הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


ד תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל ד תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


קבד
םלועל אב אלש רבד
גד
דוד
ןייד
אתוכלמד אניד
הריד
ןנברד
השרד


29 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןנברדו אתיירואד
המר 'מע מ"וח המלש תכרב ינקיאד
ןיליפת לש תיבב קבד
(רועב ירמגל עלבנה) יטטניס קבד<-
ןיליפתב
בי תוא םוכיס ,חסר 'מע י 'יס וט קרפ והילא ןורכז
חער 'מע
ךיפב רתומ ןינעל<-<-
דער 'מע ד תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז ןיליפת ינוקיתב וב שומיש<-<-
וער 'מע ט תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז הלעמ םרוג לכא בכעמ וניאש רבדב<-<-
ןיליפתב
וער 'מע י תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז רוביח ךירצ וניאש רבדב<-<-
וער 'מע ח תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז הקבדהב היולת תיבה תורשכשכ<-<-
זער 'מע אי תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז םיתבה קוזיחל<-<-
בער 'מע א תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז רועכ וניד רוע קבד םאה<-
א תוא םוכיס ,צק 'מע ז 'יס אי קרפ והילא ןורכז
גצק 'מע
ןיליפתב רוביח בשחנ םאה<-
ןיליפתב םיתבה ןיב קבד
קבדה תסנכה ינפוא<-
'מע ג תוא םוכיס ,בס 'מע ה 'יס ד קרפ והילא ןורכז
דס
עצמאב קר<-<-
הס 'מע ד תוא םוכיס ד קרפ והילא ןורכז ארותיתה הבוגב קר<-<-
'מע ב תוא םוכיס ,בס 'מע ה 'יס ד קרפ והילא ןורכז
דס
הטמל קר<-<-
דס 'מע א תוא םוכיס ד קרפ והילא ןורכז עצמאבו הטמל קר<-<-
וס 'מע ז תוא םוכיס ד קרפ והילא ןורכז ןיידעו םיתבה ןיבש חטשה לכ קיבדה<-
םירכינ םיצירח
וער 'מע י תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז וניממ קבדב הקבדה<-
םוכיס וט קרפ ,אס 'מע ד 'יס ד קרפ והילא ןורכז
וער 'מע י תוא
ונימ וניאש קבדב הקבדה<-
זיק 'מע טכ תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז םיתבה ןיב ףלק תקבדה<-
הס 'מע ה תוא םוכיס ד קרפ והילא ןורכז םיתבה ישאר תקבדה<-
זס 'מע ט תוא םוכיס ד קרפ והילא ןורכז בורמ רתוי קבד דחא ץירחב סינכה<-
זס 'מע י תוא םוכיס ד קרפ והילא ןורכז קבדה הבוג לעמ תוישרפה תחנה<-
טנ 'מע א 'יס ד קרפ והילא ןורכז איגוסה<-
וס 'מע ח תוא םוכיס ד קרפ והילא ןורכז תיבה הבוג בור בושיח<-
וס 'מע ו תוא םוכיס ד קרפ והילא ןורכז קבדב ומתסנש םיצירח<-
ג-א תוא םוכיס ,בס 'מע ה 'יס ד קרפ והילא ןורכז
דס 'מע
קבדה תומכ<-
תולופכ תוציחמ<-
טנ 'מע ב 'יס ד קרפ והילא ןורכז תוכירצמ ןניאש תוטיש<-<-
טנ 'מע ג 'יס ד קרפ והילא ןורכז תוכירצמש תוטיש<-<-
וריתהל םינורחאה תורבס<-
ס 'מע ד 'יס ד קרפ והילא ןורכז רוביח וניא קבד<-<-
רוביח אוה קבד<-<-
אס 'מע ד 'יס ד קרפ והילא ןורכז וניממ קבדב קר <-<-<-
ס 'מע ד 'יס ד קרפ והילא ןורכז רוביח ךירצה םוקמב קר<-<-<-
ס 'מע ד 'יס ד קרפ והילא ןורכז םייקתהל ופוסש םוקמכ קר<-<-<-
ס 'מע ד 'יס ד קרפ והילא ןורכז קיבדמה תנווכב יולת<-<-<-
אס 'מע ד 'יס ד קרפ והילא ןורכז ימד חותפכ חותפל ותעדש לכ<-<-<-
ס 'מע ד 'יס ד קרפ והילא ןורכז םירכינ וראשי םיצירחהש תמחמ<-<-<-
ץוחבמ
403 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ןוממל םרוגה רבד'
,124 ק"ס טפשמה ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
126
ימרגכ וניד םאה<-
ויבגל תונמאנ ,תולגתהל דמועה רבד
,זי ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
32 ק"ס טפשמה ירואב
דחא דע לש<-
,זי ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
34 ק"ס טפשמה ירואב
םילוספ לש<-
,חי ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
34 ק"ס טפשמה ירואב
ןטק לש<-
10 ק"ס טפשמה ירואב ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ לידגהש ןטק לש<-<-
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמ רבד
415 'מע ב"ח טפשמה רצוא שממ וב ןיאש רבד
וסק 'מע מ"וח המלש תכרב וב רויש<-
זפק 'מע מ"וח המלש תכרב וב השורי<-
וילע דיפקמ וילעב ןיאש רבד
א ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ סיראב<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ השא וב שדקל ןתינ םאה<-
10 ק"ס טפשמה ירואב וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ולטונ לש השענ םאה<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דיפקמ אוה םאה קפסשכ<-
ג ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םינאת יפוס<-
ותושרב וניאש רבד
ח-ז ק"ס טר 'יס טפשמה תוביתנ היהש יממ ואנק כ"חאו ותוא רכמ םא<-
ודיב
וליפאו ה"ד םירואב ג ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ןנברד רוסיאב<-
ט ק"ס טר 'יס טפשמה תוביתנ אצי םא רומג ןינק וב ליעומ םאה<-
רעשה
ה ק"ס איר 'יס טפשמה תוביתנ וניאש בשחנ ןמז רסוחמ םאה<-
ותושרב
ה ק"ס איר 'יס טפשמה תוביתנ וא ,רוכמל ,שידקהל לוכי ריכשמ םאה<-
רכשומ תיב ריכשהל
"שריאש וז הדש" רכומה<-
ב ק"ס איר 'יס טפשמה תוביתנ ליעומ ןפוא הזיאב<-<-
ב ק"ס איר 'יס טפשמה תוביתנ וב רוזחל לוכי םאה<-<-
א ק"ס איר 'יס טפשמה תוביתנ ותרקפה<-
ביתנ סלפי ,א ק"ס איר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ה תוא
ותושרמ אצישכל ותרקפה<-<-
א ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ותרקפה<-
א ק"ס איר 'יס טפשמה תוביתנ וב תובייחתה<-
ףיעסו ,זי תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
וניא ה"ד םירואב ד
שדקהו הקדצ ןינעל<-
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןווכתמ וניאש רבד
ינפלו ה"ד םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא אשיר קיספ וניא םא<-
פ"עא ה"ד םירואב ל ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןירוסיא ראשבו תבשב<-
פ"עא ה"ד םירואב ל ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןירוסיא ראשבו תבשב אשיר קיספ<-
48 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'וריתהל רחא ןינמ ךירצ ןינמבש רבד'
244 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'הורעבש רבד'
י רועיש א"ח טפשמה בל םינשמ תוחפ וב ןיא<-
11 ק"ס טפשמה ירואב ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ררבל קר אבשכ וילע דחא דע תונמאנ<-
השודקבש רבד
א ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וריבח הכהש ימ ןינמל ףרצל<-
ןיריתמ ול שיש רבד
א הרעה אכ קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריעב רתומ םאה<-
ק 'מע מ"וח המלש תכרב ;415 'מע ב"ח טפשמה רצוא םלועל אב אלש רבד
ד ק"ס טר 'יס טפשמה תוביתנ רטש ול סיפתה םא<-
זנק ,וק 'מע מ"וח המלש תכרב תובייחתהב<-
ה ק"ס טר 'יס טפשמה תוביתנ ויתוריפל לקד<-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא קוליס וב ליעומ םאה<-
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא אתמוטיס ןינק וב ליעומ םאה<-
חי ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ ד"עב תאדוה וב הליעומ םאה<-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הליחמ וב הליעומ םאה<-
ד ק"ס טר 'יס טפשמה תוביתנ ותונקל ליעומ ןוכשמ םאה<-
א ק"ס יר 'יס ,ב ק"ס טר 'יס טפשמה תוביתנ םלועל אב אלש רבד בשחנ רבוע םאה<-
ב הפסוה ביתנ ףיסוי טר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ רבוע תונקל א"א עודמ<-<-
תוא ביתנ סלפי ,ב ק"ס טר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד
וטנחש תוריפו רבוע תאנקה<-
ג הפסוה ביתנ ףיסוי טר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ םהיניב לדבהה<-<-
י ףיעס גי 'יס ,א ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא
הנקהש ה"ד םירואב
וריקפהל<-
וניא ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא ושידקהל<-
א הפסוה ביתנ ףיסוי טר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ותאנקה הליעומ אל עודמ<-
זעק תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא אתידוא ןינקב ותריכמ<-
םלועל אב אלש רבדל הנקמ<-
א ק"ס יר 'יס טפשמה תוביתנ םלועל אב אלש רבדמ עורג<-<-
א הפסוה ביתנ ףיסוי יר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ןיבל וניב לדבההו ,רבועל הכזמה<-<-
רבוע תאנקה
ב ק"ס יר 'יס טפשמה תוביתנ ונבל תונקהל לוכיש םעטה<-<-
ב ק"ס יר 'יס טפשמה תוביתנ ונבל האנקהה הליעומ ןפוא הזיאב<-<-
ו ק"ס טר 'יס טפשמה תוביתנ םלועל אב אלש רבדב הליחמו קוליס<-
ח ק"ס בפק טפשמה תוביתנ ,ד"ס טר 'יס מ"וח ע"וש אב אלש רבד םע םלועל אבש רבד הנק<-
םלועל
ביתנ ףיסוי ,ג ק"ס טר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד הפסוה
םלועל אב אלש רבדב הסיפת<-
ב רועיש א"ח טפשמה בל ימ ירבד דימלתה ירבדו ברה ירבד
ןיעמוש
36 'מע ב"ח טפשמה רצוא תומולח ירבד
29 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירפוס ירבד
ח 'מע א"ח תבשה רצוא יתאד אתיירואד םג ללוכ הז ןושל<-
אשרדמ
27 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלבק ירבד
כ 'מע א"ח תבשה רצוא השעו ת"ל וב שיש ןנברדמ רתוי רומח<-
כ 'מע א"ח תבשה רצוא ךירצ וניאש ,אתיירואדכ אוה םאה<-
קוזיח
אלק ,די 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואדכ אוה םאה<-
ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;כ 'מע א"ח תבשה רצוא
47 ק"ס טפשמה ירואב
אלוקל וקיפס םאה<-
3 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הזרכה ךירצ םאה - וילע רבועה<-
תודעל ולסופל
וט 'מע א"ח תבשה רצוא רמא הכ" ןושלב םיאיבנב רכזומשכ<-
"'ה
זט 'מע א"ח תבשה רצוא הלבק ירבדמ היטרפש הרותהמ הוצמ<-
71 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירבד
414 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירבד ןיינק<-
וצק 'מע מ"וח המלש תכרב ;ולר 'מע םהש ןבא ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבד
415 'מע ב"ח טפשמה רצוא םתונקהל רשפא יאש םירבד
םרמואל יאשר התא יא בתכבש םירבד
הפ לע
מ 'יס חספ לאפר תכרב ונלש םישמוח ךותמ האירקב<-
מ 'יס חספ לאפר תכרב דומיל לש האירקב אקוד רוסא םאה<-
מ 'יס חספ לאפר תכרב םירחא איצומשכ אקוד רוסא םאה<-
מ 'יס חספ לאפר תכרב תרותב ארוקשכ אקוד רוסא םאה<-
האירק
'מע מ"וח המלש תכרב ;412 'מע ב"ח טפשמה רצוא
דע
בלבש םירבד
םיגד - גד
ד ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב השעמל ותליכא ןפוא<-
דצק ,זנק ,בנק 'מע א"ח תבשה רצוא הנשה שארב ותליכא<-
רשב םע ותליכא<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא
אמ
ףוע רשב וא המהב רשב םע<-<-
אמ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא 'ס שיו רשב לש הרעקל לפנש גד<-<-
אמ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא 'ס וב ןיאו רשב לש הרעקל לפנש גד<-<-
אמ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ומוי ןב רשב ילכב גד לושיב<-<-
אמ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא רשב ילכב גד ןוגיט<-<-
די ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא שי םא קפס שיו רשב ריסל לפנש גד<-<-
ודגנכ 'ס
די ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ץוחבמ רשב ריסל לפנש גד<-<-
די ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא רשב םע גד תיילצ<-<-
וט ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא לצב םע רשב תנחטמב גד תניחט<-<-
ג ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ךלמ םשבכש תורהנב<-
בנ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תמו יח גד תרירב<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב אלוממו לשובמ גד תרירב<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םינוש םיגוסמ םיגד תרירב<-
מ ,זט ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וחדקנ תוכיתחהמ קלחש םיגד תרירב<-
תבשב ,לושיבה י"ע
ט-א ףיעס די קרפ ;חנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תומצעה תרירב<-
ח ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא םררובה דיב תוחמל םאה<-<-
בכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הכיתחה זחואש העשב םתרירב<-<-
ודיב
דכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םצצמל ידכ םתרירב<-<-
אכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ויפמ םתאצוה<-<-
וצק הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא חולמ גד לש תונטקה ויתומצע<-<-
ג ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תולודגמ תונטק תוכיתח תרירב<-
תבשב
טמק 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויל םייח םיגד<-
ט ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב קוניתל ותלכאה<-
הנק 'מע א"ח תבשה רצוא ערזה םיברמ םיגד ינימ לכ םאה<-
אי ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב חלמהמ חולמ גד תחדה<-
זמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיגדהמ לפלפה ירגרג תאצוה<-
זס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וכותמ יולימה תאצוה<-
טק הרעה ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיהמ ותאצוה<-
חל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב בטורהמ ותאצוה<-
טס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וילעש רזגה תוכיתח תרסה<-
;טנ ףיעס ו קרפ ;ח ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
אכ ףיעס בי קרפ
תבשב ורוע תרסה<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסה רחאל ונממ בטורה תדרפה<-
תבשב
בי תוא בקעי ירמא תורעהו ,ג ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ךות הב ןיאש הדוצממ ותפיטח<-
ד ףיעס ו 'יס בקעי ירמא םילעב לש רביב ךותבש גד תדיצ<-
ב ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רקפה אוה םימיבו תורהנבש<-
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ונממ בטורה תכיפש<-
נק ,המק 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב ותליכא תוצמ ,גד
אנק 'מע א"ח תבשה רצוא םאהו אקוד גדב גנעל בויח שי םאה<-
אתיירואד אוה
הנק ,גנק 'מע א"ח תבשה רצוא לודג גד לוכאל שי<-
דנק 'מע א"ח תבשה רצוא גד לש םיניעה תליכא<-
דנק 'מע א"ח תבשה רצוא דיב גד תליכא<-
טלר ,הנק 'מע א"ח תבשה רצוא םחל םע גד תליכא<-
דנק 'מע א"ח תבשה רצוא ותליכאב תונווכה<-
הנק 'מע א"ח תבשה רצוא גדה ינימ<-
ונק 'מע א"ח תבשה רצוא םיצומחו םילשובמ םיגד<-<-
ונק 'מע א"ח תבשה רצוא םיחולמ םיגד<-<-
דנק 'מע א"ח תבשה רצוא הדועסה םדוק תירחשב ותליכא<-
זנק 'מע א"ח תבשה רצוא תודועסה לכב ותליכא<-
תוא זע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טפ
תבש תודועס לכב ותליכא<-
חנק 'מע א"ח תבשה רצוא םיגדמ גנעתמ וניאשכ<-
דכ 'מע א"ח תבשה רצוא םדוק הזיא םיגד וא רשב<-
ופק 'מע א"ח תבשה רצוא אלש ןקתל שי םאה רעשה םירקיימשכ<-
ונקי
חצק 'מע א"ח תבשה רצוא ריחממ שילשמ תוחפב רקייתנ<-<-
םדוקה
טצק 'מע א"ח תבשה רצוא םילארשי םה םירקיימהשכ<-<-
ר 'מע א"ח תבשה רצוא וא לכל רקייתנ ןיב קוליח שי םאה<-<-
םילארשיל קר
ר 'מע א"ח תבשה רצוא תעש וזש םושמ השענ רקויהשכ<-<-
קחדה
אר 'מע א"ח תבשה רצוא תונקלמ ולדחי םיינעש ששח ןיאשכ<-<-
רקויה ליבשב
גר 'מע א"ח תבשה רצוא םאה רשבהו םיגדה ורקייתנ<-<-
םהינש לע הנקת תושעל םילוכי
דר 'מע א"ח תבשה רצוא תמדוק הזיא םיגד וא רשב לע הנקת<-<-
דר 'מע א"ח תבשה רצוא וא ןקתל ד"ב לע בויח שי םאה<-<-
תושר
הר 'מע א"ח תבשה רצוא םוקמ ותיבב םיגד ול היהש ימ<-<-
הנקתה
הר 'מע א"ח תבשה רצוא תרחא ריעב הנקו הנקתהמ עדי אל<-<-
הר 'מע א"ח תבשה רצוא יעצמא יוג י"ע תונקל לוכי םא<-<-
ור 'מע א"ח תבשה רצוא הנתמב יוגמ ולבקל לוכי םא<-<-
זר 'מע א"ח תבשה רצוא עונמל שי םאה הנקת ושע אל םא<-<-
תונקל ומצעמ
חנק 'מע א"ח תבשה רצוא רוטפ םאה - ורקוי תמחמ רעטצמ םא<-
תונקלמ
זר 'מע א"ח תבשה רצוא םימדב תולעהל הנוקל רתומ םאה<-
רעש רקייתי ז"יעו
חר 'מע א"ח תבשה רצוא הקדצל וימד תתל ידכ גדמ ענמיהל<-
דנק 'מע א"ח תבשה רצוא לוחב גד תליכאמ ענמיהל<-
גנק 'מע א"ח תבשה רצוא גדה ןימ תובישחו תלעמב<-
ראוד
בוריע ןיאש םוקמב תבשב עיגמה<-
ה הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחל רצחמ ולוטלט<-<-
זט הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תיבה לא ולוטלט<-<-
ד ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ראודב וחלשנש םינמוזמ וא קיש<-
ודבאו
ךלמה דוד
גי הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב ויתומחלמל םיאצויה ובתכש טג<-
ילמשח םומיח דוד
תבשב וב שומיש<-
163-156 ,145-141 'מע ב"ח הכלהב למשחה םימחה זרב תחיתפ<-<-
157-156 'מע ב"ח הכלהב למשחה םימחה זרב תריגס<-<-
163 ,157-156 ,145 ,142 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירכנ י"ע<-<-
163 ,156-155 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוח ךרוצל<-<-
144 ,142 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשל םייגולונכט תונורתפ<-<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ורגוסל רכושה חכשש<-
158 ,145-144 'מע ב"ח הכלהב למשחה םידווד יגוס לש יגולונכט רואית<-
םתלעפה יכרדו םינוש
שמש דוד
169-165 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב וב שומיש<-
ןחוד
ט הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןחוד תפב תורצח בוריע םיברעמ םאה<-
חמק-במק תוא די קרפ םתכלהכ ןיאושינה 'רסה יוד'
אכרת 'מע םתכלהכ ןיאושינה ורואיב<-
(םירלוד ןפלח :םג האר) רלוד
וליפא ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תיביר ןינעל אריפ בשחנ םאה <-
ףיעסו ,דל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ףוליח ה"ד םירואב ט
הנאתנו םילקשב ףילחה<-
םאש ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא רתומ םאה ,גיצי רעשב רוכמל בשח<-
שממ םירלוד תחקל
פ"עא ה"ד םירואב אל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ןפלחל וריזחהל רוסא םאה - ףיוזמ<-
רחאל םנתי ןפלחהש ששחמ רחא תרומת
זאש ה"ד םירואב וט ףיעס א 'יס בקעי ירמא םכוסמ םוכסב תונקל וא רוכמל חלש<-
ולשמ תונקל וא רוכמל הצור חילשהו
וב רזוח חלשמהו
זע תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא תונקל לצעתנו םירלוד תונקל חלש<-
עבטמה תחפוהו
ףיעסו ,דע תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
זאש ה"ד םירואב וט
שיו תונקל וא רוכמל חילש חלש<-
תונקלו רוכמל יאשר םאה - חילשל
ולשמ
אל ףיעסו ,אי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא
פ"עא ה"ד םירואב
םיפיוזמ קלח אצמנו הנק וא רכמש<-
(הנתמ :האר) ןורוד
חכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב םיתמה לא שרוד
286 'מע ב"ח טפשמה רצוא תווצמב הייחד
288 'מע ב"ח טפשמה רצוא שפנ ינפמ שפנ תייחד
רוביד
(377 'מע) גלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס סואמ םוקמב<-
231 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןויד
56 'מע ב"ח טפשמה רצוא קויד
286 'מע ב"ח טפשמה רצוא תווצמב יוחיד
(טפוש ;ןיד תיב :םג האר) םינייד - ןייד
טכ רועיש ב"ח טפשמה בל ןיידכ אנוש וא בהוא <-
6 ק"ס טפשמה ירואב וט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ תולספב ותליחת לש לוספ וב ןיא<-
,ג ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
1 ק"ס טפשמה ירואב
השעש ודיעה ןידב בשיש רחאל םא<-
הבושת
4 ק"ס טפשמה ירואב ד ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ הלילב םידעה תמיתח תא האר םא<-
םויב רטשה תא םייקל לוכי םאה
י 'מע מ"וח המלש תכרב בורב ולוטיב<-
28 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ - םינמיס איבהש עודי ןיאש ג"י ןב<-
ןוממב ןודל רשכ םאה
32 ק"ס טפשמה ירואב זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םידע לוספמ דמלנה ולוספ רדג<-
וכ 'מע מ"וח המלש תכרב הדימעב םיניד לעב ,הבישיב םינייד<-
וט רועיש א"ח טפשמה בל םידעה םאה - םיכומס םניאש םינייד<-
םהינפב דומעל םיווצמ
חי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ןודל לוכי ריעב הנוממה ןייד םאה<-
ובורקל
ג 'מע מ"וח המלש תכרב םחרכ לעב םישענ םאה<-
ד ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ןודל רכש תחקל גהנמה<-
וט רועיש א"ח טפשמה בל ןידה תעשב תבשל ובויח<-
230 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותורישכ<-
ז ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןודל םליא תורשכ<-
אכ ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןודל הפירט תורשכ<-
27 ק"ס טפשמה ירואב זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ וילע דיעהש ןידב ןודל ותורשכ<-
זי ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ומע רייגתנש ויחאל ןודל<-
ו ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ונתוחמל ןודל<-
זי ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ומע רייגתנש ויחא םע ןודל<-
ומ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא קלח הב םיריבעמש האווצב תורוהל<-
םישרויהמ
230 'מע ב"ח טפשמה רצוא ויונימ<-
טמ 'מע מ"וח המלש תכרב םיכומס<-
וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב<-<-
ו ףיעס ךורע טפשמ ,א ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש
ב ק"ס טפשמה יטוקל
אנושו בהוא לוספ<-
כ רועיש ב"ח טפשמה בל ועמשש ןיד יתב השלשמ םינייד ףוריצ<-
תודעה תא
גי 'מע מ"וח המלש תכרב תועד ףוריצ<-
כ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא םיכומסכ םינייד םהילע ולביק<-
כ 'מע מ"וח המלש תכרב לוספ וא בורק םהילע ולביק<-
ט רועיש א"ח טפשמה בל ילעב י"ע ולבקתנש םילוספ םינייד<-<-
תודעב המזה ןיד שי םאה - ןידה
םהינפב הרמאנש
6 ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ והולביקש רמול לוספ ןייד תונמאנ<-<-
םהילע
29 ק"ס טפשמה ירואב זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ינש ןיידל ותבריק<-
א ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ינשב ינש ,ותשאכ לעב ינש<-<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ונתוחמ םע ןודל<-<-
אי ,י ,ט 'מע מ"וח המלש תכרב םיניידב בור<-
דנ 'מע מ"וח המלש תכרב םיניידב תועד בור<-
טמ 'מע מ"וח המלש תכרב לבבבשו י"אבש<-
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא העטש<-
דמ ,במ 'מע מ"וח המלש תכרב תעדה לוקישב<-<-
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל ארקו רטשה תא םייקל ובשיש השלש<-
םהמ דחא לע רערע
חל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םילטב ויניד - רכש לטנש<-
חל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא רכשה תא ריזחה םא<-<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,זי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
דלק
ףסכ י"ע הנמתנש<-
חכק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא םאה - ריעה יבוט השולש י"ע הנמתנש<-
קלתסהל לוכי
אכק 'מע מ"וח המלש תכרב וב הררש<-
'תמאה ןייד'
(321 'מע) גר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הער הרושב לע<-
(323 'מע) דר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ויבא תריטפ לע <-
'מע) ב ףיעס הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(325
ותרוצ הנושמש םדא תייאר לע <-
(327 'מע) ור 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ןברוח תייאר לע <-
הסייד
וכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ררקמהמ קונית תסייד תרירב<-
המומיח ךרוצל
דמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הנממ םישוגה תאצוה<-
בי ףיעס ז קרפ ;ונ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םישוגהמ קונית תסייד ןוניס<-
תורצח בוריע ןינעל ,רייד
בכ הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הנשה עצמאב אבה שדח רייד<-
ז-ו-ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ריידכ ןודינ ימ<-
בל הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לאושו רכוש<-<-
גכ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ חרוא<-<-
טי הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םש לכוא וניאשכ<-<-
ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ירכנ<-
180 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןובשחו ןיד
264 'מע ב"ח טפשמה רצוא הווהבו רבעב תוומ ןיד
תבשה לארשיל קוח ;224 'מע ב"ח טפשמה רצוא
11, 79 'מע הדיבא
(ךלמ :םג האר) אניד אתוכלמד אניד
םא ה"ד םירואבו ,טי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא וא ,םיוגל םידוהי ןיב הלפמה קוחב<-
םישנאה ןיב
דע תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא הקילדמ ףוטחל רסואש קוחב<-
אי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא וליפא הדיבא ריזחהל בייחש קוחב<-
םי לש וטוזב
תונידמבו ה"ד םירואב אי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא רחאל ףא הליזג ריזחהל בייחש קוחב<-
שואי
אי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא הרטשמל הדיבא רוסמל בייחש קוחב<-
טכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא םיבר וב וקיזחהש רצימב<-
ג ףיעסו ,ג תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס ,וליפא ה"ד םירואב
חכק
לארשי ךלמב<-
םא ה"ד םירואב טי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םניאש םישנא לע רזוגש ךלמב<-
הנידמה יבשותמ
חכק תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא הרותה פ"ע גהנתמ וניאש ןוטלשב<-
חכק תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא םעה בור י"ע רחבנש ןוטלשב<-
םא ה"ד םירואב טי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא רשב<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,ג ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
גכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס ,אי
אתיירואד אוה םאה<-
רטש ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא יוארכ השענ אלש ןיינקב ליעומ םאה<-
אתכמסאו ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תורטשב אתכמסא יבגל ליעומ םאה<-
ל הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ - אתוכלמד אניד יפ לע הרידב רדה<-
תורצח בוריעב בייחו רסוא םאה
ו ,ג ק"ס טפשמה יטוקל טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ יוג תודע ןינעל<-
תונוממ יניד
אכ 'מע מ"וח המלש תכרב הלילב<-
שיו ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא והועבת אלשכ דיעהל בויח שי םאה<-
חכ רועיש א"ח טפשמה בל לוכי התאש תודע םיכירצ םאה<-
המיזהל
תושפנ יניד
דיק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא רדגימל ז"הזב םהב ןודל רשפא םאה<-
העש ךרוצו אתלימ
שיו ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא אל םא םהב דיעהל בויח שי םאה<-
והועבת
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא םהירדס<-
280 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימש יניד
ב ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא םהב בייח 'כ ןבמ תוחפ םאה<-
ךורע טפשמ ;אמ תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא
דפ ,ומ ,במ ,כ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס
תודעל רשכ םאה - םהב בייחש ימ<-
2 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב (רשי םרזל רוטרנג) ומניד
225 'מע ב"ח טפשמה רצוא היטמולפיד
ריד
הכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע ןינעל ,הרידל יואר בשחנ םאה<-
תורצח
,הכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה טי קרפו
וב תורצח בוריע תחנה<-
תורצח בוריע ןינעל ,(תיב :םג האר) הריד
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי
בוריע הב חינהל היואר הריד וזיא<-
כ הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הרידמ םינפל הריד<-
ל הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םירד תוחפשמ יתשו הוקליחש הריד<-
קלחל קלחמ לטלטל רתומ םאה - הב
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל-זי
הריד ארקנ המ<-
חי הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הרידכ םינודינ תיבה ירדח לכ םאה<-<-
טי הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ היואר אהתש דע הלדוג אהת המ<-<-
הרידל
כ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ חתפ הל ןיאש<-<-
דכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הרקת הל ןיאש<-<-
ד-ב הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הקיר הריד<-<-
טי הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וא ,םש לכוא וניאו םש ןלשכ<-<-
ךפיהל
(הפירש ;שא :האר) הקילד
וטופ את ;תילעמ :האר) תיטמוטוא תלד
(ירטקלא
תייעב ןורתפל) ינורטקלא דוקיפ תלד
תבשב (םילוחה יתבב םינהכה
81 ,79 'מע ב"ח הכלהב למשחה הב שומישה ינפוא<-
79 'מע ב"ח הכלהב למשחה הזזה תלד<-
80 'מע ב"ח הכלהב למשחה ףנכ תלד<-
(םד תמורת ;םד תזקה :םג האר) םד
תבשב <-
חמ ,חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הכממ ואיצוהל<-<-
חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל החופנ די תואפרל<-<-
טכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םורזלמ ודימעהל<-<-
חמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הפהמ תלזונשכ וצצומל<-<-
ח ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וזיקהל<-<-
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא םילותב םד לע השא תודע<-
יאמד
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנוע םושמ ותליכא<-
חלק 'מע א"ח תבשה רצוא קפס רוסיא ראשמ רומח םאה<-
חלק 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ םוקמב רתומ םאה<-
ול הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע וב םיברעמ םאה<-
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד רוסיא ראשמ רומח<-
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא אקיפס קפס וב ליעומ אל<-
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב ץראה םע יפ לע תוריפ לוכאל<-
141 'מע ב"ח טפשמה רצוא היטרקומד
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא תודלו ימד
458 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןכדש :םג האר) תונכדש ימד
(ךווית :האר) ךווית ימד
254 'מע ב"ח טפשמה רצוא וטפשמ ,קוינאימד
הקמד
תבשב םירוחשהו םינבלה םילכה ןוימ
די ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא
379 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ירקתמד'
המלש תכרב ;אמ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
מ 'מע מ"וח
דיבע רמכ דיבעדו דיבע רמכ דיבעד
םלשה טפשמה תוביתנ ;458 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ט-ח הפסוה ביתנ ףיסוי ר 'יס
הנקמ תרחא תעד
נ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא תרמתשמ הניאש רצחב הנתמב<-
בקעי ירמא תורעה א 'יס ,י ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ח ףיעס ו 'יס ,אנ תוא
הרותהמ הכוז םאה - ןטקב<-
כ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא רכממו חקמב ןטקב<-
םילעב תעד
46 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא תבשהב<-
62 ,34 'מע ב"ח טפשמה רצוא להק תעד
36 ,34 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרות תעד
תפדפד
הל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הנממ ףד תאצוה<-
סופד
ןיא ה"ד םירואב טי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תורטש סיפדהלו ןיכהל רתומ םאה<-
ףרותה םע
טי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא לע רוסאל לוכי םאה - רפס סיפדמה<-
וסיפדהל םירחא
נ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא םניח םיקלוחמה סופד ירבד תחיקל<-
ראוד תוביתב
סופד י"ע ןיליפתב ן"ישה תיישע<-
בי תוא םוכיס ,לר 'מע ז 'יס גי קרפ והילא ןורכז
אמר 'מע
"תוסג ןיליפת"ב<-<-
אי תוא םוכיס ,חכר 'מע ה 'יס גי קרפ והילא ןורכז
אמר 'מע
"תוקד ןיליפת"ב<-<-
הכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא רחא לש סופד תויתואב שומיש<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא קודקד
(הבצמ ;אבטציא :האר) הקד
לקד
זט ףיעס י 'יס בקעי ירמא וצצוקל רוסא םירמת בק השועה<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םילקד 'ב ןיב רובעל<-
384 'מע ב"ח טפשמה רצוא תללוצה ,'רקד'
זעק 'מע מ"וח המלש תכרב ותעדמ אלש וריבח רצחב רד
ןנברד
חלק 'מע א"ח תבשה רצוא םושמ רתוה םאה - ןנברד רוסיא<-
הביא
וכ ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הכאלמל םימכח תוריזג<-
29 'מע ב"ח טפשמה רצוא אתיירואדו ןנברד<-
חי 'מע א"ח תבשה רצוא קוזיח ושע םימכח ע"וכל םאה<-
הרות לשמ רתוי םהירבדל
טי 'מע א"ח תבשה רצוא ושע אל אתכמסא ול שיש ןנברדב<-<-
קוזיח
טי 'מע א"ח תבשה רצוא ל"נה ללכב קוליח<-<-
,גי ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ירואב ז ףיעס דל 'יס ,20 ק"ס טפשמה ירואב
35 ק"ס טפשמה
'םהירבדמ'ל 'םירפוס ירבד' ןיב לדבה<-
הק 'מע א"ח תבשה רצוא הרות םוקמב םהירבד םימכח ודימעה<-
השעת לאו בשב
זמ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב הכירצ הניאש הכרבב אשת אל<-
חי 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד לע םג ךייש "ה"בקה רמא" ןושל<-
ח 'מע א"ח תבשה רצוא םג ללוכ "םירפוס ירבד" ןושל<-
אשרדמ יתאד אתיירואד
חס 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברדל תמדוק אתיירואד הוצמ<-
ופ 'מע א"ח תבשה רצוא אלש 'ואד הוצמ החוד ןנברד הוצמ<-
הנמז ןיידע עיגה
ופ 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ החוד םאה ןנברד הוצמ<-
אתכמסאד
ןנברד הריבע רבועה לש תודעל לוספ<-
ז ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ אתיירואדמ לספנ וניא<-<-
א ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רבועה תליספל םיאנתה<-<-
י ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ולוספל םעטה<-<-
ט ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םורע עשר<-<-
וט ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ אתיירואד אקיפסב<-<-
אי ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןובאיתל רבועה<-<-
ח ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רבעש ומצע לע דיעמ םא<-<-
דכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב הרות לשמ רתוי קוזיח ךירצ<-
איק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הרטפה תאירק<-
לגר תסירד
,ט-א הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דל-אי הכלה ד קרפו
תורצח בוריע ןינעל תרסוא יתמ<-
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םידע לש) הריקחו השירד
ט רועיש ב"ח טפשמה בל תוליזגב<-
וט רועיש ב"ח טפשמה בל ימ" הלאשה םאה - עבור לש ןידב<-
השירד וא הקידב איה "עברנ
ט רועיש ב"ח טפשמה בל תונוממ ינידב<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תונוממ ינידב<-
זכ ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ 'עדוי יניא' רמוא דעה םא<-<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל תושפנ ינידב<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל הזה ןמזב<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל תולבחב<-
י רועיש ב"ח טפשמה בל םויב" ןוגכ) םידעה ונתנש םינמיסב<-
תאיב םויב" ,"השעמה ערא ףטוש םשג
("השעמה ערא ךלמה
י רועיש ב"ח טפשמה בל ןישודיקו ןיטיג תודעב<-
י רועיש ב"ח טפשמה בל "רבדה היה לומתא" םירמואה םידעב<-
י רועיש ב"ח טפשמה בל "רבדה היה םויה" םירמואה םידעב<-
ז רועיש ב"ח טפשמה בל תודעה םויסמ בר ןמז רחאל ח"וד<-
תושירד<-
אי רועיש ב"ח טפשמה בל ןתרדגה<-<-
אי רועיש ב"ח טפשמה בל ןהב השחכה<-<-
אי רועיש ב"ח טפשמה בל "עדוי יניא" רמא<-<-
י רועיש ב"ח טפשמה בל תוחכוה רוקחלו שורדל ךירצ םאה<-
(הקזחו וגימ ןוגכ)
,זכ ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זכ ףיעס ,כ ,חי ,זי ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס
12 ק"ס טפשמה ירואב
תודעל םדא לוספל<-
23 ק"ס טפשמה ירואב הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הריקחו השירד אלל השינע<-
387 'מע ב"ח טפשמה רצוא ץרא ךרד
ךרדו הליפנ ךרד :האר) חוניה ךרד
(החנה
וב וקיזחהש רצמ :םג האר) םיברה ךרד
(םיבר
ה"ד םירואב גל ףיעס ז 'יס ,גל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
רצמ
ולוקלק <-
החנה ךרדו הליפנ ךרד
27, 62, 63, 65, 103 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
6, 9,
החנה ךרד<-
6, 8, 9, 62, 63, 103 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הליפנ ךרד<-
8 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח תעדה לוקיש תלעפה<-
346 ,135 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירומאה יכרד
טי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשר ןויצב םידגב תפירשב<-
54 'מע ב"ח טפשמה רצוא םעונ יכרד
תבשה לארשיל קוח ;346 ,48 'מע ב"ח טפשמה רצוא
38 'מע הדיבא
םולש יכרד
פק תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא ז"על רמומב<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא "ףסכ יל ןיא" רמול רתומ םאה<-
תוולהל הצור וניאשכ
השרד
גחב גחה תוכלהב<-
תוא ט 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ג תוא אי 'מע ,א
ורואיבו ונמז - חספ תוכלהב<-<-
ב תוא י 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח חספמ ץוח םיבוט םימיב ונמז<-<-
א 'יס חספ לאפר תכרב ימעט וא גחה תוכלה םישרוד םאה<-<-
םניינעו תווצמה
ט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב השרדל םירפסה לכ תרירב<-
,טי הרעה ח קרפ ,דל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ
תוכלהב םישרוד תועובשב םג םאה<-
םוי םישולש לגרל םדוק לגרה
גק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח תושרדב רצקל שי<-
ו הרעה ו קרפ ,ד ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב גחב תרמאנ<-
הכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב 'ל חספה תוכלהב םישרודו םילאוש<-
וינפל םוי
ב הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב תרצע תוכלהב םישרודו םילאוש<-
תרצעב
,טי הרעה ח קרפ ,דל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ הרעה ח קרפ
םדוק םוי 'ל ןהב םישרוד םאה<-<-
לגרל
לודגה תבש לש<-
'מע ,בי 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אע תוא וס
תבשב חספ ברע לחב הנמז<-<-
תוא בי 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ד
ג"הבשב םישרודש םעט<-<-
תוא בי 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ה
שרודל תילטה תפיטע<-<-
ה"ד בי 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ןייעו
שדוקה ןורא ינפל הדימע<-<-
ה"ד גי 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בתכו
השרדה ינפל םיקוספ תרימא<-<-
ה"ד גי 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ינריעהו ה"ד וט 'מע ,ןייעו
ת"הירק ירחא וא ינפל<-<-
תוא זי 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
י
השרדל ךליל בויח<-<-
ה"ד זי 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ש"ארהו
םישנל<-<-
תוא זי 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בי תוא חי 'מע ,אי
םהב שורדל שיש םיניינעה<-<-

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US