הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


ג תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל ג תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


יאבג
גג
לודג
דוגא וא דוג
יוג
לרוג
הליזג
ןלזג
טג
הניג
הבינג
רג
אמרג
ןיערג

הואג
אפ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הואג םושמ הרותל הלוע וניאש ימ< -
הלואג
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(462 'מע) 180 'סמ
הליפתל הלואג תכימס<-
271 'מע ב"ח טפשמה רצוא םד תלואג
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא עקרק תלואג
65 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב הדש תלואג<-
לטראג
בנ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא רדוס ןינקל ,תועבצא 'ג בחור וב ןיאש<-
(ןוטלשה לש סמ הבוג) יאבג
טפשמה יטוקל די ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ,א ק"ס
תודעל ולוספ <-
טפשמה יטוקל די ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ג ק"ס
ריזחה םא<-<-
תסנכ תיב יאבג
ריזחהל ה"ד םירואב ו ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ךירצ וילעב םאה - לוספ ת"ס ןקיתש<-
םלשל
זר 'מע מ"וח המלש תכרב הקדצ יאבג
ירה ה"ד םירואב דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא רכש רמוש אוה םאה<-
אכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא לביקש ףסכב שמתשהל ול רתומ םאה<-
םתרומת םירחא תתלו
ירה ה"ד םירואב דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הוצמב קסוע בשחנ םאה<-
ה"ד םירואבו ,בי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
םיינעהו
םנתילו ןלזג ותקזחש יממ ףסכ תחקל<-
םיינעל
ט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא "יל רומש" רמושל רמאש<-
גכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ובנגנו םהב עשפו תועמ ולצא ודקפוהש<-
טל ק"ס תורוקמ אי 'יס בקעי ירמא ובנגנו אחספד אחמק תועמ ודיב ויהש<-
אכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ול רתומ םאה - רוביצ תועמ ול שיש<-
ןהב שמתשהל
ט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ובנגנו ןהב עשפו םירדנ תובגל הנוממש<-
ט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וקיזהש וא ובנגנו םיינע תועמב עשפש<-
ד ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םידקהל ךירצ וניא - ח"מגל תועמ לביקש<-
דיקפמה יבורק
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא לארשי ץרא תולובג
379 'מע ב"ח טפשמה רצוא םישנא תרובג
ןרעש תטירמ ,םיניע תובג
חי הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב תולבא ימיב<-
אי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב רמועה תריפס ימיב<-
הניבג
ח רועיש ב"ח טפשמה בל יוג תניבג<-
גמ הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הבוהצ הניבג לש "התפילק" תרסה<-
(ץבחמ :האר) תבשב התיישע<-
כ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םירחא לש תומהב העורמ התיינק <-
ףסכ עיבג
זי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא דילחי אלש ותוקנל ידכ תבשב ותרירב<-
58 'מע ב"ח טפשמה רצוא אצפחו ארבג
(הקעמ :םג האר) גג
יצח הנוב א"כש םיקיזמה תוגג 'ב <-
ולשב הקעמה
אס 'מע טפשמבו קדצב ףידעהל ךירצ יתמ<-<-
אס 'מע טפשמבו קדצב הפדעהה רועיש<-<-<-
דס 'מע טפשמבו קדצב הקעמה יצח תושעל הצור דחא לכ םא<-<-
דצ ותואב
דס 'מע טפשמבו קדצב וריבח וא אוה השעיש דחאה עבתשכ<-<-
תחא תושרב לכה
חס 'מע טפשמבו קדצב ןיאש ןפואב םיקחורמ תוגגהשכ<-<-
הזב היאר קזיהה קלתסמ
טנ 'מע טפשמבו קדצב היאר קזיה יבגל תוגג ינימ 'ג<-
טכק 'מע טפשמבו קדצב איה הרקת ,םימשג ינפמ ןגמה אוה גג<-
היילעל תיב ןיב הלידבמה
גס ,בס ,ס 'מע טפשמבו קדצב רצחל גג ןיבש היאר קזיה<-
גס 'מע טפשמבו קדצב הציחמה יבוע<-<-
גס 'מע טפשמבו קדצב גהנמה יפל םיכלוה םאה<-<-<-
הע ,גע 'מע טפשמבו קדצב רצחהמ ךומנ גגהשכ<-<-
הע 'מע טפשמבו קדצב הובג רצח ןיד רבחמה טקנ אל עודמ<-<-<-
הברה
ע ,זס 'מע טפשמבו קדצב רצחהמ ךומנ גגה ןיאשכ<-<-
גע 'מע טפשמבו קדצב ט"ימ תוחפ רצחהמ הובג גגהשכ<-<-
טס 'מע טפשמבו קדצב הרידל יושעה גגב רבודמ םאה<-<-
ע 'מע טפשמבו קדצב הציחמה רועיש<-<-
גע 'מע טפשמבו קדצב וריבח רצחל ךומסה<-
בס 'מע טפשמבו קדצב היאר קזיה ןינעל ,ר"הרמ לפשה<-
חי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ותפזל וא ודייסל םינכשה בויח<-
ס 'מע טפשמבו קדצב ר"הר וליפא תוגגה ןיב היאר קזיה שי<-
םהיניב
טיק 'מע טפשמבו קדצב הרקתה לע גגה לופיש הנכס ששח שישכ<-
הנרבשיו
בכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םינכשה בוכיע וא תמכסה - וילע תונבל<-
ךכל
תורצח בוריע ןינעל<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ הכלה
הרידל יואר םאה<-<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה טי קרפו ,דכ הכלה
בוריעה םש חינה<-<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ךליאו א הכלהמ
גגל גגמ לוטלט<-<-
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וכ הכלה
דחאכ םינודינ יתמ - הז דיל הז תוגג<-<-
חי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ב הכלה
"אבוריע ןידהב" חסונב גג תרכזה<-<-
הלק 'מע טפשמבו קדצב ובכעמו ותיילע לע הטונ וריבח ןליאש ימ<-
וגג חיטהלמ
א ףיעס י 'יס ,ו ףיעס ב 'יס בקעי ירמא הקעמ תיישע תוצמ<-
ח תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא הקעמ וב ןיא םא וילע היילע<-<-
לבא ה"ד םירואבו ,א ףיעס י 'יס בקעי ירמא ד"מיבו ס"נכיב לש גגב<-<-
,לבא ה"ד םירואב א ףיעס י 'יס בקעי ירמא
ו ק"ס םיטוקילו
הריד תיב ויתחת ןיאש גגב<-<-
ו ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא הב םירד ןיאש היילע לעש גגב<-<-
םינש ה"ד םירואב אי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא םריכשהל יאשר םאה - םירדח וב הנבש<-
חיק 'מע טפשמבו קדצב גגה ןוקיתל תיבה לעבל גגה לעב דובעיש<-
בקעי ירמא תורעהו ,גכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
רתומ ה"ד םירואב בכ ףיעסו ,דק תוא
ר"הרל גגה יכפש תכיפש<-
(ןב :האר) (הוצמ רב) לודג
אכ רועיש ב"ח טפשמה בל וא תולדגה תא תורצוי תורעש יתש םאה <-
תולדגל החכוה קר ןה
טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
גי ק"ס
הביתה ינפל דריש הממ ותולדג לע החכוה<-
ףיעס ךורע טפשמ ,ד ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש
א ק"ס טפשמה יטוקל גי
הארש המ לע ותולדגב דיעהל ותלוכי<-
ותונטקב
ה ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש ובר וא ויחא ,ויבא די בתכ לע<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס
לודג וילא ףרטצמ םא קר<-<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ג ק"ס
ןנברדמ רטשה םויק םא קר<-<-<-
טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
8 ק"ס
םמע ליגר היה אל םא<-<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס
תולותבה גהנמכ תאשינש תינולפ לע<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ד ,ג ק"ס
תונמאנה םעט<-<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס
לודג וילא ףרצל ךירצ םאה<-<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ח ,ו ק"ס
סרפה תיב אוהש םוקמ לע<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ט ק"ס
וילא לודג ףוריצ צ"א<-<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ח ק"ס
אתיירואד האמוט יבגל ותונמאנ<-<-<-
ו ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש ןנברד רוסיאב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
א
וילא לודג ףוריצ צ"א<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ב
הקזח דגנ<-<-<-
ןנברד המורת יניינעב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ד
המורתל לבטו ס"היבמ אצי ינולפש<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ה
המורתב ומע קלח ינולפש<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ו
ןהכ ינולפל תונתמ ךילוהש<-<-<-
ו ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש החפשמ תורשכ ינינעב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ח ,ז
לוספל םג ןמאנ םאהו ,תונמאנה ירדג<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ט
הצצק<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
8 ק"ס טפשמה ירואב ז ףיעס ,ג
תסיה תעובשמ רוטפל<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
3 ,ג ק"ס
ןוממב אוהש ףא ,בור שיש םוקמב<-<-
טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
14 ק"ס
םירוסיאב<-<-
ק"ס טפשמה ירואב ב ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
9
לודג בשחנ יתממ<-
א ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש תורעש יתש איבהו םינש ג"יל עיגה<-<-
(תולדג ינמיס :םג האר)
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ב ,א
עקרק תמוש לע ותודע<-<-<-
ב ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש ול שיו םירשעל עיגה ,תורעש ול ןיא<-<-
סירס ינמיסמ
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ב
םירשע ליג ינפל םינמיסה ודלונ<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ג
תורעש 'ב ונקזב ול שי םא<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ו ,ה
ערפמל ותולדג רוריב<-<-<-
ב ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש ויתונש בורל עיגהו סירס ינמיס ול ןיא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
י
ויתונש בור רדג<-<-<-
טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
27 ק"ס
לודגל קזחוה םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
6 ק"ס טפשמה ירואב ,ט-ז
סוניגורדנאו םוטמוט ,םדא סירס<-<-
43 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רודה לודג
די ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ודיפסהל אלש הוויצש<-
157 'מע ב"ח טפשמה רצוא םעבש לודג
'לארשי ילודג'
בי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל שפנ חוקיפל תבש לוליחל<-
סלוקמ ידג
וט ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב רייאב ו"ט לילב ותליכא<-
שידג
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ופ ,גי הכלה
תורצח בוריע ןינעל ,תורצח ןיבש<-
רדג
ה"ד םירואבו ,בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
אק תוא בקעי ירמא תורעהו ,ךירצ
קזוהו וצצקש ר"הרל ךומס םיצוק רדג<-
םדא וב
271 'מע ב"ח טפשמה רצוא םדה לאוג
דכר 'מע מ"וח המלש תכרב םדה לאוג
ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
11
חצורה תא גרהשכ ורטופל םעטה<-
האורה ה"ד םירואב ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ואלב ואנוש אוהש גגושב חצור גורהל<-
יכה
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ז
חצורה לע ותודע<-
ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
11
שנועמ רוטפ םאה - רקש דיעה םא<-<-
תוירא בוג
'מע) חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242
ותייאר לע הכרב<-
(יאבג :האר) הבוג
437 'מע ב"ח טפשמה רצוא דוגא וא דוג
הנק 'מע טפשמבו קדצב רכשה" ינעל רמול לוכי רישעה חאה ןיא<-
"ךקלח
טנק 'מע טפשמבו קדצב השאו רבג םה םיפתושה םא<-
הנק ,דנק 'מע טפשמבו קדצב וא ומצעל םוקמה תא באה דעיי םא<-
תוריכשל
גנק 'מע טפשמבו קדצב הז דבלמ הריד תיב םהל שי םא<-
אעק 'מע טפשמבו קדצב הוש ושימשת ןיאש רבדב<-
בעק 'מע טפשמבו קדצב תידיע וא םיוש םהימד ןיאשכ<-<-
תירוביזו
זפק 'מע טפשמבו קדצב םינינע ינשמ םירפס 'ב ושרישכ<-<-
סק 'מע טפשמבו קדצב א"דבו ךרדב ,רצחב<-
אסק 'מע טפשמבו קדצב ידכ וב ןיאו םיחא 'ג ושריש רצחו תיב<-
קלחו ויחאמ קלח דחאה הנקו א"כל הקולח
וגהני דציכ - םיחאה ינש ושרי ישילשה
חסק 'מע טפשמבו קדצב דחאל וליפא יואר וניאש םוקמב<-
דנק 'מע טפשמבו קדצב הדשב<-
הסק 'מע טפשמבו קדצב ןיאש רצח וא הדש תצקמ וריבחמ רכושב<-
הקולח ןיד וב
געק 'מע טפשמבו קדצב וא תונח דגנכ תיב קולחל רשפא םאה<-
א"אג רבד לכב רמאיש ךירצ וא ףתרמ
בנק 'מע טפשמבו קדצב א"אג ןיד שי תופתושה יכרד לכב םאה<-
דסק ,סק 'מע טפשמבו קדצב םינשב הקולחמ תוריכשב הקולח תפדעה<-
ועק 'מע טפשמבו קדצב ךפיהב וא דוגאל דוגמ וב רוזחל לוכי<-
ועק 'מע טפשמבו קדצב רמוא ינשהו "התע א"אג" רמוא דחא םא<-
"םוי 'ל דע דוגא"
גסק 'מע טפשמבו קדצב םיקלוח א"אג רמוא םהמ דחא ןיא םא<-
םימיב
אסק 'מע טפשמבו קדצב ןיד ןיא עובירב א"ד לע א"ד א"כל ןיא םא<-
הקולח
ונק 'מע טפשמבו קדצב - רחאה לש קלח תונקל הצור דחא לכשכ<-
לרוג ושעיש רמאנ אל המל
ונק 'מע טפשמבו קדצב םירישע םיחאה ינששכ<-
זנק 'מע טפשמבו קדצב א"אג רמול לוכי וניא תועמ ול ןיאש ימ<-
זנק 'מע טפשמבו קדצב םירחאל רוכמא רמול לוכי םאה<-<-
העק 'מע טפשמבו קדצב הניד םאה - הב םישמתשמש אתנכשמ<-
הקולח וא א"אג יבג תוריכשכ
דסק 'מע טפשמבו קדצב וא םימיב הקולח ,א"אג ןיב המידקה רדס<-
תוריכשב הקולח
דעק 'מע טפשמבו קדצב נ"כהבב םוקמ לע<-
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא יוג
בי רועיש א"ח טפשמה בל ותדיבא<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ול דיעהל בויח ןיא<-
אי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש הבריק ול ןיא<-
שודו ה"ד םירואב טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תוחילש ול ןיא<-
תבשב יוגל הרימא<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס וב ןיאש הלוחב<-<-
אי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס וב שיש הלוחב<-<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל י"ע יונישב הכאלמ תיישעמ הפידע םאה<-<-
הנכס וב ןיאש הלוחב ,לארשי
טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ראשבו ט"ויבו תבשב יוגל הרימא<-
םירוסיא
זל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ןנברד רוסיאב<-<-
ה"ד םירואב טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
הרימאו
ילכ חידהל רנ וקילדהש החפש וא דבע<-<-
הליכאה
אי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא האנואב<-
בי תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא לושכמ תרסהב<-
טכ ףיעסו ,זל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
הרימאו ה"ד םירואב
לארשי לש ,וידחי רומחו רוש תשירחב<-
יוג לש וא
66 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
ב ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא הקעמ תיישעב<-
ה ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ןיפילח ןינקב<-
חכ הרעה ה קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ורובע הרירב<-
ד 'מע מ"וח המלש תכרב תוחפשל וא תוריג םשל הוליבטהש היוג<-
בי רועיש א"ח טפשמה בל יוג לזג<-
טפשמה ירואב טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
11 ק"ס
הבשהה בויח<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט
רוסיאה<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט
תודעל ןלזגה תורשכ<-<-
לכ ה"ד םירואב א ףיעס ג 'יס בקעי ירמא פ"ושמ תוחפב<-<-
,בל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
הס תוא ןויצה רעשו
תודעל לספנ ונממ בנוגה םאה<-<-
בקעי ירמא תורעהו ,בי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
טמ תוא
רובידבו השעמב ותעד תבינג<-
חמ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא ואנוש אוה םא<-<-
,א תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
ג תוא ןויצה רעשו
וב לובחל וא ותוכהל רוסא םאה<-
ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גי הרעה
םודס תדימ לע ותוא םיפוכ םאה<-
,טמ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
זס תוא ןויצה רעשו
ול ףינחהל רתומ םאה<-
גי-בי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא םישעמו תולועפ תושעל רתומ םאה<-
םנחב הבוט ול קיזחיש
ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בכ הכלה
ןינעל יוגכ וניד ט"וי וא תבש ללחמ םאה<-
תורצח בוריע
ב ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ושגונל הוצמ םאה<-
אי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ותייעטה<-
םירואב א ףיעסו ,ב ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד
לקשמבו הדמב<-<-
םירואב א ףיעסו ,ב ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד
הרזחה בויח<-<-<-
י תוא ןויצה רעשו ,ב ףיעס ג 'יס בקעי ירמא אתיירואד איה םאה<-<-<-
בי ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ותטימ תחת הקשמו לכוא תחנה<-
תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
רועיש א"ח טפשמה בל ;ד ףיעס ז 'יס ,המ-דמ
בי
ותאוולה תעקפה<-
ותלצה<-
זס תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא םתוא םיליצמ ןיאש םעטה<-<-
חס תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא הביא ששח שישכ<-<-
ו רועיש א"ח טפשמה בל יוג שדקה<-
בי רועיש א"ח טפשמה בל ותדיבא תבשה<-
חל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תרתומ ותדיבא<-<-
חל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ול ריזחהל רוסא םאה<-<-
חל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םשה לוליח וא םשה שודיק שישכ<-<-
חמק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא חוניה ךרד האצמ םא<-<-
תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
חל ףיעסו ,אעק תוא ןויצה רעשו ,טמק
ירה ה"ד םירואב
םייקמ וניאו םלוע ארובכ הדומש יוגל<-<-
תווצמ 'ו ראש
ינפמ ה"ד םירואב חל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא וריכמש יוגל<-<-
ינפמ ה"ד םירואב חל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא וילע םחרמו ובהואש ינפמ ול ריזחהל<-<-
ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
29
רוסיאמ ושירפהל בויח<-
בל ק"ס תורוקמ ט 'יס בקעי ירמא תבשב היוג דוליי<-
ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גי הכלה ח קרפ ,אכ הכלה
ברעל לוכי םאה - ירכנ לצא דבועה לארשי<-
ורובעב תורצח בוריע
טפשמה ירואב וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
11 ק"ס
הנתמל חילשכ<-
זי הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב ג"ל ינפלש ישש םויב יוג י"ע רפתסהל<-
א םויב לחש רמועב
טמ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא רובס יוגהשכ םולש תלאש תעשב ופרחל<-
הבוטל אוהש
ינפל ה"ד םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ז"על םיכיישה םירבד ול רוכמל<-
חל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא תוירכנ םישנ 'ב ןיב רובעל<-
ט ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא אתכמסא ןינעל<-
תורצח בוריע ןינעל<-
ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יתמו רסוא םאה<-<-
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חל-הל הכלה
לארשי לש הרוכש הרידב רדשכ<-<-
ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בי הכלה
לוכי םאה ,לארשי לצא דבועה יוג<-<-
ותושר ריכשהל
ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גמ הכלה
תושר ריכשהל חילש השענ םאה<-<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ח הרעה
וידי לע תוכזל<-<-
וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ב הכלה
בוריעה וידי לע תובגל<-<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בכ הכלה
בוריעה ולצא חינהל<-<-
א תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא הניעטו הקירפ ןינעל<-
ח ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ותמהבב<-<-
ח ףיעס ה 'יס בקעי ירמא לארשי לש אשמהשכ<-<-<-
גל תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא דבל קורפל לוכישכ הקירפב ועייסל<-<-
א תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ח"עב רעצ ןינעל<-
ח ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ותמהבב ח"עב רעצ<-<-
ד ףיעס ה 'יס בקעי ירמא תא ליצהל ידכ ףוגב חורטל םיבייח<-<-<-
ותמהב
וט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא אוה ןלזג תעדמ אלש לאוש ןינעל<-
א הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב תונתמ ול חולשל<-
רוסא ה"ד םירואב טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לכאיו לשביש ,חלמנ אלש רשב ול תתל<-
החילמ ילב
תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ינפמ ה"ד םירואב חל ףיעסו ,טמק
וריכמבו וריכמ וניאב ,הנתמ ול תתל<-
טמק תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא יברעל<-<-
תוא ביתנ סלפי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד תוא ביתנ סלפי הצק 'יס ,ו
יוגל האנקהב 'ינענכ דבע ןידמ'<-
כ קרפ םיספ תנותכ יוג לשב הצקומ<-
טפשמה ירואב גי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
9 ק"ס
תודעל ותורשכו וניד - יוגל קיזמ<-
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא ויונימ<-
אי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא םומ וב אצמנו ץפח ול רכמ<-
243 'מע ב"ח טפשמה רצוא ומות יפל חיסמ<-
בקעי ירמא תורעהו ,ג ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
גכ תוא
ול דיעהל רתומ יתמ<-
223 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיוג לש תואכרע<-
ב ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא הלבח וא האכה לע םהינפל לובקל<-<-
יוג לעופ<-
חנ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב ןינעל<-<-
ביק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ותכאלמ תעשב לוכאל יאשר םאה<-<-
ב"העבמ
הפק תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא ונממ עונמל לוכי דיבעמה םאה<-<-
הליכאה
שודו ה"ד םירואב טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ב"העב דיכ ודי םאה<-<-
ינפלו ה"ד םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא הבינגב וא הליזגב ותוסנל<-<-
טי ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש תודעל ולוספ<-
טפשמה יטוקל טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ג-א ק"ס
ןוממ תודעל<-<-
טפשמה יטוקל טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ו ק"ס
טג תודעל<-<-
ז ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש לידגהש ןטק םהב ןמאנש םינינעב םג<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ב
ולוספ םעט<-<-<-
טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
אכ ק"ס
םילוספ םינמאנש םוקמב םג<-<-
גסק-ונק תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה םייוג ןותיח ילוספ<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא םולש יכרד ינפמ םיוג יינע תסנרפ<-
טי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ונממ הנתמ תלבק<-
כ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא לודגכ בשחנ םאה - תעד ללכל עיגהש ןטק<-
םישנועלו רכממו חקמל
טפשמה יטוקל טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס
ינש בייחתנ םא הינימ הברדב היל םק<-
םישנוע
לארשימ יוג ןינק<-
א ק"ס דצק 'יס טפשמה תוביתנ ףסכב הנוק םאה<-<-
א קס דצק 'יס מ"וח ע"וש הקזחב הנוק םאה<-<-
א ק"ס חפק 'יס טפשמה תוביתנ לעופ וא יוג חילש י"ע ןינק<-
יוגמ לארשי ינינק<-
טפשמה תוביתנ ,א"ס דצק 'יס מ"וח ע"וש
,ה תוא ביתנ סלפי ,ד ק"ס דצק 'יס םלשה
ד הפסוה ביתנ ףיסוי
ףסכב עקרק הנוק םאה<-<-
טפשמה תוביתנ ,ב"ס דצק 'יס מ"וח ע"וש
ז תוא ביתנ סלפי ,ד ק"ס דצק 'יס םלשה
ןתנש םדוק לארשיה קיזחה םא<-<-<-
תועמ
סלפי ,ב ק"ס דצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב תוא ביתנ
חקמהמ רוזחל יוגה לוכי םאה<-<-<-
סלפי ,ב ק"ס דצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב הפסוה ביתנ ףיסוי ,ג תוא ביתנ
ויתועמ עובתל לארשיה לוכי םאה<-<-<-
יוגהמ
טפשמה תוביתנ ,ב"ס דצק 'יס מ"וח ע"וש
ו הפסוה ביתנ ףיסוי ,ה ק"ס דצק 'יס םלשה
ימל ,קיזחהו רחא לארשי אב םא<-<-<-
ףסכה תא ןתונ
טפשמה תוביתנ ,ב"ס דצק 'יס מ"וח ע"וש
ז ק"ס דצק 'יס םלשה
םאה ,קיזחהו רחא לארשי אב םא<-<-<-
יוגל רוסמל רתומ
טפשמה תוביתנ ,ב"ס דצק 'יס מ"וח ע"וש
ו ק"ס דצק 'יס םלשה
יוגהו ,קיזחהו רחא לארשי אב םא<-<-<-
ינשה קיזחמל עקרקה תתל הצור וניא
טפשמה תוביתנ ,ב"ס דצק 'יס מ"וח ע"וש
ו ק"ס דצק 'יס םלשה
תוירחא - עקרקה תא ףרט והשונ םא<-<-<-
ימ לע
ג ק"ס דצק 'יס טפשמה תוביתנ רצח תוריכשב ףסכב הנוק םאה<-<-
ג ק"ס דצק 'יס טפשמה תוביתנ הנתה םא ליעומ םאה<-<-<-
ח ,ה ק"ס דצק 'יס טפשמה תוביתנ ףסכב ןילטלטמ הנוק םאה<-<-
א ק"ס דצק 'יס טפשמה תוביתנ הקזחב עקרק הנוק םאה<-<-
ק"ס דצק 'יס מ"היתנ ,ב"ס דצק 'יס מ"וח ע"וש
ז
רטשב הנוק םאה<-<-
ז ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל לע וריבעהל ןווכתמו ותוא סנואש<-
ותאנהל וא הרותה
ז-ו ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תושפנ וא ןוממ יקסע לע ואבש<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס טפשמה יטוקל טי ףיעס ,גס
הבשהב ובויח ,לזגש<-
(אפור :האר) אפור אוהש<-
אי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא העטש <-
בקעי ירמא תורעהו ,בי ףיעס א 'יס בקעי ירמא
חס תוא
םושמ ול ריזחהל - חקמב העטש<-<-
'ה שודיק
בקעי ירמא תורעהו ,בי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ומ תוא
הליבנ רשב הנתמב ול תתל וא רוכמל<-<-
הטוחש תקזחב
,זמ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
זס תוא ןויצה רעשו
םוקמב הליבנ רשב אמתסב ול רוכמל<-<-
הטוחש רשב
בי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ותושר אלב ונוכשמב שומיש<-
דכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב ןיב אצמנש ימל הריפסה ימיב תרופסת<-
םייוג
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןלוג
בנגמ בנוג
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זנ-הנ
ורוסיא רדג<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טנ-הנ
תודעל ולוספ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בס
תרתחמב בנג םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דס ,גס
יוגמ בנג םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זס ,וס
עקרק בנג םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אס ,ס
תודעל ולוספו ןושארה בנגה יפלכ ובויח<-
חנוג
גל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב בל באכמ<-
םלשה ייחד ארקי ;309 'מע ב"ח טפשמה רצוא
21-26 'מע
ססוג
טפשמה ירואב זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
24 ק"ס
הפירטכ וניד - םדא ידיב<-
טל-הל 'מע דסחו םייח וב לופיט<-
רוסאו ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא וייח תא ךיראהל תבש וילע ללחל<-
תורצח בוריע ןינעל<-
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בכ הכלה
רסוא םאה<-<-
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חי הכלה
תבשה עצמאב תמ<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ב
- ותשא תסיסג תעשב תודע הארש ימ<-
ונתוח לע דיעהל לוספ
ףוג
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ופוג לע םילעב וניא םדא<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ומצע רעצל רוסיאה<-<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הבושת ךרד רעצל<-<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ושייבל
חוירו הסנרפ ךרוצל רעצל<-<-
טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד ק"ס
ופוג לע םדא תולעב<-
410 'מע ב"ח טפשמה רצוא לרוג
ונק 'מע טפשמבו קדצב יקלח תא תונקל הצור ףתוש לכ םא<-
לרוג ושעי אל עודמ - וריבח
דר 'מע טפשמבו קדצב לרוגב קלחל הצורש רוכב<-
זפק 'מע טפשמבו קדצב ןילטלטמו עקרקל ליעומ לרוג<-
טצק ,דס 'מע טפשמבו קדצב השוע וא הקולחה תא ררבמ לרוגה םאה<-
התוא
חצק 'מע טפשמבו קדצב יוליע תושעל לוכי לרוג ושעש רחאל םאה<-
כ 'מע טפשמבו קדצב תעד תרימגל יוליגה אוה לרוגל המכסהה<-
י ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא אבצל םירענ תריחבב ותלטה<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(444 'מע) 80 'סמ
ותלטה<-
וצק 'מע טפשמבו קדצב לרוג לטבמ יוליעה <-
טר 'מע טפשמבו קדצב ךירצ ונינפב םיחאה לכ ןיא רשאכ<-
לרוגב 'ג ינפב וקלחיש
ור ,הר 'מע טפשמבו קדצב לטונ םאה םיוש םניא םיקלחה רשאכ<-
לרוגב וא דחי ויקלח תא רוכבה
חפק 'מע טפשמבו קדצב המייקתנ דחאל לרוגה הלעש ןויכ<-
םלוכל הקולחה
דיר 'מע טפשמבו קדצב הקולחה תא לטבמ לרוגב השענש לוספ לכ<-
דיר 'מע טפשמבו קדצב ישילשה חא עיגהו םיחא ינש וקלחשכ<-
וקלחש קלחה ותוא ול לפנו לרוג ושעו
םהיניב
ר ,וצק 'מע טפשמבו קדצב ושעי ןכ אל םאש תופתוש תקולחב יוליע<-
לרוג
חפק 'מע טפשמבו קדצב הז חתפ תחא תבב חותפל וצרש םינש<-
לרוג ושעי - הז דגנכ
(ימרג ;אמרג :האר) םרוג
ןרוג
'מע) וסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(266
ותדידמ תעשב הליפת<-
הסיידב םישוג
דמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םתאצוה<-
רבזג
הז ה"ד םירואב זי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב ןינעל ,דסומ לש< -
ז ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא לע רכש רמושכ וניד םאה - להק לש<-
תועמה
ארטזוזג
ו ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא הקעמ ןינעל<-
תורצח בוריע ןינעל<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ הכלה
הרידל יואר בשחנ םאה<-<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה טי קרפו ,דכ הכלה
בוריעה םש חינה<-<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זנ הכלה
ארטזוזגל ארטזוזגמ לוטלט<-<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בס הכלה
הניאש רצחל ודריש הילע םימ ךופשל<-<-
תברועמ
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בס-ס הכלה
לופי אמש - וילע ץפח לוטלט<-<-
184 'מע ב"ח טפשמה רצוא הייזג
274 'מע ב"ח טפשמה רצוא (בנג ;ןלזג :םג האר) לזג - הליזג
ה"ד םירואבו ,אי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
תונידמבו
םאה - לזגנה תא ריכמ וניא ןלזגה םא<-
הזרכה ךירצ
אי ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא ודיב הליזגה החבתשה םא<-
א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא וילע דיפקמ ב"העב ןיאש רבדב<-
ג ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא הרות ירבדב<-
שובכל ה"ד םירואב ד ףיעס בי 'יס בקעי ירמא אלב רבוע םאה - בוח ןוערפ בכעמב<-
לוזגת
ב ףיעס ז 'יס בקעי ירמא נ"וקפ לש הרקמב<-
טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ז ק"ס
איבוקב קחשמב<-
ה"ד םירואבו ,ב ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
וליפאו
הנכס וב ןיאש ילוח רובעב<-
פ"ושמ תוחפב<-
,י תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא
,א ףיעס ז 'יס ,לכ ה"ד םירואב א ףיעסו
ח תוא בקעי ירמא תורעהו
הבשה תוצמ<-<-
,י תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד םירואב א ףיעסו
רוסיאה<-<-
א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא רוסא ש"כב ףא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דנ ,גנ
הליזגה תבשה תוצמ רדג<-
(הדיבא :האר) הדיבא לזוג<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גמ
האנה תבוט לזוג <-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
המ ,דמ
התוא ףטוח םילבקמהמ דחא םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חמ ,ומ ,גמ-מ
םיעבות ול ןיאש ןוממ לזוג<-
הקדצ ,םיינע ,היול ,הנוהכ תונתמ לזוג<-
(הקדצ ;םיינע תונתמ :האר)
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זי
דבאל מ"ע לזוג <-
חסק 'מע מ"וח המלש תכרב תונמוא תכאלמ רפס תליזג<-
אכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא תוצמב ח"די וב אצוי םאה - ןנברד לזג<-
בי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא תיעיבש ירחא ףסכ לזג<-
םולש יכרד ינפמ לזג<-
ג ףיעס ו 'יס בקעי ירמא הדוצממ םיגד תדיצב<-<-
ה ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ץפח תקירז י"ע ןליאהמ תוריפ רישמב<-<-
ו ףיעס ו 'יס בקעי ירמא הילע ינויו ךבוש ינויב<-<-
ו ףיעס ו 'יס בקעי ירמא םירובד לש ליחנב<-<-
ה"ד םירואב אל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
םיקחשמה
םירביבבו רעיב תויחבו תומהבב<-<-
ו ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ןטקמ לזגב<-<-
ח ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ןטק הב הכזש האיצמ תחיקל<-<-<-
ה"ד םירואבו ,ח ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
גס תוא בקעי ירמא תורעהו ,וניאו
ותנקת ,יממ עדוי וניאו םיברמ לזג<-
וט ק"ס תורוקמ ז 'יס בקעי ירמא ע"מב בייח םאה רייגתנו יוג ותויהב בנג<-
הבשהד
טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
די ק"ס
:םג האר) תושר אלל ותחקל גהנמהש רבד<-
(וילע דיפקמ םילעבה ןיאש רבד
בקעי ירמא תורעהו ,ג ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
וכ תוא
החמשו קוחש ךרד<-
די ק"ס הר 'יס טפשמה תוביתנ ומצע ןלזגל רוכמל לוכי לזגנ םאה<-
זט רועיש ב"ח טפשמה בל הולמב הליזגה תא תולתל ךייש םאה<-
לזגנה לע ןלזגל שיש הנשי
דכ תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא עדיו דמליש ידכ וילעבמ ץפח תרתסה<-
ורמושל
טסק 'מע מ"וח המלש תכרב ךינפל ךלש ירה<-
הליזגה תבשה<-
ו ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ןיעב איהשכ הבישהל ע"מ<-<-
בקעי ירמא תורעהו ,ו ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
אנ תוא
וא םילעבל הליזגה חולשל ךירצ םאה<-<-
וילא העדוהב יד
,םייקל ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא
כ"אא ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס
ידכ לזגנה רחא ףודרל ביוחמ םאה<-<-
בישהל
ח ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םישרויל ריזחי לזגנה תמ<-<-
אנ תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא ךירצ םאה - רחא םוקמל ךלהש ןלזג<-<-
הליזגה םוקמל הריזחהל
טר 'מע מ"וח המלש תכרב רחאל ץפחה תא ריכשה<-
(רחאמ ץפח ףטוח :האר) רחאמ ץפח ףטוח<-
יונישו ה"ד םירואב גכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא חספה וילע רבעו ץמח <-
ה ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םאה – םילעבה וילע םידיפקמ אלש ץפח<-
תושר אלב וב שמתשהל רתומ
הרכשהל דמועש ץפח<-
ז ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןתילו תושר אלב ולטיל רתומ םאה<-<-
כ"חא רכשה
גמ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא התמ וא התחפו תושר אלב ולטנ םא<-<-
הכאלמ תמחמ
א ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הליזגב שואי<-
זי ק"ס םיטוקילו ,י ףיעס ז 'יס בקעי ירמא הנוק םאה<-<-
ו ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ונתשנ וא ודבאו לזגנה שאייתה<-<-
ה"ד םירואבו ,אי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
טפ תוא בקעי ירמא תורעהו ,תונידמבו
םילעבל שואי רחאל ףא ריזחהל<-<-
טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ,א ק"ס
םינוי<-
ב ףיעס ז 'יס בקעי ירמא סנאמ לצניהל ידכ<-
ג ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ורעצל ידכ<-
וכ תוא ןויצה רעש ז 'יס בקעי ירמא סנואב בייח םאה<-<-
א תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא א"נב ןיאש ףא לזג אוה ןידה דגנ אוהש לכ<-
הזב םימיכסמ
אי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא לוזג תיבל הסינכ<-
חכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא הליזגה תא תחקל בנגה תיבל הסינכ<-
ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
וליפאו
םוקמב ףסכ הוש לעופל תתל הצורשכ<-
ףסכ
נ תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא ונתשנ וא ודבאו שאייתה אל<-
ירה ה"ד םירואבו ,וכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ונממ לזגש יממ ףסכ וא רחא ץפח לוזגל<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל הלבח י"ע האבה הליזג ןודל<-
יניד ה"ד םירואבו ,וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב הליזג יניד ןודל<-
דכ תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא ונוממ תרימשב רהזיש ידכ וריבח תבוטל<-
זט ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא יונישו שואיב הליזגה תונקל ןלזגל עייסל<-
השעמ יוניש וא תושר
םירואב י ףיעסו ,אי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
םגש ה"ד
הלוזג הדש ךרד רובעל<-
תורצח בוריע ןינעל<-
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל-טכ הכלה
בייחו רסוא םאה - הלוזג הרידב רדה<-<-
בוריעב
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חל הכלה
לזגב בריע<-<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ו הרעה
דיפקמ וניא וילעבש עדויש רבדב<-<-<-
טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ח ,ז ק"ס
הצרתמ היה הלהו ,וריבחמ חקל<-
טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ט ק"ס
םיכסי וריבחש דואמ רורבשכ<-<-
,ץפחה ה"ד םירואבו ,ט ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
טס תוא בקעי ירמא תורעהו
לוזג ץפח ןלזגמ תונקל<-
י ףיעס ז 'יס בקעי ירמא וא םסרופמ ןלזגמ םירבד תונקל<-<-
םנחב ונממ תונהיל
בי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ןלזג ותקזחש ימ לצא תועמ ףילחהל<-<-
לוזג ונוממ לכ תקזחו
טס תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא הנתמב ונממ ולבקל<-<-
ז 'יס בקעי ירמא ;346 'מע ב"ח טפשמה רצוא
,ו תוא בקעי ירמא תורעהו ,א ףיעס
בי רועיש א"ח טפשמה בל ;ה ק"ס םיטוקילו
יוגמ<-
ןיב ה"ד םירואב א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא תווצמ 'ז רמוש וניאש<-<-
ןיב ה"ד םירואב א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא בשותו רגמ<-<-
בי תוא ןויצה רעש ז 'יס בקעי ירמא ןטק יוגמ<-<-
דל תוא ןויצה רעשו ,א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ןנברדמ וא אתיירואדמ רוסא םאה<-<-
םירואב גכ ףיעסו ,ד ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ןכו ה"ד
ריזחהל וא םלשל מ"ע<-<-
גכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ונממ האנה רוסיא<-<-
י ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא הבשהד ע"מ שי םאה<-<-
ןכו ה"ד םירואב גכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא תעדמ אלש לאושב<-<-
בי רועיש א"ח טפשמה בל ותאולה תעקפה<-<-
טפשמה ירואב טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
11 ק"ס
הבשהה בויח<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט
רוסיאה<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט
תודעל ותורשכ<-<-
יונישו ה"ד םירואב גכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא לספנו עבטמ<-
אל רועיש ב"ח טפשמה בל ןלזג השענש םדוק רטשב םתחש ימ<-
וניאו ה"ד םירואב ח ףיעס ז 'יס בקעי ירמא - בישהל אבו יממ עדוי וניאו םידיחימ<-
ונממ ןילבקמ םאה
ח ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ הלוזג התצקמ תאצמנו עקרק רכמ<-
ב ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא םידלי ךוניח לע עיפשמ לוזג ןוממ<-
א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ןטקמ<-
ה תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא םירוהו םיבורקמ<-
ה תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא הלעבמ השא<-<-
ג תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא ףסכ ול שיש ףא ןילטלטמ םלשמ<-
ג תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא ןילטלטמ ול ןיאשכ עקרקב תידיעמ םלשמ<-
,זמ תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא
בי ק"ס םיטוקילו
יוניש בשחנ םאה םינבה ושריו ןלזגה תמ<-
טפשמה ירואב וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
16 ק"ס
םילעבה ןוצר דגנ אלש לטונ<-
לזג קפס<-
טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד ק"ס
יתואיצמ קפסב<-<-
טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס
יניד קפסב<-<-
א ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא םעטהו ,הרותהמ רתומ<-<-
ב ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םלשל מ"ע<-
ב ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ונממ הפי רבד םלשל מ"ע<-<-
ירה ה"ד םירואבו ,ב ףיעס ז 'יס בקעי ירמא רכמיהל דמועה ץפחב םלשל מ"ע<-<-
וכ תוא ןויצה רעש ז 'יס בקעי ירמא סנואב בייח םאה<-<-
טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
6 ק"ס
הטורפ הוושמ תוחפ<-
חר 'מע מ"וח המלש תכרב שומיש רכש םלשמ םאה - לוזג רבד הנוק<-
לזגנל
ו ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא בנג וא לזגש ןטק<-
טר ,בעק-חסק 'מע מ"וח המלש תכרב הליזג ינינק<-
העק 'מע מ"וח המלש תכרב תלזגנ הניא עקרק<-
ק"ס טפשמה ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
120
לוזגה ץפחב שומיש<-
העק 'מע מ"וח המלש תכרב ץפחב שומיש<-
בקעי ירמא תורעהו ,ו ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
טמ תוא
יוניש :םג האר) םשה יונישו השעמ יוניש<-
(השעמ יוניש ;םשה
ה"ד םירואבו ,גכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
יונישו
םיצעב השעמ יוניש<-<-
טמ תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא םצצקו םפיישש םיצע<-<-
טמ תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא םינטק םאשעש םילודג םיצע<-<-
טמ תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא תוחולל םצצקש םיצע<-<-
טמ תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא םירמסמב םרביחש םיצע<-<-
י ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא ןיינבב האנבש הרוק<-<-
י ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא הכוס הנממ השעש הרוק<-<-
י ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא םינינב הילע הנבש עקרק<-<-
ה"ד םירואב א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
המהבב
יונישב הנוק גגושב ןלזג םאה<-<-
,חמ תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא
בי ק"ס םיטוקילו
(תושר יוניש :םג האר) תושר יוניש<-
געק 'מע מ"וח המלש תכרב ורבח לש ותניפס ףקות<-
יונישו ה"ד םירואב בכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא תאמטנו המורת<-
חסק 'מע מ"וח המלש תכרב ץפחה תחפ םולשת<-
46 'מע ב"ח טפשמה רצוא הריזג
48 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרזגל הרזג<-
זפק 'מע א"ח תבשה רצוא רחא הריזג שדחל םילוכי םינואגה םאה<-
ס"שה תמיתס
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא הווש הריזג
בסק 'מע מ"וח המלש תכרב ש"חנ תריזג
280 'מע ב"ח טפשמה רצוא אתריזג
28 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח (בנג :םג האר) ןלזג
גכ ףיעסו ,כ ףיעס ,י ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ןלזגמ האנה רוסיא<-
ול בייח וריבחש ןעוט םא<-
ק"ס טפשמה ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
5
ותונמאנ<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ,ג ,ב
תודעל ולוספ<-<-
טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טי ק"ס
דחא דע ינפב ףטח םא<-<-<-
ולש תא ףטחש ןעוט םא<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד ,א
ותונמאנ<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד ,ב ,א
תודעל ולוספ<-<-
טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
כ ,טי ק"ס
דחא דע ינפב ףטח םא<-<-<-
ז ףיעס ז 'יס בקעי ירמא הליזגה תחיקל - הבושת תושעל אבש ןלזג<-
ונממ םימדה וא
26 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םילעב שואייל םרגש ןלזג<-
ה"ד םירואבו ,ח ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
,חנ תוא בקעי ירמא תורעהו ,דע ה"דו ןיינמו
זס תוא ןויצה רעשו ,וט ק"ס םיטוקילו
הליזגה לע לזגנה תעידי אלב ריזחהש ןלזג<-
הרזחה לע וא
ח ףיעס ז 'יס בקעי ירמא השוע דציכ - ריזחהל שייבתמש ןלזג<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טי
ותיא דיעהל רוסיאה<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זכ-הכ
ןלזג אוהש עדוי וניא ד"ב םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ג
ותודע לבקל ד"ב לע רוסיאה<-
אעק-טסק 'מע מ"וח המלש תכרב קיזמ םעטמ בייח םאה<-
,וס תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
הריבע ה"ד םירואב י ףיעסו
אטחב שרשומש ןלזג םיליצמ םאה<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זפ-הפ
הטימש רחאל ובוח הבוגה<-
21 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח בנגל ןלזג ןיב לדבהה<-
ירב :האר) םלשמ וניאו אמש ןעוטה<-
(אמשו
ג ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הליזגה ליצהל וא לוזגי אלש ידכ ותאכה <-
ונממ
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
י
וב רזוחו ,'ל רחאל רכומה<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
די ,גי
בוח רטש ףייזמה<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בי
וריבח לש ץפחב שמתשמה<-
(הולמ :האר) הולמב רפוכ<-
(ןודקפ :האר) ןודקפב רפוכ <-
ותורשכ <-
ק"ס טפשמה ירואב גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
20
ריזחהל ןוממ ול ןיאו הבושת השע םא<-<-
טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אפ ק"ס
לזגנה י"ע לספנ םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אנ-טמ
ןישודיק תודעל<-<-
טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
די ,גי ק"ס
הליזגה תא ונממ םילבקמ םאה ,בששכ<-
הריבע ה"ד םירואב י ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ןלזג לע לבאתהל<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ט ,ח
ריזחהל מ"ע הנתמ ריזחמ וניאש ימ<-
ק"ס טפשמה ירואב ו ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אפ ,טס ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס ,5
ןלזגכ םיבשחנש םידחוימ םיבצמ<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
,בפ-טע ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס ,אי ,י
חי ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס
וילע לזגנה תודע<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חכ ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס ,דנ ,בנ
הליזגה תא ריזחהשכ ותודע<-
טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וכ ףיעס ,39 ק"ס טפשמה ירואב ,חכ ק"ס
חע ק"ס טפשמה יטוקל
לחמ לזגנה םא<-<-
ז ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש תודעל ולוספ<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס ,ג
ותליספ תרדגה<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ו
השעמ אלל לזג םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א
ןנברד ןלזג תליספל םיאנתה<-<-
רזג
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב קסורמו םלש רזג תרירב<-
טס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב גדה לעש רזג תרסה<-
ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ופוליק<-
379 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןישוריג :םג האר) טג
טנר תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא לפטה םשה תא ובתכ םא<-
ה"ד םירואב וכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
םישלש
שדחה םשה תא ובתכו ומש תא הניש םא<-
םוי 'ל ךות
טי רועיש ב"ח טפשמה בל רמוא שילשו ןודקיפל רמוא לעב<-
ןישוריגל
סלפי ,ה ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
כ תוא ביתנ
- יאנת אוהש ד"מל םישולש רחאל טג<-
ןמזה םדוק ליעומ םאה
זי 'מע מ"וח המלש תכרב השועמ טג<-
טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
82 ק"ס
רסאממ ורורחש רחאל טג ןתנ<-<-
והזש ה"ד םירואב דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ותמיתח רחא םיכלוה םאה<-
סלפי ,א ק"ס חפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ה תוא ביתנ
וחוכמ ההבגה טגב ליעומ םאה<-
ג רועיש ב"ח טפשמה בל םימותחה םידעה ןמ דחא י"ע טגה תאבה<-
טגב
סלפי ,ד ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
וט-די תוא ביתנ
'ל רחאל לוחיש טגב ליעומש םעטה<-
,א ק"ס אצק 'יס 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא ביתנ סלפי
לשמ רפוס רכשה היהיש ךירצש םעטה<-
לעבה
'יס ךורע טפשמ ומצע י"פע וא 'יס ךורע טפשמ
34 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל
םילוספ יפ לע שרגמה םש תרכה<-
דכ רועיש א"ח טפשמה בל המשל אלש המיתח<-
םידעה תמיתח<-
ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
6
אנושו בהוא<-<-
ק"ס טפשמה ירואב ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
7
ונממ ישימח רודל בא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ד
דצמ ותשאכ לעבב הזל הז םיבורקש<-<-
םאה
ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
א
יעיברב יעיבר לש הבריקב<-<-
טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
די ק"ס
תקפוסמ ותורשכש דע<-<-
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
די ק"ס
לש די לע בותכה טג לע עקעק תבותכב<-<-
דבע
זכש 'מע ברעה טפשמ תריד םוקמ בותכל אלש וגהנש םעט<-
השאהו שיאה
גמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא המיתח דעל ןהכ<-
כ רועיש ב"ח טפשמה בל לעבה םוקמ תביתכ<-
טיש 'מע ברעה טפשמ םידעה תדימע םוקמ תביתכ<-
גמ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב רייא שדוחב ותביתכ<-
כ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ןידוי ינשב רייא וב בותכל שי<-<-
השאה תעד אלל ותביתכ<-
חי רועיש א"ח טפשמה בל הליעומ עודמ<-<-
חי רועיש א"ח טפשמה בל וניברד םרח רחאל הליעומ םאה<-<-
םושרג
גי הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב דוד תיב תמחלמל אצויל<-
טי רועיש א"ח טפשמה בל ותוהמ<-
ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
1
הרכה רסוחמ לעבהש ןמזב השאל ותניתנ<-
טי רועיש ב"ח טפשמה בל הל בורק קפס ול בורק לפנ קפס<-
ח ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םתמיתח לע רכש לוטיל םיצורה טגה ידע<-
ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
1
ןישוריגה ןינע ןיבמ אלו ,שדיקש יתפ<-
טפשמה ירואב ט ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
2 ק"ס
רוכיש השענו טג תתל הוויצ<-
והזש ה"ד םירואב דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ףוסב הנישו שדוקה ןושלמ םניאש תומש<-
בכעמ םאה - ף"לאב וא א"הב
כ רועיש ב"ח טפשמה בל וברעתהו םיוש ןיטיג ינש וחלשש םינש<-
ק"ס טפשמה ירואב ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
6
אצת אל תאשינ םא - ןנברדמ לוספש<-
ול 'מע מ"וח המלש תכרב ןישורגל םכסה ףקות<-
טצש-הפש 'מע םימ יניעמ טגב ורבח ףוסבלו שולת<-
רורחש טג
א ק"ס הפק 'יס טפשמה תוביתנ טגב ןורסח וניא 'עקרק ג"עמ ךטיג לוט'<-
רורחש
דיג
הפש 'מע ז תוא םוכיס גכ קרפ והילא ןורכז תרישקל ותונשל ,ןיליפת וב ורפתש<-
ד"ויה
טי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב רשבהמ םירוסא םידיג תאצוה<-
(הקד המהב :האר) הקד המהב לודיג
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא ריזח לודיג
(הללק ;ללקמ ;ףודיגו ףוריח :האר) ףודיג
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא אבצל סויג
314 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונב סויג<-
286 'מע ב"ח טפשמה רצוא תובישי ינב סויג<-
341 'מע ב"ח טפשמה רצוא רויג
315 'מע ב"ח טפשמה רצוא דחאכ ןיאב ודיו וטיג
183 'מע ב"ח טפשמה רצוא ליג
(תרופסת :םג האר) חוליג
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(455 'מע) 142 'סמ
תוצח ירחא <-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(443 'מע) 72 'סמ
לבאב <-
וא ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא לויטמ אבש ימל דעומה לוחב<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חי תוא זמ
חספ ברע לחשכ) תוצח רחא תבש ברעב<-
(תבשב
טפשמה יטוקל דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הכ ,גכ ק"ס
תודעל לוספ רעתב חלגמה<-
גל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תודע לספנ םאה - רעתב ןקז חלגמה<-
גלר 'מע א"ח תבשה רצוא ךליאו 'ד םוימ ,תבש דובכל<-
תעד יוליג
ח ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ןילטלטמ וא עקרק ,הדשו תיב תריכמב<-
ה ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ יאנתו תעד יוליג ןיב לדבהה<-
ג ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ תועקרקו ןילטלטמ וא חקולב ליעומ יתמ<-
364 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוירע יוליג
טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ל ק"ס
אל" לע רבועה לש תודעל ולוספו וניד<-
"וברקת
:האר) סנואב רבועה לש תודעל לוספ<-
(סונא
(היסנפ :האר) הלמיג
הניג
דלק 'מע טפשמבו קדצב רצימה לע דמועה ןליאב<-
בלק 'מע טפשמבו קדצב טושפל לוכי ןוילעהש לכ - הניג ג"ע הניג<-
סנאי אלש דבלבו ולש אוה ודי
בלק 'מע טפשמבו קדצב םישרוש ןינעל<-<-
בלק 'מע טפשמבו קדצב לש אוה ט"ג עקרקל ךומסש המ עודמ<-<-
ןותחת
דלק 'מע טפשמבו קדצב ןידה המו ,ורקיעל אלו ופונל עיגמ םא<-<-
ספתב
טלק 'מע טפשמבו קדצב לע םיקשמ - דחא ןיעממ תוקפתסמה תוניג<-
רדסה
זמ 'מע טפשמבו קדצב הרשע הציחמ ךירצ הניגבש ם"במרה תעד<-
דבלב םיחפט
זמ 'מע טפשמבו קדצב ענצה ירבד תיישע תנעט הניגב תכייש םאה<-
ומ 'מע טפשמבו קדצב תיישע ןינעל ,םתס וריבחל הניג רכומה<-
הציחמ
חי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ןוניגב ףתושמ תיבב םינכשה בויח<-
אלק 'מע טפשמבו קדצב הנפ" ול רמאו וריבח תניגל לפנש לתוכ<-
וינפב אלש םניפו ,"ךמצעל
ד ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ושפנכ ועירו ובהוא לש הניגמ טוקלל<-
תושר אלב
חלק 'מע טפשמבו קדצב השוע וריבח תניג ךותב רוב ול שיש ימ<-
תחתופ ול
ומ 'מע טפשמבו קדצב הניגב הציחמ תושעל םיפוכ יתמ<-
במק 'מע טפשמבו קדצב הניגב הקולח רועיש<-
סיג
אק ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא רכש לבקמ םאה - ךודיש השעש<-
379 'מע ב"ח טפשמה רצוא (טג :םג האר) ןישוריג
דל-גל 'מע מ"וח המלש תכרב יאנתב<-
זנ תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה ךכ רחא השרגל תעד לע השא םע ןיאושינ<-
244 'מע ב"ח טפשמה רצוא וב תודע<-
402 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'היליד יריג'
ןיא ה"ד םירואב וט ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ןיקיזנ תקחרהב<-
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא העובש לוגלג
פר 'מע םהש ןבא "םלשמ עבשיהל לוכי וניאש ךותמ"ב<-
271 'מע ב"ח טפשמה רצוא תולג
וידר ילג
118 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב לושיבל םהב שומיש<-
(תוישרפ :האר) תונוילג
277 'מע ב"ח הכלהב למשחה ;ןופלט :םג האר) םייטנגמ-ורטקלא םילג
(וידר ;רשק רישכמ
םוגמג
הצ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב םוגמגב תוללקה תא אורקל שי< -
316 'מע ב"ח טפשמה רצוא (תיביר ילב תואוולהל ןרק) ח"מג
ד ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא ףסכה דיקפמ יבורקל המידק ןיד ןיא<-
גי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םיפסכ תטימש ןינעל ח"מג יפסכ<-
,חמ תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
אל ה"ד םירואב ו ףיעסו
םידע אלב םיוול<-
טי תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ח"מג תפוק תושעל רוביצ לכל יואר<-
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא (דסח :םג האר) םידסח תולימג
םירואב ד ףיעסו ,א ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ךירצ ה"ד
וריבחל הבוט השעיש רמא וא בשח<-
409 'מע ב"ח טפשמה רצוא תעד תרימג
המ 'מע טפשמבו קדצב לתוכה יצחב ףתתשהל הצורש ותעד הליג<-
דימ וב הכז -
חנ 'מע טפשמבו קדצב םילגלגמ - היל אחינש ותעד ףקינ הליג<-
לכה תא וילע
ה"ד םירואב אל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
םתרימאש
תינעתו הקדצ ןינעל ,ובילב רמג<-
טי 'מע טפשמבו קדצב אוה תופתוש תקולחב ןינקה םאה<-
דבלב תעד תרימגל
כ 'מע טפשמבו קדצב תעדה תרימג איה לרוגל המכסה<-
גמ 'מע טפשמבו קדצב רתוי הציחמה תא היבגהל םיכסהש ימ<-
וב רזחו תומא עבראמ
זצ ,וצ 'מע טפשמבו קדצב בשחנ - שדוח ב"י ריעב רוגל בייחתהש ימ<-
ריעה ישנאכ
דק 'מע טפשמבו קדצב הנתשהו הכרעה יפל סמ םושל וגהנש ימ<-
ןינעה
ןיד רמג
וכ 'מע מ"וח המלש תכרב תונוממ ינידבו תושפנ ינידב<-
הכ 'מע מ"וח המלש תכרב ד"עב ינפב אלש<-
(תכסמ :האר) ארמג
ןג
ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דל-גל הכלה
רוסאש ףתושמ םוקמכ אוה םאה<-
בוריע ילב לוטלטב
םידלי ןג
ז ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב וב רמז ילכב ןוגינ<-
בצ ק"ס תורוקמ ח 'יס בקעי ירמא ףתושמ ןיינבב ותחיתפ<-
ונכשל ה"ד םירואב חי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא תפתושמ רצחב ותחיתפ<-
(הבינג ;ןלזג :םג האר) בנג
(בנגמ בנוג :האר) בנגמ בנוג <-
,בל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
הס תוא ןויצה רעשו
תודעל לספנ םאה - יוגמ בנג <-
ו ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא לע בייח וניא ונממ בנגש וריבח לע לבוקה<-
תשובה
ז ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב וספותל וא וענומל וא וגרוהל<-
זט ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא בונגל ליגרה בנג הרטשמל רוסמל<-
274 'מע ב"ח טפשמה רצוא יוניש ;לפכ ;שואי ;בנג ;לזג :םג האר) הבינג
(תושר יוניש ;השעמ יוניש ;םשה
קוחש ךרדב<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ז
רוסיאה<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ז
תודעל ותורשכ<-<-
ק"ס טפשמה ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
12
סנואב ובויח<-<-
א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ש"כבו פ"ושמ תוחפב<-
דל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא יממ עדוי וניאו םינשמ וא דחאמ בנג<-
452 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירבד תבינג<-
22 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח האיצמ תבינג<-
28 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא תמירג<-
27 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ימרג<-
ג ףיעס ז 'יס בקעי ירמא קוחש ךרד<-
סלפי ,א ק"ס בפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
מ"היתנ ,א הפסוה ביתנ ףיסוי ,א תוא ביתנ
ר 'יסל החיתפ
תוחילש םושמ רצחל קוספ שי םאה<-
הבינגב
תוא ביתנ סלפי בפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ז
יד וא ,ןיד פ"ע הבינג השעמ ךירצ םאה<-
תואיצמב הבינג השעמב
חר 'מע מ"וח המלש תכרב בונג רבד הנוקה<-
הבינגה תבשה<-
ו ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ןיעב איהשכ הבינגה בישהל ע"מ<-<-
ח ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םישרויל ריזחי בנגנה תמ םא<-<-
ןינמו ה"ד םירואבו ,ח ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
,חנ תוא בקעי ירמא תורעהו ,דע ה"דו
זס תוא ןויצה רעשו ,וט ק"ס םיטוקילו
הבינגה לע םילעבה תעידי אלב ריזחה<-<-
הרזחה לע וא
ה"ד םירואבו ,אי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
טפ תוא בקעי ירמא תורעהו ,תונידמבו
םילעבל שואי רחאל ףא הבינג ריזחהל<-<-
א ק"ס ףוס בפק 'יס טפשמה תוביתנ בנגה לש ושנועמ קלח אוה ןיסנוא בויח<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הס
וידיל העיגה הבינגהש םדא יבויח<-
ב ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ומצע ליצהל ידכ<-
וליפאו ה"ד םירואב ב ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ומצע תא אפרל ידכ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וט
בנגה ימ קפסשכ<-
ירה ה"ד םירואבו ,וכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ונממ בנגש יממ םיצפח תחקלו בונגל<-
יניד ה"ד םירואבו ,וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב הבינג יניד ןודל<-
חכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ותבינג תחקל בנגה תיבל סנכיהל<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט
יוגמ<-
א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ןטק יוגמו ,יוגמ<-
א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ןטקמ<-
,ץפחה ה"ד םירואבו ,ט ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
טס תוא בקעי ירמא תורעהו
בונג ץפח תונקל רתומ יתמ<-
י ףיעס ז 'יס בקעי ירמא תונהיל וא םסרופמ בנגמ םירבד תיינק<-<-
םנחב ונממ
טס תוא בקעי ירמא תורעה ז 'יס בקעי ירמא הנתמב ונממ ולבקל<-<-
די ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא ורשפתנ ליאשמהו בנגנהו לואש ץפח בנגנ<-
ליאשמל םלשמ המכ - טעומ רבדב
ג ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ורעצל מ"ע<-
וכ תוא ןויצה רעש ז 'יס בקעי ירמא סנואב בייח םאה<-<-
כ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םלשל מ"ע<-
ירה ה"ד םירואבו ,ב ףיעס ז 'יס בקעי ירמא רכמיהל דמועה ץפחב םלשל מ"ע<-<-
בונגל ה"ד םירואבו ,ב ףיעס ז 'יס בקעי ירמא הרותהמ רוסא םאהו ,לפכ םלשל מ"ע<-<-
וכ תוא ןויצה רעש ז 'יס בקעי ירמא סנואב בייח םאה<-<-
84 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח בונג ץפח תיינק<-
הבינג ןינק<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בס
תרתחמב בנוגב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דס ,גס
יוג בנגב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וס
עקרקב<-<-
ז ףיעס ז 'יס בקעי ירמא וא ותבינג ריזחהלו הבושת תושעל אבש<-
הימד
ק"ס טפשמה ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
64
םילעבה תושרמ אלש<-
ח ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ריזחמ דציכ ריזחהל שייבתמש<-
כר 'מע מ"וח המלש תכרב ובנגש םינש<-
276 'מע ב"ח טפשמה רצוא תעד תבינג
ה ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא יוגב תעד תבינג<-
273 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םדא) שפנ תבינג
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הכ
תודעל בנגה לוספ<-
הזינג
דפש 'מע ד תוא םוכיס גכ קרפ והילא ןורכז הזינג םינועטש ןיליפתה יקלח<-
(ןרצח :האר) ןנג
(חכ תנחת :םג האר) רוטרנג
57 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב <-
6-5 ,4-2 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב ותלעפה<-
99 ,7 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיינוחטב םיכרצל<-<-
109 'מע ב"ח הכלהב למשחה יאצומב םיינוחטב םיכרצל תבשב ויוביכ<-
תבש
91 'מע ב"ח הכלהב למשחה רוטרנג רנ רואל תבש לילב ןויעב האירק<-
יתיב
365 ,99 ,9 ,7 'מע ב"ח הכלהב למשחה רוסיאב ודי לע רצוימה רואב שומיש<-
תבש
102 'מע ב"ח הכלהב למשחה רתיהב לעפומה ינשער רוטרנגב שומיש<-
תבש לוליח אלל
14-13 ,6-5 ,4-2 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייגולונכט םירואית<-
341 'מע ב"ח טפשמה רצוא תורג - רג
ה 'מע מ"וח המלש תכרב ז"הזב<-
66 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב רג<-
ח ,ו 'מע מ"וח המלש תכרב ןטק רג<-
רצמ ה"ד םירואב גל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא י"ע ויסכנ תיינק - ןישרוי ול ןיאש רג<-
תועצמ תעצה
ט ,ה 'מע מ"וח המלש תכרב הזב ד"ב ןיד<-
אע-וס 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ וב דוחי יניד<-
אל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ול ןיאשכ בוח םלשל וקחודל רוסיאה<-
טפשמה ירואב אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
9 ק"ס
ןטק רגמ ןיכז<-
ג 'מע מ"וח המלש תכרב ד"יב ינפב ותליבט<-
טפשמה ירואב אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
9 ק"ס
דלונש ןטקכ<-
טפשמה יטוקל טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס
ותויוגב לזגשכ תודעל ותורשכ<-
טפשמה יטוקל טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד ק"ס
ותויוגב ףאנשכ תודעל ותורשכ<-
תורצח בוריע ןינעל<-
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ הכלה
הנשה עצמאב רייגתה םא<-<-
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ הרעהו ,זי הכלה
ותיבב וכזו תמ םא<-<-
ה 'מע מ"וח המלש תכרב ןברקה תאבה ינפל<-
ח 'מע מ"וח המלש תכרב הרייגתנש תרבועמ<-
ג 'מע מ"וח המלש תכרב ד"ב ןוצר דגנ<-
טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס
ומא הרייגתהש רבוע<-
טפשמה ירואב טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
5 ק"ס
ותויוגב וישעמ לע םישנוע<-
ח ,ז 'מע מ"וח המלש תכרב תווצמ תלבק<-
בנ-ומ תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה םירג לש ןיאושינו ןישודק<-
אי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש תודעל לוספ ןינעל ,ותוריג ינפלש הבריק<-
ויחאל<-<-
אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ורייגתהש םימואת<-<-<-
טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ד ,ב ק"ס
תרבועמ םמא הרייגתהש םימואת<-<-<-
טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס
תוריגה רחאל דלונ דחא םא<-<-<-
טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ז ,ג ק"ס
דלונ כ"חאו ,תרבועמ ומא הרייגתה<-<-<-
ינשה
ויבאל<-<-
טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
י ק"ס
כ"חאו היוגמ לארשיל דלונ םא<-<-<-
רייגתה
טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
אי ק"ס
ררחתשהו לארשימ דלונש דבע יצח<-<-<-
וט ק"ס תורוקמ ז 'יס בקעי ירמא הבשהד ע"מב בייח םאה - ותויוגב בנגש<-
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא בשות רג
ןיב ה"ד םירואב א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא בשות רגמ לזג<-
ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ב הכלה
תורצח בוריע ןינעל יוגכ בשחנ םאה<-
םייברג
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הנתוכו רמצ יברג תרירב<-
ל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא אצומש דע תבשב הריגמהמ םתאצוה<-
םיאתמה גוזה
אמ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא גוזה אצומש דע תבשב הריגמב םתזזה<-
שפחמש
תרגורג
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אס הכלה
הלדוג<-
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טק הרעה
יהמ<-
ןורג
חל ,בל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב ,וב הכמ שיש וא וב ששוחה<-
השורג
(ותשורג ריזחמ :האר) התרזחה<-
דפ-טע 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ המע דוחי <-
364 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןהכל<-
בנ תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה השורג יאושינ<-
המ-ח תוא זי קרפ םתכלהכ ןיאושינה םע שורג וא ןמלא לש ןיאושינ רדס<-
השורג וא הנמלא
ס-ומ תוא זי קרפ םתכלהכ ןיאושינה וא הנמלא םע רוחב לש ןיאושינ רדס<-
השורג
401 'מע ב"ח טפשמה רצוא אמרג
ג רועיש א"ח טפשמה בל תווצמב<-
ג רועיש א"ח טפשמה בל םינינקב<-
(אמרג קספמ :םג האר) תבשב אמרג
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גס-ס הכלה
לוטלט םרג <-
דבעמ ה"ד םירואב די ףיעס י 'יס בקעי ירמא יוביכ םרג<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אכ ,כ
(קיזמ ;ימרג :םג האר) ןיקזנב אמרג
ה"ד םירואבו ,א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
טפשמ ;ו-ה תוא בקעי ירמא תורעהו ,וליפאו
גכ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע
ורוסיא<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הכ ,דכ
עשרל קיזמ םא<-
ג ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא םרגנו הנק אל ףוסבלו והשמ הנקיש רמא<-
רכומל קזנ
ג ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא יוגב<-
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא אמרגד םרוגב<-
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא וסנק חיכש רבדב<-
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא םלשל ןנבר והוסנק חיכש רבדב<-
ד ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא לעופב<-
ד ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא רמושב<-
ד ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא חילשב<-
ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
דבועה
קסעב וא תוריכשב דספה םרג<-
כ תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא הסיפת הליעומ םאה<-
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ימרגל אמרג ןיב לדבהה<-
דמ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא הכאלממ והשימ לטבמה<-
ה ק"ס םיטוקילו ,א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא םימש ינידב בייח<-
אי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא וא המחב החינה וא םימב המהב שבכ<-
התמו תלדה הילע רגסש
י תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ונשעיש ינפל וענומל<-
ד ק"ס םיטוקיל,ח 'יס בקעי ירמא הולמל קזנ םרגנו ןמזב בוח ערפ אלש ימ<-
י תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא ןכ ינפל ותעינמ<-
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא דספה ול םרגו רדחב וריבח רגס<-
דמ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ולטבו תלדה וילע רגסו רדחל וסינכה<-<-
הכאלממ
דמ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא תלדה רגסו רדחב היה רבכ םא<-<-
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ותרוצ ףש וא םיל וליטה וא עבטמ תחפ<-
ג ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא קיזהל יוגל הויצ<-
זע תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא אל חילשהו רוכמל וא תונקל חילש חלש<-
דספה םרגנו ,לצעתה וא ,ותוחילש השע
חלשמל
ד ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םרגנו תונקל חלשנש הרוחס הנק אל<-<-
חלשמל דספה
המלש תכרב ;401 'מע ב"ח טפשמה רצוא
איק ,ד 'מע מ"וח
(קיזמ ;אמרג :םג האר) ימרג
ח ק"ס זר 'יס טפשמה תוביתנ לוכי היהש המ דיספהל רחאל םרג םא<-
תונקל
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא חיכש אל רבדב קיזה םא<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דכ
עשרל קיזה םא<-
איק 'מע מ"וח המלש תכרב סנואב<-
ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
דבועה
קסע דספהבו תוריכש דספהב<-
אי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא הוולה בתכו תוולהל םיכסהש הולמב<-
הולמה וב רזחו רטש
ד ק"ס םיטוקיל ח לעופב<-
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא גגושב<-
ד ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא רמושב<-
ד ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא חילשב<-
,ה תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
לכו ה"דו ,וליפאו ה"ד םירואב א ףיעסו
וימולשת בויחו ,ורוסיא ,ורדג<-
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא בייח םאה - םרוגד םרוג<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
המ
םימש ידיב קזנ םרוגה בויח<-
ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גי ,ח ,ג ,ב
ימרגב קיזהש דע בויח<-
טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ז ,ד ,ב ק"ס
ובויח<-
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא אקיזיה ירב אלשכ<-
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא רבדה ףוגב השעמ השע אלשכ<-
לכו ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ז"הזב ןודל<-
טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס
תודעל קיזמה לוספ<-
תבשב ןופמרג
304-299 'מע ב"ח הכלהב למשחה ותטלקה<-
304 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוח ךרוצל<-
304 'מע ב"ח הכלהב למשחה טילקתה יצירחב טחמה תציענ<-
303 'מע ב"ח הכלהב למשחה םינוש םיגוס<-
298 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב יוג י"ע ותלעפהו ש"עמ ותכירע<-
ןיערג
בכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ודיב ירפה זחואשכ תבשב ותרירב<-
ולכאל
ד ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םתאצוה ,ודקובא יניערג<-
בי-אי ,ו ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,חיטבא יניערג<-
ד ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיניערגה לכ ררוב וניאשכ<-<-
אכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ויפמ םתאצוה ,חיטבא יניערג<-
ד ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,סגא יניערג<-
ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,קסרפא יניערג<-
ז ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,הבאיוג יניערג<-
בכ הרעהו ,ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,םיתיז יניערג<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא ןתרירב ,םייולקו םייח תוינמח יניערג<-
תבשב
ומ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב טלסהמ םתאצוה ,ןומיל יניערג<-
ו ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,ןולימ יניערג<-
חכ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא דליל םתתל ידכ םתאצוה ,שמשמ יניערג<-
תבשב קחשל
ו ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,שמשמ יניערג<-
ז ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,הינבגע יניערג<-
בכ הרעהו ,ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,םיבנע יניערג<-
טמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םתאצוה ,תוריפ יניערג<-
ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,ןומיר יניערג<-
ו ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,ףיזש יניערג<-
ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,קסש יניערג<-
ז ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,םינאת יניערג<-
ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,םירמת יניערג<-
בכ הרעהו ,ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,זופת יניערג<-
ד ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ םתאצוה ,חופת יניערג<-
טכ הרעהו ,י ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ואיצוהל תרחבומה ךרדה<-
בכ הרעהו ,י-ח ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב דיב ותאצוה<-
א ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ןמז רחאל ותאצוה<-
וכ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב המהב ךרוצל ותאצוה<-
ומ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תוריפה ץיממ ותאצוה<-
ףיעס גי קרפ ;כ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
א
תבשב ילכ י"ע ותאצוה<-
ז-ב ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא םירתומהו םירוסאה םיניערגה יגוס<-
תבשב הרירבב
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דס הכלה
רועישל ףרטצמ םאה - ירפ לש<-
(הליל ריס :האר) יער לש ףרג
(םימשג ימ :םג האר) םשג
טמ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב וילע הליפת <-
'מע) חעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(281
וילע הכרב<-
רשג
זי ףיעס ז 'יס בקעי ירמא י"ע םיצעה תליזג י"ע הנבנש רשג לע רובעל<-
םישנא וא ךלמ
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זמ ,במ הכלה
תורצח בוריע ןינעל<-

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US