הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


ת תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל ת תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


החכות
ןונחת
קונית
ארותית
םכח דימלת
יאנת
תרופסת
תינעת
תבורעת
הליפת
ןיליפת
הסיפת
תונקת
המורת
הבושת

(ררקמ :האר) האפקה את
ירובצ ןופלט את
252 'מע ב"ח הכלהב למשחה ךרוצל תבשב וב שומישה ינפוא<-
שפנ חוקיפ
תבשב ירטקלא וטופ את
83 'מע ב"ח הכלהב למשחה םדא רבעמ י"ע הנירקה תקספה<-
38 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיינועבצ תוחול י"ע תוסיו<-
83 'מע ב"ח הכלהב למשחה הנרקהב תלד תחיתפ<-
39 'מע ב"ח הכלהב למשחה קיספמ ךסמ תרסהב לגעמ תחיתפ<-
39 'מע ב"ח הכלהב למשחה הנרקהב לגעמ תחיתפ<-
38 'מע ב"ח הכלהב למשחה אתה לע הנירק<-
237 'מע ב"ח הכלהב למשחה "תבש ןופלט"ב וב שומיש<-
316 'מע ב"ח טפשמה רצוא םידיגאת
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימואת
288 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיכרד תנואת
לכ ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םיבייח םידע 'ב וא דחא דע םאה<-
הרטשמב הילע דיעהל
426 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדובע תנואת
םינאת
ו ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןליא תחת אצמש<-
(טייצרהאי :םג האר) ךיראת
ב ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב בתכנה בתכמב <-
464 'מע ב"ח טפשמה רצוא יזעול ךיראת<-
האובת
וכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא תלוספ רורבל רתומ םאה<-
הנרכמיו הפי האריתש ידכ הכותמ
(שדח :האר) השדח האובת<-
ןוממ תעיבת
גנ תוא ןויצה רעש בי 'יס בקעי ירמא אלא ותיא תמאהש עדוישכ<-
ול ונימאי אל םיניידהש
19 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ תודעל ולוספ - רקשב עבתש ימ<-
'מע) ז ףיעס הצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(310
'שדחתו הלבת'
ןילבת
דכ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ףותיש וב תושעל רשפא םאה<-
תואובמ
זמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב לכאמהמ םינילבת תאצוה<-
זי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא םירעש תעקפה ןינעל<-
בס הכלה םש ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רועישל םיפרטצמ םאה - תפבש<-
(שק :םג האר) ןבת
ד-ג ףיעס ט קרפ ;ז ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הרבכב ותניתנ <-
לישבת
ז ףיעס י 'יס בקעי ירמא הטימל תחתמ ותחנה<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא שיא תטימל תחתמ<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא הניש תעשב אלש<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא רסאנ םאה - חינה םא<-<-
בי ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא יוג תטימל תחת<-<-
בי ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ויתושארמל תחתמ ותחנה<-
זי תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ז"הזב הלוגמ<-
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ריסהמ ויוניפ<-
אמש ה"ד םירואב ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא םישותיו םילמנ וביבס שיש<-
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיוג לש<-
(תרופסת :האר) תחלגת
רידת
דס 'מע א"ח תבשה רצוא הניאש החוד הרידת הוצמ<-
הרידת
שדוקמו רידת<-
חס 'מע א"ח תבשה רצוא ףוגה תבוחמ ףידע םאה<-<-
חס 'מע א"ח תבשה רצוא ארקנ ןנברד דגנ אתיירואד<-<-
שדוקמ
זס 'מע א"ח תבשה רצוא שדוקמ יארקנ אנדיאהד הוצמ<-<-
וירחאלש הוצמ דגנ
(הת תיצמת :םג האר) תבשב ,הת
גפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ ןומיל תכיתח תאצוה <-
בפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ התה תיקש תאצוה<-
בל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הת ילע הבש תננסמ י"ע ותנכה<-
גל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הת תיקש י"ע ותנכה<-
בכ ףיעס זט קרפ ;בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא םילעהמ תיצמתה ןוניס<-
ט ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא הת ילע לע םיחתור םימ יוריע<-
תננסמב םינותנה
בי-אי ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא ותנכהב םירושקה הרירב ינינע<-
(ןוית :םג האר)
גי ףיעס טי קרפ ;חל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ילכב ה"טאמה הת תייתש<-
הזל דעוימה
316 'מע ב"ח טפשמה רצוא ראות
(העיבת :האר) עבות
תיות
דפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הגועמו הלחמ התרסה<-
דכ רועיש א"ח טפשמה בל ;469 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוביד ידכ ךות
ג רועיש ב"ח טפשמה בל רובידמ הרזחב<-
ו ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא הליחממ הרזחב<-
ג רועיש ב"ח טפשמה בל השעממ הרזחב<-
י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא הקדצמ הרזחב<-
ה רועיש א"ח טפשמה בל ןישודיקמ הרזחב<-
ג רועיש ב"ח טפשמה בל רוא ידומעה תטיש<-
'מע) 253 'סמ םירואיב םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(475
ורועיש<-
284 'מע ב"ח טפשמה רצוא החכות
זס תוא בקעי ירמא תורעהו ,חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא םירוסי לעבל<-
זס תוא בקעי ירמא תורעהו ,חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא וניאש םושמ שנענש ול רמול<-<-
המודכו ש"רי
81 ק"ס טפשמה ירואב ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לוספ םאה - חיכומ וניאש ימ<-
תודעל
ושריפ ה"ד םירואבו ,ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא התרוצ<-
החכותה תשרפ תאירק ,החכות
הרותב
דמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב הינפל תוילע שולש םיקלחמ ךיא<-
טס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תונערופ לע הכרב םירמוא ןיא<-
במ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב הב םיקיספמ ןיא<-
גמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב הרות רפסב תועט האצמנש םא<-
התאירקב
זנ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב םדא םושל ןווכל ארוקל רוסא<-
טס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הינפל וכרב הנשמה ימיב<-
הירחאלו
זע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ומצעב ארק י"ראה<-
ונ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב םדוק רהרהי החכותל הלועה<-
הבושתב ןכל
בנ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב קוזינ וניא תפסונ םעפ הלועה<-
המ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב הינפל םיכרבמ ןיאש תולהק שי<-
תא תולעהל<-
נ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב האירקה לעב<-<-
נ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב ןהכ אוהשכ וגהני ךיא<-<-<-
טע הרעה ד קרפ ,דע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ינעה<-<-
אנ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב ברה<-<-
חמ ףיעס ד קרפ ,ומ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב וא האירקה לעב תא אנושה<-<-
ךפיהל
חמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב הלעי והוארק םא<-<-<-
טמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תולעלמ ענמיי דציכ<-<-<-
חפ הרעה ד קרפ ,טע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב שמשה<-<-
גנ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב ךומנ לוקב הארוקל<-
דנ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב החכותה יקוספ ןה המ<-
חנ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב הלועל 'ךרבש ימ'<-
טס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הינפל םיקוספ המכ םיליחתמ<-
הירחאל םיקוספ המכ םימייסמו
במ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב אובת יכ תשרפבש<-
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא תובאו תודלות
הכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ררוב תכאלמ תודלות<-
םיעלות
אמש ה"ד םירואב ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא םילמנ שי וביבסמש לכוא תליכא<-
םישותיו
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הסחה ילעמ םתרסה<-
458 'מע ב"ח טפשמה רצוא בל םות
26 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןדבאל המירגב בל םות רדעה<-
וילעבמ ץפח
ט"וי תפסות
הס 'מע א"ח תבשה רצוא תויהל הלוכי הניא ט"וי תפסות<-
תבשמ הינידב הרומח
425 'מע ב"ח טפשמה רצוא רקוי תפסות
371 'מע ב"ח טפשמה רצוא הבותכ תפסות
תבש תפסות
ה הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב הב תולבא<-
דל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב "אוביו הלעי"ו "הצר" תרימא<-
הב ןוזמה תכרבב
גס 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואד איה םאה<-
גס 'מע א"ח תבשה רצוא ע"וכל בויח איה םאה<-
בס 'מע א"ח תבשה רצוא הב גנוע תוצמ שי םאה<-
טכק 'מע א"ח תבשה רצוא ול היהיש ידכ הב סוס ריכשמה<-
תבשב לוכאל
ז הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ - תבש תפסות וילע לביקש ימ<-
תורצח בוריע ברעל לוכי םאה
בס 'מע א"ח תבשה רצוא קילדהל לוכי החנמה גלפמ<-
תבש לבקלו
הס 'מע א"ח תבשה רצוא תויהל הלוכי הניא ט"וי תפסות<-
תבשמ הינידב הרומח
(הסיפת :האר) ספות
געק 'מע מ"וח המלש תכרב ורבח לש ותניפס ףקות
(רופיצ) רות
ז ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תיבב ולדגל <-
אפורל רות
דבועה ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא אב אלש וא ולטיב םא<-
הרות
(הרותה תכרב :האר) הילע הכרב<-
(הרותה דובכ :האר) הדובכ <-
זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב דומילה לע רוזחל <-
(הרות דומיל :האר) הדומיל<-
(הרותה תאירק :האר) התאירק <-
םרות
הר 'מע מ"וח המלש תכרב דסומה לוהינב ברעתהל ותוכז<-
םיסומרות
זט ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םהלש תלוספמ םתרירב<-
אכ הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב :םג האר) הריפסה ימיב תרומזת
(רמז ילכ
52 'מע ב"ח טפשמה רצוא תולובחת
תבשב תשובחת
הכ ,גכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הכמ לע<-
זכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל התיישע<-
225 'מע ב"ח טפשמה רצוא יריוא םוחת
401 'מע ב"ח טפשמה רצוא סנואב ופוסו העישפב ותליחת
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא רמושב<-
גכק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא תולתל הביס שי םא קר בייח<-
סנואה היה אל עשפש אלולש
ותרימא ,ןונחת
ל הרעה ז קרפ ,ב הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב תועובשה גח ירחא<-
וט הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןיאש םימיב םישדע תליכא<-
ןונחת םירמוא
כ הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב ןויסב 'בב<-
קרפ ,טי ףיעס ז קרפ ,די ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
ב הרעה ז
רייא שדוחב<-
חי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב רייאב ו"טב<-<-
דכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב רייאב ט"יב<-<-
,אכ הרעה ז קרפ ,זי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
א"וזח תוגהנה קרפ
וינפלש החנמבו ינש חספב<-<-
טי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וירחא םימי העבש<-<-<-
קרפ ,טי הרעה ג קרפ ,די ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
ל הרעה ז
ןסינ שדוחב<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב חספ ברעב<-<-
ל הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ירשת שדוחב<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב רופכ םוי ברעב<-<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב דעומה לוחב<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב הכונחב<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב באב ו"טב<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב 'א רדאב ו"טו ד"יב<-
גכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב קידצ לש ןורכז םויב<-
אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב םינעתמ ןיא ,םירמוא ןיאש םויב<-
גל הרעה זי קרפ ,בי ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב וב ןתח תינעת<-<-
די ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-
םאה ,םירמוא ןיאש םימיב<-
- םירמוא
ו ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב "םימחרה בא"<-<-
ו ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב תועובשל חספ ןיב<-<-<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב "חצנמל"<-<-
חל הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב "ןידה קודיצ"<-<-
חי ףיעס זי קרפ ,ול הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב<-
קרפ ,ו ףיעס ט קרפ ,אמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
חי ףיעס זי
וינפלש החנמב<-<-
דכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ותרחממ<-<-
ה הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב הלימה םוי ברעבש החנמב<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב םירופב<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב שדוח שארב<-
,טי הרעה ג קרפ ,המ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
בכ הרעה ג קרפ
ח"ר ברעב<-<-
אנ-גל תוא וט קרפ םתכלהכ ןיאושינה התשמה ימי תעבשב<-
סובוטוא תנחת
ארקנ ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא לע תולעל םש דמועל רתומ םאה<-
יטרפ בכר
רוא :םג האר) תבשב חוכ תנחת
;יוביכו הקלדה ;רוטרנג ;למשחה
(ילמשח םרז
13-12 ,10 ,9-2 'מע ב"ח הכלהב למשחה לארשי ץראב <-
11 'מע ב"ח הכלהב למשחה תוסיוו הרקב<-
11 'מע ב"ח הכלהב למשחה יטמוטוא תוסיו<-<-
11-13 'מע ב"ח הכלהב למשחה תושדח חכ תונחת ןיב לדבה<-
תונשיל
3 'מע ב"ח הכלהב למשחה התנטקהו שאה תלדגה<-
4-2 'מע ב"ח הכלהב למשחה רוטרנג תפסוה<-
12 'מע ב"ח הכלהב למשחה תויברזר תוכרעמ תפסוה<-
8 'מע ב"ח הכלהב למשחה תורוניצ תפלחה<-
370 ,101 ,99 ,98 'מע ב"ח הכלהב למשחה לכה השענשכ הלעפה רתיה<-
יטמוטוא ןפואב
100-99 ,13 ,8-7 ,5 'מע ב"ח הכלהב למשחה שפנ חוקיפ ןידמ הלעפה רתיה<-
8 'מע ב"ח הכלהב למשחה םירונתב שאה תנווכה<-
8 'מע ב"ח הכלהב למשחה םירונתב שאה תלעפה<-
6-5 ,4 ,2 'מע ב"ח הכלהב למשחה םירוטרנגה תלעפה<-
11 'מע ב"ח הכלהב למשחה םידודב םימה םומיח<-
5 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןייוביכו ןתקלדה - הרקב תורונ<-
11 'מע ב"ח הכלהב למשחה םימה ןוניס<-
5 'מע ב"ח הכלהב למשחה הב םימושיר<-
11 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייטמוטוא םימושיר<-<-
370 ,4 'מע ב"ח הכלהב למשחה תונוכמה ןומיש<-
12 'מע ב"ח הכלהב למשחה "אמרג קספמ"ב שומיש<-
5 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןופלטב הב שומיש<-
(וידר :האר) רודיש תנחת
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא תורחת
ראוד תבית
נ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא הנממ םינותיע תחיקל<-
458 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ךוותמ :םג האר) ךווית
תבשב ןוית
ל ,טכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמ ויפב שי םא<-
אל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמ וחתפב שי םא<-
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא םדא לופכית
(ןטק :םג האר) קונית
ח ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ער השעמ לע ונכיש וילע םייאל <-
השעש
ח ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תמה ויחא םש לע ותאירק<-
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנחבמ קונית<-
תבשב קונית
הל-דל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ותקיני ןפוא<-
חכ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע ברעל רשפא<-
ול יואר וניאש לכאמב
בכ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריעב בייחו רסוא םאה<-
תורצח
ב ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל אצמנשכ וליבשב תבש לוליח<-
ךלשומ
ט הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םא תורצח בוריע ילב ולוטלט<-
תיבב תבש
במ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל איצוהל וסירכ לע קוחדל<-
ותאוצ
א ףיעס זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל בלח ןינעל ןכוסמ בשחנ יתמ<-
גל-ל ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא ותלכאהב םירושקה הרירב ינינע<-
תבשב
וכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הממחל ידכ ותסייד תרירב<-<-
ט ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא םיגדו רשב ותלכאה<-<-
דמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ותסיידמ םישוגה תאצוה<-<-
בי ףיעס ז קרפ ,ונ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא םישוגהמ ותסייד ןוניס<-<-
ט-ח ףיעס זט קרפ ,ונ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא ירפה יקיקלחמ ץימ ןוניס<-<-
ורובע
גכ הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע חנוהש ירחא דלונש<-
בוש חינהל ךירצ םאה - תורצח
תבשב דלונש קונית
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל וינרפצו ורעש ורמגנש 'ח ןב<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל ורובע תבש לוליח ,'ח ןב<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל ורובע תבש לוליח ,'ט ןב<-
אי ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל ונורג תלרע תאלעה<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל ול ולכש דיאולוגנומ וא הפירט<-
וישדח
י ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל םוקיע עונמל םידגבב ותכירכ<-
וירביא
ט ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל ותרדש וא וירביא בשייל<-
הדיל י"ע וקרפתנש
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל רוטבוקניאב לפנ<-
הנומש ןב וא עבש ןב קפס<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל וינרפצו ורעש ורמגנש<-<-
ח-ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל וינרפצו ורעש ורמגנ אלש<-<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל ויכרצ תיישע<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל וליבשב םומיח<-<-
הבשנש קונית
,הכ ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
31 ק"ס טפשמה ירואב ,זכ
ותודע<-
31 ק"ס טפשמה ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ותביתכ ,ןייב ועגמ ,ותטיחש<-
444 'מע ב"ח טפשמה רצוא עבטמ ףוסית
קית
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ובש םיצפחה תאצוה<-
ןוקית
(247 'מע) אנק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס סנ לע האדוהכ ותיישע<-
תוצח ןוקית
וע הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב םויב איבנה לאומש רבקב<-
ותריטפ
ו ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב תרכ ןוקית
סרית
צק הרעה ונ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב חלקהמ םיניערגה תליכא<-
ונ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב חלקהמ ויניערג תרסה<-
(ןיליפת לש) ארותית
נק 'מע י 'יס ט קרפ והילא ןורכז ארותיתה יקלח ןיב קבד <-
בסק 'מע כ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז הריפתה ירחא<-<-
םוכיס ,וער 'מע י תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז
זער 'מע אי תוא
המהב קבד וא יטטניס קבד<-<-
בסק 'מע אכ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז ארותיתה יקלח קדהמה ילכ<-<-
בסק 'מע טי תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז הריפתה םדוק<-<-
בסק 'מע אכ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז קבד רינב הקבדה<-<-
חסק 'מע הל תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז ירחא תוריפתה עוביר ןוקית<-<-
הקבדהה
חפ-זפ 'מע ז-ה תוא םוכיס ו קרפ והילא ןורכז יקלח ינש ןיב רוע תפסוה<-
ארותיתה
'מע ג-ב תוא םוכיס ,גפ 'מע ב 'יס ו קרפ והילא ןורכז
ופ
"תוקד ןיליפת"ב ףלק לש תונולח<-
"תוטושפ"ו
ופ 'מע א תוא םוכיס ,גפ 'מע ב 'יס ו קרפ והילא ןורכז ארותיתהו תיבה ןיב הציצח<-
חפ 'מע ט תוא םוכיס ,דפ 'מע ג 'יס ו קרפ והילא ןורכז ארותיתה ילפכ ינש ןיב הציצח<-
'מע ג-א תוא םוכיס ,גפ 'מע ב 'יס ו קרפ והילא ןורכז
ופ
רחא רבד י"ע תיבה יפ יוסיכ<-
זפ 'מע ד תוא םוכיס גפ 'מע ב 'יס ו קרפ והילא ןורכז םיתבה יפ תא תרגוסש תילטמ<-
חפ 'מע ט תוא םוכיס ו קרפ והילא ןורכז יקלח ינש ןיב קדסה יולימ<-
ארותיתה
חפ-זפ 'מע ז-ה תוא םוכיס ו קרפ והילא ןורכז ארותיתב רוע יולימ<-
חפ-זפ 'מע ז-ו תוא םוכיס ו קרפ והילא ןורכז המשל דבועמ וניאש יולימ<-
'מע י תוא םוכיס ,הפ 'מע ד 'יס ו קרפ והילא ןורכז
טר 'מע ט 'יס בי קרפ ,חפ
ארותיתב בקנ<-
'מע זט תוא םוכיס ,טר 'מע ט 'יס בי קרפ והילא ןורכז
כר
ארותיתה גגב<-<-
'מע זי תוא םוכיס ,יר 'מע י 'יס בי קרפ והילא ןורכז
אכ
ארותיתה ןפודב<-<-
חפ 'מע י תוא םוכיס ,הפ 'מע ד 'יס ו קרפ והילא ןורכז תיבה יפ הסכמה ףדב<-<-
דכ 'מע ט-ז תוא םוכיס א קרפ והילא ןורכז דגנכ ארותיתה יבועב<-<-
אתרבעמה
בפ 'מע א 'יס ו קרפ והילא ןורכז ושוריפ<-
טפ 'מע אי תוא םוכיס ו קרפ והילא ןורכז עקשב תודמועש תוישרפ<-
ארותיתבש
'מע ג-ב תוא םוכיס ,גפ 'מע ב 'יס ו קרפ והילא ןורכז
ופ
םיתבה יפ לע קבדומ ףלק<-
(ארותיתה עוביר :האר) העוביר<-
חפ 'מע ח תוא םוכיס ,דפ 'מע ג 'יס ו קרפ והילא ןורכז ארותיתה ילפכ ינש ןיב חויר <-
'מע ג תוא םוכיס ,אצק 'מע י 'יס אי קרפ והילא ןורכז
גצק
דחא רועמ תיבו ארותית<-
הנוילע ארותית<-
חי 'מע ה 'יס א קרפ והילא ןורכז הילע תיב םש תולח<-<-
חי 'מע ו 'יס א קרפ והילא ןורכז תיב םש הילע ןיאש תוטיש<-<-
'מע ד תוא םוכיס ,בצק 'מע י 'יס אי קרפ והילא ןורכז
דצק
תורוע ינשמ תישענש ארותית<-
הנותחת ארותית<-
הכ 'מע י תוא םוכיס א קרפ והילא ןורכז הכותב תוישרפה תחנה<-<-
הכ 'מע ב-אי תוא םוכיס א קרפ והילא ןורכז תילטמהו השרפה ןוילג תחנה<-<-
הכותב
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא החפשמ ןונכת
204 'מע ב"ח טפשמה רצוא ריע ןונכת
םיכירכת
ש"ארה תוכלהבו ,וכ 'מע תוכלה רוציק ,ףסוי ישובל
זיק-טק 'מע
זנטעש לש< -
טישכת
דמ תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ונממ בוח תייבג<-
אסק 'מע א"ח תבשה רצוא תבש יגונעתמ אוה - תבשל<-
גל תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא אלש תרמואה השאל ותריכמ<-
טעמ םלשת איהו הלעבל תאז ולגי
טעמ
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא דבאנו ,ןוקיתל ףרוצל רסמנש<-
דפש-וסש 'מע םימ יניעמ ורבח ףוסבלו שולת
טצש-הפש 'מע םימ יניעמ טגב<-
זכת-ת 'מע םימ יניעמ הטיחשב<-
ול ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ;411 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ךירצש ה"ד םירואב
ןיבזו והוילת
ומ הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ריכשהל והוחירכהש יוג<-
תבשב האצוה ריתהל ,ותושר
ךירצש ה"ד םירואב ול ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ביהיו והוילת
280 'מע ב"ח טפשמה רצוא היילת
תבשב השילת
גל ,זט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ויפב<-
אל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וינרפצ וא ורוע תשילת<-
(הרות דומיל :האר) הרות דומלת
199 'מע ב"ח טפשמה רצוא דימלת
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא וברל דיעהל לוכי םאה<-
תוכהל ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םידימלת הכמה דימלת תאכה<-
םירחא
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ךרוצל הבישי ידימלת תרעה<-
הכונח רנ תקלדה
די הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םאה - ודימלת םע רצחב רדש ימ<-
תורצח בוריעב םיבייח
תונלבקב ןיב ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא - דומלל אב אלו םוקמ ןימזהש<-
םלשמ םאה
43 'מע ב"ח טפשמה רצוא ברו דימלת<-
םירסוא ןכיה - הבישי ידימלת<-
ברעל םיבייחו
אמ הרעה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םיתב ילעב לצא םילכוא םא<-<-
טי-א הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הבישיב םילכוא םא<-<-
318 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומיל :םג האר) םכח דימלת
(קידצ ;הרות
חק 'מע טפשמבו קדצב םע ינפב לזלדזהל וכרד ןיא<-
ץראה
טק 'מע טפשמבו קדצב הרות םידמולה םירוחב<-
אתיירואדמ אבצל תאצלמ םירוטפ
יק ,חק 'מע טפשמבו קדצב ונממ םיסמ תייבג<-
71 ק"ס טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תוכלמה סמב<-<-
יק 'מע טפשמבו קדצב םיליטמש םילטיה םלשל בייח<-<-
להקה
יק 'מע טפשמבו קדצב םיסממ רוטפ ח"ת הזיא<-<-
(49 'מע) הכ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס וב תוקבד<-
חק 'מע טפשמבו קדצב םילעופ רוכשל ךירצ אוה םאה <-
ומוקמב ריעה תדובע ושעיש
ושייבל אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ומצע תא תוזבל ול רתומ םאה<-
חוירו הסנרפ ךרוצל
רמולו ה"ד םירואב הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ח"תל תוולהל ול רתומ םאה<-
תיבירב רחא
דכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא תיישעב קסעתהל ול רתומ םאה<-
וא תוצמל םימ תביאשב וא הכוס
וא תמה יכרוצו רבק תריפחב
הנותחב ןגנלו דוקרל
לש רפסב דומלל ול רתומ םאה<-
רחא
תוא בקעי ירמא תורעהו ,וכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
לבא ה"ד םירואב וכ ףיעס ד 'יס ,זק-וק
ולצא דקפוהש<-<-
אוהש ה"ד םירואב וכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא וב אצויכ רפס ול ןיא םא<-<-<-
ירבדל ה"ד םירואבו ,וכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא האוולה לע ןוכשמכ לביקש<-<-
וק תוא בקעי ירמא תורעהו ,וכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא אצמש<-<-
אכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ארצמ רבכ בשחנ םאה<-
רעשו ,אכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
זס תוא ןויצה
ז"הזב<-<-
ח"ת הזבמה<-
בי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא תוכלמל ורסמל רוסא<-<-
בי ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הזה ןמזב<-<-
אי ,י ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תודעל ולוספו וניד<-<-
חכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ לש וינב יבורק יפ לע ותשנעה<-<-
ח"תה
זק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב ושנוע<-<-
וט תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא יד ול שיש ח"תל והשמ חיטבמה<-
וב רוזחל לוכי םאה - הסנרפ
טכ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא תוינעתב ומצע ףגסמו רעצמה<-
כ תוא בקעי ירמא תורעהו ,ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא עקרק תיינקו תריכמב ותמדקה<-
ןילטלטמו
43 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ותדיבא תבשה<-
גמ תוא בקעי ירמא תורעהו ,ט ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ןינעל ז"הזב ח"ת שי םאה<-<-
הדיבאב ןיע תועיבט
דפ ,טי 'מע א"ח תבשה רצוא ח"ת דובכמ ףידע תבש דובכ<-
י ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא תרושמ םינפל תושעל ותייפכ<-
ןידה
גל תוא ןויצה רעש בי 'יס בקעי ירמא תפוק הב ןיאש ריעב רוגי אל<-
ח"מג
ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא םידע אלב ול תוולהל<-
אל ה"ד םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא - םידעב אלש ול הוליהש ימ<-<-
רוויע ינפל םושמ רבוע םאה
רעצ ה"ד םירואב י ףיעס ה 'יס בקעי ירמא רעצ ורעיצש ימב רוטנלו םוקנל<-
ןוממ וא ףוגה
במ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא ורובידב תונשל<-
במ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא אבהל םהש םירבדב<-<-
ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא בוח םולשתל וירפס תריכמ<-
ד ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םירחאל םדוק ח"ת רזממ<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,ב ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
כ ,זט-וט
ונממ ןטקש ד"יבב ותודע<-
כ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא העובש ששח שישכ<-<-
ל תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא ףעתסהל לוכיש םוקמב<-<-
רוסיא
י הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב וב לוזלזה שנוע<-
דפ 'מע א"ח תבשה רצוא ח"ת דובכל רתוה ח"בעצ<-
הקדצ לבקל ותמידק<-
ץוח ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא בורקלו באל םדוק םאה<-<-
ד ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םדוק תוסכל תועמ ךירצה<-<-
ןוזמל תועמ ךירצה ה"על
ד ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םדוק תרחא ריעמ ח"ת םאה<-<-
וריע יינעל
וינפל המיק<-
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הנמזו הרועיש<-<-
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא אתיירואדמ אוה םאה<-<-
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ךירצ רחא םכח דימלת םאה<-<-
וינפל םוקל
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ךירצ הרותב קסועה םאה<-<-
וינפב םוקל
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא רועישהו גלפומ ןקז ינפב ותמיק<-
רמולו ה"ד םירואב הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא תיעיבשב רחא ח"תל הולמש<-
הנומת
חי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא רחאמ עונמל לוכי םדא םאה<-
ומלצלמ
הל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תונומת תליבחמ הנומת תאצוה<-
תבשב
283 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןברקב הרומת
182 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוביצב<-
437 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיפתושב<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תודעל ריממה לוספ<-
409 'מע ב"ח טפשמה רצוא הזוח תריציב הליעו הרומת
יוחמת
ט ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וב שומיש<-
(ןברקה) דימת
121 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(450 'מע)
ןיב לש דימת תברקה ןמז <-
םייברעה
תיתלשממ הכימת
ינעל ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא ינעכ בשחנ םאה - הלבקמש ימ<-
תבשב ,הת תיצמת
בל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הת ילע הבש תננסמ י"ע התנכה<-
בכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םילעהמ התדרפה<-
בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמב םילעהמ הנוניס<-
אל-טכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמ וחתפבש ןויתמ היוריע<-
ז ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םילעה י"ע הרכענש<-
וצירוטנו-ירמת
379 'מע ב"ח טפשמה רצוא טגה<-
םירמת
זל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיעלותמ םקלחש םירמת תרירב<-
הנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב לוכשאהמ םתרסה<-
ו ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ךרדב הטונש ןליא תחת אצמש<-
'ןת'
ו ףיעס א 'יס בקעי ירמא ;458 'מע ב"ח טפשמה רצוא יכזכ אוה םאה<-
גכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא היה רבכ ץפחהשכ ןכ רמואשכ<-<-
ודיב
469 'מע ב"ח טפשמה רצוא יאנת
דל-גל 'מע מ"וח המלש תכרב ןישוריגב<-
אתכמסאו ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא אתכמסא בשחנ םאה - הזוחב<-
אתוכלמד אנידמ ליעומש פ"עא
ו ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ןיינק ךירצ הליחמב<-
גס-בס תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הזיאבו יתמ - האוולהבו רכמב<-
אתכמסאכ בשחנ ןושל
טיק 'מע מ"וח המלש תכרב םייק ואנת ןוממב<-
תורצח בוריעב<-
גי הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ט"ויב ברעמשכ<-<-
בי הרעה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ףסונ תורצח בוריע ברעמשכ<-<-
רוביצה לשל
אל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ול שיש רבדב ,תרשמו לעופב<-
רעצ
'מע מ"וח המלש תכרב ;363 'מע ב"ח טפשמה רצוא
דל-גל
ןישודיקב<-
בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןינק וב ושעש רטשב<-
הל 'מע מ"וח המלש תכרב ןיכודישב<-
חנר ,דנ 'מע םהש ןבא וא ןושלה רחא םיכלוה םאה<-
הנווכה
ד ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ "ינולפל רוכמתש מ"ע" רכומ<-
ול 'מע מ"וח המלש תכרב ןוממב יאנת תליחמ<-
א ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ םיאנתה יטפשמ ךירצ יתמ<-
בע 'מע מ"וח המלש תכרב לאושכ תויהל ח"ש הנתמ<-
ו רועיש ב"ח טפשמה בל ויה יאנת" רמול םידע תונמאנ<-
וניאש וא םייוקמ רטשב "ונירבד
םייוקמ
ה ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ ןינק ךירצ םאה - ריזחיש מ"ע<-
שדח
ו ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ - 'ףסכ יל היהישכ ריזחתש מ"ע'<-
תוריפ לוכאל הנוקל רתומ םאה
אס תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןבואר ינבו דג ינב יאנת<-
לופכ יאנת<-
אס תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא דג ינב יאנתב הנתמש רמא םא<-<-
ןבואר ינבו
אס תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ל"זח ןוקיתכ הנתמש רמא םא<-<-
אס תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא עקרקב<-<-
אס תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןילטלטמב<-<-
46 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיד תיב יאנת
46 'מע ב"ח טפשמה רצוא עשוהי יאנת
:םג האר) (ןיכודישב) 'םיאנת'
(ןיסוריא
טפר 'מע ברעה טפשמ תובייחתה הלח ןפוא הזיאב <-
םידדצה
צחר 'מע ברעה טפשמ הפוחה ינפל םישועש םיאנתב<-
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םהב דע תויהל לוכי ןכדש םאה<-
ה"ד םירואב זט ףיעס גי 'יס ,זט ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
אמש
,םיימעפ םיאנת בותכל גהנמה<-
ןיאושינבו ןיסוריאב
אמש ה"ד םירואבו ,זט ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תעשב םינורחא םיאנת תביתכ<-
ןיאושינה
הפק תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא - הפוחה םדוק םובתכ אל םא<-<-
הפוחה רחא םבתוכל םיפוכ םאה
םהב םינלבק םיברע<-
ועש ,גצר ,זנ 'מע ברעה טפשמ םרדג<-<-
ועש ,גצר ,זנ 'מע ברעה טפשמ םבויח לח םאה<-<-
וצר 'מע ברעה טפשמ ןלבק ברע םיתחהל וגהנ עודמ<-<-
םתס ברע אלו
זצר 'מע ברעה טפשמ םיאנת לע ק"ע םתס וחקל<-<-
םהמ םיבוג םאה - גוהנכ
זצר 'מע ברעה טפשמ רטש לע ק"עה ומתח םא<-<-
םיאנתה
חש 'מע ברעה טפשמ םיאנתב םיבתוכש חסונה<-<-
ק"עה תא תוצפל םידדצהש בויחב
דיש 'מע ברעה טפשמ לע תודעל רשכ ק"ע םאה<-<-
םיאנתה
במ-זל תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה 'םיאנת רטש'<-
פ-גס תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה "םיאנת רטש" חסונו ןכות<-<-
גפ-אפ תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה - םרחב תויובייחתהה תלבק<-<-
"םיאנת רטש"ב םיבתוכ דציכ
זפ-דפ תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה "םיאנת רטש"ב תומיתחה<-<-
הפק תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה הפוחה תעשב "םיאנת רטש"<-<-
אס תוא ה קרפ םתכלהכ ןיאושינה רטש"ב עבקוהש הנותחה ןמז<-<-
"םיאנתה
טרת 'מע םתכלהכ ןיאושינה םיגהונל "םיאנת רטש" חסונ<-<-
הפוחה םדוק ובתכל
גיש-איש 'מע ברעה טפשמ ,רומג רטשכ בשחנ אוה םאה<-<-
המ ןינעלו
דמש 'מע ברעה טפשמ וארק אל םא םידעה תמיתח<-<-
רטשה לכ תא
רונת
חספל ץמח לש רונת תרשכה<-
לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
כ תוא טמ 'מע תבשב
אנ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ - רכושה תרידב ריכשמה לש<-
בוריע ןינעל "די תסיפת"כ בשחנ
תורצח
137-109 'מע ב"ח הכלהב למשחה ,הייפאו לושיבל םייריכו רונת
תבשב
371 'מע ב"ח הכלהב למשחה ךרוצל יוביכו הקלדה ינפוא<-
שפנ חוקיפ
137-136 ,-131130 ,116 'מע ב"ח הכלהב למשחה םוחה תמצוע תשלחהו תרבגה<-
בוט םויב
135-134 ,132-119 ,114-110 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבש ברעב לישבתה תחנה<-
113 'מע ב"ח הכלהב למשחה לידגהל רשפאש ןפואב<-<-
םוחה תא ןיטקהלו
,133-130 ,-116115 ,111 'מע ב"ח הכלהב למשחה
136-135
תבשב הבכנו קלדנש ןפואב<-<-
134 ,132 ,116 ,114 ,112 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב לישבתה תחנה<-
134 ,132 ,116 ,114, 112 'מע ב"ח הכלהב למשחה הב םירוסיא<-<-
136 ,133 ,116-115 'מע ב"ח הכלהב למשחה כ"חא קלדנו ,הבוכמש ןמזב<-<-
ןועש י"ע
110 'מע ב"ח הכלהב למשחה לגורקימ רונתב לישבתה תחנה<-
ש"עמ
132-131 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןועש י"ע תבשב הלעפה<-
יטטסומרט רונת<-
134 ,131-127 ,114-112 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבש ברעמ לישבתה תחנה<-<-
136 ,130-128 'מע ב"ח הכלהב למשחה ט"וי ברעמ לישבתה תחנה<-<-
130-128 'מע ב"ח הכלהב למשחה רתיהל תויגולונכט תועצה<-<-
וב שומישה
365 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב הקסהל םומיח רונת
(רפס :האר) ך"נת
בכ ,זי הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב תרופסת
בכ הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב 'ל לחשכ ישש םויב לבא<-
תבשב תרחמל ותולבאל
וט הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמה ןיב לבא<-
(התרופסת ,השא :האר) השא<-
וט הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב ןטקל וא ריזנל ,תסנכה תיבב <-
אי ףיעס טי קרפ ,ח הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב דעומה לוחב<-
אי ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ןטקל<-<-
*טי הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב הלוחל<-<-
כ ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב סנ וב עריאש םויב<-
,םירצמה ןיב :האר) םירצמה ןיב<-
(תרופסת
אי הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב הלילב <-
תוא זמ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חי
ברעב) תוצח רחא תבש ברעב<-
(תבשב לחש חספ
(שדוח שאר :האר) שדוח שארב<-
זי הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב התליבט ינפל הבז <-
כ הרעה טי קרפ ,ז הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב תבש דובכל<-
קרפ ,ז הרעה אי קרפ ,ה הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב
בי ,ב הרעה טי
ישימח םויב<-<-
וכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב תרופסת ןועט ערוצמ<-
ט קרפו ,ה ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב הרוסיא ,הריפסה ימיב תרופסת
בי -ט ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב השאב<-
אי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב םיסירו תובג רעש תטירמ<-<-
בכ ףיעס אי קרפ ,דכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רעישהמ רעטצמש ימב<-
דכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב םייוג ןיב אצמנש ימב<-
טי הרעה חי קרפ ,חכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב ףרועב<-
(ןטק תרופסת :האר) ןטקב<-
א הרעהו ז קרפ ט קרפ תועובשל חספ ןיב ןקז חוליג<-
ח ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב הליכאה תא בכעמ םא<-<-
חי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב י"ראה גהנמל<-<-
ןויס שדוחב רתיה<-
וט ףיעס י קרפ ,ח ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב תועובש ינפל<-<-
וט ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב ימי 'גמ 'א םוי וא ,ח"ר לחשכ<-<-
'א םויב תועובש ברע וא ,הלבגה
,חי הרעה ח קרפ ,ד-א ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב
דכ-*גכ
רייא שדוח שארב רתיה<-
ד ,ב ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב לח םא<-<-
,די-ו ףיעס י קרפ ,א ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
דל ףיעס זי קרפ
רמועב ג"לב רתיה<-
א הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"ל ירחא<-<-
י הרעה י קרפ ,ט ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םויה בור רבעש רחא<-<-
ז ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב המח העקשו רפתסהל לחה<-<-
גל ףיעס זי קרפ ,זט ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב םירפתסמ ןיא י"ראכ םיגהונה<-<-
חי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב ןכ ןקז<-<-<-
ןושאר םויב לח<-<-
אי ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב הלילב ישימח םויב תרופסת<-<-<-
אי ףיעס די קרפ ,י ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ישש םויב תרופסת<-<-<-
בי ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב תבש יאצומב תרופסת<-<-<-
ח ףיעס י קרפ ,י ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב ישש םויב לח<-<-
י ףיעס די קרפ ,ט ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב םידרפסל<-<-<-
ו-ה ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"ל לילב<-<-
גל הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רתומ עודמ<-<-
ח ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב ד"לב קר םירתומ םידרפס<-<-
י ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב ד"ל לח כ"אא<-<-<-
בכ ,ח הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב ודיב םיחומ ןיא רפתסמה<-<-<-
תונוש תוביסנב רתיה<-
וט-די ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב ימיב ותולבא המייתסהש לבא<-<-
הריפסה
אכ ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב מ"הוחב םירתומה םיעוריא<-<-
ו ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב (באהו ןבה) הוצמ רב<-<-
ד-א ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב הלימ תירב<-<-
ב ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב םדוקה ברעב<-<-<-
זי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב ןוממ דספה<-<-
י ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב ורבח תנותח<-<-
דל הרעה די קרפ ,ח ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב ותנותח<-<-
ז ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב תמדוקה תבש<-<-<-
ט ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב התשמ ימי תעבש<-<-<-
,בכ ףיעס אי קרפ ,זי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
דכ הרעה אי קרפ
ךלמ דובכ<-<-
זי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב רובצ דובכ<-<-
חכ הרעה ח קרפ ,גי-בי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב האופר<-<-
ד-א ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב רוסיאה ןמז<-
,חי הרעה ח קרפ ,די ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ ,גי ,א הרעה די קרפ ,הכ ,*גכ
םימיה םתואב אוה םאה<-<-
ןיאושינב םירוסאה
ףיעס י קרפ ,זי-זט ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
בכ ףיעס אי קרפ ,חי-זט
י"ראה גהנמל<-
ז הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רוסאל גהנמה לחה יתממ<-
די ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב רפתסמה תא םיסנוק<-
ו-ה ףיעס ט קרפ ,ח ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב רתיהה תעש תליחת<-
טי קרפ קרפ תועובשל חספ ןיב (הקאלאח) תוקוניתה תרופסת
ח הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב הב ללה תרימא<-
וט הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב תסנכה תיבב<-
,ה ףיעס אי קרפ ,גי ,ט ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
טי קרפ
הריפסה ימיב<-
,ט-ח ףיעס טי קרפ ,ה ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
די-גי
רמועב ג"לב<-
גי ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב שולש ליגל עיגה אל םא<-<-
די ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב רפתסהל אלש י"ראכ םיגהונל<-<-
הז םויב
ט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב קידצה ןועמש רבקב<-<-
ח ףיעס טי קרפ ,חל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ןורימב<-
בי-י ףיעס טי קרפ ,א ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ליגה<-
גי הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב םוקמב ונב רפסל רדנש ימ<-
ןכ תושעל לוכי וניאו םייוסמ
ו ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ןושארה רעשה תא זונגל גהנמ<-
הוצמל זזגנש
ז ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב רעשה לקשמשכ הקדצ תתל גהנמ<-
ב ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב גהנמה רוקמ<-
גי-בי הרעה טי קרפ ,ד ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב תרופסתה דמעמב החמש<-
תקורסת
א הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב תולבא ימיב<-
א ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא שבי שארהשכ<-
(ץירח :האר) הלעת
תינעת
אע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב אתקדצ אתינעתד ארגא<-
גי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב םויב הלחתב התוא םירזוג ןיא<-
םירעש יעיקפמ םושמ ישימח
בכ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב םילשי - הב לכא םא<-
אל תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא תונעתהל ותעדב היה םא<-
גל הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב רוביצ תינעתב לכאו רבע םא<-
רעשו ,ךירצ ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ס תואו ,אל תוא ןויצה
ותבשחמב וא ובלב לביק םא<-
בי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב גח ורסאב<-
,חמ הרעה חי קרפ ,המ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
בנ הרעה חי קרפ
רדא 'זב<-
קרפ ,ו ףיעס ו קרפ ,גי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
דכ הרעה ח
ןסינ שדוחב<-
ב הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב חספ ירחא<-<-
ו ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב וב םיעבוק ןיא הליחתכל<-<-
תינעת
וט ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ןלק ריעב ןסינב ג"כב<-<-
*וט ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ןסינב ו"כב<-<-
מ הרעה ז קרפ ,אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב תורוכב תינעת<-<-
ו ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןיא הליחתכל ירשת שדוחב<-
ובורש ינפמ תינעת םיעבוק
תודעומ
זכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב טבשב ו"טב<-
:האר) (ןורכז םוי) טייצרהאיב<-
(הב תינעת ,טייצרהאי
אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ןיא ןונחת םירמוא ןיאש םויב <-
םינעתמ
אכ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב רכזנו הקשמ וא לכאמ לע ךריב<-
תינעת םויהש
הכ הרעה ח קרפ ,הכ-גכ ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב<-
טכ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ח"ר ברעב<-
זט ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב רייא ח"ר ברעב<-<-
בי-אי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-
,דכ הרעה ח קרפ ,טכ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב
גל הרעה זי קרפ
רוסא - שדוח שארב<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא תונווע תרפכל ,םכח דימלתב<-
אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב דפסהמ הרומח איה םאה<-
בק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תינעתב ונעתי דמלמו לעופ םאה<-
רוביצ
א הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב תינעת תליגמב תרכזנה<-
אמ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב החנמב הרטפה<-
באב העשת :האר) באב 'ט<-
גמ הרעה ו קרפ ,דל הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב גהנמה תעד לע הנעתמה לכ<-
הנעתמ
בל תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא םילאוששכ הנעתמ וניאש רמול<-
ותוא
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הבושת ךרוצל<-
כ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב תינעת לכ לע זירכהל םודק גהנמ<-
הינפלש תבשב
תעינמב ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא "אטוח" הנעתמה ארקנ יתמ<-
"שודק" ארקנ יתמו
חמ-הל תוא ה קרפ םתכלהכ ןיאושינה תומוצה ימיב ןיאושינ<-
דס 'מע א"ח תבשה רצוא תונעתהל רתומ העש הזיא דע<-
ש"עב
'וננע'<-
זמ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב לאוג" ןיב התרימא םעט<-<-
"ונאפר"ל "לארשי
וכגכ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תירחש תליפתב רמוא ץ"שה<-<-
החנמו
זכ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב רמוא דיחי םאה<-<-
התלבק<-
טכ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב תוינעת המכ תונעתהל לבקמה<-<-
ותלבק הלח םאה - תופוצר ןניאש
טכ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ררגנ רוביצה גהנמ לע ךמוסה<-<-
וירחא
ל ,חכ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב רוהרה י"ע<-<-
דמ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןושלל רדנ ןושל ןיב לדבה<-<-
הלבק
טכ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב תונעתהל רוביצ תלבק<-<-
כ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב הצורו הלחו תינעת לביק<-<-
לוכאל
תינעת :האר) הב הרותה תאירק<-
(הרותה תאירק ,ב"הב
ע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב תינעתב "לחיו" םיארוק םאה <-<-
ם"יבבוש
טס הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב תינעתב תירחשב הרותה תאירק<-
רוביצ
זנ-בנ תוא וט קרפ םתכלהכ ןיאושינה התשמה ימי תעבשב לחש<-
הכ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב םינעתמהמ היהי רוביצה חילש<-
ל ףיעס זי קרפ ,אמ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב עשוהי תינעת<-
72-59 'מע םירופ שדוק יארקמ רתסא תינעת
גכ הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב הרותב ךכל רוקמ<-
ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב תינעת
ב ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב הכונח ירחא<-
א ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תוכוס ירחא<-
א ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב חספ ירחא<-
ב ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תועובש ירחא<-
הב הליכא<-
טי-זי ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב הוצמ תדועסב<-<-
גמ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב רשב<-<-
גמ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב םימעטמ<-<-
כ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב אירב וניאש םושמ<-<-
חי-זי ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןוידפ ,הלימ תירב הב עריא םא<-
הוצמ תודועס ראש וא ןבה
"ונכלמ וניבא" תרימא<-
זל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תוחילס ירחא<-<-
חל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב הלימ תירב שי םא<-<-
טל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב החנמב<-<-
טל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"ל אוה רחמל םא<-<-<-
חל-חכ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב הב תוחילס תרימא<-
אל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תירב לעבו ןתח שי םא<-<-
טכ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב הליפתב םתרימא םוקמ<-<-
ונ הרעה ו קרפ ,גנ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןרדס<-<-
טכ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב הנעתמ וניאש ימ י"ע<-<-
גל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןומזפה<-<-
גל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב אטיל גהנמ<-<-
גל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןילופ גהנמ<-<-
טס ,זמ ,גמ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב הב וגהנ םאהו ,הבוח איה םאה<-
וננמזב
אנ הרעהו ג ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב הב וגהנ אל חרזמה תודע<-<-
*אי ףיעס ז קרפ ,ח ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב הב םינעתמ םאה<-
ט ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב הילע הזרכהה םעט<-
ה ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ישימחו ינש ימיב התעיבקל םעט<-
גי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ה"בה אל עודמ<-<-
,אי ,ב הרעה ו קרפ ,ד ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב
ע ,זט
המעט<-
בי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב םישדק רדס הב דומלל שי<-
די-ט ףיעס ו קרפ ,י ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב םינעתמל 'ךריבש ימ'<-
בי ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב שישכ ותוא םירמוא םאה<-<-
ןתח וא תירב
גי ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב וחסונ<-<-
זט ,די ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב בייח םאה - וירחא "ןמא" הנע<-<-
תונעתהל
זט הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב לע לקהל םירצק םימיב הורדיס<-
רוביצה
אנ הרעה ו קרפ ,ג ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב הב םיגהונ אל חרזמה תודע<-
בכ-וט ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תינעתה הלח ימ לע<-
וט ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תינעתה תלבק<-
ל ,חכ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב רוהרהב<-<-
הב הרותה תאירק<-
ומ-אמ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב החנמב<-<-
מ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תירחשב<-<-
לוכי הנעתמ וניאש ימ םאה<-<-
- תויהל
המ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ארוק לעב<-<-<-
ומ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ללוג<-<-<-
ומ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב היבגמ<-<-<-
ומ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב סינכמו איצומ<-<-<-
דמ-גמ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב הרותל הלוע<-<-<-
זע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב הלוע םאה - הנעתה אלש בר<-<-
הרותל
חספ ברע םירוכב תינעת
תוא ול 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אל
ןוממב התודפל רשפא םאה<-
הל 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח ומצע רטפ םא ןוערפ ךירצ םאה<-
םויס י"ע
גכ תוא זכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח םויה ףוס דע התמלשה<-
,ה תוא דכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הכ תוא טכ 'מע
תבשב חספ ברע לחשכ המז<-
ה"ד הל 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
תדועסבו
הלימ י"ע רוטפל<-
תוא דל 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חכ
ןיאושינ י"ע רוטפל<-
,וכ תוא ל 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
רפסבו ה"ד אל 'מע
:םג האר) םויס י"ע רוטפל<-
(םויס
תוא זכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בכ
המעטו הרוקמ<-
תוא דכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
וכ-חי
םינעתמה םירוכב יגוס<-
ה"ד הכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ירוכב
יול וא ןהכ<-<-
ה"ד הכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הבקנו
הבקנ הרוכב<-<-
טי תוא וכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח רוכב באה םגשכ<-<-
ה"ד וכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ימו
דחא שיאל םירוכב 'ב<-<-
ה"ד דל 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
רוכב
לבא רוכב<-<-
ה"ד וכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ןתח
רוכב אוהש ןתח<-<-
תוא חכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דכ
הלפת עמושב 'וננע'<-
ה"ד ול 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ד"נעלו
ונב רובע תינעת<-
תבשב תינעת
ג 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואדמ הרוסא םאה<-
צ 'מע א"ח תבשה רצוא םמוי םוצל קר רוסא םאה<-
הלילו
גכ ,די ,ז 'מע א"ח תבשה רצוא הבוש תבשב תרתומ םאה<-
ג 'מע א"ח תבשה רצוא הליכא לע הלח העובש םאה<-
תבשב
טכק 'מע א"ח תבשה רצוא יתמ עדוי וניאו רבדמב ךלוהה<-
םוי תונעתהל יאשר םאה - תבש
דחא
גכ 'מע א"ח תבשה רצוא ידי הב אצוי תינעתב גנעתמה<-
גנוע תבוח
ב 'מע א"ח תבשה רצוא וניא עודמ - תבשב הנעתמה<-
תפ תיזכ לכוא
ומ 'מע א"ח תבשה רצוא 'ו רחא דע תבשב תונעתהל<-
תועש
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא החוד וניא עודמ – הילדג םוצ<-
תבש
תבשב םולח תינעת<-
ט 'מע א"ח תבשה רצוא םולח תינעת םינעתמש םעטב<-<-
תבשב
דכ 'מע א"ח תבשה רצוא שפנ חוקיפ םושמ הב שי<-<-
גכ 'מע א"ח תבשה רצוא םולח תינעתב קוליח שי םאה<-<-
ט"ויל תבש ןיב
גנ 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ וא תושר איה םאה<-<-
גנ 'מע א"ח תבשה רצוא תינעת בתימל ךירצש םעטב<-<-
ותינעתל
ופ 'מע א"ח תבשה רצוא בתימב דחא םוי ידש םעטב<-<-
ותינעתל
(236 'מע) גמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'וננע' תרימא<-<-
תוא טע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טמ
חספ ברע תבשב <-<-
'מע) גמק-במק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(233-236
םולח תינעת
גל הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב לכאו רבע םא <-
וכ ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב<-
אי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-
(תבשב תינעת :האר) תבשב<-
ןתח תינעת
בל הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןסינ שדוחב<-
גל הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןסינ שדוח שארב<-<-
גל הרעה זי קרפ ,בי הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב ןונחת םירמוא ןיאש םויב<-
בי הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב תינעתה ימעט<-
הכ-דכ ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"ל םויב םיאשינל<-
ח ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"ל לילב םיאשינל<-
ז ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב רייא ח"ר לילב םיאשינל<-
םיקידצ תינעת
הל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ןהכה ילע תריטפ םוי ,רייאב 'י<-
גי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ןב עשוהי תריטפ םוי ,ןסינב ו"כ<-
ןונ
זנ ףיעס ב קרפ ,גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב לאומש תריטפ םוי ,רייאב ח"כ<-
איבנה
רעת
גל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא לספנ םאה - רעתב ונקז חלגמה<-
תודעל
תבורעת
זכ רועיש ב"ח טפשמה בל הברעתנש רוסיא לש הכיתח<-
רתיה לש תוכיתח יתשב
ו-א 'מע םימ יניעמ שביב שבי<-
נ-המ ,מ-ז 'מע םימ יניעמ ליטב אמק אמק<-
טנ-אנ 'מע םימ יניעמ עדונ אל וא עדונ םא<-<-
דמ-אמ 'מע םימ יניעמ ובורב רועינו רזוח<-<-
ט 'מע מ"וח המלש תכרב רתיהו רוסיא תבורעת<-
תבשב ררוב ןינעל ,תבורעת
ח ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םיבשחנ םניאש םינפוא<-
תבורעתל
אכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא לכואה תא דירפמ וניא םא<-
ירמגל תלוספהו
ה ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא עובקה םמוקמב םירבדה םא<-
ז ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ררבתהל םידמוע םיברועמה םא<-
םמצעמ
וט ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םירכינו םילודג םירבדב<-
ג ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םירבוחמ םירבדב<-
דצ הרעהו ,זל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םירבד ינשב<-
ט-א ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הירדג<-
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תחא הרדגהב םניאש םירבד<-
אמ ףיעס ד קרפ ;ו ףיעס אקרפ ררוב שלושמ ליא ילבמ הכותב םירבד תזזה<-
םאיצוהל
ד ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא רחא ילכל התרבעה<-
ט ףיעס ד קרפ ;ו ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא תבורעתמ הדרפה<-
אפ הרעהו ,הכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא הניימל ידכ הרוזיפ<-
ט ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא ןימ דירפהל הרטמב אלש הרוזיפ<-
ןיממ
ז ףיעס אי קרפ ,הכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא הניימל ידכ התחיטש<-
ב ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תובורעת יגוס השולש<-
ד ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הילאמ הרצונש<-
ד ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םדא י"ע התשענש<-
עגמה םוקמב תבורעת<-
הכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא טעמ םע תלוספה תרירב<-<-
לכואהמ
זי-זט ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא התוהמו הרדג<-<-
גכ-כ ,זט ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תואמגוד<-<-
טי-חי ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבורעתה םוקמל עיגה אלשכ<-<-
הרומג תבורעת<-
אי-י ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא התוהמו הרדג<-<-
גי ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ןימל עיגהל ידכ ררובשכ<-<-
הטמלש
בי ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא לכואהמ טעמ קר ררובשכ<-<-
בי ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תלוספהמ טעמ קר ררובשכ<-<-
די ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םניאו הזל הז םיכומסש<-<-
שממ םיברועמ
ד ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תיעבט תבורעת<-
ול ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תרזופמ תבורעת<-
ו ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תינמזו העובק תבורעת<-
תובכש תבורעת<-
הכ-דכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא התוהמו הרדג<-<-
הל-אל ,דכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תואמגוד<-<-
וכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הנוילעה הבכשה תרסה<-<-
טכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ןימה אצמנ ןכיה עדוי וניאשכ<-<-
שפחמש
וכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הצורש ןימה תא ררובשכ<-<-
ל-זכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ןימל עיגהל ידכ ררובשכ<-<-
הטמלש
ל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא לכוא ג"ע תלוספ תבכש<-<-
306 'מע ב"ח טפשמה רצוא יושעה ןמ אלו השעת
'מע ב תוא םוכיס ,טפש 'מע ב 'יס דכ קרפ והילא ןורכז
צש
ןיליפת לש םיתבה תיישעב<-
'מע א תוא םוכיס ,טפש 'מע ג 'יס דכ קרפ והילא ןורכז
צש
ןיליפתה רשקב<-
חפש 'מע א 'יס דכ קרפ והילא ןורכז הרותה לכב ךייש אוה םאה<-
363-360 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב תיטמוטוא הישעת
361 'מע ב"ח הכלהב למשחה יטמוטוא תשורח תיב<-
363-362 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןועש תועצמאב תוכאלמ תיישע<-
ש"עמ ןווכמה יטמוטוא
תבשב ררוב ןינעל ,זופת
ג ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא םינטקו םילודג םיזופת תרירב<-
הזמ הז
בכ הרעהו ,ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ויניערג תאצוה<-
גנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םינבלה םיטוחה תרסה<-
ועצמאבש
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ תומינכה תרסה<-
י ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא וילעמ הנבלה הפילקה תרסה<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק<-
ו ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא תומינכמ ותפילק תציחר<-
תבשב ררוב ןינעל ,חופת
חל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא בוקר ונממ קלחש חופת תרירב<-
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ תיבובקרה תרסה<-
ו ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םיצומח םיחופת תרירב<-
םיקותמו
חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיצומחה תא אנוש אוה םא<-<-
זט ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ קלחש םיחופת תרירב<-
תויבובקר הברהב םיעוגנ
כ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ילכ י"ע ונממ ערזה תיב תאצוה<-
חל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םימהמ םתאצוה<-
תבשב ררוב ןינעל ,המדא חופת
טכ הרעה ה קרפ ררוב שלושמ ליא יח המדא חופת תרירב<-
ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק<-
טע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ולשבתנ םהבש םימה תכיפש<-
הליפת
(םימחרה בא :האר) םימחרה בא< -
וניבא :האר) ונכלמ וניבא <-
(ונכלמ
(הבר הבהא :האר) הבר הבהא <-
תוא דס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חס
חספ ברעב ףסומ םדוק הליכא <-
תבשב לחש
ךרא ל-א :האר) םייפא ךרא ל-א<-
(םייפא
312 'מע ב"ח טפשמה רצוא השאב <-
תוא טל 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אי-י
ןסינ ג"י 'ו םויב<-
,רמועב ג"ל :האר) רמועב ג"לב<-
(ויתוליפת
'מע) אמר-טלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(394-399
ער חיר שיש םוקמב <-
חפ-זפ תוא גי קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןיאושינ תדועס תעב <-
ט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב קידצה ןועמש רבקב<-
ומ ,חל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ םויב םדא לש ורבקב<-
ומ ,חל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םיקידצ ירבקב<-
ומ ,חל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םתריטפ םויב<-<-
חכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב םתוכזב וא םיתמל הליפת<-<-
(387 'מע) זלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס אסכ תיב תבריקב<-
(393 'מע) חלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ס"כהיב ריקל ךומס <-<-
(ונילע ךרב :האר) ונילע ךרב <-
תכרב :האר) הרותה תכרב <-
(הרותה
(תוליפתה ,תבש :האר) תבשב <-
די הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב םאה - "תובא יקרפ" רמואה <-
לש ויתומא 'דב תבשל יאשר
ללפתמה
ז הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ריסחהש הליפת תמלשה<-
(יתליפת ינאו :האר) יתליפת ינאו<-
(ןויצל אבו :האר) ןויצל אבו <-
(םעונ יהיו :האר) םעונ יהיו <-
(ךל ןתיו :האר) ךל ןתיו <-
לט ןתו :האר) רטמו לט ןתו <-
(רטמו
165 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(459 'מע)
רוביצב הליפת תובישח <-
םדא ריעהל <-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא רוביצב הליפת םילשיש ידכ<-<-
ורעצל אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וא הליפת ןמז דיספי אלש ידכ<-<-
רוביצב ללפתיש ידכ
גל תוא דס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח חספ ברע תבשב הב רהמל<-
תירחשב
(חצנמל :האר) חצנמל<-
ח תואו ,ו תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ימ לש ותליפת לע ןמא תונעל <-
רחא הכהש
'מע) ג ףיעס זמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(241
םידומ<-
(ךרבש ימ :האר) ךרבש ימ <-
(החנמ תליפת :האר) החנמ <-
(ןיינמ :האר) ןיינמ <-
(חורה בישמ :האר) חורה בישמ <-
(281 'מע) חעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס יח לכ תמשנ <-
57 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(439 'מע)
הדימעה תליפת ןמז ףוס <-
טמ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב םימשג לע <-
זי ,ה ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב םידליה לע<-
(ונילע :האר) ונילע<-
וכהכ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא םירושקה תבשב הרירב ינינע <-
הב
(וננע ,תינעת :האר) וננע<-
(תיברע תליפת :האר) תיברע<-
:האר) הליפתה תעשב הקדצ <-
(הקדצ
(ךתקדצ :האר) ךתקדצ <-
(ןינמל ףוריצ :האר) ןינמל ףוריצ <-
עמוש :האר) הליפת עמוש <-
(הליפת
ח הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הליפתה ןמזב ןקה חוליש <-
426 'מע ב"ח טפשמה רצוא לעופ לש<-
(ןונחת :האר) ןונחת<-
תודחוימ תוליפת <-
(264 'מע) דסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ץחרמה תיבמ האיציו הסינכב<-<-
'מע) 4ד ףיעס אר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(318
חישמה ןיינעב <-<-
(261 'מע) בסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס העיסנ תעשב <-<-
(263 'מע) גסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הנכס תעשב <-<-
ב ףיעס זסק ,וסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(267,266 'מע)
תדידמ) יאלמ תכירע תעשב <-<-
(ןרוג
(43 'מע) אכ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס דומילה ינפל <-<-
(265 'מע) הסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס םד תזקה לע<-<-
'מע) טלק ,חלק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(225-227
םולח לע <-<-
(267 'מע) זסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס דיתעה לע <-<-
(265 'מע) הסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תואופר ראש לע <-<-
330 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיאפור תליפת <-
(267 'מע) זסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס אווש תליפת<-
(המלשה :האר) ןימולשת תליפת <-
ןיליפת
חס 'יס חספ לאפר תכרב ובר ינפב ןצלחל רוסא<-
חס 'יס חספ לאפר תכרב קהבומ וברב רוסא םאה<-<-
אקוד
םאש ה"ד םירואב ו ףיעס ה 'יס בקעי ירמא אמוסב<-
(תיב :האר) ןהלש םיתב<-
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ףסכ ןינקב םינקנ םאה <-
ד ,א תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש הזוזמ תקידב בויח ןיב לדבה<-
ןיליפת תקידב בויחל
(דיג :האר) וב םירפותש דיגה<-
זט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל חרכומש ימ י"ע תבשב ןתאצוה <-
םיקחרמל תכלל
אכ ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ל"וחל י"אמ ןתאצוה<-
*הכ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תילטה תיקשמ ןתאצוה<-
אי 'יס ,ביק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ל תוא בקעי ירמא תורעה
ןהילעב תושר אלל ןתחנה<-
ו ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא ול ליאשיש ימ רחא רזחל בייח<-
'מע ג-ב תוא םוכיס ,גפ 'מע ב 'יס ו קרפ והילא ןורכז
ופ
תוקד ןיליפתב ףלק לש תונולח<-
:האר) ורשבל ןניב הציצח<-
(הציצח
ו ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םתונקל ידכ םיחתפה לע רזחל <-
'מע ב תוא םוכיס ,זעק 'מע ד 'יס י קרפ והילא ןורכז
טעק
ןתדימ<-
מ תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא בוח םולשתל ןתריכמ<-
(אתרבעמ :האר) אתרבעמ<-
'מע ב תוא םוכיס ,זעק 'מע ד 'יס י קרפ והילא ןורכז
טעק
ןתחנה םוקמ <-
;המשל :האר) המשל ןתיישע<-
(המשל דוביע
(תוישרפ :האר) ןהלש תוישרפ <-
;ןיליפת תעיבצ :האר) ןתעיבצ <-
(תורחש
םינושארה ימיב ןתיישע תרוצ <-
גי 'מע ב 'יס א קרפ והילא ןורכז ם"במרה תטיש<-<-
אי 'מע ב 'יס א קרפ והילא ןורכז י"שר תטיש<-<-
די 'מע ב 'יס א קרפ והילא ןורכז 'סות תטיש<-<-
(...רשק :האר) ןיליפת לש רשק<-
(עוביר :האר) ןעוביר <-
(תועוצר :האר) ןהיתועוצר <-
:האר) שאר לש ןיליפתב ן"יש <-
(ן"יש
אמ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא םאה - דבעידב קר תורשכש <-
רחוסל ןרכומל רתומ
אצמש<-
ג ףיעסו ,זי תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
רוסא ה"ד םירואבל ה"ד םירואב
תמוש רחא םהב שומיש<-<-
םהימד
-10097 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןרכמל רתיה<-<-
אורקל ה"ד םירואב ה ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ליאשהל יאשר םאה - לאשש<-
רחאל
ו ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וסנאנו לאשש<-
(ארותית :האר) ארותית<-
ו ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא - ודבאו לאשש תורקי ןיליפת <-
ןייווש תא םלשל בייח
'תוטושפ' ןיליפת
חנ 'מע ד תוא םוכיס ,י 'יס ג קרפ והילא ןורכז הזז םיתבה ןיבש הציחמה םא<-
המוקממ
ונ 'מע י 'יס ג קרפ והילא ןורכז םיעיגמ םניאש םיימינפ םיתב<-
רועה תעוצרל
הנ 'מע ח 'יס ג קרפ והילא ןורכז םיקבדומ םניאש םיימינפ םיתב<-
רועה תעוצרל
הנ 'מע ח 'יס ג קרפ והילא ןורכז םיקבדומש םיימינפ םיתב<-
רועה תעוצרל תצקמב
'מע ג-ב תוא םוכיס ,גפ 'מע ב 'יס ו קרפ והילא ןורכז
ופ
ףלק לש תונולח<-
חנ 'מע ג תוא םוכיס ,י 'יס ג קרפ והילא ןורכז י"ע הסוכמה ימינפ תיבב בקנ<-
רועה תעוצר
'מע א תוא םוכיס ,צק 'מע ז 'יס אי קרפ והילא ןורכז
גצק
'תוטושפ' ןיליפתו דחא רוע<-
'מע ב תוא םוכיס ,אצק 'מע ח 'יס אי קרפ והילא ןורכז
גצק
'תורדוהמ תוטושפ' ןיליפתב<-<-
ונ 'מע ט 'יס ג קרפ והילא ןורכז תעוצר תחתמ ופיסוהש רוע<-
םירכינ םיצירח ןינעל רועה
ןביבס רועה תעוצר<-
זמ 'מע ד 'יס ג קרפ והילא ןורכז ריוא ינפ תיאר םושמ ןורסח<-<-
זמ 'מע ד 'יס ג קרפ והילא ןורכז תרבעהכ בשחנש ןורסח<-<-
שאר לשב אתרבעמ
ומ 'מע ד 'יס ג קרפ והילא ןורכז תיבכ בשחנש שאר לשב ןורסח<-<-
דחא
די לש ןיליפת
'מע ח תוא םוכיס ,דנש 'מע ד 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
אסש
תוישרפה רוביח<-
טסש 'מע י תוא םוכיס אכ קרפ והילא ןורכז קבד ריינ י"ע<-<-
טסש 'מע י תוא םוכיס אכ קרפ והילא ןורכז ףלקה תביחת י"ע<-<-
חסש 'מע ז תוא םוכיס אכ קרפ והילא ןורכז םיפלק העבראב ןתביתכ<-
'מע אי תוא םוכיס ,גנר 'מע ט 'יס די קרפ והילא ןורכז
חנר
ןייוסיכל קית<-
החנמ תליפת
טל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תינעתב 'ונכלמ וניבא' תרימא<-
הב
ונ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב ינאו' םירמוא ןיא בוט םויב<-
'יתליפת
םירמוא ןיא ,רמועב ג"ל ברעב<-
טי ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב ונכלמ וניבא<-<-
קרפ ,ו ףיעס ט קרפ ,אמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
חי ףיעס זי
ןונחת<-<-
המ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב רייא ח"ר ברעב<-
זי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב םאה ,וינפלש החנמבו ינש חספב<-
ןונחת םירמוא
תבשב<-
ונ הרעה ה קרפ ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב "ישפנ יכרב" תרימא<-<-
ונ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב "יתליפת ינאו" תרימא<-<-
:האר) תובא יקרפ תרימא<-<-
(תובא יקרפ
:האר) "ךתקדצ" תרימא <-<-
(ךתקדצ
הל ,אי הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב "תולעמה ריש" תרימא <-<-
דכ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב תיבל סנכיהל ןתחהמ םיענומ<-
הב תסנכה
תיברע תליפת
122 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(451 'מע)
הנמז<-
122 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(451 'מע)
הרקיע והמ<-
103 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(447 'מע)
"תיברעל ךומס" ןמז יתמ<-
(רהוס תיב :האר) (רסאמ) הסיפת
448 'מע ב"ח טפשמה רצוא הסיפת
כ תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא ןנברד תיביר קבאב<-
רעש גי 'יס ,לכ ה"ד םירואב וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
כ תוא ןויצה
ןיקיזנב אמרגב<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל הזה ןמזב<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל הלבחב<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל לבבב קזנ יצחב<-
גל 'יס ךורע טפשמ ;כ תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא
12 ק"ס טפשמה ירואב זט ףיעס
הינימ הברדב היל םקב<-<-
ז"הזב סנקב<-
םירואב וט ףיעסו ,בכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד
קיזמה םאה - קזינה ספת םא<-<-
הרזח סופתל לוכי
בכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא יוג י"ע<-<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל ;404 'מע ב"ח טפשמה רצוא סנקב<-
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל "ירתו ירת"ב<-
טל 'מע מ"וח המלש תכרב קפסה דלונש רחאל<-
בע 'מע םהש ןבא הסיפתב 'יל הוש ידידל'<-
םירואב וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ;גער 'מע םהש ןבא
גי 'יס ,חכק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס ,לכ ה"ד
בל ;כ תוא ןויצה רעשו ,ט תוא בקעי ירמא תורעה
ג רועיש א"ח טפשמה
םימש ידי תאצל בייחש יממ<-
כ תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא דספה םרגו ותודע שבכש יממ<-
רטש דגנ<-
זמ 'מע מ"וח המלש תכרב אנידד אקיפסב<-<-
ומ 'מע מ"וח המלש תכרב יל םיק תנעטב<-<-
ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;ט רועיש א"ח טפשמה בל
די ק"ס טפשמה יטוקל
ןנברדמ םילוספ לש תודע יפ לע<-
זט ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ סופתל רתומ םאה<-<-
וט ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רטשב םימותח םה םא<-<-
זי ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ז"הזב<-<-
16 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הוולה י"ע תיביר תסיפת<-
448 'מע ב"ח טפשמה רצוא בוח לעבל הסיפת
ר 'יסל החיתפו ,א ק"ס מ"היתנ חפק 'יס טפשמה תוביתנ רכשב הליעומ םאה<-
תורצח בוריע ןינעל ,'די תסיפת'
אכ הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןכש לצא<-
אנ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רונת<-<-
נ ,זמ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ דבכ רבד<-<-
הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טמ-זמ
הצקומ רבד<-<-
אנ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ררקמ<-<-
טל הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תרכשומ הרידב<-
םידגב תריפת
ב הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-
ב הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמה ןיב<-
ןיליפת לש םיתב תריפת
'מע ב תוא םוכיס ,דלק 'מע ב 'יס ט קרפ והילא ןורכז
הנק
הריפת הרסח םא<-
דמק 'מע ח 'יס ט קרפ והילא ןורכז ירחא תוריפתה וקספנ םא<-
הריפתה
'מע ט תוא םוכיס ,אנק 'מע אי 'יס ט קרפ והילא ןורכז
זנק
ןינעל תיוזב הריפת הקספנ<-<-
עוביר
'מע ו תוא םוכיס ,דמק 'מע ח 'יס ט קרפ והילא ןורכז
ונק
תחא הריפת הקספנ<-<-
'מע י תוא םוכיס ,דמק 'מע ח 'יס ט קרפ והילא ןורכז
חנק
תוריפת שלש וקספנ<-<-
'מע ח תוא םוכיס ,המק 'מע ח 'יס ט קרפ והילא ןורכז
זנק
דגנכ וז תוריפת יתש וקספנ<-<-
וז
ומק 'מע ח 'יס ט קרפ והילא ןורכז ושוריפ - הז דגנכ הז<-<-<-
המק 'מע ח 'יס ט קרפ והילא ןורכז הכרב ןינעל<-<-<-
המק 'מע ח 'יס ט קרפ והילא ןורכז ם"במרה תטיש<-<-<-
'מע ז תוא םוכיס ,המק 'מע ח 'יס ט קרפ והילא ןורכז
זנק
אלש וז תוריפת יתש וקספנ<-<-
וז דגנכ
נק 'מע י 'יס ט קרפ והילא ןורכז ארותיתה יקלח ןיב קבד<-
אי תוא ,וער 'מע י תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז
זער 'מע
המהב קבד וא יטטניס קבד<-<-
סק 'מע כ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז ירחא ארותיתה תקבדה<-<-
הריפתה
סק 'מע טי תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז םדוק ארותיתה תקבדה<-<-
הריפתה
סק 'מע אכ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז ארותיתה יקלח קדהמה ילכ<-<-
סק 'מע אכ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז יקלח רבחמה קבד רינ<-<-
ארותיתה
חסק 'מע הל תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז ירחא תוריפתה עוביר ןקית<-<-
הקבדהה
אי תוא םוכיס ,חמק 'מע ט 'יס ט קרפ והילא ןורכז
חנק 'מע
תיבה תריפתל דחא טוח<-
אסק 'מע זי תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז ןיב הרבעהלו הזל דחא טוח<-<-
םיתבה
אסק 'מע חי תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז ןיב רבועה טוח תרישק<-<-
הז טוחל םיתבה
אסק 'מע זי תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז םיתבה ןיבש הריפתה טוח<-
קספנש
תעשב קספנ וא ערקנש טוח<-
הריפתה
טנק 'מע גי תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז רחא תיב טוחה םע רופתל<-<-
ערקנש
טנק 'מע די תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז רתי קספנו תיבה רופתל רמג<-<-
טוחה
טנק 'מע גי תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז םוקמב קספנש ךורא טוח<-<-
דחא
סק 'מע זט תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז טחמ לש ודוח תמחמ<-<-
םוכיס ,חנק 'מע בי תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז
טנק 'מע וט תוא
וא דיגה תושילח תמחמ<-<-
בקנה לש ודוחב
ונק 'מע ה תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז םיתבהו תוריפתה ןיב הציצח<-
'מע חכ תוא םוכיס ,גמק 'מע ו 'יס ט קרפ והילא ןורכז
הסק
תוריפתב תולפכ<-
דלק 'מע א 'יס ט קרפ והילא ןורכז תוריפתה ןינמ<-
'מע ג תוא םוכיס ,מק 'מע ד 'יס ט קרפ והילא ןורכז
הנק
דצ לכב תוריפתה ןינמ<-<-
מק 'מע ד 'יס ט קרפ והילא ןורכז דגנכ תוריפת עברא<-<-<-
םיצירחה
מק 'מע ד 'יס ט קרפ והילא ןורכז דצ לכב תוריפת שלש<-<-<-
א תוא םוכיס ,דמק 'מע ז 'יס ט קרפ והילא ןורכז
הנק 'מע ג תואו
הכלהל םוכיס<-<-
בסק 'מע אכ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז וא רבחמה ילכ וא קבד ריינ<-
ארותיתה יקלח קדהמ
הלק 'מע ג 'יס ט קרפ והילא ןורכז תוריפתה רדס<-
הלק 'מע ג 'יס ט קרפ והילא ןורכז סדרפהו רוטיעה תטיש<-<-
ולק 'מע ג 'יס ט קרפ והילא ןורכז "ןיליפת ןוקית" תטיש<-<-
דמק 'מע ז 'יס ט קרפ והילא ןורכז הכלהל םוכיס<-<-
עוביר :האר) תוריפתה עוביר<-
(תוריפתה
'מע חכ תוא םוכיס ,גמק 'מע 'יסו ט קרפ והילא ןורכז
הסק
וז י"ע וז תוריפת יתש <-
במק 'מע ה 'יס ט קרפ והילא ןורכז ארותיתה בחור ינפ לע תוריפת<-
ץוחבמ
180 'מע ב"ח טפשמה רצוא םילובקת
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא םידקת
ףכ תעיקת
חכ ק"ס תורוקמו ,י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ךכו ךכ ול ןתיש רמא םא<-
רטש ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תובייחתהב<-
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא - תובייחתה קר אוהש םוקמב<-
הנוק הניא
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא - םירחוסה גהנמ ךכש םוקמב<-
ףסכ ילב ףא הנוק
םירואב י ףיעסו ,ט ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
לביקש ה"ד
אתכמסא אוהש ןיינקב<-
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא הארי לבו יוגמ ץמח תיינקב<-
ול תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה םינתוחמה ןיב ,ךודישב<-
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא סנאנ וא ףרשנו ףכ תעיקתב הנק<-
רכומה תיבב
(רפוש :האר) רפוש תעיקת
36 'מע ב"ח טפשמה רצוא (לושכמ :םג האר) הלקת
(לוק םשר :האר) טילקת
46 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימכח תונקת
359 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיאושינו ןישודיקב<-
הכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא רבד רוסאל חכ םימכחל שי םאה<-
רתיהל הרותב שרופמה
48 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונקתל םיקומינ<-
50 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתה תמיתח דע<-
*גפ ,ו הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הרותב אורקל השמ תנקת<-
ישימחבו ינשב ,תבשב
,טל ףיעס ד קרפ ,טס הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב
וס ,ד הרעה ד קרפ ,הס
תוללק אורקל ארזע תנקת<-
תועובש םדוק יתוקוחב תשרפבש
159 'מע ב"ח טפשמה רצוא להקה תונקת
א ק"ס םיטוקיל ג 'יס בקעי ירמא ןקתל םילוכי ריעה ינב םאה<-
םכח שישכ
אל רועיש א"ח טפשמה בל אלש םישנא תובייחמ ןה םאה<-
ןתנקתה תעשב ודלונ
א ק"ס םיטוקיל ג 'יס בקעי ירמא םלוכ ךירצ וא בור ליעומ םאה<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
דיק
התימב ןהילע רבועה תשנעה<-
ןוממו תוקלמו
49 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןפקות<-
א ק"ס םיטוקיל ג 'יס בקעי ירמא ןינעב תונמוא ילעב תונקת<-
םתכאלמ
א ק"ס םיטוקיל ג 'יס בקעי ירמא םלוכ ךירצ וא בור ליעומ םא<-<-
א ק"ס םיטוקיל ג 'יס בקעי ירמא םכח שישכ<-<-
ומ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תודע לבקל םינומדקה תנקת<-
םוקמב םינטקו םיבורקו םישנ
םירשכ םידע שיש תוליגר ןיאש
אס תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןילטלטמ תריכמבש קושה תנקת<-
לופכ יאנת ךירצ אל
ט ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ אלוטילוט תנקת<-
367 'מע ב"ח טפשמה רצוא םושרג ונבר תנקת<-
;בר 'מע מ"וח המלש תכרב ;448 'מע ב"ח טפשמה רצוא
84 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
(בונג ץפח הנוקב) קושה תנקת
הקלדה ;למשחה רוא :האר) עקת
(ילמשח םרז ;יוביכו
448 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןהכ ופקת
199 'מע ב"ח טפשמה רצוא הער תוברת
430 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיברת
המורת
ה ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןרוגב דבעל התוא םיקלחמ ןיא<-
וע 'יס חספ לאפר תכרב דמועמ םג וא בשוימ התליכא<-
12 ,8 ,7 ק"ס טפשמה ירואב ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ז"הזב<-
הל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע םיברעמ םאה<-
המורתב
ךירצ ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא הבשחמב התשרפה<-
ע 'מע א"ח תבשה רצוא םלועל אב אלש רבדמ התשרפה<-
תבש גנוע ליבשב
אע-ע ,חי 'מע א"ח תבשה רצוא ךרוצל ףקומה ןמ אלש התשרפה<-
תבש גנוע
וע 'יס חספ לאפר תכרב הב רתומ ןנוא ןהכ<-
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא ץראה םע יפ לע תוריפ לוכאל<-
תבש גנוע ליבשב
ו-ד ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ המורת לע לידגהש ןטק תונמאנ<-
ןנברד
403 'מע ב"ח טפשמה רצוא המורת ימולשת<-
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל ןיד - "ילעב תמ" הרמאש השאה<-
המורת תליכא יבגל התרצ
תורשעמו תומורת
בל רועיש ב"ח טפשמה בל ראשבו רהציו שורית ןגדב<-
םילודיג
די 'מע ץראה תווצמ ירכנ לש תוריפב<-
חי-זי 'מע ץראה תווצמ תורשעמו תומורתה יניד<-
ושרפוהש
ה-ד 'מע ץראה תווצמ הניתנב םיבייחה<-
ו 'מע ץראה תווצמ ןדועייו תונתמה<-
םתשרפה<-
ח-ז 'מע ץראה תווצמ השרפהה רדס<-<-
גי-י 'מע ץראה תווצמ השרפהה ךרד<-<-
גכ 'מע ץראה תווצמ הילע תוכרבה<-<-
דכ 'מע ץראה תווצמ תיב ינבו חילש י"ע<-<-
הכ 'מע ץראה תווצמ בוט םויבו תבשב<-<-
בל 'מע ץראה תווצמ חסונה<-<-
אל-טכ 'מע ץראה תווצמ ףקומה ןמ שירפהל הבוחה<-<-
בי רועיש א"ח טפשמה בל דצמ ןלזוגל רתוהש תוריפמ<-<-
שפנ חוקיפ
דנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח ושרפוה םא תבש ברעב לואשל<-
זט 'מע ץראה תווצמ םתניתנ<-
חכ-וכ 'מע ץראה תווצמ תועיבקו תורשעמה תנוע<-
תורשעמל
גכ 'מע ץראה תווצמ םיקרפהו רשעמל הנשה שאר<-
תוריפה לושיבב
י-ט 'מע ץראה תווצמ הניתנה רועיש<-
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא תומורת
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא רבא תמורת
םד תמורת
בי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא תאצוה י"ע ןכוסמ הלוח ךרוצל<-
תוירודכ ךרוצל ופוגמ םדה לכ
חיר 'מע מ"וח המלש תכרב הכשלה תמורת
טמ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב התיה יתמ<-
חיר 'מע מ"וח המלש תכרב היריש<-
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא (האופר :םג האר) תבשב הפורת
אכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ש"עמ ןבבריעו ,ןבברעל ךרד םא<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תונוש תופורת תרירב<-
גכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הלוחל התרירב<-
זמ הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא הכותמ הלוספקה תקבא תאצוה<-
אכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הקבא תסמה<-
המ הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ יופיצה תרסה<-
הל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םיידש תקלד עונמל<-
ול ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל אמצל וא בערל<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלוח תויהלמ ונממ ענמתש<-
ש"צומב הנכס וב ןיאש
,דנ 'מע מ"וח המלש תכרב ;246 'מע ב"ח טפשמה רצוא
גלר ,דפ
םידע תותכ יתש) ירתו ירת
(וז תא וז תושיחכמה
טי ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ סנוא לע הדיעמ תחא תכ םא<-
התרבח
חי ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןנברדמ הלוספ תחא תכ םא<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ אלשכ הקזח לע הדמעה<-<-
הילע וזירכה
דכ-גכ רועיש ב"ח טפשמה בל וא אתיירואד אקיפס אוה םאה<-
ןנברד
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל ירת" ללכה ןיב לדבהב יולת<-<-
"ירתכ האמ" ללכה ןיבל "האמכ
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל אוהש רמאד ןאמל ןידה<-<-
אתיירואד אקיפס
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל קפסב - ןנברד אקיפס אוה םא<-<-
אלש ןנבר ורימחה אל ןוממ
הקזח לע דימעהל
ז ,ד ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הקזח לע םידימעמ םאה<-
ה ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןוממ איצוהל<-<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תודע לוספב<-<-
גי ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןנברד םינידב<-<-
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל קזחומ רחא הכילה<-
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל אמק ארמ רחא הכילה<-
ח ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הדיעמו המצע ינפב האב תכ לכ<-
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל הסיפת<-
'האמכ ירת'
הכ ,דכ רועיש ב"ח טפשמה בל ושוריפ<-
ט"מרת
145 'מע ב"ח טפשמה רצוא זא הריכמה רתיה<-
סומרת
ה"ד בנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ןינעבו
תבשב םימח וב ךופשל<-
תלוגנרת
בכ ףיעס ה 'יס בקעי ירמא םיציב כ"חא לוטיש ידכ התבערה<-
בפ תוא בע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח חספב הלכאמ<-
כ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ירה האצומה - החרבו הדרמש<-
ולש וז
תמוערת
ףיעסו ,הק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
תונלבקב ןיב ה"ד םירואב אכ
םהב םירזוחש לעופ וא ב"העבב<-
ירתסד יתרת
חמ הרעה ח קרפ ,די ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב ןינעב םינוש םיגהנמ ינשכ גוהנל<-
הריפסה ימי תולבא ןמז
298 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הבושת לעב :םג האר) הבושת
ה ק"ס טפשמה יטוקל גל ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ותונמואמ והוריבעה םא<-
22 ק"ס טפשמה ירואב טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ אטח אלש ןעוט םא<-
ףיעס ,ז ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ח ק"ס טפשמה יטוקל טכ
בלב<-
י ,ט ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הבושת השעש םיששוח םאה<-<-
בי ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תיבירב הוולב<-
חי 'מע מ"וח המלש תכרב רוסיא לע לוחמל לוכי ד"ב םאה<-
הבושתב בשל ןנברד
ד ק"ס טפשמה יטוקל טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הבושתכ תורייגתה<-
5 ק"ס טפשמה ירואב טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ שנועמ תרטופכ<-
,ז ,ג ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט
ןלזגל<-
,39 ק"ס טפשמה ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חע ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס
לחמ לזגנה םא<-<-
אפ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לזגנה י"ע לספנ םא<-<-
גי ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ולביק אלו ריזחהל הצר םא<-<-
,וט ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
18 ק"ס טפשמה ירואב
לזג יממ עדוי וניא םא<-<-
חי ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םידעהמ דחא אוה לזגנה םא<-<-
והולספש
טי ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םידע ףוריצ י"ע לספנ םא<-<-
תוליזג יתשמ
כ ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הליזגה ףוג תא ריזחה םא<-<-
ונ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תאירק ינפל הבושתב רהרהל<-
החכותה
ו ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תודרמ תכמ יבייחל<-
ב ,א ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תוקלמ יבייחל<-
ג ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םהב ורתה אל םא<-<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ז"הזב<-<-
ה ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ךומס וניאש ד"בב הקל םא<-<-
בכ ,אכ ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןסמחל<-
,ד-א ק"ס טפשמה יטוקל דל ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ,ב ,א ק"ס טפשמה יטוקל הל 'יסו
חבטל<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל דל ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ותונמואל וריזחהל<-<-
זכבכ ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב ברקל תובא יקרפ דומיל<-
הבושתל
בכ ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש רסומל<-
,ב ,א ק"ס טפשמה יטוקל גל ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ,ב ,א ק"ס טפשמה יטוקל הל ףיעס
העובשב לעומל<-
,ד ,ג ק"ס טפשמה יטוקל גל ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס טפשמה יטוקל הל ףיעס
ןוממ תעובשב<-<-
חי 'מע מ"וח המלש תכרב תואכרעל הנפש ימל<-
אי ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תיבירב הולמל<-
גי ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ולביק אלו ריזחהל הצר םא<-<-
זי ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םידעהמ דחא אוה הוולה םא<-<-
והולספש
,ב ,א ק"ס טפשמה יטוקל אל ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס טפשמה יטוקל הל ףיעס
םינוי יחירפמל<-
ףיעס ,א ק"ס טפשמה יטוקל ל ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ק"ס טפשמה יטוקל הל ףיעס ,ב ק"ס טפשמה יטוקל אל
ה
איבוקב קחשמל<-
,א ק"ס טפשמה יטוקל בל ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס טפשמה יטוקל הל ףיעס
תיעיבש ירחוסל<-
זעק 'מע א"ח תבשה רצוא ליבשב השע תווצמ לע רובעל<-
הבושתל רדג
ג ק"ס טפשמה יטוקל הל ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םמוז דעל<-
,ב ,א ק"ס טפשמה יטוקל הל ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ,ד
הקלש<-<-
חי 'מע מ"וח המלש תכרב הבושתב בשל תודרמ תכמ<-
בצ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תאירקל ברה תא תולעהל גהנמ<-
הבושתב םעה תא ריזחהל החכות
טכ תוא בקעי ירמא תורעהו ,ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ח"תבו ,תינעת י"ע<-
טכ תוא ןויצה רעשו ,זט ףיעס ג 'יס בקעי ירמא םיברה לזג לע<-
טכ תוא ןויצה רעשו ,זט ףיעס ג 'יס בקעי ירמא רזממ דילוהשכ ,תוירע לע<-
א ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לע ודיעה אלו הבושת השע<-
ותבושת
274 'מע ב"ח טפשמה רצוא השימחו העברא ימולשת
403 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימולשת
,התשענ אלש הוצמל) ןימולשת
(הנמז רחאל
ה ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב השרפ וגלדשכ הרותה תאירקל <-
ז הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב :םג האר) ריסחהש הליפתל<-
(המלשה
השודק ישימשת
טפ 'מע מ"וח המלש תכרב םתריכמ<-
באב העשת
במ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"תב תירב תרועסב הליכא<-
החדנש
ועק 'מע א"ח תבשה רצוא וב לחש תבשב רשב תליכא<-
באב העשת
זכ הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב "ךנעי ...חצנמל" תרימא<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב וב ןונחת תרימא<-
חל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב תורבק תיבל הכילה<-
הל ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב יקרפ םירמוא ןיא - תבשב לח<-
תובא
ב הרעה זט קרפ ,כ הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב ינפלש תבשב םירימחמ שי<-
באב 'ט ינפלש תבשכ תועובש
חנ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב וב הרות דומיל<-
ה קרפ תועובשל חספ ןיב ;בכ 'מע א"ח תבשה רצוא
חנ הרעה
תבשב לחשכ<-<-
באב העשת ברע<-
נ ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב ןיי תייתשו רשב תליכא<-<-
תישילש הדועסב
הל ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תובא יקרפ תרימא<-<-
חנ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב הרות דומיל<-<-
חנ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב לחשכ<-<-<-
עק 'מע א"ח תבשה רצוא הרוסא רשב תליכא םאה<-<-
שדקמל רכז וא החמש םושמ
(תוניק :האר) תוניק<-
ןיב :האר) וב לחש עובש <-
(םירצמה
ו-ב הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב וב םינרפצ תליטנ <-<-
ד הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ןנחתאו תשרפ םיארוק<-<-
וט הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב וב השא תרופסת<-
(שדוחה) ירשת
ל הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב ןונחת תרימא<-
ו ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תינעת וב םיעבוק ןיא הליחתכל<-

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US