הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


נ תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל נ תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


תונמאנ
הדנ
רדנ
רהנ
תודעב עגונ
הנומאב ןתונו אשונ
קזנ
בלול תליטנ
יודינ
ןיאושינ
חותינ
סנ
בקנ
רנ
חצרנ
הניתנ

רצוא
ב"ח טפשמה
243 'מע
תונמאנ
תוביתנ
'יס טפשמה
א ק"ס בכר
"יתרכמ הזל" רמול רכומ לש<-
רצוא
ב"ח טפשמה
243 'מע
ןטק לש<-
רצוא
ב"ח טפשמה
331 'מע
(ותונמאנ ,אפור :םג האר) אפור לש<-
(וניד לעב תנעטל ןימאהל תובייחתה) 'תונמאנ'
טפשמה בל
רועיש ב"ח
'מע) חכ
(דכר-גכר
רשכ קפס אוהש רטשב הבותכ איה םא <-
טפשמה בל
רועיש ב"ח
'מע) חכ
(דכר-גכר
םתסב <-
טפשמה בל
רועיש ב"ח
'מע) חכ
(דכר-גכר
םייוקמ וניאש רטשב <-
ברעה טפשמ
זטק 'מע
הולמה "תונמאנ" םושמ םלשמש םוקמב ברע ליעומ םאה <-
טפשמה בל
רועיש ב"ח
'מע) חכ
(דכר-גכר
ירת יבכ<-
טפשמה בל
רועיש ב"ח
'מע) חכ
(דכר-גכר
וגימ דגנ <-
ברעה טפשמ
דק-גק 'מע
ןינק אלב האולהה ירחא "תונמאנ" תלבק <-
רצוא
ב"ח טפשמה
30 'מע
הכלהו האובנ
רצוא
ב"ח טפשמה
180 'מע
רוביצה ירחבנ
הליבנ
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל ו
ק"ס טפשמה
ג
םירחא תמהב לבנמה<-
לזגנ
בקעי ירמא
גי 'יס
םיטוקיל
ז ק"ס
ןלזגה לע דיעהל רשכ םאה<-
(רמז ילכ :םג האר) הניגנ
רצוא
ב"ח טפשמה
33 'מע
הליפתב <-
לאירבג יעטנ
תוכלה
'מע דוחי
חלש-ולש
השאב העיגנ
השיגנ
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל ב
ק"ס טפשמה
וכ
שגונה ןידו רוסיאה<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל ב
ק"ס טפשמה
וכ
תודעל לוספ שגונה<-
עגנ
חספ ןיב
תועובשל
ףיעס ד קרפ
גל ,גי
עגנ ותוא וב שיש םדאל ,עגנ הב רכזומש השרפב הרותל אורקל אל< -
רגנ
בקעי ירמא
ףיעס ז 'יס
בכ
ןיאפשהו תרוסנה יניד<-
(רדנ :האר) הבדנ
(הליבט :םג האר) הדנ
תיבה רוא
'מע
107-117
םילותב םד <-
טפשמה בל
רועיש ב"ח
ב
רוסיא וא הורעבש רבד בשחנ הרוסיא םאה<-
בקעי ירמא
ו ףיעס י 'יס
םירואב
רוסאו ה"ד
ךפיהל וא הלוח הלעבל רוזעלו שמשל הל רתומ םאה<-
תיבה רוא
'מע
107-117
היאושינ תארקל הלכה תונכה<-
תיבה רוא
17-35 'מע
הרהטב קספה<-
תיבה רוא
69-106 'מע
תוקחרה<-
תיבה רוא
47-53 'מע
תותסו<-
תיבה רוא
'מע
129-138
התליבט ןמז<-
תיבה רוא
9-16 'מע
הרוסיא תרמוח<-
םימ יניעמ
דע-ס 'מע
הרותה ןמ התליבט<-
לאירבג יעטנ
תוכלה
'מע דוחי
דפ-טע
המע דוחי<-
תיבה רוא
54-68 'מע
םימתכ<-
טפשמה בל
רועיש ב"ח
ט
"ינא האמט" רמול התונמאנ תביס<-
תיבה רוא
36-46 'מע
תסול ךומס הקידבו השירפ<-
תיבה רוא
9-16 'מע
םדה תייאר<-
תיבה רוא
17-35 'מע
םייקנ העבש<-
הדנ תפוח<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
הכ הרעה
הליעומ םאה<-<-
לאירבג יעטנ
תוכלה
'מע דוחי
גצ-הפ
הדנ תפוחב דוחי<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
גי-א תוא
הדנ לש הפוחו ןישודק<-<-
רצוא
ב"ח טפשמה
;370 'מע
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ג קרפ
גיק-בק
אינודנ
טפשמה בל
רועיש א"ח
זכ
התרדגה<-
בקעי ירמא
א 'יס
םיטוקיל
,זט ק"ס
ח ףיעס
םירואב
וליפאו ה"ד
הלודג אינודנ ותבל תתל<-
רצוא
ב"ח טפשמה
338 'מע
לארשי יחדנ
רצוא
ב"ח טפשמה
248 'מע
(הקדצ ;ינע ;האנה רדומ :םג האר) רדנ
חספ ןיב
תועובשל
טי קרפ
גי הרעה
תועטב<-
בקעי ירמא
גי 'יס
םיטוקיל
,ט ק"ס
בי ףיעסו
םירואב
לביקש ה"ד
אתכמסא אוהש ןינקב<-
לע וב לכ
תוכלה
תויושר
ןיבוריעו
גי קרפ
,דל הכלה
טל
רדנב ומצע לע רסא םיריידהמ דחאש לכאמב תורצח בוריע ברעל רשפא םאה<-
המלש תכרב
גע 'מע מ"וח
ולטבל אנדמוא ליעומ םאה<-
בקעי ירמא
ףיעס ט 'יס
םירואב ד
תעינמב ה"ד
י"אל הלעיש דע ןיי התשי אלו רשב לכאי אלש רודנל רתומ םאה<-
טפשמה בל
רועיש א"ח
טי
רדנל העובש ןיב םילדבה<-
ךורע טפשמ
ףיעס הל 'יס
ירואב י
ק"ס טפשמה
1
םירדונ ימל עדוי וניאו רדונ אוהש עדויה<-
חספ ןיב
תועובשל
ד קרפ
*ק הרעה
יאנתה תא רכזש תעב רדנו ,וירדנ לטבל הנתמה<-
חספ ןיב
תועובשל
אי קרפ
טל הרעה
אחיכש אלד אתלימ וילע לבקמ וניא רדונה<-
(םירדנ תרתה :האר) ותרתה<-
המלש תכרב
ק 'מע מ"וח
"ןהישועל םידי ושדקי <-
בקעי ירמא
ףיעס ט 'יס
םירואב ד
תעינמב ה"ד
וישעמ ןקתלו הוצמ זוריז ךרוצל<-
ינעל תתל<-
בקעי ירמא
א 'יס
תורעה
בקעי ירמא
זט תוא
ודיב וניא ץפחה םא<-<-
בקעי ירמא
א 'יס
תורעה
בקעי ירמא
זט תוא
ותושרל אובי ץפחהשכ ול "היהיש" וא ול "תתל"<-<-
קדצב
טפשמבו
דעק 'מע
הזמ הז האנה רידהל םילוכיו הקולח ידכ הב שי נ"כהבב תומוקמ ינש ושריש ימ<-
בקעי ירמא
בי 'יס
תורעה
בקעי ירמא
בלק תוא
תסנכ תיבל ורדנ םליש םא קפוסמש ימ<-
חספ ןיב
תועובשל
וט קרפ
ז הרעה
רדנכ אוה גהנמ<-
בקעי ירמא
ףיעס ט 'יס
םירואב ב
האורה ה"ד
םימשגה וא המחה תומיב וב הליבט - ןייעממ האנה רדנ<-
בקעי ירמא
ףיעס א 'יס
ז
ומייקל םישרויה םיבייח םאה - תמו רדנ<-
חספ ןיב
תועובשל
טי קרפ
גי הרעה
לוכי וניאו ,םייוסמ םוקמב ונב תא רפסל רדנ<-
הוצמ ירדנ<-
ברעה טפשמ
חר 'מע
וריבח םע דסח תושעל חיטבה<-<-
ברעה טפשמ
זר ,ב 'מע
ותאולה לע ברע תויהל וריבחל חיטבה<-<-
חספ ןיב
תועובשל
וט קרפ
ז הרעה
םינבה תא תבייחמ תובאה תלבק<-
חספ ןיב
תועובשל
ו קרפ
דמ הרעה
הלבק ןושלב וא רדנ ןושלב תינעת לביק<-
קדצב
טפשמבו
טע 'מע
רצחב שומיש יבגל ,הזמ הז האנה ורדנש םיפתוש<-
(העיסנ ;תינומ :םג האר) גהנ
בקעי ירמא
י ףיעס ו 'יס
םירואב
ארקנ ה"ד
סובוטוא תנחתמ םיעסונ ףוסיא <-
בקעי ירמא
אי 'יס
םיטוקיל
גכ ק"ס
הפוסב וא העיסנה תליחתב ול םלשי םאה - רכשב<-
בקעי ירמא
ףיעס ח 'יס
םירואב בכ
ןפ ה"ד
העיסנב קיזהש<-
בקעי ירמא
ח 'יס
םיטוקיל
ו ק"ס
םדרנש ינפמ<-<-
בקעי ירמא
ףיעס ח 'יס
םירואב בכ
ןפ ה"ד
הלצה םשל העיסנ ידכ ךות<-<-
בקעי ירמא
ה 'יס
םיטוקיל
ול ק"ס
םהידגב ךלכלו םיבשו םירבוע לע תילולשמ םימ זיתה<-<-
בקעי ירמא
ט 'יס
תורעה
בקעי ירמא
ק תוא
ףדורכ וניד - םיבר ןכסמו ןוישר אלב גהונש<-
בקעי ירמא
ט 'יס
תורעה
בקעי ירמא
ק תוא
תונוטלשל ורסומל רתומו ףדורכ וניד - תוריהמב עסונש<-
רהנ
בקעי ירמא
ג ףיעס ו 'יס
תוכלמה השבכש תונידמב<-
- הכלה רפס
ראש
תוליפת
'יס םויה
3ג ףיעס עק
(274 'מע)
ותייאר לע הכרב<-
קוח
לארשיל
תבשה
'מע הדיבא
49
ונממ ץפח תלצה <-
בקעי ירמא
ףיעס ו 'יס
ב
רקפה אוה וב אצמנש המ<-
בקעי ירמא
ףיעס ה 'יס
אי
תמדוק ימ - תחאל קר רובעל םוקמ שיו תוניפס יתש ושגפנ<-
הדיבא וב האצמנש<-
בקעי ירמא
ףיעס ד 'יס
םירואב זי
ה"ד
םיבשוי
םייוג םיבשו םירבועהו ,םילארשי םילעופ םידבוע רכסב םא<-<-
בקעי ירמא
ףיעס ד 'יס
םירואב זי
ה"ד
םיבשוי
םיאצויו םיסנכנ לארשי בורו םייוג םילעופה רכסב םא<-<-
בקעי ירמא
ףיעס ד 'יס
תורעהו ,טי
בקעי ירמא
בע תוא
םילושכמ רהנב שי םא<-<-
תבשב האצוה ןינעל ,םינכש ןיבש ,רהנ
לע וב לכ
תוכלה
תויושר
ןיבוריעו
ב קרפ
דל הכלה
ונממ היילד<-
לע וב לכ
תוכלה
תויושר
ןיבוריעו
ב קרפ
הכלה
חל-דל
ויבג לע הציחמ שי םא<-<-
לע וב לכ
תוכלה
תויושר
ןיבוריעו
הכלה ג קרפ
טכ
דוחל וא דחי ברעל םיכירצ םאה<-
לע וב לכ
תוכלה
תויושר
ןיבוריעו
הכלה ג קרפ
אמ
םימה ואפק םא<-<-
ףאונ
בקעי ירמא
ט 'יס
םיטוקיל
ו ק"ס
ךכ וריבחל ארוקה<-
רצוא
ב"ח טפשמה
375 'מע
ףואינ<-
רצוא
ב"ח טפשמה
243 'מע
תודעב עגונ
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל א
ק"ס טפשמה
אי-ט
דיעהל ורוסיא<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל וכ
ק"ס טפשמה
זי
ותעיגנ הקלתסה םא<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
ירואב וכ
ק"ס טפשמה
79
תורשכב ופוס םא<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
יטוקל בי
ק"ס טפשמה
,זט ,וט
גי ףיעס
ירואב
ק"ס טפשמה
דל 'יס ,18
וכ ףיעס
ירואב
ק"ס טפשמה
26 ,20
ותעיגנ הקלתסנשכ דיעהלו רוזחל לוכי םאה<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל זכ
ק"ס טפשמה
חי ,אי
ותודע רדג<-<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
יטוקל י
ק"ס טפשמה
ירואב ,וט
ק"ס טפשמה
דל 'יס ,9
וכ ףיעס
ירואב
ק"ס טפשמה
92
ותבוחל דיעהל רשכ םאה<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
ירואב גי
ק"ס טפשמה
ע"ושו ,18
וט ףיעס
ותעיגנ הקלתסהש דיעהל רשכ םאה<-
בקעי ירמא
גי 'יס
םיטוקיל
א ק"ס
עגונ בשחנ ךוותמ םאה<-
טפשמה בל
רועיש א"ח
זכ
ןיד לעבל עגונ ןיב םילדבה<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
ירואב י
ק"ס טפשמה
6
בורק וניאש ומצע לע דיעמה<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
ירואב וכ
ק"ס טפשמה
25
ובורק ינולפש דיעמה<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
ירואב וט
ק"ס טפשמה
5
הנוקל דיעמה ,תוירחאב אלש רכומ<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
ירואב גכ
ק"ס טפשמה
22
עגונ בשחנ ימ<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
ירואב א
ק"ס טפשמה
13
ותודע רחאל עגונ השענש ימ<-<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
יטוקל ג
ק"ס טפשמה
ירואב ,בי
ק"ס טפשמה
16
ןוממ ול ךסחנש ימ<-<-
מ"וח ע"וש
ףיעס גל 'יס
ט
ןיאושינב וילא עיגהל דיתעש ןוממב<-<-
בקעי ירמא
טכ ,גי 'יס
עגונ אוהש עדוי אל ד"בו תמא ותודעש עדויש ימ<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל גכ
ק"ס טפשמה
גי
בנגה לע דיעמו ,הבושת השעש ,בונגל תיסמ<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל וכ
ק"ס טפשמה
דכ
וריבח קלח לע ףתוש תונמאנ<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל וכ
ק"ס טפשמה
וט
העיגנ ול שי אמש םיששוח - ד"בב םערתנ<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
ירואב י
ק"ס טפשמה
דל 'יס ,21
א ףיעס
יטוקל
ק"ס טפשמה
חי ףיעס ,ט
ירואב
ק"ס טפשמה
ףיעס ,37
יטוקל וכ
ק"ס טפשמה
ירואב ,ז
ק"ס טפשמה
21 ,10
תודעל ולוספ תביס<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל חי
ק"ס טפשמה
,זכ ,הכ-אכ
דל-בל
רכש לבקמה דע<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל וכ
ק"ס טפשמה
בכ-טי
ןישודיקה לע שדקמה תודע<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
ירואב וכ
ק"ס טפשמה
5
ודגנש םידע יתיכ 'במ תחא לוספל עבתנה תודע<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל וכ
ק"ס טפשמה
גכ
עבתנה לע רטשב םיעבותה תודע<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל וכ
ק"ס טפשמה
,חי-אי ,ט-ב
ול ,ל-חכ
תיבירב הולמה לע הוול תודע<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל וכ
ק"ס טפשמה
,בפ-טע
טכ ףיעס
יטוקל
ק"ס טפשמה
חי
ןלזגה לע לזגנ תודע<-
מ"וח ע"וש
ףיעס גל 'יס
ג
ותשא יבורק לש ןוממ לע תודע<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל חי
ק"ס טפשמה
ירואב ,בכ
ק"ס טפשמה
39
ריכשמה תקזח לע רכוש תודע<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל וכ
ק"ס טפשמה
טס
ותשא לע אב ינולפש תודע<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל וכ
ק"ס טפשמה
,טע ,י-ח
ירואב
ק"ס טפשמה
59 ,12
ותודעב ארוביד ןניגלפ<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל וכ
ק"ס טפשמה
טי
םתודעמ ךפיהה רמול ןניגלפ אל<-<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל וכ
ק"ס טפשמה
הע ,דע
"ירוש עבר ינולפ"<-<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
ירואב ג
ק"ס טפשמה
,16 ,10
י ףיעס
ירואב
ק"ס טפשמה
די ףיעס ,21
ירואב
ק"ס טפשמה
דל 'יס ,24
זכ ףיעס
ירואב
ק"ס טפשמה
32
עגונל בורק<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
יטוקל י
ק"ס טפשמה
די
ותוכזל דיעהל<-<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
יטוקל י
ק"ס טפשמה
זט ,וט
ותבוחל דיעהל<-<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל זכ
ק"ס טפשמה
חכ
דע לוספל םיאבה םיפתוש<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל זכ
ק"ס טפשמה
הכ ,ו-ב
וניד לעב תא לוספל אבה עבות<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
יטוקל זכ
ק"ס טפשמה
אכ
ד"עב תא לוספל םיאבה עבותה יבורק<-<-
הכוס יונ
לע וב לכ
תוכלה
תויושר
ןיבוריעו
ז קרפ
זט הרעה
תואובמ יפותישל ףילחתכ אוה םאה - תפתושמ הכוסב<-
דלונ
תנותכ
ו קרפ םיספ
ט"ויו תבשב<-
רצוא
ב"ח טפשמה
259 'מע
תורטש לש תואחסונ
עסונ
בקעי ירמא
י ףיעס ו 'יס
םירואב
ארקנ ה"ד
"רעפאח" םע עוסנל רתומ םאה<-
קוח
לארשיל
תבשה
'מע הדיבא
35
הדיבא אצמש ל"וחל עסונ<-
בקעי ירמא
ח 'יס
םיטוקיל
ו ק"ס
םדרנ גהנהש י"ע קוזינש<-
םוקמל םוקממ הריבעהל הליבח לביקש<-
בקעי ירמא
אי 'יס
םיטוקיל
ח ק"ס
הדבאו תבכרב וא סובוטואב החכשו<-<-
בקעי ירמא
אי 'יס
םיטוקיל
ח ק"ס
החינה ןכיה רכוז וניאו<-<-
(הטירמ :םג האר) הצונ
שלושמ ליא
ו קרפ ררוב
אס ףיעס
תבשב ףועהמ תונטק תוצונ תרסה <-
שלושמ ליא
ו קרפ ררוב
הס ףיעס
תבשב דגבמ תוצונ תרסה<-
רצוא
ב"ח טפשמה
346 'מע
םירצונ
(הרונמ ;למשחה רוא :םג האר) הרונ
למשחה
ב"ח הכלהב
27-26 'מע
התפלחה <-
למשחה
ב"ח הכלהב
5 'מע
חכה תנחתב הרקב תרונ<-
הנומאב ןתונו אשונ
בקעי ירמא
ףיעס ב 'יס
ח
אחריט רכשו ותאצוה רכש הלעמ םא<-
בקעי ירמא
ב 'יס
םיטוקיל
י ק"ס
רמאש הממ תוחפב ץפחה תא הנקש עדונ םא<-
("קדצ ןיה" :האר) 'קדצ ןה'<-
בקעי ירמא
ג ףיעס ב 'יס
םירואב
ה"ד
,שרפמשכו
ו ףיעסו
האנוא ןינעל<-
בקעי ירמא
ב 'יס
תורעה
בקעי ירמא
הכ תוא
תועט חקמ ןינעל<-
בקעי ירמא
ףיעס ב 'יס
ז
הריכמה ךרדו תרוצ<-
םידיקפת יאשונ
רצוא
ב"ח טפשמה
231 'מע
ןידב<-
רצוא
ב"ח טפשמה
180 'מע
רוביצב<-
ריזנ
לע וב לכ
תוכלה
תויושר
ןיבוריעו
גי קרפ
גל הכלה
ןייב תואובמ יפותיש ול תושעל רשפא םאה<-
חספ ןיב
תועובשל
טי קרפ
וט הרעה
תסנכה תיבב ותחלגת<-
םזנ
בהז ימזנ אצומה<-
דכ תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא
(קיזמ :םג האר) קזנ
טפשמה בל
רועיש ב"ח
ח
דחא קיזממ רתוי היה םא <-
(אמרג :האר) אמרגב<-
בקעי ירמא
ףיעס ח 'יס
םירואב א
ד"ע ה"ד
ןימולשתה בושיח ךרד <-
בקעי ירמא
ףיעס ט 'יס
,וט
תורעהו
בקעי ירמא
אק תוא
ז"הזב ותוא םינד םאה<-
בקעי ירמא
ףיעס ט 'יס
,וט
תורעהו
בקעי ירמא
וק תוא
םדא יקזנ<-<-
בקעי ירמא
וט 'יס
תורעה
בקעי ירמא
גק תוא
רובו שא יקזנ<-<-
בקעי ירמא
ט 'יס
תורעה
בקעי ירמא
וק תוא
ןוממ יקזנ<-<-
בקעי ירמא
ףיעס ט 'יס
תורעהו ,ה
בקעי ירמא
במ תוא
וריבח תא תיעבה<-
בקעי ירמא
ט 'יס
תורעה
בקעי ירמא
,דמ תוא
אי 'יס
תורעה
בקעי ירמא
,בי תוא
ןויצה רעשו
הל תוא
םלשל בייח םאה - ורמש אל וא חטובמ ץפח קיזה<-
בקעי ירמא
ףיעס ח 'יס
םירואב א
ד"ע ה"ד
שומישל יוארו ורכומל יואר אלש שמושמ ץפח קיזה<-
בקעי ירמא
ףיעס ח 'יס
םירואב א
ד"ע ה"ד
םירחאל אלו םילעבל קר הושש ץפח קיזה<-
בקעי ירמא
ח 'יס
םיטוקיל
דל ק"ס
קוזינו ץחרמ תיבב םימב קילחה<-
בקעי ירמא
ט 'יס
םיטוקיל
אי ק"ס
וניע תא אמיסו ץראל וריבח תא ליפה דחאו םינש וקבאתה<-
(...יכ :האר) יאהמ םלתשמ יאהמ ימולתשיאל אכיל יכ<-
בקעי ירמא
ח 'יס
םיטוקיל
ול ק"ס
םיבשו םירבוע ידגב לע םימשג ימ זיתהש גהנ <-
רצוא
ב"ח טפשמה
399 'מע
ןיקיזנ<-
בקעי ירמא
ח 'יס
תורעה
בקעי ירמא
ופ תוא
(שא :םג האר) שא יקזנ<-
רצוא
ב"ח טפשמה
370 'מע
תיבב השא יקזנ<-
בקעי ירמא
ח 'יס
תורעה
בקעי ירמא
אכ תוא
המהב יקזנ<-
בקעי ירמא
ח 'יס
תורעה
בקעי ירמא
,ק תוא
םיטוקילו
ט ק"ס
רוב יקזנ<-
בקעי ירמא
רעש ח 'יס
תוא ןויצה
לק
ולש הניאש המהבב ןש יקזנ<-
בקעי ירמא
ףיעס ח 'יס
ב
וריבחל קזנ תמירג י"ע וילעמ וקוליס<-
בקעי ירמא
ח 'יס
םיטוקיל
ז ק"ס
הליחתכל רוסא ,םימש ינידב בייחש ,קזנ קפס<-
םירשכ םידעו הרורב היאר ךירצ<-
בקעי ירמא
ח 'יס
תורעה
בקעי ירמא
טי תוא
וינפב םידעה תלבק<-<-
טפשמה בל
רועיש ב"ח
,(חמ 'מע) ח
(חנ 'מע) ט
הבוג הזמ הצר ,הבוג הזמ הצר<-
רצוא
ב"ח טפשמה
402 'מע
םינכש יקזנ
בקעי ירמא
ףיעס ח 'יס
אי
רצחב םיבויחה<-
בקעי ירמא
ח 'יס
תורעה
בקעי ירמא
הס תוא
םהב הקזח<-
בקעי ירמא
ףיעס ז 'יס
םירואב גל
ה"ד
וקיזחהש
הנמז רועיש<-<-
(לבוח ;הלבח ;האכה :םג האר) לבחנ
בקעי ירמא
ט 'יס
םיטוקיל
ב ק"ס
לבוחה לע םייוג ינפב לובקל יאשר אוה םאה <-
(השורי :האר) הלחנ
שחנ
בקעי ירמא
ףיעס י 'יס
ט
םישחנ 'ב ןיב רובעל<-
םישוטנ
רצוא
ב"ח טפשמה
392 'מע
םישוטנ יסכנ<-
םידי תליטנ
- הכלה רפס
ראש
תוליפת
'יס םויה
'מע) הע
(126
החנמ ינפל<-
- הכלה רפס
ראש
תוליפת
'יס םויה
םירואיב
148 'סמ
(456 'מע)
תיברע ינפל <-
(םינימה תעברא תליטנ) בלול תליטנ
תעברא
םינימה
'מע םלשה
דלש-גלש
הינפל הכאלמו הליכא רוסיא <-
תעברא
םינימה
'מע םלשה
דנש-אנש
תוכרבה<-
תעברא
םינימה
'מע םלשה
טעש-בעש
תופקהה<-
תעברא
םינימה
'מע םלשה
טכש-זכש
הב םירוטפהו םיבייחה<-
תעברא
םינימה
'מע םלשה
דסש-הנש
הליטנה<-
תעברא
םינימה
'מע םלשה
אעש-הסש
םיעונענה<-
תעברא
םינימה
'מע םלשה
בלש-לש
המוקמו הנמז<-
רצוא
ב"ח טפשמה
279 'מע
(הריטנו המיקנ :םג האר) הריטנ
ןחלוש
ברה ךורע
,ו"נק 'יס
ג 'עס
ףוגה רעצ לע הריטנ רוסיא ןיא<-
הבשחמב<-
בקעי ירמא
רעש ה 'יס
תוא ןויצה
חנ
דבל הבשחמב ףא הרוסא<-<-
תרימש
,ןושלה
,החיתפ
,ט-ח ןיואל
םימ ראב
םייח
הרוסא הבשחמב הריטנ םאה<-<-
םישוריפ
'ר) םיקספו
רודגיבא
,(יתפרצ
,טי ארקיו
חי
רבדה ול ריכזמו בלב הביא רטונשכ הריטנ<-<-
בקעי ירמא
ףיעס ה 'יס
םירואב י
רעצ ה"ד
ןוממ וא ףוגה רעצ והורעיצש םכח דימלתב<-
ךוניחה רפס
במר הוצמ
הריטנ רוסיא ירדג<-
'ר ישודיח
ןמ םהרבא
אמוי ,רהה
ב"ע בכ
רבדב דיפקמ וניאש ומצע השעי אל<-
בקעי ירמא
ה 'יס
תורעה
בקעי ירמא
,חמ תוא
י ףיעסו
םירואב
רעצ ה"ד
ןוממ רעצ וא ףוגה רעצ ורעיצש ימל<-
תווצמ
'מע ץראה
בנ
יעבר עטנ
למשחה
ב"ח הכלהב
,44 'מע
314 ,243
ןואינ
רצוא
ב"ח טפשמה
375 'מע
ףואינ
רצוא
ב"ח טפשמה
280 'מע
יודינ
בקעי ירמא
ףיעס ט 'יס
וט
ורבח ףרחמו לבוחל ז"הזב<-
בקעי ירמא
ףיעס ט 'יס
זט
אטוחל ז"הזב<-
בקעי ירמא
ט 'יס
תורעה
בקעי ירמא
,חק תוא
ןויצה רעשו
אנק תוא
'הו 'דו לפכ לע ז"הזב<-
המלש תכרב
'מע מ"וח
בסק
ש"חנ תריזג<-
בקעי ירמא
ט 'יס
תורעה
בקעי ירמא
בכק תוא
תוקלממ רומח<-
בקעי ירמא
ףיעס ט 'יס
םירואב וט
ז"הזכ ה"ד
תסיה תעובש עבשיהל הצור וניאש ימל<-
בקעי ירמא
ב 'יס
תורעה
בקעי ירמא
בס תוא
וריבח תא שייבו הזיבש ימל<-
חספ ןיב
תועובשל
ד קרפ
*הכ הרעה
הרותל תולעל הצר אלש ימל<-
בקעי ירמא
גי 'יס
תורעה
בקעי ירמא
אר תוא
ירכנל דיעמש ימל<-
רצוא
ב"ח טפשמה
;253 'מע
בקעי ירמא
ףיעס ד 'יס
אי 'יס ,זכ
ןויצה רעש
חנ תוא
'הינוממב הוצמ דבעילד שיניאל היל אחינ'
בקעי ירמא
ףיעס ד 'יס
אי 'יס ,זכ
ןויצה רעש
חנ תוא
סיכ ןורסח שישכ<-
דסחו םייח
'מע
;זלק-גלק
ייחד ארקי
'מע םלשה
121-126
םילבא םוחינ
רצוא
א"ח תבשה
חר 'מע
תבשב<-
רצוא
ב"ח טפשמה
410 'מע
שוחינ
תומיעפ לורטינ
למשחה
ב"ח הכלהב
'מע
,349-347
352
הבילח תנוכמב<-
שוכינ
שלושמ ליא
קרפ ררוב
זי ףיעס א
תבשב םיבוטמ םיער םיבשע<-
סולינ
- הכלה רפס
ראש
תוליפת
'יס םויה
(ופוסב) עק
(274 'מע)
ותייאר לע 'ונייחהש'<-
רצוא
ב"ח טפשמה
322 'מע
םייח ילעבבו םדא ינבב םייוסינ
(שדוחה) ןסינ
חספ ןיב
תועובשל
ב קרפ
,טי הרעה
ז קרפ
ל הרעה
ןונחת וב םירמוא ןיא <-
חספ ןיב
תועובשל
ח קרפ
דכ הרעה
וב דפסה רוסיא<-
חספ ןיב
תועובשל
זי קרפ
טל הרעה
וב ןידה קודיצ תרימא<-
חספ ןיב
תועובשל
זי קרפ
בל הרעה
וב הנעתמ ןתח םאה<-
חספ ןיב
תועובשל
ףיעס ג קרפ
ט
וב תומשנ תרכזה<-
(חספ :האר) וב ו"ט<-
חספ ןיב
תועובשל
ז קרפ
,אכ הרעה
ז קרפ
מ הרעה
תורוכב תינעת - וב ד"י <-
(ןסינ שדוח שאר :האר) שדוח שאר<-
חספ ןיב
תועובשל
ףיעס א קרפ
ו קרפ ,גי
,ו ףיעס
ח קרפ
דכ הרעה
וב תינעת <-
חספ ןיב
תועובשל
ב קרפ
ב הרעה
םינעתמ ןיאש םעטה<-<-
(ילמשח םרז ;יוביכו הקלדה ;למשחה רוא :םג האר) תבשב םיילמשח תוצוצינ
למשחה
ב"ח הכלהב
89-84 'מע
םילגעמ תריגסו תחיתפ בקע םיילמשח תותשקו תוצוצינ תריצי <-
למשחה
ב"ח הכלהב
86-85 'מע
םתווהתה תעינמל םייגולונכט תונורתפ<-
תבשב יוקינ
שלושמ ליא
ו קרפ ררוב
הס ףיעס
דגב<-
שלושמ ליא
ו קרפ ררוב
וס ףיעס
ךולכלמ ףוגה<-
(ןתח :םג האר) ןיאושינ
359 'מע ב"ח טפשמה רצוא
(ףורפוא :האר) ףורפוא<-
רצוא
ב"ח טפשמה
368 'מע
םייחרזא <-
חספ ןיב
תועובשל
וט קרפ
גי הרעה
ןיאושינהמ שדוח ב"י דע הדועסב "ונועמב החמשהש" תרימא<-
םהמע ןתחתהל םייוארה םישנו םישנא<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
ה-א
ןותיחב םירשכה םע ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
די-ו
םהמע ןתחתהל םייוארה השאה לשו שיאה לש םביט<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
בל-וט
השאהו שיאה לש םהיתוחפשמ ינבו םירוהה לש םביט<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
הל-גל
השאה לשו שיאה לש םסוחיב םימגפ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
חל-ול
ןותיחב םגפכ תובשהנה םישנאו תוחפשמ לש שפנ תונוכת<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
במ-טל
השאהו שיאה תוחפשמ ינב לש תואירבה ביט<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
דמ-גמ
השאהו שיאה לש ליגה םואית<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
המ
השאהו שיאה לש םאצומ תוצרא םואית<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
ומ
(ןידה ןמ םירתומה) החפשמ יבורק ןיב ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
אנ-זמ
םילארשיו םייול םינהכ ןיב ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
בנ
השורג יאושנ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
גנ
הנמלא יאושנ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
דנ
םירחאל םיכדושמ ויהש ולא םע ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
ונ-הנ
שיאה יבורקל תכדושמ התיהש השא םע וא ,רבעשל ותכדושמ תבורק םע ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
זנ
ךכ רחא השרגל תעד לע השא םע ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
טנ-חנ
הנוממ ללגב השא םע ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
אס-ס
תרחא הנידמב הינש השא םע ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ג קרפ
י-ט
םידגנתמ םירוההש ימ םע ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
בס
ןותיח יניינעב דיסחה הדוהי יבר תאווצ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
גצ-גס
וימחו ןתח לש וא התומחו הלכ לש םיהז תומש<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
הק-דצ
השאה ירוה םשכ לעבה ירוה םש<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
וק
השאה םשכ לעבה םש<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
זק
ןושארכ ינשה לעב םש וא ,הנושארכ הינשה השא םש<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
יק-חק
תוחא תב וא חא תב םע ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
גיק-איק
הזל הז םיימעפ םהינב םיאישמה םינתוחמ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
זטק-דיק
ונבו באל תויחא יתש וא ,התבו השאל םיחא ינש יאושנ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
כקזיק
תמדוקה ותשא תוחא םע ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
אעק-טסק
םיגרוח תוחאו חא יאושנ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
בכק
םיינש םיגוויזב דיסחה הדוהי יבר תאווצ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
גכק
לארשיל אשנהל םירוסאה םישנו םישנא<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
בלק-דכק
םינוש ןותיח ילוספ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
הנקגלק
תושורגו תונמלא םישנב ןותיח ילוספ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
גסק-ונק
םידבעו םייוג ןותיח ילוספ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
הסק-דסק
םירזממ ןותיח ילוספ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
וסק
ףוגב םגפ ללגב ןותיח ילוספ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
געק-זסק
םיבורק לש ןותיח ילוספ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
חעק-דעק
םינהכל ןותיח ילוספ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ב קרפ
פק-טעק
ןוגה גוויז לע ללפתהל<-<-
רצוא
ב"ח טפשמה
322 'מע
םיבורק יאושינ<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
,חכ הרעה
דל
תולבא ימיב<-
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
גס-גנ תוא
םילבא הלכה וא ןתחה םא<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
בפדס תוא
ןיאושינה ימיב העריאש תולבא<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
חפגפ תוא
ןושאר גוויזב אלש ןיאושינב תולבא<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
חקטפ תוא
לבא י"ע ןיאושינ תחמשב תופתתשה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
תוא
ביק-טק
םתולבא ימי ךותב םיניבשוש<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
חכ הרעה
ךודישה לוטיב ששח םוקמב ,לבאל<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ קרפ
הריפסה ימיב<-
חספ ןיב
תועובשל
ח קרפ
,אמ הרעה
די קרפ
ל ,חכ הרעה
בוט ןמיס םניא<-<-
םללגב תרופסתב רתומ םאה<-<-
חספ ןיב
תועובשל
אי קרפ
ז ףיעס
הינפלש תבש דובכל<-<-<-
חספ ןיב
תועובשל
אי קרפ
ח ףיעס
הנותחה דובכל<-<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
א הרעה
רמועב ג"ל ירחא<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
ג ףיעס
חספ ירחא ןסינ שדוחב<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
ג ףיעס
תועובש ינפל ןויס שדוחב<-<-
חספ ןיב
תועובשל
ףיעס ח קרפ
די קרפ ,ה
א ףיעס
םירוסא<-<-
חספ ןיב
תועובשל
ףיעס ח קרפ
ח קרפ ,די
,חי הרעה
,הכ ,*גכ
ףיעס ט קרפ
די קרפ ,ו
,א הרעה
גל ,זט
תרופסת תרתומש םימיב םירתומ םאה<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
בי ףיעס
י"ראכ תרופסת רוסיא םיגהונל<-<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
זט ףיעס
ותשורג תרזחהב<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
,זי ףיעס
די קרפ
ה הרעה
שנענ וניא - אשנו רבע<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
זט ףיעס
רוסיאה לח ימ לע<-<-
חספ ןיב
תועובשל
אי קרפ
קרפ ,י ףיעס
ה ףיעס די
הריפסה ימי תולבא גהונ וגהנמלש םימיב םהב תופתתשה<-<-
רצוא
ב"ח טפשמה
45 'מע
םייתדעניב<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
,גי-ח ףיעס
די קרפ
,זכ הרעה
זי קרפ
בל ףיעס
רמועב ג"לב<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
גי ףיעס
הלילה ינפל םמייסל שי םאה<-<-
חספ ןיב
תועובשל
זי קרפ
גל ףיעס
תרופסת רוסיא י"ראכ םיגהונל<-<-
חספ ןיב
תועובשל
ח קרפ
גל הרעה
ורתוה עודמ<-<-
חספ ןיב
תועובשל
ח קרפ
הכ הרעה
"הפוחל ח"י ןב" - רתומש ןמיס<-<-
חספ ןיב
תועובשל
ףיעס ח קרפ
זי
יזנכשאל הידרפס<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
ח ףיעס
רמועב ג"ל לילב<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
ח ףיעס
תונעתהל ךירצ םאה<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
קרפ ,ג ףיעס
ז-ו ףיעס די
רייא ח"רב<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
,ו ףיעס
אכ הרעהו
תבשב לחשכ<-<-
התשמה ימי תעבשבו ןיאושינה תדועסב ןיאושינ תוכרב<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא די קרפ
אמק-וכק
"ונועמב החמשהש" תכרב<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא די קרפ
טסטמ
ותרדגהו - "תושדח םינפ" ןיד<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא די קרפ
טי-ג
ןיאושינ תוכרב םיכרבמש םימיה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא די קרפ
וצ-גצ
ויניד יטרפו ךרבמה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא די קרפ
דכ-כ
ןיאושינ תוכרב הב םיכרבמש הדועסה לש התוהמו הביט<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא די קרפ
בצ-הפ
ןיאושינה תוכרבלו הדועסל הלכהו ןתחה סחי<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא די קרפ
דפ-ע
"תושדח םינפ" אלל םג ןיאושינ תוכרב םיכרבמש םימי<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא די קרפ
איק-זצ
וינידו הכרב לש סוכ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא די קרפ
דל-הכ
הדועסה תכירע םוקמ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא די קרפ
ב-א
ןיאושינ תוכרב םיכרבמ יתמ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא די קרפ
הכקביק
דבלב "ארב רשא" תכרב םיכרבמ יתמ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא די קרפ
חמק-במק
"רסה יוד" טויפ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא די קרפ
חמ-הל
תוכרבה תעשבו הדועסב ףתתשמה םישנאה רובצ<-<-
ןיאושינ תוכרב<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא י קרפ
בנ-דמ
רובצב תוכרבה יניד<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא י קרפ
ב
בויחה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא י קרפ
אל-אכ
ויניד יטרפו ךרבמה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא י קרפ
גמ-בל
וינידו הכרב לש סוכ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא י קרפ
כ-גי
םיכרבמ יתמ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא י קרפ
חנ-גנ
תוכרבה חסונ<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
ח הרעה
תבשב<-
חספ ןיב
תועובשל
גי קרפ
ג הרעה
תבש יאצומב ןיאושינ תדועס<-<-
תבשב<-
רצוא
א"ח תבשה
בל 'מע
תבשב םישנ ןיאשונ ןיאש םעטב<-<-
רצוא
א"ח תבשה
בל 'מע
תבשב ןיאושנ רחא ןיסנוכ םאה<-<-
רצוא
א"ח תבשה
דיר ,ופ 'מע
תבש תדועסמ הפידע םאה ןיאושנ תדועס<-<-
ןיאושינה םדוק םהב םיגהונש םירבד<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
הס-אס
הפוחה םויבש הלפתב יודיו תרימא<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
דע-וס
וינפלו הפוחה םויב החמש יניד<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
טכ-גכ
הפוחה םוי םדוקש הלילב הדועס<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
חנ-הנ
הפוחה םויב רקובה תליפת<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
ס-טנ
הפוחה םויב החנמה תליפת<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
דנ
הפוחה םויב הקדצו הלפת הבושת<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
כק-יק תוא
ןיאושינל הנושארה הנשב םיגהונה םיניד<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
טק-חק תוא
ןיאושינל םוי םישלש ךות םיגהונה םיניד<-
ןיאושינה תכירעב םיגהנמו םיניד<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
חל
ןתחה לש ושארב רפא<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
זל-ול
הפוחה דמעמ םדוק תוררועתהו הרות ירבד<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
אס-טנ
ןתחה ביבס הלכה םע תופקה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
אנ
הלכהו ןתחה לע םינוערז תכלשה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
זפ-טע
הלכהו ןתחה דוחיי<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
חנ-גנ
הפוחל הלכהו ןתחה יוול<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
דל-חכ
הלכהו ןתחה ישובלמ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
בנ
םיקולד תורנ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
זסוס
תוהמאה תפקה ירחא הפוחה רדס<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
חע
סוכה תריבש ירחא הפוחה רדס<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
הל
הפוחה דמעמ םדוק םיכודשה תכירע םויס<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
נ-טל
הלכה ינפ לע ףיעצ תסירפ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
הס-בס
םיכרבמהו הלכהו ןתחה לש הפוחב הדימעה תרוצ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
זכ-אכ
הפוחל םיפסאנה להק<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא בי קרפ
זע-חס
סוכ תריבש<-<-
קוח
- לארשיל
ברע יניד
לחש חספ
'מע תבשב
חכ תוא דל
םירוכב תינעתמ תרטופ חספ ברעב ןיאושינ תדועס םאה<-
התחמשו הנותחה<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא גי קרפ
במ-הל
שדקמה תיב ןברוח רכזל ןיאושינ תחמשב תונקתו תוריזג<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא גי קרפ
אנ-ומ
הלכו ןתחל תונורוד<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא גי קרפ
המ-גמ
הנותחל םישנא תנמזה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא גי קרפ
חיזט
התפוחו הלכ יכרצ קפסל הוצמה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא גי קרפ
הכ-טי
הלכו ןתח חמשל הוצמה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא גי קרפ
דל-וכ
הלכו ןתח תתמש תובקעב םירוסיאמ ענמהל<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא גי קרפ
וט-א
תורחא תווצמ יפלכ התופידעו הלכ תסנכה תווצמ<-<-
בקעי ירמא
ףיעס גי 'יס
,זט
םירואבו
אמש ה"ד
ןיאושינב םינורחא םיאנת בותכל גהנמה<-
הווצמה<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא א קרפ
ג-א
ןיאושינה לע םיווצמה םישנא<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא א קרפ
גמ-ול
ןיאושינה ליג<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא א קרפ
הל-דל
ןיאושינ ךרוצל וריתהש םינוש םירבד<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא א קרפ
הנ
ןיאושינה םדוק הסנרפ יעצמאו רויד תנקתה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא א קרפ
בי-ד
םהינב אישהל םירוהה תבוח<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא א קרפ
גל-אל
ןיאושינ ךרוצל לארשי ץראמ האיצי<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא א קרפ
ל-אכ
ןיאושינ ךרוצל הרות רפס תריכמ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא א קרפ
כ-גי
הקדצ יפסכמ םיינע יאושנ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא א קרפ
דנ-דמ
םליג יפל - םינבה יאושנ רדס<-<-
ןיאושינו ןישודק תכירע ןמז<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
הס-בס
ןישודקו הפוח םיכרוע הממיהמ תועש ולאב<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
אס
"םיאנתה רטש"ב עבקוהש הנותחה ןמז<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
ס-דנ
ןיאושינ םהב ךורעל יוצר םא םהילע ונדש םינוש םינמז<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
חי-י
םידעומבו םיגחב ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
חמ-הל
תומוצה ימיבו םירצמה-ןיב ימיב ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
דל-טי
רמועה תריפס ימיב ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
גנ-טמ
שדוחה ףוסבש םימיב ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
ט
עובשה ימימ דחא לכב ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
ח-ז
עובשב ןושאר םויו תבש יאצומב ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
ו-ה
תבש ברעב ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
חס-וס
דחא םויב םיחא ינש לש ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
אע-טס
תחא תבב תוגוז ינש לש ןיאושינ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
בע
דחיב תוגוז ינש לש ןיאושינ תדועס<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
ד-א
תבשב ןיאושינו ןישודק<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
ל הרעה
אתלימ אנמסמ אל - םירצמה ןיב<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
די הרעה
הלילב<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
הל הרעה
החמשב החמש םיברעמ ןיא יכ ,םירוסא דעומב<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
,ו ףיעס
די קרפ
אכ הרעה
תבשב לח רייא ח"רשכ ,תבש ברעב<-<-
חספ ןיב
תועובשל
ףיעס ח קרפ
די קרפ ,ח
קרפ ,ג ףיעס
די ףיעס די
הלבגה ימי תשולשב<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
ל הרעה
יעיברה םויל תאשינ הלותב<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
ל הרעה
שדוחה עצמא רחאל<-<-
(הפוח :םג האר) הפוח<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
;הכ הרעה
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
גי-א תוא
הדנ תפוח <-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
וט תוא
םילוח הלכ וא ןתח<-
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
די תוא
םירוכש ויהש הלכ וא ןתח<-
לאירבג יעטנ
תוכלה
'מע דוחי
זצ-דצ
תוליבאו תונינא תעשב הלכו ןתחב דוחי<-
רצוא
ב"ח טפשמה
363 'מע
ןיאושינל תורישכ<-
בקעי ירמא
י 'יס
םיטוקיל
ח ק"ס
וימח םשכ ומשש שיאל<-
בקעי ירמא
י 'יס
םיטוקיל
ח ק"ס
ומא םשכ המשש השאל<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ה קרפ
דע-גע
ןיאושינה תכירע םוקמ<-
רצוא
ב"ח טפשמה
367 'מע
לפכ יאושינ<-
רצוא
ב"ח טפשמה
368 'מע
תבורעת יאושינ<-
ןיאושינה
םתכלהכ
'מע
דכרת-כרת
ןיאושינ תדועסב ןוזמה תכרב רדס<-
ןיאושינה רדס<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
טפ-גפ
התשמה ימי תעבש תודועסבש ןוזמה תכרב<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
זע-ע
הנותחה תדועסבש ןוזמה תכרב<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
חס
הפוחה ירחא םיגהונה םירבד<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
אי
ןיאושינה םדוק םיגהונה םירבד<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
הכ-חי
ןיאושינה תכירע תעצבתמ םתועצמאבש םישנאה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
בפ
התשמה ימי תעבשב תודועסה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
וטגי
הפוחה םדוק ןיאושינה םויב החמשה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
בי
הנותחה םדוקש תבשב החמשה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
אפ-חע
התשמה ימי תעבש לכבו הנותחב םידוקירהו החמשה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
זס-וס
הפוחה דמעמ רחא הלכהו ןתחה תודחייתה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
זל-וכ
ןיאושינה תכירע תעצבתמ םתועצמאבש םינבמו םיצפח<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
הס-בנ
הפוחה דמעמ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
א
ןותיחה רדס<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
טס
הנותחה תדועס<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
זי
תעצבתמ דציכ - ןיאושינה תכירע<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
י-ב
תעצבתמ דציכ - םיכודשה תכירע<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
אנ-חל
הפוחה דמעמ םדוק תושענה תונוש תולועפ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
זט
םתפוח םויב הלכהו ןתחה םוצ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא חי קרפ
צ
הפוחה םוי ירחאש תבש<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
'מע
טירת-וטרת
ןיאושינו ןיסוריא תוכרב רואיבו הפוחהו ןישודקה רדס<-
ןיאושינה תדועס<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא גי קרפ
הצ-טפ
הב ןוזמה תכרב<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא גי קרפ
חפ-זפ
הדועסה תעב הלפת יניד<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא גי קרפ
ופ-וע
הב ףתתשהל הוצמה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא גי קרפ
בע-וס
הנמז<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא גי קרפ
הע-גע
התכירע םוקמ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא גי קרפ
הס-בנ
היניד יטרפ<-<-
רצוא
ב"ח טפשמה
359 'מע
םייביטקיפ<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
הל-ל
הפוחה םויב הלכהו ןתחה םוצ<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
ומ-חל
םהב םימצ ןיאש םימי<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
זל-ול
םוצה תא םיקיספמ יתמ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
גנ
םהינב יאושנ םויב םירוהה םוצ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
טמ-זמ
תינעתה תלבק<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
בנ-נ
"וננע" תליפת<-<-
בקעי ירמא
רעש א 'יס
תוא ןויצה
ופ
וירבד םייקל הוצמ םאה - תינולפל ונב וא ינולפל אשנית ותבש ותומ ינפל הוויצ<-
(תוכרב עבש :םג האר) תוכרב עבש<-
(תוכרב עבש :םג האר) התשמה ימי תעבש <-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
חכ-די תוא
םהב הכאלמ רוסיא <-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
אנ-גל תוא
םהב "ןונחת" תרימא<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
ע-חנ תוא
םהב םיגהונה םינוש םיניד<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
גי-א תוא
םהב החמשה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
זנ-בנ תוא
םהב לחש תינעת םוי<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
בל-טכ תוא
םהב הלכלו ןתחל יוויל<-<-
הנותחה ירחאש תבש<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
גצ-הפ תוא
הרותל םילוע ויבורקו ןתחה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
אק-טצ תוא
"שישא שוש" תרטפה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
דפ-וע תוא
הירחאלו רקובה תלפתב החמשה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
הע-אע תוא
תיברע תלפתב החמשה<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
דק-בק תוא
רקובה תדועס<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
חצ-דצ תוא
"ןקז םהרבאו" תאירק<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
וט קרפ
זק-הק תוא
תישילש הדועסו החנמ תלפת<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
ה-א
הב החמשה - ןיאושינה םדוקש תבש<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
די-ו
ןיאושינה םדוקש תבשב הרותל ןתחה תיילע<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא ו קרפ
בכ-וט
רמועה תריפס ימיב וא "ןוזח תבש"ב לחש ןיאושינה םדוקש תבש<-<-
חספ ןיב
תועובשל
די קרפ
הכ הרעה
דחא םויב תוחאו חא לש<-
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
גמהל תוא
םתעדב םייופש יתלב םישנא לש<-
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
דמ תוא
דילוהל םייואר םניאש םישנא לש<-
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
בנ-ומ תוא
םירג לש<-
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
דל-זט תוא
םימלאו םישרח לש<-
ןיאושינה
םתכלהכ
זט קרפ
המ תוא
הבקנ קפס רכז קפס לש<-
ןושאר גוויזב אלש<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא זי קרפ
ז-א
ןושאר גוויז ירחא ןיאושינה תווצמ<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא זי קרפ
המ-ח
השורג וא הנמלא םע שורג וא ןמלא לש ןיאושינ רדס<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא זי קרפ
דע-אס
הלותב םע שורג וא ןמלא לש ןיאושינ רדס<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא זי קרפ
ס-ומ
השורג וא הנמלא םע רוחב לש ןיאושינ רדס<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
תוא זי קרפ
זפהע
ותשורג ריזחמה לעב לש ןיאושינ רדס<-<-
ןיאושינה
םתכלהכ
בירת 'מע
ןיאושינה םויל ןתחל הלפת<-
ןיאושינה
םתכלהכ
'מע
דירת-גירת
הנמלא אשונל הלפת<-
לאירבג יעטנ
תוכלה
'מע דוחי
דמש-טלש
םיבורקב קושינ
(האופר :םג האר) חותינ
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ב ףיעס חכש
לוחב <-
תבשב<-
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ףיעס חכש
די
ש"צומ דע ןיתמהל לוכישכ<-<-
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ד ףיעס חכש
ש"צומל ןיתמהל רשפאשכ ,וירחאלש תוריפתה<-<-
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ה ףיעס לש
דלווה ליצהל ידכ ,תדלויל<-<-
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ב ףיעס חכש
(ינוציחה הארמל) יטסלפ חותינ<-<-
רצוא
ב"ח טפשמה
400 'מע
יטסלפ חותינ<-
רצוא
ב"ח טפשמה
;326 'מע
דסחו םייח
זמ-גמ 'מע
םיתמ יחותינ<-
(עקרק :האר) ידיינ אלד יסכנ
רצוא
ב"ח טפשמה
בל ;370 'מע
א"ח טפשמה
זכ רועיש
לזרב ןאצ יסכנו גולמ יסכנ
(השורי :םג האר) םיסכנ
בקעי ירמא
ףיעס א 'יס
תורעהו ,ח
בקעי ירמא
חל תוא
וישרויל אלו הקדצל וא םירחאל הנתמב םלוכ תא תתל רוסיאה <-
בקעי ירמא
ףיעס א 'יס
תורעהו ,ח
בקעי ירמא
חל תוא
וכז םאה - םנתנו רבע םא<-<-
בקעי ירמא
ףיעס א 'יס
תורעהו ,ח
בקעי ירמא
המ תוא
זוז 'ד רועיש וא ,םישרויל קלח ריאשמ םא<-<-
בקעי ירמא
א 'יס
תורעה
בקעי ירמא
,דמ תוא
ח ףיעסו
םירואב
רתומ ה"ד
קפסה ידכ וינבל חינמ םא<-<-
בקעי ירמא
ףיעס א 'יס
םירואב ח
וליפאו ה"ד
תבל םהמ קלח תניתנ<-
בקעי ירמא
א 'יס
םיטוקיל
,זי ק"ס
ח ףיעסו
םירואב
ןיא ה"ד
רשפאש בוטה םהב תושעל הוויצ<-
הפכנ
ךורע טפשמ
ףיעס הל 'יס
ירואב ט
ק"ס טפשמה
1
ותייפכ ןמזב הצמ לכא<-
ךורע טפשמ
ףיעס הל 'יס
ירואב ט
ק"ס טפשמה
6
והדש תא רכמש תודע שי םא<-
מ"וח ע"וש
ףיעס הל 'יס
ט
תודעל ולוספ<-
(יוג :האר) ירכנ
הלמנ
בקעי ירמא
ד ףיעס י 'יס
םירואב
אמש ה"ד
םישותיו םילמנ שי וביבסמש לכוא תליכא<-
(תודע :האר) לוספ וא בורק דחא אצמנ
סננ
- הכלה רפס
ראש
תוליפת
'יס םויה
'מע) הר
(325
ותייאר לע הכרב<-
סנ
וילע הכרב<-
- הכלה רפס
ראש
תוליפת
נק 'יס םויה
(246 'מע)
ובסלו ויבאל השענ םא<-<-
- הכלה רפס
ראש
תוליפת
'יס םויה
'מע) טמק
(244
דיחיל השענ םא <-<-
- הכלה רפס
ראש
תוליפת
'יס םויה
'מע) חמק
(242
םיברל השענ םא <-<-
- הכלה רפס
ראש
תוליפת
'יס םויה
'מע) זמק
(241
םיכרבמ סנ ןימ הזיא לע <-<-
חספ ןיב
תועובשל
חי קרפ
ומ הרעה
ובר לש סנ לע <-<-
חספ ןיב
תועובשל
חי קרפ
דמ הרעה
סנ עריאש םויב בוט םוי<-
- הכלה רפס
ראש
תוליפת
'יס םויה
'מע) אנק
(247
סנ הרקש רחאל ןוקית תיישע<-
חספ ןיב
תועובשל
אי קרפ
כ ףיעס
סנ עריאש םויב תרופסת <-
ןויסנ
בקעי ירמא
ףיעס בי 'יס
םירואב ו
ינפלו ה"ד
הריבע רבדב םדא תוסנל<-
בקעי ירמא
ףיעס בי 'יס
םירואב ו
ינפלו ה"ד
הבינג ןויסנ י"ע ןוגה שיא אוה םא לעופ תוסנל<-
העיסנ
חספ ןיב
תועובשל
וט קרפ
בי ףיעס
הריפסה ימיב<-
בקעי ירמא
ו ףיעס י 'יס
םירואב
וא ה"ד
לויט םשל הניפסב<-
שפנ חוקיפל ,תבשב<-
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ףיעס חכש
לש 'יס ,י
א ףיעס
םילוח תיבל ,תדלויה ותשא םע לעב<-<-
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ג ףיעס זירת
בל תפקתהל ששוח ויבאכ יפלש ,אירב<-<-
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ףיעס טכש
ט
יוג י"ע וא ומצעב גהונשכ ח"היבל אפור תרזח<-<-
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ףיעס טכש
לש 'יס ,ט
ב ףיעס
יוג תואפרלמ אפור תרזח<-<-
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ג ףיעס לש
םילוח תיבמ רוזחל ,הנמז עיגה םרטו התעטש תדלוי<-<-
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
,א ףיעס לש
ג
בורק שישכ קוחר םילוח תיבל<-<-
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ףיעס טכש
ט
הנכס וב ןיאש וא וב שיש הלוחל ,תוחא לש<-<-
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ףיעס טכש
ט
"הלצה תרבח"מ םיליצמ לש<-<-
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ףיעס טכש
ט
םילוח תיבב דבוע לש<-<-
בקעי ירמא
ףיעס אי 'יס
םירואב אכ
ןיב ה"ד
תונלבקב
םלשמ דציכו ,רתומ יתמ - הלטיבו העיסנ ןימזה<-
בקעי ירמא
ףיעס אי 'יס
םירואב אכ
ןיב ה"ד
תונלבקב
היאר איבהל ימ לע - בכרה לעבל דספה היה אלש ןעוט םא<-<-
בקעי ירמא
ףיעס אי 'יס
םירואב אכ
ןיב ה"ד
תונלבקב
וידעלב םג עסונ היהש וא ,םירחא םיעסונ חקל גהנהש ןעוט םא<-<-
בקעי ירמא
ףיעס ה 'יס
בי
דרפיהל םהל רתומ םאה - עוסנל םילוכי םניא דחא לש ותלגע וא ורומחש הרקו דחי ועסנש הרובח<-
ונממ
בקעי ירמא
י ףיעס ו 'יס
םירואב
ארקנ ה"ד
סובוטוא תנחתמ םיעסונ ףסואה "רעפאח" םע<-
בקעי ירמא
ףיעס ה 'יס
בי
וללגב בכעתהל םיכירצ םאה - םהמ דחאל הלקת העראו דחי עוסנל הרובח ועבק<-
- הכלה רפס
ראש
תוליפת
'יס םויה
'מע) בסק
(261
העיסנ תעשב הליפת<-
רסנ
לע וב לכ
תוכלה
תויושר
ןיבוריעו
הכלה ג קרפ
גמ-במ
תורצח יבוריע דחי םיברעמ - תורצח ינש ןיב (שרק) רסנב רשיג<-
רצוא
ב"ח טפשמה
235 'מע
רדענ
קוח
לארשיל
תבשה
'מע הדיבא
114
ויסכנב הייכז-יא<-
קוח
לארשיל
תבשה
'מע הדיבא
112
ויתועקרקב לופיט<-
רצוא
ב"ח טפשמה
;392 'מע
קוח
לארשיל
תבשה
'מע הדיבא
112, 113
רדענ יסכנ<-
םיילענ
חספ ןיב
תועובשל
זט קרפ
ב הרעה
הריפסה ימיב תושדח םיילענ תשיבל<-
בקעי ירמא
י 'יס
םיטוקיל
ח ק"ס
תמ לש םיילענ תשיבל<-
בקעי ירמא
ףיעס י 'יס
ט
תובוטר וילגרשכ םתליענ<-
קוח
- לארשיל
ברע יניד
לחש חספ
'מע תבשב
ה"ד זמ
ןייעו
מ"הוחב ןחוצחצ<-
קוח
- לארשיל
ברע יניד
לחש חספ
'מע תבשב
ה"ד זמ
ןייעו
תוצח רחא חספ ברעב ןחוצחצ<-
הרענ
בקעי ירמא
ףיעס אי 'יס
אכ
הירבע המאל המצע רוכמל הלוכי םאה<-
בקעי ירמא
ףיעס ו 'יס
תורעהו ,ט
בקעי ירמא
גל תוא
היבאל התאיצמ<-
תבשב ,הפנ
שלושמ ליא
ז קרפ ררוב
ו ףיעס
תלוספהו ןיבוסהמ חמקה יופינ<-
שלושמ ליא
ז קרפ ררוב
זט הרעה
הב םיעלותמ חמקה יופינ<-
שלושמ ליא
ז קרפ ררוב
ו ףיעס
הב תוסגה תוכיתחהמ הצמ חמק יופינ<-
שלושמ ליא
ז קרפ ררוב
ה ףיעס
הב שומיש<-
(ןונחת :םג האר) םייפא תליפנ
רצוא
א"ח תבשה
טכ 'מע
ח"ר ברע החנמב <-
רצוא
א"ח תבשה
טכ 'מע
תבש ברע החנמב<-
רצוא
ב"ח טפשמה
305 'מע
לפנ
(ןודקפ :האר) (רמוש) דקפנ
(אצמנ וניאש םדא) דקפנ
קוח
לארשיל
תבשה
'מע הדיבא
111
םידקפנ יסכנ <-
בקנ
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ףיעס חכש
חכ
הכמב תבשב ותיישע<-
ןיליפתב םיתבב םיבקנ
ושוריפ - הז דגנכ אלש הז<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ג 'יס בי
ר
ז"לז םיכומס םניאש םיריוא<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע א 'יס בי
,וצק
תוא םוכיס
דיר 'מע ד
םהיניב םלש 'או ישילשו ןושאר תיב<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ב 'יס בי
חצק
ז"לז תוכומס ןניאש תונפד<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ב 'יס בי
טצק
ינשה דגנכ ןווכמ וניאש דחא ערק<-<-
ןורכז
קרפ והילא
םוכיס בי
'מע די תוא
טיר
ןפודה בור רסח<-
וערקנ וא ובקנש םיתבה ןיבש תוציחמ<-
ןורכז
קרפ והילא
םוכיס בי
'מע ב תוא
גיר
תחא הציחמב דחא בקנ<-<-
ןורכז
קרפ והילא
םוכיס בי
'מע י תוא
זיר
ארותיתה הבוגב בקנ<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ח 'יס בי
םוכיס ,חר
'מע וט תוא
חר
תוציחמ ינש ןיב רוביחה םוקמב בקנ<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ו 'יס בי
םוכיס ,הר
בי-אי תוא
חיר 'מע
הציחמל ךירצה רועישמ הטמל בקנ<-<-
ןורכז
קרפ והילא
םוכיס בי
'מע ה תוא
םוכיס ,דיר
'מע ו תוא
וטר
ובקנש תונפד שלש<-<-
ןורכז
קרפ והילא
םוכיס בי
'מע ג תוא
דיר
הז דגנכ הז םיבקנ ינש<-<-
ןורכז
קרפ והילא
םוכיס בי
'מע ד תוא
דיר
הז דגנכ אלש הז םיבקנ ינש<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ז 'יס בי
םוכיס ,ור
'מע חי תוא
אכר
ןיכס ידי לע השענש בקנ<-
ןורכז
קרפ והילא
םוכיס בי
'מע ז תוא
ור
יכדרמה תטישל<-<-
ןורכז
קרפ והילא
םוכיס בי
'מע ז תוא
זר
דבעידב ףא יכדרמה תטישל לוספ םאה<-<-
ןורכז
קרפ והילא
םוכיס בי
'מע ז תוא
זר
יכדרמה תרבס<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ח 'יס בי
םוכיס ,חר
'מע וט תוא
כר
ןרוביח םוקמב וכתחנש תוציחמה ףוס<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ד 'יס בי
םוכיס ,כר
'מע א תוא
גיר
בקנ וב שיש תיבה לש ןוציחה רוע<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ה 'יס בי
גר
םירישכמה םינורחא<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ה 'יס בי
םוכיס ,גר
'מע א תוא
גיר
םילסופה םינורחא<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ה 'יס בי
גר
םינושארה ירבד<-<-
ושוריפ - אלבט ינפ<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע א 'יס בי
ג 'יס ,וצק
ר 'מע
תיבה לש ןוציחה רועה<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ג 'יס בי
אר
הלעמל תיבה רוע<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ד 'יס בי
ט 'יס ,בר
טר 'מע
ארותיתה<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ה 'יס בי
םוכיס ,בר
'מע ז תוא
וטר
ורועישו בקנה לוספ<-
ןורכז
קרפ והילא
םוכיס בי
גי תוא
טיר 'מעס
םיתבה ןיבש תוציחמב םיבקנו ארותיתה הבוגב תוחנומ תוישרפ<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ח 'יס בי
םוכיס חר
'מע וט תוא
כר
תוציחמ יתש ןיב רוביחה םוקמב ערק<-
םיתבה ןיבש תוציחמב םיערק<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ב 'יס בי
טצק
רוטיעה רפסו עורז רוא תטיש<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ג 'יס בי
ר
ףסוי יקומנ תטיש<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע א 'יס בי
וצק
אמק אנשילב י"שר תטיש<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ב 'יס בי
חצק
ארחב אנשילב י"שר תטיש<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ב 'יס בי
,טצק
תוא םוכיס
וטר 'מע ו
י"שרב תונושלה יתש ןיב מ"נ<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ד 'יס בי
בר
הכלהל הערכה<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ה 'יס בי
םוכיס ,בר
'מע ז תוא
וטר
לוהכלא וא ,םימ ,רוא י"ע הקידב - לסופה בקנ רועיש<-
ןורכז
קרפ והילא
םוכיס בי
'מע ט תוא
זיר
ול הכומסה ןפוד י"ע םתסנש בקנ<-<-
ןורכז
קרפ והילא
םוכיס בי
'מע ח תוא
זטר
םוקע בקנ<-<-
ןורכז
קרפ והילא
אי 'יס בי
,איר 'מע
תוא םוכיס
אכר 'מע טי
םיבקנ ןוקית<-
ןורכז
קרפ והילא
בי 'יס בי
,איר 'מע
תוא םוכיס
אכר 'מע כ
"תוסג ןיליפת"ב<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ט 'יס בי
טר
בקנ הב שיש ארותית<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע ט 'יס בי
םוכיס ,טר
'מע זט תוא
כר
ארותיתה גגב<-<-
ןורכז
קרפ והילא
'מע י 'יס בי
םוכיס ,יר
'מע זי תוא
אכר
ארותיתה ןפודב<-<-
ןורכז
קרפ והילא
,ד 'יס ו
תוא םוכיס
חפ 'מע הפ
תיבה יפ הסכמה ףדב<-<-
ןורכז
קרפ והילא
םוכיס א
ט-ז תוא
דכ 'מע
אתרבעמה דגנכ ארותיתה יבועב<-<-
ץפח תטיקנ
בקעי ירמא
בי 'יס
םיטוקיל
י ק"ס
תסיה תעובשבו םיניידה תעובשב<-
רצוא
ב"ח טפשמה
279 'מע
(הריטנו המיקנ :םג האר) המיקנ
,ירא תרובג
בכ אמוי
יקספ ;ב"ע
אמוי ז"איר
'עס ,ד"פ
אכ-כ
המיקנב רוסיאו רתיה ינפוא<-
רואיב
ל"שרהמ
ת"ל ,ג"מסל
בי-אי
בורק רבחב אלא המיקנ רוסיא ןיא<-
עדומ
,הניבל
,טי ארקיו
חי
רתוי רקי ץפח לואשל שקבמ םא המיקנ רוסיא ןיא<-
יקרפ ,ברוח
תורות
חי ףיעס
(64 'מע)
ןוממב העיגפ לע םוקנל ןיא<-
בקעי ירמא
רעש ה 'יס
תוא ןויצה
חנ
ןתונ וניא ןכלו ובילב ןכ בשוחש אלא ,וב םקונש ול רמא אלשכ ףא הרוסא<-
י"ר רואיב
רפסל אלרפ
תווצמה
אל ,ג"סרל
דנ-גנ השעת
האנש ילב המיקנ לש תורשפא<-
ףוגה רעצב<-
בקעי ירמא
ה 'יס
תורעה
בקעי ירמא
,ומ תוא
רעשו ,חמ
תוא ןויצה
י ףיעסו ,טנ
םירואב
רעצ ה"ד
דספה ול םרג וא ,ףוגה רעצב ודגנכ אטח םא<-<-
םייפא ךרא
'עה ,א 'יס
בכ
ףוגה רעצב המיקנ תרתומ ם"במרל םג<-<-
ךוניחה רפס
אמר הוצמ
ףוגה רעצב תרתומ המיקנ םאה<-<-
םיארי
,םלשה
חצק-זצק
וניינעמ דמלה רבד - ףוגה רעצב המיקנב רתיהל רוקמה<-<-
י"ר רואיב
רפסל אלרפ
תווצמה
השע ,ג"סרל
,א"ח ,טי
268 'מע
ףוגה רעצב המיקנ רתיה תא ם"במרה תטמשה<-<-
תרימש
,ןושלה
,ט-ח ןיואל
םימ ראב
םייח
הרוסא ףוגה רעצב המקנ ם"במרל<-<-
תנשמ
'יס םימכח
ט
ם"במרה תעדל ףוגה רעצב המיקנ<-<-
בל ירקח
'ס ג"ח ד"וי
תחנמ ;פ
,ךוניח
אמר הוצמ
ףוגה רעצב המיקנ<-<-
ןויבצ
םידומעה
,ק"מסה לע
לק הוצמ
אתיירואד וא ןנברד - ףוגה רעצב המיקנ ןינעב ק"מסה תטיש<-<-
,בקעי תנשמ
,ם"במרה לע
תוכלה
ז"פ ,תועד
ףוגה רעצב המיקנב ם"במרה תטיש<-<-
,רפס תירק
,ם"במרה לע
תוכלה
ז"פ ,תועד
ןנברדמ קר הרוסא ףוגה רעצב המקנ<-<-
תחנמ
,ךוניח
אמר הוצמ
יעמשב דוד תמקנ<-<-
בקעי ירמא
ףיעס ה 'יס
םירואב י
;רעצ ה"ד
,השירפ
ס"וס ,ד"וי
דלש
םכח דימלתב<-
ישודיח
א"בטירה
הנשה שאר
א"ע זי
ףוגה רעצב<-<-
תמא תפש
בכ אמוי
ב"ע
תרתומ איה םאה<-<-
יקספ
'יס יטאנקר
זנקת
רתיהה<-<-
,ץבוק רפס
,ם"במרה לע
תוכלה
ז"פ ,תועד
(השעמ י"ע םוקנל יאשר ח"ת םא) "היבילב טיקנ" לע ארמגה קוליח תא ם"במרה תטמשה<-<-
ןחלוש
הרוי ,ךורע
'יס ,העד
גמר
ודובכב העיגפ לע םוקנל םכח דימלת תבוח<-<-
שאר ,ן"ר
ד ףד הנשה
יפדב ב"ע
ף"ירה
ם"במרה תטיש רואיב ,ח"ת תמקנ ןינעב א"ע חכ הליגמל ב"ע בכ אמוי ןיב הריתסה בושיי<-<-
ישודיח
א"בטירה
הנשה שאר
א"ע זי
א"ע חכ הליגמל ב"ע בכ אמוי ןיב הריתסה בושיי<-<-
ם"במרה
הייטס אלל
דומלתה ןמ
(טקידנב)
אמר-מר 'מע
איסהרפל הענצ ןיב םכח דימלת יוזיבב קלחל ם"במרה לש ורוקמ<-<-
הנשמ ףסכ
דומלת 'לה
קרפ ,הרות
ז
ןיב קוליח - ודובכ לע לוחמל יאשר לבא ונויזב לע םוקנל בייח םכח דימלתש ם"במרה תטיש לע<-<-
יוזיבל רעצ
ייחד אניד
,ג"מסה לע
השעת אל
בי-אי
השעמ השע םא הקול םאה ,ח"ת תמקנב ד"בארה תטיש<-<-
תראפת
,ןתנוהי
,טי ארקיו
חי
ףוגה רעצב עגפנש רחא םדא ליבשב םוקנל בייח םכח דימלת<-<-
יקספ
'יס יטאנקר
זנקת
םדא לכב המיקנ רוסיא ירדג<-
ת"וש
'יס ג"שרהמ
גנ
ם"במרה תטישבו ,בחר ןויד - המיקנב םירוסאהו םירתומה םינפואה<-
ז"איר יקספ
,ד"פ אמוי
אכ-כ 'עס
המיקנב תללכנ הניא ער םש תאצוה<-
רפס
'עס םידיסח
זנרת
תוריהז ךירצ - רחאב םוקנל 'המ שקבמה<-
המיקנה רצי<-
דסח תבהא
,ד"פ ,א"ח
ג-א 'עס
המיקנב רציה תייפכ ןיד שי םאה<-<-
,ףסוי סדרפ
,טי ארקיו
חי
המיקנ רוסיאב רציה תייפכ ןיד שי םאה ,ומצע ליבשב אלו ורבח ליבשב םקונה<-<-
לע ,יריאמ
תובא 'סמ
די ,ג
םוקנל ותוא חירכמ םדא לש ורצי<-<-
תורוא
ם"במרה
ה"יאר)
'לה (קוק
ז"פ תועד
ח 'לה
תישונאה ותלוכיב איה המיקנ תווצמ<-<-
הוצמ ק"מס
אלק-לק
תודיסח תדימ קר יתמו הרוסא המיקנה יתמ<-
ןחלוש
הרוי ,ךורע
י ,חכר ,העד
היה אל עדי וליאש ךכב רדנה תא םיחתופו ,"םוקת אל"ב רבוע - ורבחל וילכ ליאשהל אלש רדנ<-
רדונ
ג"בלר
,טי ארקיו
ן"במר ;חי
,טי ארקיו
חי
ןוממב העיגפ לע המקנ<-
אטח יוליג לע<-
תוחרוא
םיקידצ
הכ רעש
םוקנל הצורש ימ יאטח תא הלגמל המיקנ<-<-
'ר שוריפ
ילשמ ,הנוי
;חכ ,דכ
ירעש
,הבושת
'עס ,ג רעש
טיר
ויאטח תא הליגש המקנכ רבחה יאטח תא תולגל אלש<-<-
הנשמה רדס
לע ,(ןילעק)
אל ג"מסה
בי-אי השעת
וילע םיקול םאהו השעמ י"ע המקנ לש תורשפא שי םא ךוניחהו ם"במרה תטיש<-
הריטנו המיקנ
אמוי יריאמ
;ב"ע בכ
אל ג"מס
בי-אי השעת
הריטנו המיקנ רוסיא ינפוא<-
ם"רהמ
הוצמ ,קיש
גמר
יוגבו הרושכ גהונ אלש ידוהיב הריטנו המיקנ רוסיא<-
ירעש
,הבושת
'עס ,ג רעש
חל
הריטנו המיקנ רוסיא<-
,ם"במר
רפס
,תווצמה
השעת אל
בש
"רוטת אלו םוקת אל"ב רבוע ותוא אנושש ועידוהו האנש ול הארה םא<-
'ר שוריפ
,םיקילא
בכ אמוי
ב"ע
םהל רזע תאז לכבו לואש תא וזיב דעלג שבי ישנא<-
ליכשמ
דודל
,(ודרפ)
,טי ארקיו
חי
אתיירבה רואיב<-
הבשחמב<-
תובוח
,תובבלה
המדקהב
בלה תווצמ ןהש ינפמ הרימא ילב ףא תורוסא הריטנו המיקנ<-<-
טי ןימוחת
80-77 'מע
רובידב קר וא הבשחמב הריטנו המיקנב רבוע םאה<-<-
ע"וש רוצק
'עס ,'ל 'יס
ם"במר ;ח
,תועד 'לה
,ז קרפ
ח-ז תוכלה
הריטנו המיקנ רוסיא ירדג<-
תואסריג<-
תרונמ
רואמה
גס תוא
וכש תואו
151 'מעו
אתיירבב תואסריג<-<-
תדובע
לע ,ךלמה
,ם"במרה
תוכלה
ז"פ ,תועד
ם"במרב תואסריג<-<-
טוקלי
ישרדמ
,ןמית
,טי ארקיו
חי
אתיירבב השדח הסריג<-<-
י"ר רואיב
רפסל אלרפ
תווצמה
אל ,ג"סרל
דנ-גנ השעת
היגוסב הנוש הסריג<-<-
דסח תבהא
,ד"פ ,א"ח
ד 'עס
"המקנ יהוזיא"ו "החוכ ןכיה דע" תואסריגה<-<-
,ירא תרובג
בכ אמוי
ב"ע
"לגמ" םוקמב "קולח" הסריגה<-<-
הנטק די
תועד 'לה
'עס ,ז"פ
ד"ל
טרפב הריטנו המיקנבו ללכב בלה תווצמב םייתכלה םירדג שי םאה<-
,טקלה ילבש
ףד ,ד"וי
זטר
(י"שר תבושת) הריטנו המיקנ םושמ וב שי םאה - ורבחמ האנה רידמה<-
,רוש רוכב
,טי ארקיו
חי
הריטנו המיקנ רוסיא רבסה<-
הריטנהו המיקנה רצי<-
רפס
,ךוניחה
חלש הוצמ
ויפרחמל קותשל לוכי םדא ןיא<-<-
תווצמ
ףד ,היאר
,חצ
תורעהב
ץפח רפסל
םייח
םדאה עבט דגנ םישק םירבד לע הריהזה אל הרותה<-<-
תליסמ
אי 'פ םירשי
רוטנלו םוקנל םדאב קזח רצי שי<-<-
,הדעה ןברק
ימלשורי
ט"פ םירדנ
ד"ה
ןובלע לע לוחמל ןכתיי דציכ ארמגה תלאש לע<-<-
ד"וי ז"ט
ח"כר 'יס
ג"י ק"ס
(םירדנ תרתהל מ"נ) הריטנו המיקנב לשכנ םלועה בור<-<-
,רוש רוכב
,טי ארקיו
בשומ ;חי
םינקז
ילעבל
,תופסותה
,טי ארקיו
שוריפ ;חי
ד"בארה
תרותל
,םינהכ
,טי ארקיו
שוריפ ;חי
ץנאשמ ש"ר
תרותל
,םינהכ
,טי ארקיו
חי
רוסיאב רבע אל ליאשה אלש ןושארה עודמ<-
שוריפ
,ם"יבלמה
,טי ארקיו
חי
אתיירבב םיעוריאה רדס<-
ףוגה רעצ לע<-
קיפסמה
'ה ידבועל
רעש
תוכירא
ןגמ ;םייפא
תובא
(ץ"בשתה)
;בי ,ה תובא
םיסנ השעמ
גי 'יס
"ןוממ רעצו ףוגה רעצ" םוקמב "אמלעד ילימו אימשד ילימ" סרוג<-<-
ינוקזח
,טי ארקיו
חי
המיקנב אלו הריטנב אוה ןוממל ףוגה רעצ ןיב לדבהה<-<-
,ןימוחת
'מע ,ו ךרכ
292-304
ףיקמ םוכיס - ףוגה רעצב הריטנו המיקנ<-<-
תרימש
,ןושלה
,ט-ח ןיואל
םימ ראב
םייח
ג"מסהו ם"במרה ,םיאריה תוטיש לע<-<-
ע"וש רוצק
'עס ,'ל 'יס
ח
הנממ לצניהל הצע<-
תדובע
לע ,ךלמה
,ם"במרה
תוכלה
ז"פ ,תועד
ואלב רבוע תווצמב ורבח קר<-
תבשב ,קינקנ
שלושמ ליא
ב קרפ ררוב
זי ףיעס
םינוש םיגוס תרירב<-
שלושמ ליא
קרפ ררוב
גי ףיעס בי
ותפילק תרסה<-
רנ
בקעי ירמא
ףיעס י 'יס
ט
וינפב םורע דומעל ןיא<-
בקעי ירמא
תורעה י 'יס
בקעי ירמא
טל תוא
תיששעב אוה םא<-<-
בקעי ירמא
תורעה י 'יס
בקעי ירמא
טל תוא
תבש לש רנ ינפב<-<-
בקעי ירמא
ףיעס י 'יס
םירואב די
דבאמ ה"ד
תבשב ולש ןמשמ קפתסהל רוסיאה<-
חספ ןיב
תועובשל
חי קרפ
,וט ףיעס
,דל הרעהו
חל
י"בשר דובכל רמועב ג"לב תורנ תקלדה<-
בקעי ירמא
י 'יס
םיטוקיל
ח ק"ס
ויפב ויוביכ<-
בקעי ירמא
ח 'יס
םיטוקיל
ה ק"ס
הפירשל םרגו ותובכל חכש חרואש<-
רצוא
ב"ח טפשמה
309 'מע
(הכונח :םג האר) הכונח רנ
חספ ןיב
תועובשל
זט קרפ
ג הרעה
ןושארה םויב תסנכה תיבב קילדי אל לבא<-
לאפר תכרב
דפ 'יס חספ
ףידע אתיירואד הוצמ - אסינ ימוסריפ וא אתיירואד הוצמ וינפל שי םא<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
זסש-גסש
ויבא ןחלוש לע ךומסה ןבב<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
זסש-גסש
םירחא ןחלוש לע ךומסה רזב<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
דצר 'מע
תודסומו תובישיב<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
גצק-חעק
ותיבב אצמנ אלש ימב<-
רצוא
ב"ח טפשמה
309 'מע
רוויעב<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
בכש 'מע
ותקלדה םוקמ - תונח לעב<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
דכר-דר 'מע
תבש יאצומבו תבש ברעב<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
זמש-דמש
תוליתפ הפיקהש ןמש לש הרעקב<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
איש-יש 'מע
ןינבה תיעקרקמ המא 'כמ הלעמל אוהש הובג ןינבב תיבב תורנה תחנה םוקמו הכרב<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
לש-טכש
תונוילעה תומוקב אסינ ימוסרפ<-<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
גיש-יש 'מע
םיירוביצה תומוקמב הקלדהה לע הכרב<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
טש-זש 'מע
הקלדהה לע הכרב<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
גיש-ביש 'מע
היארה לע הכרב<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
בכש 'מע
דשח םושמ רנ לע היארה תכרב<-<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
טנ-דכ 'מע
וילע תוכרב<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
ונק-דכק
הקלדהה יניד<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
,ונק-דכק
גמש-דלש
הנמז<-<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
ונק-דכק
הרועיש<-<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
ופר-בפר
ףוגה תבוח וא תיבה תבוח איה הקלדהה םאה<-
רצוא
א"ח תבשה
צ 'מע
הכונח רנל תמדוק תבשב תפ תליכא תוצמ םאה<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
כש-חיש 'מע
תסנכה תיבב הקלדה<-<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
אכש 'מע
ש"צומב<-<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
זיש-דיש
דשח םושמ הקלדה<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
גער-אסר
הוצמ השוע הקלדה<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
וצ-וע 'מע
וב םירוטפהו םיבייחה<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
וש-גש 'מע
קילדי יתמ - הלילב תרחואמ העשב בושיו החנמה גלפב ותיבמ אצויה<-
בקעי ירמא
ףיעס ט 'יס
םירואב ד
אלו ה"ד
ורעצל
הכרבב הקלדה ךרוצל ותיב ינב תרעה<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
טסש-חסש
יאנסכא בויח<-
לאפר תכרב
ט 'יס חספ
רנל תוליתפה תיישע לע ונייחהש םיכרבמ ןיאש םעט<-
לאפר תכרב
חכ 'יס חספ
קילדיש םדוק ונייחהש ךרבל שי<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
חכש-גכש
הכונחד 'ג םויב השעי המ - תורנ ינש ול שיש ימ<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
הע-ס 'מע
ותיבו שיא רנ תוצמ<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
גכק-זצ 'מע
ותחנה םוקמ<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
אפר-דער
הוצמהמ קלח וא הוצמ רודיה - אסינ ימוסרפ<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
גר-דצק 'מע
ורואלו וב שומיש<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
בסש-סש
הקלדהה רועיש ןמז רחאל ורואמ האנה<-<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
בנש-חמש
ןירדהמה תורנב רועיש<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
טנש-גנש
קושה ןמ לגר הלכתש דע - ורועיש<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
זעק-זנק
רנל תוליתפו םינמש<-
רנ תוצמ
ותיבו שיא
'מע
גלש-אלש
תיעיבש לש ןמשב הקלדה<-<-
קוח
- לארשיל
ברע יניד
לחש חספ
'מע תבשב
הל תוא טל
למשח י"ע הקלדה<-<-
תבש רנ
רצוא
א"ח תבשה
זלק 'מע
לוספ רנ קר ול שי םא<-
רצוא
א"ח תבשה
אמק 'מע
הדועסה לע הכרבה תבוח ידי םג םיאצוי ותכרבב<-
קוח
- לארשיל
ברע יניד
לחש חספ
'מע תבשב
שיו ה"ד אצ
םינק לש הרונמב<-
וילע הכרב<-
לאפר תכרב
טי 'יס חספ
דובכ םושמ וא גנוע בויח םושמ<-<-
לאפר תכרב
י 'יס חספ
םיכרבמ ןיא םלושמ וניבר תעדל<-<-
רצוא
א"ח תבשה
מק 'מע
םיכרבמש םעט<-<-
רצוא
א"ח תבשה
אמק 'מע
הקלדה תעשב םש דומעל םיכירצ ותיב ינב םאה<-
רצוא
א"ח תבשה
ט 'מע
גנוע בויח ללכב אוה םאה<-
רצוא
א"ח תבשה
זלק ,די 'מע
אתיירואד בויח אוה םאה<-
קוח
- לארשיל
ברע יניד
לחש חספ
'מע תבשב
הל תוא טל
למשח י"ע הקלדה<-
חספ ןיב
תועובשל
וט קרפ
ה הרעה
ורואמ האנה<-
רצוא
א"ח תבשה
זנ 'מע
םישנב ובויח<-
לאפר תכרב
טי 'יס חספ
םוי דועבמ ותקלדה םעט<-
רצוא
א"ח תבשה
טכ 'מע
תורנ יובירב תבשה תא םידבכמ<-
לאפר תכרב
י 'יס חספ
הוצמ רשכהכ אוה הקלדהה השעמ<-
לאפר תכרב
טי 'יס חספ
גנוע םושמו דובכ םושמ<-
רצוא
א"ח תבשה
הס 'מע
םוי דועבמ קלודו תבש רנ<-
לאפר תכרב
טי 'יס חספ
הדועסה ךרוצל ורקיע<-
רצוא
א"ח תבשה
טיר 'מע
תבש רנל םג ול ןינתונ םאה - תבשש ינע<-
רצוא
א"ח תבשה
בפק 'מע
תבשב תורנ םתיבב םיקילדמ ןיא םיקודצ<-
רצוא
א"ח תבשה
גיר 'מע
תבש רנ ליבשב םיחתפה לע לאוש<-
ט"וי לש רנ
לאפר תכרב
טי 'יס חספ
הלילב וא י"ועבמ ותקלדה<-
לאפר תכרב
טי 'יס חספ
ךשחתש דימ קילדהל םיכירצ םאה - הלילב קילדהל םיגהונה<-<-
קוח
- לארשיל
ברע יניד
לחש חספ
צ 'מע תבשב
'מע ,טנ תוא
שי ה"ד אצ
ש"צומב לחש ט"ויב ונמז<-
וילע 'ונייחהש'<-
לאפר תכרב
כ 'יס חספ
ונייחהש וילע תוכרבמ םישנ םאה<-<-
לאפר תכרב
כ 'יס חספ
הקלדהל הכרבה ןיב קספה איה םאה<-<-
לאפר תכרב
טי 'יס חספ
הקלדהה תוצמ לע םג הלח ונייחהש תכרב םאה<-<-
עברנ
וסנואל<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
יטוקל א
ק"ס טפשמה
אי
עבורה לע ותודע<-<-
ונוצרל<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
יטוקל די
ק"ס טפשמה
דל 'יס ,י
וכ ףיעס
יטוקל
ק"ס טפשמה
חס ,וכ
עבורה לע ותודע<-<-
ךורע טפשמ
ףיעס דל 'יס
ירואב וכ
ק"ס טפשמה
75
ןוצרב קפס סנואב קפס<-
ףדרנ
בקעי ירמא
ח 'יס
תורעה
בקעי ירמא
בי תוא
םילכ רבשש<-
חצרנ
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
יטוקל זט
ק"ס טפשמה
בי ,ז
חצורה לע ובורק תודע<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
ירואב א
ק"ס טפשמה
11
שנועמ רוטפ םאה - רקש תודע דיעה<-<-
חצורה לע ותודע<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
יטוקל א
ק"ס טפשמה
,ז ,ו ,ד
זט ףיעס
יטוקל
ק"ס טפשמה
גי ,בי ,ח
וגרוהל<-<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
ירואב זט
ק"ס טפשמה
23
תולג ובייחל<-<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
ירואב די
ק"ס טפשמה
9
ומצע לע ותודעמ לספנ אלש םעט<-<-<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
יטוקל א
ק"ס טפשמה
ח
לק שנועב ושינעהל<-<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
יטוקל זט
ק"ס טפשמה
די
הפירט השענ םא<-<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
ירואב זט
ק"ס טפשמה
24
הפירט וניאש ןכתי דציכ<-<-<-
ךורע טפשמ
ףיעס גל 'יס
יטוקל זט
ק"ס טפשמה
ח
תינוממ הנימ אקפנ ומצעל שי םא<-<-
רצוא
ב"ח טפשמה
62 'מע
אישנ
המלש תכרב
'מע מ"וח
כק
ותלודגמ ותוא םיריבעמ םאה<-
רצוא
ב"ח טפשמה
157 'מע
ןירדהנסה אישנ<-
(םינהכ תכרב :םג האר) םיפכ תאישנ
רצוא
א"ח תבשה
הל 'מע
תבשב םיפכ םיאשונ ןיאש םעטב <-
םיקיזמ ח"עב י"ע הכישנ
יטוקל
תוכלה
'יס האופר
ו ףיעס חכש
הילע תבש לוליח<-
(השא :האר) םישנ
רצוא
ב"ח טפשמה
430 'מע
ךשנ
(תומשנ תרכזה :האר) ןתרכזה ,תומשנ
(קשנ ילכ ,ילכ :םג האר) קשנ
רצוא
ב"ח טפשמה
185 'מע
ותריכמ<-
(ףסכ ןינק :האר) הילעב ךיטיח ופרשנ
הניתנ
טפשמה בל
רועיש ב"ח
(זי 'מע) ג
הניתנה תביס תא שרפל ילב רחאל ףסכ הוש וא ףסכ ןתונה<-
תוביתנ
'יס טפשמה
ו ק"ס חצק
וחרכ לעב הניתנ <-
רצוא
ב"ח טפשמה
346 ,66 'מע
םיניתנ
לקתנ
בקעי ירמא
אי 'יס
תורעה
בקעי ירמא
דצ תוא
עשופ אוה םאה<-
בקעי ירמא
ףיעס ח 'יס
םירואב אכ
אלש ה"ד
ונוממל וא םדאל ,ודיב היהש ילכ י"ע וא ופוג י"ע קיזהו לקתנ<-
רצוא
ב"ח טפשמה
379 'מע
'הנקורתנ'

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US