הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


ר תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל ר תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


הייאר
שדוח שאר
בר
בור
אפור
ןיליפת לש תיבב עוביר
תיביר
םידוקיר
האופר
תושר
עשר

42 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלה תעיבקב ,םייניעה תואר
תויאר
247 'מע ב"ח טפשמה רצוא םידחוימ םיעצמאב<-
247 'מע ב"ח טפשמה רצוא תודחוימ<-
254 ,247 'מע ב"ח טפשמה רצוא תויתביסנ<-
(...לש הייאר לע הכרב :םג האר) הייאר
חיק-איק 'מע הכלהב תולכתסה תולכתסהו הייאר תרדגה <-
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא לגרב הייאר תווצמ<-
מר 'מע מ"וח המלש תכרב הרזעב םינפ תייאר<-
ןיליפתב םיתבב ,ריוא ינפ תייאר
נר 'מע ו 'יס די קרפ והילא ןורכז תיבה יפלכ יופיצה לוטיב<-
ונר 'מע ו תוא םוכיס די קרפ והילא ןורכז תיבה ךותל ףטנש קבד<-
הנר 'מע ד תוא םוכיס די קרפ והילא ןורכז תיבב רוע קבא וא לוח קבא תפסוה<-
תוא םוכיס ,אנר 'מע ז 'יס די קרפ והילא ןורכז
הנר 'מע ג תוא םוכיס ,הנר 'מע א
תיבהו תוישרפה ןיב הציצח<-
נר 'מע ה 'יס די קרפ והילא ןורכז ן"ישהו תוישרפה ןיב הציצח<-
זנר 'מע י תוא םוכיס די קרפ והילא ןורכז וא םיתבה ןיב הראשנו הרבשנש טחמ<-
ארותיתב
זמר 'מע א 'יס די קרפ והילא ןורכז ארמגה תיגוס<-
זמר 'מע ב 'יס די קרפ והילא ןורכז רחא תיב ףיסוהב ריוא ינפ תייאר לוספ<-
םוכיס ,זמר 'מע ב 'יס די קרפ והילא ןורכז
הנר 'מע א תוא
רבד לכ ףיסוהב ריוא ינפ תייאר לוספ<-
רחא
חמר 'מע ג 'יס די קרפ והילא ןורכז בהז ןפיצ<-
זנר-ונר 'מע ז תוא םוכיס די קרפ והילא ןורכז תיבב השרפה דימעהל ופיסוהש ףלק<-
תוא םוכיס ,אנר 'מע ו 'יס די קרפ והילא ןורכז
הנר 'מע ב
םיתבה תורחש<-
טמר 'מע ד 'יס די קרפ והילא ןורכז ריוא ינפ תייארב יכדרמה תטיש<-
בנר 'מע ח 'יס די קרפ והילא ןורכז לסופה הציצח רועיש<-
תוא םוכיס ,גנר 'מע ט 'יס די קרפ והילא ןורכז
חנר 'מע אי
די לש הלפת יוסיכל קית<-
ריעה שאר
הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וט
ןינעל ,ריעה ינב לש תושר ונממ רוכשל<-
תבשב האצוה
ד ףיעס אר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(318 'מע)
ותייאר לע הכרב<-
הנשה שאר
דצק ,זנק ,בנק 'מע א"ח תבשה רצוא וב םיגד תליכא<-
חכ 'מע א"ח תבשה רצוא החמש םוי אוה<-
גצ 'מע א"ח תבשה רצוא תפב וב לוכאל הבוח<-
טל 'מע א"ח תבשה רצוא וב תולבא ןיאש םעט<-
(תועובשה גח :האר) ןליאה תוריפל<-
שדוח שאר
דל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב תפסות ול ןיא<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב "ךנעי ...חצנמל" תרימא<-
טל הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןידה קודיצ תרימא<-
דכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב דפסהב רוסא<-
ל ,זכ 'מע א"ח תבשה רצוא החמש םוי אוה<-
שדוח שאר ברע<-
חס ,טכ ,ח ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב "שדוח רחמ" תרטפה<-<-
הרעה ג קרפ ,המ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
טי
"ךתקדצ" םירמוא ןיא<-<-
טי הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב םעטה<-<-<-
הרעה ג קרפ ,המ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
בכ
"ןונחת" םירמוא ןיא<-<-
טכ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב וב תינעת<-<-
טכ 'מע א"ח תבשה רצוא החנמב םיפא תליפנ<-<-
ח"ר ןינעל דיסחה הדוהי יבר תאווצ<-
,ח הרעה י קרפ ,ד ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב
ב ףיעס טי קרפ ,בכ הרעה י קרפ
וב םירפתסמ ןיאש<-<-
ח הרעה י קרפ ,ד ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב תבש ברעב לח םא<-<-<-
ד ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב ש"עב לחש רייא ח"רב<-<-<-
ףיעס י קרפ ,*ד הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב
ח
וב םיינרופצ םילטונ ןיאש<-<-
ח הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב תבש ברעב לח םא<-<-<-
תבש :האר) שדוחה תא םיכרבמש תבש<-
(ןיכרבמ
,רייא שדוח שאר :םג האר) תבשב לחש <-
(ןויס שדוח שאר ;תבשב לח
(הרטפה :האר) ותרטפה<-<-
דל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב תבש תפסותב 'אוביו הלעי'<-<-
א הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב בוט םוי ומכ אוה<-<-
חל הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב 'ךתקדצ' םירמוא ןיא<-<-
גכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זי תוא
הדועסה יתמ<-<-
וכ 'מע א"ח תבשה רצוא 'א םויב הדועסה תא םישוע םאה<-<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןונחת<-
זי קרפ ,דכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
גל הרעה
הרוסא וב תינעת<-
רייא שדוח שאר
זט ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ןטק רופיכ םוי תוליפת םירמוא ןיא<-
וברעב
אנ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תומ ירחא תשרפב לח וניא<-
טכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב לואש אבא רבקל וב םיכלוה תפצ ישנא<-
איריבב ותשאו
גכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב םיימוי דימת אוה<-
דכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רוסא דפסה<-
חכ-דכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב לח אוה םהב םימי<-
ןיאושינ<-
ג ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב וב<-<-
ז ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב םינעתמ הלכו ןתח םאה - ולילב<-<-
ל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הנכס שיש דיסחה הדוהי יברמ הלבק<-
ותליכאב וא זווא תטיחשב ,םד תזקהב
הז םויב
ה ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב תבש ברעב תרופסת - ןושאר םויב לחש<-
וינפלש
תבשב לחש<-
ג ףיעס י קרפ ,חכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב לחש םינש<-<-
ד ,ב ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב ודובכל תרופסת<-<-
די קרפ ,ול ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב
אכ הרעה
ישש םויב ןיאושינ<-<-
ח ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב ותרטפה<-<-
תרופסת<-
קרפ ,דכ-*גכ ,חי הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ד-א ףיעס י
וב<-<-
ד ,ב ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב לח םא ודובכל<-<-
דכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב הרוסא תינעת<-
ןסינ שדוח שאר
ג ףיעס די קרפ ,ח ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב וב ןיאושינ<-
גל הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב וב ןתח תינעת<-
ןויס שדוח שאר
הרעה ד קרפ ,וט הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב
כק
תבשב לוחל לכוי אל<-
ןושאר םויב לחש<-
וט ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב תבש ברעב רפתסהל רתומ םאה<-<-
וינפלש
חס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב וינפלש תבשה תרטפה<-<-
וט ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב וינפלש תבש דובכל תרופסת<-
הבישי שאר
וט ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ומע תחקל לוכי םאה - שרפש<-
םידימלתהמ
159 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלוגה תושאר
;ריעה יבוט ;ריעה ינב :םג האר) להק ישאר
(להק
ג ףיעס א 'יס בקעי ירמא ןיאו םרובידמ רוזחל םילוכי םניא <-
ןינק םיכירצ
זט ףיעס ג 'יס בקעי ירמא סונקלו תוכהל םינוממ דימעהל םיבייח<-
םירסח ולקשמ וא ותדימש ינוונח
בקעי ירמא תורעהו ,ג ףיעס א 'יס בקעי ירמא
די תוא
'ז ךירצש םירבד שיו 'גב ידש םירבד שי<-
די תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא רוזחל םילוכי םאה - דמלמ ורכשש<-
םהב
177 'מע ב"ח טפשמה רצוא בר
ומ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ובר לש סנ לע הכרב<-
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ודימלתל דיעהל רשכ אוה םאה<-
זס תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא ארצמ רבכ בשחנ אוה םאה<-
זט ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא תויהל ומצע עיצהל יאשר אוה םאה<-
רחא בר שיש םוקמב תורשכ לע הנוממ
ומ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא האווצב תורוהל ול רתומ םאה<-
םישרויהמ קלח םיריבעמש
הסק תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא ז"הזב חיכש קהבומ בר םאה<-
איק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא בתכנש ןמזה ירחא ותונברמ ותדרוה<-
תונברה רטשב
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ הכלה
ולצא תורצח בוריע תחנה<-
395 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונבר תשורי<-
זע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב הנעתה אלש בר תינעתב הרותל תולעהל<-
אנ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב החכותה תאירקל הרותל ותולעהל<-
ד ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא הרות ןיד רובעב רכש תחיקל<-
ד ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא הלבק ןתמ רובעב רכש תחיקל<-
םיטחושל
הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אכ
רוכשל ליעומ םאה - הלשממה םעטמ<-
תבשב האצוה ןינעל ,ריעה ינב תושר ונממ
טי תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא ותשרד לע ברל הנתמ תניתנ<-
ט ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא םילוכי םאה - והורכש ריעה ינבש<-
םהב רוזחל
בקעי ירמא תורעהו ,זי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
דלק תוא
ףסכ עצב י"ע הנמתהש<-
אכק-וטק 'מע מ"וח המלש תכרב וב הררש<-
וארומו ודובכ ,בר
חס 'יס חספ לאפר תכרב וינפב בסהל רוסא<-
חס 'יס חספ לאפר תכרב אקוד קהבומ וברב רוסא םאה<-<-
חס 'יס חספ לאפר תכרב וא וירוחאמ וא ודצב ללפתהל רוסא<-
וינפל
חס 'יס חספ לאפר תכרב אקוד קהבומ וברב רוסא םאה<-<-
חס 'יס חספ לאפר תכרב וינפב ןיליפת ץולחל רוסא<-
חס 'יס חספ לאפר תכרב אקוד קהבומ וברב רוסא םאה<-<-
טס 'יס חספ לאפר תכרב ומשב ול אורקל רוסא<-
טס 'יס חספ לאפר תכרב קהבומ וברכ בשחנ רודבש גלפומ<-
םימש ארומכ ךבר ארומ<-
ע 'יס חספ לאפר תכרב ורוקמ<-<-
ע ,טס 'יס חספ לאפר תכרב אקוד קהבומ וברב אוה םאה<-<-
ע 'יס חספ לאפר תכרב וא שנועה תארי אוה ארומה םאה<-<-
תוממורה תארי
וינפב המיק<-
ע 'יס חספ לאפר תכרב ןידמ םג וא דוביכ בויחמ אוה םאה<-<-
ארומ
ע 'יס חספ לאפר תכרב הביש ינפמ" םושמ םוקל בייח םאה<-<-
הארי בויחמ םגו "םוקת
דיסחה הדוהי יבר
בכק תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה םיינש םיגוויזב ותאווצ<-
בס תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןותיח יניינעב ותאווצ<-
(שדוח שאר :האר) ח"ר ןינעב ותאווצ<-
(להק ;רובצ :םג האר) םיבר
ינפ ה"ד םירואב טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא וריבח ינפ תנבלה ןינעל םיבר רדג <-
םיברב
ןכסיש ה"ד םירואבו ,די ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םנכסמה דיחי<-
ב ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ןוממ תאנוא ןינעל<-
43 'מע ב"ח טפשמה רצוא דיחיו םיבר<-
ג ףיעס א 'יס בקעי ירמא הבורמ הנתמ תתל וחיטבהש<-
469 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיעיבר
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(511 'מע) 457 'סמ
הרועיש<-
(םושרג ונברד םרח:האר) םושרג ונבר
(םימכח תונקת :האר) ןנבר
תבשב רוטלוגר
223 'מע ב"ח הכלהב למשחה ררקמב<-
280 'מע ב"ח הכלהב למשחה וידרב<-
4 'מע ב"ח הכלהב למשחה חכ תנחתב<-
'ליגר'
הרעה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ח
המכבו ,"ליגר" יורק םימעפ המכב<-
תוליגרה תרקענ םימעפ
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ט
תורצח בוריע ברעל םיליגר ויהש ימ<-
קלחיהל םיאשר םאה - דחיב
400 'מע ב"ח טפשמה רצוא לגר
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
די הכלה ד קרפו ,צ
'וכו 'המוקמב הרוסאה לגר'
(תיזכרמ הקסה :האר) רוטאידר
(וידר ילג :םג האר) וידר
302 ,281-268 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב <-
280 ,278-277 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייגולונכט םירואית<-<-
280 ,271 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוח ךרוצל<-<-
270 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירכנ ידי לע<-<-
281-279 ,269-276 'מע ב"ח הכלהב למשחה ש"עמ לעפומו ךורעשכ תבשב הנזאה<-<-
תבשב יטמוטוא ןועש י"ע וא
,274-273 ,271 ,269 'מע ב"ח הכלהב למשחה
279
ץראל ץוחמ םייוג ירודישל הנזאה<-<-
372 ,271 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבש ברעב ץראל ץוחב הנזאה<-<-
תבשב לארשי ץראמ םירודישל
280 'מע ב"ח הכלהב למשחה רוטלוגר י"ע המצועו םילג ןוויכ<-<-
278 ,273 'מע ב"ח הכלהב למשחה ולוטלטו ותלעפה - רוטסיזנרט<-<-
272 'מע ב"ח הכלהב למשחה וידרב םוסריפל ש"עמ העדומ תריסמ<-<-
תבשב
271 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב<-<-
ז ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב ונממ םינוגינ תעימש<-
רדר
118 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב לושיבל רדר ילגב שומיש<-
466 'מע ב"ח טפשמה רצוא (בורב לוטיב :םג האר) טועימו בור
אי 'מע מ"וח המלש תכרב תוטהל םיבר ירחא<-
ד ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל תושפנ ינידב<-<-
2 ק"ס טפשמה ירואב ג ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ םיאמש ןיב חוכיוב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
חי
לע ,םישנ 'ב שיחכמ דחא דע םא<-<-
נ"כהיבב םוקמ
מ"וח המלש תכרב ;232 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ט 'מע
םיניידב<-<-
43 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלה תקיספב<-<-
וכ 'מע טפשמבו קדצב בורה רחא ןוממב םיכלוה ןיא<-
ק"ס טפשמה ירואב אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
19 ,16
רחא ןינעב ערכוהש רחאל<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
3 ק"ס טפשמה ירואב ,ג
הקזח תפרטצמשכ<-<-
י ,ט 'מע מ"וח המלש תכרב םירוסיאב<-
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל ןמק אתיאד אבור) ירתו ירת לש קפסב<-
(ןמק אתילדו
ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
די
ותודע ןינעל ,יקותשב<-
זטק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא תא ףוכל םילוכי ריעה ינב בור םאה<-
טועימה
וכ 'מע טפשמבו קדצב הציחמל םילתכה יבוע יבגל<-
ב ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב לגה חוקיפ ןינעל<-
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל היל ערתיאו הקזחל אטועימ ךומס<-
אבור
ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
54
לודג קפסב ,לעבה רחא תוליעב בור<-
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל םה םיחמומ הטיחש לצא םייוצמ בור<-
ג ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ תואשינ תולותב םישנ בור<-
ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
55
ןוממ איצוהל ,'טל תודלוי םישנ בור<-
הז יפ לע
אי 'מע מ"וח המלש תכרב ולוככ ובור<-
טי 'מע ז 'יס א קרפ והילא ןורכז ןיליפתב תוישרפה תחנה םוקמ ןינעל<-<-
תוא םוכיס ,דמש 'מע ז 'יס כ קרפ והילא ןורכז
הנר 'מע ט
ןיליפת תועוצר תורחש ןינעל<-<-
עבור
וט רועיש ב"ח טפשמה בל "עברנ ימ" הלאשה םאה - עבור לש ןידב<-
השירד וא הקידב איה
מ"וח המלש תכרב ;268 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;וכר 'מע
2 ק"ס טפשמה
ףדור
גורהלו ה"ד םירואב אי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הפירט םדא ירחא<-
זמר 'מע מ"וח המלש תכרב תבשב<-
ןכסיש ה"ד םירואבו ,די ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םקיזמ וא םיבר ןכסמש םיפסכ ןפייז<-
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא קיזהו ףדור רחא ףדור היהש ימ<-
ןכלו ה"ד םירואב ד ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ומצעלו םירחא תלצהל ןווכתה םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
בי
ףדרנה לע ותודע<-
הרעס חור
העק ,בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(279 ,276 'מע)
וילע הכרב<-
הער חור
ז ףיעס י 'יס בקעי ירמא תחתש םיקשמו םילכואו לישבתב<-
הטימה
טכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא עקרקה ןיב קספה וא ףוציר שישכ<-<-
יח לכואב הטימל
ל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא שיא תטימב<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא אלו הנישל קר תדעוימש השא תטימב<-<-
שימשתל
ל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא הניש תעשב אל חינהשכ<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא חינהשכ רסאנ םאה<-<-
בי ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא יוג תטימב<-<-
,אל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
גל תואו
ז"הזב ר"ר שי םאה<-
בטור
דכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ףכב ונממ ךימס לכאמ תדרפה<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הדועסה רחאל םיגדהמ ותדרפה<-
ול ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא הסכמה תדמצה י"ע לישבתהמ ונוניס<-
תבשב ריסל
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב גדה תוכיתחמ ותכיפש<-
(הביכר :האר) בכור
העור
ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ז ,ו
וניד<-
,רוסאו ה"ד םירואבו ,ט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
הס תוא בקעי ירמא תורעהו
התיממ ותלצה<-
רוסא ה"ד םירואבו ,ט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הלצה ונממ עונמל<-
רוסא ה"ד םירואבו ,ט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא התימ ול בבסל<-
,וס תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
טפשמ ;ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס ,ט ףיעסו
ז ,ו ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס דל 'יס ךורע
תודעל ולוספ<-
ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב
ולוספ לע הזרכה<-<-
ק"ס טפשמה ירואב זי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
3
לוספה תזרכהל םעטה<-<-
(האופר :םג האר) אפור
די ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא הלחמ הלכל תולגל בייח אוה םאה <-
ךפיהלו ןתחה לש תנכוסמ
תורוקמו ,א ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
א ק"ס
רחא לש המהב אפרל בייח אוה םאה<-
ויבאב לפטמה<-
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ץוק ונממ איצוהל יאשר םאה<-<-
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא םד ול זיקהל יאשר םאה<-<-
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא יתלגומ עצפ ול חותפל יאשר םאה<-<-
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא הקירז ול תתל יאשר םאה<-<-
ט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ססוג אפרל יאשר םאה - ןהכ<-
(העיסנ :האר) תבשב עוסנל<-
הש-זצר 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ דוחי רוסיא ןינעל <-
י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל החמומ<-
נ 'מע ברעה טפשמ לודג רכש אפורל חיטבהש ימ<-
דבועה ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ותוא לטיבו ולצא רות ןימזהש ימ<-
ק"ס טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
10
םניחב אפרל ותווצמ<-
ותונמאנ<-
ב ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל יקב וניאש וא יקב אוה םא<-<-
ב ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל טוידה אוה םא<-<-
תבש ללחמ אוה םא<-<-
י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל לוחב<-<-<-
בי ,י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב<-<-<-
ב ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל הלשממהמ ךמסומ אוה םא<-<-
יוג אוה םא<-<-
בי ,י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבש לוליח ןינעל<-<-<-
א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל כ"הויב הלכאה ןינעל<-<-<-
א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל אפור םתס דגנ יקב יוג תונמאנ<-<-<-
לארשי
הלוחה דגנ<-<-
י ,ה ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבש לוליח ןינעל<-<-<-
ה-ב ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל כ"הויב ותלכאה ןינעל<-<-<-
םירחא םיאפור וא אפור דגנ<-<-
י ,ה ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבש לוליח ןינעל<-<-<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל כ"הויב ותלכאה ןינעל<-<-<-
דסק 'מע מ"וח המלש תכרב רכש תליטנ<-
ט ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תומי וא הלוחה הללגבש הפורת תניתנ<-
אפרתי וא דימ
י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ורדג ,םתס<-
319 'מע ב"ח טפשמה רצוא אפרל תושר<-
ו ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל כ"הוי ןינעל ,הלחמה תא ריכמ וניאש<-
חכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םאה - בוצק ורכשו חילש י"ע ןמזוהש<-
ןילת לבב רבוע
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ותאופרב קיזהש<-
331 ,319 'מע ב"ח טפשמה רצוא ורכש<-
תבשב רוקיבל ארקנש<-
אפ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב ןינעל<-<-
אפ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ןוכשמ ול תתל<-<-
270 'מע ב"ח טפשמה רצוא חצור
ט ,ח רועיש ב"ח טפשמה בל דחא חצורמ רתוי היה םא<-
(סונא :האר) סנואב<-
חי קרפ ,בכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
דמ הרעה
תוכז וילע דמלל <-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אל
הפירט ואשעו וריבחב לבחש ימ<-
ז ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ וילע םדה לאוג תודע<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
גי ,בי ,ח ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס ,ו ,ד
וילע חצרנה תודע<-
ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
בי ,ט
וילע םדה לאוג יבורק תודע<-
ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
בי
וילע חצרנה יבורק תודע<-
ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
י ,ט
םתודעמ תינוממ מ"נ שי םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
אי
חצרנה ינבמ םיקוחר םה םא<-<-<-
ירמא תורעהו ,זט-וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
חיק תואו ,דיק תוא בקעי
ז"הזב ושנוע<-
272 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימחר ךותמ חצר<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בל
הפירט גרהש<-
ק"ס טפשמה ירואב זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
12
חצרנה ימד םולשת<-
ג רועיש א"ח טפשמה בל ידיב התימ בייחש ימ גורהל רתומ םאה<-
םימש
קור
י ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ודגב לע וא וריבח לש ופוג לע קקר<-
359 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיאושינ םשור
'בוחר'
215 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיבב (י"א תולובג) הקיתעה תבותכה<-
בוחרב תסנכה
ףוגה תציחר
ד-ג ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-
ד ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב לבאל<-<-
זי הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב ולש םישולש םא ישש םויב לבאל<-
תבשב םימייתסמ
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב<-
פ"עא ה"ד םירואב ל ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רעש םירישמ םא קפסש םירבדב<-<-
דמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל האופר ךרוצל הלוחל וא אירבל<-<-
חנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ס תוא
תבש דובכל<-
גלר 'מע א"ח תבשה רצוא ךליאו 'ד םוימ<-<-
ףיעס וט קרפ ,גס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
ז
תבשב םיכלכולמ םילכאמ תציחר
(םילכ תחדה :האר) םילכ תציחר
תבשב תוריפ תציחר
ג ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא זרבב<-
ב ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא ילכ ךותב<-
ח ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא הנייגיהל<-
ףיעס וט קרפ ,בס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא
א
ךולכלמ<-
ו ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא תלכאנ הניא םתפילקש<-
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימחר
םישוטר
392 'מע ב"ח טפשמה רצוא םישוטר יסכנ<-
היטר
הכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב הב שומיש<-
זכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ש"צומל התוא ךרטצישכ התחירמ<-<-
ביר
ושריפ ה"ד םירואב ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ומע טטוקתהש ימ םע< -
םירועישב יוביר
זי-זט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל שפנ חוקיפל תבש לוליחב<-
ךרד יוביר
דצ 'מע טפשמבו קדצב םהמ דחאמ עונמל םילוכי יובמ ינב<-
ךרדה יוביר ינפמ ,וחתפ דגנ םותסל
בצ 'מע טפשמבו קדצב תעד - רחא יובמל וחתפ ריזחהל הצורה<-
יוביר םושמ עונמל םילוכיש ן"במרה
ךרדה
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא טועימו יוביר
439 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיבייח יוביר
367 'מע ב"ח טפשמה רצוא םישנ יוביר
282 'מע ב"ח טפשמה רצוא םישנוע יוביר
ןיליפת לש תיבב עוביר
ותיישע רחאל עובירה לקלקתה םא<-
גק 'מע גי 'יס ז קרפ והילא ןורכז ם"במרה תטיש רואיב<-<-
םוכיס ,ער 'מע בי 'יס וט קרפ והילא ןורכז
גער 'מע ג תוא
חיט תמחמ לקלקתנ<-<-
אער 'מע גי 'יס ז קרפ והילא ןורכז םירימחמה םיקסופ<-<-
דיק 'מע כ תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז םירחאהמ טלוב דחא תיב<-
גיק 'מע טי תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז םירחאהמ ךומנ דחא תיב<-
פש 'מע ג תוא םוכיס בכ קרפ והילא ןורכז אתרבעמב<-
ח תוא םוכיס ,חצ 'מע י 'יס ז קרפ והילא ןורכז
טק 'מע
תיבה הבוג בורב<-
תוא םוכיס ,הק 'מע וט 'יס ז קרפ והילא ןורכז
זיק 'מע חכ
עובירב םמצעמ םידמוע םניאש םיתב<-
דיק 'מע הכ-בכ תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז עובירב םגפ ןינעל תיבה גג<-
המכ דע - עובירה קויד<-
חצ 'מע ט 'יס ז קרפ והילא ןורכז עובירה לקלקתנ םא<-<-
וצ 'מע ט 'יס ז קרפ והילא ןורכז םצמצל רשפאש איגוסהמ החכוה<-<-
זצ 'מע ט 'יס ז קרפ והילא ןורכז מ"היפב ם"במרהמ החכוה<-<-
חצ 'מע ט 'יס ז קרפ והילא ןורכז הכלהל הערכה<-<-
םוכיס ,חצ-זצ 'מע ט 'יס ז קרפ והילא ןורכז
חק 'מע ה תוא
םייניעל רכינה עוביר<-<-
תוא םוכיס ,זצ 'מע ט 'יס ז קרפ והילא ןורכז
חק 'מע ד
הדידמ ילכ י"ע קיודמ עוביר<-<-
ג תוא םוכיס ,וצ 'מע ח 'יס ז קרפ והילא ןורכז
חק 'מע
קיודמ עוביר בשחנה רועיש<-<-
םוכיס ,חסר 'מע י 'יס וט קרפ והילא ןורכז
בער 'מע ב תוא
קבד י"ע עובירה תמלשה<-
אכוכיעל עוביר םיכירצה ןיליפתה יקלח<-
הצ 'מע ו 'יס ,גצ 'מע ה 'יס ז קרפ והילא ןורכז ןיליפתה יקלח לכ<-<-
ןיליפתה יקלח לכב עובירש תויאר<-<-
אבוכיעל וניא
גצ 'מע ה 'יס ז קרפ והילא ןורכז "הלוגע ותליפת השועה" ארמגהמ<-<-<-
דצ 'מע ה 'יס ז קרפ והילא ןורכז ארממ ןקזד איגוסהמ<-<-<-
דצ 'מע ה 'יס ז קרפ והילא ןורכז רבחמה ןושלמ<-<-<-
דצ-גצ 'מע ה 'יס ז קרפ והילא ןורכז תוריפת<-<-
דצ 'מע ה 'יס ז קרפ והילא ןורכז ארותית<-<-
עוביר םיכירצה ןיליפתה יקלח<-
אצ 'מע ג 'יס ז קרפ והילא ןורכז ןיליפתה יקלח לכ<-<-
צ 'מע א 'יס ז קרפ והילא ןורכז י"שר תטיש<-<-
אר 'מע ב 'יס ז קרפ והילא ןורכז תוריפת<-<-
בצ 'מע ד 'יס ז קרפ והילא ןורכז םיתבו תוריפת<-<-
דיק 'מע אכ תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז עובירב םגפכ םיפיוזמ םיצירח<-
תוא םוכיס ,אק 'מע בי 'יס ז קרפ והילא ןורכז
איק 'מע בי
תוריפתה וא ןפודה עצמאב םגפ<-
גיק 'מע חי תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז םיתבה ןיב םיצירחה םוקמב<-<-
אק 'מע בי 'יס ז קרפ והילא ןורכז םירימחמה םיקסופה<-<-
אק 'מע בי 'יס ז קרפ והילא ןורכז וליקהש םינורחאה<-<-
אק 'מע בי 'יס ז קרפ והילא ןורכז עצמאב לסופ םגפ ןיאש תויאר<-<-
אק 'מע בי 'יס ז קרפ והילא ןורכז אתרבעמ ןידמ<-<-<-
בק 'מע בי 'יס ז קרפ והילא ןורכז תטלובה ן"ישמ<-<-<-
בק 'מע בי 'יס ז קרפ והילא ןורכז דיל שאר לש ןיליפת יונישמ<-<-<-
אק 'מע בי 'יס ז קרפ והילא ןורכז םינהכ תרותמ<-<-<-
ביק 'מע זט תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז עובירב םגפכ ן"יש<-<-
גיק 'מע זי תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז עובירב םגפכ ן"ישה יגת<-<-
ורועיש - עובירב םגפ<-
תוא םוכיס ,ק 'מע אי 'יס ז קרפ והילא ןורכז
ביק 'מע גי
םיתבה תיישע תעשב<-<-
ק 'מע ט 'יס ז קרפ והילא ןורכז הכלהל הערכה<-<-
ק 'מע אי 'יס ז קרפ והילא ןורכז אוהש לכ םגפב םירימחמה<-<-
תוא םוכיס ,טצ 'מע אי 'יס ז קרפ והילא ןורכז
ביק 'מע די תוא םוכיס ,איק 'מע בי
לסופה םגפ רועיש<-<-
עובירה תרוצ<-
הצ 'מע ז 'יס ז קרפ והילא ןורכז ובחרמ רתוי וכרא וליפא<-<-
תוא םוכיס ,הצ 'מע ז 'יס ז קרפ והילא ןורכז
זק 'מע ב
ובחרל הוש וכרא<-<-
טק 'מע ט תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז העוקש וא תטלוב ןפוד<-<-
יק 'מע י תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז לדגמ תרוצב עוביר<-<-
יק 'מע אי תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז ינשהמ הובג תיבה ןמ דחא דצ<-<-
,זטק 'מע וכ תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז
דסק 'מע הכ תוא םוכיס ט קרפ
תוריפתה עוביר דגנכ ל"צ םיתבה עוביר<-
ארותיתהו
תוא םוכיס ,דק 'מע די 'יס ז קרפ והילא ןורכז
'מע חכ תוא םוכיס ,הק 'מע וט 'יס ,זטק 'מע זכ
זיק
עוביר ןינעל םיתבה ןיב חויר<-
חק 'מע ז תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז תיבה הבוג רועיש<-
ןיליפת לש ארותיתה עוביר
,דכק 'מע א תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז
בלק 'מע גכ תוא םוכיס
ארותיתה בחורו ךרוא<-
זק 'מע א תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז םתדידמ<-<-
חכק 'מע ד-ג תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז דחא דצל טלוב ארותיתהמ קלח םא<-
טכק 'מע זט תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז ינשמ הוש וניא ארותיתה יבוע םא<-
הידצ
תוא םוכיס ,אכק 'מע ג 'יס ח קרפ והילא ןורכז
לק 'מע חי
ארותיתה גגב<-
חיק 'מע א 'יס ח קרפ והילא ןורכז הנוילע ארותיתו הנותחת ארותיתב<-
זכק 'מע אי תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז םהינשל הוש עוביר ךירצ םאה<-<-
טיק 'מע א 'יס ח קרפ והילא ןורכז הרורב הנשמ תערכה<-<-<-
תוא םוכיס ,גכק 'מע ה 'יס ח קרפ והילא ןורכז
לק 'מע טי
אתרבעמה דצב עובירה רכיה<-
גלק 'מע דכ תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז ןוסכלאב וכתחש רכיה<-<-
אלק 'מע כ תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז עובירה רכיהל בחורה בור וכתח<-<-
בלק 'מע בכ תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז הלעמל הוש וניאש ךתחה קמוע<-<-
הטמלו
אלק 'מע אכ תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז עובירה רכיה ףוסב לוגיע<-<-
גלק 'מע הכ תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז עובירה רכיהב םגפ<-<-
אלק 'מע כ תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז עובירה רכיהל ךתחה רועיש<-<-
לק 'מע חי תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז ארותיתה גגב םיצירח<-
הכק 'מע ד תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז וכישמהש תוריפתל םישועש םיצירח<-
ארותיתה הצק דע
טכק 'מע זי תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז ארותיתה החתפנ<-
תוא םוכיס ,כק 'מע ב 'יס ח קרפ והילא ןורכז
וכק 'מע ח תוא םוכיס ,הכק 'מע ה
ארותיתה ןפוד הבוג עצמאב םגפ<-
דכק 'מע ב תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז ארותיתה תוצקב םגפ<-
הכק 'מע ג תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז היישע תעשב ןרופצ תריגחמ תוחפ םגפ<-
וכק 'מע ו תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז םגפ ןינעל ,ארותיתה יקלח ינש ןיב חויר<-
עובירב
וכק 'מע ח תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז ארותיתה תוצקב םימגפ ןוקית<-
זכק 'מע ט תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז קבד וא רוע י"ע םימגפ ןוקית<-
חכק 'מע בי תוא םוכיס ח קרפ והילא ןורכז לדגמ תרוצב ארותית<-
תוא םוכיס ,בכק 'מע ד 'יס ח קרפ והילא ןורכז
טכק 'מע וט
המקעתנש ארותית<-
ןיליפת לש םיתבב תוריפתה עוביר
גסק 'מע בכ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז ונוסכלאו ובחר ,וכרא<-
וסק 'מע טכ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז תיבה תריפתל לופכ דיג<-
הסק 'מע וכ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז ויבעב הוש וניאש דיג<-
וסק 'מע ל תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז קלח ןפואב רוזש וניאש דיג<-
חסק 'מע הל תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז עוביר ןקתל אבו ארותיתה יקלח קביד<-
תוריפתה
,סק 'מע בכ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז
גסק
עובירה קויד<-
הריפתה תיוז<-
'מע ומ-המ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז
בעק
עובירל ץוח ךשמנ טוח<-<-
עק 'מע אמ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז ןניא תוריפתהש םרוגה לודג בקנ<-<-
הזב הז תועגונ
בעק 'מע המ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז וקל ץוחמ השענש תיוזבש בקנ<-<-
עובירה
עק 'מע מ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז לוגע<-<-
אעק 'מע במ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז תוריפתה תעיגנ ןינעל ארותיתה יבוע<-<-
אעק-עק 'מע גמ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז עוביר תושעל טוחב םידיגה תרישק<-<-
זסק 'מע דל תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז תוריפתה עובירל םרוגה ץירח<-
,חסק 'מע זלול תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז
געק 'מע חמ תוא םוכיס
הריפתה תעשב עוביר היה אל םא<-<-
תוא םוכיס ,גמק 'מע ו 'יס ט קרפ והילא ןורכז
הסק 'מע חכ
עוביר ןינעל תוריפתב תולפכ<-
דסק 'מע דכ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז ארותיתה תחתמו ארותיתה לעמ<-
אנק 'מע אי 'יס ט קרפ והילא ןורכז יניסמ השמל הכלהב ורוקמ<-
דסק 'מע גכ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז תוריפתה יבקנ ןיב קחרמ<-
אנק 'מע אי 'יס ט קרפ והילא ןורכז תיוזב הריפת הקספנ<-
םוכיס ,אנק 'מע אי 'יס ט קרפ והילא ןורכז
עק 'מע אמ תוא םוכיס ,זסק 'מע גל-בל תוא
תוריפתה עוביר ןינעל ,םילודגםיבקנ<-
תיוזב
אעק 'מע במ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז תוריפתה תעיגנ ןינעל ,ארותיתה יבוע<-
הסק 'מע זכ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז עובירב םגפ ןינעל הריפתה דיגב רשק<-
גנק 'מע בי 'יס ט קרפ והילא ןורכז םצעב וא ץוחבמ וא םינפבמ עוביר<-
הריפתה
,זטק 'מע וכ תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז
דסק 'מע הכ תוא םוכיס ט קרפ
ארותיתהו תיבה עוביר דגנכ ןעוביר<-
זסק 'מע בל תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז עובירה עצמאב תוריפתה ןיב חויר<-
בעק 'מע זמ תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז עובירה תא ןקתל ידכ דיגה ףושפש<-
חסק 'מע חל תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז עוביר םרוגש ארותיתה ןוקית<-
תוריפתה
וסק 'מע אל תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז תא לקלקל וא ןקתל הריפת ג"ע הריפת<-
עובירה
430 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיביר
ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
16
התוא ריזחהל ינוממ בויח ןיא<-
ג ק"ס דר 'יס טפשמה תוביתנ ןמז תחוורה תאנהב הנוק ןפוא הזיאב<-
ןוערפה
חר-דר 'מע תיבר תנשמ סנק ךרדב<-
וליפא ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תירלוד האוולהב<-
ב-א תוא ב קרפ תיבר תנשמ יוג תאוולהב<-
י-ו תוא ב קרפ תיבר תנשמ מ"עב הרבח תאוולהב<-
ה-ג תוא ב קרפ תיבר תנשמ רמומ תאוולהב<-
זט-די תוא ב קרפ תיבר תנשמ ח"מג תורבחב<-
אי תוא ב קרפ תיבר תנשמ םימותי יפסכב<-
הצ-פ 'מע תיבר תנשמ הפקהב הריכמב<-
בסק-דנק 'מע תיבר תנשמ הלטבתנש הריכמ ,יאנת לע הריכמב<-
רכמ ימולשתב םירחא םיאנתו
ר-בצק 'מע תיבר תנשמ תיב תריכמב<-
גנק-מק 'מע תיבר תנשמ םיק'צו בוח תורגא ,תובוח תריכמב<-
דל 'יס ךורע טפשמ ;בי תוא ב קרפ תיבר תנשמ
79 ק"ס טפשמה ירואב ז ףיעס
הקדצ תועמב<-
וכר 'מע א"ח תבשה רצוא תיברב הקדצ תועמ תוולהל<-<-
טלק-דלק 'מע תיבר תנשמ םילכ תוריכשב<-
ועק-דעק 'מע תיבר תנשמ ברעל רכשב<-
ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ח ,ו ,ה
תודעל ולוספו הוולה ןיד<-
ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ט
םיוולה ויפתוש י"ע ותליספ<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ז-א
הולמה תודע י"ע ותליספ<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןנברד וא אתיירואד תיבירב<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תיביר קבאב<-<-
חכר 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד תיברב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ,א ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס ,א
תודעל ולוספו הולמה ןיד<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ותעדמ ןתנ הוולה םא<-<-
ג ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הבג אל ןיידע םא<-<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ פ"עב האולהב<-<-<-
כ ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רטשה ידע ךמס לע ותליספ<-<-
אי ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש םימותי תועמ הולמ םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
,חי-אי ,ט-ב ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס ,ט ,ח
זי ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס ,ול ,ל-חכ
הוולה תודע י"ע ותליספ<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
די ,גי
ונממ םילבקמ םאה ,בש םא<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןנברד וא אתיירואד תיבירב<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תיביר קבאב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
י ,ט
םידעה ןיד<-
ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וכ-דכ
תודעל ולוספו ברעה ןיד<-
ירבדל ה"ד םירואב וכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הוצמ ךרוצל ןנברד<-
בל-הכ 'מע תיבר תנשמ רוסיאה<-
זעק 'מע א"ח תבשה רצוא יוגמ תיבר תחקל השע תווצמ םאה<-
כ תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא ןנברד תיביר קבאב הסיפת הליעומ םאה<-
הכר 'מע א"ח תבשה רצוא תיברב יוגמ תוולל רתומ םאה<-
א ק"ס חר 'יס טפשמה תוביתנ הולמל תינקנ םאה<-
גיר-טר 'מע תיבר תנשמ התרזחה<-
טע-חס 'מע תיבר תנשמ האסב האס - םיצפח תאוולה<-
אצק-גפק 'מע תיבר תנשמ יוגו לארשי תועצמאב תיבר תאוולה<-
א ק"ס חר 'יס טפשמה תוביתנ תיבירב השא שדקמה<-
דס-גנ 'מע תיבר תנשמ הוולהמ תונהיל הולמל רוסאש תואנה<-
ירבדל ה"ד םירואבו ,וכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןוכשמכ לביקש רפסב דמולה הולמ<-<-
גלק-טכק 'מע תיבר תנשמ םיתב תוריכשב תועמ תנתמהו תמדקה<-
ןילטלטמ וא
חכק-דכק 'מע תיבר תנשמ לעופ תוריכשב תועמ תנתמהו תמדקה<-
הכאלמ לעבו
גר-אר 'מע תיבר תנשמ םיצפחב שומיש ףוליחו הכאלמ ףוליח<-
טנק 'מע מ"וח המלש תכרב תועבטמב אלוזו ארקוי<-
בנ-גמ 'מע תיבר תנשמ הצוצק תיבר יללכ<-
םדוק ה"ד םירואב בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא אנידד אקיפס שי םא<-
תבש גנועל<-
הכר 'מע א"ח תבשה רצוא לארשימ תיברב תוולל רתומ םאה<-<-
הז רובע
וכר 'מע א"ח תבשה רצוא תיברב גנוע רובע תוולל ךירצ םאה<-<-
יוגמ
לר 'מע א"ח תבשה רצוא םג רתוה םאה ןנברד תיברב םיריתמל<-<-
הולמהל
גי תוא ב קרפ תיבר תנשמ הוצמ ךרוצל<-
זכר 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואד תיברב<-<-
טכר 'מע א"ח תבשה רצוא םיברד הוצמ ןיב לדבה שי םאה<-<-
דיחיל
דק-וצ 'מע תיבר תנשמ תועמ תמדקה רובע לוזב הריכמ<-
בפק-זעק 'מע תיבר תנשמ םיפתוש י"ע<-
דעק-גסק 'מע תיבר תנשמ לארשי ןיבש תיבר תאולה דעב תוברע<-
יוגו
ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טי ,חי ,בי ,אי
תודעל םידעה לוספ<-
ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
37 ק"ס טפשמה ירואב ,גי
רטשב תרכינ תיבירה םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גכ
פ"עב האוולהב<-<-
בי ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש תמו רטשב םתח םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ז
הדומ הולמה םא ,םהיפ לע הייבג<-<-
תיביר לע ודיעהש
גכק-הק 'מע תיבר תנשמ תחטבה רובע תועמ תמדקה - הקיספ<-
ריחמ
בנ-גמ 'מע תיבר תנשמ ןמז ךשמב וא תרחואמו תמדקומ תיבר<-
האולהה
זס-הס 'מע תיבר תנשמ הולמל הולהמ וניאש תיבר<-
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירוגיפ תיביר<-
טלק-דלק 'מע תיבר תנשמ תועמ תוריכש<-
ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
16
הוולה י"ע תיבירה תסיפת<-
298 'מע ב"ח טפשמה רצוא היצטיליבהיר
חיר
ינפמ ה"ד םירואב זי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא חיר יקזנ<-
ער חיר דגנכ עמש תאירק<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(509 'מע) 450 'סמ
רוסיאה<-<-
םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(504 'מע) 420 'סמ
יעבט <-<-
'מע) מר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(398
רחא רוקממ <-<-
'מע) טלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(394
החיפנמ <-<-
'מע) טלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(394
רקיע ול ןיאש <-<-
,ביר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(504 ,335 'מע) 422 'סמ םירואיב
רקיע ול שיש <-<-
204 'מע ב"ח טפשמה רצוא ער חיר <-
סוסיר
א ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ ותציחר<-
םיניע יסיר
אי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסהו תולבא ימיב םרעש תטירמ<-
(םולשתה) יופיר
דמ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא חטובמ קזינה םא <-
וק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב םינד םאה<-
הציר
במ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל עיזהל ידכ תבשב הציר<-
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא קיזהו תבש ברעב ץר<-
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא וא הנבלה שדקל ןוגכ הוצמ רבדל ץר<-
קיזהו ליצהל וא תסנכה תיבל
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא הזמ הז וקזוהו םיינש וצר<-
תולוחמו םידוקיר
גל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב תסנכה תיבב<-
הריפסה ימיב<-
ד ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב תרופסתב םירתומה םימיב<-<-
ףיעס זי קרפ ,ד ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב
חל הרעה חי קרפ ,די ףיעס חי קרפ ,וט
רמועב ג"לב<-<-
ד הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב תושר לש<-<-<-
ףיעס וט קרפ ,ה ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב
א
הוצמ תדועסב<-<-
וט קרפ ,א ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב
ד הרעה גי קרפ ,י ףיעס
תושרה תדועסב<-<-
ג ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב חספב<-<-
ג ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב חספ דעומה לוחב<-<-<-
ב ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב םיכודישב<-<-
י ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב תוערמ תחמשב<-<-
זט קרפ ,א ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב
ד הרעה גי קרפ ,י ףיעס
תושר לש<-<-
טל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב תוכרב עבשב םירצמה ןיב<-
הס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הרות תחמשב<-
א הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב םתרדגה<-
(ובאט :האר) ובאטב םושיר
תוחפו רתוי ךר
ו ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הזמ הז םתרירב<-
(תינוכמ :םג האר) בכר
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ותעיסנב קיזהש הלצה בכר <-
תילמשח תבכר
345-342 'מע ב"ח הכלהב למשחה בוט םויב<-
345-342 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב<-
344 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב תיתחת תבכר<-
הביכר
המהבה תא הב תונקל ןיינקכ<-
סלפי ,א ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא ביתנ
ותמחמ תכלוה הניאו בוכרב<-<-
סלפי ,א ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא ביתנ
ותמחמ תכלוהו בוכרב<-<-
ב ק"ס זצק 'יס טפשמה תוביתנ םיברה תושרב<-<-
סלפי ,א ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ו ,ה ,א תוא ביתנ
הז ןינק תלועפ יכרד<-<-
סלפי ,ב ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ז תוא ביתנ
אטמיסל םיברה תושרמ<-<-
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא רחא בכורל קיזהו סוס לע בכר<-
317 ,67 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ערה ןושל :םג האר) תוליכר
תואמר
ח ףיעס אי 'יס בקעי ירמא דציכ - תואמרב ורצחל תוריפ וסנכוה<-
גהני
ומ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תואמרב ומע גהנש ימל קיזהל<-
43 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח יאמרל הדיבא תרזחה<-
הזימר
ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
4 ק"ס טפשמה ירואב ,ג
הזימרב תודע<-
(ןופורקימ :האר) לוקמר
םישמר
וט תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא םתגירה<-
144 'מע ב"ח טפשמה רצוא םייח תמר
312-309 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב ןגטנר
תונתבער
ומק ,דנ 'מע א"ח תבשה רצוא יזחימל ןיששוח ןיא תבש דובכל<-
אתונתבערכ
המדא תדיער
העק ,בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(279 ,276 'מע)
הילע הכרב<-
71 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ךער'
(תומה םס :האר) לער
'מע) בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(276
וילע הכרב ,םער
'מע) זעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(279
וילע ךרבלמ עונמש ימ <-
'מע) דעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(278
התורידת <-
'מע) געק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(277
קרבל ותוכימסב יולת <-
שער
ילוח ה"ד םירואבו ,זי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ןיקיזנ תקחרה ןינעל<-
גפ 'מע טפשמבו קדצב ןיא ףוגה קזיה םהש המודכו שערב<-
לחמ םא ףא הקזח
319 'מע ב"ח טפשמה רצוא (יופיר ;אפור ;הלוח :םג האר) האופר
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותשאל לעב בויח<-
הכלהל תעגונה תיאופר העיבק<-
טכ רועיש ב"ח טפשמה בל תואדווב הילע ךמתסהל ןתינ םאה<-<-
טכ רועיש ב"ח טפשמה בל ךכל ךרצנה םיאפורה רפסמ<-<-
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא יאופר ןוישר<-
אי קרפ ,חכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
גיבי ףיעס
האופר םושמ תרופסת<-
'מע) הסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(265
לופיטה ינפל הליפת<-
:םג האר) רוסיא תיישע ךות ,האופר
(םירודכ ;םד תזקה ;תוחא
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רוסיאב <-
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןנברדב וא אתיירואד רוסיאב ,הקודב<-
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םירדח ירדחב<-
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ט"ויב<-
זי ,א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םינממס ילב<-
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל יוניש תיישעב<-
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל העודי<-
ג ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנוכנה איה םא קפסשכ<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס וב ןיאש הלוחב ידדצ לק שוחימל<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל רוסיא איהו הקודב האופר - ףידע המ<-
לק רוסיא איהו הקודב הניא וא רומח
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל עבטה דצמ<-
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ארבסה דצמ<-
ד ,ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תילוגס<-
ב-א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל שחל י"ע<-
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל עימק י"ע<-
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תצקמב תאפרמש<-
גמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םס ילב םישוע םדא ינב בורש<-
גמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םס ילב םישוע תונידמ בורש<-
תבש לוליח ךות<-
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבש םדוק הב ליחתה םא<-<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ש"צומב קר לעפת םא<-<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ש"צומל ונכרטצישכ ,יוג י"ע<-<-
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ש"עב התוא לשיבו ,לושיב הכירצ םא<-<-
תופורת :האר) תבשב תופורת<-<-
(תבשב
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירכנ תאופר <-<-
33 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימרופר
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט הכלה
לש נ"כהבב תורצח בוריע תחנה<-
םימרופרה
תפר
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ
תורצח בוריע ןינעל הרידכ הניד םאה<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה
הב תורצח בוריע תחנה<-
(הציר :האר) ץר
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישנועב ןוצר
ןיליפתה תועוצר
תוא םוכיס ,חלש 'מע ג 'יס כ קרפ והילא ןורכז
במש 'מע ב
דצל ועבוקל שיש העוצרה לש דצה<-
ןוציח
ופר 'מע ז 'יס זט קרפ והילא ןורכז ץוחל רוחש דצ<-<-
תוא םוכיס ,חלש 'מע ב 'יס כ קרפ והילא ןורכז
המש 'מע א
תועוצרה ידיצ תרחשה<-
זמש 'מע וט תוא םוכיס כ קרפ והילא ןורכז ןוסכלאב ןכתחש תועוצרב<-<-
הצק 'מע ז תוא םוכיס אי קרפ והילא ןורכז העוצרה בחור רועיש ךותב בקנ<-
פק 'מע ה תוא םוכיס י קרפ והילא ןורכז העוצרב טמק וא לופיק<-
םוכיס ,בצק 'מע אי 'יס אי קרפ והילא ןורכז
דצק 'מע ו תוא
העוצרה בחורב ערק<-
תוא םוכיס ,זעק 'מע ה 'יס י קרפ והילא ןורכז
פק 'מע ד
תועוצרה בחור רועיש<-
םוכיס ,ופר 'מע ו 'יס זט קרפ והילא ןורכז
גצר 'מע ו תוא
ד"ויה םוקמב הרועיש<-<-
(חצור :האר) החיצר
315 'מע ב"ח טפשמה רצוא העיצר
הפצר
,דק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
רתומ ה"ד םירואב גכ ףיעסו
הכרדמל הפצר ימ תכיפש<-
תיבובקר
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ירפהמ התרסה<-
(םידוקיר :האר) םידוקר
(קור :האר) הקיקר
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא םקר
387 'מע ב"ח טפשמה רצוא םתקידב ,תומקר
'יאשר'
הרעה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וט
דבעידב ןידה המ "יאשר וניא" בותכשכ<-
('ר ,יאחוי רב ןועמש :האר) י"בשר
222 'מע ב"ח טפשמה רצוא לארשי תנידמ תויושר
(םוקמ) תושר
58 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח דיחיה תושרב הדיבא <-
413 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיינקב<-
30, 57, 58 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח התרדגה<-
ג ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ףא ותושרל סנכנש ימ איצוהל רתומ<-
האכה י"ע
,כ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
סנכנה ה"ד םירואב ג ףיעסו
הצור כ"חאו תושרב סנכנ םא<-<-
ואיצוהל
7, 36, 62, 63 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ירמגל רמתשמה םוקמ<-
8, 27, 62 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח תצק רמתשמה םוקמ<-
8 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ללכ רמתשמ וניאש םוקמ<-
58 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םיברל הרוגסה דיחיה תושר<-
59 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םיברל החותפה דיחיה תושר<-
103, 106, 107 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
30, 41, 58, 64,
תרמתשמה תושר<-
64, 103, 106 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
58, 59,
תרמתשמ הניאש תושר<-
67 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רחא לש תושר<-
(רתיה) תושר
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא קזנ תמירגב <-
םיברה תושר
בנ 'מע טפשמבו קדצב 'סותל - 'אריתי אפקיה יל תמרג תא'<-
ר"הרל וניב רדגש רבודמ
בצ 'מע טפשמבו קדצב וחתפ תונשל הצרש יובמה ינבמ דחא<-
ר"הרל וא רחא יובמל
זפ 'מע טפשמבו קדצב תחנה תריכמ לע נ"כהבב וזירכה וליפא<-
בכעל םילוכי - יובמל תותלד
דפ 'מע טפשמבו קדצב תותלד דימעהל םיצורש יובמה ינב<-
םהילע םיבכעמ ר"הר ינב - יובמל
הפ ,דפ 'מע טפשמבו קדצב שלופמ וניאש וא שלופמ יובמב<-<-
דפ 'מע טפשמבו קדצב בכעל םיכירצ ד"ב םאה<-<-
טפ 'מע טפשמבו קדצב חינהל תושר ךלמה םהל ןתנ םא<-<-
תותלד
חכק 'מע טפשמבו קדצב ז"יעו ולשב ךימנהל הצרש תיבה לעב<-
יניעמ רתסיהל היבגהל היילעה ךרטצי
ר"הר
בס 'מע טפשמבו קדצב גגמ היאר קזיה יבגל ,ר"הרמ לפשה גג<-
רחא
ק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא וא ורבשו וב לקתנו דכ םש חנוה<-
וב קזוהש
אכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא וב םינבא םתס וא ןינב ינבא תחנה<-
ס 'מע טפשמבו קדצב לש ר"הר וליפא תוגג ןיב היאר קזיה שי<-
םהיניב תומא ז"ט
ז ףיעס ו 'יס בקעי ירמא תומא 'ד ןינק ןינעל<-
טפ ,זפ 'מע טפשמבו קדצב ושקבו תרחא ריעל םישלופמה תואובמ<-
םמתסל
חפ 'מע טפשמבו קדצב םיחותפה תואובמל םיחותפה תואובמ<-
תותלד םהל םישועש ר"הרל
חפ 'מע טפשמבו קדצב תשמשמ הנותחתה םא תוריצח שמחב<-<-
המצעל
דפ 'מע טפשמבו קדצב ןיאו תומא ז"ט בחר אוהש יובמ<-
וב תושעל שי םאה - אובר 'ס וב םירבוע
םולשת לע תופכל םילוכי םאהו ,בוריע
בוריעה תואצוה
הפ 'מע טפשמבו קדצב ר"הרל תוארטזוזגו םיזיז םיאיצומ<-
ובכורו למגמ הלעמל קר
הפ 'מע טפשמבו קדצב ר"הר לע ליפאי אלש<-<-
הפ 'מע טפשמבו קדצב איצומו ולש ךותב סנוכ<-<-
הפ 'מע טפשמבו קדצב וא איצוהל לוכי ,איצוה אלו סנכ<-<-
ומוקמל לתוכה ריזחהל
הפ 'מע טפשמבו קדצב םיבר וב וקיזחהש רצימ<-
בנק 'מע טפשמבו קדצב דחא דצמשכ םיפתוש תקולח תעינמ<-
ר"הר
גק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא תבשב ולוטלט - ץוק הב חנומש<-
גכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא המחה תומיב הב םיחורס םימ תכיפש<-
םימשגה וא
וק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא םהב קלחוה והשימו םימ הב ךפש<-
קוזינו
49 'מע ב"ח טפשמה רצוא תימוקמ תושר
229 'מע ב"ח טפשמה רצוא תטפוש תושר
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונלשר
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיאופר<-
12 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םהיסכנ תרימשב םילעב לש<-
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןייד לש<-
לוקמשר
תבשב<-
298 'מע ב"ח הכלהב למשחה טלקומהשכ ,תבש יאצומב וב הטלקה<-<-
ת"ר תטישכ תבש תפסותב רימחמ
304-297 'מע ב"ח הכלהב למשחה הטלקה ירישכמ<-<-
304 ,301 ,298 'מע ב"ח הכלהב למשחה ידכ תבש ברעמ ונוניכו ותכירע<-<-
תבשב יטמוטוא ןפואב עימשהל
300 'מע ב"ח הכלהב למשחה הדשב םיללח יוהיזל וב שומיש<-<-
תונוגע רתיהל ,תבשב ברקה
303-302 ,299 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייאופר םיכרצל וב שומיש<-<-
ז ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב ותעימש<-
279 'מע ב"ח טפשמה רצוא רמומ ;ןיירבע ;אטוח :םג האר) עשר
(ןובאיתל רמומ ;סיעכהל
ז ףיעס גי 'יס בקעי ירמא אתיירואדמ תודעל לוספ עשר הזיא<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דיעהל ורוסיא<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לוספ אוהש עדוי וניא ד"ב םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס ,ז
הבושת השע םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זכ ,ה
והולספ אל םא<-<-
טכ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא עדוי אוהו עשר אוהש עדוי אל ד"ב םא<-
דיעמ םאה - תמא ותודעש
אי רועיש א"ח טפשמה בל בייח אוה םאה - תודע עדוי אוה םא<-
דיעהל אובל לכויש ידכ הבושת תושעל
אל רועיש ב"ח טפשמה בל עשר השענש םדוק רטשב םתח םא<-
ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
3
הריבע תמחמ לספנ םאה קפס םא<-
'מע) אר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(317
עשר ךלמ תייאר לע הכרב<-
'מע) טר-ור 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(332-327
םינוש םיגוסמ םיעשר תייאר לע תוכרב<-
ק"ס טפשמה ירואב טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
3
יוג<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
כ ,טי ,וט ,די
ותודעל ףרטצהל רוסיאה<-
טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דכ-אכק"ס
תודעהמ תוויע רצונ םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אמ-זל ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס ,טכ ,וכ ,הכ
עשר אוהש עדוי וניא ד"ב םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זכ
והולספ אל םא<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חכ
ןנברד הריבעב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אל
ומצע לוספל מ"ע ףרטצמה<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חי
רטשב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זי ,זט
עשרל םירשכ ינש תופרטצה<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ג-א
ותודע תא לבקל ד"ב לע רוסיאה<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא אוהש ימל ךכ אורקל רתומ םאה<-
הנמא ירסוחממ
ב רועיש ב"ח טפשמה בל "ריכי"ב ןמאנ םאה<-
ב רועיש ב"ח טפשמה בל ותב תא שדיקש רמול ןמאנ םאה<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
רפס ;טכ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס ,זכ ,א
37 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה
(434 'מע)
ותרדגה<-
ט הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב 'תומיו עשרל והטיעלה' <-
חל הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב תיב ילוקמו יאמש תיב ילוקמ השועה<-
עשר ארקנ ללה
תודעל ותליספל םיאנתה<-
ב ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש תוקלמ בייחשכ<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס ,ד-ב
השעמ ילב הריבעב<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דל
התימ בייחשכ<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זי ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס ,ח
ןברק בייחשכ<-<-
תוקלמ בייח וניאשכ<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
18 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס ,בי
השעמ וב ןיאש ינפמ<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גי
וב תורתהל א"אשכ ינפמ<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וט ,די
ד"יב תתימ תרהזאל ןתינש ינפמ<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זי ,זט
השעל קתינ ואלהש ינפמ<-<-<-
הכ ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש ותועשר לע תודע תלבק<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זל ,ה
דחא דע יפ לע<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גכ
הנוש הריבע לע דיעמ דע לכ םא<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
103 ק"ס טפשמה ירואב ,זנ
אנדמוא יפ לע<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אע ,ע
ומצע יפ לע<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וכ ,הכ
םסרופמ עשרב<-<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הנ
גגושב םילות םאה<-<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וילע תבש לוליח<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ןובאיתל וא סיעכהל עשר לע<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זל
תודעל ותליספ םעט<-
ה ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ וריבח לע די היבגמ<-
ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ג
רסומ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חכ
וריבח תא הכמ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אכ-זי
תודעל לספנ יתממ<-
ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טכ-זכ
ףאנמ<-
ק"ס טפשמה ירואב הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הל 'יס ,דל ,גל ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס ,10
ו ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס
תורשכב ופוס םא ןמאנ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ה
לידגהש ןטק ןמאנ םהבש םינינעב<-<-
ב רועיש ב"ח טפשמה בל םירוסיאב דיעהל ותונמאנ<-
ק"ס טפשמה ירואב ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
18
תיעיבש ירחוס<-
ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
אכ
םילוספש םוקמב םג תודעל לוספ<-
םינמאנ םירחא
'עשר ןב עשר'<-
ןיללקמו ה"ד םירואב ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא רוסיא לע רבועש ימל ךכ אורקל<-<-
ןנברד
ו ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ךכ וריבחל ארוקה<-<-
ט ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םורע עשר<-
ב 'יס בקעי ירמא ;192 'מע ב"ח טפשמה רצוא
כ ק"ס םיטוקיל
ותאנש<-
(הבושת :םג האר) ותבושת<-
ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א
ותבושת לע ודיעה אלו הבושת השע <-<-
ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
זי
השעשכ ותודע דיעהלו רוזחל<-<-
הבושת
ה ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;ןלזג :םג האר) תודעל ולוספ ,סמחד עשר
(ןודקפ ;סמחד הריבע ;הולמב רפוכ ;לבוח
ק"ס טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
6
הבשהב בייח וניא םא<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ השעמ ילב<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טס
ןודקפב רפוכ<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אפ
הולמב רפוכ<-<-
הל 'יס ךורע טפשמ ;גכ רועיש ב"ח טפשמה בל
33 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס
עשר ןיבל וניב לוספה םעטב לדבה<-
סיעכהל
א ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןנברדמ לוספ<-
(הבושת :האר) ותבושת<-
הקשמ תחיתר
ה"ד םירואב ה ףיעסו ,א ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
אלש
הדמה הלעתש ידכ ותמירג<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא וידדצל וקחודל<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא ויפב וחפנל<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא ותותשל<-

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US