הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


א תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל א תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר

בא
הדיבא
לבא
םדא
לכוא
האנוא
סנוא
רוא
רייא
ןליא
...םדא ןיא
רוסיא
ןיסוריא
הליכא
ירכנל הרימא
אתכמסא
ןמוקיפא
תוסוכ עברא
לארשי ץרא
השא
שיא תשא
גורתא
(באב ו"ט :האר) (שדוחה) בא
(רקיע) בא
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא תודלותו תובא<-
א ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב "בא" ארקנ שוריפב הרותב בותכה לכ<-
(םאו בא דוביכ ;ןב :םג האר) (החפשמב) בא
הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
זמ
תולבא וילע גוהנל אל הוויצש בא<-
ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
א
דחי םידיעמה הלכה יבאו ןתחה יבא<-
ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
א
תירבה ילעבמ בשחנ לומינה דליה יבא<-
ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
ד
תירבב חכונ וניא םא<-<-
םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ץוח ה"ד
הקדצב ח"תל םדוק אוה םאה<-
םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
תוכהל ה"ד
ןטק תוכהל ד"ב חילש תויהל יאשר אוה םאה<-
ונב הכמה
,בי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
חנ תוא בקעי ירמא תורעהו
רבכש וינבל דמלמ רוכשל יאשר אוה םאה<-
םירחא והורכש
ו ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ןטקה ונב לזגש לזג תרזחה<-
ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
וניאו ה"ד םירואב י ףיעסו ,בכ
ונחלש לע םיכומסה וינבל הנתמ ןתונה<-
הס 'מע מ"וח המלש תכרב וסנרפמ אוהשכ ונב יחוורב בא תוכז<-
ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ויתונבו וינב ולביקש הנתמב ותייכז<-
ונחלש לע םיכומסה םילודגה וא םינטקה
םירואב י ףיעס א 'יס בקעי ירמא
וניאו ה"ד
ןטקה ונב לביקש ץפח תחקל יאשר םאה<--
הנתמב
ונב תאיצמב ותייכז<-
ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
דל תוא בקעי
ונבל תונוזמ קספ םא<-<-
ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ונחלש לע ךומסה לודג<-<-
ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
דל תוא בקעי
ונחלש לע ךומסה יושנ<-<-
ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ונחלש לע ךומס וניאש ןטק<-<-
תוא א קרפ םתכלהכ ןיאושינה
בי-ד
םהינב תא אישהל םירוהה תבוח<-
(ןטק ךוניח :האר) ונב ךוניח<-
א ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םייחמ ויסכנ תא קלחל לוכי<-
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
חי תוא בקעי
ארוסיאמ ישורפאל ונב תוכהל<-
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
ו ףיעס בי 'יס ,אל תוא בקעי
ינפלו ה"ד םירואב
םילודגה וינב תוכהל<-
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
אל תוא בקעי
םילודגל םיבשחנ יתממ<-<-
םינטקה וינב תוכהל<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ץרא ךרדב םכירדהל ידכ<-<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ול ןיעמוש ןיאשכ ומצע תבוטל<-<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא תווצמו הרותל ךוניח ךרוצל<-<-
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
אל תוא בקעי
רקש לע<-<-
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
אל תוא בקעי
הללק לע<-<-
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
אל תוא בקעי
העובש לע<-<-
םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
אלו ה"ד
הליפתו הוצמ רבד ךרוצל ותנשמ וציקהל<-
םירואב י ףיעס א 'יס בקעי ירמא
וניאו ה"ד
וכנחל ידכ ןטקה ונב יצפח תחקל<-
,ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
גמ תוא בקעי ירמא תורעהו
וינב ןיאש ינפמ הקדצל ויסכנ לכ תתל<-
ותוא םידבכמ אלו הרושכ םיגהנתמ
םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
וליפאו ה"ד
וב הלופיט דעב השוריה קלחמ ותבל תתל<-
ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
זט
םיסכנ רושיעמ רתוי ותבל וייחב תתל<-
ירואב י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
26 ק"ס טפשמה
הנוהכל ותב תא לוספל ותונמאנ<-
תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה
י-ט
םידגנתמ םירוההש ימ םע ןיאושינ<-
ד ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש ותונטקב הארש ,ויבא די בתכ לע ןב תודע<-
ונב לע ותודע<-
יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
טי ק"ס טפשמה
המורתב וליכאהל<-<-
יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
חי ק"ס טפשמה
ןיסחויל<-<-
א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ירואב ,גי ק"ס טפשמה יטוקל
21 ק"ס טפשמה
םינוש םיניינעל ,לודג אוהש<-<-
ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
זי תוא בקעי
האולה תוצמב ונבל םדוק<-
ט ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא הרק הוקמב לובטי אלש ונבל רמאש<-
מ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ידכ הדיבא ריזחהל אלש ונבל רמאש<-
ונשמשיש
םירואב ב ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
וליטהלו ה"ד
תיכוכז ילכ תונחל ןטק ונב תא סינכהש<-
קיזהו
ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב
זי
ונב לע ותליפת<-
157 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיד תיב בא
,הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
אוהש ה"ד םירואבו
וינפלמ המיק<-
ותרימא ,'םימחרה בא'
ז ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב גח ורסאב<-
כ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב רייאב ו"טב<-
י הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב ט"ויב<-
י הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-
ו ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב םירמוא ןיא שדוחה םיכרבמ תבשב<-
,ו ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב
חל הרעה ז קרפ
ןויסו רייא םיכרבמשכ םג םאה<-<-
די ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב תועובש ינפלש תבשב<-
הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב
כ ,אי
וז תבשב קר םירמואה שי<-<-
ו ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב םירמוא ןיא תירב שישכ<-
ו ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב תועובשל חספ ןיב םג םאה<-<-
,י הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב
חל הרעה ז קרפ
ןתח שישכ<-
י הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב ללכב םירמוא ןיאש םידרפסה גהנמ<-
לואש אבא
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
טכ
רייא ח"רב איריבב ורבקל היילע<-
(הדיבא :האר) הדבא
(הדיבא :האר) ןדבא
387 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוהבא
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
11, 50
,הדיבא :םג האר) םדא לכמו ונממ הדובא
(םי לש וטוז ;םדא לכמו ונממ הדובא
טי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םיחווצ םילעבה םא<-
טי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םילעבה ושאייתנ אל םא<-
טי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןידה תרושמ םינפל ריזחהל<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
11, 49
םדא לכ לצא היוצמו ונממ הדובא
ודקובא
ו ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב רתוי םיכרה תרירב<-
הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא
חי
תבשב ופוליק<-
(תובא יקרפ :האר) תובא יקרפ ,תובא
חיטבא
ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
אכ
תבשב הפהמ ויניערג תאצוה<-
ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא
גל הרעהו ,בי-אי
תבשב ירפהמ ויניערג תאצוה<-
הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא
ח
תבשב ופוליק<-
442 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדיבא
מ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ונשמשיש ידכ ריזחהל אל ונבל רמואש בא<-
ונליכאיו
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
49
לכמו ונממ הדובא :םג האר) רומג ןדבא<-
(םדא
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
11-9
ץפח לע הטילשה ןדבא<-
6 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןילטלטימ ןדבא<-
5 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח האיצמו הדיבא<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
15, 16
הקיתע הדיבא<-
,ול ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ןוגכ ה"ד םירואבו
יפל וניאו ןקז ללכב אוה םאה - בושח םדא<-
הדיבא ןינעל שייבתמשכ ודובכ
ןמיס הב ןיא<-
חי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תרושמ םינפל ריזחהל - םילעבה ימ עדויו<-<-
ןידה
,ב ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
,גי תוא בקעי ירמא תורעהו
ירה ה"ד םירואב ב ףיעסו
שאייתה םאה קפסו<-<-
תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא
גכ
התונקל דימת יוצמש רבדב ,דימ הרכומל<-<-
ב ףיעס ד 'יס בקעי ירמא התריכמ וא הב שומיש - שואי ינפל הלטנ<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
23, 26, 29, 32, 33, 35, 37, 38
1, 13, 21,
"םלעתהל לכות אל" רוסיא<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
51
הרטשמל התריסמ תורשפא<-
ג ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא םא אקוד אוה םאה - הידיל אתא ארוסיאב<-
ותושרב אצמנב ףא וא ןינק השעמ השע
בי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הפשאב<-
ט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תסנכ תיבב<-
ט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא שרדמ תיבב<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
םירואב זי ףיעסו ,הס תוא בקעי
םיבשוי ה"ד
םיטעומ םירמוש םיוג םש םיעובקש<-<-
מ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןהכ אוהו ,תורבק תיבב<-
י ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תכייש םאה - וב םייוצמ םיברש תיבב<-
ב"העבל וא אצומל
י ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הדבאו ,וב םיאצויו םיסנכנ םיברש תיבב<-
ב"העבמ
בכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא וילעב ואב אלשכ וב שומיש - ןתשפ דגב<-
גכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ואב אלשכ וב שומישה תרוצ - רמצ דגב<-
וילעב
בי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םינבא לגב<-
בי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ןילות ה"ד םירואב
ןשי לגב<-
בי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא החנה ךרדב<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
7, 59, 60
תונחב<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
105
תונחב אצמנש ףסכ<-<-
,אי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ונ-הנ תוא בקעי ירמא תורעהו
הל ץוח וא הביתה ןמ םינפל<-<-
בי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ןילות ה"ד םירואב
ןשי לתוכב<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
79
ןמיס ילב<-
םירואב ד ףיעס כ 'יס בקעי ירמא
א"א ה"ד
רבדמב<-
(וב הדיבא ,דסומ :האר) דסומב<-
בי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ענצומו רמתשמה םוקמב<-
םירואב כ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
א"או ה"ד
םש תכלל םישנא תוליגר ןיאש םוקמב<-
זי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא רהנב<-
,זי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
םיבשוי ה"ד םירואבו
םה םיאצויו םיסנכנהו םיוג םירמושהש<-<-
לארשי
,זי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
םיבשוי ה"ד םירואבו
םינקתמ םילארשי םילעופו רכס וב שיש<-<-
ותוא
ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא הדיבא ואצמש ותבו ונב<-
,ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
גל תוא בקעי ירמא תורעהו
הרענ ותב<-<-
םיוג הבורש ריעב<-
תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא
הע
הצחמ לע הצחמ םירבועהו<-<-
זי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא לארשי בור םירבועהו<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
107
הדיבא אצומכ דסומ לעב<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
66, 67
הדיבא אצומכ תושר לעב<-
הילע תולעב<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
41
הילע ךוסכס<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
12, 48, 75
תולעבה תעיקפ<-<-
,כ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
א"או ה"ד םירואבו
םניאו םהילעבמ וחרבו ודרמש םייח ילעב<-
ללכ םריזחהל םילוכי
(םילעב שואיי :םג האר) הילעב<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
41, 47
םייוהיז<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
18
להקה תפוק יפסכ<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
41
םילעבה והימ קפס<-<-
ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
זכ
התבשה ךרוצל תבשב התרירב<-
ט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא בושח רבד<-
,ט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
חל תוא בקעי ירמא תורעהו
וא ותלגעמ וא ונממ לפנש דבכ רבד<-
ותינוכממ
,ב ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
גי ףיעסו ,ירה ה"ד םירואבו
אמש ובישהל מ"ע ולטיל - ןמיס וב ןיאש רבד<-
םידע ואובי
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
95, 97
תריכמ :םג האר) לכואו השועש רבד<-
(הדיבאה
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
אי ק"ס םיטוקילו ,דע תוא בקעי
ריזחהל קוח שישכ ,אניד אתוכלמד אניד<-
םילעבל
5 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח (הליטנ :םג האר) התהבגה<-
5 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח התרדגה<-
ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טל ,חל ק"ס טפשמה יטוקל
ולוספו ורוסיא - שואי רחאל הלזוגה<-
תודעל
שואי ינפל הלזוגה<-
ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ול ק"ס טפשמה יטוקל
תודעל ולוספו ורוסיא<-<-
ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זל ,ול ק"ס טפשמה יטוקל
שואי רחאל הליזגה תבשה<-<-
הב לופיטב תואצוה<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
96
תוריבס אל לופיט תואצוה<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
72
אצומל םולשת<-<-
הב הייכזה<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
27, 49, 76
הנתמה תפוקת םותב<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
71, 73
הב אצומה תייכז<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
30
ןיינק תלועפכ<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
2, 49, 74, 75
הב הייכזה דעומ<-<-
(רצח :האר) רצח ןיינק ידי לע<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
114
הב שומיש רתיה<-
(הזרכה :םג האר) הילע הזרכה<-
גי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ג"ר תנקתכ ריזחהל ס"נכהבב וזירכה םא<-<-
דוסב םהל רסמנש םירמואש םישנא שיו
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
חע תוא בקעי
ירוביצ םוקמב אצמ םא<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
חע תוא בקעי
הלודג ריעב אצמ םא<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
חע תוא בקעי
תמיוסמ הנוכשב אצמ םא<-<-
גי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא הזרכהה ןמזו ,תסנכ תיבב<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
תוא ןויצה רעשו ,חע תוא בקעי
וצ
ןותיעב םסרפלו זירכהל בייח םאה<-<-
ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
זט
שדקמה תיב ןמזב הזרכהל ןורחא םויה<-<-
ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
בי
הלטלטל רוסאש הדיבא לע תבשב הזרכה<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ב תוא בקעי
תעשבו הדיבא תעשב הטורפ הוש הניאשכ<-<-
האיצמ
אכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הזרכהה םוקמ<-<-
אכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הזרכהה תרוצ<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
29
ןמ תומלעתה :םג האר) הנממ ןיע תמלעה<-
(הדיבאה
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
52
ןיד תיבב התדקפה<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
33
התליטנ רחאל התרקפה<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
51
הילעב ידי לע התרקפה<-
'םבישת בשה'<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
א תוא בקעי
השאב<-<-
תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא
די
חוניה קפסב<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
א תוא בקעי
היארב םג וא היבגהשכ אקוד רבוע םאה<-<-
דבלב
גל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא דספה ול םורגתש הבשה<-
דל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
דלק תוא בקעי
ודספה תא ול םלשיש רמוא הילעב םא<-<-
דל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ובר וא ויבא תדיבאב<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
88
התחבשה<-
חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אמ ,מ ק"ס טפשמה יטוקל
רכש תרומת התבשה<-
וט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןמיס וב ןיאו ר"הרב חוניה יאדו<-
(םינמיס ;ןיע תעיבט :םג האר) הייוהיז<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
47-46
ןעוטה ןבא<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
43
יאמר אוה תולעבל ןעוטה םא<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
43
םכח דימלת אוה תולעבל ןעוטה םא<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
41
םילעבה<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
42
תשורחה תיב לש םושירה רפסמ יפ לע<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
42
תמיוסמ תואב בקנ יפ לע<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
43
םידע יפ לע<-<-
ודובכ יפל הניאו ןקז<-
ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
דכ
םיברב עידומו ריזחהל הצור אוה םא<-<-
הדיבא איהש
ל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא חרוטה ללגב ולשב םריזחמ היה אל םא<-<-
רבדבש
הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא דע - תאשל וכרד םשו הדשב ואצמ םא<-<-
וריזחמ ןכיה
ול ףיעס ד 'יס בקעי ירמא דבכנל ומצע תא בישחמו האגתמש ימב<-<-
הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
השעי ה"ד םירואבו
,ןידה תרושמ םינפל גוהנל ךירצ םאה<-<-
ז"ע םיפוכ םאהו
ול ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ןוגכ ה"ד םירואבו
וא ורשוע ללגב תוירבה יניעב דבכנש ימ<-<-
הז ללכב אוה םאה - ותחפשמ
דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא דספית אלש תולדתשהה בויח<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
דצ תוא בקעי
הדיבאה חיבשתש תולדתשהה בויח<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
דצ תוא בקעי
הטורפ הוושמ תוחפ חבשה םא<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
63
רחא לש ותושרב אצמנה ץפח<-
ךרדו הליפנ ךרד :האר) דובא ץפחו חנומ ץפח<-
(החנה
ט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ועידומו ה"ד םירואב
הוקמב ראשוהש ץפח<-
םירואב י ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
לבא ה"ד
הב הנוק םאה - רצח<-
,ט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
גמ תוא בקעי ירמא תורעהו
ח"תב ז"הזב ןיע תעיבט<-
זל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא אל ולשבו התרזחהב החריט שי םא ,חרוט<-
חרוט היה
דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא (הריכמ :םג האר) לקלקתת אלש הב לופיט<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
50
תואצוה רזחה לבקל היינתה תורשפא<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
97
םייח ילעבב<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
96
תוריבס אל תואצוה<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
2, 93
לפטל הבוחה<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
36-33
תואנ לופיטכ הליטנהמ הרזח<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
84
ותרומת םולשת<-<-
ב ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הלזוגל מ"ע אלו םתסב הלטנש הדיבאב שואי<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
גנ תוא בקעי
תושרב שואי<-
ב ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תעדמ אלש שואי<-
,ב ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
וט תוא בקעי ירמא תורעהו
וא הב שמתשהל יאשר םאה – ולטנ םא<-<-
הרכומל
םירואב ב ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ףאו ה"ד
אלש שואי קפס הב שיש הדיבא לטנ םא<-<-
הריזחהל אלו הב תוכזל אלש ןווכתמו תעדמ
הילעב תא אצמי כ"אא
תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא
הכ
גהנתהל דציכ - והילא אוביש דע חנומ אהי<-
ז"הזב
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
אי תוא בקעי
ןמז הברה הילע רבעש חכומש ,הנשי<-
מ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תורבק תיבב איהש הדיבא ריזחהל - ןהכ<-
בכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םהב שומיש רוסיא - בהז ילכ<-
בכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םהב שומיש רוסיא - תיכוכז ילכ<-
בכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא אב אל םא םכרוצל םהב שומיש - תשחנ ילכ<-
הילעב
בכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא אב אל םא םכרוצל םהב שומיש - ץע ילכ<-
הילעב
ט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןיע תועיבט םהב שיש םילכ<-
(תועמ ,הדיבא :האר) ףסכ<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
24, 25
ןודקיפכ<-
טמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הבותכ<-
א ףיעס ד 'יס בקעי ירמא השעל קתינה ואל אוה - םלעתהל לכות אל<-
הריזחהל ,ןידה תרושמ םינפל<-
דל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הזב דיספמ אוה םא<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
טס תוא בקעי
רישע דבואהו ינע אצומה םא<-<-
הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ודובכ יפל הניאו ןקזב<-<-
חי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ימ עדוי אוה םא ,םייוג ובורש םוקמב<-<-
ןמיס וב ןיאו שאייתהו םילעבה
חי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ףא ,ןמיס ןתונש ימל ,םייוג ובורש םוקמב<-<-
שאייתהש
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
8, 63
התליטנב םילעבל תלעותה ןחבמ<-
א ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא וריזחהל ידכ תבשב ולוטלט - הצקומ<-
וילעבל
ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
חע תוא בקעי ירמא תורעהו ,אי
םשל הדיבא תרזחה - 'תודיבא תקלחמ'<-
(תועמ ,הדיבא :האר) עבטמ<-
ג ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ןמיס הב ןיאש הדיבא הב אצמ - תינוכמ<-
התריכמ<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
98
הריכמה ןפוא<-<-
תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא
גכ
התונקל דימת יוצמו ןמיס הב ןיא םא<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
97
התומכ תונקל רשפא םא<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
96
היוושמ רכינ רועיש דבאל תדמוע איה םא<-<-
בכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םילעבה ואב אל םא<-<-
ב ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןמיס הב ןיאו שואי ינפל הלטנ םא<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
96, 97
םייח ילעבב<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
94
הבורמ החרט וב שיש רבדב<-<-
,בכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
תורעהו ,הנרכמי ה"ד םירואבו
טפ תוא בקעי ירמא
ד"בב אקוד רכומ םאה<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
96
תוריבס ןניאש לופיט תואצוה<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
95
תא תוסכמ ןניאש הדיבאה ןמ תוסנכה<-<-
תואצוהה
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
98
ןיד תיב חוקיפב ךרוצה<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
94
תושר וא הבוח<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
96
אצומהמ חוור ענומה הדיבאב לופיט<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
96
הדיבאה לש הכרע תדירי<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
94, 95
לוקלק תנכס תמחמ<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
95
הריכמ בייחמה לוקלקה רועיש<-<-
,ח ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
דל תוא בקעי ירמא תורעהו
ןמיס אוה םאה - ןינמ<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
65, 67
וב האצמנש תושרה לעבל התריסמ<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
66
תושרה לעבל התריסמ רחאל אצומה דמעמ<-<-
וב האצמנש
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
זנ תוא בקעי
ינחלוש לצא ,תורורצ תועמ<-
אצמש ,תועמ<-
ט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תסנכ תיבב<-<-
ט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא שרדמ תיבב<-<-
בי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הדולח ולעהו עקרקב וא םינבא לגב<-<-
בי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ןילות ה"ד םירואב
ןשי לתוכב וא לגב<-<-
אי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ינחלש לצא וא תונחב<-<-
ח ףיעס ד 'יס בקעי ירמא סיכב<-<-
ח ףיעס ד 'יס בקעי ירמא חוניה ךרד<-<-
מ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תבשב םתרזחה<-<-
חכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןתוולל רתומ םאה - ריזחהל בייחשכ<-<-
ומצעל
ח ףיעס ד 'יס בקעי ירמא סיכה ינפל תורזופמ<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
םירואב ח ףיעסו ,בל תוא בקעי
אמתסמו ה"ד
שמשימש םדוק םמירהו ולפנש האר<-<-
וסיכב דבואה
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ול תוא בקעי
שאייתהו חילש דביאש<-<-
ח ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ומש םהילע בותכש<-<-
ח ףיעס ד 'יס בקעי ירמא וקדסנש<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
דיק תוא בקעי
םאה - ןרכמו אצמש ח"עב רובע לביקש<-<-
ומצעל ןתוולהל רתומ
חפק 'מע מ"וח המלש תכרב םי לש וטוזב אצמ<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
גע תוא בקעי
וב שיו קחדה י"ע ליצהל לוכי הילעב םא<-<-
ןמיס
טי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא שאייתה אל הילעב םא<-<-
טי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא חווצ הילעב םא<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
אי ק"ס םיטוקילו ,דע תוא בקעי
ריזחהל בייחש קוח שי םא<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
בע תוא בקעי
רהנב םילושכמ שי םא<-<-
טי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןידה תרושמ םינפל ריזחהל<-<-
ג ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ובכרב אצמ<-
ץמח אצמ<-
ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
טי
םלשל בייח םאה - רסאנו ורכמ אל םא<-<-
,דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ק תוא בקעי ירמא תורעהו
ורכומ דציכו ותריכמ ןמז<-<-
1 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םיידומלת תורוקמ<-
ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
אי
הדיבא רוסמל קוח שי םא – הרטשמ<-
הרטשמל
,ט-ח םיפיעס ד 'יס בקעי ירמא
דל תוא בקעי ירמא תורעהו
ןמיס אוה םאה - לקשמ<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
35
הדיבא אצמש ל"וחל עסונ<-
תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא
דכ
בהז ימזנ<-
התליטנ<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
31
הליטנ תנווכב<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
31, 32
גגושב<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
29
התרדגה<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
33, 34
הדיבאה תבוטל הליטנמ הרזח<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
37-34
םילעבה תבוטל הליטנמ הרזח<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
29
דספה תמרוגכ<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
24, 25
אצומהמ<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
57, 64-62, 67
רחא םדא לש ותושר ךותמ<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
26
אצומכ לטונ<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
34
הליטנה רחאל הבשה תוענומה תוביסנ<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
37
השא ידי לע<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
28, 32, 67, 106
רצח ידי לע<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
38
ןטק ידי לע<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
31
םוקמל הדיבאה תא ריזחהל תנמ לע<-<-
וב האצמנש
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
21, 23
הליטנה תעש<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
2, 13, 27, 78-76, 106
םילעבה שואייל המדקש<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ט תוא בקעי
הלזוגל מ"ע אלו םתס הלטנ<-
קוח ;א ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
26, 28 'מע הדיבא תבשה לארשיל
25,
הלזוגל מ"ע הלטנ<-
א ףיעס ד 'יס בקעי ירמא שואי רחא וא שואי ינפל הריזחהו<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ט תוא בקעי
זירכהלו ומצע חירטהל מ"ע אלש הלטנ<-
(םינמיס :םג האר) ויפ לע הרזחה - ןמיס<-
ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
די
ימל - קהבומ ינשהו ינוניב ןמיס ןתנ דחא<-<-
םיריזחמ
,אכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
דפ תוא בקעי ירמא תורעהו
םיאמר שישכ ז"הזב<-<-
,אכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
גפ-בפ תוא בקעי ירמא תורעהו
קהבומ וא ינוניב ןמיס<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
71
הדיבא תבשהל דודיעכ תויצקנס<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
29
הדיבאמ םלעתהש ימ לע תויצקנס<-
קוח ;ח ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
105 'מע הדיבא תבשה לארשיל
5, 14, 15, 104,
הדיבא קפס<-
חוניה קפס<-
די-גי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא רמתשמ וניאש םוקמבו רמתשמה םוקמב<-<-
זט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןמיס וב שיו ר"הרב<-<-
תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא
די
םבישת בשה שי םאה<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
בי תוא בקעי
תעדמ אלש שואי קפס<-
אצמש רפס<-
הכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא וב לופיטה ךרד<-<-
,וכ-הכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
וק תוא בקעי ירמא תורעהו
וב האירק<-<-
וכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא וב שומישו ונממ הקתעה<-<-
תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא
אלק
רפסה ךרוצל שומיש ידכ ךות וב דומיל<-<-
ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
אי
םילייחמ םוחקלש םישנאמ הנקש םירפס<-
םידוהימ םוללשש
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
תוא ןויצה רעשו ,חע תוא בקעי
וצ
תאיצמ לע וב זירכהל בייח םאה - ןותיע<-
הדיבא
י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא הדיבא ןינעל ,הררחב ךפהמה ינע<-
ול ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ןוגכ ה"ד םירואבו
אוה םאה - תוירבה ינפמ שייבתמו רישע<-
ודובכ יפל הניאו ןקז ללכב
הטורפ הוושמ תוחפ<-
זל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הילעב ימ עדוי םא<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ב תוא בקעי
האיצמ תעשבו הדיבא תעשב<-<-
זל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא - הב חרוט היה אל ולש היה וליאש ,התוחפ<-
ריזחהל בייח םאה
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
50, 51, 104
םירזופמ תוריפ<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
12
הב תרמתשמ הניאש תפרב הרפ<-
הקדצ<-
ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
המ תוא בקעי
הקדצל הנתנו ,ריזחהל בייחש הדיבא<-<-
ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
המ תוא בקעי
לכוי אלש עדוי םא הקדצל הדיבא תניתנ<-<-
הבשה תוצמ םייקל
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
38
הדיבא אצומה ןטק<-
םירואב י ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
לבא ה"ד
הדיבאב רצח ןינק<-
הדיבא תייאר<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
21
"םלעתהל לכות אל" רוסיאו<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
28, 29
הבשהה בויחו<-<-
זי-זט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םיוג בור<-
זי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תועיבקב םיוג םג שיו ,לארשי בור<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
88
הדיבאב אצומה חיבשהש חבש<-
מ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םלטלטלו תועמ ריזחהלמ רוטפ - תבש<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
34
הבישהלמ עונמ אצומהש<-
הטורפ הוש<-
םירואב א ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד
האיצמ תעשב אלו הדיבא תעשב<-<-
זל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תחקל חרוט היה אל אנווג יאהכ ולשב םא<-<-
ריזחהל בייח םאה -
(הדיבא רמוש :האר) הדיבא רמוש<-
אצמנש רטש<-
טמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ותב וא ותשא ןוזל תובייחתה רטש<-<-
טמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא בוח רטש<-<-
טמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הריכמ רטש<-<-
אנ-נ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא א"נרממ רטש<-<-
טמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הנתמ רטש<-<-
טמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןינק רטש<-<-
הב שומיש<-
בכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םילעבה ואב אלשכ הזרכה רחא<-<-
בכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םילעבה ואב אל םא<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
םירואב ג ףיעסו ,זי תוא בקעי
רוסא ה"ד
התומכ תונקל קושב יוצמ םא<-<-
רעשו ,ג ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
הכ תוא ןויצה
הרכומל וא הילעב ואב אלש ןמז לכ<-<-
8 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח תעדה לוקיש<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
זלק תוא בקעי
םדוק ימ - ובר לשו ויבא לש<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
א תוא בקעי
השא לשל תמדוק שיא לש<-
טל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא סרוקיפא לש<-
יוג לש<-
חל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תרתומ ותדיבא<-<-
חל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םשה לוליח וא םשה שודיק שיש םוקמב<-<-
חל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ול ריזחהל רוסיאה<-<-
חל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ינפמ ה"ד םירואב
וילע םחרמו ובהואש ינפמ ול הרזחה<-<-
חל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא לארשי בורש םוקמב האצמ<-<-
ירמא תוהגה ד 'יס בקעי ירמא
טמק תוא בקעי
תווצמ ראש םייקמ וניאש<-<-
חל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ירה ה"ד םירואבו
םלוע ארובב הדומו ז"ע דבוע וניאש<-<-
חל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ינפמ ה"ד םירואב
וריכמש<-<-
טל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא סיעכהל רמומ לש<-
טל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ז"על רמומ לש<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
דנק תוא בקעי
םשה שודיק ינפמ ול הרזחה<-<-
טל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןובאיתל רמומ לש<-
ח ףיעס ח 'יס בקעי ירמא רסומ לש<-
טל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא איסהרפב תבש ללחמ לש<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
דנק תוא בקעי
םשה שודיק שישכ ול הרזחה<-<-
ןטק לש<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
חכ תוא בקעי
איהש םידע י"ע עודיו ןמיס הב ןיא םא<-<-
ולש
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
חכ תוא בקעי
םדא לכמו ונממ הדובא איה םא<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
זלק תוא בקעי
םדוק ימ - ויבא לשו ובר לש<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ול תוא בקעי
שאייתהו ףסכ דביאש חילש<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
7, 15
ענצומ םוקמב אצמש<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
56, 103
ירוביצ םוקמב אצמש<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
גס תוא בקעי
לארשי הצחמ לע הצחמש םוקמב אצמש<-
לארשי םבור םירבועהו ,םיוגו
,זי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
םיבשוי ה"ד םירואבו
םיטעומ םיוגו לארשי הבורש םוקמב אצמש<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
53
תלוזה תושרב אצמש<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
גל תוא בקעי
די ןועש<-
םכח דימלת<-
,ט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
גמ תוא בקעי ירמא תורעהו
ןיע תועיבט ןינעל ז"הזב<-<-
הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא רימחהל יאשר םאהו ,בישהל בייח םאה<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
זי תוא בקעי
ואב אלו זירכהש ירחא םהב שומיש - ןיליפת<-
םילעבה
דכ-בכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא דספהו לוקלק ידיל אובת אלש הדיבא תנקת<-
כ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ודרמו וחרבש םילוגנרת<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
6, 11, 12, 13, 112, 113
תעדמ הדיבא
םירואב ז ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ט ק"ס םיטוקילו ,םה ה"ד
ןטקב<-
םירואב ז ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
םה ה"ד
רקפה וא שואי איה םאה<-
,זט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
טנ תוא בקעי ירמא תורעהו
התחיקל<-
ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא
בי
ותלצה - תעדל ומצע דבאמ<-
2 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ופוג תדיבא
תעדל ומצע דבאמ תלצה
בי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
2, 13, 14
עקרק תדיבא
גל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא התלצה<-
'ונכלמ וניבא'
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
טי ףיעס טי קרפ ,אמ
רמועב ג"ל ברע החנמב ותרימא<-
(ב"הב תינעת :האר) תינעתב ותרימא<-
;דפסה ;לבא תיב ;ןנוא :םג האר) תולבא - לבא
(שידק ;תמ ;הבצמ ;טייצראי
הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
זמ
תולבא וילע גוהנל אל הוויצש בא<-
המר 'מע דסחו םייח םישולשה תולבא<-
ומר 'מע דסחו םייח הב םיגהונש םירבד<-<-
גנר-ומר 'מע דסחו םייח םיינרפצ תליטנו חוליג ,תרופסת<-<-
הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב
זי קרפ ,ה הרעה וט קרפ ,חנ ,די
וט הרעה
תבשב תולבא ןיא<-
207-210 'מע םלשה ייחד ארקי ידמ רתוי תמה לע תושקתהל ןיא<-
198-206 'מע םלשה ייחד ארקי החמשב רוסיא<-
ד ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב תרופסת רוסיא<-
תולבא ימי ומלשנ םא<-<-
הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב
וט
םירצמה ןיב<-<-<-
ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
וט
דעומה לוחב<-<-<-
ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
וט-די
הריפסה ימיב<-<-<-
הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב
בכ
תבשב<-<-<-
ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
די
םוי 'ל ירחא<-<-
ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
די
הרעג רחא<-<-<-
זכר-וכר 'מע דסחו םייח םימי העבש ךות רובקלמ ושאייתה םא<-
הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב
בכ הרעה טי קרפ ,טכ
רתומ - ותולבא הפכת םא<-
הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב
אי הרעה די קרפ ,זי
לקימה ירבדכ הכלה הנשי תולבאב<-
הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב
דל
תגהונ הניא מ"הוחב<-
ט"ויב<-
אס ,טל 'מע א"ח תבשה רצוא החמשמ תורוטפש םישנב<-<-
הכ 'מע א"ח תבשה רצוא החמש םושמ תוליבא קיספמ ט"וי<-<-
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
*די
ינש ט"ויב<-
הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
וט
תולבא ןמיס - םיציב<-
הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
וט
רמועב ג"לב םתליכא<-<-
ארקי ;צר-טפר 'מע דסחו םייח
231-240 'מע םלשה ייחד
םידעומב<-
דעומה לוחב<-<-
הצר-גצר 'מע דסחו םייח תולבא<-<-<-
בצר-אצר 'מע דסחו םייח הרובקו התימ<-<-<-
חש 'מע דסחו םייח הכונח<-<-
חצר-וצר 'מע דסחו םייח ינש בוט םוי<-<-
זש-הש 'מע דסחו םייח תחמשו תרצע ינימש ,אבר אנעשוה ,תוכוס<-<-
הרות
איש-טש 'מע דסחו םייח םירופ<-<-
ביש 'מע דסחו םייח חספ<-<-
דש 'מע דסחו םייח םירופיכה םויו הנשה שאר<-<-
גש-בש 'מע דסחו םייח םאו בא לע םישולש ןידב לגר<-<-
אש-טצר 'מע דסחו םייח םישולש תולבא ידימ איצומ לגר<-<-
דיש-גיש 'מע דסחו םייח תועובש<-<-
63-66 'מע םלשה ייחד ארקי דבאתמב<-
359 'מע ב"ח טפשמה רצוא (תולבאב ,ןיאושינ :םג האר) ןיאושינב<-
הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב
חכ
ךודישה לוטיב ששח םוקמב ןיאושינ<-<-
הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב
דל
םוי 'ל ךות ןיאושינ<-<-
םינושאר םימי העבשב<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(66 'מע) חל 'יס
תוחמשמ תוכרב תרימא<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(64 'מע) הל 'יס
ללה תרימא<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(61 'מע) גל 'יס
םינונחת תרימא<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(444 'מע) 73 'סמ םירואיב 'יס
החפשמה לודג<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(67 'מע) טל 'יס
םתלחתה ןמז<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
'סמ םירואיב ,1ו ףיעס טל 'יס
(444 ,69 'מע) 74
'בורק םוקמ'<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(73-74 'מע) דמ-גמ 'יס
הביתה ינפל רובעל יאשר יתמ<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(65 'מע) ול 'יס
תיבהמ תאצל יאשר יתמ<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(60 'מע) בל 'יס
םייפכ תאישנ<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(63 'מע) דל 'יס
הרותב קוסיע<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(70 'מע) מ 'יס
ןטק<-<-
זסק-וסק 'מע דסחו םייח העבשב<-
גפק-חעק 'מע דסחו םייח הכאלמ רוסיא<-<-
דכר-חיר 'מע דסחו םייח תיבה לודג<-<-
דעק 'מע דסחו םייח העבשה יגהנמו יניד<-<-
זעק-העק 'מע דסחו םייח ןיליפת תחנה<-<-
יר-חר 'מע דסחו םייח תיבה ןמ האיצי<-<-
זיר-איר 'מע דסחו םייח םידגב תפלחהו סוביכ<-<-
הכר 'מע דסחו םייח העבש ךות תולבא גהנ אל םא<-<-
טצק-זצק 'מע דסחו םייח הרות דומיל<-<-
זר 'מע דסחו םייח העבשה ךותב תבש יאצומ<-<-
חיר 'מע דסחו םייח תולבאה תולחו העבשה ןינמ<-<-
דצק-בצק 'מע דסחו םייח לדנסה תליענ<-<-
אצק-ופק 'מע דסחו םייח הכיסו הציחר<-<-
הפק-דפק 'מע דסחו םייח םולש תלאש<-<-
וצק-הצק 'מע דסחו םייח הטימה שימשת<-<-
ייחד ארקי ;ור-ר 'מע דסחו םייח
231-240 'מע םלשה
תבשב<-
הכ 'מע א"ח תבשה רצוא הכרב וב הרמאנש ,תבשב תוליבא ןיא<-<-
ל 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויו תבשב ללפתהל לוכי לבא םאה<-<-
ועק 'מע א"ח תבשה רצוא תוליבא ללגב תבשב ןייו רשבמ תוענמיה<-<-
הכ 'מע א"ח תבשה רצוא אל לבא החמש םושמ תוליבא קיספמ ט"וי<-<-
תבש
הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב
ה
תבש תפסותב<-
193-197 'מע םלשה ייחד ארקי קוריסו חוליג<-
157-192 'מע םלשה ייחד ארקי םהב רוסא לבאש םירבד<-
- הביתה ינפל רבוע לבא םאה<-
ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
בכ
רמועב ג"לב<-<-
ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
זט
ינש חספב<-<-
ט ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תובא יקרפ רמוא םאה<-
ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב
ג הרעהו ,ב
ונייחהש תכרב ךרבמ םאה<-
בלק-אכק 'מע דסחו םייח הבוחה<-
המדקהב דסחו םייח תולבאב לקימה ירבדכ הכלה<-
211-215 'מע םלשה ייחד ארקי הב לזלזמה<-
250-256 'מע םלשה ייחד ארקי תומצע טקלמה<-
דנר 'מע דסחו םייח תוחמשו תודועסב לבא תופתתשה<-
חנר-זנר 'מע דסחו םייח הלימ תירבב<-<-
ונר-דנר 'מע דסחו םייח הלכו ןתח תדועסב<-<-
סר-טנר 'מע דסחו םייח החמש הב ןיאש הווצמ תדועסב<-<-
בסר 'מע דסחו םייח הבאושה תיב תחמשב<-<-
הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב
טל
תולבא ותפקתש ןתח<-
טל 'מע א"ח תבשה רצוא הנשה שארב תולבא ןיאש םעט<-
די ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ול איבהש בושחיש ידכ קיר ילכב וילא אובל<-
םירבד
הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב
דכ
ךלמ ינפ תלבק דובכל םירחא םידגב תשיבל<-
הער-הסר 'מע דסחו םייח אשניהל וא סראתהל<-
הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב
די
תבשב הרות דומיל<-
לר-חכר 'מע דסחו םייח תומצע טוקיל<-
107-112 'מע םלשה ייחד ארקי התליחת דעומ<-
54-57 'מע םלשה ייחד ארקי בייחש תמ ול תמו ותפוח יכרצ ןיכהש ימ<-
וילע לבאתהל
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(67 ,45 'מע) המ ,טל 'יס
היתופוקת תא םינומ יתממ<-
הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
'מע םלשה ייחד ארקי ;כ-טי
211-215
תולבאב ולוככ םויה תצקמ<-
הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ט הרעה ט קרפ ,כ
הלילב<-<-
הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
אכ
המחה ץנהב וא רחשה תולעב<-<-
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
הל
ברעב ותמ רבוקל ,םירמגנ םוי םישולש יתמ<-
חספ
דסר-גסר 'מע דסחו םייח הניגנ<-
הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב
ו
םיינרפצ תליטנ<-
זמק-חלק 'מע דסחו םייח תוליפתה רדס<-
ארקי ;כק-וטק 'מע דסחו םייח
126-133 'מע םלשה ייחד
הארבה תדועס<-
דפר 'מע דסחו םייח תולבא קפס<-
הבויח יבגל תופידע<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(83-89 'מע) הנ-בנ 'יס
בשותו חרוא<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(86 ,84 ,82 'מע) דנ ,גנ ,אנ 'יס
תוגרד<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(70 'מע) מ 'יס
ןטק<-<-
101-106 'מע םלשה ייחד ארקי תמ הזיא לע<-
םירואב י ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
הריבע ה"ד
ןלזגו בנג לע<-
םירואב י ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
הריבע ה"ד
סיעכהל רמומ לע<-
(ונבר השמ :האר) ונבר השמ לע<-
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
*די
הפוסו הנמז תליחת - חספב ותמ רבוק<-
לבא תציחר<-
ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב
ד
דעומה לוחב<-<-
הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב
זי
תבשב לח 'ל םוי םא ישש םויב<-<-
ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב
ד-ג
הריפסה ימיב<-<-
הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב
ח
העבש ךות<-<-
הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב
ח
ורוסיא םעט<-<-<-
הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב
ח
םישולש ךות<-<-
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנוע ךרוצל טוחשל - לבא ב"וש<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(442 'מע) 70 'סמ םירואיב 'יס
תחא העש לש<-
ארקי ;בפר-וער 'מע דסחו םייח
רפס ;241-249 'מע םלשה ייחד
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה
(67 'מע) טל
הקוחר וא הבורק העומש<-
גפר 'מע דסחו םייח הקוחר וא הבורק קפס<-<-
הפר-דפר 'מע דסחו םייח םינומ דציכ<-<-
חפר-ופר 'מע דסחו םייח קרבמ וא סקפ ךרד העומש<-<-
הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב
וט
הלבא השאל תרופסת<-
הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב
א
ותקורסת<-
םיקרפ קרפ תועובשל חספ ןיב
די-ח
תכרב ;ןיסורא :םג האר) הריפסה ימי תולבא
;רמז ילכ ;םילויט ;הרות רפס תסנכה ;ונייחהש
;תודועס ;ןיאושינ ;תועיסנ ;תיבגמ ;רמועב ג"ל
;תולוחמו םידוקר ;םינפ תלבק ;לגרל הילע
(תרופסת ;תקורסת ;הריש
הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
כ-טי
"ולוככ םויה תצקמ" הב רמאנ םאה<-
הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ט הרעה ט קרפ ,כ
הלילב<-<-
ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
די
םירתוס םיגהנמכ גהונה<-
ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ז-ו
המעט<-
םיפיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
חי-אי
גוהנל שי גהנמ הזיאכ<-
ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
י-ז
יתמו תגהונ םימי המכ<-
ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
וט ףיעס ח קרפ ,בי
גהנמל גהנממ יוניש<-
י ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב הנש התואב<-<-
י ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב תרחא הנשב<-<-
שדקמה תיב לע תולבא
הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב
ז
רמז ילכ תעימש יא<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
46, 47
ןעוטה ןבא
ןבא
ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
ק תוא בקעי
וקיזהש ואשמו וניכס ונבא<-
אכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ר"הרב ןינב לש םינבא תראשה<-
טנבא
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
בנ תוא בקעי
רדוס ןינקל ,תועבצא 'ג בחור וב ןיאש<-
קבא
םוכיס די קרפ והילא ןורכז
הנר 'מע ד תוא
ןיליפתה תיבב רוע קבא וא לוח קבא תפסוה<-
'מע ד 'יס גכ קרפ והילא ןורכז
דפש 'מע ד תוא םוכיס ,בפש
השודקב הדרוה<-<-
430 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיביר קבא
ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא
כ תוא
הסיפת הליעומ םאה<-
םיציב תקבא
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
בל תוא בקעי
הלילה הילע רבעש<-
(םייניש ;םייניע :םג האר) רבא
330 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדלוה ירבא תאצוה<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
זי ,ט ףיעס
רבא תנכס שישכ תבש לוליח<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
זי ףיעס
םויאב רוסיא לע רובעל וסנוא יוגשכ<-
ולש רבא תורכיש
יחה ןמ רבא
תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא
גל
תסכרפמ המהבמ ותשילת<-
414 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'בגא'
בר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
מ"היתנ ,ג תוא ביתנ סלפי ,ג ק"ס
תוא ביתנ סלפי ,חי ק"ס זר 'יס
ד ק"ס איר 'יס מ"היתנ ,זט
לע תונקהל עקרק ול שי םאה עודי ןיא םא<-
בגאב הדי
בר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה ביתנ ףיסוי
הנתמב ןילטלטמו תוריכשב עקרקב<-
בר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה ביתנ ףיסוי
ןינקה תלועפ יכרד<-
בר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב הפסוה ביתנ ףיסוי ,ב ק"ס
רקפה וב תונקל רשפא םאה<-
א ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ האנה תבוט וב תונקל רשפא םאה<-
בר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב-א הפסוה ביתנ ףיסוי
"ינק"ו "בגא" רמול ךירצ םירובצב םאה<-
בר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב הפסוה ביתנ ףיסוי
רחאל ןילטלטמו דחאל עקרק<-
הדגא
ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
טל
הדומיל ירחא שידק תרימא<-
ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
זט
תבשב הדומיל<-
316, 439 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיפותיש הדוגא
םיזוגא
ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
וט ףיעס ח קרפ ,בי
םהב קחשל ידכ תבשב םתרירב<-
ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
אכ
תבשב חצפמ י"ע םחוציפ<-
ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא
זי-זט ,ה
תבשב םפוליק<-
ט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא הקוריה הפילקה תרסה<-<-
ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא
ו
תבשב רפעמ םתציחר<-
סגא
זל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיבוקר םהמ קלחש םיסגא תרירב<-
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ונממ תיבובקרה תרסה<-
הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא
טי
תבשב ופוליק<-
(הרונ :האר) ילמשח סגא
430 'מע ב"ח טפשמה רצוא רטנ רגא
לטרגא
ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
חכ
יונל ןחלושה לע וחינהל תבשב ותרירב<-
'בורקב ותיב הנבי אוה רידא'
ינש חספב ותריש
גי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
םדא
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(287 'מע) אפק 'יס
ותייאר לע הכרב - הפי םדא<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םלועל דעומ םדא<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ומצע תא שייבלו רעצל ול רוסא<-
םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ושייבל אלו ה"ד
ןוממ ךרוצל<-<-
ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
ח
הרימש ללכב אוה םאה<-
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
הכ תוא בקעי
ומצעב לובחל ול רתומ םאה<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ללכ ופוג לע תושר ול ןיא<-<-
ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא
ב תוא בקעי
וב הניעטו הקירפ בויח - אשמ אשונה<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא היתשו הליכא ומצעמ עונמל<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הבושת ךרוצל התשמו לכאמ תעינמ<-<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םיריזח וא םישחנ וא םיבלכ 'ב ןיב רובעל<-
םישנ וא םילקד וא
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
חל תוא בקעי
תוירכנ םישנ 'ב ןיב<-<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
חל תוא בקעי
תומא 'ד ןהיניב קחרמהש םישנ 'ב ןיב<-<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
חל תוא בקעי
םדא דוע םע<-<-
ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא
ב תוא בקעי
ח"עב רעצ ןינעל<-
ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
ק תוא בקעי
קזוהו רובל לפנש<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ותוכהל תושר ןתנש<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(325 'מע) הר 'יס
ותייאר לע הכרב - הנושמ ותרוצש<-
284 'מע ב"ח טפשמה רצוא ונוממ לע לוהב םדא
399 'מע ב"ח טפשמה רצוא קיזמה םדא
180 'מע ב"ח טפשמה רצוא (בושח םדא ,הדיבא :םג האר) בושח םדא
ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
טי
רקייתמ ןתונהשכ הנתמ לבקל יאשר םאה<-
ז"יע
ד ק"ס צק 'יס טפשמה תוביתנ לבקל ןכומ אוהש האנהה י"ע ןינק<-
243 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ומצע לצא בורק םדא'
םהיתונחלוש תכירע ,ם"ירומדא
ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
אל
רמועב ג"לב<-
גי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןתקנעה ,תומדא
(םירופ ;רדא 'ז :םג האר) (שדוחה) רדא
58-48 'מע םירופ שדוק יארקמ שדוחה תוכלה<-
אטוז ארדא
ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
בל
רמועב ג"לב הדומיל<-
ומ 'מע מ"וח המלש תכרב אתכרדא
'הבר הבהא'
ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב
זי
הב הנווכ<-
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוירבה תבהא
341 'מע ב"ח טפשמה רצוא רגה תבהא
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(181 'מע) דק 'יס
'םלוע תבהא'
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(178 'מע) בק 'יס
הירחא "ןמא" תיינע <-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(49 'מע) הכ 'יס
וער תבהא
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא עצבמ ,הדנגוא
251 'מע ב"ח טפשמה רצוא (אתידוא ןינק :םג האר) אתידוא
ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא
זעק תוא
אתכמסאב<-
ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא
זעק תוא
ותושרב וניאש רבדב<-
ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא
זעק תוא
םלועל אב אלש רבדב<-
י ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא בוחב<-
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
תוא ןויצה רעשו ,בפ תוא בקעי
חעק
ץמח תריכמב<-
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
בפ תוא בקעי
ןינקה רדג<-
י ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא אתידואב הנקש בלולב אצוי םאה<-
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
בפ תוא בקעי
םידע ךירצ םאה<-
ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא
חעק תוא
הבגא ןילטלטמ רכמו עקרק ול שיש הדומה<-
הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
8 ק"ס טפשמה ירואב
ורדגו ןינקה<-
העק ,ופ ,בי 'מע ברעה טפשמ ברע בייחל<-
ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא
חעק תוא
ןנברדמ וא אתיירואדמ<-
המ 'מע םהש ןבא רטש לע<-
בהוא
טכ רועיש ב"ח טפשמה בל ןיידכו דעכ<-
ירואב א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
8 ק"ס טפשמה
ןידה ילעב ינש לש בהואש ימב ,ןודל ותורשכ<-
יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
יטוקל י ףיעס ,ב ,א ק"ס טפשמה
טפשמה ירואב ,ג ק"ס טפשמה
1 ק"ס
דיעהל ותורשכ<-
ירואב י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
1 ק"ס טפשמה
רומג בהואב<-<-
ירואב א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
6 ק"ס טפשמה
טגב דעכ ותמיתח - השאה לשו לעבה לש<-
להוא
תויושר תוכלה לע וב לכ
בכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו
תורצח בוריע ןינעל הרידכ וניד םאה<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
גנ הרעה ב קרפ ןיבוריעו
וא ,רקפה לש חטשב והומיקה םא<-<-
רחא לש ותושרב
תויושר תוכלה לע וב לכ
קרפו ,בכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו
גכ-חי הכלה טי
וב בוריעה תחנה<-
(האמוט :האר) ותאמוט<-
זיר ,זטר 'מע מ"וח המלש תכרב תמה דובכל השענש<-
זווא
ד ףיעס ה 'יס בקעי ירמא יח זווא לש ויתוצונ תטירמ<-
כ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא וילעבמ חרבו דרמש<-
ןמה ןזוא
גי ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב יולימהמ קצבה תרסה<-
בלכ ןזוא
ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא
גכ תוא בקעי
ותופיל ידכ וכותיח<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(309 'מע) 1ב ףיעס הצק 'יס
'הרובגב לארשי רזוא'
וטוא
תויושר תוכלה לע וב לכ
וכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו
תורצח בוריע ןינעל הרידכ וניד םאה<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
קרפו ,וכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו
בכ-חי הכלה טי
וב בוריעה תחנה<-
(בכר ;העיסנ ;גהנ :םג האר) סובוטוא
'ב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
ארקנ ה"ד םירואב
םיעסונ ףוסאל בכר לעבל רתומ םאה <-
סובוטוא תנחתב םידמועה
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
67
וב האצמנש האיצמ<-
ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
ח
דבאו וריבעהל שקבתנש ץפח וב חכש<-
טמוטוא
הישעת :האר) יטמוטוא תשורח תיב<-
(תיטמוטוא
תנוכמ :האר) תיטמוטוא הסיבכ תנוכמ<-
(הסיבכ
355 'מע ב"ח הכלהב למשחה תיטמוטוא םוליצ תנוכמ<-
357 'מע ב"ח הכלהב למשחה וב םיכרצמ תשיכר<-
357-355 'מע ב"ח הכלהב למשחה ותועצמאב םיכרצמ קוויש<-
354-357 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב רחסמ יכרצל וב שומיש<-
ג"אא תקידבל יאופר רישכמ) פוקסוטוא
(םיניעו
322 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשל יגולונכט ןורתפ<-
322 'מע ב"ח הכלהב למשחה רישכמה רואית<-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא ביוא
(לכאמ ;הליכא :םג האר) לכוא
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
זי תוא בקעי
הלוגמ לכוא<-
אכ-כ ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ,י"אב הקשמבו לכואב הרוחס רוסיא<-
ז"הזבו
א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ותוולהל ה"ד םירואב
ותאולהב הוצמ שי םאה<-
ז ףיעס י 'יס בקעי ירמא הטימ תחת ותחנה<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
טכ תוא בקעי
יח לכוא<-<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
ל תוא בקעי
רסאנ םאה - חינה םא<-<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
חכ תוא בקעי
קספה וא ףוציר שי םא<-<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
ל תוא בקעי
הניש תעשב אלש<-<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
ל תוא בקעי
שיא תטימ תחת<-<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
ל תוא בקעי
הנישל קר תדעוימש השא תטימ תחת<-<-
בי ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא יוג תטימ תחת<-<-
ג ףיעס ה 'יס בקעי ירמא רקפה לש וא וריבח תמהב ליכאהל<-
ז ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא בלכל תבשב תתל<-
ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ינפלו ה"ד םירואב
וילע ךרבמ וניאש ימל תתל<-
ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ינפלו ה"ד םירואב
וידי לטונ וניאש ימל תתל<-
ג ףיעס ה 'יס בקעי ירמא בלכ ינפל תתל<-
ב ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
יאשר ה"ד םירואב
ול יונק אוה םאה - חרוא ינפב חנוהש<-
בי ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ויתושארמל תחתמ חינהש<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא וקוזינו םידגב לע ואיקהש<-
םירואב ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא
אמש ה"ד
םילמנו םישותי שי וביבסמש<-
י ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא ותחיקל – הנותחב ראשנש<-
קושב לכוא
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
ל תוא בקעי
תודעל ולוספ<-
םיסולכוא
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(320 'מע) בר 'יס
םהילע הכרב<-
תוחמש םלוא
ו ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא וראשנש תונמו םיחרפ תחיקל<-
םירואב ל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ירה ה"ד
הירטמ וא םיחרפוב ופלחוהש<-
אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
דבועה ה"ד םירואב
וא העישפב הנמזהה תאלטיבו ,ןימזהש<-
סנואב
טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
הרימא ה"ד םירואב
תבשב תופצרו םילכ וב םיחידמ םירכנש<-
חכר 'מע מ"וח המלש תכרב תוקלמל דמוא
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא אנדמוא
ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
זל ק"ס תורוקמו ,ח
עקרקב לופכ יאנת אלב ,חכומד אנדמוא<-
ןילטלטמבו
הס 'מע מ"וח המלש תכרב תובייחתהב<-
דק 'מע מ"וח המלש תכרב ןינק צ"א אנדמוא םוקמב<-
גע ,בע 'מע מ"וח המלש תכרב העובשבו רדנב<-
טכ רועיש ב"ח טפשמה בל ןיקיזנב<-
טכ רועיש ב"ח טפשמה בל החיצרב<-
הע ,דע 'מע מ"וח המלש תכרב הקיפס<-
טכ רועיש ב"ח טפשמה בל אנדמוא פ"ע ןוממ ןיד תקיספ<-
ק"ס תורוקמ גי 'יס בקעי ירמא
זל
הנממ הנוקה עדיש<-
426 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;הכאלמ לעב ;תויונמוא ילעב :םג האר) ןמוא
(לעופ
תוא ןויצה רעש ט 'יס בקעי ירמא
הסק
טועימה תא ףוכל לוכי םינמואה בור םאה<-
גכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םריזחהל ךירצש םירבד ונממ תונקל<-
םירואב ל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ירה ה"ד
ול ןתנש םילכה ופלחתנש<-
גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תונלבקב ה"ד םירואב
וא רחאל תתל לוכי ב"עבה םאה ,סנאנש<-
סנואה רובעיש דע ןיתמהל ךירצש
ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
בי תוא בקעי
בנגנ וא דבאנו ןוקיתל ץפח ול רסמנש<-
412 'מע ב"ח טפשמה רצוא ילכ חבשב הנוק ןמוא
רתומ רמוא
ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
82 ק"ס טפשמה ירואב
גגוש ןיבל וניב לדבה<-
447 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;םירבד תאנוא :םג האר) (ןוממ תאנוא) האנוא
(תעד תבינג
םירואב ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ושריפ ה"ד
ותוא הנואש ימ תאנוא<-
א ףיעס ב 'יס בקעי ירמא רקייל ןיב ליזוהל ןיב ורוסיא<-
ףיעסו ,א ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
,וט תוא בקעי ירמא תורעהו ,ג
דכ תוא ןויצה רעשו
תותשב אקוד וא פ"ושב ורוסיא<-
םירואב ד ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ןכו ה"ד
"הרקוי תויונח"ב<-
א ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תובוט םינבאב<-
ג ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא גורתאב<-
ג ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא אספוק יגורתאב<-<-
םירואב ג ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
,ד ףיעסו ,שרפמשכו ה"ד
ט ק"ס םיטוקילו
רקויב ושימשת ילכ רכומה תיבה לעבב<-
ב"העבה וא הנוקה הנאתנו
ח 'יס ,אי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
א ףיעס
יוגב<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
םירואב ט ףיעסו ,דל תוא בקעי
ףוליח ה"ד
םילקשב רלוד ףילחהב<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
אל תוא בקעי
בכר תרכשהב<-
ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא עבטמ ףוליחב<-
ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא עבטמה לקשמבו הדמב<-<-
,ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
זל תוא בקעי ירמא תורעהו
ריזחהל לוכיש ןמזה רועיש<-<-
ד ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תא םילעמו ריעה זכרממ תוקוחרה תויונחב<-
ריחמה
ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא
אי
ןמזה יפל הנתשמ וריחמש ץפחב<-
א ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תונמוא יצפחב<-
תותשמ רתויב<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
י תוא בקעי
וב העוט תעדה ןיאש ידכב ףיסוה םא<-<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ו תוא בקעי
חקמה לטב<-<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ו תוא בקעי
רוזחל לוכי הנאמה םג םאה<-<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ו תוא בקעי
הנוקה וא רכומה לוכיש ןמזה רועיש<-<-
וב רוזחל
ה ףיעס ב 'יס בקעי ירמא הדמב<-
ד ףיעס ב 'יס בקעי ירמא וקחד תמחמ רכומב<-
ט ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא םימולשתב וא הפקהב הריכמב<-
ח ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תיבמופ הריכמב<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
טי תוא בקעי
"יאלמ לוסיח" תריכמב<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
טי תוא בקעי
"הנועה ףוס" תריכמב<-
תוא ןויצה רעש ב 'יס בקעי ירמא
בל
ליזוהל ףנעה ירחוס לכ ןיב םכסה שי םא<-<-
תוא ןויצה רעש ב 'יס בקעי ירמא
בל
םאה - ליזוהל םיצור םירחוסה בור םא<-<-
ליזוהל םג בייח טועימה
ה ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ןינמב<-
גצק 'מע מ"וח המלש תכרב חקמב<-
א ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תוילגרמב<-
ה ףיעס ב 'יס בקעי ירמא לקשמב<-
ףיעסו ,ו ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ה"ד םירואב ג ףיעסו ,ח
שרפמשו
הנומאב ןתונו אשונב<-
ח ףיעס ב 'יס בקעי ירמא אחריט רכשו ,תואצוה רכש הלעמ םא<-<-
י ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא רמאש הממ תוחפב ץפחה הנקש עדונ םא<-<-
ז ףיעס ב 'יס בקעי ירמא הריכמה תרוצ<-<-
א ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא הרות רפסב<-
א ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תוקיתעב<-
תותשמ תוחפב<-
ב ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ינשלו חקמ תותשמ רתוי אוה דחאל םא<-<-
תועמ תותשמ תוחפ
ו ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא רחא הנוא וא הנאתנו העטש סופורטופאב<-<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ט תוא בקעי
ותוא םירכומ תוינחה ילעב לכש רבדב<-<-
הוש ריחמב
ףיעסו ,ב ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
,ףוליחבו ה"ד םירואבו ,ט
אנ תוא ןויצה רעשו
םילחומ םישנאש הזב<-<-
ףיעסו ,ב ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ה
ןינמבו לקשמב ,הדמב<-<-
םירואב ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ףוליחבו ה"ד
ןטקב<-<-
ו ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא רכמש ףתושב<-<-
ו ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא רתוי הנוא םא ,הנאתנו העטש חילשב<-<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ח תוא בקעי
ריזחהל ךירצ םימש ארי םאה<-<-
ףיעסו ,א ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
וט תוא בקעי ירמא תורעהו ,ג
ואלה לע רבוע םאה<-<-
ב ףיעס ב 'יס בקעי ירמא תועמה וא חקמה תותש יפל<-<-
ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא תונלבקב<-
ב ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ןטקב<-
שדקהו תורטשו ,םידבעב ,תועקרקב<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ב תוא בקעי
יצחמ רתויב ןהב הנוה םא<-<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ה ק"ס תורוקמו ,ב תוא בקעי
תסנכ תיב תושדקהב<-<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
גכ תוא בקעי
הדמה םילשהל ול ןיא םא ,עקרק תדימב<-<-
ירמא תורעה כ 'יס בקעי ירמא
בל תוא בקעי
עקרק תונלבקב<-<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
גל תוא בקעי
וננמז לש ףסכ תורטשב<-<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
אל תוא בקעי
עקרק תוריכשב<-<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ב תוא בקעי
לוטיבמ קר וא וטעמתנ ואלהמ םג םאה<-<-
חקמ
ב ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ונק וא ורכמש םיברב<-
ו ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ףתושב<-
ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא תוריכשב<-
ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא
אי
הבורמ ןמז רחאל ףא הריזחמ תוריכשב<-<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
אל תוא בקעי
לעופ תוריכשב<-
ב ףיעס ב 'יס בקעי ירמא תועמה וא חקמה יוושב ןיב תותשב<-
תוא ןויצה רעש ב 'יס בקעי ירמא
זט
ןמזה רועיש - ןיידע ףסכ ןתנ אלו תותשב<-
רוזחל לוכיש
,ב ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ו תוא בקעי ירמא תורעהו
םייק חקמהו האנואה תא ריזחמ תותשב<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ז תוא בקעי
םילשמה קלחה קר אלו האנואה לכ ריזחמ<-<-
תותשל
ח ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תונקל קוחד הנוקהשכ<-
ד ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ללכ וב העוט תעדה ןיאש ידכב רכומשכ<-
א ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא הוש קושבו ורכומל ששב חקולל הווששכ<-
שמח
ג ףיעס ב 'יס בקעי ירמא לע וליפא ותועט לע עידוהל בייח הליחתכל<-
הטורפ
ו ףיעס ב 'יס בקעי ירמא תונוהל רתומ םאה - הנאתנו רקויב הנק<-
רקויב רוכמלו םירחא
םירואב ג ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
הושש ה"ד
רתוי הושש עדי אל רכומהו "האיצמ" הנק<-
האנוא היהת אלש יאנת<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
םירואב ג ףיעסו ,זי תוא בקעי
שרפמשו ה"דו ,הושש ה"ד
רמוא אלא םוכסה תא שרפמ וניא םא<-<-
אלא ץפח יניאו רתוי הושש ינא עדוי" םתסב
"ךכו ךכב
תוא ןויצה רעש ב 'יס בקעי ירמא
זכ
ילע ךל ןיא" רמול םירגתה גהנמ םא<-<-
"האנוא
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
זי תוא בקעי
מ"ע זוז אלא הוש וניא הז ץפח" רמואב<-<-
"האנוא ילע ךל ןיאש
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
זט תוא בקעי
"האנוא וב ןיאש מ"ע" רמואב<-<-
ירמא תורעה כ 'יס בקעי ירמא
זט תוא בקעי
"האנוא ילע ךל ןיאש מ"ע" רמואב<-<-
ג ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ץפח יניא" ול רמואו םוכסה תא שרפמב<-<-
"םולכ ילע ךל ןיאו ךכו ךכב אלא
בל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ותשא תאנוא
276 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירבד תאנוא
ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא
זט
"ןיירבע יניאו רמומ יניא" וריבחל רמואב<-
"ךומכ" רמא אלו
ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא
זט
"רזממ ומכ השוע התא ירה" וריבחל רמואב<-
אל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא רגב<-
ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא
אק
תווצמו הרות רמוש וניאש רגב<-<-
ףיעס ב ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ושריפ ה"ד םירואב ל
אטוחב<-
,ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ה"דו ןיללקמו ה"ד םירואבו
רבועה
רוסיא וא אתיירואד רוסיאב אטוחב<-<-
ןנברד
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
םירואב א ףיעסו ,א תוא בקעי
תונוהל ה"ד
תוצמו הרות רמוש וניאש ימב<-
טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא וריבחל םש הנכמב<-
,טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
וניאו ה"ד םירואבו
ושייבל ידכ וב ליגרש םשב<-<-
,חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
אע תוא בקעי ירמא תורעהו
וריבח תא ללקמב<-
ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא
וט
ןטקב<-
חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא וניא אוהו 'רוכמת המכב' וריבח תא לאושב<-
ותונקל ץפח
עדוי אוהו ינולפ לצא תונקל םירמח חלשב<-
ול ןיאש
חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ויה ה"ד םירואב
שייבתי אלו ותוא ולאשו וכלה םא<-<-
םתלאשב
חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ויה ה"ד םירואב
והושגפ אלו וכלה םא<-<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
תוא ןויצה רעשו ,בס תוא בקעי
זע
אתיירואדמ תוקלמ וב שי םאה<-
זכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ורוסיא רמוח<-
ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
בס תוא בקעי
םירבדב וריבח תא שייבשכ<-
חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ריכי ה"ד םירואב
ותועטהל ןווכתהש עדוי אל הלהשכ<-
טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
וניאו ה"ד םירואב
שייבתה אל ינשהו שייבל רבדמה תנווכשכ<-
חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא וריבח תא חיכומשכ<-
םירואב ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ושריפ ה"ד
ותוא הנואש ימל<-
;43-53 'מע םלשה ייחד ארקי
הכלה רפס ;גע-דנ 'מע דסחו םייח
'מע) זכ 'יס םויה תוליפת ראש -
(51
ןנוא
ןייו רשבב<-
וסק 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויו תבשב<-<-<-
זסק 'מע א"ח תבשה רצוא םירופב<-<-
דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ראשמו ה"ד םירואב
הבוח ידי ואצי םאה - םירחא ועמשו ךריב<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(55 'מע) ל 'יס
ט"ויו תבשב<-
דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
תוצמ ה"ד םירואב
ש"ק אורקל ומצע לע רימחהל יאשר םאה<-
ןיליפת חינהלו ללפתהלו
דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ראשמו ה"ד םירואב
הבוח ידי אצי םאה - הלדבה עמש וא לידבה<-
וע 'יס חספ לאפר תכרב םישדקב רוסא ןנוא ןהכש םעט<-
דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ראשמו ה"ד םירואב
הבוח ידי הב אצי םאה - הוצמ השע<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(51 'מע) זכ 'יס
תווצממ רוטפ<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(58 'מע) אל 'יס
הרובקה רחאל ותליפת<-
סנוא
דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
30 ק"ס טפשמה ירואב
סנואל בשחנ םאה - ןורחא םויד סנוא<-
ןוממ סנוא<-
דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
12 ק"ס טפשמה ירואב
סנוא בשחנ םאה<-<-
דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
י ,ט ק"ס טפשמה יטוקל
םירוסי לש סנוא<-
גל 'מע מ"וח המלש תכרב דיבעד ןאמכ אסנוא<-
י-ט ףיעס ח 'יס בקעי ירמא וריבח ןוממ תוארהל והוסנא<-
איק 'מע מ"וח המלש תכרב ימרגב<-
הנתמבו הריכמב<-
ב ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ "ינקו קזח" רמא םא<-<-
ב ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ "ךזוז לוקש" ול רמא םא<-<-
ב ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ ףסכ לביקש הדוהש םידע שי םא<-<-
ג ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ םיסכנ תוירחא ול בתכ םא<-<-
ט ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ סונא אוה םאה - העובש תמחמ ןתונ םא<-<-
אי ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ הדחפה תמחמ סונא<-<-
חי ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ ףסכ הוש דעב רוכמל והוסנא<-<-
הר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד הפסוה ביתנ ףיסוי ,חי ק"ס
תונקל והוסנא<-<-
חי ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ ןינק השעמ הזיאב<-<-
ו"ט ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ סנאמה ןלזג<-<-
הר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה ביתנ ףיסוי ,א ק"ס
ינא הצור רמאיש ךירצ םאה<-<-
ה"ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד הפסוה ביתנ ףיסוי
והוסנאל רוכמל והוסנא ןיב לדבהה<-<-
תונקל
(אעדומ :האר) אעדומ תריסמ<-<-
ח ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ הנתמב<-
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישנועב<-
ט ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ הרשפב<-
364 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישודיקב<-
411 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיניינקב<-
421 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירמושב<-
ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דע ,בע ק"ס טפשמה יטוקל
העובש ןינעל סנוא רדג<-
אכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
2 ק"ס טפשמה ירואב
תווצמ םייקלמ סונאה רדג<-
דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בכ ,אכ ק"ס טפשמה יטוקל
סנוא בשחנ םאה - סנואל ומצע סינכמה<-
חצ 'מע טפשמבו קדצב וניד םאה - סנוא תמחמ ריעב בכעתהש ימ<-
ריעה ינבכ
תושפנ סנוא תמחמ הריבע רבוע<-
דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
כ ,ח ק"ס טפשמה יטוקל
הרותה לכב תודעל ולוספו וניד<-<-
דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בי ק"ס טפשמה יטוקל
תוריבע 'גב וניד<-<-
דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
די ,גי ק"ס טפשמה יטוקל
םימד תוכיפשו ז"עב רבעשכ תודעל ולוספ<-<-
דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ףיעס ,טי-וט ק"ס טפשמה יטוקל
הל-בל ק"ס טפשמה יטוקל וכ
תוירע יוליגב רבעשכ תודעל ולוספ<-<-
ק"ס תורוקמ א 'יס בקעי ירמא
גכ
סנוא תמחמ םהב רוזחל םיצורש להק<-
363 'מע ב"ח טפשמה רצוא התפמו סנוא
277 'מע ב"ח הכלהב למשחה רודישה תנחתב רישכמ) תבשב רוטיליצסוא
(םידחוימ םיפוצפצ תעמשהל
62, 141 'מע ב"ח טפשמה רצוא היציזופוא
תוא ו קרפ םתכלהכ ןיאושינה
ה-א
(ןיאושינה םדוקש תבשב החמשה) ףורפוא
ןתחל רתומ םאה - הריפסה ימיב<-
ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
ז
רפתסהל<-<-
הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב
ב
שדח דגב שובלל<-<-
תוא ו קרפ םתכלהכ ןיאושינה
די-ו
וז תבשב הרותל ןתחה תיילע<-
תוא ו קרפ םתכלהכ ןיאושינה
בכ-וט
תריפס ימיב וא "ןוזח תבש"ב הלחש וז תבש<-
רמועה
151 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיד תיב רצוא
95 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןוזמ תורצוא
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
104
אמק ארמ תקזחב אנוממ יקוא
רוא
מ 'מע טפשמבו קדצב רוא תנעט רצחב ןיא<-
דפק 'מע טפשמבו קדצב קוריפל הנבלה רוא ךירצש ןויכש ה"מר תעד<-
וחתפל ךומס א"ד ול שי ואשמ
אצ 'מע טפשמבו קדצב ול שי םאה - ןידב ונולח ןולחה לעב םתסשכ<-
רצחה לעב לע דובעיש דוע
צק 'מע טפשמבו קדצב תונולח םהל ןיא וקלחש ןיחאהש ןידה יבגל<-
ז"עז
צק 'מע טפשמבו קדצב - רצח הזו תיב הז ישילשהמ ונקש םינש<-
ב"העב ןולח לע ליפאהל לוכי רצחה לעב םאה
םרז ;רוטרנג :םג האר) תבשב ,למשח רוא
(חכ תנחת ;...תרונמ ;הרונמ ;ילמשח
322 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיניעו ג"אא הלוחל פוקסוטוא<-
81 'מע ב"ח הכלהב למשחה םוח אלל רהוז ילמשח רוא<-
(יוביכו הקלדה :האר) יוביכו הקלדה<-
312-309 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוחל ןגטנר תנרקה<-
14-2 'מע ב"ח הכלהב למשחה ותריצי<-
30-29 'מע ב"ח הכלהב למשחה ותוהמ<-
296-292 'מע ב"ח הכלהב למשחה יאופרה תווצה םע הלוחל תותיא תורונ<-
93-90 'מע ב"ח הכלהב למשחה ורואל ןויעב האירק<-
103-97 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב רצוימה למשחה רואב שומיש<-
,100-99 'מע ב"ח הכלהב למשחה
103
םיוג םידבוע ידי לע רצוימה<-<-
,99-98 'מע ב"ח הכלהב למשחה
370 ,103 ,101
תיטמוטוא רצוימה<-<-
,13 ,6 'מע ב"ח הכלהב למשחה
370 ,275 ,10398
תבש רוסיאב םידוהי י"ע השענה<-<-
,9-7 ,5 'מע ב"ח הכלהב למשחה
100-99 ,13
שפנ חוקיפ ןידמ שומישה רתיה<-<-
,100 ,98 'מע ב"ח הכלהב למשחה
101
רתיה לש רנ ףוריצב שומישה רתיה<-<-
99 'מע ב"ח הכלהב למשחה תסינכל תונושארה תועשב שומישה רתיה<-<-
תבשה
100 ,98 'מע ב"ח הכלהב למשחה תאיציל תונושארה תועשב שומישה רתיה<-<-
תבשה
330 'מע ב"ח טפשמה רצוא חותינ ,יגולורוא
זרוא
תויושר תוכלה לע וב לכ
בל הכלה גי קרפ ןיבוריעו
יח זרואב תואובמ יפותיש םיפתתשמ םאה<-
ופ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב היחלממ ויריגרג תאצוה<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
ט הכלה גי קרפ ןיבוריעו
זרואמ תפב תורצח בוריע םיברעמ<-
חרוא
ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
םירואב ט ףיעסו ,טמ תוא בקעי
אלש ה"ד
ןיאו ב"העב לש וילכב שמתשהל רתומ ,ךרדב<-
היחי תונתמ אנוש םושמ הזב
ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
הל ,דל
ורובע תבשב הרירב<-
ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
טכ
ודבכל ידכ ךרוצה יפכמ רתוי<-<-
ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
אל
עיגי העש הזיאב עודי אלשכ<-<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
זכ-גכ הכלה ה קרפ ןיבוריעו
בייחו תורצח בוריע ןינעל רסוא םאה<-
בוריעב
תויושר תוכלה לע וב לכ
אל-וכ הכלה ח קרפ ןיבוריעו
ריתהל תושר ונממ רוכשל רשפא םאה<-
תבשב האצוה
םירואב ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא
םירואב כ ףיעס גי 'יס ,יאשר ה"ד
רטשב ה"ד
ול יונק לכאמה םאה<-
דע 'מע א"ח תבשה רצוא ךרוצה תעלכ וניד םאה חרוא דובכל<-
ה ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא הפירשל םרגו רנ תובכל חכשש<-
(תוכוסה גח :האר) ןיזיפשוא
445 'מע ב"ח טפשמה רצוא הריסמב תונקנ תויתוא
272 'מע ב"ח טפשמה רצוא היזנותוא
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרהזא
134-156 'מע םלשה ייחד ארקי תמל הרכזא
'ןיחבשב רמזא'
הז טויפ רמול שי יתמ
חפ 'מע א"ח תבשה רצוא
372 'מע ב"ח הכלהב למשחה (תותיא רישכמ :םג האר) תינורטקלא הקעזא
141 'מע ב"ח טפשמה רצוא ויתובוח ,חרזא
חא
םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ץוח ה"ד
הקדצב םדוק ימ - ןכשו חא< -
םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
וינב ה"ד
ךוניח ךרוצל ריעצ חא תוכהל רתומ םאה<-
תוגהנתהו
םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
וינב ה"ד
לודגה ויחא דוביכ<-
ח ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תמה ויחא ש"ע אורקל<-
ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
זי תוא בקעי
האולה תוצמל םאהמ ויחאל םדוק באהמ<-
הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ
םוי ותואב תוחאו חא יאושינ<-
תוא ה קרפ םתכלהכ ןיאושינה
חס-וס
דחא םויב םיחא ינש לש ןיאושינ<-
ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
ל
םאה - ךודיש השעש הלכ לש וא ןתח לש<-
ןכדשכ רכש לבקמ
(אפור :האר) יאופר חא
בלב דחאו הפב דחא
,ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא
א ףיעסו ,תפיא ה"ד םירואבו
ןיאו ה"ד םירואב
קדצ ןיה םושמ ורוסיא<-
םירואב ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא
תפיא ה"ד
רקש רבד םושמ רבוע וניא עודמ<-
(אפור :םג האר) תיאופר תוחא
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
בי ףיעס
תבשב ,םילוח תיבב<-
טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ט ףיעס
םילוח תיבמ רוזחלו עוסנל<-<-
ןינב תקזחא
ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא
טי-חי
וב םיפתושה בויח<-
(חספ :האר) חספ לש ןורחא
אי 'מע מ"וח המלש תכרב תוטהל םיבר ירחא
417 'מע ב"ח טפשמה רצוא הריכמב תוירחא
284 'מע ב"ח טפשמה רצוא תידדה תוירחא
רפוס תועט תוירחא
א ק"ס הכר 'יס טפשמה תוביתנ םירחא לשו ולש ,הליזגד תוירחא<-
ב ק"ס הכר 'יס טפשמה תוביתנ רטשב אלש רכמב<-
437 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'פוקטא'
תוירטא
ד ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ףכ י"ע םתליכא ,קרמב תוירטא<-
בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תננסמב םימהמ ןנוניס<-
ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
חע
ולשבתנ םהבש םימה לש תבשב הכיפש<-
279 ,185 'מע ב"ח טפשמה רצוא תומילא יא
51 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'םימכח תנקתב ישפא יא'
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןידה תעידי יא
;288 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ב ק"ס חר 'יס טפשמה תוביתנ
ינהמ אל דיבע יא
דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ראשמו ה"ד םירואב
ארבג רוסיאב<-
דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ראשמו ה"ד םירואב
רתיהב תושעל רשפאשכ<-
א ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ דומחת אלב רבועש ,סנוא יבגל<-
48 'מע ב"ח טפשמה רצוא הביא
חלק 'מע א"ח תבשה רצוא הביא םושמ רתוה םאה ןנברד רוסיא<-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ב ףיעס
הביא םוקמב תבש לוליח<-
273 'מע ב"ח טפשמה רצוא תעדל דוביא
תרגיא
51 'מע ב"ח טפשמה רצוא תושר ילב התאירק<-
םויא
ח ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא השעש ער השעמ לע ז"חאל והכיש קונית לע< -
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא העובשב םויא
םידע לע םויא
אי ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש םויא תא עומשל יואר דעה היהיש ךרוצה<-
םיניידה
אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
2 ק"ס טפשמה ירואב
ןידה רוקמ<-<-
אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
2 ק"ס טפשמה ירואב
םייוזב לוספל םעטכ<-<-
זילטיא
ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא
די
ארמוחמ ברה י"ע ףרטנו ףוע רכמש<-
רטיא
377 'מע ב"ח טפשמה רצוא הצילח ןיינעל<-
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא סדייא
392 'מע ב"ח טפשמה רצוא תינולייא
(רייא שדוח שאר :םג האר) (שדוחה) רייא
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
הרעה ז קרפ ,טי ףיעס ז קרפ ,די
ב
ןונחת וב םירמוא םאה<-
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
בל
הז םויב העובש - וב 'ה <-
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
הל
ותמ רבוקל תולבא ימי 'ל וב םימלשנ - וב 'ז<-
חספ ברעב
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
ףיעס ז קרפ ,בל ףיעס ב קרפ ,ול
ב
חספ :םג האר) ינש חספ תברקה םוי - וב ד"י<-
(ינש
א ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב םהב לח אוהש עובשב םימי<-<-
וב ו"ט<-
כ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב "םימחרה בא" תרימא<-<-
כ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב "ךתקדצ" תרימא<-<-
ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
חי
ןונחת תרימא<-<-
ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
חי
החנמב ןונחת תרימא - וב ז"י<-
(רמועב ג"ל :םג האר) וב ח"י<-
ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
חי
וב ןונחת תרימא<-<-
הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
דכ
ןונחת תרימא - וב ט"י<-
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
המ
וא "ןונחת" םירמוא ןיא החנמב - וב ט"כ<-
"ךתקדצ"
הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב
גמ
וב טג תביתכ<-
כ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ן"ידוי ינשב בתכנ<-
ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב
ו ףיעס ו קרפ ,א
(ב"הב תינעת :םג האר) וב ב"הב תינעת<-
204 'מע ב"ח טפשמה רצוא הביבסה תוכיא
308 'מע ב"ח טפשמה רצוא םליא
אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ז ק"ס טפשמה יטוקל
ןודל רשכ םאה<-
אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ד ק"ס טפשמה יטוקל
רטש לע םותחל רשכ םאה<-
א רועיש א"ח טפשמה בל ועיבשהל ךרד שי םאה - רבדמ וניאו עמושה<-
אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ח ק"ס טפשמה יטוקל
ןנברד תודעב דיעהל<-
אי ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש תודעל ולוספ<-
אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ג ק"ס טפשמה יטוקל
ןידה רוקמ<-<-
אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ט ק"ס טפשמה יטוקל
ודי בתכב דיעהל<-<-
אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
י ק"ס טפשמה יטוקל
השא תודעב<-<-<-
תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה
דל-זט
ולש ןיאושינו ןישודיק<-
אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ו ק"ס טפשמה יטוקל
ןישודיקב דע היהש<-
אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס טפשמה יטוקל
ותומליאב הארש המ לע דיעהל ,חקפתנש<-
ןליא
דלק 'מע טפשמבו קדצב רצימה לע דמועה ןליא<-
ל 'מע טפשמבו קדצב תוריפה תקולח ןינעל<-<-
הלק 'מע טפשמבו קדצב ובכעמו וריבח לש ותיילע לע הטונ ופונ םא<-
וגג חיטהלמ
ו ףיעס ד 'יס בקעי ירמא - ויתחת תוריפ ואצמנו ךרדב הטונה<-
םתחיקל
ה ףיעס ו 'יס בקעי ירמא םאה - םהילע ץפח תקירז י"ע ויתוריפ רישה<-
םהב הכוז
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותתירכ<-
לכאמ ןליא תציצק<-
זט ףיעס י 'יס בקעי ירמא טעומ רבד אלא השוע וניאו ןיקזהש<-<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
טנ תוא בקעי
ירכנ י"ע ץוקי וצצוקל רתומש םוקמב<-<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
טנ תוא בקעי
םדוק ונרכמי וצצוקל רתומש םוקמב<-<-
ירכנל
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
טנ תוא בקעי
ונעטיו ונרקעי וצצוקל רתומש םוקמב<-<-
רחא םוקמב
כ ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תוריפ השוע אל ןיידעש ףא הרוסא<-<-
כ ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תיחשת לב שי םיפנע תציצקב םאה<-<-
זט ףיעס י 'יס בקעי ירמא בקה עבור השועש תיז ןליא<-<-
זט ףיעס י 'יס בקעי ירמא קרס ןליא תציצק<-
זט ףיעס י 'יס בקעי ירמא
ןליא ה"ד םירואב
הציצקב ללכ ךרוצ ול ןיא םא<-<-
זלק 'מע טפשמבו קדצב - וריבח לש הדשב ןלתשו ויתיז רהנ ףטש<-
םריזחהל מ"ע ןרקעל לוכי םאהו ,תוריפה ימל
חי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
אלש ה"ד םירואב
וא ול םיעירפמו וריבח רצחל םיסנכנ ויפנעש<-
םתציצקב בייח ימ - ונולח ןיליפאמ
תויושר תוכלה לע וב לכ
ג קרפו ,גנ הכלה ב קרפ ןיבוריעו
בע-אע הכלה
ןינעל םלוסכ וניד םאה - םיבלש וב השעש<-
תורצח בוריע
דלק 'מע טפשמבו קדצב אלו ופונל עיגמו וזמ הלעמל וז תוניג יתש<-
ורקיעל
דלק 'מע טפשמבו קדצב ספת םא<-<-
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא תליא
391 'מע ב"ח טפשמה רצוא ץומיא
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
אע-וס
םיצמואמ םידלי םע דוחי<-
ול אלו אטוח םדא ןיא
טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
26 ק"ס טפשמה ירואב
לזגנה תוהז לע דיעמ ןלזג םא<-
282 'מע ב"ח טפשמה רצוא םלשמו הקול םדא ןיא
גנ 'מע מ"וח המלש תכרב וינבל העובש שירומ םדא ןיא
251 'מע ב"ח טפשמה רצוא עשר ומצע םישמ םדא ןיא
וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
19 ק"ס טפשמה ירואב
ומצע פ"ע לספנ םדא ןיא<-
ג ק"ס גפק 'יס טפשמה תוביתנ קזחומ םוקמב<-
ג ק"ס גפק 'יס טפשמה תוביתנ וגימ םוקמב<-
ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס טפשמה יטוקל
ןמז וב ןיאש רטשב<-
ז רועיש ב"ח טפשמה בל קר אלא םידע לש תונמאנ לטבמ וניא הז ללכ<-
םידע לש תודע
הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ח ק"ס טפשמה יטוקל
היבוקב קחשמ ומצע םישמשכ<-
וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
17 ק"ס טפשמה ירואב
וירבדכ דיעמ דחא דעשכ<-
וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בי ק"ס טפשמה יטוקל
תיבירב הולמ עיבשהל לוכי וניא ןכל<-
ד ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דכ ףיעס ,ב ק"ס טפשמה יטוקל
הכ ףיעס ,דכ ק"ס טפשמה יטוקל
א ק"ס טפשמה יטוקל
תודעל רשכו ,ןמאנ וניא ןכל<-
ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד ,ג ק"ס טפשמה יטוקל
הריגחו השירד ןניעב אתיירואדמשכ<-<-
דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וכ ףיעס ,17 ק"ס טפשמה ירואב
ירואב ,הל ק"ס טפשמה יטוקל
87 ק"ס טפשמה
ותועשר תורמל תורשכב ראשנשכ<-<-
הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ףיעס ,ז ,ו ק"ס טפשמה יטוקל
40 ק"ס טפשמה ירואב וכ
הבושת השעשכ<-<-
ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הכ ףיעס ,35 ק"ס טפשמה ירואב
ז ק"ס טפשמה יטוקל
המרעה ששח שישכ<-<-
הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
11 ק"ס טפשמה ירואב
ינשה לע תונמאנה<-<-<-
הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס טפשמה יטוקל
וירבדכ דיעמ דחא דעשכ<-<-
הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
2 ק"ס טפשמה ירואב
העובשל ולוספ<-<-<-
הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס טפשמה יטוקל
רבדל םילגרשכ<-<-
הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ח ק"ס טפשמה יטוקל
ןנברד הריבעב<-<-
ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וכ ףיעס ,הע ק"ס טפשמה יטוקל
19 ק"ס טפשמה ירואב
רקישש ןודקפב רפוכ<-<-
ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וט ק"ס טפשמה יטוקל
בנגש הדומשכ<-<-
הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ט ק"ס טפשמה יטוקל
חותפ חתפ תנעט ןעוטשכ<-<-
וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חל ק"ס טפשמה יטוקל
עשר תודעל וריבחש דיעמשכ<-<-
וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
פ ק"ס טפשמה יטוקל
תיבירב הולמה לע דיעמה הוול<-<-
גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וכ ףיעס ,20 ק"ס טפשמה ירואב
47 ק"ס טפשמה ירואב
ארוביד ןניגלפ ןכל<-
הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בכ ק"ס טפשמה יטוקל
הליחתכל דעכ ותלבק<-
253 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא
428, 253 'מע ב"ח טפשמה רצוא ונמז ךות ערופ םדא ןיא
גכ רועיש ב"ח טפשמה בל ןמזה ךותב םימעפ שלש ערפש ימב<-
גכ רועיש ב"ח טפשמה בל םירמוא םינשו ןמזה ךות ערפ םירמוא םינש<-
ערפ אל
392, 253 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלעב ינפב הינפ הזיעמ השא ןיא
48 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'וכו ורבח ד"ב ירבד לטבל לוכי ד"ב ןיא
47 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוביצה בור כ"אא רוביצה לע הריזג ןירזוג ןיא
הב דומעל ןילוכי
314 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןירוח ןבל םימד ןיא
בורה רחא ןוממב םיכלוה ןיא
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל הלאשב בור לע הליחתב וכמתסהש םוקמב<-
ןוממ לש הניאש
א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ליאשהל יאשר לאושה ןיא
ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
א
לזג בשחנ םאה - ליאשהו רבע<-
42 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרות ןתמ םדוקמ םידמל ןיא
278 'מע ב"ח טפשמה רצוא לארשי ץראב הקד המהב םילדגמ ןיא
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןידה ןמ ןיריהזמ ןיא
תווצמה לע ןיריבעמ ןיא
אס 'יס חספ לאפר תכרב הוצמ רחמלו הלק הוצמ וינפל שי םא<-
הרומח
חל 'יס חספ לאפר תכרב תיעצמאה הצמה תא עצובשכ ,רדסה לילב<-
הנוילעה אלו
אס 'יס חספ לאפר תכרב הרחאמו הוצמ וינפל שיש ימב<-
אס 'יס חספ לאפר תכרב ןנברד וא אתיירואד אוה םאה<-
אס 'יס חספ לאפר תכרב הוצמב קוסעל רוסא םאה - הוצמב קסועה<-
מ"העמיא םושמ תרחא
החמשב החמש ןיברעמ ןיא
וכ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב לחש םירופב<-
464 'מע ב"ח טפשמה רצוא יאדו ידימ איצומ קפס ןיא
232 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןייד השענ דע ןיא
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיריהזמ ןכ םא אלא ןישנוע ןיא
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןידה ןמ ןישנוע ןיא
תוליבח תוליבח תווצמ ןישוע ןיא
הכ 'יס חספ לאפר תכרב ןנברד תחאו אתיירואד תחאב<-
הכ 'יס חספ לאפר תכרב אבוכיעל אוה אתיירואד תווצמב<-
הכ 'יס חספ לאפר תכרב אבוכיעל וניא ןנברד תווצמב<-
בס 'יס חספ לאפר תכרב תחא הצמ לע הצמ תליכא לעו איצומה תכרב<-
ח"ח בשחנ םאה -
הכ 'יס חספ לאפר תכרב ןנברד תווצמ יתשב<-
הכ 'יס חספ לאפר תכרב אבוכיעל וניא<-<-
הכ 'יס חספ לאפר תכרב סוכו ג"הפ ארובל סוכ ךירצ הפוחב םאה<-
תוכרבה ראשל רחא
בס 'יס חספ לאפר תכרב סוכ לע שודיקה תכרבו ןייה תכרבש םעט<-
ח"ח בשחנ אל דחא
בס 'יס חספ לאפר תכרב תווצמ המכ הב אצויו תחא היישע השועשכ<-
בס 'יס חספ לאפר תכרב לע "דידי שדיק רשא" תכרבו םויה שודיק<-
ח"ח בשחנ םאה - תחא סוכ
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא י"אב ירכנל ןינק ןיא
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
17, 66
'רחא דיב ינודקפ אהיש ינוצר ןיא'
269 'מע ב"ח טפשמה רצוא הריבע רבדל חילש ןיא
ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
תוא ןויצה רעשו ,זמ תוא בקעי
זע
רובעל קזחומש חילשב<-
ןווכתמ וניא
ל ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
פ"עא ה"ד םירואב
םירוסיא ראשבו תבשב ,אשיר קיספב<-
םוקרטניא
ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא
חי
הז תא הז ןינב ירייד תייפכב ותושעל<-
עדוי יניא
וכ 'מע םהש ןבא רמא כ"חאו עדוי יניא רמאש הולמ<-
יתנייעויתרזח
373 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'השוע יניאו תינוזינ יניא'
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ד ףיעס
תבשב ןילוסניא
(הכאלמ לעב :םג האר) רוטלטסניא
היצלטסניא
וט ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
ןיא ה"ד םירואב
- םיפטונ םימהו הנוילע המוקב הלקלקתהש<-
בייח ימ
בר ןינבב הפשא תרעבה ןקתימ) רטיירניסניא
(תומוק
תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ הכלה ב קרפ ןיבוריעו
בוריע ןיאשכ תבשב וכותל הפשא תקירז<-
ןיינבב
444 'מע ב"ח טפשמה רצוא היצלפניא
305 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוטאבוקניא
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ז ףיעס
ודי לע םייחש םידליל תבש לוליח<-
367-365 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבש ןינעל וב דוליה דמעמ<-
רוסיא
א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
שיו ה"ד םירואב
וא רתומ אוהש רבד לע דיעהל הבוח םאה<-
רוסא
טי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ותרירב ,הליכאב רוסאה רבד<-
ןנברד רוסיא
םירואב ג ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
וליפאו ה"ד
ןיוכתמ וניאב<-
םירואב ג ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
וליפאו ה"ד
הישיר קיספב<-
בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
29 ק"ס טפשמה ירואב
ורדג<-
חי 'מע מ"וח המלש תכרב הבושתב בשל וילע לוחמל לוכי ד"ב םאה<-
םירואב ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ןיללקמו ה"ד
וללקל שי םאה - בש וניאו וילע רבועה<-
עשר ןב עשר ותונכלו
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
טי תוא בקעי
- וילע רובעל הצורש וריבח האורשכ<-
ותוכהל
רתיהו רוסיא
חכ רועיש א"ח טפשמה בל לעב ינפב תויהל הכירצ םירוסיאב תודע םאה<-
ןיד
44 'מע ב"ח טפשמה רצוא וב הארוה<-
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא קיזהל רוסיא
283 'מע ב"ח טפשמה רצוא השעמ וב ןיאש רוסיא
364 'מע ב"ח טפשמה רצוא האיב ירוסיא
האנה ירוסיא
417 'מע ב"ח טפשמה רצוא םהב םיניינקו תולעב<-
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא האופרב<-
םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא
רוסאו ה"ד
ןיאש הלוחל רתומ ןנברד האנה רוסיא םאה<-
הנכס וב
תויושר תוכלה לע וב לכ
דמ-גל הכלה גי קרפ ןיבוריעו
רוסאה רבדב תורצח בוריע םיברעמ םאה<-
האנהב וא הליכאב
די רועיש א"ח טפשמה בל לזג רוסיא םהיבגל םייק םאה<-
ףיעסו ,י ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
גכ ףיעסו ,כ
םיבונג וא םילוזג םיצפחמ האנה<-
בלק 'מע א"ח תבשה רצוא רוסיא יבגל האנה תארקנ אל המשנה תאנה<-
האנה
תולכאמ ירוסיא
תויושר תוכלה לע וב לכ
דמ-גל הכלה גי קרפ ןיבוריעו
רוסאה רבדב תורצח בוריע םיברעמ םאה<-
האנהב וא הליכאב
םירוסיא
א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
28 ,13 ק"ס טפשמה ירואב
םירוסיאל ןוממ ןיב סחיה<-
א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ירואב ,גי ק"ס טפשמה יטוקל
24 ,21 ק"ס טפשמה
ונב לע דיעהל בא תונמאנ<-
די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
דל 'יס ,33 ק"ס טפשמה ירואב
15 ק"ס טפשמה ירואב ח ףיעס
דחא דע תונמאנ<-
ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
14 ק"ס טפשמה ירואב
ארוסיא קזחתיאש םוקמב<-<-
ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ףיעס ,15 ,14 ק"ס טפשמה ירואב
11 ק"ס טפשמה ירואב ו
לידגהש ןטק תונמאנ<-
247 'מע ב"ח טפשמה רצוא בתכב םירוסיא
סינטסיא
ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
*חי
קלחל סינטסא אוהש ימ רובע תבשב הרירב<-
ןימהמ
הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא
*זנ
ורדג<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ו תוא זל 'מע תבשב לחש
תבשב חספ ברע תינעת ןינעל<-
הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב
אכ
ןסינ ד"יב הנעתמ<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
זכ ףיעס
תבשב (דייא-דנב) תינלפסיא
240 'מע ב"ח הכלהב למשחה יטמוטוא הטלקה רישכמ) תבשב ןופיספיא
(ןופלט :םג האר) (ןופלט תוחיש תלבקל
(הבצמ ;תוגרדמ :םג האר) אבטציא
תויושר תוכלה לע וב לכ
חע הכלה ג קרפ ןיבוריעו
וניד םאה - תורצח ןיבש לתוכל ךומסה <-
תורצח בוריע ןינעל םלוסכ
תויושר תוכלה לע וב לכ
בל-ל הכלה ד קרפ ןיבוריעו
לע רוסאי אלש רכיהכ רצח חתפב התיישע<-
יובמה
114 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונינגטציא
358 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןיכודיש ;ןיאושינ :םג האר) ןיסוריא
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע) ג ףיעס חצק 'יס
םהילע הכרב<-
א תוא י קרפ םתכלהכ ןיאושינה בויחה<-<-
תוא י קרפ םתכלהכ ןיאושינה
בי-ג
םיכרבמ יתמ<-<-
תוא י קרפ םתכלהכ ןיאושינה
אל-אכ
ויניד יטרפו ךרבמה<-<-
תוא י קרפ םתכלהכ ןיאושינה
גמ-בל
וינידו הכרב לש סוכ<-<-
תוא י קרפ םתכלהכ ןיאושינה
בנ-דמ
רובצב הכרבה יניד<-<-
תוא י קרפ םתכלהכ ןיאושינה
חנ-גנ
הכרבה חסונ<-<-
ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
ז
םיאנתב דע תויהל לוכי ןכדשה םאה<-
ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא
די
תנכוסמ הלחמ לע עידוהל ךירצ אפור םאה<-
ןתחה לש
הרעה גי קרפ תועובשל חספ ןיב
ד
ןישודיק ןושל אוה 'יל תסרואמ תא ירה'<-
ןיסוריא תדועס<-
ףיעס גי קרפ תועובשל חספ ןיב
ףיעס וט קרפ ,ז הרעה ח קרפ ,ו
ב
הריפסה ימיב<-<-
ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב
ב
הב תולוחמו םידוקיר<-<-<-
ףיעס גי קרפ תועובשל חספ ןיב
ח הרעה גי קרפ ,ו
תושר תדועס איה<-<-
ז ףיעס גי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב הלכלו ןתחל תרופסת<-
(םדא :םג האר) שיא
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(520 'מע) 500 'סמ םירואיב 'יס
שובלל ךירצ אוה המ <-
357 'מע ב"ח טפשמה רצוא תושיא
316 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיטפשמ תוישיא
תבשב יאופרה תווצל הלוח תותיא
293-296 'מע ב"ח הכלהב למשחה םילוחה יתבב תמייקה היעבה<-
293-294 'מע ב"ח הכלהב למשחה היעבה ןורתפל תיגולונכט העצה<-
(לכאמ ;ןילכוא ;לכוא :םג האר) הליכא
חע 'מע א"ח תבשה רצוא תסו יוניש ול היהי אלש ידכ לוחב לכוא <-
תבש דובכל ותליכא לכ - תבשב
חע 'מע א"ח תבשה רצוא תבשל רחבומה תא חינהל צ"א זא<-<-
חע 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ ותליכא - םימש םשל לוחב לכוא<-
תבש תדועסכ
חע 'מע א"ח תבשה רצוא תבשל רחבומה תא חינהל צ"א זא<-<-
חכק 'מע א"ח תבשה רצוא ךרדכ אלש אוה םאה - הסיעל ילב לכוא<-
ותליכא
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
'מע) 265 'סמ םירואיב ,דלק 'יס
(476 ,219
הטימה לעש ש"ק ירחא<-
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא הסג הליכא<-
בכק 'מע א"ח תבשה רצוא הליכא המש םאה<-<-
בכק 'מע א"ח תבשה רצוא הליכא ךרדכ אלשב הוצמד הליכא<-
אפ 'מע א"ח תבשה רצוא הילע ןיא תבש תשודק הילע הכשמנש הליכא<-
רבקה טוביח
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גלק 'מע תבשב לחש
הוצמ םויקל רוסיא תליכא<-
,וכ-בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
חכ ףיעסו
;המהב :םג האר) התדובע תעשב המהב תליכא<-
(םוסחת אל
(הציב :האר) הציב תליכא<-
ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
וט
ינש חספב סלוקמ ידג תליכא<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גל תוא מ 'מע תבשב לחש
ןסינ ג"י 'ו םויב ץמח תליכא<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דלק 'מע תבשב לחש
ידכ 'ה העש רחא חספ ברע תבשב ץמח תליכא<-
תבשב תפ תבוח תאצל
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גמ 'מע תבשב לחש
תרצע דע חספמ ,רכמנש ץמח תליכא<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ולק 'מע תבשב לחש
תבשב םימח םילכאמ תליכא<-
(הצמ :האר) הצמ תליכא<-
כק 'מע א"ח תבשה רצוא וא ונורג תאנה ךירצ םאה - הוצמ תליכא<-
ויעמ
זכק 'מע א"ח תבשה רצוא הליכא וניא ע"וכל דוחל ויעמ תאנה<-<-
(רורמ :האר) רורמ תליכא<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
חל ףיעס
הרצק המישנ וא לועישל תבשב רכוס תליכא<-
ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
וט
רדסה לילב ילצ תליכא<-
ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
וט
רייאב ו"ט לילב ילצ תליכא<-
(ינש חספ :האר) ינש חספ ןברק תליכא<-
ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב
בכ
תינעתב לכא<-
חיק 'מע א"ח תבשה רצוא תליכא ידכב היהתש ךירצ הוצמ תליכאש הזב<-
סרפ
כק 'מע א"ח תבשה רצוא סרפ תליכא ידכ ךות אלש העיבש ידכ לכא<-<-
ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב
אכ
תינעת םויהש רכזנו לכאמ לע ךריב<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
טי ףיעס
תבשב הנכס וב ןיאש הלוחל יוג לושיב<-
בלק 'מע א"ח תבשה רצוא גנעתמ םדאה ןיא רוסיא לכאמב<-
בלק 'מע א"ח תבשה רצוא רבד תמחמ אבה רוסיאב םג ךייש הז םאה<-<-
רחא
זכק 'מע א"ח תבשה רצוא לכאו ביסב וכרכ<-
ה ףיעס י 'יס בקעי ירמא דימ םוקי אל - עבושל לכואשכ<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
136 'סמ םירואיב ,ע ,חס 'יס
(454 ,115 ,113 'מע)
החנמ ינפל<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(121 'מע) 1א ףיעס בע 'יס
הלודג הדועס<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(113 'מע) חס 'יס
הנטק הדועס<-<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(165169 'מע) זצ-וצ 'יס
תיברע ינפל<-
הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב
בי
הוצמ תיישע ינפל<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(464 'מע) 191 'סמ םירואיב 'יס
הלדבהו שודיק ינפל<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ח-ז ףיעס זירת 'יס ,ד ףיעס
הלוחל כ"הויב רועישכמ תוחפ רוסיא לכאמ<-
הנכס וב שיש
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ד ףיעס
הלוחל תבשב רועישכמ תוחפ רוסיא לכאמ<-
הנכס וב שיש
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
די ףיעס
הנכס וב שיש הלוחל רוסיא ילכאמ<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ט ףיעס
כ"הויב סומלוב וזחאש ימל רוסיא ילכאמ<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
זי ףיעס
ןטקל הצקומ<-
ל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב זווא תליכאב הנכס שיש דיסחה י"רמ הלבק<-
רייא ח"רב
ותמהבל ןתיש םדוק<-
ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא
די תוא בקעי
ןנברד וא אתיירואד ורוסיא<-<-
תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא
בכ
לותחל וא בלכל ןתיש םדוק<-<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
טי ףיעס
וב ןיאש הלוחל תבשב יוג ילושיב ירייש<-
אירבל ,הנכס
גק 'מע א"ח תבשה רצוא תינעת םש לטבתיש הליכא רועיש<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ז ףיעס
כ"הויב הייתשו הליכא ירועיש<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
חל ףיעס
לושלש ךרוצל תבשב היח הציב לש<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
חל ףיעס
תבשב לוקה תמענהל םיקותמ םירבד לש<-
;426 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זכ-בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
אל :םג האר) ותדובע תעשב לעופ תליכא
(לעופ ;םוסחת
,טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
טמק תוא בקעי ירמא תורעהו
יוג לצא דבועב<-
ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
דלק תוא בקעי
הסג הליכא<-
םישדק תליכא
הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב
זכ
ץוחב<-
וע ,הע ,ע 'יס חספ לאפר תכרב תונברקב עבוש תליכא רדג<-
טכק 'מע א"ח תבשה רצוא םתליכא ךרדכ אלש אצוי םאה<-
וע 'יס חספ לאפר תכרב הבסהב םישדק לוכאל ךירצ םאה<-
וע 'יס חספ לאפר תכרב הבסהב םלכאל ךירצ םאה<-
םילכוא םיכלמהש ךרדכ הלודגל - 'החשמל'<-
וע 'יס חספ לאפר תכרב תונברקה לכב אוה הז ןיד םאה<-<-
וע 'יס חספ לאפר תכרב הנוהכ תונתמב אוה הז ןיד םאה<-<-
וע 'יס חספ לאפר תכרב םחלב םג אוה הז ןיד םאה<-<-
וע 'יס חספ לאפר תכרב קולש םג וא ילצ אקוד םלכאל ךירצ םאה<-<-
לשובמו
וע 'יס חספ לאפר תכרב לכאמה תרוצ ןינעלו הליכאה תרוצ ןינעל<-<-
הרדסכא
גפק 'מע טפשמבו קדצב רצחב א"ד יבגל<-
דפק 'מע טפשמבו קדצב א"ד הרדסכאב ןיא םא<-<-
דפק 'מע טפשמבו קדצב המוקמ ןכיהו תשמשמ איה המל<-
(רייד ;חרוא :םג האר) יאנסכא
םירואב ג ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
סנכנה ה"ד
כ"עב ואיצוהל לוכי ב"העב םאה<-
'םייפא ךרא ל-א'
הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב
זל
הריפסה ימיב ותרימא<-
ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
אכ
ינש חספב ותרימא<-
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלא
(ףרגלט ;היזיבלט ;וידר :האר) טוחלא
2 'מע ב"ח הכלהב למשחה (ןיפוליח םרזל רוטרנג) תבשב רוטנרטלא
30 'מע ב"ח טפשמה רצוא איבנה והילא
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
וגהנו ה"ד גכ 'מע תבשב לחש
ש"צומב ותרכזה<-
,233 ,185 'מע ב"ח טפשמה רצוא
279
תומילא
308 'מע ב"ח טפשמה רצוא םזילוהוכלא
םלא
וט רועיש א"ח טפשמה בל םלא ןיד לעב ינפב אלש תודע תלבק<-
143 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוינומלא
376 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנמלא
ז ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא בלכ לדגת אל<-
גנ תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה היאושינ<-
תוא זי קרפ םתכלהכ ןיאושינה
המ-ח
הנמלא םע שורג וא ןמלא לש ןיאושינ רדס<-<-
השורג וא
תוא זי קרפ םתכלהכ ןיאושינה
ס-ומ
וא הנמלא םע רוחב לש ןיאושינ רדס<-<-
השורג
אל 'מע מ"וח המלש תכרב ד"בב אלש םיסכנ הרכמש<-
'מע םתכלהכ ןיאושינה
דירת-גירת
הנמלא אשונל הלפת<-
תבשב תודורטקלא
149 'מע ב"ח הכלהב למשחה םימ םומיחל דודב<-
318 'מע ב"ח הכלהב למשחה םידא רישכמב<-
תבשב טנגמ-ורטקלא
364 'מע ב"ח הכלהב למשחה יטנגמורטקלא לוענמ<-
277 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייטנגמ-ורטקלא םילג<-
םינורטקלא
,14-13 'מע ב"ח הכלהב למשחה
20
הכלהה רואב םתרדגהו םתוהמ<-
תקידבל רישכמ - ג"קא) םרגוידרק-ורטקלא
(בלה תוליעפ
315-314 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב וב שומישה ינפוא<-
(םאו בא דוביכ ;בא :םג האר) םא
הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב
ו
הנב ךוניחב תבייח איה םאה<-
תדגה :םג האר) (דיעהל הבוחה) 'דיגי אל םא'
(דע ;תודע
א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
שיו ה"ד םירואב
ינידב ,תושפנ ינידב ,דיעהל והועבת אל םא<-
ןישנועבו תונוממ
א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
שיו ה"ד םירואב
ןוממ לש אל לבא תלעותל איהש תודעב<-
א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד םירואב
העובשלו ןוממל א"ע תוצמב גהונ הז םאה<-
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיאקדנופ םא
(העיסנ :םג האר) סנלובמא
בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
ןפ ה"ד םירואב
קיזהש סנלובמא גהנ<-
120-121 'מע ב"ח הכלהב למשחה תילמשח םומיח תיטבמא
126-125 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב םייגולונכט תונורתפ<-
469 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הדימה) המא
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(436 'מע) 45 'סמ םירואיב 'יס
(תרז :םג האר) הרועיש<-
המק 'מע טפשמבו קדצב םיפתוש תקולח ןינעל<-<-
המק 'מע טפשמבו קדצב חבזמה תונרק ןינעל<-<-
315 'מע ב"ח טפשמה רצוא הירבע המא
אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא המצע רוכמל הלוכי הרענ םאה<-
ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא המצעל התאיצמ<-
(רישע :האר) דימא
412 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרימא
ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא
םירואב ד ףיעסו ,דל תוא בקעי
ב"ח טפשמה רצוא ;רתומ ה"ד
346 'מע
(יוג :םג האר) ירכנל הרימא
טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
הרימאו ה"ד םירואב
םאיבי יוגהש עדויו אשמ איבהל ול רמואב<-
וידחי רומחו רוש י"ע
ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
זל
םירוסיא ראשבו תבשב ןנברד רוסיאב<-
םירואב ד ףיעס ה 'יס בקעי ירמא
רתומ ה"ד
ןנברד רוסיאב<-
ג רועיש א"ח טפשמה בל ואל רוסיאב<-
ק"ס תורוקמ אי 'יס בקעי ירמא
גיק
השע רוסיאב<-
ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
ה"ד םירואב טכ ףיעסו ,זל
הרימאו
לש וא לארשי לש וידחי רומחו רוש תשירחב<-
יוגה
טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םוסחת אלד ואלב<-
ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
זמק תוא בקעי
תבשב לשביש תבש ברעב<-
טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הרות ירוסיא ראשב<-
טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ט"ויבו תבשב<-
תבשב<-
234-230 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןגזמ וא ררוואמ תלעפהב<-<-
317 'מע ב"ח הכלהב למשחה םידא רישכמב<-<-
,269 'מע ב"ח הכלהב למשחה
279 ,274-273 ,271
ץוחמ םייוג לש וידר ירודישל הנזאה<-<-
ץראל
70-69 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןועש י"ע הקלדהה ןמז רוציק וא הכראה<-<-
ירכנ י"ע תבש
,33 ,32 'מע ב"ח הכלהב למשחה
,47-44 ,41-40 ,38 ,37 ,35
66 ,62 ,52-50
ירכנ י"ע למשחה רוא יוביכו הקלדה<-<-
,272 'מע ב"ח הכלהב למשחה
276
םירכנ י"ע רודישהשכ היזיבלטב תולכתסה<-<-
284 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירכנ ידי לע העימש רישכמ תלעפה<-<-
188-187 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירכנ י"ע םילכ תפיטש תנוכמ<-<-
,333 'מע ב"ח הכלהב למשחה
340-338 ,335
ירכנ י"ע תלעפומשכ תילעמב העיסנ<-<-
,135 'מע ב"ח הכלהב למשחה
137
ירכנ י"ע הטלפ לע םילישבת תניתנ<-<-
298 'מע ב"ח הכלהב למשחה יוג י"ע ותלעפהו ש"עמ ןופמרג תכירע<-<-
תבשב
272 'מע ב"ח הכלהב למשחה הריסמ י"ע תבשב תירכנ היזיבלטב םוסרפ<-<-
ש"עמ
270 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירכנ ידי לע וידר<-<-
טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
הרימאו ה"ד םירואב
- רוא וקילדהו ותוחילשב וא ומע וכליש<-<-
וב שמתשהל רתומ םאה
,100-99 'מע ב"ח הכלהב למשחה
103
לע תבשב רצוימה למשחה רואב שומיש<-<-
םיוג םידבוע ידי
,142 'מע ב"ח הכלהב למשחה
163 ,157-156 ,145
ירכנ י"ע ילמשח םומיח דודב שומיש<-<-
,237 'מע ב"ח הכלהב למשחה
250 ,243 ,241-240
תרפופשה תרסהו תמרהשכ ןופלטב שומיש<-<-
יוג י"ע גויחהו
,194 'מע ב"ח הכלהב למשחה
226 ,223 ,220 ,216 ,201 ,198
ירכנ י"ע ררקמב שומיש<-<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
וס תוא אס 'מע תבשב לחש
ץמח תקידבל רנ לטלטל<-
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;ינע :םג האר) טוידהל ותריסמכ הובגל ותרימא
(הקדצ
וט 'מע ברעה טפשמ ינע הוול דעב ברע בויחב<-
ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
הל תוא בקעי
ינעל רדונב<-
ןמא
ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב
זט ,די
םאה - םינעתמל "ךרבש ימ" לע ןמא הנועה<-
תונעתהל בייח
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
י תוא ןויצה רעשו ,ו תוא בקעי
וריבח הכהש ימ תלפת לע תונעל<-
'ה"בקה רמא'
חי 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד לע םג ךייש הז ןושל<-
םירואב ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא
תפיא ה"ד
הנוכה םאה ,ל"זח ןושלב 'הרות הרמא'
אתיירואדמ רוסיאל
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(182 'מע) וק 'יס
'הנומאו תמא'
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(205 'מע) כק 'יס
התרימאב תועט <-
243, 233 'מע ב"ח טפשמה רצוא אלתמא
טש 'מע םהש ןבא ןוממב<-
אלתמא י"ע רובידמ הרזח<-
א רועיש ב"ח טפשמה בל הרומג תודעב<-<-
א רועיש ב"ח טפשמה בל הישפנא איושב<-<-
א רועיש ב"ח טפשמה בל תודע לש ךרע ול היה אלש רובידב<-<-
305 'מע ב"ח טפשמה רצוא סוניגורדנא
ב ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
6 ק"ס טפשמה ירואב
לודג השענ יתממ<-
די ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש תודעל ולוספ<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ז ק"ס טפשמה יטוקל
תורשכב ופוסשכ<-<-
תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ;המ
7 ק"ס טפשמה ירואב
הבקנ קפס רכז קפס לש ןיאושינו ןישודק<-
340 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיסונא
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא עצבמ ,הבטנא
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדומיל ,הימוטנא
הינא
תויושר תוכלה לע וב לכ
ד הכלה ו קרפ ןיבוריעו
תורצח בוריע ןינעל ,םירכנ םע הינאב עסונה<-
הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב
וט
תבשל ךומס הב הגלפה<-
םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא
וא ה"ד
הסנרפ םשל אלו לויט םשל הב עוסנל<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
זכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו
תורצח בוריע ןינעל<-
(ןנוא :האר) תונינא
סננא
ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
בכ
תבשב הזל דחוימ ןיכס י"ע הפילקהמ וכותיח<-
'תורימז םיענא'
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טכק 'מע תבשב לחש
ותרימא ןפוא<-
180 'מע ב"ח טפשמה רצוא להנימ ישנא
'אתדועסל רדסא'
חפ 'מע א"ח תבשה רצוא הז טויפ רמול שי יתמ<-
בל ;365 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זכ רועיש א"ח טפשמה
יפוסא
אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
זט ק"ס טפשמה יטוקל
דיעהל ותורשכ<-
(סינטסיא :האר) סינטסא
ריסא
322 'מע ב"ח טפשמה רצוא וילע םייאופר םירקחמ<-
(תושרדב) אתכמסא
הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
חל
אתכמסא - םיגהנמ יונישב 'ודדוגתת אל' <-
ופ 'מע א"ח תבשה רצוא אתכמסאד הוצמ החוד םאה - ןנברד הוצמ<-
410 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םיבויחב) אתכמסא
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
בס תוא בקעי
אתכמסאכ בשחנ ןינקב יאנת הזיא<-
גפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא ביתנ סלפי ,א ק"ס
'דיבעא אלו ריבוא םא'<-
בי ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ איבוקב קחשמה הנוק ןפוא הזיאב<-
ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
ט
יוגב<-
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
גס תוא בקעי
םיזג אלו ודיבש רבדב<-
בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
אתכמסאו ה"ד םירואב
אניד דצמ ליעומו יאנת וב שיש הזוחב<-
אתוכלמד
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
אס תוא בקעי
ןילטלטמ תריכמב<-
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
זס תוא בקעי
ינפב ןינק לבקמש ימ לכש גהנמהש םוקמב<-
תורטש יופי לככ םידעה ובתכיש ותעד םידע
םרחב לביקש ובתכו ,בותכל םיגהונש
אתכמסא אוה םאה - העובשבו
גי ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ הנקמהו הנוקה ןיב השחכה שיש םוקמב<-
בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
וליפא ה"ד םירואב
תוברעב<-
ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
ט
ךס ןתנו הפירטמ ששוחו ח"עבמ הנוקב<-
םא םלשיש ומצע לע תוירחא חקולש םיוסמ
ףרטיי
ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא
זעק תוא
אתידוא ןינקב<-
בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
אתכמסאו ה"ד םירואב
תואכרעב השענה רטשב<-
ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
ט
בייח ןמזב ערפי אל םאש בותכש בוח רטשב<-
תואצוההו םידספהה לכ הולמל םלשל
ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
ט
אלדו אתכמסאכ אלד" ופוסב בתכנש רטשב<-
"ירטשד יספוטכ
בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא וב ןינק ושעש רטשב<-
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
דס תוא בקעי
אתכמסא בשחי אלש ידכ בושח ד"יב רדג<-
ט ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ ףא אתכמסא אוה םירחא תעדב יולתה רבד<-
עשפש
אעק-זסק 'מע ברעה טפשמ אתכמסא ןינע שי ןלבק ברעב םאה<-
חי ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ אתכמסאב ד"עב תאדוה הליעומ םאה<-
כ ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ אתכמסאב העובש הליעומ םאה<-
גי ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ אתכמסאה לע ןוכשמ ןתונה<-
הע ,טס 'מע ברעה טפשמ ברעב אתכמסא ןורסח ןיאש םעט<-
אי ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ ןילטלטמבו עקרקב אתכמסא יללכ<-
ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
ט
הנעט םושב רוטפל לכוא אל" רטשב בתכשכ<-
"אתכמסא ינממ
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
הס תוא בקעי
ד"יב םש ןיאו ד"יבב ןינק ושעש ובתכשכ<-
בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
וליפא ה"ד םירואב
ושע אלו בושח ד"יבב ןינק ושעש ובתכשכ<-
ללכ ןינק
ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
לביקש ה"ד םירואב בי ףיעסו ,ט
(היהש רטשב בתכנ וא וילע לביק וא) ושעשכ<-
ףכ תעיקת וא רדנ וא העובש וא םרח
בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא בושח ד"יב ינפל ןינק ושעשכ<-
תוא ןויצה רעש ז 'יס בקעי ירמא
בקעי ירמא תורעה גי 'יס ,סק
ס תוא
ןנברדמ וא אתיירואדמ אינק אל<-
ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ
זט-וט
אתכמסא וניא איבוקב קחשמ עודמ<-
ב ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ אתכמסא בשחנ המו יאנת בשחנ המ<-
י ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ אתכמסאו אמזוג איה ןמזה םדוק הריכמ<-
זי ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ סנק לש אתכמסאב ליעומ אל 'ושכעמ'<-
ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
ט
וב ןיאש ןינעב השענש וב בתכנש רטש<-
אתכמסא
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
זל ,בל ,אכ ףיעס
תבשב ןיריפסא
151 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב (הפק םומיחל ןקתימ) וסרפסא
גח ורסא
ז ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב "םימחרה בא" וב םירמוא ןיא<-
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
בי
חספ לש<-
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
בי
וב תינעת<-
395 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'אתנסחא ירובעא'
312 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'סנה ותואב ויה ןה ףא'
ס 'יס חספ לאפר תכרב הז םעטמ םיבייחמ אתיירואד הוצמב םאה<-
הפ 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואד הוצמב ליעומ םאה<-
340 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'אוה לארשי אטחש יפ לע ףא'
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'לעש ףא'
392 'מע ב"ח טפשמה רצוא סופורטופא
זט ףיעס א 'יס בקעי ירמא קפסב םימותיה תורוחס סינכהל ול רוסא<-
ששח שישכו ,ןכ השוע ומצעלש ףא הנכס
דספויש
תויושר תוכלה לע וב לכ
בכ הכלה וט קרפ ןיבוריעו
ןטק לשמ תורצח בוריע ברעמ םאה<-
וט ףיעס א 'יס בקעי ירמא םימותיה רובע ולשמ רוכמל יאשר םאה<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
17
וידיל הדיבא תרזחה<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
16
הדיבא לעבכ<-
וט ףיעס א 'יס בקעי ירמא םימותיה לש ןילטלטמ וא עקרק רוכמל<-
תועמה חינהלו
וט ףיעס א 'יס בקעי ירמא שילשל וא תיצחמל םימותי לש תועמ לבקל<-
רכש
ו ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא רחא הנוה וא ,הנאתנו העטש<-
ו ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תותשמ תוחפ הנק וא רכמש<-
ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
ופ תוא בקעי
ןילת לב ןינעל ,םילעופ רכשש<-
ןמוקיפא
דע 'יס חספ לאפר תכרב חספ ןברקל רכז אוה ךיא<-
וירחאל הליכא רוסיא<-
חע ,ועהע 'יס חספ לאפר תכרב ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיאש םעט<-<-
הע 'יס חספ לאפר תכרב ,ויפב הצמ םעט ראשיש ידכ אוהש םעטל<-<-
ןידמ וא ןמוקיפא תליכא ינידמ אוה םאה
הליכא רחא םירצמ תאיצי רופיס
חע 'יס חספ לאפר תכרב תומוקמ ינשב ןמוקיפא לוכאל רתומ םאה<-
הס 'יס חספ לאפר תכרב רמומל ןמוקיפא ליכאהל רתומ םאה<-
סרוקיפאו
אפ 'יס חספ לאפר תכרב תוצח םדוק ותליכא ןמז<-
הע 'יס חספ לאפר תכרב תא לכא אל ןיידעו תוצח םדוק עיגה<-<-
יאנת לע ןמוקיפאה תא לכאי םאה הדועסה
חע ,דע 'יס חספ לאפר תכרב ותליכא םעט<-
דע 'יס חספ לאפר תכרב רורמ ומע םילכוא ןיאש םעט<-
דע 'יס חספ לאפר תכרב ותליכא רדס<-
סרוקיפא
ל הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הרותל ותורקל ןיא<-
ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
א תוא בקעי
ול תוולהל הוצמ ןיא<-
ו ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ןכ וריבחל ארוקב<-
בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ט ק"ס טפשמה יטוקל
ותרדגה<-
בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אי ,י ק"ס טפשמה יטוקל
ח"ת הזבמ<-<-
בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בי ק"ס טפשמה יטוקל
הזה ןמזב<-<-<-
די ףיעס י 'יס בקעי ירמא ונוממ תלצהו ופוג תלצה<-
טל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הדיבא ול ריזחהל<-
ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
זמ תוא בקעי
השורימ וריבעהל<-
ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא
טי
ומע טטוקתהלו ואנושל<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
הנק תוא בקעי
סרוקיפא ארקנ ימ<-
בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
י ,א ק"ס טפשמה יטוקל
תודעל ולוספ<-
בל ;385 'מע ב"ח טפשמה רצוא
י רועיש ב"ח טפשמה
ןישודיקל ןנבר והניעקפא
הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
18 ק"ס טפשמה ירואב
ןיטיגבו ןישודיקב<-
רפא
תוא בי קרפ םתכלהכ ןיאושינה
חל
ןתחה לש ושארב<-
284 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארוסיאמ ישורפא
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
ב ףיעס ט 'יס ,טי תוא בקעי
וריבח ה"ד םירואב
ןנברדבו אתיירואדב<-
םירואב ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ישורפאל ה"ד
ןנברדמ וא אתיירואדמ אוה םאה<-
די רועיש א"ח טפשמה בל דיזמב רבועה תא שירפהל הבוח םאה<-
טפשמ ;די רועיש א"ח טפשמה בל
ירואב י ףיעס דל 'יס ךורע
29 ק"ס טפשמה
תחא לע רובעלמ יוג שירפהל הבוח םאה<-
חנ ינב תווצממ
די רועיש א"ח טפשמה בל הזבתיש םוקמב םג שירפהל הבוח םאה<-
די רועיש א"ח טפשמה בל רמומ שירפהל הבוח םאה<-
די רועיש א"ח טפשמה בל םאש עידומ אוה םא םדאל םלשל הבוח םאה<-
רוסיא לע רובעי אל אוה ול ומלשי
ט 'יס ,ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
אוהו ה"ד םירואב ב ףיעס
ושירפהל ידכ ודיבח תוכהל לוכי םאה<-
םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ורעצל אלו ה"ד
רוסיא רובעי אלש ידכ וריעהל רתומ םאה<-
ןנברד וא אתיירואד
ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
53 ק"ס טפשמה ירואב
רוסיאמ ושירפהל ידכ םדא תאכה<-
די רועיש א"ח טפשמה בל בויחה תליחת ןמז<-
די רועיש א"ח טפשמה בל תינוממ העיבת לע רתוול בויח ןיא עודמ<-
ידיל עבתנה תא איבהל הלולע איהש םוקמב
רוסיא
יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ד ק"ס טפשמה
הז ךרוצל בורק תודע םילבקמ<-
הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וט ק"ס טפשמה יטוקל
הז ךרוצל ז"הזב תודע תלבק<-
םיקסרפא
זל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיבוקר םהמ קלחש םיקסרפא תרירב
תוריפ תריצא
חי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא לארשי בור שיש םוקמבו י"אב<-
ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא
דס תוא בקעי
תיעיבש ברעב<-
חי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
סינכהלו ה"ד םירואב
כ"חא רתומ םאה - תרתומש תיעיבש ברעב<-<-
חוירב
חי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא תרוצב תנשב<-
חי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ויתודשב לדגהמ<-
(םרגוידרק-ורטקלא) ג"קא
314-315 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב וב שומישה ינפוא <-
204 'מע ב"ח טפשמה רצוא היגולוקא
י"רא
הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
גמ
הבצמ תבצה רחאל ןיא ותעדל<-
ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
גל ףיעס זי קרפ ,חי
הנשה תומי לכ ןקזה תא חלגל אלש וגהנמ<-
ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
אי קרפ ,חי-זט ףיעס י קרפ ,זיזט
זי קרפ ,בי ףיעס די ,בכ ףיעס
גל ףיעס
תועובש דע חספמ רפתסהל אלש וגהנמ<-
ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
חי
ןקזה יבגל םג רומא אוה םאה<-<-
ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
זי
תונשל הצורו י"ראכ גהנש ימ<-<-
ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב
גל ףיעס זי קרפ ,זט
רמועב ג"לב םירפתסמ ןיא י"ראכ םיגהונה<-<-
ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב
די
תוקונית תרופסת ןינעל<-<-<-
הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב
זע
החכותה תא ומצעב ארק<-
תומא עברא
תויושר תוכלה לע וב לכ
דס הכלה ב קרפ ןיבוריעו
ובריע אלש רצחב תומא 'ד לוטלט<-
413 'מע ב"ח טפשמה רצוא (תומא 'ד ןינק :םג האר) (ןינקה) תומא עברא
ק"ס ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
בי תוא ביתנ סלפי ,ד
םש דמוע רכומה םא ליעומ םאה<-
ק"ס ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד"י גי תוא ביתנ סלפי ,ד
ר"הרב ליעומ םאה<-
זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה ביתנ ףיסוי ,א ק"ס
רחא ןינקב תונקל ןווכתמ םא ליעומ םאה<-
5-47 'מע םירופ שדוק יארקמ תוישרפה עברא
תוסוכ עברא
סוכה לע הרימא<-
ומ 'יס חספ לאפר תכרב – תוסוכה לע םירודסה םירבד תרימא<-<-
םירבדה ןידמ וא תוסוכ 'דה ינידמ איה םאה
םהילע םירודסש
ומ 'יס חספ לאפר תכרב הדגהה רדס לע אלש התוששכ אצוי םאה<-<-
בס 'יס חספ לאפר תכרב 'ד לע תווצמ 'ד תושעל ונקית עודמ<-<-
תוליבח תוליבח בשחנ אלו תוסוכ
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-
םתכרב<-
אנ-נ 'יס חספ לאפר תכרב תווצמה תכרב םהילע םיכרבמ ןיאש םעט<-<-
אנ 'יס חספ לאפר תכרב ג"הפב סוכ לכ לע ךרבל ךירצ<-<-
בפ 'יס חספ לאפר תכרב ג"הפב תכרבב םירחא איצוהל לוכי םאה<-<-<-
םהמע התוש וניאשכ
טכ-חכ 'יס חספ לאפר תכרב ונייחהש םהילע םיכרבמ ןיאש םעט<-<-
טכ 'יס חספ לאפר תכרב ךירצ שודיקב ונייחהש תכרבב םאה<-<-<-
תוסוכ עבראל ונייחהש ידי תאצל ןווכל
סוכה תהבגה<-
טנ-חנ ,חל 'יס חספ לאפר תכרב הדועסה ינפלש ללהה תרימאב<-<-
טנ 'יס חספ לאפר תכרב הדועסה ירחא ללהה תרימאב<-<-
בל 'יס חספ לאפר תכרב ינש סוכ תגיזמ ןמז<-
ומ ,דל 'יס חספ לאפר תכרב "הנתשנ המ" םדוק ותוא םיגזומש םעט<-<-
םנמז<-
טע ,חכ 'יס חספ לאפר תכרב סוכ ונייהד) ןושאר סוכ תותשל שי<-<-
אקוד הלילב (שודיק
אפ 'יס חספ לאפר תכרב תוצח םדוק םתותשל ךירצ םאה<-<-
טלק 'מע א"ח תבשה רצוא םהילע םיכרבמ ןיאש םעט<-
נ ,המ ,דל 'יס חספ לאפר תכרב םמעט<-
ומ 'יס חספ לאפר תכרב םה המ דגנכ<-<-
םתווצמ<-
אנ ,ומ 'יס חספ לאפר תכרב תווצמ 'ד וא תחא הוצמ אוה םאה<-<-
אנ 'יס חספ לאפר תכרב הז תא הז םיבכעמ םאה<-<-
אנ 'יס חספ לאפר תכרב הכרב לש סוכ היהישו תוריח םושמ םה<-<-
אנ 'יס חספ לאפר תכרב דחא םוקמב םתותשל ךירצ םאה<-<-
נ 'יס חספ לאפר תכרב םיבייח םינטק םאה<-<-
הפ 'יס חספ לאפר תכרב תוסוכ 'דמ רתוי תותשל רוסאש םעט<-<-
ול 'יס חספ לאפר תכרב אצי םאה - הבסה אלב תוסוכ 'ד התש<-
274 'מע ב"ח טפשמה רצוא השמחו העברא
ק"ס םיטוקיל וט 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד םירואב וט ףיעסו ,בכ
ז"הזב הסיפת םהב ליעומ םאה<-
;בלול ;סדה ;גורתא :םג האר) םינימה תעברא
(הברע
'מע םלשה םינימה תעברא
זכק-טיק
בלולה דוגיא<-
גק-הצ 'מע םלשה םינימה תעברא גחה ימי ראשבו ןושארה םויב<-
ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא
אכ ק"סו ,גי
בונגו לוזגב <--
ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא
אכ
ןנברד לזגב<-<-
אי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
תונידמבו ה"ד םירואב
םהב תאצל - תושר יונישו שואיב םאנקש<-<-
םריזחהל הנקת שיש ףא
'מע םלשה םינימה תעברא
ולק-טכק
תיעיבשב<
בי רועיש א"ח טפשמה בל יוגמ םילוזגה<-
'מע םלשה םינימה תעברא
חפש-פש
םרוסיאו םתאצקה<-
'מע םלשה םינימה תעברא
נש-הלש
םהילע תולעבהו םתיינק<-
'מע םלשה םינימה תעברא
סק-זנק
םהירועיש<-
ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
ו
ודבאנו ןלאשש<-
(ןורא :םג האר) זגרא
תויושר תוכלה לע וב לכ
חע הכלה ג קרפ ןיבוריעו
תורצח בוריע ןינעל םלוסכ וניד םאה<-
(זגרא :םג האר) ןורא
125-121 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב ילמשח םומיח ןורא<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
טי הכלה טי קרפ ןיבוריעו
ןוראב תורצח בוריע חינהל רתומ םאה<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
ח הכלה טי קרפ ןיבוריעו
ןוראה לעננ<-<-
ףיעס חי קרפ ררוב שלושמ ליא
ח-ו
תבשב םירפס ןוראמ רפס תאצוה<-
ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
79 ק"ס טפשמה ירואב
'ךרדב רויע הגשמ רורא'
424 'מע ב"ח טפשמה רצוא סירא
זכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ב"העבה גהנתיו השעי דציכ - ב"העבמ בנוגה<-
וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ,א ק"ס טפשמה יטוקל
רשכ םאה - הדשה תוריפמ טעמ חקולה<-
תודעל
וכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא תוריפ ונממ תונקל<-
גכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
אוהו ה"ד םירואב
סדרפל ךומס ןסחממ רכומ םא<-<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא תימרא
145 'מע ב"ח טפשמה רצוא אנונרא
205 'מע ב"ח טפשמה רצוא לארשי ץרא
הצ 'מע ץראה תווצמ ץראהמ האיצי רוסיא<-
הצ 'מע ץראה תווצמ יוגל עקרק תריכמ רוסיא<-
תורעהו ,ב ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
חס תוא בקעי ירמא
,שפנ ייח םהב שיש םירבדב הרוחס רוסיא<-
ז"הזבו
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(314 'מע) ו ףיעס חצק 'יס
י"אל היילע לע הכרב<-
278 'מע ב"ח טפשמה רצוא הקד המהב לודיג<-
,ד ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב
די הרעה ג קרפ
םיטויפ הב םירמוא םאה<-
,טי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
וס תוא בקעי ירמא תורעהו
ז"הזבו ,ל"וחל תוריפ תאצוה<-
אכ ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ל"וחל ןילבת תאצוה<-
תוא א קרפ םתכלהכ ןיאושינה
גל-אל
ןיאושינ ךרוצל לארשי ץראמ האיצי<-
353 'מע ב"ח טפשמה רצוא הב ירכנ תבישי<-
םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
תעינמב ה"ד
הילא תולעל ידכ ומצע רעצל<-
ק-וצ 'מע ץראה תווצמ היגהנמו ץראה ינידמ<-
םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
תעינמב ה"ד
הלעיש דע ןיי התשי אלו רשב לכאי אלש רדנ<-
רוסיא רבע םאה - י"אל
ב-א 'מע ץראה תווצמ היתווצמו התשודק<-
זלק 'מע טפשמבו קדצב י"אב וריבח לש הדשב ןלתשו ויתיז רהנ ףטש<-
ןמוקמב ןעטונל ןלטיל רתומ םאה -
ומק 'מע טפשמבו קדצב י"אב תופתוש תקולח יבג הקולח ידכ רועיש<-
ילדב התוא םיקשמש הדשב
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא התומלש<-
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא הימוחת<-
שא
(למשחה רוא :האר) למשחה שא< -
טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
תבשב הייוביכ<-
;401 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
ופ תוא בקעי
שא יקזנ<-
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
גק תוא בקעי
ז"הזב ןינד םא<-<-
ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא
זכ
,הלילבו תבשב ןימח ךרוצל רונת קילדה<-<-
תיבה ףרשנו הקילד האצי
ח ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא הפב התובכל - רנ לש<-
310 'מע ב"ח טפשמה רצוא (שבלי אל ;תב :םג האר) השא
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
זכש-הכש
השא םע החיש הברת לא<-
ויה ןה ףא :האר) סנ ותואב ויה ןה ףא<-
(סנ ותואב
הנ 'מע מ"וח המלש תכרב אבסנימו אקייד השא<-
ירואב ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
2 ק"ס טפשמה
תודעל בורק לוספ ןינעל ,הלעבכ השא<-
ירואב ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
9 ,2 ק"ס טפשמה
לוספהו רוקמה<-<-
יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
יטוקל ח ףיעס ,ו ק"ס טפשמה
וכ ףיעס דל 'יס ,ה ק"ס טפשמה
,וס ,חנ ק"ס טפשמה יטוקל
68 ק"ס טפשמה ירואב
תודעל לוספ ןינעל ,ופוגכ ותשא<-
וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הס ק"ס טפשמה יטוקל
השרגש רחאל<-<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
חמ ףיעס
תבשב הדנ םד תקידב<-
,וצ ,הפ ,הנ 'מע א"ח תבשה רצוא
אלר
תבשב תודועס 'ג בויחב<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
א תוא בקעי
הדיבא תבשה בויחב<-
זנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב היקנ תוסכ בויחב<-
הנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב הנשמ םחל בויחב<-
זנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש רנ בויחב<-
הנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנוע בויחב<-
זנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב הנוע בויחב<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
ב תוא בקעי
הקעמ תיישע בויחב<-
זנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב םויה שודיק בויחב<-
זנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש תפסות בויחב<-
ט"ויב לחש ש"צומב<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בק תוא צ 'מע תבשב לחש
תרמואש הלדבהה חסונ תא זא רמאת םאה<-<-
ש"צומ לכב
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טנ תוא צ 'מע תבשב לחש
ט"וי לש תורנ הקילדמ יתמ<-<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דק תוא אצ 'מע תבשב לחש
"לידבמה" רמול הכירצ הללפתה אל םא<-<-
תורנה תקלדה ינפל
67 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
אי-ט
הריפסה ימי תולילב הכאלמ תיישעב<-
ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא
גי
םיפסכ תטימשב<-
וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
25 ק"ס טפשמה ירואב
הומכ דיעמ דחא דעו "יתינז" תרמואה<-
ס 'יס חספ לאפר תכרב ןה ףאש םושמ תבייח אתיירואד הוצמב םאה<-
סנה ותואב ויה
טנ 'מע א"ח תבשה רצוא הלעב וא ט"וי תחמשב תבייוחמ איה םאה<-
החמשמ
זנ 'יס חספ לאפר תכרב הכונחב ללהב תבייח םאה<-
הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב
ו
הנב ךוניחב תבייח םאה<-
טנ 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויד ןישע לכב תבייח םאה<-
טנ 'מע א"ח תבשה רצוא ט"וי גנוע בויחב<-<-
טנ 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויב תפ תליכא בויחב<-<-
נ 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויב 'הל ולוכ בויחב<-<-
הנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב ןותבשד השעב תבייח םאה<-
ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ג ףיעס די קרפ ,זי
הלעב יגהנמכ גוהנל תבייח םאה<-
אס 'מע א"ח תבשה רצוא תיציצב םיאלכב תרתומ םאה<-
גמק 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב המהב תתיבשב הווצמ םאה<-
הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב
וכ הרעה א קרפ ,בכ
רמועה תריפס תרפוס םאה<-
אס 'מע א"ח תבשה רצוא רשעמל הל עבוק תבש םאה<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
חלש-ולש
הל די תטשוה<-
אס ,חנ 'מע א"ח תבשה רצוא םאה םישנ בויחל "רומש"ו "רוכז" שקיה<-
רבד לכב אוה
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
חסש-גסש
הירוחא הכילה<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
בעש-טסש
םישנ יתש ןיב הכילה<-
ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא
ומ
ןוירה תקספה<-
ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא
זי
התוא ןכסמ דלווה םא<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
הלש-חכש
הנממ תונוש תוקחרה<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
37
הדיבא תבשה תווצמב הבויח<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
בי ףיעס
הנכס וב שיש הלוחב הדי לע תבש לוליח<-
הפ 'מע א"ח תבשה רצוא הכוסו הצמב הבייחל קוספ ךירצש םעט<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
ב הכלה וט קרפ ןיבוריעו
תורצח בוריעל ץבקל הלוכי<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
חסש-גסש
הלצא הבישי<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(414 'מע) זמר 'יס
השאר יוסיכ<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גק תוא אצ 'מע תבשב לחש
ט"וי לש שודיקב ונייחהש רמאת אל <-
אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הדובעל םינש 'גמ רתוי המצע ריכשהל<-
אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הירבע המאל המצע רוכמל<-
הכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הולה לש ומש הזש תרמואשכ הילע ךומסל<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םישנא 'ב ןיב רובעל<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
חל תוא בקעי
םהיניב א"ד קחרמ שי םא<-<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
חל תוא בקעי
םירכנ 'ב ןיב<-<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
חל תוא בקעי
השא דוע םע רובעל<-<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םילקד 'ב ןיב רובעל<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םיריזח 'ב ןיב רובעל<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םיבלכ 'ב ןיב רובעל<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םישחנ 'ב ןיב רובעל<-
הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב
בי
הליחת תמה לצא תכלהמ<-
311 'מע ב"ח טפשמה רצוא הייונימ<-
הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב
בנ
תוינקדצ םישנ תוכזב דרי ןמ<-
(תרבועמ :האר) תרבועמ<-
310 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדמעמ<-
די ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש השא תודעל ונימאה םהבש םידחוימ םיבצמ<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
20 ק"ס טפשמה ירואב
הנימ אקפנהו ,ןידה רוקמ<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ירואב ,וכ ק"ס טפשמה יטוקל
39 ק"ס טפשמה
ירב ןעוט עבותהשכ קר<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
24 ,20 ק"ס טפשמה ירואב
םיתש אקוד וא תחא תנמאנ םאה<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
בי ק"ס טפשמה יטוקל
ןוממ יקזנב<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
גי ק"ס טפשמה יטוקל
הבינגב<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
די ק"ס טפשמה יטוקל
הלעבל השא תכאלמב<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
23 ק"ס טפשמה ירואב
התכאלמ השוע הניאש דיעהל םג םאה<-<-<-
די ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש םישנ לש נ"כהיבב םוקמ לע<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
זט ,וט ק"ס טפשמה יטוקל
הקזחמ איצוהל םג םאה<-<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
חי ,זי ק"ס טפשמה יטוקל
דחא דע תונמאנ<-<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
טי ק"ס טפשמה יטוקל
םישרויהמ םאיצוהל ,השבלש םידגב לע<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
גכ ק"ס טפשמה יטוקל
הטטק ןינעב<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
הכ ,דכ ק"ס טפשמה יטוקל
רסומ ןינעב<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
בכ ק"ס טפשמה יטוקל
ןטק תונמאנ<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
כ ק"ס טפשמה יטוקל
בורק תונמאנ<-<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
,בכ ,אכ ק"ס טפשמה יטוקל
36 ק"ס טפשמה ירואב
םילוספ ראש תונמאנ<-<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
שי ה"ד אצ 'מע תבשב לחש
ט"ויב תורנ הקילדמ יתמ<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ח ףיעס
כ"ויב הלוח ליכאהל התונמאנ<-
וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
82 ,75 ק"ס טפשמה ירואב
ןוצרב קפס סנואב קפס הלעבנ<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
חלש-ולש
הב העיגנ<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
37
הדי לע האיצמ תליטנ<-
368 'מע ב"ח טפשמה רצוא תורז םישנ<-
גי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב יבר ידימלת תרובקב ולפיט תוינקדצ םישנ<-
אביקע
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
,(416 'מע) ה ףיעס זמר 'יס
(524 'מע) 515 'סמ םירואיב
תירכנ האפ<-
אמרג ןמזהש השע תוצממ הרוטפ <-
אס 'מע א"ח תבשה רצוא ותוצממ אלו ובויחמ הרוטפ<-<-
הנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבייח םאה םתאנהל איהש ג"זהש ע"מ<-<-
הנ 'מע א"ח תבשה רצוא תובייח םאה ג"זהש ןנברד הוצמ<-<-
ונ 'מע א"ח תבשה רצוא ג"זהשצמב המצע בייחל הלוכיש םעט<-<-
ונ 'מע א"ח תבשה רצוא םייקת אלש ותשא בכעל לוכי לעב םאה<-<-
ג"זהשעצמ
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
ומ תוא בקעי
תודעל הלוספ<-
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
ומ תוא בקעי
ח"ת ןויזבו האכה לע תודעב<-<-
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
ומ תוא בקעי
ןיאש םירבדב הנימאהל םינומדקה תנקתב<-<-
דיעהל םילוכי םישנא
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
ומ תוא בקעי
הבירמו הטטק תודעב<-<-
ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
א
םילותב םד תודעב<-<-
די ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש תודעל הלוספ<-
די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס טפשמה יטוקל
ןידה רוקמ<-<-
בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
2 ק"ס טפשמה ירואב
התתימב התושיא תעיקפ<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
הנש-המש
הורע השאב לוק<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(417 'מע) חמר 'יס
הלש רמז לוק<-
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
גפ תוא בקעי
הגרוהל ,תרתחמב האבש<-
התרופסת<-
ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
בי-ט
התולבא ישדוחב<-<-
הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב
וט
הריפסה ימיב<-<-
הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב
וט
םירצמה ןיב<-<-
הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב
וט
(בא שדוח) םימיה תעשתב<-<-
ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
אי ףיעס אי קרפ ,בי
התליבט ינפל<-<-
הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב
א
התולבאב התקורסת<-
תילוכשא
גנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב העצמאבש םינבלה םיטוחה תרסה<-
ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
בכ
תבשב ךכל דחוימ ןיכס י"ע הפילקהמ הכותיח<-
42 'מע ב"ח טפשמה רצוא םידרפסו םיזנכשא
ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
זי
ג"לב יזנכשאל אשנהל הידרפסל רתומ םאה<-
רמועב
ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ג ףיעס די קרפ ,זי
הלעב יגהנמכ גוהנל תבייח הידרפס םאה<-
יזנכשאה
הפשא
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(344 'מע) 8ג ףיעס זטר 'יס
החירסמ הפשא דיל השודק ירבד תרימא<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
חנ הכלה ב קרפ ןיבוריעו
ולש הפשא חפל ותיבמ תבשב הקירז<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ הכלה ב קרפ ןיבוריעו
הפשא תרעבה ןקתימ) רטיירניסניאל התקירז<-
ןיינבב בוריע ןיאשכ תבשב (תומוק בר ןינבב
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןולקשא
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(329 'מע) זר 'יס
'ןידב םדאה תא רצי רשא'
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(16-17 'מע) ג-ב 'יס
'ירשא'
364 'מע ב"ח טפשמה רצוא ומא יחא תשא
שיא תשא
בל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ותשאב םירבד תאנוא<-
ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא
ה תוא בקעי
הלעבמ לוזגל הרוסא<-
ופ 'מע מ"וח המלש תכרב ותשא יסכנב לעב<-
ח ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ ותשא לש תוריפו ףוג רכמש לעב<-
,ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
תורעהו ,ןכו ה"ד םירואבו
דמ תוא בקעי ירמא
הידגבמ הלעב בוח תייבג<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ביק תוא בקעי
הלעב ירפסמ ליאשהל הלוכי םאה<-
ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
ט ףיעס ו 'יס ,ול תוא בקעי
השעמו ה"ד םירואב
השאב םג הלעב הנק השא התנקש המ םאה<-
הדיקפ וא הרומ ,תרחוס
ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא
א
הלעב תושר ילב האולה תתל הל רתומ םאה<-
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
םירואב ב ףיעסו ,בי תוא בקעי
םא ה"ד
התאכה<-
םירואב ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
םא ה"ד
הער השאב<-<-
םירואב ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
םא ה"ד
תווצמב תלזלזמו תפרחמ םא<-<-
ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
חי תוא ו ,בי תוא בקעי
ארוסיאמ ישורפאל ידכ<-<-
תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא
זל
- הקדצל הרדנו תיבה ךותב תנתונו תאשונה<-
םלשל ךירצ הלעב םאה
392 'מע ב"ח טפשמה רצוא השאו לעב ןיב תינמז הדרפה<-
ק ,ע 'מע מ"וח המלש תכרב הידי ישעמ תוכז<-
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותשאו לעב ןיב םיבויח<-
ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
זטק תוא בקעי
הבותכב רמאנה תא ןיבה אלש לעבה ןעט<-
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותשאו לעב ןיב ןוממ יסחי<-
,אל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
לק תוא בקעי ירמא תורעהו
לאשומ ץפח וא ןודקפ וא בוח הל ריזחהל<-
הלעבמ ולטנש
ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
זט
וינב תשורימ הל ריבעהל<-
םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
אלו ה"ד
הכרבב הכונח רנ תקלדה ךרוצל ותשא ריעהל<-
ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
תוא ןויצה רעשו ,דכ תוא בקעי
הע
רחאל הנתמ הכרד תוכזל<-
תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא
הע
רחאל הנתמ הלעבמ תוכזל<-
ח ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תומש 'ב שישכו ,ומא םשכ המששכ הנאשיל<-
תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא
גל
תאז ולגי אלש תרמואשכ טישכת הל רוכמל<-
טעמ טעמ םלשת איהו הלעבל
תורצח בוריע יוכיז ןינעל<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
ב הכלה די קרפ ןיבוריעו
םירחאל הלשמ תוכזל הלוכי<-<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
ד הכלה די קרפ ןיבוריעו
הלעב לשמ םירחאל תוכזל הלוכי םאה<-<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
ו הכלה די קרפ ןיבוריעו
הידי לע םירחאל תוכזל רשפא םאה<-<-
תורצח בוריע ןינעל<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
אכ ,די הכלה ז קרפ ןיבוריעו
וא תיב ותואב םירד לבא ותשאמ דרפנה<-<-
בוריעב םיבייח םאה - רצח התואב
תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ-בכ הכלה וט קרפ ןיבוריעו
הלעב תעדמ אלש ברעל הלוכי םאה<-<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
ל הכלה ח קרפ ןיבוריעו
לש ותיב תושר תא ריכשהל הלוכי השא<-<-
הלעב
תויושר תוכלה לע וב לכ
די הכלה י קרפ ןיבוריעו
הלטב םאה - השריגו ותושר הריכשה<-<-
תוריכשה
תויושר תוכלה לע וב לכ
בס הרעה י קרפ ןיבוריעו
תושר תא ריכשהל הלוכי לעופ תשא םאה<-<-
ודיבעמ
תויושר תוכלה לע וב לכ
זי הרעה ט קרפ ןיבוריעו
ריכשהל הלוכי הלשממ דבוע תשא םאה<-<-
תושר
תויושר תוכלה לע וב לכ
ו הכלה אי קרפ ןיבוריעו
הלעב תושר לטבל הלוכי םאה<-<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
ז הכלה אי קרפ ןיבוריעו
תיבה לעב תשאל תושר לוטיב ליעומ םאה<-<-
דכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא תונודקפ הנממ לבקל<-
אי 'יס ,ה ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
לאוש ה"ד םירואב ה ףיעס
הלעב תעד אלב הנממ הקדצ תחקל<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
בכ תוא בקעי
הזש תרמואו לודג םוכס תנתונ םא<-<-
הלעב תוחילשב
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
בכ תוא בקעי
הקדצ הרדנש הרישע<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
בכ תוא בקעי
הילע דיפקמ הלעב םא<-<-
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
תוא ןויצה רעשו ,בכ תוא בקעי
ול
התבותכבו ,הלעב יסכנמ הקדצ תנתונה<-<-
הושכ הוש וטלשיש בתכנ
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
גכ תוא בקעי
יפל הקדצ תניתנב ץמקמ הלעבש תעדוי םא<-<-
וכרע
םירואב ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
השעמו ה"ד
תרחוסב<-<-
םירואב ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
השעמו ה"ד
- לודג רבד הקדצ הנממ םילבקמ ןיא המ<-<-
ןנברדמ וא הרותהמ ורוסיא
דכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ןתשפ ילכ הנממ תונקל<-
ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
םירואב ה ףיעסו ,דל תוא בקעי
ק"ס םיטוקיל בי 'יס ,לאוש ה"ד
א
הלעב תעדמ אלש םילכ הנממ לואשל<-
ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
ול תוא בקעי
הדיקפ וא הרומ<-
ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא הלעבל התאיצמ<-
ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
הל תוא בקעי
ונממ תונוזמ הל ןיאו ינע הלעב םא<-<-
המצעב תחרוטו
י ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
רכשנ ה"ד םירואב
ץוחב דובעל החלושל ,תתרשמ<-
תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא
זל
תנתונו תאשונכ תבשחנ םאה - השא םתס<-
תיבה ךותב
ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
ול תוא בקעי
החיורהו הבויחמ רתוי המצע הקחדש<-
392 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדלי אלו םינש רשע המע ההש<-
ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
ול תוא בקעי
ימל חוורה - הרוחסב החיורהש<-
י ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא םירחאב הלבחש<-
ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
בי
תיבב הל םיארוקש דחא תומש 'ב הל שיש<-
םיבתוכ דציכ - ץוחב הל םיארוקש דחאו
הבותכב
ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
ול תוא בקעי
הלעב תא תלכלכמש<-
ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
זל תוא בקעי
םיוסמ רבד םהב תונקל מ"ע תועמ הלביקש<-
ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
זל תוא בקעי
הב תושר הלעבל ןיאש מ"ע הנתמ הלביקש<-
ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
בי תוא בקעי
בייח לעבה םאה - הרמש אלו ץפח הלאשש<-
םלשל
ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא
ה"ד םירואב טי ףיעס אי 'יס ,ב
םינפל
התכאלמ ךרד התיבב םילכ הרבשש<-
ב ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא תמלשמ םאה ,השריג םא<-<-
ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא
אמק תוא
לעבה יסכנב דובעל לעופ הרכשש<-
ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
ופ תוא בקעי
ןילת לב ןינעל ,לעופ הרכשש<-
300 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'אניד ינתשא'
מ"היתנ ,ג"ס יר 'יס מ"וח ע"וש
בי ק"ס ר 'יס ,ח ק"ס בפק 'יס
האנקהב ,'רומחו תא'
338 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיפויתא
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיאופר הקיתא
זל 'מע מ"וח המלש תכרב 'ןתא'
ד ,ג רועיש א"ח טפשמה בל הנוז ןנתא
'אתדועס וניקתא'
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הע תוא חס 'מע תבשב לחש
הדועס ילב אבר אשודיקב ורמאל שי םאה<-
;בלול ;סדה ;םינימ העברא :םג האר) גורתא
(הברע
ג ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תועט חקמ ןינעל ,אספוקב<-
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא םימי ראשל ט"וי ברע ןיב לדבה שי םאה<-
זצק 'מע א"ח תבשה רצוא ז"יעו רקויב גורתא תונקל רתומ םאה<-
רעשה רקייתי
'מע םלשה םינימה תעברא
חיק-ביק
רתויב רדוהמה גורתאה<-
תוא ןויצה רעש ג 'יס בקעי ירמא
טל
רחסמ ךרוצל ל"וחל ותאצוה<-
חפ-דע 'מע םלשה םינימה תעברא תוארמ ,קעלפ טאלב ,תיזזח ,שבי) ורודיה<-
,חורס וא חופת ,רמונמ ,םירשכו םילוספ
,סופדב לדג ,רודככ לוגע ,לשובמ וא שובכ
(םוית
דצ-טפ 'מע םלשה םינימה תעברא המורת ,הלרע לש גורתא) ותליכא רתיה<-
(רוסיא וב עלבנ ,יאמדו לבט ,האמט
ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא
ד"ע ה"ד םירואב א ףיעסו ,ב
םלשמ דציכ - ודיספהש רקי<-
ג ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל<-
ז ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא דבעיד ןינעלו ,רחוס אוהש ןטקמ תונקל<-
רבכ וב אצישכ
תויושר תוכלה לע וב לכ
וכ הכלה גי קרפ ןיבוריעו
תואובמ ףותישל<-
טנ-אנ 'מע םלשה םינימה תעברא ןליאה ,גורתאה תינבת) ותרוצו ותוהמ<-
(תרוסמו םינמיס ,בכרומהו ןומילה ,ירפהו
'מע םלשה םינימה תעברא
זטר-וטר ,חר-הפק
ילודיג תומוקמ לע תורודה תרוסמ<-
םיבכרומ יתלב םיגורתא
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא וב רוזחל א"או ףסכב הנקנ<-
אר ,ר 'מע מ"וח המלש תכרב ותווצמל הצקוהש<-
בס-ס 'מע םלשה םינימה תעברא ורועיש<-
גע-גס 'מע םלשה םינימה תעברא ,חומינ ,ףלקנ ,קדסנ ,רסחו בקינ) ותומלש<-
(ותמטיפ הלטינ ,וצקוע לטינ
ה ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
לאוש ה"ד םירואב
לוכי םאה - ריזחהל מ"ע הנתמב לביקש<-
רחאל ונתיל לבקמה
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא גחה רחא ורובע םלשמו ואנקש<-

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US