הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


ע תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל ע תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


דבע
הדובע
הריבע
ןיירבע
הנוגע
דע
רכשב תודע
ןיממוז םידע
רבוע
תבש גנוע
הוצמב קסוע
רוע
דוביע
יזוזא קיפנו לייע
ןיע
ריע
בוריע
יוריע
היילע
ינע
םצע
ברע
חספ ברע
הברע
תיברע
לרע
השע
רישע

314 'מע ב"ח טפשמה רצוא תודבע - דבע
66 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
ינענכ דבע
ה ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןרוגב המורת ול םיקלחמ ןיא<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ הרות ודמלל רוסא<-
ביתנ סלפי ,ב ק"ס וצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד תוא
ובר והיבגה םא הנקנ םאה<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
חל
רחא לש וא ולש כ"ע תאכה<-
דבע יצח<-
אי ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותבריק - לארשימ דלונה<-<-
ויבאל
בי ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןבה - תילארשימ ןב דילוהש<-<-
לארשיכ
בי ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ויבאל ותבריק<-<-<-
גסק-ונק תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןותיח לוספכ<-
תודעל ותורשכ<-
,דל ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הל
אנוגיע תודעל<-<-
53 ק"ס טפשמה ירואב הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הטיחש תודעל<-<-
א ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןמאנ דחא דעש םינינעב<-<-
דבע ה"ד םירואב חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא "שבלי אל" ןינעל<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא ותריכמב האנוא<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא אגלפמ רתוי הנוה םא<-<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא ואלהמ םג טעמתנ םאה<-<-
ןינקב ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא 'ינענכ דבע ןידמ'<-
,ב הפסוה ביתנ ףיסוי גפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
'יס ,ב הפסוה ביתנ ףיסוי ,ו תוא ביתנ סלפי צק 'יס
א הפסוה ביתנ ףיסוי ,ד תוא ביתנ סלפי הצק
ןינקה דוסי<-<-
ג ק"ס צק 'יס טפשמה תוביתנ ונשעיש ךירצ םאה - רכמב<-<-
םעטהו ,ותרימאל וא חילש
'יס ,ו תוא ביתנ סלפי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד תוא ביתנ סלפי הצק
יוגל האנקהב<-<-
'יס ,ו תוא ביתנ סלפי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד תוא ביתנ סלפי הצק
יוגל האנקהב "ינענכ דבע ןידמ"<-<-
הכישמב הנקנ<-
ביתנ סלפי ,א ק"ס וצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא
ףא הכישמב הנקנש םעטה<-<-
עקרקל שקוהש
תוא ביתנ סלפי ,ג ק"ס וצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ה
ןידה המ - אב אוהו ול ארוק<-<-
ול ארוק רכומה םא
ז ק"ס טפשמה יטוקל טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תודעל ולוספ<-
ז ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש ןטק םהילע ןמאנש םינינעב םג<-<-
לידגהש
ב ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ולוספ םעט<-<-<-
אי ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ דבע קפס<-<-
16 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ וינפב ןישודיק<-<-<-
חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ריעצ הארייש ידכ ורעש תעיבצ<-
רקויב רכמייו
58 ק"ס טפשמה ירואב הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ובר אלב דבעל ןינק<-
ד 'מע מ"וח המלש תכרב תוריגל והוליבטהש<-
גי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ןינעל ,םומ וב אצמנו רכמנש<-
הרזח
גי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא וב שמתשנ רבכ םא<-<-
אי הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב ונודאל םה - םיסכנ הנקש<-
ירבע דבע
אק 'מע מ"וח המלש תכרב יונק ופוג<-
ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ומצעל ותאיצמ<-
'ונייה םידבע'
תוא פ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גצ-*בצ
חספ ברע תבשב ותרימא<-
424 'מע ב"ח טפשמה רצוא (לעופ םג האר) הדובע
הרז הדובע
31 ק"ס טפשמה ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הדבועה טחשש המהב<-
(330 'מע) חר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס היבגל הכרב<-
ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט-די
תודעל לוספ הדבועה <-
(סונא :האר) סונא היה םא<-<-
ונ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב הרז הדובע יריש <-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ז"ע לש רפושב העיקת<-
153 'מע ב"ח טפשמה רצוא שדקמה תדובע
ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא אתנסחא ירובע
ב רועיש א"ח טפשמה בל ;405 'מע ב"ח טפשמה רצוא הישפנל אניד שיניא דיבע
הכ רועיש א"ח טפשמה בל הירוביד יקוזחאל שיניא דיבע
ש"ק תרימא ,םילגר ימ לש טיבע
ודגנכ הליפתו
(386 'מע) ולר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ויפ לע ךפהנ םא<-
(378 'מע) דלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ונממ קחרתהל ךירצ המכ <-
(385 'מע) הלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס יושע אוה רמוח הזיאמ יולת <-
םירואיב ,דלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(514 ,378 'מע) 467 'סמ
תיבב ומוקימ המ יולת <-
364 'מע ב"ח טפשמה רצוא הריבע
גנ תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא הריבעב הארתה ךירצ םאה<-
ותאנש ןינעל ,תמסרופמ
זי רועיש א"ח טפשמה בל התלע אלו הריבע רובעל ןווכתה<-
ודיב
א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רבעש ימ לע תודיחיב דיעהל<-
אי תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא והנימאיש עדויש וברל רפסל<-<-
םיתשכ
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הילע ושפנ רעצלו תונעתהל<-
וכ רועיש א"ח טפשמה בל החכישב התיישע תא םילות יתמ<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא לספנ םאה - ןנברד הריבע רבע<-
תודעל
ושריפ ה"ד םירואב ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ןיבש תוריבעב החכותה תרוצ<-
םוקמל םדא
רבועה לוספ ןינעל ,סמחד הריבע
(סמחד עשר :םג האר) תודעל
69 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םיעבות ול ןיאש ןוממב <-
מ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ת"לאש ןוממ סמוחה<-<-
11 ק"ס טפשמה ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ קוחש ךרדב בנוג<-
הכ ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ שפנ בנוג<-
טכ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ורבחב לבוח<-
זט ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םימש ינידב בייחשכ<-
וט ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תודע ענומ<-
,66 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס
תיבירב הולמ<-
בכ ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןכשממ<-
ה ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רוסמ<-
ח ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ איבוקב קחשמ<-
ומ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןתנ אלו ינעל ץפח רדנ<-
108 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ערפ אלו ובוח עורפל עבשנ<-
זמ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ינולפ ןמז דע עורפל עבשנ םא<-<-
ומ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןתנ אלו וריבחל הנתמ תתל עבשנ<-
8 ,7 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רקשל ןודקפה תעובש עבשנ<-
,18 ק"ס טפשמה ירואב ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
10 ק"ס טפשמה ירואב זט ףיעס
תיעיבש ירחוס<-
ח ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ המזוהש ךסנ ןיי לע תודע<-
וכ ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תיביר הבוגה ברע<-
270 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוריבע
357 'מע ב"ח טפשמה רצוא החפשמה םוחתב<-
67 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב תודחוימ תוריבע<-
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןדריה רבע
300 ,279 'מע ב"ח טפשמה רצוא רמומ ;אטוח :םג האר) ןיירבע
רמומ ;ז"על רמומ ;סיעכהל
(תבש ללחמ ;ןובאיתל
א תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא השע תוצממ ןיא - דיזמב<-
ול תוולהל
ל ,טכ ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לע לביק םא ,תודעל רשכ םאה<-
בושל ומצע
בכ ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש רמומ<-<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא אוהש ימל ךכ אורקל רתומ םאה<-
הנמא ירסוחממ
ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ימל ךכ אורקל רתומ םאה<-
םימכח ירבד לע רבועש
,זי ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חי
וניד לעב י"ע תוקלמב ובויח<-
דעו
בקעי ירמא תורעהו ,זט-וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
חיק תוא
ז"הזב ושנוע<-
,וכ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט ,בי ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס
'ב דגנ עבשנ םא תודעל ותליספ<-
םידע
ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ל ,טכ ,וט-גי
תויודע םידיעמ םידעה ינששכ<-<-
תונוש
,12 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זכ-דכ ,אי-ט ,ז ,ו ,א ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס
דעו וניד לעב י"ע תודעל ותליספ<-
ח ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לספנ יתממ<-<-
ד-ב ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ עגונ וניא לסופה ד"עבה<-<-
ה ,ג ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ עגונ בשחנ אוה יתמ<-<-<-
כ ,טי ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ וריבחמ ץפח ףטוחב<-<-
ה ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דחא דע י"ע תודעל ותליספ<-
,בכ ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ל ,טכ ,גכ
םידע ינש י"ע תודעל ותליספ<-
תונוש תויודע םידיעמה
תוינבגע
מ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ץימל תויוארה תוכרה תרירב<-
תבשב תובוטהמ
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םפוליק<-
384 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנוגע
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל הניד - ילעב תמ הרמאש השא<-
התרצ ןידו
די ,גי ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ הריתהל דיעהל םילוספה<-
ול ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ עשר בורק<-<-
,די ,גי ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
23 ק"ס טפשמה ירואב
תונמאנ ןניאש םישנ שמח<-<-
22 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ האנש ששח ןיאש ןפואב<-<-<-
י ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ רומג שרח<-<-
17 ק"ס טפשמה ירואב אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ומות יפל<-<-<-
57 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רקשמ ששח וב ןיאש עשר<-<-
אל רועיש ב"ח טפשמה בל לע דיעהל תולוספה םישנ שמח<-
לעבה תומ
'יס ,גי ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ל ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל
הריתהל דיעהל רשכ ימ<-
,וט ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
23 ק"ס טפשמה ירואב
אנוש<-<-
,די ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
23 ק"ס טפשמה ירואב
רומג אנוש<-<-
זמ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הלעב חצור<-<-
דס ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ חצורה לש בורק<-<-<-
,דל ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הל
דבע<-<-
ול ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הריבע הרבעש השא<-<-
17 ק"ס טפשמה ירואב אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ומות יפל דיעמה ןטק<-<-
29 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ יתש שיחכמה רשכ דחא דע<-<-
םישנ
14 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ תולספב ותליחתש ימ<-<-
48 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ אנוגיע ריתהל ידכ תמה לווינ<-
הלגע
עיגהו ה"ד םירואב ח ףיעס ה 'יס בקעי ירמא רוזעל בויחה - לגלג הב רבשנש<-
עיגהו ה"ד םירואבו ,ח ףיעס ה 'יס בקעי ירמא םושמ האיצוהל הוצמ - העקתנש<-
הניעטו הקירפ
ג רועיש א"ח טפשמה בל ;272 'מע ב"ח טפשמה רצוא הפורע הלגע
125-122 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב םומיח תלגע
125-124 'מע ב"ח הכלהב למשחה "אמרג קספמ" םע<-
124-122 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבש ןועש םע<-
323 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיכנ תלגע
241 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;דיגי אל םא :םג האר) תודע - דע
ילוספ ;תודע תדגה ;טפשמ תיב
(תודע תלבק ;תודע
ח רועיש א"ח טפשמה בל ךא הדגהה םצע לע הייפכ שי םא<-
תודעה ןכות לע הייפכ ןיא
ח רועיש א"ח טפשמה בל אלו דימ השיחכהל היה ןתינ םא<-
הושיחכה
זי רועיש א"ח טפשמה בל "והומכ ינא ףא" תרימא<-
244 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישוריגב<-
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ןהש םישנ יתש לש םילעב ינשב<-<-
ינשב ינש וזב וז
םושלש ה"ד םירואב וכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רטשה תביתכ ינפל ומתחש<-<-
גמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא טג לע דעכ ןהכ<-<-
(בתכב תודע :האר) בתכב<-
תכרב ;לכ ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
חי 'מע מ"וח המלש
דיעהל רתומ םאה - תואכרעב<-
םייוג ינפל ןידב
בכ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םינדש תואכרעב דיעהל<-<-
לארשיכ
לכ ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הרטשמב תודע<-<-
(רכשב תודע :האר) רכשב<-
וט ,גי רועיש ב"ח טפשמה בל תוקידבב םידעה ורמאש םירבד<-
הרומג תודעכ שמשל םילוכי םניא
חי רועיש ב"ח טפשמה בל םגו ןוממ בייחל החוכב םאה<-
העובש
כ רועיש ב"ח טפשמה בל ינשל ןימאהל בייח םדא לכ םאה<-
םידע
ד ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ תודעל ןוממ תודע ןיב לדבה<-
תושפנ
2 ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ תודע לע םיכמוסש םעטה<-
בכ רועיש א"ח טפשמה בל םידע ינשל הרותה הנתנש חכה<-<-
םירשכ
זט רועיש ב"ח טפשמה בל ודוסי םידע ינש לש םחוכ<-<-
החכוהב אלו בותכה תריזגב
(השחכה :האר) םידע ןיב השחכה<-
(הלרדלר 'מע) ל רועיש ב"ח טפשמה בל הניאש ךרדב ,תמא תודע תדעה<-
הרשכ
אכ-זי ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןוממהמ הצחמ אציש ךרוצה<-
דע לכ י"פע
41 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח םידע יפ לע הדיבא תבשה<-
תודעמ הרזח<-
ה ,ד רועיש ב"ח טפשמה בל םדוק ,רוביד ידכ רחאל<-<-
הריקחהו השירדה המייתסנש
ג רועיש ב"ח טפשמה בל ךות ןישוריג לע תודעמ הרזח<-<-
רוביד ידכ
ז רועיש ב"ח טפשמה בל יתיעט ןועטל דע לש ותונמאנ<-<-
טכ רועיש ב"ח טפשמה בל ןיבל הניב םינידו םירדג יקוליח<-
המכח
(רבד יצח :האר) רבד יצח<-
כ ,טי רועיש ב"ח טפשמה בל תודע יצח <-
זמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ותודע תלבקו ותקידבו ותריקח<-
זכק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא לש ותחפשמ וא ויבא םש תעידי<-
המיתחה ינפל הולמהו הוולה
דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הולמהו הוולה לש ומש תעידי<-
המיתחה ינפל
רזוח וניא בוש דיגהש ןויכ<-
(...ןויכ ,תודע :האר) דיגמו
דע הרות הנימאהש םוקמ לכ <-
(...לכ :האר) םינש ןאכ ירה דחא
טכ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןיאשכ בורק םע דחי דיעהל <-
ד"יבל עודי
תוא בקעי ירמא תורעהו ,ו ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
חכ
תודע ילוספו עשר םע דחי דיעהל<-
טכ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םירחאל רבדה עודי ןיאשכ<-<-
ד"יבלו
,ג תוא בקעי ירמא תורעהו ,ג ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
גכ
ירכנל דיעהל רתומ יתמ<-
ג ףיעס גי 'יס בקעי ירמא לארשי םע ןיד ול שיש<-<-
ג ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םשה לוליח שישכ<-<-
גכ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא לש םמויק לוטיב ששח שישכ<-<-
םידוהי
בי רועיש א"ח טפשמה בל לארשי דגנ יוג תבוטל<-<-
אכ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ירכנל דיעמה לש שנוע<-<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,ו ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
חכ
- לוספ וא בורק דחא אצמנ<-
הלטב םלוכ תודע
זכ רועיש ב"ח טפשמה בל העובש בייחמ רשכה דעה םאה<-<-
בל רועיש ב"ח טפשמה בל דיעה אלו האר לוספה םא<-<-
251 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנידמ דע<-
דכ 'מע מ"וח המלש תכרב ןייד השענ דע<-
254 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןברק דע<-
ל ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ המזה ענומה ןפואב תודע<-
242 'מע ב"ח טפשמה רצוא העובשב תודע<-
35 ק"ס טפשמה ירואב זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ - עבשיי םא קר לבקתתש תודע<-<-
הרשכ איה םאה
כ רועיש א"ח טפשמה בל רטש יפ לע ןיסחויל תודע<-
רועיש א"ח טפשמה בל ;הנ ,גי 'מע מ"וח המלש תכרב
אי
תדחוימ תודע<-
גכ רועיש א"ח טפשמה בל ןישודיקב<-<-
ג 'מע מ"וח המלש תכרב ד"ב ןוצר דגנ תודע<-
זט רועיש א"ח טפשמה בל ןמגרותמ ידי לע תודע<-
שיו ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןנברדמ ןישנוע לע תודע<-
אכ רועיש ב"ח טפשמה בל השוריפ - םויק תודע<-
דכ רועיש א"ח טפשמה בל המשל אלש תודע<-
445 'מע ב"ח טפשמה רצוא יתרכ הריסמ ידע<-
הסש תוא ןויצה רעשו ,טמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םיליעומ הריסמ ידע םאה<-<-
תורטשב
ו רועיש ב"ח טפשמה בל אוה ונידי בתכ םירמואה םידע<-
םינטק ,ונייה םיסונא לבא הז
ונייה תודע ילוספ ,ונייה
חי-זי תוא ט קרפ םתכלהכ ןיאושינה הפוח לע<-
גלר-וכר תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה הבותכ לע<-
ועק-טנק תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה תומיתחה<-<-
טי רועיש ב"ח טפשמה בל תוחילש יונימ לע<-
בל רועיש ב"ח טפשמה בל ינענכה ודבע לע<-
הלעב תמש דיעהל ,הנוגע לע<-
(הנוגע :האר)
אכ רועיש ב"ח טפשמה בל שדוחה שודיק לע <-
וט רועיש ב"ח טפשמה בל שדוחה תודע ןיב לדבהה<-<-
הרותבש תויודע ראשל
וכ רועיש ב"ח טפשמה בל א"עו תועדרמ 'ג רמוא א"ע<-<-
תועדרמ 'ה רמוא
244 ,366 'מע ב"ח טפשמה רצוא ,ןישודיק :םג האר) ןישודיק לע<-
(ןישודיקה ידע
72 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םירסוא םידעהש ףא הרשכ<-<-
םהיבורקו םמצע לע השאה תא
'יס ,אי ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
72 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל
בייחתמ הידי לע םא ףא הרשכ<-<-
התימ םבורק
זס ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ינפל השאה לע ואב םידעה םא<-<-
תודעה
חסש 'מע ברעה טפשמ ינפ תא ואר אלש ןישודיק ידע<-<-
הלכה
בל רועיש ב"ח טפשמה בל עברנש ורוש לע<-
דמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תודעה תעשב הבישי וא הדימע<-
וט רועיש א"ח טפשמה בל הדימעה בויח תרדגה<-<-
ט ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ומצע תודע י"פע ותשינע<-
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל "ירתכ האמ" ןיד שוריפ<-
ןניגלפ :האר) ארוביד ןניגלפ<-
(ארוביד
גנ ,נ 'מע מ"וח המלש תכרב 'ר לש וניד פ"ע תויודע ףוריצ <-
החרק ןב עשוהי
גי רועיש ב"ח טפשמה בל ולאבו ןיפרצמ םירקמ ולאב<-<-
ןיפרצמ ןיא
זי רועיש ב"ח טפשמה בל ןישודיקב ;סנקב ;ןוממב<-<-
(חלק-זלק 'מע) חי רועיש ב"ח טפשמה בל ףידעהל עבותה לוכי םאה<-<-
םלשישמ עבשי עבתנהש
כ רועיש ב"ח טפשמה בל תירחשב השדקתנ רמוא א"ע <-<-
תיברעב השדקתנ רמוא א"עו
כ רועיש ב"ח טפשמה בל א"עו הדבועה תא הארש א"ע<-<-
ד"יבב הרקחנש תודע עמשש
זמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הלילב תודע תלבק<-
תודע תלבק<-
הכ ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש תודעל םדא לוספל<-<-
הכ ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םסרופמ עשר<-<-<-
י ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ וינפב אלש<-<-<-
אי ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םיכומס םניאש ד"ב י"ע<-<-
,וט ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט
אלד אתלימב םדא לוספל<-<-<-
אחיכש
הנ 'מע מ"וח המלש תכרב תועד בור<-
243 'מע ב"ח טפשמה רצוא דחא דע
וכ רועיש ב"ח טפשמה בל רשפא ודגנ דיעמ דחא דע םא<-
םינש םא אלו ,תועטב תולתל
ודגנ םידיעמ
זט רועיש ב"ח טפשמה בל וליפא רצוי וניא הורעבש רבדב<-
קפס
ב רועיש ב"ח טפשמה בל השחכהב<-
ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ;ח ,ז רועיש א"ח טפשמה בל
32 ק"ס טפשמה ירואב ,זי ק"ס טפשמה יטוקל א
ייוליגל אדיבעד אתלימב<-
בכ רועיש ב"ח טפשמה בל םירוסיאב<-<-
בכ רועיש ב"ח טפשמה בל ןוממב<-<-
בכ רועיש ב"ח טפשמה בל הורעבש רבדב<-<-
בכ רועיש ב"ח טפשמה בל שדוחה שודיק לע תודעב<-<-
בכ רועיש ב"ח טפשמה בל השא תודעב<-<-
וכ רועיש ב"ח טפשמה בל םאה - ותודעל ךרע ןיאש םוקמב<-
רקש תודעב לספנ
גכ רועיש א"ח טפשמה בל שי םאה - ןמאנ וניאש םוקמב<-
רקשמ ששח ותודעב
ט רועיש א"ח טפשמה בל ןמאנ םאה - (הנוגע) השא תודעב<-
ןנברדמ וא אתיירואדמ
טי רועיש א"ח טפשמה בל ותודע חכ - רטשב<-
י תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןינעב דיעהל ול רתומםאה<-
ול ונימאי םא קפסשכ רוסיא
ה ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ הדפנ אלש רוכב לע דיעמה<-
א רועיש א"ח טפשמה בל ריתהל ידכ השא תתימ לע דיעמה<-
תרחא השא תאשל הלעבל
גי תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא יואר וניאש צ"ש לע דיעמה<-
הלפתל
43 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ויפ לע הדיבא תבשה<-
,22 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
34
תמה יחא ימ ותודע יפ לע הצילח<-
אמק 'מע מ"וח המלש תכרב דחא דע י"פע קפס תנעט<-
22 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ - ויפ לע רוסיא קזחוהש רחאל<-
וילע םיקול
52 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הצילחמ הטוס רוטפל<-
העובש בייחמ<-
בי ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ וריבחמ תיביר עבותב<-<-
13 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ עבותה לש ירב ךירצ םאה<-<-
,33 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
15 ק"ס טפשמה ירואב ח ףיעס דל 'יס
םירוסיאב ותונמאנ<-
,14 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
15
ארוסיא קזחתיאב<-<-
15 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ י"הרב האמוט קפסב<-<-
,כ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טפשמה ירואב ו ףיעס הל 'יס ,75 ק"ס טפשמה ירואב
11 ק"ס
קר אבשכ ,הוורעבש רבדב<-<-
ררבל
73 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הנוז איהש השא לע דיעהל<-<-
א ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ דבע תונמאנ<-<-
,בל ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זל ,ה ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס
תודעל םדא לוספל ותונמאנ<-
בכ ,זט ,ב ,א רועיש ב"ח טפשמה בל קזחתיא דגנ ותונמאנ<-
25 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ינש רשעמ תועמ לע<-
,זי ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
חי
נ"כהיבב השא םוקמ לע<-
בל ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הטוס לע<-
38 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ העובש לע<-
אי ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ שחכוהשכ ולוספ<-
חכ ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םדגנ דיעהש ולא י"ע ותליספ<-
אי תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא רפסל - רוסיא השעמ הארש<-
ודוס שיאל וא וברל
254 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;חמר 'מע םהש ןבא עייסמה דע
ב רועיש ב"ח ,בי רועיש א"ח טפשמה בל העובשמ רטופ אוה םאה<-
'יס ,ג ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ג ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל
תסיה תעובשמ רטופ<-
ג ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ותונטקב הארש המ דיעמ םא<-<-
,ד ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
9 ק"ס טפשמה ירואב
קחרתנש בורקב<-<-
די ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ תנמאנ השאש םירבדב ,השאב<-<-
65 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדע
רועיש א"ח טפשמה בל ;חכ 'מע מ"וח המלש תכרב
וכ-הכ
ינפב אלש םידע םילבקמ ןיא ,תודע
ד"עב
אל 'מע מ"וח המלש תכרב ומצע תא רוטפל םידע איבה םא<-
ל 'מע מ"וח המלש תכרב ותוכזל םידיעמ םא<-
בל 'מע מ"וח המלש תכרב אב אלו ןמז ועבק םא<-
חכ רועיש א"ח טפשמה בל םירוסיאב<-
16 ק"ס טפשמה ירואב זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דבעידב<-
הכ רועיש א"ח טפשמה בל ןוממ תודעב<-
חי רועיש א"ח טפשמה בל לקסנה רוש לע תודעה םאה<-
רושה ינפב תויהל הכירצ
זכ רועיש א"ח טפשמה בל ןטק ןיד לעב ינפב תודע<-
דיעהל בויח ,תודע
ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;ז ,א רועיש א"ח טפשמה בל
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס ,37 ק"ס טפשמה ירואב א
וט
ירמא ;241 'מע ב"ח טפשמה רצוא
;א ףיעס גי 'יס בקעי
,13 ק"ס טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
31
ונממ עבות וניא עבתנה םא<-
דיעהל
ה תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא דספה ול םרגיי םא<-
ד ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ול ורפיס קר אלא האר אל םא<-
גי 'יס ,ז תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
שיו ה"דו לכ ה"ד םירואב א ףיעס
ינידב ,דיעהל והועבת אל םא<-
ןישנועבו תונוממ ינידבו תושפנ
ח תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא לוספ וא בורק וילע לביק םא<-
ט ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ז"הזב<-
טפשמ ;לכ ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
י ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע
דחא דעב<-
א ףיעסו ,ח תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד םירואב
העובש ןינעל<-<-
שיו ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רוסיא תודעב<-
שיו ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןישנוע תודעב<-
א ףיעסו ,ו תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
שיו ה"ד םירואב
םיפוריחו םישויבו תוטטקב<-
א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תוריבעו ןישנוע לע ,םידע ינשב<-
בקעי ירמא תורעה גי 'יס ,ב ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
כ ,זט ,וט תוא
ונממ ןטק ד"בל והועבתש ח"תב<-
וא ןוממ תודעב םינשב וא המכחב
רוסיא
ט תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא דספה םרגו ותודע שבכ<-
ט תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ךכ לע הייפכ<-
92 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ עדוי וניאש רמואב 'דיגי אל'<-
תודע
23 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דיעהלמ ענמנב 'דיגי אל'<-
א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ארוסיאמ ישורפאל<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא יוגל<-
ג ףיעס גי 'יס בקעי ירמא לארשי םע ןיד ול שיש<-<-
לכ ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא טפשמ תיב וא הרטשמב דיעהל<-<-
ואר םיינש םא ןידהו ,הנואת לע
שיו ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןוממ לש הניאש תלעותל<-
א תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא אלש עבשנ וא דוסב חיטבהש ימ<-
עדויש תודעה תא תולגל
גיר 'מע ברעה טפשמ הדיבא תבשה דצמ<-
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא רבד לעבב םרח י"ע<-
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא םיברב םרח י"ע<-
,זט ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
22 ק"ס טפשמה ירואב
דיעהלמ ענמנה שנוע<-
א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא השענ רבכש רוסיא לע<-
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא תודע עדויש ימ לע םרח תיישע<-
דיעהל אב אלו
אי רועיש א"ח טפשמה בל בייח םאה - תודע עדויה עשר<-
אובל לכויש ידכ הבושת תושעל
דיעהל
דעה תעידי רוקמ ,תודע
הכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םירמוא בורק וא השא םא<-
הוולה לש ומש תא םיריכמש
דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ומש ךכש רמואש הוולה םא<-
ה ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ורפס קרו ומצעב האר אל םא<-
ול
ד ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רכזנ אוהו ול םיריכזמ םא<-
ד ףיעס גי 'יס בקעי ירמא וא ןורכזהמ ןמז רחאל<-<-
בתכהמ
ו תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ינפב הדוה הולהש עמש םא<-
"ידע םתא" רמא אלו בייחש םידע
ד ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רבדה רכוזשכ ,ןמז רחאל דיעהל<-
בתכה ןמ וא פ"עב
םירחא יפ לע<-
גי ,ה רועיש ב"ח ,בכ ,זט רועיש א"ח טפשמה בל דע יפמ עמשש דע<-<-
וכ רועיש ב"ח טפשמה בל ן"במרה תלבק<-<-<-
גי ,ה רועיש ב"ח טפשמה בל דע יפמ עמשש ד"יב<-<-
גי ,ה רועיש ב"ח טפשמה בל ןתודע הרקחנש םינש פ"ע<-<-
ד"יבב
גי ,ה רועיש ב"ח טפשמה בל םידע ינש פ"ע העובש בויח<-<-
ד"יבב ותודע הרקחנש דע ועמשש
ה-ג ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ לוק תרכה יפ לע<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ וא הארמ ,ןולח ךרד היאר יפ לע<-
םימ
י רועיש ב"ח טפשמה בל תיכוכז הארמ ךרד היאר יפ לע<-
הפקות ,סנואב תודע
,טי ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בנ
ויהש םידיעמ םירחא םא<-
םיסונא
זנ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דעה יבורק תא וסנא םא<-
בנ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םיסונא ויהש םינעוט םידעה םא<-
דנ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תמא תודע רטשב ומתח םא<-
הנ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תשא לע אבש סנואב הדוה םא<-
שיא
ונ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןוממ סנואב<-
247 'מע ב"ח טפשמה רצוא :םג האר) (רטשבו) בתכב תודע
(רטש
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא אלו סופדב איה "דע" הלמה םא<-
י"תכב
תוא בקעי ירמא תורעהו ,ד ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
הכ
די בתכב<-
כ ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רטש ידע לש תונמאנה ירדג<-
ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא לע דעכ םותחל רתומ םאה<-
קלח םירחאל הריבעמש האווצ
השוריהמ
שדח רטש לע םותחל רתומ םאה<-
הוולה תעד אלב
חל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ףרשנ ירוקמה רטשה םא<-<-
חל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ותוחילש תא רמג אל םא<-<-
רטשה ערקנו
תוא בקעי ירמא תורעהו ,חל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
עק
רטשב תועט שי םא<-<-
,אלו ה"ד םירואבו ,גכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
הכק תוא בקעי ירמא תורעהו
םותחלו בותכל רתומ םאה<-
האוולהה תא ואר אלשכ
כ רועיש א"ח טפשמה בל השירד הכירצ רטשב תודע םאה<-
הריקחו
חי רועיש א"ח טפשמה בל י"עש תודע ןיב םיניד יקוליח<-
תרגיא י"עש תודעל רטש
זט רועיש א"ח טפשמה בל לע םותחל םידעה םילוכי עודמ<-
רחאמ העימש ךמס לע הבותכה
התוא ארוקה
זי רועיש א"ח טפשמה בל רמואו די בתכ םע ד"בל אבש ימ<-
"דיעמ ינא ןאכ בותכש המ"
תכרב ;הכ ףיעס גי 'יס ,ד ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
טמ 'מע מ"וח המלש
םבתכ יפמ אלו םהיפמ<-
בל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רטשב המיתחה םוקמ<-
בל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תוטיש 'ב ותמיתח קיחרה םא<-<-
תחא הטיש וא
הל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןוילג שיש רטשב םתוח דציכ<-<-
המיתחה םוקמ ינפל
הל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הטיש עצמאב רמגנ רטשהשכ<-<-
זי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא בוח רטשב םידעל רתומ יתמ<-
הולמל רוסמלו םותחלו בותכל
אכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ינפל םותחל יאשר וניא דע<-
רטשה תא ארקיש
אכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא אלו וינפל והואירקה םא<-<-
וארק
בכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הוצמו םותחל עדוי וניאש דע<-
םותחל רחאל
אכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןיבהלו אורקל עדוי וניאש דע<-
רטשב בותכה תא
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הבותכב ןינקה ינפל םתחש דע<-
ןינק רטשב וא
ףיעסו ,בכק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
םישלש ה"ד םירואב וכ
רטשה תביתכ ינפל םתחש דע<-
הכ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הליעומ םאה - רטשב תודע<-
אתיירואדמ
זכ ,הכ-אכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רהזיהל םיכירצ המיתח ידע<-
םימתוחש ינפל תעדלו
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא לש ויבא םש תא םג בותכל ךירצ<-
דעה
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ויבא םש בתכ אל םא<-<-
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םש אלו החפשמה םש בתכ םא<-<-
ויבא
ח רועיש א"ח טפשמה בל ;ח ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רכשב תודע
ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט-די
םניחב דיעמו רזוח םא<-
טל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא החריט שיו וריעב דיעמ םא<-
הכילהב
,זמ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
35 ק"ס טפשמה ירואב
רטשב םותחל םישקבתמ םא<-
ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ומ-דמ
ד"עבה ינש והולביק םא<-
חי ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש תודעה לוטיב<-
,אכ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הכ ,דכ
לוטיבה םעט<-<-
,בכ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הכ ,גכ
עגונ בישח יתמ<-<-<-
חל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןנברדמ הלוספ ותודע<-<-
זל ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םיה תנידממ טג איבמב<-
טל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תרחא ריעב דיעמב<-
מ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא העובש ןינעל דחא דעב<-
חל ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הנוגע לע תודעב<-
ח ףיעס גי 'יס בקעי ירמא טג ידעב<-
,זכ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חכ
רכשה רזחוה םא תודעה ןיד<-
42 ק"ס טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ותודעמ ךפיהה דיעמ םא<-<-
הנושארה
ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אל-טכ
רכשב תויודע המכ ודיעה םא<-<-
תחא לש רכש ריזחהו
רעשו ,חל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
גע תוא ןויצה
דיעהל ךירצו תמייק תודעה<-<-
שדחמ
ז ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רוסיאה<-
ט ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ז"הזב<-<-
י ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דחא דעב<-<-
אל ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לוספ דעב<-<-
זי ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ טגב המיתח ידעב<-<-
חי ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רשכ טגה םאה<-<-<-
ח ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רכשה תרזחה בויח<-
טי ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רכש ולטנש םידע לע תודע<-
רעש גי 'יס ,טי תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא
יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;אע תוא ןויצה
אנ ק"ס טפשמה
תודעה רחאל הנתמ תלבק<-
,טל ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
במ
הלטב רכש תלבק<-
גמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תודע שופיח רובעב רכש תלבק<-
וריבחל
תוא בקעי ירמא תורעהו ,ח ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
במ
רועיש המו ,הכילה רכש תלבק<-
הכילהה
חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;ח ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
גל ,בל ק"ס טפשמה יטוקל
ןינעה תא תוארל ידכ רכש תלבק<-
כ"חא וילע דיעהלו
הל ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םירוסיא לע תודעב<-<-
ול ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןינק רטשב<-<-
דל ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רטשב כ"חא םתוח םא<-<-
גמ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ החריטה רובע רכש תלבק<-
גי-אי ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רכש לטנש ימ לש תויודע ראש<-
245 'מע ב"ח טפשמה רצוא המיזהל לוכי התא יאש תודע
בכ ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ קפס תמחמ המיזהל א"א םא<-
30 ק"ס טפשמה ירואב הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תוקלמ בייח דעה םא<-
די ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ הפירט דעה םא<-
ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ;חכ רועיש א"ח טפשמה בל
,28 ק"ס טפשמה ירואב ,טי ק"ס טפשמה יטוקל זט
הכ ףיעס דל 'יס ,ה ,ד ק"ס טפשמה יטוקל זי ףיעס
23 ק"ס טפשמה ירואב
תונוממ ינידב<-
י ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ד"עב לוספל אבה דעב<-
,זי ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
32 ק"ס טפשמה ירואב חכ ףיעס ,כ
לוספ אוהש דע לע תודעב<-
,כ ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
19 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס ,אכ
הדוה ןיירבעהש תמחמ<-<-
םהירבדל
וט רועיש ב"ח טפשמה בל 'יסנואל ינעבר ינולפ'ב<-
גי ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ לע דיעהל חצרנ לוספל םעטכ<-
חצורה
אי ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ תודעל דבע קפס לוספל םעטכ<-
ג ,א ק"ס טפשמה יטוקל זי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןיידל בורקש דע לוספל םעטכ<-
ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;254 'מע ב"ח טפשמה רצוא
טנ ,זנ ק"ס טפשמה יטוקל וכ
הלוכ הלטב התצקמ הלטבש תודע
(תודעל לוספ :םג האר)
בל רועיש ב"ח טפשמה בל רבד לעבב<-
בל רועיש ב"ח טפשמה בל ןנברד לוספב<-
'יס ,4 ק"ס טפשמה ירואב זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
כ ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל
םישנא ינש לע תויודע יתשב<-
טי ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םזוהו ,החיבטו הבינג לע דיעה<-
החיבטה לע
,אי ,ח ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
יטוקל די ףיעס ,18 ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס ,בי
,ח ,ג ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס ,גי ,י ק"ס טפשמה
72-74 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס
הלטב' בשחנ אלש םיבצמ<-
'התצקמ
כ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רכש לטנ םידעה דחא םא<-<-
בס ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תשא יתוחא לע אב ינולפ"<-<-
"שיא
,ס ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אס
שיא תשא יתוחא לע אב ינולפ"<-<-
"סנואב
דס ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ "ינולפ תא גרה יבורק"<-<-
הע ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ויצפח לע םדא תודע<-
ז ,ו ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לע הולמה םע םידע תודע<-
תיבירב האולה
גי ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םינוק ינשמ דחא יבורק תודע<-
7 ק"ס טפשמה ירואב גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ וקחרתנש הוול יבורק תודע<-
בכ ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ הכמה לע הכומ יבורק תודע<-
א21 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ובוח לע שירומ יבורק תודע<-
ז ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ הנתמ ןתנש תמ יבורק תודע<-
6 ק"ס טפשמה ירואב גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ וקחרתנש דקפנ יבורק תודע<-
י ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ עבורה לע עברנ יבורק תודע<-
,י ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
13 ק"ס טפשמה ירואב
חצורה לע חצרנ יבורק תודע<-
ג ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ברע יבורק תודע<-
,חנ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
68 ק"ס טפשמה ירואב
'יתשא לע אב ינולפ'<-
הס ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ "היתשריגש ינפל יתשא לע אב"<-<-
וס ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ 'יתשאמ לזג ינולפ'<-
גס ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ 'יבורק תא עבר ינולפ'<-
,70 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זע-בע ק"ס טפשמה יטוקל
'ירוש תא עבר ינולפ'<-
,חנ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
68 ק"ס טפשמה ירואב
'ינוצרל ינעבר ינולפ'<-
גי ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ השאל םידיעמה לעב יבורק<-
242 'מע ב"ח טפשמה רצוא רקש תודע
ל רועיש ב"ח טפשמה בל "קחרת רקש רבדמ" תרהזא<-
"הנעת אל" תרהזאו
גכק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא רקשב םתחש דע<-
מר תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא הנמא רטשב<-<-
הסק 'מע מ"וח המלש תכרב רקש ידע רכוש<-
רזוח וניא בוש דיגהש ןויכ ,תודע
דיגמו
די ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ד"בל ץוח דיעה םא<-<-
ט ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןיד לעב ינפב אלש דיעה םא<-<-
די ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ לוספ רטשב םתח םא<-<-
ט ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ בתכב<-
,ג ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
4 ק"ס טפשמה ירואב
הזימרב<-
די-בי ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ודיגהו ורזחש םידע לש תורשכ<-
וט ,די ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ היהש םתודעב ופיסוה םא<-<-
יאנת
ול ןיכז וימותחב וידע
גצ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הליחמבו ,רכמב ,האוולה רטשב<-
:םג האר) םמוז דע - ןיממוז םידע
(המיזהל לוכי התא יאש תודע
די רועיש ב"ח טפשמה בל ומוזיש דע ןיממוז םישענ םניא <-
םידע יתיכ יתש ודיעה םא - םלוכ
וא הז לש הז רוביד ידכ ךותב
רוביד ידכמ רתויב
ה ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תודעב עגונ אוה םא<-
ד-ב ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לוספ דע אוה םא<-
רטשב תודעב<-
'יס ,ו ק"ס טפשמה יטוקל זי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
י ,ח-ו ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל
המזה ןיד הב שי םאה<-<-
ט ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ המזה ןיד ןיא םא םידעה ןיד<-<-<-
,ה-א ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וט
רחואמ רטשהש םילות יתמ<-<-
חי ,אי ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ וב לוספ רחואמ רטשש רבדב<-<-
די ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןוממ תסמוח הניא םתודע םא<-<-
זט ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םייוקמ וניאש רטשב<-<-
זי ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ יומיד י"ע םייוקמ אוה םא<-<-<-
תומיתח
כ ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םילספנ יתממ<-<-
אכ ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןמיס י"ע רטשה םיריכמשכ<-<-<-
בכ ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רטש לע ומתח םידעה םא<-<-
םדקומ
34 ק"ס טפשמה ירואב ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םיסכנ רכמ אל הוולה םא<-<-<-
הכ-גכ ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לוספב םתחנש רטש ןיד<-<-
23 ק"ס טפשמה ירואב הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ - תודעל םדא לוספל דיעה םא<-
הקול םאה
30 ק"ס טפשמה ירואב הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םהירבדל הדוה לוספה םא<-<-
ח רועיש ב"ח טפשמה בל וקלח יפל םלשמ דע לכ<-
,א ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
2 ק"ס טפשמה ירואב
'םמז רשאכ' שנוע ןיאש םיבצמ<-
ח ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש תודעל דעה לוספ<-
א ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לספנ םמוז הזיא<-<-
,ט ,ו ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בכ
הנעת אלב רבוע אלשכ<-<-<-
ט ,ח ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ד"יבב דיעהל ךירצ וניאשכ<-<-<-
י ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רוסיא ריתהש דחא דע<-<-<-
םזוהו
ט ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רוסיא וריתהש םידע ינש<-<-<-
ומזוהו
,זט ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בכ ,טי ,חי
לספנ יתממ<-<-
זט ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ולוספל םעטה<-<-
29 ק"ס טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ שחכוה םג םא<-<-
וכ ,גכ רועיש ב"ח טפשמה בל אבהלו ןאכמ לספנ<-<-
די רועיש ב"ח טפשמה בל רחאל ודיעהש םידע יתיכ יתש<-
גרה ןבוארש וז לש וז רוביד ידכ
תחא תכ המזוה כ"חאו ןועמש תא
תכה לש התודע תמייק םאה -
הינשה
םישדע
ט הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע ברעל רשפא םאה<-
םישדע תפב
וט הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב תולבא ןמיס<-
(לעופ :האר) דבוע
180 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוביצ דבוע
44 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'אדבוע'
305 'מע ב"ח טפשמה רצוא רבוע
ה ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ומא תליבטב ותורג<-
גמ הרעה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע ןינעל רסוא םאה<-
א ק"ס יר 'יס ,ב ק"ס טר 'יס טפשמה תוביתנ אב אלש רבד בשחנ אוה םאה<-
םלועל
325 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותתמה<-
זכ רועיש א"ח טפשמה בל תונז י"ע הרבעתהש השאב<-<-
גי ,ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וליצהל ידכ תבש לוליח<-
ה ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל םאה חותינ י"ע<-<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס םאל ןיאשכ<-<-
,הל ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
56 ק"ס טפשמה ירואב
ןמז תעיבק - רבועה רכוהשכ<-
רוביעה
8 ק"ס טפשמה ירואב אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ומא ךרי רבוע<-
(רמומ :האר) הריבע רבוע
375 'מע ב"ח טפשמה רצוא תד לע תרבוע
תבשב ררוב ןינעל ,הגוע
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא וא םינוש םימעטב תוגוע תרירב<-
םינוש םיניממ
לר הרעה ו קרפ ,במ הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ יולימה תאצוה<-
זס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ םיקומיצה תאצוה<-
טס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הילעמ ןבדבודה תרסה<-
דפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ ךורחה קלחה תרסה<-
די ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא הל קובדה ריינה תרסה<-
(הריבע :האר) ןווע
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא הקיזהש תיב תרזוע
1ב ףיעס הצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(309 'מע)
'לארשי רטוע'
הלוע
ז רועיש א"ח טפשמה בל ולאב - הלוע רשב לכואה<-
רבוע םירוסיא
במר 'מע מ"וח המלש תכרב הייאר תלוע<-
212-213 'מע ב"ח טפשמה רצוא לבב ילועו םירצמ ילוע
תריפס ;החנמ :םג האר) רמוע
(רמועה
214 'מע ב"ח טפשמה רצוא רמועה ןינעל ץראה תשודק<-
תבש גנוע
ט 'מע א"ח תבשה רצוא גנעתמש רבד לכב גנוע בויח ןיא<-
הוצמ אלא
חמק 'מע א"ח תבשה רצוא גנועמ דחא רבד טועימ וא לוטיב<-
תבש
זס 'מע א"ח תבשה רצוא - הוצמ םושמ תבש גנוע לוטיב<-
תבשב םולח תינעתל המוד םאה
בנ 'מע א"ח תבשה רצוא לודג ךרוצ ליבשב ולוטיב<-
הס 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע אצוי םאה - תושמשה ןיב<-
תבש
גכ 'מע א"ח תבשה רצוא הליכא אלו גנוע בותכ תבשב<-
זמק 'מע א"ח תבשה רצוא קרו ול קר גנוע אוהש רבד<-
העש התואב
ומק 'מע א"ח תבשה רצוא טעומ רבד גנועב ומייקל יד םאה<-
לודג גנוע ךירצ וא
וט 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואד ארבס םג אוה םאה<-
מק 'מע א"ח תבשה רצוא וא תושרד הוצמכ אוה םאה<-
תיבויח
ס ,ז 'מע א"ח תבשה רצוא השע תווצמ אוה םאה<-
ןנברד וא אתיירואד
דנ 'מע א"ח תבשה רצוא ע"וכל ןנברדמ םה ויטרפ<-<-
אלק ,לק 'מע א"ח תבשה רצוא רובידה ינפלש השע אוה םאה<-
- םדוק אוה םאה<-
םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ;וס 'מע א"ח תבשה רצוא
דכ ק"ס
םוי ריכשל םלשל הוצמל<-<-
דמק ,כ 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד הוצמל<-<-
זס 'מע א"ח תבשה רצוא הקדצל<-<-
כ 'מע א"ח תבשה רצוא תמדוק הזיא - םויה שודיקל<-<-
וכר ,פק ,טס 'מע א"ח תבשה רצוא וינפמ םירוסיא ורתוה םאה<-
גע 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנוע ךרוצל ירכנל הרימא<-<-
בע 'מע א"ח תבשה רצוא ןיב תבשב שדח ירפ תליכא<-<-
תבש גנוע ךרוצל םירצמה
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנוע םושמ יאמד תליכא<-<-
אע 'מע א"ח תבשה רצוא הרמגנ אלש רבד רשעל<-<-
ותכאלמ
ע 'מע א"ח תבשה רצוא ךרד אוהש םושמ רוסאש המ<-<-
תבש גנוע ךרוצל רתומ לוח
אע 'מע א"ח תבשה רצוא ששח םושמ קר רוסאש המ<-<-
גנוע ךרוצל רתומ םאה אתועישפ
תבש
טס 'מע א"ח תבשה רצוא הרוסא שפנ לכוא תכאלמ<-<-
איהש ףא דחוימ קוספמ תבשב
גנוע
ע 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד ירוסיאו רכממו חקמ<-<-
תבש גנוע םוקמב םג רוסא
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע ךרוצל טחשי לבא ב"ושש<-<-
תבש
ע 'מע א"ח תבשה רצוא רוסיא החוד ט"וי תחמש<-<-
תבש גנוע אלו ןנברד
אע ,חי 'מע א"ח תבשה רצוא ןמ אלש המורת תשרפה<-<-
תבש גנוע ךרוצל ףקומה
לר 'מע א"ח תבשה רצוא ול רשא לכ רוכמל בייח םאה<-
תבש גנוע רובע
בכ 'מע א"ח תבשה רצוא וא גנוע בויח קר תבשב שי םאה<-
החמש םג
ח ,ז 'מע א"ח תבשה רצוא הליכא בויח ןיב לדבה שי םאה<-
גנוע בויחל
ה ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא תבש גנועל תוולל שי םאה<-
גכר 'מע א"ח תבשה רצוא עורפל הממ ול ןיאשכ<-<-
דכר 'מע א"ח תבשה רצוא שי םאה - ןוכשמ ול שי םא<-<-
תושר קר וא תוולל בויח
וכר 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע רובע תוולל ךירצ םאה<-<-
ם"וכעמ תיברב
הכר 'מע א"ח תבשה רצוא תיברב תוולל רתומ םאה<-<-
הז רובע לארשימ
לר 'מע א"ח תבשה רצוא םאה ןנברד תיברב םיריתמל<-<-
הולמהל םג רתוה
בכר 'מע א"ח תבשה רצוא ינעל ןתיל הקדצ תוצמ שי םאה<-
תבש גנוע רובע
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא םיברד השע בשחנ םאה<-
אלר 'מע א"ח תבשה רצוא תושעל ומצע ריכשהל ךירצ םאה<-
תבש גנוע רובע היוזב הכאלמ
א 'מע א"ח תבשה רצוא "םכל" ךירצ תבש םאה<-
גמ 'מע א"ח תבשה רצוא רתוי לע הרומ גנוע ןושל<-<-
"םכל"מ גונעת
גי 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע דצמ רוסא ויקסעב רוהרה<-
כ הרעה אי קרפ ,ל הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב 'גנוע תבשל תארקו'<-
אנ 'מע א"ח תבשה רצוא הליכאמ ץוח ףוגה יגוניע בויח<-
אנ 'מע א"ח תבשה רצוא םידלי עושעשו הנישו הנוע<-<-
תבש יגונעתמ
בנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב המחב בשיל רעטצהל<-<-
אנ 'מע א"ח תבשה רצוא גנועל החישו הצירו הציפק<-<-
תבש
אנ 'מע א"ח תבשה רצוא םושמ ףחי ךלילמ רהזיל שי<-<-
תבש גנוע
בנ 'מע א"ח תבשה רצוא ץוח תבש יגונעת ראש לטיב<-<-
תונעתהל ךירצ םאה הליכאמ
אנ 'מע א"ח תבשה רצוא ושוריפ קוספב גנוע רקיע<-<-
לכאמב
זעק 'מע א"ח תבשה רצוא םלוע יגונעתמ םישרופה םידיסח<-
ונממ םירוטפ םאה -
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא ךרוצל ורקעל םימכח דיב חכ שי<-
ת"אושב
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא ה"ע לש ויפ לע תוריפ לוכאל<-
חר 'מע א"ח תבשה רצוא תלעותל אוהשכ רעצ רבד רוכזל<-
הוצמ
ע 'מע א"ח תבשה רצוא לע לטבתתש ורזג אל הלחתכל<-
תבש גנוע הדי
דע 'מע א"ח תבשה רצוא תעלכ בשחנ םאה תבש גנועל<-
ךרוצה
פק 'מע א"ח תבשה רצוא םילעהל יאשר תבש גנוע ךרוצל<-
ארמוח ירחא קודבל אלש ןיע
זפק 'מע א"ח תבשה רצוא ידכ תחא תבש ןדעתי אלש בטומ<-
הברה תותבש ןדעתיש
חס 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנועב הנווכ תוכירצ תוצמ<-
א 'מע א"ח תבשה רצוא ומעטו ורוקמ<-
גנ 'מע א"ח תבשה רצוא םדא ינב בורל בשחנ וניאש גנוע<-
אצוי םאה - גנועל
אע 'מע א"ח תבשה רצוא שמוח ילב שדקה הדפ<-
זי 'מע א"ח תבשה רצוא תבש םדוק םימי 'ג גילפהל ךירצ<-
גנוע לוטיב םושמ
בס 'מע א"ח תבשה רצוא אלו גנוע ארקנ ותומצעב תבש<-
ט"וי
גמ 'מע א"ח תבשה רצוא ונמז רועיש<-
הנוע
זנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב הנוע יוויצ ללכב ןה םישנ<-
אנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש יגונעתמ איה הנוע<-
גלר 'מע א"ח תבשה רצוא ךליאו 'ד םוימ - ח"ת תנוע<-
שנוע
כ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא תעד ללכל עיגהש ןטק יוגב<-
263 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישנוע יניד<-
264 'מע ב"ח טפשמה רצוא הזה ןמזב<-<-
66 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-<-
א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םידע 'בב ןישנוע לע תודע בויח<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
זס
ינפמ שנענש וריבח תא חיכוהל<-
המודכו םימש ארי וניאש
263 'מע ב"ח טפשמה רצוא השינעה תרטמ<-
280 'מע ב"ח טפשמה רצוא םישנוע יגוס<-
264 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוומ שנוע<-
ףיעסו ,דיק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
תוקלמב ה"ד םירואב וט
ז"הזב<-<-
66 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב השינע<-
300 'מע ב"ח טפשמה רצוא ךוניחב תינפוג השינע<-
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישנועב םייללכ תונורקע<-
ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ;286 'מע ב"ח טפשמה רצוא
דכ
הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסוע
חצ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא הלודג רתוי הינשה הוצמה םא<-
ףיעסו ,זצ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
זיק תוא ןויצה רעשו ,ראשמו ה"ד םירואב דכ
ילב ןהיתש תושעל לוכי םא<-
חרוט
חצ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא הנושארה הוצמה לטבתת אל םא<-
היינשה תיישע י"ע
וצ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא הוצמה רובע רכש לבקמ םא<-
םירואב דכ ףיעסו ,זי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
ראשמו ה"ד
הינשה הוצמה תא השעו רבע םא<-
ךרבמ םאהו הבוח ידי אצי םאה -
הילע
זי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ןנברד הוצמב קסועב<-
ירה ה"ד םירואבדכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םיבר יכרצב קסועב<-
טי ק"סו ,זי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא הרותב קסועב<-
אס 'יס חספ לאפר תכרב הוצמב קוסעל ול רוסא םאה<-
תרחאה
ירה ה"ד םירואב דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא קסוע בשחנ הקדצ יאבג םאה<-
הוצמב
ה"דו ראשמ ה"ד םירואב דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
תוצמ
תא תושעל רוסיא שי םאה<-
הינשה הוצמה
רוביצ יכרצב קסוע
ירה ה"ד םירואב דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא אוהו ,הוצמב קסוע בשחנ םאה<-
הוצממ רוטפ םאהו ,רכש רמוש
תרחא
תוצמ ה"ד םירואב דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ש"ק אורקלו קיספהל<-
(הרות דומיל :האר) הרותב קסוע
(ףוע רשב :םג האר) ףוע
י ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תופוע רובע הרירב <-
ז ףיעס ג קרפ ,ג ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא הזמ הז םינושה ויקלח תרירב<-
תבשב
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םינוש םיגוסמ תופוע תרירב<-
תבשב
אכ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ףוע יציב לע רוהט ףוע תבשוה<-
רחא רוהט
אס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וילעש תורעשהו תוצונה תרסה<-
תבשב
ח ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וילעמ רועה תרסה<-
גכ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא רבדיש ידכ ונושל תכיתח<-
ד ףיעסו ,גכ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא
רתומ ה"ד םירואב
חרבי אלש ידכ ויתוצונ תטירמ<-
ט תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא סנכנש רבדמבש ףוע תדיצ<-
והדשל
ד ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רביב ךותבש ףוע תדיצ<-
ב ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רקפה אוה - רבדמבש<-
בשחנ םאה - ףרט אצמנו ואנקש<-
תועט חקמ
די ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא אלו הלאש וב ררועתה םא<-<-
רשכ היה םא ררבל ןתינ
די ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ארמוחמ ברה י"ע ףרטנ םא<-<-
רצוע
,וטק הרעה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אכ הרעה טי קרפו
תורצח בוריע ברעל רשפא םאה<-
רצוע שי הלילבשכ ריעה לכל
תוקריו תוריפ יצקוע
כ ףיעס ח קרפ ;נ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םתרסה<-
רוע
קרפ ,טנ ףיעס ו קרפ ,ח ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
אכ ףיעס בי
תבשב םיגדו רשב רוע תרסה<-
חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ימל תבשב ףועה רוע תרסה<-
ואנושש
ןיליפת לש םיתבל<-
בער 'מע א תוא םוכיס וט קרפ והילא ןורכז רועכ וניד ןוחט רוע םאה<-<-
א תוא םוכיס ,אפש 'מע א 'יס גכ קרפ והילא ןורכז
גפש 'מע
םיתב ןוקיתל שדקתנש רוע<-<-
זט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא אוה וליאכ הליבנ לש רוע תריכמ<-
הטוחש לש רוע
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא תמה רוע<-
אל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב ףוגהמ ותשילת<-
ןיליפת לש תיבב ,דחא רוע
- תורוע המכמ ושענש םיתב<-
דומלתהמ תוחכוה
גפק 'מע א 'יס אי קרפ והילא ןורכז עברא הלפת - םילכב הנשמה<-<-
םילכ
ופק 'מע ג 'יס אי קרפ והילא ןורכז ןינעב ותארוה - ארממ ןקז<-<-
ןיליפת
הפק 'מע ב 'יס אי קרפ והילא ןורכז םיפלק 'דב די לש תוישרפ<-<-
זפק 'מע ד 'יס אי קרפ והילא ןורכז ןיליפת לש ן"יש<-<-
א תוא םוכיס ,אצק 'מע ט 'יס אי קרפ והילא ןורכז
גצק 'מע
רוביח בשחנ קבד םאה<-
חפק 'מע ה 'יס אי קרפ והילא ןורכז םיאנת תקולחמ<-<-
חפק 'מע ו 'יס אי קרפ והילא ןורכז םינושאר תקולחמ<-<-
א תוא םוכיס ,צק 'מע ז 'יס אי קרפ והילא ןורכז
גצק 'מע
םינורחא תערכה<-<-
אצק 'מע ט 'יס אי קרפ והילא ןורכז רוביח תבשחנ הריפת םאה<-
'מע ה תוא םוכיס ,כ 'מע ח 'יס א קרפ והילא ןורכז
גכ
ארותיתב יולימ<-
דצק 'מע ה תוא םוכיס אי קרפ והילא ןורכז בחורכ הבחר הניאש אתרבעמ<-
תיבה
ב תוא םוכיס ,אצק 'מע ח 'יס אי קרפ והילא ןורכז
גצק 'מע
תצקמב הרועמש רוע<-
הצק 'מע ז תוא םוכיס אי קרפ והילא ןורכז רועיש ךותב בקנ הב שיש העוצר<-
הבחר
ו תוא םוכיס ,בצק 'מע אי 'יס אי קרפ והילא ןורכז
דצק 'מע
תצקמב הערקנש העוצר<-
ג תוא םוכיס ,אצק 'מע י 'יס אי קרפ והילא ןורכז
גצק 'מע
דחא רועמ תיבו ארותית<-
ד תוא םוכיס ,בצק 'מע י 'יס אי קרפ והילא ןורכז
דצק 'מע
תורוע ינשמ תישענש ארותית<-
א תוא םוכיס ,צק 'מע ז 'יס אי קרפ והילא ןורכז
גצק 'מע
'תוטושפ ןיליפת'<-
ב תוא םוכיס ,אצק 'מע ח 'יס אי קרפ והילא ןורכז
גצק 'מע
'תורדוהמ תוטושפ ןיליפת'<-
231 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיד ךרוע
ירה ה"ד םירואב וכ ףיעס בי 'יס בקעי ירמא "םיניידה יכרוע" ןינע רואיב<-
רטשב ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תובייחתה רטש לע םתחש ימ<-
ודיב ותחקלו ומירהל ילב וינפב
ףרוע
טי הרעה אי קרפ ,חכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב ותרופסת<-
'תישארב השעמ השוע'
זעק ,דעק-בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(-276279 'מע)
קרב לע<-
(272 'מע) טסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס חריה לע<-
'מע) 1ג ףיעס עק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(273
םישרמ רה לע <-
(268 'מע) חסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס שמשה לע <-
'מע) 2ג ףיעס עק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(274
םי לע <-
(272 'מע) טסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תכל יבכוכ לע <-
'מע) ועק ,בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(279 ,276
טיבש יבכוכ לע <-
3ב ףיעס טסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(273 'מע)
הלט לזמ לע <-
'מע) 3ג ףיעס עק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(274
לודג רהנ לע <-
'מע) דעק ,בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(276-278
הרעס חור לע <-
'מע) העק ,בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(279 ,276
המדא תדיער לע <-
זעק ,דעק-בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(-276279 'מע)
םער לע <-
421 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ורבח לש ותרפב הרוחס השוע'
453 'מע ב"ח טפשמה רצוא טפשמב אלו רשוע השוע
274 'מע ב"ח טפשמה רצוא קשוע
394 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןובזע
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא הזע
רפוסה ארזע
חנ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ולש הרות רפס<-
,טל ףיעס ד קרפ ,טס הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב
וס ,ד הרעהו ,הס
תשרפבש תוללק אורקל ןקית<-
תועובש םדוק יתוקוחב
50 'מע ב"ח טפשמה רצוא ויתונקת<-
217 'מע ב"ח טפשמה רצוא (חתפ ףטחב) הרזע
310 'מע ב"ח טפשמה רצוא םישנ תרזע<-
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא תידדה הרזע
הפיטע
די ףיעס בי קרפ ,טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב לכוא לש הפיטע תרסה<-
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב רפס לש הפיטע תרסה<-
ןיליפתב תועוצרו םיתב דוביע
ב תוא םוכיס ,בכש 'מע ב 'יס חי קרפ והילא ןורכז
זכש 'מע
רועה תחילמ<-
ד תוא םוכיס ,הכש 'מע ה 'יס חי קרפ והילא ןורכז
זכש 'מע
תועוצרה דוביע<-
'מע ג תוא םוכיס ,גכש 'מע ג 'יס חי קרפ והילא ןורכז
זכש
םימב רועה תיירש<-
:םג האר) ןיליפתב ,המשל דוביע
(המשל
דוביע ךירצ םיתבה רוע םאה <-
המשל
א תוא םוכיס ,הש 'מע ח 'יס זי קרפ והילא ןורכז
וטש 'מע
הכלהל תוטישה םוכיס<-<-
אש 'מע ג 'יס זי קרפ והילא ןורכז רואמה לעב תטיש<-<-
גש 'מע ו 'יס זי קרפ והילא ןורכז י"נה תטיש<-<-
טצר 'מע ב 'יס זי קרפ והילא ןורכז 'סותו ח"רה תטיש<-<-
בש 'מע ד 'יס זי קרפ והילא ןורכז א"בטירה תטיש<-<-
גש 'מע ז 'יס זי קרפ והילא ןורכז ם"במרה תטיש<-<-
גש 'מע ה 'יס זי קרפ והילא ןורכז ן"במרה תטיש<-<-
זצר 'מע א 'יס זי קרפ והילא ןורכז י"שר תטיש<-<-
ב תוא םוכיס ,הש 'מע ח 'יס זי קרפ והילא ןורכז
וטש 'מע
דוביע ךירצ תועוצרה רוע םאה<-
המשל
א תוא םוכיס ,הכש 'מע ד 'יס חי קרפ והילא ןורכז
זכש 'מע
המשלב םיבכעמה דוביעה יקלח<-
דכש 'מע ד 'יס חי קרפ והילא ןורכז הכלה רואיבה ירבד<-<-
דכש 'מע ד 'יס חי קרפ והילא ןורכז המשל ל"צש דוביעה יבלש<-<-
216 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינש רוביע
ז 'מע מ"וח המלש תכרב אישנ י"ע<-
309 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוויע
םאש ה"ד םירואב ו ףיעס ה 'יס בקעי ירמא הניעטו הקירפ תווצמב<-
'מע) 2ב ףיעס הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(326
ותייאר לע הכרב<-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(494 'מע) 347
ירפ לע "ונייחהש" ותכרב <-
'מע) 6ד ףיעס אר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(319
ךלמ לע ותכרב <-
םאש ה"ד םירואב ו ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ןיליפתב <-
ב ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ותרדגה<-
בב הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב "המח העקש" ול ורמאי אל<-
בי ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש תודעל ולוספ<-
א ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ לוספה רוקמ<-<-
גי ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש תורשכב ופוסו ותליחת םא<-<-
בכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ וילע םינמאנ םילוספש רבדב<-<-
417 'מע ב"ח טפשמה רצוא יזוזא קיפנו לייע
םלשה טפשמה תוביתנ ,ז"יס ,י"ס צק 'יס מ"וח ע"וש
םש ביתנ סלפי ,בי ק"ס צק 'יס
ןילטלטמב<-
גי תוא ביתנ סלפי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ םאה - לטב חקמהש םיבצמב<-
חקמהמ שוריפב רוזחיש ךירצ
תוא ביתנ סלפי ,ו ק"ס צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ה הפסוה ביתנ ףיסוי ,טי
לוכי םאה - הנותחתה לע ודי<-
תועמ ול שישכ עקרק ןתיל ופוכל
תוא ביתנ סלפי ,ז ק"ס צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
אכ
הנותחתה לע ודי יתמ<-<-
ט ק"ס צק 'יס טפשמה תוביתנ הליעומ םאה - יזוזא נ"וע קפס<-
רכומה וא חקולה תסיפת
צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ,י"ס צק 'יס מ"וח ע"וש
בי ק"ס מ"היתנ לע ביתנ סלפי ,גי ק"ס
רכומהו םימד תצקמ הנוקה ערפ<-
ראשה לע יזוזא קיפנו לייע
ל תוא ביתנ סלפי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ יזוזא נ"וע רכומהו רזחש ק'צ<-
'יס םלשה טפשמה תוביתנ ,ב"ס אצק 'יס מ"וח ע"וש
הכ תוא ביתנ סלפי ,י ק"ס צק
יזוזא נ"ועו רטשב הנק<-
ביתנ ףיסוי ,ו ק"ס צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד ק"ס מ"היתנ בצק ,ה הפסוה
ן"רה תטיש<-
ביתנ ףיסוי ,ו ק"ס צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ה הפסוה
ש"ארה תטיש<-
תוא ביתנ סלפי ,ו ק"ס צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
די
ם"במרה תטיש<-
ו ק"ס צק 'יס טפשמה תוביתנ א"מרהו ע"ושה תטיש<-
אמ ,בל 'מע מ"וח המלש תכרב ןיד קספ עוציב בוכיע
45 'מע ב"ח טפשמה רצוא הליפתה בוכיע
235 'מע ב"ח טפשמה רצוא ץראהמ האיצי בוכיע
36 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא אצמש ימ לש<-
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיפסכ בוכיע
הליע
409 'מע ב"ח טפשמה רצוא הזוח תריציב<-
םימדב יוליע
טצק ,וצק 'מע טפשמבו קדצב לבקל דחא הצרו וקלחש םיחא<-
םירמוא םירחאהו דחא דצמ
יוליעב
ר 'מע טפשמבו קדצב ןיא ףידע דחאה לש קלח םא<-
יוליעב ןיקלוח
ר 'מע טפשמבו קדצב ערה ןמ שקבמ םא<-<-
חצק 'מע טפשמבו קדצב תתל םיכירצ יוליעב ודמע אל םא<-
רצימה לע ול
וצק 'מע טפשמבו קדצב םאה - 'יוליעב חתפי חקפ םא'<-
בר יוליעב םה וליעש ינפל רבודמ
רתוי
חצק 'מע טפשמבו קדצב לוכי לרוג ושעש ירחא םאה<-
יוליעב חותפל
וצק 'מע טפשמבו קדצב הוש םמצעלש הנווכה םאה<-
ילב ינשה לש ונוצר ינפמ וא רתוי
לרוג
גר 'מע טפשמבו קדצב יוליעל תונעטה ינימ<-
ןיע
תבשב הב לופיט<-
כ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ראש וא תופיט תפטה<-<-
ןהב םיאפרמה תואקשמ
כ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןהב םיבאכ<-<-
ומ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל קוחדל ידכ ןהילע ילכ תחנה<-<-
ןביבסש חופינה תא
חירת 'יס ,י-ט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
א ףיעס
התרדגהו ןורווע תנכס<-<-
ט ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל סומלוב וזחאב ןורווע תנכס<-<-
אכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןהב ןירוליק<-<-
כ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןהילע היטר<-<-
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא תוקבאתה ידכ ךות תימסנש<-
ערה ןיע
וט ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא םלשל בייח םאה - הב קיזה<-
399 ,263 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ןיע תחת ןיע'
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןידה יוניע
הסיע
בי הרעה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע םיברעמ ןיא<-
הסיעב
אכר-דיר 'מע תיבר תנשמ אקסיע
430 'מע ב"ח טפשמה רצוא אקסע רתיה<-
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא תינתומ הקסיע
שופיע
ל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תפב תורצח בוריע םיברעמ םאה<-
תשפועמ
בל 'מע מ"וח המלש תכרב םיסכנ לוקיע
(די הרעה) ל 'מע ברעה טפשמ הולמהמ עובתל לוכי ברע םאה<-
הוולה יסכנ תא לקעיש
(ריע ינב ;וריע ןב :םג האר) ריע
159 'מע ב"ח טפשמה רצוא התגהנהו הנוגרא <-
חכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא םאה - א"לבז פ"ע ונדש ריע ינב<-
עובק ד"ב תונמל םילוכי
זטק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא תא ףוכל םילוכי בורה םאה<-
טועימה
גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ריעה ינבמ דחאל רתומ םאה<-
וריבח תונמואל תדרל
דכ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יחל י"ע ריעה ראשמ יובמ תדרפה<-
,(תבשב האצוה ןינעל) הרוק וא
םיבר לש וא דיחי לש ריעב
ה הכלה א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לכל תורצח בוריע םיברעמשכ<-
וא ףותיש בשחנ םאה
– ריעה
בוריע
גל תוא ןויצה רעש בי 'יס בקעי ירמא הב ןיאש ריעב ח"ת רוגי אל<-
ח"מג תפוק
271 'מע ב"ח טפשמה רצוא טלקמ ריע<-
צ-זפ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וא הלוכל תורצח בוריע<-
התצקמל
153 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינהכה ירע<-
277 'מע ב"ח טפשמה רצוא תחדינה ריע
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא המוח תפקומ ריע
תורצח בוריע
גנ הרעה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ - רקפה חטשב םקוהש להוא<-
תורצח בוריעב םיבייח םאה
ב הרעה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע ןינעל רצח בשחנ תיב הזיא<-
תורצח
ךליאו גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םיברעמ ךיא<-
וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ינבמ (וצוביק ,ותייבג) ופוסיא<-
רצחה
ב הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ותובגל רשכ ימ<-<-
ט הכלה םש ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריעל תתל בייח הבוגה םג<-<-
ב הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ השא י"ע<-<-
ב הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רמומ ידי לע<-<-
ב הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יוג ידי לע<-<-
,ו הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
י-א הכלה וט קרפ
בוריעל ףסכ ףוסאל גהנמה<-<-
תורצח
ב הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןטק י"ע<-<-
המ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לע דיפקמ רצחה ינבמ דחא םא<-
בוריעב וקלח
הל הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע םשל והוחינה אל םא<-
זכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע הכירצ הינא<-
תואובמ ףותישל סחיב<-
א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וילע ףותיש ןיד יתמ<-<-
אי הרעה א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הנחמ וא רפכ םיברעמשכ<-<-<-
םילהא
ה הכלה א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ריעה לכל םיברעמשכ<-<-<-
ה הכלה א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םוקמב בוריע לע םיכמוס<-<-
בוריע םוקמב ףותיש לעו ףותיש
י-א הכלה ,ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ - תורצח יתשל חותפה תיב<-
בוריע ךירצהל ,רסוא אוה וזיאב
ט הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ - בוריעה תא וב םיחינמש תיב<-
בוריעב ףתתשמ םאה
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םיברעמ המב<-
בי הרעה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הסיע<-<-
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי-א
תפ<-<-
ל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תשפועמ תפ<-<-<-
טי-י הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ המלש תפ ךירצ םאה<-<-<-
אל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ השבי תפ<-<-<-
ט הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ זרואמ תפ<-<-<-
ט הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןחוד תפ<-<-<-
ט הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םישדע תפ<-<-<-
דכ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לפלפ<-<-
אנ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לח חספ לש ןושאר םוי םא<-<-
תבשב
,ו הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
י-א הכלה וט קרפ
ורובע חמק ףוסאל גהנמה<-<-
א הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ורובע םיציב ףוסאל גהנמה<-<-
טכ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ואפקש ב"ויכו תוריפ<-<-
חכ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ קוניתל יואר וניאש לכאמ<-<-
חכ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הלוחל יואר וניאש לכאמ<-<-
הל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ המורת<-<-
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דמ-גל
וא הליכאב רוסאה רבד<-<-
האנהב
,דל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טל
לע רסא םהמ דחאש לכאמ<-<-
ומצע
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דמ-מ
רוסיא קפס<-<-
א הרעה אכ קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןיריתמ ול שיש רבד<-<-
ול הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יאמד<-<-
גמ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ל"וחב שדח<-<-
הל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הלח<-<-
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ול-הל
לבט<-<-
הכ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוירטפו ןיהמכ<-<-
בל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ אוהשכ םיברעמ לכוא הזיאב<-<-
יח אוהשכ - הזיאבו ,לשובמ
ח הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוגוע<-<-
הצמב<-<-
,ב הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ד הכלה גי קרפו
הב ברעל גהנמה<-<-<-
דמ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םירייד שישכ ,הנוכמ תצמב<-<-<-
הב םירימחמה
זט הרעה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוריפ ימב השולינש הצמב<-<-<-
ה הרעה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ץמחמ הפידע םאה<-<-<-
זמ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תדועס ךרוצל ןכוהש המב<-<-
תבש
חל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לזגב<-<-
ו הרעה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וניא וילעבש עדויש רבדב<-<-<-
דיפקמ
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זכק-דכק
חספ ברע וב לחש תבשב הצמב<-<-
,במ הרעה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גנ
הז ןינעל 'הרירב'<-
קוח ;זי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גס תוא ס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל
ותכרב<-
,זי הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ הרעהו
ותיבב וכזו תמש רג<-
כ הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הרידמ םינפל הריד<-
ל הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוחפשמ יתשו הוקליחש הריד<-
לטלטל רתומ םאה - הב םירד
קלחל קלחמ
טמ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ המב ח"ע ברעל רשפא םאה<-
ןימוחת בוריע וב בריעש
הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דל-גל
ףתושמ םוקמכ אוה ןג םאה<-
בוריע ילב לוטלטב רוסאש
טכ הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תעדל םיכירצ םיברעמה םאה<-
ובריעש
,וטק הרעה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אכ הרעה טי קרפו
ריעה לכל ברעל םילוכי םאה<-
רצוע שי הלילבשכ
טפ הרעה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בייח תיבה ינבמ דחא לכ םאה<-
החפשממ דחאב יד וא בוריעל תתל
הכלה ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גל-בכ
ברעל לוכי רמומ םאה<-
םירד רצחב םא בוריע ךירצ םאה<-
- קר
הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וט-די
ב"העב םע לעופ<-<-
די הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ודימלת םע בר<-<-
זט הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ודליל דמלמ םע ב"העב<-<-
די הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ותרשמ םע ב"העב<-<-
,די הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אכ
ותשאמ דרפנש שיא<-<-
,אי הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי
החפשמ יבורק<-<-
ז הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ גחבש תבשב ברעל םיכירצ םאה<-
תוכוסה
ז הכלה כ קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריעה תא לוכאל יואר םאה<-
תבש תדועסל
העק הרעה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ 'הרתוה הרתוהו ליאוה'<-
ה הכלה אכ קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןיבוריעב לקימכ הכלה<-
חנ הרעה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לעוב לכ ח"ע ובריעש זירכהל גהנמה<-
הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וכ-כ
תורצח בוריעב ףתתשהל ברסמה<-
וכ הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ופוכל םילוכי ןיד תיב םאה<-<-
ברעל
גל הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריעב תוכזל ברסמה<-
רחא רובע ברעמה<-
בכ הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע ברעמ סופורטופא םאה<-<-
ןטק לשמ תורצח
הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ-בכ
אלש ברעל הלוכי השא םאה<-<-
הלעב תעדמ
הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ-בכ
ברעל םילוכי תיב ינב םאה<-<-
ב"העב תעדמ אלש
גכ הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע ברעל לוכי לעופ םאה<-<-
ב"העב תעדמ אלש תורצח
,אכ הכלה ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גי הכלה ח קרפ
םאה - ירכנ לצא דבועה לארשי<-<-
ורובעב תורצח בוריע ברעל לוכי
טי הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ברעיש ורבחל ףסכ ןתנ<-<-
וליבשב
חי הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןתנו ברעל חילש השענש ימ<-<-
חלשמה ליבשב ולשמ
כ קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ עצמאב תורצחה בוריע הנתשה<-
תבשה
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הפ-בפ
תבשה עצמאב תוציחמה ונתשה<-
50 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנקתה<-
בוריע יוכיז :האר) ויוכיז<-
(תורצח
תוא טנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אל
ותיישע ןמז <-
תוא ס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דס
תבשב לחש חספ ברעב<-<-
218 'מע ב"ח טפשמה רצוא וב הקזח<-
זט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריעה ןמ הרזח<-
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יתמ - וזל וז תוכומס תורצח<-
דחיב ברעל םילוכי
ב הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םהיניב הצריפ שי םא<-<-
אס הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הבורמ ץורפ םהיניב שי םא<-<-<-
דמועה לע
טע הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הצריפ בשחנ חתפ הזיא<-<-<-
טע הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוגרדמ הלומ שישכ<-<-<-
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בכ-זט
םהיניב דירפהל ליעומ ספ םאה<-<-
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ונ-חמ
חתפ םהיניב שי םא<-<-
אנ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ורועיש<-<-<-
הנ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לוענ אוה םא<-<-<-
זי הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ חתפה תרוצ םהיניב שי םא<-<-
גכ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ דירפהל הליעומ הרוק םאה<-<-
םהיניב
גי הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םהיניב שידג שי םא<-<-
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אפ-בס
וא (רדג דיל) םלוס שי םא<-<-
םהיניבש תוגרדמ
,גנ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בע-אע הכלה ג קרפו
- םיבלש וב השעש ןליא<-<-<-
םלוסכ וניד םאה
חע הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םלוסכ וניד זגרא םאה<-<-<-
חע הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לתוכל ךומסה אבטציא<-<-<-
םלוסכ וניד םאה - תורצח ןיבש
,חע הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חמק הרעהו
םלוסו תוגרדמכ בשחנ זיז<-<-<-
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חע-גע
שורדה רועישה<-<-<-
וכ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הז דיל הז תוגג<-<-
םהיניב ןולח שי םא<-<-
גנ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןולח לדוג הזיאב<-<-<-
הנ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לוענ ןולחב<-<-<-
י הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ךליאו
דירפהל הליעומ הציחמ וזיא<-<-
םהיניב
טכ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םהיניב רהנ שי םא<-<-
אמ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םימה ואפק םא<-<-<-
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גמ-במ
ץירח ינפ לע (שרק) רסנב רשיג<-<-
םהיניבש
טי-גי הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחמ םינפל רצח שישכ<-<-
גס הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוגרדמ י"ע םירבוחמשכ<-<-
רייפ") שאמ טלפמל ןינבל ץוחמ
("פייקסא
ט הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םאה - דחי ברעל םיליגר ויה<-<-
קלחיהל םיאשר
םינכש ןיבש ץירח<-
חמ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תבשב וכותל לוטלט<-<-
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ-וכ
בוריע ןינעל םהיניב דירפמכ<-<-
תורצח
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ-הל
ויולימ<-<-
חל הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רפעו לוחב<-<-<-
מ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תותסכו םירכב<-<-<-
טל הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הצקומ רבדב<-<-<-
טל הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוריפב<-<-<-
חל הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורורצב<-<-<-
זל הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןבתו שקב<-<-<-
ובריע אלש רצחב תבשב לוטלט<-
וב
חנ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ולש הפשא חפל ותיבמ הקירז<-<-
הצריפ<-<-
ב הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רתומ םאה - רצחל רצח ןיב<-<-<-
וזל וזמ לטלטל
אי הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רתומ םאה - תיבל תיב ןיב<-<-<-
וזל וזמ לטלטל
,אי הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בל
רודזורפל תיבמ לוטלט<-<-
ףתושמ
הל הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ינש ןיבש םימ יבג לע הרוק<-<-
םהמ תולדל ריתהל ,תורצח
טפ הרעה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םילטבמ םאה - ואפקש רהנ ימ<-<-
הציחמ
ג הרעה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וא ףפרקל ףפרקמ לוטלט<-<-
רצחל
ט-א הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ (התיבש) תואצמיה םוקמ<-<-
ןיינעל ,תבש תסינכ תעב םילכ
רצחב םלוטלט
ט הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תיבב תבש םא קונית לוטלט<-<-<-
ו הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תסינכ תעב דגב שובל היה<-<-<-
וילע התיבש ןיד ןכיה - תבשה
אמ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רטיירניסניאל הפשא תקירז<-<-
בר ןינבב הפשא תרעבה ןקתימ)
(תומוק
ג הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םיצפח תסנכ תיבב לוטלט<-<-
ץוחבמ ואבוהש
גל הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוריד יתשל ףתושמ אסכ תיב<-<-
הרידה ןמ וכותל לוטלט -
בס הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ האוצה םא אסכ תיבב שומיש<-<-
ברועמ אל םוקמל תדרוי
א הכלהמ ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ךליאו
גגל גגמ לוטלט<-<-
זנ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ארטזוזגל ארטזוזגמ לוטלט<-<-
בס הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ארטזוזג לע םימ ךופשל<-<-
רצחל ודריש
דס הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחב תומא 'ד לוטלט<-<-
תבשב עיגמה ראוד<-<-
ה הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחל רצחמ ולוטלט<-<-<-
זט הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תיבה לא ולוטלט<-<-<-
ז הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תבשב םדאמ השרפוהש האוצ<-<-
רצחב הלוטלט -
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בס-ס
- ארטזוזג לע ץפח לוטלט<-<-
לופי אמש
אס הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וניאו ,זיז יבג לע לטלטמ<-<-
רצחל לופי אמש ששוח
אס הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ששוח וניאו ןולח לע לטלטמ<-<-
רצחל לופי אמש
טל הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הסיבכ לבח לע לוטלט<-<-
,אי הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ-אכ הכלה ד קרפו
ףתושמ תוגרדמ רדחל לוטלט<-<-
המ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םינכש ןיבש רוחל לוטלט<-<-
ונ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ דמועה רבד לע ןולחמ לוטלט<-<-
ול ךומס רצחב
ט-א הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחל רצחמ לוטלט<-<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זמ-במ
םינכש ןיבש לתוכ לע לוטלט<-<-
בס הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םידרוישכ רויכל םימ תכיפש<-<-
ברועמ וניאש םוקמל
ונ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ךומסה רבדל תספרממ לוטלט<-<-
רצחב הל
זנ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחב ותכוסל לוטלט<-<-
חנ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ היילעמ קורזל רתומ םאה<-<-
ןולח לומ רבוע רבדהשכ ורצחל
רחא לש
בי הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ותהבגהב חפט<-
דפ 'מע טפשמבו קדצב םיברה לע תופכל טועימה לוכי<-
וא יובמל הרוקו יחל תושעל
שלופמ יובמב חתפה תרוצ
דפ 'מע טפשמבו קדצב י"ע לטלטל רתיההש םוקמב<-<-
תקולחמב יונש חתפה תרוצ
גי הרעה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חי קרפ ,הכ הרעה וט קרפ ,דל הרעה י קרפ ,זי הרעהו
אכ-די הרעה
תורצח בוריעב הנווכ<-
אי הרעה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הז ןינעל ,םודס תדמ לע ןיפוכ<-
גי הרעה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יוגב<-<-
ףוס אכ קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ח הרעה
ןיבוריע ןינעל 'גולפ אל'<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל-זי
םירסוא ויריידש הריד בשחנ המ<-
ילב רצחל ונממ לטלטל רוסאו
בוריע
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל-חי
הריד יורק תיבה ןמ רדח הזיא<-<-
חי הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םינודינ תיבה ירדח לכ םאה<-<-
הרידכ
טי הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ אהתש דע הלדוג אהת המ<-<-
הרידל היואר
כ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ חתפ הל ןיאש<-<-
דכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הרקת הל ןיאש<-<-
ד-ב הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הקיר הריד<-<-
טי הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וא ,םש לכוא וניאו םש ןלשכ<-<-
ךפיהל
בכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ להוא<-<-
גנ הרעה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לש חטשב והומיקה םא<-<-<-
רחא לש ותושרב וא ,רקפה
טכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוגרדמ רדח<-<-
הכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןוינח<-<-
הכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןסחמ<-<-
הכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ףתרמ<-<-
בכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הכוס<-<-
אכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ היילע<-<-
וכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ףירצ<-<-
וכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןורק<-<-
הכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תפר<-<-
וכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וטוא<-<-
חכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תסנכ תיב<-<-
אמ הרעה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ אסכ תיב<-<-
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל-טכ
רעש תיב<-<-
הכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ךסומ<-<-
דכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ גג<-<-
דכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ארטזוזג<-<-
הכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ריד<-<-
חי הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רודזורפ<-<-
אי הרעה א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יובמ בשחנ המו רצח בשחנ המ<-
הז ןינעל
א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ והמ<-
ז-ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לוטלט רסואה ריידכ ןודינ ימ<-
(בוריעב בייחו) בריע אל םא רצחב
ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יוג<-<-
הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חל-הל
לש הרוכש הרידב רדשכ<-<-<-
לארשי
ל הכלה ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יוגכ יארק וא יקודצ םאה<-<-<-
הז ןינעל
אל הכלה ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הז ןינעל יוגכ יתוכ םאה<-<-<-
בכ הכלה ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ט"וי וא תבש ללחמ םאה<-<-<-
הז ןינעל יוגכ
גכ הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הנשה עצמאב רייגתה םא<-<-<-
בכ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ססוג<-<-
הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זכ-גכ
חרוא<-<-
חכ הרעה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחב רדה ןרצח<-<-
כ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הדעסמב לכואה<-<-
,בכ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ז הרעה ז קרפ
ןטק<-<-
גכ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ חרוא<-<-
הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אכ-טי
ותיבב דעוס וניאש ימ<-<-
ל הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ אניד יפ לע הרידב רדה<-<-
אתוכלמד
בכ הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הנשה עצמאב אבש שדח רייד<-<-
חי-ח הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תבשה עצמאב אבש שדח רייד<-<-
הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דנ-בל
הלואש הרוכש וא הרידב רדה<-<-
רצחב
חכ הרעה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחב רדש רמוש<-<-
בכ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ קונית<-<-
הבישי ידימלת<-<-
אמ הרעה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םיתב ילעב לצא םילכוא םא<-<-<-
טי-א הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הבישיב םילכוא םא<-<-<-
הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל-טכ
הלוזג הרידב רדה<-<-
אי הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דל-גלו
שומיש תושר ול שיש ימ<-<-
וריבח רצחב
בכ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לוכאל לוכי וניאש הלוח<-<-
הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי-אי
"סרפ לבקמ"<-<-
,ח הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חי ,זי ,די
תבשה עצמאב תמש רייד<-<-
גמ הרעה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רבוע<-<-
אכ הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחב םירסוא היילע ינב םאה<-<-
הנותחתה המוקב וא
גכ הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רדחב םירסוא םה םאה<-<-<-
םישמתשמש םוקמב תוגרדמה
תילעמב
אכ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ותכאלמ םוקמב לכואה לעופ<-<-
וכ הכלה ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ 'בוריעב הדומ וניאש ימ'<-
וט הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ - תבשב רהוס תיבמ אציש ימ<-
בוריע םע רצחב לטלטל רתומ םאה
א הרעה א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הזיא לעו ,ןיבוריע ןקית ימ<-
הוכימסה קוספ
'הבצמ'<-
הכ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םינכש ןיב דירפהל<-<-
ו הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחב רוסאי אלש ,ותיב חתפב<-<-
אל הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחמ םינפל רצחב<-<-
בל הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יובמב רוסאי אלש ,רצח חתפב<-<-
ו הכלה א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ברעל הוצמ<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ותחנה םוקמ<-
,בכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה טי קרפו
להואב<-<-
,וכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בכ-חי הכלה טי קרפו
וטואב<-<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכחי
היילעב<-<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכחי
רודזורפב<-<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכחי
ףירצב<-<-
בכ הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןטק לש תיבב<-<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכחי
ןורקב<-<-
הכ הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בר לצא<-<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי
תפרב<-<-
טי הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןוראב<-<-
ח הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןוראה לעננ<-<-<-
דכ הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תסנכ תיבב<-<-
זט הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םימרופרה לש נ"כהבב<-<-<-
,אמ הרעה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה טי קרפו
אסכ תיבב<-<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טכ הרעהו ,דכחי
רעש תיבב<-<-
,הכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה טי קרפו
ךסומב<-<-
,דכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה טי קרפו
גגב<-<-
בכ הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יוג לצא<-<-
,דכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה טי קרפו
ארטזוזגב<-<-
,הכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה טי קרפו
רידב<-<-
בכ הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רקפה לש הרידב<-<-
,מ הרעהב ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה טי קרפו
רדחב<-<-
חי הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוגרדמ רדחב<-<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכחי
הברוחב<-<-
הכ הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םכח לצא<-<-
בכ הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תונחב<-<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכחי
ןוינחב<-<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי
רצחב<-<-
אל הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ חפט הבוגב חנומ היהיש ךירצ<-<-
ל הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ילכב וחינהל ךירצ םאה<-<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הלגל
םילכ ינשב<-<-
גנ הרעה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םירדח ינשב<-<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכחי
ןסחמב<-<-
כ הכלה טי קרפב ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הכוסב<-<-
,טכ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל הרעה טי קרפו
איפקמב<-<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכחי
ףתרמב<-<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי
טלפמל ןינבל ץוחמ תוגרדמב<-<-
("פייקסא רייפ") שאמ
בי הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ אצמנש םוקמב חנומ תמ םא<-<-
רצחב םינהכ שיו ,בוריעה וב
זכ הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רכמנו םיוסמ תיבב חנומ היה<-<-
רחא תיבב ותוא םיחינמ םאה -
זכ הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ - ולצא חנומ היהש ימ תמ<-<-
רחא לצא ותוא םיחינמ םאה
בוריע םיכירצ ןיאש תומוקמ<-
לכאמב ףותיש םהל שיש ינפמ
,א הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי
דחיב םילכוא םלוכשכ ןולמ<-<-
,א הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דס הרעה ה קרפו ,טי
ץוביק<-<-
,ו הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
נ הרעה ףוס די קרפ
ךרוצל נ"כהבב חנומ ןוזמ םא<-<-
הדועס ךרוצל וא "אבר אשודיק"
תישילש
טי-ו הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ינבל לכאמב תופתוש שישכ<-<-
רצחה
חכ הרעה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וילעופ םה ריעה ינב לכ םא<-<-
ולשמ םילכואו ריעה רש לש
ט הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ונכש לצא לכוא חינה םא<-<-
ףתושמ ררקמב וא ררקמב
ד הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחה ינב לכל תחא הכוסשכ<-<-
דס הרעה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םילוח תיב<-<-
,חכ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי-א הכלה ז קרפ ,ח הרעה ו קרפ ,טס הרעהו ,אל
רהוס תיב<-<-
טי-א הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הבישי<-<-
זי הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הלשמ רפכ הל שיש הבישי<-<-<-
דס הרעה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םינקז בשומ<-<-
,א הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי
דחיב םילכוא םא<-<-<-
וט הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ומע רדה ונכשל ןוזמ קפסמה<-<-
רצחב
נ הרעה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע ךירצ םילהא הנחמ םאה<-<-
תורצח
,י-א הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זי
םילכוא םלוכש ץיק הנחמ<-<-
דחיב
י הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טכ הרעהו
ףתושמ חבטמ שי םא<-<-
,ט-א הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דל-אי הכלה ד קרפו
הז ןינעל תרסוא לגר תסירד יתמ<-
בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םיברעמ יתמ<-
בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םיברעמ ןמז הזיאב<-<-
בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םיברעמ ןמז המכ לע<-<-
ה-ד הרעה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םינש המכ לע<-<-<-
ה הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תושמשה ןיב<-<-
ו הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תאצ קפס אוהש ןמזב<-<-
םיבכוכה
חי הרעה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תבש וילע לביקש ימ י"ע<-<-
ז הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תפסות וילע לביקש ימ י"ע<-<-
תבש
חי הרעה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םהילע ולביק רוביצהש ירחא<-<-
תבש
אכ הרעה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ כ"וי ברעב ברעל רשפא םאה<-<-
ב הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ חספ ברעב ברעל גהנמה<-<-
נ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ המב - תבשב לחש פ"ע<-<-<-
םיברעמ
ד-א הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תבש ברעב םיברעמ םאה<-<-
אקוד
,א הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט-בי
ט"ויב<-<-
א הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ כ"ויב<-<-
חי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ "אבוריע ןידהב" חסונ<-
ב הכלה חי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וב גג תרכזה<-<-
תוא טנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בס
ויוכיז ,ותרימא חסונ<-
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אי-ח
דבאנו תורצחה בוריע לעננ<-
חתפמה
ד הכלה כ קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריעב םייוניש ושענ<-
תושמשה ןיבב
אכ קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע קפס<-
א הרעה אכ קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ העידי ןורסח לש קפסב<-<-
אי-י הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ט"ויל תורצח בוריע<-
ט הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ כ"הויל תורצח בוריע<-
צ-זפ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וא ריעה לכל תורצח בוריע<-
התצקמל
תורצח בוריעו ןילישבת בוריע<-
די הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םדוק הזיא<-<-
ט הכלה זי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ דחי םהינש ברעמשכ ךרבמ המ<-<-
טמ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רבדב םהינש ברעל רשפא םאה<-<-
דחא
בל-ל הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רכיהכ רצח חתפב אבטציא תיישע<-
יובמה לע רוסאי אלש
דפ 'מע טפשמבו קדצב הוצמ - ותיישע<-
דכ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וניב דירפמ - יובמ חתפב הרוק<-
בוריע וברעיש ,תואובמ ראשל
דרפנב תורצח
ד הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רוביצה יפסכמ ותיינק<-
ד הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הבוט הרטמל ףסאש ףסכמ<-<-
,צ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
די הכלה ד קרפו
'וכו 'המוקמב הרוסאה לגר'<-
הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דל-אי
יתמ - וריבח רצחב רבעמ תושר<-
תבשב האצוה ןינעל תרסוא
ה הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םיבוג יממ - הרידב םיפתוש<-
תורצח בוריעל
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חס-בנ
ורועיש<-
,בכ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ס
רועישל םילכאמ ינש ףוריצ<-<-
גכ הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ חנוהש ירחא דלונש קונית<-
חינהל ךירצ םאה - תורצח בוריע
בוש
וב יאנת<-
גי הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ט"ויב ברעמשכ<-<-
בי הרעה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ףסונ תורצח בוריע ברעמשכ<-<-
רוביצה לשל
'די תסיפת'<-
טל הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תרכשומ הרידב<-<-
אכ הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןכש לצא<-<-
אנ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רונת<-<-
,זמ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
נ
דבכ רבד<-<-
הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טמ-זמ
הצקומ רבד<-<-
אנ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ררקמ<-<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוישרפ בוריע
ןילישבת בוריע
די הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןילישבת בוריע ברעל אבה<-
םדוק הזיא - תורצח בוריעו
ט הכלה זי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ דחי םהינש ברעמשכ ךרבמ המ<-<-
טמ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רבדב םהינש ברעל רשפא םאה<-<-
דחא
ןימוחת בוריע
טמ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע ברעל רשפא םאה<-
ןימוחת בוריע וב בריעש המב
ול 'מע א"ח תבשה רצוא לויט ךרוצל<-
יוריע
תוא בנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דכ
חספ תורעקמ יוריעה ןפוא<-
ץמח תורעקל
חכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא דירפהל הפילקל הפילקמ הציב<-
תבשב ןובלחהמ ןומלחה תא
זכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ודירפהל ילכל ילכמ ןיי<-
תבשב םירמשהמ
331 ,204 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןושיע
תוא הצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
וס
ןמוקיפאה ירחא<-
תוא גנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הכ
ט"וי ברע שדח "פייפ"ב<-
תוא זפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ונ
תבשב הלדבה ינפל<-
םיסכנ רושיע
וליפא ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא םייחמ ותניתנ<-
ןותיע
רעשו ,חע תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
וצ תוא ןויצה
תאיצמ לע וב םסרפל הבוח םאה<-
הדיבא
143 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונותיעה שפוח<-
נ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא םיקלוחמה םינותיע תחיקל<-
ראוד תביתמ ,םניח
רבכע
זל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ותאצוה - םימשבל לפנש<-
(יוג :האר) ם"וכע
םינולע
נ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא םתחיקל - םניח םיקלוחמה<-
ראוד תביתמ
463 'מע ב"ח טפשמה רצוא רחשה תולע
(הנוילע המוק) היילע
אכ הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רצחב םירסוא היילע ינב םאה <-
האצוה ןינעל הנותחתה המוקב וא
תבשב
חנ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ורצחל הנממ קורזל רתומ םאה<-
לש ןולח לומ רבוע רבדהשכ תבשב
רחא
אכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע ןינעל הריד תבשחנ םאה<-
תורצח
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי
הב תורצח בוריע תחנה<-
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא לארשי ץראל היילע
'מע) ו ףיעס חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(314
הילע הכרב<-
הלודגל היילע
'מע) ז ףיעס חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(314
וילע הכרב<-
- לש רבקל היילע
טכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב לואש אבא<-
זל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב סנה לעב ריאמ יבר<-
חי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשר<-
גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב איבנה לאומש<-
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא לגרל היילע
וט הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-
תאירק :האר) הרותל היילע
(היילע ,הרותה
(32 'מע) גי 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'חבשל ונילע'
(33 'מע) די 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס וחסונ <-
א"וזח תוגהנה קרפ תועובשל חספ ןיב וירחאל וא וינפל רמועה תריפס <-
ע ,די ,אי הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב וא וינפל םירמאנ תובא יקרפ<-
וירחאל
(36 'מע) וט 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ותרימא תרוצ<-
(31 'מע) בי 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס וינפל תוליפת <-
318 'מע ב"ח טפשמה רצוא ץראה םע
ב הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב ץראה םע ינפב רתיה תורוהל ןיא<-
רוסיא וב וגהנש רבדב
בל ;ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
זי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;כ רועיש ב"ח טפשמה
ד-א ק"ס טפשמה יטוקל
תודעל ותורשכ<-
ה ק"ס טפשמה יטוקל זי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ולסופל הזרכה ךירצ םאה<-<-
זל ,גי-בי ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םנעמל תובא יקרפ דומיל<-
אע 'מע א"ח תבשה רצוא םושמ תבשב רשעמה לע ןמאנ<-
תבש תמיא וא תבש גנוע
טע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב החכותה תאירקל הרותל ותיילע<-
(לארשי :האר) לארשי םע
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןומע
365 'מע ב"ח טפשמה רצוא ינומע
הדימע
ה ףיעס י 'יס בקעי ירמא תזקה ,היתש ,הליכא רחאל דימ<-
הטימה שימשת וא ,םד
דמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תודע תדגהו תלבקב<-
185 ,152 'מע ב"ח טפשמה רצוא קלמע
תבשב ררוב ןינעל ,םיבנע
זל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיבוקר םהמ קלח םא םתרירב<-
בכ הרעהו ,ג ףיעס גי קרפ ררוב שלושמ ליא םיניערגה תאצוה<-
דנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא לוכשאהמ םתרסה<-
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םפוליק<-
(הקדצ ;רדנ :םג האר) ינע
18 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רוביצה תובדנ לע םיינע תולעב <-
ה"ד םירואב ה ףיעס אי 'יס ,ה ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
לאוש
ול תתל םיאשר תיב ינב םאה<-
ב"העב תעידי אלב הסורפ
ד תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא םאה - וקחוד תמחמ רכומה<-
םירבד ןינקמ וב רוזחל רתומ
ונ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא לעופל ינע לעופ לש רכש תמדקה<-
רישע
ףיעסו ,וט תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ינעל ה"ד םירואב ד
ינע בשחנ ימ<-
םירואב ד ףיעסו ,י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
וליפאו ה"ד
הקדצ ןתיש בשח וא רמאש ימ<-
רחא ינעל תתל לוכי םאה - ינעל
י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא םאה - הנתמ ול ןתיש רמאש ימ<-
ריזחהל מ"ע הנתמ ול תתל לוכי
ותוולהל ה"ד םירואב א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ול ךירצה ןמ רתוי ול ןתנש ימ<-
הקדצ וז םאה - תעכ
ב ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא - הפקהב םיכרצמ ול ןתנש ימ<-
האוולה תווצמ הזב שי םאה
טי תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ךירצה ינע םידקהל הוצמ<-
הקדצ ךירצה ינעל האוולה
רוזחל לוכי םאה - ול תתל רדנ<-
וב
זט תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ודיב וניא ץפחה םא<-<-
זט תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ינעל היהיש וא תתל רדנ<-<-
ותושרל ץפחה אובישכ
ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא בשח וא רמאש הנתממ הרזח<-<-
ול תתל
חכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא וניא רחא י"ע ול הכיז םא<-<-
ותנתמ לע לאשיהל לוכי
םירואב ה ףיעסו ,י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
םייקל ה"ד
אחריט שיו ינעל ןתיש רמא<-<-
רדנכ אוה םאה
וניא ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא הקדצ ןתיש וחולשל רמא םא<-<-
ינעל
זכ ק"ס תורוקמ א 'יס בקעי ירמא םיינעל שדקהב<-<-
טע ,דע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב החכותה תאירקל הרותל ותיילע<-
במ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב לארשי ץרא יינע<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא םיוג םיינע תסנרפ<-
גי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא סנואב בייח םאה - ץפח לאשש<-
תבשל תואצוהב ובויח ,ינע
טר 'מע א"ח תבשה רצוא תודועס ד"י ןוזמ ול ןיא םא<-
לאו לוח ותבש השעי עובשל
תוירבל ךרטצי
ביר 'מע א"ח תבשה רצוא השע" לע םיקלוח שי םאה<-<-
"לוח ךתבש
טר 'מע א"ח תבשה רצוא רבד פ"כע ףיסוהל ךירצ םאה<-<-
ותדועסב טעומ
דיר 'מע א"ח תבשה רצוא תדועס םידקהל ול שי םאה<-<-
תבשל ש"צומ
דיר 'מע א"ח תבשה רצוא תבש ליל תדועסב םג םאה<-<-
לוח ותבש השעי
חיר 'מע א"ח תבשה רצוא ונממ ודמליש בושח םדא<-<-
לקהל
ביר 'מע א"ח תבשה רצוא תבשל תפ קר ולשמ ול שי םא<-<-
תוירבל ךרטצי םאה
ביר 'מע א"ח תבשה רצוא אוה םאה לוח ךתבש השע<-<-
תושר וא רוסיא
וטר 'מע א"ח תבשה רצוא תבשל תודועס 'ב ול שי<-<-
וא לוח ותבש השעי םאה ש"צומו
םינשל םויה תדועס קלחי
זטר 'מע א"ח תבשה רצוא סנרפתהל תונמוא ול שי םא<-<-
זטר 'מע א"ח תבשה רצוא ואיצוישכו ולשמ ול שי םא<-<-
תוירבל ז"חאל ךרטצי תבשל
ונ 'מע א"ח תבשה רצוא לוח ותבש השועשכ םג<-<-
'ג תתל ךירצ ותשאל הרשמב
תודועס
זיר 'מע א"ח תבשה רצוא שי םאה 'ג הדועס ליבשב<-<-
תוירבל ךרטצהל
גיר 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנועל טעומ רבד ליבשב<-<-
תוירבל ךרטצהל
איר 'מע א"ח תבשה רצוא תונוזמל קר ולשמ ול שי םא<-<-
רתוי תצקו עובשה
בכר 'מע א"ח תבשה רצוא ינעל תתל הקדצ תוצמ שי םאה<-
תבש גנוע רובע
כר 'מע א"ח תבשה רצוא םירחאמ ונוזמ לבקמש ימ<-
דובכ ךרד הנתמב
כר 'מע א"ח תבשה רצוא עובשה תונוזמ לבקמש ימ<-
םאה - ולשמ טעמ ול שיו הקדצמ
רומג דוביכב בייח
כר 'מע א"ח תבשה רצוא הקדצמ בוצק םוכס לבקמש ימ<-
ול ופיסוי ךרטצישכו
לכה לבקמו ולשמ ול ןיאש ינע<-
הקדצמ
זיר 'מע א"ח תבשה רצוא 'ג הדועס לע םג לטונ םאה<-<-
חיר 'מע א"ח תבשה רצוא דוביכל םג ול םינתונ םאה<-<-
טעומ רבד
טיר 'מע א"ח תבשה רצוא תבשל רנ םג ול םינתונ םאה<-<-
טיר 'מע א"ח תבשה רצוא תבש ךרוצל ול ונתנ אל םא<-<-
שקבמו רזוח םאה
טיר 'מע א"ח תבשה רצוא בויח וא תושר אוה םאה<-<-
451 'מע ב"ח טפשמה רצוא תגשה :םג האר) הררחב ךפהמה ינע
(לובג
ונממ הכוזה רחא םדא<-
במ תוא בקעי ירמא תורעהו ,י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא וילע םיזירכמו עשר ארקנ<-<-
ס"נכהבב
במ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא תודעל לספנ םאה<-<-
,גמ-במ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
נ תוא ןויצה רעשו
ריזחהל בייח םאה<-<-
במ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא גגושב ינעהמ חקל םא<-<-
אי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא םאה - כ"חא וריזחמ םא<-<-
רוסיאה תא ןקתמ
גי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ומצעל התונקל ךפהמ וניא םא<-
םירחאל הרכומל אלא
אנ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא תנש ףוסב רוכשל אב םא<-
תוריכשה
גי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ומצעמ הנתנ הררחה לעב םא<-
רחאל
גי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא וניא רכומהש עדוי רחאה םא<-
הב ךפהמל רוכמל הצור
י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ןיא - ונממ לוזב הנוק אוה םא<-
תונקל רחאל רוסיא
אי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא יוג הנוקהו םימדב וושוה םא<-
טמ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא אלו םימד קוסיפ היה םא<-
םיאנת ראשב וושוה
וס תוא ןויצה רעש ו 'יס בקעי ירמא התונקל אבו תרכשומ התיה םא<-
גי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ימ אצמי םאש יאנתב ריכשה םא<-
ול ריכשי ,ףיסויש
דס תוא ןויצה רעש ו 'יס בקעי ירמא תונקל דחא ליחתה םא<-
כ"אשמ ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רקפהב חרט םא<-
כ"אשמ ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ותונמואו ותויח רקיעשכ<-<-
הזב
,לכו ה"ד םירואבו ,אי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
נ תוא בקעי ירמא תורעהו
םימד וקספ אל םא<-
אי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא יוג רכומב<-<-
נ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא לע םהיניב חוכיו היה םא<-<-
םא םהיניב םיותשמ ויהו ריחמה
ישילש אב היה אל
ינעש ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא חילש י"ע ךפהמ םא<-
י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רקפהבו האיצמב<-
אלש ה"ד םירואב זי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תונכדשב<-
ארקנ ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רוכמל רכומל םג רוסא םאה<-
רחאל
די ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ריעה ןודאמ תונקל ךפהמה<-
רחא אבו תיבירב תוולהל
די ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא אבו תיבירב ול הווליש יוגל רדנ<-
ומדקו רחא
ומ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא יוצמ וניאש רבדב ךפהמה רישע<-
תובינע
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םינוש םיעבצב תובינע תרירב<-
תבשב
(שנוע :האר) השינע
(וננע ,תינעת :האר) וננע
שולת ףנע
זנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וילעמ ירפ תשילת<-
(תונח :האר) קסע
(אקסיע :האר) אקסע
םיקסע
(45 'מע) גכ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הליפתה רחאל םתיישע<-
רפע
חל הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןינעל ,תורצח ןיבש ץירח אלממה<-
תורצח בוריע
(ןליא :םג האר) ץע
278 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותתירכ <-
טכ הרעה ה קרפ ררוב שלושמ ליא (םיצקומ) םינבאו םיצע תרירב<-
תבשב
הצע
אס תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא תנגוה הניאש הצע תניתנ רוסיא<-
בוקנ ץיצע
ביתנ סלפי ,א ק"ס וצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא
הכישמב הנקנ םאה<-
הב לופיט ,(םדאה ףוגב) םצע
תבשב
זמ ,ל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל המוקממ האצי םא<-
זמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל דיב רבש<-
א ףיעס די קרפ ,חנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ררוב ןינעל ,(גדב וא רשבב) םצע
תבשב
ג-ב ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא הררבל רתומש םינפוא<-
ה ףיעס די קרפ ,ט ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא הכר םצעב<-
ו ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא חמ הב שיש םצעב<-
ז ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא תיחולחל הילע שיש םצעב<-
ד ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא רשב טעמ הילע שיש םצעב<-
םיגד תומצע תרירב<-
בכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ודיב הכיתחה זחואש העשב<-<-
הלכואל
ח ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ויניש םהב ץוצחל ידכ<-<-
הכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םצצומל ידכ<-<-
אכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ויפמ םתאצוה<-<-
ד ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תומצעה לכ ררוב וניאשכ<-<-
טק הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא םרריבו רבע<-<-
ח ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא ררובה דיב תוחמל םאה<-
ט ףיעס די קרפ ררוב שלושמ ליא קוניתל התאצוה<-
דכ-גכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא טעמ םע רשבהמ התאצוה<-
רשבהמ
זע הרעה א קרפ ררוב שלושמ ליא ויפ י"ע התאצוה<-
159 'מע ב"ח טפשמה רצוא תואמצע
(תועובש :האר) תרצע
47 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרותה ןמ רבד תריקע
בי ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ השעו םוקב<-
תוברע - (ץמקב) ברע
436 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ברעה תוישיא<-
גע ,ח 'מע ברעה טפשמ ירכנלו ירכנ ברע<-<-
גנ 'מע ברעה טפשמ הברעש האושנ השא<-<-
זסק ,דנ 'מע ברעה טפשמ ןטקלו ןטק ברע<-<-
בס 'מע ברעה טפשמ דעב ברעש ןועמש ןב ףסוי<-<-
רחא ןועמש ןב ףסוי
וכק 'מע ברעה טפשמ עוציב םדוק ברעה הטתשנ<-<-
האולהה
דפר 'מע ברעה טפשמ רחא לש םש םתח הוולה םא<-
תובגל םילוכי םאה - ףויזב
ברעהמ
ז 'מע ברעה טפשמ תוולהל םיכסמ היה הולמה םא<-
ברעה בויח לח םאה - ברעה אלב םג
זצ ,ה 'מע ברעה טפשמ הולמה ימ עדי אל םא<-
בצ ,ה 'מע ברעה טפשמ ינולפל הווליש ימ לכ" רמא<-
"ברע ינירה
דצ 'מע ברעה טפשמ םלוכל בייחתהל ותעדשכ<-<-
זצ 'מע ברעה טפשמ רטש וא ןינק השע םא<-<-
וע 'מע ברעה טפשמ לע ןועמשל הוליש ןבוארל רמא<-
יול והוולהו ותוברע
ברעהמ בוחה תייבג<-
הכ 'מע ברעה טפשמ הולה תא הוולמה עבתש ינפל<-<-
הכ 'מע ברעה טפשמ ברעמ תובגל הצור הולמה םא<-<-
ומצעב םלשל הצור הולהו ןלבק
זכ 'מע ברעה טפשמ ןמז תכראה ברעל םינתונ םאה<-<-
םוי 'ל ד"ב
אל 'מע ברעה טפשמ רחא בוח בייחו ,םתסב ערפ<-<-
לע וחקלש ןעוט הולמהו ,הולמל
רחאה בוח
הכ 'מע ברעה טפשמ וישרוימ הייבג - תמש ברע<-<-
ומ-המ 'מע ברעה טפשמ הצורו תואולה ינש לע ברע<-<-
ןהמ תחא עורפל
אס ,זמ 'מע ברעה טפשמ ברעל "רודיס"<-<-
אס ,זמ 'מע ברעה טפשמ תובגל לכויש הנתה םא<-<-<-
הליחת ברעמ
אס ,זמ 'מע ברעה טפשמ ברעמ "שוגי אל" ןיד<-<-
אס ,זמ 'מע ברעה טפשמ תובגל לכויש הנתה םא<-<-<-
הליחת ברעמ
הנר ,דנ 'מע ברעה טפשמ ברעב נ"רד אדובעש<-<-
ס ,זמ 'מע ברעה טפשמ ברעמ ןוכשמ תסיפת<-<-
אס ,זמ 'מע ברעה טפשמ תובגל לכויש הנתה םא<-<-<-
הליחת ברעמ
גס 'מע ברעה טפשמ ברעהמ הסיפת ינהמ םאה<-<-
קפס םוקמב
גס 'מע ברעה טפשמ קפסמ רטפנ הולה םא<-<-
מר-טלר 'מע ברעה טפשמ אלש עבשיל ךירצ הולמה םאה<-<-
ערפנ
וליפא ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ותובייחתהל ןינק ךירצ םאה<-
וליפא ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רטשב בייחתנ םא<-<-
וליפאו ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תועמ ןתמ תעשב<-<-
ב 'מע ברעה טפשמ לע רכש ברעל הוולה חיטבה<-
ול תתל בייח םאה - תוברעה תלבק
במק-אמק 'מע ברעה טפשמ ובויח תולח ןמז<-
תוברעהמ הרזח<-
ב 'מע ברעה טפשמ האולהה ינפל<-<-
וכק 'מע ברעה טפשמ ותרזח לע הולמה עדי אל םא<-<-
ויפ לע הוולהו
א 'מע ברעה טפשמ רדנ םעטמ הרזח רוסיא<-<-
ל 'מע ברעה טפשמ לוכי םאה - ןוערפה ןמז עיגה<-<-
ואיצוהל הולהמ עובתל ברעה
תוברעהמ
הכק 'מע ברעה טפשמ הולמהל בתכ חלשש ירחא<-<-
ותוברע לע הווליש
גצר 'מע ברעה טפשמ םאה - ןיכודיש לע ןלבק ברע<-<-
ןיאושינה םדוק וב רוזחל לוכי
מ 'מע ברעה טפשמ ךרטצי אלש גואדל הוולה בויח<-
םלשל ברעה
םא ברעל ריזחהל הוולה בויח<-
ורובעב ערפ
זל ,הל 'מע ברעה טפשמ בויח שי םיבצמ ולאב<-<-
טכר-גכר 'מע ברעה טפשמ בויחה רדג<-<-
דלר-לר 'מע ברעה טפשמ בויחה תולח ןמז<-<-
הל 'מע ברעה טפשמ ,ערפש הולל ברעה עידוה אל<-<-
םאה - הולמל ערפו הולה רזחו
הולהמ ברעה הבוג
חק ,אי 'מע ברעה טפשמ וניאש םוכס לע תוברעב<-<-
בוצק
דל 'מע ברעה טפשמ בייחש ןפואב ברעה םליש םא<-<-
םימש ידי תאצל קר
הל 'מע ברעה טפשמ הוולמל ערפש הולה ןעט<-<-
ברעה ערפש םדוק
זל 'מע ברעה טפשמ רטשה ברעה חקל אל םא<-<-
הולמהמ
זל 'מע ברעה טפשמ ערפ ברעהש החכוהה ךרד<-<-
הולמל
חל 'מע ברעה טפשמ הולמה םע ברעה רשפתה<-<-
הבוג המכ - בוחה לכמ תוחפ םלשל
הוולהמ
מ ,טל 'מע ברעה טפשמ הז בויח תטמשמ תיעיבש םאה<-<-
טל 'מע ברעה טפשמ אל" רוסיאו ןכשמל רוסיא<-<-
הז בויחב "השונכ ול היהת
חש 'מע ברעה טפשמ הולהמ עובתל ברעה לוכי יתמ<-<-
ברעה םלישש םדוק דוע
ברעה יבויח<-
ביק ,ח 'מע ברעה טפשמ רתוי לע בייחתהל לוכי םאה<-<-
האולהה םוכסמ
גיק ,ח 'מע ברעה טפשמ לע ןוכשמ הולמה ריזחה םא<-<-
האולהה םוכסב בייח םאה - ויפ
ןוכשמה יוושמ רתויש
ט 'מע ברעה טפשמ רחא לביקו הפקהב רכמ<-<-
- ול רוכמל ךישמיש ידכ תוברע
םדוקה בוח לע םג בייח םאה
ט 'מע ברעה טפשמ רחא לביקו הרוחס רכמ<-<-
ירחא הנוקה דעב תוברע
הרקייתהש
י 'מע ברעה טפשמ םידספה לע םלשל בייח םאה<-<-
בוחב םיכורכש
זט 'מע ברעה טפשמ - תוברעה הלח אלש בצמב<-<-
לדתשהל בייח תאז לכב םאה
הולה םלשיש
זי 'מע ברעה טפשמ לדתשיש ד"בב ברע תייפכ<-<-
הולה םלשיש
חיר-זטר 'מע ברעה טפשמ בוחה דספנו לדתשה אל<-<-<-
בר ,טל 'מע ברעה טפשמ לדתשהל בייח הולה םאה<-<-
םלשי ברעהש
טנ 'מע ברעה טפשמ יפל ד"ב פ"ע בייחתנ הולהשכ<-<-
- קפס וב שיש רבדב םתעד לוקיש
ברעה בייח םאה
טנ 'מע ברעה טפשמ - הולמה םע הולה רשפתה<-<-
הרשפ פ"ע עורפל ברעה בייח םאה
וז
בס 'מע ברעה טפשמ ןמז ךות ברעה תעיבת<-<-
האולהה
בפק 'מע ברעה טפשמ לע דחוימ ד"ספ ךירצ םאה<-<-
ברעה בויח
אמק 'מע ברעה טפשמ םא עודי אל םא םג בייחש םעט<-
הולה ערפ אל
תונעט<-
טעק ,וכ 'מע ברעה טפשמ םאה - ערפש הולה ןעוט םא<-<-
ברעה רטפנ
וכ 'מע ברעה טפשמ רטשב הולמב<-<-<-
וכ 'מע ברעה טפשמ רטשה דבאנב<-<-<-
גל 'מע ברעה טפשמ םא עדוי יניא" הוולה ןעט<-<-
"ךיתערפ
גל 'מע ברעה טפשמ קפוסמ הולמה םג םא<-<-<-
ןוערפב
זל 'מע ברעה טפשמ הוולה לע רזוחו ברעה םליש<-<-
ברעהל ערפ רבכש הולה ןעוטו
דמ 'מע ברעה טפשמ "יתערפ" ןועטל ברעה תונמאנ<-<-
ערפו םיברע ינש שישכ רטשה דגנ
ולוכ דחא
טעק 'מע ברעה טפשמ ברעל "ןנינעט" ןיד שי םאה<-<-
מר-טלר 'מע ברעה טפשמ ךירצ הולמה תייבג םדוק םאה<-<-
ערפנ אלש עבשיהל
דמר 'מע ברעה טפשמ תוברע בויח לע "יתערפ" תנעט<-<-
וולש םינשב
זנר 'מע ברעה טפשמ שי םאה - לפנש תוברע רטש<-<-
אתועיר וב
ובויח דוסי<-
טע-טס 'מע ברעה טפשמ םינושארה תוטיש<-<-
דפ ,זע ,אע 'מע ברעה טפשמ ול ןימאמש האנהה חכמ<-<-
הכ ,דכ ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ האוולהה לע תודעל ותורשכ<-
תוברעה תלבק ןושל<-
ד 'מע ברעה טפשמ תוברע תלבקל יוארה ןושלה<-<-
םתס
טעש ,ה 'מע ברעה טפשמ תונלבק תוברע תלבקל<-<-
זעק ,ו 'מע ברעה טפשמ ינא" וב בותכש רטש לע םתח<-<-
"ןלבק ברע
חעק-דעק 'מע ברעה טפשמ בייחתהל וב וגהנש ןושלב<-<-
ןלבקכ
ד 'מע ברעה טפשמ "לאווא" תוברע רטש לע םתח<-<-
טי 'מע ברעה טפשמ לוכיש ףיסוהו "ברע ינא" רמא<-<-
חוטב שיא אוה יכ ותוולהל
ימל םולשת בויח - 'ברע ןידמ'<-
וניאש ,ויפ לע תואצוה איצוהש
הליגר תוברע
כק 'מע ברעה טפשמ לע טג לבקל המיכסהש השא<-<-
לעבה לש תינוממ תובייחתה ךמס
איר 'מע ברעה טפשמ ,ןידכ לח אלו תוברע לביק<-<-
בייח םאה - ויפ לע הולה הולמהו
ויפ לע איצוהש םושמ
חע ,נ 'מע ברעה טפשמ היהשכ ויפ לע תואצוה איצוה<-<-
וז האצוה איצוהל ביוחמ
נ 'מע ברעה טפשמ לודג רכש אפורל חיטבה<-<-
אנ 'מע ברעה טפשמ לומל רכש להומל חיטבה<-<-
םירחא
טלק ,אנ 'מע ברעה טפשמ הדיבא ריזחמל רכש חיטבה<-<-
טלק ,אנ 'מע ברעה טפשמ תמתוחה תבל םולשת חיטבה<-<-
השורי תוכז לע רותיו לע
תואכרעב
אנ 'מע ברעה טפשמ תימויק הוצמ לע רכש חיטבה<-<-
חנר ,ונ 'מע ברעה טפשמ וא ינעל הטורפ ןת" רחאל רמא<-<-
תונמ חולשמו םינויבאל תונתמ
תא םייק םאה - "ךל םלשאו
הווצמה
הע ,דס 'מע ברעה טפשמ "ךל בייחתאו םיל הנמ קורז"<-<-
דס 'מע ברעה טפשמ ךכמ תלעות הווצמל שישכ<-<-<-
זע ,דס 'מע ברעה טפשמ םיל ינולפ לש הנמ קורז"<-<-
"ךל םלשאו
דס 'מע ברעה טפשמ הזיאב עיקשיש דחאל עיצה<-<-
- אל םאו ,הנוק ול גישי אוהו קסע
ול םלשי
דס 'מע ברעה טפשמ לע תוירחא לביקש רכומ<-<-
םיוסמ ןפואב שומיש
טכק ,דס 'מע ברעה טפשמ חוטיב תרבח יבויח<-<-
דס 'מע ברעה טפשמ ינאו ינולפ לשמ התשו לוכא"<-<-
"םלשא
אפ 'מע ברעה טפשמ ילש שבד לצהו ךניי ךופש"<-<-
"םלשא ינאו
א ק"ס דר 'יס טפשמה תוביתנ ןילטלטמ תונקל רשפא םאה<-<-
"ברע ןידמ"
א הפסוה ביתנ ףיסוי דר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ןינקב<-<-
חי 'מע ברעה טפשמ שיא הוולהש הולמל רמאש ימ<-
חוטבו ןמאנ
חי 'מע ברעה טפשמ ינע השענ הולהש עדי אל םא<-<-
טי 'מע ברעה טפשמ הולהש הולמל םינש ורמא<-<-
ןמאנ שיא
טי 'מע ברעה טפשמ וינבמ עבותו ץעיימה תמ<-<-
הצ 'מע ברעה טפשמ תונקל תונחל ןטק חלשש ימ<-
ץפחה ונממ דבאו יארשאב
ח ,ז 'מע ברעה טפשמ דבועה ברע אקוד שקבמה הולמ<-
ולצא ונוממש וא ולצא
ח 'מע ברעה טפשמ אוה ימ ללכ דיפקמ וניאש הולמ<-
ברעה
ברעהמ םיבוגש םיבצמ<-
חכ ,וכ 'מע ברעה טפשמ וניאו םלא שיא הולה םא<-<-
םלשל הצור
פק ,חנ 'מע ברעה טפשמ עדוי ברעהו רפוכ הולה םא<-<-
רקשמ הוולהש
טכ-חכ 'מע ברעה טפשמ קר םיסכנ הולל שי םא<-<-
תרחא הנידמב
חכ 'מע ברעה טפשמ ול שיו ןאכ הולה ןיאשכ<-<-
וז הנידמב םיסכנ
גמק 'מע ברעה טפשמ ידכ קר םיסכנ הולל שי םא<-<-
רודיס
חכ 'מע ברעה טפשמ םימותי חינהו הולה תמ<-<-
םינטק
ל ,טכ 'מע ברעה טפשמ עבת אלו ןוערפ ןמז עיגה<-<-
דרי כ"חאו הולה תא הולמה
ויסכנמ
גל 'מע ברעה טפשמ םא עדוי יניא" הולה ןעט<-<-
ברעה בייח םאה - "ךיתערפ
גל 'מע ברעה טפשמ קפוסמ הולמה םג םא<-<-<-
ןוערפב
דל 'מע ברעה טפשמ ןלבק ברעב<-<-
ומ 'מע ברעה טפשמ ונב לש בוח לע ןלבק ברע<-<-<-
םאה - וינבל השוריה הלפנו תמו
םינב ראש קלחמ םיבוג
חנק 'מע ברעה טפשמ תוברע שקיב הולמה םא<-<-
הולה תא עובתל דחפ תמחמ
טנקחנק ,זמ 'מע ברעה טפשמ תובגל לכויש הנתה םא<-<-
הליחת ברעהמ
זנק 'מע ברעה טפשמ ברעהש אנדמוא שי םא<-<-<-
ונממ תובגל לכויש ןפואב בייחתה
הליחת
וסק-דסק 'מע ברעה טפשמ "לאווא" תוברע לע םתוחב<-<-
ברענה בוחה גוס<-
בנ 'מע ברעה טפשמ בייחתהש ימ דעב תוברע לביק<-<-
בירה טיקשהל םימד ןתיל
גי 'מע ברעה טפשמ לביקו הנתמ וריבחל חיטבה<-<-
ךכ לע תוברע רחא
כ 'מע ברעה טפשמ ןודקפ<-<-
כ 'מע ברעה טפשמ הריבע רבד ךרוצל האולה<-<-
חע-זע ,כ 'מע ברעה טפשמ תוריכש ימד<-<-
טפ ,אכ 'מע ברעה טפשמ םיחוור<-<-
אכ 'מע ברעה טפשמ דבלב הטורפ תאוולה<-<-
אכ 'מע ברעה טפשמ אקסיע ימד<-<-
דכ 'מע ברעה טפשמ אתכמסא םושמ וב שיש בויח<-<-
דכ 'מע ברעה טפשמ הריכמב תוירחא בויח<-<-
ועש ,גצר ,זנ 'מע ברעה טפשמ (אינודנ) ןיסוריא תובייחתה<-<-
זנר ,ונ 'מע ברעה טפשמ תיביר<-<-
ס 'מע ברעה טפשמ ירכנמ לארשי תאולהב<-<-<-
תיבירב
הצק-הפק ,אס ,גכ 'מע ברעה טפשמ אקסיע רתיהב האוולהב<-<-<-
ק 'מע ברעה טפשמ ןינעל ,ויפ לע ןוכשמ ריזחה<-<-<-
כ"חא הלעש תיביר
זטק 'מע ברעה טפשמ ןימאהל תובייחתה) "תונמאנ"<-<-
(הולמה תנעטל
זיק 'מע ברעה טפשמ הרוחס תקפסא<-<-
טצק ,זנ 'מע ברעה טפשמ תונכדש רכש<-<-
םיברע יגוס<-
הנק-בנק ,ס ,ג 'מע ברעה טפשמ םהירדגו ןלבק ברעו םתס ברע<-<-
חמ 'מע ברעה טפשמ הולמהמ ףסכה תא חקלש ברע<-<-
הולל םרסמו
טמ 'מע ברעה טפשמ םע ללכ רביד אל הוולה םא<-<-
הולמה
וט 'מע ברעה טפשמ "ךל ברע ינאו ינולפל בורע"<-<-
פ 'מע ברעה טפשמ םלשאו ינולפל ךבוח לוחמ"<-<-
"ךל
דכ 'מע ברעה טפשמ הולה תא איבהל תוברע<-<-
ד"בב ןיידתהל
ברעה בויח םויס<-
בל 'מע ברעה טפשמ וא ףסונ ברע לביק הולמה םא<-<-
ףסונ הול
בל 'מע ברעה טפשמ הולמל ק'צ ברעה ןתנ םא<-<-
בל 'מע ברעה טפשמ בוחה תא ףקז הולמה םא<-<-
שדח הולמב
בס 'מע ברעה טפשמ הוולל הולמה לחמ םא<-<-
במק ,בס 'מע ברעה טפשמ תובגלמ שאייתה הוולמה םא<-<-
הולהמ
טנ 'מע ברעה טפשמ הולמה םע הוולה רשפתה םא<-<-
זט ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש הוולה דגנ ובורק תודע<-
תועמ ןתמ תעשב ברע<-
ג 'מע ברעה טפשמ ןינק אלב לח<-<-
תועמ ןתמ תעש רדג<-<-
גי 'מע ברעה טפשמ לע ןוכשמ הוולמה ריזחה<-<-<-
ותוברע ךמס
דיק ,די 'מע ברעה טפשמ רבד הוולל הוולמה ריזחה<-<-<-
ןיד פ"ע אלש ודיב יובג היהש
גיק ,גי 'מע ברעה טפשמ הולל רטש הוולמה ריזחה<-<-<-
ותוברע ךמס לע
גי 'מע ברעה טפשמ בוח תאנקה לע תוברע לביק<-<-<-
ןתשלש דמעמב
די 'מע ברעה טפשמ וררחשיש הוולמה םיכסה<-<-<-
ברעה פ"ע רסאממ הוולה תא
די 'מע ברעה טפשמ הוולהמ הוולמה עבת<-<-<-
ול חנה" ברעה ל"או ובוח םלשל
"םלשא ינאו
וט 'מע ברעה טפשמ לש ףסכ ברעה ידיב היה<-<-<-
הוולה
עק 'מע ברעה טפשמ לע ףסכהמ קלח קר איצוה<-<-<-
ויפ
תועמ ןתמ רחאל ברע<-
ג 'מע ברעה טפשמ דבל רובידב לח וניא<-<-
גק ,ג 'מע ברעה טפשמ ןלבק ברעב<-<-
ק 'מע ברעה טפשמ ןיד תיב לש ברעב<-<-
טצ ,ג 'מע ברעה טפשמ ליעומ רדוס ןינקש םעט<-<-
וט 'מע ברעה טפשמ ותרימא ןידמ ,ינע הולמהשכ<-<-
הובגל
דס 'מע ברעה טפשמ תא חלשיש הולמל רמאש ברע<-
דבאו ראודב הולל ףסכה
ועק 'מע ברעה טפשמ אתידוא חכמ בייחתהש ברע<-
הק ,י 'מע ברעה טפשמ בוצק וניאש םוכס לע תוברע<-
אי 'מע ברעה טפשמ םוכסה ןויצ ילב רטש לע םתח<-<-
וק 'מע ברעה טפשמ ןינק אלב<-<-
זק ,אי 'מע ברעה טפשמ לוכיו הבצק תצק ול שי םא<-<-
םוכסה תא רעשל
זק ,אי 'מע ברעה טפשמ דע םוכסה הבוג תא ליבגה<-<-
םייוסמ םוכסל
אי 'מע ברעה טפשמ הדומצ האוולה לע<-<-
די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ;כ רועיש ב"ח טפשמה בל
די ק"ס טפשמה יטוקל
רוטפ הוולה םא רוטפ<-
וט ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ בייח תאז לכבש ןפוא<-<-
תוברעה תלבק<-
א 'מע ברעה טפשמ לע לבקל הוצמו בויח שי םאה<-<-
תוברע ומצע
חנר 'מע ברעה טפשמ הקדצ ןיד הזב שי םאה<-<-<-
א 'מע ברעה טפשמ אל הולהש ששח שי םא<-<-<-
ערפי
אל 'מע ברעה טפשמ םוכס לע תוברע לביק<-<-
קלח הולש וא ,הולו ,םייוסמ
הלח םאה - הולו רזחו ,םוכסהמ
הינש האולהה לע תוברעה
(ב הרעה) אמ 'מע ברעה טפשמ הולהו תוברע רטש לע םתח<-<-
אל ףוסבלו ,ברע דוע םיתחיש רמא
ברע דוע םיתחה
גנ 'מע ברעה טפשמ ריזחהל הולמה חרכוה <-<-
ברע חקלו םלא הולל ןוכשמ
זמר ברעהו ,ןוכשמה םוקמב
בויח ע"ע לבקל ותעדב ןיאש הולמל
תוברע
דנ 'מע ברעה טפשמ תבשב תוברע תלבק<-<-
הנ 'מע ברעה טפשמ ןודקפ ולבק וא וולש םינש<-<-
הזל הז םיברע םישענ דחי
הנ 'מע ברעה טפשמ דחי וקיזיה וא ובנגש םינש<-<-<-
הנ 'מע ברעה טפשמ דחי תובייחתה ולביק<-<-<-
זנ 'מע ברעה טפשמ ןיא םידדצהמ דחאש ןכדש<-<-<-
לע תוברע בויח שי םאה - םלשל ול
ינשה דצ
וע 'מע ברעה טפשמ ןועמשל הוליש ןבוארל רמא<-<-
יול הוולהו ,ותוברע לע
זנר 'מע ברעה טפשמ ןפואב התוולש שיא תשא<-<-
ןיד השאל שי םאה - הלעב בייחתנש
ברע
הפר 'מע ברעה טפשמ תומיתח דוע הוולה ףייז םא<-<-
ישילשה ברעה םאה - םיברע ינש
המכו בייח
תוברע תלבקב םיליעומה םינינק<-
הפק ,בי ,ג 'מע ברעה טפשמ רטש ןינק<-<-
זט 'מע ברעה טפשמ אוהש רטשב רכזנ אל םא<-<-<-
תוברע לע
חצ 'מע ברעה טפשמ ק'צ ברעה ןתנ<-<-
הפ ,בי 'מע ברעה טפשמ ףסכ ןינק<-<-
העק ,ופ ,בי 'מע ברעה טפשמ אתידוא ןינק<-<-
וט 'מע ברעה טפשמ ותריסמכ הובגל ותרימא<-<-
טוידהל
ועק 'מע ברעה טפשמ גהנמ חכמ בויחה תולח<-<-
וכ ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לוספ - הוולהמ תיביר הבגש<-
תודעל
םיברע ינש<-
גמ-אמ 'מע ברעה טפשמ םהמ הייבגה ןפוא<-<-
גמ 'מע ברעה טפשמ םיברעהמ דחאל הולמה לחמ<-<-
דמ 'מע ברעה טפשמ ידכ בוחה תיצחמ הולה ערפ<-<-
םיברעהמ דחא רוטפל
המ ,דמ 'מע ברעה טפשמ - בוחה לכ םיברעהמ דחא ערפ<-<-
ינשהמ תיצחמ הבוגו רזוח םאה
טמר 'מע ברעה טפשמ היהיש דחא ברע עדי אל םא<-<-<-
ברע דוע
םויה יפל האר) (לוגסב) ...ברע
(ומצע
בוט םוי ברע
בכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא תועובשה גח ברעב<-
בכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םד וב זיקהל אלש גהנמ<-
רופיכ םוי ברע
וב הליכא<-
ז 'מע א"ח תבשה רצוא ת"המ הרוסא וב תינעת םאה<-<-
ועק 'מע א"ח תבשה רצוא וב רשב לוכאל אלש עבשנ<-<-
טלק 'מע א"ח תבשה רצוא הליכא לע ןיכרבמ ןיאש םעטב<-<-
וב
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב 'ךנעי ...חצנמל' תרימא<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןונחת תרימא<-
(םירוכב תינעת :םג האר) חספ ברע
וב הצמ תליכא רוסיא <-
אי 'יס חספ לאפר תכרב ומעט<-<-
אי 'יס חספ לאפר תכרב ונמז<-<-
אי 'יס חספ לאפר תכרב םירכנ לש תוקיצבב<-<-
אי 'יס חספ לאפר תכרב עיגה אלש ןטק תלכאהב<-<-
ךוניחל
דלק 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואדמ רוסא םאה<-<-
גלק 'מע א"ח תבשה רצוא וא ץמח קר ול שיו פ"ע תבש<-<-
הצמ
אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב הנעתמ סינטסיא<-
תוא אע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חל
וב בלח ילכאמ תליכא<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ךנעי ...חצנמל תרימא<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןונחת תרימא<-
ב הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וב תורצח בוריע ברעל גהנמה<-
נ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םיברעמ המב - תבשב לחש פ"ע<-<-
תוא הס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ע
רקובה תליכאב רהמל שי<-
ףיעס ז קרפ ,ז הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב
ףיעס אי קרפ ,ח ףיעס י קרפ ,טי הרעה ז קרפ ,בי-*אי
זכ הרעה זי קרפ ,דל הרעה אי קרפ ,וט
תבשב לחש חספ ברע
תוא זל 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ו
וב תינעת ןינעל ,סינטסיא<-
תוא דס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חס
וב ףסומ םדוק הליכא<-
תוא זע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חפ
וב םיציב תליכא<-
דלק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח 'ה העש ירחא וב ץמח תליכא<-
דלק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח תבשב תפ תבוח תאצל ידכ<-<-
תוא מ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גל
ןסינ ג"י 'ו םויב ץמח תליכא<-
דלק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח ברע תבש תדועסב ץמח תליכא<-
'ה העש רחאל חספ
תוא ע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זל
וב הצמ תליכא<-
תוא בע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אפ
םייח ילעבל זא הליכאהל<-<-
תוא ע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
וע
'ג הדועס הב תאצל<-<-
תוא ע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חע
ןיא םא ולכאלו מ"חלל ףרצל<-<-
רחא ול
תוא ומ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זט
ןסינ ג"י 'ו םויב הצמ תליכא<-
גלק 'מע א"ח תבשה רצוא ץמחמ ץוח לוכאל המ ול ןיא םא<-
הצמ וא
תוא אס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
וס
רנ לטלטל וב ם"וכעל הרימא<-
ץמח תקידבל
תוא ופ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הנ
"ירוצ 'ה ךורב דודל" תרימא<-
הז ש"צומב
תוא חמ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חיק 'מע ,טי
תוצמה תייפא תעב ללה תרימא<-
וז תבש ברעב
תוא וס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דל
לודגה תבש לש םיטויפה תרימא<-
וב
תוא פ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גצ-*בצ
וב 'ונייה םידבע' תרימא<-
תוא חמ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טי
תבש ברעב הוצמ תוצמ תייפא<-
וז
ח ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב םויב רמועב ג"ל לח הנש התואב<-
ישש
תוא אס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בל
וב ץמח תקידב<-
תוא זל 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ז
הנמז<-<-
תוא אפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בל
רתומ םאה לוחב חכש םא<-<-
תבשב קודבל
ה"ד גס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ז"יפל
הב "ונריבעי אמש" ששח<-<-
רדסה לילל הסח תקידב<-
דצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח תבש ברעב קודבי<-<-
ה"ד דצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
םאו
תבש ברעב קודבל חכש םא<-<-
תוא מ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בי
םדוק וז תבש ברעב ץמח רועיב<-
תוצח
תוא טע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
נ
וב 'ישפנ יכרב'<-
ה"ד בצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ד"עו
רנ לע הלדבה לש רואה תכרב<-
נ"כהיב
תוא זמ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חי
תוצח רחא וז תבש ברעב חוליג<-
זל 'מע א"ח תבשה רצוא ט"וי ידגבל ףילחהל רתומ םאה<-
הלילה םדוק
תוא הפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דנ
וב םירבד ראש וא ןיי תאבה<-
רדסה ליל ךרוצל
תוא הפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זצ
"וכרב" ירחא ותנכה<-<-
תוא טמ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בכ
וז תבש ברעב םילכ תלעגה<-
תוא הע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
המ
וב ץמחמ הפה תחדה<-
תוא בנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בנ
וב ץמח ילכ תחדה<-
תוא הע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
המ
תליכא רמגב םיינישו הפ תחדה<-
ץמח
ה"ד בצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
יאצומב
ש"צומב נ"כהיבב רוא תקלדה<-
ט"ויל
תוא הנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גס-בס תוא גצ 'מע ,חכ תוא ונ 'מע ,זכ
רדסל םירבדה תנכה<-
תוא הנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זכ
תסורח תנכה<-<-
דפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח יוג י"ע הלילל ןחלושה תנכה<-<-
הס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח וב תודועסה<-
תוא זע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ומ
םירהצה תליכא רדס<-<-
תוא זס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הל
וב הרטפה<-
תוא אכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
וט
'שודק התאו'ו 'םעונ יהיו'<-
וינפלש ש"צומב
ה"ד טס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
םאו
וב תירחש תדועסב תבש תורימז<-
תוא זל 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בי תוא מ 'מע ,ז
ץמח לוטיב ןמז<-
תוא הע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דמ
'ה העש ףוסב תבשב<-<-
'מע ,בי 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אע תוא וס
לודגה תבש תשרד ןמז<-
תוא צ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
שי ה"ד אצ 'מע ,טנ
ט"וי לש רנ תקלדה ןמז<-
תוא דכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הכ תוא טכ 'מע ,ה
וב םירוכב תינעת ןמז<-
תוא גצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ס
וב בלחנש בלח<-
תוא הע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גמ
'ה העשב וב ץמח לוטלט<-
וירחאלו
תוא בפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גנ
וב תונחלושו םילכ לוטלט<-
רדסל
תוא בע 'מעתבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טל
וב הוצמ לש הצמ לוטלט<-
ה"ד הפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בס תוא גצ 'מע ,םאו
וב רוזחמו רודיס לוטלט<-
ט"וי ליל ךרוצל
דע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח ץמחמ וב תיבה דוביכ<-
תוא זנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טכ
ןתוקנלו תוליתפה תא קילדהל<-
תבשה םדוק
תוא גצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
בס
רדסה תנכהב זרדזהל<-
ה"ד בנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
יפמו
קיטסלפו ןוליינ ילכב שמתשהל<-
ץמחה תדועסל
תוא דס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גל
וב הלפתב רהמל<-
תוא גצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גס
יונישב רורמה תא ררפל<-
זא ץמח תריכמ<-
המ-במ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח הנמז<-<-
'מע ,המ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
וט תוא ומ
הריכמה רטש חסונ<-<-
תוא המ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אמ
העש דע רכמנש ץמחב שומיש<-<-
תבשב 'ה
תוא דע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
במ
ש"עב רוכמל חכש<-<-
תוא גכ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ד
וינפלש ש"צומב הכלמ הולמ<-
תוא בע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
מ
וב ץמחמ תיבה יוקינ<-
תוא בנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גע
וב ץמחמ םילכה יוקינ<-
תוא הע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
המ
ץמחה רחא וב םייניש יוקינ<-
תוא גע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דפ-גפ
וב יוגל ץמח תניתנ<-
הס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח וב תודועסה רדס<-
תוא חס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ול
'גו 'ב הדועס<-<-
תוא זע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ומ
םירהצ תדועס<-<-
תוא דצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דס
שודיקה רדס<-
תוא ומ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זי
ןסינ ג"י 'ו םויב הכאלמ תיישע<-
וב תורצח בוריע תיישע<-
תוא ס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דס
הנמז<-<-
'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זכק-דכק
הצממ התושעל תואי םאה<-<-
תוא וס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דל
וב םיטויפ<-
תוא הנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זכ
תבש ברעב רדסל הציבה תיילצ<-
תוא הנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זכ
וז תבש ברעב עורזה תיילצ<-
תוא זפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זנ
וב הנבל שודיק<-
תוא בע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חמ תוא טע 'מע ,פ
הלילב רועינ תויהל ידכ וב הניש<-
תוא דצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דס
רדסה לילב שודיקב לידבהל חכש<-
תוא גנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דנ
ץמחה תולחמ הלח שירפהל חכש<-
תוא הנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הנ
וב םימב תרזחה תיירש<-
תוא זמ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חי
רחא וז תבש ברעב תרופסת<-
תוצח
תוא טע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טמ
וב םולח תינעת<-
תוא טל 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אי-י
ןסינ ג"י 'ו םויב הלפת<-
תבש ברע
מר 'מע א"ח תבשה רצוא השרפוה םאה וב םילאוש ןיא<-
הלחה
זמק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא השעיש ,וב ם"וכעל הרימא<-
תבשב
דכק ,גכ 'מע א"ח תבשה רצוא הלעמלו החנמה ןמ לוכאל רוסא<-
ט"ויעו ש"עב
וכק 'מע א"ח תבשה רצוא וא תבש גנוע םעטמ אוה םאה<-<-
ודובכ
ד-א הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע םיברעמ םאה<-
אקוד תבש ברעב
ה ףיעס י 'יס בקעי ירמא וב םד תזקה<-
גלר ,אלר 'מע א"ח תבשה רצוא וב ץוהיג וא סוביכ<-
טלר 'מע א"ח תבשה רצוא תבשל ופאנש תולחהמ וב לוכאל<-
טכ 'מע א"ח תבשה רצוא וב החנמב םיפא תליפנ<-
דס 'מע א"ח תבשה רצוא וב תונעתהל רתומ העש הזיא דע<-
טלר 'מע א"ח תבשה רצוא ןיכס ילב הלחה תא וב םיסרופ<-
;םינימ העברא :םג האר) הברע
(בלול ;סדה ;גורתא
ד הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תבש החוד התליטנ םאה <-
ומ-דמ 'מע םלשה םינימה תעברא ודרפנ ,םטקנ ,שבי) הרודיה<-
(הילע
איק-יק 'מע םלשה םינימה תעברא רתויב תרדוהמה הברעה<-
אמ-טל 'מע םלשה םינימה תעברא הברעה ינמיס) התרוצו התוהמ<-
(הפצפצהו
נ-זמ 'מע םלשה םינימה תעברא הבר אנעשוהל הברע<-
ד הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב אלו יעיבש םויב תלטינ עודמ<-<-
ןושאר םויב
ד ק"ס תורוקמ ד 'יס בקעי ירמא םילודג םירענמ התיינק<-
םהיבא ןחלש לע םיכומסה
ז ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ןידהו ,ןטק רחוסמ התיינק<-
רבכ וב אצישכ דבעידב
גמ-במ 'מע םלשה םינימה תעברא הרועיש<-
(ברע :האר) ןוממב תוברע
עמוש :םג האר) תווצמב תוברע
(הנועכ
דכ 'יס חספ לאפר תכרב תכרבב רחא איצומ םדא <-
תועיבק אלב וליפא תווצמה
בפ 'יס חספ לאפר תכרב תוסוכ העבראב<-
בפ 'יס חספ לאפר תכרב הכוס תליכאב איצומה תכרבב<-
בפ 'יס חספ לאפר תכרב םא חספ לילב איצומה תכרבב<-
לכוא וניא
בפ 'יס חספ לאפר תכרב תבש תדועסב איצומה תכרבב<-
בפ 'יס חספ לאפר תכרב חספ לילב ןוזמה תכרבב<-
בפ 'יס חספ לאפר תכרב הטיחש תכרבב<-
איצומשכ ,שודיק :האר) שודיקב<-
(םירחא
בפ 'יס חספ לאפר תכרב וניאשכ ןינהנה תכרבבש םעט <-
םירחא איצומ וניא לכוא
מ 'יס חספ לאפר תכרב םיבוסמה תא איצומ ב"העבשכ<-
לכ ךירצ םאה - הדגהה תאירקב
םיקוספה תא ומצעב אורקל דחא
טל 'יס חספ לאפר תכרב תנווכ ךירצ םירחא איצומשכ<-
תוכירצ תווצמ יכ עימשמו עמוש
הנווכ
בפ 'יס חספ לאפר תכרב תווצמה תכרבב קר תגהונ<-
מ 'יס חספ לאפר תכרב - הדגהב םירחא איצומש אמוס<-
הדגהה יקוספ תא רמול ךירצ םאה
םוגרת ןושלב
אצ 'מע א"ח תבשה רצוא ןיד וא יניסמ השמל הכלה לע<-
תוברע ןיא השרדמ דמלנש
284 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישנועב תוברע
(יוג :האר) יברע
'מע) בכק-זפ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(206-148
תיברע
(181 'מע) דק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'םלוע תבהא' <-
'מע) כק ,וק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(205,182
'הנומאו תמא' <-
(174 'מע) ק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'וכרב' <-
'מע) בק ,אק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(175-178
ש"ק תוכרב <-
(196 'מע) וטק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ילב םירמגנה השודקבש םירבד <-
הרשע
(202 'מע) טיק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'םיברע בירעמה' <-
(193 'מע) ביק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הכותב הקספה <-
(191 'מע) יק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הדימעה תליפת ינפל <-<-
(194 'מע) גיק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס היקרפ <-<-
'יס ,ב ףיעס הצ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(201 ,184 ,163 'מע) (ופוסב) טיק ,זק
'ונביכשה' <-
(173 'מע) טצ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'םוחר אוהו' <-
'מע) דס ,חנ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(105,94
הנמז <-
(151 'מע) טפ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הליפתה לכל יוארה <-<-
(152 'מע) צ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תיברע לש ש"קל יוארה <-<-
(162 'מע) הצ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס רחשה דומע רחאל <-<-
'מע) גצ-אצ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(154158
םוי דועבמ <-<-
(161 'מע) דצ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ופוס <-<-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(447 'מע) 103
ול ךומס <-<-
(192 'מע) איק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס וירחא אבהו שידק יצח <-
'מע) טק ,חק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(186-187
"וניניע וארי"ו םיקוספ ח"י <-
'מע) זצ-וצ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(165-169
הינפל תושעל רוסא המ <-
,165 'מע) זצ ,וצ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(169
הינפל הליכא <-<-
(197 'מע) זטק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הליפתל רחואמ עיגהש ימ <-
רוביצב
(182 'מע) הק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הלש עמש תאירק <-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(456 'מע) 148
הינפל םידי תציחר <-
(148 'מע) חפ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הבוח וא תושר <-
(171 'מע) חצ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'תולעמה ריש' <-
(194 'מע) דיק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הירחא אבהו הדימע תליפת <-
בס 'מע א"ח תבשה רצוא ברעב םוי דועבמ תיברע תלפת <-
תבש
הוורע
(419 'מע) טמר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הדגנכ אורקל רתומ ךיא<-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(520 'מע) 500
היוסיכ ,שיאב <-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(519 'מע) 493
ןמצע םישנב <-
(412 'מע) ומר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס בלל 'תיארנה' <-
'מע) 2ד ףיעס איר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(334
האוצל תיסחי התרמוח <-
(399 'מע) אמר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ןטק לש <-
םורע
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא - ותכאלמב קושב םורע ךלוהה<-
תודעל רשכ םאה
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא רנ ינפב םורע הדימע<-
טל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא תיששעבש רנ לומ<-<-
טל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא למשח תרונמ לומ<-<-
טל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא ןטקב<-<-
(ריע :האר) םירע
364 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוירע
י רועיש ב"ח ,הכ רועיש א"ח טפשמה בל יניד רדגב םה תוירע יניד םאה<-
תונוממ יניד וא תושפנ
,23 ק"ס טפשמה ירואב הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
7 ק"ס טפשמה ירואב בי ףיעס הל 'יס
תודעכ הניד הילע תודע םאה<-
ןוממ תודעכ וא תושפנ
טי ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב אורקל תוירעב דושחה תיילע<-
תוירע תשרפב הרותב
םיר"ומדא י"ע תונחלוש תכירע
אל ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב<-
גי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא קזנב ,ישיא ךרע
'מע מ"וח המלש תכרב ;223 'מע ב"ח טפשמה רצוא
חי ,זי
תיב :םג האר) םיוג לש תואכרע
(טפשמ
כ 'מע מ"וח המלש תכרב ןיידתהל ולביק ןידה ילעב םא<-
םהינפב
זי'מע מ"וח המלש תכרב תואכרעב וניידתהש ןיד ילעב<-
הרות ןידל ונימזה כ"חאו
אל רועיש א"ח טפשמה בל םהינפב ןודל רוסיאה<-
טפשמה בל ;לכ ה"ד םירואב א ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
אי רועיש א"ח
םהינפב דיעהל רתומ םאה<-
בכ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא לארשיכ םינדשכ<-<-
חי 'מע מ"וח המלש תכרב הבושתב בשל םיקקזנ םאה<-
תואכרעל הנפש
טלק 'מע ברעה טפשמ תמתוחה תבל ףסכ חיטבהש ימ<-
התשורי תוכז לע רותיו לע
תואכרעב
אתכמסאו ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןינעל ,םהינפב השענה רטש<-
אתכמסא
לרע
תודעל לוספ אוה םאה<-
ג ק"ס טפשמה יטוקל אכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דיזמב<-<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל אכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רעצ תמחמ לומלמ ענמנב<-<-
מר 'מע מ"וח המלש תכרב אמטכ אוה<-
אמר 'מע מ"וח המלש תכרב אמטכ בשחנ לוהמ דלונ םאה<-<-
27 ק"ס טפשמה ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ותטיחש תורשכ<-
הלימ תמחמ ויחא ותמש<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל אכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תודעל רשכ<-<-
4 ק"ס טפשמה ירואב אכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הדובע ללחמ םאה<-<-
אנ-חמ 'מע ץראה תווצמ הלרע
330 'מע ב"ח טפשמה רצוא התתירכ ,תינומרע
רוערע
ב ק"ס וכר 'יס טפשמה תוביתנ רכמ לטבל ליעומ יתמ<-
םיער םיבשע
זי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיבוטהמ םשוכינ<-
(השע תווצמ) השע
םירואב בי ףיעסו ,כ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
םדוק ה"ד
וא אתיירואדמ ,ארמוחל קפסב <-
ןנברדמ
תתל ה"ד םירואב אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ידכ ונוממ לכ איצוהל בייח םאה<-
השעו םוקב וילע רובעל אלש
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא תודעל לוספ םאה - ולטבמה<-
גל הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ףידע הרותה דובכ לש השע<-
השעת אל החוד השע
השעו השעת אל החוד השע ןיא<-
דק 'מע א"ח תבשה רצוא הבש ןנברדב ףא<-<-
זצ 'מע א"ח תבשה רצוא ת"לו השע םיחוד ןישע 'ב<-<-
וס 'מע א"ח תבשה רצוא השעו ת"ל החוד השע םאה<-<-
הליחמב ןישעה ינששכ
דעק 'מע א"ח תבשה רצוא רשפאש השעו ת"ל החוד השע<-<-
הלאשב
ולק 'מע א"ח תבשה רצוא ת"ל ינש החוד השע ןיא<-
ולק 'מע א"ח תבשה רצוא השעהו אצפחה לע אוה ת"לה םא<-
ארבגה לע
זכק 'מע א"ח תבשה רצוא רתיהב אצמ אלש איה הביסה םא<-
,ג ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
1 ק"ס טפשמה ירואב
ט"ויב הכאלמב<-
ולק ,אס 'מע א"ח תבשה רצוא יבויח וניאש השעב<-
חכק 'מע א"ח תבשה רצוא העישפ י"ע אבש השעב<-
לק ,זצ 'מע א"ח תבשה רצוא רובידה ינפלש השעב<-
וכק 'מע א"ח תבשה רצוא הליחמל ןתינש השעב<-
הכק 'מע א"ח תבשה רצוא םדאה תעדב יולתש השעב<-
ולק 'מע א"ח תבשה רצוא החוד יניסמ השמל הכלה םאה<-
ת"ל
גלק 'מע א"ח תבשה רצוא ת"ל החוד הוצמ ףנע םאה<-
הלק 'מע א"ח תבשה רצוא ןיאש רבד אוהש םושמ - ומעט<-
ת"לה יבגל ןווכתמ
הק 'מע א"ח תבשה רצוא ןיידע ראשנ השעה םא קר<-
תא לטבמ ת"לה םא אל ,ופקותב
השעה
זלק 'מע א"ח תבשה רצוא רחא ןפואב א"א םא<-<-
אנדיעב אלש<-
הק 'מע א"ח תבשה רצוא אלש םג ת"ל החוד םיברד השע<-<-
אנדיעב
וכק 'מע א"ח תבשה רצוא רוסיאה תא תושעל ךירצ םא<-<-
אנדיעב ארקנ םאה - הוצמה םדוק
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא תימצע ןיד תיישע
453 'מע ב"ח טפשמה רצוא טפשמב אלו רשוע תיישע
רישע
כ תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ושגונל רוסא םאה<-
ומ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא - יוצמ וניאש רבד תונקל ךפהמה<-
הררחב ךפהמה ינע ןיד ןינעל
לבא ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא שידקהל יאשר אוהש רועישה<-
וינבל ריאשהלו ויסכנמ
י ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ןידה תרושמ םינפל לע ותייפכ<-
ול תוולהל הוצמ<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
די תואו ,ט
שיש ףא םינמוזמל ךירצ םא<-<-
םיסכנ ול
א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא תוולהל אלו םניחב ותוולהל<-<-
תיבירב יוגל
גי תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא לודג אוה תיבירה חוור םא<-<-<-
די תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא אלו ויקסע ךרוצל ותוולהל<-<-
ותסנרפל
וט תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא םדוק יוג הזב<-<-<-
זט תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא אוה םא םג ול םדוק ינע<-<-
וריעמו ובורק
חי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ותותפל רתומ םאה - רוגל אבש<-
אלו 'א הליהקב ותריד עבקיש
הינשה הליהקב
י תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא םאה - הבורמ הנתמ חיטבהש<-
וב רוזחל לוכי
ןיא ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא בוטה ויסכנב ושעיש הוויצש<-
תושעל רשפאש
57 'מע ב"ח טפשמה רצוא תורבדה תרשע
הרותב ןתאירק<-
*גע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הב ןיקיספמ ןיא<-<-
טס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הינפל וכרב הנשמה ימיב םג<-<-
הירחאלו
בצ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ברה תא הל תולעהל שי<-<-
הבושת ימי תרשע
ולר 'מע א"ח תבשה רצוא ימי תרשעמ הרומח תבש םאה<-
הבושת
תיששע
טל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םורע הלומ הדימע<-
47 'מע ב"ח טפשמה רצוא ''הל תושעל תע'
תוקיתע
א ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא - ןכרע תא עדוי וניא רכומה םא< -
ועידוהל ךירצ חקולה םאה
א ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תועט חקמ ןהב שי םאה<-
א ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל<-

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US