הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


צ תוא - םייתכלה םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

אשונה תא אוצמל לכוי ,וז תואב םיוסמ יתכלה אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
.(Page up - Page down ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה

שי ,םש עיפומ אשונה םא .הטמלש תיקלחה םיאשונה תמישרב אשונה תא שפחל רשפא ,ןיפוליחל
הלמ לע ץוחלל שי ,םש עיפומ וניא אשונה םא .אשונ ותואב תומוקמה יארמל עיגי ךכו ,וילע ץוחלל
יארמ לא עיגהל לכויו ,ולש דעיה תבריקל עיגי ךכו ,ול בושחה אשונל (יתיבאפלא רדסב) הבורקש
.תטעומ הלילג י"ע ,ול םיבושחה תומוקמה

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תיעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

.ןאכ ץחל צ תואב םיליחתמה םיכרעל ."הכלה רוריב"ל דרפנ םיאשונ חתפמ שי הז רתאב

:תיקלח םיאשונ תמישר


אבצ
קידצ
הקדצ
האוצ
רוביצ
ףוריצ
רעצ
םיינרופצ

זכ 'מע מ"וח המלש תכרב 'ךיתונוזמל ךיידי ישעמ יאצ'
278 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןאצ
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא (המחלמ :םג האר) אבצ
זי תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא םיצורפו םילק םירענ תריסמ<-
רשכ רענ רוטפל ירכנה אבצל
,זי תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
י ק"ס םיטוקילו
להקה ינוממ תוגהנתה<-<-
הרעה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
די
םאה - יאבצ הנחמ הב שיש ריע<-
ריעה שארמ תושר תריכש ליעומ
הכלה ט קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
טי
האצוה ןינעל) תושר תריכש<-
אבצ ישנאמ (תבשב
העיבצ
ז ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב תיב תעיבצ<-
םילכ תעיבצ<-
חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא םישדחכ וארייש ידכ<-<-
חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא םתופיל ידכ םישדח<-<-
תינוכמ תעיבצ<-
חנ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא השדחכ האריתש ידכ<-<-
חנ תוא בקעי ירמא תורעה ב 'יס בקעי ירמא הלש חפה רבשנש<-<-
רעש תעיבצ<-
בקעי ירמא תורעהו ,חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא
זנ תוא
הארייש ידכ ןקז דבע לש<-<-
ונבלתנש ריעצ לש וא ריעצ
ויתורעש
דבע ה"ד םירואב חי ףיעס ב 'יס בקעי ירמא ונקז יצחש ריעצ םדא לש<-<-
ןיבלה
(...תורחש :םג האר) ןיליפת תעיבצ
כש 'מע זי תוא םוכיס זי קרפ והילא ןורכז ריוא ץחל רישכמב <-
תוא םוכיס ,במש 'מע ו 'יס די קרפ והילא ןורכז
ומש 'מע ב
ינפ תייאר ןינעל ,עבצה יבוע<-
ריוא
עבצ ג"ע עבצ<-
ו תוא םוכיס ,במש 'מע ו 'יס כ קרפ והילא ןורכז
המש 'מע
אלש עבצ ג"ע המשל עבצ<-<-
המשל
ז תוא םוכיס ,במש 'מע ו 'יס כ קרפ והילא ןורכז
המש 'מע
המשל עבצ ג"ע אמתסב עבצ<-<-
תוא םוכיס ,במש 'מע ו 'יס כ קרפ והילא ןורכז
ומש 'מע ח
עבצ ג"ע המשל אלש עבצ<-<-
המשל
תוא םוכיס ,זסר 'מע ט 'יס וט קרפ והילא ןורכז
חער 'מע די
,םויה וב םישמתשמש עבצ<-
"ךיפב רתומ" ןינעל
447 'מע ב"ח טפשמה רצוא לכאמ עבצ
יקודצ
בפק 'מע א"ח תבשה רצוא תורנ םתיבב םיקילדמ םניא<-
תבשב
ל הכלה ו קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ בוריע ןינעל יוגכ וניד םאה<-
תורצח
ק"ס טפשמה יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
31 ,24 ק"ס טפשמה ירואב ,זכ-הכ
דיעהל ותורשכ<-
ק"ס טפשמה ירואב בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
31
ותביתכ ,ןייב ועגמ ,ותטיחש<-
קידצ
טנ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ותתימב אמטמ אוה םאה<-
הרעה חי קרפ ,אל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
טנ
ורבק להאל ןהכ תסינכ<-<-
(טייצרהאי) ותריטפ םוי<-
גכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןונחת וב םירמוא םאה <-<-
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב וב וישעמו ותרות דומיל<-<-
המ ,גמ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב וב רעטצהל ךירצ<-<-
כ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב וב תינעת<-<-
(םיקידצ ירבק :האר) ורבק<-
'ול ןתו ךלשמ קדצ'
ו ףיעס ג 'יס בקעי ירמא וא חל רבד תדידמב ,ורועיש<-
שבי
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ינע ;רדנ :םג האר) הקדצ
וליפאו ה"ד םירואבו ,ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ךירצ ה"דו
תתל ובלב רמג םא<-
ד ףיעסו ,י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא
וליפאו ה"ד םירואב
רמג םא ,ינעל ינעמ היוניש<-<-
ובלב
ס תואו ,אל תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא ובלב בשייתנ אלו בשח םא<-<-
טרחתי אלש
חנר ,ונ 'מע ברעה טפשמ ינעל הטורפ ןת" רחאל רמא<-
תווצמ םייק םאה - "ךל םלשאו
הקדצ
וניא ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא - "ינעל הקדצ ןת" וחולשל רמא<-
וב רוזחל לוכי םאה
זל תוא ןויצה רעש ד 'יס בקעי ירמא ךותב תנתונו תאשונה השא<-
ךירצ הלעב םאה - הרדנו תיבה
םלשל
ב ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא ינעל ילכ תלאשהב<-
18 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח רוביצה תובדנ לע םיינע תולעב<-
'מע) וצק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(311
הלבקתנש הקדצ לע הכרב<-
חל תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא לביקש הקדצ יפסכמ בוח תייבג <-
הוולה
,וט תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ינעל ה"ד םירואב ד ףיעסו
הקדצ תלבק ןינעל ינע רדג<-
ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
חמ-ומ
הלזוגה ןיד<-
ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא הקדצל ויסכנ לכ תתל רוסיאה<-
םישרויל אלו
ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא םיגהנתמ םניא םישרויה םא<-<-
הרושכ
ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא םישרויל קלח ריאשמ םא<-<-
לבא ה"ד םירואב ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא תתל לוכיש רועישה<-<-
ירה ה"ד םירואב דכ ףיעס ד 'יס בקעי ירמא קסוע בשחנ הקדצ יאבג םאה<-
הוצמב
שדקהכ איה םאה<-
ג ק"ס טצק 'יס טפשמה תוביתנ תיבירו העובש ,האנוא יבגל<-<-
ביתנ סלפי ,ג ק"ס טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ
ו תוא
"תולוע בל בידנ" ןיד יבגל<-<-
ג ק"ס טצק 'יס טפשמה תוביתנ ןינק ףסכ יבגל<-<-
ז תוא ביתנ סלפי טצק 'יס םלשה טפשמה תוביתנ הכישמ ןינק יבגל<-<-
חנר 'מע ברעה טפשמ לע לבקל הקדצ ןיד שי םאה<-
תוברע ומצע
י ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ידכ ךות הרזח הליעומ םאה<-
רוביד
הכלה די קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
הכ
- ינעל תורצח בוריע ברעמה<-
רחא י"ע ול תוכזל ךירצ םאה
וצ 'מע טפשמבו קדצב הילע הייפכ<-
טק 'מע טפשמבו קדצב תתל םימותיה לע םיפוכ ןיא<-<-
השאמ התחיקל<-
םירואב ה ףיעס אי 'יס ,ה ףיעס ד 'יס בקעי ירמא
לאוש ה"ד
הלעב תעידי אלב<-<-
השעמו ה"ד םירואב ט ףיעס ו 'יס בקעי ירמא תרחוס השאמ<-<-<-
בכ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא דיפקמ הלעב םא<-<-
בכ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא יפל הרדנש הלודג הרישעמ<-<-
הרשע
בכ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא לודג םוכס תנתונ םא<-<-
הלעב תוחילשב הזש תרמואו
,בכ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא
ול תוא ןויצה רעשו
,הלעב יסכנמ תנתונ םא<-<-
הוש וטלשיש בתכנ התבותכבו
הושב
גכ תוא בקעי ירמא תורעה ד 'יס בקעי ירמא ץמקמ הלעבש תעדוי םא<-<-
הקדצ תניתנב
ותוולהל ה"ד םירואב א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא ךירצ אוהשמ רתוי ינעל תתל<-
וישכע
בקעי ירמא תורעהו ,א ףיעס בי 'יס בקעי ירמא
טי תוא
תמדוקו הלודג האולה תוצמ<-
הקדצל
;הל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא
ק"ס טפשמה יטוקל ה ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
זמ ק"ס טפשמה יטוקל ז ףיעס ,חמ
ותרימא םאה - ינעל תתל רדנ<-
ינעל ותריסמכ תבשחנ
טי תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא לוכי םאה - הקדצל קיש בתכ<-<-
לאשיהל וא וב רוזחל
כ-גי תוא א קרפ םתכלהכ ןיאושינה הקדצ יפסכמ םיינע יאושינ<-
הקדצל הדיבא תניתנ<-
המ תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא ריזחהל בייחש הדיבאב<-<-
המ תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא לכוי אלש עדויש הדיבאב<-<-
הריזחהל
םינוש םינמזב התניתנ<-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(434 'מע) (ופוסב) 34
דומילה ינפל<-<-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(455 'מע) א146
החנמ ינפל <-<-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(465 'מע) 195
תיברע ינפל <-<-
טכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב הליפת ינפל <-<-
הרעה טי קרפ ,ז ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב
גי
תרופסת תעב התניתנ<-
תוקוניתה
ז ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב רעשה לקשמכ םינתונה שי<-<-
וליפאו ה"ד םירואב ד ףיעס א 'יס בקעי ירמא םיפסכ רשעממ התניתנ<-
התניתנב המידק רדס<-
ץוח ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא ח"תו בורק<-<-
ץוח ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא בורקו ןכש<-<-
ץוח ה"ד םירואב ה ףיעס א 'יס בקעי ירמא ח"תו בא<-<-
םדוק ה"ד םירואב בי ףיעס אי 'יס בקעי ירמא ארמוחל וא אלוקל הקדצ קפס<-
זס 'מע א"ח תבשה רצוא הזיא - הקדצו תבש גנוע<-
תמדוק
טיר 'מע א"ח תבשה רצוא םג ול םינתונ םאה - תבשש ינע<-
תבש רנל
גי ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא בוח תטמשמ הניא תיעיבש<-
הקדצל
החנמב ותרימא ,'קדצ ךתקדצ'
תבשב
אי ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב חספ ירחא<-
הרעה זי קרפ ,טי הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב
וכ
הליפתב ותוא םירמוא ןיא<-
לוחב ןונחת הב םירמוא ויה אלש
טי הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב םעטה<-<-
כ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב רייאב ו"טב<-
ףיעס ג קרפ ,אמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
כ ףיעס זי קרפ ,אי
רמועב ג"ל ברעב<-
המ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב שדוח שאר ברעב<-
טי הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב םירמוא ןיאש םעטה<-<-
טי הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב ןונחת םירמוא ןיאש תבשב<-
תרחמל
טי הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב ןידה קודיצ איה<-
האוצ
ז הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ - תבשב םדאמ השרפוהש<-
רצחב הלוטלט
הדגנכ הלפתו עמש תאירק ,האוצ
;םילגר ימ ;אסכה תיב :םג האר)
(ריס
ה ,ב ףיעס גיר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(338 ,336 'מע)
"המוקמ"ב איה םא <-
2ד ףיעס גיר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(338 'מע)
ודגבב איה םא <-
,א ףיעס גיר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(336-338 'מע) ד-ג
ורשבב איה םא <-
(354 'מע) בכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תיששעב איה םא <-
(357 'מע) דכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תרחא תושרב איה םא <-
(354 'מע) בכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תיכוכזב הסוכמ איה םא <-
(355 'מע) גכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס לענב הסוכמ איה םא <-
(346 'מע) זיר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תקפוסמ איה םא <-
(354 'מע) בכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תיכוכזל רבעמ איה םא <-
ג ףיעס גכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(356 'מע)
ולדנסב תעגונ איה םא <-
(361 'מע) וכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס תרבוע איה םא <-
'מע) הכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(360
רצחב ומע איה םא <-
(350 'מע) טיר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הליפתה ךשמב התלגתה םא <-
(351 'מע) כר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס הליפתה רחאל התלגתה םא <-
(339 'מע) דיר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס השבייתה םא <-
ד ףיעס גכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(356 'מע)
ולדנסב הקבדנ םא <-
(348 'מע) חיר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס ודגנכ התארנ םא <-
'מע) אכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(353
הלוטיב <-
הנממ הקחרה <-
1ב ףיעס ביר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(335 'מע)
תומא 'ד<-<-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(505 'מע) 424
ןמעט<-<-<-
2ב ףיעס ביר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(335 'מע)
ויניע אולמכ <-<-
1ד ףיעס איר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(334 'מע)
הוורעל סחיב התרמוח <-
'מע) גכר ,אכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(353-355
היוסיכ <-
(354 'מע) גכר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס אמוגב איהשכ <-<-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(502 'מע) 400
הדגנכ הרות דומיל <-
6ג ףיעס זטר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(344 'מע)
תויח לש תרבטצמ <-
ד ףיעס זטר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(344 'מע)
הדגנכ אורקל רתומ יתמ <-
(335 'מע) ביר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס החיר <-
'מע) זטר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(343
תויח לש <-
'מע) וטר 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(340
קונית לש <-
'מע דסחו םייח ;419 'מע ב"ח טפשמה רצוא
אסש-הנש
הוצמ ;השורי :םג האר) האווצ
(תמ ;תמה ירבד םייקל
הצ תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא ונארקיש םותח בתכמ רסמ םא<-
ותומ רחא
די ק"ס םיטוקיל א 'יס בקעי ירמא ודיפסהל אלש הוויצש ימ<-
בל תוא בקעי ירמא תורעה א 'יס בקעי ירמא המייקל בויחה - םאו בא לש<-
הצ תוא ןויצה רעש א 'יס בקעי ירמא לבקמה ידיל םייחמ הרסמנ אלש<-
םישרויה קלחמ הב םיריבעמש<-
בקעי ירמא תורעהו ,ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא
ומ תוא
התושעל ךיא ץעייל<-<-
ח ףיעס א 'יס בקעי ירמא דעכ הילע םותחל<-<-
אלוממ ראווצ
גמ הרעה בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב יולימהמ ראוצה תרסה<-
:האר) דיסחה הדוהי יבר תאווצ
(דיסחה הדוהי יבר
(תינעת :האר) םוצ
הילדג םוצ
אכ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש החוד וניא עודמ<-
ד הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב תאירקל ןמיס ,'ולצו ומוצ'
הרותה
רוצ
225 'מע ב"ח טפשמה רצוא המע תירב<-
ןנברמ אברוצ
43 'מע הדיבא תבשה לארשיל קוח ותדיבא תבשה<-
265 'מע ב"ח טפשמה רצוא ךרוצ
(לעופ ;ןמוא :םג האר) ףרוצ
בי תוא בקעי ירמא תורעה אי 'יס בקעי ירמא ,ןוקיתל טישכת ול רסמנ םא <-
דבאו
חתפה תרוצ
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
זי
ברעל תולוכי - תורצח ןיבש<-
דוחל תורצח בוריע
מ"וח המלש תכרב ;182 'מע ב"ח טפשמה רצוא
בצ 'מע
;להק ;ריעה יבוט :םג האר) רוביצ
(רוביצ תינעת ;רוביצ חילש
זיק 'מע מ"וח המלש תכרב ירוביצ דסומ לע תולעב<-
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(435 'מע) 44
רוטפ רוביצ יכרוצב קסועה<-
תווצממ
הריבע ה"ד םירואב י ףיעס ט 'יס בקעי ירמא םנוממב ליצהל םתבוח <-
םיוגמ םיבנוגה םידוהי
אכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב רוביצב הרתוה האמוט<-
גלק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא וניאש ד"ב וילע לבקל לוכי<-
הרותהמ יואר
ב ק"ס םיטוקיל ב 'יס בקעי ירמא ןוממ תאנוא ןינעל<-
טכ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב תינעת שוריפב לביק אלש ימ<-
רוביצה גהנמ לע ךמוס אלא ב"הב
183 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיירוביצ םייונימ<-
זיק 'מע מ"וח המלש תכרב תירוביצ הרשמ<-
וט ףיעס ט 'יס בקעי ירמא שינעהל ז"הזב ותוכמס<-
49 'מע ב"ח טפשמה רצוא קקוחל ותוכמס<-
בצ 'מע מ"וח המלש תכרב ירוביצ ןינק<-
זצ 'מע מ"וח המלש תכרב דרפיהל הצור ונממ קלחש<-
גלק תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא םייואר םניאש םינייד ונימש<-
הרותהמ
זט הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב םימיב העבקנ ב"הב תינעת<-
םימיה זאש ,רמועב ג"ל ינפלש
רוביצה לע לקהל ,םירצק
זי ףיעס אי קרפ תועובשל חספ ןיב םעטמ הריפסה ימיב תרופסת<-
רוביצ דובכ
204 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ףוע ;המהב :םג האר) תויח דיצ
דל תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא תיחשת לב םושמ הזב שי םאה<-
תוירזכאו
דל תוא ןויצה רעש ה 'יס בקעי ירמא הסנרפ םשל אלו הואת םשל<-
וא ה"ד םירואב ו ףיעס י 'יס בקעי ירמא גונעת םשל<-
ג ףיעס ו 'יס בקעי ירמא תוכלמה השבכש תומוקממ<-
ד ףיעס ו 'יס בקעי ירמא םירביב ךותמ<-
(גד :האר) גד תדיצ<-
המ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תבשב םישחנ תדיצ <-
277 'מע ב"ח טפשמה רצוא דייצ<-
ט תוא בקעי ירמא תורעה ו 'יס בקעי ירמא לש הדשל וסנכנש רבדמבש<-
רחא
ב ףיעס ו 'יס בקעי ירמא רבדמבש<-
טע-דע 'מע דסחו םייח ןידה קודיצ
טל הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןסינ שדוחב ותרימא<-
טל הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב הכונחב ותרימא<-
הרעה זי קרפ ,טי הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב
הל
םירמוא ןיאש םימיב ותרימא<-
ןונחת
טי הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב ןיא ןכל ,הניחת ןיעכ אוה<-<-
םירמוא ןיאש םימיב םירמוא
ןונחת
זכ ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב ותרימא<-
אל 'מע א"ח תבשה רצוא תבשבו דעומב ותרימא<-
חכ ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"ל ברעב ותרימא<-
טל הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב םירופב ותרימא<-
בכ ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב ותרימא<-
טל הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב שדוח שארב ותרימא<-
גמ ,אמ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב רתיה ינמזב היולת ותרימא<-
דפסה
טי הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב ןידה קודיצ אוה 'ךתקדצ'<-
217 ,205 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןויצ
םוליצ
וט ק"ס םיטוקיל אי 'יס בקעי ירמא אלל םלוצש רפסב דומלל ןיא<-
תושר
תבשב<-
312-309 'מע ב"ח הכלהב למשחה ןגטנרב<-<-
355 'מע ב"ח הכלהב למשחה םוליצ תנוכמב רחסמ<-<-
תיטמוטוא
חי ק"ס םיטוקיל ו 'יס בקעי ירמא רחאמ עונמל לוכי םדא םאה<-
ומלצלמ
םיקומיצ
ונ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ונ תוא
חספב ןייל םלושיב<-
זס ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב הגועהמ םתאצוה<-
זנ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ןינעבו ה"ד
ןייה תכרבל ןתיירשה ןמז<-
רוניצ
הל ק"ס םיטוקיל ח 'יס בקעי ירמא ףתושמ תיבב םימו בויב לש< -
םיריידה תופתתשה - םתסנש
ונוקיתב
,דק תוא בקעי ירמא תורעה ח 'יס בקעי ירמא
רתומ ה"ד םירואב גכ ףיעסו
אוהש רוניצ ךרד םימ תכיפש<-
הכרדמ לעמ
112 'מע ב"ח טפשמה רצוא (תילט :םג האר) תיציצ
ו ק"ס םיטוקיל בי 'יס בקעי ירמא םיחתפה לע רוזחל הבוח םאה<-
התונקל ידכ
וט רועיש א"ח טפשמה בל בויחה תרדגה<-
וט רועיש א"ח טפשמה בל תבשב ויתויציצ ולספנש ימ<-
מ תוא בקעי ירמא תורעה בי 'יס בקעי ירמא בוח םולשתל התריכמ<-
(קיש :האר) קי'צ
ןיינמל אטוח ףוריצ
ד תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא סיעכהל אטוח<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ןובאיתל אטוח<-
ד ק"ס םיטוקיל ט 'יס בקעי ירמא פ"עבש הרותב רפוכ<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ז"על רמומ<-
אכק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח תבש ללחמ<-
ד תוא בקעי ירמא תורעה ט 'יס בקעי ירמא ןובאיתל תבש ללחמ<-
בכק 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח ןיליפת חינמ וניאש ימ<-
א ףיעס ט 'יס בקעי ירמא וריבח הכמ<-
םירועישל ףוריצ
הכלה גי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ס ,בכ
לש רועיש ןינעל ,םילכאמ ינש<-
תורצח בוריע
254 'מע ב"ח טפשמה רצוא (תודע :םג האר) םידע ףוריצ
תבשב הרירב ןינעל ,תחלצ
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא הנטקו הלודג תחלצ תרירב<-
חכ ףיעס ח קרפ ררוב שלושמ ליא לע החינהל יונ תחלצ תרירב<-
יונל ןחלושה
טי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא החוטשו הקומע תחלצ תרירב<-
הל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא התאצוה<-
וק הרעה ד קרפ ררוב שלושמ ליא הנממ תלוספה תקרה<-
וט ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא םינוש לכוא יגוס ןוימ<-
הב וראשנש
הל ףיעס ד קרפ ררוב שלושמ ליא תוחלצ ןוימ<-
בי ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא ןחלושה לע תוחלצ רודיס<-
הדועסל
בלר הרעהו ,ע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םילכואה יגוסמ דחא קוליס<-
הבש
ע ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא םילכואהמ תלוספה קוליס<-
הבש
היילצ
ילצ תליכא<-
וט ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב רדסה לילב<-<-
וט ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספב<-<-
די ק"ס םיטוקיל י 'יס בקעי ירמא םיגד םע רשב<-
(םוליצ :האר) םלצ
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(476 'מע) 265
הלילב אמצ
'המצ'
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(522 'מע) 507
ושוריפ<-
308 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'חמצ'
ןונצ
ה ,ג ףיעס בי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב ופוליק<-
תועינצ
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא יאופר לופיטב<-
םיפיעצ
הרעה חי קרפ ,טי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
חל
רמועב ג"ל תקלדהב םתקלדה<-
םיעוצעצ
א ףיעס טי קרפ ;די ףיעס אי קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םוקמב םרודיסו םנוימ<-
זי ףיעס ב קרפ ררוב שלושמ ליא תבשב םינוש םיעוצעצ תרירב<-
;םירבד תאנוא :םג האר) רעצ
(רעטצמ
חכ ףיעס ב 'יס בקעי ירמא רוביד י"ע וריבחל ותמירג <-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ומצעל ותמירג<-
ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הבושת ךרדב<-<-
תעינמב ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא הוצמ רבדל זוריז ךרוצל<-<-
ושייבל אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא חוירו הסנרפ ךרוצל<-<-
הרעה אי קרפ ,דכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
בכ
םאה - ושארבש רעשמ רעטצמה<-
הריפסה ימיב רפתסהל יאשר
כ הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב הכוסהמ רוטפ רעטצמה<-
וילע תבש לוליח<-
זי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ופוג לכב<-<-
חכ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הכמ תמחמ הברה<-<-
בל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ופוג לכ שלחנ אל וא שלחנו<-<-
חי ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל רוק וא םוח תמחמ<-<-
טל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל לכוא יובירמ<-<-
לש 'יס ,הל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל
ח-ז ףיעס
(תקנימב) בלח יובירמ<-<-
אל ,א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תצק<-<-
א ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל דחא רבאב תצק<-<-
גל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל ןובער לש<-<-
דמ ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל י"ע האופר תואקשמ תייתש<-<-
רעטצמ
277 'מע ב"ח טפשמה רצוא םייח ילעב רעצ
רעשו ,ד תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא
י תוא ןויצה
לוכי תצבורה המהבה לעב םא<-
דבל קורפל
אל תוא ןויצה רעשו ,ד ףיעס ה 'יס בקעי ירמא אמרג י"ע וא םידיב השוע םא<-
ב תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא םדאב<-
ורעצל אלו ה"ד םירואב ד ףיעס ט 'יס בקעי ירמא ותנשמ םדא תרעהב<-<-
בקעי ירמא תורעהו ,ח ףיעס ה 'יס בקעי ירמא
א תוא
ירכנ תמהבב<-
אכ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא הגירהב<-
וט תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ,םישמר ,םיצקש תגירהב<-<-
םיבובזו םישוערפ
ה ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ודובכ יפל וניאו ןקזב<-
אכ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא הוצמ םוקמב<-
ד ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ;גפ 'מע א"ח תבשה רצוא תלעות איבהל ידכ ותמירג<-
םדאל
דפ 'מע א"ח תבשה רצוא םיבר דובכו ח"ת דובכל<-<-
בכ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא חוור איבהל<-<-
ג ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ןוממ דספה עונמל<-<-
ד ףיעס ה 'יס בקעי ירמא םדאל רעצ עונמל<-<-
גפ 'מע א"ח תבשה רצוא תבש יכרוצ תנכה ךרוצל<-<-
גפ 'מע א"ח תבשה רצוא תוצונ םיטרומה םיטחוש<-<-
הטיחשה ליבשב
בכ תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא ידכ םילוגנרת תבערה<-<-
םיציב וליטיש
י 'יס ,טי תוא בקעי ירמא תורעה ה 'יס בקעי ירמא
ח ףיעס
דספה םרוג ח"עבה םא<-<-
ד ףיעס ה 'יס בקעי ירמא אתיירואד<-
ה 'יס בקעי ירמא ;דמק ,גפ 'מע א"ח תבשה רצוא
בכ תוא בקעי ירמא תורעה
ןטקל לודג רעצ ןיב לדבה<-
םאש ה"ד םירואבו ,ו ףיעס ה 'יס בקעי ירמא וניא לבא רעצה לע עדויה<-
והאור
םאש ה"ד םירואב ו ףיעס ה 'יס בקעי ירמא הלילהז יכ האור וניאשכ<-<-
ו ףיעס ה 'יס בקעי ירמא קחרמב רעצב ח"עב האורה<-
המא ו"סרמ לודג
רתומ ה"ד םירואב ד ףיעס ה 'יס בקעי ירמא ירכנ י"ע<-
(ןילבתה) ןרופצ
זמ ףיעס ו קרפ ררוב שלושמ ליא ןתפילהמ ןרופצ ירגרג תאצוה <-
תבשב
םתליטנ ,םיינרופצ
ו הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב תולבא ימיב<-
ב ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב<-
זמ 'מע תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
חי תוא
תוצח רחא תבש ברעב<-
ח ףיעסו ,*ד הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב שדוח שארב<-
ח ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב ישש םויב לחש<-<-
ג הרעה בי קרפ תועובשל חספ ןיב באב 'ט וב לחש עובשב<-
תבשב<-
אל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל תצקמב השרפ םא<-<-
אל ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל הלימ ךרוצל<-<-
ב ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב הוצמ תליבט ךרוצל<-
ב ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב הלימ ךרוצל<-
ב ףיעס בי קרפ תועובשל חספ ןיב תבש ךרוצל<-
אנדיפצ
ג ףיעס חכש 'יס האופר תוכלה יטוקל וילע תבש לוליח<-
199 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןורכיזה םוי תריפצ
(קיש :האר) ק'צ
תורורצ
הכלה ג קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
חל
,םינכש ןיבש ץירח םיאלממה<-
תורצח בוריע ןינעל
'ךירצ'
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(479 'מע) 277
התועמשמ<-
ףירצ
הכלה ב קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
וכ
בוריע ןינעל הרידכ ןודינ םאה<-
תורצח
הכלה טי קרפ ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
גכ-חי
וב תורצח בוריע תחנה<-
םיכרצ
'סמ םירואיב 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(515 'מע) 470
ויכרצ תושעל ךרוצ שיגרהש ימ< -
הליפת עצמאב
449 ,219 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיתד תונכרצ
(ערוצמ :האר) תערצ
377 'מע ב"ח טפשמה רצוא הוורע תרצ

ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל | כ | י | ט | ח | ז | ו | ה | ד | ג | ב | א :תורחאה תויתואל םיאשונה תוחתפמל

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | ןייל-ןוא םירפס +2300
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US