הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


כ תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל כ תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


דובכ
ןהכ
סוכ
רפוכ
לתוכ
םאו בא דוביכ
יוניכ
םיאלכ
ילכ
הקיספ יללכ
ףסכ
הייפכ
הבותכ

וילע תבש לוליח ,באכ
טמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןטבב<-
במ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הרדשב<-
ג ,א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל קזח באכ<-
ג ,א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ימינפ רבאב<-<-
בל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל שארב<-<-
ג ,א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל לק באכ<-
שאר באכ
בכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב םעט אוה רעש לודיג ללגב שאר באכ םאה<-
הריפסה ימיב תרופסת ריתהל
252 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ויה ןאכו ואצמנ ןאכ'
אס ,במ ,אמ 'מע םהש ןבא ותושרב היה םא עודי אל םא<-
(לקשמ) דבכ
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
נ ,זמ הכלה
בשחנ רכשומה תיבב ריכשמ לש דבכ רבד <-
תורצח בוריע ןינעל די תסיפת
(בא דוביכ :האר) בא דובכ
317 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוירבה דובכ
וט רועיש א"ח טפשמה בל תוירבה דובכ ינפמ תוחדנ תווצמ ולא<-
דכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא םדא ןיבו וריבחל םדא ןיבש הוצמ תיישעב<-
םוקמל
גיר 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד הוצמ החוד םאה<-
דיר 'מע א"ח תבשה רצוא אסינ ימוסרפ החוד םאה<-
וט רועיש א"ח טפשמה בל ןטקל לודג יאנג ןיב לדבה שי םאה<-
וט רועיש א"ח טפשמה בל ועידוהל ךירצ םאה - רוסיאב גגושב רבועה<-
תוירבה דובכ לטבתי ךכ י"עש ףא ךכ לע
חמק-זמק 'מעו ,טי קרפ םיספ תנותכ הצקומ לוטלט ריתהל םעט<-
וט רועיש א"ח טפשמה בל תיבב תמ שיש ול עדונו םורע בכושה ןהכ<-
(םכח דימלת :םג האר) הרותה דובכ
גל הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ארוקשכ הרותה לע ךרבל ונקית ותמחמ <-
רובצב
וט רועיש א"ח טפשמה בל השע תווצמ<-
גל הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ףידע הרותה דובכד השע<-
רבח דובכ
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב 'וכו 'ךלשכ ךילע ביבח ךריבח דובכ יהי'<-
182 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוביצ דובכ
זי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב ומעטמ תרופסת<-
(הסיבכ תנוכמ :םג האר) הסיבכ
רוסא ה"ד םירואב די ףיעס ח 'יס בקעי ירמא השבי הסיבכ לע הנוילע המוקמ תפטונה <-
היתחתש
בקעי ירמא תורעהו ,ל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ןכו ה"ד םירואבו ,פק תוא
ולש םוקמב רחא ןידס והשימל הנתנש תסבוכ<-
ףיעס אי קרפ ,ז ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
א ףיעס טי קרפ ,אי
תבשב הנוימ<-
ז ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םניימל ידכ תבשב םיסבכ תחיטש<-
(שבוכ :האר) ריכש רכש תשיבכ
95 'מע ב"ח טפשמה רצוא בכבכ
ה ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הב שומיש ,הרבכ
ז ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב ןבת תריבכ<-
זט ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב םינישרכ תניתנ<-
(תוגרדמ :האר) שבכ
'מע) חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242
ותייאר לע הכרב ,םייוסמ שא ןשבכ
דכ
ט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תושר אלל ותושרל סנכוהש<-
גנ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ורבשו דבה תיבב חנוהש<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא וב קזוה וא ורבשו וב לקתנו ר"הרב חנוהש<-
(תופורת) םירודכ
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב םתליטנ <-
סרפ תליכא ידכ
חיק 'מע א"ח תבשה רצוא סרפ תליכא ידכב תויהל הכירצ הוצמ תליכא<-
כק 'מע א"ח תבשה רצוא סרפ תליכא ידכ ךות אלש העיבש ידכ לכא<-<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(507 'מע) 440 'סמ
הורועיש<-
153 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןהכ
ןטק<-
אכ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ןבה ןוידפב<-<-
ו ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ז"ע לחומשו וב שומיש<-<-
גמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא טגה תמיתחב דעכ<-
64 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב הנוהכ<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בכק
ויפכ אשונ תבש ללחמ ןהכ םאה<-
(המורת :םג האר) המורת תליכאב<-
ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
טי
ונב לע דיעמה בא י"ע <-<-
153 'מע ב"ח טפשמה רצוא וסוחי<-
ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
כ ,חי
ונב לע דיעמה בא י"ע<-<-
במ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב תיב תחמשב ,ולבש הנוהכ ידגב תקלדה<-
הבאושה
טמ 'יס חספ לאפר תכרב ז"הזב ןיי תותשל ול רתומ םאה<-<-
אנ-זמ תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה םילארשיו םייול םינהכ ןיב ןיאושינ<-
חעק-דעק תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןהכל ןותיח ילוספ<-
דוקיפ תלד :םג האר) תמל אמטיהל ורוסיא<-
(ינורטקלא
113-120 'מע םלשה ייחד ארקי תמה להואב<-<-
ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
6
ז"הזב סרפה תיבב<-<-
113-120 'מע םלשה ייחד ארקי םילוח תיבב<-<-
113-120 'מע םלשה ייחד ארקי תורבק תיבב<-<-
מ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תורבקה תיבב איהש הדיבא תרזחהב<-<-
טנ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב אמטיהל ךישמהל יאשר תמ אמט ןהכ םאה<-<-
וט רועיש א"ח טפשמה בל תיבב תמ שיש ול עדונו םורע בכושה ןהכ<-<-
ק"ס טפשמה ירואב בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
2
התמש ותשאל<-<-
ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
12 ,9
ר"הרב האמוט קפסל הליחתכל סנכיהל<-<-
טנ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םיקידצ ירבק להואל סנכיהל<-<-
זל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב סנה לעב מ"ר ןויצ ןינבל<-<-<-
אל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשר ןויצ ןינבל<-<-<-
לודג ןהכ
אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב חספ ןברקל ץוחנ אוה םאה<-
כק ,טיק 'מע מ"וח המלש תכרב ותררש<-
(הסיבכ :האר) תסבוכ
עבוכ
ףיעס הצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(309 'מע) ב
שדח עבוכ לע הכרב<-
ב הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב שדח עבוכ תשיבל <-
ירה ה"ד םירואב ל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא הנותחב וא הוקמב וא ס"נכיבב ףלחוהש<-
ותודע שבוכ
ט תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא דספה םרג םא םלשל בייח םאה<-
(ןילת לב :םג האר) ריכש רכש שבוכ
ירמא תורעהו ,אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
זנ תוא בקעי
השעו םיוואל השימח רבוע <-
הנווכ
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישנועב<-
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וט קרפ ,דל הרעה י קרפ ,זי הרעהו גי הרעה
אכ-די הרעה חי קרפ ,הכ הרעה
תורצח בוריעב<-
409 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיניינקב<-
זי רועיש א"ח טפשמה בל ודיב התלע אלו הריבע רובעל ןווכתה<-
400 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'קיזהל ותנווכ'<-
חס 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנועב הנווכ תוכירצ תוצמ<-
תרווכ
וט ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא התיישע ךרוצל תורובשמ תופי םינק תרירב<-
תבשב
401, 271 'מע ב"ח טפשמה רצוא וחוכ חוכ - וחוכ
םיבכוכ
ףיעס טסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(273 'מע) 2ב
תכל יבכוכ לע הכרב<-
דעק ,בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(279 ,276 'מע)
טיבש יבכוכ לע הכרב <-
אכ רועיש ב"ח טפשמה בל וא הלילה תא םירצוי םיבכוכ השלש םאה <-
הלילל החכוה קר םה
199 'מע ב"ח טפשמה רצוא ללוכ
סוכ
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ןיי סוכו היתשל סוכ תרירב<-
(םח קובקב :האר) םח סוכ<-
טל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא שק םע סוכמ תלוספ וב שיש הקשמ תייתש <-
תבשב
הכרב לש סוכ
איק-זצ תוא די קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןיאושינ תוכרבב<-
גמ-בל תוא י קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןיאושינו ןיסוריא תכרבב<-
חפט ותהבגה<-
בנ 'יס חספ לאפר תכרב המעט<-<-
בנ 'יס חספ לאפר תכרב ןחלושה לע סוכהשכ<-<-
בנ 'יס חספ לאפר תכרב דיחיב ךרבמ םא<-<-
ותייתש<-
אכ 'יס חספ לאפר תכרב הכרבה וא היתשה רקיעה םאה<-<-
בכ-אכ 'יס חספ לאפר תכרב ותותשל לוכי רחא םאה<-<-
אכ 'יס חספ לאפר תכרב ךוניחל עיגה אלש קוניתל תתל רשפא םאה<-<-
ותותשל
אכ 'יס חספ לאפר תכרב איבהל ךירצ םאה - התשש םדוק ןייה ךפשנ<-<-
רחא סוכ
(הייפכ :האר) ןיפוכ
פק-זעק ,בעק 'מע מ"וח המלש תכרב םודמ תדימ לע ןיפוכ
הר 'מע טפשמבו קדצב אל הזו הנהנ אל הז"ב ס"דמ לע ןיפוכ ןיא<-
"רסח
מ 'מע טפשמבו קדצב בכעמש םודס תדימ רדגמ תאצוי הנעטה םא<-
םיפתושה תושרב וילע
חצק 'מע טפשמבו קדצב ורצימב קלחה ול ונתי ,יוליעב ודמע אל םא<-
ס"דיממ
הכק 'מע טפשמבו קדצב ידכ רכושה תא תונפל הצור ריכשמ םא<-
תיבה תא ןקתל לכויש
הכק 'מע טפשמבו קדצב דבלב םיצעל תיבב שמתשמ רכושה םא<-<-
הכק 'מע טפשמבו קדצב כ"חא רחא םוקמל רובעל ךירצ רכושה םא<-<-
ה"אלב
בר 'מע טפשמבו קדצב ןיאו רצימה לע הקולח הצור דחא ףתוש םא<-
םידדצה ןיב לדבה
בכ 'מע טפשמבו קדצב תוחורב םיפתוש תקולחב<-
נק 'מע טפשמבו קדצב רצימה לעב לע הז םעטמש א"וזחה ירבד<-
רצימב וקלח תחקל
בכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא היינב תפסות יבגל<-
בצק 'מע טפשמבו קדצב וריבח לתוכ לע םלוס תחנה ןינעל<-
ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אי הרעה
תורצח בוריע ןינעל<-
ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גי הרעה
יוגב<-<-
404 'מע ב"ח טפשמה רצוא (לוגסב) רפוכ
298 'מע ב"ח טפשמה רצוא שפנ רפוכ
428 'מע ב"ח טפשמה רצוא בויחב (הריצב) רפוכ
ל רועיש א"ח טפשמה בל החמומ דיחי ינפב<-
ל רועיש א"ח טפשמה בל תוטוידה השלש ינפב<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל "ןרפכ קזחוה" ןידל תומרוגה תונעט<-
ל רועיש א"ח טפשמה בל ןיד תיבל ץוחמ<-
הולמב רפוכ
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אפ ,פ
תודעל ולוספ<-
ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
7
עבשנ םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גפ
לספנ יתממ<-<-
(ןודקפ :םג האר) ןודקפב רפוכ
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא תודעל ולוספ <-
תווצמבו הרותב רפוכ
טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בכ ק"ס
ותרדגה<-
טל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הדיבא ול ריזחהל<-
י ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וליצהל<-
הכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ךסנ ןיי ןינעל<-
ד ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא פ"עבש הרותב רפוכ ןיינמל ףרצל<-
טפשמה ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
31 ק"ס
ןייב ועגמ ,ותביתכ ,ותטיחש ,תודעל ולוספ<-
תואתפוכ
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םהמ קרמה וא םימה תכיפש<-
(רדסה לילב) ךרוכ
דע ,הל 'יס חספ לאפר תכרב רורמו הצמ חספ וכרכ שדקמה ןמזב םאה <-
רורמו הצמ קר וא
ישוכ
ףיעס הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(326 'מע) 1ב
ותייאר לע הכרב<-
345 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ינורמוש) יתוכ
ק"ס טפשמה ירואב גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
27
ז"הזב וניד<-
ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל הכלה
תורצח בוריע ןינעל יוגכ אוה םאה<-
ק"ס טפשמה ירואב ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
,וכ ,הכ ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס ,65
31 ,29 ,24 ק"ס טפשמה ירואב
תודעל ותורשכ<-
בי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ודי לע שפנ חוקיפל תבש ללחל<-
טפשמה ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
31 ק"ס
ותביתכ ,ןייב ועגמ ,ותטיחש<-
(הציחמ :םג האר) (הקעמ ,הציחמ) לתוכ
מ 'מע טפשמבו קדצב רתוי רצחב לתוכ תהבגהב רוא תנעט ןיא <-
א"דמ
גצק 'מע טפשמבו קדצב לתוכב תורוק תציענ תושר דחאל היה םא<-
לתוכה רתסנו וריבח
גצק 'מע טפשמבו קדצב עוער ודועב ונקתל הצור םא<-<-
אמ 'מע טפשמבו קדצב א"דמ רתוי הובג היה הליחתמו לפנ םא<-
גל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא וב שמתשהל תושר רחאל וילעב ןתנ םא<-
ןתונל קיזמה שומיש וב תושעל הצור וישכעו
חמ 'מע טפשמבו קדצב ושעי םהינש תעדמ לתוכ העקבב ושע םא<-
ןאכמו ןאכמ תיזח
נ ,טמ 'מע טפשמבו קדצב ןמיס םוש ושע אל םא<-<-
מ 'מע טפשמבו קדצב א"ד לעמ היבגהל דחא הצור םא<-
הל 'מע טפשמבו קדצב א"דמ רתוי לתוכה לע היבגהל גהנמה םא<-<-
גמ 'מע טפשמבו קדצב רתוי היבגהל הליחתמ רחאה םיכסה םא ףא<-<-
וב רוזחל לוכי א"דמ
דס 'מע טפשמבו קדצב וא ולשב הציחמה לכ ושעיש דחאה עבת םא<-
וריבח לשב
המק 'מע טפשמבו קדצב דבלמ ונייה - חתפ לכל רצחב תומא עברא<-
םילתכה םוקמ
זל 'מע טפשמבו קדצב קלחל דבעושמ דחא לכ םיפתושה לתוכב<-
וריבח
הע 'מע טפשמבו קדצב לתוכב השענ היאר קזיהה קוליסש םוקמב<-
א"דמ תוחפ
וע 'מע טפשמבו קדצב קזיהה קלוסמ אל א"ד הציחמ י"עש םוקמב<-
ללכ היאר
הנ 'מע טפשמבו קדצב םלשמ ימ - ולשמ לתוכה תא הנב<-
אע ,וס 'מע טפשמבו קדצב ןפואב הציחמ ל"זח ונקית וקלחש םיפתושב<-
הבורמ תלעותהשכ אלא דספה אצי אלש
אל 'מע טפשמבו קדצב תררובמ םיפתושה לתוכ לעש תולעבה םאה<-
בכ 'מע טפשמבו קדצב וריבח תא חירכהל דחא דיב חכ שי םאה<-
וקלח תא רוכמיש אל םאו הציחמה תונבל
םיבנג יבגלו היאר קזיה יבגל ,םירחאל
זי 'מע טפשמבו קדצב הציחמ תושעל אלש גהנמ שי םאה<-
בל 'מע טפשמבו קדצב רצחבש לתוכל תיזח ליעומ םאה<-
דל ,בל 'מע טפשמבו קדצב א"דמ הלעמל יונבש המל ליעומ םאה<-<-
גל 'מע טפשמבו קדצב תיזחכ תונולח םיליעומ םאה<-<-
חי 'מע טפשמבו קדצב הציחמה לע הליחמ הליעומ םאה<-
אמ ,חל ,הל ,אל 'מע טפשמבו קדצב א"ד לעמ והיבגהל םיפתושהמ דחא יאשר םאה<-
גע 'מע טפשמבו קדצב רצחל גג ןיבש היאר קזיה<-
גס 'מע טפשמבו קדצב הציחמה יבוע יבגל גהנמה יפל םיכלוה םאה<-<-
זס 'מע טפשמבו קדצב ט"י רצחהמ ךומנ גגה ןיאשכ<-<-
הע ,גע 'מע טפשמבו קדצב רצחהמ ךומנ גגהשכ<-<-
גע 'מע טפשמבו קדצב ט"ימ תוחפ רצחהמ הובג גגהשכ<-<-
גמ 'מע טפשמבו קדצב םאה - תורוק תחנה םוקמ לתוכה שארב קקח<-
לתוכל וקלח םלישש הקזח אוה
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זמ-במ הכלה
םינכש ןיבש לתוכ לע תבשב לוטלט<-
חכ 'מע טפשמבו קדצב םינבאה תא םיקלחמ ךיא - לפנש םינבא לתוכ<-
דל 'מע טפשמבו קדצב ערפש ןעוט ינשהו דחאה ואנבש עודיש לתוכ<-
וקלח
הפ 'מע טפשמבו קדצב תוארטזוזגו םיזיז איצוהל מ"ע וילתכ סנכ<-
,איצוה אלש ןמזבו איצוהש ןמזב ,ר"הר לע
ומוקמל לתוכה ריזחהל לוכי םאהו
וכ 'מע טפשמבו קדצב הצור דחאהו הלק הציחמ תושעל גהנמהשכ<-
ךפיהב וא ולש לע םינבאב תושעל
זנ 'מע טפשמבו קדצב םוקמב העקבב הציחמ תונבל דחא םידקהשכ<-
וגהנ אלש
גס ,בס ,ס 'מע טפשמבו קדצב גגל גג ןיבש היאר קזיה יבגל<-
טנ 'מע טפשמבו קדצב תוגג ינימ 'ג<-<-
אס 'מע טפשמבו קדצב ךירצ יתמ - הקעמ יצחל הנוב דחא לכ<-<-
ףידעהל
אס 'מע טפשמבו קדצב הפדעהה רועיש<-<-<-
אס 'מע טפשמבו קדצב ר"הרמ לפשה גגב<-<-
דס 'מע טפשמבו קדצב וליפי דגנכש יצחב תושעל הצור דחא לכ םא<-<-
לרוגה ליעומ המו ,לרוג
חס 'מע טפשמבו קדצב א"כ השעי םאש ןפואב םיקחורמ תוגגה םא<-<-
היאר קזיהה קלוסי אל וגג יצח לע הציחמ
ומ 'מע טפשמבו קדצב העקבו הניג ,רצחב הציחמ<-
חכ 'מע טפשמבו קדצב הנשעיש עובתל לוכי םאה - םרכה תציחמ<-
םינבא
נ ,גכ 'מע טפשמבו קדצב דמעו וריבח תוברוח ןיב הברוח ול שיש ימ<-
םלשמ ימ - רדגו וריבח
נ 'מע טפשמבו קדצב ימ - ףיקהו דמעו ויתודש ןיב הדש ול שיש ימ<-
םלשמ
בנ 'מע טפשמבו קדצב תוחורה לכמ רדג אל םא<-<-
גנ 'מע טפשמבו קדצב לתוכ לש ויצח וא הנהנש המ םלשמ םאה<-<-
זנ 'מע טפשמבו קדצב וילע םילגלגמ תיעיברה תא ףקינה רדג םא<-<-
לתוכה םוקמ ןיד המ - לכה תא
אלק 'מע טפשמבו קדצב הנפ" ול רמאו וריבח תניגל ולתוכ לפנש ימ<-
וינפב אלש הניפו ,"ךמצעל
המ 'מע טפשמבו קדצב הכז - לתוכבש וקלח םלשמש רמאשכ דימ<-
ויצחב
אי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא םיפתושה רצחו תיבבש<-
זמ 'מע טפשמבו קדצב הניגב לתוכ תיישע רועיש<-
אמ ,הכ 'מע טפשמבו קדצב לתוכה בחור רועיש<-
הכ 'מע טפשמבו קדצב בחורל גהנמ ןיאשכ<-<-
טצ תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא קיזהו ר"הרל לפנש<-
גע 'מע טפשמבו קדצב התרבחמ הובג תחא עקרקש תוריצח יתש<-
גע 'מע טפשמבו קדצב ולש ךותל סינכהל ןוילעה הצור םא<-<-
דע 'מע טפשמבו קדצב לתוכ םוקמב ןוילעה עקרק ףרצל שי םא<-<-
זע 'מע טפשמבו קדצב ןוילעל עייסל ןותחתה ךירצש עויסה<-<-
הציחמל
217 'מע ב"ח טפשמה רצוא יברעמ לתוכ
תיזכ
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(506 'מע) 431 'סמ
ורועיש<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
רמא ה"ד אמ
ףידע אריתהד חכ
;...תנוכמ ;הנוכמ ;ילמשח םרז :האר) ילמשח חכ
(חכ תנחת
'יאהמ םלתשמ יאהמ ימולתשיאל אכיל יכ'
ח רועיש ב"ח טפשמה בל לוכי וניא הזו לוכי וניא הזב<-
ח רועיש ב"ח טפשמה בל לוכי וניא הזו לוכי הזב<-
ח רועיש ב"ח טפשמה בל לוכי הזו לוכי הזב<-
ח רועיש ב"ח טפשמה בל חקיפו שרחב<-
ח רועיש ב"ח טפשמה בל ינעו רישעב<-
תועובשל חספ ןיב ;389 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זמ הרעה חי קרפ
םאו בא דוביכ
בל רועיש ב"ח טפשמה בל ינקשה תרמוא ומאו םימ ינקשה רמוא ויבא<-
םימ
זע 'מע מ"וח המלש תכרב ןידל ויבא תא עבותה ןב<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ורעצל
ס"נכיבל הכילה ךרוצל הנישמ ויבא תרעה<-
הכ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ומשב בסל אורקל אל<-
א"ח טפשמה בל ;ז ףיעס א 'יס בקעי ירמא
די רועיש
בא לשמ וא ןב לשמ<-
םתאווצ<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא המייקל בויחה<-<-
ז ףיעס א 'יס בקעי ירמא השורי וריאשה אלו םבוח עורפל וויצ םא<-<-
ול תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא סיכ ןורסח וב שיש רבד םהינבל וויצ םא<-<-
השוריה ןומממ
ול תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא רובידב אלו בתכב וויצ םא<-<-
יוביכ
(הקלדה :םג האר) רוא יוביכ<-
ח ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ויפב רנ יוביכ <-
192-189 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב זג יוביכ ןקתימ<-
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא הווצמה ,לארשי ץרא שוביכ
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא דיחי שוביכ
ו 'יס בקעי ירמא ;185 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זעק 'מע מ"וח המלש תכרב ;ג ףיעס
המחלמ שוביכ
254 ,243 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'דיגמו רזוח וניא בוש דיגהש ןויכ'
ז רועיש ב"ח טפשמה בל הקיתש רחאלש הרימא<-
ז רועיש ב"ח טפשמה בל םיעדוי ונא ןיא תרימא רחאלש הרימא<-
ה רועיש ב"ח טפשמה בל םירוסיאב<-
ה רועיש ב"ח טפשמה בל ןוממב דחא דעב<-
ה רועיש ב"ח טפשמה בל רטשב דחא דעב<-
ז ,ה רועיש ב"ח טפשמה בל הריקחו השירד ןיידע התיה אלש םוקמב<-
ז ,ה רועיש ב"ח טפשמה בל תוקידבה ומייתסנ אלש ןמז לכ<-
ו רועיש ב"ח טפשמה בל רטשב "ונירבד ויה יאנת" רמול םידע תונמאנ<-
םייוקמ וניאש וא םייוקמ
469 'מע ב"ח טפשמה רצוא רויכ
במ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וא וכותל תלוספ ישוג וב שיש הקשמ תכלשה<-
תבשב וכותבש שלושמל
160-159 'מע ב"ח הכלהב למשחה ילמשח רויכ<-
דכ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב תשוחנ רויכ<-
זי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ובש םילכה רודיס<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בס הכלה
םוקמל םידרוישכ תבשב וכותל םימ תכיפש<-
ברועמ וניאש
316 'מע ב"ח טפשמה רצוא יוניכ
;ףוריח ;םש הנכמה :םג האר) רחאל םש יוניכ
(הללק
טכ ףיעס ב 'יס ,טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
וניאו ה"ד םירואב
וב ליגר אוהש םשב <-
טכ ףיעס ב 'יס ,טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
וניאו ה"ד םירואב
ושייבל ידכ<-
דע תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא ןטקל<-
ו ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא סרוקיפא ול ארק<-
ו ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא אמט ןב אמט ול ארק<-
ט 'יס ,ו ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא
ד ק"ס תורוקמ
רזממ ול ארק<-
ו ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ףאונ ול ארק<-
ו ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא עשר ןב עשר ול ארק<-
םיניכ
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תורעשהמ םתאצוה<-
הטימ יוסיכ
חכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הטימה יוסיכ ךרוצל תבשב ותרירב<-
'מע) זמר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(414
השאל שאר יוסיכ
ףיעס זמר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(524 'מע) 515 'סמ םירואיב ,(416 'מע) ה
תירכנ האפ <-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(523 'מע) 513 'סמ
הרעשב חטשה לדוג רועיש <-
281 'מע ב"ח טפשמה רצוא הפיכ
421 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ורבח לש ותרפב הרוחס השוע הלה דציכ'
(ילמשח רונת :האר) תוילמשח םייריכו הריכ
277 'מע ב"ח טפשמה רצוא ףושיכ
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא ביוא רותיכ
םחל רככ
ח ףיעס י 'יס בקעי ירמא יחשה תיב תחת וקיזחהל ןיא<-
הל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא קיספמ דגבו םח אוה םא<-<-
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'רבג םילאד לכ'
385 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ'
466 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'שירפ אבורמ שירפד לכ'
ב ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבש לוליח ןינעל<-
:האר) השוע אוה הנושאר תעד לע השועה לכ
(המשל
284 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'הזב הז םיברע לארשי לכ'
310 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'המינפ ךלמ תב הדובכ לכ'
יא :האר) דיבעת אל אנמחר רמאד אתלימ לכ
(ינהמ אל דיבע
טכ ,ט רועיש ב"ח טפשמה בל היתעדא ואל שיניאד הילע אימר אלד אתלימ לכ
םינש ןאכ ירה דחא דע הרות הנימאהש םוקמ לכ
ב רועיש ב"ח טפשמה בל םירוסיאב<-
ב רועיש ב"ח טפשמה בל העובש בויחב<-
ב רועיש ב"ח טפשמה בל הטוסב<-
ב רועיש ב"ח טפשמה בל הנוגעב<-
ירדנ לכ
גי 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ש"ייעו ה"ד
השרדה ללגב ותרימא רוחיא<-
אוהש לכ
ירמא תורעה ג 'יס ,א ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
י תוא בקעי
הרותהמ רוסא םאה - תולקשמבו תודמב<-
לכ ה"ד םירואב א ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ריזחהל בייח םאה<-<-
ט 'מע מ"וח המלש תכרב םיאלכ
אמ-מ 'מע ץראה תווצמ הבכרה<-
(זנטעש :האר) םידגב יאלכ
המהב יאלכ
אי 'יס ,זל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
הרימאו ה"ד םירואב טכ ףיעס
לש וא ולש ויתומהב גיהנמשכ ,יוגל הרימאב<-
לארשי
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ג
תודעל לוספ םיאלכב גיהנמה<-
דל תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא רושל לבחב ותרישק - עקשש רומח וא סוס<-
יוג י"ע ואיצוהל ידכ
גמ 'מע ץראה תווצמ םרכה יאלכ
חכ 'מע טפשמבו קדצב תציחמ תושעל וריבח תופכל לוכי םאה<-
םינבא
זמ-דמ 'מע ץראה תווצמ םיערזהו םינפגה ןיב קיחרהל ךירצ המכ<-
חכ 'מע טפשמבו קדצב דציכ - שדיק<-
חכ 'מע טפשמבו קדצב םרכה יאלכל הצריפה רועיש<-
דל-גל 'מע ץראה תווצמ םיערז יאלכ
במ 'מע ץראה תווצמ םינימב םיללכ<-
טל-הל 'מע ץראה תווצמ ןימל ןימ ןיב קיחרהל ךירצ המכ<-
זי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הדשהמ םתריקע<-
בלכ
בכ תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא ול ןתיש םדוק הליכא<-
ז ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ונלדגת אל הנמלא<-
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא ולודיג<-
ג ףיעס י 'יס בקעי ירמא רושק אוהשכו ,ותיבב ער בלכ לודיג<-<-
לדגמה ה"ד םירואב ג ףיעס י 'יס בקעי ירמא םאה - ומצעמ ךשונ וניאו חבונ וניא םא<-<-
ער בלכל בשחנ
ג ףיעס י 'יס בקעי ירמא ער וניאש בלכ<-<-
גי תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא עושעשלו קחשמל<-<-
גי תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא הרימשל<-<-
ז ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא םינכשה תחונמל עירפמו חבונה<-
ז ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא םילעבה תושר ילב באז בלכ תגירה<-
כ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא דספה ול םרוגו וקיזמשכ ותגירה<-
ח ףיעס י 'יס בקעי ירמא םס י"ע וא ולכאמב טחמ י"ע זא ותגירה<-<-
גי תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ןטקל קיזמ םא ותגירה<-<-
גכ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ותופיל ידכ ובנז וא ונזוא ךותיח<-
ירמא תורעה ה 'יס ,ג ףיעס ה 'יס בקעי ירמא
וט תוא בקעי
הדשב לכוא לש הנטק הכיתח וינפל ךילשהל<-
ריעבו
ז ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תבשב תונוזמ ול תתל<-
359 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלכ
ח ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תומש 'ב הל שישכו ,התומח םשכ המשש<-
בי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא תיבכ הל םיארוקש דחא ףתומש 'ב הל שיש<-
םיבתוכ דציכ - ץוחב הל םיארוקש דחאו
הבותכב
די ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ךירצ אפורה םאה - תנכוסמ הלחמ הל שיש<-
ןתחל עידוהל
(ןתח תינעת :האר) התנותח םויב התינעת<-
(ץפח :םג האר) םילכ - ילכ
'מע) דצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(305
שדח ילכ לע הכרב <-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ל הכלה
ילכב תורצח בוריע חינהל ךירצ םאה <-
טי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב וב לשיבש ילכ תלעגה וא תרשכה<-
הנכס וב ןיאש הלוחל
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הל-גל הכלה
םילכ ינשב תורצח בוריע חינה<-
ותלאשה<-
ב ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא הקדצ ללכב אוה - ינעל<-<-
ב ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא ח"מג ללכב אוה רישעל<-<-
בי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ורכושל ם"וכעו ולאושל הצור לארשי םא<-<-
לארשיל המידק ןיד ןיא -
ותיבב הדימ ילכ תייהשה<-
ד ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ןיהה תיעיברו ןיהה תישילש לש<-<-
ד ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ותדיממ תיעיבר דע רסחש<-<-
גכ תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא תיעיברמ רתוי רסחש<-<-
גד וב לפנש ירשב ילכ<-
אמ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא הלעגה ךירצ םאה - 'ס וב ןיא םא<-<-
די ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא 'ס וב שי םא קפס שיו גד וב לפנש<-<-
די ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא םיגד בטור ץוחבמ וילע לפנש<-<-
תיכוכז ילכ<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא קשה טמשנו קשב םלטנש<-<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ילכה תא קליסו רחא ילכ ךותב םיחנומש<-<-
ורבשנו
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא האכה י"ע ותחפש בהזו ףסכ ילכ<-
קשנ ילכ<-
ןכלו ה"ד םירואב ד ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םתרזחה - תבשב םהב ליצהל םוחקלש<-<-
םמוקמל
ןכלו ה"ד םירואב ד ףיעס אי 'יס בקעי ירמא בייח םאה - וסנאנו המחלמל תאצל םלאשש<-<-
םהילע
ונק תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא ליאשמ לש ותיב ינבל םריזחהו םלאשש<-<-
דבא וא בנגנו
204 'מע ב"ח טפשמה רצוא שדוק ילכ תריכמ<-
חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ורכומל הפי האריש ידכ שדח ילכ תעיבצ<-
חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ורכומל שדחכ האריש ידכ ןשי ילכ תעיבצ<-
,דל תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
לאוש ה"ד םירואב ה ףיעס אי 'יס
לש ותיב ינב וא ותשאמ תיב ילכ תליאש<-
ותעידי אלב ב"העב
,דל תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
לאוש ה"ד םירואב ה ףיעס אי 'יס
ותיבו ותשאמ וילעב תעדמ אלש ותלאש<-
ןכו ה"ד םירואב ל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ןמוא תיבב ףלחוהש<-
םירואב ל ףיעס ז 'יס ,ל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ירה ה"ד
וא תוחמש םלואב וא לבאה תיבב ףלחוהש<-
וב שמתשהל שומיש - ס"נכיבב
גנ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא רחא אבו וחינהל תוליגרש םוקמב חנוהש<-
ורבשו
ק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא ר"הרב םימב ךלכלתהש<-
,ד תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
ד"ע ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס
םולשתה תא םירעשמ דציכ - קזינש<-
ט ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא וקור י"ע קזינש<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא קזוהו רובל לפנש<-
(ןינקכ) םילכ - ילכ
טפשמה תוביתנ ,ה ,ג 'יעס ר 'יס מ"וח ע"וש
י ק"ס
וילכ םינוק תושר הזיאב <-
ח ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ תושרב חקול לש ילכ לע ארמגה תיגוס רואיב<-
חקול תושרב רכומ לש ילכו ,רכומ
ו ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ הנוק תרמתשמה רצחש בצמב קר הנוק ילכ<-
,ז ק"ס ר 'יס מ"היתנ ,ג ףיעס ר 'יס מ"וח ע"וש
ט
ןיא יתמו ,דדמ כ"אא הנוק ילכ ןיא יתמ<-
הדידמ הליעומ
ט-ח ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ רכומ תושרב חקול לש וילכ םינוק יתמ<-
תבשב ררוב ןינעל ,םילכ - ילכ
ה ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ררוב םושמ םהב ןיאש םינפואב ילכב הרירב<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םינוש םיגוסמ םילכ תרירב<-
בק הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא םיכלכולמו םייקנ םילכ תרירב<-
ב ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םילכ תרירב<-
*ה הרעה ז קרפ ררוב שלושמ ליא הרירב לש ילכ רדג<-
ג הרעה ז קרפ ררוב שלושמ ליא דרויש הז וא ררבנה אוה ילכב ראשנה םאה<-
הטמל
דס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ךולכילמ םתחדה<-
ו ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא םחידהל ידכ רויכהמ םתאצוה<-
אע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ןחלושהמ םהב הצור וניאש הליכא ילכ תרסה<-
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ןחלושהמ םתרסה<-
ה ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא בוגינה רחאל ףסכ ילכ ןוימ<-
זי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םרודיסו רויכב םילכ ןוימ<-
ףיעס אי קרפ ,ז ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
ב
םנוימ<-
ד הרעה י קרפ ררוב שלושמ ליא םחידהל ידכ<-<-
ה-ד ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא החדהה רחאל<-<-
ו ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא בוגינה רחאל<-<-
בי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םילכה שבימב םילכ לש<-<-
זט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסה רחאל הדועס ילכ לש<-<-
א ףיעס ז קרפ ;ג ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא הרירבל דעוימה ילכב שומיש<-
כ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא םיניערג תאצוהל ילכב שומיש<-
ב ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הרירבל דחוימ וניאש ילכב שומיש<-
טכ הרעהו ,ז ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירבב "רתלאל" רועיש<-
רמז ילכ
ז ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב םתעימש<-
ז ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הוצמ תיבגמ ךרוצל<-<-
ז הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב הנשה לכ םתעימש<-
סרח ילכ
גנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הכ תוא
םעפב ט"ויב שדח סרח ילכב לשבל ןיא<-
הנושארה
הלכלכ
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא תילכלכ תוליעי<-
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא תילכלכ הבשחמ<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא ללכו טרפו ללכ
42 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םיברו דיחי :םג האר) הארוהו הקיספ יללכ
טנ הרעה מ קרפ תועובשל חספ ןיב אלש םישרדמבש תוכלה לע םיכמוס ןיא<-
דומלתה ילעבל ולבקתנ
אכ קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
א הרעה
אטשפיא אלד היעבב<-
מ 'מע מ"וח המלש תכרב דיבע רמכ דיבעד<-
43 'מע ב"ח טפשמה רצוא יארתבכ הכלה<-
43 'מע ב"ח טפשמה רצוא ינולפ םכחכ הכלה<-
אכ קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ה הכלה
ןיבוריעב לקימכ הכלה<-
אל רועיש א"ח טפשמה בל יארתבכ אתכלה<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונשרפ יללכ<-
וע תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא הזב ןיא א"יו א"י םיבתוכ א"מרהו ע"ושהשכ<-
הערכה
ק"סטפשמה ירואב גל ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
4
קפוסמ רחאו טושפ דחא םכחלשכ<-
ק"ס טפשמה ירואב גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
19
םיקסופ טועימכ םירוסיאב רימחהל<-
טכ רועיש ב"ח טפשמה בל תרדגומ םאה - םבר תעדב םידימלת תקולחמ<-
המכחב תקולחמכ וא תודעב תקולחמכ
'ונינק התלכ'
ביתנ ףיסוי זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד הפסוה
םייק ןורסחה יתמ<-
תוירטפו ןיהמכ
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ הכלה
ןהב תורצח בוריע םיברעמ םאה<-
תומינכ
גכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הסחהמ ןתרסה<-
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב זופתהמ ןתרסה<-
א ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ ןתציחר<-
379 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'בוח רטש יסנכ'
היסנכ
ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
די הרעה
ריתהל היסנכה תושר רוכשל רתומ םאה<-
תבשב האצוה
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא תסנכ
71 'מע ב"ח טפשמה רצוא דגבה ףנכ
(םיכנ תלגע :האר) םילגלג אסכ
(ףסכ ןינק ;תועמ ;ןוממ ;עבטמ :םג האר) ףסכ
וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ד הכלה
תחקל רתומ םאה - הבוט הרטמל ףסכ ףסא<-
תורצח בוריעל ונממ
412 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונוממב<-
361 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישודיקב<-
ט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ובנגנו ס"נכיב לש םירדנ יפסכב עשפש הבוג<-
אכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא יפסכב שמתשהל סנרפל וא הבוגל רתומ םאה<-
רוביצ
םירואב י ףיעס ז 'יס ,י ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
םגש ה"ד
ןלזג וא בנג לצא ףסכ טורפל רתומ םאה<-
םימסרופמ
וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ד הכלה
יפסכמ תורצח בוריע תונקל רתומ םאה<-
רוביצה
חל תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא הוולה לביקש הקדצ יפסכמ הבוג הולמ םאה<-
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
י-א הכלה וט קרפ ,ו הכלה
תורצח בוריעל ףסכ ףוסאל גהנמה<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זכ הכלה
ףסכ ןינק י"ע תורצח בוריע יוכיז<-
ףיוזמ ףסכ<-
,זל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ונ תוא ןויצה רעש ב 'יס
י"ע אצוישכו ,וריזחהל לוכיש ןמזה רועיש<-<-
קחדה
חל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא ותיבב ותקזחה<-<-
ד תוא ןויצה רעש ב 'יס בקעי ירמא וב רזוח כ"חאו ףייוזמ ףסכ רטש רכמ<-<-
הנוקה
די ףיעס ט 'יס ,די ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ןכסיש ה"ד םירואב
ז"יע ןכסמש ןפייזה תא תוכלמל רוסמל<-<-
םיבר
ח ףיעס י 'יס בקעי ירמא ויפב וננתי אל<-
וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי הכלה
תורצח בוריע וליבשב ברעיש ורבחל ףסכ ןתנ<-
וננמז לש ףסכ תורטש<-
גל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל<-<-
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ףסככ םניד םאה<-<-
(תועמ ,הדיבא :האר) אצמנש<-
זל תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא םיוסמ רבד וב תונקל מ"ע השא הלביקש <-
המצעל
זל תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא וב תושר הלעבל ןיאש מ"ע השא הלביקש<-
תפסכ
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וא סנוא בשחנ םאה - הרגוסל חכשש רמוש<-
העישפ
תבשב ררוב ןינעל ,ףכ
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תיפכו ףכ תרירב<-
ח ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םירוח הב שיש ףכ י"ע קרמהמ תוקרי תאצוה<-
דכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ףכ י"ע בטורמ ךימס לכאמ תדרפה<-
הכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ףכ י"ע קרממ ןמושו בלחמ תנמש תדרפה<-
וכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תא ךופשל ידכ תחלצה ןפודל ףכ תדמצה<-
תוירטאה תא ריאשהלו קרמה
ד ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ףכב קרמהמ תוירטא תחיקל<-
דל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא םירוח הב שיש ףכב שומיש<-
תוכז ףכ
'מע) דכ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(47-48
תוכז ףכל ןודל הבוחה<-
(הליפנה תלחמ ,היספליפא) ןויפכ
'יס ,ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס חירת
וילע רופיכ םויו תבש לוליח <-
הייפכ
(טג :האר) טגב<-
411 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונוממב<-
בס תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא הקדצ ןתיל ובלב רמגשכ ,הקדצב<-
364 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישודיקב<-
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיתד הייפכ<-
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא לופיט לבקל הלוח תייפכ<-
אל רועיש א"ח טפשמה בל הרות ןידל אובל<-
ט תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תודע תדגהל<-
ח רועיש א"ח טפשמה בל דיעהל<-
הפק תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא אלשו הפוחה רחאל םינורחא םיאנת בותכל<-
םדוק םובתכ
285 'מע ב"ח טפשמה רצוא הוצמ תיישעל<-
וע 'מע מ"וח המלש תכרב בוח םלשל<-
ד 'יס ,ופ תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא
הל ףיעס ד 'יס ,חס תוא בקעי ירמא תורעה
השעי ה"ד םירואב
ןידה תרושמ םינפל לע<-
גק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב םינטקה ויתונבו וינב תונוזמ לע<-
(...ןיפוכ :האר) םודס תדימ לע<-
,גל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ופ תוא ןויצה רעשו
תמה ירבד םייקל הוצמ לע <-
,שובכל ה"ד םירואב ד ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
גל תוא בקעי ירמא תורעהו ה ףיעסו
בוח ןוערפ לע<-
תירצמ הפיפכ
זט ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הב ןוניס<-
(בויחב רפוכ :האר) הריפכ
(בנג :םג האר) לפכ
ב ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא לפכ בייח םאה – וריבח סיכל וידי טשפ םא <-
ףיעס ט 'יס ,בכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד םירואב וט
ז"הזב וב הסיפת הליעומ םאה<-
רפכ
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הפק הרעה
םיכירצ םאה - ותוא הצוח ךלמה ךרד םא< -
תבשב האצוה ןינעל תושר רוכשל
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זי הכלה
םיכירצ םאה - הלשמ רפכ הל שיש הבישי<-
ברעל
א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אי הרעה
בשחנ םאה - תורצח בוריע ותוא םיברעמשכ<-
ףותיש וא בוריע
298 'מע ב"ח טפשמה רצוא אטח לע הרפכ
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא רעצו תינעת י"ע<-
ו ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הרפכ ךירצ םאה - נ"וקפ םשל תבש לליחש ימ<-
(בויחב רפוכ :האר) ןרפכ
(יוביכו הקלדה :האר) ילמשח רותפכ
תירכ - רכ
183-181 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיילמשח תירכו רכ<-
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
מ הכלה
,תורצח ןיבש ץירח םיאלממה תותסכו םירכ<-
תבשב האצוה ןינעל
מ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב הלוחל תילמשח תירכ<-
גכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא רמצ קרוסמ ותיינק<-
אלוממ בורכ
גי ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב יולימהמ בורכה תרסה<-
330 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכפש תורכ
העיסנ יסיטרכ
ד ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ודספנו ןמזב םרסמ אלש<-
תסטרכ
הל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הנממ סיטרכ תאצוה<-
בל ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רדנה םוכס ןייצל ידכ<-<-
ירכ
ד ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תורורצה לכ ררוב וניאשכ תבשב ותרירב<-
278 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיצע תתירכ
330 'מע ב"ח טפשמה רצוא תינומרע תתירכ
תילמרכ
גק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא תבשב הב חנומש ץוק לוטלט<-
(רדסה לילב) ספרכ
בע 'יס חספ לאפר תכרב תיזכמ תוחפ וא תיזכ םילכוא םאה <-
בע 'יס חספ לאפר תכרב תא איצוהל ספרכה תכרבב ןווכל ךירצ םאה<-
םעטהו ,רורמה
בע 'יס חספ לאפר תכרב ,הנורחא הכרב ךרבמ םאה תיזכ לכואשכ<-
םעטהו
םינישרכ
ףיעס ט קרפ ;ז ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
ד-ג
תבשב הרבכב םתניתנ<-
זי ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םתיירש<-
זי ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא רתלאל םלכאל<-<-
281 'מע ב"ח טפשמה רצוא תרכ
281 'מע ב"ח טפשמה רצוא וקלש תותירכ יבייח<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב חספ ןברק בירקמ וניאש ימל<-
ו ,ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספ בירקה םא םג תרכ בייח םאה<-<-
277 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיפשכ
305 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיטפשמ תורשכ
(הביתכ :םג האר) בתכ
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנגהו העיבת יבתכ <-
ומתח אלו בייחה לש די בתכב רטש) ודי בתכ
(םידע וילע
אכ רועיש א"ח טפשמה בל ומויק <-
תושעל ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא ורסמ םא קר בייח - תובייחתה רטשב<-
רחא י"ע ול הכיזב וא ,וריבחל
טמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא בוח רטשב<-
טמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןינק רטשב<-
טמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םידבעושממ תובגל רטשב הולמ בשחנ םאה<-
בכק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא י"תכב הביתכה ינפל המיתח<-
ד ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש ויבא י"תכ לע ןב תודע<-
ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ד ,ג
ךירצ הרותהמ םאה ,י"תכב הדומ בייחהשכ<-
םויק
לק 'מע מ"וח המלש תכרב הזכ רטש דגנ "יתערפ" תנעט<-
א"ח טפשמה בל ;371 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זכ רועיש
(רטש :םג האר) הבותכ
ארזעק תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה הבותכה תביתכב תועט העריא םא<-
ה"ד םירואב וכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
םושלש
הבותכ םוי 'ל ךות בתכו ומש תא ףילחה םא<-
שדחה םשב השדח
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא י"תכב אלו סופדב "דע" הלימה םא<-
לש 'מע ברעה טפשמ םיווש םהיתומשש םינש ריעב שי םא<-
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא "דע" הלימה תא בתכ אל םא<-
חיאי תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה הלספנ וא הדבאש וא התוא ובתכ אל םא<-
טע תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הביתכה םוקמ תא ובתכ אל םא<-
בי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא יולו ןהכ אוהו "יול"ו "ןהכ" בתכנ אל םא<-
ה"ד םירואב וכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
םושלש
הדי לעש תועטב הלכה וא ןתחה םש בתכנ םא<-
ןוקית ליעומ םאה - םידעה ומתחו םשה הנתשנ
הרירג ךירצ וא
גכ רועיש ב"ח טפשמה בל העורפ איהש דיעמ דחא דע םא<-
ןיא ה"ד םירואב טי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא י"תכב וא ספדומה לע ףידע םאה - בשחמב<-
והזש ה"ד םירואב דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ותמיתח רחא םיכלוה םאה<-
בי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא "ירקתימד" וא "הנוכמה" ןיבתוכ םאה<-
תומש 'ב שי הלכל וא ןתחלשכ
המ 'מע מ"וח המלש תכרב יובגכ תבשחנ םאה<-
ןיא ה"ד םירואב טי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא סופדב אלו י"תכב התוא בותכל ףידע םאה<-
ונש 'מע ברעה טפשמ הבותכל םיסכנ דובעש ךירצ םאה<-
דכ רועישא"ח טפשמה בל בשחנ םאה - תיתדה הצעומבש הבותכה קתעה<-
בתכה ןמ תודע
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא דבעידבו הליחתכל ,ויבא םשב םג דעה תמיתח<-
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ויבא םש אלו החפשמה םש בתכ<-<-
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןתחהמ ןינקה תלבק רחאל - םידעה תמיתח<-
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןינק ושע אלו ומתח<-<-
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא המיתחה רחא ןינק ולביק<-<-
םידעה תמיתח<-
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
י ,ט
היבאל םיבורקו הלכהמ םיקוחרה<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ג
ןיבשוש תמיתח<-<-
זטק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הב בותכהו רמאנה תא ןיבה אלש לעבה ןעט<-
בי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא טגב םיקדקדמש רבד לכב ומכ הב קדקדל שי<-
בי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא הל םיארוקש דחא ,תומש ינש הל שיש הלכ<-
םיבתוכ דציכ - ץוחב דחאו תיבב
בי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא החפשמה םש תביתכ<-
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ויבא לע וא וילע הב םיראת תביתכ<-
ג-א תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה הבוח - התביתכ<-
זכ רועיש א"ח טפשמה בל ןיקוקז םייתאמ<-
זט רועיש א"ח טפשמה בל ךמס לע הילע םותחל םידעה םילוכי עודמ<-
התוא ארוקה רחאמ העימש
דיר-גיר תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה התוא בתוכ ימ<-
הכר-גכר תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה הלכל התריסמ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ד
הבויח רוקמ<-
י-ד תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה התוא םיבתוכ יתמ<-
אירת-ירת 'מע םתכלהכ ןיאושינה "אסכריאד הבותכ" רטש חסונ<-
טרת-ורת 'מע םתכלהכ ןיאושינה הבותכ ירטש תואחסונ<-
בי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ןכ וניאו יול "וא "ןהכ" תועטב הב בתכנ<-
הבותכה ידע<-
במש 'מע ברעה טפשמ ןישודיקה לע תודע םג םתודעב שי םאה<-<-
במש 'מע ברעה טפשמ הבותכב הריסמ ידע לע דיפקהל שי םאה<-<-
סש 'מע ברעה טפשמ לע ךומסל רשפא םאה - התבותכ הדבא םא<-<-
ןינק ידע
גלר-וכר תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה םביטו הידע<-
גכ רועיש ב"ח טפשמה בל התבותכ תמגופ<-
הב בותכל (ךירצ ןיא וא) ךירצש םיטרפ<-
טיש 'מע ברעה טפשמ םידעה תדימע םוקמ<-<-
טכש 'מע ברעה טפשמ השאהו שיאה תריד םוקמ<-<-
גלש ,טכש 'מע ברעה טפשמ החפשמ םש<-<-
ביר-בר תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה הבותכה רטש לש ותרוצ<-
חיר-וטר תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןינק תלבק<-
הב ןינק<-
טמש 'מע ברעה טפשמ רדוס ןינק הב תושעל וגהנש םעט<-<-
נש 'מע ברעה טפשמ ןינק השענש רטשב בתכנו ןינק ושע אל םא<-<-
בכר-טיר תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה רובצה ינפב החסונ תאירק<-
חלש 'מע ברעה טפשמ המעט<-<-
טלש 'מע ברעה טפשמ הלימב הלימ התאירקב קדקדל ךירצ םא<-<-
מש ,הלש 'מע ברעה טפשמ התאירק תא םידעה ועמש אל םא<-<-
גמש 'מע ברעה טפשמ הבותכה ןושל תא ןיבמ וניא רוביצה םא<-<-
זמש 'מע ברעה טפשמ םידעה תומש תא םג אורקל ךירצ םאה<-<-
גמש 'מע ברעה טפשמ ןושלמ קלח םילעהל ךרוצ שיש םוקמב<-<-
הבותכה
מש 'מע ברעה טפשמ הפוחה םדוק םותחל םידעה םילוכי םאה<-<-
םיברב התאירק ינפל
נר-דלר תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה תויעב םע םישנו םישנא לש הבותכ רטש<-
תודחוימ
והזש ה"ד םירואב דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא וא ףוסב א"הב - שדוקה ןושלמ םניאש תומש<-
ף"לאב
טמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא קושב האצמנש<-
טי תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה רטשה ןכות<-
ומ-כ תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןמזה<-<-
בס-זמ תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה םוקמה<-<-
וע-גס תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה הלכהו ןתחה תומש<-<-
הק-זע תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה ףסכה םוכס<-<-
חנקוק תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה התביתכ קודקדו הבותכה חסונ<-<-
ועק-טנק תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה תומיתחה<-<-
הבותכ תפסות<-
דנש ,טמש 'מע ברעה טפשמ תפסותה בויח תולח<-<-
טנש 'מע ברעה טפשמ עבטמב תפסות בותכל םיבר גהנמל םעט<-<
אצויה
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ט
אלוטילוט תנקת<-
עקעק תבותכ
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
די ק"ס
הז ןפואב ומתחש םידע<-
רובידכ הביתכ
247 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירוסיאבו תווצמב<-
זי רועיש א"ח טפשמה בל רובידכ תבשחנ הביתכ םאה<-
241 'מע ב"ח טפשמה רצוא בתכב םיבויח<-
ול תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ומאו ויבא םא) תמה ירבד םייקל הוצמ ןינעל<-
(רובידב אלו בתכב וויצ
א הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב רמועה תריפס ןינעל<-
'יס ךורע טפשמ ;247 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ט ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס הל
בתכב תודע<-
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא בתכב העובש<-

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US