הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


ט תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל ט תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


הליבט
ריעה יבוט
האמוט
ףרגלט
ןופלט
תונעט
הפירט

(באב העשת :האר) באב
(קבט :האר) קאבאט
דלק 'מע מ"וח המלש תכרב ובאטב םושיר ,ובאט
חע 'מע מ"וח המלש תכרב ינבמ דחא ש"ע םושיר<-
גוזה
אמק 'מע מ"וח המלש תכרב םושירל העיבת םאה<-
העיבתל תבשחנ ובאטב
ןוממ הפוגש תינוממ
(טחוש :האר) חבט
274 'מע ב"ח טפשמה רצוא :םג האר) הריכמו החיבט
(השימחו העברא
טי רועיש ב"ח טפשמה בל פ"ע חבטו םינש פ"ע בנג<-
םירחא םינש
ז רועיש א"ח טפשמה בל הב תוחילש<-
הליבט
וט רועיש א"ח טפשמה בל לובטל איה הוצמה םאה<-
רוהט תויהל וא
139-173 'מע תיבה רוא הב הציצח<-
ל תוא חנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח לגרל<-
341 'מע ב"ח טפשמה רצוא רג לש<-
וט רועיש א"ח טפשמה בל םויב לודג ןהכ לש<-
םירופכה
ד-ג 'מע מ"וח המלש תכרב תוחפש םשל תירכנ לש<-
הדינ תליבט
190-199 'מע תיבה רוא הליבטה ךרד<-
190-199 'מע תיבה רוא הילע הכרבה<-
174-189 'מע תיבה רוא תונכהה ראשו הפיפח<-
הליבטל
הינפל םינרפצ תליטנ<-
ב ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
ד הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב העשת לחש עובשב<-<-
באב
אי ףיעס אי קרפ ,בי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב הינפל תרופסת<-
זי הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב הבז תליבט ינפל<-<-
44 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ;247 'מע ב"ח טפשמה רצוא
43,
ןיע תועיבט
247 'מע ב"ח טפשמה רצוא לוק תועיבט
ה-ג ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ הילע םיכמוס המ ןינעל<-
247 'מע ב"ח טפשמה רצוא תועבצא תעיבט
ג 'מע ץראה תווצמ לבט
ב תוא ביתנ סלפי ,א ק"ס ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ רשעמל לובטה לבט םאה<-
יוליכ לש האנהב רתומ
ול-הל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וב ברעל רשפא םאה<-
תורצח בוריע
וט 'מע ץראה תווצמ ותריכמ<-
הלבט
וט הרעה ז קרפ ררוב שלושמ ליא הרירבל הב שומיש<-
תבשב
עבט
ג ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םיעבטה ונתשה םאה<-
הנכס יהמ תרדגהב
קבט
המ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ םימסיקה תאצוה<-
תבשב
אמ ,ול ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב ותחרה<-
(הי רבט ימח :האר) הירבט
(האמוט :םג האר) הרהט
חק 'מע א"ח תבשה רצוא םינושארה םימכח ךיא <-
לע ןילוח תבשב ולכא
שדקה תרהט
באב ו"ט
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב "ךנעי ...חצנמל" תרימא<-
וב
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב וב ןונחת תרימא<-
טבשב ו"ט
זכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב וב תינעת<-
159 'מע ב"ח טפשמה רצוא ריעה יבוט
גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא תוכהל תושר םהל שי<-
רדגלו גייסל בנג
,יק תויתוא בקעי ירמא תורעהו ,וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
זטק
ז"הזב םייונמו םחוכ<-
זט-וט םיפיעס ט 'יס בקעי ירמא םדיקפתו םחוכ<-
דסק תוא ןויצה רעש ט 'יס בקעי ירמא םיסימ ינינעב<-<-
וט ,ט 'יס בקעי ירמא תוסנק יניד ןודל םחוכ<-
בסק תוא ןויצה רעש ט 'יס בקעי ירמא ןוממ עיקפהל םחוכ<-
ךרוצל אלש וריבחל םדאמ
להקה
די תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא 'גב יד יתמו 'ז ךירצ יתמ<-
רעש ט 'יס ,זטק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
דסק תוא ןויצה
אכיאד םוקמב םתנקת<-
יאהל אחוורו יאהל אדיספ
385 'מע ב"ח טפשמה רצוא דליה תבוט
ב ק"ס גר 'יס טפשמה תוביתנ ;416 'מע ב"ח טפשמה רצוא האנה תבוט
22 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא תבשהב<-
גמ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הפטוחה לש וניד<-
המ ,דמ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דחא הפטוחהשכ<-<-
םיאכזהמ
ב ק"ס גר 'יס ,א ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ התונקהל רשפא םאה<-
בגאב
ב ק"ס גר 'יס טפשמה תוביתנ התונקהל רשפא םאה<-
ןיפילחב
153 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הרהט :םג האר) האמוט
אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב רובצב הרתוה<-
:םג האר) האמוט קפס<-
(ןיליבש ינש
י"הרב האמוט קפס <-
15 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ דחא דע תונמאנ<-<-
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל ר"הרב האמוט קפס<-
- י"הרב האמוט קפסו
םינידה תוביס
ר"הרב האמוט קפס<-
15 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ הרדיג<-<-
ח ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ,רבק הב היהש הדש<-<-
ומוקמ חכשנו
12 ,9 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןהכל רתומ םאה<-<-
םשל סנכיהל הליחתכל
האמוט תלבק<-
חצק-הפק 'מע םימ יניעמ ץע ילכ יטושפב<-<-
טפת-גנת 'מע םימ יניעמ עקרקל יושעה ילכב<-<-
זקת-צת 'מע םימ יניעמ בקינש סרח ילכ<-<-
תלד :האר) תמ תאמוט
(ינורטקלא דוקיפ
אלש-זיש 'מע דסחו םייח תמה להוא <-
זטש-וטש 'מע דסחו םייח אמטיהל ןהכ רוסיא<-
תיב :האר) סרפה תיבב<-
(סרפה
ב ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב חספב תמ אמט היה <-
ינש חספ בירקמ - ןושאר
אס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב להא תאמוט<-
טנ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב להאל םינהכ תסינכ<-
םיקידצ ירבק
305 'מע ב"ח טפשמה רצוא םוטמוט
6 ק"ס טפשמה ירואב ב ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ לודג השענ יתממ<-
די ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש תודעל ולוספ<-
ג ,ב ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןידה םעט<-<-
ירואב ,ח ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
3 ק"ס טפשמה
ותורשכ - ערקנש<-<-
ערפמל
המ תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה לש ןיאושינו ןישודק<-
הבקנ קפס רכז קפס
כר 'מע מ"וח המלש תכרב ;421 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןודקפב בנג תנעט ןעוט
אכר 'מע מ"וח המלש תכרב ורכש תא לבקמ םאה<-
רמושכ
חקוללו שרויל םינעוט
(ןנינעט :האר)
חיפטהל מ"ע חפוט
(364 'מע) ג ףיעס זכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ורועיש<-
(חכ תנחת :האר) הניברוט
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןונמא ירוט
116 'מע ב"ח טפשמה רצוא לויט
בי ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-
טיט
וט ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ תורורצה תרירב<-
תבשב
הס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב דגבהמ ודוריג<-
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ףוגהמ ותרסה<-
325 'מע ב"ח טפשמה רצוא סקז ייט
רמייט
186 ,153 ,80 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלעפהל הייהשה רמייט<-
תבשב תיטמוטוא תילמשח
םשר :האר) רדרוקר-פייט
(לוק
תופיט
אלש ה"ד םירואב ה ףיעס ג 'יס בקעי ירמא חלה תדימב תופיט 'ג< -
הנוקל תתל רכומ ךירצש
תעד ףוריט
י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל עונמל תבש לוליח<-
הלוח לש תעד ףוריט
276-270 'מע ב"ח הכלהב למשחה היזיבלט
272 'מע ב"ח הכלהב למשחה םג וב תולכתסה רוסיא<-
לוחה תומיב
270 'מע ב"ח הכלהב למשחה תינכתב לוחב העפוה<-
תבשב רדושתש תידוהי
276 ,272 'מע ב"ח הכלהב למשחה ,תבשב וב תולכתסה<-
םירכנ י"ע רודישהשכ
6-277275 ,273-272 ,270 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלש תיטמוטוא הלעפה<-
תבשב
12 ,8 'מע ב"ח הכלהב למשחה ותועצמאב חוקיפ<-
תנחתב םירעבמ תוסיול
חכה
272 'מע ב"ח הכלהב למשחה תירכנ היזיבלטב םוסרפ<-
ש"עמ הריסמ י"ע תבשב
308-305 'מע ב"ח הכלהב למשחה ףרגלט
372 ,308-306 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבש ברעמ קרבמ תריסמ<-
306 'מע ב"ח הכלהב למשחה יאצומב קרבמ תחילש<-
יפרגואיג רוזיאל תבש
תבש ןיידע ובש
תבשב קרבמ תחילש<-
י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל יוג י"ע ,ןוממ יקסעב<-<-
א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רובע ללפתיש קידצל<-<-
הלוח
307 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוח בצמ עידוהל<-<-
307 'מע ב"ח הכלהב למשחה ינוחטב ךרוצל<-<-
הלט
(273 'מע) 1ב ףיעס טסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הלט לזמ לע הכרב<-
ךרוצל אלש תבשב לוטלט
ד ףיעס א קרפ םיספ תנותכ לכוא<-
ו ףיעס א קרפ םיספ תנותכ דגב<-
ה ףיעס א קרפ םיספ תנותכ םימשב<-
ד ףיעס א קרפ םיספ תנותכ הדועס ילכ<-
ד ףיעס א קרפ םיספ תנותכ רפס<-
ו ףיעס א קרפ םיספ תנותכ טישכת<-
תילט
*הכ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא ןיליפתה תיקש תאצוה<-
תבשב הכותמ
וט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ןטק תילטב ןטק ךוניח<-
גמ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב הלכהש גהנמה םעט<-
ןתחל תילט תנתונ
השדח תילט תשיבל<-
כ הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמה ןיב<-<-
ו ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
ה תוא בי 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח שרודה וב ףטעתיש<-
רובצל
ןופלט
379 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותועצמאב רפוס יונימ<-
250 ,245 ,243 ,241 ,236 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב<-
255-235 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב ןופלט
252 'מע ב"ח הכלהב למשחה אתב שומישה ןפוא<-
ירקמב ירובצ ןופלט
שפנ חוקיפ
250 ,243 ,241-240 ,237 'מע ב"ח הכלהב למשחה תרסהו תמרה םא<-
יוג י"ע גויחהו תרפופשה
ט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןורווע תנכס שי םא<-
בי ,ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וב שיש הלוח ליבשב<-
הנכס
250 ,243 ,239-238 'מע ב"ח הכלהב למשחה ינוחטב תורשב<-
255 ,253 ,248 ,239 'מע ב"ח הכלהב למשחה יבכמו הרטשמ תורשב<-
שא
ה ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל אפורל רתומ םאה<-
לצלצמשכ ותיבב ומירהל
245 ,236 'מע ב"ח הכלהב למשחה תינופלט הציקי תנמזה<-
תבשל לוחמ
246-245 ,240 'מע ב"ח הכלהב למשחה תוחיש תטלקה<-
האר) יטמוטוא רושכימב
(ןופיספיא :םג
ז ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הרקמב הרטשמ קיעזהל<-
הבינג לש
250 ,241 'מע ב"ח הכלהב למשחה הוצמ ךרוצל<-
253-251 ,246 ,242 ,240-239 'מע ב"ח הכלהב למשחה האופר ךרוצל<-
237-236 'מע ב"ח הכלהב למשחה יגולונכט ןורתפ<-
- םידחוימ םירקמל
"תבש-ןופלט"
251 ,240 'מע ב"ח הכלהב למשחה לוחב תינופלט החיש<-
,תבשה הסנכנ ולצאש ימל
קחרמ ייוניש בקע
םייפרגואיג
רטנירפלט
244 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב וב שומיש<-
ינוחטב תורשב
(האמוט :האר) אמט
תועט
410 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונוממב<-
גמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב הרות רפסב<-
גמ ףיעסד קרפ תועובשל חספ ןיב החכות תאירקב<-<-
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישנועב<-
קרפ ,י הרעה ג קרפ ,דס ,אס ,זכ הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב
,בכ-אכ הרעה ז קרפ ,אכ ,זט ,ח הרעה ו קרפ ,טע ,במ הרעה ד
נ ,ב הרעה חי קרפ ,ט הרעה זט קרפ ,וכ ,ב-א הרעה ח קרפ
סופד תויועט<-
(גהנמ :האר) תועט גהנמ<-
300 'מע ב"ח טפשמה רצוא הניעט
231 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונעט
זמר ,גמק ,במק 'מע מ"וח המלש תכרב 'יתבייחתנ םא עדוי יניא'<-
לר ,במק ,גכק 'מע מ"וח המלש תכרב 'ךיתערפ םא עדוי יניא'<-
23 ק"ס טפשמה ירואב ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תנעטב תונמאנה רדג<-
ןוערפ
זט רועיש ב"ח טפשמה בל קפס רוציל ןחוכב םאה<-
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא ול הדוהו םיטח ונעט<-
םירועשב
371 'מע ב"ח טפשמה רצוא םילותב תנעט<-
אמק 'מע מ"וח המלש תכרב דחא דע פ"ע קפס תנעט<-
דער ,זכ 'מע םהש ןבא 'ודגנכ יל שי'<-
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא שרויל םינעוט) 'ןנינעט'
(חקוללו
טעק 'מע ברעה טפשמ "ןנינעט" ןיד שי םאה<-
ברעל
7 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ קר םימותיל םינעוט<-
דובעש תמחמ הייבגב
םהיבא
469 'מע ב"ח טפשמה רצוא חפט
בי הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע תהבגה ןינעל<-
תורצח
אל הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריעה היהיש ךירצ<-
חפט הבוגב חנומ תורצח
'מע) 460 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(512
ורועיש<-
םיטפט
ז ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב ימיב ותרידב םתקבדה<-
הריפסה
לפט
גכ ,אכ 'מע מ"וח המלש תכרב ןמ רומח לפטש ןכתיי אל< -
רקיעה
תבכר :האר) ייבמורט
(תילמשח
141 'מע ב"ח טפשמה רצוא רורט
ירט
מ ףיעס ו קרפ ;ה ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא םיירט םילכאמ תרירב<-
הזמ הז תוחפו רתוי
תבשב
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םדאב) הפירט
בל ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ וגרוהה ןיד<-
325 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותלפה<-
אכ ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןודל ותורשכ<-
וט ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ דיעהל ותורשכ<-
די ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ תושפנ תודעב<-<-
זט ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ הפירט השענ םא<-<-<-
ותודע רחאל
טי-זי ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןוממ תודעב<-<-
כ ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ב"י רחאל בויח לע<-<-<-
שדוח
(המהבב) הפירט
57 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ הפירט הלוכי םאה <-
רבעתהל
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל - הטיחשב הפירט האצמנ<-
םדוק ושענש תוניבגה ןיד
הטיחשה
(םוחדמ :האר) רטמומרט
:םג האר) תבשב טטסומרט
(ררקמ ;ןגזמ
142 'מע ב"ח הכלהב למשחה םומיח ידודב <-
153-151 'מע ב"ח הכלהב למשחה הפקל םומיח ינקתימב<-
התו
232 'מע ב"ח הכלהב למשחה תחיתפ בקע ותלעפה<-
תלד תליענו
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדאיפמרט
:האר) רוטסיזנרט
(וידר ;ןופורקימ
430 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'אשרט'

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US