הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


ז תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל ז תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


בובז
יוכיז
ןקז
םרז

בנ ,חמ ,המ ,אי הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ונבר השמ תריטפ םוי ,רדא
אי הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ןורימל הז םויב עוסנל גהנמה רוקמ<-
בנ ,חמ ,המ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב וב תינעת<-
(ריעה יבוט :האר) ריעה יבוט
הבז
ז ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב היתורעש תלדגמ<-
זי הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב התליבט ינפל התרופסת<-
בובז
תבשב ,הקשמבו לכאמב<-
גכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ותאצוה<-<-
זכק הרעהו ,אמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ואיצוהל תוצע<-<-
דכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ויפב הצוחה וחופינ<-<-
גמ-במ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ילכה ןפודל ותזזה<-<-
וט תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ותגירה<-
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא רכששיו ןולובז
לבז
דכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ר"הרל ותאצוה<-
(לעופ :האר) תינבז
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ללכה הז'
םרוג הזו הז
ח רועיש ב"ח טפשמה בל ודבל םורגל לוכי םרוג לכ ןיא םא<-
ח רועיש ב"ח טפשמה בל ודבל םורגל לוכי םרוג לכ םא<-
מ"וח המלש תכרב ;454 'מע ב"ח טפשמה רצוא
פק ,בעק 'מע
'רסח אל הזו הנהנ הז'
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זס
רחא לזגש תיבב שמתשמה<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בי
רחא לש ץפחב שמתשמה<-
244 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוהז
79 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוגוז
אל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ז"הזב םיששוח אל<-
תבשב ררוב ןינעל ,לכאמב אמהוז
הע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא התרסה ,קרמ ג"עש<-
גנר הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא קרמהמ טעמ םע התכיפש ,קרמ ג"עש<-
ףיעס ו קרפ ;כק הרעה ד קרפ ררוב שלושמ ליא
הע
ריסה ידיצל הקוליס ,לישבת ג"עש<-
רהוז
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ודומיל ןפוא<-
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב תודיחיב ודומיל<-
בל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב ודומיל<-
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב ומויס<-<-
וע הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ח"כב איבנה לאומש רבקב ודומיל<-
רייאב
;10, 49, 79 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
חפק 'מע מ"וח המלש תכרב
ונממ הדובא :םג האר) םי לש וטוז
לש וטוזב אצמש ,הדיבא ;םדא לכמו
(םי
'מע) טעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(283
'תירבה רכוז'
204 'מע ב"ח טפשמה רצוא ריוא םוהיז
זיז
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אס
ששוח וניאו ,תבשב ויבג לע לטלטמ<-
תברועמ הניאש רצחל לופי אמש
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חמק הרעהו ,חע
בוריע ןינעל םלוסו תוגרדמכ בשחנ<-
תורצח
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא הראייז
ןפייז
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ,תודעל לספנ תורטש ףייזמ םאה<-
םהב שמתשה אל ןיידעשכו
די ףיעס ט 'יס ,די ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ןכסיש ה"ד םירואב
- םיבר ןכסמש תועבטמ ףייזמ<-
תוכלמל ותריסמ
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע יוכיז
שיא תשאב<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ב הכלה
םירחאל הלשמ תוכזל הלוכי<-<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ד הכלה
לשמ םירחאל תוכזל הלוכי םאה<-<-
הלעב
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ו הכלה
הידי לע םירחאל תוכזל רשפא םאה<-<-
בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט הרעהו ה הכלה
תושמשה ןיב<-
בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט הרעה
רדוס ןינקב<-<-
בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט הרעה
תבשב<-
וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט הכלה
תוכזל ךירצ םיבוגשכ םג םאה<-
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ה
םלוכל הכזמ דחאש אוה גהנמה<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גל הכלה
וב תוכזל ברסמה<-
זט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אי הרעה
רקפה אוה םאה ,בריס םא<-<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ הכלה
ול תוכזל ךירצ םאה - ינעל ברעמה<-
רחא י"ע
זט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אי הרעה
ברעל כ"חא הצורו היכזה ןמ טרחתה<-
שדחמ יוכיז ךירצ םאה -
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
י-ז הכלה
ותב וא ונב י"ע<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ח הרעה
יוג י"ע<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אי הכלה
שרח י"ע<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דיבי הכלה
ההבגה ןינק י"ע<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זכ הכלה
ףסכ ןינק י"ע<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וט הכלה
הכישמ ןינק י"ע<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זכ הכלה
רדוס ןינק י"ע<-
(ןינמל ףוריצ :םג האר) ןומיז
טצ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא לעופב <-
א ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וריבח הכמ ףוריצ<-
תבשב התמירג ,העיז
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םימח םידגבב יוסיכ י"ע<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ףוגב ףושפשו הכיס י"ע<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תואקשמ תייתש י"ע<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תולמעתה יליגרת י"ע<-
גג תופיז
חי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ךכב םיריידה בויח<-
םיקיז
ועק ,בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(276-279 'מע)
םתייאר לע הכרב<-
371 'מע ב"ח טפשמה רצוא םוביי תקיז
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדיל זוריז
הוצמל זוריז
תעינמב ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ףוגה רעצ י"ע<-
תיז
בכ הרעהו ,ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ןיערגה תאצוה<-
כ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ילכ י"ע<-<-
הל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב "ןוצומח" י"ע םימהמ ותאצוה<-
בכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיתיזמ םימה ןוניס<-
אכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא דבה ידבועמ ותיינק<-
ו ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ךרדב הטונש ןליא תחת אצמש<-
טע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיתיזמ םימה תכיפש<-
310 'מע ב"ח טפשמה רצוא השא תויוכז
143 'מע ב"ח טפשמה רצוא םדאה תויוכז
תיכוכז
טל 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הל תוא
תקידב לש רנב קספה תבשחנ םאה<-
ץמח
95 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיכוכז ילכ<-
ופק 'מע מ"וח המלש תכרב ריינהו י"תכ ,םירפסב תוכז
143 'מע ב"ח טפשמה רצוא תעדל רוביצה תוכז
452 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירצוי תוכז
ופק 'מע מ"וח המלש תכרב הרות ישודיחב<-
רעש ו 'יס ,טי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא
בכ תוא ןויצה
םירפסב<-
אכ ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא תוטלקב<-
אעק ,חסק 'מע מ"וח המלש תכרב תונמוא תכאלמ רפסמ הקתעה<-
זסק-וסק ,גסק 'מע מ"וח המלש תכרב ורפסב רפס רבחמ לש<-
א רועיש א"ח טפשמה בל ישודיח תקתעה יבגל תויוכז תרימש<-
הרות
454 'מע ב"ח טפשמה רצוא (רחא םדא רובע) הייכז
צק 'יס ,ב ק"ס דפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
,א תוא ביתנ סלפי ,א ק"ס הצק 'יס ,ג ק"ס
ה ק"ס ר 'יס מ"היתנ
הנוקה וא רכומה םאה - רכמב<-
םהב רוזחל םילוכי
סלפי ,א ק"ס הצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא ביתנ
וב רוזחל לוכי ןתונה םאה - הנתמב<-
ה ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ יכזכ "ןת" םאה<-
דכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא השא י"ע רחאל הייכז<-
הע תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא הלעבמ השא י"ע<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א
ו"שח לש<-
א 'יס בקעי ירמא ;458 'מע ב"ח טפשמה רצוא
67 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ;ו ףיעס
וינפב אלש םדאל ןיכז
ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
18 ק"ס טפשמה ירואב ,בי
תוכז וזש ערפמל ררבתמ םא<-
ק"ס טפשמה ירואב אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
9
ןטק רגב<-
ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אי ,י
םדאמ ןיכז םאה<-
ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גי
ומצעב לטונ לבקמה םא<-<-
דכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא השא י"ע<-
הע תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא הלעבמ השא י"ע<-<-
םירצמ תאיצי תריכז
טל 'יס חספ לאפר תכרב הריכזל ןווכמ וניא םא אצוי םאה<-
אמ 'יס חספ לאפר תכרב םוי לכב הבויחל רוקמ<-
ןברוחל רכז
במ-הל תוא גי קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןיאושינ תחמשב תונקתו תוריזג<-
שדקמה תיב ןברוח רכזל
ט הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב 'ללהכ שדקמל רכז'
זמק 'מע מ"וח המלש תכרב םירבד ןורכז
316 'מע ב"ח טפשמה רצוא יוניכה ,'ל"ז'
תבש תורימז
טס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
םאו ה"ד
תבשב לחש חספ ברעב תירחש תדועסב<-
חס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הע תוא
תבש תודועסב ררושל<-
נק 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב תוריש רמול הוצמ<-
ול ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב יאחוי רב טויפ<-
טס ,גי הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב ותוא םירשש םעטה<-<-
463 'מע ב"ח טפשמה רצוא (יללכ ןפואב) ןמז
(ךיראת) ןמז
די ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןינק רטשב ותביתכ <-
בנז
גכ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ותופיל ידכ בלכ בנז ךותיח<-
אנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תוקריה תובנז תרסה<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םתרירב ,תוריפ לש םינוש םינז
ןיקוקז
זכ רועיש א"ח טפשמה בל הבותכבש ןיקוקז םייתאמ<-
428 'מע ב"ח טפשמה רצוא םולשת תפיקז
בל 'מע ברעה טפשמ הולמ תפיקז רדג<-
317 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הריצב) ןקז
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ינוטלש דסומכ) םינקז<-
וינפל המיק<-
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא טעמ וא ותמוק אלמ - הרועיש<-<-
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הנמז<-<-
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא אתיירואדמ איה םאה<-<-
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא וינפב םוקל ךירצ ח"ת םאה<-<-
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םוקל ךירצ הרותב קסועשכ םאה<-<-
ח ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא רתומ םאה - הלולצ העדב וניאש<-
ידכ ונוממב ותושר אלב שמתשהל
ושמשלו ואפרל
(ץמקב) ןקז
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וכותמ הצמ ירוריפ תאצוה<-
גל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תודעל לספנ םאה - רעתב וחלגמה<-
דבע ה"ד םירואב חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא רוחשל ותעיבצ - ןיבלה ויצחש<-
(תרופסת ;חוליג :םג האר) וחוליג ,ןקז
הרעה ט קרפ ,ז ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
א
הריפסה ימיב <-
ח ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב הליכאה תא בכעמ םא<-<-
חי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב תומי לכ וחלגל אלש י"ראה גהנמ<-
הנשה
חי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב הז גהנמ לע הדפקה<-<-
תבשה לארשיל קוח ;442 'מע ב"ח טפשמה רצוא
רועיש א"ח טפשמה בל ;13, 29, 37 'מע הדיבא
די
,הדיבא :םג האר) ודובכ יפל הניאו ןקז
(ודובכ יפל וניאו ןקז
13 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח התוא לטנ םא הדיבא בישהל ותבוח<-
158 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארממ ןקז
(רדסה ליל לש) עורז
גע 'יס חספ לאפר תכרב ךירצ םאה - ףוע לש עורזב שמתשמה<-
םילחג ג"ע ותולצל
גע 'יס חספ לאפר תכרב ותיילצ תרוצ<-
הנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זכ תוא
חספ ברע לחשכ) תבש ברעב ותיילצ<-
(תבשב
הע ,דס 'מע ברעה טפשמ 'ךל ינא בייחתאו םיל הנמ קורז'
דס 'מע ברעה טפשמ ךכמ תלעות הווצמל שי םא<-
(ףוגה ךותל טחמב הקרזה) הקירז
תבשב<-
ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ש"צומ דע ןיתמהל רשפא םא<-<-
ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תידירו ךות הקירז<-<-
(סוניווארטניא)
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ויבאל קירזהל ןבל רתומ םאה<-
רוא :םג האר) תבשב ילמשח םרז
תוצוצינ ;יוביכו הקלדה ;למשחה
(ירטקלא וטופ את ;םיילמשח
4-1 'מע ב"ח הכלהב למשחה ותריצי רוסיא<-
63 ,21 'מע ב"ח הכלהב למשחה הנכס םוקמב ותקספה<-
27-22 'מע ב"ח הכלהב למשחה העשב ,ילמשח רוביח תקספהו תלעפה<-
לעופ םרזה ןיאש
27-22 ,21-15 'מע ב"ח הכלהב למשחה רוא אלל ותקספהו ותלעפה<-
85 ,34 ,14-13 'מע ב"ח הכלהב למשחה הכלהב ותרדגהו ותוהמ<-
הלטבל ערז
ומ ק"ס תורוקמ ח 'יס בקעי ירמא ךרוצל ותאצוה<-
הניג ינוערז
די ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא םאהו ,וחמצ אלו םערזו םאנקש<-
תואצוהו החריט רכש םלשמ רכומה
העירזה
תרז
המק 'מע טפשמבו קדצב הבוגו ,תיציצ ,ןשוחה ןינעל ורועיש<-
הרובטל לעמ הוקמב םימה

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US