקיםאהבת חיים (דייטש) עמ' ריח
קח: דירתן של עופות טהורים אצל צדיקיםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' כז
קח: דירתן של עופות טהורים עם הצדיקים, ורש"י ד"ה מאתו, כדאמרינן בדוכתא אחריתא, ומהרש"א בח"א, וב"ה במדרשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלז(יז)
קח: דרשו תיבת בדורותיומרפא לנפש בראשית עמ' מז
קח: האי זקיתא לא הוה ידע אבא מה אכלה יומא חד הוה מחתך רמונא נפל תולעת מעה ואכלה דברי נפתלי ח"ג עמ' סא-סב
קח: ההספד מעכב הפורענותדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' צו, רז
קח: החיות בתיבה לא שינו את דרכןדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שפד
קח: החיות שהיו בתיבת נח לא קלקלו דרכםדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות קיד
קח: היה נח הצדיק מוכיח אותם וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' כט
קח: הלא אנכי אתנך כו' שאני עושה לך מעשה אישות בלילהבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק יז-יח
קח: הספדן של צדיקים מעכבין את הפורענות, מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעה - ר"א אבא שאול
קח: הספדן של צדיקים מעכבין את הפורענותתפארת ציון (אבא שאול) עמ' יט - אור לציון
קח: הספדן של צדיקים מעכבין את הפורענותתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנג - ר"מ שרבאני
קח: הספדן של צדיקים מעכבת הפורענותשארית יעקב (אלגזי) דף לז ע"א
קח: הספדן של צדיקים מעכבת הפורענותשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קי
קח: הספידו של צדיקים מעכב את הפורענות אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' עה
קח: הספידן של צדיקים מעכבין הפורעניותשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כח
קח: הספק של צדיקים מעכב את הפורעניותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' סג, קמט
קח: הספרן של צדיקים מעכב את הפורענותשירת דוד (תשסז) עמ' תקעט
קח: העבירן לפני התיבה וכל שהתיבה קולטתו טהור שפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק ט
קח: העמל הרב של נח ובניו בתיבהשיחות לספר ויקרא עמ' כד
קח: הרבה ריוח והצלה לפניו ולמה הטריחו בבנין זהתפארת צבי בראשית עמ' קכד
קח: והוה שדינן עפרא והוו חרבישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רסב
קח: ויהי לשבעת הימים אלו ימי אבילות של מתושלחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קנח
קח: ויהי לשבעת הימים וכו' אלו ימי אבלו של מתושלח וכו' אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' עד
קח: ויהי לשבעת הימים וכו' אלו ימי אבלות של מתושלחתורת חיים עה"ת עמ' מז {למה נדרש מכתוב זה ולא מלעיל (ז, ד)}
קח: ויהי לשבעת הימים ימי אבלו של מתושלח וכו'שמע יעקב (אלגזי, תקה) דף ז ע"ג
קח: ויהי לשבעת הימים ימי אבלו של מתושלח וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' כא
קח: ויהי לשבעת הימיםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פט
קח: ויהי לשבעת הימיםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמ
קח: ויהי לשבעת ימים אלו ימי אבילות של מתושלח וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נח דף יא ע"ד; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יב דף פח ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ז ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לב דף רא ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת נא דף עד ע"ב
קח: וישלח את העורב, אמר ר״ל תשובה נצחת השיבו עורב לנח, א״ל דבך שונאני ואתה שנאתנידודי נתן בראשית עמ' ק
קח: ולמה הטריחו בטין זהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' כב
קח: חטא דור המבול שהשחיתו זרעםפרדס מרדכי עמ' ל
קח: חם שימש בתיבהפרדס מנחם עמ' כט
קח: טובה קללה שקילל אחיה השלוני את ישראל מברכתו של בלעם הרשע וכו' אחי שקילל וביזה אותן שיהי ישראל כקנה רך ולא קשה כארז שעומד על מים גזעו מחליף ואפילו כל הרוחות שבעולם אין מזיזין אותו ממקומו משא"כ בלעם שבירכן ושיבחו כארז כו ורוח דרומית עוקרתובן פורת יוסף (תשעא) עמ' שמב, תריט, תרכד, תרכח, תרמ
קח: טרף בפיה יהיו מזונותי מרים, באר שבעטירת כסף דף טו ע"ד
קח: יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' צ, קנט, רצה, תקלב, תקמ
קח: יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' נג
קח: יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודםתפארת צבי בראשית עמ' קלז, קלח
קח: יש דורשין לשבח ויש דורשין לגנאישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' לב
קח: כ"ש בדורות אחריםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' מ
קח: כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשותשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' ריח
קח: כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיותגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תצט
קח: כי אתו עלייכו מלכי מזרח ומערב אתון היכי עבדיתו וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת לך לך דף יג ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף טו ע"ב
קח: כי אתו עלייכו מלכי מזרח ומערבארשות החיים עמ' תקמט
קח: כיצד יצאתם מן התיבה וכו'ירך יעקב (פיתוסי) דף ד ע"ד
קח: כל אותן הימים משעה שהלך בלעם לבלק לא כעס הקב"היגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' צו, קי
קח: כל הברכות חזרו לקללות חוץ מבתי כנסיותשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רמט
קח: כל שהתיבה קולטתו בידוע שלא נעבדה בהם עבירהנטעי אשל בראשית עמ' נה
קח: כל שהתיבה קולטתו בידוע שלא נעבדה בהם עבירהפאר יעקב ח"ב עמ' תקסב
קח: כל שהתיבה קולטתו בידוע שלא נעבדה בו עבירהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לו
קח: לא נגזרה גזירה על דגים שביםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' תב
קח: למשפחותיהם אר"י למשפחותיהם ולא הםבני יצחק (חנן) דף ב ע"ב
קח: למשפחותיהם ולא הםפני מלך בראשית עמ' כח, לא
קח: למשפחותיהם ולא הםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קנה, קעג
קח: למשפחותיהם ולא הםפרי נפש חיה ח"א עמ' סח
קח: למשפחותיהם יצאו מן התיבה אר"י למשפחותיהם ולא הםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכג
קח: למשפחותיהם יצאו מן התיבה למשפחותיהם ולא הםאמונת חכמים (תשעו) עמ' קכד
קח: למשפחותיהם יצאו מן התיבה, ולא הםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' לה
קח: למשפחתם ולא הםבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ד
קח: לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תלה
קח: לשבעת הימים, ימי אבילות של מתושלחשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צח, קיג, שנב
קח: מאותן הבאין מאליהן וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יג ע"א
קח: מאותן שלא נעברה בהן עבירה וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף סד ע"ג
קח: מאי גופר אמר רב אדא אמרי דבי ר' שילא זו מבליגההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר יב
קח: מאי דכתיב לפיד בוז וכו' נח הצדיק מוכיח אותם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ז
קח: מאי למען צדקות ה' וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שסז
קח: מברכותיו של אותו רשע אתה יודע מה היה בלבו לקללםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכד פסוק א
קח: מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו וכיפתחי שערים ח"ב עמ' רמג
קח: מברכותיו של אותו רשע אתה למדים מה היה בלבו לקללםתורת איש ח"א עמ' רפה, שכט, ח"ב עמ' שיא
קח: מברכתו של אותו רשע וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"ב עמ' כו
קח: מברכתו של אותו רשע ניכר מה היה בלבושמן ראש סוכות ח"א עמ' צה
קח: מברכתו של אותו רשעזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכה
קח: מה טובו אהליך יעקב, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רמ, רמב
קח: מה טיבם של שבעת הימים וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' סב
קח: מהעוף למינהו אותם שדבקו במינםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ד
קח: מכאן שדירתן של עופות טהורים אצל הצדיקיםדברי יואל פ' ויקרא דף סז ע"ב, פ' תזריע דף ער ע"א
קח: מכאן שדירתן של עופות טהורים אצל הצדיקיםדברי יואל פ' נח דף קכט ע"א, קמד ע"א, קנ ע"ב
קח: מכאן שדירתן של עופות טהורים עם הצדיקיםדברי יואל מועדים ח"ד דף קעב ע"א
קח: מכאן שדירתן של עופות טהורים עם הצדיקיםדברי יואל פ' שמות דף צח ע"א, פ' בא דף שט ע"א
קח: מכאן שנאסרו בתשמיש המיטה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח בפסוק עצמו; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף כב ע"ד; יפה מראה (שנ) תענית דף קעא ע"ד ודף קעב ע"א
קח: מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו אישות לבהמה מי איכא וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' קלב
קח: מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו אישות לבהמה מי אית להדודי נתן בראשית עמ' עג
קח: מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה וכו' מאותן הבאין מאליהןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צד
קח: מנלן דנאסרו דכתיב ובאת אל התיבה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קנה
קח: נח איש צדיקרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קח
קח: נח הוכיח את בני דורומרפא לנפש בראשית עמ' מד
קח: נח היה מוכיח את אנשי דורו, והיו מבזין אותו ואמרו לו זקן תיבה זו למה וכו'עזר מיהודה עמ' סב
קח: נח לא היה חושש בתיבה שמא יפגע בו שר חמהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' מד
קח: נח קרא לעורב רשעגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' כג
קח: עורב חשדו לנח בבת זוגושבות יעקב (אבולפיה) עמ' ח
קח: עתיד הקב"ה להביא מבול לעולםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' לה
קח: פ' חלק למשפחותיהם יצאוברית יצחק דף ב ע"א
קח: צהו תעשה לתיבה אמר לו הקב"ה לנח, קבע בה אבנים טובות ומרגליות, כדי שיהיו מאירים לכם כצהריםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תקלד
קח: צער גדול היה לנו בתיבהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' נו
קח: צער גדול היה לנו בתיבהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צב
קח: צער גדול שהיה להם בתיבה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' נ, מח
קח: קבע להם הקב"ה זמן גדול ואח"כ זמן קטןדברי יואל פ' נח דף קעט ע"א
קח: קבע להם זמן גדול וזמן קטןצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לד ע"ב
קח: קלקלו ברותחין ונדונו ברותחיןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרלד, ח"ב עמ' ג
קח: רבך שונאני ואתה שונאניפרפרת התורה עמ' כה
קח: רש"י ד"ה אישות לבהמה מי אית ליהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפג (כט)
קח: רש"י ד"ה אישות לבהמהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פה(רפ)
קח: רש"י ד"ה בני נחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קנה
קח: רשע, במותר לי נאסר לי, בנאסר לי לא כל שכןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 938, 1262, 1432
קח: שדירתן של עופות טהורים עם הצדיקיםים שמחה עמ' רמד
קח: שדירתן של עופות טהוריםבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שעד
קח: שהטעימן (לדור המבול) מעין עולם הבא וכו'שכר שכיר בראשית שיחה ג-ד
קח: שהיה נח הצדיק מוכיח אותםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' נא, נו
קח: שהתיבה קולטתומים חיים (קרייסווירטה) עמ' שלד
קח: שינה הקב"ה על דור המבול סדר בראשיתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכו
קח: שלושה ששמשו בתיבה לקו כלב נקשר, עורב רק, חם לקה בעירילב שלום בראשית עמ' קט
קח: שלח את היונה מכאן שדירתן של עופות טהורים עם הצדיקיםלהורות נתן בראשית עמ' קה
קח: שלשה שמשו בתבה, ואלו הם חם וכלב ועורב וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' קלו
קח: שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחם כלב נקשר עורב רק חם לקה בעורויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קלד
קח: שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחםפאר יעקב ח"א עמ' ס
קח: שלשה שמשו בתיבה וכלם לקו וכו'עקדת יצחק (שלג) שער יג דף לז ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו דף רכו ע"א; יפה מראה (שנ) תענית פרק א דף קעב ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כא ע"ד
קח: שלשה שמשו בתיבה כלב ועורב וחםים שמחה עמ' מח
קח: שלשה שמשו בתיבהחנן אלקים עמ' ה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רה
קח: שלשה שמשו בתיבהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' מג
קח: שלשה שמשו וכולן לקושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' לה
קח: שמא לאשתי אתה צריךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרסא
קח: שמתוך שלא לשמה בא לשמהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קג
קח: שניים שמשו בתיבה חם עורב וכלבלקחת מוסר ח"א עמ' לו
קח: תורתו של דואג משפה ולחוץשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רה
קח: תחתיים לזבלדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 2008
קח: תחתיים שניים שלישים תעשהביאור הגר"א על משלי פרק כד פסוק לא
קח: תחתיים שנים ושלישים תעשה תנא תחתיים לזבל אמצעיים לבהמה עליונים לאדםישרש יעקב (טננבוים) נח אות ב
קח: תיבה זו למהזבחי צדק (דיסקין) עמ' כ
קח: תשובה ניצחת השיב העורבעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ו ע"ב
קח: תשובה ניצחת השיב עורב לנחפרפרת משה ח"א עמ' סו
קח: תשובה ניצחת השיבו עורב וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קסז-קסט
קח: תשובה ניצחת השיבו עורב לנח וכו' אם פוגע בי שר של חמה וכו' או לשמא לאשתי אתה צריךחמודי צבי בראשית עמ' עה
קח: תשובה ניצחת השיבו עורב לנח וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יד ע"ג-ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לג דף רז ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ג ודף קיו ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת נח דף יב ע"א
קח: תשובה ניצחת השיבו עורב לנח, אמר לו רבך שונאני ואתה שנאתני וכו'שם יחזקאל עמ' מה
קח: תשובה נצחית השיבה העורב לנח רבך שנאני ואתה שנאתני שפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק ט
קח: תשובה נצחת השיבו עורב לנח אמר לו רבך שונאני שאמר מן הטהורים שבעה ומן הטמאים שנים וכו'להורות נתן בראשית עמ' קה
קח: תשובה נצחת השיבו עורב לנח וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' סו
קח: תשובה נצחת השיבתו עורב לנחבני יצחק (חנן) דף ב ע"א
קט און בן פלת אשתו הצילתו וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קפ, קפב
קט און בן פלת אשתו הצילתורוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף פז ע"ג
קט אחוי לך בלועי דקורחמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ג
קט אחתרתון ש' מחתרתידברים אחדים (תקמח) דף נט ע"ב
קט אליעזר בא לסדוםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ג
קט אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם כו'המדרש והמעשה בראשית פ' לך לך
קט אנשי סדום נתגאו בגלל השפעמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ב
קט אשת קרח ואשת און בן פלתשיחות לספר במדבר עמ' קמג
קט בסודם אל תבוא נפשי כו' כשיעמוד זמרי כו' אל יזכר שמיהמדרש והמעשה בראשית פ' ויחי
קט בענין אשת און בן פלתככר לאדן (תקסא) דף רס ע"א
קט ד' דייני הוי בסדום שקראי כו'המדרש והמעשה בראשית פ' וירא דרוש ב
קט דרש ר"י בצפורי מאי דכתיב חתר בחשך בתים שהיו נותנים עיניהם בבעלי ממון כו'המדרש והמעשה בראשית פ' ויגש
קט הבה נבנה לנו עיר וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף יט ע"ב
קט היקום זה ממונומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ג
קט ויקח קרחכלי יקר (תשמח) עמ' תנב
קט כולן לשם ע"ז נתכוונובית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' כד
קט כל אחד קינא את אשתו משהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ג
קט לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' מ
קט מעשה דאשת און אותבא על בבא וסתרתא למזייה וכו'כבוד לאיש דף כט ע"ג
קט ע"א אדם לעמל יולד ואיני יודע לאיזה עמל וכו'עטרת יהושע שמות עמ' רלח, רלט
קט ע"א אדם לעמל יולד ואיני יודע לאיזה עמלעטרת יהושע במדבר עמ' ריד, רכח
קט ע"א אדם לעמל יולד ואיני יודע לאיזה עמלעטרת יהושע ויקרא עמ' רלח, רלט
קט ע"א אויר מגדל משכחברכת חיים ח"ב עמ' 248
קט ע"א אויר מגדל משכחהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר א אות א
קט ע"א אויר מגדל משכחלקוטי שיחות חל"ח עמ' 185
קט ע"א אנשי סדום היו חטאים מאד באכזריותאמרות ה' השלם ח"א עמ' שסג
קט ע"א אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"ה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' מז
קט ע"א אנשי סדום רעים וחטאיםדבר טוב עמ' יז
קט ע"א בואו ונשכח את הרגל מבינינו שאינם באים אלא לחסרנו ממונינוזרע שמשון וירא אות מא
קט ע"א במנהג אנשי סדום במשפטים שהפכו שוה"ד בהיפוך מהמשפט [ולפיכך נענשו מדה במדה שנהפכו ממטה למעלה]באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' מו
קט ע"א דהוה שדי עפרא והוה חרבי גילי והוו גיריתפלה למשה (בנימין) עמ' רמב
קט ע"א דור ההפלגה נחלקו לשלושה כתות והמגדל נחלק לשלשה חלקים שליש נשרף שליש נבלע באדמה ושליש עדיין קיים. עבר קרא לבנו הקטן בשם יקטן, שבשם זה רמז שהקב״ה יקטין את המגדל שבנו דור ההפלגהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' נא
קט ע"א דור ההפלגה נעשה קופץגנא דפלפלי עמ' שנו
קט ע"א דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא וכו'. מאי עבוד אמרי דבי רבי שילא נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו וכו' אמר רב ירמיה בר אלעזר נחלקו לשלש כיתות אחת אומרת נעלה ונשב שם ואחת אומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים ואחת אומרת נעלה ונעשה מלחמה, זו שאומרת נעלה ונשב שם הפיצם ה' וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה נעשו קופים ורוחות ושידים ולילי! וזו שאומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים כי שם בלל ה' שפת כל הארץדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קיב, מהד' ז סי' ז
קט ע"א דור הפלגה וכו' נחלקו לג' כתות וכו'אפיקי ים עמ' תקי
קט ע"א דור הפלגהבעקבי יעקב עמ' קד
קט ע"א ואנשי סדום וכו' א"ר יהודה רעים בגופן וחטאין בממונם וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנז, קצט, רמא
קט ע"א ואנשי סדום רעים וחטאים רעים בגופן וחטאים וכו'זרע שמשון וירא אות מב
קט ע"א וחטאים בממונםרנת יצחק ה' מגילות עמ' רא
קט ע"א וחטאים זה ג"ע "לה"' זה ברבת השם כו'מאורי אור (אתרוג) פ"יב ה"ז
קט ע"א חטא דור הפלגה שבקשו לעבוד ע"זצמח צדקה עה"ת עמ' ד
קט ע"א מאן דמזמין לאחרא איבעי ליה למעבד בעותיהתפלה למשה (בנימין) עמ' קכח
קט ע"א מגדל בבלעולת שבת בשבתו עמ' טז
קט ע"א מלמד שהיו נותנין עיניהן בבעלי ממון ומפקידין אצלן אפרסמון וכו'ברית שלום (תעח) דף ב ע"ב
קט ע"א מלמד שהיו נותנין עיניהן בבעלי ממון ומפקירין אצלן אפרסמון וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' ט
קט ע"א נבנה מגדל ונעלה לרקיעשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צה
קט ע"א נחלקו לג' כתות, אחת אומרת נעלה ונשב שם, אחת אומרת, נעלה ונעשה מלחמה, ואחת אומרת, נעלה ונעבוד עבודת כוכבים וכו'+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ה
קט ע"א נחלקו לג' כתות, אחת אומרת נעלה ונשב שם, אחת אומרת, נעשה ונעשה מלחמה, ואחת אומרת, נעלה ונעבוד עבודת כוכבים וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ה
קט ע"א נחלקו לשלשה כתות זו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה נעשו קופיןזרע שמשון נח אות יט
קט ע"א נעשו קופיןעמק המלך (תשסג) עמ' 81
קט ע"א פשטו ידם בעיקרמהר"ם שיק בראשית עמ' מז
קט ע"א רעים בגופם וחטאים בממונם בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קיד
קט ע"א רעים בגופםפרי חיים (קנולר) פרשת לך
קט ע"א רעים בגופן וחטאים בממונםשיחות חכמה ומוסר מאמר נ אות ה
קט ע"א רעים בממונם וחטאים בגופם, רעים בממונם, דכתיב ורעה עינך באחיך ־האביון וחטאים בגופם דכתיב וחטאתי לאלקים+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' טו
קט ע"א רצו (דור הפלגה) לעשות ע"זדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' קט
קט ע"א שאדם הפקיד אצל חבירו מעות ואפרסמון, והארץ הוציאה ריח אפרסמוןקרן לדוד בראשית עמ' ע
קט ע"א שדי עפרארנת יצחק ישעיה עמ' קמה
קט ע"ב און בן פלת - אשתו הצילתופני חיים (פלג'י) עמ' רנא ע"א
קט ע"ב און בן פלת אשתו הצילתו כסא רחמים (תשסג) עמ' שנח
קט ע"ב און בן פלת אשתו הצילתואמרות ה' השלם ח"ה עמ' קנד
קט ע"ב און בן פלת אשתו הצילתוכסא רחמים (תקסג) דף קו/קז ע"ד
קט ע"ב און בן פלת אשתו הצילתוכסא רחמים (תקסג) דף קז ע"ד
קט ע"ב און בן פלת אשתו הצילתורוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף פ"ז ע"ג (חו"מ סימן צ"ב אות א' ד"ה ובהיותי)
קט ע"ב און בן פלתמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 293, 270, 266
קט ע"ב און שישב באנינותקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שעא
קט ע"ב אותבה על בבא וסתרתה למזייה וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קצד {מה שלא אמרה שאינו בבית}
קט ע"ב אין להם חלק לעולם הבאמאור עינים (תשעה) עמ' תמח
קט ע"ב אליעזר עבד אברהם אקלע להתם וכו'צלח רכב עמ' נח
קט ע"ב אנשי סדום נתנו כסף אך לא אוכליחל ישראל אבות ח"ה עמ' קסב
קט ע"ב אתא אליעזר ויתיב לסיפא דכולהו וכו' וכן עבד לכולהו עד דנפקי כולהו ואכלא איהו לסעודתאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקז
קט ע"ב ביקש רחמים על עצמופרי חיים (קנולר) פרשת קרח
קט ע"ב במחלוקת קרחפרי חיים (קנולר) פרשת קרח
קט ע"ב בסודם אל תבוא נפשי אלו המרגליםחכמת התורה קורח עמ' רסח
קט ע"ב בקהלם אל תחד כבודי זה עדת קרחדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רסט ד"ה וזה
קט ע"ב דאין להם חלק עוה"בחכמת התורה פנחס עמ' רמב
קט ע"ב דאשתו של און א"ל מאי נפקא לך מינה וכו'ברית שלום (תעח) דף צו ע"ב
קט ע"ב דאשתו של און א"ל מאי נפקא לך מינה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרטו
קט ע"ב דמחי ליה לאיתתא דחבריה ומפלא ליה א"ל יהבה ניהליה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מג
קט ע"ב ההיא רביתא דהות קא מפקא ריפתא לעניא בחעבא איגלאי מלתא שפיוה דובשא ואוקמוה על איגר שורא אתא זיבורי ואכלוהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שעו
קט ע"ב ההיא רביתא דהות קא מפקא ריפתא לעניא וכו' שפיוה דובשא וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"י עמ' קיא
קט ע"ב הוה ההיא רביתא דהות קא מפקא ריפתא לעניא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רפז
קט ע"ב הרי הן כאבידה המתבקשת וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רעט
קט ע"ב ואון שישב באנינות פלת שנעשו לו פלאות, בן ראובן - בן שראה והבין, אמר רב און בן פלת אשתו הצילתובצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קע, רכד הערה 45, רכה הערה 47
קט ע"ב ובקהלם על תחר כבודי זה עדת קרחחכמת התורה קורח עמ' קמד, שכד
קט ע"ב ויקה קורה, אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו. כל טעותו של קרח לחלוק על הכהונה באה מזה שלקח את אשתו שהיא מקח דעפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רז
קט ע"ב ויקה קרח שלקח מקח רע לעצמוחכמת התורה קורח עמ' ד, לד, קצט, שצט
קט ע"ב ויקח אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו קרח שעשה קרחה בישראלשם דרך במדבר עמ' עז
קט ע"ב ויקח קרח אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו בן יצהר בן קהת בן לוי שנתלוה בגיהנםכתונת פסים (תשעא) עמ' רצז, שט, שיב, שכב, שסב
קט ע"ב ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמואמרות ה' השלם ח"ה עמ' קסג
קט ע"ב ויקח קרח, אמר ר"ל שלקח וכו' און בן פלת - שנעשו בו פלאות ורש"י וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קכא, קמא
קט ע"ב ויקח קרח, אר"ל שלקח מקח רע לעצמובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קיד
קט ע"ב ויקח שלקח מקח רע לעצמו, קרח שנעשה קרחה בישראל וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שפז
קט ע"ב וליחשוב נמי בן יעקב - בן שעקב עצמו לגיהנם, אמר רב שמואל בר רב יצחק יעקב בקש רחמים על עצמובצור ירום ח"א (תשסז) עמ' צד הערה 50
קט ע"ב וליחשוב נמי בן יעקב וכו', יעקב ביקש רחמים על עצמו וכו'חולת אהבה עמ' רנב
קט ע"ב זעקת סדום ועמורה כי רבה על עסקי ריבהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' סה
קט ע"ב חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלת וכו' תיב ואנא מצילנא לך וכו'זרע שמשון קרח אות ו
קט ע"ב חנה התפללה עליהםשמלת אליעזר ח"ב עמ' סז
קט ע"ב יעקב ביקש כן שלא להיות נזכר שמוחכמת התורה קורח עמ' מג, ס
קט ע"ב יעקב ביקש רחמים על עצמו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קנד-קנה, קנז, קסא, רפב
קט ע"ב כשנזדמן אורח לאנשי סדום השכיבוהו במטה וכו'פניני יחזקאל עמ' סד
קט ע"ב למה נקרא שמו קורח שעשה קרחה בישראלתולדות הגר"א (תשס) עמ' רעט
קט ע"ב לקח מקח רע לעצמוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שח, שכב
קט ע"ב מוריד שאול ויעל קאי על קרחאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קנה
קט ע"ב נחלקו חז"ל אם בני קרח עתידים לנחול עוה"בפניני יחזקאל עמ' שנב
קט ע"ב עדת קרח אין להם חלק לעוה"ב שנאמר "ותכס עליהם הארץ" בעולם הזה "ויאבדו מתוך הקהל" לעוה"ב כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תכד
קט ע"ב עדת קרח אין להם חלק לעוה"בימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קסג
קט ע"ב עדת קרח אין להם חלק לעוה"בפניני שבח עמ' קמא
קט ע"ב עדת קרח אין להם חלק לעוה"ברנת יצחק שמואל עמ' לד
קט ע"ב עליהם אמרה חנה מוריד שאול ויעלחכמת התורה פנחס עמ' רלט
קט ע"ב עצתה של אשתו של און בן פלתקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שעב
קט ע"ב פליגי אם עדת קרח באים לעוה"בחכמת התורה קורח עמ' רפד, שעח, שסט, שפ, שצא, שצג
קט ע"ב צעקת ריבה אחתפניני יחזקאל עמ' סה
קט ע"ב קרח וכו' שנעשה קרחה בישראל בן יצהר בן שהרתיחס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' ערב, רעט
קט ע"ב קרח ועדתו שיש להם חלק לעה"בתפלה למשה (בנימין) עמ' שט
קט ע"ב קרח לקח מקח רע לעצמופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קמט, קסה
קט ע"ב קרח לקח מקח רע לעצמופתגמי אורייתא ח"ב עמ' שנא
קט ע"ב קרח שנעשה קרחה בישראל וכו'צלח רכב עמ' שכ
קט ע"ב קרח שנעשה קרחה בישראל, בן יצה"ר בן שהרתיח עליו את כל העולם וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קנו, קנט, קס
קט ע"ב קרח שעשה קרחה בישראל "בן יצהר" בן שהרתיח עליו את כל העולם בצהרים וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תב
קט ע"ב קרח שעשה קרחה בישראל וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' קט, קמח
קט ע"ב שלקח מקח רע לעצמו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תיז
קט ע"ב שלקח מקח רעקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שיא
קט ע"ב שעיקב את עצמו לגיהנוםחכמת התורה קורח עמ' קא
קט ע"בישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 153
קט עדת קרח אין להם חלק לעוה"בצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף כב ע"ב-ע"ג
קט עושר שמור לבעליו לרעתו זה עושרו של קרחצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף כג ע"א
קט רעים בממונם וחטאים בגופם, רעים בממונם, דכתיב ורעה עינך באחיך האביון וחטאים בגופם דכתיב וחטאי לאלקיםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' טו
קט ת"ר עדת קרח אין להם חלק לע"הבתולעת שני דף קלד ע"ג, קלז
קט. אויר מגדל משבחהדרש והעיון דברים מאמר קצה
קט. אויר מגדל משבחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רה
קט. אויר מגדל משכחזבחי צדק (דיסקין) עמ' כח
קט. אוירא מגדל משכחדברי שלמה (הלוי, שנו) פ' נח דף עא ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ב
קט. אחת אומרת אמרו נעלה ונשב שם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקסו, ח"ב עמ' קנו
קט. אם כן ליבנו אחד בטוראבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"א
קט. אמר רבי ירמיה בר אלעזר נחלקו לשלש כיתות אחת אומרת נעלה ונשב שם ואחת אומרת נעלה ונעבוד וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' יח
קט. אמר רבי ירמיה בר אלעזר נחלקו לשלש כיתות וכו'דרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' קכב
קט. אנשי סדום אין להם חלק לעוה"ביגל יעקב (תשנג) וירא אות סא
קט. אנשי סדום אין להם חלק לעוה"ביגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' פא
קט. אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבאיפה מראה (שנ) פרק יא דף שז ע"ב-ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת וירא דף כא ע"ד
קט. אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 67
קט. אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"השרתי ח"א עמ' מג
קט. אנשי סדום לא נתגאו ובו' כל הסוגיא בביאור נרחבלב שלום בראשית עמ' קסט
קט. בבל ובור סיף סימן רע לתורהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קנט
קט. בבל ובורסיף סי' רע לתורהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ב
קט. בענין רעת אנשי סדוםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1405
קט. דוד הפלגה נחלקו לג' כתותדברי יואל פ' בחוקותי דף שסט ע"א
קט. דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא וכו'עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת נח דף נו/ז ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ד ודף עה ע"א
קט. דור הפלגה וכו' מאי עבודהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' עו
קט. דור הפלגה וכו' נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות בדי שיזובו מימיותורת חיים עה"ת עמ' נ {אולם פשטא דקרא לא כן, אלא גבוה הרבה, בלשון הבאי}
קט. דור הפלגה מאי עבודמעט מכל עמ' 73
קט. דור הפלגה מאי עבודפרפרת משה ח"א עמ' עא
קט. דור הפלגה נחלקו לג' כתותדברי יואל פ' נח דף קפה ע"א, פ' חיי שרה דף תקלד ע"א
קט. דור הפלגה נחלקו לג' כתותדברי יואל פ' קרח דף טו ע"א
קט. דור הפלגה רצה לעשות מלחמה עם הקב"ה דולה ומשקה פסח עמ' שעח
קט. דרשה ר' יוסי בצפורי אחתרן כמה מחתרתןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכד
קט. החולק על רבו כחולק על השכינהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכה
קט. היו מפקידים אפרסמון אצל עשירים ובלילה גונביםהאהל עולם (תעד) - שו"ת (בסוף הספר) סי' ג
קט. היו מפקידים אפרסמון אצל עשירים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרלה
קט. ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד, רעים בגופם וחטאים בממונםמרפא לנפש בראשית עמ' נב
קט. ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד, רעים בגופן וחטאים בממונםדובר צדק (זילבר) עמ' נב
קט. ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד, רעים בגופן וחטאים בממונםעזר מיהודה עמ' קמג
קט. ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרד
קט. ואנשי סדום רעים וחטאים רעים בממונם וחטאים בגופםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצ, קצה
קט. והבית ארחא לגנבאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכו
קט. ויקח קרח, שלקח מקח רע לעצמודברי יואל פ' קרח דף כ ע"ב, כו ע"א, מ ע"ב
קט. וכולם לשם עכו"ם נתכוונודרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 45
קט. חטאים בממונםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' י
קט. חכמת נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלת וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' צז
קט. כולם לשם ע"ז נתכוונוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כ
קט. כולם לשם ע"ז נתכוונופי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כג ע"ג
קט. כי קא נח נפשיה דרבי יוסי שפעי מרזבי מציפורי דמאבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ב
קט. לה' זו ברכת ה'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצו
קט. למה לנו עוברי דרכים שאין באים עלינו אלא לחסרנו וכו'הגות לב עמ' 97-95
קט. 'מאוד' שמתכוונים וחוטאיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפה {מאוד רומז לכוונה}
קט. 'מאוד' שמתכוונים וחוטאיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עדר (שלז)
קט. מגדל שליש נשרף וכו'ויואל משה מאמר ג סי' יט עמ' תכג
קט. מגדל שליש נשרף שליש נבלע וכו'צרור המור (שכז) פרשת נח דף טו ע"א; מכתם לדוד (ויטל, שו) שער נ דף פח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לח דף רלב ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קפא דף קו/ז ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ב
קט. מדור הפלגה נעשו קופיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תיט
קט. מלמד שהיו נותנים עיניהם בבעלי ממוןצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לז ע"א
קט. מלמד שהיו נותנין עיניהן בבעלי ממון וכו' ובאין ונוטלים את ממונודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1406
קט. נחלקו לג' כיתותפני מלך בראשית עמ' לט
קט. נחלקו לשלשה כיתות א' אומרת נעלה ונשב שם וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לח דף רלב ע"א
קט. נעלה בשמיםדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק ה פסוק יז
קט. נעשו קופיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מב
קט. סדום רעים בממונם וחטאים בגופם לה' זו ברכת ה'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ריא
קט. קרח שנעשה קרחה בישראל וכו'הגות לב עמ' 222
קט. קשים גרים - מחלוקת ר"י ור"לצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כה ע"א
קט. רעים בגופם וחטאים בממונםדברי יואל פ' לך לך דף שיב ע"א
קט. רעים בגופן וחטאים בממונםעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף מט ע"א
קט. רעים בגופן וחטאין בממונםזבחי צדק (דיסקין) עמ' עג
קט. רעים וחטאים לה' מאר שמתכונים וחוטאיםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וירא עמ' מב
קט. רעים וחטאים רעים בעוה"ז וחטאים בעוה"ביגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' נח, סב
קט. רעין בגופן וחטאין בממונםזבחי צדק (דיסקין) עמ' כט
קט. רש"י ד"ה שלישיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קנו
קט. רשעותם של אנשי סדוםדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רד, שעב
קט. שהיו חטאים בממונםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צב
קט: א"ר און בן פלת אשתו הצילתו א"ל מאי נפ"מ אי מר רבה אנת תלמידא ואי מר רבה אנת תלמידאיגל יעקב (תשנג) קרח אות עא
קט: און בן פלת אשתו הצילתו א"ל מאי נפקא לך מינה אי מר רבה אנת תלמידא וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' שיז
קט: און בן פלת אשתו הצילתו אמרה ליה מאי נפק"מ לך מינה? אי מר רבה אנת תלמידי ואי מר רבה אנת תלמידיה וכו' ורש"יהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' צב
קט: און בן פלת אשתו הצילתו וכו' אותבה על בבא והתרתה למזי'פאר יעקב ח"ג עמ' תפד
קט: און בן פלת אשתו הצילתו כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק יא, סי' צ ס"ק א
קט: און בן פלת אשתו הצילתודברי יואל פ' שמות דף קב ע"א
קט: און בן פלת אשתו הצילתולהורות נתן במדבר עמ' קנד
קט: און בן פלת אשתו הצילתופרפרת התורה עמ' תנו
קט: און בן פלת אשתו הצילתופרפרת משה ח"ב עמ' ריב
קט: און בן פלת אשתו הצילתושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רכו
קט: און בן פלת אשתו הצלתובני יצחק (חנן) דף לו/לז ע"ד
קט: און בן פלת שאשתו הצילתויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' עו
קט: און בן פלת, אשתו הצילתו וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תסא
קט: אי מר רבה אנת תלמידאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קפו
קט: אליעזר עבר אברהם איקלע לסדוםפני מלך בראשית עמ' קלג
קט: אם מר רבא אנת תלמידאנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רפה
קט: אנשי סדום הרגו ריבה על שנתנה מזון לענישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פה
קט: ארבע דייני היו בסדום וכו' דעבר במברא יהיב ארבעה זוזי, דעבר במיא יהיב תמניא זוזי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' סב {כיון שכל מעשיהם היו מהופכים, נענשו במידה כנגד מידה ונהפכו}
קט: ארבעה דייני היו בסדום וכו'מעשי חכמים (תז) דף יז ע"א
קט: ארבעה דיינים הוו בסדוםאסף המזכיר (מאזוז) מע' ד - דייני סדום
קט: בבל ובורסיף סימן רע לתורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכד
קט: בן יצהר בן שהרתיח וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תעו
קט: בן יצהר, בן שהרתיח וכו' בן קהת וכו' בן לוי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קצד {נדרשו שמותיהם, להוציא מהכלל שכל הנזכרים עם הרשע בייחוסו רשעים הם}
קט: בן שהרתיח את כל העולם כצהריםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קפו
קט: בן שהרתיח עליו את כל העולםפרפרת הפרשה פרשת קרח פרק טז פסוק א
קט: בני קורח הרי הן כאבידה המתבקשתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפו
קט: בסודם אל תבוא נפשי אלו מרגלים וכו'דברי יואל פ' ויחי דף תקפ ע"א
קט: בסודם אל תבוא נפשי אלו מרגליםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתמד
קט: דתן עבר על דתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצד
קט: דתן על שעבר על דתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכא, תקיח
קט: דתן שעזב דת קל וכו'דברי יואל פ' שמות דף קא ע"ב
קט: הויא להו פורייתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' י
קט: הכצעקתה צעקת ריבה אחת וכו' על שנתנה מזון לעניעצי חיים - מועדים עמ' נז*
קט: הכצעקתה צעקת ריבה אחתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' סא
קט: המעשה דאון בן פלתשירת דוד (תשסז) עמ' קעב
קט: המעשה של הריבה בסדוםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וירא עמ' מא
קט: הרגו ריבה א' במיתה משונהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' מט
קט: הרי הן כאבידה המתבקשת וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ג
קט: הרי הן כאבידה המתבקשתהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' ריא
קט: ואון שישב באנינותהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קטז, קל
קט: ויקה קרח לקח מקח רע לעצמולקחת מוסר ח"א עמ' תעא, תעז, תרא
קט: ויקה קרח שלקח מקח רע לעצמובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצא
קט: ויקה קרח, לקח מקח רע לעצמוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שמב
קט: ויקח קדח וכו' שלקח מקח רע לעצמודברי יואל פ' שמות דף יב ע"ב
קט: ויקח קורח אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שנח, תעא, תקא, תקה
קט: ויקח קורח, שלקח מקח רע לעצמו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקסו, תתקעט, תתקפז, א'א
קט: ויקח קרח - שלקח מקח רע לעצמושרתי ח"א עמ' רב
קט: ויקח קרח אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקי
קט: ויקח קרח אר"ל שלקח מקח רע לעצמו וכו' ולחשוב נמי יעקב וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' תא
קט: ויקח קרח אר"ל שלקח מקח רע לעצמועצי חיים על התורה עמ' רמג
קט: ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמוברית אברם עמ' תמא
קט: 'ויקח קרח' שלקח מקח רע לעצמוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תפ, תפב, תפג
קט: ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמוכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת קרח דף קב/קכ ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת קרח דף עו ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קיד ע"ב
קט: ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמופאר יעקב עמ' תעט
קט: ויקח קרח, אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כג, קע
קט: ויקח קרח, שלקח מקח רע לעצמושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רלט, רצז
קט: ולחשוב נמי בן יעקב... יעקב ביקש רחמים על עצמו וכו'שרתי - חבר הקיני עמ' כ
קט: וליחשוב נמי בן יעקב וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ויחי דף יו ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויחי דף סה ע"ג, ופרשת קרח דף ריא ע"ג; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת קרח דף קב/קכ ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויחי דף נג ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת קרח דף רלד ע"ד
קט: זעקת סדום ועמורה כי רבה, וא"ר יהודה אמר רב על עיסקי ריבהפאר יעקב ח"א עמ' נה, קכט
קט: זעקת סדום ועמורה כי רבה, על עיסקי ריבהעצי חיים על התורה עמ' לה
קט: חטא סדום ועמורה היה שלא ריחמו על אחריםכתר תורה (תשסז) עמ' לז
קט: חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און, ואולת בידיה תהרסנה זו אשתו של קרח וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רסא
קט: ידענא דכולה כנישתא קדישתא נינהותורת אברהם עמ' ריד
קט: כי רבה על עסקי ריבהבעל הטורים (ונציה שד) פרשת וירא דף ז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף מט ע"א
קט: כי רבה על עסקי ריבהלקחת מוסר ח"א עמ' פב
קט: לקח מקח רע לעצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפז
קט: לקח קרח מקח רע לעצמומגלה צפונות ח"ג פ' קרח
קט: מהו ויקח שלקח מקח רעה לעצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסא
קט: מטות קצרות וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כב
קט: מרגלים אין להם חלק לעוה"בהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' צד
קט: מרגלים אין להם חלק לעולם הבאמנחה בלולה (שנד) פרשת שלח דף קמה ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שלח דף קב/קכ ע"א
קט: נדרא נדרי מן יומא דמיתת אמא לא גנינא אפוריאים שמחה עמ' עט
קט: נחתם גזר דינם של סדום על ריבה אחת שהרגוה במיתה משונהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' צט
קט: סדום - נותנים צדקה - והעני מתשיחות לספר במדבר עמ' ריט
קט: עדת קרח אין להם חלק לעוה"ב וכו' ריב"ב אומר הרי הן כאבידה המתבקשתמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תרלד
קט: עדת קרח אין להם חלק לעוה"בהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' צג
קט: עדת קרח אין להם חלק לעוה"בישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קע
קט: עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א דף קמח ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק יא דף שז ע"ד ודף שח ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קנג
קט: עדת קרח אין להם חלק לעולם הבאלקחת מוסר ח"א עמ' תקכו
קט: עדת קרח יש להם חלק לעולם הבאשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכ
קט: עדת קרח ר"א אומר עליהם אומר הכתוב ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעלברית אברם עמ' תמג
קט: על עסקי ריבהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שצ
קט: על עסקי ריבהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סז
קט: עליהם אמר הכתוב ה' ממית ומחיה וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף רצה/ח ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קנב ע"ד
קט: פלת שנעשו לו פלאות וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת קרח דף רמא ע"א; צרור המור (שכז) פרשת קרח דף קיז ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת קרח דף רל ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קנו ע"א
קט: צעקה של ריבה אחתכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' ע
קט: קורח לקח מקח רע לעצמו דברת שלמה (תשעא) עמ' של
קט: קרח לקח מקח רע לעצמואוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' קנז
קט: קרח לקח מקח רע לעצמותפארת יעקב יוסף עמ' כח
קט: קרח ע"ש שעשה קרחהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קמו, קמז
קט: קרח שנעשה קרחה בישראל בן יצהר וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שלד
קט: קרח שנעשה קרחה בישראל וכו'להורות נתן במדבר עמ' קנג
קט: קרח שנעשה קרחה בישראל וכו'פאר יעקב עמ' תעט
קט: קרח שנעשה קרחה וכו' אור החיים במדבר פרק טז פסוק א
קט: קרח שעשה קרחה ויעקב בקש רחמיםדברי יואל פ' וישב דף רכ ע"א
קט: שדי תומי או שמכיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסח
קט: שלקח מקח רע לעצמומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קעט
קי איתמר קטן מאימת בא לעוה"ב דרכי נועם (הרנזון) דרוש כו
קי אמר רשב"ן מלמד שחשדוהו בא"אירך יעקב (פיתוסי) דף נב ע"א
קי אספו לי חסידי אלו ר"ע וחבריוגבורת יצחק סוכות עמ' קצח
קי בן קהת שהקהה שיני מולידיוצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף כב ע"א
קי דור המדבר אי יש להם חלק לעוה״ב נפש יוסף עמ' רמא
קי דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא רא"אצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף נא ע"א וע"ד
קי דקטני בני רשעי ישראל א"ל חלקצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צו ע"ג
קי המבטל כבודו בפני רביםשמלת אליעזר ח"ב עמ' סח
קי ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמוצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף יח ע"ג-ע"ד, יט ע"א
קי ושימע משה מלמד שחשדוהו בא"אאם הבנים ח"ב דף ה ע"ד
קי ושם ימותו - לעוה"בכלי יקר (תשמח) עמ' תסד
קי חולק על רבו כחולק בשכינהכלי יקר (תשמח) עמ' תנב
קי חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלתעולה ליפה סי' לה(ב)
קי חכמות נשים סתרא למזייה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף עה ע"א
קי חכמת נשים בנתה ביתה זו אשת קרח ואילת בידיה תהרסנו זו אשת אוןכבוד לאיש דף כט ע"ג
קי חשדוה משה באשת אישמנחת אליהו (תשנט) עמ' נ, קב
קי חשדוהו מא"אכלי יקר (תשמח) עמ' תנד
קי י' שבטים אינם עתידין לחזור רא"אצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צו/צז
קי י' שבטים אינן חוזריםכלי יקר (תשמח) עמ' עו
קי כל המחזיק במחלוקת וכו'כסא דוד (תקנד) דף קד ע"ג
קי כל המחזיק במחלוקת וכו'כסא דוד (תקנד) דף קד ע"ג
קי כל המחזיק במחלוקת וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' תמב
קי מ"ד ואם בריאה יברא כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף עג ע"ד
קי מהרש"א - על ידי נח באה נחמה מקללת אדם הראשוןים שמחה עמ' לט
קי מלמד שחשדוהו בא"אשני אליהו דף סח ע"ב-ע"ג
קי מלמד שחשדוהו באשת אישצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף יט ע"א, כ ע"ג
קי ע"א א"ר מ"ד שמש ירח עמד זבולהישיר משה דף נז ע"ב
קי ע"א אילימא למברי' ממש והא אין כל חדש תחת השמשתורת מנחם חמ"ט עמ' 97
קי ע"א איתתיה דקרח אמרה ליה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רח
קי ע"א איתתיה דקרח אמרה ליה חזי מאי קעביד משה, איהו הוה מלכא, לאחוה שוויה כהנא רבא, לבני אחוהי שוינהו סגני דכהנאבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רכד הערה 44
קי ע"א אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםדרשות מהר"ם חביב עמ' שע
קי ע"א אם בריאה גיהנם מוטב ואם לאו יברא ה' וכו'ברית שלום (תעח) דף צו ע"ג, קלז ע"ב
קי ע"א אם בריאה גיהנם מוטב ואם לאו יברא ה' וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתפג, תריז
קי ע"א אם בריאה גיהנם מוטב ואם לאו יברא ה'צלח רכב עמ' שכג
קי ע"א אמר לי ההוא טייעא תא ואחוי לך בלועי דקרחתורה אור (באנדי) עמ' תכ
קי ע"א אמר ר"י קרח לא מן הבלועים ולא מן השרופין וכו' במתניתא תנא קרח מן השרופים ומן הבלועיןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תכה
קי ע"א אמר רב חסדא כל החולק על רבו כחולק על השכינהשם דרך ויקרא עמ' שג
קי ע"א אמרה ליה איתתיה דקרח וכו' משה ותורתו אמת והן בדאים וכו'קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' כג
קי ע"א אנשי שם וכו', שהיה להם שם בכל העולםכתונת פסים (תשעא) עמ' קיח
קי ע"א אשתו של קרחמסילות הנביאים שופטים עמ' תרכב
קי ע"א אתתיה דקרח אמרה ליה וכו'תורת לוי יצחק עמ' מח
קי ע"א ביקש דוד לעבור ע"ז וכו' מוטב יעבוד ע"ז ואל יתחלל ש"ש בפרהסיאשיחות חכמה ומוסר מאמר לט אות יא
קי ע"א ג' מטמוניות הטמין יוסף וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' ש, ח"ג עמ' קעז, קצט
קי ע"א דתן ואבירם נאבדו מהעולם לגמרי א"ר יוחנן קרח לא מן הבלועים וכו' ואולת בידה וכו' כי אשתו של קרח נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קטז, קלז, קלט
קי ע"א החולק על מלבות ב"ד ראוי להכישו נחש ומהרש"איחי המלך עמ' יב
קי ע"א החולק על מלכות בית דודרנת יצחק שמואל עמ' תמא, מלכים עמ' ט, יא
קי ע"א המה מי מריבה כל החולק על רבו כאילו חולק על השכינה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' חוקת עמ' קפא
קי ע"א המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינהבית יעקב (תשסא) עמ' פב
קי ע"א המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינהפניני יחזקאל עמ' תרט
קי ע"א המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קצג, ח"ב עמ' תכו
קי ע"א המחזיק במחלוקת עובר בלאוחכמת התורה קורח עמ' שצא
קי ע"א המחזיק במחלוקת עובר בלאומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 269, 263
קי ע"א ואולת בידה תהרסנה זו אשתו של קרח וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קנג, קנה, קסב
קי ע"א ואת כל היקום אשר ברגליהם וכו' זה ממונו של אדם וכו' בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' קרח עמ' קעו
קי ע"א ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם וכו'דרכי אמונה דרך מח
קי ע"א ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של ארםחדרי בטן פרשת חקת אות כא-כב, ויצא שני אות ו
קי ע"א ואת כל היקום אשר ברגליהם כו' זה ממונו של אדם וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 276
קי ע"א ואת כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליואוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קח
קי ע"א ואת כל היקום וכו' זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליוברית שלום (תשסח) עמ' תרכג, קנג
קי ע"א ואת כל היקום וכו', זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליוברית שלום (תעח) דף צז ע"ב
קי ע"א והאירנא לא נפקי עד דמהו להומנחת מרדכי עמ' שפה
קי ע"א והביטו אחרי משה מלמד שחשדוהו באשת איששם ישראל עמ' קלט
קי ע"א ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתים וגו' וישמע משה ויפול על פניו וגו', שחשדוהו מאשת איש, שנאמר ויקנאו למשה במחנה - מלמד שכל אחד קינא לאשתו וכו'. ויקם משה וילך אל דתן ואבירם, מכאן שאיו מחזיקין במחלוקת, דאמר רב כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו, שנאמר ולא יהי' כקרח וכעדתו כאשר דיבר ה' ביד משה לוכתונת פסים (תשעא) עמ' שנז
קי ע"א ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתים מיוחדים שבעדה קריאי מועד שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים אנשי שם שהיה להם שם בכל העולם באר מים חיים (אונגר) עמ' 174
קי ע"א ויקומו לפני משה וכו' קדיאי מועד שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חדשים, אנשי שם שהי"ל שם בכל העולםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קיח
קי ע"א ויקנאו למשה במחנה מלמד שכאו"א קנא את אשתו ממשהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תקטו
קי ע"א ויקנאו למשה במחנה שחשדוהו באשת איש מהר"ם שיק במדבר עמ' צז
קי ע"א וישמע משה ויפול על פניו מלמד שחשדוהו באשת איש בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' קרח עמ' קעז
קי ע"א וישמע משה וכו' שחשדוהו מאשת אישתהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פ' סג דף סו/סז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסא ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פ' תשא דף קנ ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת קרח דף קב/קכ ע"ד; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת קרח דף קמט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת קרח דף קנז ע"א; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שנד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפב ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת תשא דף צח ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת קרח דף רכד ע"ד; בית העוזיאלי (שסד) פרשת קרח דף פ ע"ב; שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף ו/ז ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סי' ק; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף ז; יפה עינים (שצא) פ' קרח דף קג ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קיד ע"ד
קי ע"א וישמע משה וכו' שכל אחד ואחד קנא את אשתו ממשה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קעא-קעב
קי ע"א ולא יהיה כקרח ועדתו, המחזיק במחלוקתביאורי הראי"ה על אבות עמ' תכח-תכט
קי ע"א וקם משה וילך אל דתן ואבירם אר"ל מכאן וכו' דא"ר כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו וראוי להצטרעזרע שמשון קרח אות טו
קי ע"א זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עג
קי ע"א זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליותהלה לדוד (והרמן) פרק צד פסוק יח הערה י
קי ע"א זכו שיהיה להם חלק לעולם הבאדברי שאול ויקרא עמ' ט
קי ע"א חכמות נשים בנתה ביתה - זו אשתו של און בן פלת, ואולת בידה תהרסנה - זו אשתו של קרחבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רכד
קי ע"א חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלת וכו'תורת מנחם חלק ס עמ' 140
קי ע"א חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און וכו'צלח רכב עמ' שכ
קי ע"א חכמת נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלתס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פז
קי ע"א חכמת נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלתרנת יצחק משלי עמ' סב
קי ע"א חכמת נשים בנתה ביתה זו אשתו של און וכו'ברית שלום (תעח) דף צו ע"א
קי ע"א חכמת נשים בנתה ביתה זו אשתו של און וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרטו
קי ע"א חשדוהו באשת אישחכמת התורה קורח עמ' כג
קי ע"א כיום שהוא מאפיל ומאיר מהר"ם שיק דברים עמ' כג
קי ע"א כל אחד קנא את אשתו ממשה, רש"ידרשות מהר"ם חביב עמ' שעג
קי ע"א כל החולק על רבו וכו' כל העושה מריבה עם רבו וכו' כל המתרעם על רבו וכו' כל המהרהר על רבו כאילו מהרהר אחר השכינהשם דרך בראשית ח"ב עמ' רצט
קי ע"א כל החולק על רבו כאילו חולק על השכינהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסג
קי ע"א כל החולק על רבו כאלו חולק על השכינהחכמת התורה קורח עמ' מו
קי ע"א כל החולק על רבו כחולק על השכינה וכו'שם דרך שמות עמ' קנג, רלד
קי ע"א כל החולק על רבו כחולק על השכינה, המהרהר על רבו כמהרהר אחר השכינהשם דרך דברים עמ' קכה
קי ע"א כל החולק על רבו, כחולק על השכינה, שנאמר בהצותם על ה'בצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קנו
קי ע"א כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' ב
קי ע"א כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר שכינה, שנאמר וידבר העם באלקים ובמשהשם דרך במדבר עמ' צ, רעא
קי ע"א כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 133
קי ע"א כל המהרהר אחר רבואמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קכא
קי ע"א כל המהרהר אחרי רבו כאלו מהרהר אחר השכינהעטרת יהושע במדבר עמ' צח
קי ע"א כל המהרהר וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 282
קי ע"א כל המהרהר על רבו כמהרהר אחר השכינהשם דרך בראשית ח"א עמ' רלד
קי ע"א כל המחזיק במחלוקת עובר בלאואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רט
קי ע"א כל המחזיק במחלוקת עובר בלאוברכת אבות עמ' ז
קי ע"א כל המחזיק במחלוקת, מכאן שאין מחזיקיןראה חיים ח"ב דף נד ע"ג [קצא ע"א ד"ה אתמר]
קי ע"א כל המחזיק במחלוקתראה חיים חלק ב דף נד ע"ג (דף קצ"א ע"א ד"ה אתמר)
קי ע"א כל העושה מריבה עם רבו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קלב, קנט
קי ע"א מאי דכתיב שמש ירח וגו' עד שזרק בהם חצים וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכו
קי ע"א מבלועי קורחמעינות האמונה (תשסב) עמ' קלא
קי ע"א מה שמועה שמע א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן שחשדהו מאשת איש וכו'איתן האזרחי עמ' רלט
קי ע"א מה שמועה שמעהשיר והשבח ח"א עמ' רפ
קי ע"א מהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר שכינהתורת מנחם חנ"ב עמ' 153
קי ע"א מכאן שאין מחזיקיםראה חיים חלק ב דף נד ע"ג (דף קצ"א ע"א ד"ה אתמר)
קי ע"א מכאן שאין מחזיקין במחלוקתעטרת יהושע בראשית עמ' קמב, רעב
קי ע"א מלמד שחשדוהו באשת אישדברי שאול במדבר עמ' קל
קי ע"א מלמד שחשדוהו באשת אישדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רצד
קי ע"א מלמד שחשדוהו באשת אישחכמת התורה חוקת עמ' צח, קכח
קי ע"א מלמד שחשדוהו באשת אישחכמת התורה פנחס עמ' רכט
קי ע"א מלמד שחשדוהו באשת אישחכמת התורה קורח עמ' קמח
קי ע"א מלמד שחשדוהו באשת אישרב שלום (אדלר) עמ' שטו
קי ע"א מלמד שחשדוהו למשה באשת איששארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רכז
קי ע"א מלמד שחשדוהו מאשת אישחולת אהבה עמ' רנה
קי ע"א מלמד שכל אחד קינא למשה רבינו מאשתובאר שרים פרשת פקודי דרוש ב אות ג
קי ע"א מלמד שעלו שמש וירח לזבול וכו'ברית שלום (תעח) דף צו ע"ב
קי ע"א מלמד שעלו שמש וירח לזבול וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרטז
קי ע"א ממונו של אדם מעמידו על רגליושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רכג
קי ע"א ממונו של אדם שמעמידו על רגליוקרן לדוד דברים עמ' קעד
קי ע"א מקום נתבצר להם בגיהנוםשיחות מוסר (תשסב) עמ' תט
קי ע"א מקום נתבצר להם בגיהנםתורת העולה (תשעה) עמ' צה
קי ע"א מקום נתבצר להם ועמדו עליו ואמרו שירהחכמת התורה קורח עמ' סב
קי ע"א מקום נתבצר להם ועמדו עליותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תיד
קי ע"א מקום נתבצר להםעולת שבת בשבתו עמ' שכד
קי ע"א משה אמת וכו'עולם אחד פרק פג
קי ע"א משה אמת ותורתו אמתזאת ליעקב שמות עמ' ס
קי ע"א משה ותורתו אמת והן בדאיםתורת מנחם חלק נ עמ' 110
קי ע"א משה ותורתו אמתפנינים על התורה ומועדים עמ' קיח
קי ע"א משוי ג' מאות פרדות לבנות היו מפתחות של וכו' קרח וכולהו אקלידי וקליפי דגילדאלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רצה
קי ע"א נתבצר להם מקום בגיהנוםציץ השדה ח"ד עמ' קלז
קי ע"א עדת קורח אומרים בגיהנם משה ותורתו אמתשם דרך במדבר עמ' רנא
קי ע"א עינא יהב במיזייכו וכו'אפיקי ים עמ' שפט
קי ע"א עלו שמש וירח לזבול ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצא בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' קרח עמ' קעז
קי ע"א קדח מן הבלועים ומן השרופים היהאפיקי ים עמ' שצא
קי ע"א קורח מן השרופים ומן הבלועיםיחל ישראל אבות ח"ה עמ' רפג
קי ע"א קרח אינו מן הבלועים ומן השרופים, וחד אמר דהיה מן הבלועים ומן השרופיםחכמת התורה קורח עמ' כג, נה, פב, פד, רפז, שלה, שמח, שעח, שצג
קי ע"א קרח היה כופר בתורת משהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קנ, קנח
קי ע"א קרח לא מן הבלועים ולא מן השרופים כו'סמוכים לעד (האיתמרי) דף צב ע"ד
קי ע"א קרח מן השרופין והבלועין וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 121
קי ע"א קרח מן השרופין ומן הבלועיןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קנב, קעג-קעד
קי ע"א רב אשי אמר ראוי להצטרערנת יצחק מלכים עמ' שמח
קי ע"א רש"י ד"ה ונטה לו מחוץ למחנה. יצא מחוץ למחנה שלא יחשדוהו עודמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תקטו
קי ע"א רש"י ד"ה וקרח כהדייהו. מדכתיב ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטורת וקרח ממקריבי הקטרת וכו' א"נ ואת לרבות קרח עמהםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תכה
קי ע"א רש"י ד"ה מן הבלועים ומן השרופץ היה. שנשרפה נשמתו וגוף קיים ואח"כ נתגלגל עד מקום הבלועין ונבלע וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תכה
קי ע"א שהתלוצץ קרחמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשעח
קי ע"א שחשדוהו באשת אישתורת העולה (תשעה) עמ' ל
קי ע"א שחשדוהו למשה באשת אישאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לח עמ' 264
קי ע"א שחשדוהו מאשת אישברית שלום (תעח) דף נד ע"א, צו ע"ב
קי ע"א שחשדוהו מאשת אישברית שלום (תשסח) עמ' שמג
קי ע"א שחשדוהו מאשת אישדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרמב ד"ה אמרו
קי ע"א שחשדוהו מאשת אישחכמת התורה חוקת עמ' מד, סו, צט
קי ע"א שחשדוהו מאשת אישתורת אליהו עמ' רמט
קי ע"א שכל המחזיק במחלוקת עובר בלאו וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קכד
קי ע"א שלשה היו באותה עצה בלעם יעץ יתרו ברח וכו'זרע שמשון בא אות עט
קי ע"א שלשה היו באותה עצה וכו' וזהו שאמר בלעם ליתרו וכו' לא היית עמנו וכו' מי הושיבך אצל איתני עולם ופרש"י וכו'זרע שמשון בלק אות יב
קי ע"א תנא משום רבינו אמרו מקום נתבצר להם בגיהנםבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רכח
קי ע"ב א"ר יוחנן שבקיה ר"ע לחסידותיה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' צד
קי ע"ב א"ר יוסי כל החולק על מלכות ב"ד ראוי להכישו נחש כו' ע"שדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קלט
קי ע"ב אין לדור המדבר חלק לעוה"ב מהר"ם שיק במדבר עמ' פב
קי ע"ב אלו ר"ע וחביריו ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' שח
קי ע"ב אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח אלו ר"ע וחביריו, ומהרש"א שםגבורת יצחק שבועות עמ' צד-צה
קי ע"ב אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 100, ח"ג עמ' 195, 11
קי ע"ב באפי נשבעתי וחוזרני ביאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קלו
קי ע"ב דור המדבר אי יש להם חלק לעוה"ב או אין להם חלקדבר טוב עמ' רלח
קי ע"ב דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו' בארץ לא זרועהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' טו, נ"ך עמ' שכ
קי ע"ב דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב שנא' "במדבר הזה יתמו ושם ימותו" וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תכו
קי ע"ב דור המדבר אין להם חלק לעוה"בוזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קסא
קי ע"ב דור המדבר אין להם חלק לעוה"במאורי אור (אתרוג) פ"לו ה"ג
קי ע"ב דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא שנאמר במדבר הזה יתמו וכו'חן טוב (תשסה) במדבר עמ' קסז
קי ע"ב דור המדבר אין להם חלקעמק המלך (תשסג) עמ' 526
קי ע"ב דור המדבר באים לעוה"בחכמת התורה מסעי עמ' קנג
קי ע"ב דור המדבר יש להם חלק לעוה"ב נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קי
קי ע"ב דור המדבר יש להם חלק לעוה"בחכמת התורה בהעלותך עמ' רעא
קי ע"ב דור המדבר יש להם חלק לעוה"בחכמת התורה חוקת עמ' קפו
קי ע"ב דס"ל לר"ע שדור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ור"ע ס"ל שבאין לעולם הבאהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קלג
קי ע"ב י' שבטים אין להם חלק לעוה"בישועות משיחו (תשעח) עמ' 96
קי ע"ב י' שבטים אינם חוזריםישועות משיחו (תשעח) עמ' 94
קי ע"ב יתמו בעוה"ז ושם ימותו לעוה"בשיחות חכמה ומוסר מאמר לט אות יב
קי ע"ב יתמו ושם ימותו דהיינו לעוה"בחכמת התורה אמור עמ' תמז
קי ע"ב מאימתי תינוק זוכה לעוה״ביושב אהלים עמ' קפח
קי ע"ב מחלוקת ר"ע ור"י אם עתידין עשרת השבטים לחזורימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' סג
קי ע"ב משעה שנזרעתורת מנחם חנ"ד עמ' 337
קי ע"ב משעה שנימולס' גימטריאות עמ' עט
קי ע"ב מתי מדבר יש להם חלק לעוה"ב מהר"ם שיק במדבר עמ' פג
קי ע"ב עליה' נא' אספו לי חסידי כרתי בריתי עלי זבח וכו'אפיקי ים עמ' שפה
קי ע"ב עשרת השבטים אין להם חלק לעוה"במאורי אור (אתרוג) פ"לו ה"ד
קי ע"ב עשרת השבטים אין עתידין לחזורחכמת התורה אמור עמ' שעח
קי ע"ב עשרת השבטים אין עתידין לחזוררנת יצחק ישעיה עמ' קפג, שצא
קי ע"ב עשרת השבטים אינם עתידים לחזורצמח צדקה עה"ת עמ' קפב
קי ע"ב עשרת השבטים אינן עתידין לחזור מהר"ם שיק דברים עמ' קסב
קי ע"ב עשרת השבטים אינן עתידין לחזור וכו' דברי רבי עקיבא ור"א אומר עתידין הם לחזור וכו'חן טוב (תשסה) דברים עמ' רצט
קי ע"ב עשרת השבטים אינן עתידין לחזורחכמת התורה מטות עמ' רנו, רס
קי ע"ב עשרת השבטים אינן עתידין לחזורצלח רכב עמ' תצג
קי ע"ב עשרת השבטים באים לעולם הבא וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' לו
קי ע"ב עשרת השבטים לכך אין עתידין לחזורחכמת התורה בהעלותך עמ' רנט
קי ע"ב קטן וכו' לעוה"ב וכו' משעה שנולד שסיפר שנזרע שנימול שיאמר אמןתהלה לדוד (והרמן) פרק כב פסוק לא הערה י
קי ע"ב קטן מאימתי בא לעוה"ב וכו' משעה שיאמר אמןתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רלט
קי ע"ב קטן מאימתי בא לעוה"ב וכו' משעה שנולד שנאמר יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה וכו' משעה שנזרע דכתיב זרע יעבדנוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקיז
קי ע"ב קטן מאימתי בא לעוה"ב וכו' תנא משום ר"מ משעה שיאמר אמןצלח רכב עמ' תפה
קי ע"ב קטן מאימתי בא לעוה"ב, משנולד, משעה שסיפר, משנזרע, משנימול, משיאמר אמןשיחות חכמה ומוסר מאמר לג אות ג
קי ע"ב קטן מאימתי בא לעוה"בדברי חנינא - ת"ת עמ' מב
קי ע"ב קטן מאימתי בא לעולם הבאאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' רו
קי ע"ב קטן מאימתי בא לעולם הבאדברי שאול בראשית עמ' תקכ
קי ע"ב קטן מאימתי בא לעולם הבאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שפא
קי ע"ב קטן מאימתי בא לעולם הבאשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שסח
קי ע"ב קטן מאימתי בא לתחה"מ וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שנו
קי ע"ב קטן מאימתי הוא בן העוה"בתוכחת חיים (תר) בראשית דף נב ע"ב
קי ע"ב קטן מאימתי הוא בן העולם הבאתוכחת חיים (תר) חלק א (סדר ויצא) דף נב ע"ב (ד"ה והעיני)
קי ע"ב קטני בני רשעי ישראל אין באין לעוה"ב וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תכב
קי ע"ב קטנים בני רשעים לא היין ולא נידוניםמאורי אור (אתרוג) פל"ו ה"א עמ' שמב ד"ה קטנים
קי ע"ב קרח נידון בשנים, מהבלועים והשרופיםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קמח
קי ע"ב ר"א אומר באים הם (דור המדבר) לעולם הבא שנאמר אספו לי חסידי, ומהרש"א שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כא אות א
קי ע"ב רש"י ד"ה אגל קטני, חסידי אומות העולם פליגי בה, ואיכא למאן דאמר הן עצמן באין [לעולם הבא], ואיכא למאן דאמר אינן באין, כדאמרן [דף קה] ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלקים מכאן שאין להם חלק, אמר לו ר' יהושע וכי נאמר בכל גוים והלא לא נאמר אלא כל גוים שכחי אלקים הא אין שכחי אלהים יש להן חלק [לעולם הבא]דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ס
קי ע"ב רש"י ד"ה אפונהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קעג
קי ע"ב רש"י ד"ה ופדויי ה'. אלו דור המדבר שנפדו ממצריםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תכו
קי ע"ב רש"י ד"ה כורתי בריתירנת יצחק תהלים עמ' ריד
קי ע"ב רש"י ד"ה כורתי כריתי עלי זבח. והיינו דור המדבר שכרתו ברית של מקום עלי זבחים ושלמים וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תכו
קי ע"ב רש"י ד"ה משעה שנזרע - אפילו הפילו אמו ונמחהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקיז
קי ע"ב רש"י ד"ה נשבעתי וחוזרני בי. והיינו אשר נשבעתי באפי מפני כעסי נשבעתי ומתחרט אנימגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תכו
קי ע"ב רש"י ד"ה שלקח התחיל בקטטהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף יט ע"א
קי ע"ב שבקה ר"ע לחסידותיה ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' שי
קי ע"ב שבקי' ר"ע לחסידותי', ורש"יתורת מנחם חנ"ז עמ' 325
קי ע"ב שבקיה ר' עקיבא לחסידותיה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכ, ח"ה עמ' קכה
קי ע"ב שבקיה ר' עקיבא לחסידותיהישועות משיחו (תשעח) עמ' 101
קי ע"ב שבקיה רבי עקיבא לחסידותיה שנאמר הלוך וקראת באזני ירושלים וכו' לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה ומה אחרים באים בזכותם הם עצמן לא כל שכןחן טוב (תשסה) במדבר עמ' קסט
קי ע"ב שורש זו הנשמה ענף זה הגוףס' המאמרים (ריי"צ) תרצ"ט עמ' 90
קי ע"ב שורש זו נשמה וענף זה הגוףתהלה לדוד (והרמן) פרק כב פסוק לא הערה יד
קי ע"ב שלא יניח להם לא מצוה ולא שיורי מצוהדעת קדושים (תשנ) עמ' ט, קיב
קי ע"ב ת"ר דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף קי ע"ג
קי ע"ב ת"ר דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תשו
קי ע"ב ת"ר מאימתי הוא בא לעה"ב כו' משנולד כו' משנימול כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצג
קי קטן מאימתי בא לעוה"במעינות האמונה (תשסב) עמ' רעט
קי קטן מאימתי הוא בן העוה"בתוכחת חיים (תר) בראשית עמ' קכו
קי קרח לא מן הבלועים כו' המדרש והמעשה במדבר פרשת קרח
קי קרח מן השרופין ומן הבלועין הי'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף מט
קי שחשדוהו מא"אראש דוד (תקלו) דף קיג ע"ב
קי שחשדוהו מא"אראש דוד (תקלו) דף קיז ע"ב
קי שחשדוהו מאשת אישדברים אחדים (קלצקין) עמ' סג {חשדו שלפי מעלתו הוא נכשל בחטא כלשהוא כי יצה"ר שלו גדול יותר}
קי שחשדוהו מאשת אישמעינות האמונה (תשסב) עמ' קי
קי שחשדוהו מאשת אישראש דוד (תשמו) עמ' תמב ע"ב
קי שמש ירח עמד זבולה שעלו לפני הקב"ה ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' פג
קי"ז. שהיתה בת זוגו ראויה לו מששת ימי בראשיתמנחת אליהו (תשסא) עמ' רמח
קי. א"ל חזי מאי קעביד משההמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קלג
קי. און בן פלת אשתו הצילתומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תב
קי. איהו נמי קא עבידרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמב
קי. אין כל חדש תחת השמשדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' נב
קי. אין כל חדש תחת השמשדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' פא, פב
קי. אין מחזיקים במחלוקתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נז, נט
קי. אין מחזיקין במחלוקתדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1198
קי. אין מחזיקין במחלוקתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רכו
קי. איתתיה דקרח אמרה ליה חזי מאי קעביד משה וכו' היינו דכתיב חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלת ואולת בידיה תהרסנו זו אשתו של קרחשבילי פנחס (תשעג) עמ' שיח
קי. אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצא עד שזרק בהם חציםדברי יואל פ' שמיני דף רמו ע"ב, פ' אמור דף רו ע"א
קי. אם בריאה (נברא פה לארץ מששת ימי בראשית) מוטב ואם לאו יברא ה'שבילי פנחס (תשעו) עמ' שמג
קי. אם בריאה גיהנם מוטבזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמז
קי. אמר משה לפני הקב"ה אם בראת גיהנום מוטב ואם לאו יברא ה' וכו' לקרובי פתח דגיהנםפאר יעקב ח"ג עמ' תקה, תקו
קי. אמר משה לפני הקב"ה אם בריאה פה לארץ מר ימי המעשה מוטב ואם לאו יברא ה'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קמא, שלג
קי. אמר ר' לוי ג' מאות פרדות לבנות וכו'למחר אעתיר עמ' קכ
קי. אנשי שם ששמם הולך עד סוף העולםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מח
קי. אפוק גלימי דתכלתא וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תעב
קי. אר"י קרח לא מן הבלועים ולא מן השרופים וכו' במתניתא תנא קרח מן השרופים ומן הבלועיםפאר יעקב ח"ג עמ' תקט
קי. אשת קרח הסיתוהועץ הדעת טוב (תשסח) סי' קסו
קי. אתתיה דקרח א"ל כו' אפיקו גלימי דתכלתא כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' פ ס"ק יא
קי. באים הם לעולם הבאדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 87
קי. בבלועין ושרופיןתורי זהב (תשעג) עמ' רסג
קי. ביד משה עונשו בצרעתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עח
קי. בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 130
קי. בני קרח - תשובתם והצלתםשיחות לספר בראשית עמ' קיא-קיב
קי. בני קרח לא מתו וכו' מקום נתבצר להם בגיהינום וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' תיח
קי. בני קרח נתבצר להם מקום בגיהינום וישבו ואמרו שירהלהורות נתן במדבר עמ' רע
קי. ג' מטמוניות הטמין יוסף במצריםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קעח
קי. ג' מטמוניות הטמין יוסף וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתעא-תתעב
קי. דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 56
קי. דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב אש דת (תשמח) עמ' שיז
קי. דתן ואבירם עמדו במרים אף כשמשה פייסםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קלט
קי. החולק ומתרעם על רבוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצו
קי. החולק על מלכות בית דוד ראוי להכישו נחשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שס(יח) {וכן העובר על דברי חכמים, דדוד מלכות תורה שבעל פה}
קי. החולק על מלכות בית דוד ראוי להכישו נחשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קו {נחש הוא בחינת מלכות דסטרא אחרא}
קי. החולק על רבו כחולק על השכינהדברי יואל פ' אמור דף רסז ע"ב
קי. החולק על רבו כחולק על השכינהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לז ע"א
קי. החולק על רבו כחולק על השכינהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רלח
קי. היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדםתפארת ראובן עמ' רע
קי. המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' רפז
קי. המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יד, נב, סט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצג
קי. המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מה
קי. המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינהפרדס מרדכי עמ' שיג
קי. המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעג
קי. המורד במלכות בית דוד חייב מיתהחומת אנך תהלים פרק ב
קי. המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנא' ולא יהי' כקרח וכ"עחיי נפש על ההגדה עמ' שיז
קי. המחזיק במחלוקת עובר בלאומטר השמים - עמודי העולם עמ' תקיח
קי. המחזיק במחלוקת עובר בלאושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קפו
קי. העושה מריבה עם רבו כאילו עושה עם השכינהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכד
קי. השמש והירח מתדיינים עם הקב"ה על משהפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק א פסוק יא
קי. ואולת בידה תהרסנה זו אשתו של קרחקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקי
קי. ואנשים מבני ישראל מיוחדים שבעדה וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת קרח דף קב/קכ ע"ג
קי. ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליופאר יעקב ח"ג עמ' תעח, ח"ד עמ' קלט
קי. 'ואת כל היקום אשר ברגליהם' זה ממונו שמעמידו על רגליוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' לא, קיט, מועדים עמ' קנח
קי. ואת כל היקום אשר ברגליהם, א"ר אלעזר זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קיא ע"א
קי. ואת כל היקום זהו הממוןשבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק יג
קי. ובני קרח לא מתו וכו' מקום נתבצר להם בגיהנום וישבו שם ואמרו שירהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שסב
קי. ובני קרח לא מתו וכו' מקום נתבצר להם וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שנד
קי. ובני קרח לא מתו תנא משום רבינו אמרו מקום נתבצר להם בגהינם וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת קרח
קי. ובני קרח לא מתו, מקום נתבצר להם בגיהנםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רמט
קי. ובני קרח לא מתו, נתבצר להם מקום בגיהנם וישבו עליואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קעא
קי. והביטו אחרי משה מלמד שחשדוהו כו'כסא שלמה (חכים) דף צח ע"ד
קי. והביטו אחרי משה שחשדוהו באשת אישהישר והטוב (תשסג) עמ' תל
קי. ויפול על פניו שחשדוהו מאשת אישלקחת מוסר ח"א עמ' תפב
קי. ויקח קרח לקח טליתו והלך ליטול עצה מאשתולב אריה פרשת קרח אות יח
קי. ויקנאו למשה במחנה - מלמד שכל אחד ואחד קנא את אשתו ממשהשרתי ח"א עמ' רג
קי. וישמע משה וגו' מלמד שחשדוהו מאשת אישכסף נבחר (מרגליות) עמ' קפ, רנו
קי. וישמע משה ויפול ע"פ מלמד שחשדוהו באשת אישיגל יעקב (תשנג) יתרו אות צד, וזאת הברכה אות קד
קי. וישמע משה ויפול על פניו - מה שמועה שמע... שחשדוהו מאשת איששרתי ח"א עמ' רג
קי. וישמע משה ויפול על פניו וכו' שחשדוהו באשת אישפאר יעקב ח"ג עמ' תפז
קי. וישמע משה ויפול על פניו וכו' שחשדוהו מאשת אישמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קמט {א) שחשדוהו שמדרגתו באה לו ע"י אמו אשת עמרם; ב) שחשדוהו בגאוה, ג) שחשדוהו שנבואתו רק מספירת המלכות, ד) שחשרוהו שלא נולד במדות טובות. ביאור גמ' חולין קלט ע"ב}
קי. וישמע משה ויפול על פניו מלמד שחשדוהויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רעו
קי. וישמע משה ויפול על פניו שחשדוהו מאשת אישדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רעא
קי. וישמע משה ויפול על פניו, מה שמועה שמע וכו' מלמד שחשרוהו מאשת אישחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קמא, רסא
קי. וישמע משה ויפול על פניו, מה שמועה שמע, שחשדוהו מאשת איש וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כב
קי. וישמע משה ויפול על פניו, שחשדוהו מאשת אישדברי יואל פ' קרח דף נה ע"א
קי. וישמע משה ויפול על פניו, שמע שחשדוהו מאשת איש וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קנד
קי. וישמע משה וכו' מלמד שחשדוהו באשת אישכתנות אור עמ' תפח
קי. וישמע משה וכו' שחשדוהו מאשת איששבילי פנחס (תשעז) עמ' תלא
קי. וישמע משה וכו' שחשדוהו מאשת אישתורת חיים עה"ת עמ' קצד-קצז {קורח פיתה אותם לכך, וביאור הענין ע"פ דאיתא שמשה מגולגל מהבל וקרח מקין}
קי. וישמע משה מלמד שחשדוהו באשת אישמגלה צפונות ח"ג פ' קרח
קי. וישמע משה, שחשדוהו באשת איששמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רלד
קי. וישמע משה, שחשדוהו באשת איששמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שצז
קי. ועוד דקאמר לכו עבדיתו תכלתא וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק סג דף סז; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק כב דף ב ע"ג; מגיד מישרים (תט) פרשת קרח דף כג ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קיד ע"א
קי. זה עושרו של קרח, מהרש"אפני מלך בראשית עמ' ער
קי. חולק על מלכות בית דוד ראוי להכישו נחששמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' כב
קי. חכמות נשים בנתה ביתה - זו אשתו של און בן פלת, ואולת בידה תהרסנה - זו אשתו של קרחמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יט
קי. חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלתשבילי פנחס (תשעד) עמ' יג
קי. חכמות נשים בנתה ביתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקח
קי. חכמת נשים בנתה ביתה זו אשתו של און, ואולת בידם תהרסנה זו אשתו של קרחפאר יעקב ח"ג עמ' תעח, תפד
קי. חכמת נשים בנתה ביתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסד
קי. כל אחד חשד לאשתו ממשהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סה
קי. כל אחד לפי חטאו נדוןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סה
קי. כל אחד קינא את אשתו ממשהפרפרת התורה עמ' תנה
קי. כל אחד קינא לאשתו ממשהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שז
קי. כל החולק על מלכות בית דוד ראוי להכישו נחש וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א א דף שסט ע"א
קי. כל החולק על רבו וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רכד
קי. כל החולק על רבו כאילו חולק על השכינה וכו' המהרהר אחרי רבו כאילו מהרהר אחרי השכינהפאר יעקב ח"ב עמ' תרמח, ח"ג עמ' קנג, תצה
קי. כל החולק על רבו כחולק על השכינהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קעא
קי. כל החולק על רבו כחולק על השכינהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת קרח קסה ראשון דף ע ע"ג
קי. כל החולק על רבו כחולק על השכינהדברי יואל פ' פנחס דף קלח ע"א
קי. כל החולק על רבו כחולק על השכינהדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 123
קי. כל היקום אשר ברגליהם, ממונו של אדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שע
קי. כל המהרהר אחר רבו וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' יב, יג
קי. כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תקמ
קי. כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קנ
קי. כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינהתפארת צבי בראשית עמ' ערה
קי. כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר שכינהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קפט
קי. כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחרי שכינהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרמו
קי. כל המהרהר אחר רבו כאלו מהרהר אחר שכינהדברי יואל פ' בהעלותך דף שכ ע"ב
קי. כל המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר שכינהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יב ע"א
קי. כל המהרהר אחר רבושבט מנשה (גרוסברג) עמ' 4 {בהרהור או בדיבור}
קי. כל המהרהר אחרי רבו כאילו מהרהר אחרי השכינה נפש יוסף עמ' רפא
קי. כל המורד במלכות בית דוד ראוי להכישו נחששבט מישראל (קרמניץ) פרק נה פסוק י
קי. כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו של ולא יהי' כקרח ועדתויגל יעקב (תשנג) ויקהל אות קסז
קי. כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו של ולא יהיה כקרחיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תנו
קי. כל המחזיק במחלוקת עובר בלאוהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קכב
קי. כל המחזיק במחלוקת עובר בלאוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסב
קי. כל המחזיק במחלוקת עובר בלאוחיי נפש ח"ו עמ' רטו
קי. כל המחזיק במחלוקת עובר בלאויבין שמועה (לעוו) עמ' תצז, תקא
קי. כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינהפני יהושע (תשסא) עמ' קכ
קי. כל המתרעם על רבוהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קכה
קי. כל הנחלק על רבו וכו'תשבי (תשסה) עמ' קו שורש חלק
קי. כל העושה מריבה עם רבו וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' קכב
קי. לא להחזיק במחלוקתמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויגש עמ' קי
קי. לא נפקו המאורות עד דמחו להושבט מישראל (קרמניץ) פרק קמח פסוק יד
קי. לקרח היו ג' מאות חמורים נושאים מפתחות אוצרותיומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קעז
קי. מ"ד שמש ירח עמד זבולה מלמד שעלו שמש וירח לזבול אמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצא עד שזרק בהם חצים א"ל בכבודי לא מחיתם בכבוד בו"ד מחיתם וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' רג
קי. מה שמועה וכו' שחשדוהו מא"אהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' מד
קי. מה שמועה שמע ובאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקט
קי. מה שמועה שמע וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' קב
קי. מכאן שאין מחזיקין במחלוקתגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תפד
קי. מכאן שאין מחזקין במחלוקתדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת קרח דף לד ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ג
קי. מלמד שבל אחד מישראל קינא לאשתו ממשהארץ צבי (תשע) עמ' יג, יד
קי. מלמד שהשתהו כאשת אישארץ צבי (תשע) עמ' יד
קי. מלמד שחשדוהו בא"אמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קמב, קמח
קי. מלמד שחשדוהו באשת איש דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' סד
קי. מלמד שחשדוהו באשת אישגנת אגוז (תשעב) אות רפו
קי. מלמד שחשדוהו באשת איששבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק יג
קי. מלמד שחשדוהו בעבירות חמורות אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רמה
קי. מלמד שחשדוהו למשה באשת אישלהורות נתן בראשית עמ' קסז
קי. מלמד שחשדוהו מאשת איש אש דת (תשמח) עמ' ריד
קי. מלמד שחשדוהו מאשת אישברית אברם עמ' שא, שה, שז
קי. מלמד שעלו שמש וירח לזבול אמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצאדברי אש (כץ) עמ' רכז
קי. מלמד שעלו שמש וירח לזבול, אמרו לפניו רבונו של עולם אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא, ואם לאו לא נצא, עד שזרק בהם חציםתפארת צבי בראשית עמ' רמו
קי. מלמד שעלו שמש וירח לזבולמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קמג, קמד
קי. ממונו של אדם מעמידו על רגליואורחות דוד עמ' רלח
קי. ממונו של אדם שמעמידו על רגליוחמודי צבי בראשית עמ' קכז
קי. ממונו של אדם שמעמידו על רגליושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' סו
קי. ממונו של אדם שמעמידו על רגליושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעח
קי. ממונו של אדם שמעמידו על רגליושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קעז
קי. ממונו של אדם שמעמידו על רגליותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' רטו
קי. מקום גבוה נתבצר להם בגיהנםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רסה
קי. מקום נתבצר להם בגיהנם ואמרו שירהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקיט
קי. מקום נתבצר להם בגיהנם וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת פנחס דף קנח ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת קרח דף פה ע"א
קי. מקום נתבצר להם בגיהנםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רו
קי. משה אמת ותורתו אמת והם בדאיםדברי יואל פ' קרח דף מח ע"ב
קי. משה אמת ותורתו אמתברית אברם עמ' תמג
קי. משה ותורתו אמת והן בדאיןשבח נעורים עמ' ג, קלח
קי. משה ותורתו אמת והן בדאיןתורת חיים עה"ת עמ' קצז {היינו שהם מתוודים על כפירתם בנשיאותו של משה ובתורתו, וכדרך הרשעים המתוודים בגיהנום}
קי. משוי ג' מאות פרדות לבנות היו מפתחות של בית גנזיו של קרח וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רלו-רלז {לאשמעינן שהיו בביתו בע"ח הממיתים את האדם}
קי. נחלקו אי קרח מן השרופים או מן הבלועיםמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קסב
קי. נשיאי עדה מיוחדים שבעדה וכו'להורות נתן במדבר עמ' קנה
קי. עושר שמור לבעליו לרעתו זה עושרו של קרח וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לב דף ד ע"ג
קי. עושר שמור לבעליו לרעתו, עושרו של קרחשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שעא
קי. עושר שמור לבעליופרפרת התורה עמ' תקלא
קי. עושרו של קרחמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רמב
קי. עלו שמש וירח אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצא דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' סט
קי. עלו שמש וירח לזבול וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרם וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שנא
קי. ערער קורח על גילוח הלויםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מז
קי. קרואי מועד שהיו יודעים לעבר שניםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קמג
קי. קרואי מועד, שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חדשים, אנשי שם שהי' להם שם בכל העולםדברי יואל פ' קרח דף כו ע"א
קי. קרח היה מן השרופין ומן הבלועיןהגות לב עמ' 132
קי. קרח ועדתו צועקים משה אמת ותורתו אמתיבין שמועה (לעוו) עמ' תק
קי. קרח ועדתו צועקים משה אמת ותורתו אמתשבילי פנחס (תשעו) עמ' שמד
קי. קרח כפר בתורה נידון בבלועים ובשרופיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סז
קי. קרח לא מהבלועין ולא מהשרופיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סב, קצג, קצה
קי. קרח לא מן הבלועים וכו'המאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קלג
קי. קרח לקה בצרעתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סב
קי. קרח מן הבלועים ולא מן השרופים וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעא
קי. קרח מן הבלועין ומן השרופין וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת קרח דף רלג ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת קרח דף ריב ע"א, ופרשת פנחס דף רכה ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עו/ז ע"ד
קי. קרח מן השרופין ומן הבלועין וכו' ורי"א קרח לא מן הבלועין ולא מן השרופיןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קעט
קי. קרח מן השרופין ומן הבלועיןאור גדליהו ויקרא-דברים דף קלז ע"ב
קי. קרח נידון באש כדחזי ההוא טייעאכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמב
קי. קרח שמע לעצת אשתומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תב
קי. קריאי מועד שמעברין שניםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מו
קי. קריאי מרעיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפז
קי. רש"י - והאידנא לא נפקי עד דמחו להו, מאחר שראו שהקפיד הקב"ה על שלא מיחה לכבודו עד דמחו להו לא נפקידובר צדק (זילבר) עמ' רג
קי. שחשדוהו בא"אשארית יעקב (אלגזי) דף עט ע"ג
קי. שחשדוהו בא"אשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רנד
קי. שחשדוהו באשת אישארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר הנגב בית ה
קי. שחשדוהו באשת אישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפח
קי. שחשדוהו מאשת אישמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קנא
קי. שילקה בצרעת כמו שלקה משהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריב
קי. שיקריב פיתחא דגיהנום לשםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסא
קי. שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים, אחת נתגלה לקרחאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קטו
קי. שלשה מטמוניות הטמין יוסף וכו'בית העוזיאלי (שסד) פרשת קרח דף עט ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עו ע"ד
קי. שמע שחשדוהו בא"אודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רעט
קי. שמש וירח עמד זבולה וגו' מלמד שעלו שמש וכו' ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא וא"ל לא נצאעצי חיים על התורה עמ' רמח
קי. שמש ירח עמד זבולה אמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם מוטב וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' צג
קי. שעלו שמש וירח לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצאתורת חיים עה"ת עמ' קצה-קצו {לא רצו להאיר, כדי שלא יזרח על מצחו של קרח ניצוץ להצילו ממיתה}
קי. תא ואחוי לך בלועי דקרח וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תעב
קי: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסה
קי: אלא מה אני מקיים אשר נשבעתי באפי, באפי נשבעתי וחתרני ביתורת חיים עה"ת עמ' ריז {צריך התרה ואף שהשבועה בכעס, וב"ד של מעלה התירוה}
קי: אם אחרים באים בזכותם הן עצמן לא כ"שדברי יואל פ' ויחי דף תקמז ע"ב
קי: אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן שבקה ר"ע לחסידותיהכשלג ילבינו - מאמר בצל היצר
קי: אר"ע קטני רשעי ישראל באים הם לעוה"ב חוזה דוד מזמור קטז
קי: אשר לא יעזוב להם שורש וענףתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמ(ז) {ישראל הם משורש אחד}
קי: אשר נשבעתי באפי וכו' וחוזרנייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קכה
קי: בזכות דור המדבר יזכו לגאולהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' ל
קי: במדבר הזה יתמו בעוה"ז ושם ימותו בעוה"ב וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כט
קי: בערביא קורין לנער פתיאישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' פד
קי: דור המדבר - ר"א אומר באין הן לעוה"ב וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקו
קי: דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב וכו' ר"א אומר הן באין לעולם הבאהדרש והעיון דברים מאמר יח
קי: דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא אם לבינה (פאפא) עמ' שפח
קי: דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וגו' אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי דברי ר"ע ר"א אומר באין הןשם אליעזר דף קטז ע"ד, קיח ע"ב
קי: דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף שו/ז ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חקת דף רלד ע"ד; עשרה מאמרות (תט) חלק ב פרק ח דף לג ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש סז דף קעז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף קס ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) ש' אבא ואמא פרק מו דף עט ע"ג; של"ה (תט) תורה שבעל פה דף תט ע"ב; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף יא ע"ב; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף כט ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קה ע"ד
קי: דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שפו
קי: דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' תעא
קי: דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאעל ישראל גאותו עמ' מו
קי: דור המדבר וכו' באין הם לעולם הבאדברי יואל פ' במדבר דף פה ע"ב, פ' שלח דף שמו ע"א, שעב ע"א, פ' כי תבוא דף קפ ע"ב
קי: דור המדבר וכו' באין הן לעולם הבאדברי יואל פ' בשלח דף שכח ע"א, פ' וארא דף קצה ע"א, פ' תרומה דף רמב ע"ב
קי: דור המדבר ומה אחרים באים בזכותן הם עצמן לא כ"שדברי יואל פ' בהר דף חצר ע"ב
קי: דור המדבר יש להם חלק לעולם הבאשבט מישראל (קרמניץ) פרק עג פסוק טו, פרק עח פסוק לה
קי: המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינהעלי שור ח"ב עמ' רצו
קי: המחזיק במחלוקת עובר בלאושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רמ
קי: ושם ימותו לעולם הבאארצות השלום (תשנה) עמ' סז
קי: זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, ומה אחרים באים בזכותם הם עצמן לא כל שכןדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שא
קי: כורתי בריתי עלי זבח זה ר"ע וחביריומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות קא
קי: כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה וכו'בגדי חמודות שמות פרק טז פסוק ז-ח
קי: כל תלתין יומין מהדרא להו גיהנם כבשר בתוך קלחת ואמרי הכי משה ותורתו אמת והן בדאיםשבילי פנחס (תשעה) עמ' שצט
קי: למנוחה זו אינם באים אבל כו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שיז
קי: מאימתי התינוק בן עוה"ברגל ישרה עמ' יט
קי: מה היום אינו חוזר וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רמד, רנג
קי: מה היום אינו חוזר, אף עשרת השבטים אינם חוזרים דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שצ
קי: מה היום הזה חוזר ומאירתשבי (תשסה) עמ' קג שורש חזר א'
קי: מה היום מאפיל ומאיר כך עשרת השבטיםחנן אלקים עמ' כרך א ח"א עמ' קצג
קי: מה היום מאפיל ומאירשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רמו
קי: מלמד שחשדוהו מאשת אישרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסז
קי: משעה שמדבר בא לעולם הבא, וחי' הר"ןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מח-מט(קסח) {לתחיית המתים, וע"כ נקרא הדיבור 'נפש חיה'}
קי: משעה שנימול וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף עז ע"ב
קי: עשרת השבטים אין עתידין לחזורכרם חמד (תשסו) עמ' מה
קי: עשרת השבטים אינן עתידין לחזור וכו' דברי רבי עקיבא, רבי אליעזר אומר כיום הזה וכו' כך עתידה להאיר להםפאר יעקב ח"א עמ' רה
קי: עשרת השבטים אינן עתידין לחזוריפה מראה (שנ) פרק יא דף שח ע"א; תוספות יום טוב (תג) פ"י דף קעה ע"ג-ע"ד; נצח ישראל (שנט) פרק לב דף מד ע"ד; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת נצבים דף שא ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קנז ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקלו/ז דף רו/ז ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עז ע"ב
קי: עשרת השבטים אינן עתידין לחזורנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' ח
קי: עשרת השבטים אם יש להם חלק לעולם הבאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרמה
קי: עשרת השבטים וכו' שבקיה ר"ע לחסידותיהמאורי אליהו עמ' ט-י
קי: עשרת השבטים עתידין לחזור או אין עתידיןחנן אלקים עמ' קצא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רב
קי: עשרת השבטים עתידין לחזורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנט
קי: פלוגתא דר' עקיבא ור' אליעזר בעשרת השבטים דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שצ
קי: פתחו שערי צדק ויצא גוי צדיק שומר אמונים אל תקרי שומר אמנים אלא שעונין אמן וכו'ברכת שמואל ח"א דף נ ע"ב
קי: קטן מאימת לחיי עוה"בעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קד
קי: קטן מאימתי בא לעוה"ב וכו' משעה שמרעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קלב
קי: קטן מאימתי בא לעוה"בודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ריד
קי: קטן מאימתי בא לעולם הבא וכו' רב נחמן בר יצחק אומר משעה שנימולחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' יג
קי: קטן מאימתי בא לעולם הבא וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת עקב דף קמה ע"ד; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ג דף ד ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ראה דף קו/ז ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מו/ז ע"ד
קי: קטן מאימתי בא לעולם הבא, משעה שעונה אמןשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק ט
קי: קטן מאימתי בא לעולם הבא, רב נחמן ב"ר יצחק אמר משעה שנימול אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שיב
קי: קטן מאימתי בא לעולם הבאדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 11-12, 131-132, 166
קי: קטן מאימתי בא לעולם הבאחנן אלקים עמ' רלז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פט
קי: קטן מאימתי בא לעולם הבאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קנג
קי: קטן שמת הוא בן עוה"בדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 36, פ"ה הערה 2345, סוף פ"ו הערה 3, 8
קי: קטן שנולד יש לו חלק לעוה"בדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 20, 95-94
קי: קטני בני רשעי ישראל אין באין לעולם הבא וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף עז ע"ב; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף י ע"ד
קי: קטני בני רשעי ישראל אינן באים לעה"בישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפא
קי: קטני רשעי ישראל אם יש להם חלק לעוה"ביפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שיג
קי: ר"ע וחבריו שמסרו עצמן לשחיטה על ד"תהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' לט
קי: רש"י - עולם הבא, היינו ימות המשיחולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רצא
קי: רש"י ד"ה אין עתידין לחזורפני מלך ויקרא עמ' ריז
קי: רש"י ד"ה איןיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תכז
קי: רש"י ד"ה עשרת השבטיםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תנו
קי: שבקה ר"ע לחסידותיההמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קלו
קי: שבקיה רע"ק לחסידותיה, ורש"ידרש משה (קלנברג) ח"ב דף ה
קי: שחשדוהו בא"אודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמא
קיא אפילו חק אחדכלי יקר (תשמח) עמ' תנ, תקכה
קיא אשר אעשה לפרעהכלי יקר (תשמח) עמ' קעז
קיא הכה תכה את יושבי העיר וגו' מכאן אמר וכו' דרכי נועם (הרנזון) דרוש א, ד
קיא והצל לא הצלת כו' אותה שעה בקשה מדה"ד לפגוע במשה כו', עתה תראה, ואי אתה במלחמת ל"א מלכיםהמדרש והמעשה שמות פרשת וארא
קיא ולקחתי אחד מעירס' המאמרים (ריי"צ) תש"ז עמ' 193
קיא ופערה פיה לבלי חוקכסא דוד (תקנד) דף סא ע"ד
קיא ופערה פיה לבלי חקכסא דוד (תקנד) דף סא ע"ד
קיא ופערה פיה לבלי חקכסא דוד (תשנ) עמ' רס
קיא חבל על דאבדין ולא משתכחיןמערכות ישראל (גורדון) דרוש יבוא שלום עמ' 160-161
קיא כשעלה משה למרום מצאו כתב א"אטירת כסף דף רלב ע"ב
קיא כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה כותבצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף יד ע"ג-ע"ד
קיא לכן הרחיבה שאול נפשה כו' אר"ל כו' ור"י לא ניחא למרייהו כו'קידש ידיד דף קד/קכ ע"ב
קיא למי שמשייר אפילו חוק אחדשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרלה, תרסה
קיא לצדיקים ולרשעיםאבני שיש (שוורץ) עמ' לו
קיא מצאתי זקן אחד וא"ל בא ואראך מה עשו אבותימשכנות יעקב (נעים) דף עב ע"ג
קיא משה רבע"ה נענש על אומרו למה הרעתה וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קלח בהגה
קיא ע"א א' מעיר מזכה וכו'אפיקי ים עמ' תפב
קיא ע"א א"ל הקב"ה חבל על דאבדין ולא משתכחין וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 128
קיא ע"א א"ל הקב"ה חבל על דאבדיןניבי זהב עמ' קנז, קעד
קיא ע"א א"ל הקב"ה למשה חבל על דאבדין ולא משתכחין [האבות] וכו' ולא הרהרו אחר מדותי, אמרתי לאברהם וכו' ביקש לקבור את שרה וכו' ואתה אמרת לי מה שמך בתחלה וכו' למה הרעות וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' ל, נו, עט, ח"ב עמ' כג, כד
קיא ע"א א"ל הקב"ה למשה חבל על דאבדיןדרשות מהר"ם חביב עמ' קכח
קיא ע"א אבל במלחמת ל"א מלכים לא תראהחכמת התורה פנחס עמ' רפב, רחצ, שס
קיא ע"א אבל במלחמת ל"א מלכים לא תראהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רצא
קיא ע"א אברהם לא הרהר אחרי, כל ההבטחותאלשיך על חמש מגילות עמ' שכד
קיא ע"א אחד מעיר ושנים ממשפחהעטרת יהושע בראשית עמ' רנו
קיא ע"א אחד מעיר מזכה את כל העיר ברכת השיר (צינץ) עמ' רע
קיא ע"א אמר לו הקב"ה חבל על דאבדין ולא משתכחיןמהר"ם שיק שמות עמ' יח
קיא ע"א אמר לו הקב"ה למשה חבל על דאבדין ולא משתכחין וכו'מנחת ישראל עמ' רעד
קיא ע"א אמר לפניו רבש"ע ארך אפים לצדיקים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' כ ד"ה בענין
קיא ע"א אמר ר'ל דברים ככתבןרנת יצחק ישעיה עמ' רצג
קיא ע"א אמרתי לאברהם וכו' בקש מקום לקבור את שרה ולא מצא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' יד
קיא ע"א אמרתי ליעקב וכו' ולא הרהר אחר מרותיתפלת דוד (אדר"ת) עמ' פה
קיא ע"א אמת ראה וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 379
קיא ע"א אמת ראהתורת מנחם חל"ו עמ' 64
קיא ע"א אפילו לא למד אל^ג חוק אחד+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קיט
קיא ע"א אפילו לא למד אלא חוק אחד ניצל מדינה של גיהנםקרן לדוד דברים עמ' רלח
קיא ע"א אפילו לא למד אלא חוק אחדיחל ישראל אבות ח"ו עמ' רצ
קיא ע"א אפילו לא קיים רק מצוה א'צמח צדקה עה"ת עמ' קעז
קיא ע"א אפילו מי שלא קיים אלא חוק אחדחכמת התורה בחוקותי עמ' יז
קיא ע"א ארך אפים אף לרשעיםדברי שאול דברים עמ' קסו, קע
קיא ע"א ארך אפים אף לרשעיםס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קכז
קיא ע"א ארך אפים לצדיקים וכו' לרשעיםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף ג ע"ב, רכא ע"א
קיא ע"א אתה תראה במלחמת פרעהניבי זהב עמ' כח, קנד
קיא ע"א בא ואראך מה עשו אבותי לאבותיך מהם טבעו וכו' מהם מעכו בבניןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' סד
קיא ע"א במלחמת ל"א מלכים לא תראהחכמת התורה חוקת עמ' קפז
קיא ע"א במלחמת פרעה אתה רואה אבל במלחמת ל"א מלכים לא תראהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שנג
קיא ע"א במלחמת פרעה אתה רואה ואין אתה רואה במלחמת ל"א מלכיםפרשת דרכים (תשסה) עמ' קמג
קיא ע"א במלחמת פרעה אתה רואה ולא במלחמת ל"א מלכיםתורת מהרי"ם שמות עמ' כה, לב
קיא ע"א במלחמת שלשים ואחד מלכים לא תראהחכמת התורה שלח עמ' נב, פז, קיא
קיא ע"א ה' ארך אפים, לצדיקים ולרשעים וכו' חייך שאתה צריך לדברתורת מהרי"ם במדבר עמ' סח
קיא ע"א הא במלחמת ל"א מלכים לא תראהחכמת התורה בהעלותך עמ' רצ, שז, תסו
קיא ע"א הבל על דאבדיןאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' קלב
קיא ע"א העשוי לפרעה תראה ולא העשוי למלכי שבע אומות כשאביאם לארץמהר"ם שיק שמות עמ' יז
קיא ע"א הרחיבה שאול פיה וכו' למי שמשייר אפילו חק אחד וכו' לא ניחא למרייהו וכו' אלא אפילו לא למד אלא חק אחדעין איה ברכות פ"ב פסקא יג {ב' הדיעות צודקות}
קיא ע"א התורה לא תמצא במי שרואחר תענוגי ותפנוקי עולם הזהפני חיים (פלג'י) עמ' רמב ע"ב
קיא ע"א וימהר משה ויקוד ארצה וכו' מה ראה משה וכו' ר' חגא הוה סליק ואזיל בדרגה וכו' ומהרש"א נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קא
קיא ע"א וימהר משה כו' מה ראה ארך אפיים ראהסוכת דוד (שירירו) דף צו ע"א
קיא ע"א וימהר משה מה ראהברך את אברהם דף קז ריש ע"ב
קיא ע"א ויקוד ארצה וישתחו מה ראה וכו'אפיקי ים עמ' תקיב
קיא ע"א ויקוד משה, מה ראה, רבנן אמרי אמת ראה, ורש"י שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה יט אות ג
קיא ע"א ולא תמצא בארץ החייםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' לא
קיא ע"א ועל דבר זה נענש משה רבינו וכו' אמר לו הקב"ה חבל על דאבדין ולא משתכחיןזמנים לששון עמ' קיד
קיא ע"א ועל דבר זה נענש משה רבינודרכי התשובה עמ' מו
קיא ע"א ופערה פי' לבלי חוק וכו', מחלוקת ר"י ור"ל במקיים חוק אחד או במשייר חוק אחדכתונת פסים (תשעא) עמ' כב
קיא ע"א ופערה פי' לבלי חק פליגי רבי יוחנן וריש לקיש חד אמר למי שמשייר חק אחד וחד אמר מי שמקיים חק אחד ניצול מגיהנם וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' כא, ע, עח, פג, קסג, קעג, שיג, שכב
קיא ע"א ופערה פיה בלי חוק, אפילו לא למד אלא חוק אחר ניצול מדינה של גיהנוםתורת מהרי"ם במדבר עמ' פג
קיא ע"א ופערה פיה וכו' למי שמשייר אפילו חוק אחד וגו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' טז
קיא ע"א ופערה פיה לבלי חוק וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צד
קיא ע"א ופערה פיה לבלי חק מי שלא קיים אפילו חק אחדדרשות שמואל עמ' קכא
קיא ע"א ופערה פיה לבלי חק, מחלוקת ר"י ור"לחדרי בטן פרשת ראה אות ב, ג
קיא ע"א ורבנן אמרי אמת ראה וכו'אפיקי ים עמ' תקיג
קיא ע"א חבל על דאבדין וכו' הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם וכו'צלח רכב עמ' קפ, תנא
קיא ע"א חבל על דאבדין ולא משתבחיןעטרת יהושע שמות עמ' כד
קיא ע"א חבל על דאבדין ולא משתכחין מהר"ם שיק דברים עמ' רעא
קיא ע"א חבל על דאבדין ולא משתכחין וכו' ולא הרהר אחר מדותיתורת מנחם חנ"א עמ' 274
קיא ע"א חבל על דאבדין ולא משתכחין, הרבה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב וכו'שם דרך שמות עמ' לח, מג
קיא ע"א חבל על דאבדין ולא משתכחיןבית יעקב (תשסא) עמ' קעט
קיא ע"א חבל על דאבדין ולא משתכחיןעטרת יהושע במדבר עמ' לט
קיא ע"א חבל על דאבדין ולא משתכחיןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קיא
קיא ע"א חבל על דאבדין ולא משתכחיןתשואות חן (תשסח) עמ' עב
קיא ע"א חבל על דאברין ולא משתכחיןיערי עם דבשי ח"א עמ' רטו
קיא ע"א חבל על דאברין ולא משתכחיןס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' רפז
קיא ע"א חד אמר אפילו מי שקיים כל התורה ורק חיסר מצוה אחת רואה פני גיהנםשמלת אליעזר ח"ב עמ' קפז
קיא ע"א חד אמר למי שחיסר אפילו חק אחדחכמת התורה בהר עמ' רטו
קיא ע"א חזי דמבעית לך כשחטאו ישראלדברי שאול שמות עמ' שמט
קיא ע"א חע"ד ולא משתכחי כו'שעת הכושר דף נט ע"ג
קיא ע"א כי שנים יכרתו והשלישית יוותר וכו'אפיקי ים עמ' ס
קיא ע"א כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולםלחם רב על סדור התפילה אות תרפא
קיא ע"א כשאמר משה למה הרעות אמר לו הקב"ה חבל על דאבדין ולא משתכחין וכו' עתה תראה אשר אעשה לפרעה ולא לל"א מלכיםפניני יחזקאל עמ' קעב-קעד
קיא ע"א כשחלה רבי אלעזר נכנסו תלמידיו לבקרו כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף יג ע"א, טו ע"ב
קיא ע"א כשעלה משה למרום וכו' אמר ארך אף לצדיקים א"ל הקב"ה אף לרשעיםזרע שמשון קהלת אות מד
קיא ע"א כשעלה משה למרום וכו' אמר לו ארך אפים לצדיקים א"ל אף לרשעיםחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' סג
קיא ע"א כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה כותב ארך אפים א"ל משה לצדיקים א"ל הקב"ה אף לרשעים וכו' השאת אתי דמיבעי לך וכו'חן טוב (תשסה) במדבר עמ' פו
קיא ע"א כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה כותב ארך אפים קנד ע"ד
קיא ע"א כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכותב ארך אפים א"ל רבש"ע ארך אפים וכו' אף לרשעים א"ל רשעים יאבדוכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קט, ח"ב עמ' לד
קיא ע"א כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכותב 'ארך אפים' וכו' והיינו דכתיב 'ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר'כתב סופר אגדות כאן
קיא ע"א כשעלה משה למרום מצאו להקב"הניבי זהב עמ' ג
קיא ע"א כשעלה משה למרום מצאו להקבלה כותב ארך אפים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 102
קיא ע"א לא ניחא ליה למרייהו דאמרת להו הכישפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ל
קיא ע"א לא תמצא במי שמחיה עצמו עליהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קסה הערה רסז
קיא ע"א לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליה, ורש"יאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכד
קיא ע"א לכן הרחיבה שאול נפשה וכו' אר"ל למי שמשייר אפילו חק א' וכו'דרך ישרה עמ' תסא
קיא ע"א לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק אמר ר"ל למי שמשייר אפילו חוק אחד א"ר יוחנן לא ניחא למרייהו כךמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קיז
קיא ע"א לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק למי שמשייר אפילו חק אחדמאמץ כח (תשעה) עמ' מא
קיא ע"א למה הרעתהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלד ע"ד
קיא ע"א למי שחיסר אפילו חוק אחדרחכמת התורה חוקת עמ' קנו
קיא ע"א למי שמשייר אפי' חוק אחד א"ל ר"י כו' לא למד אלא חוק אחדעשרה מאמרות (תשס) עמ' שה
קיא ע"א למי שמשייר אפילו חוק אחדבאור החיים (תשמט) עמ' רסג
קיא ע"א למי שמשייר אפילו חק אחד וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שצב
קיא ע"א למי שמשייר אפילו חק אחדפני חיים (פלג'י) עמ' קנו ע"ב
קיא ע"א למי שמשייר חק אחד או שלא קיים וכו'אפיקי ים עמ' שצ
קיא ע"א לר"ל מי שעובר חק א' כאלו עבר על כל התורה כולו וריו"ח ס"ל המקיים חק אחד וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות כו
קיא ע"א מדוע השתחוה משהעולת שבת בשבתו עמ' קצא
קיא ע"א מדת האמת ראהלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1165
קיא ע"א מה ראה וכו' ארך אפים ראהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' לה
קיא ע"א מה ראה משה וכו' אמת ראהלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' קג
קיא ע"א מה ראה משה וכו' ארך אפים ראהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קו אות א
קיא ע"א מה ראה משה כו' אמת ראהפנינים על התורה ומועדים עמ' קיח
קיא ע"א מה ראה משהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 385
קיא ע"א מה ראה, ר' חנינא בן גמלא אמר ארך אפים ראה וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' צו
קיא ע"א מצא להקב"ה שיושב וכותב ארך אפיםדברי שאול ויקרא עמ' ט, י, במדבר עמ' קג, קד
קיא ע"א מקיש יציאתן ממצרים וכו'עשות משפט עמ' קפב ד"ה ועיין
קיא ע"א מקיש יציאתן ממצרים לביאתן לארץ וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' צב
קיא ע"א משה הרהר אחר הקב״הברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר כט
קיא ע"א עיר הנדחת וכו' לא תבנה וכו' נעשית היא גנות ופרדסיםלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שנ
קיא ע"א עתה תראה אשר אעשה לפרעה במלחמת פרעה אתה רואה ואי אחד רואה במלחמת ל"א מלכיםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תמג
קיא ע"א עתה תראה ולא מלחמת ל"א מלכיםרב שלום (אדלר) עמ' קלט
קיא ע"א פרעה אתה רואה ואי אתה רואה במלחמת ל"א מלכיםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קיא, ח"ו עמ' פב
קיא ע"א ר"ל אמר למי שחיסר אפילו חוק אחדחכמת התורה בהעלותך עמ' צו
קיא ע"א רב חזייה לרב כהנא דהוה חייף רישיה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' צח
קיא ע"א רשעים יאבדו א"ל הקב"ה חייך דתצטרכתיערי עם דבשי ח"ב עמ' לב, נ
קיא ע"א תנא ר' סימאי אומריקרא דשכבי (דוד) דרוש סו דף קמב ע"ד
קיא ע"ב אבל נעשית גנות ופרדסיםרנת יצחק יהושע עמ' סו, שמואל עמ' שסט
קיא ע"ב אין לה רחוב עושין לה רחובאמרות ה' השלם ח"א עמ' ש
קיא ע"ב אין עושין עיר הנדחת עד שינדח רובא כתנות אור (תשעג) פ' ראה אות ג
קיא ע"ב אם אתה עושה דין בעיר הנדחת וכו' כאילו אתם מעלה עולהברית שלום (תשסח) עמ' תתכא
קיא ע"ב אם אתה עושה דין בעיר הנדחת כו' כאילו אתם מעלה עולהברית שלום (תעח) דף יא ע"ד, קכח ע"א
קיא ע"ב בליעל דרשו דהיינו בלי עולדברי שאול במדבר עמ' צג
קיא ע"ב בליעל שפרקו עול שמים מצוארםרנת יצחק יהושע עמ' תו
קיא ע"ב בני בליעל בנים שפרקו עול שמים מצוארםרנת יצחק שופטים עמ' רכח
קיא ע"ב דנפלה ליה בירושה, רש"י ד"ה לאדברי שאול במדבר עמ' רצט
קיא ע"ב היתה רחובה חוצה לה כונסין לתוכהחכמת התורה מסעי עמ' קמד
קיא ע"ב השופך דמן של רשעים כאלו הקריב קרבן עולהחכמת התורה וירא עמ' שט
קיא ע"ב ואמרינן בחלק ואינו שםערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 93 הערה 28
קיא ע"ב יצאו הן ולא שלוחין וכו'זכור לדוד עמ' קג
קיא ע"ב כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ד
קיא ע"ב כל זמן שע"ז בעולם חרון אף בעולםדברי שאול דברים עמ' קיא
קיא ע"ב כל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שצ
קיא ע"ב כל זמן שרשעים בעולם כעס בעולם מהר"ם שיק דברים עמ' י
קיא ע"ב כשעלה מרע"ה למרום מצאו להקב"ה כותב ארך אפיםשם ישראל עמ' שיז
קיא ע"ב למי שמשים עצמו כשירייםעטרת יהושע ויקרא עמ' קנה, קפ
קיא ע"ב לעושים רצונו ומצפים לישועתוראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר כב
קיא ע"ב לעושים רצונו ומצפים לישועתושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ס
קיא ע"ב לפי שהחמיר על הממון לכך הקיל במיתתןדברי שאול דברים עמ' קיא
קיא ע"ב לצפירת תפארת לעושים רצונו ומצפיםאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נב עמ' 172
קיא ע"ב מאי לעטרת לבי וגו' לעושי רצונו ומצפים לישועתואמרי טל מאמר קנב
קיא ע"ב מה נשתנו אלו מאלו כו'שעת הכושר דף נט ע"ג
קיא ע"ב מהרש"א ד"ה עתידאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נב עמ' 172-173
קיא ע"ב מסית אין לו חלק לעולם הבאדברי שאול דברים עמ' קיא
קיא ע"ב מפני מה זכה ירבעם למלכות, ומפני מה נענש שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כה אות א
קיא ע"ב משיבי מלחמה זה שנושא ונותן במלחמתה של תורהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכה
קיא ע"ב עתיד הקב"ה ליתן עטרה בראש כל צדיק וצדיקערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 81
קיא ע"ב ר"ע אומר לא תבנה עוד לכמות שהיתה אינה נבנית אבל נעשית היא גנות ופרדסיםתשובה מיראה עמ' סב
קיא ע"ב שכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רנה, תח, תל, ח"ב עמ' לז, שב, ח"ג עמ' קנז, רכא, ח"ה עמ' רעח
קיא ע"ב ת"ר יצאו הן ולא שלוחיןמכשירי מצוה עמ' רלז
קיא פערה פיה לבלי חוק וכו' ר"י ור"ל חולקיםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תמד
קיא רש"י - אחד מששים רבוא מישראל יצאו ממצריםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' נא, קכז, ריג, רטז, רכא, רנא, שה, שלח
קיא שלישי של שםכהיום תמצאון עמ' קטז
קיא ת"ר יצאו אנשיםדרכי שלום (מרגונאטו) דף קג ע"ד
קיא. א' מעיר ושנים ממשפחה וכו' דברים ככתבן וכו'דברי יואל פ' וישלח דף קטז ע"א
קיא. אחד מעיר ושנים ממשפחה וכו' דברים ככתבן וכו'דברי יואל פ' בא דף רסג ע"ב
קיא. אחד מעיר ושנים ממשפחהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות ס
קיא. אחד מעיר מזכה כל העיר כולה וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 146
קיא. אמר לפניו רבש"ע ארך אפים לצדיקים א"ל אף לרשעיםתורת אברהם עמ' נז, קז
קיא. אמר משה למה הרעותה, אמר לו הקב"ה חבל על דאבדין ולא משתכחין, יש לי להתאונן על מיתת האבות וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' צו, קמט, קנ
קיא. אמר ר"ל מי שמשייר אפילו חוק אחד א"ל ר"י אפילו לא למד אלא חוק אחדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שנב-שנג {שניהם אמת, ור"י מיירי במי שמקיים חוק אחד כתיקונו לגמרי, ור"ל מיירי במי שמשייר חוק אחת לגמרי}
קיא. אמר ר"ל מי שמשייר אפילו חוק אחד א"ל ר"י אפילו לא למד אלא חוק אחדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שנב (קמט) {ר"י מדתו חסד ור"ל מדתו דין}
קיא. אמר ר"ל מי שמשייר אפילו חוק אחד א"ל ר"י אפילו לא למד אלא חוק אחדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שנד (קנג) {י"ל דנחלקו אם התורה אחדות אחד}
קיא. אמר ר"ל מי שמשייר אפילו חוק אחד, א"ל ר' יוחנןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מג {ר"ל שורשו דין ור"י שורשו רחמים וכו'}
קיא. אמר ריש לקיש, אפילו למי שמשייר חוק אחד אמר רבי יוחנן וכו' אלא אפילו לא עשה אלא חוק אחדדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 14-15
קיא. אפילו לא למד אלא חוק אחדתורת חיים עה"ת עמ' רפא {נקט למד, כי כמה מצוות אפשר לקיימן רק בלימוד}
קיא. אר"ל למי שמשייר אפילו חוק אחד, אר"י וכו' אפילו לא למד אלא חוק אחד וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רפא {ביאור פלוגתתם}
קיא. ארך אפים לצדיקים א"ל אף לרשעיםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קצז ע"ב-ע"ג
קיא. ארך אפים לצדיקיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קנג
קיא. ארך אפים לרשעים ולצדיקיםברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קצא
קיא. ארך אפים ראה וכו'מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק כג דף קסא ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת שלח לך דף קנג ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קס ע"א; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ז ע"א, ופרשת ויקרא דף צח ע"ב
קיא. אשר אעשה לפרעה', ולא לל"א המלכיםשיחות לספר בראשית עמ' צב
קיא. בא ואראך מה עשו אבותי לאבותיךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רלח, שב
קיא. במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה במלחמות ל"א מלכיםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף עא ע"ב, ופרשת וארא דף ע"א ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עח ע"א
קיא. במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה במלחמת שלשים ואחד מלכיםשרתי ח"א עמ' צג
קיא. במלחמת פרעה אתה רואה, ואי אתה רואה במלחמת שלשים ואחד מלכיםאור אברהם (זוועהיל) עמ' קכב
קיא. בקש מקום לקבור את שרה וכו' ולא הרהר אחר מדותיהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רמד
קיא. בקש מקום לקבור את שרה וכו' ולא הרהר אחר מרותיהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רמח
קיא. בשעה שעלה משה למרום מצא להקב"ה שכתב ארך אפים וכו' אף לרשעיםפאר יעקב ח"ג עמ' תנ, תנב, תנה
קיא. ה' ארך אפיםפרפרת משה ח"ב עמ' רג
קיא. הם בסייף וממונם אבדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקח
קיא. הקב"ה הוא מאריך אף שמא יחזרו בתשובהגנת אגוז (תשעב) אות מג, שפד
קיא. הקב"ה ניסה את האבות ולא הרהרו אחר מדותיודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 308
קיא. הרבה פעמים נגליתי לאבותצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קלז ע"ד, קלט ע"ד
קיא. הרחיבה שאול פיה, ר"י ור"ל וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' כד
קיא. הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם וכו' ולא אמרו לי מה שמך וכו' ועכשיו אתה אומר לי והצל לא הצלת את עמך עתה תראהפאר יעקב ח"ב עמ' תקיג
קיא. התורה לא תמצא ברודף הנאותשיחות לספר בראשית עמ' רכא
קיא. וימהר משה וגו' מאי ראה ר' חנינא אמר ארך אפים וכו'יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכה
קיא. וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו, מה ראה משה, ארך אפים ראה וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ו
קיא. וימהר משה וכו', מה ראה משה, רבי חנינא ב"ג אמר ארך אפים ראה, ורבנן אמרי אמת ראה, וברש"י ד"ה אמר לפניו, ובמהרש"א ד"ה רבי חגיכסף נבחר (מרגליות) עמ' שיט
קיא. וימהר משהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשנג, תשנו-תשנז
קיא. ויקוד משה ארה מה ראה רבי חנני' בן גמליאל אומר ארך אפים ראה ורבנן אמרי אמת ראה וכו'ברכת שמואל ח"ב דף כה ע"ג
קיא. וכן לימות המשיח שנים מששים רביאאמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 146
קיא. ולא הרהר אחרי מדותיתשבי (תשסה) עמ' פד שורש הרהר
קיא. ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה, אמר ריש לקיש דברים ככתבן, אמר ליה רבי יוחנן לא ניחא ליה למרייהו דאמרת להו הכי, אלא אחד מעיר מזכה כל העיר כולה ושנים ממשפחה מזכין כל המשפחה כולהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' לה
קיא. ועל דבר זה נענש משה רבינו שנא' וכו'דמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 34
קיא. ופערה פיה לבלי חוק אמר ר"ל למי שמשייר אפילו חוק אחד וכו'דגל מחנה יהודה עמ' י, פו
קיא. ופערה פיה לבלי חוק למי שמשייר אפילו חוק אחדדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שכט
קיא. ופערה פיה לבלי חוק, למי שמשייר אפילו חוק אחדמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תפג
קיא. ופערה פיה לבלי חק אמר ר"ל למי שמשייר אפילו חק אחד אמר לו ר' יוחנן לא ניחא ליה למארייהו דתימא הכי שפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק ד
קיא. ופערה פיה לבלי חק אמר ר"ל למי שמשייר אפילו חק אחדשם אליעזר דף לו ע"א
קיא. ופערה פיה לבלי חק אר"ל למי שמשייר אפילו חוק אחד אר"י לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי אלא אפילו לא למד אלא חוק אחד וכו'תפארת צבי בראשית עמ' תתקכב
קיא. ופערה פיה לבלי חק למי שאינו משמר חק אחתערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תעט, שמות עמ' תמב
קיא. ופערה פיה לבלי חק למי שמשייר אפילו חק אחדבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש יג דף נח
קיא. ופערה פיה ללא חוק למי שלא קיים אפילו חק אחדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריא, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנב
קיא. ופערה פיה, למי שמשייר אפילו חוק אחדשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' לב
קיא. חבל על דאבדין וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קיד
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחין דולה ומשקה פסח עמ' רלח
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחין וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת וארא דף נא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וארא דף קי ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עז ע"ג
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחיןדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תלח
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחיןדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' סז
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחיןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קיד
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחיןמגלה צפונות ח"ב פ' וארא
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחיןשם יחזקאל עמ' רסה
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחיןתורת איש ח"ב עמ' תעו
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחיןתפארת צבי בראשית עמ' טז
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחיןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' יח - אור לציון
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחיןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רסט - ר"י דרעי
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחיןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תע - ר"ב שרגא
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחיןתשבי (תשסה) עמ' ק שורש חבל ב'
קיא. חבל על דאבדיןעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף טז ע"ב
קיא. חבל על ראבדין ולא משתכחיןשדה יעקב עמ' צו
קיא. חזייה דהוה קא חייף רישיה וסליק ויתיב קמיה דרב א"ל ולא תמצא בארץ החיים א"ל מילט קא לייטת לי א"ל קרא קאמינא לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שד, שעח
קיא. יצאו ממצרים רק שנים מששים רבואדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רטז, רכא, רנא, ער
קיא. יציאתן ממצרים שנים מס' רבואדברי יואל פ' וארא דף קעה ע"ב
קיא. יציאתן ממצרים שנים מששים ריבואהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' טו, עו, קלג, חנוכה-פורים עמ' קפב
קיא. כי אנכי בעלתי אתכם וכו' אחד מעיר מזכה כל העיר כולהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מא
קיא. כמה פעמים נגליתי לאבות ולא הרהרו אחר מדותיאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רל
קיא. כמה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 61-59
קיא. כשאמר משה להקב"ה למה הריעות א"ל הקב"ה למשה חבל על דאבדיןצדקת יוסף עמ' קיד
קיא. כשבא אברהם לקבור את שרה ולא מצא וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קטו
קיא. כשעלה משה למרום וכו' אם לבינה (פאפא) עמ' קסו
קיא. כשעלה משה למרום וכו' אמר לפניו רבש"ע ארך אפיים לצדיקים, א"ל אף לרשעים, א"ל רשעים יאבדותורת חיים עה"ת עמ' קפח {משה אמר בן כי לא עלה על דעתו שיחטאו כל ישראל}
קיא. כשעלה משה למרום וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריז
קיא. כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהי' כותב א"א וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף ה
קיא. כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה יושב וכותב ארך אפים וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת שלח דף רכג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קנח ע"ג; יפה מראה (שנ) תענית פרק ב דף קעה ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער נד דף קנג ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצז דף קכב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) עירובין פרק ב דף פג ע"ד; תנחומות אל (שלח) פרשת אמור דף צט ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עח ע"ד
קיא. כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה כותב ד' ארך אפיםלחם רב על סדור התפילה אות תתכט
קיא. כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכותב ארך אפים וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שכד
קיא. כשעלה משה למרום מצאו משה להקב"ה שהי' יושב וכותב ה' ארך אפים וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מו
קיא. לא אתמצא תורה במי שמחיה עצמוהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' לה
קיא. לא ניחא למרייהו וכו' אלא אפילו לא למד אלא חוק אחד וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 146
קיא. לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1381
קיא. לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' כג
קיא. לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קכב
קיא. לא תמצא תורה במי שמחיה עצמושבילי פנחס (תשעה) עמ' תט
קיא. לא תמצא תורה במי שמחייה עצמו עליהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' ק
קיא. לבלי חוק אר"ל למי שמשייר אפי' חוק אחד אר"י כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ל ס"ק ב
קיא. לבלי חוק למי שמשייר אפילו חוק אחדתפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק ד דף נו ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש ב דף יו ע"ב; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ד דף קטו ע"א; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ב דף יב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תיט דף שיא ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג למילה דף נח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יו ע"ד, ופרשת חקת דף רלו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ה פרק ג דף פג ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף סה ע"ב בהגהה, ודף שעז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שלח דף קיד ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלא ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עז ע"ג; תיקון עולם (מריני, תיב) ישעיה ה דף יט ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יו ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ו דף קסב ע"א
קיא. לכן הרחיבה שאול וגו' לבלי חוק, למי ששייר אפי' חוק אחד וכו'מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תרלה
קיא. לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק, אמר ריש לקיש למי שמשייר אפי' חוק אחדבהיֹת הבֹקר עמ' רכד
קיא. לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק, ואר"ל למי ששייר אפי' חק א' א"ל ר"י לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי אלא אפי' לא עשה אלא חק א'מרפא לנפש בראשית עמ' רב, שלו
קיא. לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק אמר ריש לקיש אפילו משייר חק אחד נידון בגיהנם, ורבי יוחנן אמר אפילו לא עשה אלא חק א' ניצול מגיהנםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מג, מו, סט, קלד, קצו, שנ, תמז, תקכא, תקפד, תשח, תתקלו, תתקפז, א'ז, א'מג, א'שסד
קיא. למה הרעת ומהרש"אפרפרת משה ח"א עמ' קפד
קיא. למי שמשייר אפי' חק אחדלב הארי עמ' תקמז
קיא. מאי אמן אל מלך נאמןכלי פז (תיז) ישעיהו כה דף קב/קכ ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ב דף לז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשה וארא דף ק ע"ד
קיא. מה ביאתן לארץ שנים מששים ריבוא, אף יציאתן ממצרים שנים מששים ריבואתורת חיים עה"ת עמ' קה {כי ס' ריבוא דור הוא, ובכל דור יש שנים שמעמידים אותו בצירוף עם הקב"ה}
קיא. מה ראה משה וכו' ארך אפים ראה ורבנן אמרי אמת ראהפאר יעקב ח"ב עמ' תתל
קיא. מה ראה משה רחב"ג אומר ארך אפים ראה וכו'דברי יואל פ' כי תשא שמה ע"ב
קיא. מהם מעכו בבנין מהם הרגו בחרבאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' פו
קיא. מצאו משה להקב"ה שיושב וכותב ארך אפים זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שמח
קיא. מקיש יציאתן ממצרים לביאתן לארץ, מה ביאתן לארץ שנים מס' ריבוא אף יציאתן ממצרים שנים מס' ריבואשרתי - קונטרס הנרות עמ' סב
קיא. משה נענש על אומרו למה הרעותהמגדל עוז (תשעח) עמ' שצה
קיא. משה רבינו אה מידת אמת דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קפה
קיא. משום ששייר חק אחד אם לבינה (פאפא) עמ' שסה
קיא. נגליתי על אברהם וכו' ולא הרהרו על מרותי וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רמח
קיא. עתה תראה אבל מלחמת ל"א לא תראהמגלה צפונות ח"א פרשת וישב
קיא. עתה תראה אשר אעשה לפרעה במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה במלחמת ל"א מלכיםברית אברם עמ' רח, תפו
קיא. עתה תראה אשר אעשה לפרעה במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה במלחמת ל"א מלכיםשם אליעזר דף קכא ע"א
קיא. עתה תראה אשר אעשה לפרעה, במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה במלחמת שלשים ואחד מלכיםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קפו
קיא. עתה תראה במלחמת פרעה אתה רואה ולא במלחמת ל"א מלכיםאור גדליהו שמות דף יא ע"ג
קיא. עתה תראה וכו', אבל לשלשים ואחד מלכים לא תראהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קטו, קטז
קיא. עתה תראה ולא במלחמת ל"א מלכיםיבין שמועה (לעוו) עמ' רח
קיא. עתה תראה ולא תראה מלחמת ל"א מלכיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעו
קיא. עתה תראה, ולא במלחמות ל״א מלכיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רכב
קיא. עתה תראה, ולא העשוי למלכי ז' אומותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' כג, קלד
קיא. פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש בפסוק ופערה פיה לבלי חוק, המשייר חוק אחד וכו' חייב גיהנם, או המקיים חוק אחד שייך לגיהנם אבל אם קיים יותר מזה לאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קצז, שנב, שנה, תז, תיז, תסט, תקה, תקכג, תקלו
קיא. פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש מר סבירא ליה ופערה פיה לבלי חק אפילו שמשייר חק אחד נידון בגיהנם. ומר סבירא ליה אפילו לא קיים אלא אחד ניצול מגיהנםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' כח, קצא, שכ, שמא, תפד, תפו, תרנז, תרנט
קיא. פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריאה של מצרים וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שמות
קיא. פערה פיה לבלי חוק למי שמשייר חוק אחד וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק לו פסוק ה, פרק צד פסוק יט, פרק קיט פסוק לג, קנה
קיא. ר' יוחנן סובר אפילו לא למד אלא חוק אחדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנב (רמז) {כל התורה אחדות אחד, ואעפ"כ יש אל החלק חשיבות חלק עכ"פ, ולטעמיה דחצי שיעור אסור}
קיא. ר"י ור"ל פליגי בפירוש הכתוב, ופערה פיה לבלי חוקעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קלו
קיא. רב חזייה לר"ב רקא חייף רישיה וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קסד
קיא. רש"י - לא ניחא למרייהו, אין הקב"ה רוצה שידון את ישראל כ"כ לכף חובהדברי יואל פ' וישלח דף קטז ע"א
קיא. רש"י - שמשייר מלשמרו נידון בגיהנוםלב הארי עמ' תקמז
קיא. רש"י ד"ה אף יציאתן - יצאו ממצרים אחר מששים רבואדברי יואל מועדים ח"ט עמ' ז
קיא. רש"י ד"ה וענתה שמהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קלח ע"ג
קיא. שניים מם' ריבואשבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק ח
קיא: אם אתם עושים דין בעיר הנדחת מעלה אני עליכם כאילו אתם מעלין עולה כליל לפניפאר יעקב ח"ד עמ' קלח, קלט
קיא: אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא, עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיקקדושת יצחק עמ' סה
קיא: אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעולם הבאתוספות יום טוב (תג) פרק י דף קכה ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עח ע"ד
קיא: אנשי עיר הנדחת וכו' אינן נהרגין וכו' עד שיודח רובה וכו' המרובין בסייף וכו' ממונם אבדשבח נעורים עמ' קב, קד
קיא: ארך אפים לצדיקים ולרשעיםדעת תפלה עמ' צב
קיא: האם מותר לחלק עיר לשני שבטיםשיחות לספר בראשית עמ' שכב
קיא: הדיחוה נשיםזבחי צדק (דיסקין) עמ' שכ
קיא: החמרת מצילין אותה לדונו כיחידיםמקראי קדש (תשנג) עמ' רפז
קיא: העושה דין בעיר הנדחת כאילו הקריב עולה כליליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנז
קיא: ואת כל שללה תקבוץ לרבות נכסי רשעים שחוצה להיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נד
קיא: ולא ידבק בידך מאומהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שח
קיא: ולגבורה זה המתגבר ביצרוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' מב
קיא: ולרוח משפט זה הרודה את יצרו, וליושב על המשפט זה הדן דין אמת לאמיתו, ולגבורה זה המתגבר ביצרוקדושת יצחק עמ' סה
קיא: חולקין עיר הנדחת לשני שבטיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצה
קיא: כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם אבדו רשעים מן העולם נסתלק חרון אף מן העולםדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קעו ע"ב
קיא: כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולםמגדנות אליעזר עמ' ח
קיא: כל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רלד
קיא: כמו שהיתה אינה נבנית אבל נעשית גנות ופרדסיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נה
קיא: למי שמשים עצמו כשירייםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1400
קיא: מלחמתה של תורהפרפרת התורה עמ' תסח
קיא: מרגיז את יצרו, רודה אותועלי שור ח"ב עמ' קיא
קיא: משיבי מלחמה, זה שנושא ונותן במלחמתה של תורהכשלג ילבינו - מאמר פורים - מלחמה לה' בעמלק
קיא: נאוה קדש וסמיך ליה תפלה למשהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עח ע"ב
קיא: נושא ונותן במלחמתה של תורהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרט
קיא: נכסי צדיקים שבתוכה אובדיןשיחות לספר בראשית עמ' קטז
קיא: עדים והתראהתשבי (תשסה) עמ' פה שורש התראה
קיא: עיר הנידחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמב
קיא: על פסוק "לכן הרחיבה שאול נפשה"דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' מד
קיא: עתה תראה את אשר אעשה לפרעה וכו' ולא בל"א מלכיםחיי נפש ח"ג עמ' כה
קיא: עתה תראה ולא במלחמת ל"א מלכיםאהבת חיים (דייטש) עמ' רנט
קיא: עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיקדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1865, פ"ד הערה 1308
קיא: עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיקמטר השמים - עמודי העולם עמ' ריג
קיא: עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיקדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' טז
קיא: עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיקשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רצח
קיא: רש"י - ומתגבר ביצרו, שמרגיז יצר הטוב על יצר הרע וכו׳ לא די שנמנע מן העבירה אלא שהולך ועושה מצוהקדושת יצחק עמ' סה
קיא: רש"י - כשירים, שאינו נחשב בעיניו לכלום לכך מעביר על מידותיו, מה שאין כן למי שמחשיב עצמו לחשוב ולכך מעביר וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכד
קיא: רש"י - לא דיו שנמנע מן העבירההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שכט
קיא: רש"י ד"ה כשיריםקריאה בקריה ח"א עמ' רכג
קיא: רש"י ד"ה כשיריםקריאה בקריה ח"א עמ' רכג
קיא: רשעים מביאים חרון אף לעולם, נסתלקו הרשעים נסתלק חרון אף מן העולםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קסג
קיא: שכ"ז שהרשעים בעולם חרון אף בעולםהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קעב
קיא: שנא' יצאו אנשיםזבחי צדק (דיסקין) עמ' רלח
קיא: שני עדים והתראה לכל אחדמקראי קדש (תשנג) עמ' רפו
קיא: ת"ל לשאר עמו, למי שמשים עצמו כשירייםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 312
קיא: תוי"טמקראי קדש (תשנג) עמ' רפו
קיא: תרומת עיר הנדחה ביד ישראלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשכט
קיב מאן רשעים גנביכסא דוד (תשנ) עמ' תקד
קיב ע"א אמר ר"ש מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה יאבדו כו' לפיכך ממונם אבד, ורש"יתורת מנחם חנ"ג עמ' 330
קיב ע"א אמר רב חסדא בהמה חציה של עיר הנדחת וחציה של עיר אחרת וכו'הר המוריה עמ' רנז
קיב ע"א בני עיר הנדחת צריכין ב"ד וכו'זאת ליעקב דברים עמ' שה
קיב ע"א עיר הנדחת ריו"ח וכו' דנין וסוקלין, ריש לקיש וכו' מרבין להם בתי דיניןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 14
קיב ע"ב ואמאי ימותו כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף סד ע"ב
קיב ע"ב קדשי מזבח ימותוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמ
קיב ע"ב קטן מאימתי בא לעוה"בימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שנה
קיב צדיקים מפני מה ממונם אבדמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ג
קיב. אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטהמקראי קדש (תשנג) עמ' רפז
קיב. אי דמחובר בגופה כגופה דמיאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שי (תתכד) {הבגד בטל והשיב גוף האדם}
קיב. בהמה חצי' של עיר הנדחת וחצי' של עיר אחרת אסורההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עז
קיב. בהמה חציה של עיר הנדחת וחציה של עיר אחרתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לג
קיב. בהמת עיר הנדחת מהויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נג
קיב. בעיר הנדחת כמה יהיה בעיר ויהא נידון כאנשי העירחנן אלקים עמ' קנז
קיב. בעיר הנדחת מרבין בתי דינים כדי שלא לענותםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מט
קיב. בעיר הנדחת נכסי צדיקים שבתוך העיר נשרפים ומ"מ מלבושים אין נשרפים דנטפלים להגוףמרפא לנפש בראשית עמ' שט
קיב. הודחו מאליהן מאימקראי קדש (תשנג) עמ' רפה
קיב. החמרת והגמלת שישבה שלשים יום נדונין כמותהחנן אלקים עמ' קנח, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נב, קט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצא
קיב. החרם אותה פרט לנכסי צדיקים שחוצה להמקראי קדש (תשנג) עמ' רפז
קיב. ומקבצים לתוכהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שה
קיב. מחובר בגופה כגופהמקראי קדש (תשנג) עמ' רפז
קיב. מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' מט
קיב. מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה יאבדו מי גרם להם שידור בתוכן ממונםפאר יעקב ח"ד עמ' קלח
קיב. מפני מה אמרה תורהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שה
קיב. מפני מה נכסי צדיק שבתוכה אובדיןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נד
קיב. נתקללה בבלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מ
קיב. עד שיודח רובהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לב
קיב. עיר הנדחת - בתי דיניןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצג
קיב. ר"ש דריש טעמא דקראמקראי קדש (תשנג) עמ' רפו
קיב. שיער נשים צדקניות מהו וכו'שבח נעורים עמ' קד
קיב. שללה ולא שלל מיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סט
קיב: בגבולין ממון גבוה הואמקראי קדש (תשנג) עמ' רנד
קיב: זבח רשעים תועבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנא
קיב: מעשר ממון הדיוט הוא דוקא בירושלים, אבל בגבולים גם חכמים סוברים דממון גבוה הואכתר תורה (תשסז) עמ' קז
קיב: עיסה של מעשר שני פטורה מן החלה דר"מ וחכמים מחייבין וכו'להורות נתן במדבר עמ' קלט
קיב: קדשי מזבח ימותויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נד
קיב: רש"י ד"ה אבל בגבולין דאין לה היתר אכילהבשבילי התלמוד ח"א פסחים לח ע"א
קיג איתיביה ר"י מכל אשר בחרבהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לב ע"א
קיג בא רשע לעולםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ד
קיג ג' מפתחות אין נמסרים לשליחמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ג
קיג דרש ההוא גלילאה קמי דר"ח משל דאליהו למה"ד כו'קידש ידיד דף לז ע"ד
קיג כל זמן שרשעים בעולם וכו' מאן רשעים אמר ר' יוסף גנביצוף דבש (סופר) עמ' ריא
קיג לאחד שסגר השער ואבד המפתחמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ג
קיג מאן רשעים גנביכסא דוד (תקנד) דף קכו ע"ב
קיג מאן רשעים גנביכסא דוד (תקנד) דף קנז ע"ב
קיג מאן רשעים כו' גנבי. ת"ר רשע בא לעולם חרון בא לעולם שנאמר כו' רשע אבד מן העולם טובה באה לעולם שנאמר כו' צדיק נפטר מן העולם רעה באה לעולם שנאמר כו' צדיק בא לעולם טובה באה לעולם וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 32
קיג מיד נשבע חי ה' צבאות וכו' אם יהיה טל ומטרגיא חזיון ח"ב דף ל ע"א
קיג מפתח של גשמיםפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ד
קיג נפטר צדיקמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ג
קיג ע"א א"ל אחאב לאלי' השתא לווטתא דמשה לא קא מקיימא וכו'ברית שלום (תעח) דף נט ע"א
קיג ע"א א"ל אחאב לאלי' השתא לווטתא דמשה לא קא מקיימא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שעו
קיג ע"א אבא אליהו קפדן הוהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קצח ע"א
קיג ע"א אבא אליהו קפדן היה, ורש"ירנת יצחק מלכים עמ' רה
קיג ע"א אבל אחד אחד נמסרמעינות האמונה (תשסב) עמ' תקצו
קיג ע"א אחאב שושביניה הוה אתא איהו ואליהו וכו' מיד ויאמר אליהו וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רצב-רצג
קיג ע"א אחאב שושביניה הוה אתא איהו ואליהו למשאל בי טמיאפרשת דרכים (תשסה) עמ' שכ
קיג ע"א אמר לי' השתא לווטתיה במשה לא קמקיימא וכו'דברי טובה יהושע ח"א עמ' ריח בהרחב דברים
קיג ע"א אקלידא לתחיית המתיםרנת יצחק מלכים עמ' קעג
קיג ע"א באליהו הנביא לא נמסר לו אלא מפתח אחדימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תפז
קיג ע"א בעי רחמי והבו ליה אקלידא דמטרארנת יצחק מלכים עמ' קסז-קסח
קיג ע"א ג' מפתחות לא נמסור לשליח וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרנ, שעו, רעז
קיג ע"א ג' מפתחות לא נמסרו ביד שליחדרשות מהר"ם חביב עמ' קב
קיג ע"א ג' מפתחות לא נמסרו לשליח וכו'ברית שלום (תעח) דף מג ע"ד
קיג ע"א ג' מפתחות לא נמסרו לשליח של חיה ושל גשמים ושל תחיית המתיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רצז
קיג ע"א דאזלי לבי טמיא רש"ידברי שאול במדבר עמ' טו
קיג ע"א דומה לגברא דטרקיה לגליה ואבריה למפתחיהתולדות שלמה - רות עמ' כב
קיג ע"א דרש ר' יוסי בצפורי אבא אליהו קפדן הוה רגיל למיתי גביה וכו'זכור לדוד עמ' קא
קיג ע"א דרש רבי יוסי בצפורי אבא אליהו קפדן הוה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' סה
קיג ע"א השתא לווטתא דמשה לא קא מקיימא דכתיב וסרתם ועבדתם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' עא ד"ה בהפטרת
קיג ע"א השתא לטותא דמשה לא נתקימה וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) עקב לח ע"ד, האזינו מד ע"ב
קיג ע"א ואתנה מטררנת יצחק מלכים עמ' קעג
קיג ע"א וההוא גברא אוקים ליה עבודה זרה על כל תלם ותלם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שט ד"ה אמרו
קיג ע"א ויאמר אליהו וכו' בעי רחמי והבו ליה אקלידא דמטרא וקם ואזל וכו' חלה בן האשה בעלת הבית בעא רחמי למיתן ליה אקלידא דתחיית המתים אמרי ליה שלש מפתחות לא נמסרו לשליח וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תפו
קיג ע"א ויאמר אליהו וכו' והבו ליה אקלידא דמטראביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כד ע"ד
קיג ע"א וישבע יהושע וכו' תניא לא יריחו על שם עיר אחרת וכו'תשובה מיראה עמ' סב
קיג ע"א וישבע יהושע וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קיד
קיג ע"א ומהרש"א היה מקבר והולךדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שיא
קיג ע"א חי ה' אם יהיה טל ומטררנת יצחק מלכים עמ' קצז
קיג ע"א יאמרו שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרב וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תפה, תפו
קיג ע"א כל מקום שאתה מוצא כלל בעשה ופרט בל"ת אין דנין וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שנ
קיג ע"א כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחת ורש"ידעת סופר עמ' רצט ע"ב
קיג ע"א כשאמר אליהו חי ה' אם יהיה השנים האלה טל ומטר היה בפני אחאבפרשת דרכים (תשסה) עמ' שיח
קיג ע"א לא יריחו על שם עיר אחרת וכו'רנת יצחק יהושע עמ' סה, מלכים עמ' קסד
קיג ע"א לווטתא דמשה לא מקימארנת יצחק מלכים עמ' קסו-קסז
קיג ע"א מאן רשעים גנביאמרות ה' השלם ח"א עמ' תל, תלט, ח"ב עמ' לז, שב, ח"ג עמ' קנז, רכא
קיג ע"א מפתח הגשמים נמסר לאליהו וכן מפתח של תחיית המתיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תפד
קיג ע"א מפתח של תחיית המתים נמסר לאליהוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שיב, שמו
קיג ע"א משל דאליהו למה הדבר דומה לגברא דטרקא לגלה ואבדה למפתחהפרשת דרכים (תשסה) עמ' שכו
קיג ע"א עיר שיש בה אפי' מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחתברית שלום (תעח) דף קכח ע"א
קיג ע"א עיר שיש בה אפי' מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחתברית שלום (תשסח) עמ' תתכ
קיג ע"א עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת וכו'מנחת מרדכי עמ' שמו
קיג ע"א רש"י ד"ה את יריחואמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריד
קיג ע"א רש"י ד"ה את, עיר אחרת ע"ש יריחורנת יצחק שמואל עמ' שסח, שסט
קיג ע"א רש"י ד"ה דכתיב ואבדתםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קלז
קיג ע"א רש"י ד"ה שלש מפתחות - שלש מפתחות לא נמסרו ביד שלית וכו' אלא בידו הם וכו' וקאמר הקב"ה לאליהו אותם שלש מפתחות עכבתי בידי מבראשית ולא מניתי שליח עליהם אלא אותך וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תפד
קיג ע"א תניא לא יריחו על שם עיר אחרת ולא עיר אחרת על של יריחודברי טובה יהושע ח"א עמ' ריט
קיג ע"ב א"ל קפדנא קרית ליחכמת התורה פנחס עמ' פז
קיג ע"ב אליהו קפדןשיחות עבודת לוי סי' ח אות ב
קיג ע"ב הצדיק מגין על בני עירופניני יחזקאל עמ' טז
קיג ע"ב ולא ידבק בידך מאומה מן החרם כל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולם וכו', מאן רשעים וכו' גנבי, ומהרש"א חידושי אגדות, ד"ה ולא ידבק, לפי שנתן טעם שלא ידבק וגו' שכל זמן שהרשעים וכו', דהיינו אותן רשעים שעוברין על החרם, וקאמר מאן אינון רשעים שבכל דור שעוברין כל שעה החרם וכו', גנבי, הן הגנבים, שנותנים בבתי הכנסת חרם על הגניבות והם עוברין גם על החרם וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' נח
קיג ע"ב כל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תעב
קיג ע"ב מפני הרעה נפטר הצדיקשארית ישראל (תשעד) דרוש י עמ' 173
קיג ע"ב מפני הרעה, רש"י שארית ישראל (תשעד) דרוש י עמ' 173
קיג ע"ב צדיק בא לעולם טובה באה לעולם וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רכג
קיג ע"ב צדיק בא לעולם טובה באה לעולםמאור עינים (תשעה) עמ' תתלז
קיג ע"ב רשע אבר מן העולם טובה בא לעולםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עג
קיג ע"ב רשע בא לעולם חרון אף בא לעולםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קטו
קיג ר' יוסי דרש בציפורי שאליהו קפדן הוה ולא נראה אליו ג' ימיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1760
קיג שכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם אבדו רשעים מן העולם נסתלק חרון אף מן העולם (ובמפרשים)תורת מנחם חמ"ב עמ' 31
קיג. א"ר חסדא יריחו דכתיב והיתה העיר חרםדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 56
קיג. אבא אליהו קפדן הוה וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף עד ע"א
קיג. אבא אליהו קפתא הוה אש דת (תשמח) עמ' שו
קיג. אחאב קינטר את אליהו הנביא וכו'גנת אגוז (תשעב) אות מג
קיג. אחאב שאל מפתח של גשמים בימי אחאביפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' צא
קיג. אחאב שושביניה הוה אתא איהו ואליהו למשאלדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 56
קיג. אליהו עצר הגשם וקיבץ כל ישראל להר הכרמל וקידש ש"ש ברבים והתפלל ועלה עב קטנה ככף איש ואתא מטראמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שנב
קיג. אמר אחאב לאליהו השתא לוטיתא דמשה לא מתקיימא וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תיב
קיג. אמר אחאב לטותא דמשה לא נתקיים וכו'מקראי קדש (תשנג) עמ' קעב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רלח
קיג. אמר הקב"ה לירבעם חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדןלהורות נתן ויקרא עמ' שמה
קיג. ארור האיש אשר יקים וכו' אלא לא יריחו על שם עיר אחרת ולא עיר אחרת על שם יריחוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכו
קיג. באבירם בכורו רשע לא היה לו ללמוד וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף ש ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק יח דף פ ע"ב
קיג. בעא רחמי דיהבו ליה אקלידא דתחית המתיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנד
קיג. בעא רחמי ויהבו ליה אקלידא דמיטראשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקי
קיג. ההוא גברא העמיד עייז ואתא מטרא בזמניהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' נ
קיג. השתא לווטא דמשה לא מקיימא וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים א יו דף ח ע"א; יפה מראה (שנ) פרק יא דף ש ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תולדות דף לח ע"ב
קיג. השתא לווטתא דמשה לא קא מקיימאהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רטז
קיג. השתא לוטא דמשה לא קא מקיימא וכו' אש דת (תשמח) עמ' שיב
קיג. והעורבים מביאים לו לחם ובשר מהיכי מבי טבחי דאחאבמראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים א יו/ז דף ס ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יז דף קנח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ה דף לו ע"א, ופרשת לג דף רג ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עט ע"ב
קיג. וכתיב ויהי אחר הדברים האלה חלה בן האשהדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 56
קיג. ועצר את השמים ולא יהיה מטרקריאה בקריה ח"ב עמ' יח
קיג. כיון דחזא דאיכא צערא בעלמאדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 56
קיג. כיון רחזי קב"ה דאיכא צערא בעלמא גילגל הדבר שימות בן צרפת וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קלה פסוק ז
קיג. כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחתויואל משה מאמר ג סי' י עמ' תיג
קיג. לא ידיחו על שם עיר אחרתזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שז
קיג. לווטתא דמשה לא קא מקיימא וכו'ויואל משה מאמר ב סי' קכז עמ' שלז
קיג. למה משל דאליהו דומה לגברא דטרקיה לגליה ואבד מפתחא שפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק יג
קיג. מיד ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעדדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 56
קיג. ממשמע שנאמר העיר הזאת איני יודע שהיא יריחולב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ו סימן יט דף נב ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ו דף כב ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בחוקותי דף קו ע"א; יפה מראה (שנ) פרק יא דף שט ע"א
קיג. מעשה דאליהושבט מישראל (קרמניץ) פרק קלה פסוק יח
קיג. מפתח גשמים נמסר לאליהופרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ב פסוק ה
קיג. מפתח של מטרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שסה
קיג. צדיק אבד מן העולם רעה באה לעולםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שמז
קיג. קללות של רבי לא נתקיים וכו' וקללות של תלמידו נתקיים וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קב
קיג. רש"י ד"ה דטרקיה - נעל לשערי מטר ולבסוף אבד המפתח של גשמים שפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק יג
קיג. שלושה המפתחות לא נמסרו לשליח לידה, גשמים, ותחיית המתיםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 224
קיג. שלש מפתחות לא נמסרו לשליחישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכו
קיג. שלש מפתחותזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שלב
קיג: אבא אליהו קפדן הוה וכו' הא דקמן דקא קפיד מרתורת חיים עה"ת עמ' רט, רצ {בי קפדנותו על אחאב מידה טובה היתה, ורק ממה שהקפיד עכשיו מוכח שמידתו להקפיד אף לא לשמים}
קיג: אליהו היה רגיל לבוא לר' יוסינטע שעשועים (שליסל) עמ' כא {הרי לא בשמים היא}
קיג: אליהו קפדנא הוהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' ריט
קיג: אמרו על ר' יוסי שאליהו ז"ל היה רגיל לבוא אליו בכל יוםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 305
קיג: אנשים המרבים חרון אף של הש"יתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קנח
קיג: הא דקמן דקא קפיד מרתורת חיים עה"ת עמ' רצ {היינו שהקפיד לכבוד עצמו, ולכן לא הזכיר קפידתו על אחאב שהיתה לש"ש}
קיג: ולא ידבק בידך מאומה מן החרם כל זמן שרשעים בעולם וכו' כי מפני הרעה נאסף הצדיקצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רו
קיג: ולא ידבק בידך מאומה מן החרם שכל זמן שהרשעים בעולם וכו' ובש"ס מאי רשעים גנבי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תסו, תעה
קיג: כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכו
קיג: כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולםכלי פז (תיז) ישעיהו נז דף ריו ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עט ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיח ע"א, ומשלי דף קכד ע"א
קיג: כל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולם מאן רשעים גנביצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קצו ע"ב
קיג: כל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולם, מאן רשעים א"ר יוסף גנביפאר יעקב ח"א עמ' נג, סד, סט, ח"ד עמ' קלז
קיג: מאן רשעים אמר רב יוסף גנבימי מנוחות (בירדוגו) עמ' תשצה
קיג: מאן רשעים אר"י גנביזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שח
קיג: מאן רשעים וכו' גנבידברי יואל פ' ויצא דף מד ע"ב
קיג: צדיק בא לעולם טוב בא לעולם וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סג דף שעא ע"ג
קיג: צדיק בא לעולם טובה בא לעולםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרכו
קיג: צדיק בא לעולם טובה בא לעולםשם יחזקאל עמ' קמ
קיג: צדיק בא לעולם טובה באה לעולםבית יצחק (ויינברגר) עמ' עו
קיג: צדיק בא לעולם טובה באה לעולםדברי אש (כץ) עמ' סח
קיג: צדיק בא לעולם טובה באה לעולםמאור עינים (תשנח) עמ' תקי
קיג: צדיק בא לעולם טובה באה לעולםמאור עינים (תשעט) עמ' *טז
קיג: צדיק נפטר מן העולם וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רלג {"נפטר", שהוא נעשה פטור מצער חיי העוה"ז}
קיג: צדיק נפטר מן העולם רעה בא לעולםשל"ה (תט) תענית דף רט ע"ב
קיג: צדיק נפטר מן העולם רעה באה לעולם וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' מד
קיג: צדיק נפטר מן העולם רעה באה לעולם שנאמר כו' כי מפני הרעה נאסף הצדיקתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסג, א'יח
קיג: צדיק נפטר מן העולם רעה באה לעולםברית אברם עמ' תמג
קיג: צדיק נפטר מן העולם רעה באה לעולםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קכד ע"א
קיג: צדיק נפטר מן העולםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמז
קיג: רשע אבד מן העולם וכו' צדיק נפטר וכו'תפארת ראובן עמ' רעד
קיג: רשע אבד מן העולם וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רלג {לשון אבד, כי הרשע נאבד מן העוה"ז שהוא מקום עינוגו ותשלום שברו}
קיג: רשע בא לעולם חרון אף בא לעולם שפת אמת (הלוי) משלי פרק יח פסוק ג
קיג: רשע בא לעולםפרפרת משה ח"א עמ' נא
קד בלעם בא על אתונו דכתי' הסכן הסכנתימקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סב ע"ג
קד ע"א ברא מזכה אבאאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קי הערה קב
קד ע"א ברא מזכה אבאמשך חכמה דברים פ"כא פסוק כב
קד ע"א ברא מזכה אבאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' עו
קד ע"א גדולה לגימה וכו'פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שא
קד ע"א מפני מה לא מנו את אחזדברי חנינא - הספדים - הקדמה
קד ע"ב כולן באין לעולם הבאעיוני הפטרה ח"א עמ' 278
קד ע"ב מדה יתירה היתה בירושליםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עא
קד ע"ב שהקדים ביתי לביתו ולא עוד אלא שביתי בנהעיוני הפטרה ח"א עמ' 223
קד ע"ב שמע ר"ג קולה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רצג
קד. ברא מזכה אבאמאור ושמש (תשסט) עמ' רעג
קד. שלא גלו עד שעברו על כ"ב אותיות התורהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מ אות ו
קד: לא עליכם כל עוברי דרך עשאוני כעוברי על דתברית אברהם (אמריליו) דף צח ע"ב
קה ע"א בלעם הוא לבן הארמירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעד
קה ע"א בלעם שכלה עםשרי המאה ח"ג עמ' 58
קה ע"א חוצפא מלכותא בלא תאגא היאאגרת על הבטחון (תשע) עמ' יב
קה ע"א כושן רשעתיםפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' מו
קה ע"א כלום יש אב ששונא את בנואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קסח, קסט
קה ע"א מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבועיוני פרשה במדבר עמ' 197
קה ע"א רש"י ד"ה תנא הוא בעורשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' מב
קה ע"ב אהבה מבטלת שורה של גדולהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קסח
קה ע"ב אלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל שרידעיוני פרשה במדבר עמ' 180, 202
קה ע"ב אני עושה לך מעשה אישות בלילהעיוני פרשה במדבר עמ' 184
קה ע"ב בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שמו
קה ע"ב 'וישם דבר בפי בלעם' - חכהשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 442
קה ע"ב זכה ויצא ממנו רות בת בתו של עגלון בן בנו של בלקמשך חכמה במדבר פ"כג פסוק כ
קה ע"ב כולן חזרו לקללהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קע הערה יד
קה ע"ב ככל אדם מתקנא חוץ מבנומשך חכמה בראשית פ"לז פסוק ו
קה ע"ב מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבועטרת יהושע דברים עמ' ו
קה ע"ב מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבובית אברהם (חנניה) עמ' ערב
קה ע"ב עגלון מלך מואבפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' נו
קה ע"ב קללה ולא קללות, חוץ מבתי כנסיותעיוני פרשה במדבר עמ' 186
קה ע"ב תבורך מנשים יעל מאן נינהו שרה, רבקה, רחלעיוני הפטרה ח"א עמ' 162
קה. אחריני אתו לעולם הבאעל הגאולה ועל התמורה הקדמה עמ' טו
קה. אשה שגירשה בעלה כלום יש להם זה על זהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נב אות ג, סי' עו אות ב, סי' צא אות ב
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידוייטב פנים ח"א דף רד
קה: מברכותיו של אותו רשע ניכר מה היה בלבו לקללםמאור ושמש (תשסט) עמ' תרלז
קה: שכולם חזרו לקללה שבלבו היה לקללםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' יח אות יא
קו ע"א אוי לה לאומה שתמצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניו, מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה עם זהשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 55 ,431
קו ע"א א-להיהם של אלו שונא זימהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 407, 379
קו ע"א א-להיהם של אלו שונא זימהעיוני פרשה במדבר עמ' 197, 183
קו ע"א בלעם חיגר ברגלו אחת היהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעח
קו ע"א בתחלה נביא ולבסוף קוסםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קסז הערה ח
קו ע"א ויטעו מרפידים שרפו ידיהם מן התורהבית אברהם (שטיינר) עמ' צד
קו ע"א כיון ששתה בער בו, אמר לה הישמעי לי הוציאתה יראתה מתוך חיקהמשך חכמה במדבר פ"כה פסוק ה
קו ע"א כל המחזיק במחלוקת עובר בלאועיוני פרשה במדבר עמ' 146
קו ע"א כשתקף עליו יצרו ואומר לה השמעי ליעיוני פרשה במדבר עמ' 198
קו ע"א מאי לשון רפידים שרפו ידיהם מדברי תורההסתרים באסתר עמ' 172, 382
קו ע"א צרצורי של יין עמוני מונח אצלה, ועדיין לא נאסר להם יין של נכריםמשך חכמה במדבר פ"ל פסוק א, דברים פ"לג פסוק ד
קו ע"א ר"א אומר שיטים שמה ר"י אומר שנתעסקו בדברי שטותעיוני פרשה במדבר עמ' 198
קו ע"א רוב תאוותו הרי היא עצתו לבלקעיוני פרשה במדבר עמ' 184
קו ע"א שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרועיוני פרשה במדבר עמ' 182
קו ע"א שריפו עצמם מדברי תורהמשך חכמה דברים פ"לג פסוק ד
קו ע"א שרפו ידיהם מדברי תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' צב, קס
קו ע"ב אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' כט
קו ע"ב אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קיד
קו ע"ב אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהםדברי חנינא - הספדים עמ' קח
קו ע"ב בר תלתין ותלת שנין בלעםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעד
קו ע"ב דואג ואחיתופל ראשי סנהדרין היומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קיב
קו ע"ב לא גבור בתורה אתה מה תתהלל ברעהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לז, עד
קו ע"ב לא מת דואג ער ששכח תלמודומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קיד
קו ע"ב רחמנא ליבא בעימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמז
קו ע"ב רש"י ד"ה רבותאשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רסא
קו ע"ב תורתו של דואג מהשפה ולחוץשרי המאה ח"א עמ' 5
קו ע"ב תורתו של דואג משפה ולחוץמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכ
קו. באור דרש"י שב' גבי הריגת בלעם ע"י פנחס - ואפי' קטלי' אחר המלחמה נקראת ע"ש מאי ספיק' הרי יוב"ע בפ' מטות אמר שבעצמו הרגו כמ"ש ההוא מין לר' חנינא - תמי' על שלא נחשב בספרי הנס שלא מתו זמרי וכזבי בעת משאם שיטמא כמ"ש יונתן בס"פ בלק דהא סתם ספרי ר"ש וס"ל בזבחים ק"א דממלואים נתכהן ולא ממעשה זמרי - חבור ב' מאמרי רשב"י ביבמות ס"א גיורת פחותה מג' מותרת לכהן וכן הי' אומר קברי עכו"ם אין מטמאין מאי וכן - בשם חכם א'בכורי אביב (ביק) מדרש בחידוש פנחס אות ד
קו. בבואם לרפידים רפו ידיהם מתורה ומצותמאור ושמש (תשסט) עמ' שיא
קו. בלעם אמר אלהיהם של אלו שונא זימה הוא וכו'דברי יונה ח"ב עמ' רמב
קו: אמד הקב"ה לדוד ניתי דואג לעלמא דאתי וכו' יחתך ויסחך מאהלייטב פנים ח"ב דף נ
קו: רחמנא לבא בעימאור ושמש (תשסט) עמ' תרא, תתט
קו: תורתו של דואג משפה ולחוץמאור ושמש (תשסט) עמ' קסא
קז ע"א אינהו מינסי לי ואת לא מיניסת ליאמרי יצחק בראשית עמ' קיב הערה לו
קז ע"א בניהו בן יהוידעאמרי יצחק בראשית עמ' קיב הערה לו
קז ע"א האיך נמחל דוד על ידי יסוריןיפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק טו סי' ב ד"ה ועל זה
קז ע"א ואין אומרים אלהי דוד, אמר אינהו מינסואגרת על הבטחון (תשע) עמ' לה
קז ע"א יו"ד שנטלתי משרה עומד וצווח עד שבא יהושעעיוני פרשה במדבר עמ' 95
קז ע"א ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי המעשהמשך חכמה דברים פ"ל פסוק ב
קז ע"א ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית אלא שאכלה פגההסתרים באסתר עמ' 237
קז ע"ב אנשי סדום וכו' עומדין בדין וכו' אין עומדין בדיןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ג עמ' 38
קז ע"ב ג' חלאים חלה אלישע, אחד שגירה דובים בתינוקותעיוני הפטרה ח"א עמ' 278
קז ע"ב דור המבול אין להם חלק לעוה"ב ואין עומדין בדיןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ג עמ' 38
קז ע"ב החוטא והמחטיא את הרבים אין מספיקין בידועיוני הפטרה ח"א עמ' 275
קז ע"ב וארבעה אנשים היו מצורעים גחזי ובניומשך חכמה הפטרת מצורע
קז ע"ב לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתדברי חנינא - הספדים עמ' נב
קז ע"ב לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתעיוני הפטרה ח"א עמ' 277
קז ע"ב שהלך להחזיר גחזי בתשובה, ולא חזרעיוני הפטרה ח"א עמ' 277
קז. ביקש דוד למה אומרים אלקי אברהם וכו' ואין אומרים אלקי דודדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ל אות יב
קז. דוד ויפת תוארפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שכו
קז. רצה דוד לעבוד ע"ד וחושי הארכי לקראתו וברילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קכה
קח ע"א אלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלוםאמרי יצחק בראשית עמ' מה
קח ע"א אף על נח נחתם גז"דרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' כז
קח ע"א אף על נח נחתם גזר דיןנחלת דבש (ברייזכר) עמ' יב
קח ע"א בא וראה כמה גדול כוחו של חמסמשך חכמה שמות פ"יד פסוק כד
קח ע"א בדורותיו היה צדיקמשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק א
קח ע"א בדורותיו ולא בדורות אחריםעיוני הפטרה ח"א עמ' 303, 36
קח ע"א דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' כ
קח ע"א דור המדבר אין להם חלק בעולם הבאעטרת יהושע דברים עמ' יא
קח ע"א דור המדבר אין להם חלק לעוה"ברשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מח עמ' 8
קח ע"א דור המדבר אין להם חלק לעוה"בשרי המאה ח"ג עמ' 101
קח ע"א דור המדבר וכו' אין עומדין בדיןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ג עמ' 38
קח ע"א יש דורשים אוחו לשבח וכו' ויש לגנאי וכו'עטרת יהושע דברים עמ' קצג
קח ע"א יש דורשין לשבח וכו' ויש דורשין לגנאי אלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלוםאפסי ארץ (תשנט) עמ' נט, פא
קח ע"א לא נחתם דינם אלא על הגזלהסתרים באסתר עמ' 195
קח ע"א לא נחתם דינם עד שפשטו ידיהם בגזלעיוני הפטרה ח"ב עמ' 452
קח ע"א מרגלים אין להם חלק לעוה"ברנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלד
קח ע"א נח מצא חן בעיני ה'דברי חנינא - הספדים עמ' קה
קח ע"א נחתם גזר דינם על הגזלנחלת דבש (ברייזכר) עמ' טו
קח ע"א שפשטו ידיהם בגזלשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קיד
קח ע"א תמים היה בדורותיושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' טו
קח ע"ב ברותחין קלקלו וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' יב
קח ע"ב הספדן של צדיקים מעכבים את הפורענות לבאדברי חנינא - הספדים עמ' קצז
קח ע"ב ימי אבלו של מתושלחנחלת דבש (ברייזכר) עמ' יז
קח ע"ב למשפחותיהם יצאומשך חכמה בראשית פ"ח פסוק יט
קח ע"ב מאי דכתיב בפ' בלק גבי בלעם ויחבוש את אתונו דאמרה הקב"ה רשע כבר קדמך אברהם וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' פד
קח ע"ב שנאסרו בתשמיש המטהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ג עמ' 41
קח ע"ב שנעשה נס לאברהם במלחמת המלכיםדברי חנינא - הספדים עמ' קעז, קעט
קח. דרגתו של נחפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' ש
קח. לא נחתם גז"ד אלא על הגזלמועדי ה' ר"ה עמ' רכב
קח. תמי' על ר"י דאמר רחמי טבריא ממבול נשארו ואיהו ס"ל בזבחים קי"ג לא ירד מבול לא"י וקצת ישוב (וע' בתוספת אחרי ס' בראשית)בכורי אביב (ביק) נח אות ד
קח: השליכו עפר ונעשו חרבותילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' יא*
קח: וישלח את העורב אמר ר"ל וכו' ורש"יעמק החכמה עמ' ו
קח: כל שהתבה קולטתו וכו', מהרש"א - קשה על רש"י בחומש שהרכיב מאמרי החכמים שמאליהן באו וכל שהתבה קולטתו וכו'בכורי אביב (ביק) נח אות ו
קח: שדי עפרא והוי חרבא גילא והוי קשתאמאור ושמש (תשסט) עמ' צב
קט ע"א אדם לעמל יולד ואיני יודע לאיזה עמל וכו'עטרת יהושע דברים עמ' רנב
קט ע"א נחלקו אם עדת קרח יש להם חלק לעוה"באמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קלח
קט ע"א רעים בגופם וחטאים בממונםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 451
קט ע"ב און בן פלת אשתו הצילתועיוני פרשה במדבר עמ' 137
קט ע"ב דתן שעבר על דת א-לעיוני פרשה במדבר עמ' 143
קט ע"ב הם גחזי ושלושת בניועיוני הפטרה ח"א עמ' 274
קט ע"ב ויקח - שלקח מקח רע לעצמועיוני פרשה במדבר עמ' 123
קט ע"ב ריב"ב אומר הרי הן כאבידה המתבקשתרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמט
קט: און בן פלת אשתו הצילתועל הגאולה ועל התמורה סי' סא עמ' קח
קט: און שישב באנינות, פלא שנעשו לו פלאותעל הגאולה ועל התמורה סי' מג עמ' פד
קט: ויאבדו מתוך הקהלמועדי ה' ר"ה עמ' קנח
קי אספו לי חסיד כורתי בריתי עלי זבח אלו ר"ע וחביריו שמסרו עצמן לשחיטהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפה
קי ע"א איהו נמי קא עבירמשך חכמה במדבר פ"ח פסוק כ
קי ע"א דלבני אחותי שוינהו סגני דכהנארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמג
קי ע"א היה גדול בתורהעיוני פרשה במדבר עמ' 195
קי ע"א המחזיק במחלוקת עובר בלאומשך חכמה במדבר פ"יז פסוק ה
קי ע"א וישמע משה ויפול על פניו גר מלמד שחשדוהו באשת אישאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קלג
קי ע"א מכאן שאין מחזיקין במחלוקתעיוני פרשה במדבר עמ' 149
קי ע"א מכאן שאין מחזיקין במחלוקת, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמז
קי ע"א נתבצר להם מקום בגיהנום וישבו שםעיוני פרשה במדבר עמ' 144
קי ע"א עושר שמור לבעליו לרעתו אמר ר"ל זה עושרו של קרחאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רכט הערה כו
קי ע"א שהיה להם שם בכל העולםדברי חנינא - הספדים עמ' רח
קי ע"א שלש מטמוניות גנז יוסף אחד נתגלה לקרחאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קמד הערה ל
קי ע"א תא ואחוי לך בלועי קרח, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמט
קי ע"ב באפי נשבעתי וחוזרני בימקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סה ע"ג
קי ע"ב במדבר הזה יתמו ושם ימותו לחיי העולם הבאמשך חכמה במדבר פ"יד פסוק לט
קי ע"ב דור המדבר אין להם חלק לעוה"ברנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלב-רלג
קי ע"ב דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאמשך חכמה במדבר פ"יד פסוק לה
קי ע"ב ר"ש בן מנסיא אומר דור המדבר באים הם לעולם הבאמשך חכמה שמות פ"יב פסוק יט
קי. היקום זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליועל הגאולה ועל התמורה סי' קי עמ' קסח
קי. המהרהר אחר רבופרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' לד, קצט
קי. והביטו אחרי משה עד בואו האהלה שחשדוהו באשת אישמאור ושמש (תשסט) עמ' קפ
קי. כל אחד קנא לאשתועבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' רלג
קי: עשרת השבטים אין להם חלק לעולם הבא וכו' שבקיה רבי עקיבא לחסידותיהייטב פנים ח"א דף קח, קנו
קיא ע"א אלו שאין להם חלק לעוה"בדברי חנינא - הספדים עמ' ל
קיא ע"א אמר ריש לקיש למי שמשייר אפילו חוק אחד א"ר יוחנן אפילו לא למד אלא חוק אחדמשך חכמה דברים פ"ל פסוק כ
קיא ע"א אמרתי לאברהם קום התהלךרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קו
קיא ע"א ארך אפים לצדיקים וארך אפים לרשעיםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קד
קיא ע"א במלחמת פרעה אתה רואה ולא במלחמת ל"א מלכיםעיוני פרשה במדבר עמ' 167
קיא ע"א בניהואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' צז
קיא ע"א ועל דבר זה נענש משהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' נ, נד
קיא ע"א כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה יושב וכותב ה' ארך אפיםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' צו
קיא ע"א כשעלה משה למרום, מצאו לקב"ה שיושב וכותב 'ארך אפים'עיוני הפטרה ח"ב עמ' 565
קיא ע"א לא ניח"ל למרייהו כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קג
קיא ע"א לכן הרחיבה שאול נפשהיפה ענף על מדרש קהלת פרק י פסוק א סי' א ד"ה אלא לבלי חק {ביאור מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש}
קיא ע"א מה ביאתן לארץ שניים מתוך ששים ריבואמשך חכמה שמות פ"ו פסוק ז-ח
קיא ע"א מה ראה משה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רס
קיא ע"ב אבל נעשית היא גנות ופרדסיםמשך חכמה דברים פ"יח פסוק טז
קיא ע"ב אחד ממשפחה מזכה כל המשפחהמשך חכמה שמות פ"ו פסוק ז-ח
קיא ע"ב אינם נהרגים עד שיהיו מדיחים מאותה העיר ומאותו השבטמשך חכמה דברים פ"יג פסוק ב
קיא ע"ב אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעולם הבאמשך חכמה דברים פ"יא פסוק יט
קיא ע"ב דין עיר הנדחת - קרבןפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קח
קיא ע"ב כן אם הדיחוהו נשים או קטניםמשך חכמה דברים פ"יז פסוק ה
קיא ע"ב לכמות שהיתה אינה נבנית, אבל נעשית גנים ופרדסיםמשך חכמה דברים פ"יג פסוק יז
קיא ע"ב משיבי מלחמה זה שנו"נ במלחמתה של תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לב
קיא ע"ב שכל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קמז
קיא. חד אמר אחד מעיר ושבים ממשפחה וכו'ילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' ח
קיא. כשעלה משה למרוםמועדי ה' ר"ה עמ' קנט
קיא. כשעלה משה רבינו למרום מצאו להקב"ה שהיה כותב ה' ארך אפים וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תקפא
קיב אחאב וותרן היה בממונו ומתוך שהיה מהנה כו'ברית אברהם (אמריליו) דף י
קיב ע"א בהמה חציה של עיה"נ וחציה של עיר אחרת אסו' וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מב ע"ג
קיג מפני הרעה העתידה לבא נאסף הצדיקמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף ב ע"א
קיג ע"א אם יש בה מזוזה אחת אינה נעשית עיר נדחתמשך חכמה דברים פ"יא פסוק יט
קיג ע"א ולא עיר אחרת על שם יריחומשך חכמה דברים פ"יג פסוק יז
קיג ע"א רשע אבד מן העולם טובה באה לעולםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' פא
קיג ע"ב גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקיםאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקכג
קיג ע"ב מפני הרעה נאסף הצדיקדברי חנינא - הספדים עמ' קב
קיג ע"ב צדיק בא לעולם טובה באה לעולםדברי חנינא - הספדים עמ' קג
קיג. אליהו ואחאב בבית חיאלפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שמג
קד ע"א אין אבא מזכה בראמשען המים דף לו ע"א
קד ע"א ברא מזכה אבאבצור ירום ח"ה עמ' רו
קד ע"א ברא מזכה אבאבצור ירום ח"ו עמ' לג
קד ע"א ברא מזכה אבאבצור ירום ח"ט עמ' קצז
קד ע"א ברא מכה אבאבצור ירום ח"ב עמ' ריז הערה 2
קד ע"א מפני מה לא מנו את יהויקים באותן שאין להם חלק לעולם הבא וכו'בצור ירום ח"ח עמ' קכה הערה 7
קד ע"ב בקשו עוד למנות אחד באה דמות דיוקנו של אביו ונשטתחה לפניהם ולא השגיחו עליהבצור ירום ח"ד עמ' סה
קד ע"ב בקשו עוד למנות אחד, ורש"י ד"ה עוד אחר, שלמה ומהרש"אמשען המים דף לה ע"ד, לו ע"א, סו ע"ד
קד ע"ב דורשי רשומות היו אומרים כולן באין לעולם הבאבצור ירום ח"ה עמ' פט הערה 13
קד שהקדימו פה לעין שדברו בפיהם מה שלא ראו בעיניהםאברהם אנכי ח"ב דף מא ע"ב
קד. ברא מזכה אבאבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רעט
קד. ברא מזכה אבאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' ר, תקג
קד. ברא מזכה אבאנחלת אבות (הכהן) סימן טז דף כה ע"ד
קד. ברא מזכי אבאשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תצג
קד. זכו בניו לשבת בלשכת הגזיתבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רלח
קד: וכי משא פנים יש בדברבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תס
קד: כל המיצר לישראל נעשה ראשבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קנד
קה ע"א אמר שמואל באו יו"ד בני אדם כו' חזרו בתשו' כו'בן אברהם (אשטרושא) דף קה ע"ב
קה ע"א ישראל טענו עבד שמכרו רבו כלום יש להם על זהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קלו-קלח
קה ע"ב בכל אדם מתקנא, חוץ מבנו ותלמידובצור ירום ח"ה עמ' כז
קה ע"ב בשעה שמלכי מזרח ומערב מניחין עטרותיהן בראשיהן ומשתחוים לחמה מיד כועס הקב"המאור ושמש (תשנב) עמ' שס, שסא
קה ע"ב מברכותיו של אותו רשע ניכר מה הי' בלבו לקללםמאור ושמש (תשנב) עמ' תעג
קה עבד שמכרו רבו כלום יש לזה על זהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' טו, עא
קה. הוא לבן הוא בעורבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תרצג
קה. הוא לבן הוא בעורבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רצו
קה. חוצפא אפילו כלפי שמיאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רפג
קה. כושן רשעתיים הוא לבןבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רד
קה. כושן רשעתיים הוא לבןבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשיג
קה. שלא יהיו בתי כנסיותבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תסד
קה: אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רלו
קה: אתה למד מה היה בלבופני מלך במדבר עמ' רטז, ריח
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תצג
קה: ברכות בלעם, כולם חזרו לקללהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תצב
קה: בשכר אלו הקרבנות זכהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רפח
קה: חד אמר מלאךבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רפה
קה: מברכותיו של אותו רשע ניכרבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רפז, רצג
קה: מה טובו אוהליך יעקב - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שמז
קה: רשע כבר קדמך אברהם אביהם שנאמר וישכם אברהם בבוקרמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תו
קה: שלא יאמרו ברכותיו עשו פירותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רפא
קה: שמתוך שלא לשמה בא לשמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תס
קה: שנאה מבטלת השורהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קצט
קו ע"א אלהיהם של אלו שונא זימה הואבצור ירום ח"ט עמ' סא הערה 67
קו ע"א אלקיהם של אלו שונא זימה הואבצור ירום ח"ה עמ' רכא הערה 13
קו ע"א גמלא דאזיל למבעי קרנאמכתם לדוד משלי עמ' סט
קו ע"א שטים רא"א כו' רי"א שנתעסקו בדברי שטותמכתם לדוד משלי עמ' רכא
קו ע"ב אמר הקב"ה לדואג מה לך לספר חוקי וכו'משען המים דף לח ע"ד
קו ע"ב ברש"י במגדל הפורח באויר וכו'באר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק א פסוק ב
קו ע"ב הקב"ה ליבא בעי, דכתיב"וה, יראה ללבב"בצור ירום ח"ט עמ' עח
קו ע"ב מאי דכתיב גם א-ל יתצך לנצח, אמר הקב"ה לדוד ניתי דואג לעלמא דאתי, אמר לפניו "גם א-ל יתצך לנצח"בצור ירום ח"ב עמ' מה
קו ע"ב תורתו של דואג משפה ולחוץמאור ושמש (תשנב) עמ' צב
קו. אין משלימין אף לחצי שנותיהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקיד
קו. ביקש דוד לעבוד ע"זבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תרמו
קו. בלעם מיועצי פרעהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קטז
קו. בשעה שאמר לה השמיעי ליבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שלג
קו. הפך משכבו של לילהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שטו
קו. ואין אומרים אלוקי דודבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קיד
קו. יתרו מיועצי פרעהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רמט
קו. כל מקום שנאמר וישבבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשפג
קו. מי הושיבך אצל איתני עולםפני מלך במדבר עמ' ריט
קו. מי מכניס ידו בין לביאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' יח
קו. ראויה היתה בת שבע לדודבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' נבג
קו. רחמנא ליבא בעיבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קיד
קו. רחמנא ליבא בעיבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' ט, שפג, שצ, תנ
קו. רפידים - שרפו ידיהן מד"תשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קב
קו. שלשה היו באותה עצה, אלו הן, בלעם איוב ויתרומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קפ
קו. שרפו ידיהם מדברי תורהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שטז
קו: אבר קטן יש באדםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קד
קו: אין מספיקין בידו לעשות תשובהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רעו
קו: אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קיא
קו: ד' מאה בעי הוה בעי דואגבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קנ
קו: הקב"ה ליבא בעישמן ראש (כץ) ח"ד עמ' צט
קו: לדרוש בלעם לגנאיפני מלך במדבר עמ' רג
קו: מלאך שיכח תורתו של דואגמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רא
קו: עד יעקב לא היה חולשהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תיב
קו: רב יהודה שלף מסאני ואתא מטרא וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' יג
קו: רחמנא ליבא בעימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קעג
קו: ששקל כל קלים וחמוריםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רנו
קז ע"א אמר לפניו מפני מה אומרים, אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, ואין אומרים אלקי דוד' אמר, אינהו מינסו לי, ואת לא מינסית ליבצור ירום ח"ד עמ' קסה
קז ע"א אמר לפניו רבונו של עולם, מפני מה אומרים, אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב ואין אומרים אלקי דודבצור ירום ח"ג עמ' קמא
קז ע"א ביקש דוד לעבור ע"ז וכו' מלך שכמותך יעבוד, ועיון יעקבמשען המים דף סז ע"ג
קז ע"א ראויה היתה לדוד בת שבע בת אליעם, אלא שאכלה פגהבצור ירום ח"ב עמ' קי
קז ע"א ראויה היתה לדוד בת שבע בת אליעם, אלא שאכלה פגהבצור ירום ח"ה עמ' לה הערה 44, עמ' קכב
קז ע"א רבונו של עולם, מפני מה אומרים, אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ואין אומרים אלהי דודבצור ירום ח"ה עמ' לז
קז ע"ב איכא דאמרי, שם חקק בפיה והיתה מכרזת ואומרת אנכי ולא יהיה לךבצור ירום ח"ה עמ' כד הערה 27
קז ע"ב יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתבצור ירום ח"ד עמ' רנב
קז ע"ב כיון שאמר ה' אלקים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דויד עבדך מיד נענה באותה שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירה, וידעו כל ישראל שמחל לו הקב"ה על אותו העוןבצור ירום ח"ב עמ' קיא הערה 47
קז. בקש דוד לעבוד ע"זשמן המור (אביוב) עמ' צד
קז. בקש דוד לעבוד עבודה זרהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קמט, תקעב
קז. ו' חדשים נצטרע דוד ונסתלקה הימנו שכינה ופירשו ממנו סנהדריןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רעו
קז. שונאי דוד היו מביישים אותו ושואלים מה דין הבא על א"אשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קס
קז. שכינה ביניהםפני מלך במדבר עמ' רנד
קז: שם תלה לחטאת ירבעםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רפז
קח ע"א אף על נח נחתך גז"ד אלא שמצא חן וכו' למ"ד סמוכיןמשען המים דף ג ע"א
קח ע"א אר"י בדורותיו כו' משל דר"י למה הדבר דומה כו'בן אברהם (אשטרושא) דף ו ע"ג
קח ע"א בא וראה כמה גדול כחה של חמס, שהרי דור המבול עברו על הכל, ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלבצור ירום ח"ג עמ' רעג
קח ע"א דור המבול לא נחתם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלדברי שלום (הלברשטם) עמ' קט
קח ע"א עליהם הוא אומר ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעלבצור ירום ח"ח עמ' קפד הערה 66
קח ע"א ר"י ור"ל בדורותיו ולא בדורות אחרים וכו'משען המים דף ב ע"ד
קח ע"ב אליעזר מספר לשם בן נח שבמלחמת ארבעת המלכים אייתי הקב"ה לאברהם, ואותביה מימיניה, והוה שדינן עפרא והוו חרבי, גילי והוי גיריבצור ירום ח"ג עמ' רטז
קח ע"ב אריא אישתא זנתיה דאמר רב לא בציר משיתא ולא טפי מתריסר זיינא אישתאבצור ירום ח"ג עמ' רמז הערה 40
קח ע"ב שדי עפרא והוי חרבא גילא והוי קשתאמאור ושמש (תשנב) עמ' לו, תרמב
קח. אלו ואלו דברי אלקים חייםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' פד
קח. אמר לו הקב"ה לנביא לך אמור להן וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קסד
קח. בלעם סומא באחד מעיניו היהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כא
קח. דור המבול לא נתגאובאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' רלא
קח. דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תנא
קח. יש מרבותינו דורשים את נח לשבח, ויש שדורשים אותו לגנאימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' פא
קח. כל פורענותם היה מידה כנגד מידהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תסא
קח. לא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' י
קח. מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבותורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כא
קח. מדוע שובבה העם הזה ירושלים משובה נצחת וכו' אמר רב תשובה ניצחת וכו' השיבה כנסת ישראל לנביא וכו'תורה ודעת תשסח עמ' רפה
קח. מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח בדור המבולמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' עב
קח. על נח נחתך נזר דיןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' ז
קח: אישות בבהמה מי אית להבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רכד, רמו
קח: אף על נח נחתם גזר דיןבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קפד, ריד
קח: בטובה שהשפעתי להםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רלג
קח: האנשים לבד והנשים לבדבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רכ
קח: חם לקה בעורותורה ודעת תשסח עמ' ג
קח: כל אותם הימים לא זעם ה'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תלז
קח: כל הברכות שברך בלעם חזרו לקללהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קסג
קח: לא שימשו מיטותיהן בתיבהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קעח
קח: מבול של מה מביא עלינובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' ריח
קח: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רעג
קח: מה טבען של ז' הימיםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רכז
קח: צער גדול היה לנו בתיבהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' ח
קח: שהיה גונח וכוהה דםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רלה, רמב
קח: שהתיר להם תשמיש המטהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רמז
קח: תשובה ניצחת השבתו עורבבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רמה
קט ע"א דור הפלגה אין להם חלק לעוה"ב וכו' מגדל שליש נשרף, ומהרש"אמשען המים דף עב ע"א-ע"ב
קט ע"ב און בן פלת אשתו הצילהו וכו'בצור ירום ח"ח עמ' יט הערה 19
קט ע"ב ויקח קרח, אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמובצור ירום ח"ה עמ' כט
קט ע"ב עדת קרח אין להם חלק לע"הב כו'בן אברהם (אשטרושא) דף עג ע"א
קט ע"ב קרח לקח מקח רע לעצמודברי שלום (הלברשטם) עמ' סא
קט. אברהם זורק עפר ונעשו חרבותבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שעו
קט. אנשי סדום לא נתגאו אלאבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תס-תסא
קט. בואו ונשכח תורת הרגלבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תלז
קט. למה לנו עוברי דרכיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תמט
קט: ויקח קרח - לקח מקח רע לעצמומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שלא
קט: ולמה לא אמר בן יעקבבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רלט
קט: קורח עתיד הוא לעלותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רלב, רלה
קט: קורח שעשה קרחה בישראלבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רלו
קט: ששפוהו דובשא ואוקמוהו עלבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תסא
קי ע"א וישמע משה ויפול וכו' מלמד שחשדוהו כא"אמשען המים דף מו ע"ב
קי ע"א כל החולק על מלכות בית דוד ראוי להכישו נחשבצור ירום ח"ג עמ' קעט
קי ע"א כל החולק על רבו כחולק על השכינהבצור ירום ח"ו עמ' פד
קי ע"א כל החולק על רבו כחולק על השכינהבצור ירום ח"ח עמ' לט הערה 42
קי ע"א קריאי מועד שהיו יודעים לעבר שניםבן אברהם (אשטרושא) דף צג ע"ג
קי שמש ירח כו' מלמד שעלה השמשבן אברהם (אשטרושא) דף צב ע"א
קי. ואת כל היקום זה ממונובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רכו
קי. זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תל
קי. חשדוהו כעובר על רתבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שצב
קי. כל החולק על רבו כאילובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רנד
קי. כל המהרהר אחר רבובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' צו
קי. כל המחזיק במחלוקת עובר בלאומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שלא
קי. כל המחזיק במחלוקת עוברבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רנז
קי. משה אמת ואנחנו בדאיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רמ, רנא
קי. קורח מן הבלועים היהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רנא, רס
קי. שחשדוהו באשת אישבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רמו
קי. שחשדוהו מאשת איש שנאמר ויקנאו למשה במחנהשיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' קכה
קי. שעלתה השמש לזבולבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רנז
קי: עשרת השבטים אינן עתידין לחזורתורה ודעת תשסח עמ' רפד
קיא א"ל הקב"ה למשה חבל על דאבדין ולא משתכחיןאברהם אנכי ח"א דף סז ע"ג
קיא ע"א ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה אמר לו הקב"ה חבל על דאבדין ולא משתכחין וכו'בצור ירום ח"ט עמ' עד הערה 10
קיא ע"א ועל דבר זה נענש משה רבינוו וכו'בצור ירום ח"ו עמ' כה הערה 30
קיא ע"א כשעלה מרע"ה למרום מצאו להקב"ה שהי' כותב ה' ארך אפים וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תכה
קיא ע"א כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה (שיושב וכותב ארך אפים)משען המים דף סב ע"א
קיא ע"א פ"א נכנסתי וכו' מצאתי זקן א' א"ל מה עשו אבותי לאבותיך וכו' ומהרש"א ועיון יעקבמשען המים דף כב ע"א וע"ג
קיא. אמר לו אף לרשעים וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שלג
קיא. אפילו לא קיים אלא חוק אחד לא ילך לגיהנוםשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קסא
קיא. ארך אפים אף לרשעים וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' עז
קיא. במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה במלחמת ל"א מלכיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שעט
קיא. ופערה פיה וכו'שמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כב ע"א
קיא. ופערה פיה למי שמשייר אפילו חוק אחדשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קיז
קיא. כמה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב.. ולא הרהרו על מרותי וכו'תורה ודעת תשסח עמ' לז
קיא. לצאת מבבל לא"יפני מלך במדבר עמ' קכה
קיא. א"ל אף לרשעיםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שלג
קיא: כאשר דיברת אף לרשעיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רח
קיג. אליהו קפדן הוימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' פד
קיג. בעי רחמי והבו ליה אקלידא דמטראשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שצב
קיג. ג' מפתחות ביד הקב"הבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רלה
קד לי גלעד זה אחאב שנהרג בחיי גלעדאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' קכט
קד ע"א אלו שאין להם חלק לעולם הבאאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' לא
קד ע"א אלמלא הלוהו יהונתן לדודבתורתו יהגה ח"ב עמ' רפג
קד ע"א ברא מזכה אבא ואין אבא מזכה ברואברכת שלום "שמעתי" מאמר קפג
קד ע"א מבאן לקובלנא מן התורההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קעה
קד ע"א מעשה בזקינו של ר' פרידא שמצאה גולגולתאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' לא
קד ע"א מרגלים אין להם חלק לעוה"באהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' קכט
קד ע"ב ארבעים סאה גוזלותהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפד
קד ע"ב בשביל מה הקדים פ"א לעין וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קצב
קד ע"ב רש"י שהיתה מזמנת חבירתה ואוכלת בנההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רטז
קד. ברא מזכי אבא אבא לא מזכי בראבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שמה, ח"ב עמ' סד
קד. וגדר אבניו נהרסההאיר ממזרח משלי עמ' שפב
קד: ביקשו למנות שלמה עמהם וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שמו
קד: בכה תבכה בלילההאיר ממזרח - יהושע עמ' נב
קד: בלילה ההואהאיר ממזרח - יהושע עמ' נב
קד: בקשו למנות עוד אחד [שלמה] וכו'אמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' כט
קד: יצאה בת קולהאיר ממזרח - אבות עמ' יד
קד: כל הבוכה בלילה קולו נשמעאשר אחון עמ' קכו
קה מברכותיו של אותו רשע ניכר מה היה בלבואהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' רח
קה ע"א בלעם הוא דלא וכו׳ הא אחריני אתיבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רסא
קה ע"ב שלא יהיה להם מלך בן מלךהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' מב, מג
קה שישב מלאך בגרונואהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' רח
קה. אמר להם נביא לישראל חזרו בתשובה א"ל אין אנו יכולים וכו' אלקיו יורנודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' נא
קה. אמר להן חזרו בתשובה וכו' והעולה על רוחכם לא תהיהדרך השער (תשנו) עמ' עו, פז, פה
קה. אמרו לו עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלום וכו' לפיכך הקדים הקב"ה וקראו עבדו עבד שקנה נכסים עבד למי נכסים למי וכו' חי אני נאם ה' אלהים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שב, תיז
קה. מעולם לא היו ישראל גרושים ח"ו מאת דודםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רפא
קה. מר זוטרא אמר קוסם באמתו היה, מר בריה דרבינא אמר שבא על אתונו וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קלא
קה: ביקש לומר לא יהיה להם מלך בן מלךהאיר ממזרח - אסתר עמ' קסח
קה: ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות מה טובו אהליך יעקבדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעז
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידובני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' לח
קה: כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובמ"ד שנאמר ויהפך ה' א' לך את הקללה לברכהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעז
קה: מה טובו אוהליך אלו בתי כנסיות וכו' ורש"ידרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קכח
קו ע"א בשעה שישראל אוכלין ושותין וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עא
קו ע"ב א"ל ההוא מינא לר' חסדאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעז
קו ע"ב לא מת דואג עד ששכח תלמודובתורתו יהגה ח"א עמ' תפד
קו. אלקיהם של אלו שונא זימה הוא בוא ואשיאך עצה וכו'דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קמו
קו. אלקיהם של אלו שונא זימה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' עו
קו. אמר לה השמיעי לי, הוציאה יראתה מתוך חיקה אמרה לו עבוד לזה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קלא
קו. בלעם בתחילה נביא ולבסוף קוסםהאיר ממזרח - יהושע עמ' רב-רג
קו. בלעם הרגוהו בד' מיתותהאיר ממזרח - יהושע עמ' רד
קו. גמלא אזיל למיבעי אודניה וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' רו
קו. מאי לשון רפידים רבי אליעזר אומר רפידים שמה רבי יהושע אומר שריפו עצמן מדברי תורהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רפח, ח"ב עמ' רז, רט, רלא, רלג
קו. רפידים על שרפו ידיהם מן התורהבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שמא, שעד, שעז
קו: אנשי דמים ומרמההאיר ממזרח - אבות עמ' רלא
קו: הקב"ה ליבא בעיברכת שלום "שמעתי" מאמר טו, סב
קו: תורתו של דואג מן השפה ולחוץאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קעח, רכד
קז ע"א אפי' בשעת חוליו של דוד וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' סא
קז ע"א הבא על א"א מיתתו במה וכו' אבל המלבין וכו'דרשות מהר"ח אור זרוע סי' כז הערה 62 עמ' נד
קז ע"א נחום איש גם זוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' יז
קז ע"ב את חליו אשר ימות בוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעג
קז ע"ב ד' מאה שיפוריהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צט
קז ע"ב דבקו שערים ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפז
קז ע"ב יצר וכו׳ שמאל רוחה וימין מקרבתבתורתו יהגה ח"ב עמ' קעג
קז. אמר לו קבל עליך יסורין קיבל עליו אמר רב יהודה אמר רב ששה חדשים נצטרע דוד ונסתלקה הימנו שכינה ופירשו ממנו סנהדריןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תסד
קז. ביקש דוד המלך שישוב אליו רוח הקודשבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שסט
קז. דוד המלך סיגף עצמובני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רפג
קז. דרש רבא מאי דכתיב ובצלעי שמחו וכו'אמר יצחק דף נט ע"ג
קז. נסתלקה הימנו שכינה דכתיב השיבה לי ששון ישעךבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תקיג
קז. עתיד בנך לומר בחכמתוהאיר ממזרח - אבות עמ' קעח
קז. ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית אלא שבאה אליו במכאובאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' סו, ח"ב עמ' רז
קז. שלמה בנךהאיר ממזרח משלי עמ' צ
קז: אלישע הלך לדמשק להחזיר גיחזי בתשובהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' לה
קז: ביקש שלמה להכניס ארון למקדשהאיר ממזרח - סליחות עמ' קכא
קז: גיחזח דחה רבנן מללמוד לפני אלישעאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' לה
קז: דור הפלגההאיר ממזרח משלי עמ' רנח
קז: וארבעה אנשים היו מצורעים וכו' א"ר יוחנן גחזי ושלשת בניודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רנ
קז: וילך אלישע דמשק וכו' שהלך להחזיר גחזי בתשובה וכו', החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' פא, רנ
קז: זכה נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדןבינת יששכר (תשמח) עמ' קיב
קז: לא כאלישע שדחפו לגחזי בב' ידיםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' לה
קז: להיכא אזילהאיר ממזרח - אבות עמ' רכו
קז: לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידים וכו' ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנא, קפו, רנ
קח ע"א הרביע בהמה על חיהבאר בשדה עמ' יא
קח ע"ב אבלות ימי מתושלחהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצד
קח ע"ב הטעימם מעין עולם הבאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצה
קח. בדורותיו, א"ר יוחנן ולא בדורות אחריםאמירה נעימה (בלוך) עמ' יח
קח. דור המבול לא נחתם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזלדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סז, עח
קח. וימחו מן הארץ לעוה"בהאיר ממזרח משלי עמ' קלה
קח. ונח מצא חן בעיני ה', רק לפי מדת הרחמיםאמרי משה (פודהורצר) עמ' לט
קח. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלאמירה נעימה (בלוך) עמ' סב
קח. עבר שמכרו רבו וכו' כלום יש לזה על זה כלוםבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' יז, רב
קח. עדת קורח אם יש להם חלק לעוה"בהאיר ממזרח - סליחות עמ' קלא
קח: בכל האדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידובני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' סו
קח: חם שימש בתבהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ח, טו, יח
קח: חם שימש בתיבהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שס
קח: כלב נקשרהאיר ממזרח משלי עמ' צא
קח: למשפחותיהם יצאו מן התיבה, א"ר יוחנן למשפחותיהם ולא הםאמירה נעימה (בלוך) עמ' יח
קח: מה טיבן של שבעת הימיםאשר חנן עמ' קפט
קח: מכאן שהתיר להם פריה ורביהבינת יששכר (תשמח) עמ' צג
קח: צוהר תעשה לתיבה, א"ר יוחנן אמר הקב"ה לנח קבע בה אבנים טובות ומרגליותאמירה נעימה (בלוך) עמ' יח
קח: שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תקו
קט ע"א חטאת סדוםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רסא
קט ע"א כי קא נח נפשיה דר' יוסי שפעי מרזבי דציפורי דמאדורות ראשונים כרך ד עמ' 784
קט ע"ב אבירה המתבקשתהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רפז
קט ע"ב דתן שעבר על דת וכו'אמרי מרדכי עמ' קסז
קט. אנשי סדום אמר ר' יהודה רעים בגופם וחטאים בממונם, במתניתא תנא רעים בממונם וחטאים בגופםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סז, קנט
קט. ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאודאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' מד
קט. שדי עפרא הוו חרביאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' נד
קט: חכמות נשים בנתה ביתההאיר ממזרח משלי עמ' ריב
קט: יתבא על בבא וסתרה למזייההאיר ממזרח משלי עמ' קא
קט: כי מאריך גייזי לההאיר ממזרח - אבות עמ' ריח
קט: מי דהוי ליה דרי דלבני וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' קכז
קט: רבי אליעזר ורבי עקיבא ר"ע אומר עדת קרח וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' נט
קי ע"א החולק על רבובאר בשדה עמ' קכה
קי ע"א מכאן שאין מחזיקין במחלוקתבתורתו יהגה ח"ב עמ' כה
קי ע"א קרח מן הבלועים ומן השרופיםדרשות מהר"ח אור זרוע סי' יג הערה 21 עמ' יח
קי ע"א שחשדוהו מאשת אישאמרי מרדכי עמ' קלט
קי ע"א שעלו שמש וירח לזבולפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' נ
קי ע"ב משעה שיאמר אמןבתורתו יהגה (תשעב) עמ' שא
קי ע"ב עשרת השבטים אין להם חלק וכו' ר' שמעון' איש כפר עכו וכו'דורות ראשונים כרך ה עמ' 59
קי ע"ב קטן מאימתי בא לעולםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שפו
קי. אין מחזיקין במחלוקתהאיר ממזרח - אבות עמ' רכד
קי. איתתא דקרח אמרה לי, חזי מאי קעביד משה וכו' חכמות נשים וכו' זו אשתו של און בן פלת וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רלד
קי. המחזיק במחלוקת עובר בלאוהאיר ממזרח - אבות עמ' רכה
קי. ואת כל היקום אשר כברגליהם זה ממונו של אדם המעמידו על רגליודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקנז
קי. מקום נתבצר לבני קרח בגיהנם וישבו ואמרו שירהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קמט
קי. עושר שמור לבעליו לרעתו זה עשרו של קרח, ג' מאות פרידות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קרח וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שו
קי. עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רלב
קי. קרח מן השרופין ומן הבלועיןאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' מה
קיא וישתחו ארצה מה ראה אמת ראהאהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' שכג, ח"ה עמ' קצא
קיא לכן הרחיבה שאול נפשה וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' ריב
קיא ע"א א"ל לא תמצא בארץ חייםבתורתו יהגה ח"א עמ' רמד
קיא ע"א במי שמחייה עצמו עליהבאר בשדה עמ' רנד
קיא ע"א לא ניחא למרייהובתורתו יהגה ח"ב עמ' קא
קיא ע"ב הכה תכה את יושבי העיר וכו' מכאן אמרו וכו' ואם אין לה רחוב וכו'דורות ראשונים כרך א עמ' 154
קיא ע"ב רבי חגא הוה סלק ואזיל בדרגא דבי רבה בר שילאדורות ראשונים כרך ה עמ' 464
קיא ע"ב שערה אלו שמשכימיןבתורתו יהגה ח"ב עמ' עט
קיא ע׳׳א אחר מעיר מזכה כל העירבתורתו יהגה ח"ב עמ' עט
קיא. אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כשירייםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תס
קיא. כשעלה משה למרום אמר הקב"ה ארך אפים, אמר משה למאן וכו'אמרי משה (פודהורצר) עמ' סה
קיא. ערים תשע מאת שני השבטים האלההאיר ממזרח - יהושע עמ' שלא, שלב
קיא: וגם אלו ביין שגו וכו' ואין פלילה אלא דיינים שנא' ונתן בפלילים ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שיז
קיא: שכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם אבדו רשעים נסתלק חרון אףדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיח
קיב ע"א בהמת עיר הנידחת מהו דתיהני בה שחיטה לטהרה מידי נבילההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' נה
קיב ע"ב מע"ש ממון גבוהבאר בשדה עמ' עדר
קיב. שיירא העוברת ממקום למקוםהאיר ממזרח משלי עמ' רח
קיב: ירושלים אינה נעשית עה"נאמר יצחק דף לו ע"ג
קיג ע"א אבא אליהו קפדןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קכו
קיג ע"א בי טמיאבתורתו יהגה ח"ב עמ' שכב
קיג ע"ב מאן רשעים ארי"ו גנביםחסד ומשפט דף רסא ע"א
קיג. היו בה אילנות תלושין וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' קו
קיג. לא יריחו ע"ש עיר אחרת וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' קו
קיג: כל זמן שהרשעים בעולם כו' מאן רשעים גנביבינת יששכר (תשמח) עמ' קכג
קיג: צדיק בא לעולם טוב בא לעולםהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קי
? ומתרין בו, רמב"ם בפיה"מבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לו ע"א
? פ' כ"ג די"א וכו'בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לב ע"א
? ויכוח על יצירת האדםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קצז ע"א
? ישראל אומרים השיבנו ה'קול שמואל (קונפורטי) דף צו ע"א
? ישראל נצטערו כשהמלך נתן להם רשות לבנות המקדשמרפא לנפש בראשית עמ' ריג
? פ' חלק הפליגו בענין חבלי משיחמרפא לנפש בראשית עמ' סג
? פ' חלק ר' יונתן כי מטי להאי קרא בכישארית יעקב (אלגזי) דף קיא ע"א
? פ' ר"מ תוס' - ומשום ושרט לנפש ליכאשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קלד
? פ"א מ"ג קידוש החודש בשלשהשם דרך ויקרא עמ' קמט
? פי"א אר"א כל אדם שיש בו דעתזרע יצחק (עטייה) דף כה ע"ב
? קרי גם משה התגלח עם כל הלוייםדברי שלמה (סלוין) עמ' ה {היה מוכן להתבזות ועשה בשמחה}
?אעפ"י אלו נשי ת"חמחושקים כסף דף סג ע"א
?בן סורר ומורה דכמו שחייב האב, מהרש"אברך את אברהם דף ס ריש ע"א
?ותלחץ את רגל בלעם מפני שאמר ליעקב אם אני לא אעבור עליך את הגל הזה לרעה וכו' ויחי ויתן דף נג ע"א
?יצה"ר מאימתי נכנסירך יעקב (פיתוסי) דף עט ע"ב
?פ' חלק ר' יונתן כי מטי להאי קרא בכישארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שסב
?פ"ו מ"הפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שיח הערה 109
?פ"ו פירוש המשניות לרמב"ם - אמונת הגאולה היא מעיקרי הדתדברי יואל פ' ויקרא דף נח ע"א
?פ"ו פירוש המשניות לרמב"ם - ההגשמה גרועה הרבה יותר מכפירהדברי יואל פ' מצורע דף תנז ע"ב
?פ"ו פירוש המשניות לרמב"ם - כמו שלא ישיג הסומא עץ הצבעים כן לא ישיגו הגופות התענוגים הנפשיידברי יואל פ' קדושים דף קסט ע"א
?פ"ו תוי"ט - לא היו מתאכליןצפיחית בדבש סי' סח
?פ"י מ"א פירוש המשניות לרמב"ם - בעניין הנבואהאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לז עמ' 235-236
?פ"י פיה"מ לרמב"ם - אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויותרנת יצחק תפלה עמ' רעב
?פ"י פיה"מ לרמב"ם - גם בימות המשיח יהיה מיתהרנת יצחק תפלה עמ' קכז
?פ"ק ואשימם ואשמם כתיב וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף יח ע"ב
?פי"א מ"ב אנשי כנסת הגדולה עמדו בלשכת הגזית דרשות הר"ן (מישור) עמ' רנג
?פי"א פיה"מ לרמב"ם - אמנם הייעודים הטובים וכו'האיר ממזרח על ההפטרות עמ' קסג
?פינחס בן אלעזר אמר הקב"ה למשה לך והקדים לו שלום כו' אהל יצחק (חסיד) דרוש ד דף ז ע"ג-ע"ד
?שאני חזקיה שהיה מלך, רצוף אהבה יקרא דשכבי (דוד) דרוש ה דף ח ע"א-ע"ב
?תוספות בפ' כהן גדול שנותנים ששה תירוצים והם נרמזים בפסוקים שדבר אחאב אל נבות ונבות אל אחאבלב אריה פרשת שופטים אות יד
תוס' - לשון ריח שיך בדם נדות חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף יב ע"ד
תוס' - משום דמחזי כשקרא ומשו' לא תלך רכיל חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף סח ע"ב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US