מכון הלכה ברורה ובירור הלכה
Halacha Brura and Birur Halacha Institute


מפתח נושאים הלכתיים

אופן השימוש במפתח

מי שמעוניין למצוא מקורות העוסקים בנושא הלכתי מסוים (כגון: מעילה) ילחץ בטבלת האותיות שלמטה על האות שבה מתחילה אותה מילה (בדוגמה הנ"ל: מ). לחיצה זו תעלה את הקובץ של המפתח ששייך לאותה אות, ובתוכו יוכל למצוא את הנושא החשוב לו ע"י גלילה (עם העכבר או עם מקשי Page up - Page down).

לחילופין, אפשר לחפש את הנושא ברשימת הנושאים החלקית שלמטה. אם הנושא מופיע שם, יש ללחוץ עליו, וכך יגיע למראי המקומות באותו נושא. אם הנושא אינו מופיע שם, יש ללחוץ על מלה שקרובה (בסדר אלפאביתי) לנושא החשוב לו (בדוגמה הנ"ל: מעוברת), וכך יגיע לקירבת היעד שלו, ויוכל להגיע אל מראי המקומות החשובים לו, ע"י גלילה מועטת.

הנושאים מסודרים לפי ערכים ראשיים, תת-ערכים, תת-תת-ערכים, ותת-תת-תת-ערכים (ארבע דרגות). הערך הראשי מובלט בכך שהמלה הראשונה שלו צבועה בצבע אדום. הדרגה השניה מתחילה בסימן ->, השלישית בסימן ->->, והרביעית בסימן ->->->.

מי שמגיע למראה מקום במפתח, שמציין שם ספר שאינו מוכר לו, ואינו יודע היכן למצוא אותו - יפנה ל"רשימת הספרים". שם ניתנים פרטים ביבליוגרפיים עבור כל ספר, ומיקומי הספרים בספריות גדולות.

 

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל

 

רשימת נושאים חלקית

אילן

אייר

אור

אונס

אונאה

אוכל

אדם

אבל

אבידה

אב

אשה

ארץ
ישראל

ארבע
כוסות

אפיקומן

אסמכתא

אמירה
לנכרי

אכילה

אירוסין

איסור

אין אדם...

בית

ביצה

בין
המצרים

ביטול

בושת

בורר

בהמה

בגד

אתרוג

אשת איש

ברכה

ברית

בר מצווה

בעל

בנין
משותף

בן

בל תלין

בכור

בית
כנסת

בית דין

גזילה

גורל

גוי

גוד או
אגוד

גדול

גג

גבאי

בת

בשר

ברכת
המזון

דג

דבר שלא
בא לעולם

דבק

גרעין

גרמא

גר

גניבה

גינה

גט

גזלן

הודאה

הדלקה

הגדה של
פסח

הבדלה

דרשה

דרבנן

דירה

דינא
דמלכותא

דיין

דוד

הסתכלות

הסבה

הלל

הלוואה

הכרזה

הכחשה

הכאה

היזק

הזמה

הוצאה

וידוי

התחייבות

השגת
גבול

השבת
אבידה

הרחקת
נזיקין

הקדש

הצלה

הפקר

הפסק

הפטרה

חופה

חולה

חול
המועד

חוט

חוב

חבלה

זרם

זקן

זיכוי

זבוב

חנוכה

חמץ

חליפין

חלון

חלב

חכם

חינוך

חיה

חזקה

חורבה

טלגרף

טומאה

טובי העיר

טבילה

חתימה

חרם

חריץ

חצר

חצי דבר

חנות

יחוד

יום טוב

יום
הכיפורים

יולדת

יד

יאוש

יאהרצייט

טריפה

טענות

טלפון

כופר

כוס

כהן

כבוד

יתום

ישיבה

ירושה

ימי
ספירת
העומר

יין

יחוס

לא תגוש

כתובה

כפייה

כסף

כללי
פסיקה

כלי

כלאים

כינוי

כיבוד
אב ואם

כותל

 

לימוד
תורה

לילה

לחם

לולב

לווה

ל"ג בעומר

לאו

לא
תתגודדו

לא
תחסום

מוכר

מודעא

מה נשתנה

מגילת
אסתר

מבוי

מאזניים

לשמה

לשון

לפני
עיוור

למנצח

מחוסר
אמנה

מזיק

מזונות

מזוזה

מותר
בפיך

מורד

מוקצה

מוצא

מוסד

מומר

 

מידה

מיגו

מי שפרע

מטבע

מחשבה

מחלל שבת

מחלה

מחיצה

מחילה

מכירת
חמץ

מכירה

מכונת...

מכה

מיקרופון

מינקת

מים

מילה

מיילדת

מיון

מנחה

מנורה

מנהג

ממון

מלקות

מלמד

מלך

מלוה

מלאכה

מכשיר...

מצבה

מפעל

מעשר

מעשה

מעקה

מעלית

מעוברת

מסור

מס

מניין

משחק
בקוביא

מרק

מרור

מקרר

מקרא
מגילה

מקח טעות

מקוה

מציאה

מצוה

מצה

נוגע
בעדות

נהר

נדר

נדה

נאמנות

מתנה

משרת

משקל

משקה

משיכה

נרצח

נר

נקב

נס

ניתוח

נישואין

נידוי

נטילת
לולב

נזק

נושא
ונותן
באמונה

סכנה

סיפור
יציאת
מצרים

סינון
בשבת

סימני
גדלות

סיטומתא

סידור

סחורה

סוכה

סודיות

נתינה

עגונה

עבריין

עבירה

עבודה

עבד

סריס

ספר

ספק

ספירת
העומר

סעודה

עין

עייל ונפיק
אזוזי

עיבוד

עור

עוסק
במצוה

עונג שבת

עובר

עדים
זוממין

עדות
בשכר

עד

ערבית

ערבה

ערב פסח

ערב

עצם

עני

עלייה

עירוי

עירוב

עיר

פלגינן
דיבורא

פירות

פיקוח נפש

פיוטים

פורים

פועל

פדיון

עשיר

עשה

ערל

פת

פרשיות

פרקי
אבות

פריקה
וטעינה

פרי

פרוזבול

פסיק
רישיה

פסח

פסולי
עדות

פלפל

קבורה

צפורניים

צער

צירוף

ציבור

צואה

צדקה

צדיק

צבא

פתח

קילוף

קיום
שטרות

קידושין

קידוש

קטן

קונה

קהל

קדיש

קבר

קבלת...

קשר

קרקע

קריאת
שמע

קריאת
התורה

קרוב

קרבן

קנס

קניין

קמח

קים לי

רשות

רפואה

ריקודים

ריבית

ריבוע
בבית של
תפילין

רופא

רוב

רב

ראש
חודש

ראייה

שונא

שומר

שוכר

שוגג

שואל

'שהחיינו'

שדכן

שבת

שבועה

רשע

שם

שליח

שכר

שכירות

שיק

שינה

שילוח
הקן

שידוכין

שטר

שותף

תנאי

תלמיד
חכם

תיתורא

תינוק

תחנון

תוכחה

שעטנז

שעבוד

שמיטה

שמחה

 

תשובה

תרומה

תקנות

תפיסה

תפילין

תפילה

תערובת

תענית

תספורת