הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


י תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל י תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


טייצרהאי
שואי
די
תדלוי
םירופיכה םוי
בוט םוי
דוחי
סוחי
ןיי
רמועה תריפס ימי
השורי
הבישי
םותי

,גלש-בלש 'מע דסחו םייח
המש-דמש
(תולבא :םג האר) (ןורכז םוי) טייצרהאי
אמש-טלש 'מע דסחו םייח וב תורבק תיבב רוקיב<-
ומש 'מע דסחו םייח תרבועמ הנשב<-
הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
גכ
ןונחת וב םירמוא םאה<-
הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
בס
וב רטפנה לש םיבוטה וישעמ תרכזה<-
המש-דמש 'מע דסחו םייח וב הבכשה<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(81 'מע) טמ 'יס
שידק וב רמא אל םא ותמלשה<-
הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
בס
קידצה ותוא שדיחש םיבוט םישעמו הרות דומיל <-
י הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב לארשי ישודקל<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(80 'מע) חמ 'יס
ויגהנמ<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(82 'מע) נ 'יס
קפוסמ <-
רפס ;גמש-במש 'מע דסחו םייח
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה
(78 'מע) זמ
ותעיבק <-
(ותריטפ םוי ,קידצ :האר) קידצ לש <-
חלש-דלש 'מע דסחו םייח (ןורכז םוי תינעת :םג האר) וב תינעת <-
הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב
דל
ןסינ שדוחב<-<-
ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
גכ
רמועב ג"לב<-<-
הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב
גל
לכאו רבע םא<-<-
ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
כ
קידצ לש טייצרהאיב<-<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הלודגו ה"ד חכ 'מע תבשב לחש
הב םיליקמש םעט<-<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הלודגו ה"ד חכ 'מע תבשב לחש
הב הלקה<-<-
הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
חל
רטפנה לש ורבק לע הליפת<-
443 'מע ב"ח טפשמה רצוא שואי
הק 'מע טפשמבו קדצב רזחו םיסמה יוכינ י"ע עורפל מ"ע םידוהימ הולש ןודא<-
שואי אוה םאה - םהל הכינ ויתחת םקהו וב
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
64, 105
הדיבאב<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
48, 50
יוהיז ינמיס הב ןיאש<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
51-47
טעומ הכרעש<-<-
7 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח חכשנש ץפחב<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
הכ רועיש א"ח טפשמה בל ;77
תועטב<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
48
תודיבא םיריזחמ ןיאש םוקמב<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
105
ןודקיפב<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
51
םירזופמ תוריפב<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
28
שואי תמירג<-
בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
4 ק"ס טפשמה ירואב
בוחב ליעומ םאה<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
48, 74, 75, 78
ותרדגה<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
74
'סיכ ןורסחל יל יוו'<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
13
ארוסיאב :םג האר) שואייה ינפל הלטינש הדיבאב הייכז<-
13 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח(הידיל אתא
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
48, 105
שואייל החכוהכ 'בר ןמז'<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
74
הפוקתה תכראה<-<-
וק 'מע טפשמבו קדצב סמ םהילע תתל ךירצ םאה - םהמ שאייתהש תובוח<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
73, 75
התעיבקל ךרדהו שואי תקזח<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
49, 50
שואייה תקזח תריתס<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
49
שואייה ןמ םילעבה תרזח<-
הכ רועיש א"ח טפשמה בל רקפה וא הנתמל שואי ןיב תורדגה יקוליח<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
75, 76
שואיל הרקפה ןיב סחיה<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
17
רמוש ידי לע שואי<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
18
הבשהה תבוח תעקפה<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
13, 78-76
(הידיל אתא ארוסיאב :םג האר) הליטנה רחאל שואי<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
27, 28, 32, 57, 77, 78
תעדמ אלש שואי<-
וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ירואב ,ח ,ז ק"ס טפשמה יטוקל
11 ק"ס טפשמה
וריבחמ רבד חקולב תעדמ אלש שואי<-
וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ט ק"ס טפשמה יטוקל
םיכסי וריבחש דואמ רורבשכ<-<-
וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אי ,י ק"ס טפשמה יטוקל
םילעבל תוכז איה החיקלהשכ<-<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
76
תולעבה תעקפהל םרוגכ<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;76
71 ,64 ק"ס טפשמה ירואב
וילעב תושרב אצמנש ץפחמ<-
במק ,בס 'מע ברעה טפשמ תובגל לוכי םאה - הוולהמ תובגלמ שאייתהש הוולמ<-
ברעהמ
בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
5 ק"ס טפשמה ירואב
םירקשמ םידעהש עדוי אוה םא ,ונומממ<-
בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ירואב ,ד ק"ס טפשמה יטוקל
15 ,12 ק"ס טפשמה
ןידה קספנשכ ,עבות לש<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
75
ויתואצות<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
74
ותליחת<-
(טייצרהאי :האר) טייצראי
377 'מע ב"ח טפשמה רצוא םובי
א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
34 ק"ס טפשמה ירואב
תמה יחא ימ םידיעמה םילוספ לע תוכמתסה<-
םבי
דר 'מע טפשמבו קדצב לעב דחא רצימ לע ויקלח ינש תא םביל תתל םילוכי םאה<-
וחרכ
שבי
תויושר תוכלה לע וב לכ
אל הכלה גי קרפ ןיבוריעו
השבי תפב תורצח בוריע םיברעמ םאה<-
413 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןינקה) די
454 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוחילשב<-
חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד ,א תוא ביתנ סלפי
ןנברד וא אתיירואדמ הנוק םאה<-
וט ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ ותעדמ אלש הנוק םאה<-
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא (תונושלב) די
361 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישודיקב<-
(רבא) די
ג ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הב הרירב <-
ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
זל
תבשב ויתועבצא ןיב ןוניס<-
ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
זל
ילכל התדמצה י"ע תבשב ןוניס<-
,גס-חנ 'מע מ"וח המלש תכרב
חמק ,גכק
הנותחתה לע רטשה לעב די
369 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'רוביצב העודי'
דידי
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(314 'מע) טצק 'יס
ותייאר לע הכרב<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
52, 114
והילא אוביש דע חנומ אהי
'ר ,דיסחה הדוהי
שדוח שאר ןינעל ,ותאווצ<-
,ד ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב
,בכ הרעה י קרפ ,ח הרעה י קרפ
ב ףיעס טי קרפ
וב םירפתסמ ןיאש<-<-
,ד ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב
ח הרעה י קרפ
תבש ברעב לח םא<-<-<-
ד ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב ש"עב לחש רייא ח"רב<-<-<-
הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב
ח ףיעס י קרפ ,*ד
וב םיינרופצ םילטונ ןיאש<-<-
ח הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב תבש ברעב לח םא<-<-<-
ונממ תולבק<-
ל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ותליכא וא זווא תטיחש ףיעס םד תזקהב הנכס שיש<-<-
רייא ח"רב
הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב
חע
רובצל בוהא היהי החכות ארוקהש<-<-
336 'מע ב"ח טפשמה רצוא (לארשי :םג האר) ידוהי
295 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'רובעי לאו גרהי'
דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ףיעס ,כ-בי ק"ס טפשמה יטוקל
הל-בל ק"ס טפשמה יטוקל וכ
תודעל לוספ גרהנ אלו רבועה<-
145 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הטימש :םג האר) לבוי
הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב
ח
וב ןקה חוליש םויק<-
65 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא תינווי
(סוחי :האר) ןיסחוי
תדלוי
זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ד ףיעס
כ"הויב התליכא<-
זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ד ףיעס
התדילל ג-א םימיב<-<-
זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ז ,ד ףיעס
התדילל 'ג ךות ,"הכירצ יניא" תרמוא םא<-<-
118-128 'מע תיבה רוא התאמוט<-
;תרבועמ ;תדליימ :םג האר) הילע תבש לוליח ,תדלוי
(תקנימ
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ו ,ד ףיעס
"ינא הכירצ" תרמוא םא <-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
קוחר האפורו בורק םילוח תיב םא<-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ד ףיעס
התדילל ג-א םימיב<-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ד ףיעס
התדילל ז-ד םימיב<-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ד ףיעס
התדילל ל-ח םימיב<-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
יעישתה שדוחב ש"עב היכרצ תא ןיכהל הכירצ םאה<-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
יעישתה שדוחב ש"עב םילוח תיבל תכלל הכירצ םאה<-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
הליבשב ןמש תאבה<-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
הליבשב רוא תקלדה<-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ג ףיעס
התעש העיגהש ינפל םילוח תיבמ התרזחה<-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ו ףיעס
הליבשב רונת םומיח<-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
הליבשב תבש לוליח טועימ<-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ג ףיעס
הז ןינעל תדלוי תארקנ יתממ<-
לש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
תלפמ<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס לש 'יס ,י ףיעס
םילוח תיבל המע לעבה תעיסנ<-
463 'מע ב"ח טפשמה רצוא םוי
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא האדוה םוי
464 'מע ב"ח טפשמה רצוא תדלוה םוי
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע) ה ףיעס חצק 'יס
וילע הכרב ,םיעבש תנש לש<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע) ד ףיעס חצק 'יס
וילע הכרב ,םישש תנש לש <-
(תודעומ ללחמ :םג האר) םירופיכה םוי
(כ"הויב התליכא ,תדלוי :האר) תדלוי י"ע הליכא <-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ז ףיעס
היח הציב תליכא <-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
תומי ,לכאי אל םאו ,לכאי םא היחי אמש קפס שי םא<-
יאדוו
בכ 'מע א"ח תבשה רצוא גונעת ראשב אלו םייוניע השימחב קר רוסא<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ט ףיעס
סומלוב<-
זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ג ףיעס
"לוכאל ינא ךירצ" רמואש אירב<-
זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ג ףיעס
בל תפקתהל ששוח אוה ויבאכ יפלש רמואש אירב<-
זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ג ףיעס
לכוא חירהש אירב<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
י ףיעס
לקהל תושפנ קפס ןידמ לכואשכ הכרב<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ז ףיעס
לכוא הלוחשכ הכרב<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
י ףיעס
הלוחל היטרפו ןוזמה תכרב<-
חק 'מע א"ח תבשה רצוא וב הרוסא הוצמ תליכא םג<-
בי ףיעס וט קרפ םיספ תנותכ וב הצקומ לכאמ םאה<-
זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
לוכאל חרכוי ז"יע םא תסנכה תיבב ללפתהל רתומ םאה<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
םוצל לכוי אל ז"יע םא הילדג םוצב םוצל רתומ םאה<-
כ"הויב
וכ ףיעס ד קרפ םיספ תנותכ וב הצקומ לענמ םאה<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
ערילוח תפיגמ שישכ ללכה יבגל הגהנהה<-
(רופיכ םוי ןינעל ,הלוח :םג האר) וב הלוח<-
זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
תונעתהל תקנימ בויח <-
דעק 'מע א"ח תבשה רצוא וב החמש בויח<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
(הליפנה תלחמ ,היספליפא) ןויפכ לע רופיכ םוי לוליח<-
תחדק וא
תולחמ :האר) תונוש תולחמ לע רופיכ םוי לוליח<-
(רופיכ םוי לוליח ,תונוש
זק 'מע א"ח תבשה רצוא "היבשחא" םירמוא םאה - וב רועיש יצח <-
וק 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד קר רוסא ןורחאה עגרב רועיש יצח<-
זק 'מע א"ח תבשה רצוא קפסמ םימי ינש כ"הוי םישוע ןיאש םעט<-
הק ,כ 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע בויח שי םאה - תבשב לחשכ<-
דק ,גק ,כ 'מע א"ח תבשה רצוא תפ תיזכ ןילכוא ןיא המל - תבשב לחשכ<-
זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ב ףיעס
החירהש תרבועמל השיחל<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ח-ז ףיעס זירת 'יס ,ד ףיעס
הנכס וב שיש הלוחל רועישכמ תוחפ רוסיא לכאמ<-
הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
טמ
והער תא שיא םיכרבמ םויה יאצומ<-
זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ז ףיעס חירת 'יס ,ב-א ףיעס
וב תרבועמו תקנימ<-
(רופיכ םויב ,תרבועמ :םג האר) תרבועמ<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ח ףיעס
הלוח ליכאהל השא תונמאנ <-
(ותונמאנ ,אפור :האר) ליכאהל אפור תונמאנ<-
הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ב
וב ףסומב תוחילס <-
153 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותדובע<-
כ 'מע א"ח תבשה רצוא "ךיפב רתומה ןמ" וניא ירה ,וב תונברק םיבירקמ ךיא<-<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
ט הכלה בי קרפ ןיבוריעו
כ"ויל תורצח בוריע<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
א הכלה בי קרפ ןיבוריעו
וב ח"ע םיברעמ ןיא<-<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
אכ הרעה בי קרפ ןיבוריעו
כ"וי ברעב תורצח בוריע ברעל רשפא םאה<-<-
(רופכ םוי ברע :האר) רופכ םוי ברע<-
מ ,חל 'מע א"ח תבשה רצוא היקנ תוסכב ודבכל ךירצ <-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
י ףיעס
ןטק<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ו ףיעס
ילוחה תא ריכמ וניאש אפור<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ז ,א ףיעס
טעמ ךירצשכ ,הנכס וב שיש הלוחל הטיחש<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל
ח-ז ףיעס
וב הייתשו הליכא ירועיש<-
כ הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב (ןויס 'ב) סחוימה םוי
כ הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב ןונחת וב םירמוא ןיא<-
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא תואמצעה םוי
(טייצרהאי :האר) ןורכז םוי
ישימח םוי
הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב
גי
הז םויב םיבשוי הטמלשו הלעמלש ןיד תיב<-
הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב
ז הרעה אי קרפ ,ה
תבש דובכל םיארקנ וב תונכה ,ךרוצה תעב<-
הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב
ו
הרותב וב וארקיש ןקית השמ<-
הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב
גי
םעטה<-<-
הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב
הרעה אי קרפ ,ה הרעה י קרפ ,בי
ב הרעה טי קרפ ,ז
וב תרופסת<-
(תועובש ;חספ ;תוכוס ;גח ורסא :םג האר) בוט םוי
וב םירמוא ןיא <-
י הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב "םימחרה בא"<-<-
ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
דל
"ישפנ יכרב"<-<-
ןיב ;דמ 'מע א"ח תבשה רצוא
ונ הרעה ה קרפ תועובשל חספ
החנמב "יתליפת ינאו"<-<-
הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב
וט ףיעס ג קרפ ,גכ
וינפלש תבש יאצומב "םעונ יהיו"<-<-
ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
ה קרפ ,דל הרעה ה קרפ ,דל
ונ הרעה
תובא יקרפ<-<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הכ תוא גנ 'מע תבשב לחש
הנושארה םעפב שדח סרח ילכב וב לשבל ןיא<-
הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
גל
וב םידקרמ ןיא<-
הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
גל
רתומ הרות תחמשב<-<-
הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
גל
הוצמ דובכל<-<-
וב הליכא<-
הפ 'יס חספ לאפר תכרב וירחאל וא תוצח םדוק הרקיע<-<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב ט"ויב ןייה לע הדועס תועיבק<-<-
ופ 'יס חספ לאפר תכרב תבשבמ ט"ויב הליכא יוביר<-<-
הל 'מע א"ח תבשה רצוא תבשבמ רתוי ט"ויב םילכאמב םיברמ<-<-
(ט"ויב ותליכא ,רשב :האר) רשב תליכא<-<-
טמק 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויל םייח םיגד תליכא <-<-
(ט"ויב ותליכא ,תפ :םג האר) וב תפ תליכא<-
הפ 'יס חספ לאפר תכרב החמש םושמ וא גנועו דובכ םושמ הבויח <-<-
חפ 'יס חספ לאפר תכרב הב תבייח השא םאה<-<-
וצ ,דצ 'מע א"ח תבשה רצוא הנשמ םחל בויח וב שי םאה<-<-
הל 'מע א"ח תבשה רצוא תבשמ םיאנ רתוי ויהי ט"וי ידגב<-
אפ 'יס חספ לאפר תכרב םעטה<-<-
הפ 'יס חספ לאפר תכרב תישילש הדועסב בייח םאה<-
הפ 'יס חספ לאפר תכרב תבשב לחש ט"ויב<-<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
בכ הכלה ו קרפ ןיבוריעו
תורצח בוריע ןינעל יוגכ אוה ט"וי ללחמ םאה<-
ולר 'מע א"ח תבשה רצוא ט"וי ברעב הלח שירפהל ןוכנ םאה<-
חל 'מע א"ח תבשה רצוא רשעמל עבוק אוה םאה<-
,116 'מע ב"ח הכלהב למשחה
137-136 ,131-130
לושיבל םייריכו רונתב םוחה תמצוע תשלחהו תרבגה<-
הייפאו
,32 ,24 'מע ב"ח הכלהב למשחה
102-100 ,66-40 ,5251 ,37-34
למשחה רוא יוביכו הקלדה<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
יאצומב ה"ד בצ 'מע תבשב לחש
ט"וי אוהש ש"צומב נ"כהיבב רוא תקלדה<-
'מע ב"ח הכלהב למשחה
136 ,130-128
ט"וי ברעמ יטטסומרט רונתב לישבת תחנה<-
הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב
גמ
וינפל םוי םישולש דפסה<-
'מע ב"ח הכלהב למשחה
180 ,178-177
תיזכרמ הקסה<-
105 'מע ב"ח הכלהב למשחה הבאשמ תלעפה<-
,216 'מע ב"ח הכלהב למשחה
224-223
הרשפהו האפקה<-
השא בויח<-
טנ 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויד ןישע לכב תבייח םאה<-<-
טנ 'מע א"ח תבשה רצוא ט"וי גנועב<-<-
טנ 'מע א"ח תבשה רצוא תפ לוכאל<-<-
נ 'מע א"ח תבשה רצוא "'הל ולוכ"ב<-<-
טנ 'מע א"ח תבשה רצוא החמשמ הלעב וא ט"וי תחמשב תבייוחמ איה םאה<-<-
הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב
ונ
םכל ויצחו 'הל ויצח<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ל תוא חנ 'מע תבשב לחש
לגרל הליבט<-
96 'מע ב"ח הכלהב למשחה הרונמ לוטלט<-
ופ 'יס חספ לאפר תכרב גנועו דוביכ<-
חפ 'יס חספ לאפר תכרב גנוע ןידמ אוה ט"ויב תפ תליכא בויח םאה<-<-
חפ 'יס חספ לאפר תכרב וב תבייח השא םאה<-<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב גנוע םושמ ןייה לע הדועס עובקל בויח שי םאה<-<-
הפ 'יס חספ לאפר תכרב הוצמה איה הליכאה םצע ,גנוע ןידמ הדועס בויח<-<-
דפ 'יס חספ לאפר תכרב גנוע תוצמ םייקל םיחתפה לע רזחל ךירצ םאה<-<-
(היוסיכ ,תפ :האר) תפה יוסיכ<-
ופ 'מע א"ח תבשה רצוא 'א םויל ותדועס תא םיחוד ןיא עודמ תבשב לחשכ <-
אכ קרפ םיספ תנותכ וב הצקומ<-
'מע ב"ח הכלהב למשחה
192-189
זג יוביכ ןקתימ<-
ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב
ו הרעה ו קרפ ,ד
השרדה תא עומשל וב םיצבקתמ<-
תוא ה קרפ םתכלהכ ןיאושינה
חי-י
םידעומבו םיגחב ןיאושינ<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
אי-י הכלה בי קרפ ןיבוריעו
ט"ויל תורצח בוריע<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
זט-בי ,א הכלה בי קרפ ןיבוריעו
ח"ע וב םיברעמ םאה<-<-
הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
חל
ןושארה םדא תריטפ םויב ט"וי תיישע<-
הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
דמ
סנ עריאש םויב ט"וי תיישע<-
הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב
ב
וב הכאלמ תיישע<-
ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
הרעה א קרפ ,מ הרעה ג קרפ ,ט
דס
ט"וי וניא ינש חספ<-
וב שודיק<-
אמ 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד אוה<-<-
אמ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשמ וינידב רומח תויהל לוכי וניא<-<-
במ 'מע א"ח תבשה רצוא סרופו ,שדקיש םדוק ט"ויב םועטל רוסאד םעטב<-<-
שדקמו הפמ
אמ 'מע א"ח תבשה רצוא הדועס םוקמב שודיק ךירצ ט"ויבש םעטב<-<-
א הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב ט"וי ומכ אוה שדוח שאר<-
271 'מע ב"ח הכלהב למשחה וידר<-
'מע ב"ח הכלהב למשחה
345-342
תילמשח תבכר<-
57 'מע ב"ח הכלהב למשחה רוטרנגב שומיש<-
,236 'מע ב"ח הכלהב למשחה
250 ,245 ,243 ,241
ןופלטב שומיש<-
230 'מע ב"ח הכלהב למשחה ררוואמב שומיש<-
'מע ב"ח הכלהב למשחה
164-162
ילמשח םחימב שומיש<-
187 'מע ב"ח הכלהב למשחה םילכ תפיטש תנוכמב שומיש<-
,284 'מע ב"ח הכלהב למשחה
287-286
העימש רישכמב שומיש<-
'מע ב"ח הכלהב למשחה
339 ,335-334
תילעמב שומיש<-
201 'מע ב"ח הכלהב למשחה ררקמב שומיש<-
,68 ,24 'מע ב"ח הכלהב למשחה
77 ,73
תבש ןועשב שומיש<-
(החמש :םג האר) וב החמש<-
ע 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד רוסיא החוד ט"וי תחמש תווצמ <-<-
(ט"ויב ותייתש ,ןיי :האר) וב ןיי תייתש<-
הס 'מע א"ח תבשה רצוא תבשמ הינידב הרומח תויהל הלוכי הניא ט"וי תפסות <-
גכ 'מע א"ח תבשה רצוא וב םולח תינעת<-
וב רנה תקלדה ,בוט םוי
טי 'יס חספ לאפר תכרב הלילב וא םוי דועבמ<-
טי 'יס חספ לאפר תכרב דימ קילדהל םיכירצ םאה - הלילב קילדהל םיגהונה<-<-
ךשחתש
וילע 'ונייחהש'<-
כ 'יס חספ לאפר תכרב הקלדהב ונייחהש תוכרבמ םישנ םאה<-<-
כ 'יס חספ לאפר תכרב הקלדהל הכרבה ןיב קספה איה םאה<-<-
טי 'יס חספ לאפר תכרב הקלדהה תוצמ לע םג הלח ונייחהש תכרב םאה<-<-
207 ,48 'מע ב"ח טפשמה רצוא ינש בוט םוי
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
*די
תולבא וב ןיא<-
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
*די
תולבא ןינמל הלוע םאה<-<-
ג ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב ץרא לש הרותה תאירקל וב תולעל לוכי ל"וח ןב םאה<-
לארשי
הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב
אל
ןנברדמ אוה<-
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא םילשורי םוי
(םירופיכה םוי :האר) רופיכ םוי
ןטק רופיכ םוי
ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
זט
רייא ח"ר ברעב ותליפת תא םירמוא ןיא<-
(טייצראי :האר) הדוקפ םוי
ינש םוי
הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב
גי
הז םויב םיבשוי הטמלשו הלעמלש ןיד תיב<-
הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב
ו
הרותב וב םיארוק ויהיש ןקית השמ<-
הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב
גי
וב םיארוקש םעטה<-<-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא עצבמ ,ןתנוי
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותוירחא ,ילכלכ ץעוי
יפוי
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(287 'מע) אפק 'יס
הפי םדא תייאר לע הכרב<-
ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
ט
'ךיניע הניזחת ויפויב ךלמ' <-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(428 'מע) 12 'סמ םירואיב 'יס
'םדאה רצוי'
(םיטויפ :האר) תורצוי
;451 'מע ב"ח טפשמה רצוא
צק 'מע מ"וח המלש תכרב
וריבח תונמואל דרוי
;453 'מע ב"ח טפשמה רצוא
םירואב ו ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ריזחהל ה"ד
וריבח הדשל דרוי
שרוי
גמר 'מע מ"וח המלש תכרב ןברק תאבה בויחב<-
די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
כ ק"ס טפשמה יטוקל
הולמה שרויל םלשל הוול בויח רדג<-
די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
זט ,די ק"ס טפשמה יטוקל
ושירומ בוח םלשל ובויח רדג<-
די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
הכ ,דכ ק"ס טפשמה יטוקל
שרויה ימ דיעמה ,וישרוימ קוחרו באל בורק<-
52 'מע ב"ח טפשמה רצוא רשוי
53 'מע ב"ח טפשמה רצוא רשוי יניד<-
50 'מע ב"ח טפשמה רצוא רבד ח"י
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
בנ-המ
(םיבורק וא הורע םע) דוחי
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
הס-ונ
ותוחאו חא<-
ןנברדמ הזיאו אתיירואדמ רוסא דוחי הזיא<-
הנטק םע לודג<-<-
א הרעה כ קרפ דוחיה רבד הורע רוסיאב וילע הרוסאש<-<-<-
ב הרעה כ קרפ דוחיה רבד הורע רוסיאב וילע הרוסא הניאש<-<-<-
ב הרעה כ קרפ דוחיה רבד הדנ תקזחב איהש הלודג םע לודג<-<-
ג הרעה כ קרפ דוחיה רבד שיא תשא וא היונפ תירכנ םע לודג<-<-
ןטק םע הלודג<-<-
ד הרעה כ קרפ דוחיה רבד הורע רוסיאב הילע רוסאש<-<-<-
ה הרעה כ קרפ דוחיה רבד הורע רוסיאב הילע רוסא וניאש<-<-<-
ו הרעה כ קרפ דוחיה רבד ירכנ םע שיא תשא וא היונפ<-<-
ז הרעה כ קרפ דוחיה רבד םישנ יתש םע שיא<-<-
ח הרעה כ קרפ דוחיה רבד םירכנ וא םיצורפ ינש םע השא<-<-
ט הרעה ז קרפ דוחיה רבד םע דחא שיא וא הלילב תחא השא םע םישנא ינש<-<-
הלילב םישנ שולש וא םיתש
ט הרעה כ קרפ דוחיה רבד דחא רמוש םע הדשבו ךרדב<-<-
י הרעה כ קרפ דוחיה רבד הנושאר האיב ינפל הדנ ותשא םע ןתח<-<-
אי הרעה כ קרפ דוחיה רבד ןוציח רדחב דחאו ימינפ רדחב דחאשכ<-<-
בי הרעה כ קרפ דוחיה רבד םישנ לע רמוש<-<-
גי הרעה כ קרפ דוחיה רבד םינטק דמלמה יושנ וניאש שיא<-<-
די הרעה כ קרפ דוחיה רבד דוחי םוקמב םינטק תדמלמה השא<-<-
(רתוי וא) םישנ שולש םע דחא שיא<-
ד הרעה ח קרפ דוחיה רבד הלילב <-<-
ה הרעה ח קרפ דוחיה רבד [םישנה םע וקסע] אפורב<-<-
ז הרעה ח קרפ דוחיה רבד ןהב סג ובל םא<-<-
ח הרעה ח קרפ דוחיה רבד הדשב וא ךרדב<-<-
י הרעה ח קרפ דוחיה רבד תונטק ןה םא<-<-
ב הרעה ח קרפ דוחיה רבד םויב<-<-
ו הרעה ח קרפ דוחיה רבד תוירכנ וא תוצורפ ןה םא<-<-<-
ט הרעה ח קרפ דוחיה רבד ירכנ וא ץורפ שיא םע םישנ שולש<-<-<-
ד הרעה א קרפ דוחיה רבד םינש שולש ליגמ השא םע םינש ג"י ליגמ שיא<-
אסר-זנר 'מע דוחיה רבד תצמואמה ותב םע שיא<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
דנק-זמק
םישנ הברה םע שיא<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
סק-הנק
םישנה םע וקסעש ימ<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
סק-הנק
ץורפ אוה םא<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
בעק-וסק
וז תא וז תואנושש תוקזחומש םישנ יתש םע שיא<-
("םישנ שמח")
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
העק-געק
תומבי יתש םע<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
זעק-ועק
התומחו השא םע<-<-
ו הרעה א קרפ דוחיה רבד ב"י-מ תוחפ הליגש השא םע םינש ג"י-מ תוחפ וליגש שיא<-
םינש
ינוציח רדחב דחאו ימינפ רדחב דחא םא<-
ב,א הרעה די קרפ דוחיה רבד ןיב תלדהו ןוציחה ךרד קר ימינפה רדחהמ האיציה םא<-<-
הלוענ אלו הרוגס םירדחה
א הרעה די קרפ דוחיה רבד
(הרעהב)
םיחפט הרשעמ תוחפ ימינפה רדחב ןולחה ןדא םא<-<-
רצחה עקרקמ
ב הרעה די קרפ דוחיה רבד החותפ םירדחה ןיב תלדה םא <-<-
ג הרעה די קרפ דוחיה רבד םישנא המכ שי םישנאה רדחב םא<-<-
ד הרעה די קרפ דוחיה רבד דוחימ ליצמה רמוש שי השאה רדחב םא<-<-
ה הרעה די קרפ דוחיה רבד םויב םישנ שולש שי השאה רדחב םא<-<-
ו הרעה די קרפ דוחיה רבד וחתופל רשפא יאש ןפואב הרדח תא תלעונ השאה םא<-<-
ץוחבמ
י הרעה די קרפ דוחיה רבד הדנ ותשא םע ןתחב<-<-<-
ט הרעה די קרפ דוחיה רבד ורדח תלד תא לעונ שיאה םא<-<-
ז הרעה די קרפ דוחיה רבד םירחא עויס ילב חותפל לוכי וניאו<-<-<-
ח הרעה די קרפ דוחיה רבד הידיל חתפמה תא רסומו<-<-<-
אי הרעה די קרפ דוחיה רבד ר"הרל חותפ ןוציחה רדחה םא<-<-
בי הרעה די קרפ דוחיה רבד לוק עמשנ רדחל רדחמ םירבועשכ םא<-<-
די הרעה די קרפ דוחיה רבד הרג הרידבו םידרפנ םירדחב הרידב םיאצמנ םירז םא<-<-
החפשמ
וט הרעה די קרפ דוחיה רבד המוקב הרד החפשמו תומוק יתש תב הרידב<-<-<-
הנושאר
די הרעה א קרפ דוחיה רבד י"ע וערפוי תוינש ה"ל לש ןמז ךותש תורשפא ןיא םא<-
ןמזה עיגיש ינפל קיספהל םידחיתמה תעדב לבא ,והשימ
ל"נה
כ הרעה א קרפ דוחיה רבד רוסיאב ולשכי אלש םיחוטב םידחייתמה םא<-
די הרעה א קרפ דוחיה רבד י"ע וערפוי תוינש ה"ל לש ןמז ךותש תורשפא שי םא<-
והשימ
םישנא המכ םע תחא השא<-
םויב<-<-
ב ,א הרעה ז קרפ דוחיה רבד םירשכ םישנא ינש םע<-<-<-
ב הרעה ז קרפ דוחיה רבד םירכנ וא םיצורפ םישנא ינש םע<-<-<-
ו הרעה ז קרפ דוחיה רבד השאב סג םבלש םישנא ינש םע<-<-<-
ז הרעה ז קרפ דוחיה רבד [םישנה םע םקסע] םיאפור ינש םע<-<-<-
ח הרעה ז קרפ דוחיה רבד ירכנ וא ץורפ םהמ דחאש םישנא ינש םע<-<-<-
ט הרעה ז קרפ דוחיה רבד תירכנ וא הצורפ השא םע םישנא ינש<-<-<-
הלילב<-<-
ד ,א הרעה ז קרפ דוחיה רבד םישנא ינש םע<-<-<-
י הרעה ז קרפ דוחיה רבד םישנא השולש םע<-<-<-
בי הרעה ז קרפ דוחיה רבד םישנא השולש םע ךושח רדחב הניש<-<-<-
די הרעה ז קרפ דוחיה רבד השאב סג םבלש םישנא השולש םע<-<-<-
וט הרעה ז קרפ דוחיה רבד [םישנה םע םקסע] םיאפור השולש םע<-<-<-
זט הרעה ז קרפ דוחיה רבד ירכנ וא ץורפ םהמ רחאש םישנא השולש םע<-<-<-
זי הרעה ז קרפ דוחיה רבד תירכנ וא הצורפ השא םע םישנא השולש<-<-<-
חי הרעה ז קרפ דוחיה רבד םירזוחו תחא השא רקבל םיאבה םישנא ינש<-<-<-
ןושיל םתיבל
הדשב וא ךרדב<-<-
ג הרעה ז קרפ דוחיה רבד םישנא ינש םע<-<-<-
טי הרעה ז קרפ דוחיה רבד םישנא השולש םע<-<-<-
כ הרעה ז קרפ דוחיה רבד םש תיבב םישנא השולש םע<-<-<-
בכ הרעה ז קרפ דוחיה רבד השאב סג םבלש םישנא השולש םע<-<-<-
גכ הרעה ז קרפ דוחיה רבד [םישנה םע םקסע] םיאפור השולש םע<-<-<-
דכ הרעה ז קרפ דוחיה רבד ירכנ וא ץורפ םהמ דחאש םישנא השולש םע<-<-<-
הכ הרעה ז קרפ דוחיה רבד תירכנ וא הצורפ השא םע םישנא השולש<-<-<-
וכ הרעה ז קרפ דוחיה רבד הרמושל וז הכילהב םתרטמ ןיאש םישנא ינש םע<-<-<-
ךרדב
ה הרעה א קרפ דוחיה רבד םינש עשת ליגמ שיא םע םינש ב"י ליגמ השא<-
הנר-טמר 'מע דוחיה רבד ץמואמה הנב םע השא<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
דלק-לק
םישנא הברה םע השא<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
גמק-מק
םיצורפ םה םא<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
גמק-מק
הב סג םבל םא<-<-
תדמלמה השאב<-
א הרעה זט קרפ דוחיה רבד רפס תיבב<-<-
א הרעה זט קרפ דוחיה רבד ר"הרל חותפה יטרפ תיבב<-<-
תא םיאיבמ תובאהו ,ר"הרל חותפ וניאש יטרפ תיבב<-<-
םהידלי
ב הרעה זט קרפ דוחיה רבד םינטק תונב וא םינבב<-<-<-
ה הרעה זט קרפ דוחיה רבד ריעב הלעבו האושנ תדמלמב<-<-<-
ו הרעה זט קרפ דוחיה רבד ריעה ןמ תאצל וכרדו ריעב הלעבו האושנ תדמלמב<-<-<-
ז הרעה זט קרפ דוחיה רבד תדמלמה לא דבל תוכלוהש תולודג תונב<-<-
ח הרעה זט קרפ דוחיה רבד תדמלמה לא דבל םיכלוהש םילודג םינב<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
אע-וס
םירגב<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
חיק-זטק
ךרדב<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
טלק-הלק
םישנא הברה םע ךרדב<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
הע-בע
הנקז וא ןקזב<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
דר-חצק
םידרפנ םירדחב<-
זי-זט הרעה די קרפ דוחיה רבד רודזורפל תדרפנ האיצי רדח לכלש ,םידרפנ םירדחב<-
חי הרעה די קרפ דוחיה רבד ותוא תתרשמה השא םע<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
הע-בע
הלוחב<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
גצ-הפ
הדנ תפוחב<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
וצר-אצר
תונחב<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
טכק-בכק
םילוח תיב<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
ומק-דמק
הלילב<-
יושנ אל דמלמב<-
וילא ןהידלי תואיבמ םישנה םא<-<-
א הרעה וט קרפ דוחיה רבד רפס תיבב וא יטרפ תיבב<-<-<-
ג הרעה וט קרפ דוחיה רבד ר"הרל חותפה םוקמב<-<-<-
ג הרעה וט קרפ דוחיה רבד ריעב הלעב - דליה תא האיבמה השאה םא<-<-<-
יושנ אל דמלמ<-<-
וילא ןהידלי תואיבמ םישנה ןיא םא<-<-
ה הרעה וט קרפ דוחיה רבד שש ליג לעמו שמח ליג דע םידלי<-<-<-
ה הרעה וט קרפ דוחיה רבד הנב לא האבה תחא השא שיו שש ליג לעמ םידלי<-<-<-
תובורק םיתעל
ד הרעה וט קרפ דוחיה רבד םילודג םידימלתב<-<-<-
ו הרעה וט קרפ דוחיה רבד עשת ליג לעמ תולודג תודימלתב<-<-<-
ו הרעה וט קרפ דוחיה רבד עשת ליג דע תודימלתב<-<-<-
םילודג וא םינטק תונב וא םינב דמלמה יושנ דמלמב<-
ט ,ז הרעה וט קרפ דוחיה רבד ריעב ותשא םא<-<-
ט ,ז הרעה וט קרפ דוחיה רבד תרחא הנידמב וא תרחא ריעב ותשא םא<-<-
,אל-חכ הרעה ד קרפ דוחיה רבד
לאירבג יעטנ ;דסר-גסר 'מעו
אכק-טיק 'מע דוחי תוכלה
תילעמב<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
טכק-בכק
שפנ חוקיפ םוקמב<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
טיר-טר
ר"הרל חותפ וחתפש םוקמב<-
בי ,א הרעה ד קרפ דוחיה רבד ץוחבמ וכרד לכתסהל רשפאש ןולח שי םא<-<-
הלוענ אלו הרוגס תלדה םא<-<-
,ב ,א הרעה ד קרפ דוחיה רבד
(1)ב
סנכי אל רחא ףאש חוטבו ר"הרל הנופה הרידב<-<-<-
(2)ב הרעה ד קרפ דוחיה רבד םירזל הרוסא הרידל הסינכה םא<-<-<-
ד ,א הרעה ד קרפ דוחיה רבד הנופה - ןינבב הדיחי וא הנוילע המוקב הדיחי הריד<-<-<-
ר"הרל הטמל חותפ תוגרדמה רדחו תוגרדמ רדחל
ה ,א הרעה ד קרפ דוחיה רבד ר"הרל הנופה הרידב הצחר רדח וא ימינפ רדח<-<-<-
ו ,א הרעה ד קרפ דוחיה רבד הלילב ר"הרל הנופה הריד<-<-<-
ט ,ז ,א הרעה ד קרפ דוחיה רבד תוגרדמ רדחל וא רצחל הנופה הריד<-<-<-
י ,א הרעה ד קרפ דוחיה רבד תוגרדמ רדחל וא רצחל הנופה הרידב ימינפ רדח<-<-<-
אי ,א הרעה ד קרפ דוחיה רבד הלילב תוגרדמ רדחל וא רצחל הנופה הריד<-<-<-
בי ,א הרעה ד קרפ דוחיה רבד שממ החותפ תלדה םא<-<-
די ,א הרעה ד קרפ דוחיה רבד וכרד לכתסהל רשפאש ןולחה לומו הנוילע המוקב<-<-<-
ןכש לש גג וא תספרמ וא ןולח שי
וט הרעה ד קרפ דוחיה רבד הובגה ןולח שי םהיניב לידבמש ריקבו ,םירדח ינש<-<-<-
שיא תמוקמ
זט הרעה ד קרפ דוחיה רבד ץוחבמ הארנ וקלח קרש רדח<-<-<-
זי הרעה ד קרפ דוחיה רבד םיצור םידחיתמהו ץוחבמ הארנ עצמאה קרש רדחב<-<-<-
םידדצה ךרד הצוחה תאצל
חי הרעה ד קרפ דוחיה רבד הלודג ריעב הלילב<-<-<-
חי הרעה ד קרפ דוחיה רבד שולק רואב תראומה ,הלילב הרידב<-<-<-
טי הרעה ד קרפ דוחיה רבד שולק רואב תראומה ,הלילב הנוילע המוקב הרידב<-<-<-
ןכש לש ןולח שי וכרד לכתסהל רשפאש ןולחה לומו
כ הרעה ד קרפ דוחיה רבד ירכנ םע וא הצורפ וא ץורפ םע<-<-
אכ הרעה ד קרפ דוחיה רבד הב סג ובלש השא םע<-<-
בכ הרעה ד קרפ דוחיה רבד [םישנה םע וקסע] אפור םע<-<-
דכ הרעה ד קרפ דוחיה רבד הדנ ותשא םע ןתח<-<-
אלו "דוחיה רדח" תלדה תא רוגסל שי הדנ תפוחב<-<-<-
הכ הרעה ד קרפ דוחיה רבד לוענל
וכ הרעה ד קרפ דוחיה רבד וז הרידב השא םע בשיתהל<-<-
גכ הרעה ד קרפ דוחיה רבד םיאצמנה תיבה ישנאמ דחא דיבו הלוענ תלדה םא<-<-
חתפמ שי ץוחב
דומע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
הכר-כר
הלוענ אלו הרוגס תלדה םא<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
טכר-וכר
לודג תיבב<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
טכר-וכר
חותפ ןולח שי םא<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
אמ הרעה אפור
הלוענ אלו הרוגס האפרמה תלדו ,תיללכ האפרמב<-
הנמזה י"פע קר הב םירקבמ םישנאש תיטרפ האפרמב<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
א הרעה אפור
אפור םע ,ריעב הלעבש השא<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
ב הרעה אפור
הלילב<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
ג הרעה אפור
הב סג ובלש אפור םע<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
ח-ד הרעה אפור
ירכנ אפור םע<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
ט הרעה אפור
הנטק וא ןטקו ירכנ אפור םע השא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
י הרעה אפור
ירכנ אפור םע ריעב הלעב ןהמ תחאש םישנ יתש<-<-<-
הניאש וא ריעב הלעב ןיאש השא םע יושנ אפור<-<-
האושנ
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
אי הרעה אפור
האפרמב תאצמנ אפורה תשא םא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
בי הרעה אפור
וישכע אובת אל ותשאש חוטב אפורה םא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
גי הרעה אפור
ןמז לכב האפרמל אובל הליגר אפורה תשא םא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
די הרעה אפור
הלוכי איהו חתפמ הדיבו ץוחב אפורה תשא םא<-<-<-
ןמז לכב סנכיהל
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
וט הרעה אפור
יושנ ירכנ אפור םע<-<-<-
םוקמב ,האושנ הניאש וא ריעב הלעב ןיאש השאב<-<-
םישנא וב םייוצמש
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
זי ,זט הרעה אפור
הלילב ,הלוענ אלו הרוגס האפרמה תלד םא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
חי הרעה אפור
אפור םע ,הלוענ אלו הרוגס האפרמה תלד םא<-<-<-
הב סג ובלש
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
גכ,כ,טי הרעה אפור
הלילבו ,הנטק וא ןטקו הב סג ובלש אפור םע השא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
גכ-אכ הרעה אפור
הלילבו התומחו הב סג ובלש אפור םע השא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
וכ-דכ הרעה אפור
,הלילבו ,ןהמ תחאב סג ובלש אפור םע םישנ יתש<-<-<-
הלוענ אלו הרוגס האפרמה תלדו
םוקמב ,האושנ הניאש וא ריעב הלעב ןיאש השאב<-<-
ללכ םישנא וב םייוצמ ןיאש
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
זכ הרעה אפור
אפור םע םישנ הברה וא תחא השא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
ל,חכ הרעה אפור
הלילבו ,הנטק וא ןטקו אפורו השא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
ל,טכ הרעה אפור
הלילבו ,הנטק וא ןטקו הב סג ובלש אפורו השא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
בל,אל הרעה אפור
הלילבו הנטק וא ןטקו ירכנ אפור םע השא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
דל ,גל הרעה אפור
הלילבו התומחו אפורו השא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
זל-הל הרעה אפור
הלילבו התומחו ירכנ אפורו השא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
חל הרעה אפור
וא המא וא תולודגה התדכנ וא התבו השאו אפור<-<-<-
המא םא
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
טל הרעה אפור
לעמ שיא וא ריעב הלעבש תרחא השאו השאו אפור<-<-<-
עשת ליג
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
מ הרעה ירחא אפור
קיודמ וניא םינמזה חול םא<-<-<-
לצא רוקיב 'נוק דוחיה רבד
מ הרעה אפור
ילב םמצעמ הב רקבל םיאב םישנאהש תיטרפ האפרמב<-
הלוענ אלו הרוגס האפרמה תלדו ,הנמזה
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
וצר-אצר
דרשמב<-
תינוכמב העיסנב<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
אפר-גער
ריעה ךותב<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
צר-בפר
ריעל ץוח<-<-
ריעב הלעבש השאב ,ריעה ךותב<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
א הרעה
לארשי גהנ םע<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
ב הרעה
לארשי גהנ םע הלילב<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
ג הרעה
הב סג ובלש גהנ םע<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
ח-ד הרעה
ירכנ גהנ םע<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
ט הרעה
הנטק וא ןטק המע תחקול השאהו ירכנ גהנ םע<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
י הרעה
ירכנ גהנ םע ,ריעב הלעב ןהמ תחאש םישנ יתש<-<-<-
הניאש וא ריעב וניא הלעבש השאב ריעה ךותב בוחרב<-<-
האושנ
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
אי הרעה
םיפוקש תינוכמה תונולח םא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
בי הרעה
הב סג ובלש גהנ םע םיפוקש תינוכמה תונולח םא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
גי הרעה
םיפוקש םניא תינוכמה תונולח םא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
די הרעה
תחקול השאהו םיפוקש םניא תינוכמה תונולח םא<-<-<-
הנטק וא ןטק המע
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
וט הרעה
השאהו םיפוקש םניא תינוכמה תונולח םא הלילב<-<-<-
הנטק וא ןטק המע תחקול
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
זט הרעה ירחא
תחקול השאהו םיפוקש םניא תינוכמה תונולח םא<-<-<-
התומח תא המע
ריעב וניא הלעבש השאב ריעה ךותבש הדשב הלילב<-<-
האושנ הניאש וא
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
זי הרעה
גהנ םע תחא השא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
כ-חי הרעה
גהנ םע םישנ הברה<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
אכ הרעה
ןלוכב סג ובלש גהנ םע םישנ עברא וא שולש<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
בכ הרעה
ןהמ קלחב סג ובלש גהנ םע םישנ עברא וא שולש<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
גכ הרעה
םישנ עברא וא שולש םע [םישנה םע וקסע] אפור<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
דכ הרעה
הנטק וא ןטקו השאו גהנ<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
הכ הרעה
הנטק וא ןטקו הב סג ובלש גהנו השא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
הכ הרעה
הנטק וא ןטקו [םישנה םע וקסע] אפור םע השא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
וכ הרעה
הנטק וא ןטקו הלילב גהנו השא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
חכ הרעה
הנטק וא ןטקו ירכנ גהנו השא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
טכ הרעה
הנטק וא ןטקו הלילב ירכנ גהנו השא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
דל-אל הרעה
התומחו השאו גהנ<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
ול-הל הרעה
לודגה הנבו השאו גהנ<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
חל-זל הרעה
ףסונ שיאו גהנ םע השא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
טל הרעה
ירכנ וא ץורפ םהמ דחאו םישנא השולש םע<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
אמ הרעה
וא המא וא םילודגה התדכנ וא התבו גהנו השא<-<-<-
המא םא
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
במ הרעה
ריעב הלעב ןהמ תחאש םישנ יתש<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
(1)במ הרעה
ותשאו גהנו השא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
(2)במ הרעה
הלילב ותשאו גהנו השא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
גמ הרעה
םירשכ םלוכו םישנ שולש םע םישנא השולש<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
דמ הרעה
םישנ יתש םע םישנא ינש<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
המ הרעה
םישנה וא םישנאהו ,םישנ שולש םע םישנא השולש<-<-<-
םירכנ וא םיצורפ
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
ומ הרעה
הדשה לע ףיקשהל רשפא יא םא ,םויב<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
זמ הרעה
םוקמל בשחנה םוקמב העיסנב ותכדושמ םע ךדושמ<-<-
דוחי
דימת תוינוכמ הב ןיאש ךרדב ריעל ץוחמ העיסנ<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
חמ הרעה
גהנ םע תחא השא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
טמ הרעה
גהנ םע םישנ הברה<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
נ הרעה
גהנ םע הלילב םישנ עברא<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
אנ הרעה
ירכנ וא ץורפ גהנ םע םישנ עברא וא שולש<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
בנ הרעה
ןלוכב סג ובלש גהנ םע םישנ הברה<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
גנ הרעה
ןהמ קלחב סג ובלש גהנ םע םישנ הברה<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
דנ הרעה
םישנ הברה םע [םישנה םע וקסע] אפור<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
חנ הרעה
הנטק וא ןטקו השאו גהנ<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
אס-טנ הרעה
התומחו השאו גהנ<-<-<-
דימת תוינוכמ הב שיש ךרדב ריעל ץוחמ העיסנ<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
הנ הרעה
םיפוקש תינוכמה תונולחו רשכ גהנ םע<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
הנ הרעה
םיפוקש תינוכמה תונולחו ירכנ וא ץורפ גהנ םע<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
זנ הרעה
הב סג ובלו רשכ גהנ םע<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
בס הרעה
הנטק וא ןטקו השאו ירכנ וא ץורפ גהנ<-<-<-
תינוכמב העיסנ 'נוק דוחיה רבד
הס-גס הרעה
התומחו השאו ירכנ וא ץורפ גהנ<-<-<-
אמר-הלר 'מע דוחיה רבד תיבב השאה קרו תיבל אבש הכאלמ לעב<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
הש-זצר
אפורב<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
בער-וסר
ףטרמשב<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
חר-הר
תוריד יתשב<-
וק 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ רוסיאה ליג<-
ג הרעה א קרפ דוחיה רבד ירכנ םע דוחיב ששחה<-
דוחיב םירתומה<-
א הרעה ב קרפ דוחיה רבד הנושאר האיב ירחא הדנ ותשא םע שיא<-<-
ג הרעה ב קרפ דוחיה רבד עובק ןפואב הלעבל רהטהל הלוכי הניאש השא<-<-
ד הרעה ב קרפ דוחיה רבד הנב םע םאו ותב םע בא<-<-
ה הרעה ב קרפ דוחיה רבד הדכנ םע השאו ותדכנ םע שיא<-<-
ז-ו הרעה ב קרפ דוחיה רבד ותוחא םע שיא<-<-
ז-ו הרעה ב קרפ דוחיה רבד ץורפ חאה םא<-<-<-
גי הרעה ב קרפ דוחיה רבד ועסנ םירוההו םהירוה םע תועיבקב םירגש<-<-<-
תועיבקב אלש בשחנה ןמזל הרידב םדבל םתוא וריאשהו
ח הרעה ב קרפ דוחיה רבד שיא תשא איה תוחאה םא<-<-<-
ח הרעה ב קרפ דוחיה רבד שיא תשא ןהשכ ותדכנ וא ותב םע בא<-<-
די הרעה ב קרפ דוחיה רבד ורייגתנ אלש םהינב וא םהירוה םע תרויג וא רג<-<-
וט הרעה ב קרפ דוחיה רבד ורייגתנש םהידכנו םהיתונבו םהינב םע תרויג וא רג<-<-
זט הרעה ב קרפ דוחיה רבד ורייגתנש תוחאו חא<-<-
הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בל ,אל ,גכ ק"ס טפשמה יטוקל
תודעל לוספ רוסיאב דחייתמה<-
וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
52 ק"ס טפשמה ירואב
הטוסה לע אבש רמול ותונמאנ<-<-
א הרעה א קרפ דוחיה רבד דוחי רוסיאב םיללכנה<-
ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
םירואב ו ףיעסו ,הכ תוא בקעי
רוסאו ה"ד
תיבב השאשכ ורדח תלד רגוסה<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
הסק-אסק
םישנ הברה םע םישנא הברה<-
ד,א הרעה גי קרפ דוחיה רבד םישנ יתש םע םישנא ינש<-<-
ה,א הרעה גי קרפ דוחיה רבד םישנ שולש םע םישנא השולש<-<-
ו ,א הרעה גי קרפ דוחיה רבד םישנ שולש םע םישנא ינש<-<-
ז ,א הרעה קרפ דוחיה רבד םישנ שולש וא םיתש םע םיצורפ השולש וא םינש<-<-
תוצורפ
,י ,ט ,א הרעה גי קרפ דוחיה רבד
אי
הלילב וא הדשב וא ךרדב<-<-<-
ח ,א הרעה גי קרפ דוחיה רבד םירכנ השולש וא םינש םע םישנ שולש וא םיתש<-<-
ח ,א הרעה גי קרפ דוחיה רבד םע [םישנה םע םהיקסע] םיאפור השולש וא םינש<-<-
םישנ שולש וא םיתש
גי,בי,א הרעה גי קרפ דוחיה רבד שולש וא םיתש םע םירשכ םישנא השולש וא םינש<-<-
הלילב וא הדשב וא ךרדב תורשכ םישנ
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
דכש-חיש
דוחיב תוריהז<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
הק-חצ
רוסיאה תרמוח<-
בי הרעה א קרפ דוחיה רבד הדנ ותשא םע ןתח<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
זצדצ
תוליבאו תונינא תעשב הלכ םע ןתח<-
;גי הרעה א קרפ דוחיה רבד
תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה
דוחי תוכלה לאירבג יעטנ ;גצ-חפ
גצ-הפ 'מע
ולש תכדושמה םע ןתח<-
םירכז דוחי<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
זיש-וטש
ץחרמ תיבב<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
זיש-וטש
הבישיב<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
ופק-חעק
תקונית וא קונית רמוש שישכ<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
טפק-זפק
םישנ םע וקסעש שיאב<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
טפק-זפק
הב סג ובלש שיאב<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
טפק-זפק
ץורפ שיאב<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
זצק-צק
רמוש תויהל יוארש ליג<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
ומק-דמק
םינשישכ<-
חי קרפ דוחיה רבד ותרדגה - הב סג ובל<-
א הרעה ג קרפ דוחיה רבד דוחי םוקמ<-
ב הרעה ג קרפ דוחיה רבד םישנא וב ןייוצמש םוקמב הברוח<-<-
ג הרעה ג קרפ דוחיה רבד ריעל ץוחמ הדש וא ךרד<-<-
ט ,ד הרעה ג קרפ דוחיה רבד ריעבש הדש<-<-
ה הרעה ג קרפ דוחיה רבד וילע ףיקשהל תורשפא ןיא םא<-<-<-
ו הרעה ג קרפ דוחיה רבד ןיב "ויניע אלמ" קחרמ שיו ,הדשב וא ךרדב<-<-
םידחיתמה
ז הרעה ג קרפ דוחיה רבד דוחי םוקמל בשחנה הדשב אצמנה רדח<-<-
ח הרעה ג קרפ דוחיה רבד רפכבשו ריעבש אטמס וא בוחר<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
וטק-יק
דוחי םהב ךיישש תומוקמ<-
ז הרעה א קרפ דוחיה רבד ןקז שיא םע<-
ח הרעה א קרפ דוחיה רבד (ערמ ביכש) הלוח שיא םע<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
דיש-וש
(הרומ) דמלמ אוהש שיא םע<-
ט הרעה א קרפ דוחיה רבד תדלל תדמועה השא םע<-
בי הרעה ח קרפ דוחיה רבד התבו השא םע<-
יעטנ ;א הרעה ה קרפ דוחיה רבד
הלר-לר 'מע דוחי תוכלה לאירבג
ריעב הלעבש השא םע<-
ג הרעה ה קרפ דוחיה רבד הלודג ריעב<-<-
ד הרעה ה קרפ דוחיה רבד ריעה לש ינשה דצל גילפה לעבה םא<-<-
ד הרעה ה קרפ דוחיה רבד הב םידחייתמש ריעה דיל תרחא ריעב לעבה םא<-<-
ה הרעה ה קרפ דוחיה רבד תכלל לוכי וניאו םילוח תיבב בכוש לעבה םא<-<-
ו הרעה ה קרפ דוחיה רבד איה ןכיה עדוי וניא לעבהו התיבב אלש םידחייתמ םא<-<-
ז הרעה ה קרפ דוחיה רבד הז שיא םע דחיתהל תושר הל ןתונ לעבה םא<-<-
ח הרעה ה קרפ דוחיה רבד השאה לש עובקה התדובע םוקמב<-<-
ט הרעה ה קרפ דוחיה רבד דוחי םוקמל בשחנה הדשב<-<-
י הרעה ה קרפ דוחיה רבד ץוחבמ חותפל לוכי וניא לעבהו הלוענ תלדה םא<-<-
אי הרעה ה קרפ דוחיה רבד הלילב<-<-
בי הרעה ה קרפ דוחיה רבד ץורפ םע<-<-
גי הרעה ה קרפ דוחיה רבד ירכנ םע<-<-
די הרעה ה קרפ דוחיה רבד [םישנה םע וקסע] אפור םע<-<-
וט הרעה ה קרפ דוחיה רבד הב סג ובלש שיא םע<-<-
זט הרעה ה קרפ דוחיה רבד התואב רחא תיבב וא ךומס רדחב אצמנ לעבה םא<-<-<-
רצח
זי הרעה ה קרפ דוחיה רבד םויה ךשמב ותיבל אובל ליגר לעבה םא<-<-<-
חי הרעה ה קרפ דוחיה רבד המע הלעבש תירכנ םע<-<-
טי הרעה ה קרפ דוחיה רבד הרכה רסוחמו הריד התואב לעבה םא<-<-
בכ הרעה ה קרפ דוחיה רבד הליחתכל<-<-
אכ ,כ הרעה ה קרפ דוחיה רבד גרוח וא ץמואמ ןב םע<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
אמר-ולר
הב סג ובל םא<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
אמר-ולר
םישנה םע וקסע םא<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
אמר-ולר
ץורפ אוה םא<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
אמר-ולר
אמוס אוה םא<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
אמר-ולר
הלוח אוה םא<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
ומר-במר
התיבב הניא םא<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
אנר-זמר
הלודג ריעב<-<-
י הרעה א קרפ דוחיה רבד םיגרוח תב וא ןב םע<-
;אי הרעה א קרפ דוחיה רבד
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
אע-וס
םיצמואמ תב וא ןב םע<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
הנ-גנ
םינב ינבו םינב םע<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
דפ-טע
הבושת לעב םע<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
דפ-טע
השורג םע<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
אע-וס
םיגרוח םע<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
דפ-טע
תדרומ םע<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
זנר-בנר
ותרמשמ ותשאש ימ םע<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
זנר-הנר
תיבב םיחרוא חוריא<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
הסר-גסר
ריע התואב ותשא םא<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
בסר-חנר
ותשורג םע<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
בסר-חנר
הצורפ ותשא םא<-<-
ה,א הרעה ו קרפ דוחיה רבד רצח התואב רחא תיבב וא ריעב ותשא םא<-<-
ו הרעה ו קרפ דוחיה רבד םישנ יתש םע<-<-
ז הרעה ו קרפ דוחיה רבד הביס וזיאמ וישכע אבת אל ותשאש חוטב לעבה םא<-<-
איהש
ח הרעה ו קרפ דוחיה רבד החתפל הלוכי ותשא ןיאו ,הלוענ תלדהש םוקמב<-<-
ץוחבמ
ט הרעה ו קרפ דוחיה רבד הדשב וא ךרדב<-<-
דחא רדחב הלילב<-<-
י הרעה ו קרפ דוחיה רבד תיב ותואב ותשא םא<-<-<-
י הרעה ו קרפ דוחיה רבד רדח ותואב ותשאשכ ,הב סג ובלש השא םע<-<-<-
בי הרעה ו קרפ דוחיה רבד תרחא השא םע תועיבקב רוגל<-<-
זי הרעה ו קרפ דוחיה רבד ותומח םע<-<-<-
גי הרעה ו קרפ דוחיה רבד הלילב<-<-
די הרעה ו קרפ דוחיה רבד ץורפ שיאב<-<-
די הרעה ו קרפ דוחיה רבד השאב סג שיאה בל םא<-<-
זט הרעה ו קרפ דוחיה רבד [םישנה םע וקסע] אפורב<-<-
חי הרעה ו קרפ דוחיה רבד ומע ירכנה לש ותשאשכ ,ירכנ םע<-<-
בכ-טי הרעה ו קרפ דוחיה רבד הדנ הלכ םע ןתח<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
דפ-טע
הדנ םע<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
בסר-חנר
ותרמשמ ותשאש ירכנ םע<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
חע-וע
יוג םע וא תירכנ םע<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
דפ-טע
היונפ םע<-
עבטב וזל וז תואנושה םישנ יתש םע<-
א הרעה בי קרפ דוחיה רבד (תוסיג) םיחא תושנ<-<-
ג הרעה בי קרפ דוחיה רבד םינב ןהל שי םא<-<-<-
(1)ג הרעה בי קרפ דוחיה רבד תויחא ןה םא<-<-<-
א הרעה בי קרפ דוחיה רבד התומחו השא <-<-
א הרעה וס בי קרפ דוחיה רבד הלעב תבו השא<-<-
א הרעה ור בי קרפ דוחיה רבד הלעב תוחאו השא<-<-
ד הרעה בי קרפ דוחיה רבד הימח תשאו השא<-<-
ו הרעה בי קרפ דוחיה רבד ואשנש ינפל ןמצע דצמ תובורק ויה םא<-<-
ז ,א הרעה בי קרפ דוחיה רבד [םישנה םע וקסע] אפורב<-<-
ח ,א הרעה י קרפ דוחיה רבד ןהב סג ובל םא<-<-
ט,א הרעה בי קרפ דוחיה רבד תוירכנ וא תוצורפ ןה םא<-<-
י ,א הרעה בי קרפ דוחיה רבד ירכנ וא ץורפ שיאה םא<-<-
אי הרעה בי קרפ דוחיה רבד הדשב וא ךרדב<-<-
בי ,א הרעה בי קרפ דוחיה רבד תועיבקב ןהמע רוגל<-<-
אי הרעה ח קרפ דוחיה רבד םויב תונטק יתש םע<-
זטק 'מע חי קרפ דוחיה רבד ותרדגה - םישנה םע וקסע<-
חי קרפ דוחיה רבד ותרדגה - ץורפ<-
תונבל רפס תיבב רמוש<-
א הרעה זי קרפ דוחיה רבד תולוענ ןניא תותלדה םא<-<-
ב הרעה זי קרפ דוחיה רבד רפסה תיב ךותב ותרימש עצבמו<-<-<-
ג הרעה זי קרפ דוחיה רבד תולוענ תותלדה םא<-<-
ט הרעה זי קרפ דוחיה רבד סנכהל לוכי וניאו םינפבמ תורגוס םישנהו<-<-<-
הלוענ הנוציחה תלדה םא<-<-
ו,ד זי קרפ דוחיה רבד הלילבו ריעב הלעבו האושנ תורומהמ תחאו<-<-<-
ו ,ה הרעה זי קרפ דוחיה רבד הנטק תונבהמ תחאו<-<-<-
הלילב תונבל הימינפב רמוש<-
ח הרעה זי קרפ דוחיה רבד תולוענ ןניא תותלדה םא<-<-
ט הרעה זי קרפ דוחיה רבד סנכיהל לוכי וניאו םינפבמ תורגוס םישנה םא<-<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
טק-זק
דוחיה רועיש<-
דוחיב םירתומה י"ע הרימש<-
םויב<-<-
א הרעה ט קרפ דוחיה רבד וא ,ותב ,ומא םג םיאצמנ דוחיה םוקמב םא<-<-<-
השאה לש היחא וא ,הנב ,היבא וא ,שיאה לש ותוחא
ב הרעה ט קרפ דוחיה רבד השא תאצמנ םישנה ןיבו ,רתוי וא םישנ יתש םע<-<-<-
ריעב הלעבש תחא
ג הרעה ט קרפ דוחיה רבד םהמ דחא לש ותשאשכ ,םיצורפ םישנא םע<-<-<-
ותרמשמ
ז הרעה ט קרפ דוחיה רבד ותוחא וא ,ותב ,ומא םג תאצמנ דוחיה םוקמב םא<-<-<-
- השאה לש היחא וא ,הנב ,היבא וא ,תוצורפה - שיאה לש
םיצורפה
ח הרעה ט קרפ דוחיה רבד ,ומא םג םיאצמנ דוחיה םוקמבשכ ,ץורפ שיא םע<-<-<-
לש היחא וא ,הנב ,היבא וא ,שיאה לש ותוחא וא ,ותב
השאה
ט הרעה ט קרפ דוחיה רבד ,ומא םג םיאצמנ דוחיה םוקמבו הב סג ובל םא<-<-<-
לש התוחא וא ,הנב ,היבא וא ,שיאה לש ותוחא וא ,ותב
השאה
ו הרעה ט קרפ דוחיה רבד דוחיה םוקמבשכ [םישנה םע וקסע] אפור םע<-<-<-
,היבא וא ,שיאה לש ותוחא וא ,ותב ,ומא םג םיאצמנ
השאה לש היחא וא ,הנב
הדשב וא ךרדב וא הלילב<-<-
ד הרעה ט קרפ דוחיה רבד וא ,ותב ,ומא םג םיאצמנ דוחיה םוקמב םא<-<-<-
השאה לש היחא וא ,הנב ,היבא וא ,שיאה לש ותוחא
ה הרעה ט קרפ דוחיה רבד השאה לש לודגה הנב םג אצמנ דוחיה םוקמב םא<-<-<-
אי הרעה ט קרפ דוחיה רבד ותשאו לעב םג םיאצמנ דוחיה םוקמב םא<-<-
אצויו סנכנה רמוש י"ע הרימש<-
ג ,א הרעה אי קרפ דוחיה רבד המכ סנכיהל והשיממ םישקבמ םידחיתמהו ,םויב<-<-
דוחיה ןמזב םימעפ
ד ,א הרעה אי קרפ דוחיה רבד סנכיהל םישנא ינשמ םישקבמ םידחיתמהו ,הלילב<-<-
דוחיה ןמזב םימעפ המכ
ה הרעה אי קרפ דוחיה רבד תא חותפל רשפא יאו ןוחטב ימעטמ לוענה דרשמב<-<-
ץוחבמ תלדה
דלי םע (רטיס יבייב) ףטרמש<-<-
ו הרעה אי קרפ דוחיה רבד הלילב וא ,ץוחבמ תלדה תא חותפל רשפא יא םא<-<-<-
ז הרעה אי קרפ דוחיה רבד ץוחב םיאצמנה תיבה ישנאמ דחא דיב חתפמ שי םא<-<-<-
תקוניתו קונית י"ע הרימש<-
םויב<-<-
א הרעה י קרפ דוחיה רבד הנטק וא ןטק םע<-<-<-
ה הרעה י קרפ דוחיה רבד הצורפ השא םע<-<-<-
ה הרעה י קרפ דוחיה רבד ץורפ שיא םע<-<-<-
ה הרעה י קרפ דוחיה רבד תירכנ םע<-<-<-
ה הרעה י קרפ דוחיה רבד ירכנ םע<-<-<-
ו הרעה י קרפ דוחיה רבד הב סג ובלש השא םע<-<-<-
ז הרעה י קרפ דוחיה רבד םישנה םע וקסע ,אפור םע<-<-<-
ג הרעה י קרפ דוחיה רבד תונטק יתש םע<-<-
ח הרעה י קרפ דוחיה רבד הדשב וא ךרדב<-<-
ט הרעה י קרפ דוחיה רבד ירכנ םע<-<-<-
י הרעה י קרפ דוחיה רבד הלילב<-<-
אי הרעה י קרפ דוחיה רבד ןטק םג םיאצמנ דוחיה םוקמבשכ םישנא ינש םע<-<-<-
הנטק וא
בי הרעה י קרפ דוחיה רבד וא ןטק םג םיאצמנ דוחיה םוקמבו הדנ הלכ םע ןתח<-<-
הנטק
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
בסר-חנר
םיבורק תרימש<-
חמר-גמר 'מע דוחיה רבד דלי לע תיפטרמש<-
395 'מע ב"ח טפשמה רצוא החפשמ סוחי
אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
י ק"ס טפשמה יטוקל
החפש וא היוגמ לארשיל דלונה<-
אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
גי ק"ס טפשמה יטוקל
תותירכ יבייחמ דלונה<-
אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
15 ק"ס טפשמה ירואב
תותירכ יבייחמ דלונש רוריבה ןפוא<-<-
387 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיסחוי<-
אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ט-ז ק"ס טפשמה יטוקל
םאה יפל<-
65 'מע ב"ח טפשמה רצוא סחי תוליגמ<-
תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה
הל-גל
ןיאושינ ןינעל סוחיב םימגפ<-
אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ט ק"ס טפשמה יטוקל
באה יפל - יוג לש<-
(ןהכ :האר) הנוהכ סוחי<-
305 'מע ב"ח טפשמה רצוא ודמעמ ,דיחי
ןיב ;43 'מע ב"ח טפשמה רצוא
איק הרעה ד קרפ תועובשל חספ
םיברכ הכלה םיברו דיחי
הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב
איק
דיחי תעד לע םיכמוס ,קחדה תעש וא הבורמ דספהב<-
ןנברדב
233 ,229 'מע ב"ח טפשמה רצוא החמומ דיחי
תושיא יסחי
374 'מע ב"ח טפשמה רצוא הייפכב<-
359 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיאושינה ינפל<-
144 'מע ב"ח טפשמה רצוא שונא יסחי
(רדסה לילב) ץחי
אס 'יס חספ לאפר תכרב הוצמ איה תפה תעיצב םאה <-
אס ,חל 'יס חספ לאפר תכרב לע ןיריבעמ ןיא ןידמ הנושארה הצמהמ עוצבל ךירצ םאה<-
תווצמה
אס ,חל 'יס חספ לאפר תכרב ןמוקיפאל עצוב הצמ הזיא<-
(שואי :האר) שואיי
(דוחי :האר) דוחיי
(סוחי :האר) סוחיי
ןיי
תויושר תוכלה לע וב לכ
דל הרעה גי קרפ ןיבוריעו
ןייב וא תפב - תואובמ יפותיש ףתשל ףידע המב<-
טמ 'יס חספ לאפר תכרב ז"הזב ןיי תייתשב םירתומ םינהכ םאה<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
כ ףיעס
תבשב וניע ךותל ותסנכה<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
כ ףיעס
שודיק לש ןייב<-<-
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא ךסנ ןיי<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
די ףיעס
הנכס וב שיש הלוחל<-<-
תבשב ונוניס<-
חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ונ תוא ונ 'מע תבשב לחש
ש"עמ חכש םא<-<-
ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא
י ףיעס ט קרפ ,ב
לולצ ןיי ןוניס<-<-<-
ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
*חי
סינטסאל<-<-<-
אי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמבש םירמשהמ<-<-
ג ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא וב ולפנש םישותי וא םיבובז תאצוה<-<-
,כ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא
גי-אי ףיעס ט קרפ
םירמשהמ ותדרפה<-<-
ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
זכ
ילכל ילכמ יוריע י"ע<-<-<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
די ףיעס
הנכס וב ןיאש הלוחל םניי םתס<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
טכ ףיעס
תבשב םד דימעהל וב שומיש<-
תויושר תוכלה לע וב לכ
גל הכלה גי קרפ ןיבוריעו
ריזנל ןיי י"ע תואובמ יפותיש<-
'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
49
םייוג הבורש ריעב אצמנש<-
מ"הוחב ותייתש<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב ותותשל בויח שי םאה<-<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב אקוד הדועסב איה םאה<-<-
ט"ויב ותייתש<-
געק 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויב ןיי תייתש בויחב<-<-
דעק 'מע א"ח תבשה רצוא ןיי תייתש וילע השקש ימ<-<-
דעק 'מע א"ח תבשה רצוא רוסיא ןיי קר ול שי םא<-<-
העק 'מע א"ח תבשה רצוא אצוי םאה - ןיי תיז יצחו רשב תיז יצח<-<-
דעק 'מע א"ח תבשה רצוא ןייב ומכ החמש וב שי םאה - רכש<-<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב החמש םושמו גנוע םושמ<-<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב הדועסב אוה בויחה<-<-
הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב
וע
איבנה לאומש רבקב ותייתש<-
תבשב ותייתש<-
,סק ,ול 'מע א"ח תבשה רצוא
אעק
תבשב ןיי תייתש בויח<-<-
געק ,בעק 'מע א"ח תבשה רצוא בויח אלו הוצמ אוה תבשב ןיי<-<-
אעק 'מע א"ח תבשה רצוא םימ לע אלו ןיי לע ותדועס עובקל שי<-<-
געק 'מע א"ח תבשה רצוא הדועסה ךותב ןייה לע הכרב ןיד<-<-
זיק 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב ןיי תייתש רחא ז"מהב ךרבמ וניאש םעטב<-<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב גנוע ןידמ<-<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב ןייה לע ותדועס עובקל בייח םאה<-<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב בב בייח םאה תגשמ ודי ןיאשכ<-<-
(דועי :האר) דועיי
(בושי :האר) בושיי
ש"יי
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
טכ ףיעס
תבשב םד דימעהל וב שומיש<-
243 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ונב לע בא תונמאנ) 'ריכי'
ב רועיש ב"ח טפשמה בל עשר באב<-
ל רועיש ב"ח טפשמה בל יוגב<-
ב רועיש ב"ח טפשמה בל ד"ב ינפב<-
אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
19 ק"ס טפשמה ירואב
ונב וניאש יקותש לע רמואה<-
אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
19 ק"ס טפשמה ירואב
ןוממ תאצוה ןינעל<-
אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
19 ק"ס טפשמה ירואב
תושפנ ןינעל<-
ב רועיש ב"ח טפשמה בל ד"בל ץוחמ<-
(קונית ;ןטק :םג האר) דלי
י ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םתשבלה ךרוצל תבשב םידלי ידגב תרירב <-
385 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירוהו םידלי<-
368 'מע ב"ח טפשמה רצוא תבורעת יאושינמ םידלי<-
36 'מע ב"ח טפשמה רצוא םי
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא חלמה םי<-
225 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיה טפשמ<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(275 'מע) אעק 'יס
לודגה םיה תייאר לע הכרב<-
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(274 'מע) 2ג ףיעס עק 'יס
םימי תייאר לע הכרב <-
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'םהידיא ימי'
;ןיסוריא ;הריפסה ימי תולבא :םג האר) רמועה תריפס ימי
תכונח ;םימשג ;הלימ תירב ;ותיינב ,תיב ;םייפא ךרא לא
;תרופסת ;ונייחהש ;םיינרופצ ;ןבה ןוידפ ;ןיאושינ ;תיבה
(תקורסת
תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה
בס-ס
רמועה תריפס ימיב םיכודש <-
תוא ה קרפ םתכלהכ ןיאושינה
דל-טי
רמועה תריפס ימיב ןיאושינ<-
תוא ו קרפ םתכלהכ ןיאושינה
בכ-וט
רמועה תריפס ימיב לחש ןיאושינה םדוקש תבש<-
ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב
בי
םהב םילויט<-
ד ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הרות דומילב םהב ףיסוהל שי<-
הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב
אי
םהב ילשמ רפס דומיל<-
ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב
ז
השדח הרידל םהב רובעל<-
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא וילע קבאמה ,תימי
בלח תקיני
תבשב הלוח י"ע<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
גל ףיעס
השאמ<-<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
גל ףיעס
המהבמ<-<-
חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
הל-דל ףיעס
ומאמ קונית תקיני<-
322 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןירוסי
,חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
זס תוא בקעי ירמא תורעהו
ןירוסי לעב חיכוהל רתומ םאה<-
315 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הירבע המא ישודיק) דועי
'אוביו הלעי'
טנ 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויב אביו הלעי ריכזהל החכשש השא<-
הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב
דל
תבש תפסותב ןוזמה תכרבב<-
חצ 'מע א"ח תבשה רצוא רשב לכוא וניאש ט"וי תדועסב אביו הלעי ריכזהל חכש<-
רעי
ב ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רקפה אוה וב לדגה<-
ג ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רקפה וניא - תוכלמה השבכש<-
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא ראות תפי
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא ל"וחל האיצי
תאיצי רופיס ;םירצמ תאיצי תריכז :האר) םירצמ תאיצי
(םירצמ
(הניש :האר) הנישמ הציקי
םימש ארי
ויתובשחמ םייקל ול שי<-
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא וריבחל םדא ןיבש םירבדב<-<-
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא הינקה וא הריכמה םוכס יבגל<-<-
ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
ח תוא בקעי
ריזחהל ךירצ םאה - תותשמ תוחפב הנואש<-
394 'מע ב"ח טפשמה רצוא (האווצ ;םיסכנ ;שרוי ;ןב ;בא :םג האר) השורי
ירואב ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
25 ,7 ק"ס טפשמה
קוחר שרויל התרבעה ןפוא<-
זפק 'מע מ"וח המלש תכרב שממ וב ןיאש רבדב<-
זפק 'מע מ"וח המלש תכרב האנה תבוטב<-
,זסק 'מע מ"וח המלש תכרב
זפק ,דפק
די בתכב<-
67 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
דכק 'מע מ"וח המלש תכרב תונברב<-
דסר 'מע ברעה טפשמ הקולח םדוק השוריה יסכנ רדג<-
ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
חי
התמיתח רובע השוריב קלח שורדל הלוכי תב םאה<-
הנידמה יקוח יפל הל עיגמה הקלח לע תלחומש
ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
גמ תוא בקעי
ינשהמ רתוי דחא שרויל תוברהל רתומ םאה<-
םישוריהמ התרבעה<-
א 'יס ,ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
חל תוא בקעי ירמא תורעה
הקדצל וא םירחאל התניתנ<-<-
א 'יס ,ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
חל תוא בקעי ירמא תורעה
ןתנו רבע<-<-<-
א 'יס ,ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
'יס ,דמ תוא בקעי ירמא תורעה
רתומ ה"ד םירואב ח ףיעס א
םהל קיפסמה רבד םישרויל ריאשה םא<-<-<-
ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
המ תוא בקעי
םיזוז 'ד םישרויל ריאשה םא<-<-<-
ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
טל תוא בקעי
וינבל ריאשהל ילב ןילטלטמב<-<-<-
ק"ס תורוקמ א 'יס בקעי ירמא
דמ
אירב ותויהבו הנתמ ןושלב הריבעהל רוסא םאה<-<-
ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
זמ תוא בקעי
תבל ןבמ התרבעה<-<-
ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
וליפאו ה"ד םירואב
תאשינשכו ,תאשינ אלש תבל<-<-<-
ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
וליפאו ה"ד םירואב
וב הלופיט רובעב<-<-<-
ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
זמ תוא בקעי
תבש ללחמ וא סרוקיפא ונבמ התרבעה<-<-
ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא
חק תוא
"רזממ" ויבאל ארקש ונבמ התרבעה<-<-
ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
זט
ותשאל התרבעה<-<-
394 'מע ב"ח טפשמה רצוא תבהו ,השאה ,לעבה תשורי<-
בל רועיש ב"ח טפשמה בל אבסה תשורי<-
395 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוכלמו ,תונבר ,הררש תשורי<-
טלק ,אנ 'מע ברעה טפשמ תוכז לע רותיו לע תמתוחה תבל ףסכ חיטבהש ימ<-
תואכרעב התשורי
בל רועיש ב"ח טפשמה בל רבקב השוריל הרישי השורי ןיב תונימ אקפנ<-
ק"ס תורוקמ א 'יס בקעי ירמא
המ
ץמואמ ןבל התניתנ<-
יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
אי-ח ק"ס טפשמה
שריל ובורק דיתעש ןוממ לע תודע<-
בל רועיש ב"ח טפשמה בל "רבקב השורי" שוריפ<-
ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס ,זי
ןיא
תושעל רשפאש בוטה תא ויסכנב תושעל הוויצ<-
די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
חי ק"ס טפשמה יטוקל
רכז יצח רטש<-
217 'מע ב"ח טפשמה רצוא םילשורי
דצ 'מע ץראה תווצמ הנברוחב התוא האורה<-
(הנבל :האר) חרי
דירי
הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב
דכ
הריפסה ימיב דירי דובכל תרופסת<-
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא וחירי
םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242 'מע) חמק 'יס
העלבנש וחירי תמוח תייאר לע הכרב<-
(ןוליו :האר) העירי
ןוקרי
ד ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב וב האובתה הקלת אלש הליפת<-
(תוריפ :םג האר) תבשב ררוב ןינעל ,תוקרי
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םישובכו םייח תוקרי תרירב <-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא חלמבו ץמוחב םישובכ תוקרי תדרפה<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םינוש םיגוסמ תוקרי תרירב<-
ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ול
םישפועמ םקלחש תוקרי תרירב<-
ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
טי
הדועסל ררקמבש הריגמהמ םתרירב<-
נ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהיצקוע תרסה<-
אנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהישאר תרסה<-
אנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהיתובנז תרסה<-
;כ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
ב-א ףיעס בי קרפ
הדועסל םפוליק<-
(תונח ;ינוונח :האר) ןקרי
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא לארשי ץרא בושי
199 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הרות תודסומ :םג האר) (דומיל םוקמ) הבישי
םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
אלו ה"ד
הכונח רנ תקלדה ךרוצל הבישי ןב ריעהל רתומ םאה<-
ךרבל קילדמה לכויש ידכ
תויושר תוכלה לע וב לכ
טי-א הכלה ז קרפ ןיבוריעו
תורצח בוריע הב ברעל ךירצ םאה<-
הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ומ
ח"ת לש ורבק לע התמקה<-
'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ
זיש-וטש
הב םירכז דוחי<-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא "רדסה" תובישי<-
ו ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא תושר אלב החבטממ לכוא תחיקל<-
גי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הרירב ןינעל הב "רתלאל" רועיש<-
ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא
וט
תחקל יאשר םאה - הנממ שרפ הבישיה שארש<-
ומע םידימלתהמ
ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
גכ
הלש ר"דש לבקמו ףסואש םיפסכה תקולח יאנת<-
ילאעמשי
ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
טמק תוא בקעי
הנתמ ול תתל<-
ו ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא קיזהש ןשי
לארשי
ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
בכ תוא בקעי
תוריכשו היינקו הריכמב יוגל ותמידק<-
ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ןויצה רעש א 'יס ,בכ תוא בקעי
ע תוא
ריחמב שרפה שישכ<-<-
ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא
םייקל ה"ד םירואב
אחריט רבדב שישכ<-<-
ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא
חס תוא
ןנברדמ וא אתיירואדמ<-<-
(טויפה) 'עשונ לארשי'
ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב
גל
ורמואל שי םוי הזיאב <-
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןולובזו רכששי
392 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימותי - םותי
ז ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןטק םותי תדיבא<-
א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
המהבב ה"ד םירואב
םאה - הוחבטו הלואש הרפ םהיבא םהל חינה םא<-
םשה יונישב רועה תא םינוק
חכ רועיש ב"ח טפשמה בל העובשב אלא ערפי אל םימותי יסכנמ ערפיל אבה<-
יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ג ק"ס טפשמה
םיבורק תודעב ,םניד תצמחה<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ץרא ךרדו ךוניח ךרוצל ןטק םותי תאכה<-
ירואב ד ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
1 ק"ס טפשמה
םהלש רטשב ,םיעוט ד"בל ששח<-
(ןנינעט :האר) םימותיל םינעוט<-
ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
אל תוא בקעי
ומצעל ותאיצמ - םירחא ןחלשל ךומסה ןטק םותי <-
טכ רועיש א"ח טפשמה בל - ורטופל םידע איבהו םינטק םימותי י"ע עבתנש ימ<-
ןיד לעב ינפב אלש תודע בשחנ םאה
םישותי
364 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב םתסיפתו םתקחרהל רישכמ<-
ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
בכק הרעהו ,אמ
תבשב הקשמל ולפנש<-

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US