הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


ח תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל ח תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


הלבח
בוח
טוח
דעומה לוח
הלוח
הפוח
הברוח
הקזח
היח
ךוניח
םכח
בלח
ןולח
ןיפילח
ץמח
הכונח
תונח
רבד יצח
רצח
ץירח
םרח
המיתח

(תוקוניתה תרופסת :האר) הקאלאח
(ןוישר ילב רכשב םיעסונ עיסמה גהנ) 'רעפאח'
ארקנ ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא תונחתמ םיעסונ ףוסאל ול רתומ םאה <-
סובוטוא
ארקנ ה"ד םירואב י ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ומע עוסנל רתומ םאה<-
הליבח
,ט ףיעס אי 'יס ,ח ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ןעידומו ה"ד םירואב ט ףיעס אי 'יס
אלש וא הייעטהב םדא תושרל הסנכוהש<-
גהני דציכ - ותעידיב
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא החינה ןכיה רכוז וניאו הריבעהל לביקש<-
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וא סובוטואב החכשו הריבעהל לביקש<-
הדבאו תבכרב
תיבח
ה ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא תלגלגתמה םירמשב ברועמ ןיי תיבח<-
תבשב התריצע ,ןורדמב
וט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא וריבחל התחילש - הילע ףצ ןמשש ןיי תיבח<-
ה ףיעס ג 'יס בקעי ירמא וא רכומ ב"העב םא ,הינפודב ראשנה הקשמ<-
ינונח
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא הנממ ףטפטמה הקשמ תייתש<-
לבח
ז תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא הדידמל שמשמה לבח סוביכ<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טל הכלה
תבשב הסיבכ לבח לע לוטלט<-
זמ 'מע מ"וח המלש תכרב (לבוח ;האכה :םג האר) הלבח
400 'מע ב"ח טפשמה רצוא לבחנה תמכסהב<-
י ,ב ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ןטקו הטוש שרחב<-
תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
ג תוא ןויצה רעשו ,חל
ירכנב<-
תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
הכ
ומצעב<-
ו ףיעס ט 'יס בקעי ירמא לבחש לע הרפכ תשקב<-
זמ 'מע מ"וח המלש תכרב הלבח ימד<-
וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב הלבח יניד םינד םאה<-
תורעה ט 'יס ,וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
טק תוא בקעי ירמא
סויפה רועישו וסייפל ןיפוכ ד"יב ז"הזב<-<-
ה"ד םירואב וט ףיעס וט 'יס בקעי ירמא
ז"הזב
ז"הזב ותודנל<-<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא לובחל תושר ןתנש ימב לובחל רתומ םאה<-
וב
ב ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא םיוג ינפב לובקל יאשר לבחנ םאה<-
תורעה ט 'יס ,ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
םירואב ב ףיעס ט 'יס ,גי תוא בקעי ירמא
אוהו ה"ד
ותוכהל קיספהו וב לבחש וריבחב לבוחה<-
תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
האורה ה"ד םירואב ב ףיעס ט 'יס ,זט
לש ואנוש אוהו רחא הכמש ימב לבוחה<-
הכמה
ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ימ ידימ וריבח תא ליצהל ידכ לבוחה<-
וב לבוחש
ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וריבח תלבחמ ומצע תא ליצהל ידכ לבוחה<-
תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
דמ
בייחתמש םימולשתהו םיבויחה<-
י ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא םירחאב ולבחש ןטקו הטוש ,שרח<-
אכ רועיש ב"ח טפשמה בל לבחנ תנקת<-
(דידי) רבח
טצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(314 'מע)
וילע ביבחש רבח תייאר לע הכרב <-
תורעה א 'יס ,ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא
כ תוא בקעי ירמא
הינקו הריכמב בורקלו ןכשל ותמדקה <-
ה"ד םירואב ה ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
לאוש
ינב י"ע ב"העב תעידי ילב רבחל ילכ תלאשה<-
ותשא וא ותיב
(תיקסע) הרבח
תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
פ"ע ה"ד םירואב גי ףיעס ו 'יס ,גס
םישנאל חוטיב העיצמה חוטיב תרבח <-
תרחא הרבחב םיחטובמש
הרכשה תרבח<-
תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
אל
,תוינוכמו םילכו םירישכמ הריכשמה<-<-
האנוא ןינעל
פ"ע ה"ד םירואב גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא םישנאל היתוריש תא העיצמה<-<-
תרחא הרבחב םישמתשמש
פ"ע ה"ד םירואב גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא היתוריש תא העיצמה םיתוריש תרבח<-
תרחא הרבחב םישמתשמש םישנאל
338 'מע ב"ח טפשמה רצוא םישבח
;חספ ;תוכוס ;בוט םוי ;הכונח :האר) גח
(תועובש
הרוגח
הצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(309 'מע) ב ףיעס
השדח הרוגח לע הכרב<-
(רפס תיב) 'רדח'
ה ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא םידימלתה רפסמ לע ףיסוהל רתומ םאה <-
תיתלשממ הבצק רתוי לבקל ידכ
ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
תוכהל
םירחא םידימלת הכמה דימלת תאכה<-
דמ תוא ןויצה רעש ט 'יס בקעי ירמא ידמ רתוי םידימלת הכמה דמלמ<-
רדח
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אל-חי הכלה
בוריע ןינעל הריד יורק תיבה ןמ רדח הזיא<-
תורצח
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גנ הרעה
תורצח בוריע ןינעל תיב יורק אוה םאה<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה טי קרפו ,מ הרעהב
וב בוריעה תחנה<-
דמק 'מע טפשמבו קדצב ותקולח רועיש<-
דמק 'מע טפשמבו קדצב ,תומא רשע לע תומא רשע וב שיש רדח<-<-
הקולח יבגל
םינש ה"ד םירואב א ףיעס ח 'יס בקעי ירמא םירחאל ותרכשה - גגה לע הנבנש<-
תוגרדמ רדח
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טכ הכלה
תורצח בוריע ןינעל הריד בשחנ אוה םאה<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חי הכלה
וב בוריעה תחנה<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דכ-אכ הכלה ד קרפו ,אי הכלה
ףתושמ תוגרדמ רדחל תבשב לוטלט<-
חי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ודייסל הזל הז ןינבה ירייד תייפכ<-
הנ-גנ 'מע ץראה תווצמ (השדח האובת) שדח
אל הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב לכואה יול תוכוסב הרותל תולעהל ןיא<-
שדח
אל הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ןנברדמ וא הרותהמ רוסא - הזה ןמזב<-
איק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ץראל ץוחב<-
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גמ הכלה
ל"וחב שדחב תורצח בוריע םיברעמ םאה<-<-
א"וזח תוגהנה קרפ תועובשל חספ ןיב רמועה ינפל ותריצק<-
428 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;הוול ;שוגת אל ;האוולה :םג האר) בוח
(בוח רטש ;הולמ
ןיאו ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא
חור
ןיה" רוסיא לע רבוע םאה - וערופ וניא םא<-
"קדצ
ןיאו ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא
חור
רכמ לש בוחב<-<-
ונמזב וערופ וניא הוולה םא<-
ה"ד םירואב ד ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
בקעי ירמא תורעהו ה ףיעס בי 'יס ,שובכל
גל תוא
וילע הייפכ<-<-
ה"ד םירואב ד ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
שוכרל
רבועש םירוסיאה<-<-
בי 'יס ,ד ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא
ד ףיעס בי 'יס ,זכ תוא בקעי ירמא תורעה
שובכל ה"ד םירואב
הולמל דספה ז"יע םרגנ םא<-<-
ד ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא דבאו ,ןוערפ הולמל חלש הוולה םא<-
ד ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא דבאנו ןטק י"ע וחלש<-<-
וט ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ןוממ ול חינה אל ויבאש הוולה ןב ןעוט םא<-
ול חינהש אמשב וא יאדוב ןעוט הולמהו
תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
וכ
ןמזב עורפל הוולה עבשנ םא<-
םא ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םאה - רטש ובתכ אלו םידעב ןינקב ושע םא<-
םידבעושממ הבוג
ד ףיעס בי 'יס בקעי ירמא בושו ךל"ב הולמה תוחדלו ושבוכל רוסא<-
"ןתא רחמו
תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
זכ
"יכז"כ אוה "ךלוה" רמואב<-
(ןוכשמ :האר) ןוכשממ ותייבג<-
וכ ףיעס בי 'יס בקעי ירמא השרומ ידי לע ותייבג <-
אל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ול ןיאשכ ומלשל רג תקיחד<-
ה ףיעס בי 'יס ,ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
סונא ה"ד םירואב
ידכ ומצע תא ריכשהל בייח הוולה םאה<-
וערפל
זמ תוא ןויצה רעש בי 'יס בקעי ירמא אוביש הוולה תא ףוכל הולמה לוכי םאה<-
ערפיו ותיבל
ז ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא הנתמ ןושל וב ליעומ םאה<-
תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
וכ
הולמה תעיבת ינפל וערופל הוצמ םאה<-
תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
דכק תוא ןויצה רעש בי 'יס ,גע
וערופל הרותה ןמ הוצמ םאה<-
י ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא אתידוא ןינקב הנקנ םאה<-
גי רועיש ב"ח טפשמה בל ,קזיהמ םיעבונה םייפסכ תובוח ןיב לדבהה<-
ןיי תאולהמ עבונה בוח ןיבל המודכו הליזג
ןמש וא
תורעה ד 'יס ,אל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
לק תוא בקעי ירמא
הולמה לש ותשא וא ותיב ינבל ותרזחה<-
בל 'מע ברעה טפשמ הרדג - הולמ תפיקז<-
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותשא לש בוחב לעב בויח<-
י רועיש א"ח טפשמה בל רכומהש עדי הנוקה םא ,תוחוקלמ הפירט<-
ףסכ הוול
תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
הכק תוא ןויצה רעש בי 'יס ,גע
ומלשל הוולה תייפכ<-
םלשל המב ול ןיאש הוול<-
ידכ םירחאמ תוולל בייח םאה<-<-
דעש 'מע ברעה טפשמםלשל
תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
דל
ומלשל ידכ םיחתפה לע רזחל בייח םאה<-<-
ותובגל רשפא ןוממ הזיאמ<-
תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
חל
הוולה לביקש הקדצ יפסכמ<-<-
ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ונממ עורפל אלש מ"ע הולל ונתנש ןומממ<-<-
ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא וינבל הנקש םירפסמ<-<-
תורעה בי 'יס ,ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
דמ תוא בקעי ירמא
ותיב ינב ידגב וא וידגבמ<-<-
ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ותשא ידגבמ<-<-
תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
דמ
תועבטו םיטישכתמ<-<-
(הליחמ :האר) ותליחמ<-
הע 'מע מ"וח המלש תכרב דע (םלשמ וניא םא) הוולה תא םיכמ <-
ושפנ אצתש
מ תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ומלשל דכ תילט תריכמ<-
ה ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ומלשל ידכ םירפס תריכמ<-
מ תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא ומלשל ידכ ןיליפת תריכמ<-
חכ ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא יקחשמב הולמהמ חיורהש ףסכ י"ע ותעירפ<-
איבוק
ז ףיעס א 'יס בקעי ירמא חינה אלו ובוח תא עורפל ויבא ול הוויצ<-
השורי ול
תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
אכ
שוגת אל ןינעל חקמ וא תוריכש לש<-
ד ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא ראודב ןוערפהתחילש<-
לק ,וע 'מע מ"וח המלש תכרב םולשתל הייפכו ותעיבת<-
141 'מע ב"ח טפשמה רצוא חרזא תובוח
(ןוכשמ תחיקל) לבוח
טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דכ ק"ס
הנמלא דגבו לכוא ילכ <-
399 'מע ב"ח טפשמה רצוא (קזנ ;הלבח ;האכה :םג האר) (וריבחב) לבוח
תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
דמ
םד אציו רועה תא ערק םא<-
תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
אק
ידי תאצל םלשל בייח םאה - הזה ןמזב<-
םימש
ו ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הנווכ אלב<-
א ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םינומדקה םרחב אוה<-
ו ףיעס ח 'יס בקעי ירמא תואכרעל ותריסמ<-
ב ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הקול - פ"ושמ תוחפ<-
טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טכ ,חכ ק"ס
תודעל ולוספ<-
טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ל ק"ס
רשכ וניא לבחנה םא<-<-
טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אל ק"ס
הפירט לבחנה תא השע םא<-<-
טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גל ק"ס
הגגשב<-<-
א ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ןומיזלו ןיינמל ופוריצ<-
(אפור :האר) שבוח
שדוח
(שדוחה םש יפל האר) םימיוסמ םישדח<-
םירואיב םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(479 'מע) 276 'סמ
םימי שדוח <-
זל הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב םישדחל תומש ןיא הרותב עודמ <-
גנ-טמ תוא ה קרפ םתכלהכ ןיאושינה שדוחה ףוסבש םימיב ןיאושינ<-
(שדוח שאר :האר) שדוח שאר<-
409 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םכסה :םג האר) הזוח
רטשב ה"ד םירואב ב ףיעס ג 'יס בקעי ירמא והיבגהל ילב וילע םתח ול דצ םא<-
חלק 'מע מ"וח המלש תכרב ונכת תא ןיבה אלש ןעוט ול דצ םא<-
426 'מע ב"ח טפשמה רצוא דיחא הזוח<-
416 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוסא הזוח<-
409 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותריצי<-
ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
אתכמסאו
ףא אתכמסא בשחנ םאה - יאנת וב שיש<-
אתוכלמד אנידמ ליעומש
אמק ,זל 'מע מ"וח המלש תכרב ופקת<-
254 ,243 'מע ב"ח טפשמה רצוא דיגמו רזוח
גע 'מע ז 'יס ה קרפ והילא ןורכז :םג האר) ןיליפתב םיתבה ןיבש הריפתה טוח
(םיתבה תוריפת
פ 'מע ד תוא םוכיס ה קרפ והילא ןורכז טוחה תרבעה ןפוא<-
'מע זי תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז
אסק
קספנ טוחה םא<-
אפ 'מע ז תוא םוכיס ה קרפ והילא ןורכז דחא םוקמב וריבעה אל םא<-
ו 'יס ,חס 'מע ב 'יס ה קרפ והילא ןורכז
טע 'מע א תוא םוכיס ,בע 'מע
םיפלק 'דב וא 'א ףלקב ובתכנש תוישרפב<-
פ 'מע ה תוא םוכיס ה קרפ והילא ןורכז טוחה תרבעה םוקמו םיתבה ןיב קבד<-
טע 'מע ב תוא םוכיס ה קרפ והילא ןורכז יבועב וסינכהל אלב םיתבה ביבס ותרבעה<-
ארותיתה
'מע זי תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז
אסק
תיבה תריפתלו הזל דחא טוח<-
'מע חי תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז
אסק
תיבה תריפת לש טוחל הז טוח תרישק<-<-
ונק 'מע ה תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז תוריפתה ןיב ץצוחה הריפתה טוח - הציצח<-
ארותיתהו
אע 'מע ה 'יס ה קרפ והילא ןורכז ומעט<-
טס 'מע ג 'יס ה קרפ והילא ןורכז םיתבה ןיב םידיג תרבעה - אתרבעמ<-
טס 'מע ד 'יס ה קרפ והילא ןורכז טוחה תרבעה םוקמ<-
פ 'מע ו תוא םוכיס ה קרפ והילא ןורכז םהמ הטמל וא תוישרפה הבוגב<-<-
טס 'מע ד 'יס ה קרפ והילא ןורכז םיתבה םינפב תוישרפה ןיב<-<-
טס 'מע ד 'יס ה קרפ והילא ןורכז םיתבה ןיב<-<-
םוכיס ,ע 'מע ד 'יס ה קרפ והילא ןורכז
טע 'מע ג תוא
ארותיתה יבועב וא םיתבה ילושב<-<-
חס 'מע א 'יס ה קרפ והילא ןורכז ורוקמ<-
םוכיס ט קרפ ,הע 'מע ה קרפ והילא ןורכז
ונק 'מע ד תוא
"תוסג ןיליפת"ב הריפתה טוח תרבעה רדס<-
למשח טוח
91 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב ולוטלט<-
63 ,21 'מע ב"ח הכלהב למשחה ששחמ ,חותפ אוהשכ וללגב תבש לוליח<-
הנכס
;ז"על רמומ ;סיעכהל רמומ :םג האר) אטוח
(תבש ללחמ ;ןובאיתל רמומ
ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ותאירק - וב רזוח אלש אתיירואד רוסיאב <-
וללקלו עשר ןב עשר
ה"ד םירואב ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ןיללקמו
עשר ןב עשר ותאירק - ןנברד רוסיאב<-
ל ףיעס ב 'יס ,ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ושריפ ה"ד םירואב
וחיכוהל ךרדה<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא אטח לע הרפכ ךרוצל ומצע רעצלו תונעתהל<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא תבש וילע ללחל<-
,זט ףיעס ט 'יס ,וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
חיק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס
ז"הזב ושנוע<-
ה"ד םירואב ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
ןיללקמו
קר וא וללקל לוכי םדא לכ םאה - בש אלש<-
ד"יב
(הפיטח :האר) ףטוח
(רפע) לוח
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חל הכלה
בוריע ןינעל ,םינכש ןיבש ץירח אלממה <-
תורצח
דעומה לוח
ה קרפ ,ל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
ונ הרעה ה קרפ ,דל הרעה
תובא יקרפ וב םירמוא ןיא<-
דל הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב תולבא וב תגהונ ןיא<-
ד ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב וב לבא תציחר<-<-
ק 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואד הכאלמב רוסא םאה<-
צ ,ופ 'יס חספ לאפר תכרב גנועו דובכ בויח וב שי םאה<-
חספ לאפר תכרב ;ק 'מע א"ח תבשה רצוא
צ 'יס
"שדוק ארקמ" ארקנ םאה<-
אק 'מע א"ח תבשה רצוא םכל ויצחו 'הל ויצח ךירצ םאה<-
אק 'מע א"ח תבשה רצוא םוי לכב תודועס יתש וב לוכאל ךירצ םאה<-
ופ 'יס חספ לאפר תכרב וב םישבולש םידגבה<-
ופ 'יס חספ לאפר תכרב תבש ידגב שובלל שי םאה מ"הוח תבשב<-<-
ט"וי ידגב וא
ק 'מע א"ח תבשה רצוא היקנ תוסכ שובלל בויח שי םאה<-<-
העק 'מע א"ח תבשה רצוא וב ןייו רשב בויח<-
טצ ,גצ 'מע א"ח תבשה רצוא וב גנוע בויח<-
טצ 'מע א"ח תבשה רצוא אתיירואד וא אתכמסא אוה םאה<-<-
טצ ,דצ 'מע א"ח תבשה רצוא וב תפ בויח<-
העק 'מע א"ח תבשה רצוא וב החמש בויח<-
אצ 'יס חספ לאפר תכרב קר אוהש וא וב החמש בויח שי םאה<-<-
ט"ויל ןימולשת
אצ 'יס חספ לאפר תכרב וב החמש תבוח ידי תאצל לוכי םאה<-<-
ןשי ןייו היקנ תוסכב
גפ 'יס חספ לאפר תכרב וב ןיי תייתש בויח<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב הדועסב אקוד אוה םאה<-<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב ותותשל בויח שי םאה<-<-
גפ 'יס חספ לאפר תכרב אקוד הדועסב איה םאה<-<-
ו קרפ ,ד ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב
ב הרעה
וב הכאלמ תיישע<-
ט ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב וב תורתומה תוכאלמ<-<-
ה ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא וב הקעמ תיישע<-
בכ הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב וב הזוזמ תעיבק<-
ופ 'יס חספ לאפר תכרב וב הליכא יוביר<-
ופ 'יס חספ לאפר תכרב מ"הוח תבשב<-<-
ג ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב חספ מ"הוחב תולוחמו םידוקיר<-
בי קרפ ,אכ ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
אי ףיעס טי קרפ ,ח הרעה
וב תרופסת<-
וט ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב חספ ברע תבשב ולש יעיבש לחש לבאב<-<-
טכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב הבושת לעבב<-<-
אכ ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב תרופסתב םירתומה<-<-
*טי הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב הלוחב<-<-
אי ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ןטקב<-<-
וא ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא אבו לויטל אציש ימל חוליג רתיה<-<-
מ"הוחב
1-20 'מע םלשה ייחד ארקי (האופר ;אפור :םג האר) הלוח
טפשמה יטוקל ח ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ח ,ז ק"ס
הטושכ וניא<-
ה"ד םירואב אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
תתל
םאה - ויוויצ אלב ותוא שמיש והשימ םא<-
ול םלשל בייח
די ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא - ןכוסמ ילוח ןתחל שיש עדוי אפור םא<-
הלכל תולגל ךירצ םאה
בלק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(218 'מע) א ףיעס
הטימה לעש ש"ק ותרימא<-
ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא
רוסאו
דוחי רוסיאב <-
ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בכ הכלה
בוריעב בייח לוכאל לוכי וניאש הלוח םג<-
תורצח
א ףיעס ז 'יס ,א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
ב ףיעס ז 'יס ,וליפאו ה"ד םירואב
ןוממב אפרתהלו ומצע ליצהל רתומ םאה<-
וריבח
בי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא קוקזה ןכוסמ הלוחב ךומתל ךרדה<-
תובורמ תואצוהל
בי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא קוקזש ןכוסמ הלוח רובע ןוממ תאצוה<-
תובורמ תואצוהל
כ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ומצע לע לביקש תינעתב לוכאל הצורה<-
דל-אל 'מע דסחו םייח ןכוסמ הלוחל יודיו<-
בי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא וקותינ - תורופס ויתועשש שונא הלוח<-
הלוח לש םלוע ייח ךרוצל האייחה תנוכממ
רחא
308 'מע ב"ח טפשמה רצוא שפנ הלוח<-
הנכס וב ןיאש הלוח<-
ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא
רוסאו
ןנברד נ"הוסאב רתומ םאה<-<-
ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא
רוסאו
ןנברדמ קר רוסאש דוחי ול רתומ םאה<-<-
ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא
רוסאו
תבשב ןנברד רוסיא ול תושעל<-<-
וט תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה םילוח הלכ וא ןתח<-
אמר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(400 'מע) ד ףיעס
החורסה ותחיל<-
גנק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(250 'מע) ג ףיעס
"למוגה" תכרב ןינעל <-
בי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא םדה תאצוהב ךורכ רבדהשכ םד םורתל <-
תוירודכ ךרוצל ופוגמ
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלוחל עדימ תריסמ<-
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חכ הכלה
יואר וניאש לכאמב תורצח בוריע ןיברעמ<-
ול
ח ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא אלב שמתשהל רתומ םאה – דקפתמ וניאש<-
ותאופר ךרוצל ופסכב ותעד
ט ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא וא דימ ונתימת ואש הפורתב שומיש<-
ונליצתש
זי ףיעס ח 'יס ,זי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
ילוח ה"ד םירואב
שער ול עירפמש<-
טפשמה יטוקל דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ט ק"ס
תודעל רשכ םאה - םירוסיאב אפרתנש<-
האופר יכרוצל ותרופסת<-
*טי הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב מ"הוחב<-<-
קרפ ,גי- בי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
*טי הרעה אי
הריפסה ימיב<-<-
;הלחמ :םג האר) וילע תבש לוליח ,הלוח
(רעצ ;שוחימ
322 'מע ב"ח הכלהב למשחה םיניעו ג"אא הלוחל פוקסוטוא <-
252 'מע ב"ח הכלהב למשחה ךרוצל ירובצ ןופלט אתב שומישה ינפוא<-
שפנ חוקיפ
בי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םילוח תיבב תוחא<-
ט ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םילוח תיבמ רוזחלו עוסנל<-<-
ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןילוסניא<-
זכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל (דייא-דנב) תינלפסיא<-
:האר) יאופרה תווצל הלוח תותיא<-
(...תותיא
חל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל לושלש ךרוצל היח הציב תליכא <-
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל האופרל םיאירב לכאמ תליכא<-
חל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הרצק המישנ וא לועישל רכוס תליכא<-
זל ,זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל בכשמל לפנ םא<-
אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ול שיש ןכש ריעהל הבוח םאה - רנ ךירצ םא<-
ומצעב רנ קילדי וא ,קולד רנ
,אכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
זל ,בל
ןיריפסא<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל דחא רבאב הלוחב<-
גל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןובער תמחמ הלוחב<-
א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ילוח תצקמב<-
גמ ,מ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל האופרל םח קובקב<-
גכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ורובע הפורת תרירב<-
גל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל בל באכמ חנוג<-
טל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל האקה תמירג<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל העיז תמירג<-
63 ,48 ,46 ,43 'מע ב"ח הכלהב למשחה וכרוצל למשחה רוא יוביכו הקלדה<-
חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ופוגמ ץוק תאצוה<-
חל ,בל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הכמ וב שיש וא ונורגב ששוחה<-
טי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םהב לשיבש םילכ לש םתלעגה וא םתרשכה<-
הנכס וב ןיאש הלוחל תבשב
ח ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םד תזקה<-
חי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םד תזקה ירחא תוגהנתה<-<-
312-309 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןגטנר תנרקה<-
ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל (סוניווארטניא) תידירו ךות הקירז<-
ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ש"צומ דע ןיתמהל רשפאשכ ,הקירז<-
הנכס וב ןיאש הלוח<-
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תובשב ע"ע רימחהל<-<-
ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא
רוסאו
ןנברד רוסיא ול תושעל<-<-
הנכס וב שיש הלוח<-
בי ,ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל לארשי י"ע ללחל םאה<-<-
ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ובצמ תרמחה עונמל תבש לוליח<-<-
אי ,ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס ותאופר תעינמב ןיאשכ<-<-
ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב רועישכמ תוחפ רוסיא וליכאהל<-<-
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ויתופורת לבקל אלש ע"ע רימחהל<-<-
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב וא לוחב ,ויתופורת לבקל ופוכל<-<-
ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םרדג - ויכרצ<-<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ירמגל אפרתנ אל םא<-<-
דמ הרעה א קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ורובע ורריבש הממ ראשנ םא<-<-
טמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל (המנא) ןקוח<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ומצע דעב תבש ללחל ובויח<-
גי ,ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רבוע ליצהל ידכ תבש לוליח<-
ה ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל םאה חותינ י"ע<-<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס םאל ןיאשכ<-<-
ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ללחל לוכי הלוחהשכ תבש לוליח<-
זי ,ט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רבא תנכס שישכ תבש לוליח<-
שפנ ליצהל תבש לוליח<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא העישפ י"ע האב הנכסה םא<-<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ןובאיתל רמומו עשר לע<-<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא איסהרפב תבש ללחמ לש<-<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ד"יב תתימ ביוחמש ימ לש<-<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא תרתחמב אב לש<-<-
ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
רוסאו ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס ,אציו
וייח יעגר ךיראהל ,ססוג לש העש ייח לע<-<-
זי ,די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןטק תלצהל תבש לוליח<-
ז ףיעס לש 'יס האופר תוכלה יטוקל ידי לע םייחש םידליל תבש לוליח<-
רוטבוקניא
זי ,י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלוח לש תעד ףוריט עונמל תבש לוליח<-
:םג האר) שפנ חוקיפ םשל תבש לוליח<-
(שפנ חוקיפ
בי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס וב שיש הלוחל השא י"ע תבש לוליח<-
בי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םילודג י"ע תבש לוליח<-
תוחפנתה לע תבש לוליח<-
,ב-א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
חכ
ףוגב<-<-
ומ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןיעב<-<-
ז ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל (הלחמכ) םוח לע תבש לוליח<-
ז ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל לזרב י"ע השענש ודיב ךתח לע תבש לוליח<-
ץע וא
תולחמ :האר) תונוש תולחמ לע תבש לוליח<-
(ןהילע תבש לוליח ,תונוש
,ב-א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
זי
אמלעב שוחימ לע תבש לוליח <-
מ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ויעמב שוחימ לע<-<-
ו ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םיקיזמ ח"עב י"ע הכישנ לע תבש לוליח<-
םומיח<-
י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלוחל ןיי<-<-
'יס ,חי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ו ףיעס לש
הלוחל רונת<-<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ורדג - ופוג לכ הלח<-
םצעב לופיט<-
זמ ,ל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל המוקממ האצי םא<-<-
זמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל דיב רבש<-<-
ןיי<-
כ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב וניע ךותל ותסנכה<-<-
טכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב םד דימעהל (ש"ייב וא) וב שומיש<-<-
הלוח י"ע בלח תקיני<-
גל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל השאמ<-<-
גל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל המהבמ<-<-
טמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןטב באכ<-
מ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלוחל תילמשח תירכ<-
ול ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל האופרל ,המודכו יכטצמ תסיעל<-
ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלוחל תבשב רועישכמ תוחפ רוסיא לכאמ<-
הנכס וב שיש
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םוח תדידמ<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלוחל רשב תחילמ<-
367-365 'מע ב"ח הכלהב למשחה רוטבוקניאב דוליה דמעמ<-
חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל אסרומ סיפמ<-
296-292 'מע ב"ח הכלהב למשחה תווצה םע הלוחל תותיא (ןומעפ וא) תורונ<-
יאופרה
293-296 'מע ב"ח הכלהב למשחה םילוחה יתבב תמייקה היעבה<-<-
293-294 'מע ב"ח הכלהב למשחה היעבה ןורתפל תיגולונכט העצה<-<-
זל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל (תופורת) םירודכ תליטנ<-
חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל (יוטיח) היצזילירטס<-
י ,ה ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבש לוליחל וילע תוכמס<-
י ,ה ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל אפורה דגנ<-<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלוחה תא ליצהל ,אתיירואד רוסיא תיישע<-
תובשמ
חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הכמב בקנ תיישע<-
זמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םיסרפמוק<-
די ,ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ורובע עימק<-
דמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל האופר ךרוצל הציחר<-
זי-זט ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל שפנ חוקיפל תבש לוליחב םירועישב יוביר<-
303-302 'מע ב"ח הכלהב למשחה םייוניש י"ע בושיח תנוכמב יאופר םושיר<-
םייטנגמ
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלוח לצא הרתוה וא היוחד תבש<-
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס וב שיש הלוחל הטיחש<-
טי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וב ןיאש הלוח לש תבשב םיוג ילושיב ירייש<-
אירבל ,הנכס
304 'מע ב"ח הכלהב למשחה וכרוצל ןופמרגב שומיש<-
163 ,156-155 'מע ב"ח הכלהב למשחה וכרוצל ילמשח םומיח דודב שומיש<-
180-179 'מע ב"ח הכלהב למשחה וכרוצל תיזכרמ הקסהב שומיש<-
307 'מע ב"ח הכלהב למשחה הלוח בצמ עידוהל ףרגלטב שומיש<-
234-233 'מע ב"ח הכלהב למשחה וכרוצל ררוואמב שומיש<-
233 ,230 'מע ב"ח הכלהב למשחה וכרוצל ןגזמב שומיש<-
340-339 'מע ב"ח הכלהב למשחה וכרוצל תילעמב שומיש<-
226 ,213-212 'מע ב"ח הכלהב למשחה וכרוצל ררקמב שומיש<-
280 ,271 'מע ב"ח הכלהב למשחה וכרוצל וידרב שומיש<-
הכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל היטרב שומיש<-
זכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ש"צומל התוא ךרטצישכ התחירמ<-<-
303-302 'מע ב"ח הכלהב למשחה וכרוצל םייטנגמ םייוניש<-
תשובחת<-
הכ ,גכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הכמ לע<-<-
זכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל התיישע<-<-
רופיכ םוי ןינעל ,הלוח
ט ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל סומלוב וזחא םא<-
ג ףיעס זירת 'יס האופר תוכלה יטוקל לכוא חירה םא<-
ו ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל הארנ םדא ינב בורלו הברה שלחנ םא<-
ןכוסמכ
א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל ןואמצ תמחמ הלוחב<-
ה ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל אפור אוהש הלוחב<-
א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל ותליכא יניד ,הנכס וב ןיאש הלוח<-
א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל ותליכא ךרדכ אלש לוכאל ובויח<-<-
חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל הנכס וב שיש הלוח<-
'יס ,ד ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ח-ז ףיעס חירת
רועישכמ תוחפ וליכאהל<-<-
א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל לוכאל אלש ע"ע רימחהל<-<-
ח-ז ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל הייתשו הליכאל וירועיש<-<-
א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל לכואש רבד לכ לוקשל ובויח<-
י ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל לכואשכ ךרבל וב הלוח יבויח<-
ז ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל ןוזמה תכרבב ןומיז<-<-
י ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל הנשמ םחל<-<-
י ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל הדועסל םידי תליטנ<-<-
י ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל שודיק<-<-
י ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל ןוזמה תכרבב אוביו הלעיו הצר<-<-
א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל וירבד פ"ע הלוח רמומ ליכאהל<-
א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל הער חור ול שיש ימ<-
ד-א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל לוכאל וילע תוכמס<-
ד-א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל אפורה דגנ<-<-
א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל לכאש ירחא הרותל ותיילע<-
א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל םויה לכ םוצל א"אשכ ותליכא תעש<-
ערילוח
א ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל כ"הוי ןינעל<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םתרירב ,הנטקו הלודג הצלוח
(הלחמכ) םוח
ז ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וילע תבש לוליח <-
ץמוח
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דל הרעה
תואובמ ףותישל תפמ ץמוח ףידע םאה<-
44 'מע ב"ח טפשמה רצוא אלוקו ארמוח
חפ ,זפ 'מע א"ח תבשה רצוא רדג תמחמ ןכ השועו הכלהב הדומ םא<-
ארמוחו
פ 'מע א"ח תבשה רצוא תודיסח שיו אלוקל ארמגב קספנ םא<-
רימחהל
חפ 'מע א"ח תבשה רצוא רימחהל רוסא השעת לאו בשב םג םאה<-
זפ 'מע א"ח תבשה רצוא ס"שב החדנש אנת תעדל שוחל רתומ םאה<-
ול הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב תורתוס תורמוחכ גהונה<-
זפ 'מע א"ח תבשה רצוא ורימחהש וניצמ אלש רבדב רימחהל<-
םיארומא
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
במ 'מע
היאר אלב רימחהל<-
פק 'מע א"ח תבשה רצוא אלש ןיע םילעהל יאשר תבש גנוע ךרוצל<-
ארמוח ירחא קודבל
(םלוחב) שמוח
א 'מע מ"וח המלש תכרב ז"הזב ןודקפה תעובשב <-
לבא ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא ותתימ תעשב שמוחמ רתוי זבזבל<-
(ץובוקב) שמוח
ה ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב רקובה ךרוצל תבש לילב ותרירב <-
ט ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הליפתה םדוק ותרירב<-
אי קרפ ;הכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
גי ףיעס
רחאל תסנכה תיבב םירודיסו םישמוח ןוימ<-
תבשב הליפתה
(העלבנש) וחירי תמוח
חמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(242 'מע)
התייאר לע הכרב <-
361 ,359 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןיאושינ ;ןישודיק רדסמ :םג האר) הפוח
במ-אל תוא ט קרפ םתכלהכ ןיאושינה תסנכ תיבב<-
*די הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב תירחשב<-
הכ הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב הדנ תפוח הליעומ םאה<-
ד-א תוא ט קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןיאושינ ןינקכ<-
גכ-טי תוא ט קרפ םתכלהכ ןיאושינה הפוחה הנבמ<-
זט-ה תוא ט קרפ םתכלהכ ןיאושינה התוהמ<-
ל-דכ תוא ט קרפ םתכלהכ ןיאושינה הפוחה תדימע םוקמ<-
חי-זי תוא ט קרפ םתכלהכ ןיאושינה הפוח ידיע<-
314 'מע ב"ח טפשמה רצוא שפוח
143 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןופצמה שפוח<-
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא קוסיעה שפוח<-
143 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונותיעה שפוח<-
469 'מע ב"ח טפשמה רצוא האנתה שפוח<-
ץראל ץוח
גל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב החמשב וב תוברהל שי םאה<-
וא ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא הניפסב לויט םשל עוסנל<-
ירמא תורעהו ,דל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
חמק תוא בקעי
םיפסכ תטימש ןינעל<-
ב ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב םש הרותה תאירק<-
זלק 'מע טפשמבו קדצב - ל"וחב וריבח לשב םלתשו ויתיז רהנ ףטש<-
םמוקמב םעטונל םלטיל רתומ םאה
גל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תובא יקרפ תרימא רדסב י"אמ ויוניש<-
ומק 'מע טפשמבו קדצב תקולח יבגל ל"וחב השירח ידכ רועיש<-
תופתוש
143 'מע ב"ח טפשמה רצוא הקוח
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיוגה תוקוח
טמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב (המנא) ןקוח
רוח
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
המ הכלה
םינכש ןיבש רוחל תבשב לוטלט<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הנ הכלה
תורצח בוריע ןינעל ,רצחל תיב ןיבש<-
(רקפה :םג האר) הברוח
גיק 'מע טפשמבו קדצב םאה - ותברוח לומ ןולח חתופ וריבח םא <-
בכעל לוכי
גיק 'מע טפשמבו קדצב הצור ב"העב ןיאו וברחש היילעו תיב<-
ותיב תא תונבל
אנ 'מע טפשמבו קדצב היאר קזיה תנעט הברוחב שי םאה<-
סק 'מע טפשמבו קדצב דוגא וא דוג ןיד הברוחב ךייש םאה<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה
הב תורצח בוריע תחנה<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
מ הכלה
תבשב הכותל לוטלט<-
ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא הילא הסינכ<-
נ ,גכ 'מע טפשמבו קדצב דמעו וריבח תוברוח ןיב הברוח ול שיש ימ<-
םלשמ ימ - רדגו וריבח
בנ 'מע טפשמבו קדצב רבודמ רדג הזיאב 'סותו י"שר תקולחמ<-<-
בנ 'מע טפשמבו קדצב אקוד לתוכה תואצוהב בייח ףקינה<-<-
םהינש םוקמ לע יונבשכ
גנ 'מע טפשמבו קדצב יצח וא הנהנש המ קר םלשמ םאה<-<-
האצוהה
הנ 'מע טפשמבו קדצב לתוכה תא הנב םא תואצוהה םולשת<-<-
וקלחב
זנ 'מע טפשמבו קדצב וילע םילגלגמ תיעיברה תא ףקינה רדג םא<-<-
לתוכה םוקמ יבגל וניד המ - לכה תא
גיק 'מע טפשמבו קדצב תונביהל תוברוח תודיתע<-
ןברוח
2742 'מע םלשה ייחד ארקי םילשוריו הדוהי ירע תייאר לע העירק<-
גרוח
אעק-טסק תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה םיגרוח תוחאו חא יאושנ<-
ףרוח
ונ ,ל ,כ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב וב החנמב תבשב "ישפנ יכרב" תרימא<-
כ ,אי הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב וב החנמב תבשב "תולעמה ריש" תרימא<-
ה קרפ ,כ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב
מ הרעה
תובא יקרפ וב םירמוא ןיא עודמ<-
ריזח
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא םיריזח ינש ןיב רובעל<-
ז ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא ולודיג רוסיא<-
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא ולדגל רסואה קוח<-<-
(םינכש ןיב לתוכב ןמיס) תיזח
העקבב<-
חמ 'מע טפשמבו קדצב םישוע םהינש תעדמ הציחמ ושע םא<-<-
ןאכמו ןאכמ תיזח
נ ,טמ 'מע טפשמבו קדצב תיזח םהמ דחא ףא השע אל םא ןדה<-<-
ןמיסו
ונ 'מע טפשמבו קדצב לתוכה םוקמל העקבב תיזח ליעומ םאה<-<-
טמ ,בל 'מע טפשמבו קדצב רצחבש לתוכל תיזח ליעומ םאה<-
טמ ,דל ,בל 'מע טפשמבו קדצב א"דמ הלעמלש קלחל<-<-
גל 'מע טפשמבו קדצב תיזחכ תונולח ליעומ םאה<-
(רוביצ חילש :האר) ןזח
'קזח'
אס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב שמוח םימייסמשכ "קזחתנו קזח" תרימא<-
אס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב רמאי הלועה םאה<-<-
זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הרותל הלועל "קזח" תרימא<-
252 'מע ב"ח טפשמה רצוא הקזח
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל קזחומ דחא דעב ומצע רוסיא<-
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל וז תא וז תורתוסה תוקזח יתש לע הדמעה<-
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל התעשב הררבתנ אלש הקזח<-
טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס
הוצמ םויקל בויח תקזח<-
טפשמה יטוקל ו ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס
הדגנ ,לידגהש ןטק תונמאנ<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גכ-אכ ק"ס
הקזח דגנ עבשנ<-
תועירכמכ תוקזח יתש ףוריצ<-
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גכ ,טי ק"ס
הוקמב<-<-
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הכ-אכ ,טי ק"ס
דע תורשכב<-<-
טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
וכ ק"ס
ואצמנו ,ג"י רחאל בר ןמז קדבנ םא<-<-<-
תורעש ולצא
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וכ ק"ס
ןישוריג וא ןישודיק לע תודעב<-<-<-
טפשמה ירואב גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
31 ק"ס
םוגפ אצמנש ןיכסב<-<-
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דכ ק"ס
ףוג תקזח דגנ<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
7 ,3 ק"ס טפשמה ירואב ,ג ק"ס
ןוממ איצוהל בורל הפוריצ<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בכ ק"ס
'יעב יאמ ידיב ךרטש'<-
413 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןינק תרותב) הקזח
ביתנ ףיסוי בצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב הפסוה
הקזח ןינק לעופ ךיא<-
שומישב<-
א ק"ס בצק 'יס טפשמה תוביתנ י"ע תסנכה תיב םוקמ תונקל רשפא םאה<-<-
הבישי
טפשמה תוביתנ ,ו"טס בצק 'יס מ"וח ע"וש
א ק"ס םש
תועצמ עיצמ<-<-
טפשמה תוביתנ ,ז"ס בצק 'יס מ"וח ע"וש
א תוא ביתנ סלפי בצק 'יס םלשה
םימרכ לש ליבש<-<-
,ו ,א ק"ס בצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
אי-י ,ג תוא ביתנ סלפי
עקרקה ףוג תא וב הנוק םאה<-<-
עקרקה ןוקיתב<-
טפשמה תוביתנ ,א"יס בצק 'יס מ"וח ע"וש
ביתנ סלפי ,הבושתב ג ק"ס בצק 'יס םלשה
ה תוא
תישושבג תרסה<-<-
ביתנ סלפי בצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד הפסוה ביתנ ףיסוי ,ה תוא
יסכנב וא וריבח יסכנב הליעומ םאה<-<-<-
רגה
,הבושתב בצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ה הפסוה ביתנ ףיסוי ,וט תוא ביתנ סלפי
תישושבג תרסהכ אוה רפעה ןויקנ םאה<-<-<-
הבושתב בצק 'יס טפשמה תוביתנ תודוסיה לכ תריפח<-<-
הבושתב בצק 'יס טפשמה תוביתנ דחא דוסי תריפח<-<-
הבושתב בצק 'יס טפשמה תוביתנ םילתכה תריתס<-<-
א"יס בצק 'יס מ"וח ע"וש תוריפ תליכא י"ע<-
ביתנ סלפי בצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב תוא
ד"בארהו ם"במרה תקולחמ רואיב<-<-
ביתנ סלפי בצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד תוא
איה תוריפ תחיטשו תומהב תדמעה םאה<-<-
תוריפ תליכאכ
ביתנ סלפי בצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב תוא
תוריפ תחיטשו תומהב תדמעה םאה<-<-
עלס חיחצב קר הליעומ
ביתנ ףיסוי בצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ג הפסוה
רגה יסכנב תוריפ תליכא<-<-
ןהמ תחאב הקזח השעו תודש רשע הנק<-
ביתנ סלפי בצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא
הליעומ איה ךיא<-<-
ביתנ ףיסוי בצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה
הניאש הקזח גוסב תחא הדשב קיזחה<-<-
תודשה ראשל הליעומ
ב"יס בצק 'יס מ"וח ע"וש םלוכ ימד ןתנ אל םא<-<-
סלפי ,ד ק"ס בצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ח ק"ס בפק 'יס מ"היתנ ,ח-ז תוא ביתנ
יזוזא קיפנו לייעו םלוכ ימד ןתנ אל<-<-<-
ביתנ סלפי בצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ו תוא
קיפנו לייעו הצחמו הדש ימד ןתנ<-<-<-
יזוזא
(ארקיעמד) הקזח
בלר 'מע מ"וח המלש תכרב רוסיא תקזחב הייחב המהב <-
דכ ,גכ רועיש ב"ח טפשמה בל ירתו ירת לש קפסב<-
א רועיש ב"ח טפשמה בל תונתשהל היושעה<-
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דכ ק"ס
ףוגה תקזח תמצוע<-
(רזוחה הרקמ) הקזח
חס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב םיעשתב וא םוי םישולשב תישענ ,הליפתב <-
תוליפת
טפשמה יטוקל ח ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
8 ק"ס טפשמה ירואב ,ד ק"ס
שולש וא םימעפ יתשב התעיבק<-
253 'מע ב"ח טפשמה רצוא םדאה עבטמ הקזח
טע 'מע מ"וח המלש תכרב הדיספמו הדועסב חרוט םדא ןיא<-
פ ,טע 'מע מ"וח המלש תכרב ונמז ךות ערופ םדא ןיא<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גכ ק"ס
ונמז ךות ערופ םדא ןיא<-
טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ו ק"ס
רעיש אלב אמוג ןיא<-
הנ 'מע מ"וח המלש תכרב אבסנימו אקייד השא<-
דכ רועיש ב"ח טפשמה בל אבסנימו אקייד השא<-
,טכ ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
גפ ק"ס תורוקמו
ןילת לב ןינעל ותוחילש השוע חילש הקזח<-
חלשמל אתיירואד ירוסיאו
טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
וכ ,זט ,וט ק"ס
םינמיס ללכל אב םינש ללכל אבש לכ<-
טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
27 ק"ס
םדא לש ותולדג היפ לע עובקל<-
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא בושיי תקזח
ב"ח טפשמה בל ;253 'מע ב"ח טפשמה רצוא
דכ רועיש
תורשכ תקזח
טפשמה ירואב י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
27 ק"ס
התרדגה<-
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זי ק"ס
תורשכ תקזחב דע תדמעה<-
טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חי ,זי ק"ס
םיקסופה תקולחמב<-<-
טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ח ,ז ,ד ק"ס
ירתו ירתב<-<-
טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ו ,ה ק"ס
ןוממ איצוהל<-<-<-
טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
די ק"ס
טגב<-<-<-
טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בי-ט ק"ס
ןוממ קיזחהל<-<-<-
טפשמה יטוקל י ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זי ק"ס
עשר אוה ןנברדמש ימב ,תוקדיצ תקזח<-
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דכ ק"ס
התמצוע<-
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הכ ק"ס
םידעב<-<-
המלש תכרב ;253 'מע ב"ח טפשמה רצוא
וצק 'מע מ"וח
ןילטלטמ תקזח
253 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןוממ תקזח
ב"ח טפשמה בל ;הפ 'מע מ"וח המלש תכרב
הכ רועיש
אמק ארמ תקזח
טפשמה יטוקל גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
כ ק"ס
התרדגה<-
טפשמבו קדצב ;402 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זי 'מע
ןיקיזנ תקזח
ה"ד םירואב גל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
הס תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס ,וקיזהש
םינש 'ג וא דימ - םינכש יקזנב<-
חי 'מע טפשמבו קדצב קיזהל ןינק וא הליחמ ליעומ םאה<-
זי 'מע טפשמבו קדצב היאר קזיהל<-
252 'מע ב"ח טפשמה רצוא תועקרק תקזח
טי רועיש ב"ח טפשמה בל ינפב היינש ,םינש ינפב הנושאר הנש הלכא<-
םינש ינפב תישילש ,םינש
הפ-פ 'מע מ"וח המלש תכרב םינש 'ג תקזח<-
דלר 'מע מ"וח המלש תכרב הנעט המע ןיאש<-
הררש תקזח
דכק 'מע מ"וח המלש תכרב תונברב השורי תקזח<-
המלש תכרב ;395 'מע ב"ח טפשמה רצוא
וטק 'מע מ"וח
תווצמב הקזח<-
םישימשת תקזח
גמ 'מע טפשמבו קדצב הקזח - םהיניבש לתוכה שארב קקח םא<-
וקלח ערפש
ופ 'מע טפשמבו קדצב ,םיתבה תא באה קליחש םדוקמ םותס תיב<-
םיחתפל א"ד יבגל
אצ 'מע טפשמבו קדצב לש א"דב וכזי תושרה ינבש ךירצ םאה<-
םימיצפ תצירפ רחא םיחתפ
טל 'מע טפשמבו קדצב וניא םוי םישלש דע אתללטמד ארושכ<-
הקזח
זפ 'מע טפשמבו קדצב האחמ אוה - חתפב סנכנו אצוי אוהש המ<-
םותסל וקיזחי אלש
טע 'מע טפשמבו קדצב רצחב לטלטימה וא עובק רבד דימעהש ימ<-
וב וחימ אלו
פק ,אצ 'מע טפשמבו קדצב דוע ול שי םאה - ונולח תא םתסש ימ<-
רצחה לע דובעיש
הפ 'מע טפשמבו קדצב םיבר וב וקיזחהש רצימ<-
טל 'מע טפשמבו קדצב הקזח הניא םימי העבש דע הוצמ תכוס<-
בצק 'מע טפשמבו קדצב קלחב דחא שמתשה כ"חאו וקלחש םיפתוש<-
קיזחה םאה - וריבח
ןינק ;החטבה :םג האר) (תוטרחתה) הרזח
(ערפש ימ ;הנמא רסוחמ ;ףסכ ןינק ;םירבד
ז ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא לודג יוניש רעשה הנתשנ םא <-
424 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדובע םכסהמ<-
ב ףיעס א 'יס בקעי ירמא וא תטעומ הנתמ וריבחל ןתיש רמאש הממ<-
הבורמ הנתמ
ח תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא וריבח ינפב אלש רמאשכ<-<-
ח תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ןטקל ןתיש רמאשכ<-<-
ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא ינעל ןתיל בשח וא רמאשכ<-<-
תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
וט
ח"תל וחיטבהשכ<-<-
ו ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא רוביד ידכ ךות הליחממ<-
םירבד ןינקמ<-
ןיאו ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא
חור
ןנברדמ וא הרותהמ ורוסיא<-<-
ג ףיעס א 'יס בקעי ירמא ורמאו וחיטבה להק ישאר וא םיברשכ<-<-
ה תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא לזוה וא הלעשכ<-<-
(הבושת ;הבושת לעב :האר) הבושתב הרזח
םיחתפה לע הרזח
ו ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא הוצמ ךרוצל<-
תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא
דל
בוח םולשת ךרוצל<-
51 'מע ב"ח טפשמה רצוא םמוקמל םיליצמ תרזח
תרזח
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
הנ תוא הנ 'מע
(תבשב חספ ברע לחשכ) תבשב םימב ותיירש<-
(אטוח :האר) אטח
חספ ןיב ;בצק 'מע א"ח תבשה רצוא
חכ הרעה די קרפ תועובשל
'ךרבח הכזיש ידכ אטח'<-
י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל םירמוא יתמ<-<-
286 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'הכזתש ידכ אטח'<-
182 'מע ב"ח טפשמה רצוא דיחיו רוביצ תאטח
273 'מע ב"ח טפשמה רצוא םדא תפיטח
רחאמ ץפח תפיטח
טפשמה ירואב א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
24 ק"ס
ולש תא ףוטחל רתומ םאה<-
טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
וכ ,הכ ,אכ ק"ס
הנשי הולמב םילות יתמ<-
(לשובמ :האר) יח
דמש-טלש 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ םיבורק קוביח
רגיח
'מע) הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(325
ותייאר לע הכרב<-
157 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןירדהנסה שודיח
הרות ישודיח
ופק 'מע מ"וח המלש תכרב םהב תוכז<-
היח
ג ףיעס ו 'יס בקעי ירמא תוכלמה םתשבכש תורעיב<-
דל תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא תיחשת לב םושמ שי רעי תויח תגירהב םאה<-
ד ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רביב ךותבש היח תדיצ<-
ח)דל תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא הסנרפ םשל אלו הואת םשל רעי תויח תדיצ<-
ב ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רקפה איה - רבדמבש<-
ט תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא וריבח הדשל הסנכנש רבדמבש היח תדיצ<-<-
םיטיח
זס תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא י"אב םהב רוחסל<-
שפנ ייח םהב שיש תוריפ ,שפנ ייח
וס תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא ימוקמה קושה תכירצמ רתוי םיערוז םא<-
טי ,ג 'יס בקעי ירמא ז"הזבו ,ל"וחל םתאצוה<-
תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
זי ףיעס ג 'יס ,חי
םהיריחמ תעקפה<-
כ ףיעס ג 'יס בקעי ירמא י"אב םהב הרוחס<-
288 'מע ב"ח טפשמה רצוא העש ייח
בי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא לש םלוע ייח ךרוצל הלוח לש ש"ח תייחד<-
רחא
365 ,153 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיואל יבייח
ד"יב תותימ יבייח
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא תבש םהילע ללחל<-
ה"ד םירואבו ,זט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
לבא
ז"הזב םשנוע<-
("רדח" :האר) רדייח
טייח
גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רחא טייח רבכ שישכ תונח תחיתפ<-
בכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא טוחהו דגבה ירייש<-
295 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ןימדוק ךייח'
לייח
ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי הכלה
האצוה ריתהל ,ריעה ינב תושר ונממ רוכשל<-
תבשב
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זטק 'מע
תיבבש וצמח תריכמ<-
ג ףיעס ח 'יס בקעי ירמא יאשר םאה - םילייח ןסכאל וילע לטוהש ימ<-
רחאל קזנ םרגיי ז"יעו ומצע רוטפל
279 'מע ב"ח טפשמה רצוא םשה לוליח
(תבש :םג האר) שפנ חוקיפל תבש לוליח
ה"ד םירואב אי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא
גורהלו
לארשי ןוממ יקסע לע ואבש םירכנב <-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא העישפב המרגנש הנכסב<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא העש ייח לע<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא עשר לע<-
גי ףיעסו ,זי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא
אציו ה"ד םירואב
איסהרפב תבש ללחמ<-<-
אציו ה"ד םירואב גי ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ד"יב תתימ בייחש<-<-
:םג האר) ותמחמ תודעל לוספ ,ןוממ דומיח
(ןובאיתל הריבע ;סמחד הריבע
טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס
אתיירואד הריבעב <-
טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טל ק"ס
ןנברדמ לספנשכ<-<-
טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אי ,י ק"ס
ןנברד הריבעב<-
תבשב םומיח
י ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלוחל ןיי<-
'יס ,חי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ו ףיעס לש
הלוחל רונת<-
וכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא םמומיח ךרוצל תבשב םילכאמ תרירב<-
199 'מע ב"ח טפשמה רצוא ךוניח
312 'מע ב"ח טפשמה רצוא השאב<-
(בא :םג האר) (תווצמל ןטק) ךוניח
וט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב רחשה תוכרב ךרבל <-
וט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ןוזמה תכרב ךרבל<-
א ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תובוט תודימל<-
ד הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב השעת אל תווצמל<-
טי קרפ ,גי ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
כ הרעה טי קרפ ,ג-א ףיעס
שארה תאפ תווצמל<-
וט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב הטמה לעש עמש תאירק אורקל<-
ו הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב וב תבייח השא םאה<-
טל 'יס חספ לאפר תכרב לע םג וא הוצמה השעמ לע קר אוה םאה<-
המויק
ןטקה תא רפסל רוסא וללגב םאה<-
אי הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-<-
אי הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמה ןיב ימיב<-<-
ןינב ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ךוניח ךרוצל ריעצה ויחא תאכה<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ךוניח ךרוצל םינטקה וינב תאכה<-
וניאו ה"ד םירואב י ףיעס א 'יס בקעי ירמא וכנחל ידכ ןטק ונב לש ץפח תחיקל<-
קיח
י ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הרירבל וב שומיש<-
(הללק ;םש הנכמה :םג האר) ףודיגו ףוריח
וט ,ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב ושנוע <-
ה ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא זעלו זנכשא ןושלב<-
ו ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא סנקה ערופ - ליחתמה<-
םילותיח
ו הרעה י קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םייקנהמ םיכלכולמה תרירב<-
זכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב םיימעפ דח םילותיח<-
הריכח
םיטוקיל ב 'יס ,ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
אי ק"ס
האנוא ןינעל<-
אי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ןינעל (ע"ליבאג) א"העונמלא תריכחב<-<-
האנוא
177 ,318 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םכח דימלת :האר) םכח
'מע) ר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(316
ותייאר לע הכרב<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ הכלה
ולצא תורצח בוריע תחנה <-
גמ 'מע מ"וח המלש תכרב ריתהל יאשר וריבח ןיא רסאש םכח<-
בצ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תרשע ,הריש תאירקל הרותל ותולעהל<-
החכות ,תורבדה
'מע) בר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(320
'םיזרה םכח'
המכח
טכ רועיש ב"חטפשמה בל תודע ןיב םיניד יקוליחו םירדג יקוליח<-
המכחל
צק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב 'המכח הברת םירפוס תאנק'<-
199 ,34 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוינוציח תומכח
הוצמ רוקעל םתלוכי ,םימכח
דצק 'מע א"ח תבשה רצוא דומלתה תמיתח ירחא<-
זפק 'מע א"ח תבשה רצוא ת"אושב השע תווצמ רוקעל םילוכי ד"ב<-
זפק 'מע א"ח תבשה רצוא רוקעל םילוכי םאה - השרדמ דמלנה רבד<-
ע"וקב
הכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא שרופמה רבד רוסאל חכ םהל שי םאה<-
רתיהל הרותב
גצק 'מע א"ח תבשה רצוא רוקעל םילוכי לודגה ד"ב קר םאה<-
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא ךרוצל תבש גנוע רוקעל םימכח דיב חכ שי<-
ת"אושב
טפק 'מע א"ח תבשה רצוא דצמ רוסיא ששח ידיל אבי אלשכ גייס רוזגל<-
וז הוצממ אלא רחא
חפק 'מע א"ח תבשה רצוא ולטבי ןפ ת"אושב רובעל הנקת תושעל<-
ת"אושב הברה
צק 'מע א"ח תבשה רצוא ןקתל םילוכי םאה ללכה תבוטל אוהשכ<-<-
ל"נכ
אצק 'מע א"ח תבשה רצוא רדגו גייס םושמ אוהשכ<-<-
אצק 'מע א"ח תבשה רצוא ע"וקב כ"חא ומייקי ז"יעשכ<-<-
זפק 'מע א"ח תבשה רצוא השעו םוקב םג רוקעל םילוכי םימעפל<-
הצק 'מע א"ח תבשה רצוא ןוממ תבוט םושמ ת"אושב הריקע<-
זפק 'מע א"ח תבשה רצוא ע"וק תריקע הנממ תכשמנש ת"אוש תריקע<-
בלח
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חל תוא אע 'מע
חספ ברעב בלח ילכאמ תליכא<-
ד ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וכותל הביק-תקבא תסנכה<-
ה ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וכותל םויצלק ירודכ תסנכה<-
ה ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וכותל ןומיל ץימ תסנכה<-
ו ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא ןבלל וכפהל ידכ תבשב וכותב תנמש תסנכה<-
חסק ,ח 'מע א"ח תבשה רצוא תועובשב בלח ילכאמ לוכאל גהנמה<-
זע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וילעמ םורקה תרסה<-
בע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וילעמ תנמשה תרסה<-
י-א ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וצוביח<-
ז ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא ץבחתיש ידכ םח םוקמב ותדמעה<-<-
טנ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא תלוכמה תויונח ינפל חנומה בלח תחיקל<-
רקוב תונפל
כק הרעה ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ילכה ידיצל םורקה קוליס<-
ג ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ןתשפו םושמושו םידקש בלח ןוניס<-
גי ,ט-ח ףיעס ז"ט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ןמוש יקיקלחמ ונוניס<-
ויהש ה"ד םירואב ט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא י"אב םלדגמש יממ םיזיע בלח תיינק<-
כ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא םירחא לש תומהב יעורמ ותיינק<-
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ס תוא גצ 'מע
חספ ברע תבשב בלחנש<-
,תפ ;הנשמ םחל :םג האר) (תבש לש םחל) הלח
(תבשב ותליכא
ה ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב רתוי תוירטה תולחה תרירב <-
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תוקותמו תוליגר תולח תרירב<-
(לבט :םג האר) (הסיעה תמורת) הלח
זלק 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב הלח הנממ שרפוה אלש תפ תליכא <-
גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הל הכלה
הלחב תורצח בוריע םיברעמ םאה<-
ולר 'מע א"ח תבשה רצוא ט"ויעב הלח שירפהל ןוכנ םאה<-
תבשב התשרפה<-
אע 'מע א"ח תבשה רצוא ל"וחב<-<-
ולר 'מע א"ח תבשה רצוא הלח שירפהל ידכ םיחתפה לע רוזחל צ"א<-<-
ש"עב
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
*דנ תוא דנ 'מע
ט"וי דע תוצמהמ שירפהל חכש<-
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דנ תוא גנ 'מע
חספ ברע לחשכ) ץמחה תולחמ שירפהל חכש<-
(תבשב
36 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םולח תינעת :םג האר) םולח
אמק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(230 'מע)
ותבטה<-
חלק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(225 'מע)
ותמחמ ותליפת ,קפוסמ <-
'מע) מק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(229
וילע הבוגת <-
טלק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(227 'מע)
וללגב "ע"שבר" תניחת <-
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(236 ,225-227 'מע) גמק ,טלק-חלק
וילע הליפת <-
ןולח
צק 'מע טפשמבו קדצב הז לע הז תונולח םהל ןיא וקלחש םיחא<-
לכ ה"ד םירואב ג ףיעס י 'יס בקעי ירמא םיגרוס ול תושעל הבוח םאה<-
גיק 'מע טפשמבו קדצב לוכי םאה - וריבח תברוח לע ןולח חתופה<-
וילע בכעל
דחי ברעל םהל רשפאמ תורצח ינש ןיב ןולח<-
תורצח בוריע
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גנ הכלה
ןולח לדוג הזיאב<-<-
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הנ הכלה
לוענ ןולחב<-<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ונ הכלה
רצחב דמועה רבד לע תבשב ונממ לוטלט<-
(תספרמו הילע :םג האר) ול ךומס
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אס הכלה
לופי אמש ששוח וניאו תבשב וילע לטלטמ<-
תברועמ הניאש רצחל
פק ,אצ 'מע טפשמבו קדצב תא דיספה םאה - ונולח תא םתסש ימ<-
רצחה לע ותוכז
ירמא תורעהו ,אי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
כ ק"ס םיטוקילו ,בס תוא בקעי
רצחו תיב לתוכ דגנכ ותחיתפ<-
צק 'מע טפשמבו קדצב םאה ,רצח הזו תיב הז ישילשמ םינש ונק<-
ב"העב ןולח לע ליפאהל לוכי רצחה לעב
המלש תכרב ;437 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זעק ,זק ,דק 'מע מ"וח
תופתוש תקולח
וטר 'מע טפשמבו קדצב םהיבא לש השונ אבו וקלחש םיחא<-
אר 'מע טפשמבו קדצב הדש דגנכ הדש וקלחיש הצור דחא םא<-
יצחל וקלחי הדש לכש ינשהו
אר 'מע טפשמבו קדצב רצימה לע הדש ול שיש ןעוט םא<-<-
הקולח רועיש עקרקב ןיא םא<-
זמק 'מע טפשמבו קדצב ףרטצהל היוארה ךומסב הדש שי דחאלו<-<-
במק 'מע טפשמבו קדצב ומוקמ תא א"כ ריכמו<-<-
וסק 'מע טפשמבו קדצב לודגה קלחה תא חקיש ינשל דחא רמואו<-<-
הנתמב
זסק 'מע טפשמבו קדצב ןועמשלו תומא עברא ןבוארל וב שי םא<-<-
תומא שולש תחקל ןבואר לוכי תומא שולש
המא חינהלו ולש
:האר) יוליע יבג ךרעב הווש לכה היה םא<-
(יוליע
חפק 'מע טפשמבו קדצב ןויכ - שוריפב לרוגב םיפתושה וקלח םא <-
הקולחה המייקתנ םהמ דחאל לרוגה הלעש
םה ירה וקלחש םיחאש ןידה יבגל ,םלוכל
תוחוקלכ
וצק ,חסק ,וסק 'מע טפשמבו קדצב וא שרפהה יל ןתו לודגה תא חק" ב-ל א רמא<-
א-ל ןכ רמול ב םג לוכי ,"דוגא וא ךפיהה
חי 'מע טפשמבו קדצב הקולחה לח ןינק הזיאב<-
בכ 'מע טפשמבו קדצב "ינקו קזח ךל" רמאיש ךירצ םאה<-<-
(דוגא וא דוג :האר) דוגא וא דוגב<-
גסק 'מע טפשמבו קדצב - דחאכ וב שמתשהל םילוכי ןיאש רבד <-
םימיל םיקלוח
געק 'מע טפשמבו קדצב ףתרמו תונח דגנ תיב קלחל םילוכי םאה<-
טי 'מע טפשמבו קדצב דבלב רוריב וא ןינק הב שי םאה<-
395 'מע ב"ח טפשמה רצוא השורי תקולח<-
דיר 'מע טפשמבו קדצב הקולחה לטבמ לרוגב השענש לוספ לכ<-
טר 'מע טפשמבו קדצב לרוג פ"ע אוה ד"ב ינפל קלוחשכ<-
טר 'מע טפשמבו קדצב תואמשל ד"בל רשכ ימ<-
בנק 'מע טפשמבו קדצב וא םינינב דחא דצמש הנעטב הקולח תעינמ<-
ר"הר
דצק 'מע טפשמבו קדצב הקחרה ןינעל ,הדש דחאלו םרכ דחאל הלע<-
השירחמה םוקמל
בנק 'מע טפשמבו קדצב דחא לכל ךרד אהיש ךירצ<-
חר 'מע טפשמבו קדצב ונינפב םלוכ ןיאו קולחל ואבש םיפתוש<-
חר 'מע טפשמבו קדצב ןילטלטמב וא תועקרקב<-<-
ביר 'מע טפשמבו קדצב דחא דיב םידקפומ םיסכנהשכ<-<-
גיר 'מע טפשמבו קדצב יוליעב ןעוטו חאה אב וקלחש רחאל םא<-<-
גיר 'מע טפשמבו קדצב ועדי אלש חא םהל אב וקלחש רחאל םא<-<-
וילע
דיר 'מע טפשמבו קדצב קלח ותוא ול לפנו לרוג ושע םא<-<-<-
םהיניב םיחאה 'ב וקליחש
ור 'מע טפשמבו קדצב הזו םיקלח ינש הז ופתתשהש םיפתוש<-
דחי ויקלח ינש תא לבקמ םיקלוחשכ - שילש
ביר 'מע טפשמבו קדצב דחא עבטמ תועמ םיקלוחש םיפתוש<-
זפק 'מע טפשמבו קדצב םירפסב וקלחש םיפתוש<-
בצק 'מע טפשמבו קדצב קלחב דחא שמתשה כ"חאו וקלחש םיפתוש<-
קיזחה םאה - וריבח
וטר 'מע טפשמבו קדצב רכומה לש השונ אבו וקלחש םיפתוש<-
גצק 'מע טפשמבו קדצב שומיש תוכז דחאל ראשנו וקלחש םיפתוש<-
וריבח קלחב
גצק 'מע טפשמבו קדצב םוקמה רתסנ םא<-<-
במק 'מע טפשמבו קדצב הקולח ידכ רועיש<-
המק 'מע טפשמבו קדצב תומאה רועיש<-<-
ומק 'מע טפשמבו קדצב ל"וחבו י"אב הדשב<-<-
ומק 'מע טפשמבו קדצב ילכב התוא םיקשמש הדשב<-<-
אסק 'מע טפשמבו קדצב תועבורמ א"ד לע א"ד דחא לכל ןיא םא<-<-
אסק 'מע טפשמבו קדצב הב ןיאו רצחו תיב ושריש םיחא השולש<-
ושריו ינשה קלח דחאה הנקו הקולח ידכ
ישילשה קלח תא ינשהו ןושארה
470, 458 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןמז רחאל תולח
תבשב הבילח
גל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל (הבילח תנוכמ :םג האר) הרפ לש<-
הל-דל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ילכ ךותל הידדמ השא לש<-
הפילח
גל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ןוראהמ התאצוה<-
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב לוח תפילחו תבש תפילח תרירב<-
המלש תכרב ;414 'מע ב"ח טפשמה רצוא
זל 'מע מ"וח
(רדוס ןינק ;ןיפילח ןינק :םג האר) ןיפילח
סלפי ,ד ק"ס צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ח תוא ביתנ
ןינק תרותב ליעומ םאה - בושח םדאב<-
הושב הוש תרותב וא ,רדוס
י ףיעסו ,ה ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא
ןינקב ה"ד םירואב
יוגב<-
ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
רטשב
לואש ילכב<-
ןינקב ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ץמח תריכמב<-
ןינקב ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןטקב<-
ןינקב ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ותוהמו ורדג<-
י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ךכו ךכ ול ןתיש רמאשכ ליעומ םאה<-
ןינקב ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הנוקל םידעה ונקיש ךירצ םאה<-
ב ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא רטש םג בותכל םיליגרש םוקמב הנוק םאה<-
אכ 'מע טפשמבו קדצב תרחא עקרק םע ןיפילחב תינקנ עקרק םאה<-
'יס טפשמה תוביתנ ;י"ס גר 'יס מ"וח ע"וש
ח ק"ס בפק
ןילטלטמו תועמב ףילחמה<-
הושב הוש<-
ביתנ ףיסוי גר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה
ןינק ארקנ יתמו ןיפילח ןינק ארקנ יתמ<-<-
ףסכ
סלפי ,ג ק"ס גר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ג הפסוה ביתנ ףיסוי צק 'יס ,ה ,ג תוא ביתנ
ורדג<-<-
סלפי ,ג ק"ס גר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד תוא ביתנ
תוריפב םג הנוק םאה<-<-
ביתנ סלפי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ט תוא
שממ הושב הוש אהיש ךירצ םאה<-<-
סלפי ,א ק"ס גר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב תוא ביתנ
ימד והזש רמואו ןילטלטמ ןתונה<-<-
ןימולשת
סלפי ,ו ק"ס גר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ח תוא ביתנ
יפילחב םתוא הנקהו תועמ דחיימה<-<-
ןילטלטמ
ז ק"ס גר 'יס טפשמה תוביתנ - אוהש לכ ץפח ויפילחב ול תתל חיטבה<-<-
וימד תא תתל לוכי םאה
'יס ,ד ק"ס חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ז-ו תוא ביתנ סלפי ,ג ק"ס גר
רמאיש םיששוח אל הושב הוש ןיפילחב<-<-
"הילעב ךיטיח ופרשנ"
377 'מע ב"ח טפשמה רצוא הצילח
דכ ,אכ 'מע מ"וח המלש תכרב הלילב<-
377 'מע ב"ח טפשמה רצוא עטיק י"ע<-
153 'מע ב"ח טפשמה רצוא ללח
ג קרפ ,חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא
בכ ףיעס זט קרפ ,אי ףיעס
תבשב ןובלחהמ ותדרפה ,ןומלח
בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמב<-
זט ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא הפקב ותתל ידכ<-
חכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הפילקל הפילקמ יוריע י"ע<-
םיפסכ ןפלח
ה"ד םירואב אל ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
פ"עא
םיפיוזמ תורטש ול ריזחהל רוסא םאה<-
כ"חא םנתיש ששחמ ןתרומת תתל הצורשכ
םירחאל
דל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא תותשמ תוחפב הנואש<-
אי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םיפיוזמ ןתנש תורטשהמ קלח ואצמנש<-
שבד תלח
די ףיעס ה קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב התטיחס<-
האמח
ח ,א ףיעס זי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב התיישע<-
(שמש :האר) המח
ןוצומח
הל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וב שומיש<-
גס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הירבט ימח
ןימח
חע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ונממ קרמה יוביר תכיפש<-
(ישימח םוי :האר) ישימח
תוינמח
חי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םייולקו םייח תוינמח תרירב<-
(סמחד הריבע :האר) סמח
274 'מע ב"ח טפשמה רצוא (דומחת אל :םג האר) ןסמח
ןיאש ה"ד םירואב ה ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ונממ תונקל וריבח תא הפוכו ריצפמ םא<-
ןיאש ה"ד םירואב ה ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ולוספו ורדג<-
טפשמה ירואב ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
2 ק"ס
םליששכ וניד<-
ןיאש ה"ד םירואב ה ףיעס ז 'יס בקעי ירמא ברסל לוכי וניאו רחאל וחלושש רפס רבחמ<-
ולבקלמ
טפשמה יטוקל גי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד ,ב ק"ס
תודעל ולוספ<-
טפשמה יטוקל גי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ג ק"ס
"ינא הצור" רמא םילעבה םא<-<-
טפשמה יטוקל גי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ה ק"ס
םילעבה דימ אלש סמח םא<-<-
טפשמה ירואב ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
20 ק"ס
ד"יבב ונממ איצוהל רשפא יא םא<-<-
טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
אע ,ע ק"ס
ןודקפב רפוכ<-<-
(הצמ :םג האר) ץמח
טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
כ ק"ס
ורעיב אלו חספב ותיבב ומייק םא <-
(ץמח תקידב :האר) ותקידב<-
ה ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא חילש י"ע ולוטיב <-
(ץמח רועיב :האר) ורועיב<-
ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
הנקהש
וב תוכזל הצור וניאשכ ולטלטל ,ר"הרב <-
דקפנבו הדיבא רמושב<-
ירמא תורעהו ,דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ק תוא בקעי
רכומ דציכו ,פ"רעב ותריכמ ןמז<-<-
טי ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא בייח םאה - רסאנו ורכמ אל םא<-<-
ה"ד םירואב גכ ףיעס ז 'יס בקעי ירמא
יונישו
חספה וילע רבעו ץמח לזג<-
גר ,דצק 'מע א"ח תבשה רצוא תוינטק לע םינואגה ורזגש רוסיאה<-
בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ה הרעה
ץמחבמ הצמב תורצח בוריע ברעל ףידע םאה<-
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
המ תוא הע 'מע
ץמח תליכא רמגב םיינישו הפ תחדה<-
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
כ תוא טמ 'מע
חספל ץמח לש רונת תרשכה<-
טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
טי ק"ס
תודעל לוספ חספב ותוא הנוקה<-
טפשמה ירואב ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
34 ק"ס
ותתבשה<-
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גמ תוא הע 'מע
וירחאלו תישימח העשב תבשב ולוטלט<-
(תבשב חספ ברע לחשכ)
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
גנ 'מע
ץמח ילכל ונממ הריעש חספ לש ילכ<-
ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
הנקהש
יוגה לש ויתועמב יוגל ותונקל<-
(ץמח תריכמ :האר) ותריכמ<-
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דפ-גפ תוא גע 'מע
(תבשב חספ ברע לחשכ) תבשב יוגל ותניתנ <-
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא לב ןינעל ,רטשב וא ףכ תעיקתב יוגמ הנקש<-
הארי
וז תואנושש תוקזחומש םישנ) 'םישנ שמח'
(וז תא
בעק-וסק 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ ןהמ םיתש םע דוחי <-
(באב ו"ט :האר) באב רשע השמח
(רכומ ;תונח :םג האר) ינוונח
ה ףיעס ג 'יס בקעי ירמא חקולה ילכ לע ותדמ תוהשהל ךירצ וניא <-
ףוטיש ידכ
גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ליזוהל וא תונתמ קלחל ול רתומ םאה<-
ולצא ונקיש ידכ ריחמ
בי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא םעפ םחנקל ךירצ חל רבד םינזאמב לקושה<-
עובשב
א ףיעסו ,ב ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא
ותוולהל ה"ד םירואב
הזב םייקמ םאה - ינעל הפקהב םיכרצמ ןתנ<-
האולה תוצמ
ט ףיעס ג 'יס בקעי ירמא עובשב םעפ חלה תדימ חנקל ךירצ<-
חכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ןהב שמתשהל - תועמ ולצא ודקפוהש<-
זי ףיעס ג 'יס בקעי ירמא ול תרתומה רעש תעקפה רועיש<-
ט ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא הב דודמל ןטק דיבש תיחולצ חקלש<-
ט ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא - ןטקה םדביאו ףדוע ול ןתנו ןטקל דדמש<-
םלשל בייח םאה
הכק 'מע מ"וח המלש תכרב וסקנפ לע ינוונח
טכ רועיש ב"ח טפשמה בל םילוכי םילעופה ןמ דחאו ינונחה םאה<-
תרחא תודעל ףרטצהל
הכונח
ב ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב תינעת וירחא םינעתמ ןיא<-
ג הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב םעטה<-<-
ג הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב הרתי החמש וב םיגהונ ןיא<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב "ךנעי דודל רומזמ חצנמל" תרימא<-
טל הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןידה קודיצ תרימא<-
זכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןונחת תרימא<-
גצר-זפר 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ הכונח סנ ןינעב<-
זנ 'יס חספ לאפר תכרב הכונחב ללהב תובייח םישנ םאה<-
(הכונח רנ :האר) תורנה תקלדה<-
(הרטפה :האר) ותרטפה <-
גנר-הכר 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ הכונחה ימיב הרותה תאירקו הליפתה <-
גכ-ג 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ הכונח יאמ<-
סר-דנר 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ הכונח יגהנמ<-
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ת"עשב ה"ד אפ 'מע
הכונח תבש ברעב החנמ תלפת<-
(שדקמה תיב :האר) שדקמ תיב תכונח
תיבה תכונח
ז ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-
בכ הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב הוצמ תדועס איה ותדועס םאה<-
בכ הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב ונייחהש ךרבל ךירצ םאה<-
הפונח
תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
זס תוא ןויצה רעשו ,טמ
יוגל ףינחהל רתומ םאה<-
(ינוונח :םג האר) תונח
ןכו ה"ד םירואב ד ףיעס ב 'יס בקעי ירמא הרקוי תונחב האנוא <-
וכהכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ידכ תוריפמ תלוספ רורבל רתומ םאה<-
םיבוט רתוי ואריש
אכ ףיעס ב 'יס ,כ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא וא ,םיפיב םיער תוריפ בברעל רתומ םאה<-
םיבוט םע
טנ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא הדיל םיחנומה בלחו םחל תחקל רתומ םאה<-
רקוב תונפל
תורעה ב 'יס ,חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
םירואב חכ ףיעס ב 'יס ,הס תוא בקעי ירמא
ריכי ה"ד
םירצומה ריחמ לע לואשל רתומ םאה<-
תונקל הצור וניאשכ
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בכ הכלה
תורצח בוריע וב םיחינמ םאה<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
בכ הכלה
תורצח בוריע ןינעל הרידל יואר בשחנ םאה<-
לבא ה"ד םירואב י ףיעס ד 'יס בקעי ירמא רצח ןינקב הנוק םאה<-
ה"ד םירואב בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
ריכש
רכמו ךלהו ותונחב וריבח בישוה<-
ויתועממ
ט תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא לכב הוש םריחמש םיכרצמ תרכומה<-
האנוא ןינעל - תויונחה
כ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא קוסעל ול רוסא - תונחב וריבח בישומה<-
תרחא הכאלמב
ד ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא - ריחמה תא הלעמו ריעה זכרממ תקחורמה<-
האנוא ןינעל
60 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח תונחב ןיינקה תויוכז<-
גל תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא ולגי אלש תרמואש השאל טישכת תריכמ<-
הלעבל
7, 59, 60 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הב האצמנש האיצמ<-
105 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח תונחב תועמ תאיצמ<-<-
ירמא תורעהו ,אי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
ונ-הנ תוא בקעי
הל הצוחמ וא הביתה ןמ םינפל<-<-
ה"ד םירואב ב ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
וליטהלו
קיזהו ןטק ונב םע תיכוכז ילכ תונחל סנכנ<-
תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
זמ
תרחא תונח דצל תונח תחיתפ<-
גי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא תויונח רבכ הב שיש ריעב<-<-
תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
םירואב גי ףיעסו ,בפ תוא ןויצה רעשו ,הס
תונח ה"ד
ךותב תונח רבכ שישכ יובמל הסינכב<-<-
םתסינכב הליחת הב םינוקה םיעגופו ,יובמה
בפ תוא ןויצה רעש ו 'יס בקעי ירמא השדחב םיעגופ םינוקהו תונשי שישכ<-<-
הליחת
תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
בצ
םינכש תמכסה אלב תונח תחיתפ<-
ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא
םייקל
,תבש ללחמ לש תונחמ היינקמ ענמיהל יואר<-
רבדב חרוט שישכ ןידהו
זט תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא תולקשמה וא םיינזאמה הב ולקלקתהש<-
ירמא תורעהו ,זט ףיעס ג 'יס בקעי ירמא
ונ תוא בקעי
רתומ - םירסח הדמ וא לקשמ הב שיש<-
םסנוקלו םתוכהל ד"יב םעטמ םינוממל
ןוינח
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ הכלה
תורצח בוריע ןינעל הרידכ ןודינ םאה<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה
וב תורצח בוריע תחנה<-
298 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנינח
280 'מע ב"ח טפשמה רצוא קנח
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא דסח
םירואב ד ףיעסו ,א ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ךירצ ה"ד
הזב בייח םאה - וריבחל דסח השעיש רמא<-
הסח
תבשב חספ ברע לחשכ רדסה לילל התקידב<-
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דצ 'מע
תבש ברעב קודבי<-<-
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
םאו ה"ד דצ 'מע
תבש ברעב קודבל חכש םא<-<-
תבשב ררוב ןינעל<-
זי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תצק םישפועמה םילעה תרירב<-<-
תבשב םלכאל ידכ (םיבוטהמ)
בי קרפ ,גכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא
וט ףיעס
תבשב םישומכה םילעה תרסה<-<-
גמ ,גכ םיפיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הלעהמ םיעלותה תרסה<-<-
ו קרפ ,גכ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא
חל ,וט םיפיעס
וא םישומכ ,םישבי םילעהמ קלחש<-<-
תבשב םתרירב ,םישפועמ
(התכאלמב המהב לש) המיסח
טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד ק"ס
תודעל לוספ םסוחה <-
298 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוניסח
העידי ןורסח
פ"עא ה"ד םירואב ל ףיעס אי 'יס בקעי ירמא קפס ארקנ םאה <-
הכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא ר"הרב הריפח
ץפח
א ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא תונמוא יצפחב האנוא<-
א ףיעסו ,ב ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא
ותוולהל ה"ד םירואב
הקדצ ללכב אוה - ושקבמה ינעל ותלאשה<-
האולה תוצמ ללכב אלו
ב ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא ח"מג ללכב איה רישעל ותלאשה<-
204 'מע ב"ח טפשמה רצוא שדוק יצפחב רחסמ<-
ט-ח ףיעס אי 'יס בקעי ירמא תושרב אלש וא הייעטהב ותושרל סנכוהש<-
גהני דציכ -
חכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ותרומת רחא םלשלו וב שמתשהל דקפוהש<-
58 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארבגו אצפח
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא תורצוצח
464 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוצח
ב"ח טפשמה בל ;246 'מע ב"ח טפשמה רצוא
כ ,טי רועיש
(הלוספ - וילע תודע) 'רבד יצח'
טפשמה ירואב גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
8 ק"ס
רחא ןינעל תלבקתמ תחא תודע םא<-
אכ רועיש ב"ח טפשמה בל דחא דע לש תודע הקיפסמש םוקמב<-
אכ רועיש ב"ח טפשמה בל היאר תרצויה תודעב<-
טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
28 ק"ס
ןישודיק לע תודעב<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חכ-הכ ק"ס
העובש לע תודעב<-
כ רועיש ב"ח טפשמה בל רטשב תחא המיתח םימייקמה םידע ינשב<-
טפשמה יטוקל זכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ט ק"ס
עבשנש וניד לעב תא לוספל אבש עבותב<-
400 'מע ב"ח טפשמה רצוא קזנ יצח
468 'מע ב"ח טפשמה רצוא רועיש יצח
א ףיעס ז 'יס בקעי ירמא לזגב<-
זק 'מע א"ח תבשה רצוא "היבשחא" םירמוא םאה - כ"הויב<-
י תוא בקעי ירמא תורעה ג 'יס בקעי ירמא פ"ושמ תוחפב העטמו לקושו דדומב<-
די תוא ןויצה רעש ז 'יס בקעי ירמא תבש תכאלמב<-
בי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא ררוב תכאלמב<-<-
וק 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד קר אוה - ןורחא עגרב<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
6 ק"ס טפשמה ירואב חי ףיעס ,טמ ק"ס
תודעל לוספ רועיש יצחב רוסיא לע רבועה<-
315 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןירוח ןב ויצחו דבע ויצח
טכ הרעה ה קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ותרירב ,יח ליצח
הציצח
ןיליפת יתבב<-
םוכיס ,גפ 'מע ב 'יס ו קרפ והילא ןורכז
ופ 'מע א תוא
ארותיתהו תיבה ןיב<-<-
םוכיס ,אנר 'מע ז 'יס די קרפ והילא ןורכז
הנר 'מע ג תוא םוכיס ,הנר 'מע א תוא
תיבהו תוישרפה ןיב<-<-
נר 'מע ה 'יס די קרפ והילא ןורכז ן"ישהו תוישרפה ןיב<-<-
ונק 'מע ה תוא םוכיס ט קרפ והילא ןורכז ארותיתהו תוריפתה ןיב<-<-
ורשבל ןיליפת ןיב<-
,ועש 'מע א 'יס בכ קרפ והילא ןורכז
טעש 'מע א תוא םוכיס
שאר לשו די לש ןיב לדבהה<-<-
םוכיס ,חעש 'מע ג 'יס בכ קרפ והילא ןורכז
טעש 'מע ב תוא
ארותיתה לע חורמש יטטניס רמוח<-<-
,זעש 'מע ב 'יס בכ קרפ והילא ןורכז
טעש 'מע א תוא םוכיס
הציצח רועיש<-<-
361 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישודיקב<-
םייניש תציצח
וס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב לכואה יריישמ<-
רצח
מ 'מע טפשמבו קדצב רצחב רוא תנעט ןיא<-
פק 'מע מ"וח המלש תכרב ארגאל אמייק אלד רצחב רדה<-
גע ,גס ,בס ,ס 'מע טפשמבו קדצב רצחל גג ןיב היאר קזיה<-
גס 'מע טפשמבו קדצב לתוכה יבוע<-<-
ע 'מע טפשמבו קדצב הציחמה רועיש<-<-
טס 'מע טפשמבו קדצב הרידל יושעה גגב רבודמ םאה<-<-
הע ,גע 'מע טפשמבו קדצב רצחהמ ךומנ גגהשכ<-<-
הע 'מע טפשמבו קדצב הברה הובג רצח ןיד רבחמה טקנ אל עודמ<-<-
גע 'מע טפשמבו קדצב ט"ימ תוחפ רצחהמ הובג גגהשכ<-<-
זס 'מע טפשמבו קדצב ט"י רצחהמ ךומנ גגה ןיאשכ<-<-
ג ףיעס ט 'יס בקעי ירמא י"ע ףא ותאצוה - תושר אלל ורצחל סנכנה<-
האכה
,כ תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
סנכנה ה"ד םירואב ג ףיעס ט 'יס
הצור תעכו תושרב סנכנ םא ןידה <-<-
ואיצוהל
הל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא - לקלקתנו דחא ביבל םימ תוכפושה תורצח<-
ןוקיתב םינכשה תופתתשה
454 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוחילש ןיינעל<-
,הכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא
הע ק"ס תורוקמו
ער ןכשל וא יוגל התרכשה וא התריכמ<-
אצ 'מע טפשמבו קדצב רצחה לעב לע ודובעיש ןינעל ,ןולח תמיתס<-
ט-ח ףיעס אי 'יס בקעי ירמא וא הייעטהב םיצפח וא תוריפ הב וסנכוהש<-
םהב גהני דציכ - ותעדמ אלש
ט ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םיעירפמו ותושרב אלש ןיי ידכ וסינכהש<-
הכילהב ול
ד ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא הקעמב בייח - רוב הב שיו תסנכ תיב לש<-
גע 'מע טפשמבו קדצב התרבחמ הובג תחא עקרקש תוריצח יתש<-
גע 'מע טפשמבו קדצב ולש ךותב סונכל הצור דחא םא<-<-
זע 'מע טפשמבו קדצב ןוילעל עייסל ןותחתה ךירצש רועישה<-<-
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(508 'מע) 443-445 'סמ םירואיב
תרחא רצחב האוצשכ תחא רצחב הליפת<-
לארשיל קוח ;413 'מע ב"ח טפשמה רצוא
58, 61, 64, 65, 67, 106 'מע הדיבא תבשה
29, 32,
(תושר :םג האר) (ןינקה) רצח
סלפי ,החיתפב ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
מ"היתנ ,ג הפסוה ביתנ ףיסוי ,ח תוא ביתנ
י הפסוה ביתנ ףיסוי ,וט ק"ס ר 'יס
ותעדמ אלש הנוק איה ןפוא הזיאב<-
א ק"ס בר 'יס טפשמה תוביתנ ןילטלטמהו רצחה תא תונקל לוכי םאה<-
רצח ןינקב הכותבש
סלפי ,א ק"ס ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא ביתנ
רחאל וריצח י"ע תונקל ליעומ םאה<-
תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
וט
ןשישכ הנוק םאה<-
תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
זט
ליגר וניאש רבדב ותעדמ אלש הנוק םאה<-
היתעדא ואלו םשל אובל
103, 106 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
30, 41, 58, 64,
תרמתשמה רצח<-
החיתפב ר 'יס טפשמה תוביתנ דמוע וניאש ףא ליעומ םינפוא הזיאב<-<-
ודיצב
;נ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
סלפי ,ג ק"ס ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ו הפסוה ביתנ ףיסוי ,י תוא ביתנ
ורדג<-<-
ב-א ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ רכומה תעדל תרמתשמב ליעומ םאה<-<-
ב ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ םיברועמ רכומה תוריפ םא הנוק םאה<-<-
הנוקה תוריפ םע
סלפי ,ג-ב ק"ס ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
סלפי ,ז הפסוה ביתנ ףיסוי ,ו ,ד תוא ביתנ
ה ק"ס בר 'יס מ"היתנ ,ז תוא ביתנ
תינוציח הביס תמחמ תרמתשמ איה םא<-<-
סלפי ,ב ק"ס ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ו הפסוה ביתנ ףיסוי ,ה תוא ביתנ
ןתונה תרימש הליעומ םאה<-<-
ו ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ תרמתשמה רצחכ הנוק ילכ<-<-
דקפנה רצח<-
'יס ,א ק"ס טפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
סלפי ,(דיקפמה םא ןינעבו ה"ד) החיתפב ר
הכ תוא ביתנ
דיקפמל וא דקפנל הנוק םאה<-<-
ןינעבו ה"ד) החיתפב ר 'יס טפשמה תוביתנ
(דיקפמה םא
דקפנל רצחה תינקנ ךיא<-<-
סלפי ,החיתפב ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
וכ תוא ביתנ
דקפנל רכוש ןיב לדבהה <-<-
שדקה רצח<-
החיתפב ר 'יס טפשמה תוביתנ שדקהל די שי םאה<-<-
החיתפב ר 'יס טפשמה תוביתנ םעטמ שדקה רצח ליעומ אל עודמ<-<-
תוחילש
החיתפב ר 'יס טפשמה תוביתנ שדקה רצח אוה תסנכה תיב םאה<-<-
החיתפב ר 'יס טפשמה תוביתנ תלאשומ רצח<-
תרכשומ רצח<-
ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
החיתפב ר 'יס טפשמה תוביתנ ;הנקהש
ריכשמל וא רכושל הנוק םאה<-<-
ק"סו החיתפב ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא ביתנ סלפי ,א
רחאל וריצחב תוכזל רכושהל לוכי םאה<-<-
סלפי ,החיתפב ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
וכ תוא ביתנ
דקפנל רכוש ןיב לדבהה<-<-
די םעטמ רצח<-
סלפי ,החיתפב ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ה הפסוה ביתנ ףיסוי ,אי ,ג תוא ביתנ
די םעטמ רצח יתמ<-<-
סלפי ,ג ק"ס ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ג הפסוה ביתנ ףיסוי ,ט תוא ביתנ
רמתשמ םג אהיש ךירצ םאה<-<-
סלפי ,החיתפב ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ביתנ ףיסוי ,וט ק"ס מ"היתנ ,ז-ו תוא ביתנ
ה ק"ס בר 'יס מ"היתנ ,ג הפסוה
ודיצב דמועו ןשי<-<-
ק"סו החיתפב ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ביתנ ףיסוי ,וכ ,ח תוא ביתנ סלפי ,וט
י ,ג הפסוה
ותעדמ אלש תונקל ליעומ םאה<-<-
תוחילש םעטמ רצח<-
סלפי ,החיתפב ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ג ,א תוא ביתנ
תוחילש םעטמ רצח יתמ<-<-
תוא ביתנ סלפי ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב הפסוה ביתנ ףיסוי ,ב
םעטמ תלעופ תעד רב הניאש רצחה ךיא<-<-
תוחילש
ביתנ ףיסוי ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה
האיצמב תוחילש תכייש ךיא<-<-
סלפי ,ג ק"ס ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
,ז הפסוה ביתנ ףיסוי ,ח-ז תוא ביתנ
ה תוא ביתנ סלפי ,ה ק"ס בר 'יס מ"היתנ
ןידמ הנוק םאה - והדש דצב דמועב<-<-
תוחילש
החיתפב ר 'יס טפשמה תוביתנ תוחילש םעטמ רצח יוגל שי םאה<-<-
א ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ הריבע רבדל חילש הב ךייש םאה<-<-
סלפי ,א ק"ס אפק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ר 'יסל החיתפ מ"היתנ ,א תוא ביתנ
תוחילש םושמ רצחל קוספ שי םאה<-<-
הבינגב
103, 106 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח
58, 59, 64,
תרמתשמ הניאש רצח<-
32 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ודימ הפידע ורצח<-
32, 58 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ותעדמ אלש ול הנוק םדא לש ורצח<-
((ןינקכ) םילכ :האר) וריצחכ - וילכ<-
תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא
וט
די ןידמ וא תוחילש ןידמ <-
החיתפב ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ודיצב דמוע<-
סלפי ,החיתפב ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ז-ו תוא ביתנ
ודיצב דמועו ןשי<-<-
ג ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ דמועב יד וא וכותב דומעיש ךירצ םאה<-<-
ודיצב
החיתפב ר 'יס טפשמה תוביתנ ןטק<-
סלפי ,החיתפב ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ה הפסוה ביתנ ףיסוי ,אי ,ט תוא ביתנ
די םעטמ ןטקב רצח ליעומ אלש םעטה<-<-
,י תוא ביתנ סלפי 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ד הפסוה ביתנ ףיסוי
היכז םעטמ ןטקב רצח ליעומ אלש םעטה<-<-
(תורצח בוריע ןינעל) רצח
א קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אי הרעה
בוריע ןינעל יובמ בשחנ המו רצח בשחנ המ <-
תורצח
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ב הרעה
תורצח בוריע ןינעל רצח בשחנ תיב הזיא<-
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ט-אהכלה
רצחל רצחמ תבשב לוטלט<-
וזל וז תוכומס תורצח<-
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ דחיב ברעל םילוכי יתמ<-<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וכ-דכ הכלה
תושר לוטיב ןינעל<-<-
רצחמ םינפל רצח<-
ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי-גי הכלה
תורצח בוריע ןינעל<-<-
אי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי הכלה
תושר לוטיב ןינעל<-<-
טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי הכלה
רצחב תורצח בוריע תחנה<-
(םינכש ;םינכש יקזנ :םג האר) םיפתושה רצח
גפ 'מע טפשמבו קדצב תונשל םיפתושה לכ ןיב המכסה התיה םא <-
םוקמ לכבש גהנמהמ
חתפ לכל תומא עברא<-
חעק 'מע טפשמבו קדצב ןידהו ,דחא לכל ןתוא םיררבמ דציכ<-<-
דחא לכ לש וקלח עודיש םוקמב
המק 'מע טפשמבו קדצב םילתכה םוקמ דבלמ אוה<-<-
פק 'מע טפשמבו קדצב חתפ ול דחייו הברה םיחתפ ול שיש תיבב<-<-
בפק ,פק 'מע טפשמבו קדצב םותס תיבב<-<-
פק 'מע טפשמבו קדצב ילפוסד הריפחב<-<-
בפק 'מע טפשמבו קדצב דחיי רכומהו םיחתפ הברה ול שיש תיבב<-<-
חתפ ול
גפק 'מע טפשמבו קדצב הרדסכאב<-<-
הפק ,גפק 'מע טפשמבו קדצב הרוקמ ויצחש תיבב<-<-
הפק 'מע טפשמבו קדצב םילוגנרת לש לולב<-<-
הפק 'מע טפשמבו קדצב א"ד ול ןיאש תיבב<-<-
חע 'מע טפשמבו קדצב המהב הב דימעהל םיפתושהמ דחא שקיב<-
הע 'מע טפשמבו קדצב קלוסי א"דמ תוחפ הציחמ י"עש םוקמב<-
היאר קזיהה
וע 'מע טפשמבו קדצב קזיהה קלוסי אל א"ד תציחמ י"עש םוקמב<-
ללכ היאר
בכ ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא םינכשה תמכסהו ןוצר דגנ היינב<-
טי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ףתתשהל ךירצ המב - וב רג אלש רייד<-
ה"ד םירואב אי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
תושעל
היאר קזיה ןינעל ז"הזב וניד<-
אל 'מע טפשמבו קדצב בגא הנוק םיפתושה רצח םאה<-
בפ 'מע טפשמבו קדצב תמכסה לע בכעל דחא ףתוש לוכי םאה<-
םיברה
סק 'מע טפשמבו קדצב דוגא וא דוגד ןיד הב שי םאה<-
הסק 'מע טפשמבו קדצב ול רמואו רצח תצקמ וריבחמ רכושה<-<-
ךקלח רוכשא וא יקלח רוכש
בל 'מע טפשמבו קדצב רצחבש לתוכל תיזח ליעומ םאה<-
רצחה תואצוה<-
חע 'מע טפשמבו קדצב ןתקולח תא םיבשחמ ךיא<-<-
גצ 'מע טפשמבו קדצב םאה - תרחא רצחב תיב ול שיש ימ<-<-
תואצוהב ףתתשמ
גל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא הב תינוכמ תיינחה<-
ופ 'מע טפשמבו קדצב וחתפל לוכי םאה יובמל םותס חתפ ול היה<-
ופק 'מע טפשמבו קדצב קלחתמ םיחתפ יפל רצח לש לבז<-
,אי ,ח 'יס ,אי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
תושעל ה"ד םירואב
וננמזבו ,הציחמ תיישע בויח<-
דצ ,חפ 'מע טפשמבו קדצב - המצעל תשמשמ הנותחתה תוריצח שמח<-
ר"הרל חותפה יובמב רבודמ םאה
דצ 'מע טפשמבו קדצב יובמל שדח חתפ תחיתפ ןינעל ,תוריצח שמח<-
אע ,וס 'מע טפשמבו קדצב רמול דצ ול שי הקולח ןיד וב ןיאש רצח<-
לע ךומסל לכויש יאנתב הקולחה לע הצרתנש
לתוכה
אע ,וס 'מע טפשמבו קדצב וקלחתנ םא ,הקולח רועיש וב שיש רצח<-
תא דחא לכ הליחתכל ונק םא וא םיפתושה
וקלח
אמ 'מע טפשמבו קדצב רתוי הליחתמ הובג היהו לפנש רצח לתוכ<-
א"דמ
חי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא תיבו תלד תיינבל הז תא הז רצחה ינב תייפכ<-
רעש
גל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא וישכעו הב שמתשהל תושר ןתונש בתכ<-
ןתונל קיזמה שומיש הב תושעל הצור
(היאר קזיה :האר) היאר קזיה יבגל<-
ה"ד םירואב אי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
םינש
וכותל חתפ חותפל עונמל <-
ומ 'מע טפשמבו קדצב העקבו הניג ,רצחב הציחמ<-
צ 'מע טפשמבו קדצב וחתופל הצרו תרחא רצחב תיב הנקש ימ<-
ותיבל
ה"ד םירואב חי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
ונכשל
וב ןוטועפ וא ןג תחיתפ<-
ה"ד םירואב אי ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
םינש
םיברתמ ז"יעו תיב ןינב וא חתפ תחיתפ<-
םיכלוהה
חי 'מע טפשמבו קדצב וב םיפתוש תקולחב ןינק<-
בכ 'מע טפשמבו קדצב "ינקו קזח ךל" ול רמאיש ךירצ םאה<-<-
טפשמה יטוקל וט ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ד ק"ס
הכותל ויצפח תא סינכמה ףתוש<-
גמק ,במק 'מע טפשמבו קדצב רצחב הקולח רועיש<-
המק 'מע טפשמבו קדצב הקולחל תומאה רועיש<-<-
אסק 'מע טפשמבו קדצב רועיש וב ןיאש רצחו תיב ושריש םיחא 'ג<-<-
ושריו ינשה קלח דחאה הנקו םלוכל הקולח
ישילשה חאה לש וקלח תא םיחאה ינש
זסק 'מע טפשמבו קדצב - ןועמשל א"גו ןבוארל א"ד הב שיש רצח<-<-
המא חינהלו וקלח לוטיל ןבואר לוכי
ןרצח
ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חכ הרעה
בייח וא רסוא אוה םאה - רצחב רדה<-
תורצח בוריעב
ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ול הכלה
ןינעל תושר ונממ רוכשל רשפא םאה<-
תבשב האצוה
תוכריו תוכות קח
(...ןיש :האר) ןיליפת לש ן"ישב<-
וכר 'מע ג 'יס גי קרפ והילא ןורכז ץיצהו טג ןינעל <-
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא (םידע לש) תושירדו תוריקח
אי רועיש ב"ח טפשמה בל ןתרדגה<-
אי רועיש ב"ח טפשמה בל ןהב השחכה<-
אי רועיש ב"ח טפשמה בל "עדוי יניא" רמא<-
י רועיש ב"ח טפשמה בל (םימותה תטיש) "העש וזיאב" תריקח<-
גי רועיש ב"ח טפשמה בל "םוקמ הזיאב" תריקח<-
לדרח
גס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב התחדה ,לדרחל הלפנש רשב תכיתח<-
זט-וט ףיעס ט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ןווגל וכותל ןומלחה ןוניס<-
זט קרפ ;בי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא
בי ףיעס
תבשב ןיבוסהמ ונוניס<-
בורח
ו ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ךרדב הטונש ןליא תחת אצמש בורח תחיקל<-
(רדסה לילב) תסורח
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב תסורח ךירצ ינש חספב םאה <-
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
זכ תוא הנ 'מע
תבשב חספ ברע לחשכ ותנכה<-
(ףוריח :האר) ףורח
(שפוח :האר) תורח
םינכש ןיבש ץירח
ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חמ הכלה
תבשב וכותל לוטלט<-
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ-וכ הכלה
תורצח בוריע ןינעל םהיניב דירפמכ<-
ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אמ-הל הכלה
ויולימ<-
ןיליפתב םיתבה ןיב םיצירח
םוכיס ,זמ 'מע ה 'יס ג קרפ והילא ןורכז
הנ 'מע ו תוא
שאר לש תיבב םיוש םיתב העברא<-
ומ 'מע ד 'יס ג קרפ והילא ןורכז "תוטושפ ןיליפת"ב<-
'מע אכ תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז
דיק
עובירב םגפכ - םיפיוזמ םיצירח<-
םהינמיס ,םיפיוזמ םיצירח<-
אנ 'מע ג קרפ והילא ןורכז הריפתה טוח<-<-
אנ 'מע ג קרפ והילא ןורכז ארותיתה ג"ע ךשמנה קדס<-<-
אנ 'מע ג קרפ והילא ןורכז הארנה ץירחל ליבקמש קדס<-<-
אנ 'מע ג קרפ והילא ןורכז םיארנה םיצירחב יוניש<-<-
דמ 'מע ב 'יס ג קרפ והילא ןורכז םירכינ םניאש םיצירח<-
םוכיס ,המ 'מע ג 'יס ג קרפ והילא ןורכז
הנ 'מע ז תוא
"תוסג ןיליפת"ב<-<-
םוכיס ,ומ 'מע ג 'יס ג קרפ והילא ןורכז
הנ-דנ 'מע ה-ד תוא
רכינ וניא ץירחהמ קלח<-<-
דמ 'מע ב 'יס ג קרפ והילא ןורכז םיתבה ןיב קבד תמחמ<-<-
םוכיס דמ 'מע ב 'יס ג קרפ והילא ןורכז
הנ-דנ 'מע ה-ד תוא
חיט וא עבצ י"ע םיצירחה ומתסנ<-<-
דמ 'מע ב 'יס ג קרפ והילא ןורכז םיצירחה לע הסכמה רועה תעוצר<-<-
"תוטושפ ןיליפת"ב
גנ 'מע ג קרפ והילא ןורכז םנוקית<-<-
גמ 'מע א 'יס ג קרפ והילא ןורכז םיצירח רכיה ןינעב םינושארה תוטיש<-<-
נ 'מע ג קרפ והילא ןורכז "תוסג ןיליפת"ב םתיישע רדס<-
גיק 'מע חי תוא םוכיס ז קרפ והילא ןורכז םיתבה ןיב םיצירחה םוקמב עובירב םגפ<-
םוכיס ,חמ 'מע ו 'יס ג קרפ והילא ןורכז
חנ 'מע וט תוא
םיצירח רכיה ןינעל םיתבה ןיב חויר<-
םוכיס ,טכ 'מע ג 'יס ב קרפ והילא ןורכז
חל 'מע ב תוא
םכרוא רועיש<-
280 'מע ב"ח טפשמה רצוא םרח
א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םידעב לוספ לע
בל ק"ס טפשמה יטוקל
עדויש ימ םירחהל שקבמה ןיד לעב<-
ה"ד םירואבו ,בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
לביקש
וא ,םרח וילע לביקו אתכמסא אוהש ןינקב<-
רטשב ןכ בתכש
טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
בל ק"ס
ורוסיא רדג<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
ול ק"ס
להקה תנקת ימרחב לעומה<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
49 ק"ס טפשמה ירואב ,בל ק"ס
תודעל לוספ וילע רבועה<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זל ק"ס
יוארכ סמ ןתונ וניא םא<-<-
א ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וריבח הכמ לע םינומדקה םרח<-
279 'מע ב"ח טפשמה רצוא דרפס םרח<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
גל ק"ס
ריעה ישנא לש םרח<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הל ק"ס
הצור וניאש ימ םג בייחמ<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
הל ק"ס
םהינב תא םג בייחמ<-<-
טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
דל ק"ס
ןירדהנס וא ךלמ לש םרח<-
49 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוביצ ימרח<-
א רועיש א"ח טפשמה בל י"ע וא ךלמ י"ע לטוהש םרח לש וחוכ<-
רוביצ
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא דיעהל אב אלו תודע עדויש ימ לע<-
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא דיעהל ואוביש רבד לעב וא םיבורק לע<-<-
צ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הרתה ךירצ םאה - ןיסוריא תעשב םישועש<-
םהב ןירזוחשכ
ךורע טפשמ דושח עבתנהש 'יס ךורע טפשמ
38 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס דל 'יס
עדויש ימ םירחהל שקבמה עבות<-
'יס ךורע טפשמ ;367 'מע ב"ח טפשמה רצוא
49 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל
םושרג ונברד םרח
אי ףיעס ו 'יס בקעי ירמא םירכנה ןמ םיתב תוריכשב<-
(ו 'מע) א רועיש א"ח טפשמה בל ופקות<-
367 'מע ב"ח טפשמה רצוא םישנ יוביר לע <-
143 'מע ב"ח טפשמה רצוא ורבח בתכמ תאירק לע<-
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא בושייה םרח
הצממ ךילזמערח
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אצ תוא טע 'מע
חספ ברעב ותליכא<-
308 'מע ב"ח טפשמה רצוא (העימש רישכמ :םג האר) שרח
די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
אי הכלה
ודי לע תורצח בוריע יוכיז<-
שרחל עמוש םדא תכיפה לע לבוח בויח<-
ה ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ותיעבהש י"ע<-<-
תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
במ
הכותב קעצו ונזאב זחאש י"ע<-<-
תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
במ
ונזא דגנ לתוכב האכה י"ע<-<-
טפשמה ירואב די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
36 ק"ס
וב םינמאנ םילוספש רבדב ותודע<-
אי ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש תודעל ולוספ<-
טפשמה יטוקל אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס
לוספה רוקמ<-<-
טפשמה יטוקל אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס
דבעידב<-<-
טפשמה יטוקל אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
י ק"ס
אשניהל השאל ריתהל תודעב<-<-
טפשמה ירואב אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
17 ק"ס
ומות יפל דיעמב<-<-<-
גי ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש תורשכב ופוסו ותליחת םא<-<-
דל-זט תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה ולש ןיאושינו ןישודק<-
י ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא םירחאב לבח וא וב ולבחש<-
305 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןטקו הטוש שרח
טפשמה יטוקל גי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס
האיצמב םתייכז<-
טפשמה יטוקל גי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס
הנתמב םתייכז<-
טפשמה יטוקל גי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס
תודעל ולוספו ,םהמ לזוגה ןיד<-
;279 ,180 'מע ב"ח טפשמה רצוא דשח
חיק 'מע מ"וח המלש תכרב
242 'מע ב"ח טפשמה רצוא דושח
טי ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב יניינעב הרותל תוירעב דושח וארקי אל<-
תוירע
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא העובשה לע דושח<-
ינפל ה"ד םירואב ו ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ילכו המהב תיעיבשה לע דושחל רוכמל<-
הדובע
(ילמשח םרז ;למשחה רוא :םג האר) למשח
טי ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא דעב םלשל בייח םאה - ןינבב רג אלש רייד <-
למשחה
טל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא םורע למשח תרונמ לומ הדימע<-
63 'מע ב"ח הכלהב למשחה םדא ייח ןוכיס תעינמל תבשב םרזה תקספה<-
48 'מע ב"ח טפשמה רצוא לושכמ ששח
לותח
בכ תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא לותחל ןתיש םדוק הליכא<-
זכ תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא לוק עימשיש ידכ ונזא תכישמ<-
359 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ןיאושינ ;ןתח :םג האר) הנותח
דכ ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא הב ןגנל יאשר ןגנל עדויש ח"ת םאה<-
ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא
דבועה
לטיבו הנותחל םלוא ןימזה<-
ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא
תושעל
,ןורודל קיש בתכו הב ףתתשהל ותעדב היה<-
ותתל ךירצ םאה - ףתתשהל ונממ רצבנו
ו ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא וראשנש תונמ וא םיחרפ תחיקל<-
ירה ה"ד םירואב ל ףיעס ז 'יס בקעי ירמא הב ופלחוהש הירטמו םידגבב שומיש<-
(רטש ;המיתח ידע ;דע :םג האר) המיתח
אכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא רטשה תאירק ינפל םותחל ןיא <-
תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
דיק
םירחא םא ד"ב שאר וא םידע תמיתח<-<-
םה והוארק אלו םהינפב ואירקה
תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
זטק
לכב בייחתמ וארק אלו רטש לע םתח<-<-
םש רמאנה
תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
נק
"דע" הלימה תא בתכ אל םא<-
תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
נק
י"תכב אלו סופדב הבתכנ "דע" הלימהשכ<-<-
תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
נק
דבעידבו הליחתכל ,דעה לש ויבא םש תביתכ<-
תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
נק
ויבא םש אלו החפשמ םש בתכ םא<-<-
תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
נק
ויבא לע וא דעה לע םיראות תביתכ<-
תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
נק
ןינקה ינפל<-
תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
נק
ןינקה רחא ומתחו ורזח<-<-
תורעה גי 'יס ,דכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
זכק תוא בקעי ירמא
,הולמהו הוולה תומש תעידי ינפל<-
החפשמהו
בל ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םידעה תמיתח םוקמ<-
בכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םיווצמו םותחל םיעדוי םניאש םידע<-
םרובע ומתחיש םירחאל
ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא םישרויה קלחמ השורי הריבעמש האווצ לע<-
ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
רטשב
- ומירהל ילב ןינק וא תובייחתה רטש לע<-
ליעומ םאה
בכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא עדוי וניא בייחתמהשכ תובייחתה רטש<-
םותחל רחאל הוצמו םותחל
תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
בכק
רטשה תביתכ ינפל י"תכ לש<-
תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
םישלש ה"ד םירואב וכ ףיעס גי 'יס ,בכק
רטשה תביתכ ינפל םידע לש<-
תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא
אכק
תובייחתה רטשב חילש לש<-
(ןיאושינ :םג האר) ןתח
םאה תסנכה תיבב תבשב אצמנ אוה םא <-
- םירמוא
ז קרפ ,י הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב
חל הרעה
"םימחרה בא"<-<-
בי ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב םינעתמל "ךריבש ימ"<-<-
גי הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב שדוח ב"יב "ונועמב החמשהש" תרימא<-
םינושארה
הרעהו ,*זכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא
זפ
תבשב ורובע הנתמ תרירב<-
ט ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב ךלמל המוד<-
אל ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תינעתב תוחילס רמוא םאה<-
ה"ד םירואב דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
תוצמ
ש"ק אורקלו ומצע לע רימחהל יאשר םאה<-
זט קרפ ,א הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב
ו ףיעס
הריפסה ימיב שדח דגב שובלל יאשר םאה<-
ב הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב ףורפוא תבשב<-<-
ח ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב שדח דגב תונקל יאשר םאה<-
בי ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ול תדחוימ הרטפה<-
359 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלכו ןתח<-
זט הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב דחא לכ לע תלטומ םתחמש בויח<-<-
אי ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב םהל םינפ תלבק<-<-
365 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונתח<-
גמ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב תילט ול תנתונ הלכהש גהנמה םעט<-
ח הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב ארקנ רמועב ג"לב הקאלאח השועש דלי<-
"י"בשרד ןתח"
דכ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב החנמל תסנכה תיבל סנכיהל ונממ םיענומ<-
חי קרפ ,ה הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב
גל הרעה
ןתח יטומזמ<-
חי קרפ ,ה הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב
גל הרעה
ושוריפ<-<-
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ןתח ה"ד וכ 'מע
חספ ברעב הנעתמ םאה - רוכב אוהש<-
די ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא בייח אפורה םאה - תנכוסמ הלחמ ול שיש<-
הלכל תולגל
טל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב תולבא ותפקתש<-
די קרפ ,ח ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב
דל הרעה
הריפסה ימיב ותרופסת<-
ח ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב הנותחה דובכל<-<-
ז ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב הנותחה ינפלש תבש דובכל<-<-
ט ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב התשמה ימי תעבש דובכל<-<-
(ןתח תינעת :האר) ותינעת<-

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US