הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


ו-ה תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל ו-ה תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


הלדבה
חספ לש הדגה
הקלדה
האדוה
האצוה
המזה
קזיה
האכה
השחכה
הזרכה
האוולה
ללה
הבסה
תולכתסה
הרטפה
קספה
רקפה
הלצה
שדקה
ןיקיזנ תקחרה
הדיבא תבשה
לובג תגשה
תובייחתה
יודיו

268 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'וגרוהל םכשה ךגרהל אבה'
הלדבה
ראשמו ה"ד םירואב דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םאה - םירחאמ עמש וא לידבהש ןנוא<-
ח"די אצי
אכ 'יס חספ לאפר תכרב הנידמ רמח לע לידבמ ןיי ול ןיא םא<-
צ ,הכ 'יס חספ לאפר תכרב אתיירואד איה םאה - ט"ויב<-
זכ ,דכ 'יס חספ לאפר תכרב הדימעב וא הבישיב<-
דכ 'יס חספ לאפר תכרב הלדבהב דומעל ךירצ ז"הנקיב םאה<-<-
זכ 'יס חספ לאפר תכרב םיתוש םניאו םירחא איצומשכ<-<-
דומעל ףידע םאה ןייהמ
בצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ד"עו ה"ד
ש"צומב נ"כהיב רנ לע רואה תכרב<-
ט"ויו
אכ 'יס חספ לאפר תכרב תוצממ קלח אוה ג"הפ ארוב םאה<-
הלדבה
םירחא איצומשכ<-
אכ 'יס חספ לאפר תכרב עומשל םיכירצ םיעמושה םאה<-<-
ג"הפב תכרב
גכ 'יס חספ לאפר תכרב - םימשבה תא חירמ אל עמושה םא<-<-
םימשב תכרב לע ןמא תונעל לוכי םאה
גכ 'יס חספ לאפר תכרב - ג"הפב תכרב ירחא הכרב עמושה<-<-
תונעל רתומ םאה
דצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דס תוא
רדסה לילב שודיקב לידבהל חכש<-
(תבשב חספ ברע לחשכ)
הטבה
ח תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא רקפהב הנוק אל< -
ןינק ;הנתמ ;הרזח :םג האר) החטבה
(םירבד
חל תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא הרתה ךירצ םאה <-
זר ,ב 'מע ברעה טפשמ ותאולה לע ברע תויהל וריבחל חיטבה<-
רזוחה ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא וב רזחו תונקל וא רוכמל חיטבה<-
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חי
ותושר רכש ול ןתיש ירכנל חיטבה<-
ליעומ םאה - (תבשב רוסאת אלש)
ב 'מע ברעה טפשמ - תוברעה תלבק לע רכש ברעל חיטבה<-
ול תתל בייח םאה
חר 'מע ברעה טפשמ וריבח םע דסח תושעל חיטבה<-
י תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא וריבחל חיטבה םא הנממ הרזח<-
הבורמ הנתמ ותנומאב
תוא בקעי ירמא תורעהו ,א ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ז
ןיא - הוצמ ךרס םהב ןיאו ומצע יכרצל<-
המייקל ךירצ
151 'מע ב"ח טפשמה רצוא העלבה
5, 30 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח (הליטנ :םג האר) ההבגה
ההבגהה ינפוא<-
ב ק"ס הצק 'יס טפשמה תוביתנ ולוכ ץפחה תא קתניש ךירצ םאה<-<-
רכומה ידימ
ג ק"ס חצק 'יס טפשמה תוביתנ םיחפט 'ג ההבגה ךירצ םאה<-<-
ביתנ סלפי ,ג ק"ס חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד תוא
ודיל ץוח טלוב ץפחה םא<-<-
ביתנ סלפי ,ו"ט ק"ס ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
דכ תוא
ותעדמ אלש הליעומ םאה<-<-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תונקל הצור וניא םא<-
ה תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא יזוזא קיפנו לייע םא<-
וחוכמ הבגוה<-
א ק"ס חפק 'יס טפשמה תוביתנ וחוכמ ההבגהו דיב ההבגה<-<-
ביתנ סלפי ,ב ק"ס וצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד תוא
םידבע ןינקב הליעומ םאה<-<-
הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
די-בי
תורצח בוריע יוכיזב ןינקכ<-
13 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ורבחל האיצמ היבגמ<-
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא תועמ ןתנ אלש פ"עא הנוק<-
חספ לש הדגה
ומ 'יס חספ לאפר תכרב ןייה לע התרימא<-
ומ 'יס חספ לאפר תכרב 'דה ןידמ וא הדגהה ינידמ איה םאה<-<-
תוסוכ
ומ 'יס חספ לאפר תכרב תפה לע הדגהה רמאי ןיי ול ןיא םא<-<-
בל 'יס חספ לאפר תכרב תרימא םדוק ינש סוכ םיגזומ םאה<-<-
הירחאל וא "אינע אמחל אה"
ומ 'יס חספ לאפר תכרב ןמז לכ סוכב זוחאי אל עודמ<-<-
הדגהה תרימא
ומ 'יס חספ לאפר תכרב תרימאב סוכב זוחאי אל עודמ<-<-
"ונייה םידבע"
וס ,ומ 'יס חספ לאפר תכרב סוכה תא היבגי "ךכיפל" תרימאב<-<-
טנ-חנ ,חל 'יס חספ לאפר תכרב ףוס דע "ךכיפל"מ היבגמ םאה<-<-<-
"ךכיפל"ב קר וא ללהה
הצמה לע התרימא<-
חל 'יס חספ לאפר תכרב הרוקמ<-<-
ס 'יס חספ לאפר תכרב הצמה לע ללההו הדגהה תרימא םאה<-<-
הצמ תליכא ןידמ וא ללהה ינידמ איה
חל 'יס חספ לאפר תכרב הצמה לע אקוד תויהל הכירצ םאה<-<-
ח"די הב אצויש
חל 'יס חספ לאפר תכרב הסורפה הצמה תא חינהל ךירצ םאה<-<-
הדגהה תרימא תעשב הלעמל
וס ,ומ 'יס חספ לאפר תכרב תרימא תעשב תוצמה יוסיכל םעט<-<-
"ךכיפל"
ומ 'יס חספ לאפר תכרב תעשב הלוגמ תויהל הכירצ הצמה<-<-
הדגהה תרימא
מ 'יס חספ לאפר תכרב םיעמוש םלוכו הדגהה רמוא ב"העב<-
אל 'יס חספ לאפר תכרב איה "אינע אמחל אה" תרימא םאה<-<-
ןיבוסמה לכ לש וא ב"העב לש הרימא
הרעקה תרזחה<-
זל 'יס חספ לאפר תכרב המעט<-<-
זל 'יס חספ לאפר תכרב המ" רחאל דימ הריזחהל ךירצ םאה<-<-
"וז הצמ" תרימא םדוק וא "הנתשנ
זל 'יס חספ לאפר תכרב - הדגהה תרימאב הריזחהל חכש<-<-
הדגהה תא רמולו רוזחל ךירצ םאה
ט הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ללהכ שדקמל רכז<-
ס ,זנ 'יס חספ לאפר תכרב הדגהה תרימאב םישנ בויח םעט<-
(הנתשנ המ :האר) הנתשנ המ<-
הדגהה יקוספ <-
מ 'יס חספ לאפר תכרב - םיבוסמה תא איצומ ב"העבשכ<-<-
תא ומצעב אורקל דחא לכ ךירצ םאה
םיקוספה
מ 'יס חספ לאפר תכרב הדגהב םישרודש םיקוספה םאה<-<-
דומיל ךרד וא רופיס ךרד אוה
מ 'יס חספ לאפר תכרב םאה - הדגהב םירחא איצומש אמוס<-<-
ןושלב הדגהה יקוספ תא רמול ךירצ
םוגרת
טל 'יס חספ לאפר תכרב הפב הדגהה רמול ךירצ<-
(248 'מע) בנק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'למוגה'
(254 'מע) זנק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס התרימאב רוחיא <-
(255 'מע) חנק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הרשע ינפב <-
(251 'מע) דנק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס לגר יכלוהל <-
'מע) אסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(259
רחא םדא רובע <-
(258 'מע) סק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ןטק רובע <-
(249 'מע) גנק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס התרימא יותיע <-
(252 'מע) הנק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הלחמ וזיא לע <-
'מע) ונק-בנק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(253-248
תולצה ולא לע <-
ב ףיעס זמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(241 'מע)
עבטה רדגמ תצק אציש סנ לע <-
(258 'מע) טנק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס התעשב הדימע <-
ז ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבש לוליח ךות ,בנג וא יוגמ הנגה
268 'מע ב"ח טפשמה רצוא תימצע הנגה
458 'מע ב"ח טפשמה רצוא תולעב תנגה
277, 204 'מע ב"ח טפשמה רצוא יחה תנגה
204 'מע ב"ח טפשמה רצוא הביבסה תנגה
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןכרצה תנגה
םילכ תלעגה
ה"ד נ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
המו
עקרקב הריפחב<-
טמ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בכ תוא
תבש ברעב לחש ןסינ ג"יב<-
אמ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ןיאו ,ךפיהל וא גד וב לפנש ירשב ילכב<-
ודגנכ 'ס
ה"ד נ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ןייעו
ךפיהלו בלחל רשבמ הלעגה<-
טמ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טמ תוא
וב םיליעגמש ילכה<-
410 'מע ב"ח טפשמה רצוא (לרוג :םג האר) הלרגה
זכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא תרתומ םאה - תועמב וא ץפחב<-
277 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיקיזמ תרבדה
תבשב החדה
י ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא וילעש םדמ רשב תחדה<-
אי ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא חלמהמ חולמ גד תחדה<-
ףיעס וט קרפ ,דס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
בי
םיכלכולמ םילכ תחדה<-
ו ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא רויכהמ ילכ תאצוה<-<-
ה-ד ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא החדהה רחאל םנוימ<-<-
ו ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא בוגינה רחאל םנוימ<-<-
כ-חי ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא הב םירושקה הרירב ינינע<-<-
("תוריפ תציחר" :האר) תוריפ תחדה<-
66-31 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב למשחה רוא יוביכו הקלדה
371 'מע ב"ח הכלהב למשחה חוקיפ ךרוצל יוביכו הקלדה ינפוא<-
שפנ
,52-51 ,37-34 ,32 ,24 'מע ב"ח הכלהב למשחה
102-100 ,6640
בוט םוי ירוסיא<-
,37-34 ,30-29 ,27-15 'מע ב"ח הכלהב למשחה
89 ,87-85 ,80 ,66-40
תבש ירוסיא<-
64 ,62 ,54 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןמואמ בלכ תועצמאב<-
39 'מע ב"ח הכלהב למשחה חור תועצמאב<-
77-67 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןועש תועצמאב<-
את :האר) ירטקלא וטופ את תועצמאב<-
(ירטקלא וטופ
81 'מע ב"ח הכלהב למשחה ףוגה דבוכב <-
59 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייק ילמשח רוא תשלחהו תרבגה<-
54 ,47 ,35-34 ,33 ,23 'מע ב"ח הכלהב למשחה ךכב גגושב לשכנש ימל הרפכ<-
63 ,48 ,46 ,43 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוח ךרוצל<-
,52-51 ,33 ,2717 ,13-12 'מע ב"ח הכלהב למשחה
80 ,56 ,54
רוא אלל ילמשח לגעמ תחיתפו תריגס<-
83 ,79 ,62 ,34-33 'מע ב"ח הכלהב למשחה אמרג י"ע<-
,38 ,37 ,35 ,33 ,32 'מע ב"ח הכלהב למשחה
66 ,62 ,52-50 ,47-44 ,41-40
ירכנ י"ע<-
83-78 'מע ב"ח הכלהב למשחה תלד תליענו תחיתפ בקע<-
44 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןואינ תרואת<-
(רנ :םג האר) תורנ תקלדה
הרעה חי קרפ ,וט ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
חל
רמועב ג"לב <-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ול שיו ןשיה ןכש שישכ ,תבשב הלוחל<-
קלוד רנ
(םינימ העברא :םג האר) סדה
טק-חק 'מע םלשה םינימה תעברא רתויב רדוהמה סדהה <-
חל-ל 'מע םלשה םינימה תעברא תובורמ ויבנע ,םטקנ ,שבי) ורודיה<-
(וילעמ
ד ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ןגה לעב תעידיב אלש סיראמ ותחיקל<-
בכ-טי 'מע םלשה םינימה תעברא ,הטוש ,שלושמ סדה) ותרוצו ותוהמ<-
(סדהה יקלחמ ,בכרומ
ז ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא אצישכ דבעידבו ,רחוס ןטקמ ותיינק<-
רבכ וב
טכ-וכ 'מע םלשה םינימה תעברא יופיח בור רדג) ותובע רועיש<-
(שלושמו
הכ-גכ 'מע םלשה םינימה תעברא ורועיש<-
(סופד :האר) הספדה
385 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ןגוהכ אלש השע אוה'
'הרתוה הרתוהו ליאוה'
הרעה אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זצ
תבשב תושר לוטיב ןינעל<-
הרעה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
העק
תורצח בוריע ןינעל<-
(הכרב :האר) ('הל) האדוה
251 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיד לעב תאדוה
ב ק"ס ביר 'יס טפשמה תוביתנ שממ וב ןיאש רבד תאנקהב<-
חמ 'מע מ"וח המלש תכרב העיבת ילב<-
גכ ,ז רועיש ב"ח טפשמה בל ןוממב<-
גכ ,ז רועיש ב"ח טפשמה בל ןישנועב<-
ל רועיש א"ח טפשמה בל החמומ דיחי ינפב<-
ל רועיש א"ח טפשמה בל תוטוידה השלש ינפב<-
ד ק"ס איר 'יס טפשמה תוביתנ עקרק ול התיהש האדוה ,בגא ןינקב<-
גכ ,ז רועיש ב"ח טפשמה בל סנקב<-
,ג ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד
תודעל לספילו ,שנועב ,סנקב<-
ה ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןוממב תונמאנה רדג<-
חי ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ ל"בלשדבו אתכמסאב הליעומ םאה<-
בכ רועיש ב"ח טפשמה בל תופרטצמ האדוה רחא האדוה<-
בכ רועיש ב"ח טפשמה בל דחא דע ינפב<-
טכ רועיש ב"ח טפשמה בל "יתייה הטשמ" תנעט<-
טכ רועיש ב"ח טפשמה בל ימצע תא עיבשהל אלש" תנעט<-
"יתנווכתה
ז"הזב ה"ד םירואבו ,וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ןיאש ז"הזב תואדוהב םינד םאה<-
םיכומס
גכ ,ז רועיש ב"ח טפשמה בל העובשלו תודעל לספיל<-
העדוה
44 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הבשה םוקמב העדוה<-
44, 45 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הרטשמל העדוה<-
45 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח תא לטנ אלש ימ לע םג העדוה תבוח<-
הדיבאה
65 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא הב האצמנש תושרה לעבל<-
99 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבאה תריכמל יאנת<-
הלזוה
גי ,ו 'יס בקעי ירמא ונממ ונקיש ידכ םיריחמ ליזומה<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תודע ןינעל ,ותכאלמב קושב םורע ךלוה
'ןת'ו 'ךלוה'
גי ק"ס םיטוקיל א 'יס ,ו ףיעס א 'יס בקעי ירמא יכזכ םה םאה<-
זכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא בוחב<-<-
364 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוילאוסקסומוה
(האנוא :האר) האנוה
תבשב האצוה
ברועמ וניאש םוקמב<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט-א
תושרל תושרמ האצוה<-<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דס
תומא 'ד לוטלט<-<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גס-ס
לוטלט םרג<-<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חל-דל
תפתושמ ראבמ םימ תיילד<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חל-דל
היבג לע הציחמ שי םא<-<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דל
םינכש ןיבש רהנמ םימ תיילד<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חל-דל
ויבג לע הציחמ שי םא<-<-
די הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הציחמכ ןוליו<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טנ
חינמ הזו רקוע הז<-
הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אכ
תומוק בר תיבב תבשב לוטלט<-
ח הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םימשג ימ לוטלט<-
ז הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םיילגר ימ לוטלט<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
די ,ב
,םשמ אבוהש םוקמל ץפח ריזחהל<-
תורצח בוריע ןיאש םוקמב
- שאמ טלפמל) ןינבל ץוחמ תוגרדמ<-
("פייקסא רייפ"
ןהילע לוטלט<-<-
הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ
ףתושמ םוקמכ תובשחנ םאה<-<-<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אס
לופי ץפחה אמש ששח<-<-<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ
ןינעל הרידהמ קלחכ תונודינ םאה<-<-
האצוה
הכלהמ ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ךליאו דל
םימה יבג לע הציחמ<-
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ
הציחמכ םמצע םימ<-
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ
הציחמכ םיאופק םימ<-
תבשב ועיגהש ,םיבתכמ<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט
תיבה לא םלוטלט<-<-
ה הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחל רצחמ םלוטלט<-<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גס
זרב תחיתפ<-
(רואל איצומ :האר) רואל האצוה
235 'מע ב"ח טפשמה רצוא לעופל האצוה
זט ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא פ"לצוההמ םירבד תונקל רתומ םאה<-
453 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלצה תואצוה
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא טפשמ תואצוה
הלטבל ערז תאצוה
ומ ק"ס תורוקמ ח 'יס בקעי ירמא ךרוצל<-
43 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינושארה לע זעל תאצוה
317 'מע ב"ח טפשמה רצוא ער םש תאצוה
דכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס ,וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ותודפל לוכי םאהו ,ז"הזב ושנוע<-
ןוממב
(הקיספ) הארוה
44 'מע ב"ח טפשמה רצוא רתיהו רוסיאב <-
42 'מע ב"ח טפשמה רצוא ובר םוקמב<-
42 'מע ב"ח טפשמה רצוא הקיספו הארוה יללכ<-
158 'מע ב"ח טפשמה רצוא לודגה ןיד תיב לש<-
288 ,185 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוחיטב תוארוה
46 'מע ב"ח טפשמה רצוא העש תארוה
ןיליפתב ,השודקב הדרוה
תוא םוכיס ,בפש 'מע ד 'יס גכ קרפ והילא ןורכז
הפש 'מע ה תוא םוכיס ,דפש 'מע ד
םיתבה רוע קבאב<-
הפש 'מע ז תוא םוכיס גכ קרפ והילא ןורכז ד"ויה תרישקל ותונשל ,וב ורפתש דיג<-
ופש 'מע ח תוא םוכיס גכ קרפ והילא ןורכז וברעתנש די לשו שאר לש קיתרנ<-
ופש 'מע ט תוא םוכיס גכ קרפ והילא ןורכז וברעתנש ת"רו י"שר לש קיתרנ<-
ו תוא םוכיס ,בפש 'מע ג 'יס גכ קרפ והילא ןורכז
הפש 'מע
תיבה ןיד - השודקב דירוהו רבע<-
גפש 'מע ב תוא םוכיס גכ קרפ והילא ןורכז ארותית וב ןקתל ,תיב רוע<-
ג תוא םוכיס ,בפש 'מע ב 'יס גכ קרפ והילא ןורכז
דפש 'מע
שאר לש תיב וב ןקתל ,די לש תיבמ רוע<-
ופש 'מע ט 'יס גכ קרפ והילא ןורכז וזב וז וברעתנש ת"רו י"שר תועוצר<-
גפש 'מע ב 'יס גכ קרפ והילא ןורכז םיתב ןוקיתל ,ולבש ןיליפתב שומיש<-
ג תוא םוכיס ,בפש 'מע ב 'יס גכ קרפ והילא ןורכז
דפש 'מע
ךפיהלו שאר לשל די לש הלפת יוניש<-
תוא םוכיס ,אפש 'מע א 'יס גכ קרפ והילא ןורכז
גפש 'מע א
שדקתנש רועב םיתב ןוקית<-
385 'מע ב"ח טפשמה רצוא םידליו םירוה
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלידג ןומרוה
341 'מע ב"ח טפשמה רצוא השודקב ותדילו השודקב אלש ותרוה
אבר אנעשוה
זכ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב המיתחה םוי<-
ול ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב "יאחוי רב" ולילב רישל<-
תומשנ תרכזה
ט ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב ןסינ שדוחב<-
דכ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-
ט ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב ןיכרבמ תבשב<-
ט ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
גי ףיעס ג קרפ ,ט ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב תועובש ינפלש<-<-
א"ח טפשמה בל ;246 'מע ב"ח טפשמה רצוא
וכ רועיש
המזה
גי רועיש ב"ח טפשמה בל רוביד ידכ רחאל דיעה םזוהש דעה םא<-
ומזוה אלש םידעהמ
29 ק"ס טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ השחכה םג שי םא<-
וכ ,חי רועיש ב"ח טפשמה בל ןולחמ האר םימזומהמ דחא לכ םא<-
רחא
ז רועיש ב"ח ,ט רועיש א"ח טפשמה בל הזה ןמזב<-
ט רועיש א"ח טפשמה בל םילוספ םינייד ינפב הרמאנש תודעב<-
ןידה ילעב י"ע ולבקתנש
אי ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םתודעב וליעוהש תודע ילוספב<-
זי רועיש א"ח טפשמה בל ינא ףא" לש תודעב המזה ןיד שי םאה<-
"והומכ
וט רועיש ב"ח טפשמה בל השחכהל המזה ןיב לדבהה<-
וט רועיש ב"ח טפשמה בל 'השע רשאכ אלו םמז רשאכ'<-
ל ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רקש תמזה תעינמ<-
ח רועיש ב"ח טפשמה בל וקלח יפל םלשמ םמוז דע<-
וט רועיש ב"ח טפשמה בל השיחכמ םגו המיזמ םג איהש תודע<-
,כ ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אכ
םילוספ קפס םהש םידע לש<-
(בכר ;תינומ :םג האר) הנמזה
אכ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא םיוסמ םוקמל העיסנל בכר ןימזה <-
םלשמ דציכ - ךרדה עצמאב דריו
דבועה ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ולטיב וא עיגה אלו אפורל רות ןימזה<-
םלשל בייח םאה -
דיר 'מע מ"וח המלש תכרב אתלימ הנמזה
(הרקפה ;תעדמ הדיבא :םג האר) החנזה
11, 13, 107, 112 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח סכנ תחנזה <-
104, 105 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןודקיפ תחנזה<-
104 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הנחבה - רקפוהש ץפחו חנזוהש ץפח<-
םהיניב
12 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ותרימשב לשרתה םילעבהש סכנ<-
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיתוכאלמ הערזה
385 'מע ב"ח טפשמה רצוא םידלי תקזחה
199 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרות תקזחה
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיחטש תרזחה
274 'מע ב"ח טפשמה רצוא תועטב םידגב תפלחה
198 'מע ב"ח טפשמה רצוא םייובש תפלחה
ןידה תצמחה
ג ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םיבורק תודעב<-
274 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיצפח תמרחה
300 ,66 'מע ב"ח טפשמה רצוא עקרק תמרחה
'מע) אמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(230
םולח תבטה
'ביטמהו בוטה'
(ופוסב) דר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(324 'מע)
הער הרושבל רשקב<-
ףיעס דצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(307 'מע) 4-3ו
ושכרנש ילכ וא תיב לע <-
(281 'מע) חעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס םימשג לע <-
(323 'מע) דר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס השורי לע <-
ףיעס דר ,גצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(324 ,304 'מע) ה
דלי תדיל לע <-
(311 'מע) וצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הנתמ לע <-
(312 'מע) זצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס רפס לע <-
2ב ףיעס חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע)
שכרנש הדש לע <-
הייעטה
ח ףיעס אי 'יס בקעי ירמא - הייעטהב ורצחל םיצפח סינכהש ימ< -
םהב גהני דציכ
תופיט שולש תפטה
םירואב ה ףיעס ג 'יס ,ה ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
אלש ה"ד
ינונחב וא רכומה ב"העבב<-
338 'מע ב"ח טפשמה רצוא תירב םד תפטה
הוצמ רודיה
יר 'מע א"ח תבשה רצוא ה"רמ בצקנ םאה הוצמ רודיהל האצוה<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש רודיה רתיב המייקל ידכ הוצמ יוהיש<-
(קזנ ;קיזמ :האר) קזיה
403 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םינכש יקזנ :םג האר) היאר קזיה
וכ 'מע טפשמבו קדצב תושעל הצור דחאהו גהנמ שי םא<-
ךפיהל וא ולשב
גס 'מע טפשמבו קדצב שי םאה רצחל גג ןיבש היאר קזיהב<-
גהנמה יפכ הציחמ תושעל
זס 'מע טפשמבו קדצב ט"י רצחהמ ךומנ גגה ןיא םא<-<-
(גג :האר) םיכומס םיתב ינש תוגג ןיב<-
הע 'מע טפשמבו קדצב היאר קזיהה קלתסמש םוקמב <-
ךכב יד םאה - א"דמ תוחפ הציחמב
וע 'מע טפשמבו קדצב אל א"ד הובג הציחמ י"עש םוקמב<-
ללכ היאר קזיהה קלתסמ
ירמא תורעה ח 'יס ,בי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
כ ק"ס םיטוקיל ח 'יס ,בס תוא בקעי
תונולח תחיתפב<-
בי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא חתפ תחיתפב<-
נ ,גכ 'מע טפשמבו קדצב ימ - וריבח תוברוחל ותברוח ןיב רדג<-
וילע םלשמ
זמ 'מע טפשמבו קדצב ירבד תיישע תנעט תכייש הניגב םאה<-
ענצה
בכ 'מע טפשמבו קדצב ןיב הציחמ תונבל חירכהל לוכי םאה<-
וקלח רוכמי ,ואל םאש ,תויושרה
גיק 'מע טפשמבו קדצב לע ןולח תחיתפ עונמל לוכי םאה<-
ותברוח
סק 'מע טפשמבו קדצב ינפמ רצחב דוגא וא דוג ןיד שי םאה<-
היאר קזיה
זי 'מע טפשמבו קדצב היאר קזיהל הקזח שי םאה<-
אי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא רצחבו הדשב ךכמ םיעבונה םיבויחה<-
ןיפתושה
במ 'מע טפשמבו קדצב - לפנש א"דמ הובג היהש רצח לתוכ<-
א"דמ הלעמל שדח לתוכ תונבל בייח םאה
זי 'מע טפשמבו קדצב םושמ הציחמ תושעל אלש גהנמ שישכ<-
היאר קזיה
וס 'מע טפשמבו קדצב קלסמש המ יד ומצעל רצח א"כ ונקשכ<-
דבלב היאר קזיהה
אנ 'מע טפשמבו קדצב ךירצ תוברוח ןיב הברוחל עודמ<-
א"ד הציחמ
חי 'מע טפשמבו קדצב וילע ןינק וא הליחמ<-
נ 'מע טפשמבו קדצב וריבח תודש ןיב הדש ול שיש ימ<-
רדגב וריבח ופיקהו
בנ 'מע טפשמבו קדצב תוחורה לכמ וריבח ורדג אל םא<-<-
גנ 'מע טפשמבו קדצב יצח וא הנהנש המ יפכ םלשמ םאה<-<-
תואצוההמ
ו תוא ןויצה רעש ח 'יס בקעי ירמא היאר תעינמ<-
גיק 'מע טפשמבו קדצב חתפ דגנ חתפ<-
הסק 'מע טפשמבו קדצב ותוריכש םוקמ קולחל הצורש רכוש<-
היאר קזיה םושמ
הכ 'מע טפשמבו קדצב הציחמה בחור רועיש<-
הכ 'מע טפשמבו קדצב הציחמה בחורל גהנמ ןיאשכ<-<-
גע 'מע טפשמבו קדצב הובג תחאה עקרקש תוריצח יתש<-
התרבחמ
גע 'מע טפשמבו קדצב תושעלו סינכהל ןוילעה הצור םא<-<-
ולשב
זע 'מע טפשמבו קדצב ןוילעה דיב עייסל ןותחתה ךירצ המכ<-<-
אע ,וס 'מע טפשמבו קדצב התיה היאר קזיה קלסל ל"זח תנקת<-
בור אלא דחא לכל דספה אצי אלש ןפואב
תלעותה
403 'מע ב"ח טפשמה רצוא רכינ וניאש קזיה
הכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא רוטפ גגושב<-
217 'מע ב"ח טפשמה רצוא לכיה
ךוליה
רצמ ה"ד םירואב גל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ליבשבו הדשב הנוק םאה<-
חכ רועיש ב"ח טפשמה בל ךליה
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא ךליה
410 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירומיה
םירואב אל ףיעס ז 'יס ,אל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
מ"מו ה"ד
הרזחו ורוסיא - ףסכבו םיקחשמב<-
ונממ
ןיאו ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא קדצ ןיה
חור ןיאו ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא ורובעב חקמ תונקל חיטבה םא<-
הנקיש ול םרג וריבחו ,וריבח רובעבו
ומצעל הנוקו וב רזוח תעכו
תור ןיאו ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא ובוח ערופ אלשכ רבוע םאה<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא שקיה
רתיה
ב הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב רבדב ץראה םע ינפב רתיה תורוהל ןיא<-
רוסיא וב גהנש
42 'מע ב"ח טפשמה רצוא הארוה רתיה
145 'מע ב"ח טפשמה רצוא הטימשב הריכמה רתיה
367 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינבר האמ רתיה
367 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיאושינ רתיה
'מע תיבר תנשמ ;430 'מע ב"ח טפשמה רצוא
חמר-בכר
אקסיע רתיה
הער-טמר 'מע תיבר תנשמ אקסיע רתיה תואחסונ<-
(הלבח ;לבוח :םג האר) האכה
ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םדוק הבירמב ליחתה הכומה םא <-
וליפאו ה"ד םירואבו ,ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םירבדב ופריחו םדק הכומה םא<-
אי תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא עשר ארקנ םאה<-<-
בכ תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא דחא ףחדו ישילש אבו םיינש ובר םא<-
םהמ
ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ותוכהל הצור והשימש האור םא<-
ה תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא לופכ - ושנוע תסנכ תיבב<-
ב ףיעס ט 'יס ,א ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םאהו ,לובחת אלב תוכהל רוסיאה<-
הקול
ב ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא םייוג ינפב לובקל הכומל רתומ םאה<-
ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הקול - פ"וש הב ןיאש האכה<-
וא ה"ד םירואב א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ובנגש אנדמוא שיש םדא תאכה<-
וינב ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ךוניח ךרוצל ןטקה ויחא תאכה<-
ותשא תאכה<-
ט 'יס ,בי תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
םא ה"ד םירואב ב ףיעס
ותרעצמו ותללקמה<-<-
בי תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ומאבו ויבאב תלזלזמה<-<-
ט 'יס ,בי תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
םא ה"ד םירואב ב ףיעס
תווצמ לע תרבועה<-<-
םינטק םינב תאכה<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא תווצמו הרותב םכנחל ידכ<-<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ץרא ךרדב םכירדהל<-<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ול ןיעמוש ןיאשכ<-<-
385 'מע ב"ח טפשמה רצוא םידלי תאכה<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ותושרבש םותי תאכה<-
ג ףיעס ט 'יס בקעי ירמא אלל וריצחלו ותיבל סנכנש ימ תאכה<-
ואיצוהל ידכ תושר
ט 'יס ,כ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
סנכנה ה"ד םירואב ג ףיעס
הצור תעכו תושר ול ןתנ םא<-<-
ואיצוהל
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ותוכהל תושר ןתנש ימ תאכה<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא תרשמ תאכה<-
ג ףיעס ט 'יס בקעי ירמא בוזעיש ידכ בנוגש ששוחש תרשמל<-<-
תוריכשה תולכ םדוק
חל ,א תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ירכנ תאכה<-
תוכהל ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ונב תא הכמה ןטק תאכה<-
א ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םינומדקה םרחב םרחומ הכמה<-
בקעי ירמא תורעה ט 'יס ,א ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ח תוא
ול םיריתמ ןיד תושעל וילע לביק םא<-<-
םרחה
ג ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ליצהל ידכ וא ונממ הליזג עונמל ידכ<-
הליזגה
י תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא הקול וניאו םלשמ - פ"וש רועישכ<-
ארוסיאמ ישורפאל<-
ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא אתיירואד רוסיאמ<-<-
טי תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ןנברד רוסיאמ<-<-
אוהו ה"ד םירואב ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא שירפהל םדא לכ תוכהל רתומ םאה<-<-
רוסיאמ
ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וריבח תאכהמ ומצע תלצה םשל<-
בקעי ירמא תורעה ט 'יס ,ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
אוהו ה"ד םירואב ב ףיעס ט 'יס ,גי תוא
ותוכהל קיספה רבכשכ<-<-
א ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ןומיזלו ןינמל הכמה ףוריצ<-
246 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םידע ןיב) השחכה
די רועיש ב"ח טפשמה בל והולה הנוילעה אטוידב רמוא דחא<-
הנותחתה אטוידב רמוא דחאו
וכ רועיש ב"ח טפשמה בל שודיקב) תועדרמ 'ג רמוא דחא<-
תועדרמ 'ה רמוא דחאו (שדוחב
ול שי ןיי לש תיבח ימד רמוא דחא<-
בל ןמש לש תיבח ימד רמוא דחאו ודיב
די רועיש ב"ח טפשמה
בי רועיש ב"ח טפשמה בל וז רמוא דחאו יתשא וז רמוא דחא<-
יתשא
גי רועיש ב"ח טפשמה בל דחאו והולה ןיי לש תיבח רמוא דחא<-
עבשיל בייח עבתנה םאה - ןמש לש רמוא
וט ,די רועיש ב"ח טפשמה בל רמוא דחאו והולה הנמ רמוא דחא<-
םייתאמ
גי רועיש ב"ח טפשמה בל דחאו והולה רוחש הנמ רמוא דחא<-
ןבל הנמ רמוא
וכ רועיש ב"ח טפשמה בל אל רמוא דחאו השרגתנ רמוא דחא<-
השרגתנ
די רועיש ב"ח טפשמה בל תודע שיו ומיע היה ינולפש רמוא דחא<-
תגרד - ומיע היה אל ינולפש תידגנ
השחכהה
םהב ןיקדקדמ םידעה ןיאש םירבדב<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל תונוממ ינידב<-<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל תושפנ ינידב<-<-
הכ ,גכ רועיש ב"ח טפשמה בל ינשמ רתוי ודיעהשכ תושפנ ינידב<-
השיחכמ דחא דע לש ותודעו םידע
םירחאה לש םתודע תא תוקידבב
וט רועיש ב"ח טפשמה בל המזהל השחכה ןיב לדבהה<-
די רועיש ב"ח טפשמה בל תבשחנ םאה) בויחה לדוגב השחכה<-
השחכהכ וא תושירדב השחכהכ
(תוקידבב
בי רועיש ב"ח טפשמה בל יפלו ם"במרה יפל - תוריקחב השחכה<-
לינול ימכח
די רועיש ב"ח טפשמה בל ןמש לש תיבחל ןיי לש תיבח ןיב השחכה<-
לש תיבח ימדל ןיי לש תיבח ימד ןיב וא
ןמש
וט רועיש ב"ח טפשמה בל השחכה קפס תמועל הרומג השחכה<-
דחא לכבש תורטש ינשב קיזחמה הולמ<-
תותיכ יתשמ תחא המותח םהמ
וז תא וז ושיחכהש
חכ רועיש ב"ח טפשמה בל תחא תבב תורטשה תא איצוה<-<-
חכ רועיש ב"ח טפשמה בל ומצע ינפב רטש לכ איצוה<-<-
חכ רועיש ב"ח טפשמה בל דחא הוול לע םאיצוה<-<-
חכ רועיש ב"ח טפשמה בל םיוול ינש לע םאיצוה<-<-
ח ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םיבורק תודע י"ע<-
וט רועיש ב"ח טפשמה בל המיזמ םגו השיחכמ םג איהש תודע<-
חכ רועיש ב"ח טפשמה בל לע איצומ םהמ דחא לכש םיולמ ינש<-
יתשמ תחא וב המותחש רטש הוול ותוא
וז תא וז ושיחכהש תותיכ
חי רועיש ב"ח טפשמה בל םידעה ןמ דחא לכ םישיחכמה םידע ינש<-
ק"ביר לש וניד יפ לע ופרוצש
וכ ,די רועיש ב"ח טפשמה בל םאה - ז"אז ושיחכהש םידע ינש<-
לש םקפס) תרחא תודעל ףרטצהל םילוכי
(קסירב ימכח
בי רועיש ב"ח טפשמה בל םינשו ןבוארל השדקתנ םירמוא םינש<-
ןועמשל השדקתנ םירמוא
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל םינשו ותמו רטשה לע םימותחה םינש<-
ויה לבא אוה םדי בתכ" ורמא םירחא
"ויה תודע ילוספ וא םינטק וא םיסונא
הכ ,גכ רועיש ב"ח טפשמה בל ז"אז תושיחכמה םידע יתיכ יתש<-
םיחרוא תסנכה
'יס ,טמ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
אלש ה"ד םירואב ט ףיעס א
היחי תונתמ אנוש םושמ הב ןיא<-
ב"העב ילכב שמתשהל רתומו
הלכ תסנכה
וט-א תוא גי קרפ םתכלהכ ןיאושינה תורחא תווצמ יפלכ התופידעו הוצמה<-
(הרות רפס :האר) הרות רפס תסנכה
244 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוהזו הרכה
158 'מע ב"ח טפשמה רצוא הזרכה
חכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא א"נב ךרדש תועשב לוקמרב הזרכה<-
ןושיל
(תיבמופ הריכמ :האר) תיבמופ הזרכה<-
הרעה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חנ
תורצח בוריע ובריעש זירכהל גהנמה <-
,הדיבא :םג האר) הדיבא לע הזרכה
(ןעוטה ןבא ;הזרכה
46 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח שרדמ יתבו תסנכ יתבב <-
46, 47 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םילגרב<-
46, 64 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הזרכהה תבוח<-
46, 47 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הזרכהה םוקמ<-
46 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הזרכהה ןמז ףוס<-
46, 64 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח וינכש וב ועדיש ידכ דע<-
46 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןותיעב םוסרפ ידי לע<-
תודעל לוספ אוהש םדא לע הזרכה
ג ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ אתיירואד הריבעב ןנברדמ לספנ םא<-
ה ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םירוסיאב תודעל<-<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ סכומב<-
,ב ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ז ,ד
רסומב<-
64 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דיעהו רבדל אלש עבשנב<-
41 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הילע לאשנ כ"חאו ותעובש לע רבעב<-
אמ ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ "ותשאב קבדו" לע רבועב<-
ה ק"ס טפשמה יטוקל זי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ץראה םעב<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ העורב<-
גכ ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש הזרכה הווהמ ןיירבעה תשנעה<-
3 ק"ס טפשמה ירואב גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הזרכהב ךרוצה םעט<-
,ח ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט
הריבעה לע ותודע תא לוספל יאנתכ<-
המצע
,ח ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ט
תיבירב הולש דיעמשכ<-<-
י ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תיבירב הולהש דיעמשכ<-<-
אי ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ איבוקב קחשמ לע דיעמשכ<-<-
בי ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תיסמב<-<-
די ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ עקעק תבותכב דעכ םתוחשכ<-<-
וט ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דיעהש תודעה רחא ררבתמשכ<-<-
הריבעב
א ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןנברד הריבעב לוספל יאנתכ<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םירוסיאב תודעל<-<-
3 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הלבק ירבדב<-<-
,ו ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ז
םירשכ ינש םדגנכו וזרכוה אל םא<-<-
2 ק"ס טפשמה ירואב גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ העובשל לוספל יאנתכ<-
אל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא רוסיא תודעל םילוספ לע<-
אל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןנברד וא אתיירואד לוספ<-
,ז ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
1 ק"ס טפשמה ירואב
זרכוה אלש לוספ תלבק<-
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא חרכה
הוצמ רשכה
י 'יס חספ לאפר תכרב הוצמ אוה םאה<-
י-ט 'יס חספ לאפר תכרב תווצמה תכרב וילע םיכרבמ םאה<-
(תשוב :םג האר) םיברב םינפ תנבלה
טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ושנועו רוסיאה <-
זי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ואנושל<-
ינפ ה"ד םירואב טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא םיברה רועיש<-
428 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;בוח ;האולה תעקפה :םג האר) האוולה
(הולמ ;הוול ;שוגת אל
חור ןיאו ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא רוסיא לע רבוע םאה - ערופ וניא םא<-
"קדצ ןיה"
ןינעב ה"ד םירואב ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ונמזב ריזחהל לכוי אלש ששח שי םא<-
וכ תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ןמזב עורפל עבשנב<-
חמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םידבעושממ הבוג וניא עודמ - הפ לעב<-
םידע שיש ףא
י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא בותכל םהל רתומ יתמ - םידע ינפב<-
הוולה תעד אלב םותחלו
(תיביר :האר) תיבירב<-
ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא לע האולהמ הפידע םאה - רטשב <-
ןוכשמ
חמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םידבעושממ הבוגש םעט - רטשב<-
םירואב ו ףיעס בי 'יס ,ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
אל ה"ד
םידע אלב תוולהל רוסיאה<-
םירואב ו ףיעס בי 'יס ,ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
אל ה"ד
הזב לקהל םלועה גהנמ<-<-
ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ח"תל<-<-
אל ה"ד םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא רצק ןמזל<-<-
וכ תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא תעיבת ינפל הערופל הוצמ שי םאה<-
הולמה
גי 'יס ,הכ ףיעס גי 'יס ,דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
אלק תוא בקעי ירמא תורעה
רמול הולמהו הוולה םינמאנ םאה<-
םמש ךכש
ירמא תורעה ד 'יס ,אל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
לק תוא בקעי
לש ותשא וא ותיב ינבל התרזחה<-
הולמה
34 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ םילוספ םידע יפ לע הוולה םש תרכה<-
ומצע פ"ע וא
נ תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא הזיא - ןוכשמו י"תכ תמיתחב האוולה<-
ףידע
אי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא בותכיש הוולל רמאו תוולהל םיכסה<-
וב רזוח הביתכה רחאו רטש
בי רועיש א"ח טפשמה בל יוג תאוולה תעקפה<-
ירמא תורעה גי 'יס ,גכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
אלו ה"ד םירואב גכ ףיעס גי 'יס ,הכק תוא בקעי
האולהה ואר אלשכ םותחלו בותכל<-
אלש ה"ד םירואב ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא תורתומ ךרוצל<-
םירואב ה ףיעס בי 'יס ,ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
אלש ה"ד
לכוי אלש ששח שיו הסנרפ קסע ךרוצל<-
ריזחהל
ד ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא י"ע ול חלשיש הוולל רמאש הולמ<-
קיש וא םינמוזמ ראודב וא חילש
ודבאנו
הסק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הוול לש י"תכב רטש איצוהש הולמ<-
אכ רועיש א"ח טפשמה בל הוולה די בתכ םויק<-
ירמא תורעה בי 'יס ,ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
אלש ה"ד םירואב ה ףיעס בי 'יס ,ל-טכ תוא בקעי
ששח שישכ ,הסנרפ קסע ךרוצל אלש<-
ףסכה דבאי הולהש
ט רועיש ב"ח טפשמה בל דחא לכ לש ובויח תרדגה - וולש םינש<-
הטימש הילע הרבעש<-
,הפ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ופ
ובוח הבוגש הולמה לוספ<-<-
זפ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ז"הזב<-<-<-
תוולהל הוצמה ,האוולה
ג ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םוכס ךירצ דחאו םישנא המכ ואב םא<-
לודג
ח תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא רטש ול תתל הצורו דושח הוולה םא<-
ויסכנ וב דבעשמש
ותוולהל ה"ד םירואב א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא םוקמ בוריקב ףסכ הוולל שי םא<-
םשל תכלל לצעתמו
גי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא רחא ןיא םא ,הרותכ קסועשכ ףא<-
תאז השעיש
ג תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא םימעפ האמ וליפא<-
ב ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא תונח תפקהב<-
א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא וניא הוולה םא תוולהל בייח םאה<-
ןוכשמ ןתונ
ח תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא לודג םוכסב<-<-
ח תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ונערפיש חוטב וניאשכ<-<-
א ףיעסו ,ב ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא
ותוולהל ה"ד םירואב
םילכ תלאשהב הוצמ שי םאה<-
םילכאמו
ותוולהל ה"ד םירואב א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא תונקל לוכיש הבורק תלוכמ שישכ<-<-
לכאמ םש
ותוולהל ה"ד םירואב א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ול שיו דחוימ לכאמ שקבמשכ<-<-
רחא לכוא ותיבב
בקעי ירמא תורעהו ,א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ג תוא
הבוחה<-
א תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא סרוקיפאל<-
א ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא השאל<-
ד ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא השאל םדוק שיא םאה<-<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ינע יוגל<-
רעשו ,ג תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
י תוא ןויצה
תבב עורפל לוכי וניאש רמואש הוולל<-
תחא
א תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא סיעכהל רמומל<-
א תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ןובאיתל רמומל<-
א תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא תחא לע רובעל דיזמב ןיירבעל<-
הבושת השע אלו תווצמהמ
בקעי ירמא תורעהו ,א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
טי תוא
הל תמדוקו הקדצה ןמ הלודג - ינעל<-
רישעל<-
בקעי ירמא תורעהו ,א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
די ,ט תוא
האולהה ןמזו םינמוזמל ךירצש<-<-
,א ףיעס בי 'יס ,ול ק"ס תורוקמ א 'יס בקעי ירמא
וט תוא בקעי ירמא תורעהו
תיבירב יוגל וא םניחב רישע לארשיל<-<-
גי תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא לודג אוה חוורהשכ<-<-<-
ירמא תורעה בי 'יס ,א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
זט תוא בקעי
ובורק רישעהש ףא רישעל םדוק ינע<-<-
וריע ןבו
די תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ידו ותסנרפ ידכ אלו ויקסע ךרוצל<-<-
ורוסחמ
זט תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא תוסכ ךרוצל תמדוק ןוזמ ךרוצל<-
א ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא הילע םיכרבמ ןיא עודמ<-
ד ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא ,לארשיב ,יולב ,ןהכב המידקה רדס<-
רזממבו
א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא םימדוק וריע יינע<-
א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא םימדוק ויבורק םיינע<-
םיבורק ןיב המידק<-
זי תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא וינבל םימדוק םאו בא<-<-
זי תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ויחאל םימדוק וינב<-<-
זי תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא םאה יבורקל םימדוק באה יבורק<-<-
ד ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא ינע ח"ת תמידק<-
ד ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא תרחא ריעמ ח"תו וריעמ ינע<-<-
זי תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ח"תל םימדוק םיבורק<-<-
בקעי ירמא תורעהו ,א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ג תוא
רישעבו ינעב הרועיש<-
האסב האס תאוולה
גי רועיש ב"ח טפשמה בל האס תוולהל רתומ םירקמ ולאב<-
האסב
גי רועיש ב"ח טפשמה בל תירלוד האולה<-
גי רועיש ב"ח טפשמה בל טפשמ ןשחה יניד פ"ע ןועריפה<-
האס תוולל רוסיאה רתאל ןועריפהו
האסב
75-82 'מע םלשה ייחד ארקי תמה תייוולה
75-82 'מע םלשה ייחד ארקי הב הרות לוטיב<-
הכילה
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םילקד ינש ןיב<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םיריזח ינש ןיב<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םישחנ ינש ןיב<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םישנ יתש ןיב<-
חל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םהיניב תומא 'ד קחרמ שיש<-<-
חל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא תוירכנ םישנ 'ב ןיב<-<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םישנא ינש ןיב השא תכילה<-
(הקיספ יללכ ;השרד :םג האר) הכלה
34 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרבחו הכלה <-
36 'מע ב"ח טפשמה רצוא םייגולוכיספ תודוסיו הכלה<-
34 'מע ב"ח טפשמה רצוא תואיצמו הכלה<-
30 'מע ב"ח טפשמה רצוא האובנו הכלה<-
30 'מע ב"ח טפשמה רצוא יניסמ השמל הכלה
ללה
חמ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חיק 'מע ,טי תוא
לח םא) תבש ברעב תוצמה תייפא תעב<-
(תבשב חספ ברע
הנ 'יס חספ לאפר תכרב חספ ןברק תטיחש תעב<-
ח הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב תוקוניתה תרופסת תעב<-
אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-
טנ-זנ 'יס חספ לאפר תכרב תרותב וא האירק תרותב אוה םאה<-
הריש
זנ 'יס חספ לאפר תכרב הכונחב ללהב תובייח םישנ םאה<-
חנ 'יס חספ לאפר תכרב הדימעב ותרימא םעט<-
הל 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב ללה םירמוא ןיאש םעט<-
חפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חנ תוא
רדסה לילב ,ללה
הדועסה ירחא<-
חנ 'יס חספ לאפר תכרב הריש תרותב אוה םאה<-<-
אפ 'יס חספ לאפר תכרב תליכא םוקמב ורמואל ךירצ םאה<-<-
הצמה
טפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
םאו ה"ד
ותרימאב םיקולח להקה םא<-
חנ 'יס חספ לאפר תכרב םעטהו ,הבישיב ותרימא<-
סוכה לע ותרימא<-
ומ 'יס חספ לאפר תכרב 'דה ינידמ וא ללהה ינידמ איה םאה<-<-
תוסוכ
טנ-חנ 'יס חספ לאפר תכרב הדועסה ינפלש ללהב<-<-
טנ-חנ 'יס חספ לאפר תכרב יעיבר סוכ זוחאל ךירצ םאה<-<-
ללהה תרימאב
הנ 'יס חספ לאפר תכרב תסנכה תיבב<-
זנ 'יס חספ לאפר תכרב נ"כהיבב ללה תרימא דוסי<-<-
הנ 'יס חספ לאפר תכרב נ"כהיבב ללהה רמול דיפקהל םאה<-<-
םיבכוכה תאצ רחאל אקוד
טנ-הנ 'יס חספ לאפר תכרב האירק ןידמ וא הריש ןידמ אוה<-
ונמז<-
אפ ,הנ 'יס חספ לאפר תכרב ,תוצח םדוק אורקל ךירצ םאה<-<-
םעטהו
אפ 'יס חספ לאפר תכרב איה תוצח םדוק ותרימא םאה<-<-
'ד תותשל ךירצש םושמ וא ללהה ינידמ
תוצח םדוק תוסוכ
אפ 'יס חספ לאפר תכרב שי םאה - ותרימאל סוכ ול ןיאשכ<-<-
תוצח םדוק ללהה רומגל
אפ ,הנ 'יס חספ לאפר תכרב תליכא ןידמ וא הלילה תבוחמ ובויח<-
הצמ
אפ 'יס חספ לאפר תכרב םאה - הדועסה םדוקש ללהה יצח<-
הצמה תליכא םוקמב ורמאל ךירצ
טנ-הנ 'יס חספ לאפר תכרב וילע םיכרבמ ןיאש םעט<-
אפ ,חנ ,ומ 'יס חספ לאפר תכרב םינשל ותוא םיקלחמש םעט<-
זנ הנ 'יס חספ לאפר תכרב ובויח רוקמ<-
זנ 'יס חספ לאפר תכרב וב תובייח םישנ<-
הנ 'יס חספ לאפר תכרב הדגהב וא הליפתב בויחה רקיע<-
;גנ-חמ 'מע דסחו םייח ;205 'מע ב"ח טפשמה רצוא
71-74 'מע םלשה ייחד ארקי
תמ תנלה
425 'מע ב"ח טפשמה רצוא (לעופ ;ןילת לב :םג האר) רכש תנלה
תועובשל חספ ןיב ;284 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ט הרעה ו קרפ
'תומיו עשרל והטיעלה'
279 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשלה
ג ק"ס גכר 'יס טפשמה תוביתנ היארה וילע וריבחמ איצומה
ג ק"ס גכר 'יס טפשמה תוביתנ םירחא תוחוכ ודגנ שי םא<-
ג ק"ס גכר 'יס טפשמה תוביתנ ימכו ,םימכחו סוכמוס םיקלוח יתמ<-
הכלה
434 'מע ב"ח טפשמה רצוא בוח תאחמה
379 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'הנוכמה'
(202 'מע) טיק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'םיברע בירעמה'
'ליפמה'
(212 'מע) טכק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס התמדקה<-
(214 'מע) לק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס החסונ <-
(210 'מע) וכק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הנמז <-
340 'מע ב"ח טפשמה רצוא תד תרמה
430 'מע ב"ח טפשמה רצוא תועמ תנתמה
272 'מע ב"ח טפשמה רצוא דסח תתמה
בפק 'מע מ"וח המלש תכרב האנה
409 'מע ב"ח טפשמה רצוא הזוח תריציב<-
זעק 'מע מ"וח המלש תכרב ותעדמ אלש וריבח רצחב רד<-
פק ,בעק 'מע מ"וח המלש תכרב רסח אל הזו הנהנ הז<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל הנהנ ןידמ ןימולשת בויח<-
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא תממ<-
ה הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב תבש רנמ<-
בפק 'מע מ"וח המלש תכרב היל ישרתשמ<-
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיטנג הסדנה
141 'מע ב"ח טפשמה רצוא הגהנה
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
159 'מע ב"ח טפשמה רצוא ריע לש<-
159 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוליהק לש<-
430 'מע ב"ח טפשמה רצוא היינקב החנה
הקמנה
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא קמנל ןיידה תבוח<-
הקנה
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא השאה בויח<-
רדסה לילב הבסה
וס 'יס חספ לאפר תכרב בסימ דצ הזיא לע - רטיא<-
ול 'יס חספ לאפר תכרב אלב תוסוכ 'ד התש וא הצמ לכא<-
וא לוכאלו רוזחל ךירצ םאה - הבסה
תותשל
חס 'יס חספ לאפר תכרב ובר ינפב בסהל רוסא<-
חס 'יס חספ לאפר תכרב אקוד קהבומ וברב רוסא םאה<-<-
דע 'יס חספ לאפר תכרב חספה תליכאב<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-
נ ,ול 'יס חספ לאפר תכרב קר וא המצע ינפב הוצמ איה םאה<-
תוסוכ 'ד תייתשו הצמ תליכא תרוצ
דע 'יס חספ לאפר תכרב חספה תליכאב הבסהב בייח םאה<-
גס ,ול 'יס חספ לאפר תכרב םעטהו ,הדועסה לכב בסהל יואר םאה<-
אע 'יס חספ לאפר תכרב לאמשב הבסהל םעט<-
נ 'יס חספ לאפר תכרב הילע הכרב ונקית אלש םעט<-
נ ,המ 'יס חספ לאפר תכרב תוארהל םדא בייחש םושמ - המעט<-
םירצממ אצי וליאכ ומצע
282 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרגסה
451 'מע ב"ח טפשמה רצוא לובג תגסה
טכ-גכ תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה םיכודישב<-
וס-ס תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןכדש לש<-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא תובישי ,'רדסה'
םכסה
תופתוש םכסה<-
ק 'מע מ"וח המלש תכרב בתכב<-<-
בע 'מע מ"וח המלש תכרב ע"לבלשדב<-<-
ול 'מע מ"וח המלש תכרב ןישוריגל םכסה ףקות<-
452 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירפסל 'תומכסה'
(העיסנ ;תינומ :םג האר) העסה
ארקנ ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא תנחתמ םיעסונ ףסואה 'רעפאח' <-
סובוטוא
ארקנ ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ומע עוסנל רתומ םאה<-<-
טע-דע 'מע דסחו םייח דפסה
די ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא והודיפסי אלש הוויצ רטפנה םא<-
דכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רוסא ןסינ שדוחב<-
טכ ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב<-
הרעה ז קרפ ,בכ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
אכ
ינש חספב<-
דכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רוסא שדוח שארב<-
אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב תינעתמ רומח םאה<-
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םויב םדא לש םיבוט םישעמ תרכזה<-
ותריטפ
58-62 'מע םלשה ייחד ארקי ורכש לדוגו בויחה<-
58-62 'מע םלשה ייחד ארקי םידיפסמ ימ לע<-
הרעה זי קרפ ,אמ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
גמ
דפסה רתיה ינמזב יולת ןידה קודיצ<-
גמ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב גח םדוק םוי םישולש<-
(רוטאידר) תיזכרמ הקסה
180 ,178-177 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב <-
180-170 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב<-
171-180 'מע ב"ח הכלהב למשחה הקסהה זרב תריגסו תחיתפ<-<-
179 ,175 ,173 'מע ב"ח הכלהב למשחה םימח םימ תאצוה<-<-
163 ,145 'מע ב"ח הכלהב למשחה הקסהה ימב שומיש<-<-
179 ,171 'מע ב"ח הכלהב למשחה הב םילכוא םומיח<-<-
176 ,173 'מע ב"ח הכלהב למשחה הב םידגב שובי<-<-
179 ,173 'מע ב"ח הכלהב למשחה הב םידי שובי<-<-
,178-177 ,174 ,172-171 'מע ב"ח הכלהב למשחה
180
תבש רוסיאב קסוהש םוחמ האנה<-<-
180 ,178 'מע ב"ח הכלהב למשחה תיטטסומרט הקסה תוליעפ<-<-
176 'מע ב"ח הכלהב למשחה תיטמוטוא הקסה תוליעפ<-<-
178 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןועשה ןוויכ<-<-
180-179 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוח ךרוצל הקסה<-<-
ןיא ה"ד םירואב וט ףיעס ח 'יס בקעי ירמא קלתסהל לוכי םיריידה דחא םאה<-
שומישהמ
תולכתסה
םירואב גי ףיעס ח 'יס ,גי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
וליפא ה"ד
וריבח רצחלו תיבל תולכתסה רוסיא<-
בסש-ונש 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ הורעב<-
וט-ט 'מע הכלהב תולכתסה תולכתסה ןינעב הרותבש תוצמה<-<-
רוהרהו
כ-זט 'מע הכלהב תולכתסה הריבעה רמוח<-<-
וכ-אכ 'מע הכלהב תולכתסה לכתסהל רוסא השא וזיאב<-<-
גמ-זכ 'מע הכלהב תולכתסה רוסיאה תרדגה<-<-
אנ-דמ 'מע הכלהב תולכתסה םירוסאש ףוגבש תומוקמה<-<-
תולכתסהב
הס-בנ 'מע הכלהב תולכתסה בוחרב ךלוהה<-<-
גע-וס 'מע הכלהב תולכתסה םישנ ידגבב תולכתסה<-<-
ופ-אפ 'מע הכלהב תולכתסה ל"זחב תולכתסה תוכלה<-<-
חצ-זפ 'מע הכלהב תולכתסה םינושארב תולכתסה תוכלה<-<-
םינורחאבו
דק-טצ 'מע הכלהב תולכתסה הז ןינעב דומלתה תודגא<-<-
יק-הק 'מע הכלהב תולכתסה הז ןינעב ל"זח ישרדמ<-<-
לק-הכק 'מע הכלהב תולכתסה הזב תוריהזה תובישח<-<-
בלק-אלק 'מע הכלהב תולכתסה ויניע רמושה לש ורכש<-<-
ולק-גלק 'מע הכלהב תולכתסה ויניע ריקפמה לש ושנע<-<-
טלק-זלק 'מע הכלהב תולכתסה הז ןינעב תוקזחתה<-<-
נק-מק 'מע הכלהב תולכתסה םייניעה תרימשל תוצע<-<-
אנק 'מע הכלהב תולכתסה הז ןינעב תורודה יקידצמ םימגתפ<-<-
זנק-בנק 'מע הכלהב תולכתסה הז ןינעב םירופיס<-<-
וליפא ה"ד םירואב גי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא וא אמלעב הייארמ רתוי איה םאה<-
הנממ תוחפ
288 'מע ב"ח טפשמה רצוא שפנ ליצהל תונכתסה
395 'מע ב"ח טפשמה רצוא (השורי :םג האר) הלחנ תרבעה
סמ תמלעה
זט ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םילעמש ימ טפשמל רוסמל<-
תומלעתה :האר) הדיבאה ןמ ןיע תמלעה
(הדיבאה ןמ
גי ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םירמש י"ע הקשמ תדמעה
425 'מע ב"ח טפשמה רצוא הקנעה
52 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיטפשמ המרעה
ק"ס טפשמה ירואב טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
28
הליזג תבשהב<-
הקתעה
ה ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא ןחבמ תקתעה<-
אעק ,חסק 'מע מ"וח המלש תכרב תונמוא תכאלמ רפסמ<-
וכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ואצמ וא ולצא דקפוהש רפסמ<-
אכ ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא תטלקמ<-
198 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונגפה
254 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ריתהש הפה אוה רסאש הפה'
ו רועיש ב"ח טפשמה בל הז אוה ונידי בתכ' םירמואה םידעב<-
ילוספ ,ונייה םינטק ,ונייה םיסונא לבא
'ונייה תודע
החפה
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(517 'מע) 483
הליפת עצמאב חיפהל ךרוצ שיגרהש ימ< -
הרטפה
תוגהנה קרפ ,בל ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב
א"וזח
תומ ירחא<-
טכ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תונערופב םימייסמ ןיא<-
טכ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תמייסמ ערוצמ תרטפהש םעט<-<-
תונערופב
דס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תרחא הרטפה תועטב וריטפה םא<-
חל-זל ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב רהב<-
גס-בס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב יתוקוחב<-
בס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב ודמל הוצמ ינב םידלי ינש םא<-<-
וז הרטפה
חס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב רבדמב<-
ק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ו תוא
תבשב לחש םירופב<-
זס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הל תוא
חספ ברע תבשב<-
ד קרפ תועובשל חספ ןיב תועובשל חספ ןיב תורטפהה<-
איק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ןנברדמ איה<-
בי הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תרטפה תא החוד הכונח לשש םעט<-
עובשה
ביק ,זמ ,טכ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תוישרפ יתש םיארוקשכ<-
ביק ,זמ ,טכ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הנורחא לשב םיריטפמ<-<-
*אל-הכ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב םישודק-תומ ירחא<-<-
דס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב יתוקוחב-רהב<-<-
גנ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב רפסל רפסמ רובעל<-
טכ ,ח ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב 'שדוח רחמ'<-
בי ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןתחל תדחוימ<-
חי ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב ערוצמ<-
תוגהנה קרפו ,וכ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב
א"וזח
םישודק<-
וכ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב הוארקי םיזנכשאש רידנ<-<-
טכ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב "הברעו" - לודגה תבש<-
טכ ,ח ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב רייא ח"ר ברע תבש<-
שדוח שאר תבש<-
בי הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב עובשה תרטפה תא החודש םעט<-<-
ח ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב רייא<-<-
בי הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תרטפה תא החוד הכונח לשש םעט<-<-
שדוח שאר
אי ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב ינימש<-
די ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב עירזת<-
אמ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב החנמב תינעת<-
םיב הגלפה
וא ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא תבש ינפל<-
וא ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא הסנרפ םשל אלו לויט םשל<-
(רבוע לש) הלפה
118-128 'מע תיבה רוא הליפהש השא תאמוט <-
ח 'יס בקעי ירמא ;325 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זי ק"ס םיטוקיל
(רבוע לש) תיתוכאלמ הלפה
זכ רועיש א"ח טפשמה בל תונז י"ע הרבעתנש השאב<-
ןוממ דספה
ותמירג<-
דמ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ותכאלממ ולטיבש י"ע<-<-
דבועה ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא קסעב וא תוריכשב<-<-
דבועה ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ול הנק אלו תונקל תועמ ול ןתנב<-<-
,דבועה ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תונלבקב ןיב ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס
םירעשמ דציכ ,לטב לעופכ םימלשמש<-<-
םימלשמו
(אמרג :האר) אמרג י"ע<-<-
(ימרג :האר) ימרג י"ע <-<-
זי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב ומעטמ תרופסת <-
קספה
הוצמה עצמאב<-
ד 'יס חספ לאפר תכרב ליחתהש רחאל קיספהל רוסאש םעט<-<-
הוצמה
ד 'יס חספ לאפר תכרב תועיקתה ןיב קיספהל רוסאש םעט<-<-
ד 'יס חספ לאפר תכרב שאר לשל די לש ןיליפת תחנה ןיב<-<-
גכ 'יס חספ לאפר תכרב םאה - ןיליפת תכרב זא עמש םא<-<-<-
תונעל רתומ
בע 'יס חספ לאפר תכרב קספה תבשחנ הדגהה תרימא םאה<-<-
תליכאל ספרכה לע א"הפ ארוב תכרב ןיב
רורמה
הישעל הכרב ןיב<-
גכ 'יס חספ לאפר תכרב וא תעדה חסיה םושמ ןורסחה םאה<-<-
לוחל המ לע הכרבל ןיאש
דס 'יס חספ לאפר תכרב דיפקהל שי תווצמה תכרבב םאה<-<-
ןינהנה תכרבמ קספה לע רתוי
גכ 'יס חספ לאפר תכרב ךרבמה םעטו איצומה תכרב עמש<-<-
ךרבמו רזוח םאה - עמושה חשו
גכ 'יס חספ לאפר תכרב םאה - ןיי אוהש רבסו םימ לע שדיק<-<-
ג"הפב ךרביו רוזחי
גכ 'יס חספ לאפר תכרב רנה לע ונייחהש ט"ויב הכרבש השא<-<-
תעמושש ונייחהש לע ןמא תונעל הל ןיא
שודיקב
גכ 'יס חספ לאפר תכרב הכירצ םאה - ןמא התנע םא<-<-<-
ג"הפב ךרבלו רוזחל
גכ 'יס חספ לאפר תכרב תכרבמ םא ןמא תונעל הלוכי<-<-<-
המצעל ג"הפב
גכ 'יס חספ לאפר תכרב םימשבה חירמ וניאשכ הלדבהב<-<-
לע תונעל לוכי הלדבהה ןיימ התוש וניאו
םימשבה תכרב
תוא םוכיס ,וסש 'מע כ 'יס זי קרפ והילא ןורכז
אעש 'מע בי
תליחתו המשל השועש הרימאה ןיב<-
(ןיליפתב) היישעה
חס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הע-גע תוא
ירבד וא הכילהב תבש תודועס ןיב<-
הרות
במק 'מע א"ח תבשה רצוא קספה אוה "ארותל ליבג" םאה<-
תבשב איצומהל
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(507 'מע) 436
לכ רומגל ידכ הלפתב קספה רועיש<-
הלפתה
ח 'יס בקעי ירמא ;325 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ומ ק"ס תורוקמ
ןוירה תקספה
224 'מע ב"ח טפשמה רצוא תומדא תעקפה
,המ-דמ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ד ףיעס ז 'יס
יוג תאוולה תעקפה
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ריחמ) רעש תעקפה
חנ תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא האנוא ןיאשכ וליפא הרוסיא<-
זי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא השנועו הרוסיא<-
זי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא םיציבב<-
זי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא םימשבב<-
ג 'יס ,חי תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
זי ףיעס
תותשמ רתויב שפנ ייח םהש םירבדב<-
זי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ול רתומה רועיש ,ינונחב<-
זי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא שפנ לכוא ירישכמב<-
ס תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא תוריפב<-
זי ףיעס,ג 'יס בקעי ירמא ןילבתב<-
לכו ה"ד םירואב זי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא הנוקה לע םג וא רכומה לע רוסיאה<-
לכו ה"ד םירואב זי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא וא העקפהב רכומשכ רוסיאה םאה<-
רכמ אלש ףא העקפהה םצעב
47 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןוממ תעקפה
385 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישודיק תעקפה
444 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;םדא לכמו ונממ הדובא :םג האר) רקפה
(הברוח ;החנזה
בקעי ירמא תורעה ד 'יס ,י ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
םא ה"ד םירואב א ףיעס ו 'יס ,חמ תוא
תרמתשמ הניאשכו ,ותושרבו ותיבב<-
ז ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןטקב<-
,ג ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ו
וילע דיפקמ וילעב ןיאש רבד<-
1, 2, 11, 61-57 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח וב הייכזה יכרד<-
בקעי ירמא תורעה ו 'יס ,א ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
ד תוא
רדנכ איה הרקפה םאה<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא ןינק השוע הרקפה םאה<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בכ
הרידב תורצח בוריע חינהל יואר םאה<-
רקפה לש
104 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח חנזוהש ץפחו רקפוהש ץפח ןיב הנחבה<-
ותלבגה<-
א ףיעס ו 'יס בקעי ירמא םירישעל אלו םיינעל<-<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא םיוגל אלו לארשיל<-<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא םינטקל אלו םילודגל<-<-
75, 76 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רקפהו שואיי ןיב סחיה<-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא וב תוכזל הצור וניאו והיבגמה<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא םיבייח םישרויה םאה - תמו ריקפה<-
ומייקל
הכ רועיש א"ח טפשמה בל תועטב הרקפה<-
ו תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא ומצע ןיבל וניב הרקפה<-
3 ק"ס טפשמה ירואב וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ בלב הרקפה<-
ו תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא רחא ינפב הרקפה<-
ו תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא ןנברדמ אוה 'ג ינפב הרקפה<-
ד ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא תבשב הרקפה<-
ג ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ןיוש ובלו ויפ ןיאשכ הרקפה<-
ה ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא חילש י"ע הרקפה<-
12, 13 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח אקוד תשרופמ הרימא ידי לע הרקפה<-
33 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח התליטנ רחאל הדיבא תרקפה<-
51 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םילעבה ידי לע הדיבא תרקפה<-
א ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ותושרב וניאש רבד תרקפה<-
א ק"ס איר 'יס טפשמה תוביתנ ותושרב וניאש רבד תרקפה<-
ביתנ סלפי ,א ק"ס איר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ה תוא
ותושרמ אצישכל ותרקפה<-<-
י ףיעס גי 'יס ,א ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא
הנקהש ה"ד םירואב
םלועל אב אלש רבד תרקפה<-
גנ הרעה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םאה - רקפה חטשב להוא ומיקה<-
תורצח בוריעב םיבייח
הרעה זט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אי
- וב תוכזל ברסמו בוריע ול וכיז<-
רקפה אוה םאה
א ףיעס ו 'יס בקעי ירמא הרקפהמ הרזח<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא לחי לבב רבוע םאה - וב רזוחה<-<-
ו 'יס ,ה תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
ז תוא ןויצה רעש
ןילטלטמו עקרקב םימי 'ג ךות<-<-
ז תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא וב תוכזל םירחאל ענומו החומב<-<-
לחי לבב רבוע
ו ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא וילע לאשיהל<-<-
ח תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא הטבהכ הנקנ אל<-
א ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ןמז רחאל<-
ד ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא תבשב ונממ תוכזל<-
י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא הררחב ךפהמה ינע ןינעל<-
בקעי ירמא תורעה ו 'יס ,א ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
א תוא
ותרימא חסונ<-
14, 15, 104, 105 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רקפה קפס<-
א ףיעס ו 'יס בקעי ירמא וב תוכזל ריקפמה יאשר<-
תבשה לארשיל קוח ;47 'מע ב"ח טפשמה רצוא
11, 79 'מע הדיבא
רקפה ןיד תיב רקפה
וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ריעה יבוטו רובצ י"ע הזה ןמזב<-
2 ק"ס טפשמה ירואב גי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םיניינקב<-
זפ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ז"הזב םיפסכ תטימשב<-
זכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא תונקהל םג ליעומ םאה<-
2 ק"ס טפשמה ירואב גי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ותרדגה<-
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיתוכאלמ הירפה
(הניש :האר) הניש תערפה
ישורפא :האר) רוסיאמ השרפה
(ארוסיאמ
הזוח תרפה
417 'מע ב"ח טפשמה רצוא הילע םייוציפ<-
םירדנ תרפה
385 'מע ב"ח טפשמה רצוא תב לש<-
הרשפה
,198-197 ,195-194 'מע ב"ח הכלהב למשחה
224-220 ,219-217 ,215-213 ,202-201
תבשב<-
224-223 ,216 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב<-
הלצה
453 'מע ב"ח טפשמה רצוא הילע תואצוה<-
בקעי ירמא תורעה ט 'יס ,ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
האורה ה"ד םירואב ב ףיעס ט 'יס ,זט תוא
י"ע והכמש ןועמש ידימ ןבואר תלצה<-
ואנוש ןועמששכו ,ןועמש תאכה
;ארוסיאמ ישורפא :האר) רוסיאמ<-
(רוסיאמ הלצה ,הדיבא תבשה
תדיבא ,הדיבא :םג האר) וריבח ייח תלצה
(שפנ חוקפ ;ךער םד לע דומעת אל ;ףוג
ח ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןכתסמ ליצמה ז"יע םא <-
גלק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא ןוממ איצוהל ףא בייח<-
ח ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הילע איצוהל בייח המכ<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רבא וצצקי ,אל םאו ,וגרוהל סנאנשכ<-
ולש
י ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא וריבח תלצהל הנכס קפסל סנכיהל<-
הנכס יאדומ
ןפ ה"ד םירואב בכ ,ח 'יס בקעי ירמא קיזהו שפנ ליצהל ץר וא עסנ<-
טכש 'יס ,זי ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ח ףיעס
ליצמה לש רבא דוביא י"ע<-
ומצע ייח תלצה
ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ;274 'מע ב"ח טפשמה רצוא
א ףיעס ז 'יס ,וט תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס ,א
ב ףיעס ח 'יס ,וליפאו ה"ד םירואב
ורבח ןוממב<-
ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וא ותוכהל הצורש ימ תאכה י"ע<-
והכמש
288 'מע ב"ח טפשמה רצוא םייח תלצה
דכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב הז ךרוצל םיוגל תומדיהל רתיה<-
תבשב םייח תלצה
ה ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל רבאה חותינ י"ע דלוו תלצה<-
ט ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל "הלצה" תרבח<-
א ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הקילדמ<-
ח ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הצקומ לוטלט י"ע יבשמ<-
ח ,ה-ב ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וילע הלפנש תלופממ<-
ח ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכסב םידוהי לש הניפס<-
ח ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תוכאלמ המכב תבש לוליח י"ע<-
וריבח ןוממ תלצה
ו ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןוממ ליצהל ונוממ דיספהל בייח םאה<-
ודספה ול םלשמו ונממ שקבמשכ וריבח
2 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא תבשהכ - דספהמ תלוזה תלצה<-
49, 79 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ףרוט םייח לעבמ ץפח תלצה<-
49, 79 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח לש וטוז :םג האר) דובא סכנ תלצה<-
(םי
79 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח תעבוט הניפסמ םיסכנ תלצה<-
2 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןופטישמ עקרק תלצה<-
גל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םא ןידהו ,ורבח ןוממ תלצה בויח<-
ולשמ דיספי ז"יע
ומצע ןוממ תלצה
ו ,אי 'יס בקעי ירמא םלשמ דציכו ,תושר אלב וריבח ןוממב<-
'יס ,ךכיפל ה"ד םירואב ה ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
ומ תוא ןויצה רעש ח
אלו וריבחל קיזהל אלב ליצהל לוכישכ<-
וקיזהו ןכ השע
ה ףיעס ח 'יס בקעי ירמא וקיזמה וריבח ןומממ<-
444 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדמצה
האקה
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא דגב לע איקה<-
טל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב התמירג<-
430 'מע ב"ח טפשמה רצוא תועמ תמדקה
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא שדקה
לבא ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא ילב ויסכנ לכ שידקהל רוסיאה<-
םישרויל ריאשהל
דמר 'מע מ"וח המלש תכרב רכמכ השדקה םאה<-
ביתנ סלפי ,ג ק"ס טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ה תוא
וב הנוק ףסכ םאה<-
זכ ק"ס תורוקמ א 'יס בקעי ירמא םיינעל השדקהמ הרזח ליעומ םאה<-
(הקדצ ;ינע :םג האר)
ז תוא ביתנ סלפי טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ וב הנוק הכישמ םאה<-
שדקהכ איה הקדצ םאה<-
ג ק"ס טצק 'יס טפשמה תוביתנ ןינק ףסכ יבגל<-<-
ז תוא ביתנ סלפי טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ הכישמ ןינק יבגל<-<-
ג ק"ס טצק 'יס טפשמה תוביתנ תיבירו העובש ,האנוא יבגל<-<-
ביתנ סלפי ,ג ק"ס טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ו תוא
"תולוע בל בידנ" ןיד יבגל<-<-
וצ 'מע מ"וח המלש תכרב יאנתבש ןעוטו ס"נכיבל ותיב שידקה<-
קזחומ בשחנ ימ - היה
ב 'יס ,ב תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ה ק"ס תורוקמ
האנוא ןינעל תסנכ תיב שדקה<-
ו רועיש א"ח טפשמה בל יוג שדקה<-
וליפאו ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא ספתנו לח םאה - הבשחמב השדקה<-
שידקהל בייחתנ קרש וא ,שדקהה
א 'יס ,זי תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
וניא ה"ד םירואב ד ףיעס
ותושרב וניאש רבד תשדקה<-
וניא ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא םלועל אב אלש רבד תשדקה<-
'יס ,המ תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
צ"או ה"ד םירואב ט ףיעס ח
הנוק םאה - שדקה לש רצח<-
חנ 'מע מ"וח המלש תכרב 'םכירדנ רחבמ'<-
חנ 'מע מ"וח המלש תכרב שידקמ הפי ןיעב שידקמ<-
הפסוה ביתנ ףיסוי טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א
השדקהמ רוזחל לוכי יתמ<-
אע 'מע א"ח תבשה רצוא רתומ םאה - שמוח אלב שדקה הדפ<-
תבש גנוע םושמ תבשב ולכואל
145 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הריצב) להקה
65 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
(דיסחה הדוהי יבר :םג האר) םד תזקה
387 'מע ב"ח טפשמה רצוא ויבאל ןב <-
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ויבאל ןב<-
ח ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב<-
ה ףיעס י 'יס בקעי ירמא זיקהל םירוסאהו םירתומה םימיה<-
חי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םד תזקה ירחא תוגהנתה<-
ל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב תזקהב הנכס שיש דיסחה י"רמ הלבק<-
רייא ח"רב םד
טי הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב הללגב הריפסה ימיב תרופסת<-
'מע) הסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(265
הינפל הליפת<-
;ןופלט ;ןופמרג ;ןופיספיא :האר) הטלקה
(לוק םשר
דיר ,גיר 'מע מ"וח המלש תכרב תמל האנקה
הטנקה
ךב ה"ד םירואב חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ךירצ םאה - וסייפו וריבח טינקה<-
כ"ויב תודוותהל
האפקה
224-223 ,216 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב<-
,198-197 ,195-194 'מע ב"ח הכלהב למשחה
224-220 ,219-217 ,215-213 ,202-201
תבשב<-
וילע םידיפקמ ןיאש רבד ,הדפקה
א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא לזג וב ןיא<-
אלש ה"ד םירואב ה ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הכאלמ תמחמ תחפנו וב שמתשה םא<-
רתומ ה"ד םירואב א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ולש בשחנ םאה - ולטונה<-
כ"אא ה"ד םירואבו ,ה ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םילעבה תושר אלל וב שומיש<-
הפקה
ב ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םיכרצמ ינעל ןתינשכ הוצמ שי םאה<-
הפקהב
ט ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל הפקהב הריכמ<-
וטופ את ;ןגטנר :האר) רוא תנרקה
(ירטקלא
רה
1ג ףיעס עק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(273 'מע)
וילע הכרב<-
217 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיבה רה
רוהרה
סואמ םוקמב<-
1ב ףיעס בלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(376 'מע)
לוח ירבדב<-<-
(375 'מע) בלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הרות ירבדב <-<-
השא לע <-
וט-ט 'מע הכלהב תולכתסה השאב רוהרה ןינעב הרותבש תוצמה<-<-
פ-דע 'מע הכלהב תולכתסה רוסיאה תרדגה<-<-
דכק-גכק 'מע הכלהב תולכתסה הבשחמה חכ תלודג<-<-
ל ,חכ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב רוהרהב תינעת תלבק<-
434 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנהרה
זכר 'מע מ"וח המלש תכרב ןיד תיב יגורה
152 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוכלמ יגורה
אכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב םירבקנ םניא<-
300 'מע ב"ח טפשמה רצוא םנוממ<-
402 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיקיזנ תקחרה
חע 'מע טפשמבו קדצב המהב דימעהל הצרש םיפתושהמ דחא<-
רצחב
גפ 'מע טפשמבו קדצב לחמש ףא ףוגה קזנל הקזח ןיא<-
ןיא ה"ד םירואב וט ףיעס ח 'יס בקעי ירמא היליד יריגב<-
םירואב זי ףיעס ח 'יס ,זי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
ינפמ ה"ד
ודגב חיר קזיהב<-
םירואב זי ףיעס ח 'יס ,זי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
ילוח ה"ד
שערו העימש יקזנב<-
הפ ,דפ 'מע טפשמבו קדצב יובמל תותלד חינהל וצרש יובמ ינב<-
זפ 'מע טפשמבו קדצב תדמעה לע נ"כהבב וזירכה וליפא<-<-
רערעל לוכי יובמל תותלד
חפ 'מע טפשמבו קדצב תואובמל םיחותפה תואובמ<-<-
תותלד תיישע יבג ר"הרל םיחותפה
זפ 'מע טפשמבו קדצב תלד תחנה לע תוחמל ןיצורשכ<-<-
ךכ לע האחמ ךירצ םאה יובמל
ינפמ ה"ד םירואב זי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא אסכה תיב חירב<-
ןיקזנ תקחרה בויח יבגל ריעה ישנא ןיד<-
(ריעה ינב :האר)
צק 'מע טפשמבו קדצב הז לע הז םהל ןיא וקלחש םיחאה <-
תונולחו תומלוס ,ךרד
בצ 'מע טפשמבו קדצב דחאמ בכעל םילוכי יובמ ינב םאה<-
רחא יובמל וחתפ תונשל
גכ 'מע טפשמבו קדצב וא רודגיש וריבחמ עובתל לוכי םאה<-
וקלח רוכמיש ,ואל םאו ,הצרפה ןקתי
םירחאל
הקיתשו ה"ד םירואב חי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא הליחמכ הקיתש םאה<-
ומ 'מע טפשמבו קדצב ימ לע - םתס העקב וא הניג רכומה<-
הציחמה תושעל
בצק 'מע טפשמבו קדצב וריבח לתוכ לע םלוס תחנה<-
דצק 'מע טפשמבו קדצב םיפתושב השירחמה םוקמל הקחרה<-
הדש דחאלו םרכ דחאל הלעו וקלחש
דצ 'מע טפשמבו קדצב שדח תתפ תחיתפ יבגל ,תוריצח שמח<-
יובמל
טיק 'מע טפשמבו קדצב לע היילעה לעב גג תליפנ לש הנכס שישכ<-
ב"העב תרקת
טפ 'מע טפשמבו קדצב רחא יובמל חתפ חותפל הצורשכ<-
אצ 'מע טפשמבו קדצב יובמ ינב - חתפ לש וימיצפ ץרפ םא<-<-
םיבכעמ
צ 'מע טפשמבו קדצב הצרו תרחא רצחב תיב הנקש ימ<-<-
ותיבל וחתפל
'יס ,טע תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
קיחרה ה"ד םירואב די ףיעס ח
- קיזהו קיחרהש וא קיזהו קיחרה אל<-
םלשמ םאה
זי 'מע טפשמבו קדצב היאר קזיה יבגל<-
זפ 'מע טפשמבו קדצב תרחא ריעל םישלופמה תואובמ<-
םמתוסל ושקבו
חכ 'מע טפשמבו קדצב עובתל לוכי םאה - םרכה תציחמ<-
םינבאמ הנשעיש
הלק 'מע טפשמבו קדצב ונממ ענומ וריבח ןליא ףונש ימ<-
וגג חיטהלמ
אמק 'מע טפשמבו קדצב הציחמ וא םוקמ ףיסוהל הצורש ימ<-
דוע בישוהל וא נ"כהבב ומוקמל ךומס
דחא
הפ 'מע טפשמבו קדצב םיבר וב וקיזחהש רצימ<-
די ףיעס ח 'יס בקעי ירמא המודכו לתוכמ<-
דכ 'מע טפשמבו קדצב ומצע תא קיחרהל קיזמה לע<-
בצק 'מע טפשמבו קדצב דחאה שמתשהו וקלחש םיפתוש<-
ךכב קיזחה םאה - וריבח לש ותושרב
גצק 'מע טפשמבו קדצב ותושרב שמתשהל תושר ול ןתנ םא<-<-
גצק 'מע טפשמבו קדצב םוקמה עעורתנ וא רתסנ םא<-<-
חיק 'מע טפשמבו קדצב תא ןקתל היילעה לעבל גגה לעב דובעיש<-
גגה
זמ 'מע טפשמבו קדצב הניגב הציחמ רועיש<-
הכ 'מע טפשמבו קדצב הציחמל לתוכ בחור רועיש<-
הכ 'מע טפשמבו קדצב גהנמ ןיא םא<-<-
וכ 'מע טפשמבו קדצב תונשל הצור דחאו גהנמ שי םא<-<-
ולשב ותושעלו
צק 'מע טפשמבו קדצב - רצח הזו תיב הז דחאמ ונקש םינש<-
ב"העב ןולח ליפאהל רצחה לעב לוכי םאה
274 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ךינפל ךלש ירה'
270 'מע ב"ח טפשמה רצוא הגירה
271 'מע ב"ח טפשמה רצוא הגגשב<-
כ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא רבוע ךרוצ אלל םייח ילעב גרוהה םאה<-
תיחשת לב םושמ וא ח"בעצ םושמ
272 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלמח ךותמ<-
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןוירה
ומ ק"ס תורוקמ ח 'יס בקעי ירמא ותקספה<-
235 'מע ב"ח טפשמה רצוא רסח בכרה
454 'מע ב"ח טפשמה רצוא האשרה
וכ ףיעס בי 'יס בקעי ירמא האולהב<-
456 'מע ב"ח טפשמה רצוא האשרהמ הגירח<-
וכ ףיעס בי 'יס בקעי ירמא לארשי לע יוגמ<-
251 'מע ב"ח טפשמה רצוא תימצע העשרה
הלאשה
זכ ,זט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא וריבחל וליאשהל ידכ תבשב ץפח ררוב<-
דימ
א ףיעס בי 'יס ,ב ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא
ותוולהל ה"ד םירואב
אלו הקדצ ללכב איה ינעל ילכ תלאשה<-
האולה תוצמ ללכב
לאוש ה"ד םירואב ה ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לש םילכ ןכשל ליאשהל תיב ינבל רתומ<-
ב"העבה תעידי אלב ב"העב
(םבישת בשה ,הדיבא :האר) םבישת בשה
החבשה
88 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבאב אצומה חיבשהש חבש<-
442 'מע ב"ח טפשמה רצוא תרושמ םינפל :םג האר) הדיבא תבשה
(ןידה
39, 40 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הבשהה ןפוא<-
בי רועיש א"ח טפשמה בל יוג תדיבאב<-
72 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םניחב<-
43, 44 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןיע תעיבטב<-
43 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןיע תעיבטב םכח דימלתל<-<-
46 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הב םילעב תעד<-
די רועיש א"ח טפשמה בל ןוממ ןעמל חורטל הווצמ םדא םאה<-
דובאה ןוממה היה וליאש בצמב וריבח
ורובע חרוט היה אל ולש
ז רועיש א"ח טפשמה בל םוקמב "םלעתת אל" רוסיא שי םאה<-
הדיבאה דיל םירחא ורבעיש עודיש
40 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הרדגה<-
2 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא תבשהכ - רוסיאמ הלצה<-
2 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא תבשהכ - דספהמ הלצה<-
2 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא תבשהכ - םייח תלצה<-
36, 39, 40, 42, 45 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
21, 24, 29, 35,
'םבישת בשה'<-
66 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הלועמ הבשה<-
23 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח 'ךתיב ךות לא ותפסאו'<-
ןקז :האר) ודובכ יפל הניאו ןקז<-
(ודובכ יפל הניאו
גיר 'מע ברעה טפשמ הדיבא תבשה דצמ תודע תדגה בויח<-
גיר 'מע ברעה טפשמ לע ץוחלל הדיבא תבשה דצמ ברע בויח<-
םלשל הולה
22 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הב האנה תבוט<-
43 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רקשל אלש ןמאנש ימל<-
43 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח יאמרל<-
גיר 'מע ברעה טפשמ וריבח ןוממ דספה תעינמ<-
39 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הבשהה םוקמ<-
חיר 'מע ברעה טפשמ בייח םאה - הדיבא בישה אלו רבע<-
םימש ידי תאצל םלשל
41 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח 'שורד דע'<-
39 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןכיה דע<-
44 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הרטשמל הריסמ ינפ לע התופידע<-
43, 71, 84 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא תבשהל דודיע<-
43, 71, 84 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדודיע<-
ז רועיש א"ח טפשמה בל רשאכ הריזחהל בויחה לטומ ימ לע<-
הז רחא הז םישנא הדיל םירבוע
41 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םידע יפ לע<-
43 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח דחא דע יפ לע<-<-
29, 37, 47 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח (שואיי :םג האר) הבשה תבוחמ רוטפ<-
29, 64 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח האר) הבשה תבוחל םרוגכ רצח ןיינק<-
(רצח ןיינק ,רצח :םג
29, 32 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הבשהה תבוח תליחת<-
71 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רכש תרומת<-
די רועיש א"ח טפשמה בל םילעבהמ שקבל לוכי בישמה םאה<-<-
דבוכ תמחמ סובוטואב העיסנ לע ףסכ
הדיבאה
טלק ,אנ 'מע ברעה טפשמ הדיבאה בישמל רכש חטבוה םא<-<-
'מע מ"וח המלש תכרב ;451 'מע ב"ח טפשמה רצוא
צק
;תונח ;תשורח תיב :םג האר) לובג תגשה
(הררחב ךפהמה ינע ;םינכוס ;דמלמ
זמ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא ומידקהו רחא אבו קסעב ךפה םא<-
זמ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא רחאו ינולפ םע תועיבק ול שי םא<-
כ"ג הצור
טפק ,בסק 'מע מ"וח המלש תכרב םירפס תריכמו תספדהב<-
בנ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא יוג אתנכשמב<-
פ"ע ה"ד םירואב גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא םישנאל וא תויונחל רוכמל םינכוסב<-
רחא ר"חיב וא הרבחמ םינוקש
בקעי ירמא תורעה ו 'יס ,בי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
חנ תוא
רבכש וינבל דמלמ רכושש ב"העב<-
וא ,ןינק ושע אלשכ רחא ב"העב ורכש
ןינק ושע
גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא איפורעמ קסעב<-
םירואב גי ףיעס ו 'יס ,גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
פ"ע ה"ד
לארשי וא יוג םע<-<-
בל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא עקרקב<-
אי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא םיתב תוריכשב<-
בנ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא ירכנ רשמ א"דנערה תסנרפ תוריכשב<-
טי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא לע רוסאל לוכי רבחמ וא סיפדמ םאה<-
םירפס תספדה םירחא
חי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא הליחמ הב הליעומ םאה<-
וט ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ריעב ומצע עובקל לוכי דמלמ םאה<-
םירחא םידמלמ רבכ הב שיש
וט ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא םוקמב ומצע עובקל לוכי רפוס םאה<-
רחא רפוס רבכ שיש
גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא - ירכנ לצא הכאלמ לעב אוהש לארשי<-
רכשה ליזוהל רחא לארשיל רתומ םאה
ונחקי ירכנהש ידכ
גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא םאה - תועיבקב ירכנ םע קסע ול שישכ<-
קסע ומע תושעל רחא לארשיל רתומ
חי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא רתומ םאה - תוליהק 'ב הב שיש ריע<-
אלו הב רודיש רישע תותפל תחא הליהקל
הינשה הליהקב
זמ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא וריבח תונח דצב תונח תחיתפ<-
גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא תונח רבכ הב שיש ריעב<-<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב ןיכס תזחשה
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(445 'מע) 88
רטפנ רכזל הבכשה
(184 'מע) זק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'ונביכשה'
ופוסב טיק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(204 'מע)
הרמאל חכש םא <-
ב ףיעס הצ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(163 'מע)
המחה ץנה רחאל <-
(תוריכש :האר) הרכשה
הליפת תמלשה
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(458 'מע) 158
'ירשא'<-
,זיק ,זי 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(447 ,199 ,38 'מע) 100 'סמ םירואיב
'וכרב' <-
(145 'מע) ופ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס החנמ <-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(474 'מע) 247
"וניניע וארי" ינפל םיקוספ <-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(517 'מע) 482
עמש תאירק <-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(439 'מע) 58
ןונחת <-
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירביא תלתשה
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא בל תלתשה<-
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא רבוע תלתשה
(שומיש :האר) תושמתשה
273 'מע ב"ח טפשמה רצוא תודבאתה
תוקבאתה
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא וריבח ליפה דחאו וקבאתהש םיינש<-
וניע אמיסו ץראל
'הרמא הרותה'
תפיא ה"ד םירואב ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא רוסיא הזש וז ןושל תועמשמ םאה<-
אתיירואד
;תובייחתה רטש :םג האר) תובייחתה
(ןיינק רטש
א ק"ס איר 'יס טפשמה תוביתנ ותושרב וניאש רבדב<-
אמ 'מע םהש ןבא יוצמ וניאש רבדב<-
הק 'מע ברעה טפשמ בוצק וניאש רבדב<-
זנק ,וק 'מע מ"וח המלש תכרב םלועל אב אלש רבדב<-
וליפא ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןינק אלבו יאנתב םידע ינפב םירבדב<-
ול 'מע מ"וח המלש תכרב בתכב םכסהב<-
בקעי ירמא תורעה א 'יס ,ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא
וניא ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס ,זי תוא
הקדצ תניתנב<-
גכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב םינד - סנק לע ןינקב<-
דס 'מע מ"וח המלש תכרב השעת לאו בשב<-
אע 'מע מ"וח המלש תכרב העובשב<-
ולר 'מע מ"וח המלש תכרב רחאל דחא לצא דובעל העובשב<-<-
וריבח תכאלמ רומגיש
תושעל ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא בייח ,וריבחל בייחש י"תכב רטשב<-
י"ע הכיז וא רטשה תא רסמ םא אקוד
רחא
טמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םידבעושממ הייבג ןינעל ,רטשב<-
ב ףיעס גי 'יס ,י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
רטש ה"ד םירואב
וא ףכ תעיקת ושעו רחאל תתל בייחתה<-
רדוס ןינק
איש 'מע םהש ןבא ונב דמלל ןוגכ אתיירואדמ בייחשכ<-
אסק 'מע מ"וח המלש תכרב ותשא תב תא ןוזל<-
חס 'מע מ"וח המלש תכרב וריבח תא ןוזל<-
ול 'מע םהש ןבא םתס וריבת תא ןוזל<-
וק ,גס ,זל ,ול 'מע מ"וח המלש תכרב בוצק יתלב ןמזל<-
הס 'מע מ"וח המלש תכרב אנדמוא ליעומ םאה - בוצק ןמזל<-
אע 'מע מ"וח המלש תכרב ינעהו ,וסנרפל וריבחל<-
אמק 'מע מ"וח המלש תכרב הנוקה תבוטל רכומהמ הלועפ תיישעל<-
458 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנושל<-
זנק 'מע מ"וח המלש תכרב ץפחב םולשתל<-
זנ 'מע מ"וח המלש תכרב םידליה יכרצל גואדל השא וא לעב לש<-
הס 'מע מ"וח המלש תכרב ונב סנרפל ןישורג תעשב לעב לש<-
זנ 'מע מ"וח המלש תכרב וידלי תונוזמל לעב לש<-
חנק 'מע מ"וח המלש תכרב איה םאה - ינולפל ץפח תתל ופוג לש<-
םירבד ןינק
זצק 'מע ברעה טפשמ דחי ובייחתהש םינש<-
הפ 'מע ברעה טפשמ לביקש ףסכ תרומת<-
469 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרותב בותכש המ לע האנתה
286 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיקוח תושגנתה
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא תולחנתה
הילע תבש לוליח ,תוחפנתה
חכ ,ב-א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ףוגב<-
ומ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןיעב<-
במ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב תולמעתה
במ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל למעתהל ךיא דומלל<-
תוברעתה
זפק תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא ונממ הרזחו ורוסיא ,ףסכ לע< -
תוראפתה
ח ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא וא הבורמ הנתמ תתל םיברב ראפתמה<-
תטעומ
426 'מע ב"ח טפשמה רצוא תורטפתה
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוסייפתה
51 'מע ב"ח טפשמה רצוא לארשיב הריזג תוטשפתה
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא ימחר ךות ןקתה
267 'מע ב"ח טפשמה רצוא הארתה
גנ תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא תמסרופמ הריבעב הארתה ךירצ םאה<-
ול תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ינפב רחא וא םידעהמ דחא ינפב יד<-
םידעה
ד רועיש ב"ח טפשמה בל הארתהה ןמז<-
ד רועיש ב"ח טפשמה בל הארתה ךירצ וניא ןוממ<-
ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;ד רועיש ב"ח טפשמה בל
בי ק"ס טפשמה יטוקל ב
קפס תארתה
גי ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ יאדוב תורתהל א"אשכ<-
םירדנ תרתה
זי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב רפתסהל ךירצש ימב<-
המודכו ןוממ דספה םעטמ
זט תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ורדנ לע לאשיהל לוכי םאה<-
זי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב וגהנמ הנשמל<-
ג ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב ימיב ונייחהש ךרבל אל גהנש ימב<-<-
הריפסה
ה הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב הרתה ךירצ וניא תועט גהנמ<-<-
ה הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב ךירצ וניא גייסו רדג וב ןיאש גהנמ<-<-
הרתה
זט ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תינעת ןינעל<-
אסק 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנוע ךרוצל<-
28 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ עודי ןיאש ג"י ןב ןייד ינפב רדנה טורפ<-
םינמיס איבהש
(תבשב החנמב) 'יתליפת ינאו'
ונ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב בוט םויב אלו תבשב רמאנ <-
טיק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב 'הנומאב יל ךיתשראו'
(תבש יאצומב) 'שודק התאו'
וט ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב תועובש ינפלש ש"צומב םירמוא ןיא <-
אכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
וט תוא
תבשב לחש חספ ברע ינפלש ש"צומב<-
בכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
םעטהו ה"ד
ש"צומב ותרימא םעט<-
'מע) י-ז 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(22-28
(ארדסד השודק :םג האר) 'ןויצל אבו'
,24 'מע) ט ,ח 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(27
וחסונ <-
(28 'מע) י 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ותרימא תרוצ <-
'מע מ"וח המלש תכרב ;263 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זכר
'ךברקמ ערה תרעבו'
דימלת ;המיק ;ןקז :האר) ןקז ינפ תרדהו
(םכח
הרעה חי קרפ ,בכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
דמ
'הדעה וליצהו'
(ררוואמ :האר) רוטליטנוו
298 'מע ב"ח טפשמה רצוא יודיו
ךכ ה"ד םירואב זכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ךירצ םאה - וסייפו וריבח טינקה<-
כ"ויב תודוותהל
ו ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב לודגה יודיו<-
הס-אס תוא ו קרפ םתכלהכ ןיאושינה םויבש הלפתב יודיו רמוא ןתח<-
הפוחה
דל-אל 'מע דסחו םייח ןכוסמ הלוחל<-
הכ 'מע ץראה תווצמ תורשעמ יודיו
'םעונ יהיו'
גכ הרעהו ,וט ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב בוט םוי ינפלש ש"צומב םירמוא ןיא<-
וט ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב תועובש ינפל םג םא<-<-
אכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
וט תוא
תבשב לחש חספ ברע ינפלש ש"צומב<-
בכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
םעטהו ה"ד
ש"צומב ותרימא םעט<-
(הרותה תאירק ,ב"הב תינעת :האר) לחיו
םינימאטיו
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב<-
ןוליו
די הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תבש ןינעל הציחמכ<-
446 'מע ב"ח טפשמה רצוא תויוכז לע רותיו
(תבש יאצומב) 'ךל ןתיו'
וט ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב תועובש ינפלש תבש יאצומב םירמוא <-
278 'מע ב"ח טפשמה רצוא םזילדנו
379 'מע ב"ח טפשמה רצוא טגה ,ירמת-וצירוטנו
תבשה לארשיל קוח ;54 'מע ב"ח טפשמה רצוא
83, 85, 86 'מע הדיבא
'בוטהו רשיה תישעו'
43 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'אגילפו'
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ידימ אל ותו'
'רטמו לט ןתו'
מ-טל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב רמא םא ץיקב קפוסמ<-

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US