הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


מ תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל מ תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


םיינזאמ
יובמ
רתסא תליגמ
הנתשנ המ
אעדומ
רכומ
רמומ
דסומ
אצומ
הצקומ
דרומ
ךיפב רתומ
הזוזמ
תונוזמ
קיזמ
הנמא רסוחמ
הליחמ
הציחמ
הלחמ
תבש ללחמ
הבשחמ
עבטמ
ערפש ימ
וגימ
הדימ
ןוימ
תדליימ
הלימ
םימ
תקנימ
ןופורקימ
הכמ
...תנוכמ
הריכמ
ץמח תריכמ
...רישכמ
הכאלמ
הולמ
ךלמ
דמלמ
תוקלמ
ןוממ
גהנמ
הרונמ
החנמ
ןיינמ
סמ
רוסמ
תרבועמ
תילעמ
הקעמ
השעמ
רשעמ
לעפמ
הבצמ
הצמ
הוצמ
האיצמ
הוקמ
תועט חקמ
הליגמ ארקמ
ררקמ
רורמ
קרמ
איבוקב קחשמ
הכישמ
הקשמ
לקשמ
תרשמ
הנתמ

הדיבא :םג האר) תעדל ונוממ דבאמ
(תעדל
טנ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא רקפה אוה םאה <-
בי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא וליצהל םיבייח םאה<-
(דבאתמ :האר) תעדל ומצע דבאמ
426 'מע ב"ח טפשמה רצוא יעוצקמ קבאמ
ירתכ האמ
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל ןידה לש ושוריפ<-
ררוואמ
230 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב<-
234-228 'מע ב"ח הכלהב למשחה (ןגזמ :םג האר) תבשב<-
233-230 'מע ב"ח הכלהב למשחה ותלעפה רוסיא<-<-
233 ,231 'מע ב"ח הכלהב למשחה לעפומשכ םידדצל ותייטה<-<-
233 ,229 'מע ב"ח הכלהב למשחה ולוטלט<-<-
234-230 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירכנל הרימא י"ע ותלעפה<-<-
234-233 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוח ךרוצל<-<-
39 'מע ב"ח הכלהב למשחה תילמשח תוליעפ תוסיול וב שומיש<-<-
םיפיקע םיעצמאב
טכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא עירפמש ימ שישכ ס"נכיבב וב שומיש<-
ול
םיינזאמ
חכ תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא תא םילגעמש םיינורטקלא םיינזאמ<-
לקשמה
גי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא םתרוצ<-
וט תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא ותיבב םתקזחה - םיקיודמ םניאש<-
זט ףיעס ג 'יס בקעי ירמא רתומ םאה - ולקלקתהש תונח לש<-
םונקתיש דע םתוהשהל
גי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ןמגרא ירכומ לש<-
357 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיילמשח םיינזאמב תבשב הליקש<-
םייטמוטוא
בי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא םיכירצ - חל רבד םהב םילקושש<-
עובשב םעפ חוניק
ה"טאמ
טי קרפ ;חל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
גי ףיעס
הזל דעוימה ילכה י"ע תבשב ותייתש<-
295 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח יאמ'
ג ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רומא יתמ<-
(םידא רישכמ :האר) דייאמ
מ"וח המלש תכרב ;379 'מע ב"ח טפשמה רצוא
טע 'מע
'ילע סיאמ'
לכאמ
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל האופרל תבשב םיאירב לכאמ תליכא<-
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ז-ו הכלה
- ףתושמ לכאמ רצחה ינבל שי םא<-
תורצח בוריע םוקמב ליעומ םאה
םירואב די ףיעס י 'יס ,די ,י 'יס בקעי ירמא
דבאמ ה"ד
ודיספהלו ותיחשהל רוסיאה<-
לכאמ תאוולה<-
ה"ד םירואב א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ותוולהל
תטמשמ תיעיבש םאה<-<-
ה"ד םירואבו ,א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ותוולהל
האוולה תוצמ ללכב איה םאה<-<-
ה"ד םירואב א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ותוולהל
םוקמ תברקב תלוכמ שישכ<-<-<-
ה"ד םירואב א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ותוולהל
ול שיו דחוימ לכאמ שקבמש ימל<-<-<-
לכוא ותיבב
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וט הכלה
ומע רדה ונכשל םילכאמ קפסמה<-
תורצח בוריע ברעל םיבייח םאה - רצחב
ז ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תבשב בלכל ותניתנ<-
ינפלו ה"ד םירואב ,ו ,בי 'יס בקעי ירמא ךרבמ וניאש ימל ותניתנ<-
ינפלו ה"ד םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא וידי לטונ וניאש ימל ותניתנ<-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירוסא תולכאמ
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וב שיש הלוחל ,ןנברדמו אתיירואדמ<-
הנכס
281 'מע ב"ח טפשמה רצוא (יבש :םג האר) רסאמ
היפאמ
בקעי ירמא תורעה גכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
זכק תוא
ירבדמ לוכאל םיאשר םידבועה םאה<-
הפאמה
תיב :םג האר) םיפנוטמה תואובמ
(שומישה תיב ;ץחרמה
'מע) גלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(377
םש הרות ירבדב רוביד <-
'מע) בלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(375
םש הרות ירבדב םירוהריה <-
'מע) אלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(373
םש ש"קו הליפת <-
יובמ
תא תונשל הצרש יובמה ינבמ דחא<-
וחתפ
בצ 'מע טפשמבו קדצב רחא יובמל<-<-
בצ 'מע טפשמבו קדצב ר"הרל<-<-
זפ 'מע טפשמבו קדצב תדמעה רכממ לע וזירכה םא ףא<-
ךכ לע רערעל םילוכי יובמב תותלד
דפ 'מע טפשמבו קדצב תואצוה לע םיפוכ שלופמ יובמב<-
חתפה תרוצ
דפ 'מע טפשמבו קדצב הרוקו יחל תושעל םיפוכ יובמה ינב<-
הפ ,דפ 'מע טפשמבו קדצב תותלד חינהל םיצורש יובמ ינב<-
יובמל
חפ ,הפ 'מע טפשמבו קדצב שלופמ וניאש וא שלופמ יובמב<-<-
דצ ,חפ 'מע טפשמבו קדצב ר"הרל חותפה יובמל חותפה יובמב<-<-
טפ 'מע טפשמבו קדצב תותלד חינהל תושר ןתנ ךלמה םא<-<-
אצ 'מע טפשמבו קדצב דיספה אל וימיצפ ץרפש ףאש העד<-
םירחאה וב וקיזחיש דע ותוכז
א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
א הרעה ב קרפ ,ז הרעה
תואובמ יפותיש ןינעל ותרדגה<-
טפ 'מע טפשמבו קדצב רחא יובמב חתפ חותפל שקבמה<-
ופ 'מע טפשמבו קדצב יובמב םותס חתפ ול היה םא<-<-
ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וכ הכלה
יפותיש ןינעל ועצמאב יובמ תקולח<-
תואובמ
דצ 'מע טפשמבו קדצב שדח חתפ תחיתפ יבגל תוריצח שמח<-
יובמל
חפ 'מע טפשמבו קדצב תשמשמ הנותחתהשכ תוריצח שמח<-
המצעל
זפ 'מע טפשמבו קדצב לע האחמ איה חתפב סנכנו אצוי<-
יובמה תמיתס
טפ ,זפ 'מע טפשמבו קדצב תרחא ריעל םישלופמה תואובמ<-
ןמתוסל ריעה ינב ושקבו
ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טכ-הכ הכלה
יפותיש ןינעל ,יובממ םינפל יובמ<-
תואובמ
אצ 'מע טפשמבו קדצב וילע םיבכעמ - חתפ לש וימיצפ ץרפ<-
דפ 'מע טפשמבו קדצב אובר םישש וב ןיאו המא ז"ט בחרש<-
חתפה תרוצ ליעומ םאה -
דפ 'מע טפשמבו קדצב ותיישע לע תופכל לוכי םאה<-<-
שמוחמ רתוי זבזבי לא זבזבמ
לבא ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא התימ רחאל וא םייחמ<-
וריבח הזבמ
הזיבש ימ הנכסמ ליצהל הוצמ םאה<-
ורבח תא
,דע תוא בקעי ירמא תורעה ,ט 'יס בקעי ירמא
םירפוכש ה"ד םירואב י ףיעס ט 'יס
ח"ת ינפב והזיב םא<-<-
,דע תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
םירפוכש ה"ד םירואב י ףיעס ט 'יס
ח"ת הזיב םא<-<-
ןחבמ
ה ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא הבוט הדועת לבקל ידכ וב הקתעה<-
ח 'יס בקעי ירמא ;405 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס ,ד ק"ס םיטוקיל
דבועה
וריבח לש וסיכ לטבמ
400 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'העבמ'
ה ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וקיזהו וריבח תיעבמ
ב"ח טפשמה בל ;453 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ט רועיש
ירא חירבמ
טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טמ ק"ס
םאה - ןיידה לש ובוח ערופה ד"עב<-
דחוש אוה
(ףרגלט :האר) םיקרבמ - הקרבמ
וריבח לע די היבגמ
;בל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
ד ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש
תודעל ולוספ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה
לוספה םעט<-<-
458 'מע ב"ח טפשמה רצוא ורבחל האיצמ היבגמ
(ןופורקימ :האר) לוק ריבגמ
הוצמ ךרוצל תיבגמ
ז ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב ימיב רמז ילכ הב עימשהל רתומ םאה<-
הריפסה
ןבגמ
בי ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ונידו ורדג<-
תבגמ
בל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ןוראהמ התאצוה<-
279 'מע ב"ח טפשמה רצוא ('ה תא) ףדגמ
וריבח ףדגמ
'יס ,ב ב ףיעס ט 'יס ,ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
וליפאו ה"ד םירואב
ףדגמ תא תוכהל ול רתו םאה<-
;תונמ חולשמ :םג האר) רתסא תליגמ
(םינויבאל תונתמ
(הליגמ ארקמ :האר) התאירק <-
141-138 'מע םירופ שדוק יארקמ התורשכ <-
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא תואמצעה תליגמ
םירישה ריש תליגמ
ט ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הליפתה םדוק התרירב<-
ז קרפ ,*א-א הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב
מ הרעה
תינעת תליגמ
ז קרפ ,*אהרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב
מ הרעה
הלטב םאה<-
רעתב ןקז חלגמ
גל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תודעל לוספ םאה<-
(טנגמ-ורטקלא :םג האר) טנגמ
303-302 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוח ךרוצל תבשב םייטנגמ םייוניש <-
שרגמ
רצמ ה"ד םירואב גל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא וילע היינב - ליבש וב היהש<-
36 'מע ב"ח טפשמה רצוא רבדמ
א"א ה"ד םירואב ב ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םש תאצמנש הדיבא<-
'מע) עק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(273
ותייאר לע הכרב<-
ב ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רקפה םה ובש תופועו תויח <-
זט הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב רבדמ יתמ וב ולכש םוי<-
444 'מע ב"ח טפשמה רצוא ול הדמצה ,דדמ
(הדימ :האר) הדמ
376 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנמלא רודמ
331 'מע ב"ח הכלהב למשחה םוחדמ
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב םוח תדידמ<-
277 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הרז הגדובעל) חידמ
(םילכ תפיטש תנוכמ :האר) םילכ חידמ
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא היצאטידמ
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא םידמ
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיסנאניפ תוינידמ
לארשי תנידמ
222 'מע ב"ח טפשמה רצוא היתויושר ןיד<-
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא דעס תנידמ
סיפדמ
טי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא תספדה םירחא לע רוסאל לוכי םאה<-
סיפדהש ןשי רפס
תוגרדמ
וגג ה"ד םירואב ג ףיעס י 'יס בקעי ירמא ,הינש המוקל וא ,הילעל תוליבומה<-
הקעמ ןינעל
(תילעמ :םג האר) 340 'מע ב"ח הכלהב למשחה תוענ תוגרדמ<-
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טס-בס הכלה
דחי ברעל םהל רשפאל ,םינכש ןיבש <-
תורצח בוריע
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חע-גע הכלה
שורדה רועישה<-<-
רייפ" - שאמ טלפמל) ןינבל ץוחמ תוגרדמ
("פייקסא
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ הכלה
ןינעל הרידהמ קלחכ תונודינ םאה<-
תבשב האצוה
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה
ןהב תורצח בוריע תחנה<-
תבשב ןהילע לוטלט<-
ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ הכלה
ףתושמ םוקמכ תובשחנ םאה<-<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אס הכלה
לופי ץפחה אמש ששח<-<-
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גס הכלה
ןכרד תורצח בוריע ברעל<-
הכרדמ
,דק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
רתומ ה"ד םירואב גכ ףיעס ח 'יס
הילע תיבהמ הפצר ימ תכיפש<-
שרדמ
טנ הרעה מ קרפ תועובשל חספ ןיב םישרדמבש תוכלה לע םיכמוס ןיא<-
דומלתה ילעבל ולבקתנש ולא אלא
די 'מע א"ח תבשה רצוא רתוס וניאשכ שרדממ הכלה םידמול<-
דומלתה תא
(...תדימ :האר) ...תדמ
'הנתשנ המ'
גל-בל 'יס חספ לאפר תכרב ומכ) יוניש לע ןבה לאש רבכ םא<-
רמול באה ךירצ םאה - (ןחלשה תריקע
"הנתשנ המ"
בל 'יס חספ לאפר תכרב לואשל ונב תא דמלל בייח בא םאה<-
ול 'יס חספ לאפר תכרב אקוד תולאש 'ד לואשל שי םאה<-
גל-בל 'יס חספ לאפר תכרב ירחא ורמואלו רוזחל ךירצ םאה<-
ןבה לאושש
ול 'יס חספ לאפר תכרב ןיבוסמ תלאש םילאוש םאה<-
הל 'יס חספ לאפר תכרב רורמ תלאש םילאוש םאה<-
גל 'יס חספ לאפר תכרב ןחלשה תריקע תלאשל באה תבושת<-
412 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'התימ רחאלו םויהמ'
ביתנ ףיסוי איר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב הפסוה
ןינקב<-
הרעה ו קרפ ,י הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב
ח הרעה אי קרפ ,וכ הרעה ט קרפ ,דכ
'ער ארקית לא בוט תויהמ'
(בר :םג האר) צ"ומ
בקעי ירמא תורעהו ,זי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
דלק תוא
ףסכ עצב י"ע הנמתנש <-
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא באומ
365 'מע ב"ח טפשמה רצוא יבאומ
הלגומ
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ויבאל הלגומ חתופה ןב< -
;248 'מע ב"ח טפשמה רצוא תצקמב הדומ
חכ ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא
ד ק"ס הפק 'יס טפשמה תוביתנ הדימבש רבדב הניא האדוהה םא<-
'יס טפשמה תוביתנ ;חכ רועיש ב"ח טפשמה בל
ד ק"ס הפק
העיבתל המדק האדוהה םא<-
חכ רועיש ב"ח טפשמה בל לכב רופכל לוכי היה אל עבתנה םא<-
זי רועיש ב"ח טפשמה בל ףוריצ י"ע רצונ תצקמב ףוריצה םא<-
החרק ןב עשוהי 'ר ןידמ
404 'מע ב"ח טפשמה רצוא סנקב הדומ
וט רועיש א"ח טפשמה בל םיחמומ לש וניאש ד"ב ינפב הדומ<-
א"ח טפשמה בל ;411 'מע ב"ח טפשמה רצוא
חי רועיש
(סנוא לע) אעדומ
אי ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ רומג סנוא וניא םא<-
ה ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ ףסכה תא ריזחהל בייח םאה - רכמב<-
ז ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ סנאנ אלש עודי םא ,הנתמב<-
גי ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ סנואה לע םידע שי םא הליעומ םאה<-
ז ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ הישפנד אסנואב הליעומ םאה<-
תועדומ
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא וריבח ריק לע ןתקבדה<-
תוירחסמ<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ןתרסה<-<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא קיבדמה ןהב הכזש ןמזה<-<-
(רדנ :םג האר) האנה רדומ
האורה ה"ד םירואב ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ונממ רדומש רפושב העיקת <-
להומ
אנ 'מע ברעה טפשמ םירחא לומל רכש להומל חיטבהש ימ< -
א ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב תירבה ילעבמ בשחנ<-
הלימ ךרוצל וינרפצ תליטנ<-
ב ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
ה הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב באב 'ט לחש עובשב<-<-
(התימ :האר) תוומ
253 'מע ב"ח טפשמה רצוא קזחומ
דמ 'מע מ"וח המלש תכרב רטשב<-
טפשמה ירואב גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
30 ק"ס
ירתו ירתב<-
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טי ק"ס
ותרדגה<-
טצ 'מע טפשמבו קדצב םיקזחומכ םניד רוביצה<-
ק ,טצ 'מע טפשמבו קדצב םיקזחומכ םיבוגה ןיד ךלמה יסימל<-
טצ 'מע טפשמבו קדצב "יל םיק" רמול לוכי קזחומ קר<-
284 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ןידיזמ ויהי לאו ןיגגוש ויהי בטומ'
180 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיחיכומ
ןיכומ
גכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא רמצ ידגב יקרוסמ םתיינק<-
סכומ
וט ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ונממ החרבה<-
גי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא לוזב ול רוכמל<-
טפשמה יטוקל די ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס
תודעל ולוספ<-
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס
ולוספ לע הזרכה<-<-
טפשמה ירואב זי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
3 ק"ס
לוספה תזרכהל םעטה<-<-
טפשמה יטוקל די ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ג ק"ס
ריזחה םא<-<-
'יס ,םגש ה"ד םירואב י ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
שיו ה"ד םירואב בי ףיעס ז 'יס ,בי ףיעס ז
ולצא תועמ תטירפ<-
גי ףיעס ז 'יס ,בי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא יצח ךירצ אוהשכ רניד ולצא טורפל<-<-
רניד
םא ה"ד םירואב די ףיעס ז 'יס בקעי ירמא - ותוסכ וא ורומח ונממ לטנש<-
םמוקמב רחא תחיקל
;רחוס ;חקמ ;הריכמ :םג האר) רכומ
(הנוק
הלר-דלר 'מע מ"וח המלש תכרב הריכמה רחאל ץפחב קיזחמ אוה םא <-
וילע יארחא אוה םאה -
ה ףיעס ג 'יס בקעי ירמא תא תוהשהל ךירצ רכומה ב"העב<-
חקולה ילכ לע הכופה הדמה
א ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ומוסרפ - האנואב רכומה<-
ד ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא וכרדש הנוקל ריחמה תא תאלעה<-
חקמה לע דומעל
רכמהמ ותרזח<-
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא םירבדב רכמ רמג םא<-<-
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא ערפש ימ ןינעל<-<-<-
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא הנמא ירסוחממ בשחנ םאה<-<-<-
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא ,םיוסמ םוכס לע ובלב בשח םא<-<-
םימש ארי אוהו
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא םיוסמ םוכסב רוכמל בשח םא<-<-
םוכסה לע ףיסומ חקולהו
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ימ ןינעל ,תועמ תצקמ לביק םא<-<-
ערפש
רזוחה ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא שי םאה - רוכמל חיטבהש ירחא<-<-
הנמא רסוחמ םושמ הזב
גלק 'מע מ"וח המלש תכרב התער ינפמ והדש רכומ<-
ו ףיעס ג 'יס בקעי ירמא הדמהמ רתוי הפי ןיעב דודמל ךירצ<-
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא רכמ כ"חאו ,דחאל םירבדב רכמ רמגש<-
תועמב ינשל
םאש ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא הנוקהו גיצי רעש יפל רוכמל בשחש<-
םירלודב םלשמ
םאש ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא בשוח ובלבו םיוסמ םוכס שקבמש<-
רוכמי הזמ תוחפב ןתי הנוקה םא םגש
בשחש ריחמב רוכמל ךירצ םאה - ול
ז ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא הנוקהו ,זוזב דחא לכ םילכ רכמש<-
רתומ םאה - חוירב םרכומל הצור
זוזב םירחאל רוכמל רכומל
ארקנ ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא הררחב ךפהמה ינעמ ספתש ימל רכמש<-
רזוחה ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא םיוסמ ריחמ לע הנוק םע םכיסש<-
הנוק סנכנו ,ףסכ איבהל ךלה הנוקהו
רחא
(תועט חקמ :האר) רכמב םומ
(םיניידב) םיחמומ
המ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא אבוכיעל אוה םהב ךרוצה םאה <-
340 'מע ב"ח טפשמה רצוא רמומ
וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ב הכלה
ודי לע תורצח בוריע תייבג<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
כק-טיק
וילכאמ ןיד<-
די רועיש א"ח טפשמה בל םירוסיאמ ושירפהל הבוח םאה<-
אי רועיש א"ח טפשמה בל תווצמב בייח םאה<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ח הרעה
חילש תויהל לוכי םאה<-
טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט ,וט ,גי ק"ס
ותרדגה<-
טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אכ ,כ ק"ס
ןנברד הריבעב<-<-
חי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב בייח - הבושתב רזוח אוהשכ<-
תרופסתב
טכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב דעומה לוחב תרתומ םאה<-<-
טי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועה תריפס ימיב תרתומ םאה<-<-
ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גל-בכ הכלה
תורצח בוריע ןינעל<-
טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חי ,זי ,א ק"ס
תודעל ולוספ<-
בכ ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש הבושת תושעל וילע לביק םא<-<-
ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
די הכלה
ונממ תושר תוריכש<-
;סיעכהל ;אטוח :םג האר) סיעכהל רמומ
(ןיירבע
הריבע ה"ד םירואב י ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וילע תולבא <-
אל רועיש ב"ח טפשמה בל סיעכהל תוליבנ לכוא<-
א תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ול תוולהל השע תוצמ ןיא<-
הריבע ה"ד םירואב י ףיעס ט 'יס בקעי ירמא השע תוצמ לע רבועב<-
טנק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא וא תחא םעפב רמומ השענ םאה<-
םימעפ שולשב
,טנק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
אע תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס
סיעכהל השועש רמוא םא<-<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וילע תבש לוליח<-
טל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הדיבא ול ריזחהל<-
אוה ה"ד םירואב ח ףיעס ט 'יס בקעי ירמא תיבירב ול תוולהל<-
רמומש ה"ד םירואב ח ףיעס ט 'יס בקעי ירמא רמומ קפסב<-<-
ע תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ותודפלו וסנרפלו ונוזל<-
ונ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב ןינעל<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ןומיזלו ןינמל ופוריצ<-
בכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא ס"נכיבל ונממ הבדנ תלבק<-
הרז הדובעל רמומ
טל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ול ריזחהל רוסאו תרתומ ותדיבא<-
,דנק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
פק תוא ןויצה רעשו
וא הרזחהב םשה שודיק שישכ<-<-
םולש יכרד
בנק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא העניצב<-
,בנק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
טנק
וא תחא םעפב רמומ השענ םאה<-
םימעפ שולשב
ט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא התיממ ותלצה<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ןומיזלו ןינמל ופוריצ<-
(ןובאיתל :םג האר) ןובאיתל רמומ
אל רועיש ב"ח טפשמה בל ןובאיתל תוליבנ לכוא <-
,א תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
ג תוא ןויצה רעש בי 'יס
ול תוולהל השע תווצמ שי םאה<-
חנק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא הברה תוריבע לע רבועב<-
זנק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא תומסרופמ תוריבע שולש לע רבועב<-
םהב רהזנ םלועהש
טל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הדיבא ול ריזחהל<-
ט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא התיממ ותלצה<-
חס תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא הביא ששח שישכ<-<-
חס תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא רכש ןתונשכ<-<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וילע תבש לוליח<-
ט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא התימ ול בבסל<-
רמומש ה"ד םירואב ח ףיעס ט 'יס בקעי ירמא רמומ קפס<-
זנק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא ז"עמ רהזנו תווצמה לכ לע רבע<-
הרותה לכל רמומ בשחנ םאה - תבשו
ד תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ןומיזלו ןינמל ופוריצ<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא תבש ללחל רמומב<-<-
325 'מע ב"ח טפשמה רצוא דיאולוגנומ
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןילופונומ
116 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;ןושל :םג האר) םייזעול םיחנומ
(תונושל
;גהנ ;תינומ ,הדיבא :םג האר) תינומ
(בכר
ג ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא הב ןיאש הדיבא אצמש תינומ לעב <-
שואי רחאל ,ןמיס
ארקנ ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא םיעסונ הב ףוסאל רתומ םאה<-
סובוטוא תנחתב םידמועה
גכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וא העיסנה תליחתב םלשל ךירצ םאה<-
הפוסב
ןיב ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תונלבקב
לטבל הצורו העיסנ ןימזה<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םיעסונל קזנ םרגנ ז"יעו גהנה םדרנ<-
אכ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא דריו םיוסמ םוקמל העיסנל הרכש<-
םלשמ דציכ - עצמאב
אכ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא הנומ יפל הרכש םא<-<-
אכ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תועש יפל הרכש םא<-<-
ריכש ה"ד םירואב בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןמזבו ,הנתמה םע העיסנל הרכש<-
םאה - תרחא העיסנ גהנה לביק הנתמהה
הנתמהה ימדמ רתוול ךירצ
בי ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ומלישו הרזחו העיסנל השמח ורכשש<-
םירחא ואבו וראשנ םינשו ,םלוכ
םמוקמב
דסומ
(הבישי :םג האר) הרות תודסומ<-
גכ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ר"דש ףסואש םיפסכה תקולח יאנת <-<-
ה ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא ידכ םידימלתה רפסמ לע הפסוה<-<-
הלשממהמ הבציק לבקל
הדיבא וב האצמנש<-
107 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח אצומכ דסומ לעב<-<-
106 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח וניאש םוקמב וב ראשוהש סכנ<-<-
רמתשמ
106 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח וב ראשוהש סכנ<-<-
106 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח דקפוהש סכנו ראשוהש סכנ<-<-
116 ,95 'מע ב"ח טפשמה רצוא הקיסומ
ךסומ
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ הכלה
תורצח בוריע ןינעל הרידכ ןודינ םאה<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה טי קרפו ,הכ הכלה
וב בוריעה תחנה<-
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימלסומ
ףסומ
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בתכו ה"ד די
הרותה תאירק ינפל וא ירחא<-
גי 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ו תוא
לודגה תבש תשרד ללגב ורוחיא<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חס תוא דס
וינפל הליכא<-
ב הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רופכ םוי ףסומב תוחילס<-
(רוסמ :האר) (םלוחב) רסומ
(קורושב) רסומ
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גי תוא טי 'מע ,בי תוא חי
לודגה תבש תשרדב ותרימא <-
400 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ץובוקב) דעומ
159 'מע ב"ח טפשמה רצוא תימוקמ הצעומ
157 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןיד תיבב) אלפומ
306 'מע ב"ח טפשמה רצוא שיאל ךומס אלפומ
(הדיבא) אצומ
23 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ותרדגה <-
26 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הלטונו ,הדיבאה ןדבאל םרוגה<-
24 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא האורה<-
21 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח בנגכ<-
22, 23, 25 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םניח רמושכ<-
24-22 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רכש רמושכ<-
26 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא איצממ<-
25 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רמושל הדיבאה תריסמ<-
66 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח לעבל הדיבאה תריסמ רחאל ודמעמ<-
תושרה
38 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןטק<-
(רופיכ םוי :האר) רופיכ םוי יאצומ
(תבש יאצומ ,תבש :האר) תבש יאצומ
(םירפס לש) רואל איצומ
רעש ו 'יס ,טי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא
כ תוא ןויצה
תספדה םירחא לע רוסאל לוכי םאה <-
םירפס
אסק 'מע מ"וח המלש תכרב ותוכז<-
גי ,בי 'מע מ"וח המלש תכרב היארה וילע וריבחמ איצומ
363 'מע ב"ח טפשמה רצוא ער םש איצומ
הלטבל םימש םש איצומ
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טי
תודעל ולוספ<-
(קונית לש) ץצומ
דס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ותציחר ,ךלכלתהש <-
רצומ
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םינוש םיגוסמ בלח ירצומ תרירב<-
תבשב
בקעי ירמא תורעהו ,חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ריכי ה"ד םירואב חכ ףיעסו ,הס תוא
הצור וניאשכ וריחמ לע לואשל<-
ותונקל
תורוקמו ,ד ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא
ח ק"ס
םיוושמ רתויב תלוכמ ירצומ תריכמ<-
ריעה זכרממ תוקחורמה תויונחב
גי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא םומ תנעט ןינעל ,ךיראת וילע בותכש<-
תועטו
הצקומ
ק"ס םיטוקיל ד 'יס ,מ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
א
הלוטלט - הצקומ איהש הדיבא<-
תבשב התרזחהו
אכ קרפ םיספ תנותכ ט"ויב<-
גלק 'מע םיספ תנותכ רנב<-
דלק 'מע םיספ תנותכ וב יאנת<-<-
ולק-הלק 'מע םיספ תנותכ תושמשה ןיב רנ וילע קלדש ןחלש<-<-
י קרפ םיספ תנותכ סיסב<-
אי ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ותרירב<-
כ קרפ םיספ תנותכ יוג לשב<-
די ףיעס בכ קרפ םיספ תנותכ תופילק וא םיצקומ םיניערג תחנה<-
ילכ ךותב תוצקומ
ז ףיעס בכ קרפ םיספ תנותכ הפשא חפב ותחנה<-
בי קרפ םיספ תנותכ ופוגב לוטלט<-
זמק-המק 'מע םיספ תנותכ םחל בגא רמת ןיערג לוטלט<-
לק 'מע א"ח תבשה רצוא החדהב קר יוארש רבד לוטלט<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גמ תוא הע
העש רחא חספ ברע תבשב ץמח לוטלט<-
תישימח
אי קרפ םיספ תנותכ דצה ןמ לוטלט<-
במק-אמק 'מע םיספ תנותכ סיכ ןורסח תמחמ הצקומב<-<-
טי קרפ םיספ תנותכ תוירבה דובכ םוקמב ולוטלט<-
חמק-זמק 'מע םיספ תנותכ ורבח לש<-<-
ולוטלט<-
חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רעצ םוקמב<-<-
ח ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל יבשמ ידוהי ליצהל<-<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס וב ןיאש הלוחל<-<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןטקל<-<-
המק-גמק 'מעו ,זי קרפ םיספ תנותכ הצקומ ילכ דוחי<-
ד קרפ םיספ תנותכ רוסיאל ותכאלמש ילכ<-
חי קרפ םיספ תנותכ לודג ךרוצל<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןטקל<-
ג קרפ םיספ תנותכ ופוג תמחמ<-
ה קרפ םיספ תנותכ הריזג תמחמ<-
ב קרפ םיספ תנותכ סיכ ןורסח תמחמ<-
ח קרפ םיספ תנותכ סואימ תמחמ<-
ז קרפ םיספ תנותכ הוצמ תמחמ<-
ט קרפ םיספ תנותכ יאצקתיאד וגימ<-
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טל הכלה
רבד םע םינכש ןיבש ץירח אלימ<-
בוריע ברעל םילוכי םאה - הצקומ
דחי תורצח
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טמ-זמ הכלה
תורצח בוריע ןינעל ,די תסיפת בשחנ<-
גי קרפ םיספ תנותכ םילכ ירבש<-
םה םאה – םימיוסמ םיצפח ,הצקומ
הצקומ
ןבא<-
וט ףיעס חי קרפ םיספ תנותכ בלכ הב חירבהל<-<-
ה ףיעס אכ קרפ םיספ תנותכ ט"ויב תוריפה לעמ הלטיל<-<-
ז ףיעס אכ קרפ םיספ תנותכ ט"ויב הרידק הב ךומסל<-<-
ט ףיעס טי קרפ םיספ תנותכ הב חנקל<-<-
ד ףיעס זי קרפ םיספ תנותכ םיזוגא הב עוצפל בשיחש<-<-
ג ףיעס זי קרפ םיספ תנותכ הילע בשיל בשיחש<-<-
ג ףיעס די קרפ םיספ תנותכ תרגא<-
גכ ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ וטוא<-
בי ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ פ"כהויב לכוא<-
ו ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ הליכאב רוסאה לכוא<-
ח ףיעס ב קרפ םיספ תנותכ הרוחסל דמועה לכוא<-
ח"ל הרעה ט קרפ ,ח הרעה ג קרפ םיספ תנותכ אופק לכוא<-
וט קרפ םיספ תנותכ הליכאל יואר וניאש לכוא<-
טי ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ הפשאל וקרזש לכוא<-
ב ףיעס כ קרפ םיספ תנותכ תבשב ולשיבש יוג לש לכוא<-
ט ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ הצקומ לכאמב ברועמש לכוא<-
א ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ תבשב קסוהש רפא<-
ב הרעה חי קרפ םיספ תנותכ םדה יוסיכ ךרוצל תבשב קסוהש<-<-
גי קרפ ,ךליאו ד ףיעס ז קרפ םיספ תנותכ
זט ףיעס
גורתא<-
ט ףיעס ב קרפ םיספ תנותכ הריכמל דמועה<-<-
ג ףיעס ז קרפ םיספ תנותכ הכוס יונל ואלתש<-<-
וכ ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ ןוזח תבשב שדח דגב<-
הכ ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ המחלמ דגב<-
אי ףיעס ה קרפ םיספ תנותכ בוטר דגב<-
ול-הל ,גל-בל תורעה ט קרפ םיספ תנותכ תבשב שבייתנש<-<-
ו ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ תיציצ וילע ןיאש דגב<-
די ףיעס ט קרפ ,ו ףיעס ב קרפ םיספ תנותכ ותונחבש דגב<-
ו ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ זנטעש דגב<-
טלק-חלק 'מע םיספ תנותכ התמש המהב<-
ו ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ ט"ויב התמש<-<-
ו ףיעס ט קרפ םיספ תנותכ תבשב התמש<-<-
ז ףיעס ט קרפ םיספ תנותכ תבשב הטחשנש המהב<-
ו הרעהו ב ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ (ןובס) תירוב<-
גכ הרעהו די ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ הירטב<-
ד הרעה וט קרפ םיספ תנותכ היח הציב<-
ו ףיעס וט קרפ ,זט ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ ט"ויו תבשב הדלונש הציב<-
ח ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ םייח ילעב<-
ו ,ב תורעה וט קרפ םיספ תנותכ יח רשב<-
ה ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ ןיליפתל םיתב<-
ט ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ טג<-
זט ףיעס זי קרפ םיספ תנותכ םהב ןמטש רמצ יזיג<-
אי ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ םירורפג<-
אי ףיעס אכ קרפ םיספ תנותכ ט"ויב<-<-
זט ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ םירמת יניערג<-
ה ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ הליכאל ןייואר םניאש םיניערג<-
זי ףיעס זט קרפ םיספ תנותכ ויפבש םיניערג<-
וט ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ תבשב דריש םשג<-
ג ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ לשבתנ אלש גד<-
ה הרעה חי קרפ םיספ תנותכ הכירבב תמש גד<-
י ףיעס י קרפ םיספ תנותכ םימ הב אלמל ,ןבא הב שיש תעלד<-
אי ףיעס בי קרפ םיספ תנותכ השדח תלד<-
גי ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ תיבמ הקרפתהש תלד<-
ו ףיעס בי קרפ םיספ תנותכ םילכמ הקרפתהש תלד<-
גכ ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ וטוא לש תלד<-
ב ףיעס זט קרפ םיספ תנותכ הצקומ לש תלד<-
כ ףיעס זט קרפ ,זכ ףיעס י קרפ םיספ תנותכ הצקומ הילע חנומש תלד<-
גמק-במק 'מע םיספ תנותכ וקרפתנש םילכ תותלד<-
ז ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ םיעורק םיפד<-
גי קרפ ,ךליאו ד ףיעס ז קרפ םיספ תנותכ
זט ףיעס
סדה<-
ח ףיעס ז קרפ םיספ תנותכ תונעשוה<-
וט ףיעס חי קרפ םיספ תנותכ ורשב לעש בובז<-
ח ףיעס זט קרפ םיספ תנותכ לכאמ לעש בובז<-
וט ףיעסו אי ףיעס י קרפ םיספ תנותכ יוסיכל ןבא הילע שיש ןיי תיבח<-
חי ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ למשח טוח<-
ב ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ םידגב יוקינל רמוח<-
ג ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ הפצירה יוקינל רמוח<-
א הרעה ט קרפ םיספ תנותכ עקרקב ןערזש םיטיח<-
ה ףיעס כ קרפ םיספ תנותכ תבשב תפ םהמ השעש יוג לש םיטיח<-
ו ףיעס וט קרפ ,א ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ תבשב בלחנש בלח<-
אי ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ חספב ץמח<-
אכ הרעה וט קרפ םיספ תנותכ לבט<-
זי ףיעס ט קרפ םיספ תנותכ תבשב ונממ שירפהש<-<-
ב ףיעס טי קרפ םיספ תנותכ דגב לע טיט<-
ח-ז ףיעס א קרפ םיספ תנותכ רודכ<-
המ הרעה י קרפ םיספ תנותכ תוטורפ וב שיש סיכ<-
י ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ ןיליפתו תילט לש סיכ<-
ח ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ תועמ לש סיכ<-
אי ףיעס זי קרפ םיספ תנותכ רוב יוסיכ<-
ה ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ הרידק יוסיכ<-
ד ףיעס ב קרפ םיספ תנותכ רקי ילכ<-
בי-אי ףיעס ט קרפ םיספ תנותכ תבשב רבשנש הצקומ ילכ<-
נ הרעה ד קרפ םיספ תנותכ הדימ ילכ<-
י ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ קיטסלפ ילכ<-
ז ףיעס ב קרפ םיספ תנותכ הנשה תומי ראשב חספ ילכ<-
ד ףיעס טי קרפ ,ה ףיעס ח קרפ םיספ תנותכ
ךליאו
האוצ ילכ<-
די ףיעס ט קרפ ,ו ףיעס ב קרפ םיספ תנותכ ותונחבש ילכ<-
ג ףיעס כ קרפ ,ה ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ ט"ויו תבשב יוג י"ע השענש ילכ<-
ד ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ רבשנש ילכ<-
אי-י ףיעס אי קרפ םיספ תנותכ ןבא שי תחפה םוקמב םא<-<-
בכ ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ הירטב י"ע לעופש ילכ<-
כ-טי ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ למשח י"ע לעופש ילכ<-
אי ףיעס בי קרפ םיספ תנותכ שדח רותפכ<-
גכ הרעהו די ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ תבש ןועש לש רותפכ<-
ו ףיעס בי קרפ םיספ תנותכ דגבמ לפנש רותפכ<-
י ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ ןויזבב שדוק יבתכ<-
ט ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ הבותכ<-
ב הרעהו א ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ ןינבל םינבל<-
גי ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ בלול<-
די ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ ודיב ןיידעש<-<-
ז ףיעס זט קרפ םיספ תנותכ ילכ לעש ךולכל<-
זי ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ המהב לכאמ<-
ג ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ הליגמ<-
ה ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ הריכמל תדמועה<-<-
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םוחדמ<-
קרפ ,חכ הרעהו זי ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ
ז ףיעס די
ןופלט ךירדמ<-
ג ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ הזוזמ<-
ה ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ הריכמל תדמועה<-<-
ד ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ תבשב הלפנש<-<-
ט ףיעס די קרפ םיספ תנותכ התצקמו הבותכ התצקמש תרבחמ<-
הקלח
י ףיעס ט קרפ םיספ תנותכ תבשב רבשנש רבוחמ<-
חי ףיעס אי קרפ םיספ תנותכ תוחתפמ קיזחמ<-
גכ הרעה חי קרפ םיספ תנותכ ץוק הב לוטיל ,הרבשנש טחמ<-
חכ ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ טחמ<-
י ףיעס זי קרפ םיספ תנותכ טישכתל ודחיש עבטמ<-
די ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ הליטנ ימ<-
די ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ םינורחא םימ<-
א ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ ןגזממ םיפטונה םימ<-
זט ףיעס בכ קרפ םיספ תנותכ ויתחת ילכ תחנה<-<-
חי ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ הציחרל קר םייוארה םימ<-
בכ הרעה וט קרפ םיספ תנותכ םילוגמ םימ<-
אי ףיעס כ קרפ םיספ תנותכ תושמשה ןיב קלדש יוג לש הרונמ<-
ט-ח ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ הרונמ<-
וכ ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ פ"כהויב לענמ<-
מק 'מע םיספ תנותכ ונידסב םירורצה תועמ<-
טכ ףיעס י קרפ םיספ תנותכ ןחלשה לעש הפמ<-
גכ ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ וטואה תלד חתפמ<-
אי ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ חספב היורש הצמ<-
,ז הרעה ז קרפ ,י ףיעס ב קרפ םיספ תנותכ
גי ףיעס וט קרפ
רדסה לילל תודחוימה הוצמ תוצמ<-
ד קרפ ,ט ףיעסו ז ףיעס א קרפ םיספ תנותכ
זכ ףיעס
םיקחשמ<-
נ הרעהו זכ ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ לוק םיעימשמש<-<-
ז ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ ןוכשמ<-
ו ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ תבשב ובזש םיקשמ<-
ה-ד ףיעס ה קרפ םיספ תנותכ תיכוכז וא די םהמ לפנש םייפקשמ<-
אי ףיעס זי קרפ םיספ תנותכ וב םילעונש רגנ<-
די הרעה די קרפ םיספ תנותכ םיניכס לש ןדנ<-
א ףיעס ז קרפ םיספ תנותכ הכוס יונ<-
ו ףיעס אכ קרפ םיספ תנותכ ןחלשה לע הלפנש<-<-
אי ףיעס ג קרפ ,ז הרעה ב קרפ םיספ תנותכ ריקה לעש יונ<-
ח ףיעס זט קרפ םיספ תנותכ דגבה לעש תוצונ<-
ב ףיעס די קרפ םיספ תנותכ סג ריינ<-
א ףיעס די קרפ םיספ תנותכ הביתכ ריינ<-
וט ףיעס ט קרפ םיספ תנותכ תבשב לבקתנש סקאפ ריינ<-
הנ הרעהו אי ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ הועשו בלח לש רנ<-
ו הרעהו ב ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ ןובס<-
חכ הרעה ד קרפ ,אי ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ היילע לש םלוס<-
,וט ףיעס גי קרפ ,ה הרעה ב קרפ םיספ תנותכ
די ףיעס זי קרפ ,וט ףיעס זט קרפ
הלימ לש ןיכס<-
חכ הרעה ד קרפ םיספ תנותכ םיבצק לש ןיכס<-
ה הרעה ב קרפ םיספ תנותכ הטיחש לש ןיכס<-
כ ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ האופר ימס<-
ב ףיעס בי קרפ ,גל הרעה אי קרפ םיספ תנותכ
ךליאו
תינוציח העוצר הקספנש לדנס<-
ז ףיעס בי קרפ םיספ תנותכ תימינפ העוצר הקספנש לדנס<-
זט ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ גופס<-
ךליאו ה ףיעסו א ףיעס ה קרפ םיספ תנותכ לגר הנממ לפנש לספס<-
גי ףיעס כ קרפ םיספ תנותכ יוג לש לספסב<-<-
קרפ ,חכ הרעהו זי ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ
ז ףיעס די
ןופלט רפס<-
ו ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ לספנש הרות רפס<-
ה ףיעס די קרפ םיספ תנותכ המכח ירפס<-
ו ףיעס די קרפ םיספ תנותכ עוצקמ דומיל ירפס<-
ג ףיעס די קרפ םיספ תנותכ המחלמ ירפס<-
ו ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ הריכמל םידמועה םירפס<-
ג ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ הסיע<-
ד-ג ףיעס כ קרפ םיספ תנותכ תבשב ואפאש יוג לש<-<-
ח ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ ההגה ילע<-
א הרעה חי קרפ םיספ תנותכ הלפתה ךרוצל חוניקל רפע<-
ז ףיעס זי קרפ םיספ תנותכ וב תוסכל בשיחש רפע<-
ד הרעה ח קרפ םיספ תנותכ וב ןילוצש ץע<-
א ףיעס ז קרפ םיספ תנותכ הכוס יצע<-
י ףיעס אכ קרפ םיספ תנותכ ט"ויב םיצע<-
ד הרעה ג קרפ םיספ תנותכ תבשב םיצע<-
ג ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ ט"ויו תבשב וקרפתהש תומצע<-
המהבל ןייוארו
גי ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ הברע<-
ב הרעה חי קרפ םיספ תנותכ ט"ויב השלתנש<-<-
כ הרעה ט קרפ םיספ תנותכ הבירע<-
חי ףיעס זט קרפ םיספ תנותכ םירבוחמ םיבשע<-
ט ףיעס זי קרפ םיספ תנותכ תועובשב םחטשל בשחש םיבשע<-
ד ףיעס די קרפ םיספ תנותכ םינותע<-
ח ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ םירוריפ<-
חי ףיעס זט קרפ םיספ תנותכ םירבוחמ תוריפ<-
א ףיעס כ קרפ םיספ תנותכ תבשב םשלתש יוג לש תוריפ<-
ט-ח ףיעס ט קרפ םיספ תנותכ הלוח ךרוצל תבשב וטקלנש תוריפ<-
ד-ג ףיעס ט קרפ םיספ תנותכ תבשב ורשנש תוריפ<-
ג ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ ןיליפת לש תוישרפ<-
ה ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ הריכמל תודמועה<-<-
וט ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ הליתפ<-
טי קרפ םיספ תנותכ האוצ<-
אי ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ תיציצ<-
בי ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ וערקנ םא<-<-
טי ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ תילמשח הרידק<-
ל הרעה ט קרפ םיספ תנותכ תחתור הרידק<-
ךליאו ג ףיעס זט קרפ םיספ תנותכ לכאמ וב שיש הרידק<-
ג ףיעס טי קרפ םיספ תנותכ לכאמ ונממ וניפש הרידק<-
ךליאו ד ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ הרידק<-
י ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ םילכאמ לש תואספוק<-
אי ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ חספב תוינטק<-
ג ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ תויח תוינטק<-
ה ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ הליכאל ןייואר םניאש תופילק<-
ג ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ ט"ויו תבשב וקרפתנש תופילק<-
המהבל תויוארו
ד-ג ףיעס כ קרפ םיספ תנותכ תבשב ואפאש יוג לש חמק<-
ג ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ חמק<-
ח ףיעס די קרפ םיספ תנותכ עימק<-
ג הרעה ד קרפ םיספ תנותכ םיתיז וב םיקסומש הנק<-
אי-י ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ ט"ויו תבשב סמנש חרק<-
טלק 'מע םיספ תנותכ אנמואד אנרק<-
ה ףיעס גי קרפ םיספ תנותכ ןיליפתל תועוצר<-
ךליאו י ףיעס חי קרפ םיספ תנותכ תיכוכז ירבש<-
בי קרפ םיספ תנותכ םילכ ירבש<-
גי ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ רפוש<-
ד הרעה ו קרפ םיספ תנותכ ט"ויו תבשב השענש<-<-
ג ףיעס די קרפ םיספ תנותכ בוח ירטש<-
ט ףיעס בי קרפ םיספ תנותכ תוינלטמ ירייש<-
די-גי ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ ט"ויו תבשב דריש גלש<-
ה הרעה י קרפ םיספ תנותכ וילא תרבוחמ ויתחת הבית שיש ןחלש<-
י ףיעס ז קרפ םיספ תנותכ הכונה רנמ ראשנש ןמש<-
אי ףיעס ג קרפ ,ז ,ג תורעה ב קרפ םיספ תנותכ ריק ןועש<-
ח ףיעס בי קרפ םיספ תנותכ וכוליה קספנש ןועש<-
חי ףיעס אי קרפ םיספ תנותכ רבשנש ןועש<-
חי ףיעס אי קרפ םיספ תנותכ ודי לע חנומו רבשנש<-<-
ח ףיעס ג קרפ םיספ תנותכ םייח לעב לש תורעש<-
אי ףיעס ג קרפ ,ז הרעה ב קרפ םיספ תנותכ ריקה לע הנומת<-
ג ףיעס די קרפ םיספ תנותכ הדיל תדועת<-
ג ףיעס די קרפ םיספ תנותכ ןיאושינ תדועת<-
ג ,א תורעה גי קרפ ,י הרעה ב קרפ םיספ תנותכ ןיליפת<-
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותשאב דרומ
ןורוח תיב דרומ
'מע) חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242
ותייאר לע הכרב<-
277 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוכלמב דרומ
375 'מע ב"ח טפשמה רצוא תדרומ
דפ-טע 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ המע דוחי<-
199 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרומ
דכק 'מע מ"וח המלש תכרב (דמלמ :םג האר) ורטפל רשפא םאה<-
ול תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא השא החיוורמש תרוכשמה םאה<-
:םג האר) הלעבל וא הל תכייש הרומ
(דמלמ ;תלעופ
(בר ;צ"ומ ;ןייד :םג האר) הארוה הרומ
ומ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא האווצב תורוהל רתומ םאה <-
םישרויהמ םיריבעמש
177 'מע ב"ח טפשמה רצוא ובר ינפב הכלה הרומ<-
השרומ
ה"ד םירואבו ,וכ ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
וטק תוא בקעי ירמא תורעהו ,הולמהו
רטש ךירצ םאהו ,האולהב<-
וכ ףיעס בי 'יס בקעי ירמא לארשיל יוגמ<-
231 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןועטל השרומ<-
םינקז בשומ
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי ,א הכלה
םיכירצ םאה - דחיב םילכוא םא<-
תורצח בוריע תושעל
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דס הרעה
אלב תבשב וב לטלטל רתומ םאה<-
בוריע
439 'מע ב"ח טפשמה רצוא יפותיש בשומ
םוכיסו ,זסר 'מע ח 'יס וט קרפ והילא ןורכז
דער 'מע ד תוא
ןיליפתב ,'ךיפב רתומ'
וער 'מע י תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז םיתבה ןיב קבדב<-
םוכיסו ,חסר 'מע י 'יס וט קרפ והילא ןורכז
חער 'מע בי תוא
רועב ירמגל עלבנה יטטניס קבדב<-
בער 'מע א תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז רוע קבדב<-
אסר 'מע ב 'יס וט קרפ והילא ןורכז ותאירבמ הנתשנש רוסאה רבדב<-
זער 'מע אי תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז ןיליפתב הלעמ םוש םרוג וניאש רבדב<-
םוכיס ,בסר 'מע ג 'יס וט קרפ והילא ןורכז
וער 'מע י תוא
אבוכיעל וניאש רבדב<-
זסר 'מע ז 'יס וט קרפ והילא ןורכז אמלעב אתוזחב<-
וער 'מע ח תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז אבוכיעל אוהש רוביחב<-
םיתבה לעש חיטב<-
דסר 'מע ד 'יס וט קרפ והילא ןורכז םירימחמה תעד<-<-
הסר 'מע ה 'יס וט קרפ והילא ןורכז םיליקמה תעד<-<-
םוכיסו ,חסר 'מע י 'יס וט קרפ והילא ןורכז
בער 'מע ב תוא
קבד י"ע עובירה תמלשה<-
םוכיס ,ער 'מע גי 'יס וט קרפ והילא ןורכז
דער 'מע ו תוא
יטטניס רבדב םינטק םיבקנ יולימ<-
דער 'מע ה תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז תריגחמ תוחפ םהש םימגפ יולימ<-
ןרופצ
םוכיס ,טנר 'מע א 'יס וט קרפ והילא ןורכז
בער 'מע א תוא
רועמ אקוד םיתבה תיישעל רוקמ<-
בער 'מע א תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז רועכ וניד םאה - ןוחט רוע<-
םוכיס ,זסר 'מע ט 'יס וט קרפ והילא ןורכז
חער 'מע די תוא
םויכ וב םישמתשמש עבצ<-
םוכיס ער 'מע בי 'יס וט קרפ והילא ןורכז
גער 'מע ג תוא
חיט תמחמ לקלקתנש תיבה עוביר<-
םוכיס ,וסר 'מע ו 'יס וט קרפ והילא ןורכז
חער 'מע גי תוא
תועוצרהו םיתבה תורחש<-
םוכיס ,זסר 'מע ט 'יס וט קרפ והילא ןורכז
חער 'מע די תוא
עבצב ברועמה קלרש<-
תורתומ
159, 144 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןדגנ תונקת<-
ןגזמ
232-231 'מע ב"ח הכלהב למשחה (ררוואמ :םג האר) תבשב<-
233-232 'מע ב"ח הכלהב למשחה תיטטסומרט הלעפה<-<-
230 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירכנל הרימא י"ע<-<-
233 ,230 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוח ךרוצל<-<-
ולוח ה"ד םירואב זי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא הנישל עירפמו שער םרוגה<-
טכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא רבדהש שי םא ס"נכיבב ותלעפה<-
םהל עירפמ
הזוזמ
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש המויק לע םיפוכ ןיא<-
אי תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש יאדו רדח לש הזוזמ עובקל ןיא<-
קפס רדחב
אי תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש בויח תוזוזמ וברעתי אלש תוריהז<-<-
קפס תומוקמ לש תוזוזמ םע
תיבהמ אצוישכ התליטנ רוסיא<-
דכ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש ומעטו ורוקמ<-<-
הכ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש השדחה ותרידל הריבעהל הצור םא<-<-
וכ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש קיר דומעי תיבה ,אצויש ירחא םא<-<-
ךשוממ ןמז
זכ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש םע סנכנ ריכשמהו אצוי רכוש םא<-<-
לוטיל יאשר םאה - (ךפיהל וא) ותזוזמ
טכ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש תורקי תוזוזמ ףילחהל רתומ םאה<-<-
אציש םדוק תולוזב
ל תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש רתומ םאה - רוטפה םוקמב עבק<-<-
הלטיל
אל תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש וא תיבה סורהל תעד לע אצוי םא<-<-
רוטפ םוקמל וכפהל
בל תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש הריסהל יאנת לע שארמ עבק םא<-<-
הל תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש התכלהכ העובק התיה אל םא<-<-
הל תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש תרפופשה תליטנ<-<-
ול תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש ןטקו ירכנ י"ע הליטנ<-<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיבל רעשה ןיב קיספמ ריוא םא<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש חתפה תא ריקפהו ולש תיבה םא<-
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש תונסכולמ (חתפה ידיצ) תוזוזמה םא<-
םינפ יפלכ
די ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרקתל תועיגמ ןניא תוציחמה םא<-
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש הכופה תשקכ ףוקשמה םא<-
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש ףירצכ יושע ףוקשמה םא<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש הצוחה חתפה ןמ תכשמנ הרקתה םא<-
זט ףיעס ופר 'יס בוט לכש הזמ םינפל הז םירדח הברה שי םא<-
כ ףיעס ופר 'יס בוט לכש יד םאה - תיוזב םיחתפ ינש שי םא<-
תחא הזוזמב
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש וב רד אל דועו תיבה הנבנ םא<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש ,רצק ןמזל ולש תיבב רודל סנכנ םא<-
וסרוהל מ"ע וא
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הוצמה םויק לע סונא<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הזוזמב הרימשל תומש בותכל רוסא<-
תפר ב<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תפר ,םירומחו םיסוס תוורוא<-<-
םיריזח
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש וניאש תיבל רקב תפר ןיב לדבהה<-<-
דובכ לש
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש הימהוז שיפנד רקב תפר<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש בייח הימהוז שיפנב םירטופל ףא<-<-<-
םדא תרידל יושעב
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תפרב הזוזמה יוסיכ בויח<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תויח ןגב תויחה יבולכ<-<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןוריואב<-
תורצואב<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש םירכנ םילעופ י"ע םהב שמתשמש<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש םיה תנידמבש תורצוא<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תורצוא תרדגה<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןיכומס ןניאשב ףא תורצוא בויח<-<-
תיבל
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןסחמכ שמשמה םורח תעשל טלקמ<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תינוכמה תקזחהל דחוימ רדח<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש רורק ירדח<-<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש רצואל תויונח לש רצוא ןיב לדבה<-<-
תיב לש
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיבל ךומס אקוד בייח םאה<-<-
בכ ,א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ורבח תיבב חרואב<-
הרדסכאב<-
ו ףיעס ופר 'יס בוט לכש התרדגה<-<-
ו ףיעס ופר 'יס בוט לכש "ןימיצפ" שוריפ<-<-
ו ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיבל החותפ םא<-<-
ו ףיעס ופר 'יס בוט לכש רוטפה םעט<-<-
ו ףיעס ופר 'יס בוט לכש אתימור הרדסכאו בר יבד הרדסכא<-<-
ו ףיעס ופר 'יס בוט לכש הניא וליפא ,תבייחה הרדסכא<-<-
םעטה - תיבל החותפ
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש תונליאה ןיב םישועש הרמוש ,ןגרובב<-
וט ףיעס ופר 'יס בוט לכש תלד ילב תיבב<-
וט ףיעס ופר 'יס בוט לכש ,תלדה הלת כ"חאו הזוזמ עבק<-<-
"יושעה ןמ אלו השעת" ןינעל
וט ףיעס ופר 'יס בוט לכש ךרבל שי םאה<-<-<-
וט ףיעס ופר 'יס בוט לכש - הריזחהו הריסהו תלד התיה םא<-<-
"יושעה ןמ אלו השעת" בשחנ םאה
וט ףיעס ופר 'יס בוט לכש תלדה ינפלש ללחה<-<-
וט ףיעס ופר 'יס בוט לכש ,םיריצב העובק הניאש תלד שי םא<-<-
ןוליו וא ,סירת וא
וט ףיעס ופר 'יס בוט לכש תלד רועיש<-<-
וט ףיעס ופר 'יס בוט לכש תלד ילב ושימשת ךרדש םוקמ<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש לוזג תיבב<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש םויב קר הב שמתשמש הריד תיבב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םירוסאה תיבב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םירכנ תולעבבש<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש וב בויחה ןמז<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש וב אתב יוג םע ףתוש<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש תועיבקב ףנוטמ אוהש<-<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש יקסרובה תיבב<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש םדא תריד וב שיש יקסרובה תיב<-<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש םייחבטמה תיבב<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש חבטמ - לישבתה תיבב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םילוח תיבב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש תידועיס הקלחמב םירדחב<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש הדיל ירדחב<-<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תשורח תיבב<-
ג ףיעס ופר 'יס בוט לכש תסנכ תיבב<-
ג ףיעס ופר 'יס בוט לכש הריד תיב וב שי םא<-<-
ג ףיעס ופר 'יס בוט לכש םירפכ לש<-<-
ג ףיעס ופר 'יס בוט לכש וב םיחרוא תריד<-<-
ג ףיעס ופר 'יס בוט לכש לכוא וניאו ס"נכהבב רמושל רדח<-<-
םש ןשיו
ג ףיעס ופר 'יס בוט לכש םג םאה - הרזעב הריד תיב שי םא<-<-
בייח ס"נכהב חתפ
ג ףיעס ופר 'יס בוט לכש רבעמ שמשמש ס"נכהב רצח חתפ<-<-
םיתבל
ג ףיעס ופר 'יס בוט לכש וב עובקל גהנמה םעט<-<-
י ףיעס ופר 'יס בוט לכש דיחי לש<-<-
י ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרות ירועיש וב םידמול םא<-<-
אסכ תיבב<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש וב שיו וב םיתושו םילכואש רדח<-<-
אסכה תיב
ד ףיעס ופר 'יסבוט לכש םיילגר ימ תלטה םוקמ<-<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש אסכה תיבל רעש תיב<-<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש יאסרפד אסכה תיב<-<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש שמשמ ולש ןימי לתוכש רדח חתפ<-<-
אסכה תיב לתוככ
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש דצמ אסכה תיב חתפ בייח םאה<-<-
תיבל הסינכ
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש וא אסכה תיבל ןמזוהש םוקמ<-<-
ץחרמל
שרדמ תיבב<-
י ףיעס ופר 'יס בוט לכש ב"ויכו וב לוכאל יאנת לע השענ םא<-<-
י ףיעס ופר 'יס בוט לכש דיחי לש<-<-
י ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיבב דומיל רדח<-<-<-
י ףיעס ופר 'יס בוט לכש ד"מהבל ותיב ןיבש חתפ<-<-
י ףיעס ופר 'יס בוט לכש ד"מהבב ריצ רכיה םא<-<-<-
י ףיעס ופר 'יס בוט לכש הריד תיב תיבש רודזורפ יחתפ<-<-
ד"מהבל
י ףיעס ופר 'יס בוט לכש םיבייחמה םעט<-<-
י ףיעס ופר 'יס בוט לכש ס"נכהבל ףתושמ רודזורפ חתפ<-<-
ד"מהבו
י ףיעס ופר 'יס בוט לכש וב הזוזמ תעיבק לע ךרבל םאה<-<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש הכאלמ תיבב<-
בי ףיעס ופר 'יס בוט לכש יארע ןינבבש<-<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש ץחרמ תיבב<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש היטבמא רדח<-<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש ץחרמבש ןוציחו יעצמא תיב<-<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש םידעיימש הריבל תשורח תיב<-<-
ץחרמל םימעפל
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש ץחרמ לש ופוגב יוניש ושע<-<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיב םהש אסכה תיבו היטבמא רדח<-<-
הריד תיבל רעש
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש םדא תריד וב שיש ץחרמה תיב<-<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תודתי יבג לע תיבב<-
אי תוא ןויצה רעש י 'יס בקעי ירמא ידכ וב שיו 'ד לע 'ד וב ןיאש תיבב<-
עברל
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש םיבש תיבב<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש הניפסבש תיבב<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש םיעובקה תווצהו םיחלמה ירדח<-<-
חי ףיעס ופר 'יס בוט לכש שמשמ דחאו םיחתפ 'ב ול שיש תיבב<-
יארקאב
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש רקפה לש תיבב<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש יוגו ידוהי םיפתוש לש תיבב<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרידבו תולעבב יוג תופתוש<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרידב אל ךא תולעבב יוג תופתוש<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תוריכשב יוג תופתוש<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש יוגל ותרידמ קלח ריכשהש לארשי<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש דרפנ קלחב רג דחא לכו יוגו לארשי<-<-
םהינשל ףתושמ רעש תיב חתפו
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש לארשי םבורש תורייע ירעש<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ריכשהש לארשי תולעבב תוריד תיב<-<-
הסינכה חתפ ןינעל - יוגל הריד וב
תישארה
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש חתפב קר יוג תופתוש<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תורצואב יוג תופתוש<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תוריכשב תורצואב יוג תופתוש<-<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תוכז שיו לארשי תולעבב ףתרמ<-<-
לארשי דיב חתפמו יוגל שומיש
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש שמתשמ לארשיו יוג תופתושב רדח<-<-
ןסחמכ יוגהו הרידכ
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תרחא הפוקתב רג ףתוש לכ םא<-<-
עובק ןפואב
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש קדנופב יוג תופתוש<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ףאל ןיאו ,וקלחו ,יוג םע תופתוש<-<-
ינשה קלחב לגר תסירד דחא
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ששח שיש תורייעו תורצח יחתפ<-<-
יוג תולילע
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש הוצמה לוטיב וריתהש םעטה<-<-<-
ןויזב ששח םוקמב
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןוממ תנכס קר שי וליפא ורטפ<-<-<-
רעש תיבב<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש ותרדגה<-<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש שמשמ ףא בייח תיבל חותפ אוה םא<-<-
רבעמכ קר
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיבל שיו ,תיבל חותפ אוה םא<-<-
רחא םוקממ הסינכ
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיבל חותפ וניא םא<-<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש רצח לש<-<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש חתפ תרוצ ול ןיאש תיב לש<-<-
תבייוחמ
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש ךייש תיבהו ,דחאל ךיישש רעש תיב<-<-
רעש תיב חתפב בייח ימ - רחאל
ח ףיעס ופר 'יס בוט לכש ר"הרל חותפו ,רצחל תיב ןיבש<-<-
ט ףיעס ופר 'יס בוט לכש הניגל תיב ןיבש<-<-
ו ףיעס ופר 'יס בוט לכש ויתוחור לכמ ץורפש תיבב<-
יוגמ לארשי רכושש תיבב<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש חתפמו יוגל שומיש תוכז שי םא<-<-
לארשי דיב
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש םאה - יוגמ תטהורמ הריד רכוש<-<-
םיטיהרה דצמ ףתוש בשחנ
ו ףיעס ופר 'יס בוט לכש םידומע ג"ע הרקת םהש ץיק יתבב<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש התעיבק םוקמו ,גגב<-
הניגב<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש רוטפה םעט<-<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש החותפ הניאב ףא תבייח יונ תניג<-<-
תיבל
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש העירזל תדמועה הניג<-<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיבה ירוחאש המותס הניג<-<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש הניגה ןרוצל השענ חתפה רקיע םא<-<-
תיבה ךרוצל אלו
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיבל החותפ הניאש הניג<-<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש יוסיכ - דובכ לש הניאש הרידב<-
ליעומ אל הזוזמה
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ל"וחב להקה יחולש לש הרידב<-
טי תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש קדנופב רדב<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרימשל תודשבש ןינגרוב<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש הפשא רדחב<-
ב ףיעס ופר 'יס בוט לכש זג לש םינולב רדחב<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש וא ,םירכנ םיתרשמל דחוימה רדחב<-
םינטק
ב ףיעס ופר 'יס בוט לכש הקסה רדחב<-
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש הסיבכ רדחב<-
ב ףיעס ופר 'יס בוט לכש וב םינשי ותשאו שיאש רדחב<-
ב ףיעס ופר 'יס בוט לכש רכושב<-<-
ב ףיעס ופר 'יס בוט לכש םינפבמ תלדה םא<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש תובא תיב ירדחב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש תודסומב הימינפ ירדחב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םניד הימינפב הבישי ידימלת םאה<-<-
תיב ןבכ וא יאנסכאכ ,רכושכ ,לאושכ
י ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרות דומלת ירדחב<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש לצל םיסדרפבו תוניגב םירדחב<-
טי ףיעס ופר 'יס בוט לכש וכרד םיסנכנו םיאצויש ןולחב<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תונחב<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תוביוחמה תויונח ןיב לדבה<-<-
תורוטפל
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש הלילב הב ןלש<-<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש ריצ רכיהו תיבל החותפה תונח<-<-
תונחב
ח ףיעס ופר 'יס בוט לכש המותס רצחב<-
ב ףיעס ופר 'יס בוט לכש וב תוצחור םישנש הריד תיב<-
השאה תיב<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש בויחה רוקמ<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תבייח םאה - הלעב םע הרגש השא<-<-
ב ףיעס ופר 'יס בוט לכש תפרמ וקוליח - רקבה תיב<-
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש םירמסמהו (תרפופשה) הזוזמה תיב<-
שימשתד שימשת רדגב םתשודק
– ולש
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש (םיצפה) הזוזמה ןינעל<-<-
םיפתושה תיב<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש םבויח רוקמ<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש רוטפש העד<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןינעל םידרפסו םיזנכשא םיפתוש<-<-
התעיבק ןפואו הזוזמה בתכ
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ד"עד דבל דחא לכל ןיאש םיפתוש<-<-
ףורצב אלא
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרידב אל ךא ,תולעבב םיפתוש<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש םע רצחב םירגו וקלחש םיפתוש<-<-
ףתושמ חתפ
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש לכל ןיאו םיפתוש 'ב לש רודזורפ<-<-
רודזורפב ד"עד ןינעל - לגר תסירד דחא
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש דחא לכ לע הוצמה בויח<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ורבח תעידי אלב ךרבל דחאה לוכי<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש םייקל הצור וניאו החומ דחאשכ<-<-
הוצמה
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש םויקב תוכזל םיצור םהינש םא<-<-
הוצמה
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש הלעמלמ חותפ הזוזמ תיב<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש לוגע תיב<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תוריק השמח םע תיב<-
תומא 'ד לע 'ד וב ןיאש תיב<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש רוטפה םעט<-<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש ד"עד הב ןיאש רצח<-<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש ד"עד וב ןיאש ןסחמ<-<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש שי ףוריצבו לודגל ץורפ ןטק רדח<-<-
ד"עד
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש ד"עד רועישמ םיטעממ םילכ םאה<-<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןיא לבא ד"עד וריואב שי םא<-<-
ותיעקרקב
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש קולחש אלא ד"עד וב שי םא<-<-
תטעומ הציחמב
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש םיפתושה תיבב ד"עד<-<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש היתלימל יואר לבא ד"עד וב ןיא םא<-<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש םהב ןיאש תספרמו הנג רעש תיב<-<-
ד"עד
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש לודגל חותפ ןטק ימינפ רדח<-<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש םיימינפ םינטק םירדח ינש<-<-
לודגל םיחותפה
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש ד"עד וב ןיאש חבטמ<-<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש לודגה תוציחמ ךותב יונב ןטק רדח<-<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש ריק ןוראב<-<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש ידכב יד וא עוברב ד"עד ךירצ םאה<-<-
עברל
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש עברל ידכ קר וב שיש ימינפ רדח<-<-
הזוזמה עבוק ןכיה - ד"עד
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש עובקל רתומ םא קפס םוקמב<-<-<-
לאמשמו ןימימ הזוזמ
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תוגהונה תודמב תומא 'ד רועיש<-<-
וננמזב
ג ףיעס ופר 'יס בוט לכש םידחוימ םילעב ול ןיאש תיב<-
הרקת ול ןיאש תיב<-
די ףיעס ופר 'יס בוט לכש רוטפה םעט<-<-
די ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרקת אלב תבייח רצח עודמ<-<-
די ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרקת אלל תפר ,לול ,ןסחמ<-<-
די ,בי ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרקת בשחנ ךכס םאה<-<-
די ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרקתל בשחנ םא לפקתמ גג םאה<-<-
די ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןינעל ,הריזחהו הרקתה ריסה<-<-
"יושעה ןמ אלו השעת"
די ףיעס ופר 'יס בוט לכש יולג ותצקמו הרוקמ ותצקמש תיב<-<-
די ףיעס ופר 'יס בוט לכש 'ג חתפה ןמ הקוחר הרקתה םא<-<-<-
םיחפט
די ףיעס ופר 'יס בוט לכש יד וא ד"עד הכירצ הרקתה םאה<-<-<-
בורב
די ףיעס ופר 'יס בוט לכש ףירצכ היושע ותרקתש תיב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש רגסה הנחמב<-
קדנופב רגש ימב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ל"וחב<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש רכוש ןיבו קדנופב רד ןיב לדבהה<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןנברדמ ובויח - םוי 'ל רחא קדנופ<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש קדנופב םירוגמב יוג םע ףתוש<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש בויחה ימ לע<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש תרזגב תרחא ריעל הלגוהש ימב<-
תוכלמה
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש םיסירת לש תוליסמב<-
טי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תומוקה יחתפו החתפ - תילעמב<-
הילא םיסנכנש
הוקמב<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש הנתמה רדח ,הוקמל הסינכ חתפ<-<-
רופיאו
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש הליבטה תיב<-<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןלבהו יאפוקה רדח<-<-
ב ףיעס ופר 'יס בוט לכש םישנו רומג הריד תיב וניאש םוקמב<-
וב תוצחור
ב ףיעס ופר 'יס בוט לכש םתביטח דע םיצע םיחינמש םוקמב<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש תספרמב<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש הב ןימי תעיבק<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש יורק אלב ד"עד וב שיש<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש יורק אלב ד"עד עברל ידכ הב שיש<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש םיחתפ 'ב הל שיש<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש ד"עד הב ןיאש<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש הרוגסו יורק םע ד"עד הב שיש<-<-
םיסירתב
תספרמב<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרויצ<-<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש םלוס ךרד חתפב שומיש שי םא<-<-
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיבל שיו ,תיבל חותפ אוה םא<-<-
רחא םוקממ הסינכ
ז ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיבל חותפ וניא םא<-<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש םויב קר שומישל שמשמה ףתרמב<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש דרשמב<-
הכוסב<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש רוטפה םעט<-<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש גחה רחא הב רגש הכוס<-<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןיריסמ תוכוסבו הנשה לכ רדח<-<-
"יושעה ןמ אלו השעת" ןינעל ,הרקתה
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש רוגל ךישמהל מ"ע גחל הכוס הנוב<-<-
גחה רחא
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תא וריסהו ,ימינפו ןוציח רדח<-<-
הכוסל ימינפה יורק
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש יורק וריסהו ימינפו ןוציח רדח<-<-
הכוסל ןוציחה
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיבל רעש תיבכ איה הכוס<-<-
די ,בי ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרקת בשחנ ךכס םאה<-<-
בי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תימינפהו הנוציחה םירצויה תכוסב<-
לעופב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןיאו ב"העב תיבב רגש תרשמ ריכש<-<-
ורדחב הזוזמ
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש תשורח תיבב לעופ<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םירוגמ תרידב אצמנה דרשמב לעופ<-<-
חי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תואשמ תסנכהל שמשמה חתפב<-
םיקרפל
חי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תומהב תסינכל חתפב<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש ןסכולמ חתפב<-
חי ףיעס ופר 'יס בוט לכש םימי המכל וחתפש םותס חתפב<-
חי ףיעס ופר 'יס בוט לכש םוי 'ל ןינעל ,רוכש תיבב<-<-
אכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש הלודג תלד ךותב ןטק חתפב<-
אכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש "יושעה ןמ אלו השעת" שי םאה<-<-
הלודגה תחיתפב
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש םיחפט 'י והבוגב ןיאש חתפב<-
זי ףיעס ופר 'יס בוט לכש האיציו הסינכל יושע וניאש חתפב<-
זי ףיעס ופר 'יס בוט לכש האיציו הסינכל שמשלמ לדחש חתפ<-<-
זי ףיעס ופר 'יס בוט לכש האיציל קר שמשמה חתפ<-<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש יארע תציחמבש חתפב<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש בכוש חתפב<-
די ףיעס ופר 'יס בוט לכש תדיינ הציחמ לש חתפב<-
זי ףיעס ופר 'יס בוט לכש וא ,העובק המיתס םתסנש חתפב<-
לוענמב וא ,םירמסמב וא ,דבכ ןוראב
טי ףיעס ופר 'יס בוט לכש עובק וניאש םלוסב ול םילועש חתפב<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש האצוה ריתהל התשענש חתפה תרוצב<-
תבשב
זי ףיעס ופר 'יס בוט לכש יונל היושעה חתפ תרוצב<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש תיבה ינפל ע"פב תדמועש חתפ תרוצב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ל"וחב תיב הנוב וא הנוקב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םוי םישולש םדוק תאצל תעד לע<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש סורהל מ"ע הנוב<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןמזל הנק םא<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ריזחהל תנמ לע הנתמב לביק םא<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש אתנכשמב הנק םא<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םאה - רחא לש עקרק לע ולש תיב<-<-
לאושכ וא רכושכ וניד
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש םירוגמל דיינ ןורקב<-
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש טעממ ןורקב םילספסה םוקמ םאה<-<-
ד"עדמ
הזוזמה לע םירמואש השקב<-
ב ףיעס הפר 'יס בוט לכש יתמ<-<-
ב ףיעס הפר 'יס בוט לכש תבשב<-<-
ב ףיעס הפר 'יס בוט לכש םרמאל ונקתנש תונוש תוליפת<-<-
הדיל
התעיבק לע הכרב<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןתיישעל רבוע ךרבל ךירצ<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש הכרב םיבייחמה םיאנתה<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש הכרבה םדוק דוחי םשל חסונ<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש הוצמל הכרבה ןיב קספה יניד<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש הדימעב ךרבל ךירצ םאה<-<-
עבוק חילש םא<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש ךרבמ חילשהש םעט<-<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש ךרבל ב"העב לוכי םאה<-<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש רחא םאה - הכרבב יקב וניא םא<-<-
ואיצוהל לוכי
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש םאה - ב"העב תעדמ אלש עבוקה<-<-
ךרבל לוכי
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש ריזחמו הקידבל התוא ריסה םא<-<-
דימ
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש רועיש - ותעד חיסהו ריסה םא<-<-
תעדה חסיה
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןלטנו תוזוזמ וב שיו תיב הנוקב<-<-
הקידבל
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש תרחאב הרשכ הזוזמ ףילחמב<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש הלפנש ירחא העבוקשכ<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש הלספנש ירחא העבוקשכ<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש חתפ השעו רדחה חתפ תא םתס םא<-<-
ומוקמב רחא
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש רשכהב עבק כ"חאו לוספב עבק םא<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןנברדמ בויח תעשב הזוזמ עבק םא<-<-
ת"המ בייחתנו
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש םאה - העיבקה תעשב ךריב אל םא<-<-
כ"חא ךרבל לוכי
חל תוא א ףיעס טפר 'יס בוט לכש - הזוזמ וב שיש תיבב רוגל סנכנה<-<-
וב שיש תיבב רודל ו"בקא" ךרבי םאה
"הזוזמ
מ תוא א ףיעס טפר 'יס בוט לכש הילע ונייחהש תכרב<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש םירוגמה לע הכרב ונקת אל עודמ<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש הכרבה חסונ<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש חילשב<-<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש תוזוזמ הברה עבוקב<-<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש הזוזמה תביתכ תעשב ךרבמ םאה<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש קיספהו תוזוזמ הברה עבוקב<-<-
םהיניב
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש םאה - םיתב המכב עבוקב<-<-<-
קספה איה הכילהה
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש המכל הוצמה תא קלחל רתומ םאה<-<-
וכרביש םישנא
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש ול ואיבהו םייתש תעד לע ךריב<-<-
תישילש
תורצואו ,םילול ,תפרב<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש הכרב ןינעל<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש םהב תוטשקתמ םישנשכ<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש םהל םיחותפ םיתבשכ<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןנברדמ וא אתירואדמ םיבייח םא<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש םבויח םעט<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש הב שמתשמ וניאש ןילולו רקב תפר<-<-
הריד שימשת
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרקת םהל ןיאש<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןילולו תפר ,תורצואל רעש תיב<-<-
טי תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש תיב לאושב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ובויח רוקמ<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ותרדגה<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןנברדמ וא הרותהמ בייח םאה<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ובויח ןמז - י"אב<-<-
י"אב תיב רכושב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש דימ בייחש םעט<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םה םינושארה םוי 'ל םאה<-<-
ןנברדמ וא הרותהמ
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש סנכיש דע םוי 'למ תוחפ הב רג<-<-
ותרידל
ל"וחב תיב רכושב<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םוי 'ל ךות ןיב לדבהה םעט<-<-
םהירחאל
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןנברדמ וא 'ואדמ בייח םאה<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש וניא 'למ רתויל שארמ רכש םא<-<-
רוזחל לוכי
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש - םוי 'למ רתויל ארקיעמ רכש םא<-<-
דימ בייח םאה
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש 'ל ךותב ךרבלו עובקל לוכי םאה<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םוי 'ל םינומ יתממ<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש א"ל םוי עיגהב ,וינפלש םויכ 'ל םוי<-<-
הלילב עבוקו בייח
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םלועל רכוש<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש חתפמ ימדב רכוש<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש תוימינפ תוציחמ הנבו הריד רכש<-<-
ונוממב םיחתפ םע
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש יתמ - תוריכשב רצחו ולש תיב<-<-
רצחה חתפ בייח
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש יתמ - תוריכשב רעש תיבו ולש תיב<-<-
רעש תיבה חתפ בייח
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןסחמ רכוש<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םירכשנה םירדח וא ,ץיק תונועמ<-<-
תואצחרמב
םוי 'ל ךות עובקל הצור םא<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ךרבל לוכי םאה<-<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןמ אלו השעת" םושמ לוספ םאה<-<-<-
"יושעה
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ארקנ 'וכו רוטפה לכ ארקנ םאה<-<-<-
טוידה
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םשל הזוזמ עובקל יאשר םאה<-<-<-
הרימש
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש לוספ - ואנק כ"חאו תיב רכש<-<-
"יושעה ןמ אלו השעת"
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש וב רוגל ראשנו ותיב תא רכמ<-<-
רכושכ
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש חתפ חתפו בר ןמז תוריכשב רג<-<-
שדח
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש שדח רדח ףיסוה םא<-<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש רגו תיב וילע הנבו עקרק רכש<-<-
תוריכשב
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש - רחא י"ע ותוריכש םלשמש רכוש<-<-
םוי 'ל םינומ יתממ
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש סנכיש דע תוריכשב תינמז רג<-<-
היונקה ותרידל
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םיפוצר ויה אלו םוי 'ל ורבע םא<-<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש תעד לע הנפמש רכושב םוי 'ל ןינמ<-<-
רוזחל
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש רוזחל אלש תעד לע רכש םא<-<-<-
ךלמנו
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ט"וי וא תבשב א"ל םוי לח<-<-
גכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש יוגמ רכושב<-
גכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ובויח ןמז - י"אב<-<-
גכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש דימ בייחש העדה םעט<-<-
רכושב<-
חי תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש ובויח רוקמ<-<-
אכ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש הזוזמ וב שיש תקזחב תיב רכש<-<-
אצמ אלו
בכ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש ימד עובתל לוכי רכושה םאה<-<-<-
הזוזמה
גכ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש םייקל הצר יכ וב ןיאש תקזחב רכש<-<-
הוצמה
גל תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש לע קופקפ שיו שפונל תיב רכוש<-<-
תוזוזמה תורשכ
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש שי םאה - עבוק אל רכושה םא<-<-
ריכשמה לע בויח
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םאה - הרכשהל תטהורמ הריד<-<-
רצואה תיב ןידמ בייח הילעב
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש ידרפסמ הריד רכשש יזנכשא<-<-
הזוזמב הבוח ידי אצוי םאה - ךפיהלו
העובקה
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש לע קופקפ שיו שפונל תיב רכוש<-<-
תוזוזמה
י ףיעס ופר 'יס בוט לכש ךאלביטשב<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש םידומע יבג לע הרקתב<-
הזוזמ ול ונתיש שקיבש יוג<-
ומ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש רוסיאה םעטו רוקמ<-<-
זמ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש הבתכנש הזוזמ ול תתל רתומ םאה<-<-
הזוזמ תשודקב אלש
חמ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש העבקל הצור וניא יוגה םא<-<-
טמ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש יוג קפסל<-<-
נ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש הביא םושמ רוסמל רתיהה רדג<-<-
התלילג<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש תבכעמ םאה<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש התכירכ ןפוא<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש ךופה הכרכ םא<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש "עמש" יפלכ "ץראה לע"מ הכרכ םא<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש םשה תא הסכמו לודג ןוילגה םא<-<-
התכירכ רחא
י תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש הלוספ הזוזמ תזינג<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ב"העב בויחל םילפטנ תיב ינב םאה<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש תרדוהמב הרשכ ףילחהל רתומ םאה<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש םיחרוא תסנכה תיבב רגה<-
דל תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש ותואב חתפל חתפמ הזוזמ תפלחה<-
תיב
הל תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש העורגב תרדוהמ תרפופש תפלחה<-
(השודק תדרוה ןינעל)
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש (התרדגה) תכשמנה הוצמ איה<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש םינושה הוצמה יקלחב הוצמ רודיה<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש רטפנ םאה - ויקסעל ותיבמ אצויה<-
הזוזמ בויחמ
וק-הצ תוא ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןימיה םוקמ עבקנ ויפלש) ריצ רכיה<-
(הזוזמה תעיבק ןינעל
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש ורוקמ<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש וננמזב<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש םיינוציחב ריצ רכיהו יעצמא רדח<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש יעצמאב ריצ רכיהו יעצמא רדח<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש וב ןיאש רדחל חותפ לודג רדח<-<-
ןטקב ריצ רכיהו ד"עד
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש בויח ןינעל םג עירכמ ריצ רכיה<-<-
םיתב ילעב 'בב העיבקה
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש הזזה תותלדב<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש אלו תקלוחה הציחמב אקוד<-<-
םיינוציחה םיחתפב
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש תא תושעל ךרדש תומוקמב<-<-
ץוח יפלכ תותלדה
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש ריצ רכיה וב ןיאש חתפ<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש תמיתס י"ע ריצ רכיה םוקמ הנתשנ<-<-
םיחתפה דחא
ה ,ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש תא הנישו ריצ רכיהל דוגינב העבקנ<-<-
ןמ אלו השעת" בשחנ םאה - ריצה םוקמ
"יושעה
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש רצחל תיב ןיבש חתפב<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש ,ע"פב רדח הכותב שיש המותס רצח<-<-
תיבה ןיבל הניבש חתפב ריצ רכיה ןינעל
הלטבמה<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש םימשל יודנב ושנוע<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש השע ירתב רבוע<-<-
הילע דיה תחנה<-
ב ףיעס הפר 'יס בוט לכש יתמ<-<-
ב ףיעס הפר 'יס בוט לכש הזוזמ לע דיה תחנהב תוריהז<-<-
היולג
ב ףיעס הפר 'יס בוט לכש הזוזמה לע דיה תחנה ןפוא<-<-
זי ףיעס ופר 'יס בוט לכש "ליגרה" יפל עבקנ חתפה<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש המויקב תוריהז<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש החמומ רפוס לצא התביתכ<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הזוזמב תוריהזה םעט<-<-
ג ףיעס אצר 'יס בוט לכש דבעו השא בויח<-
א ףיעס אצר 'יס בוט לכש התקידב בויח<-
א ףיעס אצר 'יס בוט לכש הנמז<-<-
א ףיעס אצר 'יס בוט לכש םעטה<-<-
א תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש הז בויחב לקהל ןיא<-<-
א תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש קודבל יואר בוט אל הרקמב<-<-
תוזוזמה
ב תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש הקידבה תוכיא<-<-
ג תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש ןנברדמ וא אתיירואדמ<-<-
ד ,א תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש ןיליפתל הזוזמ תקידב ןיב לדבה<-<-
ה תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש הקובד האצמו הקידבל האיצוה<-<-
ו תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש קודבל ךירצ - תורשכ ןאצמו 'ג קדב<-<-
ראשה
ז תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש םישל ךירצ הקידבה תעב םאה<-<-
תרחא הזוזמ
ח תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש - הנשיה תא איצוהל ול השקש ימ<-<-
הדיל השדח עובקל רתומ םאה
ח תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש הלוספ יאדו הנושארה םא<-<-<-
בי תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש עבשב םיימעפ הקידבה ןמז רואב<-<-
םינש
גי תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש הנש לכ קודבל םידיסח גהנמ<-<-
גי תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש ףא קודבל שי אתוער שיש םוקמב<-<-
ןמזה םדוק
גי תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש רימחהל ןיא אתוער ןיאש םוקמב<-<-
םתס קודבל
די תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש וב שיש תיבב רודל סנכנ םא<-<-
תוזוזמ
וט תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש םיבר תזוזמב הקידבה ןמז<-<-
וט תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש תורצחבו ףתושמ ןינבב הזוזמ<-<-<-
דיחי לש תבשחנ
*וט תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש הנש ה"כב םעפ הב ולקהש םעטה<-<-<-
זט תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש תבשחנ ד"מהב לש הזוזמ םאה<-<-<-
םיבר לש
זל תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש הזוזמה דעב םלשל שדח רייד בויח<-
וינפלשל
זל תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש םלשל הצור וניא רכוש םא<-<-
ומדוקל
חל תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש ריידהו תורדוהמ תוזוזמ ויה<-<-
תוטושפ קר םלשל ןכומ שדחה
טל תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש תא ללוכ םאה - םתסב תיב הנק<-<-
תוזוזמה
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש םוקמ לכב הוצמה בויח<-
ג ףיעס אצר 'יס בוט לכש ולש רדחב ,הזוזמ עובקל ןטק ךוניח<-
לודג לש וא
בויחה תריצי<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש בויחל ומצע סינכהל הוצמ<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש אחתר ןדיעב שנענ ומצע עיקפמה<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש רוטפה ןפואב וחתפ השועש ימ<-<-
ו ףיעס ופר 'יס בוט לכש והוסרהו םירדח 'ב ןיבש לתוכ<-
םידדצב חתפ תרוצ ראשנו
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש ףוניט םוקמ דגנכ איהשכ היוסיכ<-
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש הרשע ההובגש הזוזמב<-<-
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיכוכז יוסיכ<-<-
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש הורע דגנכ תיכוכז יוסיכ<-<-<-
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש תלדהש םוקמב יוסיכ ךירצ םאה<-<-
ףוניטה ןמ תקספמ
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש שימשתמ רהזהל שי הסוכמב ףא<-<-
הדגנכ ןויזב
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש ותשאו שיא לש רדחב היוסיכ<-<-
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש םידחוימ םהינששכ ילכ ךותב ילכ<-<-
הל
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש ףסונ יוסיכ ארקיעמ דחימשכ<-<-<-
שימשתמ ליצהל
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש אהיש ךירצ הזוזמה הסכמשכ םג<-<-
המוקמ רכינ
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש הארתש ךירצש ,םעטה<-<-
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש דיה שומשמ ינפמ היוסכב תוריהז<-<-
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש י-דש םש הילע בותכש תרפופש<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש שימשת שי םא יוסיכ ליעומ םאה<-<-
הדגנכ עובק ןויזב
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש השע 'ב םייקמ הזוזמ ול שיש עגר לכ<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש אלש רהזי הקידבל תוזוזמ ריסמשכ<-
םעטה - וברעתי
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש איה העיבקהו רשכה קר איה התביתכ<-
הוצמה
ו ףיעס ופר 'יס בוט לכש - הרקתה תא םיקיזחמה םילתכ<-
תוזוזמכ
םילול<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש םשוריפ<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תרימא ןידל הזוזמ ןיב םהב לדבהה<-<-
השודקבש םירבד
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש הימהוז שיפנד לול<-<-
ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש הזוזמב שמתשהל הצורה לארשיל<-
עימקכ
תבש ןינעל<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש רתומ םאה - תבשב הזוזמה הלפנ<-<-
הריזחהל
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש הצקומ איה הזוזמ םאה<-<-
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש הכומנ תחא (חתפה ידיצ) הזוזמ<-
ההובג תחאו
ידיצ וא םימיצפ) חתפה תוזוזמ<-
הזוזמ בויחל יאנתכ (חתפה
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש (חתפה לש םיצפ) הזוזמ קר שי םא<-<-
תחא
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש תילאמש וא תינמי<-<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש אלב אוהו דחא םיצפ ול שיש חתפ<-<-
תלד
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש ץע תוזוזמ אלב חתפ<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש תלד םע חתפב<-<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש "יאמש יחתפ"<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש ןבא לש (חתפה ידיצ) תוזוזמ<-<-
תסנכנ ןבאו תאצוי
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש תוקלח ןניאש ץע תוזוזמ<-<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש ןבא לאמש לשו הרשי ןימי לש םא<-<-<-
תסנכנ ןבאו תאצוי
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש שי ןימימ וחתפ ללחבש תונח חתפ<-<-
עובק זגרא
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש םיבשחנ םילתכ ישאר םאה<-<-
(חתפה ידיצ) תוזוזמכ
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש םירדח 'ב לש תויוז םאה<-<-<-
םילתכ ישארכ תובשחנ
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש דחא דצמ לתוכ שאר שי םא<-<-<-
(חתפה דצ) הזוזמ ינש דצמו
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש םניאש תומוקמ 'ב ןיב חתפ תרוצ<-<-
םשימשתב םיקולח
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש תיוז ןרקב חתפ<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש חתפה רבעמ ךשמנה לתוכ שאר םא<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש ןוסכלאב ףוקשמהו<-<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש תדנדנתמ (חתפה דצ) הזוזמה םא<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש (חתפה ידיצ) תוזוזמה יבוע רועיש<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש רועישו ,תוזוזמה הבוג רועיש<-<-
תיבה ללח
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש וחתפב הזוזמ ןיאש ול עדונש ימ<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש ט"ויבו תבשב<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש לוטיבמ לצניהל ידכ ותיב ריקפהל<-<-
ע"מ
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש ת"ס תביתכ תמועל וז הוצממ<-
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש ןוציחה חתפב קר עובקל דספנ גהנמ<-
התעיבק םוקמ<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש םעטה - חתפה ללחב אקוד<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש תובחר (חתפה ידיצ) תוזוזמה םא<-<-
רצ ףוקשמהו
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש ףוקשמ ויתחתו בחר ףוקשמה םא<-<-
רצ
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש תזוזמ תא תפפוח תלדהש םוקמב<-<-
(חתפה ידיצ) חתפה
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש ץעה ימיצפו בחר חתפה ללח םא<-<-
ותוא םימצמצמ םיימינפה
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש רצו ץוחבמ בחר חתפה ללח םא<-<-
םינפבמ
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש רטפיהל חתפה ללח יבוע רועיש<-<-
תחא הזוזמב
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןוציחה חפטב<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש םעטה<-<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןוציחה חפטב התצקמ םא<-<-<-
םינפב התצקמו
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש םיימינפה םיחתפה ןינעל<-<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש ךירצ - ןוציחה חפטב אלש עבק<-<-<-
ןקתל
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש הלוספ תלדה ירוחא העיבק<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןויזב איה לתוכה לע התעיבק<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש ללחב א"א םא דצה ןמ התעיבק<-<-
חתפה
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש םינפבמ דצה ןמ<-<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש תלדה לע הזוזמ<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש ףוקשמה ןמ חפט תקחרה<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש תרפופשה ןינעל<-<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש תחא הזוזמב העיבק בויחל רוקמ<-
(חתפה ידיצ) ןהיתשב אלו
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש ןיליפת תוצמ םויק רקובב ול ונמדזנ<-
םדוק הזיא - הזוזמו
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש - הזוזמ וב שיש תיבב רוגל סנכנ<-
הנווכ ילב הוצמה תא םייקמ םאה
ב ףיעס הפר 'יס בוט לכש הזב די רטיא ןידו ,הניינע – התקישנ<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הזוזמ תמועל בלולו הכוס<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש ע"מ ראשבו הזוזמ תוצמב אקפס קפס<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש ןנברדמ ובויחש םוקמב אקפס קפס<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הוצמה םויקל האצוהה בויח המכ דע<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש המייקל מ"ע םיחתפה לע רזחל בייח<-<-
אכ ,ו ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןינבל הסינכב םידומע<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש הרקת קוזיחל ושענש םידומע<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש יונל ושענש םידומע<-
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש הזוזמ תוצמב תוברע<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש לבב רבוע - ןימימ תוזוזמ יתש השע<-
ףיסות
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש הזוזמ ןינעל "תיב" שוריפ<-
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש "יושעה ןמ אלו השעת" לוספ<-
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש כ"חאו (שולת םיצפב) שולתב העבק<-<-
ןינבל הרבח
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש ואנק כ"חאו יוג לש תיבב עבק<-<-
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש וא וריכשה כ"חאו ולשב עבק<-<-<-
ואנקו רזחו יוגל ורכמ
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש םוי 'ל ךות עבקש ל"וחב רכוש<-<-
'ל רחא ראשנו
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש ואנקו רכוש ותויהב עבק<-<-
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש הזוזמ וב שיש תיב הנק<-<-
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש הריק כ"חאו יורק אלב עבק<-<-
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש יורקה ריסהו הרוקמ תיבב עבק<-<-<-
וריזחהו
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש ,ד"עד וב ןיאש םוקמב עבק<-<-
וביחרהו
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש ,ד"עד וב שיש םוקמב עבק<-<-<-
התוא ריסהו ,הציחמב וקלחו
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש םאנבו רזחו םילתכ 'ג וא 'ב רתס<-<-
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש םע איהש תומכ חתפה תרוצ ריסה<-<-
כ"חא הריזחהו הזוזמה
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש םע איהש תומכ חתפה תרוצ ריסה<-<-
א"וקמב האנבו הזוזמה
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש תלד התיה אלשכ הזוזמ עבק<-<-
תלד םש כ"חאו
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןיליגרו הזוזמ וילע שיש םיצפ<-<-
וקרפל
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןטק חתפ הבו הלודג תלד<-<-
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש (םיצפה) הזוזמהמ םישילש 'ב הנב<-<-
םילשה כ"חאו הזוזמ עבקו
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש התוא ריסהו תפסונ הזוזמ עבק<-<-
ה ףיעס טפר 'יס בוט לכש (םיצפה) הזוזמה לע קלח ףלק עבק<-<-
תוישרפה תא וילע בתכו
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש כ"חאו םותס חתפב הזוזמ עבק םא<-<-
וחתפ
אי ףיעס ופר 'יס בוט לכש כ"חא בייחתנו רוטפ ןמזב עבק םא<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש (םיחיש לש) "היח רדג"ב חתפ<-
כ ףיעס ופר 'יס בוט לכש יד םאה - ודצב ןטקו לודג חתפ<-
תחא הזוזמב
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש הפיככ יושעה חתפ<-
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש תשקכ ולוכ יושע םא<-<-
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש תשקב (חתפה ידיצ) תוזוזמה םא<-<-
רשי ףוקשמהו
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש תורשי (חתפה ידיצ) תוזוזמה םא<-<-
הפכיכ ףוקשמהו
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש (חתפה ידיצ) תוזוזמה םא<-<-
רשי ףוקשמו םידדצל תונסכולמ
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש (חתפה ידיצ) תוזוזמה םא<-<-
לוגע ףוקשמו םידדצל תונסכולמ
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש ףוקשמה תשיגפ םוקמש חתפ<-<-
לוגע (חתפה ידיצ) תוזוזמהו
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש וילעמ ןינבו הפיככ יושעה חתפ<-<-
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש הפככ יושעה חתפב ם"במרה תטיש<-<-
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש יושעה חתפב ןוילע שילש תעיבק<-<-
תשקכ ולוכ
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש ףוקשמהש חתפב ןוילע שילש תעיבק<-<-
הפככ
אכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש עצמאב דומעב קולח חתפ<-
אכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש קרפתמ דומעה םא<-<-
אכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש יתש וא ,תחא תלד וב שי םא<-<-
דחא רגסו תותלד
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש ףוקשמ אלל חתפ<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש תלד םע<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש ףוקשמכ בשחנ הרקת ףוס םאה<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש ףוקשמכ בשחנ הרקת עצמא םאה<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש דצה ןמ ףוקשמה םא<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש תוזוזמב עגונ וניאו<-<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש ריצ לע ענ ףוקשמה םא<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש תוזוזמב עגונ וניא ףוקשמה םא<-<-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש עקרקל ךומסב רצ אוהש חתפ<-
ושארב בחרתמו
אכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש תחאו ,תותלד יתש ול שיש חתפ<-
הזוזמה תעיבק ןכיה - העובק
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש ףירצכ יושע ולוכש חתפ<-
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש םיריזח הב שיש ריע לש חתפ<-
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש לש עובק שימשת ודגנכ םישועש חתפ<-
ףוניט
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש הזוזמ ןינעל הירדג - חתפה תרוצ<-
בויחה ןינעל חתפה תרוצ<-
ו ףיעס ופר 'יס בוט לכש (א"וזחה תעד) למשחה ידומעב<-<-
ו ףיעס ופר 'יס בוט לכש חתפ םשל תושעהל ךירצ איה םאה<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש םדוק המ - הזוזמו תיציצ<-
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןוסכלאב התעיבק<-
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש םעטה<-<-
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןוסכלאה עופיש רועיש<-<-
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש הנעבקי ןוסכלאב העבקל א"א םא<-<-
ףוקז
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש העבוקשכ ןוסכלאב התעיבק רדס<-<-
דצה ןמ
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש ץוח יפלכ ןוסכלאב<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש - הרצ (חתפה ידיצ) הזוזמה םא<-<-
ןוסכלאב הנעבקי דציכ
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש אקוד הפיקזב התעיבק<-
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש םעטהו רוקמה<-<-
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש הלוספ - הביכשב העבק<-<-
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש רמסמכ הזוזמה קמועל העבק<-<-
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש הטמל "עמש"שכ ךופה העבק<-<-
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש העבקל םידרפסהו א"רגה גהנמ<-<-
הפיקזב
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש הפיקזב םילסופה םעט<-<-
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש (אריותסא) ן"ונכ העבוקל םיגהונה<-<-
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש הריפחב התעיבק<-
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש רוקמה<-<-
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש ךותב קזח הרבחל ךירצ םאה<-<-
הריפחה
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש ךירצ הריפחה םוקמ הסכמשכ<-<-
הזוזמה םוקמ רכינ היהיש
זכק-הכק תוא ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש חפט קימעי אל<-<-
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש םעטה<-<-<-
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש קוידב חפט קימעה םא<-<-<-
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש חפט קומע הזוזמה תצקמ םא<-<-<-
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש תא עיצקה כ"חאו חפט קימעה<-<-<-
(םיצפה) הזוזמה
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש קימעי םאו הקד חתפה תרוצ םא<-<-
המוחב סנכי
ןימיב התעיבק<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש םעטה<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש לגרו די רטיא לש תיבב<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש 'ואדמ הלוספ - לאמשב העבק<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש י"ע הזוזמה ןימי הנתשה םא<-<-
םיחתפה דחא תמיתס
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןימיה םוקמ תעיבקב םיללכה<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש ימינפה ןימיב םעבוק - ימינפו ןוציח<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש רוטפ ימינפה םא<-<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש שומישה רקיע יפל האיבה ןימיב<-<-
חתפב
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש לפטו ירקיע בויח םוקמ ןיבש חתפ<-<-
ג ףיעס טפר 'יס בוט לכש המותס רצחב<-<-
בפ-ע תוא ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש חתפה לש ןוילעה שילשב התעיבק<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש רוקמה<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש םעטה<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןוילע שילש תליחתב אקוד םאה<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןוילעה שילשה בושיח ןפוא<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש בחר ףוקשמ ול שיש חתפב<-<-<-
רתוי רצ ףוקשמ ויתחתו
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש בחרתמ ןוילעה וקלחבש חתפב<-<-<-
ןימי דצל
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןניאש (חתפה ידיצ) תוזוזמב<-<-<-
ףוקשמל תועיגמ
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש (חתפה דצ) ןימי תזוזמ םא<-<-<-
לאמש תזוזממ ההובג
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש הובג חתפב<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש הובג חתפ רועיש<-<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש םיחפט 'י קר הובגש חתפב<-<-
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןוילע שילש תליחתמ הלעמל עבק םא<-<-
ןקתל ןירצ םאה -
ב ףיעס טפר 'יס בוט לכש ךירצ - ןוילע שילשמ הטמל עבק םא<-<-
ךרבמ םאהו ,ןקתל
התעיבק<-
בכ הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב דעומה לוחב<-<-
ז ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש תרפופשב התעיבקל םעט<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש העיבק ילב חתפב התחנה<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש יאדוש םוקמב התעיבק<-<-
רצק ןמזבלקלקתת
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש דצ) חתפה תזוזמל הניב הציצח<-<-
(חתפה
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש יפלכ אוה "עמש"ש ,ךופה העבק םא<-<-
הטמ
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש תוכתמ ראשו לזרב לש תרפופש<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש תרפופשב רודיה<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש םע הזוזמה עובקל רשפא<-<-
ןמ אלו השעת" הזב ןיאו תרפופשה
"יושעה
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש םאה - תרפופשהמ הלודג איה םא<-<-
התוא ךותחל רתומ
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש םשה דגנכ תרפופשב בקנ תיישע<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש תלבטל שולתב הרבחל רתומ םאה<-<-
הלבטה תא עובקלו ץע
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש השרפה תא בתכו ףלקה תא עבק<-<-
רבוחמב
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש חילש י"ע העיבק<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש וחולשבמ רתוי וב הוצמ<-<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש ב"העב תעדמ אלש העיבק<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש ירכנו ו"שח י"ע העיבק<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש המשל העיבק ךירצ םאה<-<-
ג ףיעס אצר 'יס ,א ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןטק י"ע<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש ג"ע דמע לודגו<-<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש םינטק לש תיבב<-<-<-
ג ףיעס אצר 'יס בוט לכש לידגהו הזוזמ עבקש ןטק<-<-<-
ג ףיעס אצר 'יס בוט לכש השא י"ע<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש הלילב<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש םירדח הברהב עבוקב העיבקה רדס<-<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש עבוקשכ דומעל ךירצ םאה<-<-
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש לקמב האלת<-<-
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש הלוספ םאה - קזוחב אלש העבק<-<-
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש דחא רמסמב יד םאה<-<-
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש הזוזמה תיב ןיב ריוא קספה שי םא<-<-
(םיצפה) חתפה תזוזמל
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש קיחרי אל דצה ןמ הזוזמ עבוקב<-<-
חתפהמ חפט
טכק תוא ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש וא הזזה תותלד שי םא<-<-<-
ןותחתו ןוילע ריצ םע וא תולפקתמ
חתפה ללחמ תצקמ תורגוסש
ד ףיעס טפר 'יס בוט לכש הזוזמל רביחש חפט יבועב שרק לע<-<-
(חתפה דצ)
ו ףיעס טפר 'יס בוט לכש חתפה תא הארי "עמש"הש<-<-
ולש הניאש<-
א ףיעס טפר 'יס ,א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הלואש<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הלוזג<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש ןודקפ לש<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הצוצק תיבירב לביקש<-<-
ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש התודפל הוצמ - יוג דיבש<-
אצוישכ הזוזמה תא לטונ יוגמ רכוש<-
מ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש םעטה<-<-
אמ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש ז"ע דבוע וניאש יוגב<-<-
במ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש ותיב תא ריכשהל וכרדש יוגב<-<-
םילארשיל
גמ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש התע ריכשמ לארשיהו לארשימ רכש<-<-
יוגל
גמ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש יוגל הרידה רכשות םא קפס<-<-<-
דמ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש רמומל וריכשה<-<-<-
המ תוא ב ףיעס אצר 'יס בוט לכש א"וקמב העבקל בייח םאה<-<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש הזוזמ בויחל תיבה הבוג רועיש<-
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש ללח ןיא ול ךומסבו ט"י הובג חתפ<-<-
ט"י
גי ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיב לש ילמינימה בחורה רועיש<-
בייחתהל
ב ףיעס זפר 'יס בוט לכש הזוזמ בויחל חתפה בחור רועיש<-
אמ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא רחוסל התריכמ - דבעידב הרשכש<-
אכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא הבנגנש<-
אכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש תלדו םיכומס םירדח ינשל םיחתפ ינש<-
תחא
אכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא בונג ףלק לע הבתכנש<-
זי תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש דיהמ הלפנש<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש לכ התוהשהל רתומ םאה - הלספנש<-
תרחא ןיא דוע
זי תוא א ףיעס אצר 'יס בוט לכש הערקנש<-
תורצח ירעש<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש אתיירואדמ םבויח םאה<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש אל וא המצע תמחמ רצח בויח םאה<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תיבה ירוחאש רצח<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תרדגה - המצע דצמ רצח םיבייחמל<-<-
שימשתה
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תוציחמ 'ג הל ןיאש רצח<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תואובמ ירעש<-
תורייעו תונידמ ירעש<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש ןנברדמ וא 'ואדמ בויח<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש םיתבל םיחותפב אקוד םבויח םאה<-<-
םיכומס
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש בשי ףוסבלו ףקוה<-<-
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש תפקומ הניא ריעה םא ףא בייח<-<-
ירמגל
א ףיעס ופר 'יס בוט לכש הזוזמ בויחל םייללכ םיאנת<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש ןיאש ימב םדוק ימ - הזוזמו ןיליפת<-
תגשמ ודי
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הזוזמ - ןיליפת לואשל לוכי םא<-<-
תמדוק
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש דגנכ ,םוי לכל הלאשב ןיליפת קפס<-<-
הזוזמ
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש דגנכ םוי לכ הלאשב ןיליפת קפס<-<-
רכושב הזוזמ
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש םדוק ימ - הזוזמ וא תחא הלפת<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הזוזמו תיציצ דגנכ ןיליפת<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הזוזמ דגנכ ת"רד ןיליפת<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הזוזמ יאדו דגנכ ןיליפת קפס<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הזוזמ קפס דגנכ ןיליפת קפס<-<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש ףתושמה תיבב הזוזמ דגנכ ןיליפת<-<-
השאו שיאל
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הזוזמל םימדוק ןיליפתש םעטה<-<-
(ותליכא ,לעופ ;לכאמ :םג האר) תונוזמ
חפ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םינש המכ ותשאו לעב ןוזל בייחתמה <-
תמו ,ןיאושינה ירחא
האבה תפ :םג האר) (הפאמ ינימ) תונוזמ
(ןינסכב
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ח הכלה
תורצח בוריע ברעל יואר םאה <-
תוגועב
373 'מע ב"ח טפשמה רצוא תא ןוזל לעב תבוח) השא תונוזמ
(ותשא
זמר ,במק ,ע 'מע מ"וח המלש תכרב בויחה רדג<-
וס 'מע מ"וח המלש תכרב תונוזמ תלבקמ המותי הסורא םאה<-
ע 'מע מ"וח המלש תכרב הידי השעמב לעבה תוכזל םסחי<-
זמר ,במק 'מע מ"וח המלש תכרב תונוזמ בויח קפס<-
בל 'מע מ"וח המלש תכרב תונוזמל ןיד קספ<-
זכ 'מע מ"וח המלש תכרב לעבה ינפב אלש ד"ספ<-<-
זכ 'מע מ"וח המלש תכרב ךיתונוזמל ךיידי ישעמ יאצ<-
חכ 'מע מ"וח המלש תכרב םרועיש תעיבק<-
בל 'מע מ"וח המלש תכרב ןיינעב השאה ינפב אלש תודע תעימש<-
תונוזמ
391 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םנוזל בויחה) םיבורקו םידלי תונוזמ
זס 'מע מ"וח המלש תכרב ותשא תב תא ןוזל קסופה<-
זנ 'מע מ"וח המלש תכרב וידלי תונוזמל לעב תובייחתה<-
גק תוא בקעי ירמא תורעה וט 'יס בקעי ירמא ויתונבו וינב תא ןוזל םדא תייפכ<-
ז"הזב םינטקה
חס 'מע מ"וח המלש תכרב הכוז םאה - ונבל תונוזמ קספש ימ<-
וידי ישעמב
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא דיזמ
(ןפייז :האר) ףייזמ
;האכה ;ימרג ;אמרג :םג האר) קיזמ
יקזנ ;קזנ ;לבוח ;הלבח ;ןיקיזנ תקחרה
(םינכש
ה ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא הפירשל םרגו רנ תובכל חכשש חרוא <-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חי
ורוסיא<-
ק"ס טפשמה ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
34 ,30
רוסיאה רדג<-<-
,ךכיפל ה"ד םירואב ה ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
ומ תוא ןויצה רעש ח 'יס
קזנ אלב ונוממ ליצהל לוכי היה םא<-
וקיזהו ךכב לדתשה אלו וריבחל
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא תלצהל וא הוצמ רבדל ץר היה םא<-
תושפנ
,טע תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
קיחרה ה"ד םירואב די ףיעסו
קיזהו קיחרה אל םא<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא היוצמ חורב גגהמ לפנ םא<-
ה ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא "םלשא ינאו רובש" רחאל רמא<-
א ףיעסו ,ב ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא
ד"ע ה"ד םירואב
רדוהמ גורתא<-
,ב תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס
סנואב<-
,ב תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס
רומג סנואב<-<-
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא תוקבאתה ךרדב<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ילוגס ךרדב<-
וט ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ערה ןיע י"ע<-<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא הנווכב אלש וא הנווכב<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא ךלהל םהינשל תושר שיש םוקמב<-
ז ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םימש ידיב וילע בייחש קזנ קפסב<-
א ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא קיזה המ עדוי וניאו ,העישפב<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא קיזמה תושרב<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא קזינה תושרב<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא םיברה תושרב<-
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ר"הרב דיזמל בורק גגושב<-<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא גגושב<-
םינפל ה"ד םירואב טי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ךירצ ןידה תרושמ םינפל םאה<-<-
לוחמל
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא וא ,קזינה תושרב גגושב וא סנואב<-<-
וא םהינש תושרב וא ,קיזמה תושרב
תושרב אלש
ה ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא קוחשו החמש ךרד<-
ה ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םירופ תחמשב<-<-
א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא םימולשתה בויחו קיזהל רוסיאה<-
ירמא תורעה ט 'יס ,וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
אק תוא בקעי
ז"הזב ותוא םינד םאה<-
ד ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא לקלקתהו ררקמהמ רשב איצוה<-
א ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא שקבל ךירצ וניא – םלישו קיזה<-
הליחמ
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ותחפו בהזו ףסכ ילכ לע הכיה<-
ה ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא שקיבו הטימה דיל ויפקשמ חינה<-
םרבשו םהילע ךרדו ונריעיש וריבחמ
הכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא אלב ךרע ירבד ובו זגרא ולצא דיקפה<-
וקרזו ותעידי
ה ףיעס ח 'יס בקעי ירמא וקיזמה וריבח ןוממב ונוממ תלצה<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא וקוזינו םילכ לע איקה<-
ד"ע ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ורכומל הווש וניאש שמושמ ץפח<-
שימשתל יוארו
ד"ע ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא םירחאל אלו ול קר הושש ץפח<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ארוסיאמ ישורפאל ידכ<-
,ד תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
ד"ע ה"ד םירואב א ףיעסו
המודכו םילכב קזנה תא םימש דציכ<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא רחא ילכב םיחנומ ויהש תיכוכז ילכ<-
ורבשנו ולפנו םלטנו
ד 'מע מ"וח המלש תכרב םידיב קיזמ<-
ק"ס טפשמה ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
79 ,77
םיעבות ול ןיאש ןוממ קיזמ<-
ג תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא יוג ןוממ<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא ןיבוס וליפא םלשמ<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא עקרק תידיעמ םלשמ<-
ז"הזב ה"ד םירואב וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב ויודינ<-
אלש ה"ד םירואב אכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ,ודיבש ילכב וא ופוגב קיזהו לקתנ<-
ונוממל וא םדאל
אל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא הירטמה דוח י"ע<-
,ופ תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
אל ק"ס םיטוקילו
תרעוב הירגיס י"ע<-
די ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ולש ךותב שומיש י"ע<-
ח ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ידיב רוטפ חילשהש בצמב חילש י"ע<-
חלשמה םאה - םימש ידיב בייחו םדא
ש"דיב בייח
ט ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא קקרש י"ע<-
א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא םלשל מ"ע<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םאה - ותדובע ידכ ךות קיזהש לעופ<-
בייח דיבעמה
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
6 ק"ס טפשמה ירואב בכ ףיעס ,טכ ,טי
תודעל ולוספ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בכ
ןנברדמ קר ןימולשת בייח םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זכ ,וכ
ץח וא שא י"ע קיזה םא<-<-
ה"ד םירואב ב ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
וליטהלו
ילכ תונחל ןטק דלי סינכהש הנוק<-
קיזהו תיכוכז
ב ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא קיזהש ןטק<-
ג ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא קיזהש אפור<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא בייח ילמשח דוד רוגסל חכשש רכוש<-
למשחה תכירצ םלשל
ה ,א ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא קיזהש רוכיש<-
אי תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא םדא ינידב וילע רוטפש קזנ לע םליש<-
רוטפש עדי אלו
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא תא הז וקיזהו וצר וא וכלהש םינש<-
הז
הק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא םהב וקזוהו ר"הרב םימ ךפש<-
וק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא הראשנו המדאב ועלבנ םימה םא<-<-
הקלח ץראה
הל תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא רחא לש חטובמ תיב ףרש<-
הלטבל םימש םש ריכזמ
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא תודעל לספנ םאה<-
הריכזמ
ול תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא החיוורמ איהש תרוכשמה םאה<-
הלעבל וא הל תכייש
'הכרבו לזמ'
י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ןושלב ןינק רומגל םיליגרש תומוקמב<-
הנוק םאה - וז
הלט לזמ
ףיעס טסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(273 'מע) 1ב
ותייאר לע הכרב<-
גלזמ
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ןטקו לודג גלזמ תרירב<-
ד ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וב םצעהמ רשבה תחיקל<-
161-160 'מע ב"ח הכלהב למשחה ילמשח גלזמ<-
(ןתח :האר) ןתח יטומזמ
284 ,219 'מע ב"ח טפשמה רצוא האחמ
חי רועיש א"ח טפשמה בל רטש י"ע<-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא םילבחמ
ץבחמ
ט-ג ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םירוסאה ץוביחה ינפוא<-
ב-א ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ונידו ורדג<-
וט ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב רתלאל לוכאל<-
םירפס רבחמ
רעשו ,טי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא
בכ תוא ןויצה
םסיפדהל םירחא לע רוסאל לוכי םאה<-
ןיאש ה"ד םירואב ה ףיעס ז 'יס בקעי ירמא לוכי וניא ולבקמשכ ראודב םתחילש<-
ברסל
תבחמ
אמ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא וב ןגטל רתומ םאה - רשב וב ונגיטש<-
ךפיהל וא ,גד
עקרקל רבוחמ
זי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וב הרירב<-
(םידוקיר :םג האר) לוחמ
א הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב ותרדגה <-
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנמא רסוחמ
ד ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא לודג יוניש רעשה הנתשה םא<-
,ה תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
תונלבקב ןיב ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס
יערת ירתב<-<-
רזוחה ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא ריחמב הנוקל רוכמל םכיס םא<-
ףסכ איבהל ךלה הנוקהו םיוסמ
ד תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא וב רוזחל רוסאש ול רמול בייח ד"ב<-
הנמא רסוחמ תויהלו
זל 'מע מ"וח המלש תכרב םותח םכסה לוטיבב<-
בקעי ירמא תורעהו ,ו ףיעס א 'יס בקעי ירמא
טכ תוא
לבקמהו תתל הצרש הנתממ וב רזוחב<-
הב עדי אל
וב רזוחב<-
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא םירבד ןינקמ<-<-
ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא וא תטעומ הנתמ ןתיש החטבהמ<-<-
וריבחל הבורמ
ח תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ןתיש וריבח ינפב אלש רמאש הממ<-<-
הנתמ ול
ח תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ןטקל תתל רמאש הממ<-<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא וקחוד תמחמ רכומה ינעב<-<-
ה תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא לזוה וא רעשה רקוה םא<-<-
רזוחה ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא רזוחו הנוקל רוכמל חיטבהש רכומב<-
וב
ןיב ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תונלבקב
םהב םירזוחש דיבעמ וא לעופב<-
ןיב ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תונלבקב
ךירצ וניאש ןויכ וב רזוחה ב"העב<-<-
לעופה תא
רזוחה ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא רכומהמ תונקל חיטבהש הנוקב<-
וב רזוחו
ג ףיעס א 'יס בקעי ירמא תרימאב ,להק ישארב וא םיברב<-
םירבד
,ד תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
חור ןיאו ה"ד םירואב א ףיעסו
ןנברדמ וא אתיירואדמ רוסא םאה<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא עשרו ןיירבע ול אורקל רתומ<-
הרכה רסוחמ
ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
1
רסוחמ לעבהש ןמזב השאל טג תניתנ<-
הרכה
ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
1
תא אלו (טג ,רדנ) ותלועפ תא ןיבמש<-
התילכת
ןמז רסוחמ
ה ק"ס איר 'יס טפשמה תוביתנ ןינעל) ותושרב וניאש בשחנ םאה<-
(האנקה
םינתוחמ
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא הזל הז דיעהל םירשכ םאה<-
רוזחמ
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דצ תוא הפ
ט"וי ךרוצל נ"כהיבל תבשב ותאבה<-
וירחאש
ל תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תסנכה תיבמ ותאצוה<-
ביק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא תושר אלל וב ללפתהל<-
119 ,111 'מע ב"ח הכלהב למשחה ילמשח םוח קיזחמ
379 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותשורג ריזחמ
הל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב ךכ לכ החמש הניא<-
הל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב דעומה לוחב<-
זט ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-
זפהע תוא זי קרפ םתכלהכ ןיאושינה וב ןיאושינ רדס<-
טחמ
ח ףיעס י 'יס בקעי ירמא וגרוהל ידכ בלכ לש לכואב ותחנה<-
ול תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ויפ ךותב ותחנה<-
'םיתמה היחמ'
'מע) טצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(314
דידי לע ותרימא<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(498 'מע) 378 'סמ
המעט <-<-
446 'מע ב"ח טפשמה רצוא הליחמ
ירמא תורעה גי 'יס ,ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא
זנ תוא בקעי
ןינק הכירצ הניא<-
ז ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא וא העיבת םוש וילע ול ןיאש רמא<-
אוה םאה - הז בוח רתוי עבתי אלש
הליחמ ןושל
,אל ה"ד םירואב חי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תוביתנ ;הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס
ו ק"ס טר 'יס טפשמה
םלועל אב אלש רבדב<-
ו ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ודיל האב אל ןיידעש השוריב<-<-
,ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא ;וער 'מע םהש ןבא
ו ק"ס םיטוקיל גי 'יס ,גל ףיעס ז 'יס
תועטב<-
,בי תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
תורעה גי 'יס ,םאש ה"ד םירואב א ףיעסו
זנ תוא בקעי ירמא
בלב<-
ןינק ילב<-
,אי תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
בקעי ירמא תורעה גי 'יס ,מ תוא ןויצה רעשו
זנ תוא
בוח רטשב<-<-
רעש גי 'יס ,ז ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
טכק תוא ןויצה
רכמש ח"טשב<-<-<-
,אי תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
מ תוא ןויצה רעש א 'יס
ןוכשמ וילע שיש בוחב<-<-
ו ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא יאנת לע הליחמב<-<-
סלפי ,וט ק"ס טר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
די תוא ביתנ
"ךמע יל ןיא םירבדו ןיד" ןושלב<-
אי תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ןודקפב<-
ז ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןטקב<-
298 'מע ב"ח טפשמה רצוא הליחמ תשקב<-
טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וכ ףיעס ,39 ק"ס טפשמה ירואב ,חכ ק"ס
חע ק"ס טפשמה יטוקל
לוספ םאה - ול לחמ לזגנהש ןלזג<-
תודעל
גי 'יס ,גמ תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא
ו ק"ס םיטוקיל
האנקה וא קוליס איה םאה<-
חי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא לובג תגשהב הליעומ םאה<-
ו ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ידכ ךות הנממ הרזח הליעומ םאה<-
רוביד
חי 'מע טפשמבו קדצב היאר קזיה יבגל הליעומ םאה<-
חי 'מע טפשמבו קדצב ונוממ וא ופוג קזנ יבגל הליעומ םאה<-
אל ה"ד םירואב חי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב רוסיא ןינעל הליעומ םאה<-
םוסחת אלו
טפשמה ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חע ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס ,39 ק"ס
הרזחהכ תבשחנ םאה<-
,אי תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
מ ק"ס תורוקמו
םאה - ןוכשמ וא רטש וילע שיש בוח<-
ךירצ םאהו ,םירבדב הליחמ הליעומ
ןוכשמה וא רטשה ריזחהל
אללכמ הליחמ<-
כ 'מע מ"וח המלש תכרב לוספ וא בורק םהילע ולביקב<-<-
כ-טי 'מע מ"וח המלש תכרב תואכרעב ןודל םיכסהש ימב<-<-
טלר 'מע ברעה טפשמ עבשיהל ובויח לע הולמל ברע תליחמ<-
הבגיש ינפל
ול-הל 'מע מ"וח המלש תכרב יאנת תליחמ<-
טפשמה ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
39 ק"ס
לוספ םאה - ול לחמ רסמנהש רוסמ<-
תודעל
גלק תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא סעכ ךותמ<-
ו ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא לחמנה ןוצר דגנ<-
ו ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא חילש י"ע<-
ב ק"ס דר 'יס מ"היתנ ,י"ס דר 'יס מ"וח ע"וש הולמ תליחמ תאנהב ןיינק<-
,בי תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
זנ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס
לחמנה ינפב אלש<-
(לתוכ :םג האר) (רצחב) הציחמ
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ךליאו י הכלה
ןיב דירפהל הליעומ הציחמ וזיא <-
תורצח בוריע ןינעל םינכשה
ה"ד םירואבו ,אי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
תושעל
ןיפתושה רצחבו תיבב התמקה בויח<-
שאר ל ןיליפתב םיתבה ןיב הציחמ
תוא םוכיס זל 'מע אי 'יס ב קרפ והילא ןורכז
במ 'מע ח
םכרואב םיוש םניא הידיצ םא<-
העצמאל
הנוילעה ארותיתה יבוע ללחב<-
תוא םוכיס ,גל 'מע ז 'יס ב קרפ והילא ןורכז
מ 'מע א
ארותיתה לעמ תוחנומ תוישרפהשכ<-<-
תוא םוכיס ,גל 'מע ז 'יס ב קרפ והילא ןורכז
אמ 'מע ג
ללחל תועיגמ תוישרפהשכ<-<-
ארותיתה
במ 'מע ו תוא םוכיס ב קרפ והילא ןורכז ללחל העיגמ תוישרפהמ תחאשכ<-<-
ארותיתה
(םיבקנ :האר) הב בקנ<-
הכרוא רועיש <-
םוכיס ,זל 'מע אי 'יס ב קרפ והילא ןורכז
במ 'מע ח תוא
העצמאב הציחמה ךרוא<-<-
זכ 'מע א 'יס ב קרפ והילא ןורכז ס"שה תיגוס<-<-
טכ 'מע ה 'יס ב קרפ והילא ןורכז םינושארה תוטיש<-<-
תוא םוכיס ,גל 'מע ז 'יס ב קרפ והילא ןורכז
חל 'מע ב
בכעמה רועיש<-<-
אמ 'מע ה-ד תוא םוכיס ב קרפ והילא ןורכז תועיגמ תוישרפהשכ בכעמה רועיש<-<-
ארותיתה ללחל
תוא םוכיס ,בל 'מע ז 'יס ב קרפ והילא ןורכז
מ 'מע א
הליחתכל רועיש<-<-
תוציחמה ךרואב בכעמה רועיש<-<-
םינורחאה תוטישל
זל 'מע י 'יס ב קרפ והילא ןורכז תיבה הבוג בור<-<-<-
דל 'מע ט 'יס ב קרפ והילא ןורכז ישאר ןיב הלידבמה הציחמ<-<-<-
תוישרפה
זל 'מע ט 'יס ב קרפ והילא ןורכז תוישרפה ןיב הלידבמה הציחמ<-<-<-
ןהבוג בורב
הל 'מע ט 'יס ב קרפ והילא ןורכז והשלכ הציחמ<-<-<-
גל 'מע ח 'יס ב קרפ והילא ןורכז הנותחתה ארותיתה דע<-<-<-
דל 'מע ח 'יס ב קרפ והילא ןורכז תוישרפה ףוס דע<-<-<-
זל 'מע י 'יס ב קרפ והילא ןורכז תיכה הבוג בורמ תוחפ<-<-<-
'ה םש תקיחמ
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלוח רובע עימקל ףלק ןיכהל<-
םיריחמ
בצק 'מע מ"וח המלש תכרב רעש תלזוה<-
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא םהילע חוקיפ<-
הושש ה"ד םירואב ג ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ,האנוא רוסיא ןינעל "האיצמ" ריחמ<-
רתוי הושש עדוי אל רכומהשכ
(הלוח :םג האר) הלחמ
תולחמ ללגב רופיכ םויו תבש לוליח <-
תומיוסמ
ט ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל סומלוב<-<-
א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל כ"הויל ,ערילוח<-<-
ז ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םוח<-<-
ז ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל "ןידירעמ"<-<-
'יס ,ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס חירת
(הליפנה תלחמ ,היספליפא) ןויפכ<-<-
ט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןורוויע<-<-
אכ ,כ ,ט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל (םייניע :םג האר) םייניע לש<-<-
ג ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל אנדיפצ<-<-
'יס ,ז ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס חירת
תחדק<-<-
ג ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל (םייניש :םג האר) םייניש לש<-<-
322 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיתשרות<-
31 ,27 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהב תקולחמ
ול הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רימחמה תעדכ גוהנל רתומ םאה<-
מ"וח המלש תכרב ;192 'מע ב"ח טפשמה רצוא
חצ 'מע
(רוסיאה) תקולחמ
159 'מע ב"ח הכלהב למשחה ילמשח םוח ףילחמ
תבש ללחמ
טל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ול הריזחהל רוסאו תרתומ ותדיבא<-
דנק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא ריזחמ םשה שודיק שישכ<-<-
א תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ול תוולהל הוצמ ןיא<-
הכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא לודג םדא ינפב ללחל שייבתמ אוה םא<-
איסהרפב בשחנ םאה -
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא תודעל לספנ םאה - ןנברד רוסיאב<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אכק
הזה ןמזב<-
גנק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא בשחנ םימעפ שולשב וא תחא םעפב<-
רמומ
קוח ;הכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
כק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל
ועגמב ןיי רסוא םאה<-
וכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב ושינעהל לוכי ד"ב םאה<-
ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בכ הכלה
תורצח בוריע ןינעל יוגכ וניד םאה<-
גי ףיעסו ,זי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא
אציו ה"ד םירואב
וליצהל תבשה תא םיללחמ םאה<-
זמ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ותשורימ ותרבעה<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בכק
הרותל האירקל ותאלעה<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טיק
ולצא תופאל<-
ונ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא "ןילת אל" ןינעל<-
גנק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא דיזמב וא ןובאיתל<-
ק"ס טפשמה ירואב ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט-די ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס ,10
תודעל ולוספ<-
טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ו ק"ס טפשמה יטוקל דכ ףיעס ,דכ ק"ס
תודעל לספנש עדי אל םא<-<-
'יס ךורע טפשמ ,דכ ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש
בכ ףיעס ,וט ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל
זכ ק"ס טפשמה יטוקל
תבש ללחמ אוהש עדי אל םא<-<-
טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וכ ק"ס
תבשב תונח חתופה<-<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ןומיזל ופוריצ<-
;ד תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אכק
ןינמל ופוריצ<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בכק
ןכודל תולעל יאשר םאה - ןהכ אוהש<-
טפשמה ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
31 ק"ס
ותטיחש<-
תודיבא תקלחמ
תורעהו ,אי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
חע תוא בקעי ירמא
םשל הדיבא תבשה<-
רמחמ
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וט
תודעל ולוספ<-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנחמ
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
נ הרעה
תורצח בוריע ךירצ םילהא הנחמ םאה<-
א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אי הרעה
הנחמב תורצח בוריע םיברעמשכ<-
ףותיש וא בוריע בשחנ םאה - םילהא
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זי ,י-א הכלה
- דחיב םילכוא םלוכש ץיק הנחמ<-
תורצח בוריע ךירצ םאה
ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
די הרעה
ליעומ םאה - יאבצ הנחמ הב שיש ריע<-
ריעה שארמ תושר תריכש
ןסחמ
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ הכלה
ילב לוטלט ןינעל הרידכ בשחנ םאה<-
תורצח בוריע
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה
וב תורצח בוריע תחנה<-
(רצואה תיב :האר) הקעמ ןינעל<-
אוהו ה"ד םירואב גכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא דילש ןסחממ סיראמ תוריפ תיינק <-
סדרפ
לקשה תיצחמ
58-48 'מע םירופ שדוק יארקמ םירופ ינפלש<-
קחמ
ח ףיעס ג 'יס בקעי ירמא הדימה תא וב םירשיימש<-
322 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיריסאב םייאופר םירקחמ
וריבח ףרחמ
ה"ד םירואבו ,ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
וליפאו
ותוכהל ףרוחמל רתומ םאה<-
וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב ושנוע<-
303-302 'מע ב"ח הכלהב למשחה בשחמ
ןיא ה"ד םירואב טי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא המשל הביתככ תבשחנ הב הביתכ םאה<-
ןיא ה"ד םירואב טי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא בשחמ י"ע תספדנה הבותכ תלעמ<-
(ובלב רמג :םג האר) הבשחמ
ו תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא - טרחתי אלש ובלב טילחה אל םא <-
המייקל בייח וניא
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא םוכסב תונקל וא רוכמל ובלב רמג<-
םיוסמ
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא וריבחל הבוט תושעל ובלב רמג<-
התושעל ודיבו
ךירצ ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא בייח םאה - הוצמ תושעל<-
ה"ד םירואב אל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
םתרימאש
הקדצ תתל<-
אל תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא טרחתי אלש ובילב טילחה אל םא<-<-
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא השעמו הבשחמ<-
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא תילילפ הבשחמ<-
הריבע תבשחמ
תודעל לוספ הריבע רובעל בשוחה<-
ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א
הפירט רכומב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
39 ק"ס טפשמה ירואב ט ףיעס ,די ,גי
רטש ףייזמב<-<-
ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
19
ףדורב<-<-
ק"ס טפשמה ירואב ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
39
הורע רחא ףדורב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וכ
רקש ידע רכושב<-<-
ק"ס טפשמה ירואב כ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
5 ק"ס טפשמה ירואב בכ ףיעס ,2
רסומב<-<-
טפשמה ירואב הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
53 ק"ס
בונגל ותעדש דבע<-
ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד ,ב
םזוהש לוספ דע<-
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טכ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס ,ו ,ד
רוסיאל ןווכתהו רתיה השע<-
268 'מע ב"ח טפשמה רצוא תרתחמ
ףתושמ חבטמ
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טכ הרעהו י הכלה
תורצח בוריע םוקמב ליעומ םאה<-
468 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןינק ;ןוממ ;ףסכ ;רלוד :םג האר) עבטמ
(ףסכ
ח ףיעס י 'יס בקעי ירמא ויפב ונתיל ןיא<-
ד ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וחלשש הולמה וא דיקפמה רמא<-
דבאו ראודב
בצק 'מע מ"וח המלש תכרב רעש תלזוה<-
205 'מע ב"ח טפשמה רצוא ל"וחל ץוח עבטמ תאצוה<-
חל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא ותיבב ותקזחה<-
דסר 'מע םהש ןבא רלודה תוחיפב בוח תרזחה<-
בי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא תקזחו ןלזג ותקזחש ימ לצא ותפלחה<-
לזג ונוממ לכ
טנק 'מע מ"וח המלש תכרב תיביר ןינעל תועבטמב לוזו רקוי<-
בקעי ירמא תורעהו ,ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
זל תוא
לוכיש ןמזה רועישו האנוא ןינעל<-
ריזחהל
ה"ד םירואבו ,ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ףוליחבו
ופוליחב האנוא<-<-
ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא לקשמבו הדמב האנוא<-<-
ףיוזמ<-
אי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא תועמה ןיב ואצמש הולמה ןעוט םא<-<-
הוולה וערפש
,זל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ונ תוא ןויצה רעשו
,ריזחהל לוכיש ןמזה רועיש<-<-
קחדה י"ע אצוישכו
אי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא "אוה ךממ אמש" ןעוט לבקמה םא<-<-
אי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא ןעוט הלהו רחאל וריבעה םא<-<-
לביקש המ ריזחהש
(רלוד :האר) רז עבטמ<-
אי 'יס ,גכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
ט ק"ס םיטוקיל
עשפו ולצא ודקפוהש םיינע תועמ <-
יאבג :םג האר) ןקיזהש וא ובנגנו םהב
(הקדצ
תורוקמו ,ט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
טל ק"ס
אחספד אחמק תועמב<-<-
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ףשש וא םיל וליטהש וא עבטמ תחפ<-
ותרוצ
טנק 'מע מ"וח המלש תכרב עבטמה תוחיפ<-
םגש ה"ד םירואבו ,יףיעס ז 'יס בקעי ירמא םימסרופמ ןלזגו בנג לצא ותטירפ<-
שיו ה"ד םירואבו ,בי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא סכומ לצא ותטירפ<-
אכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא וא הבוג דיבש רוביצ תועמב שומיש<-
סנרפ
חכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ולצא ודקפוהש תועמב שומיש<-
אכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא םימותי לש תועמב<-<-
אכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא תוחילשב לביקש תועמב שומיש<-
444 'מע ב"ח טפשמה רצוא וכרע יוניש<-
ח ףיעס ד 'יס בקעי ירמא (תועמ ,הדיבא :םג האר) אצמש<-
אי-י ףיעס ד 'יס בקעי ירמא וא אצומל ךייש םאה - תיבב<-<-
ב"העבל
בקעי ירמא תורעהו ,אי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
זנ תוא
ןידהו ,ינחלש לצא וא תונחב<-<-
םירורצ תועבטמב
תחפנש<-
י ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ותיבב ותקזחה<-<-
בקעי ירמא תורעהו ,י ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
אמ תוא
רגתל וא סנאל ותריכמ וא ותריסמ<-<-
אמ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא א"נב ראשל ותריכמ וא ותריסמ<-<-
,דכק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ז ק"ס םיטוקיל אי 'יס
אלו וסיכב וחינהו הרימשל לביקש<-
דבאו קנראב
רשב תנחטמ
וט ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא רתומ םאה - לצב םע רשב הב ןחט םא<-
םיגד הב ןוחטל
(חקמ ;הריכמ :םג האר) ןילטלטמ
אס תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא א"אש יאנת םתריכמב השע םא <-
ומייקל
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא (ףסכ ןינק :םג האר) םהב ןינקה יכרד<-
אס תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םתריכמב לופכ יאנת ךירצ םאה<-
ח ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא עודמ לופכ יאנת ילב ותעד הליג<-<-
הנק וא רכמ
זל ק"ס תורוקמ גי 'יס בקעי ירמא רכמ עודמ חכומד אנדמוא שי םא<-<-
הנק וא
כ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא המידק תויוכזו ארצמ רבד אניד ןינעל<-
טל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא םוקמב ,הקדצל וא םירחאל םתניתנ<-
וישרויל םריאשהל
14 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןיעקרקמל וכפהו ודבאש<-
14 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םילעב םהל ןיאש<-
11-9, 40 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םילעבה תטילשמ ואציש<-
ןיליפתה תוישרפ ביבס תילטמ
אסש 'מע ז 'יס אכ קרפ והילא ןורכז ןידה רוקמ<-
םוכיס ,חנש 'מע ו 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
אעש 'מע וט תוא
תילטמהו תורעשה תכירכ רדס<-
תוא םוכיס ,גפ 'מע ב 'יס ו קרפ והילא ןורכז
זפ 'מע ד
תילטמה י"ע רגסנש םיתבה יפ<-
םוכיס ,אק 'מע ז 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
גיק 'מע אכ תוא
תילטמה בחור רועיש<-
105 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןשי ןומטמ
םישנ תוחפטמ
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םינוש םיעבצב תוחפטמ רירב<-
204 'מע ב"ח טפשמה רצוא יגולוקא דרטמ
הירטמ
אל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םדא הב קזוהש<-
ירה ה"ד םירואב ל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא הנותחב וא הוקמב הפלחוהש<-
א ףיעסו ,די ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
בייח ה"ד םירואב
חור היהש ןמזב הב שמתשהו הלאשש<-
היוצמ הניאש
(םימ :םג האר) ...ימ
המ 'מע מ"וח המלש תכרב היל יקקדזמד רמיי ימ
םילגר ימ
טכר-זכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(363-369 'מע)
םדגנכ השודק ירבד תרימא<-
'מע) לר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(370
םלוטיב <-<-
'מע) חכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(367
הליפתה תעשב ןיתשמש ימ <-<-
ףיעס זיר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(347 'מע) 3ג
םיקפוסמ <-<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(507 'מע) 438 'סמ
אתיירואדמ רוסא יתמ <-<-
ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וכ הכלה
'בוריעב הדומ וניאש ימ'
ךרבש ימ
(ב"הב תינעת :האר) ב"הב םינעתמל<-
חנ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב החכותל הרותל הלועל <-
ריפש ימ
325 'מע ב"ח טפשמה רצוא םתקידב<-
ביתנ ףיסוי חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה
'ערפש ימ'
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא גוס ותוא השוריב הנוקל לפנ םא<-
תונקל הצרש
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא וב רזחו ףסכהמ תצקמ ןתנ םא<-
י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ףכ תעיקתב הנק םא<-
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא עקרק ןינקב וב רזוחב<-
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא םוקמב רטש ובתכ אלו ףסכ ןתנשכ<-<-
רטש ןיבתוכש
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא דבלב רובידב השענש רכממ רזוחב<-
תועמ ןינקב וא
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא הנוקהשכ ןיב רזוח רכומהשכ ןיב<-
רזוח
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא וישרויו תמו ףסכב הנקש ימב<-
םהב םירזוח
ב ק"ס חצק 'יס טפשמה תוביתנ לביקש ירחא השא שדקל לוכי םאה<-
"ערפש ימ"
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אי
תודעל לוספ רכממ וב רזוחה<-
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא וחסונ<-
363 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןואימ
251 'מע ב"ח טפשמה רצוא וגימ
סלפי ,ג ק"ס גפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ז תוא ביתנ
עשר ומצע םישמ אוה םא<-
ל רועיש ב"ח טפשמה בל רקש איה הנושארה הנעטה םא<-
טכ 'מע טפשמבו קדצב בר ןמז ההתשנו לתוכה לפנ םא<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה
ובוחב ץפח ףטוחב<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד ,א
ולש אוהש ןעוטו ץפח ףטוחב<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טע ,זע
ובוחב ןודקפ בכעמב<-
ג ק"ס גפק 'יס טפשמה תוביתנ הקזח םוקמב<-
ג ק"ס גפק 'יס טפשמה תוביתנ קזחומ םוקמב<-
ז ק"ס זפק 'יס טפשמה תוביתנ םידע םוקמב<-
גי ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ םילוספ םידע םוקמב<-<-
דכ ,גכ רועיש ב"ח טפשמה בל ירתו ירת לש קפסב<-
הכ ,גכ רועיש ב"ח טפשמה בל וגימ םירמוא אל םינשב<-
ל רועיש ב"ח טפשמה בל וגימב ןמאנ בורק םאה<-
ל רועיש ב"ח טפשמה בל וב תונמאנה דוסי<-
דל 'מע טפשמבו קדצב רחאה םאה - דחא ואנבש עודיש לתוכ<-
רחאל יתערפש וגימב םלישש רמול ןמאנ
ןמז
זכש 'מע םהש ןבא וגימ יללכ<-
טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
73 ק"ס
ןהכל ותשא רוסאל<-
ק"ס טפשמה ירואב ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
23
םילוספ םידע שיחכהל<-
ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
כ-חי
בורק תודע רישכהל<-
ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
98
הנעט יצחל<-
ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
26
דע ומצע תושעל<-
ג ק"ס זפק 'יס טפשמה תוביתנ העובשמ רוטפל<-
א ק"ס בכר 'יס טפשמה תוביתנ םדאל םדאמ<-
טכ רועיש א"ח טפשמה בל ןיד תיבל ץוחמ<-
טכ 'מע טפשמבו קדצב ויתרזחהד וגימ<-
ג ק"ס זפק 'יס טפשמה תוביתנ הזעהד וגימ<-
דל 'מע טפשמבו קדצב איצוהל וגימ<-
הכש 'מע םהש ןבא ףסכ ןתונשכ<-<-
טכ רועיש א"ח טפשמה בל ערפמל וגימ<-
ל רועיש ב"ח טפשמה בל םילוספ םידע איבהל תורשפא דצמ<-
ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
26
םינרקש םידע איבהל לוכיש<-<-
ל רועיש ב"ח טפשמה בל אלו רבד לעבל קר איה וללגב תונמאנ<-
םידעב
ביר 'מע טפשמבו קדצב אל" רמאיש וגימ שי יכ ןמאנ ףתוש<-
"ויתרזחה" וא "םיפתוש ונייה
ביר 'מע טפשמבו קדצב רעשמ יתייה" רמאיש וגימ ול שי םא<-<-
"ךל יתתנש הממ תוחפב ךקלח
467 'מע ב"ח טפשמה רצוא (לקשמ :םג האר) (הריכמב) הדימ
םירואב ה ףיעס ג 'יס ,א ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
אלש ה"ד
הדימה הלעתש ידכ חלב החיתר רוסיא<-
אלש ה"ד םירואב ה ףיעס ג 'יס בקעי ירמא תתל ךירצ ב"העבש תופיט שולש<-
הנוקל
ב ףיעס ג 'יס בקעי ירמא הרסח הדימב יוג תייעטה<-
ירמא תורעה ג 'יס ,א ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
ה תוא בקעי
םיטוחו םידב וא עקרק דדומה<-
הרסח הדימב
הטורפ הושמ תוחפב העטמה<-
ירמא תורעה ג 'יס ,א ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד םירואב א ףיעס ג 'יס ,י תוא בקעי
אתיירואדמ רוסא םאה<-<-
לכ ה"ד םירואב א ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ריזחהל בייח םאה<-<-
ג ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ותיבב הרסח הדימ תייהשה<-
זט תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא תומרל אלש מ"ע<-<-
וט תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא ןוגכ רחסמל תדמוע הניא םא<-<-
קונית לש קובקב
בקעי ירמא תורעה ,ג ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
זט תוא
םילגר ימל טובע האשע םא<-<-
ירמא תורעה ב 'יס ,ה ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
גכ תוא בקעי
םייק חקמה - הטורפ הושב העט<-
הדימה תא םילשמו
ד ףיעס ג 'יס בקעי ירמא לש םילכ תיבב תוהשהל רתומ םאה<-
ןיהה תיעיברו ןיה תישיש
ח ףיעס ג 'יס בקעי ירמא הדימה תא הב םירשיימש קחמ<-
ול תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא ארטיל שילש לש הלולח הדימ תיישע<-
תישימח וא
ג 'יס ,ז ףיעס ג 'יס ,ו ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
ח ףיעס
הנידמה גהנמכ דודמל ךירצ<-
סק-זלק 'מע םלשה םינימה תעברא הרות ירועישו תודימ
37 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןהב תשרדנ הרותהש תודימ
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא תודדוב תודימ<-
54 'מע ב"ח טפשמה רצוא תודיסח תדימ
ה תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא רקוה םא ףא םירבד ןינקמ רוזחל אל<-
לזוה וא רעשה
ט ףיעס א 'יס בקעי ירמא אנוש :םג האר) תונתמ לבקל אל<-
(היחי תונתמ
336 'מע ב"ח טפשמה רצוא '?ידוהי והימ'
ב-א ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ,ןוימ
ט הרעה ג ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא ודיל אבה לכמ חקול אוה םא<-
ט-ח ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא דימ שמתשהל ידכ<-
ףיעס אי קרפ ,ז ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
ב
םירפסו םילכ ,םידגב ןוימ<-
ו-ה ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םלופיק רחאל םידגב ןוימ<-
אי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא הסיבכ ןוימ<-
ה-ד ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םתחדה רחאל םילכ ןוימ<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא תחלצב וראשנש םילכוא ינימ ןוימ<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא שגמה לע וראשנש תוגוע ינימ ןוימ<-
אי קרפ ,אל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא
גי ףיעס
תסנכ תיבב םישמוחו םירודס ןוימ<-
ו ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא ובוגינ רחאל ם"וכס ןוימ<-
גי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא דומילה רחאל םירפס ןוימ<-
די ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םידלי יעוצעצ ןוימ<-
ז ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא הניימל ידכ תבורעתה תחיטש<-
זי ,ב-א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וילע תבש לוליח ,שוחימ
מ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ויעמב שוחימ לע<-
,162-161 ,159 ,143 'מע ב"ח הכלהב למשחה
371
תבשב ילמשח םחימ
164-162 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב<-
148 'מע ב"ח הכלהב למשחה רוטלוקרפ םחימל ןורתפ תעצה<-
162160 ,141 'מע ב"ח הכלהב למשחה יטמוטוא ןועש תועצמאב םומיח<-
139 'מע ב"ח הכלהב למשחה ולוטלט<-
147-146 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייטמוטוא םומיח ינקתימ<-
151-147 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשל םייגולונכט תונורתפ<-
הטימ
טפ הרעהו ,חכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב התעצה ךרוצל הרירב<-
ז ףיעס ו 'יס בקעי ירמא הקשמ וא לכוא וא לישבת תחנה<-
היתחת
חכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא קספה וא ףוצר שישכ<-<-
טכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא יח לכוא חינהל<-<-
בי ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא יוג לש הטימ<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא שיא לש הטימ<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא הנישל קר תדעוימה השא לש הטימ<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא הניש תעשב אל חינהשכ<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא רסאנ םאה - חינה םא<-<-
(ןילטלטמ :האר) ןילטלטימ
םילכ שביימ
בי ,ב ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וב םיברועמה םילכה ןוימ<-
תבשב ,תדליימ
- לש דלוו דלייל רתומ םאה<-
ב ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל םיארק תב<-<-
ב ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל בשות רג<-<-
ב ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנוז<-<-
ב ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל יוג<-<-
ב ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל הביא םוקמב ,יוג<-<-
ב ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל םיקודצ<-<-
ב ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל יוג לודג רש<-<-
בל ק"ס תורוקמ ט 'יס בקעי ירמא ירכנ<-<-
א ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל קוחר םוקממ אובל התאירק<-
א ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל קוחר םוקמב תאצמנ האיקב םא<-<-
האיקב הניאש ןאכ שיו
א ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל ותואב תילארשיו היוג שי םא<-<-
קחרמ
469 'מע ב"ח טפשמה רצוא לימ
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(448 'מע) 106 'סמ
ורועיש<-
(להומ ;הלימ תירב :םג האר) הלימ
טפ 'יס חספ לאפר תכרב הנמזב תחא ,תולימ יתש שי םא <-
םדוק ימ - הנמזב אלש תחאו
בוט םויב<-
טפ 'יס חספ לאפר תכרב הנמזב אלש הלימ םילמ ןיאש םעט<-<-
אתיירואד אוה םאהו ,ט"ויב
טפ 'יס חספ לאפר תכרב ךרוצל הרתוהש ךותמ" הלימב םאה<-<-
"ךרוצל אלש הרתוה
טפ 'יס חספ לאפר תכרב ט"ויב לודג םילמ םאה<-<-
"דידי שדיק רשא" תכרב<-
אכ 'יס חספ לאפר תכרב סוכה לע הרמוא םאה<-<-
אכ 'יס חספ לאפר תכרב לע התוא םיכרבמ םאה ןיי ןיאשכ<-<-
הנידמ רמח
אכ 'יס חספ לאפר תכרב התוא ךרבי ןיי ול ןיאשכ כ"הויב<-<-
סוכ אלב
בס 'יס חספ לאפר תכרב סוכ לע י"קא תכרבו םויה שודיק<-<-
"תוליבח תוליבח" בשחנ םאה - דחא
תבשב<-
ז ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הביא םוקמב ,יוגל<-<-
ב ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל םיארק לש ןבל<-<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל וינרפצו ורעש ורמגנ אלש דלוול<-<-
אכ 'יס חספ לאפר תכרב הלימ לש סוכמ ןטקל תתל רשפא םאה<-
טפ 'יס חספ לאפר תכרב וא הלימה השעמב הוצמה םאה<-
הלרעה תרסהב
ח 'יס חספ לאפר תכרב ונייחהש הילע םיכרבמ םאה<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
תדועסבו ה"ד הל
תינעתמ תרטופ הלימ תדועס םאה<-
םירוכב
331 ,288 'מע ב"ח טפשמה רצוא הב הנכסה<-
הדועסה<-
דיר 'מע א"ח תבשה רצוא תדועסמ הפידע תבש תדועס םאה<-<-
הלימ
הל 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
תדועסבו ה"ד הל
תינעתמ תרטופ איה חספ ברעב םאה<-<-
םירוכב
ז רועיש א"ח טפשמה בל למ אלש ימב תרכ בויח לח יתמ<-
טפ 'יס חספ לאפר תכרב הלימ ההשמה (ג"י ןב) לודג וא בא<-<-
השעב עגר לכב רבוע םאה - הנמזב אלש
428 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הולמ ;בוח ;האולה :םג האר) הוולימ
361 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישודיקב<-
(בוח רטש :םג האר) רטשב<-
חמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םידבעושממ הבוגש םעטה <-<-
טמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ורסמ םא רטשב הולמ בשחנ םאה<-<-
הריסמ ידע ינפב
הפ לע<-
חמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ףא םידבעושממ הבוג וניאש םעטה<-<-
םידע שישכ
י רועיש א"ח טפשמה בל האולהה לע ועדיש תוחוקלמ הייבג<-<-
הוולה ןמ ונק כ"פעאו
יולימ
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ-הל הכלה
תורצח ןיבש ץירח<-
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בס הכלה
ףרטצמ יולימה םאה - האלוממ תפ<-
רועישל
ןולימ
בי-אי ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיניערגה תאצוה<-
ח הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ופוליק<-
456 'מע ב"ח טפשמה רצוא חילשל ןרסמימ אל ילימ'
אחיכש אלד אתלימ
טל הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב וילע לבקמ וניא םדא<-
ז רועיש א"ח טפשמה בל וב םירקשמ אל ייוליגל אדיבעד אתלימ
,טכק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
נר תוא ןויצה רעשו
אתיירואדב םג ךכ ןידה םאה<-
36 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימ
די ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ךומס םיחפט השולש םכפושל רוסא<-
לתוכל
די ףיעס ג 'יס בקעי ירמא לתוכהמ םקיחרהל - גגהמ םיחלוקה<-<-
'מע) לר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(370
םילגר ימ לוטיבל<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא ןיכפוש ימ לע ףחי רובעל <-
תבשב האצוה ןינעל<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ח הכלה
םימשג ימ לוטלט<-<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ז הכלה
םיילגר ימ לוטלט<-<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ךליאו דל הכלהמ
םימה יבג לע הציחמ<-<-
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ הכלה
הציחמכ םמצע םימ<-<-
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ הכלה
הציחמכ םיאופק םימ<-<-
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ הכלה
תואובמ יפותיש תושעל רשפא םאה<-<-
םימב
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בס הכלה
רועישל םיפרטצמ םאה - תפבש םימ<-<-
םימשג ימ<-
ול ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םיבשו םירבוע לע גהנ םזיתהש<-<-
םהידגב ךלכלו
ןיא ה"ד םירואב וט ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ללגב הנוילע המוקמ םילזונה<-<-
הביזעמה לוקלק
ז ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב זרב ימ ןוניס<-<-
ףיעס זט קרפ ,י ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא
ב
תבשב םילולצ םימ ןוניס<-
*חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא סינטסיאל<-<-
חי ,די ,ז ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב לוחמ םנוניס<-
אי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תרמשמב ךולכלו רפעמ םנוניס<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(476 'מע) 265 'סמ
הלילב ןואמצ<-
כ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ןירשופ ושענש ןיחתור <-
'מע) הע 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(126
החנמ ינפל םידי תציחר<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(456 'מע) 148 'סמ
תיברע ינפל םידי תציחר <-
חי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הרירבל םהב שומיש <-
ןיא ה"ד םירואב וט ףיעס ח 'יס בקעי ירמא בייח ימ - הלקלקתנש תרנצמ םיפטונש<-
ןקתל
בקעי ירמא תורעהו ,ז ףיעס י 'יס בקעי ירמא
דל תוא
וא תכתמ ילכב הלילה םהילע רבעש<-
רתנ ילכ
וע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ןבל יבג לעש םימ תכיפש<-
גכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא וא המחה תומיב ר"הרל םתכיפש<-
םימשגה
,דק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
רתומ ה"ד םירואב גכ ףיעסו
הכרדמ ג"ע ךופשל<-<-
גכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ןיכפוש ימ וא םיחורס םימ תכיפש<-<-
ר"הרב
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיצומחה םינופפלמהמ םתכיפש<-
תבשב
זי תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ז"הזב םילוגמ םימ תייתש<-
ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא וא תכתמ ילכב םירשופ םימ תייתש<-
םילכ ראשב
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא הרעקבש םימ תייתש<-
די ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא םיגד ירחא םתייתש<-
ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא תבש לילו יעיבר לילב םתייתש<-
ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא חלקמ רונצמ ויפב םתייתש<-
ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא הלילב םימגאו תורהנמ םתייתש<-
םויבו
'מע) אמר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(399
םיחורס םימ ךותב וא דגנכ הליפת<-
א"ח טפשמה בל ;384 'מע ב"ח טפשמה רצוא
בכ רועיש
'ףוס םהל ןיאש םימ'
330 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותכיפה ,(נ"וז) ןימ
392 'מע ב"ח טפשמה רצוא (רפוכ) ןימ
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גכ ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס ,דל
ותרדגה<-
י ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וייח תלצה<-
טפשמה ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
33 ק"ס
ותודע<-
230-229 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןייד יונימ
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ליפ ינימ'
רוא-ינימ
93 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבש לילב ורואל האירק<-
תקנימ
359 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיאושינב<-
תבשב<-
הל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ש"צומ ךרוצל המצעמ הבלח תאצוה<-<-
הל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל קוניתה יפל הבלח תחלקה<-<-
הל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנב ךרוצל ילכ ךותל הבלח תחלקה<-<-
םילוח תיבב אצמנה
הל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רשפאשכ התקנהב ש"צומל ןיתמהל<-<-
'יס ,הל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ח ףיעס זלש
הבלח ןורתימ תרעטצמ<-<-
א ףיעס זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל כ"הויב תונעתהל הבויח<-
(סמ :האר) םיסימ
466 'מע ב"ח טפשמה רצוא בורו טועימ
232 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיניידב<-
43 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלה תקיספב<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא (תושרדב) יובירו טועימ
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא (רחא םע ךותב) םיטועימ
143 'מע ב"ח טפשמה רצוא םהיתויוכז<-
ץימ
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפ תוכיתחו ץימ תרירב<-
ומ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וכותמ םיניערגה תאצוה<-
כ ,אי ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיניערגהמ ונוניס<-
זט קרפ ,ונ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ט-ח ףיעס
תבשב ירפה יקיקלחמ ונוניס<-
רצימ
טצק ,וצק 'מע טפשמבו קדצב וקלחב דחאה הצרו וקלחש םיחא<-
יוליעב חקיש םירמוא ויחאו
דלק 'מע טפשמבו קדצב רצימה לע דמועה ןליא<-
דר 'מע טפשמבו קדצב לכ וקלחיש הצור םיחאה ןמ דחא םא<-
ןויכ הדש דגנכ הדש אלו הדשו הדש
רצימב הדש ול שיש
זמק 'מע טפשמבו קדצב דחאלו הקולח רועיש עקרקב ןיא םא<-
ומע ףרטצהל הלוכיה עקרק שי םהמ
הר ,דר 'מע טפשמבו קדצב רצימב םקלח תליטנ יבגל ,םביו רוכב<-
נק 'מע טפשמבו קדצב וקלח תא לבקל רצימה לעב תוכז<-
רצימב
אנק 'מע טפשמבו קדצב - ורצימב לבקל הצור וניא םא<-<-
ותעד הלטב
ור 'מע טפשמבו קדצב ינש דחאל ,תופתושב תיב ונקש םינש<-
ינש לעב לבקמ ,שילש דחאלו םיקלח
דחי ויקלח תא םיקלחה
205 'מע ב"ח הכלהב למשחה :םג האר) (םירק םימל ןקתימ) רק-ימ
(ררקמ
156 'מע ב"ח הכלהב למשחה שטיווס ורקימ
(ילמשח רונת :האר) לגורקימ
267-256 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב ןופורקימ
,263 ,261 ,257 'מע ב"ח הכלהב למשחה
267265
,תבשב תיטמוטוא הרוצב לעופה<-
וא ,תבשה ינפלמ לעפומו ךורע אוהשכ
יטמוטוא ןועש תועצמאב לעפומש
תבשב
262 'מע ב"ח הכלהב למשחה הינזא טוח<-
260-259 ,257 'מע ב"ח הכלהב למשחה רוטסיזנרט<-
םינוש ןופורקימ יגוס<-
260-259 ,257 'מע ב"ח הכלהב למשחה ליגר<-<-
261 'מע ב"ח הכלהב למשחה םחפ<-<-
261 'מע ב"ח הכלהב למשחה רוטסנדנוק<-<-
262 'מע ב"ח הכלהב למשחה שיבג<-<-
262 'מע ב"ח הכלהב למשחה ימניד<-<-
267-266 'מע ב"ח הכלהב למשחה םרז אלל<-<-
259 ,257 'מע ב"ח הכלהב למשחה רבצמ י"ע לעופה<-<-
266-265 ,261 'מע ב"ח הכלהב למשחה לוקמרה תכרעמ הנבמ ירואית<-
(...תתימ :םג האר) התימ
,דיק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
תוקלמב ה"ד םירואב וט ףיעסו
י"ע ז"הזב התימ בייחל רשפא םאה <-
ךרוצו אתלימ רדגמל ריעה יבוט וא ד"ב
העש
271 'מע ב"ח טפשמה רצוא הסירעב תוומ<-
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא יחומ תוומ<-
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוומה ןמז תעיבק<-
םימש ידיב התימ
ג רועיש א"ח טפשמה בל התימ בייחש ימ גורהל רתומ םאה<-
םימש ידיב
137-109 'מע ב"ח הכלהב למשחה :םג האר) תבשב לכוא םומיח ןקתימ
תלגע ;םומיח ןורא ;םומיח תיטבמא
(םומיח ןחלש ;םומיח
164-138 'מע ב"ח הכלהב למשחה דוד :םג האר) תבשב םימ םומיח ןקתימ
רויכ ;תיזכרמ הקסה ;שמש דוד ;ילמשח
(ילמשח םוקמוק ;ילמשח םחימ ;ילמשח
157-156 'מע ב"ח הכלהב למשחה "עגר ןב" םימ םומיח ןקתימ<-
155-151 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב התו הפק םומיח ןקתימ
152-151 'מע ב"ח הכלהב למשחה וסרפסא<-
152 'מע ב"ח הכלהב למשחה יטרדנטס<-
155-153 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייגולונכט תונורתפ<-
תנוכמ :האר) תומיעפ לורטינ ןקתימ
(הבילח
(ררקמ ;רק-ימ :האר) רוריק ןקתימ
ויבא תתימ
'מע) דר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(323
הילע הכרב<-
280 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיד תיב תתימ
חי קרפ ,בכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
דמ הרעה
'הדעה וליצהו'<-
(האכה :םג האר) (לוגסב) הכמ
387 'מע ב"ח טפשמה רצוא םאו בא הכמ <-
:םג האר) תבשב הב לופיט ,(ץמקב) הכמ
(עצפ ;...תכמ ;תוחפנתה
חמ ,חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל המד תאצוה <-
טכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל המד תדמעה<-
גכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הילע גופס תדמעה<-
חמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הילע הקולע תדמעה<-
בכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל התחישמ וא התחירמ<-
חמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל המד תתימצ<-
חמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןבל וא םודא דגבב החוניק<-
ה ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ללח לש הניאש<-
ללח לש<-
ג ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל התרדגה<-<-
ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הילע םיללחמ יתמ<-<-
טכ ,י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל לגרה וא דיה בג לעש<-
(תונח :האר) תלוכמ
("הנוכמה" :האר) (קורושב) הנוכמ
;...תנוכמ :םג האר) (םלוחב) הנוכמ
(תיטמוטוא הישעת ;...רישכמ
כש 'מע זט תוא םוכיס זי קרפ והילא ןורכז עובירה תיישעל תילמשח הנוכמ <-
ןיליפתב
4 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב הנוכמ ןומיש<-
(גהנ ;תינומ :םג האר) תינוכמ
אל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא התרכשהב האנוא <-
ארקנ ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא םיעסונ הב ףוסאל רתומ םאה<-
סובוטוא תנחתב םידמועה
ארקנ ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא תפסוא םא הילע תולעל רתומ םאה<-<-
םשמ םיעסונ
ןיב ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תונלבקכ
הלוטיב - העיסנ ןימזה<-
גל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא תפתושמ רצחב התיינחה<-
הרטשמל גהנ תריסמ<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא "רוצע" רורמתב רצוע וניא םא<-<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא תנכוסמ הרוצב ףקוע וא עסונ םא<-<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ןוישר ילב גהונ םא<-<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא הכרדמ לע התנח םא הרטשמל התריסמ<-
התעיבצ<-
חנ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא השדח האריתש ידכ<-<-
חנ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא האריי אלש ידכ ,חפה רבשנ םא<-<-
םגפה
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא העיסנב הקיזהש<-
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא הקיזהו הלצה םשל העסנ םא<-<-
ול ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םירבוע לע םימשג ימ הזיתה םא<-<-
םהידגב וכלכליו םיבשו
גכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא תליחתב ול םלשל ךירצ םאה - הרוכש<-
ופוסב וא העיסנה
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא דבאו וריבעהל שקבתנש ץפח הב חכש<-
אכ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא - עצמאב דריו םיוסמ םוקמל הרכש<-
םלשמ דציכ
אכ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תועש יפל ורכש םא<-<-
ג ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ןמיס הב ןיאש הדיבא הב האצמנש<-
חל תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא שואי אוה םאה - דבכ רבד הנממ לפנש<-
תעדמ אלש וא תעדמ
הל תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא עייסלו רוזעל בויחה - ךרדב העקתנש<-
247 'מע ב"ח טפשמה רצוא תמא תנוכמ
האייחה תנוכמ
בי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא הלוחל התניתנו שונא הלוחמ הקותינ<-
רחא
;ןופלט ;ןופיספיא :האר) הטלקה תנוכמ
(לוק םשר
בושיח תנוכמ
303-302 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייוניש י"ע תבשב יאופר םושיר<-
םייטנגמ
374 ,353-346 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב הבילח תנוכמ
הרפה יניטעל םיעיבגה תדמצה<-
352-350 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלועפב הנוכמהשכ<-<-
352-350 ,349 ,347 'מע ב"ח הכלהב למשחה תלעופ הנוכמה ןיאש העשב<-<-
352 'מע ב"ח הכלהב למשחה הב לופיט<-
353-352 'מע ב"ח הכלהב למשחה 'תבש דכ'<-
352 ,349-347 'מע ב"ח הכלהב למשחה תומיעפ לורטינ ןקתימ<-
349-348 'מע ב"ח הכלהב למשחה התביזעו הנכובה תכישמ<-
שוביי תנוכמ
367 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב הב תובוטר םידי בוגינ<-
תבשב הסיבכ תנוכמ
357-354 'מע ב"ח הכלהב למשחה םירחא י"ע ירחסמ שומישל התדמעה<-
תיטמוטוא תלעופשכ
374 'מע ב"ח הכלהב למשחה תסנכה י"ע תבשב תיטמוטוא תלעפה<-
ש"עמ הכותל הסיבכ
359-358 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןוסחיאל הב שומיש<-
הביתכ תנוכמ
303-302 'מע ב"ח הכלהב למשחה הביתכ תנוכמל יטנגמ טרס תסנכה<-
יאופר םושירל תבשב תילמשח
(םוליצ :האר) םוליצ תנוכמ
188-184 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב םילכ תפיטש תנוכמ
187 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב<-
185 'מע ב"ח הכלהב למשחה ידי לע תיטמוטוא הלעפהב ששח<-
תודורטקלא
188-187 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירכנ י"ע<-
םייגולונכט תונורתפ<-
186 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןועש תועצמאב<-<-
186 'מע ב"ח הכלהב למשחה ינכמ קספמ תועצמאב<-<-
186 'מע ב"ח הכלהב למשחה אמרג קספמ תועצמאב<-<-
186 'מע ב"ח הכלהב למשחה יטמוטוא הייהשה רמייט תועצמאב<-<-
188-185 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןוסחיאל הב שומיש<-
(תוקלמ :האר) תוכמ
264 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןידה ןמ אלש ןישנועו ןיכמ
417 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןינק ;רכומ :םג האר) הריכמ
(האנוא :םג האר) הב האנוא<-
גצק 'מע מ"וח המלש תכרב חקמ לוטיב<-<-
ט ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל ,םימולשתב הריכמ<-<-
ח ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל ,תיבמופ הריכמ<-<-
טי תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל ,יאלמה לוסיח תריכמ<-<-
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא םיוסמ םוכסב רוכמל ובלב רמג םא<-
ףיסוה חקולהו
די ק"ס צק 'יס טפשמה תוביתנ רכומה הלגמ חקמה רמג רחאל םא<-
םולשתב רסחש
י ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ךל הנרכמא וז הדש רוכמאשכ" רמא<-
ודימ הנקו "הנמב
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא דבלב םירבדב<-
;ןיאש ה"ד םירואב ה ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ג
(ינקו והוילת ,ןיבזו והוילת) הייפכב<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דכ
לוספ דעו רשכ דע ינפב<-<-
בקעי ירמא תורעהו ,ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא
כ תוא
ןילטלטמו עקרק תריכמב המידק יניד<-
אכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא םאה - יואר וניאש ימ םידקהו רבע<-<-
ותוא ןיקלסמ
בכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא שרפה שישכו ,יוגל לארשי תמדקה<-<-
ריחמב
ח ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא תיב רכמ עודמ תעד יוליג ליעומ םאה<-
הדש וא
ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
כ הכלה
תושר תוריכש םוקמב הליעומ םאה<-
תבשב האצוה ןינעל
ןיאו ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא
חור
הריכמ לש בוח עורפל הוצמ םאה<-
רזוחה ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא וב שי םאה - תונקל וא רוכמל חיטבה<-
הנמא רסוחמ
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זכ הכלה
םיוסמ תיבב תורצח בוריע חנומ היה<-
רחא תיבב ותוא םיחינמ םאה - רכמנו
(רעש תעקפה :האר) הב רעש תעקפה<-
ירכנל לארשי תמדקה <-
תורעהו ,בי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
ע תוא ןויצה רעשו ,בכ תוא בקעי ירמא
הלזוהה רועישו ,ליזומ ירכנהשכ<-<-
חס תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא ןנברדמ וא אתיירואדמ<-<-
בכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ימל תווצמו הרות רמוש תמדקה<-
רמוש וניאש
כ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא תבש ללחמל תבש רמוש תמדקה<-<-
םייקל ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא ,תבש רמוש לארשימ היינק תפדעה<-<-
רבדב חרוט שישכ ןידהו
ינע ;לובג תגשה :האר) הב לובג תגשה<-
(הררחב ךפהמה
טנ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא תתימא םינוקל תוארהל תולדתשה <-
ץפחה ביט
הנממ הרזח<-
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא םיוסמ םוכסב תונקל ובלב רמג םא<-<-
ןיאו ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא
חור
חקמה לע ול עידוה ורבח םא<-<-
וריבח רובעבו ורובעב הנקיש וחיטבהו
ה תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא רעשה רקוהו םירבדב הרמגנ םא<-<-
לזוה וא
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא לפנ ץפח גוס ותואו הרמגנ םא<-<-
חקולל השוריב
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא םירבדב ומכיס קר םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
י
םוי 'ל רחאל רכומב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אי
ףסכב ןילטלטמ רכומב<-<-
החיבט :האר) הריכמו החיבט<-
(הריכמו
ד ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ "ינולפל רוכמתש מ"ע" רכומ<-
(תועט חקמ :האר) חקמב םומ<-
ז ק"ס תורוקמ ח 'יס בקעי ירמא דחא י"ע ףתושמ ןיינבב תיללכ הריכמ<-
םיריידה
442 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיבמופ הריכמ<-
(ץמח תריכמ :האר) ץמח תריכמ<-
(ןילטלטמ :האר) ןילטלטמ תריכמ<-
268 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוסיא ירישכמ תריכמ<-
זי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ןידו קסע וילע שיש סכנ תריכמ<-
זט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא הטוחש תקזחב הליבנ רוע תריכמ<-
(עקרק :האר) עקרק תריכמ<-
י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בי הכלה
ותושר ריכשהש רחאל ותיב תא רכמ<-
הלטב םאה - (תבשב האצוה ןינעל)
תוריכשה
ד תוא ןויצה רעש ב 'יס בקעי ירמא וב רזחו םיפיוזמ ףסכ תורטש רכמ<-
הנוקה
(תועט חקמ :האר) תועט חקמ<-
ב ק"ס וכר 'יס טפשמה תוביתנ רכמ לטבל ליעומ רוערע יתמ<-
אי ףיעס א 'יס בקעי ירמא רכומהו תונקל חילשל ףסכ ןתנ<-
תפסותה ימל - ףיסוה
דנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא חלשמל ןתונש רכומה רמא םא<-<-
אי ףיעס א 'יס בקעי ירמא חילשל ןתונש רכומה רמא םא<-<-
דנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ותעידי ילב חילשל ופיסוה םא<-<-
חלשמל ונתנו
אכ -כ ףיעס ג 'יס בקעי ירמא שפנ ייח םהב שיש םירבדב הרוחס<-
ז"הזבו ,י"אב
קיפנו לייע :האר) יזוזא קיפנו לייע<-
(יזוזא
ריכי ה"ד םירואבו ,חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא תונקל הצור וניאשכ חקמה לע הדימע <-
ףסכ ול ןיאש וא
,ה תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ד ק"ס םיטוקילו
םאה - רעשה הנתשנו םירבד ןינק ושע<-
רעשה יוניש רועיש המו ,רוזחל רתומ
סלפי ,ג ק"ס אצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד תוא ביתנ
"יתערפ" ןעוטה הנוק<-
ב-א ק"ס ופק 'יס טפשמה תוביתנ וא רקבל וא רגשל תנמ לע םילכ הנוק<-
הבינגבו ןיסנואב בייח םאה - רוכמל
הדיבאו
ג-א ק"ס ופק 'יס טפשמה תוביתנ םתריזחבו םתכילהב םניד<-<-
ביתנ ףיסוי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ז הפסוה
הצור רכומהו םליש אלש הנוק<-
וב רוזחל
כ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא הרותהמ הכוז םאה - םלישש ןטק<-
תוא ביתנ סלפי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
גכ
- רכומל םליש אל ןיידעו ןמוזמב הנק<-
תוריפ לוכאל לוכי םאה
הושש ה"ד םירואב ג ףיעס ב 'יס בקעי ירמא וניא רכומהשכ "האיצמ" ריחמב היינק<-
רתוי הושש עדוי
אי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא רכומהו הרוחס לע קי'צב םליש<-
קנבהמ ךשמנ אלו םירחאל וריבעה
וט ףיעס א 'יס בקעי ירמא חילשה יאשר םאה - רוכמל חילש חלש<-
ומצעל רוכמל
די ףיעס א 'יס בקעי ירמא ךכו ךכב תונקל וא רוכמל חילש חלש<-
"ךלש רתומהו" רמאו
בע תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא םא וב רוזחל לוכי חלשמה םאה<-<-
רכמ אל ןיידע
ימל - רקויב ורכמו רוכמל חילש חלש<-
חווירה
אי ףיעס א 'יס בקעי ירמא בוצק וניא ורעשש רבדב<-<-
טנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא בוצק ורעשש רבדב<-<-
'יס ,זי ףיעס א 'יס ,וט ףיעס א 'יס בקעי ירמא
זע תוא בקעי ירמא תורעה א
תונקל יאשר םאה - תונקל חילש חלש<-
ומצעל
זי ףיעס א 'יס בקעי ירמא חלשמה תועמב ומצעל הנק םא<-<-
זע תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא חילשהו רוכמל וא תונקל חילש חלש<-
חלשמל דספה םרגנו ותוחילש השע אל
בי ףיעס א 'יס בקעי ירמא יוגל רוכמל וא תונקל חילש חלש<-
חווירה ימל - העטו
הס תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא חילשה ימ עדי אלו העט יוגה םא<-<-
חלשמל ורסמו
אי ףיעס א 'יס בקעי ירמא וניא ורעשש רבד תונקל חילש חלש<-
לוזב ואנקו בוצק
חנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא י"ע ריחמה תא ליזוה חילשה םא<-<-
הרצפה
412 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנוהכ יריכמ
(ץמח ;הארי לב :םג האר) ץמח תריכמ
הער 'מע ברעה טפשמ ברה י"ע ץמח תריכמב ףסכ ןינק ןפוא <-
,בפ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
חעק תוא ןויצה רעשו
אתידוא ןינקב<-
ןינקב ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןיפילח ןינקב<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
וטק
רוחש קושב<-
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא דבלב ףכ תעיקתב<-
תבשב חספ ברע לחשכ<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
המ-במ
הנמז<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
וט תוא ומ 'מע ,המ
הריכמה רטש חסונ<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אמ תוא המ
'ה העש דע רכמנש ץמחב שומיש<-<-
תבשב
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
במ תוא דע
ש"עב רוכמל חכש<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
במ תוא ומ
ריכשהל וא רדחה תא רוכמל<-
טי רועיש א"ח טפשמה בל התוהמ<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דיק
יוג י"ע חספב ץמח תואקשמ תריכמ<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דיק
חתפמה תריסמ<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טל תוא במ
רטשב קדקדל ךירצ<-
בער 'מע ברעה טפשמ רחא ירכנהמ הרזחב ץמחה תיינק<-
חספה
אפר 'מע ברעה טפשמ םאה - םירחא לש םצמח רכומש בר<-
דחא לכל הטורפ ףסכ ןינקל ךירצ
םירכומהמ
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זטק
וחכשו תיבב םניאש םילייח לש<-
רוכמל
בער-וסר 'מע ברעה טפשמ לע ןלבק ברע תושעל ברה ע"וש ןוקית<-
ץמח תריכמב חקמה ימד
חסר 'מע ברעה טפשמ הזב ןלבק-ברעה רדג<-<-
;םש יוניכ :םג האר) וריבחל םש הנכמ
(וריבח ינפ ןיבלמ
זט ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא "ךומכ רמומ יניא" רמואב <-
זט ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא "ךומכ ןיירבע יניא" רמואב<-
זט ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא "ןישלמ ןב ןישלמ" ול ארוקב<-
זט ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא "עשר ןב עשר" ול ארוקב<-
זט ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא "רזממ" ול ארוקב<-
טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא יוניכ ותואב ליגר וריבחשכ<-
םאו ה"ד םירואבו ,טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ורוסיא - ושייבל ידכ ער םש<-
סכמ
זט-וט ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ונממ חירבהל רתומ יתמ<-
זט ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא םירבד ונממ תונקל רתומ םאה<-
ריס לש הסכמ
ול ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ריסל ותדמצה י"ע ןוניס<-
(הריכמ :האר) רכמ
ותרסה ,לושכמ
בי תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ותרסה לע ךרבמ םאה<-
בי תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ירכנ י"ע ותרסה<-
ג ,י 'יס בקעי ירמא וריסה אל םאו ,וריסהל השע תוצמ<-
ת"לו השעב רבוע
320-316 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב םידא רישכמ
320-318 'מע ב"ח הכלהב למשחה שומישה ינפוא<-
317 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירכנל הרימא<-
320-316 'מע ב"ח הכלהב למשחה םימח םידא רישכמ<-
319-317 'מע ב"ח הכלהב למשחה לושיב רוסיא תייעב<-<-
320-316 'מע ב"ח הכלהב למשחה םירק םידא רישכמ<-
319 'מע ב"ח הכלהב למשחה הרוז רוסיא תייעב<-<-
(העימש רישכמ :האר) הנזאה רישכמ
(וידר ;ןופלט :םג האר) רשק רישכמ
245-244 ,239 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיינוחטב םיכרצל תבשב וב שומיש <-
244 'מע ב"ח הכלהב למשחה םינוש רשק ירישכמ יגוסב<-<-
291-282 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב העימש רישכמ
287-286 ,284 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב<-
284 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירכנ ידי לע ותלעפה<-
290-287 ,285 ,283 'מע ב"ח הכלהב למשחה ותלעפה<-
291-283 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיברה תושרל ותאצוהו ולוטלט<-
291-285 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבש ברעמ ךורעשכ<-
םינוש םיגוס<-
284 'מע ב"ח הכלהב למשחה "אקימ"<-<-
284 'מע ב"ח הכלהב למשחה "סקווראפ"<-<-
291 ,289 ,283 'מע ב"ח הכלהב למשחה "ירטקלא וזיפ"<-<-
291 ,286-283 'מע ב"ח הכלהב למשחה "עמש יפקשמ"<-<-
289 'מע ב"ח הכלהב למשחה תוללוס י"ע לעופה<-<-
286 ,284 'מע ב"ח הכלהב למשחה רבצמ לע לעופה<-<-
שפנ לכוא ירישכמ
זי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא םירעש תעקפה ןינעל<-
למשח תכמ
63 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןוכיס תעינמל תבשב םרזה תקספה<-
םדא ייח
תודרמ תכמ
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ו ,ד
בלח אוהש בשחו ןמוש לכא<-
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
71 ק"ס טפשמה ירואב ,א
ןנברד הריבעב תודעל לוספל יאנתכ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ו
אתלימ רדגימ םושמ ןה תוכמה םא<-<-
בס תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא םירבדב וריבח שייבמל<-
חי 'מע מ"וח המלש תכרב הבושתב בשל<-
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב
לעופב הקול וניאשכ לוספש ימ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה
בייח יתמ<-
זט תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא 'מ וא ג"י - הרועיש<-
בתכמ
ב ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ימיב בתכנה בתכמב ךיראתה ןויצ<-
הריפסה
תבשב עיגהש<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט הכלה
תיבה לא ולוטלט<-<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ה הכלה
רצחל רצחמ ולוטלט<-<-
יאלמ
'מע) וסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(266
ותריפס תעשב הליפת<-
424 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכאלמ
(דעומה לוח :האר) דעומה לוחב<-
חי הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ולש ןברק תברקה םויב <-
(בוט םוי :האר) בוט םויב<-
דמ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא וילע רגסש י"ע הכאלממ והשימ לטיב <-
תלדה
א קרפ ,אי-ט ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
ג הרעה
הריפסה תולילב<-
אי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הזיאב ,תושעל אלש גהנמה םעט<-<-
רמועב ג"ל רחא םג גוהנ םאהו ,תועש
י ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב םג וא תורוסא םישנ קר םאה<-<-
םישנא
י ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב תרתומ - ינש חספב<-
265 ,151 'מע ב"ח טפשמה רצוא הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ
ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ג
ט"ויו תבשב תמ תרובקב<-
אכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רעצ םוקמב תבשב<-
טויפה ,'םימחר יכאלמ'
גל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ורמואל שי םוי הזיאב<-
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיבה תכאלמ
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא תבשחמ תכאלמ
(דגב :האר) שובלמ
(םינפ תנבלה :האר) וריבח ינפ ןיבלמ
ףיעס הצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(311 ,310 'מע) ג ףיעס וצק 'יס ,ה
'םימורע שיבלמ'
;שוגת אל ;בוח ;האוולה :םג האר) הולמ
(בוח רטש ;הוולימ ;הוול
ד ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ,ובוח תא עבתיש ןטק ונבל רמא <-
דבאו
ד ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וא קיש ול חלשיש הולל רמא<-
ודבאו ,ראודב וא חילש י"ע םינמוזמ
זמ תוא ןויצה רעש בי 'יס בקעי ירמא ךליש הוולה תא ףוכל לוכי םאה<-
ול םלשל ותיבל
בל תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא וניאשכ "יל ןיא" רמול רתומ םאה<-
תוולהל הצור
הכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ידכ ומש ךכש רמול ןמאנ םאה<-
רבושב וא בוח רטשב ובתוכל
גנ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא לוחמ וא עורפ רטש תייהשה<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא - ןנברד וא אתיירואד תיבירב הולמ<-
תודעל ולוספ
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תיביר קבאב<-<-
ח ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ותנקת - םיברל תיבירב הולמ<-
ערפנש ח"טש בוכיע<-
גנ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םלישש ריינ וא רפוסה רכש ליבשב<-<-
הוולה רובעב הולמה
גנ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רחא בוח רובעב<-<-
בי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא אלב רבוע - תיעיבש רחא תועמ הבוגש<-
לוזגת
הסק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הוולה י"תכב רטש איצוהש<-
אי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ךליש הולל רמאו תוולהל םיכסהש<-
רחאו םידעב תובייחתה רטש בותכיו
וב רוזחל הצור רטשה תביתכ
גלק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םיבתוכ דציכ - תומש 'ב ול שיש<-
גלק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא לפטה םשה תא ובתכ םא<-<-
גלק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ול ארוק טועימש םש ובתכ םא<-<-
גלק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא יוניכ ול שי םא<-<-
גי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא - העובש אלב ןמאנ תויהל הצורש<-
השעי דציכ
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
איק-גק
הכלמ הולמ
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ד תוא גכ
חספ ברע תבש ינפלש ש"צומב<-
ןולמ
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חכ הכלה
אלב תבשב וב לטלטל רתומ םאה<-
תורצח בוריע
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי ,א הכלה
דחיב םילכוא םלוכשכ<-<-
די-גי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ררוב ןינעל וב רתלאל רועיש<-
ה"ד םירואב טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
הרימאו
םילכ םיפטושו םיצחור םירכנש<-
תבש ירוסיאב תופצרו
חלמ
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ הכלה
תואובמ יפותיש תושעל רשפא םאה<-
חלמב
בל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא םא ,תותשמ תוחפ האנוא ןינעל<-
תויונחה לכב עובק וריחמ
זרוא ירגרג הב שיש ,היחלמ
אמ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הב שומיש<-
ופ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הנממ םתאצוה<-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא המחלמ
314 'מע ב"ח טפשמה רצוא הב השא<-
גי הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב תמחלמל םיאצויה םיבתוכ ויהש טג<-
דוד תיב
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירופיכה םוי תמחלמבש 'לדחמה'<-
רשב תחילמ
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלוחל תבשב<-
בי-ט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םילוביש תלילמ
152 'מע ב"ח טפשמה רצוא (אניד אתוכלמד אניד :םג האר) ךלמ
במ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב רחאל םירוסא וידגב<-
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
כ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב ךלמ תרדה םע בורב<-
'מע) אר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(317
ותייאר לע הכרב<-
,ג תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
תורעה ז 'יס ,וליפא ה"ד םירואב ג ףיעסו
זטק תוא ןויצה רעשו ,חכק תוא בקעי ירמא
לארשי ךלמב אניד אתוכלמד אניד <-
דכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב וידגב תא ףילחהל יאשר לבא םאה<-
ךלמ דובכל
ד ףיעס ח 'יס בקעי ירמא םיבויח לטבל לדתשהל רתומ םאה<-
בייחתי רחא ז"יעו ליטהש
,זי תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
י ק"ס םיטוקילו
וגהנתי דציכ - הדובעל םירענ חקולה<-
להקה ינוממ
ןכש ה"ד םירואבו ,טי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םיכלמה לכ לצא ךכ וניאש טפשמ קקח<-
ט ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב ךלמל המוד ןתח<-
ב"ח טפשמה בל ;395 'מע ב"ח טפשמה רצוא
בל רועיש
תוכלמב השורי<-
ןכש ה"ד םירואב טי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא שדח קוח קקוחל אבשכ<-
ט ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב 'ךיניע הניזחת ויפויב ךלמ'<-
ה"ד םירואבו ,די ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ןכסיש
תוכלמל םיפסכ ןפייז תריסמ<-
ג ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ןידכ רומג ןיד אוה הכולמה טפשמ<-
הרות
וא ה"ד םירואב חי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא אקוד אוה םאה - 'וכו רדג ול ץרופ<-
המחלמ ךרוצל
זי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םאה - םירחא לש תונליאמ רשג הנבש<-
וילע רובעל רתומ
אי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא הילעבל רזחות האיצמ לכש רזגש<-
חי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ךרד וא המוח השעו םיתב סרהש<-
ךלמ ה"ד םירואבו ,טי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םהמ חקלו ותנידמ יבשות לע סעכש<-
םא ה"ד םירואב טי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םישנאה ןיב םיקוחב הלפמש<-
טי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םיוגהמ רתוי םידוהיה לע רזגש<-<-
במ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב וידגב תפירש<-
דכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב ודובכל תרופסת<-
בכ ,זי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
(לעופ ;הרומ :םג האר) תוקונית דמלמ
די תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא םניא והורכש להקה ישאר םא <-
רוזחל םילוכי
כ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הלילב רע תויהל יאשר םאה<-
,גל תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
תוכהל ה"ד םירואב ד ףיעסו
דימלת תוכהל יאשר םאה<-
תוכהל ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םירחא םידימלת הכמה דימלתב<-<-
תוכהל ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא והכמ המב - שנוע וא דומיל ךרוצל<-<-
דמ תוא ןויצה רעש ט 'יס בקעי ירמא ידמ רתוי האכה<-<-
כ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לכאמב תוברהל יאשר םאה<-
כ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ומצע ףגסלו ביערהל יאשר םאה<-
אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא 'גמ רתויל ומצע ריכשהל יאשר םאה<-
םינש
בק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא רוביצ תינעתב תונעתהל יאשר םאה<-
כ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תרחא הכאלמב קוסעל יאשר םאה<-
גק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תרומשאב תוחילסל םוקל יאשר םאה<-
ו ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא דימלתמ ץפח תחקל יאשר םאה<-
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט הכלה
- ודליל דמלמ ותיב ךותב קיזחמה<-
תורצח בוריע ברעל םיכירצ םאה
זי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא בשחנ םאה - םיברב הרות דמלמה<-
הוצמב קסועכ
י ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רכשנ גהנמה ד"ע - אמתסב רכשנה<-
ינע ;לובג תגשה :םג האר) לובג תגשה<-
(הררחב ךפהמה
רבכ ול שיש ב"העבל ומצע תעצה <-<-
ותיבב דמלמ
בקעי ירמא תורעהו ,בי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד םירואב בי ףיעס ו 'יס ,הנ-דנ תוא
ןמזה הלכ םא<-<-<-
בי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ב"העב לצא לועפל רתומ םאה<-<-<-
ןושארה דמלמה תא רטפיש
בי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רחא דמלמשכ ב"העבל ומצע תעצה<-<-
שקיב רבכ
,ונ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד םירואב בי ףיעסו
תוצובק שיש םוקמב ומצע תעצה<-<-
םידמלמ םירכושש לארשימ הברה
םיבוצק םינמזל
וט ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ריעב ומצע עובקל ול רתומ םאה<-<-
םירחא םידמלמ רבכ הב שיש
לכ ה"ד םירואב בי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא להנמל הנשה עצמאב ומצע תעצה<-<-
האבה הנשל ונחקיש
ה"ד םירואב בי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
דמלמהש
םע םכיס קרש ב"העבל ומצע תעצה<-<-
ותיבב היה אלו רחא דמלמ
גיק 'מע מ"וח המלש תכרב םיבייח םאה - ותוא םיקלסמשכ<-
ורכש ול םלשל
ירמא תורעה ו 'יס ,בי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
חנ תוא בקעי
ורכש רבכש רחא ב"העבמ ותחיקל<-
ןינק ושע אלו
דיק 'מע מ"וח המלש תכרב םילודג לש דמלמ<-
טק 'מע מ"וח המלש תכרב ינש ינפמ ןושאר םיקלסמ<-
ביק 'מע מ"וח המלש תכרב ודצב דומלת תיב תחיתפ<-
ה"ד םירואב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תונלבקב
ןמזה עצמאב בוזעל הצורש<-
הסק 'מע מ"וח המלש תכרב ורובע םולשת<-
תבשב ררוב ןינעל ,ןופפלמ
חל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא שפועמ ונממ קלח םא<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק<-
םיצומח םינופפלמ<-
אי ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא חלמהמ םתחדה<-<-
חל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םימהמ םתאצוה<-<-
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ םימה תכיפש<-<-
רצלמ
אלש ה"ד םירואב אכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא וריבח לע ודימ לישבתה לפנו לקתנ<-
וקיזהו
280 'מע ב"ח טפשמה רצוא (תודרמ תכמ :םג האר) תוקלמ
דל 'יס ךורע טפשמ ;א 'מע מ"וח המלש תכרב
ל ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס
ז"הזב<-
ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא פ"ושמ תוחפב לבוחב<-
ד רועיש ב"ח טפשמה בל "םינבה לע םאה חקת אל" לש ואלב<-
,בס תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
זע תוא ןויצה רעשו
םירבדב וריבח שייבמב<-
וט תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא - תושפנ תנכסל ומצע סינכמש ימב<-
אתיירואדמ אוה םאה
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אל
ןיי התשש ריזנב<-
ד רועיש ב"ח טפשמה בל ןיממוז םידעב<-
ד ק"ס תורוקמ ט 'יס בקעי ירמא רזממ וריבחל ארוקב<-
טפשמה ירואב זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
22 ק"ס
תושפנ בויחכ םבויח םאה<-
ףיעסו ,גנק תוא ןויצה רעש ט 'יס בקעי ירמא
ולטבש ה"ד םירואב וט
ןירדהנסו ג"הכו חבזמ ךירצ םאה<-
ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
22
דחא דע יפ לע רוסיא קזחוהש רחאל<-
וא ה"ד םירואב א ףיעס ט 'יס בקעי ירמא תודפל ןוממ ול שישכ אתלימ רדגימל<-
ומצע
חכר 'מע מ"וח המלש תכרב שלתשהל תויוארה תוכמ<-
בכק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא יודינמ רתוי לק<-
החתלמ
104 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הב ראשוהש ץפח<-
ןוממ
ו ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןוממ ליצהל ונוממ דיספהל בייח םאה<-
לע כ"חא םלשמו ונממ שקבמשכ וריבח
ודספה
גל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא בייח םאהו ,וריבח ןוממ תלצה בויח<-
ולש ןוממ איצוהל
ב ףיעס ח 'יס בקעי ירמא וריבח ןוממב ולש תא ליצהל<-
ה ףיעס ח 'יס בקעי ירמא וקיזמה וריבח ןוממב וליצהל<-<-
ו ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םלשמ דציכו ,תושר אלב ותלצה<-<-
ה"ד םירואבו ,א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
וט תוא בקעי ירמא תורעהו ,וליפאו
וריבח ןוממב ומצע ליצהל<-
ח ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא הלוח וא ןקזמ תושר אלב ותחיקל<-
םרזעל וא םאפרל ידכ םידקפתמ םניאש
409 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונוממ יניד<-
68 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-<-
464 'מע ב"ח טפשמה רצוא קפסב לטומה ןוממ
400 'מע ב"ח טפשמה רצוא קיזמה ןוממ
282 'מע ב"ח טפשמה רצוא הזל תושפנו הזל ןוממ
גע 'מע מ"וח המלש תכרב ןיעבות ול ןיאש ןוממ
להקה םעטמ הנוממ
ז ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא תועמה לע רכש רמושכ וניד םאה<-
לביקש
,זי תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
י ק"ס םיטוקילו
אבצל םירענ תריסמב גהנתי דציכ<-
366 'מע ב"ח טפשמה רצוא רזממ
ד ק"ס תורוקמ ט 'יס בקעי ירמא וריבחל ךכ ארוקה<-
הסק-דסק תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןותיח לוספכ<-
טפשמה יטוקל אכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס
דיעהל ותורשכ<-
ד ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא האולהב םדוק םכח דימלת רזממ<-
םירחאל
ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
גי
ויבאל ותבריק<-
158 'מע ב"ח טפשמה רצוא דסממ
26 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא איצממ
א"ח טפשמה בל ;גר 'מע מ"וח המלש תכרב
דכ רועיש
י"נרממ
בקעי ירמא תורעהו ,זל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
גסק תוא
ומתוחו ובתוכ דציכ<-
זצק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא וב עקרק תיינק<-
אנ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ותיינק<-
אנ-נ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא אצמנש<-
141 'מע ב"ח טפשמה רצוא לשממ
הלשממ
חכק תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא הרותה יקוח י"פע תגהנתמ הניאש<-
חכק תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא היקוח ףקות - םעה בור י"ע הרחבנש<-
(ךיפב רתומ :האר) 'ךיפב רתומה ןמ'
(הריש ;רמז ילכ :האר) הניגנמ
'רוצעו הנמ'
גיק ,ד-ג הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הרותה תאירקל ןמיס<-
45 'מע ב"ח טפשמה רצוא גהנמ
די קרפ ,זי ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ג ףיעס
הנוש םהיגהנמ רוקמש ותשאו שיא<-
גפ 'מע טפשמבו קדצב תונשל םיפתושה לכ תמכסה התיה םא<-
גהנמהמ
וס 'מע טפשמבו קדצב וב ןיאש םוקמב םיפתוש וקלח םא<-
תעד לע קלחש ןועטל לוכי הקולח ידכ
תורוק וילע ךומסל לכויש גהנמה
חצ 'מע מ"וח המלש תכרב ותונשל אלש ברעל לוכי דיחי םא<-
חכק 'מע טפשמבו קדצב תיבה קזוחב תונשל גהנמ שי םא<-
היילעהו
ח קרפ תועובשל חספ ןיב :םג האר) תועובשל חספ ןיב תולבאב<-
(הריפסה ימי תולבא
ז הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב תא תבייחמ תובאה תלבק ,בוט גהנמב<-
םינבה
זט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא חיכשה רבדב אקוד אוה - םילעופב<-
םימעפ הברה השענו
גס 'מע טפשמבו קדצב יפכ הציחמ ךירצ רצחל גג ןיב םאה<-
גהנמה
בי ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב רומחה גהנמכ רימחהל בייח םאה<-
ול הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב ליסכ ארקנ תורתוס תורמוח גהונה<-<-
זי 'מע טפשמבו קדצב הציחמ תושעל אלש גהנמ שי םאה<-
היאר קזיה םושמ
ול הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רימחמה תעדכ גוהנל רתומ םאה<-
םיקסופה תקולחמב
די קרפ ,חל הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ה הרעה
"ודדוגתת אל" וב ךייש םאה<-
גי ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב םינוש םיגהנמ דחא ריעב םיגהונה<-<-
ז הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב רדנ אוה<-
ועק 'מע ברעה טפשמ גהנמ חכמ ברע בויח תולח<-
הנק 'מע טפשמבו קדצב וא ומצעל םא השוריבש םוקמה דועי<-
גהנמ פ"ע ,ריכשהל
ומ 'מע טפשמבו קדצב הציחמל לתוכ יבג ריעב גהנמ ןיאשכ<-
שישכ וא העקבו הניג ,רצחב
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
םיגהונו ה"ד זל
הקידבל ץמח יתיתפ חינהל<-
םיסמ ןינעל<-
גק 'מע טפשמבו קדצב ריעב עובק גהנמ רחא םיכלוה<-<-
םימעפ שלש ועבקש
גק 'מע טפשמבו קדצב עורג גהנמב<-<-
ק ,טצ 'מע טפשמבו קדצב דחאו ,ךירעהל אוה גהנמה םא<-<-
ךפיהב וא ,עבשיהל הצור
דק 'מע טפשמבו קדצב םא ,הכרעה פ"ע תובגל וגהנש ףא<-<-
אל ז"דעש רמול שי ןינעה הנתשנ
ובייחתנ
זק 'מע טפשמבו קדצב לכ םיכירעמ 'ג דימעהל וגהנש םוקמ<-<-
,ת"דמ לוספ אצמי םאש 'א דועו הנש
םאה ,מ"ומב ומע ףתוש דחא ןמדזהו
ת"דמ אוה לוספ
טיק 'מע מ"וח המלש תכרב הכלה לטבמ<-
ףיעס בי 'יס ,ח ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
כ ףיעס גי 'יס ,וישכעו ה"ד םירואב הל
רטש ה"ד םירואב
רוסיאבש רבדבו ןוממבש רבדב<-<-
רטש ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא לקלקלו תוועל אוה גהנמהשכ<-<-
הרותהמ םהש םינינק
זי קרפ ,זט ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
גל ףיעס
דע חספמ רפתסהל אלש י"ראה גהנמ<-
תועובש
חי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב ןקזה יבגל םג רומא אוה םאה<-<-
זי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב תונשל הצורו י"ראכ גהנש ימ<-<-
דק 'מע מ"וח המלש תכרב הנידמה גהנמ<-
אי ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב םוקמה גהנמ<-
זמ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב םוקמל םוקממ ךלוהה<-<-
בי ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב םוקמה גהנממ תונשל רוסא<-<-
ה הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב םירדנ תרתה ךירצ וניא תועט גהנמ<-
ולטבל
אק 'מע טפשמבו קדצב םלועלש וללה תוצראב עודי גהנמ<-
ושכע לש קספה רחא ןיכלוה
הל 'מע טפשמבו קדצב א"דל לעמ לתוכה היבגהל גהנמ<-
בי ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב תועדה לככ רימחהל גהנמ<-
359 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיאושינו ןישודיקב םיגהנמ<-
הלק 'מע טפשמבו קדצב ןליא יבגל ברכ קוספל וגהנש םוקמ<-
רצימה לעש
ח ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא םינקמו םינוק גהנמה פ"ע<-
הכ 'מע טפשמבו קדצב גהנמה יפכ הציחמל לתוכה בחור<-
חכ ,וכ 'מע טפשמבו קדצב תונשל הצור דחאהו גהנמ שי םא<-<-
ולשב ותושעלו
זט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא אלא םיקיתו תמכסה פ"ע וגהנש<-
יוצמ וניאש
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
'יחבו ה"ד חל
ץמחה םע ץמח תקידב לש ףכ תפירש<-
180 'מע ב"ח טפשמה רצוא גיהנמ
להנמ
ופ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ,םילעופ רכשש ,דסומ וא לעפמ לש< -
ןילת לב ןינעל
'ורצעו ונמ'
ד קרפ ,ד-ג הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב
גיק הרעה
הרותה תאירקל ןמיס<-
280 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדונמ
(חכ תנחת ;...תנוכמ ;הנוכמ :האר) עונמ
(ןואינ ;הרונ :םג האר) הרונמ
אעש-עש 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ הרונמה תורנב הוצמ השוע הקלדה <-
ק"מהבב
טל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא למשח תרונמ לומ םוריע הדימע<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
שיו ה"ד אצ
םינק 'ז לש<-
;למשחה רוא :םג האר) תבשב הרונמ
(יוביכו הקלדה
96-94 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוטלט <-
96 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב<-<-
96-95 'מע ב"ח הכלהב למשחה היוסיכ<-
296-292 ,81-80 'מע ב"ח הכלהב למשחה תותיא תרונמ<-
296-295 'מע ב"ח הכלהב למשחה יאופרה תווצל הלוח תותיא<-<-
294-293 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייגולונכט תונורתפ<-<-
36-35 'מע ב"ח הכלהב למשחה טהל תרונמ<-
37-30 'מע ב"ח הכלהב למשחה תשק תרונמ<-
93-90 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבש לילב הרואל ןויעב האירק<-
9392 'מע ב"ח הכלהב למשחה רוא תומצוע תוגרד תלעב איהשכ<-<-
תונוש
92 'מע ב"ח הכלהב למשחה "רוא סקול" תרונמב<-<-
93 'מע ב"ח הכלהב למשחה "רוא ינימ" תרונמב<-<-
(ןברקה) החנמ
ףיעס א קרפ ,ה ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
אי
רועישב םירועשמ הברק רמוע תחנמ <-
הטוס תחנמכ ,הפיאה תירישע
ףיעס א קרפ ,ה ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
אי הרעה ח קרפ ,אי
רמועלו הטוסל קר םירשכ םירועש<-
'מע) ופ-ס 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(145-99
(החנמ תליפת :םג האר) (הליפתה) החנמ
'מע) ע ,חס 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(113-115
הינפל הליכא<-
ףיעס בע 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(121 'מע) 1א
הלודג הדועס<-<-
'מע) חס 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(113
הנטק הדועס<-<-
'מע) גפ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(142
רחואמ ןמזה םא<-
'מע) הס 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(109
רחואמ ללפתמ רוביצה םא<-
'מע) דפ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(143
םירמוא המ - רוחיאב הרמאנ םא<-
הירחא
'מע) וע 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(129
הדימעה תליפת ינפל תורימא<-
'מע) וס 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(110
ךרדב<-
'מע) אפ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(136
הרשע ילב םירמגנה השודקבש םירבד<-
דס ,טנ ,חנ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
'מע) 122 'סמ םירואיב ,(105 ,94-96 'מע)
(451
הנמז<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(451 'מע) 124 'סמ
הנטק החנמ תליחת ןמז<-<-
'מע) דס 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(105
ופוס<-<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(447 'מע) 103 'סמ
ול ךומס<-<-
'מע) אס 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(99
התובישח<-
'מע) הפ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(144
םיברקתמ רוביצהש םוקמב דיחיל<-
תבש ברעב "וכרב"ל
דע-זס 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(110-124 'מע)
הינפל תושעל רוסא המ<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(451 'מע) 122 'סמ
הרקיע והמ<-
'מע) בפ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(139
רוביצב הליפתל ועיגהב רחיאש ימ<-
'מע)גס 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(102
הנטקו הלודג החנמ <-
'מע) בס 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(101
המש תועמשמ <-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(447 'מע) 103 'סמ
"החנמל ךומס" ןמז יתמ <-
'מע) פ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(134
הב םייפכ תאישנ <-
דע-זס 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(110-124 'מע)
הינפל תולועפ תיישע <-
'מע) אע 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(120
שמשה תאירק לע תוכמתסה <-<-
ללפתהל ריכזהל
'מע) חע 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(131
החנמ תעשב הרותה תאירק <-
'מע) הע 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(126
הינפל םיידי תציחר <-
'מע) טע 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(133
הירחאו הדימע תליפת <-
'מע) ופ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(145
הל ןימולשת <-
430 'מע ב"ח טפשמה רצוא קנב תוינמ
(רכמב) ןיינמ
ירמא תורעה ב 'יס ,ה ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
גכ תוא בקעי
םייק חקמה - פ"ושב ןינמב העט <-
ןינמה םילשמו
183 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;ןינמל ףוריצ :םג האר) (הליפתב) ןיינמ
(הליפת
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ןינמ םילשיש ידכ םדא ריעהל<-
תחפנש הרשע ןיינמ<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(458 'מע) 157 'סמ
דומילה ףוסב<-<-
'מע) אפ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(136
החנמ תעשב <-<-
'מע) וטק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(196
תיברע תעשב <-<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(458 'מע) 156 'סמ
"ירשא" תלחתה רחאל <-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אכק
תבש ללחמ ףוריצ <-
232 'מע ב"ח טפשמה רצוא תולוקה ןיינמ
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןוירה תעינמ
ומצעמ התשמו לכאמ תעינמ
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הבושת ךרוצל כ"אא הרוסא<-
284 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוריבע תעינמ
היאר תעינמ
,חנ תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
גכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס
רוסיא ןיא<-
364 ,86 'מע ב"ח הכלהב למשחה טנגמ ורטקלא לוענמ
(םיילענ :האר) םילענמ
184 'מע ב"ח טפשמה רצוא סמ
בצ 'מע טפשמבו קדצב וחתפ תונשל הצורה יובמה ינבמ דחא<-
הנתשי ז"יעו ,ר"הרל וא רחא יובמל
סמה בויח
בק-אק 'מע טפשמבו קדצב סמה תמוש רחא תובגל ולחה םא<-
המושה תא תונשל םילוכי םאה
גק-בק 'מע טפשמבו קדצב ךרד וא עבק ךרד םילטומה םיסמב<-<-
הרקמ
ק ,טצ 'מע טפשמבו קדצב הצור דחא םדאו ךירעהל גהנמה םא<-
ךפיהב וא עבשהל
חצ 'מע טפשמבו קדצב סמה תא לביקש רפוכ רשה םא<-
זק 'מע טפשמבו קדצב םיאמש 'ג םיררוב הנש לכבש וגהנ םא<-
ףרטצי ת"דמ לוספ אצמי םאש ,'א דועו
- ומע ףתוש אוהש דחא ןימזהו ,ומע
ת"דמ לוספ םאה
ג ףיעס ח 'יס בקעי ירמא םא סממ רטפיהל לדתשהל רוסא<-
רחאל קזנ םורגי ורוטפ
זט תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא ז"יעו סממ םמצע רטופש להק<-<-
ובייחתי םירחא
דק 'מע טפשמבו קדצב ןינעה הנתשה םא ,ךירעהל וגהנ םא ףא<-
ובייחתנ אל הז תעד לעש ל"י
64 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
הק 'מע טפשמבו קדצב הכניש מ"ע רשל וולהש ריעה ינב<-
ויתחת רחא םקו ,וב רזחו ,םיסמהמ
םימש דציכ - םהל הכינו
בעק תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא םייוג י"ע חוכב ותייבג<-
וק 'מע טפשמבו קדצב ,ול םיבייחש ןומממ םדאמ ותייבג<-
בוחהמ שאייתה םא ןידהו
חק 'מע טפשמבו קדצב ח"תו םימותימ ותייבג<-
ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חי הכלה
ריתהל) תושר רוכשל רשפא םאה<-
סמה הבוגמ (תבשב האצוה
ק 'מע טפשמבו קדצב םירחא ןומממ םיסמ תובגל שי םאה<-
דק 'מע טפשמבו קדצב נ"כהב יכרצו תושדקה ןיב לדבה<-
ךלמה יסימל
זט-וט ףיעס ז 'יס בקעי ירמא סמ תחרבה<-
זט ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ומילעמש ימ טפשמ תיבל רוסמל<-<-
ל הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב םלשלמ רוטפ םוי 'למ תוחפ ריעב רדה<-
גק 'מע טפשמבו קדצב ןמז רחאל ומלשל סמ רשל םיבייח ויה<-
בויח - ןמזה ךות ומלישו וולהו שקיבו
כ"חא םיאבה
גק 'מע טפשמבו קדצב םיאבה תבוטל אוה סמה<-
טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
71 ק"ס
תוכלמה סמב ח"ת בויח<-
איק 'מע טפשמבו קדצב - סמה בוחמ וקרעש ריעה ינבמ קלח<-
םלשלמ םירוטפ םאה
גק 'מע טפשמבו קדצב תא ובייחש ןמזה ןיב ריעל אבש ימ<-
הייבגה ןיבל סמה
איק 'מע טפשמבו קדצב ותשקב פ"ע סמה לע רשה ול לחמש ימ<-
לדתשהל ה"ד םירואב ג ףיעס ח 'יס בקעי ירמא םלשל ךירצ םאה - דחא רטפש רש<-<-
להקל וקלח
גהנמ<-
גק 'מע טפשמבו קדצב ועבקש ריעה גהנמ רחא םיכלוה<-<-
םימעפ שלש
גק 'מע טפשמבו קדצב עורג גהנמב<-<-
אק 'מע טפשמבו קדצב תעובש חכמ איה סמ תעובש<-
םיפתושה
דגסמ
ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
די הרעה
דגסמה תושר רוכשל רתומ םאה<-
תבשב האצוה ריתהל
תועובשל חספ ןיב ;244 'מע ב"ח טפשמה רצוא
בי קרפ םתכלהכ ןיאושינה ;אמ הרעה ח קרפ
בי-א תוא
;הפוח :םג האר) ןישודיק רדסמ
(ןיאושינ
ה ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב גהונ וגהנמלש םימיב ןישודיק רדסל<-
הריפסה ימי תולבא
(רודיס :האר) בוח לעבל םירדסמ
ח 'יס בקעי ירמא ;279 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ז-ו ףיעס
רוסמ
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס ,גכ
ורוסיא<-
ש"יו ה"ד םירואב ח ףיעס ח 'יס בקעי ירמא "ךיחא" בשחנ םאה<-
ףיעס ךורע טפשמ ,כ ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש
5 ק"ס טפשמה ירואב בכ
תודעל לוספ - רוסמל םייאמה<-
ק"ס טפשמה יטוקל כ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א
אנושב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל כ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א
אנוש וניאש ימב<-<-
טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ,א ק"ס
ובויח<-
בקעי ירמא תורעהו ,י ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
טמ תוא
רוסמל ךלמה וסנא םא<-
א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא לארשי תחירב םוקמ לע םייוגל<-
הוולה
ח ףיעס ח 'יס ,ח-ז ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
אי ףיעס ט 'יס ,ש"יו ה"ד םירואב
ותשנעהנו ותגירה<-
ד ףיעס ח 'יס ,ג ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ךלמה לצא ומצע רוטפל לדתשמש ימ<-
בייחתמ רחא ז"יעו
וניא ה"ד םירואב ד ףיעס ח 'יס בקעי ירמא חקי ז"יעו יוגמ ויתועמ עבותש ימ<-
רחא לארשימ
ביק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא שינעיש ריעה רשל ח"ת הזבמ תריסמ<-
ותוא
אי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ןוטלשל ותריסמ<-
'יס ,ןיב ה"ד םירואב א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
,ש"יו ה"ד םירואב ח ףיעס ח 'יס ,ח-ז ףיעס ח
אי ףיעס ט 'יס
ונוממ תליטנ<-
טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ז-א ק"ס
תודעל ולוספ<-
טפשמה ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
39 ק"ס
לחמ רסמנה םא<-<-
טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ח ק"ס
הזה ןמזב<-<-
28 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרוסמ
27 'מע ב"ח טפשמה רצוא תרוסמ
רחסמ
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא רחסמ תוכילה<-
בל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא תגשה :םג האר) י"אב עקרקב לובג גיסמ
(לובג
268 'מע ב"ח טפשמה רצוא הריבעל עייסמ
זי ,ג ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןנברדב וא אתיירואדב<-
ארקנ ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא "רעפאח" לש תינוכמל היילעב<-
ירהש ה"ד םירואבו ,ט ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ןלזג וא בנגמ היינקב<-
ירהש ה"ד םירואב ט ףיעס ז 'יס בקעי ירמא יוגל עייסמ<-
;ירהש ה"ד םירואב ט ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דמ
רמומל עייסמ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דמ
תודעל ולוספ<-
295 'מע ב"ח טפשמה רצוא שפנ תוריסמ
תיסמ
277 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרז הדובעל<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בי ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס ,המ
בונגל<-
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גי ק"ס
הבושת השע םא<-<-
תכסמ
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תונוש תותכסמ תרירב<-
רמסמ
ול תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ויפב ותחנה<-
תבשב ,תננסמ
ףיעס ט קרפ ;מ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא
ח
זרבה לעש תננסמב לוח רבטצה םא<-
בל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הת ילע הבש תננסמב הת תנכה<-
ט ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא ילע הבש תננסמ ךותל םיחתור יוריע<-
הת
בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב שומיש<-
במ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא רויכבש תננסמב שומיש<-
זנ הרעה ט קרפ ררוב שלושמ ליא הכרד תלוספ וב שיש הקשמ תייתש<-
הדעסמ
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
כ הכלה
ןינעל רסוא םאה - הדעסמב לכואה<-
תורצח בוריע
(לעופ :םג האר) דיבעמ
,די תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ט ק"ס םיטוקילו
השעש םכסהמ וב רוזחל לוכי יתמ <-
ליופה םע
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ךות וילעופ וקיזהש המ לע בייח םאה<-
םתדובע ידכ
רבעמ
ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דל-אי הכלה
רסוא יתמ - וריבח רצחב רבעמ תושר<-
תבשב האצוה ןינעל
םיה תורבעמ
'מע) חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242
םתייאר לע הכרב<-
ןדריה תורבעמ
'מע) חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242
םתייאר לע הכרב<-
(ןיליפתב) אתרבעמ
פש 'מע ג תוא םוכיס בכ קרפ והילא ןורכז המקעתה םא <-
טעק 'מע ג תוא םוכיס י קרפ והילא ןורכז הבחור רועיש<-
דצק 'מע ה תוא םוכיס אי קרפ והילא ןורכז תיבה בחורכ הבחר הניא םא<-<-
(למשחה רוא :האר) ילמשח לגעמ
56 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימסק לגעמ
תרבועמ
רופיכ םויב<-
ב ףיעס זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל "ינא הכירצ" הרמא<-<-
ב ףיעס זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל לכוא החירה<-<-
ח-ז ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל התליכא ינפואו ירועיש<-<-
ונייחהש תכרב<-
ו ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
חי הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמה ןיב<-<-
ומ ק"ס תורוקמ ח 'יס בקעי ירמא ןוירה תקספה<-
ב ףיעס זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל תורוסא תולכאממ רהזיל הבויח<-
זי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא הנכסמ דלוהש<-
(עבטמ ;ףסכ :האר) תועמ
םיאלוממ םייעמ
גמ הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב יולימהמ םייעמה תרסה<-
ליעמ
זכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םיליעמ ןיבמ תבשב וליעמ תאצוה<-
הלתמ לע םייולתה
הליעמ
ז ,ו רועיש א"ח טפשמה בל תיבה קדב ישדקב הליעמ רוסיא דוסי<-
חבזמ ישדקבו
ז רועיש א"ח טפשמה בל הב תוחילש<-
ןיעמ
322 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ןיעמ תשרפ'<-
הל ק"ס תורוקמ ח 'יס בקעי ירמא םינכשה תופתתשה - לקלקתהש<-
ונוקיתב
ןוזמה תכרבב ערואמה ןיעמ
טק 'מע א"ח תבשה רצוא ריכזה אל םא תבשב רוזחל בויחה<-
ערואמה ןיעמ
אס 'מע א"ח תבשה רצוא םאה - ערואמה ןיעמ הרכזה בויח<-
ג"זהשעמ אוה
453 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'הזוח ןיעמ'
51 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'תונקת ןיעמ'
405 ,274 'מע ב"ח טפשמה רצוא ורבח ןוממ בכעמ
חיק-דיק 'מע מ"וח המלש תכרב ןידירומ ןיאו שדוקב ןילעמ
תילעמ
ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ הכלה
רדחב םירסוא הילעה ינב םאה<-
םוקמב (תבשב האצוה ןינעל) תוגרדמה
תילעמב םישמתשמש
ןיא ה"ד םירואב וט ףיעס ח 'יס בקעי ירמא שומישהמ קלתסהל לוכי רייד םאה<-
תואצוההמו הב
טי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא וניאש ריידב ןידהו ,הב םינכש יבויח<-
הב שמתשהל ךירצ
אכק-טיק 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ הב דוחי<-
341-329 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב תילעמ
330 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב תלעופה תילעמ לע תולעב<-
340 ,336 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב הב ורבעוהש םירמוחמ האנה<-
340-339 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוח ךרוצל<-
340-338 ,335 ,333 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירכנ י"ע תלעפומשכ הב העיסנ<-
339 ,335-334 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב<-<-
335 'מע ב"ח הכלהב למשחה תולעפומה תילוארדיה תילעמב העיסנ<-
םימ י"ע
,336-339 ,333-330 'מע ב"ח הכלהב למשחה
374-373
תבשב תיטמוטוא תילעמ
339-336 ,333-330 'מע ב"ח הכלהב למשחה בקע ,התריצעו היילע ,הדיריב תויעב<-
תוליעפה לע ופוג סמועב עסונה תעפשה
תילמשחה
םייגולונכט תונורתפ<-
331 'מע ב"ח הכלהב למשחה םרזה תריצי תעינמל "םידגנ"<-<-
331 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירטקלא וטופ "רטמורט"<-<-
331 'מע ב"ח הכלהב למשחה םלוב עונמ םע ןיפוליח םרז<-<-
337 'מע ב"ח הכלהב למשחה הייהשה ירחא רסמימ תוליעפ<-<-
337 'מע ב"ח הכלהב למשחה לגעמ תחיתפ בקע רסמימ תוליעפ<-<-
334 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיילמשח תותשקו תוצוצינ תעינמ<-<-
336 ,331-330 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייגולונכט םירואית<-
434 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןתשולש דמעמ
דימעמ
הנ 'מע ח רועיש ב"ח טפשמה בל הליבנ תביק רועב התשענש הניבג<-
288 'מע ב"ח טפשמה רצוא (לתוכ :םג האר) הקעמ
ותוא השוע ב"העב וניאש ימ םא<-
א תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא השועה ךרבמ<-<-
א תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא חילש והנמיש בוט<-<-
ב ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא םאה - יוג ןלבק וא לעופ י"ע השועב<-<-
ךרבמ
בקעי ירמא תורעהו ,ג ףיעס י 'יס בקעי ירמא
י תוא
וילע ןיכרבמ םאהו ,רצחבש רובב<-
ד ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ס"נכיב רצחב רובב<-<-
א ףיעס י 'יס בקעי ירמא רצואה תיבב<-
א ףיעס י 'יס בקעי ירמא ןבתהו רקבה תיבב<-
ד ק"ס םיטוקילו ,א ףיעס י 'יס בקעי ירמא תסנכה תיבב<-
ו ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ךירצ ןיאו הילעה לע גגהו הילעו תיבב<-
הילעב
הקעמ ה"ד םירואב א ףיעס י 'יס בקעי ירמא וב רוגל ןמז רחאל סנכייש שדח תיבב<-
בויחה לח יתמ -
א ףיעס י 'יס בקעי ירמא שרדמ תיבב<-
ו תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ידכ וב שיו ,'ד לע 'ד וב ןיאש תיבב<-
עברל
ג תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םיחפט 'י הובג וניאש תיבב<-
א ףיעסו ,ו ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא
לבא ה"ד םירואב
הריד תיב ויתחת ןיאש גגב<-
ה תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םידגב תחיטשל קר וב םישמתשמש גגב<-
ץיקב ריוא ףואשל וא
ו ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תוילע לש ארטזוזגב<-
וגג ה"ד םירואב ג ףיעס י 'יס בקעי ירמא שבכב<-
וגג ה"ד םירואב ג ףיעס י 'יס בקעי ירמא וא ,הילעל רצחמ תוליבומה תוגרדמב<-
הינש המוקל
לבא ה"ד םירואב א ףיעס י 'יס בקעי ירמא לויט וא שומיש תקזח ול שיש ימב<-
וריבח גגב
תורוקמו ,ו ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא
ז ק"ס
תספרמב<-
ה ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא השעמ וא וכרדכ דעומה לוחב ותיינב<-
טוידה
ג ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא וא הרותהמ בייח םאה - תיב רכושב<-
ןנברדמ
י תוא ןויצה רעש י 'יס בקעי ירמא םילא יוגמ תיב רכושב<-<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא יוג וא לארשי תופתושב<-
ירמא תורעה י 'יס ,ב ףיעס י 'יס בקעי ירמא
ז תוא בקעי
ורועישו והבוג<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא תבייח השא םג<-
הקעמ ה"ד םירואב א ףיעס י 'יס בקעי ירמא גגב שמתשמ וניאשכ בייח םאה<-
,א תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
א תוא ןויצה רעשו
חסונו ,ותיישע לע םיכרבמ םאה<-
הכרכה
ב ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ינפל וא היישעה ינפל - הכרבה ןמז<-<-
ןורחאה שוכמה
ב ףיעס י 'יס בקעי ירמא וקזוח<-
א ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ולטבמה רוסיא רמוח<-
אלש ה"ד םירואב ב ףיעס י 'יס בקעי ירמא םיחפט 'י וגגמ ההובג ר"הרשכ<-
א ףיעס י 'יס בקעי ירמא תיבב הקעמ תיישע תוצמ<-
הקעמ ה"ד םירואב א ףיעס י 'יס בקעי ירמא - השדח הרידב הקעמב בייחתמ יתמ<-
הב רוגל סנכנשכ וא הנוקשכ
,ט תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
הקעמ ה"ד םירואב א ףיעסו
ערפמל ןקית אלו עגר לכ לע רבוע<-
ואשעשכ
איפורעמ
,פ"ע ה"ד םירואבו ,גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
זמ תוא בקעי ירמא תורעהו
לובג תגשה ןינעל<-
("םיברע בירעמה" :האר) םיברע בירעמ
372 ,80 'מע ב"ח הכלהב למשחה הקעזא תכרעמ
458 ,68 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלפכמה תרעמ
השעמ
44 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלה תקיספב<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דמ ,גמ
השעמכ רוביד<-
ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ט
השעמכ המיתח<-
235 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיד תיב השעמ
אכ רועיש א"ח טפשמה בל םויק ךירצ םאה<-
288 'מע ב"ח טפשמה רצוא הריבעב אבה השעמ
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא השא ידי השעמ
ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא םהב הלעב תוכז<-
ול תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא הבויחמ רתוי המצע תא הקחד םא<-<-
התיוורהו
ול תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא הלעב תא תלכלכמה תרחוסב<-<-
ול תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא הרומב<-<-
ול תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא הדיקפב<-<-
385 'מע ב"ח טפשמה רצוא באל תב ידי השעמ
ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא הנטק לש<-
409 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיינק השעמ
םיבוט םישעמ
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םדאה תריטפל ןורכז םויב םתרכזה<-
רשעמ
אס 'מע א"ח תבשה רצוא םאה - בויח אלב אדירג הוצמ תליכא<-
רשעמל תעבוק
בל רועיש ב"ח טפשמה בל םילודיג ראשבו רהציו שורית ןגדב<-
חלק ,אכ 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע םושמ יאמד לוכאל רתומ םאה<-
תבש
אע 'מע א"ח תבשה רצוא אלש רבד תבשב רשעל רתומ םאה<-
תבש גנוע םושמ ותכאלמ הרמגנ
אס ,מ 'מע א"ח תבשה רצוא עבוק םאה - ןנברדמ הליכא בויח<-
רשעמל
395 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותשורי<-
בע 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנוע םושמ רשעל רתוה אל עודמ<-
אע 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב רשעמה לע ןמאנ ץראה םע<-
תבש תמיא וא תבש גנוע םושמ
בפ 'מע א"ח תבשה רצוא ועבקנ םאה - הליכאל ודחייש תוריפ<-
רשעמל
ביק ,אס ,אנ 'מע א"ח תבשה רצוא רשעמל עבוק תבש<-
דיק ,חל 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברדמ קר עבוק<-<-
חל 'מע א"ח תבשה רצוא רשעמל עבוק ט"וי םאה<-<-
הס 'מע א"ח תבשה רצוא רשעמל עבוק םאה תושמשה ןיב<-<-
בפ ,אס 'מע א"ח תבשה רצוא עבק אוה תבשל דחייש תוריפ<-<-
רשעמל
חל 'מע א"ח תבשה רצוא הליכאל יוארה רבדב קר<-<-
אס 'מע א"ח תבשה רצוא תשודק וא רשעמל עבוק ותליכא<-<-
םויה
אס 'מע א"ח תבשה רצוא השאב<-<-
טמ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב המהב רשעמ
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיפסכ רשעמ
וליפאו ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא הקדצל תתל בושחיש המ לכש יאנת<-
כ"ממ היהי
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא ינע רשעמ
ינש רשעמ
יר 'מע טפשמבו קדצב ש"עמ םידופ וישנ יתשו שיא<-
יר 'מע טפשמבו קדצב ןוידפל השלש לש ד"ב<-
יר 'מע טפשמבו קדצב םיאיקבו םינמאנ ויהיש ךירצ<-<-
יר 'מע טפשמבו קדצב ז"לז םיבורק תויהל םילוכי<-<-
יר 'מע טפשמבו קדצב ד"בל יוג ףרצל רשפא םאה<-<-
יר 'מע טפשמבו קדצב ד"בל םילעבה תא ףרצל רשפא םאה<-<-
בכ-אכ 'מע ץראה תווצמ ש"מ לש עבטמ לוליח<-
כ-טי 'מע ץראה תווצמ ונוידפ<-
איר 'מע טפשמבו קדצב פ"וש לע ולליחש הנמ הוש<-
308 'מע ב"ח טפשמה רצוא רגפמ
הפמ
זכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ןחלושה לע הסרופל ידכ התרירב<-
תבשב
זי ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא ךרד םיעלות וב שיש הקשמ תייתש<-
תבשב הפמ
תלופמ
ב ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב היתחתמ םישנא תלצה<-
ג ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הילע תבש םיללחמ יתמ<-
בקעי ירמא תורעהו ,ד ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
הכ תוא
םבתכ יפמ אלו םהיפמ
ק"ס טפשמה ירואב ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
20
העדומ לוטיבב<-
ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ד ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס הל 'יס ,9
רטשב<-
("ליפמה" :האר) ליפמ
חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב אסרומ סיפמ
;המיק ;ןקז :האר) םוקת הביש ינפמ
(םכח דימלת
125-124 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב אמרג קספמ
124-123 'מע ב"ח הכלהב למשחה םילוח תיבב לכוא םומיחל םינקתימב<-
186 'מע ב"ח הכלהב למשחה ח"היבב םילכ תפיטש תנוכמב<-
294-293 'מע ב"ח הכלהב למשחה םילוחה יתבל תותיא תורונמב<-
125-124 'מע ב"ח הכלהב למשחה ח"היבב םומיח תולגעב<-
300 'מע ב"ח הכלהב למשחה הדשב םיללח יוהיזל ,לוק םשרב<-
תונוגע רתיהל תבשב ברקה
12 'מע ב"ח הכלהב למשחה חכ תונחתב<-
125-124 'מע ב"ח הכלהב למשחה הכלה יקומינו יגולונכט רואית<-
םידחוימ םירקמב וב שומישה רתיהל
(תשורח תיב :םג האר) לעפמ
גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא וירצומ תא ליזוהל ול רתומ םאה <-
ונממ ונקיש ידכ
םייקל ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא לש לעפממ תונקל חורטל ךירצ םאה<-
תבש ללחמ לשמ אלו תבש רמוש
זכק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ול רתומ םאה - ןוזמ לעפמב לעופ<-
ותדובע תעשב תרצותהמ לוכאל
סיפה לעפמ
זכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא וב הלרגה<-
םיזוגא חצפמ
אכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וב שומיש<-
183 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיבשות דקפמ
421 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןודקפ :םג האר) דיקפמ
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא (רעש תעקפה :האר) םירעש יעיקפמ
גי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב הליחתב תינעת םירזוג ןיא םללגב<-
ישימח םויב
םינוי יחירפמ
ה"ד םירואב אל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
םיקחשמה
ורוסיא<-
טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס
תורחתב<-
טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס
םינוי םיתפמשכ תודעל םלוספ<-
תורחא
טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס
תרחא תונמוא םהל שיב ףא<-<-
תסכרפמ
גל תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא הנממ רבא תשילת<-
363 'מע ב"ח טפשמה רצוא התפמ
חתפמ
ל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא אצומש דע רורצהמ תוחתפמ תאצוה<-
תבשב םיאתמה חתפמה
דל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב רורצהמ ותאצוה<-
א ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב ירחא תבשב חתפמ תרוצב הנשמ םחל<-
חספ
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אי-ח הכלה
חתפמה דבאו תורצח בוריע לעננ<-
ט תוא ןויצה רעש ז 'יס בקעי ירמא הלעב תעידי ילב השאל חתפמ לופכש<-
גלר-אלר 'מע דסחו םייח (תמל) הבצמ
חיר-איר 'מע מ"וח המלש תכרב האנהב הרוסיא<-
התבצה<-
ל ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב<-<-
הכ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-<-
גמ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב התוא רחאל ןיא י"ראה תעדל<-<-
גמ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב זא דיפסהל גהנמ<-<-
הלר-דלר 'מע דסחו םייח התמקה<-
תורצח בוריע ןינעל ,'הבצמ'
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ הכלה
םינכש ןיב דירפהל<-
ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ו הכלה
רצחב רוסאי אלש ,ותיב חתפב<-
ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל הכלה
רצחמ םינפל רצחב<-
ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בל הכלה
יובמב רוסאי אלש ,רצח חתפב<-
תבשב רבצמ
20 'מע ב"ח הכלהב למשחה רבצממ אבה םרזב הקלדה<-
(חכ תנחת :האר) חכ תנחתב ותלעפה<-
91 'מע ב"ח הכלהב למשחה םרזב לעפומה רואל ןויעב האירק <-
רבצממ
273 ,185 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדצמ
הצמ
*ח ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב חספ ירחא התליכא<-
בכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ףיסות לב םושמ הרוסא<-<-
ג ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב תועובש דע לוח ימיבו תותבשב<-<-
ב ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב םיציבב תנגוטמ הצמ תליכא<-<-
חספ רחא
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זט תוא ומ
ןסינ ג"י 'ו םויב התליכא<-
בי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב התליכא<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינוע םחלו הצמ םשל תרמושמ<-<-
ה הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב תועובשב התליכא<-
חספ ברע התליכא<-
ע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זל תוא
חספ ברע תבשב<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אפ תוא בע
םייח ילעבל זא הליכאהל<-<-<-
ע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
וע תוא
'ג הדועס הב תאצל<-<-<-
ע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חע תוא
ול ןיא םא ולכאלו מ"חלל ףרצל<-<-<-
רחא
ע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זע תוא
הלופכו החופנ הצמ<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אצ תוא טע
הצממ ךילזמערח<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אצ תוא טע
הצמ חמקמ לגוק<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זמ תוא חע
ךילדענק<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
*דנ תוא דנ
ינפל תוצמהמ הלח שירפהל חכש םא<-
ט"וי
התייפא<-
י 'יס חספ לאפר תכרב וניאשכ חילש תונמל הוצמ םאה<-<-
ומצעב הפוא
ט 'יס חספ לאפר תכרב תווצמה תכרב םיכרבמ ןיאש םעט<-<-
(ימלשוריה תטישל) היפאה לע
ט 'יס חספ לאפר תכרב לע ונייחהש םיכרבמ ןיאש םעט<-<-
הייפאה
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טי תוא חמ
ןסינ ג"י ו םויב הוצמ תוצמ תייפא<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חמ תוא טמ
תוצמ תייפאל םירונת ןוביל<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טי תוא חמ
ברע לחשכ הוצמ תוצמ תייפא ןמז<-<-
תבשב חספ
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הצמ חמקו הצמ תרירב<-
ג ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הז ץמח תוצמו תורשכ תוצמ תרירב<-
תבשב הזמ
ףיעס ו קרפ ;ד ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
*טי
תבשב תורובשמ תומלש תוצמ תרירב<-
*ח הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב גח ימי 'ז לכ הוצמ התליכא םאה<-
חספה
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונקז ךותל ולפנש הצמ ירורפ תרסה<-
תבשב
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טל תוא בע
חספ ברע תבשב הוצמ לש הצמ לוטלט<-
תורצח בוריע הב תושעל<-
בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ד הכלה גי קרפו ,ב הכלה
הב ברעל גהנמה<-<-
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דמ הכלה
םירייד שישכ ,הנוכמ תצמב<-<-
הב םירימחמה
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט הרעה
תוריפ ימב השולינש הצמב<-<-
רדסה לילב ,הצמ
זצ 'מע א"ח תבשה רצוא ןמב הצמ תוצמ םיאצוי ןיא<-
זמ 'יס חספ לאפר תכרב אצי םאה - "וז הצמ" תרימא ילב לכא<-
ול 'יס חספ לאפר תכרב אצי םאה - הבסה ילב לכא<-
*ס הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב לחש רדסה לילב<-
הילע תווצמהו ןינהנה תכרב<-
אס 'יס חספ לאפר תכרב איצומה ךרבמ הצמ הזיא לע<-<-
דס ,טנ 'יס חספ לאפר תכרב תליכא לע" ךרבמ הצמ הזיא לע<-<-
"הצמ
דס 'יס חספ לאפר תכרב איצומה תכרבב ס"תחה גהנמ<-<-
"הצמ תליכא לע" תכרבבו
גס 'יס חספ לאפר תכרב הוצמ תצמ תיזכ תליכא םאה<-<-
איצומה תכרבב תבייחמ
גס-בס 'יס חספ לאפר תכרב לע "הצמ תליכא לע"ו איצומה תכרב<-<-
תוליבח תוליבח בשחנ םאה - תחא הצמ
ס 'יס חספ לאפר תכרב "הצמ תליכא לע" םיכרבמש םעט<-<-
"לוכאל" אלו
דכ 'יס חספ לאפר תכרב "הצמ תליכא לע" םיכרבמש םעט<-<-
הבישיב
בפ 'יס חספ לאפר תכרב תכרבב םירחא איצוהל לוכי םאה<-<-
לכוא וניאשכ איצומה
בפ 'יס חספ לאפר תכרב אוה הצמ תליכאב איצומה תכרב<-<-
תווצמה תכרבכ
הילע ונייחהש תכרב<-
טכ-חכ ,ט 'יס חספ לאפר תכרב ונייחהש הילע םיכרבמ ןיאש םעט<-<-
ל-טכ 'יס חספ לאפר תכרב תרטופ שודיקב ונייחהש םאה<-<-
הצמה לש ונייחהש
ל 'יס חספ לאפר תכרב ךירצ שודיקב ונייחהשב םאה<-<-
לש ונייחהש ידי תאצל שוריפב ןווכל
הצמה
אל-ל 'יס חספ לאפר תכרב תורנה תקלדה לש ונייחהש םאה<-<-
ונייחהש תרטופ (י"ועבמ הקילדמשכ)
הצמה לש
בכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב וא הרותהמ איה התליכא םאה<-
הזה ןמזב ןנברדמ
דע ,הל 'יס חספ לאפר תכרב הצמ חספ וכרכ שדקמה ןמזב םאה<-
רורמו הצמ קר וא רורמו
פ 'יס חספ לאפר תכרב לכ וא תוצח דע התליכא תוצמ םאה<-
הלילה
הב םירתומהו םיבייחה<-
הס 'יס חספ לאפר תכרב םיבייח םאה - אמטו ,לרע ,רכנ ןב<-<-
הב
הס 'יס חספ לאפר תכרב איסהרפב תבש ללחמו ז"על דמושמ<-<-
הב םירתומ םאה -
ולש הניאש הצמ<-
זט 'יס חספ לאפר תכרב ולש תויהל הכירצ הוצמ תצמ םאה<-<-
זט 'יס חספ לאפר תכרב תצמ תונקל אלש קדקדל שי םאה<-<-
ןטקמ הוצמ
זט 'יס חספ לאפר תכרב םדוק םלשל קדקדל שי םאה<-<-
הב אצויש הצמה רובע הליכאה
הלוזג הצמב<-<-
זט-וט 'יס חספ לאפר תכרב הב םיאצוי ןיאש םעט<-<-<-
זט 'יס חספ לאפר תכרב יוגמ הלוזג הצמב<-<-<-
287 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלוזג הצמ<-<-
גס 'מע א"ח תבשה רצוא הלילב קר םייקל לוכי הצמ תוצמ<-
שממ
הל 'יס חספ לאפר תכרב םייק ק"מהיבש ןמזב הליכאה רדס<-
57 'מע ב"ח טפשמה רצוא תווצמ - הוצמ
חצ 'מע א"ח תבשה רצוא תווצמ יתש םתסב םייקל רשפא יא<-
דחא השעמב
(...ןיא :האר) תווצמה לע ןיריבעמ ןיא<-
תוליבח תוליבח תווצמ ןישוע ןיא <-
(...ןיא :האר)
בי הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב התיישע ינפל הליכא <-
312 'מע ב"ח טפשמה רצוא השאב<-
אצק 'מע א"ח תבשה רצוא בשחנ אל ומויק םושמ הוצמ לוטיב<-
לוטיב
247 'מע ב"ח טפשמה רצוא בתכב<-
(תווצמה תכרב :האר) תווצמה תכרב<-
וט רועיש א"ח טפשמה בל הליחתכל הוצמ תושעל בויחה רדג <-
ךירצ ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא בייח םאה - התושעל ובילב רמג<-
התושעל
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ףסכ ןינקב הנקנ הוצמ רבד םאה<-
י 'יס חספ לאפר תכרב הוצמ אוה הוצמ רשכה םאה<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ורעצל
ויבא וא םדא ריעהל רתומ םאה<-
הוצמ םייקל ידכ הנישמ
תעינמב ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הוצמ זוריזל ומצע רעצל רתומ םאה<-
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא הב ליעומ ףסכ ןיינק םאה<-
אנ 'מע ברעה טפשמ הוצמ םייקי םא והשימל רכש חיטבה<-
תימויק
הוצמ םויקל תואצוה<-
אלר 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ םויק רובע רזפל בייח המכ<-<-
אלר 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ רובע רזפל בייח המכ<-<-
אסינ ימוסרפד
יר 'מע א"ח תבשה רצוא ה"רמ בצקנ םאה הוצמל האצוה<-<-
יר 'מע א"ח תבשה רצוא בצקנ םאה הוצמ רודיהל האצוה<-<-
ה"רמ
ו ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא לכויש ידכ ומצע ריכשהל בייח םאה<-<-
המייקל
ו ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא ידכ םיחתפה לע רזחל בייח םאה<-<-
המייקל לכויש
דיר 'מע א"ח תבשה רצוא לע לואשל ךירצ םאה ןנברד הוצמל<-<-
םיחתפה
גכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא הוצמ רובעב הנכס קפסל ומצע תסנכה<-
אקיזיה חיכש אלשכ
תווצממ םירוטפה<-
'מע) זכ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(51
ןנוא<-<-
'מע) חכ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(53
תמב קסועה <-<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(435 'מע) 44 'סמ
רוביצ יכרוצב קסועה <-<-
*א הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב התעשב הוצמ הביבח <-
252 'מע ב"ח טפשמה רצוא הב הקזח<-
25 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הווצמ תפיטח<-
טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
61 ק"ס
ותכאלמ תעשב הבויח<-
הע תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא הוצמ תיישעמ וריבח תעינמ<-
ןנברד וא אתיירואד
א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זי הרעה
האצוה ריתהל ידכ ,תושר לטבל הוצמ<-
תבשב
א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ו הכלה
תורצח בוריע ברעל הוצמ<-
א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זי הרעה
ריתהל ידכ ,תושר רוכשל הוצמ<-
תבשב האצוה
חע ,זס 'מע א"ח תבשה רצוא החוד םאה וישכע לש הלק הוצמ<-
כ"חא לש הרומח
287 'מע ב"ח טפשמה רצוא הריבעב האבה הווצמ<-
אכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא ןנברדמ לזגב<-<-
312 'מע ב"ח טפשמה רצוא אמרג ןמזהש השע תווצמ<-
'מע) הכ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(48-49
תוידימת תווצמ<-
,אלק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס ,אי ףיעס ה 'יס
טפשמה בל ;הסק 'מע מ"וח המלש תכרב ;מ
די רועיש א"ח
המויק רובע (םדאמ) רכש תליטנ <-
אי תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא רחא הנתמ תרותב ול םינתונשכ<-<-
התיישע
מ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןנברד הוצמ לע<-<-
בי ףיעסו ,כ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
םדוק ה"ד םירואב
ארמוחל הקיפס<-
22 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסוע<-
זס 'מע א"ח תבשה רצוא םאה תיבויח וניאש הוצמב קסוע<-<-
הוצממ רוטפ
זי 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד הוצמב קסוע<-<-
זס 'מע א"ח תבשה רצוא וריבחל םדא ןיבש הוצמב קסוע<-<-
זס 'מע א"ח תבשה רצוא רוטפ םאה הלק הוצמב קסוע<-<-
הרומחמ
286 'מע ב"ח טפשמה רצוא השעת אל החוד השע<-
286 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיברדו דיחיד השע<-
182 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיברד השע<-
בר 'מע א"ח תבשה רצוא בשחנ םאה - תומלשב אלש הוצמ השע<-
ע"וק וא ת"אושב רבועכ
283 'מע ב"ח טפשמה רצוא השעמ וב ןיאש השע<-
טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אמ ,ז ק"ס
םניחב התיישע<-
טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
10 ק"ס
רכש חטבוהשכ<-<-
ךירצ ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא רדנ ןושלב אלש הוצמ תיישעל הלבק<-
הליעומ םאה - העובש וא
גל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ט"ויב הדובכל דוקיר<-
ו הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב וחולשבמ רתוי וב הוצמ
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש רכשב חילש יונימב<-
419 'מע ב"ח טפשמה רצוא תמה ירבד םייקל הוצמ
גל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא תושעל ודיב קפיסש ימל רמא םא<-
קתש וא וילע לבקו
ל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ודיב היה רבכ ץפחהש חילשל רמא םא<-
תמו ינולפל ןתיש
ול תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא רמא אלו בתכ םא<-
ירמא תורעה א 'יס ,ז ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ל תוא בקעי
הוויצו הניתנ םשל שלשוה אל םא<-
תמו ינולפל והונתיש
ז ףיעס א 'יס בקעי ירמא השורי חינה אל םא<-
די ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ןכ הארנ אלא שוריפב הוויצ אל םא<-
וירבד ךותמ
ו ףיעס א 'יס בקעי ירמא הנתמ רוסמל חילשל רסמ םא<-
ז ףיעס א 'יס בקעי ירמא וישרויל רמול םירחאל הוויצ םא<-
די ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ונתנ אלו ורכמו שרויה םדק םא<-
די ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ןטקב<-
,בל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ופ-הפ תוא ןויצה רעשו
דבלמ םירחא םירבדב ףא אוה םאה<-
ויסכנ
דל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ךכ םשל שילשה םא אקוד אוה םאה<-
,גל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ופ תוא ןויצה רעש א 'יס
ךכ לע םיפוכ םאה<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא םאש ל"או רחא דיב ןודקפ ול היה<-
תמו ינולפל והנתי תומי
אל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא לבקמה תמו ינולפל תתל הוויצ<-
ןתונה כ"חאו
אל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא כ"חאו ןתונה תמו ינולפל תתל הוויצ<-
לבקמה
'מע) הכ-גכ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(445-448
וריבחל םדא ןיב תווצמ
די רועיש א"ח טפשמה בל םדא ןיבש תווצמ ןיב םילדבה <-
וריבחל םדא ןיבש תווצמל םוקמל
ז רועיש א"ח טפשמה בל ונתינ תונהיל ואל תווצמ
האורה ה"ד םירואב ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא תידדצ האנה םג שי םא<-
בלק 'מע א"ח תבשה רצוא ןינעה רואיב<-
בלק 'מע א"ח תבשה רצוא הליכא הב הרמאנש הוצמב<-
בלק 'מע א"ח תבשה רצוא האנהב יולתש הוצמב<-
הנווכ תוכירצ תווצמ
טל 'יס חספ לאפר תכרב ןנברד הוצמב<-
אלק ,טס 'מע א"ח תבשה רצוא ףוגה תאנה הב שיש הוצמב<-
טס 'מע א"ח תבשה רצוא יניסמ השמל הכלה לש הוצמב<-
טל 'יס חספ לאפר תכרב ךירצ םירחא איצומשכ ,ךכ םושמ<-
עימשמו עמוש תנווכ
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוצמ
(ערוצמ תשרפ :האר) (השרפה) ערוצמ
(שיאה) ערוצמ
וכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב חוליג ןועט <-
(רעצ :םג האר) רעטצמ
אי קרפ ,דכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
בכ הרעה
רתומ םאה - ושארבש רעשמ <-
הריפסה ימיב תרופסתב
דכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב הכוסהמ רוטפ<-
442 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הדיבא :םג האר) האיצמ
וט תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא ותעדמ אלש ורצחב תינקנ םאה<-
בקעי ירמא תורעהו ,ח ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
טכ-חכ תוא
רצחבו תומא 'ד ןינקב תינקנ םאה<-
ןטקב
אנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא וא הרותהמ הב הכוז ןטק םאה<-
ןנברדמ
אנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא תעד וב שיש ןטקב<-<-
גנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא תעד ול ןיאש ןטקב<-<-
י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא הררחב ךפהמה ינע ןיד הב ךייש םאה<-
אל רועיש ב"ח טפשמה בל םיוג הבורש ריעב האצמנש ןיי תיבח<-
סלפי ,החיתפב ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
זט תוא ביתנ
םילעב תושרמ תאצוי איה יתמ<-
אל תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא ןחלש לע ךומסה ןטק םותי אצמש<-
םירחא
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא שיא תשא האצמש<-
בקעי ירמא תורעהו ,ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
הל תוא
תחרוטו הסנרפל לוכי וניא םא<-<-
המצעב
חס 'מע מ"וח המלש תכרב ותב וא ונב ואצמש<-
,בנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ט ףיעס ו 'יס
ונחלוש לע ךומסה לודג ןב אצמש<-<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא ונחלש לע ךומסה יושנ ןב אצמש<-<-
6 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ךרדב האצמנש<-
'האיצמ'
הושש ה"ד םירואב ג ףיעס ב 'יס בקעי ירמא רכומהשכ "האיצמ" ריחמב ץפח תיינק<-
רתוי הושש עדוי וניא
'מע) ור 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(327
'הנמלא לובג ביצמ'
(...תלצה :האר) ...ליצמ
86 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב תיצמ
ןופצמ
143 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןופצמה תורח<-
בקעי ירמא תורעהו ,גל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
יצמ ה"ד םירואב גל ףיעסו ,דצק תוא
םיבר וב וקיזחהש רצמ
גל ףיעסו ,טנ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא
רצמ ה"ד םירואב
וילע ובאט םילעבל שי םא<-
טכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא שיש ןמזב קר םש םיכלוה םיבר םא<-
ליגרה בוחרב לודג טיט
רצמ ה"ד םירואב גל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ימבו המב םיברה ןיד<-
טכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא אתוכלמד אניד הזב ליעומ םאה<-
גל ףיעסו ,ל ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא
רוסא ה"ד םירואב
םהל שי וא ירמגל םיברל הנקנ םאה<-
שומיש תוכז קר
ה"ד םירואב גל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
וקיזחהש
דיחי וב קיזחהש רצמ<-
רוסא ה"ד םירואב גל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ןמזה ךשמב לטבתנ ,קספנש<-
(םירצמ תאיצי :םג האר) םירצמ
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא הב הבישיהו םירצמל הדיריה רוסיא <-
448 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ארצמ רב :םג האר) תונרצמ
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי-אי הכלה
תורצח בוריע ןינעל ,'סרפ לבקמ'
,153 ,152 ,145 ,106 'מע ב"ח טפשמה רצוא
217
(שדקמה תיב :םג האר) שדקמ
הוקמ
ט ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא הוקמב לובטי אלש ונבל הויצש בא< -
רק
דל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא יטרפ הוקמב םימב קלחוהש םדא<-
קוזינו
אכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא רבוע - ןלבל םלשמ אל הוקמה לעב םא<-
ןילת לב םושמ
גמש-חלש 'מע םימ יניעמ דילגב<-
טפת-גנת 'מע םימ יניעמ עקרקל יושעה ילכב<-
אסש-דמש 'מע םימ יניעמ חלמב<-
זלש-איש 'מע םימ יניעמ גלשב<-
זלש-טכש 'מע םימ יניעמ ןייו שבד ,ןמוש ,ןמשב<-
זק-הע 'מע םימ יניעמ הרותה ןמ תלסופ הליחז םאה<-
פק-וסק 'מע םימ יניעמ האמוט לבקמה רבד י"ע היוה<-
דפק-אפק 'מע םימ יניעמ האמוט לבקמה רבד י"ע ןיגול 'ג<-<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ויהו הוקמבש וריבח ידגב תא זיזה<-
תובתות םייניש וא םייפקשמ םהב
ורבשנו
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גכ ק"ס
ורועיש תא קודבל ךרוצה<-
צר-טער 'מע םימ יניעמ העירז<-
בלק-חק 'מע םימ יניעמ רהנב הליבט<-
דפ 'מע טפשמבו קדצב הוקמל תואצוהב םיבייח ריעה ינב לכ<-
םיבואש םימ<-
חסר-בסר 'מע םימ יניעמ הליחתב<-<-
חער-וער 'מע םימ יניעמ םלש הוקמב<-<-
טצר-אצר 'מע םימ יניעמ הוקמ ימ לטנו ןיבואש ןתנ<-<-
יש-ש 'מע םימ יניעמ תעדמ אלש בואש<-<-
בסר-זכר 'מע םימ יניעמ האמוט לבקמה רבדב דימעמ<-
וכר-טצק 'מע םימ יניעמ ותיתחתב ץפמ<-
בנת-חכת 'מע םימ יניעמ וקקח ףוסבלו ועבק<-
ירה ה"ד םירואב ל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא רתומ םאה ,םידגב וב ופלחוהש<-
םהב שמתשהל
ה"ד םירואב ט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ועידומו
םידגב הב וראשוהש<-
הסק-גלק 'מע םימ יניעמ םימה רועיש<-
המק 'מע טפשמבו קדצב הלעמל םימה הבוגב תרז רועיש<-
הרובטמ
הסש-בסש 'מע םימ יניעמ רכיש לש םיגול השולש<-
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טי ק"ס
רסח אצמנו דדמנש<-
הער-טסר 'מע םימ יניעמ םדא ידי תסיפת<-
םירוגמ םוקמ
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותשאו לעב ןיב םכסה<-
205 'מע ב"ח טפשמה רצוא םישודק תומוקמ
(הריכמ :האר) חקמ
מ"וח המלש תכרב ;417 'מע ב"ח טפשמה רצוא
גצק 'מע
(האנוא :םג האר) תועט חקמ
ג ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא הספוק יגורתאב<-
ה"ד םירואב הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
וישכעו
תרזומ תאצמנש הציבב<-
אי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ועידוהל ךירצ םאהו ,יוגב<-
גי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא דימ וב ןיחבהל לוכי הנוקהש רבדב<-
קדב אלו הקידב י"ע
די ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא םלשמ םאהו ,וחמצ אלש םינוערזב<-
החריט רכש הנוקל
טפשמה יטוקל דל ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ג ק"ס
הפירט רשב רכומב<-
גי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא םיוסמ ןמז םהב בותכש םירצומב<-
םומ תנעט ןועטל הנוקה לוכיש
בקעי ירמא תורעהו ,ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
זל תוא
ותרזחהו עבטמ תריכמב<-
א ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תוקיתע תריכמב<-
גי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא םינש המכ רחאל ףא ריזחמ - עקרקב<-
גצק 'מע מ"וח המלש תכרב חקמב םומ<-
ו תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא וליפא וריזחמ - םומ וב אצמנו רכמ<-
םינש המכ רחא
הכ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא הנומאב ןתונו אשונש יממ הנק<-
גי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא וב שמתשהו דבע הנק<-
גי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ריזחמ - םומ וב אצמנו דבע הנק<-
םינש המכ רחאל וליפא
טפשמה ירואב הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
53 ק"ס
בנג אצמנו דבע הנק<-
די ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא היה םאה הלאש הררועתהו ףוע הנק<-
רשכ
ק"ס טפשמה ירואב ו ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
5
ןלזג בשחנ רכומה יתמ<-
איקמ
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא בייח םאה - דגב לע< -
453 'מע ב"ח טפשמה רצוא ףקינו ףיקמ
279 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הללק :םג האר) ללקמ
ה ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא זעל ןושלב ףא רוסא<-
אע תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא יוניכ ילבו םש ילב<-
ה"ד םירואבו ,ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
וליפאו
ותוכהל ללוקמל רתומ םאה<-
חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא םושמ רבוע וינפב וריבח ללקמה<-
םירבד תאנוא
279 'מע ב"ח טפשמה רצוא ויבא ללקמ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טל
'ה םשב אלש ומאו ויבא ללקמ<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב
תודעל ולוספ<-
ףלקמ
בי קרפ ;טי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
א ףיעס
תבשב וב שומיש<-
(ררקמ :םג האר) איפקמ
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל הרעה טי קרפו ,טכ הכלה
וב תורצח בוריע תחנה <-
דיפקמ
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
המ הכלה
וקלח לע דיפקמ רצחה ינבמ דחא םא< -
תורצח בוריעב
כ-טי הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב ולוככ םויה תצקמ
ט קרפ ,כ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ט הרעה
הלילב םג רומא םאה<-
הליגמ ארקמ
ה"ד םירואב דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ראשמו
אצי םאה - ותונינא תעשב עמשש ןנוא<-
הבוח ידי
152-142 'מע םירופ שדוק יארקמ ויתוכרב<-
ל 'יס חספ לאפר תכרב תאירקב ונייחהש םיכרבמ םאה<-
םוי לש הליגמה
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הליגמ ול שיש ןכש ריעהל רתומ םאה<-
89-73 'מע םירופ שדוק יארקמ ונמזו בויחה<-
137-119 'מע םירופ שדוק יארקמ ויתוכלה<-
ל 'יס חספ לאפר תכרב תאצל הב ונייחהש תכרבב ןווכל שי<-
תונמ חולשמ לע ונייחהש תבוח ידי
הדועסו
ל 'יס חספ לאפר תכרב תאירקב ונייחהשב ליעומ הז םאה<-<-
הלילה
118-111 'מע םירופ שדוק יארקמ וב בייח ימ<-
ררקמ
201 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב<-
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל הרעה טי קרפו ,טכ הכלה
איפקמב תורצח בוריע תחנה<-
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ט הכלה
וא ,ררקמב ונכש לצא לכוא חינה<-
םוקמב ליעומ םאה - ףתושמ ררקמב
תורצח בוריע
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אנ הכלה
בשחנ - רכושה תרידב ריכשמה לש<-
תורצח בוריע ןינעל "די תסיפת"כ
תבשב ררקמ
,202 ,200 ,197-195 'מע ב"ח הכלהב למשחה
221 ,216
םידוהי י"ע רצוימה למשחב<-
טי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ובש הריגמהמ תוקריה תרירב<-
,202 ,198 ,195 ,99 ,7 'מע ב"ח הכלהב למשחה
226-225
רוסיאב לעפומה ררקמב םילכאמה ןיד<-
תבש
הרעהו ,*חכ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא
אצ
ונממ לכאמ תאצוה<-
הרשפהו האפקה<-
,198-197 ,195-194 'מע ב"ח הכלהב למשחה
224-220 ,219-217 ,215-213 ,202-201
תבשב<-<-
224-223 ,216 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב<-<-
,131 ,128 ,18-17 'מע ב"ח הכלהב למשחה
225-213 ,203197 ,194
לעופ וניא עונמהשכ<-
,197 ,194 ,131 ,128 'מע ב"ח הכלהב למשחה
224-223 ,219-217 ,205 ,203 ,201 ,199
לעופ עונמהשכ<-
,197 ,195-194 ,19 'מע ב"ח הכלהב למשחה
227-225 ,223 ,214 ,202-201 ,199
הקולד תראשנ הרונהשכ<-
226 ,213-212 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוח ךרוצל<-
211 ,206 ,204 'מע ב"ח הכלהב למשחה חרק תויבוק רוצייל ןקתימ<-
,225 ,211 ,206-205 'מע ב"ח הכלהב למשחה
227
הדוסו (רק-ימ) םירק םימל ןקתימ<-
372-371 ,227-193 'מע ב"ח הכלהב למשחה האפקהו רוריק ינקתימ<-
219 'מע ב"ח הכלהב למשחה "זיוהגניטסוו" ררקמ<-
,211 ,206 ,204 'מע ב"ח הכלהב למשחה
227-226
(טסארפיונ) חרק אלל ילמשח ררקמ<-
223 'מע ב"ח הכלהב למשחה הרוטרפמטה תוסיול רוטלוגר בוביס<-
225 ,214 ,199 'מע ב"ח הכלהב למשחה יטמוטוא ןועש תדמצה י"ע<-
,216 ,201 ,198 ,194 'מע ב"ח הכלהב למשחה
226 ,223 ,220
ירכנ י"ע<-
,216 ,199 ,196-195 'מע ב"ח הכלהב למשחה
227 ,220
ןטק י"ע<-
,206-205 ,204 'מע ב"ח הכלהב למשחה
212210
תיטמוטוא הרשפה םע<-
212-210 'מע ב"ח הכלהב למשחה ותלד תריגס<-<-
,211-212 ,207-206 'מע ב"ח הכלהב למשחה
220-219
תעפשה לורטינל םייגולונכט תונורתפ<-
עונמה תלועפ לע םדאה
222-221 ,205-203 'מע ב"ח הכלהב למשחה יעונמ תוליעפל םייגולונכט םירואית<-
רוריקה
180 ,51 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיע תיארמ
אע-גס 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל זנטעש רוסיאב<-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא לגרמ
153 'מע ב"ח טפשמה רצוא םידגב הבורמ
רורמ
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
רורמ ה"ד ונ
לש ןיכסב וכתחנש תוכיתח תונקל ןיא<-
יוג
הכ ,בכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב ותליכא<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גס תוא גצ
ט"וי לילב רדסל ותנכה<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גס תוא גצ
תבשב חספ ברע לחשכ יונישב וררפל<-
רדסה לילב ,רורמ
זמ 'יס חספ לאפר תכרב - "הז רורמ" תרימא אלב רורמ לכא<-
רורמ תבוח ידי אצי םאה
הל 'יס חספ לאפר תכרב ע"פב הוצמ אוה ז"הזב<-
וילע ןינהנה תכרב<-
בע ,גס 'יס חספ לאפר תכרב לע ןינהנה תכרב םיכרבמ ןיאש םעט<-<-
רורמה
בע ,גס 'יס חספ לאפר תכרב ספרכ לש א"הפב תכרבב ןויכ אלשכ<-<-
רורמה לע ךרבל ךירצ םאה - רורמה לע
בפ ,גס 'יס חספ לאפר תכרב ךרבמ םאה תוקרי ראש ול ןיא םא<-<-
רורמה לע
וילע ונייחהש תכרב<-
טכ-חכ ,כ ,ט 'יס חספ לאפר תכרב וילע ונייחהש םיכרבמ ןיאד םעט<-<-
ל-טכ 'יס חספ לאפר תכרב תרטופ שודיקב ונייחהש םאה<-<-
רורמה לש ונייחהש
טכ 'יס חספ לאפר תכרב ךירצ שודיקב ונייחהשב םאה<-<-
רורמה לע םג שוריפב ןווכל
ל-טכ 'יס חספ לאפר תכרב תורנ תקלדה לש ונייחהש םאה<-<-
ונייחהש תרטופ (י"ועבמ הקילדמשכ)
רורמה לש
זט 'יס חספ לאפר תכרב לוזגה רורמב אצוי םאה<-
וב םירוסאהו םיבייחה<-
הס 'יס חספ לאפר תכרב רורמב םיבייח אמטו לרע םאה<-<-
הס 'יס חספ לאפר תכרב איסהרפב תבש ללחמו ז"על דמושמ<-<-
רורמ םליכאהל רתומ םאה -
הל 'יס חספ לאפר תכרב אלש ימ םאה ,םייק ק"מהיבש ןמזב<-<-
רורמב בייח חספ לכא
חל 'יס חספ לאפר תכרב לוביטב דימ רורמ םילכוא אלש םעט<-
ןושאר
הל 'יס חספ לאפר תכרב אוה םאה - חספה םע לכאנה רורמ<-
חספה תליכא ינידמ וא ע"פב הוצמ
הל 'יס חספ לאפר תכרב םייק ק"מהיבש ןמזב ותליכא רדס<-
דע ,הל 'יס חספ לאפר תכרב רורמו הצמ חספ וכרכ זא םאה<-<-<-
רורמו הצמ קר וא
בזרמ
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא ויתחת בשי אל< -
בקעי ירמא תורעהו ,גכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
רתומ ה"ד םירואב גכ ףיעסו ,דק תוא
ר"הרל וימימ תכיפש<-
(הוקמ ;ץחרמ תיב :םג האר) ץחרמ
גס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הירבט ימח <-
(שדוחה) ןושחרמ
זט הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב הנושאר העיבר - וב ז"י <-
ו ,א ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב וב ב"הב תינעת<-
(ביר :האר) הבירמ
תוצונ תטירמ
ד ףיעס ה 'יס בקעי ירמא יח זוואמ<-
,גכ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא
רתומ ה"ד םירואב ד ףיעסו
ךרטציש וא ,חרבי אלש ידכ יח ףועמ<-
וריזחהל חורטל
םיסירו תובג רעש תטירמ
חי הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב תולבא ימיב<-
אי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-
רחא לע די םירמ
ג תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא תודעל לספנ םאה<-
האפרמ
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירוגמ תיבב<-
ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
דבועה
ותוא לטיבו רות ןימזה<-
ונכשל ה"ד םירואב זי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ףתושמ ןינבב התחיתפ<-
(הרטזוזג :םג האר) תספרמ
ו ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא הקעמב תבייח םאה <-
גכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םינכשה תושר אלב התפסוה<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ונ הכלה
ךומסה רבדל תספרממ תבשב לוטלט<-
רצחב הל
ז-ו ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ררוב ןינעל ,קרמ
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא וילעש ןמושו קרמ תרירב<-
זמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ לפלפה ירגרג תאצוה<-
ח ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא הב שיש ףכב ונממ תוקרי תאצוה<-
םירוח
ח ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םהינש לוכאל הצור םא<-<-
הפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ הרעש תאצוה<-
זס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ קרמה ידקש תאצוה<-
גע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וילעמ ןמושה וא אמהוזה תרסה<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא רחאל תוקריהו רשבהמ ותדרפה<-
הדועסה
זט קרפו ,אי ,ח ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
בכ ףיעס
תוירטאהמ ונוניס<-
ח ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םהינש תא לוכאל הצורשכ<-<-
ול ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ריסל הסכמה תדמצה י"ע<-<-
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וא (ךאלדיינק) תואתפוכהמ ותכיפש<-
רשבה תוכיתחמ
ףתרמ
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ הכלה
תורצח בוריע ןינעל הרידכ ןודינ םאה<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה
וב תורצח בוריע תחנה<-
;הריכמ ;תעד תבינג :האר) ןתמו אשמ
(רכממו חקמ
הבאשמ
105 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב התלעפה<-
תבשב התלעפה<-
105 'מע ב"ח הכלהב למשחה םינטקו םילוח ךרוצל<-<-
107 'מע ב"ח הכלהב למשחה םימה תקתמהל<-<-
'מע ב"ח הכלהב למשחה האקשהל<-<-
107 'מע ב"ח הכלהב למשחה הוקמב םימ תפלחהל<-<-
371-370 ,108-104 'מע ב"ח הכלהב למשחה הבאשמב םיאבומה םימב שומיש<-
תבשב תילמשח
108-107 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיתבל םימה תעגה ןפוא רואית<-
(לאוש :האר) ליאשמ
453 'מע ב"ח טפשמה רצוא ורבח יסכנ חיבשמ
וניבר השמ
בנ ,חמ ,המ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב תינעת - ותריטפ םוי<-
185 ,153 'מע ב"ח טפשמה רצוא המחלמ חושמ
רויכבש שלושמ
ףיעס ט קרפ ,במ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
גכ
וכותל הקשמב תברועמ תלוספ תניתנ<-
תבשב
340 'מע ב"ח טפשמה רצוא (רמומ :םג האר) דמושמ
םידבעושמ
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דכ
םידעב היה רכמה םא ,םהמ הייבג<-
םילוספ
איבוקב קחשמ
ה"ד םירואב אל ,ז 'יס ,אל ,ז 'יס בקעי ירמא
א"יו
ורוסיא<-
ט רועיש א"ח טפשמה בל ותונמאנ תרדגה<-
גי 'יס בקעי ירמא ;זט ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש
בל ,ל תוא בקעי ירמא תורעה
תודעל ולוספ ,איבוקב קחשמ
טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
י ,ח ,ז ק"ס
תרחא תונמוא ול שי םא<-
טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
י ק"ס
תיקלח תקפסמש<-<-
טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
י ק"ס
תונמוא אלב ןוממ ול שי םא<-
טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אי ק"ס
יוג םע קחשמ םא<-
טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בי ק"ס
םניחב קחשמ םא<-
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אי ק"ס
םיפסונ םידעו ופתוש י"ע תודעה םא<-
טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ח ק"ס
ומצע לע דיעמ םא<-
243 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ךב ינא הטשמ'
141 'מע ב"ח טפשמה רצוא ינידמ רטשמ
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא (רטוש :םג האר) הרטשמ
51 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא הל רוסמל תורשפא<-
חצ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא בונגל אבש ימ םיאורשכ התקעזה<-
ה"ד םירואב אי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
גורהלו
תבשב<-<-
לב ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הארש הנואת לע הינפב דיעהל<-
ןיירבע הל רוסמל<-
זט ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא הלשממהמ סכמ םילעמש ימ<-<-
זט ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא בונגל ליגרש ימ<-<-
גכק תוא ןויצה רעש ט 'יס בקעי ירמא בנגש םיצפח איצוהל ידכ ,דעומ בנג<-<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא תזרפומ תוריהמב גהונה גהנ<-<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ןוישר אלב גהונה גהנ<-<-
ה"ד םירואבו ,די ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ןכסיש
םיפסכ ןפייז<-<-
בכר הל רוסמל<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא "רוצע" רורמתב רצוע וניאש<-<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא תנכוסמ הרוצב ףקועש<-<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא םישנאל םרוגו הכרדמה לע דמועש<-<-
שיבכל תדרל
םשגה דירומו חורה בישמ
כ הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב ץראל ץוחב<-
חל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הרמא םא ץיקב קפוסמה<-
153 ,152 'מע ב"ח טפשמה רצוא החישמ
413 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הכישמ ןיינק :םג האר) הכישמ
ה תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא יזוזא קיפנו לייע םא<-
סלפי ,א ק"ס וצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ג תוא ביתנ
ורקע םאה - ףסכ ןינק ליעומש םוקמב<-
הכישמ ןינק םימכח
א ק"ס וצק 'יס טפשמה תוביתנ דבעב<-
אתיירואד וא ןנברד איה םאה<-
א ףיעס חצק 'יס מ"וח ע"וש ףסכ שיש םוקמב<-<-
סלפי ,א ק"ס חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא ביתנ
רקפה ןוגכ ,ףסכ ךייש אלש םוקמב<-<-
הנתמ וא
ג ק"ס זצק 'יס טפשמה תוביתנ "הנקתו ךושמ" ןושל ליעומ םאה<-
ב ק"ס הצק 'יס טפשמה תוביתנ ידימ ולוכ ץפחה תא קתניש ךירצ םאה<-
הנוקה
תוא ביתנ סלפי טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב הפסוה ביתנ ףיסוי ,ז
שדקהב הנוק םאה<-
ו ק"ס בר 'יס טפשמה תוביתנ רכומ לש וילכב הנוק םאה<-
תוא ביתנ סלפי טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ז
הקדצב הנוק םאה<-
תוא ביתנ סלפי וצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א
עקרקב הנוק םאה<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וט הכלה
תורצח בוריע יוכיזב ןינקכ<-
םוי םישולש רחאל<-
ד ק"ס זצק 'יס טפשמה תוביתנ ותיבב 'ל רחאל תדמועב<-<-
סלפי ,ד ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
בי-אי תוא ביתנ
םגאב 'ל רחאל תדמועב<-<-
סלפי ,ה ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
זי-זט תוא ביתנ
'ל רחאלו וישכעמ ןינק תלועפ יכרד<-<-
ד ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ ןינקב הנוק וניאו הכישמ ךירצ עודמ<-
תומא 'ד
סלפי ,ב ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ז תוא ביתנ
אטמיסל םיברה תושרמ<-
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא תועמ ןתנ אלש פ"עא הנוק<-
סלפי ,ג ק"ס וצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ה תוא ביתנ
םא ןידה המ - האב איהו הל ארוק<-
הל ארוק רכומה
ביתנ ףיסוי זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב הפסוה
הרועיש<-
434 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןוכשמ
ה"ד םירואבו ,גכ ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
רמואו
רובעב ןוכשמכ ילכ ןתונה ןמוא<-
ותאולה
דכ ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ןמזל ערפי אל םאש הצור הולמה םא<-
הנתי דציכ - ול טולח היהי ינולפ
הע תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ותסיפת - ןודקפ אגלפו הולמ אגלפב<-
האולהה קלח לע
וט ,ז ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ותייבג<-
גי ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ אב אלש רבדבו אתכמסאב ליעומ םאה<-
םלועל
חי ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ סנאמב ליעומ םאה<-
אפ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תבשב ותתל רתומ םאה<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בכ ,אכ
עורזב ופטוחה<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בכ ,אכ
הוולה תיבב ןכשממה<-
ז ףיעס בי 'יס בקעי ירמא הולה תיבל סנכיהל רתומ יתמ<-<-
ותובגל
ה"ד םירואב בכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
הנרכמי
רחאל ותרכשה<-
די ףיעס בי 'יס בקעי ירמא הבינגו הליזג וא רכש רובעב ותחיקל<-
ידכ ה"ד םירואבו ,גי ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ערפיש הוולה תא זרזל ידכ ותחיקל<-
די ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ןלבק ברעמו ליגר ברעמ ותחיקל<-
ףיסוי ,ה ק"ס צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד הפסוה ביתנ
ףסכ ןינקב ןוכשמ ליעומ אל עודמ<-
ותריכמ<-
חי-זט ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ורכומל רתומ יתמ<-<-
חי-זט ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ותוא םימש דציכ<-<-
ירמא תורעהו ,חי ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
בצ תוא בקעי
ד"יב פ"ע ורכומ<-<-
טי ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ותונקל הולמה לוכי םאה<-<-
זי תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא ובתכ אלו ןוכשמ ןתנו ףסכב הנק<-
הנוק םאה - רטש
ה"ד םירואב בכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
בכ ףיעס בי 'יס ,הנרכמי
(הולמה י"ע) וב שומיש<-
ףיעס ז 'יס ,בי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא
גכ ףיעסו ,זל תוא בקעי ירמא תורעהו ,ד
ןכו ה"ד םירואב
יוג לשב<-<-
בכ ףיעס בי 'יס בקעי ירמא וילע הולמה תוירחאו ותרימש<-
בכ ףיעס בי 'יס בקעי ירמא רחאל ותריסמ<-<-
אפ תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא בייחתהל והנוק הולמה םאה<-<-
ןיסנואב
תרוכשמ
ול תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא תכייש םאה - הדיקפ וא הרומ לש< -
הלעבל
;רכוש ;הרוכש הריד :םג האר) ריכשמ
(םיתב תוריכש
י ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא אצי םא רחאל ריכשהל יאשר םאה <-
ונמז םדוק רכושה
י ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא הרידב רכושל דימעהל בייח אוה המ<-
י ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא הרידב ןקתל בייח אוהש םילוקלק<-
י ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא תולודג םינוקיתה תואצוה םא<-<-
תוריכשה ימדמ
434 'מע ב"ח טפשמה רצוא אתנכשמ
189-176 'מע םירופ שדוק יארקמ תונמ חולשמ
חנר 'מע ברעה טפשמ ויפ לע ןתונ רחא םא<-
טכ-חכ ,כ 'יס חספ לאפר תכרב ונייחהש וילע םיכרבמ ןיאש םעט<-
ל 'יס חספ לאפר תכרב תאירק לש ונייחהשב ןווכל שי<-
חולשמ לע ונייחהש תבוח תאצל הליגמה
תונמ
ל 'יס חספ לאפר תכרב תאירקב ונייחהשב ליעומ הז םאה<-<-
הלילה
ילשמ
אי הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב רמועה ימיב ודומיל<-
385 'מע ב"ח טפשמה רצוא םידלי תרומשמ
153 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנוהכ תורמשמ
(חתפב ן"יש) תרמשמ
אי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הב שומיש <-
שמשמ
זכ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהב קחשל דליל ויניערג תאצוה<-
תבשב
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ופוליק<-
54 'מע ב"ח טפשמה רצוא םידיסח תנשמ
(תיב ינב :םג האר) החפשמ
357 'מע ב"ח טפשמה רצוא היניד <-
67 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-<-
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי ,אי הכלה
- רצחב דחי םירדה החפשמ יבורק<-
תורצח בוריעב םיבייח םאה
225 'מע ב"ח טפשמה רצוא ימואלניב טפשמ
225 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיה טפשמ
152 'מע ב"ח טפשמה רצוא ךלמה טפשמ
469 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיאנתה יטפשמ
ךפשמ
תבשב וב ןוניס<-
די ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ןפג רמצ וא ךומ ויפב ובחת םא <-<-
גי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ןימסקו ןישק ויפב ובחת םא<-<-
הקשמ
(הטימ ;לכוא :האר) הטימ תחת ותחנה<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םידדצל ותחיתר תא קוחדל <-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא ויפב ותחיתר תא חפנל<-
תבשב ררוב ןינעל<-
וכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םררקל ידכ תואקשמ תרירב<-<-
טי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל לסהמ תואקשמ תרירב<-<-
אמ ,גכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וכותל ולפנש םיבובז תאצוה<-<-
גי ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא םירמש י"ע ותדמעה<-<-
חל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הקשמב םילודג םירבד תדרפה<-<-
וט ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ירמגל רוכע הקשמ ןוניס<-<-
,נ הרעהו ,וט ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ו ףיעס זט קרפ
תצק רוכע הקשמ ןוניס<-<-
חי ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא י"ע תלוספ וב שיש הקשמ תייתש<-<-
שק
זי ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא םיעלות וב שיש הקשמ תייתש<-<-
הפמ ךרד ב"ויכו
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא תיבחהמ ףטפטמשכ ותותשל<-
זי תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ז"הזב הלוגמ הקשמ<-
בקעי ירמא תורעהו ,ז ףיעס י 'יס בקעי ירמא
דל תוא
ילכב הלילה וילע רבעש גוזמ הקשמ<-
רתנ וא תכתמ
ט י 'יס בקעי ירמא ותחיתר תייתש<-
לקשמ
357 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיילמשח םיינזאמב תבשב הליקש<-
םייטמוטוא
467 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הדמ :םג האר) תולקשמ
פ"ושמ תוחפב הייעטה<-
,י תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד םירואב א ףיעסו
אתיירואד אוה םאה<-<-
לכ ה"ד םירואב א ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ריזחהל בייח םאה<-<-
ב ףיעס ג 'יס בקעי ירמא רסח לקשמב יוג תייעטה<-
ג ףיעס ג 'יס בקעי ירמא רתי וא רסח לקשמ תייהשה<-
וט תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא תיבה יכרצל יושע אוה םא<-<-
זט תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא דע ותייהשה - לקלקתנש ינונח לשב<-<-
ןקותיש
זט תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא תומרל אלש מ"ע ותיבב<-<-
וט ףיעס ג 'יס בקעי ירמא רחסמ תדידמל דמוע וניאשכ<-<-
בקעי ירמא תורעהו ,ה ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
גכ תוא
ול םילשמו םייק חקמה - פ"ושב העט<-
לקשמה
די ףיעס ג 'יס בקעי ירמא רועיש - עירכהל וגהנש םוקמ<-
הערכהה
די ףיעס ג 'יס בקעי ירמא אלו םוצמצב לוקשל וגהנש םוקמ<-
עירכהל
חכ תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא לקשמה תא לגעמש ינורטקלא לקשמ<-
אי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא תכתממ ותיישע<-
וט ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ,תוארטיל 'י לקושב הליקשה תרוצ<-
ארטיל תיעיבר 'ג וא
גי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא תיבה לעב לש וא ינונח לשב ,ותרוצ<-
גי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא תיכוכז וא לזרב ירכומ לשב ,ותרוצ<-
ןמגרא וא
אי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא - בהז וא ףסכ וב םילקושש תכתמ לש<-
יופיח ךירצ
י ףיעס ג 'יס בקעי ירמא 'ג וא תישימח וא ארטיל שילש לש<-
השעי אל - ארטיל תיעיבר
בקעי ירמא תורעהו ,א ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
ג תוא
הממ אוהש לכ רסח לקשמב הליקש<-
הנידמה ינב ומיכסהש
םייפקשמ
ה ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םרבש וריבחו ,הטימה דיל וחנוהש<-
וררועל אבשכ
316 'מע ב"ח טפשמה רצוא יתלשממ דרשמ
הרשמ
דעק תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא רובעכ הרממ רטפתהל ןיינקב בייחתה<-
ןמז
תרשמ
רכשנ ה"ד םירואב י ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הלותב תתרשמ ףוכל םילוכי םאה<-
קושב תכלל
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
די הכלה
םיבייח םאה - רצחב ותרשמ םע רדה<-
תורצח בוריעב
ותאכה<-
בקעי ירמא תורעהו ,ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
זל תוא
ישורפאלו ,ולוקב עמוש וניא םא<-<-
ארוסיאמ
ג ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ששוחש ינפמ ותיב תא בוזעיש ידכ<-<-
ונממ בונגיש
אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םינש 'גמ רתוי ומצע ריכשמה<-
אל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םיאיבמש םירבדמ חירהל ול תתל שי<-
םדאה ינפל
אל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ול ןתי אלש יאנת ליעומ םאה<-<-
ה ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םיצע דירוהל החכשש תתרשמ<-
הפירש התיהו רונתהמ
רכשנ ה"ד םירואב י ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ץוחב דובעל תתרשמ תחילש<-
ה"ד םירואב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תונלבקב
ןינעל ,ןמזה עצמאב בוזעל הצורש<-
ורכש םולשת
בפק 'מע מ"וח המלש תכרב היל שרתשמ
ירבד םייקל הוצמ ;לבא :םג האר) תמ
(האווצ ;תמה
זיר ,זטר 'מע מ"וח המלש תכרב ודובכל השענש להוא <-
207-210 'מע םלשה ייחד ארקי ידמ רתוי וילע תושקתהל ןיא<-
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא האנהב ורוסיא<-
דמר-ולר 'מע דסחו םייח וצקוהש םירזיבאמו ונממ האנה<-<-
רטפנל
67-70 'מע םלשה ייחד ארקי ויכירכתמו ונממ האנה<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
48 ק"ס טפשמה ירואב ,ל
ולווינ רוסיא<-
ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
48
אנוגיע ריתהל ידכ ולווינ<-<-
חכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב םיתמה לא שרוד<-
ו ףיעס א 'יס בקעי ירמא ויסכנב ותאווצ םייקל בויחה<-
ןיאושינ ןוגכ םירבד ראשבו ותשוריבו
75-82 'מע םלשה ייחד ארקי ותייוולה<-
75-82 'מע םלשה ייחד ארקי הב הרות לוטיב<-<-
71-74 'מע םלשה ייחד ארקי ותנלה<-
113 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םילעבה תתימ תעשב םיסכנ קיזחמה<-
אי ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב וישעמבו ודובכב רפסל גהנמה<-
דיר ,גיר 'מע מ"וח המלש תכרב ול האנקה<-
טלר-זלר 'מע מ"וח המלש תכרב תמ אמט עגמ תאמוט<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ל
ותולדג ןינעל ,תורעש 'בב קדבנשכ<-
ח ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא םשבלש וא םהב תמש וילענ תשיבל<-
םייחמ
תורצח בוריע ןינעל<-
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חי ,זי ,די ,ח הכלה
תבשה עצמאב תמש רייד<-<-
י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בי הכלה
םאה - תושר תוריכשב ריכשמה תמ<-<-
תוריכשה הלטב
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ הכלה
תבשה עצמאב תושר לטבמה תמ<-<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
במ הכלה
תושר לוטיבב הכזש ולאמ דחא תמ<-<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בי הכלה
וב אצמנש םוקמב חנומ תמ םא<-<-
רצחב םינהכ שיו ,בוריעה
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זכ הכלה
- בוריעה ולצא חנומ היהש ימ תמ<-<-
רחא לצא ותוא םינתונ םאה
ח ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תמה ויחא ש"ע דלי תאירק<-
דיר-ביר 'מע מ"וח המלש תכרב וישרויל תמה רתומ<-
113 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םיעודי םניא וישרויש תמ יסכנ<-
בי הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הליחת תמה לצא תוכלהמ םישנ<-
זט ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ער וילע רבדמה שנוע<-
'מע םלשה ייחד ארקי ;במ-מ 'מע דסחו םייח
21-26
ותנוכשבש םימה תכיפש<-
די ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ודיפסהל אלש הויצש<-
דבאתמ
63-66 'מע םלשה ייחד ארקי וילע תולבא<-
(יוביכו הקלדה :האר) גתמ
הכאלמ תמחמ התמ
אלש ה"ד םירואב ה ףיעס אי 'יס בקעי ירמא וילע םידיפקמ ןיאש ץפחב שמתשה םא<-
גמ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא דמועש ץפח תושר אלב חקל םא<-
רכשה םלשל מ"ע הרכשהל
מ"וח המלש תכרב ;458 'מע ב"ח טפשמה רצוא
הנק 'מע
(ןכדש :םג האר) ךוותמ
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא האנק אלו הריד לע ןבוארל רפיס םא<-
האנקו ןועמשל ןבואר רפיסו
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא השעש חקמל רשקב עגונ בשחנ םאה<-
רטשב ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
בוח
היבגה אלו ול םלשיש רטש לע םתח<-
רטשה תא
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא םלשמ עבשיהל לוכי וניאש ךותמ
פר 'מע םהש ןבא העובש לוגלגב<-
טי רועיש א"ח טפשמה בל רטשב דיעמ דעהשכ<-
379 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןמגרותמ
זט רועיש א"ח טפשמה בל ןמגרותמ י"ע תודע<-
הרות ןתמ
ףיעס ה קרפ ,ג ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
טי
הריפסה ימיב הרותה תלבקל הנכה<-
419 'מע ב"ח טפשמה רצוא רטש ;היחי תונתמ אנוש :םג האר) הנתמ
(הנתמ
גכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ןת" וא "ינולפל הכז" וריבחל רמא<-
ודיב היה רבכ ץפחהו "ינולפל
ו ףיעס א 'יס בקעי ירמא "ךלוה" וא "ינולפל ןת" וריבחל רמא<-
"יכז"כ אוה םאה - "אש" וא
ט ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םאה - "וירפס לכ" ונבל ןתונש רמא<-
ללכב ת"ס
ח ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ סנואב<-
ז ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ סנאנ אלש עודיו הילע אעדומ רסמ<-<-
הכ רועיש א"ח טפשמה בל תועטב<-
'מע) וצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(311
התלבק לע הכרב<-
ז ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא בוחב "הנתמ" ןושל ליעומ םאה <-
ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי הכלה
תושר תוריכש םוקמב הליעומ םאה<-
תבשב האצוה ןינעל
סלפי ,א ק"ס חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא ביתנ
אתיירואדמ הב הנוק הכישמ םאה<-
נ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא תרמתשמ הניאש רצחב תינקנ םאה<-
גכ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא תומא 'ד ןינקב תינקנ םאה<-
הנתמ ול ןתיש וריבחל חיטבה<-
ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא הנמא ירסוחממ אוה<-<-
ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא הבורמ וא תטעומ הנתמב<-<-
ג ףיעס א 'יס בקעי ירמא הבורמ הנתמ תתל וחיטבהש םיבר<-<-
ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא ינעל חיטבה םא<-<-
זט תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ודיב הניא תעכ םא<-<-<-
ה ףיעסו ,י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
םייקל ה"ד םירואב
ףוגה חרוט שי םא<-<-<-
ח תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ול ןתיש וריבח ינפב אלש רמא<-<-
תטעומ הנתמ
ח תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ןטקל רמא<-<-
י תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ול רמאו ,הבורמ הנתמ ול חיטבה<-<-
"ילש הנומאב"
י תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא הבורמ הנתמ חיטבהש רישע<-<-
חל תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא - "ךל ןתאש ילש הנומאב" ול רמא<-<-
הרתה ךירצ םאה
וט תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ותסנרפ ידכ ול שיש ח"תל רמא<-<-
ו ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא - לבקמה תמו תטעומ הנתמ חיטבה<-<-
םישרויל ןתונ םאה
ו ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא םאה - תמו תטעומ הנתמ חיטבה<-<-
תתל םיכירצ וישרוי
ח ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא הנתמ ןתיש םיבר ינפב ראפתה<-<-
תטעומ וא הבורמ
חכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא וניא - חילש י"ע ינעל התוא הכזמה<-
ורדנ ריתהל לוכי
ילב רחאל ףסכ הוש וא ףסכ ןתונה<-
הנתמ וז םאה - הניתנה תביס תא שרפל
(זי 'מע) ג רועיש ב"ח טפשמה בל
סלפי ,א ק"ס הצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא ביתנ
לוכי ןתונה םאה - הנתמ רחאל הכיז <-
וב רוזחל
כ רועיש ב"ח טפשמה בל ןתונל בורק קפס הלפנו ,התוא קרז<-
לבקמל בורק קפס
תושעל ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא ותופתתשה רובעב הנתמל קיש בתכ<-
םאה - ףתתשהלמ ונממ רצבנו "החמש"ב
קישה תא רוסמל ךירצ
בקעי ירמא תורעהו ,בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
אע תוא
הילע רטש תביתכ<-
ףיעס א 'יס ,בכ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
וניאו ה"ד םירואב י
לע ךומסה לודגה וא ןטקה ונבל<-
ונחלש
,בנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ט תוא ו 'יס
ויבא ןחלש לע ךומסה לודגל<-
353 'מע ב"ח טפשמה רצוא יוגל<-
,טמק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ינפמ ה"ד םירואב חל ףיעסו
וריכמ וניאשו וריכמש<-<-
טמק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא ילאעמשיל<-<-
די ףיעס ב 'יס בקעי ירמא עדוישכ וריבחל תבורקת תוברהל<-
לבקמ וניאש
,אצ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
אל ה"ד םירואב חי ףיעסו
ןילת לב ןינעל<-
ןטקל<-
בקעי ירמא תורעהו ,י ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ז ףיעס ד 'יס ,אנ תוא
הב הכוז םאה - תעד ול שיש<-<-
הרותהמ
י ףיעס א 'יס בקעי ירמא הב הכוז םאה - תעד ול ןיאש<-<-
ןנברדמ
,בנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ט ףיעס ו 'יס
ויבא ןחלש לע ךומסה<-<-
,וניאו ה"ד םירואב י ףיעס א 'יס בקעי ירמא
זכק תוא ןויצה רעשו
מ"ע ונתהו ,ויבא ןחלש לע ךומסה<-<-
ויבאל היהי אלש
ירמא תורעה ו 'יס ,ח ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
טכ-חכ תוא בקעי
'דו רצח ןיינקב ןטקל תינקנ םאה<-<-
תומא
טי תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא שרודש ברל<-
371 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'דוחל הנתמ'<-
חנ 'מע מ"וח המלש תכרב ןתונ הפי ןיעב ןתונ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ומ
- ןתנ אלו וריבחל הנתמ תתל עבשנ<-
תודעל לוספ םאה
בקעי ירמא תורעהו ,ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
דמ ק"ס תורוקמו ,מ ,חל תוא
אירב תנתמב םייחמ ויסכנ לכ תניתנ<-
ריאשהל ילב הקדצל וא םירחאל
וישרויל
א הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב התניתנ<-
תבשב התניתנ<-
גע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ןייע ה"ד
ברל<-<-
גע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח חספ ברע תבשב יוגל ץמח תניתנ<-<-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הב תוכזל אל ןווכי לבקמה<-<-
ו ףיעס א 'יס בקעי ירמא תמו הנתמ רוסמל חילשל ןתנ<-
גי 'יס ,טי תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא
ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;אע תוא ןויצה רעש
אנ ק"ס טפשמה יטוקל חי
םאה - תודעה רחאל הנתמ לביקש דע<-
רכשב תודע בשחנ
ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ז
הנתמ ןתנש תמ יבורק תודע<-
אל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא כ"חאו לבקמה תמו הנתמ תתל הוויצ<-
ןתונ םאה - ךפיהל וא ןתונה תמ
םישרויל
אי תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ינפל ,הוצמ תיישע רובעב התלבק<-
הירחא וא היישעה
הנתמ ךילוהל חילש<-
תוא ביתנ סלפי בפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ח
רחא חילש תושעל לוכי םאה<-<-
וכילוהל
ףיסוי ,א ק"ס הפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה ביתנ
'חלשמה לצא תוחילש הרזח'<-<-
טפשמה ירואב וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
11 ק"ס
יוג חילש<-<-
א ק"ס הפק 'יס טפשמה תוביתנ ליעומ אל הנתמ תלבקל חילש<-
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותשאל לעב ןתנש<-
זל תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא תושר הלעבל ןיאש מ"ע השאל ונתנש<-
הב
זכ רועיש א"ח טפשמה בל - ושרגתהו הלכה יבאמ ןתח לביקש<-
הריזחהל ךירצ םאה
419 'מע ב"ח טפשמה רצוא ריזחהל תנמ לע הנתמ
ריזחמ וניא לבקמה םא<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ט ,ח
תודעל ולוספ<-<-
ק"ס טפשמה ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
14
סנואב ובויח<-<-
י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא םאה - אמתסב ינעל הנתמ ןתיש רמא<-
ל"מעמ תתל לוכי
אלש ה"ד םירואב ה ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רחאל התוא תתל לוכי לבקמה םאה<-
כ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא תושר יוניש תבשחנ םאה<-
י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא לוכי םאה - אמתסב הנתמ ןתיש עבשנ<-
ל"מעמ תתל
(יאנת ,רמוש :האר) (לוגסב) ...הנתמ
469 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרותב בותכש המ לע הנתמ
ףיסוי ,ו ק"ס טר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ה הפסוה ביתנ
הליחמו קוליסב ,ןנברדב ,אתיירואדב<-
ד ק"ס ביר 'יס טפשמה תוביתנ הנוהכה תונתמש מ"ע" המהב רכומב<-
"ילש
ד ק"ס ביר 'יס טפשמה תוביתנ רקע יאדווב םא קר<-
בע 'מע מ"וח המלש תכרב לאושכ תויהל םניח רמוש הנתמ
(םיינע תונתמ :םג האר) הנוהכ תונתמ
וע 'יס חספ לאפר תכרב "החשמל" ןיד ןהב רמאנ םאה <-
בפק ,גע 'מע מ"וח המלש תכרב ןלכא וא ןקיזמ<-
175-163 'מע םירופ שדוק יארקמ םינויבאל תונתמ
חנר 'מע ברעה טפשמ ויפ לע ןתונ רחא םא<-
בס 'יס חספ לאפר תכרב םינויבאל תונתמ םייקל לוכי םאה<-
רשעמ ףסכמ
(םיינע תונתמ :האר) היול תונתמ
םיינע תונתמ
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אמ ,מ
ןלכא שירפמה םא<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
במ
ןלכא רחא לארשי םא<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גמ
שירפמהמ ןפטח לארשי םא<-
ק"ס טפשמה ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
79 ,77
ןקיזמה<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
במ
םילעבה י"ע אלש ןתניתנ בויח<-
םייקל הוצמ :םג האר) ערמ ביכש תנתמ
(ערמ ביכש ;האווצ ;תמה ירבד
זל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא תתל הוויצש ןיב ,ןיינק הכירצ הניא <-
ןמז רחאל וא ,ותומ רחאל דימ
מ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא הקדצל וא םירחאל ויסכנ לכ תניתנ<-
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא קסעתמ
םוכיס ,דיש 'מע בכ 'יס זי קרפ והילא ןורכז
'מע וט תוא םוכיס זי קרפ ,חיש 'מע די תוא
כש
ןיליפת תיישעב<-
םיעושעש ןקתמ
26 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח וב ודבאש םיצפח<-

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US