הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


פ תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל פ תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


ןוידפ
לעופ
םירופ
םיטויפ
שפנ חוקיפ
תוריפ
ארוביד ןניגלפ
לפלפ
תודע ילוספ
חספ
הישיר קיספ
לובזורפ
ירפ
הניעטו הקירפ
תובא יקרפ
תוישרפ
תפ
חתפ
'מע) ה ףיעס זמר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(524 'מע) 515 'סמ םירואיב ,(416
השאל תירכנ האפ
ד הרעהו ,ה ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ןחוליג רוסיא ,שארה תואפ
,ג-א ףיעס טי קרפ ,גי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
כ הרעהו
ךכל םינבה ךוניח<-
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא היגולותאפ
305 'מע ב"ח טפשמה רצוא גפ
367-365 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבש ןינעל ודמעמ<-
העיגפ
ךכ ה"ד םירואב זכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ךירצ םאה - וסייפו וריבחב עגפ<-
כ"הויב תודוותהל
363 'מע ב"ח טפשמה רצוא םגפ
וק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא תשוב לש םגפ ז"הזב םינד םאה<-
הדיבא ןוידפ
100 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןוידפה ימד לע אצומה תוירחא<-
87 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח יטפשמה ורדג<-
88 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןוידפה םדוק אצומה תואצוה<-
18, 86 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח תא תודפל םילעבה תוכז<-
הדיבאה
87 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח שדח רכמכ<-
88, 89 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןוידפה תוכזל גייס<-
99, 100 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןוידפה ימדב שומיש<-
84 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןוידפה תרומת םולשת<-
ומר 'מע מ"וח המלש תכרב ןבה ןוידפ
םדוק ה"ד םירואב בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא היבא םא תעדוי הניא ומא םא<-
לארשי וא יול וא ןהכ
אכ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ןטק ןהכב<-
אל 'מע א"ח תבשה רצוא םירופב<-
ו ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב ונייחהש תכרב<-
10 ק"ס טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תודפל ךירצשכ םיעלסה ןיד<-
ןנברדמ
ה ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ רחאל ויבא תמש ימ לש ובויח<-
םוי 'ל ןב השענש
ה ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ אלש דיעהל דחא דע תונמאנ<-<-
הדפנ
א ףיעס גי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב ותדועס<-
טי-זי ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב תינעתב עריאש<-
כ רועיש א"ח טפשמה בל תמחמ רצונש םיסכנ דובעיש<-
וז הוצמ
198 'מע ב"ח טפשמה רצוא םייובש ןוידפ
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא יבשמ ותשא ןוידפ<-
אל תוא ול 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח ןוממב םירוכב תינעת ןוידפ
הפ
ח ףיעס י 'יס בקעי ירמא תועבטמ וכותב םישל ןיא<-
המ תוא הע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח לחש תבשב ץמחמ הפה תחדה<-
חספ ברע וב
ח ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ויפב רנ יוביכ<-
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא ורטש םגופ
367 'מע ב"ח טפשמה רצוא הימאגילופ
247 'מע ב"ח טפשמה רצוא ףרגילופ
(ןופמרג :האר) ףרגונופ
424 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;ןילת לב ;ןמוא :םג האר) לעופ
(ריכש ;ןלבק ;תרשמ
אל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא ותוריכשב האנוא<-
דיבעמל קיזה םא<-
ףרש ה"ד םירואבו ,טי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םינפל ול לוחמל שי - העישפב<-<-
ןידה תרושמ
דצ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא - דיבעמה לש ץפח רבשו לקתנ<-<-
ותלקתב עשפ אלש העובש ךירצ
ז ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא תועמ ודיב חלש דיבעמה םא<-<-
ודבאו
זט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא אבו סנוא לכ וילע לביק םא<-<-
ללכ חיכש אלש סנוא
כ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ,לכאמב תוברהל ול רוסא<-
םידרמש
בלק תוא בקעי ירמא תורעהו ,כ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תא ףגסלו ביערהל ול רוסא<-
ומצע
ק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא יאשר םאה - םרכב דבועש<-<-
ומצע ביערהל
בק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא רובצ תינעתב תונעתהל<-<-
כ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הלילב הכאלמ תושעל ול רוסא<-
םויב ומצע ריכשהלו
גק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תרומשאב תוחילסל םוקל<-<-
טצ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תיעיבר הכרבב בייח ז"הזב<-
טצ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ןומיז בויחב<-
ןילת לב<-
ונ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא וא איסהרפב תבש ללחמב<-<-
סיעכהל רמומ
ס תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ןטקב<-<-
חנ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ירכנב<-<-
הז ה"ד םירואב זי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב שי םאה - לעופה תמ<-<-
שרויה יבגל
אל ה"ד םירואב חי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא חילש י"ע ורכושל ףידע םאה<-<-
תיישע וא ,ת"בב רובעל אל ידכ
ונמזב םלשל בייחתי אלש יאנת
חי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ידכ חילש י"ע רוכשל וגהנ<-<-
ןילת לב לע ורבעי אלש
חי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הריכש תעשב תונתהל בוט<-<-
ונמזב ול םלשל בייחתי אלש
לעופ ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא וב רזוחה ב"העב<-
לעופ ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לטב לעופכ םלשמ םאה<-<-
יק 'מע מ"וח המלש תכרב ב"העבל ודובעש רדג<-
אכ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןכיה - ותכאלמ םוקמב לכואה<-
תורצח בוריעב בייח
רכשנ ה"ד םירואב י ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הלותב תלעופ ףוכל רשפא םאה<-
קושל ךלתש
,חק תואו ,הנ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
ד"ע ה"ד םירואב י ףיעסו
וב רוזחל לוכי דיבעמה םאה<-
אכ ףיעסו ,הק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
לעופ ה"ד םירואב
תמוערת ןינעלו<-<-
חק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא דספה םרוג םא<-<-
ט ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא רותב הטורפ ול ןתנ םא<-<-
רוזחל לוכי וניא - רכש תמדקה
אפק תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא םתסב ורכש םא<-<-
טק 'מע מ"וח המלש תכרב עצמאב וב רוזחל לוכי םאה<-<-
םויה
וע תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא קיש תתל לוכי דיבעמה םאה<-
לעופה לש כ"עב
ו הכלה אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לש ותושר לטבל לוכי םאה<-
תבשב האצוה ןינעל ,ב"העב
הל-גל הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לש ותושר ריכשהל לוכי םאה<-
תבשב האצוה ןינעל ,ב"העב
גכ הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע ברעל לוכי םאה<-
ב"העב תעדמ אלש
ינפלו ה"ד םירואב ו ףיעס אי 'יס בקעי ירמא אוה םא קודבל רתומ םאה<-
הבינג לש ןויסנ י"ע ןוגה שיא
אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רתוי ומצע ריכשהל רתומ םאה<-
םינש 'גמ
טק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ףכ תעיקתב ומצע ריכשה םא<-<-
יק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תושפוח לבקמ םא<-<-
יק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא רזוחו תועש המכ דבוע םא<-<-
ותיבל
םירואב בי ףיעסו ,זט ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא
רתומ ה"ד
רובעל ותותפל רתומ םאה<-
רחא תשורח תיבל
דמק 'מע מ"וח המלש תכרב ורכשמ בוח םיכנמ םאה<-
בי רועיש א"ח טפשמה בל ;בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא דבועש תוריפב לוכאל ורתיה<-
םהב
םיטוקילו ,לק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
דל ק"ס
תא תתל יאשר אוה םאה<-<-
ותיב ינבל וא ותשאל לכואה
בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לכוא וניא תוריפ תטיקלב<-<-
ןושאר ירפ
בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לשמ לכוא םנחב דבועה םג<-<-
ב"עב
גכ-בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לכוא יתמ - שולתב דבוע<-<-
בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןיב שולתב ןיב לכוא<-<-
הכאלמ רמג תעשב רבוחמב
דכ-גכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תוריפמ לכאיש ומצעל םורגל<-<-
הברה רתוי ותדובע
גכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא יאשר וניא הפואה וא שלה<-<-
הפאמה ירבדמ לוכאל
הכק תוא בקעי ירמא תורעהו ,גכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ראשבו םיטיחב לכוא יתמ<-<-
ןגד ינימ
דכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא - הכאלמ תעשב לכא אלש<-<-
תעשב כ"חא לוכאל לוכי וניא
הבישי
דכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תוריפ תציצמ<-<-
דכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הסג הליכא לוכאל<-<-
הכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא בלחה תייתשב רוסא בלוחה<-<-
הכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא היבגה תליכאב רוסא ןבגמה<-<-
הכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לכוא םאה - תוריפ לע רמוש<-<-
םהמ
זכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא - םירבד ינשב תושעל רכשנש<-<-
םהינשמ לכוא יתמ
זכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תליכא ןינעל תגב ךרודה<-<-
ןיי תייתשו םיבנע
טמק תוא בקעי ירמא תורעהו ,טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא יוג לצא דבועב<-<-
בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא יוג לעופב<-<-
הפק תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא וענומל לוכי דיבעמה םאה<-<-<-
לוכאלמ
זטק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא הממ לכאי אלש ונתה םא<-<-
השועש
גכק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא םיבנע תיישעב לכוא יתמ<-<-
דכק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא אלש תוריפב לכוא יתמ<-<-
רשעמ םהב םיבייח
דכק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תוקריב לכוא יתמ<-<-
זכק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא - ןוזמ ירצומל תשורח תיבב<-<-
הדובע תעשב תרצותהמ הליכא
חכק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ול רוסאש העשב לכא םא<-<-
לוכאל
חכק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ותיבל חקל םא<-<-
טכק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא הרוש רמגב ןיב הליכא<-<-
תרחא הרוש תליחתל
בכ ףיעסו ,לק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
ענומהו ה"ד םירואב
יתשאל ןת" דיבעמל רמא םא<-<-
"לוכאל יל היהש ב"בו
לק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא טעמ ןתונ ינירה" רמא םא<-<-
"יתשאל
םיטוקילו ,לק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
ול ק"ס
ול ןתיש דיבעמה םע הנתה<-<-
םנתיל לוכי םאה - תונוזמ
ב"בלו ותשאל
דל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא יעבר עטנב דבועב<-<-
ענומהו ה"ד םירואב בכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םאה - לוכאל לוכי וניא םא<-<-
רחאל ויתונוזמ תתל לוכי
ףא ה"ד םירואב גכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רוטפש המהב לכאמב דבועב<-<-
רשעממ
זפק תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא לכאי אלש ןטק םע תונתהל<-<-
גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ונחקיש ידכ ורכשמ ליזומה<-
םש רחא לעופ רבכ שישכ ,דיבעמה
גהנמב ה"ד םירואב י ףיעס אי 'יס בקעי ירמא - תונוזמ ול ןתיש ומע הנתה<-
רתוי ףיסוהל ךירצ םאה
י ףיעס אי 'יס בקעי ירמא גהנמכ - ויתובוחו ויתויוכז<-
םילעופה
גיק 'מע מ"וח המלש תכרב אל - ותוא םיקלסמש ןזח<-
ורכש דיספה
ורכש םולשת בויח<-
זע 'מע ברעה טפשמ לשב תושעל לעופל רמואב<-<-
רחא
חע 'מע ברעה טפשמ אוהש רבד תושעל ול רמואב<-<-
תושעל בייח
טלק 'מע ברעה טפשמ הדיבא תבשה לע רכש חיטבה<-<-
טע-חע 'מע ברעה טפשמ ללפתיש ימל רכש חיטבה<-<-
ורובע
כ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא וחוכ לכב דובעל בייח<-
ב"העב דיכ לעופ די<-
שודו ה"ד םירואב טכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא יוג לעופב<-<-
תונלבקב ןיב ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תבשחנ הדובעל תיבהמ ותאיצי<-
הכאלמ תליחתל
ירכנ לצא דבועה לארשי<-
אכ הכלה ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע ברעל לוכי םאה<-<-
ירכנה םוקמב תורצח
גי הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ,ותושר ריכשהל לוכי םאה<-<-
תבשב האצוה ןינעל
םדוק ה"ד םירואב בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רכשה הבוג לע תקולחמ שישכ<-
שארמ ומכיס אלשכ
הנ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא לוזה רעשכ םלשמ<-<-
זט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ול רמואו תעכ ורכש םא<-<-
ריצקב אוביש
חי ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא בוצקל םדא לכלו ח"תל יואר<-<-
ריחמה תא שארמ
גצ תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא ינבש ךרדכ יל םלש" רמא םא<-<-
"םימלשמ ריעה
(הכאלמ ילעב :האר) דמלמ<-
ריכש רכש םולשת תוצמ <-
וס 'מע א"ח תבשה רצוא םוי ריכשל םלשלו תבש גנוע<-<-
תמדוק הזיא
וס 'מע א"ח תבשה רצוא החדנו ש"ע לש םוי ריכש<-<-
רבוע םאה - תבש ללגב עורפלמ
וס 'מע א"ח תבשה רצוא ועבתב קר ןילת לבב רבוע<-<-
וס 'מע א"ח תבשה רצוא ץפחה ונממ לבקמ וניא םא<-<-
השע ןיא
וס 'מע א"ח תבשה רצוא םלשל ולשמ דיספהל צ"א<-<-
םוי ריכשל
וס 'מע א"ח תבשה רצוא ידכ הוצמ דיספהל ךירצ םאה<-<-
םוי ריכשל םלשל
תונלבקב ה"ד םירואב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא וב רוזחל לוכי אוה יתמ<-
אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא דספה םרוג וניאשכ<-<-
אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םויה יצחב וב רוזחל לוכי<-<-
אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ורכש לביקש ףא רוזחל לוכי<-<-
ד ק"ס תורוקמו ,ט ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא וליפא ורכש ול םידקה<-<-
רוזחל לוכי וניא - תחא הטורפ
וב
די תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא םכסהמ וב רוזחל לוכי יתמ<-<-
ודיבעמ םע השעש
רעשו ,וק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא
חעק תוא ןויצה
לצא דובעל תכלל הצור םא<-<-
רחא
וק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא רקויה תמחמ<-<-
תונלבקב ןיב ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רעשה הנתשה םא<-<-
וק תוא בקעי ירמא תורעה אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןינק השע םא<-<-
זק תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא תא ריזחהל ףסכ ול ןיא םא<-<-
המדקימכ לביקש רכשה
דס ק"ס תורוקמ אי 'יס בקעי ירמא דיבעמה םע רטש השע םא<-<-
יק ,אק 'מע מ"וח המלש תכרב םויה עצמאב וב רזוח<-<-
בי הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םאה - לארשי לצא דבועה ירכנ<-
ןינעל ,לארשי תושר ריכשהל לוכי
תבשב האצוה
ד"ע ה"ד םירואב י ףיעס אי 'יס בקעי ירמא המלשנו תמיוסמ הכאלמל רכשנ<-
םויה יצחב
טצ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ותוריכש ןמזב הוצמ תיישע<-
חל תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ותכאלממ קיספהל ךירצ םאה<-<-
הדיבא בישהל
זט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא בזוע אוהשכ םייוציפ<-
426 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנקיז תמחמ הדובעמ השירפ<-
ח תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא דיבעמל רתומ םאה - ןטק<-
ול םלשל חיטבהש הממ רוזחל
ד"ע ה"ד םירואב י ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ל"או ורכשל ב"העב ולאש<-
ול ןתנו םויל ךכו ךכ לטונש
םויה יצחב הרמגו הכאלמ
גהנמכ ה"ד םירואב י ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רוזחי םאש דיבעמה ול רמאש<-
םלש רכש ול םלשי וב
וט-די הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םאה - רצחב ב"העב םע רדש<-
תורצח בוריע ברעל םיבייח
זנק 'מע מ"וח המלש תכרב ץפח דיבעמה ול חיטבהש<-
ורכשב
זי ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ץפחה ףרשנו<-<-
זי ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ףסכ ול תתל לוכי םאה<-<-
םאש ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא םירלודב ול םלשיש הנתהש<-
דיבעמהו ,גיצי רלודל ןווכתהו
רתומ םאה - שממ םירלוד םלשמ
םתחקל ול
םניא ה"ד םירואב זט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא בייח םאה - םויה עצמאב רזחש<-
דימ ול םלשל
תונלבקב ה"ד םירואב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רכש אל דיבעמהו וב רזחש<-
םירחא
תונלבקב ןיב ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא לכי ב"העבש ןעוטו וב רזחש<-
םירחא רוכשל
לעופ ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תמוערת ןינעל ,וב רזחש<-
ןימולשתו
תונלבקב ה"ד םירואב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא סנאנש<-
גל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םאה - ופתתשהש םילעופ ינש<-
םויה יצחב וב רוזחל לוכי דחא
י ףיעס אי 'יס בקעי ירמא גהנמ ןיאשכ ותדובע תועש<-
כ"אא ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא - ורכש תא לבקל חילש חלשש<-
חילשל םלשל ב"העבה בייח םאה
ורכש םולשת<-
בצ תואו ,חע תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא םאה - ףסכ ב"העבל ןיאשכ<-<-
ול םלשלו תוולל בייח
פ תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא רוכמל בייח ב"העב םאה<-<-
ול םלשל ידכ וילטלטמ
טע תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ינוונחמ ורכש לבקל םיכסה<-<-
וב רוזחל לוכי םאה -
ה"ד םירואב בי ףיעסו ,כ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
םדוק
םלשל בייח םאה - קפס שישכ<-<-
ול
דכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא תבש גנועל םדוק<-<-
בקעי ירמא תורעהו ,זכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
ונ תוא
ףסכ ול שיו םילעופ 'ב רכש<-<-
םדוק ינעה - דחאל קר
תורוקמו ,כ"אא ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
גצ תוא ןויצה רעשו ,וע ק"ס
ול ךילוהל בייח ב"העב םאה<-<-
ורכש
ורכשו ה"ד םירואב וט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ףסכ הושב םלשל לוכי םאה<-<-
ףסכ םוקמב
לטב לעופ
ןיב ה"דו דבועה ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תונלבקב
םירעשמ דציכ<-
323 'מע ב"ח טפשמה רצוא התקידב ,תוירופ
םירופ
205-198 'מע םירופ שדוק יארקמ וב תולבא<-
זסק 'מע א"ח תבשה רצוא םירופב ןייו רשבב ןנוא<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב וב 'ךנעי ...חצנמל' תרימא<-
טל הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב וב ןידה קודיצ תרימא<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב וב ןונחת תרימא<-
ופ 'יס חספ לאפר תכרב תבש ידגבכ םירופ ידגב<-
ל הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב רימזאד<-
היתוכלהב השרד<-
א 'יס חספ לאפר תכרב םוי 'ל שורדל ךירצ ןיא<-<-
םירופה םדוק
א 'יס חספ לאפר תכרב םירופב ןהב םישרודש המ<-<-
תוכלהמ אוה םאה - תבשב לחש
םירופה תרגיא וא םירופה
גצ 'מע א"ח תבשה רצוא תפב בייח םאה<-
ב ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב ותואב םילח רמועב ג"לו אוה<-
עובשב םוי
ו תוא ק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח תבשב לחש םירופ תרטפה<-
162-153 'מע םירופ שדוק יארקמ הרותה תאירקו הליפתה<-
205-198 'מע םירופ שדוק יארקמ וב הכאלמ<-
גצ 'מע א"ח תבשה רצוא םהילע ולביק החמשו התשמ<-
ט"וי אל לבא
ג הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב החמשו התשמל ןתינ<-
288 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירופ סנ<-
197-190 'מע םירופ שדוק יארקמ וב הדועס<-
אל 'מע א"ח תבשה רצוא וב ןבה ןוידפ<-
;בק-טצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
221-206 'מע םירופ שדוק יארקמ
שלושמה םירופ<-
דכ 'מע א"ח תבשה רצוא םאה - תבשב לחש םירופ<-
הדועסה תא םירחאמ
וכ 'מע א"ח תבשה רצוא ןיאש םעטמ אוה םאה<-<-
החמשב החמש ןיברעמ
110-90 'מע םירופ שדוק יארקמ ;אק 'מע ץראה תווצמ םיפקומו םיזרפ<-
גק-בק 'מע ץראה תווצמ ריעל הזורפ ריעמ רבועה<-<-
ךפיהל וא המוח תפקומ
197-190 'מע םירופ שדוק יארקמ םירופ תחמש<-
58-48 'מע םירופ שדוק יארקמ (א רדאב ו"טו ד"י) ןטק םירופ
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב דודל רומזמ חצנמל תרימא<-
זכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ןונחת תרימא<-
ורבח לש ובוח ערופ
טמ ק"ס טפשמה יטוקל חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ - ןיידה לש ובוח ערופה ד"עב<-
דחוש אוה םאה
(תוריזג :םג האר) תויונערופ
טכ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תונערופב םימייסמ ןיא <-
טע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב יקוספ דומילמ רהזהל שי םאה<-
תונערופ
לוע קרופ
ו ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רסומ<-
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא םאה - השע תוצממ לוע קרופ<-
תודעל לספנ
ירואב ,דל ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
29 ק"ס טפשמה ירואב בכ ףיעס ,68 ק"ס טפשמה
תודעל ולוספ<-
421 'מע ב"ח טפשמה רצוא עשופ
ןומזפ
גל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב תינעת תוחילסב<-
דחפ
במ תוא בקעי ירמא תורעהו ,ה ףיעס ט 'יס בקעי ירמא קזנ ול םרגו והשימ תיעבה<-
361 'מע ב"ח טפשמה רצוא הטורפ הוושמ תוחפ
זל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הדיבאב<-
א ףיעסו ,י תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא
תורעהו ,א ףיעס ז 'יס ,זל ףיעס ד 'יס ,לכ ה"ד םירואב
ט תוא בקעי ירמא
,בויחו רוסיא ןינעל הליזגב<-
ירכנבו לארשיב
תורעהו ףלכ ה"ד םירואבו ,א ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
י תוא בקעי ירמא
םאה - הדמבו לקשמ יונישב<-
הרותהמ רוסא
לכ ה"ד םירואב א ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ריזחהל בייח םאה<-<-
ס תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב ןינעל<-
זט הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןינעל) ירכנה ןמ תושר םירכוש<-
פ"שמפב (תבשב האצוה
(ןופמרג :האר) ןופיטפ
(התימ :האר) הריטפ
452 'מע ב"ח טפשמה רצוא טנטפ
רומח רטפ
זכר 'מע מ"וח המלש תכרב ותפירע<-
,חפ הרעה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בצ-אצ
'םתוסו דרוי הרקת יפ'
(תואפ :האר) תואיפ
םיטויפ
גי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב 'אוה רידא'<-
ו ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב תבש יאצומב 'איבנה והילא'<-
הריפסה ימיב
זל-הל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב 'יאחוי רב'<-
ול ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב דומיל ירחא ותוא רישל<-<-
רהוז
אע הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמה ןיב ותוא רישל<-<-
ול ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב ןויצב רוקיבב ותוא רישל<-<-
י"בשר
ול ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב אבר אנעשוהב ותוא רישל<-<-
ול ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב תועובשה גחב ותוא רישל<-<-
הל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב ותוא רישל<-<-
ול ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב ותוא רישל<-<-
טס הרעה חי קרפ ,גי הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב גהנמה רוקמ<-<-<-
הל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב ורבחמ<-<-
זס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב רישה ןיחלמה<-<-
הל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב הנושארל ספדנ יתמ<-<-
זל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב המשנה תראהל הלוגס אוה<-<-
דל תוא וס 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח חספ ברע וב לחש תבשב<-
ב ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב תועובשל חספ ןיב תותבשב<-
די הרעהו ,ד ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב ץראב םתוא םירמוא ןיא<-<-
לארשי
גל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב תינעת תוחילסב 'ןומזפ'<-
טנק 'מע מ"וח המלש תכרב ;444 'מע ב"ח טפשמה רצוא עבטמ תוחיפ
ןירוטיפ
425 'מע ב"ח טפשמה רצוא םהילע םייוציפ<-
זכק 'מע מ"וח המלש תכרב ןייד לש<-
דכק 'מע מ"וח המלש תכרב הרומ לש<-
חיק 'מע מ"וח המלש תכרב דבוע לש<-
זק 'מע מ"וח המלש תכרב מ"ר לש<-
זיק 'מע מ"וח המלש תכרב ץ"ש לש<-
410 'מע ב"ח טפשמה רצוא סייפ
ליפ
(326 'מע) 3ב ףיעס הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ותייאר לע הכרב<-
369 'מע ב"ח טפשמה רצוא שגליפ
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא היפורטנליפ
263 'מע ב"ח טפשמה רצוא היגולוניפ
םייוציפ
417 'מע ב"ח טפשמה רצוא הזוח תרפה<-
הדיבא אצומל<-
71, 72 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הכאלמ לוטיב לע<-<-
84, 85 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח וידספה לע<-<-
םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ;425 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זט ק"ס
ןירוטיפ ייוציפ<-
415 'מע ב"ח טפשמה רצוא סכנב תוכז לוציפ
(ןודקפ :האר) ןודקיפ
288 'מע ב"ח טפשמה רצוא שפנ חוקיפ
ב ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל בורה רחא וב םיכלוה ןיא<-
בי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא תעדל ומצע דבאמב<-
י ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ליצהל הנכס קפסל ומצע תסנכה<-
הנכס יאדומ וריבח
טכקבכק 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ נ"פ םוקמב דוחי<-
בי רועיש א"ח טפשמה בל נ"פ םושמ לוזגל ול רתוהש ימ<-
לע םילעב תויהל ךפוה םאה -
לוזגה ץפחה
וט תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא בייח םאה - הנכסל ומצע סינכמ<-
הרותהמ תוקלמ
בי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא תנוכממ שונא הלוח קותינ<-
רחא הלוח תלצה םשל האייחה
ט ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא י"עש ,הלוחל הפורת תניתנ<-
וא דימ תומיש וא הפורתה
אפרתיש
ונעמל תבש לוליח ,שפנ חוקיפ
גי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תעשב רחא רבד ןקתמ אוה םא<-
הלצהה
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ליצהל ,אתיירואד רוסיאב<-
תובשמ הלוחה
לוליחב ,יוניש :האר) יונישב<-
(שפנ חוקיפל תבשב
ב ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבש לוליח ןינעל 'עובק' רדג <-
ב ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןינעל ,שירפ אבורמ שירפד לכ<-
תבש לוליח
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ללחל לוכי הלוחהשכ<-
יטוקל ;אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ד ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה
העש ייח ליצהל<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל לפנל העש ייח<-<-
ד ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל העש ייח קפס<-<-
- לש םייח ליצהל<-
יטוקל ;אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
ג ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה
תרתחמב אב<-<-
ח-ז ףיעס לש 'יס ,ד ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל 'ח ןב<-<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל וינרפצו ורעש ורמגנש 'ח ןב<-<-
ג ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וא סיעכהל הריבע לעב<-<-
ןובאיתל
ג ,א ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ססוג<-<-
ב ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל לבט אלו למש רג<-<-
ח ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל לארשי<-<-
ב ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנוז<-<-
ד ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל שפנ הלוח<-<-
הל ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הער חור הלוח<-<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל לפנ<-<-
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל שרח<-<-
ז ףיעס לש 'יס ,ד ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הפירט<-<-
א ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תעדל ומצע דבאמ<-<-
די ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רמומ<-<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל וישדח ול ולכש דיאולוגנומ<-<-
די ,ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל איסהרפב תבש ללחמ<-<-
ג ףיעס זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל ויבאכ יפלש רמואש ימ<-<-
בל תפקתהל ששוח
ד ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ומטוחב תויח ול ןיאש ימ<-<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןילעמ אלו ןידירומ ונידש ימ<-<-
יטוקל ;אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
א ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה
י"ע תושפנ תנכסל עיגהש ימ<-<-
ותעישפ
ג ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל התימל וניד רמגנש ימ<-<-
ח-ז ףיעס לש 'יס ,ד ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל 'ח ןב קפס<-<-
גי ,ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רבוע<-<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס םאל ןיאשכ רבוע<-<-
גי ,ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןטק<-<-
ב ףיעס לש 'יס ,ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל יארק<-<-
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הטוש<-<-
גי ,ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ומוי ןב קונית<-<-
ב ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םא קפסש ךלשומה קונית<-<-
אוה לארשי
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ד"יב תותימ יבייח<-<-
ה"ד םירואב גי ףיעסו ,זי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא
אציו
איסהרפב תבש ללחמ<-<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא עשר<-<-
ג-ב ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תלופממ ליצהל<-
ג ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םייח קפס ליצהל<-
ז-ו ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ואבש בנג וא אנוש דגנ םוחלל<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלוחה תעד ףוריט עונמל<-
ט ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ותרזחב וניד - ליצהל ךלהש ימ<-
ו ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םאה - נ"פ םשל תבש לליחש ימ<-
הרפכ ךירצ
וט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םדא ינב הברה י"ע<-
בי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל (ינורמוש) יתוכ י"ע<-
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םדא ינב ינש י"ע<-
ה ,ג ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל לג חוקיפ<-
זי-זט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וב םירועישב יוביר<-
ז ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ונודא ןעמל יובש לש<-
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיריחמ לע חוקיפ
(ירפ :םג האר) תוריפ
ס תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא םהב רעש תעקפה רוסיא <-
(תוריפ תריצא :האר) םתריצא<-
חי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא תרוצב תנשב םתריצא <-
חי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא רצואל סינכהל רתומ םאה<-<-
ויתודשב םילדגה תוריפ
חי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ייח םהב שיש תוריפ תיינק<-<-
םרכומל רצואל סינכהל ידכ שפנ
רקויה תעשב
חי ףיעסו ,דס תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא
סינכהלו ה"ד םירואב
ידכ תיעיבש ברעב םתיינק<-<-
חוירב םרכומלו רצואל םסינכהל
וכ-הכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ידכ םכותמ תלוספה תרירב<-
םרכומשכ םיפי וארייש
דס הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ץקועו םיניערג ,הפילק םאה<-
םרועישל םיפרטצמ
ב ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רקפה םה - תורעיב םילדגה<-
ג ףיעס ו 'יס בקעי ירמא - תוכלמה םשבכש תורעיב<-<-
רקפה םניא
וס תוא בקעי ירמא תורעהו ,טי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא לארשי ץרא תוריפ תאצוה<-
ז"הזב ןידהו ,ל"וחל
וס תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא תכירצמ רתוי םיערוזשכ<-<-
ימוקמה קושה
טל הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ,תורצח ןיבש ץירח םיאלממה<-
תורצח בוריע ןינעל
ד ףיעס ד 'יס בקעי ירמא אלב ובהוא לש סדרפמ םתטיקל<-
תושר
ח ק"ס תורוקמו ,ד ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תויונחב רקויב םתריכמ<-
ןינעל ,ריעה זכרממ תוקוחרה
האנוא
אכ-כ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא םשל םיבוט םע םיער בובריע<-
םתריכמ
ט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא - ותעדמ אלש ורצחל וסנכוהש<-
גהני דציכ
ח ףיעס אי 'יס בקעי ירמא - הייעטהב ותושרל וסנכוהש<-
גהני דציכ
חנ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תואובמ יפותישל םהב שומיש<-
חנ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םרועיש<-<-
תבשב הרירב ןינעל ,תוריפ
מ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיבוטהמ םיעורגה תרירב<-
אמ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא אצומש דע לסה ךותב םתזזה<-
שפחמש ןימה
ד ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא וא דגבב ,דיב ךולכלה תרסה<-
םיכלכולמ תוריפמ תשרבמב
ט ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא ךולכלה םע הפילקה תרסה<-
םיכלכולמ תוריפמ
גי ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא רסוב תוריפ תטיחס<-
י ףיעס טי קרפ ררוב שלושמ ליא תליכאב םירושקה הרירב ינינע<-
ןתפלו תוריפ
ט ףיעס י קרפ ררוב שלושמ ליא וביקרי אלש ידכ תבשב םרוזיפ<-
הז תא הז
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םישביו םייח תוריפ<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םישובכו םייח תוריפ<-
גנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םיעורגו םירחבומ תוריפ<-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םינוש םינזמ תוריפ<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא םינוש םיגוסמ תוריפ<-
ול ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םילקלוקמ םהמ קלחש תוריפ<-
טי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הלרע םהמ קלחש תוריפ<-
וטק הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא ,בוקר םהמ קלחש תוריפ<-
םיבוטהמ םתרירב
טל ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא רפעב וברעתנש תוריפ<-
תורורצו
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא גולמ יסכנ תוריפ
הצריפ
אי הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רתומ םאה - תיבל תיב ןיב<-
תבשב וזל וזמ לטלטל
ב הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רתומ םאה - רצחל רצח ןיב<-
תבשב וזל וזמ לטלטל
ב הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םאה - תומוקמ ינש ןיב<-
דוחל וא דרפנב םיברעמ
אס הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הבורמ ץורפ םהיניב שי םא<-<-
דמועה לע
טע הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הצריפ בשחנ חתפ הזיא<-<-
טע הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוגרדמ הלומ שישכ<-<-
104 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(447 'מע)
החנמה גלפ
ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ;254, 242 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ףיעס ,29 ק"ס טפשמה ירואב ,ח-ו ק"ס טפשמה יטוקל די
דל 'יס ,8 ק"ס טפשמה ירואב ,ח ,ב ק"ס טפשמה יטוקל זט
אנ ,טמ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס
ארוביד ןניגלפ
בי רועיש ב"ח טפשמה בל ןמ הכופה "ד"פ"מ האצותה םא<-
תודעה
,זמ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
56 ,43 ק"ס טפשמה ירואב
'ינולפ תא יתגרה ינא'<-
,זכ ,הכ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
86 ק"ס טפשמה ירואב ,חל-אל
'ימע התניז ךתשא'<-
ומ-במ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הטוס לע אבש רמואב<-
ירואב ,נ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
82 ,44 ק"ס טפשמה
חיכש וניאש רבדב<-
בי רועיש ב"ח טפשמה בל הריקחו השירדב<-
דל 'יס ,ג ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
טפשמה ירואב ,ונ ,הנ ,גנ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס
44 ק"ס
אפוג דחב<-
,חל ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
51 ק"ס טפשמה ירואב
עשר וריבחש דיעמב<-
וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;בי רועיש ב"ח טפשמה בל
12 ק"ס טפשמה ירואב ,דכ-טי ,י-ח ק"ס טפשמה יטוקל
עגונב<-
,בפ-טע ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
25 ק"ס טפשמה ירואב טכ ףיעס
ןלזג לע לזגנ תודעב<-
בכ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןישודיק לע תודעב<-
בי רועיש ב"ח טפשמה בל א"ע ינפב שדקמה ןינעל<-<-
בי רועיש ב"ח טפשמה בל דבלב דחא קלח הל שיש תודעב<-
ו ,ה ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לעב תא לוספל אבה עבותב<-
וניד
56 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ 'ךל ינא האמט'<-
24 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םיסונא לבא אוה ונידי בתכ'<-
'ונייה
43 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תושפנ תמחמ ונייה םיסונא<-<-
גנ-טמ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןוממ תמחמ ונייה םיסונא<-<-
,זס ,ומ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
51 ק"ס טפשמה ירואב
התא עשר ךירבדל<-
טי ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םידיעמש הממ ךפיהה רמול<-
גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ;אל רועיש ב"ח טפשמה בל
,ומ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס ,20 ק"ס טפשמה ירואב
אע
תונמאנ ןניגלפו ארוביד ןניגלפ<-
13 ק"ס טפשמה ירואב הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ י"ע איה םידעה תונמאנשכ<-<-
וגימ
טנ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ 'שיא תשא יתוחא לע אב ינולפ'<-
אע-טס ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ 'יתשא לע אב ינולפ'<-
ול ,ל-חכ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ 'תיבירב יל הולה ינולפ'<-
אל רועיש ב"ח טפשמה בל 'ינוצרל ינעבר ינולפ'<-
חס ,וכ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ 'ינוצרל ינעבר ינולפ<-
ירואב ,ח ק"ס טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
,ל ,חכ-הכ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס ,26 ק"ס טפשמה
ע ,ול
ןושלה תא קלחל רשפא םא קר<-
ירואב ,פ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
47 ק"ס טפשמה
עשר ומצע םישמ אוה םא קר<-
חמ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ינולפ לע דיעהל ןווכתה םא קר<-
136-132 ,119 ,117 ,113 ,111 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב הטלפ
112 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיממחתמה םילישבתה םאה<-
ינש ילכ וא ןושאר ילכ םה הטלפב
134-133 'מע ב"ח הכלהב למשחה הטלפל זגמ םילכוא תרבעה<-
117 'מע ב"ח הכלהב למשחה ולשבתנ אלש םילישבת םומיח<-
םכרצ לכ
132 ,118 ,114 'מע ב"ח הכלהב למשחה רבכ ולשבתנש םילישבת םומיח<-
וננטצנו
117 ,111 'מע ב"ח הכלהב למשחה לושיבה יריס יוסיכ<-
,137 ,135 ,133 ,115 ,112-111 'מע ב"ח הכלהב למשחה
176
העשב הילע םילישבת תניתנ<-
כ"חא קלדותו תלעפומ הניאש
ןועש תועצמאב
137 ,135 'מע ב"ח הכלהב למשחה ירכנ י"ע הילע םילישבת תניתנ<-
137 ,132-131 ,112-111 'מע ב"ח הכלהב למשחה למשח תקספה ירחא הב שומיש<-
תרזוח הלעפהו
(קריה) לפלפ
במ הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא אלוממ לפלפמ יולימה תאצוה <-
תבשב
גי ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא יולימהמ לפלפה תרסה<-<-
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ופוליק<-
רוחש לפלפ
דכ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע םיברעמ םאה<-<-
לפלפב
זמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא קרמו םיגדמ ויריגרג תאצוה<-
תבשב
338 'מע ב"ח טפשמה רצוא םישלפ
(אלבט ינפ ,םיבקנ :האר) אלבט ינפ
היימינפ
103 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הב וחנזוהש םיצפח<-
(פוקסוטוא :םג האר) תבשב סנפ
95 'מע ב"ח הכלהב למשחה ולוטלט <-
39-38 'מע ב"ח הכלהב למשחה את תלעפהל וב שומיש<-
ירטקלא-וטופ
369 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןוחטב יכרצל וב שומיש<-
373 ,322 'מע ב"ח הכלהב למשחה האופרל וב שומיש<-
ןינעל) תושר תרכשהב ,היסנפ
דבוע י"ע (תבשב האצוה
תונוטלשה
גכ הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םאה - היסנפל אציו ריכשה םא<-
תמייק תוריכשה
די הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ אציש רחאל ריכשהל לוכי םאה<-
היסנפל
ספ
בכ-זט הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ,תורצח ןיב דירפהל ליעומ םאה<-
תורצח בוריע ןינעל
242 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;שרח ;ןלזג :םג האר) תודע ילוספ
(עשר ;בורק ;ןטק ;םמוז דע ;עגונ
רשכוהש ירחא בוש דיעה םא<-
די-ג ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותבריקמ קלתסהש רחאל<-<-
זט ,וט ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותעיגנמ קלתסהש רחאל<-<-
זי ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותועשרמ רזחש רחאל<-<-
כ ,חי ,זי ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הריקחו השירד אלל לספנ םא<-
טי ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ טגב<-<-
ח תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םאה - םהילע והולביק םא<-
דיעהל בייח
די ,בי ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הזה ןמזב<-
די-בי ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ז"הזב וינפב ןישודיק<-<-
לוספב ,קפס :האר) קפסב<-
(תודעל
ףיעס ,1 ק"ס טפשמה ירואב טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ול-גל ק"ס טפשמה יטוקל הכ
אנוגיעב <-
22 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותונמאנ רדג<-<-
בכ-זי תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןישודיקב<-
דכ-גכ תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה החפשמ תברוק תמחמ<-<-
זל-הכ תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה הריבע תמחמ<-<-
זמ-חל תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה םפוג תמחמ<-<-
בנ-חמ תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה העיגנ תמחמ<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא קושב לכואה<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ וילע לטומה רוסיאה<-
ירואב ,בי ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
17 ק"ס טפשמה
רטשב תודעב<-<-
דכ-טי ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ומע דיעהל רוסיאה<-
אל ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ומצע לוספל מ"ע ףרטצמה<-<-
ט רועיש א"ח טפשמה בל העובש בייחל וחוכב שי םאה<-
אל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הזרכה םיכירצ םאה<-
ב רועיש ב"ח ,ט רועיש א"ח טפשמה בל ,לוספל רשכ דע ןיב ןיד ילדבה<-
הרותה הנימאהש םוקמב
םילוספל
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא קושב ותכאלמב םורע ךלוהה<-
זק 'מע טפשמבו קדצב הרותהמ לוספ - רקשל דושח<-
(הפירט :האר) הפירט<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הנשמבו ארקמב וניאש ימ <-
ץרא ךרדבו
אל רועיש ב"ח טפשמה בל השענש םדוק רטשב םתחש ימ<-
עשר
בכ ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ (םמוז דע :םג האר) לספנ יתממ<-
הנ 'מע מ"וח המלש תכרב התימ תודעב םילוספ תונמאנ<-
ב רועיש ב"ח טפשמה בל םירוסיאב דיעהל עשר תונמאנ<-
כ-חי ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ וגימב ותונמאנ<-
תודעב עגונ<-
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וא ןישודיקה לע ןכדש תודע<-<-
םיאנתה
ו ק"ס תורוקמ גי 'יס בקעי ירמא ןלזגה לע לזגנ תודע<-<-
זק 'מע טפשמבו קדצב ול שיש תודעל םדא לוספ<-<-
הב האנה
;חכ תוא בקעי ירמא תורעהו ,ו ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
,זי-וט ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ז-ו ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס
- לוספ וא בורק דחא אצמנ<-
:םג האר) הלוספ םלוכ תודע
(...אצמנ ,תודע
אכ ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םידעה ראשו םותח אוה םא<-<-
פ"עב
ףיעס ,18 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
19 ק"ס טפשמה ירואב גכ
ןנברדמ לוספ אוה םא<-<-
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל האולה רטש לע םותחה דע<-
לע ךמתסהל רשפא םאה - תיבירב
ותודע
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל אוהש וילע ודיעה םינשש דע<-
אוהש וילע ודיעה םינשו רשכ
לוספ
ומצע לע םדא תודע<-
34 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןישוריג ,םוביב) ויוהיזל<-<-
(האוולהו
ףיעס ,ה ,ד ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
זט ק"ס טפשמה יטוקל גי
בורק וניאש<-<-
אכ ,כ ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןטק אוהש<-<-
זק 'מע טפשמבו קדצב לוספ ומצע לצא בורק םדא<-<-
הרותהמ
תורעה גי 'יס בקעי ירמא ;312 'מע ב"ח טפשמה רצוא
43 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ;ומ תוא בקעי ירמא
השא י"ע תודע<-
ומ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םירבד שיש םינומדקה תנקת<-<-
דיעהל תונמאנ םישנש
ומ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןויזב וא האכה ןינעב<-<-
ומ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא אוהש השא שובל לע דיעהל<-<-
הלש
ומ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ח"ת ןויזבו האכה לע דיעהל<-<-
י רועיש א"ח טפשמה בל תמא איהש עודיו ,הלוספ תודע<-
טכ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא בורק אוהש עדוי אל ד"ב םא<-<-
ותודעש עדוי אוהו ,עגונ וא
תמא
ומ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא האכה לע ןטק וא בורק תודע<-
ח"ת ןויזבו
(ןיירבע :םג האר) הריבע רבוע<-
(גגוש :האר) גגושב <-<-
הריבע :האר) סמחד הריבע <-<-
(סמחד
(ןנברד :האר) ןנברד הריבע <-<-
:האר) ןובאיתל הריבע <-<-
(ןובאיתל
ב ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא וב ןיאש ת"ל לע רבעש ימ <-<-
השעמ
במ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא הררחב ךפהמה ינעמ חקלש ימ<-<-
ג תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא די םירהש ימ<-<-
ג תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא לבח וא הכהש ימ<-<-
אי תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ופרחו םדקש רחא הכהש ימ<-<-
הל תוא בקעי ירמא תורעהו ,ז ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הב שיש הריבע רבעש ימ<-<-
וב ורתיה אלו תוקלמ
ז ףיעס גי 'יס בקעי ירמא גגושב רוסיא רבעש ימ<-<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא גגושל בורק רוסיא רבעש ימ<-<-
ז ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תועטב רבעש ימ<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הב ןיאש הריבע רבעש ימ<-<-
תוקלמ
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תומהב העור<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןנברד הריבע רבעש ימ<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא לוספ - תירכנ לעוב<-<-
ןנברדמ וא אתיירואדמ
בל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םעה בורש רוסיא רבעש ימ<-<-
וב םיעדוי םניא
בל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תבשב ריתמ וא רשוקש ימ<-<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא יוגמ בנוגה<-<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ותוכהל וריבח לע די היבגמה<-<-
בל תואו ,ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא איבוקב קחשמ<-<-
גל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא רעתב חלגתמש ימ<-<-
א תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא ןישודיק תודעל<-<-<-
םיטוקילו ,גל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
ג ק"ס
הריבעה י"עש עדוי וניאש ימ<-<-
תודעל לספנ אוה
זל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא השע םא ותוא םילאושש ימ<-<-
קתושו הגגשב
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ןנברד רוסיאב תבש ללחמה<-<-
איסהרפב
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא תווצמ םייקלמ לוע קרופה<-<-
השע
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ןודקפב רפוכה<-<-
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ךלב והחודו ןודקפ בכעמה<-<-
בושו
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא אל ןיידעו תורטש ףייזמה<-<-
םהב שמתשה
אמ תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא םימש ינידב בייחש ימ<-<-
הכ ,גכ רועיש ב"ח טפשמה בל תודעל לספנ יתממ<-<-
במ-מ ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תמחמ אבה רוסיא לע רבוע<-<-
םדאה
ףיעס ,ול ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
6 ק"ס טפשמה ירואב חי
וניאש רוסיא לע רבוע<-<-
שרופמ
גכ רועיש ב"ח טפשמה בל - סיעכהל עשרו סמחד עשר<-<-
לוספה תביסב םהיניב םילדבה
הכלהלו
ה ףיעס ,הל ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
18 ק"ס טפשמה ירואב
הב ןיאש הריבע לע רבוע<-
תוקלמ
ב ,א ק"ס טפשמה יטוקל דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ורתה אל םא<-<-
חל ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ השע לטבמב<-<-
(גגוש :האר) גגושב<-<-
(סונא :האר) סנואב <-<-
הכ ק"ס טפשמה יטוקל דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ץורפ ןומההש הריבע לע רבוע <-
הב
54 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הילע ד"ב וזירכה םא<-<-
המלשוה אלש הריבע לע רבוע<-
אל ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םדוק דיעהו תבשב לשבמה<-<-
לשבתנש
זכ ,וכ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ שא וא ץח י"ע קיזמ<-<-
גכ רועיש ב"ח טפשמה בל בונגל הסינ<-<-
טפשמה בל ;ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
גכ רועיש ב"ח
ץראה םע<-
דיש 'מע ברעה טפשמ לע תודעל רשכ אוה םאה - ברע<-
האולהה
הלר 'מע ברעה טפשמ ןינעל עגונ בשחנ אוה םאה<-<-
הולה בויח
שד 'מע ברעה טפשמ רשכ םאה - "םיאנת"ה לע ברע<-
ןישודקה לע תודעל
הש 'מע ברעה טפשמ םיברעה יבורק ןיד<-<-
םידדצה תובייחתה לע ברע<-
ןיסוריאב
זנ 'מע ברעה טפשמ לע תודעל רשכ םאה<-<-
ןיסוריאה
זנ 'מע ברעה טפשמ הפוח תודעל רשכ םאה<-<-
ןישודקו
ט רועיש א"ח טפשמה בל םאה - ןנברדמ תודע ילוספ<-
אתיירואדמ דיעהל םינמאנ
בל רועיש ב"ח טפשמה בל םילוספו אתיירואדמ םילוספ<-
ןנברדמ
ה ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ד"עבה י"ע דע תליספ<-
זק 'מע טפשמבו קדצב 'ג הנש לכב תונמל וגהנש להק<-
אצמי םאש 'א דועו םיכירעמ
ףתוש דחא ןמדזהו ,ת"דמ לוספ
ת"דמ לוספ םאה - מ"ומב ומע
אי רועיש ב"ח טפשמה בלו לוספ םעט - ןטק<-
בורק<-
בל רועיש ב"ח טפשמה בל דיעהל לוספ לעב םאה<-<-
ןנברדמ וא אתיירואדמ ותשאל
בל רועיש ב"ח טפשמה בל םאה ןמ םיבורק<-<-
בל רועיש ב"ח טפשמה בל תושיא יבורק<-<-
בל רועיש ב"ח טפשמה בל ןושארב ישילש<-<-
בל רועיש ב"ח טפשמה בל לש בורק בשחנ לעב םאה<-<-
התתימ רחאל ותשא
אל רועיש ב"ח טפשמה בל השענש םדוק רטשב םתח<-<-
בורק
אל רועיש ב"ח טפשמה בל תודעל ולוספ תביס<-<-
אל רועיש ב"ח טפשמה בל תוניידל ולוספ תביס<-<-
תבשה לארשיל קוח ;א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
43 'מע הדיבא
בורק בשחנ ימ<-<-
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא לע דיעהל - ןושארב ישילש<-<-
ותשא
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא םיניידל םיבורקה םידע<-<-
ז ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הרותהמ לוספה עשר<-
ז ףיעס גי 'יס בקעי ירמא לע תועטב וא גגושב רבע<-<-
רוסיא
הל תוא בקעי ירמא תורעהו ,ז ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תוקלמ הב שיש הריבע רבע<-<-
וב ורתה אלו
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תוקלמ הב ןיאש הריבע רבע<-<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא גגוש תויהל בורקב<-<-<-
ג תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא וריבחב לבוח וא הכמ<-<-
אי תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ופרחו םדקש וריבח הכיה<-<-<-
בל תואו ,ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא איבוקב קחשמ<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןנברד הריבעב<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תירכנ לעוב<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תיבירכ הולמ<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תיבירב הול<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תומהב יעור<-<-
םיטוקילו ,גל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
ג ק"ס
תודעל לספנש עדוי וניא םא<-<-
הריבעה רבועשכ
גל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא רעתב חלגתמ<-<-
זל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא רבע םא ותוא םילאוש םא<-<-
קתושו גגושב הריבעה
במ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא ךפהמה ינעמ הכוזש ימ<-<-
הררחב
גכק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא רטשב רקשב ומתחש םידע<-<-
מר תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא הנמא רטשב רקשב ומתח<-<-<-
תורעה גי 'יס ,ג תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
בל תוא בקעי ירמא
ותוכהל וריבח לע די היבגמ<-<-
ןויצה רעשו ,בל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
הס תוא
יוגמ בנוג<-<-
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ע"מ לטבמ<-<-
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ע"מ םייקלמ לוע קרופ<-<-
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא אל ןיידעו תורטש ףייזמ<-<-
ןהב שמתשה
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ןודקפב רפוכ<-<-
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ךלב והחודו ןודקפ בכעמ<-<-
בושו
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא הלטבל םימש םש ריכזמ<-<-
ג ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא רוסיאב איסהרפב תבש ללחמ<-<-
ןנברד
ב ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא השעמ וב ןיאש ת"ל לע רבע<-<-
אמ תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא םימש ינידב בייחש ימ<-<-
ש 'מע ברעה טפשמ תודעל רשכ אוה םאה - ןכדש<-
ןישודק
אש 'מע ברעה טפשמ ןכדשה יבורק ןיד<-<-
ולוספ ,רמוש :האר) רמוש<-
(תודעל
בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,גי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש
ו ק"ס טפשמה יטוקל
ופוסו תורשכב ותליחת <-
תולספב
ח ,ז ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םידעב הניא לוספה תביס םא<-<-
18 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ רטשב המיתחב<-<-
די ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ רשכהב השענ םא קר<-<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,תורשכב ופוסו ותליחתשכ<-<-
ולוספ ןמזב ןידה קספנו
גי ףיעס הל 'יס ,גי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ופוסו תולספב ותליחת<-
תורשכב
ה ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ חקפתנש םליא<-<-
25 ,21 ק"ס טפשמה ירואב זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ עקר תולספב האר םא<-<-
הריבעל
14 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ םירוסיאב<-<-
ז ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ סוניגורדנאב<-<-
3 ק"ס טפשמה ירואב גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןנברד רבדב<-<-
6 ק"ס טפשמה ירואב וט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןיידב<-<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ לספנ םאה - ןוממ ינידב<-<-
ףיעס ,ו ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס טפשמה יטוקל וט
םימעט<-<-
4 ,2 ק"ס טפשמה ירואב ד ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ תורטש םויקב<-<-
ה ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ תא לוספל אבה עבותב<-<-
העובשלו תודעל עבתנה
גי ףיעס ,1 ק"ס טפשמה ירואב בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
,א ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס ,בי ,י ק"ס טפשמה יטוקל
ב ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס הל 'יס
'ודיב' חכמ רישכהל<-<-
14 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ אנוגיעב דיעהל<-<-
זכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,תמש ובורק תב לע דיעהל<-<-
התונטקב השדקתנש
הל 'יס ,וט ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס ,ב ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס
ב
רייגתהש ימ<-<-
ע"ושו ,18 ק"ס טפשמה ירואב גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
הל 'יס ,טי ק"ס טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ,וט ףיעס
2 ק"ס טפשמה ירואב גי ףיעס
ותעיגנמ קלתסהש עגונ<-<-
גי ףיעס ,ב ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס טפשמה יטוקל
ררחתשהש דבע<-<-
טכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ בורק לש האווצ לע תודע<-<-
תומישכ קחרתיש
גי ףיעס ,א ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס טפשמה יטוקל
לידגהש ןטק<-<-
ו-ד םיפיעס ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ םהב ןמאנ אוהש םיניינע<-<-
(לודג :םג האר)
בכ ,אכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ח"טש רכמש הולמל בורק<-<-
רחאל
גי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש קחרתנש בורק<-<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ תעשב ססוג היה ובורק םא<-<-
תודעה תייאר
הל 'יס ,ג ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
9 ק"ס טפשמה ירואב ,ד ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס
ןנברד בויחמ רוטפל אב םא<-<-
ג ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןטק םהב ןמאנש םינינעב<-<-
לידגהש
די-י ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ הבושת השעש עשר<-<-
גי ,בי ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ סמחד עשרב<-<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןוצרמ עשרב<-<-
ו ,ה ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןטק םהב ןמאנש םיניינעב<-<-
לידגהש
3 ק"ס טפשמה ירואב ט ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ חקפתנש רוכיש<-<-
גי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ,גי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש
א ק"ס טפשמה יטוקל
תורשכב ופוסו ותליחת<-
תולספב ועצמאו
ג ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ולוספ ןמזב ןידה קספנ םא<-<-
364 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןותיח ילוספ
153 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנוהכ ילוספ
365 'מע ב"ח טפשמה רצוא להק ילוספ
204 'מע ב"ח טפשמה רצוא הקוליס ,תלוספ
חספ
אנ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןושאר םוי םא םיברעמ המב<-
תבשב לח חספ לש
ב-א ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב<-
הכ הרעה ח קרפ ,ב ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב חספ לש ןורחא לח<-<-
גל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב לח ןושאר ט"וי םהבש םינש<-<-
תבשב
ונ ,דל הרעהו ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תובא יקרפ םירמוא ןיא<-<-
וא חספ תבשב "ישפנ יכרב"ו
חספ מ"הוח תבשב
בפ תוא בע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח םילוגנרתל תוינטק תלכאה<-
לוח :האר) חספ דעומה לוח<-
(דעומה
אמק 'מע א"ח תבשה רצוא רופיס לע םיכרבמ ןיאש םעט <-
םירצה תאיצי
בלק ,חצ ,בצ ,גס 'מע א"ח תבשה רצוא ,הצמ בויחל קוספ ךירצש םעט<-
ט"וי םושמ היל קופית
זי הרעה י קרפ ,טמ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב לח וניא םהב םימי<-
(רדסה ליל :האר) רדסה ליל<-
(הצמ :האר) הצמ <-
ב"הב תינעת וירחא םינעתמ <-
(ב"הב תינעת :האר)
(חספ ברע :האר) חספ ברע <-
חצ 'מע א"ח תבשה רצוא ליבשב הצמ תיזכ לוכאל ךירצ <-
הוצמד הצממ ץוח ט"וי
חצ 'מע א"ח תבשה רצוא ליבשב ןווכתה םא דבעידב<-<-
אצי - דחא תיזכב םהינש
(חספ ןברק :האר) חספ ןברק<-
ג ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב וב תולוחמו םידוקיר <-
הכ הרעה ח קרפ ,טי הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב םדוק חספה תוכלהב םילאוש<-
םוי םישולש חספה
ז קרפ תועובשל חספ ןיב (םויה) ינש חספ
א קרפ ,מ הרעה ז קרפ ,ט ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
דס הרעה
בוט םוי וניא<-
ז קרפ ,ט ףיעס ז קרפ ,דס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב
מ הרעה
םהירבדמ ט"וי אוה<-<-
גכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב הציב תליכא<-
וט ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב סלוקמ ידג תליכא<-
הכ הרעה ז קרפ ,בכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב הצמ תליכא<-
הכ הרעה ז קרפ ,בכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב רורמ תליכא<-
י הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב "וב םימחרה בא" תרימא<-
אכ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב "םייפא ךרא לא" תרימא<-
אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב ללה תרימא<-
אכ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב "ךנעי ...חצנמל" תרימא<-
גכ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב ןידה קודיצ תרימא<-
קרפ ,אכ הרעה ז קרפ ,זי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
א"וזח תוגהנה
וב ןונחת תרימא<-
זי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וינפלש החנמב<-<-
טי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וירחאש םימי העבש<-<-
טכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ללה ירבק תרעמב וב רוקיב<-
יאמשו
זט ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ץ"שכ וב ללפתמ לבא םאה<-
ו ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב תויהלמ ענמיהל שי םאה<-
וב םילשוריב
דכ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב תומשנ תרכזה<-
טי ףיעס ז קרפ ,ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב רייאב ד"יב לחש םעטה<-
אכ הרעה ז קרפ ,בכ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב דפסה<-
הכ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב הבצמ תמקה<-
א ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב לח םהב םימי<-
די ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב "ינש חספל הז רשב" רמאי אל<-
ט ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב החמשב תוברהל<-
ח ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב ןברקה תוכלה דומלל<-
י ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב הכאלמ תיישעב רתומ<-
גי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב י"ע תונחלוש תכירע<-
וב ם"ירומדאה
גי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב "אוה רידא" תריש<-
אי ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב וב תינעת<-
*אי ףיעס ז קרפ ,ח ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב תינעתב<-<-
(ןברקה) ינש חספ
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב תבש החוד םאה <-
ב הרעהו ,ד ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ןושארל םימולשת אוה םאה<-
ומצע ינפב לגר וא
ןועט םאה<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב תוסוכ עברא<-<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב םימי 'ד ןברקה רוקיב<-<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב הבסה<-<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב תסורחב לוביט<-<-
מ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב הניל<-<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב הצמ םשל תרמושמה הצמ<-<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינוע םחל הצמ<-<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמ תאיצי רופיס<-<-
בכ הרעה ז קרפ ,ה ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב תיב הנבי םא ברקוי םאה<-
ינשל ןושאר חספ ןיב שדקמה
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב דימתה רחא ברקנ םאה<-
אכ ,ט הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב וא להקה טועימ םישוע םאה<-
להקה בור ףא
ב ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב ותרדגה<-
ז קרפ ,בי ףיעס ז קרפ ,ח ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב
אכ הרעה ז קרפ ,ב הרעה
ותליכא ןמז<-
ב ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ויוויצ םעט<-
טי ףיעס ז קרפ ,ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב רייאב ד"יל<-<-
ז קרפ ,בל ףיעס ב קרפ ,ול ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
ב ףיעס
ותברקה םוי<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב - דיזמב ןושאר חספ בירקה אל<-
ינש חספ בירקמ םאה
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ןסינב ד"י ירחא רייגתנש רגל<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ןסינב ד"י ירחא לידגהש ןטקל<-
273 'מע ב"ח טפשמה רצוא היטפוכיספ
ל ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ;265 'מע ב"ח טפשמה רצוא
פ"עא ה"ד םירואב
הישיר קיספ
ףיעס בי 'יס ,פ"עא ה"ד םירואב ל ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
וליפאו ה"ד םירואב ג
ןנברד רוסיאב<-
פ"עא ה"ד םירואב ל ףיעס אי 'יס בקעי ירמא רבעשלב<-
היל א חינ אלד<-
םירואב ל ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
פ"עא ה"ד
חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רעצ םוקמב<-<-
פ"עא ה"ד םירואב ל ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןירוסיא ראשבו תבשב<-<-
(הכלה :םג האר) הקיספ
זט רועיש א"ח טפשמה בל םשל ןיד תיבב ךרוצ שי םאה <-
רזעה ןבא לש תולאשב קספ
42 'מע ב"ח טפשמה רצוא יללכ :םג האר) הקיספ יללכ<-
(הקיספ
430 'מע ב"ח טפשמה רצוא רעש תקיספ
ןוטועפ
תונלבקב ןיב ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םימי לע םלשל בייח םאה<-
אב אל דליהש
306 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוטועפ
296-292 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב ןומעפ
296-294 ,237 ,83 'מע ב"ח הכלהב למשחה הרישי הלעפה<-
295-294 'מע ב"ח הכלהב למשחה תחיתפ י"ע הפיקע תלעפה<-
תלד תליענו
296-293 'מע ב"ח הכלהב למשחה האופר יכרצל<-
296-293 'מע ב"ח הכלהב למשחה יאופרה תווצל הלוח תותיא<-<-
372 'מע ב"ח הכלהב למשחה ינורטקלא הקעזא ןקתימ<-
294-293 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייגולונכט תונורתפ<-
144 'מע ב"ח טפשמה רצוא יתרבח רעפ
330 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכד עוצפ
8 ק"ס טפשמה ירואב ב ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ רתיה ןינעל ,םימער י"ע עצפנ םא<-
תודע ןינעלו להקב
ז ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ותרדגה<-
א ק"ס טפשמה יטוקל אכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דיעהל ותורשכ<-
,ט-ז ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
6 ק"ס טפשמה ירואב
לודג בשחנ יתממ<-
(הכמ :םג האר) תבשב ,עצפ
חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ונממ הלגומ תאצוה <-
הכ ,גכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ותשיבח<-
ז ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ודיב ךתח לע תבש לוליח<-
ץע וא לזרב י"ע השענש
בכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ותחישמ<-
וכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וייוקנ<-
זכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תשובחתה תיישע<-
חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ותחיתפ<-
יתלגומ עצפ
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ויבאל חותפל ןבל רתומ םאה<-
זט הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תאירקל ןמיס ,'וחספו ודקפ'
הרותה
(רמוש :האר) ןודקפ
הדוקפ
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא התרפה<-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיקוח אל<-
(שפנ חוקיפ :האר) שפנ חוקפ
דיקפ
טסק תוא בקעי ירמאתורעה גי 'יס בקעי ירמא העטש ,תורוחס םושירל<-
םושירב
ול תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא וא הלעבל - הדיקפ לש תרוכשמ<-
(תלעופ :םג האר) הל
376 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיאושינ תעיקפ
ןוחטב קקפ
26 'מע ב"ח הכלהב למשחה 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב ותפלחהו ונוקית<-
הנכס ששח תעינמל
85 'מע ב"ח טפשמה רצוא הארוהב רבד םלעה רפ
גרפ
במ הרעה ב קרפ ;לר הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הלחהמ ותרסה<-
184 'מע ב"ח טפשמה רצוא יקסידנא-תכדרפ
סדרפ
ד ףיעס ד 'יס בקעי ירמא לעבשכ תושר ילב ונממ הטיקל<-
ובהוא אוה תוריפה
המודא הרפ
טיר 'מע מ"וח המלש תכרב תאטח ימ שודיקב הרימש ןיד<-
איסהרפ
דכ-גכ הכלה ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוריבע רבוע ןינעל ,התרדגה<-
איסהרפב
(היברו הירפ :האר) וברו ורפ
;חי רועיש א"ח טפשמה בל ;149 'מע ב"ח טפשמה רצוא
הק-דק 'מע ץראה תווצמ
לובזורפ
הוולל עקרק ןיא םא<-
הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא רחא י"ע ול הכזמ<-<-
טנק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא תוכזל הצור וניא םא<-<-
הנ 'מע ברעה טפשמ ,עקרק ברעלו הולל ןיא םא<-<-
לע ברעש ימל עקרק שי לבא
הולה הווליהש האולה
טלר תוא ןויצה רעש בי 'יס בקעי ירמא םיניידה תומש תא בתכ אל םא<-
די ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא הזל הז םיבורקש םיניידב<-
די ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא וא הולמל םיבורקש םיניידב<-
הולל
ץבקל ה"ד םירואב הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ומצע ןיבל וניב<-
אלא ה"ד םירואבו ,דל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא הפ לע הולמב<-
ה"דו ,ץבקל ה"ד םירואב הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
רמולו
ד"ב ינפב ,הפ לעב<-
ץבקל ה"ד םירואב הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ד"בל ורסמיש םידע ינפב<-
דל ףיעסו ,נק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
אלא ה"ד םירואב
תרחא ריעב ד"בהשכ<-<-
רמולו ה"ד םירואב הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא הז םיולמה םימכח ידימלתב<-
הזל
נק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא וא ד"יב ינפל הרימאב יד םאה<-
הביתכ ךירצ
,רמולו ה"ד םירואבו ,הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
חסר תוא ןויצה רעשו ,הנק תוא בקעי ירמא תורעהו
וא םירשכ םישנא 'גב יד םאה<-
ד"יב וא ד"יבו םיאיקב ךירצ
ריעבש בושח
םירואב ול ףיעסו ,די ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא
השעו ה"ד
תבכעמ וב ןמזה תביתכ םאה<-
די ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא תושעל לוכי הוול םאה<-
לובזורפ
תושעל ה"ד םירואב הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא וא לוספ ירמגל םאה - רחואמה<-
בתכנש ןמזה דע רשכש
תושעל ה"ד םירואב הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא רשכ םדקומה<-
,וישכעו ה"ד םירואבו ,דל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
אנק תוא בקעי ירמא תורעהו
ובתוכל אלש ל"וחב גהנמה<-
בוחה תובגלו
דנק תוא בקעי ירמא תורעהו ,הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ףא לובזורפ השעי םימש ארי<-<-
ל"וחב
תורעהו ,ןמזו ה"ד םירואבו ,ול ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
סק תוא בקעי ירמא
ףוסב וא תישיש ףוסב ונמז<-
תיעיבש
טמק תוא בקעי ירמא תורעהו ,דל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ותנקת םעט<-
המר תוא ןויצה רעש בי 'יס בקעי ירמא יד םאה - םידע ינפב רסומשכ<-
'ג ךירצ וא 'בב
די ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא חילש י"ע<-
הוולה לש עקרק לע<-
הל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא תלאשומ וא תרכשומ וליפא<-<-
סק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא רונת םוקמ הולל ריכשה םא<-<-
העש לכ וקלסל לוכיו םיריכו
רעשו ,טנק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
הער תוא ןויצה
שיו ,בוקנ ץיצע הולל שי םא<-<-
םיערז וב
די ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא הלילב ותיישע<-
(תוגרדמ רדח :םג האר) רודזורפ
חי הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע ןינעל הרידכ ןודינ םאה <-
תורצח
גכ-חי הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וב תורצח בוריע תחנה<-
בל ,אי הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ףתושמ רודזורפל תיבמ לוטלט<-
תורצח בוריע ילב
הושמ תוחפ :האר) הטורפ
(הטורפ
תרצע סורפ'
ףיעס טי הרעה ח קרפ ,טס הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ
אוה יתמ<-
(תפ :האר) הסורפ
180 'מע ב"ח טפשמה רצוא סטאטסורפ
330 'מע ב"ח טפשמה רצוא חותינ ,טטסורפ
םיטקפסורפ
נ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא םיקלוחמה םיטקפסורפ תחיקל<-
ראוד תוביתב םנחב
םישורפ
דמ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב אלש ידכ םירחאמ שרופה<-
יולגב םהילע קולחל ךרטצי
143 'מע ב"ח טפשמה רצוא תויטרפ
(תוריפ :םג האר) ירפ
'מע) טפק-גפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(291-299
:םג האר) שדח ירפ לע הכרב <-
(ונייחהש
ה ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ץפח תקירז י"ע ןליאהמ ורישה <-
וב הכוז םאה -
ו ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ךרדכ הטונש ןליא תחת אצמש<-
ז ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןטק לש ןליאב<-<-
ו ףיעס ד 'יס בקעי ירמא רתומ םאה - ןליאהמ לפנש<-
ותחקל
תבשב הרירב ןינעל ,ירפ
בנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ירפ לעש הנבלה הפילקה תרסה<-
רדה
גכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא בוקר ונממ קלחש ירפ תרירב<-
דכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רחאל ונלכאיש ןטקל ותרירב<-
ןמז
בכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא זחואש העשב ןיערגה תאצוה<-
ולכאל ירפה
גמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ תיבובקרה תרסה<-
דכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא רחאל ונלכאיש ןטקל ופוליק<-
ןמז
זנ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא שולת ףנעמ ותשילת<-
י-ח ,א ףיעס גי קרפ ,חמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ןיערגה תאצוה<-
נ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ץקועה תרסה<-
ב-א ףיעס בי קרפ ,חמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ופוליק<-
טי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ףלקמב<-<-
כ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל<-<-
בס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ותציחר<-
ח ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא הנייגיהל<-<-
ג-א ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא ךלכולמ ירפב<-<-
טק הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא ךולכלהמ וצחרו רבע<-<-
392 'מע ב"ח טפשמה רצוא הייברו היירפ
םאה ,התוא םייק אלש ימ<-
השא אשיל רתומ
דל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב תולבא ימיב<-<-
וט ףיעס די קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
(ררקמ :האר) רדי'זירפ
(ררקמ ;איפקמ :האר) רזירפ
עמש לע הסירפ
'סמ םירואיב ,זיק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(447, 199 'מע) 100
"וכרב" תמלשה םשל<-
הע 'מע מ"וח המלש תכרב ;428 'מע ב"ח טפשמה רצוא (בוח :םג האר) בוח תעירפ
אל 'מע ברעה טפשמ תובוח ינש הולמל בייח היה<-
םתס ערפו ברע ול שי דחא לעו
אל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הולמה לש ותשא וא ותיב ינבל<-
הוצמ בוח לעב תעירפ<-
חור ןיאו ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא רבוע םאה - ערופ וניא םא<-<-
"קדצ ןיה" רוסיא לע
חור ןיאו ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא בוח ןוערפ לע םג רמאנ םאה<-<-
רכמ תריכמ
וכ תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ינפל עורפל הוצמ םאה<-<-
עבשנ םא ןידהו) הולמה ועבותש
(ןמזב עורפל
דכר 'מע ברעה טפשמ ותוחילשב וריבח לש בוח ערפ<-
רתוי ול תתל הוולל רתומ םאה -
םלישש הממ
אר 'מע ברעה טפשמ י"עו רחא י"ע וחרכ לע ןוערפ<-
ברע
ב ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב הלימ תעירפ
א ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ;300 'מע ב"ח טפשמה רצוא הניעטו הקירפ
המהבה תא האור וניא םא<-
םאש ה"ד םירואבו ,ו ףיעס ה 'יס בקעי ירמא תצבור איהש עדויו<-<-
םאש ה"ד םירואב ו ףיעס ה 'יס בקעי ירמא הלילב הזש םושמ<-<-
םאש ה"ד םירואב ו ףיעס ה 'יס בקעי ירמא אמוסב<-<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא קורפל לוכי המהבה לעב םא<-
ומצעב
ז ףיעס ה 'יס בקעי ירמא תצבור אלו תדמוע איה םא<-
ז תוא בקעי ירמא תורעהו ,ב ףיעס ה 'יס בקעי ירמא קתינש תמחמ הצברו הרזח םא<-
דבוכה תמחמ וא ומוקממ אשמה
ח תוא בקעי ירמא תורעהו ,ב ףיעס ה 'יס בקעי ירמא אוהשכ ,םימעפ האמ וליפא<-
סנואב
ב תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא אשמ אשונה םדאב<-
א ףיעס ה 'יס בקעי ירמא האשממ רתוי תאשונה המהבב<-
ליגרה
ז ףיעס ה 'יס בקעי ירמא תינצבר המהבב<-
אטוח לש המהבב<-
י-ט ףיעס ה 'יס בקעי ירמא הריבע רבוע והארש ימ לש<-<-
ט ףיעס ה 'יס בקעי ירמא בש אלו וב הרתה םא<-<-<-
ט ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ןובאיתל רמומ לש<-<-
דמ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא סיעכהל רמומ לש<-<-
דמ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא תבש ללחמ לש<-<-
ח ףיעס ה 'יס בקעי ירמא יוג לש אשמהו לארשי תמהבב<-
א תוא בקעי ירמא תורעהו ,ח ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ירכנ תמהבב<-
ח ףיעס ה 'יס בקעי ירמא הדיל אצמנ וניאשכ<-<-
גל תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא דבל קורפל לוכישכ<-<-
חל תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא יוג לש אשמהו המהבהשכ<-<-
רמחמה אוה לארשיו
ה ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ודובכ יפל הניאו ןקזב<-
הכ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ןידה תרושמ םינפל<-<-
ג ףיעס ה 'יס בקעי ירמא וא דספה ול םרגנשכ ,הקירפב<-
חוור תעינמ
הל תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא עקתנש בכרב<-
ה ףיעס ה 'יס בקעי ירמא םכח דימלתב<-
ה תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא הילע םיכרבמ ןיא עודמ<-
ג ףיעס ה 'יס בקעי ירמא רכשב הניעטו םנחב הקירפ<-
י ףיעס ה 'יס בקעי ירמא הניעטל תמדוק הקירפ<-
ב ףיעס ה 'יס בקעי ירמא הסרפ דע ומע תודדל ךירצ<-
ו ףיעס ה 'יס בקעי ירמא הב בייחתמש היארה רועיש<-
ו ףיעס ה 'יס בקעי ירמא רועישמ רתוי האור םא<-<-
ברקתהל בייח םאה - המא ו"סר
זכ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא רועישמ רתוי האור םא<-<-
ןידה תרושמ םינפל בייח םא ו"סר
ח"בעצ םושמ וא
הדובעמ השירפ
426 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנקיז תמחמ<-
182 'מע ב"ח טפשמה רצוא הליהקמ השירפ
תושירפ
זעק 'מע א"ח תבשה רצוא יגונעתמ םישרופה םידיסח<-
תא גנעל םיכירצ םאה - םלוע
תבשה
תעינמב ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא - ז"הועה יגונעתמו ןייו רשבמ<-
תרתומ יתמ
(העיבצ :האר) סוכרפ
180 'מע ב"ח טפשמה רצוא סנרפ
אכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא תועמב שמתשהל יאשר םאה<-
םתרומת םירחא תתלו רוביצ
הסנרפ
וא ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא הנכס קפסל סנכיהל רתומ םאה<-
הרובעב
דכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב תושפנ תלצהכ איה<-
ד ףיעסו ,וכ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
ושייבל אלו ה"ד םירואב
רובעב וא הרובעב תוזבתהל<-
חוור
(סרפ לבקמ :םג האר) 'סרפ'
הכ ,טי הרעה ח קרפ ,טס הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב יצח ושוריפ <-
(ץחל רישכמ) ילוארדיה 'סרפ'
אכש 'מע חי תוא םוכיס זי קרפ והילא ןורכז המשל ןינעל <-
הסרפ
106 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(448 'מע)
הרועיש<-
תומוסרפ
נ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא ראוד תוביתב םנח תוקלוחמה<-
ןתחיקל -
אסינ ימוסרפ
אלר ,דיר 'מע א"ח תבשה רצוא תמדוק אתיירואד הוצמ םאה<-
אסינ ימוסרפל
דיר 'מע א"ח תבשה רצוא החוד םאה תוירבה דובכ<-
אסינ ימוסרפ
אלר 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ רובע רזפל בייח המכ<-
אסינ ימוסרפד
205 'מע ב"ח הכלהב למשחה טטסוסרפ
(בוח תעירפ :האר) בוח ןוערפ
שוערפ
וט תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ותגירה<-
םירפרפ
364 'מע ב"ח הכלהב למשחה םתסיפתו םתקחרהל רישכמ<-
תבשב
148 'מע ב"ח הכלהב למשחה רוטלוקרפ
תובא יקרפ
םירמוא ןיא<-
ונ ,דל הרעהו ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב דעומה לוחב<-<-
הל ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב באב 'טב<-<-
ונ ,דל הרעהו ,דל ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב בוט םויב<-<-
הל ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב באב 'ט ברעב<-<-
ח-ז ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב לוטיבל םורגת םתרימא םא<-
תישילש הדועס
ול ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םהל שי לארשי לכ" תרימא<-
םהינפל "קלח
זל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב המעט<-<-
טלחל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב "אישקע ןב איננח יבר" תרימא<-
םהירחא
טל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב המעט<-<-
טל-חל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םהירחא שידק תרימא<-
ו ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תליפת רחא תבשב םתרימא<-
החנמ
ט ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םרמוא לבא םאה<-
די הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב 'דב תבשל יאשר םדמולה םאה<-
ללפתמה לש ויתומא
מ ,כ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב ףרוחב םירמאנ םניאש םעט<-
הל הרעה ה קרפ ,בל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םימעפ עברא םירמאנש םעט<-
זכ-י ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םתרימא גהנמ ימעט<-
ע ,די ,אי הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב וא "ונילע" ינפל םירמאנ<-
וירחאל
הל-אל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םתרימא רדס<-
גל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב ץוחל לארשי ץרא ןיב לדבה<-<-
ץראל
בל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב ליחתמ ןהבש תותבשל ןמיס<-
םתרימא לש רוזחמ
הל-דל ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םתוא םירמוא ןיאש תותבש<-
חכ ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םתרימא תפוקת<-
תאירק :םג האר) הרותה תוישרפ
(הרותה
זט הרעה ד קרפ ,א ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תומ ירחא <-
אנ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב םלועל תארקנ הניא<-<-
רייא ח"ר
דכ-טי ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב האירקה רדס<-<-
רומא<-
גל ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב שיש םדא הרותל תולעהל ןיא<-<-
וז האירקב רכזנה םומ וב
בל ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב האירקה רדס<-<-
ול-הל ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב האירקה רדס - רהב<-
יתוקוחב<-
תאירק :האר) החכותה<-<-
(החכות ,הרותה
,וס ,ד הרעה ד קרפ ,טס הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב
הס ,טל ףיעס ד קרפ
תנקתמ תועובש ינפל תארקנ <-<-
ארזע
אמ-מ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב האירקה רדס<-<-
הס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תועובש ינפל תארקנ - רבדמב<-
ד הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב לח וב עובשב תארקנ - ןנחתאו<-
באב 'ט
אובת יכ<-
במ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תוללקב םיקיספמ םאה<-<-
וס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הנשה שאר ינפל התאירק<-<-
ב ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תוטמ<-
ב ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב יעסמ<-
זי-וט ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב האירקה רדס - ערוצמ<-
וס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תועובש ינפל תארקנ יתמ - אשנ<-
ד-ג הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תורבוחמ תוישרפ<-
ד הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ידיחי הרקמ - יעסמו תוטמ<-<-
תודרפנ ןהש
הכ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב םישודקו תומ-ירחא<-<-
תוטושפ םינשב תורבוחמ
תורבועמ םינשב תודרפנו
אצ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב אקווד תורבחתמ םאה<-<-
יעיברב
חנ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב תומותסו תוחותפ תוישרפ<-
זט הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב חספ םדוק תארקנ םלועל - וצ<-
דכ-טי ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב האירקה רדס - םישודק<-
ד קרפ ,י-ט ףיעס ד קרפ ,א ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב
ב הרעה
ינימש<-
גי - בי ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב האירקה רדס - עירזת<-
ןיליפתה תוישרפ
'מע אי תוא םוכיס ,ונש 'מע ה 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
טסש
ןלוגליג<-
'מע א תוא םוכיס ,נש 'מע א 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
זסש
השרפה תליחתכ ןוילג<-
ןהיתונוילג<-
'מע א תוא םוכיס ,נש 'מע א 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
זסש
השרפה תליחתב<-<-
זסש 'מע ב תוא םוכיס אכ קרפ והילא ןורכז הטמלו הלעמל<-<-
אנש 'מע ב 'יס אכ קרפ והילא ןורכז ןתשודקב הדרוהו ןתשודק<-<-
זסש 'מע ג תוא םוכיס אכ קרפ והילא ןורכז תוישרפמ תונוילגה ךותיח<-<-<-
תושמושמ
זסש 'מע ד תוא םוכיס אכ קרפ והילא ןורכז תוישרפמ תונוילגה ךותיח<-<-<-
תושדח
'מע ה תוא םוכיס ,בנש 'מע ב 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
חסש
ןוילגהמ ךתחו רבע<-<-<-
זטש 'מע ח תוא םוכיס זי קרפ והילא ןורכז הכירצ תיבל ןתסנכה םאה<-
המשל תויהל
'מע וכ תוא םוכיס ,דסש 'מע י 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
ועש-העש
ןיליפתל ןיליפתמ השרפ תפלחה<-
'מע דכ תוא םוכיס ,גסש 'מע ט 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
געש
םיתבב ןוסכלאב ןתדמעה<-
'מע ח תוא םוכיס ,דנש 'מע ד 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
חכש
די לש ןיליפתב תוישרפ רוביח<-
טסש 'מע י תוא םוכיס אכ קרפ והילא ןורכז קבד ריינ י"ע<-<-
טסש 'מע י תוא םוכיס אכ קרפ והילא ןורכז ףלקה תביחת י"ע<-<-
:האר) ןביבס תילטמ תכירכ<-
(תילטמ
:האר) ןביבס תורעש תכירכ <-
(תורעש
הכ תוא םוכיס ,הסש 'מע אי 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
דעש 'מע
ןהילע ןמיסל תויתוא תביתכ <-
ןיליפתה ךותב ןתחנה םוקמ<-
בכ 'מע ב-א תוא םוכיס א קרפ והילא ןורכז ארותיתה יבוע ללחב<-<-
הנוילעה
םוכיס ו קרפ ,הכ 'מע י תוא םוכיס א קרפ והילא ןורכז
טפ 'מע אי תוא
הנותחתה ארותיתב עקשב<-<-
טסש 'מע ט תוא םוכיס אכ קרפ והילא ןורכז ארותיתה ללחבו דחא ףלק<-<-
םיפלק העברא וא הנוילעה
םהמ הזיא - תיבה ךותב ירמגלו
ףידע
בכ 'מע ג תוא םוכיס זי 'מע ד 'יס א קרפ והילא ןורכז לשו די לש ןיליפת ןיב לדבה<-<-
שאר
זס 'מע י תוא םוכיס ד קרפ והילא ןורכז ןיב וסינכהש קבד דגנכ<-<-
םיתבה
,גכ 'מע ה תוא םוכיס ,כ 'מע ח 'יס א קרפ והילא ןורכז
וכ 'מע די-גי תוא םוכיס
יקלח ןיבש רוע יולימ דגנכ<-<-
ארותיתה
גכ 'מע ו תוא םוכיס א קרפ והילא ןורכז דבועמ וניאש יולימ דגנכ<-<-
המשל
כ 'מע ז 'יס א קרפ והילא ןורכז םוקמ ןינעל ולוככ ובור<-<-
ןתחנה
'מע ו תוא םוכיס ,בנש 'מע ג 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
חסש
רעישה דצמ ותדירג - ףלק<-
'מע בכ תוא םוכיס ,בסש 'מע ה 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
געש
ארוקה ןימי דצל השרפה שאר<-
גכ תוא םוכיס ,גסש 'מע ח 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
געש תוא םוכיס
תכשחנ ןוילגה תליחת םאה<-<-
בתכה וא שארל
חסש 'מע ז תוא םוכיס אכ קרפ והילא ןורכז תוישרפה תביתכ - די לש ןיליפת<-
םיפלק 'דב
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא כ"בשה תשרפ
322 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיעמ תשרפ
395 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוכבו טושפ
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא לגר תטישפ
(רמוש :האר) העישפ
233 ,446 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרשפ
טמ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא - ןיד אלו הרשפ השועש ד"ב<-
חבושמ הז ירה
אי ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ןיד תושעל א"אש םוקמב<-
גי ףיעסו ,אי ףיעס ה 'יס בקעי ירמא םניאש ,םילמג וא תוניפס ינשב<-
תחאכ רובעל םילוכי
(םחל :םג האר) תפ
ט"ויב ותליכא <-
גצ ,במ 'מע א"ח תבשה רצוא םאה - רשבב אלא החמש ןיא<-<-
תפ ףוריצב קר אוה
חפ 'יס חספ לאפר תכרב הב תבייח השא םאה<-<-
אצ ,במ ,ח 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויב תפ בויח<-<-
גצ 'מע א"ח תבשה רצוא דמלנ םאה ט"ויב תפ בויח<-<-
תבשמ
הפ 'יס חספ לאפר תכרב וא גנועו דובכ םושמ הבויח<-<-
החמש םושמ
אק ,דצ ,בצ ,טנ ,חל 'מע א"ח תבשה רצוא וא גנוע םושמ ט"ויב ובויח<-<-
החמש
חצ 'מע א"ח תבשה רצוא םאה ט"ויב רשב קר לכואשכ<-<-
תפ בויח שי
טלר 'מע א"ח תבשה רצוא תולוגע תולח ןיפוא ט"ויל<-<-
חק 'מע א"ח תבשה רצוא םאה - ןינסכב האבה תפ<-<-
ט"ויב תפ בויח וב ןיאצוי
דק ,טל 'מע א"ח תבשה רצוא הציבכב תפ תליכא רועיש<-<-
תורצח בוריעל<-
דל הרעה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יפותיש ףתשל ףידע המב<-<-
ןייב וא תפב - תואובמ
אל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ השבי תפב<-<-
ט הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןחוד וא זרואמ תפב<-<-
ל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תשפועמ תפב<-<-
ט הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םישדע תפב<-<-
דל הרעה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תפמ ץמוח ףידע םאה<-<-
תואובמ ףותישל
טי-י הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריעב המלש תפ ךירצ םאה<-<-
תואובמ ףותישבו תורצח
טי-א הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תפב ח"ע תיישע<-<-
ורועיש תדידמ<-
בס הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וא םימה וא וללח םאה<-<-
רועישל םיפרטצמ ובש ןילבתה
בס הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ יולימה םאה - האלוממ תפ<-<-
רועישל ףרטצמ
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"וכע תפ<-
תבשב ותליכא ,תפ
הלר 'מע א"ח תבשה רצוא המח תפ לוכאל ןיא<-
זלר 'מע א"ח תבשה רצוא ותיבב וכרוצ תצקמ הפוא םא<-
םותחנמ ראשהו
זלק 'מע א"ח תבשה רצוא ם"וכע תפ קר ול שי םא<-
בק 'מע א"ח תבשה רצוא רדסי תיזכ קר לכואשכ ףא<-
עבקכ הפמב ונחלש
דלר 'מע א"ח תבשה רצוא תיבב הייפאה בויח םעטב<-
במק 'מע א"ח תבשה רצוא קספה אוה "ארותל ליבג" םאה<-
תבשב איצומהל
טפ 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואד איה םאה<-
גלק ,טפ 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ קר וא ע"מ אוה םאה<-<-
צ 'מע א"ח תבשה רצוא הכונח רנל תמדוק איה םאה<-
זלר 'מע א"ח תבשה רצוא 'הב ותייפא םידקהל שי םאה<-
תבשב
דלר 'מע א"ח תבשה רצוא רטלפ תפ לוכאל רתומ םאה<-
תבשב
גס 'מע א"ח תבשה רצוא הלילב ולכואל ךירצ םאה<-
אקוד
חיק 'מע א"ח תבשה רצוא תליכא ידכב ולכאל ךירצ םאה<-
סרפ
טיק 'מע א"ח תבשה רצוא םאה העיבש ידכב לכואשכ<-<-
פ"אדכב אלשב םג אצי
תפ תיזכ תליכא בויח<-
ה"ד אע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הפקשהבו
ותליכא בויח םאה<-<-
אתיירואדמ
גלק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח רוסיא תליכא החוד םאה<-<-
בויחה םעט<-
דצ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש גנועו דובכ םושמ<-<-
דצ 'מע א"ח תבשה רצוא הנשמ םחל םושמ<-<-
אק ,הצ 'מע א"ח תבשה רצוא ןממ דמלנ םאה<-<-
וק 'מע א"ח תבשה רצוא חספב הצממ דמלנ םאה<-<-
אצק 'מע א"ח תבשה רצוא הדועס םוקמב שודיק םושמ<-<-
מק 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמה לע םיכרבמ ןיאש םעט<-
מר 'מע א"ח תבשה רצוא "הלח" ארקנש םעט<-
זלר 'מע א"ח תבשה רצוא רתויב הפיה חמקה תא חקי<-
זלר 'מע א"ח תבשה רצוא םיטח תפ רחא קדקדל שי<-
ותייפאל
טלר 'מע א"ח תבשה רצוא לע רונתהמ ףכית ןחינהל שי<-
ןחלשה
טלר 'מע א"ח תבשה רצוא תועילק ששמ ותושעל שי<-
אמ 'מע א"ח תבשה רצוא גנוע תוצמ םייק - תפ לכא אל<-
תפד הוצמ רסיח לבא
זלר 'מע א"ח תבשה רצוא והפואו ותיבב ותסיע של<-
ם"וכע לצא רשכהב
צ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב תפ לכאי אלש עבשנ<-
טלר 'מע א"ח תבשה רצוא תולחב ןמוש תניתנ<-
טלר 'מע א"ח תבשה רצוא 'ו תואכ - הלחה תרוצ<-
חלר 'מע א"ח תבשה רצוא תולחה לדוג רועיש<-
בק 'מע א"ח תבשה רצוא הציבכב ורועיש<-
כק 'מע א"ח תבשה רצוא ראשנו םצמוצמ תיזכ לכא<-<-
םייכינחה ןיב
כק 'מע א"ח תבשה רצוא רזחו ואיקהו תיזכ לכא<-<-
ולכאו
טפ 'מע א"ח תבשה רצוא תונושארה תודועסה יתש<-
תפב ע"וכל
היוסיכ ,תפ
חספ לילב<-
וס 'יס חספ לאפר תכרב תוצמה תא תוסכל ךירצ םאה<-<-
הארי אלש םעטה יפל שודיקב
ותשוב תפה
וס 'יס חספ לאפר תכרב תעשב תוצמה תוסכל ךירצ<-<-
םעטהו ,"ךכיפל" תרימא
תבשב<-
וס 'יס חספ לאפר תכרב שודיקה תעשב םיסכמש םעט<-<-
וס 'יס חספ לאפר תכרב וא שודיקב קר הסכי םאה<-<-
איצומה תכרב רחא דע
וס 'יס חספ לאפר תכרב תישילש הדועסב<-<-
הפק 'מע א"ח תבשה רצוא םויב םג ותוסכל שי םאה<-<-
וס 'יס חספ לאפר תכרב תכרב רחא דע הסכי ט"ויב םאה<-
איצומה
ןינסכב האבה תפ
זיק 'מע א"ח תבשה רצוא ותוא עבוק ט"וי םאה<-
ז"מהבו איצומהל
חק 'מע א"ח תבשה רצוא תפ בויח וב םיאצוי םאה<-
ט"ויב
חק 'מע א"ח תבשה רצוא אוה תוריפ ימב שלינה לכ םאה<-
כ"בהפ
תבשב ,ןינסכב האבה תפ
יק 'מע א"ח תבשה רצוא בייח םאה - תפ ול ןיא םא<-
ןגד ינימ 'המ לישבת לוכאל
חק 'מע א"ח תבשה רצוא תפ בויח וב םיאצוי םאה<-
תבשב
יק 'מע א"ח תבשה רצוא ךירצ וא תיזכב יד םאה<-<-
הדועס תועיבק
ביק 'מע א"ח תבשה רצוא עבוק םאה תבש גנוע םאה<-
ז"מהבו איצומהל ותוא
וטק 'מע א"ח תבשה רצוא הכוסל םג ועבוק תבש םאה<-
זטק ,חפ 'מע א"ח תבשה רצוא שודיק רחא כ"בהפ תמיעט<-
דיק 'מע א"ח תבשה רצוא ינפל ולכאו תבשל כ"בהפ דחיי<-
איצומה ןינעל ,תבש
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא היגולותפ
חתפ
בצ 'מע טפשמבו קדצב תונשל הצרש יובמה ינבמ דחא<-
ר"הרל וא רחא יובמל וחתפ
י-א הכלה ,ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ - תורצח יתשל חותפה תיב<-
האצוה ןינעל ,רסוא אוה וזיאב
תבשב
כ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןודינ םאה - חתפ ול ןיאש תיב<-
תורצח בוריע ןינעל הרידכ
תומא עברא לבקמ תיב לעב<-
חתפ לכל רצחב
ופ 'מע טפשמבו קדצב ינפל םותס היהש תיבב<-<-
םיתבה תא באה קליחש
אצ 'מע טפשמבו קדצב תא ץרפ םאש א"בשרה תעד<-<-
ינב ונק םא קר א"ד דיספמ וימיצפ
א"דה לש םוקמה תא תושרה
המק 'מע טפשמבו קדצב םילתכה םוקמ דבלמ א"ד<-<-
חעק 'מע טפשמבו קדצב ,א"ד א"כל םיררבמ דציכ<-<-
עודי א"כ םוקמ םא ןידהו
פק 'מע טפשמבו קדצב הברה םיחתפ ול שיש תיבב<-<-
חתפ ול דחייו
בפק ,פק 'מע טפשמבו קדצב םותס תיבב<-<-
פק 'מע טפשמבו קדצב ילפוסד הריפחב<-<-
גפק 'מע טפשמבו קדצב הרדסכאב<-<-
הפק 'מע טפשמבו קדצב םילוגנרת לש לולב<-<-
ופק 'מע טפשמבו קדצב א"ד ול ןיאש תיבב<-<-
בפק 'מע טפשמבו קדצב חתפ ול דחיי תיבה רכומ םא<-<-
דחא
הפק ,גפק 'מע טפשמבו קדצב א"ד ךירצ חתפלש םעטה<-<-
רצחב
פק ,ופ 'מע טפשמבו קדצב וא יובמל םותס חתפ ול היה<-
וחתפל לוכי םאה - רצחל
- יובמה חתפל תותלד תחנה<-
:האר) םיבכעמ ר"הר ינב םאה
(יובמ
טפ 'מע טפשמבו קדצב יובמל חתפ חותפל הצורה <-
צ 'מע טפשמבו קדצב תרחא רצחב תיב הנקש ימ<-<-
ותיבל וחתפל הצרו
ופק 'מע טפשמבו קדצב יפל תקלחתמ רצחבש לבז<-
םיחתפ
ונ-חמ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םהיניבש תורצח ינש תלוכי<-
דחי תורצח בוריע ברעל חתפ
אנ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ורועיש<-<-
הנ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לוענ אוה םא<-<-
אצ 'מע טפשמבו קדצב יובמ ינב - וימיצפ תא ץרפ<-
םיבכעמ
גיק 'מע טפשמבו קדצב היאר קזיה יבגל ,חתפ דגנכ חתפ<-
371 ,243 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'יתאצמ חותפ חתפ'
ט ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןעוטה רוחב לש ונידו ובויח<-
ןכ
308 'מע ב"ח טפשמה רצוא יתפ
1 ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ אפרתהל דמוע םא<-
אי ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ הטושל יתפ ןיב לדבהה<-
י ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש תודעל ולוספ<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ לספנ םינינע הזיאל<-<-
1 ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןינע ןיבמו ,השא שדיקש<-
ןישוריגה אלו ןישודיקה
תוליתפ
טכ תוא זנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח םדוק ןתוקנלו ןקילדהל שי< -
ט"וי ברע לחש תבשה
קתפ
הסק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא - הז לע הז םיאיצומ םיפתושש<-
ויפ לע בויח

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US