Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

לקט באורי אגדות ממסכת שבת

בעריכת המכון לחקר האגדה

ד ע"א ו ע"א י ע"א י ע"ב יא ע"ב יב ע"א יב ע"ב יג ע"ב יד ע"ב טו ע"א יז ע"א יז ע"ב כא ע"א כא ע"ב כב ע"א כב ע"ב כג ע"א כג ע"ב כה ע"ב כח ע"ב ל ע"א ל ע"ב לא ע"א לא ע"ב לב ע"א לב ע"ב לג ע"א לג ע"ב

לד ע"א לד ע"ב לה ע"א לה ע"ב לו ע"א לט ע"ב מ ע"א מ ע"ב מא ע"א מט ע"ב נג ע"ב נד ע"ב נה ע"א נה ע"ב נו ע"א נו ע"ב סב ע"ב סג ע"א סג ע"ב סד ע"א סה ע"ב סו ע"ב סז ע"א סז ע"ב סט ע"א ע ע"א עה ע"א עז ע"ב פג ע"ב פו ע"א פו ע"ב

פז ע"א פז ע"ב פח ע"א פח ע"ב פט ע"א פט ע"ב צב ע"א צד ע"א צה ע"א צו ע"ב צז ע"א קא ע"א קג ע"ב קד ע"א קה ע"ב קו ע"ב קז ע"ב קח ע"א קיא ע"א קיב ע"ב קיג ע"ב קיג ע"א קיד ע"א קטו ע"ב קטז ע"א קיז ע"ב

קיח ע"א קיח ע"ב קיט ע"א קיט ע"ב קכ ע"א קכא ע"ב קכז ע"א קכז ע"ב קכח ע"א קכח ע"ב קכט ע"ב קל ע"א קלג ע"ב קלז ע"ב קלח ע"ב קלט ע"א קלט ע"ב קמ ע"ב קמה ע"ב קמו ע"א קמז ע"ב

קמט ע"א קמט ע"ב קנא ע"ב קנב ע"א קנב ע"ב קנג ע"א קנה ע"ב קנו ע"א קנו ע"ב

ד ע"א

וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך

[לכן טועים אלו שמדברים בלשון לעז כדי לקרב יהודים לתורה.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף לח ע"ב) לטקסט


ו ע"א

ת"ר ד' רשויות לשבת: רה"י ורה"ר וכרמלית ומקום פטור. ואיזו היא רה"י? חריץ שהוא עמוק י' ורחב ד', וכן גדר שהוא גבוה י' ורחב ד' זו היא רה"י גמורה..

גבוה י' ורחב ד'. הוא על שם הוי"ה - רוחבו ד' (ארבע אותיות בו) וגובהו, פירוש: במילוי - עשרה (עשר אותיות). על זה הדרך: יו"ד ה"י וא"ו ה"י.

(אור החיים, שמות כו, א)
י ע"א

רבא חזייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה, אמר: מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה! [רש"י שם: חיי עולם - תורה, תפלה צורך חיי שעה היא - לרפואה לשלום ולמזונות]

והעניין דמראש הבריאה קבע הקב"ה שיהיה עסק פרנסה שבא בהליכות עולם מעורב בהשגחה עליונה מגיע ע"י מפגיע של עבודה. היינו או קרבנות במקום הראוי לכך. או תפלה בכל מקום. ומש"ה נקראו אלו סתם עבודה יותר משארי מצות שבתורה שהם ג"כ עבודת ה'. היינו ע"ש הכתוב עובד אדמתו ישבע לחם פי' דשארי מלאכות שאדם עושה אפשר שעושה בשביל פרנסה ואפשר בשביל צורך אחר משא"כ עובד אדמתו אינו אלא לשבוע לחם. וכך הוא הבדל כל מצות שבתורה לעבודת קרבנות או תפלה. דשארי מצות ועבודת ה' שכרם שמור לעוה"ב או בעוה"ז אוכל פריו בעושר וכבוד וכדומה מדה כנגד מדה משא"כ קרבנות או תפלה עיקרם באים לפרנסה. כדאיתא (בכתובות דף ז') למה נקרא שמו מזבח שהוא מזין. (ועוד יבואר בפ' פינחס אם יזכני ה') וכן תפלה קבועה דמש"ה נקרא במס' (שבת דף י"ב) חיי שעה (ולהלן מ"ח כ"ב יבואר דיוק מקרא בתפלת שלמה בזה) [כוונת המאמר היא שתפילה עיקר מתן שכרה בפרנסה בעולם הזה ולא לעולם הבא, להבדיל ממצוות אחרות.]

(העמק דבר, בראשית פרק ב פסוק ה)

כי מה המצוה הזאת, ומה טעם יש בה. אם יש להם צער או צורך, יבקשו עליו רחמים אם יצרו, ומאי איכפת ליה להקב"ה אם ישמעו ואם יחדלו.
אמנם הראוי שיודע בזה, הוא שענין התפלות הוא כענין הקרבנות. וזה, כי כמו שהקרבנות עקר כוונתם הוא לתכליות שאם יש בעקרה הרבה צורך ותועלת, אין הכוונה בה לבד אל תועלת עצמה, כי גם אל הענינים הגדולים הנקשרים בה והנמשכים אליה.
והוא, כי התפלה ענינה הוא בקשת דבר בחוזק בטחון, ואי אפשר זולת זה... כי המבקש אותו יתברך בחוזק הבטחון, חוייב שתוקדם אליו הודאתו בשהוא יתעלה נמצא, ושהוא יכול לעשות בקשתו, וכי הוא משגיח, ורוצה טוב מבוקשיו. והם הדברים שצריך האדם לסדרם תחלה לבקשת צרכיו, לפי שמציאותם הכרחי למי שמבקשים ממנו דבר, שאם לא כן מי יתפלל לו. [מקשה, אם התפלה אינה אלא חיי שעה, בקשת צרכים זמניים וחולפים, למה היא מצוה. ומתרץ שהתפלה היא לא רק חיי שעה אלא היא קרבה לה'. והיא כעין הקרבנות, וא"א זולתה.]

(עקידת יצחק, שער נ"ח)

שעה ראשונה מאכל לודים שניה מאכל לסטים שלישית מאכל יורשין וכו' רביעית מאכל כל אדם חמישית מאכל פועלים ששית מאכל תלמידי חכמים

[אלו רמזים לתולדות האנושות. בתקופה הראשונה היו אנשים פראים, לא הכירו במושגי צדק ויושר, לא העריכו חיי אדם, היו נלחמים זה בזה כמו חיות. הלודים, שהם עם שאוכל בשר אדם (רש"י), היו מנהיגי העולם. בתקופה השניה בני אדם התארגנו לקבוצות, והיו להם חוקים שעל פיהם התנהלו, אבל עדיין גזלו ורצחו מי שקם נגדם. מי שהצטיין בשפיכות דמים ובלסטיות נעשה המושל. התקופה השלישית היתה תקופת היורשים. הרוצחים הגדולים נעשו שרים נכבדים, כבשו ערים ומדינות, ובניהם היו אצילים שירשו את זכויות אבותיהם, והם היו בעלי המעמד הגבוה, בעלי ההון והכבוד. בתקופה הרביעית, המעמד הנמוך מרד והפילו את ממשלת האצולה, וגבר רעיון הדמוקרטיה ושוויון הזכויות בין כל בני האדם - "מאכל כל אדם". התקופה החמישית - התעוררות הפועלים להילחם על זכויותיהם, והתנועה הסוציאליסטית שדורשת שהפועלים ישלטו בממשלה. אנחנו מחכים לתקופה השישית, שיתגשמו האידיאלים של תורתנו, ומלאה הארץ דעה את ה', לא תהיה מלחמה, וכל אדם יעשה הטוב והישר בעיני ה' ואדם. אז יכבדו את לומדי התורה, כי יבינו שהם בוני העולם.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 131-132)
לטקסט


תנא להו רב חייא בר רב מדפתי, ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב, וכי תעלה על דעתך, שמשה יושב ודן כל היום כלו, תורתו מתי נעשית, אלא לומר לך, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, אפילו שעה אחת, מעלה עליו הכתוב, כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כתיב הכא, ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב, וכתיב התם, ויהי ערב ויהי בקר יום אחד

כמו במעשה בראשית נראה שפע אלוקי בתחתונים, שמאתו נתהוה כל מה שנתהוה, כן כל דיין שדן דין אמת לאמתו ממשיך השפע ההוא, ישלם מצד דינו לגמרי תקון מדיני או לא ישלם, שכמו שבמעשה הקרבנות עם היותם רחוקים לגמרי מן ההקש, היה נראה השפע האלהי, כן במשפטי התורה היה נמשך ושופע, גם כי יצטרך כפי הסדור המדיני תקון יותר אשר היה משלימו המלך. ונמצא שמנוי השופטים היה לשפוט משפטי התורה בלבד, שהם צודקים בעצמם כמו שאמר ושפטו את העם משפט צדק, ומנוי המלך היה להשלים תקון סדר המדיני, וכל מה שהיה מצטרך לצורך השעה.

(דרשות הר"ן, הדרוש האחד עשר)

שואל, מאמר חז"ל זה צריך ביאור, כי כפי הנראה שמראה הערב והבקר שנזכר בב' מקומות אלו אינן דומין זה לזה, כי כאן מתחיל מן הבקר ומסיים בערב, ובמעשה בראשית מתחיל מן הערב ומסיים בבוקר? ותשכיל ותדע, כי זה העולם בכלל אינו מתקיים כ"א בזמן שיש דין למטה או למעלה, כי רצה הקב"ה לברא את העולם במדת הדין, ואע"פ ששיתף לו גם מדת הרחמים, מ"מ גם מדה"ד במקומה עומדת כי מלך במשפט יעמיד ארץ, ובמדרש (דב"ר ה ד) א"ר אלעזר במקום שיש דין אין דין ובמקום שאין דין יש דין כיצד? יש דין למטה אין דין למעלה, אין דין למטה יש דין למעלה, ועל סדר זה העולם נכון שאין שעה פנויה בלא דין כי ידוע שמדה"ד שלמעלה שולטת בלילה דווקא אע"פ שהקב"ה פוסק הדין ביום היינו כשאין דין למטה ביום אז הקב"ה דן גם ביום בין התחתונים על החמס שביניהם אבל אם יש דין למטה ביום מ"מ יש גם דין למעלה בין שרי מעלה, וא"כ זמן דין שלמעלה מערב עד בקר וזמן דין שלמטה מבקר עד ערב, ומטעם זה הדיין שותף להקב"ה במעשה בראשית וחלק כחלק יעמידו יסודות של כל העולמות העומדים על הדין כי מלכו של עולם במשפט יעמיד ארץ ושמים מן הערב עד הבקר ומלכי רבנן במשפט יעמיד ארץ מן הבוקר עד הערב.

(כלי יקר, שמות פרק יח פסוק יג)

כי בזה יתקיימו האנשים על אותו הטבע והאופן שנבראו בו לפי מה שהם עצמם.

(עקידת יצחק, שער מג)

וזהו הענין מה שארז"ל, כל הדן דין אמת לאמיתו כאלו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית. וכבר הקשו התוספות (ד"ה זה) ופירשו כפל המלות אמת לאמיתו. ולפי דברינו יבוא על נכון, יש שני מיני דינים וכולם אמת, אך אחד יותר אמת מהאחר. הנה ציוו רז"ל (סנהדרין ז, א) לדיין שיעשה הפשרה כפי יכלתו, ואם עשה כן אז עשה חסד ואמת, והלך בצדק ואמת ובזה יש קיום העולם. כי אי אפשר להעמיד משפט הדת על תלו ואי אפשר להתקיים לעולם, ובפשרת הדין אז כל אחד על מקומו יבא בשלום. וזה נקרא דין לאמיתו, כי אע"פ שהפשרה אינו אמיתית לפי הדין המדוקדק, מכל מקום הענין אמיתי, כי אמת מארץ תצמח (תהלים פה, יב) להעמיד ולקיים העולם לסלק המריבות. אבל אם היו שני הבעלי דינים מבקשים מרכז נקודת הדין אמת הגמור, ואין אחד מהם מכחיש את חבירו וכופר בו רק כולם צדיקים, ואין אחד רוצה לגזול את חבירו רק רוצים לידע מי זוכה מצד הדין, כמו הרבה דינים מציאה וזכיה בהפקר וכיוצא בהם, וששים ושמחים לקבל האמת במה שהוא מרכז האמת, והדיין דן כן, אזי הוא אמת לאמיתו. כי הוא אמת מארץ תצמח קיום העולם להטיל שלום שלא יהא מריבות, כי כן הוא אצלם הם רוצים האמת וכל אחד מהם רוצה שיזכה בזה למי שהוא זוכה, והדיין פוסק מרכז הדין דין אמת, נמצא הוא אמת לאמתו, זהו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית. כבר כתבתי בראשית שהוא בתחילה, שם הכל בנעלם ושם שורש הכל, ושם נאמר בראשית ברא אלהים, ובראשית הוא ראשית המחשבה של סוף המעשה, וכתיב ראשית חכמה, כי הוא סוד המחשבה מקום בני עליה, על כן נעשה שותף, כי שם במחשבה מעשה בראשית, כלומר המעשים שהם בסוף הם שם בסוד הראשית שהוא המחשבה, זהו שותף במעשה בראשית. אמנם המעשה במקומו דהיינו בבנין בהתפשטות, אז עולם חסד יבנה, ומשם השתתפות מדת הדין עם הרחמים, והוא לאמתו אבל לא אמת לאמיתו. ועל זה אמר (דברים לב, ד), הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא.

(של"ה, פרשת בראשית, תורה אור אות ג)


י ע"ב

תניא נמי הכי: "לדעת כי אני ה' מקדשכם". א"ל הקב"ה למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל. לך והודיעם..

ולהיות השבת הגדול הזה הוא תכלית הכל והטוב המקווה מכל הפעולות... ועניין ההודעה – הוא מה שימסור להם מיד זה השבת המפורסם, שיהיה סימן בידם אל השבת האחר הצפון תחתיו. משל למטרונה שמסר לה המלך מפתחות גנזיו, שהוא סימן בידה שישליטנה על ההון הרב הצפון בם...
והוא מה שאמרו, ואף על גב דשבת מילתא דעבידא לגלויי, מתן שכרה לא עבידה לגלויי, כי באמת השבת הגדול הזה הוא מתן שכר השבת הראשון והתכלית אליו.

(עקידת יצחק, שער ד)

'בית גנזי' הוא מקום הנקרא גנזי המלך, שהוא בחינת עולם עליון. והנשמה היתרה - מחצבה שם הוא. ולכן תיקרא 'שבת' כאומרם 'ושבת שמה', כשם העולם שממנו היא שנקרא עולם שכולו שבת (ר"ה לא) ועולם זה אין בו עיצבון, ועליו לא בא כדבריהם בו אלא עונג ושמחה.

(אור החיים, שמות לא, טז)


לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה שמתוך שישיבתה קרובה עונותיה מועטין, שנאמר הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער. מאי קרובה, אילימא קרובה דמיקרבא וזוטא והא קא חזו לה, אלא מתוך שישיבתה קרובה עונותיה מוצערין. א"ר אבין מאי קרא דכתיב אמלטה נא שמה; נ"א בגימטריא נ' וחד הוי, ושל סדום נ' וב'

הנה נא העיר הזאת - קשה ממה נפשך; אם נתחייבה העיר מה יועיל בקשתו מהם, ועוד רואני כי שמעו לקולו ואמרו נשאתי פניך וגו', ואם לא נתחייבה, מבלי בקשתו של לוט אין להם רשות להשחיתה.
אכן יתבאר הענין על דרך אומרם במסכת שבת (י:) ישיבתה של צוער נ"א שנה ושל סדום נ"ב וכו' ע"כ, וכפי זה דן לוט לפניהם כי עדיין לא נשלמה סאתה, והן אמת כי ישתנה הדין בין קודם שניתן רשות למחבל לאחר שניתן וכו' (ב"ק ס.), שהגם שעדיין לא נשלמה סאתה, אף על פי כן כיון שניתן רשות למשחית אין לה זכות להמלט מהדין, וכפי זה הדבר תלוי ביד המשחית, לזה נתחכם לוט ושאל הדבר ממנו, וקבל דבריו ואמר נשאתי פניך וגו', ותמצא שתיכף הלך לו לוט מצוער כי ירא שיגיע זמן תשלום פורענותה. [מבאר כי העיר צוער עדיין לא התמלאה סאת עוונותיה ולכן היתה אמורה להיחרב רק מצד שכבר ניתנה הרשות למשחית ושוב אינו מדקדק, ובזכות בקשת לוט ניצלה.]

(אור החיים, בראשית יט, כ)


לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים. שבשביל משקל ב' סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו למצריים [תוס': הכי גרסינן נתגלגל הדבר וירדו אבותנו למצריים, ואע"ג דבלאו הכי נגזר, דכתיב "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה"? שמא לא נגזר עלהם עינוי כ"כ]

והקשו התוס' והלא כבר נגזר הגלות בבן הבתרים? ואמרו שיכול להיות במקום אחר שלא היו משתעבדים בו ישראל בכ"כ צער ועינוי, והוא אומרו אשר במצריים - פי" ולבחינה זו של כובד השיעבוד אני רואה כי הגם שלא הגיע עדיין קץ הגאולה, הגיע קץ פרט בחינת העוני אשר מענים ומשעבדים אותם. [לכאורה לא ברור מדוע יש להדגיש בפס" שה" ראה את עוני בנ"י שבמצריים -והרי ברור שבנ"י היו במצריים?! אלא כמו שהגמ" בשבת אומרת שבשביל שהפלה יעקב בן יוסף לאחיו (בצמר משקל שני סלעים) ירדו בנ"י למצריים, והקשו בתוס" שעוד לפני כן נגזרה הגזרה-בברית בן הבתרים? אלא שבגלל מעשה יוסף נגזר עלהם לא סתם שיעבוד אלא שיעבוד קשה-במצריים.]

(אור החיים, שמות ג, ז)

לו ישטמנו וגו' - פירוש דלמא, אלא שאין חבר לה בכל התורה (רש"י), וצריך לדעת למה ידבר הכתוב לשון זה שמשמעותו הרגיל הוא היפך הכוונה, והגם שאין מקום לטעות להבין בו זולת "דלמא", אע"פ כן היה לו לומר לשון צודק "פן" או "אולי". ונראה כי הכתוב דברי עצמו קאמר לו, והכוונה בזה שהם יראו על דבר שהלואי שיהיה כן שיהיה משיב להם, והוא אומרו ישיב לנו את כל הרעה, והיו מצטערים השבטים כשיעור שנצטער יוסף מצדם, ובזה לא היו מתחייבים לבסוף מהגליות ומהצרות בעד חטא זה, כאומרם ז"ל (שבת י:) גלות מצרים וגם בגלות האחרון, וצא ולמד מה היה לעשרה עמודי עולם. [מביא כי האחים רצו שיענישם יוסף תחת חטאם, ובזה יימנעו מכל זרע ישראל הגלויות והייסורים.]

(אור החיים, בראשית נ, טו)

הקשו בתוספות: ואע"ג דבלאו הכי נגזר, דכתיב (בראשית טו) "ועבדום וענו אותם", וע"ש מה שתירצו.
נתבאר העניין בדברי המדרש [מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וישב סימן ד ויוסף הורד מצרימה, זש"ה "לכו חזו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם" (תהלים סו). א"ר יהושע בן קרחה: אף הנוראות שאתה מביא עלינו, בעלילה את מביאן... מלה"ד? למי שמבקש לגרש את אשתו. כשבקש לילך לביתו, כתב גט. נכנס לביתו, והגט בידו. מבקש עלילה ליתנו לה, אמר לה: מזגו לי את הכוס שאשתה. מזגה לו., כיון שנטל הכוס מידה אמר לה: הרי זה גיטך. אמרה לו: מה פשעי? אמר לה: צאי מביתי, שמזגת לי כוס פשור., אמרה לו: כבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פשור, שכתבת הגט והביאתו בידך...]
כי אע"פ שנגזרה הגזירה של "ועבדום ועינו אותם" הרבה קודם לכן, מכל מקום נשתלב החשבון הפרטי של יעקב ששינה בן בין הבנים לתוך המערכה המוכנה ועומדת.
כך מקיים הקב"ה את תכניותיו. בעלילה, ע"י מעשי בני האדם. ומגלגל על ידם את אשר נגזר מראש.

(שיחות מוסר, תשל"ב פרשת ויצא מאמר יג' עמ' נד)


הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו, שנאמר "לדעת כי אני ה' מקדשכם"

על זה האופן עצמו הוא מה שאמרו: הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים (יבמות סד, א), כדי שיכירו וידעו מה שמתחסד עמהם, ולא יחשבו שהדברים מגיעים מפאת המזל או השתדלות או מדין זכותם.

(עקידת יצחק, שער יז)

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה טז ע"א]

הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו

ומה גם עתה אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה, פירושו כמד"א נ' שערי בינה שהם כוללים החכמה הזאת וניחא למרייהו טובא היותם מצויינים במשנה וגמ' הנכללים בשם הלכה כדלקמן בסי' נ"ג יעויין שם. והוא סוד הנותן פת זה תלמוד במספר שוה לתינוק זה נער ישראל הלומד פשט ההלכה צריך המלמד לצרף לו דבר בעתו הדעת והבינה בנסתרות הגנוזות באותה הלכה וזהו אמרם להודיעו לאמו, שאם אין דעת אין בינה אם אין בינה אין דעת.

(רמ"ע מפאנו, מאמר מאה קשיטה, סימן ז)


יא ע"ב

שבת יא: היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה ג ע"א]


יב ע"א

חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה

והטעם שלא יסיח דעתו מהם כלל, כדי שיתן אל לבו שהוא כסא כבוד ומעון לשכינה ויתקדש במעשיו ויטהר במחשביו. והוא אמרם ימשמש במעשיו, ומצד משמושו במעשיו יצדק בו נוח לו שנברא, עד כאן לשון עבודת הקודש.

(של"ה, תולדות אדם - בית דוד (כד))


[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ז]

ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה על מצחו תמיד

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ח ע"א]

חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשכה אמר רב יוסף הלכתא רבתי לשבת

[עצי חיים ביאר שהכוונה להרהר בתשובה, ונקרא "בגדו" כי מעשי האדם עושים לבוש לנשמה, ורק ע"י תשובה אפשר להרגיש את מתיקות קדושת השבת ("הלכתא רבתי"), כמו שאחרי שאמר קין "עשיתי תשובה", אדם הראשון אמר "מזמור שיר ליום השבת" (בראשית רבה כב, יג)].

(מרפא לנפש (זילבר), סוגיות עמ' ט) לטקסט


יב ע"ב

אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי שאין מלאכי השרת נזקקים לו, לפי שאין מכירין בלשון ארמית

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה לג]

מניין שהקב"ה זן את החולה

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים מ ע"א]

כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר

אמרו במסכת שבת במשנה: ולא יקרא לאור הנר, ולא פירש המשנה הטעם. והברייתא אמרה ולא יקרא לאור הנר שמא יטה. ולכן ע"י שפרשה הברייתא הטעם, אמר ר' ישמעאל אני אקרא ולא אטה, ופעם אחד קרא ר' ישמעאל והטה אמר כמה גדולים דברי חכמים שאמרו ולא יקרא לאור הנר, כלומר שכוונה המשנה בסתימת דבריה שלא יסמוך אדם על עצמו, ולכן גדולים דברי חכמים במשנה שלא פירשו הטעם מדוע לא יקרא לאור הנר. כן שמעתי אומרים בפירוש דבר ¬בשם הגאון מווילנא זצלה"ה.

(רבי אלעזר אסטנוביץ, זכרון עולם, דף ח ע"ב)


יג ע"ב

אין שוטה נפגע

דברו אל בני ישראל ואמרתם וגו' - כל זה מיותר אחר שאמר וידבר וגו' לאמר, ואולי שיכוין לומר על פי דבריהם (בתו"כ) שאמרו בני ישראל מטמאין בזיבה, ואין עכו"ם מטמאין בזיבה, לזה אמר דברו, פירוש לשון קושי שתמצא טומאה בהם יותר מהעכו"ם, ישראל זב מטמא משכב ומושב, ואין העכו"ם זב מטמא משכב ומושב, ואמר ואמרתם, פירוש לשון מעלה על דרך אומרו (דברים כו יז יח) האמרת והאמירך, הכוונה בזה שהגם שהוא מזקיק בהם הטומאה יותר, זה הוא למעלה להם, שהם ישנם בטהרה, ואין עכו"ם בטהרה, והוא סוד אין שוטה נפגע (שבת יג:). [מבאר כי הגויים, כיוון שאינם שייכים בקדושה, כך גם אינם שייכים בטומאה, בדומה לשוטה שאינו נפגע.]

(אור החיים, ויקרא טו, ב)


יד ע"א

כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום ערום סלקא דעתך אלא אימא נקבר ערום בלא מצות וכו'

לב חכם ישכיל פיהו במה שאנו רגילים לפרש בזה ובכל כיוצא בו, שאין בעל המאמר שוגה בדבורו האחד עד שהוצרך לחזור בו ולהפכו מכח תמיהתנו, אלא בא זה ולמד על זה ולעולם ראשון עיקר... וזה דרך אמת ומוכרח בהבנת הגמרא לכל המאמרים הבאים בשיטה זו, איש לא נעדר. קחנו ועיניך שים עליו כי הוא פלא. וכבר נמצא מאמר מאלו בפרק יציאות השבת, חוזר וניעור פעמים שלוש, וכל שכן שהוסיף בנו אהבה בבאור הכלל הזה, כדגרסינן התם: תנא אף ידים הבאות מחמת ספר פוסלות את התרומה משום דר' פרנך אמר רבי יוחנן האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום ערום סלקא דעתך אלא אמר ר' זירא ערום בלא מצות. בלא מצות סלקא דעתך אלא אימא ערום בלא אותה מצוה. והכונה כי העובר על דבריהם במגע ספר תורה דרך בזיון גזרו עליו חכמים שיהא פוסל את התרומה מדכתיב ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן מה אהרן חבר אף בניו חברים. ואולם הערום מן מצות הוא ערום לגמרי מהנהו חלוקי דרבנן הידועים לבעלי מצות והבוזה ספר תורה מעיד על עצמו שבזה מה שכתוב בזה וממילא ידעינן ביה שהוא עושה מצות שלא לשמן והיותו ערום מאותה מצוה מיוחדת גורם היותו ערום מכל המצות כיון שהן בזויות עליו. ומבואר מזה דסתמא דגמרא עם הדבור האחרון הביא מופת ראיה לההיא דר' זירא ודר' זירא גופא מופת סבה למימרא דר' פרנך שהוא שרש הלמוד ועקרו היותר מבהיל ומגזם על מי שהמצות בזויות עליו ושלשתם יחד משפטים ישרים ותורת אמת ואחרי שנבאר בפרקים הבאים המאמר היותר עמוק מן הנזכרים בגמרא על זה הצד מחסרון ההבנה למראה עינים עד בא רעהו וחקרו שהוא דרוש יקר הערך וצריך מאד אל המכוון ממה שאנו בבאורו לא ישאר בלבנו שום ספק על אמתת הכלל הזה לקיים כל דברי חכמים.

(עשרה מאמרות, מאמר חקור דין, חלק ג פרק ח)


[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה לב ע"א]


יד ע"ב

גזרו טומאה על ארץ העמים

ואמנם רבת בני עמון היה אותו המקום למטה המכוון למעלה אל מקום ישיבת הממונה הוא האלוה שלהם, ולכן היתה עיר המלוכה, כי כשם שיש ירושלים של מעלה כנגד ירושלים של מטה, כך יש בכל ערי הגוים למטה העיר המכוונת לה למעלה. וז"ש בספר הזוהר רומי רבתא ורומי זעירא (תיקוני זוהר נ ע"ב), שהיא רומי של מעלה ורומי של מטה, והוא הדין בכל שאר הערים. וזה סוד טומאת ארץ העמים וקדושת ארץ ישראל מפני הטומאה והקדושה שמתפשטת מלמעלה למטה כפי המקום, והנה הש"י שהיה רוצה להכניע את השר הממונה על בני עמון ולהורידו ממדרגתו, לפיכך גזר אל הדין שיתריס ויתגבר כנגד רבת בני עמון שהוא מקום ישיבתו של השר הממונה עליהם.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו מט, ב)


טו ע"א

שמאי אומר שלא לסמוך וכו'

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה טז ע"א]


יז ע"א

הבוצר לגת, שמאי אומר: הוכשר. הלל אומר: לא הוכשר. א"ל הלל לשמאי: מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה? א"ל: אם תקניטני גוזרני טומאה אף על המסיקה! נעצו חרב בבית המדרש. אמרו: הנכנס יכנס והיוצא אל יצא! ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים, והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל..

כשם שבעגל עשו לשם שמים וטעו ורצו להוריד שפע מצד שמאל, שבמרכבה פני השור הם לשמאל, כך גם ביום בו רצו לפסוק כב"ש נגד ב"ה, שמחלוקתם היא לשם שמים, העדיפו את השמאל על הימין. כי ידוע שב"ה הם המקילים וב"ש מחמירים, כי הלל צד ימין ושמאי צד שמאל.
ואלו דבריו.
ולהבין איך יודמה זה מחלוקת קדושה וקב"ה חדי ביה - לעגל. יובן כי מה שביקשו מאהרן לעשות עגל ותלו כי משה לא ידענו מה היה לו, וכבר העידו כל המפרשים הכוזרי הראב"ע ורמב"ן, שלא היה מהמרי כל כך כמו שיודמה לכאורה, והענין כי שמעו מפי משה שהיה כבוד ה' חונה על הכרובים, כדכתיב [שמות כ"ה כ"ב] ונועדתי וכו', וכרוב הוא פני אדם זוטרא [עיין סוכה ה ע"ב], ושפטו כי השפעה באה ממרכבה קדושה אשר מימין פני אדם, ועל ידי שפעו בא על דמותו, והיותו למעלה אפי רברבי כשיורד מלמעלה למטה נתקטן ונעשה אפילו זוטרא, אבל מכל מקום הוא דמותו פניו משור וזהב, ומשה הוא מימין, כדכתיב [ישעיה ס"ג יב] מוליך לימין משה, וא"כ היה אהרן משמאל כנודע שהיה אז לוי, ובמרכבה מימין פני אדם וכן פני שמאל פני שור, וא"כ שפטו בעוד משה היה - היתה השפעה יורדת מימין מרכבה מפני אדם לפני אדם אשר זו של זהב, אמנם כעת אשר מת משה, והנהגה באהרן היותו משמאל, אם כן יורד שפע משמאל שבמרכבה שהוא שור אל למטה, ושם שור זוטא של זהב שהוא עגל של זהב אשר, שם יהיה כבוד חונה כמו על אפי זוטא של אדם, וזוהיא שאלתם, והם שמעו ונקדשתי בכבודי וכו', כי בעת חינוך מקום שריית שכינה צריך להתקדש במיתת אדם כדאמרינן [ויק"ר פי"ב ב], ואז שראו כדמות משה מת, שפטו שע"י נתקדש אהרן והגיע זמן לעשות מקום חל עליו שפע אלהות. וידוע מ"ש תמיד מקולי בית הלל ומחומרי בית שמאי, כי הלל צד ימין ושמאי צד שמאל.
ובזה יובן שבאותו יום גברו ב"ש על בית הלל, וכמעט שקבעו הלכה כב"ש וגבר צד שמאל על צד ימין, היה אותו יום קשה כיום שנעשה בו עגל, שהיתה גם כן כל כוונתם להגביר צד שמאל ולהוריד שפע משור ולא מאדם שבמרכבה.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ח)יז ע"ב

חטה אחת פוטרת כל הכרי

[עיין עוד לקט באורי אגדות קידושין נח ע"ב]


כא ע"א

כדי שתהא שלהבת עולה מאיליה ולא שתהא עולה על ידי דבר אחר

מוצא כאן רמז לכך,שבזכות המנורה יזכה אל השכר הרוחני לעה"ב,שזכותה גורם להעלות נר אלהים נשמת אדם,וע"כ אמר הקב"ה לישראל מצוה בנרות אלו לאמר להם נרי בידך ונרך בידי (דבר"ר ד ד) אם תשמור נרי שבידך להעלות נר תמיד על המנורה הטהורה גם אני אשמור נר אלהים נשמת אדם שבידי ותהיה עליית הנשמה מאליה כעליית נרות הללו.

(כלי יקר, שמות פרק כה פסוק לא)
כא ע"ב

פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן בחנוכה

[נר חנוכה מסמל את התורה. זה מלמד שגם בזמן שרבים מישראל לא מלמדים את בניהם תורה ומצוות, והם כמו שמן (שישראל נמשלו לשמן - שמות רבה פרשה לז) גרוע שאינו נמשך אחר הפתילה, בכל זאת עלינו להדליק את הנר, כי גם אם רק מעטים לומדים, עוד יאיר אור התורה ויגדל. וכן לימוד לא מסודר, בהפסקות, כמו פתילה שהאור מסכסכת בה, עדיף ממי שלא לומד בכלל.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' רג) לטקסט

כבתה אין זקוק לה

[נר חנוכה מסמל את התורה. גם בלימוד תורה, גם אם שוכחים את מה שלומדים, בכל זאת יש ללמוד וללמד, כי דברי תורה משאירים רושם בלב האדם.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' רג) לטקסט

ואסור להשתמש לאורה

[קבעו שיש בנרות קדושה, לאסור את השימוש בהם, ללמד שהחשמונאים ניצחו מפני שנלחמו נגד משכיחי התורה וקדושת חיי ישראל, וזה מלמד לדורות שהיסוד להצלחת בניין הארץ הוא שמירת קדושת החיים ע"פ התורה. ואילו לא גזרו היונים להשכיחנו את התורה, לא היו החשמונאים נלחמים, כי היו מעטים.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' רד) לטקסט

בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך וכו' דמעלין בקדש ואין מורידין

[בית שמאי אומרים שהנרות צריכים להזכיר את הנס, ששומרי התורה המעטים, שהלכו והתמעטו מזמן שמעון הצדיק, ניצחו למרות שהיו מעטים. "פוחת והולך" מסמל את התמעטות שומרי התורה עד ימי החשמונאים. ומזה יש ללמוד שגם בימינו, אף שנראה המצב גרוע, יש תקווה לישועה. ואילו בית הלל אומרים שמוסיף והולך כי מעלין בקודש ואין מורידין, ללמד שאין ירידה לקודש, וגם אם הצדיקם מתמעטים, קדושתם מתגברת, בזה שעומדים בנסיון. ביום ראשון מדליקים אחד, סמל לחשמונאים, שבדורם היה האור מועט, והיה אצור בתוכם שפע אור קדושה שנתווספה מיום ליום. וזה מלמד שגם בדורנו, האור האצור בלומדי התורה המועטים יתפשט לכל ישראל.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' רב) לטקסט

פוחת והולך וכו' כנגד פרי החג

[הסיבה שה' אמר שיפחיתו כל יום בפרי החג, הוא כי ביום הראשון באופן טבעי אדם עושה מצווה בהתלהבות גדולה, אבל אח"כ זה מתקרר, גם בגלל ההוצאה הכספית, ולכן אילו היה צריך להביא כל יום אותו מספר קרבנות, ביום השני היתה פחות התלהבות. לכן ה' קבע שביום השני יתנו פחות, ואז יישאר באותה התלהבות, כי זה דורש ממנו פחות, וכך בכל יום.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף נד ע"ג) לטקסט

בית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך

'אל מול פני המנורה' סופי תיבות [למפרע] הילל ביו"ד, כלומר הלכה כבית הלל דאמר בפרק במה מדליקין מכאן ואילך מוסיף והולך, ולהכי כותבין הילל ביו"ד, כלומר הלכה כבית הלל.

(נחלת שבעה, שטרות, סימן מו, אות ה)

מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

וכי ידמה נס פך השמן לנס ההצלה של עם ישראל?! על מה ולמה נקבע חג החנובה על נס זה ולא על נס ההצלה?!
אלא יש לומר שישנם נסים שכל תכליתם היא הארת פנים. משל למשפחה שאבד מהם יהלום יקר. לימים מצאו אחד הבנים. עמד אביו ונשקו על ראשו. שמחת המשפחה כולה – רבה, ובכללם שמח אף הבן המוצא, אלא שנוספה לו שמחה פרטית – שמחת הנשיקה שקיבל מאביו.
אף בנס חנוכה כן. נס ההצלה היה "הכרחי", על ידו היתה תקומה לעם ישראל ונתקיימה הבטחת "ולא תישכח מפי זרעו", אך רק בנס פך השמן ניכרה חיבת ה' לישראל, שנס זה הוא בבחינת "מותרות", כדי שיזכו להוסיף מעט בקיום המצוה, היתה בכך הארת פנים מיוחדת לעם ישראל, ובכך נתגלה גודל אהבתו אותם, ועל כך קבעו את שמונת ימי החנוכה.

(שיחות מוסר, תשל"ב פרשת וישב מאמר טז עמ' סח-ע)

מאי חנוכה וכו' ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים

[עיקר הנס היה הנצחון על היוונים שעי"ז יכלו לקיים מצוות וללמוד תורה, אבל היו עלולים לחשוב שזה היה בדרך הטבע, כי לפעמים גם בדרך הטבע מועטים מנצחים מרובים, ולכן ה' עשה גם את נס פך השמן, להראות שכמו ששם החזיק המועט את המרובה בנס, כי מה שהמועט ניצח את המרובה במלחמה היה בנס. אבל נס פך השמן היה רק לשעה, ואילו נס הנצחון היה גם לדורות, שגם עתה, אם יתאחדו אנשים רבים יוכלו להשיג את מטרתם. ולכן קבעו אנשי כנה"ג להזכיר ב"על הנסים" דוקא את נס הנצחון, כדי לעורר אנשים להתאחד.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף לח ע"א-ע"ב) לטקסט

עד דכליא רגלא דתרמודאי

ואלו הגולים בחורבנה הם ריגלא דתרמודאי העוברת בשוק עד כלות זמן פרסומי ניסא דהדלקת נרות חנוכה שהוא גם כן על שמירת היחוס. כדפירש רש"י בפרק במה מדליקין (שבת כג.) דגזירת בתולה הנשאת תיבעל לטפסר היה אז, עיין שם, על "שאף הן היו באותו הנס". ולכן היה הנס בכהנים שהם המיוחסים שבישראל, כדאיתא בפרק קמא דכתובות (יב ע"ב), ובנר כמו שאמרו בפרק במה מדליקין (שבת כג ע"ב): הרגיל בנרות הווין ליה בנים תלמידי חכמים.

(ר' צדוק מלובלין, דובר צדק, פרשת אחרי מות אות ד עמ' 241)

[התרמודיים השתתפו בחורבן בית ראשון ובית שני (ירושלמי תענית פ"ד ה"ה). הם לא ראו את ערכו של בהמ"ק, מקום השכינה, שמשם יצאה קדושה והוראה לעולם. הם שנאו את הקדושה ואת דבר ה'. כל מגמתם היתה חיי תאוות. לכן שמים בנר חנוכה, שמדליקים לזכר מנורת המקדש, די שמן שיאירו עד שיכלו התרמודיים, שהשתתפו בחורבן. נר חנוכה מלמד אותנו להתרחק מהתרמודיים שאינם מבינים את ערך הקדושה של בהמ"ק. נר התורה תאיר בנו עד שיתרחקו התרמודיים מתוכנו.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 207) לטקסט


שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל

[גם ליוונים היה אור, אור של יופי, אבל הוא בא משמנים טמאים, טומאת התאווה והזימה, וישראל קדושים בדעותיהם ובחייהם, והיוונים התנגדו לזה ולכן השתדלו לטמא את השמנים, היינו להרוס את אמונת ישראל, לטמא את כוחות הנפש הקדושים שלנו, ע"י שהכניסו לקודש הקדשים את אלילי התאווה שעבדו לפי היופי החיצוני. ]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 40-41) לטקסט

בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים

[לכאורה היה לחשמונאים להתרכז בחיזוק הצבא כיון שרוב הארץ עדיין היה בשליטת היוונים, ולא היו צריכים לחפש שמן להדליק. ועוד, מה התועלת בהדלקה ליום אחד, ומדוע לא המתינו עד שיהיה להם די שמן להדליק כל יום? אלא כי המנורה היא עדות שהשכינה שורה בישראל, בכך שהנר המערבי דולק מערב עד ערב אף שניתן בו רק די שמן לדלוק עד הבוקר, נמצא שלא אור השמן האיר בו אלא אורו של אלקי ישראל השוכן בעמו. וע"י שנמלא את רצון ה', וייראה כבוד ה', העם יתעודד ויבטח בה' שיצילנו מאויבינו. ההדלקה באותו יום נועדה להודיע לעם ישראל שה' שוכן בתוכו, ויש לסמוך עליו. ובזה שהנרות דלקו שמונה ימים ידע העם שה' עמהם. ועלינו ללמוד מהם שיש להשתמש בכל אפשרות ללמד תורה לילדי ישראל, כדי להשרות את השכינה בישראל, גם אם ילמדו רק מעט, כי הלימוד מקדש את לב האדם. ואם נעשה כך, ה' יעשה גם לנו נס, ויתקרבו בני ישראל לאבותם ולתורה.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' ר) לטקסט

מצאו שמן חתום בחותמו של כה"ג ודלק שמונה ימים

[הבחינה הנצחית של ישראל מוסתרת ושום אומה אינה יכולה להגיע אליה, היא חתומה בחותם כה"ג שנכנס למקום הנסתר ביותר ביוה"כ, ולכן אי אפשר לטמא אותה אפילו בהיסט. לישראל יש כוח להוציא דבר לא מוגבל מדבר מוגבל, כמו שהיה הטבע לפני חטא אדם הראשון, ולכן השמן הספיק לשמונה ימים.]

(רי"מ חרל"פ, מי מרום, חלק טז, לחנוכה ופורים, מאמר א עמ' א)

שמן חתום בחותמו של כה"ג

[בגלל גודל הקדושה של כה"ג, לא יכלו היוונים לנגוע בו].

(מרפא לנפש (זילבר), סוגיות עמ' י) לטקסט

קבעום ועשאום ימים טובים

[היו הרבה נסים לישראל במשך הדורות, ומדוע קבעו יו"ט רק בחנוכה? כי באותה תקופה התרבו המתייוונים, והיוונים האכזרים שלטו, והכריחו את ישראל לעזוב את התורה, והנאמנים לתורה התחבאו במערות, והיתה סכנה לאבדן התקווה. והנה החשמונאים טיהרו את המקדש וניצחו את היוונים, והדליקו את המנורה והראו שה' שוכן בישראל אף שרוב העם עזב את התורה. וזה אות לדורות הבאים שגם אם חלק מהעם בוגד בעמו, העם ימשיך לחיות בארצו כעם חפשי, שומר התורה. ואת זה מזכיר לנו החג הזה, שבו הנרות דלקו שמונה ימים, מה שהראה שהשכינה שורה בישראל.
ולא קבעו יו"ט על כיבוש הארץ בזמן יהושע, כי עוד לא ידעו האם העם יהיה נאמן לתורה, ולא ידעו אם הכיבוש יתקיים, כפי שאמנם קרה אחרי מות יהושע, שהעם עזב את התורה וגוי הארץ השתלטו והציקו לישראל. ודוקא על נצחון החשמונאים קבעו יו"ט, כי הם נלחמו נגד השכחת התורה של היוונים.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' רא, רד) לטקסט

מעלין בקודש ולא מורידין

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא יב ע"ב]


כב ע"א

מאי דכתיב והבור רק אין בו מים ממשמע שנאמר והבור רק איני יודע שאין בו מים אלא מה תלמוד לומר אין בו מים מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו

וכתב רש"י ממשמע שנאמר והבור ריק, אינני יודע שאין בו מים, מה תלמוד לומר אין בו מים, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו, לשון רש"י מדברי רבותינו (שבת כב) ואם כן היו נחשים ועקרבים בחורי הבור, או שהיה עמוק ולא ידעו בהם, שאילו היו רואים אותם ולא יזיקו ליוסף היה הדבר ברור להם שנעשה לו נס גדול ושהוא צדיק גמור, וידעו כי זכותו תצילנו מכל רע, ואיך יגעו במשיח השם אשר הוא חפץ בו ומצילו, וכענין שנאמר (דניאל ו כג) אלהי שלח מלאכה וסגר פום אריותא ולא חבלוני כל קבל די קדמוהי זכו השתכחת לי אבל הם לא ידעו בדבר. [מעיר שמן הסתם לא ידעו האחים שיש נחשים בבור כי אז ברור היה להם שצדיק הוא שכן הנחשים לא פוגעים בו, אלא היו הנחשים שם ואחים לא ידעו מהימצאותם שם.]

(רמב"ן, בראשית פרק לז פסוק כב)

תמה אם כן איך מצאו היתר לזורקו לבור מוות זה? כי חשבו את מביא דבתם, לבעל לשון הרע, ומצינו שבעלי הלשון, נדונים בנחשים כמ"ש (במדבר כא ה) וידבר העם באלהים ובמשה, וכתיב (שם שם ו.) וישלח ה' בהם את הנחשים, יבא הנחש שחטא בלשונו, וסיפר לשון הרע על בוראו (שמו"ר ג יב), ויפרע מבעלי הלשון, כפירוש רש"י שמה, שהלשון נופל על הלשון, וכתיב (קהלת י יא) אם ישוך הנחש בלא לחש ומה יתרון לבעל הלשון. וכתיב (שם י ח) ופורץ גדר ישכנו נחש. זה הלשון הפורץ שני גדרים אחת של בשר ואחת של עצם ויצא לחוץ ידבר, על כן הגיד לנו הכתוב שהיו בבור נחשים, לומר יבא הנחש שחטא בלשונו על עסקי עריות, כי בעבור שראה את אדם וחוה עסוקים בתשמיש על כן נתאוה לה ויפרע מן יוסף שספר על אחיו איך שהם חשודים על עריות.

(כלי יקר, בראשית פרק לז פסוק כד)


[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה ג ע"א]

והילכתא משמאל כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין

[כשהיוונים שלטו בא"י, כשיצאו ישראל לרחוב היו אנוסים להיראות כיוונים, ורק בתוך הבתים נהגו כיהודים. וכשניצחו החשמונאים, יכלו לנהוג כיהודים גם בחוץ. לכן התקנה היתה להדליק בשמאל הנכנס שהוא ימין היוצא, כדי שכאשר יעקור את רגלו הימנית לצאת, יראה את הנר שמזכיר את חסדי ה' לעמו, שיוכלו לצאת החוצה כיהודים בגלוי. והמזוזה מימין הנכנס מזכירה לו לשמור על התורה גם בתוך הבית, אף שאין רואים, כי ה' רואה גם במסתרים.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' רב) לטקסט


כב ע"ב

מתיב רב ששת: "מחוץ לפרוכת העדות יערוך". וכי לאורה הוא צריך? והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו! אלא עדות היא לבאי עולם, שהשכינה שורה בישראל. מאי עדות? אמר רב: זו נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים

וצריך תלמוד למה זה עדות ששכינה שורה בישראל, ואם כי היה מופת חוץ לטבע, הלא הרבה מופתים ושנוי טבע שהיו במקדש כנודע.
ואמת כפי מ"ש המחברים, כי לכך היו נרות דולקים בהיכל אף כי הכהן לא היה נכנס רק ביום והיו חלונות שם שלא יהנה בהיכל מאור שכינה שהיה מבהיק מקדש הקדשים להיכל, כמ"ש הרא"ש ביומא בשם ירושלמי, וכשהיה ארון היה הכהן הולך לאורו של ארון, ולכך היו הנרות דולקים כדי שלא יהיה ניכר אור הארון ונהנה, וא"כ א"ש עדות לישראל ששכינה שורה בישראל, כי לולי כן לא צורך אורה, כדאמרינן [שם] וכי לאורה הוא צריך וכו'.
זהו מה שנראה לכאורה, אבל ביותר יש להבין מה ענין זה ממנה היה מתחיל ובה היה מסיים, ונראה כי שבעה נרות הם שבעה חכמות, כי ידוע כי חכמה היא מכונה בשם נר, חכמת אדם תאיר פניו, ושבעה נרות הם חכמת חיצונים, ונר מערבי היא חכמת תורתינו הקדושה, שכינה במערב, וכל החכמות משתלשלות מתורתינו ומשם מקורם ושמה ישובו, כי כולם הם נערות המשרתות את המלכה...
אך תדע כי כל החכמות בנויות על הקדמות, מושכלות ראשונות יולידו שניות, ושניות שלישיות וכן תמיד, והמושכלות ראשונות בנויות על החושים, ולכך יקרה בהן טעות, כי אבות חטאו בנים אינם, הרצון, כי החושים יטעו כאשר יקרה לחוש פתאום קול תוף באזניו, ובאמת אין קול ואין קשב, וכן בעינים לפעמים יראה קרוב והוא רחוק, שחור והוא לבן, ולכן אף התולדות טעות, וזהו הכל מה שמושג על ידי מחקרו, שכל המושג על ידי מופתים והקשים שכליים, לזה צריך הקדמות, כאשר רמז בזה כמה פעמים בצחות לשונו בעל ספר חובת הלבבות. [הכוונה הנסתרת בדברים היא שנר מערבי הוא משל לרוח הקדש. ושאר הנרות מורים על שאר חכמות. ורוח הקדש היא היסוד לכל החכמות, והיא גם תכליתן (וראה בפנים שמאריך להוכיח שכל תחום במדע נועד לשרת עניין מסוים בתורה.). ולכן זוהי עדות ששכינה שורה וחלה על ישראל להאיר להם חשכת השכל.]

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ז)

עוד אפשר שנתכוין בסמיכות פרשת מנורה לפרשת סוכה על דרך מה שאמרו ז"ל (בתו"כ) בפסוק מחוץ לפרוכת העדות, וז"ל: וכי לאורה היה צריך והלא כל הארבעים שנה שהיו במדבר לא הלכו אלא לאורו, ופירשו התוספות (שבת כב:) שלא היו הולכים לאור החמה אלא לאור השכינה שהיו רואים מה שבתוך הטפוח וכו', אלא עדות לבאי עולם וכו', עד כאן. והוא מה שנתחכם ה' בסמיכות זה של מצות המנורה למצות סוכה, כי בסוכות וגו' לומר כי ישראל לצד ענני כבוד, לא היה להם אור השמש, והליכתם היתה לאורו יתברך, אם כן מצות מנורה אינה אלא לפרוכת העדות, עדות לבאי עולם וכו'. [מביא כי לפיכך נסמכה פרשיית המנורה לציווי על חג הסוכות, כדי לבאר שאור המנורה הוא לעדות, שהרי בכל מסעות ישראל היו שרויים בענני כבוד ולא הלכו לאור השמש אלא באור הקב"ה עצמו.]

(אור החיים, ויקרא כד, ב)

עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל

[אם כן, מדוע המנורה היתה צריכה כפתורים ופרחים לקישוט, הרי בלאו הכי כל ישראל ידעו שאור ה' שופע על המנורה? ללמדנו שגם כשמלמדים תורה, צרך ללמד אותה בצורה יפה, בנימוס, ברחשי כבוד לשומעים, כמו כפתור ופרח שהיו קישוט למנורה. ולכן ר' טרפון היה אומר "כפתור ופרח" כשמישהו אמר לו דבר מתוקן (בראשית רבה פרשה צא סימן ט) - היינו דברי תורה בצורה יפה ומנומסת.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' קצד) לטקסט

זו נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים

[הנר המערבי מסמל את התורה. שאר הנרות מסמלים את שאר החכמות, והם פונים לנר המערבי, כי צריך שכל כוחות הנפש יהיו מכוונים לתורה. וממנו מדליקים את שאר הנרות - מהתורה צריך להדליק את כל הדברים שמפיצים אור בחיינו].

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 76)
לטקסטכג ע"א

מאי מברך? מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה, והיכן צונו? רב אויא אמר מלא תסור, רב נחמיה אמר, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

נראה מכאן, שלא נהיה מצווים לשמוע דברי חכמים אלא מאסמכתא דרבנן שהסמיכו על מקרא זה, ואין ספק כי שאל אביך ויגדך אינו מצות עשה ויהיה הפך ממה שכתבנו. ואין העניין כן, אלא שהיה רב אויא סובר שכשם שכל הגזרות והדינין והסייגים של דבריהם סמוכים על לאו דלא תסור, כמו שמפורש בפרק מי שמתו כך המצות שחידשו, כגון נר של חנוכה סמוכים על אותו הלאו בעצמו. ורב נחמן בר יצחק אומר שאין [סמך] באותו הלאו אלא לדברים שיש בהם עקר התורה סמך, אבל המצות המחודשות מהם, אין להם סמך אלא בפסוק "שאל אביך ויגדך". והטעם, לפי שהדברים שהם מוסיפים במצות התורה עצמן כעין פירוש התורה הוא, שהם ז"ל אומרים כל צמר ופשתים הם כלאים, וכל שבות הוא מלאכה וכיוצא בזה, אבל כשאומרים הדליקו נר של חנוכה, אין אדם יכול להסמיכו על זה בשום עניין, שאין זה [בא] בכלל הכתוב שאמר: כי יפלא ממך דבר למשפט, אלא בכלל "שאל אביך ויגדך", שהיא צוואה לקבל מן הזקנים על הכלל. אבל הגזרות והמשפטים והתקנות שהן במצות התורה, כלם הם בכלל לא תסור, והעובר על אחד מהשבותים כעובר על אחד מהלאוין.

(דרשות הר"ן, הדרוש החמישי נוסח ב)

ואם תקשה על דעת זה, ממה שאמר שם במסכת שבת גבי נר חנוכה שצריך לברך אשר קדשנו במצותיו וצונו, ושאלו, היכן צונו רב אויא אמר מלא תסור וגו', רב נחמן אמר שאל אביך ויגדך וגו' יראה מכאן שלא נהיה מצווים לשמוע דברי חכמים אלא מאסמכתא, כי שאל אביך ויגדך אינו מצות עשה אלא אסמכתא, ועל דרך זה יראה דעת רב אויא שאמר מלא תסור.
והתירוץ בזה, שלא נחלקו אלא בנר חנוכה, מפני שהיה רב אויא סובר שכשם שכל הגורות והדינין והסייגים של דבריהם סמוכים על לאו דלא תסור, כמו שמפורש בפרק מי שמתו כך המצות שחדשו סמוכין על אותו הלאו בעצמו. ורב נחמן בר יצחק אמר שאין סמך לאותו הלאו, אלא לדברים שיש להם עקר בתורה, אבל המצות המחודשות מהם אין להם סמך אלא בפסוק שאל אביך ויגדך, והטעם לפי שדברים שהם מוסיפים במצות התורה עצמה, כגון פירוש התורה הוא, שהם ז"ל אמרו כל צמר ופשתים הוא כלאים, וכל שבות הוא מלאכה. אבל כשאומר הדליקו נר חנוכה אין אדם יכול להסמיכו על זה הלאו, בשום ענין. שאין בא בכלל הכתוב שאמר כי יפלא ממך דבר למשפט וגו', אלא בכלל שאל אביך ויגדך הוא שהוא צוואה לקבל מן הזקנים על הכלל. אבל הגזרות והמשפטים והתקנות שיתקנו שהם במצות התורה, כלם הם בכלל "לא תסור", והעובר על אחד מהשבותין כעובר על אחד מהלאוין.

(דרשות הר"ן, הדרוש השביעי)כג ע"ב

אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין

מבאר שאין שכר המצוות בעולם הזה אלא לעזר. וקשה ממאמר זה שמשמע שיש שכר על המצוות? ומבאר שמאמר זה מדבר במצוות מיוחדות שכיל להיפטר מהם ובכל זאת מתאמץ לקיימם. כך ציצית חייב רק בעל בגד של ארבע כנפות ויכול לעשות לו בגד הפטור מציצית וכן מזוזה חייב רק בעל דירה וכן יין לקידוש הרי אם רוצה יכול לפטור עצמו בפת.

(רמב"ן, אמונה ובטחון פרק ז)

הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין

וכל שישנו בשמירה ישנו בזכירה לקדשו [ברכות כ ע"ב], רוצה לומר להמשיך אליו הקדש. ומכאן תבין מפני מה תקנו קידוש היום ביין, כי הוא כנגד היין המשומר בענביו מששת ימי בראשית, וכן אמרו רז"ל: כל המקדש על היין בלילי שבתות זוכה וממלא גרבי יין מדה כנגד מדה, וזהו [תהלים קד, טו] "ויין ישמח לבב אנוש".

(ריקאנטי שמות פרק כ, ח)

דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן

[כיוון שבניו וחתניו רואים שהוא אוהב ומכבד ת"ח, גם הם ירצו להיות ת"ח, ובנותיו ירצו להינשא לת"ח.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף כא ע"ד) לטקסטכה ע"ב

נשיתי טובה... ר' יצחק נפחא אמר זו מטה נאה וכלים נאים שעליה. ר' אבא אמר זו מטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי חכמים

ויאהב יעקב את רחל - פירוש לא לצד יופיה אלא לצד מה שהיא רחל בת זוגו. או יאמר על דרך אומרם ז"ל (שבת כה:) בדין זיווג ת"ח, שצריך שתהיה לו אשה נאה כנגד יצה"ר, והגם כי ישתנה יעקב למעליותא שמושלל מיצה"ר, עם כל זה התורה תלמד לאדם דעת.[מביא כי יש ללמוד שטוב שתהיה לת"ח אשה נאה מיעקב אבינו, שאהב את רחל שהיתה יפת תואר.]

(אור החיים, בראשית כט, יח)כו ע"ב

כל בגדים צמר ופשתים הם

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות ד ע"ב]


כח ע"ב

דאמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת היתה לו במצחו, שנאמר ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס, מקרין תרתי משמע, אמר רב נחמן בר יצחק, מקרן כתיב

מבאר שהשור היה דומה אל האדם,שהיה דומה לקרן א',ר"ל שהיה יחידי בעולם, ולא גזל משום אדם, ולא נתעורר משום אדם, כ"א מעצמו, ע"כ עלה קרבנו לרצון.
אדה"ר היה יחידי בעולם, ולא חטא לשום בריה, בלתי לה' לבדו, ע"כ היה אדם דומה, לצורת פר שיש לו קרן אחת במצחו, כי משם הוא העולה, כלפי מעלה, כי כך עשה הוא מעשה בהמה, וחשב להיות כאלהים יודעי טוב ורע, והיינו נגיחה כלפי מעלה, ע"כ הוצרך להביא תמורתו, פר בעל קרן א', ונזדמן לו כך, לפי שעה כדי שתהיה התמורה דומה מכל צד אל צורת החוטא ורב מרי.

(כלי יקר, ויקרא פרק א פסוק א)

לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד וכו' מן המותר בפיך

תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים שהוא גילוי אור אין סוף ב"ה בעוה"ז הגשמי תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות, כי הגורם שכר המצוה היא המצוה בעצמה, כי בעשייתה ממשיך האדם גילוי אור א"ס ב"ה מלמעלה למטה, להתלבש בגשמיות עוה"ז בדבר שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה, ומקבל חיותה ממנה, שהם כל דברים הטהורים ומותרים שנעשית בהם המצוה מעשיית, כגון קלף התפילין ומזוזה וספר תורה, וכמאמר רז"ל לא הוכשר למלאכת שמים אלא טהורים ומותרים בפיך, וכן אתרוג שאינו ערלה ומעות הצדקה שאינן גזל וכיוצא בהם. ועכשיו שמקיים בהם מצות ה' ורצונו, הרי החיות שבהם עולה ומתבטל ונכלל באור א"ס ב"ה, שהוא רצונו ית' המלובש בהם, מאחר שאין שם בחי' הסתר פנים כלל להסתיר אורו יתברך.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לז)ל ע"א

דאמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב "הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני"? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, הודיעני ה' קצי! אמר לו: גזרה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בשר ודם. "ומדת ימי מה היא", גזרה היא מלפני שאין מודיעין מדת ימיו של אדם. "ואדעה מה חדל אני". אמר לו: בשבת תמות. אמות באחד בשבת. אמר לו: כבר הגיע מלכות שלמה בנך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפי' כמלא נימא. אמות בערב שבת. אמר לו: "כי טוב יום בחצריך מאלף". טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח

ויש להבין מה ביקש בזה, הלא הוא הגבר הקים עולה של תשובה, ואם אינו יודע יום וגבול מיתתו הלא כל ימיו בתשובה, כאמרם [אבות ב' י'] שוב יום אחד וכו', ואם יודע קצו הלא אינו כל כך חפץ בתשובה, בחשבו עוד חזון למועד, וא"כ מה זה שנתאוה?.
אמנם ידוע כי דוד חי ע' שנה, ולא מלך בירושלים רק ל"ג שנים, ובירושלים חטא בבת שבע, וא"כ ודאי עברו רוב שנותיו, ואמרו [יומא לח ע"ב] כיון שעברו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא, דכתיב רגלי חסידיו ישמור, וא"כ הקושיא שפיר, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, דהא רגלי חסידיו ישמור, ואיך לא שמרו ה', ועל כרחך דהקב"ה לא שמרו והניח ליצר הרע לשלוט בו, כדי להורות לתשובה, ולכן דוד ביקש לדעת זה אם היה להורות לתשובה או לא, ואם יחיה ע' שנים, הדבר מוכרח בהנ"ל, אבל אם יחיה מאה שנים וכדומה, אין זה רוב שנותיו, ולכן אמר הודיעני ה' קצי וכו', למען דעת אם כבר עברו (רוב) שנותי ואתה סלקת השמירה או לא. [מדוע ביקש דוד לדעת באיזה יום בשבוע ימות? כי ידע שכיון שעברו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא [יומא לח ע"ב], ורצה לדעת אם עברו רוב שנותיו. אם כבר הגיע למחצית השניה של חייו – אזי כל החטא לא בא אלא כדי להורות תשובה לישראל, אך אם טרם הגיע לחצי ימיו, הרי שחטאתו נגדו תמיד, דהיינו זהו חטא פרטי. ובכן, כשחטא היה דוד בן 36 לפחות, שהרי שבעים שנה חי, ובשלושים ושלוש שנותיו האחרונות מלך בירושלים, והחטא התרחש בירושלים. וכעת עליו לדעת את משך חייו. משלא גילה לו ה' את אורך חייו, ביקש דוד לחשב זאת ע"י היום בשבוע בו ימות. דוד נולד בחג השבועות, וכשנולד חל חג השבועות בשבת. לכן ידע שימות בחג השבועות, כי ה' ממלא ימיהם של צדיקים, וכן ידע שימי חייו יהיו שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, שכן בימי דוד נתקצרו ימיו של אדם. ומהו החישוב? לצורך החישוב ניתן להחשיב את מספר הימים בכל שנה לשלוש מאות ששים וחמישה, כמניין ימות החמה (בגלל עיבור השנים והחדשים). בכל שנה, אם כן, יום אחד בשבוע עודף על הקודמת לה. דהיינו אם חל מועד מסוים ביום א', בשנה הבאה יחול ביום ב'. לפיכך אם יחול יום מותו בשבת – סימן הוא שימי שנותיו שבעים שנה. ואם כן – עברו רוב שנותיו, ולא בא החטא אלא כדי להורות תשובה!]

(יערות דבש, חלק ב, דרוש י)

ויש להבין על הקדימה ואיחור של דוד, ולמה לא אמר גם כן בה' בשבת או בב' בשבת, דוקא בערב שבת ובא' בשבת, ומה שהשיב לו ה' שחביב לו מאלף עולות, הוי ליה למימר סתם שחביב עלי תורתך, ומנינא למה לי, גם הטעם שהשיב לו על א' בשבת הוא בלתי מובן, אם כבר כלה קיצו בשבת, הל"ל הגיע עת האסף אל עמך, מה אמר שהגיע מלכות שלמה, כי בודאי ימחול שלמה נגד דוד אביו.
...לכך הקריב שלמה אלף עולות, משום דהקב"ה אמר לאדם ביום אכלך מות תמות, והמתין לו הקב"ה יומו שהוא אלף שנים, כנגד זה הקריב אלף.
וזו הכונה, כי דוד חשב שמת בעטיו של נחש, בעבור היותו גלגול אדם הראשון כנודע, וידוע כי בת שבע היתה גלגול חוה, ולכך ביקש מתחלה למות בערב שבת לתקן חטא אדם הראשון, ואמר ה' שמה שהוא עוסק בתורה הוא תיקון לחטא אדה"ר, ולכך אמר חביב לי תורתך שאתה עוסק יום אחד, כי מה שהאדם עוסק יום אחד בתורה, הקב"ה יחשבהו ליומו, כי ידוע ברכתו של הקב"ה הוא אלף, כדכתיב [ועיין דברים א'. יא] יוסף ה' לכם אלף פעמים, ולכך במדה רעה יחשב יום לשנה, ובמדה טובה, כברכתו של הקב"ה, יום לאלף כיומו של הקב"ה, כמבואר במדרש [ב"ר ח', ב] וזוהר [ה"ב קמ"ה ע"ב], ולכך אמר הקב"ה, שחביב יומו שעוסק בתורה יותר מאלף עולות שיקריב שלמה, שהוא כנגד הנ"ל.
והנה חשב דוד, אולי מת בחטא בת שבע, וידוע במדרש כי בת-שבע נלקחה לבית המלך באחד בשבת, דכתיב לעת ערב, ביום שנאמר בו ערב, ולזאת אמר דוד אמות באחד בשבת [שבת ל.] לתקן הקלקול באותו זמן, אמנם ידוע מאמר בת- שבע, כי אם ימלוך אדוניה והייתי אני ובני שלמה חטאים [מל"א א', כא] כי סימן זה היה בידם, שאם ימלוך שלמה, אזי נמחל החטא, וראויה היתה בת שבע לדוד, אבל אם לא ימלוך, ודאי מאת ה' היתה הסיבה זאת שאינו ראוי למלוכה. וזהו שאמרה, שאם ימלוך אדוניה והיינו אני ובני חטאים לה', וזהו שהשיב לו הקב"ה על שאלתו שימות באחד בשבת לתקן חטא בת שבע, וא"ל הקב"ה אין צריך לזה, שכבר הגיע מלכות שלמה בנך שימלוך, וזה לך לאות כי סר עונך וחטאתך תכופר וא"ש.

(יערות דבש, חלק א, דרוש טז)

מה ביקש בזה, מה איכפת ליה אם יודע באיזה יום מהשבוע שימות או לא. אבל הענין דכמה פעמים מצינו כי המיתה דבר רע, ובמדרש [ב"ר ט', ה] דרשינן, והנה טוב מאד, זה המות. וחילקו המפרשים, כי המת בצדקתו מתוך תשובה שלימה, הוא טוב מאד, שעולה בצרור החיים ונועם עליון מחזה שדי יחזה אשר לא יראהו אדם וחי, ולא מעותד לדאגה בכל יום אולי יחטא ואשם. אבל המת ח"ו בלי תשובה שלימה, המיתה רעה בתכלית, כי ווי להאי כיסופא בעלמא דאתי, ואפשר אם היה חי, היה מרבה בתשובה, או היה מוסיף לסגל מצוות ומעשים טובים, ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא.
...ביקש מה' ליתן לו אות, ולכך לבוא אל בירור, כי לא האמין בנפשו, כדכתיב [תהלים כז, יג] לולי האמנתי וכו', ולכך שאל להודיע לו יום שימות בו, כי אם יאמר לו הקב"ה, ש"מ דעונו סר וחטאתו תכופר, כי זולת זה מיתה לרעה, ולא היה הקב"ה אומר היום, ומשפטיך תהום רבה כנ"ל, אלא ודאי שנמחל, והיא טובה, ולכך יכול לומר כנ"ל. והקב"ה אמר לו, ובזאת הבחין כי נמחל. וכן הדבר, אם מיתתו לרוע, א"כ שפיר יום ההוא איתרע מזלא למאד, אבל אם מיתתו לטובה, אין זה איתרע מזלא כלל. [מדוע בקש לדעת יום מותו? משום שאם יודיעו ה' הרי זה סימן שנמחל לו עוון בת שבע כי יש סיפק בידו לשוב.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש יז)

ויש להבין, מה היה חפץ לדוד בזה לדעת יום מימי שבוע בשבת שימות בו, ומה ביקש בזה שביקש למות בערב שבת או בראשון בשבת.
...אבל הענין אמרו בגמרא דשבת [דף קנו ע"א] מאן דנולד בשבת ימות בשבת, משום דחללו עליו שבת, ואמרו קדישא רבא יתקרי, ופירש המהרש"א [ד"ה על דאחילו] לאו בכל אדם הוא, כי רבים הנולדים בשבת ומתו באמצע שבוע, אבל מי שהוא קדוש ימות בשבת, ותלה מהרש"א הטעם, משום דהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, וטעם זה דחוק, דמאי איריא בנולד בשבת, בשאר ימי השבוע נמי. אבל הענין כך, כי הך דחללו עליו שבת באמת הוא רק פקפוק בעלמא, כי התורה התירה לחלל שבת לצורך סכנה, ומה יעשה הולד במעי אמו בכך, ואין כאן רק פקפוק בעלמא. אמנם למען שתהיה נשמתו זכה וברורה בשובה אל בית אביה בנועם וצרור החיים, ולא יהיה בה שום שמץ כתם ורשומו הניכר בשום דבר, ימות בשבת, שיהיה להתם החטא וללבן כתמה, למען תשוב אל אלהים והיא מטוהרה, זכה כשלג ברה כחמה.
אך זהו מי שחף מכל פשעיו ואין שום כתם ושמץ בגופו כלל, אבל מי שבלאו הכי יש לו כתמים רבים ויש בו פגמים מעצמותו ומה יעשה שמץ כתם הלזה, שהוא רק פקפוק בעלמא, הלא רבו כתמיו ופגמיו, וזהו מ"ש, אם קדישא רבא יתקרי, שלא יהיה בו מחמתו שום כתם ושמץ דבר לכבס ראשו מפקפוק הלזה, אבל אם בלאו הכי אינו כל כך קדוש, אינו מת בשבת, כי מה איכפת בכתם הלזה, ואין זה אלא לבני עליה היושבים בדרא ראשונה קמי קב"ה, שצריך שלא יהיה בו שום לכלוך, והנה עוד כתבו, דזהו דוקא במת ליום המוגבל, אבל אם מת ר"ל קודם זמנו, אין זה חוק שימות ביום הולדו, כמ"ש מהרש"א [שם, ד"ה הודיעני].
ואני מוסיף לומר סברא אחת, די"ל הא דמת בשבת בשביל חילול שבת ביום הולדו, שהיתה אמו בחזקת חולה שיש בו סכנה ומחללים שבת עליה כנ"ל, בגין דא ימות הוא גם כן בשבת, היינו אם לא יחלה חולי שימות בו, אבל אם מת בחולי שיש בו סכנה באותה שבת, וא"כ הדר יחללו שבת עבורו, ואתא לתקוני, ונוסף החילול שבת פעמיים, יום המות כיום הולדו, בזה לא אמרינן דמת בשבת.
ואילו מת טרם זמנו, לא הגיעה מלכות שלמה, ועדיין חשב בנפשו, אולי ימות מתוך חולי, וא"כ הדר אין כאן ראייה כנ"ל, ולכך שאל, אמות בערב שבת שלא יצטרכו לחלל שבת בגיני, והשיב לו ה', טוב לי יום שאתה עוסק בתורה וכו', ומזה שפט שלא ימות מתוך חולי, כי אם יהיה בריא אולם לתורת ה', והיתה לו ראיה שקדישא רבה יתקרי, ונמחל אותו עון ויצא נקי מכל פשעים, ושבה נשמתו אל בית אביה זכה וטהורה ומת בנשיקה.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ג)


שאול שאילה זו לעילא מרבי תנחום דמן נוי מהו לכבות בוצינא דנורא מקמי באישא בשבתא, פתח ואמר, אנת שלמה אן חכמתך אן סוכלתנותך, לא דייך שדבריך סותרין דברי דוד אביך, אלא שדבריך סותרין זה את זה, דוד אביך אמר לא המתים יהללו יה, ואת אמרת ושבח אני את המתים שכבר מתו, וחזרת ואמרת כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת..

הסתירה או ההפך הנראה בפשוטו של ענין בקצת מקומות מספרי הנבואה כולם הוא - כפי הסיבה השלישית והרביעית. ואל זה הענין הובאה ההקדמה הזאת כולה. וכבר ידעת רוב אמרם ז"ל, כתוב אחד אומר כך, וכתוב אחד אומר כך, ומבארים הראות הסתירה, ואחר כך יבארו, שהענין חסר תנאי או מתחלף הנושא; כאומרם "שלמה, לא דיך שדבריך סותרין דברי אביך, אלא שהן סותרין זה את זה, וכו'". וזה הרבה בדברי החכמים ז"ל, אבל רוב מה שדיברו בו הוא במאמרי הנבואה הניתלים בדינים או במוסר דרך ארץ. ואנחנו אמנם היה דעתנו להעיר על 'פסוקים' שבהם סתירה בנראה בדעות ובאמונות. והנה אבאר מזה קצת בקצת פרקי זה המאמר, כי זה הענין גם כן מסתרי תורה. ואמנם אם תמצא בספרי הנביאים סתירה לפי הסיבה השביעית - יש בו מקום עיון וחקירה, וצריך שלא יגזור אדם בזה בשיקול הדעת ובסברה מבלתי איזון וחיקור [מבאר שכשם שדברי חז"ל בגמרא הם יסוד ודוגמא לפתרון סתירה בין הפסוקים בנבואות שהפ מפני שאינם תמיד כפשוטם ולעתים הם עמוקים או מפני שחסר תנאי מסויים שלא נתבאר או שהנושאים שונים].

(מורה נבוכים, חלק א הקדמה)

אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה

[עיין עוד לקט באורי אגדות קידושין מ ע"ב]

ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא לח ע"ב]

טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות

[עיין עוד לקט באורי אגדות מכות י]

משה רבינו גזר כמה גזירות

[פירש רש"י - תיקן ששואלים ודורשים בעניינו של יום. מדוע לא הזכיר את תקנת משה את ברכת המזון (ברכות מח)? רש"י לשיטתו במגילה לב ע"א, שכשתיקן משה לדרוש, קיבלו עליהם את המועדים באהבה, ולכן העדיף להזכיר תקנה זו.]

(בנין ירושלים (יעוונין) דף ו ע"ג - לטקסט)ל ע"ב

כי הא דרבה. מקמי דפתח להו לרבנן, אמר מילתא דבדיחותא, ובדחי רבנן. לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתא

וזה הכוונה שאמרו חז"ל [שבת ל ע"ב] קודם דנפתח בגרסא - שהוא להתדבק בה' - צריך מילין דבדיחותא לשמח, כדי לבל יתן מקום לסטרא אחרא ח"ו לחול, אבל אחר דפתח וה' למולו, כי אין לה' אלא ד' אמות של הלכה בעולמו, אז צריך להיות שפתותיו נוטפות מור.

(יערות דבש, חלק א, דרוש יג)


ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'

וכבר ידעת כי כל כח גופני יחלש וילאה ויפסד עת, ויבריא עת אחרת; וזה הכח המדמה - כח גופני בלא ספק; ולזה תמצא הנביאים, תתבטל נבואתם בעת האבל או בעת הכעס וכיוצא בהם. כבר ידעת אמרם, "אין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות"; ושיעקב אבינו לא באתהו נבואה כל ימי אבלו, להתעסק כוחו המדמה בהפקד יוסף; ושמשה, עליו השלום, לא באתהו נבואה - כבואה מקודם - מאחר תאונת ה'מרגלים', עד שמתו כל דור המדבר, בעבור שנלאה לסבלם לרוב תלונותיהם - ואף על פי שהוא, עליו השלום, לא היה לכח המדמה בנבואתו מבוא, אבל שפע השכל עליו מבלתי אמצעיותו - כמו שזכרנו פעמים, שהוא לא יתנבא במשל, כשאר הנביאים.

(מורה נבוכים, חלק ב פרק לו)

שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה וכו' וכן לדבר הלכה

והנה אף אם כשיאריך הרבה להעמיק בעניינים הנ"ל כשעה ושתים, להיות בנמיכת רוח ולב נשבר, יבא לידי עצבות גדולה - לא יחוש. ואף שעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה, כי בצד הקדושה כתיב "עוז וחדוה במקומו" [דברי הימים א' טז, כז], ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה וכן לדבר הלכה וכו', אלא שאם העצבות היא ממילי דשמיא היא מבחי' טוב שבנוגה [ולכן כתב האר"י ז"ל שאפי' דאגת העונות אינה ראויה כי אם בשעת הוידוי ולא בשעת התפלה ות"ת שצ"ל בשמחה שמצד הקדושה דווקא], אעפ"כ הרי כך היא המדה, לאכפיא לס"א במינה ודוגמתה... וע"ז נאמר "בכל עצב יהיה מותר" [משלי יד, כג], והיתרון היא השמחה הבאה אחר העצב כדלקמן. אך באמת אין לב נשבר ומרירות הנפש על ריחוקה מאור פני ה' והתלבשותה בס"א נקראים בשם עצבות כלל בלשון הקודש, כי עצבות היא שלבו מטומטם כאבן ואין חיות בלבו, אבל מרירות ולב נשבר אדרבה הרי יש חיות בלבו להתפעל ולהתמרמר, רק שהיא חיות מבחי' גבורות קדושות, והשמחה מבחי' חסדים כי הלב כלול משתיהן... אך שעת הכושר שהיא שעה המיוחדת וראויה לכך לרוב בני אדם היא בשעה שהוא עצב בלא"ה ממילי דעלמא או כך בלי שום סיבה, אזי היא שעת הכושר להפך העצב להיות ממרי דחושבנא הנ"ל... ובזה יפטר מהעצבות שממילי דעלמא, ואח"כ יבא לידי שמחה אמיתית.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לא)

אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה

[מי שמרגיש שיש לו קצת התקרבות לקדושה, ויש לו שמחה מזה שזכה למציאת חן בעיני הקב״ה, צריך לחשוב על שמחת השכינה ולא על שמחת עצמו. עליו לחשוב שעיקר השמחה יהיה בזה שיש עכשיו שמחה למעלה אצל השכינה הקדושה, מזה שהיה לה מקום לקרב את האבר הפרטי שלה אליה, ומזה שהאדם זכה לשמח את השכינה, מזה יש לו שמחה. השמחה של הפרט, היא רק חלק מהשמחה של הכלל. נמצא שכל ההשתוקקות צריכה להיות רק לשם שמים.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ה׳ שמעתי שמעך (תשסז), כרך א, מאמר א עמ׳ ד)

שמחה של מצוה

[חתם סופר אמר ששמחת מריעות בסעודה ושמחה של מצוה נותן יסוד וקיום לכל דבר שבקדושה.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף יג ע"ב) לטקסט


בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זה ומפני מה לא גנזוהו מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה

אמר במקום אחר "אמרה קהלת", לרמוז לזה השם, שהודיעו שהשכינ' עמו ודבריו נאמרו ברוח הקדש, ואף על פי שנראה שדבריו סותרין אלו את אלו הכל אמת למעיין בדבריו, וכי מה שגינה השמחה במקומות הוא אמת הכל לפי השעה. וכן גינה החכמה והעושר והחיים, וכן אמרו ז"ל: בקשו לגנוז ספר קהלת אלא שראו תחלתו וסופו יראת שמים. תחלתו שנ' "מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש". ופרש"י ז"ל: תחת השמש הוא דלית ליה יתרון. ואחרי' דרשו במעשים שנעשו תחת השמש כמו בהבלי העולם הזה דלית ליה שכר, אבל המתעסק בדברים שהם למעלה מן השמש לעשות צדקה ומצות יש לו שכר גדול והטוב הצפון. וסופו "סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם". ותימה על זה, וכי על שראו בספר אחד שני דברים מורים עבודת ה', כדאי הם להציל כל הספר? אבל הענין כך הוא באמת, כי הספר נראה לעין שדבריו סותרין אלו לאלו, ובראותנו שבתחלתו ובסופו שדבר בו ביראת שמים עד שדבריו נוכל לתקנן וליישבן כהוגן, על זה ראו לדון כל הספר לכף זכות ושלא לגנוז אותו.

(דרשות ר"י אבן שועיב, דרשה ליום ראשון דסוכות)


מאי כי זה כל האדם אמר רבי (אליעזר) [אלעזר] כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, רבי אבא בר כהנא אמר, שקול זה כנגד כל העולם כולו, שמעון בן עזאי אומר, ואמרי לה שמעון בן זומא אומר, לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה

לצוות לזה, פירוש להסיר עצבונו ושממון יחידותו. ואם כן נתבאר מכל אשר אמרנו, שהכונה בבריאת כל מה שיש בתוך העולם ההוה והנפסד, אינו אלא איש שלם, כולל החכמה והמעשה, כמו שאמרנו.
...מדוע המציא הקב"ה כל האנשים אשר לא יציירו מושכל לנפשם, ואנו רואים שרוב בני אדם ערומים מן הערמה, וריקים מן החכמה, מבקשים התאוה, ושהאיש החכם, המואס בעולם, הוא יחיד בין רבים, לא ימצא אלא אחד בדור מהדורות.
התשובה על זה, שהאנשים ההם נמצאי לשתי סבות. האחת, להיותם משמשים לאחד ההוא, שאילו יהיו כל בני אדם מבקשים חכמה ופילוסופיא, נשחת תקון העולם, ואבד מין בעלי חיים מן העולם בימים מועטים. מפני שהאדם חסר מאד, ויצטרך לדברים רבים, והיה נצרך ללמוד החרישה והקצירה, ולדוש ולטחון ולאפות, ולתקן כלים למלאכות האלה, כדי להשלים בהם תקון מזונו. וכך יהיה צריך ללמוד הטויה והאריגה, כדי לארוג מה שילבש, וללמוד בנין, לבנות מקום להסתר שם, ולעשות כלים לכל אלו המלאכות. ואין בחיי מתושלח מה שיספיק ללמוד אלו המלאכות, שהאדם מצטרך במחיתו לכולם צורך מוכרח, ומתי יהיה מוצא פנאי ללמוד ולקנות חכמה. על כן נמצאו שאר בני אדם, לתקן אלו המעשים, הצריכים אליהם במדינה, כדי שימצא החכם צרכו מזומן, ותתישב הארץ, ותהיה החכמה מצויה.

(רמב"ם, הקדמה לפירוש המשניות)

עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת

[לא כפשוטו, אלא הכוונה שחיבת א"י והשכינה תהיה גדולה כל כך שנסתפק במועט, מאכלים ובגדים פשוטים, הלחם שנאכל תיחשב בעינינו כגלוסקאות חשובים, והבגדים הפשוטים ייחשבו לנו ככלי מילת יקרים.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 25) לטקסט


דוד מת כי פסק מגירסה

תלמידי חכמים שהם עוסקים בתורת ה' שהיא עץ החיים אינם צריכים שחיטה על ידי שום א' מג' מיני סכינים הנזכרים שהם ב' פגומים וא' כשר כנזכר, אלא על ידי אסיפה כדגי הים, דהיינו שהשכינה מתגלית עליהם בסיעת כל הצדיקים שבגן עדן, והוא גווע עצמו מהגשמיות והחומר ומתאסף אל עמו עם השכינה, ואסיפתן אל כבוד ה' מתרת אותם, וענין (אסיפה כדגי) הים היינו ים התורה ואסיפתן מן הים דהיינו דפסיקי גירסא מפומייהו מיד מתים, כענין הים דהיינו דפסיקי גירסא מפומייהו מיד מתים כענין רבה ודוד וכיוצא.

(חסד לאברהם, מעין ג, נהר יז)


לא ע"א

מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות אמר לו בני שאלה גדולה שאלת מפני שדרין בין בצעי המים

[בין האפריקיים שרתה קנאה, כל אחד רצה להתרחב על חשבון חברו, להשיג את גבול רעהו, ולא היתה להם שביעות רצון ממה שהיה להם. זה רמוז ברגליים רחבות, שאינו מוכן לעמוד במקום צר. הטעם הוא שהם דרין בין בצעי המים - אין להם עמדה חזקה של אמונה בה', אין קרקע מוצקה תחת רגליהם, אלא קרקע בוצית. לכן מצבם הגשמי לא מספיק להם. דוד המלך אמר (תהלים מ, ב-ג) "קוה קויתי ה' וכו' ויקם על סלע רגלי כונן אשרי" - כיון שאני בוטח בה', אני עומד על קרקע מוצקה. זה היה חסר לאפריקיים, הם לא האמינו בה' באמת, האמינו רק בעצמם ובאנוכיותם, ולכן כל הזמן התאמצו להתרחב. וזה רומז לריפורמים שאין להם שביעות רצון מהיהדות, ורוצים להתרחב ולקחת גם מהגויים ולהכניס ליהדות, והטעם הוא שאין להם אמונה איתנה. ]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 208-210) לטקסט

מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות אמר לו בני שאלה גדולה שאלת מפני שאין להם חיות פקחות

[הבבליים לא מצאו מטרה נעלה בחיים, להשיג קניינים רוחניים, אלא אכלו את הלחם כמטרה עצמית, ולא כאמצעי, כאמור בביצה טז ע"א: הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא, אוכלים את הלחם בשביל לאכול לחם. הם אוכלים כדי לחיות, וחיים כדי לאכול. וזה מש"כ "סביב רשעים יתהלכון" (תהלים יב) - כל חייהם הם מסתובבים בעיגול בלי להתקדם, בשונה מאדם שלם שעולה מדרגה לדרגה. ראשיהם סגסגלים - דעותיהם מסתובבות בעיגול, הכל סביב הנאות החיים, בלי להתקדם, בלי לצאת מהמעגל של הנאות ותאוות. והלל ענה שהמיילדות שלהם לא פקחות, והכוונה למחנכים, שהם המיילדים הרוחניים של האדם, כפי שאמר סוקרטס. המחנך צריך ללמד את תלמידיו את יופי החיים בדיבור, בהתנהגות, ובדירה, וגם את טהרת החיים וקדושתם. המחנכים של הבבליים לא חינכו אותם לקדושה ולטהרה ולכן הם חיים מעגל של תאוות והנאות.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 205-206) לטקסט

מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות אמר לו בני שאלה גדולה שאלת מפני שדרין בין החולות

[עיניהם היו תרוטות, לא ראו את העתיד, את מה שיקרה כתוצאה ממעשיהם, כי התאוות שלטו עליהם, והיו כמו בהמות שלא רואות את העתיד. התרמודיים השתתפו בחורבן בית ראשון ובית שני (ירושלמי תענית פ"ד ה"ה). הם לא ראו את ערכו של בהמ"ק, מקום השכינה, שמשם יצאה קדושה והוראה לעולם. הם שנאו את הקדושה ואת דבר ה'. כל מגמתם היתה חיי תאוות. ויש גם מבני עמנו שמתחברים למהרסי הדת כי אינם רואים את הנולד, אינם מבינים את תפקיד ישראל להאיר בתורתנו לעולם. הם רואים רק את הנאת הרגע, ולא את עונג הנפש שבמצוות. והסיבה לכך הוא שהם דרים בין החולות - חול במובן ההיפך מקודש. אדם מושפע ע"י סביבתו. גם מי שיש לו התלהבות לאידיאלים נשגבים, היא תתקרר אם יהיה בסביבה שבה מחשיבים רק את דברי החול. לא רק שלא מקדשים את חול, אלא הופכים את הקודש לחול, כגון בדיבור בבית כנסת. לכן עיניהם תרוטות ולא רואים את ערך הקדושה, לא יכולים להתרומם לחזיונות הנעלים של ישראל.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 206-208) לטקסט

שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור

רצו בו שמי שיקבע בלבו זאת התכונה הטובה יקלו עליו עניני רוב המצוות, וזה החלק רושם הנפש והגוף יחד.

(דרשות הר"ן, הדרוש החמישי)

ואמר ואהבת לרעך כמוך, והוא תכלית טוהר הלב ונקיותו שיאהב האדם לזולתו כמותו. והכוונה, שישים אדם אהבת עצמו המדה אשר בה ישער וימדוד אהבת כל בני אדם, עד שלא יקבל שום אחד ממנו מה שלא ירצה הוא לקבלו מזולתו. ולזה אמרו זה כלל גדול בתורה דעלך סני לחברך לא תעביד (שבת ל"א ע"א) ולפי שהמדה הקרובה אליו הוא ענין האחוה, כי האח אצל האדם הוא כעצמו ובשרו, לזה היה המנהג בתורה להזכיר כלל האנשים בשם אחוה, כי ימוך אחיך (ויקרא כ"ה), ומך אחיך עמו (שם), וחי אחיך עמך (שם), כי ימכר לך אחיך וגו' (דברים י"ו). כמו שיתבאר זה בפרשת בהר סיני (שער ס"ט) ב"ה. ולגודל הענין הזה כלל הלל במצוה הזאת כל המצות כלן ואמר דאידך פירושא הוא (שבת שם). וגם במה שצריך שיובן, שהתנאי ברעך שיהיה כמוך, הוא ענין נכבד מאד, מיוחד אל השכל האנושי ושלמותו.

(עקידת יצחק, שער ס"ה)

נראה,שהגר היה גר צדק, ולא היה מהתל התולים, לומר בדרך שחוק, שילמדו כל התורה בעוד שהוא עומד על רגל אחד ממש, אלא ודאי בקש ממש, שיעמיד לו כל מצות התורה, על יסוד אחד, דהיינו רגל אחד, אשר עליו יעמיד לו כל המצות, כדי שלא יבא לידי שכחה המצויה בגר, אשר לא למד מנעוריו כלום ממצות התורה, ע"כ בקש ממנו שימסור לו, כלל אחד, הכולל כל התורה.
ועל דרך המליצה אמר, כשאני עומד על רגל אחד, וכוונתו למסור לו דבר, הנאמר מהרה, בלשון קצר, והיינו ג"כ יסוד ורגל אחד וע"י שיזכור כלל זה יזכור את כל מצות ה'.
ולמדו פסוק ואהבת לרעך כמוך אני ה', כי כבר ארז"ל (מכות כד.) בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה (חבקוק ב ד) וזה אינו סותר דברי הלל כי כל מצות התורה הם על שני סוגים האחד הוא, המצות שבין אדם למקום ב"ה ויסוד לכולם האמונה בה' השני הוא, המצות שבין אדם לחבירו ויסוד לכלם פסוק ואהבת לרעך כמוך. ומטעם זה היו הכרובים פורשים כנפים למעלה מחוי כלפי מעלה כנגד המצות שבין אדם למקום, ופניהם איש אל אחיו כנגד המצות שבין איש לחבירו, וכשאמר כאן על רגל אחד היינו יסוד אחד לכל סוג וע"כ אמר לו פסוק ואהבת לרעך כמוך ועל רגל זה העמיד לו כל המצות שבין אדם לחבירו, ואמר לו גם סוף הפסוק אני ה' דהיינו היסוד שעליו העמיד חבקוק כל מצות התורה והיינו האמונה בה', ומאמר אני ה' דוגמת דבור אנכי הכולל כל דברות ראשונות שבין אדם למקום ב"ה.

(כלי יקר, ויקרא פרק יט פסוק יח)

...כמו שביאר אבי מורי הגאון שליט"א בחבל יעקב ח"ב (סי׳ טז אות יז) כוונת הגמ׳ בשבת (דף לא) בנכרי שבא להתגייר ואמר לפני הלל למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת ואמר לו הלל ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה ואידך פירושא היא זיל גמור, דהכונה דהבא להתגייר שאל לברר לו היסוד העיקרי שעליו תתקיים כל התורה כולה, ואמר לו ואהבת לרעך כמוך, דכל כמה שלא בא למדה זו להחשיב א"ע לאבר אחד מכל האומה הישראלית,עדיין הוא עומד במחוץ. מידותיו פגומות וחייו רק חיי יצור פרטי, כחיי הבע"ח שהוא חי רק חיים אישיים לבד ואז בלתי אפשר שלא יזיק ויגרום היזק לחבירו בעת שזה דרוש לו למלא תאותו ולתועלתו. אבל כל אחד מישראל עליו לראות את עצמו כאבר אחד מכלל האומה הישראלית, וזהו הבסיס והיסוד לקיום התורה כולה.

(ר' דובר בורוכוב, ראשית ביכורים, ח"א, סי' יח, עמ' קטו-קיט)

ביקש הנכרי שילמדוהו שורש אחד, שעל ידו ישיג את כל התורה, על דרך הנאמר בגמ' מכות כד, א "בא חבקוק והעמידן על אחת", שהעמיד את כל התורה כולה על מצות האמונה בה', שהיא יסוד ושורש, שעל ידה יוכלו להשיג את כל התורה.
ולימדו הלל שורש אחר הראוי לאותו נכרי, מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהיא שורש כל התורה והמצוות.

(שיחות מוסר, מאמר ו' פרשת נח תשל"ב עמ' כג)

דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור

ע"י קיום הדברי' הנ"ל להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה, הרי זו דרך ישרה וקלה לבא לידי קיום מצות "ואהבת לרעך כמוך" לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן. כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו, והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקי' חיים, בשגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד, רק שהגופים מחולקים. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. וזה שאמר הלל הזקן על קיום מצוה זו זהו כל התורה כולה ואידך פירושא הוא כו', כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרא ושרשא דכל עלמין, וגם להמשיך אור אין סוף ב"ה בכנסת ישראל כמ"ש לקמן, דהיינו במקור נשמות כל ישראל למהוי אחד באחד דוקא, ולא כשיש פירוד ח"ו בנשמות, דקב"ה לא שריא באתר פגים.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לב)

[יש שחושבים שדי להיות טוב לחברו, בלי אמונה בה', ומסתמכים על דברי הלל. ובאמת בלי אמונה בה' אי אפשר להיות טוב בינו לחברו, כי גם מי שיש לו אופי טוב כלפי חברו, יש לזה גבול. אדם בלי יראת שמים, גם אם נבחן באמונה על אלף דולר, ונמצא נאמן, אין הוכחה שהוא יהיה נאמן על אלפיים. אולי משקל תאוות הכסף יגבור על אופיו הישר. אבל מי שיש לו יראת שמים נאמן על כל סכום, כי ליראת שמים אין הגבלת משקל. הרי אנו רואים שמי שעשה מצווה לא יהיה מוכן למכור אותה בעד שום הון בעולם, מפני שהוא מרגיש ששכר מצוה גדול מכל הכסף שבעולם. הלל לא התכוון לחלוק על חבקוק שהעמיד את כל התורה על מצוות האמונה (מכות כד ע"א), שהרי ידוע שבלי יראת שמים אי אפשר לסמוך על אדם בין אדם לחברו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נו ע"ד, נז ע"א) לטקסט

אמונת זה סדר זרעים

[אם אנחנו רוצים לזרוע בשדה היהדות, ושבנינו יגדלו עם ברכה, צריכים להשריש בלבם את האמונה. זה יותר חשוב מללמד אותם ידיעות בענייני היהדות.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 103-104) לטקסט

ודעת זה סדר טהרות

[על פי זה הסביר ר' יעקב יצחק מלובלין את המדרש (ויקרא רבה פרשה א סימן טו) "כל ת"ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו", שאם אין בו דעת, טהרה, ללכת למקוה כשיצטרך, נבילה טובה ממנו, כי צריך טהרה. ולכן המדרש מוכיח את זה ממשה, שנכנס למשכן רק כשה' קרא לו, כי הוא הקפיד על טהרה, שפירש מאשתו כי השכינה נגלתה אליו תדיר, ולכן הקריאה היתה דוקא אליו, כי ה' לא רוצה לקרוא למי שטמא, כי הוא מאוס ביחס לקדושה, אף שנטמא בהיתר, כמו נבילה שהיא מאוסה.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף לב ע"ד) לטקסט

אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה צפית לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו

וזכרו החכמים ז"ל גם כן, שהאדם נתבע בידיעת התורה תחילה, ואחר כך הוא נתבע בחכמה, ואחר כך הוא נתבע במה שראוי עליו מתלמודה של תורה - רצוני לומר, להוציא ממנו מה שראוי לעשות. וכן ראוי שיהיה הסדר, שיודעו הדעות ההם תחילה על דרך קבלה, ואחר כך יתבארו במופת, ואחר כך ידוקדקו המעשים המטיבים דרכי האדם. וזה לשונם ז"ל בהיות האדם נתבע על אלו הענינים השלשה על הסדר הזה - אמרו, "כשאדם נכנס לדין, תחילה אומרים לו, קבעת עתים לתורה? פלפלת בחכמה? הבינות דבר מתוך דבר?" הנה התבאר לך שידיעת התורה אצלם מין אחד, והחכמה מין אחר, והוא - לאמת דעות התורה בעיון האמיתי. [מבאר שיש חילוק בין חכמה לתורה כי יש ידיעה כללית ויש ידיעה מעמיקה של סתריה ועומקיה.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק נד)


נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה

כדי לישב קושיית התוס' (סנהדרין ז ע"א ד"ה אלא; קידושין מ ע"ב ד"ה אין), מתחילת דינו של אדם על דברי תורה (סנהדרין שם), למשא ומתן באמונה, י"ל על פי מה שכתבו הבעלי מוסר (דברי אליהו לגר"א שבת לא; הפלאה בקונטרס פתיחתא זעירא לכתובות אות לה; ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' רפג), קבעת עתים וכו' - לגזול עתים אפילו בעת שלא היה לו פנאי, חק ולא יעבור. אך אם הוא מושכר לאחרים, ודאי איסור גדול הוא, והרי בתפילה וברכת המזון הקילו (ברכות טז ע"א), לזה אמר קבעת עתים לתורה, אך מכל מקום בתחילה צריך לידע אם נשא ונתן באמונה, כי יוכל היות שתחשב לו קביעות עתיו לחטאה ח"ו, רק אם הוא באמונה.

(ראי"ה קוק, מציאות קטן, סי' לה, עמ' מא-מב)

נשאת ונתת באמונה

[שואלים האם עשית מסחר עם האמונה, להשיג על ידה תועלת חומרית, או עשית חובתך לשם שמים? לדוגמה, יש עסקנים בבתי כנסת שמוכרים כסאות וכיבודים, ועושים קונצרטים בשביל כסף, ומשכירים את האולם לצרכים שונים. זה מותר רק אם עושים זאת כדי להחזיק את התורה והאמונה.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 117-118) לטקסט

[האדם צריך לשאת ולתת בעולם הזה. הוא צריך ליהנות מהעולם כדי לחיות, אבל חייב גם להביא הנאה לעולם ע"י מעשיו. הוא מקבל ונותן. שואלים אותו אם נשא ונתן "באמונה", האם קיבלת יותר ממה שנתת או לא?]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 174-175) לטקסט

קבעת עתים לתורה

ויש לפרש מה שאמרו בלשון קבעת עיתים לתורה, שהענין הוא כשאדם שהוא בעל משא ומתן והוא פונה עת שבו ילמוד שיעורו, דרכו של יצר הרע באותה שעה להזמין לו איזה משא ומתן ואומר לו למה תניח את הריוח המזדמן לך בשעה זו, תלמוד אח"כ לכשתפנה. וע"ז הזהירו חז"ל אל תאמר לכשאפנה אשנה, והוא שדומה לו שגוזל את עצמו, ולשון קבעת הוא לשון גזל כמו שכתוב "היקבע אדם" וגו' ואמרו חז"ל [ר"ה כו ע"ב] שהוא לשון קבען פלניא, וצריך לקבוע ולגזול עת לתורה. אמנם האמת הוא כי המאמין ובוטח בה' נכסיו מצליחים כמו שכתבנו לעיל שנאמר בתורה "ושלל לא יחסר" - מה שהיא שוללת בטוח הוא שלא יחסר.

(הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות לה)

שמעתי בזה ממורי ורבי אבי זללה"ה שפירש קבעת עיתים לתורה מלשון קבען פלניא (ר"ה כו ע"ב), רוצה לומר שעושה עצמו כאילו הוא גזלן שאינו מרחם על הנגזל, וכן גם הוא גוזל מהזמנים של המשא ומתן שלו, והולך לו לבית המדרש ללמוד תורה ואינו מרחם על בני ביתו ואינו שומע לדברי השטן המסיתו ומדיחו שלא יאבד זמן הרווח של המשא ומתן.

(רבי אהרן מנחם מנדל כהן, אבל מצרים ח"א דף יד ע"ב)

קבעת עתים לתורה וכו' צפית לישועה

[יש קשר בין הלימוד לציפייה - לא די בציפיה אלא צריך לחשוב מה צריך לעשות לישועה בשביל א"י, להבין דבר מתוך דבר.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף כג ע"ב) לטקסט

צפית לישועה

הנה הצער והאבל על החורבן ממעטים ומקטינים את החורבן, כי כמה שיש זכר לדבר והוא קיים בלב האדם, הרי זה עצמו קיום וחיות הוא לו וכו'. והנה אמר דוד המלך ע"ה (תהלים לא, יג) 'נשכחתי כמת מלב', אבל החי אינו משתכח, וזוהי חיות המקדש שאינו משתכח, וזוהי גם סיבה להקמתו מחדש, ושואלין לאדם ביום הדין ציפית לישועה וכו'. גם פשוט שע"י השתוקקות לקדושת המקדש - בזה מתחזקת הקדושה אצלו, וצערו על העדר ההשגות - הוא הדרך שישיג מה. גם שואב השגות מידיעות העבר, דכשמתבונן במה שהיו בבית המקדש - ולדוגמא בעבודת כה"ג ביוה"כ וההשפעה הגדולה על כל אחד מישראל בראותם לשון של זהורית מלבין, וכשהיו שומעין את השם הנכבד והנורא מפורש יוצא וכו' - הרי שואב קצת רוחניות מבית המקדש.

(רבי אהרן קוטלר, משנת רבי אהרן, ירמיהו ל)

מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז אמר אחד מהם אני אקניטנו אותו היום ערב שבת היה והלל חפף את ראשו...אמר לו אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל אמר לו הן אמר לו אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל אמר לו בני מפני מה אמר לו מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז אמר לו הוי זהיר ברוחך כדי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז והלל לא יקפיד

למדנו מן המעשה ההיא שצריך אדם להדמות להלל במדה כפי יכולתו שלא יקפיד ולא ירגיז ואפי' על דברים המקניטים, שזו מדה נכבדת מאוד.

(רבי אברהם בן הרמב"ם, מאמר על דרשות חז"ל)


שוב מעשה בנכרי אחד, שהיה עובר אחורי בית המדרש, ושמע קול סופר, שהיה אומר, ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד. אמר, הללו למי, אמרו לו, לכהן גדול, אמר אותו נכרי בעצמו, אלך ואתגייר, בשביל שישימוני כהן גדול. בא לפני שמאי, אמר ליה, גיירני על מנת שתשימני כהן גדול, דחפו באמת הבנין שבידו, בא לפני הלל, גייריה

יש לשאול, וכי היה כל כך שוטהו שרצה להתגייר בעבור לבישת בגדים אלו?, אלא ודאי ששמע קול סופרים מקרין ואלה הבגדים אשר יעשוו עם פירוש כוונתםו על מה הם מכפרים, כמבואר בערכין טז,א וידע הגר בעצמו, שהוא עבר על כל אלו בגיותו, והוא צריך לכל הכפרות האלו. ונראה שזה היתה גם כוונת אחשורוש שנתלבש בבגדי כהונה כמו שלמדו במסכת מגילה (יב.) בג"ש נאמר כאן תפארת גדולתו ונאמר להלן לכבוד ולתפארת. מה להלן בגדי כהונה אף כאן בגדי כהונה, כי גם הוא טעה בזה לומר שלבישתם יהיה לו לכפרה על כל שמנה ראשי עבירות אלו.

(כלי יקר, שמות פרק כח פסוק לט)

אי יראת ה' היא אוצרו אין וכו' עירבת לי בהן קב חומטון

"יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו" [תהלים לד, י]. לכאורה יקשה, דהרי זה מקרי על מנת לקבל פרס? והנה ארמוז למשכילים, ידוע שורש היראה מכח הצמצום הראשון כביכול (כי הנה יראה הוא צמצום, ואהבה התפשטות כנודע [עץ חיים שער יח פ"ה מ"ת]). והנה הצמצום הראשון כביכול, הגם שמשם שורש הדין, ידוע כי הוא לטובת העולם (ובחסד גדול), כי לא היה באפשרי להעולמות לסבול הבהירות מבלעדי הצמצום. והנה ידוע למשכילים שאי אפשר לומר באין סוף ב"ה שום השתנות ח"ו, וכבודו ממלא כל עלמין כמקודם הצמצום ולית אתר פנוי מיניה [תיקו"ז צ"א ע"ב, קכ"ב ע"ב], רק הצמצום הוא בערך עולמות, והבן. והנה הירא מאיזה דבר הוא מחמת חסרונו, אבל הירא את ה' הנה הוא משורש צמצום הראשון, וכמו שהצמצום הוא בלא שינוי ובלא חסרון רק הסתרה מהעולמות לטובתם בכדי שיתקיימו אבל הוא כביכול לא ישתנה, כמו כן לא יגיע להאדם הירא את ה' שום מחסור, רק הכל לטובה, והיראה שהוא ירא את ה' נותן לו כח הקיום כמשל קב חומטין שאמרז"ל.

(רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, בני יששכר, תשרי, מאמר ב, אות ג)

אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא

[יראת ה' היא כמו כלי שמחזיק את התורה. מי ששם יין בכלי שיש בו נקב, היין ילך לאיבוד. חיי האדם בכלל הם כלי שלם, כחבית שמורכבת מנסרים, וכל יום הוא נסר, ואם הוא מבטל יום אחד מתורה ותפילה או מדבר דיבורים אסורים, חסר נסר מהכלי והתורה לא תישמר בתוכו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נג ע"ב) לטקסט

כל אדם שיש בו תורה ואין בו (לא:) יראת שמים וכו' מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד

...ומזה יוכל המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בעסקו בתורה, כשיתבונן איך שנפשו ולבושיה שבמוחו ובפיו הם מיוחדים ממש בתכלית היחוד ברצון העליון ואור אין סוף ב"ה ממש המתגלה בהם, מה שכל העולמות עליונים ותחתונים כלא חשיבי קמיה וכאין ואפס ממש, עד שאינו מתלבש בתוכם ממש אלא סובב כל עלמין בבחי' מקיף להחיותם עיקר חיותם, רק איזו הארה מתלבשת בתוכם מה שיכולים לסבול שלא יתבטלו במציאות לגמרי. וזה שכתוב "ויצונו ה' את כל החוקים האלה ליראה את ה'" וגו' [ועל יראה גדולה זו אמרו אם אין חכמה אין יראה [אבות פ"ג מי"ז], והתורה נקראת אצלה תרעא לדרתא כמ"ש במ"א]. אלא דלאו כל מוחא סביל דא יראה כזו.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק כג)לא ע"ב

מכריז רבי ינאי: חבל על דלית ליה דרתא, ותרעא לדרתא עביד


[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא עב ע"ב]

דרש רבא בר רב עולא: מאי דכתיב (תהלים עג) "כי אין חרצבות למותם ובריא אולם"? - אמר הקדוש ברוך הוא: לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה, אלא שלבם בריא להן כאולם. והיינו דאמר רבה: מאי דכתיב (תהלים מט) "זה דרכם כסל למו"? - יודעין רשעים שדרכם למיתה, ויש להם חלב על כסלם. שמא תאמר שכחה היא מהן - תלמוד לומר "ואחריהם בפיהם ירצו סלה"

יודעים רשעים שדרכם למיתה, אך כה נתרגלו לכך, עד כי אין יום המיתה עושה עליהם רושם, שמא שכוחה היא מהם, אם כן יש להם תקנה, כי כשיראו אחד מחבריהם מת, או אם יזכירו להם את יום המיתה אולי ישובו? ת"ל ואחריהם בפיהם ירוצו סלה. סופם ואחריתם המר שגור ומורגל בפיהם תמיד, על כן שוב אין להם תקנה.

(שיחות מוסר, תשל"א פרשת נצבים מאמר צז עמ' תי)

לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה, אלא שלבם בריא להן כאולם. זהו דבר פלא. אם היה אדם רואה בפעם הראשונה מיתת אדם, ודאי שהיה זה עושה עליו רושם עז שהיה מתהפך לבעל תשובה גמור. ואילו הרשעים הרואים בכל יום מיתת אדם – אינה עושה עליהם רושם כלל!
והגמ' עצמה מתרצת: והיינו דאמר רבה: מאי דכתיב (תהלים מט) "זה דרכם כסל למו"? - יודעין רשעים שדרכם למיתה, ויש להם חלב על כסלם. שמא תאמר שכחה היא מהן - תלמוד לומר "ואחריהם בפיהם ירצו סלה". וזהו האסון שבדבר. כיוון שתמיד הוא בפיהם, לכן אינו עושה עליהם רושם כלל. והמתעסקים עם המתם וכיחו, שרואים מיתת אדם תדיר, ואינה עושה עליהם רושם כלל.

(שיחות מוסר, לרגל המצב ערב סוכות תשל"ד עמ' תס')


כיון דכתיב על פי ה' יחנו - כסותר על מנת לבנות במקומו דמי

הכונה היא כי מקומם של ישראל במדבר היה "על פי ה'", אצל הקב"ה. ולא נשתנה מקומם על ידי שעברו ממקום למקום, אלא לעולם מקומם אצל הקב"ה. כתינוק הנישא בזרועות אימו. גם כשהיא הולכת – הוא בזרועותיה.

(שיחות מוסר, תשל"ג פרשת בשלח מאמר לג עמ' קלט)

רביעית דם נתתי בכם

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה ה]


לב ע"א

אמר מר עוקבא מאי קראה כי יפול הנופל ממנו ממנו להביא ראיה תנא דבי רבי ישמעאל כי יפול הנופל ממנו (ממנו) ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית שהרי לא נפל והכתוב קראו נופל אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב

והנה דוק בלישנא פרק במה מדליקין דלעיל, אמר ראוי היה זה ליפול כו'. יש חילוק בין ראוי למוחזק, כהא דתנן (בכורות נא, ב), הבכור נוטל פי שנים במוחזק ולא בראוי. רצוני לומר, כי כפי פתיחת המקור העליון כן ראוי להיות ההתפשטות והענפים, אבל עדיין אינו מוחזק עד בוא הבחירה. ובבוא הבחירה אזי הידיעה למעלה במוחזק, בידיעת עצמות רצונו יודע ולא בידיעה מחוץ ממנו, דהיינו שנעשה רושם למעלה, הן כשהלך בחשך ופגם לעורר כח הדין, והן כשהלך באור והאיר למעלה ושב הכל ממטה למעלה במקור העליון, אז הידיעה למעלה בידיעת עצמותו בהחלט ובמוחזק. וזהו שאמר הפסוק (בראשית כב, יב), עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה, והנה עתה משמע עתה, וידעתי משמע כבר. אלא הענין עתה במוחזק מה שידעתי כבר בראוי. [השל"ה תמה שכן מאמר זה לכאורה קובע שיש דברים שחייבים להתחולל והיכן היא הבחירה של האדם? ומבאר שאחר חטא האדם ה' הראה לאדם מה יתרחש על פי הרגילות הטבעית כי יש רע וטוב בו ובצאצאיו אמנם אין זה מעכב את הדורות הבאים מלהיות שונים לטוב או לרע ממה שהראהו ה'.]

(של"ה, תולדות אדם - בית הבחירה (ט))

ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו

והנה יש כמה קושיות בענין הזה, הא' למה התחיל הנביא בדברי שבח והודאה וסמך עליהם מיד דברי צעקה וצרה וקללה, ומה ענין זה אצל זה, ועוד למה קילל את היום ואחר כך קילל את האיש שהביא לאביו בשורה טובה, וכן ולא יעשה אפילו מאחד הריקים, וכל שכן מנביא וצדיק. אלא טעם הכל נלע"ד כאשר אפרש, והוא שהנביא הזה בודאי היה צדיק גמור ומודה תמיד להשי"ת על כמה נסים שהיה עושה עמו תמיד בכל יום ויום להצילו מרודפיו ומבקשי נפשו, אלא שקשה לו מאד רוע מזלו להיותו תמיד נרדף מן הכל, ולהיותו צריך אל הנסים שהרי כבר ידוע אמרם ז"ל כי מי שעושין לו נס מנכין לו מזכויותיו, ולכן היה מפשפש בדעתו שרוע מזלו ודרך תולדתו הוא שגרם לו את כל הצרות, ואולי שההולדה מצד אביו היתה ביום רביעי שכתוב בו 'מארת' חסר, והוא לשון קללה, ונמצא שלא קילל את יומו, אלא שסיפר עליו שהוא ארור מצד עצמו, ומזה נמשך רוע מזלו. ועוד שחלקיהו אביו שימש מטתו ביום לברוח מפני מנשה הרשע, וגם זו מדה רעה שהיתה גרמא בנזיקין להרבות את צרותיו. והראיה שלא אמר על היום שילדתו אמו שהוא ארור, כי אולי היה יום אחר ולא יום הרביעי, אלא אמר 'אל יהי ברוך', לפי שנולד להנבא על הדין, ואי אפשר שתהיה ברכה בו, כי אין דין במקום ברכה. גם אפשר שהאיש אשר בישר את אביו, אפשר שהיה עבד כנעני שהוא עצמו בכלל ארור, ונמצא שסיפר את מהותו ולא שתפש לקללו, וז"ש "ארור האיש" אשר בישר את אבי לאמר ילד לך בן זכר שמח שמחהו ולא אמר יהי ארור, כשם שלא אמר גם כן על היום יהי ארור מן הטעם שאמרנו, ונמצא שכוונתו של הנביא היתה להביא שנים עדים על רוע מזלו, והם היום ארור והמבשר ארור.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו כ, יד)

[בזמן הזה שיש הסתר פנים וההנהגה הטבעית שולטת, אם יש צדיק שהטבע והמזל נגדו, ייתכן שזכותו הגדולה תכריע את מזלו (כמו שכתבו תוס' שבת קנו ע"א, שע"י זכות גדולה משתנה המזל), ואז מנכים מזכויותיו, שהוא אוכל מפירות מצוותיו, ולפעמים אוכל אף את הקרן, אם ההשגחה העליונה רואה שיותר טוב לו האושר בעוה"ז כדי לכלכל את תורתו ועבודתו, שיוכל לקיים תורה ומצות בעתיד. אבל יש צדיק שמזלו הוא טוב ואינו זקוק לזכות של מצוות, ואז אין מנכים מזכויותיו, ואוכל את כל פירותיהם בעוה"ב. ואין לשאול מדוע זה נוצר כך וזה נוצר כך, כי שאלה זו אין לה סוף, מדוע זה גבור וזה חלש וכו'.]

(רבי יהושע העליר, שרגי נפישי (תרסח), לרבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, דף ס ע"ד) לטקסט

לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו

עי' לקט ביאורי אגדות תענית כ ע"בלב ע"ב

ואם נותנין מתברכין שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די מאי עד בלי די אמר רמי בר (רב) [חמא] אמר רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר די


[עיין לקט באורי אגדות מכות כג ע"ב]


פליגי בה רבי מאיר ורבי יהודה, [באיזה עוון בנים מתים] חד אמר, בעון מזוזה, וחד אמר, בעון ציצית, בשלמא למאן דאמר בעון מזוזה, דכתיב וכתבתם על מזוזות ביתך, וכתיב בתריה, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, אלא למאן דאמר בעון ציצית, מאי טעמא? אמר רב כהנא ואיתימא שילא מרי, דכתיב גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים. רב נחמן בר יצחק אמר, למאן דאמר בעון מזוזה נמי מהכא, דכתיב לא במחתרת מצאתים, שעשו פתחים כמחתרת

מבאר שטעם לשניהם אחד הוא, לפי ששניהם, ציצית ומזוזה, באו לזכרון, כי המזוזה להיות ה' לנגד עיניו תמיד בבואו ובצאתו, והציצית לזכרון המצות, שנאמר למען תזכרו ועשיתם,וכתיב (הושע ד ו) ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני. כי ע"י שתשכח תולדות המעשים הטובים, אשכח גם סתם תולדותיך, ועוד שהבנים ענף ממנו כציצית שהם ענף מן הבגד ומוסיף שזה מבאר מדוע מתו הטף של קורח ועדתו, כי לפי המדרש במדבר רבה יח, ג הם כפרו ועברו על ציצית ומזוזה.

(כלי יקר, במדבר פרק טז פסוק א מיתת בנים בעוון ציצית ומזוזה)


תניא, רבי נתן אומר: בעון נדרים מתה אשה של אדם, שנאמר "אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך"

בודאי אי אפשר לומר שעוונו של הבעל לבד הוא הסיבה למות אשתו. שהרי אין זה משפט אמת, ח"ו. אלא ודאי שהאישה חייבת מיתה מחמת חטאיה, אולם דינה למות נפסק רק אם גם הבעל יימצא חייב לשאת בצער של מות אשתו, ועוון זה הוא סיבה שבגינה הבעל אף הוא חייב בצער זה, שמאחר שמות האישה הוא עונש גם על בעלה, הרי לולא היה חייב בעונש זה של מיתת אשתו, היה הדבר מעכב את מיתתה, כי יגיע אליו ער שאינו חייב בו, ומשפטי ה' אמת צדקו יחדיו, והכל נלקח בחשבון.

(שיחות מוסר, תשל"ג פרשת האזינו מאמר צח' עמ' תטו)

בעון נדרים מתה אשה של אדם שנאמר אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך רבי אומר בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים שנאמר וכו' וחבל את מעשה ידיך

ואמרינן בספרי: מה בין נדרים לשבועות? נדרים נודר בחיי המלך, ושבועות נשבע במלך עצמו. ואם אין ראיה לדבר זכר לדבר "חי ה' וחי נפשך". רמזו במלך לתפארת, שבו השבועה. וחיי המלך הוא התשובה המשפעת לבנין ולמלך, וחיי השם הוא עומד, ר"ל נמצא וממציא, וכל הנמצאים נמצאים מאמיתת מציאותו. ו"חי נפשך" בצירי הוא דבוק לנפש, וצריך למציאות חיי הנפש שהוא הבינה שממנה נשתלשל הנפש דרך הבניין. ויש אומרים כי המלך הוא הבינה וחיי המלך הוא חכמה. וסמך לדבר "והחכמה תחיה"...
עוד פרסמו חכמים נבונים כי בעון נדרים בנים קטנים מתים, כי מדה במדה לא בטלה, לך ה' הצדקה. ואני תפלה. (הג"ה) "וחבל את מעשה ידך", מדה כנגד מדה, כי הוא חטא בא"ם הבנים, על כן נלקחים לו בנים. ולמ"ד האשה היא אם הבנים יותר ראויה להעניש. ועוד שאפשר שאשתו הייתה זכר, נדר ולא קיים ונתגלגל בנקבה ונזדווגה עם נדרה, ואינו דין שיתקיימו שניהם כאחד, ידחה הראשון מפני השני. וזהו מאמרם ז"ל אי אפשי באשה נדרנית [כתובות עא ע"א]. וי"א היושבת בירכתי ביתך "למה יקח משכבך מתחתיך".

(ר' מנחם ציוני, ציוני על התורה, פרשת מטות)

בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים שנאמר אל תתן את פיך לחטיא את בשרך וכו' וחבל את מעשה ידיך

וע"ד רמז ירצה "איש כי ידור" וכו' - הנה אמרו רז"ל על פסוק "אל תתן את פיך" וכו' אלו הנדרים כי בעונם בנים של אדם מתים. וזה שכתוב "וחבל את מעשי ידיך - אלו בניו של אדם ובנותיו. וזה שכתוב "איש כי ידור נדר וכו' לא יחל דברו", האמנם אם לא יחל ואדרבה יקיים נדרו, אז שכרו "כי כל היוצא מפיו יעשה", ירצה במאי שאמר בספר יצירה כי פה של מטה היא מכוונת כנגד פה של מעלה, ולכן פה עליונה הנקראת מילת הלשון ניתנה להכריע בין עשר אצבעות הידים, ופה תחתון שהיא מילת המעור מכרעת בין עשר אצבעות הרגלים. ולכן פה בגי' מילה, כי שתיהן מכוונות. והנה כל אשר מקיים מוצא שפתיו פה עליונה בנדרים ושבועות, מקיים מוצא פה התחתון שהם בניו ובנותיו, והמחלל פה עליון בשבועה, מחלל מוצא פה תחתון. וזה שכתוב "וחבל את מעשי ידיך", וגורם חבלה ומיתה לבניו הקטנים.

(רבי חיים ויטאל, עץ הדעת טוב, פרשת מטות)

לא במחתרת מצאתים שעשו פתחים כמחתרת

[כלומר, חיפשו תחבולות לעבור על רצון ה' בדרך היתר, כגון לעשות פתחים באופן שיהיו פטורים ממזוזה, כמו גנב שבא במחתרת כדי שלא יראוהו בני אדם.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף מט ע"א) לטקסט

בעוון ביטול מעשרות שמים נעצרו וכו'

[כי ה' ברא את העולם "בשביל התורה", כי בלי התורה אדם לא יכול להיות שלם, ונמצא שהתורה היא שורש העולם, וכמו שאם יש קלקול בשורש לוקים גם הענפים והפירות, כך אם אדם נוהג שלא ע"פ התורה, מגיע קלקול לארץ.]

(בשמים ראש (הורביץ), הקדמה, עמ' 4) לטקסט

אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תרומות ומעשרות

עי' לקט ביאורי אגדות תענית ז ע"ב

עד שיבלו שפתותיכם מלומר די

עי' לקט ביאורי אגדות תענית ט ע"אלג ע"א

אמר רבי חנן בר רבא, הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה, אלא כל המנבל פיו, אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה, הופכין עליו לרעה, אמר רבה בר שילא, אמר רב חסדא, כל המנבל את פיו, מעמיקין לו גיהנם, שנאמר שוחה עמוקה פי זרות

וכבר ידעת גודל האיסור שבא אצלנו בנבלות הפה, וזה גם כן מחויב. שזה הדיבור בלשון הוא מסגולות בני אדם וטובה, גמלה האלוה לאדם, להבדילו בה משאר בעלי החיים - כמו שאמר, "מי שם פה לאדם?". ואמר הנביא, "אדוני יי נתן לי לשון לימודים" - ואין צריך שנשתמש בטובה ההיא, אשר נתנה לנו לשלמות - ללמוד וללמד - בגדול שבחסרונות ובחרפה השלמה, עד שנאמר מה שיאמרוהו הגוים הסכלים, הזונים, בשיריהם ודבריהם הנאותים בהם - לא במי שנאמר להם, "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". וכל מי שישתמש במחשבתו או בדברו בדבר מעניני החוש ההוא אשר הוא חרפה לנו, עד שיחשוב במשתה או במשגל ביותר מן הצריך לו או יאמר בו שירים - כבר לקח הטובה אשר גמלו אלוה אותה והשתמש בה ונעזר בה במרי הגומל אותו ועבור על מצוותיו, ויהיה כמי שנאמר בהם, "וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל".

(מורה נבוכים, חלק ג פרק ח)

ואין ברית אלא תורה שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי

[פירשו ש"יומם ולילה" היינו תורה, כמו שכתוב "והגית בו יומם ולילה". היינו, אם לא התורה, לא היה קיום לעולם. ויש לפרש שהמאור שבתורה מחזירו למוטב, כלומר יש אפשרות לקבל את הטוב והעונג, מפני שהתורה תתקן את הרע שבנבראים, שאם לא כן "חוקות שמים וארץ לא שמתי", דהיינו שהיה הכל ללא תועלת והעולם לא יכול להתקיים. מבחינה זו התורה נקראת תרי"ג עיטין היינו עצות איך לקבל את הטוב. ויש עוד בתורה בחינה שנייה, היינו בחינת תרי"ג פקודין, שהם בחינת השמות הקדושים. כי בכל מצוה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת והוא בחינת הפנים של המצוות].

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, בראשית עמ' ה-ו)


תנו רבנן, ארבעה סימנין הן: סימן לעבירה - הדרוקן, סימן לשנאת חנם - ירקון, סימן לגסות הרוח - עניות, סימן ללשון הרע - אסכרה

הוסיף בכרת "לעיני בני עמם" (פסוק יז), לומר שתמות בנוער נפשם, בענין שיראו ויבינו וישכילו יחד כי יד ה' עשתה זאת וקדוש ישראל גזרה. וטעם עונו ישא, שיהיה החטא ההוא דבק בו, מן העת ההיא מעשיו לא יצליחו ורבצה בו האלה, כי יכהו השם בתחלואים רעים עד השמידו בכרת, כענין שאמרו (שבת לג א) סימן לעבירה הדרוקן. [מבאר שיש ורוצה ה' שהחוטא יוודע עונשו במוחש לעיני הציבור כדי שידעו את משמעות החטא ותוצאותיו הגלויות לענוש אותו.]

(רמב"ן, ויקרא פרק כ)לג ע"ב

דאמר רבי גוריון ואיתימא רב יוסף ברבי שמעיה: בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדור, אין צדיקים בדור תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור

לא תשנא וגו'... עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל (שבת לג:) בעון הדור נתפסים גדולי עולם, וכן הוא אומר (שה"ש א יד) אשכול הכופר וגו', ולצד זה חש הכתוב שתכנס בלב קרובי ה' הרחקת הלב על מעשה ה' זה, כי יאמרו שאינם מובטחים בחייהם ובשלוותם, הגם כי יפליאו להטיב מעשיהם, לזה בא דבר ה' כאן, ואמר לצדיקיו, לא תשנא את אחיך בלבבך פירוש אחיך זה הקדוש ברוך הוא. ויש לך לדעת שלא לכל ישראל בהשוואה יקרא הקדוש ברוך הוא אח, אלא להקרובים והדבקים בה' כרבי עקיבא וחבריו, וצוה להם שלא יתרחק לבם מה', שהרחקה היא ענף השנאה.
ואם תאמר מה אשיב אל לבי לבטחון בחיי ובשלוותי, לזה אמר הוכח תוכיח את עמיתך ובזה לא תשא אתה עליו פירוש בשבילו חטא, כי כלום טעם תפיסת הצדיק, הוא בשביל עון הדור, אם יוכיחנו הרי הוא ניצול ממה נפשך; אם חזרו בתשובה הרי אין כאן עונות שיתפס עליהם, ואם לא חזרו הרי נפטרת מתפיסה, כמו שגילה סודו ביד עבדיו הנביאים דכתיב (יחזקאל לג ט) ואתה כי הזהרת רשע וגו' הוא בעונו ימות ואתה נפשך הצלת, ולדרך זה נתיישבו כל הדקדוקים שדקדקנו בפסוק. [מביא שהקב"ה מזהיר את הצדיקים שלא יירתעו מגדולתם מפחד שייתפסו בעוון הדור, אלא אדרבה, יוכיחו את הדור ובכך או שיחזירום בתשובה, או שלא ייפגעו בעוונם.]

(אור החיים, ויקרא יט, יז)


ויבא יעקב שלם - ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו

ויבא יעקב שלם - צריך לדעת מה כוונתו באומרו "שלם" ורבותינו ז"ל (שבת לג:) אמרו דרשות. עוד צריך לדעת כוונת הכתוב באומרו בבואו מפדן ארם אין ידוע המכוון בזה, ורש"י ז"ל פירש כאדם האומר וכו' יעויין דבריו, ודבר זה ידוע הוא מסיפורים הקודמים.
אכן נראה כי יודיע הכתוב כי מה שחסר מנכסי יעקב אבינו במנחה אשר נתן לעשו השלים ה' חסרונו שחסר מנכסיו שהביא מפדן ארם, והוא אומרו ויבא יעקב שלם וגו' בבואו מפדן וגו', פירוש "שלם בנכסים" כשיעור בואו מפדן ארם, והגם שניכה מהם במנחה גדולה אע"פ כן ה' שלם לו, והוא ברכת "כל" שנתן לו ה' כמו שפירשתי למעלה. [מבאר כי כוונת הכתוב היא שה' השלים לו כל ממונו כביציאתו לדרך, על אף המנחה הגדולה ששלח לעשו.]

(אור החיים, בראשית לג, יח)

ר"י שיבח את הרומים ור"ש אמר שהתכוונו לצורך עצמם

[ר"י סובר שדנים על עיקר המעשה, ור"ש סובר שדנים לפי הכוונה.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' ריד - לטקסט)


נשים דעתן קלה

משליש א' דת"ת דז"א המגולה נעשה ב' כתרים לזו"ן והנה מג"פ דנצח ז"א נעשה קו ימין דנוקבא ג"ס חח"ן. ומג"פ דהוד נעשה קו שמאל שלה בג"ה. ומג"פ דיסוד דיליה שהוא ארוך להותו דכורא לכן ממנו נעשה קו אמצעי דנוק' דת"י שבה... והנה הפנימיות של המוחין שבה נעשה מאותן החסדים המגולים בנ"ה, שבו המיותרין ועודפין כנ"ל. והדעת שבה מה"ג שהיו פקדון ביסוד ז"א כנ"ל. וזה סוד דעת של נשים קלה, פירוש - ק"ל ה', כי ה' גבורות הם ה' הויו"ת [ה' פעמים כ"ו] והם ק"ל. אך דעת הז"א מה' חסדים וה' גבורות, והנוקבא אין לה רק חצי דעת שלו, שהם ה' גבורות לבד, ואח"כ מתפשטים ה"ג שבה מחסד עד הוד שבה ואח"כ כללות כולן נכנסו ביסוד שלה דוגמת ה"ח המתפשטים בז"א.

(רבי חיים ויטאל, עץ חיים, שער הכללים, פרק ז)


משפט רשעים בגיהנם - שנים עשר חדש

כי יש טעם נכון לקצבה זו שאמרנו ימים תהיה גאולתו, אחר שנדונו שם ימי הסבוב הגדול שבו נמנו ימי שנותיהם... כי בזה יחשב שנדונו כמספר הימים אשר תרו את הארץ וחטאו עליה בשס"ה אזהרות אשר לא תיעשינה ואשמו בהנה.

(עקידת יצחק, שער סט)לד ע"א

אמר לו אילמלי (לא) היית עמנו ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו יפה אתה אומר עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו יאמרו זונות מפרכסות זו את זו תלמידי חכמים לא כל שכן יהב ביה עיניה ונח נפשיה נפק לשוקא חזייה ליהודה בן גרים אמר עדיין יש לזה בעולם נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות

מבאר שהחכמים בהיותם דבוקים במחשבתם בעליונים לכן כל דבר שהיו מחשבים בוומתכוונים אליו באותה שעה היה מתקיים אם טוב אם רע. ומבאר שמכאן סוד התפילה והקרבנות שהוא סוד הדיבוק בעליונים.

(רמב"ן, אגרת הקודש, פרק חמישי)לד ע"ב

...אמר ההוא סבא: טיהר בן יוחי בית הקברות! א"ל: אילמלי (לא) היית עמנו, ואפי' היית עמנו ולא נמנית עמנו, יפה אתה אומר. עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו, יאמרו 'זונות מפרכסות זו את זו, תלמידי חכמים לא כל שכן!' יהב ביה עיניה ונח נפשיה. נפק לשוקא, חזייה ליהודה בן גרים. אמר: עדיין יש לזה בעולם? נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות

יהב ביה עיניה ונח נפשיה... נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמות. איך תהיה ראות צדיק לרעה?! והלא כתיב (משלי כב ט) "טוב עין הוא יבורך", גם ציין הרשב"י ז"ל (זוה"ק ח"ג ריא) לרע עין המזיק בעינו, כי הוא חלק רע?!
אכן אחר ההשקפה בדקדוק אומרם 'היב עיניה'היה לו לומר 'אה בו בעיניו' אלא להיות כי כל חלק רע שבעולם בהכרח כי יהיה לו דבר המעמיד כל שהוא מהחיוני,שהוא בחינת הטוב.כי חלק הרע -שם מיתה יש לו, ואיך יחיה ויהיה במציאות? ואין צריך לומר שיתנועע וילך כבעלי חיים! לזה בהכרח שיהיה בו חלק כל שהוא מבחינה הנקראת חיים, וזה חלק טוב...
כל מקור ישאף למינו וישאבנו, וזה הוא סוד בחינת בירורי ניצוצי הקדושה באמצעות נשמות ישראל ועסק תורתם, והצדיקים העצומים קדמונינו יכירו בהביטם באדם רשע לברר ממנו כח החיוני, שהוא בחינת הטוב, באמצעות הראיה הדקה אשר יביטו בעין החכמה להוציא חלק הטוב ההוא. כי כשיתכוו האדםן למול ענף הקדושה (כלומר כשיתבונן האדם בצדיק) תעשה בו נפש הצדיק כמעשה אבן השואבת לברזל הנקראת קאלמיט"ע בלע"ז (מגנט), שתוציאנו ממקום שנקבע שם בראיה.

(אור החיים, שמות יא, ה)לה ע"א

רבי נחמיה אומר כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל וכו' הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה יניח חמה בראש הכרמל וירד ויטבול בים ויעלה וכו' הרוצה לראות בארה של מרים יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים

[אבותינו שתו מבארה של ים במדבר, וכן במדבר העמים, האמונה שלמדנו ממרים קיימה אותנו בימי צמאון הדעת. מרים היא סמל לאמונה תמימה שאינה מסופקת. היא שכנעה את אביה להחזיר את אשתו, בטענה שיש להאמין בה' בלב שלם, ועלינו לקיים את עם ישראל בלי לפחד מסכנה, באמונה שלמה. ובעקבות עמרם החזירו כל ישראל את נשותיהם, ובזה הצילה את ישראל מכליון. אותה מדה היתה לאליהו בהר הכרמל, שאמר שאין לפסוח על שתי הסעיפים. אמונה זו קיימה את ישראל בגלות, ונתנה לו את הכוח למסור נפש על התורה ועל העם. וזהו "הרוצה לראות את בארה של מרים" - מי שרוצה להתרומם למדרגה זו של אמונה שלמה, יעלה להר הכרמל, כי שניהם אותה מדרגה. שם רואים את הכוח הגדול שמקיים את ישראל, מה מקור המים החיים. וזה כמו "כברה בים", שכמו שכברה בוררת פסולת מהאוכל, כך מי שיש לו אמונה כמרים, משליך מקרבו את הפסולת, ואין לו תערובת באמונתו.
דברי ר' נחמיה, "שיהלך משתשקע החמה חצי מיל", רומזים על הפוסח על שני הסעיפים, שמשקיעת אמונתו היהודית הוא הולך חצי מיל עם אמונת הגוים, כמו חצי יהודי וחצי גוי. הוא אוהב את בין השמשות, מצב שאינו יום ולא לילה. הוא אינו רוצה לעמוד בראש הכרמל, סמל האמונה השלמה, אלא "יניח חמה", הוא רוצה להניח את אור השמש הברור של האמונה השלמה. הוא טובל בים העמים ועולה כישראל חדש, בלי האמונה השלמה של ישראל, עם המים הזרים על גופו.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 143) לטקסטלה ע"ב

אמר לו אם כן נתת דבריך לשיעורין

מה שצריך שתדעו גם כן, שהתורה לא תביט לדבר הזר, ולא תהיה התורה כפי הענין המועט; אבל כל מה שירצה ללמדו, מדעת או מדה או מעשה מועיל, אמנם יכון בו הענינים שהם על הרוב, ולא יביט לענין הנמצא מעט ולא להזק שיבוא לאחד מבני אדם מפני השעור ההוא וההנהגה ההיא התוריית. כי התורה היא ענין אלוהי - ועליך לבחון הענינים הטבעיים, אשר התועלות ההם הכוללות הנמצאות בה יש בכללם, ויתחייב מהם נזקים פרטיים - כמו שהתבאר מדברינו ודברי זולתנו. ולפי זאת הבחינה גם כן אין לתמוה מהיות כונת התורה לא תשלם בכל איש ואיש, אבל יתחיב בהכרח מציאות אנשים לא תשלימם ההנהגה ההיא התוריית - כי הצורות הטבעיות המיניות לא יתנו כל מה שראוי בכל איש ואיש, כי הכל מאל אחד ופועל אחד, "נתנו מרועה אחד". וחילוף זה נמנע - וכבר בארנו שלנמנע טבע קים, לא ישתנה לעולם. ולפי זאת הבחינה גם כן אי אפשר שיהיו התורות נתונות לפי עניני האנשים והזמנים המתחלפים, כדמות הרפואה, אשר רפואת כל איש מיוחדת לפי מזגו הנמצא בשעתו; אבל צריך שתהיה ההנהגה התוריית מוחלטת כוללת לכל - ואף על פי שהיא ראויה לקצת אנשים ולאחרים אינה ראויה - כי אילו היתה לפי האנשים, היה נופל ההפסד בכל ו"נתת דברים לשיעורין". ומפני זה אין ראוי שיקשרו הענינים המכוונים כונה ראשונה מן התורה לא בזמן ולא במקום, אבל יהיה החוקים והמשפטים מוחלטים סתם וכוללים - כמו שאמר ית', "הקהל חוקה אחת לכם". ואמנם יכוון בהם התקנות הכוללות על הרוב - כמו שבארנו. [מבאר שהתורה אינה מביטה על היחיד אלא על הכלל כולו.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק לד)לו ע"א

דא"ר חסדא: הני תלת מילי אישתני שמייהו מכי חרב בית המקדש: חצוצרתא שופרא - שופרא חצוצרתא..

החצוצרות מסמלות את יעקב שהיה בגלות ולא נח ולא שקט, והיה הוא ויוצאי חלציו חלים צ"ח קללות בתורה... וזהו "ח"צ-צרות" שהיה חל עליו ועל זרעו במצרים ובארצות, ואילו השופר מזכיר את יצחק (רה"ש טז).
לפני החורבן היו החצוצרות לזיכרון לפני ה' על כל הסבל שעבר על יעקב וזרעו, ואילו בגלות יצחק הוא המגן בעדנו, כי מפני שיצא ממנו גם עשו, ואף היה אוהבו ושב השטן שידבר בזכות עשו, ולכן אין הוא, השטן מקטרג, אך יצחק מליץ יושר בעדנו, ועל כן הוחלפו תפקידי החצוצרה והשופר.
ואלו דבריו.
במקדש תוקעים בחצוצרות, ובראש השנה תוקעין בשופר, ומה נשתנה? אבל שופר הוא לעורר עקידת יצחק, כמבואר בגמרא [רה"ש טז ע"א], וחצוצרות מורה על יעקב שהיה בגלות ולא נח ולא שקט, והיה הוא ויוצאי חלציו חלים צ"ח קללות בתורה... וזהו "ח"צצרות" שהיה חל עליו ועל זרעו במצרים ובארצות, ולכך תוקעים בחצוצרות להזכיר זכות יעקב והגלות והצער שסבל.
אבל שופר הוא להזכיר יצחק, וביצחק גם לעשו זכות, וא"כ חושב השטן זה יעמוד גם לעשו היותו ג"כ מיצחק ויצחק אהבו, ואינו מקטרג על התקיעה
...ולכך תמיד היה מבטחנו בזכות יעקב שהוא חצוצרות, ולא ביצחק כנודע היותו דין ואוהב עשו...ולכך אמרו חז"ל [שבת לו ע"א] מכי חרב בית המקדש אשתניה שמיה מחצצרתא לשופרא, כי מה שהיו בוטחים בחצוצרות עכשיו קורין שופרא והבן.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש י)

יש תשובה טבעית ותשובה מלאכותית. הטבעית היא שלא להכנס בנסיונות, כשם שעשו אבותינו, להתרחק מלימודים זרים ונימוסים הדורשים לתור אחר היופי החיצוני, וממילא נשאר הלב פנוי לשמים. אמנם בדברים שמתגבר ההכרח שצריך להתערב עם הבריות, על זה צריך תשובה מלאכותית. על כן בבהמ"ק היו חצוצרות ג"כ [ר"ה כו ע"ב], להורות על הענין המלאכותי, ובמדינה בחסרון ביהמ"ק קשה לבא לשלימות בתשובה מלאכותית, על כן העיקר היא התשובה הטבעית... והנה בזמן שביהמ"ק קיים היתה ההתאמה אל החיים בהרחבה - התשובה הטבעית, וההתרחקות מהם - הדבר המלאכותי, אבל בגלות, שרבו המכשולים, הוי להיפך - שההתאמה עם צרכי החיים היא מלאכותית וההרחקה טבעית. על כן אשתני שמייהו בחצוצרתא ושיפורא מכי חרוב ביהמ"ק.

(ראי"ה קוק, ניצני ארץ גל' ג עמ' 16 [נדפס גם במאורות הראי"ה לירח האיתנים, עמ' שט])לט ע"ב

בחמין אסור בצונן מותר

לשון היתר ומותר כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים שלא יוכל לחזור ולעלות לה'... מה שאין כן במאכלות אסורות וביאות אסורות שהן משלש קליפות הטמאות לגמרי, הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם ואין עולים משם עד כי יבא יומם ויבולע המות לנצח.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק ז)מ ע"א

אמר רב יהודה מעשה במרחץ של בני ברק שפקקו נקביו מערב יום טוב למחר נכנס רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא

[בתוספתא שבת פ"ד הגירסה הפוכה, שהקדים את ר"ע. קשה הרי תוס' כתובות קה ע"א כתבו שצריך להקדים את ראב"ע כי היה נשיא וממשפחה מיוחסת? י"ל שר' יהודה היה תלמיד של ר"ע ולכן הקדים אותו. או שזה היה לפני שנתמנה ראב"ע לנשיא. אבל בתוספתא ברכות פ"א ר' יהודה עצמו מקדים את ראב"ע. אולי זה היה אחרי שנתמנה לנשיא. יותר נראה שר' יהודה היה גם תלמיד של ראב"ע כפי שעולה מברכות טו ע"ב, ולכן לא הקפיד על הסדר, לפעמים הקדים את ולפעמים את זה. ותוס' ע"ז מה ע"א כתבו שהגמרא לא מקפידה על הסדר, ולפעמים מביאים את התלמיד לפני הרב. וכ"כ בספר כריתות, שלפעמים הגמרא מזכירה את התלמיד קודם, ונימק, שהתלמיד שמע מהרב בצעירותו, ובזקנותו חזר בו.]

(רבי פנחס מנחם ישעיהו מינצברג, אוצר בלום, דף ב ע"ב-ג ע"א) לטקסט


מ ע"ב

בלשון חול

[היה לישראל לשון מיוחד לדברי חול, וכתב מיוחד לדברי חול, כי אין חובה לדבר בלשון הקודש, ואסור רק לדבר בלשון הגוים, כי עלולים להגיע מזה לעבוד ע"ז.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף נב ע"א) לטקסט


מא ע"א

ר' אליעזר אומר: כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם

ודקדק לומר 'ואתם' בתוספת וא"ו, לומר לצד שנשבעתי לכם שלא יכרת עוד כל בשר, גם אתם תקבלו לפרות ולרבות, ומעתה תנאי הוא הדבר.
ולפי זה ידוייק על נכון מאמרם ז"ל (נדה יג.) שאמרו כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם ע"כ, פירוש כיון ששבועת ה' שלא יכרת וכו' היתה בתנאי שיקבלו לפרות וכו', כפי זה המשחית זרעו ביטל התנאי וכאילו מביא מבול וכו' והבן. [מסביר כי כשם שהקב"ה התחייב שלא להביא מבול, כך התנה עם האדם שיפרה וירבה ולא יעשה מעשים הממעטים את הזרע.]

(אור החיים, בראשית ט, ז)מט ע"א

אלישע בעל כנפים

[כשהגיע הקסדור הסיר את התפילין, כי מרוב פחד הסיח דעתו, וכן פחד שזה יביא אותו להפיח (כמו שאסתר הוצרכה לנקביה מהפחד - מגילה טו), א"כ בלאו הכי לא מקיים מצוה, לכן הסיר; ובחליצת התפילין עשה מצוה, כמו שביטול תורה זה יסודה (מנחות צז.); וזה כמו יונה שפורחת בכנף אחד ונחה בכנף האחר (תוס' כאן), שזה שנחה בכנף אחד הוא גופא מאפשר לה לפרוח בכנף האחר, וזה הדמיון ליונה].

(מוסר ודעת, על הרמב"ם, הקדמה, אות ה - לטקסט)

מה זה בידך אמר לו כנפי יונה וכו' ומאי שנא כנפי יונה משאר עופות משום דאמתיל כנסת ישראל ליונה שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף וגו' מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהן

[שאר עופות מגינים על עצמם בחרטום או בצפורנים, ויונה אין לו צפורנים חזקות ולא חרטום ארוך, והיא מגינה על עצמה רק בכנפיים, שהיא בורחת בהם. כך ישראל, כשהאויב תוקף, יכול רק לברוח, כמו שאלישע בעל כנפיים ברח מהקסדור. הקסדור שאל "מה זה בידך", כלומר, אם לבשת תפילין מתוך בטחון בה', למה אתה בורח ולא בוטח בה'? והשיב שזה דרך ישראל, כמו יונה. ולכן הגמרא לא שאלה "מאי שנא כנפיים", כי זה מובן שהיו כנפיים להסביר למה ברח, והשאלה היתה רק למה לא היו כנפיים של עוף אחר.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף יח ע"א-ע"ב) לטקסט


מט ע"ב

בעי רב יוסף: "ויבא הביתה לעשות מלאכתו" ממנינא הוא או לא...כי קא מספקא לי משום דכתיב "והמלאכה היתה דים" ממנינא הוא, והא כמאן דאמר 'לעשות צרכיו נכנס', או דילמא "ויבא הביתה לעשות מלאכתו" ממנינא הוא, והאי "והמלאכה היתה דים" הכי קאמר, דשלים ליה עבידתא. תיקו

אבל הענין, כי יוסף, כאשר הפצירה בו יום יום, לדחות אותה אמר לה כעת אין זמן גורם כי בני ביתו יראו וירגישו בנו, אבל המתיני עד שלא יהיה אדם בבית, אז אמלא חפצך, ובאמת כוונת יוסף היה לדחותה בדברים. ויהי היום, ובאמת איש לא היה בבית ויוסף בא החדרה, תפשה בו לשכב עמה, כי כך היתה הבטחה שלו, ולכך העיזה פניה אח"כ, בא אלי לשכב עמי, כי הלא כה היה מאמרו כנ"ל, ואפשר כי זה אמרו חז"ל יוסף לעשות צרכיו נכנס.

(יערות דבש, חלק א, דרוש טו)

רב ושמואל חד אמר לעשות מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו נכנס

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה לו ע"ב]


נג ע"ב

ת"ר, מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה, והניק את בנו. אמר רב יוסף, בוא וראה כמה גדול אדם זה, שנעשה לו נס כזה. א"ל אביי, אדרבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית

הנס איננו גדול כאשר הוא נצרך לספק צרכים. אמנם במקרה זה, שתי הדעות צודקות, כי מבחינת האיש עצמו, הרי שהנס היה נדרש משום שמצבו היה גרוע – ומכאן שאדם זה היה גרוע; אך כיון שהגיע למצב זה, ולא נפתרה בעייתו באופן טבעי, אלא ע"י נס – הרי שבכך האדם גדול.
ואלו דבריו.
"מהנראה מבואר, שלא תגדל מעלת איש על זולתו בשיביאהו צרכו או צורך העם ההולכים לרגלו לשנות סדרי הטבע, לספק צרכם ההכרחי או להצילם מרעתם; רק בשיוכל עשוהו כאשר יהיה דבר מאלו בא אליו...
ועתה ראה, כי למה שלרוע מזלו לא היה לו שום תיקון על המנהג הטבעי בצד מהצדדים, כי אם בשישתנו עליו סדרי בראשית – אמר עליו אביי שהוא גרוע מאוד, וכל שכן שלא תגדל מעלת האיש להצטרכו לזה. אמנם כבר יהיה לו מעלה וכבוד, כי אחר שהורע כוחו, כשלא יושלם תיקונו כי אם בשינוי גדול כזה – שיפה כוחו בשלא יימנע ממנו בהצטרכו אליו – ואל בחינה זו אמר רב יוסף שהיה גדול המעלה, וזה וזה נתקיים.

(עקידת יצחק, שער יג)

וכי טריחותא היאקמיה שמיא לשנות מן הטבע? והרי הטבע ולמעלה מן הטבע שווים לפניו יתברך?!, ולמה גרוע הוא מי שנשתנו סדרי בראשית עבורו?
סוד הדבר הוא, כי הטבע, כפי אשר בראו וסידרו ה' יתברך עניינו גבוה מאוד. הכל נחקק בדקדוק גדול ונפלא, באופן שכך צריך להיות ולא בעניין אחר. ומשום כך הגורם שישתנו סדרי בראשית עבורו גרוע הוא, ושינוי הסדר הוא טירחה לפניו, כביכול.

(שיחות מוסר, תשל"ג הפטרת כי תשא מאמר נח' עמ' רמח)

כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית

[כי הנהגת הטבע עדיפה על הנהגת הנס, כי הנס משול למי שסטה מהדרך הסלולה מפני שהוא רוצה להסתיר את דרכו מפני הנוסעים בדרך הסלולה. וכן דרך הטבע משול למלך שנותן ארוחה לבנו בפומבי, בלי מעצור, ואילו דרך הנס משול למלך השולח ארוחה לבו בדרך עקלקלה, וזה פחות כבוד לבנו, כי נראה שיש איזו סיבה שמונעת מהמלך לשלוח לבנו את ארוחתו בדרך הישרה. ואמנם בימי קדם היתה הנהגה נסית, וה' עשה לנו נסים רבים, ובזה הראה את חיבתו לישראל, שסלל לנו דרך מיוחדת להנהיג אותנו בה, רק לישראל. אבל בימינו שההנהגה הכללית היא טבעית, נס הוא לגריעותא.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף לח ע"ג) לטקסט


נד ע"ב

כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו באנשי עירו נתפס על אנשי עירו בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו אמר רב פפא והני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמא

הענין נודע, כי כל ישראל ערבים ואיש בעון חבירו נתפס, ובפרט מי שיש בידו למחות ולא מוחה, ואין פירושו של למחות כמו שחושבים העולם שהוא ידו תקיפה לגעור בעושי עול ולכוף כאגמון ראשם, לא כן הוא, רק כל אדם שרואה שחבירו עושה דבר שלא כהוגן, יש בידו למחות, דהיינו לומר אל בני, לא טוב הדבר, כלך מדרך זו, ואם הוא לא ישמע לו, הרי הוא מנוקה מעון ואפי' מערבותו, אבל אם כובש פנים בקרקע, גם הוא עונו ישא וחטאת הקהל הוא.
דרך משל, אחד גוזל וחבירו גם כן גוזל, א"כ כל אחד נענש בעבור גזלתו ועבור גזילת חבירו ג"כ, היותם שניהם בעבירה, וע"ז נאמר [ויקרא כו, לז] וכשלו איש באחיו, ואם אח"כ אחד חוזר בתשובה, ושני עומד במרדו וברשעתו, זה השני לא זו בלבד שנענש בעבור עצמו, אף גם נענש בעון גזל חברו ג"כ היותו ערב, ואף שחבירו שב, מ"מ הואיל והוא לא שב, אם כן לא נתרצה למעשה חבירו, הרי למולו לא נסלח העון, וחטא הגזל במקומו עומד להעניש אותו, כי לזה שנמחל החטא בתשובה, הוא חמלה מה' מרצון מוחלט בלי טעם, ורחמים גדולים לה' שיסלח לעון כאשר יתחרט, והרי זה נמחל בחמלת ה', אבל להעומדים במרדם, אין כאן חמלה, וחטא חברו במקומו עומד שנענש בעון חבירו. וזהו אמרו, מנקה לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים, הרצון, אותו עון עצמו ששב עליו, הוא מנוקה לאותו איש ששב עליו, אבל מ"מ הוא עומד להפרע לגבי חבירו בשביל ערבות, הואיל ואינו שב, ודברי הגמ' מדוקדקים היטב [מבאר שאף שאדם מקיים מצווה מסויימת ונזהר מעבירה,אך כיון שאינו מוכיח את חברו עליה, הרי על אותה עבירה הוא נענש בגין הערבות שיש לו עם חברו.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש יא)נה ע"א

אמר רב אמי: אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון. אין מיתה בלא חטא - דכתיב הנפש החטאת היא תמות בן לא ישא בעון האב ואב לא ישא בעון הבן, צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת הרשע עליו תהיה וגו'. אין יסורין בלא עון דכתיב ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם. מיתיבי; אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון? אמר להם: מצוה קלה צויתיו ועבר עליה. אמרו לו: והלא משה ואהרן שקיימו כל התורה כולה ומתו! אמר להם: מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב וגו'! - הוא דאמר - כי האי תנא, דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: אף משה ואהרן בחטאם מתו, שנאמר יען לא האמנתם בי הא האמנתם בי - עדיין לא הגיע זמנכם ליפטר מן העולם

ואנחנו נאמין שכל אלה הענינים האנושיים הם כפי הדין, והאלוה - חלילה לו מעול - לא יענוש אחד ממנו אלא המחויב והראוי לעונש. זהו הכתוב בתורת משה רבנו, כי הכל נמשך אחר הדין. ועל זה הדעת נמשכו דברי המון חכמינו - שאתה תמצאם אומרים בבאור, "אין מיתה בלא חטא, ולא יסורין בלא עוון", ואמרו, "במדה שאדם מודד - בה מודדין לו", וזה - לשון המשנה. ובארו בכל מקום שהמשפט מחויב בהכרח בחוקו ית', והוא, שיגמול העובד על כל מה שיעשה ממעשי הבור והיושר - ואף על פי שלא צווה בו על ידי נביא - ושיענוש על כל מעשה רע שיעשהו האיש - ואף על פי שלא הוזהר ממנו על ידי נביא - אחר שהוא דבר שהשכל מזהיר ממנו - רצוני לומר, ההזהרה מן העול והחמס. אמרו, "אין הקדוש ברוך הוא מקפח זכות כל בריה", ואמרו, "כל האומר קודשא בריך הוא ותרן הוא יתותרן מעוהי; אלא, מאריך אפיה וגבי דיליה"; ואמרו, "אינו דומה מצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה" - ובארו שהוא - אף על פי שלא צווה - 'נותנים לו שכרו'; ועל זה העיקר נמשכו כל דבריהם.

(מורה נבוכים, חלק ג פרק יז)

ענין ה'נסיון' גם כן מסופק מאוד, והוא הגדול שבמסופקי התורה; והתורה זכרה אותו בששה מקומות - כמו שאבאר לך בזה הפרק.
ואמנם מה שהוא מפורסם לבני אדם מענין ה'נסיון', והוא - שיביא האלוה מכות ומקרים באיש מבלתי שיקדם לו חטא כדי להרבות שכרו - זאת פינה לא הוזכרה בתורה בלשון מבואר כלל, ואין בתורה מה שיראה פשוטו זה הענין אלא מקום אחד מן הששה מקומות - והנה אבאר אחר זה ענינו. אבל פנת התורה - הפך זה הדעת - הוא אמרו ית', "אל אמונה ואין עול". ולא כל החכמים גם כן רואים זה הדעת ההמוני - שהם כבר אמרו, "אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון". וזה הדעת הוא אשר צריך שיאמינהו כל בן תורה בעל שכל - לא שייחס העול לאלוה - חלילה לו ממנו - עד שיאמן נקוי ראובן מהעול ושלמותו ושלא התחיב מה שחל עליו. [מבאר בעניין הנסיונות לא מקבל את הטענה שה' מייסר כדי להרבות שכרו של המנוסה. ובכל פעם יש הסבר לגופו אם להדגיש אמיתות התורה או להראות לאוה"עגודל דבקות בנ"י בה'.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק כד)

דע שיש מרבותינו שחולקין בזאת המדה, יש מהן מי שאומר אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון, ונדחו דבריו בגמרא (שבת נ"ה א') באין מיתה בלא חטא, שיש מתים בעטיו של נחש הקדמוני, והוא חטאו של אדם הראשון שנגזרה מיתה עליו ועל תולדותיו בשביל חטאו, כענין שנאמר בעלי ובביתו, אבל באין יסורין בלא עון לא נדחו דבריו, ואם תאמר שנדחו בכל, אבל המיתה והיסורין באין על חטא שקדם לאב, כמו עטיו של נחש שהזכיר המקשה, אבל אין מיתה ויסורין חנם בעולם, ואמרו בברכות (ו' א') בקש משה להודיעו דרכיו ונתן לו שנאמר הודיעני נא את דרכך, אמר לפניו רבש"ע מפני מה יש צדיק וטוב לו צדיק ורע לו ורשע ורע לו רשע וטוב לו, א"ל הקב"ה למשה צדיק וטוב לו צדיק גמור, צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור, רשע וטוב לו רשע שאינו גמור, רשע ורע לו רשע גמור, וזה הענין על דרך שפירשנו למעלה בפרעון קצת העונות בעולם הזה לזכותו לגמרי, או להאבידו לעולם הבא, ולשון אחר אמרו בצדיק וטוב לו צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו צדיק בן רשע וכו', ואמרו בגמרא ופליגא דר' מאיר דתנא משמיה דר' מאיר שלא נתנו למשה זו המדה שנאמר וחנותי את אשר אחון אע"פ שאינו הגון, ורחמתי את אשר ארחם אע"פ שאינו הגון, כלומר שאינו הגון לדעת בני אדם, לומר שלא נמסרה המדה הזו לדעתו של אדם. [מבאר שהמסקנה היא שדעה זו דחויה לעניין מיתה שכן יש מיתה בלא עוון כגון כל תולדות אדם שמתים בגלל חטאו אך לגבי יסורין לא נדחו ואין יסורין בלא עוון]

(רמב"ן, תורת האדם, אות קיח שער הגמול)

כמו שלא יתואר היכולת האלהי לעשות צלע מרובע שוה לקוטר, ולא לקבץ בין ההפכים בנושא אחד בעת אחד, כן לא יתואר בעשות אדם בדמותו וצלמו עד שלא יחטא כלל. וזה, כי אדם ולא יחטא הוא ודאי קבוץ הדברים על הענין ההוא. כי הנקיות מכל חטא דבר מיוחד ומסוגל אל הנמצאים העליונים הנבדלים, די מדרהון עם בשרא לא איתוהי, כי מצד הפשטם מהחמר וממשיגיו הנה שלמותם נמצא קיים בפועל, ותמיד הם קולעין בתמימות פעולותיהם ולא יחטאו. אמנם אדם ילוד אשה אשר בעפר יסודו, עם היותו נברא בצלם, הנה שלימותו הוא כח בגשם, ושלימות כזה אי אפשר שלא יפסק ולא יחלש ביותר שלם שבאנשים, כי אפילו משה רבן של נביאים עליו השלום שהוא אשר התמידו בו ניצולי השפע יותר מכל זולתו מהשלמים, כמו שכתב המורה ז"ל בהקדמתו, הנה אי אפשר שלא היה פוסק עתות מה, בעת התעסקו בצרכי החמר הכרחיים...
והפלא ממה שקבל מהמאמר ההוא שמשה ואהרן לא חטאו כלל, איך לא זכר שנאמר במשה בתחלת עניניו ויחר אף ה' במשה (שמות ד') ובסוף ויפגשהו ה' ויבקש המיתו. ואם אין שם חטא, חרון אף ומיתה למה? וכן אמר כמה פעמים ויתעבר ה' וגו' (דברים ג'). גם בי התאנף יי' (שם א'). ויותר קשה מאהרון, השכח מעשה העגל שנאמר ובאהרון התאנף ה' מאד להשמידו ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההיא? (שם ט'). והוא מבואר שהקרבנות הראשונים בשמיני למלואים היו לו ולכל ישראל לכפרת עון העגל. ועוד נאמר ותדבר מרים ואהרן במשה וגו' (במדבר י"ב) ונאמר (שם) ויחר אף ה' בם וילך. והוא עצמו אמר אשר נואלנו ואשר חטאנו (שם). סוף דבר, שאין עקר להנחה הזאת, וכמו שיבא...
וזה, כי המחשבות העיוניות המשרתות את פני השכל, כמו שאמרנו למעלה, הם חוקים מפאת השכל ושואלין ודורשין בו, והיו רואים בתחלת עיונם כי אחר שצורת האדם היא שכלית אצולה מטבע העליונים הקיימים, יראה שהיה מהראוי שתגבר טבעה על טבע החמר הכרוך עמה, עד שיתקיים הוא בקיומה לעד, כי יד השלם על העליונה, ועל עמה ואינו יורד. ולזה אמר למה קנסת מיתה על אדם הראשון, כי ראו שהמיתה אינה מן הדין, אבל היא ענין קנס שלא כראוי. והיתה התשובה, הן אמת שהחלק השכלי העליון מטבעו שיגבר על החלק החמרי להחיותו עמו, אבל שזה יהיה כאשר לא יטה כלל אל החומר ולא יפסקו פעולותיו הראויות לו בעצם ותמיד מצד מה שהוא שכל. אמנם בנטות אל החמר בעיניו או במקצתם, הנה אז יחלש כחו ולא יתחזק להחיות זולתו ודי לו שיחיה את עצמו. והוא מה שאמר מצוה קטנה צויתיו ולא יכול לעמוד בה, כי לא די שאדם וכל תולדותיו הם הכרחיים על המין הראשון מהחטא שאמרנו, אבל מדרכם לחטוא באחת מהמצות האנושיות אשר הם אפשריים לעמוד עליהם שהוא המין השני מהחטא. ואחר שהשכל הנתן באדם הוא נוטה כל זה השיעור מטבעו המלאכיי, הנה נתחייבה לו המות הגופיי מן הדין ולא קנס בו, חזר השואל ואמר משה ואהרן שקיימו את התורה כלה מאל"ף ועד תי"ו למה נגזרה עליהם מיתה. ראה שלא אמר שלא חטאו, כמו שאמר החכם הנזכר, שכבר נתבאר שחטא אף במין השני מהחטא, אלא שהיה ענינם בדברים קלים שנתנו למחילה, ואשר הם כן כבר יאמר שקיימו את התורה כלה, שהחוטא ושב בתשובה שלימה כבר קיים התורה, ואם לא היה על זה האופן הרי חסר מצות התשובה ולא קיים התורה כלה. ואם כן היה נראה לו שבאנשים האלה וכיוצא בהם הנה השכל שב לאיתנו, והיה ראוי שחלקם הגופיי יתקיים עמהם ולא יגזר המיתה עליו? וחזרה התשובה מקרה אחד לצדיק ולרשע, שעם היות שקיימו התורה כלה ונחשב להם כאלו לא חטאו בזה המין מהחטא כלל, עם כל זה מהמן הראשון מהחטא אי אפשר להם שלא יחטאו, אפילו היותר שלמים והיותר צדיקים שבמין האדם. ואחר שהנטייה מהטבע המלאכיי היא הכרחית להם, כמו שביארנו ראשונה, הנה כח השכל לא יגבר להחיות החלק הגופיי עמו לבד אבל ישאר על טבעו. והוא אומרו מקרה אחד לצדיק ולרשע, כי אף על פי שלא יהיה האדם רשע במין החטאים אשר אפשר לעמוד עליהם במה שהוא אדם, אבל הוא היותר צדיק שאפשר, כבר יהיה החטא המשולח הכרח בו, עד שיהיה בעבור זה מקרה המות משותף לצדיק ולרשע, כי היותר צדיק שאפשר נחשב לרשע לענין זה החטא, אחר שהוא הכרחי אליו. [מבאר שהאדם בטבעו אי אפשר לו שלא יחטא, שהרי הוא חי בגוף חמרי והחמר מושך אל החטא. וגם משה ואהרן חטאו. והמיתה אינה ענש אלא טבע הגוף כך הוא, כיון שהוא חמרי ואינו יכול לעמוד ברוחניות כל העת, המיתה והחטא הכרחיים לו. לכן בין צדיק ובין רשע מתים.]

(עקידת יצחק, שער פ)


דאמר רבי אחא ברבי חנינא, מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, חוץ מדבר זה, דכתיב ויאמר ה' אליו עובר בתוך העיר בתוך ירושלים, והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה וגו' אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום על מצחן של צדיקים, תיו של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים, תיו של דם, כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה, אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו, אמר לה, הללו צדיקים גמורים, והללו רשעים גמורים, אמרה לפניו, רבונו של עולם, היה בידם למחות, ולא מיחו, אמר לה גלוי וידוע לפני, שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם [אמרה] לפניו, רבונו של עולם, אם לפניך גלוי, להם מי גלוי, והיינו דכתיב זקן בחור ובתולה טף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התיו אל תגשו וממקדשי תחלו, וכתיב, ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית, תני רב יוסף, אל תקרי מקדשי אלא מקודשי, אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תיו ומיד

ומה שאמרו שמעולם לא חזרה מדה טובה מאת הקב"ה לרעה אלא אותה בלבד (שבת נ"ה) הנה דברו בזה נכונה בלי ספק, כי לא נמצא מדה טובה שחזרה בלא שינוי מעשה המקבל, זולתי זאת שבשעה שאמר הקב"ה והחית חיו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים אמר מדת הדין לפני הקב"ה רבש"ע מה נשתנו אלו מאלו. אמר לה אלו צדיקים גמורים ואלו רשעים גמורים. אמרה לפניו רבש"ע היה להם למחות בידם ולא מיחו אמר לה גלוי וידעו לפני שלא היה בידם למחות אמר לפניו, אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוי, מיד וממקדשי תחלו. ועתה ראה כי האל יתברך העיד עליהם שהיו צדיקים והנה בין גזירה ראשונה לשנייה לא שנו מעשיהם, ולזה אמרה שהיא לבדה נמצאת שבלא שנוי מעשה המקבלים תשתנה הגזירה מטובה לרעה, ואפילו אותה על דרך האמת לא היתה חזרה, שלא היה הענין ההוא אלא כעין משא ומתן בין המלמדים זכות ובין המלמדים חובה, ולסוף הכריעה כף חובה. אמנם בבחינת הנביא אין לנו לחפש ולדרוש זולת מה שכתבה התורה בו. ועתה ראה כי האל יתברך העיד עליהם שהיו צדיקים והנה בין גזירה ראשונה לשנייה לא שנו מעשיהם, ולזה אמרה שהיא לבדה נמצאת שבלא שנוי מעשה המקבלים תשתנה הגזירה מטובה לרעה, ואפילו אותה על דרך האמת לא היתה חזרה, שלא היה הענין ההוא אלא כעין משא ומתן בין המלמדים זכות ובין המלמדים חובה, ולסוף הכריעה כף חובה. [אומר שגם מדה טובה חוזרת אם האדם שב מצדקו ועשה רע. וכונת המדרש שמעולם לא חזרה מדה טובה בלי שהאדם שב מצדקו. וגם זה רק מפני שהמדה הטובה לא היתה חתימת גז"ד לטובה אלא משא ומתן בין המסנגרים למקטרגים.]

(עקידת יצחק, שער צ"ו)

טעמו של דבר שהפורענות מתחילה מן הצדיקים, לפי שבידם שבט מושלים, להשיב רבים מעון, ורפו ידיהם מלחזק ידים רפות בתורה, וברכים כושלות באמונה. וע"כ אמרו רז"ל (ר"ה ח ע"ב) מלך נכנס לדין קודם לציבור כו', כי מי יוכל ומי יחוש חוץ ממנו להטיל מורא שמים על הבריות, כי בידו שבט ומחוקק לשום משטרו בארץ. וכן אמרו רז"ל (תנחומא אמור כב) בערב ר"ה הגדולים יצאו לקראתו תחילה ואח"כ יצאו הבינונים כו', ואחר כך כל ישראל ביום כיפורים, לפי שכל החשוב חשוב יותר מזולתו הוא נכנס לדין תחילה והוא קודם ליתן את הדין יען כי אשמת העם תלויה בראשיהם.
על כן סדרם משה במסורת הברית בתחילת פרשת נצבים, על זה האופן, כי מצד שיכנסו בערבות, אז יהיו הגדולים לעולם קודמין ליתן את הדין מן מי שתחתיהם.

(כלי יקר, דברים פרק כט פסוק ט)

תמה זכות אבות

[לכן בתהלים קיח, "אנא ה' הושיעה נא" - שמבקשים שה' יושיענו שוב כמו בגאולת מצרים, אומרים "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו", שאף שתמה זכות אבות, חסדו ורחמיו הם לעולם ולא תמו.

(אגדת שמואל (אריפול, של), דף יג ע"ב) לטקסט

חותמו של הקב"ה אמת

היזהרו בשפת אמת, כי הוא חותם של חיים, כאשר אמרו כי אמת במספר קטן ט', והוא מספר שתמיד בכפליים נשאר מ"ק ט', והוא חותמו של הקב"ה, כי הקב"ה מעלה ותחת, כדכתיב "בשמים ממעל ובארץ מתחת", מ' דממעל ודמתחת פעולה וכך היא אמת, א'חד. מ'עלה. ת'חת. ולכך יסד הפיוט: "אמת חותמו להודיע כי הוא אחד", כי כך ראשי תיבות, ועיקר אמת שיהיה מעשינו בלב תמים, ואז הוא עדות אמת במעשינו, ולכך ראשי תיבות אמת א'ת מ'צותי ת'שמור.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש י)

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא סט ע"ב]


נה ע"ב

ארבעה מתו בעטיו של נחש, ואלו הן: בנימין בן יעקב ועמרם אבי משה וישי אבי דוד וכלאב בן דוד

והוי יודע, דאפילו למאן דאמר יש מיתה בלא חטא (שם נ"ה ע"ב), אין הכוונה בלא חטא כלל, שהרי מקרא מלא הוא (קהלת ז') כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. (מצאתי בגליון עיין בתוספות ריש ע"ב כדלקמן). וגם עטיו של נחש שאמרו שם שמתו בו קצת, הרי הוא עון אשר חטא שנאמר עליו כי ביום אכלך ממנו מות תמות (בראשית ב'), אלא על כרחך הכוונה שיש מיתה בלא חטא משפט מות לפי דיני ארבע מיתות שבתורה, ובהא קא מפלגי, דרבי אמי ותנא דארבעה מתו בעטיו של נחש סברי משה ואהרן חייבי מיתה הוו מדין תורה, כמי שעובר על דברי נבואתו, שנאמר יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, כדאיתא התם (שבת שם). ותנא דמלאכי השרת סברי דלא מחייבי מיתה כהאי גוונא, אלא כמו שאמר וסביביו נשערה מאד (תהלים נ') וכהני דמתו בעטיו של נחש (שבת שם), ולהכי מותיב בה לרבי אמי, אבל לכולי עלמא אין אדם ניצול מהחטא על שני הפנים שאמרנו. [מבאר שאין הכונה בלא חטא כלל, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אלא בלא חטא שחיבים עליו מיתה.]

(עקידת יצחק, שער פ)

ומקשים והלא מקרא מלא [קהלת ז, ב] כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל יובן כי יש ליתן טעם למה אי אפשר שלא יחטא. אבל כבר פירשהו דוד [תהלים נא, ז] הן בעון חוללתי ובחטא יחמתני אמי, כי תחילת יצירה היה על ידי זיווג ותאות איש לאשה, וזהו על ידי יצר הרע ותאוה חומרית, וא"כ הושרש בנפש הולד חלק מסטרא דיצר הרע ומסאבא, כי בא משורש חימוד ויצה"ר, וא"כ תיכף נחש כרוך בעקבו ומושרש בטבעו, וא"כ א"א שלא יחטא, כי הלא שורשו הוא על ידי חלק רע וחטא.
אך זהו בחטא נחש שהזווג היה על ידי חימוד לתאות יצר הרע, אבל קודם חטא אדם הראשון לא היה ערוה כלל, והיה הזווג בלי יצה"ר כלל, כי אם כמו קיום שאר מצות, וכמו שיהיה לעתיד לבא אי"ה, כאשר יבער רוח טומאה מהארץ, לא יהיה זווג בחלק יצה"ר כלל, כי אם כאשר ירצו לקיים מצות עונה, יתפללו לה' ויתן להם כח זווג להקים תולדות.
...אם כן מה שאמרו שמתו בעטיו של נחש, כי באמת מתו כמ"ש בקרא, אין אדם וכו' ולא יחטא, רק למה היה זה, בעטיו של נחש שגרם כל הזווגים ותולדותיהן מפאת חמדת יצר הרע, ובזה נתעולל שצדיק בארץ חוטא וסוף אדם למות, וא"כ עטיו של נחש ואין אדם צדיק וכו' הכל חד וזה גורם זה, ולכך על ידי יצר הרע דעריות דגורם חימוד הוא הגורם לאין אדם צדיק וכו' וגורם מיתה.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ז)

אין הכוונה שלא חטאו כלל, רק מגזירת מיתה על אדם הראשון. דלמ"ד אין מיתה בלא חטא [שבת נה ע"א] מאי איכא למימר? וגם מקרא מלא "אין צדיק בארץ וכו'". אבל הרצון, כי מה שחטאו לא היה בעבור רוע מזג גופם ורוע סדר ענינים, רק הוא כי הנחש כרוך בעקבי התולדות מיום אדם.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש טז)


יש מיתה בלא חטא

והוי יודע, דאפילו למאן דאמר יש מיתה בלא חטא, אין הכוונה בלא חטא כלל, שהרי מקרא מלא הוא (קהלת ז') כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. (מצאתי בגליון עיין בתוספות ריש ע"ב כדלקמן). וגם עטיו של נחש שאמרו שם שמתו בו קצת, הרי הוא עון אשר חטא שנאמר עליו כי ביום אכלך ממנו מות תמות (בראשית ב'), אלא על כרחך הכוונה שיש מיתה בלא חטא משפט מות לפי דיני ארבע מיתות שבתורה, ובהא קא מפלגי, דרבי אמי ותנא דארבעה מתו בעטיו של נחש סברי משה ואהרן חייבי מיתה הוו מדין תורה, כמי שעובר על דברי נבואתו, שנאמר יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, כדאיתא התם (שבת שם). ותנא דמלאכי השרת סברי דלא מחייבי מיתה כהאי גוונא, אלא כמו שאמר וסביביו נשערה מאד (תהלים נ') וכהני דמתו בעטיו של נחש (שבת שם), ולהכי מותיב בה לרבי אמי, אבל לכולי עלמא אין אדם ניצול מהחטא על שני הפנים שאמרנו. [מבאר שאין הכונה בלא חטא כלל, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אלא בלא חטא שחיבים עליו מיתה.]

(עקידת יצחק, שער פ)


...מיתיבי: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון? אמר להם: מצוה קלה צויתיו, ועבר עליה

לאין ספק שמה"ש ידעו כי עבר אדה"ר על מצות ה', רק שאלתם היתה, הלא ה' רחום וחנון איך לא נשא עון אדה"ר, והקב"ה השיב, אילו היה לו לשמור מצות רבות יש בו התנצלות בשגיאות ברב טורח שמירת כל המצות, אבל ביש לו רק שמירת מצוה אחת ולא שמרה אין לו התנצלות, ולכך ראוי לעונש.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ה)


אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה שנאמר ויהי (כי זקן שמואל ובניו לא הלכו) [ויהי כאשר זקן שמואל ולא הלכו בניו] בדרכיו בדרכיו הוא דלא הלכו מיחטא נמי לא חטאו אלא מה אני מקיים ויטו אחרי הבצע שלא עשו כמעשה אביהם שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם שנאמר והלך מדי שנה בשנה וסבב ביתאל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל והם לא עשו כן אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהן ולסופריהן

בני שמואל, עם היות שלא היו חסידים כאביהם, מכל מקום לא היו מעוותי משפט, כמו שאמרו בפרק במה בהמה יוצאה ז: אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה, שנאמר: ויהי כי זקן שמואל וכו' ולא הלכו בניו בדרכיו, בדרכיו הוא דלא הלכו הא מחטי לא חטאו, אלא מה אני מקיים: ויטו אחרי הבצע ויקמו שוחד ויטו משפט, שלא עשו כמעשה אביהם, שהיה שמואל הצדיק מחור בכל מקומות ישראל ודנם בעריהם, שנאמר: וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל, והם לא עשו כן אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. וכיון שלא היו מעוותי משפט, ימשך מצד שופטם את ישראל כפי התורה שיחול ענין האלהי בהם. אלא שישראל נטו בעת ההיא יותר לתקון קבוצם המדיני, ואלו שאלו להם מלך בסתם שיאמרו "שימה לנו מלך", או שיבקשוהו לסבת תקון מלחמותיהם, לא ימצא להם בדבר הזה עון אשר חטא, אבל מצוה, אך היה חטאתם באמרם שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים, שרצו שיהיו משפטיהם נמשכים מצד המלכות לא מצד שופטי התורה.

(דרשות הר"ן, הדרוש האחד עשר)


אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שנאמר ויהיו בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן שקולים כאחת אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו מלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמה

תמה איך מצינו שחייבים עונש חמורכל כך על עבירות שלא מצינו עליהם בתורה עונשכזה, כמו המדרש שלפנינו ואםכן מדועאיבדראובן מלכות בכורהוכהונה? והוא משיב:" מצינו שדברי חכמים גדולים מדברי תורה, כך עונש העובר על דבריהם מרובה, כבר אמרו רז"ל כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. ויראה זה תמה, היאך אפשר שהעובר על עשה מן התורה לא יתחייב מיתה, והעובר על אחד מן הלאיין לא יתחייב כי אם מלקות ארבעים, והעובר על אחד מהשבותין חייב מיתה?
והתשובה בזה, כי ישראל העובר על דברי תורה מצד אשר יתקפנו היצר, יענש כמשפטי התורה. אבל העובר על דברי חכמים, אחר היותו שומר דברי תורה, לא יהיה זה מתולדת היצר ותקיפתו, אבל מצד הבזיון, ולכן יתחייב מיתה.
והתשובה בכל אלו השאלות: כי העונשים שנאמרו בתורה הם כללים שישיגו לכל אדם, אבל יש עוד עונשים חלוקים כפי הפרטים כי העובר על דברי תורה מצד תולדת היצר יענש על לאו אחד מלקות ארבעים, אבל העובר על דברי דברי תורה מצד היאוש, בזה הוא בוזה דבר ה', ואין לך כל קוץ וקוץ שבתורה, שלא יתחייב העובר בה בכענין זה מיתה. והחלוק בזה, כי העובר על דברי תורה מצד תולדת היצר, אינו חוטא רק באותו המעשה לבד. אבל העובר על דברי תורה, מצד בזותו דבר ה', הנה הוא מבטל באותו המעשה כל התורה כלה. ודבר זה יחלק כפי העוברים, כי יותר יחשב מרד כאשר ימרוד בהש"י חסידו ונאמן ביתו כאשר יחטא, מן האחרים. ולפיכך כל ישראל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, כי יביאו לזה מאשר הוא בוזה דבר ה', ואינו חוטא בלאו דלא תסור בלבד רק בכל התורה.

(דרשות הר"ן, הדרוש השביעי)

התביעה על ראובן הייתה על הבהילות והחיפזון, אם כן מדוע כינה זאת הכתוב "וישכב"? אלא מידה זו של בהילות מערערת את האדם לגמרי, ועלול הוא להתדרדר עד שאול תחתית, ודיברה תורה על שם סופה של מידה זו.

(שיחות מוסר, תשל"ב שבת זכור מאמר נג' עמ' רכט)


מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו עלבון אמו תבע אמר אם אחות אמי היתה צרה לאמי שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי עמד ובלבל את מצעה אחרים אומרים שתי מצעות בלבל אחת של שכינה ואחת של אביו והיינו דכתיב אז חללת יצועי עלה

ואולי יכנה אותו שם ואם בדרך כנוי יתכן שיהיה העולה יעקב עצמו, כלשון אם אעלה על ערש יצועי (תהלים קלב ג) ויאמר, אז חללת אותי, רק דבר בנסתר דרך כבוד, וכן ובחללו יצועי אביו, כנוי, בחללו העולה על יצועי אביו. [מבאר שהכתוב הצניע את מה שעשה ראובן שבלבל את השכינה ובמקום זה אמר שבלבל את היצוע אך הכוונה למה שעולה על היצוע היינו השכינה].

(רמב"ן, בראשית פרק מט פסוק ד)

כל האומר בני עלי חטאו וכו' מתוך ששהו את קיניהן

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ט ע"א]


נו ע"א

כל האומר דוד חטא - אינו אלא טועה, שנאמר ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו וגו' אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו? אלא מה אני מקיים "מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע"? שביקש לעשות ולא עשה

שכל החושב שבהיות החכם בדעתו וביישוב שכלו חטא, הוא ודאי חוטא בדעתו וסברתו. [מבאר שההולך בדעת ישרה אינו יכול לחטוא, ואין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטות, וודאי דוד ושלמה לא חטאו מתוך ישוב השכל.]

(עקידת יצחק, שער ע"ג)

שואל איך אפשר לומר שלא חטא, הלא הנביא מוכיח אותו על חטאו, והלא נולד בן, אלא שלא חטא לא בעריות ולא בשפיכות דמים, ומצד שורת הדין לא חטא. אבל עשה מעשה מכוער, ולא נהג במדת חסידות הראויה לו, ועקר חטאו של דוד היה חלול השם שנגרם בעיני העם. (ואין כאן המקום להביא את דבריו כי הוא האריך מאד, ועיין שם).

(עקידת יצחק, שער ס"ג)

ובאמת זה גופא צריך ראיה שהשכינה היתה עמו, יען זה היה נס מפורסם שנעשה לאות וראי' מוחלטת שחפץ ה' בו וכי הוא חביב לפני המקום, והוא כי כל חצות לילה היתה רוח צפונית מנשבת בעצמו להקיץ לדוד לעבוד מלאכתו מלאכת השמים, וש"מ כי נרצה פעלו מאוד לפני המקום.

(יערות דבש, חלק א, דרוש טו)

כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' אלא מה אני מקיים מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע שביקש לעשות ולא עשה וכו' כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו

[קשה, אם אוריה נתן גט לאשתו, מדוע נחשב שדוד ביקש לעשות רע? י"ל שבאמת לא כל החיילים נתנו גט, אלא רק המיוחדים שבעם, שביטלו את ענייני ביתם והתמסרו כולם למלחמה, ודוד לא ידע אם אוריה היה כזה, ורק כשבא אוריה ודוד שלח אותו לביתו ואוריה סירב כי רצה ללכת למלחמה, הבין שאוריה מסור לענייני הכלל, ושכתב גט לאשתו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף טז ע"א-ע"ב) לטקסט

וירב בנחל וכו' על עסקי נחל

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא כב ע"ב]

מה חרב בני עמון אין אתה נענש עליו, אף אוריה החתי אי אתה נענש עליו

[עיין עוד לקט באורי אגדות קידושין מג]


נו ע"ב

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר שלמה חטא - אינו אלא טועה

שכל החושב שבהיות החכם בדעתו וביישוב שכלו חטא, הוא ודאי חוטא בדעתו וסברתו. [מבאר שההולך בדעת ישרה אינו יכול לחטוא, ואין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטות, וודאי דוד ושלמה לא חטאו מתוך ישוב השכל.]

(עקידת יצחק, שער ע"ג)


"ויאמר לו המלך למה תדבר עוד דבריך אמרתי אתה וציבא תחלקו את השדה ויאמר מפיבשת אל המלך גם את הכל יקח אחרי אשר בא אדני המלך בשלום אל ביתו". אמר לו: אני אמרתי 'מתי תבא בשלום' ואתה עושה לי כך? לא עליך יש לי תרעומות, אלא על מי שהביאך בשלום

והדברים תמוהים. אבל יובן, וכדומה שראיתי כן בספר תולדות יצחק, כי אמרו [ד"ר, ח'-י, ועיין ירושלמי פאה פ"א ה"א] בדורו של שאול היו צדיקים אלא שהיו בעלי לשון הרע, ולא הצליחו במלחמה, אבל בדורו של אחאב היו בעלי עבירה ועבודה זרה, רק לא היו בעלי לשון הרע, ולכך הלכו במלחמה ונצחו. וא"כ א"ש דאמר לו מפיבושת, לא עליך אני כועס כי אתה באת בשלום, וא"כ הוכחת דע"כ לא קבלת לה"ר, דאל"כ לא היית מצליח במלחמה, דזהו עונש לה"ר להיות נופל בחרב מלחמה, אמנם על מי אני כועס, על מי שהביאך בשלום, דהוא יודע כי באמת קבלת לה"ר, וא"כ לא היה לו להצליח כעונש בעל לה"ר.

(יערות דבש, חלק א, דרוש טו)


אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר דוד למפיבשת אתה וציבא תחלקו את השדה יצתה בת קול ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה

וממה שהקדמנוהו מצורך ההזמנה לנבואה וממה שזכרנו בשתוף שם 'מלאך' תדע שהגר המצרית אינה נביאה, ולא מנוח ואשתו נביאים - כי זה הדיבור אשר שמעוהו או שעלה בדעתם הוא כדמות 'בת קול' אשר יזכרוה החכמים תמיד, והוא ענין אחד ילוה לאיש שאינו מזומן, ואמנם יטעה בזה שיתוף השם.

(מורה נבוכים, חלק ב פרק מב)

בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו שירטון ועליו נבנה כרך גדול [של רומי]

החתם סופר מביא, שהדבר ידוע שנשמת שלמה התגלגלה בירמיהו [עי' גלגולי נשמות להרמ"ע מפאנו אות מח], כדי ששלמה יראה בחורבנו של המקדש וגלותם של יהודה מירושלים, מאחר שהוא גרם לכך בנשאו את בת פרעה. למרות שהיה שוגג בכך, בכל זאת היתה כאן תביעה ובקורת כלפיו שלפי חכמתו הרבה, היה צריך לעמוד על כך שאין זו גירות גמורה [הגירות של בתיה בת פרעה - יבמות עו ע"א], ומשום כך נגזר עליו שיתגלגל בירמיהו הנביא, ויראה בעצמו במו עיניו את החורבן הגדול שהוא היה הגורם הראשון לכך.

(רבי שמואל טרוביץ, מעדני שמואל, הפטרת בהר עמ' שלג)


סב ע"ב

שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ט ע"ב]


סג ע"א

א"ר ששת: מאי דכתיב "אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד... אלא למיימינין בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד. למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכא

למיימינים בה, הרצון שלומד לשם שמים בשביל להכיר ולהחזיק התורה וכח ה' וכחה של תורה, זוכה לתורה על בוריה, שהיא אורך ימים, ועץ חיים למחזיקים בו, אבל המשמאילים, שלומד תורה בשביל חמדת ממון, או שאר כבוד מדומה, אף שכרו כך בעושר וכבוד.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ו)

מביא כהוכחה את המאמר בגמרא לשכר בעוה"ז לרשעים ושכר לצדיקים בעוה"ב, כי לכל אחד מגיע שכר כערך מעשיו.

(מכתב מאליהו חלק א'. באור ענין מידת הרחמים (עמ' 17))

[קשה, מדוע הפסוק לא הזכיר שמי שלומד לשמה יהיה לו גם עושר וכבוד בעוה"ז? אמנם זה נלמד בקל וחומר, אבל היה צריך לכתוב, כמו שבפרשת בחוקותי נכתבו הברכות הגשמיות בעוה"ז, אף שידוע שיהיה שכר לעולם הבא. י"ל כמו שכתב האלשיך שגם במצוות שאדם אוכל פירותיהם בעוה"ז, ה' לא רוצה שהצדיק יאבד את הפירות בהבלים של עולם הזה ולכן הוא עושה מהפירות קרן לפרוע בעוה"ב בעד הפירות, וזה כוונת דברי חז"ל "לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה"ב" - היינו התיקון שה' הופך את הפירות לקרן לעוה"ב. ולכן הפסוק לא הזכיר עושר וכבוד, כי זה יהפוך לשכר לעוה"ב. ומה שכתוב בפרשת בחוקותי הברכות הגשמיות בעוה"ז, הוא מה שנחוץ לאדם, מזונות מינימליים, אבל לא עושר וכבוד. ואילו מי שלומד שלא לשמה מעדיף את טובות העולם הזה.
עוד יש לפרש, שאין טעם להזכיר עושר וכבוד, כמו מי שמבטיח לחתנו מיליון דינרי זהב, לא צריך להזכיר שיתן לו גם ארוחת בוקר, כי זה לא נחשב כלום בהשוואה למה שהבטיח לו.
עוד יש לפרש, שמי שיש לו תורה אין לו חשק לשום דבר גשמי, ושום הנאה אינה חשובה בעיניו, כי התורה היא התענוג הגדול ביותר. ולכן זה לא נכתב, ללמד שמי שלומד תורה לשמה אין לו תאווה לעושר וכבוד.
עוד יש לפרש, על פי מה שאמרו בפסחים נ ע"ב - לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, א"כ על מה שלמד שלא לשמה בתחילה, יקבל עושר וכבוד, ומלבד זה יקבל שכר בעוה"ב, כי הלימוד הזה הופך להיות לשמה ע"י הלימוד שלמד בסוף לשמה, כמש"כ נועם אלימלך. וכן לפי הפירוש שישמור בסוד את מה שהוא מתכוון לשמה, כי אם היצר הרע ידע שהוא לומד לשמה, יבלבל אותו; וא"כ על זה שהוא מכסה את הלשמה בלימוד שלא לשמה, יקבל עושר וכבוד.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף ד ע"א-ע"ג) לטקסט

עם הארץ חסיד אל תדור בשכונתו

[מובן ע"פ הר"ן, קידושין לג, שכתב שהטעם שיש לעמוד בפני בעל מעשים, הוא כי גדול תלמוד המביא לידי מעשה, הרי שמעלתו של בעל מעשה הוא רק אם המעשה בא כתוצאה מלימוד.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' ריג - לטקסט)


רבי אליעזר, אומר תכשיטין הן לו. תניא אמרו לו לרבי אליעזר, וכי מאחר דתכשיטין הן לו, מפני מה הן בטלין לימות המשיח? אמר להן, לפי שאינן צריכין, שנאמר לא ישא גוי אל גוי חרב. ותהוי לנוי בעלמא? אמר אביי, מידי דהוה אשרגא בטיהרא. ופליגא דשמואל, דאמר שמואל אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד גליות בלבד, שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. מסייע ליה לרבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא בר אבא, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתך

הפרישו בכאן בין ימות המשיח ובין העולם העתיד והוא עולם שאחרי התחיה, שאין כל אלו הענינים על עולם הנשמות ההווה. [מבאר שעולם הבא הוא עולם שאחר התחיה ולא עולם הנשמות, ומוכיח מגמרא זו.]

(רמב"ן, תורת האדם, אות קכד שער הגמול)

כד הוינא בר תמני סרי שנין והוה גמירנא ליה לכוליה תלמודא ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתא

[חתם סופר הוכיח מכאן שבדורות הראשונים, כשהנער ידע להגות בתורה, פירשו לו את המקרא ע"פ דרשות חז"ל, ולכן רב כהנא לא הכיר את הפשט. ומכאן שתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה הוא כגוף בלי נשמה.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף נז ע"ב) לטקסט

אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

[לכן כל ה-32,000 איש שבאו לעזור לגדעון להילחם (שופטים ז, ג) קיבלו שכרם ונצטרפו לישועת ה', אף שבסוף רק 300 איש נלחמו.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף ל ע"ב) לטקסטסג ע"ב

"שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך"... ריש לקיש אמר: עד כאן לדברי תורה, מכאן ואילך למעשים טובים

ונמצא פי' "והלך בדרכי לבך", לפי שאין הילוך עבודת ה' בתמידות של כל ב"א שוין. זה עוסק בתורה ועמלה כל היום, וזה פורש עצמו לעבודה. וזה לגמ"ח. והכל לשם שמים. וגם בתורה עצמה אין כל דרך לימוד שוה. וגם במעשה המצות... וכן בגמ"ח. אין כל העוסקים שוין בהליכות עולמם.
ואם בא אדם לשאול איזהו דרך ישרה שיבור לו בדרך לימודו או במה להיות זהיר טפי, על זה אמר קהלת "והלך בדרכי לבך". מה שלבו נמשך אחריו... אפי' מה שאיננו בכלל מצות התורה כלל, רק שהוא עושה לשם שמים ובדביקות באלהיו – הרי זה טוב.

(העמק דבר, במדבר פרק טו פסוק מא)

שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט עד כאן דברי יצר הרע

[פירש המגיד מדובנא, אהלי יעקב על קהלת, שיצר הרע אומר לזקן "חטאת כל ימיך, מה תוכל לתקן במעט השנים שנשארו? אלא תמשיך בדרכך ותהנה מעולם הזה". (ה ע"ב) ובאמת יכול לתקן ע"י תשובה מאהבה. (ה ע"ג) כי שורש ישראל ממקום קדוש, ונשמתך חלק אלו-ק ממעל.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף ה ע"א) לטקסטסד ע"א

"ויקצוף משה על פקודי החיל". אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: אמר להן משה לישראל: שמא חזרתם לקלקולכם הראשון? אמרו לו: "לא נפקד ממנו איש"..

"ולא נפקד ממנו איש", לדבר עבירה. לומר שהיו בכל עת בידינו ולא נפקד איש מאחינו אשר בצבא אל מקום אחר לעבור עבירה...

(רמב"ן במדבר לא, מט)
סה ע"ב

נהרא מכיפיה מיבריך

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים מ ע"א]


סו ע"ב

שבת סו ע"ב - לאשתא בת יומא לישקול זוזא חיוורא וליזיל למלחתא וליתקול מתקליה מילחא ולצייריה בחללא דבי צואר בנירא ברקא ואי לא ליתוב אפרשת דרכים וכי חזי שומשמנא גמלא דדרי מידי לישקליה ולישדייה בגובתא דנחשא וליסתמיה באברא וליחתמי בשיתין גושפנקי ולברזוליה ולידריה ולימא ליה וכו' טעונאי וטעונך עלך ואי לא לישקול כוזא חדתא וליזיל לנהרא ולימא ליה נהרא נהרא אוזפן כוזא דמיא לאורחא דאיקלע לי וליהדר שב זימני על רישיה ולשדיין לאחוריה ולימא ליה נהרא נהרא שקול מיא דיהבת לי דאורחא דאיקלע לי ביומיה אתא וביומיה אזל

[קדחת בת יום אחד רומזת למחלה של דאגת הפרנסה, שגורמת כאבים כל יום. לצורך פרנסתו אדם מוכן לפגוע באחרים. מחלה זו נובעת מן התאווה לממון. הרפואה היא לקחת מלח במשקל של זוז ולכרוך אותו תחת גרונו. הממון נחוץ כמו שמלח נחוץ למאכל. אבל אכילת מלח לבד מזיקה לגוף. וכן ממון הוא נחוץ לחברה, למסחר, ומאפשר לקנות את צרקכי האדם בלי להכינם בעצמו; אבל אם נשעבד את כל כוחותינו ומחשבותינו לרכישת הממון, והוא יהיה המטרה ולא רק האמצעי, זה יזיק, כמו האוכל מלח לבד. צרירת הצלח ליד הצוואר מזכירה לנו שהממון הוא כמו מלח כאמור. אם האדם יזכור זאת, לא ידאג לפרנסתו, כי יעבוד רק מה שנחוץ לכלכלתו.
דאגת הפרנסה נובעת גם מהרצון לאסוף הון, כדי שתהיה לו מחיה לעת זקנתו. זה רצוי, אבל אין להגזים בזה. נמלה מגזימה בזה - היא אוספת אוכל בכמות הרבה מעבר לצרכיה, שהרי היא חיה רק לזמן קצר. שלמה המלך לימד (משלי ו, ו) "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם" - אל תהיה כמו נמלה שמתאמצת לאסוף קניינים ארציים, אם זה גורם לך להתעצל בעבודת הנפש. לכן התרופה כאן היא לקחת נמלה גדולה שנושאת משא, לשים אותה בקנה של נחושת ולחתום אותה בששים חותמות ולומר "טעונאי וטעונך עלך" - רמז לששים מסכתות של התורה, שמלמדת אותנו לבטוח בה' ולרכוש קניינים רוחניים ולא קניינים ארציים. ואומרים לנמלה שהמשא הגדול של איסוף מאכל לימים רחוקים היא עבודת נמלה ולא עבודת אדם.
דאגת הפרנסה נובעת גם מצרכים חדשים שהאדם רואה כל יום. בתחילה אדם מסתפק בבגד ללבוש, דירה ואוכל. אח"כ הוא מתאווה לדברים חדשים, וחושב שאם ישיג אותם, הוא יצליח, ויפסיק להתאוות עוד, אבל בפועל הוא ממשיך להתאוות לדברים חדשים, כמו אורחים חדשים שבאים. התרופה לזה היא לקחת מים מהנהר ולבקש שהנהר ישאיל לו מים לאורח. כמו שנהר אינו מפסיק לעולם כך לא מפסיקה תשוקת האדם לדברים חדשים. גם אם נוציא מים מהנהר, יבואו מים חדשים. וכך אם נמלא תאוות היום, מחר יבואו עוד תאוות. "להדר שבע זימנין על רישיה" - על האדם לחשוב על רעיון זה כמה פעמים, ואז יאמר שהאורח יעזוב אותו - יחלוף הצורך שהתעורר ולא יתאווה עוד למותרות.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 154-156)
לטקסט


סז ע"א

אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי הא אין בו משום רפואה יש בו משום דרכי האמורי

דעת הרמב"ם ז"ל בזה כי כל מה שלא יגזרהו העיון הטבעי אסור וזולתו מותר, ופירוש זה שאמרו במסכת שבת בפ' במה אשה יוצאה: אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל דבר שהוא משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי. נכל דבר שיגזרהו העיון הטבעי הוא שאין בו משום דרכי האמורי, וזולתם יש בו.
...ואחר אלו ההקדמות נאמר שריר וקיים זהו אמרם אביי ורבא דאמרי תרווייהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי. אין הכונה שיגזרם העיון הטבעי, אבל הכונה שכל מי שיכוין בו שיהיה פעלו פועל הרפואה, והוא המיר הנמזג אין בו משום דרכי האמורי, כי אלו הדברים כשיהיה סמים או דבורים שישנו הנמזג הפרטי בסגולתם, אין בהם צד איסור ולא משום דרכי האמורי כלל ואפי' עשיית צורה מיוחדת לרפואה על זה מותר, והכי אמרי' בגמרא: יוצאין בסלע שעל גבי הצינית, מאי צינית בת ארעא והקשו מאי שנא סלע, אי דאקושא ליעביד ליה חספא, אלא משום שוכתא ליעביד ליה טסא, אלא משום צורתא ליעביד ליה פולסא, אמר אביי שמע מינה כולהו מעלן לה.

(דרשות הר"ן, הדרוש השנים עשר)

כל ישראל בני מלכים הם

[כל יהודי מרגיש שהוא בן מלך, יודע את ערכו, יש לו דעה משלו, לבחור את דרכו בחיים, וזה גורם למחלוקות בתוך ישראל.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 98) לטקסט


יוצאין בביצת החרגול ובשן שועל ובמסמר מן הצלוב משום רפואה דברי רבי מאיר וחכמים אוסרין אף בחול משום דרכי האמורי

ולהרחיק מכל מעשי הכשוף הזהיר מעשות דבר מחוקותיהם, ואפילו במה שנתלה במעשי עבודת האדמה והמרעה וכיוצא בהם - רצוני לומר, כל מה שיאמר שהוא מועיל, ממה שלא יגזור אותו העיון הטבעי, אבל נוהג, לפי דעתם, כמנהג הסגולות והכוחות המיוחדות - והוא אמרו, "ולא תלכו בחוקות הגוי", והם אשר יקראום ז"ל, 'דרכי האמורי', מפני שהם סעיפי מעשי המכשפים, שהם דברים לא יגזרם הקש טבעי, אך הם מושכים למעשי הכישוף, אשר הם נסמכים לעניני הכוכבים בהכרח, ויתגלגל הענין להגדיל הכוכבים ולעבדם - ואמרו בפרוש, "כל שיש לו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי" - רוצים בזה, שכל מה שיגזרהו העיון הטבעי הוא מותר, וזולתו אסור. ולכן כאשר נאמר, "אילן שהוא משיר פרותיו טוענו באבנים וסוקרו בסקרא", הוקשה על זה המעשה, "בשלמא 'טוענו באבנים' כי היכי דליכחוש חיליה, אלא 'סוקרו בסיקרא' וגו'?" - הנה התבאר שסקירה בסקרא וכל מה שדומה לזה ממה שלא יגזרהו ההקש אסור לעשותו 'משום דרכי האמורי'. וכן אמרו ב'שליא של מקודשין תקבר' - אמרו, "אין תולין אותה באילן ואין קוברין אותה בפרשת דרכים מפני דרכי האמורי" - ועל זה תעשה הקש. ואל יקשה עליך מה שהתירו מהם, כ'מסמר הצלוב ושן השועל", כי הדברים ההם בזמן ההוא היו חושבים בהם שהוציא אותם הנסיון והיו 'משום רפואה', והולכים על דרך תלות העשב שקורין בערבי 'פאוניא' על הנכפה, ונתינת צואת הכלבים על מורסות הגרון, והעישון בחומץ מרקשית למורסות המכות הקשות - כי כל מה שנתאמת נסיונו, כאלו, אף על פי שלא יגזרהו ההקש, הוא מותר לעשותו, מפני שהוא משום רפואה, ונוהג מנהג שלשול הסממנים המשלשים. והעלה בידך אלו הנפלאות ממאמרי זה, אתה המעין, ושמרם "כי לוית חן הם לראשך, וענקים לגרגרותיך".

(מורה נבוכים, חלק ג פרק לז)

הרמב"ם ז"ל בפרק ל"ו מחלק השלישי מהמורה, כתב "אל יקשה בעיניך מה שהתירו מהם כמסמר מהצלוב ושן השועל, כי הדברים ההם בזמן ההוא היו חושבין שהוציא אותו הנסיון, על דרך תלות העשב שקורין בערבי פיאוניא"ה על הנכפה, כי כל מה שנתאמת בנסיון אע"פ שלא יגזרהו ההקש הוא מותר לעשותו, מפני שהוא משום רפואה ונוהג מנהג הסמים המשלשים אלו דבריו ז"ל. ויתחייב מזה שכל מה שאסרה [אותו] תורה הוא הדברים הבטלים שאין בהם ממש, והם להשיג הרצון המשפיע שהוא דבר אין לו אמתות, אבל להכין המתפעל אם בטבע גלוי או נעלם כמשפטי הסגולות לא אסרה זה התורה כלל.

(דרשות הר"ן, הדרוש הרביעי)

לאשתא תילתא לייתי שבעה סילוי משבעה דיקלי ושבעה ציבי משבעה כשורי ושבעה סיכי משבעה גשורי ושבעה קטימי משבעה תנורי ושבעה עפרי משבעה סנרי ושבעה כופרי משבעה ארבי ושבעה בוני כמוני ושבעה ביני מדיקנא דכלבא סבא

["תילתא" רומז לשלש המדות הרעות - קנאה תאוה וכבוד, שמוציאות את האדם מהעולם. לגבי קנאה, התרופה היא לזכור שמי שאתה מקנא בו בגלל מעמדו או עושרו - אינו מאושר כמו שנדמה לך. זה רמוז ב"שבעה סילוי משבעה דיקלי" - הדקל הוא אילן גבוה ונאה אבל יש בו קוצים מכאיבים. עוד הוא רמוז ב"שבעה ציבי משבעה כשורי" - בביתו של עשיר יש קורות חזקות, והעני מקנא בו, אבל האושר תלוי בעוד דברים קטנים, הרמוזים בקיסמים - שלום בית, בנים, בריאות וכדומה.
לגבי כבוד, יש לזה ערך בחברה, כי מי שיש לו כבוד יש לו השפעה ויכול להגדיל את קרן התורה בעיני הציבור. הכבוד הוא גשר שמוביל את האדם לשלמות. אבל מי שחומד כבוד לשם הכבוד עצמו, הולך על גשר רעוע, בלי יתדות. בגשר המסמל את הכבוד שמטרתו קיום התורה, היתדות הם מצוות ומעשים טובים. לכן התרופה למחלת אהבת הכבוד הוא שבע יתדות משבע גשרים.
לגבי תאווה, אפשר להשקיט אותה ע"י שימת לב למה שתהיה אחריתה. מאש התאווה הבוער באדם יעשו גחלים ויישאר רק אפר. כמו תנור שמשחיר ע"י אש ועשן, כך אדם מאבד את צלמו ואת זוהר פניו ע"י התאווה, ונשאר רק אפר - "קטימי".
"שבעה עפרי משבעה סנרי" - עפר מקברים הוא סגולה טובה נגד מחלת הרדיפה אחר כבוד. בקבר אין כבוד ואין קנאה. הכל שווים שם. הלב שחמד כבוד, הרגליים שרצו אחרי הגדולה, הידיים שאספו הון כדי להתכבד בו, כולן נעשים עפר. שבעת עולמות שאדם רואה בחייו נעשו שבעה עפרים.
"ושבעה כופרי משבעה ארבי" - לפעמים אדם מצטער שמונעים ממנו כבוד, ומשחירים את פניו ומבזים אותו ומבאישים את ריחו, אבל זה באמת לטובתו כמו הזפת שמכסה על הספינה, שיש לה ריח רע ומשחירה את הספינה, ובכל זאת היא מועילה לספינה, שמונעת ממים מלחדור. כשבני אדם מדברים רע על אדם טוב, זה מזרז אותו לבזדוק את עצמו, וכך הוא מתעלה בשלמות, וניצול ממים הזידונים של קלות דעת ועצלות.
"ושבעה בוני כמוני" - כמון הוא חריף וקשה לאוכלו בפני עצמו, אבל כשמערבים אותו בלחם, הוא נותן טעם טוב. כך מי שאחרים משפילים את כבודו, מועילים לו בזה שגורמים לו לפשפש במעשיו ומיטיב את דרכו, ומועיל לו ללחם של תורה.
"ושבעה ביני מדיקנא דכלבא סבא" - זקנה היא תפארת למי שהגיע לזקנה בדרך התורה והמוסר. אבל מי שזקנה קופצת עליו ע"י ריבוי תאוות, זקנתו היא כמו זקנת כלב. כלב זקן אין בו שום תועלת, וזקנתו אינה מהדרת אותו. שערות זקנו של הכלב הזקן יזכירו לבעל התאווה שהוא יגיע לזקנה כזאת.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 156-158)
לטקסט

לאשתא צמירתא לישקל סכינא וכו' ולימא וירא מלאך ה' אליו וגו' ולימא ויאמר משה אסרה נא ואראה וכו' ולימא וירא ה' כי סר לראות וגו' ולמחר לימא וירא ה' כי סר לראות ולמחר ויאמר אל תקרב הלום וכו' ולימא הכי הסנה הסנה לאו משום דגביהת מכל אילני אשרי הקדוש ברוך הוא שכינתיה עלך אלא משום דמייכת מכל אילני אשרי קודשא בריך הוא שכינתיה עלך וכי היכי דחמיתיה אשתא לחנניה מישאל ועזריה ועריקת מן קדמוהי כן תחמיניה אשתא לפלוני בר פלונית ותיערוק מן קדמוהי

[אשתא צמירתא רומזת למחלת הגלות, שבוערת בישראל כאש. אנחנו סובלים כאלפיים שנה ממנה. לא הצלחנו להתרפא ממנה ע"י כניעה לעשיו, ע"י בקשה מהשלטונות. הסנה הבוער שמשה ראה רומז לישראל בגלות (מדרש רבה). אנחנו שואפים להבין מדוע הסנה בוער, למה בוערת שנאת הגויים נגדנו, ומה התועלת מהגלות? התשובה היא שיסורי הגלות מזככים את נפשנו, ובגללה היהודי פונה לה' בתפילה, כי אין אחר שעוזר לו. "וירא מלאך ה' אליו" - מלאך ה' נראה לנו באש הגלות ע"י שאש הגלות מזככת אותנו ומקרבת אותנו לה'. כשישראל בשלווה, מלאך ה' רחוק ממנו. "ויאמר משה אסורה נא ואראה" - משה מבין שהאש טובה לישראל, ולכן הוא רוצה לראות אותה, להבין אותה לפרטיה. "וירא ה' כי סר לראות" - כשהצרות מתרבות אנחנו מבינים שרק ה' יושיע אותנו, ורק אם נשמע בקולו. בתחילה רואים רק את המלאך, אבל אח"כ מתקרבים לה' ונכנעים בפניו, סרים למרותו, וזוכים לראות את השכינה ולהבין את דרכי ה'.
"אל תקרב הלום" - ה' אומר למשה שלא יקבל מלכות (כך מבואר בזבחים קב ע"א), שהסיבה שישראל בגלות בלי מלכות וממשלה היא כי הם "אדמת קודש", של התורה והאמונה והמצוות, ואין לו שייכות למלכות וממשלה. זו תרופה למחלת הגלות, להבין מדוע אין לנו ממשלה.
"הסנה הסנה לאו משום דגביהת מכל אילני" וכו' - זו תשובה לטענת ישראל: הרי אנחנו נושאי דגל התורה והאמונה בה', והיה צריך להרים את כבודנו בגוים כדי להגדיל את כבוד ה'. התשובה היא, שכמו הסנה, ה' לא בחר בישראל כי הוא עם חזק, אלא הוא דווקא המעט מכל העמים. שם ה' לא יתגדל בזה שישראל יהיה עם גדול וחזק עם כוח לכפות על הגוים ללכת ע"פ התורה, כי כבודו של ה' יתגדל דוקא ברוחו, לא בחיל ולא בכוח. אדרבה, העובדה שישראל הוא העם החלש ביותר, ובכל זאת קורא בשם ה', ומקריב את עצמו בכל מקום על קידוש השם, וממשיך לחיות למרות פיזורו בעולם, וממשיך להחזיק בתורתו - זוהי תפארתו של ה'. "וכי היכי דחמיתיה אשתא לחנניה מישאל ועזריה ועריקת מן קדמוהי" - כמו שחמו"ע ניצלו מהאש, כך ה' יציל אותנו מאש שנאת הגוים.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 158-160)
לטקסט

מי שיש לו עצם בגרונו מביא מאותו המין ומניח ליה על קדקדו ולימא הכי חד חד נחית בלע בלע נחית חד חד אין בו משום דרכי האמורי

[מי שסובל ואינו יכול לבלוע את הצער, כמו עצם בגרון, "מביא מאותו המין" - יבדוק איזה מין צער הוא, אם מהפסד ממון או פחיתת כבוד, או מחלה, "ומניח ליה על קדקדו" - יבחן בשכלו שאולי הדבר נבע ממעשיו הרעים, אולי הזיק לחבר, אולי לא הקפיד על מאכלות כשרים. "חד חד נחית" - ישקול את מעשיו אחד אחד, כי בכללם ייראו טובים, ואילו אם יבדוק כל מעשה לבדו, ימצא בכל מעשה איזה חלק לא טוב. "נחית בלע בלע" - יאמר לעצמו, שהוא ירד ממדרגתו הגבוהה, כי אינו שלם, ויש לו חטאים, ויבלע את העצם ולא יתלונן על ה'. "אין בו משום דרכי האמורי" - זה לא מדרכי עשו שנקרא אמורי, כי עשו חשב שהוא צדיק ומגיעה לו הברכה, וצעק "צעקה גדולה ומרה" כי חשב שהוא צדיק ומגיעה לו הברכה, כי לא פשפש במעשיו.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 42)
לטקסט


סז ע"ב

האומר גד גדי וסנוק לא אשכי ובושכי יש בו משום דרכי האמורי

[עם ישראל מתנהג למעלה מהמזל. קיומו אינו תלוי בתנאים טבעים כמו כל העמים. אנו קיימים למרות רדיפות השונאים. כוחנו טמון בתורתנו ולא בקנייני חיצוניים. ואילו מי שאומר "גד גדי", התמזל מזלי", שתולה את בטחונו במזל ובתנאים טבעיים, עוזב את דרכי היהדות והולך בדרכי האמורי. רש"י מפרש "מיד האמורי" (בראשית מח, כב) - זה עשיו, שנקרא כך כי צד את אביו באמרי פיו. עשיו תלה את בטחונו בקנינים שהשיג בדרך הטבע, "איש שדה", והיה אומר לאביו שהוא צריך לעבור עבירות כי הוא תלוי במזלו ומוכרח לחיות חיי פראות בשדה.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 37-38)
לטקסט

דונו דני יש בו משום דרכי האמורי

[הכוונה לאנשים שעושים תחבולות לשבור את גופם של ישראל, ואומרים שכוונתם לחזק את הנפש ע"י שיחזרו בתשובה מתוך היסורים. כך נהג איוב, וכנגדו אמר ה' לשטן "שבור את החבית ושמור את יינה" (ב"ב טז ע"א), כך אנשים אלו שוברים את החביות, את גופי ישראל, ורוצים שהיין - הנפש - יישמר, כאומרים לחביות שיתחזקו. זה דרכו של אמורי - עשו הרשע שנקרא אמורי. גם עמלק נלחמו בישראל כדי שיחזרו לתורה, כמש"כ שבאו "ברפידים" - לפי שרפו ידיהם מהתורה (בכורות ה ע"ב). כך שונאי ישראל בימי הביניים ייסרו אותנו כדי להציל את נשמותינו. וכך הרפורמים אומרים שלא המעשה העיקר אלא הכוונה. הם שוברים את החביות שמכילים את יין התורה, הורסים את המצוות, ואומרים שהעיקר הוא היין, הכוונה הטהורה, ואומרים לחביות שיתחזקו.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 40)
לטקסט

הוא בשמה והיא בשמו יש בו משום דרכי האמורי

[אסור להחליף בין תפקידי האיש והאשה בבית. החלפת השמות פירושה שהאיש נוהג כאשה ולהיפך. זה דרכי האמורי - עשיו שנקרא אמורי. על עשו כתוב (בראשית לו, ו) "ויקח עשו את נשיו ואת בניו" - הקדים את נשיו לבניו. בביתו הנשים היו שווים לאנשים, ולא שמר על ההבדלה ביניהם.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 41)
לטקסט

משום דרכי האמורי

ושכם גרוע מכל ארץ ישראל, כמו שאמרו בפרק חלק (סנהדרין קב ע"א) דהוא מקום מוכן לפורעניות. ובודאי לא בחינם מוכן לכך, רק שאוירו גורם גם אחר שנתקדש אוירא דארץ ישראל בקדושת ארץ ישראל כמו שנתבאר מקודם. ולכן יעקב נתחזק נגד אותו מקום ביחוד. ושם משכן החוי חויא שורש הנחש. ואמר "מיד האמורי" ולא החוי, הוא כמו שכתב בספר מעשי ה' כי אמונתם היתה אמונת האמורי, יעויין שם. ויציבא מילתא מלשון חז"ל בכל מקום דרכי האמורי על חוקי עבודה זרה שלהם.

(רבי צדוק מלובלין, צדקת הצדיק, אות רכג)סט ע"א

אף כל דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת

כל חוטא חוטא... ראשית לעצמו, לנפשו הוא, שנפגעה בטהרתה על ידי החטא ומורחקת מקרבת אלהים שבו מקורה ושלהיות קרובה אליו הוא יעודה. וזה אמור בעיקר בחטאים שזדונם מרחיק את האדם מן האושר שלעתיד לבוא, שפוסלים את הנפש מלהתקרב אל ה', וגורמים לה עונש כרת. חוטאים מסוג זה מחויבים להביא קרבן, שמטרתו בעיקר "לחטאת", כלומר לטיהור... יעודן של מתנות הדם היה להשיב לחוטא את קרבת אלהים על ידי טיהור של נפשו וגם של המזבח שנטמא על ידו.

(רבי דוד צבי הופמן, ויקרא ה, יז-יט)ע ע"א

דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות

ומהאי טעמא אמרו ז"ל (שבת עג ע"א) אבות מלאכות מ' חסר אחת, דשבת מלכתא שהוא רומז על פנימיות כמו שאמרו (טור או"ח סי' ר"צ ס"ב) אני בת זוגך, ו"כמשוש חתן על כלה" (ישעיה סב, ה) בפנימיות התורה והמלאכות שהם בגלוי, ולכן מ' חסר אחת. ובזה יש לפרש 'ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה'', ודרשו ז"ל דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות, ולכאורה למה דרשו דוקא כאן. ולהנ"ל אתי שפיר, כיון דכתיב 'ויקהל משה את כל עדת' וגו', והיינו בפרהסיא בקהל גדול, לכן 'אלה הדברים אשר צוה' שהוא ל"ט מלאכות ולא יותר, מפני שהוא פרהסיא, ולרמז כנ"ל.

(שו"ת משנה הלכות חלק יט סימן שע)עה ע"א

אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב - עליו הכתוב אומר ואת פעל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן: מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות - שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים - הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות

חישוב תקופות ומזלות הוא חכמת התכונה בכלל. ואומרם כל היודע ואינו מחשב, ר"ל, מי שיש ביכלתו להבין אותה ולו שכל טוב וקרא הקדמות זאת החכמה ואינו עוסק בה. ומה שאמרתם מה יצא מזה, כבר באר ר' מאיר בברייתא הסתכל במעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם.

(שו"ת הרמב"ם סימן קנ ד"ה התשובה חישוב)

[זה כולל חובה לבדוק לוחות שנה שנדפסים, לוודא שאין בהם טעויות שעלולות להביא חילול ימים טובים ויוה"כ, ואם ימצא טעות, להודיע מיד לרבים.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף ס ע"ב)
לטקסט

כי היא חכמתכם - תקופות ומזלות

[לא שחשבון תקופות ומזלות היא חלק מהתורה, אלא שהגוים מכירים בחכמה זו, ואינם מכירים בחכמת התורה, שהרי אסור לנו ללמדם תורה. ומתוך שהם מכירים את חכמת ישראל בתקופות ומזלות, מכירים את חכמת ישראל בתורה.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' פג - לטקסט)עז ע"ב

אמר ליה מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי אמר ליה כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהורא

בלי ספק ששאלה זו היתה על צד הרמז, למה האומות קודמין לישראל בהצלחתם, ומתרץ כברייתו של עולם, שמתחלה שימש החשך ואח"כ האור, כך האומות ההולכים בחושך, תשמישם בעה"ז תחלה, ואח"כ ישמש אור ישראל, ואין כאן מקומו להאריך מזה.

(כלי יקר, בראשית פרק לח פסוק יח)

[העזים רומזים לאומות העולם, כמ"ש "והצפיר מלך יוון", "עז משולשת" רומז למלך מדי. ואילו כבשים רומזים לישראל, "שה פזורה ישראל", "צאן קדשים". השאלה היא למה כל דבר טוב בעולם הגוים לוקחים לפני ישראל, וישראל מקבלים רק שנשאר. התשובה היא ע"פ מש"כ כוכב מיעקב פרשת בראשית, שלפעמים יש לישראל חשיבות עצמית מעל הגוים, ואילו כשחוטאים, זה רק חשיבות יחסית, שאנו טובים יותר מהם. כשבהמ"ק היה קיים היתה לנו חשיבות עצמית, וכל השפע היה מגיע לישראל ורק אח"כ הגיע לגוים, כי ישראל לא תלוים במלאך, אין מזל לישראל, "ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה", אבל בזמן החורבן שאנחנו בחו"ל, שתלויים בשרי האומות, ויש לנו רק חשיבות יחסית מעל הגוים, ולכן הגוים מקבלים קודם. וזה כמו בבריאת העולם, שה' ברא חושך אף שלכאורה היה עדיף שיהיה אור כל הזמן - מ"מ רצה שנרגיש בטובה של האור, וכך בזמן החורבן, חשיבות ישראל היא רק יחסיית לגוים.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף כט ע"א-ע"ד) לטקסט

סוד ד' ליראיו

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה ד]


פג ע"ב

דאמר ריש לקיש: מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה - שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל

מבאר שיש הבחנה בין חיים ומות ויש הבחנה בין טוב ורע, והם לאו דוקא זהים, ולפעמים דוקא הנראה כמות הוא הטוב, ואדם צריך למאוס בחיי החמר ולבחור בטוב.

(עקידת יצחק, שער קא)

[הזוהר מפרש על כך ש"מיתה" פירושה עוני.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, הקדמה שלישית) לטקסט

לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה כד ע"ב]


פו ע"א

מנין לסיכה שהיא כשתיה ביום הכפורים

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא עו ע"ב]


פו ע"ב

בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל

וזהו בשבועות ע"י קבלת עול התורה והמצות בלב וברצון גמור הנה כמוהם נעשה היחוד למעלה בפעולת הרצון ומרצון הטוב והקבלה הזאת של כל המצות נעשה מעשה למעלה כי מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. והנה זה ענין ק"ש ואהבת כו' בכל לבבך פי' כאשר תקבל עליך עומ"ש במסירות נפש ותגיע למעלות ואהבת בדביקות הנעלה ההוא על כל התורה ומצות לקיים במסירות נפש בכל לבבך ובכל נפשך ואז עי"כ יהיו כל הדברים שוב בלי חסרון על לבבך כי רחמנא ליבא בעי וזה הי' אצל ר"ע שהיה כל ימיו במסירות נפש על התורה... וזהו הענין שנקבע ענין מתן תורה במס' שבת בפ' ר' עקיבא, כי הוא הרמז להיות כי ר"ע היה בדביקות וברצון הנ"ל.

(רבי שלמה רבינוביץ מרדומסק, תפארת שלמה, מועדים, שבועות)

בשבת ניתנה תורה

[על פי זה, מה שנאמר ב"על הנסים" "עוסקי תורתך" מרמז לזה ששמרו על השבת, כנגד גזירת היוונים שלא ישמרו שבת].

(רי"מ חרל"פ, מי מרום, חלק טז, לחנוכה ופורים, מאמר ב עמ' ג)


פז ע"א

דתניא: ג' דברים עשה משה מדעתו, והסכים הקב"ה עמו: הוסיף יום אחד מדעתו, ופירש מן האשה, ושבר את הלוחות..

לכאורה ניתן להקשות: הרי ישנם עוד מקרים בהם הסכימה דעת עליון לדברי משה?!
אלא יש לומר שבמקומות רבים פעם יאריך הכתוב בדבור השם אל משה ויקצר בספור משה, ופעם יעשה בהפך. ולפעמים לא יזכיר האחד כלל, לדוגמה: במעשה בני גד ובני ראובן. שספר הכתוב המעשה כאילו הכל נעשה על פי משה בעצמו בלבד, בעוד שלמעשה נעשה על פי השם, כמו שנאמר (במדבר לב לא) "את אשר דבר ה' לעבדיך כן נעשה", ואילו ביהושע כתוב (כב ט) "אל ארץ הגלעד אל ארץ אחוזתם אשר נאחזו בה על פי ה' ביד משה"...

(רמב"ן במדבר טז, ה)

יישר כחך ששברת

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות סב ע"א]


פז ע"ב

לר' אחא בר יעקב במרה נצטוו גם על תחומין והוצאה ולרבא לא נצטוו

[לר' אחא בר יעקב ביציאת מצרים היתה לנו שבת בשלמות, ולכן הוא אומר בפסחים קיז ע"ב שמזכירים יצ"מ בשבת; אבל הלכה כרבא, שבמרה לא נצטוו על תחומין והוצאה, ולכן אין מזכירים יצ"מ בשבת בתפילה; ורק בקידוש, שמתייחס לאיסור מלאכה, מזכירים יצ"מ כי במרה נצטוו על איסור מלאכה. לרבא מוסבר מדוע בפ' כי תשא נאמר "שבת שבתון" ובפ' יתרו לא נאמר "שבתון" - כי רק אחרי הקמת המשכן נצטוו על שבת בשלמות.]

(בנין ירושלים (יעוונין) דף ו ע"ד-ז"א - לטקסט)פח ע"א

"ויתיצבו בתחתית ההר" א"ר אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם. א"ר אחא בר יעקב: מכאן מודעא רבה לאורייתא. אמר רבא: אעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב 'קימו וקבלו היהודים' קיימו מה שקיבלו כבר

כיוונו חז"ל אל עוצם ההכרח והכפיה השכלית שהיה שם מחוזק העניינים ההם אשר הקדים אליהם הנאותים להביאם אל ההודאה, ומכח הדברים אשר סידר לפניהם באומרו: אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עמכם וגו', ועתה אם שמוע וגו', והייתם לי סגולה מכל העמים וגו', ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש – כי הודיעם כי בזה העניין תהיה הבדלתם מכל העמים וסגולה והבדל... ולזה המריצו המליצה שהכריחם בסידור ענייני ומתק שפתיו, כאילו כפה עליהם ההר ההוא כגיגית לאמר: אם תקבלו את התורה – מוטב, שתזכו להיות מסוגלים ונבדלים מכל העמים לחיות חיים נעימים בעולם הזה והשאיר אחריהם ברכה לעולם הנצחי; ואם לאו – אכן כאדם תמותון ושם תקברו, ואחר קבורתכם לא יהיה לכם עוד אחרית ותקוה. ולזה סברו וקיבלו ברצון שלם.
אמנם מפני שהבחינה הזאת היא מיוחדת לבני עליה המכוונים אל השלימות הנפשיי המקווה אחר המוות יותר מההצלחות הזמניות, אמרו שם... מכאן מודעה רבה לתורה – והכוונה להמון העם, כי באשר לא ידעו הודו ובאשר לא הכירו הוסכמו, ואין אונס ואונאה גדולה מזו.
והיתה התשובה שכבר קיימו וקיבלו עליהם בימי מרדכי... והכוונה שלא לבד בבחינת ההצלחה הנפשיית הוכרח לם לעשות, כי גם בבחינת מציאות החיות הזמניי אשר לא ישוער כי אם בהיותם חיים על פי התורה אשר עמה הם בעלי ברית לאלקים ושומר אותם מכל רע ופגע; ושם לזכרון ומשל מה שהצילם בימי מרדכי ואסתר, אשר נגזר עליהם להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים... לולי ה' שהיה לנו. והנה בבחינה זו יחוייב לקבל כולם את אשר החלו לעשות. והנה היה ההכרח – אם מצד הטוב המשותף הזמני ואם מצד הטוב המיוחד הנכסף אל השרידים [הכפיה היתה מכח השכנוע שהקב"ה שכנע את ישראל לקבל את התורה, עד כדי כך שלא יכולים היו לחשוב אחרת. אמנם להמון העם, שלא משתכנעים מהבטחת השכר הנפשי לעולם הבא, לכאורה יש טענת אונס; אלא שגם הם מסוגלים להשתכנע מהשכר הגופני המובטח להם, והוא הקיום בעולם הזה (כפי שהיה בימי מרדכי).].

(עקידת יצחק, שער מד (החלק השלישי))

הלא תראה כי רב אחא בר יעקב תורה על ענין זה הערעור והפקפוק, לא לבנים לבד מהטעם שאמרנו כי גם לאבות עצמם בטענת אונס והכרח שהוא ערעור יותר חזק. והיתה התשובה כבר קבלוה בימי מרדכי ירצה, שלא מכח השבועה, ההיא עמוד עליה, כי אם מהכרח חיותם, שהיא חומרא יתירה הימנה, שאז ראו והכירו שאם ישעור להם לצאץ מתחת ידו ומשמרתו יתעלה היו כללם נכונים להשמד להרג ולאבד רגע אחד, שהפורש ממנו הוא פורש מן החיים ולזה קיימו מה שקבלו הראשונים. והכוונה אל השואל ואל המשיב, להורות שברית התורה והמצוה לא תופר לשום טענה בעולם, שאם לא קובלה מהראשונים היה מן ההכרח לקבלה בכל דור ודור להכרחיות מציאותם, ולפי ההוראה הזאת, קיימו וקבלו היהודם עליהם בכל תוקף לעשות הימים ההם לעולם, כי ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודמם וזכרם לא יסוף מזרעם. [מבאר שיש הבדל בין כפיית הר כגיגית לבין הסתלקות של ה' מהגנת ישראל. כי כפית הר כגיגית היא קבלת תורה בנגוד לרצון. אבל בימי מרדכי קבלו ישראל את התורה מרצונם, כי ראו שללא התורה הם נמכרים להשמיד להרוג ולאבד. ולא מפני שה' מכלה אותם אלא מפני שאינו שומר עליהם. ומכאן שהתורה הכרחית להם ומצד עצמם הם רואים שאינם חיים בלעדיה ומבקשים לקבלה.]

(עקידת יצחק, שער צט)

מבאר שאין הפירוש, שרצה ה' לאנסם, כדי שיהיה להם פתחון פה, דא"כ כשחזר על כל האומות ולא רצו לקבל התורה, למה לא הכריחם?, ועוד הרי כבר קבלו ישראל מרצון טוב ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה?, ועוד בימי יחזקאל כשרצו לפרוק מעליהם עול מלכות שמים ואמרו נהיה ככל הגוים, והשיב להם ה' כי בחימה שפוכה אמלוך עליכם. (יחזקאל כ לב-לג) ואיך היו אנוסים בקבלת התורה, איך היה יכול להכריחם?. אלא ודאי שלטובתם כפה עליהם ההר,להראותם את מעלת התורה, לומר ראו שכל זמן שאין אתם מקבלים התורה הרי אתם חשובים כמתים גם בחייכם, ובמותכם אין לכם שום השארות, אלא שמה תהא קבורתכם, ומתים בל יחיו רפאים בל יקומו, וע"י התורה יהיו חייכם חיים, בזה ובבא.
ורב אחא בר יעקב אמר אע"פ שלא רצה לאנסם על קבלת התורה, מ"מ נמשך נזק מזה, אל הדורות הבאים, שיטעו לומר אנוסים היינו, וזה היה טענתם בימי יחזקאל, ובימי אחשורוש קבלו מה שכבר קיימו ר"ל קבלו עליהם, שלא לטעון עוד טענת אונס כי טענה בטעות היא.
וי"ל עוד שם תהא קבורתכם, שלא תזכו להכנס לא"י, כי הובטחו על נחלת גוים, בתנאי אם ישמרו חקיו, ונקט דווקא הקבורה, לפי שמתי א"י חיין תחילה, ואמר להם אם לא תקבלו התורה, אז ודאי אין לכם בתחיית המתים חלק לעה"ב, ואז אין חילוק בין קבורת א"י לחו"ל, על כן במדבר תמותו ושם תקברו, כי למאי נפקא מינא, ישאו גם עצמותיכם להקבר שמה אם אין לכם חלק לעה"ב.

(כלי יקר, שמות פרק יט פסוק יז)

כי ישראל היו במדבר הכל בדעת פילוסופים קדמונים שהקב"ה מסלק השגחה מתחתונים לרוב גדולת רוממותו, וזהו אומרם [שמות יז ז] היש ה' בקרבנו אם אין, ולא היה לבבם שלם עם ה' כדכתיב [תהלים עח לו] ויפתוהו בפיהם וגו' ולבם לא נכון עמו, כי בלבם היה שאין הקב"ה משגיח כלל בתחתונים.
ולכך אמרו היש ה' בקרבנו אם יודע מה בלבנו [ילק"ש ח"א רמז רס"א], כי חשבו כי אינו מכיר בפרטים, ואין ידיעתו מקיפה כלל בשפלים גשמים תחתונים, ולהסיר ספק זה מלבם באו נסים ונפלאות, ומזה הכירו וידעו כי ה' בקרב ישראל בהשגחה פרטיות אבל לא התמיד, וכאשר עבר הנס זמן מה חזרו לספק כדכתיב [תהלים קו יג] מהרו שכחו, והאמינו שנמסרה השגחה לכוכבי שמים ושרים עליונים, וזו היתה סיבת המרי במלכי ישראל ויהודה, שקטרו לצבאות השמים ועשו טלמסאות.
...וזהו קיימו מה שקבלו כבר, רק מנא ידעו דלמא לבבם עדיין בלתי שלם, ואי שאמרו קיימו, גם בהר סיני אמרו נעשה ונשמע, והכתוב מעיד ויפתוהו בפיהם וכו', ולזה אמר קיימו למעלה מה שקבלו למטה, הקב"ה הסכים שקבלת התורה זו, היא אמת ובלב שלם ידברו, וא"כ זה וזה קיימו מה שקבלו כבר וקיימו למעלה מה שקבלו למטה הכל אחד, ומוכח דברוח הקדש נאמרה, דהסכים הקב"ה לקבלתן ושלבבם שלם עם ה' אלהיהם וא"ש ונכון.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ב)

זו היא הבחירה שבחר בנו, שלא נתן לשלוט בנו המזל, כי אם הגביה אותנו למעלה מהמזל, ובשביל זה קבלנו התורה, כי לא היה ביד המזל להכריע אותנו בשמירת המצות, מה שאין כן אילו הניח אותנו תחת מזל, לא היה לנו אפשר כמעט לקבל תורה, מטעם הכרחיות המזל, ובזו תבין מה שאמרו [שבת פח.] אם אתם מקבלים התורה מוטב וכו' ואם לאו שמה תהיה קבורתכם, דלא היה כמכריח לגמרי, רק כמזהיר ואומר, כי ודאי, לא לחנם פחדו וסרבו ישראל לקבל התורה היקרה מפנינים, רק חשבו כי הם תחת מזל, ואם כן המזל יכריח אותם, ולא יהיה סיפוק בידם לקיים התורה ולשמרה כראוי, ולכך מאנו לקבל התורה, אבל הקב"ה אמר להם כי טועים הם, וכי הם למעלה מהמזל, ואין בהם ממשלת המזל, כי אילו היו הם תחת המזל ודאי יהיו נאבדים ח"ו מהעולם, כי המזל הוא נגדם, וכל משטרי המזל לעקור לישראל ח"ו, וזהו, אם מקבלים התורה מוטב ואם לאו - שתחשבו כי אתם תחת המזל ולכך אין לכם לקבל התורה - שם תהיה קבורתכם, כי המזל לרוע נגדיכם ותאבדו מהר.
וזהו ענין כפיית הר כגיגית, כי המזלות הם ככיפת הרקיע ונמשלים ככופה הר עלינו, כאשר חוש הראות מעיד, ולכך לא כפה על אומות העולם הר, כי הם באמת תחת המזל, ואין המזל נגדם לעקרם ולשרשם, אדרבה הוא לטוב להם, ולכך לא שייך כפית הר כגיגית באומות העולם כי המזל הוא לטוב להם, אך מחמת זה לא קבלו, הואיל והם תחת מזל וכמעט ידיהם אסורות כנ"ל. וזהו יהיה מטענתם לעתיד לבא, כלום כפית עלינו הר כגיגית, הרצון, שהיינו למעלה מהמזל, והיה סיפק בידינו לקיים התורה, בלי מכריח למול התורה מפאת המזל, והנה, אף כי במתן תורה נאמר לישראל והגיעו למדרגה למעלה מהמזל, היינו למעלה מז' כוכבי לכת, אבל עדיין היו ישראל במחשבה, כי גלגל השמיני שהוא י"ב מזלות מושל בם, כי באמת יש לי"ב מזלות קצת ממשלה בישראל, ובאברהם שנאמר לו צא מאיצטגנינות שלך, היינו דקאי צדק במזרח שהוא מז' כוכבי לכת, וא"כ עדיין היה להם פתחון פה כי אי אפשר לקיים התורה, כי מזלות ההמה מכריחים לעשות טוב או רע ח"ו.
ולכך ויפתוהו בפיהם ולבם בל עמהם, כי עדיין היתה תקועה בלבם דעה נפסדה זו, כי הם מוכרחים ע"פ י"ב מזלות, וכן עשו עגל למזל שור, וכל עבודות לעשות כוונים למלאכת שמים בימי בית ראשון היה הכל במחשבה זו, כי י"ב מזלות מושל בם, וכן כל עבודתם, ולכך אמרו [שבת שם] מודעא רבא לאורייתא, כי עדיין יכולים לטעון אנוסים היינו, כי מן השמים אנו אנוסים לעבור פי ה', כי מזל מכריח, וזהו טענתם, ולא סתם ח"ו למרות פי עליון בשאט נפש, וכי זו טענה, אבל הטענה עדיין אנוסים היינו כי המזל אנסנו ומכריח לעשות.
אמנם נודע בהמן, דהפיל פור מיום ליום ומחדש לחדש, כי מתחלה ניסה בז' כוכבי לכת כי הוא מזל היום, כי כל יום מימי שבוע יש לו כוכב מיוחד כנודע, אבל כאשר ראה כי עיקר ישראל תחת י"ב מזלות הפיל פור מחדש לחדש, כי י"ב מזלות הם מזלות החדש, ועלתה לו, כי מזלות הנ"ל היו להרע לישראל, כי צלם שעשה נבוכדנצר היה נעשה בחכמת הקסם והשתעבד הכל לנבוכדנצר, וישראל בהשתחויה נשתעבדו למזלות, והמזלות היו עתידים להרע לישראל, כאשר הצליח המן בגורלו, שהיה עשוי על פי חכמת כוכבים וי"ב מזלות כנודע. אמנם מרדכי התפלל והועיל שהקב"ה שידד מערכות שמים, אף י"ב מזלות השמימיים, ואם כן משם יכירו וידעו כל ישראל, אפילו תחת ממשלת י"ב מזלות אין ישראל יושבים כלל, וכי הם למעלה מכל מזל, וא"כ אין כאן טענה מבלי לקבל התורה בשמחה וטוב לב, כי אין כאן מכריע ומכריח כלל לאומה ישראלית לשמירת ועזיבת התורה כי הם למעלה מכל מזל, ולכך בימי אחשורוש קבלו התורה בכל לבב ונפש בלי פניה ושטנה כלל והבן. [כפיית ההר כגיגית משמעותה להיות למעלה מן ההר. וההר הוא המזלות, שהם ככיפת הרקיע הנמשלת להר. הבחירה שבחר ה' בנו היא שהגביהנו למעלה מן המזל. אך בנ"י עדיין טעו לחשוב שהם תחת שליטת המזלות. ולכן אמר להם ה' 'אם אתם מקבלים התורה מוטב וכו' ואם לאו שמה תהיה קבורתכם'. לא היה כמכריח לגמרי, רק כמזהיר ואומר 'אם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו - שתחשבו כי אתם תחת המזל ולכך אין לכם לקבל התורה - שם תהיה קבורתכם'. ומה שאמרו 'מודעא רבא לאורייתא', כי עדיין יכולים לטעון 'אנוסים היינו, כי מן השמים אנו אנוסים לעבור פי ה', כי מזל מכריח', וזהו טענתם. אך בימי אחשוורוש הוכח שישראל למעלה מן המזל, שכן הפור שהפיל המן התבסס על חכמת המזלות, ונחל מפלה גדולה, ואז קיבלו התורה מרצון.]

(יערות דבש, חלק ראשון – דרוש ח)

ויש להבין: הלא אונס אחשורוש היה יותר מן אונס מתן תורה! כי קבלוהו כי ראו שגזירת המן נחרצה עליהם והם לטבח מוכן, ודוד צווח וא"כ הרי זה יותר אונס, מאונס דסיני שהיה ביד ה'!
אבל כבר כתב מהרי"ק, וכן הוא בשו"ע, אם אחד מעליל על אחד תן לי מאה זהובים, או עשה כך, והוא עשה כך, הרי זה אונס להנצל מן מאה זהובים. אבל אם חייב מאה זהובים, ואמר הרי נתונים לך על מנת שתעשה כך ונתרצה אין זה אונס, כי מי מכריח ליתן לו חובו במתנה. וא"כ א"ש, בשלמא דלא היו ישראל חייבים כליה, שפיר יתכן אונס היה מפחד המן, אבל באמת חייבים כליה, רק הקב"ה וויתר להם על מנת לקבל התורה, אין זה קרוי אונס, וקבלה ברצון מיקרי. [כיצד ניתן לומר שהקבלה בימי אחשורוש נחשבת לקבלה מרצון? הרי שם היו נתונים תחת גזירת המן, אם כן זהו אונס אפילו גדול יותר מאשר כפיית ההר כגיגית. שזו בידי אדם, וזו בידי שמים, וכבר אמר דוד "נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה"?! אלא יש להבין מדוע אין זה נחשב אונס. בהגדרת 'אונס' יש להבחין בין מצב בו הנאנס היה חופשי וזכאי מתחילה, לבין מצב בו הנאנס היה מחויב בדין. (אם אחד מעליל על אחד 'תן לי מאה זהובים', או 'עשה כך', והוא עשה כך, הרי זה אונס להנצל מן מאה זהובים. אבל אם חייב מאה זהובים, ואמר 'הרי נתונים לך על מנת שתעשה כך' ונתרצה - אין זה אונס, כי מי מכריח ליתן לו חובו במתנה?) אם לפני האונס היה חופשי ושכאי – האונס נחשב לאונס, וזה היה המצב במעמד הר סיני. אך אם כבר לפני כן היה במצב של חייב, אין זה אונס. וישראל שבאותו בדור היו חייבים כליה (מגילה יב ע"א), על כן אין זה אונס.]

(יערות דבש, חלק ב, דרוש יג)

"ויתיצבו בתחתית ההר - פירש רש"י שנתלש ההר ממקומו ונכפה עליהם ההר כגיגית. ויש לחקור לפי מ"ש הרב העשל, דתבור וכרמל נפסלו משום שנעקרו ממקומם, וכל הר עבדו ע"ז, ואין נעבד במחובר, ואלו שנעקרו נפסלו, לא כן הר סיני... א"כ השתא קשה דהר סיני נמי נתלש ממקומו. וי"ל דשאני הר סיני דהואיל ואשתרי אשתרי. ובזה אפשר לפרש מאמרם ז"ל, "למה תרצדון הרים גבנונים" - תרצו דין עם סיני וכו'. והוינן בה, מה משפט הי"ל עם סיני?... ולפי האמור אפשר לומר דזהו הדין שהיה להם לתבור וכרמל, דגם הר סיני נתלש ותו אינו מחובר וכמוהו כמוהם וכלם פסולין, ומה נשתנה הר סיני לזכות? ויאמר ה' כלכם בעלי מומין, דאיברא אתם פסולין דנעבד בתלוש פסול ודאי. אבל הר סיני חמד כבר לשבתו, "וירד ה' על הר סיני", והואיל ואשתרי אשתרי. וכפי זה מה שבאו תבור וכרמל היה בעת שנתלש הר סיני. אמנם רז"ל במדרש בראשית רבה אמר דהר סיני מעולם לא עבדו שם ע"ז.

(חיד"א, פני דוד פרשת יתרו אות ו)

סגולת השופר היא לעורר הכוחות הנרדמים וכמש"כ הרמב"ם בה' תשובה (פ"ג ה"ד), ואצל ישראל הוא לעורר כח הקדושה הצפונה כמו שביארתי כמה פעמים. ומטעם שבתוך עומק הלב רצון של כל אחד מישראל נוטה לקדושה ולטוב מפני קדושת נשמתו וכמש"כ הרמב"ם בה' גרושין (פ"ב ה"כ), על כן מועילה כפי' לדבר מצוה, שבאמת הוא הרצון האמיתי שלו. ע"כ מ"ת שהי' ע"י כפיית הר כגיגית, ורצה השי"ת שיהי' ברצון גמור לשעתו, ע"כ תקע בשופר לעורר קדושה הפנימית של ישראל ויהיו מוכנים בנפש חפצה לקדושת התורה.

(מדבר שור, דרוש יט)

[רביד הזהב פ' יתרו הסביר שלכן ביו"ט שחל בשבת אומרים במוסף "באהבה מועדים לשמחה... באהבה מקרא קודש", פעמיים "באהבה", כי כל המצוות קיבלנו מיראת ההר כגיגית, ושבת קיבלנו באהבה במרה. ולכן ביו"ט בקידוש אומרים "אשר בחר בנו" ובתפלה "אתה בחרתנו", ולא בשבת, כי מצוות יו"ט קיבלנו ע"י ההר כגיגית, ובזה ה' הראה שבחר בנו, משא"כ בשבת שקיבלנו במרה ברצון. ולכן רשב"ם פסחים קיז ע"ב, כותב על דברי ר' אחא בר יעקב "צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום" שהוא בא לחדש שבשבת צריך להזכיר - כי צריך להזכיר שאת שבת קיבלנו עלינו ביציאת מצרים במרה. אבל כיון שקיבלו הכל ברצון בימי אחשורוש, לא צריך להזכיר את שבת בייחוד, ולכן בתפילת שבת לא מזכירים יציאת מצרים, אלא שבקידוש צריך להזכיר בגלל גזירה שוה "זכור" "תזכור", כמו שהעיר מהרש"א.]

(בנין ירושלים (יעוונין) דף ו ע"ב-ע"ד - לטקסט)[על זה אנחנו מודים על ש"קרבנו לפני הר סיני" - שכפה עלינו הר כגיגית שזה לטובתנו שנוכל להיפטר בטענת מודעא.]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף ט ע"א) לטקסט

[על כך אומר הפסוק (שיר השירים א, ד): "משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך", שישראל מבקש מה' למשוך אותנו, להתחיל לקרב אותנו אליו, ואחרי שתתחיל, אנחנו נמשיך, והרי כך עשית בעבר, "הביאני המלך חדריו", שהבאת אותנו בחדרי התורה ע"י כפיית הר כגיגית. מה שאנחנו מבקשים שתתחיל אינו משום שאיננו שמחים לעשות רצונך, שהרי "נגילה ונשמחה בך", אלא אנחנו מבקשים שתתחיל כדי ש"נזכירה דודיך מיין", להזכיר את ידידותך שבעבר, שהתחלת לקרבנו.

(אגדת שמואל (אריפול, של), דף יב ע"א) לטקסט

[לגוים יש רק השגה גלויה, ולישראל יש גם השגה נעלמת, כגון כשהוא סובל יסורים והההשגה הגלויה לא פועלת. ישראל אמרו "נעשה ונשמע" מצד ההשגה הנעלמת, ובזה אין שלטון ליצה"ר וא"צ כפייה, וה' כפה הר כגיגית לענין ההשגה הגלויה].

(מי מרום חלק יז עמ' ד)

[לכאורה היה צ"ל "פה" תהא קבורתכם. י"ל שבא לרמוז שעדיין לא קיבלנו את התורה (והא ראיה, שחז"ל אמרו ישראל עזין שבאומות (ביצה כה ע"ב), אף שהתורה אמורה להפחית את העזות שלנו, כאמור שם), ולכן ההר עדיין כפוי עלינו, שאם לא נקבל, "שם" בין העמים תהא קבורתכם. ועוד [בעמ' 10] שבזה שלא נשמור את התורה נתבולל, וכך ניקבר בין הגוים].

(דברי חשב עמ' 4) לטקסט

[ופירשו תוס' שבכפייה קיבלו גם תורה שבע"פ. וזה מה שאומרים "אשר נתן לנו תורת אמת" - שבכתב, ו"חיי עולם" - תורה שבע"פ, חיות העולם, שאילולא מתן תורה העולם היה נעשה תוהו ובוהו, "נטע בתוכנו" - בכפייה.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' מז) לטקסט

[כשישראל ראו את כל הדברים הנוראים והנפלאים במתן תורה, התעלו מאוד, והרגישו את גודל ההכרח שלהם לקבל את התורה, כיון שהרגישו את פנימיות התורה, וראו שבלי התורה לא יוכלו להתקיים, והרגשת ההכרחיות היתה כאילו ה' כפה עליהם. אבל אחרי שהסתלקה השכינה, ירדו ממדרגתם וכבר לא הרגישו שא"א להתקיים בלי התורה, שהרי לפני מתן תורה ראו שהעולם מתקיים בלי התורה. ולכן היתה להם טענת "מודעא", כאילו היו אנוסים. אבל אח"כ הראה להם ה' בכל עת איך קיום העולם תלוי בקיום התורה, שאם חוטאים הארץ לא תתן את יבולה, ואז הבינו שגם במדרגתם הנמוכה הם מוכרחים לקבל את התורה. וזה היה בימי אחשורוש שקיבלו ברצון גמור אף לפי מדרגתם הנמוכה.]

(בשמים ראש (הורביץ), הקדמה, עמ' 6) לטקסט

מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית

[קורח טען "כל העדה כולם קדושים", שכולם שמעו מהר סיני אנוכי ולא יהיה לך (רש"י פ' קורח). ומשה עונה לו, אתם קיבלתם את התורה מיראה כי ה' כפה עליכם הר כגיגית, ואילו אהרן האמין בה' מאהבה, כמו שה' אמר עליו "ידעתי כי דבר ידבר הוא" (שמות ד), כלומר אני יודע שהוא ידבר מעצמו, בלי ציווי מה', אלא מאהבת ה' ותשוקתו לקבל תורה בסיני.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 124) לטקסט

מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם

[הרפורמים בורחים מהר סיני, ומשליכים מעליהם עול תורה. הם מקווים שיוכלו להתקרב לגוים, ושהגוים לא יחשדו בהם שהם יהודים, ושיוכלו לחיות כמו כל הגוים. אבל ה' כפה עליהם הר סיני כגיגית, ואינם יכולים לברוח ממנו. כל מקום שהולכים, הר סיני הולך עמהם. הגוים רואים את הר סיני על כתפי היהודים גם כשהיהודים אוכלים עמהם דברים אסורים, והגוי יודע שהוא יהודי ועובר על התורה. הגוי אומר, "הנה היהודי רוצה למשול עלינו עם ההר סיני". בשביל יהודים כאלו, הר סיני מביא לקבורתם, כי הגוים מואסים ביהודים הללו, שונאים אותם ואח"כ רודפים אותם. וכשהיהודים רואים שבגידתם בה' אינה מועילה, הם חוזרים לתורה, כך שהר סיני כופה זאת עליהם. ]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 94) לטקסט

כפה עליהם הר כגיגית וכו' הדר קבלוה בימי אחשורוש

תחילה ה' יתברך מאיר לאדם, והאדם אין רגיל בזה עדיין, וקשה עליו לקבלו כיתד קבוע במקום נאמן שלא ימוט ומאבדו, ואחר כך האדם נוהה אחריו ומבקשו, וה' יתברך אינו חוזר ופותח לו... אם לא בקושי גדול, כענין: כשרציתי לא רצית, עכשיו וכו' (ברכות ז ע"א). וזה ענין מתן תורה היה בכפיית הר כגיגית, ואחר כך הדר קבלוה בימי אחשורוש ברצון, אבל לא נעשה להם נס בימי עזרא כבימי יהושע בן נון, שגרם החטא, כדאיתא בפרק קמא דברכות (ד ע"א), רצה לומר חטא הקודם. ולא שרתה שכינה בבית שני. ומכל מקום איתא בסוף ספר היכלות שאף על פי שניתנה תורה, מכל מקום כל מעלותיה... לא היו עד הבית שני, ואף על פי שלא שרתה בו שכינה. ועיין עוד שם אחר כך שלא הניחו אבן על אבן בבית שני עד שכפו להקב"ה וגילה להם רזי כל דבר, עיין שם, וכפו הוא נגד כפיית הר כגיגית דמתן תורה.

(רבי צדוק מלובלין, צדקת הצדיק, אות צג)

אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם

[אם אתם מאמינים בתורה מן השמים, שקיבלתם אותה ממני ע"י משה, מוטב, ואם אינכם מאמינים שהיא מן השמים אלא אומרים שהיא מעשי ידי אדם שאפשר לשנותה בהתאם לתקופה, הר סיני יקבור אתכם.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 223) לטקסט

מכאן מודע רבה לאורייתא

עוד יש לומר טעם על מה שקדושה ראשונה בטלה וקדושה שניה לא בטלה וקדושה לעתיד לבא, על פי מה שאמרו מכאן מודע רבה לאורייתא, שטענת אונס היתה להם. והקשה הרשב"א (שבת שם) אמאי נענשו בכל העונשים?! ותירץ, שבשביל התורה נתן להם ארץ ישראל, ואם לא ישמרו, שוב לא שייך להם ארץ ישראל, וכל זמן שהיו בארץ ישראל נענשו בעונשים. אם כן כיון שגלו, שוב פקע קדושת ארץ ישראל דיש להם אונס, ובשביל שפקע מאתם שמירת התורה בחיוב ופקע קבלתה, ואם כן אינו שייך ארץ ישראל להן ובטלה קדושתה. אבל אחרי כן שקיבלוה בימי אחשורוש בלא אונס, אם כן פקע מאתם טענת אונס, ושוב שייך ארץ ישראל להם, וגלות מארץ ישראל הוא עונש ככל עונשים. אבל ארץ ישראל שייך להן ולא פקע קדושתה ודו"ק.

(משך חכמה שמות טו, טז)

"טובה חכמה עם נחלה ויותר לרואי השמש" - אמרו במדרש טובה חכמה של יהושע עם נחלה שהנחיל את הארץ. ואפשר דהכי פירושו: טובה חכמת התורה שקבל ממשה רבינו ע"ה ונתבטלה המודעא עם נחלה שהנחיל את הארץ, כמ"ש הרשב"א ז"ל דבמתנת הארץ בטלה המודעא. "ויותר לרואי השמש" - הצדיקים, דלת"ח לא כפה ההר כמ"ש רעיא מהימנא בח"ג דף קכ"ה דלא כפה ההר על ת"ח אלא על ע"ה.

(חיד"א, חומת אנך קהלת פרק ז אות כו)

אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש. דכתיב קימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר

ואפשר לרמוז "כתוב זאת" - רמז על המגילה בלשון נקבה, "זכרון בספר" - רמז שפורים הוא כנגד כל המועדים, כמ"ש הרב מהר"א הכהן במדרש אליהו משם הרב יד יוסף: פסח מעבדות לחירות, פורים ממות לחיים. שבועות, הדר קבלוה. ראש השנה, ספרי חיים וספרי מתים, ופורים היתה גזרה חתומה. כפור, פורים מכפר ככפור (כמ"ש מדרש אליהו במ"א). סוכות, ענני כבוד, פורים רבים מעמי הארץ מתיהדים ונכנסו תחת כנפי השכינה, עכ"ד.

(נחל קדומים פרשת בשלח אות כ)

משל למלך שהיה לו בן יחיד והיו השרים מתקנאים בו מחמת שראו גודל אהבת המלך עליו, לימים חטא הבן לאביו וגירש אותו ליער, וסבר הבן שאביו עזב אותו ושכח אותו, אבל אביו ברחמיו על בנו היה מתיירא שמא יפגעו בו חיות רעות שביער, או שריו השונאים אותו, מה עשה, שלח את עבדיו המשרתים אותו לתוך היער, אך אמר להם שאל ידע בנו מזה, כדי שיחזור מחטאיו אשר עשה, לימים בא עליו דוב ובא אחד מעבדי אביו והצילו, וסבר הבן שהוא מקרה, אח"כ בא שר אחד משונאיו ועמד אחד מעבדי אביו והצילו מידיו, והבין הבן כי איך אפשר שיהיה מקרה כל כך תכיפה תמיד, והבין שזאת עשה אביו ונתקע אהבת אביו בלבו, וחזר בתשובה שלמה. כך הקב"ה שלח אותנו בגלות, והיה מתיירא שמא יפגעו בנו הדובים הקשים, שלח אתנו עבדיו המשרתים, ועשה לנו נסים על ידיהם אך הוא בהסתר פנים. אך כשמרדכי ואסתר ודורם ראו והבינו שזאת הוא מן השמים, וקבלו עליהם את התורה באהבה רבה.

(פירוש הגר"א על מגילת אסתר)

תמיד אחר מחיית עמלק נתעלו ישראל במדרגת שלימות מוח ולב, כי לעומת שע"י עמלק נפגמו בבחי' מוח ולב ע"כ במחייתו נתעלו בשני אלה. והיינו בראשונה זכו למתן תורה שהיא שלמות השכל, והמשכן שהיא שלמות הלב, שהיא דבקות ישראל באביהן שבשמים באהבה, כמ"ש (שיה"ש ג) "תוכו רצוף אהבה" כמו שפירש רש"י. וכן במחייה שבימי שאול ודוד זכו לתורה, דהיינו חכמת שלמה, שעשה אזנים לתורה, ובנין בית ראשון. וכן בימי מרדכי ואסתר, זכו לתורה, היא עליית עזרא, וכמ"ש (עזרא ז) "הוא עזרא עלה מבבל", ואמרו ז"ל (סנהדרין כא ע"ב): ראוי היה עזרא שתינתן התורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משה, כי מה עלייה שנאמרה להלן תורה אף עלייה שנאמרה כאן תורה. וגם היתה קבלה מחדש כמ"ש במגילה קיימו וקבלו, ובנין בית שני. וכן לעתיד לבוא אחר מחיית עמלק במהרה בימינו אמן, כתיב (ישעיהו יא) "כי מלאה הארץ דעה את ה'", וכן כתיב (ירמיהו לא) "נתתי תורתם בקרבם ועל לוח לבם אכתבנה", ובית שלישי. הרי שלעולם אחר מחיית עמלק זוכין ישראל לשלמות השכל והשתוקקות הלב.

(שם משמואל, פרשת תצוה וזכור שנת תרע"ד, עמ' קכח-קכט)

...על קבלת התורה מחדש בפורים מאהבת הנס... ומחמת אהבה רבה זו קבלו עליהם מחדש. ובזה מיושבת קושית המהר"ל בספר אור חדש ליהודים היתה אורה זו תורה, מה צ"ל הלוא כל מעלתן של ישראל אינה אלא התורה, ולהנ"ל ניחא שהגיעו מחמת גודל האהבה לשרשי התורה, כי אורייתא מחכמה עילאה נפקת, והם הגיעו למעלה גדולה נוקבין קודם דכורין.

(שם משמואל, פרשת משפטים - ר"ח אדר שנת תרע"ב, עמ' יד)

קבלת התורה בימי אחשורוש היתה בדרגה גבוהה יותר מאשר בהר סיני.
יתכן שאעפ"י שבסיני היו ישראל 'כאיש אחד בלב אחד', מכל מקום בימי אחשורוש הגיעו לאחדות שלמה ומוחלטת עקב הסכנה האיומה. שהרי בשעת סכנה נשכחים ומתבטלים כל ההקפדות והתרעומות שבין אדם לחבירו, ומחשבת כל אחד נתונה לכלל כולו, והיא היא שעת האחדות הגמורה, ושעת הכושר לקבלת התורה בשלמות.

(שיחות מוסר, תשל"א פרשת יתרו מאמר לז' עמ' קנו)

מה תפוח זה פריו קודם לעליו

[לכן נאמר על יעקב "ריח בני כריח שדה" ופירש רש"י כשדה תפוחים, כי היה תמיד חוזר בתשובה מתוך פחד שמא לא יצא ידי חובתו, ונמצא שחזר בתשובה לפני שחטא].

(מרפא לנפש (זילבר), סוגיות עמ' ט) לטקסט

בחורב טענו בחורב פרקו. בחורב טענו, כדאמרן. בחורב פרקו, דכתיב "ויתנצלו בני ישראל וגו'". א"ר יוחנן: וכולן זכה משה ונטלן. דסמיך ליה "ומשה יקח את האהל"

והיא העליה שרמז לו באומרו "לך עלה מזה", פירוש: מזה שעבר. ולזה דקדק לומר גם כן תיבת 'אתה'. שהרי לא היה צריך לומר 'אתה', כיון שעמו היה מדבר. אלא לומר: אתה תעלה, ולא זולתך. שאדרבא, ירידה היתה להם.

(אור החיים, שמות לג, א)


אמר חזקיה: מאי דכתיב "משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה"? אם יראה, למה שקטה? ואם שקטה, למה יראה?, אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. ולמה יראה? כדריש לקיש. דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב "ויהי ערב ויהי בקר יום הששי"? ה' יתירה למה לי? מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית, ואמר להם: אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימין. ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו

האדם בתולדתו בלא מלמד כבהמה שנ' ועיר פרא אדם יולד, ואם דעתו ושכלו של אדם בלא מלמד נותנת לו לחשוב בחדוש, לפי שאין הגלגל מנהיג, אלא זולתו מניע, כמו שהזכרנו, אין אצלו מצוה ולא עבירה, ולא דעת ולא חשבון, ואין אצלו שום מעשה טוב ונרצה יותר מאחר, וכל שכן הימים והשנים שכלם שווים אצלו, נמצא הכל שוה אצלו כמו שהוא שוה אצל הבהמות.
וחשוב בלבך שהב"ה ברא כל השפלים להנאתו ולתשמישו של אדם, שאין לנו טעם ביצירת בעלי חיים השפלים והצמחים שאינם מכירים את בוראם זולתי זה, וברא את האדם שיכיר את בוראו ית', ואם האדם אינו יודע שבראו כלל, וכל שכן שאינו יודע שיש אצל בוראו מעשה נבחר ונרצה ומעשה אחר מרוחק ונמאס, נמצא האדם כבהמה, וכונת בריאתו בטלה, וזהו מה שאמרו חז"ל תמיד, שאלו לא קבלו ישראל את התורה היה מחזיר העולם לתהו ובהו, כלומר שאם לא היו חפצים לדעת וללמוד ידיעת בוראם, ושיש הפרש לפניו בין טוב לרע, נמצא שכונת בריאת העולם בטלה. [מבאר שברא ה' העולם לשימושו של האדם המכיר בבוראו והיודע שיש לו מחוייבות, אך ללא הכרה זו הרי הוא כבהמה נמשל ולא ראוי לברוא עולם.]

(רמב"ן, דרשת תורת ה' תמימה)

כי בעל השכל השלם אשר יש לו היראה השכלית אינו מפחד ממגורות הענושים והבהלות כלל והאיש החמרי אשר הוא יגור מהענושים הנה אין לו מבא ביראה השכלית כלל, כי כמו שאמרנו המאחת היא מפועל הנפש השכלית והשזנית היא הפעלות הנפש החיונית. והוא מבואר כי יראתו של משה רבינו אינה משתתפת עם דבר של אותו פחד ומגור כלל כי יראת האיש השלם היא עצם האהבה השלמה וכמו שאמר אין לך אהבה במקום יראה יראה במקום אהבה אלא במדת הקב"ה בלבד. והנה שלא נשתתפה יראתו עם יראת ההמוניים, כמו שלא נשתתפו ההמוניים ביראתו, ולא ביראתו של אברהם אבינו וכיוצא. ואם כן הדרא קושיא לדוכתה כי אם הוא שואל יראת ההמוניים ודאי מילתא זוטרתי היא לגבי כולי עלמא ואיננה כדאי אשר בעבורה יעשה המצוה כמו שאמרנו. ואם היראה השכלית השלמה, אטו מילתא זוטרתי היא, ואף לגבי משה ואף שתהיה מילתא זוטרתי לגבי דידיה, לא תקן כלל ממאמרו...
אמנם הנראה אלי בזאת השאלה, יתבאר אחר שנתעורר על ספק יותר דק ויותר קשה במציאות היראה ומהותה וזה, כי היראה בטוב הבחינה אינה נופלת רק בדבר שהוא אפשרי להיות ואיפשר שלא להיות אבל במה שהוא מחוייב או נמנע יפול עליו צער או עצב, לא יראה כי אנחנו לא נירא מהזקנה או מהמיתה הטבעית או משקיעת השמש או עלייתו אף על פי שיגיע לנו נזק ממנו, אבל נצטער או נתעצב... היראה נמשכת אל היותו יתעלה בורא עולם בחפץ ורצון, ואל היות מנהגו תמיד נמשך אל רצונו. וכן אמר האותי לא תיראו נאם יי' אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים וכו' (ירמיה ה') והכוונה שהוא נקל בידו לקיימו ולבטלו...
וזהו ענין נכבד מאד נותן טוב טעם ודעת בשאלה שאנחנו עליה ובמאמר המצורף אליה. ועתה ישראל מה יי' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את יי' אלהיך, כי ודאי זהו סוד האמונה אשר לא באו בה כל הפילוסופים וכל החכמים אשר מעולם, אבל נמסרה לעם יי' אלה בראשית דבריה, כמו שאמרנו ומכחה קבלו כל המצות התלויות ביראה כמו שכתוב בהרבה מהן בפרט ויראת מאלהיך אני יי' (ויקרא י"ט) ועל זה אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (נדה י"ו) ע"ב) כי באמת האמונה בו יתעלה על זה האופן היא ביד המאמין בו ולא בו. ועל זה נאמר באברהם אבינו והאמין ביי' ויחשבה לו צדקה (בראישת ט"ו) כי הוא לבדו מכל הפילוסופים אשר לפניו בא אל זאת האמונה ועליה נאמר עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה (שם כ"ב) והוא ענין נכבד מאד ויסוד תורניי נפלא ביאר אותו שלמה החכם ושם אותו פרי כל חקירתו בספר קהלת בשחתם סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור וגו'...
שמי שבא לכלל דעת בא לכלל יראה. וזהו שהפליגו חז"ל לומר אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה (אבות פ"ג). כי מי שאינו יודע וחושש אל הענינים האפשריים איננו ירא מהם, והנה יראתו אותם היא ראיה מופתית לידעתו, אבל אם אינו ירא היא ראיה עצמוה שאין בו חכמה, וכמו שהחליטו המאמר אין בור ירא חטא.
...וזה עצמו מה שיראה מכוונת חז"ל אמרו בפ' רבי עקיבא (שבת פ"ח). מאי דכתיב משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה (תהלים ע"ו) אם יראה למה שקטה, ואם שקטה למה יראה. אלא כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי (בראשית א') מלמד שהתנה הקב"ה תנאי עם מעשה שמים, אם ישראל יקבלו את התורה מוטב, ואם לאו הרי אני מחזיר אתכם תהו ובהו. ויש לתמוה, שהרי מיד שדבר עליהם אמרו כל אשר דבר ה' נעשה (שמות י"ט) ומאי יראה איכא כשהשמיע דין משמים. אלא שכוונו לזה שאמרנו כי מצד שבאו במעמד ההוא לכלל דעת הארץ יראה ממה שלא היתה מרגשת עד הנה, והיא היה הסבה ששקטה ושמחה בידיעת וכמו שאמרו בתחלה יראה ולסוף שקטה. ועתה ראה, כי ביראה הזאת אשר כן תארנוה ואשר אמרו עליה א"ר חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, וכמו שביארנו יצדק מאד מה שאמרו אטו יראה מילתא זוטרתי היא, שעליה יאמר מה יי' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך והלא הידיעה הזאת לא הגיעו אליה כל החקירות שבעולם וכלם נבוכו בה, והעולה מכלם הוא ענינים מסופקים מאד, כמו שכתבם הרב המורה (בפרק י"ג י"ד ט"ו מהחלק השני) אמנם היתה התשובה נכונה מאד, אין לגבי משה מילתא זוטרתי היא, שכיון שהגיעה לו זאת הידיעה בהשגת הנבואה, והוא השיגה בעקר מעקרי תורתנו ושמה לאמונה שלימה לכל בני בריתה, הנה מעתה מילתא זוטרתי היא לכל הבאים מכחו זה בלי ספק, עד שכבר נאמר שאפילו השאלה בה היא מותר ודבר שאינו צריך לדבר עליו, ועתה ישראל מה יי' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה, שיראה ששואל דבר ראוי שישאל ואם אינו גדול מאד, ולזה חבא המשל למי ששואלין כלי גדול ויש לו דומה לקטון, כי עם היות דבר גדול בערך החוקרים כלם, כיון שהגיע לו למשה בנבואה הרי הוא כקטן. אמנם מי ששואלין ממנו דבר קטון והוא המסור לו בתורת אמונה, ואין לו מפני שהוא מחוסר אמנה ומפקפק בו, הרי הוא כגדול ולזה יפול עליו השאלה וגם שמחזיקים טובה ושכר על ההודאה. [מבאר שהיראה הרצויה היא היראה הנובעת מידיעה ומהכרה שה' הוא בורא העולם והוא מנהיג אותו כרצונו. והנהגת העולם אינה דבר מחויב מחוקי הטבע אלא היא תלויה ברצון ה' המתחדש בכל עת. לכן הדבר תלוי בדעת, והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, והיודע זאת היטב נראה הדבר בעיניו כמלתא זוטרתא. ומטעם זה היראה, האמונה והאהבה חד הם, והם תלויים בשכל ובדעת, והיראה הזאת היא יראה של אהבה ולא יראה מחמת דבר רע.]

(עקידת יצחק, שער צ"ב)

...ששמים וארץ בגדו בה' (שבדור המבול נשמעו למכשפים ולא מילאו את תפקידם) ובנים זרים הם, ביקש להעבירן. רק ישראל בקיום התורה מתקנים הכל, מחזירן לטוב בתקוני ארץ ומצות הנהוגים בארץ.

(יערות דבש, חלק א, דרוש ד)

[לפני מתן תורה יראה הארץ שמא לא יקבלו ישראל את התורה, ואז העולם יחזור לתוהו ובוהו. ולבסוף, כשכפה עליהם הר כגיגית וקבלוה, שקטה, ולא פחדה שמא לא יקיימוה, כי התנאי היה רק שיקבלו, ולא שיקיימו, כמש"כ תוס' ע"ז ג ע"א.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' נג) לטקסט


מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, ה"א יתירה למה לי, מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו

הוסיף ה"א בששי, לומר שתנאי התנה הקב"ה עמהם, על מנת שיקבלו ישראל ה' חומשי תורה, ישראל ה' חומשי תורה, או כולכם תלוין עד יום ו' בסיון כי ה"א במלואו עולה ו', וטעמו של דבר, כי העליונים והתחתונים הם שני הפכים, ולא יתקיימו, כי אם ע"י איזה אמצעי המצרף ומחבר שני חלקים הפכיים אלו, וזהו האדם שיש בו חלק גשמי וחלק רוחני חלק אלוה ממעל, והשארות החלק הרוחני, תלוי בקבלת התורה, א"כ אילו לא קבלו ישראל התורה, לא היה כאן שום אמצעי לחבר שני הקצוות ההפכים, והיה ההכרח נותן, להחזיר העולם לתהו ובהו. ואל תשיבני מן הזמן שקודם מתן תורה, כי לעולם היו בעולם צדיקים, עוסקים בתורה, כנח שם ועבר והאבות ודוגמתם והיה עמהם השם הגדול העולה למספר כ"ו, ע"כ עמד העולם כ"ו דורות בלא תורה בכלל ההמון, אבל לאחר כ"ו דורות שנשלם מספר השם לא היה כח ביחידי הדור להעמיד העולמות כי אם ע"י קבלת התורה, לפיכך העוסק בתורה, משים שלום בפמליא של מעלה ושל מטה (סנהדרין צט ע"ב).

(כלי יקר, בראשית פרק א פסוק לא)

מדייק מכאן, שמאחר שאנו רואין כהיום, ששמים וארץ קיימים, ולא הוחזרו לתוהו ובוהו, זה מופת חותך, שקבלו ישראל התורה, וזה"ש על כן העיד בהם שמים וארץ, ומהו העדות שיעידו, שהם קיימים לעולם, כי קיומם נותן עדות ה' נאמנה, שכבר קבלו ישראל התורה, דאל"כ לא היו קיימים ועומדים, אלא היו חוזרים כבר לתוהו ובוהו, וטעמו של דבר שקיום שמים וארץ תלוי בתורה, לפי שהעליונים ותחתונים הם שני הפכים, וצריכים לאמצעי המצרפם, והוא האדם המורכב מן חומר וצורה, והרכבה זו היא ע"י התורה, כי זולת התורה היה האדם נמשל לבהמה, ולא היה בו חלק מן העליונים, לפיכך העוסק בתורה, משים שלום בין פמליא של מעלה ושל מטה, שלא יהיו מתנגדים זה לזה, כי האמצעי מצרפם. זה"ש יערוף כמטר לקחי, כי כל נצוק חיבור, וכמו המטר היורד מן השמים עד לארץ, דומה כאילו הוא מחבר שמים לארץ, כי כל נצוק דומה לחיבור, כך לקחי דהיינו התורה הלקוחה מן השמים לארץ היא מקום דנשקי ארעא ורקיע.

(כלי יקר, דברים פרק לב פסוק א)

[הפסוק "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" הוא הבסיס להשקפה האופטימיסטית, שרואה את הטוב בעולם. והטעם לזה הוא "יום הששי", מתן תורה, שע"י מתן תורה נעשה כל מה שברא ה' טוב מאד. אילו לא קיבלנו את התורה, היה חוזר לתוהו ובוהו, כי בלי תורה א"א לראות את העולם בעין טובה אלא הוא נראה כתוהו ובוהו. אם לומדים תורה ומקיימים מצות, לא נראה דברים רעים בעולם, ונראה בכל דבר את נפלאות ה'.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 181)
לטקסט


בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו שישים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים: אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום, שנאמר "ויתנצלו בני ישראל את עדיים מהר חורב"... א"ר יוחנן, וכולן זכה משה ונטלן, דסמיך ליה "ומשה יקח את האוהל". אמר ר"ל, עתיד הקב"ה להחזירן לנו, שנאמר"ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם" – שמחה שמעולם על ראשם

יתרונן של המצוות המעשיות ("נעשה") על פני ההשגה השכלית ("נשמע") הוא בארבעה דברים: א. מצוות אלו יוצרות קשר בין האדם המקיימן לקב"ה (ואלו הם הכתרים); ב. הקישור הוא קל להשגה וניתן להיעשות ע"י כל העם (ולכן ירדו שישים ריבוא מלאכים, ללמד שלא היה בישראל מי שלא היה זכאי להתקשר לה'), בניגוד להשגה שכלית, שרק מעטים מסוגלים לה; ג. קישור כזה לא עלול להסרה בקלות (ולכן על מנת להסיר את הכתרים היה צורך בכמות כפולה של מלאכים, מאה ועשרים ריבוא), בניגוד להשגה שכלית, שברגע שהיא נפסדת – מופסק הקשר; ד. גם אם קשר זה נפסק ע"י מספר אנשים, עדיין הוא נשאר אצל רבים (וזו הכוונה שמשה נטל את הכתרים והשאירם אצלו), והוא עתיד לשוב לאדם.

(עקידת יצחק, שער מד (החלק השני))


בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו שישים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וכיון שחטאו ישראל, ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום, שנאמר "ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב"

לזה נאמר: ויתנצלו בני ישראל את עדים שקיבלוהו בחורב, שהוא כנגד נעשה ונשמע – תפילה של יד ותפילה של ראש. ולפי דעתי שאלו הם הכתרים שאמרו ז"ל שנטלו בסיני ושניטלו מידם במעשה העגל.

(עקידת יצחק, שער נג)

...כמ"ש האר"י ז"ל על ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, שהם ב' כתרים מדת הרחמים ומלכיות, ובתשובתם קבלו על עצמם מדת הדין ומלכיות כדי להרבות בסליחה.

(יערות דבש, חלק א, דרוש יב)

ידוע שבכתר דקדושה יש ב' בחי', עתיק יומין ואריך אנפין. וזהו ענין ב' כתרים שקשרו להם אחד כנגד נעשה וא' כנגד נשמע.

(רבי מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), אור התורה, במדבר כרך ב, פרשת שלח, עמ' תקמג)


ואריב"ל: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה, יצתה נשמתן של ישראל. שנאמר "נפשי יצאה בדברו". ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן, דיבור שני היאך קיבלו? הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם. שנאמר "גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה"

ויש להבין למה, היד ה' תקצר ח"ו לעשות תיכף נסים שלא יצאה נשמתן כלל, אבל כבר נודע כי ישראל נגועלו במצרים בתועבות, ומלוכלכים בעונות, והיה גופם בלתי כדאי לקבל התורה ולכנס בברית ה', ולכך יצאה נשמתן, והרי הם מתים והגוף בטל, והוריד הקב"ה טל של תחיה, ונעשה גוף חדש ובריה חדשה, שהוא ענין טל של תחיה, שיהיה גוף חדש, כמ"ש המדרש הנעלם פרשת תולדות [ח"א קלד ע"ב] ע"ש, ואז היו ראוים לקבל התורה מפי גבורה.

(יערות דבש, חלק א, דרוש י)


אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו דכתיב ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו ברישא עשי והדר לשמע

הכוונה, שאם היה דעתם במאמר: נשמע – לשמיעת האוזן לבד, הנה באמת היה להם לומר: נשמע ונעשה, שקדימות האוזן היא הכרחית למעשה, והמעשה הוא מעולה ממנה והוא תכליתה. אמנם כשהקדימו נעשה לנשמע, על כרחנו היה כוונתם אל שמיעת הלב וההשכל הבא אחר המעשה והנמשך ממנו, כמו שהוא העניין גם כן בקנייני המעלות האנושיות... ולזה יצאת בת קול ואמר, מי גילה רזיי לבני אדם, לשון שמלאכי השרת משתמשין בו – וזה שבהם לא נאמר לשון שמיעה רק על ההשכל, דכתיב עושי דברו לשמוע בקול דברו.

(עקידת יצחק, שער מד (החלק הראשון))

כי ישראל במצרים היו גם כן נפתים בקול כלדים ופילוסופים, אשר חשבו השגת רוח הקדש ע"י התחכמות בחכמה, רק בבואם למדבר, וכבר ראו בים מה שראו, הבינו האמת כי שקר נחלו חכמי מצרים, ועיקר השגת רוח הקדש ונבואה תלויה בקיום המצות, וזהו אומרם [שמות כד, ז] נעשה ונשמע, דהיינו ע"י עשיית מצוה נזכה לנבואה וקול אלהים, ולא ע"י התחכמות, וזהו שאמרה הבת קול, מי גילה רז זה לישראל דיזכו לנבואה ע"י עשיית המצות, והוא כמלאכי השרת, שאין זוכה מלאך לקול אלהים שהוא עיקר שלימותו ואושר האחרון, אם לא שיעשה ראשון מצות ה', ואילו היה תלוי במושכלות, הלא הם בעצם שכלים נבדלים, וכל עצמותם להשיג עלולים, ולכך אמרם, בראשון עושי רצונו, והדר לשמוע בקול דברו, וטרם, שיעשו מצות ה', אשר אליהם יזכה לקול ה' וא"ש. [מבאר שישראל במצרים היו נפתים להאמין שמה שמכשיר את האדם להשגות עליונות היא העמקת השכל ועיונו, ובמעמד הר סיני נתחדשה להם ההבנה שההכנה הנדרשת היא לא זו אלא קיום מעשי שלם של מצוות ה', וזהו הרז והסוד שלא נודע אלא למלאכים.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש יא)

בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע

[אף שאמרו ישראל "כל אשר דיבר ה' נעשה", שלכאורה משמע עשייה אחרי שמיעת הדיבור, הם אמרו כך מתוך ענווה, הם הרגישו שזה יהיה חוצפה מצדם לחשוב שהם ראויים לזכות גדולה כל כך שה' יתן להם עוד מצוות להתקשר באהבת ה', והיה חידוש בעיניהם אפילו מה שה' נתן להם מצוות במרה, שחשבו שאינם ראויים לזה. ולזה אמרו "מה שדיבר ה' במרה, נעשה", כלומר נעשה מה שה' כבר ציווה אותנו במרה, ואיננו מעלים על דעתנו שאנחנו ראויים לקבל עוד מצוות.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף כא ע"ד) לטקסט

[המשמעות היא שאומרים: לא משנה איזה יצה"ר יהיה לנו, כמה שיהיה קשה, אנחנו רוצים ללמוד תורה יומם ולילה, ואז התורה תעקור את יצה"ר שלנו, כמו שנאמר "בראתי יצה"ר בראתי תורה תבלין".]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף עד ע"ד) לטקסט

דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא, בריך רחמנא, דיהב אוריאן תליתאי, לעם תליתאי, על ידי תליתאי, ביום תליתאי, בירחא תליתאי

מבאר, לפי שרצה ה' ליתן אורייתא תליתאה ע"י שבט משולש בהרבה מיני שילוש, ע"כ התחיל לבדוק בראשי בית אבותם ומצא ראובן ד' משפחות, ושמעון ה' משפחות, ולוי ג' משפחות על כן פסל הראשונים ובחר בלוי המשולש פעמים.

(כלי יקר, שמות פרק ו פסוק יד)

[התורה היא מספירת תפארת, מידת יעקב אבינו, רחמים שהוא שילוב חסד ודין, ולכן ניתנה בחודש השלישי. והתורה נמשלה למים, שגם מים ממידת תפארת, כי "מים" בגימטריה 91 (עם הכולל), חיבור שם הוי"ה - 26 (חסד) ואדנות - 65 (דין).]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף טו ע"ד) לטקסט

ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא, ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה דמא. אמר ליה, עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, אכתי בפחזותייכו קיימיתו, ברישא איבעיא לכו למשמע, אי מציתו – קבילתו, ואי לא – לא קבילתו. אמר ליה, אנן דסגינן בשלימותא כתיב בן "תומת ישרים תנחם"; הנך אינשי דסגן בעלילותא כתיב בהו "וסלף בוגדים ישדם"

הנך רואה שהמין הזה נשתבש בפתיותו כשחשב שעל שמיעת האוזן אמר (נעשה ונשמע), והיה תופס עליהם בחיוב קדימתה. אמנם רבה סתם דבריו אצלו, ואמר בשלו מן הכתוב, כי עומק מחשבותיהם לא יבינו כל הרשעים, ופתיותם תשדדם ותגזול מהם טוב כוונתם, והמשכילים יבינו בתורה ושלימותם תצילם מתפיסתם, כי היא תנחם אל סוף כוונתם להעלותם במדרגות מכללות האנשים אל מעלת המלאכים הניצולים מכל פגעי ההיולאניות ומכל תלאותיו.

(עקידת יצחק, שער מד (החלק הראשון))

ההוא מינא דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה דמא אמר ליה עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייכו קיימיתו ברישא איבעיא לכו למשמע אי מציתו קבליתו ואי לא לא קבליתו

[הצדוקי ראה שרבא מתלבט, האם דרכי התורה חשובים ומועילים בעולם, ואולי אם יעזוב ד' אמות של הלכה יהיו לו חיים יותר נעימים; ואז מעך ברגליו את אצבעות ידיו, כלומר ההרגל שלו ללכת לבית המדרש וללמוד תורה התגבר והכריח את ידיו לעשות רצון ה' בלי לחקור מה התועלת במצות. ולכן אמר הצדוקי שזה כמו שהקדימו נעשה לנשמע, שעשו בלי לברר האם חוקי התורה טובים.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 70)פח ע"ב

לעולם יהא אדם מן העלובין ולא מן העולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין ועליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

כל אלה הענינים היתה הכונה בהם שאלו הענינים הטבעיים הנמצאים בעולם ההויה וההפסד לא יגיעו דעותינו להשיג איכות התחדשם ולא לציור מציאות זה הכח הטבעי בהם - איך התחלתו? - ואינם דבר שידמה למה שנעשה אנחנו - ואיך נשתדל שתהיה הנהגתו ית' להם והשגחתו בהם דומה להנהגתנו מה שננהיג או להשגחתנו במה שנשגיח בו? אבל הראוי לעמוד אצל זה השיעור ולהאמין שהוא ית' לא תעלם ממנו תעלומה - כמו שאמר אליהוא שם, "כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה, אין חושך ואין צלמות להסתר שם פועלי און". אמנם אין ענין השגחתו כענין השגחתנו, ולא ענין הנהגתו לברואיו כענין הנהגתנו למה שננהיג, ולא יקבצם גדר אחד - כמו שיחשב כל נבוך, ואין ביניהם שיתוף כי אם בשם לבד. כמו שלא תדמה פעולתנו לפעולתו ולא יקבצם גדר אחד. וכהבדלות הפעולות הטבעיות מן הפעולות המלאכותיות כן הוא הבדל ההנהגה האלוהית וההשגחה והכונה האלוהית לענינים ההם הטבעיים מהנהגתנו והשגחתנו וכונתנו האנושית למה שננהיג אותו ונשגיח עליו ונכון אליו. הענינים הטבעיים - עד שלא תטעה ותבקש בדמיונך שתהיה ידיעתו כידיעתנו, או כונתו והשגחתו והנהגתו ככונתנו והשגחתנו והנהגתנו. וכשידע האדם זה, יקל עליו כל מקרה, ולא יוסיפו לו המקרים ספקות על האלוה - ואם ידע או לא ידע, ואם ישגיח או יעזוב? אבל יוסיף עליו אהבה, כמו שאמר בסוף זאת הנבואה, "על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר", וכמו שאמרו ז"ל, "עושים מאהבה ושמחים ביסורין". [איך מגיעים לדרגה זו של לשמוח ביסורין? משיב הרמב"ם שאם יקבע בדעתו ליסוד את היות שכל האדם מוגבל ולפיכך אין הוא יכול להבין עד הסוף את מעשי ה' והנהגתו ועליו להאמין שה'מנהיג הכל היטב אם כי לא לפי הבנתינו, וידע שהכל לטובה.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק כג)

הצדיק מתבונן בחטאו אשר חטא לש"י, מצד גדולתו ורוממותו, הוא משער בעצמו שאי אפשר שיכופר עונו בשום פנים, לפי שיודע שהחטא יגדל כפי גדולת מי שהעוה אליו, ויתחייב מזה שאם תהיה גדולתו לבלתי תכלית שהחטא יהיה לבלתי תכלית. ועל דרך זה הוא מה שאמרו חז"ל עושים מאהבה ושמחים ביסורין, מצד שמעריכין יסוריהן לאין - נגד עונם.

(דרשות הר"ן, הדרוש התשיעי)

וכבר פירשו בו, כי לפי שהשמש אינו עולב את הירח בלקיותה, כי סבת לקותה אינו רק כניסתה מעצמה אל עגולת האופק אשר היא תמיד נכח השמש, אמנם השמש עם היותו הגדול שבצבא השמים, הוא נעלב מהירח בשעת לקותו, שאינו אלא מה שתעמוד הירח בינו לביננו ומסיר האורו מעינינו, ועם כל זה הנה הוא יוצא מתוך הלקות שמח וישיש כגבור לרוץ אורח. וראוי שיהא דוגמא לכל אדם המקבל עלבון מחבירו, ואף על פי שיהיה קטון ממנו, הוי ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, כי כל שיהיה יותר קטון ממנו ישמח יותר בעלבונו, כי הוא ידוע שאם ירצה ינקם ממנו שבעתים, ובעוד לאל ידו יודע ענותנותו וארך אפיו.
והנה באמת המוסר נאה. אלא שלפי זה ירצו במאמר כצאת השמש בגבורתו, כצאתו מהלקות, והוא רחוק מפשוטו. גם כי העלבון הבא מן הירח אינו מגיע אל השמש כלל רק לקצת המקבלים אורו.
לזה אני אומר, שלא כוונו רק אל משמעות הכתוב. וזה, כי בכל יום ויום כצאת השמש על קו האפק, שאז מפני רחוקו ושפלותו הוא בתכלית חולשתו, עד שכבר יוכל עין הרואה להציץ בו, והנה אז במקום ענותנותו ושפלותו, שם תהיה גבורתו, כי משם יפרד להתחזק ולעלות מעלה מעלה בגרם מעלותיו, עד שירום ונשא וגבה אל נקדת נכח הראש שהוא בתכלית גבהו. והנה כאשר יגיע לשם והוא בעוצם כחו וחזקו, אשר לא שזפתו עין אדם, מיד הוא יורד ושוקע ממעלה אל מעלה, עד שישקע במערב. וכן הענין באמת במדות האנשים לפי מה שרצוהו חז"ל בזה המאמר, כי אשר הוא משפיל עצמו בענוה ושפלות רוח, עד שאינו עולב לשום אדם, אבל הוא מקבל עלבונן ושומע חרפתו, הוא איש אשר יתעתד אל המעלה דומה לשמש כצאתו בגבורתו, כי תכף שהוא בשפלותו ובני אדם מעיזין פניהם כנגדו, והמה יביטו יראו בו, הוא מתחזק והולך ועולה עד מעלה ראש, וכמו שאמרו (ילקוט ש"א רמז קי"א) כל הבורח מןהשררה שררה רודפת אחריו. אבל כאשר יגבה לבו ובגאונו וזדונו נותן חתיתו בבני אדם בחזקתו וגובה לבו, ישבר, כאומרו (משלי י"ו) לפני שבר גאון וגו', כשמש הזה אשר תכף עמדו בתקפו וגבורתו מיד יפול ונופל אל תחתית מצבו, וכמו שאמר (שם בילקוט) הרודף אחר השררה שררה בורחת ממנו [מביא פירוש שהדבר נלמד מן השמש, גבורת השמש שהירח עולב בה ומלקה אותה. כלומר: לקוי חמה נוצר ע"י הירח. אך היא אינה עולבת אותו. שהרי לקוי לבנה לא נוצר ע"י השמש. אבל עקידת יצחק מקשה על הפירוש הזה, ומפרש שהנלמד מן השמש הוא שכשאדם ענו סופו לעלות, וכשהוא מתגאה סופו לשקוע.]

(עקידת יצחק, שער ס"ג)


[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא כג ע"א]

כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק לשבעים לשונות

[ה' נתן לנו את התורה כדי שגם הגוים ילמדו ממנה (ולכן ניתנה בשבעים לשון). ואכן הגוים לקחו כמה עקרונות מהתורה. אבל הרבה פעמים השתמשו בדברים אלו לעורר שנאה, כגון "ואהבת לרעך כמוך" - הבינו שהוא למי שמאמין בדת שלהם, ורדפו בני דת אחרת. ]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 150) לטקסט

אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אף על פי שמיצר ומימר לי דודי בין שדי ילין

הציור הישראלי הוא נותן שפגישת הצער מצד עצמו לא תגרום ריחוק נפשי מיסוד האמונה, כי גם בעת אשר העולם כולו מסובך הוא, וא"א לעמוד על בסיס החיים שבקדושת האמונה כי אם בצער ומכאובים, הרי הם תמיד מוכנים על זה, ואע"פ שמצר ומימר לי מ"מ דודי לי.

(גנזי ראי"ה ה עמ' קלג)

כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה יצתה נשמתן של ישראל

מודעת זאת שהאבות הן הן המרכבה [בראשית רבה פרשה מז, ו], שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפי' שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לרבון העולמים בביטול הנ"ל ליחודו יתברך... ומעין זה זכו ישראל במעמד הר סיני, רק שלא יכלו לסבול, כמאמר רז"ל שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו', שהוא ענין ביטול במציאות הנ"ל. לכן מיד אמר להם לעשות לו משכן ובו קדשי הקדשים להשראת שכינתו, שהוא גילוי יחודו יתברך.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לד)

כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה יצתה נשמתן של ישראל וכו' הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם

תכלית השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה... התכלית הוא עוה"ז התחתון, שכך עלה ברצונו ית'... שיאיר אור ה' אין סוף ב"ה במקום החשך... ולזה נתן הקב"ה לישראל את התורה שנקראת עוז וכח וכמארז"ל שהקב"ה נותן כח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לבא שלא יתבטלו במציאות ממש באור ה' הנגלה לעתיד בלי שום לבוש... כבר היה לעולמים מעין זה בשעת מתן תורה כדכתי' "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו", "הראת" ממש בראיה חושיית... והיינו מפני גילוי רצונו ית' בעשרת הדברות שהן כללות התורה שהיא פנימית רצונו ית' וחכמתו, ואין שם הסתר פנים כלל, כמ"ש "כי באור פניך נתת לנו תורת חיים". ולכן היו בטלים במציאות ממש כמארז"ל שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו' אלא שהחזירה הקב"ה להן בטל שעתיד להחיות בו את המתים, והוא טל תורה שנקרא עוז, כמארז"ל: כל העוסק בתורה טל תורה מחייהו כו' [כתובות קיא ע"ב], רק שאח"כ גרם החטא ונתגשמו הם והעולם עד עת קץ הימין שאז יזדכך גשמיות הגוף והעולם.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לו)

בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מה לילוד אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים! - אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: החזיר להן תשובה! - אמר לפניו: רבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. - אמר לו: אחוז בכסא כבודי, וחזור להן תשובה, שנאמר מאחז פני כסא פרשז עליו עננו. ואמר רבי נחום: מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו. אמר לפניו: רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה - אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להן: למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה - לא יהיה לך אלהים אחרים, בין הגויים אתם שרויין שעובדין עבודה זרה? שוב מה כתיב בה - זכור את יום השבת לקדשו כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה - לא תשא, משא ומתן יש ביניכם? שוב מה כתיב בה - כבד את אביך ואת אמך אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנב, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא, שנאמר ה' אדנינו מה אדיר שמך וגו' ואילו תנה הודך על השמים - לא כתיב. מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב, ומסר לו דבר, שנאמר עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם, בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות. אף מלאך המות מסר לו דבר, שנאמר ויתן את הקטרת ויכפר על העם ואומר ויעמד בין המתים ובין החיים וגו', אי לאו דאמר ליה - מי הוה ידע?

שואל מדוע התורה כתובה בגוף שלישי ולא בגוף ראשון הרי משה הוא שכתבה והיה ראוי שייכתב ויאמר ה' אלי וכו' ומבאר על פי גמרא זו שהואיל וקדמה תורה לעולם הרי לא משה הוא המחדשה חלילה אלא הרי הוא כמעתיק מספר קדמון ולכן התורה כתובה בגוף שלישי.

(רמב"ן, הקדמה לספר בראשית)

והראוי שיעויינו בזה המאמר שלשה ענינים: האחד, שעם הויכוח הזה אשר למלאכי השרת ונצוחם שיראה שעמדו עליו מצד קנאה, והוא דבר רחוק מהם. והשני, למה זכרו חכמים ז"ל בזה הויכוח אלו חמשה ענינים ולא זולתם. והשלישי שיראה מדברי רבי תנחום עירוב דברים, אם רחום למה שדי, ואם זיו שכינה, למה ענן.
אמנם יראה, שחכמים ז"ל כיוונו להודיע לפרסם מעלת התורה האלהית בעלוי דרושיה ופלאי רוממותם, באמת הנמצאות ובסדורם ובהשתלשלם, וענין השתמעם לדבריה, ושמותיה הקדושים ליודעים אותם, עד שמצד זה היא יותר נאותה למלאכים המשרתים את פני האדון ה'. והיה ראוי שיקנאו לישתף עמם בה האנשים הבלתי נכנסין במחיצתם. והוא מה שאמרו מה ילוד אשה בינינו, שהחמר הוא נתלה באשה.
וכשאמר להם לקבל תורה הוא בא, כלומר לשלמות צורתו, המה קטרגו לומר שהתורה שקדמה תשע מאות ושבעים וארבע דורות. וזה כי הכתוב אמר דבר צוה לאלף דור, ומהידוע כי משנברא העולם עד שנתנה התורה עברו עשרים וששה דורות, אם כן קדמה תשע מאות ושבעים וארבעה דורות. והכל מליצה נאה להורות על קדימתה לעולם, כי הנה העשרים וששה דורות הם הזמן שהיה העולם תוהו קודם נתינתה, שעליו אמרו אלפים שנה קדמה תורה וכו', כמו שכתבתי (בשער החמישי) והנה התשע מאות ושבעים וארבעה דורות, שהם כמעט ששה ושבעים אלף מהשנים לפי זה החשבון כלם קדמה לעולם. וזה חידה נפלאה לומר שיש בה ענינים עליונים הקודמים במעלתם לעולם, כקדימת האלהים בכל מיני הקדימות, וכקדימת הנבדלים במעלה, ושמזה הצד מה אנוש כי תזכרנו, אבל שיתן הודו בה על השמים.
ולהיות טענתם חזקה, אמר משה ירא אני שמא ישרפוני בהבל פיהם, כי הטענה החזקה שורפת המנגד. אמנם רמז לו האל יתעלה שיאחוז בכסא כבודו ויחזיר להם תשובה. וזה, על דרך שנאמר השמים כסאי (ישעיה ס"ו) כלומר שיאחוז בענינים אשר הם למטה מהמלאכים, והם הענינים הנמצאים בתורה להישר אותם השכלים המחוברים אל החמר, כמו שהוא ענין הגשמים הגלגליים, אשר אליהם יתדמו אנשי זאת האומה, כמו שאמר והנכם היום ככוכבי השמים (דברים א') ונאמר כי כאשר השמים החדשים וגו', כן יעמד זרעכם ושמכם (ישעיה ס"ו) כמו שנתבאר זה הענין יפה בפרשת הכהנים (שער ס"ו) והוא הלבוש התוריי שאמר רבי שמעון בן יוחאי (זוהר פ' בהעלתך) כמו שאמרתי (בשער ה') והוא שאמר רבי תנחום שפירש עליו רחום שדי מזיו שכינתו, כלומר שרמז אליו משני הענינים יחד, מצד הזיו האלהי, ומצד הענן הקשור על ראשי הנמצאים השפלים.
והנה הוא השכיל והשיב כמשפט, וסדר ויכוחו עמהם מפאת מספר הכללים שהתורה תכוין אל תועלת השכלים המחוברים אל החומר, אשר תחתם יכנסו כל שאר הישרותיה אליהם, ואם הם רבים מאד. האחד, להודיע מציאות האל יתעלה אל אנשי זה העולם השפל, להוציא מדעת אפיקורוס האומר שהכל נפל במקרה והזדמן, אין שום מנהיג לעולם בדעת ובכוונה, ושלזה נמצא מה שבא בו מרוע הסדר, וכמו שעליו אמר אמר נבל בלבו אין אלהים וגו' (תהלים י"ד) והשני, להודיע כי זה הנמצא אשר אליו יוחס האלהות הוא אחד ואין אלהים עמו, להוציא מלב האפיקורוסים האומרים שיש אל אחד פועל הטובות, ואחד פועל הרעות, אשר על זה אמר איוב (ב) גם את הטוב נקבל מאת האליהם ואת הרע לא נקבל, כמו שביארנו בהקדמת ביאור איכה. השלישי, לפרסם אמתת ההשגחה האלהית על דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וגו', להוציא מדעת הפילוסופים האומרים עזב את ה' את הארץ, ורבים אשר אתנו מהם, כמו שכתבנו כבר בשער הקודם וזולתו. והרביעי, להגיד השכר הרוחני המיוחד לנפשות אשר הוא תכלית האדם ועיקר הצלחותיו, כמו שיתבאר אחר זה השער, להוציא מן הרשעים האומרים שהדבור בזה הוא מהבלי התפלות, והחמישי, לתקן המעשים האנושיים וליישר אותם אל השגו, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב וגו' כל אותה פרשה. והנה הנם חמשה ראשים אשר כל התועלות האינושיות נכנסין תחתיהם, לזה אמר שנצחם משה למלאכים מצדם, עד שסיימו ואמרו מה אדיר שמך בכל ארץ ואין עוד.
והנה על הענין הראשון שהוא הודעת מציאות השם אמר מה כתוב בה אנכי ה' אלהיך וגו'. לפי שהדעת הנפסד הזה, לא לוקח כי אם במה שירצה משבוש הסדר בכתות האדם, עת שרואים שימשול האדם באדם לרע לו, מבלי שמירת הצדק והסדר ביניהם, לזה אמר למצרים ירדתם? לפרעה נשתעבדתם כמונו? שנשתעבדנו בזה להכחיש ולומר אין אלהים, הלא מציאותכם תעיד לכם על אמתת מציאותו בלי שום למוד אחר!
אמנם על העדר זולתו אמר וכי בין ערלים אותם שוכנים וכו'. והכוונה, וכי טפשים אתם, או טפשות מצויה ביניכם לבלי דעת שהאל יתעלה חוייב להיות מחוייב המציאות, וכי המחוייב המציאות אי אפשר להיות אלא אחד והוא מושכל ראשון אצלכם. אמנם רוב האנשים לא ישכילוהו, ולזה הוצרך הזרוז בזה לאמר לא יהיה לך אלהים אחרים וגו'. להודיעם שהמודה בשני אלהות הוא כופר באלוהות בהחלט.
ועל קיום ההשגחה אמר משא ומתן יש ביניכם וכו'. כי באמת בעלי המשא ומתן הוצרך להודיעם כי האל יתעלה קנא הוא ולא ינקה את אשר ישא את שמו לישבע לשקר, למען אשר לא ישלחו ידיהם איש במלאכת רעהו, ואלה ישמע ולא יגיד אמנם לכם אין צורך להכריז ההשגחה ולאיים בעונשים בשום ענין.
ועל העונג הרוחני אשר לנפשות אמר מלאכה אתם עושים וכו'. ירצה, למי שימצא אתם היגיעה הגופיית, ולא יציירו כי אם אותה והמנוחה ממנה, צריך לתת להם את יום השבת, לרמוז ולזכור להם את יום השבת הגדול והנורא אשר בו ינוחו הנפשות כלם, כמו שאמרנו בענין השבת (שער נ"ה) ראיות עצומות שזהו עקר תועלת המצוה היקרה הזאת. אמנם אתם שהמנוחה הזאת הנפשיי המקווה אלינו היא נמצאת לכם בטבעיכם בעצם ותמיד, מה המצוה הזאת לכם.
והנה על תקון המעשים בכללם, אמר וכי קנאה יש ביניכם יצר הרע יש ביניכם, לומר שהישרה הזאת אינה באה רק למי שיש לו באיפשרותו לקלקל דרכיו בתאוות מקולקלות או מדות נשחתות, אשר היא תתקנם משערם באופן שישתמש אדם מהם כהוגן וכתיקון, עד שישתמש בקנאה להרות חכמה ושלמות, על דרך שאמר קנאת סופרים תרבה חכמה (ב"ב כ"א).לא שיקנא בחוטאים ועושים רשעה, ולא בדבר שימשך ממנו נזק לשום אדם, וכל שכן ברציחה, וכן בתאוה הבשריית לקיים מצות פריה ורביה עונת הכתובה בתורה ויחר התועלות, לא למרק עצמו אל דברי הנותר במה שיש בו נדנוד עבירה כל שכן אל הניאוף. וכן החמדה לחמוד את הטוב ואת הדברים המותרים המביאות אליה, לא באופן אחר, כל שכן שלא לגנוב את אשר לרעהו והקש על שאר המדות, כמו הנדיבות והגבורה, וכיוצא והנה אחר שאין לכם יצר הרע המפיל התשקות על הרע, כי על כן אין באפשרותכם לפעול בבחירתכם רק טוב, כמו שכתבנו אצל לא טוב היות האדם (שער ח') כל שכן שהנושאים אשר בהם ישתמשו במדות האלה לא ימצאו ביניהם אם כן לא תרצח לא תנאף לא תגנוב וכיוצא למה להם.

(עקידת יצחק, שער קד)

...בהקדמת רבינו מהרח"ו זצ"ל דסדר העולמות האורות כביכול ואח"כ נשמות הצדיקים ואח"כ המלאכים ואח"כ הדינין. א"כ נשמות הצדיקים תחילה ואח"כ המלאכים.... שפירשתי אני הדל במ"ש מלאכי השרת כשעלה משה רבינו ע"ה למרום רבש"ע מה לילוד אשה בינינו, דהנשמות הם בינינו, כי האורות קודם כביכול ואח"כ הנשמות ואח"כ המלאכים, ונשמות הצדיקים הן בין הקדוש ברוך הוא כביכול ובין המלאכים, והא תינח. אבל עתה ראינו כי ילוד אשה בגוף ונפש בינינו, וזו התמיה דנשמות ישראל הם בינינו, אמנם @7ילוד אשה בגוף ונפש בינינו, זוהי שקשה. ויאמר ה' לקבל תורה בא, כלומר נזדכך גופו והוא נשמה.

(חיד"א, רוח חיים, דרוש ח לשבת כלה, בסופו)

אין לך דבר שמגדיל אהבת רעים כהתרת ספקות הבאים ע"י חילוקי דעות וויכוח.
על ידי הויכוח שהיה בין משה רבינו למלאכי השרת הכירו מלאכי השרת בצדקתו של משה, שראויה התורה להינתן לישראל, והכרת האמת שהגיעו אליה הפכה אותם מאויבים לאוהבים. שהרי מתחילה היה משה בסכנה כמפורש שם, ולבסוף נעשו לו אוהבים וכל אחד נתן לו מתנה.

(שיחות מוסר, תשל"ב פרשת קרח מאמר עו' עמ' שלה)

והגמרא תמוהה להבין איך נעלם מהם דברי משה, כי מה שייכי להם קיום התורה הגשמית, ומה היא השאלה מתחלה, והתשובה מה לילוד אשה בינינו, וכי לא ידעו שבא לקבל תורה, ומה דייקו אם היא חמדה גנוזה או לא.
אבל הענין נראה, כי באמת עבודת ה' שלנו לקבל התורה בכללים ופרטים היותינו בגדר הגשם והבחירה, אל עבודת מלאכי מעלה אינו שייך, כמאמר משה ע"ה בקיום התורה שלנו, רק עבודתם לשליחות המקום, כדכתיב [תהלים קג-כ] ברכו ה' כל מלאכיו וכו' עושי רצונו, וא"כ מלאכי השרת ידעו כי התורה שייכת לבני אדם, אבל הם יהיו שלוחים לכך ליתנם לבני אדם, כי זהו חלק עבודתם בשמים ממעל להיותם שלוחים למקום, וזהו עבודתם, ולכך בראותם שמשה עלה וחשבו שהוא יהיה שליח להוליך התורה מקב"ה לישראל, טענו כי משה נוגע בשלהם ולהם שייכת השליחות, ולמשה קיום התורה היותו בני אדם בעל בחירה ובזה יקנה שלימות, אבל הם יקנו שלימותם בשליחותם, וע"ז השיב הקב"ה, לקבל תורה בא, לא הוא השליח, רק הוא מקבלו בעצמו ומידי לידו ניתנה, לשמור ולעשות, כי הוא עיקר המקבלו, כמאמר הגמרא [נדרים לה.] לא ניתנה תורה אלא למשה, ואין כאן שליחות כלל.
וע"ז חזרו לטעון, כי כבר אמרו מלך שנותן מתנה פחותה - למען תהיה נחשבת ליקר ומעלה - ניתנה על ידיו בעצמו, וא"כ אע"פ שהדבר הניתן בעצמותו אין כ"כ מעלה, מ"מ לרוב מעלתו שהגיע לו מיד המלך בעצמו ליקרת הנותן, דבר קטן לדבר גדול יחשב, כי המלך חפץ ביקרו, אבל אם נותן דבר יקר ונחמד, אין המלך מקפיד ליתנו מידו ממש, כי הדבר בעצמותו חשוב ונשגב, והוא הדבר שטענו מלאכי השרת, אילו התורה בעצמותה אינה יקרה ונחמדה, ראוי לך ליתנה בעצמן ולא ע"י שליח, להגדיל יקר התורה, אבל להיותה חמדה גנוזה כל חפציה וכל דבריה יקרים, וא"כ אין צריך לפאר הזה להיותה נתונה מידך ממש, ובלא"ה היא בעצמה כלי חמדה, ולמה אתה ניתנה לבשר ודם מה אנוש וכו', אין זה כבודך, כי אם תנה הודך בשמים להמלאכים עושי רצונך, והם יהיו שלוחים להביאם לבני אדם לצוות עליהם בשמך לקיים התורה.
ואמר ה' למשה להשיבם, ואמר משה אמת הטענה, זה היה מהטענה אם אתם חשובים מבני אדם, א"כ לא נאות למלך מלכי המלכים לתת תיכף לידם כי אם ראוי שתהיו אתם אמצעי בינותינו, אבל באמת ישראל יקרים מכם, והביא ראיה לזה, כי כבר נודע מ"ש בזוהר [ח"א קיז.] כי במצרים לא היתה הגאולה ע"י מלאך ושליח, כי אם על ידי הקב"ה בעצמו, כי כך היתה הטומאה במצרים וסטרא דמסאבא, אילו היה בא שם מלאך היה נשתקע בטומאה ח"ו, והיה מוגשם בגשם העכורי, ולכך לא שלח שם מלאך, ועם כל זאת ישבו ישראל שם ימים רבים ויצאו במעלתם, לא נטמאו ולא נתגאלו בתועבותם, והרי זה אות ומופת כי נשגבה מעלתם ממלאכי השרת.
וזו טענת משה, כלום למצרים ירדתם, הלא לא היה אפשר לכם, וכן כל המצות, אילו היו שייך בכם, כבר עברתם עליהם, אילו היה בכם יצר הרע והייתם בעלי בחירה, כאשר קרה לבני אלהים שנפלו קודם המבול, ולא עם ה' קדושים, כובשים חומר המכאוב ובוחרים בטוב, וא"כ נבחרו ישראל מן מלאכי השרת, ולכן ראוי לנו לקבל תורה מיד הקב"ה, וחביבין ישראל שלא הוצרכו לשליח כלל. מזה תראו כמה גדולה מעלת ישראל ומה יקרה חביבותם בעיני הבורא, וכן ראוי לאדם לבל יתנהג בדרכים הללו וללכת בו כאשר יזכור כמה חביב בעיני מלך עליון, וכי תהיה חביבותו בשביל שישב כל היום במושב לצים וכדומה, הלא זה ראש דברי, קראוהו אל ה' בהיותו קרוב, כי קרוב ה' לישראל מאד. [מלאכי השרת ידעו כי התורה שייכת לבני אדם. אך חשבו שהם יהיו השליחים שייתנוה להם. וכשראו את משה בשמים טענו כי הוא נוגע בשלהם. על כך השיב הקב"ה כי אין הוא שליח כי אם הוא המקבל. אז טענו המלאכים כי התורה היא מתנה כה טובה ויקרה, שאין צורך לפארה, אין צורך שהמלך בכבודו ובעצמו יתננה. וניתן לתתה ע"י שליחים. ועל כך ענה משה שהטענה היתה נכונה אם היו המלאכים חשובים מישראל. אך ישראל יקרים מהמלאכים, ולכך התכוון משה באומרו 'כלום למצרים ירדתם', שאם היו המלאכים יורדים למצרים היו שוקעים בטומאה ח"ו.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש טו)

[טענת המלאכים היא ש"השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם", א"כ מה למשה לבא לשמים? והתשובה "לקבל תורה בא" - שהוא יהיה שושבין ביני לבין ישראל, שמכאן ולהבא יהיה שיתוף עליונים בתחתונים (כמש"כ במדרש המובא בעקידת יצחק שער מד). והשיבו, איך ייתכן שיתוף כזה, הרי ניסית לעשות זאת בבריאת האדם, שגנזת את התורה תתקע"ד דורות ורצית לעשות דירה בתחתונים, והוא חטא וסילקת את שכינתך למעלה, ולמה תבקש עכשו לתת את התורה לבני אדם, "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו", הרי יחטאו בעגל, שנאמר עליו "וביום פקדי"? וה' אמר למשה "אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה", כי נשמת משה מעולם האצילות ולבושו מעולם הבריאה והיינו כסא הכבוד, ובא לרמוז שהוא גדול מהמלאכים שהם מעולם היצירה. ומשה השיב שאף שאצל אדם הראשון הנסיון לא הצליח, הרי עכשו שישראל ירדו למצרים וצורפו שם, הם ראויים לתורה. ועל הטענה שישראל יחטאו בעגל, השיב שדוקא זה שיש לו יצר הרע היא סיבה שתינתן לנו התורה, כי התורה בא לתקן חטאים, וזה שייך רק בעוה"ז.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' פא) לטקסט

אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה גנוזה וכו' אתה מבקש ליתנה לבשר ודם וכו' אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה וכו' אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה וכו' אמר להן למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם וכו' (פט ע"א) מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר ה' אדנינו מה אדיר שמך

[המלאכים התלוננו, איך ייתכן שמעלתנו תלויה במעשי אדם שפל שהוא חומרי? והקב"ה השיב "לקבל תורה בא", שהתורה מוכרחת להתקיים באופן שראוי לקיום העולם. והשיבו לו שהיא "חמדה גנוזה", כלומר עד עכשיו התורה היתה רוחנית בלבד בלי לבוש גשמי. ואמר ה' למשה "אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה", כלומר, זאת ענותנותו, לקבל את השלמות אף מבני אדם החומריים. ואמר להם, האם "למצרים ירדתם", כלומר אנחנו עלינו מצרים, משפל השעבוד להפוך את הרע לטוב, [ולכן ראוי שהמעלה הרוחנית תהיה תלויה במעשינו]. ואז הודו לו "ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ" - כלומר משבחים את ה' על שהוא נתן לאדם את השלטון להעלות פחותי ערך למעלה רוחנית, לאפשר להעלות חומרים שפלים למעלות גבוהות, כמו שכתוב לפני כן "כל שתה תחת רגליו".]

(רבי דוד דוב לייטר, מזכרת אהבה (לייטר-גלר), עמ' 15 [עמ' פא במהד' תשמז]) לטקסט

מה לילוד אשה בינינו וכו' אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה

[זה מה שכתוב "תקיף במלוכה תומך כהלכה" - ה' תמך את ידי משה, ומשה השיב כהלכה].

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף כו ע"ג) לטקסט

רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא

[המלאכים שאלו, למה משה עלה בשביל התורה, הרי היה אפשר לתת לו אותה בארץ כמו שאר הדברות? וה' ענה, "לקבל התורה בא", שהוא בא לדעת את פירוש התורה כפי שהיא סדורה במרום, שהיא מסודרת בלי הפסק מבראשית עד "לעיני כל ישראל", וצריך לעלות לשמים ללמדה כפי מעלתה, והוא יוכל להשיג אותה רק אם יהיה בשמים כמלאך בלי אכילה ושתייה. עי' בית אלקים למבי"ט.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, הקדמת ר' יחיאל מאיר מורגנשטרן, עמ' 5) לטקסט

מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם

[וכן במדרש תנחומא פרשת האזינו סימן ג, אמר משה: "אלולי שאמרתי למלאכי השרת שהם ב' דברים הייתי נשרף מאישם", שרצו המלאכים להרוג את משה. זה שביקשו להורגו מדגיש כמה המלאכים משתוקקים לתורה, וגם את מסירות הנפש של משה רבינו שמוכן להסתכן שיהרגו אותו כדי לקבל את התורה].

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף עב ע"ג) לטקסט

ואריב"ל: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה יצתה נשמתן של ישראל. שנאמר "נפשי יצאה בדברו"

פרחה נשמתם. כשייחד שמו עליהם היה זמן יציאת נשמה. ומתי? "וידבר אלהים את כל הדברים האלה", בתגבורת הדיבור, דברים שאין האוזן יכולה לשמוע, "אנכי ה' א-להיך", פירוש: לייחד שמו על כל אחד ואחד מהם, לומר לו "א-להיך". אז השמיעם את קולו לייסרם, והפריד מהם הזוהמא, שיהיו ראויים לומר להם לכל אחד מהם "א-להיך". והגם שהיו בחיים ושמעו גם "לא יהיה לך וגו'", לא יתייחס לזה איחור, דהיינו הדיברות הבאות לא נאמרו מאוחר יותר, כי הכל אמר ה' בדיבור אחד, ולא קדמה אפילו אות לחברתה.

(אור החיים, שמות כ, א)

[בניגוד לגוים שהמציאו את אלהיהם, ועיצבו אותו לפי רצונם, מושג האלוקות של ישראל לא בא מנפשם ומשכלם, אלא היו כמתים, ולא עשו שום פעולה ליצור השגת האלוקות, אלא היא באה מבחוץ, ע"י הופעת ה'. ורק אחרי ששמעו את דברו, התעוררה נפשם והבינו בשכלם את שלמות ה' ומידותיו.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 148) לטקסט


ואמר רבי יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל שנאמר נפשי יצאה בדברו ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן דיבור שני היאך קיבלו הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם שנאמר גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה ואמר רבי יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל והיו מלאכי השרת מדדין אותן שנאמר מלאכי צבאות ידודון ידודון אל תיקרי ידודון אלא ידודון

היוצא מן הכתובים ודברי החכמים הוא - שלא שמעו כל ישראל במעמד ההוא אלא קול אחד לבד פעם אחת, והוא הקול אשר השיג משה וכל ישראל ממנו, 'אנכי' ו'לא יהיה לך', והשמיעו להם משה בדברו בהבדל אותיות נשמעות. וכבר זכרו החכמים זה וסמכוהו לאמרו, "אחת דיבר אלוהים זתים זו שמעתי" - ובארו בראש 'מדרש חזית', שהם לא שמעו קול אחר מאיתו ית', וכתוב בתורה, "קול גדול ולא יסף". ואחר שמוע הקול ההוא הראשון היה מה שנזכר מיראתם מן הענין ופחדם הגדול מה שסופר מאמרם, "ותאמרו, הן הראנו יי וגו', ועתה למה נמות וגו'? קרב אתה ושמע וגו'", ובא הוא, הנכבד מכל נולד, שנית וקיבל שאר ה'דברות' אחת אחת, וירד למטה להר, וישמיעם אותם במראה ההוא הגדול; והם יראו האש וישמעו הקולות - רצוני לומר, הקולות ההם אשר הם קולות וברקים, כרעם, וקול שופר חזק; וכל מה שתמצאהו מזכרון שמע קולות רבים כמו שאמר, "וכל העם רואים את הקולות וגו'", אמנם הוא קול שופר ורעמים וכיוצא בהם. אמנם 'קול יי' - רצוני לומר, הקול הנברא אשר ממנו הובן הדבור - לא שמעוהו אלא פעם אחת לבד - כמו שאמרה התורה וכמו שבארו החכמים במקום אשר העירותיך עליו, והוא הקול אשר 'יצאה נשמתן בשמעו' והשיגו בו שתי הדברות הראשונות. [בשתי הדברות הראשונות שמעו את קול ה' וממנו פרחם נשמתם ובקשו ממשה שיאמר להם את דברי ה' ושאר הקולות ששמע היו קולות שופר.]

(מורה נבוכים, חלק ב פרק לג)


[זה פירוש המעלה "אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני" - שמן הדין כיון שמתן תורה היה בשבת והתרחקנו י"ב מיל היה אסור לקרבנו להר סיני מטעם איסור תחומין, ובכל זאת קרבנו ה' להר סיני ברחמיו].

(תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה, דף יז ע"ב - לטקסט)

וטל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתים

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה יב ע"ב]

...היינו דאמר רבא: למיימינים בה - סמא דחיי, למשמאילים בה - סמא דמותא

בכל עת אשר אני בא לדון בתנועת התחיה הלאומית בכלל ובהלך רוחה ומפעליה, בקשר האומה והארץ, אחרי שאנו סוברים את המכשולים הרבים, ביחוד הפנימיים, העומדים לנו על דרכנו, אינני יכול לזוז מתוך אותו מעגל הקסמים של שאלת הקודש והחול בכלל החיים, וביחוד בחיינו אנו, בחיי עמנו, מראש צורים עד אחרון הצעד הלאומי שהגוי כולו, בהכרה ברורה או כהה, מתחיל לצעוד בתקופת חיינו זו.
המסתורין בהשקפות החיים הם האוצר ששם סם החיים וגם סם המות גנוז, "למימינים בה סמא דחיי, למשמאילים בה סמא דמותא". ומי שכמה אחרי סם החיים, בעדו ובעד כל הכלל כולו, לא יהיה לעולם נרתע לאחור מפחד של כל אלה אשר עברו ונענשו, אשר לקחו להם מאוצר הסתרים את ה"סמא דמותא" במקום ה"סמא דחיי".
והמסתורין מלמדין אותנו תמיד לאחד את הקודש עם החול. כל אותה התכונה הרבה [ר' מנוקדת פתח] של ההבדל בין הקודש ובין החול בחיים המעשיים והגלויים, תמצא את מקומה בעיקר בחול, והיא בעצמה - ההבדלה - במכון החול היא שרויה. אבל ברעיון השרשי של הקודש, האחדות המתאימה היא הגוברת. ותנועה גדולה לאומית בישראל ההולכת בעקבי הגאולה, היא מוכרחת להיות יונקת מעולם הנסתר, מאותו השורש העליון ששם אחוז הוא הקודש עם החול באחדות תאומית מאד. ומתוך השאיפה להיות עולה לאותו הרום, ישאב העם כולו את נהוריו את זהרורי גאולתו, ואת אוצר החיים החדשים אשר יבאו בקרבו בתור טל של תחיה להפריח כדשא את עצמותיו היבשות ולפתוח את כל קירותיו האטומים.

(ראי"ה קוק, חזון הגאולה, עמ' קפב)

פירש רש"י: למיימינים - עסוקים בכל כחם, וטרודים לדעת סודה, כאדם המשתמש ביד ימינו שהיא עיקר.
מכאן שהמשמאילים בה הם שאינם עוסקים בכל כוחם ואינם טרודים לדעת את סודה. להם התורה היא סם המוות.כיוון שכן – מן ההכרח הוא שההתחזקות בעסק התורה תהיה בכל הכוח. כי הדבר הוא שאלת חיים ממש.(!)

(שיחות מוסר, תשל"א פרשת יתרו מאמר לו' עמ' קנ')פט ע"א

בשעה שעלה משה למרום מצאו להקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות. אמר לו: משה, אין שלום בעירך? אמר לפניו: כלום יש עבד שנותן שלום לרבו? אמר לו: היה לך לעזרני. מיד אמר לו ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת

הוצרך משה לומר... בתפלתו "ועתה יגדל נא כח א-דני", כדי להמשיך ולהשפיע הכח הפנימי במדות, ושלא יסתלק למעלה, וזהו לשון "יגדל". לעזרני - להמשיך לי כח ועזר.

(רבינו בחיי, במדבר פרק יד פסוק יז)

וזה, שהשכל העיוני עולה למרום השגתו בחקירותיו בהשתלשלות הנמצאות וקיומם, ומוצא שהוא יתעלה הקושר את כלם ומעמיד אישיהם בכלליהם כלם, כי על זה האופן ולא זולת נמשך מציאותם התמידי, וראה שההפסד והפרוד בהם הוא מטבע חומריהם, עד שיגזור שאי אפשר להם שום קיום והתמדה מפאת החמרים ולא מפאת המורכבים מהם, כלומר שאין דבר מהנמצאות מתקיים על ידי זכות וכשרון המעשים כלל, כמו שהוא דעת פלוסוף מצד עיונו. אמנם להוציאו מידי גזרה זו המקולקלת, הושפעה ממנו יתעלה השאלה ההיא, משה, אין שלום בעירך. ירצה, כסבור אתה שאין החוט הזה הקושר והמקיים הנמצאות מתקיים מצדך והדומים אליך מבני עירך, חזר ואמר כלום יש עבד שנותן שלום לרבו, והוא נתינת הטעם לצורך השאלה, והוא שהשכל עיוני יגזור שהקיום הזה הנפלא לא יבא מפאת החמר, לפי שאין מטבעו והיתה תשובתו הנכונה אמת הוא, כי הענין ההוא מיוחד אלי בעצם וראשונה, אבל מכל מקום היה לך לסייעני בו בטוב העיון וכושר המעשים התוריים אשר עליהם העולם עומד, כמו שאמרנו, ולזה מני ומינך תסתיים שמעתתא. מיד ועתה יגדל נא כח ה', כי החכם השלם ישמע מוסר ויקבל מה שאמרו כל זמן שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בגבורה של מעלה (מדרש איכה פ"א) שהוא מאמר נפלא מאד, כמו שזכרנו שם, והפירוש הזה הוא נאות והכוונה נכונה מאד.
והקש עליהם לענין שני וקרוב אליו, והוא היות ההערה על ענין הנבואה, ולהוציא מלבן של המוניים החושבים שאי אפשר להגיע האדם מצד השתדלות והכנה אנושית אל מעלת הנבואה, אבל שיהיה מצד הרצון האלהי המוחלט, עד שכבר אפשר שינבא אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ומי שישכיל כל החכמות יד ה' לא תהיה בו, מה שיהיה הענין עול בחקו יתברך ומגונה מאד. ולזה היישירו חז"ל בדרוש הזה אל הנכונה שבדעות אשר זכרה הרב המורה (בפרק ל"ב ח"ב) אחר הספר אשר ספרם שם, וכוונו הדרוש במשה אדון הנביאים שנודע מענותנותו שהיה מחזיק עצמו לבלתי ראוי לאותה מעלה מצד עצמו, אמנם גזר שהאל יתעלה במדת טובו ורצונו המוחלט היה נותן כתרי השלמות הזה לאנשים, ואם היו במדרגת האותיות הבלתי מדברות כי אם בתגין או ברשמי זיונין ותנועות אשר יצורפו אליהן. והוא הדבר אשר אמרו משה במליצה ההיא עצמה, בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי (שמות ד'). הנה שדמה עצמו לאותו ענין לאות הבלתי מדברת בלתי הנקוד או החג, אשר הוא החן האלהי, כמו שאמרנו. והיתה ההערה עליו על זה משה אין שלום בעירך, על הדרך עצמו שאמרנו לומר שלא יחשוב כך בשום פנים, כי בשלום האיש והבית אשר בעיר יהיה שלום בין עליונים ותחתונים ויאצל עליהם מהרוח האלהי ולא באופן אחר. והוא חוזר ונותן טעם למחשבה הראשונה, לומר שהשלמות הזה האלהי בהחלט, והדעת לכאורה לא יגזור על שיהיה לו מבא בו כלל. והיה כלל התשובה מכל מקום היה לך לסייעני, לומר שהאיש השלם יש לו לסייע בזה בלי ספק להשפיע עליו כוח האצילות. וכשיהיה כן מבלי מונע מצדדים אחרים הנה הוא לו ימנע טוב להולכים בתמים... [מבאר שהקב"ה הוא המעמיד את כל העולם ומסדר את כל העולם כסדרו, כאשר יסדרו שרשרת על חוט, והחוט הזה והסדר הזה נקרא שלום. לכן אומר משה שלא העבד נותן שלום. כלומר אין האדם בורא ומסדר את העולם. אבל יכול הוא לסיע בשמירת סדר העולם בתורתו ובחכמתו. ושיש ביכלתו של האדם להגיע אל מעלת הנבואה, ולהאציל את הסדר שהוא מקים בעולם ע"י שמירת המצוות, אל העולמות העליונים, ולעשות גם בהם שלום.]

(עקידת יצחק, שער ע"ד)

נוטים פשוטן של הכתובים והמאמרים המרמזים ענין העבודה צורך גבוה, שהכוונה על עצם הצורך בו יתברך, כענין שאמר הקדוש ברוך הוא למשה היה לך לעזרני, ולר' ישמעאל אמר ישמעאל בני ברכני, וכן מורים רוב הפסוקים ומאמרים. [תמה שכן המאמר הזה משמע ממנו שמעשינו פועלים בו בעצמותו והרי לא כך אנו מקובלים שבעצמותו אין לנו כלל השפעה אלא בגילויו? ואכן כך הוא מבאר שגם מאמר זה כוונתו שיש השפעה למעשינו על הספירות הנאצלות ממנו שעל ידם יורד השפע לעולם.]

(של"ה, תולדות אדם - שער הגדול (נד))

אפשר לומר שהפסוקים והמאמרים המורים הן אם יצדק אדם או ירשע אינו נוגע בו יתברך, הוא לענין קיום התמידי, שהוא יחוד הראשון מיחוד הספירות שהעתקתי לעיל, השפע הנקבע בתחילת האצילות לצורך קיומן שהוא קבלת עול מלכות שמים, שזה לא יחסיר ולא יעדיף לענין תמידיי. אך מעשה בני אדם גורמים מצד מעשיהם תוספות השפעה בהם, ומהם יורד למטה, אשר המתברך בארץ יתברך באלהי אמן, כי בזו תוספת ההשפעה מתברך ומתייחד השם, וזה אינו דבר תמידי רק לפי מעשה בני אדם, והחוטאים מונעים זה הטוב ומחסרים זה השלימות, אשר תכלית בריאת האדם היה לעבדה ולשמרה ולתקן זה לייחד השם.

(של"ה, תולדות אדם - שער הגדול (נה))

וזה לשון עבודת הקודש בהקדמה, ירצו ע"ה להודיע כי זה הענין קשה עד מאד, לא יפול תחת רשת שום שכל. והוא כי לא ישער שכל האדם שיהיה תיקון העליון מסור ביד תחתונים, ושיהיו העבודות והתפלות צורך גבוה, לולא שגלה הקב"ה הסוד המופלא הזה לאדון הנביאים, עד שתמה הוא על זה. והוא אמרם קושר כתרים, הוא קשר וחבור וייחוד האותיות סוד כחות השם המיוחד זה בזה. ואותיות מלשון אתא בקר, כי בקשר הכתרים האור והשפע בא תמיד ואינו פוסק, ועל זה כונו הכחות ההם בשם אותיות, על כי באים זה לזה ומתייחדים זה עם זה, והם הם האותיות. והתורה היא נארגת מן האותיות, והכל נאצל ובא מן הכחות ההם, ולזה כינום בשם אותיות, להודיע נאמנה כי הייחוד שהוא צורך גבוה תלוי בעסק התורה וקיומה, כי זה הוא הגורם הגדול אליו, ובטול התורה גורם הפסק המעין ופירוד הייחוד. ולזה אמר אין שלום בעירך, כלומר כשהשלום יהיה מסולק מעיר אלהינו מצד קלקול הבריות ועברם על התורה, לזה אני מראה אותך באיך ומה יתוקן זה, והוא בקשר הכתרים ויחודן מצד הטיבם מעשיהם ושובם אל דרכי התורה וקיום מצותיה, ובזה יתוקן הקלקול ההוא. אז בשמעו זה תמה ע"ה ואמר, כלום יש עבד, כלומר אפשר שהעובד השלם יהיה זה הכח בידו, זה פלא, ועוד איך ימשך זה מזה. ומקובל היה שהתפילות והעבודות ימשכו הרחמים, אלא שהעיר שאלה דרך תימא כדי שתבואהו תשובה על נכון מפיו יתברך ויהיה נאמן בקבלתו. אז השיבו ואמר לו היה לך לעזרני, כלומר הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם לעזרו בפעולתו, ואם אין סיבה לזה איך ימשך זה מושגת, לא יעדר העזר והפועל לסכלות הסבה, ואפשר שהוא יתברך גילה סוד הסבה לעבדו נאמן ביתו, מיד אמר לו, כלומר כשחטאו ישראל הוצרך משה אל הלימוד ההוא והעצה הנכונה אשר יעצוהו ואשר הורהו דרך תיקון אל קלקולם לקרב מה שהרחיקו ולהשיב נדחים אשר בעונם נדחו, וכמו שיתבאר סוד זה יפה במ"ש ועתה יגדל נא כח אדנ"י, ובהזכרת המדות ההם שהזכיר בהתפלל בעדם, ובתשובתו יתברך אליו באמרו סלחתי כדברך ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ, והכל מתוקן ומבואר לחכמי לב. ואמר ע"ה כאשר דברת לאמר, כי אתה המורה דרך למצא פתח סליחה ולמדתני סוד התפלה והבקשה בה תעתר, ולולא רצונך למחול ולסלוח לא נדרשת ללא שאלוך, עד כאן לשון עבודת הקודש. [מבאר שהעיסוק באותיות על ידי ה' הוא הכוחות העליונים. שמכונים בשם אותיות. ובעת שישראל מתרפים מן התורה אין שלום כביכול אצל ה' כי אנו בתפילתינו ומעשינו נותנים כח כביכול לשכינה.]

(של"ה, תולדות אדם - שער הגדול (יג))


א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שזכותו גרמה לו, דכתיב בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה, ואהיה להם כמרימי עול על לחיהם ואט אליו אוכיל

ועתה לא אתם וגו' - פירוש לתת טעם להסיר מלבם חשש השנאה לבל יחשבו כי יוסף ישטום אותם וישנאם על אשר נתאכזרו עליו, ויהיה בעיניהם דבר רחוק שיהיה לב יוסף נכון עמם, לזה אמר להם הן אמת כי בשעת מעשה אשר מכרוהו היו הדברים זרים בעיניו איך יהיה כל האכזריות בלב אחים על אחיהם, וראוים הם להיות שנואים אצלו. אכן עתה אחרי ראותו כל הנמשך מירידתו מצרים ידע כי המעשה היה מאת ה' והם שליחותו יתברך עשו ולא שליחות עצמם ובזה אין מקום לשמור להם איבה, ולא להרחיק מדת האחוה מהם.
ואולי כי בזה היה להם פנים לעמוד לפני אביהם כשנגלה הדבר, כי הם הגורמים לו אבל ובכי כ"ב שנה, ועשו המעשה המופלא במכר אחיהם, ורואני שגם בוש לא יבושו מאביהם. והיה נראה לומר כי יעקב לא ידע גוף המעשה, וזה דרך רחוק, כי פשיטא שלא ימנע מחקור זאת היאך נתגלגלו הדברים עד שירד יוסף למצרים, וגם מעשה כתונת הפסים המובא אליו מוטבל בדם, אלא ודאי כי בטענת לא אתם שלחתם וגו' שאמר יוסף הוכר הדבר כי מאת ה' היתה זאת ואין להרהר אחר מדותיו, והוא אומרם ז"ל (ב"ר פו ב) ראוי היה יעקב לירד בשלשלאות וכו'. [מביא כי האחים קיבלו את דברי יוסף, שה' גלגל הדברים כפי שהיו עד שהגיע למעמדו במצרים, ולכן לא חששו לספר ליעקב את שקרה, שכן הוכר הדבר שהם היו רק כשליחים והכל היה מעשה ה' כדי להביא את יעקב ואותם למצרים.]

(אור החיים, בראשית מה, ח)


אמר ליה ההוא מרבנן לרב כהנא, מי שמיע לך מאי הר סיני? אמר ליה, הר שנעשו בו נסים לישראל, הר ניסאי מיבעי ליה? אלא הר שנעשה סימן טוב לישראל, הר סימנאי מיבעי ליה? אמר ליה מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, דמעייני באגדתא, דרב חסדא ורבה בריה דרב הונא דאמרי תרווייהו, מאי הר סיני? הר שירדה שנאה לאומות עליו

ואחד מן היעודים הגדולים שיעד בביאת משיחנו הוא זה, כאמרו. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה' ולעבדו שכם אחד, ירצה בזה, כי כל האומות ישובו לאמונתנו בכללי התורה ובפרטיה כפי דעתנו.
וזה שאמרו במסכת ע"ז: מאי אותביה ליה חבריה לר' אליעזר כל צאן קדר יקבצו לך וגו', אמר להם רבי אליעזר כלם גרים גמורים הם לעתיד לבא שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, מתקיף לה רב יוסף ודלמא מעבודה זרה הוא דהדרי בהו, אמר ליה לעבדו שכם אחד כתיב. הרי כבר נתברר שכל האומות ישובו לאמונתנו בכל פרטי המצות ודקדוקיהן כאמור. והוא אמרם ז"ל. מה אשוה לך ואנחמך, לכשאשוה לך אנחמך. הפירוש ידוע, שכל הקטטות שבינינו והאומות הם מסיבת חילוף האמונה, כמו שאמרו בשבת אמר ליה ההוא מרבנן לרב כהנא מי שמיע לך מאי הר סיני, אמר לו הר שנעשו בו נסים לישראל. הר סיני הר ניסאי מבעי' ליה, אלא הר שנעשה בו סימן טוב לישראל, הר סימנאי מבעי' ליה, א"ל מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע דמעייני באגדתא דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, דאמרי תרווייהו מאי הר סיני שירדה שנאה לאומות העולם עליו, וכמו שאמרו אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני, הגידו לו שכל חלאים שהאומות העולם מביאים עלי אינם אלא בשביל שאני אוהבת אותו.
והטעם בזה, מפני שהבדילנו הש"י מכל האומות שלא נתחתן בהם ושלא לאכול המאכלות האסורות, והריחוק וההבדל מביא על כל פנים לידי זה. ולפיכך אמרו: לכשאשוה לך אנחמך, כלומר, לכשאשוה לך שאר האומות שכלן יהיו באמונה אחת עמך אנחמך. כי אז תהיה הנחמה שלמה שאין אחריה דאגת מלחמה ושנאת האומות הנ"ל עלינו. [מבאר שהכוונה שירדה שנאה לישראל משום שהובלו הגויים מאיתנו ביחס לתורה אך יבוא שאז ישוו את האומות לישראל לעניין חיוב המצוות ובכך תהיה נחמה ותסור הקנאה.]

(דרשות הר"ן, הדרוש השביעי)


בא שטן ואמר לפניו רבונו של עולם תורה היכן היא וכו' חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה

[זו מליצה, לומר שאין למצוא את התורה בישראל, גם השמרנים לא מתעסקים בה ויש שגם לא מקיימים אותה, ואצל הרפורמים יש רק תורות של הגוים. כולם מקדשים רק את הברק החיצוני, ולא שמים לב לפנימיות התורה, למאור שבה - שעיקרה "ואהבת לרעך כמוך" לפי הלל (שבת לא ע"א), אלא אף הרבנים מבזים זה את זה.]

(דברי חשב עמ' 5) לטקסט

"מדבר קדש" - שנתקדשו ישראל עליו

על ידי שנתקדשו בו ישראל – נתקדש המקום, כי האדם מקדש את מקומו.

(שיחות מוסר, תשל"א כי תשא מאמר נז' עמ' רמד)

המדבר עצמו נתקדש, ואע"פ שאין למדבר כל שיכות למה שנתקדשו בו ישראל, מ"מ כיוון שזהו המקום בו נתקדשו ישראל, נתעלה אף הוא עמהן, ושמו ותוארו בתורה הקדושה "מדבר קדש".

(שיחות מוסר, תשל"ג מאמר קה' יום הכיפורים עמ' תמט)

אף מלאך המות מסר לו דבר שנאמר ויתן את הקטרת ויכפר על העם

[מי שיודע הכל, אין לו חיים, כי החיים הם השאיפה לדעת עוד. וכך אמר ה' למשה "כי לא יראני האדם וחי" - מי שרואה הכל לא יחיה. והקטורת שמכסה בעננה את קודש הקדשים, שמונעת את האפשרות לראות את הכל, מצילה את האדם ממיתה זו. וזאת המתנה שנתן מלאך המוות למשה, כי מלאך המוות מלא עיניים (ע"ז כ ע"ב), הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא רוצה לראות הכל, לדעת בלי להאמין, ואינו מאמין במה שאינו רואה בעצמו, ובזה הוא ממית את האדם. וזה מה שאומר המדרש (שיר השירים רבה ד) "היטיבו אשר דברו" - בהטבת הקטורת, שזו היתה הטובה הגדולה בכך שישראל קיבלו ממשה ולא מה', שהיתה קצת הסתרה, ועי"ז השיגו אושר בחיים בחיפוש האמת ע"י לימוד ועלייה ממדרגה למדרגה. וזו כוונת המדרש שנשאר דיו בקולמוס של משה (שמות רבה פרשה מו) - שלא כתב בספר את כל מה שידע, כי אז לומדי התורה היו יודעים הכל על מהות ה', תכלית הבריאה, וגורל עם ישראל, ואז היה לנו רק ידיעה בלי אמונה, והיתרון שלנו על המלאכים הוא שיש לנו אמונה לגבי מה שאיננו יודעים, וע"י האמונה אנחנו מתרוממים.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 101-102) לטקסטפט ע"ב

לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם בניך חטאו לי אמר לפניו רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך

[גם ישראל הרחוקים מהתורה, בפנימיותם הם דבקים בה', כפי שראינו בספרד, שהיהודים התנהגו כגוים, ובכל זאת כשהעמידו בפניהם את הברירה שמד או גירוש, העדיפו גירוש, ורבים מסרו את נפשם על קידוש השם. וזה מה שאומר אברהם (כהסבר בינה לעתים): גם אלו שחוטאים מוכנים למות על קידוש השם, ולכן אל תדון אותם בדין קשה. מה שהם חוטאים הוא כי צריכים להתלבש כגוים כדי להתפרנס, וזה משכיח מהם את המצוות.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 216-217) לטקסט

[איך ייתכן שאברהם, שהתפלל על אנשי סדום, לא התפלל על בניו? הסביר בינה לעתים שכוונת אברהם ללמד זכות על בניו - שאמנם חטאו, אבל אם יכופו אותם להמיר את דתם, "ימחו על קדושת שמך" - ימסרו את הנפש על קידוש השם. הם ירשו מידה זו מאברהם שמסר את נפשו אצל נמרוד, שהפילו כבשן האש. וזה מה שאמר בלעם "כי מראש צורים אראנו" - אני רואה שישראל ירש את מידותיו מאברהם, ראש צורים.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 148-149) לטקסט

ימחו על קדושת שמך

ולא השרים של האומות בלבד, אלא האבות גם כן שהם המאהבים שלהם, היו דנים אותם לכליה גמורה כענין אמרם ז"ל שהיו אומרים האבות אל הקב"ה ימחו על קדושת שמך, וז"ש 'כל מאהביך שכחוך אותך לא ידרושו', שהרי בודאי העונות שלהם היו כל כך גדולים שאפילו האבות הקדושים היו מואסים בהם, וכל שכן השרים של האומות ששונאים אותם, והיו מבקשים את מפלתם הגמורה כשראום קרובים אל ההפסד, בסוד 'נפל תורא חדד לסכינא' [לעיל לב ע"א], וז"ש 'כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רוב עונך עצמו חטאתיך', ומ"ש בלשון 'עצמו' שלא אמר 'גדלו', כי כשם שיש חולאים בעור הבשר כך יש בעצמות, ואותם של העצמות הם קשים מאד, וכמעט שאין להם תקנה ותועלת מן הרפואות, וכך הוא ממש בתחלואי הנפש, כי יש הפוגמים בחיצוניות שהיא בחינת עור ובשר, ויש הפוגמים בפנימיות שהיא בחינת העצמות, וז"ש בתחלה 'רפואות תעלה אין לך' ואחר כך אמר 'על רוב עונך עצמו חטאתיך', ועוד שהעונות חקוקים על העצמות וקשה לסלקן.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו ל, יד)

לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה

[אבל יצחק נחשב חכם, כי גדר חכם הוא היודע דבר אבל לא יודע בבירור, ושואל אחרים שיודעים בבירור, ובעקידה יצחק הבין שהוא יוקרב, אבל לא ידע בירור ולכן שאל].

(תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה, דף ז ע"ב - לטקסט)

אמר לו (הקב"ה) ליצחק: בניך חטאו לי. אמר לפניו: רבש"ע, בני ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם 'בני בכורי', עכשיו בני ולא בניך? ועוד: כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם? שבעים שנה, דל עשרין דלא ענשת עלייהו, פשו להו חמשין, דל כ"ה דלילותא, פשו להו כ"ה, דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל ודבית הכסא, פשו להו תרתי סרי ופלגא, אם אתה סובל את כולם – מוטב, ואם לאו - פלגא עלי ופלגא עליך. ואת"ל כולם עלי - הא קריבית נפשי קמך. פתחו ואמרו: (כי) אתה אבינו. אמר להם יצחק: עד שאתם מקלסין לי - קלסו להקב"ה. ומחוי להו יצחק הקב"ה בעינייהו. מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך

פלגא עלי ופלגא עליך -...הכונה, כי קצת עונות באים בטבע מחמת גלות וקצת עונות באים מחמת שהשפע בשרו של אומות העולם כנ"ל, והנה הגלות גרם יצחק בברכות והיה כאשר תריד ופרקת וכו' (בראשית כז, מ), ועל ידי זה גבר כחו בגלות המר הזה, אך שתהיה השפע מתלבשת בשרו (של עשו), לא היה מפאת יצחק, רק מן ה' היתה זאת, ו"למענכם שלחתי בבלה" אמר הכתוב. ולכך אמר יצחק 'פלגא' - מקצת עונות 'עלי', כי הוא גרם להם טבע הגלות, וזהו היה בסיבתו, 'ופלגא עלך'.

(יערות דבש, חלק א, דרוש א)

יש ב' מיני עבירות באדם. אחד, מחמת היותו בשר ודם ויסודו מעפר ויש בו מדות העלולים לעפר וכדומה, אבל מין אחר, מחמת יצר הרע שהוא ארסו של נחש המפתה לאדם לעשות עון בלתי טבעו מעפר, דרך משל, גאוה אין זה מטבע אדמה, קנאה אין זה מטבע אדמה, וכהנה רבים החטאים במעלו מעל בה', אשר הכל מצד נחש לא מצד אדמה. והנה על מין הראשון, אינו כל כך מחטא אדם, כי כביכול יש פתחון פה נגדו לאדם, שברא האדם מן האדמה, וזוהיא היתה טענת איוב [ז, כ] נוצר האדם למה שמתני למפגע לך, ומה אתנחם על עפר ואפר [שם מב, ו], אבל מה שבא לאדם מארס נחש, מלבד כי זה מחטא אדם הונחל מאב לבן, אף גם יש כח ביד אדם ללחום נגדו, דהיינו אם יתבונן אדם במעשיו וכל דרכיו יהיו בדעת ובהשכל, לא יגוף באבן רגליו הוא אבן המתעה, אבל אם ילך אדם בלי דעת ולא יתן אל לבו, הרי יצר הרע גובר עליו, וזהו ישופך ראש, [בראשית ג, טו] ר"ל כשיתן דעתו ומחשבתו אליך לשמור רגליו, ישופך. ואתה תשופנו עקב, שאם יהיה דש בעקביו, ולא יתן אל לבו לשמור רגליו מלכוד, ישופנו הנחש, ולכן מין זה החטא תלוי באדם ועל זה עיקר.
וזה מאמר יצחק [שבת פט.] בשעה שאמר הקב"ה בניך חטאו, והיינו כי היותם בניך ונולדו והעון כרוך בעקבם מחטא אדם הראשון מדור לדור, ויצחק השיב וכי במין זה לבד החטאים, הלא גם במין הראשון אשר התחלתם סיבת יצירה מאדמה, וזה אמרו וכי בניי הם ולא בניך, כי אתם יצרתם מחומר, לכך אמר פלגא עלי ופלגא עליך, כנ"ל, מין אחד לאדם ומין אחד לה', ואת"ל כולו עלי, ר"ל תאמר דהכל נולד מפאת חטא אדם הראשון, הא עקידה קמך, וכבר נודע ענין עקידה להחליש כח של נחש מאדם הראשון, ונעשה אחר כך יצחק בריה חדשה, ופסק כח הנחש הכרוך בעקבי התולדה דור ודור, כי היה בריה חדשה, ואם כן איך אפשר דכל החוטאים יהיו בסיבת הנחש, אשר כבר נחלש כחו בזרע יצחק מחמת עקידתו, ועל כרחך דגם סיבת יצירתו מאדמה גורם, וא"כ פלגא עליך, ואתי שפיר [מבאר שיש שני מיני יצר. האחד מצד שנולדנו מן העפר והוא מטביע בנו טבע עפרי, ואחד מצד הנחש שהטיל בנו זוהמה ויש בנו כוח להתמודד עמו. ה' אומר ליצחק בניך חטאו היינו אי התמודדות עם היצר של הנחש, ועונה יצחק בניך הם היינו יש בהם חק מצד עצם בריאתם מן העפר, ואחר כך הוסיף את עניין העקידה שהוא נעקד, שיש בו להחליש כוח הנחש.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש יא)


דל עשרין דלא ענשת עלייהו

ויש טעם נכבד למה לא יענש אדם עד גבול זה, כי הוא לצד שעדיין לא שלמה דעתו בהכרת המושכל ובהשכלת הידיעה ובתגבורת המספיק להערכת מלחמה, לשבור כח המסית ולנצח תאות הטבעיות, ולהשכיל ברצון הנפש, ולהבחין את אשר ידבר בלבו אם לאושר, ובהיותו בן עשרים הנה הוא שלם בדעתו להחזיק מגן וצנה בתגבורת השכל וההבחנה והבחירה בדרך החיים.

(אור החיים, שמות ל, יג)צב ע"א

אמר מר אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומה

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים לח ע"א]

"ויפרוש את האוהל על המשכן", ואמר רב, משה רבינו פרשו – מכאן את הלמד גובהן של לויים עשר אמות

העשרה הוא מספר עולם השכליים, שהנביאים יש להם מהכלים ביניהם... ולזה אמרו שגובה קומתו של משה עשר אמות ושהוא הקים את המשכן הזה, לפי שהוא אשר עמד את פני ה'.

(עקידת יצחק, שער מח)


צד ע"א

שהחי נושא את עצמו

[זאת כוונת הפסוק (דברים א, לא) "אשר נשאך ה' אלהיך כאשר ישא איש את בנו" - המשא אינה טורח על האב כי הבן עוזר לו בנשיאתו. כך היה קל לה' לשאת את ישראל במדבר כי הם עזרו לו בכך שהאמינו בו והיו מוכנים למסור נפש בשבילו, ולכן עשה אתם נסים ונפלאות.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 30) לטקסט


צה ע"א

רבך קטל קניא באגמא

וכמ"ש (ב"ב קמה ע"ב): "מסיע אבנים יעצב בהם" אלו בעלי גמרא, "ובוקע עצים יסכן בהם" אלו בעלי משנה. וקשה, הא אמרו [ב"מ לג ע"א]: העוסק במשנה מדה, בגמרא אין לך מדה גדולה הימנו, וכן אמרו [סוטה כב ע"א]: התנאים הם מבלי עולם וכו'. וצ"ל, העוסקים בגמרא לבד עליהם נאמר "מסיע אבנים" וכו', אבל העוסקים קודם במתניתין ועוסקים ג"כ בגמרא עליהם נאמר "ובוקע עצים", שהעוסק בגמרא לבד הוא כמו מסיע אבנים כמו שהן מן ההר בלי שום תיקון, ואין בהם הנאה, אבל העוסק קודם במשנה הוא כמו החוטב עצים, מקודם כורת עצים מיער, והוא לימוד המתני', ואח"כ בוקע אותם, והוא לימוד הגמרא שמפרש המתני'. ולכך דימו אותו שאינו יודע לפרש המתני' לקטלא קניא באגמא, כמ"ש בשבת: רבך קטל קניא באגמא. ועיין רש"י שם. ואמר קניא שא"צ לבקוע, כמ"ש (פסחים דף נ): המשתכר בקנים וכו' מ"ט משום דנפיש אפחייהו.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' כו במהד' תשיז)צו ע"ב

מקושש מעביר ארבע אמות ברשות הרבים הוה

[רשות היחיד מייצג את מה שאדם עושה לצורך עצמו ובני ביתו. רשות הרבים מייצג את הדרך שמובילה לאושרו של עם ישראל. כשהולכים ברשות הרבים וצריכים לעמול לטובת העם, איננו רשאים לעשות דברים שהם לתועלת היחיד ולרעת העם. שבת ניתנה לנו לחזק את העם, כי מתאספים בו ללמוד תורה. מי ששומר שבת הוא כהולך ברשות הרבים, לטובת הכלל. וזאת אף ששמירת שבת פוגעת ביחיד, שהוא סובל נזק מכך. אבל יהודי צריך להקריב קרבנות בשביל עמו, ובכלל זה לשמור שבת. המקושש ליקט עצים בשבת, לטובת עצמו, ולרעת העם. וזה מכונה העברת ארבע אמות ברשות הרבים - הוא העביר את ארבע אמות הפרטיות שלו, המעשים האנוכיים, בתוך רשות הרבים, היינו המעשים שחייבים לעשות לטובת הכלל. לכן הפסוק מדגיש "ויהיו בני ישראל במדבר" - היו ברשות הרבים, כלומר כולם שמרו על השבת כי היא תועלת הכלל, והמקושש יצא מהכלל ולכן נענש.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 98-100) לטקסט

במתניתא תנא תולש הוה

[בירושלמי סנהדרין פ"ח ה"א הנוסח הוא "תולש עצים מן קרקע". היסוד שעליו עומד עם ישראל הוא הקדושה, השתלמות הנפש, החיים הנעלים על שאיפות החומר, שמכשירים אותו לקבלת השכינה. כששומרים שבת, הוא כעץ נטוע באדמת קודש, ועמידתו חזקה. מי שמחלל את השבת בפרהסיא להכעיס, עוקר בזה את העץ הישראלי מאדמתו.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 102) לטקסט

רב אחא ברבי יעקב אמר מעמר הוה

[ישראל שהם ממלכת כהנים צריכים להיות מובדלים מהעמים בפרישותם, כמו שכהנים מובדלים משאר העם, כדי שנחיה חיי קדושה ונוכל להודיע את שם ה' בעולם. ע"י מצוות שבת אנחנו מובדלים מהגוים - הם עוסקים במלאכה ואנחנו שובתים. בזה ניכר שאנחנו עם ה' שנבחרנו להורות לגוים את דרכי ה'. בזה שהמקושש חילל שבת פרהסיא, הראה שאינו רוצה שישראל יהיה מובדל מהגום, אלא רצה להתבולל בהם. על כן אמרו שהוא "מעמר", מחבר יחד את ישראל והגוים.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 103-104) לטקסט


צז ע"א

אמר ריש לקיש, החושד בכשרים לוקה בגופו, דכתיב והן לא יאמינו לי וגו', וגליא קמי קודשא בריך הוא, דמהימני ישראל, אמר לו, הן מאמינים בני מאמינים, ואתה אין סופך להאמין. הן מאמינים דכתיב, ויאמן העם, בני מאמינים, והאמין בה', אתה אין סופך להאמין, שנאמר יען לא האמנתם בי וגו', ממאי דלקה,דכתיב ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך וגו'

המפורסם בדברי רז"ל, שישראל בימי משה, קודם צאתם ממצרים, הפסידו דרכם, והפרו ברית מילה, ולא היה בהם מהול, אלא שבט לוי בלבד עד שבאה מצות פסח, ואמר האל למשה כל ערל לא יאכל בו (שמות י"ב מ"ח) וצוום בעשיית המילה. כך אחז"ל משה היה מל ויהושע פורע ואהרן מוצץ, ואספו ערלות, חמרים חמרים, והיה דם מילה מתערב בדם פסח, ובזה היו ראוים ליגאל. והוא דבר האל ית' ליחזקאל (י"ו ו') ואראך מתבוססת בדמיך (שה"ש רבה א' י"ב ומכילתא בא פ"ה). ואמרו ע"ה שהם קלקלו בעריות לדבר ה' ית' (יחזקאל כ"ג ב') בן אדם שתים נשים בנות אם אחת היו (יומא ע"ה א'). ועם היותם בזה הענין הרע בשביל שאמר משה רבינו עליו השלום והן לא יאמינו לי (שמות ד' א') האשימו ה' על זה ואמר לו משה הם מאמינים בני מאמינים דכתיב (שם פסוק ל"א) ויאמן העם, ובני מאמינים דכתיב (בראשית ט"ו ו') והאמין בה' ויחשבה לו צדקה. אבל אתה אין סופך להאמין דכתיב (במדבר נ' י"ב) יען לא האמנתם בי להקדישני ונענש לאלתר כמו שביארו ע"ה (שבת צ"ז א') החושד בכשרים לוקה בגופו מנא לן ממשה. [מבאר שדברי ה' אל משה נאמרו במצב קשה מבחינה רוחנית, בעת שפל בקיום מצוות ולמרות זאת ה' לא הסכים עם דברי משה שאין ישראל מאמינים אלא באמת בפנימיותם הם מאמינים]

(רמב"ם, מאמר קידוש השם)

מבאר שאע"פ שפשוטו הוא, שלקה משה בצרעת, מ"מ נראה בעיני יותר נכון לפרש, שכל החושד בכשרים לוקה בגופו, ר"ל שילקה בגופו, באותו חשד שחשד בו זולתו, יהיה הוא נחשד בו, כי כל הפוסל במומו פוסל (קידושין ע.), וזהו בעצם ענין לוקה בגופו, וראיה ממשה,שאמר והן לא יאמינו. ולסוף לקה בגופו, באותו חשד עצמו, שנאמר יען לא האמנתם בי. כי למדרש זה קאי לא האמנתם על משה, א"כ אותו הן קרב קצו כי מאחר שאמר והן לא יאמינו לי גרם רעה לעצמו, שנכשל במה שנאמר יען לא האמנתם בי. ועי"ז נקנסהעליו מיתה וזה"ש הן קרבו ימיך למות.

(כלי יקר, דברים פרק לא פסוק יד)

טעמו של דבר, לפי שגם בדרך שהסכל הולך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא, (שם י ג),ר"ל כל הפוסל במומו פוסל (קידושין ע ע"ב)יסכל זה החושד בכשרים יודע בעצמו שאותו חסרון ודופי שמטיל בזולתו יש גם בו וגם הוא לבו חסר מן אותו דבר, על כן אמר לכל כי סכל הוא ותולה גם באחרים אותו סכלות שהוא יודע שישנו בו בעצם וראשונה וסובר מאחר שהוא עושה כן כולם עושים כאלה. אלו הם הזבובים החוקרים תמיד אחר מומי הבריות וחסרונן כדרך שנאמר (שמות לג ח) והביטו אחרי משה, לפיכך נלקו בצרעת שנקרא ראתן כי כשם שהם בעלי ראתן שרואים ומסתכלים אחרי מומי בני האדם כך נלקו בצרעת שנקרא ראתן ואמרו הזהרו מהם שלא לטפל עמהם להשיבן מדרכם הרעה להורות להם דרך התשובה כי הוא סובר סיפר אין לו תקנה ע"כ אין לטפל עמהם בחנם, וכן דעת רבי זירא ור' אמי ורבי אסי שנתרחקו מעל גבולם בכל מיני הרחקה כדמסיק שם.

(כלי יקר, ויקרא פרק יד פסוק ד)

אמרו [ויק"ר יז, ד] אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחלה כי אם על שאר דברים, ואם לא ישוב, לבסוף בא על גופו, אך זהו בדבר שאדם נותן על לבו חטאתי ופעלתי עון, א"כ בבוא פורענות על מקנתו וקנינו, תיכף שב ומתחרט, אבל בדבר שחושב חף אני מפשע, יעבור על קניניו ושאר עסקיו כזאת וכזאת, בשביל כך לא ישים ללב לשוב, כגון על חשדו בכשרים, כי אין זה בגדר עון אצלו לפשפש ביה לזכרו, ומכ"ש לשוב בתשובה עליו, וא"כ תיכף נענש בגופו, וזהו מאמר [שבת צז.] החושד בכשרים לוקה בגופו, דייקא תיכף פוגע בנפשו, כי למה לחנם ילקה בשאר דברים מבלי מועיל [ויש להבין מה זה לוקה בגופו, הוי ליה למימר סתם לוקה? וגם מה זה דנענש בצרעת, ולמה היה זה האות דוקא, ולמה אמר הבא ידך בחיקך ויוציאה והנה מצורעת כשלג, למה הוצרך דוקא להכנסת יד לחיק, וגם פעם שנית שנתרפא אמר גם כן להכניס ידו לחיקו, הלא דבר הוא, וכי הקב"ה עושה דבר במקרה ח"ו, וגם סירוב שליחותו של משה באמרו והן לא יאמינו לי, יש להבין מאי איכפת ליה, עכ"פ יעשה מאמר השם, ואם לא יאמינו, הוא עשה את שלו. הוא מבאר שבמצב בו הוא חושד בכשרים וכלל אינו מבין שעבירה בידו אז הוא לוקה בגופו כעונש ראשון ולא בממונו, וזו כוונת הגמרא].

(יערות דבש, חלק א, דרוש יא)


[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא יט ע"ב]


קא ע"ב

משה שפיר קאמרת


[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה לח ע"ב]


קג ע"ב

וכתבתם שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב אלפין עיינין עיינין אלפין ביתין כפין כפין ביתין גמין צדין צדין גמין דלתין רישין רישין דלתין היהין חיתין חיתין היהין ווין יודין יודין ווין זיינין נונין נונין זיינין טיתין פיפין פיפין טיתין כפופין פשוטין פשוטין כפופין מימין סמכין סמכין מימין סתומין פתוחין פתוחין סתומין פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה סתומה לא יעשנה פתוחה כתבה כשירה או שכתב את השירה כיוצא בה או שכתב שלא בדיו או שכתב את האזכרות בזהב הרי אלו יגנזו

בודאי יש בברייתא זו הכוללת צורת כל התורה הרבה רמזים ודברים נפלאים וסודות גדולים, על כן באתי לגלות כפי יכולתי. ולבי אומר שמרמז על כל הדברים המוזכרים בהקדמה זו, וידבר משלשה המקושרים, מציאות הש"י ותורה והאדם עם כל תולדותיו. הש"י גילה מציאות אלהותו על ידי העולם אשר חידש יש מאין, בגין לאשתמודע אלהותו להאדם שהוא תכלית הבריאה, כדי שיקבל התורה ויקיים מצותיה. והנה בפרישת רזי סודות הברייתא זו, אף שלא אפרש התיבות כפי שהוזכרו בברייתא, רק אפרש כפי סדר הענינים, והברייתא הולכת וסודרת הדברים לפי סדר האותיות של אלפ"א בית"א להקדים המוקדם ולאחר המאוחר.
ענין וכתבתם - כתב תם. הנה באמצעית התורה מקושרים אנחנו אומה ישראלית בהקב"ה, וכן ששים רבוא אותיות בתורה נגד ששים רבוא נשמות, ואז יחדיו יהיה תמים, הש"י תמים פעלו, והוא יתברך תם ומתמם עם תמימים, דהיינו תורה תמימה, ואנחנו בית ישראל שעלינו נאמר, תמים תהיה עם ה' אלהיך.
על ענין מציאות הש"י, רומז לא יכתוב דלתי"ן רישי"ן רישי"ן דלתי"ן, זה רומז לאחדותו יתברך. כי הנה 'ד' של ה' אלהינו ה' אח ד רבתי, וכן 'ר' דאל אח ר רבתי. וח"ו המהפך 'ד' ל'ר' או 'ר' ל'ד' הוא כופר, ועליו נאמר כי 'דר' תהפוכות המה, המהפכין 'ד' ל'ר' ו'ר' ל'ד', אבל יהודה עוד ר"ד עם אל הם הנאמנים לאל לא משתחוים לאל אחר, אלא ה' אלהינו ה' אחד.
ווי"ן יודי"ן, יודי"ן ווי"ן. זה רומז לסוד גדול שגליתי בהקדמה זו בענין שם יהו"ה, שיש חילוק עליית מעלה בין 'ו' ל'י', דהיינו כי עדיין היה נכתב בבחינת 'ו' דהיינו יהו"ה, ואף בזמן השלימות כשהיה בית המקדש קיים שהיה השם שלם, ולעתיד יתגלה אורו הגדול הגנוז ביותר בבחינה 'י', בסוד השם בבחינה יהי"ה. על כן במה שעבר לא היה לכתוב 'ו' 'י', ולעתיד לבא לא יהיה נכתב 'י' 'ו', ותמונת כתיבת אותיות התורה רומזים על העבר והוה ועתיד, על כן לא ישתנה האות מתמונתו.
זייני"ן נוני"ן, נוני"ן זייני"ן. זה רומז על חידוש העולם המורה אמציאותו יתברך. והנה כבר הוזכר בהקדמה זו מענין סוד הגדול, ששת אלפים הוה עלמא וחד חריב, שהוא נגד ששת ימי המעשה ויום השבת, וככה יחזור חלילה בסוד שמיטין ויובלות עד נ' אלף דרין דזמין הקב"ה לאתבא רוחא לעילא כמבואר לעיל בהקדמה. הנה כל אלף השביעי שהוא שבת הוא תוספת קדושה, אבל אין לדמות הקדושה של השביעיות לאלף החמישית. ונקוט סימנא בידך, משה רבינו ע"ה השיג שערי בינה חוץ משער החמשים, על זה רומז בבחינה זייני"ן אין בחינת נו"ן, ובעת בחינת זייני"ן לא תהרהר בנו"ן. וכמו שארז"ל במאמר (חגיגה יא, ב), מקצה השמים עד קצה השמים כו', אין לו לאדם אלא עולמו, ולא לפנים ולא לאחור, והובא המאמר לעיל. וכשיהיה בחינת נו"ן אזי לא בחינת זייני"ן, כי נתעלה ברוב עילוי.
טתי"ן פפי"ן, פפי"ן טתי"ן. לדבר זה צריך להקדים מאמרם ז"ל שיש שייכות לאות 'ט' לענין האור, וגם להעתיק דברי רוקח שיש שייכות לאות 'פ' לענין האור, ואחר כך אפרש מאמר רז"ל הוא במסכת בבא קמא סוף פרק הפרה (נה, א), אמר ר' יהושע, הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לו, מאי טעמא, אילימא משום דכתיב טוב, אימא וטאטאתי במטאטא השמד, חד טי"ת קאמרינן, אימא טומאתה בשוליה, טי"ת בי"ת קאמרינן, אימא טבעו בארץ שעריה, אמר ליה הואיל ופתח בו הכתוב לטובה תחילה, שמבראשית עד וירא אלהים את האור לא כתב טי"ת, עד כאן.
ובענין 'פ', מוזכר ברוקח בסדר תפלות יום כפורים סימן רי"ו וזה לשונו, בכל חרוז ביוצר יום כפורים אז ביום כפור כו' יש אור, ונעלם אור בחרוז 'פ' פתח לנו שער, על כן יש בחרוז לפני חרוז 'פ' שתי פעמים אור, להשלים חרוז 'פ'. ולמה העלים ב'פ' אור, לפי שיש פ' אותיות מן בראשית עד על פני המים, ואחר כך כתוב ויאמר אלהים יהי אור. לכך בתמניא אפי, פסוק ראשון שמתחיל ב'פ' פלאות עדותיך, ואח"כ פתח דבריך יאיר. לפי שקדמה החשך היא הלילה אחת קודם האור יהי
אור, ומהלך לילה או יום עשר פרסאות, וכל פרסה ארבעה מילין, הרי מהלך יום ארבעים מיל, והמיל שני אלף אמה, הרי פ' אלף אמה, הרי מידת מהלך יום פ' אלף אמה היתה הלילה חשך, ואחר כך נבראת האור באמירה ראשון מפתח פומך הוה לו נהורא, לכך נעלם אור בחרוז פ', למה, כי בספר יצירה אמר נברא עם 'פ' נוגה בעולם, ורביעי בשבת כתוב בו יהי מאורות, ולמה נברא עם 'פ' אורה, לפי שלא נתלו המאורות ליראות עד תחילת יום רביעי, הרי יום ראשון ושני ושלישי וליל רביעי הם פ"ד שעות, ובהאיר השחר יום רביעי נראית, הרי פ"ה שעות, זהו פתח דבריך יאיר מבין פתיים כו', עיין שם שהאריך. דע כי אור הגנוז אשר עליו נאמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, זהו בשני מדריגות. מדריגה אחת, היינו עולם הנשמות שהוא עולם הבא תמיד ואינו פוסק, דהיינו בצדיקים שמתו כבר ושימותו עד זמן התחיה הם נהנים מאור הגנוז. ולעתיד עולם הבא הנצחיי, אשר עולם הבא שיבא ויהנו בגוף ונפש ביחד נצחיי כאשר הארכתי למעלה בהקדמה זו, זה יהיה עולם שכולו טוב, ואז יתגדל ביותר רב טוב הצפון. ועליו רמוז מה רב טובך אשר צפנת, וזהו טי"ת טוב, ויתחיל בטי"ת ויתגבר מטי"ת ואילך, והוא על דרך שכתב הרוקח במקום הנ"ל, יום הכפורים נגד עולם הבא שהוא עשירי, וכן עולם הבא עשירי, כי שני אלפים קדמה תורה לעולם, ששה אלפים עולם הזה, ואלף חרב, ואז בעשירי יתחיל עולם הבא, עד כאן לשונו שם. ומ"ש יתחיל, רוצה לומר יתחיל התגברות הגדול, כי אלף השביעי החרב שהוא אלף הטי"ת, בודאי יש תענוג רוחני גדול לצדיקים, ורמז 'פ' שאור בא אחר החשך אחר הלילה, זה רמז לעולם הנשמות שנוהג עד עתה לאחר המיתה, שאדם יוצא מעולם הזה הנקרא לילה לעולם העליון. כדאיתא במסכת בבא מציעא פרק הפועלים (פג, ב), דרש ר' זירא ואמרי לה תני רב יוסף, מאי דכתיב תשת חשך ויהי לילה בו תרמוש כל חיתו יער, תשת חשך ויהי לילה זה עולם הזה שדומה ללילה כו', תזרח השמש לצדיקים כו', ועל זה אמר פעלת לחוסים בך, אמר פעלת לשון עבר. אבל האור לעולם שיבא לאחר התחיה הוא עדיין צפון וגנוז, והוא יותר בעילוי רב מבעולם הנשמות, אשר על כן כינה לזה בשם פעולה בערך הגנוז שהוא ביותר רוחני, נמצא בחינת 'ט' טוב מה רב טובך, ובחינת 'פ' פעלת לחוסים כו'. על כן אין לערב 'ט' עם 'פ' ולא 'פ' עם 'ט'.
ביתי"ן כפי"ן, כפי"ן ביתי"ן. זהו רומז על התורה ואור הגנוז בה. במדרש רבה פרשת בראשית (ג, ה) אמר ר' סימון, חמש פעמים אור כתיב, כנגד חמשה חומשי תורה כו'. במסכת סנהדרין פרק זה בורר (כד, א), במחשכים הושיבני כמתי עולם, אמר ר' ירמיה, זה תלמודא של בבל. ולפום ריהטא הוא תמוהה, כי התלמוד אור ומאיר עינינו, גם התורה היא חיינו ואורך ימינו, וקורא אותם מתי עולם. גם המדרש דר' סימאי שמפרש האור המוזכר בריש בראשית על חמשה חומשי תורה, וכתיב שם ויבדל שגנזו הקב"ה, איך שייך גניזה, בשלמא אם קאי על אור הנראה לבני אדם שייך גניזה. הנה התורה היא אחת כמ"ש תורת אחת, והיא שתי תורות, דהיינו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ובאמת הכל תורה אחת, כי כל תורה שבעל פה רמוזה בתורה שבכתב, כגון כל מנלן ומנא הני מילי, וליכא מידי דלא יהיה רמוז בתורה היטב, רק שנתחשך השכל, ואור השכל נתמעט בסבת חטא אדם, שנגנז כתנות אור ונתלבש ב ע ור ב'ע', עינים להם ולא יראו, זהו ויבדל, צפה הקדוש ברוך הוא וכו' וגנזו. והנה מכח התמעטות שכל האדם אינה מובנת התורה שבכתב רק אחר היגיעה הגדולה, וכמו שאמרו רז"ל (שבת פג, ב), אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר, וזאת התורה אדם כי ימות באוהל. ולזה צריכה התורה שבכתב ביאור ופירוש, דהיינו התלמוד, שאלולי כן היתה מבוארת בעצמה, כמו שעינינו רואות בדור אחר דור, שלהקדמונים שהיה להם שכל בהיר היו מבינים דבר עמוק בלי פירוש, אחר כך לא היו מבינים בלתי פירוש, ואחר כך פירוש על פירוש, הכל לפי חשכת השכל. על כן אילו לא חטא אדם והיה שכל בהיר היה מבין תורה שבכתב, ומתוך הבנה זו היה יודע הכל, ולא היה צריך שבעל פה. רק מכח שחטא וסילק האור והביא מיתה לעולם, הוצרך לייגע ולהיות לו תורה שבעל פה שהוא הפירוש, ולהמית עצמו עליה, עד שהוצרכה התורה להיותה נכתבת. ואז מבואר במחשכים הושיבני כמתי עולם זהו תלמוד בבלי, רוצה לומר החשך והמיתה שהביא לעולם גרם לזה. ואילו היה בית המקדש קיים והיה האור הולך וגובר כלעתיד, אז היה התורה אור ומשמח את הלב ולא חשך וממית עצמו עליה, זהו סוד שני מאורות. וכבר כתב בקול בוכים, מאורות אותיות אור מות, וזהו במחשכים הושיבני כמתי עולם, שנעשה מות מן מאורות, ואותיות אור מן מאורות חשך ולא אור. גם היה ראוי להיות ותורה אור תורה אחת, ועתה שתי תורות, ולעתיד שיוחזר כתנות אור בהיר אז יהיה התורה שבכתב לנו מבוארת מצד אור השכל ולא צורך בביאור תורה שבעל פה.
אלפין עיינין, עיינין אלפין. כבר הארכתי למעלה בסוד כתנות א ור ב'א', ואחר נתלבש בכתנות ע ור ב'עין', ולעתיד יוחזר כתנות א ור ב'א' ביתר שאת. על כן לא יתערב אל"ף ראשון בעי"ן, ואחר כך יתרון אור מהחשך ויהיה עי"ן פקיחא, עי"ן לא ראתה אלהים זולתך תהיה יותר במעלה מאל"ף כתנות א ור הראשון.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות לחתימת ההקדמה (ב))

גמלי"ן צדי"ן, צדי"ן גמלי"ן. זה ירמוז גם כן על ביטול זוהמת הנחש. ידוע שורש כל המדות הוא ההכנעה, וזהו עיקר התשובה. ומעלה הגדולה שבכל מעלות המדות היא הענוה, ומשה רבינו ע"ה אשר לא [קם] כמוהו עוד נביא, לא הפליגה התורה בשבחיו רק במעלת ענוה יתירה שהיתה בו. והענין דתנן (אבות ד, כא), הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מהעולם, ואדם הראשון שיצא מהעולם ונקנס מיתה עליו ולכל הדורות, בא לו ממידות אלו, מצד הנחש שנתקנא כשראה את חוה כו', אז הסיתה לתאוה כמו שנאמר, וכי תאוה הוא לעינים, ולכבוד כמו שנאמר, והייתם כאלהים. והנה זה החטא של אדם הראשון הוא שורש פורה ראש ולענה מכל החטאים שהביא זוהמת הנחש ויצר הרע לעולם, והתקון לזה הוא מדת ענוה, כי מי שהוא עניו במאוד ונפשו כעפר אז אינו מקנא ואינו מתאוה ובורח מהכבוד.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות לחתימת ההקדמה (טו))

גמלי"ן צדי"ן כו', פירש רש"י שהם דומין בכתיבתו, אלא שזה למעלה וזה למטה. רוצה לומר צדיק כפוף למעלה רומז למה שכתבתי, מי שהוא אדם גדול המוכיח לרבים אף שהוסיף לו כפיפה על כפיפתו, מכל מקום יהיה בו קצת גאוה מעט מן המיעוט לשם שמים כדי להטיל אימה שיקבלו תוכחתו, על כן נשאר הראש למעלה אף שהוא כפוף, מכל מקום צדיק ראשו למעלה. אבל הגימ"ל הפוכה זה הראש למטה, רומז על אינש דעלמא, לא די לו שיוסיף כפיפה על כפיפה, רק יהיה כאילו אין לו ראש כלל והוא למטה לארץ, ולהיות ממש כעפרא דארעא ילך לגמרי בקצה האחרון של שפל רוח. ולזה לא יתערב גימ"ל בצד"י ולא צד"י בגימ"ל. וענין רוב מעלת הענוה הוא מטעם שכתבתי, כי בזה מתוקן חטא אדם הראשון הכולל כל החטאים. ולעתיד כשיכלה זוהמת הנחש והקליפות, כתיב ואולך אתכם קוממיות, כי ה' ישכון בתוכנו, ה' מלך גאות לבש.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות לחתימת ההקדמה (טז))

ממי"ן סמכי"ן, סמכי"ן ממי"ן. 'ם' סתומה יש לה ארבע רוחות, 'ס' דומה לה, רק 'ם' מרובעת ו'ס' עגולה, ויש בענין הזה רמזים גדולים. כתיב (זכריה ב, י) כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם, וארז"ל בפרק קמא דעבודה זרה (י, ב), כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך אי אפשר לעולם בלא ישראל, על כן מעלת ישראל גדולה בארבעה דגלים לארבע רוחות. דע, כי יש רמז ברוחות לתורה ולטהרת המעשים. כיצד, מפורסם לטהרת המעשים תשובה תפלה וצדקה ותלמוד, גדול תלמוד תורה כנגד כולם. ובאלה נכללו הא דתנן (אבות א ב), על שלושה דברים העולם עומד, תורה ועבודה וגמילות חסדים. א) תורה, ב) תפלה נכלל בה העבודה כמו שאמרו רז"ל (תענית ב, א), איזה עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה שהוא במקום קרבן, ג) צדקה והם נכללים ביחד, ד) תשובה. ואלו הארבע חומות הם ארבע רוחות כמו שאפרש. נשאר מעלה ומטה, דהיינו שמים ממעל והארץ מתחת, הנה אלהים בשמים כביכול בגבהי מרומים והוא רום עליון, והאדם בארץ מתחת. נשארו הארבע רוחות הרומזים להנ"ל, ועל ידיהם יתדבק האדם שהוא בארץ מתחת יתדבק ברום עליון.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות לחתימת ההקדמה (יז))

כפופין פשוטין, פשוטין כפופין. זה יתכן על פי דרש הדרדקי, נאמן כפוף נאמן פשוט, פי פתוח פי סתום, צדיק כפוף צדיק פשוט, על כן לא יעשה זה כמו זה.
סתומין פתוחין, פתוחין סתומין. זה מתבאר גם כן על פי דרש הדרדקי, מאמר פתוח מאמר סתום. פירש רש"י, יש דברים שנותן רשות לדורשן, ויש שאתה מצווה לסותמן, כגון מעשה מרכבה, עד כאן לשונו. ונראה לעניות דעתי שרמזו בכאן סוד, דלפירוש רש"י קשה, איך המ"ם ? רומז על מאמר, דהא נוכל למצוא על 'מ' אלפים תיבות אחרות, בשלמא נאמן כפוף כו' פי פתוח כו' צדיק כפוף כו' מורה על זה תמונת האות. אקדים מה שכתב הפרדס, ארבע אותיות מורות על יחוד שם יהו"ה, ועדותם כפול חותם בתוך חותם, והם אלמ"ם. א - 'י' למעלה ו'י' למטה 'ו' באמצע עולה כ"ו. 'ל' הוא צורת 'כ' ולמעלה עומד 'ו' עליה הרי כ"ו. 'מ' היא צורת 'כ' 'ו' בצידה. וכן 'ם' - סתומה, רק שנסתמה 'ו'. והעדות חותם בתוך חותם, דהיינו 'א' מורה על 'ל' כזה, 'אלף' הרי אחר 'א' 'ל'. 'ל' מורה על 'מ' כזה, 'למד'. 'מ' מורה על שניה כזה, 'מם'.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות)
קד ע"א

מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין

אולי האות הזה יצטרף עם אות מעשה הלוחות, והיו ב' האותות לעדות, שאין עדות פחות משנים. והוא אומרו והלוחות מעשה אלהים הרי עד אחד, והמכתב מכתב אלהים עד שני.

(אור החיים, שמות לב, טו)

בקודש הקדשים היו לוחות העדות, אשר יתנו עדות ה' נאמנה שהשכינה שרויה שם, כי הלוחות היו בהם מעשה נסים שהיו נקראים משני עבריהם ומ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדים,האמנם אחר שהפרוכת מפסיק, ואין כל אדם רשאי לבא שמה, הדבר לא ניכר וגלוי,ע"כ הוצרך הקב"ה לעשות גם בהיכל נס תמידי, זה בנר מערבי כדי שכולם יסתכלו בו ויראו מנר מערבי שם ה' כי הוא שוכן בתוכם.

(כלי יקר, שמות פרק כז פסוק כ)

[ישראל בגולה לא מצא מנוח בשום מקום, כתלויים באוויר, וקיומם הוא בנס, כמו המ"ם וסמ"ך שבלוחות. וה מה שכתוב באיכה "שרתי במדינות היתה למס" - "מס" - כמו מ"ם וסמ"ך שבלוחות.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 31) לטקסט

קושטא קאי שיקרא לא קאי

[מעשה בעיר בראד, שרפורמים עשו פירצה בדת, ור' זלמן מרגליות עודד את ראשי הקהילה ללכת נגדם למשפט, והבטיח שיצליחו, כי קושטא קאי. אבל לא הצליחו, והסביר שהרפורמים היו להוטים באמת למעשיהם הרעים, ואילו ראשי הקהילה לא היו להוטים באמת על דבר ה'.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף מד ע"א) לטקסט


אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה


[עיין לקט באורי אגדות יומא פ ולקט באורי אגדות מגילה ב ע"ב ]

אמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותו
[עיין לקט באורי אגדות יומא לח ע"ב]

אמרי ליה רבנן לרבי יהושע בן לוי אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים מאי טעמא פשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים ומאי טעמא פשוטה כרעיה דדל"ת לגבי גימ"ל דלימציה ליה נפשיה ומאי טעמא מהדר אפיה דדל"ת מגימ"ל דליתן ליה בצינעה כי היכי דלא ליכסיף מיניה ה"ו זה שמו של הקדוש ברוך הוא ז"ח ט"י כ"ל ואם אתה עושה כן הקדוש ברוך הוא זן אותך וחן אותך ומטיב לך ונותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא מ"ם פתוחה מ"ם סתומה מאמר פתוח מאמר סתום נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוט ס"ע סמוך עניים לישנא אחרינא סימנין עשה בתורה וקנה אותה פ' כפופה פ' פשוטה פה פתוח פה סתום צד"י כפופה וצד"י פשוטה צדיק כפוף צדיק פשוט היינו נאמן כפוף נאמן פשוט הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו מכאן שנתנה התורה במנוד ראש קו"ף קדוש רי"ש רשע מאי טעמא מהדר אפיה דקו"ף מרי"ש אמר הקדוש ברוך הוא אין אני יכול להסתכל ברשע ומאי טעמא מהדרה תגיה דקו"ף לגבי רי"ש אמר הקדוש ברוך הוא אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי ומאי טעמא כרעיה דקו"ף תלויה דאי הדר ביה ליעייל וליעול בהך מסייע ליה לריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותו שי"ן שקר תי"ו אמת מאי טעמא שקר מקרבן מיליה אמת מרחקא מיליה שיקרא שכיח קושטא לא שכיח ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי ואמת מלבן לבוניה קושטא קאי שיקרא לא קאי

ויש לתמוה, הנה פירשו כל האותיות הפשוטות, וגם כל האותיות הכפולות, דהיינו אותיות מנצ"ף לבד 'ך' פשוטה, והוא דבר תימה. אמנם לפי מה שכתבתי יתבאר. ומתחילה אקדים במאמרם ז"ל בפרק רבי עקיבא (שבת פח, א), דרש ר' סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים רבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, וכיון שחטאו כו' עיין שם. אמר רבי יוחנן, וכולן זכה בהן משה ונטלן, דסמיך ליה ומשה יקח את האהל. אמר ריש לקיש, ועתיד הקב"ה להחזירן לנו, שנאמר, ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם, שמחה שמעולם על ראשם.
המשכיל ישכיל, כי נעשה ונשמע הם תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והם שני כתרים. ובמאמר הנ"ל דפרק הבונה בדרוש הכ"ף - וקושר לך כתר לעולם הבא, על כן פשוט הכ"ף, שגם הכ"ף פשוטה רומז על כתר, כי הם שני כתרים. ומאחר שאין בכ"ף פשוטה פירוש אחר ממה שמפרש כ"ף כפופה, על כן לא הוצרך להזכיר, ורמז בהזכרת כ"ף אחת לבדה לרמוז על הדבר שביארתי, שלעתיד השתי תורות שהם שני כתרים יהיו כתר אחד, וכתר אחד כולל שני כתרים, מטעם שלעתיד יוחזר כתנות אור. וזהו שאמרו במאמר דר' עקיבא הנ"ל, שמחה שמעולם על ראשם, השמחה שהיתה מתחילת בריאת העולם, דהיינו האור ונגנז, יוחזר על ראשם. ודרך רמז בתיבת שמחה רמוז תורה שבעל פה, כי תורה שבעל פה היא הויות ופלפול תלמידי חכמים ומחלוקותם שהוא לשם שמים את והב בסופה, וזהו רמוז בתיבת 'שמחת' ראשי תיבות ת למידי ח כמים מ רבים ש לום.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות לחתימת ההקדמה (ט))

והנה אמר שם במאמר דהבונה הנ"ל, נו"ן כפופה נו"ן פשוטה - נאמן כפוף נאמן פשוט, צד"י כפופה צד"י פשוטה - צדיק כפוף צדיק פשוט, היינו נאמן כפוף נאמן פשוט, הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו, מכאן שנתנה התורה במנוד ראש. הענין מבואר על פי מה שכתב הרמב"ם פרק רביעי משמונה פרקים שהקדים למסכת אבות. וזה לשונו, המעשים טובים הם המעשים השוים הממוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע, האחת מהן תוספות, והשניה חסרון. והמעלות המדות הם תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רעות, האחת יתירה והאחרת חסירה. המשל בו הזהירות שהיא מדה ממוצעת בין רוב התאוה ובין העדר הרגש הנאה, והזהירות היא מפעולות הטובות, ותכונות הנפש אשר יחייב ממנה הזהירות היא מעלת המידות. אבל רוב התאוה הוא קצה הראשון, והעדר הרגש הנאה לגמרי הוא קצה האחרון, ושתיהן רע גמור, ושתי תכונות הנפש אשר מהן יתחייב רוב התאוה והיא התכונה היתירה, והעדר ההרגשה והיא התכונה החסירה, שתיהן יחד פחיתות מפחיתות המדות. וכן הנדיבות ממוצע בין הכילות ופיזור. והגבורה ממוצעת בין המסירה לסכנה לרך הלבב. והסלסול ממוצע בין ההתנשאות והנבלה כו'. עיין שם באורך איך שהפליג בשבח בחירת דרך הממוצע, זולת במעלת הענוה בין הגאוה ושפלות הרוח לא ישאר במיצוע, רק ילך בקצה אחרון ויהיה שפל רוח, כמו שאמרו במשנה ריש פרק בן זומא, הוי שפל רוח מאוד מאוד שתקות אנוש רימה. וכן כתב במדע בהלכות דעות פרק ראשון (ושני). וכן האריכו רז"ל במאוד פרק קמא דסוטה (ה, א), ועל כן אמרו מאוד מאוד הוי שפל רוח, רצונם לומר אל תלך בדרך המיצוע רק לקצה אחרון, שתהיה שפל רוח במאוד, וכן כתיב ומשה היה עניו מאוד, הוסיף תיבת מאוד. וזהו שאמרו צדיק כפוף הוסיף לך כפיפה על כפיפתו.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות לחתימת ההקדמה (טו))

ק' קדוש ר' רשע וכו' ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי ואמת מלבן לבוניה קושטא קאי שיקרא לא קאי

ואמרו: מ"ט שקרא לא קאי? שקר אין לו רגלים, ופירשו דקאי אחד כרעא של קוף שיורד למטה. ואמרו: ק' קדוש ר' רשע. אבל בזוהר פ' בראשית כתב דקו"ף רי"ש הן אותיות דאתחזיאו על ס"ט בישא, כמ"ש (שם ב ע"ב): עאלת אות ש' קמיה וכו', אבל הואיל ואתוין דזייפא וכו' מכאן מאן דבעי למימר שיקרא וכו'. וזה שאמרו [סוטה לה ע"א]: כל שקר שאין אמת בתחלתו אין מתקיים. לפיכך בשקר אות ש' בתחלתו, אבל קשר רשעים אינו מן המנין [סנהדרין כו ע"א], שהוא באמצע ומפריש בין קו"ף לר'. וענין ק' ר' הוא רשע כנ"ל, וקו"ף הוא שטן, הוא יצה"ר כמ"ש כמה פעמים בזוהר, שהוא קו"ף בפני אדם ורגליו יורדות מות, וכמ"ש (בז"ח ש"ה נג ע"ג): בשעתא דאיהי אמרת "נזכירה דודיך מיין", אדכרת דהא ערלה וכו' ואות קו"ף אתפשט וכו' ע"ש. ושם בסוף העמוד: וההוא מקטרגא פשוט זנבא וכו', ע"ש כל המאמר.
ובזה יתפרש המאמר בזוהר (פנחס רנב ע"א) שם: "גער חית קנה" - דא חית דאתאחד בה עשו, ת"ח במצרים איהו שלטא וכו' כל המאמר עד הנה הנם. ושם (ברעיא מהימנא): ובגין דא ח' דאיהו חוטא זעירא תבר לה ויעול ה' באתרא כו' עד מבשר אתן ע"ש. והענין, כי ה' מורה על שליטת הקדושה שנעשית ה', כמ"ש הרבה פעמים בזוהר. ובז"ח שם: כדין אתפרש מגו מקדשא ועריק וכלה נפקא לגבה דרחימה וכו' ועיילת באות ה'. וכן שם בסוף העמוד. וכמ"ש "הא לכם זרע". וקוף היא אות של ס"א, ויתבר רגלה ומתעביד ה'. וכן ח' ויתבר חוטא זעירא ואתעביד ה' בסוד חמץ מצה, כמ"ש בזוהר ור"מ שם.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' מה במהד' תשיז)

מנצפ"ך צופים אמרום

[עיין לקט באורי אגדות מגילה ב ע"ב ]


קה ע"ב

כל המוריד דמעות על אדם כשר - הקדוש ברוך הוא סופרן, ומניחן בבית גנזיו, שנאמר נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך

מה שאמר "הלא בספרתך", נראה שרצה להביא מופת על מעלת הצדיק שמת שאינו דבר אבד ויש בו ממשות, ואמר הלא המה בספרתך כי אתה מכניסן במספר ע"כ אני מבקש שתספור גם נדידותי ותשים דמעתי בנאדך למשמרת.

(כלי יקר, שמות פרק א פסוק א)

והטעם לפי שגם הנפשות, הם סגולה ואוצר, על כן שם יהיו גם הדמעות בבית גנזיו, ומ"ש הלא בספרתך לשון בלתי מובן, אומר אני שכך פירושו, כי מה שהקב"ה מוציאן ומכניסן במספר ככוכבים, זה מורה על חשיבתן, כי כל דבר חשוב, יש לו מספר על כן נתן טעם על ספירת נודו ושימת הדמעות בנאד, ואמר הלא בספרתך, ר"ל הלא גם המה בעצמם הם בספרתך, שאתה מוציאן ומכניסן במספר, וכמוהם יהיו גם הדמעות גנוזים ונספרים, ואחר שאינו קרח מכאן ומכאן, ע"כ אין נכון לשום קרחה בין עיניכם למת. כי הקרחה שבין העינים מורה כאלו היו דמעותיו קרחים ואבודים, ואינו כן, אלא גם הדמעות נתונים בנאד כאמור. ויש עוד לפרש המוריד דמעות על אדם כשר וכו'. מסתמא המצטער על העדר כשרון המעשה, הרי הוא ירא אלהים, וכתיב (ישעיה לג ו) יראת ה' היא אוצרו. היינו אוצרו של הקב"ה כי אין עושין אוצר כי אם מדבר שאינו בנמצא, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (ברכות לג ע"ב) על כן הקב"ה מניח גם הדמעות בבית גנזיו.

(כלי יקר, דברים פרק יד פסוק א)

ופי' נודי היינו צרת עצמו שהיה דוד המלך נע ונד. וכשהזדמן לפניו אדם כשר שמת היה בוכה ומתאבל לפניו על נודו. ואמר שישים ה' דמעתו בנאדך אע"ג שדמעתו היו על צרותיו מכ"מ כיון שהיה על אדם כשר ואמר הלא בספרתך היינו בשני ספרים [ואע"ג דלא כתיב יו"ד סימן הרבים במלת בספרתך אבל כיון שהוא שם הקיבוץ בא גם על רבים בל"י]

(העמק דבר, בראשית פרק לה פסוק ח (הרחב דבר))

[למה לא אמרו "כל השופך דמעות"? כי מטרת ההספד להראות לעם את דרכי הנפטר ומדותיו, לעורר לבכות על אבדנו, וילמדו ללכת בדרכיו. וזהו "מוריד דמעות" - גורם לעם לבכות ע"י ההספד. ה' סופר את הדמעות, כי הן מוכיחות שיודעים להכיר את מדותיו הטובות, וילכו בדרכיו.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 250) לטקסט


כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו שנאמר ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש מלמד שרגש עליהן הר להורגן

שואל, ומניין לגמרא לומר כן, שמא איזו עון אחר גרם להם שגעש עליהם ההר?, והנה בתמנת סרח פירש"י בתמונת חרס דהיינו שמש ובשופטים (ב ט) כתיב חרס במקום סרח, והנה על פי דרכו של רש"י נ"ל לפרש בתמנת לשון בתמונה אבל חרס נ"ל שהוא לשון כלי חרס ור"ל שלא נהגו בו דין ת"ח להספידו כראוי [ותלמידי חכמים משולים לכלי מתכת זהב וכסף], אלא קברוהו בתמונת שאר עם הארץ,שנמשל לחרס הנשבר, שאינו יוצא מידי סרחונו ודופיו לעולם, לכך גרס בשופטים חרס במקום סרח כי הסרח דהיינו סרחון מעשיו, ממשילו לכלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו וסרחונו כ"א בשבירה.

(כלי יקר, ויקרא פרק ו פסוק כא)

הטעם לפי שנראה שאינו מרגיש, בהעדר השלום, שהיה מטיל מוראו על הבריות, וכמו שללא הנהגה איש את רעהו חיים בלעו. וזו הסיבה שעדת קורח נבלעו ודווקא בעונש זה לפי שערערו על מנהיגותו של משה ואמרו שאין צורך כלל במנהיג ולפי גישה זו אכן כל אחד נבלע עלידי חברו, אף הם נבלעו.

(כלי יקר, במדבר פרק טז פסוק כט, המתעצל בהספד חכם ראוי לקוברו חי)


דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לספר תורה שנשרף

בפרק האורג (שבת קה, ב) תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע, הא למה זה דומה, לספר תורה שנשרף, ע"כ. הנה האדם הוא כמו הלוחות, וכמו שהדברות חמש כנגד חמש, כן עשר אצבעותיו חמש כנגד חמש, הרי הגוף האדם כמו הלוחות, והאותיות נשמות, וכשפורחות נשתברו הלוחות, ואף שברי הלוחות הושמו בארון, כן האדם יושם בארון.

(של"ה, מסכת פסחים - פרק נר מצוה (סג))


שכך אומנתו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך. עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד

[יצה הרע לא יכול להסית צדיק בבת אחת להיות רשע גמור, אלא הוא צריך להסית בשלבים. לעומת זאת, רשע גמור יכול להפוך לצדיק גמור ברגע אחד, אם הוא מתוודה על פשעיו. ובזה פירש זקני ר' צבי דוב את הפסוק "הוא ישופך ראש" - האדם יכול להרוג את הנחש, יצר הרע, ברגע אחד, במכה אחת בראשו, "ואתה תשופנו עקב" - הנחש, הוא יצר הרע, צריך לטרוח ולמשוך את האדם לחטא לאט לאט, שהארס יבצבץ לאט לאט מהעקב עד הראש.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף עד ע"ב)
לטקסט

והרי חטא העגל היה שונה! "סרו מהר מן הדרך..."!
ויש לבאר על פי הגמ' (מסכת שבת דף פט עמוד א) שלפתע פתאום הראה להם השטן כי משה מת, ומיטתו פורחת באויר, ולנגד עיניהם חושך ואפילה, ענן וערפל, וכל העולם כולו נתון בעירבוביא גדולה. במצב זה איבדו את עשתונותיהם, והיו שבורים, רצוצים ומבוהלים. במצב כזה יכול השטן לפעול מה שאין בידו לפעול במצב רגיל.
וכן מצינו גם אצל קין, שלדברי הרמב"ן (בראשית ד, ג) היה הקב"ה מדבר אליו כאל נביא ה', שלפתע נעשה כופר (תר' יונתן לבראשית ד, ח) מפני שנדהם והזדעזע ביותר מכך שהקב"ה לא שעה אל מנחתו, וכיון שכן שלט בו יצר הרע.
וכן אירע גם למגדף. שאך יצא מבית דינו של משה מחוייב בדין, איבד את מקומו במחנה ישראל, ונתערער מעמדו, ונתבהל ורפו ידיו ושלט בו יצר הרע.
וכן לאותו האיש שהיה תלמידו של יהושע בן פרחיה, שכשריחקו יהושע בןפרחיה יצא וחרף וגידף (סוטה מז, א), הלם ההרחקה פגע בו, והביאו למצב בו נשמע ליצר הרע.

(שיחות מוסר, תשל"א כי תשא מאמר נה' עמ' רלד')

כתוב (דברים פרק ד פסוק ב-ג) לֹא תֹסִפוּ עַל הַדָּבָר אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם וְלֹא תִגְרְעוּ מִמֶּנּוּ לִשְׁמֹר אֶת מִצְוֹת ה' אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם: עֵינֵיכֶם הָרֹאֹת אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה ה' בְּבַעַל פְּעוֹר כִּי כָל הָאִישׁ אֲשֶׁר הָלַךְ אַחֲרֵי בַעַל פְּעוֹר הִשְׁמִידוֹ ה' אֱלֹהֶיךָ מִקִּרְבֶּךָ.
ועל פי דברי התנא מובן מדוע נסמך איסור בל תוסיף לעניין ההליכה אחר פעור. כי כך דרכו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, פרוץ גדר בתחום זה, ולמחר אומר לו לך עבוד עבודה זרה, כגון בעל פעור, אשר כל עניינה של ע"ז זו הוא פריצת הגדרים והסרת כל הגבולות, והיא המשך ישיר של ההוספה והגריעה במצות.

(שיחות מוסר, תשל"ב פרשת בלק מאמר פד' עמ' שסג)
קו ע"ב

גמרא גמור זמורתא תהא

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה כד ע"א]


קז ע"ב

והאמר מר יושב הקדוש ברוך הוא וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים

אני אאמין שההשגחה האלוהית אמנם היא בזה העולם התחתון - רצוני לומר, מתחת גלגל הירח - באישי מין האדם לבד, וזה המין לבדו הוא אשר כל עניני אישיו ומה שישיגם מטוב או רע נמשך אחר הדין, כמו שאמר, "כי כל דרכיו משפט"; אבל שאר בעלי החיים, וכל שכן הצמחים וזולתם, דעתי בהם דעת אריסטו, לא אאמין כלל שזה העלה נפל בהשגחה בו, ולא שזה העכביש טרף זה הזבוב בגזרה מאת האלוה ורצונו האישי עתה, ולא שהרוק אשר רקק אותו ראובן התנועע עד שנפל על זה היתוש במקום מיוחד והרגו בגזרת האלוה, ולא שזה הדג חטף ובלע זאת התולעת מעל פני המים ברצון אלוהי אישי - אבל אלה כולם אצלי במקרה גמור, כמו שחושב אריסטו. ואולם ההשגחה האלוהית, לפי דעתי ולפי מה שאני רואה, היא נמשכת אחר השפע האלוהי - והמין אשר נדבק בו השפע ההוא השכלי עד ששב בעל שכל ונגלה לו כל מה שהוא גלוי לבעל שכל הוא אשר התחברה אליו ההשגחה האלוהית ושיערה לו כל פעולותיו על צד הגמול והעונש. אמנם אם טבעה הספינה ומה שבתוכה, כמו שזכר, ונפל הגג על מי שבבית, אם היה זה במקרה, לפי דעתנו, אבל ברצון אלוהי - לפי הדין במשפטיו, אשר לא יגיעו דעותינו לידיעת סדרם.
ואשר הביאני לזאת האמונה הוא - שאני לא מצאתי כלל בדברי ספר נביא, שיש לאלוה השגחה באיש מאישי בעלי החיים, כי אם בבני אדם לבד; וכבר תמהו הנביאים גם כן על היות ההשחגה בבני אדם, ושהוא קטן ופחות משישגיח הבורא עליו, כל שכן בזולתו מבעלי החיים אמר, "מה אדם ותדעהו וגו' "מה אנוש כי תזכרנו וגו'". וכבר באו פסוקים מפורשים בהיות ההשגחה בבני אדם כולם ובהפקד כל מעשיהם - אמר, "היוצר יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם", ואמר, "אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם - לתת לאיש כדרכיו", ועוד אמר, "כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה". וכבר זכרה התורה ההשגחה בבני אדם והפקד מעשיהם, אמר, "וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם", ואמר, "מי אשר חטא לי אמחנו מספרי", ואמר, "והאבדתי את הנפש ההיא", ואמר, "ונתתי את פני בנפש ההיא" - וזה הרבה. וכל מה שבא מעניני אברהם, יצחק ויעקב - ראיה גמורה על שההשגחה האישית נמצאת בבני אדם. אמנם שאר אישי בעלי החיים - הענין בהם כמו שיראה אריסטו, באין ספק; ומפני זה היתה שחיטתם מותרת, וגם מצווה בה, והותר להשתמש בהם בתועלותינו ככל אשר נרצה. והראיה על היות שאר בעלי החיים בלתי מושגח בהם, רק במין ההשגחה אשר זכר אותה אריסטו - מאמר הנביא, כאשר ראה מהתגברות נבוכדנצר ורוב הרגו בני אדם, אמר, אדוני אלוהים כאילו נעזבו בני אדם ונשכחו ונעשו הפקר כדגים ותולעי הארץ הראה בזה המאמר שהמינים ההם נעזבים. והוא אמרו, "ותעשה אדם כדגי הים, כרמש לא מושל בו, כולו בחכה העלה וגו'". ואחר כך באר הנביא שאין הענין כן, ולא על צד העזיבה והשכחה והעלות ההשגחה, אבל על צד העונש להם, להתחיבם בכל מה שחל בהם - אמר "יי למשפט שמתו, וצור להוכיח יסדתו".
ולא תחשוב שזה הדעת יסתור אותו אמרו, "נותן לבהמה לחמה וגו'", ואמרו, "הכפירים שואגים לטרף וגו'", ואמרו, "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", ומאמר החכמים גם כן, "יושב וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים". והרבה כמו אלה המאמרים שתמצאם, ואין בהם דבר סותר דעתי זה, כי אלה כולם - השגחה מינית, לא אישית, וכאילו הוא מספר פעולותיו ית' בהכינו לכל מין מזונו ההכרחי וחומר עמידתו. וזה מבואר נגלה.

(מורה נבוכים, חלק ג פרק יז)קח ע"א

מניין למילה, שבאותו מקום, נאמר כאן ערלתו, ונאמר להלן ערלתו, מה להלן דבר שעושה פרי, אף כאן דבר שעושה פרי, אימא לבו דכתיב ומלתם את ערלת לבבכם, אימא אזנו דכתיב הנה ערלה אזנם, דנין ערלתו תמה מערלתו תמה, ואין דנין ערלתו תמה מערלת שאינה תמה

מבאר שמפני שגם לאברהם היה ספק היכן למול, והוא הראשון שקיים את המילה, על כן נגלה אור ה', אל כל האילנות, כמראה מקום, בכך שנאמר וירא אליו ה' באלוני ממרא, לומר הסתכל באילנות אלו, ותלמוד מהם, כי עיקר זריחת כבוד ה', על מקום שעושה פרות, ומזה למוד היקש, שתחזה אלוה מבשרך, מצד מקום הדומה לאילנות.

(כלי יקר, בראשית פרק יח פסוק א)קיא ע"א

כל ישראל בני מלכים הם

[לכן מה שהמצרים הציקו לישראל היה יותר חמור מאילו עשו לסתם אנשים, כי ישראל מפונקים, והמצרים נענשו במיוחד על כך, וזה מה שר"ע הוסיף על ר'אליעזר באגדה לדרוש "חרון אפו אחת" - העלו את אפו של ה' על שהציקו לבניו המפונקים של ה'.]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף ח ע"ב) לטקסט


קיב ע"ב

אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא, אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים, אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא, ושל רבי פנחס בן יאיר אלא כשאר חמורים

תבין דלמה בדורות קדמונים היה להם נשמות יותר גדולות ובהירות בתורה יותר מדורות שאח"כ, עד שאמרו [שבת קיב ע"ב] אם ראשונים כבני מלאכים כו', הוא כי בחטא אדם הראשון נפלו כל הנשמות בצלו דימא בארסו של נחש, וכל דור ודור הנשמות נלקטות ויוצאות חפשי, וא"כ הנשמה שממהרת לצאת יותר מן חברתה, אף היא יותר טהורה, כי לא היה סטרא מסאבא כ"כ שורה עליה כמו על אחרת שאחרה לצאת, ואינו דומה מי ששוקע בצואה יום, למי ששוקע יומים.

(יערות דבש, חלק א, דרוש יא)

ע"פ התוס' (חולין ה, ב) נראה שהחילוק הוא בין דורו של ר' זירא לדור שלפניו, דהיינו רב אסי. הרי שהמרחק הוא רב ועצום אפילו בין רב ותלמיד, ולפי זה יש לתמוה מה שייך כלל עניין של רב ותלמיד, אם המרחק ביניהם הוא כה עצום. איך יווצר יחס? איך יתקשרו זה לזה?
ונראה שעל אף ההבדל העצום שבין הרב לתלמיד, מ"מ יש יחס וקשר ביניהם. כי מכוחו של הרב נכנס התלמיד תחת ההשפעה הבאה מן השמים אל הרב, וזוכה בה לפי כוחו והכנתו. וכיוון שכך, שוב אין המרחק בין הרב לתלמיד מעכב, ויכולים גם 'בני אדם' לזכות מהרב הדומה למלאך.

(שיחות מוסר, תשל"א פרשת יתרו מאמר מא' עמ' קעא-קעג)


[ר"ע איגר הסביר, שאם דברי הראשונים נחשבים בעינינו כדברי מלאכים, ואנחנו מתייגעים להבין אותם, אנחנו כבני אדם, אבל מי שחשב שהראשונים היו רק בני אדם שטעו או שלא היו בקיאים כל כך - הוא כחמור.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף פח ע"א)
לטקסט

[לכן ספר חובות הלבבות וראשית חכמה אינם מתאימים לדורנו הנמוך, ולדורנו מתאים ספר מסילת ישרים].

(דבר תורה (לעויטאן) דף ב ע"ב - לטקסט)


[חובתנו ללבן את דברי הראשונים ולהצילם מסתירה וטעות, וליישב את דבריהם אפילו בדרך חידוד ופלפול, אף שקשה להאמין שזאת כוונתם, כי הם היו כמלאכים כי תורתם היתה אומנותם - אם אנחנו מתייחסים אליהם כמלאכים ומיישבים את דבריהם, אנחנו כבני אדם. אבל אם אנחנו חושבים שהם היו רק כאנשים, הטעם הוא שאין בכוח שכלנו להבין את דבריהם וליישבם, ולכן אנחנו אומרים הם טעו, ובזה אנחנו כחמורים, לא מבינים את דרך הלימוד והפלפול.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 107-108) לטקסט


קיג ע"א

דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי

[כך אדם צריך כבוד כדי להתקיים בחברת בני אדם, כי אדם שבזוי בעיני אנשים בסוף גם לא יחוס על כבוד עצמו ויעשה דברים נגד התורה והנימוס, ונמצא שהכבוד מגין על האדם כמו בגדים.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 80) לטקסט


קיג ע"ב

אמר רבי אלעזר, ותאכל בימי דוד, ותשבע בימי שלמה, ותתר בימי חזקיה, ואיכא דאמרי ותאכל בימי דוד, ובימי שלמה, ותשבע בימי חזקיה, ותתר בימי רבי, דאמר מר אהוריריה דרבי הוה עתיר משבור מלכא

והיה לו מן העושר וההון ורחב היכולת, מה שנאמר בו, אהורייריה דרבי הוה עתיר משבור מלכא (ב"מ דף פה.). וכן הרחיב הוא על אנשי החכמה ומבקשיה, ורבץ תורה בישראל [מבאר שעושרו של רבי, היה האמצעי שנתן לו ה' כדי שיוכל להרבות תלמידים ולברר את שמועת המשנה ולערוך אותה].

(הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות)

נאמר בשני ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי כמשפטם הרי מ"ם יו"ד מ"ם

עי' לקט ביאורי אגדות תענית ב ע"ב

פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם

עי' לקט ביאורי אגדות תענית י ע"ב


פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם ומהדר ליה בקידושא דבי שמשי

[מי שרודף אחרי פרנסתו ושאר ענייני העולם יותר מדי, "פוסע פסיעה גסה", מאבד את מאור עיני השכל. אבל כשהוא מקדש בערב שבת ומתבונן ממצוות השבת שאין לרדוף אחרי פרנסתו, שהרי הוא רואה שאינו עובד בשבת ובכל זאת ה' נותן לו את פרנסתו גם לשבת, ישוב אליו מאור עיני שכלו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף מד ע"א-ע"ב) לטקסט


קיד ע"א

אי זה הוא חכם היודע בחלוקו להפכו

כי חכמה גדולה היא להפוך אדם מדותיו ומנהגיו הראשונים הדבקים אל טבע בשרו, כאשר ידבק החלוק אל מתני איש, ולהחליפם בטובים מהם, והם הישרות הלמודים התוריים, ואם שבראשונה יהיה מה שירצהו מצד טבעו מתחלף מאד מהם, תספיק חמכתו להדריכם בשיהיו הרבה ממה שירצהו משתתף אליהם, ואם שינגד בקצת, עד שבסוף יהיה רצון טבעו ולמודו אחד בעצמו, ולא יטה כלל, ונמצא חלוקו כלו הפך לבן טהור. [מבאר שחכם הוא האדם היודע להפוך מדותיו ומנהגיו כשם שאדם הופך את חלוקו.]

(עקידת יצחק, שער ס"ג)

איזהו תלמיד חכם וכו' זה המקפיד על חלוקו להופכו

[היינו שפנימיותו תהיה כחיצוניותו, כי בגד הוא משל למידות.

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף יג ע"ב) לטקסט

ת"ח נקראים בנאים

[כי הם קונין קנין במעשה העולם, ונעשים שותף לה' במעשה בראשית, כמו שאומן קונה בשבח כלי.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' ג-ד - לטקסט)

לימדך תורה דרך ארץ

[צריך ללמוד דרך ארץ מהתורה, ולא מספרים חיצונים. כל דרך ארץ נמצא בתורה. יוסף הנהיג את מצרים בדרך ארץ, מתוך התורה שלמד מיעקב.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף ח ע"א) לטקסט

בגדים שבשל בהן קדרה לרבו לא ימזוג בהן כוס לרבו

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא כג ע"ב]

מכאן לתלמיד חכם שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא עב ע"ב]

כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה שנאמר כל משנאי אהבו מות אל תקרי משנאי אלא משניאי

(יא ע"א) הצדיק הזה, לפעמים בניו שלא אחזו במעליתיו וצדקותיו, על כל זה... הגאות נשאר להם בירושה, ולא שמיני שבשמינית לבד, רק מוסיפין... כל כמה שיכולין, ואין מעצור לרוחם הגסה ע"י שחסר להם יראת שמים ומרבין מחלוקת וחלול השם בישראל. ועוד יותר התרבה אצלם הגאות אם ההמון טועים בהם ע"י שלמדו התנועות לעשות כמו שהיו אבותיהם הקדושים עושים בקדושה וטהרה, והם עושים זאת בחנופה ושקר ומדקדקין בזה מאוד כדי שיטעו בהם. וקצת מהמון אומרים עליהם שמלבד שהוא ראוי להיות רב בישראל רק גם ראוי להיות רבי, נמצא שהוא רב כפול. ובאופן הזה יבוא בלבם גאות לאין שעור, ומחללים שם שמים בזה, שמרבים מחלוקת בישראל ומבזים את התלמידי חכמים והזקנים שבדור, וכל מדותם נשחתים ע"י הגאות שבלבם. ועל זה המלצתי מאמר חז"ל: תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה. שלכאורה הדבר פלא, שע"י כתם שנמצא בבגדו יהי' חייב מיתה. וגם למה לא אמרו שנמצא כתם על בגדו, ואמרו לשון רבב שהוא לשון שאינו מצוי בגמרא. וגם מה שלמדו זאת מהפסוק "כל משנאי אהבו מות", שעל ידי זה יהי' התורה שנאוי בעיני האנשים, אינו מובן, כי אם התלמיד חכם הולך בכתם שעל בגדיו על ידי טרדתו בלמודו יהיה על ידי זה התורה שנאוי בעיני הבריות? אתמהה. ולכן אמרתי בדרך הלצה על פי הידוע שמדותיו של אדם מכונים בשם בגד לפי שהם מלשון אחד, שגם על בגדים נאמר לשון מדות, שנאמר "ולבש הכהן מדו בד", והמליצו חז"ל את התלמיד חכם שמדותיו נשחתין על ידי שמגדילין אותם ההמון בשם רבי כפול, והוא לשון רב ב', כלומר רב ב' פעמים רב על ידי למודו ורבי על ידי יחוסו ותנועותיו. והכתם הזה הוא על מדותיו, שעל ידי זה רוח הגאות מושל עליו, וממילא מרבה מחלוקת בישראל ומחלל השם ועון חילול השם לא נתכפר עד יום המיתה. ולכן נאמר חייב מיתה...
(טז ע"א) ומה שכתבתי בדף י"א בענין תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו, לא כוונתי חלילה להוציא דברי חז"ל מפשוטם, כי באמת תלמיד חכם שיש לו שפלות (טז ע"ב) הנפש ואינו מדקדק על כבוד תורתו ועל כבוד קונו, הוא חייב מיתה עפ"י דברי חז"ל עפ"י דרשתם ז"ל. ולכן דקדקתי שם בדברי, שכתבתי שבאם על ידי טרדת הלימוד נמצא רבב על בגדו, ובאופן כזה אין סברא שיהי' חייב מיתה, ואדרבה מצינו להיפך בדברי חז"ל [סנהדרין כ ע"א], שדרשו על הפסוק "שקר החן וגו' אשה יראת ה' היא תתהלל" - זה דורו של ר' יהודא ב"ר אלעי שהיו ששה תלמידים מתכסין וכו' ולא חששו לחן ויופי. וכן מצינו בהאי צדוקי שאמר לרבא עמא פזיזא וכו' אכתי בפחזותיכו קיימיתו על זה שהי' נוטף דם מאצבעותיו דקא מייץ בהו ע"י טרדות למודו [שבת פח ע"א], ולא השיב לו רבא רק על מה שאמר עמא פזיזא שהקדימו נעשה לנשמע, אבל על זה שהוכיחו דקא מבעין אצבעותיו דם לא חש להשיבו, לפי שלא עשה זה בכוונה רק ע"י טרדת למודו. וגדולה מזה מצינו שאמרו חז"ל [אבות פ"ג מ"ח] כל השוכח דבר אחד וכו' יכול אפילו תקפה עליו משנתו ת"ל וכו', כיון שלא עשה זה ע"י רפיון ועצלה חלילה. ולכן כיון שמשמעית דבריהם בענין רבב על בגדו יש תנאי בדבר, לכן יש להעמיס בכוונתם ז"ל מה שהמלצתי. ואפילו לא כוונו לזה, לא אמרתי רק בדרך אסמכתא בעלמא כיון שהדבר אמיתי, שכן דרשו חז"ל במסכת סוטה דף ה, שתלמיד חכם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירה... ולכן אין חשש לסמוך דבר זה למאמרם ז"ל בדרך מליצה.

(רבי אלעזר אסטנוביץ, זכרון עולם, דף יא ע"א, טז ע"א)

[כי אם אינו מקפיד שהבגד יהיה נקי, הוא מראה שאינו חס על כבודו, שהרי בגדי אדם מכבדים אותו, ובזה הוא מבזה את כבוד ה', שהרי הוא נברא בצלם אלקים, וכיון שהוא ת"ח ויודע את רבונו ומבזה אותו, הוא חייב מיתה.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 18) לטקסט

[הרבה פעמים תלמידי חכמים נרדפים ע"י שונאי התורה, שמבזים אותם ומקפחים את פרנסתם, והם נאלצים ללכת ממקום למקום לחפש מזון ומנוחה, ונאלצים לעסוק בדברים שאינם נאים כדי להתפרנס, וממילא יש רבב בבגדיהם, היינו במידותיהם. ועל זה כתוב "ויהי בנסוע הארון" - אם ת"ח מוכרח לנסוע ממקום למקום לפרנסתו בגלל רודפיו, משה מתפלל "ויפוצו אויביך", היינו רודפי הת"ח, וממילא "ינוסו משנאיך", הת"ח כבר לא יהיה "משניא" ה' ע"י הרבב שבבגדו, כי אם יכבדו אותו וישב בשלום בעירו, לא יצטרך ללכלך את מדותיו. וזה ההמשך: "ובנוחה", אם יש לת"ח מנוחה, "שובה ה' רבבות אלפי ישראל", זה סימן שה' שוכן בתוך בתי ישראל, והם מכבדים את התורה, ולכן ה' אינו צריך להפיץ את אויביו ויכול לשוב לישראל.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 76) לטקסט

[היינו שאינו מקפיד על מידותיו, שהן מלבושי הנפש, ומתנהג באופן שאינו נאה בעיני הבריות, הוא מבזה את התורה וחייב מיתה. ורש"י כותב שיש שומן וחלב על בגדיו. זה רומז לת"ח שמידותיו מסואבות בשומן, שמרבה את הנאותיו ומפטם את עצמו, ועושה דברים לא הגנים כדי להרבות את שמנו ולהתעשר - חייב מיתה כי הוא משניא את התורה בהתנהגותו.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 87-88) לטקסט

תלמיד כל ששואלין אותו דבר הלכה בתלמודו ואומר ואפילו במסכת דכלה

עי' לקט ביאורי אגדות תענית י ע"ב


קטו ע"ב

תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ומלמטה לומר שאין זה מקומה, רבי אומר, לא מן השם הוא זה, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו, כמאן אזלא הא דאמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן, חצבה עמודיה שבעה, אלו שבעה ספרי תורה, כמאן כרבי מאן תנא דפליג עליה דרבי רבן שמעון בן גמליאל

כי יפלא ממך דבר לאמר, הרי עיקר התורה למצותיה נתנה, ובספר זה אין רמז לשום מצוה, אענה אני חלקי ואומר שלמצות פריה ורביה עשה ספר בפני עצמו, כי במצוה זו תלוי קיום העולם וגורם השראת השכינה כמ"ש רז"ל (יבמות סד.) כל מי שאינו עוסק בפו"ר גורם לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל. מלמד שאין השכינה שורה בפחות מב' אלפים וב' רבבות מישראל הרי שהיו ישראל כ"ב אלף פחות אחד וזה שלא עסק בפו"ר נמצא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל. וזו מצוה ראשונה שנצטוה אדה"ר עליה כי מיד אחר שנאמר (בראשית א כז) ויברא אלהים את האדם וגו'. כתיב (שם א כח) ויאמר להם פרו ורבו. כך עשה ספר מיוחד ממצוה זו לומר שהשראת השכינה בישראל צריך כ"ב אלף וממילא ידע כל איש מישראל להיות זהיר במצות פו"ר למלאות המספר.

(כלי יקר, במדבר פרק י פסוק לה – והיה בנסוע, ספר בפני עצמו)

פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה לומר (קטז:) שאין זה מקומה רבי אומר לא מן השם הוא זה אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו

[רבי אומר שפרשה זו היא ספר בפני עצמו, כי היא תמצית תולדות ישראל: ישראל נוסע וחונה עם הארון. אם הארון חונה, כלומר שהתורה נמצאת בבתי ישראל, גם ישראל שוכן בכבוד וה' מגין עליו. אבל אם הארון נוסע, שישראל אינם מכבדים את התורה, ומשנים ומזייפים אותה, והארון מחליף את תוארו בזמנים שונים, גם ישראל יורד למטה ומאבד את כבודו. הסימניות מלמדות אותנו שנסיעת הארון, היינו הגלות והצרות, מביאות למנוחת הארון. הנ' מסמל נפילה (ברכות ד ע"ב) ונ' הפוכה מלמדת שנפילת ישראל אינה נפילה ממשית, אלא מביאה להזדככות נפשו, להתקרב לה', והוא קם שוב.
ועוד: הנונין רומזים לנר הנשמה ("נר ה' נשמת אדם") ונר התורה ("כי נר מצוה ותורה אור"), והם תלויים זה בזה, שאם התורה מאירה לנו, גם נשמתנו מאירה, ואם לא, גם נשמתנו אובדת, כי אז חיינו הם חומריים בלבד. התור היא נשמת ישראל. היפוך הנונין רומז שאם נר התורה מתהפך, ואין הולכים לאורו, גם נר נשמת ישראל מתהפך וכבה.
ועוד: הנונין מרמזים על נעשה ונשמע, וההיפוך רומז שאנחנו הופכים את הסדר המקובל, ומקדימים "נעשה", ואנחנו רואים שעשיית המצוה מדליקה אור בנפש ויודעים שעשייה זו היא טובה ומביאה אושר - ה"נעשה" מביא ל"נשמע".
ועוד: נון הוא דג, ונון הפוך הוא דג ששט נגד הזרם, וכך ישראל הולך נגד זרם העולם, על אף הסבל, ונאמן לתורתו.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 68-72) לטקסטקטז ע"א

דתניא. רשב"ג אומר: עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב במקומה. ולמה כתבה כאן? כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. פורענות שנייה מאי היא? "ויהי העם כמתאוננים". פורענות ראשונה "ויסעו מהר ה'", וא"ר חמא בר' חנינא: שסרו מאחרי ה'

וכתב הרב (רש"י) בפירושיו שם (ד"ה מאחרי ה'), בתוך שלשת ימים למסעם התאוו תאוה האספסוף להתרעם על הבשר כדי למרוד בה'.
ואלו דברי תימה, שהרי פורענות "ויהי העם כמתאוננים" כתובה ראשונה ושל תאוה שניה, ושתיהן סמוכות. אולי סבר הרב שנכתבו שלא כסדרן, רמז על הראשונה באמרו "מהר ה'", כי שמא מעת נסעם חשבו לעשות כן, והפסיק וכתב את השניה ואחר כך חזר לראשונה. ואין בזה טעם או ריח.
אבל ענין המדרש הזה מצאו אותו באגדה, שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר, אמרו: שמא ירבה ויתן לנו מצות, וזהו "ויסעו מהר ה'", שהיה מחשבתם להסיע עצמן משם מפני שהוא הר ה', וזהו פורענות ראשונה. והפסיק, שלא יהיו שלש פורעניות סמוכות זו לזו, ונמצאו מוחזקים בפורענות. וקרא החטא "פורענות" אע"פ שלא אירע להם ממנו פורענות. ושמא אלמלא חטאם זה היה מכניסם לארץ מיד.

(רמב"ן במדבר י, ו-ז)

מפרש הגמ' דתאות הבשר היה מיד אחרי נסעם מהר ה', אלא שלא יצא מן השפה עד אחר מעשה המתאוננים. שהתאוננו על שנתלבטו בדרך ג' ימים, אז יצא מן שפה התאוה שהיה מקודם. וזהו לשון "וישובו". באשר היה הרעיון מכבר.
ובזה מדויק מה דמפרש בגמ' תחלה פורענות שניה לראשונה. משום דפורענות ראשונה - יצא לאור אח"כ. ולמדו חז"ל מדיוק לשון המקרא "ויסעו מהר ה'". ולא כתיב מהר סיני. אלא שהיה בדעתם לסור מהעונג שהיה שם על ה'. ובקשו להתענג על תענוגי בשרים.

(הרחב דבר, על במדבר פרק יא פסוק ד)

[אפשר היה לפרש שמה ש"ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים", שנסעו מהר, היה מתוך חשק להיכנס לא"י. אבל אח"כ כתוב שהיו מתאוננים, ופירש דעת זקנים מבעלי התוספות, שהיו אבלים על שעתידים להיכנס לא"י, כי פחדו מהמלחמה. וזה מוכיח שלא היה להם חשק להיכנס לא"י, ומה שמיהרו היה כדי לברוח מהר סיני, שלא רצו לקבל עוד מצוות. וזה מוכיח שמה שאמרו "נעשה ונשמע" לא היה מתוך דמיון למלאכים (שבת פח ע"א) אלא כמו שאומרים לדרשן באמצע דרשתו "יישר כוחך" כדי שיפסיק, וכך כאן, הפסיקו את דברי משה כדי שלא יצווה עוד מצוות. ולכן יש נונין הפוכים, בין שתי הפסוקים הללו, כי הנונים הם ראשי תיבות "נעשה ונשמע", והם הפוכים, להראות שמעשי ישראל מוכיחים שכוונתם ב"נעשה ונשמע" היתה הפוכה ממה היה נראה בתחילה.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 74-75) לטקסט

הללו שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים ועליהם אמר דוד הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים מי שאינו חבירו ואינו מקורב אצלו, הנה ע"ז אמר הלל הזקן: הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה [אבות פ"א מי"ב], לומר שאף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות בעלמא, צריך למשכן בחבלי עבותות אהבה, וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה', והן לא לא הפסיד שכר מצות אהבת ריעים... [ולא אמר דוד המלך ע"ה "תכלית שנאה שנאתים" וגו' אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלהי ישראל, כדאיתא בגמרא ר"פ ט"ז דשבת].

(תניא ליקוטי אמרים פרק לב)

אותו היום סרו מאחרי ה'

עי' לקט ביאורי אגדות תענית כט ע"א

ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים הללו שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים על אחת כמה וכמה

ואין להקשות איך צוה ירמיה להשליך את הספר אל המים ויש בו כמה שמות הקודש ואסור למחוק ה', כי כבר תירצו בגמ' שאם לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, כל שכן לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, ואין לך שלום גדול מזה שיאבדו שונאי ישראל מן העולם. ובודאי היה ירמיה מוסר כוונות ידועות לו. ואופן עשיית הענין שיעשה רושם ע"י מחשבתו אשר חשב אז שריה בהשליכו הספר והאבן. ויש מפרשים ש'הדבר אשר צוה ירמיהו הנביא את שריה', גם עליה נצטווה מפי ה', ושיהיה שריה שליח לזה הדבר, ועל כן אמר 'אשר אנכי מביא עליה', שהוא מדבר כאילו ה' מדבר.

(רבי משה מפרנקפורט, מנחה גדולה ירמיהו נא, סד)

ומה לעשות שלום בין איש לאשתו וכו'

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים סו ע"ב ולקט באורי אגדות מכות יא]


קיז ע"ב

תנא דבי רבי ישמעאל: "לא תעשה כל מלאכה", יצא תקיעת שופר ורדיית הפת, שהיא חכמה ואינה מלאכה

ולכך הוא קול שופר, שהוא יוצא מידי מחשבה, מחשבת הלב, ואין בו כלי דיבור,... כי מחשבת הלב היא השכל ומחשבה, כאומרם [שבת קיז ע"ב] חכמה בלב, כי הוא החושב מחשבות, ולכך אמרו [שבת קיז ע"ב] תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכה, ולטהר המחשבה אינו מועיל יותר כי אם התורה ושמחה של מצוה.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ה)


קיח ע"א

מחבלו של משיח

ואמנם לפי שחבלי משיח קודמים אל הגאולה בסוד הדין הקודם אל החסד, כדי לטהר את העולם שיהיה ראוי לקבל את החסד, ברזא דכתיב (מלאכי ג ב) "ומי מכלכל את יום בואו ומי העומד בהראותו, כי הוא כאש מצרף וכבורית מכבסים".

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו ל, ה)

אך אמנם לפי שעדיין יש להקשות, והלא על כל פנים מדת הדין צריכה לעשות את שלה, ואם יש העונות בישראל איך אפשר שתבוא להם הגאולה ויושלם הזיווג, אלמלא שתתפייס מדת הדין בתחילה ותטול את שלה בתמרוק רעתם? ולכן אמר הנביא 'כי אסלח לאשר אשאיר'. והענין הוא, שעל כל פנים קודמים חבלי משיח אל הגאולה, שהקב"ה יברר מעם סגולה ויוציא מתוכם קודם הגאולה כל המורדים והפושעים, כענין שאמר הנביא (יחזקאל כ, לח) 'וברותי מכם כל המורדים והפושעים בי', והם הנמסרים בידה של מדת הדין כדי שתתפייס מקטרוגה, ואחר כך אותם הנשארים בהם אחר הבירור, שאינם בכלל מורדים ופושעים, שאין להם אלא עונות קלים ומועטים, אלו הם שיסלח להם הקב"ה מפני צרות הגלות שסבלו וחרפת הגוים וכובד המס, ועל זה נאמר 'כי אסלח לאשר אשאיר'.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו נ, כ)

כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים שנאמר וכו' והאכלתיך (קיח:) נחלת יעקב אביך וגו' לא כאברהם וכו' ולא כיצחק וכו' אלא כיעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה

מדת אמת היא מדתו של יעקב הנקרא בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין, ובכל מעלה ומדרגה מבריח תוך נקודה האמצעית שהיא נקודת ובחי' מדת אמת שלה, ומדת אמת היא נחלה בלי מצרים, ואין לה שיעור למעלה עד רום המעלות וכל מעלות ומדרגות שלמטה הם כאין לגבי מעלות ומדרגות שלמעלה מהן.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק יג)

עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות

[יש מפרשים "שבתך חול" - עדיף לגור בחו"ל מלגור בא"י ולהזדקק לצדקה. אבל שער החצר סי' שצב כותב שזה לא נכון.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף כג ע"א) לטקסטקיח ע"ב

א"ר יוסי: חמש בעילות בעלתי... למימרא דרבי יוסי מצות עונה לא קיים?! אלא אימא חמש בעילות בעלתי ושניתי

ואמרו בירושלמי (יבמות פ"א ה"א) שנפלו לו חמש יבמות מחמשה אחים ונזקק פעם אחת לכל אחת.

(אור החיים, דברים פרק כה פסוק ה)


א"ר יוסי: חמש בעילות בעלתי ונטעתי חמשה ארזים בישראל

וכי תבאו אל הארץ וגו' -... ואולי שרמז באומרו עץ מאכל על בני תורה, שגם הם נקראו נטעים, כמו שאמר רבי יוסי (שבת קיח:) ה' בעילות בעלתי וה' נטיעות נטעתי, ונקראים גם כן עץ דכתיב (ישעיה סה כב) כימי העץ ימי עמי, וכמו כן דרשו בזוהר (ח"ג רב.) בפסוק לא תשחית את עצה (דברים כ יט), שמדבר באדם בן תורה, ויצו ה' שתהיה עיקר הכנסת הארץ לנטוע בה עץ מאכל שהם בני תורה, כי אוירה של ארץ ישראל מחכים ומטהר הנפש (ב"ב קנח:) ונקרא בן תורה עץ מאכל, כי ממנו מזון לנפש. וצא ולמד ממעשה של רבי עקיבא (מסכת כלה רבתי פרק שני) שלמד תורה לאותו תינוק שהיה אביו מת ונתון בצרה גדולה, ומיום שפתח פיו בדברי תורה, נהנה אביו בעולם העליון.
ואמר שלש שנים יהיה לכם ערלים, פירוש אטומים שלא יצא מהם צפצוף תורה שהוא פרי מאכל, שעד שלש שנים אין התינוק יכול לדבר, ובשנה הרביעית שהתחיל לדבר ילמדו לומר (סוכה מב.) תורה צוה לנו, שמע ישראל, וזה יקרא קודש הילולים, ובשנה החמישית תאכלו את פריו, כמאמרם ז"ל (אבות פ"ה) בן חמש שנים למקרא, ויתחיל להיות עץ מאכל (תנחומא קדושים יד). [מביא שניתן לפרש את פסוקי התורה 'כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל' לעניין נטיעת וגידול בני תורה.]

(אור החיים, ויקרא יט, כג)

אמר ר' יוסי מימי לא קראתי וכו' אלא לאשתי ביתי

וזה שאמרו ז"ל בשבת קיח ע"ב: אמר ר' יוסי מימי לא קראתי וכו' אלא לאשתי ביתי... שכוונתו בזה להראות כי האשה היא יסוד אבן פנת הבית, ורוח החיה בכל אפני סדרי הבית, כי בחינוך הילדים היא נוטלת חלק בראש שעל פיה יתחנכו, ואשה טובה מתנה טובה לבעלה, כי היא תעמיד לו כל הבית בקרן אורה... לחנך ולגדל הבנים בדרכי המוסר, לנהלם על מבועי התורה והיראה, ולהשריש בקרבם שרשי האמונה והדת, כי האם תשכון תמיד בבית, ותשגיח בעינא פקיחא על הבנים, ובעת שהאב ינוע וינוד בחוצות ובשווקים, מבלי לראות ולהשגיח על הנהגת בניו, היא כאם רחמניה מקננת ומרחפת על בניה, ולא תסור עין השגחתה מהם, ועל כן קרא לה בשם בית, על שם תכליתה, ולהזכירה בכל שעם תכליתה זה, לבלי תשכח מזה כרגע, וכמו שאמרו גם בריש יומא: ביתו זו אשתו.

(רבי יצחק יעקב ריינס, נאד של דמעות, שער ט, פרק א, אות ג, דף ס ע"ב-סא ע"א במהד' תרס"ה [הובא בטללי אורות, עמ' ס-סא])

אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן: כל המשמר שבת כהלכתו, אפי' עובד ע"ז [כדור] אנוש - מוחלין לו. שנאמר "אשרי אנוש יעשה זאת וגו' מחללו". אל תקרי 'מחללו', אלא 'מחול לו'

וזה אמת ברורה, שאם הוא יעסוק בתוקה בכל כוחו עד ידע במידה זו וידבק בה, כבר שב בתשובה שלמה והחזיק בכל המצוות, והוא מאשר נאמר עליהם (ברכות לד, ב): במקום שבעלי תשובה עומדים וכו'. ואז ייקרא שמו אנוש להחל לקרוא בשם ה' באמת ובתמים [יום השבת מסוגל ללימוד תורה, הן מפאת המרגוע הפיזי שהוא נותן לאדם, והן מפאת סגולותיו הרוחניות. העיסוק בתורה ביום השבת עשוי להחזיר גם את החוטא הגדול ביותר בתשובה, עד שיגיע לדרגה גבוהה, הנקראת כאן "אנוש".].

(עקידת יצחק, שער נה)

השומר שבת כהלכתו מייחד הקב"ה וכנסת ישראל וגורם ברכה למעלה ולמטה בייחוד ההוא ולזה אמרו רז"ל כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כאנוש מחול לו שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת וגו'. וסוד הענין הוא כי איסור עבודה זרה הוא עקרו כי מפריד בין השכינה אל הבנין והשומר שבת מתקן מעוותו וזו תשובה שלמה.

(פירוש הרקנאטי על התורה, פרשת תצוה)

יש להבין מה כהלכתו, הוי ליה למימר סתם כל המשמר שבת, שנית מה אפילו, דמשמע דאנוש עבד ביותר, ולא כן הוא, דמבואר ברמב"ם הלכות עכו"ם [פ"א ה"א] דאנוש טעה, וחשב אף שהקב"ה הוא סיבת כל הסיבות, חלק כח לצבאיו לעבדם ומגדולתו עבד וכו' עד שנתרבה בטעות ודורות שאחריו שכחו לגמרי השם, ולא עבדו רק לכוכבים ולצלמיהם ע"ש באורך, ואם כן מבואר דבימי אנוש לא עבדו כל כך עכו"ם כמו לאחריו, וא"כ מה אפילו, ויש להבין.
... ידוע כי בשבת השומרו מודה כי ה' ברא עולם ובשביעי שבת וינפש... אבל ידוע כי חז"ל הרבו להזהיר לשמוח בשבת, והרבה טעמים יש בדבר, וטעם אחד הוא משום דבשבת שולט כוכב שבתאי, וכל השמחים בו יקרם רעה כנודע, ולכך כתב תקוני זוהר [תיקון כ"א] דנקרא שבתא"י אי - שבת, כלומר גורם אוי לשמחים ושובתים בו, ולכך עלינו לשמוח היפוך גזירת הכוכב, להורות כי אין בגזירת הכוכב ממש, ואין אנו תחת המזל והכוכב, וא"כ בזה אף דעת דור אנוש נסתר, החושבים כי לצבא השמים הממשלה, כי רואים ביום שבת אנו שמחים וחוגגים, להיפך גזירת הכוכב ההוא, וזהו אמרם כל השומר שבת כהלכתו דייקא, כמ"ש חז"ל לשמוח בו כראוי, לא זו שנמחל דעת עבודה זרה אחרת, אפילו עובד עכו"ם כאנוש דמודה בבריאה כמש"ל, מכל מקום מוחלים לו, כי בזה מורה שאין בכל דבריהם ממש בכל אופן, ושב ורפא לו.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש י)

ויש להבין מהו אפילו. אבל יובן במ"ש הרמב"ם בהלכות מדע [פ"א מהלכות עכו"ם ה"א], כי בימי אנוש החלה הטעות, כי חשבו כי ה' לרוב מעלתו, חילק יקר וכבוד והנהגת תחתונים לכוכבי שמים וכסיליהם, עד שמזה עשו טלמסאות וכוונים למלאכת שמים לצורת הכוכבים וכהנה מהקטרות, ופשט חולי המר הזה, עד שלבסוף שכחו כל הסיבה ראשונה, ואמרו שעולם קדמון והעולם נתעולל ממנו בלי כוונה, רק כצל מהנר, ואינו מכוון כלל, ואף כי ירבו לעבוד לו ולהתפלל, אינו שומע, כי אין לו רעיון וכוונה כלל, ועיין בכוזרי [בריש מאמר הפילוסוף], ומזה פשט העכו"ם בכל העולם. והנה בשמירת שבת, ודאי דמבטל דעת השניה הנפסדת, כי זה מורה כי העולם מחודש נברא בכונה מיוצר הכל, ונח ביום שביעי, וברא עולם בזמן מוגבל הנאות כפי חכמת רצונו, ומלאכתו של יום זה לא היתה כמלאכתו של יום השני, והכל מורה על כוונה מוחלטת מיוחדת ורצון גמור, והשביתה אות על הפעולה, וא"כ השביתה ביום השבת מבטלת עכו"ם כאלה, ומהרסת כל פינת שורשם. אבל בשביל זה, אין כאן סתירה לטעות שהיתה באנוש, כי הם הודו ואמרו אמת כי עולם מחודש וסיבה ראשונה ברא העולם, רק שחילק הנהגת עולם לכוכבי שמים וכסיליהם, כמלך שמוסר הנהגת מדינה לעבדיו עושי רצונו, ואין משמירת שבת לסתירת דעתם. אבל באמת מי שמשמר שבת כהלכתה, דהיינו ששמח בה בלי עצב ודאגה כלל, ומתעדן בה בכל עדונים, הכל לשם שמים, וכבר אמרו חכמי תולדות, כי משפט יום השבת לפי הנהגת כוכב ומזל שבתאי, להיות בה עצב ותוגה ויגון וצער ומכאובות, וכאשר באמת נוצרים קדמונים שהיו בקיאים בטיב גזירת כוכבים, יסדו יום שבת ליום צום ועינוי, ומוחים מבלי לשמוח בו כלל.
ולכך אנחנו עם קדוש לה', השמחים בגיל ושמחה של מצוה בשבת קדש, מזה מורים כי אין הממשלה למזלות, ואין כחם לענוש בעוברים על מצות וגזירת כוכבים ומשפטם וחוקם כלל וכלל, ולה' הממשלה, ולו הארץ לתת שכר טוב לשומרים מצותיו, ולא יקרם רעה כלל וכלל.
ולכן אמרו המשמר שבת כהלכתה דייקא, לא מבעי עובדי עבודה זרה נמחלים ובטלים פשיטא, אפילו עכו"ם כאנוש דהודו בחדוש העולם, ומכל מקום הואיל ושמרו כהלכתה, נמחל לו כהנ"ל וא"ש.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ג)

[אפשר לפרש בזה את המדרש (דברים רבה פרשה ג סימן א): "ואת סבור שמא לרעתך נתתי לך את השבת לא נתתי לך אלא לטובתך", שלא נחשוב שהשבת ניתנה רק "לרעתנו", לכפר עלינו אם נחטא, אלא יש המון טובות גדולות משמירת השבת.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף סב ע"ב) לטקסט

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים שנאמר כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי, וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי וגו'

כי באמת אם ישמרו שבת ראשונה המקיימת מציאות השם יתעלה ויכולתו המוחלט, וישמרו השבת השניה הרומזת על עסק התורה האלקית ושמירתה... מיד יזכו אל השבת השלישית הגדול והקדוש (=עולם הבא) שהוא גאולת הנפש וישועתה באמת [שתי השבתות מרמזות על שתי התכליות אשר לשבת: הוכחת מציאות ה' והעמדת התורה כתכלית חיי האדם (ע"י העיסוק בתורה ביום השבת)].

(עקידת יצחק, שער נה)

רמז לעניין זה הוא הפסוק [ ספר שמות פרק לא (יג)] וְאַתָּה דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר, אַךְ אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשמרו", לשון אך כוונתו, אך ורק בתנאי זה יהיה המשכן והשמן קיים לעד, עליו מדובר קודם לפסוק זה, אם תשמרו ב' שבתות, ויכול להיות שזהו גם דעת רש"י, שפירש שבא למעט שבת ממלאכת המשכן, כי לפי שקיום המשכן תלוי בשמירת השבת, א"כ ודאי השבת גדול מן מלאכת המשכן, לפיכך אין ראוי שתדחה מלאכת משכן את השבת.
וטעם לב' שבתות דווקא הוא, לפי שהשבת יש לו ב' בחינות. האחת הוא, לזכר חידוש העולם, והוא הנקרא שבת בראשית. השניה הוא, שבת שלעתיד המורה על העה"ב, יום שכולו שבת.
וזה מרומז בפסוקים. כל פסוקים ראשונים עד "ושמרו", הכל מדבר בשבת בראשית, ופירש מה הם ב' שבתות אלו, ואמר תחילה על שבת בראשית "כי אות היא ביני וביניכם" הקדים האות למאמר ביני וביניכם, כי שבת בראשית קדם אל הציווי לבני ישראל, ואמר "לדעת כי אני ה' מקדשכם",כי הוא בא לזכר חידוש העולם והוא מופת על מחדשו, ואח"כ מן "ושמרו בני ישראל את השבת", התחיל בשבת שלעתיד, יום שכולו שבת, הנסתר ועין לא ראתה וגו' ע"כ נאמר הציווי ג"כ בלשון נסתר
ואמר כאן "ושמרו בני ישראל את השבת", כדי שבשמירה זו יגרמו, לעשות את השבת, שיפעול ויעשה להם הקב"ה השכר של יום שכולו שבת, לדורותם ברית עולם. והוא הברית אל הע"הב, והקדים כאן ביני ובין בני ישראל, ואח"כ הזכיר אות היא לעולם, כי הציווי קדם אל הדבר אשר עליו מורה האות.
שמועות: מדוע לא די בשבת אחת? אלא שתי שבתות יש ביניהם ששה ימי חול. לשמור שבת ויחד עם זה לחיות את החולין בצורה נכונה והבין שבין שבת לשבת יש ימי חולין שיונקים מן השבת, זו הגדולה המביאה את הגאולה.

(כלי יקר, שמות פרק לא פסוק יג)

[כי החורבן נגזר בגלל שנאת חינם, כאמור ביומא ט ע"ב, והגורם לשנאת חינם הוא חוסר אמונה בה', שבגללה אדם חושב שחברו לוקח ממנו את פרנסתו, ולכן הוא שונא אותו, ואם שומרים שבת, זה משריש בלב את אמונת ה', שהרי הוא רואה שאינו עובד בשבת ובכל זאת ה' נותן לו את פרנסתו גם לשבת, וכבר לא תהיה שנאת חינם, ותבוא הגאולה. וזה רמוז בפסוק "ובא לציון גואל" - מתי? כאשר "ולשבי פשע ביעקב", שתפסיק לפשוע באחיך יעקב, מתוך הבנה ש"נאום ה'", שהכל תלוי בהשגחת ה'.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף מד ע"ד-מה ע"ב) לטקסט


קיט ע"א

א"ל קיסר לרבי יהושע בן חנניא, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמו שאנו מטילין לתוכו, וריחו נודף. אמר לו, תן לנו הימנו. אמר לו, כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו

הנה קיסר זה ראה כי תבשיל של שבת הגדול ריחו נודף בעולם שינחלוהו זרע הקודש אשר נתן להם נחלה, וביקש ממנו יודיענו במה יזכו אליו. ואמר ליה, כי תכלית של שבת גורם, והוא עניין שתי אלו השבתות שקדמו להם (=הוכחת מציאות ה' והכוונת חיי האדם אל התורה). אמר לו, תן לי ממנו על כל פנים, ואמר ליה שאי אפשר אלא בקדימת אלו השתי שבתות שכל המצוות תלויות בהן, כלומר: שיתגייר, כי חוקה אחת להם ולגר הגר בצדק האמת, אמנם יתר הגויים אשר לא נגה עליהם אור מצוה ותורה לא ישכנו רגלם במנוחה ההיא כלל. [השבת כאן היא כינוי לעולם הבא, שהיא מיוחדת לישראל אשר משמרים את השבתות בעולם הזה – והכוונה היא לקניית שתי התכליות של השבת, שהן: הוכחת מציאות ה', והעמדת התורה כתכלית חיי האדם (ע"י העסיקו בתורה ביום השבת).]

(עקידת יצחק, שער נה)

עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר

עי' לקט ביאורי אגדות תענית ט ע"א

בואי כלה בואי כלה

כשהשפע באה מהצדיק אל ההגונה על ידי החסיד היודע למשוך באומרו "בואי כלה בואי כלה", ובכוונתו ההגונה לתת בו נפש יתירה מתוך המשכת רוח הקודש זה ממעיין הקודש, זה היסוד הבינה בדרך אמת ואמונה, בגוף חסיד זה שנברא אחרון שבכל ברואי ששת ימי בראשית, מתברכים ומתמלאים כל חללי עלמא.

(רבי יצחק דמן עכו, מאירת עינים, פירוש על רמב"ן, שמות, פרק כ פסוק ח)קיט ע"ב

...דאמר רב המנונא: כל המתפלל בע"ש ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית, שנאמר 'ויכולו'; אל תקרי ויכולו אלא ויכלו

בשעת הבריאה לא ברא ה' כח בעולם זולת לעמוד ששת ימים לטעם הנודע לו, גם ידוע ליודעי אמת, ונתחכם ה' וברא יום אחד הוא יודע לה' ובו ביום חוזר ה' ומשפיע נפש לעולם שיעור המקיים עוד ששה ימים וכן על זה הדרך, וזולת זה היום היה העולם חרב בגמר ששת ימים וחוזר לתוהו ובוהו וצריך ה' להכינו פעם ב' ובאמצעות שבת העולם עומד...
ולפי פירושינו זה מצאנו נחת רוח במאמר אחד שאמרו ז"ל (שבת קיט:): "כל המקדש וכו' ואומר ויכולו כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית" ע"כ, ודבריהם רחוקים ודחוקים לפי הנראה מי שמע כזאת שיבא אדם וישתתף בדבר שכבר נגמרה מלאכתו, אין אחר מעשה כלום ובמה יעשה שותף, עוד מה היא הפעולה הגדולה הזאת שבאמצעותה ישיג השגה זו, ועוד לו יהיה שיהיה מעשה זה גדול עד מאוד, מנין להם לומר דבר זה שהוא נעשה שותף, ואם לצד הגדלת השכר היה להם להגדיל שכרו לחלק לו ברבים (ישעיה נג יב), ואורך ימים וגבורה ועושר וגו' (משלי ג טז), ומנין מצאו להאריך לשון לצד עילאה להשתתף עמו במעשה בראשית.
ולמה שפירשתי אמת יהגה חיכם ודבר ה' בפיהם אמת בטעם צודק, כי להיות שהשבת הוא המקיים העולם כל ששת ימים, ואחר עבור ששת ימים יבא שבת אחרת ויחייהו ויקיימהו עוד ששת ימים אחרים, ולך לדעת כי מציאות השבת בעולם הוא קיומו שמקיימים אותו, כי אם אין מקיימים שבת אין שבת, ותמצא שאמרו ז"ל (יומא פה:) חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, ואם אין שומר, שבת מה זאת עושה, ולזה כל המקדש את השבת וכו' פירוש מקיים ושומר קדושתו באמצעות זה ישנו לשבת ובאמצעותו מתקיים העולם; הראת לדעת כי הוא המקיים העולם ואין לך שותף גדול מזה כדין וכהלכה.
ולך לדעת כי מיום ברא אלהים אדם לא חסר העולם דבר המעמיד צדיק יסוד עולם שהוא שומר שבת, כי אדם שומר שבת היה ע"ה (מדרש תהלים צב) ואחריו קם שת בנו כי הוא היה צדיק גמור, ואחריו כמה צדיקים וכשזה נופל כבר בא השמש שומר שבת מתושלח וכו' נח שם אברהם וכו', ומשם לא פסקה שמירת שבת מישראל ואפילו במצרים היו שומרי שבתות כמאמרם ז"ל ונכון. [מבאר כי הקב"ה נתן חיות בבריאת העולם לשישה ימים, ובזכות השבת מתווסף שפע כדי להחיות את ששת הימים הבאים, וכן לעולם, ולכן מי ששומר ומקדש את השבת נוטל חלק בהחייאת העולם מחדש.]

(אור החיים, בראשית ב, ג)


אמר רב יהודה בריה דרב שמואל משמיה דרב, אין הדליקה מצויה, אלא במקום שיש חילול שבת, שנאמר ואם לא תשמעו אלי לקדש את יום השבת ולבלתי שאת משא וגו', והצתי אש בשעריה, ואכלה ארמנות ירושלים ולא תכבה מאי ולא תכבה? אמר רב נחמן בר יצחק, בשעה שאין בני אדם מצויין לכבותה

רמז לדבר בפסוק לא תבערו אש, היינו לא תגרמו לכם, ע"י שלא תשמרו את השבת כראוי, שתבער האש בכל מושבותיכם, בבתים ספונים שלכם ביום השבת, בשעה שאין בני אדם מצויין לכבותה.

(כלי יקר, שמות פרק לה פסוק ג)

ונ"ל הטעם דעונש שבת הוא שריפה, דכבר נודע דלפי סדר המזלות כצנ"ש חל"ם, אזי שולט בשבת מזל מאדים, וכבר נודע דכח המזל ההוא הוא כח האש וחמימה, וכמ"ש בגמ' (שבת קנו ע"א): מאן דבמאדים אושיד דמא וכו', כי יתגבר עליו כח האש, וטבע מזל ההוא גורם הרג ושממה לכלות את הכל, וכמו שכתבנו במס' מגילה (אות רא). אך ישראל שומרי שבת הם למעלה מהמזל ומושלים על המזל ההוא, ולכך מי שמחלל את השבת אזי נותן כח לשליטת המזל ההוא, וזה גורם שריפה. ונ"ל דמה"ט הבערה לחלק יצאת, דכתיב "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", והיינו כי בא האזהרה על כח האש של המזל ההוא השולט ביום השבת, כי ע"י חילול הל"ט מלאכות גורם הבערת אש בשבת.

(רבי שמואל אהרן ראבין, עיני שמואל, כאן)

לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים

[ביזוי ת"ח מביא גם לכך שבניו וחתניו לא יהיו ת"ח, שהרי נאמר (שבת כג ע"ב) שרק "דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן". לכן לעתיד לבוא, כשיחזרו בתשובה על חטא זה, נאמר (ישעיהו פרק נט פסוק כ-כא) "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב וכו' רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך", כלומר שגם עונש החורבן וגם העונש של בניו ייפסקו ע"י התשובה מחטא זה.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף כא ע"ד) לטקסט

תניא ר' יוסי בר יהודה אומר, שני מלאכי השרת מלווין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומיטתו מוצעת, מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו. ואם לאו – מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו

והוא מבואר, כי במלאכי עליון אין בהם רעים בשום פנים, אבל המה השתי כתות הנמצאות לאדם תמיד: אחד טוב – והוא הכח השכלי אשר מצד צורתו; ואחד רע – והוא הכח התאווני אשר מצד חומרו... וכשאדם יכוון לעבודת יוצרו ויזכור את יום השבת... לקדשו ולכבדו, הנה כבר התחיל לענות יצרו הרע ולהרגילו אל רצון הטוב, ומעתה כל אשר יאמר לעשות כמוהו יש לו כח גבורה מוספת יום יום, והיצר הרע אשר החל לנפול לפניו לא יוכל לו, אבל יענה אמן בעל כרחו ויסייעהו. אמנם כאשר יהיה העניין בהפך, גם כן מלאך טוב עונה אמן, שכל אחד יענה אמן למאמר חבירו [כוונת המדרש לתאר את כח ההרגל של האדם, שאם הוא מתרגל למעשים חיוביים, הרי שכל כוחותיו השליליים שמתנגדים בתחילה למעשים אלו – הולכים התנגדותם ופוחתת; וכן להפך].

(עקידת יצחק, שער מז)

שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו אחד טוב ואחד רע וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו ואם לאו מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו

[לא רק בשבת הם מלווים אותו, שהרי מצאנו גם בתענית יא ע"א ששני מלאכים מלווים את האדם, ואין לומר שרק בערב שבת אחד טוב ואחד רע, ובשאר הזמן הם שווים, שהרי אם שניהם רעים, למה מלווים אותו, ואם שניהם טובים, למה נגרע ערב שבת שאחד יהיה רע. מכאן שכל הזמן מלווים אתו אחד רע ואחד טוב. שני המלאכים הם שני ענייני הסיבות שמלוות את האדם תמיד, וכל אחד מהם מסבב אותו להטותו אליו. לדוגמה, מי שנכנס לבית המדרש ומצא חבורת אנשים לומדים תורה והוא לומד עמהם, זו סיבה טובה, שזה שמצא אותם הוא סיבה שהתחיל ללמוד. ואילו אם מצא חבורת אנשים שעוסקים ברכילות ולה"ר, והוא מצטרף אליהם, זו סיבה רעה.
והרי מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, כך שמי שנמשך אחרי סיבה טובה שמביאה אותו לדרך טובה, ה' מזמן לו עוד סיבות שידריכו אותו לטוב, והסיבות הרעות יתבטלו. וכן להיפך. וזה מה שנאמר שאם בביתו נר דלוק וכו', מלאך טוב מברך אותו שימשיך כך, היינו שהסיבות הטובות יגלגלו עוד סיבות טובות עד שגם בשבת הבאה יהיה כך, והמלאך הרע עונה אמן, כי הסיבות הרעות יתבטלו לסיבות הטובות. וכן להיפך.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף כד ע"ב, כה ע"א) לטקסט

אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן

וז"ש "והאם רובצת על האפרוחים או על הבצים" (דברים כב) - על התינוקות, שבשבילן אין השכינה מסתלקת מישראל בגלות ורובצת בתוכם, והם מקיימין העולם, שנאמר "אם לא בריתי יומם ולילה" וכו'.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' ל במהד' תשיז)

וכמ"ש [שיר השירים רבה, פרשה א[ג]] שאמר הקב"ה לישראל מי מערב אתכם וכו', ערבייך ערבא צריך, ואמרו: בנינו בנותינו וכו' הא ודאי. והעניין כי א"א להיות ערב אא"כ הוא אינו חייב בשביל עצמו ובטוח בשלו. וז"ש ערביך ערבי וכו', משא"כ קטנים שאין חייבין עדיין במצות... וז"ש אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן, שהם הערבות, והם משלימים ביטול תורה שלנו, שאלמלא כן היה העולם חרב, כמ"ש (ירמיה לג, כה) "אם לא בריתי יומם ולילה" וכו'. וז"ש (תהלים ח, ג): "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם", שלא יהיה להם שום קטרוג עלינו בשביל התורה.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' כה-כו במהד' תשיז)

[ההבל רומז לקיטור של הקטר של הרכבת, שהוא מושך את כל הקרונות, וכך תשב"ר מושכים את הדור בתורתם.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף טז ע"ג-ע"ד) לטקסט

אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן וכו' אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן וכו' שאין בו חטא

[יובן ע"פ מדרש קהלת יא, ח שתורת עוה"ז הוא הבל לעומת תורתו של משיח, והשגתנו בתורה עכשו היא הבל שיש בו חטא, ותשב"ר משיגים בפנימיותם את תורתו של משיח. ולכן נקראו "משיחי". ולכן אומר ילקוט שמעוני איכה רמז תתריא: כיון שגלו תשב"ר, מיד "ויצא מבת ציון כל הדרה".]

(מי מרום חלק יז עמ' ו)

איל זה ראשו של זה בצד זנבו של זה

בחודש ניסן היתה התגלות אלקות עד שכל הכחות החומריים נכנעו לקדושה כדכתיב וידעו מצרים כי אני ה'. וזה שאנו אומרים בהגדה עד שנגלה עליהם ממ"ה הקדוש ברוך הוא וגאלם, שמחמת התגלות האלקות נכנעו כל כחות החיצונים, וע"ז מורה טלה הכנעה כאמרם ז"ל מה טלה ראשו של זה בצד זנבו של זה.

(שם משמואל, פרשת שמיני שנת תרעב, על ר"ח אייר)

לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן וגדול שנאמר והיה כעם ככהן

[עם במובן האמיתי נמשך אחר מנהיגיו. אבל בזמן שלפני החורבן העם לא היה עם אמיתי, לא הקשיב למנהיגיו. היה רק "כעם", לא עם אמיתי. והכהן היה רק "ככהן", לא כהן האמיתי שמלמד את העם תורה ומשמש כשלוחא דרחמנא, אלא התכוון לאסוף הון בכהונתו. ולכן איבד את כבודו בעיני העם, והכהן היה "כעם". ולכן השוו קטן וגדול. ולמדו מדה זו ממצרים, כמו שאמר יהודה "כי כמוך כפרעה" - "פרעה" פירושו שמש, כי הוא מאיר לארץ ונותן חיים ליושביה, אבל באמת היה רשע ועריץ. וכן יוסף שנקרא "אברך", במובן של "אב" - מנהיג שהוא רך ולא נוהג בתקיפות, אבל באמת הוא נוהג באכזריות כלפי האחים. הם לא היו מתאימים לשמם וכך גם העם והכהן בתקופת החורבן.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 186-187) לטקסט

דברים שאין בני אדם עומדין עליהן אא"כ נכשל בהן

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה יד ע"א]


קכ ע"א

חשבון מאי עבידתיה מהפקירא קזכו? אמר רב חסדא, מדת חסידות שנו כאן אמר רבא חסידי אגרא דשבתא שקלי? אלא אמר רבא הכא בירא שמים עסקינן ולא ניחא ליה דליתהני מאחרים ובחנם נמי לא ניחא ליה דליטרח והכי קאמר ואם היו פיקחין דידעי דכי האי גוונא לאו שכר שבת הוא עושין עמו חשבון לאחר השבת

יש כאן הבחנה בין ירא שמים לחסיד וכך הוא מבאר:" ומה שיש בין יראת חטא לחסידות, נתבאר בפרק כל כתבי אמר במשנה: ואומר לאחרים בואו והצילו לכם ועושים עמו חשבון אחר השבת, והקשו בגמרא....עושין עמו חשבון לאחר השבת. הנה ביארו שמי שיש עליו יראת שמים, יתחייב להניח כל ענין אשר איננו נכון לפני השם יתברך, ויקיימהו כאשר צוה, לא שיוסיף עליו. וזהו אומרם לא ניחא ליה למיתהני מאחריני ובחנם לא ניחא ליה לטרח, אבל מדת החסידות הוא שיחפוץ ויאהב המצות עד שיהדר אותם בכל כחו ויחמוד כל דרך נאה, אע"פ שאם לא יעשה אותו לא ימצא בידו פעל מגונה ולא מעשה אשר אינו נכון. ותגיע מדת החסידות מרוב החפץ בעבודה, כמו שנאמר: במצותיו חפץ מאד.

(דרשות הר"ן, הדרוש החמישי נוסח ב)


קכא ע"ב

פגע בו כיוצא בו

והנה אף אם כשיאריך הרבה להעמיק בעניינים הנ"ל כשעה ושתים, להיות בנמיכת רוח ולב נשבר, יבא לידי עצבות גדולה - לא יחוש. ואף שעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה, כי בצד הקדושה כתיב "עוז וחדוה במקומו" [דברי הימים א' טז, כז], ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה וכן לדבר הלכה וכו' [שבת ל ע"ב], אלא שאם העצבות היא ממילי דשמיא היא מבחי' טוב שבנוגה [ולכן כתב האר"י ז"ל שאפי' דאגת העונות אינה ראויה כי אם בשעת הוידוי ולא בשעת התפלה ות"ת שצ"ל בשמחה שמצד הקדושה דווקא], אעפ"כ הרי כך היא המדה, לאכפיא לס"א במינה ודוגמתה, כמארז"ל מיניה וביה אבא לשדי' ביה נרגא [סנהדרין לט ע"ב], ופגע בו כיוצא בו. וע"ז נאמר "בכל עצב יהיה מותר" [משלי יד, כג], והיתרון היא השמחה הבאה אחר העצב כדלקמן.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לא)קכז ע"א

אמר רב יהודה אמר רב: גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה. דכתיב "ויאמר (ה') אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר וגו'"

ולא כוונו חז"ל שהמכניס אורח גדול במעלה ממי שזכה להקבלת פני שכינה. שזה אינו מוכח מזה המקרא כלל. אלא גדול לפני ה' לעשות זה המצוה של הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. ומי שהגיע לאהבת ה' והקבלת פני שכינה, והגיע לפני מצוה של הכנסת אורחים, עליו להפסיק דביקותו, ולהזקק למצוה שבאה לידו. כמו שעשה אברהם אבינו.

(העמק דבר, במדבר פרק טו פסוק לט)

וירא – שני פעמים. ואמרו ברבה: וירא במלאכים וירא בשכינה. ואינו מבואר כ"כ. ועוד איתא שם: אמר: אם יהיו מכבדים זא"ז ב"א גדולים הם ע"ש עוד. ולכאורה קשה – וכי מי שהוא מכניס אורח מדקדק על האורח אם הוא אדם גדול או לא? אלא כך הענין – באשר שהיה א"א שקוע באותה שעה באהבת ה' ובהקבלת פני שכינה, ומלבד שהוא תענוג נפלא עוד הוא מ"ע ואהבת את ה' כמבואר בפ' זו. ומ"מ אי מתרמי איזה מצוה בשעה שהאדם שקוע באהבת ה', מחויב להפסיק ממצות אהבה שאין לה זמן קבוע. וע"ז איתא במס' שבת פ' מפנין: גדולה מצות הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה שנאמר "אל נא תעבור מעל עבדך". ואין הכונה דמי שמכניס אורח גדול מהמקביל פ"ש, אלא שהיא גדולה לדחות. שכך הוא רצונו ית' שיהא מצוה מעשית דוחה מצוה זו שאין לה שיעור וזמן. והביאו ראיה מא"א שהפסיק מהקבלת פ"ש כדי לעסוק בהכ"א. ורבותא קאמר דאפי' הכ"א שהיא מצות גמ"ח דוחה מכש"כ להעשות ביד אחרים, אבל אם אפשר להעשות בי"א אין ראוי לדחות אהבת ה'. וה"ז דומה למצות ת"ת שכתבנו לעיל י"ז כ"ב מסוגיא דמ"ק ד"ט. וכ"ז מבואר בכתוב – דא"א בשעה שראה את המלאכים וגם ראה בשכינה היה תמה וכאינו יודע מה לעשות אם להפטר מן השכינה או להכניס את האורחים. אח"כ נתיישב בדבר ואמר אם ב"א גדולים הם ואין כבודם לצוות למשרתים להכניסם לבית, הרי מחויב אני להפסיק מהקבלת פ"ש. אבל אם הדיוטים הם אפשר לקיים מצוה זו ע"י אחרים, היינו שיצוה את נעריו ולהכניסם ולהאכילם. [מבאר שהקבלת פני שכינה היא לא רק תענוג נפלא אלא היא מצות עשה של "ואהבת את ד'". ולאהבת ד' אין זמן קבוע, ולכן צריך לדחותה מפני מצוה שיש לה זמן קבוע. משום כך מצות הכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני שכינה. אבל, מצוה שניתן לעשותה על ידי אחרים אינה דוחה הקבלת פני שכינה, אלא יעשו אותה אחרים. לכן בדק אברהם אבינו אם בנ"א גדולים הם או לא, שרצה לדעת האם צריך הוא להפסיק במצוה הקבלת פני שכינה בה היה מצוי ולקבל את פני אורחיו או שמספיק לשלוח אליהם את עבדיו.]

(העמק דבר, בראשית פרק יח פסוק ב)

ואמרו בשבת פ' מפנין גדול הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, שנא' אל נא תעבור מעל עבדך. ואין הפי' שמי שזכה להקביל פני שכינה אינו דומה לזה המעלה של המכניס אורח, אלא שזו המצוה גדולה מזו והיא נדחית ממנה כמו שעשה א"א בשעה שעמד לפני ה' כדכתיב וירא אליו ה' וגו', וכאשר ראה האורחים ביקש מה' שיסור ממנו ולא יעבר לגמרי אלא ימתין עליו עד שיעשה עם האורחים כראוי להם. [מבאר שאין הכוונה שמעלת המקבל אורחים גבוהה ממעלת המקבל פני שכינה, אלא שבשעה שנפגשות שתי המצוות נדחית קבלת פני השכינה מחמת הכנסת האורחים.]

(העמק דבר, דברים י, יב)

[ממה שאמר הקב"ה לאברהם "ואעשך לגוי גדול" למד אברהם שעיקר הגדלות היא המעשה ולא האורות. זאת אומרת שעיקר עבודת האדם היא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו, לכן הגם שבוודאי יש לגוף יותר הנאה מקבלת פני השכינה משיש לו בעבודה באהבת הזולת, מ"מ על האדם להעדיף את אהבת הזולת. האדם צריך לבחור לעצמו את בחינת המעשה, היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, ואפילו לקבלת פני השכינה כי עיקר תפקידו של האדם, שצריך לבחור ביגיעה ולהעדיף את המעשה, כי במצב של יגיעה יש לאדם יותר דביקות בבורא מטעם שנצרך לו, משא"כ במצב שכבר קיבל את האור, שאז אינו נצרך לבורא. אבל ה' עצמו מעדיף מצד מטרת הבריאה שהנבראים יבואו להשיג את מחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו, היינו את קבלת האור].

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, בראשית עמ' יא-יב, הערה ג)

[הטעם הוא, שעיקר עבודת ה' היא באהבת הזולת, ולכן אף שיש לגוף יותר הנאה מקבלת פני השכינה מבעבודה באהבת הזולת, צריך להעדיף את אהבת הזולת. ולכן למרות שמי שזוכה לקבל את פני השכינה מרוויח הרבה, צריך לבחור את בחינת המעשה, ואין לכוון לשום שכר עבור עבודתו, והעיקר היא העבודה. עיקר הגדולה היא המעשה. זה רמוז בפסוק ״לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך״ (בראשית יב, א): ״לך לך מארצך״ - מהרצון שלך לקבל, ״וממולדתך״ - היינו תולדות שנולדו ״מבית אביך״, היינו השכר שנולד מבית אביך, והוא היגיעה שבאה על בסיס של רצון לקבל, שמולידה שכר של אהבה עצמית - מכל אלה צריך להתרחק.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום עמ׳ ס-סב)

ותלמוד תורה כנגד כולם

עי' לקט ביאורי אגדות קידושין לט ע"ב


קכז ע"ב

הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות

ירגיל את עצמו לדון את חברו לכף זכות... והענין של כף זכות הוא בין אם יש לצדד בעצם הענין שנשמע עליו שעשה או שדבר, לומר שהדין עמו, או שבשגגה בא הענין לידו, או שלא ידע את חמר אסורו, ואפלו אם נתברר שכל הסברות לא שיכות בזה המעשה, יחשב, אולי חסר המספר פרט אחד או שהוסיף עוד פרט אחד קטן, שעל ידי זה נשתנה הענין לגנות עליו?... לך נא ראה במעשה דשבת, ממנה ילמד האדם הישר, שצריך לדון את חברו לכף זכות, אפילו אם אופן הזכות הוא היותר רחוק...
והנה לפי רב הרגלו של אדם במדה זו, כן נגד זה יתמעט ממנו עון לשון הרע. והנה מה מאד צריך האדם לחזק את עצמו במדה זו לדון את כל אדם לכף זכות, כי על ידי מדה זו דכף זכות וכן להפך, חס ושלום, נקל להאדם להעלות על עצמו שם צדיק או רשע לעולם, כי ידוע הוא דחובתו של האדם וזכותו תלויים לפי רוב המצות והעונות שיש בידו, כמו שאמרו חז"ל בכמה מקומות, אם רוב מצות - הוא בגדר צדיק, ואם רוב עונות - הוא בגדר רשע... והנה ידוע הוא דבענין הזכיות שיש ביד האדם, אף אם כחול ירבון, אם הקדוש ברוך הוא יתנהג עמו במדת הדין הגמורה, לא ישארו בידו כי אם מעט מזעיר, כי כמה וכמה מהן לא השלים לעשות אותן בכל פרטיהן ואופניהן הנאותין לאותה מצוה, ואפילו אותן שהשלימן כדין, לא היו באהבה וביראה ובשמחה הראוי לעשיית המצוה. כללו של דבר, אם ידקדק הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אחר עשיית מצותיו, ימצאו רובן בעלי מומין, והמצות שישארו לו יהיו מעוטא דמעוטא נגד העונות שיש לו, ויקרא על האדם עבור זה שם רשע לעולם. אבל אם הקדוש ברוך הוא יתנהג עמו במדת הרחמים ויחפש עליו זכות בכל עניניו, ישארו זכיותיו על מכונן. ויותר מזה, שאפילו אם נמנו מעשיו ונמצא שיש לו רוב עונות, אם הקדוש ברוך הוא יתנהג עמו במדת הרחמים הגמורה, יתמעטו מניינן. כי בודאי ימצאו כמה וכמה מהעונות שיש לחפות עליו שעשה אותן בשגגה או בסיבה אחרת. כללו של דבר, אם ירצה הקדוש ברוך הוא לחפש זכות על האדם, לא יבצר ממנו. וממילא אם יתמעטו מקצת עונותיו, תכריע כף הזכות, ויקרא עליו שם צדיק לעולם.
והנה כל זה תלוי לפי ההנהגה שהנהיג את עצמו בימי חייו עם הבריות. אם דרכו היתה לדון אותם לכף זכות, דנין אותו גם כן לזכות, כדאיתא בשבת קכז. ואם דרכו היתה ללמד חובה על הבריות ולדבר עליהם רע, גם מלאכי השרת מדברים עליו רע למעלה, כדאיתא במדרש משלי. על כן צריך שידע האדם בנפשו בעודו בחיים, כי בעת שהוא דן את חברו, בין לטב בין למוטב, אז בדבוריו ממש הוא מסדר דין לעצמו.

(רבי ישראל מאיר הכהן, שמירת הלשון ח"א, שער התבונה, פרק ד)קכח ע"א

כל ישראל בני מלכים הם

נראה שלא יתכן מלכות שמים בלא מלכותם של ישראל... ושעל כן בעת תקיעת שופר, שהוא הוא ההכתרה העיקרית, ושאז צריך שיתגלה גילוי נשגב כזה של "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ד' אלקיו עמו ותרועת מלך בו" (במדבר כג), הנה אז מתרוממים ישראל למרום גדולתם. ולכן אנו אומרים מקודם "כל העמים תקעו כף הריעו לאלקים בקול רנה, מלך אלקים על גוים אלקים ישב על כסא קדשו, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו", לפי שביחד עם הכתרת מלכותו, נכתרים גם אנו בהוד המלכות, ואנו מתעלים אז מבני מלכים למלכים, מבחינה של כל ישראל בני מלכים הם לבחינה שכל ישראל מלכים הם. ובזה הננו נבדלים בראש השנה מכל השנה כולה, שאם בכל השנה אנו רק בני מלכים, בר"ה הננו מלכים עצמם.

(רבי יעקב משה חרל"פ, מי מרום, חלק ז (אורי וישעי), פרק ל עמ' קפ)קכח ע"ב

צער בעלי חיים דאורייתא

ואמנם אמרם, "צער בעלי חיים דאורייתא" - מאמרו, "על מה הכית את אתונך" - הוא על דרך ההשלמה לנו, שלא נלמד מדת האכזריות, ולא נכאיב לבטלה, ללא תועלת, אבל נכון אל החמלה והרחמנות, ואפילו באי זה בעל חיים שיזדמן, אלא לעת הצורך, "כי תאוה נפשך לאכול בשר" - לא שנשחט על דרך האכזריות או השחוק. [מבאר שמה שאסור לצער בעלי חיים לא מפני ההשגחה של ה' והיסורין הנגרמים להם שלא בצדק אלא מפני המידה המושחתת של שנכנסת באדם המצער.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק יז)קכט ע"ב

ואמר שמואל, פורסא דדמא חד בשבתא ארבעה ומעלי שבתא, אבל שני וחמישי לא, דאמר מר מי שיש לו זכות אבות יקיז דם בשני ובחמישי שבית דין של מעלה ושל מטה שוין כאחד בתלתא בשבתא מאי טעמא, לא משום דקיימא ליה מאדים בזווי

אמנם האצטגנין טוען, כי הוא יודע את הפרטים, אבל אנחנו מכחישים אותו בזה, ומעידים כי דבר זה לא ישיגהו בשר ודם, רק אם אנו מוצאים דבר מחכמת האצטגנינות, סומך על חכמה אלוהית חכמת התורה, אנו מקבלים אותו, כך תנוח דעתנו מדברי חכמת האצטגנינים שמצאנום אצל החכמים ז"ל, בהניחנו כי דברים אלה נובעים מכח אלוהי, ונמצא שהם אמת, אך כל דברי האצטגנינות האחרים, אינם כי אם סברה והטלת גורלות בשמים, שיש בה מן האמת לא יותר מבהטלת גורלות בארץ [מבאר שדברי חכמים בענייני אצטגנינות מבוססים על קבלה ודבר ה' מה שאין כן אצטגנינות הגויים שהיא סברת הלב בלבד ואין לסמוך עליה כלל].

(ספר הכוזרי, מאמר רביעי אות ט)קל ע"א

כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עדיין עושין אותה בשמחה

וזו תשובת רבי' יצחק בר יהודה... על יום המילה: כך נוהגים במקומנו, שמתפללין ביום תענית סליחות ואומר וידוי כדרכו, ואומר והוא רחום ולא תחינות. ומנהג אבותינו תורה היא. ומצות מילה קבלו עליהם בשמחה ועדיין עושין אותה בשמחה... לפיכך אין נוהגים לומר תחנונים, ודי שמניחים במקצת ואין צריכין להפסיק לגמרי סליחות וידוי אל ארך אפים.

(אור זרוע הל' שבת סימן קט)

על כל המתים כולן נכנס לבית השמחה לאחר ל', על אביו ועל אמו לאחר י"ב חדש... ומפרש בירושלמי: אם היתה חבורת מצוה או קידוש החדש מותר [אפי' תוך י"ב חודש]... סעודה שעושין לברית מילה נראה לי שהיא סעודת מצוה, דגרסינן... כל מצוה שקיבלו ישראל עליהן בשמחה כגון מילה שנאמר שש אנכי על אמרתך עדיין עושין אותה בשמחה, ופי' רבינו שלמה ז"ל: שעושין סעודה.

(שבלי הלקט הלכות שמחות סימן מז)

וזה לשון שבלי הלקט (עמ' כח):... ובשם רבי יצחק בר יהודה מצאתי ביום המילה אין נופלים על פניהם בכנסת אשר שם המילה... ואם חלה המילה בתענית ציבור מתפללין סליחות ואומרים וידוי ואין נופלים על פניהם ואין אומרים והוא רחום ולא אבינו אב הרחמן, לפי שמצות מילה קבלו עליהם בשמחה, לפיכך אין אומרים והוא רחום ותחנונים, שמניחים מקצת ואין צריכים להניח לגמרי.

(בית יוסף אורח חיים סימן קלא)

כל מצוה שקבלוה ישראל עליהם בשמחה, כגון מילה דכתיב 'שש אנכי על אמרתך', עדיין עושין אותה בשמחה. ופירש [רש"י]: בשמחה - שעושים משתה... ואם מצוה לשמוח שמחה גופנית, קל וחומר שמחה רוחנית כשמביא את בנו למול אותו, יתעורר בלבו שמחה גדולה ויפאר וישבח לה' יתברך על אשר זיכהו לבן, ולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו, ויהיה חתום באות ברית קודש אשר נתן לנו השם יתברך, ובזה אנחנו עבדיו נושאים חותם הקודש, ויגל וישמח שמחה גדולה בלבו, שמחה רוחנית שהיא דביקות בו יתברך.

(של"ה, מסכת חולין, נר מצוה, אות מג)

ואם תאמר, מנין לנו שקבלוה עליהם בשמחה? דאי משום דכתיב "שש אנכי" מנ"ל שמדבר על המילה ולא על כללות התורה והמצות? ורש"י פירש: "על אמרתך" - אמירה יחידה שקדמה לשאר אמירות, והיא מילה שישראל עושים וששים עליה. והוא שדקדק בכתוב דהול"ל "שש אנכי על אמרותיך" בלשון רבים, ומדנקט "אמרתך" לשון יחיד הוא על האמירה הא' שהיא המילה. אך עדיין קשה, למה הם ששים ושמחים עליה יותר משאר המצות? ועוד מה נשתנית מצות מילה שקבלוה בשמחה יותר משאר המצות? ונראה לפי' רש"י, דבשאר המצות שאפשר לאדם להפטר מהם כגון בהיותו בשדה שאין בידו ציצית ולא תפילין, וכן במרחץ שאין בידו לא תורה ולא מצוה, וכן בלילה שרוי בלא תורה ובלא מצות, יש לבעל דין לערער שלא בחר ה' בהם, כיון שיש פעמים שעוסק בהם ופעמים לאו, אבל במצות המילה שהיא תמיד בגופו של אדם, היא מוכיחה שהוא עבד ה', ולכך הקדים הקדוש ברוך הוא מצוה זו של מילה לכל המצות, כי מתוך מצוה זו יכירו וידעו כי לה' המה. וזה שאמר דוד: שש ושמח אנכי על קיום כל המצות, שיודע אני כי בחר ה' בהם על שראיתי אמרתך, שהיא המצוה הנאמרת קודם, והיא דבקה תמיד בגופו של אדם. וזאת המצוה יורה על כל שאר המצות, שאע"פ שאינם תדירות כל שעה, בחר ה' בקיומם, ולכך שש אנכי בכל המצות על היות קודמת אמרתך זו מילה שהיא תוכיח על שאר המצות אף על פי שאינם תדירות. וכיון שמצוה זו שמחו עליה ישראל על שידעו מתוכה כי כל שאר המצות רצה ה' בם, ולכך עושים אותה בשמחה, שעושים משתה כמו שפירש"י. והתוס' פירשו: שש אנכי - במדרש "למנצח על השמינית" כתיב הנדרש על המילה שהיא בשמינית וכן אמרינן "ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל" - ה"ג מ"ל דהיינו ביום הח' דמילה כמנין ה"ג... ונראה דהתוס' פירשו שקבלוה בשמחה הוא שמחת המשתה, כדכתיב "ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל", שהוא יום השמיני שהוא ה"ג מ"ל...

(רבי יאשיהו פינטו, רי"ף על עין יעקב כאן)

כל המצוה שעושה אדם מאהבה ובשמחה ובטוב לבב נקראת מצוה מן המובחר. ועל כולם, כשהאדם זוכה למצות מילת בנו יש לו לשמוח שמחה יתירה, ולהלל לבוראו אשר זיכהו והגיעו להוליד בן לקיים בו מצוה זאת. ולפי שקבלוה עליהם ישראל בשמחה, שמחים בה עדי עד, כדגרסינן... כל מצוה שקבלוה ישראל עליהם בשמחה כגון מילה, דכתיב שש אנכי על אמרתיך, עדיין עושין אותה בשמחה. ופירש רש"י: בשמחה - שעושין משתה...
ופירש הר"ר משה כהן שהטעם בזה, שהקב"ה חפץ כפי היות שאר כחות הנפש נמשכות ונגררות אחר הנפש המשכלת בעשיית המצות ובדרישת החכמה, שיהיה להם חלק בשמחה אשר תגיע לנפש המשכלת בעשותה המצוה או בהגיעהו לחכמה, וזה יהיה בעשותו סעודה במאכל ובמשתה... וזכר לדבר: מילה ראשי תיבות מ'שתה י'עשה ל'כל ה'קרואים.

(רבי משה מת, מטה משה, עמוד גמילות חסדים, חלק ז, בעניני מילה, פרק ג)

והטעם לזה נראה עפ"י מה שיש לדקדק במה שאמר לו ה' יתברך לאברהם אבינו ע"ה: "ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם". ומלת "אתה" דכתיב שנית הוא שפת יתר. ונראה ליישב… עפ"י מ"ש הרי"ט גבי מורד במלכות, העונש חמור אם שמע דבריו מפיו ולא אבה לשמוע, כמו שאם שמע ע"י שליח ועבר עליהם... ועתה בענין מצות מילה, שאמר השי"ת בעצמו ובכבודו לאברהם אבינו ע"ה פנים אל פנים לקיים מצוה זו, בלתי ספק שהיה זריז מאוד לשמור מצות ה' ולעשות אותו בשמחה ובטוב לבב. משא"כ אנחנו, אנו לא שמענו כי אם ע"י שליח, פן ח"ו נתרשל בדבר המצוה זו שלא לעשותה בשמחה ובחשקת לבב ובנפש חפיצה. וז"ש השי"ת לאברהם אבינו ע"ה והבטיחו ואמר "ואתה את בריתי תשמור" - אתה ששמעת מפי, בלתי ספק שתהי' זריז מאוד לעשות בשמחה, אבל אני מבטיחך "אתה וזרעך", גם זרעך יהיה עושין הדבר בשמחה לדורות עולם ולהיות זהירים במצוה כמוך.

(רבי נחום טריביטש, ספר קובץ (על יד), הלכות מילה פרק ג הלכה ט)

וצריך להבין, דשמחה מה זו עושה במצות מילה יותר מכל המצות? כדי להראות שלא יכאב לבו שרואה בנו שופך דם ממילתו, אלא שש ושמח לעשות רצון בוראו, הנשמה שלו והגוף פעלו, נפשו וגופו מסורים להשי"ת. ולכן עשה אברהם משתה גדול, וכמו שאמרו חז"ל שהיו שם גדולים ושרים, שם ועבר ואבימלך, להראות לעין כל כי שש במצוה זו. וממנו ילמדו וכן יעשו בניו אחריו. ומצוה זו שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושים אותה בשמחה לתכלית כוונה זו. וכדי שלא יהיו אביו ואמו עצבים ע"י התרעות, ציוותה תורה "ביום השמיני ימול" שלא יהי' עצבים, כמאמר חז"ל. ואחר הוצעה זו מבוארים דברי המדרש [תנחומא תצוה אות א], דאמר: לכמה נימול לשמונה, מה טעם לשמונה דווקא? כשם שנימול יצחק אבינו שנימול בשמחה ובטוב לב משתה גדול, מהאי טעמא נימול לשמונה כדי שלא יהיו אביו ואמו עצבים בטבע, ומפרש והולך: וכ"כ למה? היינו למה יש קפידא כל כך שתהי' מצוה זו בשמחה? כדי לעשות רצון הבורא ית"ש, להראות בזה שעושה אותה ברצון ובנפש חפצה, למסור נפש בנו לפני בוראו. י"ל יותר, כי מי שעושה דבר לפני מלך בשר ודם, שאין רואה אלא מעשה הגלוי, גם אם לבו בל עמו, מעשיו רצויה, כי אינו יודע מחשבות לבו. אבל השי"ת יודע מחשבות צופה נסתרות ורואה ללבב, ויבוא על כל נעלם אם טוב בטוב לב או ברע הוא. והיינו: כ"כ למה, למה עושין שמחה ומשתה, כדי לעשות רצון בוראו, להראות כי לבו לב שמח ויירצה לפני בוראו, כי בוחן לבות השי"ת.

(שו"ת כתב סופר יורה דעה סימן קכג)

כשם משנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה... נראה, מהא דתלי לי' באב, משום שבאדר הי' קיום הקרבנות והמקדש, דבאדר זמן שקלים לחדש בניסן התרומה חדשה, ונדבו בנ"י בשמחה שקלי הקודש, וכמבואר כמה פעמים בפסוק כשהתנדבו בנ"י למקדש הי' שמחה גדולה בעולם, וכיון שקבלו עליהם בשמחה נדבת הלשכה, עדיין השמחה נמצא באדר. וכשקורין פ' שקלים מתעורר זה.

(שפת אמת, תענית כט ע"א)

איתא במדרש כי בחנוכה יש עוד הארה ממעשה המשכן שנגמר בכ"ה בכסליו ושילם הקדוש ברוך הוא ליום זה היו"ט דחנוכה. והענין, דאיתא כל מצות שקיבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. ובאמת בכל נדבת המשכן וביהמ"ק התנדבו בני ישראל בשמחה גדולה כמבואר בפסוק. וא"כ על כרחנו שנשאר מזה לעולם גם אחר שחרב המקדש, וכעין שכתבו חז"ל שהמשכן נגנז, וממילא נמצא לפעמים הארה ממקום הגנוז... וכן נראה שלכך קורין פרשת הנשיאים בחנוכה להזכיר זכות בנ"י שחנכו המשכן בשמחה רבה. והקבלה בשמחה נשאר לעולם, כמ"ש "חנוך לנער וכו' גם כי יזקין לא יסור". לכן נשאר הארה גם עתה.

(שפת אמת, בראשית, לחנוכה, שנת תרמה)

באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים - ע"י שהתנדבו בני ישראל למשכן בנדבת הלב, לכן נשאר כח נדבה זו לבנ"י לעולם, כמו שאמרו רז"ל מצות שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. לכן מרבין בשמחה, שנתעורר נדבה, רצון טוב כמ"ש רש"י, וחשק בלבות בנ"י להתדבק בו ית'.

(שפת אמת, שמות, פרשת שקלים, שנת תרמ)

משנכנס אדר מרבין בשמחה - הוא שמחת הנדבה שהביאו בנ"י בכל אדר השקלים. ואיתא מצות שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושין כו'. וכל נדבת ישראל לשמים הי' בשמחה, כמ"ש במשכן "האנשים על הנשים", וכן במקדש בימי דוד וגם בבית שני התנדבו בשמחה ע"ש. לכן נתעורר שמחת עבודת ביהמ"ק בימים אלו.

(שפת אמת, שמות, פרשת שקלים, שנת תרמא)

בנ"י היו מתאבלים, ועתה שחזרו בתשובה, נתן להם הקדוש ברוך הוא ברחמיו מצות נדבת המשכן לשמחם. כי הנדבה בשמחה גדולה הביאו. ואיתא כל המצות שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. לכן אחר שהתחילו מחדש לקבל עול תורה ומצות בשמחה, נשאר קבוע לעולם. ויתכן לומר שעל ידי שהתנדבו בשמחה, זכו לדורות ליתן להם ימי שמחה בסוכות אחר יוה"כ, שבנ"י המה בעלי תשובות ניתן להם שמחה בעבודת ימי החג כמ"ש ולקחתם לכם כו' ושמחתם לפני ה' כי מלאכת המשכן והסוכה הוא ענין אחד.

(שפת אמת, פרשת ויקהל, שנת תרמג)

ויש לכל הדורות חלק בשירה זו, כאשר רמזו חז"ל: אפילו עוברים אמרו שירה, "ה' ממקור ישראל". כי כל הדורות היו כלולין אז כמו עובר בבטן אמו. והרמז "במקהלות ברכו" - שע"י ההתאחדות יכולין לעורר תמיד כח השירה ההוא. ובמדרש: כשם שהם טיהרו לבם כו'. משמע שבכח הכנתם יכולין למצוא הטהרה בכל יום לדורות. דאיתא: מצות שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. לכן יש תמיד התחדשות בשירה זו, כמ"ש שירה חדשה שבחו כו', עי"ז שנתקרבו אז בשמחה רבה.

(שפת אמת, ויקרא, פסח, שנת תרמה)

בפסוק "ולא שכחתי" פירש רש"י: ולא שכחתי מלברכך על הפרשת מעשרות. מה שתולה הברכה בזה, כי עיקר קיום המצות לעשותו בשמחה ואהבה. וכפי מה שמשתוקק האדם כל היום לקיים המצות, כך יכול לעשותם באמת. לכן מקדימין ברכה אל המצוה, להראות החביבות, וזה הכנה אל המצוה. ובזה יש ברכה בהמצוה, ונשאר הארת המצוה באדם כל היום, וכמ"ש חז"ל המצות שקיבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. כן הוא בכל פרט, כשעושין המצוה בשמחה נשאר כח המצוה באדם לעולם. וזה "לא שכחתי", שאין לאדם לשכוח לעולם חביבות המצוה. "לא שכחתי" קודם מעשה המצוה, ולא נשכח ממני אחר עשיות המצוה. וזה ענין ברכת המצות.

(שפת אמת, פרשת כי תבוא, שנת תרנט)

הנביא צוה לשמוח בר"ה: "אכלו משמנים כו' חדות ה' היא מעוזכם". עיקר העוז לבנ"י לשמוח בחלק אלקות המיוחד לנפשות בנ"י. ובר"ה מתחדש זה הכח שבו נברא האדם, "ויפח באפיו נשמת חיים". ובר"ה מקבלים מלכות שמים. וצריך להיות בשמחה, כמ"ש כל [מצוה] שקיבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. וכפי השמחה בר"ה בקבלת מלכותו ית"ש, כן מתקיים כל ימי השנה.

(שפת אמת, דברים, ראש השנה, שנת תרסא)

ואיתא "שש אנכי על אמרתך" כו' על מצות מילה, שראה דוד המלך ע"ה עצמו ערום, כיון שהביט במילה שמח כו'. פירש רש"י: אמרתך - אמירה יחידה כו'. ועדיין אינו מובן כראוי למה סמכו בזה מצות מילה. אבל י"ל פי' "על אמרתך", שבודאי ע"י המילה, "מבשרי אחזה אלוה". ובא התגלות הקדושה לאדם ע"י הסרת הערלה. ונמצא שהמצוה הביא את האדם למה שלמעלה מעלה הרבה. וזהו "על אמרתך", שהמצוה בגשמיות להסיר הערלה הביא את האדם להתדבקות בעולם העליון שלמעלה מהטבע. ומזה בא עיקר השמחה, כשאדם מדבק עצמו בשורשו שלמעלה מהטבע, והוא ע"י המילה כנ"ל. וכמו כן בשמיני עצרת יש התדבקות בשורש שלמעלה מהטבע. לכן הוא שמחת תורה כמ"ש "כי הם חיינו ואורך ימינו"... וגם אמת הדבר שע"י השמחה של מצוה מתדבקין בשורש התורה ג"כ. ולכן בחג הזה זמן שמחתנו זוכין לתורה. וכן אמרו חז"ל מצות שקיבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. לכן בתחלת השנה צריך כל אחד לקבל עול תורה בימי שמחה אלו על כל ימות השנה.

(שפת אמת, דברים, לסוכות, שנת תרלח)

בסוכות "זמן שמחתנו", והם ימי בחירה ורצון, שע"י השמחה מקבלים בלב שלם. כענין שאמרו חז"ל כל [מצוה] שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושין [בשמחה]... וכפי הבחירה והתשוקה בימים הללו כך מקבלין על כל ימי השנה. לכן עושין שמחת תורה, לקבל עול תורה בשמחה, להיות נשאר הקבלה על כל ימי השנה.

(שפת אמת, דברים, לסוכות, שנת תרמא)

ועל הימים האלו כתיב "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה" כו', שהם ימי שמחה, וצריכין להתחזק עתה בעבודת ה' ביותר, ומתקיים כל השנה כמ"ש מצות שקבלו עליהם בשמחה כו'. והשי"ת ברוך הוא וברוך שמו נתן לנו ימי שמחה בתחלת השנה מטעם הזה.

(שפת אמת, דברים, לסוכות, שנת תרמג)

ובסוכות השמחה שהוא העבודה בשורש כהנא דמיחד יחודא... הזמן שהי' המקדש קיים נתן שמחה לכל הזמנים לפניו ולאחריו. וכל מה שנמצא שמחה בעולם הוא התנוצצות מבית המקדש. וחג הזה נקרא זמן שמחתנו, שע"י הסוכה מתגלה הארה משמחת המקדש. ואיתא מצות שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושים כו'.

(שפת אמת, דברים, לסוכות, שנת תרמז)

התגלות הנפש קדושה שבאדם היא במאסר עד שנימול, כדאי' בפ' וירא, עד המילה הוי אטום כי הערלה מכסה הארת הנשמה, ועל ידי המילה זוכה לרוח טהרה. ועל זה כתיב "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך". וכן כתוב "בדם בריתך שלחתי אסיריך" כו'. ודרשו חז"ל הפסוק "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב" על המילה, כי אחר שנימול מוציא המטמוניות אשר הטמין הקב"ה בנפש ישראל... וכל המצות אין יכול לקיים עד שנימול. וכמו כן בכלל ישראל ניתן להם המילה, ובכח זה זכו אחר כך לקבל כל התורה והמצות, וכדאיתא במדרש: אין אדם יכול ללמוד תורה עד שנימול, דכתיב "מגיד דבריו ליעקב" וכו'. וזה שרמזו חז"ל כי המצות שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה, שהיא כולל כל המצות. ולכן כתיב "על אמרתך", שהיא מצוה יחידית שכל המצות תלוין בה כנ"ל.

(שפת אמת, ליקוטים, לברית מילה)

יש לומר הטעם דסעודת חנוכה היא רשות... שבמה שעושין סעודה אף שלא נצטוו עליה, בזה ניכר איך התורה חביבה להם, וכעין שאמרו ז"ל כל מצוה שקבלו ישראל עליהם בשמחה עדיין עושין אותה בשמחה, שפירש רש"י: שעושין משתה. ומבואר אצלנו במק"א שהוא דוקא משום שלא נצטוו ואעפ"כ עושין.

(שם משמואל, בראשית, חנוכה, שנת תרעא)

בש"ס שבת: כל מצוה שקבלו ישראל עליהם בשמחה כגון מילה עדיין עושין אותה בשמחה. פירש רש"י: שעושין משתה. נראה דהנה בזוה"ק (ח"ג מד, א): דהא בההוא זימנא דמתכנשי עמא קדישא לאעברא ההוא ערלה מקמי ברית קב"ה, כניש כל פמליא דילי' ואתגלי ודאי לאעברא לההוא ערלה לעילא מקמי ברית קיימא קדישא, דהא כל עובדין דישראל עבדין לתתא מתערי עובדא לעילא, עכ"ל. ויש להבין הלשון "דמתכנשי עמא קדישא", כאילו הכינוס הוא הגורם. וכן "קב"ה כניש כל פמליא דילי' ואתגלי ודאי לאעברא לההוא ערלה", וכי ח"ו לסיוע של פמליא דלעילא הוא צריך? אך יובן עפ"י מאמר כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה, שדייק לה מהא דסנהדרין (פח, ב) דאי לולב צריך אגד ואי אגיד מין חמישי בהדייהו גרוע ועומד הוא, דכל שנמצא דבר שאינו ראוי בקיבוץ הוא מקלקל כל הקיבוץ ואינו נקרא קיבוץ כלל, ודפח"ח. וכן הוא בערלה, הן לתתא והן לעילא, הרי הוא מקלקל את האחדות, וע"כ יצדק הלשון "דמתכנשי לאעברא ההוא ערלה לבל יקלקל כנישו דלהון". וכן הוא לעילא "כניש כל פמליא דילי' לאעברא ההוא ערלה" כדי שיהא כנישו דפמליא דילי' בשלימות, שלא תקלקל הערלה. וכן הוא בכל פרט ופרט, שהערלה מקלקלת התאחדות כל כחות הגוף ונפש שיחידו של עולם מקשר ומאחד... וכן הוא בכל כלל ישראל, שהערלה מקלקלת ההתאחדות ההוא דבר הנוגע לכלל ישראל, ועל כן נצטוו הב"ד שלא ינוחו ערלים ביניהם, כבש"ס פ"ק דקידושין (כט, א).
והנה כתיב (תהלים נא) "תגלנה עצמות דכית", ופירש כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה לשון "דכית" מלשון תרגום, שעל "טהור" מתרגם "דכי", והיינו פירושא דקרא: ישמחו העצמות שטהרת אותן, שטהרה מביאה לידי שמחה. ועל כן סילוק הערלה, שהיא טהרה מטומאת הערלה שהיא החמורה שבטומאות, מביאה שמחה. ובאשר הטהרה היא לאו דוקא לו לבדו, רק על הכלל כולו יצאה, כן גם השמחה נוגעת לכל כלל ישראל כנ"ל. ועל כן עושין משתה, לשמח גם את זולתו.

(שם משמואל, פרשת וארא, שנת תרעב)

כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה דכתיב "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב". אברהם אבינו ע"ה היה הראשון שקיים מצוה זו. הוא היה אהבה, שמחה. כתיב (תהלים ב, יא) "עבדו את ה' ביראה", ומקשה בזוה"ק (ח"ג קיח ע"א): הא כתיב גם כן (שם ק, ב) "עבדו את ה' בשמחה"? אלא בזמן שבית המקדש קיים בשמחה, בזמן שאין בית המקדש קיים ביראה. ברית הוא כמו קרבן (זוה"ק ח"א צה ע"א). אם כן הוי כמו בית המקדש קיים. לכן הוא תמיד בשמחה.

(אמרי אמת, פרשת מטות, שנת תרפו)

במדרש (ויקרא רבה ל, ב): "שובע שמחות את פניך" וכו' - שבע שמחות אלו ז' מצות שבחג וכו'. סוכות הוא זמן שמחתנו, ועל ידי השמחה יש לדבר קיום. וזהו דמסיים קרא (תהלים טז יא) "נעימות בימינך נצח". איתא: כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה וכו' עדיין עושין אותה בשמחה. שמחה של מצוה אין לה הפסק, ובהיפך כתיב (איוב ב, ה) "ושמחת חנף עדי רגע".

(אמרי אמת, סוכות, ימים ראשונים, שנת תרעא)

תניא רשב"ג אומר כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב "שש אנכי על אמרתך" וגו' עדיין עושין אותה בשמחה. ופירש רש"י: שש אנכי על אמרתך - אמירה יחידה שקדמה לשאר אמירות והיא מילה. והענין הוא דאיתא בגמרא (נדרים לב ע"א): גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורה. וגם איתא במשנה (אבות ה, א): בעשרה מאמרות נברא העולם, ומקשה בגמרא (מגילה כא ע"ב): הי נינהו... אלא בראשית נמי מאמר הוא. ובראשית הוא מאמר הראשון מכולם, ומרמז על מצות מילה שהיא אמירה שקדמה לשאר אמירות, כמו שאיתא בתיקוני זוה"ק (י ע"ב) על 'בראשית' שהוא בצירוף 'ברית' 'אש' שמרמז על מצות ברית מילה. ולהבין הענין, שמפני מה באמת מצוה זו קדמה לכל האמירות, הוא כמו שאיתא בשם האריז"ל (עץ חיים שער האונאה פ"ד), שעל ידי מילה ופריעה נתגלה עטרת המלכות. ועטרת המלכות היא בחינת כתר מלכות, שנתעלה מדת מלכותו יתברך עד בחינת כתר עליון איהו כתר מלכות, וכמו שאיתא בזוה"ק (ח"א יג ע"א) שעל ידי מילה ופריעה אתגלייא י' רשימו קדישא בבשריה דבר נש, כי העטרה היא בסוד אות י' שבשם הוי"ה ב"ה, שקוצו העליון הוא כתר שהיא ספירה הראשונה שהיא בסוד מאמר הראשון, כי העשרה מאמרות הם סוד העשר ספירות הקדושים ומאמר הראשון הוא בסוד ספירת כתר עליון, ולכן מצות מילה היא אמירה שקדמה לכל האמירות.
וזה מרומז בהכתוב (דברים ל, יב, ובבעל הטורים) "מי יעלה לנו השמימה", שראשי תיבות הם אותיות מיל"ה וסופי תיבות הוי"ה, כי הה' חלקי נשמה נפש רוח נשמה חיה יחידה שבאדם הם בסוד ארבעה אותיות הוי"ה ב"ה, נפש מה' תתאה, רוח מאות ו', נשמה מה' ראשונה, חיה מאות י', ויחידה מקוץ העליון שביו"ד שהוא בחינת כתר, שמצות מילה היא הכנה לזה שיוכל האדם לקבל כל הה' חלקי נשמה נפש רוח נשמה חיה יחידה, כי על ידי מצוה זו נתגלה בחינת כתר מלכותו יתברך שהיא סוד יחידה שבסוד ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון (תקו"ז יז ע"א), שבני ישראל נעשו מקושרים ומיוחדים להבורא ב"ה והוא כביכול מייחד שמו יתברך עליהם. וזה מרומז ב'בראשית' שהוא ברית א"ש נוטריקון א'הבה ש'לימה, ו'אהבה' הוא כמנין 'אחד', שעל ידי מצוה זו נעשה אחדות ואהבה שלימה בין השי"ת ובין בני ישראל.
ומצוה זו היא הכנה שיהיה בכחו לזכות להשלמות שיהיה בבחינת אדם השלם, וכמו שאברהם אבינו ע"ה לא נקרא תמים עד שמל את עצמו (נדרים לא ע"ב). וזה מה שכתוב (בראשית יז, יא) "ונמלתם את בשר ערלתכם", "ונמלתם" היא ונמל תם שהוא בחינת יעקב אבינו ע"ה דכתיב ביה (שם כז) "ויעקב איש תם", והוא נוטריקון ת'ורה מ'צות, כי שקולה מצות מילה ככל התורה והתרי"ג מצות, וכמרומז ב'ברית' שעם הכולל הוא בגימ' תרי"ג. וזה מה שכתוב (דברים יח, יג) "תמים תהיה עם ה' אלהיך", שעל ידי מצות מילה שהיא בסוד התגלות עטרת המלכות, יש בכח האדם לבוא לשלמות הגמור ולזכות לכל הה' חלקי נשמה שהם בסוד ארבעה אותיות שבשם הוי"ה ב"ה. וכל זה צריך להיות בשמחה, כי "עוז וחדוה במקומו" (דברי הימים א' טז, כז), ולית עציבו קמיה (עיין זוה"ק ח"א קפ ע"ב).
ועל ידי זה נברא העולם בעשרה מאמרות, שהם בסוד העשר ספירות, שהמאמר הראשון הוא 'בראשית' שהוא 'ברית' 'אש' שהוא כנגד ספירת הכתר סוד יחידה, שעל ידי שבני ישראל מקיימים מצות ברית מילה בשמחה, על ידי זה מעלים מדת מלכותו יתברך שהיא ספירה העשירית עד הכתר ספירה הראשונה, ונעשה יחוד הגמור בכל העולמות ובכל העשר ספירות הקדושים, ונעשו בני ישראל מקושרים ומיוחדים באחדותו יתברך שייחד שמו יתברך עליהם בבחינת ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון.
וזה מה שאיתא והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא להפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם וכו', היינו שהרשעים שאינם מקיימים מצות מילה בשלמות, שאף על פי שמולים את בניהם אף על פי כן אין עושים בשמחה, וגם המה פוגמים בריתם שעל ידי זה המה בבחינת מושך בערלתו, ואין יכול להיות התגלות הכתר מלכות. וזה מרומז בתיבת 'רשעים' שבגימטריא כמנין 'כתר', שהמה מהפכים מ'כתר' ל'כרת' כמו שכתוב (תהלים לז, לד) "בהכרת רשעים תראה". ולכן המה מאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות מחמת שלא נשלם על ידם תכלית המכוון מבריאת העולם.

(רבי אברהם טברסקי מטריסק, מגן אברהם, לסעודת ברית מילה, עמ' תשפא)

"וירח ה' את ריח הניחוח"... יש לפרש בדרך רמז, על פי מה שכתב בספר ילקוט משה על הפסוק בפרשתן, "ובחודש השני בשבעה ועשרים לחודש יבשה הארץ" - "יבשה הארץ" גימטריא תרי"ג, שבזכות תרי"ג מצוות שעתידין ישראל לקבל, יבשה הארץ. וידוע שהעושה מצוה בשמחה חשוב מאד בעיני הקב"ה, וידוע אמרם ז"ל בגמרא שבת שמצות מילה קבלוהו עליהם בשמחה ועדיין עושין אותה בשמחה. וזהו "וירח ה' את ריח הניחוח", כשתחשב אות ת' של תיבת את, ואות ר' של ריח, ואות ה' של הניחוח, ואות ח' האחרונה של תיבת הניחוח, שהם אותיות ת' ר' ה' ח', הרי הם בגימטריא תרי"ג. וזהו פירושו: "וירח ה' את ריח הניחוח", היינו וירח ה' את מצות ברית, דתיבת ברית עם הכולל נמי עולה גימטריא תרי"ג, שמצות ברית יעשו בשמחה, ובזכות מצוה זו יבשה הארץ.

(רבי דוד לייפר, אוהב חסד, פרשת נח, עמ' יד-טו)

אתא מלא קומצי קמחא דידכו ודחי כו'. נ"ב עי' רש"י דהכוונה על מנחת העומר. והתייחסות עניין העומר לבטל את המן י"ל עפ"י הגמ' כאן ע"ב: "וששון" זה מילה, וכן הוא אומר "שש אנכי על אמרתך" וגו', ע"ש ברש"י דהמן גזר לבטל מילה. וזהו שאמר הכתוב במפלת המן "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון" דהוא מילה כו'. וצריך טעם מדוע הוציא הכתוב מילה בל' ששון ולא נתפרש להדיא מילה. ונראה בכל זה ע"פ... כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתי' "שש אנכי על אמרתך" וגו' עדיין עושין אותה בשמחה כו'. והנה מצינו עוד מצוה ששמחים עליה, והיא הקרבת העומר, דישראל שמחים עליו אם מתקיים כתיקנו ומן המובחר, כמבואר בסנהדרין יא, ב: ובזמן שיהודה אחד מהן הכל שמחין שאין עומר בא אלא מיהודה, עיי"ש ברש"י דשמחין על שהעומר קרב כתיקנו למצוה מן המובחר מיהודה ואין צריך לבוא משאר ארצות, ואף שמתארך עליהם איסור חדש ע"י כך, בכל זאת שמחין על הקרבו באופן מובחר שציותה תורה. והוא דוגמת מילה דמוציאין הוצאות וממשכנין עצמן על שמחתו. ועל כן, כאשר עלתה לימודו של מרדכי שלמד דיני עומר לרצון לפני ה' יתברך, דהוא כאילו הוקרב עומר כמבואר שלהי מנחות, והיה זה כהקרבת עומר ממש. ואך שמחת ישראל בהקרבתו היא שהית' חסירה, והיה ראוי שתנתן להם גם השמחה, ואך הרי הי' זמן הגלות ולא הי' עדיין זמן גאולתם ובניין הבית שיותן להם שמחת ההקרבה בפועל. ולכן עכ"פ הועיל הזכות שתתקיים ביד ישראל שמחת מצוה אחרת אשר היא אתם בגלות, והיא מילה, דג"כ שמחים עליה, והועיל שיתקיים זה עכ"פ בידם, ועל כן עי"ז היתה מפלה להמן שגזר על המילה, ונשאר בידם מקוים שמחת המילה. ולכן הוציא הכתוב את המילה בל' ששון, כי עניין הששון שבו מה ששמחים עליו וכמ"ש "שש אנכי"... הוא שהועיל שיתבטל המן הגוזר עליה.

(רבי יוסף ענגיל, גליוני הש"ס, מגילה טז ע"א)

וכמו שמצינו באברהם אבינו ע"ה שאחר שמל את עצמו היה שמח וטוב לב על שקיים מצות השי"ת, וכדאיתא ע"ז בש"ס כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושים אותה בשמחה. ואברהם אבינו ע"ה היה הכלל מכל אותה השמחה של מצות מילה, שבערה בו אהבת השי"ת אהבה שאינה תלויה בדבר, לזה היה לו אח"ז התגלות הש"י בבהירות עוד יותר מכפי שהיה לו מקודם, וכדאיתא בזוה"ק (לך צא ע"א): עד לא אתגזר אברהם הוה ליה האי דרגא כדאמרן כיון דאתגזר מיד וירא ה' אל אברהם וכו'.

(רבי יעקב ליינר, בית יעקב, פרשת וירא)

וטעם הדבר יש לבאר על פי מה ששמעתי דצריך לירד לגלות מתוך שמחה גדולה, וזו עצה גדולה שלא יפלו ח"ו בין הנופלים בתוך הגלות, ולכן סיבב השי"ת כי יעקב אבינו ע"ה בבואו למצרים היה שמח יותר מכל ימי חייו, כי נתראה עם יוסף אחרי אבדו, ותחי רוחו, משום דאז היה תחילת בואו למצרים לתוך הגלות. והנה ברעיא מהימנא פר' פנחס איתא דיציאת נשמה מן הגוף הוא כעין יציאת מצרים. ומיני' יש להוציא דכניסת הנשמה לתוך הגוף הוא כעין ירידה לגלות. ועיקר הארת הנשמה בגוף היא אחר המילה, א"כ אז דומה הזמן לירידה למצרים, וע"כ העצה היא לעשות את המצוה בשמחה.

(רבי אריה צבי פרומר, שו"ת ארץ צבי, דרושים, דרוש ד, אות א)

תמה אני מאד על מש"כ איזו אחרונים בפשיטות דבשבת אין חיוב שמחה... דכפי שידוע בתורה קבלו ישראל את מצות שבת במרה באהבה ולא כשאר מצות במתן תורה ע"י כפית ההר כנודע, ואשר מטעם זה מוסיפים בתפלת יום טוב שחל בשבת "ותתן לנו באהבה" וכו', וכזה אומרים בתפלה ובקדוש של שבת, ואמרו... כל מצוה שקבלו ישראל עליהם בשמחה עדיין עושים אותה בשמחה, וא"כ בודאי ראוי להיות בשמחה בשבת.

(תורה תמימה בראשית פרק ב הערה ה)

עי' בשבת דף קל"ו מימהל היכי מהלינן וכו' מחתך בבשר בעלמא. עיין בספר מחנה לוי (בסוכה דף מב) שהקשה לדברי הרשב"א שכתב דהא דמילה דוחה שבת בשמיני ולא העמידו חכמים דבריהם לגזור בה משום גזירה דרבה, היינו משום דבמילה יום השמיני שלו ברור עתה, לא גזרו בו לדחות מצותו מעליו, מה שאין כן בלולב ושופר שאינו ברור מן התורה, כיון דאין אנו בקיאין בקביעא דירחא. א"כ קשה דפריך בכאן לרשב"ג הא לא שהה ספיקא הוי מימהל היכי מהלינן, ומשני דמלין אותו ממנ"פ וכו', הא בספק מילה שפיר למיגזר משום גזירה דרבה. עד כאן קושייתו, ע"ש.
ואמרתי לתרץ עפ"י מה שהקשה בספר מעין החכמה (מבעל מחבר עצי ארזים) על גזירה דרבה, מהא דאיתא בסוכה דף מא: ר' יוסי אומר יום טוב הראשון של חג שחל בשבת ושכח והוציא לולב לרה"ר פטור. א"כ מה בכך שיוציא לרה"ר כיון שפטור מקרבן. עד כאן קושייתו. ויש לתרץ, כי הטעם דפטור מקרבן משום טעה בדבר מצוה ועשה כדאי' בגמ' (סוכה מב ע"א), והטעם דטעה בדבר מצוה ועשה מצוה דפטור כתב הגר"ע איגר ז"ל משום טרוד ומתעסק בדבר אחר... י"ל דמה"ט גופי' גזרו חכמים עליו שמא מחמת ספק שלא יהיה ברור לו מחמת דלא ידעינן בקביעא דירחא, לכן לא יהיה מוטרד כ"כ שיהיה מתעסק, ויוציא לרה"ר בעבירה הברורה עי"ז. ונהי דבאמת אם שכח והוציא פוטר ר' יוסי מקרבן, י"ל שהוא מטעם דלא נוכל לחייבו קרבן שמא היה טרוד ומתעסק, אבל לכתחילה שפיר גזרו חכמים דילמא לא יהיה טרוד ומתעסק, ומיושב קושיית מעין החכמה הנ"ל.
ולפי"ז יש ליישב קושיית הספר מחנה לוי הנ"ל. דרשב"ג לשיטתו, דאי' בשבת... רשב"ג אומר כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עדיין עושין אותה בשמחה. עיין שם. ונחזי אנן, מה שחזינן בעיר לאדז וכדומה, דאדם נעשה טרוד במסחרו אף אם יהיה לו ספק שמא לא יצליח במסחרו, עכ"ז כל חושיו הם בהמסחר, וכמו כן בשמחת מצות מילה דהוי כמוצא שלל רב דנעשה מוטרד אף מספק.

(רבי נחמיה אלטר, חידושי רבי נחמיה, סי' ו אות ד)

וזה בחינת מילה ופריעה, כי ערלה דחפיא על ברית, זה בחינת עננין דמכסין על עינין שהוא בחינת שכחה, בחינת רע עין. כי פגם הברית הוא פגם העינים, בחינת "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". וצריכין להכניע בחינת רע עין, בחינת פגם הברית, בחינת הערלה דחפיא על ברית לחתכה על ידי חרב פיפיות. ואחר כך כשחותכין את הערלה, שהוא בחינת רע עין, עדין צריכין לברר המדמה כנ"ל. וזה בחינת פריעה, שקורעין את העור ומגלין את העטרה, שעל ידי זה מבררין בחינת המדמה. ואז נכנע השכחה ומתגבר הזכרון שהוא בחינת ברית, בחינת בן זכר... ועל כן מילה היא מצוה שקבלו ישראל עליהם בשמחה... כי עיקר התיקון הוא על ידי שמחה, בחינת נגינה, שעל ידי זה מבררין המדמה וזוכין לזכרון כנ"ל.

(רבי נתן שטרנהרץ, ליקוטי הלכות יו"ד, הלכות טרפות הלכה ב, אות ז)

ט) וזה בחינת מצות מילה, כי ערלה דחפיא על ברית זה בחינת עננין דמכסין על עינין... וכשחותכין את הערלה אזי נתגלה העטרה, שהיא בחינת אמונה, בחינת התגלות הרצון... כי עקר שלמות האמונה הוא על ידי תקון הברית... ואז על ידי התגלות הרצון נעשה יראה דקדושה שתלויה גם כן בתקון הברית... בבחינת "בראשית" ברית אש, ירא בשת. ועל כן נאמר ביוסף הצדיק ששמר את הברית, "את האלקים אני ירא". ועל כן מילה היא מצוה שקבלו ישראל עליהם בשמחה... כי על ידי התגלות הרצון והיראה, על ידי זה זוכין לשמחה גדולה כנ"ל. ועל כן נקרא תקון הברית "עז וחדוה" (דברי הימים א' טז, כז)... 'עז' זה בחינת יראה דקדשה, שהוא בחינת שמחה וחדוה כנ"ל...
י) וזה בחינת כוס של יין שמביאין במילה, כי אז על ידי התגלות הרצון והיראה אז היין בבחינת יין המשמח כנ"ל. כי מ"ל בגימטריא שבעים, ויין בגימטריא שבעים.

(רבי נתן שטרנהרץ, ליקוטי הלכות יו"ד, הלכות כלי היין הלכה א)

מן דאכלון ושתון שרון מטפחין ומרקדין - שכן היו עושים סעודה בברית מילה, וכמ"ש בשבת קל: כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה כגון מילה עדיין עושים בשמחה, ופירש רש"י: שעושים משתה. ובתוס' שם מכמה מקורות, וכן הוא ביו"ד רס"ה ובב"י שם... וכאן מבואר שהיו אף מטפחים ומרקדין... ולכאורה יש לדחות, הרי אמר ר"א לר"י: עד דאינון עסקין בדידהון נעסוק אנן בדידן. אבל מ"מ מבואר שהיה המנהג גם לרקד ולטפח. ומסתבר שאם נכנסו ר"א ור"י לבית של גדולי ירושלים היו מרקדים עמהם, לפחות מעט, רק לא בלי הרף כמו ההמון.

(עלי תמר, על ירושלמי חגיגה פרק ב הלכה א)

חייבים אנו בראשית הזמן לשאוף לגדולות ונצורות לידע ש"ס ופוסקים, וכיון שנשאף לכ"ז ונבטח בכוחנו להגיע לכך, עי"ז גופא נזכה לסייעתא דשמיא ויעזרנו ד' שנוכל להגשים ולקיים שאיפתינו הנעלה. ובשעה שתהיה שאיפתנו עליונה, ממילא נהיה כולנו בשמחה ולא ניתפס לדכדוך ומרירות, שמכיון שאנו בטוחים שנזכה לגדלות, הרי שמחה תמלא לבנו. בעת ששאיפת האדם רק קטנות, מביאה אותו ההכרה בכך לעצבות, שהרי חושב שבין כך לא יספיק מאומה. ומכיון שיקבל זאת בשמחה, יזכה כמאמר חז"ל: כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה עדיין מקיימים אותה בשמחה.

(רבי יחזקאל לוינשטיין, אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קז-קח)

יש ראיה מגוף דברי הגמ' דהצער של הנימול הוא חלק מעצם המצוה... דבכתובות (ח, א) אמרו שלא מברכים "שהשמחה במעונו" בברית מילה משום דטרידי דאית ליה צערא לינוקא, והלא אמרו חז"ל: רשב"ג אומר כל מצוה שקיבלו עליהן בשמחה, כגון מילה דכתיב "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב" עדיין עושין אותה בשמחה, ופירש רש"י: שעושין משתה. א"כ מפורש שיש שמחה בברית על אף צערא דינוקא, והיא שמחת כריתת הברית דהתינוק עם הקדוש ברוך הוא. וכן הוא מפורש במגילה (טז, ב): "ששון" זו מילה וכו'. ואיך יופרע הענין ע"י הצערא דינוקא מלברך "שהשמחה במעונו", שיש באמת שמחה גדולה להורים? אלא על כרחך דכיון שהצער הוא חלק מעצם המצוה, לכן אף כי אמנם יש שמחה עצומה מהמצוה, אבל עכ"ז יש להם בתוך השמחה עצמה התעוררות של הקשיים של קשר בין בשר לרוח, וזה נגרם ע"י צער התינוק, שמסמל את הכאבים של הלבטים התמידיים של החומר והצורה של היצרים לא להדבק בהקב"ה כראוי. וא"כ מוכח דהצער הוא חלק מעצם המצוה, דאל"כ מה ענין זה לזה.

(רבי יהודה זרחיה סגל, שו"ת צמח יהודה חלק ד סימן מג, אות ב)

בספר התיקונים (דף סט ע"א), וזה לשונו: "בראשית" - ברית אש, ברית דא צדיק, כל אתקרי, קשורא דכל אברים דגופא ח' דאיהו תמניא יומין אינון שעורא דשבת דאיהו תרין אלפין אמין לכל סטר לנטרא בהון אות שבת כגוונא דא אינון תמניא יומין תחום לקבלא בהון אות ברית ולנטרא ליה בהון דלא יתעביד באות ברית חלול... ברית איהו שקיל לשבת ובגין דא בראשית ירא שבת. עד כאן לשונו. ותראה אחי מזה התקונים כי ברית ושבת ענין אחד. וכן מובא בתיקונים (דף ע ע"א), וזה לשונו: וכל אינון תקונין צריכין לתקנא בליל שבת דאיהי ממש אות ברית מילה. וגם בתיקונים עשרים וארבע מאריך שם בתקונים שברית ושבת אחד... לכן תראה שאמרו כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה... עדיין עושין אותה בשמחה. וזה קאי על מצות ברית חתיכת המילה, כי כמו בשבת הוא זמן שמחה ותענוג העליון, ככה בשעת ברית מילה צריך לשמוח שהוא זמן שמחה לעילא ותתא. לכן אי אפשר לקבל קדושת שבת בלתי שמירת הברית, ואי אפשר לזכות לבחינת נשמה יתירה רק אם עושה תשובה על מדת יסוד.

(רבי אהרן ראטה, טהרת הקודש, מבוא השער, פרק ז, מעלה לג)

ובגוף הך ענינא שאמרו בכתובות (ח, א) דאין לומר במילה "שהשמחה במעונו" משום צערא דינוקא, שהוא לכאורה סתירה למאי שאמרו בשבת דמצות מילה מקיימין אותה בשמחה - ברם באמת אין שום סתירה, דודאי דאיכא צער וחרדה במילה, אלא דישראל קדושים עושים מצוה זו שיש בה צער מתוך שמחה ומקבלים את הצער בשמחה של מצוה. ואין השמחה מבטלת את הצער, דא"כ הוי לן למימר "שהשמחה במעונו", אלא שאף על גב שהוא מצטער בקיום המצוה, מכל מקום מקיים את המצוה בשמחה. והוא כעין דאמרו בש"ס ברכות (ס, ב): חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, אמר רבא לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה. וביארו הרמב"ם (פ"י מהלכות ברכות ה"ג): ובכלל אהבה היתירה שנצטוינו בה שאפילו בעת שייצר לו יודה וישבח בשמחה. הרי דאף שבאמת מיצר לו והוא מצטער, מ"מ מקבל צער זה בשמחה, וצער מיהת הוי אלא שמקבלו בשמחה... שוב ראיתי כן בשו"ת הרדב"ז (ח"א סי' תלד), דבמילה מברך שהחיינו, דאע"פ שהגוף מצטער, הלב שמח, ועל שמחת הלב הוא מברך.

(רבי נתן גשטטנר, שו"ת להורות נתן חלק א סימן סב, אות ה)

כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עדיין עושין אותה בשמחה וכל מצוה שקבלו עליהם בקטטה כגון עריות דכתיב וישמע משה את העם בכה למשפחותיו על עסקי משפחותיו עדיין עושין אותה בקטטה דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא

פי' תיבת עדיין, יען כי כעת בטל הטעם, כגון מילה, דאיתא במסכת נדה (דף לא): מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה, שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים, שאף שכעת אינה נטהרת לח' ימים, והנה אביו ואמו עצבים, עכ"ז הם שמחים במצוה אף היום. וכן גבי עריות דמשפחותיו, דאנשי כנסת הגדולה בטלו ליצרא דקריבות כמבואר ביומא (דף סט), עכ"ז עושין בקטטה עדיין.

(ענף יוסף, כאן)

כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עדיין עושין אותה בשמחה וכו' כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזרת המלכות כגון עבודת כוכבים ומילה עדיין היא מוחזקת בידם

והא דגם במילה פוטר בעל הברית את כל הקהל מלומר תחנון, הנה מבואר בבית יוסף (או"ח סי' קלא) הטעם בשם שבלי הלקט, לפי שמצוה מילה קבלו עליהם בשמחה. עיין שם. והיינו כמבואר בשבת כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה כגון מילה... עדיין עושין אותה בשמחה. עיין שם. ומבואר דמילה היא מצוה המאחדת את כלל ישראל, שהרי כל ישראל קבלו אותה בשמחה, ומשום כך עדיין עושין אותה כל ישראל בשמחה. ובגמרא שם מבואר, דמצות מילה שמסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת גזרת המלכות עדיין היא מוחזקת בידם, וכל מצוה שלא מסרו ישראל עצמן למיתה עליה כגון תפילין עדיין היא מרופה בידם, עיין שם. הרי דמילה מתאחדת אצל כל ישראל שכולם מוסרין נפשן עליה. ועל כן כשמקיים אחד מישראל מצות מילה, יש בזה שמחה לכל ישראל, ומשום כך כשיש מילה בבית הכנסת הרי זה שמחת הכלל ופוטרן מלומר תחנון. ובדרכי משה (סי' קלא) הביא מנהג דור"א, שאם יש מילה בעיר אין אומרים תחינה בכל העיר הואיל ואליהו בא לעיר. עיין שם. וא"כ ודאי דאיכא שמחה לכולם, כיון שאליהו בא לכל בני העיר, ועכ"פ איכא שמחה לבני בית הכנסת שבו מקיימין את המצוה. ועוד דמבואר בשו"ע יו"ד (סי' רסה ס"ו) דהיכא דאפשר עבדינן למילה בעשרה, עיין שם. נמצא שהצבור כולו מסייע להמצוה, דהא חזינן שיש חשיבות שהמילה תתקיים דוקא בעשרה, ולכן הוי יום טוב של כולם... כיון דכל הצבור מסייע לקיום מצות מילה כהוגן, שהרי לכתחלה מצוותה בעשרה, א"כ יש לכל אחד מהצבור חלק בהמצוה... ולכן כולם פטורין מלומר תחנון.

(שו"ת להורות נתן חלק י סימן טז, אות ג)

לקושטא דמילתא, התוכן הנפשי של עבודת הקבלה להבא, חודר למעמקים הרבה יותר פנימיים. הלא כך אמרו חז"ל בטעם הסעודה לקיום מצות מילה: רשב"ג אומר, כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה כגון מילה... עדיין עושין אותה בשמחה, וכל מצוה שקבלו עליהם בקטטה כגון עריות... עדיין עושין אותה בקטטה, דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא. וברור הוא שאין הנושא בכאן ענין שכר ועונש, ואין השמחה בגדר מתן שכר של מצות. אלא שכך הוא מהלך הדברים: יחס הקיום אל הקבלה - הוא יחס הפרי אל גרעין הזריעה. קבלה להבא בעבודת ה' היא פתיחת הנפש לקליטתו של גרעין הברכה המונח ביסודו של הנושא המקובל. ההוצאה לפועל של הקבלה להבא, אינו אלא ענין של השתלשלות, כדרך שהלידה משתלשלת מן העיבור, והצמיחה מן הזריעה. ומפני כך, כשם שבצמיחה הטבעית פועל החק של "למינו", ולא עוד אלא שאפיו של הוולד תלוי הרבה במצב האם בשעת הקליטה, כמו כן אפיו של הקיום תלוי הוא במצב הנפש בשעת הקבלה להבא. קבלוה בשמחה - עושין בשמחה. עץ פרי עושה פרי למינו.

(רבי יצחק הוטנר, פחד יצחק, יום הכפורים, מאמר ד)

כגון מילה דכתיב שש אנכי על אמרתך

דמצות מילה היא מצוה חמורה ושקולה ככל התורה, והיא קשה מאד בעצמותה לקיימה. ודרשו חז"ל [ילקוט שמעוני ואתחנן רמז תתלז] "כי עליך הורגנו כל היום" - זו מצות מילה שיש בה סכנה, ואיכא צערא לינוקא וצערא לאב... ובטבע קשה על האדם לקיימה יותר מכל מצות, וכ"ש לקיימה בשמחה, וישראל קדושים מוסרים נפשם ונפש בניהם לה' וששים על אמרותיו כמוצא שלל רב. ודרשו חז"ל "שש אנכי על אמרותיך כמוצא שלל רב" - זו מילה. ונראה כוונתם הגם כי קשה לקיימה ממש יותר מכל המצות אשר דרכי' דרכי נועם וכו', בכל זאת אמר דוד המלך ע"ה "שש אנכי על אמרתיך"... ומרומזת מצות מילה במלת "אמרותיך", כי מצות מילה נתנה לאברהם ורק מצות חיתוך ולא פריעה שניתנה במתן תורה, ויש צערא דינוקא בכפילא בחיתוך ובפריעה, והיינו "שש אנכי על אמרותיך", לשון רבים, מצוה שנתנה לנו בשני אמירות, א' לאברהם מצות חיתוך ואח"כ במתן תורה מצות פריעה, ושש על שניהם "כמוצא שלל רב", ששש ושמח הגם שאפשר שתתוודע למלכות הרישעה שגזרו גזירה על המילה ותהי' לו לרעה, כדאמרו ז"ל (ברכות ס) לגבי מציאה שמצא, הגם שאם יתודע למלכות יקחו ממנו כל אשר לו, דמ"מ מברך שהחיינו כיון דשמחה היא לו לשעתה. כן "שש אנכי על אמרתיך" לעשות רצונך אלקי חפצתי, ואין עולה במחשבה לפניו שאפשר שיחלה ויסתכן עי"ז, כעין ששש המוצא שלל רב. והנה כשאמר השי"ת לאברהם "התהלך לפני והי' תמים" במצות מילה, ובן שמונת ימים וכו' קיבל בשמחה לעשות כמצווה עליו. והקבלה קלה ממעשה עצמה לחבול בילד רך ולסכנו, והו"א דבשעת מעשה לא עשה כל כך בחדוה ובשמחה, כאשר שש ושמח בשעה אשר ציוהו השי"ת, קמ"ל קרא "וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים", ילד רך וענוג לשמנת ימים, בשמחה "כאשר צוה אותו אלקים", כמו בשעה שציוהו השי"ת שקיבל בשמחה, כן מל אותו ושש אל אמירתו.

(שו"ת כתב סופר יורה דעה סימן קכג)

ובענין שדרשו חז"ל "שש אנכי על אמרתך" על מצות מילה, נראה לפרש הטעם על פי מה שאמרו ז"ל: קיים אברהם אבינו כל התורה, ומצות מילה לא קיים עד שנצטוה... בוודאי הי' משתוקק להיות נצטוה על זו המצוה. וזה "על אמרתך", ששש ושמח בזה במה שנאמרה לו זו המצוה.

(שפת אמת, ליקוטים, לברית מילה)

וכל מצוה שקבלו עליהם בקטטה כגון עריות דכתיב וישמע משה את העם בכה למשפחותיו על עסקי משפחותיו עדיין עושין אותה בקטטה דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא

על עסקי משפחותיו - שנאסר להם קרובות כמ"ש רש"י. ואין לומר כיון שלא בכו כי אם על הקרובות, לא היה ליעשות בקטטה אלא בנישואין דקורבה, אבל נישואי שאר נשים למה הם בקטטה? ומה גם שקודם לזה שבכו על משפחותיו כבר היו כולם נשואים נשים ולא היה שם קטטה, ולמה עושים כל הנישואין בקטטה... וי"ל דהבכיה שבכו היתה שלא היו רוצים לישא נשים אחרות זולת העריות קרובותיהם, ונמצאו נישואיהם עם הנשים שאינם קרובות ועריות היו בבכיה ועצבון, לפיכך בכל הנישואין שהם עם הנשים האחרות שאינם עריות וקרובות לית כתובה דלית בה תיגרא ועדיין עושים אותה בקטטה.

(רבי יאשיהו פינטו, רי"ף על עין יעקב כאן)

הרי דמצות פרישה מעריות אינם עושין בשמחה ובטוב לב. אמנם זה דוקא למי שעוד לא נבדל תאותיו לגמרי, ועוד גבר פונה לתאות עולם הזה ורק ששובר את יצרו, אבל למי שכבר פסק ממנו תאות החומרי, לזה אין קושי כלל לדחות מעליו יצה"ר זה כמובן. והנה כתיב [תהלים יט, י] "פקודי ה' ישרים משמחי לב". ונראה דזה דוקא למי שאינו צריך להשתמש בתורה להיות לו לעזר להנצל מעבירה, אז הוא לו רק לשמחה לשמח לבבו, אבל באדם שלוחם מלחמה עם היצר השוכן בקרבו, אז אף אם ילמד, יהיה מעורב בקצת תוגה במה שהיצר הרע הניח בלבו, כי אף שלא שמע לקולו, מ"מ קצת עצבות השאיר בלבו. וזה סוד מה שאמרו עדיין עושין בקטטה, שהיצר הרע בעת שרואה שלא נעשית רצונו, עושה עכ"פ קטטה שהוא בא מכחו. וא"כ אם ילמד האדם כדי שיהיה תבלין ליצר הרע, אז לא יהיה השמחה כ"כ בשלימות כמו שסגולת התורה היא לשמח לב האיש, משא"כ באיש שכבר פסק כח היצר הרע אצלו, אז אם ידבק לבו בתורה אז גדול יהיה שמחתו.

(רבי יששכר שלמה טייכטל, משנה שכיר, פרשת שלח)

וצריך ביאור למה תלה הקטטה בכתובה, היל"ל דליכא קידושין או דליכא נשואין דלא רמי בהו תיגרא. וגם לשון דלא רמי בה, היה לו לומר דלא רמי בהו תיגרא. ואשר נראה דחז"ל תקנו כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, שראו קטטות בנישואין, ולכן תקנו שמעון בן שטח וסייעתו להכניס הקטטות בהכתובה, וכל שהאשה תקבל כתובה שיכתוב לה בעלה, הקטטות ישארו וימתקו ע"י הכתובה, ואם לא יכתבו לה כתובה, אז ח"ו יעוררו הקטטות, ואסור לה לדור עם בעלה בלי כתובה כבעלת מריבה וכיוצא בו.
ומדויק בזה לשון וליכא כתובה דלא רמא בה תיגרא, כלומר דחז"ל בכוונתם וחכמתם הכניסו כל התיגרות ומחלוקת בשטר הכתובה, ועי"ז ישרה שכינה ושלום בבית. ולכן אפי' לאחר שנשאה כדת וכדין, אם אבדה כתובתה או מצאו בה פסול אסורה לדור עד שיכתבו כתובה אחריתא... וכן שמעתי בשם הגאון מנאסאד זצ"ל שאם באו אליו זוג לדון בענין שלום בית ראשונה ביקש שיביאו לו הכתובה לראות אם נכתבה בכשרות, כי זה סיבה לקטטות או לשלום בית.

(שו"ת משנה הלכות חלק יד סימן פו)

דכתיב וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, על עסקי משפחותיו

בעיני יפלא מה שדרשו כאן רז"ל שבכו על עסקי עריות, שנאסר להם, מה ענין תלונה זו לכאן? ולמה לא בכו בשעה שנאסרו להם העריות? ואם באותו זמן שתקו וכל אחד מהם סבר וקבל, עתה מה היה להם כי באו להזכיר ראשונות ולהיות תוהה על הראשונות שכבר קימו וקבלו?. ועוד הלא בפיהם אמרו זכרנו את הדגה. ואמרו מי יאכילנו בשר. ובלי ספק שכל פסוקים אלו מן וישובו ויבכו גם בני ישראל. עד וישמע משה את העם בוכה. הכל מדבר בבכיה אחת.
ואמנם חכמים נטו לבאר את עניין הדגים כרומזים על פריה ורביה, ואם כן הכל הוא עניין אחד של בכי.
יש לדעת שכל פר' ויהי בנסוע, לא נכתבה כ"א לזרז את ישראל על מצות פו"ר שידגו לרוב כדגים הללו ואז שובה ה' רבבות אלפי ישראל שרק אז בהיותם רבים תשרה בהם השכינה. והנה מתחילה כשנאסרו להם העריות, לא הקפידו על זה כי חשבו שיש מעצור לרוחם, עד ששמעו פר' ויהי בנסוע, שמבאר להם שכל מי שאינו עוסק בפ"ו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל, אז נכנסה טינא בלבם ואמרו, בשלמא אם נוכל לפרות ולרבות כדגים הללו, עם כל הנשים, היינו בטוחים שלא נבא לידי סילוק שכינה לעולם. אמנם מאחר שנאסרו לנו העריות הרי אנו הפך הדג שמסמל פריה ורביה.
וזה ביאור הפר', ויהי העם הרשעים כמתאוננים, מתאוננים לא נאמר אלא כמתאוננים בכ"ף הדמיון לומר הרי אנו כאונן זה שאסור בתשמיש המטה כך לא הורשה לנו תשמיש המטה עם כל הנשים. ולפי שאין אנינות כ"א בלב שהרי עדיין לא הוציאו תלונתם מהשפה ולחוץ, ע"כ לא הרגיש משה עדיין בתלונתם, אכן שמע ה' והקשיב בקול תלונתם ע"כ נאמר רע באזני ה' ותבער בהם אש ה'. כי ברותחין קלקלו ובערה בהם אש התאוה וחימום העריות ע"כ מדה כנגד מדה ותבער בהם אש ה' ותאכל בקצה המחנה או בקצינים, או במוקצים.

(כלי יקר, במדבר פרק יא פסוק א)

כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזרת המלכות כגון עבודת כוכבים ומילה עדיין היא מוחזקת בידם

ומעודי קשה לי, למה משתמשים בשם היוני והרומי, סנדק, ולא בשם בעל ברית כמו שיש לשון זה בפוסקים. ונראה כי השם סנדק הוא עתיק מאוד, כמ"ש במדרש שוחר טוב סוף מזמור לה, ובכמה מדרשים, ובשם זה כינו הבעל ברית בימי השמד שמסרו נפשם על המילה, ועי"ז נתקיים בידם, ולפיכך נתקיים בידם גם שם זה לזכרון, שבימי השמד של הרומיים היה שם זה שגור בפיהם, ואף בתקופת השמד מסרו את נפשם על ברית מילה, ולפיכך אף שבטל השמד השם לא בטל.

(עלי תמר, על ירושלמי חגיגה פרק ב הלכה א)קלג ע"ב

ואנוהו הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון

מפני שהוא [האדם] צריך אליהם בהנהגת המדינות. כי תכלית מעלת האדם - ההדמות בו ית' כפי היכולת - כלומר, שנדמה פעולותינו בפעולותיו - כמו שבארו בפרוש "קדושים תהיו", אמרו, "מה הוא חנון, אף אתה היה חנון; מה הוא רחום, אף אתה היה רחום". והוכנה כולה - כי התארים המיוחסים לו ית' הם תארי פעולותיו, לא שהוא ית' בעל איכות.

(מורה נבוכים, חלק א פרק נד)

מבאר שביסוד החיוב להידמות לה' מונח הקשר בינינו לה' שאנו באמת קשורים ודומים לו, ועלינו לבטא זאת במעשינו ולכן אם אנו לא נוהגים כך זהו חילול ה' ואם אנו עושים זאת זהו קידוש ה'.

(רמב"ן, אגרת הקודש, הקדמה)

שאר היום כולו שעוסק במשא ומתן יהיה מכון לשבתו ית' בנתינת הצדקה, שיתן מיגיעו, שהיא ממדותיו של הקב"ה מה הוא רחום וכו', וכמ"ש בתיקונים [הקדמת תיקוני זוהר דף יז ע"א]: חסד דרועא ימינא.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לד)

[כמו שבחסד של ה' אין אנוכיות, כך עלינו לעשות חסד בלי אנוכית, בלי כוונה לקבל תמורה, שלא כמו הגוים שעושים חסד למטרת טובת עצמם. החסד של הגוים נובע מהלב אבל זה "לב הארץ" בגלל המטרה האנוכית, ואילו החסד של ישראל נובע מ"לב השמים", כי כשהיו אבותינו בהר סיני לבם הזדכך ונעשה "לב השמים", כמו שכתוב (דברים ד, יא) "וההר בוער באש עד לב השמים", לב טהור מכל נגיעה עצמית, שעושה טוב לשם שמים.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 179)
לטקסט

[מי רוצה שה' יהיה הא-ל שלו, צריך להיות דומה לו במידותיו ולהתקרב לשלמותו. זה מה שכתוב "בוקר ויודע ה' את אשר לו" - ע"י הבוקר, האור שבנפש האדם, מודיע ה' מי הוא "לו", ואמנם הכופרים אומרים שהאור הוא אצלם, ועל זה אמר "ואת הקדוש והקריב אליו" - רק מי שהקריב עצמו במידותיו לה', להידמות לו, הוא הקדוש.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 124) לטקסטקלז ע"ב

כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים

[בברית מילה מציינים את הילד בציון הלאומי. ואז צריך להדגיש לאב שלא יסתפק בזה, אלא יגדל אותו גם לצד הדתי, תורה וחופה מע"ט. קורח טען "כי כל העדה כולם קדושים", די בכך שישראל מופרדים מהגוים בציון הלאומי, ברית המילה, אבל בענייני דת כל אחד ינהג כרצונו, "ובתוכם ה'" - ענייני אלקות כל אחד יעשה בתוכו, ולא צריך הנהגה דתית. ועל זה משה ענה שלא די בציון הלאומי אלא צריך גם מנהיג קדוש, שה' יבחר בו, שינהל את ענייני הדת.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף סג ע"א) לטקסט

גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים לב ע"א]


קלח ע"ב

תורה, דאמר רב, עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר והפלא ה' את מכותך, הפלאה זו איני יודע מהו, כשהוא אומר, לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, הוי אומר הפלאה זו תורה

שואל, וכי מדתו של הקב"ה לנעול שערי חכמה מישראל כדי שימקו בעונם.
אלא ודאי, שהנביא ישעיה מדבר, בדור המקייים המצות, אך לא מיראת ה', כי אם מחמת איזו תכלית חיצוני, המכריחם על זה, או מחמת יראת איזו אדם, המכריחם על העשיה שלא בטובתם, ודבר זה גורם חילול השם, כי בלי ספק שהקב"ה בוחן לבות שאין עשייתם לשמה ומענישם על רוע מחשבתם, והרואים אותם עסוקים בתורה ומצוה יקראו תגר על ה', ע"כ ארז"ל (ברכות סג.) אם ראית דור שאין התורה חביבה עליו כנס כו'. לא אמרו דור שאינן לומדין תורה כל עיקר, אלא לומדין, אבל לא לש"ש, ועל כן אין התורה חביבה עליהם בעצם וראשונה, אלא התכלית המדומה חביב עליו, והמוכרח בדבר ודאי אין שם חבה, ובדור כזה כנס דבריך הנעימים, לא ישמע על פיך, ללמד תורה ומוסר לדור תהפוכות כזה, אשר כל תורתם ומעשיהם אינן כי אם מן השפה ולחוץ, גם ה' יסבב סבות לאבד חכמת חכמיו מן דור כזה כי אין נחת רוח לפניו ית' בתורה ומצוה כזה.
וע"ז אמר הנביא (ישעיה כט יג-יד) יען כי נגש העם הזה. כי המה נגושים ואנוסים בכל מעשיהם, ואינן עושין מיראת ה' כי אם מיראת אנשים המכריחים אותם על העשיה, ונמשך מזה שבפיו ושפתיו כבדוני ולבם רחק ממני. כי המכריח אין בידו להכריחו, כ"א על דבר שפתים, אבל לא על כונת הלב, כי מי יודע מסתוריו של חבירו, ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה. שקוראים יראתי מה שאינו כ"א מצות אנשים כי הוא מצוה מן האנשים המכריחים אותו על העשיה ואינו מצות השם, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו. אין הפירוש שחלילה החכמים יהיו אבודים, שהרי לא נאמר ואבדו החכמים, גם אין הפירוש שהחכמה תהיה אבודה מן החכמים. שהרי לא נאמר ואבדה החכמה מחכמיו אלא הפירוש שחכמתם תהיה אבודה מן אנשי הדור, כי יתן ה' בלבם שלא ישמיעו בחוץ קולם ויכניסו חכמתם, בדור שאין התורה חביב עליהם כדי שלא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו וימקו בעונם, מאחר שגלוי לפניו ית' שאף אם היו לומדין ועושין לא היו לומדין ועושין לשמה כי כל דבר הנעשה על צד ההכרח אין בו שלימות כי בסור המכריח ישוב לסורו, ע"כ צוה ה' לפרסם עליהם ולגלה רעתם בקהל בדור שאין עושין כ"א מהכרח איזו תכלית מדומי כעושר וכבוד אשר אליו הוא נושא את נפשו כמנהג דורינו זה, ע"ז אמר אם לא תשמור וגו' והוא מדבר בדור השומר ולומד ועושה אך לא מיראת ה' זהו שנאמר אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה וגו' ליראה את ה'. ר"ל באמת תשמור כל דברי התורה אבל לא ליראה את השם הנכבד והנורא כ"א מיראת אנשים המכריחין אותך ואתה מחליף וממיר יראת השם הנכבד והנורא ביראת אנוש חציר ינתן האחוז בחבלי בוז וקצף, כי אתה ירא פן לא ישרו מעשיך בעיני האנשים כדרך החנפים שבדורינו העושים כדי למצא חן בעיניהם שיכבדום ויעשירום. אז והפלא ה' את מכותך זו הפלאת תורה ויגרום שאנשי אמת יאספו נגה תורתם במקום אשר לא יראה ולא ימצא ואל יהי חלקם עמכם ואז ידעו כל העמים כי משפטי ה' אמת.

(כלי יקר, דברים פרק כח פסוק נח)

חס ושלום שתשתכח תורה מישראל

[ומה שכתוב (איכה פרק ב פסוק ט) "מלכה ושריה בגוים אין תורה", פירש הגר"א שאף שלא תשתכח תורה מישראל, התורה איבדה את סגולתה, שהמחויב כרת חי יותר חמישים שנה, ומחויב מיתה בידי שמים חי יותר משישים שנה.]

(רבי יהושע העליר, שרגי נפישי (תרסח), לרבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, דף נט ע"ג) לטקסט

דבר ה' זו הלכה

פרק מה: עוד יש דרך ישר לפני איש, לעסוק בתורה ומצות לשמן ע"י מדתו של יעקב אבינו ע"ה, שהיא מדת הרחמים, לעורר במחשבתו תחלה רחמים רבים לפני ה' על ניצוץ אלהות המחיה נפשו, אשר ירד ממקורו חיי החיים אין סוף ב"ה הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולא קמיה כלא חשיב, ונתלבש במשכא דחויא הרחוק מאור פני המלך בתכלית ההרחק, כי העוה"ז הוא תכלית הקליפו' הגסות כו'... וזה שאמר הכתוב "וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך", כי רחל היא כנסת ישראל מקור כל הנשמות. ויעקב במדתו העליונה שהיא מדת הרחמים שבאצילות הוא המעורר רחמים רבים עליה. "וישא את קולו" למעלה למקור הרחמים העליונים הנק' אב הרחמים ומקורם. "ויבך" לעורר ולהמשיך משם רחמים רבים על כל הנשמות ועל מקור כנסת ישראל, להעלותן מגלותן ולייחדן ביחוד העליון אור אין סוף ב"ה בבחי' נשיקין, שהיא אתדבקות רוחא ברוחא כמ"ש "ישקני מנשיקות פיהו", דהיינו התקשרות דיבור האדם ב"דבר ה'" - זו הלכה, וכן מחשבה במחשבה ומעשה במעשה שהוא מעשה המצות...
פרק מו: הניח הקדוש ברוך הוא את העליונים ואת התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו, והוציאם ממצרים, ערוות הארץ, מקום הזוהמא והטומאה... כדי לקרבם אליו בקירוב ויחוד אמיתי, בהתקשרות הנפש ממש, בבחי' נשיקין פה לפה, לדבר דבר ה' זו הלכה ואתדבקות רוחא ברוחא, היא השגת התורה וידיעת רצונו וחכמתו, דכולא חד ממש.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרקים מה-מו)קלט ע"א

ואמר רבי מלאי בשכר וראך ושמח בלבו זכה לחשן המשפט על לבו

אומר ה' אל משה "ידעתי [בו] מעלת מדותיו [של אהרן] שלא יקפיד אם אתה תהיה ראש לשליחות, והוא לא ישמש רק להשמיע דבריך. וגם הנה הוא יוצא לקראתך וגו', כלומר ולא די שלא יקפיד בזה, אלא גם כשיראה אותך במעלה הזאת ישמח בלבו. וכבר חשבו רבותינו ז"ל זה למעלה גדולה לאהרן ושקבל שכר על זה, בשכר אמרו וראך ושמח בלבו זכה לחשן משפט על לבו. ומאשר לא נתקנא אהרן במשה בהיותו נבחר לנבואה עם היותו קודם לו, חלק לו השם יתעלה כבוד להתייחד הדבור הראשון לשניהם".
וזה המאמר צריך באור, מדוע נתייחס זה הגמול לאהרן על טוב לבבו בנבואת משה, יותר מכמה מעלות [טובות] שהיו לאהרן מצד כהונתו.
והתשובה בזה: שכבר הודיעונו רבותינו ז"ל שכל מידותיו של הקב"ה מידה כנגד מידה, כמו ששנינו במשנתנו וכן לעניין הטובה. ורצה זה השם יתב' כדי שתתיישב עניין ההשגחה בלב בני האדם, כי אם לא יבא הגמול הטוב ולא יהיה [בעניין] הפעל הטוב, אפשר שיהיה זה נתלה במקרה ובמנהגו של עולם, אבל כאשר יבא הגמול באותו עניין בעצמו שהיה הפעל הטוב, אז יודע כי זה בהשגחה מהש"י ובכוונה ממנו לשלם טוב לטובים. ולכן יחסו ז"ל זה הגמול לאהרן תחת זה הפעל יותר מכמה מעלות טובות שהיו בכהונה גדולה, שהוא מורה שלא זכה אהרן לזאת המעלה כי אם לגמול מזה הפעל. כי דבר ידוע הוא שעל ידי החושן היה נודע עניין העתידות, וזה לא היה ראוי שיהיה מגיע לחלקו של אהרן, כי הודעת העתידות הוא דבר ראוי לנביא לא לכהן. כי כמו שמעניין הנביא הוא הגדת העתידות לא ענין העבודות כלל, כן מענין הכהן מעשה העבודות לא הגדת העתידות. ושמא תאמר שכיון שרצה הש"י שיהיה כהן גדול משמש בשמונה כלים אשר החשן מכללם, זכה אהרן לזאת המעלה מצד כהונתו. אין העניין כן, כי החושן אינו מגיד העתידות מצד היותו חושן לבד, אבל מצד האורים והתומים שהיו בין כפליו שלא היו מכלל הבגדים,...וא"כ למה זכה בו אהרן, לפיכך דרשו רז"ל שזכה לגמול טוב באותו ענין בעצמו שהראה טוב לבבו. שעם היותו קודם למשה בנבואה לא נתקנא בו כשנבחר לנביא, ולפיכך זכהו הש"י בחלק הנכבד בהגדת העתידות, אע"פ שלא היה ראוי לעניני הכהונה. אבל מאשר לא נתקנא בנבואת משה זכה בהודעת העתידות שוה לנבואה או יותר ממנה....הנה שזכה אהרן למדרגה גדולה קרובה למדרגת הנבואה ולא עוד אלא שזכה בה לו ולזרעו. וכל זה בשכר שנתעסק עם מרע"ה בענין יציאת מצרים ולא נתקנא במשה.

(דרשות הר"ן, הדרוש השלישי)

בפירוש בעל "עקידת יצחק" כתב, שאבנים אלו, של החושן, היו קצתם יקרים, וקצתם בזול, לרמוז שיהיה לדיין שוה משפט של פרוטה כמאה מנה, והיו שמות השבטים חקוקים עליהם כתולדותם לרמוז, שלא ישא פני איש כקטן כגדול ישמעון, כאילו אין כאן יתרון לגדול שבשבטים, על הקטן שבהם, רק התולדה התלויה בשנים, וזולת זה הכל שוין.וזה פירוש הגמרא כאן, כי בזכות שמרוב ענוה שבאהרן, לא נתקנא בשררת משה אחיו הקטן ממנו בתולדה, זכה לחשן המשפט, התלויה במדת הענוה, והיו כתובים שמה השבטים כתולדותם וזה מדה כנגד מדה ממש.

(כלי יקר, שמות פרק כח פסוק יז)

[אהרן היה אוהב שלום ורודף שלום, וחינך את העם להתגבר על הקנאה שביניהם שמביאה לשנאה. אבני החושן שעל לבו, שלכל שבט היה צבע אחר, לימד אותם שלכל שבט יש תפקיד שונה, ולכן אדם יש תפקיד מיוחד, ולא ישיגו זה את גבולו של זה, ואז לא תהיה מחלוקת ביניהם. וכן כשבא משה למצרים, לא התקנא בו אהרן, אף שהיה צעיר ממנו, ואדרבה, "שמח בלבו" כי ידע שמשה היה מסגל יותר לגאולת ישראל. ובשכר זה שלא קינא במשה, והיה שמח בתפקידו להיות למליץ בפני פרעה, לכן הוא ראוי לשאת את החושן עם האבנים שמלמדות את השבטים את הרעיון הזה, שלכל שבט יש תפקיד מיוחד. וכן לדגל של כל שבט היה אותו צבע כמו האבן שלו. וכך נמנעת התחרות והקנאה.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 22) לטקסט

רשעים היו אלא שתלו בטחונם בהקב"ה

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ט ע"ב]


קלט ע"ב

חזי מר האי צורבא מרבנן וכו' ואזיל ונאים במברא ועבר להך גיסא וסייר פירי ואמר אנא למינם קמיכוינא

[אף שמי שעובר במעבורת צריך לשלם, ויתרו לו כי לא רצו להעיר אותו, והיו עוד אנשים שבמעבורת ששילמו, ולכן העבירו גם אותו. אבל אם כל האנשים במעבורת היו ישנים, בעל המעבורת לא היה מפליג בו בחינם. והנמשל - כדי לעבור את הנהר, את ימי הדין, אם יש צדיקים רבים בדור, הם כאילו שילמו שכר, ולכן גם אלו שישנים עוברים איתם, אבל בזמן שאין צדיקים בדור, כך שכולם ישנים, אי אפשר לעבור את המעבר, וצריך זכות כתשלום.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף כז ע"א) לטקסט


קמ ע"ב

ואמר רב חסדא: אנא לא בעניותי אכלי ירקא, ולא בעתירותי אכלי ירקא. בעניותי - משום דגריר. בעתירותי, דאמינא: היכא דעייל ירקא - ליעול בשרא וכוורי

וזהו אמרם 'לא בעניותי', דהיינו עני בדעת של תורה, טרם שלמד כוונת אכילה, 'לא אכלי ירקא דמגרר גריר', הרצון: החלק רע שבקרבו ישיב נפשו וימשכנו אחריו בתוהו לא דרך טוב ח"ו. 'ולא בעתירותי', היינו שהיה עשיר בדעת שלמד חכמות הכוונות, גם כן לא אכל, דלמה יתקן וימשיך לנפשו ניצוצות שבירקות שהן עכורות ונוטות לרוע? ליעול בשרא וכוורי, שהם בחלק חי, שמדרגתם גבוהה וקרובים לנפש אדם, ובפרט דגים שיש בהם ניצוצות טובות למאוד, ויותר נח ליתקן.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש טז)
קמה ע"ב

מפני מה ת"ח שבבבל מצויינין? לפי שאינן בני תורה

כי מבלי היותם כ"כ במעלת החכמה ומדע כמו חכמי ארץ ישראל, לא הותר להם ליטול השם ללבוש בגדים פחותים כמו אליהו, ויתר בני עלייה מבחינים ערכם שאינם בגדר הזה, ולכך הם מצויינים בבגדיהם וזהו לענוה, כי לא הגיעו למדרגת חכמה מבני עלייה כאליהו ותלמידיו הכשרים...

(יערות דבש, חלק א, דרוש ו)

מצוינין

[משמעות ביטוי זה הוא שהיו נבדלים. וזו כוונת המדרש (ויקרא רבה פרשה כד סימן ד) "כל טובות וברכות ונחמות שהקב"ה עתיד ליתן לישראל אינן אלא מציון" - הטובות לא יבואו מהתדמות לגוים, אלא ע"י הבדלה מהם, שנהיה ניכרים כיהודים, "ציון". המתבוללים טענו שאם נתקרב לגוים, מצבנו ייטב. אבל הנסיון הורה שמי שנתקרב לגוים איבדו את יהדותם, והגוים מרחיקים אותם. רק הבדלה מהגוים תביא לנו ישועה.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 101)
לטקסט

חמשים ושתים שנה לא עבר איש ביהודה

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא נד ע"א]


קמו ע"א

שבשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן

הנה שביארו היטב, שתיקון זוהמת זה החטא היה בזאת התורה האלקית.

(עקידת יצחק, שער ט)

ואין להקשות, בשעה שהקדימו נעשה לנשמע למה נתן להם שני כתרים, הלא אז פסקה זוהמת הנחש, והיה ראוי להיות כתנות אור ב'אלף'. כבר שאל שאלה זו בפרדס פ"ו משער הנשמה על ענין אחר, ותירצה, וזה לשונו, ומה שיש לנו לשאול בזה הוא, כי מאחר שפירשו רז"ל שישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, אם כן למה לא הכניסן בגן עדן שלמטה, ולמה נצטרכו עוד אל ישוב העולם הזה ולא ארץ ישראל ולא שאר הדברים. והאיר השם עינינו בדרוש הנעלם הזה, שפירשנו מענין הלבושים, כי אחר שגורש אדם מגן עדן אבד את לבושו ונשאר ערום, כדכתיב כי ערומים הם, כי נסתלק מהם האור ונשארו הרוחות ערומים בלי לבוש, עד שהלבישם הקב"ה כתנות עור מאויר עולם הזה, ועמד בעולם הזה זמן עד שמתוך המעשה וקיום המצוה תתלבש בגן עדן כדפירשנו, ולכן אם היות שכשעמדו ישראל בסיני פסקה זוהמתן, אמת כי זככו חומרם הרבה, אבל עם כל זה אילו היו נכנסים בגן עדן היו עומדים ערומים בלי לבוש, מפני שעדיין לא קיימו את המצות, ובלי קיום המצות אין במה להתלבש כדפירשנו. ולומר שיכנסו שם בלבוש הזה שהם לבושים בעולם הזה עד שיזדכך ח"ו, דבר זה ליאות ועמל, כי אין לחשוב כי בהיות האדם זך בתכלית הזיכוך שיוכל מפני זה ליכנס בחומרו העכור בגן עדן החיים אם לא יפשוט הלבוש ההוא ויכלה מעליו וילבש בגדים אשר מעין העולם ההוא כו', עיין שם. אבל לעתיד יקשור הקב"ה כתר אחת, שתהיה תורה אחת מיוחדת, ואחר כך יעלו מעלה מעלה, שתהיה תורה זו האחת מתיחדת ביותר בסוד פנימיותיה, שהיא כולה שמותיו יתברך, כי יתבטל מעשה הגשמיים ויזדכך הכל ברוב הזדככות, כענין לימוד התורה בגן עדן שהיה מוכן לאדם הראשון אם לא חטא, כמבואר בפרדס פרק הנ"ל. [מבאר שאף שישראל פסקה זוהמתן אך לא היו במדרגה של יכולת להיכנס אל גן עדן ממש בלבוש גשמי.]

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות לחתימת ההקדמה (י))

ויחנטו הרופאים -...או אפשר לומר כי לצד שישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן (שבת קמו.), ולזה צדיקי ישראל מאז והלאה לא היו מסריחין אחר מותם, ואפילו עיפוש הנשאר בבטן יבש ויהיה לעפר, כי זוהמת הגוף היא המסרחת אוכל שבמעים, מה שאין כן קודם לכן, והגם שנאמר שגופו של יעקב לא יסריח כי לא מת, אבל על כל פנים עיפוש המאכל אשר ישאר בגוף האדם כנוס כי ירבו לו הימים יתעפש ויסריח, ולזה חש יוסף וצוה לחנוט, או אפשר כי יוסף לא ידע מסוד זה וצוה לחנוט. [מביא שמאז מעמד הר סיני צדיקי ישראל בכל הדורות לא מסריחין אחר מותן.]

(אור החיים, בראשית נ, ב)

מבאר דבר זה, שזכאין ישראל ליגאל, היה קשה בעיני משה מאוד, כי ידע שישראל לא שמעו אל השלוחים אשר הלכו אליהם כבר להוציאם מן גלולי מצרים, לכך אמר "וכי אוציא את בני ישראל ממצרים"? מצד איזו סבה יבואו לעזוב ההרגל שלהם,? ועל זה השיב לו הקב"ה," בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את ה' על ההר הזה". ע"י שיקבלו התורה תפסוק זוהמתן, כי מעמד הר סיני היה מופת גדול לישראל על אלהותו ית', ועי"ז יצאו מכל וכל מן גילולי מצרים.

(כלי יקר, שמות פרק ג פסוק יא)


[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות קג ע"ב]

ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן

ואדם הראשון נוצר מהול, כי האלהים עשהו ישר. אבל שם הבחירה בידו. ועל זה אמרו ז"ל (סנהדרין לח ע"ב) שהיה משוך בערלתו, דאחר החטא והטלת הזוהמא נעשה ערל. כי הוא היה דבר זה בידו לעשות עצמו ממהול ערל. וישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. ועל כן אפילו הערל בהם נקרא מהול. כי שורשם בקודש ובשרם בשר קודש בעצם כאדם הראשון קודם החטא. רק שהוא קלט אחר כך הזוהמא. ומזה יצאו עכו"ם שהם שורש הזוהמא וערלים בעצם אפילו נמולו, כי אין בידם לכרות ולהסיר זוהמא זו מאחר שזהו שורשם.

(רבי צדוק מלובלין, פרי צדיק, קדושת שבת מאמר ז)

[פירוש, שבניגוד לאדם הראשון ששמע לפיתוי הנחש ואכל וגם אמר "ואוכל עוד" (בראשית רבה יט, יב), ישראל קיבלו על עצמם לקיים את התורה בהר סיני, וגם חטאו בלשונם לשאול טעמים לתורה]

(אגדת שמואל (אריפול, של), דף ה ע"ב) לטקסט

ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן גוים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן

[לכן לב ישראל דבוק בה', וגם כשהוא חוטא נפשו רוצה להיטיב ורק היצר הרע מעכב בעדו, כפי שכתב רמב"ם הל' גירושין פ"ב ה"כ. ואילו בתוך לבם של הגוים אין מחשבה טובה, כי זוהמת הנחש שם, וכמו שאומר תנחומא פ' נצבים, שה' מהפך במעשיהם של רשעים ואין בהם תקומה. ולכן נאמר "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם" - כל ישראל, גם החוטאים, יש להם תקומה לפני ה', מפני שבקרבו יש רצון טוב. ]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 123) לטקסט

גרים מאי אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו מזלייהו הוו דכתיב את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו פה וגו'

"אף חבב עמים" - בגימטריא גרים. שאף הגרים העתידין להתגייר עמדו בסיני. וכן "את אשר ישנו פה" - סופי תיבות תורה. שכולם היו שם בשעת מתן תורה.

(בעל הטורים, דברים פרק לג, ג)

גרים מאי אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו מזלייהו הוו

...מאמרם ז"ל ויקרא רבה פרשה א: "ישובו יושבי בצלו" (הושע יד, ח) - אלו הגרים וכו', "יחיו דגן" - נעשו עיקר בישראל וכו', "ויפרחו כגפן" - המד"א (תהלים פ, ט) "גפן ממצרים תסיע תגרש גויים ותטעה"... דאשכחן דנשמות הגרים היו בהר סיני... וא"כ גם בגרים יש מקום לומר דנראו נשמותיהם בהר סיני ונדחו בגיותן ואינם חוזרין ונראין. וכתבו רבני אשכנז, דישראל קדושים וכל דבר קדושה צריך תוספת ולכן נתוספו גרים. עוד חקרו דהקב"ה חילק העולם לשבעים שרים, וע"פ הגורל הקנה לכל שר אומה אחת וגם האדמה אשר הם עליה, וגורל קנה, וא"כ השר ההוא אשר זכה בגויים אלו איך יכולים להתגייר ולצאת מרשותו? ותירצו בזה כי כל האמור בפרשת מלך מותר בו ואלהינו מלך העולם... וזה שאמרו "ישובו יושבי בצלו" - אלו הגרים, "ישובו" דייקא, דבתחילה נראו נשמותיהם ועמדו בהר סיני, ונדחו בגיותן, ועתה ישובו להתגייר. ולא תימא שהם תוספת, כסברת רבני אשכנז הנזכרת, אלא "יחיו דגן" - נעשו עיקר בישראל. או נימא דאף שהם תוספת, בהתגיירם נעשו עיקר, דרחמנא אחשבינהו לעיקר... וכי תימא איך אמר "ישובו", והלא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, ובעלי חיים נדחין? לזה אמר: "ויפרחו כגפן", המד"א "גפן ממצרים תסיע", והרי ישראל נראו בימי יעקב והשבטים, כולה זרע אמת, ונדחו במצרים גוי מקרב גוי, וחזרו ונראו וקבלנו התורה, ומוכרח דאין בעלי חיים נדחין. ואי תימא נדחין, שאני הא דבידם לשוב והגרים להתגייר כמש"ל.

(חיד"א, ראש דוד, פרשת מקץ)


קמז ע"ב

אמר רבי חלבו, חמרא דפרוגייתא ומיא דדיומסת, קיפחו עשרת השבטים מישראל. רבי אלעזר בן ערך איקלע להתם, אימשיך בתרייהו, איעקר תלמודיה, כי הדר אתא, קם למיקרי בספרא, בעא למיקרא החדש הזה לכם, אמר החרש היה לבם, בעו רבנן רחמי עליה, והדר תלמודיה, והיינו דתנן, רבי נהוראי אומר, הוי גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבא אחריך, שחבריך יקיימוה בידך, ואל בינתך אל תשען

כי השר המשכח הוא נקרא ריב, ולכך היו הטעות והשכחה באותיות רי"ב, והטעם, כי אין ריב וקטט ומלחמה בעולם אשר לא סגי בלא"ה בלי כעס, וכבר אמרו [פסחים סו.] כל הכועס חכמתו משתכחת, ולכך שר המשכח הוא ריב, ולכך משה רבינו שהיה שר התורה וארגז כל החכמות ולא יצוייר בו שכחה, ולכך לא היה יכול לערוך מלחמה, כי אי אפשר למלחמה בלי ריב, ולכך אמר ליהושע [שמות י"ז, ט] צא והלחם בעמלק, כי הוא לא היה בעל ריב כלל...ולכך הזהירה תורה גבי עמלק [דברים כ"ה, יז-יט] זכור אל תשכח, והוא הטעם כי מלחמה עם עמלק מדור לדור, וא"כ במקום מלחמה וריב יש שכחה כנ"ל, ולכך הזהיר בתוספת אומץ לבל ישכח, ולכתוב זכרון בספר מה שלא בא בשאר דברים, כי ענין זה עלול לשכחה. [מבאר שהטעות היתה באותיות ריב כי זהו שמו של שר השכחה וריב נמצא היכן שיש כעס שהוא סיבה לשכחה.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש יז)


ואל תאמר שהיא תבוא אחריך

ומזה המין עצמו הוא למוד התורה, שאין הכוונה להישיר האדם ולהטיבו במדה אחת או קצת מדות, כי אם להסיר מסביביו כמה מכשלות ונזקים העוטרים אליו מפה ומפה, ולזה רבו כמו רבו עליו המצות התמידיות, וגם הטילה המצוה על כל האדם וכל זמן, עד שלא ישאר לו זמן פנוי ממנה, כמו שאמר הנביא לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור ככל הכתוב בו וגו' (יהושע א'). ובמלך והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלוהיו לשמור את כל דברי התורה הזאת וגו' [מבאר שהאדם זקוק לשמירה תמידית ע"י התורה. לכן מצות תלמוד תורה היא מצוה תמידית, שלא כמצוות אחרות שהאדם מצֻוֶּה לקימן בזמן מסוים או במציאות מסוימת.]

(עקידת יצחק, שער פ"א)קמט ע"א

תנו רבנן כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות אסור לקרותו בשבת ודיוקנא עצמה אף בחול אסור להסתכל בה משום שנאמר אל תפנו אל האלילים מאי תלמודא אמר רבי חנין אל תפנו אל מדעתכם

הלא בארתי לך שזה השכל אשר שפע עלינו מהאלוה ית' הוא הדיבוק אשר בינינו ובינו. והרשות נתונה לך, אם תרצה לחזק הדיבוק הזה - תעשה, ואם תרצה להחלישו מעט מעט עד שתפסקהו - תעשה. ולא יתחזק זה הדיבוק רק בהשתמשך בו באהבת האלוה ושתהיה כונתך אליה (כמו שבארנו), וחולשתו תהיה בשומך מחשבתך בדבר זולתו. ודע שאתה - ולו היית החכם שבבני אדם באמיתת החכמה האלוהית - כשתפנה מחשבתך למאכל צריך או לעסק צריך, כבר פסקת הדיבוק ההוא אשר בינך ובין האלוה ית' ואינך עמו אז, וכן הוא אינו עמך, כי היחס ההוא אשר בינך ובינו כבר נפסק בפועל בעת ההיא. ומפני זה היו מקפידים החסידים על השעות שהיו בטלים בהם מלחשוב באלוה, והזהירו ממנו, ואמרו, "אל תפנו אל מדעתכם"; ואמר דוד, "שויתי יי לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמוט - הוא אומר, איני מפנה מחשבתי ממנו, וכאילו הוא יד ימיני, אשר לא ישכחה האדם כהרף עין, לקלות תנועתה - ומפני זה לא אמוט - כלומר, לא אפול. [מבאר שהקשר של האדם עם בוראו תלוי בכך שיתמיד בהרגשת נוכחות ה' וידיעתו ללא הפסק.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק נא)

אל תפנו אל מדעתכם

[בכל מה שתעשה, תשקול מעשיך לפי רצון ה' ולא לפי דעתכם.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף ט ע"ב) לטקסט

אל תפנו אל האלילים וכו' אל תפנו אל מדעתכם

[שאסור לפנות אליהם, לקרוא בספרי לעז, כדי לדעת שאין בהם ממש, כי בסוף תעשה אותם אלהות ותעבוד אותם, כמש"כ רש"י (ויקרא כט, יד), וזה טעם איסור אביזרייהו דע"ז כמו קול, מראה וריח.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף כ ע"א) לטקסטקמט ע"ב

אמר רבי יעקב בריה דבת יעקב: כל שחבירו נענש על ידו - אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. מנלן! אילימא משום דכתיב "ויאמר ה' מי יפתה את אחאב ויעל ויפל ברמת גלעד ויאמר זה בכה וזה אמר בכה ויצא הרוח ויעמד לפני ה' ויאמר אני אפתנו וגו' ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן". ואמרינן: מאי "רוח"? אמר רבי יוחנן: זה רוחו של נבות. ומאי "צא"? אמר רב: צא ממחיצתי. ודילמא התם היינו טעמא, דכתיב "דבר שקרים לא יכון"

הס"ד היא שבגלל שנענש אחאב ע"י נבות, יצא נבות ממחיצתו של הקב"ה. והרי הקב"ה ביקש, כביכול, שליח שיפתה את אחאב, אם כן עשה נבות את שליחותו של הקב"ה, ולשם שמים נתכוון, ולא עוד אלא שאמר לו הקב"ה 'תפתה וגם תוכל', ומה מבהיל הדבר. הרי שאף שלא נתכוון האדם להרע, ואדרבה, כוונתו לשם שמים, מ"מ כיוון שנעשה אבן נגף שנכשל בה חבירו, הריהו נידון בכל חומר הדין.

(שיחות מוסר, תשל"ג מאמר קה' יום הכיפורים עמ' תמח)


"ויצא הרוח ויעמד לפני ה' ויאמר 'אני אפתנו'"... מאי 'רוח'? אמר ר' יוחנן: זה רוחו של נבות

רואים אנו שרוחו של נבות, שהייתה במחיצתו של הקב"ה דרשה וחיזרה לנקום באחאב. ואף שידע שעל ידי כן יידחה ממחיצתו של הקב"ה, לא נמנע מלעשות כן!
מהו הטעם של הנקמה בעולם האמת, שאין בו יצר הרע, אין גוף קרוץ חומר, אלא רק צדיקים יושבים ונהנין מזיו השכינה?!
אלא שהנקמה מקורה רם ונישא. "גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות שנ' "א-ל נקמות ה'". (ברכות לג ע"א).
וביאור עניינה של הנקמה הוא שהיא מיצוי הצדק בעולם. ועניינו גדול מאוד. שכיוון שצדק נעשה - הרי זהו כבוד שמים בעולם.

(שיחות מוסר, מאמר כז' הפטרת ויחי שנת תשל"ג עמ' קיג)

איך שבת נגש שבתה מדהבה אמר רב יהודה אמר רב שבתה אומה זו שאמרה מדוד והבא

[דברים רוחניים אינם נתונים למדידה, ורק דברים חומריים ניתנים למדידה. בבל לא הוקירה קניינים רוחניים, אלא רק דברים חומרים שאפשר "למדוד".]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 27)
לטקסטקנא ע"ב

והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ - אלו ימי המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה

כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ (לא יהיה רצון אישי או ולא תהיה בחירה חופשית), אבל (=אלא) יעשה בטבעו המעשה הראוי, ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה, כי הזכות והחובה תלויים בחפץ.

(רמב"ן דברים ל, ו)

כלומר שלא יהיה בהם חפץ אל החטא.

(עקידת יצחק, שער ס"ו)


אמר לה רבי חייא לדביתהו: כי אתי עניא אקדימי ליה ריפתא, כי היכי דלקדמו לבניך. אמרה ליה: מילט קא לייטת להו! אמר לה: קרא קא כתיב: "כי בגלל הדבר הזה", ותנא דבי ר' ישמעאל: גלגל הוא שחוזר בעולם

ובזה אמרתי כוונת הגמרא [שם] אמר ר' חייא לדביתהו כי אתי עניא אקדימי ליה ריפתא כי היכי דלקדמו לבנייכו, אמרה לו מילט קא לייט להו, אמר לה גלגל חוזר בעולם. ויש לדקדק מה זה מילט קא לייט להו, הוה ליה לומר סתם קלייט להו, אלא לפי הנ"ל ניחא, דשתי קללות קללן, אחת שיהיו עניים, ושניה שלא יהיו בני תורה, כי אז יהיו מן המהדרין אפתחא, וא"ל גלגל חוזר בעולם בכל ענין הן בתורה והן בעניני עולם הזה.

(יערות דבש, חלק א, דרוש י)


תניא רבי אלעזר הקפר אומר, לעולם יבקש אדם רחמים על מדה זו, שאם הוא לא בא, בא בנו, ואם בנו לא בא, בן בנו בא, שנאמר כי בגלל הדבר הזה. תנא דבי רבי ישמעאל גלגל הוא שחוזר בעולם

ורבים תמהו על הלשון, כי בגלל אינו לשון גלגל, שהרי גימ"ל אחת חסירה.
ואומר אני שכוונתם ז"ל לפרש בגלל, מלשון וגללו את האבן (בראשית כט ג), ור"ל כשיתגולל העוני בין האנשים מזה לזה כמנהגו, אז יברכך ה' ויגרום שלא יתגולל ולא יתנפל עליך בנפול על אנשים, וממילא שמעינן שהדבר מתגלגל בעולם, כגלגל שכל נותן סופו להיות מקבל, כי כך המדה בכל הנמצאים, שבכל הג' עולמות שכל נותן ישוב להיות מקבל, כדרך שבארנו למעלה בפרשת בראשית בפסוק יום הששי. שבכל הנמצאים הולך הדבר בסיבות כגלגל שכל אחד מהם נותן ומקבל בלתי ה' לבדו הוא הנותן ובלתי מקבל.
וטעמו של דבר נראה, שלא רצה ה' שיהיה האדם מתחזק בארץ הוא וזרעו עד עולם על דרך שנאמר (ויקרא כה כג) והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ. ואילו לא היה האדם בא לכלל מדה זו לעולם, לא הוא ולא זרעו, היה מחזיק בארץ לצמיתות וישכח כי לה' הארץ, על כן הקב"ה מסבב, שכל אדם בא לידי מדה זו, או הוא או זרעו, לידע ולהודיע כי כולם כגרים על הארץ ולה' תבל ומלואה, וז"ש אחר פסוק כי בגלל ליתן טעם למה הוא מתגולל על אנשים כי לא יחדל אביון מקרב הארץ כי קרב הארץ מחייב ענין זה כאמור, על כן אנכי מצוך לאמר פתוח תפתח את ידך לענייך כדי שיתנו גם לך או לזרעך אבל לא לשניהם כמ"ש (תהלים לז כה) ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. ר"ל הוא וזרעו אלא או הוא או זרעו, ובזה אין פסוק זה סותר מארז"ל (שבת קנא ע"ב) או הוא או זרעו באים לכלל מדה זו. וי"א חסרון גימ"ל במלת בגלל לומר שזה נמשך מעון מניעת גמילות חסד כי ג"ד דרז"ל (שם קד.) גמול דלים. וחסרון הגימ"ל לדלים מסבב הגלגל.

(כלי יקר, דברים פרק טו פסוק י)

אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה

...ואפי' חיות רעות, שכולם אינם משנים תפקידם ופקודתו ית' שמרה רוחם, ואף על גב דאיהו לא חזי כו'. וכמ"ש "ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ", וכפירוש רז"ל שאין חיה רעה מושלת באדם אא"כ נדמה לה כבהמה. והצדיקים שאין צלם אלהים מסתלק מעל פניהם, כל חיות רעות אתכפיין קמייהו כמ"ש בזהר גבי דניאל בגוב אריות.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק כד)

[מה שמבדיל את האדם מהבהמה הוא האידיאליזם, שאיפות התעלות, שמרומם אותו מעל התשוקות החומריות. לכן ה' נתן לאדם למשול על כל הבריות. ולכן אם האדם משחית את צלם אלקים שלו, וחי חיי תשוקות חומריות, ודומה לבהמה, הוא מאבד את זכותו למשול בבהמות, והוא אף יותר נחות מבהמות, כי בהמות אינן חוטאות. "חיה שולטת באדם" גם המובן שהצד החייתי שבאדם שולט עליו.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 100-101) לטקסט

תינוק בן יומו חי אין צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים, אבל עוג מלך הבשן מת צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים

[הרצון להשפיע מכונה "חי". גם מי שנחשב תינוק בבחינת הרצון להשפיע, עכברים וחולדות מפחדים ממנו, היינו שהרצון הגשמי לקבל אינו שולט עליו. אבל אם מת האדם הנושא רצון גדול להשפיע ("עוג" מלשון "עג עוגה" - עיגול, "בשן" הוא מלשון בושה; עיגול הוא שלמות בבחינת אמונה והשפעה הבאה מתוך הרגש של נהמא דכיסופא), דהיינו שנפל לשליטת הקליפות והקבלה, הוא צריך שמירה מן העכברים, דהיינו מן הרצון הגשמי לקבל, ולא יציל אותו מה שפעם היה לו רצון גדול להשפיע. נמצא שמסתכלים רק על הווה, מי שיש לו רצון קטן להשפיע, יינצל, ומי שבעבר היה לו רצון גדול להשפיע, ועכשיו אין לו, לא יינצל. עוד אפשר לפרש ש"תינוק" היינו מי שיש לו קצת תורה ועבודה, אבל הם לשם שמים, ולכן הוא נחשב "חי". ו"עוג מלך הבשן" היינו מי שיש לו הרבה תורה ועבודה, אבל הוא מת, דהיינו נשלט ע"י הרצון לקבל להנאתו העצמית.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום עמ׳ נו-נז, והערה לז)

אמר רב פפא, נקיטינן אריה אבי תרי לא נפיל. הא קא חזינן דנפיל! ההוא כדרמי בר אבא, דאמר רמי בר אבא, אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה, שנאמר "אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו"

כאשר תכבוש זאת הנפש זה החלק המורכב מכל מיני הנמצאות הניצב לפניה... והיא תהיה ראשאה ושולטת על כל אלו הכוחות הגופיות, הנה כל שאר הנמצאות אשר תחתיהם ישאו קל וחומר בעצמם ויקבלו עול מלכותו וישתחוו לו... אמנם כאשר לא ישמור האדם מדרגת צלמו ודמותו על זה האופן... הנה אז כל הנמצאות הטבעיות פשוטות ומורכבות, הרחוקות והקרקובות, יחשבוהו כאחד מהנה או פחות מהן וימרדו בו וירימו ידם עליו כנגד טבעם המוטבע בהם...
הנה שאביי היה אומר, שעם שהטבע הזה הנכבד נחלש ושודד אצל כלל האדם, מכל מקום עדיין נשאר מהטבע ההוא צד הכנעה ושעבוד עד שעל הרוב אריא לבי תרי לא נפיל. ולפי שהקשו עליו ממה שנראה לפעמים דנפיל, אמר שזה יהיה כשהכוח האנושי נשבר לגמרי, עד שהאנשים כבהמות נדמו, שאז יהיה הארי ביניהם ככפיר בעדרי צאן [כפי היחס שבין נפשו של האדם אל גופו – כך יהיה היחס בין האדם לבין שאר הנבראים שתחתיו.].

(עקידת יצחק, שער טו)

חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא פה ע"ב]

כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה לב ע"ב]


קנא ע"ב – קנב ע"א

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קצרתה: שש דמעות הן, שלש יפות ושלש רעות. של עשן ושל בכי ושל בית הכסא רעות. של סם ושל שחוק ושל פירות יפות

זו היא תכלית האבל והבכי והספד, בחרטת חטא וקבלת תשובה ועסק התורה אשר היא סם חיים, ואז יפה לנו הבכי והדמע, כאומרם [שבת קנא ע"ב] דמעות של סם, דהיינו סם חיים.
...וזהו אומרם כי דמעות של בית הכסא רע, כי כל זמן שחטא פה, היא צואה בלי מקום, ובפרט הנוגעים לעלבון התורה ומתכבדים בקלון תלמיד חכם ומעלבונו, אשר דינם בצואה רותחת, ודמעות אלו הם רעים, ובשביל דמעות אלו נעשו שערים, אשר שערי דמעה לא ננעלו, אבל לא יקשה אם כן שערים למה, כי לדמעות של בית הכסא כאלה ננעלו.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ו)
קנב ע"א

תניא: רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר: תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינין, חכמה נתוספת בהם. שנאמר "בישישים חכמה ואורך ימים תבונה". ועמי הארץ, כל זמן שמזקינין, טפשות נתוספת בהן. שנאמר "מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח"

ויש להבין למה, הלא עמי הארץ זקנים בעלי תחבולות וערמה למאוד, אבל נודע כי תלמיד חכם בורר לעצמו עולם הבא והפסיד עולם הזה, כדרכה של תורה מעט תענוג מעט שינה וכדומה, ומלבד כי רובי תלמידי חכמים דחיקא להם שעתא למאוד וחסירי מזון, אבל בכל זאת החכים לעשות להחליף עולם עובר בעולם נצחי, אבל עם הארץ בורר לעצמו העולם הזה להתענג מנועם פריה ומגדיה לנפשו, ולא חש לעולם הבא כלל, וזוהיא שטות גדולה להחליף עולם אמת בעולם תמורה ושקר.
והנה דרך משל, התלמיד חכם ועם הארץ שניהם בני כ', וא"כ לפי טבע שנות זקנה יחיו עוד נ' שנה, וא"כ תלמיד חכם עשה חכמה כי החליף נ' שנה בעולם נצחי, ועם הארץ עשה שטות שהמיר נצחי ולקח לעצמו נ' שנה עולם שקר. והנה כאשר יזקין יגיע לשלשים, א"כ הרי חכמתו יותר טובה, שעתה אין לו רק מ' שנה ומחליפן בעולם נצחי, ולעומת זה עם הארץ שטותו יותר גדולה, שמחליף נצחי במ' שנה, וכן תמיד מיום ליום, כאשר יזקין התלמיד חכם משא ומתן שלו יותר טוב, ועם הארץ כל יום ויום שמתקרב למיתתו בחירתו שלו יותר גרועה, ולכך אמרו שתלמיד חכם מוסיף חכמה יום ביומו, ועם הארץ מוסיף טפשות יום ביומו, ואיך לא תחוסו על הזמן, אם דרך משל זמנך קצוב למות ביום א', ואחד יאמר לך הנני נותן לך מאה אלפים דינרי זהב ותמות יום אחד קודם לזה, ידעתי כי לא תקחם בכל הון, וא"כ שכל כך יקר בעיני האדם יום אחד, יאמר נא איך יאבד יום אחד לבטלה, והרי שוטה זה מאבד אלפים דינרי זהב, ע"ז יקרא שוטה שמאבד מה שנותנים לו (חגיגה ד), כי מתת ה' הוא לברואיו הזמן יקר הנבראים, כי בו יזכה אדם ארחו לדעת ה' ולהשיג שלמותו, ולבוא לחקור תבונות ולתקן מצעדיו צעדי גבר, בו ינחיל חיים הנצחיים, כי כל קנין השלימות בזה העולם... [תלמידי חכמים מחליפים את זמנם בעולם נצחי, ואילו עמי ארצות מחליפים עולם נצחי בענייני העולם הזה. ואם כן בכל רגע ורגע אלה מחכימים ואלה - להיפך.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש ד)

אשה חמת מלא צואה

הבינוני אינו מואס ברע, שזהו דבר המסור ללב... אך אעפ"כ צריך לקבוע לו עתים גם כן לשית עצות בנפשו להיות מואס ברע, כגון בעצת חז"ל אשה חמת מלאה צואה כו' וכהאי גוונא. וכן כל מיני מטעמים ומעדנים נעשים כך חמת מלא כו'. וכן כל תענוגי עוה"ז, החכם רואה הנולד מהן שסופן לרקוב ולהיות רמה ואשפה, וההפך להתענג ולשמוח בה' ע"י התבוננות בגדולת אין סוף ב"ה כפי יכולתו.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק יד)

זקנה קפצה עליו

עי' לקט ביאורי אגדות תענית ה ע"בקנב ע"ב

תנו רבנן והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה - תנה לו כמו שנתנה לך והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה, בטהרה אף אתה בטהרה

אומר שבנגוד לדברי הפילוסופים, האומרים שהנשמה נוצרה טמאה מזוהמת ומטונפת וצריך ללטשה, מלמדים חז"ל שהנשמה נוצרה טהורה, אלא שאנו מצווים לשמרה בטהרתה, ואם נחטא נטמאנה.

(עקידת יצחק, שער ס"ח)

בטענת 'בעליו עמו' נפטר שומר הפיקדון מהאחריות על החפץ. ויש להקשות: הרי הקב"ה כל הזמן נמצא עם פיקדונו, דהיינו הנשמה, אם כן, לכאורה יכול כל אחד להיפטר מאחריותו לנשמתו בטענת 'בעליו עמו'?!
ויש לומר כי בגלל שתי סיבות לא ייפטר בטענה זו.
א. כי כל תנאי שבשמירה קיים. וכאומרם בהשוכר את הפועלים (ב"מ צד,) 'מתנה בעל הפקדון על שומר חנם להיות חייב כשואל', והטעם: כי כל תנאי שבממון - קיים, והוא הדין שיכול להתנות המפקיד עם השומר שיתחייב אע"פ שבעליו עמו. ואין זה מתנה על מה שכתוב בתורה, שאין תנאו קיים, כמוכח מדברי שמואל במסכת מכות (ג:) 'על מנת שלא תשמטנו שביעית' - אין שביעית משמטתו. שאמרו ז"ל שהטעם הוא שכל תנאי שבממון קיים. ובמציאות שלפנינו כאלו התנה הקב"ה, המפקיד את הנשמה, בפירוש על הדבר, ממה שקבע עונשין לכל העובר על הפקודים, ועוד שהוסיף להשביעם על הדבר.
ב. יש לך לדעת, כי שופטי ארץ לא ישפטו כל החיובים, אלא מעט מהרבה, וכל המשפטים, השופט כל הארץ ישפוט בצדק. ונראה שסיבת הפטור בטענת של 'בעליו עמו' איננה מפני שהשומר זכאי לגמרי, אלא מפני שהשופט כל הארץ לא השאיר משפט זה לדיינים, אלא הוא ישפוט ויחקור כליות ולב. ולכן לעניינינו לא שייכת טענת 'בעליו עמו', כי לבטח יישפט האדם על שמירת פיקדון הנשמה.

(אור החיים, שמות כב, יד)


אובא טמיא היכא אסקיה לשמואל בנגידא אמר ליה התם בתוך שנים עשר חדש הוה דתניא כל שנים עשר חדש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת לאחר שנים עשר חודש הגוף בטל ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת

עוד יאמינו רבותינו ז"ל לפי דבריהם בהגדות, שזה הגן עדן התחתון שהזכרנוהו יש לנשמות בו חלק בשכר ועונג ואע"פ שאינן גוף, וכבר שמו להם מקום עם העליונים, ותקון הענין הזה כך הוא, לפי שאמרו חכמים (שבת קנ"ב ב') עד י"ב חדש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת לאחר י"ב חדש גופו בטל ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת, ופירוש הקבלה הזו כי כל י"ב חדש עדיין כח הגוף קיים והנשמה נוטה לדעתה ולמעשיה כאשר היתה באמנה אתו בהצטיירות מחשבות גשמיות, ואע"פ שעולה לידיעת עולם הנשמות יורדת היא לענין שהיתה כבר, לאחר י"ב חדש נתעלית מדעות גשמיות ולבשה מלאכות ונתעטרה בעטרה של עולם הבא, ואין הכוונה במה שאמרו גופו קיים בין שיהא הגוף נשרף לסיד או שיהא מן החנוטין שגופם מתקיים אלא הכוונה למה שכתבנו, ובאותן י"ב חדש חלק הנשמה בגן עדן להיות בעונג העולם העליון להם כענין נוטה לגשמיות, ואין כוונת רבותינו ז"ל שיתעדנו הנשמות בפירות הגן ההוא או שירחצו בנהרות, אלא הכוונה מפני שהוא שער השמים לאור באור החיים, כאשר תאמר על העומד בירושלים שתתלבש נפשו רוח הקודש ומלאכות נבואה בחפץ עליון בין בחלום בין במראה יותר מן העומדים בארץ טמאה ומן ההשגה ההוות אל הנפש במקום ההוא מתעלית לדבקות העולם העליון והשגת העונג הרוחני, וזהו מה שמספרים רבותינו באגדה (ב"מ פ"ה ב') בצדיקים דסלקי ונחתי למתיבתא דרקיעא, העליה היא השגת הנפש ודבקותה בעליונים והירידה היא להשגת מה שיגיעו סגולת התחתונים בחייהם כגון הנביאים. [מבאר שהנשמה נהנית בגן העדן אף שהוא גשמי כי כל שנים עשר חודש עדיין יש שייכות לנשמה עם הגוף.]

(רמב"ן, תורת האדם, אות קכג שער הגמול)


ת"ר: והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה - תנה לו כמו שנתנה לך בטהרה אף אתה בטהרה, משל למלך ב"ו שחלק בגדי מלכות לעבדיו, פקחין שבהן קיפלום והניחום בקופסא טפשים שבהן הלכו ועשו בהן מלאכה. לימים ביקש המלך את כליו. פקחין שבהן החזירום לו כשהן מגוהצין, טפשין שבהן החזירום לו כשהן מלוכלכין. שמח המלך לקראת פקחין וכעס לקראת טפשין. על פקחין אמר ינתנו כלי לאוצר והם ילכו לבתיהם לשלום ועל טפשין אמר כלי ינתנו לכובס והן יתחבשו בבית האסורים. אף הקב"ה; על גופן של צדיקים אומר יבא שלום ינוחו על משכבותם, ועל נשמתן הוא אומר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. על גופן של רשעים הוא אומר אין שלום אמר ה' לרשעים, ועל נשמתן הוא אומר ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע

עוד יש לך לדעת, כי המסובב מחטא האדם גם כן ישתנה, כפי מה שהיא בחינת האדם, כי אינו דומה פגם אשר יסובב לנפש כפגם הרוח ושאר הדרגות, כי פגם הנפש יסובב כליונו בסוד (יחזקאל יח ד) הנפש החוטאת היא תמות, ופגם הרוח אפילו לא יסובב אלא כתמים ונגעים, יחשב פגם גדול. ולזה יצוה ה' עליו והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה (קהלת יב ז), ודרשו רבותינו ז"ל (שבת קנב:) תנה לו כמו שנתנה לך, שזולת זה נדבקים בה סרכי הטומאה, ויסבוה לגיוני הסטרא אחרא וימנעוה משוב אל מקומה הראשון.
ופגם הנשמה הגם שלא יגיעה כשיעור הנזכר, אלא יפחת אורה ממה שהיה תכסהו כלימה, כי הכל כפי המבייש והמתבייש (ב"ק פג:). ופגם נשמה לנשמה, הגם שלא יגיע (עליה) [עדה] מהפגם ולא הפחתת אורה, אלא שיסובב שתצא ממנו שלא כרצונה, כמו שאמרו בתיקונים (תיקון ע) בסוד פסוק (משלי יב כא) לא יאונה לצדיק כל און, שמדבר הכתוב במי שיש לו נשמה לנשמה, וכשבא אדם לידי חטא מסתלקת הנשמה הקדושה, שלא יאונה לה און, וסילוקה זה תקפיד עליו, כפי ערך מעלתה, הא למה הדבר דומה למאכסן מלך בביתו, וחוזר בו ומגרשו. [מבאר על דרך הסוד את הפגמים ששייכים לכל מדרגה מחלקי הנפש – נפש, רוח, נשמה, חיה.]

(אור החיים, ויקרא כב, יב)תניא רבי אליעזר אומר נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד שנאמר והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים ושל רשעים זוממות והולכות [ומלאך אחד עומד בסוף העולם ומלאך אחר עומד בסוף העולם ומקלעין נשמתן זה לזה] שנאמר ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע... הכי אמר שמואל אלו ואלו [רשעים ובינונים] לדומה נמסרין הללו יש להן מנוח הללו אין להן מנוח

העונש הזה של גיהנם, מיד הוא בא לאדם אחר המיתה, תכף שהרשע מת נפשו מתקשרת בגלגל האש ומשם נצמדת לנהר של אש היוצא מתחת כסא הכבוד, שהוא מיסודי הגלגל וכח האשות כולן, והוא יורד לגיהנם ועמו מתגלגלת ויורדת לשם, וזה הענין דומה לגלגולי הסבות החוזרות להוייתם בכל הנבראים והוא נכון ומתקבל אפילו לבעלי העיון הפילוסופי.
הנפש הזאת החוזרת ליסוד האש ונצמדת לו בין בתחלה בין בסוף נמשכת בדעתה להתעלות ולהדבק בעליונים כשאר כל הדברים שתולדתן לשוב, ועובי העוונות וגסות החטאים שהבדילו בינה לבין בוראה מונעים אותה ונמשכת ונצמדת באש של גיהנם, ומחשבה זו הנמנעת ממנה היא יסורין וצער גדול שאין לו חקר ותכלית מלבד צערי גיהנם, וזה מענין הכרת הוא, לומר שהיא נכרתת מיסודה כענף הנכרת מן האילן שהוא חי ממנו, כך אמרו חכמים ז"ל (שבת קנ"ב ב') ושל רשעים זוממות והולכות שנאמר ואת נפש אויבך יקלענה בתוך כף הקלע, ופירוש זוממות מלשון אשר יזמו לעשות (בראשית י"א), והענין כמו שפירשנו.

(רמב"ן, תורת האדם, אות קכב שער הגמול)

מדברי רבותינו, שחייבי העונש הזה [ של כרת] נדונין בגיהנם י"ב חדש לפי הראוי להם, לאחר גמר דינם נשמתן נשרפת והם נעשים אפר כלומר שנתבטלה יצירתן ממה שהיתה כבר, כדבר הנשרף המושב לאפר, ורוח האלהים יתברך שמו והוא רוח הנחה ורצון, מפזרתן תחת כפות רגלי הצדיקים כלומר במדרגה שהיא למטה מעונג הצדיקים ומנוחתן, והיא מדרגה שאין לה בה עונש וצער כבתחלה ולא נועם ועונג כצדיקים, והמצפצפים ועולים שהזכירו רבותינו ז"ל עולין לאחר דינם למדרגה שיש בה מנוחה ועונג, ולא כענין הצדיקים, אמרו במסכת שבת (קנ"ב ב') אלו ואלו, בין של רשעים בין של בינונים, נמסרים לדומה, הללו יש להם מנוחה והללו אין להם מנוחה וכמו שאנו עתידין לבאר. והרשעים הגמורים החמורים שנדונין לדורי דורות, רצון האדון יתברך מקיים אותן, ודן הנפשות ההם בעונש וצער שאינו מכלה הנפש החוטאת ההיא כדכתיב כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה. [מבאר שעונש כרת אינו אובדן הנפש אלא עונשה בצער.]

(רמב"ן, תורת האדם, אות קכב שער הגמול)

משל למלך בשר ודם שחלק בגדי מלכות לעבדיו וכו' טפשים שבהן הלכו ועשו בהן מלאכה

[הנמשל הוא מה שה' מסר לאדם את צלמו, נשמה טהורה, חכמה ובינה, ושלטון בעולם, ולא היה צריך להשתמש בהם למלאכת ביתו, היינו לעבודת גופו, כי בזה יפסידו מזוהרם. אם ליכלכו כך את הבגדים, יצטרכו לתת אותם לכובס לפני שיוכלו לעמוד לפני המלך ה', ואולי יקח הרבה זמן לכבסם, ואולי הכביסה עצמה תכהה את זוהרם.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' קטז) לטקסט


כל שנים עשר חדש גופו קיים, ונשמתו עולה ויורדת לאחר י"ב חודש – הגוף בטל ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת

כיזה ודאי יספיק למרק את נפשו ששה חדשים בשמן המור וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי היסורים.

(עקידת יצחק, שער סט)

כי הנה בעלי הנפש הדיברית יחלקו בזה ל-ב' כתות: הכת האחת אשר בהמה המה להם בחייהם על פני האדמה, ובמותם לא נפרדו, כי כמות זה כן מות זה, ומותרם אַין... והכת השנית הם אשר בחרו להם לחיות חיי האדם בנר מצוה ותורה אור... והם אשר נשאר להם נשמה אחרי מותם... ואולם באלה מדרגות יש בפחות ויתר, כי אשר תתקשר נפשו בגופו יותר והיא קשת ההפרדה מאותה אשר תתקשר מעט, אם לסיבת חזקתה עליו ואם לחסרון זיכוכה המחוייב אליה לשובה למעונה, ולזה יחוייב שתעלה ותרד זמן מה בתכפיות וזמן שתעלה ותרד לפרקים, עד שלבסוף זיכוכה תעלה ולא תוסף לרדת עוד [צדיקים – נשמתם מנותקת מהגוף, ומיד עולה; רשעים – נשמתם מחוברת תמיד אל גופם; אך יש מדרגות ביניים, שבהם הנשמה עוברת תקופת זיכוך של י"ב חודש, עד שתהיה ראויה לעלות – ולמדרגה זו מתייחס המדרש.].

(עקידת יצחק, שער כב)קנג ע"א

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: מהספדו של אדם ניכר אם בן העוה"ב הוא אם לאו. איני? והאמר ליה רב לרב שמואל בר שילת: אחים בהספידא דהתם קאימנא?! לא קשיא. הא דמחמו ליה ואחים, הא דמחמו ליה ולא אחים

ולכך אמרו (שבת קנג,) אחים בהספדאי דהתם קאימנא, והיינו שזה צער לצדיקים אשר מתו, כי כל זמן היותם חיים, היו הולכים במעלות על מזבח ה' ממדרגה למדרגה, אבל במותם, במקום שיפול העץ שם יהיה מה שטרחו בזה העולם, אבל שם אין קנין שלימות לעלות יותר, ולכך אמרו דעל זה יש לספוד, דשם יקום ולא ילך ממדריגה למדריגה.

(יערות הדבש דרוש ד)

אחים בהספידא דהתם קאימנא - דהנשמה נאחזת בגוף וקשה לה ליפרד ולעלות אם לא על ידי הספד.

(יערות דבש, חלק א, דרוש ח)

הרצון: במיתתו יעמוד הצדיק שם מבלי הרשוהו מן השמים לירד ולהשתתף עם בני דורו ולהחזירם בתשובה, עד כי ברוב הספד אשר עיקרו התעוררת תשובה, אז יהיה מורשה לירד ולהשתתף.

(יערות דבש, חלק א, דרוש ז)

אחים בהספדאי, לבל יאמר דברים שאינם נוגעים להספד, כי התם קאימנא - לנגדיכם.

(יערות דבש, חלק א, דרוש יב)

שוב יום אחד לפני מיתתך וכו' ישוב היום שמא ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה

"כי המצוה הזאת לא נפלאת הוא ממך" וגו'... ואף על פי שהמצוה הנזכרת בפרשה ההיא פרשוה רז"ל על התורה בכללה, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ולפי פשוטו נאמר על מצות התשובה שקדמה לה שם. ומצוה זאת מוטלת על האדם לעשותה בכל יום על חטא שקדם לו, כמו שאמרו שוב יום אחד לפני מיתתך.

(רבי יעקב אנטולי, מלמד התלמידים, פרשת נצבים)

ונמצא כל ימיו בתשובה

ישיב אל לבו... לאמר ללבו: אמת הוא כן בלי ספק שאני רחוק מאד מה'... אבל מ"מ יש בקרבי חלק ה' ממש... ולזה אשים כל מגמתי וחפצי להוציאה ולהעלותה מגלות זה להשיבה אל בית אביה כנעוריה קודם שנתלבשה בגופי... כשאשים כל מגמתי בתורה ומצות... וזו היא בחי' תשובה ומעשים טובים, שהן מעשים טובים שעושה כדי להשיב חלק ה' למקורא ושרשא דכל עלמין. וזאת תהיה עבודתו כל ימיו בשמחה רבה, היא שמחת הנפש בצאתה מהגוף המתועב, ושבה אל בית אביה כנעוריה בשעת התורה והעבודה, וכמארז"ל להיות כל ימיו בתשובה.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לא)

בני גלילא אמרי עשה דברים לפני מטתך בני יהודה אמרי עשה דברים לאחר מטתך ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה

[ההתנהגות שבני המקום משבחים אותה טובה עבורנו, ויש לנהוג כך, כפי שנאמר (אבות פרק ב משנה א): איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. אבל יש מקומות שמשבחים מעשים שהם גנאי, ואין ללכת בדרכם. בני הגליל אמרו שיש לעשות דברים שהם "תפארת לו מן האדם" בחייך, "לפני מטתך", כי הם בוודאי טובים. כי בני הגליל היו תמימים וישרים עם ה' ואדם, ומה ששפטו בני אדם בחייהם היה משפט צדק. ובני יהודה אמרו שיש לעשות דברים שישבחו אותך בהם "לאחר מטתך", כשמלווים את האדם לקבורה, כי רק אז שומעים משפט צדק על מעשי האדם, כי בין בני יהודה היו רבים שטעו, והוציא משפט מעוקל על מעשי בני אדם, ורק בשעת ההלויה היו שופטים אותם משפט צדק.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' קטז) לטקסטקנה ע"ב

דרש רבי יונה אפיתחא דבי נשיאה: מאי דכתיב – (יודע) ידע צדיק דין דלים? יודע הקדוש ברוך הוא בכלב שמזונותיו מועטין, לפיכך שוהה אכילתו במעיו שלשה ימים. כדתנן – כמה תשהה אכילתו במעיו ויהא טמא בכלב, שלשה ימים מעת לעת

בראשית ברא אלהים. אלהים משמעו דיין. אמנם כמו חקת התורה נקרא דין. כמו כן נקרא דין גם חקת הטבע שהטביע הקב"ה את עולמו. כמבואר בשבת דף קנ"ה יודע צדיק דין דלים יודע הקב"ה בכלב שמזונותיו מועטין כו' ואין הדבר בתורת עונש. אלא הטבע כך הוא והוא נקרא דין. [הנצי"ב מבאר שהמילה דין אינה עונש, אלא חוק שחוקק ד' בעולמו, ולכן כוונת הגמרא אינה שהכלב נענש בכך שמזונותיו מועטין ומזונו משתהה בקיבתו, אלא כך חוקק ד' בעולמו.]

(העמק דבר, בראשית פרק א פסוק א)

לית דעניא מכלבא ולית דעתיר מחזירא

[רבים שונאי ישראל שנובחים ככלב עלינו, אבל כלב אינו מזיק בזה, והעולם אינו נמשך אחרי הנביחות, אבל רומי שנמשל לחזיר, כמו שאומר המדרש "והחזיר זו אדום", חופר בטיט ובצואה ללכלך את ישראל, להציג אותנו כבעלי מידות רעות, ובזה מזיקה יותר מכלב, כי החזיר הוא עשיר באמצעים ללכלך את ישראל.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 43) לטקסטקנו ע"א

אמר רב יהודה אמר רב מניין שאין מזל לישראל שנאמר ויוצא אותו החוצה אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בן ביתי יורש אותי אמר לו לאו כי אם אשר יצא ממעיך אמר לפניו רבונו של עולם נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן אמר ליה צא מאיצטגנינות שלך שאין מזל לישראל

והנה אברם הוליד את ישמעאל, אבל פירוש המדרש, כי אברם מבקש בן יורש אותו, כמו שאמר והנה בן ביתי יורש אותי, והקדוש ברוך הוא אמר לו לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך, וצא מן האצטגנינות שלך, אברם אינו מוליד בן ליורשו, אבל אברהם מוליד בן ליורשו ויתכן שהיה האצטגנינות על זיווגם, שאברם ושרי לא יולידו זה מזה, ואברהם ושרה יולידו.
אבל לפי דעתי שרה תוספת במדרש, לומר שהיה כן גם בשרה, אבל הקדוש ברוך הוא לא הבטיחו עתה בשרה, וגם בעת נבואת המילה עדיין היה אברהם מסתפק בשרה שתלד.

(רמב"ן, בראשית פרק טו פסוק ה)

לדעתו אין שואלים בהם כי צריך להיות תמים עם ה',אמנם אם שמע או נודע לו מהם שיש לו סכנה עליו להתחשב בכך ולא להתעלם ממידע זה, כי אסור לסמוך על נס ואסור לדעתו ללכת נגד המזלות, ומביא ראיה מדברי אברם אל ה' שמשמע שהתחשב באיצטגנינות.

(רמב"ן בתשובה)


[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים לב ע"א]

האי מאן דבכוכב יהי גבר נהיר וחכים משום דספרא דחמה הוא

הנה דברו שם מצד הפועל, אך אין כונתם ששני אנשים שיהיו נולדים בכוכב חמה, והאחד - מזגו מן הטוב שבליחות ומזג מוחו המשובח שיהיה, והאחר - עב שבליחות עכור, ואע"פ שהם נולדים ברגע אחד לא ישתוו בקבול החכמה. כי אע"פ שהפועל אחד, מתחלף הפעולה כפי התחלפות המתפעלים אשר פעל בהם, וזה ברור עם ההשתכלות המועט, ועל זה הדרך יתחלפו כחות הנפש מצד מזגי הגוף, וישתנו ג"כ מצד נותן הצורה, וזה תלוי ברגעי ההריון והלידה.

(דרשות הר"ן, הדרוש השנים עשר)


האי מאן דבצדק, יהי גבר צדקן, אמר רבי נחמן בר יצחק וצדקן במצות, האי מאן דבמאדים, יהי גבר אשיד דמא, אמר רבי אשי אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא, אמר רבה אנא במאדים הואי, אמר אביי מר נמי עניש וקטיל

יש בכאן ספק שהוא צריך להתבאר. שיראה מזה, שהאדם כפי מזלו יהיה ממרה בעבירות, או רודף במצות. שהרי אמרו שם. האי מאן דבצדק יהא גבר צדקן אמר רב נחמן בר יצחק וצדקן במצוות. האי מאן דבמאדים יהא גבר אשיד דמא. וזה בלא ספק דבר מתמיה, שאם ימשך מעשה המצות או העבירות כפי המזל אין כאן מקום לשכר ועונש?
ויש בזה שתי תשובות. כי המזל בענין המצות והעבירות נותן הכנה לבד, לא מכריח. כי הנולד בצדק אינו מוכרח להיות צדקן, כי אם [שיהיה] מוכן לכך. וכן הנולד במאדים, אינו מוכרח להיות שופך דמים, אבל מוכן לכך. והסבה בזה, כי המזל פועל בגופות עד שיעשה רושם בהם. ועם כל זה איננו פועל בנפש שהוא למעלה ממנו. ומתחייב מזה שכל מה שהוא נמשך לדברים הטבעיים יהיה כפי המזל, אבל מעשה המצות והעבירות שאינו פועל טבעי ימשך כפי הנהגת הנפש. וזה על שני פנים. האחד מהם, שהנפש מצד הנהגתה לגוף אפשר לה שתשתנה התכונה הרעה ההיא שבגוף הנמשכת אחר המזל, כמו שנאמר שהנולד במאדים אע"פ שמתחייב לפי מזלו שיהיה דם לבו חם רותח, מוכן אל הרציחה, עם כל זה הנפש בכחה מצד הנהגתה לגוף תשקיט הרתיחה ההיא. הנה זהו הצד הראשון. והשני, שעם היות שלא תשקוט הרתיחה ההיא, הנפש תשתמש בה במה שהוא פעל טוב רצוי ולא תשתמש בה במה שהוא [פועל] מגונה. כי המזל אינו מחייב פעל פרטי, אבל מחייב תכונה. ויש בכח הנפש שתשמש בתכונה אחת בעצמה בפעל טוב, או בפעל מגונה. וזהו מה שאמר שם: אמר רב אשי או גנבא או אומנא, או טבהא או מוהלא. הנה טבחא ומוהלא שניהם נמשכים מתכונה אחת, ופעל האחד מהם רצוי שנצטוינו עליו והשני הוא מגונה. הנה מבואר א"כ שאין למזל [כח] במעשה המצות והעבירות כי אם לתת הכנה לבד. ויש לנפש כח על ההכנה ההיא כמו שביארנו.

(דרשות הר"ן, הדרוש השמיני)כתיב אפינקסיה דרבי יהושע בן לוי, האי מאן דבחד בשבא, יהי גבר ולא חדא ביה, מאי [ולא חדא ביה] אילימא ולא חד לטיבו והאמר רב אשי אנא בחד בשבא הואי אלא לאו חדא לבישו והאמר רב אשי אנא ודימי בר קקוזתא הוויין בחד בשבא אנא מלך והוא הוה ריש גנבי אלא אי כולי לטיבו אי כולי לבישו (מאי טעמא דאיברו ביה אור וחושך), האי מאן דבתרי בשבא, יהי גבר רגזן, מאי טעמא משום דאיפליגו ביה מיא, האי מאן דבתלתא בשבא, יהי גבר עתיר וזנאי יהא, מאי טעמא משום דאיברו ביה עשבים, האי מאן דבארבעה בשבא, יהי גבר חכים ונהיר, מאי טעמא משום דאיתלו ביה מאורות, האי מאן דבחמשה בשבא, יהי גבר גומל חסדים, מאי טעמא משום דאיברו ביה דגים ועופות, האי מאן דבמעלי שבתא יהי גבר חזרן

אמנם האצטגנין טוען, כי הוא יודע את הפרטים, אבל אנחנו מכחישים אותו בזה, ומעידים כי דבר זה לא ישיגהו בשר ודם, רק אם אנו מוצאים דבר מחכמת האצטגנינות, סומך על חכמה אלוהית חכמת התורה, אנו מקבלים אותו, כך תנוח דעתנו מדברי חכמת האצטגנינים שמצאנום אצל החכמים ז"ל, בהניחנו כי דברים אלה נובעים מכח אלוהי, ונמצא שהם אמת, אך כל דברי האצטגנינות האחרים, אינם כי אם סברה והטלת גורלות בשמים, שיש בה מן האמת לא יותר מבהטלת גורלות בארץ [מבאר שדברי חכמים בענייני אצטגנינות מבוססים על קבלה ודבר ה' מה שאין כן אצטגנינות הגויים שהיא סברת הלב בלבד ואין לסמוך עליה כלל].

(ספר הכוזרי, מאמר רביעי אות ט)


רבי חנינא אומר מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל רבי יוחנן אמר אין מזל לישראל

רצונו לומר, שתקונם והפסדם אינם לסבה טבעית, ולא על מנהג המציאות, אלא נתלה בעבודה ובמרי, וזה אות יותר גדול מכל אות. וכבר בארנו שזה בדין צבור ובדין יחיד כמו שיראה מן המעשה ההוא והוא נאות לאומרו ובזרעך עד עולם. ומן המאמר המפורסם באומה ראה אדם יסורין באים עליו יפשפש במעשיו. והוא הענין בעצמו הוא המכוון ג"כ באומרו אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים ואתכם לקח ה'. ר"ל שעניניהם אינם נוהגים ענין מנהג שאר האומות אבל יחדם השם בזה המופת הגדול שיהיו פעולותיהם תמיד נקשרות בתקון עניניהם או בהפסדם.

(רמב"ם, אגרת תחיית המתים)

ומפני זה אמרו המלאך הממונה על ההריון "לילה" שמו, נוטל את הטפה ומניחה לפני הקב"ה, ואומר טפה זו מה תהא עליה, חכם או טפש, עשיר או עני, אבל צדיק ורשע לא קאמר. הנה בארו שהחכמה והעושר תלוים במזל כפי רגע ההריון והלידה, לא הצדק והרשע.
וזהו שאמרו גם כן בשבת אתמר ר' חנינא אומר מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל, ר' יוחנן אמר אין מזל לישראל. הנה בארו שהחכמה והעושר תלויים במזל, ואפילו ר' יוחנן מודה בזה. שאע"פ שאומר אין מזל לישראל, אין כונתו לומר שלא יהיה המזל פועל בדברים האלה. אבל הכוונה, שעל ידי תפלה וצדקה ישתנה מזלו לטובה. כן פי' רש"י ז"ל שם דכן סוגית הגמרא מוכחת. ור' חנינא סובר שאין תפלה וצדקה משנה המזל בדברים האלה, שהם החכמה והעושר, אבל במעשה המצות והעבירות, אין שום חכם חולק שאין למזל יכולת עליהם. וזהו מה שאמרו רז"ל: בני חי, ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא. הנה יחסו למזל. הדברים הגופיים, לא הנפשיים.
אבל עדיין יש בכאן ספק קשה, והוא, כי מדברי ר' חיינא נראה שהמזל פועל בדברים האלה [הגופניים הללו] פועל הכרחי, אי אפשר שתשתנה בשום פנים על ידי תפלה וצדקה, וכן פירש רש"י ז"ל, וכן הסוגיא מוכחת. שאי אפשר שנאמר שכונת ר' חנינא היא לומר: שהמזל נותן הכנה באלו הדברים, ושאפשר שתשתנה ההכנה ההיא בזכות המצוה. שהרי אמרו שם: מדשמואל נמי אין מזל לישראל, ומדר' עקיבא נמי אין מזל לישראל. וכל המעשים ההם היו מורים, שאפשר למזל שישתנה בזכות המצות כמו שהוא מבואר שם, ואם כן אפילו ר' יוחנן שהוא אומר "אין מזל לישראל", הוא מודה שמערכת הכוכבים פועלת, אלא שהפעל ישתנה כפי עשיית המצות. והנה אם כן לר' חנינא שחולק עליו ואומר יש מזל לישראל, יצטרך לומר שפעל המערכת בדברים האלה אי אפשר שישתנה, ואם כן יקשה מאד ענין יעודי התורה בדברים הגשמיים, כאריכות ימים והבריאות והעושר וזולתם, שלדברי ר' חנינא הכל נמשך כפי המערכת, ואין למצות ועבירות רושם בהם כלל. ולפי זה גם כן לא יועילו תפלותינו בדברים האלה מאומה, וזה הענין קשה, וצריך להתבאר.
והתשובה אצלי בזה. שהאדם אפשר שינצל מהפגע שיחייבהו המזל על אחד משני פנים האחד מהם, שלא יהיה במקום אשר יראה בו רושם המזל ההוא, או שיהיה שם, אבל יכין עצמו בענין שלא יוכל המזל לו. והשני, שעם היות שיהיה במקום אשר מדרך המזל שירשום בו, שינצח האיש ההוא כח המזל עד שלא ירשום בו כלל. כאשר נאמר על דרך המשל, שהאדם יכול להנצל משרפת האש על אחד משני פנים: האחד, כשיתרחק ממנו ויעמוד במקום לא תוכל האש לעשות רושם בו, או שיסוך מדם הסלמנדרא כדי שלא תזיקהו האש עם היותה שורפת בכחה. והשני, שיעמוד במקום תהיה רושמת בו אלו תשאר על כחה, אבל הוא יבטל כחה כשיכבנה.
כן יוכל האדם להנצל מהיזק המזל באלו השני פנים, אם שניהם אפשריים בו. האחד מהם, שלא יהיה במקום ההוא שהמזל רושם בו. או שאם עומד במקום ההוא שיעשה איזה פועל אשר בסבת אותו הפועל [ההוא] לא ירשום בו המזל רושם רע. עם היות שלא יפסד ויחלש כח המזל. כאשר נאמר על צד המשל שאם המערכת תחייב חום חזק שורף, שיתנהג האיש ההוא בהנהגה הקרה. עד שינצל מרושם המזל מבלתי שיפסד כח המזל ויחלש. זה הצד הראשון אשר אפשר בו לינצל מרעת המזל והמערכת.
ובזה הצד מסכימים ר' חנינא ור' יוחנן ואין מחלוקת ביניהם כלל, שאפילו ר' חנינא שאומר יש מזל לישראל, יודה שעל זה הצד ינצל האדם מפועל המזל, והוא שהש"י ישים בלב עושי רצונו לעשות פעלים אשר מצדם ינצלו מהיזק המערכת, עם היות שהמערכת לא תשחת. וכבר העיד על זה הענין רבי אברהם ובזה הצד יהיו נתלים כל יעודי התורה, וכל תפלותינו היום, לדעת רבי חנינא.
אבל אם אפשר שיחליש האדם מצד זכותו כח המזל בעצמו מבלי שיעשה שום פועל מגין בעדו, אבל שיחליש כחו שלא יוכל לרשום בי, כאשר היה ענין חנניה מישאל ועזריה בכבשן האש, שנכנסו בו ולא עשו שום תחבולה להנצל ממנו, ועם כל זה לא רשם בהם האש רושם כלל, אם אפשר שיהיה כן במזל, בזה הוא שנחלקו ר' חנינא ור' יוחנן, שר' חנינא סבר שאי אפשר שיהיה כן בשום פנים. ור' יוחנן סובר שגם זה אפשר, שהמצוה בעצמה תמנע המזל מעשות רושם רע באיש ההוא שומר המצוה. והסוגיא שם בשבת מוכחת כן. באמרו שם ואף רב סובר אין מזל לישראל, דאמר רב יהודה אמר רב מנין שאין מזל לישראל שנאמר, ויוצא אותו החוצה וגו', ואמר לפניו רבש"ע נסתכלתי באצטגנינות שלי ואיני ראוי להיות לי בן, אמר לו צא מאצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל, מאי דעתיך דקאי צדק במערב, מהדרנא ומוקמנא ליה במזרח, והיינו דכתיב: מי העיר ממזרח צדק. הנה לא אמר שיזמין אליו סבות יגינוהו ימנעוהו מרושם המזל, אבל ישנה המזל בעצמו עד שלא יוכל המזל בעצמו לרשום בו. וכן שאר המעשים האמורים שם, שאמרו ומדשמואל נמי אין מזל לישראל, ומדר' עקיבא נמי אין מיל לישראל, ומדרב נחמן בר' יצחק אין מזל לישראל. כלם על זה הדרך שהמצוה היתה מבטלת כח המזל מבלתי אמצעי אחר.
ומכל מקום הדבר מוסכם בין חכמי ישראל, שהעולם הזה התחתון נמסר ונוהג כפי מערכת הכוכבים אם לא שעבודת הש"י תבטל הרושם המתחייב ממנה ונמשך מזה, שאם לא יחזק זכות האדם כל כך שתשתנה המערכת בשבילו. או שיהיה מושגח בהשגחה פרטית דבקה, עד שישים הש"י בלבו לעשות איזה פעל יגן בעדו מדעת המערכת, כי עוד שלא יהיה אחד מאיו הצדדים, יתחייב שיענש האדם ההוא גם כשלא יתחייב אליו כפי מעשיו העונש ההוא. ומפני זה אמרו רז"ל בני חיי ומזוני וכו'. ועל זה הצד גם כן הוא שאמר: ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו, עד בוקר כיון שנתנה רשות לומשחית [לחבל] אינו מבחין בין צדיק לרשע. [מבאר מהו מזל ומה פעולתו.]

(דרשות הר"ן, הדרוש השמיני)

עוד יתבאר על דרך אומרם ז"ל (שבת קנו.) אין מזל לישראל, ועל דרך אומרו (ישעיה מא ב) צדק יקראהו לרגלו, שעקר ה' מזל זה ממקום אחד ונתנו במקום אחר, והוא מאמר ה' ופניתי אליכם והפריתי וגו' כנגד בני חיי ומזוני; הגם ששלשתם הם תלויים במזל ולא בזכות, אני אפנה המזל ממקום למקום המורה עליכם. לפרות זה כנגד הבנים, והרביתי אתכם כנגד חיי, על דרך אומרו (דברים יא כא) למען ירבו ימיכם וגו', והקימותי את בריתי כנגד מזוני, ויחס לה שם ברית, על דרך אומרו (בראשית ח כא) ויאמר ה' אל לבו לא אוסיף וגו', עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וגו' (שם פסוק כב), ואמרו ז"ל (שבועות לו.) כי מה שאמר לא אוסיף הוא שבועה, וכתיב שם (בראשית ט יב) זאת אות הברית, וכל הנאמר שם הוא נכלל בכלל השבועה. [מבאר שאף שישנם דברים התלויים במזלות, הקב"ה מעביר הככובים ממסילותם לתועלת ישראל.]

(אור החיים, ויקרא כו, ט)האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא. א"ר אשי, אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא

יורה, כי אינו בהכרח שיהיה גנב ושופך דמי נקיים, אלא שיש כח בידו להתנהג על פי השכל והוראת המלמדים הטובים לשנות רוע הוראתו, בשלא ירע ולא ישחית, כמו טבחא; או שיועיל לרפואת הגופות, כמו אומנא; או שיוסיף עוד תועלת נפשיי במלאכת שמים ויהיה מוהל.

(עקידת יצחק, שער כב)

אומר, שטעמו של דבר, לפי שאין הקב"ה משדד המערכה מכל וכל, כ"א זה הדבר אשר יעשה ה' ליראי ה' וחושבי שמו, שבזמן שיש במערכה הוראת איזה דבר רע, אזי הקב"ה מסבב פני המערכה אל דבר אחר בדומה לו, באופן ששומר מצוה לא ידע דבר רע. ומשפט המערכה יתקיים על כל פנים.
ועל זה הדרך מצינו (מו"ק ט ע"ב) "זיל גביהו דלברכוך אמרי ליה יהי רעוא דתזרע ולא תחצד כו' ליחרב ביתך כו' א"ל הני כולהו ברכתא נינהו"? ומקשים על זה למה ברכו במשלים וחידות היו להם לברכם במראה ולא בחידות, אלא לפי שראה משפט המערכה מורה על תזרע ולא תחצד ורצה להפכו לברכה באופן שתתקיים משפט המערכה והוא לא ליהוי נזוק,
וכך בצאת ישראל ממצרים ראה פרעה באצטגנינות שלו כי כוכב מאדים ששמו רעה עולה כנגדם המורה על שפיכת דם, והוראת הכוכב ההוא לא יתוקן כ"א ע"י מוהלא או טבחא ושניהם כאחד טובים, לפי שיש ספק אם כוכב זה מורה על הריגה ממש, או על פצע וחבורה לבד, או על שניהם כאחד, על כן לתיקון ספק זה צריך לשניהם להיות מוהלא וטבחא, ועל כן מסר ה' לישראל שני מצות, דם פסח, ודם מילה, לפי שרצה להצילם ממשפט המערכה ולהסב פני הוראתו של המזל ההוא על טבחא ומוהלא, טבחא זביחת דם פסח, ומוהלא היינו דם מילה, רמז לדבר כי רעה עולה למספר ערלה, ונצטל ניהם להנצל מהריגה ממש ומפצע וחבורה. ואמר פרעה רואה אני שכוכב ששמו רעה עולה לקראתכם ולקראת כל העולים ממצרים בין אנשים בין נשים וטף, וא"כ במה תתקנו שני הוראות המערכה בשלמא האנשים יתקנו ע"י דם פסח ומילה, אבל נשים וטף במה יתקנו כי הנשים אינן במילה והטף אין דרכם לזבוח, לפיכך לכו נא הגברים ועבדו את ה' כי אותה אתם מבקשים לתקן הוראת הכוכב, שהרי כבר אמרתם פן יפגענו בדבר או בחרב, וזה טעם על ונזבחה.

(כלי יקר, שמות פרק י פסוק י)קנו ע"ב

דרבי עקיבא הויא ליה ברתא אמרי ליה כלדאי ההוא יומא דעיילה לבי גננא טריק לה חיויא ומיתא הוה דאיגא אמילתא טובא ההוא יומא שקלתה למכבנתא דצתא בגודא איתרמי איתיב בעיניה דחיויא לצפרא כי קא שקלה לה הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה אמר לה אבוה מאי עבדת אמרה ליה בפניא אתא עניא קרא אבבא והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא וליכא דשמעיה קאימנא שקלתי לריסתנאי דיהבית לי יהבתיה ניהליה אמר לה מצוה עבדת נפק רבי עקיבא ודרש וצדקה תציל ממות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה

מביא באור רש"י שכלדיים היינו אוב ותמה על כך, ולדעתו הם הרואים בכוכבים. אין שואלים בהם כי צריך להיות תמים עם ה',אמנם אם שמע או נודע לו מהם שיש לו סכנה עליו להתחשב בכך ולא להתעלם ממידע זה, כי אסור לסמוך על נס ואסור לדעתו ללכת נגד המזלות, ומביא ראיה מהתנהגות רבי עקיבא שלא התעלם מדברי הכלדאיים אלא לקח ונצר דבריהם בליבו.

(רמב"ן בתשובה המיוחסות לרשב"א רפ"ג)

וראינו בסוף שבת מעשים בבני אדם שהיו בני מות כפי הטבע וכפי גזרת הכוכבים. ואעפ"כ כשרון המעשים היה מבטל הכל, כי אין עניינינו תלוי במנהגו של עולם כלל, אלא בהשגחת אדון העולם בנו, שהוא כפי האמונות הטובות אשר נקבע בנפשותינו וכפי המצות שנקיים.

(דרשות הר"ן, הדרוש הששי)

וצדקה תציל ממות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה

[קשה, איך תציל ממיתה, הרי סוף אדם למות? י"ל שהנה ר' עקיבא (ב"ב י ע"א) אומר שמותר לתת צדקה ואינו נחשב סותר גזירת ה' שהעני יהיה עני, כי אנו בנים לה' וה' רוצה שנסתור את גזירתו נגד העניים שהם בניו. וכיון שאנו בנים, מותר לה' להיטמא לנו ולקבור אותנו אף שהוא כהן, כמש"כ תוס' סנהדרין לט ע"א. א"כ הנותן צדקה מורה שיש לנו דין בנים, א"כ ה' יכול לאסוף אותו בעצמו כביכול, כמ"ש (ישעיהו נח, ח) "והלך לפניך צדקך כבוד יקוק יאספך", כפי שהסביר ר"י אלגזי פ' וזאת הברכה, שבזכות הצדקה ה' בעצמו יאסוף אותו למיתה. וידוע שמיתה ע"פ ה' היא מיתת נשיקה שאינו מרגיש מיתה. וזה מש"כ שצדקה מצילה ממיתה עצמה, שלא תהיה ע"י מלאך המוות אלא ע"י ה' ולא ירגיש במיתה.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' טו) לטקסט

כסי רישיך כי היכי דתיהוי עלך אימתא דשמיא

[מנהג הגוים להראות כבוד זה לזה ע"י הסרת הכובע, כי היו רגילים ללבוש כובע כהגנה, ועבדים היו הולכים בלי כובע להראות שהם ברשות אדוניהם שרשאי להרוג אותם בהכאה על ראשם, והסרת הכובע היא כאמירה "אני עבדך, וחיי בידך ואינני מגן על עצמי בכיסוי ראש". אבל אנשי הצבא לא הסירו את הכובע גם בנוכחות המלך, כדי להראות שהם לוחמים בעד המלך, ומגינים על עצמם מול אויבי המלך, ומוכנים בכל עת לצאת למלחמה בעד המלך. ולכן אנחנו לובשים כיסוי ראש כל הזמן, להראות שאיננו עבדים אלא אנשי צבא, לוחמים בעד ה' ותורתו.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 188)
לטקסט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US