הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


ב תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל ב תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


דגב
המהב
ררוב
תשוב
לוטיב
םירצמה ןיב
הציב
תיב
ןיד תיב
תסנכ תיב
רוכב
ןילת לב
ןב
ףתושמ ןינב
לעב
הווצמ רב
תירב
הכרב
ןוזמה תכרב
רשב
תב

המלש תכרב ;268 'מע ב"ח טפשמה רצוא
וכר 'מע מ"וח
תרתחמב אב
גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא תרתחמהמ אציש ירחא<-
,גפ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
זפ
םסרופמ דיסח אוה םא<-
ירמא תורעהו ,אי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
חפ תוא בקעי
ויבא לע ןבו ,ונב לע באב<-
גפ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא השאב<-
בי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הברוחב וא גגב<-
גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ותוכהל רתומ םאה - וגרוהל רוסאש בצמב<-
גפ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ןטקב<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וילע ןיחקפמ םאה - לג וילע לפנו תבשב<-
תוא ןויצה רעשו ,אי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
זק
בנג רבכשכ וא בנגש ינפל וגרוהל רתומ םאה<-
ה"ד םירואבו ,בי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
זפ תוא בקעי ירמא תורעהו ,ךירצ
םידע ינפב ךירצ םאה ,הארתה ךירצ םאה<-
ה"ד םירואב אי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
גורהלו
קיעזהל רתומ םאה - תבשב קנבל רתוחה<-
הרטשמ
בי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םויב וגרוהל<-
ירמא תורעהו ,גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
וצ תוא בקעי
והוארש םידע שי םא<-<-
דפ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא תבשב וגרוהל<-
ופ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא וירבאמ דחאב וליצהל לוכישכ וגרוהל<-
דפ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא וגרוהל םדא לכל תושר<-
ראזאב
ל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ףתושמ ןינבב ותיבב חותפל<-
107-105 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
7, 28, 64, 78-76,
ארוסיאב ,הדיבא :םג האר) הידיל אתא ארוסיאב
(הידיל אתא
בקעי ירמא תורעהו ,א ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ח תוא
הדיבאבו הליזגב<-
30 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ורמא תמאב'
םירמ ראב
*גכ הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב הארנ היה דציכ<-
ב קרפ ,זמ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב
*גכ הרעה
ומוקמ<-
זי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב לארשיל ןתינ יתמ<-
תבשב האצוה ןינעל ,ראב
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חל-דל הכלה
תבשב תפתושמ ראבמ םימ תיילד<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חל-דל הכלה
היבג לע הציחמ שי םא<-<-
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
במ הרעה
ףותיש םוקמב הליעומ םאה<-
135 'מע ב"ח טפשמה רצוא לבב
'מע) טר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(332
הילע הכרב<-
זל הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב לבבמ ולע םישדוחה תומש <-
םידגב- דגב
וא ותיינק ,(ונייחהש תכרב :םג האר) שדח דגב<-
ותשיבל
י קרפ ,א הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב
זי הרעה
הריפסה ימיב<-<-
ה-ד ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ירחא ושבולל ידכ ותיינק<-<-<-
ה ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב ןתח ךרוצל<-<-<-
ו הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמה ןיב<-<-
'מע) הצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(308
וילע הכרב ,שדח דגב<-
ופ 'יס חספ לאפר תכרב מ"הוח ידגב <-
ופ 'יס חספ לאפר תכרב וא תבש ידגב שובלל שי םאה מ"הוח תבשב<-<-
ט"וי ידגב
םידלי ידגב<-
ה ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רקובה ךרוצל תבש לילב םתרירב<-<-
י ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םידליה תשבלה םדוק תבשב םתרירב<-<-
(ךלמ :האר) ךלמ ידגב<-
ופ 'יס חספ לאפר תכרב תבש ידגבכ םירופ ידגב <-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ד"עו ה"ד אפ
רתוי םיבושח ויהי ט"וי לש םידגב<-
אפ 'יס חספ לאפר תכרב םעט<-<-
א ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םוקמב םרודיס - ש"עב טשפש םידגב<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הנתוכו רמצ ידגב תרירב<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הנוש לדוגב םידגב תרירב<-
ב ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םידגב תרירב<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיכלכולמו םייקנ םידגב תרירב<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םינוש םידגב תרירב<-
זי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא טמקתי אלש ולפקל תבשב ותרירב<-
םידגבמ בוח תייבג<-
םירואב ב ףיעסו ,ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
ןכו ה"ד
ותשא ידגבמ<-<-
,ןכו ה"ד םירואבו ,ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
גמ תוא בקעי ירמא תורעהו
וינב ידגבמ<-<-
ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא לוח ידגבמ<-<-
בקעי ירמא תורעה בי ףיעס 'יס בקעי ירמא
ןכו ה"ד םירואב ה ףיעסו ,דמ תוא
תבש ידגבמ<-<-
דכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב ךלמ דובכל וידגב תא ףילחהל לבאל רתומ םאה<-
ו ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא ולפקל תבשב המירעמ דגב תאצוה<-
ח ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא הלתמ לע ותולתל ידכ המירעמ דגב תאצוה<-
תבשב
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ד"עו ה"ד גפ 'מע ,בנ תוא אפ
ט"וי ידגבל ט"וי ברע תבשב םידגב תפלחה<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ו הכלה
ןיד ןכיה - תבשה תסינכ תעב וב שובל היה<-
בוריע ילב רצחב וילע התיבש
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב בלוקהמ ותרסה<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
לק
ןוזח תבשב תבש ידגב תשיבל<-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא םידמ תשיבל<-
וט ףיעס י 'יס בקעי ירמא הטיחש םד תוסכל רפא ול אהיש ידכ ופרושל<-
זנ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ףועהמ רקי רתוי דגבה םא<-<-
דכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב םידגב שובלל יאשר םאה - םייוג ןיב אצמנש ימ<-
םהידגבכ
ב ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םידגב ןוימ<-
ו-ה ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא לופיקה רחאל םנוימ<-<-
הס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ויוקינ<-
וט ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וב ןוניס<-
ט ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא םררוואל ידכ תבשב םידגב רוזיפ<-
הניבגו ה"ד םירואב ב ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םירחא לש תומהב יעורמ רמצ ידגב תיינק<-
ירה ה"ד םירואבו ,ל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא שמתשהל - ס"נכיב וא התשמה תיבב ףלחוהש<-
וב
ה"ד םירואב ט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ועידומו
ץחרמ יתבו הוקמב ראשוהש<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא ר"הרב הפילק לע קלחוהש י"ע ךלכלתהש<-
הכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא םניימל ידכ תבשב םידגב תחיטש<-
טכ הרעהו ,ז ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םידגב תרירבב "רתלאל" רועיש<-
במ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא רדוס ןינק ןינעל ורועיש<-
ד"ע ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא םלשמ דציכ - קוזינש<-
ה"ד םירואב ו ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ריזחהל
םיכירצ םאה - םילעבה תעידי אלב ועבצש<-
םלשל
די ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא הסיבכב דמוע וניא דבהש ררבתהו רפתש<-
הכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא לקלוקמ דבהש ררבתהו רפתש<-
375 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדיגב
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא ץ"גב
דב
די ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא דמוע וניאש ררבתהו דגב ונממ השעו ואנקש<-
הסיבכב
הכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא היהש ררבתהו דגב ונממ השעו ואנקש<-
לקלוקמ
52 'מע ב"ח טפשמה רצוא היידב
(םידע לש) תוקידב
אי רועיש ב"ח טפשמה בל "עדוי יניא" רמא <-
וט רועיש ב"ח טפשמה בל איה "עברנ ימ" הלאשה םאה - עבור לש ןידב<-
השירד וא הקידב
די רועיש ב"ח טפשמה בל םילוכי םניא תוקידבב םידעה ורמאש םירבד<-
הרומג תודעכ שמשל
אי רועיש ב"ח טפשמה בל ןתרדגה<-
אי רועיש ב"ח טפשמה בל ןהב השחכה<-
ץמח תקידב
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בל תוא אפ
תבשב קודבל רתומ םאה לוחב חכש םא<-
(תבשב חספ ברע לחשכ)
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
םיגהונו ה"ד זל
ץמח יתיתפ םישל גהנמב<-
הילע הכרב<-
ו 'יס חספ לאפר תכרב הקירב לע אלו רועיבה לע ךרבמש םעט<-<-
כ ,ח 'יס חספ לאפר תכרב ונייחהש הילע םיכרבמ ןיאש םעט<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ז תוא זל
תבשב לחש חספ ברעב ,ונמז<-
רנה רואל<-
ג 'יס חספ לאפר תכרב רנה רואל םיקדובש םעט<-<-
ג 'יס חספ לאפר תכרב רואל הקדובל רשפא הליחתכל םא הרדסכא<-<-
םויה
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הל תוא טל
טפנ תרונמ רואל<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הל תוא טל
למשח רוא וא תיכוכז ףקומ רנ רואל<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ט תוא טל
הקידב םיכירצה תומוקמ<-
ז 'יס חספ לאפר תכרב וא הקידבה םושמ - הקידבה םדוק םידי תליטנ<-
הכרבה םושמ
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ח תוא חל
אקווד ידיחי רנ י"ע<-
החיש<-
ה-ד 'יס חספ לאפר תכרב הקידבה תעשב חושל ןיאש םעט<-<-
ה 'יס חספ לאפר תכרב הקידבה רחא חושל אלש דיפקהל שי םאה<-<-
לוטיבה םדוק
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
'יחבו ה"ד חל
הקידבה לש ףכה תפירש<-
325 'מע ב"ח טפשמה רצוא ריפש ימ תקידב
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוירופ תקידב
387 'מע ב"ח טפשמה רצוא תומקר תקידב
(ב"הב תינעת :האר) ב"הב
409 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'האנה איההב'
הלהב
ירמא תורעהו ,ה ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
גמ תוא בקעי
קוזינו וליהבה<-
(םייח לעב :םג האר) המהב
דכ ףיעסו ,בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא (םוסחת אל :םג האר) הדובע תעשב התליכא <-
בלר 'מע מ"וח המלש תכרב רוסיא תקזחב הייחב המהב<-
ד ףיעס ה 'יס בקעי ירמא הליצהל ופוגב חורטל ,יוג תמהב<-
רקפה תמהב<-
ג ףיעס ה 'יס בקעי ירמא םנחב הליכאהל<-<-
ד ףיעס ה 'יס בקעי ירמא הליצהל ופוגב חורטל<-<-
ה"ד םירואב אל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
םיקחשמה
רביבב וא רעיב התדיצ<-<-
ותמהב םדוק לוכאלרוסיאה<-
גמק 'מע א"ח תבשה רצוא םעטה<-<-
דמק 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואד אוה הז ןיד םאה<-<-
גמק ,אמק 'מע א"ח תבשה רצוא ותמהבל םדוק הרוסא המיעט םאה<-<-
גמק 'מע א"ח תבשה רצוא ותמהבל םדוק הרוסא היתש םאה<-<-
י ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הרובע הרירב<-
ח-ז ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הרובע תלוספ תרירב<-
ג ףיעס ה 'יס בקעי ירמא םנחב וריבח תמהב תלכאה<-
תבשב התלכאה<-
גמק 'מע א"ח תבשה רצוא ע"מ ללכב אוה םאה תבשב ותמהב ליכאהל<-<-
המהב תתיבשד
הנ 'מע א"ח תבשה רצוא המהבל תודועס 'ג הקילדב ןיליצמ םאה<-<-
אמק 'מע א"ח תבשה רצוא ותמהבל תבשב ותליכא םידקהל רתומ םאה<-<-
במק ,ונ 'מע א"ח תבשה רצוא תודועס 'גה לכב ךייש הז ןיד םאה<-<-<-
דמק 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנועל ול היהי אל ותמהבל םידקישכ<-<-<-
דמק 'מע א"ח תבשה רצוא רובעי ותמהבל םידקישכו ,לכא אלשכ<-<-<-
תבשה
תורוקמו ,א ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
א ק"ס
וריבח תמהב תואפרל בייח אפור םאה<-
ול תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ט"ויו ש"רעב םוי דועבמ עיגיש ידכ התוכהל<-
ותיבל
חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא וא הנמש האריתש העבוצל וא התוקשהל<-
רקויכ הרכומלו הריעצ
דמק 'מע א"ח תבשה רצוא םדא לכאמ הל תתל<-
כ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הכאלמ המע תושעל ול רוסא םויב הריכשמש<-
הלילב
278 'מע ב"ח טפשמה רצוא לארשי ץראב הלודיג ,הקד המהב
יעור ה"ד םירואב ט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הזה ןמזב<-
ויהש ה"ד םירואב ט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םתוא םילדגמהמ םיזיע בלח תונקל<-
(ילמשח םומיח דוד :האר) רליוב
סומלוב
ט ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל רופיכ םויב<-
ו רועיש א"ח טפשמה בל תימרא לעוב
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןנברדמ וא אתיירואדמ תודעל ולוספ<-
401 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ץירח ;ראב :םג האר) רוב
רוב יקזנ<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא 'טל ומילשה ינשהו 'ח רפחב<-<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא וקיזהו וכותל םילכ ולפנש<-<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא קזוהו וכותל םדא לפנש<-<-
גק תוא בקעי ירמא תורעה וט 'יס בקעי ירמא ז"הזב םהב ןודל<-<-
רובל הקעמ תיישע<-
ד ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ס"נכיב רצחב<-<-<-
בקעי ירמא תורעהו ,ג ףיעס י 'יס בקעי ירמא
י תוא
םאהו ,רצחבש רובל אילוח תיישע בויח<-<-
ז"ע םיכרבמ
(תבשב) ררוב
ד ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא 'הדועסל ךומס' <-
זכ הרעהו ,ו ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל תירבה ןיב קספה שישכ<-<-
ו ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ורועיש<-<-
ו ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא רתוי םיכרה תרירב ,ודקובא<-
חי הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק ,ודקובא<-
אכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הפהמ ויניערג תאצוה ,חיטבא<-
הרעהו ,בי-אי ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא
גל
ירפהמ ויניערג תאצוה ,חיטבא<-
ח הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק ,חיטבא<-
זכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא התבשה ךרוצל התרירב ,הדיבא<-
ח קרפ ;בי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
וט ףיעס
םהב קחשל ידכ םתרירב ,םיזוגא<-
זט ,ביט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ הקוריה הפילקה תרסה ,םיזוגא<-
אכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא חצפמ י"ע םחוציפ ,םיזוגא<-
זי-זט ,ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םפוליק ,םיזוגא<-
ו ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא רפעמ םתציחר ,םיזוגא<-
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ תיבובקרה תרסה ,סגא<-
טי הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק ,סגא<-
זל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םיבוקר םהמ קלחש ,םיסגא<-
חכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא יונל ןחלושה לע וחינהל ותרירב ,לטרגא<-
גי ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא יולימהמ קצבה תרסה ,ןמה ןזוא<-
ב ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תלוספמ לכוא<-
ח ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא רורבל רתומש ןפוא<-
ט קרפ ;חי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא
א ףיעס
הרירב םהב ןיאש םינפוא<-
ופ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא היחלממ ויריגרג תאצוה ,זרוא<-
הל ,דל ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םרובע הרירב ,םיחרוא<-
טכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םדבכל ידכ ךרוצה יפכמ רתוי<-<-
אל ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ועיגי העש הזיאב עודי אלשכ<-<-
ד ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ףכ י"ע םתליכא ,קרמב תוירטא<-
בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמב םימהמ ןנוניס ,תוירטא<-
חע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ולשבתנ םהבש םימה לש הכיפש ,תוירטא<-
ט ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא םינימה תדרפהל ותרטמשכ אלא הניא<-
טי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ותרירב ,הליכאב רוסאה רבד ,רוסיא<-
חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ןימ ותואמ קלח אנוש םא<-
בכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הזל דחוימ ןיכס י"ע הפילקהמ וכותיח ,סננא<-
*חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ורובע הרירב ,ןימהמ קלחל סינטסא<-
*זנ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא ורדג ,סינטסא<-
זל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םיבוקר םהמ קלחש ,םיקסרפא<-
ח-ו ףיעס חי קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ רפס תאצוה ,םירפס ןורא<-
גנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא העצמאבש םינבלה םיטוחה תרסה ,תילוכשא<-
בכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא דחוימ ןיכס י"ע הפילקהמ הכותיח ,תילוכשא<-
ךכל
א ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא םינימ 'בב<-
ז ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא הליכא ךרדב<-<-
זי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא טמקתי אלש ולפקל ותרירב ,דגב<-
ו ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא ולפקל המירעהמ דגב תאצוה ,דגב<-
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא בלוקהמ ותרסה ,דגב<-
הס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ויוקינ ,דגב<-
וט ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וב ןוניס ,דגב<-
ה ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רקובה ךרוצל תבש לילב םתרירב ,םידלי ידגב<-
י ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םידליה תשבלה םדוק םתרירב ,םידלי ידגב<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,הנתוכו רמצ ידגב<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,הנוש לדוגב םידגב<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םיכלכולמו םייקנ םידגב<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םינוש םידגב<-
א ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא םוקמב םרודיס ,ש"עב טשפש םידגב<-
ב ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םידגב<-
ו ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא םלפקל ידכ המירעהמ םתאצוה ,םידגב<-
ח ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא לע םתולתל ידכ המירעהמ םתאצוה ,םידגב<-
הלתמ
ו-ה ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא לופיקה רחאל םנוימ ,םידגב<-
ב ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םנוימ ,םידגב<-
ט ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא םררוואל ידכ םרוזיפ ,םידגב<-
ט ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא םררואל ידכ םרוזיפ ,םידגב<-
הכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא םניימל ידכ םתחיטש ,םידגב<-
טכ הרעהו ,ז ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירבב "רתלאל" רועיש ,םידגב<-
וט ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא םילכוא םניאש םירבדב<-
זט ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ק"ודיג םניאש םירבדב<-
ה ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא הליכא ךרדב<-
גי הרעהו ,ו ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא תרתומש םעטה<-<-
י ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא הרובע הרירב ,המהב<-
ח-ז ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הרובע תלוספ תרירב ,המהב<-
דיל אבה לכמ ררוב<-
ט קרפ ;ט ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא
ח-ה ףיעס י קרפ ;ב ףיעס
םינימה תדרפהל ותנוכ ןיאשכ<-<-
אי ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא תבורעתהמ םיוסמ קלח הצורשכ<-<-
ל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא שפחמש המ אצומש דע<-<-
אי ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא םיצקומ םיצפחב<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םייולקו םייח םינטב<-
זט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא הקדה םתפילק תרסה ,םינטב<-
זי-זט םיפיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םפוליק ,םינטב<-
ג ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא דיב<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םינוש םיטיוקסיב<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,תלשובמו היח הציב<-
גס הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא התפילקמ התאצוה ,היח הציב<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,תנגוטמו תלשובמ הציב<-
בי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא לדרחב ותתל ןובלחהמ ןומלחה תרירב ,הציב<-
עבצל
כ ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תונטקה הפילקה תוכיתחמ התחדה ,הציב<-
טס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הילעש תיז תרסה ,הציב<-
כ ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא הקדה התפילק תרסה ,הציב<-
אי ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא ןובלחהמ ןומלחה תדרפה ,הציב<-
זט-וט ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא לדרח לש תננסמל התניתנ ,הציב<-
כ ,ג םיפיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא הפוליק ,הציב<-
ג ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תונטקמ תולודג תרירב ,םיציב<-
חל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םימהמ םתאצוה ,םיציב<-
פ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ולשבתנ םהבש םימה לש הכיפש ,םיציב<-
די ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הרירב ןינעל וב "רתלאל" רועיש ,הארבה תיב<-
די ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הרירב ןינעל וב "רתלאל" רועיש ,םילוח תיב<-
ףיעס ז קרפ ;ג ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא
א
ילכב<-
זי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא עקרקל רבוחמב<-
ג ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא דחא ןימב<-
ג ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא דחוימה ילכב ותרירב<-<-
ג ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ןמז רחאל ותרירב<-<-
גי ,א ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תונוש תואמגוד<-<-
ב ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא הרירב וב ןיאש םעט<-<-
די ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ קלחל סינטסיא אוהש ימב<-<-
די ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא וריבחל סחיב עורג ןימהמ קלח םא<-<-
זט-וט ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא הצורש שומישל יואר וניא ונממ קלח םא<-<-
וב
ףיעס ו קרפ ;די ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
טי
הליכאב רוסא ונממ קלח םא<-<-
די ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא קחדה י"ע יואר ונממ קלח םא<-<-
ףיעס ו קרפ ;די ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
חי
ונממ קלח אנוש םא<-<-
ףיעס ג קרפ ;ג ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא
א
דחא ןימב<-
ףיעס ו קרפ ;י ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
גנ
הילעמ םימוחה םיטוחה תרסה ,הננב<-
דנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא לוכשאהמ התרסה ,הננב<-
דכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ןמז רחאל הנלכאיש ןטקל לוכשאהמ התרסה<-<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא הפוליק ,הננב<-
מ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תובוטהמ ןתרירב ,רתויב תוכר תוננב<-
ו קרפ ;אי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
זס ףיעס
טלסהמ ותאצוה ,לצב<-
בי קרפ ;זט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
ה ,ג ףיעס
ופוליק ,לצב<-
וט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םיזוגא וב עוצפל ידכ ותרירב ,הקשמ קובקב<-
מ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא שיש הקשמ לש ונממ הייתש ,קונית לש קובקב<-
תלוספ וב
זכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ורובע הנתמ תרירב ,הוצמ רב<-
גי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הרירב ןינעל וב "רתלאל" רועיש ,הוצמ רב<-
ג ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא ודי לע תוריפ תציחר ,זרב<-
מ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ולש תננסמב לוח רבטצהשכ וב שומיש ,זרב<-
ח ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא לוח הב שישכ וילעש תננסמב שומיש ,זרב<-
ז ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא וילעש תננסמב שומיש ,זרב<-
(ררוב :םג האר) הרירב<-
ה-ג ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא הילאמ תישענה הרירב <-
ג י קרפ ררוב שלושמ ליא הפוגל הכירצה הרירב<-
א ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבורעתמ הרירב<-
ףיעס ג קרפ ;ג ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא
ג
הזמ הז םינטקו םילודג תרירב<-
ג ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא וריבח תא ביקרי אלש ידכ רבד תרירב<-
ד ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא רבשי אלש ידכ רבד תרירב<-
ד ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא ער חיר ץיפמש רבד תרירב<-
וט ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םילודג םירבד תרירב<-
ומ הרעה ד קרפ ררוב שלושמ ליא םרריבו רבע<-<-<-
ז ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא םינימה 'במ םילודגה תרירב<-
י ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא ורפסל ידכ ןיממ ןימ תרירב<-
כ-טי ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא לכואהמ טעמ םע תלוספ תרירב<-
גכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא יונישב<-
גכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא יונישב<-
א ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םינימ השלשב<-
ףיעס ב קרפ ;ב ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא
ב ,א
םינימ ינשב<-
ףיעס ו קרפ ;ד ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
זס ,בי
הצור וניאש ןימה תרירב<-<-
טי ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא ינשה לכאישכ דימ וב הצורש ןימה תרירב<-<-
האבה הדועסב
ףיעס ה קרפ ;ד ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
ז
הליכא ךרדב םתרירב<-<-
ד ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ילכב םתרירב<-<-
ד ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןמז רחאל םתרירב<-<-
בי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא הל םידעוימ םניאש תילכתל םתרירב<-<-
טי-זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תובר תואמגוד<-<-
ג ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ררוב רוסיא םהב שיש םעטה<-<-
ט ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירבב םירוסאה תילכתהו הרטמה<-<-
גי הרעהו ,ה ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םינימ ינשל בשחנ המ עבוקה<-<-
זט ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב לע םיבייחש רועישה<-<-
בכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא םנוניס<-<-
טק הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא הצור וניאש ןימה תא רריבו רבע<-<-
ב קרפ ;דמ הרעה א קרפ ררוב שלושמ ליא
זט ףיעס
םירסאנ םאה - םרריבו רבע<-<-
ח קרפ ;וט ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
טכ הרעהו ,ז ףיעס
םתרירבב "רתלאל" רועיש<-<-
גי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ומצע ינפב רכינ דחא לכו םילודג םהינש םא<-<-
די ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא הז לע הז תובכשב םיחנומ םא<-<-
ה ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא (תואמגוד) םמעטב םינושש<-<-
ה ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא (תואמגוד) םשומישב םינושה<-<-
ה ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא (תואמגוד) םמשב םינושה<-<-
ט ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןימ לכ לש ורפסמ תעדל ידכ םררוב םא<-<-
ט ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םשומישל םינכומ ויהיש ידכ םררוב םא<-<-
ט ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא דבלב ינמז ךרוצל םררוב םא<-<-
ט ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא דיפקמש םושמ אלו) ידדצ םעטמ םררוב םא<-<-
(תבורעתה לע
ט ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא הז תא הז םיביקרמש םושמ םררוב םא<-<-
ו קרפ ,אי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
זס ףיעס
דחיב םלכאל ךרד םא<-<-
י ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא וררוב ןכלו בנגיהל לולעו רקי דחא ןימ םא<-<-
י ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא וררוב ןכלו ער חיר ץיפמ דחא ןימ םא<-<-
י ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא וררוב ןכלו ריבש דחא ןימ םא<-<-
ו ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא וריבת לע דחא ףידעמ םא<-<-
ו ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא הושב םהינש תא הצור םא<-<-
ז ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא (תואמגוד) ןמז רחאל םהינש הצור םא<-<-
ףיעס ו קרפ ,ח ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
*זמ הרעהו ,די
רתלאל םהינש הצור םא<-<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,דבכו רשב<-
י ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא וילעש םדהמ ותחדה ,יח רשב<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,ב"ויכו תוציצקו לשובמ רשב<-
ט-ח ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא ותליכאב םירושקה הרירב ינינע ,ףוע רשב<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,ב"ויכו לשובמו ילצ רשב<-
ו ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא רתוי תוכרה תוכיתחה תרירב ,רשב<-
ו קרפ ,ט-א ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא
חנ ףיעס
תומצעה תרירב ,רשב<-
וכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא וממחל ידכ ותרירב ,רשב<-
טי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ םירוסאה םידיגה תאצוה ,רשב<-
ז ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא הזמ הז ףועה יקלח תאצוה ,רשב<-
ט ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ הכר םצע תאצוה ,רשב<-
חל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא קרמהמ ותאצוה ,רשב<-
דל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא םירוח הב שיש ףכב ותאצוה<-<-
ס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וילעש םיסוחסה תרסה ,רשב<-
בי קרפ ,טנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
אכ ףיעס
רועה תרסה ,רשב<-
דפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ ןמושה תרסה ,רשב<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןמושהמ ותדרפה ,רשב<-
ד ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא גלזמב םצעהמ ותליטנ ,רשב<-
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ קרמה תכיפש ,רשב<-
גמ הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא "התפילק" תרסה ,הבוהצ הניבג<-
(ץבחמ :האר) התיישע ,הניבג<-
זי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא דילחי אלש ותוקנל ידכ ותרירב ,ףסכ עיבג <-
א ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הרדג<-
חכ הרעה ה קרפ ררוב שלושמ ליא ורובע הרירב ,יוג<-
דמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םתאצוה ,הסיידב םישוג<-
וכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הב ל"זח תוריזג<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,קסורמו םלש רזג<-
טס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ותרסה ,גדה לעש רזג<-
ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק ,רזג<-
טי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא רשבהמ םתאצוה ,םירוסא םידיג<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,הנתוכו רמצ יברג<-
ל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא גוזה אצומש דע הריגמהמ םתאצוה ,םייברג<-
םיאתמה
אמ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא גוזה אצומש דע הריגמב םתזזה ,םייברג<-
שפחמש
ד ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא םתאצוה ,ודקובא יניערג<-
בי-אי ,ו ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,חיטבא יניערג<-
ד ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיניערגה לכ ררוב וניאשכ<-<-
אכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ויפמ םתאצוה ,חיטבא יניערג<-
ד ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,סגא יניערג<-
ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,קסרפא יניערג<-
ז ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,הבאיוג יניערג<-
בכ הרעהו ,ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,םיתיז יניערג<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,םייולקו םייח תוינמח יניערג<-
ומ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא טלסהמ םתאצוה ,ןומיל יניערג<-
ו ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,ןולימ יניערג<-
חכ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא קחשל דליל םתתל ידכ םתאצוה ,שמשמ יניערג<-
ו ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,שמשמ יניערג<-
ז ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,הינבגע יניערג<-
בכ הרעהו ,ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,םיבנע יניערג<-
טמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םתאצוה ,תוריפ יניערג<-
ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,ןומיר יניערג<-
ו ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,ףיזש יניערג<-
ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,קסש יניערג<-
ז ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,םינאת יניערג<-
ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,םירמת יניערג<-
בכ הרעהו ,ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,זופת יניערג<-
ד ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ םתאצוה ,חופת יניערג<-
בי-א ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא םיניערג<-
בכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ולכאל ודיב ירפה זחואשכ םתרירב ,םיניערג<-
טכ הרעהו ,י ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא םאיצוהל תרחבומה ךרדה ,םיניערג<-
הרעהו ,י-ח ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא
בכ
דיב םתאצוה ,םיניערג<-
א ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ןמז רחאל םתאצוה ,םיניערג<-
וכ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא המהב ךרוצל םתאצוה ,םיניערג<-
ומ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תוריפה ץיממ םתאצוה ,םיניערג<-
ףיעס גי קרפ ;כ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
א
ילכ י"ע םתאצוה ,םיניערג<-
ז-ב ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא םירתומהו םירוסאה םיניערגה יגוס ,םיניערג<-
הרירבב
בנ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,תמו יח גד<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,אלוממו לשובמ גד<-
אי ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא חלמהמ ותחדה ,חולמ גד<-
זס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וכותמ יולימה תאצוה ,גד<-
טק הרעה ד קרפ ררוב שלושמ ליא םיהמ ותאצוה ,גד<-
חל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא בטורהמ ותאצוה ,גד<-
טס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וילעש רזגה תוכיתח תרסה ,גד<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םינוש םיגוסמ םיגד<-
מ ,זט ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ,לושיבה י"ע וחדקנ תוכיתחהמ קלחש םיגד<-
םתרירב
ד ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא השעמל םתליכא ןפוא ,םיגד<-
די קרפ ;חנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ט-א ףיעס
תומצעה תרירב ,םיגד<-
ח ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא םררובה דיב תוחמל םאה<-<-
בכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ודיב הכיתחה זחואש העשב םתרירב<-<-
דכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םצצמל ידכ םתרירב<-<-
אכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ויפמ םתאצוה<-<-
וצק הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא חולמ גד לש תונטקה ויתומצע<-<-
ג ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תולודגמ תונטק תוכיתח תרירב ,םיגד<-
ט ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא קוניתל םתלכאה ,םיגד<-
זמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ לפלפה ירגרג תאצוה ,םיגד<-
ףיעס ו קרפ ;ח ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
אכ ףיעס בי קרפ ;טנ
רועה תרסה ,םיגד<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסה רחאל םהמ בטורה תדרפה ,םיגד<-
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ בטורה תכיפש ,םיגד<-
דמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ םישוגה תאצוה ,הסייד<-
וכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ךרוצל ררקמהמ התרירב ,קונית תסייד<-
המומיח
ז קרפ ;ונ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא
בי ףיעס
םישוגהמ הנוניס ,קונית תסייד<-
גי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ררבתנש רבדה ןיד<-
ה ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא תבורעתה ןיד<-
א ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבורעת ןיד<-
די ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םירוחשהו םינבלה םילכה ןוימ ,הקמד<-
הל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ ףד תאצוה ,תפדפד<-
וכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הכאלמל םימכח תוריזג ,ןנברד<-
הליכא ךרד<-
בי ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא הליכא ךרד רתיה םהב ןיאש םינפוא<-<-
ז ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא םידגבו םילכ ינימ ינשב<-<-
ד ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םינימ ינש תרירבב<-<-
ח ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הרדג<-<-
ה ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא םיאנתה תשולש<-<-
ו ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא רתיהה םעט<-<-
ח ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסבש תונמה לכל רורבל<-<-
הרירב ךרד<-
ז ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הרדג<-<-
ד-א ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא םינפואה תשולש<-<-
ט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא השרדל םירפסה לכ תרירב ,השרד<-
ז ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הרירב לע םיבייחש ןפואה<-
י ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא וילעש םדמ רשב תחדה<-
אי ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא חלמהמ חולמ גד תחדה<-
וט קרפ ;דס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
בי ףיעס
םיכלכולמ םילכ תחדה<-
ו ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא רויכהמ ילכ תאצוה ,םילכ תחדה<-
ה-ד ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא החדהה רחאל םנוימ ,םילכ תחדה<-
ו ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא בוגינה רחאל םנוימ ,םילכ תחדה<-
כ-חי ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא הזב םירושקה הרירב ינינע ,םילכ תחדה<-
("תוריפ תציחר" :האר) תוריפ תחדה<-
ףיעס ד קרפ ,ו ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא
אמ
םאיצוהל ילב תבורעתה ךותב םירבד תזזה<-
בי קרפ ,טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא
די ףיעס
תבשב לכוא לש הפיטע תרסה<-
גי ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא םירמש י"ע הקשמ תדמעה<-
ףיעס ד קרפ ,ו ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא
אמ
תבשב תבורעתהמ הדרפה<-
ג ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םירבוחמ תדרפה<-
די ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הבש דחוימה ישוקה<-
זכ ,זט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא דימ וריבחל וליאשהל ידכ ץפח ררוב ,הלאשה<-
הקשמבו לכאמב םיבובז<-
גכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םתאצוה <-<-
הרעהו ,אמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
זכק
םאיצוהל תוצע<-<-
דכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ויפב הצוחה םחופינ<-<-
גמ-במ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ילכה ןפודל םתזזה ,םיבובז<-
הע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא התרסה ,קרמ ג"עש אמהוז<-
גנר הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא קרמהמ טעמ םע התכיפש ,קרמ ג"עש אמהוז<-
ו קרפ ,כק הרעה ד קרפ ררוב שלושמ ליא
הע ףיעס
ריסה ידיצל הקוליס ,לישבת ג"עש אמהוז<-
בכ הרעהו ,ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ןיערגה תאצוה ,םיתיז<-
כ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ילכ י"ע םינצרחה תאצוה ,םיתיז<-
הל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא "ןוצומח" י"ע םימהמ םתאצוה ,םיתיז<-
בכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ םימה ןוניס ,םיתיז<-
טע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ םימה תכיפש ,םיתיז<-
אנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרסה ,תוקריה תובנז<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,תוריפ לש םינוש םינז<-
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וכותמ הצמ ירוריפ תאצוה ,ןקז<-
ה ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא ,ןורדמב תלגלגתמה םירמשב ברועמ ןיי תיבח<-
התריצע
דמ הרעה א קרפ ררוב שלושמ ליא ורריבש הממ רייתשנש ,הנכס וב שיש הלוח<-
ורובע
גכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ורובע הפורת תרירב ,הלוח<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,הנטקו הלודג הצלוח<-
ה ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רקובה ךרוצל תבש לילב ותרירב ,שמוח<-
ט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הליפתה םדוק ותרירב ,שמוח<-
אי קרפ ;הכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
גי ףיעס
רחאל תסנכה תיבב םנוימ ,םירודיסו םישמוח<-
הליפתה
ובויח<-
י ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא תיבה ןמזב<-<-
אי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הזה ןמזב<-<-
וכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םומיחה ךרוצל םתרירב ,םילכאמ םומיח<-
י ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הרירבל וב שומיש ,קיח<-
ו הרעה י קרפ ררוב שלושמ ליא םייקנהמ םיכלכולמה תרירב ,םילותיח<-
ג ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ונוניס ,ןתשפו םושמושו םידקש בלח<-
זע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וילעמ םורקה תרסה ,בלח<-
בע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וילעמ תנמשה תרסה ,בלח<-
ז ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא ץבחתיש םח םוקמב ותדמעה ,בלח<-
י-א ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא וצוביח ,בלח<-
ד ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא וכותל הביק-תקבא תניתנ ,בלח<-
ה ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא וכותל םויצלק ירודכ תניתנ ,בלח<-
ה ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא וכותל ןומיל ץימ תניתנ ,בלח<-
ו ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא ןבלל וכפהל וכותב תנמש תניתנ ,בלח<-
כק הרעה ד קרפ ררוב שלושמ ליא ילכה ידיצל םורקה קוליס ,בלח<-
גי ,ט-ח ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ןמוש יקיקלחמ ונוניס ,בלח<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,תוקותמו תוליגר תולח<-
ה ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא רתוי תוירטה תרירב ,תולח<-
גל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ןוראהמ התאצוה ,הפילח<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,לוח תפילחו תבש תפילח<-
ג קרפ ;חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
אי ףיעס
םתדרפה ,ןובלחו ןומלח<-
זט ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא הפקב ותתל ידכ ןובלחהמ ותרירב ,ןומלח<-
חכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הפילקמ יוריע י"ע ןובלחהמ ותדרפה ,ןומלח<-
הפילקל
בכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ןובלחהמ ונוניס ,ןומלח<-
בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמב<-<-
די ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא התטיחס ,שבד תלח<-
ח ,א ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא התיישע ,האמח<-
הל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וב שומיש ,ןוצומח<-
חע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ קרמה יוביר תכיפש ,ןימח<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,םייולקו םייח תוינמח<-
זי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תצק םישפועמה םילעה תרירב ,הסח<-
םלכאל ידכ (םיבוטהמ)
ד קרפ ;וט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא
גכ ףיעס
םישומכה םילעה תרסה ,הסח<-
גמ ,גכ םיפיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הלעהמ םיעלותה תרסה ,הסח<-
קרפ ;חל ,וט םיפיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
גכ ףיעס ד
וא םישומכ ,םישבי םילעהמ קלחש ,הסח<-
םתרירב ,םישפועמ
בי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ררוב תכאלמב רועיש יצח<-
טכ הרעה ה קרפ ררוב שלושמ ליא ותרירב ,יח ליצח<-
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא לכואה יריישמ ויניש תציצח<-
גס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא התחדה ,לדרחל הלפנש רשב תכיתח ,לדרח<-
זט-וט ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא ןווגל וכותל ןומלחה ןוניס ,לדרח<-
זט קרפ ;בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
בי ףיעס
ןיבוסהמ ונוניס ,לדרח<-
הרעהו ,*זכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
זפ
ורובע הנתמ תרירב ,ןתח<-
וט הרעה ז קרפ ררוב שלושמ ליא הרירבל הב שומיש ,הלבט<-
המ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ םימסיקה תאצוה ,קבט<-
וט ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ תורורצה תרירב ,טיט<-
הס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא דגבהמ ודוריג ,טיט<-
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ףוגהמ ותרסה ,טיט<-
*הכ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא הכותמ ןיליפתה תיקש תאצוה ,תילט<-
בל-אל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תלוספה רריבו העט<-
ףיעס ו קרפ ;ה ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
מ
הזמ הז םתרירב ,תוחפו רתוי םיירט<-
ג ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב הרירב ,די<-
זל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ויתועבצא ןיב ןוניס ,די<-
זל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ילכל התדמצה י"ע ןוניס ,די<-
ט קרפ ;ב ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא
י ףיעס
ונוניס ,לולצ ןיי<-
*חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא סינטסאל<-<-
ג ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא םתאצוה ,םישותי וא םיבובז וב ולפנש ןיי<-
ףיעס ט קרפ ;כ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא
גי-אי
םירמשהמ ותדרפה ,ןיי<-
זכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ילכל ילכמ יוריע י"ע<-<-
אי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמבש םירמשהמ ונוניס ,ןיי<-
י ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םתשבלה ךרוצל םהידגב תרירב ,םידלי<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,םישובכו םייח תוקרי<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתדרפה ,חלמבו ץמוחב םישובכ תוקרי<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םינוש םיגוסמ תוקרי<-
ול ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םישפועמ םהמ קלחש תוקרי<-
טי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל ררקמבש הריגמהמ םתרירב ,תוקרי<-
נ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיצקועה תרסה ,תוקרי<-
אנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהישאר תרסה ,תוקרי<-
אנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ןהיתובנזו ןהישאר תרסה ,תוקרי<-
בי קרפ ;כ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
ב-א ףיעס
הדועסל םפוליק ,תוקרי<-
גי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הרירב ןינעל הב "רתלאל" רועיש ,הבישי<-
הרעהו ,אמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
בכק
הקשמל ולפנש םישותי<-
אי קרפ ;ז ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
א ףיעס טי קרפ ;אי ףיעס
הנוימ ,הסיבכ<-
אי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא לופיקה רחאל םנוימ ,םיסבכ<-
ז ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םניימל ידכ םתחיטש ,םיסבכ<-
ה ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב שומיש ,הרבכ<-
ז ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב ןבת תריבכ<-<-
זט ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב םינישרכ תניתנ<-<-
וט ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תורובשהמ תופיה םינקה תרירב ,תרווכ<-
התיישע ךרוצל
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,ןיי סוכו היתשל סוכ<-
טל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ תלוספ וב שיש הקשמ תיתש ,שק םע סוכ<-
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ קרמה וא םימה תכיפש ,תואתפוכ<-
במ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תלוספ ישוג וב שיש הקשמ תכלשה ,רויכ<-
וכותבש שלושמל וא וכותל
זי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא ובש םילכה רודיס ,רויכ<-
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תורעשהמ םתאצוה ,םיניכ<-
חכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הטימה יוסיכ ךרוצל ותרירב ,הטימ יוסיכ<-
זמ הרעהו ,די ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא בטיה היתוכלה שוכרל דציכ<-
זי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הדשהמ םתריקע ,םיאלכ<-
אע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהב הצור וניאש םילכה תרסה ,הליכא ילכ<-
ןחלושהמ
ףיעס ז קרפ ;ג ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא
א
וב שומיש ,הרירבל דעוימה ילכ<-
ה ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא בוגינה רחאל םנוימ ,ףסכ ילכ<-
כ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וב שומיש ,םיניערג תאצוהל ילכ<-
ב ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וב שומיש ,הרירבל דחוימ וניאש ילכ<-
*ה הרעה ז קרפ ררוב שלושמ ליא ורדג ,הרירב לש ילכ<-
ה ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא םושמ םהב ןיאש םינפואב וב הרירב ,ילכ<-
ררוב
ג הרעה ז קרפ ררוב שלושמ ליא הז וא ררבנה אוה ילכב ראשנה םאה ,ילכ<-
ררוב ןינעל הטמל דרויש
זי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םרודיסו םנוימ ,רויכב םילכ<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םינוש םיגוסמ םילכ<-
בק הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םיכלכולמו םייקנ םילכ<-
ב ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םילכ<-
דס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ךולכילמ םתחדה ,םילכ<-
ו ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא םחידהל ידכ רויכהמ םתאצוה ,םילכ<-
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ןחלושהמ םתרסה ,םילכ<-
אי קרפ ,ז ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
ב ףיעס
םנוימ ,םילכ<-
ד הרעה י קרפ ררוב שלושמ ליא םחידהל ידכ<-<-
ה-ד ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא החדהה רחאל<-<-
ו ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא בוגינה רחאל<-<-
בי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םילכה שבימב םילכ לש<-<-
זט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסה רחאל הדועס ילכ לש<-<-
טכ הרעהו ,ז ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירבב "רתלאל" רועיש ,םילכ<-
גכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הסחהמ ןתרסה ,תומינכ<-
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא זופתהמ ןתרסה ,תומינכ<-
א ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ ןתציחר ,תומינכ<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,תיפכו ףכ<-
ח ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא לע קרמהמ תוקרי תאצוה ,םירוח הב שיש ףכ<-
הדי
דל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב שומיש ,םירוח הב שיש ףכ<-
דכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב בטורמ ךימס לכאמ תדרפה ,ףכ<-
הכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב קרממ ןמושו בלחמ תנמש תדרפה ,ףכ<-
וכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא קרמה ךופשל ידכ תחלצה ןפודל התדמצה ,ףכ<-
תוירטאה ריאשהלו
ד ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב קרמהמ תוירטא תחיקל ,ףכ<-
זט ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב ןוניס ,תירצמ הפיפכ<-
גי ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא יולימהמ בורכה תרסה ,אלוממ בורכ<-
הל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ סיטרכ תאצוה ,תסטרכ<-
בל ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רדנה םוכס ןייצל ידכ<-<-
ד ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תורורצה לכ ררוב וניאשכ ותרירב ,ירכ<-
ףיעס ט קרפ ,ז ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
ד-ג
הרבכב םתניתנ ,םינישרכ<-
זי ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא םתיירש ,םינישרכ<-
זי ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא רתלאל םלכאל<-<-
טי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הרירב לש ןוקית השענ ןיאשכ<-
י קרפ ,בכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא
ד ףיעס
ג"לצ הניאשכ<-
אכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא תלוספהמ לכואה לכ דירפמ וניאשכ<-
טכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ררובה תנווכבו תילכתב רסחשכ<-
כ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הכאלמה תרוצב יוניש שישכ<-
י ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא ודיב הלועה ןימה לע דיפקמשכ<-
א ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ןמז רחאל<-
ט ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא םירחאל<-
בכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא דוביאל<-
ב ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רתלאל<-
ומ הרעהו ,בי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הריאשהל ךלמנו רתלאל לוכאל ידכ רריב<-<-
תרחא הדועסל
אי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רייתשנו הדועסה ךרוצל רריב<-<-
אי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסה רחאל ראשיש ידכ הרירב<-<-
ח ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסה לכל הרירב<-<-
בל-חי ,ה ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תוישעמ תואמגוד<-<-
וט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ול דעוימ וניאש שומישל וררובשכ<-<-
זכ הרעהו ,ו ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל הרירבה ןיב קספה שישכ<-<-
ו ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל ךומס בשחנ המ<-<-
ג ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא "הפל דימ"<-<-
ד ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא "הדועסל ךומס"<-<-
זט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ןמז רחאל שומישהו - רתלאל "ךרוצ"<-<-
וט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רתלאל "שומיש"<-<-
טכ הרעהו ,ז ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םידגבו םילכ תרירבב ורועיש<-<-
ו ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םינימ ינש תרירבב ורועיש<-<-
די-גי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ב"ויכו ןולמ ,הבישי ,החמשל תונכהב<-<-
י ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא תופועו המהבל<-
(לוגסב) ןבל<-
ה ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא רתוי םיירטה תרירב <-<-
מ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תוירט ןניאשמ תוירטה תונצנצה תרירב<-<-
ו ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא ותיישע<-<-
הרעהו ,וע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ונר
ג"עש םימה תכיפש<-<-
חכ הרעה ה קרפ ררוב שלושמ ליא יוגל<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,רוחשו ןבל םחל<-
ףיעס ו קרפ ;ד ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
*טי
תומלשה תוצמה תרירב ,הנשמ םחל<-
תורובשהמ
דפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ ךורחה קלחה תרסה ,םחל<-
ו קרפ ;במ הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא
לר הרעה
וילעמ םושמושהו גרפה תרסה ,םחל<-
דפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ תיותה תרסה ,םחל<-
*ס הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא תומלשה תוצמה תרירב ,לחש רדסה ליל<-
תורובשהמ
הרות דומיל<-
ט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא וכרצל םירפסה תרירב<-<-
אכ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא וב םירושקה הרירב ינינע<-<-
גפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא התהמ ןומיל תכיתח תאצוה ,ןומיל<-
גפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הת סוכ ךותב ןומיל תכיתח תניתנ ,ןומיל<-
זמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וכותמ ןרופיצה ירגרג תאצוה ,ןתפיל<-
ח ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסבש תונמה לכל<-
ב ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא םינימה תדרפה תרטמל<-
וכ ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא ידכ העש ותוא םידימעמש לכאמ ךרוצל<-
ומעט חבתשיש
טי קרפ ,חל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
גי ףיעס
הזל דעוימה ילכה י"ע ותייתש ,ה"טאמ<-
ו-ה םיפיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא דחיב םינימה 'במ<-
בי ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא ונידו ורדג ,ןבגמ<-
בל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ןוראהמ התאצוה ,תבגמ<-
ט ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא הליפתה םדוק התרירב ,םירישה ריש תליגמ<-
א ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא הכאלמה תוהמ<-
ד ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא התוהמ<-
דס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ותציחר ,ךלכלתנש קונית לש ץצומ<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םינוש םיגוסמ בלח ירצומ<-
אי ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא ותרירב ,הצקומ<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,ןטקו לודג גלזמ<-
ד ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וב םצעהמ רשבה תחיקל ,גלזמ<-
ט-ג ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא םירוסאה ץוביחה ינפא ,ץבחמ<-
ב-א ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא ונידו ורדג ,ץבחמ<-
וט ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא רתלאל לוכאל ,ץבחמ<-
זי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא וב הרירב ,עקרקל רבוחמ<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,םינוש םיעבצב םישנ תוחפטמ<-
ז ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא םנוניס ,זרב ימ<-
ב-א ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא ןוימ<-
ט-ח ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא דימ שמתשהל ידכ<-<-
ט הרעה ג ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא ודיל אבה לכמ חקולשכ<-<-
ז ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא הניימל ידכ תבורעתה תחיטש<-<-
אי קרפ ,ז ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
ב ףיעס
םירפסו םילכ םידגב ןוימ<-<-
ו-ה ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םלופיק רחאל םידגב ןוימ<-<-
אי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא הסיבכ ןוימ<-<-
ה-ד ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םתחדה רחאל םילכ ןוימ<-<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא תחלצב וראשנש םילכוא ינימ ןוימ<-<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא שגמה לע וראשנש תוגוע ינימ ןוימ<-<-
אי קרפ ,אל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא
גי ףיעס
ס"נכהיבב םישמוחו םירודס ןוימ<-<-
ו ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא ובוגינ רחאל ם"וכס ןוימ<-<-
גי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא דומילה רחאל םירפס ןוימ<-<-
די ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םידלי יעוצעצ ןוימ<-<-
טפ הרעהו ,חכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא התעצה ךרוצל הרירב ,הטימ<-
בי ,ב ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא וב םיברועמה םילכה ןוימ ,םילכ שביימ<-
בי-אי ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא םיניערגה תאצוה ,ןולימ<-
ח הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק ,ןולימ<-
*חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא סינטסיאל םנוניס ,םילולצ םימ<-
זט קרפ ,י ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא
ב ףיעס
םנוניס ,םילולצ םימ<-
וע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םתכיפש ,ןבלה ג"עש םימ<-
חי ,די ,ז ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא לוחמ םנוניס ,םימ<-
אי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תרמשמב ךולכלו רפעמ םנוניס ,םימ<-
חי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הרירבל םהב שומיש ,םימ<-
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיצומחה םינופפלמהמ םתכיפש ,םימ<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,ירפ תוכיתחו ץימ<-
ומ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וכותמ םיניערגה תאצוה ,ץימ<-
כ ,אי ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא םיניערגהמ ונוניס ,ץימ<-
זט קרפ ,ונ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ט-ח ףיעס
ירפה יקיקלחמ ונוניס ,ץימ<-
ול ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ריסל ותדמצה י"ע ןוניס ,ריס לש הסכמ<-
די-גי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא וב רתלאל רועיש ,ןולמ<-
זרוא ירגרג הבש היחלמ<-
אמ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב שומיש<-<-
ופ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ םתאצוה<-<-
בי-ט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םילוביש תלילמ<-
חל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ותרירב ,שפועמ ונממ קלחש ןופפלמ<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק ,ןופפלמ<-
אי ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא חלמהמ םתחדה ,םיצומח םינופפלמ<-
חל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םימהמ םתאצוה ,םיצומח םינופפלמ<-
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ םימה תכיפש ,םיצומח םינופפלמ<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,תונוש תותכסמ<-
בל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב הת תנכה ,הת ילע הבש תננסמ<-
ט ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא הכותל םיחתור יוריע ,הת ילע הבש תננסמ<-
במ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב שומיש ,רויכבש תננסמ<-
ףיעס ט קרפ ,מ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא
ח
לוח הב רבטצנש זרבה ג"עש תננסמ<-
בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב שומיש ,תננסמ<-
זנ הרעה ט קרפ ררוב שלושמ ליא הכרד תלוספ וב שיש הקשמ תיתש ,תננסמ<-
גמ הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא יולימהמ םייעמה תרסה ,םיאלוממ םייעמ<-
זכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא וליעמ תאצוה ,הלתמ לע םייולתה םיליעמ<-
זכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ןחלושה לע הסרופל ידכ התרירב ,הפמ<-
זי ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא הפמ ךרד םיעלות וב שיש הקשמ תיתש ,הפמ<-
אכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וב שומיש ,םיזוגא חצפמ<-
ל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא אצומש דע רורצהמ תוחתפמ תאצוה ,חתפמ<-
םיאתמה חתפמה
דל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא רורצהמ ותאצוה ,חתפמ<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,הצמ חמקו הצמ<-
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונקז ךותל ולפנש הצמ ירורפ תרסה ,הצמ<-
ג ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הזמ הז םתרירב ,ץמח תוצמו תורשכ תוצמ<-
ףיעס ו קרפ ,ד ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
*טי
תורובשמ תומלש תרירב ,תוצמ<-
*ס הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא לחש רדסה לילב<-<-
בי קרפ ,טי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
א ףיעס
וב שומיש ,ףלקמ<-
טי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ובש הריגמהמ תוקריה תרירב ,ררקמ<-
הרעהו ,*חכ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא
אצ
ונממ םילכוא תאצוה ,ררקמ<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,וילעש ןמושו קרמ<-
זמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ לפלפה ירגרג תאצוה ,קרמ<-
ח ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םירוח הב שיש ףכב ונממ תוקרי תאצוה ,קרמ<-
ח ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םהינש לוכאל הצור םא<-<-
הפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ הרעש תאצוה ,קרמ<-
זס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ קרמה ידקש תאצוה ,קרמ<-
גע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וילעמ אמהוזה תרסה ,קרמ<-
גע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וילעמ ןמושה תרסה ,קרמ<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא רחאל תוקריהו רשבהמ ותדרפה ,קרמ<-
הדועסה
זט קרפ ,אי ,ח ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
בכ ףיעס
תוירטאהמ ונוניס ,קרמ<-
ח ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םהינש תא לוכאל הצורשכ<-<-
ול ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ריסל הסכמה תדמצה י"ע<-<-
ז-ו ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא ותליכאב םירושקה הרירב ינינע ,קרמ<-
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא (ךאלדיינק) תואתפוכהמ ותכיפש ,קרמ<-
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא רשבה תוכיתחמ ותכיפש ,קרמ<-
אל הרעה ה קרפ ררוב שלושמ ליא ש"צומל תבשמ<-
ט קרפ ,במ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
גכ ףיעס
תברועמ תלוספ תניתנ ,רויכבש שלושמ<-
וכותל הקשמב
אי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב שומיש ,תרמשמ<-
זכ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהב קחשל דליל ויניערג תאצוה ,שמשמ<-
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק ,שמשמ<-
די ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וב ןוניס ,ןפג רמצ וא ךומ ויפב ובחתש ךפשמ<-
גי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וב ןוניס ,ןימסקו ןישק ויפב ובחתש ךפשמ<-
וכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םררקל ידכ םתרירב ,תואקשמ<-
וכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רורקה ךרוצל םתרירב ,תואקשמ<-
טי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל לסהמ םתרירב ,תואקשמ<-
חי ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא היתשל שק י"ע ותיתש ,תלוספ וב שיש הקשמ<-
זי ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא ךרד ותיתש ,ב"ויכו םיעלות וב שיש הקשמ<-
הפמ
אמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיבובז וכותל ולפנש הקשמ<-
גכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ םיבובזה תאצוה ,הקשמ<-
גי ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא םירמש י"ע ותדמעה ,הקשמ<-
חל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הקשמב םילודג םירבד תדרפה ,הקשמ<-
וט ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ונוניס ,הקשמ<-
וט ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ירמגל רוכע הקשמב<-<-
,נ הרעהו וט ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ו ףיעס זט קרפ
תצק רוכע הקשמב<-<-
אס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ףועהמ ןתרסה ,תונטק תוצונ<-
הס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא דגבהמ ןתרסה ,תוצונ<-
זי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא םיבוטמ םיער םיבשע שוכינ<-
הס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא דגב יוקינ<-
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ךולכלמ ףוגה יוקינ<-
בי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תרחא הדועסל ררבש המ ריאשהל ךלמנ<-
ו ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תלוספהו ןיבוסהמ חמקה יופינ ,הפנ<-
זט הרעה ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב םיעלותמ חמקה יופינ ,הפנ<-
ו ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב תוסגה תוכיתחהמ הצמ חמק יופינ ,הפנ<-
ה ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הב שומיש ,הפנ<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םינוש םיגוסמ קינקנ<-
גי ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ותפילק תרסה ,קינקנ<-
אי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רריבש הממ הדועסה רחאל ראשנ<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,ןטקו לודג ןידס<-
חכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הטימה עיצהל ידכ ותרירב ,ןידס<-
בל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ןוראהמ ותאצוה ,ןידס<-
וט ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וב ןוניס ,רדוס<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,רכוס תקבאו רכוס<-
הפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ הרעש תאצוה ,רכוס<-
גי ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא דקשהמ יופיצה תרסה ,דקש הכותבש הירכוס<-
וט קרפ ,גס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ז ףיעס
התציחר ,הכלכלתנש הירכוס<-
די ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ ריינה תרסה ,הירכוס<-
במ הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ דלוקושה יופצ תרסה ,הירכוס<-
ס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םתרסה ,רשבב םיסוחס<-
די ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא שבד תלח תטיחס<-
תוריפ תטיחס<-
בי ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא ררוב םושמ הזב שי םאה<-<-
גי ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא רסוב תוריפב<-<-
א ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא הרירבב םירושקה םירבד ,תיבה רודיס<-
אי קרפ ,הכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
גי ףיעס
רחאל ס"נכהיבב םנוימ ,םישמוחו םירודיס<-
הליפתה
ד קרפ ,זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
הכ ףיעס ח קרפ ;אל ףיעס
םנוימו םתרירב ,דרפסו זנכשא חסונ םירודיס<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,תונטקו תולודג ןוחטיב תוכיס<-
ןוניס<-
א ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא הקשמ יגוס השולש<-<-
דכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הכותל ךפוש 'גהו תננסמב םיזחוא םינששכ<-<-
זל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ילכל ודי תדמצה י"ע<-<-
ול ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ריסל הסכמ תדמצה י"ע<-<-
חכ-דכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ןנסל רוסאש םוקמב תוצע<-<-
בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמב םימהמ תוירטא ןוניס<-<-
וט ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא דגבב<-<-
זל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ויתועבצא ןיב<-<-
בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמב<-<-
אי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תרמשמב<-<-
וט ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא רדוסב<-<-
ז קרפ ,ונ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא
בי ףיעס
םישוגהמ קונית תסייד ןוניס<-<-
ו ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא רוכע ץמוח ןוניס<-<-
גי ,ט-ח ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ןמושה יקיקלחמ בלח ןוניס<-<-
*חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ןטקל תונטק ןמוש תוכיתחמ בלח ןוניס<-<-
ג ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ןתשפו םושמוש ,םידקש בלח ןוניס<-<-
זט קרפ ,בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
בכ ףיעס
ןובלחמ ןומלח ןוניס<-<-
זט קרפ ,בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
בי ףיעס
ןיבוסמ לדרח ןוניס<-<-
ה ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ותיגמ ןיי ןוניס<-<-
בכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא םיקומצמ ןיי ןוניס<-<-
זט קרפ ,אי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
זט ףיעס
םירמשמ ןיי ןוניס<-<-
ב ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא לולצ ןיי ןוניס<-<-
ז ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא זרב ימ ןוניס<-<-
בכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא םיתיזהמ םימ ןוניס<-<-
גכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא תואתפוכהמ םימ ןוניס<-<-
קרפ ,טי ,די ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא
אי ףיעס ז
רפעו לוהמ םימ ןוניס<-<-
ב ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא םילולצ םימ ןוניס<-<-
כ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא םיניערגמ ץימ ןוניס<-<-
אי ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא רתויבםינטק םיניערגמ ץימ ןוניס<-<-
בכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ןתפילקש ץימ ןוניס<-<-
זט קרפ ,ונ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ח ףיעס
ירפה יקיקלחמ ץימ ןוניס<-<-
זט קרפ ,ח ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
בכ ףיעס
תוירטיאמ קרמ ןוניס<-<-
גכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא רשבמ קרמ ןוניס<-<-
גכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ויתועבצא ןיב הקשמ ןוניס<-<-
חי-זי ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ב"ויכו םישותי ,םיבובזמ הקשמ ןוניס<-<-
אכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא תיכוכז ירבשמ הקשמ ןוניס<-<-
וט ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ירמגל רוכע הקשמ ןוניס<-<-
י ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא תצק רוכע הקשמ ןוניס<-<-
זט קרפ ,*חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ט ףיעס
סינטסיאל לולצ הקשמ ןוניס<-<-
ד ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא םיעקשמהמ ואקקו הפק ןוניס<-<-
בכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא הנופאמ בטור ןוניס<-<-
גכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא םיגדמ בטור ןוניס<-<-
בכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא םינידרסמ ןמש ןוניס<-<-
זט קרפ ,אי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
זט ףיעס
םירמשמ ןמש ןוניס<-<-
ז קרפ ,בכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא
בי ףיעס
םילעהמ הת ןוניס<-<-
ול ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וילא הסכמה תדמצה י"ע ןוניס ,ריס<-
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ לישבתה יוניפ ,ריס<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,ירשבו יבלח ם"וכס<-
הרעה י קרפ ,ט ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
ד
ובגנל רתוי חונ היהיש ידכ ותרירב ,ם"וכס<-
אכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסה ךרוצל הריגמהמ ותאצוה ,ם"וכס<-
ו ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא בוגינה רחאל ונוימ ,ם"וכס<-
אי קרפ ,אכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
ב ףיעס טי קרפ ,בי ףיעס
הדועסל ןחלושה לע ורודיס ,ם"וכס<-
אי קרפ ,הכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא
ז ףיעס
וניימל ידכ ותחיטש ,ם"וכס<-
וכ-גכ ,ד ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הרירבל םהב שומיש ,ם"וכס<-
בכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ,הפילקהמ סננאו תילוכשא ךותיחל ןיכס<-
הב שומיש
בי קרפ ,ד ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
ב ףיעס
וב תוקריו תוריפ ףוליק ,ןיכס<-
כ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל ותנכה ,םיציב טלס<-
כ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל ותנכה ,תוקרי טלס<-
כ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל ותנכה ,א"ופת טלס<-
ומ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וכותמ ןומילה יניערג תאצוה ,טלס<-
ו קרפ ,אי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
זס ףיעס
ונממ לצבה תאצוה ,טלס<-
דל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא םירוח הב שיש ףכב ןמשהמ ותאצוה ,טלס<-
טי קרפ ,כ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
זכ ףיעס
הדועסל םתנכה ,םיטלס<-
ח ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסה לכל רורבל ,הלודג הדועס<-
ט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא היתונמ לכל הרירב ,הדועס<-
ד ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא הב םייוצמה ררוב ינינע ,הדועס<-
טכ-זכ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא רקובה תדועסב<-<-
ב ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא ברעה תדועסב<-<-
הדועסה רחאל ןחלושה יוניפ ,הדועס<-
*זיזט ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא הזב םירושקה ררוב ינינע<-<-
זט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא ןחלושהמ הדועסה ילכ יוניפ<-<-
הע הרעה טי קרפ ררוב שלושמ ליא ותרסה ,שמוח לע חנומה הנשמ רפס<-
ול הרעה ט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הליפתה לכ ךשמל םירפס תרירב ,רפס<-
ח-ו ףיעס חי קרפ ררוב שלושמ ליא ןוראהמ ותאצוה ,רפס<-
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ותפיטע תרסה ,רפס<-
חכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ךירצ וניאש הלא תאצוה ,ןוראב ףדמב םירפס<-
ח-ו ףיעס חי קרפ ררוב שלושמ ליא רפס תאצוה ,ןוראב םיחנומה םירפס<-
ה ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא ןוראב המירעה תחנה ,המירעב םיחנומה םירפס<-
םירפסה
חי קרפ ,זי ,ב ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
א הרעהו ,א ףיעס
םתרירב ,םירפס<-
ג-ב ףיעס חי קרפ ררוב שלושמ ליא איבוברעב םיחנומשכ<-<-
ח-ו ףיעס חי קרפ ררוב שלושמ ליא ןוראב םיחנומשכ<-<-
ה-ד ףיעס חי קרפ ררוב שלושמ ליא רדסב ז"עז םיחנומשכ<-<-
ל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא שפחמש ןימה אצומש דע םהמ איצומשכ<-<-
טכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא בר ןמז תכרוא שרדמה תיבל ךרדהשכ<-<-
ט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא השרדל<-<-
טכ ,ט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא דומילה ךרוצל<-<-
ט ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םינוש םירפס<-<-
אי קרפ ,הכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
ה ףיעס חי קרפ ;גי ףיעס
רחאל םישמוחהו םירודיסה ןוימ ,םירפס<-
הליפתה
אי קרפ ,ז ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
ב ףיעס
םנוימ ,םירפס<-
גי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא דומילה רחאל ןוראב םרודיס ,םירפס<-
ה ףיעס חי קרפ ררוב שלושמ ליא הליפתה רחאל תסנכה תיבב םרודיס ,םירפס<-
זל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הז לע הז םירפס ינש ,םירפס<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,תוינבגע ץימבו ןמשב םינידרס<-
בכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא ןמשהמ םנוניס ,םינידרס<-
טע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ ןמשה תכיפש ,םינידרס<-
ט ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םירחא רובע<-
רריבו רבע<-
דמ הרעה א קרפ ררוב שלושמ ליא אתגולפ קפס םהב שיש םירבדב<-<-
גי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ררבתנש רבדה ןיד<-<-
הרעהו ,דל-גל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
טק
תלוספ רריב<-<-
זכ הרעה ה קרפ ררוב שלושמ ליא וילע םתונוזמ ןיאש םייח ילעבל רריב<-<-
טק הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיגד תומצע רריב<-<-
טק הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא ויתוריפ ץחרו רבע<-<-
מ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ץימל תויוארה תוכרה תרירב ,תוינבגע<-
תובוטהמ
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םפוליק ,תוינבגע<-
ו קרפ ,במ הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא
לר הרעה
הנממ יולימה תאצוה ,הגוע<-
זס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ םיקומיצה תאצוה ,הגוע<-
טס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הילעמ ןבדבודה תרסה ,הגוע<-
דפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ ךורחה קלחה תרסה ,הגוע<-
די ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא הל קובדה ריינה תרסה ,הגוע<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םינוש םימעטב תוגוע<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םינוש םיניממ תוגוע<-
ףיעס ג קרפ ,ג ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא
ז
הזמ הז םינושה ויקלח תרירב ,ףוע<-
אס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וילעש תורעשהו תוצונה תרסה ,ףוע<-
ח ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא וילעמ רועה תרסה ,ףוע<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םינוש םיגוסמ תופוע<-
י ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא םרובע הרירב ,תופוע<-
ףיעס ח קרפ ,נ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
כ
םתרסה ,תוקריו תוריפ יצקוע<-
ףיעס ו קרפ ,ח ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
אכ ףיעס בי קרפ ;טנ
ותרסה ,םיגדו רשב רוע<-
חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ואנושש ימל ותרסה ,ףועה רוע<-
בי קרפ ,טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא
די ףיעס
התרסה ,לכוא לש הפיטע<-
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא התרסה ,רפס לש הפיטע<-
זכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא םירמשהמ ןייה דירפהל ילכל ילכמ יוריע<-
חכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ןומלחה דירפהל הפילקל הפילקמ יוריע<-
ןובלחהמ
זל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ותאצוה ,םימשבל לפנש רבכע<-
זל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םיבוקר םהמ קלחש םיבנע<-
בכ הרעהו ,ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא םיניערגה תאצוה ,םיבנע<-
דנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא לוכשאהמ םתרסה ,םיבנע<-
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םפוליק ,םיבנע<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,םינוש םיעבצב תובינע<-
זנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וילעמ ירפ תשילת ,שולת ףנע<-
טכ הרעה ה קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,(םיצקומ) םינבאו םיצע<-
דכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא לוכאל ידכ רשבהמ טעמ םע התרירב ,םצע<-
רשבה
גכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא רשבהמ טעמ םע התאצוה ,םצע<-
ט-א ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא םיגדו רשב תומצע<-
די קרפ ,חנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
א ףיעס
םתרירב ,םיגדו רשב תומצע<-
ח ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא םררובה דיב תוחמל םאה<-<-
ג-ב ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא םררבל רתומש םינפואה<-<-
ט ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא קוניתל םתאצוה<-<-
ג קרפ ,ה ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא
ט ףיעס
הכר םצעב<-<-
ו ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא חמ הב שיש םצעב<-<-
ז ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא תיחולחל הילע שיש םצעב<-<-
ד ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא רשב טעמ הילע שיש םצעב<-<-
םתרירב ,םיגד תומצע<-
בכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הלכואל ודיב הכיתחה זחואש העשב<-<-
ח ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ויניש םהב ץוצחל ידכ<-<-
הכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םצצומל ידכ<-<-
אכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ויפמ םתאצוה<-<-
ד ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תומצעה לכ ררוב וניאשכ<-<-
טק הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא םרריבו רבע<-<-
זע הרעה א קרפ ררוב שלושמ ליא ויפ י"ע םתאצוה ,תומצע<-
זי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא םיבוטהמ םשוכינ ,םיער םיבשע<-
גי ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא םתטיחס ,רסוב תוריפ<-
י ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא םתליכאב םירושקה הרירב ינינע ,ןתפלו תוריפ<-
ד ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא וא דגבב ,דיב ךולכלה תרסה ,םיכלכולמ תוריפ<-
תשרבמב
ט ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא ךולכלה םע הפילקה תרסה ,םיכלכולמ תוריפ<-
מ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיבוטהמ םיעורגה תרירב ,תוריפ<-
םתרירב ,תוריפ<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םישביו םייח תוריפ<-<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םישובכו םייח תוריפ<-<-
גנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיעורגו םירחבומ תוריפ<-<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םינוש םינזמ תוריפ<-<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םינוש םיגוסמ תוריפ<-<-
ול ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םילקלוקמ םהמ קלחש תוריפ<-<-
טי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הלרע םהמ קלחש תוריפ<-<-
וטק הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיבוטהמ םתרירב ,בוקר םהמ קלחש תוריפ<-<-
טל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תורורצו רפעב וברעתנש תוריפ<-<-
גי קרפ ,חמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
י-ח ,א ףיעס
םיניערגה תאצוה ,תוריפ<-
אמ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ןימה אצומש דע לסה ךותב םתזזה ,תוריפ<-
שפחמש
נ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיצקועה תרסה ,תוריפ<-
טק הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא ךולכלהמ םצחרו רבע ,תוריפ<-
ט ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא ז"אז וביקרי אלש םרוזיפ ,תוריפ<-
בי קרפ ,חמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ב-א ףיעס
םפוליק ,תוריפ<-
טי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ףלקמב<-<-
כ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל<-<-
בס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םתציחר ,תוריפ<-
ח ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא הנייגיהל<-<-
ג-א ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא םיכלכולמ תוריפב<-<-
במ הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ יולימה תאצוה ,אלוממ לפלפ<-
גי ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא יולימהמ לפלפה תרסה ,אלוממ לפלפ<-
זמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא קרמו םיגדמ ויריגרג תאצוה ,רוחש לפלפ<-
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק ,לפלפ<-
ב ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא לכואמ תלוספ<-
ףיעס ו קרפ ,ב ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא
א
תלוספ<-
כ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תלוספ רורבל רתומש םינפוא<-<-
בכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא שממ הליכא תעשב התרירב<-<-
ז ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הלכאל ידכ התרירב<-<-
ל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא אצומש דע ודיל אבה לכמ איצומשכ התרירב<-<-
"לכוא"ה תא
ח-ז ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא המהבל הליכאהל התרירב<-<-
ט קרפ ,גכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
כ-טי ףיעס
לכואהמ טעמ םע התרירב<-<-
הכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבורעתב לכואהמ טעמ םע התרירב<-<-
עגמה םוקמבש
דכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ולכאל ידכ לכואהמ טעמ םע התרירב<-<-
ופ-הל ,ג ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תוישעמ תואמגוד<-<-
אכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ויפ ךותמ התאצוה<-<-
בל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הרריבו רבעשכ תבורעתל התרזחה<-<-
בי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םינימ 'בב הצור וניאש ןימה<-<-
וכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא "תופילק" תרסה<-<-
טכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תובכש תבורעתב התרסה<-<-
ףיעס ט קרפ ,ד ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
אכ
תלוספה לכ ררוב וניאשכ<-<-
בל-אל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תועטב הרריבשכ<-<-
*חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ןימהמ קלחל סינטסיא אוהשכ<-<-
זט ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ינשה קלחל סחיב עורג רבדהמ קלחשכ<-<-
ה ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הבורמ התחריטשכ<-<-
ה ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא לכואה לע הבורמשכ<-<-
גל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא (לכואה ןיד) הרריבו רבעשכ<-<-
חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ןימה ותואמ קלח אנוששכ<-<-
גי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא דעוימש שומישל יואר וניא וקלחש דחא ןימ<-<-
ול
י ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא היגוס<-<-
ע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םילכוא הב שיש תחלצמ הקוליס<-<-
וק הרעה ד קרפ ררוב שלושמ ליא תחלצהמ היוניפ<-<-
אי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הרומג תלוספ רדג<-<-
חכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ןפואב א"אשכ ירפל הקובד תלוספ תרסה<-<-
רחא
טי קרפ ,דכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא
*זי ףיעס
תשודק הב שיש תלוספב תברועמה תלוספ<-<-
תיעיבש
טי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא רוסיא תמחמ תלוספ<-<-
וט ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא קחדה י"ע היואר תלוספ<-<-
ט ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ידכ התרירב ,קחדה י"ע היואר תלוספ<-<-
תבשב הלכאל
ב קרפ ,לר הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא
במ הרעה
הלחהמ ותרסה ,גרפ<-
בנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וילעש הנבלה הפילקה תרסה ,רדה ירפ<-
גכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ותרירב ,בוקר ונממ קלחש ירפ<-
דכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ןמז רחאל ונלכאיש ןטקל ותרירב ,ירפ<-
בכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ולכאל ירפה זחואש העשב ןיערגה תאצוה ,ירפ<-
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ תיבובקרה תרסה ,ירפ<-
דכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ןמז רחאל ונלכאיש ןטקל ופוליק ,ירפ<-
זנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא שולת ףנעמ ותשילת ,ירפ<-
(ררקמ :האר) רדי'זירפ<-
גמ הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא יולימהמ ראוצה תרסה ,אלוממ ראוצ <-
זס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הגועהמ םתאצוה ,םיקומיצ<-
הל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םנוימ ,תוחלצ<-
בי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל ןחלושה לע םרודיס ,תוחלצ<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,הנטקו הלודג תחלצ<-
חכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא יונל ןחלושה לע החינהל התרירב ,יונ תחלצ<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,החוטשו הקומע תחלצ<-
הל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא התאצוה ,תחלצ<-
וק הרעה ד קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ תלוספה תקרה ,תחלצ<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא הב וראשנש םינוש לכוא יגוס ןוימ ,תחלצ<-
בלר הרעהו ,ע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הבש םילכואה יגוסמ דחא קוליס ,תחלצ<-
ע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הבש םילכואהמ תלוספה קוליס ,תחלצ<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק ,ןונצ<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םינוש םיעוצעצ<-
טי קרפ ,די ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא
א ףיעס
םוקמב םרודיסו םנוימ ,םיעוצעצ<-
זמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ןתפילהמ הירגרג תאצוה ,ןרופצ<-
א ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ןכשמה תמקהל הכרצ<-
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא וילעמ דגבה תרסה ,בלוק<-
ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק ,יברולוק<-
טע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ הקשמה תכיפש ,םירומיש תספוק<-
הס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא דגבהמ םתרסה ,םיצוק<-
זי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הגורעהמ םתריקע ,םיצוק<-
גס הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא וכותמ בלחה תאצוה ,סוקוק<-
דכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תיבהמ האיציה ינפל ורובע ירפ תרירב ,ןטק<-
*חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תונטק ןמוש תוכיתח וב שיש בלח ןוניס ,ןטק<-
ורובע
דכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ןמז רחאל ונלכאישכ ורובע ירפ ףוליק ,ןטק<-
בי-ט ,ז ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ םיטיברשה תרסה ,תוינטק<-
,בי-ט ,ז ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא
טי-חי
םפוליק ,תוינטק<-
תוקריו תוריפ ףוליק<-
ח הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא ודקובא<-<-
ח הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא חיטבא<-<-
זי-זט ,ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םיזוגא<-<-
טי הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא םיסגא<-<-
זי-זט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םינטב<-<-
ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םיציב<-<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תוננב<-<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םילצב<-<-
ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא רזג<-<-
ח הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא ןולימ<-<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ןופפלמ<-<-
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא שמשמ<-<-
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא הינבגע<-<-
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םיבנע<-<-
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא לפלפ<-<-
ח-ז ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ררוב םתרסהב ןיאש תופילקה יגוס<-<-
ו-ד ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ררוב ןהב שיש תופילקה יגוס<-<-
בי קרפ ,טי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
א ףיעס
ףלקמב<-<-
בי קרפ ,ד ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
ב ףיעס
ןיכסב<-<-
חמ ,כ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל<-<-
וכ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא המהב תלכאה ךרוצל<-<-
ט ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא םהילעש ךולכלה םע<-<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ןונצ<-<-
ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא יברולוק<-<-
כ-חי ,בי-ט ,ז ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תוינטק<-<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םיזופת<-<-
ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא המדא יחופת<-<-
ו ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ץע יחופת<-<-
במ הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ יולימה תאצוה ,אלוממ אושיק<-
ט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא שד םושמ התרסהב שיש ,הפילק<-
טכ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא חלמה ץוצמל ידכ ןתרירב ,תוינמח תופילק<-
ג"עש
ח ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ןבלה לוכאל ידכ ןתרירב ,זופת תופילק<-
הפילקבש
קרפ ,חמ ,וכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
א ףיעס בי
ןתרסה ,תופילק<-
וכ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא המהב ךרוצל<-<-
כ ,גי ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םיציב תופילק<-<-
גי ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ןתיירב עבטמ ןניאש תופילק<-<-
בי-ט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םידקשו םיזוגא לש הקורי הפילק<-<-
ףיעס ו קרפ ,י ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
בנ
רדהה ירפ ג"עש הנבל הפילק<-<-
בכ הרעה גי קרפ ררוב שלושמ ליא םיניערגה תאצוה ,הניטנמלק<-
ףיעס ו קרפ ,י ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
בנ
הילעש םינבלה "םיטוח"ה תרסה ,הניטנמלק<-
די ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא תורדס יפל םנוימ ,םיפלק<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,הצמו הצמ חמק<-
ו קרפ ,וט ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
ו ףיעס ז קרפ ,במ ףיעס
ונממ םילודגה םירורפה תרירב ,הצמ חמק<-
ו ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ תלוסה יופנ ,חמק<-
ו ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ב"ויכו ןיבוסמ ויופנ ,חמק<-
זט הרעה ז קרפ ררוב שלושמ ליא םיעלותמ ויופנ ,חמק<-
ח ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וב שומיש ,ןונק<-
וט ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא חמקמ םילודגה םירורפה תרירב ,ךילדיינק<-
הצמה
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ קרמה וא םימה תכיפש ,ךילדיינק<-
וט ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא תוערהמ תופיה תרירב ,םינק<-
ל-טכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וב שומיש ,תננסמ ויפב שיש הפק ןקנק<-
גמ ,במ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ילכה ןפודל םתזזה ,םימסק<-
ד ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא םירמשהמ ונוניס ,הפק<-
ל-טכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמ ויפבש ןקנק י"ע םירמשהמ ויוריע ,הפק<-
זמ הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא הכותמ הקבאה תאצוה ,הלוספק<-
ד ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא םירמשהמ ונוניס ,ואקק<-
,היתשל שק<-
ט קרפ ,טל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
חי ףיעס
תלוספ וב שיש הקשמ תייתשב <-<-
חל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמ ותיתחתבש שקב<-<-
גמ ,במ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ילכה ןפודל םתזזה ,םימסקו םישק<-
דכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ףכב ונממ ךימס לכאמ תדרפה ,בטור<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסה רחאל םיגדהמ ותדרפה ,בטור<-
ול ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הסכמה תדמצה י"ע לישבתהמ ונוניס ,בטור<-
ריסל
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא גדה תוכיתחמ ותכיפש ,בטור<-
ז ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ךולכלמ לכוא תציחר<-
וט קרפ ,גס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ז ףיעס
וכלכלתנש ןילכוא תציחר<-
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ךולכלמ ףוגה תציחר<-
(םילכ תחדה :האר) םילכ תציחר<-
תוריפ תציחר <-
ג ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא זרבב<-<-
ב ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא ילכ ךותב<-<-
ח ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא הנייגיהל<-<-
וט קרפ ,בס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
א ףיעס
ךולכלמ<-<-
ו ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא תלכאנ הניא םתפילקש<-<-
א ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא ירפהמ ותציחר ,סוסיר<-
ו ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא הזמ הז םתרירב ,תוחפו רתוי ךר<-
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא התרסה ,ירפב תיבובקר<-
בכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הפוגל הכירצ הניאש<-
בי-ט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םתלילמ ,םילבש<-
גי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ררוב ןינעל וב רתלאל רועיש ,תוכרב עבש<-
אכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא הקשממ םנוניס ,תיכוכז ירבש<-
אי קרפ ,טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא
זט ףיעס
וילעמ םילכה תרסה ,ןחלוש<-
אע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהב הצור וניאש הליכאה ילכ תרסה<-<-
דס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ויוקנ ,ןחלוש<-
הנרדנר הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא םידדצל ותרסה ,קרמ ג"עש ןמוש<-
די ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא ותדרפה ,קרמ ג"עש ןמוש<-
דפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא רשבהמ ותרסה ,ןמוש<-
הכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ףכב קרמהמ ותרסה ,ןמוש<-
גע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא קרמהמ ותרסה ,ןמוש<-
ו קרפ ,במ הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא
לר הרעה
הלחהמ ותרסה ,םושמוש<-
לר הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ םינטובהו םיזוגאה תאצוה ,דלוקוש<-
זל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םיעלותמ םהמ קלחש םיפיזש<-
כ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא ריסהו תחלצהמ םתקרה ,לכאמ ירייש<-
טע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ הקשמה תכיפש ,םירומיש<-
דכ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא הל תונכהב םירושקה ררוב ינינע ,הניש<-
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא לכואה יריישמ םתציצח ,םייניש<-
בי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא וילע םיבייחש רועיש<-
בי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הרועיש<-
די ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ ריינה תרסה ,ןוגלש<-
בי קרפ ,במ הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא
המ הרעה
וילעמ דלוקושה יופיצ תרסה ,ןוגלש<-
ג ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,תורובשו תומלש<-
די ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םיאצחו םימלש<-
זכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םזנוגל ידכ םתרירב ,תומש<-
ררוב ןינעל ,("עוריא") החמש<-
טי קרפ ,בכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
חק הרעהו ,הל ףיעס
הכרצל םילכה תרירב<-<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא שגמה לע וראשנש םינוש תוגוע יגוס ןוימ<-<-
גי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הב רתלאל רועיש<-<-
די ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רתומ יתממ - תוחמש המכל םיניכמשכ <-<-
הרירבב ליחתהל
דכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא תיעיבש תשודק הב שיש תלוספ תדרפה ,הטימש<-
הליגר תלוספמ
גל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ןוראהמ התאצוה ,הלמש<-
אי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תרמשמב םירמשהמ ונוניס ,ןמש<-
טע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םינידרסהמ ותכיפש ,ןמש<-
ט קרפ ,בע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
די ףיעס
התדרפה ,בלח ג"עש תנמש<-
הנר-דנר הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא ילכה ידדצל הקוליס ,בלח ג"עש תנמש<-
הכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ףכב בלחהמ התרסה ,תנמש<-
אכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא בלחהמ התדרפה ,תנמש<-
ז-ו ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא עולבה ןייה איצוהל םהילע םימ תניתנ ,םירמש<-
דכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הואשעש םיינש<-
הפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא רכוסהמ וא קרמהמ התאצוה ,הרעש<-
אס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ףועהמ ןתרסה ,תונטק תורעש<-
זס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא קרמהמ םתאצוה ,קרמ ידקש<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םיקותמו םירמ םידקש<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םינוחטו םימלש םידקש<-
זט ,בי-ט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא הקוריה הפילקה תרסה ,םידקש<-
ז קרפ ,בפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
גל ףיעס
התהמ התאצוה ,הת תיקש<-
גער הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא ישילש ילכב הב שומיש ,הת תיקש<-
זמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא לכאמהמ םתאצוה ,םינילבת<-
ףיעס ט קרפ ,ז ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
ד-ג
הרבכב ותניתנ ,ןבת<-
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ריסהמ ויוניפ ,לישבת<-
(הת תיצמת ;ןוית :םג האר) הת<-
גפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ ןומיל תכיתח תאצוה <-<-
בפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ התה תיקש תאצוה<-<-
בל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הת ילע הבש תננסמ י"ע ותנכה<-<-
גל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הת תיקש י"ע ותנכה<-<-
זט קרפ ,בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
בכ ףיעס
םילעהמ תיצמתה ןוניס<-<-
ביאי ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא ותנכהב םירושקה הרירב ינינע<-<-
ט ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא םינותנה הת ילע לע םיחתור םימ יוריע<-<-
תננסמב
טי קרפ ,חל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
גי ףיעס
הזל דעוימה ילכב ה"טאמה הת תייתש<-<-
דפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הגועמו הלחמ התרסה ,תיות<-
הכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הכאלמה תודלות<-
הכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ררוב תכאלמ תודלות<-
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הסחה ילעמ םתרסה ,םיעלות<-
זט ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא םהלש תלוספמ םתרירב ,םיסומרות<-
ל ,טכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמ ויפב שיש ןוית<-
אל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמ וחתפב שיש ןוית<-
וכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הממחל ידכ ותסייד תרירב ,קונית<-
ט ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא םיגדו רשב ותלכאה ,קונית<-
דמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ותסיידמ םישוגה תאצוה ,קונית<-
ז קרפ ,ונ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא
בי ףיעס
םישוגהמ ותסייד ןוניס ,קונית<-
זט קרפ ,ונ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ט-ח ףיעס
ורובע ירפה יקיקלחמ ץימ ןוניס ,קונית<-
גל-ל ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא ותלכאהב םירושקה הרירב ינינע ,קונית<-
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ובש םיצפחה תאצוה ,קית<-
צק הרעה ונ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא חלקהמ םיניערגה תליכא ,סרית<-
ונ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא חלקהמ םיניערגה תרסה ,סרית<-
הל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תונומת תליבחמ הנומת תאצוה ,הנומת<-
ט ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וב שומיש ,יוחמת<-
בל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הת ילע הבש תננסמ י"ע התנכה ,הת תיצמת<-
בכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םילעהמ התדרפה ,הת תיצמת<-
בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמב םילעהמ הנוניס ,הת תיצמת<-
אל-טכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמ וחתפבש ןויתמ היוריע ,הת תיצמת<-
ז ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םילעה י"ע הרכענש ,הת תיצמת<-
הנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא לוכשאהמ םתרסה ,םירמת<-
זל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םיעלותמ םקלחש ,םירמת<-
ררוב ןינעל ,תבורעת<-
ח ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבורעתל םיבשחנ םניאש םינפוא<-<-
וט ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םירכינו םילודג םירבדב<-<-
ג ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םירבוחמ םירבדב<-<-
דצ הרעהו ,זל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םירבד ינשב<-<-
ט-א ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הירדג<-<-
ב ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תובורעת יגוס השולש<-<-
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תחא הרדגהב םניאש םירבד<-<-
ףיעס ד קרפ ,ו ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא
אמ
םאיצוהל ילבמ הכותב םירבד תזזה<-<-
ד ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא רחא ילכל התרבעה<-<-
ףיעס ד קרפ ,ו ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא
ט
תבורעתמ הדרפה<-<-
אכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא ירמגל תלוספהו לכואה דירפמ וניאשכ<-<-
ה ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא עובקה םמוקמב םירבדהשכ<-<-
ז ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םמצעמ ררבתהל םידמוע םיברועמהשכ<-<-
אי קרפ ,הכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא
ז ףיעס
הניימל ידכ התחיטש<-<-
עגמה םוקמב תבורעת<-<-
הכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא לכואהמ טעמ םע תלוספה תרירב<-<-<-
זי-זט ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא התוהמו הרדג<-<-<-
גכ-כ ,זט ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תואמגוד<-<-<-
טי-חי ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבורעתה םוקמל עיגה אלשכ<-<-<-
הרומג תבורעת<-<-
אי-י ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא התוהמו הרדג<-<-<-
גי ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הטמלש ןימל עיגהל ידכ ררובשכ<-<-<-
בי ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא לכואהמ טעמ קר ררובשכ<-<-<-
בי ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תלוספהמ טעמ קר ררובשכ<-<-<-
די ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא שממ םיברועמ םניאו הזל הז םיכומסש<-<-<-
ד ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תיעבט תבורעת<-<-
ול ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תרזופמ תבורעת<-<-
ו ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תינמזו העובק תבורעת<-<-
תובכש תבורעת<-<-
הכ-דכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא התוהמו הרדג<-<-<-
הל-אל ,דכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תואמגוד<-<-<-
וכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הנוילעה הבכשה תרסה<-<-<-
טכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא שפחמש ןימה אצמנ ןכיה עדוי וניאשכ<-<-<-
וכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הצורש ןימה תא ררובשכ<-<-<-
ל-זכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא הטמלש ןימל עיגהל ידכ ררובשכ<-<-<-
ל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא לכוא ג"ע תלוספ תבכש<-<-<-
ד ףיעס ד קרפררוב שלושמ ליא הילאמ הרצונש<-<-
ד ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םדא י"ע התשענש<-<-
אפ הרעהו ,הכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא הניימל ידכ הרוזיפ ,תבורעת<-
ט ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא ןימ דירפהל הרטמב אלש הרוזיפ ,תבורעת<-
ןיממ
אי קרפ ,הכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא
ז ףיעס
הניימל ידכ התחיטש ,תבורעת<-
בכ הרעהו ,ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא ויניערג תאצוה ,זופת<-
גנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ועצמאבש םינבלה םיטוחה תרסה ,זופת<-
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ תומינכה תרסה ,זופת<-
י ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא וילעמ הנבלה הפילקה תרסה ,זופת<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק ,זופת<-
ו ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא תומינכמ ותפילק תציחר ,זופת<-
ג ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הזמ הז םתרירב ,םינטקו םילודג םיזופת<-
טכ הרעה ה קרפ ררוב שלושמ ליא ותרירב ,יח המדא חופת<-
חל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ותרירב ,בוקר ונממ קלחש חופת<-
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ תיבובקרה תרסה ,חופת<-
ו ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק ,חופת<-
ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םפוליק ,המדא יחופת<-
טע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ולשבתנ םהבש םימה תכיפש ,המדא יחופת<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םתרירב ,םיקותמו םיצומח םיחופת<-
חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיצומחה אנוששכ<-<-
זט ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ,תויבובקר הברהב םיעוגנ םהמ קלחש םיחופת<-
םתרירב
כ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ילכ י"ע םהמ ערזה תיב תאצוה ,םיחופת<-
חל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא םימהמ םתאצוה ,םיחופת<-
וכהכ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא הב םירושקה הרירב ינינע ,הליפת<-
*הכ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא תילטה תיקשמ םתאצוה ,ןיליפת<-
גכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הלוחל התרירב ,הפורת<-
זמ הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא הכותמ הלוספקה תקבא תאצוה ,הפורת<-
המ הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ יופיצה תרסה ,הפורת<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,תונוש תופורת<-
230 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוררוב
403 'מע ב"ח טפשמה רצוא תשוב
בכ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב "המח העקש" אמוסל רמול ןיא<-
טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא בוט השעמ י"ע האבשכ ףא הרוסא<-
דמ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא תחפטמ י"ע והכהב<-
ירמא תורעהו ,וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
זק תוא בקעי
ז"הזב םינד םאה ,םירבד תשוב<-
ה"ד םירואב טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
וניאו
רבוע םאה - שייבתה אל הלהו וריבח תא שייב<-
ונות אל םושמ
אי תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא םדוק ופרחש וריבח הכמב<-
ד קרפ ,גי ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב
גל ףיעס
הרותל אורקל ןיא עגנ הב רכזומש השרפב<-
ושייבל אלש ידכ ,עגנ ותוא וב שיש םדא
גל ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב רומא תשרפ ,ינשב<-<-
ו ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ונממ בנגש וריבח לע לבוקב<-
י ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא וידגב לע וא וריבח לע קקורב<-
ירמא תורעהו ,וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
וק תוא בקעי
ז"הזב םינד םאה<-
תורעה ט 'יס ,וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
זק תוא בקעי ירמא
ז"הזב םינד םאה - וריבח שייבמה<-
ו ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא סנק םלשמ ןושאר שייבמה<-
זק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ח"ת שייבמה<-
,בס תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
זע תוא ןויצה רעשו
ושנוע - םירבדב וריבח שייבשכ<-
ה"ד םירואבו ,טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
וניאו
מ"ע וב ליגרש יוניכ םשב וריבח תא הנכמשכ<-
ושייבל
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ושייבל
ןוממ ךרוצל ומצע שייבל<-
ב ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא יודינו ןימולשת ןינעל<-
טי ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תוירעב דושחה תוירע תשרפל אורקל<-
םייוזב
טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה-א ק"ס
תודעל םלוספו םרדג<-
ןויזב
דכ ק"ס םיטוקילו ,הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םימש םשל ןווכתמשכ הרותה ןויזב ןיא<-
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא תמה ןויזב<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ןוממ ךרוצל ומצע תוזבל<-
,וכ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
ושייבל אלו ה"ד םירואב ד ףיעסו
חוירו הסנרפ ךרוצל<-<-
(הרותה תאירק ;יתוקוחב תשרפ :האר) יתוקוחב
272 'מע ב"ח טפשמה רצוא תישפח הריחב
183 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוריחב
311 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוריחבב השא<-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוחיטב
ןטב
טמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב ותאופרו ויבאכ<-
םינטב
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םייולקו םייח םינטב תרירב<-
זט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הקדה םתפילק תרסה<-
זי-זט םיפיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םפוליק<-
(רבצמ :האר) הירטב
האיב
בל רועיש ב"ח טפשמה בל התמש השא לע אבה<-
תודעל לעובה לוספ ןינעל ,רוסיא תאיב
טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בי ק"ס
ותסורא לע אבה<-
היוג לע אבה<-
טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אמ ק"ס
יוג תשא<-<-
טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זכ ק"ס
תושיא ךרד<-<-
טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זכ ק"ס
איסהרפב<-<-
טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גי ק"ס
אעניצב<-<-
טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חכ ק"ס
ןהכ<-<-
טפשמה יטוקל טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד ק"ס
רייגתנו שיא תשא לע אבש יוג<-
טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס
הצולח לע אבש ןהכ<-
טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טכ-זכ ק"ס
שממ האיב ואר אלשכ לוספל<-
טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בל ,אל ק"ס
יוניק רחאל הריתס<-
(סונא :האר) סנואב<-
ביב
גפ 'מע טפשמבו קדצב דחא ביבל תוכפושה תורצח שמח<-
הל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ונוקיתב םינכשה תופתתשה - םתסנש<-
גכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ר"הרל וימימ תכיפש<-
רביב
ד ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ונממ ףועו תויחו םיגד תדיצ<-
415 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ודיב'
(ביב :האר) בויב
425 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןילת לב :םג האר) 'ורכש ןתת ומויב'
תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
בצ ,חע
ול ןיאש ףא לעופל םלשלו תוולל בייח םאה<-
תועמ
ה"ד םירואב בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
םדוק
רכשה םולשתב קפס שישכ<-
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא ץויב
426 'מע ב"ח טפשמה רצוא ימואל חוטיב
436 'מע ב"ח טפשמה רצוא חוטיב
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא חטובמ ץפח לע םלשל לאוש וא רמוש בייח םא<-
ט ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא אתכמסא םושמ וב ןיא ,הרוחס חוטיב<-
טכק ,דס 'מע ברעה טפשמ ברע ןידמ חוטיב תרבח בויח<-
טכק ,דס 'מע ברעה טפשמ בויחה תולח<-
הל תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא וילע חוטיב ול שיש וריבח תיב ףרש<-
ט 'מע מ"וח המלש תכרב בורב לוטיב
אלש 'מע ד 'יס טי קרפ והילא ןורכז ומוקמב עודי רוסיא<-
אי 'מע מ"וח המלש תכרב םיניידב<-
גלש 'מע ה 'יס טי קרפ והילא ןורכז םישדקב<-
,אי-ח 'מע תוכלה רוציק ,ףסוי ישובל
בנ-טל 'מע ש"ארה תוכלהבו
זנטעשב<-
ופק ,אי 'מע מ"וח המלש תכרב ה"וא תובורעתב<-
טכש 'מע ד 'יס טי קרפ והילא ןורכז קפסה דלונש םוקמ<-
לש 'מע ד 'יס טי קרפ והילא ןורכז לארשי דיב אצמנ<-
לש 'מע ד 'יס טי קרפ והילא ןורכז רמומ דיב אצמנ<-
בלש 'מע ד 'יס טי קרפ והילא ןורכז רוסיאה תועיבק תעידי ינפל שרפ<-
הנמזה לוטיב
ןיב ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תונלבקב
םלשמ דציכו ,ןימזהש העיסנ לטבל רתומ יתמ<-
ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
דבועה
אפור לצא רות לוטיב<-
זל 'מע מ"וח המלש תכרב םותח םכסה לוטיב
417 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותרפהב םייוציפו הזוח לוטיב
ץמח לוטיב
וילע הכרב<-
ו-ה 'יס חספ לאפר תכרב וילע ךרבל שי םאה<-<-
ה 'יס חספ לאפר תכרב וילע םיכרבמ ןיאש םעט<-<-
ה 'יס חספ לאפר תכרב ךרבמו רזוח םאה - לוטיבל הקידבה ןיב חש<-<-
ו-ה 'יס חספ לאפר תכרב אקוד הפב ךירצ וא בלב לוטיבב יד םאה<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בי תוא מ 'מע,ז תוא זל
תבשב לחש חספ ברעב ,ונמז<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דמ תוא הע
'ה העש ףוסב תבשב<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דל תוא חל
ול ןבומה ןושלב לטבל שי<-
411 'מע ב"ח טפשמה רצוא אעדומ לוטיב
בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הריכמ רטשב ותביתכ<-
הכאלמ לוטיב
דמ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא םלשל בייח םאה - ולטב ז"יעו תלדה רגס<-
המלש תכרב ;417 'מע ב"ח טפשמה רצוא
גצק 'מע מ"וח
חקמ לוטיב
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ (תבשב האצוה ריתהל) תושר לוטיב
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי הכלה
רצחמ םינפל רצחב<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וכ-דכ הכלה
וזל וז תוכומס תורצחב<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ד הכלה
תבש ינפל וא תבשב<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זצ הרעה
ןינעל "הרתוה הרתוהו ליאוה" םירמוא םאה<-
הז
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ו הכלה
הלעב תושר לטבל הלוכי השא םאה<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ו הכלה
תושר לטבל םילוכי תיבה ינב םאה<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ז הכלה
תיבה לעב תשאל תושר לוטיב ליעומ םאה<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ו הכלה
ב"העב לש ותושר לטבל לוכי לעופ םאה<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
מ-ול הכלה
הנממ הרזח<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ז הכלה
תיבה ינבל<-
א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זי הרעה
לטבל הוצמ<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
במ הכלה
ול ולטיבש ולאמ דחא תמ<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ הכלה
תבשה עצמאב תושר לטבמה תמ<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ד הכלה
תושר םילטבמ ןמז המכ לע<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ז הכלה
תושר לוטיב םישוע ימל - הרידב םיפתוש<-
ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ה הכלה
תושר לוטיבל חילש<-
455 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוחילש לוטיב
(הרות :האר) הרות לוטיב
'סמ םירואיב םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(429 'מע) 14
'הב ןוחטיב
(ףטרמש :האר) רטיס יבייב
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיסותייב
(הלילב :האר) הליב
וריבחל םדא ןיב
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא ךירצ - וריבחל הבוט תושעל ובלב בשח<-
המייקל
(באב העשת :םג האר) םירצמה ןיב
ח 'יס חספ לאפר תכרב ונייחהש םיכרבמ ןיא <-
ח 'יס חספ לאפר תכרב ןיב רחא ירפה לוכאל לכוי אלש אירב<-<-<-
םירצמה ןיבב ונייחהש ךרבמ םירצמה
ח 'יס חספ לאפר תכרב ירפל םירצמה ןיבב הוואתמש תרבועמ<-<-<-
ונייחהש ךרבת אלו לכאת שדח
כ-ט ,א הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב ונייחהש תכרב<-
ט הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב<-<-
טל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב םידוקיר םירתומ "תוכרב עבש"ב םאה<-
תולוחמו
בע 'מע א"ח תבשה רצוא שדח ירפ תליכא רוסיא החוד תבש גנוע םאה<-
םירצמה ןיב תבשב
ב הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב תונערופ ימי<-
ב הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב םיינרפצ תליטנ<-
חמ-הל תוא ה קרפ םתכלהכ ןיאושינה םירצמה ןיב ימיב ןיאושינ<-
ל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב היברו הירפ םייק אלש ימל ןיאושינ<-
ו הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב שדח דגב תיינק<-
בכ-וט תוא ו קרפ םתכלהכ ןיאושינה "ןוזח תבש"ב לחש ןיאושינה םדוקש תבש<-
בס-ס תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה םירצמה ןיב ימיב םיכודש<-
אע הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב הריש<-
אע הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב יאחוי רב ריש<-<-
ט קרפ ,דכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב
וט הרעה
תרופסת<-
בכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב ולבא ימי ומלשנשכ ,לבא<-<-
וט הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב השא<-<-
אי הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב ןטק<-<-
ראש - הכלה רפס ;463 'מע ב"ח טפשמה רצוא
(442 'מע) 68 'סמ םירואיב םויה תוליפת
תושמשה ןיב
הס 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנוע אצוי םאה - תבש לש תושמשה ןיב <-
תבש תסינכ לש<-
בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ה הכלה
מ"שהב תורצח בוריע םיברעמ םאה<-<-
בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ה הכלה
מ"שהבב תורצח בוריע יוכיז<-<-
בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט הרעה
רדוס ןינקב<-<-<-
כ קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ד הכלה
מ"שהבב תורצח בוריעב םייוניש ושענ<-<-
;רמועה תריפס ימי :האר) תועובשל חספ ןיב
(רמועה תריפס
217 'מע ב"ח טפשמה רצוא םילשורי םואניב
םיטיוקסיב
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םינוש םיטיוקסיב תרירב<-
ץמח רועיב
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בי תוא מ
םדוק (תבשב לח חספ ברעשכ) תבש ברעב<-
תוצח
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אמ תוא דע
ם"וכע ןיאש םוקמב תבשב<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גל תוא זל
הלילב ורועיב לע ךרבל חכש<-
הכ 'מע ץראה תווצמ תורשעמ רועיב
הציב
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חפ תוא זע
חספ ברע תבשב םיציב תליכא<-
התליכא<-
וט הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב<-<-
גכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב המעט ,רדסה לילב<-<-
גכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-<-
וט הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב<-<-
ז ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל כ"הויב היח הציב<-
וע 'יס חספ לאפר תכרב הציבה תא תולצל ךירצ ןיאש םעט - רדסה לילב<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תלשובמו היח הציב תרירב<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תנגוטמו תלשובמ הציב תרירב<-
ג ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תונטקמ תולודג םיציב תרירב<-
בי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא לדרחב ותתל תבשב ןובלחהמ ןומלחה תרירב<-
עבצל
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גל הכלה
היח הציבב תואובמ יפותיש םיפתתשמ םאה<-
כ ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תונטקה הפילקה תוכיתחמ התחדה<-
גס הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב התפילקמ היח הציב תאצוה<-
חל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םימהמ םיציב תאצוה<-
וט הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב תולבא ןמיס איה<-
וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
א הכלה
תורצח בוריעל םיציב ץבקל גהנמה<-
טס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הילעש תיז תרסה<-
כ ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הקדה התפילק תרסה<-
אי ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ןובלחהמ ןומלחה תדרפה<-
בכ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא הנוי יציבב הייכז<-
זט-וט ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב לדרח לש תננסמל התניתנ<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זכ תוא הנ
חספ ברע לחשכ) תבש ברעב רדסל הציבה תיילצ<-
(תבשב
כ ,ג םיפיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הפוליק<-
ה"ד םירואב הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
וישכעו
םימד ריזחמ םאה - תרזומ תאצמנו האנק<-
זי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא םיציבב םירעש תעקפה רועיש<-
הלילה הילע רבעש<-
ז ףיעס י 'יס בקעי ירמא הפולקב<-<-
ז ףיעס י 'יס בקעי ירמא ילכב הסוכמב<-<-
אל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םירבד ראש םע תברועמשכ<-<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא היח<-<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא תלשובמ<-<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םיציב תקבא<-<-
גל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םלש הליל רבע אלשכ<-<-
גי ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תקסורמ<-<-
פ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיציב ולשבתנ םהבש םימה לש תבשב הכיפש<-
235 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיעב הזוח עוציב
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא םילוח רוקיב
1-20 'מע םלשה ייחד ארקי םילוח רוקיב
םימי העברא ןברק רוקיב
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב רוקיב ךירצ ינש חספ םאה<-
141 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןוטלשה תרוקיב
היריב
(לואש אבא :האר) לואש אבא רבק םש< -
לושיב
(םומיח ןקתימ :םג האר) תבשב<-
טי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס וב ןיאש הלוחל יוג לושיב <-<-
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בל הכלה
םיברעמ לכוא הזיאב - תורצח בוריע ןינעל<-
יח אוהשכ - הזיאבו ,לשובמ אוהשכ
(העיבצ ;דויס ;םיטפט ;תיבה תכונח :םג האר) תיב
אסק 'מע טפשמבו קדצב הקולח ןיד וב ןיאש רצחו תיב ושריש םיחא <-
ופתתשנ ישילשה קלחבו ינשה קלח דחאה הנקו
הקולח ידכ ודבל קלח לכב ןיאו ינשהו ןושארה
בכ הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב השא תחיקל תחמשכ - ותיינב<-
ז ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב ותיינב<-
'מע) דצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(305
שדח תיב לע הכרב<-
ףיעס ור 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(328 'מע) 2ג
יוג לש תיב תייאר לע הכרב <-
'מע) ור 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(327
לארשי לש תיב תייאר לע הכרב <-
גנק 'מע טפשמבו קדצב רחא תיב םהל שישכ תיבב דוגאו דוג <-
טע תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא םילעבל םלשמו וב רדו ולזג<-
זכ רועיש א"ח טפשמה בל ינוממה הרדג - הלכה תחפשמ י"ע תנתינה הריד<-
ןיאושינה רחאל
אי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ותריכמב ארצמ רבד אניד שי םאה<-
בל ק"ס תורוקמ א 'יס בקעי ירמא ןיב םיבר לש ליבש שישכ ארצמ רבד אניד<-<-
םיתבה
ח ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ורכומ עודמ ותריכמב תעד יוליג ליעומ םאה<-
אס תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא רבוחמ וא שולת ארקנ םאה<-
געק 'מע טפשמבו קדצב תונח דגנכ תיב קולחל םילוכי םיפתוש םאה<-
ףתרמ וא
רצחב תומא עברא לבקל תיב לעב תוכז<-
פק 'מע טפשמבו קדצב חתפ ול דחייו הברה םיחתפ ול שיש תיבב<-<-
דחא
בפק 'מע טפשמבו קדצב חתפה תא דחיי תיבה רכומ םא<-<-<-
הפק ,פק 'מע טפשמבו קדצב םותס תיבב<-<-
ופק 'מע טפשמבו קדצב הרוקמ וניא ויצחו הרוקמ ויצחש תיבב<-<-
103 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח יטרפ תיבב אצמנש ץפח<-
אי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא לוזג תיבל הסינכ<-
ג ףיעס י 'יס בקעי ירמא בלכ וב לדגל<-
ז ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא הנוי ינבו םירות וב לדגל<-
ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא ידיחי וב ןושיל<-
הכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םירחא םיתב דיל תיבהשכ<-<-
הכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא הזוזמ שישכ<-<-
וכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םויב<-<-
וכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא וכותל הריאמ הנבל וא ריאמ רנשכ<-<-
רוסאו ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא תיבבש רדחב<-<-
ז ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב השדח הרידל רובעל<-
תורצח בוריע ןינעל<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ךליאו זי הכלה
םירסוא ויריידש הריד ארקנ יתמ<-<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גנ הרעה
תיב יורק רדח םאה<-<-
וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ט הכלה
ףתתשמ םאה - בוריעה תא וב םיחינמש תיב<-<-
בוריעב
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ-חי הכלה
בוריעה וב חינהל יואר תיב הזיא<-<-
םינש ה"ד םירואב אי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא םיפתושה רצחל חתפ ונממ חותפל<-
זיר 'מע טפשמבו קדצב םימומ םהב אצמנו םיתב ףילחהש ימ<-
אי-י ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םיכייש ימל - תועמ וב אצמ<-
ה"ד םירואב ו ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ריזחהל
אלש תואצוה וילע איצוהו עוער תיבל סנכנ<-
ודייסו לופי
א ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ואיצוהל רתומ םאה - תושר אלב ותיבל סנכנ<-
האכה י"ע
,ב תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
סנכנה ה"ד םירואב ג ףיעסו
הצור תעכו סנכיה תושר ול ןתנ םא<-<-
ואיצוהל
רצמ ה"ד םירואב גל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא הביכשו ךוליה י"ע ותיינק<-
ח תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא וגג לע תולעל - הקעמ וב ןיאש<-
דמק 'מע טפשמבו קדצב תיב לש הקולח רועיש<-
רוכש<-
ה"ד םירואבו ,ב ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
יאשר ה"דו ,רכושה
וב שישכו ,רחאל וריכשהל לוכי םאה<-<-
םיטיהר
זט תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא אוהש הממ רתוי ריחמב רחאל וריכשה םא<-<-
ורכש
,די תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
רכושה ה"ד םירואב ב ףיעסו
לוכי רכושה םאה - ןילטלטמ וב שיש<-<-
וריכשהל
,זי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעיירמא
אלש ה"ד םירואב ב ףיעסו
ותיב ינבש רחאל הריכשהל לוכי םאה<-<-
ולשמ םיבורמ
ירמא תורעהו ,ב ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
,רכושה ה"ד םירואב בי ףיעסו ,די תוא בקעי
יאשר ה"ד םירואב ב ףיעס א 'יס
יאשר םאה - תטהורמ הריד לאש וא רכש<-
םירחאל הליאשהלו הריכשהל
בי תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא הלטבל לדתשהל רוסא - וליפהל הרזג תוכלמש<-
וחקיש וריבחל קזנ ז"יע עיגישכ
זיר 'מע טפשמבו קדצב לש ח"עב אבו םיתב םהיניב ופילחהש םינש<-
םהמ דחא
ה תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא ואובי אלש ידכ ונקתל ךירצ םאה - ץרפנש<-
ונכשל םיבנג
(לבא ימי תעבש :םג האר) לבא תיב
ףיעס דל 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(63 'מע) ב
תונברקה תרימא <-
'מע) זל 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(66
תבשב <-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(444 'מע) 73 'סמ
החפשמה לודג <-
'מע) הל 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(64
ללה <-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(440 'מע) 63 'סמ
םשמ רבד תחיקל <-
ףיעס טל 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(444 ,69 'מע) 74 'סמ םירואיב,1ו
בורק םוקמ <-
'מע) בל 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(60
םייפכ תאישנ <-
'מע) דל 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(63
הרותב קוסיע <-
ףיעס דל 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(63 'מע) א
הרותל היילע <-
'מע) גל 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(61
םינונחת <-
רצוא תיב
לבא ה"ד םירואבו ,א ףיעס י 'יס בקעי ירמא הקעמ ןינעל<-
דב תיב
אכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא וידבועמ םיתיז וא ןמש תונקל<-
לק 'מע טפשמבו קדצב ימ לע - תחפנו ויבג לע הניגו רהה יבועב יונבה<-
ןקתל
152 'מע ב"ח טפשמה רצוא דוד תיב
תלבק ;ןיד קספ ;תודע תדגה :םג האר) ןיד תיב
(תודע
בי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש עובתלו רוזחל לוכי םאה - ןידה קספנש ירחא <-
דעה רשכתנשכ
טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ט ,ו ,ד ק"ס
ןידה םעט<-<-
טפשמה ירואב בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
12 ק"ס
כ"חאו ,םילוספ םידעהש קספנ קר םא<-<-
וקחרתנ
אכ 'מע מ"וח המלש תכרב הלילב םינד ןיא<-
דכ 'מע מ"וח המלש תכרב ןייד השענ דע ןיא<-
158,229 'מע ב"ח טפשמה רצוא לודגה ד"ב<-
דס תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ותרדגה - אתכמסא ןינעל בושח ד"ב<-
229 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדובעל ד"ב<-
ל רועיש א"ח טפשמה בל רתומ ומויק םאה - םירוערעל ד"ב<-
גי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ינש ימיב םיבשוי הטמלשו הלעמלש ד"ב<-
ישימחו
ט ,ה 'מע מ"וח המלש תכרב תורג תולחב<-
44 'מע ב"ח טפשמה רצוא "אירש ןיד תיב<-
ד ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא םיניידה רובע רכש תחקל גהנמב<-
ו 'מע מ"וח המלש תכרב וב רוזחל לוכי ד"עבש םוקמב<-
זע 'מע מ"וח המלש תכרב הרות ןידל ויבא עבותה ןב<-
235 'מע ב"ח טפשמה רצוא לארשי תנידמב םיינברה ןידה יתב<-
אכ 'מע מ"וח המלש תכרב הלילב תונוממ יניד<-
אמ 'מע מ"וח המלש תכרב יל םיק תנעט דגנ אניד םק םירמוא םאה<-
ו 'מע מ"וח המלש תכרב םנוצר דגנ ד"ב תושעל רשפא םאה<-
הק ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא הרותב שרופמה רבד רוסאל םילוכי םאה<-
רתיהל
וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וכ הכלה
תורצח בוריעל ברסמה ףוכל םילוכי םאה<-
זכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא תונקהל םג וא ריקפהל קר םילוכי םאה<-
זט רועיש א"ח טפשמה בל לש תולאשב קספ םשל ןיד תיבב ךרוצ שי םאה<-
רזעה ןבא
ט רועיש ב"ח טפשמה בל וא תולבחו תוליזגב) ןיחמומב ךרוצ שי םאה<-
(תואולהו תואדוהב
זי 'מע מ"וח המלש תכרב שנועמ וליצהל ןיירבעל םיקקזנ םאה<-
במ-חל 'מע מ"וח המלש תכרב םדוק קזחומל ןידב הכוזה תא השוע םאה<-
ד"ספה עוציב
ירמא תורעהו ,ט ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
המ תוא בקעי
אבוכיעל ןיחמומ ךירצ םאה<-
דיק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ארק אלש רטש לע םותחל לוכי ד"ב שאר םאה<-
וינפל וארק אלא
ט הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב ןידב םינותמ ווה<-
וט רועיש א"ח טפשמה בל ד"ב בשחנ םאה - ומוקמב אלש בשויה<-
ד ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ןיד תיישע רובע רכש תחקל גהנמה<-
229 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיד יתב תדמעה<-
52 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ד"בב הדיבא תדקפה<-
זכר 'מע מ"וח המלש תכרב ד"ב יגורה<-
טי תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא 'ג ךירצ םאה - תודע לבקל םיחולש םיחלושה<-
זי 'מע מ"וח המלש תכרב הרות ןידל ונימזמ התעו תואכרעב וניידתה<-
בכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב הדעה וליצהו<-
זט ףיעס ג 'יס בקעי ירמא תויונחה רחא רזחל םינוממ דימעהל םיבייח<-
םירסח תודמ וא תולקשמ םהב שיש
זי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא םירעש תעקפה לע םינוממ דימעהל םיבייח<-
טפשמה יטוקל ד ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס
םיעוט ד"בל ששח<-
טפשמה ירואב ד ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
1 ק"ס
הזל םיששוח יתמ<-<-
278, 231 'מע ב"ח טפשמה רצוא טופישה רהוט<-
טק ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ד"יב לש גייסו הנקת העש ךרוצל לטבל לוכי<-
ונממ לודג
,זק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
אוהש ה"ד םירואב וכ ףיעסו
הרות לוטב שיש םוקמב םירפס ליאשהל הייפכ<-
םיבר וא יאדיחיד
גק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא םינטקה ויתונבו וינב תונוזמל הייפכ<-
,חס תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
השעו ה"ד םירואב הל ףיעסו
ןידה תרושמ םינפל לע הייפכ<-
בס תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא ובלב בשחו רמג קרשכ הקדצ לע הייפכ<-
ז"הזב ןודל<-
וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא סנק יניד<-<-
וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא תואולהו תואדוה יניד<-<-
וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הליזגו הבינג יניד<-<-
אק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא סיכ ןורסח וב ןיאש וא חיכש אלש רבד<-<-
,הק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
יניד ה"ד םירואב וט ףיעסו
תולבח י"עש תוליזג<-<-
תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
תוקלמב ה"ד םירואב וט ףיעסו ,דיק
העשה ךרוצו אתלימ רדגימל התימ שינעהל<-<-
ה"ד םירואב וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ז"הזב
תסיה תעובש ןיד<-<-
תוכהל ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא קזיה וא הבינג לע ןטק חיכוהל<-
תוכהל ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םירחא הכמש ןטק תוכהל<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא רוסאש םירבד ןינקמ וב רזוחש ימל רמול<-
רוזחל
זכ 'מע מ"וח המלש תכרב לעבה תוחכונב אלש תונוזמל<-
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא תודע םיעדוי םא עיבשהל םילוכי העשה ךרוצל<-
231 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןוידה ךלהמ<-
בפק-אפק 'מע ברעה טפשמ םאה - ןודל ד"ב םהילע ולביקש הולו הולמ<-
ברעה תא םג בייחל םילוכי
גי תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ד"יב חילש הזיבש ימ םיקלמ<-
זכ רועיש ב"ח טפשמה בל הליחת עבותל םיקקזנ<-
זט ,גי 'מע מ"וח המלש תכרב י"אב ןיידתהל ובייחל רשפא םאה - ל"וחב עבתנ<-
229 'מע ב"ח טפשמה רצוא םהיתויוכמסו םתדמעה ,ןיד יתב יגוס<-
אמ ,בל 'מע מ"וח המלש תכרב ד"ספ עוציב בוכיע<-
ק ,די 'מע ברעה טפשמ ד"ב יפ לע ברע<-
טמ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא חבושמ הז ירה - הרשפ תיישע<-
תודע תלבק<-
דמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הדימעב וא הבישיב<-<-
זמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םידע םיקדובו םירקוחו םילבקמ דציכ<-<-
זפ תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא ד"יב בשומל ץוחמ הדימעב תודע ולביק םא<-<-
טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ד ק"ס
אניד םק<-
ונ תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא מ"ומ הב ןיאש תודע תלבקל ,תוטוידה לש<-
טכ 'מע מ"וח המלש תכרב עבתנה ינפב אלש עבותה תונעט תעימש<-
גלק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא םאה - םימכח הב ןיאש ריעה ינב י"ע הנמתנש<-
םלסופל רשפא
המ ק"ס תורוקמ ט 'יס בקעי ירמא וחוכ ,ריעה ינב בור י"ע אלו םיבר י"ע הנמתנש<-
די ,גי 'מע מ"וח המלש תכרב עבתנה רחא ךלוה עבות<-
65 'מע ב"ח טפשמה רצוא באה תיב
הארבה תיב
די ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הרירב ןינעל וב "רתלאל" רועיש<-
הליבט תיב
ד ףיעס ופר 'יס בוט לכש השודקבש םירבד תרימא ןינעל<-
(הליבטה תיב ,הזוזמ :האר) הזוזמ ןינעל<-
43 'מע ב"ח טפשמה רצוא ללה תיב
חל הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב ללה תיב ילוקמו יאמש תיב ילוקמ השועה<-
עשר ארקנ
217 ,192 'מע ב"ח טפשמה רצוא שדקמה תיב
ז הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב רמז ילכ תעימש - ןברוחה תולבא<-
טמ 'יס חספ לאפר תכרב הלילב ותוא םינוב ןיא<-
ז קרפ ,ה ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
בכ הרעה
ובירקי םאה - ינשל ןושאר חספ ןיב הנביי םא<-
ינש חספ
טמ 'יס חספ לאפר תכרב ט"ויו תבש החוד וניא וניינב<-
טמ-חמ 'יס חספ לאפר תכרב וא םדא ידיב הנבי דיתעה שדקמה תיב םאה<-
םימש ידיב
טמ-חמ 'יס חספ לאפר תכרב םוי לכב הנביי אמש םיששוח םאה<-
טמ 'יס חספ לאפר תכרב ומכ) הנביי םוי לכבש ןימאהל םיבייח םאה<-
(חישמה תאיבב ןימאהל םיבייחש
טמ 'יס חספ לאפר תכרב םדוק וא חישמה אוביש םויב הנביי םאה<-
חמ 'יס חספ לאפר תכרב ןסינב אקוד הנביי םאה<-
ב קרפ ,חי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
אכ ףיעס
ותיינבב לחוה יתמ - ןושארה<-
דצ 'מע ץראה תווצמ ונברוחב שדקמה םוקמ האורה<-
ח קרפ ,א ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
זכ הרעה
חספ רחא ןסינ שדוחב ותכונח ןמז - ישילשה<-
ינשה<-
ה ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב םיאמורה דגנ םידוהיה דרמ<-<-
בכ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב וב הדובעה לע חוצינב ולחה יתמ<-<-
א הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב וימיב ברחנ וליאכ וימיב הנבנ אלש ימ<-
גמ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ותפירשל הלוקש םיקידצ תתימ<-
סרפה תיב
טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
6 ק"ס
ז"הזב וב תכלל ןהכ רוסיא<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ז ק"ס
סרפה תיב םוקמ ןכיה חכשנש העקב<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ז ק"ס
ומוקמ לע דיעהל לידגהש ןטק תונמאנ<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ח ק"ס
אתיירואד האמוט יבגל ותונמאנ<-<-<-
טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
9 ק"ס
ל"וחב גהונ םאה<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
10 ק"ס טפשמה ירואב ,ח ,ו ק"ס
ונידו ושוריפ<-
היילעו תיב
אכק 'מע טפשמבו קדצב רתסהל תדמוע תרכשומה היילעב הרידה םא<-
ונקתל הנעט שי םאה - שדחמ תונבהלו
וטק 'מע טפשמבו קדצב ב"העב ךירצ תיבה ילתוכמ לתוכ לפנ םא<-
ותונבל
בכק 'מע טפשמבו קדצב תיבה תורוק ולדלדתנ םא<-
גיק 'מע טפשמבו קדצב הטמלו הרקתה ןמ םילתכה ולקלקתנ םא<-
גכק 'מע טפשמבו קדצב לעב לעש יפכ ב"העב לע בוח שי םאה וננמזב<-
הביזעמו הרקת יבג היילעה
חכק 'מע טפשמבו קדצב ותיב הבוג טעמל ב"העב לוכי םאה<-
טכק 'מע טפשמבו קדצב יבועמ היילעו תיבב תונשל גהנמ שי םאה<-
'וכו םילתכהו תורוקה
בצק 'מע טפשמבו קדצב היילעל תולעל תיבה לתוכ לע םלוס תחנה<-
טיק ,חיק 'מע טפשמבו קדצב - הנרבשיו הרקתה לע גגה לופיש הנכס שישכ<-
ןקתל היילעה לעב תבוח
חיק 'מע טפשמבו קדצב ןקתל היילעה לעב לוכי הלעמלו הרקתה ןמ<-
זכק 'מע טפשמבו קדצב ןיאשכ םינבאה תקולח - היילעהו תיבה ולפנ<-
תמא תויהל הלוכי הקולחה
זיק ,גיק 'מע טפשמבו קדצב תונבל הצור ב"העב ןיאו םהינש ולפנ<-
דיק 'מע טפשמבו קדצב היילעל תיבה לעב דובעיש<-
אכק 'מע טפשמבו קדצב עקרקב היילעהו תיבה תופתוש רועיש<-
תיבה ךותל היילעה העקש<-
הכק 'מע טפשמבו קדצב - םיחפט הרשע הבוג וב ןיא םאש םעטה<-<-
הנובו רתוס
גכק 'מע טפשמבו קדצב אולמ העקש הרידה לכש רבודמ םאה<-<-
תיבה הבוג טעמתנש וא התמוק
הכק 'מע טפשמבו קדצב ב"העב ול רמאו ט"י ךותל העקש אל םא<-<-
תונפל ךירצ םאב רחא םוקמ ךל רוכשא
הכק 'מע טפשמבו קדצב םיצעל קר םש שמתשמ םא<-<-<-
הכק 'מע טפשמבו קדצב ואלב כ"חא תונפתהל הצורו םש רג םא<-<-<-
יכה
הכק 'מע טפשמבו קדצב הרקתה לדלדתת םאש ךכ לע ונתה םא<-<-<-
וכק 'מע טפשמבו קדצב תונפל ךרטציש עקשיש רועישה המכ<-<-<-
רותסל
טיק 'מע טפשמבו קדצב - הביזעמה ןוקיתו ,ב"העב לע - הרקתה ןוקית<-
היילעה לעב לע
טיק 'מע טפשמבו קדצב היילע הזו תיב הז םיפתושב וא תוריכשב<-<-
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא םילוח תיב
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דס הרעה
תורצח בוריע אלב וב לטלטל רתומ םאה<-
טכק-בכק 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ וב דוחי<-
113-120 'מע םלשה ייחד ארקי ןהכ תאמוט רוסיא ןינעל<-
די ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הרירב ןינעל וב "רתלאל" רועיש<-
תשורח תיב
הישעת :האר) יטמוטוא תשורח תיב<-
(תיטמוטוא
גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ונקיש ידכ וירצומ תא ליזוהל ול רתומ םאה <-
ולצא
,גס תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
פ"ע ה"ד םירואב גי ףיעסו
רחא ר"חיבמ םינוקש תוינחל ותרוחס עיצהל<-
תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
זכק
םידבועה םאה - םיקתממו ןוזמ ירצומל<-
תרצותהמ לוכאל םיאשר
בי ףיעסו ,זט ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא
ותומ ה"ד םירואב
רחא תשורח תיבמ םילעופ רוכשל<-
זט ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא לדתשהל רחא ברל רתומ םא ,בר ול שיש<-
ותוא וחקיש
159 'מע ב"ח טפשמה רצוא תסנכ תיב
,ב תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ה ק"ס תורוקמו
ויתושדקהב האנוא<-
טק 'מע טפשמבו קדצב נ"כהב ןינבל םימותימ םיבוג ןיא<-
דעק 'מע טפשמבו קדצב ןיד וב שי נ"כהבב תומוקמ 'ב םיפתושל שי םא<-
הזמ הז האנה רודנל םילוכי ןכלו הקולח
העק 'מע טפשמבו קדצב וא םתובישחב םיוש תומוקמה ינש םא קר<-<-
םהימד יוושב
זפ 'מע טפשמבו קדצב יובמל תותלד תריכמ לע נ"כהבב וזירכה וליפא<-
ךכ לע רערעל שי
א ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא הקעמב בייח ורצחב רוב<-
זפ 'מע מ"וח המלש תכרב וילע תולעב<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(496 'מע) 365 'סמ
ותיינב לע הכרב<-
'מע) ור 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(327
וילע הכרב <-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ד"עו ה"ד בצ
ט"ויו ש"צומב נ"כהיב רנ לע רואה תכרב <-
אצ 'מע מ"וח המלש תכרב ריעב הנוכשב<-
דעק 'מע טפשמבו קדצב תסנכה תיבב םוקמ יבגל דוגא וא דוג<-
אי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא תומוקמה תריכמ יבגל ארצמ רבד אניד<-
גצ 'מע טפשמבו קדצב נ"כהב םהל תונבל שורפל םידיחי םילוכי םאה<-
רחא
וצ ,בצ 'מע מ"וח המלש תכרב יפתוש וא ירוביצ רבדכ ןודינ םאה<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חכ הכלה
תורצח בוריע ןינעל הרידכ ןודינ םאה<-
טפ 'מע מ"וח המלש תכרב אתיירואד איה ותשודק םאה<-
,המ תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
צ"או ה"ד םירואב ט ףיעסו
רצח ןינקב הנוק םאה<-
דק 'מע טפשמבו קדצב יסימל נ"כהב יכרצו תושדקה יסימ ןיב לדבה<-
ךלמה
ירה ה"ד םירואב ל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא הירטמ וא םיעבוכ וב ופלחוה<-
'מע) בכק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(206
הליפתה ףוסב וב תוראשיה<-
גי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא הזרכהה ןמזו ,תודיבאו תובינג לע וב הזרכה <-
ה תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא לופכ ושנוע םש וריבת הכמה<-
311 'מע ב"ח טפשמה רצוא השא י"ע ותלהנה<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ הכלה
וב תורצח בוריע תחנה<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט הכלה
םימרופרה לש נ"כהבב<-<-
טכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא עירפמ רבדהש שיו וב ררוואמו ןגזמ תלעפה<-
םהל
וצ 'מע מ"וח המלש תכרב ןועטל לוכי םאה - ס"נכיבל ותיב שידקה<-
ולטבל לכויש יאנתב שידקהש
במ-אל תוא ט קרפ םתכלהכ ןיאושינה וב הפוח<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ג הכלה
ןיאשכ ץוחבמ ואבוהש םיצפח וכותב לוטלט<-
בוריע
גצ 'מע טפשמבו קדצב ישנאכ וניד ח"בי ריעב רודל בייחתנשכש םעט<-
ותלפת םוקמל רשקתמ יכ - ריעה
'מע) בכ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(44
ונממ האיצי<-
ד ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא וילעמ רוגל <-
,ל תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
אורקל ה"ד םירואב ה ףיעסו
תילטו םירפסו רודיס םשמ איצוהל<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ורעצל
ס"נכיבל הכילה ךרוצל ויבא ריעהל<-
לבא ה"ד םירואבו ,א ףיעס י 'יס בקעי ירמא הקעמ תיישע ןינעל<-
בל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ותריד תחת ותושעל<-
ד ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תיבל תחתמ רוכשל<-
חפ 'מע מ"וח המלש תכרב ותריכמ<-
טצ ,חצ 'מע מ"וח המלש תכרב אלש בכעל דיחי לוכי םאה - וב ןשי גהנמ<-
ותונשל
ט ףיעס ח 'יס ,ט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
צ"או ה"ד םירואב
הדיבא וב אצמ<-
,דס תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
םיבשוי ה"ד םירואב זי ףיעסו
םיעובק םיטעומ םירכנ םירמוש םש שי םא<-<-
דס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב סנה לעב מ"ר ןויצ לע<-
בצ 'מע מ"וח המלש תכרב רוביצל שדקוה םא ,יטרפ<-
בכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא רמוממ ורובע הבדנ תלבק<-
תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
בלק
הבוגה ןכו םליש םא קפוסמו "היילע" הנק<-
קפוסמ
413 'מע ב"ח טפשמה רצוא וב רצח ןיינק<-
גל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב וב דוקיר<-
גל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב<-<-
זיק 'מע מ"וח המלש תכרב דיחי לש<-
גצ-טפ 'מע מ"וח המלש תכרב םירפכ לשו םיכרכ לש<-
וט ,ט הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשר לש<-
ז ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םלשל בייח שמשה ןיא - ונממ םירבד ובנגנש<-
תחא הרושב נ"כהבב םיבשויה םינש<-
אמק 'מע טפשמבו קדצב םהיניב הציחמ סינכהל דחא לוכי םאה<-<-
אמק 'מע טפשמבו קדצב וא ולצא רחא בישוהל דחא לוכי םאה<-<-
םוקמ ףיסוהל
אמק 'מע טפשמבו קדצב ינשה לע השקי רחא ףיסומש י"ע םא<-<-<-
ומוקממ תואיציה
וב תרופסת<-
וט הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב ריזנל<-<-
וט הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב ןטקל<-<-
(סואמ יובמ :םג האר) אסכ תיב
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(516 'מע) 478 'סמ
ולוטיב <-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ הרעה
תורצח בוריע ןינעל הרידכ ןודינ םאה <-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה טי קרפו ,אמ הרעה
וב תורצח בוריע תחנה<-
ינפמ ה"ד םירואב זי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא חיר וב שי םא ונממ הקחרה<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(516 'מע) 475 'סמ
ומוקמ דועי<-
'מע) זלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(387
הליפת יבגל <-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גל הכלה
ןמ וכותל לוטלט - תוריד יתשל ףתושמ <-
בוריע ןיאשכ הרידה
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בס הכלה
אל םוקמל תדרוי האוצה םא וב שומיש<-
ברועמ
'מע) חלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(393
וריקל ךומס הליפת<-
(תסנכ תיב :םג האר) שרדמ תיב
חי קרפ ,ט הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
וט הרעה
י"בשר שרדמ תיב <-
לבא ה"ד םירואבו ,א ףיעס י 'יס בקעי ירמא הקעמ תיישע ןינעל<-
ט ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הדיבא וב אצמ<-
,הס תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
םיבשוי ה"ד םירואב זי ףיעסו
הדיבא הב אצמו םיוג םירמוש םיעובקש<-<-
הכאלמ תיב
בצ תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא ותיבב חותפל<-
(סואמ יובמ :םג האר) ץחרמ תיב
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(518 'מע) 490 'סמ
ולוטיב <-
'מע) גמר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(404
ימינפה קלחב השודק רבד <-
'מע) במר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(401
וב הרות ירבד <-
במר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(403 'מע) ה-ד ףיעס
יעצמאה קלחה <-
במר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(402 'מע) ג ףיעס
ינוציחה קלחה <-
'מע) גמר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(404
ימינפה קלחה <-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(521 'מע) 502 'סמ
וב יודיו <-
זיש-וטש 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ וב םירכז דוחי <-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(517 'מע) 480 'סמ
"םולש" תאירק<-
דל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא קוזינו םש קלחוהש <-
ה"ד םירואב ט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ועידומו
םידגב םש וראשוהש<-
'מע) דסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(264
ונממ האיציו הסינכב הליפת<-
(ףתושמ ןינב :האר) ףתושמ תיב
(תואכרע :םג האר) טפשמ תיב
222 'מע ב"ח טפשמה רצוא ינוליח טפשמ תיב <-
ףיעס ור 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(328 'מע) 1ג
ותייאר לע הכרב<-
אל רועיש א"ח טפשמה בל טפשמ תיב ינפב ןודל רתומ םאה <-
לכ ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא קזנו הנואת לע םש דיעהל<-
ג ףיעס גי 'יס בקעי ירמא לארשילו יוגל תודע םש דיעהל<-
בכ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא לארשי ינידב ןדש<-
ב ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא לבוחה לע םהינפב לובקי לבחנש<-
281 'מע ב"ח טפשמה רצוא רהוס תיב
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
,ח הרעה ו קרפ ,טס הרעהו ,אל ,חכ הכלה
טי-א הכלה ז קרפ
תורצח בוריעב בייח םאה<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וט הכלה
רצחב לטלטל רתומ םאה - תבשב םשמ אציש ימ<-
בוריע םע
רפס תיב
ה ק"ס םיטוקיל ל 'יס בקעי ירמא םינחבמ תקתעה רוסיא<-
ה ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא ידכ םידימלתה רפסמ לע ףיסוהל רתומ םאה<-
הלשממהמ הבציק לבקל
תוכהל ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םירחא םידימלת הכמה דימלת תאכה<-
הרז הדובע תיב
ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
די הרעה
האצוה ריתהל ז"עה תושר רוכשל רתומ םאה<-
תבשב
89-100 'מע םלשה ייחד ארקי תורבק תיב
דנש-גנש 'מע דסחו םייח "םכתא רצי רשא" תכרב<-
זטר 'מע מ"וח המלש תכרב האנהב תרתומ המוחה םאה<-
אנש-זמש 'מע דסחו םייח ודובכו וב תוגהנתה<-
מ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הדיבא תרזחהל םשל ןהכ תסינכ<-
בנש 'מע דסחו םייח וב דומיל<-
ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא וב הניל<-
113-120 'מע םלשה ייחד ארקי ןהכ תאמוט רוסיא ןינעל<-
יחש תיב
ח ףיעס י 'יס בקעי ירמא ויתחת םחל רככ ןתי אל<-
הל1 תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םח םחלהשכ ,דגב קספהב<-<-
ןיליפת לש תיב
,הסש 'מע אי 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
דעש 'מע הכ תוא םוכיס
םיתבה לע וא תוישרפה לע ןמיסל תויתוא<-
םוכיס ,זמ 'מע ה 'יס ג קרפ והילא ןורכז
הנ 'מע ו תוא
שאר לשב םיוש םיתב<-
(...קבד :האר) םיתבה ןיב קבד<-
אי 'מע א 'יס א קרפ והילא ןורכז ותרדגה <-
(םיצירח :האר) םיתבה ןיב םיצירחה<-
טוח :האר) םיתבה ןיבש הריפתה טוח <-
(...הריפתה
חי 'מע ה 'יס א קרפ והילא ןורכז הנוילעה ארותיתה לע תיב םש תולח <-
(הציצח :האר) םהב הציצח<-
זנר 'מע י תוא םוכיס די קרפ והילא ןורכז וא םיתבה ןיב הראשנו הרבשנש טחמ <-
ארותיתב
(...תוציחמ :האר) םיתבה ןיב תוציחמ<-
(תילטמ :האר) וב תילטמ <-
(דחא רוע :האר) םינש וא דחא רועמ <-
(רוכב :האר) רוכב רועמ <-
(םיבקנ :האר) וב בקנ <-
(רוע :האר) ורוע <-
(דוביע :האר) ודוביע <-
(ריוא ינפ תייאר :האר) ריוא ינפ תייאר <-
(...עוביר :האר) םעוביר<-
םיתבה ןיב חויר <-
םוכיס ,חמ 'מע ו 'יס ג קרפ והילא ןורכז
חנ 'מע וט תוא
םיתבה תעברא רכיה ןינעל<-<-
םוכיס ,דק 'מע די 'יס ז קרפ והילא ןורכז
זטק 'מע זכ תוא
םיתבה עוביר ןינעל<-<-
(םיתבה תורחש :האר) םתורחש<-
םוכיס ,ועק 'מע ג 'יס י קרפ והילא ןורכז
טעק 'מע א תוא
םיתבה רועיש <-
םוכיס ,העק 'מע ב 'יס י קרפ והילא ןורכז
טעק 'מע א תוא
די לש ןיליפתב<-<-
םוכיס ,דעק 'מע א 'יס י קרפ והילא ןורכז
טעק 'מע א תוא
שאר לש ןיליפתב<-<-
גל 'מע ח 'יס ב קרפ והילא ןורכז םיתב 'ד םבישחהל תוציחמה רועיש<-
(...תריפת :האר) םתריפת<-
יאמש תיב
חל הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב ,ללה תיב ילוקמו יאמש תיב ילוקמ השועה<-
עשר ארקנ
רעש תיב
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל-טכ הכלה
תורצח בוריע ןינעל הרידל יואר בשחנ םאה<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טכ הרעהו ,דכ-חי הכלה
וב תורצח בוריע תחנה<-
338 'מע ב"ח טפשמה רצוא לארשי אתיב
395 ,67 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוכב
(םירוכב תינעת ;ןבה ןוידפ :םג האר) םדא רוכב
םיוש םניא םיקלחה רשאכ ,ויבא יסכנב וקלח <-
ור ,הר 'מע טפשמבו קדצב לרוגב קלוח וא דחי ויקלח תא לטונ םאה<-<-
הר 'מע טפשמבו קדצב ערה דצה ןמ ויקלח תא לוטיל הצור אוה םא<-<-
דחא םוקמב
וכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב םירוכבה לע הרפכ םה םייול<-
דר 'מע טפשמבו קדצב לבקל אלו לרוגב ויבא יסכנב קולחל הצורש<-
רצימב ויקלח
המהב רוכב
ג רועיש א"ח טפשמה בל רוכבב םומ תלטה<-
םוכיס ,הלש 'מע ו 'יס טי קרפ והילא ןורכז
זלש 'מע ב-א תוא
ןיליפתל םיתבל ורוע<-
דלש ,בלש 'מע ה 'יס טי קרפ והילא ןורכז בורב ולוטיב<-<-
הלש 'מע ה 'יס טי קרפ והילא ןורכז ונימיב<-<-<-
בלש 'מע ד 'יס טי קרפ והילא ןורכז םוקממ ואציש תורוע לש תבורעת<-<-<-
תועיבקה
חכש 'מע ב 'יס טי קרפ והילא ןורכז המשל דוביעב ןורסח<-<-
חכש 'מע א 'יס טי קרפ והילא ןורכז "ךיפכ רתומ" ןידמ ןורסח<-<-
טכש 'מע ג 'יס טי קרפ והילא ןורכז קפסה תדיל םוקמ<-<-
וט הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב 'והעד ךיכרד לכב'
לחי לב
ד תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא רקפהמ רזוחב<-
ז תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא ריקפהש הממ תוכזל םירחאב החומו ענומב<-<-
106 'מע ב"ח טפשמה רצוא הארי לב
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא תושרב ץמחהו ףכ תעיקתב יוגמ הנק םא<-
רכומה
א ק"ס םיטוקיל א ףיעס 'יס בקעי ירמא רכומה תושרב ץמחהו רטשב יוגמ הנק םא<-
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא רחאת לב
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא ערגת לב
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא ףיסות לב
בכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ונמזב אלש רבוע םאה<-
בכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב חספ רחא הצמ תליכאב<-
ןילת לב
אפ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תבשב ותוריכש התלכ םא<-
ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ורכשו
ףסכ םוקמב ףסכ הוש לעופל תתל הצור םא<-
ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ורכשו
ףסכ הושב םלשל הצורו אמתסב ורכשב<-<-
ופ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא םילעופ הרכשש שיא תשא<-
אמק תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא הלעב יסכנב דובעל םילעופ הרכש<-<-
ה"ד םירואב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ועידוה
ב"העבהו ב"העבל ותדובע ריזחהש ןמואב<-
הדובעה תא תעכ הצור וניאו תועמל ךירצ
חס תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ולשמ ילכ וא דגב השועש ןמואב<-
ופ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא סופורטופאב<-
הז ה"ד םירואב זי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תמש לעופ לש ונבב<-
זט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןובשחה רחא קר םלשל ליגרש ב"עבב<-
ה"ד םירואב זט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
םניא
רבוע םא ןובשחה רבעשכו<-<-
הז ה"ד םירואב זי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םילעופ רכשש ןושאר רבזג רחא אבש רבזגב<-
הז ה"ד םירואב זי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא דסומ לש רבזגב<-
אכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא יטרפ הוקמב ןלב<-
ופ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא לעפמ וא דסומ להנמב<-
בפ תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא הרמגנ אלו קושה םויב ול םלשיש ול רכשנב<-
קושה םוי רבעו ותכאלמ
גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא אוביש ועידוהו רמגו הנקתל תילט ןתנב<-
התחקל
ה"ד םירואב בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
םדוק
ונמזב לעופל םלשיש חילשל תועמ ןתנב<-
חנ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא יוג לעופב<-
כ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וישרוי יבגל לעופב<-
ונ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא סיעכהל רמומ וא איסהרפב תבש ללחמ לעופב<-
,תתל ה"ד םירואב אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
בנק תוא בקעי ירמא תורעהו ,זי ףיעסו
חילש י"ע ורכשש לעופב<-
זי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא "ב"העב לע םכרכש" רמא אלשכ<-<-
חי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לבב רובעל אלש ידכ חילש י"ע רוכשל וגהנ<-<-
ןילת
חכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא אפורה רכשו אפורל אורקל חילש חלש םא<-<-
עודיו בוצק
ס תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא פ"ושמ תוחפב<-
אפ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תבשב רוקיבל אבש אפורב<-
ןכדשב<-
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ומצעמ אב וא והוחלשש<-<-
דפ ק"ס תורוקמ אי 'יס בקעי ירמא וילא רשקתה ז"חאו ומצעמ עיצה םא<-<-
ןתוחמה
זט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא אלא תועמ ול ןיאש ב"העבב ריכמש ריכשב<-
ןכ ינפל תועמ ול שיו קושה םויב
ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
כ"אא
אלו ןמזה רמגנשכ םילכו המהב תוריכשב<-
ותוריכש ימד ועבת
אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא המהב תוריכשב<-
אס תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא הריד תוריכשב<-
אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םילכ תוריכשב<-
,ח תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ס תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס
הנטק וא ןטק תוריכשב<-
ס תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא הנטק ףטרמשב<-<-
ירמא תורעהו ,אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
אס תוא בקעי
עקרק תוריכשב<-
ירמא תורעהו ,וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
הע תוא בקעי
חילש י"ע ןיב ומצע י"ע ןיב ועבותשכ אקוד<-
ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
וע ק"ס תורוקמו ,כ"אא
ריכשל ויתועמ ךילוהל בייח ב"העב םאה<-
טכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא לעופל םלשל תועמ חילשל ןתנב רטפנ םאה<-
בכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ב"העב לש אלו לעופה םוקמ יפל םיכלוה<-
ונמז<-
בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םוי ריכשב<-<-
בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הליל ריכשב<-<-
בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הלילה וא םויה עצמאב רמגש לעופב<-<-
בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הלילה דע דבוע וניאש םוי ריכשב<-<-
בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא העש ריכשב<-<-
בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הלילה ךותל ותכאלמ הכשמנש םוי ריכשב<-<-
בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םויה ךותל ותכאלמ הכשמנש הליל ריכשב<-<-
בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא עובש ריכשב<-<-
בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא שדוח ריכשב<-<-
בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הנש ריכשב<-<-
די ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הליל וא ןושאר רקבב קר רבוע אתיירואדמ<-<-
ןושאר
ה"ד םירואב זט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
םניא
םויה עצמאב וב רזחש לעופב<-<-
טס תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ינא ןיאו ךלש תא לוטו אוב" ול רמואשכ<-
"ירכש לחומ
תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
ועידוה ה"ד םירואב גי ףיעסו ,דיק
"תועמ אבהו ךלש לוט" רמאשכ<-
אכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא דגב השעיש ותכאלמ לע טייחל רכש חיטבהשכ<-
ומצעל
טנ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ונשעיש ןמוא לצא ילכ ןימזהשכ<-
ירמא תורעהו ,וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
טע תוא בקעי
,ול ןתיש ינחלש וא ינונח לצא והחמהשכ<-
םיכסה אלשכ וא ,םיכסה לעופהו
ירמא תורעהו ,די ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
גע תוא בקעי
רחמל והחודו דורטשכ<-
דע תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא רחא גוהנכ ולצא אב אלא שרופמב ועבת אלשכ<-
הכאלמה רמג
ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
כ"אא
העידי ןורסחמ לעופה ועבת אלשכ<-
ה"ד םירואב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ועידוה
ולצא ןוכשמ ןמואה לש כ"עב ריאשמשכ<-
וע תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא רכשהמ קלח קר םלשמשכ<-
ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
כ"אא
ועבותלו וילא אובל לוכי אלו לעופה סנאנשכ<-
זכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא איצוהל אל רהזיי ריכשה תלועפ המלשנשכ<-
םלשל המ ול אהיש ידכ תועמה
טנ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ונקתל ילכ ןתנשכ<-
גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םהל ךירצש תועמ ול שיו ןוכשמ ןתנשכ<-
חפ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ומצעמ הכאלמ השעשכ<-
תתל ה"ד םירואב אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ותעדמ וריבחל תורש וא הלועפ השע<-<-
ה"ד םירואבו ,וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ורכשמ
תועמ ול ןיאו ועבותשכ<-
ה"ד םירואבו ,וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ורכשו
ןילטלטמ ול שי םא<-<-
וע תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא קנבב ףסכ ול שי םא<-<-
וע תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא יוחד קיש תתל ךירצו קנבב ףסכ ול ןיא םא<-<-
וע תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא לצא האולהב וא דקפומ ףסכ ול שי םא<-<-
םירחא
תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
זכק תוא ןויצה רעשו ,חע
םלשל ידכ תוולל ביוחמ םא<-<-
תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
ורכש ה"ד םירואב וט ףיעסו ,וע
טורפל ביוחמ םאה - לודג עבטמ ול שי םא<-<-
הזב דספה ול םרגישכ
חע תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא םידמועה םילכוא ול שיו ףסכ ול ןיא םא<-<-
הריכמל
דכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא תבש גנועל ךירצש תועמ טעמ ול שישכ<-<-
הכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא לע עדוי לעופהו רחא י"ע תועמ ול וכוזשכ<-<-
ךכ
וכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא גישה כ"חאו ועבתשכ תועמ ול היה אל<-<-
ןמזה רבעש םדוק
זכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא רובעב קר תועמ ול שיו םילעופ 'ב רכש םא<-<-
דחא
תתל ה"ד םירואב אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םלשל ידכ ונוממ לכ איצוהל בייח םאה<-<-
ונמזב
ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
וליפא
םאה - םילקש ול ןיאו םירלוד ול שישכ<-<-
םטרופל בייח
יאנת<-
תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
אל ה"ד םירואב חי ףיעסו ,אצ
וא ת"בב היהי אלש יאנת וב ליעומ םאה<-<-
ת"ב הזב היהי אלש
חי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא בייחתי אלש הריכש תעשב תונתהל בוט<-<-
ונמזב ול םלשל
אל ה"ד םירואב חי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא אלש ידכ חילש י"ע רוכשיש ףידע םאה<-<-
ונמזב םלשל בייחתי אלש יאנת השעיש וא ,רובעי
י 'יס בקעי ירמא ;278 'מע ב"ח טפשמה רצוא
די ףיעס
תיחשת לב
גמ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב התחשה ךרד השוע וניא םא<-
כ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא םדא םושל דספה וב ןיאש רבדב<-
כ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ח"עב תגירהב<-
דל תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא רעי תויח תגירהב<-<-
דבאמ ה"ד םירואב די ףיעס י 'יס בקעי ירמא שדח ינפמ ןשי לכוא תקירזב<-
כ ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא לכאמ ןליא יפנע תציצקב<-
כ ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תוריפ השוע אל ןיידעשכ לכאמ ןליאב<-<-
טי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב הקלדהב םידגב תפירשב<-
דבאמ ה"ד םירואב די ףיעס י 'יס בקעי ירמא הפשאל קרזיש לכאמל םורגל<-
דבאמ ה"ד םירואב די ףיעס י 'יס בקעי ירמא אמרג י"ע<-
הלילב
זט-וט רועיש א"ח טפשמה בל החנמה תלילב תוצמ<-
וט רועיש א"ח טפשמה בל וב תבכעמ הליב ןיא הליבל יוארה לכ<-
ןלב
אכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב ןינעל ,יטרפ הוקמב<-
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא המב
(ןטק ;שרוי ;תיב ינב ;בא :םג האר) ןב
ויבא ןחלש לע ךומסה לודג ןב <-
ד ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא הברע ונממ תונקל<-<-
,בנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ט ףיעס ו 'יס
הנתמ לביקש<-<-
דל תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא יושנ אוה םא<-<-
המ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא השוריהמ קלח ול ריבעהל ,ץמואמ ןב<-
ויבא לוקל עומשל בויחה<-
הל תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא השא יאושינב<-<-
הל תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא דומיל םוקמ ינינעב<-<-
ט ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא רק הוקמב לובטל אל והוויצ םא<-<-
השורימ ותרבעה<-
ירמא תורעהו ,ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
גמ תוא בקעי
ויבא דבכמ אלו הרושכ גהנתמ וניאש ינפמ<-<-
חק תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא רזממ ויבאל ארקש ינפמ<-<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
י-ז הכלה
ודי לע תורצח בוריע יוכיז<-
האופר ךרוצל ויבאב הלבח<-
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא םד זיקהל<-<-
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ץוק איצוהל<-<-
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא הקירז תושעל<-<-
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא יתלגומ עצפ חותפל<-<-
ותוכהל<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ןטקב ,תוצמו הרות ךוניח ךרוצל<-<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ץרא ךרדב וכירדהל<-<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ולוקב עמוש וניאשכ<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ןטקב ,בזכ לע<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא הללק לע<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא העובש לע<-<-
אל תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא לודג ןב<-<-
אל תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא לודגל בשחנ יתמיאמ<-<-<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הליפתו הוצמ רבד ךרוצל ויבא ריעהל<-
ח ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא ותעד אלב הלוחה וא ןקזה ויבא ןוממ תחקל<-
ורזעלו ואפרל מ"ע
ויבאל ותאיצמ<-
דל תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא ויבא ןחלש לע ךומסה יושנ ןבב<-<-
דל תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא תונוזמ ול קספ ויבאש יושנ ןבב<-<-
,בנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ט ףיעס ו 'יס
ויבא ןחלש לע ךומסה לודגב<-<-
וניאו ה"ד םירואב י ףיעס א 'יס בקעי ירמא התחקל לוכי באה םאה - הנתמ לביקש ןטק<-
ונממ
אק ק"ס תורוקמ אי 'יס בקעי ירמא רכש ול עיגמ םא ךודישב ובריע ןכדשש<-
טי קרפ ,זי ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב
ה ףיעס
םינבה לע הליפת<-
דמ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב יאתורד ןב
(ינש בוט םוי :האר) ץראל ץוח ןב
הפוחל ח"י ןב
הכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רייא ח"יב ןיאושינל ןמיס<-
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא (יוג :םג האר) חונ ןב
273 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרומו ררוס ןב
(ריע ינב :םג האר) (םדא לש) וריע ןב
ירמא תורעהו ,ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא
כ תוא בקעי
םירחאל ןילטלטמו עקרק ןינקו הריכמב םדוק <-
לארשי תונב
חי קרפ ,א הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב
טמ הרעה
םירופכה םויב ןהיתולוחמ<-
67 'מע ב"ח טפשמה רצוא דחפלצ תונב
(םדא לש) תיב ינב
ה"ד םירואבו ,ה ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
לאוש
לש ונבל וא) ינעל תתל םהל רתומ םאה <-
ב"עב תושר אלב (ב"העב לש ובהוא
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הכונח רנ תקלדהל םריעהל<-
(החפשמ :םג האר) תורצח בוריע ןינעל<-
וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ-בכ הכלה
ב"העב תעדמ אלש ברעל םילוכי םאה <-<-
ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ל הכלה
ריתהל תיבה ינבמ תושר רוכשל רשפא םאה<-<-
תבשב האצוה
ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זי הרעה
םילוכי הלשממ דבוע לש ותיב ינב םאה<-<-
ריעה ינב תושר ריכשהל
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ו הכלה
תושר לטבל םילוכי םאה<-<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ז הכלה
תיב ינבל תושר לוטיב<-<-
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טפ הרעה
יד וא בוריעל תתל בייח םהמ דחא לכ םאה<-<-
החפשממ דחאב
תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
לאוש ה"ד םירואב ה ףיעסו ,דל
ב"העב תעדמ אלש םילכ םהמ לואשל<-
הרובח ינב
בי ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ורומחש םהמ דחאל הרקו דחאכ עוסנל ועבק<-
םיכירצ םאה - עוסנל םילוכי םניא ותלגע וא
בכעתהל
337 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'לארשי ינב'
ריע ינב
גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא תונמוא ךותב דחא תדרל םהל רתומ םא<-
וריבח
טק 'מע טפשמבו קדצב אבצל תאצל םירוטפ הרות םידמולה םירוחב<-
ת"דמ
תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
זטק
טועימה תא ףוכל םילוכי בורה םאה<-
וצ 'מע טפשמבו קדצב הקדצה לע תופכל םילוכי םאה<-
תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
זטק
החמומ ןייד שישכ תונקת ןקתל םילוכי םאה<-
בושח םדא וא
חק 'מע טפשמבו קדצב ומוקמב ושעיש םילעופ רוכשל ךירצ ח"ת םאה<-
ריעה תדובע
ריעה ינב םע םירבדו ןיד שישכ<-
ק 'מע טפשמבו קדצב ריעה ינב םוקמב ןודל ךירצ<-<-
ק 'מע טפשמבו קדצב ןודל וליחתהש ינפל תונוכשמ תתל ךירצ<-<-
טפ ,זפ 'מע טפשמבו קדצב - תרחא ריעל שלופמה יובמ םותסל םיצורשכ<-
םהילע םיבכעמ
,זט תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
לדתשהל ה"ד םירואב ג ףיעסו
ז"יעו סממ םירחא וא םמצע רוטפל לדתשהל<-
ובייחתי םירחא
ריעה ישנאכ בשחנ ימ<-
זצ ,וצ 'מע טפשמבו קדצב רכשש וא שדוח ב"י רודל בייחתהש ימ<-<-
זצ 'מע טפשמבו קדצב הריד הנקש ימ<-<-
זצ 'מע טפשמבו קדצב דחא םוקמב השא אשנש ימ<-<-
חצ 'מע טפשמבו קדצב סנוא תמחמ בכעתנש ימ<-<-
א ק"ס םיטוקיל ג 'יס בקעי ירמא וצריש רבד לכל רעש םהל ץוקל םיאשר<-
א ק"ס םיטוקיל ג 'יס בקעי ירמא ץוקל לוכי םאה - םכח שישכ<-<-
א ק"ס םיטוקיל ג 'יס בקעי ירמא םלוכ וא בור ךירצ םאה<-<-
גלק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא םירחא ןיאשכ םיואר םניאש םינייד ונימש<-
םיוארה
ט ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא םהב רוזחל םילוכי םאה - בר םהל ורכשש<-
198 'מע ב"ח טפשמה רצוא הבורע ינב
437 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םינכש :םג האר) ףתושמ ןינב
םירחאה ןוצר דגנ ןינבב השועה םיריידה דחא<-
בצ תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא תונח תחיתפ<-<-
בצ תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא הכאלמ תיב תחיתפ<-<-
ה"ד םירואב זי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
ונכשל
האפרמ תחיתפ<-<-
ה"ד םירואב חי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
ונכשל
ןוטועפ תחיתפ<-<-
ה"ד םירואב חי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
בצ ק"ס תורוקמו ,ונכשל
םידלי ןג תחיתפ<-<-
בי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא היינב תפסות<-<-
ל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא תוריכמ<-<-
בל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא תיבב תוקונית דומיל<-<-
הל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םימה רוניצ וא בויבה רוניצ לקלקתה םא<-
טצ ק"ס תורוקמ ח 'יס בקעי ירמא - ומצעל רוניצ תושעל הצור דחא רייד םא<-<-
ןושארה רוניצה ינוקיתב בייח םאה
ל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ותיבב "רזאב" חתופה רייד<-
םינש ה"ד םירואב אי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא יאשר םאה - גגה ג"ע םירדח הנבש רייד<-
םריכשהל
טי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םינוקיתב ויבויח - ןינבב רג אלש רייד<-
למשחו הקזחאו
טצ ק"ס תורוקמ ח 'יס בקעי ירמא ינוקיתב בייח םאה - ימצע רוניצ השעש רייד<-
ףתושמה רוניצה
ןיא ה"ד םירואב וט ףיעס ח 'יס בקעי ירמא תואצוהמו שומישמ קלתסהל לוכי רייד םאה<-
תיזכרמה הקסההו תילעמה
טי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ןויקנו הקזחא תואצוה<-
חי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ןוניג תואצוה<-
הל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םימ רוניצו בויב ינוקיתב םיריידה תופתתשה<-
בכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא הינב תפסות עונמל רייד תוכז<-
חי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ותופיז וא גגה דויס תבוח<-
הל ק"סו ,טי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ןוקיתב וב םירג םניאש םירייד יבויח<-
הקזחאבו
הז תא הז םינכשה תייפכ<-
חי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא רדג תונבל<-<-
חי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םוקרטניא תיישעל<-<-
חי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא תוגרדמ רדח דויסל<-<-
,כ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
סנכנה ה"ד םירואב ג ףיעסו
ב"העב לוכי םאה - רודל תושר לביקש ימ<-
ואיצוהל כ"חא
הננב
מ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תובוטהמ רתויב תוכר תוננב תרירב<-
ףיעס ו קרפ ;י ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
גנ
תבשב הילעמ םימוחה םיטוחה תרסה<-
דנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב לוכשאהמ התרסה<-
דכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ןמז רחאל הנלכאיש ןטקל לוכשאהמ התרסה<-<-
ק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא וכלכלתנ וא םדא הב קלחוהו ר"הרל הננב קרז<-
וידגב
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הפוליק<-
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוע קנב
449 ,316 'מע ב"ח טפשמה רצוא קנב
ה"ד םירואב אי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
קירהלו
קנבל םיבנג ואבשכ תבשב הרטשמ קיעזהל<-
גי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םיפסכ תטימש ןינעל<-
60 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח קנבב האיצמ<-
65, 67, 103 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
31, 55, 56, 60 ,63,
תופסכה רדחב האיצמ<-
56 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח תדרפנ תושר<-
אטשפיא אלד היעב
אכ קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
א הרעה
םיקסופ ךיא<-
(שיא תשא :םג האר) לעב
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ד ףיעס ע"ושו ,2 ק"ס טפשמה ירואב ,ח ,ז
תודעל בורק לוספ ןינעל ,ותשאכ לעב <-
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
2
ןנברדמ ולוספ<-<-
ג ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ןושארב ישילשב<-<-
טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דנ ק"ס
"יתשא תא יתשרג" רמול ותונמאנ<-
טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ונ ,הנ ק"ס
"בר ןמז ינפל יתשא תא יתשרג"<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ,ח ףיעס ע"וש ,ו
68 ק"ס טפשמה ירואב ,חנ ק"ס טפשמה
ותשא לע תודע<-
טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
73 ק"ס
התניזש<-<-
טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הס ק"ס
השרגש רחאל<-<-
טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וס ק"ס
הנוממ לע<-<-
ק"ס טפשמה ירואב ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
10
גולמ יסכנ לע ובורק תודע<-
תודעל בורק לוספ ןינעל ,ותשאכ לעב ירת<-
ףיעס ךורע טפשמ ,ד ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש
ה ק"ס טפשמה יטוקל ג
ןושארב ןושארב<-<-
ד ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ינשב ןושארב<-<-
ד ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ינשב ינשב<-<-
טפשמה יטוקל ד ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס
הזל הז םינייד תבריקב<-<-<-
243 'מע ב"ח טפשמה רצוא רבד לעב
טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
,חנ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס ,גי ק"ס
68 ק"ס טפשמה ירואב
דיעהל ורוסיא<-
טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
5 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס ,בל ק"ס
םידעה לוספל שקבמש<-
ןיד לעב
זכ רועיש א"ח טפשמה בל םהיניב םירדג יקוליח - עגונו ןיד לעב<-
טפשמה ירואב זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
1 ק"ס
דעכ ודמעמ<-
231 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןידה ילעב תאוושה<-
(לעופ :םג האר) תיבה לעב
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םתדובע ידכ ךות וילעופ יקזנ לע בייח םאה <-
ירמא תורעהו ,בי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
חנ תוא בקעי
ורכש רבכש דמלמ וינבל רוכשל רתומ םאה<-
רחא
ה"ד םירואב ג ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ט ק"ס םיטוקילו ,ד ףיעסו ,שרופמשכו
האנוא ןינעל ,ושימשת ילכ רכומה<-
ט ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ב"יב םעפ חלה תדימ חנקל ךירצ ,רכומשכ<-
שדוח
תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
לעופ ה"ד םירואב אכ ףיעסו ,הק
תמוערתלו ,םילעופ תריכשמ וב רוזחל<-
,די תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ט ק"ס םיטוקילו
לעופ םע השעש םכסהמ וב רוזחל לוכי יתמ<-
ה"ד םירואבו ,אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
לעופ ה"דו ,תונלבקב
,רתוי םילעופל ךירצ וניאש םושמ וב רזוחש<-
הנמא רסוחמו תמוערת ןינעל
זכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ונממ בנוג סיראהש ול עדונש<-
חק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ןמזה עצמאב לעופ רטפל הצורש<-
בוח לעב
סלפי ,ב ק"ס טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד 'ג תוא ביתנ
הבוג אוה ערפמל וא הבוג אוה אבהלו ןאכמ<-
(םייח ילעב רעצ ;המהב :םג האר) םייח לעב
כ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ח"עב רעצ םושמ רבוע םאה - ותגירהב <-
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא ולודיג<-
49 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח לש וטוז :םג האר) ףרוט םייח לעבמ ץפח תלצה<-
(םי
ח ףיעס י 'יס בקעי ירמא ול דיספמשכ ותגירה<-
ד ףיעס ה 'יס בקעי ירמא רקפה לש ףא וליצהל ופוגב חורטל<-
ה"ד םירואבו ,כ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
א"או
חרבו וילעבב דרמש<-
(לעופ ;תוינמוא ילעב ;ןמוא :םג האר) הכאלמ לעב
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא הדיבאו הבינג ןינעל רכש רמושכ וניד <-
גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ידכ יוגל ותכאלמ ליזוהל ול רתומ םאה<-
םש דבועש רחא לארשי רבכ שישכ ונחקיש
הסק תוא ןויצה רעש ט 'יס בקעי ירמא תא ףוכל לוכי הכאלמה ילעב בור םאה<-
טועימה
ה"ד םירואב בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
םדוק
רמגבו ריחמ לע שארמ םכיס אלו ונימזהש<-
םוכסה לע םיקלוחמ הכאלמה
רמומ ;סיעכהל רמומ ;אטוח :םג האר) הריבע לעב
(תבש ללחמ ;ןובאיתל רמומ ;ז"על
ירמא תורעהו ,חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
זס תוא בקעי
לבקמש םישנוע לע וחיכוהל <-
ירמא תורעהו ,זט-וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
חיק תוא בקעי
ז"הזב ושנוע ירדגו יטרפ<-
:האר) החכותה תאירקל ותולעהל ,ארוק לעב
(החכות ,הרותה תאירק
'מע) נר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(420
ירק לעב
(רובצ חילש :םג האר) הליפת לעב
,ו תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
י תוא ןויצה רעשו
וריבח הכהש ימ לש ותלפת לע ןמא תונעל <-
אי קרפ ,זל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
חי ףיעס
(הבושת :םג האר) הבושת לעב
חי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב בששכ רפתסהל ותבוח<-
טכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב דעומה לוחב<-<-
חי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא םינושארה וישעמ ול ריכזהל<-
בי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא לובזורפ אלב הטימש ירחא תועמ הבגש ימ<-
םריזחהל ךירצ םאה - הבושתב רזחו
400 'מע ב"ח טפשמה רצוא ופוג לע םדאה תולעב
417 'מע ב"ח טפשמה רצוא האנה ירוסיאב םיניינקו תולעב
םתכאלמב תונקת ןוקית ,תוינמוא ילעב
הסק תוא ןויצה רעש ט 'יס בקעי ירמא טועימה תא ףוכל לוכי בורה םאה<-
א ק"ס םיטוקיל ג 'יס בקעי ירמא םלוכ וא בור ךירצ םאה<-
א ק"ס םיטוקיל ג 'יס בקעי ירמא ןקתל םכח םש ןיאשכ<-
א ק"ס םיטוקיל ג 'יס בקעי ירמא ןקתל םילוכי םאה - םכח שישכ<-
180 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןידב םידיקפת ילעב
421 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ומע וילעב'
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא םילעב
379 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'םתחנ ינפבו בתכנ ינפב'
תרוצב
חי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא תרוצב תנשב ויתודשמ תוריפ תריצא רוסיא<-
לצב
ז ףיעס י 'יס בקעי ירמא הלילה וילע רבעש ףולק לצב<-
ז ףיעס י 'יס בקעי ירמא ילכב הפוחמ םא<-<-
אל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םירבד ראש םע ברועמשכ<-<-
גל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םלש הליל רבע אל םא<-<-
גי ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא קודינ וא קסורמ םא<-<-
ו קרפ ;אי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
זס ףיעס
תבשב טלסהמ ותאצוה<-
בי קרפ ;זט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
ה ,ג ףיעס
תבשב ופוליק<-
םח קובקב
גמ ,מ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב האופרל<-
הקשמ קובקב
וט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיזוגא וב עוצפל ידכ ותרירב<-
קונית לש קובקב
וט תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא תיבב קיזחהל ,תקיודמ הניא םתדימש<-
מ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תלוספ וב שיש הקשמ לש תבשב ונממ הייתש<-
העקב
ונ 'מע טפשמבו קדצב לתוכה םוקמל הליעומ העקבב תיזח םאה<-
בל 'מע טפשמבו קדצב דבלב העקבל תיזח ל"זח ונקת םאה<-
ומ 'מע טפשמבו קדצב הציחמ תיישע ןינעל ,םתס העקב רכומה<-
נ 'מע טפשמבו קדצב ימ - וריבח תודש ןיבש והדש תא ףיקהש ימ<-
לתוכה לע םלשמ
אנ 'מע טפשמבו קדצב םעטה<-<-
בנ 'מע טפשמבו קדצב תוחורה לכמ רדג אל םא<-<-
ומ 'מע טפשמבו קדצב הציחמ תושעל הב םיפוכ יתמ<-
הציחמ םהינש תעדמ ושע<-
חמ 'מע טפשמבו קדצב ןאכמו ןאכמ תיזח םישוע<-<-
נ ,טמ 'מע טפשמבו קדצב ןמיס םושו תיזח םהינש ושע אל םא<-<-
ונ 'מע טפשמבו קדצב וגהנ אלש םוקמב העקבב רדגו דחאה םדק<-
רב ריש ,יאחוי רב ןועמש יבר :האר) יאחוי רב
(יאחוי
79 'מע ב"ח טפשמה רצוא אבכוכ רב
זי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב וילכ יאשונמ היה אביקע יבר<-
הווצמ רב
תושעל ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא תתל קיש בתכו הב ףתתשהל ותעדב היה םא<-
רוסמל ךירצ םאה - ףתתשהל ונממ רצבנו הנתמב
קישה
זכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ורובע הנתמ תרירב<-
'מע) בפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(288
ויבגל הכרב<-
אי הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב "ינרטפש ךורב" תכרב <-
ו ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב ימיב שדח דגב לע ונייחהש ךרבל לוכי םאה<-
הריפסה
'מע) בפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(290
הדועסה<-
ג ףיעס גי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב ותדועס <-
ד ףיעס גי קרפ תועובשל חספ ןיב הב תולוחמו םידוקיר<-<-
גי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הרירב ןינעל וב "רתלאל" רועיש<-
ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
דבועה
הנמזהה תא לטיבו תוחמש םלוא רכש<-
תבש התואב הוצמ ירב םירענ ינש<-
יק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ףידע ימ<-<-
בס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב יתוקוחב תרטפה ודמל םהינש םא<-<-
ו ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב ויבא תרופסתו ותרופסת<-
448 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארצמ רב
ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא עקרק תריכמב<-
כ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ןילטלטמב<-
אי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא םיתב תריכמב<-
אי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ס"נכיבב תומוקמ תריכמב<-
אי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא השאל רכומשכ<-
אי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא םינטק םימותיל רכומשכ<-
אי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא תוריכשב<-
ע תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא ריחמב שרפה שישכ ם"וכעלו לארשיל<-
ע תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא ירכנהמ תוחפ ןתונ ילארשיהשכ<-
כ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב ךלמ תרדה םע בורב
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(468 'מע) 213 'סמ
'ומש ךורבו אוה ךורב'
אי הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב (הוצמ רבל) 'ינרטפש ךורב'
(הכרבה ךשמה תולמ יפל האר) '...ךורב'
זרב
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גס הכלה
(האצוה תייעב) תבשב ותחיתפ<-
ג ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ודי לע תוריפ תציחר<-
מ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ולש תננסמב לוח רבטצהשכ תבשב וב שומיש<-
ז ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וילעש תננסמב שומיש<-
ח ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא לוח הב שי םא<-<-
ירב
אפר 'מע םהש ןבא םישרויב<-
הצק 'מע מ"וח המלש תכרב רחא י"ע יל ירב<-
זט רועיש א"ח טפשמה בל םידע ךמס לע ירב תנעט<-
464 ,254 'מע ב"ח טפשמה רצוא אמשו ירב
הלר 'מע מ"וח המלש תכרב אמשו ירב
הרע 'מע םהש ןבא עדימל היל הוה אלב<-
ב רועיש א"ח טפשמה בל םימש ידי תאצל בייח אמש ןעוטה םאה<-
טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דפ ק"ס
אמש ןעוטה לש תודעל ותורשכו ובויח<-
ו ק"ס גכר 'יס טפשמה תוביתנ ןוממ תקזח דגנ<-
ג ק"ס גכר 'יס טפשמה תוביתנ ןוממ תקזח דגנ ףוגה תקזח ףוריצב<-<-
ו ק"ס גכר 'יס טפשמה תוביתנ אמק ארמ תקזח דגנ<-
תואירב
במ-טל תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןינעל ,הלכו ןתח תוחפשמ ינב לש תואירבה ביט<-
םהיאושינ
319 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוביצה תואירב
תובוט תוירב
'מע) אפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(287
ןהילע הכרב<-
תונושמ תוירב
'מע) הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(325
ןהילע הכרב<-
309 'מע ב"ח טפשמה רצוא בתכ ,ליירב
נ 'מע םהש ןבא (ררוב :םג האר) הרירב
463 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרירב
27 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הרירב
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גנ ,במ הרעה
תורצח בוריע ןינעל<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלילכמ הרירב
225 'מע ב"ח טפשמה רצוא תירב
64 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב תותירב<-
ב הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רופכ םוי ףסומב טויפ ,'התורכ תירב'
(להומ :םג האר) הלימ תירב
במ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב החדנש באב 'טב הב הליכא <-
ה ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא לוכי םאה - קדנס תויהל וריבח דביכ םא<-
וב רוזחל
- םירמוא ןיא ,תבשב ותוא םישוע םא<-
(םימחרה בא :האר) םימחרה בא<-<-
בי ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב םינעתמל ךריבש ימ <-<-
טי-זי ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב תינעתב ותוא םישוע םא<-
טי ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תירבה ילעב ןיד<-<-
- םירמוא םאה ,תינעתב ותוא םישוע םא<-
חל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב "ונכלמ וניבא"<-<-
אל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תוחילס<-<-
ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
דבועה
הנמזהה תא לטיבו תוחמש םלוא רכש םא<-
ו ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הב ונייחהש תכרב<-
ו ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב שדח דגב לע<-<-
חנ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב םימחה םימה וכפשנ םא ,תבשב<-
אי קרפ ,א ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
ד ףיעס
"תירבה ילעב" םה ימ<-
ד ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב תירבב חכונ וניאש בא<-<-
א ףיעס גי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב התדועס<-
ב ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב העירפ<-
טי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב הב ווטצנ יתמ<-<-
ה הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב הלימה םוי ברעבש החנמב ןונחת<-
ד-א ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב תירבה ילעבל תרופסת<-
ב ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב םדוקה ברעב םירתומ םאה<-<-
ג ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב 'א םויב הלימה םא תבש ברעב םירתומ םאה<-<-
'ונילע ךרב'
ע הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב םידרפסה חסונו םיזנכשאה חסונ<-
(...תכרב :םג האר) הכרב
צ 'מע א"ח תבשה רצוא תכרבב תבשב םג וריבח איצוהל לוכי וניא <-
לכוא וניאשכ איצומה
בש-הצר 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ ןתיישעל רבוע ןינעב<-
הלטבל הכרב<-
אכ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תינעתב אוהש רכזנו לכאמ לע ךריב<-<-
זט קרפ ,אכ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב
ו ףיעס
התעינמ<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גל תוא זל
הלילב חכשב "ץמח רועיב" לע תכרב<-
י ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל לקהל תושפנ קפס ןידמ כ"הויב לכואשכ<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב ותליכא ךרדכ אלש לכואשכ<-
ז ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל כ"הויב לכוא הלוחשכ<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זלק
תבש תודועס 'ג לע םיכרבמ ןיא עודמ<-
הע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב הכרב קפס<-
'מע) דצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(305
שדח תיב לע<-
'מע) בפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(288
הווצמ רב לע <-
בצק-אצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(302-303 'מע)
תובוט תורושב לע <-
'מע) גר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(321
תוער תורושב לע <-
'מע) חעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(281
םימשג לע <-
הצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(309 'מע) ב ףיעס
השדח הרוגח לע <-
תדלוה םוי לע <-
הצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(309 'מע) ב ףיעס
שדח עבוכ לע<-
'מע) דצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(305
שדח ילכ לע <-
'מע) גצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(304
דלי תדיל לע <-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב רוסיא לכאמ לע <-
'מע) הצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(308
שדח שובלמ לע<-
'מע) וצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(311
הנתמ לע <-
ומ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ובר סנ לע <-
'מע) זצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(312
רפס לע<-
זי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע לע <-
חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(314 'מע) ו ףיעס
י"אל ותיילע לע<-
חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(314 'מע) ז ףיעס
הלודגל ותיילע לע <-
'מע) דר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(323
ויבא תריטפ לע <-
'מע) וצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(311
הלבקתנש הקדצ לע <-
'מע) דמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(237
העימשו הייאר לע <-
המק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(238 'מע) ג ףיעס
תוכלמו םשב <-<-
'מע) המק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(238
היללכ <-<-
לש הייאר לע <-
'מע) אפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(287
הפי םדא<-<-
'מע) הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(325
הנושמ ותרוצש םדא <-<-
'מע) בר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(320
םיסולכוא <-<-
'מע) טר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(332
לבב <-<-
'מע) ור 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(327
לארשי לש תיב <-<-
ףיעס ור 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(328 'מע) 2ב
תסנכ תיב <-<-
ףיעס ור 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(328 'מע) 1ג
טפשמ תיב <-<-
ףיעס ור 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(328 'מע) 2ג
יוג לש תיב <-<-
'מע) אפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(287
תובוט תוירב <-<-
'מע) הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(325
תונושמ תוירב <-<-
,דעק-בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(276-279 'מע) זעק
קרב <-<-
'מע) חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242
תוירא בוג <-<-
'מע) חעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(281
םימשג <-<-
'מע) עק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(273
םירה <-<-
ועק ,בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(276-279 'מע)
םיקיז <-<-
'מע) חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242
העלבנש וחירי תמוח <-<-
'מע) הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(325
רגיח <-<-
( 'מע) ר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס םכח <-<-
,חסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(486 ,268 'מע) 317 'סמ םירואיב
המח <-<-
'מע) טסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(272
תכל יבכוכ השימח <-<-
'מע) עק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(273
םימי <-<-
'מע) אעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(275
לודגה םיה <-<-
ףיעס הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(326 'מע) 1ב
ישוכ <-<-
'מע) חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242
םייוסמ שא ןשביכ <-<-
'מע) טסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(272
הנבל <-<-
'מע) חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242
ותשאו טול <-<-
'מע) פק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(285
ירפ ץע בולביל <-<-
'מע) חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242
ןורוח תיב דרומ <-<-
'מע) טסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(272
הלט לזמ <-<-
'מע) טצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(314
וילע ביבחש ימ <-<-
'מע) עק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(273
רבדמ <-<-
'מע) אר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(317
ךלמ <-<-
'מע) חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242
םיה תורבעמ <-<-
'מע) חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242
ןדריה תורבעמ <-<-
אנק-זמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(241-247 'מע)
סנה םוקמ <-<-
'מע) נק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(246
ויתובאל <-<-
'מע) טמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(244
דיחיל <-<-
'מע) חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242
םיברל <-<-
'מע) חר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(330
ז"ע ןחלופ םוקמ <-<-
'מע) עק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(273
תורהנ <-<-
'מע) הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(325
סננ <-<-
ףיעס הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(326 'מע) 2ב
רוויע <-<-
'מע) חר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(330
ז"ע <-<-
ףיעס הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(326 'מע) 3ב
ליפ <-<-
חפק ,גפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(297 ,291 'מע) א ףיעס
שדח ירפ <-<-
'מע) זר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(329
םירבק <-<-
ףיעס הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(326 'מע) 3ב
ףוק <-<-
'מע) טעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(283
תשק <-<-
ףיעס אר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(318 'מע) ד
ריעה שאר <-<-
ףיעס אר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(318 'מע) ד
טפוש <-<-
העק ,בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(279 ,276 'מע)
הרעס חור לע <-
העק ,בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(279 ,276 'מע)
המדא תדיער לע <-
,דעק-בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(276-279 'מע) זעק
םער לע <-
חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע) ב ףיעס
שכרנש הדש לע <-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב הטיחש לע <-
חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע) ג ףיעס
ורמגנש ןיכודיש לע<-
חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע) ה ףיעס
םיעבש תנש לש לע <-
חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע) ד ףיעס
םישש תנש לש לע <-
'מע) ומק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(239
התרימא תורידת <-
'מע) הפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(292
שדח ירפ לע <-<-
טמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(246 'מע) (ופוסב)
סנ לעב י"ע <-<-
לש הייאר לע <-<-
ףיעס הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(326 'מע) ג
הנושמ םדא<-<-<-
ףיעס הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(326 'מע) ג
הנושמ היירב<-<-<-
'מע) דעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(278
קרב<-<-<-
'מע) ועק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(279
םיקיז<-<-<-
ה ףיעס ר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(317 'מע)
םכח<-<-<-
טצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(315 'מע) 1ד ףיעס
דרי<-<-<-
'מע) ועק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(279
טיבש בכוכ<-<-<-
ףיעס אר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(319 'מע) 5ד
ךלמ<-<-<-
ףיעס חר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(331 'מע) ד
ז"ע<-<-<-
ףיעס זר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(330 'מע) ד
םירבק<-<-<-
'מע) העק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(279
הרעס חור לע <-<-
'מע) העק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(279
המוא תדיער לע <-<-
'מע) דעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(278
םער לע <-<-
הנורחא הכרב
אכק 'מע א"ח תבשה רצוא הנורחא הכרב ךירצ םאה איקהו לכא<-
שולש ןיעמ הכרב
יק 'מע א"ח תבשה רצוא 'ג ןיעמ הכרבב ערואמה ןיעמ ריכזה אל<-
הכירצ הניאש הכרב
זמ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןנברדמ הרוסיא<-
זי 'יס חספ לאפר תכרב וידי לוטיל ידכ 'ב הדועסב קיספמשכ תבשב<-
'ג הדועס ידי תאצלו
גכ 'יס חספ לאפר תכרב ג"הפב ומצעב ךרבמו רחאמ שודיק עמוששכ<-
'וכרב'
'מע) זי 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(38
תירחש תליפת ףוסב<-
'מע) ק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(174
תיברע תליפתב <-
,זיק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(447, 199 'מע) 100 'סמ םירואיב
עמש לע הסירפ י"ע התמלשה <-
'מע) הפ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(144
דיחיהש דועב תיברעל רוביצה םיברקתמשכ <-
החנמ ללפתה םרט
רחשה תוכרב
וט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ןהב ןטק ךוניח<-
(הכרבה תולמ יפל האר) תויטרפ תוכרב
'ישפנ יכרב'
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
נ תוא טע
חספ ברע תבשב<-
הל ,כ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב ףרוחב ותרימא גהנמ<-
ה קרפ ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
ונ הרעה
ותוא םירמוא ןיאש תותבש<-<-
ראש - הכלה רפס ;359 'מע ב"ח טפשמה רצוא
(313 'מע) ג ףיעס חצק 'יס םויה תוליפת
ןיסוריא תכרב
זי ,ד ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב םינבה תכרב
331 ,185 'מע ב"ח טפשמה רצוא למוגה תכרב
המחה תכרב
בצ 'יס חספ לאפר תכרב ונייחהש הילע םיכרבמ ןיא עודמ<-
איצומה תכרב
הנק 'מע א"ח תבשה רצוא ןמה לע איצומה תכרב<-
ןוזמה תכרב
חיק 'מע א"ח תבשה רצוא תוליכא ראשל הוש םאה - ז"מהב ןינעל הליכא<-
הרותבש
רדסה לילב<-
אל 'יס חספ לאפר תכרב ךרבמ ב"העב<-<-
בפ 'יס חספ לאפר תכרב תווצמה תכרבכ תבשחנ םאה<-<-
גנ ,ומ 'יס חספ לאפר תכרב ז"מהרב ןידמ אוה סוכה לע ותרימא םאה<-<-
תוסוכ 'דה ינידמ וא
אפ 'יס חספ לאפר תכרב תוצח םדוק ךרבל שי םאה<-<-
בפ 'יס חספ לאפר תכרב לכוא וניאשכ ח"די םירחא הב איצומ םאה<-<-
םהמע
הצ-טפ תוא גי קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןיאושינ תדועסב<-
ירמא תורעהו ,כ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
טצ תוא בקעי
לעופב תיעיבר הכרב<-
יק 'מע א"ח תבשה רצוא ןה ןפוא לכב םאה - ז"מהבב תוכרב 'ג<-
אתיירואד
חיק 'מע א"ח תבשה רצוא סרפ תליכא ידכב תיזכ ךירצ םאה<-
טיק 'מע א"ח תבשה רצוא סרפ תליכא ידכ ךות אלש העיבש ידכ לכא<-<-
טצ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא לעופב ןומיז בויח<-
וט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב הב ןטק ךוניח<-
דל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב תבש תפסותב 'אביו הלעי'<-
י ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל כ"הויב הלוחל<-
בק 'מע א"ח תבשה רצוא הציבכ הליחתכל לוכאל שי ז"מהב בויחל<-
בנ הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב ןמה דרישכ ןזה תכרב ןקית השמ<-
דל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב תבש תפסותב 'הצר'<-
תווצמה תכרב
דכ 'יס חספ לאפר תכרב תועיבק אלב וליפא רחא הב איצומ םדא<-
גצ 'יס חספ לאפר תכרב הוצמה תא תבכעמ הניא<-
אכ ק"סו ,גי ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא םיבונגה וא םילוזגה םינימ עבראב<-
אמק 'מע א"ח תבשה רצוא הדועסה לע הכרבה םג ןיאצוי תבש רנ תכרבב<-
מק 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב תפ תליכא לע םיכרבמ ןיאש םעטב<-
טלק 'מע א"ח תבשה רצוא כ"הויע תליכא לע ןיכרבמ ןיאש םעטב<-
מק 'מע א"ח תבשה רצוא רנה תקלדה לע םיכרבמש םעטב<-
א ףיעס טפר 'יס בוט לכש ןושל לכב<-
זפ ,דכ 'יס חספ לאפר תכרב הדימעב<-
בפ 'יס חספ לאפר תכרב תא הכרבב איצוהל טחוש וניאש ימ לוכי םאה<-
טחושה
ס 'יס חספ לאפר תכרב בלול תוצמ םייקש רחא ךרבמ םאה<-
י ,ט 'יס חספ לאפר תכרב הוצמ רשכה לע םיכרבמ םאה<-
גצ ,ונ ,אנ ,נ ,חכ 'יס חספ לאפר תכרב םעפב םימייקמ ןיאש הוצמ לע םיכרבמ םאה<-
תחא
י 'יס חספ לאפר תכרב רמג התיישע ןיאש הוצמ לע םיכרבמ םאה<-
הוצמה
ו ,ה 'יס חספ לאפר תכרב בלב תמייקתמש הוצמ לע םיכרבמ םאה<-
ו 'יס חספ לאפר תכרב בלב תמייקתמ אתיירואדמש הוצמ לע<-<-
הפב הרמואל ךירצ ןנברדמו
אמק 'מע א"ח תבשה רצוא 'ה שודיק תוצמ לע םיכרבמ םאה<-
י 'יס חספ לאפר תכרב הקעמ תיישע לע םיכרבמ םאה<-
ה"ד םירואב דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
תוצמ ה"דו ,ראשמו
- הב רוטפש הוצמה תא השעו הוצמב קסועה<-
הילע ךרבי םאה
טלק 'מע א"ח תבשה רצוא תוסוכ 'ד לע םיכרבמ ןיאש םעט<-
מק 'מע א"ח תבשה רצוא תבש תנכה לע םיכרבמ ןיאש םעט<-
אמק 'מע א"ח תבשה רצוא מ"יצי רופיס לע םיכרבמ ןיאש םעט<-
בפ 'יס חספ לאפר תכרב לכ לע הלח הכרבה תווצמ המכ םייקמשכ<-
הוצמ
בס 'יס חספ לאפר תכרב ךרבמ תוכרב המכ תווצמ יגוס המכ םייקמשכ<-
רכשנ ה"ד םירואב י ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םישנו םישנא םיבשוישכ תוכרב עבש ךרבל<-
דחי
מק 'מע א"ח תבשה רצוא תיבויח הניאש תושרד הוצמ<-
מק 'מע א"ח תבשה רצוא השעמ הב ןיאש הוצמ<-
טלק 'מע א"ח תבשה רצוא םאה תחא תבב הלוכ םימייקמ ןיאש הוצמ<-
הילע ןיכרבמ
טלק 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ םשל ומייקמש רכינ וניאש הוצמ<-
אמק 'מע א"ח תבשה רצוא ףוגה תאנה הב שיש הוצמ<-
ס 'יס חספ לאפר תכרב "הצמ תליכא לע" תכרב חסונ<-
ס 'יס חספ לאפר תכרב ףטעתהש רחא תילטה תפיטע תכרב חסונ<-
א תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא הקעמ תיישע לע<-
א תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא רחא י"ע הקעמ השועשכ<-<-
,א תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
ב ק"ס םיטוקילו
ם"וכע י"ע הקעמ השועשכ<-<-
ו תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא וב שי לבא 'ד לע 'ד וב ןיאש תיב לע הקעמב<-<-
עברל ידכ
י תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא רובל אילוח תיישעב<-<-
בי תוא בקעיירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא לושכמ ריסמב<-<-
לבא ה"ד םירואב א ףיעס י 'יס בקעי ירמא םישמתשמש ד"מיב וא ס"נכיב לש הקעמב<-<-
וגגב
ןינהנה תכרב
בפ 'יס חספ לאפר תכרב הנושאר הליכא לע הלח<-
דכ 'יס חספ לאפר תכרב דחי ועבקיש ךירצ וריבח איצוהל ידכ<-
בע 'יס חספ לאפר תכרב ךרבל ךירצ םאה - הדועסה םדוק ןיי התש<-
הדועסה עצמאב ג"הפ ארוב
הרותה תכרב
זי ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ונחנא היהנו" רמואשכ ןווכל שי המ<-
"וניאצאצו
(םיפכ תאישנ :םג האר) םינהכ תכרב
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
םנמא ה"ד הס
שודיק ירחא ףסומב <-
(ונייחהש :םג האר) ונייחהש תכרב
,א תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
ב תוא ןויצה רעשו
הקעמ תיישע לע <-
קרב
'מע) בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(276
וילע הכרב<-
'מע) זעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(279
הנממ תוענמיה <-<-
'מע) דעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(278
התורידת <-<-
'מע) געק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(277
םערל ותוכימס <-
הבוט הרושב
בצק-אצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(302-303 'מע)
הילע הכרב<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(483 'מע) 300 'סמ
הל תידיימ הבוגת <-
הער הרושב
'מע) גר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(321
הילע הכרב<-
םימשב
זי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא םירעש תעקפה ןינעל<-
רשב
גצ ,במ 'מע א"ח תבשה רצוא קר אוה םאה - רשבב אלא ט"ויב החמש ןיא<-
תפ ףוריצב
ט"ויב ותליכא<-
הכק 'מע א"ח תבשה רצוא תבש ןיב ןייו רשב תליכא בויחב קוליח<-<-
ט"ויל
גסק ,בסק 'מע א"ח תבשה רצוא ז"הזב ט"ויב רשב בויח<-<-
זסק 'מע א"ח תבשה רצוא אדירג הוצמ וא תיבויח הוצמ איה םאה<-<-
העק 'מע א"ח תבשה רצוא הלילל םויה תדועס ןיב קוליח שי םאה<-<-
גצ ,במ 'מע א"ח תבשה רצוא תפ ףוריצב קר אוה רשבב אלא החמש ןיא<-<-
דר ,דסק 'מע א"ח תבשה רצוא ןילוח רשבב החמש שי םאה שדקמה ןמזב<-<-
הל 'מע א"ח תבשה רצוא ןילוח רשבב אצוי םאה תבשב לחש ט"וי<-<-
חסק ,ח 'מע א"ח תבשה רצוא תועובשב בלח ילכאמ לוכאל גהנמה<-<-
טסק 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ תדועסב ותליכא<-
תבשב ותליכא<-
דר ,גר ,ול ,חכ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב רשב תליכא בויח<-<-
טנק ,המק 'מע א"ח תבשה רצוא רשבב וגנעמש םעטב<-<-
סק 'מע א"ח תבשה רצוא אקוד רשב לוכאל בויח שי םאה<-<-
בכ 'מע א"ח תבשה רצוא החמש םגו גנוע אוה תבשב רשב<-<-
טעק 'מע א"ח תבשה רצוא תיבויח הוצמכ איה םאה<-<-
חעק 'מע א"ח תבשה רצוא ע"מ לוטיבכ אוה - ענמנו ולכאל הצורשכ<-<-
טנק 'מע א"ח תבשה רצוא תבשל ןמש רשב<-<-
טכק 'מע א"ח תבשה רצוא הליכא ךרדכ אוה םאה יח רשב<-<-
גסק 'מע א"ח תבשה רצוא 'ג הדועסב רשב<-<-
אעק 'מע א"ח תבשה רצוא םדוק הזיא םיגדו רשב<-<-
טסק 'מע א"ח תבשה רצוא ותטיחשמ םימי 'ב ההשש רשב<-<-
טעק ,עק 'מע א"ח תבשה רצוא ףוע רשב<-<-
חעק 'מע א"ח תבשה רצוא ארמוח םושמ תבשב עונמל רתומ םאה<-<-
הטיחשב
חעק 'מע א"ח תבשה רצוא הלבק ול ןיאש טחושמ תבשל רשב<-<-
טעק 'מע א"ח תבשה רצוא ב"ושה לע קופקפ שישכ<-<-
טעק 'מע א"ח תבשה רצוא רשבב אכריס שישכ<-<-
עק 'מע א"ח תבשה רצוא לוכאל ךירצ םאה רשבמ גנעתמ וניאשכ<-<-
דנ 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע אלו דוביכ ידי אצוי הנהנ וניאשכ<-<-
וסק 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב רשב בויחב ןנוא<-<-
די 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב רשב לוכאל אלש עבשנ<-<-
סק 'מע א"ח תבשה רצוא תבש דובכב ןיחתופ - רשב לוכאל אלש רדנ<-<-
בכ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב לחש ב"תב רשב<-<-
בסק 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב הליבט ליל לחשכ<-<-
ועק 'מע א"ח תבשה רצוא הבושתל ףוגיס ליבשב ןייו רשבמ עונמל<-<-
דנ 'מע א"ח תבשה רצוא תוצמ רסיח גנוע ידי אציש ףא רשב לכא אל<-<-
דוביכ
גר 'מע א"ח תבשה רצוא רשבה רעש רקייתמשכ<-<-
גמ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב תינעתב ותליכא<-
גד םע ותליכא<-
די ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא הקשמ קספה ךירצ גד ירחא ולכואשכ<-<-
די ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא גד םע ותולצל<-<-
אמ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא גד םע ףוע רשב תליכא<-<-
אמ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ןיא וא 'ס וב שיו רשב תרידקל לפנש גד<-<-
אמ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ומוי ןב םיגד ילכב ונגטל וא ולשבל<-<-
די ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא 'ס שי םא קפס שיו םיגד ריסל לפנש<-<-
די ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא םיגד ריס לע ץוחבמ לפנש<-<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב דבכו רשב תרירב<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ב"ויכו תוציצקו לשובמ רשב תרירב<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ב"ויכו לשובמו ילצ רשב תרירב<-
ו ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב רתוי תוכרה תוכיתחה תרירב<-
ו קרפ ;ט-א ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא
חנ ףיעס
תבשב תומצעה תרירב<-
וכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא וממחל ידכ תבשב ותרירב<-
י ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וילעש םדהמ יח רשב תחדה<-
טי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ונממ םירוסאה םידיגה תאצוה<-
ז ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הזמ הז ףועה יקלח תאצוה<-
ט ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ונממ הכר םצע תאצוה<-
דל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םירוח הב שיש ףכב ותאצוה<-
חל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב קרמהמ ותאצוה<-
ס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וילעש םיסוחסה תרסה<-
בי קרפ ,טנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
אכ ףיעס
תבשב רועה תרסה<-
דפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ונממ ןמושה תרסה<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ןמושהמ ותדרפה<-
טי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ןמש האריו ןיבליש ידכ םימב ותיירשה<-
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בל הכלה
תואובמ ףותיש ןינעל ,לשובמו יח<-
די ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב "ינש חספ הז רשב" רמאי אל<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס וב שיש הלוחל ,הליבנ<-
ד ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב גלזמב םצעהמ ותליטנ<-
ולכואל יוגל רוסא רשב תניתנ<-
תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
ומק
הליבנ וא הפירט רשב<-<-
ה"ד םירואב טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
רוסא
י"ע ונלכאיש ,חלמנ אלש רשכומ אלש רשב<-<-
ט"ויבו לוחב ,לושיב
ט-ח ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא ףוע רשב תליכאב םירושקה הרירב יניינע<-
תבשב
ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
תעינמב
רתומ יתמו רוסא יתמ - ונממ השירפ<-
ד ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא לקלקתה ז"יעו ררקמהמ ואיצוהש<-
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ונממ קרמה תכיפש<-
די ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ופירטה ברהו ואנקש<-
בלחב רשב
טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ח ק"ס
המהב רשבב<-
טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ח ק"ס
ףוע רשבב<-
(ןטק ;תיב-ינב ;השא :םג האר) תב
ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ןיריבעמש
התשורי לע תלחומש םותחל תבייח םאה <-
הנידמה יקוח יפל הל עיגמש
חי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא רובע השוריב קלח שורדל הלוכי םאה<-<-
התמיתח
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
י-ז הכלה
הדי לע תורצח בוריע יוכיז<-
ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
וליפאו
םיסכנהמ קלח הל שירוהל<-
ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
וליפאו
וב הלופיט רובע השוריהמ קלח הל תתל<-
זט ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא םיסכנ רושיעמ רתוי הל תתל<-
ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
וליפאו
הלודג אינודנ הל תתל<-
ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
וליפאו
םייחמ םיסכנ רושיע הל תתל<-
היבאל התאיצמ<-
ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא היבא ןחלשל הכומסו הלודגב<-<-
בקעי ירמא תורעהו ,ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
גל תוא
הכומס הניאש הרענו הנטקב<-<-
הנעי תב
*גפ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תונכסמ תומלעתהב התומכ גהנתהל ןיא<-
'סמ םירואיב םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(492 'מע) 342
הווצמ תב
30 'מע ב"ח טפשמה רצוא לוק תב
הלותב
ל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב יעיברה םויל תאשינ<-
404 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ףוסב רתב' - 'ארקיעמ רתב'

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US