הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


ק תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל ק תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


הרובק
...תלבק
רבק
שידק
להק
הנוק
ןטק
שודיק
ןישודיק
תורטש םויק
ףוליק
יל םיק
חמק
ןיינק
סנק
ןברק
בורק
הרותה תאירק
עמש תאירק
עקרק
רשק

בק
'מע) 520 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(525
ורועיש<-
466 'מע ב"ח טפשמה רצוא עובק
ב ףיעס טכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבש לוליח ןינעל ורדג<-
439 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ץוביק) הצובק
83-88 'מע םלשה ייחד ארקי ;הצ-ופ 'מע דסחו םייח (רבק :םג האר) הרובק
וטר 'מע מ"וח המלש תכרב תואצוהב בייח ןב םאה<-
ויבא תרובק
(53 'מע) חכ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס םירוטפ הב םיקסועה<-
תווצממ
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא הב ותשאל לעב בויח <-
(54 'מע) טכ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס היותיע<-
גק-וצ 'מע דסחו םייח רבקל רבקמ יוניפ <-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא ביוא לש<-
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירכנ לש<-
(םינש :האר) םינש תועיבק
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוומה ןמז תעיבק
55 'מע ב"ח טפשמה רצוא :םג האר) הכלהו הלבק
(רהוז
ןלבק
תונלבקב ה"ד םירואב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא םימש ךיא וב רזח םא< -
תונלבקב ה"ד םירואב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ךרצוהו וב רזח םא<-
רחא ןלבק איבהל ב"העב
דיק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא דבועש הממ לכוא םאה<-
וב
תוריכשב ןיב ה"ד םירואבו ,אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא וב רוזחל לוכי םאה<-
ה"ד םירואב גי ףיעסו ,זט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא
תונלבקב
םע רטש השע םא<-<-
ןינק ושע אלו ב"העב
תונלבקב ה"ד םירואב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא דובעל ליחתה םא<-<-
תונלבקב ה"ד םירואב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ותדובע ילכ איבה םא<-<-
ב"העב רצחב םחינהו
תונלבקב ה"ד םירואב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןינק ושע קר םא<-<-
תונלבקב ה"ד םירואב גי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ב"העב םאה - סנאנש<-
רחאל תתל לוכי
תונלבק
ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא עקרק תונלבקב<-<-
341 'מע ב"ח טפשמה רצוא רג תלבק
כ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא םיכומס םינייד תלבק
םהילע
ןתמ :האר) הרותה תלבק
(הרות
:םג האר) תודע תלבק
(דע ;תודע תדגה
דמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא הדימעב וא הבישיב <-
זמ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ולביק םא ןידהו ,הלילב<-
הלילב לבקל םמצע לע
זט רועיש א"ח טפשמה בל לוכי קספהש םוקמב<-
- החמומ דיחי י"ע תויהל
תודעה תלבקל םג םאה
החמומ דיחי קיפסמ
המ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא וידימלתו בר ינפב<-
המ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא תוטוידה השולש ינפב<-
ונ תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא מ"ומ הב ןיאש<-<-
המ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ריבסו רימג דח ינפב<-<-
תוטוידה 'בו
המ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םינייד ינש ינפב<-
טי תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םאה - ד"ב תוחילשב<-
'ג ךירצ
זט רועיש א"ח טפשמה בל םשל ד"ב ךירצ םאה<-
תואדוהב תודע תלבק
תואולהו
זט רועיש א"ח טפשמה בל םינייד ג"כ םיכירצ םאה<-
תושפנ ינידב תודע תלבקל
ק תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא ישוקבש םירענ י"ע<-
םינש ג"יל ועיגה
233 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיד לעב ינפב אלש<-
הריפסה ימיב ,םינפ תלבק
אי ףיעס וט קרפ תועובשל חספ ןיב הלכו ןתחל<-
בי הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב קחרממ אבש ימל<-
תבש תלבק
חי הרעה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע ברעל רשפא םאה<-
רוביצהש ירחא תורצח
תבש םהילע ולביק
חי הרעה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וילע לביקש ימ םאה<-
בוריע ברעל לוכי תבש
תורצח
ול ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב הב "יאחוי רב" תריש<-
(תינעת :האר) תינעת תלבק
רבק
איר 'מע מ"וח המלש תכרב האנהב ורוסיא<-
'מע) 89 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(445
השודק ירבד הרימא<-
ודיל
(329 'מע) זר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס וילע הכרב <-
חיר 'מע מ"וח המלש תכרב וביבסמ רדג <-
ומ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ורבק לע הבישי תמקה<-
ח"ת לש
אכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב םניא תוכלמ יגורה<-
םירבקנ
'מע) 83 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(444
ונויצ ןמז<-
יבר ידימלת תרובק <-
יבר ידימלת :האר) אביקע
(אביקע
טכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב לואש אבא לש <-
גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב לאומש יבא הנקלא לש<-
איבנה
אס הרעה ב קרפ ,ח ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב א"מרה לש<-
ח ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב ג"לב ורבקל היילע<-<-
רמועב
גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב לאומש םא הנח לש<-
איבנה
גי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ןונ ןב עשוהי לש<-
זי הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב הנופי ןב בלכ לש<-
זי הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב עשוהי יבא ,ןונ לש<-
ה ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשרב רזעלא 'ר לש<-
גס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב םיראפמ לאיחי 'ר לש<-
גס הרעהו ,זל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב סנה לעב ריאמ 'ר לש<-
גס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב קחצי רב ריאמ 'ר לש<-
תומדקאה לעב ,ץ"ש
הכ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ריאי ןב סחנפ 'ר לש<-
ה ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב יאחוי רב ןועמש 'ר לש<-
זכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב וב תוגהנתהה<-<-
אל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב וילא םינהכ תסינכ<-<-
בל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב ג"לב וב רהוז דומיל<-<-
רמועב
ח ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב תוקוניתה תרופסת<-<-
ודיל
זכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב םש השודקה<-<-
גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב איבנה לאומש לש<-
גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב וינב ינש לש<-<-
גי הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב ונב תא םש רפסל רדנ<-<-
לוכי וניאו
וע הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב םש ןיי תייתש<-<-
ט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב קידצה ןועמש לש<-
ט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ג"לב םש תרופסת<-<-
רמועב
ט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב םש הליפת<-<-
'מע) 89 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(445
ודיל בשע תשילת<-
ומ הרעה חי קרפ ,חל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םיקידצ ירבקב הליפת <-
ומ הרעה חי קרפ ,חל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ םויב<-<-
חל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב באב העשתב<-<-
חכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב םתוכזב וא םיתמל<-<-
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינשו הנושאר השודק
(ןישודיק :האר) ןישודק
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא ץראה תשודק
תחדק
א ףיעס חירת 'יס ,ז ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רופיכ םויו תבש לוליח<-
הילע
288 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלצהב המידק
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא יאופר לופיטב המידק
ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא עקרק תריכמב המידק
:םג האר) ןילטלטמו
(הריכמ
םייקל ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא ,יוגל לארשי תמידק<-
רבדב חרוט שי םא ןידהו
םייקל ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא תבש רמוש תמידק<-
שי םא ןידהו ,תבש ללחמל
רבדב חרוט
(ריס :האר) הרידק
134-156 'מע םלשה ייחד ארקי שידק
טל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב הדגא דומיל ירחא<-
חל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב - תובא יקרפ ירחא<-
םותי וא ןנברד שידק
במ ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב הרותה תאירק ירחא<-
החנמב תינעתב
בל רועיש ב"ח טפשמה בל תרימאל דגנתמ באה םא<-
םאה רחא שידקה
הסק-הנק 'מע דסחו םייח ותרימא תבוח<-
ט הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רמאנ אוה ןמז המכ<-
רטפנ רחא
דנק-חמק 'מע דסחו םייח ותרימא ךרע<-
'מע) 100 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(447
"חתפה לע" שידק<-
'מע) ומ-אמ ,זט 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(37 ,71-76
םותי שידק <-
'מע) 28 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(432
ותרימאל תוכזה םא <-<-
רחא םדאל העיגמ
(72 'מע) במ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס וירוה ייחב ותרימא <-<-
(37 'מע) זט 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס "חבשל ונילע" םותב <-<-
'מע) 28 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(432
ותרימאב הקולח <-<-
(7172 'מע) במ-אמ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ותרימאל םעט <-<-
25-24 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(430-431 'מע)
ותועמשמ <-<-
(76 'מע) ומ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס רמאיי יתמ דע <-<-
(91 'מע) ונ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ןב ריאשה אלש ימ לע <-<-
(92 'מע) זנ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס םיבורק ראש לע <-<-
'מע) 75 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(443
וילע היינע <-<-
(8389 'מע) הנ-בנ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס חרוא תמועל בשות <-<-
'סמ ,24 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(432 ,430 'מע) 28
ותרימא יאנת <-<-
(30 'מע) אי 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס לבקתת שידק <-
םישדק
זכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ק"מהבל ץוחמ םתליכא<-
בי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב םישדק רדס דומיל<-
ב"הב תינעתב
ז רועיש א"ח טפשמה בל קדב ישדקו חבזמ ישדק<-
תיבה
;ריעה יבוט :םג האר) להק
ישאר ;רובצ ;ריעה ינב
(להקה
ג ףיעס א 'יס בקעי ירמא הנתמ תתל וחיטבהש <-
םילוכי םאה - הבורמ
םהב רוזחל
גכ ק"ס תורוקמ א 'יס בקעי ירמא רוזחל םילוכי םאה<-
תמחמ םתחטבהמ םהב
סנוא
ג ףיעס א 'יס בקעי ירמא ךירצ וניא םהלש השעמ<-
ןינק
ב ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ןוממ תאנוא ןינעל<-
חי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא תותפל םהל רתומ םאה<-
םלצא רוגל אוביש רישע
ידכ תרחא הליהקב אלו
להקה תפוק הבריש
49 'מע ב"ח טפשמה רצוא ויתונקת ףקות<-
159 'מע ב"ח טפשמה רצוא לש הגהנהו ןוגרא<-
תוליהק
217 'מע ב"ח טפשמה רצוא םילשוריד אשידק אלהק
464 'מע ב"ח טפשמה רצוא ךיראתה וק
לגוק
אצ תוא טע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח הצמ חמקמ לגוק תליכא<-
חספ ברעב
רטאווק
א ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב ילעבמ בשחנ וניא<-
תירבה
(העבצהב) לוק
232 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיניידה תולוק ןיינמ <-
(העומש) לוק
הכ ףיעס דל 'יס מ"וח ע"וש תודעל םדא תליספ <-
וללגב
דכ ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ קיספ אלד אלקב<-<-
הנש-המש 'מע דוחי תוכלה לאירבג יעטנ הורע השאב לוק
(417 'מע) חמר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס השאב רמז לוק<-
44 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארמוחו אלוק
חל הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב תיב ילוקמ השועה<-
ללה תיב ילוקמו יאמש
עשר ארקנ
בכ רועיש א"ח טפשמה בל אלוקו ןנברד אלוק<-
ךייש םאה - אתיירואד
ןפרצל
בלוק
טל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא וילעמ דגבה תרסה<-
תבשב
יברולוק
ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ופוליק<-
(היילע :םג האר) המוק
אכ הכלה ד קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בר תיבב תבשב לוטלט <-
תומוק
זמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב םיסרפמוק
141-140 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב ילמשח םוקמוק
141 'מע ב"ח הכלהב למשחה לושיבל םיעקש ינש לעב<-
םוח תקזחאלו
;רכומ :םג האר) הנוק
(הריכמ
רכומל רתומ םאה <-
רחא הנוקל רוכמל
רזוחה ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא רכומה םע םכיס םא<-<-
ךלהו םיוסמ ריחמ לע
ףסכ איבהל
רזוחה ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא רכומל רמא םא<-<-
דצב ץפחה תא םישיש
ףסכ איבהל ךלהו
היינקהמ וב רזוחה<-
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא תונקל ובלב רמג<-<-
רוזחי לא - םיוסמ םוכסב
וב
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא תצקמ ןתנ רבכ םא<-<-
"ערפש ימ" שי - תועמ
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא וב רוזחל לוכי םאה<-<-
ןתנב וא םירבד ןינקמ
השוריב ול לפנ םא ,תועמ
הצרש ץפח גוס ותוא
תונקל
רזוחה ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא םושמ וב שי םאה<-<-
הנמא רסוחמ
ג ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא הנקיש רכומל רמא<-<-
הנק אל ףוסבלו ונממ
רוטפ - רכומל קזנ םרגנו
םלשלמ
ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא םינוק לש םתמדקה רדס<-
ןילטלטמו עקרק תריכמב
בכ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ,יוגל לארשי תמדקה<-<-
ריחמב שרפה שישכ ןידהו
םנוק
טל ,דל הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע ברעל רשפא םאה<-
םהמ דחאש לכאמב תורצח
ומצע לע רסא
33 'מע ב"ח טפשמה רצוא םזיביטברסנוק
ףוק
(326 'מע) 3ב ףיעס הר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ותייאר לע הכרב<-
452 'מע ב"ח טפשמה רצוא טייריפוק
םירומיש תספוק
טע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ הקשמה תכיפש<-
תבשב
(ח"מג :האר) ח"מג תפוק
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא סנה לעב ריאמ יבר תפוק
ץוק
תורעהו ,ךירצ ה"ד םירואבו ,בכ ףיעס ח 'יס בקעי ירמא
אק תוא בקעי ירמא
ךומסה םיצוק רדג<-
וב קזוהו םצצקש ר"הרל
םדא
אי ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא ואיצוהל יאשר ןב םאה<-
ויבאמ
חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב ףוגהמ ותאצוה<-
גק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא וא ר"הרב חנומה<-
תבשב ולוטלט - תילמרכב
הס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב דגבהמ ותרסה<-
זי ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הגורעהמ ותריקע<-
80 'מע ב"ח הכלהב למשחה תבשב ןמז בצוק
326 'מע ב"ח טפשמה רצוא בל בצוק
סוקוק
גס הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא וכותמ בלחה תאצוה<-
תבשב
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא סוקיידרוק
הרוק
דכ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ דירפמ - יובמ חתפב<-
,תואובמ ראשל וניב
תורצח בוריע וברעיש
דרפנב
גכ הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הליעומ איה םאה<-
,תורצח ןיב דירפהל
תורצח בוריע וברעיש
דרפנב
הל הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ינש ןיבש םימ יבג לע<-
תולדל ריתהל ,תורצח
תבשב םהמ
תבשב רשוק
בל תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םאה - ךכ לע רבועה<-
תודעל לספנ
הטטק
ומ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םינטקו םישנ םאה<-
דיעהל םינמאנ םיבורקו
הילע
טי ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא םיסרוקיפא םע<-
ושריפ ה"ד םירואב ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ליחתהש ימ םע<-
ומע טטוקתהל
306 'מע ב"ח טפשמה רצוא ;ךוניח :םג האר) ןטק
(קונית
ותדיבא<-
חכ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא ןמיס הב ןיא םא<-<-
ולש איהש םידע י"ע עדונו
ז ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ושואי<-<-
חכ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא לכמ הדובא איה םא<-<-
םדא
םה ה"ד םירואב ז ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תעדמ הדיבאב<-<-
(70 'מע) מ 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ותולבא<-
(340 'מע) וטר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס השודק ירבד תרימא <-
ותאוצ דגנכ
וט ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא םירבד תאנואב <-
ב ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ןוממ תאנואב<-
ףוליחבו ה"ד םירואב ט ףיעס ב 'יס בקעי ירמא תותשמ תוחפב<-<-
,אנ תוא בקעי ירמא תורעהו ,י ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ח ףיעס ו 'יס ,ז ףיעס ד 'יס ,כ ק"ס םיטוקילו
הנקמ תרחא תעדב<-
חקמו הנתמב
ז ףיעס ד 'יס בקעי ירמא רקפהב<-
י ףיעס חירת 'יס האופר תוכלה יטוקל כ"הויב<-
363 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישודיקב<-
טכ-חכ תוא בקעי ירמא תורעהו ,ח ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רצחו תומא 'ד ןינקב<-
הנתמו האיצמב
תבשב ורובע הרירב<-
דכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ורובע ירפ תרירב<-<-
תיבהמ האיציה ינפל
*חי ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא וב שיש בלח ןוניס<-<-
תונטק ןמוש תוכיתח
תבשב ורובע
דכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא ורובע ירפ ףוליק<-<-<-
ןמז רחאל ונלכאישכ
(258 'מע) סק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ורובע "למוגה" תכרב<-
ןינעל תושר תוריכשב <-
תבשב האצוה
בל הכלה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ הנטקו ןטקמ רוכשל<-<-
םהיבא תושר תא
ס הרעה ח קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןטק לעופמ רוכשל<-<-
ב"העב תושר
כ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא - תעד וב שיש ןטק יוג<-
חקמל לודגכ בשחנ םאה
םישנועלו רכממו
ז קרפ ,בכ הכלה ה קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ז הרעה
בייחו רסוא ןטק םג<-
תורצח בוריעב
דע תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא ושייבמה ןיד<-
ז הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תוכזל רשפא םאה<-
ודי לע םירחאל
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב תרובחב הנמנ אוה םאה<-
חספ ןברק
ןינקב ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןינקב הנוק אוה םאה<-
ןיפילח
ב הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ולשמ תוכזל לוכי םאה<-
םירחאל
ב הכלה וט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע ץבקל לוכי םאה<-
תורצח
ב ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא םירשע ןבמ תוחפ םאה<-
ינידמ םיבויחב תאצל בייח
םימש
םאו ה"ד הפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח לטלטיש יואר םאה<-
תבשב רוזחמ וא רודיס
בוריע ןיאשכ
ןטקה ונב תאכה<-
ותוכהל ה"ד םירואבו ,ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ךרדו ךוניח ךרוצל<-<-
ץרא
א תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ותוכהל רוסיאה<-<-
ל תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא העובש לע וא בזכ לע<-<-
הללק לע וא
ח ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא לע ונכיש וילע םויא<-<-
השעש ער השעמ
ותאכה<-
תוכהל ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא י"ע קזיה וא הבינג לע<-<-
ד"יב
תוכהל ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וב לובחל רוסיאה<-<-
ותוכהל ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא דמלמ י"ע<-<-
ותוכהל ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ד"יב י"ע<-<-
וינב ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םדאל רתומ םאה<-<-
ןטקה ויחא תא תוכהל
ךוניח ךרוצל
בכ הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע תחנה<-
ןטק לש תיבב
ןויצה רעשו ,בנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ט ףיעס ו 'יס ,זכק תוא
,ויבא ןחלש לע ךומסה<-
הנתמ לביקש
םירואב י ףיעסו ,זכק תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא
וניאו ה"ד
אלש מ"ע ול ונתנ םא<-<-
ויבאל היהי
זפק תוא ןויצה רעש בי ףיעס 'יס בקעי ירמא ןטק לעופ םע האנתה<-
ותכאלממ לכאי אלש
זי ,די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ותלצהל תבש לוליח<-
ךוניח :האר) וכוניח<-
(ןטק
אכ ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ןוידפ ןינעל ,ןטק ןהכ <-
ןבה
ד ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא בוח ןוערפ חלשש הוול<-
דבאו ןטק י"ע
זט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ב"א ודמלל<-
די ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ירבד םייקל הוצמ ןינעל<-
תמה
ז ףיעס ד 'יס בקעי ירמא ותליחמ<-
ו ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ןטק ןהכב שומיש<-<-
ז"ע לחומשכ
ו ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא אב אלש רבד לע<-<-
ותושרל
ח תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ןטקל ןתיש רמאש ימ<-
רוזחל רתומ םאה - הנתמ
וב
י ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא וב לבחש ימ<-
ס תואו ,ח תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ןטקל םלשמ אלש ימ<-
ותוחילש וא ותלועפ רכש
ןילת לבב רבוע םאה -
גי ףיעס ,א ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס טפשמה יטוקל
המ ותולדגב דיעמש ימ<-
ותונטקב הארש
ו-ד םיפיעס הל 'יס מ"וח ע"וש םהבש םיניינע<-<-
(לודג :םג האר) והונימאה
זל ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ומצע לע לבקמש ימ<-
ןטק תודע
243 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותונמאנ<-
חי ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ דמועה רבדב<-<-
תולגתהל
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל האר) ןטק בשחנ יתמ דע<-
(תולדג ינמיס :םג
זכ רועיש א"ח טפשמה בל ןטק ןיד לעב ינפב תודע<-
טל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא רנ לומ םורע ותדימע<-
טל תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא הוצמ לש רנ לומ<-<-
אי ףיעס הל 'יס מ"וח ע"וש תודעל ולוספ<-
הל 'יס ,7 ק"ס טפשמה ירואב זי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ףיעס ,2 ק"ס טפשמה ירואב ,א ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס
א ק"ס טפשמה יטוקל ד
ןידה רוקמ<-<-
אי רועיש ב"ח טפשמה בל תודעל ולוספ םעט<-<-
בכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ םוקמב ותודע<-<-
םילוספל ןימאהל ונקיתש
ומ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא האכה לע תודעב<-<-
ןויזבו
ז ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא םינימה תעברא תיינק<-
ונממ
ו ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ינפמ אוהש לזג לזגש<-
םולש יכרד
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ןושאר חספ ןיב לידגהש<-
חספ בירקמ םאה - ינשל
ינש
(369 'מע) טכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ןיתשהש<-
י ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא םירחאב לבחש <-
י ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא בייח םאה - לידגהשכ<-<-
םלשל
אי 'יס חספ לאפר תכרב םאה - ךוניחל עיגה אלש<-
ברעב הצמ וליכאהל רתומ
חספ
ב ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ רמא םא - וב תוחילש<-
ןטק שירפיש המ" חלשמה
"המורת אהי הז
38 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא אצומש<-
,אנ תוא בקעי ירמא תורעהו ,י ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ח ףיעס ו 'יס ,ז ףיעס ד 'יס ,כ ק"ס םיטוקילו
האיצמ אצמש<-
אנ תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא הרותהמ הכוז םאה<-<-
'מע) 503 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(521
שובל וניאשכ ללפתמש<-
38 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח הדיבא לטונש <-
(288 'מע) בפק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הווצמ רב השענש<-
ט ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ינונחל ויבא וחלשש <-
תאו ןמשה תא דביאו
בייח םאה - תועמה ףדוע
ינונחה
:םג האר) ותרופסת<-
(תוקוניתה תרופסת
אי ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב מ"הוחב <-<-
קרפ ,ה ףיעס אי קרפ ,גי ,ט ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב
טי
הריפסה ימיב<-<-
(411 'מע) המר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ותוורע דגנכ הליפת<-
הנטק
363 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישודיקב<-
ח ףיעס ו 'יס בקעי ירמא 'ד ןינקב הנוק םאה<-
תומא
זכ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא בא הל שי םא<-<-
ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא ,היבא ןחלש לע הכומסה<-
הנתמ הלביקש
ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא היבאל התאיצמ<-
תוינטק
וכ-הכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ןכותמ תלוספה תרירב<-
םרכמיו םיפי וארייש ידכ
בי-ט ,ז ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םהמ םיטיברשה תרסה<-
תבשב
טי-חי ,בי-ט ,ז ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םפוליק<-
איק
(400 'מע) 5ג ,אמר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס השודק ירבד תרימא<-
ודגנכ
439 'מע ב"ח טפשמה רצוא ץוביק
,טי ,א הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
דס הרעה ה קרפו
בוריעב םיבייח םאה<-
תורצח
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא היביק
אל רועיש א"ח טפשמה בל 'םהילע ולביק'
אל רועיש א"ח טפשמה בל תא בייחמ םאה<-
תוחוקלה
(ט"ויו תבש לש) שודיק
מק 'מע א"ח תבשה רצוא םג ןיאצוי ותכרבב <-
הדועסה לע הכרבה
ט"ויב<-
אמ 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד אוה<-<-
אמ 'מע א"ח תבשה רצוא תויהל לוכי וניא<-<-
תבשמ וינידב רומח
במ 'מע א"ח תבשה רצוא םועטל רוסאד םעטב<-<-
,שדקיש םדוק ט"ויב
שדקמו הפמ סרופו
הכ ,בכ 'יס חספ לאפר תכרב ןנברדמ אוה<-<-
כ 'יס חספ לאפר תכרב וב תובייח םישנ םאה<-<-
דכ 'יס חספ לאפר תכרב תבשל שיש םעטה<-<-
ז"הנקיב
ונייחהש הכרבש השא<-<-
תורנה תקלדהב
גכ 'יס חספ לאפר תכרב לע ןמא הנעת םאה<-<-<-
שדקמה לש ונייחהשה
גכ 'יס חספ לאפר תכרב ןווכתש ףידע םאה<-<-<-
לש ג"הפבב תאצל אל
לע ןמא הנעתו שדקמה
ונייחהשה
רדסה לילב<-
טע ,חכ 'יס חספ לאפר תכרב םדוק שדקל ןיא<-<-
ךשחתש
דכ 'יס חספ לאפר תכרב לחש חספ לילב<-<-
ךרד םיבשוי תבש יאצומב
ז"הנקיב תוריח
טע 'יס חספ לאפר תכרב תבוח ידי אצוי םאה<-<-
הזב םירצמ תאיצי רופיס
רכז" שודיקב רמואש
"םירצמ תאיציל
טע 'יס חספ לאפר תכרב ןווכל שי םאה<-<-
ידי תאצל שודיקה תכרבב
רופיס תוצמ לע הכרב
םירצמ תאיצי
בנ 'יס חספ לאפר תכרב םהמ דחא לכ םאה<-<-
חפט סוכה היבגהל ךירצ
וס 'יס חספ לאפר תכרב תא תוסכל ךירצ םאה<-<-
שודיקה תעשב תוצמה
זכ-וכ 'יס חספ לאפר תכרב דחא לכש גהנמה<-<-
ומצעל שודיק השוע
גכ 'יס חספ לאפר תכרב תכרבב תאצל םיבייח<-<-
שדקמה לש ג"הפב
וכ 'יס חספ לאפר תכרב סוכ תותשל ךירצ<-<-
וילע ושעש סוכמ ןושאר
שודיק
אעק 'מע א"ח תבשה רצוא תישילש הדועסב<-
ןפגה ירפ ארוב תכרב<-
בס ,גכ ,אכ 'יס חספ לאפר תכרב תכרב לככ איה םאה<-<-
קלח איה וא ןינהנה
שודיקהמ
אכ 'יס חספ לאפר תכרב םדוק ןיי םיתוש ויה<-<-
רוזחל צ"א - שודיקה
ג"הפב ךרבלו
הכ 'יס חספ לאפר תכרב ג"הפב תכרבש םעטה<-<-
סוכ לע שודיקה תכרבו
תוליבח" וניא דחא
"תוליבח
טכק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח ידי תאצל רשפא םאה<-
סוכ י"ע שודיק תבוח
הלימ
כ 'מע א"ח תבשה רצוא ןייה לע שודיק םאה<-
תבש גנועל םדוק
המיעט<-
בכ-אכ 'יס חספ לאפר תכרב - רחא םעטו שדיק<-<-
אצי אל םינואגה תטישל
בכ 'יס חספ לאפר תכרב קר שדקמ םא<-<-<-
םירחאל
בכ 'יס חספ לאפר תכרב ט"ויב שודיקב<-<-<-
אכ 'יס חספ לאפר תכרב - ןייה ןמ רדנש ימ<-<-
םירחאו שדקל לוכי םאה
ותשי
אכ 'יס חספ לאפר תכרב תמיעט הליעומ םאה<-<-
ןטק
אכ 'יס חספ לאפר תכרב ןיא תפ לע שדקמשכ<-<-<-
עיגה אלש ןטקל ומיעטהל
ךוניחל
אכ 'יס חספ לאפר תכרב םדוק ןייה ךפשנ<-<-
סוכ איבהל ךירצ - התשש
רחא
בכ 'יס חספ לאפר תכרב םוי לש שודיק רקיע<-<-
היתשה אוה
םירחא איצומשכ<-
וכ 'יס חספ לאפר תכרב ןיי ותשיש יואר םאה<-<-
שודיקה רחא
וכ 'יס חספ לאפר תכרב םהיתוסוכ םאה<-<-
הכרב לש סוכל םיבשחנ
וכ 'יס חספ לאפר תכרב ךופשל ךירצ םאה<-<-
םסוכל וסוכמ
וכ 'יס חספ לאפר תכרב וסוכמ ךפוששכ<-<-
םסוכ ךפהנ םאה םסוכל
שודיק לש סוכל
וכ 'יס חספ לאפר תכרב תותשל םילוכי םאה<-<-
שדקמה התשיש םדוק
וכ 'יס חספ לאפר תכרב "ירבס" רמואש םעט<-<-
זכ 'יס חספ לאפר תכרב םהש גהנמל םעט<-<-
ג"הפב תכרב םיכרבמ
םמצעב
גכ 'יס חספ לאפר תכרב הכרב בשחנ םאה<-<-<-
הכירצ הניאש
גכ 'יס חספ לאפר תכרב לא - תפה לע שדקמשכ<-<-
תכרב םמצעב וכרבי
איצומה
די קרפ ,ו הכלה ז קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
נ הרעה ףוס
נ"כהבב חנומה ןוזמ<-
- "אבר אשודיק" ךרוצל
בוריע םוקמב ליעומ םאה
תורצח
דס תוא דצ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח ט"וי ליל שודיק רדס<-
ש"צומב
ןייה גוס<-
דעק 'מע א"ח תבשה רצוא הנידמ רמח<-<-
פק 'מע א"ח תבשה רצוא דספהב קר רתוהש ןיי<-<-
הבורמ
זלק 'מע א"ח תבשה רצוא םניי םתס<-<-
זי תוא בקעי ירמא תורעה י 'יס בקעי ירמא הלוגמ ןיי לע<-
דל תוא ןויצה רעש י 'יס בקעי ירמא שי םא בורב ולוטיב<-<-
הבורמ דספה
הדועס םוקמב שודיק<-
בצ 'מע א"ח תבשה רצוא ןנברד אוה<-<-
אצק 'מע א"ח תבשה רצוא םושמ תפ בויח<-<-
הדועס םוקמב שודיק
זיק 'מע א"ח תבשה רצוא ןייב אצוי םאה<-<-
דס ,אמ 'מע א"ח תבשה רצוא תוריפב אצוי םאה<-<-
דס 'מע א"ח תבשה רצוא קר אוה םאה<-<-
תבש תדועס לכואשכ
אכק 'מע א"ח תבשה רצוא שודיק רחא לכא<-<-
אצי םאה ואיקהו
הס ,חל 'מע א"ח תבשה רצוא וינפל םימ תייתש<-
בע 'מע א"ח תבשה רצוא ינפל םימ תייתש<-<-
הכישח םדוק שודיק
464 ,216 'מע ב"ח טפשמה רצוא שדוחה שודיק
דכ ,אכ 'מע מ"וח המלש תכרב הלילב<-
הכר 'מע א"ח תבשה רצוא איה םאה ותדועס םאה<-
הוצמ תדועס
ז 'מע מ"וח המלש תכרב ונמזב אלש<-
295 'מע ב"ח טפשמה רצוא :םג האר) םשה שודיק
(רובעי לאו גרהי
אמק 'מע א"ח תבשה רצוא וילע םיכרבמ םאה<-
חס תוא בקעי ירמא תורעהו ,בי ףיעס א 'יס בקעי ירמא םשל יוג תועט תרזחה<-
ה"ק
הנבל שודיק
םאו ה"ד חפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח חספ לילב ללה עצמאב<-
םאו ה"ד חפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח היתוכרבו ש"ק עצמאב<-
זנ תוא זפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח ט"וי אוהש ש"צומ לילב<-
ק תוא זפ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח ט"ויו תבש לילב<-
בצ 'יס חספ לאפר תכרב הילע םיכרבמ ןיאש םעט<-
ונייחהש
טכ 'מע א"ח תבשה רצוא תא םישדקמ ןיאש םעט<-
תבש לילב הנבלה
תאטח ימ שודיק
טיר 'מע מ"וח המלש תכרב וב הרימש ןיד<-
359 'מע ב"ח טפשמה רצוא :םג האר) ןישודיק
;ןיאושינ ;ןיסוריא
(ןיכודיש
רטשב ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא המב שדיקש חרוא<-
לוכאל ול ןתנ ב"העבש
10 ק"ס טפשמה ירואב חי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הרפ רפאב<-
ביק 'מע ברעה טפשמ ןמז תחוורהב<-
רטשב ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הלואש תעבטב<-
ד-ג תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה םישדקמ המב<-
ה רועיש א"ח טפשמה בל הולמב<-
דר תוא ןויצה רעש אי 'יס בקעי ירמא לעופמ חקלש ב"העב<-
ודיבש ותדובע תוריפ
השא םהב שדיקו
בי רועיש ב"ח טפשמה בל ןיא - דחא דע ינפב<-
ןישודיקל םיששוח
א תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא םיחלגתמה םידע ינפב<-
רעתב
בכ-זי תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה םילוספ םידע ינפב<-
אנ-טמ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןלזג<-<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ רוכיש<-<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ םליא<-<-
12 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ הטוש<-<-
24 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םרחה לע רבעש ימ<-<-
הכ ק"ס טפשמה יטוקל דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ןומההש רבדב ןיירבע<-<-
וב ץורפ
15 ק"ס טפשמה ירואב דכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ סנואב ז"ע דבעש ימ<-<-
זכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ דיעהל ,באל םיבורקה<-<-
השדקתנש הנטק ותב לע
א ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותשא יבורק<-<-
זט-בי ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םאה יבורק<-<-
די ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,אתיירואדמ םילוספ<-<-
הרותב םישרופמ םניאש
ןנברדמ םילוספ<-<-
ח ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ השדקתנ כ"חאו<-<-<-
רחאל
9 ,י ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ השדקתנ כ"חאו<-<-<-
ןנברד ילוספ ינפב בוש
ט ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןנברד ןישודיקב<-<-<-
אי ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םהב המזה ןיד<-<-<-
טי ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ אלל ולספנש ימ<-<-
הריקחו השירד
גכ ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דחאו רשכ דחא םא<-<-
לוספ
י ,ט ק"ס טפשמה יטוקל טכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הבושת רוהרהל ששח<-<-
גי ,בי ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הזה ןמזב<-<-
הכ רועיש ב"ח טפשמה בל לע ורבעש םידע ינפב<-<-
םרחה
זט ,ט רועיש א"ח טפשמה בל תודע ילוספ ינפב<-<-
ןנברדמ
ירואב ,י-ח ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
16 ק"ס טפשמה
קפס םידע ינפב<-<-
םילוספ
דכ-גכ תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה החפשמ תברוק תמחמ<-<-
זל-הכ תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה הריבע תמחמ<-<-
זמ-חל תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה םפוג תמחמ<-<-
בנ-חמ תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה העיגנ תמחמ<-<-
בל רועיש ב"ח טפשמה בל םאה יבורק ינפב<-<-
די ףיעס ,ו ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
12 ק"ס טפשמה ירואב
לוכיש םידע ינפב<-
םדי לע ררבתהל
ד-א תוא ה קרפ םתכלהכ ןיאושינה תבשב<-
361 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיינקה יכרד<-
טי רועיש ב"ח טפשמה בל ןינק ןיב לדבהה<-<-
םינינק ראשל ןישודיק
ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא דיעהל לוכי ןכדשה םאה<-
םהילע
9 ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,השא שדיקש דיעמה<-
עגונ וניאשכ
ו ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ וא האיבב שדקמה<-
תודעל רשכ םאה - קושב
359 'מע ב"ח טפשמה רצוא השאה תמכסה<-
טמ-מ תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה לש הנווכהו ןוצרה<-
תשדקתמהו שדקמה
ה רועיש א"ח טפשמה בל ידכ ךותב םהמ הרזח<-
רוביד
ה תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןישודקה תעבט<-
גי-ו תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה תעבטה ביט<-<-
כ-די תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה לש ונינק - תעבטה<-<-
שדקמה
אל-אכ תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה תעבטה תריסמ<-<-
תשדקתמל
בכ-טי ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ארוביד ןניגלפ אל<-
לע שדקמה תודעב
ןישודיקה
361 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןמזל<-
טי רועיש ב"ח טפשמה בל ןישודיק תונושל<-
ד הרעה גי קרפ תועובשל חספ ןיב "יל תשדוקמ תא ירה"<-<-
"יל תסרואמ תא ירה" וא
ב-א תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה םתוהמ<-
כ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ימל עודי אלו תשדוקמ<-
ויוהיז לע ןמאנ דחא דע -
אכ ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ שיחכמ א"עשכ<-<-
גנ תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה םתכירע םוקמ<-
ב ,א רועיש ב"ח טפשמה בל רמול בא תונמאנ<-
ותב תא שדיקש
ב רועיש ב"ח טפשמה בל עשר באב<-<-
הל-בל תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה םחסונ<-
ול תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה חסונ ןכות תעידי<-<-
ןישודקה
זל תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה ןישודקה חסונ תעבה<-<-
חל תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה חסונ תרימא תעש<-<-
ןישודקה
ג רועיש ב"ח טפשמה בל ינפל הטורפ הוש תניתנ<-
"תשדוקמ תא ירה" תרימא
כ ,טי רועיש ב"ח טפשמה בל קפס הל בורק לפנ קפס<-
ול בורק
244 'מע ב"ח טפשמה רצוא האר) ןישודיקב תודע<-
(תודע :םג
א תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה ינש ינפב ןישודקה<-<-
םידע
ח-ב תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה םידעה דוחי<-<-
אי-ט תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה םתוחכונ תרוצ<-<-
זט-בי תוא ח קרפ םתכלהכ ןיאושינה השעמב םתנחבה<-<-
תוהזו ןישודקה
םישדקתמה
ז ,ו ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ידע דגנ שדקמה תודע<-<-
ןישודיקה
אכ רועיש ב"ח טפשמה בל ידע םה דוחי ידע<-<-
האיב
דל-גל 'מע מ"וח המלש תכרב ;363 'מע ב"ח טפשמה רצוא יאנת לע<-
טי רועיש ב"ח טפשמה בל עונמל א"בשרה תצע<-
ןישודיקב תואמרו יותיפ
364 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישודיקב לוספ<-
בצ 'מע ברעה טפשמ - 'ךיישודק ילבקו יאצ'<-
ןידמ ליעומ םאהו ,ורדג
ברע
אנ-נ תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה דמעמל םיפסאנה להק<-
ןישודקה
359 'מע ב"ח טפשמה רצוא קוחש ישודיק<-
ברע ןידמ ןישודיק<-
טס 'מע ברעה טפשמ ןיא עודמו ,םרדג<-<-
תוברע ןושל ךירצ
ע 'מע ברעה טפשמ ינולפל הנמ הולה'<-<-
'ךל שדקתאו
פ 'מע ברעה טפשמ ינולפל בוח לוחמ'<-<-
'ךל שדקתאו
גמהל תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה םייופש יתלב םישנא לש<-
דמ תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה םניאש םישנא לש<-
דילוהל םייואר
בנ-ומ תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה םירג לש<-
דל-זט תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה םימלאו םישרח לש<-
גי-א תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה הדנ לש<-
הל 'יס ךורע טפשמ ;המ תוא זט קרפ םתכלהכ ןיאושינה
7 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס
הבקנ קפס רכז קפס לש<-
ה"ד םירואב י ףיעסו ,בי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא
ינעש
םאה - שדקל חילש חלש<-
השדקל חילשל רתומ
ומצעל
בנ תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה הכלהכ אלש ושענש<-
טל תוא ז קרפ םתכלהכ ןיאושינה תשדקתמה תבוגת<-
זט ,וט ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ףסכ ישודיק ףקות<-
אכ רועיש א"ח טפשמה בל תורטש םויק
דכ 'מע מ"וח המלש תכרב הלילב<-
ט ףיעס ,35 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זי ק"ס טפשמה יטוקל
יומיד י"ע םויק רדג<-
תומיתח
4 ק"ס טפשמה ירואב ד ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ המיתח הארש ןייד<-
םייקל לוכי םאה - הלילב
םויב רטשה תא
אכ רועיש א"ח טפשמה בל ןיד תיב השעמ םאה<-
םויק ךירצ
ג ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןנברדמ שורד אוה<-
5 ק"ס טפשמה ירואב ד ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ןידה םעט<-<-
ד ,ג ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ שורד אוהש ןפוא<-<-
אתיירואדמ
גי ק"ס טפשמה יטוקל חכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דע קפס י"ע<-
אכ רועיש א"ח טפשמה בל הוולה די בתכ םויק<-
כ רועיש ב"ח טפשמה בל םימייקמה םידע ינש<-
םייק םאה - תחא המיתח
רבד יצח לש ןורסיח
428 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיבויח זוזיק
תוקריו תוריפ ףוליק
תבשב
ח הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא ודקובא<-
ח הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא חיטבא<-
זי-זט ,ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םיזוגא<-
טי הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא םיסגא<-
זי-זט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םינטב<-
ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םיציב<-
א ףיעס בי קרפ ;טי ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ףלקמב<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תוננב<-
ב ףיעס בי קרפ ;ד ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ןיכסב<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םילצב<-
ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא רזג<-
חמ ,כ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא הדועסל<-
וכ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא המהב תלכאה ךרוצל<-
ח הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא ןולימ<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ןופפלמ<-
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא שמשמ<-
ח-ז ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ןיאש תופילקה יגוס<-
ררוב רוסיא ןתרסהב
ו-ד ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ןהב שיש תופילקה יגוס<-
ררוב רוסיא
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא הינבגע<-
ט ףיעס וט קרפ ררוב שלושמ ליא םהילעש ךולכלה םע<-
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םיבנע<-
ח ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא לפלפ<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ןונצ<-
ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא יברולוק<-
כ-חי ,בי-ט ,ז ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תוינטק<-
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םיזופת<-
ה ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא המדא יחופת<-
ו ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא ץע יחופת<-
,חל ,זל 'מע מ"וח המלש תכרב ;44 'מע ב"ח טפשמה רצוא
גס ,אמ
'יל םיק'
אלק 'מע טפשמבו קדצב תניגל ולתוכ לפנ םא<-
הנפיש ול רמאו וריבח
יל םיק רמול לוכי ,ומצעל
הכוזש םירבוסה תעדכ
ינפב אלש הניפשכ ףא
םילעבה
םימיוסמ םיניינעב<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ אנושו בהוא תורשכ<-<-
תודעל
די ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ לש תודעל תורשכ<-<-
ותועשרב ותייאר לע בשה
ט ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ לש תודעל תורשכ<-<-
ערמ ביכשל םיבורק םידע
ד ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ימ לש תודעל תורשכ<-<-
ןוממב תולספב ותליחתש
הל ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לש תודעל תורשכ<-<-
וב ןיאש ואל לע רבועה
תוקלמ
זכ ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ רחאל תורעש תקידב<-<-
בר ןמז
10 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ תוקיפס ינשב<-
ב ףיעס ,3 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
'יס ,ד ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס ,7 ק"ס טפשמה ירואב
טפשמה ירואב ד ףיעס ,64 ק"ס טפשמה ירואב ב ףיעס דל
א ףיעס הל 'יס ,74 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס ,5 ק"ס
7 ק"ס טפשמה ירואב ב ףיעס ,זכ ק"ס טפשמה יטוקל
אלש םינושארב העדכ<-
ע"ושב האבוה
מ תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא הליחמ הליעומש העדכ<-
שיש בוחב וא רטשב בוחב
ןוכשמ וילע
גלק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא םאה - תקולחמ שישכ<-
ןוערפ בשחנ
דבועה ה"ד םירואב אכ ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ע"ושה דגנ<-
19 ק"ס טפשמה ירואב גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םיקסופה בור דגנ<-
26 ק"ס טפשמה ירואב גכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הנעט י"ע םידע תליספ<-
וז
טצ 'מע טפשמבו קדצב דגנ ךכ ןעוטה רוביצ<-
םיקסופה בור תעד
טצ 'מע טפשמבו קדצב ןועטל לוכי קזחומ קר<-
ל"יק
ןקזו םכח ינפב המיק
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא אתיירואדמ איה םאה<-
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הרותב קסועה םאה<-
םוקל ךירצ
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םוקל ךירצ ח"ת םאה<-
אוהש ה"ד םירואב הל ףיעס ד 'יס בקעי ירמא הנמזו הרועיש<-
הריתסו יוניק
אל ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ - יוניק רחאל רתסנה<-
תודעל לוספ
בל ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דיעמ דחא דע םא<-<-
הילע אבש
וע ,טל הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב באב 'טל תוניק
חנ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב לחש ב"טב ןתרימא<-
תבשב
וט הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב "םימ ישאר ןתי ימ"<-
חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ורוסיא ,רוטניק
םימסיק
גמ ,במ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ילכה ןפודל םתזזה<-
תבשב
יוטנ ריק
ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא ויתחת רובעל<-
(ררקמ :האר) רוריק
(רק-ימ :האר) םימ רוריק
אלוממ אושיק
במ הרעה ב קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ יולימה תאצוה<-
תבשב
תטלק
םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ;452 'מע ב"ח טפשמה רצוא
אכ ק"ס
תושר אלב הלופכש<-
הפילק
טכ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא תוינמח תופילק תרירב<-
ג"עש חלמה ץוצמל ידכ
תבשב
ח ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא זופת תופילק תרירב<-
הפילקבש ןבלה לוכאל ידכ
תבשב
דס הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ רועישל תפרטצמ םאה<-
א ףיעס בי קרפ ;חמ ,וכ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב התרסה<-
וכ הרעה ו קרפ ררוב שלושמ ליא המהב ךרוצל<-<-
בי-ט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא לש הקורי הפילק<-<-
םידקשו םיזוגא
בנ ףיעס ו קרפ ;י ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא ירפ ג"עש הנבל הפילק<-<-
רדהה
כ ,גי ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא םיציב תופילק<-<-
גי ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא עבטמ ןניאש תופילק<-<-
ןתיירב
ק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא וקזוהו ר"הרל הקרזש<-
םידגב וא םדא הב
ט ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא שד םושמ התרסהב שיש<-
תבשב
(ףוריח :םג האר) הללק
אע תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא יוניכ ילבו םש ילב <-
ט 'יס ,אע תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא
ה ק"ס םיטוקיל
זעל ןושלב<-
אטוח ללקל<-
ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא בש וניאש<-<-
ןיללקמו ה"ד םירואב ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ןנברד רוסיא רבע<-<-
בש אלו
ןיללקמו ה"ד םירואב ל ףיעס ב 'יס בקעי ירמא רתומ ד"בל קר םאה<-<-
דחא לכל וא
:האר) תוללקה תשרפ<-
(הרותב התאירק ,החכות
הניטנמלק
בכ הרעה גי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיניערגה תאצוה<-
בנ ףיעס ו קרפ ,י ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא "םיטוח"ה תרסה<-
תבשב הילעש םינבלה
ףלק
'מע ו תוא םוכיס ,בנש 'מע ג 'יס אכ קרפ והילא ןורכז
חסש
רעישה דצמ ותדירג<-
זנר-ונר 'מע ט-ז תוא םוכיס די קרפ והילא ןורכז ןיליפתב תיבל ותסנכה<-
השרפה תא דימעהל ידכ
תיבב
םיפלק
די ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב תורדס יפל םנוימ<-
הכ רועיש א"ח טפשמה בל ;אמ ,חל 'מע מ"וח המלש תכרב (ןיד :םג האר) אניד םק
אמ 'מע מ"וח המלש תכרב יל םיק תנעט דגנ<-
בל ;גנ 'מע מ"וח המלש תכרב ;282 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ה ,ד ,ג רועיש א"ח טפשמה
הינימ הברדב היל םק
ג ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ תוקלמ ןיא ןכ תמחמ םא<-
תודעל לוספ רבועה םאה -
12 ק"ס טפשמה ירואב זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םימש ידי תאצל אבב<-
ה ק"ס טפשמה יטוקל טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ יוגב<-
9 ק"ס טפשמה ירואב טי ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ רוטפה רדג<-
גל 'יס ךורע טפשמ ;כ תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא
12 ק"ס טפשמה ירואב זט ףיעס
הסיפת וב הליעומ םאה<-
436 'מע ב"ח טפשמה רצוא םויבמק
חמק
ט תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא תותשמ תוחפ האנוא<-
תויונחב רכמנה חמקב
הוש ריחמב
ז קרפ ,במ ףיעס ו קרפ ,וט ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא
ו ףיעס
םירורפה תרירב<-
הצמ חמקמ םילודגה
תבשב
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא הצמו הצמ חמק תרירב<-
תבשב
קרפ ,ו הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
י-א הכלה וט
חמק ףוסאל גהנמה<-
תורצח בוריעל
ו ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ונממ תלוסה יופינ<-
תבשב
ו ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא ב"ויכו ןיבוסמ ויופינ<-
תבשב
זט הרעה ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םיעלותמ ויופינ<-
אחספד אחמק
טל ק"ס תורוקמ אי ףיעס 'יס בקעי ירמא תועמה ובנגנ םא<-
יאבגהמ
עימק
די ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןיכהל תומש תקיחמ<-
הלוחל עימקל ףלק
די ,ב ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב הלוח רובע<-
ןצמק
חנ תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא םאה - ליאשמ אלש ימ< -
המיקנ רוסיאב רבוע
281 ,36 'מע ב"ח טפשמה רצוא תואנק
ו רועיש א"ח טפשמה בל ;281 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'וב םיעגופ םיאנק'
'מע מ"וח המלש תכרב ;זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב
דיק ,ביק
הברת םירפוס תאנק
המכח
ןונק
ח ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב וב שומיש<-
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא אברד אינק
ךילדיינק
זמ תוא חע 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח חספ ברעב ןתליכא<-
וט ףיעס ג קרפ ררוב שלושמ ליא םירוריפה תרירב<-
הצמה חמקמ םילודגה
תבשב
אפ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא קרמה וא םימה תכיפש<-
תבשב םהמ
409 'מע ב"ח טפשמה רצוא :םג האר) םיניינק - ןיינק
(ןיפילח ;ההבגה ;אתידוא
ל 'מע טפשמבו קדצב ,רצימה לע דמועה ןליא<-
תוריפה תקולח ןינעל
רטש ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םירחוסה גהנמ םא<-
- אתיירואד ןינקמ תונשל
ןידמ ליעומ םאה
אתמוטיס
417 'מע ב"ח טפשמה רצוא האנה ירוסיאב<-
310 'מע ב"ח טפשמה רצוא השאב<-
חי 'מע טפשמבו קדצב םיפתוש תקולחב<-
בכ 'מע טפשמבו קדצב ול רמאיש ךירצ םאה<-<-
"ינקו קזח ךל"
361 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןישודיקב<-
ד רועיש א"ח טפשמה בל תבשב<-
ד רועיש א"ח טפשמה בל תבשב רדוס ןינק<-<-
זט הרעה בי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ תורצח בוריע יוכיז<-<-
תבשב וא תושמשה ןיבב
תוא ביתנ סלפי ,ה ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
זי-זט
ןינק תלועפ יכרד<-
'ל רחאלו וישכעמ
412 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןיינק יכרד<-
חי 'מע טפשמבו קדצב הנוק דבל ךוליהב םאה<-
ג ק"ס זצק 'יס טפשמה תוביתנ קזח" ןושל ליעומ םאה<-
ןינקבו ףסכ ןינקב "הנקתו
הכישמ
חי 'מע טפשמבו קדצב קזנב ןינק ליעומ םאה<-
ףוגה
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא וא אתיירואד ןינק םאה<-
ונוצרב אלש הנוק ןנברד
בי רועיש א"ח טפשמה בל ןינקה דוסי<-
ןינקב הנווכ<-
,ב תוא ביתנ סלפי ,א ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
די ק"ס ר 'יס טפשמה תוביתנ ,א הפסוה ביתנ ףיסוי
ןינקב תונקל הצורה<-<-
ןינק השעמ השעו ,םיוסמ
הנק םאה - רחא
,א תוא ביתנ סלפי ,א ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה ביתנ ףיסוי
הניאש הלועפ השע<-<-
לוכי םאה - ןינק השעמ
רחא ןינק י"ע תונקל
ד תוא ביתנ סלפי ,ב ק"ס דצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ וניאש ןינק השעמ<-<-
הנוק םאה - הנוקל רורב
ודי לע
ו תוא ביתנ סלפי ,ד ק"ס דצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ימ עדוי וניאו הנוקה<-<-
הנקמה אוה
ה תוא ביתנ סלפי הצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ תונקל ליעומ םאה<-<-
הנקמה תעידי אלב
ה תוא ביתנ סלפי ,ג ק"ס וצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ רכומהש ליעומ םאה<-<-
רובע ןינקה השעמ השעי
חקולה
ףיסוי ,די ק"ס ר 'יס ,ד ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ט-ח הפסוה ביתנ
הנקמ תרחא תעד םא<-<-
הנוקה תנווכ ךירצ םאה
ןינקה השעמב
ףיסוי ,ה תוא ביתנ סלפי הצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ט תוא ביתנ סלפי ,ד ק"ס זצק 'יס מ"היתנ ,ב הפסוה ביתנ
אנדמוא ליעומ םאה<-<-
תעדל וא הנקמה תעדל
הנוקה
ד ק"ס זצק טפשמה תוביתנ ,ב"יס הצק 'יס מ"וח ע"וש הצור הנקמה םא<-<-
הנוק וניא - םייוסמ ןינקב
רחא ןינקב
ג רועיש ב"ח טפשמה בל םישולש רחאל<-
דיר 'מע מ"וח המלש תכרב תמל<-
ב הפסוה ביתנ ףיסוי איר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ התימ רחאלו םויהמ<-
המ 'מע טפשמבו קדצב יצח ןתיש רמאשכ דימ<-
תא הנק ,לתוכל האצוהה
ויצח
ג רועיש א"ח טפשמה בל אמרג י"ע ןינק השעמ<-
ד הפסוה ביתנ ףיסוי זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ התלכ" לש ןורסחה יתמ<-
םייק "ונינק
י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא דמוע הביתכל ןינק םתס<-
א ק"ס חפק 'יס טפשמה תוביתנ לעופ וא יוג חילש י"ע<-
ו ק"ס גר 'יס טפשמה תוביתנ וא הכישמ ןינק השע<-
תועמ דחייו ןיפילח
טר ,בעק-חסק 'מע מ"וח המלש תכרב הליזג ןינק<-
,בנג :האר) הבינג ןינק<-
(הבינג ןינק
בצ 'מע מ"וח המלש תכרב ירוביצ ןינק <-
בק ,ק 'מע מ"וח המלש תכרב תופתוש ןינק<-
וקלח לטבש<-
ק"ס ר 'יס ,ח ק"ס בפק 'יס מ"היתנ ,ג"ס יר 'יס מ"וח ע"וש
בי
"רומחו תא ינק"<-<-
ח ק"ס בפק 'יס מ"היתנ ,ח"ס בפק 'יס מ"וח ע"וש רוכמל וחולשל רמא<-<-
תיב רכמו האס תיב
חקולה םאה ,םייתאס
רוזחל לוכי
'יס מ"היתנ ,ח ק"ס גר 'יס מ"היתנ ,י"ס גר 'יס מ"וח ע"וש
ח ק"ס בפק
תועמ ןיפילחב הנק<-<-
ןילטלטמו
ח ק"ס גר 'יס טפשמה תוביתנ המכ הקזחב הנק<-<-
דחא לש ןינק םאה - תודש
וריבחב יולת
ח ק"ס בפק 'יס מ"היתנ ,ד"ס טר 'יס מ"וח ע"וש םלועל אבש רבד הנק<-<-
ל"בלש רבד םע
ח ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ ףוג רכמש לעב<-<-
ותשא לש תוריפו
ח ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ תאצמנו עקרק רכמ<-<-
הלוזג התצקמ
ה"ס זטר 'יס מ"וח ע"וש ,ח ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ םילקדו עקרק רכומה<-<-
תתל םילקד ול ןיאו
ח ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ תומוקמ ינש רכמ<-<-
וניא דחאש אצמנו נ"כהבב
ותושרב
ביתנ סלפי ,גי ק"ס צק 'יס מ"היתנ ,י"ס צק 'יס מ"וח ע"וש
בי ק"ס מ"היתנ לע
תצקמ הנוקה ערפ<-<-
קיפנו לייע רכומהו םימד
ראשה לע יזוזא
ד ק"ס בצק 'יס ,ח ק"ס בפק 'יס טפשמה תוביתנ רשעב תודש רשע רכמ<-<-
ןלוכ ימד ןתנ אלו תונידמ
ק"ס ר 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ,ז"ס ר 'יס מ"וח ע"וש
הפסוה ביתנ ףיסוי ,זי תוא ביתנ סלפי ,ח ק"ס בפק 'יס ,בי
ג
- םישולשב רוכ רכמ<-<-
רוזחל הנוקה לוכי םאה
הנורחא האסב
רטש ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םאה - יוארכ השענ אלש<-
אניד םושמ ליעומ
אתוכלמד
414 'מע ב"ח טפשמה רצוא בגא ןיינק
אל 'מע טפשמבו קדצב םיפתושה רצח םאה<-
בגא הנוק
30, 32 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח תומא עברא ןיינק
הכ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא דחאכ םינש ואב םא<-
ז ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רקפהבו האיצמב<-
גכ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא הנתמב<-
וכ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא אמטיסב<-
וכ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא ר"הר ידיצב<-
טכ תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא הנתמבו האיצמב ,ןטקב<-
ח ףיעס ו 'יס בקעי ירמא הנטקב<-
וכתוא בקעי ירמא תורעהו ,ז ףיעס ו 'יס בקעי ירמא וננמזב ןידהו ,ר"הרב<-
ז ףיעס ו 'יס בקעי ירמא וריבח הדשב<-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא וניאשכ םינוק םאה<-
הצור וניא וא ןווכתמ
םהב תונקל
ט ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא ךומס המא ר"הרב דמע<-
האיצמ הלפנו ,אטמסל
םיכומסה תומא 'ג ךות
א"ד ךות אוהש ,ר"הרל
דמוע אוהש
זל 'מע מ"וח המלש תכרב ןתא ןיינק
גפ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא "וישכעמ" רמא םא<-
,בפ תוא בקעי ירמא תורעהו ,זט ףיעס גי 'יס בקעי ירמא
דפ תואו
םירבד ןינק בשחנ םאה<-
,ק ,בע 'מע מ"וח המלש תכרב ;414 'מע ב"ח טפשמה רצוא
אמק
םירבד ןיינק
ב תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא שי םא ףא הנוק וניא<-
םידע וילע
חנק 'מע מ"וח המלש תכרב תתל ופוג תובייחתהב<-
ינולפל ץפח
בפ תוא בקעי ירמא תורעהו ,זט ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תקולחבו תובייחתהב<-
םיפתוש
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא רוזחל יאשר ןילטלטמב<-
ונממ
דעק תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא רטפתהל ןינק השעש ימב<-
ןמז רחאל ותרשממ
י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא רמול םיליגרש םוקמב<-
אוה םאה - "הכרבו לזמ"
ןינק
ג ףיעס א 'יס בקעי ירמא םיברבו רוביצב<-
ליעומ - להקה ישארבו
חור ןיאו ה"ד םירואב א ףיעס א 'יס בקעי ירמא הרוסא - ונממ הרזח<-
ןנברדמ וא הרותהמ
ה תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא הנתשנשכ ונממ הרזח<-
לזוה וא רקוהו רעשב
ד ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא לודג יוניש הנתשנ םא<-<-
א ףיעס א 'יס בקעי ירמא ימ" ןינעל ,ונממ הרזח<-
הנמא רסוחמו "ערפש
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא כ"חאו םירבדב רכמ<-
רזוח - תועמב רחאל רכמ
ןושארהמ
415 'מע ב"ח טפשמה רצוא ליעומ םאה - ןנברד ןיינק
אתיירואדל
415 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוריפ ןיינקו ףוגה ןיינק
הקזח ןיינק
ב ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רקפה ןליאב<-
ב ףיעס ו 'יס בקעי ירמא - רקפה הדשבו עקרקב<-
תונליאה תא םג הנוק
(רצח :םג האר) רצח ןיינק
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תונקל הצור וניא םא <-
י ףיעס ח 'יס ,ןילות ה"ד םירואב בי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
לבא ה"ד םירואב
הדיבאב<-
ט ףיעסו ,המ תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
צ"או ה"ד םירואב
וריצחבו תסנכ תיבב<-
לבא ה"ד םירואב י ףיעס ד 'יס בקעי ירמא אוביש ליגר אלש רבדב<-
אצמייו
י ףיעס ח 'יס בקעי ירמא תויהל לוכיש םירבדב<-
םלועל םאצמי אלש
ןילות ה"ד םירואב בי ףיעס ד 'יס בקעי ירמא רקפהב<-
ט ףיעסו ,המ תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
צ"או ה"ד םירואב
שדקהב<-
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ימ - תרכשומ רצחב<-
הכוז
י ףיעס ד 'יס בקעי ירמא תרמתשמ הניאש רצחב<-
נ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא הנתמב<-<-
ט ףיעס ח 'יס ,לבא ה"ד םירואבו ,י ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
י ףיעסו ,צ"או ה"ד םירואב
םייוצמ םיברש םוקמב<-
םש
לבא ה"ד םירואב י ףיעס ד 'יס בקעי ירמא םיברש תונחב<-<-
םש םייוצמ
חכ תוא בקעי ירמא תורעהו ,ח ףיעס ו 'יס בקעי ירמא הנטקו ןטקב<-
נ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא הרדג - תרמתשמה רצח<-
ח ק"ס םיטוקיל ד 'יס בקעי ירמא ןידמ וא תוחילש ןידמ<-
די
הנקהש ה"ד םירואב י ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ותעדמ אלש<-
די ןיינק
רטשכ ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא תוכזל ןווכתמ וניא םא<-
טלק תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא תעדמ אלש הנוק םאה<-
אובל ליגר וניאש רבדב
413 'מע ב"ח טפשמה רצוא שוביכ ןיינק
413 'מע ב"ח טפשמה רצוא ילכ ןיינק
ד רועיש א"ח טפשמה בל ;412 'מע ב"ח טפשמה רצוא ףסכ ןיינק
ד ק"ס צק 'יס טפשמה תוביתנ י"ע ןינק ,בושח םדאב<-
לבקל ןכומ אוהש האנהה
הוולימב<-
,ד-ב תוא ביתנ סלפי ,ב ק"ס טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
י"ס דר 'יס מ"וח ע"וש
האולה תמחמ בוח<-<-
,א תוא ביתנ סלפי ,א ק"ס טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה ביתנ ףיסוי
רכמ תמחמ בוח<-<-
ב ק"ס דר 'יס מ"היתנ ,י"ס דר 'יס מ"וח ע"וש הולמ תליחמ תאנהב<-<-
םלשה טפשמה תוביתנ ;ב ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
ה הפסוה ביתנ ףיסוי צק 'יס
קישב<-
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא תועמ הרות רבד<-
והורקע םימכחו ,תונוק
ג-ב תוא ביתנ סלפי ,ב ק"ס חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ םג והורקע םאה<-<-
ארמוחל
א תוא ביתנ סלפי ,א ק"ס חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ,תועמ ןיאש םוקמב<-<-
הנתמ וא רקפה ןוגכ
ה ק"ס חצק 'יס טפשמה תוביתנ השענ רכומה םאה<-<-
תועמה לע רמוש
,י-ט תוא ביתנ סלפי ,ה ק"ס חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ביתנ ףיסוי ,ב תוא ביתנ סלפי ,א ק"ס מ"היתנ גר 'יס
א הפסוה
וניא ףסכהש םעט<-<-
בהזה תא הנוק
רטש ה"ד םירואב ב ףיעס גי 'יס בקעי ירמא םא ליעומ אוה םאה<-
תועמה לכ תא םליש
א ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא רבדב ליעומ אוה םאה<-
גורתא ןוגכ הוצמ
לוכי םאהו ,ןיליפתו
וב רוזחל
ה תוא ביתנ סלפי ,ג ק"ס טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ליעומ אוה םאה<-
שדקהב
ח תוא ביתנ סלפי ,ג ק"ס טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ששחה וב ךייש םאה<-<-
"היילעב ךיטיח ופרשנ"
ג ק"ס טצק 'יס טפשמה תוביתנ הקדצב ליעומ אוה םאה<-
ה ק"ס צק 'יס טפשמה תוביתנ ןוכשמ ליעומ אלש םעט<-
ףסכ ןיינקכ
ב ק"ס צק 'יס טפשמה תוביתנ ןוערפ וא ןינקכ<-
ד תוא ביתנ סלפי ,ב ק"ס צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ מ"ע ףסכ ןינק םאה<-<-
וא ןינק אוה ריזחהל
ןוערפ
ה תוא ביתנ סלפי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ןישודיק ףסכ םאה<-<-
ןוערפ וא ןינק אוה
םישולש רחאל<-
ד ק"ס אצק 'יס טפשמה תוביתנ ןפואב ףסכה דבא םא<-<-
ונממ ערפיהל לוכי וניאש
תוא ביתנ סלפי ,ה ק"ס זצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
זי-זט
ןינק תלועפ יכרד<-<-
'ל רחאלו וישכעמ
:האר) 'ינענכ דבע ןידמ'<-
דבע ןידמ" ,ינענכ דבע
("ינענכ
,ברע :האר) 'ברע ןידמ'<-
("ברע ןידמ"
םיששוח אלש םיבצמ<-
ךיטיח ופרשנ" רמאיש
"הילעב
,ז תוא ביתנ סלפי ,ד ק"ס חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א ק"ס גר 'יס מ"היתנ
תצקמ קר ןתנ םא<-<-
תועמ
ח תוא ביתנ סלפי ,ה ק"ס חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ששח ןיאש םוקמב<-<-
הקילד
ח תוא ביתנ סלפי חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ הנוקה תיב םא<-<-
רכומל רכשומ
ףיסוי ,ח תוא ביתנ סלפי חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ב הפסוה ביתנ
המהבמ קלח הנוקה<-<-
מ"היתנ ,ח תוא ביתנ סלפי חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א תוא ביתנ סלפי ,א ק"ס דר 'יס
תרומת םלשמ םא<-<-
תובייחתה רטשב חקמה
א ק"ס טצק 'יס טפשמה תוביתנ תוריפהו תועמה םא<-<-
םיעודי םניא
א ק"ס טצק 'יס טפשמה תוביתנ םיעודי תועמה םא<-<-
םיעודי םניא תוריפהו
א ק"ס טצק 'יס טפשמה תוביתנ ותמוש ןיאש ץפחב<-<-
עודי
א ק"ס דר 'יס טפשמה תוביתנ רמאו ןילטלטמ הנק<-<-
ינולפל הנמ ןת רכומה
ב תוא ביתנ סלפי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ הושמ תוחפ ףסכ ןתנ<-
לבקמל עיגהש דעו הטורפ
פ"ושל רקייתה
ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא ;ח"ס צק 'יס מ"וח ע"וש
א תוא בקעי
ילב ףסכב עקרק תיינק<-
רטש
ב תוא ביתנ סלפי ,ב ק"ס אצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ רכומב ליעומ םאה<-<-
התער ינפמ והדש
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא םיליגרש םוקמב<-<-
רטש בותכל
הטורפ הושב<-<-
אי תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא תרותב ןתנ םא<-<-<-
חקמה יווש לע ןוערפ
אי תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא דעב ןתנ אל םא<-<-<-
ןינק תרותב אלא יוושה
אי תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא יזוזא קיפנו לייעב<-<-
בל ;זל 'מע מ"וח המלש תכרב ;414 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ג רועיש ב"ח טפשמה
רדוס ןיינק
,ד תוא ביתנ סלפי ,א ק"ס הצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה ביתנ ףיסוי
רדוסב לעופ אוה ךיא<-
םידעה לש
הל-אל תוא ג קרפ םתכלהכ ןיאושינה םיכודישב<-
הצק 'יס ,ט תוא ביתנ סלפי צק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
א הפסוה ביתנ ףיסוי ,ד תוא ביתנ סלפי
ןינק השעמ אוה םאה<-
ןינקכ אוהש וא ,אמלעב
ףסכ
ה תוא ביתנ סלפי ,א ק"ס הצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ תעידי אלב ליעומ םאה<-
רדוסה לעב
ה ק"ס איר 'יס ,ג ק"ס הצק 'יס טפשמה תוביתנ רחאל ןינקב ליעומ םאה<-
"ושכעמ" אלב 'ל
ז תוא ביתנ סלפי ,ד ק"ס הצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ הליאשב ליעומ םאה<-
ק"ס םש םלשה טפשמה תוביתנ ,ג"ס הצק 'יס מ"וח ע"וש
א תוא ביתנ סלפי ,א
ינפב אלש ליעומ םאה<-
הנוקה
ב ק"ס הצק 'יס טפשמה תוביתנ לכ תא קתניש ךירצ םאה<-
הנוקה ידימ ולוכ רדוסה
אכ 'מע טפשמבו קדצב תינקנ עקרק םאה<-
תרחא עקרק י"ע ןיפילחב
ז תוא ביתנ סלפי ,ד ק"ס הצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ ירבע דבעב ליעומ היה<-
בותכה וטעימ אלול
זכ הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ לע תורצח בוריע יוכיז<-
רדוס ןינק ידי
,ו תוא ביתנ סלפי ,ד ק"ס חצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ג ק"ס םישודיח אר 'יס מ"היתנ ,ב הפסוה ביתנ ףיסוי
רמאיש וב םיששוח אל<-
"הילעב ךיטיח ופרשנ"
ב תוא ןויצה רעש גי 'יס בקעי ירמא רדוסה רועיש<-
בנ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא טנבא - "לטראג"ב<-<-
'ג לע 'ג וב ןיאש
414 'מע ב"ח טפשמה רצוא יוניש י"ע ןיינק
415 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוריפ ןיינק
445 'מע ב"ח טפשמה רצוא רטש ןיינק
םינק
וט ףיעס א קרפ ררוב שלושמ ליא תוערהמ תופיה תרירב<-
תבשב
363 ,404 'מע ב"ח טפשמה רצוא סנק
וט רועיש א"ח טפשמה בל ;וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ז"הזב םינד ןיא<-
וט ףיעסו ,אק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא
לכ ה"ד םירואב
םימש ידי תאצל<-<-
ז"הזב
דק תוא בקעי ירמא תורעה וט 'יס בקעי ירמא ז"הזב םימכח תנקתב<-<-
גכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא סנק ז"הזב םינד<-<-
ןינקב תובייחתה
ה"ד םירואב וט ףיעסו ,בכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא
לכ
הסיפת הליעומ םאה<-<-
ז"הזב
בכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא יוג י"ע<-<-<-
ה"ד םירואב וט ףיעסו ,בכ ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא
לכ
- קזינה ספת םא<-<-<-
רוזחל לוכי קיזמה םאה
ונממ סופתלו
וליפאו ה"ד םירואב בי ףיעס גי 'יס בקעי ירמא הב בותכש תובייחתה<-
בושח ד"ב ינפב השענש
ללכ ןינק וב ושע אלו
לעופב
ו ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא שייבמו ףדיגש ימל<-
ןושאר
די ףיעס ט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב רפתסמל<-
רוסיאב
ג ק"ס טפשמה יטוקל הכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ סנקב הדומ<-
וט רועיש א"ח טפשמה בל לש וניאש ד"ב ינפב<-<-
םיחמומ
בכ ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ לע לוספו רשכ תודע<-
סנק בויח
זי רועיש ב"ח טפשמה בל תא רצוי ד"ב קספ קר<-
בויחה
ט ק"ס םיטוקילו ,זט ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ןיסוריא תעשב םישועש<-
ךירצ םאהו ,ןיכודישו
ןינק
ןקנק
ל-טכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא שיש הפק ןקנקב שומיש<-
תבשב תננסמ ויפב
(תטלק :האר) הטסק
(ריס :םג האר) הרעק
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא הבש םימ תייתש <-
הפק
ד ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םירמשהמ ונוניס<-
ל-טכ ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא י"ע םירמשהמ ויוריע<-
תבשב תננסמ ויפבש ןקנק
243 'מע ב"ח טפשמה רצוא אליפק
הלוספק
זמ הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא הכותמ הקבאה תאצוה<-
תבשב
ואקק
ד ףיעס זט קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םירמשהמ ונוניס<-
339 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיארק
ל הכלה ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןינעל יוגכ םניד םאה<-
תורצח בוריע
וכ ,הכ ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ םתודע<-
המהב לש םייברק
טי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא וארייש ידכ םחופינ<-
םיבחרו םינמש
ימלש :םג האר) ןברק
(החמש
כ 'מע א"ח תבשה רצוא תונברק םיבירקמ ךיא <-
ןמ' וניא ירה כ"הויב
'ךיפב רתומה
אמ 'מע א"ח תבשה רצוא רזב ןברק תטיחש םאה<-
תבש החוד
המר ,דמר 'מע מ"וח המלש תכרב וילע תוירחא בויח<-
370 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותשא ןברקב לעב בויח<-
גמר 'מע מ"וח המלש תכרב ותאבהב םישרוי בויח<-
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירכנמ<-
הל 'מע א"ח תבשה רצוא ימלשו הייאר תלוע<-
תבש םיחוד ןיא הגיגח
42 ק"ס טפשמה ירואב ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ז"הזב גגושב הריבע לע<-
חי הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב םויב הכאלמ תיישע<-
ונברק תברקה
ה 'מע מ"וח המלש תכרב רגה ןברק<-
מר 'מע מ"וח המלש תכרב הרזעב םינפ תייאר<-
ד ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןברק םוקמב תינעת<-
חספ ןברק
דע 'יס חספ לאפר תכרב רכז אוה ןמוקיפא ךיא<-
ול
ותליכא<-
חע 'יס חספ לאפר תכרב הרובחמ רוקעל ןיא<-<-
הרובחל
הע 'יס חספ לאפר תכרב תלכאנ הגיגחש םעט<-<-
חספה םדוק
ןועט אוה םאה<-
אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב לודג ןהכ<-<-
מ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב םילשוריב הניל<-<-
אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב םילקש<-<-
אכ הרעה ז קרפ ,י הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ןמזב וב םיבייח םאה<-
הזה
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב לע הנמנ ןטק םאה<-
הרובח
חע ,ועהע 'יס חספ לאפר תכרב םיריטפמ ןיאש םעט<-
ןמוקיפא חספה רחא
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב וניאש ימל תרכ שנוע<-
דיזמב בירקמ
ו ,ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספ בירקה םא<-<-
,ינש חספ :האר) ינש חספ<-
(ןברקה
זלק 'מע א"ח תבשה רצוא ץמח לע חספ תטיחש <-
ולטבל א"אשכ
ותטיחש<-
הנ 'יס חספ לאפר תכרב זא ללה תרימא<-<-
בי 'יס חספ לאפר תכרב טוחשל לוכי וניאשכ<-<-
תונמל לוכי םאה ומצעב
הטיחשה לע חילש
בורק
391 'מע ב"ח טפשמה רצוא ונוזל בויחה<-
כ תוא בקעי ירמא תורעהו ,ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא תיינקו תריכמב ותמידק<-
ןילטלטמו תועקרק
הקדצב ותמידק<-
ץוח ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא ח"תל םדוק םאה<-<-
ץוח ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא ןכשל םדוק םאה<-<-
זי תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא םדוק באמ בורק<-<-
םאמ בורקל
ד ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא תועמ דיקפמ יבורק<-<-
םימדוק םניא ח"מגל
םירחאל
זי תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא האוולהב ח"תל ותמידק<-
אק ק"ס תורוקמו ,ל ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םאה - ךודיש השעש<-
ןכדשכ רכש ול עיגמ
364 'מע ב"ח טפשמה רצוא האיב ירוסיאכ ,בורק
(החפשמ :םג האר)
322 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיבורק יאושינ<-
ומ תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה יבורק ןיב ןיאושינ<-
ןמ םירתומה) החפשמ
(ןידה
געק-זסק תוא ב קרפ םתכלהכ ןיאושינה לש ןותיח ילוספ<-
םיבורק
242 'מע ב"ח טפשמה רצוא תודעל ולוספ ,בורק
ח ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ דיעהל ורוסיא<-
10 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ אנושל בורקב<-<-
ה ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ לע עדוי אל ד"בשכ םג<-<-
ותבריק
ח תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא םהילע והולביק םא<-
דיעהל בייח םאה - דעכ
זט ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ דיעמש ששח - יפוסא<-
ויבורקל
בי ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ךוסחיש רבדב תודעב<-
ובורקל ןוממ
ומ תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא ןויזבו האכה לע תודעב<-
גי ףיעס ,ה ,ד ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
זט ק"ס טפשמה יטוקל
דיעהל לוכי םדא םאה<-
בורק וניאש ומצע לע
י רועיש א"ח טפשמה בל םרחה וילע לח םאה<-
ימ לכש ליטמ עבותש
רפסי תודע עדויש
אי-ח ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןינעב דיעהל לוכי םאה<-
י"ע ובורק לבקיש ןוממ
השורי
טכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ דיעהל לוכי םאה<-
םא ,ותשאל לעב תאווצב
השאהמ קחרתי ותתימב
זכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ לוכי באל בורק םאה<-
הנטק ותב לע דיעהל
השדקתנש
35 ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ דיעמ אוה םא<-<-
םידע דוע ויה ןישודיקבש
זט ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש לוכי ברעל בורק םאה<-
הוולה לע דיעהל
א ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ רפוכ הוולה םא<-<-
הדומ ברעהו
ג ,ב ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ברעהו הוולה םא<-<-
םירפוכ
4 ק"ס טפשמה ירואב זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ינולפש דיעהל<-<-<-
ברעה אוה ובורק
ד ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ששח ןיא םא<-<-
ברעהמ הבגי הוולמהש
ו ק"ס טפשמה יטוקל זט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ערפ הוולהש דיעהל<-<-
ב ק"ס תורוקמו ,א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא םאה יבורק םאה<-
הרותהמ םילוספ
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא הכומ יבורק םאה<-
הכמה לע דיעהל םירשכ
נ"כהיבמ ושרגל
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא דיעיש וילע םרח תלטה<-
בי ,י ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ עברנש ובורק לע דיעמה<-
עבורה יבגל ןמאנ םאה -
אי ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ובורק תמ םא<-<-
ג ףיעס ,זי ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ו ק"ס טפשמה יטוקל
הרותהמ תודעל לוספה<-
א ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןידה רוקמ<-<-
א ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ,י ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש
ק"ס טפשמה ירואב די ףיעס הל 'יס ,11 ק"ס טפשמה ירואב
33
ולוספ םעט<-
ז-ג ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ לוספש ךכמ מ"פנה<-<-
כ"הזגמ
ג ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ וב היהש ןוממב דיעהל<-
קלתסנו ד"עב ובורק
ביכש תאווצב דיעהל<-
ערמ
ל ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ובורק יבא אוהש<-<-
די ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש דעהו ,ובורק אוהש<-<-
וינבמ קוחר
וכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,ובורק ןב ימ דיעהל<-
ונבל קזחומ וניאשכ
א ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא םיבורקה םה ימ<-
תודעל םילוספה
גי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש תייאר רחאל ברקתנ<-
ותודע
ד ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ לע םתחש רחאל ברקתנ<-
רטשה
גי-בי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש תייאר רחאל קחרתנ<-
ותודע
בי ,י ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןיידעו ןידה קספנ םא<-<-
דיעה אל
גי ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,ותודע ולספשכ<-<-<-
ןיד קספכ אוה םאה
בי ,אי ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ היהשכ דיעה םא<-<-
קספנ אל ןיידעו בורק
ןידה
ו ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ףוריצב ותודע תלבק<-<-
תרחא תודע םע
ה ,ד ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותייארב דיעהל<-<-
תייאר לע ךמתסמו ,ושכע
ותברוק
ב ק"ס טפשמה יטוקל וט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ עגונ םג היה םא<-<-
קלתסנו תודע התואב
ותעיגנמ
הל 'יס ,ג ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ג ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס
םהב ןמאנש םיניינעב<-<-
לידגהש ןטק
הל 'יס ,ג ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
9 ק"ס טפשמה ירואב ,ד ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס
תסיה תעובשמ רוטפל<-<-
ז ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םיבורק ויהש םידע<-<-
וקחרתנו ז"לז
ט ,ח ק"ס טפשמה יטוקל גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ישודיק לע דיעהל<-<-<-
השא
13 ק"ס טפשמה ירואב גי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ השא לע דיעהל<-<-<-
התניזש
ב ק"ס טפשמה יטוקל זי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןיידל בורקש דע<-
ח ,ז ,א ק"ס טפשמה יטוקל זי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ לוספה םעט<-<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל זי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןוממ ןידב<-<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל זי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ רטשב םתחשכ<-<-
אכ ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ומא חא<-<-
בכ ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םיאושנ םה םא<-<-
תויחאל
זי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ינשה דעל בורקש דע<-
גי ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ הנקש רחא לע ותודע<-
ובורק םע
230 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןודל ולוספ<-
אי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש :םג האר) רג לש הבריק<-
(רג
20 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ - המביל וא םביל בורק<-
הצילח ןינעל ותודע
זט-די ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,תמש הוולל בורק<-
וינבמ קוחרו
טי ,חי ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ רכז יצח רטשב<-<-
זי ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ קוחרו ,הוולל בורק<-
הוולהמ הנוקהמ
וט-גי ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ השרומל בורק<-
כ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,תמש הולמל בורק<-
וינבמ קוחרו
אכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ קוחרו ,הולמל בורק<-
הולמהמ רטשה הנוקמ
וט ,די ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ דיעמש ששח - יקותש<-
ויבורקל
- תודעל ולוספ ,בורק
ולסופל הבריקה תוגרד
תודעל
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ןושארב ןושאר<-
ח ,ד ,ב םיפיעס גל 'יס מ"וח ע"וש הזב ללכנ ימ<-<-
א ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ולסופל רוקמה<-<-
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש תובקנו םירכז<-<-
ג ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ותשאכ לעב<-<-
יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,ד ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש
ה ק"ס טפשמה
ותשאכ לעב ינש<-<-
ירואב ,ו ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
7 ק"ס טפשמה
יעיברב ןושאר<-
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ינשב ןושאר<-
א ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ולסופל רוקמה<-<-
ג ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ותשאכ לעב<-<-
ד ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ותשאכ לעב ינש<-<-
ד ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש רטשב דחי םתמיתח<-<-<-
א ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ טגב ,יעיברב יעיבר<-
ח ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש
ב ,א ק"ס טפשמה יטוקל
ןושארב ישילש<-
ז ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ רוקמהו ,לספנ םאה<-<-
ח ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ לספנ םא הנימ אקפנ<-<-<-
ןנברדמ
ט ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ןנברדמ ןישודיק<-<-
וינפב
ח ,ז ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותשאב<-<-
ג ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ותשאכ לעב<-<-
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ישילשב ישילש<-
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ינשב ישילש<-
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ינשב ינש<-
א ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ולסופל רוקמה<-<-
ג ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ותשאכ לעב<-<-
ד ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ותשאכ לעב ינש<-<-
- תודעל ולוספ ,בורק
םילוספש םיבורקה יגוס
תודעל
ג ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש :םג האר) הלעבכ השא<-
(השא
ד-ג ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש :םג האר) ותשאכ לעב<-
(לעב
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ויבא יבאל תודע<-
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ויבאל תודע<-
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ויבא יבא יחאל תודע<-
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש יבא יחא ןבל תודע<-<-
ונב ןבל וא ,ויבא
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ויבא יחאל תודע<-
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ,ויבא יחא ןבל תודע<-<-
ונב ןבל וא
ז ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ,ומאמ ויחא יחאל תודע<-
םימדוק ןיאושינמ
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש וא ויחאל תודע<-
ותוחאל
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ינבל וא םהינבל תודע<-<-
םהינב
זי ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ומאל תודע<-
י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,ט ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש
ו ק"ס טפשמה יטוקל
ותסוראל תודע<-
ב א ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ יבורקל תודע<-<-
ותסורא
ב ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ובורק תשאל תודע<-
ה ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש היבורק ראשל תודע<-<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ובורק תמש ירחא<-<-
ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,ח ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש
ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ,ו ק"ס טפשמה יטוקל
68 ק"ס טפשמה ירואב ,חנ
ותשאל תודע<-
הס ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ השרגש רחאל<-<-
10 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ הנוממ לע<-<-
ח ףיעס ,ב ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
בי ףיעס ,6 ק"ס טפשמה ירואב ,ה ק"ס טפשמה יטוקל
2 ק"ס טפשמה ירואב
- היבורקל תודע<-<-
לוספה תביס
ח ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש הנבל תודע<-<-
ח ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש הנב תשאל תודע<-<-<-
ירואב ,א ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
5 ק"ס טפשמה
הנב ןבל תודע<-<-
ח ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש התבל תודע<-<-
ח ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש הת לעבל תודע<-<-<-
םיפיעס ,טי ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ח ,ד
היבאל תודע<-<-
ח ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש היבא תשאל תודע<-<-<-
ה-ב ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ היבא יבאל תודע<-<-
ח ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש המיאל תודע<-<-
ח ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש המיא לעבל תודע<-<-<-
התוחאל תודע<-<-
יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,ד ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש
ה ק"ס טפשמה
התוחא לעבל תודע<-<-<-
ד ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש התוחא ןבל תודע<-<-<-
ו ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ התוחא תבל תודע<-<-<-
ח ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,ד ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש
ו ק"ס טפשמה יטוקל
תב לעבל תודע<-<-<-
התוחא
כ ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותוחא ןבל תודע<-
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ונב ןב ןבל תודע<-
7 ק"ס טפשמה ירואב ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ונב ןב ןב תלכל תודע<-<-
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ונב ןבל תודע<-
ב ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ותבל וא ונבל תודע<-
ד ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותדכנ לעבל תודע<-
ג ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ותבורק לעבל תודע<-
ה ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ויבורק ראשל תודע<-<-
בי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ותבורק התמש ירחא<-<-
א ק"ס טפשמה יטוקל בי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ השרגתנ ירחא<-<-
ותבורק
גי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ונתוחל תודע<-
ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,ד ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש
כ ק"ס טפשמה יטוקל
ונתחל תודע<-
הל 'יס ,ג ק"ס טפשמה יטוקל ט ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
20 ק"ס טפשמה ירואב א ףיעס
ותמביל תודע<-
ו ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ונתוחמל תודע<-
ט ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ותכדושמל תודע<-
ח ק"ס טפשמה יטוקל ח ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותוחא תרצל תודע<-
92 ק"ס טפשמה ירואב וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ ויצפח לע תודע<-
,דע ,בע ק"ס טפשמה יטוקל וכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
79 ק"ס טפשמה ירואב
ורוש לע תודע<-
םאה יבורק<-
ירואב ,גי ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
4 ק"ס טפשמה ירואב ג ףיעס ,20 ק"ס טפשמה
םילוספ םאה<-<-
הרותהמ
ג ק"ס טפשמה יטוקל ג ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ תושיא ךרד בורקב<-<-<-
זט-בי ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ םהינפב ןישודיק<-<-
גכ ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ קחדה תעשב<-<-<-
זט ,וט ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ףסכ ישודיק<-<-<-
םהינפב
חי ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ומא יחאל תודע<-<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ,םימואת םיחא<-<-
תרבועמ םמא הרייגתנש
ח ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ תילארשי לע אבש יוג<-<-
םימואת ודלונו
ח ק"ס טפשמה יטוקל אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ יוגמ הדליש תילארשי<-<-
לארשימ כ"חאו
- תודעל ולוספ ,בורק
ותודע תלבקתמש םיאשונ
םהילע
גכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ תתל הויצ םדא םא<-
ובורקו ,הקדצל ויסכנמ
תתל הויצ ינע הזיאל דיעמ
הכ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא ךכש רמוא אוה םא<-
הוולה לש ומש
זי ,זט ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותודעמ תאצוי םא<-
ובורקל הבוט
כ-חי ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ וגימ ול שי םא<-
חי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש להקה והולביק םא<-
םהילע
גי ףיעס גל 'יס מ"וח ע"וש ופוסו ותליחת םא<-
תורשכב
ירואב ,זי ק"ס טפשמה יטוקל א ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ
34 ק"ס טפשמה
תולגתהל דמועה רבדב<-
ט ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ובורקל מ"נ ןיאש ןמזב<-
י ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ כ"חא ררבתי םא<-<-
ובורקל מ"נ התיהש
כ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ ונקיתש םיניינעב<-
םילוספל ןימאהל
,בי ,אי ,ח ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
24 ק"ס טפשמה ירואב
וניאש ותודעב קלחה<-
ובורקל עגונ
ד ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ארוסיאמ ישורפאל<-
י ףיעס ,ג ק"ס טפשמה יטוקל ב ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
ב ק"ס טפשמה יטוקל
לע ןידה תא 'ץימחהל'<-
ויפ
ח ק"ס טפשמה יטוקל י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ובורק תודע שיחכהל<-
ב ק"ס טפשמה יטוקל ד ףיעס הל 'יס ךורע טפשמ תמיתח םויק לע דיעהל<-
ובורק
חכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ח"ת יוזיב לע תודע<-
ובורק יבא אוהש
1 ק"ס טפשמה ירואב י ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ובורק תבוחל םג לוספ<-
הכ ,דכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ קוחרו באל בורק<-
שרויה ימ דיעמו ,וינבמ
זכ ק"ס טפשמה יטוקל די ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ ותבמ קוחרו באל בורק<-
השדקתנש דיעמו ,הלודגה
466 'מע ב"ח טפשמה רצוא בורו בורק
ןורק
וכ הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןינעל הרידכ ןודינ םאה<-
תורצח בוריע
גכ-חי הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ וב תורצח בוריע תחנה<-
חרק
טכ הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע םיברעמ םאה<-
ב"ויכו תוריפב תורצח
ואפקש
טפ הרעה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ םאה - ואפקש רהנ ימ<-
ןינעל הציחמ םילטבמ
תבשב האצוה
211 ,206 ,204 'מע ב"ח הכלהב למשחה תויבוק רוציי ןקתימ<-
תבשב חרק
די-גי ףיעס ו קרפ םיספ תנותכ ט"ויו תבשב ותיישע<-
ירק
(426 'מע) נר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ירק שי םא ש"ק תרימא<-
ורשב לע
'מע) 518 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(525
ותרדגה <-
(420-425 'מע) נר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ירק לעבל הליבט תנקת <-
:האר) הליגמה תאירק
(הליגמ ארקמ ;הליגמ
הרותה תאירק
הע הרעה ד קרפ ,וט הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב םייסל וא ליחתהל ןיא<-
םיקוספ השולש ךות
וא השרפ תליחתמ
המויסמ
ח הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב אורקל םיכירצ ויה םא<-
תחא וארקו תוישרפ יתש
וט הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ינשבו תבשב החנמב<-
הרשעמ רתוי צ"א ישימחו
םיקוספ
וע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הילע הרותה תכרב<-
דובכ םושמ הנקתנ
הרותה
טס הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב תינעתב<-
:האר) ב"הב תינעתב<-<-
(ב"הב תינעת
ע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ם"יבבוש תינעתב <-<-
זצ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב העמושל בייח םדא םאה<-
ג ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב אצמנש ל"וח ןב םאה<-
ינש ט"ויב הל הלוע י"אב
טמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב ןיב תאצל רתומ םאה<-
ארבגל ארבג
ב-א ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב האירקה רדסב לדבהה<-
ןורחאשכ ל"וחל י"א ןיב
תבשב חספ לש
גי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ימיב םיארוקש םעטה<-
ישימחו ינש
הרותל םילועה<-
טי ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב דושח תולעהל ןיא<-<-
תוירע יניינעב תוירעב
ל הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב רבוע תולעהל ןיא<-<-
איסהרפב הרבע
אל הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תולעהל ןיא תוכוסב<-<-
שדח לכואה יול
זי הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תעדל ,העבש קר ולעי<-<-
א"רגה
אס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב לכל "קזח" תרימא<-<-
הלוע
דפ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב אורקל אלש גהנמ<-<-
ומשב הלועל
ו ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב םדאל אורקל ןיא<-<-
םירפס ינשב דחא
*הפ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הצור וניאש ןהכ<-<-
תסנכה תיבמ אצי - תולעל
חמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב בייח - ארקנש ימ<-<-
תולעל
ופ הרעה ד קרפ ,זמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב לע - הלוע וניא םא<-<-<-
ושנוע המו רבוע המ
זע ,גל ,זי הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב םוקמ תא רדיס ימ<-<-
תוילעה
דפ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תולעל והוארק<-<-
עמש תאירק עצמאב
:האר) תוישרפה<-
(הרותה תוישרפ
ד קרפ תועובשל חספ ןיב חספ ןיבש תואירקה <-
תועובשל
ב-א ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תארקנה השרפה<-<-
חספ ירחאש תבשב
(החכות :האר) החכותה<-
זי הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב השרפב הקספה <-
הניאש שמוחב המושרה
המותס וא החותפ
האירקל םינמיס<-
גיק ףיעסו ,ג הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב "רוצעו הנמ"<-<-
זט הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב "וחספו ורגס"<-<-
זט הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב "וחספו ודקפ"<-<-
ד הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב "ולצו ומוצ"<-<-
בלק תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא םא - הרותל היילע<-
םיקפוסמ הבוגהו הלועה
ורדנ תא םליש םא
:האר) תורבדה תרשע<-
(תורבדה תרשע
טס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב םימייסמו םיחתופ <-
בוט רבדב
ז רועיש א"ח טפשמה בל תאירק לטיבש רוביצ<-
תלטומ ימ לע - הרותה
הוצמה לוטיבל תוירחאה
(החכות :האר) תוללק<-
תריש :האר) םיה תריש <-
(םיה
*גע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ףוסבש םיקוספ הנומש<-
םיקיספמ ןיא - הרותה
םהב
ה ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב וגלידש השרפל ןימולשת<-
143 'מע ב"ח טפשמה רצוא ורבח בתכמ תאירק
(םש :האר) םש תאירק
עמש תאירק
(426 'מע) נר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס לע ירק שי םא התרימא<-
ורשב
הליל ריס דגנכ התרימא <-
(הליל ריס :האר)
(373 'מע) אלר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס םיפנוטמה תואובמב <-
(175-178 'מע) בק ,אק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תיברע לש ש"ק תוכרב <-
'מע) 482 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(517
התמלשה <-
ורעצל אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ידכ הנישמ םדא ריעהל <-
הנמזב הנארקיש
'מע) 50 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(438
ןמזל ךומס אוה יתמ<-
עמש תאירק
'מע) 57 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(439
תאירק תוכרב ןמז ףוס <-
עמש
'מע) 55 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(438
הנמז ףוס <-
א"וזח תוגהנה קרפ תועובשל חספ ןיב הינפל רמועה תריפס <-
:האר) עמש לע הסירפ<-
(עמש לע הסירפ
דפ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הרותל תולעל והוארק <-
ש"ק עצמאב
(182 'מע) הק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תיברע לש<-
(208 'מע) דכק-גכק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הטימה לעש עמש תאירק
(219 'מע) דלק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הירחא הליכא <-
(218 'מע) ג ףיעס בלק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס השאב <-
(218 'מע) א ףיעס בלק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הלוחב <-
גלק 'יס ,ב ףיעס בלק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(218-229 'מע) ג ףיעס
ח"תב <-
(219 'מע) דלק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הירחא רוביד <-
(211 'מע) חכק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הינפל הנכה <-
(212 'מע) טכק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס וא "ליפמה" תמדקה <-
"עמש"
(210 'מע) וכק ,הכק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הנמז <-
(210 'מע) וכק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס "ליפמה" לש <-<-
(219 'מע) גלק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס וניא םא הילע הרזח <-
ןושיל לוכי
וט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב הב ןטק ךוניח <-
(208 'מע) דכק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס התוהמ<-
(211 'מע) חכק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הינפל הליחמ <-
(214 'מע) לק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס "ליפמה" חסונ <-
(209 'מע) הכק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הביכשל ךומס <-
(215 'מע) אלק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ימחרד יקוספ <-
(211 'מע) זכק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס התרימא תעשב החונת <-
העירק
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןברוחה לע< -
רפס ;27-42 'מע םלשה ייחד ארקי ;דיק-דק 'מע דסחו םייח
(441 'מע) 66 'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה
תמ לע<-
ג רועיש ב"ח טפשמה בל ותמשנ תאיצי ינפל <-<-
27-42 'מע םלשה ייחד ארקי ףרשנש ת"ס לע<-
27-42 'מע םלשה ייחד ארקי הדוהי ירע תייאר לע<-
םילשוריו
400 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןרק
'לארשיל תמייק ןרק'
145 'מע ב"ח טפשמה רצוא היתומדא<-
ףפרק
ג הרעה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ףפרקמ תבשב לוטלט<-
ילב רצחל וא ףפרקל
תורצח בוריע
458 'מע ב"ח טפשמה רצוא עקרק
העק 'מע מ"וח המלש תכרב תלזגנ הניא<-
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא - רכמהמ וב רזוח םא<-
"ערפש ימ" שי םאה
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא רטש ובתכ אל םא<-<-
ףסכ ןתנו
י ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא ירה הנרכמאשכ" רמא<-
"הנמב ךל הרוכמ וז
ןינק השעו
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא התיינק יכרד<-
אי תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא פ"וש קר ןתנ םא<-<-
הולמב ףקז ראשהו
אי תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא דעב פ"וש ןתנ אל םא<-<-
תרותב אלא חקמה יווש
הנוק םאה - ןינק
זי תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא ןתנו ףסכב הנק םא<-<-
ןוכשמ
זצק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא לע ול שיש ח"טשב<-<-
םירחא
זצק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא א"נרממ רטשב<-<-
זצק תוא בקעי ירמא תורעה גי 'יס בקעי ירמא קיש י"ע<-<-
רטש ה"ד םירואב כ ףיעס גי 'יס בקעי ירמא אתמוטיס ןינקב<-<-
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא םשרנ אל םא תינקנ םאה<-
ובאטב
א תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא רטשבו ףסכב ונק םא<-<-
םהב רוזחל םילוכי םאה -
א תוא ביתנ סלפי ,א ק"ס וצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ הנקנ בוקנ ץיצע םאה<-
הכישמב
2 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ןופטישמ התלצה<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא האנוא ןינעל<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא אגלפמ רתוי האנואב<-<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא םג הטעמתנ םאה<-<-
ואלהמ
ג תוא ןויצה רעש ב 'יס בקעי ירמא הטעמתנד םעטה<-<-
אל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא עקרק תוריכשב<-<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא עקרק תונלבקב<-<-
ח ק"ס םיטוקיל גי 'יס בקעי ירמא יוליג התריכמב ליעומ<-
לופכ יאנת ילב תעד
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא הרימש יבויחמ הטעמתנ<-
ח ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא םג הטעמתנ םאה<-<-
העישפמ
א ףיעס ג 'יס בקעי ירמא תקולחב התדידמ תרוצ<-
םיפתוש
434 'מע ב"ח טפשמה רצוא תדבעושמ עקרק<-
זי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא - ןידו קסע הילע שיש<-
ילב הרכומל רתומ םאה
ךכ לע עידוהל
התוריכש<-
אס תוא בקעי ירמא תורעהו ,אי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ןילת לב ןינעל<-<-
יאשר ה"ד םירואב ב ףיעס אי 'יס בקעי ירמא הריכשהל לוכי םאה<-<-
רחאל
112 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רדענ לש<-
295 'מע ב"ח טפשמה רצוא םלוע עקרק
שרק
ב ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא וילע דימעהל שרק לאש<-
- רחאל וליאשהו ךכס
וב אצוי רחאה םאה
ןבתו שק
זל הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ ןיבש ץירח אלממה<-
בוריע ןינעל ,םינכש
תורצח
תבשב ,היתשל שק
חי ףיעס ט קרפ ;טל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא וב שיש הקשמ תייתשב<-
תלוספ
חל ףיעס ז קרפ ררוב שלושמ ליא תננסמ ותיתחתבש שקב<-
םישק
גמ ,במ ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא ילכה ןפודל םתזזה<-
תבשב
:האר) יטוחלא רשק
(רשק רישכמ
ןיליפת לש רשק
ת"ילד תרוצב<-
אפר 'מע ב 'יס זט קרפ והילא ןורכז עבורמ רשק<-<-
'מע א תוא םוכיס ,דפר 'מע ג 'יס זט קרפ והילא ןורכז
אצר
ובתכש םינורחאה<-<-
טושפ רשק תושעל
אפר 'מע ב 'יס זט קרפ והילא ןורכז ירבדב ורוקמ<-<-
םינושארה
אפר 'מע ב 'יס זט קרפ והילא ןורכז לש ירוחאה ודצ<-<-
רשקה
'מע א תוא םוכיס ,בפר 'מע ב 'יס זט קרפ והילא ןורכז
אצר
םויכ גוהנה<-<-<-
אפר 'מע ב 'יס זט קרפ והילא ןורכז ת"ילד ןיעכ<-<-<-
'מע א תוא םוכיס ,אפר 'מע ב 'יס זט קרפ והילא ןורכז
אצר
ברעו יתש<-<-<-
רשקב ת"ילד תרוצ<-<-
טושפה
בפר 'מע ב 'יס זט קרפ והילא ןורכז תועוצר י"ע<-<-<-
רשקה ןמ תוכשמנה
גפר 'מע ב 'יס זט קרפ והילא ןורכז תוצבשמ שלש י"ע<-<-<-
רשקה
דפר 'מע ב 'יס זט קרפ והילא ןורכז הלופכ ת"ילד תרוצ<-<-
גפר 'מע ב 'יס זט קרפ והילא ןורכז ורוקמ<-<-
דפר 'מע ב 'יס זט קרפ והילא ןורכז הלופכ ת"ילד תרוצ<-<-
'מע א תוא םוכיס ,הפר 'מע ד 'יס זט קרפ והילא ןורכז
אצר
ובתכש םינורחאה<-<-
ת"ילדה רשק תושעל
ת"ילד תרוצב
'מע א תוא םוכיס ,דפר 'מע ג 'יס זט קרפ והילא ןורכז
אצר
ובתכש םינורחאה<-<-
ת"ילדה רשק תושעל
עבורמ
גפר 'מע ב 'יס זט קרפ והילא ןורכז - המותס מ"מ תרוצב<-<-
רהוזה ירבדב ורוקמ
ד"וי תרוצב<-
'מע ו תוא םוכיס ,זפר 'מע ח 'יס זט קרפ והילא ןורכז
גצר
העוצרה לפכ ךרוא<-<-
רשקל ץוחמ םיריאשמש
'מע בי תוא םוכיס ,חפר 'מע י 'יס זט קרפ והילא ןורכז
וצר
תרוצ - די רטיאב<-<-
רשקה
'מע ח תוא םוכיס ,זפר 'מע ט 'יס זט קרפ והילא ןורכז
דצר
- תיבל ד"ויה תדמצה<-<-
םינפוא
וצר 'מע אי תוא םוכיס זט קרפ והילא ןורכז קבד תפסוה<-<-<-
אתרבעמב
דצר 'מע ט תוא םוכיס זט קרפ והילא ןורכז רוע תכיתח תפסוה<-<-<-
אתרבעמב
דצר 'מע י תוא םוכיס זט קרפ והילא ןורכז דיגב הציצח<-<-<-
ד"ויה וב ורשקש
דצר 'מע ט תוא םוכיס זט קרפ והילא ןורכז דיגב ד"ויה תרישק<-<-<-
'מע ה תוא םוכיס ,ופר 'מע ח 'יס זט קרפ והילא ןורכז
בצר
ופוגל ךומס<-<-
'מע ז-ו תוא םוכיס ,זפר 'מע ח 'יס זט קרפ והילא ןורכז
גצר
םיגהנמ - העוצרה לפכ<-<-
ותרבעהכ
'מע ג תוא םוכיס ,הפר 'מע ה 'יס זט קרפ והילא ןורכז
אצר
וא רשקב ד"וי תרוצ<-<-
העוצרה םצעב
ופר 'מע ו 'יס זט קרפ והילא ןורכז העוצרה בחור רועיש<-<-
ד"ויה םוקמב
טער 'מע א 'יס זט קרפ והילא ןורכז הכלה רשקה תרוצ םאה<-
יניסמ השמל
פר 'מע א 'יס זט קרפ והילא ןורכז םירבוסה םינושאר<-<-
מ"מלה איהש
פר 'מע א 'יס זט קרפ והילא ןורכז םירבוסה םינושאר<-<-
מ"מלה הניאש
אפר 'מע א 'יס זט קרפ והילא ןורכז םירבוסה םינושאר<-<-
רשקה תרוצ תושעל שיש
דחוימ ןפואב
'מע ד תוא םוכיס ,ופר 'מע ז 'יס זט קרפ והילא ןורכז
בצר
רשקה לעש תואה תרוצ<-
ץוחבמ תרכינ
צש 'מע א תוא םוכיס ,טפש 'מע ג 'יס דכ קרפ והילא ןורכז יושעה ןמ אלו השעת<-
רשקב
(ילכה) תשק
בל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב תותשקב תוריל גהנמ <-
רמועב ג"לב
(הארמה) תשק
(283 'מע) טעק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס התייאר לע הכרב <-
:האר) םיילמשח תותשק
(םיילמשח תוצוצינ

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US