הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


ל תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל ל תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


שוגת אל
םוסחת אל
ודדוגתת אל
ואל
רמועב ג"ל
הוול
בלול
םחל
הליל
הרות דומיל
חצנמל
רוויע ינפל
ןושל
המשל

395 'מע ב"ח טפשמה רצוא רכבי אל
(שוגת אל :האר) שוגי אל
שבלי אל
םירואב חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
דבע ה"ד
םישנכ תושעל םישנא םהב ולגרוהש םירבדב<-
םירואב חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
דבע ה"ד
ךכל ולגרוהש םישנאב יחשה תיב רעש תרבעהב<-<-
םירואב חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
דבע ה"ד
וב ולגרוה םייוגש רבדב<-<-
םירואב חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
דבע ה"ד
ינענכ דבעב<-
םירואב חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
דבע ה"ד
ןיבלה ויצחש ריעצ םדא לש ןקז תעיבצב<-
(ןילת לב :האר) ןילי אל
46 ,29 'מע ב"ח טפשמה רצוא גולפ אל
ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ח הרעה ףוס אכ קרפ
ןיבוריע ןינעל<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל היאר הניא וניאר אל
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'יל עימש אל'
שוגת אל
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
בכ תוא
עקרק ול שי לבא ןילטלטמו תועמ ול ןיא םא<-
בי 'יס ,ב ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
אכ תוא בקעי ירמא תורעה
ול ןיא יאדוו םא קר רוסא<-
ב ףיעס בי 'יס בקעי ירמא יוגב<-
םירואב ול ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ןמזו ה"ד
המצע תיעיבשב והוולהש בוחב<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
אכ תוא
חקמ לש בוחב<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
אכ תוא
תוריכש לש בוחב<-
בי 'יס ,ב ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
כ תוא בקעי ירמא תורעה
רישעבו ינעב<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
אכ תוא
בוחהמ חכש אמש ששוחשכ הוולל ריכזהל<-
ג ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ול ןיאש הוול ינפל רובעל וא תואריהל<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
ה"ד םירואב ג ףיעס בי 'יס ,הכ תוא
וליפאו
ומות יפל רבועשכ<-<-
38 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
21,
לוזגת אל
ערגת אל
בר 'מע א"ח תבשה רצוא אלב רבוע םאה - הרמוג וניאו הוצמב ליחתמה<-
ערגת
דכ 'מע מ"וח המלש תכרב היארמ הלודג העימש אהת אל
(הדיבא :האר) םלעתהל לכות אל
346 ,185 'מע ב"ח טפשמה רצוא היחת אל
274 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומחת אל
ט ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא הוצמ ךרוצל דמוח םא<-
םירואב ה ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
רבוע ה"ד
וימד תא םלשמ םא<-
םירואב ה ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
רבוע ה"ד
הצרתנו ץפחה לעב תא סייפ םא<-
בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא
ה"ד םירואב ה ףיעסו ,אמ תוא
רבוע ה"דו ןיאש
ריצפמו לדתשמו יללכ ןפואב ץפח תונקל הצור םא<-
ול ונרכמיש וריבחב
בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא
מ תוא
ול ברסי אלש דבכנ שיאמ לאוש םא<-
ה ףיעס ז 'יס בקעי ירמא יוגב<-
םירואב ה ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ןיאש ה"ד
רחסמב ןתמו אשמ ךרדב<-
םירואב ה ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
רבוע ה"ד
יוצמ ץפחב<-
טפשמ ;ה ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
טפשמה יטוקל גי ףיעס דל 'יס ךורע
ה-ב ק"ס
רוסיאה רדג<-
ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
20 ק"ס טפשמה
ןוממ דמוחב רוסיאה<-
תורעהו ,ה ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ה"ד םירואבו ,המ תוא בקעי ירמא
וא
לאוש וא שקבמב םג וא ריצפמב רבוע םאה<-
(ןסמח :האר) תודעל לוספ וילע רבועה<-
353 'מע ב"ח טפשמה רצוא םנחת אל
426 ,283 'מע ב"ח טפשמה רצוא םוסחת אל
בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא האמצ איהש ינפמ תלכוא הניא המהבה םא<-
םירואבו ,ל ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
פ"עא ה"ד
ןווכתמ וניאב השד המהבה םא<-
,בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ענומהו ה"ד םירואבו
לוכאל הנממ ענומה היפב ץוק םש םא<-
דכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הברה לכאתש הל םורגל המהבה לעבל רוסא<-
דכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הברה לכאת אלש הל םורגל המהב רכושל רוסא<-
םירואב גכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ףא ה"ד
לבט תוריפב הכאלמ םישועה המהבבו םדאב<-
חכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא היעמ ינבל ערש רבדב תדבועה המהבב<-
בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לוכאל הנממ ענומה רבד שיש המהבב<-
טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא יוגל יוג תמהבב לארשיב<-
םירואב חי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
אל ה"ד
הליחמ לש יאנת וב ליעומ םאה<-
תוא ןויצה רעש בי 'יס בקעי ירמא
זפק
לכאת אל המהבהש תונתהל לוכי םאה<-<-
םירואב גכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ףא ה"ד
תורשעממ רוטפה המהב לכאמב לעופ תליכא ןמז<-
דכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הדובע תעשב התליכא יטרפו ינמז<-
הל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא היתונוזמ םלשמ - הב שדו המסח<-
,בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ריסהל ה"ד םירואבו
לוכאל הלוכי הניאו היפב ץוק בשי<-
טכ ,בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא יוג י"ע<-
תורעהו ,טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
המק תוא בקעי ירמא
הזמ הנהנ לארשיה ןיאשכ םוסחיש יוגל רמול<-<-
,טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
שודו ה"ד םירואבו
וא ,"ךלש השיד שודו ךתרפ םוסח" יוגל רמול<-<-
"ילשב שוד"
בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לוק י"ע<-
(המהב יאלכ :האר) וידחי רומחו רושב שורחת אל
(הריטנ :האר) רוטת אל
רוסת אל
יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ירואב בכ ףיעס ,ז ק"ס טפשמה
29 ק"ס טפשמה
תודעל לוספ וילע רבועה<-
ירמא ;288 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ח-ז ףיעס ט 'יס בקעי
ךער םד לע דומעת אל
בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
ו תוא
אמרגב רבוע םאה<-
י-ח ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םליצהל בייח וניאש םישנא<-
בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
אנ תוא
דמשמ וריבח תלצהב<-
בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
בנ תוא
ודובכ יפל הניאו ןקזב<-
בי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא תעדל ומצע דבאמב<-
םירואב ז ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
םאו ה"ד
ואלה לע רבע םאה - רחא י"ע לוצינו ליצהל ענמנ<-
241 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנעת אל
יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס טפשמה
םזוהש תודעב עגונב<-
יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ג ,ב ק"ס טפשמה
םזוהש לוספ דעב<-
(ואל :האר) השעת אל
ד ףיעס ז 'יס בקעי ירמא קושעת אל
םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ורכשו ה"ד
ףסכ םוקמב ףסכ הוש לעופל םלשל הצור םא<-
ד ףיעס ז 'יס בקעי ירמא אוהש לכב וליפא<-
ד ףיעס ז 'יס בקעי ירמא יוגב<-
םירואב ד ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ךכיפל ה"ד
בוח ןוערפ בוכיעב<-
(המיקנ :האר) םוקת אל
ד הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב םכשאר תאפ ופיקת אל
שרח ללקת אל
ה ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא זעל ןושלב ללקמה<-
אשת אל
זמ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןנברדמ ,הכירצ הניאש הכרבב<-
(האנש :האר) אנשת אל
תורעהו ,ה ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ה"ד םירואבו ,גמ תוא בקעי ירמא
ןיאש
הואתת אל
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא (תודוגא תודוגא תיישע) ודדוגתת אל
חל הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רוסיאל ןווכמ וניאש תולתל שי םא<-
ה הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב בכעמ וניא השעו רבע םאש רבדב<-
,חל הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ה הרעה די קרפ
גהנמב<-
,וט הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ד ףיעס ט קרפ
ג"לב רתיהל רמועל ד"לב רתיה גהנממ יונישב<-<-
רמועב
גי ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב םינוש םיגהנמ תחא ריעב םיגהונה<-<-
,חל הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ה הרעה די קרפ
תחא ריעב םיניד יתב ינשב<-
חל הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב הרות רוסיא אוה םאה<-
ואל
םירואב אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תתל ה"ד
ונוממ לכ איצוהל בייח םאה - השעת לאו בשב<-
ב ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא תודעל לספנ םאה - השעמ וב ןיאש ואלב רבועה<-
םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
םאו ה"ד
תודעל לספנ םאה - תוללכבש ואלב רבועה<-
ד הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב ךוניח תווצמ וב שי םאה<-
56 'מע ב"ח טפשמה רצוא השע ללכמ אבה ואל
283 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןובשיהל ןתינה ואל
283 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןימולשתל ןתינה ואל
יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אכ ק"ס טפשמה
וילע רבועה ןיד<-
283 'מע ב"ח טפשמה רצוא השעל קתינה ואל
לר 'מע א"ח תבשה רצוא רבוע וניא השעה תא ףכית םייקל ותעד םא<-
ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
76 ק"ס טפשמה
םימש יפלכ קר אוה השעה םא<-
יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אכ ק"ס טפשמה
"דומחת אל"ב<-
ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
83 ,76 ק"ס טפשמה
םיינע תונתמ לזוגב<-
יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס טפשמה
תיבירב האולה<-
יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זי ,זט ק"ס טפשמה
תודעל לוספ וילע רבועה<-
יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דנ ,גנ ק"ס טפשמה
הליזג תבשה<-
קוח ;283 'מע ב"ח טפשמה רצוא
29 'מע הדיבא תבשה לארשיל
השעמ וב ןיאש ואל
וילע םיקול ןיא<-
יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס טפשמה
"םינב לע תובא ותמוי אל"ב<-<-
ירואב ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
2 ק"ס טפשמה
"דע עשר תשת לא"ב<-<-
יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בי ק"ס טפשמה
וילע םיקול ןיאשכ תודעל לוספה<-
יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
די ק"ס טפשמה
וילע םיקולשכ תודעל לוספה<-
יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
כ ק"ס טפשמה
ורעיב אלש ץמח<-
281 'מע ב"ח טפשמה רצוא תרכ וב שיש ואל
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיד תיב תתימ תרהזאל ןתינש ואל
יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וט ,די ק"ס טפשמה
תודעל לוספ וילע רבועה<-
(ארוסיאמ ישורפא :האר) ארוסיאמ ישורפאל
46 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנתמ ןיד תיב בל
'ושפנ תרמ עדוי בל'
ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס חירת 'יס ,י
רומא יתמ<-
38 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ילילגה י"ר לש ונב רזעילא'ר לש) תודמ ב"ל
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא יתוכאלמ בל
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(412 'מע) ומר
הוורע האור בל
(דגב :האר) שובל
(לוגסב) ןבל
ה ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב רתוי םיירטה תרירב <-
מ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תוירט ןניאשמ תוירטה תונצנצה תרירב<-
ו ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ותיישע<-
,וע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ונר הרעהו
תבשב ג"עש םימה תכיפש<-
הנבל
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא לתוכבש הנבלה לצ תחת רדחב ןושיל<-
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(272 'מע) 1ב ףיעס טסק
הילע הכרב<-
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןונבל
רמועב ג"ל
ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ הרעה ח קרפ ,הכ-גכ
וב םינעתמ ןיא<-
זט הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ,םירצק םימיה זאש ,וינפלש םימיב ב"הב םינעתמ<-<-
רובצה לע לקהל
וכ ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב םולח תינעת<-<-
ןתח תינעת<-<-
ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
הכדכ
רמועב ג"ל םויב םיאשינל<-<-<-
ח ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"ל לילב םיאשינל<-<-<-
וט הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב וב םיציב תליכא<-
,אמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
טי ףיעס זי קרפ
וינפלש החנמב ונכלמ וניבא תרימא<-
אכ ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב ךנעי דודל רומזמ חצנמל תרימא<-
,אי ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב
כ ףיעס זי קרפ ,גי ףיעס זי קרפ
וינפלש החנמב ךתקדצ תרימא<-
וכ ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןידה קודיצ תרימא<-
וכ ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"ל ברעב<-<-
,חי ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
ול הרעה ז קרפ
(ןונחת :םג האר) ןונחת תרימא<-
,אמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
חי ףיעס זי קרפ ,ו ףיעס ט קרפ
וינפלש החנמב<-<-
דכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ותרחממ<-<-
בכ ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב הביתה ינפל וב רבוע לבא םאה<-
גל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ץראל ץוחב וב החמש תוברהל שי םאה<-
ט ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימי תולבא וב תגהונ םאה<-
בל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ט"ויכ בשחנ םאה<-
,וט ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
חל הרעה חי קרפ
וב תורנ תקלדה<-
ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
גי-אי
רמועה תריפס רפסש ינפל "רמועב ג"ל" ריכזה<-
ט הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב וב דפסה<-
ל ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב הב הבצמ תבצה<-
י"בשרל רשקה<-
בל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב וב י"בשר יחבש דומיל<-<-
,גל הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
- גל הרעה חי קרפ ,אל ףיעס זי קרפ
דל
י"בשר דובכל תודועס תיישע<-<-
חי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב ונבו י"בשר ןויצל היילע<-<-
ט הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ויתוגיגח<-
ותולח םוי<-
,ב ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
אי הרעה חי קרפ
תוכוס 'ד לוחיו רבעש םירופ לחש םויב<-<-
וירחאש
הל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב תועובשה גח ינפל םימי ב"וט<-<-
א ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב שדוחבו עובשב םוי<-<-
זי הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב לוחי אל<-<-
גי ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב ןושאר םויב לח אוהש םינש<-<-
,די ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
וכ-כ ,די ףיעס חי קרפ ,גל
החמש וב הברי<-
די ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב החמשב םיברמש םעט<-<-
בל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב וב רהוז דומיל<-
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב רהוזה רפסל םויס תיישע<-<-
א הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב "רמועל ג"ל" םירמוא אל עודמ<-
ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
וכ-וט
וב תורודמ<-
ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
וכ-זט
ןמעט<-<-
,טי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
חל הרעה חי קרפ
םיפיעצ םיפרוש<-<-
ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב
ףיעס זי קרפ ,זכ הרעה די קרפ ,גי-ח
בל
וב ןיאושינ<-
גי ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב הלילה ינפל םמייסל שי םאה<-<-
גל ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב תרופסת רוסיא י"ראכ םיגהונל<-<-
גל הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב ורתוה עודמ<-<-
הכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב "הפוחל ח"י ןב" - רתומש ןמיס<-<-
זי ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב יזנכשאל הידרפס<-<-
ח ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב ולילב ןיאושינ<-<-
ח ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב תונעתהל ךירצ םאה<-<-<-
דמ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב וב ס"שה םויס<-
ג הרעה גי קרפ תועובשל חספ ןיב תבש יאצומב לח םא וב הנותח תדועס<-
גי-ט ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב וב רמועה תריפס<-
,בכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
הס הרעה חי קרפ ,זט ףיעס חי קרפ
דוהבש דוה - ותריפס<-<-
אל ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב ם"ירומדא י"ע וב תונחלוש תכירע<-
,ד ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב
,די ףיעס חי קרפ ,וט ףיעס זי קרפ
חל הרעה חי קרפ
וב תולוחמו םידוקיר<-
גל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב תסנכ תיבב םירתומ םאה<-<-
ו ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב וב ונייחהש<-
דמ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב תוניגנב חצנמל תריש<-
(רמועב ג"לב תרופסת :האר) וב תרופסת<-
תרופסת :האר) וב (הקאלאח) תוקוניתה תרופסת <-
(תוקוניתה
חי ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב ויתוליפת <-
ט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב קידצה ןועמש רבק דיל<-<-
רמועב ד"ל
גי-ח ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב וב ןיאושינ<-
'ירוצ 'ה ךורב דודל'
לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חצ תוא ופ 'מע תבשב
ש"צומב ותרימא םעט<-
לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הנ תוא ופ 'מע תבשב
ט"וי אוהש ש"צומב ורמואל שי םאה<-
'יל הוש ידידל'
בע 'מע םהש ןבא הסיפתב<-
48 'מע ב"ח טפשמה רצוא םבלמ איצוהל
רמומ :םג האר) סיעכהל הריבע רבועה ,סיעכהל
(סיעכהל
ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
25 ק"ס טפשמה
ןימ בשחנ םאה <-
יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
כ ,זט-די ק"ס טפשמה
רמומ בשחנ יתמ<-
יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טי ק"ס טפשמה
השעת לאו בשב<-<-
יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
יטוקל בכ ףיעס ,טל ק"ס טפשמה
כ ,חי ,זי ק"ס טפשמה
תודעל ולוספ<-
יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אכ ,כ ק"ס טפשמה
ןנברד הריבעב<-<-
יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ו ק"ס טפשמה
רסומב<-<-
יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חי ק"ס טפשמה
הריקחו השירד אלל תודעל ותליספ<-<-
(האוולה תוצמ ;הולמ ;בוח ;האוולה :םג האר) הוול
בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
הסק תוא
הוולה לש י"תכב רטש הולמה איצוה םא <-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
גל תוא
תא הולמה סופתי ערפי אל םאש רטשב הנתה םא<-
ופוג
ונממ בוחה תייבג<-
ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא עורפל אלש מ"ע ול ונתנש ןומממ<-<-
םירואב ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
תנמ לע ה"ד
מ"ע לביקש תועממ ובוח עורפל ול רתומ םאה<-<-<-
עורפל אלש
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
חל תוא
לביקש הקדצ יפסכמ<-<-
ןוערפה תייחד<-
בי 'יס ,ד ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
שובכל ה"ד םירואב ד ףיעס
רבועש םירוסיאה<-<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
זכ תוא
ונערפיש רמואו דורט אוהשכ הולמה תייחד<-<-
כ"חא
,ד ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא
זכ תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס
הולמל דספה הזמ םרגנ םא<-<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
חכ תוא
התואב אוהשכ הולמל ףסכה תא ךילוהל בייח םאה<-
ריע
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
וכ תוא
הולמה תעיבת ינפל םלשל בייח םאה<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
וכ תוא
ןמזב עורפל עבשנ םא<-<-
די ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא לובזורפ בותכל לוכי םאה<-
םירואב ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
אלש ה"ד
תורתומ ךרוצל האוולה<-
םירואבו ,ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
אלש ה"ד
הנדבאיש ששח שיו הסנרפ ךרוצל אלש האוולה<-<-
בוחה תעירפ תבוח<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
טל תוא
םלשל ידכ ומצע ביערהל בייח םאה<-<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
דל תוא
םלשל ידכ םיחתפה לע רזחל בייח םאה<-<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
דל תוא
םלשל ידכ תוולל בייח םאה<-<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
הל תוא
םלשלו עשר םש ומצעמ קלסל וילע לטומ<-<-
תורעהו ,ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ה"ד םירואבו ,גל תוא בקעי ירמא
סונא
בוחה תא םלשל ומצע ריכשהל<-<-
רטשב ומש תביתכ<-
הכ-דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא וא ח"טשב ומש ךכש רמואשכ וילע ךומסל<-<-
רבושב
דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ומש ךכש םירמואשכ בורק וא השא לע ךומסל<-<-
בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
גלק תוא
תומש 'ב ול שיש<-<-
בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
גלק תוא
לפטה םשה תא ובתכ םא<-<-<-
בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
גלק תוא
ול ארוק טועימש םשה תא ובתכ םא<-<-<-
בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
גלק תוא
יוניכ ול שי םא<-<-
בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
ל תוא
וא אתיירואד תודעל לספנ םאה - תיבירב הוול<-
ןנברד
בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
ל תוא
ןנברד תיביר קבאב<-<-
הוולל רודיס<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
ול תוא
ול םירדסמשכ םינואגה תנקת<-<-
ח ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא לכ תא ונממ םיבוג םאה - ול םיבייח םירחא םא<-<-
ול םיבייחהמ הבגי אוהו ,ח"עב רודיסמ רתוי ובוח
ותייחמ ידכ
הוול םא קפס<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
הכק תוא
- ירבב ועבות הלהו וריבחמ הוול םא קפתסה<-<-
הליעומ הסיפת םאה
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
טכק תוא
עדוי וניאש לע תסיה תעובש עבשנ<-<-
בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
גלק תוא
הלהו "ךיתערפ םא י"או ינתיולה" ומצעמ רמא<-<-
"ינתערפ אל יאדו לבא ךיתיוולה םא עדוי יניא" רמוא
חי 'יס ,אל ףיעס חי 'יס בקעי ירמא
זכק תוא בקעי ירמא תורעה
ירב ועבות הלהו וריבחמ הוול םא קפתסנש<-<-
אל ףיעס חי 'יס בקעי ירמא קפסמ ועבותשכ<-<-
חי 'יס ,אל ףיעס חי 'יס בקעי ירמא
גלק תוא בקעי ירמא תורעה
ערפ םא עדוי וניאו ונממ הוולש עדוי םא<-<-
אל ףיעס חי 'יס בקעי ירמא יל בייח ךניאש ול בישמ וריבח םא<-<-
אי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא הוולהו ףיוזמ עבטמ הולמה והארה כ"חאו ערפ<-
ערפש תועמהמ אוה םא עווי וניאש ןעוט
נ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא דבאש ןעוט הולמהו רטשה תא לבקל הצורו ערפ<-
רבוש תתל הצורו
בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
הצק תוא
רטשה דבאש ןימאמ וניאש ןעוט םא<-<-
חכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא יקחשמב הולמהמ חיורהש ףסכמ ובוח תא ערפש<-
איבוק
הפ-פ 'מע דסחו םייח תמה תייוול
464 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשה חול
ותשאו טול
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242 'מע) חמק
ותייאר לע הכרב<-
153 'מע ב"ח טפשמה רצוא םייול
תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה
אנ-זמ
םילארשיו םייול םינהכ ןיב ןיאושינ<-
(םינימה תעברא :םג האר) בלול
בי הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב ותליטנ ינפל הליכא <-
,אי ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא
אכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס
וילע ךרבמ םאה - יוניש השעו ולזג<-
י ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא לוכי םאה - ןבואר לש אוהש ןושאר ט"ויב הדוה<-
וב תאצל
חי-גי 'מע םלשה םינימה תעברא ץווכ ,ףופכו םוקע ,וילע וצרפנ ,שבי) ורודיה<-
(םומ לעב ילוספ ,לזרבה רה יניצ ,ץווקו
זק-הק 'מע םלשה םינימה תעברא רתויב רדוהמה בלולה<-
וטר-ביר 'מע םלשה םינימה תעברא ירנקה לקדה יבלול<-
,כ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
ל תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס
םימעפ המכ וא תחא םעפ ולטיל תושר אלב ותחיקל<-
כ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ומע םילעבה םא<-<-
כ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא דיפקמש עדוי אוה םא<-<-
בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
ל תוא
םימי ראשב<-<-
ה-ג 'מע םלשה םינימה תעברא (תמויתה ,םילעה ,הרדשה) ותרוצו ותוהמ<-
(בלול תליטנ :האר) ותליטנ<-
בי-ח 'מע םלשה םינימה תעברא הקלחנ ,םטקנ) ושארבש םינוילעה םילעב תולספ <-
(קנמיהכ קדסנ ,תמויתה
ד ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ןגה לעב תעידיב אלש סיראמ ותיינק<-
ז ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא דבעידו הליחתכל ,רחוס ןטקמ ותיינק<-
ז-ו 'מע םלשה םינימה תעברא ורועיש<-
(הנוק :האר) חקול
רוא-סקול
92 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבש לילב ורואל האירק<-
יחל
ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ הכלה ג קרפ
רצחל רצח ןיב דירפהל<-
ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ הכלה ג קרפ
יובמה חתפב<-
תבשב (תילוגס האופר לש גוס) השיחל
ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
המ
קיזהלמ וענומל ,שחנ לע<-
ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
המ
שחנ תכישנ םוקמ לע<-
(עונכש ןויסנ) השיחל
ףיעס זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ב
רופיכ םויב ,החירהש תרבועמל <-
(תפ :םג האר) םחל
ח ףיעס י 'יס בקעי ירמא יחשה תיב תחת וקיזחהל ןיא <-
בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
הל תוא
םש קיזחי אל םיקיספמ םידגבשכ ףא םח אוהשכ<-<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב רוחשו ןבל םחל תרירב<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינוע םחל ךירצ ינש חספב םאה<-
בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ט תוא
האנוא ןינעל ,הווש ריחמב תויונחה לכב רכמנה<-
תותשמ תוחפ
דפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ונממ ךורחה קלחה תרסה<-
;במ הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא
לר הרעה ו קרפ
תבשב וילעמ םושמושהו גרפה תרסה<-
דפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ונממ תיותה תרסה<-
,די ,י 'יס ,די ףיעס י 'יס בקעי ירמא
דבאמ ה"ד םירואב
ודספהו ותתחשה<-
בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
טנ תוא
תונפל תלוכמה תויונח ינפל חנומה םחל תחיקל<-
רקוב
(תבשב) הנשמ םחל
א ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב חספ רחאש תבשב ,חתפמ תרוצב <-
;ד ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
*טי ףיעס ו קרפ
ךרוצל תבשב תורובשהמ תומלשה תוצמה תרירב<-
הנשמ םחל
ביק ,צ 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואד ובויח םאה<-
הנ 'מע א"ח תבשה רצוא וב תובייח םישנ םאה<-
לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טע תוא אע 'מע תבשב
ןינסכב האבה תפמ<-
זטק 'מע א"ח תבשה רצוא מ"חל ךירצ םאה - ןינסכב האבה תפ<-
לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חע תוא ע 'מע תבשב
מ"חלל הצמ ףוריצ<-
(שרק) ש"יטל
,ב ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
לאוש ה"ד םירואב ה ףיעס אי 'יס
םאה - רחאל וליאשהו ךכס וילע דימעהל ולאשש <-
ח"די רחאה וב אצוי
ירפ ץע בולביל
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(285 'מע) פק
וילע הכרב<-
הדיל
בל ק"ס תורוקמ ט 'יס בקעי ירמא תבשב היוג דוליי<-
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(304 'מע) גצק
הילע הכרב<-
לש הדגה ;ןוזמה תכרב ;הציב :םג האר) רדסה ליל
;הצמ ;ספרכ ;ךרוכ ;ץחי ;עורז ;הבסה ;ללה ;חספ
;שודיק ;רדסה לילב םירצמ תאיצי רופיס ;רורמ
(ונייחהש
וט ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב ילצ תליכא רוסיא <-
תבשב לחש חספ ברעב<-
לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בס תוא גצ 'מע תבשב
רדסה תנכהב זרדזהל<-<-
לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
תוא ו 'מע ,זכ תוא הנ 'מע תבשב
חכ
רדסל םירבדה תנכה<-<-
בל 'יס חספ לאפר תכרב םינטקל םיזוגאו תוילק תתל בויח שי םאה<-
הדועסה<-
גס ,ול 'יס חספ לאפר תכרב ומעטו ,הדועסה לכב בסהל יואר םאה<-<-<-
גס 'יס חספ לאפר תכרב תוריחו הררש ךרד היהת הדועסה<-<-
גכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב הציב תליכא םעט<-
*ס הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא תורובשהמ תומלשה תוצמה תרירב - תבשב לחש<-
הליל
דס 'מע א"ח תבשה רצוא הליל בשחנ החנמה גלפ ירחא םאה<-
,כ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ט הרעה ט קרפ
"ולוככ םויה תצקמ" םירמוא הלילב םאה<-
אכ רועיש ב"ח טפשמה בל קר םה וא הלילה תא םירצוי םיבכוכ השלש םאה<-
הלילל החכוה
463 'מע ב"ח טפשמה רצוא םויה רחא ךלוה<-
ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא הלילב ידיחי האיצי<-
אי הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב וב רפתסהל<-
ה ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
די הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב וב ןיאושינ תכירע<-
199 'מע ב"ח טפשמה רצוא (תכסמ :םג האר) הרות דומיל
312 'מע ב"ח טפשמה רצוא השאב<-
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב שדיחש םישודיחב ,קידצ תריטפ םויב<-
75-82 'מע םלשה ייחד ארקי תמה תייוולהב הרות לוטיב<-
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירכנב<-
וט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא תושר אלב םלוצש רפסב<-
ט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וכרצל םירפס תרירב<-
תבשב<-
בכ 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע וא החמש אוה םאה<-<-
בכ 'מע א"ח תבשה רצוא הרותב וגנעמ ח"ת<-<-
ומ 'מע א"ח תבשה רצוא םכל המכו 'הל שידקהל ךירצ ןמז המכ<-<-
דמ 'מע א"ח תבשה רצוא 'הל ויצח לע הרומ "א"הל תבש" קוספה םאה<-<-
בנ 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע לוטיב םושמ רוסא םאה ןויע דומיל<-<-
בכ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב לחש באב העשתב דומילה רוסיא<-<-
טמ 'מע א"ח תבשה רצוא לכ דומלל ךירצ םאה הליכאב גנעתהל א"א םא<-<-
םויה
אי הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב תיברעל החנמ ןיב<-<-
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(22-23 'מע) ה-ג ףיעס ז
"ןויצל אבו" תעשב<-
חנ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב באב העשת ברעב וא באב העשתב <-
חנ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב ולח םא<-<-
,זי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
טי ק"ס תורוקמו
תורחא תווצממ רוטפ דמולה םאה<-
םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
אוהש ה"ד
המו ,ןקז וא ח"ת ינפב םוקל ךירצ דמולה םאה<-
המיקה רועיש
טע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תונערופ יקוספ דומילמ רהזיהל שי םאה<-
בי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב תינעתב םישדק רדס דומלל שי<-
בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ה"ד םירואב וכ ףיעסו ,זק תוא
אוהש
לוטיב ששח שישכ םירחאל םירפס ליאשהל םיפוכ<-
הרות
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
'סמ םירואיב ,(43 ,41 'מע) אכ ,כ
(433 'מע) 34
תירחש תליפת רחאל<-
זט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ב"א דומיל<-
,זט ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
כ הרעהו
תבשב הדגא דומיל<-
טל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב וירחאל שידק<-<-
,חל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ומ הרעה חי קרפ
םתריטפ םויב םיקידצ ירבקב דומיל<-
ח ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב ,לגרב לגר תוכלה דומיל<-
(רהוז :האר) רהוז דומיל<-
בי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב תינעתב םישדק רדס דומיל <-
אי הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב רמועה ימיב ילשמ רפס דומיל<-
םירואב וכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
אוהש ה"ד
הרות לוטיב ששח שישכ תושר אלב םירפס תחיקל<-
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רחאל ודמלל ךירצ הרותב שודיח ול שיש ימ<-
זי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא הוצמב קסוע בשחנ םאה - םיברב הרות דמלמ<-
די הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב לבא י"ע<-
ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא
גכאכ
תבשב וב םירושקה הרירב ינינע<-
ד ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב וב תפסות<-
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(43 'מע) אכ
וירחא וא וינפל הליפת<-
199 'מע ב"ח טפשמה רצוא לוח ידומיל
ז הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב הניגנ דומיל<-
ןומיל
גפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב התהמ ןומיל תכיתח תאצוה<-
גפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הת סוכ ךותב ןומיל תכיתח תניתנ<-
י ףיעס י 'יס בקעי ירמא תורבק תיבב הניל
(ןבק תאבה ירחא) םילשוריב הניל
מ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב השורד םאה <-
(סכומ ;לזג :םג האר) םיטסיל
די ףיעס ז 'יס בקעי ירמא יאשר םאה - תרחא תוסכ ול ריזחהו ותוסכ לטנש <-
התחקל
ןתפיל
זמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וכותמ ןרופיצה ירגרג תאצוה<-
הליחתכל
וט רועיש א"ח טפשמה בל הליחתכל הוצמ תושעל בויחה תרדגה<-
תוניגנב חצנמל
דמ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב ותריש<-
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(18 'מע) ד
ךנעי דודל רומזמ חצנמל
ותרימא <-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב א רדא ו"טו ד"יב<-<-
זל הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב רייא שדוחב<-<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב הכונחב<-<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב באב ו"טב<-<-
זל הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
טל הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ןונחת םירמוא ןיאש םימיב<-<-
אכ ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב<-<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב רופכ םוי ברעב<-<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב חספ ברעב<-<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב םירופב<-<-
אכ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב שדוח שארב<-<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב באב העשתב<-<-
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(21 'מע) ו
ורמואל ןיא יתמ<-
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(19 'מע) ה
וחסונ <-
זעל
43 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינושארה לע זעל תאצוה ששח<-
הסיעל
ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ול
תבשב האופרל המודכו יכטצמ תסיעל<-
268 'מע ב"ח טפשמה רצוא לושכמ ןתת אל רוויע ינפל
םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ינפלו ה"ד
דימ רבוע וניא םא<-
יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חי ,ז ק"ס טפשמה
רחא י"ע עייתסהל לוכי רבועה םא<-
םירואב ז ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
םאו ה"ד
רבע אל ינשהו לושכמ ןתנ םא<-
םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ינפלו ה"ד
ףוסבל התש אלו ריזנל ןיי טישוה<-<-
םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ינפלו ה"ד
ןוגה אוה םא תעדל ןויסנב לעופ דימעהל הצור םא<-
םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ינפלו ה"ד
ןנברד רוסיאב<-
םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ינפלו ה"ד
יוגב<-
יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ק"ס טפשמה ירואב ,ו ק"ס טפשמה
1
תיבירב האולהב<-
םירואב ט ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ירהש ה"ד
םירחאל תוולהל הצרש יממ תיבירב הוולה<-<-
תיבירב
םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ינפלו ה"ד
התשיו רובעי םאה ותוסנל ריזנל ןיי טישומב<-
ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא םידע אלב הולמב<-
םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
אל ה"ד
ח"תל<-<-
םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
אל ה"ד
רצק ןמזל<-<-
םירואב ט ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ירהש ה"ד
בונג ץפח ןלזגמ וא בנגמ הנוקב<-
די רועיש א"ח טפשמה בל רוסיאמ השרפה בויח ןיבל הז ןיב לדבה<-
ירואב א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
1 ק"ס טפשמה
"עשר םע ךדי תשת לא"ב ד"ב תלשכה<-
יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
יטוקל ו ףיעס ,במ ,גמ ק"ס טפשמה
ב ק"ס טפשמה
תודעל לוספ - רוסיאב וריבח לישכמה<-
יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
י ק"ס טפשמה
רוסיא ריתהל דיעמה<-<-
יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גמ ק"ס טפשמה
רבע אל רויעה םא<-<-
יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דמ ק"ס טפשמה
לישכמה אלל רובעל לוכי היה םא<-<-
ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
115 ק"ס טפשמה
בנג םע קלוחה<-<-
יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ל ק"ס טפשמה
שממ לושכמ ןתונה<-
םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ינפלו ה"ד
רובעי םא קפס שישכ<-
קוח ;53 'מע ב"ח טפשמה רצוא
97 'מע הדיבא תבשה לארשיל
11, 73, 79, 80, 89-85,
ןידה תרושמ םינפל
הדיבא תבשהב<-
חי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא שאייתהו םיוג בורש םוקמב םינמיס י"ע ריזחהל<-<-
חי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םיוג בור םוקמב אוהו הילעב ימ עדוישכ<-<-
ןמיס וב ןיאו שאייתהו
טי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םי לש וטוזב<-<-
טי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא בודהו יראה ןמ ליצמב<-<-
ד 'יס ,כ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
טס תוא בקעי ירמא תורעה
רישע דבואהו ינע אצומהשכ<-<-
כ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ודרמש ח"עב ריזחהל<-<-
דל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ולשמ דיספמ אוה הבשהה י"עשכ<-<-
בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
חס תוא
ןכ תושעל יואר יתמ<-<-<-
בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
חס תוא
המבו ,הז לע םיפוכ םאה<-<-
בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ב ק"ס םיטוקיל ד 'יס ,טס תוא
ךכ לע רישע םיפוכ םאה<-<-<-
י ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ש"ריו ח"ת םיפוכ םאה<-<-<-
םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
השעו ה"ד
םיפוכ ד"ב םאה<-<-<-
הכק 'מע טפשמבו קדצב רכושל הפולח תתל הצורש ריכשמב<-
בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא
הכ תוא
הקירפב<-
בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא
זכ תוא
ו"סר רועישמ רתוי האורשכ הניעטו הקירפב<-<-<-
המא
םירואב ט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
םינפל ה"ד
וקיזהו ועשפש רכש רמוש וא םנח רמושב<-
םירואב טי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
םינפל ה"ד
קיזהו עשפש רכשב חילשב<-
ופ תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא םירבדב הז לע םיפוכ םאה<-
םירואב טי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
םינפל ה"ד
העישפ ילב גגושב קיזהש ימל לוחמל<-
,טי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ףרש ה"ד םירואבו
העישפב ול קיזהש לעופל לוחמל<-
269 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימש ידי תאצל
דל 'מע ברעה טפשמ ידי תאצל קר בייחש ןפואב הולמל ברעה םליש םא<-
ול ריזחהל בייח הוולה םאה - םימש
בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
םירואב וט ףיעס ט 'יס ,אק תוא
לכ ה"ד
סנקו קיזמ יבויחב ז"הזב<-
ב ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא םירשע ןבמ תוחפב<-
חיר 'מע ברעה טפשמ ידי תאצל םלשל בייח םאה - הדיבא בישה אלו רבע<-
םימש
גער 'מע םהש ןבא ש"יצל בייחשכ הסיפת<-
(הנוק :האר) חוקל
308 'מע ב"ח טפשמה רצוא ושפנב יוקל
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןושל
חנר ,דנ 'מע םהש ןבא הנוכה וא ןושלה רחא יאנתב םיכלוה םאה<-
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא הייקנ ןושל<-
116 'מע ב"ח טפשמה רצוא (תונושל ;ןושל :םג האר) םייזעול םיחנומ<-
יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
כ ק"ס טפשמה
םדא ינב ןושל יפל רקשל עבשנ<-
317 'מע ב"ח טפשמה רצוא ערה ןושל
בכ-אי תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה םיכודש ירשקב םידמועה גוז ינב לש םימגפ יוליג<-
בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
אי תוא
אטח וריבחש הארש ודוס שיאל וא וברל רפסל<-
םינשכ והנימאיש עדויו
א ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא וינוק תא הנאמש רכומ לע רפסל<-
בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
וע תוא
ונממ ודמלי אלש ידכ והשימ לע רפסל<-
די ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ןתחל שיש תנכוסמ הלחמ לע הלכל רפסמה אפור<-
בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
גי תוא
והוזיבש רמואה ד"ב חילש<-
ל"זח תונושל
םירואב ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא
תפיא ה"ד
הנווכה םאה - 'הרמא הרותה' וא 'הרות הרמא'<-
אתיירואד רוסיאל
379 ,306 'מע ב"ח טפשמה רצוא המשל
הרימא<-
,גיש 'מע כ 'יס זי קרפ והילא ןורכז
חיש 'מע בי-אי תוא םוכיס
ליעומה חסונה<-<-
'מע אכ 'יס זי קרפ והילא ןורכז
חיש 'מע ט תוא םוכיס ,דיש
םיבר םימיל תחא הרימא<-<-
,גיש 'מע חי 'יס זי קרפ והילא ןורכז
חיש 'מע בי תוא םוכיס
"המשל אהי השעאש המ לכ"<-<-
,גיש 'מע כ 'יס זי קרפ והילא ןורכז
חיש 'מע בי תוא םוכיס
היישעה תליחתו הרימאה ןיב קספה<-<-
'מע וט 'יס זי קרפ והילא ןורכז
חיש 'מע ט תוא םוכיס ,איש
השוע אוה הנושאר תעד לע השועה לכ<-
,גיש 'מע זי 'יס זי קרפ והילא ןורכז
חיש 'מע גי תוא םוכיס
המשל ךירצש עדוי וניאש ימב<-<-
'מע זט 'יס זי קרפ והילא ןורכז
חיש 'מע י תוא םוכיס ,ביש
תמיוסמ הלועפ השעיש שארמ עדי אלש םוקמב<-<-
יש 'מע די 'יס זי קרפ והילא ןורכז המשל אמתס<-
(המשל דוביע :םג האר) ןיליפתב ,המשל
ח תוא םוכיס זי קרפ והילא ןורכז
זטש 'מע
תיבב תוישרפ תסנכהב <-
םיתבה תיישעב<-
וש 'מע י 'יס זי קרפ והילא ןורכז
זטש 'מע ו תוא םוכיס
המשל םינועטה םיקלחה<-<-
ח תוא םוכיס זי קרפ והילא ןורכז
זטש 'מע
םינועט םניאש םיקלחה<-<-
,זש 'מע אי 'יס זי קרפ והילא ןורכז
זטש 'מע ז תוא םוכיס
המשל ךירצ דוביעה ירחא רועה ינוקית םאה<-
תוא םוכיס ו קרפ והילא ןורכז
'מע ט 'יס זי קרפ ,חפ-זפ 'מע ז-ו
זטש-וטש 'מע ה-ג תוא םוכיס ,הש
המשל ודביע אלש ארותיתה יקלח ינש ןיב יולימ<-
תוא םוכיס זי קרפ והילא ןורכז
כש 'מע זט
עוביר תיישעל תילמשח הנוכמ<-
'מע בכ 'יס זי קרפ והילא ןורכז
,חיש 'מע די תוא םוכיס ,דיש
כש 'מע וט תוא םוכיס
קסעתמ<-
ט תוא םוכיס זי קרפ והילא ןורכז
חיש 'מע
דחא תיב לע םידבועש םיבר םירפוס<-
המשל אמתס<-
חש 'מע בי 'יס זי קרפ והילא ןורכז שדקתנ רבכש רועב<-<-
טש 'מע גי 'יס זי קרפ והילא ןורכז דוביעב<-<-
,יש 'מע די 'יס זי קרפ והילא ןורכז
זטש 'מע ו תוא םוכיס
תיבה תיישעב<-<-
זי תוא םוכיס זי קרפ והילא ןורכז
כש 'מע
ריוא ץחל י"ע העיבצ<-
עבצ ג"ע עבצ<-
,במש 'מע ו 'יס כ קרפ והילא ןורכז
המש 'מע ו תוא םוכיס
המשל אלש עבצ ג"ע המשל עבצ<-<-
,במש 'מע ו 'יס כ קרפ והילא ןורכז
המש 'מע ז תוא םוכיס
המשל עבצ ג"ע אמתסב עבצ<-<-
,במש 'מע ו 'יס כ קרפ והילא ןורכז
ומש 'מע ח תוא םוכיס
המשל עבצ ג"ע המשל אלש עבצ<-<-
חי תוא םוכיס זי קרפ והילא ןורכז
טכש 'מע
(ץחל רישכמ) ילוארדיה "סרפ"ב שומיש<-
ןובאיתל הריבע רבועה לש תודעל לוספ ,ןובאיתל
(ןובאיתל רמומ :םג האר)
יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט ק"ס טפשמה
הריבע הניאש בשח םא<-
יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס טפשמה
תיבירב הוולב<-
יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ירואב ה ףיעס ,ז ק"ס טפשמה
ירואב ו ףיעס ,7 ק"ס טפשמה
3 ק"ס טפשמה
תוקלמ ןיאשכ אתיירואד הריבעב<-
ירואב ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
יטוקל ג ףיעס ,11 ק"ס טפשמה
אי ק"ס טפשמה
ןנברד הריבעב<-

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US