הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


ש תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל ש תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


העובש
תבש
ןכדש
'ונייחהש'
לאוש
גגוש
רכוש
רמוש
אנוש
ףתוש
רטש
ןיכודיש
ןקה חוליש
הניש
קיש
תוריכש
רכש
חילש
םש
החמש
הטימש
דובעש
זנטעש

198 'מע ב"ח טפשמה רצוא יסרפה חאש
(םכחל) הלאש
ו ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא רקפהב <-
(לאוש :האר) (ץפח לש) הליאש - הלאש
50 'מע ב"ח טפשמה רצוא םשב םולש תלאש
דל הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ףידע השעת לאו בש
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותעידימ בש
יובש
תרופסתב רתומ יבשהמ בשה םאה<-
טכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב דעומה לוחב<-<-
טי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
ז ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ונודא םא תבש ללחל ול רתומ םאה<-
וילע הווצמ
112 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח יובש יסכנב לופיט<-
111 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח יובש יסכנל בורק םידירומ<-<-
198 'מע ב"ח טפשמה רצוא םייובש ןוידפ<-
364 'מע ב"ח טפשמה רצוא היובש
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא העובש
גנ 'מע מ"וח המלש תכרב וינבל העובש שירומ םדא ןיא<-
דפ 'מע מ"וח המלש תכרב תועקרק לע םיעבשנ ןיא<-
חכ רועיש ב"ח טפשמה בל העיבתב - עקרק תריפכ לע םיעבשנ ןיא<-<-
ותורשכב קפס שיש רטש י"ע
,טס ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ע
םיווש ובלו ויפ ןיא םא<-
לביקש ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ףוסב עבשנ אלו עבשנש בותכ םא<-
חי ,זט רועיש ב"ח טפשמה בל םילוכי םאה - א"ע דגנכ עבתנה עבשנ םא<-
ולסופל דעהו עבותה
בע ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ סנואב<-
אי ק"ס טפשמה יטוקל דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תואכרעב<-<-
,גע ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דע
סנואב ותעובש לע רבע<-<-
,ד-ב ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ז
יוניכו םש אלב<-
בנ 'מע מ"וח המלש תכרב העובש בויח רדג<-
בע 'מע מ"וח המלש תכרב העובשב אנדמוא ליעומ םאה<-
גנ 'מע מ"וח המלש תכרב הנוק איה<-
טע 'מע מ"וח המלש תכרב ונמז ךות ערופב<-<-
טצ 'מע טפשמבו קדצב רקשל עבשנה<-
גכ רועיש ב"ח טפשמה בל לספנ םאה - רבעב רקשל עבשנש ימ<-<-
דיתעל אתיירואדמ
,ב ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ףיעס
תודעל לוספ<-<-
,גי ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
במ ,מ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס
תודעל לוספ ותעובש לע רבועה<-
אל ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לאשיהל לוכיש ףא<-<-
,בע ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גע
"יתייה סונא" ןעוטב<-<-
,גנ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טנ ,דנ
"יתייה גגוש" ןעוטב<-<-
,ס ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חס ,זס
העובשה לע לאשנ היהש וגימב<-<-<-
אע ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ יאנת לע עבשנש ןעוטב<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דס-בס ,ס ,חנ-ונ
חכשש ןעוטב<-<-
זמ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ערפ אלו ובוח עורפל עבשנ<-<-
ומ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןתנ אלו הנתמ תתל עבשנ<-<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
המ-גמ
רבידו רבדל אלש עבשנ<-<-
בנ-נ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לספיהל ורועיש<-<-
19 ק"ס טפשמה ירואב זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הדי לע לספיישכ םדא תעבשה<-
ולר ,אע 'מע מ"וח המלש תכרב העובשב תובייחתה<-
בנ ,נ 'מע מ"וח המלש תכרב העובש יבויח<-
6 ק"ס טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רועיש יצחב התולח<-
כ ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םילוספ םידעו העובש בייחש דושח<-
ול םיעייסמ ןנברדמ
בל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הנממ ענמיהל שי<-
בל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב רייאב 'הב<-<-
גנ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב עבשיהל רתומ ימל<-<-
טצ 'מע טפשמבו קדצב דחאו ךירעהל (סמה תמושב) גהנמהשכ<-
ךפיהב וא העובש פ"ע הצור
ח ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םירחא יפמ עבשומ<-
י ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ וחרכ לעב<-<-
,ט ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
13 ק"ס טפשמה ירואב
קתשו<-<-
אי ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רבעה לע<-<-
,ג ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
6 ק"ס טפשמה ירואב
םירחא תמחמ<-
טי ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןנברדמ םילוספ םידעו העובש בייחש ימ<-
ודגנ םידיעמ
ב ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הילע תוקלמ<-
58 ק"ס טפשמה ירואב הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דבעל העובש תריסמ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גכ-אכ
הקזח דגנ<-
העובשה לע לאשנ<-
הס ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לאשנש רמול ןמאנ םאה<-<-
ל ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ מ"פנ שי םא אקוד לאשיהל לוכי<-<-
טכ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לאשנ כ"חאו ותעובש לע רבע<-<-
בי ףיעסו ,ט ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
וליפאו ה"ד םירואב
ןינקב (עבשנש רטשב בתכנש וא) עבשנ<-
בשחי אלש הליעומ םאה - אתכמסא אוהש
אתכמסאכ
בי ףיעסו ,ט ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
לביקש ה"ד םירואב
העובשה לע כ"חא לאשנ םא<-<-
א תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא עדויש תודע תולגל אל עבשנ<-
ז ףיעס א 'יס בקעי ירמא םישרויה םיבייח םאה - תמו תתל עבשנ<-
םייקל
אנ ,נ 'מע מ"וח המלש תכרב ומצעמ עבשנ<-
31 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ולש אוהש וריבח לש ץפח לע<-
בפר 'מע םהש ןבא רבדל םילגרו קפס תנעט לע<-
דכ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ףיוזמ אוהש רטש לע<-
35 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םייוקמ רטש דגנכ<-<-
י ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא תועובשה יגוס - אתיירואד העובש<-
כ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םדא ינב ןושל יפל קר רקש איהש העובש<-
אנ 'מע מ"וח המלש תכרב התבותכל הנמלא תעובש<-
ק 'מע טפשמבו קדצב םיפתושה תעובש חכמ איה סמה תעובש<-
י ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא הנשמה תעובש<-
דפ 'מע מ"וח המלש תכרב ןילטונה תעובש<-
330 'מע ב"ח טפשמה רצוא אפורה תעובש<-
ק 'מע טפשמבו קדצב הזל הז םיפתושה תעובש<-
ק 'מע טפשמבו קדצב לע העובשה תא ךפהל לוכי עבתנה<-<-
עבותה
דפ 'מע מ"וח המלש תכרב םישרוי תעובש<-
וכ רועיש א"ח טפשמה בל םאה - םידע דגנ וא הקזח דגנ איהש<-
רקש תעובש תבשחנ
העובשה לע דושח ודגנכש<-
,אי ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גי
םידושח םהינששכ ןידה<-<-
גי ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הולמהמ תיביר עבותב<-<-<-
,גי ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
די
דושחה םע קסעתנ<-<-
דצ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא קיזהו לקתנש לעופב ,עשפ אלש<-
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא תועובשה שולש<-
(גחה) תועובש
ב ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב תינעת וירחא םינעתמ ןיא <-
ב הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב םעטה<-<-
בכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא תועובשה גח ברעב םד תזקה רוסיא<-
ה הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב וב הצמ תליכא<-
ד הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תאירק הנתשמ תבשב ינש ט"וי לח םא<-
ל"וחבמ י"אב הרותה
ל הרעה ז קרפ ,ב הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב וירחאש םימיב ןונחת תרימא<-
,טי הרעה ח קרפ ,דל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ הרעה ח קרפ
םישולש ויתוכלהב םישרוד םילאוש םאה<-
וינפל םוי
חסק ,ח 'מע א"ח תבשה רצוא תועובשב בלח ילכאמ לוכאל גהנמה<-
וינפלש תבשה<-
דל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םירמוא ,תועובש ברעב תבש לח םא<-<-
תובא יקרפ
די ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב הב "םימחרה בא" תרימא<-<-
כ ,א הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב וז תבשב קר ותוא םירמואה שי<-<-<-
וט ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב וא ,"שודק התאו" ,"םעונ יהיו" תרימא<-<-
וז תבש יאצומב "ךל ןתיו"
גי ,ט ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב הב תומשנ תרכזה<-<-
ב הרעה זט קרפ ,כ הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב באב 'ט ינפלש תבשכ הב םירימחמ שי<-<-
הל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"ל אוה וינפל םימי ב"וט<-
(סחוימה םוי :האר) סחוימה םוי<-
בצ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תורבדה תרשעל ברה תא תולעהל שי <-
וב הרותה תאירקב
ב הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב תרצעב תרצע תוכלה דומיל<-
ול ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב יאחוי רב רישה תא ולילב רישל<-
(תרצע סורפ :האר) תרצע סורפ<-
ב קרפ ,הס ,טל ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב
וס ,ד הרעה ד קרפ ,טס הרעה
תנקתמ וינפל תארקנ יתוקוחב תשרפ <-
ארזע
הס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב וינפל תארקנ רבדמב תשרפ<-
ו הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב ורובע שדח דגב תיינק<-
דל ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תובא יקרפ םירמוא ןיא - תבשב לחש<-
ישפנ יכרבו
יוטיב תעובש
,גי ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
8 ,5 ק"ס טפשמה ירואב
יוניכו םש ילב<-
ג 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב הליכא לע הלח םאה<-
ועק ,די 'מע א"ח תבשה רצוא רשב לוכאל אלש עבשנ םא<-<-
צ 'מע א"ח תבשה רצוא תפ לוכאל אלש עבשנ םא<-<-
אצ ,זי ,ד 'מע א"ח תבשה רצוא שרופמ וניאש הרות רבד לע הלח םאה<-
קוספב
ג 'מע א"ח תבשה רצוא םירפוס ירבד לע הלח םאה<-
דק 'מע א"ח תבשה רצוא רוסא אתיירואדמ העובשה הלח םא ףא<-<-
המייקל
זי 'מע א"ח תבשה רצוא הלבק ירבד לע הלח םאה<-
וק 'מע א"ח תבשה רצוא רועיש יצח לע הלח םאה<-
בי ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ התרדגה<-
אצ 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמהמ טרפ לטבל<-
ז ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ומצע תוכהל<-
הנר 'מע םהש ןבא תועובש ינינע דועו ביטיהל וא ערהל<-
דע 'מע מ"וח המלש תכרב עורפל<-
ועק 'מע א"ח תבשה רצוא םירופיכה םוי ברעב רשב לוכאל אלש<-
דנר 'מע םהש ןבא הצמ לוכאל אלש<-
י ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םיניידה תעובש
נ 'מע מ"וח המלש תכרב ד"בל ץוח<-
ז רועיש ב"ח טפשמה בל םירטפנו םיעבשנ םיעבשנה לכ<-
ה ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ת"ס אלל<-
י רועיש א"ח טפשמה בל אמש תנעט לע<-
זכ רועיש ב"ח טפשמה בל העובש בייחל לוכי רשכ דע קר<-
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא תורטשבו םירמושב ,ותושרב וניאש<-
ול תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא רתוי ול ןיאש ,ץפח תטיקנב הוול תעובש<-
י ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא תצקמב הדומ תעובש<-
י ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא דחא דע תעובש<-
מק 'מע מ"וח המלש תכרב דעה י"ע ירב עבותב<-<-
הפ-אפ 'מע מ"וח המלש תכרב תסיה תעובש
וכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ עבתנה - בורקו לוספ יפ לע ירב תנעטב<-
ה"ש בייח
ז"הזב ה"ד םירואב וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב םינד םאה<-
ז"הזב ה"ד םירואב וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא עבשיהל הצור וניאש ימ םידנמ םאה<-
י ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םיניידה תעובש ןיבל הניב לדבהה<-
,ג ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ג ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס
ול עייסמ דחא דעו ה"ש בייחה<-
די ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ הונימאהש םוקמב הדיעמש השא<-<-
ג ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ותונטקב הארש המ דיעמשכ<-<-
,ד ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
9 ק"ס טפשמ רואב
קחרתנש בורק<-<-
4 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תודעל לוספ רקשל ה"ש עבשנה<-
66 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ בייח - וריבח ועבתו הנתמ תתל עבשנש ימ<-
ה"ש
דכ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רטש דגנ<-
241 'מע ב"ח טפשמה רצוא תודעה תעובש
74 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לעבה תתימ לע תודעב<-
25 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ יוטיב תעובש םושמ רבוע םאה<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זי-די
תודעל לוספ הילע רבועה<-
,ס ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גס ,אס
חכשש ןטוט םא<-<-
חי ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ועבשנש םיבורק<-
בנ ,א 'מע מ"וח המלש תכרב ןודקפה תעובש
ו ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ התרדגה<-
,דס ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
8 ,7 ק"ס טפשמה ירואב
תודעל לוספ הילע רבועה<-
8 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ יוטיב תעובש םושמ רבוע םאה<-
אוש תעובש
א ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ התרדגה<-
(ןנברד רוסיא) תובש
חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רעצ םוקמב <-
אל ,א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל יוניש י"ע<-<-
רוסאר ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא הנכס וב ןיאש הלוחל רתוה םאה<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס וב ןיאש הלוחל וכרדכ<-
רתומ ה"ד םירואב ד ףיעס ה 'יס בקעי ירמא םירוסיא ראשב תובשד תובש<-
385 'מע ב"ח טפשמה רצוא באל 'םירוענ חבש'
טבש
229 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותטיפש<-
(יובש :האר) יבש
(הטימש :האר) תיעיבש
(תורצח בוריע ןינעל) התיבש
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ט-א
,תבש תסינכ תעב םילכ תואצמיה םוקמ <-
תורצח בוריע ילב רצחב םלוטלט ןיינעל
'מע מ"וח המלש תכרב ;425 'מע ב"ח טפשמה רצוא
טכק
(םילעופ לש) התיבש
םילבש
בי-ט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םתלילמ<-
א"וזח תוגהנה קרפ תועובשל חספ ןיב רמועה ינפל רב ילבש תשילת<-
(םינתח תכרב :םג האר) תוכרב עבש
רכשנ ה"ד םירואב י ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םאה - דחי םישנו םישנא םיבשוי םא <-
םיכרבמ
ה הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-
טל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב םידוקיר םהב םירתומ םאה - םירצמה ןיב<-
תולוחמו
גי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ררוב ןינעל וב רתלאל רועיש<-
ט ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב םדובכל ןתח תרופסת<-
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא חונ ינב תווצמ עבש
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיממע העבש
תיכוכז ירבש
אכ ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הקשממ םנוניס<-
288 ,185 ,145 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;תבשב ,הרות דומיל :םג האר) (חתפב) תבש
(תבש תפסות ;תבשב ,החמש
(תבשב תולבא :האר) הב תולבא<-
וסק 'מע א"ח תבשה רצוא ןייו רשבב הב ןנוא <-
(ףורפוא :האר) ףורפוא<-
חל 'מע א"ח תבשה רצוא ץראה םע לע תבש תמיא <-
וט קרפ ,חנ ,די הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב
וט הרעה זי קרפ ,ה הרעה
תבשב תולבא ןיא<-
די הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב וב הרות דומיל ןינעל<-<-
תוא גנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הכ
םעפב שדח סרח ילכב וב ןימטהל ןיא<-
הנושארה
חל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל לוקה תמענהל םיקותמ םירבד תליכא<-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תוכזל אל ןווכי - ןורוד לביק םא<-
טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ירכנל הרימא<-
זמק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תבש ברעב<-<-
גע 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנוע ךרוצל<-<-
(ךתקדצ :האר) "ךתקדצ" תרימא<-
חנ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב וב תוניק תרימא <-
תרתחמב אב<-
גורהלו ה"ד םירואב אי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ורצועל הרטשמ תקעזה<-<-
דפ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ותגירה<-<-
חמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הדנ םד תקידב<-
בכ קרפ םיספ תנותכ ונכיהמ ילכ לוטיב<-
ד הכלה אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תבשב תושר לוטיב<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב ותליכא ךרדכ אלש לכואשכ הכרב<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וב רוסיא לכאמ לע הכרב<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וב הטיחש לע הכרב<-
ונ ,דל הרעהו ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תובא יקרפ םירמוא ןיא מ"הוח תבשב<-
"ישפנ יכרב"ו
המק 'מע א"ח תבשה רצוא אובל דיתעל המגוד םישוע תבשב<-
(ירכנל הרימא :םג האר) יוג<-
טי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס וב ןיאש הלוחל יוג לושיב <-<-
הרימאו ה"ד םירואב טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םלואב תופצרו םילכ ףטושה<-<-
הרימאו ה"ד םירואב טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םוחתל ץוח םימ איבהש<-<-
הרימאו ה"ד םירואב טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא וכרוצל קילדהש רנב שומיש<-<-
הרימאו ה"ד םירואב טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לוחה תומיב הכאלמ תושעל לביקש<-<-
הב שמתשהל רתומ םאה - תבשב האשעו
277 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייטנגמ-ורטקלא םילג<-
(תבשב ,םד :האר) םד<-
ע 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב תואנקויד תוארל רוסיאה <-
לק 'מע א"ח תבשה רצוא רובידה םדוקכ וניד תבש לש ואלה םאה<-
ל 'מע א"ח תבשה רצוא עבתיל הנתינ ט"ויו תבש תאוולה םאה<-
בי 'מע א"ח תבשה רצוא הכאלממ התיבש לע השע שי םאה<-
ופ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תבשב הציחמ קרפל רתומ םאה<-
דנ 'מע ברעה טפשמ תבשב תוברע ומצע לע לבקל רתומ םאה<-
ז ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ונודא םא תבש ללחל יובשל רתומ םאה<-
וילע הווצמ
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש הצקומ איה הזוזמ םאה<-
ד הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תבש החוד הברע םאה<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב תבש החוד ינש חספ םאה<-
אפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
א"גמה ה"ד
תבשב החמש ךירצ םאה<-
אע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טע תוא
ןינסכב האבה תפב תורככ ינש ךירצ םאה<-
ז ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבש לוליח ךות ,בנג וא יוגמ הנגה<-
:האר) למשחה רוא יוביכו הקלדה<-
(...הקלדה
(תבש רנ :האר) תורנ תקלדה <-
הנעמל תואצוה <-
יר 'מע א"ח תבשה רצוא ךייש אל תבש דובכל םישועש המב<-<-
"לארשי ןוממ לע הסח הרותה"
אלר 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויו תבשב היולתה הוצמ תאצוה םג<-<-
הבוצק הניא
יר 'מע א"ח תבשה רצוא רתוי תבש גנוע לע זבזבל בייח םאה<-<-
ויסכנב שילשמ
טצק 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ רודיה תבש תאצוהב ךייש םאה<-<-
שילש דע
יר ,ופק 'מע א"ח תבשה רצוא הבוצק הניא תבש תאצוה<-<-
טר 'מע א"ח תבשה רצוא איצוהל בייח המכ - תגשמ ודיש ימ<-<-
ופק 'מע א"ח תבשה רצוא הדובכב הברי לא - ינע<-<-
דכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא לעופ רכש - לעופ רכשו תבש תואצוה<-
םדוק
זט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םיקחרמל תכלל חרכומשכ ןיליפת תאצוה<-
זע 'מע א"ח תבשה רצוא ילב דחוימ םשב עובשה ימי תרכזה<-
תבשל םסחייל
חר 'מע א"ח תבשה רצוא הב תומשנ תרכזה<-
ןכלו ה"ד םירואב ד ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םמוקמל ןייז ילכ תרזחה<-
הנכה<-
הפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זצ תוא
נ"כהיבל רוזחמ וא רודיס תרבעה<-<-
ש"צומ ךרוצל
הפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
םאו ה"ד
ליל ךרוצל תבשב רוזחמו רודיס לוטלט<-<-
ט"וי
בע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חמ תוא טע 'מע ,פ תוא
הלילב רועינ תויהל ידכ תבשב הניש<-<-
303-302 'מע ב"ח הכלהב למשחה תילמשח הביתכ תנוכמל יטנגמ טרס תסנכה<-
יאופר םושירל
בי ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ הקשמב רכוס וא חלמ תסמה<-
דבעמ ה"ד םירואב די ,י 'יס בקעי ירמא אתיירואדמ רוסא - רנבש ןמשמ קפתסמה<-
ןנברדמ וא
םייקנ םידגב שובלל הוצמה<-
בלר 'מע א"ח תבשה רצוא ךירצ םאה - םיסבוכמ םידגב ול שי םא<-<-
סבכל
זנ 'מע א"ח תבשה רצוא השאב<-<-
הל 'מע א"ח תבשה רצוא תבשמ םיאנ רתוי ויהי ט"וי ידגב<-<-
זנ 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע וא דוביכ ללכב הז ןיד םאה<-<-
גלר 'מע א"ח תבשה רצוא תבש ברעב ץהגל רתומ םאה<-<-
אלר 'מע א"ח תבשה רצוא תבש ברעב סבכל רתומ םאה<-<-
מר 'מע א"ח תבשה רצוא הנממ גנעתמ וניאשכ הב בייוחמ םאה<-<-
בלר 'מע א"ח תבשה רצוא 'ה םוי םדוק סבכל םידקהל ןוכנ םאה<-<-
אלר 'מע א"ח תבשה רצוא תבש דובכל וידגב סבכל בויחה<-<-
מר 'מע א"ח תבשה רצוא רתוי האנ וניאשכ ףא וידגב ףילחהל שי<-<-
ןושארהמ
ה הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב תבש רנמ האנה<-
110 'מע ב"ח הכלהב למשחה ש"עמ לגורקימ רונתב לישבת תחנה<-
קרפ תועובשל חספ ןיב ;זי 'מע א"ח תבשה רצוא
וט הרעה וט
םושמ תבש םדוק םימי 'ג הניפסב הגלפה<-
גנוע לוטיב
63 'מע ב"ח הכלהב למשחה םדא ייח ןוכיס תעינמל למשח םרז תקספה<-
למשח תכמב
םרז :האר) ותקספהו ילמשח םרז תלעפה<-
(ילמשח
וב הלח תשרפה <-
ולר 'מע א"ח תבשה רצוא ידכ םיחתפה לע רוזחל הבוח ןיא<-<-
ש"עב הלח שירפהל
זלק 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב הלח הנממ שרפוה אלש תפ תליכא<-<-
חלק ,אכ 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע םושמ יאמד לוכאל רתומ םאה<-<-
תבש
אע 'מע א"ח תבשה רצוא הרמגנ אלש רבד תבשב רשעל רתומ םאה<-<-
תבש גנוע םושמ ותכאלמ
אע 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב ל"וח תלח ןקתל רתומ םאה<-<-
וב רשעמ תשרפה<-
בע 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנוע םושמ רשעל רתוה אל עודמ<-<-
,198-197 ,195-194 'מע ב"ח הכלהב למשחה
224-220 ,219-217 ,215-213 ,202-201
הרשפה<-
לארשי ייח תלצה :האר) לארשי ייח תלצה<-
(תבשב
,198-197 ,195-194 'מע ב"ח הכלהב למשחה
224-220 ,219-217 ,215-213 ,202-201
האפקה <-
גי 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע דצמ רוסא ויקסעב רוהרה<-
אמ ,ול ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל קאבאט תחרה<-
ז ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ותסיפת וא ותעינמ וא בנג תגירה<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןיכס תזחשה<-
במ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תולמעתה<-
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םינימאטיו<-
(תורימז :םג האר) תבשב תוריש רמול הוצמ - תורימז<-
נק 'מע א"ח תבשה רצוא
למשח טוח<-
63 ,21 'מע ב"ח הכלהב למשחה ששחמ ,חותפ אוהשכ וללגב תבש לוליח<-<-
הנכס
91 'מע ב"ח הכלהב למשחה ולוטלט<-<-
(תבשב הלוח :האר) הלוח<-
ב ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל הביא םוקמב תבש לוליח <-
חוקיפ :האר) שפנ חוקיפ םשל תבש לוליח<-
(שפנ
וצק 'מע א"ח תבשה רצוא הריבעמ הלצה רובע תבש לוליח <-
י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלודג הריבעמ ומצע תא ליצהל<-<-
(תבשב הלוח :האר) הלוח לע תבש לוליח<-
לוליח ,רעצ :האר) רעצ לע תבש לוליח <-
(וילע תבש
זכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םיימעפ דח םילותיח <-
הבילח<-
הל-דל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ילכ ךותל הידדמ השא לש<-<-
גל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הרפ לש<-<-
186 ,153 ,80 'מע ב"ח הכלהב למשחה תילמשח הלעפהל הייהשה רמייט<-
תיטמוטוא
ןהב לופיט ,םייניע :האר) םייניעב לופיט<-
(תבשב
ןהב לופיט ,םייניש :האר) םיינישב לופיט <-
(תבשב
גק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא תילמרכב וא ר"הרב חנומה ץוק לוטלט <-
(תבשב ןופלט :האר) ןופלט<-
אמק 'מע א"ח תבשה רצוא תבש תתיבש לע םיכרבמ ןיאש םעט <-
הל 'מע א"ח תבשה רצוא ל"וחב תבשב םיפכ םיאשונ ןיאש םעט<-
(הילע תבש לוליח ,תדלוי :האר) תדלוי<-
(144 'מע) הפ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תבש ברע החנמ ללפתה אלש דיחי <-
"וכרב"ל םיברקתמ רוביצהו
89-84 'מע ב"ח הכלהב למשחה בקע םיילמשח תותשקו תוצוצינ תריצי <-
םילגעמ תריגסו תחיתפ
(וילע תבש לוליח ,באכ :האר) באכ<-
ונ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב היצח וא 'הל הלוכ <-
א ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הקילד יוביכ<-
(היוסיכ ,תפ :האר) תפה יוסיכ<-
זי הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב לח וניא רמועב ג"ל <-
לק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח ןוזח תבשב תבש ידגב תשיבל<-
ז ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב שדוק 'הל<-
השיחל<-
המ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל שחנ תכישנ םוקמ לע<-<-
המ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל קיזהלמ וענומל ,שחנ לע<-<-
(הנשמ םחל :האר) הנשמ םחל<-
וב הרות דומיל <-
אי הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב תיברעל החנמ ןיב<-<-
חנ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב באב 'ט ברעב וא באב 'טב לחשכ<-<-
(תובא יקרפ :האר) תובא יקרפ<-<-
כ הרעהו ,זט ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב וב הדגא דומלל ךירצ <-<-
המק 'מע טפשמבו קדצב םוקמב תבצועב המאה תא םידדומ<-
םוקמב תקחושבו ,ארמוח םוצמצהש
ארמוח חווירהש
התאו" ;"םעונ יהיו" :םג האר) תבש יאצומ<-
("ךל ןתיו" ;"שודק
א"וזח תוגהנה קרפ תועובשל חספ ןיב וב רמועה תריפס ןמז<-<-
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב ול ער ןמיס - וב תמ<-<-
(הצקומ :האר) הצקומ<-
(תבשב ,תדליימ :האר) תדליימ <-
(תבשב הלימ :האר) הלימ <-
(תבשב ,תקנימ :האר) תקנימ <-
(הב לופיט ,הכמ :האר) הכמ <-
416 'מע ב"ח טפשמה רצוא הב הליחמו הנתמו רכמ <-
ע 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנוע םוקמב םג רוסא<-<-
זט 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואד רוסיא אוה םאה<-<-
בעק 'מע א"ח תבשה רצוא םיקשמ ראשו ןיי תריכמ םסרפל<-<-
364 'מע ב"ח הכלהב למשחה םירפרפו םישותי תקחרהל רישכמ<-
םתסיפתו
אכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רעצ םוקמב הפוג הכירצ הניאש הכאלמ<-
(הכלמ הולמ :האר) הכלמ הולמ<-
תלופמ <-
ב ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל היתחתמ םישנא תלצה<-<-
ג ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הילע תבש םיללחמ יתמ<-<-
אי 'מע א"ח תבשה רצוא - ט"ויו תבשב רמאנה 'שדוק ארקמ'<-
ושוריפ
*גפ ,ו הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הרותב וב םיארוק ויהיש ןקית השמ<-
367 'מע ב"ח הכלהב למשחה שוביי תנוכמב תובוטר םידי בוגינ<-
חר 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב םילבא םוחינ<-
ח הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב וב ןיאושינ<-
בל 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב ןיאושנ רחא םיסנוכ םאה<-<-
דיר ,ופ 'מע א"ח תבשה רצוא תדועסמ הפידע ןיאושינ תדועס םאה<-<-
תבש
בל 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב םישנ םיאשונ ןיאש םעט<-<-
ח-ז תוא ה קרפ םתכלהכ ןיאושינה תבש יאצומב ןיאושינ<-
ו-ה תוא ה קרפ םתכלהכ ןיאושינה תבש ברעב ןיאושינ<-
(תבשב ,חותינ :האר) חותינ<-
גורהלו ה"ד םירואב אי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וא םיבר לש ןוממ יקסע לע ואבש םירכנ <-
דיחי לש
,תבשב העיסנ :האר) שפנ חוקיפל העיסנ<-
(שפנ חוקיפל
בכ ףיעס ופר 'יס בוט לכש רתומ םאה - תבשב הזוזמה הלפנ <-
הריזחהל
(תבש רנ :האר) תבש רנ<-
ז ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא בלכל תונוזמ תניתנ <-
אפ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ןוכשמ תניתנ<-
(תבשב הכיס :האר) הכיס<-
;תישילש הדועס :האר) תישילש הדועס <-
(תודועס שולש ,תבש
(הכלמ הולמ :האר) הכלמ הולמ תדועס <-
(חוכ תנחת :האר) חוכ תנחתב הדובע <-
הל 'מע א"ח תבשה רצוא תבש םיחוד ןיא הגיגח ימלשו הייאר תלוע <-
(בוריע :האר) בוריע<-
אע 'מע א"ח תבשה רצוא םושמ תבשב רשעמה לע ןמאנ ץראה םע <-
תבש תמיא וא תבש גנוע
(תבש ברע :האר) תבש ברע<-
דפק ,חנ 'מע א"ח תבשה רצוא וב ןמל רכז תיישע <-
דפק 'מע א"ח תבשה רצוא אקוד תבש לילב םישוע סנל רכז<-<-
הפק ,חנ 'מע א"ח תבשה רצוא ןמל רכז הנשמ םחל<-<-
הפק 'מע א"ח תבשה רצוא ןמל רכז תפה תא םיסכמ<-<-
א הכלה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וב תורצח בוריע תיישע<-
ה ,ג ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל לג חוקיפ<-
ב ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל לגה חוקיפ ןינעל בור<-<-
(הישיר קיספ :האר) הישיר קיספ<-
(תבשב ,עצפ :האר) עצפ <-
א ףיעס זפר 'יס בוט לכש הזוזמל האוושהב ,הב חתפה תרוצ <-
אל 'מע א"ח תבשה רצוא וב ןידה קודיצ<-
המ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל שחנ תדיצ<-
(םוליצ :האר) םוליצ<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב ןייה לע הדועס תועיבק <-
ביק ,אס ,אנ 'מע א"ח תבשה רצוא רשעמל עבוק<-
אס 'מע א"ח תבשה רצוא השאב<-<-
אס 'מע א"ח תבשה רצוא תשודק וא רשעמל תעבוק ותליכא םאה<-<-
םויה
הס 'מע א"ח תבשה רצוא רשעמל עבוק תושמשה ןיב םאה<-<-
חל 'מע א"ח תבשה רצוא רשעמל עבוק ט"וי םאה<-<-
בפ ,אס 'מע א"ח תבשה רצוא רשעמל עבק אוה תבשל דחייש תוריפ<-<-
חל 'מע א"ח תבשה רצוא הליכאל יוארה רבדב קר<-<-
דיק ,חל 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברדמ קר<-<-
(שודיק :האר) שודיק<-
ד-א תוא ה קרפ םתכלהכ ןיאושינה תבשב ןיאושינו ןישודיק <-
ןרופצ תציצק<-
אל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תצקמב השרפ םא<-<-
אל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלימ ךרוצל<-<-
92 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבש לילב רוא-סקול רואל האירק<-
93 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבש לילב רוא-ינימ רואל האירק<-
לח ,שדוח שאר :האר) וב לחש שדוח שאר<-
(תבשב
זמר 'מע מ"וח המלש תכרב תבשב ףדור <-
דמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל אירבל הציחר<-
פ"עא ה"ד םירואב ל ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןיאש םירבדב וילגרו וידי וינפ הציחר<-
רעש םירישמ םא עודי
במ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל עיזהל ידכ הציר<-
,רוסיא תיישע ךות ,האופר :האר) האופר<-
(תבש לוליח ךות
תבש ,ןיאושינ :האר) הנותח ירחאש <-
(הנותחה ירחאש
הוצמ םוקמב תובש <-
דע 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמל םג רתומ תושמשה ןיב תובש<-<-
תצק
דע 'מע א"ח תבשה רצוא קר רתומ הוצמ םוקמב תובשד תובש<-<-
הרומג הוצמב
ג קרפ קרפ תועובשל חספ ןיב תועובשל חספ ןיבש<-
וב ונייחהש<-
ו ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
ט הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמה ןיב<-<-
לחש חספ ברע :האר) חספ ברע וב לחש<-
(תבשב
טנ-הנ תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה תבשב םיכודיש <-
4 'מע ב"ח הכלהב למשחה הנוכמ ןומיש<-
(טמוטוא :האר) טמוטואב שומיש<-
322 'מע ב"ח הכלהב למשחה פוקסוטואב שומיש <-
(למשחה רוא :האר) למשחה רואב שומיש<-
372 'מע ב"ח הכלהב למשחה תינורטקלא הקעזאב שומיש <-
240 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןופיספיאב שומיש<-
2 'מע ב"ח הכלהב למשחה םרזל רוטרנג) רוטנרטלאב שומיש<-
(ןיפוליח
(תודורטקלא :האר) תודורטקלאב שומיש<-
:האר) טנגמ-ורטקלאב שומיש <-
(טנגמ-ורטקלא
315-314 'מע ב"ח הכלהב למשחה (ג"קא) םרגוידרק-ורטקלאב שומיש <-
:האר) תילמשח םומיח תיטבמאב שומיש<-
(תילמשח םומיח תיטבמא
151 'מע ב"ח הכלהב למשחה (הפק םומיחל ןקתימ) וסרפסאב שומיש <-
125-121 'מע ב"ח הכלהב למשחה ילמשח םומיח ןוראב שומיש<-
118 'מע ב"ח הכלהב למשחה לושיבל רדר וא וידר ילגב שומיש<-
(רוטרנג :האר) רוטרנגב שומיש<-
(ןופמרג :האר) ןופמרגב שומיש <-
דוד :האר) ילמשח םומיח דודב שומיש <-
(ילמשח םומיח
169-165 'מע ב"ח הכלהב למשחה שמש דודב שומיש <-
תלד :האר) ינורטקלא דוקיפ תלדב שומיש<-
(ינורטקלא דוקיפ
הקסה :האר) תיזכרמ הקסהב שומיש <-
(תיזכרמ
(היזיבלט :האר) היזיבלטב שומיש <-
(ףרגלט :האר) ףרגלטב שומיש <-
(ןופלט :האר) ןופלטב שומיש <-
244 'מע ב"ח הכלהב למשחה ינוחטב תורשב רטנירפלטב שומיש <-
(טטסומרט :האר) טטסומרטב שומיש<-
160-159 'מע ב"ח הכלהב למשחה ילמשח רויכב שומיש <-
183-181 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיילמשח תירכו רכב שומיש<-
(ררוואמ :האר) ררוואמב שומיש<-
331 'מע ב"ח הכלהב למשחה םוחדמב שומיש <-
(ןגזמ :האר) ןגזמב שומיש<-
161-160 'מע ב"ח הכלהב למשחה ילמשח גלזמב שומיש <-
119 ,111 'מע ב"ח הכלהב למשחה ילמשח םוח קיזחמב שומיש<-
159 'מע ב"ח הכלהב למשחה ילמשח םוח ףילחמב שומיש<-
303-302 'מע ב"ח הכלהב למשחה בשחמב שומיש<-
םחימ :האר) ילמשח םחימב שומיש<-
(ילמשח
148 'מע ב"ח הכלהב למשחה רוטלוקרפ םחימב שומיש <-
205 'מע ב"ח הכלהב למשחה (םירק םימל ןקתימ) רק-ימב שומיש<-
156 'מע ב"ח הכלהב למשחה שטיווס ורקימב שומיש<-
(ןופורקימ :האר) ןופורקימב שומיש<-
137-109 'מע ב"ח הכלהב למשחה לכוא םומיח ןקתימב שומיש <-
164-138 'מע ב"ח הכלהב למשחה םימ םומיח ןקתימב שומיש<-
:האר) התו הפק םומיח ןקתימב שומיש<-
(התו הפק םומיח ןקתימ
211 ,206 ,204 'מע ב"ח הכלהב למשחה חרק תויבוק רוציי ןקתימב שומיש <-
תנוכמ :האר) הבילח תנוכמב שומיש<-
(הבילח
תנוכמ :האר) השיבכ תנוכמב שומיש <-
(השיבכ
:האר) םילכ תפיטש תנוכמב שומיש <-
(םילכ תפיטש תנוכמ
רישכמ :האר) םידא רישכמב שומיש <-
(םידא
245244 ,239 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיינוחטב םיכרצל רשק רישכמב שומיש <-
244 'מע ב"ח הכלהב למשחה םינוש רשק ירישכמ יגוסב<-<-
רישכמ :האר) העימש רישכמב שומיש<-
(העימש
(הרונמ :האר) הרונמב שומיש <-
תרונמ :האר) תותיא תרונמב שומיש <-
(תותיא
364 ,86 'מע ב"ח הכלהב למשחה טנגמ ורטקלא לוענמב שומיש <-
(תילעמ :האר) תילעמב שומיש<-
372 ,80 'מע ב"ח הכלהב למשחה הקעזא תכרעמב שומיש <-
(אמרג קספמ :האר) אמרג קספמב שומיש<-
(רבצמ :האר) רבצמב שומיש <-
86 'מע ב"ח הכלהב למשחה תיצמב שומיש <-
(ררקמ :האר) ררקמב שומיש<-
(הבאשמ :האר) הבאשמב שומיש <-
(הרונ :האר) הרונב שומיש <-
314 ,243 ,44 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןואינב שומיש <-
125-122 'מע ב"ח הכלהב למשחה םומיח תלגעב שומיש<-
323 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיכנ תלגעב שומיש<-
(הטלפ :האר) הטלפב שומיש<-
(סנפ :האר) סנפב שומיש <-
(ןומעפ :האר) ןומעפב שומיש <-
205 'מע ב"ח הכלהב למשחה טטסוסרפב שומיש <-
141-140 'מע ב"ח הכלהב למשחה ילמשח םוקמוקב שומיש<-
80 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןמז בצוקב שומיש<-
(רוטלוגר :האר) רוטלוגרב שומיש<-
(וידר :האר) וידרב שומיש <-
345-342 'מע ב"ח הכלהב למשחה תילמשח תבכרב שומיש <-
312-309 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןגטנרב שומיש<-
(לוק םשר :האר) לוק םשרב שומיש<-
121-120 'מע ב"ח הכלהב למשחה ילמשח םומיח ןחלשב שומיש <-
183-182 'מע ב"ח הכלהב למשחה תילמשח הכימשב שומיש<-
(ןועש :האר) ןועשב שומיש<-
(תבש ןועש :האר) תבש ןועשב שומיש <-
את :האר) ירטקלא וטופ אתב שומיש <-
(ירטקלא וטופ
הייפאו לושיבל םייריכו רונתב שומיש <-
(םייריכו רונת :האר)
365 'מע ב"ח הכלהב למשחה הקסהל םומיח רונתב שומיש <-
הניש<-
אנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש ליל לכ רועינ תויהל רתומ םאה<-<-
הבושת םושמ
אנ 'מע א"ח תבשה רצוא לוחבמ רתוי םינשי תירחש תבשב<-<-
אסק ,אנ ,גכ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש יגונעתמ - םירהצ תניש<-<-
הכלה י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ו-ד
תבשב תושר תריכש<-
(תבש רכש :האר) תבש רכש<-
(תבש ,תועובש :האר) תועובשה גח ינפלש <-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל הואשעש םינש <-
ה"ד בנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ןינעבו
סומרתב םימח םימ תכיפש<-
במ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל חכב ופוגב ףושפש<-
357 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייטמוטוא םיילמשח םיינזאמב הליקש<-
(תבשב ותייתש ,ןיי :האר) ןיי תייתש<-
(תבש תפסות :האר) תבש תפסות <-
(תבשב קונית :האר) קונית <-
דלונש קונית :האר) תבשב דלונש קונית <-
(תבשב
26 'מע ב"ח הכלהב למשחה 'מע ב"ח הכלהב למשחה ששח תעינמל ותפלחהו ןוחטב קקפ ןוקית <-
הנכס
השילת<-
גל ,זט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ויפב<-<-
אל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וינרפצ וא ורוע תשילת<-<-
(תבשב תינעת :האר) הב תינעת<-
363-360 'מע ב"ח הכלהב למשחה תיטמוטוא הישעת <-
הב תוליפת<-
דמ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב "יתלפת ינאו" םירמוא החנמב<-<-
ט"ויב אלו
דמק 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב הליפתה םדוק לוכאל רוסיאה<-<-
ל 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויו תבשב ללפתהל לוכי לבא םאה<-<-
ול 'מע א"ח תבשה רצוא הכל טויפב "החמשב" רמול שי םאה<-<-
ידוד
הל 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב ללה םירמוא ןיאש םעט<-<-
אל 'מע א"ח תבשה רצוא "לארשי ךב וחמשיו" חסונ<-<-
בס 'מע א"ח תבשה רצוא םוי דועבמ תיברע תליפת<-<-
,החנמ תליפת :האר) וב החנמ תליפת<-
(תבשב
(תבשב תופורת :האר) תופורת <-
הב המהב תלכאה ,תבש
הנ 'מע א"ח תבשה רצוא תודועס 'ג ליצהל רתומ הקילדב םאה<-
המהבל
גמק 'מע א"ח תבשה רצוא תווצמ ללכב תבשב ותמהב תלכאה םאה<-
המהב תתיבש לש השע
אמק 'מע א"ח תבשה רצוא התליכאל ותליכא םידקהל רתומ םאה<-
במק ,ונ 'מע א"ח תבשה רצוא תודועס 'גה לכב ךייש הז ןיד םאה<-<-
דמק 'מע א"ח תבשה רצוא גנועל ול היהי אל ותמהבל םידקישכ<-<-
תבש
דמק 'מע א"ח תבשה רצוא רובעי ותמהבל םידקישכו ,לכא אלשכ<-<-
תבשה
התארקל תונכה ,תבש
בפ 'מע א"ח תבשה רצוא צ"א ע"וכל לוחב ילכה תא ךירצ םא<-
ושכע ול צ"או ןמדזנב אלא ,תבשל וחינהל
ב ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
ג הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב באב 'ט לחש עובשב<-<-
גלר 'מע א"ח תבשה רצוא ךליאו 'ד םוימ ,תבש דובכל חוליג<-
אפ 'מע א"ח תבשה רצוא םילכאמל םילכ תנכה ןיב לדבה<-
וע 'מע א"ח תבשה רצוא דיחיל חבט ןיב לדבה<-
אפ 'מע א"ח תבשה רצוא םייוצמ ןיאשכ השביל םי ןיב לדבה<-
םילכאמ
מק 'מע א"ח תבשה רצוא תבש תנכה לע םיכרבמ ןיאש םעט<-
ז הרעה אי קרפ ,ה הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב ישימח םויב ליחתמ תבש דובכל<-
הע 'מע א"ח תבשה רצוא תלחתמ ןיכהל שי םאה ה"בו ש"ב תקולחמ<-
תבש ךרוצל עובשה
וע 'מע א"ח תבשה רצוא ודיב ותדמ דחא לכ אלא תקולחמ ןיא<-<-
הע 'מע א"ח תבשה רצוא ה"בכ וא ש"בכ הזב הכלהה םאה<-<-
הע 'מע א"ח תבשה רצוא תודיסח תדמ וא הכלהב םיקלוח םאה<-<-
טע 'מע א"ח תבשה רצוא קר וא ש"בכ תושעל רוסא ה"בל םאה<-<-
ךירצ ןיא
ו הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב םיינרופצ תליטנ<-
גפ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש יכרוצ תנכה ךרוצל םייח ילעב רעצ<-
די 'מע א"ח תבשה רצוא הלפתל תמדוק םאה - תבש יכרוצ תיינק<-
גלר 'מע א"ח תבשה רצוא 'ו םויב וא 'ה םויב תבש יכרוצ תיינק<-
בפ 'מע א"ח תבשה רצוא תא חינהל ךירצ םירבד ינש ול שי םא קר<-
דחא קר ול שי םא אלו ,תבשל רחבומה
,ז הרעה ח קרפ ,גי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
כ הרעה טי קרפ ,ב ףיעס טי קרפ
תרופסת<-
ד ,ב ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב לח רייא ח"ר םא<-<-
וט ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב ןויס ח"ר ינפלש תבש דובכל<-<-
תבש דובכ ,תבש
דנ 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ ,תושר לש םירבד שי תבש דובכב<-
בויחו
גנ 'מע א"ח תבשה רצוא ודובכל תבש גנוע ןיב םילדבה<-
דנ 'מע א"ח תבשה רצוא דוביכ ידי אצי הנהנ וניאו רשב לכוא<-<-
גנוע אלו
דנ 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע ידי אצי םיבושח בלח ילכאמ לכוא<-<-
דוביכ אלו
דנ 'מע א"ח תבשה רצוא רכינש המ דובכו ףוגה תאנה אוה גנוע<-<-
ודבכמש
גנ 'מע א"ח תבשה רצוא םוי דועבמ דובכו תבשב ליחתמ גנוע<-<-
מר 'מע א"ח תבשה רצוא תבש דובכ ללכמ אוה תבשל חרוטה<-
דנ 'מע א"ח תבשה רצוא תדחוימ הליכא ילב םג הבוח ידי םיאצוי<-
הנמז יונישב אלא
איר 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע ול ןיא םא םג תבש דובכל תונשל שי<-
הזמ
דנ 'מע א"ח תבשה רצוא קר אוה םאה - הלילל םדוק םוי דובכ<-
גנועל םג וא דוביכל
די 'מע א"ח תבשה רצוא תוינעת ףלאמ ףידע תבש דובכ<-
דפ 'מע א"ח תבשה רצוא םיבר דובכמ ףידע תבש דובכ<-
דפ ,טי 'מע א"ח תבשה רצוא ח"ת דובכמ ףידע תבש דובכ<-
מר 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע וא דובכ ללכב היקנ תוסכ<-
ומק ,דנ 'מע א"ח תבשה רצוא יזחימל םיששוח ןיא תבש דובכל<-
אתונתבערכ
דלר 'מע א"ח תבשה רצוא תבש דובכמ אוה הרהטב גוהנל<-
בי 'מע א"ח תבשה רצוא בויחה דמלנ קוספ הזיאמ<-
גנועו דוביכ ,תבש
זס 'מע א"ח תבשה רצוא המוד םאה - הוצמ םושמ תבש גנוע לוטיב<-
תבשב םולח תינעתל
חפ 'יס חספ לאפר תכרב וב תבייח השא םאה<-
דפ 'יס חספ לאפר תכרב גנוע ןידמ ןה תודועס 'ג םאה<-
די 'יס חספ לאפר תכרב ופוגב תבש דובכל ןיכהל בייח םאה<-
די 'יס חספ לאפר תכרב ליבשב תפה תא ןיכהל ףידע םאה<-<-
ומצעב הדועסה
די 'יס חספ לאפר תכרב וב הנהנש רבד ופוגב ןיכהל ףידע םאה<-<-
רתויב
בכ 'מע א"ח תבשה רצוא החמש םג וא גנוע בויח קר וב שי םאה<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב ןייה לע הדועס עובקל בויח שי םאה<-
גנוע םושמ
דפ 'יס חספ לאפר תכרב תוצמ םייקל םיחתפה לע רזחל ךירצ םאה<-
גנוע
אסק 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנוע ךרוצל םירדנ תרתה<-
כ הרעה אי קרפ ,ל הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב 'גנוע תבשל תארקו'<-
הפ 'יס חספ לאפר תכרב איה הליכאה םצעו ,גנוע ןידמ הדועס בויח<-
הוצמה
ע 'מע א"ח תבשה רצוא רתומ לוח ךרד אוהש םושמ רוסאש המ<-
תבש גנוע ךרוצל
כ 'מע א"ח תבשה רצוא תמדוק הזיא - םויה שודיקו תבש גנוע<-
הליכא תוצמ ,תבש
חק 'מע א"ח תבשה רצוא ןילוח תבשב ולכא םינושארה םימכח ךיא<-
שדקה תרהט לע
נק 'מע א"ח תבשה רצוא ילב ןחלשב יונפ םוקמ חינהל ךרוצ ןיא<-
לוחב ומכ הרעק
פק 'מע א"ח תבשה רצוא םילצבו םיציב תליכא<-
וט הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב םיציב תליכא<-
(תבשב ותליכא ,רשב :האר) רשב תליכא<-
זע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
טפ תוא
,םיגד :םג האר) תודועסה 'גב םיגד תליכא <-
(תבשב םתליכא
אפק 'מע א"ח תבשה רצוא ןימח תליכא<-
ולק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח םירק םילכאמ תליכא<-
,חנק 'מע א"ח תבשה רצוא (לעגיק) אתיילומ תליכא<-
דפק 'מע א"ח תבשה רצוא
הפק 'מע א"ח תבשה רצוא םויב םג וא הלילב ולכאל םאה<-<-
תפ ;תבשב ותליכא ,תפ :האר) תפ תליכא<-
(תבשב ,ןינסכב האבה
בפק 'מע א"ח תבשה רצוא תוינטק תליכא <-
גפק 'מע א"ח תבשה רצוא המהבו ףוע ילגר תליכא<-
בנק 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנועל םירמת תליכא<-
בכק ,טס 'מע א"ח תבשה רצוא הליכא ךרדכ אלש לכא<-
בכק ,הק ,גכ 'מע א"ח תבשה רצוא ךירצ םאה - ותליכאב גנעתמ וניא םא<-
לוכאל
וכק ,וק 'מע א"ח תבשה רצוא רוסיא לש לכאמ קר ול שי םא<-
חכק 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואד רוסיא ןיב לדבה שי םאה<-<-
ןנברדל
חלר 'מע א"ח תבשה רצוא ןיד המ - הנוכשב םדא תמש עדונ םא<-
םילישבתה
המק 'מע א"ח תבשה רצוא תבשה תא גנעל שי םינימ הזיאב<-
חכק ,בכק 'מע א"ח תבשה רצוא אצוי םאה - הסיעל אלב העילב<-
ג 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואד אוה תבשב הליכא בויח םאה<-
ט ,ז 'מע א"ח תבשה רצוא הליכא בויח ןיב קוליח הזב שי םאה<-<-
גנוע בויחל
וכק ,כק 'מע א"ח תבשה רצוא ויעמ תאנה וא ונורג תאנה ךירצ םאה<-
טלק 'מע א"ח תבשה רצוא הדועסה לע הכרב ונקית אלש םעט<-
פק ,הנק ,המק 'מע א"ח תבשה רצוא םידרתו םימוש ישארב םיגנעמש םעט<-
זמק 'מע א"ח תבשה רצוא ולכאל וכרד ןיאש דחוימ לכאמ רחא רדהי<-
לוחב
חמק 'מע א"ח תבשה רצוא םילישבת ינימ הרשע תושעל רדהי<-
חמק 'מע א"ח תבשה רצוא תוריפס רשעל ןיזמור תבש ילכאמ<-<-
ופ 'מע א"ח תבשה רצוא תא םיחוד ןיא עודמ - תבשב לחש ט"וי<-
'א םויל ותדועס
חמק 'מע א"ח תבשה רצוא םילשהל ,גנעתמ וניאשכ םג תוריפב הברי<-
תוכרב האמ
חלר 'מע א"ח תבשה רצוא הלילמ רתוי םוי תדועס בישחהל שי<-
טמק 'מע א"ח תבשה רצוא םילכאמה ינימב תוברהל שי<-
טמק 'מע א"ח תבשה רצוא ןחלשה לע שיש המ לכמ םועטל שי<-
דנ 'מע א"ח תבשה רצוא ףא ןחלשה לע םילכאמ יוביר םישל שי<-
לוכאל ול א"אש
זמק 'מע א"ח תבשה רצוא םינימ 'בב םילכאמה תא לופכל םיגהונ שי<-
ומק 'מע א"ח תבשה רצוא ןילבת ינימ לכב םילכאמה לבתי<-
ומק 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנוע אוה םדאל ברעש לכאמ לכ<-
טמק 'מע א"ח תבשה רצוא םילישבת ינשמ תוחפי אל<-
נק 'מע א"ח תבשה רצוא ךירצ ןילישבת 'במ רתוי לוחב לכוא םא<-<-
לישבת דוע ףיסוהל
נק 'מע א"ח תבשה רצוא הדועס לכב ובויח םאה<-<-
נק 'מע א"ח תבשה רצוא ןילישבת 'ב ארקנ המ<-<-
גפק 'מע א"ח תבשה רצוא ערז םיברמה םירבד תבש לילב לוכאל<-
גפק 'מע א"ח תבשה רצוא עשאקו ליפרעפ ,ןישקאל<-
דכק 'מע א"ח תבשה רצוא ןימח תליכא ול באוכש ימ<-
הל 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב הלימ תירב תדועס<-
תבש תדועס<-
לק 'מע א"ח תבשה רצוא רובידה ינפלש השעכ איה םאה<-<-
ולק 'מע א"ח תבשה רצוא בויח וא הוצמ קר איה םאה<-<-
לק 'מע א"ח תבשה רצוא תוריפב ןיאצוי םאה<-<-
דיר 'מע א"ח תבשה רצוא הלימ תדועסמ הפידע םאה<-<-
דיר ,ופ 'מע א"ח תבשה רצוא ןיאושנ תדועסמ הפידע םאה<-<-
בכר 'מע א"ח תבשה רצוא ט"וי תדועסמ רתוי הבושח<-<-
זצ 'מע א"ח תבשה רצוא ןמב םיאצוי<-<-
דר 'מע א"ח תבשה רצוא לוחמ התונשל שי<-<-
תודועס שולש ,תבש
טלק ,בכק 'מע א"ח תבשה רצוא תודועס 'גב בייח םאה - בער וניא םא<-
דיר 'מע א"ח תבשה רצוא ךירצ םאה - תודועס 'ב ןוזמ ול שי םא<-
'גל םקלחל
ופ 'מע א"ח תבשה רצוא ותבושת המ - תחא הדועס לטיב<-
טלק 'מע א"ח תבשה רצוא תחא וא תווצמ 'ג אוה םאה<-
גכק ,דפ ,הס 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואד אוה םאה<-
ופ 'מע א"ח תבשה רצוא םויה תדועס ןיב הזב קלחל שי םאה<-<-
הלילל
זפ 'מע א"ח תבשה רצוא תושעל אקדיח 'ר תטישל שוחל רתומ םאה<-
תודועס 'ד
זלק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח תיעיבר הדועס לוכאל יואר םאה<-<-
חפ 'מע א"ח תבשה רצוא שודיק רחא ןינסכב אבה תפ םילכוא שי<-<-
ח"ר תטיש תאצל
הנ 'מע א"ח תבשה רצוא המהבל תודועס 'ג הקילדמ םיליצמ םאה<-
חס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הע-גע תוא
ירבד וא הכילהב תבש תודועס ןיב הקספה<-
הרות
בכק 'מע א"ח תבשה רצוא םאה - דימת הנעתמ וא הליכא בורמ הלוח<-
תודועס 'גב בייח
דפ 'מע א"ח תבשה רצוא תודועסה יוביר םעט<-
גק 'מע א"ח תבשה רצוא ךירצ לבא ,ןתשלש תא םויב םייקל לוכי<-
הדועס םוקמב שודיקל הלילב תיזכ
ופ 'מע א"ח תבשה רצוא אלב ז"מהבב יד תודועס 'גה קוליחל<-
ןחלש קוליס
זלק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח תודועסה לע םיכרבמ ןיא עודמ<-
טלק 'מע א"ח תבשה רצוא בייח םאה - םויב תחא םעפ קר לכואש ימ<-
תודועס 'גב
תישילש הדועס<-
ונ 'מע א"ח תבשה רצוא תפ 'ג הדועסל ןתיל ךירצ ותשאל הרשמב<-<-
םיגדו
במק ,ונ 'מע א"ח תבשה רצוא ותמהבל ןתיש םדוק לוכאל רוסא םאה<-<-
גיר 'מע א"ח תבשה רצוא אנסרהד אסכמ רתוי בויח אוה םאה<-<-
גנועל
חלר 'מע א"ח תבשה רצוא תבש ליל תדועסמ רתוי הבושח םאה<-<-
ונ 'מע א"ח תבשה רצוא אמיגרת ינימב םיאצוי<-<-
גסק 'מע א"ח תבשה רצוא 'ג הדועסל בלח ילכאמ<-<-
דפ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב תודועסה רועיש<-
לודגה תבש
ונ הרעה ה קרפ ,ל ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב "ישפנ יכרב"ו תובא יקרפ וב םירמוא ןיא<-
וס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דל תוא
חספ ברע וב לחשכ םיטויפה תרימא<-
(ג"הבש תשרד :האר) וב השרדה<-
- לארשיל קוח ;טכ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב
בע תוא זס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד
ותרטפה <-
וט 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ט תוא זט 'מע ,ח תוא
ךכ ארקנש םעט<-
(שדוחה תא םיכרבמ ובש) ןיכרבמ תבש
ו ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב "םימחרה בא" םירמוא ןיא <-
חל הרעה ז קרפ ,ו ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב תועובשל חספ ןיב<-<-
ט ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב וב תומשנ תרכזה<-
הבושת תבש
ונ הרעה ה קרפ ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב "ישפנ יכרב" םירמוא ןיא<-
ונ הרעה ה קרפ ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב "תובא יקרפ" םירמוא ןיא<-
דמ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב ברה תשרד<-
גכ ,די ,ז 'מע א"ח תבשה רצוא וב תונעתהל רתומ םאה<-
403 'מע ב"ח טפשמה רצוא (לוגסב) תבש
וק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב םינד םאה<-
י ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא הלבחב ,םלשמ דציכ<-
אלגירד אתבש
וט 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ז תוא
ושוריפ<-
(עקרק :םג האר) הדש
אר 'מע טפשמבו קדצב וקלחיש הצור דחאשכ ,תודש תקולח <-
הדש לכ וקלחיש הצור ינשהו הדש דגנכ הדש
רצימב הדש ול שיש םושמ
ב ףיעס חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע)
שכרנש הדש לע הכרב<-
דנק 'מע טפשמבו קדצב דוגא וא דוג ןיד הדשב שי םאה <-
בעק 'מע טפשמבו קדצב תידיע וא ןכרעב םיוש תודשה ןיא םא<-<-
תירוביזו
הסק 'מע טפשמבו קדצב הב ןיאש הדש תצקמ וריבחמ רכושה<-
ךקלח רוכשא ול רמול לוכי - הקולח רועיש
יקלח רוכש וא
חפק 'מע טפשמבו קדצב לרוגב תודש תקולח<-
נ 'מע טפשמבו קדצב - ףיקהו וריבח תודש ןיב הדש ול שיש ימ<-
םלשמ ימ
במק 'מע טפשמבו קדצב הדשב הקולח רועיש<-
ומק 'מע טפשמבו קדצב ל"וחבו י"אב<-<-
ומק 'מע טפשמבו קדצב ילכב התוא םיקשמש הדשב<-<-
244 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןיכודיש :םג האר) ןכדש
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ןינע שי םאה - םנחב השוע אוהש רמא םא<-
ול םלשל
אק ק"ס תורוקמ אי 'יס בקעי ירמא - ןבה םע רביד ןכדשהו םאו בא שי םא<-
תונכדש ימד ןבה לבקמ םאה
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ול םלשל ךירצ םאה - ךודישה לטבתנ םא<-
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םומ תמחמ לטבתנ םא<-<-
בפ-דע תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה ונינעב םינוש םיניד<-
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וא ןישודיקב דע תויהל לוכי אוה םאה<-
םיאנתב
ול םולשתב "ןילת לב" שי םאה<-
דפ ק"ס תורוקמ אי 'יס בקעי ירמא וילא רשקתה כ"חאו ומצעמ אב םא<-<-
ןתוחמה
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ומצעמ אב וא חלשנ םא<-<-
אלש ה"ד םירואב זי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תונכדשל ובהוא וא ובורק תסנכה<-
רחא ליחתה רבכשכ
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ררוע רחא כ"חאו ,חילצה אלו ךודיש עיצה<-
ומצעמ תאז
וצ ק"ס תורוקמ אי 'יס בקעי ירמא עיפשה ןושארה םגש שיגרמ ןתוחמה םא<-<-
וילע
אלש ה"ד םירואב זי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רבכ רחאשכ םירחא לש ךודישל הסינכ<-
הזב לפטמ
אי 'יס ,בנ תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא
ז ק"ס םיטוקיל
רוזחל לוכי םאה - ול םלשיש רמאש ימ<-
וב
זצ ק"ס תורוקמ אי 'יס בקעי ירמא חילצה אלו ךודישב לפטל ונממ ושקיבש<-
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא לבוקמהמ רכש רתוי ול וחיטבהש<-
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא הסיפת הליעומ םאה<-<-
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ןינעה רמגנ אלו עיצהו חרטש<-
358 'מע ב"ח טפשמה רצוא ורכש<-
דל-דכ תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה ליגרהמ הובג רכש ול וחיטבה םא<-<-
ח-ה תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה רכש לבקי אלש שארמ עידוה םא<-<-
ט תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה רכש ול ומלשי אלש ומע ונתה םא<-<-
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ןתחה םוקמ ןיב םיריחמב שרפה שי םא<-<-
הלכה םוקמל
ומ-זל תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה ול םימלשמ הלועפ וזיא דעב<-<-
טנ-הנ תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה החפשמ בורק אוהש ןכדשב<-<-
וס-ס תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה ולובג תגסה<-<-
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא רמוגלו ,יעצמאל ,ליחתמל םימולשתה<-<-
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא תונכדשה ימד םולשת ןמז<-<-
ד-א תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה רכשה םולשת בויח<-<-
די-י תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה רכשה תא םלשמ ימ<-<-
ול-הל תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה םימלשמ יתמ<-<-
דנ-זמ תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה דחא ךודישב ולעפש םידחא םינכדש<-<-
גכ-וט תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה רכשה רועיש<-<-
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םולשתה רועיש<-<-
גע-זס תוא ד קרפ םתכלהכ ןיאושינה רכשה ןינעב תושחכהו תועיבת<-<-
ק"ס תורוקמו ,ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
אק
וא ןתחה לש חא אוהש ןכדשל םולשת<-
הלכה
ןופדש
ד ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב וב האובתה הקלת אלש הליפת<-
ר"דש
גכ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ףסאש םיפסכה תקולח יאנת<-
392 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדלי אלו םינש רשע המע ההש
'ונייחהש'
די הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב ירפ הב רוטפלו ,הוצמ לע ותרימא<-
ו ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הלימ תירבב<-
ה ףיעס חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע)
םיעבש ליגל ועיגהב<-
ד ףיעס חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע)
םישש ליגל ועיגהב <-
בכ הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב תיבה תכונחב <-
בי קרפ ,זי הרעה י קרפ ,זט קרפ תועובשל חספ ןיב
אי הרעה וט קרפ ,ז הרעה
הריפסה ימיב<-
ג ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב ךירצ םאה - רמול אלש וגהנממ רזוחה<-<-
הרתה
,ו ףיעס זט קרפ ,א ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב
ז הרעה בי קרפ ,זי הרעה י קרפ
שדח דגב לע<-<-
הרעה זט קרפ ,א ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב
כ-ט
םירצמה ןיב<-
ט הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב<-<-
ו ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב<-
רדסה לילב<-
טכ 'יס חספ לאפר תכרב - ונייחהשב םירחא איצומ שדקמה םא<-<-
לש ונייחהשב םג םאיצוהל ןווכל ךירצ םאה
הלילה תווצמ
גכ 'יס חספ לאפר תכרב שודיקה םדוק ונייחהש הכרבש השא<-<-
הנעת כ"חאו שודיקה רחא דימ ןייה התשת
ונייחהש לע ןמא
טכ 'יס חספ לאפר תכרב ןווכל ךירצ שודיקב ונייחהשב םאה<-<-
הלילה תווצמ לש ונייחהש ידי תאצל שוריפב
ל-טכ 'יס חספ לאפר תכרב תא רטופ שודיקב ונייחהש םאה<-<-
הלילה תווצמ לש ונייחהש
ו ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב ןבה ןוידפב<-
ו הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב ותשיבלב וא שדח דגב תיינקב<-
ו הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב ותליכאב וא שדח ירפ תייארב<-
תבשב<-
ו ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
ט הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמה ןיב<-<-
טי ,ח 'יס חספ לאפר תכרב המויק לע וא הוצמה השעמ לע איה םאה<-
ל-טכ 'יס חספ לאפר תכרב ךריבש ונייחהשב ומצע רוטפל לוכי םאה<-
הוצמה בויח ןמז םדוק
(297 'מע) חפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס התרימא ןמז<-
(291 'מע) גפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תושר וא הבוח <-
- ונייחהש םיכרבמ ןיאש םעט <-
כ 'יס חספ לאפר תכרב רורמו הצמ תליכא לע<-<-
כ 'יס חספ לאפר תכרב ץמח רועיב לע<-<-
בצ 'יס חספ לאפר תכרב המחה תכרב לע<-<-
חכ 'יס חספ לאפר תכרב תוסוכ 'ד לע<-<-
ח 'יס חספ לאפר תכרב בלב תמייקתמה הוצמ לע<-<-
ח 'יס חספ לאפר תכרב חילש י"ע תישענה הוצמ לע<-<-
כ 'יס חספ לאפר תכרב תונמ חולשמ לע<-<-
חכ 'יס חספ לאפר תכרב ו"ט לילב םירצמ תאיצי רופיס לע<-<-
ט 'יס חספ לאפר תכרב הכונח רנל תוליתפה תיישע לע<-<-
בצ 'יס חספ לאפר תכרב הנבל שודיק לע<-<-
חכ 'יס חספ לאפר תכרב הכונח רנ קילדיש םדוק ונייחהש ךרבל שי<-
(314 'מע) טצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ובר תא האור םדאשכ<-
(302 'מע) אצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס "ביטמהו בוטה" תכרב יבגל <-
חכ 'יס חספ לאפר תכרב הוצמה תיישעל רבוע ךרבמ <-
חכ ,כ 'יס חספ לאפר תכרב תווצמה תכרב הילע םיכרבמ ןיאש הוצמ<-
ונייחהש הילע םיכרבמ ןיא
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(493 'מע) 343
התועמשמ<-
ב ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב לבא י"ע <-
ג הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב תיבב הכונח לש ןושאר רנ קילדי אל<-<-
ונייחהש םושמ תסנכה
ג ףיעס חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע)
ןיסוריא לע<-
(305 'מע) דצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הנבנש שדח תיב לע<-
2ב ףיעס חעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(281 'מע)
םימשג לע <-
ח ףיעס דצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(308 'מע)
השכרנש השדח הריד לע <-
האנה לע <-
ח 'יס חספ לאפר תכרב פ"עא השורי לע ונייחהש םיכרבמש םעט<-<-
רעצ י"ע האבש
ח 'יס חספ לאפר תכרב םירצמה ןיבב ונייחהש םיכרבמ ןיא<-<-
ח 'יס חספ לאפר תכרב ןיב רחא ירפה לוכאל לכוי אלש אירב<-<-<-
םירצמה ןיבב ונייחהש ךרבמ םירצמה
ח 'יס חספ לאפר תכרב םירצמה ןיבב הוואתמש תרבועמ<-<-<-
ונייחהש ךרבת אלו לכאת שדח ירפל
(ופוסב) עק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(274 'מע)
סולינה לע<-
(314 'מע) טצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס דידי לע <-
ט"וי לע <-
כ 'יס חספ לאפר תכרב (שודיקב) סוכה לע הרמוא<-<-
כ 'יס חספ לאפר תכרב לע הרמוא םאה - שודיקב הרמא אל םא<-<-
סוכה
טי 'יס חספ לאפר תכרב םאה - רנה לע ונייחהש תכרבמה השא<-<-
רנה תקלדה תוצמ לע םג הלח הכרבה
(שודיק :האר) חספ לילב<-<-
(323 'מע) דר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס השורי לע <-
(305 'מע) דצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הנקנש שדח ילכ לע <-
ו ףיעס בפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(290 'מע)
תווצמה לועב הסינכ לע <-
(308 'מע) הצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס שדח שובל לע <-
,ד-ג ףיעס גצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(324 ,305 'מע) ה-ד ףיעס הר 'יס
דלי תדיל לע <-
כ 'יס חספ לאפר תכרב תגהונו הנשה לכב תגהונה הוצמ לע <-
םייוסמ ןמזב דחוימב
בצ 'יס חספ לאפר תכרב הנש יצח ךות תגהונה הוצמ לע<-
ח 'יס חספ לאפר תכרב התיישעב רעצ שיש הוצמ לע<-
ח 'יס חספ לאפר תכרב החמש הב ןיאש הוצמ לע<-<-
ג ףיעס וצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(311 'מע)
הנתמ לע<-
(312 'מע) זצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס רפס לע <-
ו ףיעס חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(314 'מע)
י"אל ותיילע לע <-
ז ףיעס חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(314 'מע)
הלודגל ותיילע לע <-
(301 'מע) צק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס שוריתו םיבנע לע <-
רעשו ,א תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא
ב תוא ןויצה
הקעמ תיישע לע <-
'מע) הפק ,דפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(291-292
שדח ירפ לע<-
(295 'מע) ופק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תקפוסמ ותושדחתהש <-<-
'מע) טפק-הפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(292-299
ויאנת <-<-
(314 'מע) טצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס בורק לע <-
ב ףיעס חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע)
שכרנש הדש לע <-
ג ףיעס חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע)
ורמגנש ןיכודיש לע <-
אמק-וכק תוא די קרפ םתכלהכ ןיאושינה 'ונועמב החמשהש'
גי הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב ןיאושינהמ שדוח ב"י דע הדועסב<-
288 'מע ב"ח טפשמה רצוא האוש
421 'מע ב"ח טפשמה רצוא רמוש ;םנח רמוש ;ןודקפ :םג האר) לאוש
(םילעבב הרימש ;רכש
לאושה ה"ד םירואב א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ךשמשמ וב רוזחל לוכי ליאשמה ןיא<-
לאושה ה"ד םירואב א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הלאשה ןמז תא ךיראמ לאוש םא<-<-
רחאל ליאשהל יאשר וניא<-
ח תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תוירחאה לכ וילע לבקמ רחאה םא<-<-
א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םתלאשהב הוצמ שיש םירפס ףא<-<-
א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןילטלטמו המהבב<-<-
רכושה ה"ד םירואבו ,ב ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תיבב<-<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ז
ןושארהמ ףידע ינשהשכ םג<-<-
וליפאו ה"ד םירואבו ,ב ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רחאל ריכשהל לוכי םאה<-<-
א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ול ןימאמ ליאשמהש ימל<-<-
ףיעסו ,ט תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
רבד ה"דו ןימאהל ה"ד םירואב א
ליאשמה (םימעפ בור וא) םימעפלש ימל<-<-
ולצא דיקפמ
םילעבב<-
אי ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ןינק ךירצ םאה - בייח היהיש הנתה םא<-<-
אי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא סנאנו רכש רמושל רסמו<-<-
אי ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא קיזה וא די הב חלשו<-<-
ד ק"ס הצק 'יס טפשמה תוביתנ רדוס ןינק וב ליעומ םאה<-
גי ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ץפחב שמתשהל וינבלו ותשאל רתומ םאה<-
לואשה
,דל תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
לאוש ה"ד םירואב ה ףיעסו
ותשאמ םדא לש ץפח לואשל רתומ םאה<-
וילעב תעדמ אלש ותיב ינבו
הר 'מע ברעה טפשמ ליאשהל הוצמ םאה<-
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-אכ
םוקמב הליעומ תושר תליאש םאה<-
תבשב האצוה ןינעל ,תושר תוריכש
הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דנ-בל
רסוא םאה - רצחב הלואש הרידב רדה<-
תורצח בוריעב בייחו
לואשה ץפחה תרזחה<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,אל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
לק
ליאשמה לש ותשא וא ותיב ינבל<-<-
ונק תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא ובנגנו<-<-<-
ולק תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא לש ותיב ינבל וריזחהו רקי ץפח לאש<-<-
דבאו ליאשמ
דר 'מע ברעה טפשמ ןוכשמ ךרוצל רחאל ץפח תלאשה<-
ב ק"ס ופק 'יס טפשמה תוביתנ עודי ןמזב ,ותליאש ימי ולכש ירחא ובויח<-
עודי ןיאש וא
המר ,דמר 'מע מ"וח המלש תכרב סנואב ובויח<-
גי-בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ויבויח<-
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא שמתשה אל ןיידעש ףא ךשמשמ בייח<-
המהבב ה"ד םירואב א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םימותיהו לאושה תמש ,הלואש הרפ<-
רועה תא םינוק םאה - והוחבט
המהבב ה"ד םירואב ב ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לש איהש ובשח םינבהו תמו המהב לאש<-
וא םיריזחמ םאה - הולכאו הוחבטו םהיבא
המהבה רוע תא םימלשמ
ב ק"ס ופק 'יס טפשמה תוביתנ הליל ןינעל ,רחמל רכשו םויה לאש<-
םייתנבש
לאושהש ה"ד םירואב א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ילא אובתו לקמב השיכה" ליאשמל רמאש<-
"ךל בייחתאו
רחאל ץפחה תא ליאשהש<-
ג ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ליאשמ היה אוה םגש הדוה ליאשמה םא<-<-
רחא ותואל
ב ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא לזגכ בשחנ םאה<-<-
אנ תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא הרזח ותחקל לוכי ליאשמה םאה - תמו<-<-
ןמזה ךות
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חכ-וכ
,תיבה תושר תא םירכוש יממ - תיב לאוש<-
תבשב האצוה ןינעל
די ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא סנואב בייח םאה - רפס לאוש<-
גי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא סנואב בייח םאה - ינע לאוש<-
רוסאו ה"ד םירואב א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תמחמ התמו הנעמל לאשש הכאלמהמ הניש<-
הכאלמ
בייח ה"ד םירואב א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הניאש חורב הב שמתשהו הירטמ לאש<-<-
הרבשנו היוצמ
רכש רמושל רסמש<-
אי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא יוארכ ורמשש םידע שיו<-<-
אי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא יוארכ ורמשש והארו<-<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,ד ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
גכ ףיעסו ,גכ
וב שמתשהל רחאל לואשה ץפחה תא ןתנש<-
גי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא םאה - פ"ושמ תוחפ שומיש ליאשמל ןתנש<-
לאוש אוה
בוצק ןמזל לאשש<-
א ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ךשמשמ וב רוזחל לוכי ליאשמה ןיא<-<-
א ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ןמז ףוס דע םישמתשמ םישרויה - תמו<-<-
הלאשה
אנ תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא רפסב<-<-<-
א ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ןמזה הלכשכ סנאנ וא בנגנ םא<-<-
א ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ליאשמה לוכי - בוצק ןמז אלל לאשש<-
תע לכב ועבותל
העק 'מע מ"וח המלש תכרב תעדמ אלש לאוש
וט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא יוגב<-
דמק תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא סנואב בייח<-
גחה תוכלהב םילאוש
תוא ט 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ג תוא אי 'מע ,א
ורואיבו ונמז - חספ תוכלהב<-
א 'יס חספ לאפר תכרב וא גחה תוכלה תעדל ידכ אוה גחב םאה<-
גחה תרכזה םושמ
ב 'יס חספ לאפר תכרב הבוח גחה םדוק םוי םישולש םאה<-
םיברב שורדל
תוא י 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ב
חספמ ץוח םיבוט םימיב ונמז<-
םישולש גח תוכלהב םישרודו םילאוש<-
גחה םדוק םוי
,טי הרעה קרפ ,דל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ הרעה ח קרפ
תרצע ןינעל<-<-
הרעה ח קרפ ,טי הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ
חספ ןינעל<-<-
ס 'מע מ"וח המלש תכרב ;בנ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רבוש
רעשו ,חנ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
דלק תוא ןויצה
הולמה יוויצ אלב הליחמ לע ותביתכ<-
טי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הולמה ינפב אלש ותביתכ<-
בקעי ירמא תורעהו ,הכ-דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
בלק תוא
םמש ךכש הולמה וא הוולה לע ךומסל<-
נ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ודי תמיתחב הולמה ונבתכיש ךירצ יתמ<-
םידעב יד יתמו
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא גגוש
3 ק"ס טפשמה ירואב גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ולוספ לע הזרכה ןינעל ,ןנברד רוסיאב<-
תודעל
82 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ "רתומ רמוא" ןיבל וניב לדבה<-
א 'מע מ"וח המלש תכרב םיגגוש תוקלמ יבייח<-
במ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא הררחב ךפהמה ינעמ גגושב חקלש ימ<-
,הנ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
המ ,אמ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס
גגושב רבעש םילות םאה - הריבע רבעש ימ<-
אל ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ "ךתשא םע יתינז" רמואב<-<-
י ףיעס ךורע טפשמ ,ד ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש
25 ק"ס טפשמה ירואב
הוצמל ןווכתמש םילות<-<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הריבע וזש עדויש ןעוט םא<-<-<-
א ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןוממ דומיח תמחמ רבוע םא<-<-<-
המ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דיעהו ,רבדל אלש עבשנב<-<-<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ולש וניאש רפסב הרות דמולה<-<-<-
וכ רועיש א"ח טפשמה בל החכישב הריבע תיישע םילות יתמ<-
ג ק"ס טפשמה יטוקל דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ גגושב הריבע רבועה לש תודעל לוספ<-
גל ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ השעמב איה הגגשה םא<-<-
,25 ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אי ףיעס ע"ושו
הוצמ תושעל בשח םא<-<-
זי ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןנברד רוסיא שיש עדי םא<-<-
וט ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ שנועה המ עדי אל םא<-<-
ז ק"ס טפשמה יטוקל דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ גגושב םג שנוע הב שיש הריבעב<-<-
ה-ג ק"ס טפשמה יטוקל דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תודעל ךכב לספנש עדי אל קר םא<-<-
,דכ ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ו ק"ס טפשמה יטוקל דכ ףיעס
תבש לוליחב<-<-<-
,א ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב
סיראב<-<-
וט ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ יוגמ לזגב<-<-
,ח ,ב ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ב ,א ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס ,הכ ,זט-די ,בי
תיבירב האוולהב<-<-
דכ ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לכוא ילכו הנמלא דגב לבוחב<-<-
גל ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ וריבחב לבוחב<-<-
גכ ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הוולהמ ןוכשמ ףטוחב<-<-
מ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םיינע תונתמ סמוחב<-<-
,ב ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
6 ק"ס טפשמה ירואב
'דומחת אל'ב<-<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תיעיבש תוריפב רחסמב<-<-
וכ ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ שגונב<-<-
דנ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ותעובש לע רבועב<-<-
ז ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ קוחשב בנוגה<-<-
5 ק"ס טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םינוונחמ םעוטב<-<-
ח ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רסומב<-<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ שיא תשא לע אבש יוגב<-<-
דל 'יס ךורע טפשמ ,דכ ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש
וט ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס
תבשב רשוקב<-<-
,גכ ק"ס טפשמה יטוקל דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הכ
רעתב חלגמב<-<-
ןפ ה"ד םירואב בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ר"הרב קזנב דיזמל בורק גגוש<-
229 'מע ב"ח טפשמה רצוא אניידד אדוש
361 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישודיקב ףסכ הווש
הטורפ הווש
361 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישודיקב<-
ב תוא ביתנ סלפי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ הטורפ הושמ תוחפ ףסכ ןתנ - ףסכ ןיינקב<-
פ"ושל רקייתנ לבקמל עיגהש דעו
144 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןויווש
310 'מע ב"ח טפשמה רצוא השאה ןויווש<-
278 'מע ב"ח טפשמה רצוא דחוש
טמ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןיידה לש ובוח ערופה ד"עבב<-
,חמ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טמ
ד"מג רחאל ולבקמה ןייד<-
נ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ולבקל ןיידה לש דימלתל רתומ םאה<-
הסק 'מע מ"וח המלש תכרב ותבשה בויח<-
טחוש
תודעל ולוספ<-
א ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תופירט רכומ אוה םא<-<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל ו ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םירחא לש הפירט רישכמ אוה םא<-<-
425 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיטחוש תתיבש<-
308 'מע ב"ח טפשמה רצוא הטוש
הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אי
םירחאל ודי לע תוכזל רשפא םאה<-
ב הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םירחאל ולשמ תוכזל לוכי אוה םאה<-
א ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ יתפל הטוש ןיב לדבה<-
ח-א ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ותרדגה<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ הרות יניד ראש ןינעל וא תודע ןינעל<-<-
ב ,א ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ לע ןמאנ םאה - מ"ומ ביטב עדוי וניאש ימ<-
עקרק תמוש
10 ק"ס טפשמה ירואב ח ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ תווצממ ורוטפ<-
ח ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש תודעל ולוספ<-
גי ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש תורשכב ופוסו ותליחת םא<-<-
36 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ םילוספל ןימאהל ונקיתש םוקמב<-<-
ט ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ורשכהל רזוח דציכ<-<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ הורעל וא םירוסיאל וא ןוממ תודעל<-<-
12 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ וינפב ןישודיק<-<-
גמ-הל תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה םייופש יתלב םישנא לש ןיאושינו ןישודיק<-
םתעדב
ב ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא םירחאב לבח וא וב ולבחש<-
185 ,62 'מע ב"ח טפשמה רצוא רטוש
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט הכלה ט קרפ ,חל
ריתהל ונממ תושר רוכשל רשפא םאה<-
תבשב האצוה
רועיש א"ח טפשמה בל ;243 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זט
'ארוסיאד הכיתח הישפנא הייוש'
105 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הז יפ לע הקול םאה<-
(תמ :האר) רפע ינכוש
420 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;הרוכש הריד :םג האר) תוריכש - רכוש
(ריכשמ ;בכר תרכשה
61 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רכשומ םוקמב האצמנש הדיבא<-
הנק 'מע טפשמבו קדצב רכשה" ינעה חאל רמול לוכי וניא רישע חא<-
"ךקלח
א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רחאל ריכשהל יאשר וניא<-
,רכושה ה"ד םירואבו ,ב ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
די תוא בקעי ירמא תורעהו
וב ןיאש וא ןילטלטמ וב שיש תיבב<-<-
זט תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא הממ הובג ריחמב רחאל תיב ריכשה<-<-
אוה םלישש
רכושה ה"ד םירואב ב ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הניפסב<-<-
אכ ףיעסו ,ג ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הרוחס תרבעהל הניפס רכש םא<-<-<-
תא םיקלחמ דציכו ,ךרדה עצמאב הרכמו
רכשה
,זי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
אלש ה"ד םירואב ב ףיעסו
םיבורמ תיבה ינבשכ ,תיבב<-<-
יאשר ה"ד םירואב ב ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הדשב<-<-
הסק 'מע טפשמבו קדצב םוקמ תא קולחל הצור רכושה םא<-
היאר קזיה םושמ תוריכשה
דמ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ובהוא אוהש ינפמ ריכשמה ול ריכשה םא<-
ךות ואיצוהל לוכי םאה - םיבירי ושענו
ונמז
טיק 'מע טפשמבו קדצב םהמ דחא ריכשהו דחא לש היילעו תיב<-
טיק 'מע טפשמבו קדצב םאה רבשהל םידמוע היילעהו תיבה םא<-<-
ןוקיתל תואצוה תתל ב"העב בייח
דנק 'מע טפשמבו קדצב באהש תיב ושריש םיחאב דוגא וא דוג<-
הרכשהל דעיי
גנק 'מע טפשמבו קדצב ידכ תיב ונקש םיפתושב דוגא וא דוג<-
וריכשהל
סק 'מע טפשמבו קדצב השאו רבג וא םירבג ינשב דוגא וא דוג<-
ריכשהל א"אש םוקמב
הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
נ ,זמ
בשחנ רכשומה תיבב ריכשמ לש דבכ רבד<-
תורצח בוריע ןינעל "די תסיפת"
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא רכש רמושכ וניד<-
ה ק"ס איר 'יס טפשמה תוביתנ ,ורכמל ,ושידקהל לוכי תיב ריכשמ םאה<-
וריכשהל וא
אי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ארצמ רבד אניד הב גהונ םאה<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,ב ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
יאשר ה"דו רכושה ה"ד םירואב ב ףיעסו ,די
רחאל הרוכש הריד ריכשהל יאשר םאה<-
ב ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ונמז םדוק הרידהמ אצי םא<-<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,ד ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
יאשר ה"דו ,רכושה ה"ד םירואב ב ףיעסו ,די
ןיא וא ןילטלטמ וב שי םא<-<-
י ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םידימלת וב סינכהל יאשר תיב רכוש םאה<-
ת"תל וכפוהלו
הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דנ-בל
רסוא םאה - רצחב הרוכש הרידב רדה<-
תורצח בוריעב בייחו
בכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא שרפה שי םא ןידהו ,יוגל לארשי תמדקה<-
ריחמב
בכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא וניאש ימל תווצמו הרות רמוש תמדקה<-
רמוש
הכק 'מע טפשמבו קדצב ףא ןמזה ךות תאצל ךירצ וניא רכושה<-
ןידה תרושמ םינפל אלא ,רחא תיב ול ןתונש
הסק 'מע טפשמבו קדצב ןיאש רצח וא הדש תצקמ וריבחמ רכושה<-
יקלח רוכש" ול רמול לוכי - הקולח ןיד וב
"ךקלח רוכשא וא
זנק 'מע מ"וח המלש תכרב ורכשב ץפח תתל תובייחתה<-
בי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא הצור יוגו ,ילכ לואשל אבש לארשי<-
ורכושל
ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל<-
אי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא רחאל ףא האנואה תא ריזחמ הנאתנ םא<-<-
הבורמ ןמז
אס תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב ןינעל<-
י ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא רכושל דימעהל ריכשמה בייח המ<-
סק 'מע טפשמבו קדצב הפידע םאה - הקולח ןיד וב ןיאש םוקמ<-
םינמזב הקולח וא תוריכשב הקולח
כ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא המע תושעל ול רוסא - םויב המהב ריכשמ<-
הלילב הכאלמ
העק 'מע טפשמבו קדצב הניד םאה - הב םישמתשמש אתנכשמ<-
הקולח וא דוגא וא דוג יבגל תוריכשכ
ג ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא הקעמב בייח םאה - תיב רכוש<-
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חכ-וכ
תיבה תושר תא םירכוש יממ - תיב רכוש<-
ריכשמהמ וא ונממ ,תבשב האצוה ריתהל
זט תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא הובג ריחמב רחאל וריכשהש תיב רכוש<-
ורכש אוהשמ
י ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא רדחל הכפוהל יאשר םאה - הריד רכוש<-
ת"ת
י ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא לוכי ריכשמה םאה - ונמז םדוק אציש<-
ףסכה ןידו ,רחאל ריכשהל
תוא בקעי ירמא תורעהו ,אי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא
גנ ,אנ
ךפהמה ינעו לובג תגשה ןינעל תיב תוריכש<-
הררחב
(עקרק :םג האר) עקרק תוריכש<-
אל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל <-<-
בקעי ירמא תורעהו ,אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
אס תוא
ןילת לב ןינעל<-<-
(בכר תוריכש :האר) בכר תוריכש<-
ענומהו ה"ד םירואב בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םאה - היתונוזמ הלכא אלו המהב רכש <-
םתוא םלשל ךירצ
אכ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא הרוחס תרבעהל רומח וא הניפס רכש<-
החריטה תלטומ ימ לע - ךרדה עצמאב הרכמו
ךרדה ךשמהל רחא םדא אוצמל
תוריכש ה"ד םירואב אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תוריכשה ימי ךות תמש<-
תוריכש ה"ד םירואב אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא אלש וא סנואב תוריכשה ימי ךות בזעש<-
סנואב
י ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא תושעל ריכשמה בייחש םינוקית<-
י ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא תולודג םינוקיתה תואצוהשכ<-<-
תוריכשהמ
ןחלוש
זט ףיעס אי קרפ ,טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וילעמ םילכה תרסה<-
אע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םהב הצור וניאש הליכאה ילכ תרסה<-<-
דס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ויוקינ<-
ינחלוש
חכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ולצא דקפוהש ףסכב שמתשהל יאשר םאה<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,אי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
זנ
ול ץוחמ וא ןחלשה ןמ םינפל תועמ ואצמנ<-
ןחלשה לע וא
ףולק םוש
ז ףיעס י 'יס בקעי ירמא הלילה וילע רבעש ירחא ותליכא<-
ז ףיעס י 'יס בקעי ירמא הפוחמ היה םא<-<-
גל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םירחא םירבד םע ברועמ היה םא<-<-
גל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םלש הליל וילע רבע אל םא<-<-
גי ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ךודינ וא קסורמש<-<-
אמוש
איר 'מע טפשמבו קדצב "עדוי יניא" רמוא השולשהמ דחא םא< -
איר 'מע טפשמבו קדצב םיאמשה לכ ינפב תויהל הכירצ תואמשה<-
(סמ :האר) םיסמ יבגל<-
(ינש רשעמ :האר) ינש רשעמ יבגל <-
ב ,א ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ לע ןמאנ םאה - מ"ומ ביטב עדוי וניאש ימ <-
עקרק תמוש
403 'מע ב"ח טפשמה רצוא קזנ תמוש<-
תבשה לארשיל קוח ;235 'מע ב"ח טפשמה רצוא
87-85, 89 'מע הדיבא
רדה אמוש
ןמוש
דפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב רשבהמ ותרסה<-
גע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב קרמהמ ותרסה<-
הכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ףכב<-<-
קרמ ג"עש ןמוש<-
הנרדנר הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םידדצל ותרסה<-<-
די ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ותדרפה<-<-
זי רועיש א"ח טפשמה בל הנועכ עמוש
וכ 'יס חספ לאפר תכרב אצי םאה - ויבקנל ךירצ עמושה םא<-
טל ,וכ 'יס חספ לאפר תכרב םירבדה תא רמא עמושה וליאכ אוה םאה<-
עמושל תסחייתמ הרימאה וא
טל 'יס חספ לאפר תכרב םאה - איצומה תכרבב םירחא איצומשכ<-
"תושרב" רמוא
טל 'יס חספ לאפר תכרב עימשמו עמוש תנווכ ךירצ<-
טל 'יס חספ לאפר תכרב םושמ וא עמושל סחייתי רובידהש ידכ<-<-
הנווכ תוכירצ תווצמש
טל 'יס חספ לאפר תכרב הכרב עמוששכ הנווכ צ"א תווצמ ד"מל<-<-
רוזחל לוכי םאה תאצל ןוויכ אלו רחאמ
ךרבלו
'הליפת עמוש'
זכ ףיעס ו קרפ ,דכ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב "וננע" תפסוה<-
421 'מע ב"ח טפשמה רצוא רמוש ;םניח רמוש ;לאוש :םג האר) רמוש
(רכש
רעשו ,בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
הל תוא ןויצה
ורמש אלו חטובמ היה ןודקפה םא<-
ד ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וא קיש ראודב ול חלשיש דיקפמה רמא<-
ודבאו ,םינמוזמ
ד ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא דבאו ,חילש י"ע ול חלשיש דיקפמה רמא<-
(םילעבב הרימש :האר) םילעבב<-
ג ק"ס זפק 'יס טפשמה תוביתנ עבשיהל בייח םאה - ירב תנעטב <-
חכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ולזוגל ולטנ אל םא ףא בייח די תוחילשב<-
ר 'יסל החיתפו ,א ק"ס טפק 'יס טפשמה תוביתנ ורצחב םוקמ דיקפמל הנקמ אוה םאה<-
ב רועיש א"ח טפשמה בל ןינק ילב בייח םאה<-
ג ק"ס זפק 'יס טפשמה תוביתנ וגימב ןמאנ םאה<-
אל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא לש ותיב ינבמ דחאל ןודקפה תרזחה<-
ותשא וא דיקפמה
דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא רמושה בויח - םיה תנידמל וילעב ךלה<-
ןודקפה תנקתב קסעתהל
טצ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא התואב תרחא ריעל וילעב ךלה םא<-<-
הנידמ
גכק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא יואר וניאש םוקמב ןודקפה תא חינה<-
סנאנ וא דבא וא בנגנו
108 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח דסומ יאנת יפל םיצפח תדקפה<-
ז ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא הזו הנמ הז ולצא םישנא ינש ודיקפה<-
םבבריעו םיתאמ
17 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רמושל הדיבא תבשה<-
18 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ויפלכ אצומה תוכז<-
18 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןוידפה תוכז<-
הכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ודקפוהש םירפסב לופיט<-
הכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םהב האירק<-<-
וכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ח"ת לצא ודקפוה םא<-<-<-
וכ-הכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא דומלתב דומיל<-<-
וכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םהמ הקתעה<-<-
וכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ח"ת לצא ודקפוה םא<-<-<-
ד ,א ק"ס זפק 'יס טפשמה תוביתנ שיש םוקמב הבשהו ןוערפ ,סנוא תנעט<-
םיאור
הלר-דלר 'מע מ"וח המלש תכרב םאה - הריכמה רחאל חקמב קיזחמה רכומ<-
רמושכ וילע יארחא אוה
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וחכשו וריבעהל ץפח לביקש ימ<-
דבאו תבכרב וא סובוטואב
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וניאו וריבעהל וא ורמושל ץפח לביקש ימ<-
וחינה ןכיה רכוז
66 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רמושל הדיבא תריסמ<-
זמ-ומ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ולצא ודיקפה ימ עדוי וניאו ח"טש אצמ<-
טכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ,םיצפח לש םתרימש תרוצו םוקמ<-
םידגבו ,םילכוא
טכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא בהזו ףסכ ילכ תרימש םוקמ<-
טכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ףסכ תרימש םוקמ<-
דכק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא וקיחבש סיכ ךותב ףסכ תורטש חינה<-<-
קנראב אלו
16 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רמושל דבאש סכנ<-
טפר 'מע םהש ןבא הרימש תרבחל ןודקפ תניתנ<-
(האולה :האר) קנבב ןודקפ<-
17 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח סנואב ודמעמ תעיקפ <-
421 'מע ב"ח טפשמה רצוא העישפ<-
ב רועיש א"ח טפשמה בל וא רמוש ןידמ בייח םאה - עשפש רמוש<-<-
קיזמ ןידמ
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ןודקפה תא חינה ןכיה רכוז וניאש<-
אי 'יס ,גכ ק"סו ,טי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
ט ק"ס םיטוקיל
עשפו םייובש ןוידפ וא םיינע תועמ רמוש<-
ןקיזהש וא ובנגנו ןהב
חכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא דקפומ ףסכב ושומיש<-
חכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ינונח וא ינחלש לצא דקפוה םא<-<-
ןודקפב ושומיש<-
חכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ויתחת רחא םלשל מ"ע<-<-
גל תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא וילע דיפקמ וילעב ןיא םא<-<-
אכר 'מע מ"וח המלש תכרב ביוחמה בנג תנעט ןעוטב ,הרימש רכש<-
ץפחה ימדב
טי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא רסאנו ,ונמזב ץמחה תא רכמ אלש<-
ל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא רחא דיב ןודקפה תא דיקפמש<-
זכק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא היה אוה םגש הדומ דיקפמהש םדאל<-<-
ול ןימאמ
ל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ולצא דיקפהל ליגר דיקפמהש<-<-
טיר 'מע מ"וח המלש תכרב רומשל ןודקפ ולביקש םינש<-
ב רועיש א"ח טפשמה בל ןידמ וא רמוש ןידמ בייח םאה - עשפש<-
קיזמ
םינפל ה"ד םירואב טי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןידה תרושמ םינפל הוצמ םאה - עשפש<-
ול לוחמל
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא אלו ירוביצ םוקמב ורמושל ץפח לביקש<-
ותרימשב עשפו ךשמ
בוצק ןמז ילב הרימש לביקש<-
א ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא רומשל הצור וניאש דקפנה רמוא םא<-<-
דוע
א ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ותוירחאב בייח הריזחה אלש ןמז לכ<-<-
אנ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םיכסהו בוצק ןמזל הרימש לביקש<-
ןמזה ךות ולבקל דיקפמה
בל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תא תחקל לוכי וניאו עוסנל הצורש<-
ותיא ןודקפה
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא הרגוסל חכשו תפסכב ןודקפה תא םשש<-
העישפ וא סנוא בשחנ םאה - בנגנו
דכק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא סנואב ופוסו העישפב ותליחת<-
תודעל ולוספ ,רמוש
וע ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןודקפה תרזחה תא החוד אוה םא<-
חע ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןודקפה תא הנקש ןעוט אוה םא<-
'יס ךורע טפשמ ;ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
בפ ,גע ,אע-חס ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל
ןודקפב רפוכ אוה םא<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דע-בע
העובש בייחתה םא<-<-
הע ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רקש תנעט ןעט םא<-<-
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ךלב והחודו ןודקפה תא בכעמ אוה םא<-
בושו
זע ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןוכשמל ןודקפה תא בכעמ אוה םא<-
טע ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ול בייח וניאש הדוהשכ<-<-
יאנת ,רמוש
;לאושהש ה"ד םירואב א ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
בע 'מע מ"וח המלש תכרב
לאושכ תויהל הנתהש םנח רמוש<-
וליפאו ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא - רכש רמושכ תויהל הנתהש םנח רמוש<-
ןיינק ךירצ םאה
וליפאו ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רטשב בייחתה םא<-<-
דל ק"ס תורוקמ אי 'יס בקעי ירמא הרימש לביקש רחא הנתהש רכש רמוש<-
ותוירחאב בייחתמ וניאש
בכר 'מע מ"וח המלש תכרב שי םאה - ח"שכ תויהל הנתהש רכש רמוש<-
רכש ול
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא הבינגמ רטפיהל הנתהש רכש רמוש<-
העובשו הדיבאו
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ןיסנואב בייחתהל הנתהש רכש רמוש<-
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא בייחתמ וניאש הנתהש רכש רמוש<-
הקיזה וא עשפו תוירחאב
25-22 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא רמוש
דכ ףיעסו ,זי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא
תוצמ ה"דו ראשמו ה"ד םירואב
םאה - ותרימש ןמזב תרחא הוצמ השע םא<-
ךרבמ םאהו ,הבוח ידי אצי
בל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא לוכי - רחא םוקמל עוסנל הצור םא<-
רחא לצא הדיבאה תא דיקפהל
טכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הרימשה ךרד<-
וכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא אצמש רפסמ קיתעהל יאשר אוה םאה<-
חי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא רכש רמוש וא םנח רמוש אוה םאה<-
וק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא רפסב שמתשהל יאשר םכח דימלת םאה<-
אצמש
טכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םע אלו רמתשמה םוקמב החינהל בייח<-
ויצפח ראש
ץמח אצמ<-
טי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא םלשל בייח םאה - רסאנו ורכמ אל םא<-<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
אק
ורכומ דציכו ,ץמחה תריכמ ןמז<-<-
דק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא בייח - אצמש רפסב וכרוצל שמתשהש<-
סנואב
47 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח קזנ ינפמ הדיבאה תרימש<-
25, 33 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רחא רמושל הדיבאה תא רסמש<-
םנח רמוש
גל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא הרימשה ימי ךות וב רוזחל לוכי םאה<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,אל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
לק
דיקפמה תשאל ריזחהל יאשר םאה<-
וכק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא רכש רמושל רוסמל יאשר םאה<-
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ובויח<-
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא הכישמ ךירצ<-
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ובנגנ וא ודבאנ ותורכש תמחמו רכתשהש<-
תועמה
:האר) ותוירחא תא רימחהל הנתהש<-
(יאנת ,רמוש
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ויצפח תא ליצהו ותיבב הפירש הלפנש <-
ןודקפה תא אלו
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא בשחנ םאה - הלילב ותרימשב םדרנש<-
העישפ
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םאה - ףסכה בנגנו תפסכ רוגסל חכשש<-
בייח
תוריפ רמוש
הכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לעופ ןידכ םהמ לוכאל יאשר אוה םאה<-
דכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רבוחמב רמוש םא<-<-
דכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לכוא - םישנא המכ לש תוריפ רמושה<-<-
דחא לשמ אלו םלוכ לשמ
רמוש ;לאוש ;ןודקפ :םג האר) רכש רמוש
(םילעבב הרימש ;םנח
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא לוכי אלו ליצהל לדתשהש <-
אי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא דבאנ וא בנגנו םנח רמושל רסמש ,םילעבב<-
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא סנואב הבינגב<-
גל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא הרימשה ימי ךות וב רוזחל לוכי םאה<-
לק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא לש ותשאל ןודקפה תא ריזחהל יאשר םאה<-
דיקפמה
טכק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא דיקפמה ליגרש ח"של רוסמל יאשר םאה<-
ולצא רוסמל
ז ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא הניאש הרקי ןבא הבו תעבט ודיב הדקפוה<-
הדבאו ול רמאנ אלו בטיה תרבוחמ
ז ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא תאז עדי אל דיקפמה םג םא<-<-
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ובויח<-
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ש"ש וניא רכש לביק אלש ןמז לכ<-
א ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא רמוש השענ ןמזה הלכשכ - בוצק ןמזל<-
םנח
ה ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ולצא דיקפהל ליגר דיקפמהש ח"של רסמ<-
ןושארה תא תרטופ ותעובש םאה - סנאנו
,רמוש :האר) וניד תא תונשל הנתהש<-
(יאנת
א ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ותרימש התלכש <-
אי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא יוארכ רמש ח"שהו םנח רמושל רסמש<-
ז ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא פ"ושמ תוחפב ורכשש<-
(םוקמ לע) רמוש
חל הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ריתהל ונממ תושר רוכשל רשפא םאה <-
תבשב האצוה
חכ הרעה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע ןינעל רסוא םאה - רצחב רדש<-
תורצח
תווצמו הרות רמוש
בכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא תוריכשבו חקמב ינוליחל ותמדקה<-
םייקל ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא רבדב חרוט שי םא<-<-
345 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינורמוש
אל הכלה ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע ןינעל יוגכ םניד םאה<-
377 'מע ב"ח טפשמה רצוא םבי תרמוש
םימושמוש
לר הרעה ו קרפ ;במ הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הלחהמ םתרסה<-
א ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב הנשמ םחל לע<-
אנוש
י-ט ףיעס ה 'יס בקעי ירמא אונשל רתומ ימ תא< -
ד ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותרדגה<-
זי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ןיבלמכ שנענ םאה - םיברב וינפ ןיבלמה<-
וריבח
י ףיעס ה 'יס בקעי ירמא הניעטו הקירפב בהואל ותמדקה<-
י ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ודגנכ אטח םא<-<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,י ףיעס ה 'יס בקעי ירמא
חמ
ףוגה רעצ ורעיצ םא<-<-
טכ רועיש ב"ח טפשמה בל ןיידכ<-
רועיש ב"ח טפשמה בל ;א ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש
242 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;טכ
דיעהל ותורשכ<-
וט ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ אנוגיעב<-<-
ומ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב אנוש ארוקה לעבש ימ החכותל וארקי אל<-
ארוקה לעב תא אנוש אוהש וא ותוא
חמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב הלעי והוארק םא<-<-
טמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תולעלמ ענמיי דציכ<-<-
,זט תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
האורה ה"ד םירואב ב ףיעסו
רחא הכמ והאורשכ ותוכהל<-
ט ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ול ןועטלו קורפל<-
די ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ רקש ששחב תודעל ולוספ<-
רומג אנוש<-
,ד ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
די ,בי ,אי
ותרדגה<-<-
,ו ,ד ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
דיעהל ותורשכ<-<-
אל רועיש ב"ח טפשמה בל
ה ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןידה ילעב ינש תא אנוש םא<-<-<-
י ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ואנוש תוכזל<-<-<-
,גי ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
די
הלעב תמש ,השא לע<-<-<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ השרגתנש ,השא לע<-<-<-
10 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ובורק תודע<-<-
6 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ טגב םתחש ,השאלו לעבל אנוש<-
י ףיעסו ,בס תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא
רעצ ה"ד םירואב
ואנושל הוצמ םאה - ףוגה רעצ ורעיצש<-
היחי תונתמ אנוש
טי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ז"יע רקייתמ ול ןתונהשכ ,בושח םדאב<-
אלש ה"ד םירואב ט ףיעס א 'יס בקעי ירמא םש םוליעב הנתמ תלבקב<-
אלש ה"ד םירואב ט ףיעס א 'יס בקעי ירמא לודג םדאמ הנתמ תלבקב<-
טי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ומצע תלעותל ןווכתמש יממ הנתמ תלבקב<-
טי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ירכנמ הנתמ תלבקב<-
טי ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ךרטצי אלש ידכ רישעמ הנתמ תלבקב<-
השא אשיל ת"ס רוכמל
רעשו ,טמ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
אלש ה"ד םירואב ט ףיעסו ,בכק תוא ןויצה
רבדה םעט<-
(תיב לש) רעוש
חל הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ריתהל ונממ תושר רוכשל רשפא םאה <-
תבשב האצוה
(ןייד :םג האר) טפוש
'מע) ד ףיעס אר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(318
ותייאר לע הכרב <-
זי הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ,ריעה ינב תושר ונממ רוכשל רשפא םאה <-
תבשב האצוה ריתהל
230 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיטפוש רכש<-
רפוש
האורה ה"ד םירואב ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא רועישה - ןיידע ועקת אלו תבש ולביק םא< -
עוקתל רתומש
ו ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ןיסנואב בייח םאה - וב עוקתל רפוש לאש<-
ו ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא קדסנו וב עקתש<-
האורה ה"ד םירואב ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא רועישו ,האנה רדומ י"ע וב העיקת<-
העיקתה
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ז"ע לש רפושב העיקת<-
דלוקוש
לר הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ונממ םינטובהו םיזוגאה תאצוה<-
(תימהש רוש) לקסנה רוש
חי רועיש א"ח טפשמה בל ינפב תויהל הכירצ רושה לע תודעה םאה <-
רושה
זכר 'מע מ"וח המלש תכרב רושה תתימ ךכ םילעבה תתימכ<-
400 'מע ב"ח טפשמה רצוא קיזמה רוש
ןיבשוש
כ-גי תוא בי קרפ םתכלהכ ןיאושינה ותוהמו גהנמה<-
ג ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ הבותכה לע ותמיתח<-
ג ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןישודיקה לע ותודע<-
ביק-טק תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה לבא אוהש<-
'מע מ"וח המלש תכרב ;437 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זק
םיפתוש - תופתוש - ףתוש
חע 'מע טפשמבו קדצב המהב דימעהל הצרש םיפתושהמ דחא<-
רצחב
גפ 'מע טפשמבו קדצב גהנמהמ תונשל םיפתושה לכ ומיכסה םא<-
(היילעו תיב :האר) היילעו תיבב<-
בע 'מע מ"וח המלש תכרב םלועל אב אלש רבדב <-
ב תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא יוג ףתושב ןידהו ,הקעמ תיישע בויח ןינעל<-
ד ףיעס ג 'יס בקעי ירמא םידדומ דציכ - עקרק תקולחב<-
(יובמ :האר) יובמב<-
כ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ארצמ רבד אניד ןינעל ,ןילטלטמב <-
אמק 'מע טפשמבו קדצב וא הציחמ תסנכה ןינעל ,נ"כהבב תומוקמב<-
דחא דוע תבשוה וא םוקמ תפסוה
בפ 'מע טפשמבו קדצב תמכסה לע בכעל לוכי דחא ףתוש םאה<-
םיברה
ק 'מע מ"וח המלש תכרב בתכב תופתוש םכסה<-
גצ 'מע מ"וח המלש תכרב םיפתושהמ דחא לכ תוכז<-
הלק 'מע מ"וח המלש תכרב הזל הז קזיה תמירגב םבויח<-
הק 'מע מ"וח המלש תכרב םהמ דחא הלח<-
רצחה תואצוה תקולח<-
גצ 'מע טפשמבו קדצב תרחא רצחב תיב ול שיש ימב<-<-
חע 'מע טפשמבו קדצב םיכירעמ ןוממ הזיא יפל<-<-
(תופתוש תקולח :האר) תופתוש תקולח<-
(לתוכ :האר) םיפתוש ןיב לתוכ <-
דעק 'מע טפשמבו קדצב רידהל םילוכי - נ"כהבב תומוקמ ינשב <-
ז"מז האנה
זלק 'מע מ"וח המלש תכרב וריבח תעידי אלל דחא י"ע הריכמ<-
ו ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא הנאתנו דחא ףתוש רכמ<-
חכ ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םדגנ דיעהש דחא דע לוספל םתונמאנ<-
דכ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ וריבח קלח לע ףתוש תודע<-
זק ,דק 'מע מ"וח המלש תכרב הקוריפ<-
(רצח :האר) רצחב תומא עברא תלבק<-
זל 'מע מ"וח המלש תכרב תופתוש הזוח םויק <-
דק ,ק 'מע מ"וח המלש תכרב םהיניב השענה ןינק<-
בק ,ק 'מע מ"וח המלש תכרב תופתוש ןינק<-
ק 'מע טפשמבו קדצב הזל הז םיפתושה תעובש<-
268 'מע ב"ח טפשמה רצוא הריבעל ףתוש<-
אי רועיש ב"ח טפשמה בל םג בייחתנ םאה - ןידב בייחתנש ףתוש<-
ינשה ףתושה
הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי-ו
תורצח בוריעל ףילחתכ לכאמב תופתוש<-
הרידב םיפתוש<-
ז הכלה אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תושר לוטיב םישוע ימל<-<-
הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ה
תורצח בוריעל םיבוג יממ<-<-
דכ הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ האצוה ריתהל ,תושר םירכוש יממ<-<-
תבשב
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ
,תושר םירכוש יממ - רצחב םיפתוש<-
תבשב האצוה ריתהל
ד ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תפתושמ רצחב שומיש<-
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא גוז ינב ןיב םיסכנ ףותיש<-
הסק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא י"תכב הז לע הז תואקתפ םיאיצומש<-
טע 'מע טפשמבו קדצב רצחל הסינכ ןינעל ,הזמ הז האנה ורדנש<-
דעק תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא הציחמ תונבל ןינק ושעש<-
בפ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא קולחל ןינק ושעש<-
אי ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא הליאש בשחנ םאה - הזמ הז ולאשש<-
םילעבב
םיפיזש
זל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיעלותמ םהמ קלחש םיפיזש תרירב<-
תבשב
הטיחש
אס 'מע א"ח תבשה רצוא תבש החוד רזב ןברק תטיחש םאה<-
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל םירופיכה םויבו תבשב<-
חעק 'מע א"ח תבשה רצוא שושימה שוח ללגב תבשב רשבמ תוענמיה<-
טחושה לש
הנכס וב שיש הלוחל<-
ז ,א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל טעמ ךירצשכ ,כ"הויב<-<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב<-<-
בלר 'מע מ"וח המלש תכרב הב דלונה קפס<-
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל םה םיחמומ הטיחש לצא םייוצמ בור<-
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשל טוחשל ול רתומ םאה - לבא ב"וש<-
גפ 'מע א"ח תבשה רצוא הטיחשה ליבשב תוצונ םיטרומה םיטחוש<-
(דיסחה הדוהי [יבר] :האר) זווא תטיחש<-
זכת-ת 'מע םימ יניעמ הטיחשב ורבח ףוסבלו שולת <-
(316 'מע) ר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'ויאריל ותמכחמ קלחש'
(317 'מע) אר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'ויאריל ודובכמ קלחש'
314 'מע ב"ח טפשמה רצוא דבע רורחש
תעיבצ :םג האר) ןיליפת לש םיתבה תורחש
(ןיליפת
ומש 'מע בי 'יס כ קרפ והילא ןורכז רואה דגנכ - תורחשה תרדגה <-
מש 'מע ד 'יס כ קרפ והילא ןורכז םיקסופה תערכה<-
תוא םוכיס ,וסר 'מע ו 'יס וט קרפ והילא ןורכז
חער 'מע גי
'ךיפב רתומ' ןינעל<-
זמש 'מע די תוא םוכיס כ קרפ והילא ןורכז תלגעתמש אתרבעמ<-
זמש 'מע גי תוא םוכיס כ קרפ והילא ןורכז ריחשהל ךירצש ןיליפתב תומוקמ<-
דמ 'מע ד 'יס כ קרפ והילא ןורכז הרוקמ<-
ב תוא םוכיס ,אנר 'מע ו 'יס די קרפ והילא ןורכז
הנר 'מע
ריוא ינפ תייאר ןינעל עבצה יבוע<-
תוא םוכיס ,זסר 'מע ט 'יס וט קרפ והילא ןורכז
חער 'מע די
רתומ' ןינעל ,םויה וב םישמתשמש עבצ<-
'ךיפב
תוא םוכיס ,זסר 'מע ט 'יס וט קרפ והילא ןורכז
חער 'מע די
'ךיפב רתומ' ןינעל ,עבצב ברועמה קלרש<-
תעיבצ :םג האר) ןיליפת לש תועוצרה תורחש
(ןיליפת
ומש 'מע י תוא םוכיס כ קרפ והילא ןורכז ירמגל הרוחש הניא תוננובתה י"ע םא <-
חמש 'מע זט תוא םוכיס כ קרפ והילא ןורכז אתרבעמה ךותל סנכנש העוצרה קלחב<-
חמש 'מע זי תוא םוכיס כ קרפ והילא ןורכז רשקה ךותל סנכנש העוצרה קלחב<-
א תוא םוכיס ,חלש 'מע ב 'יס כ קרפ והילא ןורכז
המש 'מע
תועוצרה ידיצב<-
זמש 'מע וט תוא םוכיס כ קרפ והילא ןורכז ןוסכלאב ןכתחש תועוצרה ידיצב<-<-
טמש 'מע חי תוא םוכיס כ קרפ והילא ןורכז םש תפלקתמש יוצמש תומוקמב תוריהז<-
תורחשה
ד תוא םוכיס מש 'מע ה 'יס כ קרפ והילא ןורכז
במש 'מע
תועוצרהו עבצה ןיב הציצח<-
תוא םוכיס ,וסר 'מע ו 'יס וט קרפ והילא ןורכז
חער 'מע גי
'ךיפב רתומ' ןינעל<-
א תוא םוכיס ,חלש 'מע א 'יס כ קרפ והילא ןורכז
המש 'מע
הרוקמ<-
ומש 'מע אי תוא םוכיס כ קרפ והילא ןורכז תורחשב קדס<-
ה תוא םוכיס ,מש 'מע ה 'יס כ קרפ והילא ןורכז
המש 'מע
תועוצרה ג"עמ ףלקל יוארש עבצ<-
טמש 'מע טי תוא םוכיס כ קרפ והילא ןורכז ץוחבמ הארנש העוצרה לש ימינפ דצ<-
ט תוא םוכיס ,דמש 'מע ז 'יס כ קרפ והילא ןורכז
ומש 'מע
ולוככ ובור<-
תירחש
(45 'מע) גכ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הירחא תושעל שי המ< -
הפציר תפיטש
,דק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
רתומ ה"ד םירואב גכ ףיעסו
הכרדמל םימה תדרוה<-
רטש
המ 'מע םהש ןבא רטש לע אתידוא<-<-
'יס ,9 ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ד ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס הל
"םבתכ יפמ" לש ןורסיח וב ןיא<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ םליא תמיתחב<-<-
אכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא והוארקיש ינפל וב םותחל ןיא<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
ביק
םאה - רוסמלו בותכל םידעל ורמא םא<-
המיתחה רחא תינש ךלמיהל םיכירצ
בל 'מע מ"וח המלש תכרב ןטק שרוי דיב<-
זמק 'מע מ"וח המלש תכרב רטשה ןושל תא ןיבה םא קפסב<-
בכ ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תיביר וב שיש רטשב הייבג<-
ח תוא ןויצה רעשו ,אי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא לש ותעדמ אלש הליחמ רטש םיבתוכ םאה<-
הולמה וא לחומה
כ רועיש א"ח טפשמה בל ם"במרה יפל ותרדגה<-
ס ,המ 'מע מ"וח המלש תכרב יובגכ - תובגל דמועה<-
כ רועיש א"ח טפשמה בל רטש יפ לע ןיסחויל האלעה<-
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןינקה םדוק םידעה תמיתח<-
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןינקה רחא ומתח םא<-<-
הלש 'מע ברעה טפשמ והוארק אלש םידע תמיתח<-
259 'מע ב"ח טפשמה רצוא תורטש יספוט<-
ו רועיש ב"ח טפשמה בל (האולה רטשב וא טגב) הליפנ תנעט<-
כ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב םידוי ינשב "רייא" וב בותכל שי<-
(הבותכ :האר) הבותכ<-
וליפא ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןינקכ וניד םאה - רטשב הביתכ <-
חכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תויתואב םוכסה תביתכ<-
איק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא םינש 'הל וא 'גל תונבר רטשב ןמז תביתכ<-
הכש 'מע ברעה טפשמ םינידה ילעב תריד םוקמ תביתכ<-
כש 'מע ברעה טפשמ םידעה תדימע םוקמ תביתכ<-
טכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הנורחא הטישב רטשה לש ונינע תביתכ<-
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ויבא לע וא וילע םיראות תביתכ<-
י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןינק ושעשכ ותביתכ<-
טמ 'מע םהש ןבא ואיצויש ימ לכל<-
דמ 'מע מ"וח המלש תכרב רטשב קזחומ<-
259 'מע ב"ח טפשמה רצוא תורטשב םיחנומ<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל ,ותריכמ<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא אגלפמ רתוי האנואב<-<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא ואלהמ םג טעמתנ םאה<-<-
בל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םידעה תמיתח םוקמ<-
בל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא וא תחא הטיש םתמיתח םוקמ וקיחרה<-<-
תוטיש 'ב
גל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םידעה י"תכ יפל ןיטישה 'ב רועיש<-<-<-
הל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םידעה תמיתח ינפל ןוילג וב שי םא<-<-
דל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ינשהו תחא הטישב םותח דחא דע םא<-<-
תרחא הטישב
חל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הטיש עצמאב םייתסמש רטשב<-<-
בנק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תודוקנב והואלימו תוטיש 'ב וקיחרה<-<-
הרושה עצמאב קד וק וריבעהש וא
גי-בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא בייחתמה תעד אלב חכ יופי םיבתוכ יתמ<-
יוויצב וא
גכ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ עבתנה תא לוספל רטשב עבותה תונמאנ<-
כ ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רטשה ידע תונמאנ<-
דכ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ףיוזמ רטשהש עבשנ<-
35 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םייוקמ רטשב<-<-
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא הרימש בויחמ טעמתנ<-
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא העישפמ םג טעמתנ םאה<-<-
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ותושרב םניאש עבשיהל ךירצ םאה<-<-
רטשב תודע<-
חי-זי רועיש א"ח טפשמה בל הליעומ דציכ<-<-
כ רועיש א"ח טפשמה בל הריקחו השירד הכירצ םאה<-<-
בכ רועיש א"ח טפשמה בל וב בותכה ןמזהש רטשב םימותחה םידע<-
ולספנש ןמזל םדוק
ג רועיש ב"ח טפשמה בל ימכ ושענ רטשה לע םימותחה םידע<-
ד"יבב ןתודע הרקחנש
חכ-זכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תויתואה תביתכב דיפקהל ךירצ המ לע<-
םתרוצבו
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ויבא םש תא בותכל דעה ךירצ<-
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא בתכ אל םא<-<-
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ויבא םש אלו החפשמה םש בתכ<-<-
259 'מע ב"ח טפשמה רצוא תורטש יצבק<-
אכ רועיש א"ח טפשמה בל (תורטש םויק :םג האר) תורטש םויק<-
דכ 'מע מ"וח המלש תכרב הלילב<-<-
טמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןיבל וניב ונתנש הדומ אוהו בתכ רחאש<-
ומצע
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא י"תכב אלו סופדב וב הבתכנ "דע" הלימהש<-
טלק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םידמל םאה - והובתכ םמצעב םידעהש<-
הנורחא הטישמ
זטק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא לכב בייחתמ- וארק אלו וילע םתחש<-
וב בתכנה
ומ 'מע מ"וח המלש תכרב אתכרדא רטש<-
395 'מע ב"ח טפשמה רצוא רכז יצח רטש<-
,חי ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
טי
םינבהמ םיקוחרו באל םיבורק וידעש<-<-
וליפאו ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא תונבל ז"הזב תתל גהנמה - השורי רטש<-
371 'מע ב"ח טפשמה רצוא רחואמ רטש<-
ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
די-אי
ותורשכל םיאנת - האולה רטשב<-<-
,חי ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טי
רשכ םאה - רכמ רטשב<-<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,די ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
וע-הע
וא 'הנקאד' וב בתכש רחואמ בוח רטש<-<-
בתכ אל
ןיא ה"ד םירואב טי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הזב שי םאה - ףרותה םע ספדומ רטש<-
רוסיא ךרס
371 'מע ב"ח טפשמה רצוא םדקומ רטש<-
וצ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא דובעשה ןמז דע וא ירמגל לספנ םאה<-<-
79 ק"ס טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ינש ןמזמ וב הייבג<-<-
גר 'מע מ"וח המלש תכרב י"נרממ רטש<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,גי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
וליפאו ה"ד םירואב בי ףיעסו ,גע
םאהו םיבתוכ דציכו יתמ - תונמאנ רטש<-
ןינק ךירצ
כ רועיש א"ח טפשמה בל ןיאש רטשו םיסכנ תוירחא וב שיש רטש<-
םיסכנ תוירחא וב
דכ רועיש א"ח טפשמה בל ידיב ורסומל איה ותביתכ תרטמש רטש<-
רבדה לעב ידיב אלו םידע
דל 'יס ךורע טפשמ ;אלק 'מע מ"וח המלש תכרב
בכ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס
'יעב יאמ ידיב ךרטש'<-
גכ רועיש ב"ח טפשמה בל אל םירמוא םינשו ערפ םירמוא םינשב<-<-
ערפ
זכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ףיידזנ אלש ףא לוספ - ףיידזהל לוכיש<-
ל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תויתוא לע סומלוק תרבעה וב שיש<-
חער תוא ןויצה רעשו ,אל-ל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תוביתו תויתוא וא םיקחמ וב שיש<-
תויולת
טמק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םיירגוסב תפקומה הבית וב שיש<-
בי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ןכ וניאו 'יול'ו 'ןהכ' וב בותכש<-
לביקש ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא העובש וא םרחב וילע לביקש וב בותכש<-
אתכמסא אוהש ןינקב ףכ תעיקת וא רדנ וא
דל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הטישב וידעו תחא הטישב ולוכ בותכש<-
תרחא
דל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תחא הטישב וידע םע ולוכ בותכש<-
בי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ןהכ אוהשכ 'יול'ו 'ןהכ' וב בותכ אלש<-
יולו
אל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא "םייקו רירש לכהו" ופוסב בתכנ אלש<-
נק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא "דע" הלימה וב הבתכנ אלש<-
רטש ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא דצמ ליעומ םאה - ןיד יפ לע השענ אלש<-
אתכולמד אניד
וט ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןנברד הריבעב םתחנש<-
די ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םירתוס תורטש ינש<-
זל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םידעה י"ע ולוכ בתכנש<-
ףרשנ וא ערקנש<-
טל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ד"יב ינפל ודיעהו םידעה ואבו<-<-
בקעי ירמא תורעהו ,מ-טל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
בעק תוא
םיבתוכ ןמז הזיא שדח רטש םיבתוכשכ<-<-
וב
(םמוז דע :האר) םיממוז וידעש<-
ביתנ סלפי ,י ק"ס צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
וכ תוא
תובייחתה רטש
תושעל ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא ורסמב אקווד בייח - י"תכב בתוכב<-
רחא י"ע ול הכוז וא וריבחל
וליפאו ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןינק אלב ליעומ םאה ,רמושב<-
אכק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םותחיש חילש י"ע ליעומ םאה<-
וליפא ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןינק ךירצ םאה<-
וליפא ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא יאנתב<-<-
חפ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םיבייח םאה - תמו גוז ןוזל בתכ<-
םישרויה
טמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םידבעושממ הבוג יתמ<-
גיק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הוולמל תונקהל ךירצ<-
זל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא קיחרהו וב םתח ומצעב בייחתמהש<-
ותמיתח
זל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא בייחתמה י"תכב ולוכ בתוכשכ<-<-
רטשכ ה"ד םירואב ה ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ודיב ומירהו וחקל אלו וילע םתחש<-
טמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא קושב אצמנש ,ןוזל תובייחתה רטש<-
וליפאו ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ד"ב ינפב השענש וב בתכנו ,סנק םלשיש<-
לעופב ןינק ושע אלו בושח
(רטשב הולמ :םג האר) בוח רטש
נ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא דבא' ןעוט הולמהו ,עורפל הוולה אב םא <-
תא הצור הוולהו ,'רבוש ךל בותכאו רטשה
אקוד רטשה
הצק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא דבאנש ןימאמ וניאש ןעוט הוולה םא<-
רטשה
טסק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא םאה - םיסכנ תוירחא וב בותכ םא<-
תטמשמ תיעיבש
דמ 'מע מ"וח המלש תכרב יובגכ וניד םאה - וב קזחומ םא<-
הסק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא 'יתערפ' רמול ןמאנ םאה - הוולה י"תכב<-
אר תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא וב הוולו רזחו וערפש ,י"תכב<-
ז ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא הנתמ ןושל וב ליעומ םאה<-
רעשו ,אי תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
זנ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס ,מ תוא ןויצה
ןינק ילב וילע הליחמ הליעומ םאה<-
רעשו ,אי תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
מ תוא ןויצה
רטשה תא ריזחה אל םא<-<-
מ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ליעומש יל םיק ןועטל לוכי הוולה םאה<-<-
טמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הריסמ ידע וב םיליעומ םאה<-
ןויצה רעש גי 'יס ,ז ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
ירואב די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ;טכק תוא
21 ק"ס טפשמה
ולחמו רזחו ורכומה<-
ז ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא םירבדב הליחמ ליעומ םאה<-<-
25 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ שרויה ולחמו ,רכומה תמ םא<-<-
א הפסוה ביתנ ףיסוי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ רטשה יווש אולמ תא םלשל בייח םאה<-<-
גנ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ותיבב עורפ ח"טש תייהשה<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,גנ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
גכ
הטורפ לש בוח וב ראשנ םא<-<-
גנ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא לחמנש ירחא ותייהשה<-
י ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןוערפב ירתו ירת קפסו רטש יאדו<-
זכק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הוולה לש ותחפשמ וא ויבא םש תעידי<-
הולמה וא
דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ינפל הולמהו הוולה לש ומש תעידי<-
המיתחה
הוולה תעד ילב שדח רטש תביתכ<-
בקעי ירמא תורעהו ,חל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
זסק תוא
םידעה ינפב קחמנ וא ערקנ וא ףרשנ םא<-<-
םתמיתח רחא
חל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ושעש ינפל קחמנ וא ערקנ וא ףרשנ םא<-<-
םתוחילש םידעה
חל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא בותכל וחכשש וא תועט וב אצמנ םא<-<-
ואנת וב
עק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תועט קפס וב שי םא<-<-
י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הוולה תעד ילב ותביתכ<-
י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הוולה תעד אלב ףא םיבתוכ ןינק י"ע<-<-
טי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הולמה וא הוולה ינפב אלש ותביתכ<-
טי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ונק אלשכ הוולה אלב הולמל םותחל<-
ודימ
חמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םידבעושממ הבוג רטשב הולמ עודמ<-
בכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רחאל הווצמו םותחל עדוי וניאש ימ<-
םותחל
זי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רוסמלו םותחלו בותכל םידעל רתומ יתמ<-
הולמל וא הולל
בר 'מע מ"וח המלש תכרב ריחס<-
גנ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רפוס רכש רובעב ,ערפנש ח"טש בוכיע<-
רחא בוח רובעב וא אוה םלישש
ביתנ סלפי ,א ק"ס צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה ביתנ ףיסוי ,ב ,א תוא
ןישודיקבו רכמב ,רחא לע<-
ולש בוח רטש<-
ביתנ ףיסוי ,ה ק"ס צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד הפסוה
רכמב וב היינק<-<-
הפסוה ביתנ ףיסוי חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א ק"ס דר 'יס מ"היתנ ,ב
ךיטיח ופרשנ" ששחה וב ךייש םאה<-<-
"הילעב
בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא אתכמסאו יאנת םגו ןינק וב שיש<-
אי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא בותכיש רמאש הולמה יפ לע הוולה בתכש<-
רפוסה רכש םלשמ - וב רזוחו ול
ט ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ינולפ ןמזל ערפי אל םאש וב בותכש<-
הולמל םרגיש דספה לכ םלשל הולה בייחתמ
אתכמסא אוה םאה - תואצוהה םגו
השעי ה"ד םירואב ול ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ןמז וב בתכנ אלש<-
ומ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ולצא ודיקפה יתמ עדוי וניאו ואצמש<-
הוולה וא הולמה
טמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא וריזחמ יתמ - קושב אצמנש<-
תוא בקעי ירמא תורעה ,נ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
גצק
בותכל הצור הולמה ןיאו ותצקמ ערפנש<-
בותכל הצור אלא רטשה לע ןוערפה תא
רבוש
במ-אמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רמאו שילש לצא ודיקפהו ותצקמ ערפנש<-
ונרסמי םיוסמ ןמז דע ערפי אל םאש ול
הולמל
תוא בקעי ירמא תורעהו ,מ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
ועק
רטש בותכל הולמה שקבמו ותצקמ ערפנש<-
םיבתוכ ןמז הזיא - רחא
אר תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םוי ותואב וילע הוולו רזחו וערפש<-
אר תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא לע םויב וב ןינק לביקו רזחב םא<-<-
הינש האולה
אכ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םידע ינפב ונתנו וילע הוולו רזחו וערפש<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,טי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
אק
,הולמה ינפב אלש הוולה דימ ונקש<-
ומתחיו ובתכיש םידעל הולמה רמואו
םיבתוכ םא הוולה אוביש דע םדיב היהיו
(יאנת ;אתכמסא :םג האר) הריכמ רטש
םלשה טפשמה תוביתנ ,ב"ס אצק 'יס מ"וח ע"וש
הכ תוא ביתנ סלפי ,י ק"ס מ"היתנ צק 'יס
יזוזא קיפנו לייע םא <-
אצק 'יס מ"וח ע"וש ףסכ אלב<-
הפסוה ביתנ ףיסוי אצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א
התער ינפמ והדש רכומב<-<-
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ןיליגרש םוקמב ,בכעמ - עקרק תיינקב<-
בותכל
ב ק"ס אצק 'יס טפשמה תוביתנ הנתה םא ליעומ םאה<-<-
א ק"ס אצק 'יס טפשמה תוביתנ הנקמה לש רפוסה רכש אהיש ךירצ םאה<-
רטשב ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רכומה לשמ היהיש ךירצ םאה<-
ביתנ סלפי ,א ק"ס אצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא
לש וידהו ףלקה היהיש ךירצ םאה<-<-
רכומה
גיק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא רסומש ינפל רכומל ותונקהל ךירצ<-<-
הנוקל
תוא בקעי ירמא תורעהו ,בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
ע
העדומ לוטיב תביתכ<-
כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רכומה וא חקולה ינפב אלש ותביתכ<-
זמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ודיקפה ימ חכשו ולצא דקפוהש<-
חמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןינק וב שי םא<-<-
רטשב ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ומירהלו ותחקל ילב רכומה וילע םתחש<-
ודיב
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא לב ןינעל יוגמ ץמח תריכמ וא תיינקב רטש<-
הארי
445 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיינק רטש<-
בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא אתכמסאו יאנת םג וב שיו ןינק וב שיש<-
טמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא קושב אצמנש<-
;ןינק רטש ;אתכמסא :םג האר) הנתמ רטש
(יאנת
כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא לבקמה וא ןתונה ינפב אלש ותביתכ <-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
אע
בותכל רמאשכ םיבתוכ יתמ<-
זמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ולצא ודיקפה ימ חכשו ולצא דקפוהש<-
חמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןינק וב שי םא<-<-
טמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא קושב אצמנש<-
(אתכמסא :םג האר) ןינק וב שיש רטש
גס-בס תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא אתכמסאכ בשחנ וב יאנת הזיא <-
םא ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא דחא דע ינפב השענ ןיינקה םא<-
די ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םיבתוכ דציכ ןינקה םוי םירכוז םא<-
םישועו
רעשו ,טמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
חיק תוא ןויצה
ודי בתכב<-
השענ ןיינקה םא םידבעושממ הבוג םאה<-
םא ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הדומו םידע ינפב אלו ד"עבה ינפב<-<-
ןינק ושעש
םא ה"ד םירואב ו ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הולמה ינפב אלש םידעב<-<-
םא ה"ד םירואב ו ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ובתכ אלו םידע ינפב<-<-
םא ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןמז וא ןינקה ןמז תא םיבתוכ םאה<-
הביתכה
אנ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הולמה ינפב אלש םיבתוכ םאה<-
רטשב ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רכומה לשמ אהיש ךירצ םאה<-
די ףיעס גי 'יס בקעי ירמא וב ןמזה תביתכ<-
וט ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןינקה םוקמו הביתכה םוקמ תביתכ<-
י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הולמה תומ רחאל ותביתכ<-
י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הולמה ייחב ןוערפה ןמז רבע רבכ םא<-<-
גיק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא רכומל ותונקהל ךירצ<-
רטשב ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ודיב ותחקל ילב רכומה וילע םתחש<-
וב תוכזל
בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא אתכמסא וב שיש<-
לביקש ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא העובשה לע לאשנ כ"חאו וילע עבשנו<-<-
בי ףיעסו ,ט ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
לביקש ה"ד םירואב
עבשנש רטשב בותכש וא ,וילע עבשנו<-<-
בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא יאנת וב שיש<-
ט ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא הנעט םושב רטפיהל לכוי אלש וב בותכש<-
אתכמסא יניממ
טמ ק"ס תורוקמ גי 'יס בקעי ירמא הז ןיא - בושח ד"בב השענש וב בותכש<-
אתכמסא
וליפאו ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ללכ ןינק ושע אל םא<-<-
ט ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא אתכמסא וב ןיאש ןינעב השענש וב בותכש<-
ט ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא אלדו אתכמסאכ אלד" ופוסב בותכש<-
"ירטשד יספוטכ
ק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םיבתוכ םאה - הולמה ינפב אלש השענש<-
םידבעושממ הבוג םאהו
טע תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא אלש וא הביתכה םוקמ תא ונישש<-
והובתכ
ףסכ רטש
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא רטשכ וא ףסככ וניד םאה<-
ףיוזמ<-
חל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא ותיבב ותקזחה<-<-
ד תוא ןויצה רעש ב 'יס בקעי ירמא רזוח כ"חאו ותמכסהב וריבחל ורכמש<-<-
וב
אי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא ירב ןעוט (רכומ וא) הולמהו בוח ערפ<-<-
וא) הוולהו ןוערפב ףיוזמ רטש היהש
יתתנש ירב" וא "עדוי יניא" ןעוט (הנוקה
"םיבוט
אי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא אמש ןעוט רכומה וא הולמהשכ<-<-<-
אי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא המ ריזחהש ןעוטו רחאל וריבעהש<-<-
לביקש
פ"עא ה"ד םירואב אל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא - רחא תרומת ול ונתנש ןפלחל ותרזחה<-<-
םירחא לישכי אמש ששח
אי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא יוגמ וב תונקל<-<-
גל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל ,וננמז לש<-
ןודקפב לביקש<-
דכק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא קנראב אלו וקיחב וסיכב םחינהו<-<-
ז ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא קנראב אלו ויתועמ םע וסיכב םחינהו<-<-
358 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןכדש ;ןיסוריא :םג האר) ןיכודיש
גכק-זטק תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה םלוטיב רוסיא<-
טעק-טלק תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה םלטבל רתומ יתמ<-<-
גצ-חפ תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה הלכהו ןתחה ןיב בוריקו דוחי רוסיא<-
ןיכודישה תפוקתב
א תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןיכודיש אלל ןיאושינ רוסיא<-
בס-ס תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה רמועה תריפסבו םירצמה ןיב<-
ג ףיעס חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(313 'מע)
ורמגנש ןיכודיש לע הכרב<-
טנ-הנ תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה דעומבו תבשב <-
הל 'מע מ"וח המלש תכרב יאנתב<-
אק-דצ תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה ייכודישה תפוקתב םינתינה תונורוד<-
וטק-דיק תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןיכודישה תפוקתב םיגהונה םינוש םיניד<-
וליפאו ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רטשב בייחתנ םא ןינק ךירצ םאה<-
בפק-פק תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה םא תורחא תואצוהו תונורוד תרזחה<-
לטוב ךודישה
זפ-דפ תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה "םיאנת רטש"ב תומיתחה<-
ז-ב תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןיאושינ תרטמל השאו שיא תוריכה<-
גיק-בק תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה אינודנה<-
טכ-גכ תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןיכודישב לובג תגסה<-
בכ-אי תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה םידמועה גוז ינב לש םימגפ יולגו המלעה<-
םיכודש ירשקב
די ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא הלחמ לע הלכל עידוהל ךירצ אפור םאה<-<-
ןתחה לש תנכוסמ
י-ח תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה םהינב יכודישב םירוהה תעד תווח<-
גצ-הפ 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ ותכדושמ םע דוחי<-
ורת-גרת 'מע םתכלהכ ןיאושינה ןיכודיש ירטש תואחסונ<-
דנ תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה רחאל ךדושמ היהש ימ םע ןיאושינ<-
ונ-הנ תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה וא ,רבעשל ותכדושמ תבורק םע ןיאושינ<-
שיאה יבורקל תכדושמ התיהש השא םע
בנ-גמ תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןיכודישה תגיגחו רדס<-
הל תוא בי קרפ םתכלהכ ןיאושינה דמעמ םדוק ןיכודישה תכירע םויס<-
הפוחה
דפק תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה םדוק ןמז קרפב ןיאושינה םוי תעיבק<-
הנותחה
גפ-אפ תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה םיבתוכ דציכ - םרחב תויובייחתהה תלבק<-
"םיאנת רטש"ב
הל-אל תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה רדוס ןינק<-
;ט ק"ס םיטוקילו ,זט ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
חלק-דכק תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה
םלטבמל סנק<-
ט ק"ס םיטוקילו ,זט ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןיינק ךירצ םאה<-<-
ל תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה יתכלה ףקות לבקמ דציכ - ןיכודישה רשק<-
דנ-גנ תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןיכודישה רשק רמג םע ילכ תריבש<-
במ-זל תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה 'םיאנת רטש'<-
הפק תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה הפוחה תעשב<-<-
פ-גס תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה וחסונו ונכות<-<-
גפק תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה רבדב ןיד תיבב םיניידתמה םידדצ ינש<-
ימו עבותכ בשתנ םהמ ימ - ןיכודיש לוטיב
עבתנכ
ול תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה םינתוחמה ןיב 'ףכ תעיקת'<-
(וידר :האר) וידר ירודיש
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא קוויש
רויש
'מע ב"ח טפשמה רצוא רויש ןיד<-
וסק 'מע מ"וח המלש תכרב שממ וב ןיאש רבד ריישמ<-
458 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימכסהב רויש<-
הרייש
בכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע ברעל םיכירצ םאה<-
נ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא - ןוממ ומע וקספו סייג הילע דמעש<-
ןוממ יפל םיבשחמ
נ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ןוממ יפל םג םיבשחמ - ךרד הרומ ורכשש<-
תושפנ יפל םגו
לכאמ ירייש
כ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ריסהו תחלצהמ םתקרה<-
308 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוכיש
2 ק"ס טפשמה ירואב ט ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ רוכיש השענו טג תתל הוויצש לעב<-
די תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה םירוכיש ויהש הלכ וא ןתח<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ דיעהל ותורשכ<-
2 ק"ס טפשמה ירואב ט ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ הכלהכ בישמו לאושש םיאורש רבדב<-<-
אמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב ותאופר<-
217 ,212 'מע ב"ח טפשמה רצוא הליש
413 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןקה חוליש
טי-די 'מע ןקה חוליש 'חלשת חלש' תוצמ םויק ןפוא<-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תרכשומה רצחבו הרידב<-
ח הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הליפתה ןמזב<-
ח הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ירשת שדוחב<-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םיב<-
ז ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-
אנ-טמ 'מע ןקה חוליש קפסב<-
ונק-אמק 'מע ןקה חוליש ותורשכ לע תרוסמ ןיאש ףועב<-
הפק תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא תבשב<-
ח הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב לבויו הטימש תנשב<-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא המייקל ידכ הירחא רזחל בייח םאה<-
חי תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא םינבה תא תחקל בייח םאה<-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ינפל ןקה םוקמ תא ריקפהל ךירצ םאה<-
םיציבה תלטה
הכ-כ 'מע ןקה חוליש הב עגפשכ ןקל קקזיהל הבוח<-
חל-אל 'מע ןקה חוליש וירחא הרזח<-
מק-גכק 'מע ןקה חוליש םינבב ךרוצה י"ע השעה תולח<-
מ-טל 'מע ןקה חוליש ןקל קקזיהל הבוחה יבגל ןורסח<-
חי תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא םינבה תא ךירצ וניא םא<-
ל-וכ 'מע ןקה חוליש ק"הבשהש שודיחהו השעל קתינה ואל<-
צ-אס 'מע ןקה חוליש ובש השעו ואל<-
הנ-בנ 'מע ןקה חוליש ןמוזמ<-
ד רועיש ב"ח טפשמה בל "םינבה לע םאה חקת אל"ב תוקלמ<-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא המהב שארמ וא םדא שארמ<-
בכק-הק 'מע ןקה חוליש חלשל מ"ע לטונ<-
גי-ו 'מע ןקה חוליש השקה י"ע<-
ס-ונ 'מע ןקה חוליש תרמתשמה ורבח רצחבש ןק<-
חמ-זמ 'מע ןקה חוליש 'חלשת חלש' תוצמ יבגל םילבוקמה תטיש<-
דק-אצ 'מע ןקה חוליש םילבוקמהו ריאי תווח תטיש<-
ומ-אמ 'מע ןקה חוליש וב דוביכו תוחילש<-
298 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימוליש
םירומיש
טע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םהמ הקשמה תכיפש<-
שומיש
(שומיש ,הדיבא :האר) הדיבאב<-
ה ףיעס אי 'יס בקעי ירמא וניאש עדוישכ ,םילעבה תושר אלב ץפחב <-
וילע דיפקמ
(רמוש :האר) ןודקפב<-
456 'מע ב"ח טפשמה רצוא דקפומ ףסכב שומיש <-
שאר לש ןיליפתב ן"יש
א תוא םוכיס ,גכר 'מע ב 'יס גי קרפ והילא ןורכז
זלר 'מע
חינמה לש לאמש דצב םישאר העברא<-
חלר 'מע ז-ו תוא םוכיס גי קרפ והילא ןורכז וסיסב<-
קבד<-
אכ תוא םוכיס ,בלר 'מע י 'יס גי קרפ והילא ןורכז
ומר 'מע
ן"יש הילע שיש ןפוד קיבדמה<-<-
כ תוא םוכיס ,אלר 'מע י 'יס גי קרפ והילא ןורכז
ומר 'מע
תיבה לע ן"יש קיבדמה<-<-
ותיישעב סופד<-
בי תוא םוכיס ,לר 'מע ז 'יס גי קרפ והילא ןורכז
אמר 'מע
"תוסג ןיליפת"ב<-<-
םוכיס ,דלר ,חכר 'מע ה 'יס גי קרפ והילא ןורכז
אמר 'מע אי תוא
"תוקד ןיליפת"ב<-<-
דלר 'מע גי קרפ והילא ןורכז םוקמב ןווכמ וניאשכ סופדה תרזחה<-<-
ן"ישה
גכר 'מע א 'יס גי קרפ והילא ןורכז יניסמ השמל הכלה<-
ג-ב תוא םוכיס ,גכר 'מע א 'יס גי קרפ והילא ןורכז
זלר 'מע
רפתה דע - ודוח<-
תוכריו תוכות קח<-
גי תוא םוכיס ,אלר 'מע ט 'יס גי קרפ והילא ןורכז
במר 'מע
תוכרי קח י"ע הרמגנש תוא<-<-
זכר 'מע ד 'יס גי קרפ והילא ןורכז איגוסה<-<-
במר 'מע די תוא םוכיס גי קרפ והילא ןורכז תוכות קח י"ע ן"ישה יפוי תמלשה<-<-
לר 'מע ח 'יס גי קרפ והילא ןורכז דחיב תוכריו תוכות קח<-<-
י תוא םוכיס ,טכר 'מע ו 'יס גי קרפ והילא ןורכז
אמר 'מע
דבעידב ןינעל תוכות קח<-<-
גמר 'מע זט תוא םוכיס גי קרפ והילא ןורכז ן"ישה סיסבב תוכות קח<-<-
'מע וט תוא םוכיס ,דלר 'מע גי קרפ והילא ןורכז
גמר
ן"ישה ינפ ףושפש<-<-
טי תוא םוכיס ,זכר 'מע ד 'יס גי קרפ והילא ןורכז
המר 'מע
תיבה ג"ע וידב ותביתכ<-
תוא םוכיס ,בלר 'מע אי 'יס גי קרפ והילא ןורכז
ומר 'מע אכ
הפלקנ<-
ותיישע רדס<-
דלר 'מע גי קרפ והילא ןורכז "תוסג ןיליפת"ב<-<-
חכר 'מע ז 'יס גי קרפ והילא ןורכז "תוקד ןיליפת"ב<-<-
דלר 'מע גי קרפ והילא ןורכז ותיישעב תורהזהו תוצע<-
תוא םוכיס ,הלר 'מע בי 'יס ז קרפ והילא ןורכז
המר 'מע זט
ותמחמ עובירב םגפ<-
כש 'מע זי תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז ן"ישה יגת תמחמ<-<-
הכר ,גכר 'מע ב 'יס גי קרפ והילא ןורכז ותרוצ<-
חלר 'מע ז-ו תוא םוכיס גי קרפ והילא ןורכז וסיסב<-<-
הכר 'מע ב 'יס גי קרפ והילא ןורכז הרורב הנשמה ירבד<-<-
תוא םוכיס ,הכר 'מע ב 'יס גי קרפ והילא ןורכז
חלר 'מע ה-ד
ן"ישה יוקב קספה<-<-
גכר 'מע ב 'יס גי קרפ והילא ןורכז א"טישמ בתכ<-<-
גכר 'מע ב 'יס גי קרפ והילא ןורכז בתכבש ן"ישכ<-<-
הכר 'מע ב 'יס גי קרפ והילא ןורכז ן"ישב םיטושפ םיוק<-<-
תוא םוכיס ,הכר 'מע ב 'יס גי קרפ והילא ןורכז
אמר 'מע ט-ח
ושארב םיגת<-<-
הניש
ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא ידיחי תיבב<-
,רוסאו ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא
הכ תוא בקעי ירמא תורעהו
ידיחי תיבבש רדחב<-<-
,רוסאו ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא
הכ תוא בקעי ירמא תורעהו
השא שי תיבבשכ תודיחיב רדחב<-<-
הכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא הזוזמ וב שיש תיבב<-<-
הכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םירחא םיתבל ךומסה תיבב<-<-
וכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םויב<-<-
וכ תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא תיבה ךותל הריאמ הנבל וא קלוד רנשכ<-<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא לתוכבש הנבל לצב רדחב<-
תבשב<-
אנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש ליל לכ רועינ תויהל רתומ םאה<-<-
הבושת םושמ
אנ 'מע א"ח תבשה רצוא לוחבמ רתוי םינשי תירחש תבשב<-<-
אסק ,אנ ,גכ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש יגונעתמ - םירהצ תניש<-<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הנישמ םדא ריעהל רוסיאה<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ארוסיאמ ישורפאל<-<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הוצמ םייקל<-<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ש"ק אורקל וא ללפתהל<-<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא רוביצב ללפתיש ידכ<-<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא רוביצב הלפת םילשהל ידכ<-<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הכונח רנ תקלדה ךרוצל ותיב ינב ריעהל<-<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא לע ךרבל לכויש ידכ הבישי ינב ריעהל<-<-
ח"נ תקלדה
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הליגמ ול שיש<-<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הלוחל קולד רנ ונממ תחקל ידכ ,תבשב<-<-
אי ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תיבל ץוחמ ידיחי<-
ה ףיעס י 'יס בקעי ירמא ותנישמ דימ םוקי אל<-
דכ ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הל תונכהב םירושקה ררוב ינינע<-
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וז - הלילב ותרימשב םדרנש םנח רמוש<-
העישפ
414 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ודי לע ןיינק) יוניש
המהבב ה"ד םירואב אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא גגושב ןלזגבו בנגב הנוק םאה<-
הריבעהש ךכ ,רוסיא תיישע ךרדב) יוניש
(רתוי הלק
שפנ חוקיפל תבשב לוליחב <-
זי ,בי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל יוגל הרימאמ ףידע םאה<-<-
בי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס וב שיש הלוחל<-<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס וב ןיאש הלוחל<-<-
151 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיעיבש תוכאלמב<-
330 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןימה יוניש
444 'מע ב"ח טפשמה רצוא עבטמ ךרע יוניש
(לוק םשר :האר) םייטנגמ םייוניש
םייניש
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב לכואה יריישמ םתציצח<-
תבשב ןהב לופיט<-
ג ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןתאצוה<-<-
בל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןהב ששוחה<-<-
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל החשמב ןפושפש<-<-
ול ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל המודכו םסב ןפושפש<-<-
בל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןתאופרל תואקשמ תייתש<-<-
הע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
המ תוא
ץמחה תליכא ירחא חספ ברע תבשב ןייוקינ<-
תובתות<-
וע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זפ תוא
חספל ןרישכה<-<-
זע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
תבשבו ה"ד
תבשב הפב ןתניתנ<-<-
חק 'מע ץראה תווצמ ;467 'מע ב"ח טפשמה רצוא (תולקשמו תודימ) םירועיש
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(436 'מע) 45
המא<-
א תוא םוכיס ,זעק 'מע ד 'יס י קרפ והילא ןורכז
טעק 'מע
םירטמיטנסב םכרוא - םייעבצא <-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(523 'מע) 513
רעישב חטשה לדוג<-
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בס
רועישל ףרטצמ תפבש ללח םאה <-
ג ףיעס זכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(364 'מע)
חיפטהל מ"ע חפוט<-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(512 'מע) 460
חפט <-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(507 'מע) 440
סרפ תליכא ידכ <-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(507 'מע) 436
הלפתה לכ רומגל ידכ <-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(506 'מע) 431
תיזכ <-
ח-ז ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל כ"הויב הייתשו הליכא ןיינעל <-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(448 'מע) 106
לימ<-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(448 'מע) 106
הסרפ <-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(525 'מע) 520
בק <-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(511 'מע) 457
תיעיבר <-
ד תוא םוכיס ,חעק 'מע ה 'יס י קרפ והילא ןורכז
פק 'מע
םירטמיטנסב הכרוא - הרועש <-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(475 'מע) 253
רוביד ידכ ךות<-
(תרופסת ;הרעש ;תואפ :םג האר) רעיש
דבע ה"ד םירואב חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא יחשה תיבו הורעה תיב רעיש תרבעה <-
םירבגב
ז ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב היתורעש תלדגמ הבז<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא שבי אוהשכ וקוריס<-
חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ריעצ הארייש ידכ דבע לש רעיש תעיבצ<-
דבע ה"ד םירואב חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא םייצחש ריעצ לש ןקז תורעש תעיבצ<-
וניבלה
(שאר יוסיכ :האר) הורע השאב רעיש<-
קיש
ד ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ראודב ונחלשיש הוולל הולמה רמא<-
דבאו ,(ןוערפכ)
זצק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא עקרק תיינקב<-
תושעל ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא קר וא תובייחתה איה ותביתכ םאה<-
קנבל הארוה
ב ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ףסכ בשחנ םאה<-
גי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא ותטמשמ תיעיבש םאה<-
דש תוא ןויצה רעש בי 'יס בקעי ירמא יאקנב קישב<-<-
טסק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא קיש ול ןתנו הוול םא<-<-
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא רמוש בויחמ וטעמתנש תורטש ללכב אוה<-
ה הפסוה ביתנ ףיסוי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ףסכ ןינקכ<-
טי תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא רוזחל לוכי םאה - הקדצל תתל קיש בתכ<-
לאשיהל וא וב
תושעל ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא קיש בתכו החמשב ףתתשהל הצרש ימ<-
ךירצ םאה - ףתתשהלמ ונממ רצבנו ,ןורודל
קישה תא רוסמל
אי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא רחאל וריבעה רכומהו רכומל וב םליש<-
קנבל סנכוה אלש קישה לעב האור כ"חאו
תינש םלשל ךירצ םאה - ונמז רבעו
וצק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא "דבלב ערפנל" וא "ריחס אל" וב בתכנש<-
ואיצומ רחאו
זצק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא רחאו םיוסמ םדא תדוקפל בתכנש<-
םלשל בייח םאה - ואיצומ
263 'מע ב"ח טפשמה רצוא םוקיש
דוחיה ריש
חכק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח ותרימא ןפוא<-
תולעמה ריש
הל הרעה ה קרפ ,אי הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב החנמב תבשב ףרוחב ותרימא<-
(38 'מע) חי 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס םוי לש ריש
(40 'מע) טי 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס וירחא תופסוה <-
(38 'מע) חי 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ותרימאל םעט <-
הריש
ז-ה ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-
(םירצמה ןיב :האר) םירצמה ןיב<-
דמ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב התיממ ,הריש םירמוא תורחל דובעשמ <-
ןכש לכ אל םייחל
גצר-זפר 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ סנה לע<-
ונ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב הרז הדובע יריש<-
(םיטויפ :האר) םימיוסמ םיריש<-
םייתד םיתוריש
425 'מע ב"ח טפשמה רצוא םהב התיבש<-
הרותב התאירק ,םיה תריש
*גע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הב םיקיספמ ןיא<-
בצ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ברה תא תולעהל שי<-
(ףתוש :האר) ףותיש
תואובמ ףותיש
הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טכ-הכ
יובממ םינפל יובמב<-
,ז הרעה א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
א הרעה ב קרפ
הז ןינעל יובמ תרדגה<-
א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ותרדגה<-
וכ הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ועצמאב יובמ תקולח<-
אי הרעה א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע םילהא הנחמ וא רפכ םיברעמשכ<-
ףותיש וא בוריע בשחנ םאה - תורצח
ה הכלה א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םאה - ריעה לכל תורצח בוריע םיברעמשכ<-
בוריע וא ףותיש בשחנ
ה הכלה א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לעו ףותיש םוקמב בוריע לע םיכמוס<-
בוריע םוקמב ףותיש
םימיוסמ םילכאמב ותיישע<-
בל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יח זרוא<-<-
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וכ
גורתא<-<-
גל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ היח הציב<-<-
בל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לשובמו יח רשב<-<-
גל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ריזנל ןיי<-<-
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ
םימ<-<-
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ
חלמ<-<-
חנ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוריפ<-<-
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ
ןילבת<-<-
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי-י
המלש אל תפ<-<-
ד הרעה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ד הרעה גי קרפו
ןמשב ותושעל גהנמה<-<-
דל הרעה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תפמ ץמוח וא ןיי ףידע םאה<-<-
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אכ
םלש וניאש לכאמב<-<-
ול םיירשפא םיפילחת<-
זט הרעה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תפתושמ הכוסב הכוס יונ<-<-
הרעה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
במ
תפתושמ ראב<-<-
'מע) געק ,בעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(276-277
'םלוע אלמ ותרובגו וחוכש'
החכש
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא העישפ וא סנוא איה םאה - רמושב<-
אי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב רמועה תריפס רופסל חוכשל אלש תוריהז<-
וכ רועיש א"ח טפשמה בל החכישב הריבע תיישע םילות יתמ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דס-בס ,ס ,חנ-ונ
חכוש םדאש םילות יתמ<-
419 ,379 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ערמ ביכש תנתמ ;הלוח :םג האר) ערמ ביכש
17 ק"ס טפשמה ירואב אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ (י"הדממ אב ,יקותש ,רג) השוריב וניא םא<-
םירוסמכו םיבותככ וירבד םאה -
זל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ןירוסמכו ןיבותככ וירבד<-
ג ,ב ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םייחמ ערפמל תינקנ ותנתמ םאה<-
רוסאו ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא היונפ םע דוחי רוסיא ןינעל<-
דע 'מע מ"וח המלש תכרב ויסכנ לכ שידקהש<-
די ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש וינבמ םיקוחרה ,ויבורק ינפב ותאווצש<-
ה-א ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םיקסופה תקולחמ םעט<-<-
ט ,ה ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ תצקמב מ"כש תנתמב<-<-
(לעופ ;ןילת לב :םג האר) ריכש
בי ףיעסו ,כ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
םדוק ה"ד םירואב
רכש ול בייח םאה קפס שי םא <-
,כ"אא ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
וע ק"ס תורוקמו
ורכש תא ול ךילוהל בייח ב"העב םאה<-
בקעי ירמא תורעהו ,טל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
דעק תוא
ורכש תא תטמשמ תיעיבש םאה<-
דיק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא דבועש הממ לכוא םוי ריכש םאה<-
גל הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תא וטיקלו וריכשמ רוכשל רשפא יתמ<-
תבשב האצוה ריתהל ,ב"העב תושר
הרעה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דס
לארשי לש וטיקלו וריכשב<-<-
תונלבקב ה"ב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא וב רוזחל לוכי יתמ<-
ז ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םיתוריש ינימ לכל ב"העב לצא דבועש<-
ודבאנו תועמ ודיב חלשו
(רכוש :האר) תוריכש
(לעופ :האר) לעופ תוריכש
(תינומ :םג האר) בכר תוריכש
בי ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םיוסמ םוקמל עוסנל בכר ורכשש הרובח <-
םיינש וראשנ םשל ועיגהשכו רוזחלו
םירחא םיינש ואבו העיסנה ומלישו
אל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל<-
ןיב ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תונלבקב
םלשמ דציכו ,התוא לטבל רתומ יתמ<-
אכ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא דריו םיוסמ םוקמל העיסנל בכר רכש<-
ךשמהה לע םלשמ דציכ - ךרדה עצמאב
ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןמ (םייוגה) ריעה ינב תושר תוריכש
תבשב האצוה ריתהל ,ןוטלשה
ו הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םירכוש םוקמ הזיא<-
הכלה י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וט-ח
תוריכשה תעקפנ ךיא<-
גכ הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוריכשה םאה - היסנפל אצי ריכשמה םא<-
תמייק
זט הכלה י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוריכשה ןמז םייתסה םא<-
ל הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הלעב תושר תא ריכשהל הלוכי השא<-
די הכלה י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הלטב םאה - השריגו ותושר הריכשה<-<-
תוריכשה
ב הכלה ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בשות רגב<-
ד הכלה ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םירכנ םע הינאב עסונב<-
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ומ
ותושר ריכשהל והוחירכהש יוג<-
ל הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תושר תא תיבה ינבמ רוכשל רשפא םאה<-
ב"העב
בל הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הנטק וא ןטקב<-<-
די הרעה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הנחמ הב שיש ריעב הליעומ איה םאה<-
יאבצ
הרעה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הפק
רפכ הצוח ךלמה ךרדשכ הצוחנ איה םאה<-
חי הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רכש ול ןתיש ירכנל חיטביש ליעומ םאה<-
ותושר
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וט-ח
לארשיב תושר תוריכש הליעומ םאה<-
די הרעה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וא דגסמ) ז"עה תושר רוכשל רתומ םאה<-
(היסנכ
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הל-גל
ב"העב לש ותושר ריכשהל לוכי לעופ םאה<-
גי הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ירכנ לצא דבועה לארשיב<-<-
בי הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לארשי לצא דבועה ירכנב<-<-
ס הרעה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ב"העב תושר ןטק לעופב<-<-
בס הרעה י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לעופה תשאב<-<-
ח הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הנממ הרזח<-
ז הכלה י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רוכשל ןמז המכ ךשמל<-
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זמ-דכ
ריכשהל לוכי ימ<-
טי הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ אבצ שיא<-<-
חי הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ סמה הבוג<-<-
הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וט
ריעה שאר<-<-
הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אכ
הלשממהמ רשואמה בר<-<-
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט הכלה ט קרפ ,חל
רטוש<-<-
זי הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ טפוש<-<-
זי הרעה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ותיב ינב וא הלשממ דבוע תשא<-<-
די הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ היסנפל אציש ןוטלשה דבוע<-<-
כ הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תיתלשממ הרשמ לעב לארשי<-<-
די הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רמומ<-<-
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל-וכ
חרוא<-<-
ול הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןרצח<-<-
חל הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רעוש וא רמוש<-<-
בי הכלה י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הלטב םאה - ריכשהש רחאל ותיב תא רכמ<-
תוריכשה
זי הרעה א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ התושעל הוצמ<-
בי הכלה י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוריכשה הלטב םאה - ריכשמה תמ<-
גל הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תושר וטיקלו וריכשמ רוכשל רשפא יתמ<-
ב"העב
הרעה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דס
לארשי לש וטיקלו וריכשב<-<-
א הכלה י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רוכשל ךירצ יתמ<-
טל הרעה י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רוסאל רבדה בורקשכ ,הב קפס<-
הכלה י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ו-ד
תבשב התיישע<-
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חכ-וכ
,תיבה תושר תא םירכוש יממ - תיב לאוש<-
ליאשמהמ וא ונממ
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חכ-וכ
,תיבה תושר תא םירכוש יממ - תיב רכוש<-
ריכשמהמ וא ונממ
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זט
הטורפ הושמ תוחפב תושר םירכוש<-
דכ הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תושר םירכוש יממ - הרידב םיפתוש<-
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ
תושר םירכוש יממ - רצחב םיפתוש<-
גמ הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ותושר ריכשהל ירכנ לש וחולש<-
גמ הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ חילש השענ יוג םאה<-<-
הל םיפילחת<-
כ הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רכמ<-<-
טי הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הנתמ<-<-
הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-אכ
תושר תליאש<-<-
(287 'מע) אפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'ומלועב ול הככש'
םינכש - ןכש
לאוש ה"ד םירואב ה ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לש םילכ ול ליאשהל תיב ינבל רתומ<-
ב"העבה תעידי אלב ב"העב
402 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינכש יקזנ<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא
כ
ןילטלטמו עקרק תריכמב ותמידק<-
ץוח ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא הקדצ לבקל םדוק ימ - בורקו ןכש<-
תטלק לופכש
אכ ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא תושר ילב<-
רכש
ד ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא תונייד רכש ז"הזב תחקל גהנמה<-
ד ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא םיטחושל הלבק תניתנ רובעב ותליטנ<-
ד ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא הרשפ תיישע רובעב ותליטנ<-
ח רועיש א"ח טפשמה בל (רכשב תודע :םג האר) תודע רובע ותליטנ<-
במ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא וריבחל תודע שופיח רובעב<-<-
'יס ,אלק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
,ח ףיעס גי 'יס ,אי תוא בקעי ירמא תורעה ה
רועיש א"ח טפשמה בל ;מ תוא בקעי ירמא תורעהו
די
וא אתיירואדמ הוצמ םויק לע ותליטנ<-
ןנברדמ
אי תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא םמצעמ ול תתל םיצורשכ<-<-
אי תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא הנתמ תרותב ול םינתונשכ<-<-
אי תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא הוצמה םויק ירחא ול םינתונשכ<-<-
ז ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רוסיאה<-<-
ח ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לטנ םא ותבשה<-<-
72 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא תבשה רובע<-
424 'מע ב"ח טפשמה רצוא יואר רכש<-
416 'מע ב"ח טפשמה רצוא תבש רכש
י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל אפורל<-
טע ,וע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב החכותל הלעיש םדאל םולשת<-
(ריכש :האר) ריכש רכש
308 'מע ב"ח טפשמה רצוא (רוכיש) תורכש
בי הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב ןתח תינעת ימעטמ דחא<-
(285 'מע) פק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'ומלועב רסיח אלש'
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'המוחב ולעי אלש'
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוקולחמ וברי אלש
ןוגלש
די ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ונממ ריינה תרסה<-
הרעה בי קרפ ;במ הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא
המ
תבשב וילעמ דלוקושה יופיצ תרסה<-
(חילש :האר) חולש
םימ תילולש
ול ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ךלכלו םירבוע לע הנממ זיתהש גהנ<-
םהידגב
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םולש יכרד :םג האר) םולש
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא תמחלמ ,'לילגה םולש'
(תבש תדועס :האר) תודועס שולש
38 'מע ב"ח טפשמה רצוא (לאעמשי 'ר לש) תודימ הרשע שולש
הלבגה ימי תשולש
,ג ףיעס די קרפ ,ח ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
די
םהב ןיאושינ<-
וט ףיעס י קרפ ,ח ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב םהב תרופסת<-
וט ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב רתומ םאה - ןושאר םויב םיליחתמ םא<-<-
וינפלש תבש ברעב רפתסהל
121-120 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב ילמשח םומיח ןחלש
ןוטלש
141 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןוטלשה תודוסי<-
ןכסיש ה"ד םירואבו ,די ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ןפייז ירכנ ןוטלשל רוסמל רתומ םאה<-
ידוהי םיפסכ
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב ןוטלש<-
454 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוחילש - חילש
455 'מע ב"ח טפשמה רצוא ,תווצמ ,ץמח לוטיב ,ןבה ןוידפ ,הלימב<-
דועו
םינפל ה"ד םירואב טי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םינפל ול לוחמל - העישפב קיזהש ,רכשב<-
ןידה תרושמ
11 ק"ס טפשמה ירואב וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ יוג<-
אכק ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא תובייחתה רטשב םותחל לוכי םאה<-
ח הרעה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ חילש תויהל לוכי רמומ םאה<-
ה ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא רקפהב הליעומ םאה<-
ו ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא בוח תליחמב הליעומ םאה<-
בנק 'מע מ"וח המלש תכרב רהזוה אלש המב םג רהזיהל וילע םאה<-
וחלשמ י"ע
בי 'יס חספ לאפר תכרב טג בותכל חילש תושעל לוכי עטיק םאה<-
ח תוא ביתנ סלפי בפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ תושעל לוכי הנתמ ךילוהל חילש םאה<-
וכילוהל רחא חילש
בי 'יס חספ לאפר תכרב חלשמה חכ תא לבקמ חילש םאה<-
ביתנ ףיסוי ,א ק"ס הפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה
,רכמב ,טגב - 'חלשמה לצא תוחילש הרזח'<-
הנתמב
בנק תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב וב ןיאש םעט<-
בי 'יס חספ לאפר תכרב םאה - 'וכו 'דיבע יצמ אל והיאד יאמ לכ'<-
חילשב וא חלשמב ןורסח אוה
בי 'יס חספ לאפר תכרב לוכי םאה - חספ טוחשל לוכי וניאש ימ<-<-
חילש תונמל
ה הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תבשב האצוה ריתהל ,תושר לטבל<-
תועמ תכלוהל<-
אכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא םהב שמתשהל תושר ול ןיא<-<-
ו ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וסנאנו םהב שמתשהל תושר לביק םא<-<-
ץפח ריבעהל<-
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא דבאו תבכרב וא סובוטואב וחכש<-<-
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וחינה ןכיה חכש<-<-
25 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבאב לפטל<-
36, 37 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבאה לוטיל<-
וט ףיעס א 'יס בקעי ירמא וא רוכמל יאשר םאה - תונקל וא רוכמל<-
ומצעל תונקל
וט ףיעס א 'יס בקעי ירמא םוכסב תונקל וא רוכמל וחלש םא<-<-
בוצק
תוא בקעי ירמא תורעהו ,זי ףיעס א 'יס בקעי ירמא
זע
ויתועמב ומצעל םתונקל יאשר םאה<-<-
ולש
זאש ה"ד םירואב וט ףיעס א 'יס בקעי ירמא חילשהו םיוסמ םוכסב תונקל וא רוכמל<-
חלשמהו ,ולשמ רוכמל וא תונקל הצור
וב רוזחל הצור
בי ףיעס א 'יס בקעי ירמא ימל - העט יוגהו יוגמ תונקל וא רוכמל<-
חוורה
הס תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ורסמו עדי אל חילשהו העט יוגה םא<-<-
חלשמל
גי ףיעס א 'יס בקעי ירמא חילשה דיב הרוחסה םא<-<-
זע תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ותוחילש אלימ אלו ,תונקל וא רוכמל<-
חלשמל דספה םרגנו
רוכמל<-
ח"ס בפק 'יס מ"וח ע"וש תיב רכמו האס תיב רוכמל ול רמא<-<-
םייתאס
םלשה טפשמה תוביתנ ,ט"ס בפק 'יס מ"וח ע"וש
ט ק"ס בפק 'יס
האס תיב קר רכמו וחלשמ תעד לע רבע<-<-
םייתאס אלו
טפשמה תוביתנ ,א"יס ,י"ס בפק 'יס מ"וח ע"וש
י ק"ס םלשה
םישנא המכל רכמו וחלשמ תעד לע רבע<-<-
ב ק"ס הפק 'יס טפשמה תוביתנ םלשמ המכ - לוזב רכמ םא<-<-
טנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ורכמו בוצק רעש ול שיש רבד רוכמל<-<-
חוורה ימל - רקויב
ו ףיעס א 'יס בקעי ירמא חלשמה תמו ,הנתמ רוסמל<-
הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חי
ליבשב ולשמ ןתנש ,תורצח בוריע ברעל<-
חלשמה
די ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא לובזורפ תושעל<-
חכש תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא תא ונממ חקל אלו ערפש ,הולמל עורפל<-
בייח םאה - רטשה
א ק"ס הפק 'יס טפשמה תוביתנ ליעומ אל - הנתמ לבקל<-
םירואב י ףיעסו ,בי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא
ינעש ה"ד
המצעל השדקל יאשר םאה - ןישודיקל<-
זע תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא תחפוהו םתונקל לצעתנש ,םירלוד תונקל<-
עבטמה
תונקל<-
ביתנ סלפי ,ג ק"ס בפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ט תוא
הנק וא ,הנקו ,הרוחס תונקל חילש<-<-
תוליגרהמ רתוי
ג ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ חלשמה וא חילשה םילוכי ןפוא הזיאב<-<-
םהב רוזחל
'יס םלשה טפשמה תוביתנ ,ב"ס בפק 'יס מ"וחע"וש
ה-ד ק"ס בפק
וחלשמ תעד לע חילשה רבע<-<-
ביתנ סלפי ,ד ק"ס בפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
בי תוא
וניאו ועידוה אלב םייק חקמה עודמ<-<-<-
ולש וניאש רבד רכומכ
ביתנ סלפי ,ד ק"ס בפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
גי תוא
תא ןקתל לוכי וניא חילשהש ןפואב<-<-<-
תוויעה
ו"ס בפק 'יס מ"וח ע"וש אלש הנקש הזב וחלשמ תעד לע רבע<-<-
תוירחאב
'יס םלשה טפשמה תוביתנ ,ו"ס בפק 'יס מ"וח ע"וש
ז ק"ס בפק
ותוירחא חלשמל קיפסמ ןיאש ןפואב<-<-<-
תועמ םלשל ךירצ םאה חילשה לש
ז ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ לוכי םאה - םלשל תועמ ול ןיא םא<-<-<-
ןילטלטמ םלשל
א ק"ס גפק 'יס טפשמה תוביתנ תמוערת אלא וילע ול ןיא - הנק אל םא<-<-
א ק"ס גפק 'יס טפשמה תוביתנ הנק אלו תונקל רכשב חילש חלש<-<-
גי ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ תינולפ הרוחס הנק" וריבחל רמא<-<-
"ךממ התוא הנקאו
ד ק"ס גפק 'יס טפשמה תוביתנ הנק ימ - חלשמה לש ףסכב ומצעל הנק<-<-
ביתנ ףיסוי ,ה ק"ס גפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב-א הפסוה
וב רוזחל לוכי יתמ - חלשמל הנק<-<-
ו ק"ס גפק 'יס טפשמה תוביתנ ומצעל הנקש רמול ןמאנ יתמ<-<-
ז ק"ס גפק 'יס טפשמה תוביתנ - סנאנ כ"חאו וחלשמ תעדמ הניש םא<-<-
דספהה ימל
ח ק"ס גפק 'יס טפשמה תוביתנ ימ לש - חיורהו וחלשמ תעדמ הניש םא<-<-
חוירה
ג הפסוה ביתנ ףיסוי גפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ הזב ש"ארה תעד<-<-
ו-ה ק"ס הפק 'יס טפשמה תוביתנ חלשמה ירבד שיחכמש חילש<-<-
ה ,ב ק"ס זפק 'יס טפשמה תוביתנ ןמאנו חילשה עבשנ יתמ<-<-
חנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ימל - ועונכשו ותרצפה י"ע לוזב הנקש<-<-
חוורה
זי ףיעס א 'יס בקעי ירמא חלשמה תועמב ומצעל הנקש<-<-
אי ףיעס א 'יס בקעי ירמא תפסותה ימל - ףיסוה רכומהו ,תונקל<-
אי ףיעס א 'יס בקעי ירמא חילשל ןתונ אוהש רכומה רמא םא<-<-
דנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ונתנו ותעידי ילב ול ופיסוה םא<-<-
חלשמל
דנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא חלשמל ןתונ אוהש רכומה רמא םא<-<-
בי ףיעסו ,טכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
םדוק ה"ד םירואב
ןילת לב ןינעל ,לעופ רכש םלשל<-
וניא ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא םאה - "ינעל הקדצ ןת" חילשל רמאש ימ<-
הרזח הליעומ
455 'מע ב"ח טפשמה רצוא ויונימ<-
א ק"ס חפק 'יס טפשמה תוביתנ תוחילשה םויק םדוק תמש חלשמ<-
ול תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא ושואי ליעומ םאה - ףסכ דביאש<-
<-<-
די ףיעס א 'יס בקעי ירמא ךכו ךכב הנק וא רוכמ" חלשמה ול רמאש<-
"ךלש רתומהו
בע תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא לוכי םאה - הנק וא רכמ אל ןיידע םא<-<-
וב רוזחל חלשמה
אי ףיעס א 'יס בקעי ירמא וא ול תכייש איה םאה - האנה ול האבש<-
חלשמל
ביתנ ףיסוי ,א ק"ס חפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה
הלטב תוחילשה םאה - הטתשהש<-
ו ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא רחא הניא וא ,הנאתנו העטש<-
ו ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תותשמ תוחפב<-<-
גכ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא םיפסכה תקולח יאנת - הרות תודסומ לש<-
ףסואו לביקש
גמ הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ האצוה ריתהל ,ותושר ריכשהל ירכנ לש<-
תבשב
25, 66 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ותומכ םדא לש וחולש<-
די 'יס חספ לאפר תכרב תבש דובכל הנכהב<-<-
י 'יס חספ לאפר תכרב תביתכבו ,הכוס תיישעב ,תוצמ תייפאב<-<-
תוזוזמו ןיליפת
בנק תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב יבגל<-<-
244 'מע ב"ח טפשמה רצוא דע השענ חילש<-
ןטק חילש<-
ב ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ אהי הז ןטק שירפיש המ" חלשמה רמא<-<-
"המורת
ח תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא רובעב ול םלשיש ןטקל חיטבהש ימ<-<-
רוזחל רתומ םאה - ותוחילש
המק 'מע מ"וח המלש תכרב ןמזב חקמ תיינקל תוירחאב תוחילש<-
םיוסמ
454 'מע ב"ח טפשמה רצוא הייכזו תוחילש<-
כ"אא ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא בייח םאה - ורכש לבקל לעופ י"ע חלשנש<-
ול תתל דיבעמה
ז ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ,ףסכ ודיב חלשו ,ב"העב לצא דבועש<-
דבאו
נק 'מע מ"וח המלש תכרב תוחילשב תוויעש<-
גכ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא רקישש<-
זי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב ןינעל ,םילעופ רכשש<-
זי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא "ב"העב לע םכרכש" רמא אל םא<-<-
231 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיד תיב חילש
גי תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא והוזיבש רפסל םינשכ ןמאנ<-
ג ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ערה ןושל הזב ןיאו ד"בל דיגהל יאשר<-
ג ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ותוכהל ,וב ברסמב ןיד תושעל יאשר<-
רועיש א"ח טפשמה בל ;269 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ז ,ב
הריבע רבדל חילש
ביתנ סלפי ,א ק"ס בפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב הפסוה ביתנ ףיסוי ,ד תוא
םייק השעמה םאה - ע"דלש ןיאש ןפואב<-
א ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ רצחב<-
א ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ ןטקב<-
ביתנ סלפי ,א ק"ס בפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב-א הפסוה ביתנ ףיסוי ,ג תוא
ע"דלש ןיאש םעטה<-
הוצמ חילש
וצ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא הכוסמ רוטפ םאה - רכש חקולש<-
רוביצ חילש
חמ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב תוחפב הבוח ידי רוביצ איצומ וניא<-
הרשעמ
הכ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב םינעתמהמ היהיש ךירצ - תינעתב<-
הביתה ינפל רובעל לבאל רתומ םאה<-
בכ ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב<-<-
זט ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-<-
זכק 'מע מ"וח המלש תכרב ועייסל ונב תא תונמל הצורה<-
395 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותקזח<-
זכק 'מע מ"וח המלש תכרב וירוטיפ<-
חע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב רוביצל בוהא תויהל ךירצ<-
רעשו ,ו תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
י תוא ןויצה
לע ןמא םינוע םאה - וריבח תא הכיהש<-
ותלפת
גיק 'מע מ"וח המלש תכרב ורכש דיספה אל - ותוא םיקלסמש<-
גי תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא השעש ינפמ לוספש וילע דיעי דחא דעש<-
םירעוכמ םישעמ
חיק 'מע מ"וח המלש תכרב וב הררש<-
421 ,274 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןודקפ :םג האר) די תוחילש
טיק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא ןודקפה תא ריסחה אל םא<-
כק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא םייח ילעבב<-
ירמא תורעה אי 'יס ,חכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
גל תוא בקעי
וילע םידיפקמ םילעבה ןיאש ץפחב<-
בקעי ירמא תורעהו ,חכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
אכק תוא
ןודקפה ךרוצל אלו וכרוצל שמתשמב<-
טיק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא ותאנהל חקל םא אקוד<-
וטק תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא ומוקמל ריזחה םא ףא בייח<-
229 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'והייתוחילש'
,אי ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט
רמאנ הז המב<-
ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זט ,וט
תודעל םדא לוספל<-<-
,בי ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
די
תוחילשה רדג<-
שילש
טלק 'מע מ"וח המלש תכרב ןישוריגל רמוא שילשו ןודקפל רמוא לעב<-
המבמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תא ריזחהל וא רוסמל ול רתומ יתמ<-
תושילשה
זעק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הולמל הזב דיספהו הוולל רטש ריזחהש<-
זעק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ול היה אלש ןמזב הולמל רטש ריזחהש<-
וב הבג הולמהו ריזחהל
גמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא וא וירבדכ השוע םאה - חילש י"ע השענש<-
שילשמה ירבדכ
במ-אמ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ול רמאו ותצקמ ערפנש רטש לביקש<-
ינולפ ןמז דע תועמ ול איבי אל םאש הוולה
הולמל רטשה תא ןתי
439 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'םכלש'
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא ללש
15 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח וילע תולעבה<-
םלש
ג ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תורובשו תומלש תרירב<-
די ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיאצחו םימלש תרירב<-
ןהב תשרדנ הרותהש תודמ הרשע שלש
בל רועיש ב"ח טפשמה בל תטיש) תודמ הרשע שלשב דמלנה רבד<-
(ם"במרה
םישנא השלש
רעשו ,די תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
טמ תוא ןויצה
להקכו םיברכ םניד םאה<-
316 'מע ב"ח טפשמה רצוא םש
גלק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא המ - תומש 'ב הוולל וא הולמל שי םא<-
םיבתוכ
,גלק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
טנר תוא ןויצה רעשו
טגב וא רטשב לפטה םשה קר בתכנ םא<-
והזש ה"ד םירואב דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ותמיתח יפל םיכלוה םאה<-
דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הוולה תומש תא תעדל ךירצ םאה<-
המיתחה ינפל הולמהו
זכק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא החפשמה וא באה םש תעידי<-<-
,זכק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
בי ק"ס םיטוקילו
הוולה לש החפשמה םש תעידי<-<-
גלק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא יוניכ בותכל ךירצ םאה<-
בי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא הבותכב החפשמה םש בותכל ךירצ םאה<-
טכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ער םש וריבח תא הנכמה<-
והזש ה"ד םירואב דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא וא א"הב שדוקה ןושלמ וניאש םש תביתכ<-
ף"לאב
ןיאושינ ןינעל<-
גצ-גס תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה לש וא התומחו הלכ לש םיהז תומש<-<-
וימחו ןתח
הק-דצ תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה השאה ירוה םשכ לעבה ירוה םש<-<-
וק תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה השאה םשכ לעבה םש<-<-
זק תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה לעב םש וא ,הנושארכ הינשה השא םש<-<-
ןושארכ ינשה
ח ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא תמה ויחא םש לע דליל אורקל<-
םישלש ה"ד םירואב וכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא בתכו ותשא םש וא ומש תא ףילחהש ימ<-
השדח הבותכ
בי ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ול םיארוקש דחא ,תומש 'ב ול שיש ימ<-
ץוחב דחאו תיבב
םישלש ה"ד םירואב וכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא טג בתכ םוי 'ל ךותו ומש תא הנישש ימ<-
הבותכ וא
והזש ה"ד םירואב דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא בכעמ םאה - רטשב םשה תא הניש<-
וע-גס תוא אי קרפ םתכלהכ ןיאושינה הבותכב הלכהו ןתחה תומש<-
וכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא 'ל ריעב וקזחוהש הוולו הולמ לש תומש<-
םוי
ונריבעי אמש
ה"ד גס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ז"יפל
חספ ברע תבשב ץמח תקידבב<-
ה"ד גס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ש"מ
הצמ תיזכב<-
רחא ונמדקי אמש
ד הרעה גי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב ןיסוריא ריתהל םעט<-
לכ לע לטומה סמה םוכס תא עבוקה) יאמש
(םדא
די ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש תודעל ולוספ <-
295 'מע ב"ח טפשמה רצוא דמש
(67 'מע) טל 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הקוחרו הבורק העומש
(שדוק יבתכ) תומש
זכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םזנוגל ידכ תבשב םתרירב <-
החמש
הל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב החמשב החמש ןיברעמ ןיא<-
ג הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב הרתי החמש הכונחב םיגהונ ןיא<-
(רמועב ג"ל :האר) רמועב ג"לב<-
גצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אס תוא
חספ לילב <-
ט ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-
אפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
א"גמה ה"ד
תבשב<-
בכ 'מע א"ח תבשה רצוא החמש םגו גנוע איה רשב תליכא<-<-
אכר ,דכק 'מע א"ח תבשה רצוא החמש - ט"ויבו ,גנוע בותכ תבשב<-<-
הל 'מע א"ח תבשה רצוא השע הב ןיא ,החמש תוצמ שי םא םג<-<-
גצ 'מע א"ח תבשה רצוא תחמשמ תפ תליכא םאה<-<-
ול 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע וא החמש אוה לויט םאה<-<-
בעק ,טנק ,גצ ,בכ 'מע א"ח תבשה רצוא החמש םג וא גנוע בויח קר וב שי םאה<-<-
בכ 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע וא החמש אוה הרות דומיל םאה<-<-
ט 'מע א"ח תבשה רצוא החמש וא גנוע ללכב אוה תבש רנ םאה<-<-
וכ 'מע א"ח תבשה רצוא החמש ןיברעמ ןיא" תבשב ךייש םאה<-<-
"החמשב
דכ 'מע א"ח תבשה רצוא גנועל החמש ןיב לדבה<-<-
זל 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד קר איה החמשש ןכתיי<-<-
טל 'מע א"ח תבשה רצוא ,רבד לכב גנועו ,רשבב קר תכייש החמש<-<-
יערא תליכאב וליפא
אצ 'יס חספ לאפר תכרב אוהש וא ,מ"הוחב החמש בויח שי םאה<-
ט"ויל ןימולשת קר
םתכלהכ ןיאושינה ;312 'מע ב"ח טפשמה רצוא
הכ-טי תוא גי קרפ
הלכו ןתח חמשל הוצמה<-
זט הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב דחא לכ לע תלטומ<-<-
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא החמש תעשב קיזמ<-
הל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב ךכ לכ החמש הניא ותשורג ריזחמ<-
י ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב תועירמ תחמש<-
(חמשמ עוריא) 'החמש'
(313 'מע) חצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תונוש תוחמש לע הכרב <-
תבשב ררוב ןינעל <-
די ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רתומ יתממ - תוחמש המכל םיניכמ םא<-<-
הרירבב ליחתהל
,הל ףיעס טי קרפ ;בכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
חק הרעהו
הכרצל םילכ תרירב<-<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא לע וראשנש םינוש תוגוע יגוס ןוימ<-<-
שגמה
גי ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הב רתלאל רועיש<-<-
ט"ויב החמש
השאב<-
זפ 'יס חספ לאפר תכרב החמשב הבויח רוקמ<-<-
זפ 'יס חספ לאפר תכרב הלעב וא ימצע בויח אוה התחמש םאה<-<-
החמשל בייח
זפ 'יס חספ לאפר תכרב ולצא היורשה הנמלא חמשל בויח<-<-
זפ 'יס חספ לאפר תכרב הלעב םע איה השאה תחמש<-<-
זפ 'יס חספ לאפר תכרב השאה םע חומשל שיאה בויח<-<-
חפ 'יס חספ לאפר תכרב החמש ןידמ ןייו רשבב תבייח םאה<-<-
חפ ,הפ 'יס חספ לאפר תכרב אוה ט"ויב תפ תדועס לוכאל בויחה םאה<-
החמש םושמ
הפ 'יס חספ לאפר תכרב הליכאה השעמ ןיא החמש םושמ איה םא<-<-
הוצמ
חפ ,גפ 'יס חספ לאפר תכרב םינטקו השא ,שיא תחמש תרוצ<-
ופ 'יס חספ לאפר תכרב הז םעטמ תבשבמ רתוי ט"ויב לוכאל ךירצ<-
ופ 'יס חספ לאפר תכרב תבשמ םיבוט רתוי ויהי ט"וי ידגבש ךירצ<-
הז םעטמ
החמש ימלש<-
זפ 'יס חספ לאפר תכרב בויחה וא םוי לכ םלכאל בייח םאה<-<-
ןימולשת ראשהו ןושאר םויב
אצ 'יס חספ לאפר תכרב החמש תבוח ידי תאצל לוכי םאה<-<-
ןשי ןייו היקנ תוסכב מ"הוחב
אצ 'יס חספ לאפר תכרב הגיגח ימלש בויחמ קלח םה םאה<-<-
אצ 'יס חספ לאפר תכרב םתליכא ןמז<-<-
הבאושה תיב תחמש
במ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םינהכ יסנכמ יאלבמ הקלדה<-
הרות תחמש
*גע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב םיקוספה תנומש תאירקב ןיקיספמ ןיא<-
הרותה ףוסבש
הס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב םידוקיר<-
גל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב הרותה דובכל דוקרל רתומ<-<-
145 'מע ב"ח טפשמה רצוא (יללכ) הטימש
145 'מע ב"ח טפשמה רצוא הזה ןמזב<-
65 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
ח הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הב ןקה חוליש םויק<-
'מע ץראה תווצמ ;149 'מע ב"ח טפשמה רצוא
הק-דק
םיפסכ תטימש
וסק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ןודקפ ןושל האוולהה רטשב בתכ םא<-
טסק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא תוירחא םע בוח רטש הולמל ןתנ םא<-
םיסכנ
,טסק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
דש תוא ןויצה רעשו
יאקנב קיש וא ישיא קיש הולמל ןתנ םא<-
גי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא השאב<-
גי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא קנבב<-
עק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא םוי 'ל ךות תיעיבש ףוסב האוולהב<-
זל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ןודקפ תיצחמלו רכש תיצחמל האוולהב<-
טל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא תיעיבש רחא ןמז ול עבקש האוולהב<-
עבקו ה"ד םירואב טל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא רחא דע ינעבתת אלש מ"ע" רמא םא<-<-
"תיעיבש
,ותוולהל ה"ד םירואב א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
בי ק"ס םיטוקילו
לכאמ תאוולהב<-
טל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא תונח תפקהב<-
טל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא הולמב וילע ןפקז םא<-<-
געק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא תא בתכ אלו וסקנפב בתכ ינונחה םא<-<-
תועמה םוכס
טל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא הרוחס תפקהב<-
זפ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ז"הזב<-
ירבדמ ה"ד םירואבו ,דל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא תודיסח תדמו גהנממ וא ןנברדמ<-<-
,חמק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
םירפוס ה"ד םירואב דל ףיעסו
ל"וחב<-
מ ,טל 'מע ברעה טפשמ ;מ ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ורובעב ערפש ברע םלשל הוולה בוחב<-
הולמל
מ 'מע ברעה טפשמ הז בויח לע לובזורפ תביתכ<-<-
גי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא ח"מגל בוחב<-
גי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא הקדצל בוחב<-
גי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא ח"מגב דקפוהש ףסכב<-
חל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ןוכשמה לע הולמב<-
זסק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא כ"עב ןוכשמ חקל םא<-<-
חסק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ןוכשמכ עקרק חקל םא<-<-
בי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא - לובזורפ ילב בוח הבגש הבושת לעב<-
ריזחהל ךירצ םאה
גי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םיקישב<-
טל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ריכש רכשב<-
,ןמזו ה"ד םירואבו ,ול ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
סק תוא בקעי ירמא תורעהו
תטמשמ הפוסב וא תיעיבש תליחתב<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ופ-הפ
טמשנש בוח תייבגב םירוסיאה<-
טמשנש בוח הבוגה הוולמ<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זפ-הפ
תודעל לוספ<-<-
בי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא לזגב רבוע<-<-
בקעי ירמא תורעהו ,ול ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
גסק-בסק תוא
ןיא יתמו "ךל ינא טמשמ" רמול ךירצ יתמ<-
ורמוא
ומכ ה"ד םירואב ול ףיעס בי 'יס בקעי ירמא רמאש ףא הולמל הנתמכ בוחה תניתנ<-
"ינא טמשמ"
,טסק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
ךירצש ה"ד םירואב ול ףיעסו
ול ןתיש וחירכהל לוכי הולמה םאה<-<-
הנתמב
(לובזורפ :האר) לובזורפ<-
יאנת <-
בנק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא תיעיבש ינטמשת אלש מ"ע<-<-
בנק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא אלש מ"ע תונתהל הליחתכל רתומ םאה<-<-
תיעיבשב ינטימשת
גנק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא תיעיבש ינטמשת אלש מ"ע ז"הזב הנתה<-<-
גנר תוא ןויצה רעש בי 'יס בקעי ירמא אלש מ"ע" הווליהש תורטשב הנתה<-<-
ןכ בתכ אל םהמ דחאבו "תיעיבשב ונטימשת
תועקרק תטימש
ולק-טכק 'מע םלשה םינימה תעברא תיעיבשב םינימה תעברא<-
גצ 'מע ץראה תווצמ תגהונ תוצרא הלאב<-
חל ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ז"הזב<-
חפ-הפ 'מע ץראה תווצמ רועיב<-
טפ 'מע ץראה תווצמ ויתוריפבו ירכנ הדשב<-
ס 'מע ץראה תווצמ רודיג<-
חס ,זנ 'מע ץראה תווצמ תורוסאה תוכאלמה<-
הע-דע 'מע ץראה תווצמ והדשו וסדרפו ומרכ תוריפ תרקפה<-
דכ ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא תיעיבש תשודק הב שיש תלוספ תדרפה<-
תבשב הליגר תלוספמ
הס 'מע ץראה תווצמ האקשה<-
בס-אס 'מע ץראה תווצמ רוידו לוביז<-
זס-וס 'מע ץראה תווצמ (םיצעו םיפנע תתירכ) הרימז<-
דס-גס 'מע ץראה תווצמ העיטנו העירז<-
ס 'מע ץראה תווצמ הריפחו השירח<-
בצ-צ 'מע ץראה תווצמ תיעיבשב תורשעמ<-
הע-דע 'מע ץראה תווצמ דבענ<-
,63 ק"ס טפשמה ירואב ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ירואב ה ףיעס ,18 ק"ס טפשמה ירואב ג ףיעס
ה ,ד ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס ,57 ק"ס טפשמה
תודעל לוספ תיעיבש תוריפב רחוס<-
ג ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תוריפ רחסמב דימת קסועה<-<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תרחא תונמוא ול שי םא<-<-
,ג ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה
םטקלמ וניאש תיעיבש תוריפב רחוס<-
גצ 'מע ץראה תווצמ תיעיבשה לע דושחל עויס<-
טנ-חנ 'מע ץראה תווצמ לוקיס<-
ע 'מע ץראה תווצמ תיעיבש תוריפ<-
פ-וע 'מע ץראה תווצמ םהב הרוחס<-<-
אפ 'מע ץראה תווצמ הז ןיד גהונ םינימ הלאב<-<-
דפ-בפ 'מע ץראה תווצמ םהב םישמתשמ ךיא<-<-
גלש-אלש 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ תיעיבש לש ןמשב הכונח רנ תקלדה<-<-
בע-אע 'מע ץראה תווצמ המדאה ירפ<-
גע 'מע ץראה תווצמ תיעיבש תשודק<-
טס 'מע ץראה תווצמ ןכמ רחאלש תודובעהו הריצבו הריצק<-
בצ-צ 'מע ץראה תווצמ רבעמל םיקרפהו הטימשל הנשה שאר<-
הנשל הנשמ
ונ 'מע ץראה תווצמ הטימשה תנש<-
183-182 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב תילמשח הכימש
(הרות תחמש :האר) תרצע ינימש
העימש
(...לש העימש לע הכרב :האר) הילע הכרב<-
ילוח ה"ד םירואב זי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא קזיה הימש העימש קזיה םאה <-
(רמוש :האר) (סכנ לע) הרימש
אי ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םילעבב הרימש
אי ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ןינק ךירצ םאה - בייח היהיש הנתה<-
אי ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא קיזה וא די הב חלש םא<-
טיר 'מע מ"וח המלש תכרב (תאטח ימ שודיקל םימב) הרימש
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיקיזנ תרימש
הלמש
גל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ןוראהמ התאצוה<-
ןמש
ד הרעה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ד הרעה גי קרפו
וב תואובמ ףותיש תושעל גהנמה<-
כ ףיעס ג 'יס בקעי ירמא י"אב וב הרוחס<-
אי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תרמשמב םירמשהמ ונוניס<-
טע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םינידרסהמ ותכיפש<-
תנמש
הכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ףכב בלחהמ התרסה<-
אכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב בלחהמ התדרפה<-
בלח ג"עש<-
די ףיעס ט קרפ ,בע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב התדרפה<-<-
הנר-דנר הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ילכה ידדצל הקוליס<-<-
ףטרמש
ס תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב םושמ ןמזב םלשל ךירצ הנטקל ףא< -
בער-וסר 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ דוחי רוסיא ןינעל<-
םירמש
דכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא םיקשמ ראש וא ןייב םבוברע<-
ז-ו ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא עולבה ןייה תא איצוהל םהילע םימ תניתנ<-
תבשב
(לוגסב) שמש
בכ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב אמש "המח העקש" אמוסל רמול ןיא <-
שייבתי
םירואיב ,חסק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(486 ,268 'מע) 317 'סמ
התייאר לע הכרב<-
(העיקש :האר) התעיקש <-
(חתפב) שמש
395 'מע ב"ח טפשמה רצוא תושמש תקזח <-
אל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא חיר וב שיש רבד לכמ חירהל ול תתל<-
םירחאל םיאיבמשכ
אל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ול ןתי אלש יאנת ליעומ םאה<-<-
חפ ,טע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב החכותה תאירקל ותיילע<-
ז ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םירבד לע בייח םאה - תסנכ תיב לש<-
םשמ ובנגנש
(יודינ :האר) אתמש
400 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הקיזמה המהבב) ןש
315 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיעו ןש
האנש
י-ט ףיעס ה 'יס בקעי ירמא אונשל רתומ ימ תא< -
טי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא םיסרוקיפאל<-
רעצ ה"ד םירואב י ףיעס ה 'יס בקעי ירמא הוצמ וא רתומ - ףוגה רעצ ורעיצש ימל<-
ב 'יס בקעי ירמא ;192 'מע ב"ח טפשמה רצוא
כ ק"ס םיטוקיל
םיעשרל<-
הנש
הרעה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ה-ד
תורצח בוריע תושעל שי םינש המכל<-
ז הכלה י קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ריתהל ,יוגמ תושר רוכשל שי םינש המכל<-
תבשב האצוה
םינש תועיבק<-
נ ,אמ-מ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ז"חג ,ז"שב ,ה"חב ,ה"שז ,א"חה ,ג"שה<-<-
וטק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ש"ה ח"ה<-<-
י ,א ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ הנשכ םיבושח םוי םישולש<-
תרבועמ הנש<-
מ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תורבועמ עבש ,םינש ט"י לש רוזחמב<-<-
הכ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב הנשב תודרפנ םישודקו תומ-ירחא<-<-
תרבועמ
464 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירצונה תונש<-
(לבוי :האר) לבוי תנש<-
(הטימש :האר) הטימש תנש <-
(ינש םוי :האר) ינש
ינשו ,רוהט דחאו אמט דחא) ןיליבש ינש
(ליבש לכב דחא ,םהב וכלה םישנא
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל תחא תבב לאשיהל ואב םא <-
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל ומצע ינפב לאשיל אב דחא לכ םא<-
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל הגהנה תוקזחב קר ךייש ןידה<-
םוגרת דחאו ארקמ םינש
טס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב החכותב םיקיספמ ןיא<-
268 'מע ב"ח טפשמה רצוא הואשעש םינש
ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;ט רועיש ב"ח טפשמה בל
גל ק"ס טפשמה יטוקל ב
תבש ינידב<-
,דל ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הל
הגירהב<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל לוכי וניא הזו לוכי וניא הזב<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל לוכי וניא הזו לוכי הזב<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל לוכי הזו לוכי הזב<-
ט רועיש ב"ח טפשמה בל החיצרב<-
ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;ט רועיש ב"ח טפשמה בל
טפשמה ירואב ז ףיעס ,בל ק"ס טפשמה יטוקל ב
62 ,60 ק"ס
םירוסיא ראשב<-
תרוצב תנש
חי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ויתודשמ תוריפ רוצאל<-
'מע) טר,חר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(330332
'םייפא ךרא ןתנש'
(316 'מע) ר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'םדו רשבל ותמכחמ ןתנש'
(317 'מע) אר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'ויתוירבל ודובכמ ןתנש'
434 'מע ב"ח טפשמה רצוא דובעש
בצ 'מע טפשמבו קדצב וחתפ תונשל הצור יובמה ינבמ דחא םא<-
סמה ינפמ וילע םיבכעמ רחא יובמל
זל 'מע טפשמבו קדצב םהמ דא לכל דובעיש שי םיפתושה לתוכב<-
וריבח קלח לע
אצ 'מע טפשמבו קדצב ול שי םאה - ונולח תא ןולחה לעב םתס<-
וריבח רצח לע דובעיש דוע
טי רועיש א"ח טפשמה בל השאל לעבה דובעישו לעבל השא דובעיש<-
טיק ,חיק 'מע טפשמבו קדצב גגה תא ןקתל תיבה לעבל גגה לעב דובעיש<-
גיק 'מע טפשמבו קדצב היילעל תיבה דובעיש<-
טיק 'מע טפשמבו קדצב םיפתושב וא תוריכשב<-<-
'מע מ"וח המלש תכרב ;434 'מע ב"ח טפשמה רצוא
וע ,בע
ףוגה דובעש
אק 'מע מ"וח המלש תכרב וב רוזחל לוכי םאה<-
דמר 'מע מ"וח המלש תכרב םיסכנ דובעש
אסר 'מע ברעה טפשמ םישרוימ הייבגה ןפוא<-
גסר ,אנק-ומק 'מע ברעה טפשמ וירדג<-
המר 'מע מ"וח המלש תכרב ינקיאד<-
כ רועיש א"ח טפשמה בל ןוממ ותוא םיימעפ דבעשל ןתינ םאה<-
די ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ברעכ אוה<-
ומק 'מע ברעה טפשמ ףוגה דובעש אלב םיסכנ דובעש<-
תכרב ;חמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
המר 'מע מ"וח המלש
אתיירואד ואל וא אתיירואד אדובעש<-
,זי ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
21 ק"ס טפשמה ירואב
ףוגה דובעשב יולת<-
'מע מ"וח המלש תכרב ;434 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זמק
ןתנ יברד אדובעש
ז ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא תובגל הולמה לוכיו ,ד"ב ךירצ ןיא<-
הוולל בייחהמ
אס ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ בנגמ בנוגב<-
ז ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא פ"עב הולמבו רטשב הולמב<-
הנר 'מע ברעה טפשמ הולה לש הולמל םג דבעושמ ברע םאה<-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(439 'מע) 60
תינמז העש
(רמייט :םג האר) ןועש
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא בנגנ וא דבאנו ןעשל רסמנש <-
גל תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא אצמנש<-
328-324 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב ןועש
328 'מע ב"ח הכלהב למשחה ררועמ ןועש לוצלצ תקספה<-
328-327 ,325 'מע ב"ח הכלהב למשחה ילמשח ריק ןועש לוטלט<-
328 'מע ב"ח הכלהב למשחה יטמוטוא די ןועש<-
ינורטקלא די ןועש<-
327-326 'מע ב"ח הכלהב למשחה ורואית<-<-
328-326 'מע ב"ח הכלהב למשחה ולוטלטו ותדינע<-<-
327-326 'מע ב"ח הכלהב למשחה ילאטיגיד די ןועש<-
327-326 'מע ב"ח הכלהב למשחה הללוס י"ע לעופה די ןועש<-
327 'מע ב"ח הכלהב למשחה יראלוס די ןועש<-
תבש ןועש
,-5251 ,24-23 ,20-19 'מע ב"ח הכלהב למשחה
77 ,74-73 ,70-68
הקלדהה ןמז רוציק וא הכראה<-
77-76 ,74-73 ,69 'מע ב"ח הכלהב למשחה םרז ןיאש ןמזב<-<-
70-69 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירכנ י"ע<-<-
77-67 'מע ב"ח הכלהב למשחה ותועצמאב יוביכו הקלדה<-
326 ,77-71 ,68 ,56 ,6 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב תובכלו קילדהל ידכ ש"עמ ונוניכ<-
תפיטשל הנוכמ :האר) םינוש םירישכמל<-
(רונת ;חכ תנחת ;וידר ;םילכ
77 ,73 ,68 ,24 'מע ב"ח הכלהב למשחה ט"ויב וב שומיש <-
75 'מע ב"ח הכלהב למשחה יגולונכט רואת<-
זנטעש
טי-זט 'מע תוכלה רוציק ,ףסוי ישובל תרתומו הרוסא השיבל ינפוא<-
כ 'מע תוכלה רוציק ,ףסוי ישובל רוסא םיאלכ שובל הזיא<-
דכ-בכ 'מע תוכלה רוציק ,ףסוי ישובל הקידב םיכירצ םידגב ולא<-
אסק-סק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל ןתשפ רמצ יבג לע רמצ דגב<-
די-אי 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל םיאלכ וב דבאש דגב<-
טכק-כק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל ל"וחמ םיאבש םידגב<-
טכק-כק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל זנטעש ששח םהב שיש םידגב<-
זסק-בסק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל העצהבו האלעהב ,םישק םירבדב<-
חצ-בפ 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל סכממ החרבהב<-
זסק-בסק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל ןוליוב<-
גלק-בלק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל דגבה תפשב םישל םיליגר ויהש םיטוחב<-
אי-ח 'מע תוכלה רוציק ,ףסוי ישובל בורב ולוטיב<-
זמטל 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל ןתשפו רמצ ינימ ינש בוריע<-<-
נחמ 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל הזב הז ןתשפו רמצ לוטיב<-<-
בנ-אנ 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל דגבה תיישע ירחא ןתשפו רמצ לוטיב<-<-
טסק-חסק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל (קנרא) סיכב<-
אלק-לק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל םידבלב<-
דק-גק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל הייוכ תעינמל דגב שבולב<-
וט-בי 'מע תוכלה רוציק ,ףסוי ישובל רתומ המבו רוסא המב<-
טיק-חיק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל תוסכ ירכומב<-
חק-הק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל םירפס תוחפטמב<-
בק-טצ 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל הפמו תחפטמב<-
זיק-טק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל רומחה תעדרמב<-
הלק-דלק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל תורוגח - ןמגרא לש תוחישמב<-
אלק-לק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל תוריינב<-
חסק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל םיילענב<-
וכ 'מע תוכלה רוציק ,ףסוי ישובל ןטקב<-
דנ-גנ 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל דגבה ילושב<-
דנק-גנק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל םיפרטצמ םאה - םיפוג ינשב<-
טיק-חיק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל תוסכ ירפותב<-
רוציקו ,זיק-טק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל
וכ 'מע תוכלה
תמה יכירכתב<-
אכ 'מע תוכלה רוציק ,ףסוי ישובל האנה ששחמ םירוסאש םירבד<-
ז-ב 'מע תוכלה רוציק ,ףסוי ישובל רוסיאה תווהתה יכרד<-
אס 'מע א"ח תבשה רצוא תיציצב םיאלכב תרתומ השא םאה<-
תוכלה ,ףסוי ישובל ;וט רועיש א"ח טפשמה בל
זכ 'מע תוכלה רוציקו ,בס-חנ 'מע ש"ארה
ורבח דגבב ואצומה<-
תוכלה ,ףסוי ישובל ;וט רועיש א"ח טפשמה בל
זנ-הנ 'מע ש"ארה
ודגבב ואצומה<-
רוציקו ,חל 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל
א 'מע תוכלה
םירסואה םינימה<-
דנ-גנ 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל ונממ האנה<-
אפ-בע 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל םיאלכ תעצה<-
אעק-עק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל זנטעשמ יושעה לבח<-
המק-ולק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל רחא רבד י"ע ןתשפל רמצ רוביח<-
זנק-הנק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל ןתשפ טוחב םרפנש רמצ קולח תכירכ<-
חצ-בפ 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל יארע תשיבל<-
אע-גס 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל ןיעה תיארמ םושמ רוסאש המ<-
טי-וט 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל קותינ<-
טי-וט 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל ןנברד םיאלכ קפס<-
זמק-ומק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל ותיישע<-
בנק-חמק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל םיאלכב הרישק<-
זמק-ומק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל רמצ דגבב ןתשפ לש המקר<-
זונו יווט עוש<-
טכ-כ 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל י"שר תטיש<-<-
זל-ל 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל ת"ר תטיש<-<-
אי-ח 'מע תוכלה רוציק ,ףסוי ישובל ורועיש<-
טנק-חנק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל וכותב רמצו ןתשפ קש<-
הכ 'מע תוכלה רוציק ,ףסוי ישובל זנטעש ידגב ןוקית<-
בנק-חמק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל תופיכת יתשו תחא הפיכת<-
זנק-הנק 'מע ש"ארה תוכלה ,ףסוי ישובל םיאלכב הריפת<-
(330 'מע) חר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'ם"וכע רקעש'
(קושב ריחמ) רעש
םאש ה"ד םירואב 'ב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא ובשח םבלבו ,םירלודב רוכמל ומכיס <-
רתומ םאה - גיצי רעש לע לעופה וא רכומה
שממ םירלוד תחקל םהל
ה תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא - םירבד ןינק ושעו לזוה וא רקוהש<-
הרזחב רתומ
ד ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא לודג יוניש הנתשה םא<-<-
(רעיש :האר) (תילאמש ןיש) רעש
תורעש - הרעש
אכ רועיש ב"ח טפשמה בל וא תולדגה תא תורצוי תורעש יתש םאה<-
תולדגל החכוה קר ןה
הפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב רכוסהמ וא קרמהמ התאצוה<-
אס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ףועהמ תונטק תורעש תרסה<-
ןיליפתה תוישרפ ביבס תורעש
ץוחל ןתאצוה<-
טנש 'מע ו 'יס אכ קרפ והילא ןורכז הרוקמ<-<-
תוא םוכיס ,טנש 'מע ו 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
בעש 'מע חי
םיאיצומש תורעשה רפסמו ךרוא<-<-
טי תוא םוכיס ,סש 'מע ו 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
בעש 'מע
ג"עמ וא השרפה ג"עמ תורעש תאצוה<-<-
תילטמה
תוא םוכיס ,טנש 'מע ו 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
בעש 'מע זי
תורעשה םיאיצומ השרפ וזיאמ<-<-
תוא םוכיס ,טנש 'מע ו 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
בעש 'מע זי
ןתאצוה םוקמ<-<-
כ תוא םוכיס ,סש 'מע ו 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
בעש 'מע
ץוחבמ תורכינ ןניאש תורעש<-<-
גי תוא םוכיס ,זנש 'מע ו 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
עש 'מע
ןתכירכ ןוויכ<-
תוא םוכיס ,חנש 'מע ו 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
אעש 'מע זט
הכירכ השעמ<-
תוא םוכיס ,ונש 'מע ו 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
עש 'מע בי
ןתכירכל רוקמ<-
תוא םוכיס ,חנש 'מע ו 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
אעש 'מע וט
תילטמהו תורעשה תכירכ רדס<-
תוא םוכיס ,ונש 'מע ו 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
עש 'מע בי
ןתרישק<-
אעש 'מע די תוא םוכיס אכ קרפ והילא ןורכז השרפה תלילג ךותל תורעשה ףדוע תביחת<-
(275 'מע) אעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'לודגה םיה תא השעש'
(244 'מע) טמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'סנ יל השעש'
א ףיעס חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242 'מע)
'וניתובאל םיסינ השעש' <-
,(ופוסב) טמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(246 'מע) נק
'יבאל סנ השעש' <-
(יוג :םג האר) החפש
ג 'מע מ"וח המלש תכרב ןודא תושר אלב תודבעל הוליבטהש <-
315 'מע ב"ח טפשמה רצוא הפורח החפש
ח ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תודעל לוספ הילע אבה<-
7 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ בייח הילע אבה המ םושמ<-
(288 'מע) בפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס 'הז לש ושנועמ ינרטפש'
270 'מע ב"ח טפשמה רצוא (החיצר :םג האר) םימד תוכיפש
גגה יכפש
,רתומ ה"ד םירואב ,גכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
דק תוא בקעי ירמא תורעהו
ר"הרל םתכיפש<-
םפש
אי הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב ולודיג<-
במ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב חכב ופוגב ףושפש
(רוביצ חילש :האר) ץ"ש
קרמ ידקש
זס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב קרמהמ םתאצוה<-
םידקש
זט ,בי-ט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הקוריה הפילקה תרסה<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיקותמו םירמ םידקש תרירב<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םינוחטו םימלש םידקש תרירב<-
(לקשמ :האר) הליקש
(94 'מע) חנ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס המחה תעיקש
ז ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב העקשש ינפל רמועב ג"לב תרופסתב לחה <-
המח העקשו ,המח
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(458 'מע) 160
"המחה תעיקשל ךומס" ןמז יתמ<-
הת תיקש
גל ףיעס ז קרפ ,בפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב התהמ התאצוה<-
גער הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ישילש ילכב הב שומיש<-
םילקש
בכר 'מע מ"וח המלש תכרב םהילקש וחלשש ריעה ינב<-
אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב חספ ןברקל םילקש ךירצ םאה<-
(אמרג קספמ :האר) עקש
םישמרו םיצקש
וט תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא םתגירה<-
279 'מע ב"ח טפשמה רצוא רקש
תפיא ה"ד םירואב ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא ורובידב תונשל רתומש םינפוא<-
ל רועיש ב"ח טפשמה בל אל" תרהזאו "קחרת רקש רבדמ" תרהזא<-
"הנעת
תפיא ה"ד םירואב ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא ורוסיא<-
242 'מע ב"ח טפשמה רצוא (רקש תודע :םג האר) תודעב<-
בכ-אי תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה ירשקב םידמועה גוז ינב לש םימגפ תמלעה<-
םיכודש
ל רועיש ב"ח טפשמה בל תמאה לא עיגהל ידכ רקש תונעט<-
תפיא ה"ד םירואב ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא הממ תרחא תושעל ובלב בשוחש ימ<-
רמואש
טכ רועיש א"ח טפשמה בל רקשל ול רתומ םאה - קדוצש ימ<-
55 'מע ב"ח טפשמה רצוא םולש ינפמ<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא אבהל אוהש רבד לע<-<-
רש
חכ הרעה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ריעה רש לש וילעופ םה ריעה ינב לכ םא< -
בוריע ברעל םיכירצ םאה - ולשמ םילכואו
תורצח
הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וט
ריתהל ,ריעה תושר תא ריעה רשמ רוכשל<-
תבשב האצוה
דכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב ודובכל הריפסה ימיב תרופסת<-
'היורש'
ונ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זי תוא
חספ לש 'זמ תבשל ןיכהל<-
314 'מע ב"ח טפשמה רצוא ימואל תורש
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא תד יתורש
הפירש
דע תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא ול ןיא - ליצהו קחדה י"ע ליצהל רשפא םא< -
ורכש אלא
דע תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא המ - דחא ליצהו התמחמ וחרב לכה םא<-
ולש ליצהש
דע תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא - תחקל רוסאש תוכלמה לש קוח שי םא<-
ריזחהל בייח
קלרש
תוא םוכיס ,זסר 'מע ט 'יס וט קרפ והילא ןורכז
חער 'מע די
ךיפב רתומ ןינעל<-
180 'מע ב"ח טפשמה רצוא הררש
אכק 'מע מ"וח המלש תכרב תוניידב<-
חיק 'מע מ"וח המלש תכרב תונזחב<-
כק ,טיק 'מע מ"וח המלש תכרב לודג ןהכב<-
אכק-וטק 'מע מ"וח המלש תכרב תונברב<-
זטק 'מע מ"וח המלש תכרב רועיש דיגמו מ"רב הררשה רדג<-
זכק-דכק 'מע מ"וח המלש תכרב קזחומל בשחנ הב קיזחמה םאה<-
בכק-חיק 'מע מ"וח המלש תכרב הנמז תלבגה<-
וטק 'מע מ"וח המלש תכרב הנממ הדרוה<-
395 'מע ב"ח טפשמה רצוא התשורי<-
רועיש א"ח טפשמה בל ;365 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זכ
יקותש
ינולפמ הרבעתנש ומא תרמוא םא<-
וט ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותשורי ןינעל<-<-
,וט ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
19 ק"ס טפשמה ירואב
תודעל ותורשכ<-<-
,די ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
16 ק"ס טפשמה ירואב
תודעל ותורשכ<-
16 ק"ס טפשמה ירואב אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ הרותהמ השא תאשל ותורשכ<-
,16 ק"ס טפשמה ירואב אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
19
הילע אבו ,שיא תשא קפס אשנ<-
הייתש
ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא ובאשנש םיממ תבש לילו יעיבר לילב<-
וננוסו
םימגאו תורהנמ<-
ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא ויפב<-<-
ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא וידי יתשב<-<-
ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא ןוניס י"עו ,הלילב<-<-
ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא טעמ ךופשל ךירצ ,םויב<-<-
ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא חלקמה רוניצמ<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא הרעקמ<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא תיבחמ ףטפטמה הקשמ<-
אר תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא ותמהבל ןתיש םדוק<-
ד ףיעס י 'יס בקעי ירמא תכתמ ילכב םירשופ םימ לש<-
תוא בקעי ירמא תורעהו ,ז ףיעס י 'יס בקעי ירמא
דל
תכתמ ילכב םהילע הלילה רבעש<-<-
308 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונייתש
(םילגר ימ :האר) ןתש

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US